APPARATBESTÅND PÅ MEDIESIDAN I HEMMEN
               SSD 0030

              Primärforskare:
         Publik och programforskningsavd.
             Sveriges Radio AB
             105 10 Stockholm

             Första SSD-upplagan
                1983

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FöR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i APPARATBESTÅND PÅ MEDIASIADAN I
        HEMMEN samlades ursprungligen in av SVERIGES
        RADIO AB som en av tre planerade rapporter
        ingående i projektet MASSMEDIEUTVECKLINGEN
        UNDER 80-TALET.
        Varken SSD eller Sveriges Radio AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan SVERIGES RADIO AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får materialet förmedlas
  till och och analyseras av forskare under förutsättning att
  användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och
  samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas
  i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen genomfördes som postenkät kompletterad med
  telefonintervjuer av vissa personer i bortfallsgruppen.
  Perioden för undersökningen var mars-maj 1977.

  Totalt omfattade urvalet 4.290 personer 9-79 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har dragits av SCB ur RTBS. Av
  dessa har 67 definierats som ej aktuella (avlidna etc).

  Av nettourvalets 4.223 personer har 1.738 eller 41,2% ej
  besvarat frågeformuläret. Bland dessa drogs ett suburval
  -var tredje individ- omfattande 560 personer. Av dessa
  intervjuades 466 individer per telefon.

  Då varje subsamplad individ gäller för två andra i
  bortfallet beräknar PUB antalet svar till 3.883 mot 2.951
  faktiska svar. Härvid erhålles en viktad svarsfrekvens på
  91,9% mot 69,9% oviktad.

  Den version som överlämnats till SSD innehåller 2.914
  individer, varav 6 st. måst uteslutas på grund av
  maskinläsfel. Den tillrättalagda versionen omfattar således
  2.908 individer eller 68,9% av nettourvalet.

  Variable list


1 SSDstudie NR 0030 2 SSDupplaga/datering NR 001 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-nummer Uppgifter on respondenten 5 Kön 6 Födelseår 7 Utbildning TV-apparater 8 Innehav av TV 9 Svart/vit TV: antal 10 Svart/vit TV: inköpsår 11 Svart/vit TV: inköpspris 12 Färg-TV: antal 13 Färg-TV: inköpsår 14 Färg-TV: inköpspris 15 Hyr svart/vit TV: antal 16 Svart/vit TV: hyresår 17 Svart/vit TV: hyreskostnad 18 Hyr färg-TV: antal 19 Färg-TV: hyresår 20 Färg-TV: hyreskostnad Stereoanläggningar 21 Innehav av stereoanläggning 22 Stereoradio: antal 23 Stereoradio: inköpsår 24 Stereoradio: inköpspris 25 Stereoskivspelare: antal 26 Stereoskivspelare: inköpsår 27 Stereoskivspelare: inköpspris 28 Stereokassettspelare: antal 29 Stereokassettspelare: inköpsår 30 Stereokassettspelare: inköpspris 31 Stereoradio med skivspelare: antal 32 Stereoradio med skivspelare: inköpsår 33 Stereoradio med skivspelare: inköpspris 34 Stereoradio med skivspelare och kassettspelare i samma anläggn.: antal 35 Stereoradio med skivspelare och kassettspelare i samma anläggn.: inköpsår 36 Stereoradio med skivspelare och kassettspelare i samma anläggn.: inköpspris 37 Stereoradio med kassettspelare i samma anläggning: antal 38 Stereoradio med kassettspelare i samma anläggning: inköpsår 39 Stereoradio med kassettspelare i samma anläggning: inköpspris 40 Annan kombination Vanliga apparater 41 Innehav av monoapparater 42 Vanlig nätansluten radio: antal 43 Vanlig nätansluten radio: inköpsår 44 Vanlig nätansluten radio: inköpspris 45 Transistorradio: antal 46 Transistorradio: inköpsår 47 Transistorradio: inköpspris 48 Nät och batteridriven radio: antal 49 Nät och batteridrivna radioapp.: inköpsår 50 Nät och batteridriven radio: inköpspris 51 Transistoradio med bandspelare: antal 52 Transistorradio med bandspelare: inköpsår 53 Transistorradio med bandspelare: inköpspris 54 Klockradio: antal 55 Klockradio: inköpsår 56 Klockradio: inköpspris 57 Kassettspelare: antal 58 Kassettspelare: inköpsår 59 Kassettspelare: inköpspris 60 Rullbandspelare: antal 61 Rullbandspelare: inköpsår 62 Rullbandspelare: inköpspris 63 Grammofon: antal 64 Grammofon: inköpsår 65 Grammofon: inköpspris Radio och kassettbandspelare i bilen 66 Bilinnehav 67 Har bilradio/bandspelare 68 Har bilradio: antal 69 Bilradio: inköpsår 70 Bilradio: inköpspris 71 Har bilbandspelare: antal 72 Bilbandspelare: inköpsår 73 Bilbandspelare: inköpspris Grammofonskivor 74 Har grammofonskivor 75 LP-skivor: antal 76 EP-skivor: antal 77 Skivinköp 1976 78 Seriös musik 79 Seriös musik 80 Seriös musik 81 Folkmusik visor/ballader 82 Folkmusik visor/ballader 83 Folkmusik visor/ballader 84 Jazz, blues 85 Jazz, blues 86 Jazz, blues 87 Andliga sånger, gospels 88 Andliga sånger, gospels 89 Andliga sånger, gospels 90 Popmusik 91 Popmusik 92 Popmusik 93 Dans-och annan populärmusik 94 Dans-och annan populärmusik 95 Dans-och annan populärmusik 96 Barnskivor 97 Barnskivor 98 Barnskivor 99 Övrigt 100 Övrigt 101 Övrigt Ljudkassetter 102 Har ljudkassetter 103 Kassetter förinspelade: antal 104 Köp av förinspelade kassetter 1976 105 Kassetter oinspelade: antal 106 Köp av oinspelade kassetter 1976 107 Seriös musik 108 Seriös musik 109 Folkmusik visor/ballader 110 Folkmusik visor/ballader 111 Jazz, blues 112 Jazz, blues 113 Andliga sånger, gospels 114 Andliga sånger, gospels 115 Popmusik 116 Popmusik 117 Dans-och annan populärmusik 118 Dans-och annan populärmusik 119 Barnskivor 120 Barnskivor 121 Övrigt 122 Övrigt 123 Seriös musik 124 Annan musik 125 Övrigt 126 Seriös musik 127 Annan musik 128 Övrigt Tidningar 129 Prenumererar på dagstidningar 130 Prenumererar på storstadstidningar som utkommer 1-2 dagar per vecka 131 Prenumererar på landsortstidningar som utkommer 1-2 dagar per vecka 132 Prenumererar på storstadstidningar som utkommer 3-7 dagar per vecka 133 Prenumererar på landsortstidningar som utkommer 3-7 dagar per vecka 134 Köper lösnummer av dagstidningar 135 Köper storstadsmorgontidningar som utkommer 1-2 dagar per vecka 136 Köper landsortsmorgontidningar som utkommer 1-2 dagar per vecka 137 Köper storstadsmorgontidningar som utkommer 3-7 dagar per vecka 138 Köper landsortsmorgontidningar som utkommer 3-7 dagar per vecka 139 Köper storstadskvällstidningar som utkommer 1-2 dagar per vecka 140 Köper landsortskvällstidningar som utkommer 1-2 dagar per vecka 141 Köper storstadskvällstidningar som utkommer 3-7 dagar per vecka 142 Köper landsortskvällstidningar som utkommer 3-7 dagar per vecka Spelar grammofon 143 Spelar grammofon 144 Spelar grammofon 145 Spelar grammofon 146 Seriös musik 147 Folkmusik visor/ballader 148 Jazz, blues 149 Andliga sånger, gospels 150 Popmusik 151 Dans-och annan populärmusik 152 Barnskivor 153 Övrigt Spelar kassettband 154 Spelar kassettband 155 Spelar kassettband 156 Spelar kassettband 157 Seriös musik 158 Folkmusik visor/ballader 159 Jazz, blues 160 Andliga sånger, gospels 161 Popmusik 162 Dans-och annan populärmusik 163 Barnskivor 164 Övrigt Tidningsläsning 165 Tidningsläsning 166 Tidningsläsning 167 Biobesök

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0030              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0030


