ORVESTO 78 P-7006

               SSD 0014

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1983

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FöR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 78 P-7006 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under andra halvåret 1977 genomfördes fyra omgångar "Sverige
  Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt omfattade urvalet
  för dessa fem omgångar 10.580 personer 15-70 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 10.580 personer har 1.332
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 25 avlidna, 9 avflyttade från riket, 22 som vistas
  utomlands, 19 i militärtjänst, 71 på utrikes resa, 93 ej
  svensktalande, 127 okända men skrivna på kommun, 47 under
  sjukhusvård, 266 sjuka i hemmet samt 653 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fem omgångarna hösten/vintern 1977
  uppgår således till 9.248 personer varav 2.976, utgörande
  32%, ej besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (54%), "tidsbrist" (10%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (36%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande andra
  halvåret 1977 7.332 personer istället för 6.272 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 80% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-7006, omfattar 1.711 personer eller 27,2% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 3 november 1977 - 12
  januari 1978.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av
  Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO.

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Projektet har getts benämningen SSDdokumentation - ORVESTO.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSD:s förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0014 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socio-ekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Status i hushållet 14 Förvärvsarbete/sysselsättning 15 Utbildning 16 Storlek på orten 17 Form av boende 18 Inköp av dagligvaror:själv 19 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 26 Totalt antal personer 27 Din personliga inkomst i kronor per år 28 Hushållets totala inkomst i kronor per år 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbilar 31 Hushållets innehav av husvagn 32 Hushållets innehav av fritidshus 33 Hushållets innehav av roddbåt/eka/el.likn. 34 Hushållets innehav av motorbåt 35 Hushållets innehav av segelbåt 36 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 37 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 38 Hushållets innehav av filmkamera 39 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 40 Hushållets innehav av filmprojektor 41 Hushållets innehav av skrivmaskin 42 Hushållets innehav av svart-vit tv 43 Hushållets innehav av färg-tv 44 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 45 Hushållets innehav av diskmaskin 46 Hushållets innehav av tvättmaskin 47 Hushållets innehav av stereoanläggning 48 Hushållets innehav av motorgräsklippare 49 Hushållets innehav av spisfläkt 50 Hushållets innehav av hund 51 Hushållets innehav av katt Köpavsikter beträffande kapitalvaror 52 Avsikt att köpa kapitalvaror1 53 Avsikt att köpa kapitalvaror1 54 Avsikt att köpa kapitalvaror1 55 Avsikt att köpa kapitalvaror1 56 Avsikt att köpa kapitalvaror1 57 Avsikt att köpa kapitalvaror2 58 Avsikt att köpa kapitalvaror2 59 Avsikt att köpa kapitalvaror2 60 Avsikt att köpa kapitalvaror2 61 Avsikt att köpa kapitalvaror2 62 Avsikt att köpa kapitalvaror3 63 Avsikt att köpa kapitalvaror3 64 Avsikt att köpa kapitalvaror3 65 Avsikt att köpa kapitalvaror3 66 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Alkoholvanor 67 Alkoholvanor Föreningsmedlemskap 68 Föreningsmedlemskap 69 Föreningsmedlemskap 70 Föreningsmedlemskap 71 Föreningsmedlemskap 72 Föreningsmedlemskap 73 Föreningsmedlemskap 74 Föreningsmedlemskap 75 Föreningsmedlemskap Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Miljövårdsfrågor 77 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 78 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsa 79 Intresseinriktning:Bantningstips 80 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 81 Intresseinriktning:Politik 82 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 83 Intresseinriktning:Skattefrågor 84 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 85 Intresseinriktning:Vidareutbildning 86 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 87 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 88 Intresseinriktning:Villa/eget hem 89 Intresseinriktning:Fritidshus 90 Intresseinriktning:Personbilar 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 97 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 98 Intresseinriktning:Fotoutrustningar 99 Intresseinriktning:Motorcyklar 100 Intresseinriktning:Krukväxter 101 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 102 Intresseinriktning:Hundars skötsel 103 Intresseinriktning:Katters skötsel 104 Intresseinriktning:Motionera 105 Intresseinriktning:Idrotta 106 Intresseinriktning:Laga mat 107 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 108 Intresseinriktning:Baka 109 Intresseinriktning:Ha gäster 110 Intresseinriktning:Köra bil 111 Intresseinriktning:Jobba med bilar 112 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 113 Intresseinriktning:Fotografera 114 Intresseinriktning:Smalfilma 115 Intresseinriktning:Sportfiska 116 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 117 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 118 Intresseinriktning:Gå på teater 119 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 120 Intresseinriktning:Läsa böcker 121 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 122 Intresseinriktning:Köpa på postorder 123 Intresseinriktning:Sy kläder 124 Intresseinriktning:Handarbeta 125 Intresseinriktning:Träffa nya människor 126 Intresseinriktning:Snickra 127 Intresseinriktning:Måla hemma 128 Intresseinriktning:Jaga 129 Intresseinriktning:Friluftsliv 130 Intresseinriktning:Åka slalom 131 Intresseinriktning:Åka motorbåt 132 Intresseinriktning:Segla 133 Intresseinriktning:Campa 134 Intresseinriktning:Semestra utomlands 135 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 136 Intresseinriktning:Pröva nya produkter 137 Intresseinriktning:Vara bortbjuden 138 Intresseinriktning:Gå på diskotek 139 Intresseinriktning:Gå på restaurang 140 Intresseinriktning:Gå på kvällskurser Personliga köpvanor: kläder fritid m m 141 Kostnader för kläder 142 Kostnader för sportutrustning 143 Kostnader för kosmetika/skönhetsmedel 144 Kostnader för nöjen 145 Kostnader för utlandsresor under fritiden 146 Kostnader för böcker 147 Kostnader för tobak 148 Kostnader för vin och sprit Besöksfrekvenser ; butiker, varuhus m m 149 Besöksfrekvenser:ICA 150 Besöksfrekvenser:Konsum 151 Besöksfrekvenser:Vivo 152 Besöksfrekvenser:Favör 153 Besöksfrekvenser:Annan butik 154 Besöksfrekvenser:Domus livsmedel 155 Besöksfrekvenser:Epa livsmedel 156 Besöksfrekvenser:NK livsmedel 157 Besöksfrekvenser:Tempo livsmedel 158 Besöksfrekvenser:Åhlens livsmedel 159 Besöksfrekvenser:Obs livsmedel 160 Besöksfrekvenser:B&W livsmedel 161 Besöksfrekvenser:Domus 162 Besöksfrekvenser:Epa 163 Besöksfrekvenser:NK 164 Besöksfrekvenser:Tempo 165 Besöksfrekvenser:Åhlens 166 Besöksfrekvenser:Obs 167 Besöksfrekvenser:B&W 168 Besöksfrekvenser:Hennes/Mauritz 169 Besöksfrekvenser:Kapp-Ahl 170 Besöksfrekvenser:Gulins 171 Besöksfrekvenser:Ikea 172 Besöksfrekvenser:Åhlbergs 173 Besöksfrekvenser:Broddmans 174 Besöksfrekvenser:Daler 175 Besöksfrekvenser:Järnia 176 Besöksfrekvenser:Färgsam 177 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 178 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 179 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 180 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 181 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 182 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 183 Besöksfrekvenser:Bensinstation 184 Besöksfrekvenser:Postkontor 185 Besöksfrekvenser:Bankkontor 186 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 187 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 188 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Tidningsläsning: storstadspress 189 Läsfrekvenser:Aftonbladet 190 Läsfrekvenser:Arbetet 191 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 192 Läsfrekvenser:Expressen 193 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 194 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 195 Läsfrekvenser:Kvällsposten 196 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 197 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 198 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 199 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 200 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 201 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 202 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 203 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten 204 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 205 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 206 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 207 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 208 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 209 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 210 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 211 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 212 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 213 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 214 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning: veckotidningar 215 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 216 Läsfrekvenser för Allers 217 Läsfrekvenser för Damernas Värld 218 Läsfrekvenser för Femina 219 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 220 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 221 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 222 Läsfrekvenser för Husmodern 223 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 224 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 225 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 226 Läsfrekvenser för Land 227 Läsfrekvenser för Lektyr 228 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 229 Läsfrekvenser för Min Värld 230 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 231 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 232 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 233 Läsfrekvenser för Se 234 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 235 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 236 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 237 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 238 Läsfrekvenser för Vi 239 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning: 14-dagars- och månadstidningar 240 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 241 Läsfrekvenser för Motor 242 Läsfrekvenser för Motorföraren 243 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 244 Läsfrekvenser för Vi Bilägare 245 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 246 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 247 Läsfrekvenser för Det Bästa 248 Läsfrekvenser för Allt om Mat 249 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 250 Läsfrekvenser för Båt för Alla 251 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 252 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 253 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 254 Läsfrekvenser för Radio &Television 255 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 256 Läsfrekvenser för Vår Bostad 257 Läsfrekvenser för Aktuell Fotografi 258 Läsfrekvenser för Tidskrift för Hälsa 259 Läsfrekvenser för Antik & Auktion Tidningsläsning: landsortspress 260 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 261 Läsfrekvenser för - A-Pressen 262 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 263 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 264 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 265 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 266 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 267 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) Tidningsläsning: lokalpress 268 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 269 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Sundbyberg 270 Läsfrekvenser för - Huvudstadspredd Lidingö 271 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Mälarö 272 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderort 273 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 274 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 275 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 276 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 277 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 278 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SO 279 Läsfrekvenser för - Storstaden 280 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) 281 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderkuriren Köpvanor: veckotidningar 282 Köpfrekvenser för Allas Veckotidning 283 Köpfrekvenser för Allers 284 Köpfrekvenser för Damernas Värld 285 Köpfrekvenser för Femina 286 Köpfrekvenser för FIB-Aktuellt 287 Köpfrekvenser för Hemmets Journal 288 Köpfrekvenser för Hemmets Veckotidning 289 Köpfrekvenser för Husmodern 290 Köpfrekvenser för Hänt i Veckan 291 Köpfrekvenser för ICA-kuriren 292 Köpfrekvenser för Land 293 Köpfrekvenser för Lektyr 294 Köpfrekvenser för Min Värld 295 Köpfrekvenser för Mitt Livs Novell 296 Köpfrekvenser för Röster i Radio/TV 297 Köpfrekvenser för Saxons Veckotidning 298 Köpfrekvenser för Se 299 Köpfrekvenser för Svensk Damtidning 300 Köpfrekvenser för Veckojournalen 301 Köpfrekvenser för Vecko-Revyn 302 Köpfrekvenser för Vi 303 Köpfrekvenser för Året Runt Frekvenser för olika aktiviteter 304 Frekvenser - Gått i kyrkan 305 Frekvenser - Gått på föreningsmöte 306 Frekvenser - Sett sport i TV 307 Frekvenser - Besökt sportevenemang 308 Frekvenser - Hållit tal 309 Frekvenser - Druckit vin till maten 310 Frekvenser - Hyrt bil 311 Frekvenser - Haft arbete med hem Inköp av dagligvaror 312 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 313 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 314 Köpfrekvenser för Tandkräm 315 Köpfrekvenser för Tvål 316 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 317 Köpfrekvenser för Vanligt diskmedel 318 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 319 Köpfrekvenser för Tvättmedel 320 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 321 Köpfrekvenser för Kaffe Livsstilspåståenden 322 Attityder till: Nya Livsmedel 323 Attityder till: Nyheter 324 Attityder till: Hälsosam Mat 325 Attityder till: Boende 326 Attityder till: Intresseområden 327 Attityder till: Pengar 328 Attityder till: Oberoende 329 Attityder till: Familjegemenskap 330 Attityder till: Naturen 331 Attityder till: Karriären 332 Attityder till: Kvinnans plats 333 Attityder till: Priser 334 Attityder till: Städning 335 Attityder till: Barn 336 Attityder till: Rent i huset 337 Attityder till: Arbetet 338 Attityder till: Förenklingar 339 Attityder till: Annorlunda mat 340 Attityder till: Impulsköp 341 Attityder till: Titta i affärer 342 Attityder till: Kvalitetsvaror 343 Attityder till: Köpa-Sälja 344 Attityder till: Matlagning 345 Attityder till: Fester 346 Attityder till: Fritiden 347 Attityder till: Fritiden 348 Attityder till: Tuggummituggande 349 Attityder till: Religiösa frågor 350 Attityder till: Åsikter 351 Attityder till: Avkoppling 352 Attityder till: Pengar 353 Attityder till: Levnadsstandard 354 Attityder till: Bilar 355 Attityder till: Alkohol 356 Attityder till: Ansvar 357 Attityder till: Föreningar 358 Attityder till: Otrohet 359 Attityder till: Alkohol 360 Attityder till: Veckotidningar 361 Attityder till: Framtiden 362 Attityder till: Fester 363 Attityder till: Brottslingar 364 Attityder till: Lyx 365 Attityder till: Risker 366 Attityder till: Kärnkraftverk 367 Attityder till: Porrtidningar 368 Attityder till: Snygga kläder 369 Attityder till: Örtmediciner 370 Attityder till: proffsboxning Medlemskap 371 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i olika affärer 372 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs 373 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0014              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0014


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. NOVEMBER 1983
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1558 153
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 Regionskod Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1711 Min=0 Max=70 Mean=28.9 St.Dev=20.4
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 2 MD=10 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Kod: 10 Frek: 4 Valid-n=1707 Min=1 Max=9 Mean=3.0 St.Dev=3.3
