TIDSKRIFTSUNDERSÖKNINGEN
               SSD 0021

              Primärforskare
             Claes-Olof Olsson
         Statsvetenskapliga institutionen
            Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               April 1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FöR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i TIDSKRIFTSUNDERSÖKNINGEN samlades
       ursprungligen in av Claes-Olof Olsson,
       Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs
       universitet. Varken SSD eller primärforskaren
       bär ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Claes-Olof Olsson och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får TIDSKRIFTSUNDERSÖKNINGEN
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Kodboksinformation                II

      SSD dokumentation                III

  VARIABELBESKRIVNING                   IV

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Studien avser att klassificera tidskrifter i grupper. En
  detaljerad översikt av tidskriftsklassificeringen finns i en
  specialrapport till tidskriftsutredningen från Claes-Olof
  Olsson.

  
                 II

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 45   (2) V56045 INTRESSE POL  20    (3) MD=9
    REF 45   (4) LOC 53 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.19 Skulle Ni vilja beteckna Er som mycket, måttligt,
       eller inte alls intresserad av politik?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    95  1.  Mycket intresserad
    727  3.  Måttligt intresserad
    296  5.  Inte alls intresserad
     4  8.  Vet inte

     9  9.  Uppgift saknas

  ............................................................

  

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken). I valundersökningarna
  inleds detta alltid med en sex tecken lång kombination där
  första tecknet är ett V eller R. V står för variabel och R
  för registerdata. De följande två siffrorna står för
  undersökningsår och de tre sista för variabelnummer.
  Variabelnamnet avslutas med frågenumret eller REG i de fall
  det rör sig om data hämtad från någon form av register.

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 III

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).
  
Variable list


1 SSDstudie NR 0021 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Tidskriftens identifikation 5 Tidskriftens namn 6 Tidskriftsförteckning 7 Ingår i tidningstaxan 8 Källa 9 Typ av tidskrift 10 Organ för organisation 11 Tidskriftskod 12 Tidskrift - grupp 13 Grundad år 14 Tidskriften startad 15 Tidskriftens ålder 1976 16 Prenumerarationspris 17 Prisgrupp 18 Mervärdesskatt 19 Utgivningsfrekvens 1 20 Utgivningsfrekvens 2 21 Utgivningsfrekvens 3 22 Tiskriftens TS-kontrollerade upplaga i tusental 23 Tidskriftens TS-kontrollerade upplaga i hundratal 24 TS-årsupplaga 25 Utgivarkorsband - antal tidningsexemplar 26 Årsupplaga (klasser) 27 Kommissionärskorsband - antal tidningsexemplar 28 TS- + postupplaga 29 Postdistribuerad upplaga 30 Medelupplaga 31 Vikt (Kg) 32 Exemplarvikt (gram) 33 Postavgift

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0021              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0021