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Januari 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5
VAR 5 KÖN Loc 14 width 1 MD=0 1445 1. Man 1458 2. Kvinna 5 0. Ej svar
VAR 6 FÖDELSEÅR Loc 15 width 3 MD=100 000. . . . 099. . 8 100. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 13 22 21 20 23 26 37 28 36 32 31 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 35 57 50 50 49 59 59 62 51 73 74 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 36 37 35 39 37 39 34 37 36 36 39 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 38 34 36 33 36 40 40 34 41 42 49 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 55 60 50 52 50 50 48 41 47 54 47 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 39 44 39 38 45 38 56 46 53 44 42 Kod: 66 67 95 97 98 99 100 Frek: 43 37 1 13 14 18 8
VAR 7 UTBILDNING Loc 18 width 1 MD=8 320 0. Går i grundskola 1080 1. Folkskola 260 2. Grundskola 204 3. Flickskola/realskola 140 4. Folkskola eller grundskola + högst ett års yrkesutbildning 292 5. Folkskola eller grundskola + mer än ett års yrkesutbildning 308 6. Gymnasium 233 7. Akademiska studier (universitet, högskola) 71 8. Ej svar
VAR 8 INNEHAV AV TV Loc 19 width 1 MD=2 F.1. Hur många TV-apparater finns i hushållet, när anskaffades de och hur mycket kostade de i inköp eller hyra? F.1a. Finns det TV i hushållet? 141 0. Har ej TV, varken äger eller hyr 2765 1. Har TV 2 2. Ej svar
VAR 9 SVART/VIT TV: ANTAL Loc 20 width 1 MD=0 F.1b. Hur många svart/vita TV-apparater har ni i ordinarie bostad/fritidshus? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. 1426 0. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 6 7 8 Frek: 1426 1316 142 20 1 1 1 1
VAR 10 SVART/VIT TV: INKÖPSÅR Loc 21 width 2 MD= 0 or GE 78 F.1c. Vilket år inköptes er senaste svart/vita TV? <Se F.1 för fullständig frågetext> 01. . . . 77. 1483 00. Ej svar 1 78. Var ursprungligen kodat "3 ". Kod: 0 7 52 56 57 58 59 60 61 Frek: 1483 1 2 2 5 6 17 44 29 Kod: 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Frek: 44 30 33 70 38 70 89 104 135 Kod: 71 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 78 103 90 119 131 148 36 1
VAR 11 SVART/VIT TV: INKÖPSPRIS Loc 23 width 3 MD=100 or GE 101 F.1d. Vad kostade er senast inköpta svart/vita TV? (svar i 100-tal kronor) <Se F.1 för fullständig frågetext> 000. . . . 099. 1525 100. Ej svar 1 101. Var ursprungligen kodat "0 ". Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 113 35 20 35 36 43 62 49 78 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 88 180 79 146 73 68 100 27 24 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 22 7 52 6 2 1 3 6 2 Kod: 30 32 35 36 40 42 44 51 65 Frek: 10 1 4 1 4 1 1 1 1 Kod: 80 100 101 Frek: 1 1525 1
VAR 12 FÄRG-TV: ANTAL Loc 26 width 1 MD=0 F.1e. Hur många färg-TV-apparater har ni i ordinarie bostad/fritidshus? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. . 994 0. Ej svar Kod: 0 1 2 3 5 7 Frek: 994 1863 47 2 1 1
VAR 13 FÄRG-TV: INKÖPSÅR Loc 27 width 2 MD= 0 F.1f. Vilket år inköptes er senaste färg-TV? <Se F.1 för fullständig frågetext> 01. . . 77. . 1007 00. Ej svar Kod: 0 14 41 42 60 64 67 68 69 Frek: 1007 1 1 1 1 1 5 23 36 Kod: 70 71 72 73 74 75 76 77 Frek: 95 110 217 231 357 346 348 128
VAR 14 FÄRG-TV: INKÖPSPRIS Loc 29 width 3 MD=100 or GE 101 F.1g. Vad kostade er senast inköpta färg-TV? (svar i 100-tal kronor) <Se F.1 för fullständig frågetext> 000. . . . 099. 1026 100. Ej svar 1 101. Var ursprungligen kodat "0 ". Kod: 0 3 4 6 8 9 10 11 12 Frek: 36 1 1 3 1 2 8 1 2 Kod: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 7 2 4 2 2 19 1 3 15 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 7 18 7 9 18 21 167 15 57 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Frek: 26 48 177 85 66 109 96 575 54 Kod: 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Frek: 67 31 18 45 8 4 7 6 21 Kod: 52 56 59 60 65 70 100 101 Frek: 1 1 1 2 2 2 1026 1
VAR 15 HYR SVART/VIT TV: ANTAL Loc 32 width 1 MD=0 F.1h. Hur många svart/vita TV-apparater hyr ni i ordinarie bostad/fritidshus? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. . 2900 0. Ej svar Kod: 0 1 Frek: 2900 8
VAR 16 SVART/VIT TV: HYRESÅR Loc 33 width 2 MD= 0 F.1i. Vilket år hyrdes er senaste svart/vita TV? <Se F.1 för fullständig frågetext> 01. . . 77. . 2904 00. Ej svar Kod: 0 65 75 76 77 Frek: 2904 1 1 1 1
VAR 17 SVART/VIT TV: HYRESKOSTN Loc 35 width 3 MD=100 F.1j. Vad kostar er senast hyrda svart/vita TV per månad? (svar i 100-tal kronor) <Se F.1 för fullständig frågetext> 000. . . . 099. 2902 100. Ej svar Kod: 0 1 10 75 100 Frek: 3 1 1 1 2902
VAR 18 HYR FÄRG-TV: ANTAL Loc 38 width 1 MD=0 F.1k. Hur många färg-TV-apparater hyr ni i ordinarie bostad/fritidshus? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. . 2860 0. Ej svar Kod: 0 1 Frek: 2860 48
VAR 19 FÄRG-TV: HYRESÅR Loc 39 width 2 MD= 0 F.1l. Vilket år hyrdes er senaste färg-TV? <Se F.1 för fullständig frågetext> 01. . . 77. . 2861 00. Ej svar Kod: 0 72 73 74 75 76 77 Frek: 2861 2 1 4 13 21 6
VAR 20 FÄRG-TV: HYRESKOSTNAD Loc 41 width 3 MD=100 F.1m. Vad kostar er senast hyrda färg-TV per månad? (svar i 100-tal kronor) <Se F.1 för fullständig frågetext> 000. . . . 099. 2860 100. Ej svar Kod: 0 1 2 10 20 100 Frek: 2 40 4 1 1 2860
VAR 21 INNEHAV AV STEREOANLÄGGN Loc 44 width 1 MD=2 F.2. Hur många stereoanläggningar finns i hushållet, av vilken typ är de, när anskaffades de och hur mycket kostade de i inköp? F.2a. Finns det stereoanläggning i hushållet? 1029 0. Har ingen typ av stereoanläggning 1877 1. Har stereoanläggning 2 2. Ej svar
VAR 22 STEREORADIO: ANTAL Loc 45 width 1 MD=0 F.2b. Hur många radioapparater med stereoljud finns det i ordinarie bostad/fritidshus? <Se F.2 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. . 2639 0. Ej svar Kod: 0 1 2 3 5 Frek: 2639 249 17 2 1
VAR 23 STEREORADIO: INKÖPSÅR Loc 46 width 2 MD= 0 F.2c. Vilket år inköptes er senaste stereoradio? <Se F.2 för fullständig frågetext> 01. . . 77. . 2651 00. Ej svar Kod: 0 58 60 62 64 65 66 67 68 Frek: 2651 1 4 1 2 5 2 2 7 Kod: 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Frek: 14 17 13 18 28 25 44 57 17
VAR 24 STEREORADIO: INKÖPSPRIS Loc 48 width 3 MD=100 F.2d. Vad kostade er senast inköpta stereoradio? (svar i 100-tal kronor) <Se F.2 för fullständig frågetext> 000. . . . 099. 2667 100. Ej svar Kod: 0 1 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 6 3 5 5 4 9 8 8 11 Kod: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 22 11 19 7 4 20 7 3 5 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 2 37 4 6 5 1 9 3 2 Kod: 28 29 30 34 35 40 50 100 Frek: 1 1 5 1 2 4 1 2667
VAR 25 STEREOSKIVSPELARE: ANTAL Loc 51 width 1 MD=0 F.2e. Hur många stereoskivspelare finns det i ordinarie bostad/fritidshus? <Se F.2 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. . 2463 0. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 Frek: 2463 407 34 2 2
VAR 26 STEREOSKIVSPEL: INKÖPSÅR Loc 52 width 2 MD= 0 F.2f. Vilket år inköptes er senaste stereoskivspelare? <Se F.2 för fullständig frågetext> 01. . . 77. . 2478 00. Ej svar Kod: 0 60 62 63 64 65 66 67 68 Frek: 2478 2 3 1 3 4 5 11 15 Kod: 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Frek: 18 30 22 40 49 50 77 74 26
