ORVESTO 78 P-7007

               SSD 0017

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1983

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FöR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 78 P-7007 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under andra halvåret 1977 genomfördes fyra omgångar "Sverige
  Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt omfattade urvalet
  för dessa fem omgångar 10.580 personer 15-70 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 10.580 personer har 1.332
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 25 avlidna, 9 avflyttade från riket, 22 som vistas
  utomlands, 19 i militärtjänst, 71 på utrikes resa, 93 ej
  svensktalande, 127 okända men skrivna på kommun, 47 under
  sjukhusvård, 266 sjuka i hemmet samt 653 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de sex omgångarna hösten/vintern 1977
  uppgår således till 9.248 personer varav 2.976, utgörande
  32%, ej besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (54%), "tidsbrist" (10%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (36%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i meterialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande andra
  halvåret 1977 7.332 personer istället för 6.272 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 80% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-7007, omfattar 1804 personer eller 28,8% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 2 december 1977 - 3
  februari 1978.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av
  Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO.

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Projektet har getts benämningen SSDdokumentation - ORVESTO.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSD:s förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0017 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socio-ekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Status i hushållet 14 Förvärvsarbete/sysselsättning 15 Utbildning 16 Storlek på orten 17 Form av boende 18 Inköp av dagligvaror:själv 19 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 26 Totalt antal personer 27 Din personliga inkomst i kronor per år 28 Hushållets totala inkomst i kronor per år 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbilar 31 Hushållets innehav av husvagn 32 Hushållets innehav av fritidshus 33 Hushållets innehav av roddbåt/eka/el.likn. 34 Hushållets innehav av motorbåt 35 Hushållets innehav av segelbåt 36 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 37 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 38 Hushållets innehav av filmkamera 39 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 40 Hushållets innehav av filmprojektor 41 Hushållets innehav av skrivmaskin 42 Hushållets innehav av svart-vit tv 43 Hushållets innehav av färg-tv 44 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 45 Hushållets innehav av diskmaskin 46 Hushållets innehav av tvättmaskin 47 Hushållets innehav av stereoanläggning 48 Hushållets innehav av motorgräsklippare 49 Hushållets innehav av spisfläkt 50 Hushållets innehav av hund 51 Hushållets innehav av katt Köpavsikter beträffande kapitalvaror 52 Avsikt att köpa kapitalvaror1 53 Avsikt att köpa kapitalvaror1 54 Avsikt att köpa kapitalvaror1 55 Avsikt att köpa kapitalvaror1 56 Avsikt att köpa kapitalvaror1 57 Avsikt att köpa kapitalvaror2 58 Avsikt att köpa kapitalvaror2 59 Avsikt att köpa kapitalvaror2 60 Avsikt att köpa kapitalvaror2 61 Avsikt att köpa kapitalvaror2 62 Avsikt att köpa kapitalvaror3 63 Avsikt att köpa kapitalvaror3 64 Avsikt att köpa kapitalvaror3 65 Avsikt att köpa kapitalvaror3 66 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Alkoholvanor 67 Alkoholvanor Föreningsmedlemskap 68 Föreningsmedlemskap 69 Föreningsmedlemskap 70 Föreningsmedlemskap 71 Föreningsmedlemskap 72 Föreningsmedlemskap 73 Föreningsmedlemskap 74 Föreningsmedlemskap 75 Föreningsmedlemskap Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Miljövårdsfrågor 77 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 78 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsa 79 Intresseinriktning:Bantningstips 80 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 81 Intresseinriktning:Politik 82 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 83 Intresseinriktning:Skattefrågor 84 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 85 Intresseinriktning:Vidareutbildning 86 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 87 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 88 Intresseinriktning:Villa/eget hem 89 Intresseinriktning:Fritidshus 90 Intresseinriktning:Personbilar 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 97 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 98 Intresseinriktning:Fotoutrustningar 99 Intresseinriktning:Motorcyklar 100 Intresseinriktning:Krukväxter 101 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 102 Intresseinriktning:Hundars skötsel 103 Intresseinriktning:Katters skötsel 104 Intresseinriktning:Motionera 105 Intresseinriktning:Idrotta 106 Intresseinriktning:Laga mat 107 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 108 Intresseinriktning:Baka 109 Intresseinriktning:Ha gäster 110 Intresseinriktning:Köra bil 111 Intresseinriktning:Jobba med bilar 112 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 113 Intresseinriktning:Fotografera 114 Intresseinriktning:Smalfilma 115 Intresseinriktning:Sportfiska 116 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 117 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 118 Intresseinriktning:Gå på teater 119 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 120 Intresseinriktning:Läsa böcker 121 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 122 Intresseinriktning:Köpa på postorder 123 Intresseinriktning:Sy kläder 124 Intresseinriktning:Handarbeta 125 Intresseinriktning:Träffa nya människor 126 Intresseinriktning:Snickra 127 Intresseinriktning:Måla hemma 128 Intresseinriktning:Jaga 129 Intresseinriktning:Friluftsliv 130 Intresseinriktning:Åka slalom 131 Intresseinriktning:Åka motorbåt 132 Intresseinriktning:Segla 133 Intresseinriktning:Campa 134 Intresseinriktning:Semestra utomlands 135 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 136 Intresseinriktning:Pröva nya produkter 137 Intresseinriktning:Vara bortbjuden 138 Intresseinriktning:Gå på diskotek 139 Intresseinriktning:Gå på restaurang 140 Intresseinriktning:Gå på kvällskurser Personliga köpvanor: kläder fritid m m 141 Kostnader för kläder 142 Kostnader för sportutrustning 143 Kostnader för kosmetika/skönhetsmedel 144 Kostnader för nöjen 145 Kostnader för utlandsresor under fritiden 146 Kostnader för böcker 147 Kostnader för tobak 148 Kostnader för vin och sprit Besöksfrekvenser ; butiker, varuhus m m 149 Besöksfrekvenser:ICA 150 Besöksfrekvenser:Konsum 151 Besöksfrekvenser:Vivo 152 Besöksfrekvenser:Favör 153 Besöksfrekvenser:Annan butik 154 Besöksfrekvenser:Domus livsmedel 155 Besöksfrekvenser:Epa livsmedel 156 Besöksfrekvenser:NK livsmedel 157 Besöksfrekvenser:Tempo livsmedel 158 Besöksfrekvenser:Åhlens livsmedel 159 Besöksfrekvenser:Obs livsmedel 160 Besöksfrekvenser:B&W livsmedel 161 Besöksfrekvenser:Domus 162 Besöksfrekvenser:Epa 163 Besöksfrekvenser:NK 164 Besöksfrekvenser:Tempo 165 Besöksfrekvenser:Åhlens 166 Besöksfrekvenser:Obs 167 Besöksfrekvenser:B&W 168 Besöksfrekvenser:Hennes/Mauritz 169 Besöksfrekvenser:Kapp-Ahl 170 Besöksfrekvenser:Gulins 171 Besöksfrekvenser:Ikea 172 Besöksfrekvenser:Åhlbergs 173 Besöksfrekvenser:Broddmans 174 Besöksfrekvenser:Daler 175 Besöksfrekvenser:Järnia 176 Besöksfrekvenser:Färgsam 177 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 178 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 179 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 180 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 181 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 182 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 183 Besöksfrekvenser:Bensinstation 184 Besöksfrekvenser:Postkontor 185 Besöksfrekvenser:Bankkontor 186 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 187 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 188 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Tidningsläsning: storstadspress 189 Läsfrekvenser:Aftonbladet 190 Läsfrekvenser:Arbetet 191 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 192 Läsfrekvenser:Expressen 193 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 194 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 195 Läsfrekvenser:Kvällsposten 196 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 197 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 198 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 199 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 200 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 201 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 202 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 203 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten 204 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 205 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 206 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 207 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 208 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 209 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 210 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 211 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 212 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 213 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 214 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning: veckotidningar 215 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 216 Läsfrekvenser för Allers 217 Läsfrekvenser för Damernas Värld 218 Läsfrekvenser för Femina 219 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 220 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 221 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 222 Läsfrekvenser för Husmodern 223 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 224 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 225 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 226 Läsfrekvenser för Land 227 Läsfrekvenser för Lektyr 228 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 229 Läsfrekvenser för Min Värld 230 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 231 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 232 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 233 Läsfrekvenser för Se 234 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 235 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 236 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 237 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 238 Läsfrekvenser för Vi 239 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning: 14-dagars- och månadstidningar 240 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 241 Läsfrekvenser för Motor 242 Läsfrekvenser för Motorföraren 243 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 244 Läsfrekvenser för Vi Bilägare 245 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 246 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 247 Läsfrekvenser för Det Bästa 248 Läsfrekvenser för Allt om Mat 249 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 250 Läsfrekvenser för Båt för Alla 251 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 252 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 253 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 254 Läsfrekvenser för Radio &Television 255 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 256 Läsfrekvenser för Vår Bostad 257 Läsfrekvenser för Aktuell Fotografi 258 Läsfrekvenser