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. April 1986
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Tidskriftens identifikation Ett fyrsiffrigt identifikationsnummer
VAR 5 TIDSKRIFT Loc 13 width 30 alphabetic Tidskriftens namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 6 TIDSKRIFTSFÖRTECKNING Loc 43 width 1 Tidskriftsförteckning Anm. Koden motsvarar första siffran i id-numret 893 0. Ingår i svensk tidskriftsförteckning 922 1. Ingår i svensk tidskriftsförteckning 307 2. Ingår i svensk tidskriftsförteckning 423 3. Ingår i postverkets datalistor 11 4. Ingår i postverkets datalistor
VAR 7 INGÅR I TIDNINGSTAXAN Loc 44 width 1 Ingår i tidningstaxan 1388 1. Ingår 1168 5. Ingår ej
VAR 8 KÄLLA Loc 45 width 1 Källa Anm. Bygger på uppgifter i variablerna 6 och 7 974 1. Ingår i Svensk Tidskriftsförteckning och Tidningstaxan 1148 2. Ingår endast i Svensk Tidskriftsförteckning 414 3. Ingår endast i Tidningstaxan 20 4. Ingår varken i Svensk Tidskriftförteckning eller Tidskriftstaxan
VAR 9 TYP AV TIDSKRIFT Loc 46 width 2 MD=99 Typ av tidskrift 1021 10. Organ för organisationer, folkrörelse, förening och dylikt, medlemstidning Tidskrift utgiven av statligt organ (departement eller ämbetsverk) 26 21. Personaltidning 67 22. Tidning riktad till allmänheten 45 29. Övrig Tidskrift utgiven av landsting eller kommun 32 31. Personaltidnig 37 32. Kundtidning/Allmänhet 10 39. Övrig Företagstidskrift 236 41. Personaltidning 101 42. Kundtidning 41 49. Övrig Populärtidskrift 49 51. Tidskrift för reportage och underhållning 66 52. Seriemagasin 24 53. Pornografisk tidskrift 30 54. Specialiserad populärtidning 1 59. Övrig Facktidskrift 47 61. Bibliografisk tidskrift 108 62. Vetenskaplig tidskrift 45 63. Facktidskrift för hobbyverksamhet 35 64. Teknik m.m. 45 65. Ekonomi, administration 94 69. Övrig Kultur- och allmänpolitisk tidskrift 107 71. Kultur, litteratur, politik 125 72. Religion (sv. kyrkan) 33 79. övrig 21 80. Andra tidskrifter 110 99. Uppgift saknas
VAR 10 TIDSKRIFTEN ORGAN FÖR Loc 48 width 2 MD= 0 Tidskriften organ för: (endast om V9=10) 207 01. Religiös organisation 21 02. Nykterhetsorganisation 68 03. Politisk organisation (partipolitisk) 35 04. Politisk organisation (annan) 16 05. Miljö- och naturvårdande organisation 54 06. Idrottsorganisation 25 07. Försvarsfrämjande organisation 6 08. Bildningsorganisation 60 09. Annan ideell organisation 36 11. Facklig organisation: LO 34 12. Facklig organisation: TCO 26 13. Facklig organisation: SACO/SR 4 14. Facklig organisation: annan 15 15. Kooperativ organisation: producentledet 8 16. Kooperativ organisation: konsumentledet 9 17. Bransch/yrkesorganisation: arbetsgivarsammanslutning 80 18. Bransch/yrkesorganisation: företag och enskilda näringsidkare 67 19. Bransch/yrkesorganisation: enskilda personer eller yrkesutövare 15 20. Annan ekonomisk intresseorganisation 21 21. Handikapporganisation 5 22. Invandrarorganisation 85 23. Fritids- och hobbyorganisation 57 24. Elev- och studerandeorganisation 7 25. Motororganisation 17 26. Annan intresseorganisation 43 30. Annan icke klassificerad organisation 1535 00. Ej tillämplig
VAR 11 TIDSKRIFTSKOD Loc 50 width 3 MD=999 Tidskriftskod Anm. En sammanläggning av variablerna 9 och 10 Organ för organisation, folkrörelse, förening och dylikt, medlemstidningar 207 101. Religiös organisation 21 102. Nykterhetsorganisation 68 103. Politisk organisation (partipolitisk) 35 104. Politisk organisation (annan) 16 105. Miljö- och naturvårdande organisation 54 106. Idrottsorganisation 25 107. Försvarsfrämjande organisation 6 108. Bildningsorganisation 60 109. Annan ideell organisation 36 111. Facklig organisation: LO 34 112. Facklig organisation: TCO 26 113. Facklig organisation: SACO/SR 4 114. Facklig organisation: annan 15 115. Kooperativ organisation: producentledet 8 116. Kooperativ organisation: konsumentledet 9 117. Bransch/yrkesorganisation: arbetsgivarsammanslutning 80 118. Bransch/yrkesorganisation: företag och enskilda näringsidkare 67 119. Bransch/yrkesorganisation: enskilda personer eller yrkesutövare 15 120. Annan ekonomisk intresseorganisation 21 121. Handikapporganisation 5 122. Invandrarorganisation 85 123. Fritids- och hobbyorganisation 57 124. Elev- och studerandeorganisation 7 125. Motororganisation 17 126. Annan intresseorganisation 43 130. Annan icke klassificerad organisation Tidskrift utgiven av statligt organ (departement eller ämbetsverk) 26 210. Personaltidning 67 220. Tidning riktad till allmänheten 45 290. Övrig Tidskrift utgiven av landsting eller kommun 32 310. Personaltidning 37 320. Kundtidning/allmänhet 10 390. Övrig Företagstidskrift 236 410. Personaltidning 101 420. Kundtidning 41 490. Övrig Populärtidskrift 49 510. Tidskrift för reportage och underhållning 66 520. Seriemagasin 24 530. Pornografisk tidskrift 30 540. Specialiserad populärtidskrift 1 590. Övrig Facktidskrift 47 610. Bibliografisk tidskrift 108 620. Vetenskaplig tidskrift 45 630. Facktidskrift för hobbyverksamhet 35 640. Teknik m m 45 650. Ekonomi, administration 94 690. Övrig 107 710. Kultur, litteratur, politik 125 720. Religion (svenska kyrkan) 33 790. Övrig 21 800. Andra tidskrifter 110 999. Uppgift saknas
VAR 12 TIDSKRIFT - GRUPP Loc 53 width 2 MD=99 Tidskrift - grupp Anm. En sammanläggning av variablerna 9 och 10 492 01. Utges av ideella organisationer 100 02. Utges av fackliga organisationer 194 03. Utges av 'ekonomiska' organisationer 192 04. Utges av andra intresseorganisationer 43 05. Utges av övriga organisationer 138 06. Utges av statliga organ 79 07. Utges av kommunalt organ 378 08. Utges av företag 170 09. Populärtidskrift 374 10. Facktidskrift 265 11. Kultur/allmänpolitisk tidskrift 21 12. Övriga tidskrifter 110 99. Uppgift saknas
VAR 13 GRUNDAD ÅR Loc 55 width 2 MD=99 Anger de två sista siffrorna i det årtal då tidskriften grundades 5 00. 1900 01. 1901 . . 76. 1976 31 77. 1877 eller tidigare 78. 1878 . . 98. 1899 435 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 5 4 9 6 7 8 7 6 13 6 11 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 15 3 9 9 6 7 3 13 11 17 18 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 14 7 10 12 8 8 12 12 12 6 18 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 15 11 15 11 13 12 14 13 14 21 23 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 21 23 37 24 26 27 28 26 23 27 34 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 23 27 32 35 29 32 36 34 33 42 62 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 58 64 75 88 109 101 113 131 81 55 5 Kod: 77 78 80 81 82 83 84 85 87 88 89 Frek: 31 2 1 1 2 2 2 1 3 2 2 Kod: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Frek: 5 4 3 1 3 3 2 7 9 435
VAR 14 TIDSKRIFTEN STARTAD Loc 57 width 1 MD=9 Tidskriften startad. Anm. Bygger på uppgifter i variabel 13 86 0. Före år 1900 71 1. 1900-1909 87 2. 1910-1919 118 3. 1920-1929 127 4. 1930-1939 229 5. 1940-1949 284 6. 1950-1959 524 7. 1960-1969 595 8. 1970-1976 435 9. Uppgift saknas
VAR 15 TIDSKRIFTENS ÅLDER 1976 Loc 58 width 2 MD=77 Tidskriftens ålder 1976 Anm. Bygger på uppgifter i variabel 13 5 00. Mindre än 1 år 01. 1 år . . 76. 76 år 9 78. 77-78 år 79. 79 år . . 99. 99 år eller mer 435 77. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 5 55 81 131 113 101 109 88 75 64 58 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 62 42 33 34 36 32 29 35 32 27 23 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 34 27 23 26 28 27 26 24 37 23 21 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 23 21 14 13 14 12 13 11 15 11 15 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 18 6 12 12 12 8 8 12 10 7 14 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 18 17 11 13 3 7 6 9 9 3 15 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 11 6 13 6 7 8 7 6 9 4 5 Kod: 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Frek: 435 9 7 2 3 3 1 3 4 5 2 Kod: 88 89 91 92 93 94 95 96 98 99 Frek: 2 3 1 2 2 2 1 1 2 31
