SVENSK VALUNDERSÖKNING 1964
               SSD 0007

              Primärforskare
               Bo Särlvik
         Statsvetenskapliga institutionen
            Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
              Oktober 1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FöR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i SVENSK VALUNDERSÖKNING 1964 samlades
       ursprungligen in av valundersökningsprojektet
       vid statsvetenskapliga institutionen vid
       Göteborgs universitet, under ledning av Bo
       Särlvik. Varken SSD eller primärforskaren
       bär ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Bo Särlvik och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får SVENSK VALUNDERSÖKNING
  1964 förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  I samband med 1954 års kommunalval genomförde Jörgen
  Westerståhl och Bo Särlvik en lokal väljarundersökning i
  Göteborg och runt Borås. Detta var den första vetenskapliga
  intervjuundersökningen om svenskt väljarbeteende. Två år
  senare genomfördes Svensk valundersökning 1956, den första
  riksomfattande undersökningen kring partival, valdeltagande
  och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren
  och detta var den egentliga starten på det svenska
  valforskningsprogrammet. Liknande undersökningar har
  därefter genomförts vid samtliga riksdagsval samt vid 1957
  års folkomröstning i pensionsfrågan och 1980 års
  folkomröstning i kärnkraftsfrågan.

  Valundersökningen 1964 var således den tredje riksomfattande
  studien i serien undersökningar kring partival,
  valdeltagande och politisk opinionsbildning inom den svenska
  valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Liksom de
  tidigare undersökningarna genomfördes den i samarbete mellan
  statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet
  och statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyråns
  utredningsinstitut svarade för framtagning av urvalet av
  intervjupersoner, utförde fältarbetet med intervjuer samt
  verkställde insamling av vissa registerdata.
  Statsvetenskapliga institutionen hade ansvaret för
  undersökningens allmänna uppläggning, utarbetande av
  intervjuformulär samt för intervjumaterialets bearbetning
  och redovisning. Vid statsvetenskapliga institutionen
  genomfördes arbetet som ett forskningsprojekt under ledning
  av Bo Särlvik. Redigering av datamaterialet utfördes av
  Bengt Särlvik. Medel till undersökningen beviljades av
  Riksdagen.

  Genom att ställa frågor till ett för valmanskåren
  representativt urval av individer kan man få upplysningar om
  de intervjuades partisympatier och dessa uppgifter kan sedan
  kombineras med andra uppgifter tex beträffande sociala
  bakgrundsfaktorer såsom yrke, kön, civilstånd, inkomst mm.
  Därigenom kan skillnader med avseende på partiernas relativa
  styrkeförhållanden inom olika befolkningsgrupper på ett mera
  direkt sätt belysas. Vidare har i undersökningen medtagits
  ett antal frågor beträffande programverksamheten i radio och
  television inför valet, om partiernas propagandabroschyrer
  samt om vissa andra propagandamedel, varigenom det blivit
  möjligt att sammanställa uppgifter om intresset för den
  inför valet förekommande propagandan inom skilda

  
  befolkningsgrupper. Dessutom finns ett antal intervjufrågor
  som avser att ge en bild av a) väljarnas kännedom om
  politiska förhållanden och institutioner, b) under vilka
  betingelser som väljarna tillägnar sig sina inställningar
  till de politiska partierna, tex inflytande från
  föräldrahemmet och den ömsesidiga påverkan som äger rum inom
  familjen, på arbetsplatserna och i bekantskapskretsar, c)
  hur väljarnas inställning till partierna påverkas av deras
  åsikter om politiska sakfrågor (tex skattepolitik och
  socialpolitik) och av deras personliga erfarenheter från
  områden som kan påverkas genom politiska åtgärder (tex
  bostadsbrist och full sysselsättning).

  
                 II

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  De intervjuade utvaldes för att representera ett tvärsnitt
  av den svenska röstberättigade befolkningen. För framtagning
  av urval svarade statistiska centralbyråns
  utredningsinstitut. Dragningen utfördes som ett
  sannolikhetsurval där populationen omfattade samtliga
  svenska röstberättigade i riksdagsvalet 1964 födda
  1884-1942. För att undvika de svårigheter som kan uppstå när
  man skall intervjua mycket gamla människor sattes en övre
  åldersgräns, vilken innebar att personer över 80 år ej
  kontaktades för intervju. Detta innebär att urvalet är
  representativt för röstberättigade i födelseårsklasserna
  1884-1942, dvs 97% av den röstberättigade befolkningen.

  Urvalet har gjorts som ett tvåstegsurval med utnyttjande av
  statistiska centralbyråns basurvalsområden. Såsom urvalsram
  har 1964 års mantalslängder begagnats, varvid individer
  utanför den undersökta populationen utsorterats. Genom
  kommunala myndigheters försorg har därefter i röstlängderna
  kontrollerats, att de för urvalet uttagna individerna var
  röstberättigade; icke röstberättigade har uteslutits.
  Samtliga i urvalet ingående personers adresser har vidare
  kontrollerats av postanstalterna. Sedan slutligen ett antal
  personer, som avlidit men kvarstått i röstlängderna,
  uteslutits, omfattade urvalet 3109 individer. Av det
  slutliga urvalet har 2849 personer intervjuats (92%). Av de
  260 personer som utgör bortfallet var det omkring hälften
  som inte var villiga att låta sig intervjuas. I återstående
  fall har intervjuerna förhindrats på grund av sjukdom eller
  utlandsvistelse eller ej kommit till stånd på grund av att
  intervjupersonerna inte kunnat anträffas under den för
  fältarbetet fastställda tiden. Bortfallsanledning finns
  redovisad i variabel 6. Bortfallet finns medtaget i
  datafilen och har valida koder för vissa variabler där data
  hämtats från register.

  1964 års valundersökning är den första undersökningen i en
  trestegs panelundersökning där undersökningspersonerna
  återintervjuades vid 1968 och 1970 års riksdagsval.

  Den information om individerna som man erhöll genom
  intervjusvaren kompletterades med uppgifter från
  mantalslängder och röstlängderna för 1962 års kommunalval
  och 1964 års andrakammarval. Därjämte har 1964 års
  inkomsttaxeringslängd utnyttjats för information om
  intervjupersonernas inkomster; beträffande gifta
  intervjupersoner medtogs också uppgifter om makens/makans
  inkomst.

  
  Undersökningen genomfördes så, att urvalet genom subsampling
  delades in i två lika stora grupper benämnda A- och
  B-urvalet. Fältarbetets första etapp, omfattande
  besöksintervjuer med individerna i A-urvalet, påbörjades den
  31 augusti och pågick ända fram till valdagen den 20
  september, men 93% av intervjuerna utfördes före den 14
  september. Undersökningens andra etapp, vilken innefattade
  intervjuer med individerna i B-urvalet och utsändande av
  brevformuläret till individerna i A-urvalet, började den 22
  september. I denna etapp utfördes 89% av intervjuerna före
  den 5 oktober och återstoden under loppet av den följande
  veckan. En grupp på 14 personer i A-urvalet kunde inte
  intervjuas under etapp I, utan intervjuades istället under
  etapp II (A-urvalet, intervjuade under etapp II).

  Genom denna undersökningsplan kunde man insamla data från
  såväl valrörelsen som från tiden närmast efter valdagen,
  vilket möjliggör studier av korttidsförändringar som äger
  rum i omedelbar anslutning till valet.

  Personer i A-urvalet ombads direkt efter valet att besvara
  ett brevformulär. Huvudsyftet med detta brevformulär var att
  få information om hur dessa personer röstat vid valet, men
  formuläret innehöll även några ytterligare frågor om
  valprogram i radio och television, valmöten och
  valbroschyrer. 85% av dem som erhöll brevformuläret
  besvarade detsamma per post, 13% besvarade frågorna vid
  telefonintervjuer eller besöksintervjuer. Det slutliga
  bortfallet i denna del av fältarbetet stannade vid 2%.

  För ytterligare information om undersökningen se:

  Särlvik, Bo  Intervjuundersökningen (avsnitt i)
         SOS, Allmänna val
         Riksdagsmannavalen 1961-1964, del 2
         Stockholm 1965

  Särlvik, Bo  Electoral Behavior in the Swedish
         Multiparty system
         Akad.avh., Statsvetenskapliga inst.,
         Göteborg (stencil) 1970

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-8 (01-88) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor eller för att frågan endast ställts till
  vissa grupper. "Vet inte"-svar har oftast givits koden 8
  (88). De personer intervjuade i etapp I som inte svarade på
  brevformuläret har tilldelats koden 9 (99) för variabler
  baserade på svar från brevformuläret. Kod (99) har i
  allmänhet också använts för det interna bortfallet (i
  kodboken benämnt uppgift saknas). Det externa bortfallet
  finns medtaget och för de flesta variabler har detta kodats
  som 9 (99) eftersom information saknades. En del variabler
  innehåller information från register och för dessa finns
  uppgifter även för de personer som ingår i bortfallet.
  Variabler med valida koder för bortfallet är följande V1-V7,
  V10-V15, V17, V18, V143, V147, V175, V177, V197 och V198.

  I de fall användaren vill utesluta de 260 personer som
  aldrig intervjuades kan variabel 6 användas som
  filtervariabel. Denna variabel innehåller en klassificering
  av bortfallsorsak.

  I kodboken används förkortningen UP (undersökningsperson)
  för den intervjuade och LOKO (lokalombud) för den person som
  utförde intervjun. Frågenumreringen i kodboken syftar i de
  flesta fall till den som använts i frågeformuläret för etapp
  II. Frågans formulering kan skilja sig något i fråga om
  tempus beroende på om den ställts före eller efter valet. I
  regel har endast eftervalsversionen tagits med i kodboken,
  men ett mindre antal frågor ställdes endast i etapp I och i
  dessa fall föregås frågenumreringen av I. I de fall
  numreringen skiljer sig mellan de båda etapperna redovisas
  frågenumret för etapp I efter etapp II:s frågenummer, tex
  58/79. Om frågan endast ställts till vissa grupper anges
  denna inom parentes före frågeformuleringen eller anges i
  särskild anmärkning. Frågor ställda i brevformuläret anges
  med förkortningen BF.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  
   (1) VAR 45   (2) V56045 INTRESSE POL  20    (3) MD=9
     REF 45   (4) LOC 53 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.19 Skulle Ni vilja beteckna Er som mycket, måttligt,
       eller inte alls intresserad av politik?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    95  1.  Mycket intresserad
    727  3.  Måttligt intresserad
    296  5.  Inte alls intresserad
     4  8.  Vet inte

     9  9.  Uppgift saknas

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken). I valundersökningarna
  inleds detta alltid med en sex tecken lång kombination där
  första tecknet är ett V eller R. V står för variabel och R
  för registerdata. De följande två siffrorna står för
  undersökningsår och de tre sista för variabelnummer.
  Variabelnamnet avslutas med frågenumret eller REG i de fall
  det rör sig om data hämtad från någon form av register.

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 Undersökningsidentifikation 2 UP:s ID-nummer 3 PUE-nummer 4 UP-nummer 5 Delurval 6 Bortfallsanledning 7 Delurval och etapp 8 Intervjudatum 9 Brevformuläret 10 Kön 11 Civilstånd 12 Födelseår 13 Ålder 1964 14 UP:s inkomst 15 Familjeinkomst 16 Familjeinkomst - sammanfattning 17 Hemortstyp 18 Mantalsskrivningsår 19 Mantalsskrivningsår - sammanfattning TIDNINGSLÄSNING OCH INFORMATION OM PARTIFÄRG 20 Tidning 1: partifärg och tidningstyp 21 Tidning 2: partifärg och tidningstyp 22 Tidning 3: partifärg och tidningstyp 23 Tidning 4: partifärg och tidningstyp 24 Tidning 1: prenumeration pch kännedom om tidningens partifärg 25 Tidning 2: prenumeration och kännedom om tidningens partifärg 26 Tidning 3: prenumeration och kännedom om tidningens partifärg 27 Tidning 4: prenumeration och kännedom om tidningens partifärg LÄSNING AV OLIKA SLAG AV TIDNINGSINNEHÅLL 28 Politiska nyheter från utlandet 29 Politiska ledarartiklar RADIO OCH TV 30 TV-innehav 1964 31 Innehav av radio med FM 32 Antalet hörda radio och TV-program 33 Debatt i radio/TV om styrelseskick och samhällsutveckling 34 Debatt i radio/TV om den ekonomiska politiken 35 Partiledardebatt i radio/TV 36 Folkpartiets presentationsprogram i TV 37 Socialdemokraternas presentationsprogram i TV 38 Centerpartiets presentationsprogram i TV 39 Högerpartiets presentationsprogram i TV 40 Kommunisternas presentationsprogram i TV 41 "Duellen": Socialdemokraterna - Centerpartiet 42 "Duellen": Centerpartiet - Folkpartiet 43 "Duellen": Folkpartiet - Kommunisterna 44 "Duellen": Socialdemokraterna - Högerpartiet 45 "Duellen": Högerpartiet - Kommunisterna 46 "Duellen": Kommunisterna - Centerpartiet 47 "Duellen": Folkpartiet - Socialdemokraterna 48 "Duellen": Socialdemokraterna - Kommunisterna 49 "Duellen": Folkpartiet - Högerpartiet 50 "Duellen": Centerpartiet - Högerpartiet VALBROSCHYRER 51 Läst valbroschyr 52 Kommunistisk broschyr 53 Socialdemokratisk broschyr 54 Centerpartistisk broschyr 55 Folkpartistisk broschyr 56 Högerpartistisk broschyr 57 Kristen Demokratisk Samlings broschyr 58 Medborgerlig Samlings broschyr VALMÖTEN 59 Besökt valmöte 60 Besökt Kommunistiskt valmöte 61 Besökt Socialdemokratiskt valmöte 62 Besökt Centerpartistiskt valmöte 63 Besökt Folkpartistiskt valmöte 64 Besökt Högerpartistiskt valmöte 65 Besökt Kristen Demokratisk Samlings valmöte 66 Besökt Medborgerlig Samlings valmöte ÅSIKTER 67 Intresse för politik 68 Intresse för valutgången 69 Möjligt att vara med och bestämma genom att rösta 70 Politiken invecklad 71 Partiernas vallöften 72 Riksdagsmännens kompetens 73 Riksdagsmännen kunskap om vad vanligt folk tycker och tänker 74 U-hjälp 75 Sociala reformer 76 Statlig kontroll över näringslivet 77 Politik som uppmuntrar sparsamhet och enskild företagsamhet 78 Jämlikhet mellan olika grupper 79 Statens resurser för social trygghet viktigare än skattesänkning 80 Mera åt den enskilde genom skattesänkning POLITISK INFORMATION 81 Partiledare - antal korrekta svar 82 Korrekt namn på Kommunisternas partiledare 83 Korrekt namn på Socialdemokraternas partiledare 84 Korrekt namn på Centerpartiets partiledare 85 Korrekt namn på Folkpartiets partiledare 86 Korrekt namn på Högerpartiets partiledare 87 Slag av val 88 Regeringspartier 89 Val till riksdagens första kammare 90 Politisk information: index A FÖRTROENDE FÖR REGERINGSPOLITIKEN 91 Full sysselsättning 92 Bostadsbrist 93 Svårighet på grund av bostadsbrist 94 Standardhöjning 95 Inflation ALLMÄN TJÄNSTEPENSION 96 Allmän tjänstepension: egen åsikt 97 Parti som vill avskaffa ATP 98 Allmän tjänstepension: parti som vill minska fondernas storlek 99 Allmän tjänstepension: hur använda ATP-pengarna om fonderna inte får växa? 100 Allmän tjänstepension: UP:s åsikt om att inte låta fonderna växa OMDÖME OM REGERINGSPOLITIKEN 101 Till fördel för den egna samhällsklassen 102 Till nackdel för någon samhällsklass 103 Till mera fördel för någon grupp i samhället 104 Till fördel för någon klass 105 Till fördel eller till nackdel för någon klass - sammanfattning 106 UP:s förväntningar på sina ekonomiska förhållanden under de närmaste åren 107 Självuppskattad samhällsklass ORGANISATIONERS INFLYTANDE 108 Tjänstemännens fackliga organisationer 109 Arbetarnas fackliga organisationer 110 Företagarorganisationerna 111 Jordbrukarorganisationerna 112 För mycket inflytande åt fackliga organisationer 113 För lite inflytande åt fackliga organisationer SAMHÄLLSSERVICE 114 Författningsreform 115 Samband mellan kommunal- och riksdagsval: partiståndpunkt 116 Wennerströmaffären: åsikt om regeringens politik 117 Ungdomens möjligheter att få utbildning 118 Sjukhus och läkarvård 119 Bostadsförhållanden 120 Åldringsvård 121 Hjälp för den som blir arbetslös 122 Parti som för bra politik på dessa områden 123 Parti som för dålig politik på dessa områden LOKALISERINGSPOLITIK 124 UP:s åsikt om lokaliseringspolitiken 125 Parti som intresserat sig mest för att förhindra utflyttningen från glesbygden INSTÄLLNING TILL REGERINGSSKIFTE 126 Hur stor förändring vid regeringsskifte 127 Vunnit eller förlorat på regeringsskifte 128 UP skulle ha vunnit på en ny regering - A 129 UP skulle ha vunnit på en ny regering - B 130 UP skulle ha vunnit på en ny regering - C 131 UP skulle ha vunnit på en ny regering - D 132 UP skulle ha vunnit på en ny regering - E 133 UP skulle ha förlorat på en ny regering - A 134 UP skulle ha förlorat på en ny regering - B 135 UP skulle ha förlorat på en ny regering - C 136 UP skulle ha förlorat på en ny regering - D 137 UP skulle ha förlorat på en ny regering - E 138 Regeringsskifte inom de närmaste åren 139 Regeringens hänsynstagande till andra partier VALDELTAGANDE OCH PARTIPREFERENS 1964 140 Partiidentifikation 141 Avsikt att rösta 1964 142 Röstade vid riksdagsmannavalet 1964 143 Valdeltagande vid riksdagsmannavalet 1964 144 Tidpunkt för röstbeslut 145 Partisympati före valet 146 Partival vid riksdagsmannavalet 1964 147 Partival vid riksdagsmannavalet 1964 - sammanfattning 148 Inställning till socialdemokratiska partiet 149 Inställning till de borgerliga partierna ANGELÄGNA FRÅGOR 150 Frågor som UP:s parti bör arbeta för - A 151 Frågor som UP:s parti bör arbeta för - B 152 Frågor som UP:s parti bör arbeta för - C 153 Frågor som UP:s parti bör arbeta för - D 154 Frågor som UP:s parti bör arbeta för - E 155 Frågor som UP:s parti bör arbeta för - F 156 Frågor som UP:s parti bör arbeta för - G 157 Frågor som UP:s parti bör arbeta för - H 158 Frågor som UP:s parti bör arbeta för - I 159 Frågor som UP:s parti bör arbeta för - J 160 Frågor som UP:s parti arbetat för - A 161 Frågor som UP:s parti arbetat för - B 162 Frågor som UP:s parti arbetat för - C 163 Frågor som UP:s parti arbetat för - D 164 Frågor som UP:s parti arbetat för - E 165 Frågor som UP:s parti arbetat för - F 166 Frågor som UP:s parti arbetat för - G 167 Frågor som UP:s parti arbetat för - H 168 Frågor som UP:s parti arbetat för - I 169 Frågor som UP:s parti arbetat för - J 170 Filterkod för variablerna 150-169 171 Kännedom om namn på egna partiets valsedel 172 Näst bästa partiet 173 Bästa parti för UP som inte röstat 174 Åsikt om ett gemensamt borgerligt parti VALDELTAGANDE OCH PARTIPREFERENS VID TIDIGARE VAL 175 Valdeltagande vid kommunalvalet 1962 176 Partival vid kommunalvalet 1962 177 Partival vid kommunalvalet 1962 - sammanfattning 178 Partival vid riksdagsmannavalet 1960 179 Partival vid val närmast före 1960 180 Bytt parti före 1956 181 År för partibyte 182 Partival vid första valet 183 Deltagande vid tidigare val PARTIPREFERENS OCH DISKUSSIONSFREKVENS I MILJÖN 184 Diskussion på arbetsplatsen 185 Parti med flest anhängare på UP:s arbetsplats 186 Diskussion i familjen 187 Partival i familjen 188 Diskussion bland bekanta 189 Partival bland bekanta 190 Intresse för diskussioner 191 Faderns partisympati 192 Moderns partisympati 193 Föräldrarnas partisympati UTBILDNING OCH YRKE 194 Förvärvsarbetande 195 UP tidigare förvärvsarbetande 196 UP:s yrkesgrupp 197 UP:s socialgrupp - sammanfattningsvariabel A 198 UP:s socialgrupp - sammanfattningsvariabel B 199 UP:s självuppskattade yrkesställning 200 UP: bytt yrkesställning 201 Facklig organisationstillhörighet 202 UP:s omdöme om sin fackliga organisation 203 UP:s skolutbildning 204 Makes yrkesgrupp 205 Makes yrkesställning 206 Make: bytt yrkesställning 207 Makes fackliga organisationstillhörighet 208 Medlem i politiskt parti 209 Aktivitet i organisation/parti 210 Faders yrkesgrupp 211 Faders socialgrupp 212 UP:s uppväxtort 213 Ekonomiskt viktigaste delen av UP:s jordbruk 214 Storlek på åkerareal tillhörande UP:s jordbruk KYRKOBESÖK 215 Kyrkobesöksfrekvens 216 Kyrkobesök: stats- eller frikyrka 217 SSDstudie NR 0007 218 SSDupplaga/datering NR 1 219 SSD Delstudieidentifikation 001