för Tidskrift för Hälsa 259 Läsfrekvenser för Antik & Auktion Tidningsläsning: landsortspress 260 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 261 Läsfrekvenser för - A-Pressen 262 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 263 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 264 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 265 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 266 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 267 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) Tidningsläsning: lokalpress 268 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 269 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Sundbyberg 270 Läsfrekvenser för - Huvudstadspredd Lidingö 271 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Mälarö 272 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderort 273 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 274 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 275 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 276 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 277 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 278 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SO 279 Läsfrekvenser för - Storstaden 280 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) 281 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderkuriren Köpvanor: veckotidningar 282 Köpfrekvenser för Allas Veckotidning 283 Köpfrekvenser för Allers 284 Köpfrekvenser för Damernas Värld 285 Köpfrekvenser för Femina 286 Köpfrekvenser för FIB-Aktuellt 287 Köpfrekvenser för Hemmets Journal 288 Köpfrekvenser för Hemmets Veckotidning 289 Köpfrekvenser för Husmodern 290 Köpfrekvenser för Hänt i Veckan 291 Köpfrekvenser för ICA-kuriren 292 Köpfrekvenser för Land 293 Köpfrekvenser för Lektyr 294 Köpfrekvenser för Min Värld 295 Köpfrekvenser för Mitt Livs Novell 296 Köpfrekvenser för Röster i Radio/TV 297 Köpfrekvenser för Saxons Veckotidning 298 Köpfrekvenser för Se 299 Köpfrekvenser för Svensk Damtidning 300 Köpfrekvenser för Veckojournalen 301 Köpfrekvenser för Vecko-Revyn 302 Köpfrekvenser för Vi 303 Köpfrekvenser för Året Runt Frekvenser för olika aktiviteter 304 Frekvenser - Gått i kyrkan 305 Frekvenser - Gått på föreningsmöte 306 Frekvenser - Sett sport i TV 307 Frekvenser - Besökt sportevenemang 308 Frekvenser - Hållit tal 309 Frekvenser - Druckit vin till maten 310 Frekvenser - Hyrt bil 311 Frekvenser - Haft arbete med hem Inköp av dagligvaror 312 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 313 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 314 Köpfrekvenser för Tandkräm 315 Köpfrekvenser för Tvål 316 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 317 Köpfrekvenser för Vanligt diskmedel 318 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 319 Köpfrekvenser för Tvättmedel 320 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 321 Köpfrekvenser för Kaffe Livsstilspåståenden 322 Attityder till: Nya Livsmedel 323 Attityder till: Nyheter 324 Attityder till: Hälsosam Mat 325 Attityder till: Boende 326 Attityder till: Intresseområden 327 Attityder till: Pengar 328 Attityder till: Oberoende 329 Attityder till: Familjegemenskap 330 Attityder till: Naturen 331 Attityder till: Karriären 332 Attityder till: Kvinnans plats 333 Attityder till: Priser 334 Attityder till: Städning 335 Attityder till: Barn 336 Attityder till: Rent i huset 337 Attityder till: Arbetet 338 Attityder till: Förenklingar 339 Attityder till: Annorlunda mat 340 Attityder till: Impulsköp 341 Attityder till: Titta i affärer 342 Attityder till: Kvalitetsvaror 343 Attityder till: Köpa-Sälja 344 Attityder till: Matlagning 345 Attityder till: Fester 346 Attityder till: Fritiden 347 Attityder till: Fritiden 348 Attityder till: Tuggummituggande 349 Attityder till: Religiösa frågor 350 Attityder till: Åsikter 351 Attityder till: Avkoppling 352 Attityder till: Pengar 353 Attityder till: Levnadsstandard 354 Attityder till: Bilar 355 Attityder till: Alkohol 356 Attityder till: Ansvar 357 Attityder till: Föreningar 358 Attityder till: Otrohet 359 Attityder till: Alkohol 360 Attityder till: Veckotidningar 361 Attityder till: Framtiden 362 Attityder till: Fester 363 Attityder till: Brottslingar 364 Attityder till: Lyx 365 Attityder till: Risker 366 Attityder till: Kärnkraftverk 367 Attityder till: Porrtidningar 368 Attityder till: Snygga kläder 369 Attityder till: Örtmediciner 370 Attityder till: proffsboxning Medlemskap 371 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i olika affärer 372 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs 373 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0017              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0017


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. NOVEMBER 1983
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1616 188
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=93 Regionskod Faktiska värdet är kodat. Kod: 93 Frek: 1 Valid-n=1803 Min=0 Max=92 Mean=28.9 St.Dev=21.1
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 2 MD=10 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Kod: 10 Frek: 4 Valid-n=1800 Min=0 Max=9 Mean=3.0 St.Dev=3.4
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 19 width 2 MD=72 or GE 73 Födelseår Faktiska värdet är kodat. Kod: 72 73 Frek: 1 1 Valid-n=1802 Min=0 Max=71 Mean=35.2 St.Dev=15.4
VAR 10 KÖN Loc 21 width 1 MD=2 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 901 0. Man 903 1. Kvinna 2. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 22 width 2 MD=11 F.1b. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 125 00. 19 år och yngre 164 01. 20-24 år 198 02. 25-29 år 184 03. 30-34 år 172 04. 35-39 år 180 05. 40-44 år 145 06. 45-49 år 156 07. 50-54 år 206 08. 55-59 år 143 09. 60-64 år 131 10. 65 år och äldre 11. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 24 width 1 MD=3 F.1c. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 399 0. Ogift 1266 1. Gift eller sammanboende 132 2. Änka/änkling/frånskild 7 3. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSSTATUS Loc 25 width 1 MD=5 F.1d. Är Du själv: <Se F.1 för fullständig frågetext> 615 0. Husfar 710 1. Husmor 187 2. Son/dotter 44 3. Annan hushållsmedlem 198 4. Ensamboende 50 5. Ej svar
VAR 14 YRKE Loc 26 width 1 MD=6 F.1e. Förvärvsarbete/sysselsättning <Se F.1 för fullständig frågetext> 928 0. Förvärvsarbete,heltid 317 1. Förvärvsarbete,deltid 183 2. Hemmafru 140 3. Studerande 178 4. Pensionär 53 5. Annan sysselsättning 5 6. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 27 width 1 MD=5 F.1f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 814 0. Folkskola 277 1. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 204 2. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 278 3. Gymnasium eller motsvarande 202 4. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 29 5. Ej svar
VAR 16 ORTSTORLEK Loc 28 width 1 MD=8 F.1g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 99 0. Under 200 invånare 207 1. 200-1.999 176 2. 2.000-4.999 164 3. 5.000-9.999 230 4. 10.000-24.999 231 5. 25.000-49.999 205 6. 50.000-99.999 390 7. 100.000 och däröver 102 8. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 29 width 1 MD=7 F.1h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 210 0. Insatslägenhet 574 1. Hyrd lägenhet 770 2. Egen villa/radhus 53 3. Hyrd villa/radhus 129 4. Jordbruksfastighet 23 5. Inneboende 37 6. Annan bostadsform 8 7. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 30 width 1 MD=5 F.1i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 336 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 326 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 227 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 182 3. Gör mer än hälften av alla inköp 732 4. Gör alla eller nästan alla inköp 1 5. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 31 width 2 MD=10 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 10 Frek: 1677 122 2 3
VAR 20 2-6 ÅR Loc 33 width 2 MD=10 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 10 Frek: 1511 246 38 6 3
VAR 21 7-10 ÅR Loc 35 width 2 MD=10 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 10 Frek: 1514 252 33 1 1 3
VAR 22 11-14 ÅR Loc 37 width 2 MD=10 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 10 Frek: 1443 297 57 3 1 3
VAR 23 15-19 ÅR Loc 39 width 2 MD=10 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 6 10 Frek: 1378 321 93 8 1 3
VAR 24 20-67 ÅR Loc 41 width 2 MD=10 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 10 Frek: 62 314 1203 182 33 4 3 3
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 43 width 2 MD=10 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 10 Frek: 1658 102 38 2 1 3
VAR 26 TOTALANTAL Loc 45 width 2 MD=10 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> 01. . . 09. 9 Group Title: 7 00. 0 Felstansat 3 10. Odokumenterad kod Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 7 210 567 388 405 166 43 9 4 2 3
VAR 27 PERSONLIG INKOMST Loc 47 width 1 MD=7 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 229 0. Under 10.000 378 1. 10.000-30.000 426 2. 30.000-50.000 487 3. 50.000-70.000 141 4. 70.000-90.000 34 5. 90.000-110.000 29 6. Över 110.000 80 7. Ej svar
VAR 28 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 48 width 1 MD=7 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 10 0. Under 10.000 116 1. 10.000-30.000 240 2. 30.000-50.000 351 3. 50.000-70.000 303 4. 70.000-90.000 275 5. 90.000-110.000 324 6. Över 110.000 185 7. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 49 width 1 MD=2 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1147 0. Ja 445 1. Nej 212 2. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL Loc 50 width 1 MD=5 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5a. I hushållet finns:...st personbilar Faktiska värdet är kodat. Kod: 5 Frek: 7 Valid-n=1797 Min=0 Max=4 Mean=1.0 St.Dev=0.7
VAR 31 FINNS:HUSVAGN Loc 51 width 1 MD=2 F.5b. I hushållet finns:husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 1711 0. Finns ej 86 1. Finns 7 2. Ej svar
VAR 32 FINNS:FRITIDSHUS Loc 52 width 1 MD=2 F.5c. I hushållet finns:fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 1367 0. Finns ej 430 1. Finns 7 2. Ej svar
VAR 33 FINNS:RODDBÅT/EKA/LIKN. Loc 53 width 1 MD=2 F.5d. I hushållet finns:roddbåt/eka/el.likn. <Se F.5 för fullständig frågetext> 1469 0. Finns ej 328 1. Finns 7 2. Ej svar
VAR 34 FINNS:MOTORBÅT Loc 54 width 1 MD=2 F.5e. I hushållet finns:motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1580 0. Finns ej 217 1. Finns 7 2. Ej svar
VAR 35 FINNS:SEGELBÅT Loc 55 width 1 MD=2 F.5f. I hushållet finns:segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1735 0. Finns ej 62 1. Finns 7 2. Ej svar
VAR 36 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 56 width 1 MD=2 F.5g. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 765 0. Finns ej 1032 1. Finns 7 2. Ej svar
VAR 37 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 57 width 1 MD=2 F.5h. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1247 0. Finns ej 550 1. Finns 7 2. Ej svar
VAR 38 FINNS:FILMKAMERA Loc 58 width 1 MD=2 F.5i. I hushållet finns:filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1370 0. Finns ej 427 1. Finns 7 2. Ej svar
VAR 39 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 59 width 1 MD=2 F.5j. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1413 0. Finns ej 384 1. Finns 7 2. Ej svar
VAR 40 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 60 width 1 MD=2 F.5k. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1430 0. Finns ej 367 1. Finns 7 2. Ej svar
VAR 41 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 61 width 1 MD=2 F.5l. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1055 0. Finns ej 742 1. Finns 7 2. Ej svar
