ORVESTO 78-I

               SSD 0033

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1983

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FöR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 78-I samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgörs av tre omgångar i Testologens
  kontinuerliga konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom
  brevenkät. (P-7005, P-7006 och P-7007)

  Under andra halvåret 1977 genomfördes tre omgångar "Sverige
  Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt omfattade urvalet
  för dessa fyra omgångar 10.580 personer 15-70 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 10.580 personer har 1.332
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 25 avlidna, 9 avflyttade från riket, 22 som vistas
  utomlands, 19 i militärtjänst, 71 på utrikes resa, 93 ej
  svensktalande, 127 okända men skrivna på kommun, 47 under
  sjukhusvård, 266 sjuka i hemmet samt 653 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna hösten/vintern 1977
  uppgår således till 9.248 personer varav 2.976, utgörande
  32%, ej besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (54%), "tidsbrist" (10%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (36%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande andra
  halvåret 1977 7.332 personer istället för 6.272 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 80% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Orvesto 78-I, omfattar 5.251 personer eller 83,7% av totala
  antalet inkomna godkända formulär under halvårsperioden
  (ovägda tal). Bortfallet av skilda kategorier beträffande
  den aktuella omgången får antas utgöra motsvarande
  proportion av ovanstående redovisade siffror. Fältarbetet
  pågick under tiden 19 oktober 1977 - 3 februari 1978.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av
  Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO.

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Projektet har getts benämningen SSDdokumentation - ORVESTO.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSD:s förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).




Variable list


1 SSDstudie NR 0033 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socio-ekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Status i hushållet 14 Förvärvsarbete/sysselsättning 15 Utbildning 16 Storlek på orten 17 Form av boende 18 Inköp av dagligvaror:själv 19 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 26 Totalt antal personer 27 Din personliga inkomst i kronor per år 28 Hushållets totala inkomst i kronor per år 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbilar 31 Hushållets innehav av husvagn 32 Hushållets innehav av fritidshus 33 Hushållets innehav av roddbåt/eka/el.likn. 34 Hushållets innehav av motorbåt 35 Hushållets innehav av segelbåt 36 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 37 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 38 Hushållets innehav av filmkamera 39 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 40 Hushållets innehav av filmprojektor 41 Hushållets innehav av skrivmaskin 42 Hushållets innehav av svart-vit tv 43 Hushållets innehav av färg-tv 44 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 45 Hushållets innehav av diskmaskin 46 Hushållets innehav av tvättmaskin 47 Hushållets innehav av stereoanläggning 48 Hushållets innehav av motorgräsklippare 49 Hushållets innehav av spisfläkt 50 Hushållets innehav av hund 51 Hushållets innehav av katt Köpavsikter beträffande kapitalvaror 52 Avsikt att köpa kapitalvaror1 53 Avsikt att köpa kapitalvaror1 54 Avsikt att köpa kapitalvaror1 55 Avsikt att köpa kapitalvaror1 56 Avsikt att köpa kapitalvaror1 57 Avsikt att köpa kapitalvaror2 58 Avsikt att köpa kapitalvaror2 59 Avsikt att köpa kapitalvaror2 60 Avsikt att köpa kapitalvaror2 61 Avsikt att köpa kapitalvaror2 62 Avsikt att köpa kapitalvaror3 63 Avsikt att köpa kapitalvaror3 64 Avsikt att köpa kapitalvaror3 65 Avsikt att köpa kapitalvaror3 66 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Alkoholvanor 67 Alkoholvanor Föreningsmedlemskap 68 Föreningsmedlemskap 69 Föreningsmedlemskap 70 Föreningsmedlemskap 71 Föreningsmedlemskap 72 Föreningsmedlemskap 73 Föreningsmedlemskap 74 Föreningsmedlemskap 75 Föreningsmedlemskap Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Miljövårdsfrågor 77 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 78 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsa 79 Intresseinriktning:Bantningstips 80 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 81 Intresseinriktning:Politik 82 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 83 Intresseinriktning:Skattefrågor 84 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 85 Intresseinriktning:Vidareutbildning 86 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 87 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 88 Intresseinriktning:Villa/eget hem 89 Intresseinriktning:Fritidshus 90 Intresseinriktning:Personbilar 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 97 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 98 Intresseinriktning:Fotoutrustningar 99 Intresseinriktning:Motorcyklar 100 Intresseinriktning:Krukväxter 101 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 102 Intresseinriktning:Hundars skötsel 103 Intresseinriktning:Katters skötsel 104 Intresseinriktning:Motionera 105 Intresseinriktning:Idrotta 106 Intresseinriktning:Laga mat 107 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 108 Intresseinriktning:Baka 109 Intresseinriktning:Ha gäster 110 Intresseinriktning:Köra bil 111 Intresseinriktning:Jobba med bilar 112 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 113 Intresseinriktning:Fotografera 114 Intresseinriktning:Smalfilma 115 Intresseinriktning:Sportfiska 116 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 117 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 118 Intresseinriktning:Gå på teater 119 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 120 Intresseinriktning:Läsa böcker 121 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 122 Intresseinriktning:Köpa på postorder 123 Intresseinriktning:Sy kläder 124 Intresseinriktning:Handarbeta 125 Intresseinriktning:Träffa nya människor 126 Intresseinriktning:Snickra 127 Intresseinriktning:Måla hemma 128 Intresseinriktning:Jaga 129 Intresseinriktning:Friluftsliv 130 Intresseinriktning:Åka slalom 131 Intresseinriktning:Åka motorbåt 132 Intresseinriktning:Segla 133 Intresseinriktning:Campa 134 Intresseinriktning:Semestra utomlands 135 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 136 Intresseinriktning:Pröva nya produkter 137 Intresseinriktning:Vara bortbjuden 138 Intresseinriktning:Gå på diskotek 139 Intresseinriktning:Gå på restaurang 140 Intresseinriktning:Gå på kvällskurser Personliga köpvanor: kläder fritid m m 141 Kostnader för kläder 142 Kostnader för sportutrustning 143 Kostnader för kosmetika/skönhetsmedel 144 Kostnader för nöjen 145 Kostnader för utlandsresor under fritiden 146 Kostnader för böcker 147 Kostnader för tobak 148 Kostnader för vin och sprit Besöksfrekvenser: butiker, varuhus m m 149 Besöksfrekvenser:ICA 150 Besöksfrekvenser:Konsum 151 Besöksfrekvenser:Vivo 152 Besöksfrekvenser:Favör 153 Besöksfrekvenser:Annan butik 154 Besöksfrekvenser:Domus livsmedel 155 Besöksfrekvenser:Epa livsmedel 156 Besöksfrekvenser:NK livsmedel 157 Besöksfrekvenser:Tempo livsmedel 158 Besöksfrekvenser:Åhlens livsmedel 159 Besöksfrekvenser:Obs livsmedel 160 Besöksfrekvenser:B&W livsmedel 161 Besöksfrekvenser:Domus 162 Besöksfrekvenser:Epa 163 Besöksfrekvenser:NK 164 Besöksfrekvenser:Tempo 165 Besöksfrekvenser:Åhlens 166 Besöksfrekvenser:Obs 167 Besöksfrekvenser:B&W 168 Besöksfrekvenser:Hennes/Mauritz 169 Besöksfrekvenser:Kapp-Ahl 170 Besöksfrekvenser:Gulins 171 Besöksfrekvenser:Ikea 172 Besöksfrekvenser:Åhlbergs 173 Besöksfrekvenser:Broddmans 174 Besöksfrekvenser:Daler 175 Besöksfrekvenser:Järnia 176 Besöksfrekvenser:Färgsam 177 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 178 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 179 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 180 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 181 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 182 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 183 Besöksfrekvenser:Bensinstation 184 Besöksfrekvenser:Postkontor 185 Besöksfrekvenser:Bankkontor 186 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 187 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 188 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Tidningsläsning: storstadspress 189 Läsfrekvenser:Aftonbladet 190 Läsfrekvenser:Arbetet 191 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 192 Läsfrekvenser:Expressen 193 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 194 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 195 Läsfrekvenser:Kvällsposten 196 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 197 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 198 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 199 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 200 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 201 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 202 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 203 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten 204 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 205 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 206 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 207 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 208 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 209 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 210 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 211 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 212 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 213 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 214 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning: veckotidningar 215 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 216 Läsfrekvenser för Allers 217 Läsfrekvenser för Damernas Värld 218 Läsfrekvenser för Femina 219 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 220 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 221 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 222 Läsfrekvenser för Husmodern 223 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 224 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 225 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 226 Läsfrekvenser för Land 227 Läsfrekvenser för Lektyr 228 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 229 Läsfrekvenser för Min Värld 230 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 231 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 232 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 233 Läsfrekvenser för Se 234 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 235 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 236 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 237 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 238 Läsfrekvenser för Vi 239 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning: 14-dagars- och månadstidningar 240 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 241 Läsfrekvenser för Motor 242 Läsfrekvenser för Motorföraren 243 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 244 Läsfrekvenser för Vi Bilägare 245 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 246 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 247 Läsfrekvenser för Det Bästa 248 Läsfrekvenser för Allt om Mat 249 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 250 Läsfrekvenser för Båt för Alla 251 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 252 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 253 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 254 Läsfrekvenser för Radio &Television 255 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 256 Läsfrekvenser för Vår Bostad 257 Läsfrekvenser för Aktuell Fotografi 258 Läsfrekvenser för Tidskrift för Hälsa 259 Läsfrekvenser för Antik & Auktion Tidningsläsning: landsortspress 260 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 261 Läsfrekvenser för - A-Pressen 262 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 263 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 264 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 265 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 266 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 267 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) Tidningsläsning: lokalpress 268 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 269 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Sundbyberg 270 Läsfrekvenser för - Huvudstadspredd Lidingö 271 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Mälarö 272 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderort 273 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 274 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 275 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 276 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 277 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 278 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SO 279 Läsfrekvenser för - Storstaden 280 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) 281 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderkuriren Köpvanor: veckotidningar 282 Köpfrekvenser för Allas Veckotidning 283 Köpfrekvenser för Allers 284 Köpfrekvenser för Damernas Värld 285 Köpfrekvenser för Femina 286 Köpfrekvenser för FIB-Aktuellt 287 Köpfrekvenser för Hemmets Journal 288 Köpfrekvenser för Hemmets Veckotidning 289 Köpfrekvenser för Husmodern 290 Köpfrekvenser för Hänt i Veckan 291 Köpfrekvenser för ICA-kuriren 292 Köpfrekvenser för Land 293 Köpfrekvenser för Lektyr 294 Köpfrekvenser för Min Värld 295 Köpfrekvenser för Mitt Livs Novell 296 Köpfrekvenser för Röster i Radio/TV 297 Köpfrekvenser för Saxons Veckotidning 298 Köpfrekvenser för Se 299 Köpfrekvenser för Svensk Damtidning 300 Köpfrekvenser för Veckojournalen 301 Köpfrekvenser för Vecko-Revyn 302 Köpfrekvenser för Vi 303 Köpfrekvenser för Året Runt Frekvenser för olika aktiviteter 304 Frekvenser - Gått i kyrkan 305 Frekvenser - Gått på föreningsmöte 306 Frekvenser - Sett sport i TV 307 Frekvenser - Besökt sportevenemang 308 Frekvenser - Hållit tal 309 Frekvenser - Druckit vin till maten 310 Frekvenser - Hyrt bil 311 Frekvenser - Haft arbete med hem Inköp av dagligvaror 312 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 313 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 314 Köpfrekvenser för Tandkräm 315 Köpfrekvenser för Tvål 316 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 317 Köpfrekvenser för Vanligt diskmedel 318 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 319 Köpfrekvenser för Tvättmedel 320 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 321 Köpfrekvenser för Kaffe Livsstilspåståenden 322 Attityder till: Nya Livsmedel 323 Attityder till: Nyheter 324 Attityder till: Hälsosam Mat 325 Attityder till: Boende 326 Attityder till: Intresseområden 327 Attityder till: Pengar 328 Attityder till: Oberoende 329 Attityder till: Familjegemenskap 330 Attityder till: Naturen 331 Attityder till: Karriären 332 Attityder till: Kvinnans plats 333 Attityder till: Priser 334 Attityder till: Städning 335 Attityder till: Barn 336 Attityder till: Rent i huset 337 Attityder till: Arbetet 338 Attityder till: Förenklingar 339 Attityder till: Annorlunda mat 340 Attityder till: Impulsköp 341 Attityder till: Titta i affärer 342 Attityder till: Kvalitetsvaror 343 Attityder till: Köpa-Sälja 344 Attityder till: Matlagning 345 Attityder till: Fester 346 Attityder till: Fritiden 347 Attityder till: Fritiden 348 Attityder till: Tuggummituggande 349 Attityder till: Religiösa frågor 350 Attityder till: Åsikter 351 Attityder till: Avkoppling 352 Attityder till: Pengar 353 Attityder till: Levnadsstandard 354 Attityder till: Bilar 355 Attityder till: Alkohol 356 Attityder till: Ansvar 357 Attityder till: Föreningar 358 Attityder till: Otrohet 359 Attityder till: Alkohol 360 Attityder till: Veckotidningar 361 Attityder till: Framtiden 362 Attityder till: Fester 363 Attityder till: Brottslingar 364 Attityder till: Lyx 365 Attityder till: Risker 366 Attityder till: Kärnkraftverk 367 Attityder till: Porrtidningar 368 Attityder till: Snygga kläder 369 Attityder till: Örtmediciner 370 Attityder till: proffsboxning Medlemskap i kooperationen 371 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp hos kooperationen 372 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs 373 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs 374 Id-nummer på ingående omgångar

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0033              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0033


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. DECEMBER 1983
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar. 001. HÖSTOMGÅNGEN (P-7005,P-7006,P-7007)
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 4776 475
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång Kod: 5 6 7 Frek: 1736 1711 1804
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD= 0 or GE 92 Regionskod Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 4 864 19 28 100 51 33 68 55 86 109 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 98 17 64 48 27 87 27 18 28 73 35 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 60 47 62 47 42 137 304 60 29 74 52 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 457 68 69 118 56 30 47 21 24 101 31 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 33 113 32 27 108 23 16 21 94 34 29 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 26 118 47 38 92 31 22 47 100 73 58 Kod: 66 67 68 69 70 92 93 Frek: 27 33 67 31 34 1 1
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 2 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Valid-n=5251 Min=0 Max=10 Mean=3.0 St.Dev=3.4