VAR 1 R64001 UNDERS-ID 1964            Loc 1 width 4


Undersökningsidentifikation

  3109 1964. Undersökningsidentifikation för SVENSK
         VALUNDERSÖKNING 1964


VAR 2 R64002 ID-NUMMER Loc 5 width 6 UP:s ID-nummer Anm. Ett sexsiffrigt identifikationsnummer där de tre första siffrorna är PUE-numret och de tre sista är UP-numret
VAR 3 R64003 PUE-NUMMER Loc 11 width 3 PUE-nummer Anm. Identifikation för urvalsområdet. Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 475 42 35 39 31 34 18 148 54 23 210 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 41 31 46 36 29 43 33 23 61 26 17 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 34 20 16 29 37 47 34 44 36 32 25 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 33 21 33 34 35 38 31 31 21 39 35 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 34 24 33 30 38 44 26 31 32 40 22 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 49 48 40 33 31 46 36 23 33 36 25 Kod: 67 68 69 70 Frek: 58 30 49 18
VAR 4 64004 UP-NUMMER Loc 14 width 3 UP-nummer Faktiska värdet är kodat. 001. Panelurval: A-urval . . 258. 501. Panelurval: B-urval . . 746. Valid-n=3109 Min=1 Max=746 Mean=282.3 St.Dev=254.7
VAR 5 R64005 DELURVAL REG Loc 17 width 1 Delurval 1554 1. A-urval 1555 2. B-urval
VAR 6 R64006 BORTFALLSANL REG Loc 18 width 1 Bortfallsanledning 2849 1. Intervjuad 18 2. Fysiskt sjuk - vistas på anstalt 24 3. Fysiskt sjuk - vistas i hemmet 6 4. Sinnessjuk - vistas på anstalt 11 5. Sinnessjuk - vistas i hemmet 20 6. Vistas utomlands 150 7. Vägrare 31 8. Ej anträffad
VAR 7 R64007 DELURV+ETAPP REG Loc 19 width 1 Delurval och etapp 1417 1. A-urval - intervjuad under Etapp I 14 2. A-urval - intervjuad under Etapp II 1418 3. B-urval - intervjuad under Etapp II 260 4. Bortfall (vägrar svara, ej anträffbar mm)
VAR 8 R64008 INTERVJUDATUM REG Loc 20 width 1 MD=9 Intervjudatum 800 1. 31 aug - 6 sept 538 2. 7 sept - 13 sept 79 3. 14 sept - 20 sept 717 4. 21 sept - 27 sept 560 5. 28 sept - 4 okt 155 6. 5 okt eller senare 260 9. Bortfall
VAR 9 R64009 BREVFORMULÄR REG Loc 21 width 1 MD=0 Brevformuläret 1155 1. A-urvalet, besvarade brevformuläret per brev utan påminnelse 48 2. A-urvalet, besvarade brevformuläret per brev efter kontakt med LOKO 125 3. A-urvalet, besvarade brevformuläret vid telefonintervju 60 4. A-urvalet, besvarade brevformuläret vid besöksintervju 29 5. A-urvalet intervjuad under Etapp I, men besvarade inte brevformuläret 14 8. A-urvalet, intervjuad i Etapp II 1418 9. B-urvalet 260 0. Bortfall
VAR 10 R64010 KÖN REG Loc 22 width 1 Kön 1564 1. Man 1545 2. Kvinna
VAR 11 R64011 CIVILSTÅND REG Loc 23 width 1 Civilstånd 2180 1. Gift 237 2. Änka/änkling 106 3. Frånskild 586 4. Ogift
VAR 12 R64012 FÖDELSEÅR REG Loc 24 width 2 Födelseår Anm. De två sista siffrorna i födelseåret Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 47 63 60 43 50 58 73 61 47 64 74 66 68 72 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 75 61 65 55 57 64 74 54 51 57 69 62 52 63 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Frek: 65 64 59 51 41 34 51 40 62 49 60 65 78 60 Kod: 42 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Frek: 76 24 10 24 36 30 29 36 36 30 40 34 43 40 Kod: 97 98 99 Frek: 39 54 44
VAR 13 R64013 ÅLDER 1964 REG Loc 26 width 1 Ålder 1964 260 0. 22 - 23 (födelseår 1941-1942) 125 1. 24 - 25 (1939-1940) 127 2. 26 - 27 (1937-1938) 104 3. 28 - 30 (1934-1936) 145 4. 31 - 40 (1924-1933) 530 5. 41 - 45 (1919-1923) 276 6. 46 - 50 (1914-1918) 285 7. 51 - 60 (1904-1913) 577 8. 61 - 65 (1899-1903) 680 9. 66 - 80 (1884-1898)
VAR 14 R64014 UP:S INKOMST REG Loc 27 width 2 UP:s inkomst i tusental kronor 00. Ingen inkomst . . 99. 99 000 kronor eller mer Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 766 50 106 163 127 123 75 70 101 92 108 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 104 105 134 120 119 110 85 86 60 51 46 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 34 29 27 20 19 19 11 12 14 13 8 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 5 6 6 5 4 5 7 2 8 6 4 Kod: 44 45 46 47 50 51 53 54 55 58 59 Frek: 1 3 2 3 2 2 1 1 3 2 2 Kod: 61 62 64 67 68 72 74 76 83 85 99 Frek: 3 1 4 1 1 2 1 1 2 1 5
VAR 15 R64015 FAMILJEINK REG Loc 29 width 2 Familjeinkomst i tusental kronor Anm. V15 anger den sammanlagda inkomsten för UP och UP:s make/maka om de är samtaxerade. UP som är gift men ej samtaxerad och UP som är ogift är kodad på egen inkomst (dvs samma kod som i V14). 00. Ingen inkomst . . 99. 99 000 kronor eller mera Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 193 4 29 94 105 111 90 84 104 89 103 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 106 110 134 146 134 127 104 120 101 93 85 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 74 79 77 55 52 51 46 34 43 28 22 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 26 21 19 14 17 9 11 11 19 13 7 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 9 9 5 9 4 4 2 4 6 3 5 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 5 2 2 1 2 2 4 2 3 5 1 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 76 81 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 Kod: 83 84 85 89 99 Frek: 2 2 1 1 6
VAR 16 R64016 FAMILJEINK SMFTNG Loc 31 width 1 MD=0 Familjeinkomst - sammanfattning Anm. Se anm. till V15 195 1. 0 - 2 999 kr 172 2. 3 000 - 4 999 kr 433 3. 5 000 - 9 999 kr 546 4. 10 000 - 14 999 kr 551 5. 15 000 - 19 999 kr 381 6. 20 000 - 24 999 kr 223 7. 25 000 - 29 999 kr 196 8. 30 000 - 39 999 kr 152 9. 40 000 kr eller mer 260 0. Bortfall
VAR 17 R64017 HEMORTSTYP REG Loc 32 width 1 Hemortstyp 333 1. Stockholm 163 2. Göteborg 102 3. Malmö 1143 4. Övriga städer 1000 5. Landsbygd 368 6. Tätorter på landsbygden (köpingar, vissa municipalsamhällen samt församlingar med minst 70% tätortsbefolkning)
VAR 18 R64018 MANTALSSKR ÅR REG Loc 33 width 2 Mantalsskrivningsår Anm. De två sista siffrorna i årtalet Kod: 26 27 29 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 7 3 2 1 1 2 2 5 3 3 7 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Frek: 5 10 9 8 2 7 569 37 48 76 67 Kod: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Frek: 96 84 75 92 101 121 134 119 172 170 209 Kod: 62 63 64 65 Frek: 242 276 327 17
VAR 19 V64019 MANTALSKRIVN REG Loc 35 width 1 MD=0 Mantalsskrivningsår - sammanfattning 304 1. 1964 - 1965 255 2. 1963 225 3. 1962 197 4. 1961 154 5. 1960 155 6. 1959 234 7. 1957 - 1958 740 8. 1947 - 1956 585 9. 1946 eller tidigare 260 0. Bortfall
VAR 20 V64020 TIDNING 1A 001 Loc 36 width 2 MD= 0 or GE 99 F.1A. Jag börjar med en fråga om tidningar: Vilken eller vilka tidningar brukar Ni läsa dagligen? F.1A(1). (LÄSER MINST EN TIDNING) Tidning 1: partifärg och tidningstyp Anm. Även tidningar av nyhetskaraktär som utkommer 2-3 dagar per vecka är medtagna. För storstadstidningar (utgivna i Stockholm, Göteborg eller Malmö) anges om det är en morgon- eller kvällstidning. För landsortstidningar anges upplagan. Kommunistiska tidningar 1 11. Storstadstidning utgiven på morgonen 1 12. Landsortstidning med upplaga under 5 000 Socialdemokratiska tidningar 45 20. Storstadstidning utgiven på kvällen 140 21. Storstadstidning utgiven på morgonen 3 23. Landsortstidning med upplaga 5 - 10 000 138 24. Landsortstidning med upplaga 10 - 20 000 142 25. Landsortstidning med upplaga 20 - 30 000 30 26. Landsortstidning med upplaga över 30 000 Centerpartistiska tidningar 30. Storstadstidning utgiven på kvällen 39 31. Storstadstidning utgiven på morgonen 32. Landsortstidning med upplaga under 5 000 11 33. Landsortstidning med upplaga 5 - 10 000 45 34. Landsortstidning med upplaga 10 - 20 000 64 35. Landsortstidning med upplaga 20 - 30 000 Folkpartistiska tidningar 69 40. Storstadstidning utgiven på kvällen 474 41. Storstadstidning utgiven på morgonen 1 42. Landsortstidning med upplaga under 5 000 39 43. Landsortstidning med upplaga 5 - 10 000 149 44. Landsortstidning med upplaga 10 - 20 000 250 45. Landsortstidning med upplaga 20 - 30 000 348 46. Landsortstidning med upplaga över 30 000 Högerpartistiska tidningar 3 50. Storstadstidning utgiven på kvällen 119 51. Storstadstidning utgiven på morgonen 5 52. Landsortstidning med upplaga under 5 000 43 53. Landsortstidning med upplaga 5 - 10 000 67 54. Landsortstidning med upplaga 10 - 20 000 2 55. Landsortstidning med upplaga 20 - 30 000 418 56. Landsortstidning med upplaga över 30 000 Opolitiska tidningar 7 61. Storstadstidning utgiven på morgonen 1 62. Landsortstidning med upplaga under 5 000 73 63. Landsortstidning med upplaga 5 - 10 000 90 64. Landsortstidning med upplaga 10 - 20 000 32 00. Frågan ej tillämplig 260 99. Bortfall
VAR 21 V64021 TIDNING 2A 001 Loc 38 width 2 MD= 0 or GE 99 F.1A(2). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) Tidning 2: partifärg och tidningstyp <Se F.1A för fullständig frågetext> Anm. Se anmärkning till V20 Kommunistiska tidningar 8 11. Storstadstidning utgiven på morgonen Socialdemokratiska tidningar 203 20. Storstadstidning utgiven på kvällen 109 21. Storstadstidning utgiven på morgonen 1 23. Landsortstidning med upplaga 5 - 10 000 55 24. Landsortstidning med upplaga 10 - 20 000 80 25. Landsortstidning med upplaga 20 - 30 000 14 26. Landsortstidning med upplaga över 30 000 7 31. Storstadstidning utgiven på morgonen 4 32. Landsortstidning med upplaga under 5 000 12 33. Landsortstidning med upplaga 5 - 10 000 3 34. Landsortstidning med upplaga 10 - 20 000 2 35. Landsortstidning med upplaga 20 - 30 000 Folkpartistiska tidningar 317 40. Storstadstidning utgiven på kvällen 248 41. Storstadstidning utgiven på morgonen 7 43. Landsortstidning med upplaga 5 - 10 000 10 44. Landsortstidning med upplaga 10 - 20 000 32 45. Landsortstidning med upplaga 20 - 30 000 48 46. Landsortstidning med upplaga över 30 000 Högerpartistiska tidningar 48 50. Storstadstidning utgiven på kvällen 110 51. Storstadstidning utgiven på morgonen 4 52. Landsortstidning med upplaga under 5 000 3 53. Landsortstidning med upplaga 5 - 10 000 13 54. Landsortstidning med upplaga 10 - 20 000 1 55. Landsortstidning med upplaga 20 - 30 000 55 56. Landsortstidning med upplaga över 30 000 19 61. Storstadstidning utgiven på morgonen 3 62. Landsortstidning med upplaga under 5 000 13 63. Landsortstidning med upplaga 5 - 10 000 20 64. Landsortstidning med upplaga 10 - 20 000 1400 00. Frågan ej tillämplig 260 99. Bortfall
VAR 22 V64022 TIDNING 3A 001 Loc 40 width 2 MD= 0 or GE 99 F.1A(3). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Tidning 3: partifärg och tidningstyp <Se F.1A för fullständig frågetext> Anm. Se anmärkning till V20 Kommunistiska tidningar 4 11. Storstadstidning utgiven på morgonen Socialdemokratiska tidningar 72 20. Storstadstidning utgiven på kvällen 32 21. Storstadstidning utgiven på morgonen 1 23. Landsortstidning med upplaga 5 - 10 000 9 24. Landsortstidning med upplaga 10 - 20 000 4 25. Landsortstidning med upplaga 20 - 30 000 3 31. Storstadstidning utgiven på morgonen 1 33. Landsortstidning med upplaga 5 - 10 000 Folkpartistiska tidningar 115 40. Storstadstidning utgiven på kvällen 57 41. Storstadstidning utgiven på morgonen 2 43. Landsortstidning med upplaga 5 - 10 000 1 44. Landsortstidning med upplaga 10 - 20 000 4 45. Landsortstidning med upplaga 20 - 30 000 12 46. Landsortstidning med upplaga över 30 000 Högerpartistiska tidningar 10 50. Storstadstidning utgiven på kvällen 25 51. Storstadstidning utgiven på morgonen 5 54. Landsortstidning med upplaga 10 - 20 000 1 55. Landsortstidning med upplaga 20 - 30 000 5 56. Landsortstidning med upplaga över 30 000 5 61. Storstadstidning utgiven på morgonen 1 62. Landsortstidning med upplaga under 5 000 5 63. Landsortstidning med upplaga 5 - 10 000 6 64. Landsortstidning med upplaga 10 - 20 000 2469 00. Frågan ej tillämplig 260 99. Bortfall
VAR 23 V64023 TIDNING 4A 001 Loc 42 width 2 MD= 0 or GE 99 F.1A(4). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR) Tidning 4: partifärg och tidningstyp <Se F.1A för fullständig frågetext> Anm. Se anmärkning till V20 Socialdemokratiska tidningar 21 20. Storstadstidning utgiven på kvällen 1 21. Storstadstidning utgiven på morgonen 1 24. Landsortstidning med upplaga 10 - 20 000 1 26. Landsortstidning med upplaga över 30 000 Centerpartistiska tidningar 1 30. Storstadstidning utgiven på kvällen 1 31. Storstadstidning utgiven på morgonen 1 33. Landsortstidning med upplaga 5 - 10 000 Folkpartistiska tidningar 30 40. Storstadstidning utgiven på kvällen 23 41. Storstadstidning utgiven på morgonen 1 44. Landsortstidning med upplaga 10 - 20 000 1 45. Landsortstidning med upplaga 20 - 30 000 1 46. Landsortstidning med upplaga över 30 000 Högerpartistiska tidningar 5 50. Storstadstidning utgiven på kvällen 5 51. Storstadstidning utgiven på morgonen 1 56. Landsortstidning med upplaga över 30 000 1 63. Landsortstidning med upplaga 5 - 10 000 1 64. Landsortstidning med upplaga 10 - 20 000 2752 00. Frågan ej tillämplig 261 99. Bortfall
VAR 24 V64024 TIDNING 1B 001 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 F.1B. Prenumererar Ni eller någon i Er familj på ... (TIDNINGENS NAMN) F.1C. Vilket parti stöder den? F.1B-C(1) (LÄSER MINST EN TIDNING) Tidning 1: prenumeration och kännedom om tidningens partifärg 1697 1. Prenumererar - känner till tidningens partifärg 624 2. Prenumererar - känner ej till tidningens partifärg 273 3. Prenumererar ej - känner till tidningens partifärg 223 4. Prenumererar ej - känner ej till tidningens partifärg 32 0. Frågan ej tillämplig 260 9. Bortfall
VAR 25 V64025 TIDNING 2B 001 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 F.1B-C(2). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) Tidning 2: prenumeration och kännedom om tidningens partifärg <Se F.1B, F.1C för fullständig frågetext> 463 1. Prenumererar - känner till tidningens partifärg 125 2. Prenumererar - känner ej till tidningens partifärg 555 3. Prenumererar ej - känner till tidningens partifärg 304 4. Prenumererar ej - känner ej till tidningens partifärg 1402 0. Frågan ej tillämplig 260 9. Bortfall
VAR 26 V64026 TIDNING 3B 001 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 F.1B-C(3). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Tidning 3: prenumeration och kännedom om tidningens partifärg <Se F.1B, F.1C för fullständig frågetext> 61 1. Prenumererar - känner till tidningens partifärg 27 2. Prenumererar - känner ej till tidningens partifärg 203 3. Prenumererar ej - känner till tidningens partifärg 89 4. Prenumererar ej - känner ej till tidningens partifärg 2469 0. Frågan ej tillämplig 260 9. Bortfall
VAR 27 V64027 TIDNING 4B 001 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 F.1B-C(4). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR) Tidning 4: prenumeration och kännedom om tidningens partifärg <Se F.1B, F.1C för fullständig frågetext> 16 1. Prenumererar - känner till tidningens partifärg 3 2. Prenumererar - känner ej till tidningens partifärg 54 3. Prenumererar ej - känner till tidningens partifärg 21 4. Prenumererar ej - känner ej till tidningens partifärg 2755 0. Frågan ej tillämplig 260 9. Bortfall
VAR 28 V64028 UTL NYHETER 002 Loc 48 width 1 MD=9 F.2. Hur mycket av de politiska nyheterna från utlandet brukar Ni läsa i dagstidningar? Vilket av svaren på det här kortet stämmer bäst in i Ert fall? (VISA FRÅGEKORT) 406 1. Läser nästan allt som står av sådana nyheter 1542 2. Läser hela artiklar, när någon stor händelse inträffar 605 3. Brukar inte läsa mer än rubrikerna 295 4. Hoppar alltid över sådana nyheter 261 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 29 V64029 LEDARE 003 Loc 49 width 1 MD=9 F.3. Hur ofta brukar Ni läsa politiska ledarartiklar i tidningarna: varje dag, ofta, sällan eller aldrig? 359 1. Varje dag 578 2. Ofta 1306 3. Sällan 606 4. Aldrig 260 9. Bortfall
VAR 30 V64030 TV-INNEHAV 004 Loc 50 width 1 MD=9 F.4. Har Ni TV i Er bostad? 2273 1. Ja 575 5. Nej 261 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 31 V64031 FM-RADIO 005 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:5. Finns det någon radioapparat i Er bostad, som man kan ta emot FM med? I så fall skall det stå FM eller UKV på någon skala på apparaten eller vid någon av knapparna. Anm. Frågan har endast ställts i Etapp I. 1060 1. Ja 357 5. Nej 1432 0. Frågan ej tillämplig 260 9. Bortfall