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 19 width 2 Födelseår Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1711 Min=7 Max=69 Mean=36.0 St.Dev=15.2
VAR 10 KÖN Loc 21 width 1 MD=2 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 885 0. Man 824 1. Kvinna 2 2. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 22 width 2 MD=11 F.1b. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 124 00. 19 år och yngre 185 01. 20-24 år 159 02. 25-29 år 220 03. 30-34 år 164 04. 35-39 år 138 05. 40-44 år 147 06. 45-49 år 157 07. 50-54 år 159 08. 55-59 år 142 09. 60-64 år 116 10. 65 år och äldre 11. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 24 width 1 MD=3 F.1c. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 356 0. Ogift 1211 1. Gift eller sammanboende 138 2. Änka/änkling/frånskild 6 3. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSSTATUS Loc 25 width 1 MD=5 F.1d. Är Du själv: <Se F.1 för fullständig frågetext> 625 0. Husfar 639 1. Husmor 183 2. Son/dotter 40 3. Annan hushållsmedlem 177 4. Ensamboende 47 5. Ej svar
VAR 14 YRKE Loc 26 width 1 MD=6 F.1e. Förvärvsarbete/sysselsättning <Se F.1 för fullständig frågetext> 915 0. Förvärvsarbete,heltid 256 1. Förvärvsarbete,deltid 186 2. Hemmafru 126 3. Studerande 160 4. Pensionär 62 5. Annan sysselsättning 6 6. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 27 width 1 MD=5 F.1f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 752 0. Folkskola 267 1. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 195 2. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 290 3. Gymnasium eller motsvarande 189 4. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 18 5. Ej svar
VAR 16 ORTSTORLEK Loc 28 width 1 MD=8 F.1g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 89 0. Under 200 invånare 195 1. 200-1.999 169 2. 2.000-4.999 147 3. 5.000-9.999 247 4. 10.000-24.999 216 5. 25.000-49.999 208 6. 50.000-99.999 374 7. 100.000 och däröver 66 8. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 29 width 1 MD=7 F.1h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 184 0. Insatslägenhet 538 1. Hyrd lägenhet 748 2. Egen villa/radhus 48 3. Hyrd villa/radhus 119 4. Jordbruksfastighet 29 5. Inneboende 37 6. Annan bostadsform 8 7. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 30 width 1 MD=5 F.1i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 296 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 335 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 218 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 160 3. Gör mer än hälften av alla inköp 697 4. Gör alla eller nästan alla inköp 5 5. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 31 width 2 MD=10 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 3 10 Frek: 1577 125 4 1 4
VAR 20 2-6 ÅR Loc 33 width 2 MD=10 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 4 10 Frek: 1419 234 53 1 4
VAR 21 7-10 ÅR Loc 35 width 2 MD=10 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 10 Frek: 1413 254 38 2 4
VAR 22 11-14 ÅR Loc 37 width 2 MD=10 or GE 11 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 10 11 Frek: 1406 240 58 1 1 1 4
VAR 23 15-19 ÅR Loc 39 width 2 MD=10 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 10 Frek: 1312 300 89 5 5
VAR 24 20-67 ÅR Loc 41 width 2 MD=10 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 9 10 Frek: 50 288 1167 168 25 4 3 1 5
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 43 width 2 MD=10 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 10 Frek: 1589 94 21 1 1 5
VAR 26 TOTALANTAL Loc 45 width 2 MD=10 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> 01. . . 09. 9 Group Title: 1 00. 0 Felstansat 4 10. Odokumenterad kod Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 1 190 552 357 396 151 49 4 3 4 4
VAR 27 PERSONLIG INKOMST Loc 47 width 1 MD=7 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 231 0. Under 10.000 311 1. 10.000-30.000 410 2. 30.000-50.000 487 3. 50.000-70.000 133 4. 70.000-90.000 37 5. 90.000-110.000 35 6. Över 110.000 67 7. Ej svar
VAR 28 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 48 width 1 MD=7 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 15 0. Under 10.000 98 1. 10.000-30.000 198 2. 30.000-50.000 369 3. 50.000-70.000 340 4. 70.000-90.000 219 5. 90.000-110.000 279 6. Över 110.000 193 7. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 49 width 1 MD=2 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1083 0. Ja 401 1. Nej 227 2. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL Loc 50 width 1 MD=8 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5a. I hushållet finns:...st personbilar Faktiska värdet är kodat. Kod: 8 Frek: 20 Valid-n=1691 Min=0 Max=7 Mean=1.0 St.Dev=0.7
VAR 31 FINNS:HUSVAGN Loc 51 width 1 MD=2 F.5b. I hushållet finns:husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 1606 0. Finns ej 84 1. Finns 21 2. Ej svar
VAR 32 FINNS:FRITIDSHUS Loc 52 width 1 MD=2 F.5c. I hushållet finns:fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 1321 0. Finns ej 370 1. Finns 20 2. Ej svar
VAR 33 FINNS:RODDBÅT/EKA/LIKN. Loc 53 width 1 MD=2 F.5d. I hushållet finns:roddbåt/eka/el.likn. <Se F.5 för fullständig frågetext> 1388 0. Finns ej 303 1. Finns 20 2. Ej svar
VAR 34 FINNS:MOTORBÅT Loc 54 width 1 MD=2 F.5e. I hushållet finns:motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1511 0. Finns ej 180 1. Finns 20 2. Ej svar
VAR 35 FINNS:SEGELBÅT Loc 55 width 1 MD=2 F.5f. I hushållet finns:segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1630 0. Finns ej 61 1. Finns 20 2. Ej svar
VAR 36 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 56 width 1 MD=2 F.5g. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 712 0. Finns ej 979 1. Finns 20 2. Ej svar
VAR 37 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 57 width 1 MD=2 F.5h. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1162 0. Finns ej 529 1. Finns 20 2. Ej svar
VAR 38 FINNS:FILMKAMERA Loc 58 width 1 MD=2 F.5i. I hushållet finns:filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1283 0. Finns ej 408 1. Finns 20 2. Ej svar
VAR 39 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 59 width 1 MD=2 F.5j. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1318 0. Finns ej 373 1. Finns 20 2. Ej svar
VAR 40 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 60 width 1 MD=2 F.5k. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1337 0. Finns ej 354 1. Finns 20 2. Ej svar
VAR 41 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 61 width 1 MD=2 F.5l. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 977 0. Finns ej 714 1. Finns 20 2. Ej svar
VAR 42 FINNS:SVART-VIT TV Loc 62 width 1 MD=2 F.5m. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 895 0. Finns ej 796 1. Finns 20 2. Ej svar
VAR 43 FINNS:FÄRG-TV Loc 63 width 1 MD=2 F.5n. I hushållet finns:färg-tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 480 0. Finns ej 1211 1. Finns 20 2. Ej svar
VAR 44 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 64 width 1 MD=2 F.5o. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 262 0. Finns ej 1429 1. Finns 20 2. Ej svar
VAR 45 FINNS:DISKMASKIN Loc 65 width 1 MD=2 F.5p. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1201 0. Finns ej 490 1. Finns 20 2. Ej svar
VAR 46 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 66 width 1 MD=2 F.5q. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 533 0. Finns ej 1158 1. Finns 20 2. Ej svar
VAR 47 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=2 F.5r. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 575 0. Finns ej 1116 1. Finns 20 2. Ej svar
VAR 48 FINNS:MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 68 width 1 MD=2 F.5s. I hushållet finns:motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1079 0. Finns ej 610 1. Finns 22 2. Ej svar
VAR 49 FINNS:SPISFLÄKT Loc 69 width 1 MD=2 F.5t. I hushållet finns:spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 642 0. Finns ej 1048 1. Finns 21 2. Ej svar
VAR 50 FINNS:HUND Loc 70 width 1 MD=2 F.5u. I hushållet finns:hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 1316 0. Finns ej 373 1. Finns 22 2. Ej svar
VAR 51 FINNS:KATT Loc 71 width 1 MD=2 F.5v. I hushållet finns:katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1416 0. Finns ej 270 1. Finns 25 2. Ej svar
VAR 52 AVSER ATT KÖPA1 Loc 72 width 2 MD=11 F.6. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a. Första understrykningen 182 00. Fabriksny bil 370 01. Begagnad bil 33 02. Moped 12 03. Nytt fritidshus 20 04. Begagnat fritidshus 37 05. Ny villa 20 06. Begagnad villa 57 07. Köksfläkt 53 08. Elektrisk spis 49 09. Diskmaskin 424 10. Ej svar på fråga 6 454 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 53 AVSER ATT KÖPA1 Loc 74 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6b. Andra understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 12 01. Begagnad bil 18 02. Moped 5 03. Nytt fritidshus 14 04. Begagnat fritidshus 30 05. Ny villa 26 06. Begagnad villa 39 07. Köksfläkt 52 08. Elektrisk spis 46 09. Diskmaskin 424 10. Ej svar på fråga 6 592 00. Frågan ej tillämplig 453 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 54 AVSER ATT KÖPA1 Loc 76 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6c. Tredje understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 2 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 1 05. Ny villa 8 06. Begagnad villa 14 07. Köksfläkt 27 08. Elektrisk spis 26 09. Diskmaskin 424 10. Ej svar på fråga 6 756 00. Frågan ej tillämplig 453 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 55 AVSER ATT KÖPA1 Loc 78 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6d. Fjärde understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 11 08. Elektrisk spis 12 09. Diskmaskin 424 10. Ej svar på fråga 6 809 00. Frågan ej tillämplig 453 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 56 AVSER ATT KÖPA1 Loc 80 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6e. Femte understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 07. Köksfläkt 1 08. Elektrisk spis 7 09. Diskmaskin 424 10. Ej svar på fråga 6 826 00. Frågan ej tillämplig 453 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 57 AVSER ATT KÖPA2 Loc 82 width 2 MD=11 F.7. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.7a. Första understrykningen 164 00. Tvättmaskin 61 01. Frysbox 64 02. Frysskåp 89 03. Fiskeutrustning 102 04. Elektrisk rakapparat 29 05. Skrivmaskin 39 06. Stillbildskamera 39 07. Filmkamera 22 08. Projektor 36 09. Elektrisk symaskin 614 10. Ej svar på fråga 7 452 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 58 AVSER ATT KÖPA2 Loc 84 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7b. Andra understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 19 01. Frysbox 27 02. Frysskåp 24 03. Fiskeutrustning 39 04. Elektrisk rakapparat 9 05. Skrivmaskin 26 06. Stillbildskamera 14 07. Filmkamera 22 08. Projektor 38 09. Elektrisk symaskin 613 10. Ej svar på fråga 7 428 00. Frågan ej tillämplig 452 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 59 AVSER ATT KÖPA2 Loc 86 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7c. Tredje understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 9 02. Frysskåp 8 03. Fiskeutrustning 15 04. Elektrisk rakapparat 5 05. Skrivmaskin 10 06. Stillbildskamera 7 07. Filmkamera 9 08. Projektor 9 09. Elektrisk symaskin 613 10. Ej svar på fråga 7 574 00. Frågan ej tillämplig 452 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 60 AVSER ATT KÖPA2 Loc 88 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7d. Fjärde understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 2 03. Fiskeutrustning 6 04. Elektrisk rakapparat 05. Skrivmaskin 3 06. Stillbildskamera 2 07. Filmkamera 6 08. Projektor 4 09. Elektrisk symaskin 613 10. Ej svar på fråga 7 623 00. Frågan ej tillämplig 452 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 61 AVSER ATT KÖPA2 Loc 90 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7e. Femte understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 1 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Skrivmaskin 06. Stillbildskamera 1 07. Filmkamera 3 08. Projektor 3 09. Elektrisk symaskin 613 10. Ej svar på fråga 7 637 00. Frågan ej tillämplig 452 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 62 AVSER ATT KÖPA3 Loc 92 width 2 MD=11 F.8. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.8a. Första understrykningen 160 00. Transistorradio 20 01. Husvagn 136 02. Stereoanläggning 16 03. Svart/vit tv 165 04. Färg-tv 76 05. Elektrisk kaffebryggare 51 06. Motorgräsklippare 96 07. Dammsugare 23 08. Motorbåt 9 09. Segelbåt 507 10. Ej svar på fråga 8 452 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 63 AVSER ATT KÖPA3 Loc 94 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8b. Andra understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 1 01. Husvagn 21 02. Stereoanläggning 11 03. Svart/vit tv 35 04. Färg-tv 44 05. Elektrisk kaffebryggare 27 06. Motorgräsklippare 66 07. Dammsugare 8 08. Motorbåt 8 09. Segelbåt 507 10. Ej svar på fråga 8 531 00. Frågan ej tillämplig 452 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 64 AVSER ATT KÖPA3 Loc 96 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8c. Tredje understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 1 03. Svart/vit tv 10 04. Färg-tv 4 05. Elektrisk kaffebryggare 6 06. Motorgräsklippare 31 07. Dammsugare 10 08. Motorbåt 4 09. Segelbåt 507 10. Ej svar på fråga 8 686 00. Frågan ej tillämplig 452 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 65 AVSER ATT KÖPA3 Loc 98 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8d. Fjärde understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 04. Färg-tv 2 05. Elektrisk kaffebryggare 3 06. Motorgräsklippare 2 07. Dammsugare 3 08. Motorbåt 1 09. Segelbåt 507 10. Ej svar på fråga 8 741 00. Frågan ej tillämplig 452 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 66 AVSER ATT KÖPA3 Loc 100 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8e. Femte understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 04. Färg-tv 05. Elektrisk kaffebryggare 1 06. Motorgräsklippare 07. Dammsugare 2 08. Motorbåt 1 09. Segelbåt 507 10. Ej svar på fråga 8 748 00. Frågan ej tillämplig 452 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 67 ALKOHOLVANOR Loc 102 width 1 MD=7 F.9. Hur skulle Du vilja beteckna Ditt eget nuvarande bruk av alkohol? Med alkoholhaltiga drycker avses öl klass II(folköl), starköl, vin och sprit. Markera med ett kryss! 291 1. Avstår helt 822 2. Mycket måttligt bruk 427 3. Ganska måttligt bruk 128 4. Dricker ungefär vad jag tål 14 5. Dricker egentligen mer än jag tål 21 6. Tveksam, vet ej 8 7. Ej svar
VAR 68 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 103 width 2 MD=11 F.10. Är Du medlem i någon förening eller klubb? Iså fall vilken eller vilka? F.10a. Första krysset 896 01. Fackförening 88 02. Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 32 03. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 23 04. Annan kyrklig, religiös förening 165 05. Idrotts- eller sportförening 17 06. Motorförening 18 07. Sång- eller musikförening 15 08. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 124 09. Annan förening 329 10. Nej, är inte medlem i någon förening 4 11. Ej svar
VAR 69 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 105 width 2 MD=11 F.10b. Andra krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Fackförening 118 02. Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 29 03. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 26 04. Annan kyrklig, religiös förening 250 05. Idrotts- eller sportförening 60 06. Motorförening 23 07. Sång- eller musikförening 21 08. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 131 09. Annan förening 329 10. Nej, är inte medlem i någon förening 724 11. Ej svar
VAR 70 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 107 width 2 MD=11 F.10c. Tredje krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Fackförening 02. Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 5 03. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 2 04. Annan kyrklig, religiös förening 52 05. Idrotts- eller sportförening 28 06. Motorförening 15 07. Sång- eller musikförening 22 08. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 84 09. Annan förening 329 10. Nej, är inte medlem i någon förening 1174 11. Ej svar
VAR 71 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 109 width 2 MD=11 F.10d. Fjärde krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Fackförening 02. Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 03. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 2 04. Annan kyrklig, religiös förening 1 05. Idrotts- eller sportförening 4 06. Motorförening 6 07. Sång- eller musikförening 5 08. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 24 09. Annan förening 328 10. Nej, är inte medlem i någon förening 1341 11. Ej svar
