Webbkarta

En snabbguide till VR:s datapubliceringsplan

För Vetenskapsrådets (VR) alla utlysningar 2012 är det obligatoriskt att fylla i en datapubliceringsplan (bilaga b7) för projekt eller motsvarande där insamling av data utgör en betydande del av projektet. VR:s syfte är att säkerställa framtida återanvändning av forskningsdata för andra än de forskare som ingår i projektet. Därför vill VR att forskningsdata inom skälig tid publiceras så att materialet blir tillgängligt såväl nationellt som internationellt. Svensk Nationell Datatjänst (SND) har här sammanställt en snabbguide med förklaringar till de olika punkterna i datapubliceringsplanen samt en mall för datapubliceringsplan (svenska, engelska).

Beskrivning av data/material

Beskriv den data som ska samlas in inom projektet. I beskrivningen ska en översiktlig metadata-deklaration ingå.

Varför är det viktigt att beskriva datamaterialet?
En bra beskrivning av det empiriska material som ska samlas in kan vara en värdefull hjälp för framtida sekundäranalys av materialet samt för granskaren av datapubliceringsplanen. Detta för att förstå materialets egenskaper, dess relation till redan existerande material samt vilka risker det finns för identifiering av respondenter. Exempel på delar som bör ingå i datapubliceringsplanens beskrivning av data är vad för typ av material som ska samlas in, var, när och hur materialet ska samlas in samt vem som ska samla in materialet.

Varför är det viktigt med metadata?
En bra beskrivning av innehållet i datamaterialet är viktig för att kunna använda det empiriska materialet på ett effektivt sätt. Metadata (data om data) är oftast den enda form av kommunikation som sker mellan den forskare som gör en sekundär analys av materialet och primärforskaren/dataproducenten. Metadata är även en viktig dokumentation för framtiden. Detta innebär att metadatadokumentationen ska vara så heltäckande som möjligt och tillhandahålla all information som behövs för att kunna förstå materialet.

Vid SND används metadatastandarden Data Documentation Initiative (DDI), som baseras på XML som ger flexibilitet för att visa och framtidssäkra data samt är maskinellt hanterbar. DDI utvecklades ursprungligen för kvantitativa data men är också möjlig att använda för beskrivningar av kvalitativa studier.

Vill du publicera ditt forskningsmaterial hos SND kan du till exempel formulera din översiktliga metadatadeklaration i datapubliceringsplanen på följande sätt och hänvisa till SND:s metadataprofil:
Vi kommer att publicera forskningsprojektets data/material samt metadata hos Svensk Nationell Datatjänst. Vi kommer då att följa SND:s metadataprofil.
Vill du istället publicera ditt forskningsmaterial hos någon annan organisation anger du detta i din metadatadeklaration och anpassar din beskrivning av metadata till denna organisations metadataprofil.

Datainsamling

Ange när data ska samlas in och hur de kommer att förvaras (dataformat samt lagringsplats).

Varför är det viktigt att ange dataformat och lagringsplats?
Bearbetning och tillgängliggörande av det empiriska materialet går snabbare och blir effektivare om de format som används (t ex .sav, .por, .xls, .doc, .ascii, .mp4, .tif) kan överföras till ett system som är anpassat och godkänt för arkivering. Detta är även viktigt för att säkerställa att det digitala materialet är i fas med den teknologiska utvecklingen så att det förblir tillgängligt och användbart över tid.

Eftersom digitala filer är sårbara, rekommenderar vi också att ett flertal kopior finns lagrade på olika platser innan datahanteringen kommit så långt som att filerna överlämnas till ett arkiv.

Datapublicering

Beskriv när och hur dina data ska göras tillgängliga för andra användare, till exempel via publicering hos SND eller deponering i ämnesspecifik databas. Motivera eventuell fördröjd, utebliven eller selektiv publicering av data. För de fall där datapublicering är tekniskt komplicerad ska du även ange hur ni tänker lösa detta.

Varför är det viktigt med datapublicering?
Att dela med sig av forskningsmaterial bidrar till att främja och maximera investeringar inom forskningen. När det kommer till lämplighet att publicera forskningsdata har erfarenhet från olika internationella arkiv och datatjänster visat att hållbarheten på materialet ökar samt att kostnaderna för bearbetning minskar ju tidigare materialet deponeras/publiceras. Främst handlar det om att primärforskaren/dataproducenten lämnar över materialet när det fortfarande är aktuellt, så att information och kunskap kring materialet kan överföras till dem som sköter långtidsbevaringen (t ex Svensk Nationell Datatjänst eller annat arkiv).

Vidare är det viktigt att inför datapubliceringen säkerställa att forskningsdeltagarna skyddas samt att de inte kan identifieras i efterhand. Detta innebär att primärforskarna aktivt bör ta in samtycken från respondenter/deltagare, avidentifiera materialet innan publicering om det är nödvändigt samt informera om det finns andra begränsningar när det gäller sekretess.

Budget för datapublicering

Motivera budgetuppgifterna för datapublicering tillsammans med övriga budgetposter för ansökan. Obs! Kostnader för datalagring som kan anses ligga inom annan organisations ansvar ska inte ingå i ansökan.

Varför är det viktigt med en budget för datapublicering?
Målet med en datapubliceringsplan är att forskarna redan i planeringsstadiet ska besluta hur återanvändningen av data ska säkerställas efter projekttidens slut. Detta kan innebära att medel behöver avsättas under projektets gång för att exempelvis göra en kontinuerlig dokumentation av datamaterialet och datainsamlingsprocessen.

Kontaktperson

Ange projektets kontaktperson och kontaktuppgifter vid frågor angående dessa data.

Ytterligare information

Kontakta gärna SND:s forskningssamordnare om du har ytterligare frågor kring datapublicering och VR:s datapubliceringsplaner.

Stefan Ekman, forskningssamordnare - samhällsvetenskap
Telefon: 031 - 786 4542

Sofia Arvidsson, forskningssamordnare - humaniora
Telefon: 031 - 786 3344

Elisabeth Strandhagen, forskningssamordnare - medicin
Telefon: 031 - 786 6494
 

ICPSR: "Guide to Social Science Data Preparation and Archiving"
UKDS: "Managing and Sharing Data" (pdf)

Till sidans topp

Sidan uppdaterad: 2014-01-24 11:46

Visa som pdf

Finansierat av

 
 

© SND, Göteborgs universitet, Box 330, 405 30 Göteborg
Telefon vx: 031-786 0000, Kontakt

Om webbplatsen