VAR 32 V64032 ANT HÖRDA PGM 008 Loc 52 width 2 MD=99 F.8/BF. Radio och TV hade ju en hel del program inför valet i år. Här har jag en lista med sådana program. (VISA FRÅGEKORT. FRÅGA FÖR VARJE PROGRAM:) Lyssnade Ni på detta? Anm. Intervjuade i Etapp I fick frågan i brevformulär. UP tillfrågades om sammanlagt 18 program. 552 00. Hörde inte något program 310 01. Hörde ett program 169 02. Hörde två program 188 03. Hörde tre program 216 04. Hörde fyra program 232 05. Hörde fem program 248 06. Hörde sex program 219 07. Hörde sju program 290 08. Hörde åtta program 63 09. Hörde nio program 65 10. Hörde tio program 59 11. Hörde elva program 35 12. Hörde tolv program 40 13. Hörde tretton program 24 14. Hörde fjorton program 17 15. Hörde femton program 15 16. Hörde sexton program 11 17. Hörde sjutton program 67 18. Hörde arton program 289 99. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 33 V64033 DEMOKRATIDEB 08A Loc 54 width 1 MD GE 9 F.8A. Det här är tre debatter mellan representanter för alla de fem partierna. Debatterna sändes både i TV och radio. F.8A(1). "Demokratin och framtiden", debatt i radio och TV den 31 augusti om styrelseskick och samhällsutveckling. 818 1. Lyssnade 2002 5. Lyssnade ej 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 34 V64034 EKONOMIDEBATT 08A Loc 55 width 1 MD GE 9 F.8A(2). "Bygga för välstånd", debatt i radio och TV den 14 september om den ekonomiska politiken. <Se F.8A för fullständig frågetext> 1089 1. Lyssnade 1731 5. Lyssnade ej 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 35 V64035 PARTILEDARDEB 08A Loc 56 width 1 MD GE 9 F.8A(3). "Upp till val", avslutande debatt mellan partiledarna i radio och TV den 18 september. <Se F.8A för fullständig frågetext> 1750 1. Lyssnade 1070 5. Lyssnade ej 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 36 V64036 FP-PROGRAM 08B Loc 57 width 1 MD GE 9 F.8B. Partierna redogjorde för sin politik i var sitt TV-program. I slutet av programmen utfrågades partiledarna av representanter för de övriga partierna. F.8B(1). Folkpartiet: Detta är vår politik. Presentationsprogram i TV den 2 september. 1153 1. Lyssnade 1667 5. Lyssnade ej 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 37 V64037 S-PROGRAM 08B Loc 58 width 1 MD GE 9 F.8B(2). Socialdemokraterna: Detta år vår politik. Presentationsprogram i TV den 4 september. <Se F.8B för fullständig frågetext> 1404 1. Lyssnade 1416 5. Lyssnade ej 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 38 V64038 C-PROGRAM 08B Loc 59 width 1 MD GE 9 F.8B(3). Centerpartiet: Detta är vår politik. Presentationsprogram i TV den 7 september. <Se F.8B för fullständig frågetext> 1255 1. Lyssnade 1565 5. Lyssnade ej 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 39 V64039 H-PROGRAM 08B Loc 60 width 1 MD GE 9 F.8B(4). Högerpartiet: Detta är vår politik. Presentationsprogram i TV den 9 september. <Se F.8B för fullständig frågetext> 1231 1. Lyssnade 1589 5. Lyssnade ej 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 40 V64040 K-PROGRAM 08B Loc 61 width 1 MD GE 9 F.8B(5). Kommunisterna: Detta är vår politik. Presentationsprogram i TV den 11 september. <Se F.8B för fullständig frågetext> 1221 1. Lyssnade 1599 5. Lyssnade ej 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 41 V64041 DUELL S-C 08C Loc 62 width 1 MD GE 9 F.8C. I radio sändes en serie program, som kallades "duellen". I varje sådant program fick representanter för två partier diskutera med varandra. F.8C(1). "Duellen": Socialdemokraterna - Centerpartiet. Radioprogram den 26 augusti. 448 1. Lyssnade 2372 5. Lyssnade ej 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 42 V64042 DUELL C-FP 08C Loc 63 width 1 MD GE 9 F.8C(2). "Duellen": Centerpartiet - Folkpartiet. Radioprogram den 27 augusti. <Se F.8C för fullständig frågetext> 351 1. Lyssnade 2469 5. Lyssnade ej 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 43 V64043 DUELL FP-K 08C Loc 64 width 1 MD GE 9 F.8C(3). "Duellen": Folkpartiet - Kommunisterna. Radioprogram den 28 augusti. <Se F.8C för fullständig frågetext> 315 1. Lyssnade 2505 5. Lyssnade ej 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 44 V64044 DUELL S-H 08C Loc 65 width 1 MD GE 9 F.8C(4). "Duellen": Socialdemokraterna - Högerpartiet. Radioprogram den 30 augusti. <Se F.8C för fullständig frågetext> 435 1. Lyssnade 2385 5. Lyssnade ej 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 45 V64045 DUELL H-K 08C Loc 66 width 1 MD GE 9 F.8C(5). "Duellen": Högerpartiet - Kommunisterna. Radioprogram den 1 september. <Se F.8C för fullständig frågetext> 321 1. Lyssnade 2499 5. Lyssnade ej 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 46 V64046 DUELL K-C 08C Loc 67 width 1 MD GE 9 F.8C(6). "Duellen": Kommunisterna - Centerpartiet. Radioprogram den 6 september. <Se F.8C för fullständig frågetext> 272 1. Lyssnade 2548 5. Lyssnade ej 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 47 V64047 DUELL FP-S 08C Loc 68 width 1 MD GE 9 F.8C(7). "Duellen": Folkpartiet - Socialdemokraterna. Radioprogram den 8 september. <Se F.8C för fullständig frågetext> 437 1. Lyssnade 2383 5. Lyssnade ej 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 48 V64048 DUELL S-K 08C Loc 69 width 1 MD GE 9 F.8C(8). "Duellen": Socialdemokraterna - Kommunisterna. Radioprogram den 13 september. <Se F.8C för fullständig frågetext> 374 1. Lyssnade 2446 5. Lyssnade ej 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 49 V64049 DUELL FP-H 08C Loc 70 width 1 MD GE 9 F.8C(9). "Duellen": Folkpartiet - Högerpartiet. Radioprogram den 15 september. <Se F.8C för fullständig frågetext> 353 1. Lyssnade 2467 5. Lyssnade ej 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 50 V64050 DUELL C-H 08C Loc 71 width 1 MD GE 9 F.8C(10). "Duellen": Centerpartiet - Högerpartiet. Radioprogram den 16 september. <Se F.8C för fullständig frågetext> 372 1. Lyssnade 2448 5. Lyssnade ej 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 51 V64051 LÄST BROSCHYR 09 Loc 72 width 1 MD=9 F.9/BF. Har Ni läst någon av de broschyrer eller andra skrifter, som partierna sände ut till väljarna före valet i år? (OM JA:) Vilket eller vilka partiers broschyrer läste Ni? (KONTROLLFRÅGA:) Har Ni läst någon broschyr från något annat parti? Anm. De intervjuade i Etapp I fick frågan i brevformuläret. 1564 0. Ej läst någon broschyr; även: vet inte/vill ej svara 317 1. Ett parti 241 2. Två partier 233 3. Tre partier 160 4. Fyra partier 305 5. Fem partier eller flera 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 52 V64052 K-BROSCHYR 009 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(1). Kommunistisk broschyr <Se F.9/BF för fullständig frågetext> 368 1. Läst broschyr från Kommunisterna 888 5. Läst broschyr, men inte från Kommunisterna 1564 0. Inte läst broschyr; även: vet inte/vill ej svara 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 53 V64053 S-BROSCHYR 009 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(2). Socialdemokratisk broschyr <Se F.9/BF för fullständig frågetext> 957 1. Läst broschyr från Socialdemokraterna 299 5. Läst broschyr, men inte från Socialdemokraterna 1564 0. Inte läst broschyr; även: vet inte/vill ej svara 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 54 V64054 C-BROSCHYR 009 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(3). Centerpartistisk broschyr <Se F.9/BF för fullständig frågetext> 692 1. Läst broschyr från Centerpartiet 564 5. Läst broschyr, men inte från Centerpartiet 1564 0. Inte läst broschyr; även: vet inte/vill ej svara 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 55 V64055 FP-BROSCHYR 009 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(4). Folkpartistisk broschyr <Se F.9/BF för fullständig frågetext> 740 1. Läst broschyr från Folkpartiet 516 5. Läst broschyr, men inte från Folkpartiet 1564 0. Inte läst broschyr; även: vet inte/vill ej svara 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 56 V64056 H-BROSCHYR 009 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(5). Högerpartistisk broschyr <Se F.9/BF för fullständig frågetext> 718 1. Läst broschyr från Högerpartiet 538 5. Läst broschyr, men inte från Högerpartiet 1564 0. Inte läst broschyr; även: vet inte/vill ej svara 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 57 V64057 KDS-BROSCHYR 009 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(6). Kristen Demokratisk Samlings broschyr <Se F.9/BF för fullständig frågetext> 213 1. Läst broschyr från Kristen Demokratisk Samling 1043 5. Läst broschyr, men inte från Kristen Demokratisk Samling 1564 0. Inte läst broschyr; även: vet inte/vill ej svara 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 58 V64058 MBS-BROSCHYR 009 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(7). Medborgerlig Samlings broschyr <Se F.9/BF för fullständig frågetext> 32 1. Läst broschyr från Medborgerlig Samling 1224 5. Läst broschyr, men inte från Medborgerlig Samling 1564 0. Inte läst broschyr; även: vet inte/vill ej svara 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 59 V64059 VALMÖTEN BF Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 F.BF. Var Ni på något av de valmöten, som partierna ordnade före valet i år? Anm. Frågan ställdes endast i brevformuläret. UP fick instruktioner att ange vilket parti/vilka partier som anordnat mötet/mötena som UP besökt. 100 1. Besökt ett eller flera valmöten 1288 5. Inte besökt något valmöte 1432 0. Frågan ej tillämplig 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 60 V64060 K-VALMÖTE BF Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 F.BF(1). Besökt Kommunistiskt valmöte <Se F.BF för fullständig frågetext> Anm. Frågan ställdes endast i brevformuläret. 2 1. Ja 1386 5. Nej 1432 0. Frågan ej tillämplig 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 61 V64061 S-VALMÖTE BF Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 F.BF(2). Besökt Socialdemokratiskt valmöte <Se F.BF för fullständig frågetext> Anm. Frågan ställdes endast i brevformuläret. 57 1. Ja 1331 5. Nej 1432 0. Frågan ej tillämplig 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 62 V64062 C-VALMÖTE BF Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 F.BF(3). Besökt Centerpartistiskt valmöte <Se F.BF för fullständig frågetext> Anm. Frågan ställdes endast i brevformuläret. 11 1. Ja 1377 5. Nej 1432 0. Frågan ej tillämplig 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 63 V64063 FP-VALMÖTE BF Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 F.BF(4). Besökt Folkpartistiskt valmöte <Se F.BF för fullständig frågetext> Anm. Frågan ställdes endast i brevformuläret. 17 1. Ja 1371 5. Nej 1432 0. Frågan ej tillämplig 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 64 V64064 H-VALMÖTE BF Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 F.BF(5). Besökt Högerpartistiskt valmöte <Se F.BF för fullständig frågetext> Anm. Frågan ställdes endast i brevformuläret. 20 1. Ja 1368 5. Nej 1432 0. Frågan ej tillämplig 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 65 V64065 KDS-VALMÖTE BF Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 F.BF(6). Besökt Kristen Demokratisk Samlings valmöte <Se F.BF för fullständig frågetext> Anm. Frågan ställdes endast i brevformuläret. 13 1. Ja 1375 5. Nej 1432 0. Frågan ej tillämplig 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 66 V64066 MBS-VALMÖTE BF Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 F.BF(7). Besökt Medborgerlig Samlings valmöte <Se F.BF för fullständig frågetext> Anm. Frågan ställdes endast i brevformuläret. 1 1. Ja 1387 5. Nej 1432 0. Frågen ej tillämplig 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 67 V64067 INTRESSE POL 010 Loc 88 width 1 MD=9 F.10. Hur pass intresserad är Ni av politik? Vilket av svaren på det här kortet tycker Ni stämmer bäst in på Er själv? (VISA FRÅGEKORT) Är Ni: mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad av politik? 262 1. Mycket intresserad 1002 2. Ganska intresserad 1151 3. Inte särskilt intresserad 432 4. Inte alls intresserad 262 9. Bortfall
VAR 68 V64068 INTR VALUTG 011 Loc 89 width 1 MD GE 9 F.11. Hur viktigt tycker Ni att årets val var? Brydde Ni Er mycket om vilka partier som vann eller förlorade eller tyckte Ni, att det inte spelade så stor roll? 2073 1. Brydde sig mycket om vilket parti som vann 22 3. Ambivalent svar 653 5. Spelade inte så stor roll 101 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 69 V64069 RÖST PÅVERKA 12A Loc 90 width 1 MD GE 9 F.12. Nu skall jag fråga om några åsikter om politik, som man ibland hör att folk har. Jag läser upp en i sänder och ber Er säga, om Ni instämmer eller inte. (LÄS UPP ETT PÅSTÅENDE I SÄNDER OCH STÄLL FRÅGAN:) Instämmer Ni eller instämmer Ni inte med den åsikten? F.12A. Det är viktigt att rösta, för på så sätt får man verkligen vara med och bestämma, hur det skall vara ordnat här i landet. 2544 1. Instämmer 140 3. Instämmer delvis 101 5. Instämmer inte 64 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 70 V64070 POL INVECKLAD 12B Loc 91 width 1 MD GE 9 F.12B. Politiken har blivit så invecklad, att man har svårt att förstå vad som skiljer partierna åt. <Se F.12 för fullständig frågetext> 1314 1. Instämmer 450 3. Instämmer delvis 974 5. Instämmer inte 111 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 71 V64071 VALLÖFTEN 12C Loc 92 width 1 MD GE 9 F.12C. Det är svårt att välja parti, därför att man aldrig vet om partierna tänker hålla sina löften, när valen är över. <Se F.12 för fullständig frågetext> 1212 1. Instämmer 282 3. Instämmer delvis 1241 5. Instämmer inte 114 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 72 V64072 RIKSDAGSMÄN 12D Loc 93 width 1 MD GE 9 F.12D. När man hör partiernas representanter i radio och TV, märker man att de är både kunniga och dugliga. <Se F.12 för fullständig frågetext> 2251 1. Instämmer 336 3. Instämmer delvis 95 5. Instämmer inte 167 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 73 V64073 RD-MÄN INFO 12E Loc 94 width 1 MD GE 9 F.12E. De som sitter i riksdagen och beslutar vet för det mesta ingenting om vad vanligt folk tycker och tänker. <Se F.12 för fullständig frågetext> 864 1. Instämmer 470 3. Instämmer delvis 1280 5. Instämmer inte 235 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 74 V64074 U-HJÄLP 13A Loc 95 width 1 MD GE 9 F.13. På det här kortet finns det sammanställt några olika åsikter, som brukar förekomma i den politiska diskussionen. (VISA FRÅGEKORT) Får jag be Er säga vilken Er inställning är till vart och ett av de här påståendena? Välj ett av svaren i rutan nedtill på kortet. F.13A. Vi svenskar bör ge de fattiga folken i Afrika och Asien mycket mera hjälp än hittills, även om vi måste pruta av något på våra egna krav på förbättrade levnadsvillkor. 1315 1. Instämmer absolut 1115 2. Instämmer men inte helt och hållet 240 3. Ogillar men inte helt och hållet 117 4. Ogillar absolut 62 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 75 V64075 SOC REFORMER 13B Loc 96 width 1 MD GE 9 F.13B. Det har gått så långt med sociala reformer här i landet, att staten i fortsättningen hellre borde minska än öka på bidrag och stöd åt medborgarna. <Se F.13 för fullständig frågetext> 768 1. Instämmer absolut 1019 2. Instämmer men inte helt och hållet 443 3. Ogillar men inte helt och hållet 493 4. Ogillar absolut 126 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 76 V64076 STATLIG KONTR 13C Loc 97 width 1 MD GE 9 F.13C. De ledande i bankerna och industrien får alldeles för mycket inflytande, om inte samhället har möjlighet att kontrollera det privata näringslivet. <Se F.13 för fullständig frågetext> 926 1. Instämmer absolut 628 2. Instämmer men inte helt och hållet 384 3. Ogillar men inte helt och hållet 299 4. Ogillar absolut 612 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 77 V64077 SPARSAMHET 13D Loc 98 width 1 MD GE 9 F.13D. Vad vi nu behöver är en politik, som uppmuntrar sparsamhet och ger bättre villkor för enskild företagsamhet. <Se F.13 för fullständig frågetext> 1873 1. Instämmer absolut 467 2. Instämmer men inte helt och hållet 157 3. Ogillar men inte helt och hållet 112 4. Ogillar absolut 240 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 78 V64078 JÄMLIKHET 13E Loc 99 width 1 MD GE 9 F.13E. I vårt land bör man sträva efter mera jämlikhet mellan företagare, tjänstemän och arbetare, också när det gäller sådant som inkomster och arbetstid. <Se F.13 för fullständig frågetext> 1884 1. Instämmer absolut 501 2. Instämmer men inte helt och hållet 181 3. Ogillar men inte helt och hållet 123 4. Ogillar absolut 160 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 79 V64079 SOC TRYGGHET 13F Loc 100 width 1 MD GE 9 F.13F. Viktigare än skattesänkning är att statens resurser räcker till för att ge social trygghet, full sysselsättning, goda skolor och mycket annat, som ordnas bättre av samhället än av enskilda. <Se F.13 för fullständig frågetext> 1726 1. Instämmer absolut 703 2. Instämmer men inte helt och hållet 179 3. Ogillar men inte helt och hållet 87 4. Ogillar absolut 154 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 80 V64080 SKATTESÄNKN 13G Loc 101 width 1 MD GE 9 F.13G. Den enskilda medborgaren bör få behålla mera av sin inkomst att hushålla med själv, eftersom den enskilde ändå vet bättre än staten, hur hans pengar bör användas. <Se F.13 för fullständig frågetext> 1515 1. Instämmer absolut 738 2. Instämmer men inte helt och hållet 258 3. Ogillar men inte helt och hållet 191 4. Ogillar absolut 147 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 81 V64081 PARTILEDARE 014 Loc 102 width 1 MD GE 9 F.14. Sedan skulle jag be Er se på den här planschen med fotografier, som föreställer de fem partiledarna i riksdagen. (VISA FRÅGEKORT) Vilken partiledare föreställer bild .....? (STÄLL FRÅGAN FÖR BILD A,B,C,D,E) 61 0. Inte korrekt namn på någon partiledare 123 1. Korrekt namn på en partiledare 152 2. Korrekt namn på två partiledare 229 3. Korrekt namn på tre partiledare 475 4. Korrekt namn på fyra partiledare 1809 5. Korrekt namn på fem partiledare 260 9. Bortfall
