ORVESTO 78 P-7005

               SSD 0013

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1983

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FöR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 78 P-7005 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under andra halvåret 1977 genomfördes fyra omgångar "Sverige
  Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt omfattade urvalet
  för dessa fem omgångar 10.580 personer 15-70 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 10.580 personer har 1.332
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 25 avlidna, 9 avflyttade från riket, 22 som vistas
  utomlands, 19 i militärtjänst, 71 på utrikes resa, 93 ej
  svensktalande, 127 okända men skrivna på kommun, 47 under
  sjukhusvård, 266 sjuka i hemmet samt 653 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fem omgångarna hösten/vintern 1977
  uppgår således till 9.248 personer varav 2.976, utgörande
  32%, ej besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (54%), "tidsbrist" (10%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (36%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande andra
  halvåret 1977 7.332 personer istället för 6.272 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 80% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-7005, omfattar 1.736 personer eller 27,7% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 19 oktober - 30
  december 1977.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av
  Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO.

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Projektet har getts benämningen SSDdokumentation - ORVESTO.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSD:s förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0013 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socio-ekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Status i hushållet 14 Förvärvsarbete/sysselsättning 15 Utbildning 16 Storlek på orten 17 Form av boende 18 Inköp av dagligvaror:själv 19 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 26 Totalt antal personer 27 Din personliga inkomst i kronor per år 28 Hushållets totala inkomst i kronor per år 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbilar 31 Hushållets innehav av husvagn 32 Hushållets innehav av fritidshus 33 Hushållets innehav av roddbåt/eka/el.likn. 34 Hushållets innehav av motorbåt 35 Hushållets innehav av segelbåt 36 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 37 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 38 Hushållets innehav av filmkamera 39 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 40 Hushållets innehav av filmprojektor 41 Hushållets innehav av skrivmaskin 42 Hushållets innehav av svart-vit tv 43 Hushållets innehav av färg-tv 44 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 45 Hushållets innehav av diskmaskin 46 Hushållets innehav av tvättmaskin 47 Hushållets innehav av stereoanläggning 48 Hushållets innehav av motorgräsklippare 49 Hushållets innehav av spisfläkt 50 Hushållets innehav av hund 51 Hushållets innehav av katt Köpavsikter beträffande kapitalvaror 52 Avsikt att köpa kapitalvaror1 53 Avsikt att köpa kapitalvaror1 54 Avsikt att köpa kapitalvaror1 55 Avsikt att köpa kapitalvaror1 56 Avsikt att köpa kapitalvaror1 57 Avsikt att köpa kapitalvaror2 58 Avsikt att köpa kapitalvaror2 59 Avsikt att köpa kapitalvaror2 60 Avsikt att köpa kapitalvaror2 61 Avsikt att köpa kapitalvaror2 62 Avsikt att köpa kapitalvaror3 63 Avsikt att köpa kapitalvaror3 64 Avsikt att köpa kapitalvaror3 65 Avsikt att köpa kapitalvaror3 66 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Alkoholvanor 67 Alkoholvanor Föreningsmedlemskap 68 Föreningsmedlemskap 69 Föreningsmedlemskap 70 Föreningsmedlemskap 71 Föreningsmedlemskap 72 Föreningsmedlemskap 73 Föreningsmedlemskap 74 Föreningsmedlemskap 75 Föreningsmedlemskap Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Miljövårdsfrågor 77 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 78 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsa 79 Intresseinriktning:Bantningstips 80 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 81 Intresseinriktning:Politik 82 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 83 Intresseinriktning:Skattefrågor 84 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 85 Intresseinriktning:Vidareutbildning 86 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 87 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 88 Intresseinriktning:Villa/eget hem 89 Intresseinriktning:Fritidshus 90 Intresseinriktning:Personbilar 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 97 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 98 Intresseinriktning:Fotoutrustningar 99 Intresseinriktning:Motorcyklar 100 Intresseinriktning:Krukväxter 101 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 102 Intresseinriktning:Hundars skötsel 103 Intresseinriktning:Katters skötsel 104 Intresseinriktning:Motionera 105 Intresseinriktning:Idrotta 106 Intresseinriktning:Laga mat 107 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 108 Intresseinriktning:Baka 109 Intresseinriktning:Ha gäster 110 Intresseinriktning:Köra bil 111 Intresseinriktning:Jobba med bilar 112 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 113 Intresseinriktning:Fotografera 114 Intresseinriktning:Smalfilma 115 Intresseinriktning:Sportfiska 116 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 117 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 118 Intresseinriktning:Gå på teater 119 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 120 Intresseinriktning:Läsa böcker 121 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 122 Intresseinriktning:Köpa på postorder 123 Intresseinriktning:Sy kläder 124 Intresseinriktning:Handarbeta 125 Intresseinriktning:Träffa nya människor 126 Intresseinriktning:Snickra 127 Intresseinriktning:Måla hemma 128 Intresseinriktning:Jaga 129 Intresseinriktning:Friluftsliv 130 Intresseinriktning:Åka slalom 131 Intresseinriktning:Åka motorbåt 132 Intresseinriktning:Segla 133 Intresseinriktning:Campa 134 Intresseinriktning:Semestra utomlands 135 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 136 Intresseinriktning:Pröva nya produkter 137 Intresseinriktning:Vara bortbjuden 138 Intresseinriktning:Gå på diskotek 139 Intresseinriktning:Gå på restaurang 140 Intresseinriktning:Gå på kvällskurser Personliga köpvanor: kläder fritid m m 141 Kostnader för kläder 142 Kostnader för sportutrustning 143 Kostnader för kosmetika/skönhetsmedel 144 Kostnader för nöjen 145 Kostnader för utlandsresor under fritiden 146 Kostnader för böcker 147 Kostnader för tobak 148 Kostnader för vin och sprit Besöksfrekvenser ; butiker, varuhus m m 149 Besöksfrekvenser:ICA 150 Besöksfrekvenser:Konsum 151 Besöksfrekvenser:Vivo 152 Besöksfrekvenser:Favör 153 Besöksfrekvenser:Annan butik 154 Besöksfrekvenser:Domus livsmedel 155 Besöksfrekvenser:Epa livsmedel 156 Besöksfrekvenser:NK livsmedel 157 Besöksfrekvenser:Tempo livsmedel 158 Besöksfrekvenser:Åhlens livsmedel 159 Besöksfrekvenser:Obs livsmedel 160 Besöksfrekvenser:B&W livsmedel 161 Besöksfrekvenser:Domus 162 Besöksfrekvenser:Epa 163 Besöksfrekvenser:NK 164 Besöksfrekvenser:Tempo 165 Besöksfrekvenser:Åhlens 166 Besöksfrekvenser:Obs 167 Besöksfrekvenser:B&W 168 Besöksfrekvenser:Hennes/Mauritz 169 Besöksfrekvenser:Kapp-Ahl 170 Besöksfrekvenser:Gulins 171 Besöksfrekvenser:Ikea 172 Besöksfrekvenser:Åhlbergs 173 Besöksfrekvenser:Broddmans 174 Besöksfrekvenser:Daler 175 Besöksfrekvenser:Järnia 176 Besöksfrekvenser:Färgsam 177 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 178 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 179 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 180 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 181 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 182 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 183 Besöksfrekvenser:Bensinstation 184 Besöksfrekvenser:Postkontor 185 Besöksfrekvenser:Bankkontor 186 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 187 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 188 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Tidningsläsning: storstadspress 189 Läsfrekvenser:Aftonbladet 190 Läsfrekvenser:Arbetet 191 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 192 Läsfrekvenser:Expressen 193 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 194 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 195 Läsfrekvenser:Kvällsposten 196 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 197 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 198 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 199 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 200 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 201 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 202 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 203 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten 204 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 205 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 206 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 207 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 208 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 209 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 210 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 211 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 212 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 213 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 214 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning: veckotidningar 215 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 216 Läsfrekvenser för Allers 217 Läsfrekvenser för Damernas Värld 218 Läsfrekvenser för Femina 219 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 220 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 221 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 222 Läsfrekvenser för Husmodern 223 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 224 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 225 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 226 Läsfrekvenser för Land 227 Läsfrekvenser för Lektyr 228 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 229 Läsfrekvenser för Min Värld 230 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 231 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 232 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 233 Läsfrekvenser för Se 234 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 235 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 236 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 237 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 238 Läsfrekvenser för Vi 239 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning: 14-dagars- och månadstidningar 240 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 241 Läsfrekvenser för Motor 242 Läsfrekvenser för Motorföraren 243 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 244 Läsfrekvenser för Vi Bilägare 245 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 246 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 247 Läsfrekvenser för Det Bästa 248 Läsfrekvenser för Allt om Mat 249 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 250 Läsfrekvenser för Båt för Alla 251 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 252 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 253 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 254 Läsfrekvenser för Radio &Television 255 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 256 Läsfrekvenser för Vår Bostad 257 Läsfrekvenser för Aktuell Fotografi 258 Läsfrekvenser för Tidskrift för Hälsa 259 Läsfrekvenser för Antik & Auktion Tidningsläsning: landsortspress 260 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 261 Läsfrekvenser för - A-Pressen 262 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 263 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 264 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 265 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 266 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 267 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) Tidningsläsning: lokalpress 268 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 269 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Sundbyberg 270 Läsfrekvenser för - Huvudstadspredd Lidingö 271 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Mälarö 272 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderort 273 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 274 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 275 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 276 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 277 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 278 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SO 279 Läsfrekvenser för - Storstaden 280 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) 281 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderkuriren Köpvanor: veckotidningar 282 Köpfrekvenser för Allas Veckotidning 283 Köpfrekvenser för Allers 284 Köpfrekvenser för Damernas Värld 285 Köpfrekvenser för Femina 286 Köpfrekvenser för FIB-Aktuellt 287 Köpfrekvenser för Hemmets Journal 288 Köpfrekvenser för Hemmets Veckotidning 289 Köpfrekvenser för Husmodern 290 Köpfrekvenser för Hänt i Veckan 291 Köpfrekvenser för ICA-kuriren 292 Köpfrekvenser för Land 293 Köpfrekvenser för Lektyr 294 Köpfrekvenser för Min Värld 295 Köpfrekvenser för Mitt Livs Novell 296 Köpfrekvenser för Röster i Radio/TV 297 Köpfrekvenser för Saxons Veckotidning 298 Köpfrekvenser för Se 299 Köpfrekvenser för Svensk Damtidning 300 Köpfrekvenser för Veckojournalen 301 Köpfrekvenser för Vecko-Revyn 302 Köpfrekvenser för Vi 303 Köpfrekvenser för Året Runt Frekvenser för olika aktiviteter 304 Frekvenser - Gått i kyrkan 305 Frekvenser - Gått på föreningsmöte 306 Frekvenser - Sett sport i TV 307 Frekvenser - Besökt sportevenemang 308 Frekvenser - Hållit tal 309 Frekvenser - Druckit vin till maten 310 Frekvenser - Hyrt bil 311 Frekvenser - Haft arbete med hem Inköp av dagligvaror 312 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 313 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 314 Köpfrekvenser för Tandkräm 315 Köpfrekvenser för Tvål 316 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 317 Köpfrekvenser för Vanligt diskmedel 318 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 319 Köpfrekvenser för Tvättmedel 320 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 321 Köpfrekvenser för Kaffe Livsstilspåståenden 322 Attityder till: Nya Livsmedel 323 Attityder till: Nyheter 324 Attityder till: Hälsosam Mat 325 Attityder till: Boende 326 Attityder till: Intresseområden 327 Attityder till: Pengar 328 Attityder till: Oberoende 329 Attityder till: Familjegemenskap 330 Attityder till: Naturen 331 Attityder till: Karriären 332 Attityder till: Kvinnans plats 333 Attityder till: Priser 334 Attityder till: Städning 335 Attityder till: Barn 336 Attityder till: Rent i huset 337 Attityder till: Arbetet 338 Attityder till: Förenklingar 339 Attityder till: Annorlunda mat 340 Attityder till: Impulsköp 341 Attityder till: Titta i affärer 342 Attityder till: Kvalitetsvaror 343 Attityder till: Köpa-Sälja 344 Attityder till: Matlagning 345 Attityder till: Fester 346 Attityder till: Fritiden 347 Attityder till: Fritiden 348 Attityder till: Tuggummituggande 349 Attityder till: Religiösa frågor 350 Attityder till: Åsikter 351 Attityder till: Avkoppling 352 Attityder till: Pengar 353 Attityder till: Levnadsstandard 354 Attityder till: Bilar 355 Attityder till: Alkohol 356 Attityder till: Ansvar 357 Attityder till: Föreningar 358 Attityder till: Otrohet 359 Attityder till: Alkohol 360 Attityder till: Veckotidningar 361 Attityder till: Framtiden 362 Attityder till: Fester 363 Attityder till: Brottslingar 364 Attityder till: Lyx 365 Attityder till: Risker 366 Attityder till: Kärnkraftverk 367 Attityder till: Porrtidningar 368 Attityder till: Snygga kläder 369 Attityder till: Örtmediciner 370 Attityder till: proffsboxning Medlemskap 371 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i olika affärer 372 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs 373 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0013              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0013


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. NOVEMBER 1983
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1602 134
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 Regionskod Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1736 Min=0 Max=70 Mean=29.2 St.Dev=20.8
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 2 MD=10 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Kod: 10 Frek: 9 Valid-n=1727 Min=0 Max=9 Mean=3.0 St.Dev=3.3