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 19 width 2 Födelseår Kod: 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Frek: 1 52 57 69 54 74 75 80 70 78 83 Kod: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 87 90 103 121 114 92 93 92 91 82 91 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 94 79 97 67 97 99 83 88 95 91 90 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 96 92 100 119 113 122 138 138 125 119 105 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Frek: 102 105 113 125 81 95 102 118 92 96 103 Kod: 61 67 69 71 72 73 91 Frek: 117 1 1 1 1 1 1
VAR 10 KÖN Loc 21 width 1 MD=2 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 2672 0. Man 2577 1. Kvinna 2 2. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 22 width 2 MD= 0 F.1b. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 539 01. 20-24 år 544 02. 25-29 år 636 03. 30-34 år 499 04. 35-39 år 457 05. 40-44 år 436 06. 45-49 år 450 07. 50-54 år 514 08. 55-59 år 405 09. 60-64 år 374 10. 65 år och äldre 11. Ej svar 397 00. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 24 width 1 MD=3 F.1c. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 1149 0. Ogift 3679 1. Gift eller sammanboende 405 2. Änka/änkling/frånskild 18 3. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSSTATUS Loc 25 width 1 MD=5 F.1d. Är Du själv: <Se F.1 för fullständig frågetext> 1805 0. Husfar 1968 1. Husmor 569 2. Son/dotter 121 3. Annan hushållsmedlem 578 4. Ensamboende 210 5. Ej svar
VAR 14 YRKE Loc 26 width 1 MD=6 F.1e. Förvärvsarbete/sysselsättning <Se F.1 för fullständig frågetext> 2747 0. Förvärvsarbete,heltid 852 1. Förvärvsarbete,deltid 547 2. Hemmafru 407 3. Studerande 495 4. Pensionär 187 5. Annan sysselsättning 16 6. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 27 width 1 MD=5 F.1f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 2317 0. Folkskola 850 1. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 571 2. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 870 3. Gymnasium eller motsvarande 573 4. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 70 5. Ej svar
VAR 16 ORTSTORLEK Loc 28 width 1 MD=8 F.1g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 283 0. Under 200 invånare 580 1. 200-1.999 515 2. 2.000-4.999 468 3. 5.000-9.999 705 4. 10.000-24.999 685 5. 25.000-49.999 617 6. 50.000-99.999 1142 7. 100.000 och däröver 256 8. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 29 width 1 MD=7 F.1h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 575 0. Insatslägenhet 1710 1. Hyrd lägenhet 2232 2. Egen villa/radhus 156 3. Hyrd villa/radhus 377 4. Jordbruksfastighet 73 5. Inneboende 107 6. Annan bostadsform 21 7. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 30 width 1 MD=5 F.1i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 950 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 987 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 666 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 526 3. Gör mer än hälften av alla inköp 2111 4. Gör alla eller nästan alla inköp 11 5. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 31 width 2 MD=10 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 3 4 10 Frek: 4843 384 12 2 1 9
VAR 20 2-6 ÅR Loc 33 width 2 MD=10 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 10 Frek: 4366 720 147 8 1 9
VAR 21 7-10 ÅR Loc 35 width 2 MD=10 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 10 Frek: 4389 743 105 4 1 9
VAR 22 11-14 ÅR Loc 37 width 2 MD=10 or GE 11 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 10 11 Frek: 4240 830 162 7 2 6 4
VAR 23 15-19 ÅR Loc 39 width 2 MD=10 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 6 10 Frek: 3994 946 280 20 1 10
VAR 24 20-67 ÅR Loc 41 width 2 MD=10 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 8 9 Frek: 184 896 3542 508 87 15 7 1 1 Kod: 10 Frek: 10
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 43 width 2 MD=10 or GE 11 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 7 10 11 Frek: 4856 273 99 6 3 2 1 9 2
VAR 26 TOTALANTAL Loc 45 width 2 MD= 0 or GE 10 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 16 622 1607 1134 1223 466 133 22 10 Kod: 9 10 Frek: 8 10
VAR 27 PERSONLIG INKOMST Loc 47 width 1 MD=7 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 708 0. Under 10.000 1037 1. 10.000-30.000 1248 2. 30.000-50.000 1427 3. 50.000-70.000 404 4. 70.000-90.000 107 5. 90.000-110.000 96 6. Över 110.000 224 7. Ej svar
VAR 28 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 48 width 1 MD=7 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 42 0. Under 10.000 325 1. 10.000-30.000 683 2. 30.000-50.000 1053 3. 50.000-70.000 929 4. 70.000-90.000 769 5. 90.000-110.000 875 6. Över 110.000 575 7. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 49 width 1 MD=2 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 3323 0. Ja 1298 1. Nej 630 2. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL Loc 50 width 1 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5a. I hushållet finns:...st personbilar Faktiska värdet är kodat. Valid-n=5251 Min=0 Max=8 Mean=1.1 St.Dev=0.9
VAR 31 FINNS:HUSVAGN Loc 51 width 1 MD=2 F.5b. I hushållet finns:husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 4941 0. Finns ej 268 1. Finns 42 2. Ej svar
VAR 32 FINNS:FRITIDSHUS Loc 52 width 1 MD=2 F.5c. I hushållet finns:fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 4011 0. Finns ej 1199 1. Finns 41 2. Ej svar
VAR 33 FINNS:RODDBÅT/EKA/LIKN. Loc 53 width 1 MD=2 F.5d. I hushållet finns:roddbåt/eka/el.likn. <Se F.5 för fullständig frågetext> 4278 0. Finns ej 932 1. Finns 41 2. Ej svar
VAR 34 FINNS:MOTORBÅT Loc 54 width 1 MD=2 F.5e. I hushållet finns:motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 4613 0. Finns ej 597 1. Finns 41 2. Ej svar
VAR 35 FINNS:SEGELBÅT Loc 55 width 1 MD=2 F.5f. I hushållet finns:segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 5035 0. Finns ej 175 1. Finns 41 2. Ej svar
VAR 36 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 56 width 1 MD=2 F.5g. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 2207 0. Finns ej 3003 1. Finns 41 2. Ej svar
VAR 37 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 57 width 1 MD=2 F.5h. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 3609 0. Finns ej 1601 1. Finns 41 2. Ej svar
VAR 38 FINNS:FILMKAMERA Loc 58 width 1 MD=2 F.5i. I hushållet finns:filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 3978 0. Finns ej 1232 1. Finns 41 2. Ej svar
VAR 39 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 59 width 1 MD=2 F.5j. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 4107 0. Finns ej 1103 1. Finns 41 2. Ej svar
VAR 40 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 60 width 1 MD=2 F.5k. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 4143 0. Finns ej 1067 1. Finns 41 2. Ej svar
VAR 41 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 61 width 1 MD=2 F.5l. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 3045 0. Finns ej 2165 1. Finns 41 2. Ej svar
VAR 42 FINNS:SVART-VIT TV Loc 62 width 1 MD=2 F.5m. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 2701 0. Finns ej 2509 1. Finns 41 2. Ej svar
VAR 43 FINNS:FÄRG-TV Loc 63 width 1 MD=2 F.5n. I hushållet finns:färg-tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 1441 0. Finns ej 3769 1. Finns 41 2. Ej svar
VAR 44 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 64 width 1 MD=2 F.5o. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 804 0. Finns ej 4405 1. Finns 42 2. Ej svar
VAR 45 FINNS:DISKMASKIN Loc 65 width 1 MD=2 F.5p. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 3723 0. Finns ej 1486 1. Finns 42 2. Ej svar
VAR 46 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 66 width 1 MD=2 F.5q. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1591 0. Finns ej 3618 1. Finns 42 2. Ej svar
VAR 47 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=2 F.5r. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 1698 0. Finns ej 3511 1. Finns 42 2. Ej svar
VAR 48 FINNS:MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 68 width 1 MD=2 F.5s. I hushållet finns:motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 3424 0. Finns ej 1783 1. Finns 44 2. Ej svar
VAR 49 FINNS:SPISFLÄKT Loc 69 width 1 MD=2 F.5t. I hushållet finns:spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 2071 0. Finns ej 3137 1. Finns 43 2. Ej svar
VAR 50 FINNS:HUND Loc 70 width 1 MD=2 F.5u. I hushållet finns:hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 4111 0. Finns ej 1097 1. Finns 43 2. Ej svar
VAR 51 FINNS:KATT Loc 71 width 1 MD=2 F.5v. I hushållet finns:katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 4376 0. Finns ej 821 1. Finns 54 2. Ej svar
VAR 52 AVSER ATT KÖPA1 Loc 72 width 2 F.6. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a. Första understrykningen 521 00. Fabriksny bil 1168 01. Begagnad bil 103 02. Moped 35 03. Nytt fritidshus 47 04. Begagnat fritidshus 100 05. Ny villa 59 06. Begagnad villa 196 07. Köksfläkt 144 08. Elektrisk spis 129 09. Diskmaskin 1360 10. Ej svar på fråga 6 1389 11. Ej svar på fråga 6, 7, 8
VAR 53 AVSER ATT KÖPA1 Loc 74 width 2 F.6b. Andra understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 40 01. Begagnad bil 83 02. Moped 18 03. Nytt fritidshus 35 04. Begagnat fritidshus 85 05. Ny villa 83 06. Begagnad villa 128 07. Köksfläkt 160 08. Elektrisk spis 124 09. Diskmaskin 1747 00. Frågan ej tillämplig 1360 10. Ej svar på fråga 6 1388 11. Ej svar på fråga 6, 7, 8
VAR 54 AVSER ATT KÖPA1 Loc 76 width 2 F.6c. Tredje understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 3 02. Moped 03. Nytt fritidshus 2 04. Begagnat fritidshus 10 05. Ny villa 21 06. Begagnad villa 40 07. Köksfläkt 73 08. Elektrisk spis 76 09. Diskmaskin 2278 00. Frågan ej tillämplig 1360 10. Ej svar på fråga 6 1388 11. Ej svar på fråga 6, 7, 8
VAR 55 AVSER ATT KÖPA1 Loc 78 width 2 F.6d. Fjärde understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 8 07. Köksfläkt 27 08. Elektrisk spis 36 09. Diskmaskin 2430 00. Frågan ej tillämplig 1360 10. Ej svar på fråga 6 1388 11. Ej svar på fråga 6, 7, 8
VAR 56 AVSER ATT KÖPA1 Loc 80 width 2 F.6e. Femte understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 6 08. Elektrisk spis 22 09. Diskmaskin 2475 00. Frågan ej tillämplig 1359 10. Ej svar på fråga 6 1388 11. Ej svar på fråga 6, 7, 8
VAR 57 AVSER ATT KÖPA2 Loc 82 width 2 F.7. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.7a. Första understrykningen 492 00. Tvättmaskin 184 01. Frysbox 186 02. Frysskåp 318 03. Fiskeutrustning 356 04. Elektrisk rakapparat 103 05. Skrivmaskin 137 06. Stillbildskamera 106 07. Filmkamera 57 08. Projektor 117 09. Elektrisk symaskin 1808 10. Ej svar på fråga 7 1387 11. Ej svar på fråga 6, 7, 8
VAR 58 AVSER ATT KÖPA2 Loc 84 width 2 F.7b. Andra understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 69 01. Frysbox 65 02. Frysskåp 75 03. Fiskeutrustning 150 04. Elektrisk rakapparat 58 05. Skrivmaskin 76 06. Stillbildskamera 56 07. Filmkamera 70 08. Projektor 89 09. Elektrisk symaskin 1350 00. Frågan ej tillämplig 1806 10. Ej svar på fråga 7 1387 11. Ej svar på fråga 6, 7, 8
VAR 59 AVSER ATT KÖPA2 Loc 86 width 2 F.7c. Tredje understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 25 02. Frysskåp 16 03. Fiskeutrustning 32 04. Elektrisk rakapparat 23 05. Skrivmaskin 30 06. Stillbildskamera 34 07. Filmkamera 39 08. Projektor 34 09. Elektrisk symaskin 1825 00. Frågan ej tillämplig 1806 10. Ej svar på fråga 7 1387 11. Ej svar på fråga 6, 7, 8
VAR 60 AVSER ATT KÖPA2 Loc 88 width 2 F.7d. Fjärde understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 3 03. Fiskeutrustning 9 04. Elektrisk rakapparat 3 05. Skrivmaskin 8 06. Stillbildskamera 8 07. Filmkamera 31 08. Projektor 17 09. Elektrisk symaskin 1979 00. Frågan ej tillämplig 1806 10. Ej svar på fråga 7 1387 11. Ej svar på fråga 6, 7, 8
VAR 61 AVSER ATT KÖPA2 Loc 90 width 2 F.7e. Femte understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 2 04. Elektrisk rakapparat 3 05. Skrivmaskin 1 06. Stillbildskamera 2 07. Filmkamera 8 08. Projektor 7 09. Elektrisk symaskin 2036 00. Frågan ej tillämplig 1805 10. Ej svar på fråga 7 1387 11. Ej svar på fråga 6, 7, 8
VAR 62 AVSER ATT KÖPA3 Loc 92 width 2 F.8. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.8a. Första understrykningen 480 00. Transistorradio 50 01. Husvagn 453 02. Stereoanläggning 53 03. Svart/vit tv 478 04. Färg-tv 241 05. Elektrisk kaffebryggare 145 06. Motorgräsklippare 271 07. Dammsugare 60 08. Motorbåt 28 09. Segelbåt 1605 10. Ej svar på fråga 8 1387 11. Ej svar på fråga 6, 7, 8
VAR 63 AVSER ATT KÖPA3 Loc 94 width 2 F.8b. Andra understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 6 01. Husvagn 73 02. Stereoanläggning 29 03. Svart/vit tv 135 04. Färg-tv 133 05. Elektrisk kaffebryggare 94 06. Motorgräsklippare 187 07. Dammsugare 31 08. Motorbåt 29 09. Segelbåt 1542 00. Frågan ej tillämplig 1605 10. Ej svar på fråga 8 1387 11. Ej svar på fråga 6, 7, 8
VAR 64 AVSER ATT KÖPA3 Loc 96 width 2 F.8c. Tredje understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 1 02. Stereoanläggning 4 03. Svart/vit tv 26 04. Färg-tv 24 05. Elektrisk kaffebryggare 23 06. Motorgräsklippare 93 07. Dammsugare 25 08. Motorbåt 14 09. Segelbåt 2049 00. Frågan ej tillämplig 1605 10. Ej svar på fråga 8 1387 11. Ej svar på fråga 6, 7, 8
VAR 65 AVSER ATT KÖPA3 Loc 98 width 2 F.8d. Fjärde understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 04. Färg-tv 6 05. Elektrisk kaffebryggare 6 06. Motorgräsklippare 16 07. Dammsugare 11 08. Motorbåt 5 09. Segelbåt 2215 00. Frågan ej tillämplig 1605 10. Ej svar på fråga 8 1387 11. Ej svar på fråga 6, 7, 8
VAR 66 AVSER ATT KÖPA3 Loc 100 width 2 F.8e. Femte understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 04. Färg-tv 05. Elektrisk kaffebryggare 2 06. Motorgräsklippare 3 07. Dammsugare 3 08. Motorbåt 1 09. Segelbåt 2250 00. Frågan ej tillämplig 1605 10. Ej svar på fråga 8 1387 11. Ej svar på fråga 6, 7, 8
VAR 67 ALKOHOLVANOR Loc 102 width 1 MD=7 or GE 9 F.9. Hur skulle Du vilja beteckna Ditt eget nuvarande bruk av alkohol? Med alkoholhaltiga drycker avses öl klass II(folköl), starköl, vin och sprit. Markera med ett kryss! 559 1. Avstår helt 1597 2. Mycket måttligt bruk 917 3. Ganska måttligt bruk 274 4. Dricker ungefär vad jag tål 41 5. Dricker egentligen mer än jag tål 34 6. Tveksam, vet ej 1804 7. Frågan ej ställd 25 9. Ej svar
VAR 68 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 103 width 2 MD=11 or GE 99 F.10. Är Du medlem i någon förening eller klubb? Iså fall vilken eller vilka? (Frågan är endast ställd till de 3.447 individer som ingår i P-7005 och P-7006) F.10a. Första krysset 1757 01. Fackförening 152 02. Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 75 03. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 38 04. Annan kyrklig, religiös förening 351 05. Idrotts- eller sportförening 35 06. Motorförening 37 07. Sång- eller musikförening 21 08. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 264 09. Annan förening 698 10. Nej, är inte medlem i någon förening 1804 11. Frågan ej ställd 19 99. Ej svar
VAR 69 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 105 width 2 MD=11 or GE 99 F.10b. Andra krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Fackförening 231 02. Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 46 03. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 44 04. Annan kyrklig, religiös förening 485 05. Idrotts- eller sportförening 104 06. Motorförening 48 07. Sång- eller musikförening 41 08. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 257 09. Annan förening 699 10. Nej, är inte medlem i någon förening 1804 11. Frågan ej ställd 1492 99. Ej svar
VAR 70 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 107 width 2 MD=11 or GE 99 F.10c. Tredje krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Fackförening 02. Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 6 03. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 9 04. Annan kyrklig, religiös förening 102 05. Idrotts- eller sportförening 52 06. Motorförening 29 07. Sång- eller musikförening 40 08. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 161 09. Annan förening 699 10. Nej, är inte medlem i någon förening 1804 11. Frågan ej ställd 2349 99. Ej svar
VAR 71 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 109 width 2 MD=11 or GE 99 F.10d. Fjärde krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Fackförening 02. Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 03. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 2 04. Annan kyrklig, religiös förening 4 05. Idrotts- eller sportförening 12 06. Motorförening 8 07. Sång- eller musikförening 13 08. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 48 09. Annan förening 702 10. Nej, är inte medlem i någon förening 1804 11. Frågan ej ställd 2658 99. Ej svar
VAR 72 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 111 width 2 MD=11 or GE 99 F.10e. Femte krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Fackförening 02. Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 03. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 04. Annan kyrklig, religiös förening 1 05. Idrotts- eller sportförening 06. Motorförening 1 07. Sång- eller musikförening 1 08. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 4 09. Annan förening 328 10. Nej, är inte medlem i någon förening 1804 11. Frågan ej ställd 3112 99. Ej svar
VAR 73 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 113 width 2 MD=11 or GE 99 F.10f. Sjätte krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Fackförening 02. Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 03. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 04. Annan kyrklig, religiös förening 05. Idrotts- eller sportförening 2 06. Motorförening 07. Sång- eller musikförening 1 08. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 3 09. Annan förening 328 10. Nej, är inte medlem i någon förening 1804 11. Frågan ej ställd 3113 99. Ej svar