VAR 27 STEREOSKIVSP: INKÖPSPRIS Loc 54 width 3 MD=100 F.2g. Vad kostade er senast inköpta stereoskivspelare? (svar i 100-tal kronor) <Se F.2 för fullständig frågetext> 000. . . . 099. 2502 100. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 15 5 8 8 32 47 45 40 37 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 19 41 9 11 4 7 11 3 5 Kod: 18 19 20 22 23 25 27 28 30 Frek: 6 5 17 2 2 6 1 2 6 Kod: 34 35 40 44 46 60 90 100 Frek: 1 3 3 1 1 2 1 2502
VAR 28 STEREOKASSETTSPEL: ANTAL Loc 57 width 1 MD=0 F.2h. Hur många stereokassettspelare finns det i ordinarie bostad/fritidshus? <Se F.2 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. . 2616 0. Ej svar Kod: 0 1 2 3 Frek: 2616 277 13 2
VAR 29 STEREOKASSETTSP:INKÖPSÅR Loc 58 width 2 MD= 0 F.2i. Vilket år inköptes er senaste stereokassettspelare? <Se F.2 för fullständig frågetext> 01. . . 77. . 2625 00. Ej svar Kod: 0 1 67 68 69 70 71 72 73 Frek: 2625 1 1 1 1 6 4 13 23 Kod: 74 75 76 77 Frek: 39 50 110 34
VAR 30 STEREOKAS.SP: INKÖPSPRIS Loc 60 width 3 MD=100 F.2j. Vad kostade er senast inköpta stereokassettspelare? (svar i 100-tal kronor) <Se F.2 för fullständig frågetext> 000. . . . 099. 2637 100. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 6 2 5 6 7 17 15 17 22 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 28 40 8 17 6 11 17 2 5 Kod: 18 19 20 21 23 24 25 26 27 Frek: 5 2 14 2 2 1 2 2 3 Kod: 29 30 40 100 Frek: 1 3 3 2637
VAR 31 STEREOR.M.SKIVSP: ANTAL Loc 63 width 1 MD=0 F.2k. Hur många stereoskivspelare och radio i samma anläggning eller ihopkopplade finns det i ordinarie bostad/fritidshus? <Se F.2 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. . 2027 0. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 6 Frek: 2027 829 46 4 1 1
VAR 32 STEREOR.M.SKIV: INKÖPSÅR Loc 64 width 2 MD= 0 F.2l. Vilket år inköptes er senaste stereoradio med skivspelare? <Se F.2 för fullständig frågetext> 01. . . 77. . 2052 00. Ej svar Kod: 0 7 59 60 62 63 64 65 66 Frek: 2052 1 1 2 1 1 3 7 5 Kod: 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Frek: 10 21 32 72 51 82 94 127 159 Kod: 76 77 Frek: 149 38
VAR 33 STEREOR.M.SK: INKÖPSPRIS Loc 66 width 3 MD=100 or GE 101 F.2m. Vad kostade er senast inköpta stereoradio med skivspelare? (svar i 100-tal kronor) <Se F.2 för fullständig frågetext> 000. . . . 099. 2069 100. Ej svar 1 101. Var ursprungligen kodat "5 ". Kod: 0 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 19 4 3 2 3 9 7 15 13 Kod: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 48 15 31 9 20 69 35 36 40 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 25 162 14 11 15 17 48 11 7 Kod: 28 29 30 31 32 33 35 36 37 Frek: 9 4 51 1 7 3 19 1 2 Kod: 38 39 40 44 45 46 47 49 50 Frek: 2 2 17 1 3 2 1 1 9 Kod: 52 53 55 60 63 65 70 80 90 Frek: 1 1 1 5 1 1 1 2 1 Kod: 99 100 101 Frek: 1 2069 1
VAR 34 SKIV-RADIO-BANDSP: ANTAL Loc 69 width 1 MD=0 F.2n. Hur många stereoskivspelare och radio och kassettspelare i samma anläggning eller ihopkopplade finns det i ordinarie bostad/fritidshus? <Se F.2 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. . 2424 0. Ej svar Kod: 0 1 2 3 Frek: 2424 465 17 2
VAR 35 SKIV-RADIO-BAND:INKÖPSÅR Loc 70 width 2 MD= 0 F.2o. Vilket år inköptes er senaste stereoskivspelare med radio och kassettspelare? <Se F.2 för fullständig frågetext> 01. . . 77. . 2431 00. Ej svar Kod: 0 62 66 67 68 69 70 71 72 Frek: 2431 1 1 1 1 4 12 9 24 Kod: 73 74 75 76 77 Frek: 33 59 106 176 50
VAR 36 STEREOR-SK-BA:INKÖPSPRIS Loc 72 width 3 MD=100 F.2p. Vad kostade er senast inköpta stereoskivspelare med radio och kassettspelare? (svar i 100-tal kronor) <Se F.2 för fullständig frågetext> 000. . . . 099. 2444 100. Ej svar Kod: 0 4 8 9 10 11 12 14 15 Frek: 4 4 1 6 5 1 7 1 15 Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frek: 4 11 12 7 63 6 14 10 6 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 44 13 8 11 7 54 5 7 3 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 42 45 Frek: 7 17 8 4 5 3 27 1 6 Kod: 46 47 48 49 50 53 55 58 60 Frek: 2 3 2 1 10 3 3 1 7 Kod: 62 63 64 65 68 69 70 76 80 Frek: 1 1 1 6 1 1 6 1 2 Kod: 85 90 95 99 100 Frek: 2 1 1 1 2444
VAR 37 STEREORADIO-BANDSP:ANTAL Loc 75 width 1 MD=0 F.2q. Hur många stereoradio och kassettspelare i samma anläggning eller ihopkopplade finns det i ordinarie bostad/fritidshus? <Se F.2 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. . 2802 0. Ej svar Kod: 0 1 3 Frek: 2802 105 1
VAR 38 STEREOR-BANDSP: INKÖPSÅR Loc 76 width 2 MD= 0 F.2r. Vilket år inköptes er senaste stereoradio med kassettspelare? <Se F.2 för fullständig frågetext> 01. . . 77. . 2802 00. Ej svar Kod: 0 55 71 72 73 74 75 76 77 Frek: 2802 1 1 8 8 10 26 38 14
VAR 39 STEREOR-BANDS:INKÖPSPRIS Loc 78 width 3 MD=100 F.2s. Vad kostade er senast inköpta stereoradio med kassettspelare? (svar i 100-tal kronor) <Se F.2 för fullständig frågetext> 000. . . . 099. 2804 100. Ej svar Kod: 0 3 5 8 9 10 11 12 13 Frek: 5 1 2 3 1 8 4 2 4 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 1 9 4 2 1 3 14 1 1 Kod: 23 24 25 26 28 29 30 33 34 Frek: 1 2 7 2 1 1 10 1 2 Kod: 35 40 50 51 100 Frek: 2 4 4 1 2804
VAR 40 ANNAN KOMBINATION Loc 81 width 3 MD=100 or GE 101 F.2t. Annan kombination, vilken? <Se F.2 för fullständig frågetext> 000. . . . 099. . 2841 100. Ej svar 1 101. Var ursprungligen kodat "3 ". Kod: 3 6 11 65 75 100 101 Frek: 1 1 62 1 1 2841 1
VAR 41 INNEHAV AV MONOAPPARATER Loc 84 width 1 MD=2 F.3. Hur många monoapparater finns i hushållet, av vilken typ är de, när anskaffades de och hur mycket kostade de i inköp? F.3a. Finns det monoapparater i hushållet? 195 0. Har ingen sådan apparat 2712 1. Har monoapparat 1 2. Ej svar
VAR 42 VANLIG RADIO NÄT: ANTAL Loc 85 width 1 MD=0 F.3b. Hur många nätanslutna radioapparater finns det i ordinarie bostad/fritidshus? <Se F.3 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. . 2058 0. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 5 9 Frek: 2058 746 80 17 3 2 2
VAR 43 VANLIG RADIO: INKÖPSÅR Loc 86 width 2 MD= 0 F.3c. Vilket år inköptes er senaste nätanslutna radio? <Se F.3 för fullständig frågetext> 01. . . . 77. . 2127 00. Ej svar Kod: 0 4 35 36 40 45 48 49 50 Frek: 2127 1 1 1 1 1 2 3 16 Kod: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Frek: 2 3 5 9 28 12 30 42 18 Kod: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Frek: 76 14 44 27 12 59 14 57 35 Kod: 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Frek: 27 52 21 32 27 21 36 39 13
VAR 44 VANLIG RADIO: INKÖPSPRIS Loc 88 width 3 MD=100 F.3d. Vad kostade er senast inköpta nätanslutna radio? (svar i 100-tal kronor) <Se F.3 för fullständig frågetext> 000. . . . 099. . 2191 100. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 61 27 91 155 143 89 45 20 29 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 18 20 Frek: 11 11 5 7 1 1 9 2 4 Kod: 25 27 31 34 40 70 100 Frek: 1 1 1 1 1 1 2191
VAR 45 TRANSISTORRADIO: ANTAL Loc 91 width 1 MD=0 F.3e. Hur många batteridrivna transistorradio finns det i ordinarie bostad/fritidshus? <Se F.3 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. . 1319 0. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 5 7 8 Frek: 1319 1297 231 47 10 1 2 1