VAR 72 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 111 width 2 MD=11 F.10e. Femte krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Fackförening 02. Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 03. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 04. Annan kyrklig, religiös förening 1 05. Idrotts- eller sportförening 06. Motorförening 1 07. Sång- eller musikförening 1 08. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 4 09. Annan förening 328 10. Nej, är inte medlem i någon förening 1376 11. Ej svar
VAR 73 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 113 width 2 MD=11 F.10f. Sjätte krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Fackförening 02. Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 03. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 04. Annan kyrklig, religiös förening 05. Idrotts- eller sportförening 2 06. Motorförening 07. Sång- eller musikförening 1 08. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 09. Annan förening 328 10. Nej, är inte medlem i någon förening 1380 11. Ej svar
VAR 74 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 115 width 2 MD=11 F.10g. Sjunde krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Fackförening 02. Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 03. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 04. Annan kyrklig, religiös förening 05. Idrotts- eller sportförening 06. Motorförening 07. Sång- eller musikförening 08. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 09. Annan förening 328 10. Nej, är inte medlem i någon förening 1383 11. Ej svar
VAR 75 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 117 width 2 MD=11 F.10h. Åttonde krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Fackförening 02. Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 03. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 04. Annan kyrklig, religiös förening 05. Idrotts- eller sportförening 06. Motorförening 07. Sång- eller musikförening 08. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 09. Annan förening 10. Nej, är inte medlem i någon förening 1711 11. Ej svar
VAR 76 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 119 width 1 MD=8 F.11. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.11.1. Miljövårdsfrågor 16 1. Mycket ointresserad 40 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 62 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 493 5. Något intresserad 630 6. Ganska intresserad 364 7. Mycket intresserad 36 8. Ej svar
VAR 77 HÄLSONYTTIG MAT Loc 120 width 1 MD=8 F.11.2. Hälsonyttig mat <Se F.11 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket ointresserad 90 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 83 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 471 5. Något intresserad 504 6. Ganska intresserad 401 7. Mycket intresserad 32 8. Ej svar
VAR 78 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 121 width 1 MD=8 F.11.3. Sjukdomar och hälsa <Se F.11 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket ointresserad 55 2. Ganska ointresserad 75 3. Något ointresserad 101 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 435 5. Något intresserad 518 6. Ganska intresserad 452 7. Mycket intresserad 46 8. Ej svar
VAR 79 BANTNINGSTIPS Loc 122 width 1 MD=8 F.11.4. Bantningstips <Se F.11 för fullständig frågetext> 513 1. Mycket ointresserad 210 2. Ganska ointresserad 154 3. Något ointresserad 148 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 373 5. Något intresserad 153 6. Ganska intresserad 114 7. Mycket intresserad 46 8. Ej svar
VAR 80 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 123 width 1 MD=8 F.11.5. Hushålla ekonomiskt <Se F.11 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket ointresserad 32 2. Ganska ointresserad 53 3. Något ointresserad 67 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 324 5. Något intresserad 596 6. Ganska intresserad 584 7. Mycket intresserad 25 8. Ej svar
VAR 81 POLITIK Loc 124 width 1 MD=8 F.11.6. Politik <Se F.11 för fullständig frågetext> 117 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 82 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 598 5. Något intresserad 446 6. Ganska intresserad 228 7. Mycket intresserad 24 8. Ej svar
VAR 82 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 125 width 1 MD=8 F.11.7. Sociala rättigheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket ointresserad 48 2. Ganska ointresserad 90 3. Något ointresserad 106 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 578 5. Något intresserad 520 6. Ganska intresserad 296 7. Mycket intresserad 31 8. Ej svar
VAR 83 SKATTEFRÅGOR Loc 126 width 1 MD=8 F.11.8. Skattefrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 111 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 502 5. Något intresserad 491 6. Ganska intresserad 354 7. Mycket intresserad 48 8. Ej svar
VAR 84 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 127 width 1 MD=8 F.11.9. Samlevnadsfrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket ointresserad 77 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 221 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 519 5. Något intresserad 446 6. Ganska intresserad 217 7. Mycket intresserad 55 8. Ej svar
VAR 85 VIDAREUTBILDNING Loc 128 width 1 MD=8 F.11.10. Vidareutbildning <Se F.11 för fullständig frågetext> 95 1. Mycket ointresserad 100 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 195 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 511 5. Något intresserad 371 6. Ganska intresserad 250 7. Mycket intresserad 43 8. Ej svar
VAR 86 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 129 width 1 MD=8 F.11.11. Religions-och trosfrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> 380 1. Mycket ointresserad 207 2. Ganska ointresserad 168 3. Något ointresserad 235 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 382 5. Något intresserad 167 6. Ganska intresserad 143 7. Mycket intresserad 29 8. Ej svar
VAR 87 ARBETSMARKNADEN Loc 130 width 1 MD=8 F.11.12. Arbetsmarknaden <Se F.11 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket ointresserad 53 2. Ganska ointresserad 91 3. Något ointresserad 135 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 482 5. Något intresserad 543 6. Ganska intresserad 316 7. Mycket intresserad 49 8. Ej svar
VAR 88 VILLA/EGET HEM Loc 131 width 1 MD=8 F.11.13. Villa/eget hem <Se F.11 för fullständig frågetext> 70 1. Mycket ointresserad 53 2. Ganska ointresserad 55 3. Något ointresserad 121 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 214 5. Något intresserad 377 6. Ganska intresserad 780 7. Mycket intresserad 41 8. Ej svar
VAR 89 FRITIDSHUS Loc 132 width 1 MD=8 F.11.14. Fritidshus <Se F.11 för fullständig frågetext> 229 1. Mycket ointresserad 135 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 230 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 354 5. Något intresserad 252 6. Ganska intresserad 352 7. Mycket intresserad 45 8. Ej svar
VAR 90 PERSONBILAR Loc 133 width 1 MD=8 F.11.15. Personbilar <Se F.11 för fullständig frågetext> 157 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 128 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 475 5. Något intresserad 418 6. Ganska intresserad 297 7. Mycket intresserad 31 8. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 134 width 1 MD=8 F.11.16. Heminredning <Se F.11 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket ointresserad 43 2. Ganska ointresserad 78 3. Något ointresserad 85 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 478 5. Något intresserad 509 6. Ganska intresserad 441 7. Mycket intresserad 29 8. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 135 width 1 MD=8 F.11.17. Modenyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 232 1. Mycket ointresserad 185 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 146 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 516 5. Något intresserad 288 6. Ganska intresserad 163 7. Mycket intresserad 32 8. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 136 width 1 MD=8 F.11.18. Matvarunyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 135 1. Mycket ointresserad 158 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 180 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 490 5. Något intresserad 343 6. Ganska intresserad 190 7. Mycket intresserad 45 8. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 137 width 1 MD=8 F.11.19. Barnavård <Se F.11 för fullständig frågetext> 139 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 202 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 419 5. Något intresserad 349 6. Ganska intresserad 307 7. Mycket intresserad 49 8. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 138 width 1 MD=8 F.11.20. Skönhetsvård <Se F.11 för fullständig frågetext> 359 1. Mycket ointresserad 189 2. Ganska ointresserad 195 3. Något ointresserad 180 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 471 5. Något intresserad 196 6. Ganska intresserad 76 7. Mycket intresserad 45 8. Ej svar
VAR 96 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 139 width 1 MD=8 F.11.21. Stereoanläggningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 230 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 145 3. Något ointresserad 156 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 514 5. Något intresserad 311 6. Ganska intresserad 190 7. Mycket intresserad 36 8. Ej svar
VAR 97 HUSHÅLLSMASKINER Loc 140 width 1 MD=8 F.11.22. Hushållsmaskiner <Se F.11 för fullständig frågetext> 131 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 174 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 581 5. Något intresserad 366 6. Ganska intresserad 138 7. Mycket intresserad 40 8. Ej svar
VAR 98 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 141 width 1 MD=8 F.11.23. Fotoutrustningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 265 1. Mycket ointresserad 174 2. Ganska ointresserad 205 3. Något ointresserad 199 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 486 5. Något intresserad 225 6. Ganska intresserad 114 7. Mycket intresserad 43 8. Ej svar
VAR 99 MOTORCYKLAR Loc 142 width 1 MD=8 F.11.24. Motorcyklar <Se F.11 för fullständig frågetext> 796 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 210 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 208 5. Något intresserad 86 6. Ganska intresserad 75 7. Mycket intresserad 48 8. Ej svar
VAR 100 KRUKVÄXTER Loc 143 width 1 MD=8 F.11.25. Krukväxter <Se F.11 för fullständig frågetext> 165 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 103 3. Något ointresserad 93 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 404 5. Något intresserad 366 6. Ganska intresserad 451 7. Mycket intresserad 21 8. Ej svar
VAR 101 MEDEL MOT MJÄLL Loc 144 width 1 MD=8 F.11.26. Medel mot mjäll <Se F.11 för fullständig frågetext> 533 1. Mycket ointresserad 173 2. Ganska ointresserad 145 3. Något ointresserad 266 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 327 5. Något intresserad 122 6. Ganska intresserad 101 7. Mycket intresserad 44 8. Ej svar
VAR 102 HUNDARS SKÖTSEL Loc 145 width 1 MD=8 F.11.27. Hundars skötsel <Se F.11 för fullständig frågetext> 573 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 170 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 270 5. Något intresserad 187 6. Ganska intresserad 224 7. Mycket intresserad 39 8. Ej svar
VAR 103 KATTERS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=8 F.11.28. Katters skötsel <Se F.11 för fullständig frågetext> 705 1. Mycket ointresserad 145 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 211 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 238 5. Något intresserad 129 6. Ganska intresserad 118 7. Mycket intresserad 42 8. Ej svar
VAR 104 MOTIONERA Loc 147 width 1 MD=8 F.11.29. Motionera <Se F.11 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket ointresserad 43 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 60 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 529 5. Något intresserad 487 6. Ganska intresserad 421 7. Mycket intresserad 25 8. Ej svar
VAR 105 IDROTTA Loc 148 width 1 MD=8 F.11.30. Idrotta <Se F.11 för fullständig frågetext> 195 1. Mycket ointresserad 117 2. Ganska ointresserad 183 3. Något ointresserad 168 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 454 5. Något intresserad 287 6. Ganska intresserad 267 7. Mycket intresserad 40 8. Ej svar
VAR 106 LAGA MAT Loc 149 width 1 MD=8 F.11.31. Laga mat <Se F.11 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 63 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 444 5. Något intresserad 522 6. Ganska intresserad 439 7. Mycket intresserad 17 8. Ej svar
VAR 107 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 150 width 1 MD=8 F.11.32. Pröva nya maträtter <Se F.11 för fullständig frågetext> 87 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 113 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 412 5. Något intresserad 475 6. Ganska intresserad 433 7. Mycket intresserad 33 8. Ej svar
VAR 108 BAKA Loc 151 width 1 MD=8 F.11.33. Baka <Se F.11 för fullständig frågetext> 225 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 150 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 305 5. Något intresserad 336 6. Ganska intresserad 407 7. Mycket intresserad 24 8. Ej svar
VAR 109 HA GÄSTER Loc 152 width 1 MD=8 F.11.34. Ha gäster <Se F.11 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket ointresserad 36 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 66 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 523 5. Något intresserad 620 6. Ganska intresserad 315 7. Mycket intresserad 34 8. Ej svar
VAR 110 KÖRA BIL Loc 153 width 1 MD=8 F.11.35. Köra bil <Se F.11 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket ointresserad 46 2. Ganska ointresserad 58 3. Något ointresserad 139 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 328 5. Något intresserad 437 6. Ganska intresserad 502 7. Mycket intresserad 29 8. Ej svar
VAR 111 JOBBA MED BILAR Loc 154 width 1 MD=8 F.11.36. Jobba med bilar <Se F.11 för fullständig frågetext> 562 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 180 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 328 5. Något intresserad 172 6. Ganska intresserad 160 7. Mycket intresserad 43 8. Ej svar
VAR 112 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 155 width 1 MD=8 F.11.37. Arbeta i trädgården <Se F.11 för fullständig frågetext> 130 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 76 3. Något ointresserad 124 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 399 5. Något intresserad 479 6. Ganska intresserad 398 7. Mycket intresserad 31 8. Ej svar
VAR 113 FOTOGRAFERA Loc 156 width 1 MD=8 F.11.38. Fotografera <Se F.11 för fullständig frågetext> 217 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 158 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 563 5. Något intresserad 330 6. Ganska intresserad 162 7. Mycket intresserad 32 8. Ej svar
VAR 114 SMALFILMA Loc 157 width 1 MD=8 F.11.39. Smalfilma <Se F.11 för fullständig frågetext> 487 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 180 3. Något ointresserad 372 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 261 5. Något intresserad 125 6. Ganska intresserad 79 7. Mycket intresserad 46 8. Ej svar
VAR 115 SPORTFISKA Loc 158 width 1 MD=8 F.11.40. Sportfiska <Se F.11 för fullständig frågetext> 501 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 207 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 317 5. Något intresserad 228 6. Ganska intresserad 220 7. Mycket intresserad 34 8. Ej svar
VAR 116 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 159 width 1 MD=8 F.11.41. Lyssna på popmusik <Se F.11 för fullständig frågetext> 396 1. Mycket ointresserad 159 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 73 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 421 5. Något intresserad 255 6. Ganska intresserad 222 7. Mycket intresserad 32 8. Ej svar
VAR 117 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 160 width 1 MD=8 F.11.42. Lyssna på klassisk musik <Se F.11 för fullständig frågetext> 283 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 163 3. Något ointresserad 102 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 511 5. Något intresserad 336 6. Ganska intresserad 144 7. Mycket intresserad 29 8. Ej svar
VAR 118 GÅ PÅ TEATER Loc 161 width 1 MD=8 F.11.43. Gå på teater <Se F.11 för fullständig frågetext> 212 1. Mycket ointresserad 114 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 172 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 522 5. Något intresserad 364 6. Ganska intresserad 158 7. Mycket intresserad 33 8. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 162 width 1 MD=8 F.11.44. Gå på konstutställning <Se F.11 för fullständig frågetext> 347 1. Mycket ointresserad 180 2. Ganska ointresserad 206 3. Något ointresserad 202 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 415 5. Något intresserad 205 6. Ganska intresserad 113 7. Mycket intresserad 43 8. Ej svar
