Readers´ study - Newcomers in Malmö

SND-ID: snd0135-2. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/6d9n-vn52

Associated documentation

Citation

Creator/Principal investigator(s)

Lennart Weibull - University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

Lars Aldemark - University of Gothenburg, Department of Political Science

Research principal

University of Gothenburg - Department of Political Science rorId

Description

The study is part of the research program The Role of the Press in Society, a project initiated by the 1972 Commission of the Press and with a general aim to analyze the significance of mass media in Sweden. The aim of ´Readers´ study - the general public´ was to study the consumption of various types of media; daily press, popular and specialist press, and radio and television. To make it possible to adapt the consumption habits in a wider perspective questions were also put about among other things political interests and engagement, freetime activities and knowledge about various society issues. To make parallel analyses possible with other studies within the research project questions were also put regarding what was thought to dominate local society debate and about events which were actual at the time. A supplementary study to the above mentioned receiver study was carried out at April 26th 1974. The local newspaper generally read by the respondent was distributed to these together with a questionnaire. The respondents were asked to mark the articles read. Questions were also asked about

... Show more..
The study is part of the research program The Role of the Press in Society, a project initiated by the 1972 Commission of the Press and with a general aim to analyze the significance of mass media in Sweden. The aim of ´Readers´ study - the general public´ was to study the consumption of various types of media; daily press, popular and specialist press, and radio and television. To make it possible to adapt the consumption habits in a wider perspective questions were also put about among other things political interests and engagement, freetime activities and knowledge about various society issues. To make parallel analyses possible with other studies within the research project questions were also put regarding what was thought to dominate local society debate and about events which were actual at the time. A supplementary study to the above mentioned receiver study was carried out at April 26th 1974. The local newspaper generally read by the respondent was distributed to these together with a questionnaire. The respondents were asked to mark the articles read. Questions were also asked about the radio and television consumption the night before. These data can be compared with the total content of the newspaper, see SSD 0131. Show less..

Data contains personal data

No

Language

Method and outcome

Unit of analysis

Population

Individuals aged 15-65 years and residing in Malmö, Göteborg, Västerås and Leksand municipalities

Sampling procedure

Utgångspunkten för forskningsprojektets val av geografiska områden för intensivstudium var de sk blockregionerna. Dessa bedömdes vara de mest lämpliga urvalsenheterna, bl a därför att de också utnyttjas i den officiella tidningsstatistiken. Blockregionerna är också lätthanterliga för mer detaljerade studier på kommunnivå. Urvalet av undersökningsenheter skedde i två steg. Först uppställdes en urvalsram. Denna bestämdes av tre huvudvariabler: socioekonomisk struktur, politisk situation och konkurrensläge på tidningsmarknaden, både regionalt och lokalt. Som mått på den socioekonomiska strukturen utgick man från tätortsgraden i respektive blockregion. Politisk struktur bestämdes genom att andelen socialdemokratiskt/kommunistiskt (vpk) röstande jämfördes med andelen som röstade på borgerliga (m,fp,c) partier. Någon hänsyn till partier utan riksdagsrepresentation togs ej. Med utgångspunkt från graden av lokal och regional konkurrens på tidningsmarknaden gjordes därefter en indelning av de 70 blockregionerna. Utifrån fördelningen av blockregioner valdes 30 regioner som preliminära undersökningsenhet

... Show more..
Utgångspunkten för forskningsprojektets val av geografiska områden för intensivstudium var de sk blockregionerna. Dessa bedömdes vara de mest lämpliga urvalsenheterna, bl a därför att de också utnyttjas i den officiella tidningsstatistiken. Blockregionerna är också lätthanterliga för mer detaljerade studier på kommunnivå. Urvalet av undersökningsenheter skedde i två steg. Först uppställdes en urvalsram. Denna bestämdes av tre huvudvariabler: socioekonomisk struktur, politisk situation och konkurrensläge på tidningsmarknaden, både regionalt och lokalt. Som mått på den socioekonomiska strukturen utgick man från tätortsgraden i respektive blockregion. Politisk struktur bestämdes genom att andelen socialdemokratiskt/kommunistiskt (vpk) röstande jämfördes med andelen som röstade på borgerliga (m,fp,c) partier. Någon hänsyn till partier utan riksdagsrepresentation togs ej. Med utgångspunkt från graden av lokal och regional konkurrens på tidningsmarknaden gjordes därefter en indelning av de 70 blockregionerna. Utifrån fördelningen av blockregioner valdes 30 regioner som preliminära undersökningsenheter. Hänsyn togs härvidlag till kravet på en regional fördelning av områdena i landet och att storstäderna ansågs givna i undersökningen. Målet var inte att undersöka ett stort antal regioner. I stället eftersträvades ett fåtal typområden som skilde sig åt framför allt genom olikhet i socio-ekonomisk/politiskt avseende och i fråga om mediesituation. Utifrån den socio-ekonomiska och politiska strukturen (som i stort sett sammanfaller) valdes två regioner med borgerlig och två med socialistisk (s+vpk) majoritet i valmanskåren. Inom respektive block valdes ett område med tidningskonkurrens och ett med monopol. Slutligen knöts urvalet till två kommuner inom varje region för att ytterligare renodla situationen. Följande regioner valdes: FALUN/LEKSAND (borg. maj + konkurrens); MALMÖ/TRELLEBORG (soc. maj + konkurrens); GÖTEBORG/LERUM (borg. maj + monopol); VÄSTERÅS/HALLSTAHAMMAR (soc. maj + monopol). I de fyra kommunerna Leksand, Malmö, Göteborg och Västerås har samtliga delstudier inom projektet genomförts. De övriga kommunerna förekommer i vissa delstudier, dock inte i Läsarstudien. Show less..

Time period(s) investigated

1974-02-01 – Ongoing

Variables

280

Number of individuals/objects

221

Data format / data structure

Data collection
Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Sweden

Geographic description: Malmö, Göteborg, Västerås and Leksand

Administrative information

Responsible department/unit

Department of Political Science

Funding 1

  • Funding agency: Bank of Sweden Tercentenary Foundation

Funding 2

  • Funding agency: Nämnden för samhällsinformation
Topic and keywords

Research area

Social sciences (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publications

Svensk press. Pressens funktioner i samhället. SOU 1975:78. Stockholm: LiberFörlag.
Libris
ISBN: 9138024756

If you have published anything based on these data, please notify us with a reference to your publication(s). If you are responsible for the catalogue entry, you can update the metadata/data description in DORIS.

Published: 1982-01-01
Last updated: 2019-02-06