VAR 82 V64082 K PARTILEDARE 014 Loc 103 width 1 MD=9 F.14(1). Kommunisternas partiledare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1881 1. Rätt svar 968 5. Fel svar; även: vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 83 V64083 S PARTILEDARE 014 Loc 104 width 1 MD=9 F.14(2). Socialdemokraternas partiledare <Se F.14 för fullständig frågetext> 2763 1. Rätt svar 86 5. Fel svar; även: vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 84 V64084 C PARTILEDARE 014 Loc 105 width 1 MD=9 F.14(3). Centerpartiets partiledare <Se F.14 för fullständig frågetext> 2401 1. Rätt svar 448 5. Fel svar; även: vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 85 V64085 FP PARTILEDARE 14 Loc 106 width 1 MD=9 F.14(4). Folkpartiets partiledare <Se F.14 för fullständig frågetext> 2572 1. Rätt svar 277 5. Fel svar; även: vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 86 V64086 H PARTILEDARE 014 Loc 107 width 1 MD=9 F.14(5). Högerpartiets partiledare <Se F.14 för fullständig frågetext> 2438 1. Rätt svar 411 5. Fel svar; även: vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 87 V64087 SLAG AV VAL 015 Loc 108 width 1 MD GE 9 F.15. Vi har i regel allmänna val här i landet vartannat år, men det finns olika slags val. Vilket slags val var det i år? 2319 1. Korrekt svar (andrakammarval eller riksdagsmannaval) 157 5. Felaktigt svar 373 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 88 V64088 REG PARTIER 016 Loc 109 width 1 MD GE 9 F.16. Vilket eller vilka partier är med i den nuvarande regeringen? 1980 1. Korrekt svar (Socialdemokraterna) 617 5. Felaktigt svar 252 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 89 V64089 1:A KAMMAREN 017 Loc 110 width 1 MD GE 9 F.17. Vilka väljer riksdagsmän till Riksdagens Första Kammare? 1089 1. Korrekt svar (landstingen och stadsfullmäktige i vissa städer) 9 3. Icke fullt korrekt svar 232 5. Felaktigt svar 1519 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 90 V64090 POL INFO: INDEX A Loc 111 width 1 MD=9 Politisk information - index A Anm. V90 bygger på V81, V87-V89. Med "korrekt svar" avses kod 5 på V81, kod 1 på V87 och V88 samt koderna 1 och 3 på V89. 197 0. Ingen av frågorna 14-17 korrekt besvarade 433 1. En fråga korrekt besvarad 680 2. Två frågor korrekt besvarade 772 3. Tre frågor korrekt besvarade 767 4. Fyra frågor korrekt besvarade 260 9. Bortfall
VAR 91 V64091 FULL SYSSELS 021 Loc 112 width 1 MD GE 9 F.21. Nu skall jag ställa några frågor om vad Ni anser om den politik, som förts här i landet under de senaste åren. Vilka av de saker, som jag nu talar om, tycker Ni beror mest på regeringens politik och vilka beror mest på andra orsaker? Vi har ju i stort sett inte haft någon arbetslöshet under de senaste tjugo åren. Beror det mest på regeringens politik eller mest på andra orsaker? 1390 1. Beror mest på regeringens politik 232 3. Ambivalent svar 1017 5. Beror mest på andra orsaker 210 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 92 V64092 BOSTADSBRIST 022 Loc 113 width 1 MD GE 9 F.22. Vi har ju bostadsbrist på många orter här i landet. Beror det mest på regeringens politik eller mest på andra orsaker? <Se F.21 för fullständig frågetext> 980 1. Beror mest på regeringens politik 138 3. Ambivalent svar 1535 5. Beror mest på andra orsaker 196 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 93 V64093 SVÅRT BOSTAD 023 Loc 114 width 1 MD=9 F.23. Har Ni själv haft några allvarliga svårigheter på grund av bostadsbristen? <Se F.21 för fullständig frågetext> 505 1. Ja 6 3. Ambivalent svar 2335 5. Nej 3 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 94 V64094 STANDARDHÖJN 024 Loc 115 width 1 MD=9 F.24. De flesta kan väl sägas ha fått det ekonomiskt bättre under de senaste tjugu åren. Beror det mest på regeringens politik eller mest på andra orsaker? <Se F.21 för fullständig frågetext> 1515 1. Beror mest på regeringens politik 202 3. Ambivalent svar 976 5. Beror mest på andra orsaker 156 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 95 V64095 INFLATION 025 Loc 116 width 1 MD=9 F.25. Priserna har ju stigit under efterkrigstiden och kronan har förlorat i värde. Beror det mest på regeringens politik eller mest på andra orsaker? <Se F.21 för fullständig frågetext> 1028 1. Beror mest på regeringens politik 143 3. Ambivalent svar 1393 5. Beror mest på andra orsaker 285 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 96 V64096 ÅSIKT: ATP 27AB Loc 117 width 1 MD GE 9 F.27A. Vi fick ju ett nytt pensionssystem för ett par år sedan, genom att ATP infördes. Anser Ni att vi bör ha kvar ATP för framtiden, eller anser Ni att det vore bäst om ATP avskaffades? F.27B. Är Ni mycket angelägen om att ATP skall finnas kvar/avskaffas, eller anser Ni att det inte är så betydelsefullt? 1861 1. Bör finnas kvar - mycket angeläget 412 2. Bör finnas kvar - inte så betydelsefullt eller vet inte 111 3. Bör avskaffas - inte så betydelsefullt eller vet inte 99 4. Bör avskaffas - mycket angeläget 366 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 97 V64097 PARTI: ATP 27C Loc 118 width 1 MD GE 9 F.27C. Tror Ni att något eller några av partierna vill avskaffa ATP (OM JA:) Vilket eller vilka partier? 995 1. Inget parti 1003 2. Högerpartiet 64 3. Högerpartiet och annat parti eller alla tre borgerliga partierna; även: "de borgerliga" 44 4. Folkpartiet och/eller Centerpartiet 43 5. Annat parti eller andra kombinationer av partier 125 6. Något parti, men vet ej vilket 575 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 98 V64098 ATP: MINSKA 28A Loc 119 width 1 MD GE 9 F.28A. När ATP infördes bestämdes också, att en del av ATP-avgifterna skall sättas av till särskilda fonder. I år har ett parti föreslagit, att ATP-fonderna inte skall få bli så stora som man från början bestämde. Känner Ni till vilket parti, som fört fram det förslaget? 1778 1. Högerpartiet 12 2. Högerpartiet och annat parti eller alla tre borgerliga partierna; även: "de borgerliga" 105 3. Folkpartiet och/eller Centerpartiet 22 4. Annat parti eller andra kombinationer av partier 1 5. Något parti, men vet ej vilket 6 6. Inget parti 925 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 99 V64099 ATP: ANVÄNDA 28B Loc 120 width 1 MD GE 9 F.28B. Samma parti har också lagt fram ett förslag om hur man skall använda de ATP-pengar, som blir över, om fonderna inte görs så stora. Har Ni hört vad det förslaget går ut på? 1144 1. Ge (höjda) pensioner åt dem som inte är med i ATP; ge en förbättring åt folkpensionärerna, invaliderna, änkorna 2 2. Förhindra socialisering/förhindra att fonderna användes för att dirigera näringslivet 1 3. Kombination av koderna 1 och 2 4. Vill rasera ATP, vill "ta löntagarnas pengar"; även: andra uttryck för misstro eller ovilja mot förslaget 161 5. Övriga svar: oklassificerbara, oklara svar; svar som endast upprepar att fonderna inte bör bli för stora 1488 8. Vet inte/vill ej svara 313 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 100 V64100 ATP: FONDER 29AB Loc 121 width 1 MD GE 9 F.29A. Anser Ni att det är ett bra eller dåligt förslag att ATP-fonderna inte skall få bli så stora som man bestämde från början? F.29B. Har Ni en bestämd uppfattning i det här fallet, eller känner Ni Er mera tveksam? 526 1. Bra förslag, bestämd uppfattning 353 2. Bra förslag, mera tveksam eller vet inte 279 3. Dåligt förslag, mera tveksam eller vet inte 691 4. Dåligt förslag, bestämd uppfattning 1000 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 101 V64101 FÖRD EG KLASS 030 Loc 122 width 1 MD GE 9 F.30. Anser Ni att den politik, som förts här i landet på senare år, på det hela taget varit till fördel eller till nackdel för folk med ungefär samma inkomster och liknande yrke som Ni/Er man? (OM UP ÄR TVEKSAM:) Anser Ni att den varit mest till fördel eller mest till nackdel? Anm. 1) Alla gifta kvinnor frågas med formuleringen: "... yrken som Er man?" 2) Om UP svarade "till fördel" ställdes frågorna 31-32. Om UP svarade "till nackdel" ställdes fråga 33 och om UP var tveksam eller svarade "lika mycket till fördel som nackdel" ställdes fråga 32. 1742 1. (Mest) till fördel 510 5. (Mest) till nackdel 597 8. Vet inte/vill ej svara; även: lika mycket till fördel som nackdel 260 9. Bortfall
VAR 102 V64102 NACKDEL KLASS 031 Loc 123 width 2 MD= 0 or GE 99 F.31. (MEST TILL FÖRDEL) Anser Ni att den politik som förts varit till fördel för alla eller anser Ni, att den varit till nackdel för någon samhällsklass? (OM "TILL NACKDEL FÖR NÅGON":) Vilken eller vilka samhällsklasser tänker Ni på? 949 01. Till fördel för alla 293 02. Högre inkomsttagare, företagare i allmänhet, överklassen, rika, kapitalister och liknande 11 03. Medelklassen, tjänstemännen i allmänhet och liknande 33 04. Jordbrukare 41 05. Arbetare, mindre inkomsttagare, löntagare och liknande 06. Kombination av kategorier i koderna 3 och 5 55 07. Småföretagare (nämnd som speciell kategori) 7 08. Kombinationer av kategorier i koderna 2-4 och 7 2 09. "Sociala understödstagare" och sociala förmånstagare (använt då svaret varit ett uttryck för missnöje) 95 10. Övriga kategorier, speciella grupper 256 88. Vet inte/vill ej svara 1107 00. Frågan ej tillämplig 260 99. Bortfall
VAR 103 V64103 FÖRDEL GRUPP 032 Loc 125 width 2 MD= 0 or GE 99 F.32. (MEST TILL FÖRDEL ELLER VET INTE) Anser Ni att det är någon grupp i samhället, som haft mera fördel än andra av den politik som förts? (OM JA:) Vilken grupp i samhället? 858 01. Ingen grupp har haft mera fördel än andra 77 02. Högre inkomsttagare, företagare i allmänhet, överklassen, rika, kapitalister och liknande 69 03. Medelklassen, tjänstemännen i allmänhet och liknande 16 04. Jordbrukare 476 05. Arbetare, mindre inkomsttagare, löntagare och liknande 20 06. Kombination av kategorier i koderna 3 och 5 2 07. Småföretagare (nämnd som speciell kategori) 69 09. "Sociala understödstagare" och sociala förmånstagare (använt då svaret varit ett uttryck för missnöje) 194 10. Övriga kategorier, speciella grupper 558 88. Vet inte/vill ej svara 510 00. Frågan ej tillämplig 260 99. Bortfall
VAR 104 V64104 FÖRDEL KLASS 033 Loc 127 width 2 MD= 0 or GE 99 F.33. (MEST TILL NACKDEL) Anser Ni att den politik som förts varit till nackdel för alla samhällsklasser eller anser Ni, att den varit till fördel för någon samhällsklass? (OM "TILL FÖRDEL FÖR NÅGON":) Vilken eller vilka samhällsklasser tänker Ni då på? 43 01. Till nackdel för alla 31 02. Högre inkomsttagare, företagare i allmänhet, överklassen, rika, kapitalister och liknande 32 03. Medelklassen, tjänstemännen i allmänhet och liknande 4 04. Jordbrukare 237 05. Arbetare, mindre inkomsttagare, löntagare och liknande 24 06. Kombination av kategorier i koderna 3 och 5 2 07. Småföretagare (nämnd som speciell kategori) 3 08. Kombinationer av kategorier i koderna 2-4 och 7 18 09. "Sociala understödstagare" och sociala förmånstagare (använt då svaret varit ett uttryck för missnöje) 59 10. Övriga kategorier, speciella grupper 58 88. Vet inte/vill ej svara 2338 00. Frågan ej tillämplig 260 99. Bortfall
VAR 105 V64105 REGPOLITIK SMFTNG Loc 129 width 2 MD=99 Regeringspolitiken till fördel eller till nackdel för någon klass Anm. V105 är en sammanfattning av svaren på frågorna 30-33 och bygger på V101-V104. 402 01. Varken till fördel eller till nackdel för egna klassen - ingen gruppreferens 725 02. Till fördel för alla - ingen gruppreferens 590 03. Till fördel för egna klassen - till nackdel för arbetarklass eller medelklass 121 04. Till fördel för egna klassen - till nackdel för arbetarklassen eller till fördel för medelklassen 306 05. Till fördel för egna klassen - vet inte/vill ej svara om andra klasser eller irrelevant gruppreferens 159 06. Till nackdel för egna klassen - till nackdel för andra klasser också eller ingen gruppreferens 279 07. Till nackdel för egna klassen - till fördel för arbetarklassen eller till nackdel för medelklassen 72 08. Till nackdel för egna klassen - till nackdel för arbetarklassen eller till fördel för medelklassen 153 09. Varken till fördel eller till nackdel för egna klassen - till fördel för arbetarklassen eller till nackdel för medelklassen 42 10. Varken till fördel eller till nackdel för egna klassen - till fördel för medelklassen eller till nackdel för arbetarklassen 260 99. Bortfall
VAR 106 V64106 EKON UTSIKT 034 Loc 131 width 1 MD GE 9 F.34. Hur tror Ni att utvecklingen kommer att bli för Er egen del under de närmaste 5-6 åren, om vi tänker på inkomster och andra ekonomiska förhållanden? (VISA FRÅGEKORT) Räknar Ni med att få det betydligt bättre, något bättre, ungefär som nu eller snarast sämre? Anm. Vid tveksamhet mellan kod 2 och 3 resp. kod 3 och 4 har kod 3 använts. Vid tveksamhet mellan kod 1 och 2 har kod 2 använts. 226 1. Betydligt bättre 884 2. Något bättre 1396 3. Ungefär som nu 263 4. Snarast sämre 80 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 107 V64107 SAMHÄLLSKLASS 035 Loc 132 width 2 MD GE 99 F.35. Man talar ju ofta om samhällsklasser och liknande grupper i samhället. Vilken samhällsklass anser Ni att Ni själv kan räknas till? 1087 01. Arbetarklassen/arbetare 139 02. Små inkomsttagare, löntagare, låglönegruppen, socialgrupp III, lägsta samhällsklassen, småfolket 722 03. Medelklassen, mellanklasen, mellangrupp, lägre medelklass, socialgrupp II, borgerlig, medelsvensson 107 04. Tjänstemännen, högre tjänstemän, lägre tjänstemän 93 05. Jordbrukarbefolkningen, jordbrukarna, småbrukarna, bönderna, lantbrukarna, landsbygdsbefolkningen 48 06. (Fria/egna) företagare, arbetsgivare, småföretagare 56 07. Beteckningar som avser högre ställning än medelklass: överklass, högre inkomsttagare, socialgrupp I o dyl 148 08. "inte någon klass"/"ogillar klasser" 85 09. Oklassificerbart 364 88. Vet inte/vill ej svara 260 99. Bortfall
VAR 108 V64108 TJÄNSTEM ORG 36A Loc 134 width 1 MD GE 9 F.36A. Jag skulle också fråga, hur mycket hänsyn Ni tycker att statsmakterna brukar ta till önskemål, som förs fram av olika organisationer. (VISA FRÅGEKORT) F.36A(1). Tycker Ni att statsmakterna brukar ta mycket hänsyn, ganska lite hänsyn eller ingen hänsyn alls till önskemål som förts fram av tjänstemännens fackliga organisationer? 1043 1. Mycket hänsyn 829 3. Ganska lite hänsyn 40 5. Ingen hänsyn alls 937 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 109 V64109 ARBETARORG 36A Loc 135 width 1 MD GE 9 F.36A(2). Tycker Ni att statsmakterna brukar ta mycket hänsyn, ganska lite hänsyn eller ingen hänsyn alls till önskemål som förts fram av arbetarnas fackliga organisationer? <Se F.36A för fullständig frågetext> 1431 1. Mycket hänsyn 714 3. Ganska lite hänsyn 44 5. Ingen hänsyn alls 660 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 110 V64110 FÖRETAGARORG 36A Loc 136 width 1 MD GE 9 F.36A(3). Tycker Ni att statsmakterna brukar ta mycket hänsyn, ganska lite hänsyn eller ingen hänsyn alls till önskemål som förts fram av företagarorganisationerna? <Se F.36A för fullständig frågetext> 701 1. Mycket hänsyn 999 3. Ganska lite hänsyn 107 5. Ingen hänsyn alls 1042 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 111 V64111 JORDBRUKARORG 36A Loc 137 width 1 MD GE 9 F.36A(4). Tycker Ni att statsmakterna brukar ta mycket hänsyn, ganska lite hänsyn eller ingen hänsyn alls till önskemål som förts fram av jordbrukarorganisationerna? <Se F.36A för fullständig frågetext> 903 1. Mycket hänsyn 900 3. Ganska lite hänsyn 136 5. Ingen hänsyn alls 910 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 112 V64112 ORG:MKT INFL 36B Loc 138 width 2 MD GE 99 F.36B. Är det någon eller några av de här organisationerna, som Ni tycker har för mycket inflytande? (VISA FRÅGEKORT) 226 01. Tjänstemannaorganisationerna 396 02. Arbetarorganisationerna 120 03. Företagarorganisationerna 82 04. Jordbrukarorganisationerna 46 11. Tjänstemanna- och arbetarorganisationerna 6 12. Tjänstemanna- och företagarorganisationerna 7 13. Tjänstemanna- och jordbrukarorganisationerna 14. Arbetar- och företagarorganisation 10 15. Arbetar- och jordbrukarorganisationerna 6 16. Företagar- och jordbrukarorganisationerna 21. Tjänstemanna-, arbetar- och företagarorganisationerna 1 22. Tjänstemanna-, arbetar- och jordbrukarorganisationerna 1 23. Tjänstemanna-, företagar- och jordbrukarorganisationerna 24. Arbetar-, företagar- och jordbrukarorganisationerna 2 31. Samtliga organisationer har för mycket inflytande 1072 50. Nej, ingen organisation har för mycket inflytande 874 88. Vet inte/vill ej svara 260 99. Bortfall
VAR 113 V64113 ORG:LITE INFL 36C Loc 140 width 2 MD GE 99 F.36C. Är det någon eller några av de här organisationerna, som Ni tycker har för lite inflytande? (VISA FRÅGEKORT) 96 01. Tjänstemannaorganisationerna 246 02. Arbetarorganisationerna 201 03. Företagarorganisationerna 303 04. Jordbrukarorganisationerna 10 11. Tjänstemanna- och arbetarorganisationerna 7 12. Tjänstemanna- och företagarorganisationerna 6 13. Tjänstemanna- och jordbrukarorganisationerna 1 14. Arbetar- och företagarorganisation 5 15. Arbetar- och jordbrukarorganisationerna 59 16. Företagar- och jordbrukarorganisationerna 3 21. Tjänstemanna-, arbetar- och företagarorganisationerna 22. Tjänstemanna-, arbetar- och jordbrukarorganisationerna 13 23. Tjänstemanna-, företagar- och jordbrukarorganisationerna 1 24. Arbetar-, företagar- och jordbrukarorganisationerna 3 31. Samtliga organisationer har för lite inflytande 928 50. Nej, ingen organisation har för lite inflytande 966 88. Vet inte/vill ej svara 261 99. Bortfall