VAR 74 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 115 width 2 MD=11 or GE 99 F.10g. Sjunde krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> 3 01. Fackförening 3 02. Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 18 03. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 04. Annan kyrklig, religiös förening 05. Idrotts- eller sportförening 06. Motorförening 07. Sång- eller musikförening 08. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 23 09. Annan förening 328 10. Nej, är inte medlem i någon förening 1804 11. Frågan ej ställd 3072 99. Ej svar
VAR 75 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 117 width 2 MD=11 or GE 99 F.10h. Åttonde krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Fackförening 02. Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 1 03. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 04. Annan kyrklig, religiös förening 05. Idrotts- eller sportförening 06. Motorförening 07. Sång- eller musikförening 08. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 8 09. Annan förening 10. Nej, är inte medlem i någon förening 1804 11. Frågan ej ställd 3438 99. Ej svar
VAR 76 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 119 width 1 MD=8 F.11. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.11.1. Miljövårdsfrågor 60 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 207 3. Något ointresserad 210 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1616 5. Något intresserad 1844 6. Ganska intresserad 1092 7. Mycket intresserad 97 8. Ej svar
VAR 77 HÄLSONYTTIG MAT Loc 120 width 1 MD=8 F.11.2. Hälsonyttig mat <Se F.11 för fullständig frågetext> 150 1. Mycket ointresserad 251 2. Ganska ointresserad 262 3. Något ointresserad 283 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1439 5. Något intresserad 1572 6. Ganska intresserad 1204 7. Mycket intresserad 90 8. Ej svar
VAR 78 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 121 width 1 MD=8 F.11.3. Sjukdomar och hälsa <Se F.11 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 256 3. Något ointresserad 308 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1367 5. Något intresserad 1623 6. Ganska intresserad 1342 7. Mycket intresserad 132 8. Ej svar
VAR 79 BANTNINGSTIPS Loc 122 width 1 MD=8 F.11.4. Bantningstips <Se F.11 för fullständig frågetext> 1564 1. Mycket ointresserad 650 2. Ganska ointresserad 438 3. Något ointresserad 438 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1155 5. Något intresserad 489 6. Ganska intresserad 368 7. Mycket intresserad 149 8. Ej svar
VAR 80 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 123 width 1 MD=8 F.11.5. Hushålla ekonomiskt <Se F.11 för fullständig frågetext> 92 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 203 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1023 5. Något intresserad 1782 6. Ganska intresserad 1802 7. Mycket intresserad 93 8. Ej svar
VAR 81 POLITIK Loc 124 width 1 MD=8 F.11.6. Politik <Se F.11 för fullständig frågetext> 377 1. Mycket ointresserad 303 2. Ganska ointresserad 362 3. Något ointresserad 258 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1842 5. Något intresserad 1370 6. Ganska intresserad 654 7. Mycket intresserad 85 8. Ej svar
VAR 82 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 125 width 1 MD=8 F.11.7. Sociala rättigheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 130 1. Mycket ointresserad 188 2. Ganska ointresserad 286 3. Något ointresserad 359 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1749 5. Något intresserad 1550 6. Ganska intresserad 889 7. Mycket intresserad 100 8. Ej svar
VAR 83 SKATTEFRÅGOR Loc 126 width 1 MD=8 F.11.8. Skattefrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> 140 1. Mycket ointresserad 210 2. Ganska ointresserad 311 3. Något ointresserad 382 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1532 5. Något intresserad 1510 6. Ganska intresserad 1036 7. Mycket intresserad 130 8. Ej svar
VAR 84 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 127 width 1 MD=8 F.11.9. Samlevnadsfrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> 221 1. Mycket ointresserad 248 2. Ganska ointresserad 354 3. Något ointresserad 718 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1567 5. Något intresserad 1300 6. Ganska intresserad 686 7. Mycket intresserad 157 8. Ej svar
VAR 85 VIDAREUTBILDNING Loc 128 width 1 MD=8 F.11.10. Vidareutbildning <Se F.11 för fullständig frågetext> 343 1. Mycket ointresserad 299 2. Ganska ointresserad 427 3. Något ointresserad 645 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1556 5. Något intresserad 1122 6. Ganska intresserad 728 7. Mycket intresserad 131 8. Ej svar
VAR 86 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 129 width 1 MD=8 F.11.11. Religions-och trosfrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> 1190 1. Mycket ointresserad 651 2. Ganska ointresserad 586 3. Något ointresserad 661 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1115 5. Något intresserad 531 6. Ganska intresserad 413 7. Mycket intresserad 104 8. Ej svar
VAR 87 ARBETSMARKNADEN Loc 130 width 1 MD=8 F.11.12. Arbetsmarknaden <Se F.11 för fullständig frågetext> 123 1. Mycket ointresserad 176 2. Ganska ointresserad 279 3. Något ointresserad 434 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1566 5. Något intresserad 1553 6. Ganska intresserad 968 7. Mycket intresserad 152 8. Ej svar
VAR 88 VILLA/EGET HEM Loc 131 width 1 MD=8 F.11.13. Villa/eget hem <Se F.11 för fullständig frågetext> 226 1. Mycket ointresserad 149 2. Ganska ointresserad 167 3. Något ointresserad 360 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 713 5. Något intresserad 1233 6. Ganska intresserad 2267 7. Mycket intresserad 136 8. Ej svar
VAR 89 FRITIDSHUS Loc 132 width 1 MD=8 F.11.14. Fritidshus <Se F.11 för fullständig frågetext> 715 1. Mycket ointresserad 401 2. Ganska ointresserad 389 3. Något ointresserad 700 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1046 5. Något intresserad 793 6. Ganska intresserad 1051 7. Mycket intresserad 156 8. Ej svar
VAR 90 PERSONBILAR Loc 133 width 1 MD=8 F.11.15. Personbilar <Se F.11 för fullständig frågetext> 500 1. Mycket ointresserad 308 2. Ganska ointresserad 313 3. Något ointresserad 377 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1507 5. Något intresserad 1237 6. Ganska intresserad 894 7. Mycket intresserad 115 8. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 134 width 1 MD=8 F.11.16. Heminredning <Se F.11 för fullständig frågetext> 131 1. Mycket ointresserad 163 2. Ganska ointresserad 263 3. Något ointresserad 286 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1400 5. Något intresserad 1563 6. Ganska intresserad 1350 7. Mycket intresserad 95 8. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 135 width 1 MD=8 F.11.17. Modenyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 721 1. Mycket ointresserad 552 2. Ganska ointresserad 500 3. Något ointresserad 429 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1561 5. Något intresserad 875 6. Ganska intresserad 506 7. Mycket intresserad 107 8. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 136 width 1 MD=8 F.11.18. Matvarunyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 426 1. Mycket ointresserad 494 2. Ganska ointresserad 525 3. Något ointresserad 524 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1478 5. Något intresserad 1065 6. Ganska intresserad 606 7. Mycket intresserad 133 8. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 137 width 1 MD=8 F.11.19. Barnavård <Se F.11 för fullständig frågetext> 441 1. Mycket ointresserad 339 2. Ganska ointresserad 354 3. Något ointresserad 642 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1286 5. Något intresserad 1119 6. Ganska intresserad 915 7. Mycket intresserad 155 8. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 138 width 1 MD=8 F.11.20. Skönhetsvård <Se F.11 för fullständig frågetext> 1134 1. Mycket ointresserad 571 2. Ganska ointresserad 547 3. Något ointresserad 587 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1404 5. Något intresserad 639 6. Ganska intresserad 242 7. Mycket intresserad 127 8. Ej svar
VAR 96 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 139 width 1 MD=8 F.11.21. Stereoanläggningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 702 1. Mycket ointresserad 401 2. Ganska ointresserad 439 3. Något ointresserad 492 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1550 5. Något intresserad 954 6. Ganska intresserad 599 7. Mycket intresserad 114 8. Ej svar
VAR 97 HUSHÅLLSMASKINER Loc 140 width 1 MD=8 F.11.22. Hushållsmaskiner <Se F.11 för fullständig frågetext> 378 1. Mycket ointresserad 359 2. Ganska ointresserad 472 3. Något ointresserad 500 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1789 5. Något intresserad 1141 6. Ganska intresserad 490 7. Mycket intresserad 122 8. Ej svar
VAR 98 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 141 width 1 MD=8 F.11.23. Fotoutrustningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 822 1. Mycket ointresserad 538 2. Ganska ointresserad 623 3. Något ointresserad 615 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1498 5. Något intresserad 684 6. Ganska intresserad 327 7. Mycket intresserad 144 8. Ej svar
VAR 99 MOTORCYKLAR Loc 142 width 1 MD=8 F.11.24. Motorcyklar <Se F.11 för fullständig frågetext> 2462 1. Mycket ointresserad 458 2. Ganska ointresserad 441 3. Något ointresserad 640 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 601 5. Något intresserad 278 6. Ganska intresserad 223 7. Mycket intresserad 148 8. Ej svar
VAR 100 KRUKVÄXTER Loc 143 width 1 MD=8 F.11.25. Krukväxter <Se F.11 för fullständig frågetext> 499 1. Mycket ointresserad 317 2. Ganska ointresserad 351 3. Något ointresserad 314 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1200 5. Något intresserad 1199 6. Ganska intresserad 1306 7. Mycket intresserad 65 8. Ej svar
VAR 101 MEDEL MOT MJÄLL Loc 144 width 1 MD=8 F.11.26. Medel mot mjäll <Se F.11 för fullständig frågetext> 1592 1. Mycket ointresserad 545 2. Ganska ointresserad 444 3. Något ointresserad 855 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 979 5. Något intresserad 388 6. Ganska intresserad 319 7. Mycket intresserad 129 8. Ej svar
VAR 102 HUNDARS SKÖTSEL Loc 145 width 1 MD=8 F.11.27. Hundars skötsel <Se F.11 för fullständig frågetext> 1771 1. Mycket ointresserad 426 2. Ganska ointresserad 344 3. Något ointresserad 580 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 778 5. Något intresserad 548 6. Ganska intresserad 691 7. Mycket intresserad 113 8. Ej svar
VAR 103 KATTERS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=8 F.11.28. Katters skötsel <Se F.11 för fullständig frågetext> 2175 1. Mycket ointresserad 465 2. Ganska ointresserad 371 3. Något ointresserad 675 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 704 5. Något intresserad 371 6. Ganska intresserad 367 7. Mycket intresserad 123 8. Ej svar
VAR 104 MOTIONERA Loc 147 width 1 MD=8 F.11.29. Motionera <Se F.11 för fullständig frågetext> 199 1. Mycket ointresserad 152 2. Ganska ointresserad 228 3. Något ointresserad 197 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1582 5. Något intresserad 1562 6. Ganska intresserad 1242 7. Mycket intresserad 89 8. Ej svar
VAR 105 IDROTTA Loc 148 width 1 MD=8 F.11.30. Idrotta <Se F.11 för fullständig frågetext> 657 1. Mycket ointresserad 380 2. Ganska ointresserad 559 3. Något ointresserad 484 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1392 5. Något intresserad 841 6. Ganska intresserad 820 7. Mycket intresserad 118 8. Ej svar
VAR 106 LAGA MAT Loc 149 width 1 MD=8 F.11.31. Laga mat <Se F.11 för fullständig frågetext> 214 1. Mycket ointresserad 210 2. Ganska ointresserad 268 3. Något ointresserad 211 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1349 5. Något intresserad 1591 6. Ganska intresserad 1357 7. Mycket intresserad 51 8. Ej svar
VAR 107 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 150 width 1 MD=8 F.11.32. Pröva nya maträtter <Se F.11 för fullständig frågetext> 265 1. Mycket ointresserad 215 2. Ganska ointresserad 287 3. Något ointresserad 312 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1310 5. Något intresserad 1430 6. Ganska intresserad 1345 7. Mycket intresserad 87 8. Ej svar
VAR 108 BAKA Loc 151 width 1 MD=8 F.11.33. Baka <Se F.11 för fullständig frågetext> 641 1. Mycket ointresserad 365 2. Ganska ointresserad 449 3. Något ointresserad 444 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1005 5. Något intresserad 1041 6. Ganska intresserad 1232 7. Mycket intresserad 74 8. Ej svar
VAR 109 HA GÄSTER Loc 152 width 1 MD=8 F.11.34. Ha gäster <Se F.11 för fullständig frågetext> 132 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 220 3. Något ointresserad 231 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1613 5. Något intresserad 1854 6. Ganska intresserad 972 7. Mycket intresserad 105 8. Ej svar
VAR 110 KÖRA BIL Loc 153 width 1 MD=8 F.11.35. Köra bil <Se F.11 för fullständig frågetext> 598 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 193 3. Något ointresserad 472 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 953 5. Något intresserad 1365 6. Ganska intresserad 1435 7. Mycket intresserad 97 8. Ej svar
VAR 111 JOBBA MED BILAR Loc 154 width 1 MD=8 F.11.36. Jobba med bilar <Se F.11 för fullständig frågetext> 1752 1. Mycket ointresserad 408 2. Ganska ointresserad 440 3. Något ointresserad 618 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 958 5. Något intresserad 506 6. Ganska intresserad 449 7. Mycket intresserad 120 8. Ej svar
VAR 112 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 155 width 1 MD=8 F.11.37. Arbeta i trädgården <Se F.11 för fullständig frågetext> 476 1. Mycket ointresserad 240 2. Ganska ointresserad 315 3. Något ointresserad 388 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1240 5. Något intresserad 1382 6. Ganska intresserad 1114 7. Mycket intresserad 96 8. Ej svar
VAR 113 FOTOGRAFERA Loc 156 width 1 MD=8 F.11.38. Fotografera <Se F.11 för fullständig frågetext> 692 1. Mycket ointresserad 337 2. Ganska ointresserad 443 3. Något ointresserad 485 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1772 5. Något intresserad 933 6. Ganska intresserad 474 7. Mycket intresserad 115 8. Ej svar
VAR 114 SMALFILMA Loc 157 width 1 MD=8 F.11.39. Smalfilma <Se F.11 för fullständig frågetext> 1535 1. Mycket ointresserad 509 2. Ganska ointresserad 564 3. Något ointresserad 1171 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 749 5. Något intresserad 374 6. Ganska intresserad 214 7. Mycket intresserad 135 8. Ej svar
VAR 115 SPORTFISKA Loc 158 width 1 MD=8 F.11.40. Sportfiska <Se F.11 för fullständig frågetext> 1586 1. Mycket ointresserad 321 2. Ganska ointresserad 354 3. Något ointresserad 625 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 940 5. Något intresserad 667 6. Ganska intresserad 655 7. Mycket intresserad 103 8. Ej svar
VAR 116 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 159 width 1 MD=8 F.11.41. Lyssna på popmusik <Se F.11 för fullständig frågetext> 1196 1. Mycket ointresserad 466 2. Ganska ointresserad 443 3. Något ointresserad 227 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1336 5. Något intresserad 807 6. Ganska intresserad 683 7. Mycket intresserad 93 8. Ej svar
VAR 117 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 160 width 1 MD=8 F.11.42. Lyssna på klassisk musik <Se F.11 för fullständig frågetext> 888 1. Mycket ointresserad 497 2. Ganska ointresserad 513 3. Något ointresserad 301 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1581 5. Något intresserad 918 6. Ganska intresserad 458 7. Mycket intresserad 95 8. Ej svar
VAR 118 GÅ PÅ TEATER Loc 161 width 1 MD=8 F.11.43. Gå på teater <Se F.11 för fullständig frågetext> 658 1. Mycket ointresserad 380 2. Ganska ointresserad 448 3. Något ointresserad 516 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1569 5. Något intresserad 1072 6. Ganska intresserad 499 7. Mycket intresserad 109 8. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 162 width 1 MD=8 F.11.44. Gå på konstutställning <Se F.11 för fullständig frågetext> 1100 1. Mycket ointresserad 556 2. Ganska ointresserad 625 3. Något ointresserad 585 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1228 5. Något intresserad 678 6. Ganska intresserad 343 7. Mycket intresserad 136 8. Ej svar
VAR 120 LÄSA BÖCKER Loc 163 width 1 MD=8 F.11.45. Läsa böcker <Se F.11 för fullständig frågetext> 222 1. Mycket ointresserad 173 2. Ganska ointresserad 259 3. Något ointresserad 170 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1399 5. Något intresserad 1372 6. Ganska intresserad 1599 7. Mycket intresserad 57 8. Ej svar
VAR 121 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 164 width 1 MD=8 F.11.46. Läsa populärtidningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 671 1. Mycket ointresserad 431 2. Ganska ointresserad 563 3. Något ointresserad 634 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1679 5. Något intresserad 804 6. Ganska intresserad 316 7. Mycket intresserad 153 8. Ej svar
VAR 122 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 165 width 1 MD=8 F.11.47. Köpa på postorder <Se F.11 för fullständig frågetext> 1651 1. Mycket ointresserad 670 2. Ganska ointresserad 631 3. Något ointresserad 560 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1196 5. Något intresserad 322 6. Ganska intresserad 115 7. Mycket intresserad 106 8. Ej svar
VAR 123 SY KLÄDER Loc 166 width 1 MD=8 F.11.48. Sy kläder <Se F.11 för fullständig frågetext> 2182 1. Mycket ointresserad 423 2. Ganska ointresserad 375 3. Något ointresserad 457 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 806 5. Något intresserad 473 6. Ganska intresserad 424 7. Mycket intresserad 111 8. Ej svar