VAR 16 PRENUMERATIONSPRIS Loc 60 width 3 MD=999 Priset för helårsabonnemang i kr (enligt senast tillgängliga uppgifter i Svensk Tidskriftsförteckning) 835 000. Utges gratis eller saknar abonnemangspris 001. 1 kr/år . . 997. 997 kr/år 2 998. Över 998 kr/år 27 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 835 5 12 13 9 52 20 10 29 4 182 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 2 57 8 7 168 8 8 33 6 168 5 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 23 1 12 130 5 11 8 7 90 6 6 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 4 3 58 6 3 5 3 76 2 11 1 Kod: 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 7 32 5 13 7 53 2 2 4 4 19 Kod: 56 58 59 60 62 63 64 65 66 70 71 Frek: 2 7 7 39 1 1 1 16 2 12 1 Kod: 72 74 75 77 78 80 84 85 86 87 88 Frek: 2 3 12 1 1 21 1 6 1 2 1 Kod: 90 92 94 95 96 98 100 105 106 107 110 Frek: 9 1 1 3 1 1 18 1 3 1 2 Kod: 115 116 117 118 119 120 125 130 135 137 138 Frek: 2 1 1 3 1 3 9 5 6 1 1 Kod: 140 142 149 150 155 156 159 160 161 163 165 Frek: 4 1 1 8 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 170 174 175 190 196 198 200 215 224 225 240 Frek: 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 Kod: 250 260 269 294 300 308 360 400 420 450 500 Frek: 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 Kod: 585 650 998 999 Frek: 1 1 2 27
VAR 17 PRISGRUPP Loc 63 width 1 MD=9 Prisgrupp Anm. Bygger på uppgifter i variabel 16 835 0. Gratis 91 1. 1-5 kr/år 245 2. 6-10 kr/år 242 3. 11-15 kr/år 223 4. 16-20 kr/år 292 5. 21-30 kr/år 301 6. 31-50 kr/år 187 7. 51-100 kr/år 113 8. Över 100 kr/år 27 9. Uppgift saknas
VAR 18 MERVÄRDESSKATT Loc 64 width 1 MD=9 Mervärdesskatt 1278 1. Moms 1182 5. Ej moms 96 9. Uppgift saknas
VAR 19 UTGIVNINGSFREKVENS Loc 65 width 2 MD=99 Utgivningsfrekvens. Anger det lägsta antalet utkomna tidskriftsnummer per år. 01. 1 nr/år . . 97. 97 nr/år 3 98. Över 98 nr/år 20 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 54 124 121 670 104 345 43 123 44 244 39 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 337 19 8 13 11 5 12 2 27 2 9 Kod: 23 24 25 26 27 30 31 32 34 35 36 Frek: 9 27 4 18 1 4 1 3 2 2 4 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 45 46 48 50 Frek: 2 1 1 4 1 1 3 3 2 1 9 Kod: 51 52 53 55 61 62 76 78 88 98 99 Frek: 3 63 2 1 1 1 1 1 1 3 20
VAR 20 UTGIVNINGSFREKVENS 2 Loc 67 width 1 MD=9 Utgivningsfrekvens 2 Anm. Bygger på uppgifter i variabel 19 178 1. 1-2 gånger/år 791 2. 3-4 gånger/år 449 3. 5-6 gånger/år 166 4. 7-8 gånger/år 288 5. 9-10 gånger/år 376 6. 11-12 gånger/år 144 7. 13-24 gånger/år 144 8. Över 25 gånger/år 20 9. Uppgift saknas
VAR 21 UTGIVNINGSFREKVENS 3 Loc 68 width 1 MD=9 Utgivningsfrekvens 3 Anm. Bygger på uppgifter i variabel 19 969 1. 1-4 gånger/år 659 2. 5-9 gånger/år 660 3. 10-15 gånger/år 104 4. 16-24 gånger/år 47 5. 25-40 gånger/år 97 6. 41- gånger/år 20 9. Uppgift saknas
VAR 22 TS-UPPLAGA (TUSENTAL) Loc 69 width 3 MD=999 Anger tidskriftens TS-kontrollerade upplaga i tusental. 1 000. Mindre än 1000 exemplar 001. 1000 exemplar . . 720. 720 000 exemplar 2226 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1 15 26 26 16 16 14 6 15 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 6 7 7 6 2 3 5 4 2 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 2 6 4 3 5 2 1 1 3 Kod: 27 28 29 30 31 32 34 35 36 Frek: 2 3 4 6 3 3 4 1 1 Kod: 37 38 39 40 41 43 45 46 47 Frek: 1 1 2 3 3 4 1 1 2 Kod: 48 49 50 51 52 53 55 56 58 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 59 60 61 65 66 68 78 79 84 Frek: 2 1 1 3 1 1 3 1 2 Kod: 86 87 88 100 106 111 114 120 124 Frek: 2 1 2 2 2 1 1 1 1 Kod: 125 126 129 131 135 138 143 145 153 Frek: 1 1 2 2 1 1 1 1 1 Kod: 158 160 163 165 171 173 179 185 186 Frek: 2 1 1 2 1 1 1 2 1 Kod: 190 202 218 223 226 245 258 275 277 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 338 339 366 387 391 438 457 520 640 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 720 999 Frek: 1 2226