VAR 114 V64114 FÖRFATTNREF 37AB Loc 142 width 1 MD GE 9 F.37A. I år har det talats mycket om att reformera riksdagen. En del anser att alla riksdagsmän bör väljas på en gång, direkt av väljarna. Andra menar att en del av riksdagsmännen liksom hittills bör väljas av landstingen och stadsfullmäktige i vissa städer. Vad anser Ni om saken? F.37B. Har Ni en bestämd uppfattning i det här fallet eller känner Ni Er mera tveksam? 923 1. Alla riksdagsmän på en gång - bestämd uppfattning 290 2. Alla riksdagsmän på en gång - mera tveksamt eller vet inte 353 3. En del av landstingen - mera tveksam eller vet inte 497 4. En del av landstingen - bestämd uppfattning 786 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 115 V64115 KOM SAMBAND 38 Loc 143 width 1 MD GE 9 F.38. Känner Ni till vilket parti, som har uttalat sig mest bestämt för att man liksom hittills bör ha ett samband mellan kommunalval och riksdagsval? 943 1. Socialdemokraterna 6 2. Socialdemokraterna och annat eller andra partier 235 3. Övriga partier och kombinationer av partier 1665 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 116 V64116 SPIONAFFÄR 39 Loc 144 width 1 MD GE 9 F.39. Det har också varit mycket tal om spionaffären Wennerström. En del menar att regeringen skött den frågan illa. Andra tycker att det inte finns skäl att kritisera vad regeringen gjort. Vilken uppfattning har Ni om regeringens sätt att sköta Wennerströmfallet? 993 1. Inte skäl att kritisera 56 3. Ambivalent svar 1411 5. Har skötts illa 389 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 117 V64117 UTBILDNING 40A Loc 145 width 1 MD GE 9 F.40A. Nu skall jag fråga om vad Ni anser om förhållandena på några olika samhällsområden. (VISA FRÅGEKORT, FRÅGA FÖR VARJE ÄMNESOMRÅDE PÅ KORTET:) Anser Ni att förhållandena på det här området är: mycket bra, ganska bra, ganska dåliga eller mycket dåliga? F.40A(1). Ungdomens möjligheter att få utbildning 1273 1. Mycket bra 1344 2. Ganska bra 164 3. Ganska dåliga 32 4. Mycket dåliga 36 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 118 V64118 SJUKVÅRD 40A Loc 146 width 1 MD GE 9 F.40A(2). Sjukhus och läkarvård <Se F.40A för fullständig frågetext> 780 1. Mycket bra 1375 2. Ganska bra 524 3. Ganska dåliga 148 4. Mycket dåliga 22 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 119 V64119 BOSTÄDER 40A Loc 147 width 1 MD GE 9 F.40A(3). Bostadsförhållanden <Se F.40A för fullständig frågetext> 242 1. Mycket bra 1140 2. Ganska bra 892 3. Ganska dåliga 497 4. Mycket dåliga 78 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 120 V64120 ÅLDRINGSVÅRD 40A Loc 148 width 1 MD GE 9 F.40A(4). Vård för gamla människor <Se F.40A för fullständig frågetext> 663 1. Mycket bra 1419 2. Ganska bra 525 3. Ganska dåliga 193 4. Mycket dåliga 49 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 121 V64121 ARBETSLÖSHET 40A Loc 149 width 1 MD GE 9 F.40A(5). Hjälp för den som blir arbetslös, när t ex en fabrik läggs ned <Se F.40A för fullständig frågetext> 396 1. Mycket bra 1278 2. Ganska bra 513 3. Ganska dåliga 133 4. Mycket dåliga 529 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 122 V64122 BRA PARTI 40B Loc 150 width 2 MD GE 99 F.40B. Vilket parti tycker Ni har intresserat sig mest för att åstadkomma förbättringar på de här områdena? <Se F.40A för fullständig frågetext> 35 01. Kommunisterna 1267 02. Socialdemokraterna 73 03. Centerpartiet 154 04. Folkpartiet 27 05. Högerpartiet 06. Kristen Demokratisk Samling 90 07. Flera borgerliga partier, "de borgerliga" 27 08. Socialdemokraterna och Kommunisterna 546 09. Socialdemokraterna och ett eller flera borgerliga partier 630 88. Vet inte/vill ej svara 260 99. Bortfall
VAR 123 V64123 DÅLIGT PARTI 40C Loc 152 width 2 MD GE 99 F.40C. Är det något parti, som Ni tycker för en alldeles felaktig politik på de här områdena? <Se F.40A för fullständig frågetext> 100 01. Kommunisterna 117 02. Socialdemokraterna 4 03. Centerpartiet 26 04. Folkpartiet 358 05. Högerpartiet 1 06. Kristen Demokratisk Samling 77 07. Flera borgerliga partier, "de borgerliga" 3 08. Socialdemokraterna och Kommunisterna 36 09. Socialdemokraterna och ett eller flera borgerliga partier 2127 88. Vet inte/vill ej svara 260 99. Bortfall
VAR 124 V64124 ÅSIKT LOKPOL 41AB Loc 154 width 1 MD GE 9 F.41A. På senare år har det förekommit en stor utflyttning av folk från vissa trakter av vårt land, särskilt Norrland. Tycker Ni att samhället bör göra stora ansträngningar för att förhindra den utvecklingen eller tycker Ni att detta är en sak, som man inte kan göra mycket åt? F.41B. Har Ni en bestämd uppfattning i det här fallet, eller känner Ni Er mera tveksam? Anm. Koderna 3 och 4 har använts om UP på fråga 41A uttryckt en positiv inställning till stöd åt utflyttningsområdena, men samtidigt någon reservation beträffande stödets omfattning eller effektivitet. 1966 1. Stora ansträngningar - bestämd uppfattning 159 2. Stora ansträngningar - mera tveksam eller vet inte 8 3. Mera än hittills bör göras - bestämd uppfattning 1 4. Mera än hittills bör göras - mera tveksam eller vet inte 242 5. Kan inte göra mycket åt - mera tveksam eller vet inte 310 6. Kan inte göra mycket åt - bestämd uppfattning 163 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 125 V64125 PARTI LOKPOL 042 Loc 155 width 2 MD GE 99 F.42. Vilket parti tycker Ni har intresserat sig mest för att förhindra utflyttningen från glesbygderna? 58 01. Kommunisterna 187 02. Socialdemokraterna 1042 03. Centerpartiet 31 04. Folkpartiet 31 05. Högerpartiet 06. Kristen Demokratisk Samling 31 07. Flera borgerliga partier, "de borgerliga" 12 08. Socialdemokraterna och Centerpartiet 44 09. Socialdemokraterna och ett eller flera andra partier 1413 88. Vet inte/vill ej svara 260 99. Bortfall
VAR 126 V64126 REGERINGSBYTE 051 Loc 157 width 1 MD GE 9 F.51. Vi har ju haft en socialdemokratisk regering sedan länge. Hur stor förändring på förhållandena här i landet tror Ni att det skulle bli, om vi i stället skulle få en regering, där bara borgerliga partier men inte socialdemokraterna är med? (VISA FRÅGEKORT) Tror Ni att det skulle bli: mycket stor, ganska stor eller inte särskilt stor förändring eller ingen förändring alls? 488 1. Mycket stor förändring 896 2. Ganska stor förändring 1180 3. Inte särskilt stor förändring 67 4. Ingen förändring alls 218 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 127 V64127 VINNA/FÖRLORA 052 Loc 158 width 1 MD GE 9 F.52. Tror Ni att Ni själv skulle vinna eller förlora något på att det kom en annan regering? (OM VINNA RESP. FÖRLORA:) På vilket sätt anser Ni att Ni skulle vinna eller förlora? Anm. I V128-V137 har kodats de motiveringar som UP angett som svar på fråga 52. Har UP svarat att han skulle ha vunnit på att det kommit en ny regering har motiveringarna kodats på V128-V132. Har UP svarat att han skulle ha förlorat på att det kommit en ny regering har motiveringarna kodats på V133-V137. 389 1. Skulle vinna, motivering angiven 30 2. Skulle vinna, ingen motivering angiven 1177 3. Skulle varken vinna eller förlora 704 4. Skulle förlora, motivering angiven 110 5. Skulle förlora, ingen motivering angiven 439 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 128 V64128 NY REG: POS A 52 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(1). (SKULLE VINNA) Motivering för att UP skulle ha vunnit på en ny regering - A <Se F.52 för fullständig frågetext> 13 1. Sociala förmåner skulle minskas, avvecklas, göras behovsprövade (såväl i allmänhet som i fråga om speciella åtgärder, även i kombination med moraliska omdömen som "den enskilde får ta mera ansvar själv") 10 2. Bostadspolitiken skulle förbättras: bostadsbyggandet ökas, hyresregleringen avskaffas 4 3. Ungdomens utbildningsmöjligheter skulle förbättras (innefattar både utbildningsresurser och stipendier) 3 4. Kombination av koderna 2 och 3 359 7. Motivering som ej kan hänföras till koderna 1-4 1991 0. Frågan ej tillämplig 729 9. Bortfall; även: vet inte/vill ej svara
VAR 129 V64129 NY REG: POS B 52 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(2). (SKULLE VINNA) Motivering för att UP skulle ha vunnit på en ny regering - B <Se F.52 för fullständig frågetext> 21 1. Inflation, prisstegringar, penningvärdesförsämring förhindras; bättre ekonomisk politik i allmänhet 7 2. Bättre lokaliseringspolitik: industrier till landsbygden, bättre sysselsättning på landsbygden; motverka inflyttning till städerna 6 3. Åtgärder i fråga om kvinnofrågan: förbättrade arbetsmarknadsförhållanden; lika lön; deltidsarbete 3 4. "Kösamhället" motverkas (utan specificering) 352 7. Motivering som ej kan hänföras till koderna 1-4 1991 0. Frågan ej tillämplig 729 9. Bortfall; även: vet inte/vill ej svara
VAR 130 V64130 NY REG: POS C 52 Loc 161 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(3). (SKULLE VINNA) Motivering för att UP skulle ha vunnit på en ny regering - C <Se F.52 för fullständig frågetext> 16 1. Pensionering/åldringsvård förbättras; även: ATP till dem som nu ej har ATP-pension 1 2. Ökning/förbättring av barnbidrag eller annan familjepolitik 5 3. Förbättring av sjukvård/sjukförsäkring; även: ökad tillgång på läkare/sjuksköterskor; även: förbättring för handikappade 1 4. Kombination av koderna 1 och 3 366 7. Motivering som ej kan hänföras till koderna 1-4 1991 0. Frågan ej tillämplig 729 9. Bortfall; även: vet inte/vill ej svara
VAR 131 V64131 NY REG: POS D 52 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(4). (SKULLE VINNA) Motivering för att UP skulle ha vunnit på en ny regering - D <Se F.52 för fullständig frågetext> 1. Minskade statsutgifter/sparsamhet med statens medel 137 2. Skattesänkning; minskade avgifter; skattelättnad för sambeskattade 1 3. Kombination av koderna 1 och 2 23 4. Ökad frihet i det ekonomiska livet; mindre statligt tvång; ej socialisering; lättare starta eget företag 4 5. Kombination av koderna 2 och 4 224 7. Motivering som ej kan hänföras till koderna 1-5 1991 0. Frågan ej tillämplig 729 9. Bortfall; även: vet inte/vill ej svara
VAR 132 V64132 NY REG: POS E 52 Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(5). (SKULLE VINNA) Motivering för att UP skulle ha vunnit på en ny regering - E <Se F.52 för fullständig frågetext> 14 1. Till fördel för tjänstemän eller medelklass (ospecificerat); även: arbetare blir mindre gynnade än hittills 74 2. Till fördel för (egna) företagare, arbetsgivare, småföretagare; även: till fördel för (privat) företagsamhet 8 3. Till fördel för arbetare, lägre inkomsttagare, löntagare; även: till nackdel för företagare 44 4. Till fördel för jordbrukare, småbrukare, landsbygdsbefolkningen; även: bättre priser på jordbruksprodukter 9 5. Speciella ämnesområden som inte ingår i kodschemat 9 6. Bättre levnadsstandard, inkomst (utan specificering). (Till denna kategori föres svar, som varken innehåller omnämnande av någon grupp eller anger någon orsak till att levnadsstandarden skulle förbättras) 210 7. Motivering som ej kan hänföras till koderna 1-6 1991 0. Frågan ej tillämplig 750 9. Bortfall; även: vet inte/vill ej svara; även: svar med helt obestämt innehåll
VAR 133 V64133 NY REG: NEG A 52 Loc 164 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(6). (SKULLE FÖRLORA) Motivering för att UP skulle ha förlorat på en ny regering - A <Se F.52 för fullständig frågetext> 127 1. Sociala förmåner i allmänhet minska 33 2. Bostadspolitiken försämras: minskat bostadsbyggande, bostadssubventionerna bort 1 3. Kombination av koderna 1 och 2 8 4. Ungdomens utbildningsmöjligheter försämras (innefattar både utbildningsresurser och stipendier) 535 7. Motivering som ej kan hänföras till koderna 1-4 1596 0. Frågan ej tillämplig 809 9. Bortfall; även: vet inte/vill ej svara
VAR 134 V64134 NY REG: NEG B 52 Loc 165 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(7). (SKULLE FÖRLORA) Motivering för att UP skulle ha förlorat på en ny regering - B <Se F.52 för fullständig frågetext> 21 1. Risk för inflation, prisstegringar; sämre ekonomisk politik i allmänhet 62 2. Risk för arbetslöshet, depression, "sämre tider" 1 3. Kombination av koderna 1 och 2 620 7. Motivering som ej kan hänföras till koderna 1-3 1596 0. Frågan ej tillämplig 809 9. Bortfall; även: vet inte/vill ej svara
VAR 135 V64135 NY REG: NEG C 52 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(8). (SKULLE FÖRLORA) Motivering för att UP skulle ha förlorat på en ny regering - C <Se F.52 för fullständig frågetext> 89 1. Pensioneringen försämras; ATP avskaffas/försämras; åldringsvården försämras 29 2. Barnbidrag och/eller övrig familjepolitik försämras 6 3. Kombination av koderna 1 och 2 580 7. Motivering som ej kan hänföras till koderna 1-3 1596 0. Frågan ej tillämplig 809 9. Bortfall; även: vet inte/vill ej svara
VAR 136 V64136 NY REG: NEG D 52 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(9). (SKULLE FÖRLORA) Motivering för att UP skulle ha förlorat på en ny regering - D <Se F.52 för fullständig frågetext> 16 1. Sjukvård och/eller sjukförsäkring försämras eller avskaffas 8 2. Annan socialpolitisk åtgärd försämras eller kommer ej till stånd 34 3. Orättvis skattepolitik; utlovad skattesänkning blir ej av 646 7. Motivering som ej kan hänföras till koderna 1-3 1596 0. Frågan ej tillämplig 809 9. Bortfall; även: vet inte/vill ej svara
VAR 137 V64137 NY REG: NEG E 52 Loc 168 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(10). (SKULLE FÖRLORA) Motivering för att UP skulle ha förlorat på en ny regering - E <Se F.52 för fullständig frågetext> 3 1. Till nackdel för tjänstemän eller medelklass; även: arbetare skulle bli gynnade 3 2. Till nackdel för (egna) företagare, arbetsgivare, småföretagare 197 3. Till nackdel för arbetare, lägre inkomsttagare, löntagare; även: till fördel för företagare, högre inkomsttagare, medelklassen 2 4. Till nackdel för jordbrukare, småbrukare, landsbygdsbefolkning 22 5. Tillbakablickande svar: "vill inte ha tillbaka sådana förhållanden som rådde förr i tiden" 70 6. Sämre levnadsförhållanden, inkomst (utan specificering). (Till denna kategori föres svar, som varken innefattar omnämnande av någon grupp eller anger någon orsak till att levnadsstandarden skulle försämras) 366 7. Motivering som ej kan hänföras till koderna 1-6 1596 0. Frågan ej tillämplig 850 9. Bortfall; även; vet inte/vill ej svara; även: svar med helt obestämt innehåll
VAR 138 V64138 NY REGERING 053 Loc 169 width 1 MD=9 F.53. Hur pass troligt tycker Ni det verkar att vi får en annan regering här i landet under de närmaste åren, t ex efter nästa riksdagsmannaval? (VISA FRÅGEKORT) Tror Ni att det är: mycket troligt, ganska troligt, inte särskilt troligt eller inte alls troligt? 44 1. Mycket troligt 260 2. Ganska troligt 1466 3. Inte särskilt troligt 917 4. Inte alls troligt 162 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 139 V64139 REG HÄNSYN 054 Loc 170 width 1 MD=9 F.54. Hur mycket hänsyn tycker Ni att den socialdemokratiska regeringen tagit till önskemål och förslag, som förts fram av andra partier? (VISA FRÅGEKORT) Anser Ni att regeringen tagit: för mycket hänsyn, så mycket hänsyn man rimligen kan begära, någon hänsyn men inte tillräckligt eller alldeles för lite hänsyn? 30 1. För mycket hänsyn 1168 2. Så mycket hänsyn man rimligen kan begära 940 3. Någon hänsyn men inte tillräckligt 295 4. Alldeles för lite hänsyn 416 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 140 V64140 PARTIIDENT 060 Loc 171 width 1 MD GE 9 F.60. En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte så starkt övertygade. Hör Ni själv till de starkt övertygade anhängarna av något parti? 1323 1. Ja 1472 5. Nej 54 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 141 V64141 AVSIKT RÖSTA 061 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:61. Tänker Ni rösta vid valet i år? Anm. Frågan ställdes endast i Etapp I 1315 1. Ja 3 3. Ambivalent svar 48 5. Nej 51 8. Vet inte/vill ej svara 1432 0. Frågan ej tillämplig 260 9. Bortfall
VAR 142 V64142 RÖSTADE 1964 61A Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 F.61A. Röstade Ni vid valet i år? Anm. Frågan ställdes endast i Etapp II 1245 1. Ja 158 5. Nej 29 8. Vill ej svara 1417 0. Frågan ej tillämplig 260 9. Bortfall
VAR 143 V64143 VALDELTAG -64 REG Loc 174 width 1 MD=9 Valdeltagande vid riksdagsmannavalet 1964 Anm. Data har hämtats från röstlängderna. 2666 1. Röstade 434 5. Röstade ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 144 V64144 TID F BESLUT 61B Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 F.61B/BF. (RÖSTADE) När bestämde Ni Er för hur Ni skulle rösta? Var det under sista veckan före valet eller tidigare under hösten och sommaren eller visste Ni sedan länge hur Ni skulle rösta? 257 1. Sista veckan före valet 204 2. Tidigare under hösten och sommaren 2064 3. Visste sedan länge 74 8. Vet inte/vill ej svara 221 0. Frågan ej tillämplig 289 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 145 V64145 PARTISYMPATI 62A Loc 176 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:62A. Vilket parti tycker Ni bäst om? Anm. Frågan ställdes endast i Etapp I 21 1. Kommunisterna 708 2. Socialdemokraterna 150 3. Centerpartiet 192 4. Folkpartiet 106 5. Högerpartiet 15 6. Kristen Demokratisk Samling 5 7. Medborgerlig Samling 220 8. Tvekar mellan flera partier; även: gillar inget parti; även: vill ej svara 1432 0. Frågan ej tillämplig 260 9. Bortfall
VAR 146 V64146 PARTI 1964 62A Loc 177 width 1 MD=0 or GE 9 F.62A. (RÖSTADE) Vilket parti röstade Ni på? Anm. Frågan ställdes endast i Etapp II 31 1. Kommunisterna 636 2. Socialdemokraterna 185 3. Centerpartiet 205 4. Folkpartiet 143 5. Högerpartiet 23 6. Kristen Demokratisk Samling 22 7. Medborgerlig Samling 1604 0. Frågan ej tillämplig 260 9. Bortfall