VAR 120 LÄSA BÖCKER Loc 163 width 1 MD=8 F.11.45. Läsa böcker <Se F.11 för fullständig frågetext> 70 1. Mycket ointresserad 68 2. Ganska ointresserad 79 3. Något ointresserad 57 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 437 5. Något intresserad 438 6. Ganska intresserad 539 7. Mycket intresserad 23 8. Ej svar
VAR 121 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 164 width 1 MD=8 F.11.46. Läsa populärtidningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 213 1. Mycket ointresserad 146 2. Ganska ointresserad 173 3. Något ointresserad 214 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 546 5. Något intresserad 263 6. Ganska intresserad 104 7. Mycket intresserad 52 8. Ej svar
VAR 122 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 165 width 1 MD=8 F.11.47. Köpa på postorder <Se F.11 för fullständig frågetext> 536 1. Mycket ointresserad 223 2. Ganska ointresserad 209 3. Något ointresserad 184 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 368 5. Något intresserad 115 6. Ganska intresserad 36 7. Mycket intresserad 40 8. Ej svar
VAR 123 SY KLÄDER Loc 166 width 1 MD=8 F.11.48. Sy kläder <Se F.11 för fullständig frågetext> 700 1. Mycket ointresserad 147 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 153 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 259 5. Något intresserad 148 6. Ganska intresserad 155 7. Mycket intresserad 40 8. Ej svar
VAR 124 HANDARBETA Loc 167 width 1 MD=8 F.11.49. Handarbeta <Se F.11 för fullständig frågetext> 577 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 79 3. Något ointresserad 127 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 211 5. Något intresserad 217 6. Ganska intresserad 362 7. Mycket intresserad 31 8. Ej svar
VAR 125 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 168 width 1 MD=8 F.11.50. Träffa nya människor <Se F.11 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket ointresserad 39 2. Ganska ointresserad 57 3. Något ointresserad 98 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 473 5. Något intresserad 574 6. Ganska intresserad 416 7. Mycket intresserad 27 8. Ej svar
VAR 126 SNICKRA Loc 169 width 1 MD=8 F.11.51. Snickra <Se F.11 för fullständig frågetext> 311 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 185 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 392 5. Något intresserad 297 6. Ganska intresserad 261 7. Mycket intresserad 38 8. Ej svar
VAR 127 MÅLA HEMMA Loc 170 width 1 MD=8 F.11.52. Måla hemma <Se F.11 för fullständig frågetext> 177 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 136 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 507 5. Något intresserad 391 6. Ganska intresserad 269 7. Mycket intresserad 31 8. Ej svar
VAR 128 JAGA Loc 171 width 1 MD=8 F.11.53. Jaga <Se F.11 för fullständig frågetext> 935 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 79 3. Något ointresserad 243 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 101 5. Något intresserad 73 6. Ganska intresserad 118 7. Mycket intresserad 44 8. Ej svar
VAR 129 FRILUFTSLIV Loc 172 width 1 MD=8 F.11.54. Friluftsliv <Se F.11 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket ointresserad 36 2. Ganska ointresserad 67 3. Något ointresserad 73 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 404 5. Något intresserad 488 6. Ganska intresserad 515 7. Mycket intresserad 42 8. Ej svar
VAR 130 ÅKA SLALOM Loc 173 width 1 MD=8 F.11.55. Åka slalom <Se F.11 för fullständig frågetext> 711 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 306 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 207 5. Något intresserad 89 6. Ganska intresserad 112 7. Mycket intresserad 43 8. Ej svar
VAR 131 ÅKA MOTORBÅT Loc 174 width 1 MD=8 F.11.56. Åka motorbåt <Se F.11 för fullständig frågetext> 376 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 103 3. Något ointresserad 218 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 388 5. Något intresserad 266 6. Ganska intresserad 207 7. Mycket intresserad 41 8. Ej svar
VAR 132 SEGLA Loc 175 width 1 MD=8 F.11.57. Segla <Se F.11 för fullständig frågetext> 513 1. Mycket ointresserad 127 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 329 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 255 5. Något intresserad 151 6. Ganska intresserad 158 7. Mycket intresserad 48 8. Ej svar
VAR 133 CAMPA Loc 176 width 1 MD=8 F.11.58. Campa <Se F.11 för fullständig frågetext> 314 1. Mycket ointresserad 111 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 156 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 428 5. Något intresserad 310 6. Ganska intresserad 223 7. Mycket intresserad 46 8. Ej svar
VAR 134 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 177 width 1 MD=8 F.11.59. Semestra utomlands <Se F.11 för fullständig frågetext> 195 1. Mycket ointresserad 50 2. Ganska ointresserad 75 3. Något ointresserad 161 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 319 5. Något intresserad 359 6. Ganska intresserad 513 7. Mycket intresserad 39 8. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA I SVERIGE Loc 178 width 1 MD=8 F.11.60. Semestra i Sverige <Se F.11 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket ointresserad 14 2. Ganska ointresserad 29 3. Något ointresserad 45 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 288 5. Något intresserad 602 6. Ganska intresserad 675 7. Mycket intresserad 19 8. Ej svar
VAR 136 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 179 width 1 MD=8 F.11.61. Pröva nya produkter <Se F.11 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket ointresserad 76 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 275 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 604 5. Något intresserad 319 6. Ganska intresserad 186 7. Mycket intresserad 45 8. Ej svar
VAR 137 VARA BORTBJUDEN Loc 180 width 1 MD=8 F.11.62. Vara bortbjuden <Se F.11 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket ointresserad 47 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 78 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 526 5. Något intresserad 574 6. Ganska intresserad 325 7. Mycket intresserad 30 8. Ej svar
VAR 138 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 181 width 1 MD=8 F.11.63. Gå på diskotek <Se F.11 för fullständig frågetext> 896 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 210 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 143 5. Något intresserad 99 6. Ganska intresserad 78 7. Mycket intresserad 52 8. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 182 width 1 MD=8 F.11.64. Gå på restaurang <Se F.11 för fullständig frågetext> 182 1. Mycket ointresserad 77 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 109 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 578 5. Något intresserad 376 6. Ganska intresserad 212 7. Mycket intresserad 38 8. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 183 width 1 MD=8 F.11.65. Gå på kvällskurser <Se F.11 för fullständig frågetext> 232 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 183 3. Något ointresserad 268 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 512 5. Något intresserad 250 6. Ganska intresserad 115 7. Mycket intresserad 36 8. Ej svar
VAR 141 KLÄDER Loc 184 width 2 MD=10 F.12. Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? F.12a. Kläder till Dig själv 6 01. 0 kronor 16 02. Under 100 kronor 127 03. 101-300 kronor 297 04. 301-500 kronor 355 05. 501-800 kronor 332 06. 801-1000 kronor 296 07. 1001-1500 kronor 121 08. 1501-2000 kronor 140 09. Över 2000 kronor 21 10. Ej svar
VAR 142 SPORTUTRUSTNING Loc 186 width 2 MD=10 F.12b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.12 för fullständig frågetext> 509 01. 0 kronor 446 02. Under 100 kronor 370 03. 101-300 kronor 195 04. 301-500 kronor 74 05. 501-800 kronor 25 06. 801-1000 kronor 14 07. 1001-1500 kronor 8 08. 1501-2000 kronor 13 09. Över 2000 kronor 57 10. Ej svar
VAR 143 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 188 width 2 MD=10 F.12c. Kosmetika/skönhetsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 521 01. 0 kronor 632 02. Under 100 kronor 390 03. 101-300 kronor 82 04. 301-500 kronor 21 05. 501-800 kronor 7 06. 801-1000 kronor 3 07. 1001-1500 kronor 2 08. 1501-2000 kronor 1 09. Över 2000 kronor 52 10. Ej svar
VAR 144 NÖJEN Loc 190 width 2 MD=10 F.12d. Nöjen <Se F.12 för fullständig frågetext> 106 01. 0 kronor 243 02. Under 100 kronor 470 03. 101-300 kronor 301 04. 301-500 kronor 194 05. 501-800 kronor 106 06. 801-1000 kronor 78 07. 1001-1500 kronor 44 08. 1501-2000 kronor 109 09. Över 2000 kronor 60 10. Ej svar
VAR 145 UTLANDSRESOR Loc 192 width 2 MD=10 F.12e. Utlandsresor under fritiden <Se F.12 för fullständig frågetext> 824 01. 0 kronor 44 02. Under 100 kronor 44 03. 101-300 kronor 41 04. 301-500 kronor 64 05. 501-800 kronor 93 06. 801-1000 kronor 107 07. 1001-1500 kronor 157 08. 1501-2000 kronor 282 09. Över 2000 kronor 55 10. Ej svar
VAR 146 BÖCKER Loc 194 width 2 MD=10 F.12f. Böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 327 01. 0 kronor 498 02. Under 100 kronor 404 03. 101-300 kronor 235 04. 301-500 kronor 110 05. 501-800 kronor 48 06. 801-1000 kronor 22 07. 1001-1500 kronor 10 08. 1501-2000 kronor 9 09. Över 2000 kronor 48 10. Ej svar
VAR 147 TOBAK Loc 196 width 2 MD=10 F.12g. Tobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 940 01. 0 kronor 70 02. Under 100 kronor 100 03. 101-300 kronor 72 04. 301-500 kronor 92 05. 501-800 kronor 70 06. 801-1000 kronor 109 07. 1001-1500 kronor 89 08. 1501-2000 kronor 132 09. Över 2000 kronor 37 10. Ej svar
VAR 148 VIN OCH SPRIT Loc 198 width 2 MD=10 F.12h. Vin och sprit <Se F.12 för fullständig frågetext> 349 01. 0 kronor 235 02. Under 100 kronor 346 03. 101-300 kronor 251 04. 301-500 kronor 168 05. 501-800 kronor 123 06. 801-1000 kronor 79 07. 1001-1500 kronor 56 08. 1501-2000 kronor 69 09. Över 2000 kronor 35 10. Ej svar
VAR 149 ICA Loc 200 width 2 F.13. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Livsmedelsbutiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.13a. Hur ofta besöker Du ICA? 127 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 132 06. 1 gång per månad 151 07. 2 gånger per månad 155 08. 3 gånger per månad 301 09. 1 gång per vecka 288 10. 2 gånger per vecka 167 11. 3 gånger per vecka 94 12. 4 gånger per vecka 70 13. 5 gånger per vecka 25 14. 6 gånger per vecka 13 15. 7 gånger per vecka
VAR 150 KONSUM Loc 202 width 2 F.13b. Hur ofta besöker Du Konsum? <Se F.13 för fullständig frågetext> 272 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 71 04. 1 gång per kvartal 66 05. 2 gånger per kvartal 197 06. 1 gång per månad 129 07. 2 gånger per månad 133 08. 3 gånger per månad 243 09. 1 gång per vecka 186 10. 2 gånger per vecka 127 11. 3 gånger per vecka 76 12. 4 gånger per vecka 38 13. 5 gånger per vecka 21 14. 6 gånger per vecka 14 15. 7 gånger per vecka
VAR 151 VIVO Loc 204 width 2 F.13c. Hur ofta besöker Du Vivo? <Se F.13 för fullständig frågetext> 970 00. Aldrig 117 01. 1 gång per år 65 02. 2 gånger per år 74 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 100 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 46 08. 3 gånger per månad 81 09. 1 gång per vecka 35 10. 2 gånger per vecka 28 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 152 FAVÖR Loc 206 width 2 F.13d. Hur ofta besöker Du Favör? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1181 00. Aldrig 85 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 45 03. 3 gånger per år 68 04. 1 gång per kvartal 33 05. 2 gånger per kvartal 77 06. 1 gång per månad 34 07. 2 gånger per månad 36 08. 3 gånger per månad 56 09. 1 gång per vecka 25 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 153 ANNAN BUTIK Loc 208 width 2 F.13e. Hur ofta besöker Du annan butik? <Se F.13 för fullständig frågetext> 534 00. Aldrig 67 01. 1 gång per år 71 02. 2 gånger per år 91 03. 3 gånger per år 93 04. 1 gång per kvartal 87 05. 2 gånger per kvartal 170 06. 1 gång per månad 120 07. 2 gånger per månad 111 08. 3 gånger per månad 193 09. 1 gång per vecka 85 10. 2 gånger per vecka 39 11. 3 gånger per vecka 25 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka
VAR 154 DOMUS LIVSMEDEL Loc 210 width 2 F.13f. Hur ofta besöker Du Domus livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 419 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 77 02. 2 gånger per år 88 03. 3 gånger per år 146 04. 1 gång per kvartal 88 05. 2 gånger per kvartal 203 06. 1 gång per månad 132 07. 2 gånger per månad 110 08. 3 gånger per månad 193 09. 1 gång per vecka 84 10. 2 gånger per vecka 53 11. 3 gånger per vecka 29 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka
VAR 155 EPA LIVSMEDEL Loc 212 width 2 F.13g. Hur ofta besöker Du Epa livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 775 00. Aldrig 126 01. 1 gång per år 102 02. 2 gånger per år 88 03. 3 gånger per år 135 04. 1 gång per kvartal 81 05. 2 gånger per kvartal 135 06. 1 gång per månad 82 07. 2 gånger per månad 63 08. 3 gånger per månad 72 09. 1 gång per vecka 33 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 156 NK LIVSMEDEL Loc 214 width 2 F.13h. Hur ofta besöker Du NK livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1392 00. Aldrig 119 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 42 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 13 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 157 TEMPO LIVSMEDEL Loc 216 width 2 F.13i. Hur ofta besöker Du Tempo livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 871 00. Aldrig 119 01. 1 gång per år 81 02. 2 gånger per år 86 03. 3 gånger per år 85 04. 1 gång per kvartal 80 05. 2 gånger per kvartal 125 06. 1 gång per månad 74 07. 2 gånger per månad 63 08. 3 gånger per månad 72 09. 1 gång per vecka 24 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 158 ÅHLENS LIVSMEDEL Loc 218 width 2 F.13j. Hur ofta besöker Du Åhlens livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1325 00. Aldrig 99 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 43 03. 3 gånger per år 44 04. 1 gång per kvartal 34 05. 2 gånger per kvartal 45 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 15 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 159 OBS LIVSMEDEL Loc 220 width 2 F.13k. Hur ofta besöker Du Obs livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1068 00. Aldrig 124 01. 1 gång per år 101 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 97 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 92 06. 1 gång per månad 39 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 26 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 160 B&W LIVSMEDEL Loc 222 width 2 F.13l. Hur ofta besöker Du B&W livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1063 00. Aldrig 117 01. 1 gång per år 94 02. 2 gånger per år 75 03. 3 gånger per år 86 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 92 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 41 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 161 DOMUS Loc 224 width 2 MD=16 F.14. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Varuhus och stormarknader(ej livsmedelsavd.) Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr per vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.14a. Hur ofta besöker Du Domus? 279 00. Aldrig 97 01. 1 gång per år 96 02. 2 gånger per år 129 03. 3 gånger per år 156 04. 1 gång per kvartal 120 05. 2 gånger per kvartal 288 06. 1 gång per månad 155 07. 2 gånger per månad 110 08. 3 gånger per månad 174 09. 1 gång per vecka 52 10. 2 gånger per vecka 28 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 1 16. Ej svar