VAR 23 TS-UPPLAGA (HUNDRATAL) Loc 72 width 4 MD=9999 Anger tidskriftens TS-kontrollerade upplaga i hundratal. 0008. 800 exemplar . . 7201. 720 100 exemplar 2226 9999. Uppgift saknas Kod: 8 10 11 13 14 15 16 17 18 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 4 2 Kod: 19 21 22 23 24 25 26 27 28 Frek: 2 7 2 3 3 1 3 3 1 Kod: 29 30 31 32 33 34 36 37 38 Frek: 3 6 5 3 2 1 3 3 2 Kod: 39 40 42 43 44 46 47 48 49 Frek: 1 2 1 2 2 2 2 1 4 Kod: 50 51 52 54 55 56 57 59 60 Frek: 2 1 3 1 2 1 3 3 1 Kod: 61 62 64 65 66 68 69 71 72 Frek: 4 2 1 1 2 1 2 2 1 Kod: 76 77 80 81 83 85 86 87 88 Frek: 2 1 1 2 1 2 4 1 2 Kod: 89 91 92 93 97 98 99 100 102 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 103 105 107 108 110 111 114 118 119 Frek: 2 1 1 1 2 1 1 2 1 Kod: 121 123 125 126 127 131 133 145 148 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 150 155 156 157 159 166 167 169 172 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 173 189 190 193 194 195 198 200 201 Frek: 1 2 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 202 204 210 216 217 222 224 226 227 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 228 235 236 248 254 260 262 264 271 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 274 282 283 291 293 298 299 301 304 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 305 306 313 315 318 320 324 343 344 Frek: 1 3 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 346 347 352 360 376 381 393 396 402 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 406 409 411 414 415 430 432 434 438 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 453 461 472 478 484 493 498 503 518 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 527 536 551 561 585 590 598 608 614 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 652 654 659 666 686 783 785 789 797 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 845 847 861 864 876 886 889 1007 1008 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 1061 1068 1110 1143 1202 1249 1255 1266 1295 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 1297 1313 1316 1354 1380 1432 1456 1539 1583 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 1587 1606 1638 1655 1712 1739 1796 1852 1853 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 1867 1908 2025 2181 2238 2268 2450 2583 2585 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 2751 2772 3384 3393 3668 3874 3910 4384 4573 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 5207 6400 7201 9999 Frek: 1 1 1 2226
VAR 24 TS-ÅRSUPPLAGA Loc 76 width 8 MD= 0 TS-årsupplaga Anm. Denna variabel bygger på variabel 23 som sedan multiplicerats med variabel 19, dvs TS-upplagan har multiplicerats med utgivningsfrekvensen varvid årsupplagan erhållits. Faktiska värdet är kodat. 00003200. . . 37445200. 2226 00000000. Uppgift saknas Valid-n=330 Min=3200 Max=37445200 Mean=1507676.0 St.Dev=0.0
VAR 25 UTGIVARKORSBAND Loc 84 width 8 MD= 0 Antalet postdistribuerade tidningsexemplar (som utgivarkorsband) enligt postverkets uppgifter. Faktiska värdet är kodat. 00000032. . . 33986240. 1182 00000000. Ej tillämplig (ej utgivarkorsband) Valid-n=1374 Min=32 Max=33986240 Mean=262557.8 St.Dev=0.0
VAR 26 ÅRSUPPLAGA (KLASSER) Loc 92 width 1 MD=0 Årsupplaga. Bygger på uppgifter i variabel 25 456 1. - 9999 ex 216 2. 10000 - 19999 ex 257 3. 20000 - 49999 ex 137 4. 50000 - 99999 ex 147 5. 100000 - 299999 ex 93 6. 300000 - 999999 ex 46 7. 1000000 - 2999999 ex 24 8. Över 3000000 ex 1180 0. Ej tillämplig
VAR 27 KOMMISSIONÄRSKORSBAND Loc 93 width 7 MD= 0 Antalet postdistribuerade tidningsexemplar (som kommissionärskorsband) enligt postverkets uppgifter. 0000741. . . 3341312. 2524 0000000. Ej tillämplig (ej kommissionärskorsband) Kod: 0 741 1300 2286 2664 4240 Frek: 2524 1 1 1 1 1 Kod: 4605 5706 10960 12474 15330 18449 Frek: 1 1 1 1 1 1 Kod: 19600 21570 22212 23056 30168 35742 Frek: 1 1 1 1 1 1 Kod: 35840 76021 89104 130533 149201 222589 Frek: 1 1 1 1 1 1 Kod: 229410 251904 257040 306264 801480 857736 Frek: 1 1 1 1 1 1 Kod: 1146804 2191488 3341312 Frek: 1 1 1