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 19 width 2 Födelseår Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1736 Min=7 Max=91 Mean=37.0 St.Dev=15.5
VAR 10 KÖN Loc 21 width 1 MD=2 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 886 0. Man 850 1. Kvinna 2. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 22 width 2 MD=11 F.1b. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 148 00. 19 år och yngre 190 01. 20-24 år 187 02. 25-29 år 232 03. 30-34 år 163 04. 35-39 år 139 05. 40-44 år 144 06. 45-49 år 137 07. 50-54 år 149 08. 55-59 år 120 09. 60-64 år 127 10. 65 år och äldre 11. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 24 width 1 MD=3 F.1c. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 394 0. Ogift 1202 1. Gift eller sammanboende 135 2. Änka/änkling/frånskild 5 3. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSSTATUS Loc 25 width 1 MD=5 F.1d. Är Du själv: <Se F.1 för fullständig frågetext> 565 0. Husfar 619 1. Husmor 199 2. Son/dotter 37 3. Annan hushållsmedlem 203 4. Ensamboende 113 5. Ej svar
VAR 14 YRKE Loc 26 width 1 MD=6 F.1e. Förvärvsarbete/sysselsättning <Se F.1 för fullständig frågetext> 904 0. Förvärvsarbete,heltid 279 1. Förvärvsarbete,deltid 178 2. Hemmafru 141 3. Studerande 157 4. Pensionär 72 5. Annan sysselsättning 5 6. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 27 width 1 MD=5 F.1f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 751 0. Folkskola 306 1. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 172 2. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 302 3. Gymnasium eller motsvarande 182 4. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 23 5. Ej svar
VAR 16 ORTSTORLEK Loc 28 width 1 MD=8 F.1g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 95 0. Under 200 invånare 178 1. 200-1.999 170 2. 2.000-4.999 157 3. 5.000-9.999 228 4. 10.000-24.999 238 5. 25.000-49.999 204 6. 50.000-99.999 378 7. 100.000 och däröver 88 8. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 29 width 1 MD=7 F.1h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 181 0. Insatslägenhet 598 1. Hyrd lägenhet 714 2. Egen villa/radhus 55 3. Hyrd villa/radhus 129 4. Jordbruksfastighet 21 5. Inneboende 33 6. Annan bostadsform 5 7. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 30 width 1 MD=5 F.1i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 318 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 326 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 221 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 184 3. Gör mer än hälften av alla inköp 682 4. Gör alla eller nästan alla inköp 5 5. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 31 width 2 MD=10 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 3 4 10 Frek: 1589 137 6 1 1 2
VAR 20 2-6 ÅR Loc 33 width 2 MD=10 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 10 Frek: 1436 240 56 2 2
VAR 21 7-10 ÅR Loc 35 width 2 MD=10 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 10 Frek: 1462 237 34 1 2
VAR 22 11-14 ÅR Loc 37 width 2 MD=10 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 10 Frek: 1391 293 47 3 2
VAR 23 15-19 ÅR Loc 39 width 2 MD=10 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 10 Frek: 1304 325 98 7 2
VAR 24 20-67 ÅR Loc 41 width 2 MD=10 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 8 10 Frek: 72 294 1172 158 29 7 1 1 2
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 43 width 2 MD=10 or GE 11 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 7 10 11 Frek: 1609 77 40 3 1 2 1 1 2
VAR 26 TOTALANTAL Loc 45 width 2 MD=10 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> 01. . . 09. 9 Group Title: 8 00. 0 Felstansat 3 10. Odokumenterad kod Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 8 222 488 389 422 149 41 9 3 2 3
VAR 27 PERSONLIG INKOMST Loc 47 width 1 MD=7 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 248 0. Under 10.000 348 1. 10.000-30.000 412 2. 30.000-50.000 453 3. 50.000-70.000 130 4. 70.000-90.000 36 5. 90.000-110.000 32 6. Över 110.000 77 7. Ej svar
VAR 28 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 48 width 1 MD=7 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 17 0. Under 10.000 111 1. 10.000-30.000 245 2. 30.000-50.000 333 3. 50.000-70.000 286 4. 70.000-90.000 275 5. 90.000-110.000 272 6. Över 110.000 197 7. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 49 width 1 MD=2 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1093 0. Ja 452 1. Nej 191 2. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL Loc 50 width 1 MD=8 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5a. I hushållet finns:...st personbilar Faktiska värdet är kodat. Kod: 8 Frek: 14 Valid-n=1722 Min=0 Max=7 Mean=1.0 St.Dev=0.7
VAR 31 FINNS:HUSVAGN Loc 51 width 1 MD=2 F.5b. I hushållet finns:husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 1624 0. Finns ej 98 1. Finns 14 2. Ej svar
VAR 32 FINNS:FRITIDSHUS Loc 52 width 1 MD=2 F.5c. I hushållet finns:fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 1323 0. Finns ej 399 1. Finns 14 2. Ej svar
VAR 33 FINNS:RODDBÅT/EKA/LIKN. Loc 53 width 1 MD=2 F.5d. I hushållet finns:roddbåt/eka/el.likn. <Se F.5 för fullständig frågetext> 1421 0. Finns ej 301 1. Finns 14 2. Ej svar
VAR 34 FINNS:MOTORBÅT Loc 54 width 1 MD=2 F.5e. I hushållet finns:motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1522 0. Finns ej 200 1. Finns 14 2. Ej svar
VAR 35 FINNS:SEGELBÅT Loc 55 width 1 MD=2 F.5f. I hushållet finns:segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1670 0. Finns ej 52 1. Finns 14 2. Ej svar
VAR 36 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 56 width 1 MD=2 F.5g. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 730 0. Finns ej 992 1. Finns 14 2. Ej svar
VAR 37 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 57 width 1 MD=2 F.5h. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1200 0. Finns ej 522 1. Finns 14 2. Ej svar
VAR 38 FINNS:FILMKAMERA Loc 58 width 1 MD=2 F.5i. I hushållet finns:filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1325 0. Finns ej 397 1. Finns 14 2. Ej svar
VAR 39 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 59 width 1 MD=2 F.5j. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1376 0. Finns ej 346 1. Finns 14 2. Ej svar
VAR 40 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 60 width 1 MD=2 F.5k. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1376 0. Finns ej 346 1. Finns 14 2. Ej svar
VAR 41 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 61 width 1 MD=2 F.5l. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1013 0. Finns ej 709 1. Finns 14 2. Ej svar
VAR 42 FINNS:SVART-VIT TV Loc 62 width 1 MD=2 F.5m. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 944 0. Finns ej 778 1. Finns 14 2. Ej svar
VAR 43 FINNS:FÄRG-TV Loc 63 width 1 MD=2 F.5n. I hushållet finns:färg-tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 478 0. Finns ej 1244 1. Finns 14 2. Ej svar
VAR 44 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 64 width 1 MD=2 F.5o. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 263 0. Finns ej 1458 1. Finns 15 2. Ej svar
VAR 45 FINNS:DISKMASKIN Loc 65 width 1 MD=2 F.5p. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1243 0. Finns ej 478 1. Finns 15 2. Ej svar
VAR 46 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 66 width 1 MD=2 F.5q. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 518 0. Finns ej 1203 1. Finns 15 2. Ej svar
VAR 47 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=2 F.5r. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 533 0. Finns ej 1188 1. Finns 15 2. Ej svar
VAR 48 FINNS:MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 68 width 1 MD=2 F.5s. I hushållet finns:motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1165 0. Finns ej 556 1. Finns 15 2. Ej svar
VAR 49 FINNS:SPISFLÄKT Loc 69 width 1 MD=2 F.5t. I hushållet finns:spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 724 0. Finns ej 997 1. Finns 15 2. Ej svar
VAR 50 FINNS:HUND Loc 70 width 1 MD=2 F.5u. I hushållet finns:hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 1368 0. Finns ej 354 1. Finns 14 2. Ej svar
VAR 51 FINNS:KATT Loc 71 width 1 MD=2 F.5v. I hushållet finns:katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1454 0. Finns ej 265 1. Finns 17 2. Ej svar
VAR 52 AVSER ATT KÖPA1 Loc 72 width 2 MD=11 F.6. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a. Första understrykningen 168 00. Fabriksny bil 410 01. Begagnad bil 30 02. Moped 16 03. Nytt fritidshus 12 04. Begagnat fritidshus 28 05. Ny villa 20 06. Begagnad villa 69 07. Köksfläkt 38 08. Elektrisk spis 41 09. Diskmaskin 451 10. Ej svar på fråga 6 453 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 53 AVSER ATT KÖPA1 Loc 74 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6b. Andra understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 18 01. Begagnad bil 26 02. Moped 10 03. Nytt fritidshus 16 04. Begagnat fritidshus 30 05. Ny villa 28 06. Begagnad villa 40 07. Köksfläkt 56 08. Elektrisk spis 36 09. Diskmaskin 451 10. Ej svar på fråga 6 572 00. Frågan ej tillämplig 453 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 54 AVSER ATT KÖPA1 Loc 76 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6c. Tredje understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 1 02. Moped 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 3 05. Ny villa 10 06. Begagnad villa 12 07. Köksfläkt 21 08. Elektrisk spis 22 09. Diskmaskin 451 10. Ej svar på fråga 6 762 00. Frågan ej tillämplig 453 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 55 AVSER ATT KÖPA1 Loc 78 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6d. Fjärde understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 4 07. Köksfläkt 8 08. Elektrisk spis 12 09. Diskmaskin 451 10. Ej svar på fråga 6 808 00. Frågan ej tillämplig 453 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 56 AVSER ATT KÖPA1 Loc 80 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6e. Femte understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 1 08. Elektrisk spis 8 09. Diskmaskin 450 10. Ej svar på fråga 6 823 00. Frågan ej tillämplig 453 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 57 AVSER ATT KÖPA2 Loc 82 width 2 MD=11 F.7. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.7a. Första understrykningen 150 00. Tvättmaskin 55 01. Frysbox 65 02. Frysskåp 115 03. Fiskeutrustning 126 04. Elektrisk rakapparat 35 05. Skrivmaskin 49 06. Stillbildskamera 39 07. Filmkamera 19 08. Projektor 39 09. Elektrisk symaskin 591 10. Ej svar på fråga 7 453 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 58 AVSER ATT KÖPA2 Loc 84 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7b. Andra understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 25 01. Frysbox 17 02. Frysskåp 23 03. Fiskeutrustning 52 04. Elektrisk rakapparat 24 05. Skrivmaskin 18 06. Stillbildskamera 20 07. Filmkamera 25 08. Projektor 28 09. Elektrisk symaskin 590 10. Ej svar på fråga 7 461 00. Frågan ej tillämplig 453 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 59 AVSER ATT KÖPA2 Loc 86 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7c. Tredje understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 8 02. Frysskåp 4 03. Fiskeutrustning 7 04. Elektrisk rakapparat 9 05. Skrivmaskin 10 06. Stillbildskamera 16 07. Filmkamera 16 08. Projektor 13 09. Elektrisk symaskin 590 10. Ej svar på fråga 7 610 00. Frågan ej tillämplig 453 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 60 AVSER ATT KÖPA2 Loc 88 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7d. Fjärde understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 1 03. Fiskeutrustning 1 04. Elektrisk rakapparat 2 05. Skrivmaskin 3 06. Stillbildskamera 3 07. Filmkamera 15 08. Projektor 9 09. Elektrisk symaskin 590 10. Ej svar på fråga 7 659 00. Frågan ej tillämplig 453 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 61 AVSER ATT KÖPA2 Loc 90 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7e. Femte understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 1 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Skrivmaskin 1 06. Stillbildskamera 1 07. Filmkamera 3 08. Projektor 3 09. Elektrisk symaskin 589 10. Ej svar på fråga 7 684 00. Frågan ej tillämplig 453 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 62 AVSER ATT KÖPA3 Loc 92 width 2 MD=11 F.8. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.8a. Första understrykningen 141 00. Transistorradio 15 01. Husvagn 163 02. Stereoanläggning 14 03. Svart/vit tv 145 04. Färg-tv 71 05. Elektrisk kaffebryggare 45 06. Motorgräsklippare 99 07. Dammsugare 17 08. Motorbåt 10 09. Segelbåt 563 10. Ej svar på fråga 8 453 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 63 AVSER ATT KÖPA3 Loc 94 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8b. Andra understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 3 01. Husvagn 25 02. Stereoanläggning 8 03. Svart/vit tv 48 04. Färg-tv 43 05. Elektrisk kaffebryggare 30 06. Motorgräsklippare 50 07. Dammsugare 11 08. Motorbåt 10 09. Segelbåt 563 10. Ej svar på fråga 8 492 00. Frågan ej tillämplig 453 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 64 AVSER ATT KÖPA3 Loc 96 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8c. Tredje understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 1 02. Stereoanläggning 1 03. Svart/vit tv 10 04. Färg-tv 6 05. Elektrisk kaffebryggare 12 06. Motorgräsklippare 24 07. Dammsugare 9 08. Motorbåt 9 09. Segelbåt 563 10. Ej svar på fråga 8 648 00. Frågan ej tillämplig 453 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 65 AVSER ATT KÖPA3 Loc 98 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8d. Fjärde understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 04. Färg-tv 2 05. Elektrisk kaffebryggare 1 06. Motorgräsklippare 5 07. Dammsugare 5 08. Motorbåt 09. Segelbåt 563 10. Ej svar på fråga 8 707 00. Frågan ej tillämplig 453 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 66 AVSER ATT KÖPA3 Loc 100 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8e. Femte understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 04. Färg-tv 05. Elektrisk kaffebryggare 06. Motorgräsklippare 2 07. Dammsugare 08. Motorbåt 09. Segelbåt 563 10. Ej svar på fråga 8 718 00. Frågan ej tillämplig 453 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 67 ALKOHOLVANOR Loc 102 width 1 MD=7 F.9. Hur skulle Du vilja beteckna Ditt eget nuvarande bruk av alkohol? Med alkoholhaltiga drycker avses öl klass II(folköl), starköl, vin och sprit. Markera med ett kryss! 268 1. Avstår helt 775 2. Mycket måttligt bruk 490 3. Ganska måttligt bruk 146 4. Dricker ungefär vad jag tål 27 5. Dricker egentligen mer än jag tål 13 6. Tveksam, vet ej 17 7. Ej svar
VAR 68 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 103 width 2 MD=11 F.10. Är Du medlem i någon förening eller klubb? Iså fall vilken eller vilka? F.10a. Första krysset 861 01. Fackförening 64 02. Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 43 03. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 15 04. Annan kyrklig, religiös förening 186 05. Idrotts- eller sportförening 18 06. Motorförening 19 07. Sång- eller musikförening 6 08. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 140 09. Annan förening 369 10. Nej, är inte medlem i någon förening 15 11. Ej svar
VAR 69 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 105 width 2 MD=11 F.10b. Andra krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Fackförening 113 02. Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 17 03. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 18 04. Annan kyrklig, religiös förening 235 05. Idrotts- eller sportförening 44 06. Motorförening 25 07. Sång- eller musikförening 20 08. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 126 09. Annan förening 370 10. Nej, är inte medlem i någon förening 768 11. Ej svar
VAR 70 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 107 width 2 MD=11 F.10c. Tredje krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Fackförening 02. Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 1 03. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 7 04. Annan kyrklig, religiös förening 50 05. Idrotts- eller sportförening 24 06. Motorförening 14 07. Sång- eller musikförening 18 08. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 77 09. Annan förening 370 10. Nej, är inte medlem i någon förening 1175 11. Ej svar
VAR 71 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 109 width 2 MD=11 F.10d. Fjärde krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Fackförening 02. Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 03. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 04. Annan kyrklig, religiös förening 3 05. Idrotts- eller sportförening 8 06. Motorförening 2 07. Sång- eller musikförening 8 08. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 24 09. Annan förening 374 10. Nej, är inte medlem i någon förening 1317 11. Ej svar