VAR 147 V64147 PARTI 1964 SMFTNG Loc 178 width 1 Partival vid riksdagsmannavalet 1964 - sammanfattning Anm. V147 är en sammanfattningsvariabel för röstning 1964 och bygger på fråga 62A (Etapp II) och på motsvarande fråga i brevformuläret samt på uppgifter från röstlängderna angående valdeltagande. UP som enligt uppgifter i röstlängderna inte röstade har oavsett svar vid intervjun eller i brevformuläret förts till kod 0. 434 0. Röstade ej 67 1. Kommunisterna 1248 2. Socialdemokraterna 359 3. Centerpartiet 408 4. Folkpartiet 265 5. Högerpartiet 41 6. Kristen Demokratisk Samling 31 7. Medborgerlig Samling 256 8. Röstade men uppgift om partival saknas
VAR 148 V64148 INSTÄLLN SOC 62B Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 F.62B/67B. (KOMMUNISTISK ELLER BORGERLIG PARTIPREFERENS) Vilken är Er inställning till socialdemokratiska partiet? Är det ett parti, som Ni ogillar mycket starkt? Anm. I V148 har kodats svar på dels fråga 62B dels fråga 67B. UP som på fråga 62A eller 67A uppgett kommunistisk eller borgerlig partipreferens har fått frågan om inställning till det socialdemokratiska partiet. 289 1. Ja 23 3. Ambivalent svar 850 5. Nej 81 8. Vet inte/vill ej svara 1606 0. Frågan ej tillämplig 260 9. Bortfall
VAR 149 V64149 INSTÄLLN BORG 62C Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 F.62C/67C. (SOCIALDEMOKRATISK PARTIPREFERENS) Vilken är Er inställning till de borgerliga partierna? Ogillar Ni deras politik mycket starkt? Anm. I V149 har kodats svar på dels fråga 62C dels fråga 67C. UP som på fråga 62A eller 67A uppgett socialdemokratisk partipreferens har fått frågan om inställning till de borgerliga partierna. 443 1. Ja 46 3. Ambivalent svar 750 5. Nej 168 8. Vet inte/vill ej svara 1442 0. Frågan ej tillämplig 260 9. Bortfall
VAR 150 V64150 FRAMTIDA POL A 63 Loc 181 width 1 MD=9 F.63A/68A. Vad tycker Ni att ...(DET PARTI SOM UP TYCKER BÄST OM/SOM UP RÖSTADE PÅ) först och främst bör arbeta för under de närmaste åren? F.63B/68B. Är det något annat, som Ni också tycker är viktigt? F.63(1). Frågor som UP:s parti bör arbete för: Skattepolitik 305 1. Skatter - sänka (alla slag av skatter, alla former av skattesänkningar, inkl. minskad progressivitet, lägre marginalskatt; även: skattelindring för sambeskattade). (ATP-avgifter kodas dock som ATP-systemet etc.) 10 2. Minskade statsutgifter, sparsamhet med statens medel (utan precisering). (Om också skattesänkning nämnes, användes endast kod 1) 7 3. Skatter - höja, höga skatter - verka för (t ex svar som uttrycker gillande av höjda skatter för företag, stora förmögenhetsägare, högre inkomsttagare) 2527 8. Vet inte; även: svar som inte kan hänföras till koderna 1-3 260 9. Bortfall
VAR 151 V64151 FRAMTIDA POL B 63 Loc 182 width 2 MD=99 F.63(2). Frågor som UP:s parti bör arbeta för: Ideologi/principer <Se F.63A/68A, F.63B/68B för fullständig frågetext> 24 10. Frihet - jämlikhet - rättvisa (åt alla) - verka för; även: demokrati - verka för (i båda fallen opreciserade svar) 2 20. Måttfullhet - verka för; överdrifter - motverka (i båda fallen opreciserade svar) 7 30. Ansvarskänsla, skötsamhet, driftighet, sparsamhet - främja, uppmuntra (svar som syftar på privat ekonomisk ansvarskänsla; om tyngdvikten lägges vid kritik mot socialpolitik, användes i stället kod för ogillande av socialpolitik) 36 40. Fritt näringsliv, fri konkurrens - främja, uppmuntra; statskontroll, socialisering - förhindra, motverka; även: liberalism, "ägardemokrati" - verka för; socialism - verka mot 2 43. Kombination av koderna 30 och 40 11 50. Storfinans, kapitalism, bankers eller storföretags inflytande - motverka (även: socialism, ekonomisk demokrati - verka för) 4 60. Medinflytande för anställda på arbetsplatserna - verka för 1 65. Kombination av koderna 50 och 60 18 70. Klasskillnader - avskaffa, minska 16 80. Författningsreformer - verka för (rösträtt, sänkt rösträttsålder, riksdag med en eller två kamrar) 3 84. Kombination av koderna 40 och 80 3 85. Kombination av koderna 50 och 80 2722 88. Vet inte; även: svar som inte kan hänföras till koderna 10-85 260 99. Bortfall
VAR 152 V64152 FRAMTIDA POL C 63 Loc 184 width 2 MD=99 F.63(3). Frågor som UP:s parti bör arbeta för: Socialpolitik <Se F.63A/68A, F.63B/68B för fullständig frågetext> 44 10. Socialpolitik i allmänhet - utvidga, förbättra, öka, bevara (användes ej om mera speciell kategori är tillämplig) 429 20. Pensionering, åldringsvård - utvidga, förbättra, öka; även: bostäder för pensionärer - bygga; änkepension, familjepension - förbättra 1 21. Kombination av koderna 10 och 20 349 30. Sjukvård, sjukförsäkring - utöka, förbättra (inkl. förbättrade sjukvårdsförmåner genom flera läkare/sjuksköterskor; även: hjälp åt handikappade, fri tandvård) 2 31. Kombination av koderna 10 och 30 286 32. Kombination av koderna 20 och 30 1 37. Kombination av koderna 10, 20 och 30 28 40. Familjepolitik (barnbidrag, skolmåltider, bostadsbidrag till barnfamiljer) - utvidga, förbättra, öka 26 42. Kombination av koderna 20 och 40 16 43. Kombination av koderna 30 och 40 12 47. Kombination av koderna 20, 30 och 40 44 50. Arbetstid - förkorta, semester - förlänga, fritid - öka 1 51. Kombination av koderna 10 och 50 10 52. Kombination av koderna 20 och 50 15 53. Kombination av koderna 30 och 50 7 57. Kombination av koderna 20, 30 och 50 5 60. Andra socialpolitiska åtgärder - utvidga, förbättra, genomföra 5 62. Kombination av koderna 20 och 60 2 63. Kombination av koderna 30 och 60 2 67. Kombination av koderna 20, 30 och 60 32 70. Socialpolitik i allmänhet eller speciell åtgärd - avveckla, begränsa, göra behovsprövad (t ex barnbidrag, fria husmoderssemestrar, alkoholistvård, "arbetsovilliga") 12 72. Kombination av koderna 20 och 70 4 73. Kombination av koderna 30 och 70 1 76. Kombination av koderna 60 och 70 5 77. Kombination av koderna 20, 30 och 70 1510 88. Vet ej; även: svar som inte kan hänföras till koderna 10-77 260 99. Bortfall
VAR 153 V64153 FRAMTIDA POL D 63 Loc 186 width 2 MD=99 F.63(4). Frågor som UP:s parti bör arbeta för: Ekonomisk politik, levnadsstandard, bostadsbyggande, lokaliseringspolitik <Se F.63A/68A, F.63B/68B för fullständig frågetext> 840 10. Bostadsbyggande - öka; bostadsbrist - avskaffa; hyresreglering - avskaffa/bevara; hyror - sänka/ej höja; bostadssubventioner - bevara/avskaffa 61 20. Inflation, prisstegringar - motverka; priser - sänka; penningvärdesförsämring - förhindra; sparande - skydda 57 21. Kombination av koderna 10 och 20 82 30. Arbetslöshet, lågkonjunktur - förhindra, motverka; full sysselsättning - åstadkomma, bevara 75 31. Kombination av koderna 10 och 30 11 32. Kombination av koderna 20 och 30 5 40. Ekonomisk-politiska åtgärder i övrigt - genomföra (om både 20 och 40 eller både 30 och 40 är tillämpliga, användes kod 20 resp. kod 30); inkl: bättre kreditmöjligheter för företag 3 41. Kombination av koderna 10 och 40 215 50. Lokaliseringspolitik - främja: industrier förlägges till landsbygden; förvaltningen decentraliseras; kommunikationer och annan service på landsbygden förbättras; utflyttningen från glesbygder motverkas; inflyttning till städer motverkas; även: dyrortsgrupperingen avskaffas 69 51. Kombination av koderna 10 och 50 8 52. Kombination av koderna 20 och 50 10 53. Kombination av koderna 30 och 50 3 54. Kombination av koderna 40 och 50 46 60. Levnadsstandard - förbättra; löner - höja (om viss grupp nämnes, användes i stället kod för ifrågavarande grupp) 28 61. Kombination av koderna 10 och 60 8 62. Kombination av koderna 20 och 60 9 63. Kombination av koderna 30 och 60 1 65. Kombination av koderna 50 och 60 5 70. ATP-systemet: fonder, företagens rätt att låna ur fonder, arbetsgivarnas avgifter - önskemål om förändring (t ex ATP-fonderna för stora/bör inte öka; småföretagare bör få större möjlighet att låna ur fonderna; arbetsgivarnas avgifter bör sänkas). (Alla önskemål om att ATP-pensionen bör höjas eller att de som nu inte har ATP-pension få sådan, skall i stället kodas som pensionering etc. - utvidga, förbättra) 3 71. Kombination av koderna 10 och 70 1 74. Kombination av koderna 40 och 70 1309 88. Vet inte; även: svar som inte kan hänföras till koderna 10-74 260 99. Bortfall
VAR 154 V64154 FRAMTIDA POL E 63 Loc 188 width 1 MD=9 F.63(5). Frågor som UP:s parti bör arbeta för: Ungdomens utbildningsmöjligheter <Se F.63A/68A, F.63B/68B för fullständig frågetext> 372 1. Ungdomens utbildningsmöjligheter - verka för; forskning - verka för (flera skolor/lärare; även: studiestipendier) 2477 8. Vet ej; även: svar som inte kan hänföras till kod 1 260 9. Bortfall
VAR 155 V64155 FRAMTIDA POL F 63 Loc 189 width 1 MD=9 F.63(6). Frågor som UP:s parti bör arbeta för: Övriga politiska åtgärder <Se F.63A/68A, F.63B/68B för fullständig frågetext> 46 1. Idrott, andra åtgärder för ungdom - verka för 43 2. Vägar - bygga 25 3. Kvinnofrågor: lika lön, deltidsarbete, utbildningsfrågor - verka för likställdhet 22 4. "Kösamhället" (opreciserat) - avskaffa. (Om svaren innefattar hänvisning till brist inom ett visst ämnesområde - t ex bostäder, sjukvård, skolor - kodas i stället resp. ämnesområde; denna kod användes endast om svaret inte innehåller något konkret exempel) 21 5. Jordbrukspolitik - genomföra åtgärder (exkl. bättre priser på jordbruksprodukter) 3 6. Nykterhet - verka för 17 7. Speciellt skäl som inte återfinnes i kodschemat (användes endast om svaret inte innehåller något som kan hänföras till annan kategori) 2672 8. Vet ej; även: inget svar som kan hänföras till koderna 1-7 260 9. Bortfall
VAR 156 V64156 FRAMTIDA POL G 63 Loc 190 width 2 MD=99 F.63(7). Frågor som UP:s parti bör arbeta för: Internationella frågor <Se F.63A/68A, F.63B/68B för fullständig frågetext> 44 10. Hjälp till utvecklingsländer - verka för 20. Atomvapenförbud - verka för; även: förhindra svenskt atomvapen 16 30. Försvarsutgifter - minska, nedrustning - verka för (om både kategori 20 och 30 är tillämpliga användes kod 20) 1 31. Kombination av koderna 10 och 30 34 40. Neutralitetspolitik/alliansfri politik - främja; även: fred (ospecificerat) - främja; även: anslutning till Atlantpakten - förhindra; även: anslutning till EEC - förhindra 3 41. Kombination av koderna 10 och 40 2 43. Kombination av koderna 30 och 40; Kombination av koderna 30 och 40 50. Atomvapen - Sverige bör anskaffa 2 60. Försvaret - stärka; försvarsutgifter - höja (om både kategori 50 och 60 är tillämpliga, användes kod 50) 10 70. EEC - verka för anslutning till; även: verka för anslutning till Atlantpakten 4 80. Utrikespolitik - övrigt 1 87. Kombination av koderna 70 och 80 2732 88. Vet inte; även: svar som inte kan hänföras till någon av koderna 10-87 260 99. Bortfall
VAR 157 V64157 FRAMTIDA POL H 63 Loc 192 width 1 MD=9 F.63(8). Frågor som UP:s parti bör arbeta för: Moral/religion <Se F.63A/68A, F.63B/68B för fullständig frågetext> 48 1. Kristendom - verka för (även: kristendomsundervisning och stöd åt kristna samfund) 40 2. Brottslighet, ungdomsbrottslighet - motverka (även: motverka "dalt" med ungdomsbrottslingar) 18 3. Omoral i allmänhet - motverka; moral - främja (inkl: motverka alkoholmissbruk, pornografi, osedlighet). (Om både kategori 2 och 3 är tillämpliga användes kod 3) 19 4. Kristendom och moral - främja (kombination av kategori 1 med endera eller båda av kategorierna 2 och 3) 2724 8. Vet inte; även: svar som ej går att hänföras till koderna 1-5 260 9. Bortfall
VAR 158 V64158 FRAMTIDA POL I 63 Loc 193 width 1 MD=9 F.63(9). Frågor som UP:s parti bör arbeta för: Partiernas uppträdande <Se F.63A/68A, F.63B/68B för fullständig frågetext> 81 1. Samverkan mellan borgerligga partier - verka för 3 2. Opposition mot den socialdemokratiska regeringen (ospecificerat) - verka för 3. Borgerliga partier - motverka (ospecificerat) 34 4. Opreciserad anslutning till ett partis politik ("fortsätta som hittills"; "bra parti"; "gjort mycket bra" 1 5. Opreciserad kritik av den förda (socialdemokratiska) politiken. (Svar som utan saklig precisering anger att förhållandena är dåliga) 47 6. Opreciserat gillande av den förda (socialdemokratiska) politiken ("vi har det bra"; "fortsätta at få det bättre") 2 7. Partiet är i opposition/har varit i opposition/är nybildat - har därför ej kunnat göra någon insats 2681 8. Vet inte; även:svar som ej kan hänföras till koderna 1-7 260 9. Bortfall
VAR 159 V64159 FRAMTIDA POL J 63 Loc 194 width 1 MD=9 F.63(10). Frågor som UP:s parti bör arbeta för: Gruppreferens <Se F.63A/68A, F.63B/68B för fullständig frågetext> 99 1. Företagare, småföretagare, (enskild) företagsamhet - gynna, främja 2 2. Tjänstemän, medelklass (utan specificering) - gynna 105 3. Jordbrukare, landsbygdsbefolkning - gynna, främja; även: bättre priser på jordbruksprodukter - verka för 52 4. Arbetare, småfolk, mindre inkomsttagare, löntagare - gynna 46 5. Levnadsstandard - förbättra; löner - höja (om viss grupp nämnes användes i stället kod för ifrågavarande grupp) 46 6. Levnadsstandard - förbättra; löner - höja (om viss grupp nämnes användes i stället kod för ifrågavarande grupp) 2499 8. Vet inte; även: svar som inte kan hänföras till koderna 1-6 260 9. Bortfall
VAR 160 V64160 TIDIGARE POL A 64 Loc 195 width 1 MD=9 F.64A/69A. Kan Ni säga något, som Ni tycker är särskilt viktigt av det som ... (DET PARTI SOM UP TYCKER BÄST OM/SOM UP RÖSTADE PÅ) har uträttat eller försökt åstadkomma under tidigare år? F.64B/69B. Är det något annat, som Ni tycker är särskilt viktigt? F.64(1) Frågor som UP:s parti arbetat för: Skattepolitik 68 1. Skatter - sänka (alla slag av skatter, alla former av skattesänkningar, inkl. minskad progressivitet, lägre marginalskatt; även: skattelindring för sambeskattade). (ATP-avgifter kodas dock som ATP-systemet etc.) 4 2. Minskade statsutgifter, sparsamhet med statens medel (utan precisering). (Om också skattesänkning nämnes, användes endast kod 1) 2 3. Skatter - höja, höga skatter - verka för (t ex svar som uttrycker gillande av höjda skatter för företag, stora förmögenhetsägare, högre inkomsttagare) 2775 8. Vet inte; även: svar som inte kan hänföras till koderna 1-3 260 9. Bortfall
VAR 161 V64161 TIDIGARE POL B 64 Loc 196 width 2 MD=99 F.64(2). Frågor som UP:s parti arbetat för: Ideologi/principer <Se F.64A/69A, F.64B/69B för fullständig frågetext> 4 10. Frihet - jämlikhet - rättvisa (åt alla) - verka för; även: demokrtati - verka för (i båda fallen opreciserade svar) 20. Måttfullhet - verka för; överdrifter - motverka (i båda fallen opreciserade svar) 3 30. Ansvarskänsla, skötsamhet, driftighet, sparsamhet - främja, uppmuntra (svar som syftar på privat ekonomisk ansvarskänsla; om tyngdvikten lägges vid kritik mot socialpolitik, användes i stället kod för ogillande av socialpolitik) 22 40. Fritt näringsliv, fri konkurrens - främja, uppmuntra; statskontroll, socialisering - förhindra, motverka; även: liberalism, "ägardemokrati" - verka för; socialism - verka mot 9 50. Storfinans, kapitalism, bankers eller storföretags inflytande - motverka (även: socialism, ekonomisk demokrati - verka för) 2 60. Medinflytande för anställda på arbetsplatserna - verka för 17 70. Klasskillnader - avskaffa, minska 23 80. Författningsreformer - verka för (rösträtt, sänkt rösträttsålder, riksdag med en eller två kamrar) 2769 88. Vet inte; även: svar som inte kan hänföras till koderna 10-80 260 99. Bortfall
VAR 162 V64162 TIDIGARE POL C 64 Loc 198 width 2 MD=99 F.64(3). Frågor som UP:s parti arbetat för: Socialpolitik <Se F.64A/69A, F.64B/69B för fullständig frågetext> 65 10. Socialpolitik i allmänhet - utvidga, förbättra, öka, bevara (användes ej om mera speciell kategori är tillämplig) 590 20. Pensionering, åldringsvård - utvidga, förbättra, öka; även: bostäder för pensionärer - bygga; änkepension, familjepension - förbättra 7 21. Kombination av koderna 10 och 20 88 30. Sjukvård, sjukförsäkring - utöka, förbättra (inkl. förbättrade sjukvårdsförmåner genom flera läkare/sjuksköterskor; även: hjälp åt handikappade, fri tandvård) 3 31. Kombination av koderna 10 och 30 208 32. Kombination av koderna 20 och 30 58 40. Familjepolitik (barnbidrag, skolmåltider, bostadsbidrag till barnfamiljer) - utvidga, förbättra, öka 1 41. Kombination av koderna 10 och 40 161 42. Kombination av koderna 20 och 40 22 43. Kombination av koderna 30 och 40 54 47. Kombination av koderna 20, 30 och 40 53 50. Arbetstid - förkorta, semester - förlänga, fritid - öka 2 51. Kombination av koderna 10 och 50 83 52. Kombination av koderna 20 och 50 9 53. Kombination av koderna 30 och 50 9 54. Kombination av koderna 40 och 50 25 57. Kombination av koderna 20, 30 och 50 1 58. Kombination av koderna 30, 40 och 50 1 60. Andra socialpolitiska åtgärder - utvidga, förbättra, genomföra 1 63. Kombination av koderna 30 och 60 1 64. Kombination av koderna 40 och 60 12 70. Socialpolitik i allmänhet eller speciell åtgärd - avveckla, begränsa, göra behovsprövad (t ex barnbidrag, fria husmoderssemestrar, alkoholistvård, "arbetsovilliga") 1 72. Kombination av koderna 20 och 70 1 74. Kombination av koderna 40 och 70 1393 88. Vet inte; även: svar som inte kan hänföras till koderna 10-74 260 99. Bortfall