VAR 46 TRANSISTORRADIO:INKÖPSÅR Loc 92 width 2 MD= 0 F.3f. Vilket år inköptes er senaste batteridrivna transistorradio? <Se F.3 för fullständig frågetext> 01. . . . 77. . 1424 00. Ej svar Kod: 0 10 16 40 55 56 57 58 59 Frek: 1424 1 1 1 1 1 8 8 2 Kod: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Frek: 27 12 36 33 45 147 73 120 119 Kod: 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Frek: 91 203 78 122 88 87 77 73 30
VAR 47 TRANSISTORRA: INKÖPSPRIS Loc 94 width 3 MD=100 or GE 101 F.3g. Vad kostade er senast inköpta transistorradio? (svar i 100-tal kronor) <Se F.3 för fullständig frågetext> 000. . . . 099. . 1468 100. Ej svar 1 101. Var ursprungligen kodat "8 ". Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 116 119 336 424 239 108 45 17 8 Kod: 9 10 12 13 15 16 20 25 30 Frek: 4 7 2 1 1 1 2 1 3 Kod: 33 34 44 50 90 100 101 Frek: 1 1 1 1 1 1468 1
VAR 48 NÄT O BATT. RADIO: ANTAL Loc 97 width 1 MD=0 F.3h. Hur många nät och batteridrivna radioapparater finns det i ordinarie bostad/ fritidshus? <Se F.3 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. . 1998 0. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 5 Frek: 1998 788 106 13 2 1
VAR 49 NÄT O BAT.RADIO:INKÖPSÅR Loc 98 width 2 MD= 0 F.3i. Vilket år inköptes er senaste nät och batteridrivna radioapparat? <Se F.3 för fullständig frågetext> 01. . . . 77. . 2054 00. Ej svar Kod: 0 6 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 2054 1 1 1 1 1 4 3 4 Kod: 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 5 10 22 14 21 26 22 78 33 Kod: 72 73 74 75 76 77 Frek: 67 81 120 152 151 36
VAR 50 NÄT O B RADIO:INKÖPSPRIS Loc 100 width 3 MD=100 F.3j. Vad kostade er senast inköpta nät och batteridrivna radio? (svar i 100-tal kronor? <Se F.3 för fullständig frågetext> 000. . . . 099. . 2065 100. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 55 13 121 282 189 93 39 24 11 Kod: 9 10 11 14 15 40 60 100 Frek: 2 8 1 1 2 1 1 2065
VAR 51 TR.RADIO M BANDSP: ANTAL Loc 103 width 1 MD=0 F.3k. Hur många transistorradio med bandspelare finns det i ordinarie bostad/ fritidshus? <Se F.3 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. . 2234 0. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 Frek: 2234 601 66 5 2
VAR 52 TR.RADIO M BAND:INKÖPSÅR Loc 104 width 2 MD= 0 F.3l. Vilket år inköptes er senaste transistorradio med bandspelare? <Se F.3 för fullständig frågetext> 01. . . . 77. . 2253 00. Ej svar Kod: 0 67 68 69 70 71 72 73 74 Frek: 2253 5 4 5 20 20 36 51 102 Kod: 75 76 77 Frek: 149 206 57
VAR 53 TR.RADIO+BAND:INKÖPSPRIS Loc 106 width 3 MD=100 F.3m. Vad kostade er senast inköpta transistorradio med bandspelare? (svar i 100-tal kronor) <Se F.3 för fullständig frågetext> 000. . . . 099. . 2268 100. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 15 2 9 52 116 155 118 76 43 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 20 Frek: 16 21 5 4 1 1 2 1 2 Kod: 36 100 Frek: 1 2268
VAR 54 KLOCKRADIO: ANTAL Loc 109 width 1 MD=0 F.3n. Hur många klockradio finns det i ordinarie bostad/fritidshus? <Se F.3 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. . 2664 0. Ej svar Kod: 0 1 2 3 Frek: 2664 233 8 3
VAR 55 KLOCKRADIO: INKÖPSÅR Loc 110 width 2 MD= 0 F.3o. Vilket år inköptes er senaste klockradio? <Se F.3 för fullständig frågetext> 01. . . . 77. . 2674 00. Ej svar Kod: 0 63 67 70 71 72 73 74 75 Frek: 2674 1 1 3 6 12 14 20 43 Kod: 76 77 Frek: 100 34
VAR 56 KLOCKRADIO: INKÖPSPRIS Loc 112 width 3 MD=100 or GE 101 F.3p. Vad kostade er senast inköpta klockradio? (svar i 100-tal kronor) <Se F.3 för fullständig frågetext> 000. . . . 099. . 2672 100. Ej svar 1 101. Var ursprungligen kodat "5 ". Kod: 0 1 2 3 4 5 6 8 9 Frek: 21 3 25 85 67 21 8 1 1 Kod: 10 30 36 100 101 Frek: 1 1 1 2672 1
VAR 57 KASSETTSPELARE: ANTAL Loc 115 width 1 MD=0 F.3q. Hur många kassettspelare finns det i ordinarie bostad/fritidshus? <Se F.3 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. . 2283 0. Ej svar Kod: 0 1 2 3 5 Frek: 2283 545 69 9 2
VAR 58 KASSETTSPELARE: INKÖPSÅR Loc 116 width 2 MD= 0 F.3r. Vilket år inköptes er senaste kassettspelare? <Se F.3 för fullständig frågetext> 01. . . . 77. . 2317 00. Ej svar Kod: 0 60 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 2317 1 1 3 9 13 18 35 28 Kod: 72 73 74 75 76 77 Frek: 56 61 92 130 115 29
VAR 59 KASSETTSPEL.: INKÖPSPRIS Loc 118 width 3 MD=100 F.3s. Vad kostade er senast inköpta kassettspelare? (svar i 100-tal kronor) <Se F.3 för fullständig frågetext> 000. . . . 099. . 2321 100. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 29 23 116 203 114 53 20 7 7 Kod: 9 10 15 25 30 100 Frek: 7 4 2 1 1 2321
VAR 60 RULLBANDSPELARE: ANTAL Loc 121 width 1 MD=0 F.3t. Hur många rullbandspelare finns det i ordinarie bostad/fritidshus? <Se F.3 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. . 2519 0. Ej svar Kod: 0 1 2 3 Frek: 2519 365 23 1
VAR 61 RULLBANDSPEL.: INKÖPSÅR Loc 122 width 2 MD= 0 F.3u. Vilket år inköptes er senaste rullbandspelare? <Se F.3 för fullständig frågetext> 01. . . . 77. . 2535 00. Ej svar Kod: 0 53 54 55 57 58 59 60 61 Frek: 2535 1 1 2 4 2 3 15 3 Kod: 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Frek: 13 9 21 42 22 32 38 22 45 Kod: 71 72 73 74 75 76 77 Frek: 18 28 12 13 17 7 3
VAR 62 RULLBANDSP.: INKÖPSPRIS Loc 124 width 3 MD=100 F.3v. Vad kostade er senast inköpta rullbandspelare? (svar i 100-tal kronor) <Se F.3 för fullständig frågetext> 000. . . . 099. . 2554 100. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 19 6 23 28 39 85 38 19 23 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 11 17 4 11 3 3 8 4 1 Kod: 18 19 20 23 25 27 30 100 Frek: 1 1 5 1 2 1 1 2554
VAR 63 GRAMMOFON: ANTAL Loc 127 width 1 MD=0 F.3x. Hur många grammofoner finns det i ordinarie bostad/fritidshus? <Se F.3 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. . 2361 0. Ej svar Kod: 0 1 2 3 Frek: 2361 523 22 2
VAR 64 GRAMMOFON: INKÖPSÅR Loc 128 width 2 MD= 0 F.3y. Vilket år inköptes er senaste grammofon? <Se F.3 för fullständig frågetext> 01. . . . 77. . 2401 00. Ej svar Kod: 0 20 24 27 28 30 34 36 37 Frek: 2401 1 1 1 2 1 2 1 1 Kod: 40 46 47 49 50 52 53 54 55 Frek: 1 1 1 1 3 1 2 5 14 Kod: 56 57 58 59 60 62 63 64 65 Frek: 4 6 7 6 25 10 6 7 40 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Frek: 19 32 29 32 58 26 27 41 30 Kod: 75 76 77 Frek: 35 22 6
VAR 65 GRAMMOFON: INKÖPSPRIS Loc 130 width 3 MD=100 F.3z. Vad kostade er senast inköpta grammofon? (svar i 100-tal kronor) <Se F.3 för fullständig frågetext> 000. . . . 099. . 2444 100. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 39 49 117 137 49 30 14 13 3 Kod: 9 10 11 12 13 15 20 27 30 Frek: 1 3 2 1 1 1 1 1 2 Kod: 100 Frek: 2444
VAR 66 BILINNEHAV Loc 133 width 1 MD=0 F.4. Har ni eller någon annan i hushållet bil? 2131 1. Ja 621 2. Nej 156 0. Ej svar
VAR 67 HAR BILRADIO/BANDSPELARE Loc 134 width 1 MD=2 F.5. Om ni har bil, har ni då fast monterad radio eller bandspelare i bilen/bilarna? F.5a. 803 0. Nej, har varken radio eller bandspelare 2101 1. Ja, har radio eller bandspelare 4 2. Ej svar
VAR 68 HAR BILRADIO: ANTAL Loc 135 width 1 MD=0 F.5b. Hur många bilradio finns det i hushållet? <Se F.5 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. . 1647 0. Ej svar Kod: 0 1 2 3 5 7 Frek: 1647 1196 59 4 1 1
VAR 69 BILRADIO: INKÖPSÅR Loc 136 width 2 MD= 0 F.5c. Vilket år inköptes er senaste bilradio? <Se F.5 för fullständig frågetext> 01. . . 77. . 1707 00. Ej svar Kod: 0 17 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 1707 1 2 3 1 1 6 20 5 Kod: 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Frek: 19 28 37 73 67 93 98 161 235 Kod: 76 77 Frek: 282 69