VAR 124 HANDARBETA Loc 167 width 1 MD=8 F.11.49. Handarbeta <Se F.11 för fullständig frågetext> 1789 1. Mycket ointresserad 303 2. Ganska ointresserad 262 3. Något ointresserad 336 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 689 5. Något intresserad 689 6. Ganska intresserad 1096 7. Mycket intresserad 87 8. Ej svar
VAR 125 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 168 width 1 MD=8 F.11.50. Träffa nya människor <Se F.11 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket ointresserad 100 2. Ganska ointresserad 178 3. Något ointresserad 291 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1496 5. Något intresserad 1741 6. Ganska intresserad 1264 7. Mycket intresserad 92 8. Ej svar
VAR 126 SNICKRA Loc 169 width 1 MD=8 F.11.51. Snickra <Se F.11 för fullständig frågetext> 996 1. Mycket ointresserad 353 2. Ganska ointresserad 406 3. Något ointresserad 554 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1161 5. Något intresserad 919 6. Ganska intresserad 755 7. Mycket intresserad 107 8. Ej svar
VAR 127 MÅLA HEMMA Loc 170 width 1 MD=8 F.11.52. Måla hemma <Se F.11 för fullständig frågetext> 554 1. Mycket ointresserad 255 2. Ganska ointresserad 350 3. Något ointresserad 400 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1611 5. Något intresserad 1209 6. Ganska intresserad 775 7. Mycket intresserad 97 8. Ej svar
VAR 128 JAGA Loc 171 width 1 MD=8 F.11.53. Jaga <Se F.11 för fullständig frågetext> 2914 1. Mycket ointresserad 332 2. Ganska ointresserad 265 3. Något ointresserad 744 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 320 5. Något intresserad 197 6. Ganska intresserad 344 7. Mycket intresserad 135 8. Ej svar
VAR 129 FRILUFTSLIV Loc 172 width 1 MD=8 F.11.54. Friluftsliv <Se F.11 för fullständig frågetext> 237 1. Mycket ointresserad 101 2. Ganska ointresserad 189 3. Något ointresserad 226 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1343 5. Något intresserad 1587 6. Ganska intresserad 1449 7. Mycket intresserad 119 8. Ej svar
VAR 130 ÅKA SLALOM Loc 173 width 1 MD=8 F.11.55. Åka slalom <Se F.11 för fullständig frågetext> 2241 1. Mycket ointresserad 384 2. Ganska ointresserad 341 3. Något ointresserad 917 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 600 5. Något intresserad 286 6. Ganska intresserad 356 7. Mycket intresserad 126 8. Ej svar
VAR 131 ÅKA MOTORBÅT Loc 174 width 1 MD=8 F.11.56. Åka motorbåt <Se F.11 för fullständig frågetext> 1180 1. Mycket ointresserad 331 2. Ganska ointresserad 370 3. Något ointresserad 628 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1224 5. Något intresserad 768 6. Ganska intresserad 633 7. Mycket intresserad 117 8. Ej svar
VAR 132 SEGLA Loc 175 width 1 MD=8 F.11.57. Segla <Se F.11 för fullständig frågetext> 1620 1. Mycket ointresserad 415 2. Ganska ointresserad 431 3. Något ointresserad 1002 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 764 5. Något intresserad 421 6. Ganska intresserad 465 7. Mycket intresserad 133 8. Ej svar
VAR 133 CAMPA Loc 176 width 1 MD=8 F.11.58. Campa <Se F.11 för fullständig frågetext> 1025 1. Mycket ointresserad 349 2. Ganska ointresserad 369 3. Något ointresserad 492 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1314 5. Något intresserad 954 6. Ganska intresserad 618 7. Mycket intresserad 130 8. Ej svar
VAR 134 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 177 width 1 MD=8 F.11.59. Semestra utomlands <Se F.11 för fullständig frågetext> 601 1. Mycket ointresserad 212 2. Ganska ointresserad 237 3. Något ointresserad 449 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 948 5. Något intresserad 1115 6. Ganska intresserad 1567 7. Mycket intresserad 122 8. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA I SVERIGE Loc 178 width 1 MD=8 F.11.60. Semestra i Sverige <Se F.11 för fullständig frågetext> 106 1. Mycket ointresserad 39 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 134 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 947 5. Något intresserad 1837 6. Ganska intresserad 2031 7. Mycket intresserad 65 8. Ej svar
VAR 136 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 179 width 1 MD=8 F.11.61. Pröva nya produkter <Se F.11 för fullständig frågetext> 269 1. Mycket ointresserad 243 2. Ganska ointresserad 388 3. Något ointresserad 738 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1895 5. Något intresserad 999 6. Ganska intresserad 594 7. Mycket intresserad 125 8. Ej svar
VAR 137 VARA BORTBJUDEN Loc 180 width 1 MD=8 F.11.62. Vara bortbjuden <Se F.11 för fullständig frågetext> 126 1. Mycket ointresserad 126 2. Ganska ointresserad 263 3. Något ointresserad 246 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1635 5. Något intresserad 1735 6. Ganska intresserad 1022 7. Mycket intresserad 98 8. Ej svar
VAR 138 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 181 width 1 MD=8 F.11.63. Gå på diskotek <Se F.11 för fullständig frågetext> 2733 1. Mycket ointresserad 411 2. Ganska ointresserad 359 3. Något ointresserad 626 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 494 5. Något intresserad 270 6. Ganska intresserad 217 7. Mycket intresserad 141 8. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 182 width 1 MD=8 F.11.64. Gå på restaurang <Se F.11 för fullständig frågetext> 556 1. Mycket ointresserad 236 2. Ganska ointresserad 424 3. Något ointresserad 336 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1769 5. Något intresserad 1232 6. Ganska intresserad 586 7. Mycket intresserad 112 8. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 183 width 1 MD=8 F.11.65. Gå på kvällskurser <Se F.11 för fullständig frågetext> 723 1. Mycket ointresserad 393 2. Ganska ointresserad 569 3. Något ointresserad 761 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1539 5. Något intresserad 794 6. Ganska intresserad 366 7. Mycket intresserad 106 8. Ej svar
VAR 141 KLÄDER Loc 184 width 2 MD=10 F.12. Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? F.12a. Kläder till Dig själv 18 01. 0 kronor 47 02. Under 100 kronor 386 03. 101-300 kronor 932 04. 301-500 kronor 1126 05. 501-800 kronor 1007 06. 801-1000 kronor 860 07. 1001-1500 kronor 423 08. 1501-2000 kronor 373 09. Över 2000 kronor 79 10. Ej svar
VAR 142 SPORTUTRUSTNING Loc 186 width 2 MD=10 F.12b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.12 för fullständig frågetext> 1629 01. 0 kronor 1350 02. Under 100 kronor 1169 03. 101-300 kronor 525 04. 301-500 kronor 218 05. 501-800 kronor 89 06. 801-1000 kronor 50 07. 1001-1500 kronor 22 08. 1501-2000 kronor 48 09. Över 2000 kronor 151 10. Ej svar
VAR 143 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 188 width 2 MD=10 F.12c. Kosmetika/skönhetsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 1533 01. 0 kronor 2042 02. Under 100 kronor 1160 03. 101-300 kronor 260 04. 301-500 kronor 66 05. 501-800 kronor 29 06. 801-1000 kronor 8 07. 1001-1500 kronor 3 08. 1501-2000 kronor 2 09. Över 2000 kronor 148 10. Ej svar
VAR 144 NÖJEN Loc 190 width 2 MD=10 F.12d. Nöjen <Se F.12 för fullständig frågetext> 322 01. 0 kronor 815 02. Under 100 kronor 1373 03. 101-300 kronor 933 04. 301-500 kronor 525 05. 501-800 kronor 354 06. 801-1000 kronor 235 07. 1001-1500 kronor 149 08. 1501-2000 kronor 366 09. Över 2000 kronor 179 10. Ej svar
VAR 145 UTLANDSRESOR Loc 192 width 2 MD=10 F.12e. Utlandsresor under fritiden <Se F.12 för fullständig frågetext> 2579 01. 0 kronor 126 02. Under 100 kronor 125 03. 101-300 kronor 134 04. 301-500 kronor 194 05. 501-800 kronor 274 06. 801-1000 kronor 368 07. 1001-1500 kronor 443 08. 1501-2000 kronor 833 09. Över 2000 kronor 175 10. Ej svar
VAR 146 BÖCKER Loc 194 width 2 MD=10 F.12f. Böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 999 01. 0 kronor 1564 02. Under 100 kronor 1298 03. 101-300 kronor 664 04. 301-500 kronor 308 05. 501-800 kronor 145 06. 801-1000 kronor 76 07. 1001-1500 kronor 30 08. 1501-2000 kronor 20 09. Över 2000 kronor 147 10. Ej svar
VAR 147 TOBAK Loc 196 width 2 MD=10 F.12g. Tobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 2888 01. 0 kronor 209 02. Under 100 kronor 262 03. 101-300 kronor 260 04. 301-500 kronor 296 05. 501-800 kronor 249 06. 801-1000 kronor 279 07. 1001-1500 kronor 273 08. 1501-2000 kronor 426 09. Över 2000 kronor 109 10. Ej svar
VAR 148 VIN OCH SPRIT Loc 198 width 2 MD=10 F.12h. Vin och sprit <Se F.12 för fullständig frågetext> 1078 01. 0 kronor 761 02. Under 100 kronor 1075 03. 101-300 kronor 733 04. 301-500 kronor 508 05. 501-800 kronor 347 06. 801-1000 kronor 269 07. 1001-1500 kronor 155 08. 1501-2000 kronor 230 09. Över 2000 kronor 95 10. Ej svar
VAR 149 ICA Loc 200 width 2 F.13. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Livsmedelsbutiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.13a. Hur ofta besöker Du ICA? 392 00. Aldrig 57 01. 1 gång per år 88 02. 2 gånger per år 173 03. 3 gånger per år 151 04. 1 gång per kvartal 168 05. 2 gånger per kvartal 445 06. 1 gång per månad 449 07. 2 gånger per månad 414 08. 3 gånger per månad 933 09. 1 gång per vecka 845 10. 2 gånger per vecka 536 11. 3 gånger per vecka 264 12. 4 gånger per vecka 207 13. 5 gånger per vecka 91 14. 6 gånger per vecka 38 15. 7 gånger per vecka
VAR 150 KONSUM Loc 202 width 2 F.13b. Hur ofta besöker Du Konsum? <Se F.13 för fullständig frågetext> 823 00. Aldrig 111 01. 1 gång per år 129 02. 2 gånger per år 199 03. 3 gånger per år 226 04. 1 gång per kvartal 196 05. 2 gånger per kvartal 583 06. 1 gång per månad 433 07. 2 gånger per månad 382 08. 3 gånger per månad 743 09. 1 gång per vecka 579 10. 2 gånger per vecka 380 11. 3 gånger per vecka 219 12. 4 gånger per vecka 148 13. 5 gånger per vecka 63 14. 6 gånger per vecka 37 15. 7 gånger per vecka
VAR 151 VIVO Loc 204 width 2 F.13c. Hur ofta besöker Du Vivo? <Se F.13 för fullständig frågetext> 3075 00. Aldrig 300 01. 1 gång per år 196 02. 2 gånger per år 200 03. 3 gånger per år 218 04. 1 gång per kvartal 132 05. 2 gånger per kvartal 307 06. 1 gång per månad 158 07. 2 gånger per månad 122 08. 3 gånger per månad 256 09. 1 gång per vecka 113 10. 2 gånger per vecka 83 11. 3 gånger per vecka 41 12. 4 gånger per vecka 23 13. 5 gånger per vecka 15 14. 6 gånger per vecka 12 15. 7 gånger per vecka
VAR 152 FAVÖR Loc 206 width 2 F.13d. Hur ofta besöker Du Favör? <Se F.13 för fullständig frågetext> 3630 00. Aldrig 251 01. 1 gång per år 171 02. 2 gånger per år 138 03. 3 gånger per år 199 04. 1 gång per kvartal 105 05. 2 gånger per kvartal 225 06. 1 gång per månad 120 07. 2 gånger per månad 92 08. 3 gånger per månad 152 09. 1 gång per vecka 73 10. 2 gånger per vecka 45 11. 3 gånger per vecka 31 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 153 ANNAN BUTIK Loc 208 width 2 F.13e. Hur ofta besöker Du annan butik? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1654 00. Aldrig 200 01. 1 gång per år 223 02. 2 gånger per år 281 03. 3 gånger per år 295 04. 1 gång per kvartal 241 05. 2 gånger per kvartal 538 06. 1 gång per månad 367 07. 2 gånger per månad 365 08. 3 gånger per månad 564 09. 1 gång per vecka 241 10. 2 gånger per vecka 143 11. 3 gånger per vecka 61 12. 4 gånger per vecka 45 13. 5 gånger per vecka 13 14. 6 gånger per vecka 20 15. 7 gånger per vecka
VAR 154 DOMUS LIVSMEDEL Loc 210 width 2 F.13f. Hur ofta besöker Du Domus livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1266 00. Aldrig 209 01. 1 gång per år 219 02. 2 gånger per år 253 03. 3 gånger per år 414 04. 1 gång per kvartal 279 05. 2 gånger per kvartal 642 06. 1 gång per månad 407 07. 2 gånger per månad 322 08. 3 gånger per månad 611 09. 1 gång per vecka 278 10. 2 gånger per vecka 165 11. 3 gånger per vecka 93 12. 4 gånger per vecka 55 13. 5 gånger per vecka 24 14. 6 gånger per vecka 14 15. 7 gånger per vecka
VAR 155 EPA LIVSMEDEL Loc 212 width 2 F.13g. Hur ofta besöker Du Epa livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 2419 00. Aldrig 400 01. 1 gång per år 308 02. 2 gånger per år 269 03. 3 gånger per år 394 04. 1 gång per kvartal 224 05. 2 gånger per kvartal 458 06. 1 gång per månad 232 07. 2 gånger per månad 176 08. 3 gånger per månad 232 09. 1 gång per vecka 69 10. 2 gånger per vecka 39 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 156 NK LIVSMEDEL Loc 214 width 2 F.13h. Hur ofta besöker Du NK livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 4334 00. Aldrig 328 01. 1 gång per år 134 02. 2 gånger per år 87 03. 3 gånger per år 115 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 82 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 40 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 157 TEMPO LIVSMEDEL Loc 216 width 2 F.13i. Hur ofta besöker Du Tempo livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 2620 00. Aldrig 358 01. 1 gång per år 243 02. 2 gånger per år 243 03. 3 gånger per år 292 04. 1 gång per kvartal 206 05. 2 gånger per kvartal 411 06. 1 gång per månad 225 07. 2 gånger per månad 210 08. 3 gånger per månad 247 09. 1 gång per vecka 103 10. 2 gånger per vecka 45 11. 3 gånger per vecka 20 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka
VAR 158 ÅHLENS LIVSMEDEL Loc 218 width 2 F.13j. Hur ofta besöker Du Åhlens livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 4051 00. Aldrig 279 01. 1 gång per år 162 02. 2 gånger per år 127 03. 3 gånger per år 141 04. 1 gång per kvartal 97 05. 2 gånger per kvartal 158 06. 1 gång per månad 62 07. 2 gånger per månad 74 08. 3 gånger per månad 56 09. 1 gång per vecka 23 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 159 OBS LIVSMEDEL Loc 220 width 2 F.13k. Hur ofta besöker Du Obs livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 3334 00. Aldrig 381 01. 1 gång per år 254 02. 2 gånger per år 189 03. 3 gånger per år 288 04. 1 gång per kvartal 155 05. 2 gånger per kvartal 293 06. 1 gång per månad 132 07. 2 gånger per månad 77 08. 3 gånger per månad 118 09. 1 gång per vecka 14 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 160 B&W LIVSMEDEL Loc 222 width 2 F.13l. Hur ofta besöker Du B&W livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 3294 00. Aldrig 379 01. 1 gång per år 278 02. 2 gånger per år 219 03. 3 gånger per år 282 04. 1 gång per kvartal 158 05. 2 gånger per kvartal 265 06. 1 gång per månad 145 07. 2 gånger per månad 71 08. 3 gånger per månad 125 09. 1 gång per vecka 19 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 161 DOMUS Loc 224 width 2 MD=16 F.14. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Varuhus och stormarknader(ej livsmedelsavd.) Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr per vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.14a. Hur ofta besöker Du Domus? 862 00. Aldrig 275 01. 1 gång per år 285 02. 2 gånger per år 376 03. 3 gånger per år 461 04. 1 gång per kvartal 355 05. 2 gånger per kvartal 870 06. 1 gång per månad 510 07. 2 gånger per månad 379 08. 3 gånger per månad 525 09. 1 gång per vecka 178 10. 2 gånger per vecka 87 11. 3 gånger per vecka 46 12. 4 gånger per vecka 26 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka 1 16. Ej svar
VAR 162 EPA Loc 226 width 2 F.14b. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1795 00. Aldrig 435 01. 1 gång per år 409 02. 2 gånger per år 350 03. 3 gånger per år 464 04. 1 gång per kvartal 306 05. 2 gånger per kvartal 587 06. 1 gång per månad 325 07. 2 gånger per månad 207 08. 3 gånger per månad 233 09. 1 gång per vecka 79 10. 2 gånger per vecka 39 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 163 NK Loc 228 width 2 F.14c. Hur ofta besöker Du NK? <Se F.14 för fullständig frågetext> 3448 00. Aldrig 444 01. 1 gång per år 247 02. 2 gånger per år 190 03. 3 gånger per år 237 04. 1 gång per kvartal 139 05. 2 gånger per kvartal 219 06. 1 gång per månad 112 07. 2 gånger per månad 101 08. 3 gånger per månad 63 09. 1 gång per vecka 26 10. 2 gånger per vecka 15 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 164 TEMPO Loc 230 width 2 F.14d. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.14 för fullständig frågetext> 2024 00. Aldrig 440 01. 1 gång per år 312 02. 2 gånger per år 272 03. 3 gånger per år 382 04. 1 gång per kvartal 270 05. 2 gånger per kvartal 532 06. 1 gång per månad 319 07. 2 gånger per månad 227 08. 3 gånger per månad 295 09. 1 gång per vecka 80 10. 2 gånger per vecka 45 11. 3 gånger per vecka 28 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka
VAR 165 ÅHLENS Loc 232 width 2 F.14e. Hur ofta besöker Du Åhlens? <Se F.14 för fullständig frågetext> 3559 00. Aldrig 413 01. 1 gång per år 203 02. 2 gånger per år 186 03. 3 gånger per år 192 04. 1 gång per kvartal 135 05. 2 gånger per kvartal 226 06. 1 gång per månad 109 07. 2 gånger per månad 93 08. 3 gånger per månad 77 09. 1 gång per vecka 27 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 166 OBS Loc 234 width 2 F.14f. Hur ofta besöker Du Obs? <Se F.14 för fullständig frågetext> 3006 00. Aldrig 502 01. 1 gång per år 308 02. 2 gånger per år 233 03. 3 gånger per år 302 04. 1 gång per kvartal 194 05. 2 gånger per kvartal 318 06. 1 gång per månad 157 07. 2 gånger per månad 100 08. 3 gånger per månad 104 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 167 B&W Loc 236 width 2 F.14g. Hur ofta besöker Du B&W? <Se F.14 för fullständig frågetext> 3103 00. Aldrig 447 01. 1 gång per år 302 02. 2 gånger per år 247 03. 3 gånger per år 300 04. 1 gång per kvartal 196 05. 2 gånger per kvartal 289 06. 1 gång per månad 136 07. 2 gånger per månad 91 08. 3 gånger per månad 100 09. 1 gång per vecka 23 10. 2 gånger per vecka 12 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 168 HENNES/MAURITZ Loc 238 width 2 F.15. Hur ofta Du besöker affärer m.m.Andra butiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.15a. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz? 2150 00. Aldrig 486 01. 1 gång per år 425 02. 2 gånger per år 370 03. 3 gånger per år 492 04. 1 gång per kvartal 308 05. 2 gånger per kvartal 469 06. 1 gång per månad 220 07. 2 gånger per månad 162 08. 3 gånger per månad 102 09. 1 gång per vecka 39 10. 2 gånger per vecka 19 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 169 KAPP-AHL Loc 240 width 2 F.15b. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl? <Se F.15 för fullständig frågetext> 3014 00. Aldrig 850 01. 1 gång per år 429 02. 2 gånger per år 210 03. 3 gånger per år 266 04. 1 gång per kvartal 133 05. 2 gånger per kvartal 177 06. 1 gång per månad 68 07. 2 gånger per månad 57 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 170 GULINS Loc 242 width 2 F.15c. Hur ofta besöker Du Gulins? <Se F.15 för fullständig frågetext> 3580 00. Aldrig 574 01. 1 gång per år 275 02. 2 gånger per år 201 03. 3 gånger per år 269 04. 1 gång per kvartal 110 05. 2 gånger per kvartal 127 06. 1 gång per månad 52 07. 2 gånger per månad 44 08. 3 gånger per månad 15 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 171 IKEA Loc 244 width 2 F.15d. Hur ofta besöker Du Ikea? <Se F.15 för fullständig frågetext> 2295 00. Aldrig 1501 01. 1 gång per år 599 02. 2 gånger per år 347 03. 3 gånger per år 260 04. 1 gång per kvartal 125 05. 2 gånger per kvartal 82 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 172 ÅHLBERGS Loc 246 width 2 F.15e. Hur ofta besöker Du Åhlbergs? <Se F.15 för fullständig frågetext> 4659 00. Aldrig 378 01. 1 gång per år 83 02. 2 gånger per år 41 03. 3 gånger per år 48 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 173 BRODDMANS Loc 248 width 2 F.15f. Hur ofta besöker Du Broddmans? <Se F.15 för fullständig frågetext> 4450 00. Aldrig 317 01. 1 gång per år 130 02. 2 gånger per år 80 03. 3 gånger per år 103 04. 1 gång per kvartal 73 05. 2 gånger per kvartal 51 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 12 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 174 DALER Loc 250 width 2 F.15g. Hur ofta besöker Du Daler? <Se F.15 för fullständig frågetext> 4849 00. Aldrig 231 01. 1 gång per år 64 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 175 JÄRNIA Loc 252 width 2 F.15h. Hur ofta besöker Du Järnia? <Se F.15 för fullständig frågetext> 2054 00. Aldrig 619 01. 1 gång per år 495 02. 2 gånger per år 473 03. 3 gånger per år 480 04. 1 gång per kvartal 313 05. 2 gånger per kvartal 400 06. 1 gång per månad 173 07. 2 gånger per månad 127 08. 3 gånger per månad 87 09. 1 gång per vecka 14 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 176 FÄRGSAM Loc 254 width 2 F.15i. Hur ofta besöker Du Färgsam? <Se F.15 för fullständig frågetext> 3905 00. Aldrig 346 01. 1 gång per år 249 02. 2 gånger per år 180 03. 3 gånger per år 230 04. 1 gång per kvartal 123 05. 2 gånger per kvartal 122 06. 1 gång per månad 43 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 177 PRESSBYRÅN Loc 256 width 2 F.15j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1011 00. Aldrig 172 01. 1 gång per år 167 02. 2 gånger per år 312 03. 3 gånger per år 394 04. 1 gång per kvartal 282 05. 2 gånger per kvartal 659 06. 1 gång per månad 388 07. 2 gånger per månad 391 08. 3 gånger per månad 659 09. 1 gång per vecka 280 10. 2 gånger per vecka 210 11. 3 gånger per vecka 118 12. 4 gånger per vecka 84 13. 5 gånger per vecka 44 14. 6 gånger per vecka 80 15. 7 gånger per vecka
VAR 178 ANNAN KIOSK Loc 258 width 2 F.15k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.15 för fullständig frågetext> 967 00. Aldrig 95 01. 1 gång per år 129 02. 2 gånger per år 189 03. 3 gånger per år 320 04. 1 gång per kvartal 193 05. 2 gånger per kvartal 559 06. 1 gång per månad 363 07. 2 gånger per månad 409 08. 3 gånger per månad 882 09. 1 gång per vecka 437 10. 2 gånger per vecka 263 11. 3 gånger per vecka 169 12. 4 gånger per vecka 107 13. 5 gånger per vecka 44 14. 6 gånger per vecka 125 15. 7 gånger per vecka
VAR 179 TOBAKSAFFÄR Loc 260 width 2 F.15l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.15 för fullständig frågetext> 2082 00. Aldrig 190 01. 1 gång per år 186 02. 2 gånger per år 167 03. 3 gånger per år 267 04. 1 gång per kvartal 159 05. 2 gånger per kvartal 543 06. 1 gång per månad 277 07. 2 gånger per månad 221 08. 3 gånger per månad 563 09. 1 gång per vecka 227 10. 2 gånger per vecka 140 11. 3 gånger per vecka 78 12. 4 gånger per vecka 70 13. 5 gånger per vecka 34 14. 6 gånger per vecka 47 15. 7 gånger per vecka
VAR 180 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 262 width 2 F.15m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1105 00. Aldrig 192 01. 1 gång per år 296 02. 2 gånger per år 551 03. 3 gånger per år 599 04. 1 gång per kvartal 426 05. 2 gånger per kvartal 636 06. 1 gång per månad 352 07. 2 gånger per månad 278 08. 3 gånger per månad 236 09. 1 gång per vecka 152 10. 2 gånger per vecka 100 11. 3 gånger per vecka 84 12. 4 gånger per vecka 196 13. 5 gånger per vecka 16 14. 6 gånger per vecka 32 15. 7 gånger per vecka
VAR 181 KAFE/KONDITORI Loc 264 width 2 F.15n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1344 00. Aldrig 340 01. 1 gång per år 404 02. 2 gånger per år 501 03. 3 gånger per år 603 04. 1 gång per kvartal 378 05. 2 gånger per kvartal 636 06. 1 gång per månad 313 07. 2 gånger per månad 222 08. 3 gånger per månad 228 09. 1 gång per vecka 104 10. 2 gånger per vecka 67 11. 3 gånger per vecka 37 12. 4 gånger per vecka 53 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 16 15. 7 gånger per vecka
VAR 182 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 266 width 2 F.15o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1530 00. Aldrig 218 01. 1 gång per år 311 02. 2 gånger per år 433 03. 3 gånger per år 563 04. 1 gång per kvartal 366 05. 2 gånger per kvartal 666 06. 1 gång per månad 333 07. 2 gånger per månad 303 08. 3 gånger per månad 291 09. 1 gång per vecka 129 10. 2 gånger per vecka 54 11. 3 gånger per vecka 26 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka
VAR 183 BENSINSTATION Loc 268 width 2 F.15p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1326 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 93 04. 1 gång per kvartal 101 05. 2 gånger per kvartal 331 06. 1 gång per månad 515 07. 2 gånger per månad 436 08. 3 gånger per månad 1334 09. 1 gång per vecka 567 10. 2 gånger per vecka 213 11. 3 gånger per vecka 84 12. 4 gånger per vecka 40 13. 5 gånger per vecka 19 14. 6 gånger per vecka 39 15. 7 gånger per vecka
VAR 184 POSTKONTOR Loc 270 width 2 F.15q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.15 för fullständig frågetext> 238 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 86 03. 3 gånger per år 191 04. 1 gång per kvartal 160 05. 2 gånger per kvartal 1109 06. 1 gång per månad 1069 07. 2 gånger per månad 733 08. 3 gånger per månad 1033 09. 1 gång per vecka 291 10. 2 gånger per vecka 85 11. 3 gånger per vecka 43 12. 4 gånger per vecka 58 13. 5 gånger per vecka 42 14. 6 gånger per vecka 24 15. 7 gånger per vecka
VAR 185 BANKKONTOR Loc 272 width 2 F.15r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.15 för fullständig frågetext> 420 00. Aldrig 150 01. 1 gång per år 164 02. 2 gånger per år 159 03. 3 gånger per år 364 04. 1 gång per kvartal 260 05. 2 gånger per kvartal 1215 06. 1 gång per månad 941 07. 2 gånger per månad 610 08. 3 gånger per månad 687 09. 1 gång per vecka 148 10. 2 gånger per vecka 51 11. 3 gånger per vecka 22 12. 4 gånger per vecka 41 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka
VAR 186 AFFISCHPELARE Loc 274 width 2 F.16. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.16a. Hur ofta ser Du affischpelare? 1540 00. Aldrig 148 01. 1 gång per år 139 02. 2 gånger per år 136 03. 3 gånger per år 169 04. 1 gång per kvartal 137 05. 2 gånger per kvartal 428 06. 1 gång per månad 151 07. 2 gånger per månad 178 08. 3 gånger per månad 612 09. 1 gång per vecka 186 10. 2 gånger per vecka 172 11. 3 gånger per vecka 137 12. 4 gånger per vecka 339 13. 5 gånger per vecka 117 14. 6 gånger per vecka 662 15. 7 gånger per vecka
VAR 187 REKLAM PÅ BIO Loc 276 width 2 F.16b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.16 för fullständig frågetext> 2471 00. Aldrig 529 01. 1 gång per år 417 02. 2 gånger per år 315 03. 3 gånger per år 357 04. 1 gång per kvartal 255 05. 2 gånger per kvartal 406 06. 1 gång per månad 221 07. 2 gånger per månad 112 08. 3 gånger per månad 113 09. 1 gång per vecka 24 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka
VAR 188 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 278 width 2 F.16c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1450 00. Aldrig 154 01. 1 gång per år 138 02. 2 gånger per år 182 03. 3 gånger per år 198 04. 1 gång per kvartal 140 05. 2 gånger per kvartal 378 06. 1 gång per månad 177 07. 2 gånger per månad 194 08. 3 gånger per månad 509 09. 1 gång per vecka 202 10. 2 gånger per vecka 205 11. 3 gånger per vecka 180 12. 4 gånger per vecka 413 13. 5 gånger per vecka 134 14. 6 gånger per vecka 597 15. 7 gånger per vecka
VAR 189 AFTONBLADET Loc 280 width 2 MD=16 F.17. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.17a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 1811 00. Aldrig 123 01. 1 gång per år 148 02. 2 gånger per år 235 03. 3 gånger per år 252 04. 1 gång per kvartal 140 05. 2 gånger per kvartal 389 06. 1 gång per månad 210 07. 2 gånger per månad 206 08. 3 gånger per månad 378 09. 1 gång per vecka 239 10. 2 gånger per vecka 217 11. 3 gånger per vecka 137 12. 4 gånger per vecka 113 13. 5 gånger per vecka 652 14. 6 gånger per vecka 1 16. Ej svar
VAR 190 ARBETET Loc 282 width 2 MD=16 F.17b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4249 00. Aldrig 113 01. 1 gång per år 73 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 85 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 115 06. 1 gång per månad 37 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 100 09. 1 gång per vecka 40 10. 2 gånger per vecka 39 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 39 13. 5 gånger per vecka 192 14. 6 gånger per vecka 1 16. Ej svar
VAR 191 DAGENS NYHETER Loc 284 width 2 F.17c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.17 för fullständig frågetext> 2777 00. Aldrig 111 01. 1 gång per år 146 02. 2 gånger per år 192 03. 3 gånger per år 192 04. 1 gång per kvartal 114 05. 2 gånger per kvartal 247 06. 1 gång per månad 123 07. 2 gånger per månad 134 08. 3 gånger per månad 292 09. 1 gång per vecka 110 10. 2 gånger per vecka 91 11. 3 gånger per vecka 48 12. 4 gånger per vecka 73 13. 5 gånger per vecka 601 14. 6 gånger per vecka
VAR 192 EXPRESSEN Loc 286 width 2 MD=16 F.17d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1398 00. Aldrig 89 01. 1 gång per år 114 02. 2 gånger per år 201 03. 3 gånger per år 229 04. 1 gång per kvartal 171 05. 2 gånger per kvartal 394 06. 1 gång per månad 262 07. 2 gånger per månad 283 08. 3 gånger per månad 502 09. 1 gång per vecka 324 10. 2 gånger per vecka 283 11. 3 gånger per vecka 160 12. 4 gånger per vecka 134 13. 5 gånger per vecka 706 14. 6 gånger per vecka 1 16. Ej svar
VAR 193 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 288 width 2 F.17e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 3952 00. Aldrig 114 01. 1 gång per år 85 02. 2 gånger per år 116 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 78 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 52 08. 3 gånger per månad 115 09. 1 gång per vecka 35 10. 2 gånger per vecka 24 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 24 13. 5 gånger per vecka 463 14. 6 gånger per vecka
VAR 194 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 290 width 2 F.17f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4191 00. Aldrig 90 01. 1 gång per år 101 02. 2 gånger per år 119 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 88 06. 1 gång per månad 63 07. 2 gånger per månad 58 08. 3 gånger per månad 96 09. 1 gång per vecka 72 10. 2 gånger per vecka 64 11. 3 gånger per vecka 31 12. 4 gånger per vecka 29 13. 5 gånger per vecka 112 14. 6 gånger per vecka
VAR 195 KVÄLLSPOSTEN Loc 292 width 2 F.17g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4083 00. Aldrig 87 01. 1 gång per år 67 02. 2 gånger per år 101 03. 3 gånger per år 96 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 97 06. 1 gång per månad 79 07. 2 gånger per månad 73 08. 3 gånger per månad 140 09. 1 gång per vecka 74 10. 2 gånger per vecka 68 11. 3 gånger per vecka 38 12. 4 gånger per vecka 34 13. 5 gånger per vecka 154 14. 6 gånger per vecka
VAR 196 SVENSKA DAGBLADET Loc 294 width 2 F.17h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 3981 00. Aldrig 123 01. 1 gång per år 110 02. 2 gånger per år 119 03. 3 gånger per år 107 04. 1 gång per kvartal 82 05. 2 gånger per kvartal 127 06. 1 gång per månad 55 07. 2 gånger per månad 65 08. 3 gånger per månad 118 09. 1 gång per vecka 49 10. 2 gånger per vecka 38 11. 3 gånger per vecka 26 12. 4 gånger per vecka 26 13. 5 gånger per vecka 225 14. 6 gånger per vecka
VAR 197 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 296 width 2 F.17i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4491 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 57 02. 2 gånger per år 72 03. 3 gånger per år 55 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 62 06. 1 gång per månad 31 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 89 09. 1 gång per vecka 27 10. 2 gånger per vecka 14 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 200 14. 6 gånger per vecka
VAR 198 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 298 width 2 F.17j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5004 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 9 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 103 14. 6 gånger per vecka
VAR 199 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 300 width 2 F.17k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5050 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 11 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 91 14. 6 gånger per vecka
VAR 200 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 302 width 2 F.17l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4925 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 23 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 14 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 17 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 117 14. 6 gånger per vecka
VAR 201 UPSALA NYA TIDNING Loc 304 width 2 F.17m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4924 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 24 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 18 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 92 14. 6 gånger per vecka
VAR 202 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 306 width 2 F.17n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5000 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 14 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 94 14. 6 gånger per vecka
VAR 203 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 308 width 2 F.17o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4950 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 14 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 110 14. 6 gånger per vecka
VAR 204 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 310 width 1 F.18. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.18a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 2479 0. Aldrig 115 1. 1 gång per år 109 2. 2 gånger per år 146 3. 3 gånger per år 227 4. 1 gång per kvartal 164 5. 2 gånger per kvartal 342 6. 1 gång per månad 264 7. 2 gånger per månad 174 8. 3 gånger per månad 1231 9. 1 gång per vecka
VAR 205 ARBETET(SÖNDAG) Loc 311 width 1 F.18b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 4759 0. Aldrig 36 1. 1 gång per år 28 2. 2 gånger per år 29 3. 3 gånger per år 37 4. 1 gång per kvartal 24 5. 2 gånger per kvartal 52 6. 1 gång per månad 27 7. 2 gånger per månad 19 8. 3 gånger per månad 240 9. 1 gång per vecka
VAR 206 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 312 width 1 F.18c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.18 för fullständig frågetext> 3502 0. Aldrig 110 1. 1 gång per år 92 2. 2 gånger per år 103 3. 3 gånger per år 121 4. 1 gång per kvartal 95 5. 2 gånger per kvartal 156 6. 1 gång per månad 130 7. 2 gånger per månad 96 8. 3 gånger per månad 846 9. 1 gång per vecka
VAR 207 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 313 width 1 F.18d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1913 0. Aldrig 115 1. 1 gång per år 111 2. 2 gånger per år 162 3. 3 gånger per år 241 4. 1 gång per kvartal 161 5. 2 gånger per kvartal 417 6. 1 gång per månad 385 7. 2 gånger per månad 276 8. 3 gånger per månad 1470 9. 1 gång per vecka
VAR 208 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 314 width 1 F.18e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.18 för fullständig frågetext> 4290 0. Aldrig 66 1. 1 gång per år 41 2. 2 gånger per år 52 3. 3 gånger per år 60 4. 1 gång per kvartal 30 5. 2 gånger per kvartal 65 6. 1 gång per månad 38 7. 2 gånger per månad 46 8. 3 gånger per månad 563 9. 1 gång per vecka
VAR 209 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 315 width 1 F.18f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 4444 0. Aldrig 77 1. 1 gång per år 61 2. 2 gånger per år 64 3. 3 gånger per år 60 4. 1 gång per kvartal 56 5. 2 gånger per kvartal 91 6. 1 gång per månad 67 7. 2 gånger per månad 62 8. 3 gånger per månad 269 9. 1 gång per vecka
VAR 210 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 316 width 1 F.18g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.18 för fullständig frågetext> 4359 0. Aldrig 62 1. 1 gång per år 50 2. 2 gånger per år 57 3. 3 gånger per år 60 4. 1 gång per kvartal 53 5. 2 gånger per kvartal 95 6. 1 gång per månad 72 7. 2 gånger per månad 72 8. 3 gånger per månad 371 9. 1 gång per vecka
VAR 211 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 317 width 1 F.18h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 4662 0. Aldrig 63 1. 1 gång per år 29 2. 2 gånger per år 34 3. 3 gånger per år 44 4. 1 gång per kvartal 28 5. 2 gånger per kvartal 58 6. 1 gång per månad 33 7. 2 gånger per månad 27 8. 3 gånger per månad 273 9. 1 gång per vecka
VAR 212 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 318 width 1 F.18i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 4742 0. Aldrig 47 1. 1 gång per år 23 2. 2 gånger per år 23 3. 3 gånger per år 29 4. 1 gång per kvartal 25 5. 2 gånger per kvartal 42 6. 1 gång per månad 20 7. 2 gånger per månad 15 8. 3 gånger per månad 285 9. 1 gång per vecka