VAR 163 V64163 TIDIGARE POL D 64 Loc 200 width 2 MD=99 F.64(4). Frågor som UP:s parti arbetat för: Ekonomisk politik, levnadsstandard, bostadsbyggande, lokaliseringspolitik <Se F.64A/69A, F.64B/69B för fullständig frågetext> 184 10. Bostadsbyggande - öka; bostadsbrist - avskaffa; hyresreglering - avskaffa/bevara; hyror - sänka/ej höja; bostadssubventioner - bevara/avskaffa 14 20. Inflation, prisstegringar - motverka; priser - sänka; penningvärdesförsämring - förhindra; sparande - skydda 2 21. Kombination av koderna 10 och 20 113 30. Arbetslöshet, lågkonjunktur - förhindra, motverka; full sysselsättning - åstadkomma, bevara 18 31. Kombination av koderna 10 och 30 5 40. Ekonomisk-politiska åtgärder i övrigt - genomföra (om både 20 och 40 eller både 30 och 40 är tillämpliga, användes kod 20 resp. kod 30); inkl: bättre kreditmöjligheter för företag 2 41. Kombination av koderna 10 och 40 55 50. Lokaliseringspolitik - främja: industrier förlägges till landsbygden; förvaltningen decentraliseras; kommunikationer och annan service på landsbygden förbättras; utflyttningen från glesbygder motverkas; inflyttning till städer motverkas; även: dyrortsgrupperingen avskaffas 1 53. Kombination av koderna 30 och 50 1 54. Kombination av koderna 40 och 50 76 60. Levnadsstandard - förbättra; löner - höja (om viss grupp nämnes, användes i stället kod för ifrågavarande grupp) 3 61. Kombination av koderna 10 och 60 11 63. Kombination av koderna 30 och 60 1 64. Kombination av koderna 40 och 60 9 70. ATP-systemet: fonder, företagens rätt att låna ur fonder, arbetsgivarnas avgifter - önskemål om förändring (t ex ATP-fonderna för stora/bör inte öka; småföretagare bör få större möjlighet att låna ur fonderna; arbetsgivarnas avgifter bör sänkas). (Alla önskemål om att ATP-pensionen bör höjas eller att de som nu inte har ATP-pension få sådan, skall i stället kodas som pensionering etc. - utvidga, förbättra) 1 71. Kombination av koderna 10 och 70 1 75. Kombination av koderna 50 och 70 2352 88. Vet inte; även: svar som inte kan hänföras till koderna 10-75 260 99. Bortfall
VAR 164 V64164 TIDIGARE POL E 64 Loc 202 width 1 MD=9 F.64(5). Frågor som UP:s parti arbetat för: Ungdomens utbildningsmöjligheter <Se F.64A/69A, F.64B/69B för fullständig frågetext> 293 1. Ungdomens utbildningsmöjligheter - verka för; forskning - verka för (flera skolor/lärare; även: studiestipendier) 2556 8. Vet ej; även: svar som inte kan hänföras till kod 1 260 9. Bortfall
VAR 165 V64165 TIDIGARE POL F 64 Loc 203 width 1 MD=9 F.64(6). Frågor som UP:s parti arbetat för: Övriga politiska åtgärder <Se F.64A/69A, F.64B/69B för fullständig frågetext> 8 1. Idrott, andra åtgärder för ungdom - verka för 7 2. Vägar - bygga 9 3. Kvinnofrågor: lika lön, deltidsarbete, utbildningsfrågor - verka för likställd het 7 4. "Kösamhället" (opreciserat) - avskaffa. (Om svaren innefattar hänvisning till brist inom ett visst ämnesområde - t ex bostäder, sjukvård, skolor - kodas i stället resp. ämnesområde; denna kod användes endast om svaret inte innehåller något konkret exempel) 9 5. Jordbrukspolitik - genomföra åtgärder (exkl. bättre priser på jordbruksprodukter) 2 6. Nykterhet - verka för 8 7. Speciellt skäl som inte återfinnes i kodschemat (användes endast om svaret inte innehåller något som kan hänföras till annan kategori) 2799 8. Vet ej; även: inget svar som kan hänföras till koderna 1-7 260 9. Bortfall
VAR 166 V64166 TIDIGARE POL G 64 Loc 204 width 2 MD=99 F.64(7). Frågor som UP:s parti arbetat för: Internationella frågor <Se F.64A/69A, F.64B/69B för fullständig frågetext> 11 10. Hjälp till utvecklingsländer - verka för 1 20. Atomvapenförbud - verka för; även: förhindra svenskt atomvapen 5 30. Försvarsutgifter - minska, nedrustning - verka för (om både kategori 20 och 30 är tillämpliga användes kod 20) 16 40. Neutralitetspolitik/alliansfri politik - främja; även: fred (ospecificerat) - främja; även: anslutning till Atlantpakten - förhindra; även: anslutning till EEC - förhindra 2 41. Kombination av koderna 10 och 40 50. Atomvapen - Sverige bör anskaffa 13 60. Försvaret - stärka; försvarsutgifter - höja (om både kategori 50 och 60 är tillämpliga, användes kod 50) 2 70. EEC - verka för anslutning till; även: verka för anslutning till Atlantpakten 5 80. Utrikespolitik - övrigt 1 81. Kombination av koderna 10 och 80 2793 88. Vet inte; även: svar som inte kan hänföras till någon av koderna 10-81 260 99. Bortfall
VAR 167 V64167 TIDIGARE POL H 64 Loc 206 width 1 MD=9 F.64(8). Frågor som UP:s parti arbetat för: Moral/religion <Se F.64A/69A, F.64B/69B för fullständig frågetext> 15 1. Kristendom - verka för (även: kristendomsundervisning och stöd åt kristna samfund) 2 2. Brottslighet, ungdomsbrottslighet - motverka (även: motverka "dalt" med ungdomsbrottslingar) 1 3. Omoral i allmänhet - motverka; moral - främja (inkl: motverka alkoholmissbruk, pornografi, osedlighet). (Om både kategori 2 och 3 är tillämpliga användes kod 3) 1 4. Kristendom och moral - främja (kombination av kategori 1 med endera eller båda av kategorierna 2 och 3) 2830 8. Vet inte; även: svar som ej går att hänföras till koderna 1-4 260 9. Bortfall
VAR 168 V64168 TIDIGARE POL I 64 Loc 207 width 1 MD=9 F.64(9). Frågor som UP:s parti arbetat för: Partiernas uppträdande <Se F.64A/69A, F.64B/69B för fullständig frågetext> 11 1. Samverkan mellan borgerliga partier - verka för 3 2. Opposition mot den socialdemokratiska regeringen (ospecificerat) - verka för 3. Borgerliga partier - motverka (ospecificerat) 16 4. Opreciserad anslutning till ett partis politik ("fortsätta som hittills"; "bra parti"; 'gjort mycket bra" 5. Opreciserad kritik av den förda (socialdemokratiska) politiken. (Svar som utan saklig precisering anger att förhållandena är dåliga) 20 6. Opreciserat gillande av den förda (socialdemokratiska) politiken ("vi har det bra"; "fortsätta att få det bättre") 82 7. Partiet är i opposition/har varit i opposition/är nybildat - har därför ej kunnat göra någon insats 2717 8. Vet inte; även: svar som inte kan hänföras till koderna 1-7 260 9. Bortfall
VAR 169 V64169 TIDIGARE POL J 64 Loc 208 width 1 MD=9 F.64(10). Frågor som UP:s parti arbetat för: Gruppreferens <Se F.64A/69A, F.64B/69B för fullständig frågetext> 42 1. Företagare, småföretagare, (enskild) företagsamhet - gynna, främja 1 2. Tjänstemän, medelklass (utan specificering) - gynna 43 3. Jordbrukare, landsbygdsbefolkning - gynna, främja; även: bättre priser på jordbruksprodukter - verka för 55 4. Arbetare, småfolk, mindre inkomsttagare, löntagare - gynna 76 5. Levnadsstandard - förbättra; löner - höja (om viss grupp nämnes användes i stället kod för ifrågavarande grupp) 15 6. Levnadsstandard - förbättra; löner - höja (om viss grupp nämnes användes i stället kod för ifrågavarande grupp) 2617 8. Vet inte; även: svar som inte kan hänföras till koderna 1-6 260 9. Bortfall
VAR 170 V64170 FILTERKOD V150-69 Loc 209 width 1 MD=9 Filterkod för variablerna 150-169 Anm. V170 sammanfattar "vet inte" svaren på frågorna 63 och 64. 112 1. Vet inte på fråga 63, men svar på fråga 64 639 2. Vet inte på fråga 64, men svar på fråga 63 181 3. Vet inte på både fråga 63 och 64 1917 4. Svar på både fråga 63 och 64 260 9. Bortfall
VAR 171 V64171 VALSEDELNAMN 065 Loc 210 width 2 MD=99 F.65. Känner Ni till namnet på någon av dem, som står på Ert partis valsedel i den här valkretsen i år? F.68/I:70. Känner Ni till någon av dem, som står på ... (DET PARTI UP TYCKER BÄST OM ENL FRÅGA 67A) valsedel i den här valkretsen i år? Anm. V171 bygger på frågorna 65/68 för Etapp II och på frågorna 65/70 för Etapp I. UP i Etapp I som på fråga 67A nämnt två partier, fick på fråga 70 ange kandidatnamn för vart och ett av de båda. 24 01. Kommunisterna 435 02. Socialdemokraterna 199 03. Centerpartiet 194 04. Folkpartiet 129 05. Högerpartiet 19 06. Kristen Demokratisk Samling 22 07. Medborgerlig Samling 8 08. Flera partier (endast vid fråga 70 i Etapp I) 1683 88. Vet inte/vill ej svara 396 99. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 172 V64172 NÄST BÄST 066 Loc 212 width 2 MD= 0 or GE 99 F.66. (RÖSTADE) Vilket av partierna tycker Ni näst bäst om? (ENDAST ETT PARTI FÅR MARKERAS) 180 01. Kommunisterna 252 02. Socialdemokraterna 780 03. Centerpartiet 621 04. Folkpartiet 154 05. Högerpartiet 13 06. Kristen Demokratisk Samling 8 07. Medborgerlig Samling 1 10. Flera partier 434 88. Vet inte/vill ej svara 406 00. Frågan ej tillämplig 260 99. Bortfall
VAR 173 V64173 BÄSTA PARTI 67A Loc 214 width 1 MD=0 or GE 9 F.67A. (RÖSTADE EJ ELLER VILL EJ SVARA) Om Ni skulle nämna något av partierna, som Ni tycker verkar bättre än de andra, vilket skulle Ni då nämna? (ENDAST ETT PARTI FÅR MARKERAS) Anm. Frågan endast ställd i Etapp II 6 1. Kommunisterna 53 2. Socialdemokraterna 25 3. Centerpartiet 30 4. Folkpartiet 5 5. Högerpartiet 4 6. Kristen Demokratisk Samling 2 7. Medborgerlig Samling 35 8. Vet inte/vill ej svara 2689 0. Frågan ej tillämplig 260 9. Bortfall
VAR 174 V64174 BORG PARTI 71AB Loc 215 width 1 MD=9 F.71A. På en del håll har man fört fram förslaget att Högerpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet borde gå tillsammans och bilda ett gemensamt parti. Tycker Ni att det verkar vara ett bra eller dåligt förslag, eller tycker Ni att det inte spelar någon roll för Er del? F.71B. Har Ni en bestämd uppfattning i det här fallet eller känner Ni Er mera tveksam? 762 1. Bra förslag, bestämd uppfattning 210 2. Bra förslag, mera tveksam eller vet inte 802 3. Spelar ingen roll 167 4. Dåligt förslag, mera tveksam eller vet inte 634 5. Dåligt förslag, bestämd uppfattning 274 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 175 V64175 VALDELTAG -62 REG Loc 216 width 1 MD=9 Valdeltagande vid kommunalvalet 1962 Anm. Data har hämtats från röstlängderna. 2406 1. Röstade 523 5. Röstade ej, men var röstberättigad 136 6. Ej röstberättigad 1962 (hade ej uppnått rösträttsålder) 9 7. Ej röstberättigad 1962 (annat skäl än rösträttsåldern) 35 9. Uppgift saknas
VAR 176 V64176 PARTI 1962 072 Loc 217 width 2 MD= 0 or GE 99 F.72. (FÖDD 1940 ELLER TIDIGARE) Jag skulle nu vilja fråga hur Ni röstat vid tidigare val. Röstade Ni vid valet för två år sedan, alltså 1962? (OM JA:) Vilket parti röstade Ni på? 37 01. Kommunisterna 1321 02. Socialdemokraterna 314 03. Centerpartiet 413 04. Folkpartiet 281 05. Högerpartiet 5 06. Annat parti 87 07. Röstade, men vill ej uppge på vilket parti 240 55. Röstade ej 24 88. UP minns inte om UP röstade 127 00. Frågan ej tillämplig 260 99. Bortfall
VAR 177 V64177 PARTI 1962 SMFTNG Loc 219 width 1 MD=0 or GE 9 Partival vid kommunalvalet 1962 - sammanfattning Anm. V177 är en sammanfattning av V175 och V176. 34 1. Kommunisterna 1141 2. Socialdemokraterna 283 3. Centerpartiet 366 4. Folkpartiet 252 5. Högerpartiet 5 6. Annat parti 325 7. Röstade, men uppgift om partival saknas 523 8. UP röstade ej 147 0. Frågan ej tillämplig (UP saknade rösträtt) 33 9. Uppgift saknas
VAR 178 V64178 PARTI 1960 073 Loc 220 width 2 MD= 0 or GE 99 F.73. (FÖDD 1938 ELLER TIDIGARE) Röstade Ni vid valet 1960? (OM JA:) Vilket parti röstade Ni på? 43 01. Kommunisterna 1273 02. Socialdemokraterna 291 03. Centerpartiet 396 04. Folkpartiet 281 05. Högerpartiet 06. Annat parti 147 55. Röstade ej 42 88. UP minns inte om UP röstade 119 89. Vill ej svara 257 00. Frågan ej tillämplig 260 99. Bortfall
VAR 179 V64179 PARTI FÖRE -60 74 Loc 222 width 1 MD=0 or GE 9 F.74. (FÖDD 1936 ELLER TIDIGARE) Vilket parti brukade Ni rösta på vid valen närmast före 1960? (ENDAST ETT PARTI FÅR MARKERAS. OM UP NÄMNER FLERA PARTIER, STÄLLES KOMPLETTERINGSFRÅGAN:) Vilket parti röstade Ni på senaste gången före 1960? 41 1. Kommunisterna 1307 2. Socialdemokraterna 268 3. Centerpartiet 374 4. Folkpartiet 255 5. Högerpartiet 1 6. Annat parti 81 7. Aldrig röstat före 1960 154 8. Vill ej svara 368 0. Frågan ej tillämplig 260 9. Bortfall
VAR 180 V64180 BYTT PARTI 075 Loc 223 width 1 MD=0 or GE 9 F.75. (RÖSTAT FÖRE 1960) Har Ni möjligen röstat på det partiet vid alla val före 1960, när Ni har röstat? 1848 1. Ja 385 5. Nej 18 8. Vet inte/vill ej svara 598 0. Frågan ej tillämplig 260 9. Bortfall
VAR 181 V64181 ÅR PARTIBYTE 076 Loc 224 width 1 MD=0 or GE 9 F.76. (BYTT PARTI FÖRE 1960) Kommer Ni ihåg när Ni började rösta på ... (PARTI SOM UP RÖSTADE PÅ VID SENASTE TILLFÄLLET FÖRE 1960)? 32 1. 1958 28 2. 1956 72 3. 1950-1954 eller obestämt 1950-talet 32 4. 1946-1948 eller "efter kriget" 67 5. 1940-1944 eller obestämt 1940-talet 32 6. 1932-1938 eller obestämt 1930-talet 25 7. 1930 eller tidigare 103 8. Vet inte/vill ej svara 2458 0. Frågan ej tillämplig 260 9. Bortfall
VAR 182 V64182 PARTI 1:A VAL 077 Loc 225 width 1 MD=0 or GE 9 F.77. (BYTT PARTI FÖRE 1960) Kommer Ni möjligen ihåg vilket parti Ni röstade på första gången Ni röstade? (OM JA:) Vilket parti? 25 1. Kommunisterna 171 2. Socialdemokraterna 39 3. Centerpartiet 72 4. Folkpartiet 70 5. Högerpartiet 6 6. Annat parti 153 8. Vet inte/vill ej svara 2313 0. Frågan ej tillämplig 260 9. Bortfall
VAR 183 V64183 RÖSTAR ALLTID 078 Loc 226 width 1 MD=0 or GE 9 F.78. (RÖSTAT FÖRE 1960) Det är ju inte så ovanligt att man ibland avstår från att rösta. Hur har Ni själv brukat göra? Har Ni röstat: alltid, nästan alltid, bara ibland eller aldrig? 1846 1. Alltid 445 2. Nästan alltid 92 3. Bara ibland 3 4. Aldrig 11 8. Vet inte/vill ej svara 452 0. Frågan ej tillämplig 260 9. Bortfall
VAR 184 V64184 DISK ARBETSPL 079 Loc 227 width 1 MD=0 or GE 9 F.79. (FÖRVÄRVSARBETANDE) Hur ofta brukar det förekomma att det blir diskussion om politik bland de arbetskamrater/ medarbetare, som Ni har mest att göra med på arbetsplatsen? Brukar det förekomma: ofta eller bara vid något enstaka tillfälle eller inte alls? 259 1. Ofta 898 3. Bara vid något enstaka tillfälle 446 5. Inte alls 123 6. Ensam på arbetsplatsen, ej kontakt med arbetskamrater 12 8. Vet inte/vill ej svara 1111 0. Frågan ej tillämplig 260 9. Bortfall
VAR 185 V64185 PARTI ARBPL 080 Loc 228 width 2 MD= 0 or GE 99 F.80. (FÖRVÄRVSARBETANDE PÅ ARBETSPLATS DÄR FLER ÄN EN ARBETAR) Vilket parti tror Ni har flest anhängare bland dem som Ni har mest att göra med på arbetsplatsen? (OM UP SVARAR "FLERA PARTIER ÄR LIKA STORA":) Ni kan kanske säga vilka de två partier är, som har flest anhängare? 7 01. Kommunisterna 932 02. Socialdemokraterna 63 03. Centerpartiet 127 04. Folkpartiet 70 05. Högerpartiet 3 06. Kristen Demokratisk Samling 4 07. Medborgerlig Samling 10 12. K+S 7 23. S+C 28 24. S+Fp 10 25. S+H 1 27. S+MbS 2 34. C+Fp 2 35. C+H 1 36. C+KDS 20 45. Fp+H 1 47. Fp+MbS 1 63. K+S+H 3 67. S+Fp+H 6 71. C+Fp+H 5 79. S+C+Fp+H 313 88. Vet inte/vill ej svara 1233 00. Frågan ej tillämplig 260 99. Bortfall
VAR 186 V64186 DISK I FAMILJ 081 Loc 230 width 1 MD=0 or GE 9 F.81. Hur ofta brukar det förekomma att Ni talar om politik i Er familj? Brukar det förekomma ofta eller bara vid något enstaka tillfälle eller inte alls? 314 1. Ofta 1643 3. Bara vid något enstaka tillfälle 544 5. Inte alls 2 8. Vet inte/vill ej svara 346 0. Frågan ej tillämplig (Ensamstående) 260 9. Bortfall
VAR 187 V64187 PARTI FAMILJ 082 Loc 231 width 2 MD= 0 or GE 99 F.82. Vilket eller vilka partier tror Ni att de andra i Er familj röstade på vid valet i år? 30 01. Kommunisterna 997 02. Socialdemokraterna 248 03. Centerpartiet 289 04. Folkpartiet 213 05. Högerpartiet 25 06. Kristen Demokratisk Samling 16 07. Medborgerlig Samling 6 12. K+S 1 13. K+C 1 15. K+H 6 23. S+C 15 24. S+Fp 17 25. S+H 2 34. C+Fp 5 35. C+H 1 36. C+KDS 13 45. Fp+H 1 46. Fp+KDS 1 57. H+MbS 3 65. S+C+Fp 3 67. S+Fp+H 6 71. C+Fp+H 602 88. Vet inte/vill ej svara 348 00. Frågan ej tillämplig 260 99. Bortfall
VAR 188 V64188 DISK BEKANTA 083 Loc 233 width 1 MD=9 F.83. Om Ni tänker på de bekanta utanför familjen och arbetsplatsen, som Ni umgås mest med, hur ofta brukar det förekomma att man talar om politik när Ni träffas? Brukar det förekomma: ofta eller bara vid något enstaka tillfälle eller inte alls? 227 1. Ofta 1742 3. Bara vid något enstaka tillfälle 830 5. Inte alls 3 6. Har inga bekanta 47 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 189 V64189 PARTI BEKANTA 084 Loc 234 width 2 MD=99 F.84. Vilket eller vilka partier tror Ni att de - alltså Era närmaste bekanta utanför familjen och arbetsplatsen - röstade på vid valet i år? 8 01. Kommunisterna 703 02. Socialdemokraterna 99 03. Centerpartiet 102 04. Folkpartiet 83 05. Högerpartiet 7 06. Kristen Demokratisk Samling 7 07. Medborgerlig Samling 45 12. K+S 1 13. K+C 2 15. K+H 69 23. S+C 120 24. S+Fp 41 25. S+H 6 26. S+KDS 2 27. S+MbS 35 34. C+Fp 32 35. C+H 2 36. C+KDS 115 45. Fp+H 4 46. Fp+KDS 1 47. Fp+MbS 4 61. K+S+C 11 62. K+S+Fp 4 63. K+S+H 1 64. K+Fp+H 49 65. S+C+Fp 19 66. S+C+H 88 67. S+Fp+H 4 68. S+Fp+KDS 1 69. S+H+KDS 2 70. S+H+MbS 47 71. C+Fp+H 2 72. C+Fp+KDS 1 73. C+H+KDS 4 74. Fp+H+MbS 5 75. K+S+C+FP 4 76. K+S+Fp+H 1 77. K+C+Fp+H 95 79. S+C+Fp+H 2 80. S+Fp+H+KDS 1 81. S+C+Fp+KDS 44 82. K+S+C+Fp+H 3 83. S+C+Fp+H+KDS 966 88. Vet inte/vill ej svara 7 89. Har inga bekanta 260 99. Bortfall
VAR 190 V64190 INTRESSE DISK 085 Loc 236 width 1 MD=9 F.85. Hur brukar Ni själv göra, om Ni är med i ett sällskap där samtalet kommer in på politik. Vill Ni säga vilken av de här beskrivningarna, som Ni tycker passar bäst in på Er själv? (VISA FRÅGEKORT) 283 1. Jag brukar inte bry mig om att lyssna, när folk börjar prata politik 943 2. Jag brukar nog lyssna, men lägger mig aldrig i diskussionen 983 3. Det händer ibland, men inte så ofta, att jag säger ifrån vad jag själv tycker 620 4. Jag brukar för det mesta vara med i diskussionen och säga min åsikt 20 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 191 V641891 FADERS PARTI 086 Loc 237 width 1 MD=9 F.86. Vet Ni vilket parti Er far brukar/brukade rösta på? 44 0. Röstar/röstade aldrig 36 1. Kommunisterna 992 2. Socialdemokraterna 314 3. Centerpartiet 314 4. Folkpartiet 333 5. Högerpartiet 6 6. Flera borgerliga partier 1 7. Borgerligt parti/partier samt Socialdemokraterna och/eller Kommunisterna 809 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 192 V64192 MODERS PARTI 087 Loc 238 width 1 MD=9 F.87. Vilket parti brukar/brukade Er mor rösta på? 91 0. Röstar/röstade aldrig 24 1. Kommunisterna 981 2. Socialdemokraterna 296 3. Centerpartiet 316 4. Folkpartiet 309 5. Högerpartiet 5 6. Flera borgerliga partier 2 7. Borgerligt parti/partier samt Socialdemokraterna och/eller Kommunisterna 825 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 193 V64193 FÖRÄLD PART SMFTN Loc 239 width 2 Föräldrarnas partisympati <Se F.86, F.87 för fullständig frågetext> Anm. En sammanslagning av variablerna 191 och 192 19 01. Kommunisterna 872 02. Socialdemokraterna 270 03. Centerpartiet 252 04. Folkpartiet 260 05. Högerpartiet 13 11. Socialdemokraterna och Kommunisterna 46 12. Borgerliga partier 51 13. En av föräldrarna på Socialdemokraterna/ Kommunisterna och den andre på ett borgerligt parti 79 50. Åtminstone en av föräldrarna röstar/röstade aldrig 1247 88. Vet inte/vill ej svara; även: bortfall