VAR 162 EPA Loc 226 width 2 F.14b. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.14 för fullständig frågetext> 566 00. Aldrig 154 01. 1 gång per år 144 02. 2 gånger per år 116 03. 3 gånger per år 154 04. 1 gång per kvartal 105 05. 2 gånger per kvartal 178 06. 1 gång per månad 101 07. 2 gånger per månad 64 08. 3 gånger per månad 78 09. 1 gång per vecka 31 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 163 NK Loc 228 width 2 F.14c. Hur ofta besöker Du NK? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1122 00. Aldrig 150 01. 1 gång per år 81 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 71 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 74 06. 1 gång per månad 39 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 18 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 164 TEMPO Loc 230 width 2 F.14d. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.14 för fullständig frågetext> 671 00. Aldrig 153 01. 1 gång per år 101 02. 2 gånger per år 95 03. 3 gånger per år 125 04. 1 gång per kvartal 94 05. 2 gånger per kvartal 167 06. 1 gång per månad 103 07. 2 gånger per månad 66 08. 3 gånger per månad 72 09. 1 gång per vecka 25 10. 2 gånger per vecka 18 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 165 ÅHLENS Loc 232 width 2 F.14e. Hur ofta besöker Du Åhlens? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1143 00. Aldrig 140 01. 1 gång per år 71 02. 2 gånger per år 68 03. 3 gånger per år 59 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 66 06. 1 gång per månad 31 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 25 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 166 OBS Loc 234 width 2 F.14f. Hur ofta besöker Du Obs? <Se F.14 för fullständig frågetext> 978 00. Aldrig 155 01. 1 gång per år 114 02. 2 gånger per år 91 03. 3 gånger per år 99 04. 1 gång per kvartal 72 05. 2 gånger per kvartal 88 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 23 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 167 B&W Loc 236 width 2 MD=16 F.14g. Hur ofta besöker Du B&W? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1012 00. Aldrig 128 01. 1 gång per år 100 02. 2 gånger per år 84 03. 3 gånger per år 104 04. 1 gång per kvartal 72 05. 2 gånger per kvartal 103 06. 1 gång per månad 40 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 33 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 168 HENNES/MAURITZ Loc 238 width 2 MD=16 F.15. Hur ofta Du besöker affärer m.m.Andra butiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.15a. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz? 709 00. Aldrig 153 01. 1 gång per år 148 02. 2 gånger per år 119 03. 3 gånger per år 158 04. 1 gång per kvartal 112 05. 2 gånger per kvartal 138 06. 1 gång per månad 66 07. 2 gånger per månad 55 08. 3 gånger per månad 34 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 169 KAPP-AHL Loc 240 width 2 F.15b. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl? <Se F.15 för fullständig frågetext> 994 00. Aldrig 285 01. 1 gång per år 133 02. 2 gånger per år 77 03. 3 gånger per år 71 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 55 06. 1 gång per månad 27 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 170 GULINS Loc 242 width 2 F.15c. Hur ofta besöker Du Gulins? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1159 00. Aldrig 182 01. 1 gång per år 89 02. 2 gånger per år 82 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 35 05. 2 gånger per kvartal 41 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 171 IKEA Loc 244 width 2 MD=16 F.15d. Hur ofta besöker Du Ikea? <Se F.15 för fullständig frågetext> 714 00. Aldrig 484 01. 1 gång per år 223 02. 2 gånger per år 119 03. 3 gånger per år 86 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 172 ÅHLBERGS Loc 246 width 2 F.15e. Hur ofta besöker Du Åhlbergs? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1513 00. Aldrig 119 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 173 BRODDMANS Loc 248 width 2 F.15f. Hur ofta besöker Du Broddmans? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1452 00. Aldrig 98 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 174 DALER Loc 250 width 2 F.15g. Hur ofta besöker Du Daler? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1574 00. Aldrig 76 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 175 JÄRNIA Loc 252 width 2 F.15h. Hur ofta besöker Du Järnia? <Se F.15 för fullständig frågetext> 690 00. Aldrig 175 01. 1 gång per år 160 02. 2 gånger per år 143 03. 3 gånger per år 176 04. 1 gång per kvartal 113 05. 2 gånger per kvartal 129 06. 1 gång per månad 56 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 24 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 176 FÄRGSAM Loc 254 width 2 F.15i. Hur ofta besöker Du Färgsam? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1231 00. Aldrig 110 01. 1 gång per år 87 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 86 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 53 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 177 PRESSBYRÅN Loc 256 width 2 F.15j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.15 för fullständig frågetext> 306 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 99 03. 3 gånger per år 131 04. 1 gång per kvartal 89 05. 2 gånger per kvartal 215 06. 1 gång per månad 128 07. 2 gånger per månad 117 08. 3 gånger per månad 232 09. 1 gång per vecka 90 10. 2 gånger per vecka 72 11. 3 gånger per vecka 41 12. 4 gånger per vecka 33 13. 5 gånger per vecka 12 14. 6 gånger per vecka 29 15. 7 gånger per vecka
VAR 178 ANNAN KIOSK Loc 258 width 2 MD=16 F.15k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.15 för fullständig frågetext> 315 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 113 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 174 06. 1 gång per månad 123 07. 2 gånger per månad 118 08. 3 gånger per månad 305 09. 1 gång per vecka 137 10. 2 gånger per vecka 88 11. 3 gånger per vecka 58 12. 4 gånger per vecka 40 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 35 15. 7 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 179 TOBAKSAFFÄR Loc 260 width 2 F.15l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.15 för fullständig frågetext> 666 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 86 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 166 06. 1 gång per månad 95 07. 2 gånger per månad 64 08. 3 gånger per månad 195 09. 1 gång per vecka 73 10. 2 gånger per vecka 52 11. 3 gånger per vecka 23 12. 4 gånger per vecka 26 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 15 15. 7 gånger per vecka
VAR 180 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 262 width 2 F.15m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.15 för fullständig frågetext> 347 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 122 02. 2 gånger per år 179 03. 3 gånger per år 181 04. 1 gång per kvartal 148 05. 2 gånger per kvartal 211 06. 1 gång per månad 101 07. 2 gånger per månad 89 08. 3 gånger per månad 68 09. 1 gång per vecka 39 10. 2 gånger per vecka 36 11. 3 gånger per vecka 29 12. 4 gånger per vecka 80 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka
VAR 181 KAFE/KONDITORI Loc 264 width 2 F.15n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.15 för fullständig frågetext> 420 00. Aldrig 119 01. 1 gång per år 140 02. 2 gånger per år 162 03. 3 gånger per år 192 04. 1 gång per kvartal 131 05. 2 gånger per kvartal 222 06. 1 gång per månad 99 07. 2 gånger per månad 68 08. 3 gånger per månad 62 09. 1 gång per vecka 37 10. 2 gånger per vecka 22 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 182 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 266 width 2 F.15o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.15 för fullständig frågetext> 469 00. Aldrig 73 01. 1 gång per år 115 02. 2 gånger per år 145 03. 3 gånger per år 180 04. 1 gång per kvartal 110 05. 2 gånger per kvartal 231 06. 1 gång per månad 112 07. 2 gånger per månad 93 08. 3 gånger per månad 103 09. 1 gång per vecka 51 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 183 BENSINSTATION Loc 268 width 2 F.15p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.15 för fullständig frågetext> 391 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 34 05. 2 gånger per kvartal 115 06. 1 gång per månad 161 07. 2 gånger per månad 163 08. 3 gånger per månad 441 09. 1 gång per vecka 184 10. 2 gånger per vecka 71 11. 3 gånger per vecka 34 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 18 15. 7 gånger per vecka
VAR 184 POSTKONTOR Loc 270 width 2 F.15q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.15 för fullständig frågetext> 72 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 58 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 341 06. 1 gång per månad 363 07. 2 gånger per månad 255 08. 3 gånger per månad 330 09. 1 gång per vecka 97 10. 2 gånger per vecka 29 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 19 13. 5 gånger per vecka 14 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka
VAR 185 BANKKONTOR Loc 272 width 2 F.15r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.15 för fullständig frågetext> 131 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 45 03. 3 gånger per år 114 04. 1 gång per kvartal 94 05. 2 gånger per kvartal 405 06. 1 gång per månad 313 07. 2 gånger per månad 196 08. 3 gånger per månad 224 09. 1 gång per vecka 50 10. 2 gånger per vecka 14 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 20 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 186 AFFISCHPELARE Loc 274 width 2 F.16. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.16a. Hur ofta ser Du affischpelare? 497 00. Aldrig 63 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 45 03. 3 gånger per år 57 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 126 06. 1 gång per månad 53 07. 2 gånger per månad 58 08. 3 gånger per månad 205 09. 1 gång per vecka 64 10. 2 gånger per vecka 53 11. 3 gånger per vecka 46 12. 4 gånger per vecka 106 13. 5 gånger per vecka 40 14. 6 gånger per vecka 204 15. 7 gånger per vecka
VAR 187 REKLAM PÅ BIO Loc 276 width 2 F.16b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.16 för fullständig frågetext> 804 00. Aldrig 161 01. 1 gång per år 138 02. 2 gånger per år 117 03. 3 gånger per år 114 04. 1 gång per kvartal 70 05. 2 gånger per kvartal 136 06. 1 gång per månad 70 07. 2 gånger per månad 42 08. 3 gånger per månad 33 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 188 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 278 width 2 F.16c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.16 för fullständig frågetext> 503 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 58 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 119 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 58 08. 3 gånger per månad 156 09. 1 gång per vecka 66 10. 2 gånger per vecka 56 11. 3 gånger per vecka 66 12. 4 gånger per vecka 131 13. 5 gånger per vecka 40 14. 6 gånger per vecka 199 15. 7 gånger per vecka
VAR 189 AFTONBLADET Loc 280 width 2 MD=16 F.17. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.17a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 608 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 125 06. 1 gång per månad 68 07. 2 gånger per månad 68 08. 3 gånger per månad 122 09. 1 gång per vecka 78 10. 2 gånger per vecka 75 11. 3 gånger per vecka 44 12. 4 gånger per vecka 33 13. 5 gånger per vecka 190 14. 6 gånger per vecka 1 16. Ej svar
VAR 190 ARBETET Loc 282 width 2 MD=16 F.17b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1362 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 35 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 30 09. 1 gång per vecka 14 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 67 14. 6 gånger per vecka 1 16. Ej svar
VAR 191 DAGENS NYHETER Loc 284 width 2 F.17c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.17 för fullständig frågetext> 906 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 70 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 86 06. 1 gång per månad 39 07. 2 gånger per månad 41 08. 3 gånger per månad 78 09. 1 gång per vecka 30 10. 2 gånger per vecka 30 11. 3 gånger per vecka 25 12. 4 gånger per vecka 21 13. 5 gånger per vecka 196 14. 6 gånger per vecka
VAR 192 EXPRESSEN Loc 286 width 2 MD=16 F.17d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 465 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 70 04. 1 gång per kvartal 74 05. 2 gånger per kvartal 110 06. 1 gång per månad 73 07. 2 gånger per månad 107 08. 3 gånger per månad 158 09. 1 gång per vecka 110 10. 2 gånger per vecka 93 11. 3 gånger per vecka 62 12. 4 gånger per vecka 49 13. 5 gånger per vecka 210 14. 6 gånger per vecka 1 16. Ej svar
VAR 193 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 288 width 2 F.17e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1286 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 28 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 42 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 139 14. 6 gånger per vecka
VAR 194 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 290 width 2 F.17f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1352 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 26 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 31 09. 1 gång per vecka 26 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 37 14. 6 gånger per vecka
VAR 195 KVÄLLSPOSTEN Loc 292 width 2 MD=16 F.17g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1318 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 28 06. 1 gång per månad 31 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 54 09. 1 gång per vecka 17 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 56 14. 6 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 196 SVENSKA DAGBLADET Loc 294 width 2 MD=16 F.17h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1273 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 41 04. 1 gång per kvartal 35 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 48 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 78 14. 6 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 197 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 296 width 2 MD=16 F.17i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1456 00. Aldrig 20 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 15 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 75 14. 6 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 198 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 298 width 2 F.17j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1635 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 31 14. 6 gånger per vecka
VAR 199 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 300 width 2 F.17k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1638 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 36 14. 6 gånger per vecka
VAR 200 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 302 width 2 F.17l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1605 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 9 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 39 14. 6 gånger per vecka
VAR 201 UPSALA NYA TIDNING Loc 304 width 2 F.17m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1600 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 11 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 33 14. 6 gånger per vecka
VAR 202 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 306 width 2 F.17n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1627 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 37 14. 6 gånger per vecka
VAR 203 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 308 width 2 F.17o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1602 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 35 14. 6 gånger per vecka
VAR 204 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 310 width 2 F.18. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.18a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 815 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 67 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 109 06. 1 gång per månad 78 07. 2 gånger per månad 67 08. 3 gånger per månad 377 09. 1 gång per vecka
VAR 205 ARBETET(SÖNDAG) Loc 312 width 2 F.18b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1549 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 12 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 75 09. 1 gång per vecka
VAR 206 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 314 width 2 MD=16 F.18c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1145 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 45 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 49 06. 1 gång per månad 40 07. 2 gånger per månad 36 08. 3 gånger per månad 260 09. 1 gång per vecka 16. Ej svar
VAR 207 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 316 width 2 MD=16 F.18d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 626 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 73 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 124 06. 1 gång per månad 127 07. 2 gånger per månad 102 08. 3 gånger per månad 466 09. 1 gång per vecka 16. Ej svar
VAR 208 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 318 width 2 MD=10 F.18e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1405 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 23 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 172 09. 1 gång per vecka 10. Ej svar
VAR 209 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 320 width 2 F.18f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1446 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 17 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 92 09. 1 gång per vecka
VAR 210 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 322 width 2 F.18g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1410 00. Aldrig 20 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 124 09. 1 gång per vecka