VAR 213 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 319 width 1 F.18j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 5119 0. Aldrig 27 1. 1 gång per år 8 2. 2 gånger per år 9 3. 3 gånger per år 9 4. 1 gång per kvartal 3 5. 2 gånger per kvartal 10 6. 1 gång per månad 5 7. 2 gånger per månad 7 8. 3 gånger per månad 54 9. 1 gång per vecka
VAR 214 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 320 width 1 F.18k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 5069 0. Aldrig 14 1. 1 gång per år 4 2. 2 gånger per år 13 3. 3 gånger per år 11 4. 1 gång per kvartal 5 5. 2 gånger per kvartal 11 6. 1 gång per månad 8 7. 2 gånger per månad 5 8. 3 gånger per månad 111 9. 1 gång per vecka
VAR 215 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 321 width 1 F.19. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.19a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 3691 0. Aldrig 231 1. 1 gång per år 172 2. 2 gånger per år 201 3. 3 gånger per år 176 4. 1 gång per kvartal 120 5. 2 gånger per kvartal 227 6. 1 gång per månad 108 7. 2 gånger per månad 51 8. 3 gånger per månad 274 9. 1 gång per vecka
VAR 216 LÄSER ALLERS Loc 322 width 1 F.19b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.19 för fullständig frågetext> 3024 0. Aldrig 293 1. 1 gång per år 281 2. 2 gånger per år 300 3. 3 gånger per år 251 4. 1 gång per kvartal 159 5. 2 gånger per kvartal 304 6. 1 gång per månad 131 7. 2 gånger per månad 59 8. 3 gånger per månad 449 9. 1 gång per vecka
VAR 217 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 323 width 1 F.19c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.19 för fullständig frågetext> 3538 0. Aldrig 252 1. 1 gång per år 205 2. 2 gånger per år 246 3. 3 gånger per år 275 4. 1 gång per kvartal 141 5. 2 gånger per kvartal 258 6. 1 gång per månad 97 7. 2 gånger per månad 61 8. 3 gånger per månad 178 9. 1 gång per vecka
VAR 218 LÄSER FEMINA Loc 324 width 1 F.19d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.19 för fullständig frågetext> 3722 0. Aldrig 255 1. 1 gång per år 190 2. 2 gånger per år 232 3. 3 gånger per år 231 4. 1 gång per kvartal 133 5. 2 gånger per kvartal 212 6. 1 gång per månad 87 7. 2 gånger per månad 49 8. 3 gånger per månad 140 9. 1 gång per vecka
VAR 219 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 325 width 1 F.19e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.19 för fullständig frågetext> 2907 0. Aldrig 188 1. 1 gång per år 190 2. 2 gånger per år 256 3. 3 gånger per år 318 4. 1 gång per kvartal 233 5. 2 gånger per kvartal 465 6. 1 gång per månad 251 7. 2 gånger per månad 143 8. 3 gånger per månad 300 9. 1 gång per vecka
VAR 220 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 326 width 1 F.19f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.19 för fullständig frågetext> 3084 0. Aldrig 248 1. 1 gång per år 193 2. 2 gånger per år 242 3. 3 gånger per år 262 4. 1 gång per kvartal 166 5. 2 gånger per kvartal 307 6. 1 gång per månad 152 7. 2 gånger per månad 80 8. 3 gånger per månad 517 9. 1 gång per vecka
VAR 221 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 327 width 1 F.19g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 3179 0. Aldrig 251 1. 1 gång per år 211 2. 2 gånger per år 211 3. 3 gånger per år 258 4. 1 gång per kvartal 133 5. 2 gånger per kvartal 253 6. 1 gång per månad 145 7. 2 gånger per månad 74 8. 3 gånger per månad 536 9. 1 gång per vecka
VAR 222 LÄSER HUSMODERN Loc 328 width 1 F.19h. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.19 för fullständig frågetext> 3501 0. Aldrig 281 1. 1 gång per år 185 2. 2 gånger per år 224 3. 3 gånger per år 268 4. 1 gång per kvartal 140 5. 2 gånger per kvartal 233 6. 1 gång per månad 95 7. 2 gånger per månad 43 8. 3 gånger per månad 281 9. 1 gång per vecka
VAR 223 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 329 width 1 F.19i. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.19 för fullständig frågetext> 3296 0. Aldrig 290 1. 1 gång per år 242 2. 2 gånger per år 255 3. 3 gånger per år 303 4. 1 gång per kvartal 174 5. 2 gånger per kvartal 291 6. 1 gång per månad 150 7. 2 gånger per månad 68 8. 3 gånger per månad 182 9. 1 gång per vecka
VAR 224 LÄSER ICA-KURIREN Loc 330 width 1 F.19j. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.19 för fullständig frågetext> 3019 0. Aldrig 170 1. 1 gång per år 150 2. 2 gånger per år 172 3. 3 gånger per år 188 4. 1 gång per kvartal 125 5. 2 gånger per kvartal 235 6. 1 gång per månad 133 7. 2 gånger per månad 69 8. 3 gånger per månad 990 9. 1 gång per vecka
VAR 225 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 331 width 1 F.19k. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.19 för fullständig frågetext> 3640 0. Aldrig 185 1. 1 gång per år 163 2. 2 gånger per år 193 3. 3 gånger per år 195 4. 1 gång per kvartal 163 5. 2 gånger per kvartal 252 6. 1 gång per månad 117 7. 2 gånger per månad 59 8. 3 gånger per månad 284 9. 1 gång per vecka
VAR 226 LÄSER LAND Loc 332 width 1 F.19l. Hur ofta läser Du - Land <Se F.19 för fullständig frågetext> 3794 0. Aldrig 120 1. 1 gång per år 93 2. 2 gånger per år 105 3. 3 gånger per år 111 4. 1 gång per kvartal 76 5. 2 gånger per kvartal 146 6. 1 gång per månad 78 7. 2 gånger per månad 46 8. 3 gånger per månad 682 9. 1 gång per vecka
VAR 227 LÄSER LEKTYR Loc 333 width 2 MD=16 F.19m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.19 för fullständig frågetext> 3271 00. Aldrig 143 01. 1 gång per år 149 02. 2 gånger per år 218 03. 3 gånger per år 260 04. 1 gång per kvartal 203 05. 2 gånger per kvartal 401 06. 1 gång per månad 227 07. 2 gånger per månad 109 08. 3 gånger per månad 269 09. 1 gång per vecka 1 16. Ej svar
VAR 228 LÄSER METALLARBETAREN Loc 335 width 1 F.19n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.19 för fullständig frågetext> 4409 0. Aldrig 54 1. 1 gång per år 50 2. 2 gånger per år 51 3. 3 gånger per år 39 4. 1 gång per kvartal 42 5. 2 gånger per kvartal 151 6. 1 gång per månad 83 7. 2 gånger per månad 32 8. 3 gånger per månad 340 9. 1 gång per vecka
VAR 229 LÄSER MIN VÄRLD Loc 336 width 1 F.19o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.19 för fullständig frågetext> 4308 0. Aldrig 156 1. 1 gång per år 92 2. 2 gånger per år 88 3. 3 gånger per år 81 4. 1 gång per kvartal 77 5. 2 gånger per kvartal 113 6. 1 gång per månad 63 7. 2 gånger per månad 41 8. 3 gånger per månad 232 9. 1 gång per vecka
VAR 230 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 337 width 1 F.19p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.19 för fullständig frågetext> 4736 0. Aldrig 103 1. 1 gång per år 63 2. 2 gånger per år 68 3. 3 gånger per år 58 4. 1 gång per kvartal 48 5. 2 gånger per kvartal 51 6. 1 gång per månad 25 7. 2 gånger per månad 16 8. 3 gånger per månad 83 9. 1 gång per vecka
VAR 231 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 338 width 1 F.19q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.19 för fullständig frågetext> 3830 0. Aldrig 251 1. 1 gång per år 200 2. 2 gånger per år 235 3. 3 gånger per år 188 4. 1 gång per kvartal 99 5. 2 gånger per kvartal 123 6. 1 gång per månad 51 7. 2 gånger per månad 23 8. 3 gånger per månad 251 9. 1 gång per vecka
VAR 232 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 339 width 1 F.19r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 3862 0. Aldrig 170 1. 1 gång per år 138 2. 2 gånger per år 155 3. 3 gånger per år 194 4. 1 gång per kvartal 125 5. 2 gånger per kvartal 199 6. 1 gång per månad 118 7. 2 gånger per månad 53 8. 3 gånger per månad 237 9. 1 gång per vecka
VAR 233 LÄSER SE Loc 340 width 2 MD=16 F.19s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.19 för fullständig frågetext> 3301 00. Aldrig 266 01. 1 gång per år 269 02. 2 gånger per år 269 03. 3 gånger per år 315 04. 1 gång per kvartal 210 05. 2 gånger per kvartal 281 06. 1 gång per månad 122 07. 2 gånger per månad 60 08. 3 gånger per månad 155 09. 1 gång per vecka 3 16. Ej svar
VAR 234 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 342 width 1 F.19t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 3923 0. Aldrig 178 1. 1 gång per år 134 2. 2 gånger per år 170 3. 3 gånger per år 183 4. 1 gång per kvartal 93 5. 2 gånger per kvartal 185 6. 1 gång per månad 93 7. 2 gånger per månad 58 8. 3 gånger per månad 234 9. 1 gång per vecka
VAR 235 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 343 width 1 F.19u. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.19 för fullständig frågetext> 4464 0. Aldrig 84 1. 1 gång per år 80 2. 2 gånger per år 85 3. 3 gånger per år 111 4. 1 gång per kvartal 50 5. 2 gånger per kvartal 134 6. 1 gång per månad 50 7. 2 gånger per månad 28 8. 3 gånger per månad 165 9. 1 gång per vecka
VAR 236 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 344 width 1 F.19v. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.19 för fullständig frågetext> 4488 0. Aldrig 174 1. 1 gång per år 119 2. 2 gånger per år 113 3. 3 gånger per år 107 4. 1 gång per kvartal 53 5. 2 gånger per kvartal 73 6. 1 gång per månad 30 7. 2 gånger per månad 16 8. 3 gånger per månad 78 9. 1 gång per vecka
VAR 237 LÄSER VECKO-REVYN Loc 345 width 2 MD=16 F.19x. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.19 för fullständig frågetext> 4021 00. Aldrig 209 01. 1 gång per år 168 02. 2 gånger per år 151 03. 3 gånger per år 174 04. 1 gång per kvartal 115 05. 2 gånger per kvartal 160 06. 1 gång per månad 79 07. 2 gånger per månad 43 08. 3 gånger per månad 130 09. 1 gång per vecka 1 16. Ej svar
VAR 238 LÄSER VI Loc 347 width 1 F.19y. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.19 för fullständig frågetext> 4038 0. Aldrig 136 1. 1 gång per år 104 2. 2 gånger per år 102 3. 3 gånger per år 88 4. 1 gång per kvartal 79 5. 2 gånger per kvartal 140 6. 1 gång per månad 75 7. 2 gånger per månad 32 8. 3 gånger per månad 457 9. 1 gång per vecka
VAR 239 LÄSER ÅRET RUNT Loc 348 width 1 F.19z. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.19 för fullständig frågetext> 2531 0. Aldrig 214 1. 1 gång per år 233 2. 2 gånger per år 324 3. 3 gånger per år 332 4. 1 gång per kvartal 250 5. 2 gånger per kvartal 376 6. 1 gång per månad 203 7. 2 gånger per månad 122 8. 3 gånger per månad 666 9. 1 gång per vecka
VAR 240 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 349 width 1 MD=8 F.20. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.20a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 4573 0. aldrig 32 1. 1 gång per år 21 2. 2 gånger per år 24 3. 3 gånger per år 44 4. 1 gång per kvartal 16 5. 2 gånger per kvartal 150 6. 1 gång per månad 390 7. 2 gånger per månad 1 8. Ej svar
VAR 241 LÄSER MOTOR Loc 350 width 1 MD=8 F.20b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.20 för fullständig frågetext> 4250 0. aldrig 120 1. 1 gång per år 103 2. 2 gånger per år 92 3. 3 gånger per år 116 4. 1 gång per kvartal 64 5. 2 gånger per kvartal 182 6. 1 gång per månad 323 7. 2 gånger per månad 1 8. Ej svar
VAR 242 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 351 width 1 MD=8 F.20c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.20 för fullständig frågetext> 4762 0. aldrig 78 1. 1 gång per år 51 2. 2 gånger per år 35 3. 3 gånger per år 63 4. 1 gång per kvartal 40 5. 2 gånger per kvartal 93 6. 1 gång per månad 128 7. 2 gånger per månad 1 8. Ej svar
VAR 243 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 352 width 1 MD=8 F.20d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.20 för fullständig frågetext> 3986 0. aldrig 175 1. 1 gång per år 161 2. 2 gånger per år 170 3. 3 gånger per år 186 4. 1 gång per kvartal 153 5. 2 gånger per kvartal 203 6. 1 gång per månad 215 7. 2 gånger per månad 2 8. Ej svar
VAR 244 LÄSER VI BILÄGARE Loc 353 width 1 MD=8 F.20e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.20 för fullständig frågetext> 3536 0. aldrig 149 1. 1 gång per år 99 2. 2 gånger per år 107 3. 3 gånger per år 140 4. 1 gång per kvartal 118 5. 2 gånger per kvartal 281 6. 1 gång per månad 811 7. 2 gånger per månad 10 8. Ej svar
VAR 245 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 354 width 1 MD=9 F.21. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.21a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 3175 0. aldrig 355 1. 1 gång per år 342 2. 2 gånger per år 357 3. 3 gånger per år 341 4. 1 gång per kvartal 167 5. 2 gånger per kvartal 513 6. 1 gång per månad 1 9. Ej svar
VAR 246 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 355 width 1 MD=7 F.21b. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.21 för fullständig frågetext> 3173 0. aldrig 343 1. 1 gång per år 311 2. 2 gånger per år 316 3. 3 gånger per år 350 4. 1 gång per kvartal 148 5. 2 gånger per kvartal 609 6. 1 gång per månad 1 7. Ej svar
VAR 247 LÄSER DET BÄSTA Loc 356 width 1 F.21c. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.21 för fullständig frågetext> 4242 0. aldrig 211 1. 1 gång per år 131 2. 2 gånger per år 106 3. 3 gånger per år 89 4. 1 gång per kvartal 44 5. 2 gånger per kvartal 428 6. 1 gång per månad
VAR 248 LÄSER ALLT OM MAT Loc 357 width 1 F.21d. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.21 för fullständig frågetext> 3777 0. aldrig 268 1. 1 gång per år 224 2. 2 gånger per år 233 3. 3 gånger per år 240 4. 1 gång per kvartal 124 5. 2 gånger per kvartal 385 6. 1 gång per månad
VAR 249 LÄSER BÅT-NYTT Loc 358 width 1 F.21e. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.21 för fullständig frågetext> 4549 0. aldrig 177 1. 1 gång per år 91 2. 2 gånger per år 104 3. 3 gånger per år 122 4. 1 gång per kvartal 71 5. 2 gånger per kvartal 137 6. 1 gång per månad
VAR 250 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 359 width 1 F.21f. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.21 för fullständig frågetext> 4783 0. aldrig 120 1. 1 gång per år 61 2. 2 gånger per år 62 3. 3 gånger per år 81 4. 1 gång per kvartal 49 5. 2 gånger per kvartal 95 6. 1 gång per månad
VAR 251 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 360 width 1 F.21g. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.21 för fullständig frågetext> 4748 0. aldrig 121 1. 1 gång per år 62 2. 2 gånger per år 71 3. 3 gånger per år 85 4. 1 gång per kvartal 56 5. 2 gånger per kvartal 108 6. 1 gång per månad
VAR 252 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 361 width 1 F.21h. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.21 för fullständig frågetext> 4797 0. aldrig 137 1. 1 gång per år 75 2. 2 gånger per år 73 3. 3 gånger per år 58 4. 1 gång per kvartal 32 5. 2 gånger per kvartal 79 6. 1 gång per månad
VAR 253 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 362 width 1 F.21i. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.21 för fullständig frågetext> 4571 0. aldrig 186 1. 1 gång per år 143 2. 2 gånger per år 107 3. 3 gånger per år 109 4. 1 gång per kvartal 48 5. 2 gånger per kvartal 87 6. 1 gång per månad
VAR 254 LÄSER RADIO & TELEVISION Loc 363 width 1 F.21j. Hur ofta läser du - Radio & Television <Se F.21 för fullständig frågetext> 4870 0. aldrig 106 1. 1 gång per år 58 2. 2 gånger per år 58 3. 3 gånger per år 39 4. 1 gång per kvartal 26 5. 2 gånger per kvartal 94 6. 1 gång per månad
VAR 255 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 364 width 1 F.21k. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.21 för fullständig frågetext> 4270 0. aldrig 229 1. 1 gång per år 152 2. 2 gånger per år 164 3. 3 gånger per år 144 4. 1 gång per kvartal 59 5. 2 gånger per kvartal 233 6. 1 gång per månad
VAR 256 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 365 width 1 F.21l. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.21 för fullständig frågetext> 3896 0. aldrig 174 1. 1 gång per år 148 2. 2 gånger per år 124 3. 3 gånger per år 196 4. 1 gång per kvartal 73 5. 2 gånger per kvartal 640 6. 1 gång per månad
VAR 257 LÄSER AKTUELL FOTOGRAFI Loc 366 width 1 F.21m. Hur ofta läser du - Aktuell Fotografi <Se F.21 för fullständig frågetext> 4901 0. aldrig 90 1. 1 gång per år 55 2. 2 gånger per år 60 3. 3 gånger per år 50 4. 1 gång per kvartal 22 5. 2 gånger per kvartal 73 6. 1 gång per månad
VAR 258 LÄSER TIDSKRIFT F. HÄLSA Loc 367 width 1 F.21n. Hur ofta läser du - Tidskrift för Hälsa <Se F.21 för fullständig frågetext> 4919 0. aldrig 85 1. 1 gång per år 45 2. 2 gånger per år 51 3. 3 gånger per år 50 4. 1 gång per kvartal 22 5. 2 gånger per kvartal 79 6. 1 gång per månad
VAR 259 LÄSER ANTIK & AUKTION Loc 368 width 1 MD=7 F.21o. Hur ofta läser du - Antik & Auktion <Se F.21 för fullständig frågetext> 4898 0. aldrig 118 1. 1 gång per år 73 2. 2 gånger per år 36 3. 3 gånger per år 42 4. 1 gång per kvartal 16 5. 2 gånger per kvartal 57 6. 1 gång per månad 11 7. Ej svar
VAR 260 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 369 width 2 F.22. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.22a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 2386 00. Aldrig 90 01. 1 gång per år 100 02. 2 gånger per år 138 03. 3 gånger per år 117 04. 1 gång per kvartal 96 05. 2 gånger per kvartal 152 06. 1 gång per månad 70 07. 2 gånger per månad 98 08. 3 gånger per månad 151 09. 1 gång per vecka 90 10. 2 gånger per vecka 91 11. 3 gånger per vecka 59 12. 4 gånger per vecka 127 13. 5 gånger per vecka 1486 14. 6 gånger per vecka
VAR 261 LÄSER A-PRESSEN Loc 371 width 2 F.22b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.22 för fullständig frågetext> 3327 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 69 02. 2 gånger per år 118 03. 3 gånger per år 118 04. 1 gång per kvartal 89 05. 2 gånger per kvartal 142 06. 1 gång per månad 102 07. 2 gånger per månad 115 08. 3 gånger per månad 150 09. 1 gång per vecka 107 10. 2 gånger per vecka 81 11. 3 gånger per vecka 54 12. 4 gånger per vecka 79 13. 5 gånger per vecka 650 14. 6 gånger per vecka
VAR 262 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 373 width 2 F.22c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 4852 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 36 03. 3 gånger per år 28 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 22 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 14 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 122 13. 5 gånger per vecka