VAR 70 BILRADIO: INKÖPSPRIS Loc 138 width 3 MD=100 or GE 101 F.5d. Vad kostade er senast inköpta bilradio? (svar i 100-tal kronor) <Se F.5 för fullständig frågetext> 000. . . . 099. . 1799 100. Ej svar 1 101. Var ursprungligen kodat "0 ". 1 102. Var ursprungligen kodat "6 ". Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 67 23 97 225 225 198 118 53 44 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 22 Frek: 19 17 5 8 1 1 2 1 1 Kod: 30 60 100 101 102 Frek: 1 1 1799 1 1
VAR 71 HAR BILBANDSPELARE:ANTAL Loc 141 width 1 MD=0 F.5e. Hur många bilbandspelare finns det i hushållet? <Se F.5 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. . 2418 0. Ej svar Kod: 0 1 2 Frek: 2418 469 21
VAR 72 BILBANDSPELARE: INKÖPSÅR Loc 142 width 2 MD= 0 F.5f. Vilket år inköptes er senaste bilbandspelare? <Se F.5 för fullständig frågetext> 01. . . 77. . 2436 00. Ej svar Kod: 0 67 68 69 70 71 72 73 74 Frek: 2436 1 2 1 2 7 14 21 40 Kod: 75 76 77 Frek: 127 187 70
VAR 73 BILBANDSPEL.: INKÖPSPRIS Loc 144 width 3 MD=100 F.5g. Vad kostade er senast inköpta bilbandspelare? (svar i 100-tal kronor) <Se F.5 för fullständig frågetext> 000. . . . 099. . 2475 100. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 14 7 23 48 56 59 57 44 28 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 37 27 10 9 3 2 4 1 1 Kod: 18 22 100 Frek: 2 1 2475
VAR 74 HAR GRAMMOFONSKIVOR Loc 147 width 1 F.6. Hur många grammofonskivor finns det i hushållet, av vilken typ är de (lp/ep) och vad för slags inspelningar är det? F.6a. Finns det grammofonskivor i hushållet? 764 0. Har inga grammofonskivor 2144 1. Har grammofonskivor
VAR 75 LP-SKIVOR: ANTAL Loc 148 width 4 MD=1000 or GE 1001 F.6b. Hur många LP-skivor finns det i hushållet? <Se F.6 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 0000. . . . 0999. . 1023 1000. Ej svar 1 1001. Var ursprungligen kodat "15 ". 1 1002. Var ursprungligen kodat "20 ". 1 1003. Var ursprungligen kodat "25 ". 1 1004. Var ursprungligen kodat "50 ". 1 1005. Var ursprungligen kodat "60 ". 1 1006. Var ursprungligen kodat "74 ". Valid-n=1879 Min=1 Max=999 Mean=58.0 St.Dev=69.5
VAR 76 EP-SKIVOR: ANTAL Loc 152 width 3 MD=401 or GE 402 F.6c. Hur många EP-skivor finns det i hushållet? <Se F.6 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 000. . . . 400. 1485 401. Ej svar 1 402. Var ursprungligen kodat "15 ". 1 403. Var ursprungligen kodat "20 ". 1 404. Var ursprungligen kodat "25 ". 2 405. Var ursprungligen kodat "30 ". Valid-n=1418 Min=0 Max=400 Mean=31.3 St.Dev=36.0
VAR 77 SKIVINKÖP 1976 Loc 155 width 3 MD=201 or GE 202 F.6d. Hur många skivor,LP+EP, inköptes under 1976? <Se F.6 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 000. . . . 200. 1240 201. Ej svar 1 202. Var ursprungligen kodat " 3 ". 1 203. Var ursprungligen kodat " 9 ". 1 204. Var ursprungligen kodat "10 ". 1 205. Var ursprungligen kodat "40 ". 1 206. Var ursprungligen kodat "80 ". Valid-n=1663 Min=0 Max=200 Mean=13.6 St.Dev=16.9
VAR 78 SERIÖS MUSIK Loc 158 width 3 MD=301 or GE 302 F.6e. Hur många LP-skivor med klassisk och nutida seriös musik finns det i hushållet? <Se F.6 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 000. . . . 300. 1918 301. Ej svar 1 302. Var ursprungligen kodat " 2 ". Valid-n=989 Min=0 Max=300 Mean=14.8 St.Dev=24.8
VAR 79 SERIÖS MUSIK Loc 161 width 3 MD=101 or GE 102 F.6f. Hur många EP-skivor med klassisk och nutida seriös musik finns det i hushållet? <Se F.6 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 000. . . . 100. 2591 101. Ej svar 1 102. Var ursprungligen kodat " 2 ". Valid-n=316 Min=0 Max=100 Mean=6.7 St.Dev=10.7
VAR 80 SERIÖS MUSIK Loc 164 width 2 MD=77 F.6g. Hur många skivor med klassisk och nutida seriös musik inköptes under 1976? <Se F.6 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 00. . . . 76. 2435 77. Ej svar Valid-n=473 Min=0 Max=76 Mean=4.0 St.Dev=5.8
VAR 81 FOLKMUSIK VISOR/BALLADER Loc 166 width 3 MD=188 F.6h. Hur många LP-skivor med folkmusik visor/ballader finns det i hushållet? <Se F.6 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 000. . . . 187. 1920 188. Ej svar Valid-n=988 Min=0 Max=187 Mean=8.4 St.Dev=12.4
VAR 82 FOLKMUSIK VISOR/BALLADER Loc 169 width 2 MD=61 F.6i. Hur många EP-skivor med folkmusik visor/ballader finns det i hushållet? <Se F.6 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 00. . . . 60. 2529 61. Ej svar Valid-n=379 Min=0 Max=60 Mean=5.7 St.Dev=7.2
VAR 83 FOLKMUSIK VISOR/BALLADER Loc 171 width 2 MD=71 F.6j. Hur många skivor med folkmusik visor/ballader inköptes under 1976? <Se F.6 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 00. . . . 70. 2433 71. Ej svar Valid-n=475 Min=0 Max=70 Mean=3.2 St.Dev=5.0
VAR 84 JAZZ, BLUES Loc 173 width 4 MD=1000 F.6k. Hur många LP-skivor med jazz, blues finns det i hushållet? <Se F.6 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 0000. . . . 0999. . 2173 1000. Ej svar Valid-n=735 Min=0 Max=999 Mean=13.3 St.Dev=50.0
VAR 85 JAZZ, BLUES Loc 177 width 3 MD=101 F.6l. Hur många EP-skivor med jazz, blues finns det i hushållet? <Se F.6 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 000. . . . 100. 2591 101. Ej svar Valid-n=317 Min=0 Max=100 Mean=10.5 St.Dev=15.3
VAR 86 JAZZ, BLUES Loc 180 width 2 MD=77 or GE 78 F.6m. Hur många skivor med jazz, blues inköptes under 1976? <Se F.6 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 00. . . . 76. 2596 77. Ej svar 1 78. Var ursprungligen kodat "2 ". Valid-n=311 Min=0 Max=76 Mean=4.0 St.Dev=8.6
VAR 87 ANDLIGA SÅNGER, GOSPELS Loc 182 width 3 MD=121 or GE 122 F.6n. Hur många LP-skivor med andliga sånger, gospels finns det i hushållet? <Se F.6 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 000. . . . 120. 2186 121. Ej svar 1 122. Var ursprungligen kodat "0 ". Valid-n=721 Min=0 Max=120 Mean=5.9 St.Dev=9.8
VAR 88 ANDLIGA SÅNGER, GOSPELS Loc 185 width 2 MD=81 F.6o. Hur många EP-skivor med andliga sånger, gospels finns det i hushållet? <Se F.6 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 00. . . . 80. 2633 81. Ej svar Valid-n=275 Min=0 Max=80 Mean=5.9 St.Dev=9.6
VAR 89 ANDLIGA SÅNGER, GOSPELS Loc 187 width 2 MD=51 or GE 52 F.6p. Hur många skivor med andliga sånger, gospels inköptes under 1976? <Se F.6 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 00. . . . 50. 2585 51. Ej svar 1 52. Var ursprungligen kodat "7 ". Valid-n=322 Min=0 Max=50 Mean=2.4 St.Dev=4.1
VAR 90 POPMUSIK Loc 189 width 4 MD=1000 or GE 1001 F.6q. Hur många LP-skivor med popmusik finns det i hushållet? <Se F.6 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 0000. . . . 0999. . 1529 1000. Ej svar 1 1001. Var ursprungligen kodat "10 ". 1 1002. Var ursprungligen kodat "7 ". Valid-n=1377 Min=0 Max=999 Mean=27.9 St.Dev=52.1
VAR 91 POPMUSIK Loc 193 width 3 MD=301 or GE 302 F.6r. Hur många EP-skivor med popmusik finns det i hushållet? <Se F.6 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 000. . . . 300. 2114 301. Ej svar 1 302. Var ursprungligen kodat "0 ". 1 303. Var ursprungligen kodat "20 ". Valid-n=792 Min=0 Max=300 Mean=18.5 St.Dev=24.6