VAR 72 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 111 width 2 MD=11 F.10e. Femte krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Fackförening 02. Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 03. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 04. Annan kyrklig, religiös förening 05. Idrotts- eller sportförening 06. Motorförening 07. Sång- eller musikförening 08. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 09. Annan förening 10. Nej, är inte medlem i någon förening 1736 11. Ej svar
VAR 73 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 113 width 2 MD=11 F.10f. Sjätte krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Fackförening 02. Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 03. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 04. Annan kyrklig, religiös förening 05. Idrotts- eller sportförening 06. Motorförening 07. Sång- eller musikförening 08. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 3 09. Annan förening 10. Nej, är inte medlem i någon förening 1733 11. Ej svar
VAR 74 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 115 width 2 MD=11 F.10g. Sjunde krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> 3 01. 01 Fackförening 3 02. 02 Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 18 03. 03 Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något 04. kyrkligt samfund 04 Annan kyrklig, religiös förening 05. 05 Idrotts- eller sportförening 06. 06 Motorförening 07. 07 Sång- eller musikförening 08. 08 Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 23 09. 09 Annan förening 10. 10 Nej, är inte medlem i någon förening 1689 11. Ej svar
VAR 75 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 117 width 2 MD=11 F.10h. Åttonde krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Fackförening 02. Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 1 03. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 04. Annan kyrklig, religiös förening 05. Idrotts- eller sportförening 06. Motorförening 07. Sång- eller musikförening 08. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 8 09. Annan förening 10. Nej, är inte medlem i någon förening 1727 11. Ej svar
VAR 76 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 119 width 1 MD=8 F.11. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.11.1. Miljövårdsfrågor 22 1. Mycket ointresserad 48 2. Ganska ointresserad 71 3. Något ointresserad 76 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 564 5. Något intresserad 570 6. Ganska intresserad 352 7. Mycket intresserad 33 8. Ej svar
VAR 77 HÄLSONYTTIG MAT Loc 120 width 1 MD=8 F.11.2. Hälsonyttig mat <Se F.11 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket ointresserad 88 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 105 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 466 5. Något intresserad 512 6. Ganska intresserad 383 7. Mycket intresserad 29 8. Ej svar
VAR 78 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 121 width 1 MD=8 F.11.3. Sjukdomar och hälsa <Se F.11 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket ointresserad 42 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 101 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 468 5. Något intresserad 522 6. Ganska intresserad 421 7. Mycket intresserad 48 8. Ej svar
VAR 79 BANTNINGSTIPS Loc 122 width 1 MD=8 F.11.4. Bantningstips <Se F.11 för fullständig frågetext> 521 1. Mycket ointresserad 213 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 142 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 381 5. Något intresserad 150 6. Ganska intresserad 126 7. Mycket intresserad 54 8. Ej svar
VAR 80 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 123 width 1 MD=8 F.11.5. Hushålla ekonomiskt <Se F.11 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket ointresserad 37 2. Ganska ointresserad 43 3. Något ointresserad 60 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 345 5. Något intresserad 604 6. Ganska intresserad 583 7. Mycket intresserad 33 8. Ej svar
VAR 81 POLITIK Loc 124 width 1 MD=8 F.11.6. Politik <Se F.11 för fullständig frågetext> 141 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 95 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 622 5. Något intresserad 436 6. Ganska intresserad 201 7. Mycket intresserad 28 8. Ej svar
VAR 82 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 125 width 1 MD=8 F.11.7. Sociala rättigheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 131 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 585 5. Något intresserad 497 6. Ganska intresserad 270 7. Mycket intresserad 32 8. Ej svar
VAR 83 SKATTEFRÅGOR Loc 126 width 1 MD=8 F.11.8. Skattefrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 128 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 519 5. Något intresserad 494 6. Ganska intresserad 336 7. Mycket intresserad 35 8. Ej svar
VAR 84 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 127 width 1 MD=8 F.11.9. Samlevnadsfrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 252 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 487 5. Något intresserad 407 6. Ganska intresserad 217 7. Mycket intresserad 50 8. Ej svar
VAR 85 VIDAREUTBILDNING Loc 128 width 1 MD=8 F.11.10. Vidareutbildning <Se F.11 för fullständig frågetext> 125 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 226 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 502 5. Något intresserad 364 6. Ganska intresserad 238 7. Mycket intresserad 47 8. Ej svar
VAR 86 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 129 width 1 MD=8 F.11.11. Religions-och trosfrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> 405 1. Mycket ointresserad 237 2. Ganska ointresserad 199 3. Något ointresserad 211 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 349 5. Något intresserad 169 6. Ganska intresserad 130 7. Mycket intresserad 36 8. Ej svar
VAR 87 ARBETSMARKNADEN Loc 130 width 1 MD=8 F.11.12. Arbetsmarknaden <Se F.11 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 87 3. Något ointresserad 155 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 525 5. Något intresserad 490 6. Ganska intresserad 319 7. Mycket intresserad 53 8. Ej svar
VAR 88 VILLA/EGET HEM Loc 131 width 1 MD=8 F.11.13. Villa/eget hem <Se F.11 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket ointresserad 41 2. Ganska ointresserad 56 3. Något ointresserad 121 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 251 5. Något intresserad 401 6. Ganska intresserad 735 7. Mycket intresserad 47 8. Ej svar
VAR 89 FRITIDSHUS Loc 132 width 1 MD=8 F.11.14. Fritidshus <Se F.11 för fullständig frågetext> 237 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 215 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 356 5. Något intresserad 259 6. Ganska intresserad 341 7. Mycket intresserad 56 8. Ej svar
VAR 90 PERSONBILAR Loc 133 width 1 MD=8 F.11.15. Personbilar <Se F.11 för fullständig frågetext> 169 1. Mycket ointresserad 96 2. Ganska ointresserad 103 3. Något ointresserad 124 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 509 5. Något intresserad 393 6. Ganska intresserad 300 7. Mycket intresserad 42 8. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 134 width 1 MD=8 F.11.16. Heminredning <Se F.11 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket ointresserad 61 2. Ganska ointresserad 91 3. Något ointresserad 92 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 456 5. Något intresserad 517 6. Ganska intresserad 447 7. Mycket intresserad 37 8. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 135 width 1 MD=8 F.11.17. Modenyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 234 1. Mycket ointresserad 167 2. Ganska ointresserad 172 3. Något ointresserad 141 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 512 5. Något intresserad 293 6. Ganska intresserad 181 7. Mycket intresserad 36 8. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 136 width 1 MD=8 F.11.18. Matvarunyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 158 1. Mycket ointresserad 159 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 165 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 496 5. Något intresserad 358 6. Ganska intresserad 204 7. Mycket intresserad 44 8. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 137 width 1 MD=8 F.11.19. Barnavård <Se F.11 för fullständig frågetext> 153 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 211 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 406 5. Något intresserad 387 6. Ganska intresserad 301 7. Mycket intresserad 55 8. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 138 width 1 MD=8 F.11.20. Skönhetsvård <Se F.11 för fullständig frågetext> 373 1. Mycket ointresserad 182 2. Ganska ointresserad 178 3. Något ointresserad 199 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 466 5. Något intresserad 211 6. Ganska intresserad 83 7. Mycket intresserad 44 8. Ej svar
VAR 96 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 139 width 1 MD=8 F.11.21. Stereoanläggningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 229 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 167 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 511 5. Något intresserad 304 6. Ganska intresserad 222 7. Mycket intresserad 42 8. Ej svar
VAR 97 HUSHÅLLSMASKINER Loc 140 width 1 MD=8 F.11.22. Hushållsmaskiner <Se F.11 för fullständig frågetext> 128 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 166 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 603 5. Något intresserad 355 6. Ganska intresserad 169 7. Mycket intresserad 39 8. Ej svar
VAR 98 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 141 width 1 MD=8 F.11.23. Fotoutrustningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 275 1. Mycket ointresserad 187 2. Ganska ointresserad 190 3. Något ointresserad 202 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 493 5. Något intresserad 229 6. Ganska intresserad 108 7. Mycket intresserad 52 8. Ej svar
VAR 99 MOTORCYKLAR Loc 142 width 1 MD=8 F.11.24. Motorcyklar <Se F.11 för fullständig frågetext> 790 1. Mycket ointresserad 164 2. Ganska ointresserad 148 3. Något ointresserad 204 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 202 5. Något intresserad 101 6. Ganska intresserad 75 7. Mycket intresserad 52 8. Ej svar
VAR 100 KRUKVÄXTER Loc 143 width 1 MD=8 F.11.25. Krukväxter <Se F.11 för fullständig frågetext> 175 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 103 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 403 5. Något intresserad 367 6. Ganska intresserad 436 7. Mycket intresserad 20 8. Ej svar
VAR 101 MEDEL MOT MJÄLL Loc 144 width 1 MD=8 F.11.26. Medel mot mjäll <Se F.11 för fullständig frågetext> 528 1. Mycket ointresserad 173 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 285 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 321 5. Något intresserad 128 6. Ganska intresserad 99 7. Mycket intresserad 51 8. Ej svar
VAR 102 HUNDARS SKÖTSEL Loc 145 width 1 MD=8 F.11.27. Hundars skötsel <Se F.11 för fullständig frågetext> 581 1. Mycket ointresserad 148 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 191 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 249 5. Något intresserad 192 6. Ganska intresserad 234 7. Mycket intresserad 37 8. Ej svar
VAR 103 KATTERS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=8 F.11.28. Katters skötsel <Se F.11 för fullständig frågetext> 712 1. Mycket ointresserad 156 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 218 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 239 5. Något intresserad 126 6. Ganska intresserad 129 7. Mycket intresserad 42 8. Ej svar
VAR 104 MOTIONERA Loc 147 width 1 MD=8 F.11.29. Motionera <Se F.11 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket ointresserad 61 2. Ganska ointresserad 74 3. Något ointresserad 73 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 533 5. Något intresserad 496 6. Ganska intresserad 397 7. Mycket intresserad 31 8. Ej svar
VAR 105 IDROTTA Loc 148 width 1 MD=8 F.11.30. Idrotta <Se F.11 för fullständig frågetext> 227 1. Mycket ointresserad 135 2. Ganska ointresserad 182 3. Något ointresserad 155 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 446 5. Något intresserad 274 6. Ganska intresserad 279 7. Mycket intresserad 38 8. Ej svar
VAR 106 LAGA MAT Loc 149 width 1 MD=8 F.11.31. Laga mat <Se F.11 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ointresserad 75 2. Ganska ointresserad 78 3. Något ointresserad 73 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 474 5. Något intresserad 510 6. Ganska intresserad 436 7. Mycket intresserad 15 8. Ej svar
VAR 107 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 150 width 1 MD=8 F.11.32. Pröva nya maträtter <Se F.11 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 101 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 438 5. Något intresserad 463 6. Ganska intresserad 435 7. Mycket intresserad 26 8. Ej svar
VAR 108 BAKA Loc 151 width 1 MD=8 F.11.33. Baka <Se F.11 för fullständig frågetext> 215 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 152 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 346 5. Något intresserad 328 6. Ganska intresserad 406 7. Mycket intresserad 23 8. Ej svar
VAR 109 HA GÄSTER Loc 152 width 1 MD=8 F.11.34. Ha gäster <Se F.11 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket ointresserad 45 2. Ganska ointresserad 74 3. Något ointresserad 81 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 530 5. Något intresserad 603 6. Ganska intresserad 328 7. Mycket intresserad 35 8. Ej svar
VAR 110 KÖRA BIL Loc 153 width 1 MD=8 F.11.35. Köra bil <Se F.11 för fullständig frågetext> 204 1. Mycket ointresserad 40 2. Ganska ointresserad 59 3. Något ointresserad 176 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 294 5. Något intresserad 455 6. Ganska intresserad 475 7. Mycket intresserad 33 8. Ej svar
VAR 111 JOBBA MED BILAR Loc 154 width 1 MD=8 F.11.36. Jobba med bilar <Se F.11 för fullständig frågetext> 575 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 218 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 320 5. Något intresserad 168 6. Ganska intresserad 150 7. Mycket intresserad 37 8. Ej svar
VAR 112 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 155 width 1 MD=8 F.11.37. Arbeta i trädgården <Se F.11 för fullständig frågetext> 164 1. Mycket ointresserad 92 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 132 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 418 5. Något intresserad 443 6. Ganska intresserad 328 7. Mycket intresserad 37 8. Ej svar
VAR 113 FOTOGRAFERA Loc 156 width 1 MD=8 F.11.38. Fotografera <Se F.11 för fullständig frågetext> 228 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 159 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 597 5. Något intresserad 311 6. Ganska intresserad 155 7. Mycket intresserad 42 8. Ej svar
VAR 114 SMALFILMA Loc 157 width 1 MD=8 F.11.39. Smalfilma <Se F.11 för fullständig frågetext> 517 1. Mycket ointresserad 175 2. Ganska ointresserad 185 3. Något ointresserad 384 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 246 5. Något intresserad 121 6. Ganska intresserad 63 7. Mycket intresserad 45 8. Ej svar
VAR 115 SPORTFISKA Loc 158 width 1 MD=8 F.11.40. Sportfiska <Se F.11 för fullständig frågetext> 527 1. Mycket ointresserad 111 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 202 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 303 5. Något intresserad 206 6. Ganska intresserad 221 7. Mycket intresserad 37 8. Ej svar
VAR 116 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 159 width 1 MD=8 F.11.41. Lyssna på popmusik <Se F.11 för fullständig frågetext> 374 1. Mycket ointresserad 146 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 75 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 471 5. Något intresserad 285 6. Ganska intresserad 229 7. Mycket intresserad 29 8. Ej svar
VAR 117 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 160 width 1 MD=8 F.11.42. Lyssna på klassisk musik <Se F.11 för fullständig frågetext> 311 1. Mycket ointresserad 182 2. Ganska ointresserad 166 3. Något ointresserad 108 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 527 5. Något intresserad 275 6. Ganska intresserad 138 7. Mycket intresserad 29 8. Ej svar
VAR 118 GÅ PÅ TEATER Loc 161 width 1 MD=8 F.11.43. Gå på teater <Se F.11 för fullständig frågetext> 247 1. Mycket ointresserad 114 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 169 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 500 5. Något intresserad 349 6. Ganska intresserad 159 7. Mycket intresserad 38 8. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 162 width 1 MD=8 F.11.44. Gå på konstutställning <Se F.11 för fullständig frågetext> 386 1. Mycket ointresserad 185 2. Ganska ointresserad 201 3. Något ointresserad 197 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 392 5. Något intresserad 231 6. Ganska intresserad 101 7. Mycket intresserad 43 8. Ej svar