VAR 263 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 375 width 2 F.22d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 4997 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 15 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 22 11. 3 gånger per vecka 90 12. 4 gånger per vecka
VAR 264 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 377 width 2 MD=12 F.22e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 4807 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 39 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 21 09. 1 gång per vecka 16 10. 2 gånger per vecka 211 11. 3 gånger per vecka 1 12. Ej svar
VAR 265 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 379 width 2 MD=11 F.22f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 5193 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 11 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 3 11. Ej svar
VAR 266 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 381 width 2 F.22g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.22 för fullständig frågetext> 5037 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 27 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 91 14. 6 gånger per vecka
VAR 267 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 383 width 2 F.22h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.22 för fullständig frågetext> 5110 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 11 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 56 14. 6 gånger per vecka
VAR 268 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 385 width 1 F.22i. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.22 för fullständig frågetext> 5040 0. Aldrig 15 1. 1 gång per år 18 2. 2 gånger per år 23 3. 3 gånger per år 18 4. 1 gång per kvartal 11 5. 2 gånger per kvartal 24 6. 1 gång per månad 8 7. 2 gånger per månad 6 8. 3 gånger per månad 88 9. 1 gång per vecka
VAR 269 LÄSER HUV.ST.PR. SUNDBYB Loc 386 width 1 F.22j. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Sundbyberg <Se F.22 för fullständig frågetext> 5190 0. Aldrig 2 1. 1 gång per år 4 2. 2 gånger per år 8 3. 3 gånger per år 3 4. 1 gång per kvartal 5 5. 2 gånger per kvartal 9 6. 1 gång per månad 7. 2 gånger per månad 3 8. 3 gånger per månad 27 9. 1 gång per vecka
VAR 270 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 387 width 1 F.22k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.22 för fullständig frågetext> 5212 0. Aldrig 6 1. 1 gång per år 2 2. 2 gånger per år 3 3. 3 gånger per år 2 4. 1 gång per kvartal 2 5. 2 gånger per kvartal 2 6. 1 gång per månad 2 7. 2 gånger per månad 8. 3 gånger per månad 20 9. 1 gång per vecka
VAR 271 LÄSER HUV.ST.PR. MÄLARÖ Loc 388 width 1 F.22l. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Mälarö <Se F.22 för fullständig frågetext> 5106 0. Aldrig 10 1. 1 gång per år 11 2. 2 gånger per år 13 3. 3 gånger per år 12 4. 1 gång per kvartal 8 5. 2 gånger per kvartal 16 6. 1 gång per månad 10 7. 2 gånger per månad 3 8. 3 gånger per månad 62 9. 1 gång per vecka
VAR 272 LÄSER HUV.ST.PR. SÖDEROR Loc 389 width 1 F.22m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderort <Se F.22 för fullständig frågetext> 4969 0. Aldrig 2 1. 1 gång per år 11 2. 2 gånger per år 5 3. 3 gånger per år 8 4. 1 gång per kvartal 15 5. 2 gånger per kvartal 16 6. 1 gång per månad 15 7. 2 gånger per månad 10 8. 3 gånger per månad 200 9. 1 gång per vecka
VAR 273 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 390 width 1 F.22n. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.22 för fullständig frågetext> 5099 0. Aldrig 8 1. 1 gång per år 9 2. 2 gånger per år 8 3. 3 gånger per år 7 4. 1 gång per kvartal 16 5. 2 gånger per kvartal 11 6. 1 gång per månad 7 7. 2 gånger per månad 4 8. 3 gånger per månad 82 9. 1 gång per vecka
VAR 274 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 391 width 1 F.22o. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.22 för fullständig frågetext> 5160 0. Aldrig 4 1. 1 gång per år 6 2. 2 gånger per år 10 3. 3 gånger per år 5 4. 1 gång per kvartal 6 5. 2 gånger per kvartal 8 6. 1 gång per månad 3 7. 2 gånger per månad 2 8. 3 gånger per månad 47 9. 1 gång per vecka
VAR 275 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 392 width 1 F.22p. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.22 för fullständig frågetext> 5105 0. Aldrig 6 1. 1 gång per år 11 2. 2 gånger per år 6 3. 3 gånger per år 11 4. 1 gång per kvartal 9 5. 2 gånger per kvartal 10 6. 1 gång per månad 6 7. 2 gånger per månad 3 8. 3 gånger per månad 84 9. 1 gång per vecka
VAR 276 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 393 width 1 F.22q. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.22 för fullständig frågetext> 5072 0. Aldrig 5 1. 1 gång per år 9 2. 2 gånger per år 10 3. 3 gånger per år 9 4. 1 gång per kvartal 6 5. 2 gånger per kvartal 10 6. 1 gång per månad 7 7. 2 gånger per månad 3 8. 3 gånger per månad 120 9. 1 gång per vecka
VAR 277 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 394 width 1 F.22r. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.22 för fullständig frågetext> 5151 0. Aldrig 4 1. 1 gång per år 9 2. 2 gånger per år 3 3. 3 gånger per år 5 4. 1 gång per kvartal 6 5. 2 gånger per kvartal 7 6. 1 gång per månad 4 7. 2 gånger per månad 2 8. 3 gånger per månad 60 9. 1 gång per vecka
VAR 278 LÄSER DN-BILAGA SO Loc 395 width 1 F.22s. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SO <Se F.22 för fullständig frågetext> 5184 0. Aldrig 6 1. 1 gång per år 7 2. 2 gånger per år 4 3. 3 gånger per år 7 4. 1 gång per kvartal 8 5. 2 gånger per kvartal 10 6. 1 gång per månad 3 7. 2 gånger per månad 8. 3 gånger per månad 22 9. 1 gång per vecka
VAR 279 LÄSER STORSTADEN Loc 396 width 1 F.22t. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.22 för fullständig frågetext> 4833 0. aldrig 25 1. 1 gång per år 39 2. 2 gånger per år 42 3. 3 gånger per år 61 4. 1 gång per kvartal 29 5. 2 gånger per kvartal 120 6. 1 gång per månad 102 7. 2 gånger per månad
VAR 280 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 397 width 2 F.22u. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.22 för fullständig frågetext> 5072 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 12 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 43 14. 6 gånger per vecka
VAR 281 LÄSER HUV.ST.PR. SÖD.KUR Loc 399 width 1 F.22v. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderkuriren <Se F.22 för fullständig frågetext> 5177 0. Aldrig 3 1. 1 gång per år 14 2. 2 gånger per år 6 3. 3 gånger per år 4 4. 1 gång per kvartal 7 5. 2 gånger per kvartal 14 6. 1 gång per månad 6 7. 2 gånger per månad 5 8. 3 gånger per månad 15 9. 1 gång per vecka
VAR 282 ALLAS VECKOTIDNING Loc 400 width 1 MD=8 F.23. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? F.23a. Hur ofta köper Du - Allas Veckotidning 4539 1. Köper aldrig 474 2. Köper enstaka nummer 38 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 18 4. Köper ung. vartannat Nr. 9 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 61 6. Köper nästan alla Nr. 95 7. Köper alla Nr./prenumererar 17 8. Ej svar
VAR 283 ALLERS Loc 401 width 1 MD=8 F.23b. Hur ofta köper Du - Allers <Se F.23 för fullständig frågetext> 4240 1. Köper aldrig 679 2. Köper enstaka nummer 50 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 15 4. Köper ung. vartannat Nr. 10 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 61 6. Köper nästan alla Nr. 178 7. Köper alla Nr./prenumererar 18 8. Ej svar
VAR 284 DAMERNAS VÄRLD Loc 402 width 1 MD=8 F.23c. Hur ofta köper Du - Damernas Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 4369 1. Köper aldrig 661 2. Köper enstaka nummer 55 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 26 4. Köper ung. vartannat Nr. 13 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 34 6. Köper nästan alla Nr. 73 7. Köper alla Nr./prenumererar 20 8. Ej svar
VAR 285 FEMINA Loc 403 width 1 MD=8 F.23d. Hur ofta köper Du - Femina <Se F.23 för fullständig frågetext> 4462 1. Köper aldrig 605 2. Köper enstaka nummer 55 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 19 4. Köper ung. vartannat Nr. 13 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 24 6. Köper nästan alla Nr. 52 7. Köper alla Nr./prenumererar 21 8. Ej svar
VAR 286 FIB-AKTUELLT Loc 404 width 1 MD=8 F.23e. Hur ofta köper Du - FIB-Aktuellt <Se F.23 för fullständig frågetext> 3857 1. Köper aldrig 874 2. Köper enstaka nummer 190 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 99 4. Köper ung. vartannat Nr. 50 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 100 6. Köper nästan alla Nr. 63 7. Köper alla Nr./prenumererar 18 8. Ej svar
VAR 287 HEMMETS JOURNAL Loc 405 width 1 MD=8 F.23f. Hur ofta köper Du - Hemmets Journal <Se F.23 för fullständig frågetext> 4270 1. Köper aldrig 577 2. Köper enstaka nummer 65 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 20 4. Köper ung. vartannat Nr. 13 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 61 6. Köper nästan alla Nr. 227 7. Köper alla Nr./prenumererar 18 8. Ej svar
VAR 288 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 406 width 1 MD=8 F.23g. Hur ofta köper Du - Hemmets Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 4336 1. Köper aldrig 519 2. Köper enstaka nummer 48 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 23 4. Köper ung. vartannat Nr. 11 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 54 6. Köper nästan alla Nr. 240 7. Köper alla Nr./prenumererar 20 8. Ej svar
VAR 289 HUSMODERN Loc 407 width 1 MD=8 F.23h. Hur ofta köper Du - Husmodern <Se F.23 för fullständig frågetext> 4310 1. Köper aldrig 680 2. Köper enstaka nummer 50 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 26 4. Köper ung. vartannat Nr. 15 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 37 6. Köper nästan alla Nr. 117 7. Köper alla Nr./prenumererar 16 8. Ej svar
VAR 290 HÄNT I VECKAN Loc 408 width 1 MD=8 F.23i. Hur ofta köper Du - Hänt i Veckan <Se F.23 för fullständig frågetext> 4418 1. Köper aldrig 601 2. Köper enstaka nummer 74 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 30 4. Köper ung. vartannat Nr. 20 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 34 6. Köper nästan alla Nr. 59 7. Köper alla Nr./prenumererar 15 8. Ej svar
VAR 291 ICA-KURIREN Loc 409 width 1 MD=8 F.23j. Hur ofta köper Du - ICA-kuriren <Se F.23 för fullständig frågetext> 4218 1. Köper aldrig 152 2. Köper enstaka nummer 25 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 9 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 17 6. Köper nästan alla Nr. 809 7. Köper alla Nr./prenumererar 16 8. Ej svar
VAR 292 LAND Loc 410 width 1 MD=8 F.23k. Hur ofta köper Du - Land <Se F.23 för fullständig frågetext> 4573 1. Köper aldrig 106 2. Köper enstaka nummer 14 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 6 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 18 6. Köper nästan alla Nr. 512 7. Köper alla Nr./prenumererar 15 8. Ej svar
VAR 293 LEKTYR Loc 411 width 1 MD=8 F.23l. Hur ofta köper Du - Lektyr <Se F.23 för fullständig frågetext> 4027 1. Köper aldrig 771 2. Köper enstaka nummer 169 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 83 4. Köper ung. vartannat Nr. 38 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 81 6. Köper nästan alla Nr. 67 7. Köper alla Nr./prenumererar 15 8. Ej svar
VAR 294 MIN VÄRLD Loc 412 width 1 MD=8 F.23m. Hur ofta köper Du - Min Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 4753 1. Köper aldrig 282 2. Köper enstaka nummer 39 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 8 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 43 6. Köper nästan alla Nr. 107 7. Köper alla Nr./prenumererar 15 8. Ej svar
VAR 295 MITT LIVS NOVELL Loc 413 width 1 MD=8 F.23n. Hur ofta köper Du - Mitt Livs Novell <Se F.23 för fullständig frågetext> 4946 1. Köper aldrig 174 2. Köper enstaka nummer 23 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 19 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 30 6. Köper nästan alla Nr. 39 7. Köper alla Nr./prenumererar 16 8. Ej svar
VAR 296 RÖSTER I RADIO/TV Loc 414 width 1 MD=8 F.23o. Hur ofta köper Du - Röster i Radio/TV <Se F.23 för fullständig frågetext> 4414 1. Köper aldrig 569 2. Köper enstaka nummer 50 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 16 4. Köper ung. vartannat Nr. 9 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 21 6. Köper nästan alla Nr. 157 7. Köper alla Nr./prenumererar 15 8. Ej svar
VAR 297 SAXONS VECKOTIDNING Loc 415 width 1 MD=8 F.23p. Hur ofta köper Du - Saxons Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 4516 1. Köper aldrig 460 2. Köper enstaka nummer 57 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 30 4. Köper ung. vartannat Nr. 25 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 45 6. Köper nästan alla Nr. 101 7. Köper alla Nr./prenumererar 17 8. Ej svar
VAR 298 SE Loc 416 width 1 MD=8 F.23q. Hur ofta köper Du - Se <Se F.23 för fullständig frågetext> 4157 1. Köper aldrig 845 2. Köper enstaka nummer 100 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 39 4. Köper ung. vartannat Nr. 20 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 35 6. Köper nästan alla Nr. 39 7. Köper alla Nr./prenumererar 16 8. Ej svar
VAR 299 SVENSK DAMTIDNING Loc 417 width 1 MD=8 F.23r. Hur ofta köper Du - Svensk Damtidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 4565 1. Köper aldrig 438 2. Köper enstaka nummer 57 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 33 4. Köper ung. vartannat Nr. 14 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 35 6. Köper nästan alla Nr. 93 7. Köper alla Nr./prenumererar 16 8. Ej svar
VAR 300 VECKOJOURNALEN Loc 418 width 1 MD=8 F.23s. Hur ofta köper Du - Veckojournalen <Se F.23 för fullständig frågetext> 4952 1. Köper aldrig 216 2. Köper enstaka nummer 20 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 2 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 9 6. Köper nästan alla Nr. 31 7. Köper alla Nr./prenumererar 16 8. Ej svar
VAR 301 VECKO-REVYN Loc 419 width 1 MD=8 F.23t. Hur ofta köper Du - Vecko-Revyn <Se F.23 för fullständig frågetext> 4650 1. Köper aldrig 426 2. Köper enstaka nummer 53 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 24 4. Köper ung. vartannat Nr. 11 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 23 6. Köper nästan alla Nr. 48 7. Köper alla Nr./prenumererar 16 8. Ej svar
VAR 302 VI Loc 420 width 1 MD=8 F.23u. Hur ofta köper Du - Vi <Se F.23 för fullständig frågetext> 4698 1. Köper aldrig 98 2. Köper enstaka nummer 21 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 12 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 5 6. Köper nästan alla Nr. 399 7. Köper alla Nr./prenumererar 16 8. Ej svar
VAR 303 ÅRET RUNT Loc 421 width 1 MD=8 F.23v. Hur ofta köper Du - Året Runt <Se F.23 för fullständig frågetext> 3776 1. Köper aldrig 918 2. Köper enstaka nummer 80 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 45 4. Köper ung. vartannat Nr. 17 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 72 6. Köper nästan alla Nr. 326 7. Köper alla Nr./prenumererar 17 8. Ej svar
VAR 304 GÅTT I KYRKAN Loc 422 width 1 MD=8 F.24. Hur ofta har Du under det senaste året gjort följande saker? Markera med ett kryss på varje rad! F.24a. Hur ofta har Du - Gått i kyrkan 1659 1. Aldrig 2564 2. Någon gång/år 495 3. Någon gång/kvartal 302 4. Någon gång/månad 172 5. 1-2 gånger/vecka 28 6. 3-4 gånger/vecka 9 7. Minst 5 gånger/vecka 22 8. Ej svar
VAR 305 GÅTT PÅ FÖRENINGSMÖTE Loc 423 width 1 MD=8 F.24b. Hur ofta har Du - Gått på föreningsmöte <Se F.24 för fullständig frågetext> 2220 1. Aldrig 1457 2. Någon gång/år 682 3. Någon gång/kvartal 668 4. Någon gång/månad 181 5. 1-2 gånger/vecka 16 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 23 8. Ej svar
VAR 306 SETT SPORT I TV Loc 424 width 1 MD=8 F.24c. Hur ofta har Du - Sett sport i TV <Se F.24 för fullständig frågetext> 259 1. Aldrig 435 2. Någon gång/år 285 3. Någon gång/kvartal 857 4. Någon gång/månad 1698 5. 1-2 gånger/vecka 974 6. 3-4 gånger/vecka 719 7. Minst 5 gånger/vecka 24 8. Ej svar
VAR 307 BESÖKT SPORTEVENEMANG Loc 425 width 1 MD=8 F.24d. Hur ofta har Du - Besökt sportevenemang <Se F.24 för fullständig frågetext> 2251 1. Aldrig 1385 2. Någon gång/år 576 3. Någon gång/kvartal 643 4. Någon gång/månad 319 5. 1-2 gånger/vecka 39 6. 3-4 gånger/vecka 14 7. Minst 5 gånger/vecka 24 8. Ej svar
VAR 308 HÅLLIT TAL Loc 426 width 1 MD=8 F.24e. Hur ofta har Du - Hållit tal <Se F.24 för fullständig frågetext> 3894 1. Aldrig 907 2. Någon gång/år 210 3. Någon gång/kvartal 162 4. Någon gång/månad 31 5. 1-2 gånger/vecka 11 6. 3-4 gånger/vecka 12 7. Minst 5 gånger/vecka 24 8. Ej svar
VAR 309 DRUCKIT VIN TILL MATEN Loc 427 width 1 MD=8 F.24f. Hur ofta har Du - Druckit vin till maten <Se F.24 för fullständig frågetext> 1145 1. Aldrig 1319 2. Någon gång/år 942 3. Någon gång/kvartal 1302 4. Någon gång/månad 466 5. 1-2 gånger/vecka 36 6. 3-4 gånger/vecka 17 7. Minst 5 gånger/vecka 24 8. Ej svar
VAR 310 HYRT BIL Loc 428 width 1 MD=8 F.24g. Hur ofta har Du - Hyrt bil <Se F.24 för fullständig frågetext> 4676 1. Aldrig 431 2. Någon gång/år 64 3. Någon gång/kvartal 33 4. Någon gång/månad 1 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 21 7. Minst 5 gånger/vecka 24 8. Ej svar
VAR 311 HAFT ARBETE MED HEM Loc 429 width 1 MD=8 F.24h. Hur ofta har Du - Haft arbete med hem <Se F.24 för fullständig frågetext> 3242 1. Aldrig 560 2. Någon gång/år 228 3. Någon gång/kvartal 366 4. Någon gång/månad 325 5. 1-2 gånger/vecka 222 6. 3-4 gånger/vecka 284 7. Minst 5 gånger/vecka 24 8. Ej svar
VAR 312 MATVAROR I BUTIKER Loc 430 width 1 MD=8 F.25. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.25a. Jag köper: Matvaror i Butiker 124 1. Aldrig 206 2. Någon gång/år 182 3. Någon gång/kvartal 633 4. Någon gång/månad 2131 5. 1-2 gånger/vecka 1426 6. 3-4 gånger/vecka 540 7. Minst 5 gånger/vecka 9 8. Ej svar