VAR 92 POPMUSIK Loc 196 width 3 MD=601 F.6s. Hur många skivor med popmusik inköptes under 1976? <Se F.6 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 000. . . . 600. 2001 601. Ej svar Valid-n=907 Min=0 Max=600 Mean=10.8 St.Dev=25.0
VAR 93 DANS-OCH ANNAN POPULÄRM. Loc 199 width 3 MD=401 or GE 402 F.6t. Hur många LP-skivor med dans-och annan populärmusik finns det i hushållet? <Se F.6 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 000. . . . 400. 1466 401. Ej svar 1 402. Var ursprungligen kodat "10 ". 1 403. Var ursprungligen kodat "3 ". Valid-n=1440 Min=0 Max=400 Mean=18.1 St.Dev=24.2
VAR 94 DANS-OCH ANNAN POPULÄRM. Loc 202 width 3 MD=351 or GE 352 F.6u. Hur många EP-skivor med dans-och annan populärmusik finns det i hushållet? <Se F.6 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 000. . . . 350. 2176 351. Ej svar 1 352. Var ursprungligen kodat "10 ". Valid-n=731 Min=0 Max=350 Mean=15.8 St.Dev=21.9
VAR 95 DANS-OCH ANNAN POPULÄRM. Loc 205 width 3 MD=101 or GE 102 F.6v. Hur många skivor med dans-och populärmusik inköptes under 1976? <Se F.6 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 000. . . . 100. 2112 101. Ej svar 1 102. Var ursprungligen kodat " 5 ". Valid-n=795 Min=0 Max=100 Mean=6.5 St.Dev=9.2
VAR 96 BARNSKIVOR Loc 208 width 2 MD=66 or GE 67 F.6x. Hur många LP-barnskivor finns det i hushållet? <Se F.6 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 00. . . . 65. 2057 66. Ej svar 1 67. Var ursprungligen kodat "2 ". Valid-n=850 Min=0 Max=65 Mean=6.3 St.Dev=5.8
VAR 97 BARNSKIVOR Loc 210 width 2 MD=81 or GE 82 F.6y. Hur många EP-barnskivor finns det i hushållet? <Se F.6 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 00. . . . 80. 2462 81. Ej svar 1 82. Var ursprungligen kodat "1 ". 1 83. Var ursprungligen kodat "15 ". Valid-n=444 Min=0 Max=80 Mean=5.6 St.Dev=6.3
VAR 98 BARNSKIVOR Loc 212 width 2 MD=72 F.6z. Hur många barnskivor inköptes under 1976? <Se F.6 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 00. . . . 71. 2522 72. Ej svar Valid-n=386 Min=0 Max=71 Mean=2.8 St.Dev=4.4
VAR 99 ÖVRIGT Loc 214 width 3 MD=181 F.6å. Hur många LP-skivor med övrigt finns det i hushållet? <Se F.6 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 000. . . . 180. 2313 181. Ej svar Valid-n=595 Min=0 Max=180 Mean=9.9 St.Dev=15.2
VAR 100 ÖVRIGT Loc 217 width 2 MD=76 or GE 77 F.6ä. Hur många EP-skivor med övrigt finns det i hushållet? <Se F.6 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 00. . . . 75. 2577 76. Ej svar 1 77. Var ursprungligen kodat " 5 ". Valid-n=330 Min=0 Max=75 Mean=7.5 St.Dev=9.4
VAR 101 ÖVRIGT Loc 219 width 2 MD=71 F.6ö. Hur många skivor med övrigt inköptes under 1976? <Se F.6 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 00. . . . 70. 2648 71. Ej svar Valid-n=260 Min=0 Max=70 Mean=3.7 St.Dev=6.8
VAR 102 HAR LJUDKASSETTER Loc 221 width 1 F.7. Hur många ljudkassetter finns det i hushållet, hur många är köpta färdiginspelade, hur många är köpta oinspelade och vad innehåller de för typ av musik? (fråga 7f-7u berör endast förinspelade kassetter) F.7a. Finns det några ljudkassetter i hushållet? 1063 0. Har inga ljudkassetter 1845 1. Har ljudkassetter
VAR 103 KASSETTER FÖRINSP: ANTAL Loc 222 width 3 MD=201 or GE 202 F.7b. Hur många förinspelade kassetter finns det i hushållet? <Se F.7 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 000. . . . 200. 1724 201. Ej svar 1 202. Var ursprungligen kodat " 7 ". 1 203. Var ursprungligen kodat "10 ". Valid-n=1182 Min=0 Max=200 Mean=11.4 St.Dev=15.4
VAR 104 KÖP AV FÖRINSP KAS.1976 Loc 225 width 2 MD=91 or GE 92 F.7c. Hur många förinspelade kassetter inköptes under 1976? <Se F.7 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 00. . . . 90. 1894 91. Ej svar 2 92. Var ursprungligen kodat " 5 ". Valid-n=1012 Min=0 Max=90 Mean=6.5 St.Dev=9.5
VAR 105 KASSETTER OINSP.: ANTAL Loc 227 width 3 MD=201 or GE 202 F.7d. Hur många kassetter som är köpta tomma finns det i hushållet? <Se F.7 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 000. . . . 200. 1373 201. Ej svar 2 202. Var ursprungligen kodat "10 ". 1 203. Var ursprungligen kodat "75 ". Valid-n=1532 Min=0 Max=200 Mean=20.3 St.Dev=19.7
VAR 106 KÖP AV OINSP.KASS.1976 Loc 230 width 3 MD=151 or GE 152 F.7e. Hur många oinspelade kassetter inköptes under 1976? <Se F.7 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 000. . . . 150. 1541 151. Ej svar 1 152. Var ursprungligen kodat "15 ". 1 153. Var ursprungligen kodat "5 ". Valid-n=1365 Min=0 Max=150 Mean=11.1 St.Dev=11.7
VAR 107 SERIÖS MUSIK Loc 233 width 2 MD=51 F.7f. Hur många kassetter med klassisk och nutida seriös musik finns det i hushållet? <Se F.7 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 00. . . . 50. 2773 51. Ej svar Valid-n=135 Min=0 Max=50 Mean=4.4 St.Dev=6.8
VAR 108 SERIÖS MUSIK Loc 235 width 2 MD=77 F.7g. Hur många kassetter med klassisk och nutida seriös musik inköptes under 1976? <Se F.7 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 00. . . . 76. 2827 77. Ej svar Valid-n=81 Min=0 Max=76 Mean=3.2 St.Dev=8.5
VAR 109 FOLKMUSIK VISOR/BALLADER Loc 237 width 2 MD=31 F.7h. Hur många kassetter med folkmusik visor/ballader finns det i hushållet? <Se F.7 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 00. . . . 30. 2672 31. Ej svar Valid-n=236 Min=0 Max=30 Mean=3.7 St.Dev=4.4
VAR 110 FOLKMUSIK VISOR/BALLADER Loc 239 width 2 MD=77 F.7i. Hur många kassetter med folkmusik visor/ballader inköptes under 1976? <Se F.7 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 00. . . . 76. 2761 77. Ej svar Valid-n=147 Min=0 Max=76 Mean=2.8 St.Dev=6.4
VAR 111 JAZZ, BLUES Loc 241 width 2 MD=51 F.7j. Hur många kassetter med jazz, blues finns det i hushållet? <Se F.7 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 00. . . . 50. 2777 51. Ej svar Valid-n=131 Min=0 Max=50 Mean=4.2 St.Dev=5.9
VAR 112 JAZZ, BLUES Loc 243 width 2 MD=76 F.7k. Hur många kassetter med jazz, blues inköptes under 1976? <Se F.7 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 00. . . . 75. 2828 76. Ej svar Valid-n=80 Min=0 Max=75 Mean=3.7 St.Dev=10.0
VAR 113 ANDLIGA SÅNGER, GOSPELS Loc 245 width 2 MD=41 F.7l. Hur många kassetter med andliga sånger, gospels finns det i hushållet? <Se F.7 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 00. . . . 40. 2754 41. Ej svar Valid-n=154 Min=0 Max=40 Mean=4.0 St.Dev=5.4
VAR 114 ANDLIGA SÅNGER, GOSPELS Loc 247 width 2 MD=21 F.7m. Hur många kassetter med andliga sånger, gospels inköptes under 1976? <Se F.7 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 00. . . . 20. 2816 21. Ej svar Valid-n=92 Min=0 Max=20 Mean=3.0 St.Dev=3.4
VAR 115 POPMUSIK Loc 249 width 3 MD=161 F.7n. Hur många kassetter med popmusik finns det i hushållet? <Se F.7 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 000. . . . 160. 2195 161. Ej svar Valid-n=713 Min=0 Max=160 Mean=8.9 St.Dev=13.7
VAR 116 POPMUSIK Loc 252 width 2 MD=77 F.7o. Hur många kassetter med popmusik inköptes under 1976? <Se F.7 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 00. . . . 76. 2418 77. Ej svar Valid-n=490 Min=0 Max=76 Mean=5.7 St.Dev=9.5
VAR 117 DANS-OCH ANNAN POPULÄRM. Loc 254 width 2 MD=73 F.7p. Hur många kassetter med dans-och annan populärmusik finns det i hushållet? <Se F.7 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 00. . . . 72. 2198 73. Ej svar Valid-n=710 Min=0 Max=72 Mean=7.8 St.Dev=10.0