VAR 120 LÄSA BÖCKER Loc 163 width 1 MD=8 F.11.45. Läsa böcker <Se F.11 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 52 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 483 5. Något intresserad 431 6. Ganska intresserad 520 7. Mycket intresserad 15 8. Ej svar
VAR 121 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 164 width 1 MD=8 F.11.46. Läsa populärtidningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 214 1. Mycket ointresserad 127 2. Ganska ointresserad 180 3. Något ointresserad 200 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 581 5. Något intresserad 274 6. Ganska intresserad 111 7. Mycket intresserad 49 8. Ej svar
VAR 122 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 165 width 1 MD=8 F.11.47. Köpa på postorder <Se F.11 för fullständig frågetext> 545 1. Mycket ointresserad 210 2. Ganska ointresserad 199 3. Något ointresserad 172 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 426 5. Något intresserad 107 6. Ganska intresserad 44 7. Mycket intresserad 33 8. Ej svar
VAR 123 SY KLÄDER Loc 166 width 1 MD=8 F.11.48. Sy kläder <Se F.11 för fullständig frågetext> 730 1. Mycket ointresserad 126 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 152 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 280 5. Något intresserad 156 6. Ganska intresserad 130 7. Mycket intresserad 37 8. Ej svar
VAR 124 HANDARBETA Loc 167 width 1 MD=8 F.11.49. Handarbeta <Se F.11 för fullständig frågetext> 604 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 100 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 239 5. Något intresserad 230 6. Ganska intresserad 353 7. Mycket intresserad 27 8. Ej svar
VAR 125 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 168 width 1 MD=8 F.11.50. Träffa nya människor <Se F.11 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket ointresserad 35 2. Ganska ointresserad 46 3. Något ointresserad 105 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 512 5. Något intresserad 556 6. Ganska intresserad 426 7. Mycket intresserad 28 8. Ej svar
VAR 126 SNICKRA Loc 169 width 1 MD=8 F.11.51. Snickra <Se F.11 för fullständig frågetext> 331 1. Mycket ointresserad 114 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 173 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 384 5. Något intresserad 310 6. Ganska intresserad 244 7. Mycket intresserad 36 8. Ej svar
VAR 127 MÅLA HEMMA Loc 170 width 1 MD=8 F.11.52. Måla hemma <Se F.11 för fullständig frågetext> 180 1. Mycket ointresserad 91 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 142 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 518 5. Något intresserad 395 6. Ganska intresserad 254 7. Mycket intresserad 33 8. Ej svar
VAR 128 JAGA Loc 171 width 1 MD=8 F.11.53. Jaga <Se F.11 för fullständig frågetext> 950 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 229 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 108 5. Något intresserad 64 6. Ganska intresserad 124 7. Mycket intresserad 46 8. Ej svar
VAR 129 FRILUFTSLIV Loc 172 width 1 MD=8 F.11.54. Friluftsliv <Se F.11 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket ointresserad 35 2. Ganska ointresserad 55 3. Något ointresserad 73 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 497 5. Något intresserad 513 6. Ganska intresserad 446 7. Mycket intresserad 38 8. Ej svar
VAR 130 ÅKA SLALOM Loc 173 width 1 MD=8 F.11.55. Åka slalom <Se F.11 för fullständig frågetext> 744 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 288 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 199 5. Något intresserad 106 6. Ganska intresserad 122 7. Mycket intresserad 44 8. Ej svar
VAR 131 ÅKA MOTORBÅT Loc 174 width 1 MD=8 F.11.56. Åka motorbåt <Se F.11 för fullständig frågetext> 401 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 195 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 409 5. Något intresserad 259 6. Ganska intresserad 202 7. Mycket intresserad 39 8. Ej svar
VAR 132 SEGLA Loc 175 width 1 MD=8 F.11.57. Segla <Se F.11 för fullständig frågetext> 544 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 325 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 248 5. Något intresserad 144 6. Ganska intresserad 142 7. Mycket intresserad 44 8. Ej svar
VAR 133 CAMPA Loc 176 width 1 MD=8 F.11.58. Campa <Se F.11 för fullständig frågetext> 353 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 149 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 438 5. Något intresserad 324 6. Ganska intresserad 190 7. Mycket intresserad 46 8. Ej svar
VAR 134 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 177 width 1 MD=8 F.11.59. Semestra utomlands <Se F.11 för fullständig frågetext> 193 1. Mycket ointresserad 71 2. Ganska ointresserad 77 3. Något ointresserad 140 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 338 5. Något intresserad 370 6. Ganska intresserad 507 7. Mycket intresserad 40 8. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA I SVERIGE Loc 178 width 1 MD=8 F.11.60. Semestra i Sverige <Se F.11 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket ointresserad 13 2. Ganska ointresserad 28 3. Något ointresserad 46 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 329 5. Något intresserad 601 6. Ganska intresserad 656 7. Mycket intresserad 26 8. Ej svar
VAR 136 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 179 width 1 MD=8 F.11.61. Pröva nya produkter <Se F.11 för fullständig frågetext> 94 1. Mycket ointresserad 88 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 243 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 618 5. Något intresserad 318 6. Ganska intresserad 204 7. Mycket intresserad 43 8. Ej svar
VAR 137 VARA BORTBJUDEN Loc 180 width 1 MD=8 F.11.62. Vara bortbjuden <Se F.11 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket ointresserad 43 2. Ganska ointresserad 78 3. Något ointresserad 89 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 563 5. Något intresserad 573 6. Ganska intresserad 326 7. Mycket intresserad 30 8. Ej svar
VAR 138 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 181 width 1 MD=8 F.11.63. Gå på diskotek <Se F.11 för fullständig frågetext> 888 1. Mycket ointresserad 140 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 193 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 184 5. Något intresserad 92 6. Ganska intresserad 76 7. Mycket intresserad 46 8. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 182 width 1 MD=8 F.11.64. Gå på restaurang <Se F.11 för fullständig frågetext> 183 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 111 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 594 5. Något intresserad 401 6. Ganska intresserad 196 7. Mycket intresserad 38 8. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 183 width 1 MD=8 F.11.65. Gå på kvällskurser <Se F.11 för fullständig frågetext> 255 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 194 3. Något ointresserad 262 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 493 5. Något intresserad 249 6. Ganska intresserad 107 7. Mycket intresserad 38 8. Ej svar
VAR 141 KLÄDER Loc 184 width 2 MD=10 F.12. Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? F.12a. Kläder till Dig själv 5 01. 0 kronor 14 02. Under 100 kronor 118 03. 101-300 kronor 323 04. 301-500 kronor 394 05. 501-800 kronor 310 06. 801-1000 kronor 273 07. 1001-1500 kronor 138 08. 1501-2000 kronor 126 09. Över 2000 kronor 35 10. Ej svar
VAR 142 SPORTUTRUSTNING Loc 186 width 2 MD=10 F.12b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.12 för fullständig frågetext> 533 01. 0 kronor 468 02. Under 100 kronor 377 03. 101-300 kronor 166 04. 301-500 kronor 70 05. 501-800 kronor 32 06. 801-1000 kronor 17 07. 1001-1500 kronor 8 08. 1501-2000 kronor 19 09. Över 2000 kronor 46 10. Ej svar
VAR 143 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 188 width 2 MD=10 F.12c. Kosmetika/skönhetsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 487 01. 0 kronor 695 02. Under 100 kronor 383 03. 101-300 kronor 90 04. 301-500 kronor 24 05. 501-800 kronor 10 06. 801-1000 kronor 3 07. 1001-1500 kronor 08. 1501-2000 kronor 1 09. Över 2000 kronor 43 10. Ej svar
VAR 144 NÖJEN Loc 190 width 2 MD=10 F.12d. Nöjen <Se F.12 för fullständig frågetext> 111 01. 0 kronor 283 02. Under 100 kronor 440 03. 101-300 kronor 287 04. 301-500 kronor 162 05. 501-800 kronor 127 06. 801-1000 kronor 78 07. 1001-1500 kronor 53 08. 1501-2000 kronor 141 09. Över 2000 kronor 54 10. Ej svar
VAR 145 UTLANDSRESOR Loc 192 width 2 MD=10 F.12e. Utlandsresor under fritiden <Se F.12 för fullständig frågetext> 854 01. 0 kronor 41 02. Under 100 kronor 40 03. 101-300 kronor 43 04. 301-500 kronor 65 05. 501-800 kronor 86 06. 801-1000 kronor 145 07. 1001-1500 kronor 138 08. 1501-2000 kronor 259 09. Över 2000 kronor 65 10. Ej svar
VAR 146 BÖCKER Loc 194 width 2 MD=10 F.12f. Böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 341 01. 0 kronor 519 02. Under 100 kronor 426 03. 101-300 kronor 206 04. 301-500 kronor 102 05. 501-800 kronor 47 06. 801-1000 kronor 26 07. 1001-1500 kronor 12 08. 1501-2000 kronor 7 09. Över 2000 kronor 50 10. Ej svar
VAR 147 TOBAK Loc 196 width 2 MD=10 F.12g. Tobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 944 01. 0 kronor 70 02. Under 100 kronor 81 03. 101-300 kronor 88 04. 301-500 kronor 92 05. 501-800 kronor 97 06. 801-1000 kronor 84 07. 1001-1500 kronor 94 08. 1501-2000 kronor 152 09. Över 2000 kronor 34 10. Ej svar
VAR 148 VIN OCH SPRIT Loc 198 width 2 MD=10 F.12h. Vin och sprit <Se F.12 för fullständig frågetext> 351 01. 0 kronor 250 02. Under 100 kronor 376 03. 101-300 kronor 238 04. 301-500 kronor 163 05. 501-800 kronor 114 06. 801-1000 kronor 90 07. 1001-1500 kronor 44 08. 1501-2000 kronor 89 09. Över 2000 kronor 21 10. Ej svar
VAR 149 ICA Loc 200 width 2 F.13. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Livsmedelsbutiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.13a. Hur ofta besöker Du ICA? 126 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 59 04. 1 gång per kvartal 62 05. 2 gånger per kvartal 169 06. 1 gång per månad 136 07. 2 gånger per månad 121 08. 3 gånger per månad 301 09. 1 gång per vecka 280 10. 2 gånger per vecka 175 11. 3 gånger per vecka 82 12. 4 gånger per vecka 75 13. 5 gånger per vecka 38 14. 6 gånger per vecka 15 15. 7 gånger per vecka
VAR 150 KONSUM Loc 202 width 2 F.13b. Hur ofta besöker Du Konsum? <Se F.13 för fullständig frågetext> 258 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 68 05. 2 gånger per kvartal 201 06. 1 gång per månad 165 07. 2 gånger per månad 121 08. 3 gånger per månad 245 09. 1 gång per vecka 199 10. 2 gånger per vecka 132 11. 3 gånger per vecka 67 12. 4 gånger per vecka 42 13. 5 gånger per vecka 19 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka
VAR 151 VIVO Loc 204 width 2 F.13c. Hur ofta besöker Du Vivo? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1031 00. Aldrig 95 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 100 06. 1 gång per månad 55 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 76 09. 1 gång per vecka 46 10. 2 gånger per vecka 27 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 152 FAVÖR Loc 206 width 2 F.13d. Hur ofta besöker Du Favör? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1199 00. Aldrig 82 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 51 03. 3 gånger per år 70 04. 1 gång per kvartal 34 05. 2 gånger per kvartal 50 06. 1 gång per månad 44 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 53 09. 1 gång per vecka 29 10. 2 gånger per vecka 21 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 153 ANNAN BUTIK Loc 208 width 2 F.13e. Hur ofta besöker Du annan butik? <Se F.13 för fullständig frågetext> 525 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 78 02. 2 gånger per år 88 03. 3 gånger per år 104 04. 1 gång per kvartal 79 05. 2 gånger per kvartal 202 06. 1 gång per månad 122 07. 2 gånger per månad 120 08. 3 gånger per månad 183 09. 1 gång per vecka 73 10. 2 gånger per vecka 53 11. 3 gånger per vecka 18 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka
VAR 154 DOMUS LIVSMEDEL Loc 210 width 2 F.13f. Hur ofta besöker Du Domus livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 376 00. Aldrig 69 01. 1 gång per år 71 02. 2 gånger per år 83 03. 3 gånger per år 137 04. 1 gång per kvartal 99 05. 2 gånger per kvartal 233 06. 1 gång per månad 133 07. 2 gånger per månad 108 08. 3 gånger per månad 210 09. 1 gång per vecka 98 10. 2 gånger per vecka 55 11. 3 gånger per vecka 35 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 155 EPA LIVSMEDEL Loc 212 width 2 F.13g. Hur ofta besöker Du Epa livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 766 00. Aldrig 135 01. 1 gång per år 113 02. 2 gånger per år 84 03. 3 gånger per år 138 04. 1 gång per kvartal 71 05. 2 gånger per kvartal 160 06. 1 gång per månad 79 07. 2 gånger per månad 55 08. 3 gånger per månad 88 09. 1 gång per vecka 20 10. 2 gånger per vecka 18 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 156 NK LIVSMEDEL Loc 214 width 2 F.13h. Hur ofta besöker Du NK livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1434 00. Aldrig 106 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 28 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 12 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 157 TEMPO LIVSMEDEL Loc 216 width 2 F.13i. Hur ofta besöker Du Tempo livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 850 00. Aldrig 124 01. 1 gång per år 77 02. 2 gånger per år 83 03. 3 gånger per år 109 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 136 06. 1 gång per månad 72 07. 2 gånger per månad 79 08. 3 gånger per månad 74 09. 1 gång per vecka 46 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 158 ÅHLENS LIVSMEDEL Loc 218 width 2 F.13j. Hur ofta besöker Du Åhlens livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1341 00. Aldrig 90 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 52 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 56 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 17 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 159 OBS LIVSMEDEL Loc 220 width 2 F.13k. Hur ofta besöker Du Obs livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1113 00. Aldrig 115 01. 1 gång per år 73 02. 2 gånger per år 72 03. 3 gånger per år 88 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 97 06. 1 gång per månad 55 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 41 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 160 B&W LIVSMEDEL Loc 222 width 2 F.13l. Hur ofta besöker Du B&W livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1094 00. Aldrig 132 01. 1 gång per år 87 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 94 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 80 06. 1 gång per månad 53 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 41 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 161 DOMUS Loc 224 width 2 MD=16 F.14. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Varuhus och stormarknader(ej livsmedelsavd.) Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr per vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.14a. Hur ofta besöker Du Domus? 269 00. Aldrig 86 01. 1 gång per år 95 02. 2 gånger per år 114 03. 3 gånger per år 150 04. 1 gång per kvartal 117 05. 2 gånger per kvartal 302 06. 1 gång per månad 180 07. 2 gånger per månad 135 08. 3 gånger per månad 174 09. 1 gång per vecka 60 10. 2 gånger per vecka 29 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 162 EPA Loc 226 width 2 F.14b. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.14 för fullständig frågetext> 568 00. Aldrig 159 01. 1 gång per år 131 02. 2 gånger per år 99 03. 3 gånger per år 157 04. 1 gång per kvartal 108 05. 2 gånger per kvartal 209 06. 1 gång per månad 106 07. 2 gånger per månad 69 08. 3 gånger per månad 78 09. 1 gång per vecka 28 10. 2 gånger per vecka 19 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 163 NK Loc 228 width 2 F.14c. Hur ofta besöker Du NK? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1136 00. Aldrig 146 01. 1 gång per år 86 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 64 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 28 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 164 TEMPO Loc 230 width 2 F.14d. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.14 för fullständig frågetext> 676 00. Aldrig 154 01. 1 gång per år 95 02. 2 gånger per år 79 03. 3 gånger per år 124 04. 1 gång per kvartal 84 05. 2 gånger per kvartal 185 06. 1 gång per månad 92 07. 2 gånger per månad 77 08. 3 gånger per månad 114 09. 1 gång per vecka 32 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 165 ÅHLENS Loc 232 width 2 F.14e. Hur ofta besöker Du Åhlens? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1189 00. Aldrig 133 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 59 04. 