VAR 28 TS- + POSTUPPLAGA Loc 100 width 8 MD= 0 TS- + postupplaga Anm. Denna variabel bygger på uppgifter i variablerna 24 och 25. I de fall TS-upplaga finnes ingår dessa uppgifter, i andra fall användes i stället den postdistribuerade upplagan enligt uxb. Faktiska värdet är kodat. 00000032. . . 37445200. 1163 00000000. Uppgift saknas Valid-n=1393 Min=32 Max=37445200 Mean=403981.9 St.Dev=0.0
VAR 29 POSTDISTRIBUERAD UPPLAGA Loc 108 width 8 MD= 0 Postdistribuerad upplaga Anm. En sammanläggning av variablerna 25 och 27 Faktiska värdet är kodat. 00000032. . . 33986240. 1180 00000000. Ej tillämplig Valid-n=1376 Min=32 Max=33986240 Mean=269674.6 St.Dev=0.0
VAR 30 MEDELUPPLAGA Loc 116 width 6 MD= 0 Medelupplaga beräknad på antalet postdistribuerade exemplar enligt uppgifter från postverket. Faktiska värdet är kodat. 000002. . . 693596. 1180 000000. Ej tillämplig Valid-n=1376 Min=2 Max=693596 Mean=14496.5 St.Dev=0.0
VAR 31 VIKT (KG) Loc 122 width 7 MD= 0 Den totala vikten för tidskrift per år enligt uppgifter från postverket Faktiska värdet är kodat. 0000003. . . 3106172. 1188 0000000. Uppgift saknas Valid-n=1368 Min=3 Max=3106172 Mean=26870.8 St.Dev=0.0
VAR 32 EXEMPLARVIKT (GRAM) Loc 129 width 4 Denna variabel har skapats genom en sammanläggning av variablerna 25 och 27 som sedan dividerats med variabel 31. Kod: 0 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 1189 1 1 2 3 4 5 14 16 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Frek: 17 19 10 10 14 13 9 12 32 Kod: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Frek: 13 14 21 11 21 14 17 18 14 Kod: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 17 18 14 12 15 15 16 21 13 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Frek: 10 12 11 12 10 13 22 6 17 Kod: 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 10 10 16 5 12 9 7 15 10 Kod: 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 13 7 13 11 13 11 7 12 13 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Frek: 8 7 9 3 7 10 12 12 9 Kod: 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Frek: 14 13 7 7 11 11 13 5 7 Kod: 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Frek: 7 4 2 3 7 9 12 7 5 Kod: 93 94 95 96 97 98 99 100 101 Frek: 3 9 5 4 6 8 2 8 13 Kod: 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Frek: 7 6 3 9 1 4 4 4 7 Kod: 111 112 113 114 115 116 117 118 119 Frek: 5 9 6 2 4 4 2 3 3 Kod: 120 121 122 123 124 125 127 128 129 Frek: 2 4 1 3 1 4 3 1 5 Kod: 130 131 132 133 134 135 136 137 138 Frek: 4 2 2 2 4 1 5 6 2 Kod: 139 140 141 142 143 144 145 146 147 Frek: 2 4 2 2 3 3 1 2 5 Kod: 148 149 150 151 154 155 156 157 158 Frek: 4 2 2 2 1 4 1 1 1 Kod: 159 160 161 162 163 164 165 166 167 Frek: 2 1 3 2 2 2 2 2 1 Kod: 168 169 170 171 172 173 174 175 177 Frek: 4 1 5 2 2 3 2 5 1 Kod: 178 179 181 183 186 187 188 189 190 Frek: 1 4 2 1 1 3 1 2 3 Kod: 191 193 194 196 197 199 200 201 202 Frek: 1 2 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 205 206 208 209 210 212 213 215 216 Frek: 1 1 2 1 2 2 1 1 2 Kod: 217 218 227 228 233 234 235 236 237 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 1 2 Kod: 239 241 242 243 245 246 248 250 255 Frek: 1 2 3 2 1 1 2 1 1 Kod: 258 264 269 275 277 283 286 287 290 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 294 297 301 309 311 318 334 336 356 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 360 365 396 402 449 500 650 2718 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 1
VAR 33 POSTAVGIFT (KR) Loc 133 width 8 MD= 0 Postavgiften i kronor enligt uppgifter från postverket. Faktiska värdet är kodat. 00000012. . . 10183733. 1199 00000000. Ej tillämplig Valid-n=1357 Min=12 Max=10183733 Mean=87601.7 St.Dev=0.0