VAR 42 FINNS:SVART-VIT TV Loc 62 width 1 MD=2 F.5m. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 862 0. Finns ej 935 1. Finns 7 2. Ej svar
VAR 43 FINNS:FÄRG-TV Loc 63 width 1 MD=2 F.5n. I hushållet finns:färg-tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 483 0. Finns ej 1314 1. Finns 7 2. Ej svar
VAR 44 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 64 width 1 MD=2 F.5o. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 279 0. Finns ej 1518 1. Finns 7 2. Ej svar
VAR 45 FINNS:DISKMASKIN Loc 65 width 1 MD=2 F.5p. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1279 0. Finns ej 518 1. Finns 7 2. Ej svar
VAR 46 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 66 width 1 MD=2 F.5q. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 540 0. Finns ej 1257 1. Finns 7 2. Ej svar
VAR 47 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=2 F.5r. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 590 0. Finns ej 1207 1. Finns 7 2. Ej svar
VAR 48 FINNS:MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 68 width 1 MD=2 F.5s. I hushållet finns:motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1180 0. Finns ej 617 1. Finns 7 2. Ej svar
VAR 49 FINNS:SPISFLÄKT Loc 69 width 1 MD=2 F.5t. I hushållet finns:spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 705 0. Finns ej 1092 1. Finns 7 2. Ej svar
VAR 50 FINNS:HUND Loc 70 width 1 MD=2 F.5u. I hushållet finns:hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 1427 0. Finns ej 370 1. Finns 7 2. Ej svar
VAR 51 FINNS:KATT Loc 71 width 1 MD=2 F.5v. I hushållet finns:katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1506 0. Finns ej 286 1. Finns 12 2. Ej svar
VAR 52 AVSER ATT KÖPA1 Loc 72 width 2 MD=11 F.6. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a. Första understrykningen 171 00. Fabriksny bil 388 01. Begagnad bil 40 02. Moped 7 03. Nytt fritidshus 15 04. Begagnat fritidshus 35 05. Ny villa 19 06. Begagnad villa 70 07. Köksfläkt 53 08. Elektrisk spis 39 09. Diskmaskin 485 10. Ej svar på fråga 6 482 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 53 AVSER ATT KÖPA1 Loc 74 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6b. Andra understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 10 01. Begagnad bil 39 02. Moped 3 03. Nytt fritidshus 5 04. Begagnat fritidshus 25 05. Ny villa 29 06. Begagnad villa 49 07. Köksfläkt 52 08. Elektrisk spis 42 09. Diskmaskin 485 10. Ej svar på fråga 6 583 00. Frågan ej tillämplig 482 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 54 AVSER ATT KÖPA1 Loc 76 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6c. Tredje understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 6 05. Ny villa 3 06. Begagnad villa 14 07. Köksfläkt 25 08. Elektrisk spis 28 09. Diskmaskin 485 10. Ej svar på fråga 6 760 00. Frågan ej tillämplig 482 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 55 AVSER ATT KÖPA1 Loc 78 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6d. Fjärde understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 3 07. Köksfläkt 8 08. Elektrisk spis 12 09. Diskmaskin 485 10. Ej svar på fråga 6 813 00. Frågan ej tillämplig 482 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 56 AVSER ATT KÖPA1 Loc 80 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6e. Femte understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 07. Köksfläkt 4 08. Elektrisk spis 7 09. Diskmaskin 485 10. Ej svar på fråga 6 826 00. Frågan ej tillämplig 482 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 57 AVSER ATT KÖPA2 Loc 82 width 2 MD=11 F.7. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.7a. Första understrykningen 178 00. Tvättmaskin 68 01. Frysbox 57 02. Frysskåp 114 03. Fiskeutrustning 128 04. Elektrisk rakapparat 39 05. Skrivmaskin 49 06. Stillbildskamera 28 07. Filmkamera 16 08. Projektor 42 09. Elektrisk symaskin 603 10. Ej svar på fråga 7 482 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 58 AVSER ATT KÖPA2 Loc 84 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7b. Andra understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 25 01. Frysbox 21 02. Frysskåp 28 03. Fiskeutrustning 59 04. Elektrisk rakapparat 25 05. Skrivmaskin 32 06. Stillbildskamera 22 07. Filmkamera 23 08. Projektor 23 09. Elektrisk symaskin 603 10. Ej svar på fråga 7 461 00. Frågan ej tillämplig 482 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 59 AVSER ATT KÖPA2 Loc 86 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7c. Tredje understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 8 02. Frysskåp 4 03. Fiskeutrustning 10 04. Elektrisk rakapparat 9 05. Skrivmaskin 10 06. Stillbildskamera 11 07. Filmkamera 14 08. Projektor 12 09. Elektrisk symaskin 603 10. Ej svar på fråga 7 641 00. Frågan ej tillämplig 482 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 60 AVSER ATT KÖPA2 Loc 88 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7d. Fjärde understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 2 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Skrivmaskin 2 06. Stillbildskamera 3 07. Filmkamera 10 08. Projektor 4 09. Elektrisk symaskin 603 10. Ej svar på fråga 7 697 00. Frågan ej tillämplig 482 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 61 AVSER ATT KÖPA2 Loc 90 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7e. Femte understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Skrivmaskin 06. Stillbildskamera 07. Filmkamera 2 08. Projektor 1 09. Elektrisk symaskin 603 10. Ej svar på fråga 7 715 00. Frågan ej tillämplig 482 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 62 AVSER ATT KÖPA3 Loc 92 width 2 MD=11 F.8. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.8a. Första understrykningen 179 00. Transistorradio 15 01. Husvagn 154 02. Stereoanläggning 23 03. Svart/vit tv 168 04. Färg-tv 94 05. Elektrisk kaffebryggare 49 06. Motorgräsklippare 76 07. Dammsugare 20 08. Motorbåt 9 09. Segelbåt 535 10. Ej svar på fråga 8 482 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 63 AVSER ATT KÖPA3 Loc 94 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8b. Andra understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 2 01. Husvagn 27 02. Stereoanläggning 10 03. Svart/vit tv 52 04. Färg-tv 46 05. Elektrisk kaffebryggare 37 06. Motorgräsklippare 71 07. Dammsugare 12 08. Motorbåt 11 09. Segelbåt 535 10. Ej svar på fråga 8 519 00. Frågan ej tillämplig 482 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 64 AVSER ATT KÖPA3 Loc 96 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8c. Tredje understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 2 03. Svart/vit tv 6 04. Färg-tv 14 05. Elektrisk kaffebryggare 5 06. Motorgräsklippare 38 07. Dammsugare 6 08. Motorbåt 1 09. Segelbåt 535 10. Ej svar på fråga 8 715 00. Frågan ej tillämplig 482 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 65 AVSER ATT KÖPA3 Loc 98 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8d. Fjärde understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 04. Färg-tv 2 05. Elektrisk kaffebryggare 2 06. Motorgräsklippare 9 07. Dammsugare 3 08. Motorbåt 4 09. Segelbåt 535 10. Ej svar på fråga 8 767 00. Frågan ej tillämplig 482 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 66 AVSER ATT KÖPA3 Loc 100 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8e. Femte understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 04. Färg-tv 05. Elektrisk kaffebryggare 1 06. Motorgräsklippare 1 07. Dammsugare 1 08. Motorbåt 09. Segelbåt 535 10. Ej svar på fråga 8 784 00. Frågan ej tillämplig 482 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 67 ALKOHOLVANOR Loc 102 width 1 MD=0 F.9. Hur skulle Du vilja beteckna Ditt eget nuvarande bruk av alkohol? Med alkoholhaltiga drycker avses öl klass II(folköl), starköl, vin och sprit. Markera med ett kryss! FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Avstår helt 2. Mycket måttligt bruk 3. Ganska måttligt bruk 4. Dricker ungefär vad jag tål 5. Dricker egentligen mer än jag tål 6. Tveksam, vet ej 1804 0. Odokumenterad kod
VAR 68 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 103 width 1 F.10. Är Du medlem i någon förening eller klubb? Iså fall vilken eller vilka? F.10a. Första krysset FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1804 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 69 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 104 width 1 F.10b. Andra krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1804 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 70 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 105 width 1 F.10c. Tredje krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1804 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 71 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 106 width 1 F.10d. Fjärde krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1804 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 72 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 107 width 1 F.10e. Femte krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1804 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 73 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 108 width 1 F.10f. Sjätte krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1804 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 74 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 109 width 1 F.10g. Sjunde krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1804 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 75 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 110 width 1 F.10h. Åttonde krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1804 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 76 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 111 width 1 MD=8 F.11. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.11.1. Miljövårdsfrågor 22 1. Mycket ointresserad 37 2. Ganska ointresserad 66 3. Något ointresserad 72 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 559 5. Något intresserad 644 6. Ganska intresserad 376 7. Mycket intresserad 28 8. Ej svar
VAR 77 HÄLSONYTTIG MAT Loc 112 width 1 MD=8 F.11.2. Hälsonyttig mat <Se F.11 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 82 3. Något ointresserad 95 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 502 5. Något intresserad 556 6. Ganska intresserad 420 7. Mycket intresserad 29 8. Ej svar
VAR 78 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 113 width 1 MD=8 F.11.3. Sjukdomar och hälsa <Se F.11 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket ointresserad 37 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 106 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 464 5. Något intresserad 583 6. Ganska intresserad 469 7. Mycket intresserad 38 8. Ej svar
VAR 79 BANTNINGSTIPS Loc 114 width 1 MD=8 F.11.4. Bantningstips <Se F.11 för fullständig frågetext> 530 1. Mycket ointresserad 227 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 148 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 401 5. Något intresserad 186 6. Ganska intresserad 128 7. Mycket intresserad 49 8. Ej svar
VAR 80 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 115 width 1 MD=8 F.11.5. Hushålla ekonomiskt <Se F.11 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket ointresserad 37 2. Ganska ointresserad 54 3. Något ointresserad 76 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 354 5. Något intresserad 582 6. Ganska intresserad 635 7. Mycket intresserad 35 8. Ej svar
VAR 81 POLITIK Loc 116 width 1 MD=8 F.11.6. Politik <Se F.11 för fullständig frågetext> 119 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 81 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 622 5. Något intresserad 488 6. Ganska intresserad 225 7. Mycket intresserad 33 8. Ej svar