1 gång per kvartal 34 05. 2 gånger per kvartal 80 06. 1 gång per månad 39 07. 2 gånger per månad 33 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka 14 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 166 OBS Loc 234 width 2 F.14f. Hur ofta besöker Du Obs? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1004 00. Aldrig 167 01. 1 gång per år 95 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 98 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 108 06. 1 gång per månad 56 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 167 B&W Loc 236 width 2 MD=16 F.14g. Hur ofta besöker Du B&W? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1040 00. Aldrig 151 01. 1 gång per år 96 02. 2 gånger per år 78 03. 3 gånger per år 102 04. 1 gång per kvartal 68 05. 2 gånger per kvartal 76 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 31 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 168 HENNES/MAURITZ Loc 238 width 2 MD=16 F.15. Hur ofta Du besöker affärer m.m.Andra butiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.15a. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz? 688 00. Aldrig 163 01. 1 gång per år 125 02. 2 gånger per år 119 03. 3 gånger per år 169 04. 1 gång per kvartal 107 05. 2 gånger per kvartal 172 06. 1 gång per månad 78 07. 2 gånger per månad 58 08. 3 gånger per månad 31 09. 1 gång per vecka 14 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 169 KAPP-AHL Loc 240 width 2 F.15b. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl? <Se F.15 för fullständig frågetext> 974 00. Aldrig 270 01. 1 gång per år 153 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 102 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 56 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 12 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 170 GULINS Loc 242 width 2 F.15c. Hur ofta besöker Du Gulins? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1171 00. Aldrig 174 01. 1 gång per år 111 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 92 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 44 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 171 IKEA Loc 244 width 2 MD=16 F.15d. Hur ofta besöker Du Ikea? <Se F.15 för fullständig frågetext> 782 00. Aldrig 503 01. 1 gång per år 182 02. 2 gånger per år 108 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 172 ÅHLBERGS Loc 246 width 2 F.15e. Hur ofta besöker Du Åhlbergs? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1546 00. Aldrig 130 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 9 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 173 BRODDMANS Loc 248 width 2 F.15f. Hur ofta besöker Du Broddmans? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1458 00. Aldrig 114 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 15 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 174 DALER Loc 250 width 2 F.15g. Hur ofta besöker Du Daler? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1603 00. Aldrig 76 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 175 JÄRNIA Loc 252 width 2 F.15h. Hur ofta besöker Du Järnia? <Se F.15 för fullständig frågetext> 666 00. Aldrig 231 01. 1 gång per år 152 02. 2 gånger per år 175 03. 3 gånger per år 141 04. 1 gång per kvartal 109 05. 2 gånger per kvartal 134 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 44 08. 3 gånger per månad 28 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 176 FÄRGSAM Loc 254 width 2 F.15i. Hur ofta besöker Du Färgsam? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1304 00. Aldrig 121 01. 1 gång per år 86 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 70 04. 1 gång per kvartal 34 05. 2 gånger per kvartal 39 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 177 PRESSBYRÅN Loc 256 width 2 F.15j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.15 för fullständig frågetext> 333 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 55 02. 2 gånger per år 118 03. 3 gånger per år 117 04. 1 gång per kvartal 93 05. 2 gånger per kvartal 217 06. 1 gång per månad 129 07. 2 gånger per månad 139 08. 3 gånger per månad 206 09. 1 gång per vecka 90 10. 2 gånger per vecka 67 11. 3 gånger per vecka 41 12. 4 gånger per vecka 28 13. 5 gånger per vecka 16 14. 6 gånger per vecka 29 15. 7 gånger per vecka
VAR 178 ANNAN KIOSK Loc 258 width 2 MD=16 F.15k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.15 för fullständig frågetext> 302 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 101 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 183 06. 1 gång per månad 120 07. 2 gånger per månad 139 08. 3 gånger per månad 283 09. 1 gång per vecka 149 10. 2 gånger per vecka 102 11. 3 gånger per vecka 53 12. 4 gånger per vecka 37 13. 5 gånger per vecka 17 14. 6 gånger per vecka 50 15. 7 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 179 TOBAKSAFFÄR Loc 260 width 2 F.15l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.15 för fullständig frågetext> 674 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 66 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 84 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 187 06. 1 gång per månad 89 07. 2 gånger per månad 81 08. 3 gånger per månad 187 09. 1 gång per vecka 92 10. 2 gånger per vecka 36 11. 3 gånger per vecka 31 12. 4 gånger per vecka 20 13. 5 gånger per vecka 12 14. 6 gånger per vecka 15 15. 7 gånger per vecka
VAR 180 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 262 width 2 F.15m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.15 för fullständig frågetext> 386 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 81 02. 2 gånger per år 178 03. 3 gånger per år 206 04. 1 gång per kvartal 132 05. 2 gånger per kvartal 209 06. 1 gång per månad 125 07. 2 gånger per månad 83 08. 3 gånger per månad 92 09. 1 gång per vecka 58 10. 2 gånger per vecka 37 11. 3 gånger per vecka 25 12. 4 gånger per vecka 47 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 14 15. 7 gånger per vecka
VAR 181 KAFE/KONDITORI Loc 264 width 2 F.15n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.15 för fullständig frågetext> 444 00. Aldrig 111 01. 1 gång per år 122 02. 2 gånger per år 161 03. 3 gånger per år 179 04. 1 gång per kvartal 124 05. 2 gånger per kvartal 202 06. 1 gång per månad 113 07. 2 gånger per månad 88 08. 3 gånger per månad 88 09. 1 gång per vecka 36 10. 2 gånger per vecka 26 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka
VAR 182 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 266 width 2 F.15o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.15 för fullständig frågetext> 511 00. Aldrig 63 01. 1 gång per år 104 02. 2 gånger per år 130 03. 3 gånger per år 178 04. 1 gång per kvartal 117 05. 2 gånger per kvartal 223 06. 1 gång per månad 104 07. 2 gånger per månad 107 08. 3 gånger per månad 101 09. 1 gång per vecka 47 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 183 BENSINSTATION Loc 268 width 2 F.15p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.15 för fullständig frågetext> 434 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 33 04. 1 gång per kvartal 33 05. 2 gånger per kvartal 109 06. 1 gång per månad 167 07. 2 gånger per månad 135 08. 3 gånger per månad 430 09. 1 gång per vecka 211 10. 2 gånger per vecka 77 11. 3 gånger per vecka 23 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka
VAR 184 POSTKONTOR Loc 270 width 2 F.15q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.15 för fullständig frågetext> 77 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 81 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 373 06. 1 gång per månad 352 07. 2 gånger per månad 243 08. 3 gånger per månad 342 09. 1 gång per vecka 84 10. 2 gånger per vecka 28 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 21 13. 5 gånger per vecka 13 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka
VAR 185 BANKKONTOR Loc 272 width 2 F.15r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.15 för fullständig frågetext> 150 00. Aldrig 56 01. 1 gång per år 57 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 124 04. 1 gång per kvartal 82 05. 2 gånger per kvartal 388 06. 1 gång per månad 319 07. 2 gånger per månad 212 08. 3 gånger per månad 208 09. 1 gång per vecka 45 10. 2 gånger per vecka 16 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 186 AFFISCHPELARE Loc 274 width 2 F.16. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.16a. Hur ofta ser Du affischpelare? 493 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 44 03. 3 gånger per år 57 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 146 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 61 08. 3 gånger per månad 183 09. 1 gång per vecka 65 10. 2 gånger per vecka 66 11. 3 gånger per vecka 41 12. 4 gånger per vecka 134 13. 5 gånger per vecka 39 14. 6 gånger per vecka 244 15. 7 gånger per vecka
VAR 187 REKLAM PÅ BIO Loc 276 width 2 F.16b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.16 för fullständig frågetext> 773 00. Aldrig 177 01. 1 gång per år 146 02. 2 gånger per år 101 03. 3 gånger per år 139 04. 1 gång per kvartal 88 05. 2 gånger per kvartal 129 06. 1 gång per månad 81 07. 2 gånger per månad 41 08. 3 gånger per månad 43 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 188 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 278 width 2 F.16c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.16 för fullständig frågetext> 432 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 67 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 119 06. 1 gång per månad 64 07. 2 gånger per månad 72 08. 3 gånger per månad 165 09. 1 gång per vecka 69 10. 2 gånger per vecka 78 11. 3 gånger per vecka 59 12. 4 gånger per vecka 146 13. 5 gånger per vecka 44 14. 6 gånger per vecka 218 15. 7 gånger per vecka
VAR 189 AFTONBLADET Loc 280 width 2 MD=16 F.17. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.17a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 592 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 91 03. 3 gånger per år 96 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 121 06. 1 gång per månad 67 07. 2 gånger per månad 68 08. 3 gånger per månad 138 09. 1 gång per vecka 79 10. 2 gånger per vecka 71 11. 3 gånger per vecka 42 12. 4 gånger per vecka 43 13. 5 gånger per vecka 211 14. 6 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 190 ARBETET Loc 282 width 2 MD=16 F.17b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1407 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 35 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka 17 10. 2 gånger per vecka 12 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 19 13. 5 gånger per vecka 58 14. 6 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 191 DAGENS NYHETER Loc 284 width 2 F.17c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.17 för fullständig frågetext> 903 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 88 06. 1 gång per månad 44 07. 2 gånger per månad 42 08. 3 gånger per månad 98 09. 1 gång per vecka 39 10. 2 gånger per vecka 33 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 22 13. 5 gånger per vecka 212 14. 6 gånger per vecka
VAR 192 EXPRESSEN Loc 286 width 2 MD=16 F.17d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 441 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 76 04. 1 gång per kvartal 58 05. 2 gånger per kvartal 136 06. 1 gång per månad 90 07. 2 gånger per månad 83 08. 3 gånger per månad 156 09. 1 gång per vecka 106 10. 2 gånger per vecka 98 11. 3 gånger per vecka 56 12. 4 gånger per vecka 52 13. 5 gånger per vecka 258 14. 6 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 193 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 288 width 2 F.17e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1295 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 28 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 34 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 160 14. 6 gånger per vecka
VAR 194 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 290 width 2 F.17f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1392 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 28 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 26 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 33 09. 1 gång per vecka 24 10. 2 gånger per vecka 21 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 38 14. 6 gånger per vecka
VAR 195 KVÄLLSPOSTEN Loc 292 width 2 MD=16 F.17g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1346 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 39 09. 1 gång per vecka 32 10. 2 gånger per vecka 22 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 54 14. 6 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 196 SVENSKA DAGBLADET Loc 294 width 2 MD=16 F.17h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1331 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 36 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 54 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 34 09. 1 gång per vecka 17 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 64 14. 6 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 197 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 296 width 2 MD=16 F.17i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1464 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 27 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 68 14. 6 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 198 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 298 width 2 F.17j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1655 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 36 14. 6 gånger per vecka
VAR 199 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 300 width 2 F.17k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1677 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 26 14. 6 gånger per vecka
VAR 200 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 302 width 2 F.17l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1613 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 9 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 37 14. 6 gånger per vecka
VAR 201 UPSALA NYA TIDNING Loc 304 width 2 F.17m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1633 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 31 14. 6 gånger per vecka
VAR 202 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 306 width 2 F.17n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1659 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 26 14. 6 gånger per vecka
VAR 203 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 308 width 2 F.17o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1643 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 35 14. 6 gånger per vecka
VAR 204 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 310 width 2 F.18. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.18a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 822 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 120 06. 1 gång per månad 85 07. 2 gånger per månad 51 08. 3 gånger per månad 411 09. 1 gång per vecka
VAR 205 ARBETET(SÖNDAG) Loc 312 width 2 F.18b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1593 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 80 09. 1 gång per vecka
VAR 206 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 314 width 2 MD=16 F.18c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1147 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 36 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 54 06. 1 gång per månad 41 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 291 09. 1 gång per vecka 16. Ej svar
VAR 207 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 316 width 2 MD=16 F.18d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 600 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 152 06. 1 gång per månad 119 07. 2 gånger per månad 82 08. 3 gånger per månad 524 09. 1 gång per vecka 16. Ej svar
VAR 208 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 318 width 2 MD=10 F.18e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1419 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 191 09. 1 gång per vecka 10. Ej svar
VAR 209 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 320 width 2 F.18f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1464 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 28 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 91 09. 1 gång per vecka
VAR 210 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 322 width 2 F.18g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1441 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 27 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 28 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 129 09. 1 gång per vecka