VAR 211 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 324 width 2 F.18h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1502 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 12 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 94 09. 1 gång per vecka
VAR 212 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 326 width 2 F.18i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1536 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 100 09. 1 gång per vecka
VAR 213 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 328 width 2 F.18j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1670 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 13 09. 1 gång per vecka
VAR 214 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 330 width 2 F.18k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1650 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 33 09. 1 gång per vecka
VAR 215 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 332 width 2 F.19. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.19a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1189 00. Aldrig 73 01. 1 gång/år 62 02. 2 gånger/år 69 03. 3 gånger/år 59 04. 1 gång/kvartal 31 05. 2 gånger/kvartal 77 06. 1 gång/månad 33 07. 2 gånger/månad 15 08. 3 gånger/månad 103 09. 1 gång/vecka
VAR 216 LÄSER ALLERS Loc 334 width 2 MD=10 F.19b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.19 för fullständig frågetext> 985 00. Aldrig 77 01. 1 gång/år 97 02. 2 gånger/år 102 03. 3 gånger/år 76 04. 1 gång/kvartal 52 05. 2 gånger/kvartal 108 06. 1 gång/månad 47 07. 2 gånger/månad 15 08. 3 gånger/månad 152 09. 1 gång/vecka 10. Ej svar
VAR 217 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 336 width 2 F.19c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.19 för fullständig frågetext> 1158 00. Aldrig 79 01. 1 gång/år 71 02. 2 gånger/år 82 03. 3 gånger/år 83 04. 1 gång/kvartal 45 05. 2 gånger/kvartal 84 06. 1 gång/månad 37 07. 2 gånger/månad 20 08. 3 gånger/månad 52 09. 1 gång/vecka
VAR 218 LÄSER FEMINA Loc 338 width 2 F.19d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.19 för fullständig frågetext> 1204 00. Aldrig 86 01. 1 gång/år 59 02. 2 gånger/år 70 03. 3 gånger/år 77 04. 1 gång/kvartal 55 05. 2 gånger/kvartal 69 06. 1 gång/månad 36 07. 2 gånger/månad 13 08. 3 gånger/månad 42 09. 1 gång/vecka
VAR 219 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 340 width 2 F.19e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.19 för fullständig frågetext> 937 00. Aldrig 55 01. 1 gång/år 69 02. 2 gånger/år 94 03. 3 gånger/år 108 04. 1 gång/kvartal 82 05. 2 gånger/kvartal 128 06. 1 gång/månad 79 07. 2 gånger/månad 56 08. 3 gånger/månad 103 09. 1 gång/vecka
VAR 220 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 342 width 2 MD=10 F.19f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.19 för fullständig frågetext> 981 00. Aldrig 80 01. 1 gång/år 77 02. 2 gånger/år 81 03. 3 gånger/år 78 04. 1 gång/kvartal 60 05. 2 gånger/kvartal 111 06. 1 gång/månad 41 07. 2 gånger/månad 29 08. 3 gånger/månad 173 09. 1 gång/vecka 10. Ej svar
VAR 221 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 344 width 2 F.19g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1017 00. Aldrig 83 01. 1 gång/år 79 02. 2 gånger/år 70 03. 3 gånger/år 88 04. 1 gång/kvartal 50 05. 2 gånger/kvartal 81 06. 1 gång/månad 47 07. 2 gånger/månad 19 08. 3 gånger/månad 177 09. 1 gång/vecka
VAR 222 LÄSER HUSMODERN Loc 346 width 2 F.19h. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.19 för fullständig frågetext> 1149 00. Aldrig 100 01. 1 gång/år 71 02. 2 gånger/år 78 03. 3 gånger/år 83 04. 1 gång/kvartal 41 05. 2 gånger/kvartal 73 06. 1 gång/månad 19 07. 2 gånger/månad 14 08. 3 gånger/månad 83 09. 1 gång/vecka
VAR 223 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 348 width 2 MD=16 F.19i. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.19 för fullständig frågetext> 1062 00. Aldrig 96 01. 1 gång/år 96 02. 2 gånger/år 86 03. 3 gånger/år 96 04. 1 gång/kvartal 64 05. 2 gånger/kvartal 89 06. 1 gång/månad 42 07. 2 gånger/månad 19 08. 3 gånger/månad 61 09. 1 gång/vecka 16. Ej svar
VAR 224 LÄSER ICA-KURIREN Loc 350 width 2 F.19j. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.19 för fullständig frågetext> 981 00. Aldrig 60 01. 1 gång/år 45 02. 2 gånger/år 47 03. 3 gånger/år 66 04. 1 gång/kvartal 40 05. 2 gånger/kvartal 75 06. 1 gång/månad 54 07. 2 gånger/månad 25 08. 3 gånger/månad 318 09. 1 gång/vecka
VAR 225 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 352 width 2 F.19k. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.19 för fullständig frågetext> 1167 00. Aldrig 74 01. 1 gång/år 56 02. 2 gånger/år 62 03. 3 gånger/år 64 04. 1 gång/kvartal 47 05. 2 gånger/kvartal 74 06. 1 gång/månad 40 07. 2 gånger/månad 19 08. 3 gånger/månad 108 09. 1 gång/vecka
VAR 226 LÄSER LAND Loc 354 width 2 F.19l. Hur ofta läser Du - Land <Se F.19 för fullständig frågetext> 1234 00. Aldrig 39 01. 1 gång/år 32 02. 2 gånger/år 28 03. 3 gånger/år 42 04. 1 gång/kvartal 30 05. 2 gånger/kvartal 59 06. 1 gång/månad 24 07. 2 gånger/månad 14 08. 3 gånger/månad 209 09. 1 gång/vecka
VAR 227 LÄSER LEKTYR Loc 356 width 2 MD=16 F.19m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.19 för fullständig frågetext> 1057 00. Aldrig 38 01. 1 gång/år 51 02. 2 gånger/år 75 03. 3 gånger/år 93 04. 1 gång/kvartal 75 05. 2 gånger/kvartal 119 06. 1 gång/månad 80 07. 2 gånger/månad 36 08. 3 gånger/månad 86 09. 1 gång/vecka 1 16. Ej svar
VAR 228 LÄSER METALLARBETAREN Loc 358 width 2 F.19n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.19 för fullständig frågetext> 1429 00. Aldrig 23 01. 1 gång/år 19 02. 2 gånger/år 14 03. 3 gånger/år 13 04. 1 gång/kvartal 13 05. 2 gånger/kvartal 52 06. 1 gång/månad 18 07. 2 gånger/månad 9 08. 3 gånger/månad 121 09. 1 gång/vecka
VAR 229 LÄSER MIN VÄRLD Loc 360 width 2 MD=16 F.19o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.19 för fullständig frågetext> 1392 00. Aldrig 61 01. 1 gång/år 21 02. 2 gånger/år 30 03. 3 gånger/år 27 04. 1 gång/kvartal 31 05. 2 gånger/kvartal 32 06. 1 gång/månad 17 07. 2 gånger/månad 18 08. 3 gånger/månad 82 09. 1 gång/vecka 16. Ej svar
VAR 230 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 362 width 2 F.19p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.19 för fullständig frågetext> 1543 00. Aldrig 31 01. 1 gång/år 26 02. 2 gånger/år 14 03. 3 gånger/år 17 04. 1 gång/kvartal 13 05. 2 gånger/kvartal 22 06. 1 gång/månad 10 07. 2 gånger/månad 7 08. 3 gånger/månad 28 09. 1 gång/vecka
VAR 231 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 364 width 2 F.19q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.19 för fullständig frågetext> 1230 00. Aldrig 85 01. 1 gång/år 72 02. 2 gånger/år 75 03. 3 gånger/år 67 04. 1 gång/kvartal 34 05. 2 gånger/kvartal 43 06. 1 gång/månad 17 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 82 09. 1 gång/vecka
VAR 232 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 366 width 2 F.19r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1265 00. Aldrig 54 01. 1 gång/år 48 02. 2 gånger/år 51 03. 3 gånger/år 58 04. 1 gång/kvartal 39 05. 2 gånger/kvartal 70 06. 1 gång/månad 35 07. 2 gånger/månad 16 08. 3 gånger/månad 75 09. 1 gång/vecka
VAR 233 LÄSER SE Loc 368 width 2 MD=16 F.19s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.19 för fullständig frågetext> 1070 00. Aldrig 82 01. 1 gång/år 98 02. 2 gånger/år 82 03. 3 gånger/år 102 04. 1 gång/kvartal 67 05. 2 gånger/kvartal 93 06. 1 gång/månad 48 07. 2 gånger/månad 18 08. 3 gånger/månad 51 09. 1 gång/vecka 16. Ej svar
VAR 234 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 370 width 2 F.19t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1314 00. Aldrig 51 01. 1 gång/år 40 02. 2 gånger/år 58 03. 3 gånger/år 59 04. 1 gång/kvartal 30 05. 2 gånger/kvartal 52 06. 1 gång/månad 26 07. 2 gånger/månad 18 08. 3 gånger/månad 63 09. 1 gång/vecka
VAR 235 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 372 width 2 F.19u. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.19 för fullständig frågetext> 1432 00. Aldrig 21 01. 1 gång/år 31 02. 2 gånger/år 30 03. 3 gånger/år 37 04. 1 gång/kvartal 22 05. 2 gånger/kvartal 49 06. 1 gång/månad 18 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 65 09. 1 gång/vecka
VAR 236 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 374 width 2 F.19v. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.19 för fullständig frågetext> 1447 00. Aldrig 66 01. 1 gång/år 46 02. 2 gånger/år 41 03. 3 gånger/år 34 04. 1 gång/kvartal 20 05. 2 gånger/kvartal 17 06. 1 gång/månad 9 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 29 09. 1 gång/vecka
VAR 237 LÄSER VECKO-REVYN Loc 376 width 2 MD=16 F.19x. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.19 för fullständig frågetext> 1329 00. Aldrig 68 01. 1 gång/år 57 02. 2 gånger/år 54 03. 3 gånger/år 43 04. 1 gång/kvartal 38 05. 2 gånger/kvartal 43 06. 1 gång/månad 26 07. 2 gånger/månad 13 08. 3 gånger/månad 40 09. 1 gång/vecka 16. Ej svar
VAR 238 LÄSER VI Loc 378 width 2 F.19y. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.19 för fullständig frågetext> 1339 00. Aldrig 34 01. 1 gång/år 35 02. 2 gånger/år 28 03. 3 gånger/år 27 04. 1 gång/kvartal 28 05. 2 gånger/kvartal 46 06. 1 gång/månad 21 07. 2 gånger/månad 10 08. 3 gånger/månad 143 09. 1 gång/vecka
VAR 239 LÄSER ÅRET RUNT Loc 380 width 2 F.19z. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.19 för fullständig frågetext> 819 00. Aldrig 72 01. 1 gång/år 83 02. 2 gånger/år 122 03. 3 gånger/år 95 04. 1 gång/kvartal 75 05. 2 gånger/kvartal 123 06. 1 gång/månad 62 07. 2 gånger/månad 37 08. 3 gånger/månad 223 09. 1 gång/vecka
VAR 240 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 382 width 2 MD= 8 F.20. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.20a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1501 00. aldrig 9 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 10 03. 3 gånger/år 13 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 49 06. 1 gång/månad 120 07. 2 gånger/månad 08. Ej svar
VAR 241 LÄSER MOTOR Loc 384 width 2 MD=16 F.20b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.20 för fullständig frågetext> 1370 00. aldrig 42 01. 1 gång/år 28 02. 2 gånger/år 39 03. 3 gånger/år 39 04. 1 gång/kvartal 23 05. 2 gånger/kvartal 57 06. 1 gång/månad 112 07. 2 gånger/månad 1 16. Ej svar
VAR 242 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 386 width 2 MD=16 F.20c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.20 för fullständig frågetext> 1541 00. aldrig 30 01. 1 gång/år 16 02. 2 gånger/år 18 03. 3 gånger/år 20 04. 1 gång/kvartal 19 05. 2 gånger/kvartal 22 06. 1 gång/månad 44 07. 2 gånger/månad 1 16. Ej svar
VAR 243 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 388 width 2 MD=16 F.20d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.20 för fullständig frågetext> 1274 00. aldrig 63 01. 1 gång/år 61 02. 2 gånger/år 68 03. 3 gånger/år 51 04. 1 gång/kvartal 57 05. 2 gånger/kvartal 72 06. 1 gång/månad 63 07. 2 gånger/månad 2 16. Ej svar
VAR 244 LÄSER VI BILÄGARE Loc 390 width 2 MD=16 F.20e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.20 för fullständig frågetext> 1148 00. aldrig 48 01. 1 gång/år 29 02. 2 gånger/år 31 03. 3 gånger/år 51 04. 1 gång/kvartal 43 05. 2 gånger/kvartal 94 06. 1 gång/månad 261 07. 2 gånger/månad 6 16. Ej svar
VAR 245 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 392 width 1 MD=9 F.21. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.21a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 991 0. aldrig 114 1. 1 gång/år 113 2. 2 gånger/år 128 3. 3 gånger/år 128 4. 1 gång/kvartal 60 5. 2 gånger/kvartal 177 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 246 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 393 width 1 MD=7 F.21b. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.21 för fullständig frågetext> 1001 0. aldrig 114 1. 1 gång/år 104 2. 2 gånger/år 115 3. 3 gånger/år 127 4. 1 gång/kvartal 45 5. 2 gånger/kvartal 205 6. 1 gång/månad 7. Ej svar
VAR 247 LÄSER DET BÄSTA Loc 394 width 1 MD=7 F.21c. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.21 för fullständig frågetext> 1374 0. aldrig 74 1. 1 gång/år 39 2. 2 gånger/år 28 3. 3 gånger/år 32 4. 1 gång/kvartal 16 5. 2 gånger/kvartal 148 6. 1 gång/månad 7. Ej svar
VAR 248 LÄSER ALLT OM MAT Loc 395 width 1 F.21d. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.21 för fullständig frågetext> 1235 0. aldrig 87 1. 1 gång/år 65 2. 2 gånger/år 76 3. 3 gånger/år 79 4. 1 gång/kvartal 45 5. 2 gånger/kvartal 124 6. 1 gång/månad
VAR 249 LÄSER BÅT-NYTT Loc 396 width 1 F.21e. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.21 för fullständig frågetext> 1476 0. aldrig 69 1. 1 gång/år 29 2. 2 gånger/år 28 3. 3 gånger/år 42 4. 1 gång/kvartal 27 5. 2 gånger/kvartal 40 6. 1 gång/månad
VAR 250 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 397 width 1 F.21f. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.21 för fullständig frågetext> 1554 0. aldrig 51 1. 1 gång/år 15 2. 2 gånger/år 16 3. 3 gånger/år 30 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 32 6. 1 gång/månad
VAR 251 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 398 width 1 F.21g. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.21 för fullständig frågetext> 1542 0. aldrig 50 1. 1 gång/år 15 2. 2 gånger/år 18 3. 3 gånger/år 29 4. 1 gång/kvartal 22 5. 2 gånger/kvartal 35 6. 1 gång/månad
VAR 252 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 399 width 1 F.21h. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.21 för fullständig frågetext> 1556 0. aldrig 45 1. 1 gång/år 28 2. 2 gånger/år 25 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 8 5. 2 gånger/kvartal 28 6. 1 gång/månad
VAR 253 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 400 width 1 F.21i. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.21 för fullständig frågetext> 1489 0. aldrig 58 1. 1 gång/år 50 2. 2 gånger/år 36 3. 3 gånger/år 36 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 25 6. 1 gång/månad
VAR 254 LÄSER RADIO & TELEVISION Loc 401 width 1 F.21j. Hur ofta läser du - Radio & Television <Se F.21 för fullständig frågetext> 1578 0. aldrig 35 1. 1 gång/år 22 2. 2 gånger/år 21 3. 3 gånger/år 14 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 30 6. 1 gång/månad
VAR 255 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 402 width 1 F.21k. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.21 för fullständig frågetext> 1376 0. aldrig 66 1. 1 gång/år 57 2. 2 gånger/år 52 3. 3 gånger/år 58 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 89 6. 1 gång/månad
VAR 256 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 403 width 1 MD=9 F.21l. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.21 för fullständig frågetext> 1262 0. aldrig 58 1. 1 gång/år 55 2. 2 gånger/år 31 3. 3 gånger/år 62 4. 1 gång/kvartal 23 5. 2 gånger/kvartal 220 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 257 LÄSER AKTUELL FOTOGRAFI Loc 404 width 1 F.21m. Hur ofta läser du - Aktuell Fotografi <Se F.21 för fullständig frågetext> 1584 0. aldrig 32 1. 1 gång/år 22 2. 2 gånger/år 22 3. 3 gånger/år 17 4. 1 gång/kvartal 9 5. 2 gånger/kvartal 25 6. 1 gång/månad
VAR 258 LÄSER TIDSKRIFT F. HÄLSA Loc 405 width 1 MD=7 F.21n. Hur ofta läser du - Tidskrift för Hälsa <Se F.21 för fullständig frågetext> 1609 0. aldrig 25 1. 1 gång/år 11 2. 2 gånger/år 15 3. 3 gånger/år 19 4. 1 gång/kvartal 8 5. 2 gånger/kvartal 24 6. 1 gång/månad 7. Ej svar
VAR 259 LÄSER ANTIK & AUKTION Loc 406 width 1 MD=7 F.21o. Hur ofta läser du - Antik & Auktion <Se F.21 för fullständig frågetext> 1603 0. aldrig 28 1. 1 gång/år 26 2. 2 gånger/år 14 3. 3 gånger/år 15 4. 1 gång/kvartal 4 5. 2 gånger/kvartal 18 6. 1 gång/månad 3 7. Ej svar
VAR 260 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 407 width 2 MD=16 F.22. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.22a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 755 00. aldrig 31 01. 1 gång/år 26 02. 2 gånger/år 53 03. 3 gånger/år 39 04. 1 gång/kvartal 36 05. 2 gånger/kvartal 46 06. 1 gång/månad 27 07. 2 gånger/månad 35 08. 3 gånger/månad 50 09. 1 gång/vecka 35 10. 2 gånger/vecka 30 11. 3 gånger/vecka 17 12. 4 gånger/vecka 40 13. 5 gånger/vecka 491 14. 6 gånger/vecka 16. Ej svar
VAR 261 LÄSER A-PRESSEN Loc 409 width 2 MD=15 F.22b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.22 för fullständig frågetext> 1075 00. aldrig 17 01. 1 gång/år 20 02. 2 gånger/år 34 03. 3 gånger/år 39 04. 1 gång/kvartal 34 05. 2 gånger/kvartal 46 06. 1 gång/månad 43 07. 2 gånger/månad 39 08. 3 gånger/månad 44 09. 1 gång/vecka 37 10. 2 gånger/vecka 23 11. 3 gånger/vecka 19 12. 4 gånger/vecka 23 13. 5 gånger/vecka 218 14. 6 gånger/vecka 15. Ej svar