VAR 82 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 117 width 1 MD=8 F.11.7. Sociala rättigheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 122 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 586 5. Något intresserad 533 6. Ganska intresserad 323 7. Mycket intresserad 37 8. Ej svar
VAR 83 SKATTEFRÅGOR Loc 118 width 1 MD=8 F.11.8. Skattefrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 143 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 511 5. Något intresserad 525 6. Ganska intresserad 346 7. Mycket intresserad 47 8. Ej svar
VAR 84 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 119 width 1 MD=8 F.11.9. Samlevnadsfrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket ointresserad 72 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 245 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 561 5. Något intresserad 447 6. Ganska intresserad 252 7. Mycket intresserad 52 8. Ej svar
VAR 85 VIDAREUTBILDNING Loc 120 width 1 MD=8 F.11.10. Vidareutbildning <Se F.11 för fullständig frågetext> 123 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 224 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 543 5. Något intresserad 387 6. Ganska intresserad 240 7. Mycket intresserad 41 8. Ej svar
VAR 86 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 121 width 1 MD=8 F.11.11. Religions-och trosfrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> 405 1. Mycket ointresserad 207 2. Ganska ointresserad 219 3. Något ointresserad 215 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 384 5. Något intresserad 195 6. Ganska intresserad 140 7. Mycket intresserad 39 8. Ej svar
VAR 87 ARBETSMARKNADEN Loc 122 width 1 MD=8 F.11.12. Arbetsmarknaden <Se F.11 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 101 3. Något ointresserad 144 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 559 5. Något intresserad 520 6. Ganska intresserad 333 7. Mycket intresserad 50 8. Ej svar
VAR 88 VILLA/EGET HEM Loc 123 width 1 MD=8 F.11.13. Villa/eget hem <Se F.11 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket ointresserad 55 2. Ganska ointresserad 56 3. Något ointresserad 118 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 248 5. Något intresserad 455 6. Ganska intresserad 752 7. Mycket intresserad 48 8. Ej svar
VAR 89 FRITIDSHUS Loc 124 width 1 MD=8 F.11.14. Fritidshus <Se F.11 för fullständig frågetext> 249 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 255 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 336 5. Något intresserad 282 6. Ganska intresserad 358 7. Mycket intresserad 55 8. Ej svar
VAR 90 PERSONBILAR Loc 125 width 1 MD=8 F.11.15. Personbilar <Se F.11 för fullständig frågetext> 174 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 125 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 523 5. Något intresserad 426 6. Ganska intresserad 297 7. Mycket intresserad 42 8. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 126 width 1 MD=8 F.11.16. Heminredning <Se F.11 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 109 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 466 5. Något intresserad 537 6. Ganska intresserad 462 7. Mycket intresserad 29 8. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 127 width 1 MD=8 F.11.17. Modenyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 255 1. Mycket ointresserad 200 2. Ganska ointresserad 179 3. Något ointresserad 142 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 533 5. Något intresserad 294 6. Ganska intresserad 162 7. Mycket intresserad 39 8. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 128 width 1 MD=8 F.11.18. Matvarunyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 133 1. Mycket ointresserad 177 2. Ganska ointresserad 203 3. Något ointresserad 179 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 492 5. Något intresserad 364 6. Ganska intresserad 212 7. Mycket intresserad 44 8. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 129 width 1 MD=8 F.11.19. Barnavård <Se F.11 för fullständig frågetext> 149 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 229 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 461 5. Något intresserad 383 6. Ganska intresserad 307 7. Mycket intresserad 51 8. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 130 width 1 MD=8 F.11.20. Skönhetsvård <Se F.11 för fullständig frågetext> 402 1. Mycket ointresserad 200 2. Ganska ointresserad 174 3. Något ointresserad 208 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 467 5. Något intresserad 232 6. Ganska intresserad 83 7. Mycket intresserad 38 8. Ej svar
VAR 96 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 131 width 1 MD=8 F.11.21. Stereoanläggningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 243 1. Mycket ointresserad 154 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 169 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 525 5. Något intresserad 339 6. Ganska intresserad 187 7. Mycket intresserad 36 8. Ej svar
VAR 97 HUSHÅLLSMASKINER Loc 132 width 1 MD=8 F.11.22. Hushållsmaskiner <Se F.11 för fullständig frågetext> 119 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 168 3. Något ointresserad 160 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 605 5. Något intresserad 420 6. Ganska intresserad 183 7. Mycket intresserad 43 8. Ej svar
VAR 98 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 133 width 1 MD=8 F.11.23. Fotoutrustningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 282 1. Mycket ointresserad 177 2. Ganska ointresserad 228 3. Något ointresserad 214 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 519 5. Något intresserad 230 6. Ganska intresserad 105 7. Mycket intresserad 49 8. Ej svar
VAR 99 MOTORCYKLAR Loc 134 width 1 MD=8 F.11.24. Motorcyklar <Se F.11 för fullständig frågetext> 876 1. Mycket ointresserad 153 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 226 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 191 5. Något intresserad 91 6. Ganska intresserad 73 7. Mycket intresserad 48 8. Ej svar
VAR 100 KRUKVÄXTER Loc 135 width 1 MD=8 F.11.25. Krukväxter <Se F.11 för fullständig frågetext> 159 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 118 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 393 5. Något intresserad 466 6. Ganska intresserad 419 7. Mycket intresserad 24 8. Ej svar
VAR 101 MEDEL MOT MJÄLL Loc 136 width 1 MD=8 F.11.26. Medel mot mjäll <Se F.11 för fullständig frågetext> 531 1. Mycket ointresserad 199 2. Ganska ointresserad 148 3. Något ointresserad 304 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 331 5. Något intresserad 138 6. Ganska intresserad 119 7. Mycket intresserad 34 8. Ej svar
VAR 102 HUNDARS SKÖTSEL Loc 137 width 1 MD=8 F.11.27. Hundars skötsel <Se F.11 för fullständig frågetext> 617 1. Mycket ointresserad 145 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 219 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 259 5. Något intresserad 169 6. Ganska intresserad 233 7. Mycket intresserad 37 8. Ej svar
VAR 103 KATTERS SKÖTSEL Loc 138 width 1 MD=8 F.11.28. Katters skötsel <Se F.11 för fullständig frågetext> 758 1. Mycket ointresserad 164 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 246 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 227 5. Något intresserad 116 6. Ganska intresserad 120 7. Mycket intresserad 39 8. Ej svar
VAR 104 MOTIONERA Loc 139 width 1 MD=8 F.11.29. Motionera <Se F.11 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket ointresserad 48 2. Ganska ointresserad 73 3. Något ointresserad 64 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 520 5. Något intresserad 579 6. Ganska intresserad 424 7. Mycket intresserad 33 8. Ej svar
VAR 105 IDROTTA Loc 140 width 1 MD=8 F.11.30. Idrotta <Se F.11 för fullständig frågetext> 235 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 194 3. Något ointresserad 161 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 492 5. Något intresserad 280 6. Ganska intresserad 274 7. Mycket intresserad 40 8. Ej svar
VAR 106 LAGA MAT Loc 141 width 1 MD=8 F.11.31. Laga mat <Se F.11 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 75 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 431 5. Något intresserad 559 6. Ganska intresserad 482 7. Mycket intresserad 19 8. Ej svar
VAR 107 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 142 width 1 MD=8 F.11.32. Pröva nya maträtter <Se F.11 för fullständig frågetext> 95 1. Mycket ointresserad 68 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 98 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 460 5. Något intresserad 492 6. Ganska intresserad 477 7. Mycket intresserad 28 8. Ej svar
VAR 108 BAKA Loc 143 width 1 MD=8 F.11.33. Baka <Se F.11 för fullständig frågetext> 201 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 161 3. Något ointresserad 142 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 354 5. Något intresserad 377 6. Ganska intresserad 419 7. Mycket intresserad 27 8. Ej svar
VAR 109 HA GÄSTER Loc 144 width 1 MD=8 F.11.34. Ha gäster <Se F.11 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket ointresserad 43 2. Ganska ointresserad 76 3. Något ointresserad 84 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 560 5. Något intresserad 631 6. Ganska intresserad 329 7. Mycket intresserad 36 8. Ej svar
VAR 110 KÖRA BIL Loc 145 width 1 MD=8 F.11.35. Köra bil <Se F.11 för fullständig frågetext> 222 1. Mycket ointresserad 52 2. Ganska ointresserad 76 3. Något ointresserad 157 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 331 5. Något intresserad 473 6. Ganska intresserad 458 7. Mycket intresserad 35 8. Ej svar
VAR 111 JOBBA MED BILAR Loc 146 width 1 MD=8 F.11.36. Jobba med bilar <Se F.11 för fullständig frågetext> 615 1. Mycket ointresserad 151 2. Ganska ointresserad 163 3. Något ointresserad 220 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 310 5. Något intresserad 166 6. Ganska intresserad 139 7. Mycket intresserad 40 8. Ej svar
VAR 112 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 147 width 1 MD=8 F.11.37. Arbeta i trädgården <Se F.11 för fullständig frågetext> 182 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 132 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 423 5. Något intresserad 460 6. Ganska intresserad 388 7. Mycket intresserad 28 8. Ej svar
VAR 113 FOTOGRAFERA Loc 148 width 1 MD=8 F.11.38. Fotografera <Se F.11 för fullständig frågetext> 247 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 172 3. Något ointresserad 168 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 612 5. Något intresserad 292 6. Ganska intresserad 157 7. Mycket intresserad 41 8. Ej svar
VAR 114 SMALFILMA Loc 149 width 1 MD=8 F.11.39. Smalfilma <Se F.11 för fullständig frågetext> 531 1. Mycket ointresserad 173 2. Ganska ointresserad 199 3. Något ointresserad 415 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 242 5. Något intresserad 128 6. Ganska intresserad 72 7. Mycket intresserad 44 8. Ej svar
VAR 115 SPORTFISKA Loc 150 width 1 MD=8 F.11.40. Sportfiska <Se F.11 för fullständig frågetext> 558 1. Mycket ointresserad 100 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 216 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 320 5. Något intresserad 233 6. Ganska intresserad 214 7. Mycket intresserad 32 8. Ej svar
VAR 116 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 151 width 1 MD=8 F.11.41. Lyssna på popmusik <Se F.11 för fullständig frågetext> 426 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 163 3. Något ointresserad 79 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 444 5. Något intresserad 267 6. Ganska intresserad 232 7. Mycket intresserad 32 8. Ej svar