VAR 211 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 324 width 2 F.18h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1569 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 11 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 79 09. 1 gång per vecka
VAR 212 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 326 width 2 F.18i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1566 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 11 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 19 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 98 09. 1 gång per vecka
VAR 213 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 328 width 2 F.18j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1691 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 21 09. 1 gång per vecka
VAR 214 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 330 width 2 F.18k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1676 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 39 09. 1 gång per vecka
VAR 215 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 332 width 2 F.19. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.19a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1228 00. Aldrig 76 01. 1 gång/år 46 02. 2 gånger/år 72 03. 3 gånger/år 51 04. 1 gång/kvartal 42 05. 2 gånger/kvartal 79 06. 1 gång/månad 35 07. 2 gånger/månad 19 08. 3 gånger/månad 88 09. 1 gång/vecka
VAR 216 LÄSER ALLERS Loc 334 width 2 MD=10 F.19b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.19 för fullständig frågetext> 1022 00. Aldrig 94 01. 1 gång/år 89 02. 2 gånger/år 83 03. 3 gånger/år 91 04. 1 gång/kvartal 53 05. 2 gånger/kvartal 91 06. 1 gång/månad 41 07. 2 gånger/månad 22 08. 3 gånger/månad 150 09. 1 gång/vecka 10. Ej svar
VAR 217 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 336 width 2 F.19c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.19 för fullständig frågetext> 1167 00. Aldrig 70 01. 1 gång/år 66 02. 2 gånger/år 77 03. 3 gånger/år 107 04. 1 gång/kvartal 49 05. 2 gånger/kvartal 87 06. 1 gång/månad 31 07. 2 gånger/månad 20 08. 3 gånger/månad 62 09. 1 gång/vecka
VAR 218 LÄSER FEMINA Loc 338 width 2 F.19d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.19 för fullständig frågetext> 1231 00. Aldrig 77 01. 1 gång/år 69 02. 2 gånger/år 86 03. 3 gånger/år 76 04. 1 gång/kvartal 37 05. 2 gånger/kvartal 65 06. 1 gång/månad 27 07. 2 gånger/månad 19 08. 3 gånger/månad 49 09. 1 gång/vecka
VAR 219 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 340 width 2 F.19e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.19 för fullständig frågetext> 933 00. Aldrig 67 01. 1 gång/år 56 02. 2 gånger/år 79 03. 3 gånger/år 97 04. 1 gång/kvartal 78 05. 2 gånger/kvartal 174 06. 1 gång/månad 98 07. 2 gånger/månad 41 08. 3 gånger/månad 113 09. 1 gång/vecka
VAR 220 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 342 width 2 MD=10 F.19f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.19 för fullständig frågetext> 1024 00. Aldrig 75 01. 1 gång/år 46 02. 2 gånger/år 84 03. 3 gånger/år 100 04. 1 gång/kvartal 62 05. 2 gånger/kvartal 99 06. 1 gång/månad 58 07. 2 gånger/månad 28 08. 3 gånger/månad 160 09. 1 gång/vecka 10. Ej svar
VAR 221 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 344 width 2 F.19g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1061 00. Aldrig 77 01. 1 gång/år 61 02. 2 gånger/år 68 03. 3 gånger/år 88 04. 1 gång/kvartal 42 05. 2 gånger/kvartal 95 06. 1 gång/månad 43 07. 2 gånger/månad 28 08. 3 gånger/månad 173 09. 1 gång/vecka
VAR 222 LÄSER HUSMODERN Loc 346 width 2 F.19h. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.19 för fullständig frågetext> 1166 00. Aldrig 83 01. 1 gång/år 53 02. 2 gånger/år 65 03. 3 gånger/år 101 04. 1 gång/kvartal 52 05. 2 gånger/kvartal 76 06. 1 gång/månad 38 07. 2 gånger/månad 13 08. 3 gånger/månad 89 09. 1 gång/vecka
VAR 223 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 348 width 2 MD=16 F.19i. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.19 för fullständig frågetext> 1069 00. Aldrig 93 01. 1 gång/år 61 02. 2 gånger/år 91 03. 3 gånger/år 106 04. 1 gång/kvartal 59 05. 2 gånger/kvartal 102 06. 1 gång/månad 73 07. 2 gånger/månad 27 08. 3 gånger/månad 55 09. 1 gång/vecka 16. Ej svar
VAR 224 LÄSER ICA-KURIREN Loc 350 width 2 F.19j. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.19 för fullständig frågetext> 1029 00. Aldrig 57 01. 1 gång/år 51 02. 2 gånger/år 50 03. 3 gånger/år 69 04. 1 gång/kvartal 42 05. 2 gånger/kvartal 69 06. 1 gång/månad 41 07. 2 gånger/månad 19 08. 3 gånger/månad 309 09. 1 gång/vecka
VAR 225 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 352 width 2 F.19k. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.19 för fullständig frågetext> 1215 00. Aldrig 57 01. 1 gång/år 47 02. 2 gånger/år 60 03. 3 gånger/år 60 04. 1 gång/kvartal 48 05. 2 gånger/kvartal 95 06. 1 gång/månad 45 07. 2 gånger/månad 20 08. 3 gånger/månad 89 09. 1 gång/vecka
VAR 226 LÄSER LAND Loc 354 width 2 F.19l. Hur ofta läser Du - Land <Se F.19 för fullständig frågetext> 1265 00. Aldrig 45 01. 1 gång/år 31 02. 2 gånger/år 33 03. 3 gånger/år 32 04. 1 gång/kvartal 20 05. 2 gånger/kvartal 41 06. 1 gång/månad 27 07. 2 gånger/månad 16 08. 3 gånger/månad 226 09. 1 gång/vecka
VAR 227 LÄSER LEKTYR Loc 356 width 2 MD=16 F.19m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.19 för fullständig frågetext> 1050 00. Aldrig 50 01. 1 gång/år 45 02. 2 gånger/år 64 03. 3 gånger/år 81 04. 1 gång/kvartal 73 05. 2 gånger/kvartal 147 06. 1 gång/månad 80 07. 2 gånger/månad 38 08. 3 gånger/månad 108 09. 1 gång/vecka 16. Ej svar
VAR 228 LÄSER METALLARBETAREN Loc 358 width 2 F.19n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.19 för fullständig frågetext> 1458 00. Aldrig 18 01. 1 gång/år 14 02. 2 gånger/år 22 03. 3 gånger/år 18 04. 1 gång/kvartal 10 05. 2 gånger/kvartal 48 06. 1 gång/månad 30 07. 2 gånger/månad 10 08. 3 gånger/månad 108 09. 1 gång/vecka
VAR 229 LÄSER MIN VÄRLD Loc 360 width 2 MD=16 F.19o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.19 för fullständig frågetext> 1429 00. Aldrig 41 01. 1 gång/år 33 02. 2 gånger/år 31 03. 3 gånger/år 33 04. 1 gång/kvartal 24 05. 2 gånger/kvartal 43 06. 1 gång/månad 23 07. 2 gånger/månad 12 08. 3 gånger/månad 67 09. 1 gång/vecka 16. Ej svar
VAR 230 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 362 width 2 F.19p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.19 för fullständig frågetext> 1552 00. Aldrig 30 01. 1 gång/år 15 02. 2 gånger/år 32 03. 3 gånger/år 22 04. 1 gång/kvartal 19 05. 2 gånger/kvartal 19 06. 1 gång/månad 8 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 36 09. 1 gång/vecka
VAR 231 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 364 width 2 F.19q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.19 för fullständig frågetext> 1291 00. Aldrig 72 01. 1 gång/år 70 02. 2 gånger/år 73 03. 3 gånger/år 57 04. 1 gång/kvartal 27 05. 2 gånger/kvartal 36 06. 1 gång/månad 15 07. 2 gånger/månad 11 08. 3 gånger/månad 84 09. 1 gång/vecka
VAR 232 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 366 width 2 F.19r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1268 00. Aldrig 51 01. 1 gång/år 42 02. 2 gånger/år 45 03. 3 gånger/år 78 04. 1 gång/kvartal 42 05. 2 gånger/kvartal 63 06. 1 gång/månad 40 07. 2 gånger/månad 24 08. 3 gånger/månad 83 09. 1 gång/vecka
VAR 233 LÄSER SE Loc 368 width 2 MD=16 F.19s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.19 för fullständig frågetext> 1061 00. Aldrig 80 01. 1 gång/år 82 02. 2 gånger/år 103 03. 3 gånger/år 109 04. 1 gång/kvartal 81 05. 2 gånger/kvartal 106 06. 1 gång/månad 39 07. 2 gånger/månad 25 08. 3 gånger/månad 49 09. 1 gång/vecka 1 16. Ej svar
VAR 234 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 370 width 2 F.19t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1270 00. Aldrig 50 01. 1 gång/år 53 02. 2 gånger/år 57 03. 3 gånger/år 60 04. 1 gång/kvartal 34 05. 2 gånger/kvartal 75 06. 1 gång/månad 31 07. 2 gånger/månad 19 08. 3 gånger/månad 87 09. 1 gång/vecka
VAR 235 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 372 width 2 F.19u. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.19 för fullständig frågetext> 1483 00. Aldrig 28 01. 1 gång/år 25 02. 2 gånger/år 33 03. 3 gånger/år 31 04. 1 gång/kvartal 17 05. 2 gånger/kvartal 35 06. 1 gång/månad 24 07. 2 gånger/månad 7 08. 3 gånger/månad 53 09. 1 gång/vecka
VAR 236 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 374 width 2 F.19v. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.19 för fullständig frågetext> 1507 00. Aldrig 52 01. 1 gång/år 34 02. 2 gånger/år 29 03. 3 gånger/år 30 04. 1 gång/kvartal 17 05. 2 gånger/kvartal 30 06. 1 gång/månad 12 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 22 09. 1 gång/vecka
VAR 237 LÄSER VECKO-REVYN Loc 376 width 2 MD=16 F.19x. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.19 för fullständig frågetext> 1322 00. Aldrig 55 01. 1 gång/år 57 02. 2 gånger/år 53 03. 3 gånger/år 63 04. 1 gång/kvartal 36 05. 2 gånger/kvartal 51 06. 1 gång/månad 32 07. 2 gånger/månad 19 08. 3 gånger/månad 47 09. 1 gång/vecka 1 16. Ej svar
VAR 238 LÄSER VI Loc 378 width 2 F.19y. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.19 för fullständig frågetext> 1337 00. Aldrig 54 01. 1 gång/år 39 02. 2 gånger/år 38 03. 3 gånger/år 31 04. 1 gång/kvartal 23 05. 2 gånger/kvartal 43 06. 1 gång/månad 31 07. 2 gånger/månad 10 08. 3 gånger/månad 130 09. 1 gång/vecka
VAR 239 LÄSER ÅRET RUNT Loc 380 width 2 F.19z. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.19 för fullständig frågetext> 831 00. Aldrig 65 01. 1 gång/år 58 02. 2 gånger/år 97 03. 3 gånger/år 123 04. 1 gång/kvartal 95 05. 2 gånger/kvartal 128 06. 1 gång/månad 67 07. 2 gånger/månad 45 08. 3 gånger/månad 227 09. 1 gång/vecka
VAR 240 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 382 width 2 MD= 8 F.20. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.20a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1510 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 13 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 15 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 50 06. 1 gång/månad 134 07. 2 gånger/månad 08. Ej svar
VAR 241 LÄSER MOTOR Loc 384 width 2 MD=16 F.20b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.20 för fullständig frågetext> 1418 00. aldrig 31 01. 1 gång/år 34 02. 2 gånger/år 31 03. 3 gånger/år 39 04. 1 gång/kvartal 21 05. 2 gånger/kvartal 58 06. 1 gång/månad 104 07. 2 gånger/månad 16. Ej svar
VAR 242 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 386 width 2 MD=16 F.20c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.20 för fullständig frågetext> 1572 00. aldrig 21 01. 1 gång/år 18 02. 2 gånger/år 9 03. 3 gånger/år 25 04. 1 gång/kvartal 12 05. 2 gånger/kvartal 35 06. 1 gång/månad 44 07. 2 gånger/månad 16. Ej svar
VAR 243 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 388 width 2 MD=16 F.20d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.20 för fullständig frågetext> 1304 00. aldrig 54 01. 1 gång/år 58 02. 2 gånger/år 50 03. 3 gånger/år 66 04. 1 gång/kvartal 56 05. 2 gånger/kvartal 63 06. 1 gång/månad 85 07. 2 gånger/månad 16. Ej svar
VAR 244 LÄSER VI BILÄGARE Loc 390 width 2 MD=16 F.20e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.20 för fullständig frågetext> 1164 00. aldrig 51 01. 1 gång/år 33 02. 2 gånger/år 39 03. 3 gånger/år 40 04. 1 gång/kvartal 38 05. 2 gånger/kvartal 85 06. 1 gång/månad 283 07. 2 gånger/månad 3 16. Ej svar
VAR 245 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 392 width 1 MD=9 F.21. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.21a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 1045 0. aldrig 112 1. 1 gång/år 124 2. 2 gånger/år 108 3. 3 gånger/år 95 4. 1 gång/kvartal 60 5. 2 gånger/kvartal 191 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 246 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 393 width 1 MD=7 F.21b. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.21 för fullständig frågetext> 1064 0. aldrig 99 1. 1 gång/år 109 2. 2 gånger/år 95 3. 3 gånger/år 105 4. 1 gång/kvartal 57 5. 2 gånger/kvartal 207 6. 1 gång/månad 7. Ej svar
VAR 247 LÄSER DET BÄSTA Loc 394 width 1 MD=7 F.21c. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.21 för fullständig frågetext> 1410 0. aldrig 67 1. 1 gång/år 50 2. 2 gånger/år 38 3. 3 gånger/år 23 4. 1 gång/kvartal 9 5. 2 gånger/kvartal 139 6. 1 gång/månad 7. Ej svar
VAR 248 LÄSER ALLT OM MAT Loc 395 width 1 F.21d. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.21 för fullständig frågetext> 1257 0. aldrig 92 1. 1 gång/år 69 2. 2 gånger/år 76 3. 3 gånger/år 76 4. 1 gång/kvartal 36 5. 2 gånger/kvartal 130 6. 1 gång/månad
VAR 249 LÄSER BÅT-NYTT Loc 396 width 1 F.21e. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.21 för fullständig frågetext> 1509 0. aldrig 46 1. 1 gång/år 27 2. 2 gånger/år 39 3. 3 gånger/år 43 4. 1 gång/kvartal 21 5. 2 gånger/kvartal 51 6. 1 gång/månad
VAR 250 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 397 width 1 F.21f. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.21 för fullständig frågetext> 1587 0. aldrig 30 1. 1 gång/år 23 2. 2 gånger/år 23 3. 3 gånger/år 25 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 33 6. 1 gång/månad
VAR 251 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 398 width 1 F.21g. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.21 för fullständig frågetext> 1568 0. aldrig 28 1. 1 gång/år 27 2. 2 gånger/år 29 3. 3 gånger/år 28 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 39 6. 1 gång/månad
VAR 252 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 399 width 1 F.21h. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.21 för fullständig frågetext> 1578 0. aldrig 44 1. 1 gång/år 26 2. 2 gånger/år 23 3. 3 gånger/år 19 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 29 6. 1 gång/månad
VAR 253 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 400 width 1 F.21i. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.21 för fullständig frågetext> 1500 0. aldrig 63 1. 1 gång/år 52 2. 2 gånger/år 30 3. 3 gånger/år 38 4. 1 gång/kvartal 19 5. 2 gånger/kvartal 34 6. 1 gång/månad
VAR 254 LÄSER RADIO & TELEVISION Loc 401 width 1 F.21j. Hur ofta läser du - Radio & Television <Se F.21 för fullständig frågetext> 1624 0. aldrig 37 1. 1 gång/år 18 2. 2 gånger/år 13 3. 3 gånger/år 9 4. 1 gång/kvartal 9 5. 2 gånger/kvartal 26 6. 1 gång/månad
VAR 255 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 402 width 1 F.21k. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.21 för fullständig frågetext> 1418 0. aldrig 77 1. 1 gång/år 51 2. 2 gånger/år 57 3. 3 gånger/år 47 4. 1 gång/kvartal 21 5. 2 gånger/kvartal 65 6. 1 gång/månad
VAR 256 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 403 width 1 MD=9 F.21l. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.21 för fullständig frågetext> 1296 0. aldrig 51 1. 1 gång/år 38 2. 2 gånger/år 44 3. 3 gånger/år 68 4. 1 gång/kvartal 29 5. 2 gånger/kvartal 210 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 257 LÄSER AKTUELL FOTOGRAFI Loc 404 width 1 F.21m. Hur ofta läser du - Aktuell Fotografi <Se F.21 för fullständig frågetext> 1623 0. aldrig 25 1. 1 gång/år 17 2. 2 gånger/år 17 3. 3 gånger/år 14 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 30 6. 1 gång/månad
VAR 258 LÄSER TIDSKRIFT F. HÄLSA Loc 405 width 1 MD=7 F.21n. Hur ofta läser du - Tidskrift för Hälsa <Se F.21 för fullständig frågetext> 1619 0. aldrig 27 1. 1 gång/år 18 2. 2 gånger/år 19 3. 3 gånger/år 16 4. 1 gång/kvartal 9 5. 2 gånger/kvartal 28 6. 1 gång/månad 7. Ej svar
VAR 259 LÄSER ANTIK & AUKTION Loc 406 width 1 MD=7 F.21o. Hur ofta läser du - Antik & Auktion <Se F.21 för fullständig frågetext> 1621 0. aldrig 40 1. 1 gång/år 19 2. 2 gånger/år 7 3. 3 gånger/år 13 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 21 6. 1 gång/månad 8 7. Ej svar
VAR 260 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 407 width 2 MD=16 F.22. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.22a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 790 00. aldrig 27 01. 1 gång/år 38 02. 2 gånger/år 34 03. 3 gånger/år 41 04. 1 gång/kvartal 29 05. 2 gånger/kvartal 54 06. 1 gång/månad 22 07. 2 gånger/månad 27 08. 3 gånger/månad 47 09. 1 gång/vecka 29 10. 2 gånger/vecka 31 11. 3 gånger/vecka 20 12. 4 gånger/vecka 43 13. 5 gånger/vecka 504 14. 6 gånger/vecka 16. Ej svar
VAR 261 LÄSER A-PRESSEN Loc 409 width 2 MD=15 F.22b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.22 för fullständig frågetext> 1087 00. aldrig 14 01. 1 gång/år 22 02. 2 gånger/år 37 03. 3 gånger/år 39 04. 1 gång/kvartal 27 05. 2 gånger/kvartal 49 06. 1 gång/månad 29 07. 2 gånger/månad 38 08. 3 gånger/månad 57 09. 1 gång/vecka 36 10. 2 gånger/vecka 31 11. 3 gånger/vecka 18 12. 4 gånger/vecka 33 13. 5 gånger/vecka 219 14. 6 gånger/vecka 15. Ej svar