VAR 118 DANS-OCH ANNAN POPULÄRM. Loc 256 width 2 MD=77 F.7q. Hur många kassetter med dans-och populärmusik inköptes under 1976? <Se F.7 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 00. . . . 76. 2438 77. Ej svar Valid-n=470 Min=0 Max=76 Mean=4.8 St.Dev=8.6
VAR 119 BARNSKIVOR Loc 258 width 2 MD=36 or GE 37 F.7r. Hur många kassetter barnskivor finns det i hushållet? <Se F.7 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 00. . . . 35. 2742 36. Ej svar 1 37. Var ursprungligen kodat "4 ". Valid-n=165 Min=0 Max=35 Mean=3.6 St.Dev=3.9
VAR 120 BARNSKIVOR Loc 260 width 2 MD=78 F.7s. Hur många kassetter barnskivor inköptes under 1976? <Se F.7 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 00. . . . 77. 2788 78. Ej svar Valid-n=120 Min=0 Max=77 Mean=3.0 St.Dev=7.2
VAR 121 ÖVRIGT Loc 262 width 2 MD=40 F.7t. Hur många kassetter med övrigt finns det i hushållet? <Se F.7 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 00. . . . 39. 2806 40. Ej svar Valid-n=102 Min=0 Max=39 Mean=5.5 St.Dev=7.7
VAR 122 ÖVRIGT Loc 264 width 2 MD=21 F.7u. Hur många kassetter med övrigt inköptes under 1976? <Se F.7 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 00. . . . 20. 2834 21. Ej svar Valid-n=74 Min=0 Max=20 Mean=3.0 St.Dev=3.7
VAR 123 SERIÖS MUSIK Loc 266 width 2 MD=51 F.7v. Hur många inspelningar från radio innehållande klassisk och nutida seriös musik har ni gjort själv? <Se F.7 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 00. . . . 50. 2751 51. Ej svar Valid-n=157 Min=0 Max=50 Mean=5.7 St.Dev=7.1
VAR 124 ANNAN MUSIK Loc 268 width 3 MD=201 or GE 202 F.7x. Hur många inspelningar från radio innehållande annan musik har ni gjort själv? <Se F.7 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 000. . . . 200. 1977 201. Ej svar 1 202. Var ursprungligen kodat "10 ". Valid-n=930 Min=0 Max=200 Mean=10.5 St.Dev=13.5
VAR 125 ÖVRIGT Loc 271 width 3 MD=901 or GE 902 F.7y. Hur många inspelningar från radio innehållande övrigt har ni gjort själv? <Se F.7 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 000. . . . 900. 2527 901. Ej svar 1 902. Var ursprungligen kodat "2 ". Valid-n=380 Min=0 Max=900 Mean=10.2 St.Dev=48.1
VAR 126 SERIÖS MUSIK Loc 274 width 2 MD=51 F.7z. Hur många inspelningar från grammofonskivor innehållande klassisk och nutida seriös musik har ni gjort själv? <Se F.7 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 00. . . . 50. 2750 51. Ej svar Valid-n=158 Min=0 Max=50 Mean=5.8 St.Dev=6.6
VAR 127 ANNAN MUSIK Loc 276 width 3 MD=165 or GE 166 F.7å. Hur många inspelningar från grammofonskivor innehållande annan musik har ni gjort själv? <Se F.7 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 000. . . . 164. 1922 165. Ej svar 2 166. Var ursprungligen kodat "10 ". 1 167. Var ursprungligen kodat "40 ". 1 168. Var ursprungligen kodat "50 ". Valid-n=982 Min=0 Max=164 Mean=14.4 St.Dev=17.4
VAR 128 ÖVRIGT Loc 279 width 3 MD=901 or GE 902 F.7ä. Hur många inspelningar från grammofonskivor innehållande övrigt har ni gjort själv? <Se F.7 för fullständig frågetext> Faktiska värdet är kodat. 000. . . . 900. 2625 901. Ej svar 1 902. Var ursprungligen kodat "0 ". 1 903. Var ursprungligen kodat "10 ". 1 904. Var ursprungligen kodat "11 ". Valid-n=280 Min=0 Max=900 Mean=11.9 St.Dev=54.9
VAR 129 PRENUMERERAR/DAGSTIDNING Loc 282 width 1 MD=0 F.8. Prenumererar eller köper någon i hushållet dagstidningar, vad för sorts dagstidning är det och hur ofta kommer den ut, samt hur många tidningar köps per vecka? F.8a. Prenumererar ni eller någon annan i hushållet på någon dagstidning? 2432 1. Ja 439 2. Nej 37 0. Ej svar
VAR 130 PR.STORSTADSPRESS 1-2DAG Loc 283 width 1 MD=0 F.8b. Hur många prenumerationer har ni på storstadstidningar som utkommer 1-2 dagar per vecka? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. . 2823 0. Ej svar Kod: 0 1 2 5 Frek: 2823 75 9 1
VAR 131 PR.LANDSORTSPRESS 1-2DAG Loc 284 width 1 MD=0 F.8c. Hur många prenumerationer har ni på landsortstidningar som utkommer 1-2 dagar per vecka? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. . 2730 0. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 Frek: 2730 155 17 3 1 1 1
VAR 132 PR.STORSTADSPRESS 3-7DAG Loc 285 width 1 MD=0 F.8d. Hur många prenumerationer har ni på storstadstidningar som utkommer 3-7 dagar per vecka? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. . 1998 0. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 6 7 Frek: 1998 848 47 3 1 3 8
VAR 133 PR.LANDSORTSPRESS 3-7DAG Loc 286 width 1 MD=0 F.8e. Hur många prenumerationer har ni på landsortstidningar som utkommer 3-7 dagar per vecka? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. . 1299 0. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1299 1464 124 4 1 2 11 2 1
VAR 134 KÖPER LÖSNR.DAGSTIDNING. Loc 287 width 1 MD=0 F.8f. Händer det att ni eller någon annan i hushållet köper lösnummer av någon dagstidning? <Se F.8 för fullständig frågetext> 2213 1. Ja 535 2. Nej 160 0. Ej svar
VAR 135 KÖ.STORSTADSPRESS 1-2DAG Loc 288 width 1 MD=0 F.8g. Hur många lösnummer köper ni per vecka av storstadsmorgontidningar som utkommer 1-2 dagar per vecka? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. . 2829 0. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 7 Frek: 2829 62 12 1 2 2
VAR 136 KÖ.LANDSORTSPRESS 1-2DAG Loc 289 width 1 MD=0 F.8h. Hur många lösnummer köper ni per vecka av landsortsmorgontidningar som utkommer 1-2 dagar per vecka? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. . 2871 0. Ej svar Kod: 0 1 2 3 Frek: 2871 25 10 2
VAR 137 KÖ.STORSTADSPRESS 3-7DAG Loc 290 width 1 MD=0 F.8i. Hur många lösnummer köper ni per vecka av storstadsmorgontidningar som utkommer 3-7 dagar per vecka? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. . 2612 0. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 Frek: 2612 157 49 28 14 11 9 28
VAR 138 KÖ.LANDSORTSPRESS 3-7DAG Loc 291 width 1 MD=0 F.8j. Hur många lösnummer köper ni per vecka av landsortsmorgontidningar som utkommer 3-7 dagar per vecka? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. . 2746 0. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 Frek: 2746 64 28 22 7 16 17 8
VAR 139 KÖ.STORSTADSPRESS 1-2DAG Loc 292 width 1 MD=0 F.8k. Hur många lösnummer köper ni per vecka av storstadskvällstidningar som utkommer 1-2 dagar per vecka? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. . 2795 0. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 5 7 Frek: 2795 67 18 10 3 3 12
VAR 140 KÖ.LANDSORTSPRESS 1-2DAG Loc 293 width 1 MD=0 F.8l. Hur många lösnummer köper ni per vecka av landsortskvällstidningar som utkommer 1-2 dagar per vecka? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. . 2895 0. Ej svar Kod: 0 1 2 3 Frek: 2895 11 1 1
VAR 141 KÖ.STORSTADSPRESS 3-7DAG Loc 294 width 1 MD=0 F.8m. Hur många lösnummer köper ni per vecka av storstadskvällstidningar som utkommer 3-7 dagar per vecka? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. . 1244 0. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1244 453 265 188 121 126 64 431 8 Kod: 9 Frek: 8