VAR 117 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 152 width 1 MD=8 F.11.42. Lyssna på klassisk musik <Se F.11 för fullständig frågetext> 294 1. Mycket ointresserad 172 2. Ganska ointresserad 184 3. Något ointresserad 91 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 543 5. Något intresserad 307 6. Ganska intresserad 176 7. Mycket intresserad 37 8. Ej svar
VAR 118 GÅ PÅ TEATER Loc 153 width 1 MD=8 F.11.43. Gå på teater <Se F.11 för fullständig frågetext> 199 1. Mycket ointresserad 152 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 175 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 547 5. Något intresserad 359 6. Ganska intresserad 182 7. Mycket intresserad 38 8. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 154 width 1 MD=8 F.11.44. Gå på konstutställning <Se F.11 för fullständig frågetext> 367 1. Mycket ointresserad 191 2. Ganska ointresserad 218 3. Något ointresserad 186 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 421 5. Något intresserad 242 6. Ganska intresserad 129 7. Mycket intresserad 50 8. Ej svar
VAR 120 LÄSA BÖCKER Loc 155 width 1 MD=8 F.11.45. Läsa böcker <Se F.11 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 83 3. Något ointresserad 61 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 479 5. Något intresserad 503 6. Ganska intresserad 540 7. Mycket intresserad 19 8. Ej svar
VAR 121 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 156 width 1 MD=8 F.11.46. Läsa populärtidningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 244 1. Mycket ointresserad 158 2. Ganska ointresserad 210 3. Något ointresserad 220 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 552 5. Något intresserad 267 6. Ganska intresserad 101 7. Mycket intresserad 52 8. Ej svar
VAR 122 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 157 width 1 MD=8 F.11.47. Köpa på postorder <Se F.11 för fullständig frågetext> 570 1. Mycket ointresserad 237 2. Ganska ointresserad 223 3. Något ointresserad 204 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 402 5. Något intresserad 100 6. Ganska intresserad 35 7. Mycket intresserad 33 8. Ej svar
VAR 123 SY KLÄDER Loc 158 width 1 MD=8 F.11.48. Sy kläder <Se F.11 för fullständig frågetext> 752 1. Mycket ointresserad 150 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 152 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 267 5. Något intresserad 169 6. Ganska intresserad 139 7. Mycket intresserad 34 8. Ej svar
VAR 124 HANDARBETA Loc 159 width 1 MD=8 F.11.49. Handarbeta <Se F.11 för fullständig frågetext> 608 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 98 3. Något ointresserad 109 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 239 5. Något intresserad 242 6. Ganska intresserad 381 7. Mycket intresserad 29 8. Ej svar
VAR 125 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 160 width 1 MD=8 F.11.50. Träffa nya människor <Se F.11 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket ointresserad 26 2. Ganska ointresserad 75 3. Något ointresserad 88 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 511 5. Något intresserad 611 6. Ganska intresserad 422 7. Mycket intresserad 37 8. Ej svar
VAR 126 SNICKRA Loc 161 width 1 MD=8 F.11.51. Snickra <Se F.11 för fullständig frågetext> 354 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 155 3. Något ointresserad 196 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 385 5. Något intresserad 312 6. Ganska intresserad 250 7. Mycket intresserad 33 8. Ej svar
VAR 127 MÅLA HEMMA Loc 162 width 1 MD=8 F.11.52. Måla hemma <Se F.11 för fullständig frågetext> 197 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 122 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 586 5. Något intresserad 423 6. Ganska intresserad 252 7. Mycket intresserad 33 8. Ej svar
VAR 128 JAGA Loc 163 width 1 MD=8 F.11.53. Jaga <Se F.11 för fullständig frågetext> 1029 1. Mycket ointresserad 96 2. Ganska ointresserad 89 3. Något ointresserad 272 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 111 5. Något intresserad 60 6. Ganska intresserad 102 7. Mycket intresserad 45 8. Ej svar
VAR 129 FRILUFTSLIV Loc 164 width 1 MD=8 F.11.54. Friluftsliv <Se F.11 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket ointresserad 30 2. Ganska ointresserad 67 3. Något ointresserad 80 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 442 5. Något intresserad 586 6. Ganska intresserad 488 7. Mycket intresserad 39 8. Ej svar
VAR 130 ÅKA SLALOM Loc 165 width 1 MD=8 F.11.55. Åka slalom <Se F.11 för fullständig frågetext> 786 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 323 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 194 5. Något intresserad 91 6. Ganska intresserad 122 7. Mycket intresserad 39 8. Ej svar
VAR 131 ÅKA MOTORBÅT Loc 166 width 1 MD=8 F.11.56. Åka motorbåt <Se F.11 för fullständig frågetext> 403 1. Mycket ointresserad 114 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 215 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 427 5. Något intresserad 243 6. Ganska intresserad 224 7. Mycket intresserad 37 8. Ej svar
VAR 132 SEGLA Loc 167 width 1 MD=8 F.11.57. Segla <Se F.11 för fullständig frågetext> 563 1. Mycket ointresserad 151 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 348 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 261 5. Något intresserad 126 6. Ganska intresserad 165 7. Mycket intresserad 41 8. Ej svar
VAR 133 CAMPA Loc 168 width 1 MD=8 F.11.58. Campa <Se F.11 för fullständig frågetext> 358 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 187 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 448 5. Något intresserad 320 6. Ganska intresserad 205 7. Mycket intresserad 38 8. Ej svar
VAR 134 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 169 width 1 MD=8 F.11.59. Semestra utomlands <Se F.11 för fullständig frågetext> 213 1. Mycket ointresserad 91 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 148 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 291 5. Något intresserad 386 6. Ganska intresserad 547 7. Mycket intresserad 43 8. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA I SVERIGE Loc 170 width 1 MD=8 F.11.60. Semestra i Sverige <Se F.11 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket ointresserad 12 2. Ganska ointresserad 35 3. Något ointresserad 43 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 330 5. Något intresserad 634 6. Ganska intresserad 700 7. Mycket intresserad 20 8. Ej svar
VAR 136 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 171 width 1 MD=8 F.11.61. Pröva nya produkter <Se F.11 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 220 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 673 5. Något intresserad 362 6. Ganska intresserad 204 7. Mycket intresserad 37 8. Ej svar
VAR 137 VARA BORTBJUDEN Loc 172 width 1 MD=8 F.11.62. Vara bortbjuden <Se F.11 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket ointresserad 36 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 79 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 546 5. Något intresserad 588 6. Ganska intresserad 371 7. Mycket intresserad 38 8. Ej svar
VAR 138 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 173 width 1 MD=8 F.11.63. Gå på diskotek <Se F.11 för fullständig frågetext> 949 1. Mycket ointresserad 150 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 223 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 167 5. Något intresserad 79 6. Ganska intresserad 63 7. Mycket intresserad 43 8. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 174 width 1 MD=8 F.11.64. Gå på restaurang <Se F.11 för fullständig frågetext> 191 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 116 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 597 5. Något intresserad 455 6. Ganska intresserad 178 7. Mycket intresserad 36 8. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 175 width 1 MD=8 F.11.65. Gå på kvällskurser <Se F.11 för fullständig frågetext> 236 1. Mycket ointresserad 140 2. Ganska ointresserad 192 3. Något ointresserad 231 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 534 5. Något intresserad 295 6. Ganska intresserad 144 7. Mycket intresserad 32 8. Ej svar
VAR 141 KLÄDER Loc 176 width 2 MD=10 F.12. Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? F.12a. Kläder till Dig själv 7 01. 0 kronor 17 02. Under 100 kronor 141 03. 101-300 kronor 312 04. 301-500 kronor 377 05. 501-800 kronor 365 06. 801-1000 kronor 291 07. 1001-1500 kronor 164 08. 1501-2000 kronor 107 09. Över 2000 kronor 23 10. Ej svar
VAR 142 SPORTUTRUSTNING Loc 178 width 2 MD=10 F.12b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.12 för fullständig frågetext> 587 01. 0 kronor 436 02. Under 100 kronor 422 03. 101-300 kronor 164 04. 301-500 kronor 74 05. 501-800 kronor 32 06. 801-1000 kronor 19 07. 1001-1500 kronor 6 08. 1501-2000 kronor 16 09. Över 2000 kronor 48 10. Ej svar
VAR 143 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 180 width 2 MD=10 F.12c. Kosmetika/skönhetsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 525 01. 0 kronor 715 02. Under 100 kronor 387 03. 101-300 kronor 88 04. 301-500 kronor 21 05. 501-800 kronor 12 06. 801-1000 kronor 2 07. 1001-1500 kronor 1 08. 1501-2000 kronor 09. Över 2000 kronor 53 10. Ej svar
VAR 144 NÖJEN Loc 182 width 2 MD=10 F.12d. Nöjen <Se F.12 för fullständig frågetext> 105 01. 0 kronor 289 02. Under 100 kronor 463 03. 101-300 kronor 345 04. 301-500 kronor 169 05. 501-800 kronor 121 06. 801-1000 kronor 79 07. 1001-1500 kronor 52 08. 1501-2000 kronor 116 09. Över 2000 kronor 65 10. Ej svar
VAR 145 UTLANDSRESOR Loc 184 width 2 MD=10 F.12e. Utlandsresor under fritiden <Se F.12 för fullständig frågetext> 901 01. 0 kronor 41 02. Under 100 kronor 41 03. 101-300 kronor 50 04. 301-500 kronor 65 05. 501-800 kronor 95 06. 801-1000 kronor 116 07. 1001-1500 kronor 148 08. 1501-2000 kronor 292 09. Över 2000 kronor 55 10. Ej svar
VAR 146 BÖCKER Loc 186 width 2 MD=10 F.12f. Böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 331 01. 0 kronor 547 02. Under 100 kronor 468 03. 101-300 kronor 223 04. 301-500 kronor 96 05. 501-800 kronor 50 06. 801-1000 kronor 28 07. 1001-1500 kronor 8 08. 1501-2000 kronor 4 09. Över 2000 kronor 49 10. Ej svar
VAR 147 TOBAK Loc 188 width 2 MD=10 F.12g. Tobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 1004 01. 0 kronor 69 02. Under 100 kronor 81 03. 101-300 kronor 100 04. 301-500 kronor 112 05. 501-800 kronor 82 06. 801-1000 kronor 86 07. 1001-1500 kronor 90 08. 1501-2000 kronor 142 09. Över 2000 kronor 38 10. Ej svar
VAR 148 VIN OCH SPRIT Loc 190 width 2 MD=10 F.12h. Vin och sprit <Se F.12 för fullständig frågetext> 378 01. 0 kronor 276 02. Under 100 kronor 353 03. 101-300 kronor 244 04. 301-500 kronor 177 05. 501-800 kronor 110 06. 801-1000 kronor 100 07. 1001-1500 kronor 55 08. 1501-2000 kronor 72 09. Över 2000 kronor 39 10. Ej svar
VAR 149 ICA Loc 192 width 2 F.13. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Livsmedelsbutiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.13a. Hur ofta besöker Du ICA? 139 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 54 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 144 06. 1 gång per månad 162 07. 2 gånger per månad 138 08. 3 gånger per månad 331 09. 1 gång per vecka 277 10. 2 gånger per vecka 194 11. 3 gånger per vecka 88 12. 4 gånger per vecka 62 13. 5 gånger per vecka 28 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka
VAR 150 KONSUM Loc 194 width 2 F.13b. Hur ofta besöker Du Konsum? <Se F.13 för fullständig frågetext> 293 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 56 02. 2 gånger per år 75 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 62 05. 2 gånger per kvartal 185 06. 1 gång per månad 139 07. 2 gånger per månad 128 08. 3 gånger per månad 255 09. 1 gång per vecka 194 10. 2 gånger per vecka 121 11. 3 gånger per vecka 76 12. 4 gånger per vecka 68 13. 5 gånger per vecka 23 14. 6 gånger per vecka 13 15. 7 gånger per vecka