VAR 262 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 411 width 2 MD=16 F.22c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 1602 00. aldrig 12 01. 1 gång/år 15 02. 2 gånger/år 14 03. 3 gånger/år 12 04. 1 gång/kvartal 11 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 7 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 11 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 4 11. 3 gånger/vecka 5 12. 4 gånger/vecka 34 13. 5 gånger/vecka 16. Ej svar
VAR 263 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 413 width 2 F.22d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 1650 00. aldrig 8 01. 1 gång/år 9 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 7 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka 6 10. 2 gånger/vecka 11 11. 3 gånger/vecka 25 12. 4 gånger/vecka
VAR 264 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 415 width 2 MD=12 F.22e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 1602 00. aldrig 9 01. 1 gång/år 11 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 9 06. 1 gång/månad 8 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 11 09. 1 gång/vecka 10 10. 2 gånger/vecka 59 11. 3 gånger/vecka 1 12. Ej svar
VAR 265 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 417 width 2 MD=11 F.22f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 1716 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 3 11. Ej svar
VAR 266 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 419 width 2 F.22g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.22 för fullständig frågetext> 1662 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 8 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 12 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 3 13. 5 gånger/vecka 25 14. 6 gånger/vecka
VAR 267 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 421 width 2 F.22h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.22 för fullständig frågetext> 1689 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 18 14. 6 gånger/vecka
VAR 268 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 423 width 2 F.22i. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.22 för fullständig frågetext> 1669 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 9 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 8 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 27 09. 1 gång/vecka
VAR 269 LÄSER HUV.ST.PR. SUNDBYB Loc 425 width 2 F.22j. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Sundbyberg <Se F.22 för fullständig frågetext> 1713 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 12 09. 1 gång/vecka
VAR 270 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 427 width 2 F.22k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.22 för fullständig frågetext> 1726 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka
VAR 271 LÄSER HUV.ST.PR. MÄLARÖ Loc 429 width 2 F.22l. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Mälarö <Se F.22 för fullständig frågetext> 1672 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 8 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 29 09. 1 gång/vecka
VAR 272 LÄSER HUV.ST.PR. SÖDEROR Loc 431 width 2 F.22m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderort <Se F.22 för fullständig frågetext> 1633 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 8 05. 2 gånger/kvartal 8 06. 1 gång/månad 7 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 70 09. 1 gång/vecka
VAR 273 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 433 width 2 F.22n. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.22 för fullständig frågetext> 1684 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 24 09. 1 gång/vecka
VAR 274 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 435 width 2 F.22o. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.22 för fullständig frågetext> 1704 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 13 09. 1 gång/vecka
VAR 275 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 437 width 2 F.22p. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.22 för fullständig frågetext> 1672 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 7 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 34 09. 1 gång/vecka
VAR 276 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 439 width 2 F.22q. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.22 för fullständig frågetext> 1678 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 45 09. 1 gång/vecka
VAR 277 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 441 width 2 F.22r. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.22 för fullständig frågetext> 1703 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 17 09. 1 gång/vecka
VAR 278 LÄSER DN-BILAGA SO Loc 443 width 2 F.22s. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SO <Se F.22 för fullständig frågetext> 1712 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 9 09. 1 gång/vecka
VAR 279 LÄSER STORSTADEN Loc 445 width 2 MD= 8 F.22t. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.22 för fullständig frågetext> 1592 00. aldrig 8 01. 1 gång/år 10 02. 2 gånger/år 20 03. 3 gånger/år 23 04. 1 gång/kvartal 10 05. 2 gånger/kvartal 38 06. 1 gång/månad 35 07. 2 gånger/månad 08. Ej svar
VAR 280 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 447 width 2 MD=15 F.22u. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.22 för fullständig frågetext> 1677 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 7 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 16 14. 6 gånger/vecka 15. Ej svar
VAR 281 LÄSER HUV.ST.PR. SÖD.KUR Loc 449 width 2 MD=10 F.22v. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderkuriren <Se F.22 för fullständig frågetext> 1708 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka 10. Ej svar
VAR 282 ALLAS VECKOTIDNING Loc 451 width 1 MD=8 F.23. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? F.23a. Hur ofta köper Du - Allas Veckotidning 1523 1. Köper aldrig 139 2. Köper enstaka nummer 13 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 5 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 17 6. Köper nästan alla Nr. 34 7. Köper alla Nr./prenumererar 1 8. Ej svar
VAR 283 ALLERS Loc 452 width 1 MD=8 F.23b. Hur ofta köper Du - Allers <Se F.23 för fullständig frågetext> 1437 1. Köper aldrig 200 2. Köper enstaka nummer 10 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 2 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 19 6. Köper nästan alla Nr. 64 7. Köper alla Nr./prenumererar 1 8. Ej svar
VAR 284 DAMERNAS VÄRLD Loc 453 width 1 MD=8 F.23c. Hur ofta köper Du - Damernas Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 1468 1. Köper aldrig 205 2. Köper enstaka nummer 15 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 9 6. Köper nästan alla Nr. 26 7. Köper alla Nr./prenumererar 1 8. Ej svar
VAR 285 FEMINA Loc 454 width 1 MD=8 F.23d. Hur ofta köper Du - Femina <Se F.23 för fullständig frågetext> 1491 1. Köper aldrig 198 2. Köper enstaka nummer 9 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 6 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 10 6. Köper nästan alla Nr. 18 7. Köper alla Nr./prenumererar 1 8. Ej svar
VAR 286 FIB-AKTUELLT Loc 455 width 1 MD=8 F.23e. Hur ofta köper Du - FIB-Aktuellt <Se F.23 för fullständig frågetext> 1272 1. Köper aldrig 290 2. Köper enstaka nummer 69 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 31 4. Köper ung. vartannat Nr. 17 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 35 6. Köper nästan alla Nr. 21 7. Köper alla Nr./prenumererar 1 8. Ej svar
VAR 287 HEMMETS JOURNAL Loc 456 width 1 MD=8 F.23f. Hur ofta köper Du - Hemmets Journal <Se F.23 för fullständig frågetext> 1438 1. Köper aldrig 188 2. Köper enstaka nummer 21 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 5 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 16 6. Köper nästan alla Nr. 63 7. Köper alla Nr./prenumererar 1 8. Ej svar
VAR 288 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 457 width 1 MD=8 F.23g. Hur ofta köper Du - Hemmets Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1461 1. Köper aldrig 155 2. Köper enstaka nummer 17 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 3 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 19 6. Köper nästan alla Nr. 77 7. Köper alla Nr./prenumererar 1 8. Ej svar
VAR 289 HUSMODERN Loc 458 width 1 MD=8 F.23h. Hur ofta köper Du - Husmodern <Se F.23 för fullständig frågetext> 1435 1. Köper aldrig 218 2. Köper enstaka nummer 16 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 15 6. Köper nästan alla Nr. 41 7. Köper alla Nr./prenumererar 1 8. Ej svar
VAR 290 HÄNT I VECKAN Loc 459 width 1 MD=8 F.23i. Hur ofta köper Du - Hänt i Veckan <Se F.23 för fullständig frågetext> 1477 1. Köper aldrig 192 2. Köper enstaka nummer 26 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 10 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 11 6. Köper nästan alla Nr. 12 7. Köper alla Nr./prenumererar 1 8. Ej svar
VAR 291 ICA-KURIREN Loc 460 width 1 MD=8 F.23j. Hur ofta köper Du - ICA-kuriren <Se F.23 för fullständig frågetext> 1424 1. Köper aldrig 41 2. Köper enstaka nummer 5 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 3 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 5 6. Köper nästan alla Nr. 254 7. Köper alla Nr./prenumererar 1 8. Ej svar
VAR 292 LAND Loc 461 width 1 MD=8 F.23k. Hur ofta köper Du - Land <Se F.23 för fullständig frågetext> 1516 1. Köper aldrig 31 2. Köper enstaka nummer 3 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 2 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 6 6. Köper nästan alla Nr. 174 7. Köper alla Nr./prenumererar 1 8. Ej svar
VAR 293 LEKTYR Loc 462 width 1 MD=8 F.23l. Hur ofta köper Du - Lektyr <Se F.23 för fullständig frågetext> 1322 1. Köper aldrig 259 2. Köper enstaka nummer 61 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 22 4. Köper ung. vartannat Nr. 15 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 31 6. Köper nästan alla Nr. 25 7. Köper alla Nr./prenumererar 1 8. Ej svar
VAR 294 MIN VÄRLD Loc 463 width 1 MD=8 F.23m. Hur ofta köper Du - Min Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 1585 1. Köper aldrig 94 2. Köper enstaka nummer 10 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 2 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 17 6. Köper nästan alla Nr. 26 7. Köper alla Nr./prenumererar 1 8. Ej svar
VAR 295 MITT LIVS NOVELL Loc 464 width 1 MD=8 F.23n. Hur ofta köper Du - Mitt Livs Novell <Se F.23 för fullständig frågetext> 1628 1. Köper aldrig 60 2. Köper enstaka nummer 9 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 6 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 15 6. Köper nästan alla Nr. 14 7. Köper alla Nr./prenumererar 1 8. Ej svar
VAR 296 RÖSTER I RADIO/TV Loc 465 width 1 MD=8 F.23o. Hur ofta köper Du - Röster i Radio/TV <Se F.23 för fullständig frågetext> 1479 1. Köper aldrig 168 2. Köper enstaka nummer 14 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 6 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 10 6. Köper nästan alla Nr. 55 7. Köper alla Nr./prenumererar 1 8. Ej svar
VAR 297 SAXONS VECKOTIDNING Loc 466 width 1 MD=8 F.23p. Hur ofta köper Du - Saxons Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1496 1. Köper aldrig 149 2. Köper enstaka nummer 20 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 11 4. Köper ung. vartannat Nr. 9 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 19 6. Köper nästan alla Nr. 31 7. Köper alla Nr./prenumererar 1 8. Ej svar
VAR 298 SE Loc 467 width 1 MD=8 F.23q. Hur ofta köper Du - Se <Se F.23 för fullständig frågetext> 1345 1. Köper aldrig 309 2. Köper enstaka nummer 41 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 13 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 14 6. Köper nästan alla Nr. 8 7. Köper alla Nr./prenumererar 1 8. Ej svar
VAR 299 SVENSK DAMTIDNING Loc 468 width 1 MD=8 F.23r. Hur ofta köper Du - Svensk Damtidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1509 1. Köper aldrig 150 2. Köper enstaka nummer 19 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 8 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 15 6. Köper nästan alla Nr. 31 7. Köper alla Nr./prenumererar 1 8. Ej svar
VAR 300 VECKOJOURNALEN Loc 469 width 1 MD=8 F.23s. Hur ofta köper Du - Veckojournalen <Se F.23 för fullständig frågetext> 1669 1. Köper aldrig 52 2. Köper enstaka nummer 3 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 1 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 1 6. Köper nästan alla Nr. 8 7. Köper alla Nr./prenumererar 1 8. Ej svar
VAR 301 VECKO-REVYN Loc 470 width 1 MD=8 F.23t. Hur ofta köper Du - Vecko-Revyn <Se F.23 för fullständig frågetext> 1533 1. Köper aldrig 147 2. Köper enstaka nummer 16 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 8 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 8 6. Köper nästan alla Nr. 18 7. Köper alla Nr./prenumererar 1 8. Ej svar
VAR 302 VI Loc 471 width 1 MD=8 F.23u. Hur ofta köper Du - Vi <Se F.23 för fullständig frågetext> 1572 1. Köper aldrig 34 2. Köper enstaka nummer 5 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 1 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 1 6. Köper nästan alla Nr. 121 7. Köper alla Nr./prenumererar 1 8. Ej svar
VAR 303 ÅRET RUNT Loc 472 width 1 MD=8 F.23v. Hur ofta köper Du - Året Runt <Se F.23 för fullständig frågetext> 1262 1. Köper aldrig 302 2. Köper enstaka nummer 24 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 10 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 22 6. Köper nästan alla Nr. 110 7. Köper alla Nr./prenumererar 2 8. Ej svar
VAR 304 GÅTT I KYRKAN Loc 473 width 1 MD=8 F.24. Hur ofta har Du under det senaste året gjort följande saker? Markera med ett kryss på varje rad! F.24a. Hur ofta har Du - Gått i kyrkan 557 1. Aldrig 857 2. Någon gång/år 153 3. Någon gång/kvartal 108 4. Någon gång/månad 47 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 3 8. Ej svar
VAR 305 GÅTT PÅ FÖRENINGSMÖTE Loc 474 width 1 MD=8 F.24b. Hur ofta har Du - Gått på föreningsmöte <Se F.24 för fullständig frågetext> 764 1. Aldrig 467 2. Någon gång/år 224 3. Någon gång/kvartal 210 4. Någon gång/månad 61 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 3 8. Ej svar
VAR 306 SETT SPORT I TV Loc 475 width 1 MD=8 F.24c. Hur ofta har Du - Sett sport i TV <Se F.24 för fullständig frågetext> 84 1. Aldrig 155 2. Någon gång/år 99 3. Någon gång/kvartal 285 4. Någon gång/månad 568 5. 1-2 gånger/vecka 303 6. 3-4 gånger/vecka 239 7. Minst 5 gånger/vecka 3 8. Ej svar
VAR 307 BESÖKT SPORTEVENEMANG Loc 476 width 1 MD=8 F.24d. Hur ofta har Du - Besökt sportevenemang <Se F.24 för fullständig frågetext> 723 1. Aldrig 446 2. Någon gång/år 206 3. Någon gång/kvartal 230 4. Någon gång/månad 112 5. 1-2 gånger/vecka 12 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 3 8. Ej svar
VAR 308 HÅLLIT TAL Loc 477 width 1 MD=8 F.24e. Hur ofta har Du - Hållit tal <Se F.24 för fullständig frågetext> 1299 1. Aldrig 280 2. Någon gång/år 84 3. Någon gång/kvartal 51 4. Någon gång/månad 12 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 3 8. Ej svar
VAR 309 DRUCKIT VIN TILL MATEN Loc 478 width 1 MD=8 F.24f. Hur ofta har Du - Druckit vin till maten <Se F.24 för fullständig frågetext> 375 1. Aldrig 436 2. Någon gång/år 312 3. Någon gång/kvartal 445 4. Någon gång/månad 152 5. 1-2 gånger/vecka 9 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 3 8. Ej svar
VAR 310 HYRT BIL Loc 479 width 1 MD=8 F.24g. Hur ofta har Du - Hyrt bil <Se F.24 för fullständig frågetext> 1561 1. Aldrig 136 2. Någon gång/år 13 3. Någon gång/kvartal 16 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7 7. Minst 5 gånger/vecka 3 8. Ej svar
VAR 311 HAFT ARBETE MED HEM Loc 480 width 1 MD=8 F.24h. Hur ofta har Du - Haft arbete med hem <Se F.24 för fullständig frågetext> 1080 1. Aldrig 190 2. Någon gång/år 67 3. Någon gång/kvartal 112 4. Någon gång/månad 113 5. 1-2 gånger/vecka 68 6. 3-4 gånger/vecka 103 7. Minst 5 gånger/vecka 3 8. Ej svar
VAR 312 MATVAROR I BUTIKER Loc 481 width 1 MD=8 F.25. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.25a. Jag köper: Matvaror i Butiker 36 1. Aldrig 73 2. Någon gång/år 57 3. Någon gång/kvartal 208 4. Någon gång/månad 673 5. 1-2 gånger/vecka 480 6. 3-4 gånger/vecka 207 7. Minst 5 gånger/vecka 2 8. Ej svar
VAR 313 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 482 width 1 MD=8 F.25b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.25 för fullständig frågetext> 541 1. Aldrig 533 2. Någon gång/år 365 3. Någon gång/kvartal 283 4. Någon gång/månad 12 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 2 8. Ej svar
VAR 314 TANDKRÄM Loc 483 width 1 MD=8 F.25c. Jag köper: Tandkräm <Se F.25 för fullständig frågetext> 141 1. Aldrig 224 2. Någon gång/år 499 3. Någon gång/kvartal 834 4. Någon gång/månad 31 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 2 8. Ej svar
VAR 315 TVÅL Loc 484 width 1 MD=8 F.25d. Jag köper: Tvål <Se F.25 för fullständig frågetext> 139 1. Aldrig 207 2. Någon gång/år 468 3. Någon gång/kvartal 874 4. Någon gång/månad 43 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 2 8. Ej svar