VAR 262 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 411 width 2 MD=16 F.22c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 1580 00. aldrig 10 01. 1 gång/år 13 02. 2 gånger/år 13 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 13 06. 1 gång/månad 6 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 6 11. 3 gånger/vecka 3 12. 4 gånger/vecka 43 13. 5 gånger/vecka 16. Ej svar
VAR 263 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 413 width 2 F.22d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 1629 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 9 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 9 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 5 11. 3 gånger/vecka 30 12. 4 gånger/vecka
VAR 264 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 415 width 2 MD=12 F.22e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 1551 00. aldrig 9 01. 1 gång/år 8 02. 2 gånger/år 15 03. 3 gånger/år 7 04. 1 gång/kvartal 11 05. 2 gånger/kvartal 9 06. 1 gång/månad 8 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 8 09. 1 gång/vecka 5 10. 2 gånger/vecka 75 11. 3 gånger/vecka 12. Ej svar
VAR 265 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 417 width 2 MD=11 F.22f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 1697 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 1 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 11. Ej svar
VAR 266 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 419 width 2 F.22g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.22 för fullständig frågetext> 1646 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 8 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 2 13. 5 gånger/vecka 31 14. 6 gånger/vecka
VAR 267 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 421 width 2 F.22h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.22 för fullständig frågetext> 1660 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 3 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 21 14. 6 gånger/vecka
VAR 268 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 423 width 2 F.22i. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.22 för fullständig frågetext> 1647 00. aldrig 8 01. 1 gång/år 8 02. 2 gånger/år 7 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 25 09. 1 gång/vecka
VAR 269 LÄSER HUV.ST.PR. SUNDBYB Loc 425 width 2 F.22j. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Sundbyberg <Se F.22 för fullständig frågetext> 1692 00. aldrig 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 9 09. 1 gång/vecka
VAR 270 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 427 width 2 F.22k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.22 för fullständig frågetext> 1698 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka
VAR 271 LÄSER HUV.ST.PR. MÄLARÖ Loc 429 width 2 F.22l. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Mälarö <Se F.22 för fullständig frågetext> 1673 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 15 09. 1 gång/vecka
VAR 272 LÄSER HUV.ST.PR. SÖDEROR Loc 431 width 2 F.22m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderort <Se F.22 för fullständig frågetext> 1624 00. aldrig 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 59 09. 1 gång/vecka
VAR 273 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 433 width 2 F.22n. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.22 för fullständig frågetext> 1664 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 28 09. 1 gång/vecka
VAR 274 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 435 width 2 F.22o. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.22 för fullständig frågetext> 1684 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 16 09. 1 gång/vecka
VAR 275 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 437 width 2 F.22p. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.22 för fullständig frågetext> 1674 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 25 09. 1 gång/vecka
VAR 276 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 439 width 2 F.22q. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.22 för fullständig frågetext> 1647 00. aldrig 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 40 09. 1 gång/vecka
VAR 277 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 441 width 2 F.22r. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.22 för fullständig frågetext> 1686 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 16 09. 1 gång/vecka
VAR 278 LÄSER DN-BILAGA SO Loc 443 width 2 F.22s. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SO <Se F.22 för fullständig frågetext> 1690 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka
VAR 279 LÄSER STORSTADEN Loc 445 width 2 MD= 8 F.22t. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.22 för fullständig frågetext> 1585 00. aldrig 7 01. 1 gång/år 14 02. 2 gånger/år 9 03. 3 gånger/år 20 04. 1 gång/kvartal 10 05. 2 gånger/kvartal 36 06. 1 gång/månad 30 07. 2 gånger/månad 08. Ej svar
VAR 280 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 447 width 2 MD=15 F.22u. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.22 för fullständig frågetext> 1657 00. aldrig 9 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 7 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 3 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 12 14. 6 gånger/vecka 15. Ej svar
VAR 281 LÄSER HUV.ST.PR. SÖD.KUR Loc 449 width 2 MD=10 F.22v. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderkuriren <Se F.22 för fullständig frågetext> 1680 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 7 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka 10. Ej svar
VAR 282 ALLAS VECKOTIDNING Loc 451 width 1 MD=8 F.23. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? F.23a. Hur ofta köper Du - Allas Veckotidning 1454 1. Köper aldrig 169 2. Köper enstaka nummer 9 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 8 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 32 6. Köper nästan alla Nr. 23 7. Köper alla Nr./prenumererar 12 8. Ej svar
VAR 283 ALLERS Loc 452 width 1 MD=8 F.23b. Hur ofta köper Du - Allers <Se F.23 för fullständig frågetext> 1355 1. Köper aldrig 232 2. Köper enstaka nummer 21 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 10 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 27 6. Köper nästan alla Nr. 51 7. Köper alla Nr./prenumererar 13 8. Ej svar
VAR 284 DAMERNAS VÄRLD Loc 453 width 1 MD=8 F.23c. Hur ofta köper Du - Damernas Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 1413 1. Köper aldrig 216 2. Köper enstaka nummer 18 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 13 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 15 6. Köper nästan alla Nr. 18 7. Köper alla Nr./prenumererar 15 8. Ej svar
VAR 285 FEMINA Loc 454 width 1 MD=8 F.23d. Hur ofta köper Du - Femina <Se F.23 för fullständig frågetext> 1430 1. Köper aldrig 207 2. Köper enstaka nummer 26 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 5 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 7 6. Köper nästan alla Nr. 18 7. Köper alla Nr./prenumererar 16 8. Ej svar
VAR 286 FIB-AKTUELLT Loc 455 width 1 MD=8 F.23e. Hur ofta köper Du - FIB-Aktuellt <Se F.23 för fullständig frågetext> 1234 1. Köper aldrig 282 2. Köper enstaka nummer 60 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 38 4. Köper ung. vartannat Nr. 23 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 38 6. Köper nästan alla Nr. 23 7. Köper alla Nr./prenumererar 13 8. Ej svar
VAR 287 HEMMETS JOURNAL Loc 456 width 1 MD=8 F.23f. Hur ofta köper Du - Hemmets Journal <Se F.23 för fullständig frågetext> 1363 1. Köper aldrig 200 2. Köper enstaka nummer 22 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 6 4. Köper ung. vartannat Nr. 8 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 26 6. Köper nästan alla Nr. 73 7. Köper alla Nr./prenumererar 13 8. Ej svar
VAR 288 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 457 width 1 MD=8 F.23g. Hur ofta köper Du - Hemmets Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1387 1. Köper aldrig 185 2. Köper enstaka nummer 15 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 6 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 21 6. Köper nästan alla Nr. 75 7. Köper alla Nr./prenumererar 15 8. Ej svar
VAR 289 HUSMODERN Loc 458 width 1 MD=8 F.23h. Hur ofta köper Du - Husmodern <Se F.23 för fullständig frågetext> 1413 1. Köper aldrig 222 2. Köper enstaka nummer 12 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 5 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 12 6. Köper nästan alla Nr. 33 7. Köper alla Nr./prenumererar 11 8. Ej svar
VAR 290 HÄNT I VECKAN Loc 459 width 1 MD=8 F.23i. Hur ofta köper Du - Hänt i Veckan <Se F.23 för fullständig frågetext> 1420 1. Köper aldrig 218 2. Köper enstaka nummer 24 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 5 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 10 6. Köper nästan alla Nr. 19 7. Köper alla Nr./prenumererar 11 8. Ej svar
VAR 291 ICA-KURIREN Loc 460 width 1 MD=8 F.23j. Hur ofta köper Du - ICA-kuriren <Se F.23 för fullständig frågetext> 1369 1. Köper aldrig 50 2. Köper enstaka nummer 9 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 3 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 6 6. Köper nästan alla Nr. 260 7. Köper alla Nr./prenumererar 12 8. Ej svar
VAR 292 LAND Loc 461 width 1 MD=8 F.23k. Hur ofta köper Du - Land <Se F.23 för fullständig frågetext> 1489 1. Köper aldrig 40 2. Köper enstaka nummer 6 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 2 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 6 6. Köper nästan alla Nr. 155 7. Köper alla Nr./prenumererar 11 8. Ej svar
VAR 293 LEKTYR Loc 462 width 1 MD=8 F.23l. Hur ofta köper Du - Lektyr <Se F.23 för fullständig frågetext> 1291 1. Köper aldrig 256 2. Köper enstaka nummer 55 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 32 4. Köper ung. vartannat Nr. 16 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 29 6. Köper nästan alla Nr. 21 7. Köper alla Nr./prenumererar 11 8. Ej svar
VAR 294 MIN VÄRLD Loc 463 width 1 MD=8 F.23m. Hur ofta köper Du - Min Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 1535 1. Köper aldrig 90 2. Köper enstaka nummer 17 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 4 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 14 6. Köper nästan alla Nr. 39 7. Köper alla Nr./prenumererar 11 8. Ej svar
VAR 295 MITT LIVS NOVELL Loc 464 width 1 MD=8 F.23n. Hur ofta köper Du - Mitt Livs Novell <Se F.23 för fullständig frågetext> 1605 1. Köper aldrig 52 2. Köper enstaka nummer 11 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 9 6. Köper nästan alla Nr. 15 7. Köper alla Nr./prenumererar 12 8. Ej svar
VAR 296 RÖSTER I RADIO/TV Loc 465 width 1 MD=8 F.23o. Hur ofta köper Du - Röster i Radio/TV <Se F.23 för fullständig frågetext> 1424 1. Köper aldrig 195 2. Köper enstaka nummer 23 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 3 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 5 6. Köper nästan alla Nr. 47 7. Köper alla Nr./prenumererar 11 8. Ej svar
VAR 297 SAXONS VECKOTIDNING Loc 466 width 1 MD=8 F.23p. Hur ofta köper Du - Saxons Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1467 1. Köper aldrig 153 2. Köper enstaka nummer 19 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 6 4. Köper ung. vartannat Nr. 9 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 13 6. Köper nästan alla Nr. 31 7. Köper alla Nr./prenumererar 13 8. Ej svar
VAR 298 SE Loc 467 width 1 MD=8 F.23q. Hur ofta köper Du - Se <Se F.23 för fullständig frågetext> 1355 1. Köper aldrig 259 2. Köper enstaka nummer 34 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 15 4. Köper ung. vartannat Nr. 6 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 13 6. Köper nästan alla Nr. 17 7. Köper alla Nr./prenumererar 12 8. Ej svar
VAR 299 SVENSK DAMTIDNING Loc 468 width 1 MD=8 F.23r. Hur ofta köper Du - Svensk Damtidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1486 1. Köper aldrig 146 2. Köper enstaka nummer 18 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 10 6. Köper nästan alla Nr. 27 7. Köper alla Nr./prenumererar 12 8. Ej svar
VAR 300 VECKOJOURNALEN Loc 469 width 1 MD=8 F.23s. Hur ofta köper Du - Veckojournalen <Se F.23 för fullständig frågetext> 1596 1. Köper aldrig 79 2. Köper enstaka nummer 6 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 4. Köper ung. vartannat Nr. 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 5 6. Köper nästan alla Nr. 13 7. Köper alla Nr./prenumererar 12 8. Ej svar
VAR 301 VECKO-REVYN Loc 470 width 1 MD=8 F.23t. Hur ofta köper Du - Vecko-Revyn <Se F.23 för fullständig frågetext> 1528 1. Köper aldrig 125 2. Köper enstaka nummer 13 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 6 6. Köper nästan alla Nr. 16 7. Köper alla Nr./prenumererar 12 8. Ej svar
VAR 302 VI Loc 471 width 1 MD=8 F.23u. Hur ofta köper Du - Vi <Se F.23 för fullständig frågetext> 1536 1. Köper aldrig 25 2. Köper enstaka nummer 7 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 6 4. Köper ung. vartannat Nr. 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 2 6. Köper nästan alla Nr. 123 7. Köper alla Nr./prenumererar 12 8. Ej svar
VAR 303 ÅRET RUNT Loc 472 width 1 MD=8 F.23v. Hur ofta köper Du - Året Runt <Se F.23 för fullständig frågetext> 1224 1. Köper aldrig 291 2. Köper enstaka nummer 30 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 11 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 27 6. Köper nästan alla Nr. 112 7. Köper alla Nr./prenumererar 11 8. Ej svar
VAR 304 GÅTT I KYRKAN Loc 473 width 1 MD=8 F.24. Hur ofta har Du under det senaste året gjort följande saker? Markera med ett kryss på varje rad! F.24a. Hur ofta har Du - Gått i kyrkan 542 1. Aldrig 817 2. Någon gång/år 172 3. Någon gång/kvartal 95 4. Någon gång/månad 61 5. 1-2 gånger/vecka 12 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 8 8. Ej svar
VAR 305 GÅTT PÅ FÖRENINGSMÖTE Loc 474 width 1 MD=8 F.24b. Hur ofta har Du - Gått på föreningsmöte <Se F.24 för fullständig frågetext> 724 1. Aldrig 462 2. Någon gång/år 227 3. Någon gång/kvartal 225 4. Någon gång/månad 59 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 8 8. Ej svar
VAR 306 SETT SPORT I TV Loc 475 width 1 MD=8 F.24c. Hur ofta har Du - Sett sport i TV <Se F.24 för fullständig frågetext> 86 1. Aldrig 131 2. Någon gång/år 97 3. Någon gång/kvartal 300 4. Någon gång/månad 552 5. 1-2 gånger/vecka 314 6. 3-4 gånger/vecka 223 7. Minst 5 gånger/vecka 8 8. Ej svar
VAR 307 BESÖKT SPORTEVENEMANG Loc 476 width 1 MD=8 F.24d. Hur ofta har Du - Besökt sportevenemang <Se F.24 för fullständig frågetext> 712 1. Aldrig 473 2. Någon gång/år 192 3. Någon gång/kvartal 207 4. Någon gång/månad 100 5. 1-2 gånger/vecka 13 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 8 8. Ej svar
VAR 308 HÅLLIT TAL Loc 477 width 1 MD=8 F.24e. Hur ofta har Du - Hållit tal <Se F.24 för fullständig frågetext> 1244 1. Aldrig 319 2. Någon gång/år 68 3. Någon gång/kvartal 52 4. Någon gång/månad 11 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 8 8. Ej svar
VAR 309 DRUCKIT VIN TILL MATEN Loc 478 width 1 MD=8 F.24f. Hur ofta har Du - Druckit vin till maten <Se F.24 för fullständig frågetext> 384 1. Aldrig 428 2. Någon gång/år 325 3. Någon gång/kvartal 394 4. Någon gång/månad 152 5. 1-2 gånger/vecka 15 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 8 8. Ej svar
VAR 310 HYRT BIL Loc 479 width 1 MD=8 F.24g. Hur ofta har Du - Hyrt bil <Se F.24 för fullständig frågetext> 1507 1. Aldrig 147 2. Någon gång/år 30 3. Någon gång/kvartal 8 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 10 7. Minst 5 gånger/vecka 8 8. Ej svar
VAR 311 HAFT ARBETE MED HEM Loc 480 width 1 MD=8 F.24h. Hur ofta har Du - Haft arbete med hem <Se F.24 för fullständig frågetext> 1031 1. Aldrig 189 2. Någon gång/år 82 3. Någon gång/kvartal 123 4. Någon gång/månad 103 5. 1-2 gånger/vecka 77 6. 3-4 gånger/vecka 98 7. Minst 5 gånger/vecka 8 8. Ej svar
VAR 312 MATVAROR I BUTIKER Loc 481 width 1 MD=8 F.25. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.25a. Jag köper: Matvaror i Butiker 47 1. Aldrig 63 2. Någon gång/år 52 3. Någon gång/kvartal 220 4. Någon gång/månad 709 5. 1-2 gånger/vecka 453 6. 3-4 gånger/vecka 163 7. Minst 5 gånger/vecka 4 8. Ej svar
VAR 313 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 482 width 1 MD=8 F.25b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.25 för fullständig frågetext> 556 1. Aldrig 518 2. Någon gång/år 360 3. Någon gång/kvartal 261 4. Någon gång/månad 12 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 4 8. Ej svar
VAR 314 TANDKRÄM Loc 483 width 1 MD=8 F.25c. Jag köper: Tandkräm <Se F.25 för fullständig frågetext> 162 1. Aldrig 208 2. Någon gång/år 479 3. Någon gång/kvartal 823 4. Någon gång/månad 34 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 4 8. Ej svar
VAR 315 TVÅL Loc 484 width 1 MD=8 F.25d. Jag köper: Tvål <Se F.25 för fullständig frågetext> 155 1. Aldrig 208 2. Någon gång/år 448 3. Någon gång/kvartal 851 4. Någon gång/månad 45 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 4 8. Ej svar