VAR 194 V64194 FÖRVÄRVSARB 101A Loc 241 width 1 MD=9 F.101A. Har Ni förvärvsarbete? 1733 1. Ja 1116 5. Nej 260 9. Bortfall
VAR 195 V64195 FD FÖRVÄRVS 101B Loc 242 width 1 MD=0 or GE 9 F.101B. (EJ FÖRVÄRVSARBETANDE) Har Ni tidigare haft förvärvsarbete? 771 1. Ja 364 5. Nej 1714 0. Frågan ej tillämplig 260 9. Bortfall
VAR 196 V64196 YRKESGRUPP 102 Loc 243 width 2 MD=99 F.102. Vilket yrke har Ni/hade Ni? Anm. 1) V196 anger UP:s yrkesgrupp och bygger på den kod som Statistiska centralbyrån använt för yrkesklassificeringen i sina valstatistiska rapporter. Vissa avvikelser förekommer dock. 2) Gifta kvinnor utan eget yrke kodas efter makens yrke. 3) Fd förvärvsarbetande kodas på tidigare yrke. 4) övriga icke förvärvsarbetande kodas på hushållsföreståndarens yrke eller allmän social status. Socialgrupp I 2 01. Godsägare m fl 18 02. Större företagare och företagsledare (industriidkare m fl) 45 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 71 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 12 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 06. Hyresfastighetsägare (husägare och kapitalister) 12 07. Övriga tillhörande socialgrupp I Socialgrupp II 266 10. Hemmansägare 33 11. Arrendatorer 12. Lantbrukares hemmavarande söner 143 13. Hantverkare, fabrikörer (mindre) 68 14. Detaljhandlare 101 15. Verkmästare och förmän 344 16. Kontorspersonal (enskild tjänst) 103 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 91 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörandde socialgrupp II (allmän tjänst) 52 19. Folkskollärare 6 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 2 21. Högre huslig tjänst 27 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 43 23. Näringsidkare, som inte förts till kod 13 eller 14, inom socialgrupp II 8 24. Övriga tillhörande socialgrupp II Socialgrupp III 5 30. Rättare och motsvarande förman i lantbruk 5 31. Torpare, lägenhetsägare 76 32. Övriga jordbruksarbetare 12 33. Sjömän 5 34. Fiskare 80 35. Skogs- och flottningsarbetare 332 36. Andra arbetare 164 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 81 38. Lägre huslig tjänst 2 39. Övriga tillhörande socialgrupp III 640 40. Industri-, gruv-, byggnads- och grovarbetare (anm. grupp 40 har brutits ut ur grupp 36 i Statistiska centralbyråns yrkesgruppskod. 260 99. Bortfall
VAR 197 V64197 UP:S SOCGR-A 102 Loc 245 width 2 UP:s socialgrupp - sammanfattningsvariabel A <Se F.102 för fullständig frågetext> Anm. 1) V197 är en sammanfattningsvariabel som anger UP:s socialgrupp. Den bygger på yrkesklassificering som kodats i V196. 2) I V197 har yrkesverksamma gifta kvinnor klassificerats efter egen yrkesgrupp. Jfr V198 där yrkesverksamma gifta kvinnor klassificerats efter makes yrkesgrupp. Socialgrupp I 32 01. Större företagare m fl (yrkesgrupp: 1,2,5,6) 116 02. Högre tjänstemän (yrkesgrupp: 3,4) 12 03. Övriga tillhörande socialgrupp I (yrkesgrupp: 7) Socialgrupp II 297 04. Jordbrukare (yrkesgrupp: 10-12) 255 05. Mindre företagare (yrkesgrupp: 13,14,23) 524 06. Tjänstemän m fl (yrkesgrupp: 16,18-22) 208 07. Verkmästare, affärsbiträden (yrkesgrupp: 15,17) 8 08. Övriga tillhörande socialgrupp II (yrkesgrupp: 24) Socialgrupp III 637 09. Industri-, byggnads-, gruv- och grovarbetare (yrkesgrupp: 40) 1020 10. Övriga arbetare (yrkesgrupp: 30-39)
VAR 198 V64198 UP:S SOCGR-B 102 Loc 247 width 2 UP:s socialgrupp - sammanfattningsvariabel B <Se F.102 för fullständig frågetext> Anm. 1) V198 är en sammanfattningsvariabel som anger UP:s socialgrupp. Den bygger på yrkesklassificering som kodats i V196. 2) I V198 har yrkesverksamma gifta kvinnor klassificerats efter makes yrkesgrupp. Jfr V197 där yrkesverksamma gifta kvinnor klassificerats efter egen yrkesgrupp. Socialgrupp I 36 01. Större företagare m fl (yrkesgrupp: 1,2,5,6) 131 02. Högre tjänstemän (yrkesgrupp: 3,4) 13 03. Övriga tillhörande socialgrupp I (yrkesgrupp: 7) Socialgrupp II 302 04. Jordbrukare (yrkesgrupp: 10-12) 267 05. Mindre företagare (yrkesgrupp: 13,14,23) 475 06. Tjänstemän m fl (yrkesgrupp: 16,18-22) 176 07. Verkmästare, affärsbiträden (yrkesgrupp: 15,17) 8 08. Övriga tillhörande socialgrupp II (yrkesgrupp: 24) Socialgrupp III 710 09. Industri-, byggnads-, gruv- och grovarbetare (yrkesgrupp: 40) 991 10. Övriga arbetare (yrkesgrupp: 30-39)
VAR 199 V64199 SJÄLVUPP STAT 103 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 F.103. (ÄR/HAR VARIT FÖRVÄRVSARBETANDE) Skulle Ni också vilja säga vilken av yrkesgrupperna på det här kortet, som Ni hör/hörde till? (VISA FRÅGEKORT) 763 1. Tjänsteman 157 2. Arbetare i jordbruk eller skogsbruk 1147 3. Arbetare utanför jordbruket 152 4. Jordbrukare med eget jordbruk eller arrende 212 5. Egen företagare utanför jordbruket 8 6. Speciell grupp som ej kan hänföras till koderna 1-5 34 8. Vet inte/vill ej svara 363 0. Frågan ej tillämplig 273 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 200 V64200 STATUSÄNDRING 104 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 F.104. (ÄR/HAR VARIT FÖRVÄRVSARBETANDE) Har Ni någon gång bytt yrke så att Ni tidigare under någon längre tid hört till någon annan av yrkesgrupperna på kortet? (OM JA:) Vilken av yrkesgrupperna? (VISA FRÅGEKORT) 72 1. Tjänsteman 229 2. Arbetare i jordbruk eller skogsbruk 247 3. Arbetare utanför jordbruket 38 4. Jordbrukare med eget jordbruk eller arrende 68 5. Egen företagare utanför jordbruket 1 6. Speciell grupp som ej kan hänföras till koderna 1-5 1804 7. Nej, har ej bytt yrke 5 8. Vet inte/vill ej svara 363 0. Frågan ej tillämplig 282 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 201 V64201 FACKLIG ORG 105 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 F.105. (FÖRVÄRVSARBETANDE) Är Ni medlem av någon sådan facklig organisation eller yrkessammanslutning som finns på det här kortet? (OM JA:) Vilken organisation är Ni medlem av? (VISA FRÅGEKORT) 347 1. TCO, SACO eller SR 715 2. LO 79 3. Företagar- eller arbetsgivarorganisation eller yrkesorganisation för fria yrkesutövare 90 4. RLF eller annan jordbrukarorganisation 511 8. Ej medlem; även: vet inte/vill ej svara 1101 0. Frågan ej tillämplig 266 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 202 V64202 OMDÖME FACKF 107 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 F.107. (MEDLEM I FACKFÖRENING) Om Ni skulle säga hur Er egen organisation tillvaratar medlemmarnas intressen, vilket av de här omdömena tycker Ni då är mest rättvist? (VISA FRÅGEKORT) 339 1. Medlemmarnas intressen tillvaratas bra 629 2. Det varierar, men i huvudsak tillvaratas de bra 159 3. Det varierar, men i huvudsak tillvaratas de inte bra 77 4. Medlemmarnas intressen tillvaratas inte bra 35 8. Vet inte/vill ej svara 1602 0. Frågan ej tillämplig 268 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 203 V64203 UTBILDNING 108 Loc 253 width 1 MD=9 F.108. Har Ni någon utbildning utöver folkskolan (OM JA:) Vilken utbildning har Ni? 1806 1. Enbart folkskola 304 2. Yrkesskola, yrkesutbildning, (korrespondens-)kurser 156 3. Folkhögskola, lantmannaskola, lanthushållskola 374 4. Relaexamen, flickskola, normalskolekompetens, kommunal mellanskola, klasser i läroverk, handelsskola, tekniskt institut 115 5. Studentexamen, handelsgymnasium, tekniskt gymnasium, seminarium, socialinstitut 87 6. Universitet, högskola 267 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 204 V64204 MAKES YRKESGR 109 Loc 254 width 2 MD= 0 or GE 99 F.109. (FÖRVÄRVSARBETANDE GIFTA KVINNOR OCH ÄNKOR) Vilket yrke har/hade Er man? Anm. Se anm. för V196 Socialgrupp I 01. Godsägare m fl 2 02. Större företagare och företagsledare (industriidkare m fl) 5 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 16 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 2 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 06. Hyresfastighetsägare (husägare och kapitalister) 1 07. Övriga tillhörande socialgrupp I Socialgrupp II 4 10. Hemmansägare 11. Arrendatorer 12. Lantbrukares hemmavarande söner 13 13. Hantverkare, fabrikörer (mindre) 15 14. Detaljhandlare 17 15. Verkmästare och förmän 38 16. Kontorspersonal (enskild tjänst) 6 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 5 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 8 19. Folkskollärare 1 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 21. Högre huslig tjänst 3 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 6 23. Näringsidkare, som inte förts till kod 13 eller 14, inom socialgrupp II 24. Övriga tillhörande socialgrupp II Socialgrupp III 1 30. Rättare och motsvarande förman i lantbruk 31. Torpare, lägenhetsägare 4 32. Övriga jordbruksarbetare 33. Sjömän 34. Fiskare 4 35. Skogs- och flottningsarbetare 51 36. Andra arbetare 20 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 38. Lägre huslig tjänst 39. Övriga tillhörande socialgrupp III 92 40. Industri-, gruv-, byggnads- och grovarbetare (anm. grupp 40 har brutits ut ur grupp 36 i Statistiska centralbyråns yrkesgruppskod. 2535 00. Frågan ej tillämplig 260 99. Bortfall
VAR 205 V64205 MAKES YRKESST 110 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 F.110. (GIFTA KVINNOR OCH ÄNKOR) Skulle Ni också vilja säga vilken av yrkesgrupperna på det här kortet, som Er make hör/hörde till? (VISA FRÅGEKORT) 329 1. Tjänsteman 47 2. Arbetare i jordbruk eller skogsbruk 457 3. Arbetare utanför jordbruket 126 4. Jordbrukare med eget jordbruk eller arrende 159 5. Egen företagare utanför jordbruket 3 6. Speciell grupp som ej kan hänföras till koderna 1-5 4 8. Vet inte/vill ej svara 1717 0. Frågan ej tillämplig 267 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 206 V64206 MAKE STATÄNDR 111 Loc 257 width 1 MD=0 or GE 9 F.111. (GIFTA KVINNOR OCH ÄNKOR) Har Er man någon gång bytt yrke så att han tidigare under någon längre tid hört till någon annan av yrkesgrupperna på kortet? (OM JA:) Vilken av yrkesgrupperna? (VISA FRÅGEKORT) 29 1. Tjänsteman 89 2. Arbetare i jordbruk eller skogsbruk 121 3. Arbetare utanför jordbruket 33 4. Jordbrukare med eget jordbruk eller arrende 31 5. Egen företagare utanför jordbruket 818 7. Nej, har ej bytt yrke 1 8. Vet inte/vill ej svara 1717 0. Frågan ej tillämplig 270 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 207 V64207 MA:FACKL ORG 112 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 9 F.112. (GIFTA KVINNOR) Vet Ni om Er man är medlem i någon sådan facklig organisation eller yrkessammanslutning som finns på det här kortet? (OM JA:) Vilken organisation är Er make medlem i? (VISA FRÅGEKORT) 184 1. TCO, SACO eller SR 383 2. LO 52 3. Företagar- eller arbetsgivarorganisation eller yrkesorganisation för fria yrkesutövare 60 4. RLF eller annan jordbrukarorganisation 293 8. Ej medlem; även: vet inte/vill ej svara 1870 0. Frågan ej tillämplig 267 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 208 V64208 PARTIMEDLEM 115 Loc 259 width 1 MD=9 F.115. Är Ni medlem i något politiskt parti? (OM JA:) Vilket parti är Ni medlem i? 2353 0. Ej medlem; även: vet inte/vill ej svara 6 1. Kommunisterna 248 2. Socialdemokraterna 103 3. Centerpartiet 53 4. Folkpartiet 72 5. Högerpartiet 6 6. Kristen Demokratisk Samling 8 7. Annat parti 260 9. Bortfall
VAR 209 V64209 AKTIV MEDLEM 116 Loc 260 width 1 MD=9 F.116. Räknar Ni Er till de aktiva i någon organisation eller förening, som Ni tillhör? (OM JA:) Är Ni aktiv i arbetet inom flera organisationer eller bara i en? Anm. Aktiv = går för det mesta på föreningens möten och/eller har uppdrag i föreningen. 196 1. Aktiv i flera 434 2. Aktiv i en 2151 3. Inte aktiv i någon 68 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 210 V64210 FADER YRKESGR 117 Loc 261 width 2 MD=99 F.117. När vi nu har talat om yrken, skulle jag också vilja fråga vilket yrke Er far har/hade? Anm. Se anm. för V196 Socialgrupp I 5 01. Godsägare m fl 20 02. Större företagare och företagsledare (industriidkare m fl) 19 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 55 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 9 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 2 06. Hyresfastighetsägare (husägare och kapitalister) 1 07. Övriga tillhörande socialgrupp I Socialgrupp II 873 10. Hemmansägare 10 11. Arrendatorer 12. Lantbrukares hemmavarande söner 239 13. Hantverkare, fabrikörer (mindre) 102 14. Detaljhandlare 99 15. Verkmästare och förmän 68 16. Kontorspersonal (enskild tjänst) 4 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 41 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 11 19. Folkskollärare 12 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 21. Högre huslig tjänst 10 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 31 23. Näringsidkare, som inte förts till kod 13 eller 14, inom socialgrupp II 1 24. Övriga tillhörande socialgrupp II Socialgrupp III 18 30. Rättare och motsvarande förman i lantbruk 15 31. Torpare, lägenhetsägare 109 32. Övriga jordbruksarbetare 24 33. Sjömän 18 34. Fiskare 80 35. Skogs- och flottningsarbetare 141 36. Andra arbetare 120 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 38. Lägre huslig tjänst 1 39. Övriga tillhörande socialgrupp III 669 40. Industri-, gruv-, byggnads- och grovarbetare (anm. grupp 40 har brutits ut ur grupp 36 i Statistiska centralbyråns yrkesgruppskod) 302 99. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 211 V64211 FADER SOCGR 117 Loc 263 width 2 MD=99 Faders socialgrupp - sammanfattningsvariabel <Se F.117 för fullständig frågetext> Anm. Jfr anmärkning för V200 Socialgrupp I 36 01. Större företagare m fl (yrkesgrupp: 1,2,5,6) 74 02. Högre tjänstemän (yrkesgrupp: 3,4) 1 03. Övriga tillhörande socialgrupp I (yrkesgrupp: 7) Socialgrupp II 883 04. Jordbrukare (yrkesgrupp: 10-12) 372 05. Mindre företagare (yrkesgrupp: 13,14,23) 142 06. Tjänstemän m fl (yrkesgrupp: 16,18-22) 103 07. Verkmästare, affärsbiträden (yrkesgrupp: 15,17) 1 08. Övriga tillhörande socialgrupp II (yrkesgrupp: 24) Socialgrupp III 955 09. Industri-, byggnads-, gruv- och grovarbetare (yrkesgrupp: 40) 222 10. Övriga arbetare (yrkesgrupp: 30-39) 18 11. Fiskare 302 99. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 212 V64212 UPPVÄXTORT 118 Loc 265 width 1 MD=9 F.118. När Ni själv växte upp, bodde Ni då på ren landsbygd, i ett samhälle på landsbygden eller i en stad? (OM STAD:) Bodde Ni i en storstad, alltså Stockholm, Göteborg eller Malmö? Anm. För UP som bott på flera platser under sin uppväxttid har kodats den plats där UP bodde, när UP slutade skolan. 1634 1. Ren landsbygd 455 2. Samhälle på landsbygden 473 3. Stad (men ej storstad) 287 4. Storstad (Stockholm, Göteborg eller Malmö) 260 9. Bortfall
VAR 213 V64213 JORDBRUKSTYP 119 Loc 266 width 2 MD= 0 or GE 99 F.119. (JORDBRUKARE OCH HUSTRUR TILL JORDBRUKARE) Vad räknar Ni som den ekonomiskt viktigaste delen av Ert eget jordbruk: Är det mjölkproduktion, spannmål, skogsavverkning eller andra produkter? 78 01. Mjölkproduktion 30 02. Spannmål 56 03. Skogsavverkning 16 04. Andra produkter 7 05. Kombination av koderna 1 och 2 5 06. Kombination av koderna 1 och 3 13 07. Kombination av koderna 1 och 4 (4=kött) 2 08. Kombination av koderna 2 och 4 1 09. Kombination av koderna 2 och 3 8 88. Vet inte/vill ej svara 2633 00. Frågan ej tillämplig 260 99. Bortfall
VAR 214 V64214 ÅKERAREAL 120 Loc 268 width 1 MD=0 or GE 9 F.120. (JORDBRUKARE OCH HUSTRUR TILL JORDBRUKARE) Hur stor åkerareal hör till Er gård? 31 1. Mindre än 5 hektar 61 2. 5 - 9 hektar 42 3. 10 - 14 hektar 18 4. 15 - 20 hektar 59 5. 20 hektar eller mera 5 8. Vet inte/vill ej svara 2633 0. Frågan ej tillämplig 260 9. Bortfall
VAR 215 V64215 KYRKOBESÖK 121 Loc 269 width 1 MD=9 F.121. Till sist skall jag fråga om en annan sak. Hur ofta brukar Ni gå till gudstjänst i någon statskyrka eller frikyrka? Brukar Ni gå till gudstjänst: minst en gång i månaden, några gånger om året, mera sällan eller aldrig? 465 1. Minst en gång i månaden 864 2. Några gånger om året 1121 3. Mera sällan 392 4. Aldrig 7 8. Vet inte/vill ej svara 260 9. Bortfall
VAR 216 V64216 STATS/FRIKYRK 122 Loc 270 width 1 MD=0 or GE 9 F.122. (GÅR I KYRKAN NÅGON GÅNG) Brukar Ni för det mesta gå till statskyrklig gudstjänst eller till någon frikyrkoförsamling? 2042 1. Statskyrka 251 2. Frikyrka 144 3. Både stats- och frikyrka 20 8. Vet inte/vill ej svara 392 0. Frågan ej tillämplig 260 9. Bortfall
VAR 217 SSDSTUDIE NR 0007 Loc 271 width 4 Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0007
VAR 218 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 275 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Oktober 1984
VAR 219 DELSTUDIE NR 001 Loc 276 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.