VAR 316 MASKINDISKMEDEL Loc 485 width 1 MD=8 F.25e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 1222 1. Aldrig 158 2. Någon gång/år 183 3. Någon gång/kvartal 166 4. Någon gång/månad 4 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 3 8. Ej svar
VAR 317 VANLIGT DISKMEDEL Loc 486 width 1 MD=8 F.25f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 261 1. Aldrig 308 2. Någon gång/år 527 3. Någon gång/kvartal 612 4. Någon gång/månad 22 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 2 8. Ej svar
VAR 318 RENGÖRINGSMEDEL Loc 487 width 1 MD=8 F.25g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 251 1. Aldrig 358 2. Någon gång/år 567 3. Någon gång/kvartal 541 4. Någon gång/månad 15 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 2 8. Ej svar
VAR 319 TVÄTTMEDEL Loc 488 width 1 MD=8 F.25h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 234 1. Aldrig 264 2. Någon gång/år 546 3. Någon gång/kvartal 650 4. Någon gång/månad 38 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 2 8. Ej svar
VAR 320 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 489 width 1 MD=8 F.25i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 692 1. Aldrig 575 2. Någon gång/år 289 3. Någon gång/kvartal 174 4. Någon gång/månad 2 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 2 8. Ej svar
VAR 321 KAFFE Loc 490 width 1 MD=8 F.25j. Jag köper: Kaffe <Se F.25 för fullständig frågetext> 143 1. Aldrig 149 2. Någon gång/år 319 3. Någon gång/kvartal 920 4. Någon gång/månad 196 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 3 8. Ej svar
VAR 322 ATTITYDER: NYA LIVSMEDEL Loc 491 width 1 MD=6 F.26. Här nedan finner Du ett antal påståenden. Markera för vart och ett av dem om Du instämmer i påståendet eller inte. Försök att bedöma alla påståenden även om det ibland kan verka irriterande att inte kunna svara mera nyanserat. F.26a. När det kommer nya livsmedel är jag bland de första som prövar dem 23 1. Instämmer starkt 248 2. Instämmer delvis 350 3. Varken eller 537 4. Instämmer nog inte 567 5. Instämmer absolut inte 11 6. Ej svar
VAR 323 ATTITYDER: NYHETER Loc 492 width 1 MD=6 F.26b. Jag är snabbare att pröva nyheter än mina vänner och bekanta <Se F.26 för fullständig frågetext> 31 1. Instämmer starkt 154 2. Instämmer delvis 465 3. Varken eller 519 4. Instämmer nog inte 552 5. Instämmer absolut inte 15 6. Ej svar
VAR 324 ATTITYDER: HÄLSOSAM MAT Loc 493 width 1 MD=6 F.26c. Jag är mycket noga med att den mat jag äter är hälsosam <Se F.26 för fullständig frågetext> 364 1. Instämmer starkt 720 2. Instämmer delvis 312 3. Varken eller 246 4. Instämmer nog inte 87 5. Instämmer absolut inte 7 6. Ej svar
VAR 325 ATTITYDER: BOENDE Loc 494 width 1 MD=6 F.26d. Jag vill bosätta mig på landet <Se F.26 för fullständig frågetext> 550 1. Instämmer starkt 491 2. Instämmer delvis 224 3. Varken eller 258 4. Instämmer nog inte 192 5. Instämmer absolut inte 21 6. Ej svar
VAR 326 ATTITYDER: INTRESSEOMR. Loc 495 width 1 MD=6 F.26e. Mina viktigaste intressen har jag utanför jobbet/studierna <Se F.26 för fullständig frågetext> 352 1. Instämmer starkt 499 2. Instämmer delvis 325 3. Varken eller 322 4. Instämmer nog inte 205 5. Instämmer absolut inte 33 6. Ej svar
VAR 327 ATTITYDER: PENGAR Loc 496 width 1 MD=6 F.26f. Det är viktigt för mig att ha mycket pengar att röra mig med <Se F.26 för fullständig frågetext> 197 1. Instämmer starkt 611 2. Instämmer delvis 365 3. Varken eller 433 4. Instämmer nog inte 117 5. Instämmer absolut inte 13 6. Ej svar
VAR 328 ATTITYDER: OBEROENDE Loc 497 width 1 MD=6 F.26g. Jag är mera oberoende än de flesta andra människor <Se F.26 för fullständig frågetext> 133 1. Instämmer starkt 470 2. Instämmer delvis 622 3. Varken eller 377 4. Instämmer nog inte 114 5. Instämmer absolut inte 20 6. Ej svar
VAR 329 ATTITYDER: FAMILJEGEMENS Loc 498 width 1 MD=6 F.26h. I vår familj gör vi en massa trevliga saker tillsammans <Se F.26 för fullständig frågetext> 335 1. Instämmer starkt 845 2. Instämmer delvis 335 3. Varken eller 132 4. Instämmer nog inte 67 5. Instämmer absolut inte 22 6. Ej svar
VAR 330 ATTITYDER: NATUREN Loc 499 width 1 MD=6 F.26i. Naturen ger mig sinnesro <Se F.26 för fullständig frågetext> 883 1. Instämmer starkt 652 2. Instämmer delvis 142 3. Varken eller 35 4. Instämmer nog inte 19 5. Instämmer absolut inte 5 6. Ej svar
VAR 331 ATTITYDER: KARRIÄREN Loc 500 width 1 MD=6 F.26j. Jag är beredd att satsa hårt för att komma framåt här i livet <Se F.26 för fullständig frågetext> 171 1. Instämmer starkt 591 2. Instämmer delvis 491 3. Varken eller 356 4. Instämmer nog inte 106 5. Instämmer absolut inte 21 6. Ej svar
VAR 332 ATTITYDER: KVINN. PLATS Loc 501 width 1 MD=6 F.26k. Kvinnans plats är i hemmet <Se F.26 för fullständig frågetext> 204 1. Instämmer starkt 404 2. Instämmer delvis 190 3. Varken eller 468 4. Instämmer nog inte 463 5. Instämmer absolut inte 7 6. Ej svar
VAR 333 ATTITYDER: PRISER Loc 502 width 1 MD=6 F.26l. Jag är mycket prismedveten <Se F.26 för fullständig frågetext> 287 1. Instämmer starkt 744 2. Instämmer delvis 375 3. Varken eller 263 4. Instämmer nog inte 56 5. Instämmer absolut inte 11 6. Ej svar
VAR 334 ATTITYDER: STÄDNING Loc 503 width 1 MD=6 F.26m. Det är tacksamt att städa, för det är sånt som folk lägger märke till <Se F.26 för fullständig frågetext> 222 1. Instämmer starkt 557 2. Instämmer delvis 344 3. Varken eller 411 4. Instämmer nog inte 191 5. Instämmer absolut inte 11 6. Ej svar
VAR 335 ATTITYDER: BARN Loc 504 width 1 MD=6 F.26n. Barn är det viktigaste i en kvinnas liv <Se F.26 för fullständig frågetext> 345 1. Instämmer starkt 628 2. Instämmer delvis 307 3. Varken eller 316 4. Instämmer nog inte 126 5. Instämmer absolut inte 14 6. Ej svar
VAR 336 ATTITYDER: RENT I HUSET Loc 505 width 1 MD=6 F.26o. Jag trivs bara när det är alldeles rent i huset <Se F.26 för fullständig frågetext> 381 1. Instämmer starkt 690 2. Instämmer delvis 205 3. Varken eller 357 4. Instämmer nog inte 101 5. Instämmer absolut inte 2 6. Ej svar
VAR 337 ATTITYDER: ARBETET Loc 506 width 1 MD=6 F.26p. För mig är arbetet en hobby <Se F.26 för fullständig frågetext> 181 1. Instämmer starkt 476 2. Instämmer delvis 330 3. Varken eller 502 4. Instämmer nog inte 232 5. Instämmer absolut inte 15 6. Ej svar
VAR 338 ATTITYDER: FÖRENKLINGAR Loc 507 width 1 MD=6 F.26q. Jag är en sån som tycker om att ta genvägar, att förenkla saker och ting <Se F.26 för fullständig frågetext> 182 1. Instämmer starkt 670 2. Instämmer delvis 388 3. Varken eller 371 4. Instämmer nog inte 118 5. Instämmer absolut inte 7 6. Ej svar
VAR 339 ATTITYDER: ANNORL. MAT Loc 508 width 1 MD=6 F.26r. Jag tycker om att bjuda på lite annorlunda maträtter <Se F.26 för fullständig frågetext> 235 1. Instämmer starkt 669 2. Instämmer delvis 437 3. Varken eller 288 4. Instämmer nog inte 97 5. Instämmer absolut inte 10 6. Ej svar
VAR 340 ATTITYDER: IMPULSKÖP Loc 509 width 1 MD=6 F.26s. Jag planerar sällan utan handlar mest på impuls <Se F.26 för fullständig frågetext> 99 1. Instämmer starkt 442 2. Instämmer delvis 217 3. Varken eller 690 4. Instämmer nog inte 273 5. Instämmer absolut inte 15 6. Ej svar
VAR 341 ATTITYDER: TITTA I AFFÄR Loc 510 width 1 MD=6 F.26t. Jag går ofta i affäre bara för att se om det finns något nytt <Se F.26 för fullständig frågetext> 92 1. Instämmer starkt 407 2. Instämmer delvis 264 3. Varken eller 502 4. Instämmer nog inte 460 5. Instämmer absolut inte 11 6. Ej svar
VAR 342 ATTITYDER: KVAL. VAROR Loc 511 width 1 MD=6 F.26u. Jag köper alltid kvalitetsvaror även om det blir dyrare <Se F.26 för fullständig frågetext> 260 1. Instämmer starkt 763 2. Instämmer delvis 262 3. Varken eller 351 4. Instämmer nog inte 94 5. Instämmer absolut inte 6 6. Ej svar
VAR 343 ATTITYDER: KÖPA-SÄLJA Loc 512 width 1 MD=6 F.26v. Jag är intresserad av att köpa och sälja <Se F.26 för fullständig frågetext> 119 1. Instämmer starkt 303 2. Instämmer delvis 442 3. Varken eller 486 4. Instämmer nog inte 371 5. Instämmer absolut inte 15 6. Ej svar
VAR 344 ATTITYDER: MATLAGNING Loc 513 width 1 MD=6 F.26x. Folk ger mig ofta beröm för min matlagning <Se F.26 för fullständig frågetext> 166 1. Instämmer starkt 578 2. Instämmer delvis 396 3. Varken eller 270 4. Instämmer nog inte 314 5. Instämmer absolut inte 12 6. Ej svar
VAR 345 ATTITYDER: FESTER Loc 514 width 1 MD=6 F.26y. Jag tycker om fester där det är en massa musik och prat <Se F.26 för fullständig frågetext> 219 1. Instämmer starkt 593 2. Instämmer delvis 270 3. Varken eller 404 4. Instämmer nog inte 237 5. Instämmer absolut inte 13 6. Ej svar
VAR 346 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 515 width 1 MD=6 F.26z. Fritiden är viktigare än arbetet <Se F.26 för fullständig frågetext> 284 1. Instämmer starkt 495 2. Instämmer delvis 371 3. Varken eller 422 4. Instämmer nog inte 146 5. Instämmer absolut inte 18 6. Ej svar
VAR 347 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 516 width 1 MD=6 F.26å. Det finns för lite att göra på fritiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 75 1. Instämmer starkt 223 2. Instämmer delvis 155 3. Varken eller 645 4. Instämmer nog inte 617 5. Instämmer absolut inte 21 6. Ej svar
VAR 348 ATTITYDER: TUGGUMMITUGG. Loc 517 width 1 MD=6 F.26ä. Det ser illa ut när folk tuggar tuggummi <Se F.26 för fullständig frågetext> 599 1. Instämmer starkt 469 2. Instämmer delvis 322 3. Varken eller 235 4. Instämmer nog inte 105 5. Instämmer absolut inte 6 6. Ej svar
VAR 349 ATTITYDER: RELIGIÖSA FR. Loc 518 width 1 MD=6 F.26ö. Religiösa frågor ges för lite utrymme i dagens Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 193 1. Instämmer starkt 276 2. Instämmer delvis 658 3. Varken eller 329 4. Instämmer nog inte 270 5. Instämmer absolut inte 10 6. Ej svar
VAR 350 ATTITYDER: ÅSIKTER Loc 519 width 1 MD=6 F.26a1. Jag är nog lite gammaldags i mina åsikter <Se F.26 för fullständig frågetext> 123 1. Instämmer starkt 686 2. Instämmer delvis 300 3. Varken eller 452 4. Instämmer nog inte 169 5. Instämmer absolut inte 6 6. Ej svar
VAR 351 ATTITYDER: AVKOPPLING Loc 520 width 1 MD=6 F.26b1. Jag önskar jag kunde koppla av mera <Se F.26 för fullständig frågetext> 280 1. Instämmer starkt 724 2. Instämmer delvis 281 3. Varken eller 355 4. Instämmer nog inte 81 5. Instämmer absolut inte 15 6. Ej svar
VAR 352 ATTITYDER: PENGAR Loc 521 width 1 MD=6 F.26c1. Jag har tillräckligt med pengar för det jag önskar mig <Se F.26 för fullständig frågetext> 132 1. Instämmer starkt 579 2. Instämmer delvis 221 3. Varken eller 516 4. Instämmer nog inte 281 5. Instämmer absolut inte 7 6. Ej svar
VAR 353 ATTITYDER: LEVNADSSTAND. Loc 522 width 1 MD=6 F.26d1. Jag är beredd att sänka min levnadsstandard för att hjälpa folk i utvecklingsländerna <Se F.26 för fullständig frågetext> 97 1. Instämmer starkt 479 2. Instämmer delvis 482 3. Varken eller 462 4. Instämmer nog inte 203 5. Instämmer absolut inte 13 6. Ej svar
VAR 354 ATTITYDER: BILAR Loc 523 width 1 MD=6 F.26e1. Det spelar ingen roll hur den bil jag har ser ut bara den rullar <Se F.26 för fullständig frågetext> 205 1. Instämmer starkt 426 2. Instämmer delvis 203 3. Varken eller 543 4. Instämmer nog inte 340 5. Instämmer absolut inte 19 6. Ej svar
VAR 355 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 524 width 1 MD=6 F.26f1. Att ta en öl eller drink är ett bra sätt att slappna av när arbetsdagen är slut <Se F.26 för fullständig frågetext> 66 1. Instämmer starkt 306 2. Instämmer delvis 185 3. Varken eller 506 4. Instämmer nog inte 658 5. Instämmer absolut inte 15 6. Ej svar
VAR 356 ATTITYDER: ANSVAR Loc 525 width 1 MD=6 F.26g1. Jag tycker om att ta stort ansvar <Se F.26 för fullständig frågetext> 172 1. Instämmer starkt 696 2. Instämmer delvis 368 3. Varken eller 377 4. Instämmer nog inte 102 5. Instämmer absolut inte 21 6. Ej svar
VAR 357 ATTITYDER: FÖRENINGAR Loc 526 width 1 MD=6 F.26h1. Jag tycker om att arbeta i föreningar <Se F.26 för fullständig frågetext> 76 1. Instämmer starkt 339 2. Instämmer delvis 376 3. Varken eller 545 4. Instämmer nog inte 380 5. Instämmer absolut inte 20 6. Ej svar
VAR 358 ATTITYDER: OTROHET Loc 527 width 1 MD=6 F.26i1. Jag tycker otrohet är helt oförlåtligt <Se F.26 för fullständig frågetext> 441 1. Instämmer starkt 434 2. Instämmer delvis 281 3. Varken eller 435 4. Instämmer nog inte 134 5. Instämmer absolut inte 11 6. Ej svar
VAR 359 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 528 width 1 MD=6 F.26j1. Jag anser det är förkastligt att dricka vin eller sprit <Se F.26 för fullständig frågetext> 221 1. Instämmer starkt 289 2. Instämmer delvis 229 3. Varken eller 605 4. Instämmer nog inte 383 5. Instämmer absolut inte 9 6. Ej svar
VAR 360 ATTITYDER: VECKOTIDN. Loc 529 width 1 MD=6 F.26k1. Jag tycker om att koppla av med att läsa en veckotidning <Se F.26 för fullständig frågetext> 259 1. Instämmer starkt 719 2. Instämmer delvis 295 3. Varken eller 271 4. Instämmer nog inte 179 5. Instämmer absolut inte 13 6. Ej svar
VAR 361 ATTITYDER: FRAMTIDEN Loc 530 width 1 MD=6 F.26l1. Jag tar var dag som den kommer och bekymrar mig inte om framtiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 144 1. Instämmer starkt 407 2. Instämmer delvis 129 3. Varken eller 746 4. Instämmer nog inte 297 5. Instämmer absolut inte 13 6. Ej svar
VAR 362 ATTITYDER: FESTER Loc 531 width 1 MD=6 F.26m1. Jag har hellre en stilla hemmakväll än att jag går ut på fest <Se F.26 för fullständig frågetext> 461 1. Instämmer starkt 681 2. Instämmer delvis 232 3. Varken eller 286 4. Instämmer nog inte 72 5. Instämmer absolut inte 4 6. Ej svar
VAR 363 ATTITYDER: BROTTSLINGAR Loc 532 width 1 MD=6 F.26n1. Samhället är alldeles för släpphänt mot brottslingar <Se F.26 för fullständig frågetext> 703 1. Instämmer starkt 586 2. Instämmer delvis 197 3. Varken eller 174 4. Instämmer nog inte 65 5. Instämmer absolut inte 11 6. Ej svar
VAR 364 ATTITYDER: LYX Loc 533 width 1 MD=6 F.26o1. Jag tycker det är skönt att få känna mig lite lyxig ibland <Se F.26 för fullständig frågetext> 325 1. Instämmer starkt 841 2. Instämmer delvis 301 3. Varken eller 194 4. Instämmer nog inte 60 5. Instämmer absolut inte 15 6. Ej svar
VAR 365 ATTITYDER: RISKER Loc 534 width 1 MD=6 F.26p1. Jag aktar mig för att ta några risker <Se F.26 för fullständig frågetext> 302 1. Instämmer starkt 683 2. Instämmer delvis 299 3. Varken eller 388 4. Instämmer nog inte 49 5. Instämmer absolut inte 15 6. Ej svar
VAR 366 ATTITYDER: KÄRNKRAFTVERK Loc 535 width 1 MD=6 F.26q1. Kärnkraftverk borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 458 1. Instämmer starkt 374 2. Instämmer delvis 394 3. Varken eller 322 4. Instämmer nog inte 176 5. Instämmer absolut inte 12 6. Ej svar
VAR 367 ATTITYDER: PORRTIDNINGAR Loc 536 width 1 MD=6 F.26r1. Porrtidningar borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 464 1. Instämmer starkt 252 2. Instämmer delvis 444 3. Varken eller 405 4. Instämmer nog inte 161 5. Instämmer absolut inte 10 6. Ej svar
VAR 368 ATTITYDER: SNYGGA KLÄDER Loc 537 width 1 MD=6 F.26s1. Att vara snyggt klädd är viktigt <Se F.26 för fullständig frågetext> 382 1. Instämmer starkt 802 2. Instämmer delvis 267 3. Varken eller 206 4. Instämmer nog inte 71 5. Instämmer absolut inte 8 6. Ej svar
VAR 369 ATTITYDER: ÖRTMEDICINER Loc 538 width 1 MD=6 F.26t1. Örtmediciner borde användas mera allmänt i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 474 1. Instämmer starkt 632 2. Instämmer delvis 548 3. Varken eller 56 4. Instämmer nog inte 21 5. Instämmer absolut inte 5 6. Ej svar
VAR 370 ATTITYDER: PROFFSBOXNING Loc 539 width 1 MD=6 F.26u1. Proffsboxning borde vara tillåten i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 272 1. Instämmer starkt 363 2. Instämmer delvis 458 3. Varken eller 256 4. Instämmer nog inte 378 5. Instämmer absolut inte 9 6. Ej svar
VAR 371 MEDLEM I KONSUM Loc 540 width 1 MD=3 F.27. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1060 1. Ja 659 2. Nej 17 3. Ej svar
VAR 372 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 541 width 1 MD=6 F.28. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 248 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 583 1. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 328 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 213 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 167 4. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 191 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 6 6. Ej svar
VAR 373 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 542 width 1 MD=6 F.29. Antag att Du fått denna fråga för ett år sedan. Markera nedan hur Ditt svar hade blivit vid den tiden? FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 262 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 565 1. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 315 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 214 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 171 4. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 197 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 12 6. Ej svar