VAR 316 MASKINDISKMEDEL Loc 485 width 1 MD=8 F.25e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 1170 1. Aldrig 156 2. Någon gång/år 183 3. Någon gång/kvartal 188 4. Någon gång/månad 10 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 4 8. Ej svar
VAR 317 VANLIGT DISKMEDEL Loc 486 width 1 MD=8 F.25f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 270 1. Aldrig 292 2. Någon gång/år 500 3. Någon gång/kvartal 625 4. Någon gång/månad 20 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 4 8. Ej svar
VAR 318 RENGÖRINGSMEDEL Loc 487 width 1 MD=8 F.25g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 279 1. Aldrig 332 2. Någon gång/år 528 3. Någon gång/kvartal 547 4. Någon gång/månad 21 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 4 8. Ej svar
VAR 319 TVÄTTMEDEL Loc 488 width 1 MD=8 F.25h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 252 1. Aldrig 274 2. Någon gång/år 473 3. Någon gång/kvartal 673 4. Någon gång/månad 34 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 4 8. Ej svar
VAR 320 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 489 width 1 MD=8 F.25i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 656 1. Aldrig 561 2. Någon gång/år 291 3. Någon gång/kvartal 192 4. Någon gång/månad 6 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 4 8. Ej svar
VAR 321 KAFFE Loc 490 width 1 MD=8 F.25j. Jag köper: Kaffe <Se F.25 för fullständig frågetext> 143 1. Aldrig 159 2. Någon gång/år 275 3. Någon gång/kvartal 908 4. Någon gång/månad 219 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 4 8. Ej svar
VAR 322 ATTITYDER: NYA LIVSMEDEL Loc 491 width 1 MD=6 F.26. Här nedan finner Du ett antal påståenden. Markera för vart och ett av dem om Du instämmer i påståendet eller inte. Försök att bedöma alla påståenden även om det ibland kan verka irriterande att inte kunna svara mera nyanserat. F.26a. När det kommer nya livsmedel är jag bland de första som prövar dem 21 1. Instämmer starkt 223 2. Instämmer delvis 345 3. Varken eller 569 4. Instämmer nog inte 535 5. Instämmer absolut inte 18 6. Ej svar
VAR 323 ATTITYDER: NYHETER Loc 492 width 1 MD=6 F.26b. Jag är snabbare att pröva nyheter än mina vänner och bekanta <Se F.26 för fullständig frågetext> 24 1. Instämmer starkt 142 2. Instämmer delvis 429 3. Varken eller 543 4. Instämmer nog inte 554 5. Instämmer absolut inte 19 6. Ej svar
VAR 324 ATTITYDER: HÄLSOSAM MAT Loc 493 width 1 MD=6 F.26c. Jag är mycket noga med att den mat jag äter är hälsosam <Se F.26 för fullständig frågetext> 368 1. Instämmer starkt 747 2. Instämmer delvis 294 3. Varken eller 211 4. Instämmer nog inte 79 5. Instämmer absolut inte 12 6. Ej svar
VAR 325 ATTITYDER: BOENDE Loc 494 width 1 MD=6 F.26d. Jag vill bosätta mig på landet <Se F.26 för fullständig frågetext> 615 1. Instämmer starkt 439 2. Instämmer delvis 216 3. Varken eller 231 4. Instämmer nog inte 185 5. Instämmer absolut inte 25 6. Ej svar
VAR 326 ATTITYDER: INTRESSEOMR. Loc 495 width 1 MD=6 F.26e. Mina viktigaste intressen har jag utanför jobbet/studierna <Se F.26 för fullständig frågetext> 330 1. Instämmer starkt 493 2. Instämmer delvis 335 3. Varken eller 305 4. Instämmer nog inte 215 5. Instämmer absolut inte 33 6. Ej svar
VAR 327 ATTITYDER: PENGAR Loc 496 width 1 MD=6 F.26f. Det är viktigt för mig att ha mycket pengar att röra mig med <Se F.26 för fullständig frågetext> 187 1. Instämmer starkt 628 2. Instämmer delvis 364 3. Varken eller 418 4. Instämmer nog inte 94 5. Instämmer absolut inte 20 6. Ej svar
VAR 328 ATTITYDER: OBEROENDE Loc 497 width 1 MD=6 F.26g. Jag är mera oberoende än de flesta andra människor <Se F.26 för fullständig frågetext> 122 1. Instämmer starkt 460 2. Instämmer delvis 630 3. Varken eller 386 4. Instämmer nog inte 87 5. Instämmer absolut inte 26 6. Ej svar
VAR 329 ATTITYDER: FAMILJEGEMENS Loc 498 width 1 MD=6 F.26h. I vår familj gör vi en massa trevliga saker tillsammans <Se F.26 för fullständig frågetext> 338 1. Instämmer starkt 852 2. Instämmer delvis 313 3. Varken eller 131 4. Instämmer nog inte 48 5. Instämmer absolut inte 29 6. Ej svar
VAR 330 ATTITYDER: NATUREN Loc 499 width 1 MD=6 F.26i. Naturen ger mig sinnesro <Se F.26 för fullständig frågetext> 939 1. Instämmer starkt 585 2. Instämmer delvis 120 3. Varken eller 32 4. Instämmer nog inte 19 5. Instämmer absolut inte 16 6. Ej svar
VAR 331 ATTITYDER: KARRIÄREN Loc 500 width 1 MD=6 F.26j. Jag är beredd att satsa hårt för att komma framåt här i livet <Se F.26 för fullständig frågetext> 174 1. Instämmer starkt 604 2. Instämmer delvis 471 3. Varken eller 329 4. Instämmer nog inte 119 5. Instämmer absolut inte 14 6. Ej svar
VAR 332 ATTITYDER: KVINN. PLATS Loc 501 width 1 MD=6 F.26k. Kvinnans plats är i hemmet <Se F.26 för fullständig frågetext> 180 1. Instämmer starkt 403 2. Instämmer delvis 224 3. Varken eller 440 4. Instämmer nog inte 457 5. Instämmer absolut inte 7 6. Ej svar
VAR 333 ATTITYDER: PRISER Loc 502 width 1 MD=6 F.26l. Jag är mycket prismedveten <Se F.26 för fullständig frågetext> 270 1. Instämmer starkt 716 2. Instämmer delvis 404 3. Varken eller 250 4. Instämmer nog inte 58 5. Instämmer absolut inte 13 6. Ej svar
VAR 334 ATTITYDER: STÄDNING Loc 503 width 1 MD=6 F.26m. Det är tacksamt att städa, för det är sånt som folk lägger märke till <Se F.26 för fullständig frågetext> 220 1. Instämmer starkt 543 2. Instämmer delvis 336 3. Varken eller 440 4. Instämmer nog inte 162 5. Instämmer absolut inte 10 6. Ej svar
VAR 335 ATTITYDER: BARN Loc 504 width 1 MD=6 F.26n. Barn är det viktigaste i en kvinnas liv <Se F.26 för fullständig frågetext> 325 1. Instämmer starkt 629 2. Instämmer delvis 340 3. Varken eller 284 4. Instämmer nog inte 110 5. Instämmer absolut inte 23 6. Ej svar
VAR 336 ATTITYDER: RENT I HUSET Loc 505 width 1 MD=6 F.26o. Jag trivs bara när det är alldeles rent i huset <Se F.26 för fullständig frågetext> 383 1. Instämmer starkt 633 2. Instämmer delvis 233 3. Varken eller 352 4. Instämmer nog inte 104 5. Instämmer absolut inte 6 6. Ej svar
VAR 337 ATTITYDER: ARBETET Loc 506 width 1 MD=6 F.26p. För mig är arbetet en hobby <Se F.26 för fullständig frågetext> 161 1. Instämmer starkt 482 2. Instämmer delvis 343 3. Varken eller 490 4. Instämmer nog inte 217 5. Instämmer absolut inte 18 6. Ej svar
VAR 338 ATTITYDER: FÖRENKLINGAR Loc 507 width 1 MD=6 F.26q. Jag är en sån som tycker om att ta genvägar, att förenkla saker och ting <Se F.26 för fullständig frågetext> 147 1. Instämmer starkt 626 2. Instämmer delvis 436 3. Varken eller 376 4. Instämmer nog inte 112 5. Instämmer absolut inte 14 6. Ej svar
VAR 339 ATTITYDER: ANNORL. MAT Loc 508 width 1 MD=6 F.26r. Jag tycker om att bjuda på lite annorlunda maträtter <Se F.26 för fullständig frågetext> 231 1. Instämmer starkt 656 2. Instämmer delvis 433 3. Varken eller 261 4. Instämmer nog inte 115 5. Instämmer absolut inte 15 6. Ej svar
VAR 340 ATTITYDER: IMPULSKÖP Loc 509 width 1 MD=6 F.26s. Jag planerar sällan utan handlar mest på impuls <Se F.26 för fullständig frågetext> 99 1. Instämmer starkt 403 2. Instämmer delvis 218 3. Varken eller 698 4. Instämmer nog inte 277 5. Instämmer absolut inte 16 6. Ej svar
VAR 341 ATTITYDER: TITTA I AFFÄR Loc 510 width 1 MD=6 F.26t. Jag går ofta i affäre bara för att se om det finns något nytt <Se F.26 för fullständig frågetext> 88 1. Instämmer starkt 379 2. Instämmer delvis 230 3. Varken eller 568 4. Instämmer nog inte 436 5. Instämmer absolut inte 10 6. Ej svar
VAR 342 ATTITYDER: KVAL. VAROR Loc 511 width 1 MD=6 F.26u. Jag köper alltid kvalitetsvaror även om det blir dyrare <Se F.26 för fullständig frågetext> 248 1. Instämmer starkt 771 2. Instämmer delvis 264 3. Varken eller 344 4. Instämmer nog inte 75 5. Instämmer absolut inte 9 6. Ej svar
VAR 343 ATTITYDER: KÖPA-SÄLJA Loc 512 width 1 MD=6 F.26v. Jag är intresserad av att köpa och sälja <Se F.26 för fullständig frågetext> 128 1. Instämmer starkt 286 2. Instämmer delvis 430 3. Varken eller 469 4. Instämmer nog inte 379 5. Instämmer absolut inte 19 6. Ej svar
VAR 344 ATTITYDER: MATLAGNING Loc 513 width 1 MD=6 F.26x. Folk ger mig ofta beröm för min matlagning <Se F.26 för fullständig frågetext> 166 1. Instämmer starkt 553 2. Instämmer delvis 424 3. Varken eller 231 4. Instämmer nog inte 318 5. Instämmer absolut inte 19 6. Ej svar
VAR 345 ATTITYDER: FESTER Loc 514 width 1 MD=6 F.26y. Jag tycker om fester där det är en massa musik och prat <Se F.26 för fullständig frågetext> 196 1. Instämmer starkt 562 2. Instämmer delvis 295 3. Varken eller 390 4. Instämmer nog inte 252 5. Instämmer absolut inte 16 6. Ej svar
VAR 346 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 515 width 1 MD=6 F.26z. Fritiden är viktigare än arbetet <Se F.26 för fullständig frågetext> 278 1. Instämmer starkt 466 2. Instämmer delvis 394 3. Varken eller 409 4. Instämmer nog inte 137 5. Instämmer absolut inte 27 6. Ej svar
VAR 347 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 516 width 1 MD=6 F.26å. Det finns för lite att göra på fritiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 77 1. Instämmer starkt 185 2. Instämmer delvis 171 3. Varken eller 647 4. Instämmer nog inte 601 5. Instämmer absolut inte 30 6. Ej svar
VAR 348 ATTITYDER: TUGGUMMITUGG. Loc 517 width 1 MD=6 F.26ä. Det ser illa ut när folk tuggar tuggummi <Se F.26 för fullständig frågetext> 622 1. Instämmer starkt 454 2. Instämmer delvis 349 3. Varken eller 193 4. Instämmer nog inte 86 5. Instämmer absolut inte 7 6. Ej svar
VAR 349 ATTITYDER: RELIGIÖSA FR. Loc 518 width 1 MD=6 F.26ö. Religiösa frågor ges för lite utrymme i dagens Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 193 1. Instämmer starkt 291 2. Instämmer delvis 648 3. Varken eller 310 4. Instämmer nog inte 258 5. Instämmer absolut inte 11 6. Ej svar
VAR 350 ATTITYDER: ÅSIKTER Loc 519 width 1 MD=6 F.26a1. Jag är nog lite gammaldags i mina åsikter <Se F.26 för fullständig frågetext> 138 1. Instämmer starkt 679 2. Instämmer delvis 328 3. Varken eller 443 4. Instämmer nog inte 114 5. Instämmer absolut inte 9 6. Ej svar
VAR 351 ATTITYDER: AVKOPPLING Loc 520 width 1 MD=6 F.26b1. Jag önskar jag kunde koppla av mera <Se F.26 för fullständig frågetext> 296 1. Instämmer starkt 691 2. Instämmer delvis 292 3. Varken eller 334 4. Instämmer nog inte 86 5. Instämmer absolut inte 12 6. Ej svar
VAR 352 ATTITYDER: PENGAR Loc 521 width 1 MD=6 F.26c1. Jag har tillräckligt med pengar för det jag önskar mig <Se F.26 för fullständig frågetext> 147 1. Instämmer starkt 547 2. Instämmer delvis 250 3. Varken eller 510 4. Instämmer nog inte 248 5. Instämmer absolut inte 9 6. Ej svar
VAR 353 ATTITYDER: LEVNADSSTAND. Loc 522 width 1 MD=6 F.26d1. Jag är beredd att sänka min levnadsstandard för att hjälpa folk i utvecklingsländerna <Se F.26 för fullständig frågetext> 96 1. Instämmer starkt 497 2. Instämmer delvis 487 3. Varken eller 419 4. Instämmer nog inte 198 5. Instämmer absolut inte 14 6. Ej svar
VAR 354 ATTITYDER: BILAR Loc 523 width 1 MD=6 F.26e1. Det spelar ingen roll hur den bil jag har ser ut bara den rullar <Se F.26 för fullständig frågetext> 211 1. Instämmer starkt 415 2. Instämmer delvis 210 3. Varken eller 543 4. Instämmer nog inte 317 5. Instämmer absolut inte 15 6. Ej svar
VAR 355 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 524 width 1 MD=6 F.26f1. Att ta en öl eller drink är ett bra sätt att slappna av när arbetsdagen är slut <Se F.26 för fullständig frågetext> 65 1. Instämmer starkt 270 2. Instämmer delvis 205 3. Varken eller 520 4. Instämmer nog inte 636 5. Instämmer absolut inte 15 6. Ej svar
VAR 356 ATTITYDER: ANSVAR Loc 525 width 1 MD=6 F.26g1. Jag tycker om att ta stort ansvar <Se F.26 för fullständig frågetext> 167 1. Instämmer starkt 677 2. Instämmer delvis 420 3. Varken eller 349 4. Instämmer nog inte 78 5. Instämmer absolut inte 20 6. Ej svar
VAR 357 ATTITYDER: FÖRENINGAR Loc 526 width 1 MD=6 F.26h1. Jag tycker om att arbeta i föreningar <Se F.26 för fullständig frågetext> 78 1. Instämmer starkt 339 2. Instämmer delvis 413 3. Varken eller 528 4. Instämmer nog inte 334 5. Instämmer absolut inte 19 6. Ej svar
VAR 358 ATTITYDER: OTROHET Loc 527 width 1 MD=6 F.26i1. Jag tycker otrohet är helt oförlåtligt <Se F.26 för fullständig frågetext> 419 1. Instämmer starkt 436 2. Instämmer delvis 256 3. Varken eller 451 4. Instämmer nog inte 133 5. Instämmer absolut inte 16 6. Ej svar
VAR 359 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 528 width 1 MD=6 F.26j1. Jag anser det är förkastligt att dricka vin eller sprit <Se F.26 för fullständig frågetext> 202 1. Instämmer starkt 301 2. Instämmer delvis 219 3. Varken eller 605 4. Instämmer nog inte 372 5. Instämmer absolut inte 12 6. Ej svar
VAR 360 ATTITYDER: VECKOTIDN. Loc 529 width 1 MD=6 F.26k1. Jag tycker om att koppla av med att läsa en veckotidning <Se F.26 för fullständig frågetext> 251 1. Instämmer starkt 729 2. Instämmer delvis 264 3. Varken eller 276 4. Instämmer nog inte 176 5. Instämmer absolut inte 15 6. Ej svar
VAR 361 ATTITYDER: FRAMTIDEN Loc 530 width 1 MD=6 F.26l1. Jag tar var dag som den kommer och bekymrar mig inte om framtiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 118 1. Instämmer starkt 407 2. Instämmer delvis 153 3. Varken eller 730 4. Instämmer nog inte 290 5. Instämmer absolut inte 13 6. Ej svar
VAR 362 ATTITYDER: FESTER Loc 531 width 1 MD=6 F.26m1. Jag har hellre en stilla hemmakväll än att jag går ut på fest <Se F.26 för fullständig frågetext> 493 1. Instämmer starkt 674 2. Instämmer delvis 235 3. Varken eller 240 4. Instämmer nog inte 59 5. Instämmer absolut inte 10 6. Ej svar
VAR 363 ATTITYDER: BROTTSLINGAR Loc 532 width 1 MD=6 F.26n1. Samhället är alldeles för släpphänt mot brottslingar <Se F.26 för fullständig frågetext> 644 1. Instämmer starkt 573 2. Instämmer delvis 227 3. Varken eller 187 4. Instämmer nog inte 62 5. Instämmer absolut inte 18 6. Ej svar
VAR 364 ATTITYDER: LYX Loc 533 width 1 MD=6 F.26o1. Jag tycker det är skönt att få känna mig lite lyxig ibland <Se F.26 för fullständig frågetext> 345 1. Instämmer starkt 841 2. Instämmer delvis 284 3. Varken eller 172 4. Instämmer nog inte 55 5. Instämmer absolut inte 14 6. Ej svar
VAR 365 ATTITYDER: RISKER Loc 534 width 1 MD=6 F.26p1. Jag aktar mig för att ta några risker <Se F.26 för fullständig frågetext> 295 1. Instämmer starkt 690 2. Instämmer delvis 340 3. Varken eller 317 4. Instämmer nog inte 52 5. Instämmer absolut inte 17 6. Ej svar
VAR 366 ATTITYDER: KÄRNKRAFTVERK Loc 535 width 1 MD=6 F.26q1. Kärnkraftverk borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 427 1. Instämmer starkt 353 2. Instämmer delvis 377 3. Varken eller 346 4. Instämmer nog inte 188 5. Instämmer absolut inte 20 6. Ej svar
VAR 367 ATTITYDER: PORRTIDNINGAR Loc 536 width 1 MD=6 F.26r1. Porrtidningar borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 458 1. Instämmer starkt 279 2. Instämmer delvis 438 3. Varken eller 374 4. Instämmer nog inte 154 5. Instämmer absolut inte 8 6. Ej svar
VAR 368 ATTITYDER: SNYGGA KLÄDER Loc 537 width 1 MD=6 F.26s1. Att vara snyggt klädd är viktigt <Se F.26 för fullständig frågetext> 352 1. Instämmer starkt 828 2. Instämmer delvis 249 3. Varken eller 211 4. Instämmer nog inte 58 5. Instämmer absolut inte 13 6. Ej svar
VAR 369 ATTITYDER: ÖRTMEDICINER Loc 538 width 1 MD=6 F.26t1. Örtmediciner borde användas mera allmänt i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 475 1. Instämmer starkt 595 2. Instämmer delvis 541 3. Varken eller 63 4. Instämmer nog inte 28 5. Instämmer absolut inte 9 6. Ej svar
VAR 370 ATTITYDER: PROFFSBOXNING Loc 539 width 1 MD=6 F.26u1. Proffsboxning borde vara tillåten i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 249 1. Instämmer starkt 376 2. Instämmer delvis 445 3. Varken eller 285 4. Instämmer nog inte 343 5. Instämmer absolut inte 13 6. Ej svar
VAR 371 MEDLEM I KONSUM Loc 540 width 1 MD=3 F.27. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 980 1. Ja 706 2. Nej 25 3. Ej svar
VAR 372 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 541 width 1 MD=6 F.28. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 269 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 561 1. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 300 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 212 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 189 4. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 170 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 10 6. Ej svar
VAR 373 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 542 width 1 MD=6 F.29. Antag att Du fått denna fråga för ett år sedan. Markera nedan hur Ditt svar hade blivit vid den tiden? FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 276 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 537 1. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 292 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 231 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 184 4. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 174 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 17 6. Ej svar