VAR 142 KÖ.LANDSORTSPRESS 3-7DAG Loc 295 width 1 MD=0 F.8n. Hur många lösnummer köper ni per vecka av landsortskvällstidningar som utkommer 3-7 dagar per vecka? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1. . . . 9. . 2828 0. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 Frek: 2828 32 10 10 6 6 6 10
VAR 143 SPELAR GRAMMOFON Loc 296 width 1 F.9. Hur ofta spelar ni grammofon? F.9a. Har ni grammofon? 682 0. Nej, har ingen grammofon 2226 1. Ja, har grammofon
VAR 144 SPELAR GRAMMOFON Loc 297 width 1 MD=0 F.9b. Hur ofta spelade ni grammofon den senaste månaden? <Se F.9 för fullständig frågetext> 422 1. Varje dag 455 2. 3-5 gånger per vecka 502 3. 1-2 gånger per vecka 274 4. Mindre än 1 gång per vecka 116 5. Mindre än 1 gång per månad 297 6. Aldrig 842 0. Ej svar
VAR 145 SPELAR GRAMMOFON Loc 298 width 1 F.9c. Om ni inte har någon grammofon spelade ni då egna skivor hos andra? <Se F.9 för fullständig frågetext> 23 0. Ja 2885 1. Nej
VAR 146 SERIÖS MUSIK Loc 299 width 1 MD=0 F.10. Hur mycket grammofon spelar ni och vilken sorts musik? F.10a. Hur mycket klassisk och nutida seriös musik spelar ni per vecka? 51 1. Mer än 3 timmar per vecka 98 2. 1-3 timmar per vecka 148 3. 1/2-1 timme per vecka 237 4. Mindre än en 1/2 timme per vecka 726 5. Aldrig 1648 0. Ej svar
VAR 147 FOLKMUSIK VISOR/BALLADER Loc 300 width 1 MD=0 F.10b. Hur mycket folkmusik visor/ballader spelar ni per vecka? <Se F.10 för fullständig frågetext> 41 1. Mer än 3 timmar per vecka 86 2. 1-3 timmar per vecka 172 3. 1/2-1 timme per vecka 274 4. Mindre än en 1/2 timme per vecka 637 5. Aldrig 1698 0. Ej svar
VAR 148 JAZZ, BLUES Loc 301 width 1 MD=0 F.10c. Hur mycket jazz, blues spelar ni per vecka? <Se F.10 för fullständig frågetext> 24 1. Mer än 3 timmar per vecka 72 2. 1-3 timmar per vecka 113 3. 1/2-1 timme per vecka 180 4. Mindre än en 1/2 timme per vecka 756 5. Aldrig 1763 0. Ej svar
VAR 149 ANDLIGA SÅNGER, GOSPELS Loc 302 width 1 MD=0 F.10d. Hur mycket andliga sånger, gospels spelar ni per vecka? <Se F.10 för fullständig frågetext> 33 1. Mer än 3 timmar per vecka 41 2. 1-3 timmar per vecka 103 3. 1/2-1 timme per vecka 200 4. Mindre än en 1/2 timme per vecka 804 5. Aldrig 1727 0. Ej svar
VAR 150 POPMUSIK Loc 303 width 1 MD=0 F.10e. Hur mycket popmusik spelar ni per vecka? <Se F.10 för fullständig frågetext> 341 1. Mer än 3 timmar per vecka 251 2. 1-3 timmar per vecka 174 3. 1/2-1 timme per vecka 191 4. Mindre än en 1/2 timme per vecka 400 5. Aldrig 1551 0. Ej svar
VAR 151 DANS-OCH ANNAN POPULÄRM. Loc 304 width 1 MD=0 F.10f. Hur mycket dans-och annan populärmusik spelar ni per vecka? <Se F.10 för fullständig frågetext> 239 1. Mer än 3 timmar per vecka 264 2. 1-3 timmar per vecka 323 3. 1/2-1 timme per vecka 300 4. Mindre än en 1/2 timme per vecka 404 5. Aldrig 1378 0. Ej svar
VAR 152 BARNSKIVOR Loc 305 width 1 MD=0 F.10g. Hur mycket barnskivor spelar ni per vecka? <Se F.10 för fullständig frågetext> 43 1. Mer än 3 timmar per vecka 39 2. 1-3 timmar per vecka 69 3. 1/2-1 timme per vecka 128 4. Mindre än en 1/2 timme per vecka 824 5. Aldrig 1805 0. Ej svar
VAR 153 ÖVRIGT Loc 306 width 1 MD=0 F.10h. Hur mycket övrigt spelar ni per vecka? <Se F.10 för fullständig frågetext> 41 1. Mer än 3 timmar per vecka 71 2. 1-3 timmar per vecka 113 3. 1/2-1 timme per vecka 229 4. Mindre än en 1/2 timme per vecka 654 5. Aldrig 1800 0. Ej svar
VAR 154 SPELAR KASSETTBAND Loc 307 width 1 MD=2 F.11. Hur ofta spelar ni kassettband? F.11a. Har ni kassettbandspelare? 787 0. Nej, har ingen kassettbandspelare 2120 1. Ja, har kassettbandspelare 1 2. Ej svar
VAR 155 SPELAR KASSETTBAND Loc 308 width 1 MD=0 F.11b. Hur ofta spelade ni kassettband den senaste månaden? <Se F.11 för fullständig frågetext> 503 1. Varje dag 320 2. 3-5 gånger per vecka 304 3. 1-2 gånger per vecka 166 4. Mindre än 1 gång per vecka 72 5. Mindre än 1 gång per månad 404 6. Aldrig 1139 0. Ej svar
VAR 156 SPELAR KASSETTBAND Loc 309 width 1 MD=5 F.11c. Om ni inte har någon kassettbandspelare spelade ni då egna band hos andra? <Se F.11 för fullständig frågetext> 11 0. Ja 2896 1. Nej 1 5. Ej svar
VAR 157 SERIÖS MUSIK Loc 310 width 1 MD=0 F.12. Hur mycket kassettband spelar ni och vilken sorts musik? F.12a. Hur mycket klassisk och nutida seriös musik spelar ni per vecka? 20 1. Mer än 3 timmar per vecka 37 2. 1-3 timmar per vecka 47 3. 1/2-1 timme per vecka 82 4. Mindre än en 1/2 timme per vecka 775 5. Aldrig 1947 0. Ej svar
VAR 158 FOLKMUSIK VISOR/BALLADER Loc 311 width 1 MD=0 F.12b. Hur mycket folkmusik visor/ballader spelar ni per vecka? <Se F.12 för fullständig frågetext> 37 1. Mer än 3 timmar per vecka 39 2. 1-3 timmar per vecka 78 3. 1/2-1 timme per vecka 146 4. Mindre än en 1/2 timme per vecka 667 5. Aldrig 1941 0. Ej svar
VAR 159 JAZZ, BLUES Loc 312 width 1 MD=0 F.12c. Hur mycket jazz, blues spelar ni per vecka? <Se F.12 för fullständig frågetext> 19 1. Mer än 3 timmar per vecka 34 2. 1-3 timmar per vecka 61 3. 1/2-1 timme per vecka 96 4. Mindre än en 1/2 timme per vecka 722 5. Aldrig 1976 0. Ej svar
VAR 160 ANDLIGA SÅNGER, GOSPELS Loc 313 width 1 MD=0 F.12d. Hur mycket andliga sånger, gospels spelar ni per vecka? <Se F.12 för fullständig frågetext> 33 1. Mer än 3 timmar per vecka 32 2. 1-3 timmar per vecka 48 3. 1/2-1 timme per vecka 95 4. Mindre än en 1/2 timme per vecka 740 5. Aldrig 1960 0. Ej svar
VAR 161 POPMUSIK Loc 314 width 1 MD=0 F.12e. Hur mycket popmusik spelar ni per vecka? <Se F.12 för fullständig frågetext> 322 1. Mer än 3 timmar per vecka 191 2. 1-3 timmar per vecka 137 3. 1/2-1 timme per vecka 149 4. Mindre än en 1/2 timme per vecka 384 5. Aldrig 1725 0. Ej svar
VAR 162 DANS-OCH ANNAN POPULÄRM. Loc 315 width 1 MD=0 F.12f. Hur mycket dans-och annan populärmusik spelar ni per vecka? <Se F.12 för fullständig frågetext> 268 1. Mer än 3 timmar per vecka 247 2. 1-3 timmar per vecka 189 3. 1/2-1 timme per vecka 178 4. Mindre än en 1/2 timme per vecka 390 5. Aldrig 1636 0. Ej svar
VAR 163 BARNSKIVOR Loc 316 width 1 MD=0 F.12g. Hur mycket barnskivor spelar ni per vecka? <Se F.12 för fullständig frågetext> 23 1. Mer än 3 timmar per vecka 20 2. 1-3 timmar per vecka 32 3. 1/2-1 timme per vecka 57 4. Mindre än en 1/2 timme per vecka 768 5. Aldrig 2008 0. Ej svar
VAR 164 ÖVRIGT Loc 317 width 1 MD=0 F.12h. Hur mycket övrigt spelar ni per vecka? <Se F.12 för fullständig frågetext> 64 1. Mer än 3 timmar per vecka 62 2. 1-3 timmar per vecka 103 3. 1/2-1 timme per vecka 157 4. Mindre än en 1/2 timme per vecka 593 5. Aldrig 1929 0. Ej svar
VAR 165 TIDNINGSLÄSNING Loc 318 width 1 MD=6 F.13. Hur lång tid ägnar ni per dag åt att läsa dagstidningar, dels på vardagar dels på lördagar/söndagar? F.13a. Hur länge läser ni dagstidningar måndag-fredag? 71 0. Läser ej dagstidning 392 1. Mindre än en kvart 1194 2. 15-30 minuter 744 3. 30-45 minuter 240 4. 45-60 minuter 223 5. Mer än en timme 44 6. Ej svar
VAR 166 TIDNINGSLÄSNING Loc 319 width 1 MD=6 F.13b. Hur länge läser ni dagstidningar lördag/söndag? <Se F.13 för fullständig frågetext> 123 0. Läser ej dagstidning 272 1. Mindre än en kvart 890 2. 15-30 minuter 823 3. 30-45 minuter 322 4. 45-60 minuter 320 5. Mer än en timme 158 6. Ej svar
VAR 167 BIOBESÖK Loc 320 width 1 MD=4 F.14. Hur ofta gick ni på bio under den senaste månaden? 1893 0. Går aldrig på bio 820 1. 1-2 gånger 95 2. 3-4 gånger 15 3. Mer än 1 gång per vecka 85 4. Ej svar