VAR 313 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 431 width 1 MD=8 F.25b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.25 för fullständig frågetext> 1677 1. Aldrig 1628 2. Någon gång/år 1067 3. Någon gång/kvartal 832 4. Någon gång/månad 37 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 9 8. Ej svar
VAR 314 TANDKRÄM Loc 432 width 1 MD=8 F.25c. Jag köper: Tandkräm <Se F.25 för fullständig frågetext> 465 1. Aldrig 655 2. Någon gång/år 1506 3. Någon gång/kvartal 2517 4. Någon gång/månad 91 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 9 8. Ej svar
VAR 315 TVÅL Loc 433 width 1 MD=8 F.25d. Jag köper: Tvål <Se F.25 för fullständig frågetext> 455 1. Aldrig 614 2. Någon gång/år 1423 3. Någon gång/kvartal 2611 4. Någon gång/månad 134 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 9 8. Ej svar
VAR 316 MASKINDISKMEDEL Loc 434 width 1 MD=8 F.25e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 3639 1. Aldrig 465 2. Någon gång/år 559 3. Någon gång/kvartal 561 4. Någon gång/månad 17 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 10 8. Ej svar
VAR 317 VANLIGT DISKMEDEL Loc 435 width 1 MD=8 F.25f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 807 1. Aldrig 931 2. Någon gång/år 1556 3. Någon gång/kvartal 1879 4. Någon gång/månad 63 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 9 8. Ej svar
VAR 318 RENGÖRINGSMEDEL Loc 436 width 1 MD=8 F.25g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 800 1. Aldrig 1043 2. Någon gång/år 1679 3. Någon gång/kvartal 1660 4. Någon gång/månad 57 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 9 8. Ej svar
VAR 319 TVÄTTMEDEL Loc 437 width 1 MD=8 F.25h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 738 1. Aldrig 814 2. Någon gång/år 1561 3. Någon gång/kvartal 2026 4. Någon gång/månad 97 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 9 8. Ej svar
VAR 320 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 438 width 1 MD=8 F.25i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 2042 1. Aldrig 1732 2. Någon gång/år 895 3. Någon gång/kvartal 556 4. Någon gång/månad 14 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 9 8. Ej svar
VAR 321 KAFFE Loc 439 width 1 MD=8 F.25j. Jag köper: Kaffe <Se F.25 för fullständig frågetext> 428 1. Aldrig 471 2. Någon gång/år 899 3. Någon gång/kvartal 2795 4. Någon gång/månad 635 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 10 8. Ej svar
VAR 322 ATTITYDER: NYA LIVSMEDEL Loc 440 width 1 MD=6 F.26. Här nedan finner Du ett antal påståenden. Markera för vart och ett av dem om Du instämmer i påståendet eller inte. Försök att bedöma alla påståenden även om det ibland kan verka irriterande att inte kunna svara mera nyanserat. F.26a. När det kommer nya livsmedel är jag bland de första som prövar dem 62 1. Instämmer starkt 726 2. Instämmer delvis 1055 3. Varken eller 1690 4. Instämmer nog inte 1677 5. Instämmer absolut inte 41 6. Ej svar
VAR 323 ATTITYDER: NYHETER Loc 441 width 1 MD=6 F.26b. Jag är snabbare att pröva nyheter än mina vänner och bekanta <Se F.26 för fullständig frågetext> 82 1. Instämmer starkt 464 2. Instämmer delvis 1353 3. Varken eller 1617 4. Instämmer nog inte 1684 5. Instämmer absolut inte 51 6. Ej svar
VAR 324 ATTITYDER: HÄLSOSAM MAT Loc 442 width 1 MD=6 F.26c. Jag är mycket noga med att den mat jag äter är hälsosam <Se F.26 för fullständig frågetext> 1109 1. Instämmer starkt 2202 2. Instämmer delvis 932 3. Varken eller 731 4. Instämmer nog inte 246 5. Instämmer absolut inte 31 6. Ej svar
VAR 325 ATTITYDER: BOENDE Loc 443 width 1 MD=6 F.26d. Jag vill bosätta mig på landet <Se F.26 för fullständig frågetext> 1760 1. Instämmer starkt 1392 2. Instämmer delvis 690 3. Varken eller 745 4. Instämmer nog inte 592 5. Instämmer absolut inte 72 6. Ej svar
VAR 326 ATTITYDER: INTRESSEOMR. Loc 444 width 1 MD=6 F.26e. Mina viktigaste intressen har jag utanför jobbet/studierna <Se F.26 för fullständig frågetext> 1027 1. Instämmer starkt 1482 2. Instämmer delvis 1054 3. Varken eller 979 4. Instämmer nog inte 612 5. Instämmer absolut inte 97 6. Ej svar
VAR 327 ATTITYDER: PENGAR Loc 445 width 1 MD=6 F.26f. Det är viktigt för mig att ha mycket pengar att röra mig med <Se F.26 för fullständig frågetext> 595 1. Instämmer starkt 1833 2. Instämmer delvis 1115 3. Varken eller 1334 4. Instämmer nog inte 328 5. Instämmer absolut inte 46 6. Ej svar
VAR 328 ATTITYDER: OBEROENDE Loc 446 width 1 MD=6 F.26g. Jag är mera oberoende än de flesta andra människor <Se F.26 för fullständig frågetext> 382 1. Instämmer starkt 1407 2. Instämmer delvis 1954 3. Varken eller 1146 4. Instämmer nog inte 295 5. Instämmer absolut inte 67 6. Ej svar
VAR 329 ATTITYDER: FAMILJEGEMENS Loc 447 width 1 MD=6 F.26h. I vår familj gör vi en massa trevliga saker tillsammans <Se F.26 för fullständig frågetext> 1026 1. Instämmer starkt 2575 2. Instämmer delvis 1003 3. Varken eller 414 4. Instämmer nog inte 158 5. Instämmer absolut inte 75 6. Ej svar
VAR 330 ATTITYDER: NATUREN Loc 448 width 1 MD=6 F.26i. Naturen ger mig sinnesro <Se F.26 för fullständig frågetext> 2750 1. Instämmer starkt 1882 2. Instämmer delvis 420 3. Varken eller 114 4. Instämmer nog inte 53 5. Instämmer absolut inte 32 6. Ej svar
VAR 331 ATTITYDER: KARRIÄREN Loc 449 width 1 MD=6 F.26j. Jag är beredd att satsa hårt för att komma framåt här i livet <Se F.26 för fullständig frågetext> 508 1. Instämmer starkt 1785 2. Instämmer delvis 1482 3. Varken eller 1062 4. Instämmer nog inte 351 5. Instämmer absolut inte 63 6. Ej svar
VAR 332 ATTITYDER: KVINN. PLATS Loc 450 width 1 MD=6 F.26k. Kvinnans plats är i hemmet <Se F.26 för fullständig frågetext> 582 1. Instämmer starkt 1200 2. Instämmer delvis 623 3. Varken eller 1395 4. Instämmer nog inte 1425 5. Instämmer absolut inte 26 6. Ej svar
VAR 333 ATTITYDER: PRISER Loc 451 width 1 MD=6 F.26l. Jag är mycket prismedveten <Se F.26 för fullständig frågetext> 826 1. Instämmer starkt 2240 2. Instämmer delvis 1201 3. Varken eller 777 4. Instämmer nog inte 169 5. Instämmer absolut inte 38 6. Ej svar
VAR 334 ATTITYDER: STÄDNING Loc 452 width 1 MD=6 F.26m. Det är tacksamt att städa, för det är sånt som folk lägger märke till <Se F.26 för fullständig frågetext> 633 1. Instämmer starkt 1665 2. Instämmer delvis 1051 3. Varken eller 1322 4. Instämmer nog inte 545 5. Instämmer absolut inte 35 6. Ej svar
VAR 335 ATTITYDER: BARN Loc 453 width 1 MD=6 F.26n. Barn är det viktigaste i en kvinnas liv <Se F.26 för fullständig frågetext> 1038 1. Instämmer starkt 1936 2. Instämmer delvis 964 3. Varken eller 890 4. Instämmer nog inte 364 5. Instämmer absolut inte 59 6. Ej svar
VAR 336 ATTITYDER: RENT I HUSET Loc 454 width 1 MD=6 F.26o. Jag trivs bara när det är alldeles rent i huset <Se F.26 för fullständig frågetext> 1143 1. Instämmer starkt 2017 2. Instämmer delvis 682 3. Varken eller 1093 4. Instämmer nog inte 297 5. Instämmer absolut inte 19 6. Ej svar
VAR 337 ATTITYDER: ARBETET Loc 455 width 1 MD=6 F.26p. För mig är arbetet en hobby <Se F.26 för fullständig frågetext> 512 1. Instämmer starkt 1443 2. Instämmer delvis 1034 3. Varken eller 1517 4. Instämmer nog inte 689 5. Instämmer absolut inte 56 6. Ej svar
VAR 338 ATTITYDER: FÖRENKLINGAR Loc 456 width 1 MD=6 F.26q. Jag är en sån som tycker om att ta genvägar, att förenkla saker och ting <Se F.26 för fullständig frågetext> 487 1. Instämmer starkt 1979 2. Instämmer delvis 1256 3. Varken eller 1152 4. Instämmer nog inte 339 5. Instämmer absolut inte 38 6. Ej svar
VAR 339 ATTITYDER: ANNORL. MAT Loc 457 width 1 MD=6 F.26r. Jag tycker om att bjuda på lite annorlunda maträtter <Se F.26 för fullständig frågetext> 691 1. Instämmer starkt 2030 2. Instämmer delvis 1325 3. Varken eller 843 4. Instämmer nog inte 318 5. Instämmer absolut inte 44 6. Ej svar
VAR 340 ATTITYDER: IMPULSKÖP Loc 458 width 1 MD=6 F.26s. Jag planerar sällan utan handlar mest på impuls <Se F.26 för fullständig frågetext> 272 1. Instämmer starkt 1287 2. Instämmer delvis 682 3. Varken eller 2124 4. Instämmer nog inte 839 5. Instämmer absolut inte 47 6. Ej svar
VAR 341 ATTITYDER: TITTA I AFFÄR Loc 459 width 1 MD=6 F.26t. Jag går ofta i affäre bara för att se om det finns något nytt <Se F.26 för fullständig frågetext> 262 1. Instämmer starkt 1174 2. Instämmer delvis 761 3. Varken eller 1660 4. Instämmer nog inte 1354 5. Instämmer absolut inte 40 6. Ej svar
VAR 342 ATTITYDER: KVAL. VAROR Loc 460 width 1 MD=6 F.26u. Jag köper alltid kvalitetsvaror även om det blir dyrare <Se F.26 för fullständig frågetext> 781 1. Instämmer starkt 2351 2. Instämmer delvis 795 3. Varken eller 1053 4. Instämmer nog inte 242 5. Instämmer absolut inte 29 6. Ej svar
VAR 343 ATTITYDER: KÖPA-SÄLJA Loc 461 width 1 MD=6 F.26v. Jag är intresserad av att köpa och sälja <Se F.26 för fullständig frågetext> 364 1. Instämmer starkt 875 2. Instämmer delvis 1343 3. Varken eller 1483 4. Instämmer nog inte 1134 5. Instämmer absolut inte 52 6. Ej svar
VAR 344 ATTITYDER: MATLAGNING Loc 462 width 1 MD=6 F.26x. Folk ger mig ofta beröm för min matlagning <Se F.26 för fullständig frågetext> 496 1. Instämmer starkt 1718 2. Instämmer delvis 1270 3. Varken eller 769 4. Instämmer nog inte 947 5. Instämmer absolut inte 51 6. Ej svar
VAR 345 ATTITYDER: FESTER Loc 463 width 1 MD=6 F.26y. Jag tycker om fester där det är en massa musik och prat <Se F.26 för fullständig frågetext> 589 1. Instämmer starkt 1753 2. Instämmer delvis 897 3. Varken eller 1214 4. Instämmer nog inte 752 5. Instämmer absolut inte 46 6. Ej svar
VAR 346 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 464 width 1 MD=6 F.26z. Fritiden är viktigare än arbetet <Se F.26 för fullständig frågetext> 843 1. Instämmer starkt 1474 2. Instämmer delvis 1170 3. Varken eller 1250 4. Instämmer nog inte 441 5. Instämmer absolut inte 73 6. Ej svar
VAR 347 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 465 width 1 MD=6 F.26å. Det finns för lite att göra på fritiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 219 1. Instämmer starkt 618 2. Instämmer delvis 517 3. Varken eller 1960 4. Instämmer nog inte 1858 5. Instämmer absolut inte 79 6. Ej svar
VAR 348 ATTITYDER: TUGGUMMITUGG. Loc 466 width 1 MD=6 F.26ä. Det ser illa ut när folk tuggar tuggummi <Se F.26 för fullständig frågetext> 1902 1. Instämmer starkt 1395 2. Instämmer delvis 1028 3. Varken eller 632 4. Instämmer nog inte 271 5. Instämmer absolut inte 23 6. Ej svar
VAR 349 ATTITYDER: RELIGIÖSA FR. Loc 467 width 1 MD=6 F.26ö. Religiösa frågor ges för lite utrymme i dagens Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 560 1. Instämmer starkt 909 2. Instämmer delvis 1982 3. Varken eller 988 4. Instämmer nog inte 778 5. Instämmer absolut inte 34 6. Ej svar
VAR 350 ATTITYDER: ÅSIKTER Loc 468 width 1 MD=6 F.26a1. Jag är nog lite gammaldags i mina åsikter <Se F.26 för fullständig frågetext> 403 1. Instämmer starkt 2096 2. Instämmer delvis 975 3. Varken eller 1337 4. Instämmer nog inte 415 5. Instämmer absolut inte 25 6. Ej svar
VAR 351 ATTITYDER: AVKOPPLING Loc 469 width 1 MD=6 F.26b1. Jag önskar jag kunde koppla av mera <Se F.26 för fullständig frågetext> 850 1. Instämmer starkt 2165 2. Instämmer delvis 922 3. Varken eller 1029 4. Instämmer nog inte 239 5. Instämmer absolut inte 46 6. Ej svar
VAR 352 ATTITYDER: PENGAR Loc 470 width 1 MD=6 F.26c1. Jag har tillräckligt med pengar för det jag önskar mig <Se F.26 för fullständig frågetext> 429 1. Instämmer starkt 1700 2. Instämmer delvis 748 3. Varken eller 1576 4. Instämmer nog inte 770 5. Instämmer absolut inte 28 6. Ej svar
VAR 353 ATTITYDER: LEVNADSSTAND. Loc 471 width 1 MD=6 F.26d1. Jag är beredd att sänka min levnadsstandard för att hjälpa folk i utvecklingsländerna <Se F.26 för fullständig frågetext> 293 1. Instämmer starkt 1492 2. Instämmer delvis 1461 3. Varken eller 1377 4. Instämmer nog inte 583 5. Instämmer absolut inte 45 6. Ej svar
VAR 354 ATTITYDER: BILAR Loc 472 width 1 MD=6 F.26e1. Det spelar ingen roll hur den bil jag har ser ut bara den rullar <Se F.26 för fullständig frågetext> 633 1. Instämmer starkt 1316 2. Instämmer delvis 609 3. Varken eller 1669 4. Instämmer nog inte 968 5. Instämmer absolut inte 56 6. Ej svar
VAR 355 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 473 width 1 MD=6 F.26f1. Att ta en öl eller drink är ett bra sätt att slappna av när arbetsdagen är slut <Se F.26 för fullständig frågetext> 193 1. Instämmer starkt 871 2. Instämmer delvis 614 3. Varken eller 1577 4. Instämmer nog inte 1951 5. Instämmer absolut inte 45 6. Ej svar
VAR 356 ATTITYDER: ANSVAR Loc 474 width 1 MD=6 F.26g1. Jag tycker om att ta stort ansvar <Se F.26 för fullständig frågetext> 514 1. Instämmer starkt 2065 2. Instämmer delvis 1237 3. Varken eller 1109 4. Instämmer nog inte 264 5. Instämmer absolut inte 62 6. Ej svar
VAR 357 ATTITYDER: FÖRENINGAR Loc 475 width 1 MD=6 F.26h1. Jag tycker om att arbeta i föreningar <Se F.26 för fullständig frågetext> 243 1. Instämmer starkt 1044 2. Instämmer delvis 1191 3. Varken eller 1637 4. Instämmer nog inte 1076 5. Instämmer absolut inte 60 6. Ej svar
VAR 358 ATTITYDER: OTROHET Loc 476 width 1 MD=6 F.26i1. Jag tycker otrohet är helt oförlåtligt <Se F.26 för fullständig frågetext> 1339 1. Instämmer starkt 1289 2. Instämmer delvis 796 3. Varken eller 1349 4. Instämmer nog inte 434 5. Instämmer absolut inte 44 6. Ej svar
VAR 359 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 477 width 1 MD=6 F.26j1. Jag anser det är förkastligt att dricka vin eller sprit <Se F.26 för fullständig frågetext> 652 1. Instämmer starkt 862 2. Instämmer delvis 707 3. Varken eller 1879 4. Instämmer nog inte 1113 5. Instämmer absolut inte 38 6. Ej svar
VAR 360 ATTITYDER: VECKOTIDN. Loc 478 width 1 MD=6 F.26k1. Jag tycker om att koppla av med att läsa en veckotidning <Se F.26 för fullständig frågetext> 767 1. Instämmer starkt 2201 2. Instämmer delvis 866 3. Varken eller 843 4. Instämmer nog inte 533 5. Instämmer absolut inte 41 6. Ej svar
VAR 361 ATTITYDER: FRAMTIDEN Loc 479 width 1 MD=6 F.26l1. Jag tar var dag som den kommer och bekymrar mig inte om framtiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 385 1. Instämmer starkt 1276 2. Instämmer delvis 483 3. Varken eller 2160 4. Instämmer nog inte 907 5. Instämmer absolut inte 40 6. Ej svar
VAR 362 ATTITYDER: FESTER Loc 480 width 1 MD=6 F.26m1. Jag har hellre en stilla hemmakväll än att jag går ut på fest <Se F.26 för fullständig frågetext> 1475 1. Instämmer starkt 2079 2. Instämmer delvis 707 3. Varken eller 776 4. Instämmer nog inte 188 5. Instämmer absolut inte 26 6. Ej svar
VAR 363 ATTITYDER: BROTTSLINGAR Loc 481 width 1 MD=6 F.26n1. Samhället är alldeles för släpphänt mot brottslingar <Se F.26 för fullständig frågetext> 1996 1. Instämmer starkt 1758 2. Instämmer delvis 681 3. Varken eller 571 4. Instämmer nog inte 203 5. Instämmer absolut inte 42 6. Ej svar
VAR 364 ATTITYDER: LYX Loc 482 width 1 MD=6 F.26o1. Jag tycker det är skönt att få känna mig lite lyxig ibland <Se F.26 för fullständig frågetext> 968 1. Instämmer starkt 2556 2. Instämmer delvis 918 3. Varken eller 587 4. Instämmer nog inte 177 5. Instämmer absolut inte 45 6. Ej svar
VAR 365 ATTITYDER: RISKER Loc 483 width 1 MD=6 F.26p1. Jag aktar mig för att ta några risker <Se F.26 för fullständig frågetext> 890 1. Instämmer starkt 2129 2. Instämmer delvis 996 3. Varken eller 1051 4. Instämmer nog inte 136 5. Instämmer absolut inte 49 6. Ej svar
VAR 366 ATTITYDER: KÄRNKRAFTVERK Loc 484 width 1 MD=6 F.26q1. Kärnkraftverk borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 1328 1. Instämmer starkt 1086 2. Instämmer delvis 1129 3. Varken eller 1094 4. Instämmer nog inte 568 5. Instämmer absolut inte 46 6. Ej svar
VAR 367 ATTITYDER: PORRTIDNINGAR Loc 485 width 1 MD=6 F.26r1. Porrtidningar borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 1449 1. Instämmer starkt 799 2. Instämmer delvis 1305 3. Varken eller 1229 4. Instämmer nog inte 435 5. Instämmer absolut inte 34 6. Ej svar
VAR 368 ATTITYDER: SNYGGA KLÄDER Loc 486 width 1 MD=6 F.26s1. Att vara snyggt klädd är viktigt <Se F.26 för fullständig frågetext> 1117 1. Instämmer starkt 2465 2. Instämmer delvis 808 3. Varken eller 641 4. Instämmer nog inte 190 5. Instämmer absolut inte 30 6. Ej svar
VAR 369 ATTITYDER: ÖRTMEDICINER Loc 487 width 1 MD=6 F.26t1. Örtmediciner borde användas mera allmänt i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 1460 1. Instämmer starkt 1865 2. Instämmer delvis 1653 3. Varken eller 189 4. Instämmer nog inte 62 5. Instämmer absolut inte 22 6. Ej svar
VAR 370 ATTITYDER: PROFFSBOXNING Loc 488 width 1 MD=6 F.26u1. Proffsboxning borde vara tillåten i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 758 1. Instämmer starkt 1109 2. Instämmer delvis 1377 3. Varken eller 842 4. Instämmer nog inte 1130 5. Instämmer absolut inte 35 6. Ej svar
VAR 371 MEDLEM I KONSUM Loc 489 width 1 MD=3 F.27. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 3124 1. Ja 2068 2. Nej 59 3. Ej svar
VAR 372 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 490 width 1 MD=6 F.28. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 788 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 1711 1. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 938 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 644 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 536 4. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 599 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 35 6. Ej svar
VAR 373 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 491 width 1 MD=6 F.29. Antag att Du fått denna fråga för ett år sedan. Markera nedan hur Ditt svar hade blivit vid den tiden? 808 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 1675 1. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 883 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 672 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 538 4. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 620 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 55 6. Ej svar
VAR 374 ID-NUMMER ING. OMGÅNGAR Loc 492 width 2 Orvesto 78-I består av 3 delomgångar Nr13 (P-7005),14 (P-7006) och 17 (P-7007). 1736 13. P-7005 1711 14. P-7006 1804 17. P-7007