VAR 151 VIVO Loc 196 width 2 F.13c. Hur ofta besöker Du Vivo? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1074 00. Aldrig 88 01. 1 gång per år 70 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 107 06. 1 gång per månad 52 07. 2 gånger per månad 44 08. 3 gånger per månad 99 09. 1 gång per vecka 32 10. 2 gånger per vecka 28 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 152 FAVÖR Loc 198 width 2 F.13d. Hur ofta besöker Du Favör? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1250 00. Aldrig 84 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 61 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 98 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 43 09. 1 gång per vecka 19 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 153 ANNAN BUTIK Loc 200 width 2 F.13e. Hur ofta besöker Du annan butik? <Se F.13 för fullständig frågetext> 595 00. Aldrig 68 01. 1 gång per år 74 02. 2 gånger per år 102 03. 3 gånger per år 98 04. 1 gång per kvartal 75 05. 2 gånger per kvartal 166 06. 1 gång per månad 125 07. 2 gånger per månad 134 08. 3 gånger per månad 188 09. 1 gång per vecka 83 10. 2 gånger per vecka 51 11. 3 gånger per vecka 18 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka
VAR 154 DOMUS LIVSMEDEL Loc 202 width 2 F.13f. Hur ofta besöker Du Domus livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 471 00. Aldrig 82 01. 1 gång per år 71 02. 2 gånger per år 82 03. 3 gånger per år 131 04. 1 gång per kvartal 92 05. 2 gånger per kvartal 206 06. 1 gång per månad 142 07. 2 gånger per månad 104 08. 3 gånger per månad 208 09. 1 gång per vecka 96 10. 2 gånger per vecka 57 11. 3 gånger per vecka 29 12. 4 gånger per vecka 26 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 155 EPA LIVSMEDEL Loc 204 width 2 F.13g. Hur ofta besöker Du Epa livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 878 00. Aldrig 139 01. 1 gång per år 93 02. 2 gånger per år 97 03. 3 gånger per år 121 04. 1 gång per kvartal 72 05. 2 gånger per kvartal 163 06. 1 gång per månad 71 07. 2 gånger per månad 58 08. 3 gånger per månad 72 09. 1 gång per vecka 16 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 156 NK LIVSMEDEL Loc 206 width 2 F.13h. Hur ofta besöker Du NK livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1508 00. Aldrig 103 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 35 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 15 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 157 TEMPO LIVSMEDEL Loc 208 width 2 F.13i. Hur ofta besöker Du Tempo livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 899 00. Aldrig 115 01. 1 gång per år 85 02. 2 gånger per år 74 03. 3 gånger per år 98 04. 1 gång per kvartal 67 05. 2 gånger per kvartal 150 06. 1 gång per månad 79 07. 2 gånger per månad 68 08. 3 gånger per månad 101 09. 1 gång per vecka 33 10. 2 gånger per vecka 19 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 158 ÅHLENS LIVSMEDEL Loc 210 width 2 F.13j. Hur ofta besöker Du Åhlens livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1385 00. Aldrig 90 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 45 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 57 06. 1 gång per månad 29 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 24 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 159 OBS LIVSMEDEL Loc 212 width 2 F.13k. Hur ofta besöker Du Obs livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1153 00. Aldrig 142 01. 1 gång per år 80 02. 2 gånger per år 51 03. 3 gånger per år 103 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 104 06. 1 gång per månad 38 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 51 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 160 B&W LIVSMEDEL Loc 214 width 2 F.13l. Hur ofta besöker Du B&W livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1137 00. Aldrig 130 01. 1 gång per år 97 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 102 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 93 06. 1 gång per månad 45 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 43 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 161 DOMUS Loc 216 width 2 MD=16 F.14. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Varuhus och stormarknader(ej livsmedelsavd.) Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr per vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.14a. Hur ofta besöker Du Domus? 314 00. Aldrig 92 01. 1 gång per år 94 02. 2 gånger per år 133 03. 3 gånger per år 155 04. 1 gång per kvartal 118 05. 2 gånger per kvartal 280 06. 1 gång per månad 175 07. 2 gånger per månad 134 08. 3 gånger per månad 177 09. 1 gång per vecka 66 10. 2 gånger per vecka 30 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 162 EPA Loc 218 width 2 F.14b. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.14 för fullständig frågetext> 661 00. Aldrig 122 01. 1 gång per år 134 02. 2 gånger per år 135 03. 3 gånger per år 153 04. 1 gång per kvartal 93 05. 2 gånger per kvartal 200 06. 1 gång per månad 118 07. 2 gånger per månad 74 08. 3 gånger per månad 77 09. 1 gång per vecka 20 10. 2 gånger per vecka 14 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 163 NK Loc 220 width 2 F.14c. Hur ofta besöker Du NK? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1190 00. Aldrig 148 01. 1 gång per år 80 02. 2 gånger per år 68 03. 3 gånger per år 87 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 81 06. 1 gång per månad 31 07. 2 gånger per månad 39 08. 3 gånger per månad 17 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 164 TEMPO Loc 222 width 2 F.14d. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.14 för fullständig frågetext> 677 00. Aldrig 133 01. 1 gång per år 116 02. 2 gånger per år 98 03. 3 gånger per år 133 04. 1 gång per kvartal 92 05. 2 gånger per kvartal 180 06. 1 gång per månad 124 07. 2 gånger per månad 84 08. 3 gånger per månad 109 09. 1 gång per vecka 23 10. 2 gånger per vecka 18 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 165 ÅHLENS Loc 224 width 2 F.14e. Hur ofta besöker Du Åhlens? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1227 00. Aldrig 140 01. 1 gång per år 70 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 80 06. 1 gång per månad 39 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 32 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 166 OBS Loc 226 width 2 F.14f. Hur ofta besöker Du Obs? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1024 00. Aldrig 180 01. 1 gång per år 99 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 105 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 122 06. 1 gång per månad 53 07. 2 gånger per månad 34 08. 3 gånger per månad 46 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 167 B&W Loc 228 width 2 MD=16 F.14g. Hur ofta besöker Du B&W? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1051 00. Aldrig 168 01. 1 gång per år 106 02. 2 gånger per år 85 03. 3 gånger per år 94 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 110 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 37 08. 3 gånger per månad 36 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 168 HENNES/MAURITZ Loc 230 width 2 F.15. Hur ofta Du besöker affärer m.m.Andra butiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.15a. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz? 753 00. Aldrig 170 01. 1 gång per år 152 02. 2 gånger per år 132 03. 3 gånger per år 165 04. 1 gång per kvartal 89 05. 2 gånger per kvartal 159 06. 1 gång per månad 76 07. 2 gånger per månad 49 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka 14 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 169 KAPP-AHL Loc 232 width 2 F.15b. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1046 00. Aldrig 295 01. 1 gång per år 143 02. 2 gånger per år 70 03. 3 gånger per år 93 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 66 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 9 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 170 GULINS Loc 234 width 2 F.15c. Hur ofta besöker Du Gulins? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1250 00. Aldrig 218 01. 1 gång per år 75 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 95 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 42 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 171 IKEA Loc 236 width 2 MD=16 F.15d. Hur ofta besöker Du Ikea? <Se F.15 för fullständig frågetext> 799 00. Aldrig 514 01. 1 gång per år 194 02. 2 gånger per år 120 03. 3 gånger per år 94 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 24 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 172 ÅHLBERGS Loc 238 width 2 F.15e. Hur ofta besöker Du Åhlbergs? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1600 00. Aldrig 129 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 173 BRODDMANS Loc 240 width 2 F.15f. Hur ofta besöker Du Broddmans? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1540 00. Aldrig 105 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 19 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 174 DALER Loc 242 width 2 F.15g. Hur ofta besöker Du Daler? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1672 00. Aldrig 79 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 17 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 175 JÄRNIA Loc 244 width 2 F.15h. Hur ofta besöker Du Järnia? <Se F.15 för fullständig frågetext> 698 00. Aldrig 213 01. 1 gång per år 183 02. 2 gånger per år 155 03. 3 gånger per år 163 04. 1 gång per kvartal 91 05. 2 gånger per kvartal 137 06. 1 gång per månad 67 07. 2 gånger per månad 54 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 176 FÄRGSAM Loc 246 width 2 F.15i. Hur ofta besöker Du Färgsam? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1370 00. Aldrig 115 01. 1 gång per år 76 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 9 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 177 PRESSBYRÅN Loc 248 width 2 F.15j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.15 för fullständig frågetext> 372 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 95 03. 3 gånger per år 146 04. 1 gång per kvartal 100 05. 2 gånger per kvartal 227 06. 1 gång per månad 131 07. 2 gånger per månad 135 08. 3 gånger per månad 221 09. 1 gång per vecka 100 10. 2 gånger per vecka 71 11. 3 gånger per vecka 36 12. 4 gånger per vecka 23 13. 5 gånger per vecka 16 14. 6 gånger per vecka 22 15. 7 gånger per vecka
VAR 178 ANNAN KIOSK Loc 250 width 2 MD=16 F.15k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.15 för fullständig frågetext> 350 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 72 03. 3 gånger per år 106 04. 1 gång per kvartal 77 05. 2 gånger per kvartal 202 06. 1 gång per månad 120 07. 2 gånger per månad 152 08. 3 gånger per månad 294 09. 1 gång per vecka 151 10. 2 gånger per vecka 73 11. 3 gånger per vecka 58 12. 4 gånger per vecka 30 13. 5 gånger per vecka 16 14. 6 gånger per vecka 40 15. 7 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 179 TOBAKSAFFÄR Loc 252 width 2 F.15l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.15 för fullständig frågetext> 742 00. Aldrig 63 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 97 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 190 06. 1 gång per månad 93 07. 2 gånger per månad 76 08. 3 gånger per månad 181 09. 1 gång per vecka 62 10. 2 gånger per vecka 52 11. 3 gånger per vecka 24 12. 4 gånger per vecka 24 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 17 15. 7 gånger per vecka
VAR 180 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 254 width 2 F.15m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.15 för fullständig frågetext> 372 00. Aldrig 68 01. 1 gång per år 93 02. 2 gånger per år 194 03. 3 gånger per år 212 04. 1 gång per kvartal 146 05. 2 gånger per kvartal 216 06. 1 gång per månad 126 07. 2 gånger per månad 106 08. 3 gånger per månad 76 09. 1 gång per vecka 55 10. 2 gånger per vecka 27 11. 3 gånger per vecka 30 12. 4 gånger per vecka 69 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka
VAR 181 KAFE/KONDITORI Loc 256 width 2 F.15n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.15 för fullständig frågetext> 480 00. Aldrig 110 01. 1 gång per år 142 02. 2 gånger per år 178 03. 3 gånger per år 232 04. 1 gång per kvartal 123 05. 2 gånger per kvartal 212 06. 1 gång per månad 101 07. 2 gånger per månad 66 08. 3 gånger per månad 78 09. 1 gång per vecka 31 10. 2 gånger per vecka 19 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 182 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 258 width 2 F.15o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.15 för fullständig frågetext> 550 00. Aldrig 82 01. 1 gång per år 92 02. 2 gånger per år 158 03. 3 gånger per år 205 04. 1 gång per kvartal 139 05. 2 gånger per kvartal 212 06. 1 gång per månad 117 07. 2 gånger per månad 103 08. 3 gånger per månad 87 09. 1 gång per vecka 31 10. 2 gånger per vecka 18 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 183 BENSINSTATION Loc 260 width 2 F.15p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.15 för fullständig frågetext> 501 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 34 05. 2 gånger per kvartal 107 06. 1 gång per månad 187 07. 2 gånger per månad 138 08. 3 gånger per månad 463 09. 1 gång per vecka 172 10. 2 gånger per vecka 65 11. 3 gånger per vecka 27 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 12 15. 7 gånger per vecka
VAR 184 POSTKONTOR Loc 262 width 2 F.15q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.15 för fullständig frågetext> 89 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 52 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 395 06. 1 gång per månad 354 07. 2 gånger per månad 235 08. 3 gånger per månad 361 09. 1 gång per vecka 110 10. 2 gånger per vecka 28 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 15 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 185 BANKKONTOR Loc 264 width 2 F.15r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.15 för fullständig frågetext> 139 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 126 04. 1 gång per kvartal 84 05. 2 gånger per kvartal 422 06. 1 gång per månad 309 07. 2 gånger per månad 202 08. 3 gånger per månad 255 09. 1 gång per vecka 53 10. 2 gånger per vecka 21 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 186 AFFISCHPELARE Loc 266 width 2 F.16. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.16a. Hur ofta ser Du affischpelare? 550 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 47 03. 3 gånger per år 55 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 156 06. 1 gång per månad 56 07. 2 gånger per månad 59 08. 3 gånger per månad 224 09. 1 gång per vecka 57 10. 2 gånger per vecka 53 11. 3 gånger per vecka 50 12. 4 gånger per vecka 99 13. 5 gånger per vecka 38 14. 6 gånger per vecka 214 15. 7 gånger per vecka
VAR 187 REKLAM PÅ BIO Loc 268 width 2 F.16b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.16 för fullständig frågetext> 894 00. Aldrig 191 01. 1 gång per år 133 02. 2 gånger per år 97 03. 3 gånger per år 104 04. 1 gång per kvartal 97 05. 2 gånger per kvartal 141 06. 1 gång per månad 70 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 188 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 270 width 2 F.16c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.16 för fullständig frågetext> 515 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 73 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 140 06. 1 gång per månad 62 07. 2 gånger per månad 64 08. 3 gånger per månad 188 09. 1 gång per vecka 67 10. 2 gånger per vecka 71 11. 3 gånger per vecka 55 12. 4 gånger per vecka 136 13. 5 gånger per vecka 50 14. 6 gånger per vecka 180 15. 7 gånger per vecka
VAR 189 AFTONBLADET Loc 272 width 2 MD=16 F.17. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.17a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 611 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 77 03. 3 gånger per år 81 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 143 06. 1 gång per månad 75 07. 2 gånger per månad 70 08. 3 gånger per månad 118 09. 1 gång per vecka 82 10. 2 gånger per vecka 71 11. 3 gånger per vecka 51 12. 4 gånger per vecka 37 13. 5 gånger per vecka 251 14. 6 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 190 ARBETET Loc 274 width 2 MD=16 F.17b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1480 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 27 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 45 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 33 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 16 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 67 14. 6 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 191 DAGENS NYHETER Loc 276 width 2 F.17c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.17 för fullständig frågetext> 968 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 57 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 73 06. 1 gång per månad 40 07. 2 gånger per månad 51 08. 3 gånger per månad 116 09. 1 gång per vecka 41 10. 2 gånger per vecka 28 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 30 13. 5 gånger per vecka 193 14. 6 gånger per vecka
VAR 192 EXPRESSEN Loc 278 width 2 MD=16 F.17d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 492 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 72 03. 3 gånger per år 83 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 148 06. 1 gång per månad 99 07. 2 gånger per månad 93 08. 3 gånger per månad 188 09. 1 gång per vecka 108 10. 2 gånger per vecka 92 11. 3 gånger per vecka 42 12. 4 gånger per vecka 33 13. 5 gånger per vecka 238 14. 6 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 193 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 280 width 2 F.17e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1371 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 39 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 164 14. 6 gånger per vecka
VAR 194 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 282 width 2 F.17f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1447 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 41 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 36 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 32 09. 1 gång per vecka 22 10. 2 gånger per vecka 20 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 37 14. 6 gånger per vecka
VAR 195 KVÄLLSPOSTEN Loc 284 width 2 MD=16 F.17g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1419 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 36 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 36 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 47 09. 1 gång per vecka 25 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 44 14. 6 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 196 SVENSKA DAGBLADET Loc 286 width 2 MD=16 F.17h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1377 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 44 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 39 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 36 09. 1 gång per vecka 19 10. 2 gånger per vecka 15 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 83 14. 6 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 197 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 288 width 2 MD=16 F.17i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1571 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 27 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 57 14. 6 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 198 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 290 width 2 F.17j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1714 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 36 14. 6 gånger per vecka
VAR 199 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 292 width 2 F.17k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1735 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 29 14. 6 gånger per vecka
VAR 200 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 294 width 2 F.17l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1707 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 41 14. 6 gånger per vecka
VAR 201 UPSALA NYA TIDNING Loc 296 width 2 F.17m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1691 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 11 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 28 14. 6 gånger per vecka
VAR 202 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 298 width 2 F.17n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1714 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 31 14. 6 gånger per vecka
VAR 203 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 300 width 2 F.17o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1705 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 40 14. 6 gånger per vecka
VAR 204 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 302 width 2 F.18. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.18a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 842 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 113 06. 1 gång per månad 101 07. 2 gånger per månad 56 08. 3 gånger per månad 443 09. 1 gång per vecka
VAR 205 ARBETET(SÖNDAG) Loc 304 width 2 F.18b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1617 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 26 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 85 09. 1 gång per vecka
VAR 206 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 306 width 2 MD=16 F.18c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1210 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 40 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 53 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 36 08. 3 gånger per månad 295 09. 1 gång per vecka 16. Ej svar
VAR 207 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 308 width 2 F.18d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 687 00. Aldrig 42 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 141 06. 1 gång per månad 139 07. 2 gånger per månad 92 08. 3 gånger per månad 480 09. 1 gång per vecka
VAR 208 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 310 width 2 MD=10 F.18e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1466 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 17 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 200 09. 1 gång per vecka 10. Ej svar
VAR 209 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 312 width 2 F.18f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1534 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 86 09. 1 gång per vecka
VAR 210 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 314 width 2 F.18g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1508 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 17 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 118 09. 1 gång per vecka
VAR 211 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 316 width 2 F.18h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1591 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 27 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 100 09. 1 gång per vecka
VAR 212 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 318 width 2 F.18i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1640 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 87 09. 1 gång per vecka
VAR 213 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 320 width 2 F.18j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1758 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka
VAR 214 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 322 width 2 F.18k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1743 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 39 09. 1 gång per vecka
VAR 215 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 324 width 2 F.19. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.19a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1274 00. Aldrig 82 01. 1 gång/år 64 02. 2 gånger/år 60 03. 3 gånger/år 66 04. 1 gång/kvartal 47 05. 2 gånger/kvartal 71 06. 1 gång/månad 40 07. 2 gånger/månad 17 08. 3 gånger/månad 83 09. 1 gång/vecka
VAR 216 LÄSER ALLERS Loc 326 width 2 MD=10 F.19b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.19 för fullständig frågetext> 1017 00. Aldrig 122 01. 1 gång/år 95 02. 2 gånger/år 115 03. 3 gånger/år 84 04. 1 gång/kvartal 54 05. 2 gånger/kvartal 105 06. 1 gång/månad 43 07. 2 gånger/månad 22 08. 3 gånger/månad 147 09. 1 gång/vecka 10. Ej svar
VAR 217 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 328 width 2 F.19c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.19 för fullständig frågetext> 1213 00. Aldrig 103 01. 1 gång/år 68 02. 2 gånger/år 87 03. 3 gånger/år 85 04. 1 gång/kvartal 47 05. 2 gånger/kvartal 87 06. 1 gång/månad 29 07. 2 gånger/månad 21 08. 3 gånger/månad 64 09. 1 gång/vecka
VAR 218 LÄSER FEMINA Loc 330 width 2 F.19d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.19 för fullständig frågetext> 1287 00. Aldrig 92 01. 1 gång/år 62 02. 2 gånger/år 76 03. 3 gånger/år 78 04. 1 gång/kvartal 41 05. 2 gånger/kvartal 78 06. 1 gång/månad 24 07. 2 gånger/månad 17 08. 3 gånger/månad 49 09. 1 gång/vecka
VAR 219 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 332 width 2 F.19e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.19 för fullständig frågetext> 1037 00. Aldrig 66 01. 1 gång/år 65 02. 2 gånger/år 83 03. 3 gånger/år 113 04. 1 gång/kvartal 73 05. 2 gånger/kvartal 163 06. 1 gång/månad 74 07. 2 gånger/månad 46 08. 3 gånger/månad 84 09. 1 gång/vecka
VAR 220 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 334 width 2 MD=10 F.19f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.19 för fullständig frågetext> 1079 00. Aldrig 93 01. 1 gång/år 70 02. 2 gånger/år 77 03. 3 gånger/år 84 04. 1 gång/kvartal 44 05. 2 gånger/kvartal 97 06. 1 gång/månad 53 07. 2 gånger/månad 23 08. 3 gånger/månad 184 09. 1 gång/vecka 10. Ej svar
VAR 221 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 336 width 2 F.19g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1101 00. Aldrig 91 01. 1 gång/år 71 02. 2 gånger/år 73 03. 3 gånger/år 82 04. 1 gång/kvartal 41 05. 2 gånger/kvartal 77 06. 1 gång/månad 55 07. 2 gånger/månad 27 08. 3 gånger/månad 186 09. 1 gång/vecka
VAR 222 LÄSER HUSMODERN Loc 338 width 2 F.19h. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.19 för fullständig frågetext> 1186 00. Aldrig 98 01. 1 gång/år 61 02. 2 gånger/år 81 03. 3 gånger/år 84 04. 1 gång/kvartal 47 05. 2 gånger/kvartal 84 06. 1 gång/månad 38 07. 2 gånger/månad 16 08. 3 gånger/månad 109 09. 1 gång/vecka
VAR 223 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 340 width 2 F.19i. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.19 för fullständig frågetext> 1165 00. Aldrig 101 01. 1 gång/år 85 02. 2 gånger/år 78 03. 3 gånger/år 101 04. 1 gång/kvartal 51 05. 2 gånger/kvartal 100 06. 1 gång/månad 35 07. 2 gånger/månad 22 08. 3 gånger/månad 66 09. 1 gång/vecka
VAR 224 LÄSER ICA-KURIREN Loc 342 width 2 F.19j. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.19 för fullständig frågetext> 1009 00. Aldrig 53 01. 1 gång/år 54 02. 2 gånger/år 75 03. 3 gånger/år 53 04. 1 gång/kvartal 43 05. 2 gånger/kvartal 91 06. 1 gång/månad 38 07. 2 gånger/månad 25 08. 3 gånger/månad 363 09. 1 gång/vecka
VAR 225 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 344 width 2 F.19k. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.19 för fullständig frågetext> 1258 00. Aldrig 54 01. 1 gång/år 60 02. 2 gånger/år 71 03. 3 gånger/år 71 04. 1 gång/kvartal 68 05. 2 gånger/kvartal 83 06. 1 gång/månad 32 07. 2 gånger/månad 20 08. 3 gånger/månad 87 09. 1 gång/vecka
VAR 226 LÄSER LAND Loc 346 width 2 F.19l. Hur ofta läser Du - Land <Se F.19 för fullständig frågetext> 1295 00. Aldrig 36 01. 1 gång/år 30 02. 2 gånger/år 44 03. 3 gånger/år 37 04. 1 gång/kvartal 26 05. 2 gånger/kvartal 46 06. 1 gång/månad 27 07. 2 gånger/månad 16 08. 3 gånger/månad 247 09. 1 gång/vecka
VAR 227 LÄSER LEKTYR Loc 348 width 2 MD=16 F.19m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.19 för fullständig frågetext> 1164 00. Aldrig 55 01. 1 gång/år 53 02. 2 gånger/år 79 03. 3 gånger/år 86 04. 1 gång/kvartal 55 05. 2 gånger/kvartal 135 06. 1 gång/månad 67 07. 2 gånger/månad 35 08. 3 gånger/månad 75 09. 1 gång/vecka 16. Ej svar
VAR 228 LÄSER METALLARBETAREN Loc 350 width 2 F.19n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.19 för fullständig frågetext> 1522 00. Aldrig 13 01. 1 gång/år 17 02. 2 gånger/år 15 03. 3 gånger/år 8 04. 1 gång/kvartal 19 05. 2 gånger/kvartal 51 06. 1 gång/månad 35 07. 2 gånger/månad 13 08. 3 gånger/månad 111 09. 1 gång/vecka
VAR 229 LÄSER MIN VÄRLD Loc 352 width 2 F.19o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.19 för fullständig frågetext> 1487 00. Aldrig 54 01. 1 gång/år 38 02. 2 gånger/år 27 03. 3 gånger/år 21 04. 1 gång/kvartal 22 05. 2 gånger/kvartal 38 06. 1 gång/månad 23 07. 2 gånger/månad 11 08. 3 gånger/månad 83 09. 1 gång/vecka
VAR 230 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 354 width 2 F.19p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.19 för fullständig frågetext> 1641 00. Aldrig 42 01. 1 gång/år 22 02. 2 gånger/år 22 03. 3 gånger/år 19 04. 1 gång/kvartal 16 05. 2 gånger/kvartal 10 06. 1 gång/månad 7 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 19 09. 1 gång/vecka
VAR 231 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 356 width 2 F.19q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.19 för fullständig frågetext> 1309 00. Aldrig 94 01. 1 gång/år 58 02. 2 gånger/år 87 03. 3 gånger/år 64 04. 1 gång/kvartal 38 05. 2 gånger/kvartal 44 06. 1 gång/månad 19 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 85 09. 1 gång/vecka
VAR 232 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 358 width 2 F.19r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1329 00. Aldrig 65 01. 1 gång/år 48 02. 2 gånger/år 59 03. 3 gånger/år 58 04. 1 gång/kvartal 44 05. 2 gånger/kvartal 66 06. 1 gång/månad 43 07. 2 gånger/månad 13 08. 3 gånger/månad 79 09. 1 gång/vecka
VAR 233 LÄSER SE Loc 360 width 2 MD=16 F.19s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.19 för fullständig frågetext> 1170 00. Aldrig 104 01. 1 gång/år 89 02. 2 gånger/år 84 03. 3 gånger/år 104 04. 1 gång/kvartal 62 05. 2 gånger/kvartal 82 06. 1 gång/månad 35 07. 2 gånger/månad 17 08. 3 gånger/månad 55 09. 1 gång/vecka 2 16. Ej svar
VAR 234 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 362 width 2 F.19t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1339 00. Aldrig 77 01. 1 gång/år 41 02. 2 gånger/år 55 03. 3 gånger/år 64 04. 1 gång/kvartal 29 05. 2 gånger/kvartal 58 06. 1 gång/månad 36 07. 2 gånger/månad 21 08. 3 gånger/månad 84 09. 1 gång/vecka
VAR 235 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 364 width 2 F.19u. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.19 för fullständig frågetext> 1549 00. Aldrig 35 01. 1 gång/år 24 02. 2 gånger/år 22 03. 3 gånger/år 43 04. 1 gång/kvartal 11 05. 2 gånger/kvartal 50 06. 1 gång/månad 8 07. 2 gånger/månad 15 08. 3 gånger/månad 47 09. 1 gång/vecka
VAR 236 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 366 width 2 F.19v. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.19 för fullständig frågetext> 1534 00. Aldrig 56 01. 1 gång/år 39 02. 2 gånger/år 43 03. 3 gånger/år 43 04. 1 gång/kvartal 16 05. 2 gånger/kvartal 26 06. 1 gång/månad 9 07. 2 gånger/månad 11 08. 3 gånger/månad 27 09. 1 gång/vecka
VAR 237 LÄSER VECKO-REVYN Loc 368 width 2 MD=16 F.19x. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.19 för fullständig frågetext> 1370 00. Aldrig 86 01. 1 gång/år 54 02. 2 gånger/år 44 03. 3 gånger/år 68 04. 1 gång/kvartal 41 05. 2 gånger/kvartal 66 06. 1 gång/månad 21 07. 2 gånger/månad 11 08. 3 gånger/månad 43 09. 1 gång/vecka 16. Ej svar
VAR 238 LÄSER VI Loc 370 width 2 F.19y. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.19 för fullständig frågetext> 1362 00. Aldrig 48 01. 1 gång/år 30 02. 2 gånger/år 36 03. 3 gånger/år 30 04. 1 gång/kvartal 28 05. 2 gånger/kvartal 51 06. 1 gång/månad 23 07. 2 gånger/månad 12 08. 3 gånger/månad 184 09. 1 gång/vecka
VAR 239 LÄSER ÅRET RUNT Loc 372 width 2 F.19z. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.19 för fullständig frågetext> 881 00. Aldrig 77 01. 1 gång/år 92 02. 2 gånger/år 105 03. 3 gånger/år 114 04. 1 gång/kvartal 80 05. 2 gånger/kvartal 125 06. 1 gång/månad 74 07. 2 gånger/månad 40 08. 3 gånger/månad 216 09. 1 gång/vecka
VAR 240 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 374 width 2 MD= 8 F.20. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.20a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1562 00. aldrig 18 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 8 03. 3 gånger/år 16 04. 1 gång/kvartal 8 05. 2 gånger/kvartal 51 06. 1 gång/månad 136 07. 2 gånger/månad 1 08. Ej svar
VAR 241 LÄSER MOTOR Loc 376 width 2 MD=16 F.20b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.20 för fullständig frågetext> 1462 00. aldrig 47 01. 1 gång/år 41 02. 2 gånger/år 22 03. 3 gånger/år 38 04. 1 gång/kvartal 20 05. 2 gånger/kvartal 67 06. 1 gång/månad 107 07. 2 gånger/månad 16. Ej svar
VAR 242 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 378 width 2 MD=16 F.20c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.20 för fullständig frågetext> 1649 00. aldrig 27 01. 1 gång/år 17 02. 2 gånger/år 8 03. 3 gånger/år 18 04. 1 gång/kvartal 9 05. 2 gånger/kvartal 36 06. 1 gång/månad 40 07. 2 gånger/månad 16. Ej svar
VAR 243 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 380 width 2 MD=16 F.20d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.20 för fullständig frågetext> 1408 00. aldrig 58 01. 1 gång/år 42 02. 2 gånger/år 52 03. 3 gånger/år 69 04. 1 gång/kvartal 40 05. 2 gånger/kvartal 68 06. 1 gång/månad 67 07. 2 gånger/månad 16. Ej svar
VAR 244 LÄSER VI BILÄGARE Loc 382 width 2 MD=16 F.20e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.20 för fullständig frågetext> 1224 00. aldrig 50 01. 1 gång/år 37 02. 2 gånger/år 37 03. 3 gånger/år 49 04. 1 gång/kvartal 37 05. 2 gånger/kvartal 102 06. 1 gång/månad 267 07. 2 gånger/månad 1 16. Ej svar
VAR 245 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 384 width 1 MD=9 F.21. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.21a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 1139 0. aldrig 129 1. 1 gång/år 105 2. 2 gånger/år 121 3. 3 gånger/år 118 4. 1 gång/kvartal 47 5. 2 gånger/kvartal 145 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 246 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 385 width 1 MD=7 F.21b. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.21 för fullständig frågetext> 1108 0. aldrig 130 1. 1 gång/år 98 2. 2 gånger/år 106 3. 3 gånger/år 118 4. 1 gång/kvartal 46 5. 2 gånger/kvartal 197 6. 1 gång/månad 1 7. Ej svar
VAR 247 LÄSER DET BÄSTA Loc 386 width 1 MD=7 F.21c. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.21 för fullständig frågetext> 1458 0. aldrig 70 1. 1 gång/år 42 2. 2 gånger/år 40 3. 3 gånger/år 34 4. 1 gång/kvartal 19 5. 2 gånger/kvartal 141 6. 1 gång/månad 7. Ej svar
VAR 248 LÄSER ALLT OM MAT Loc 387 width 1 F.21d. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.21 för fullständig frågetext> 1285 0. aldrig 89 1. 1 gång/år 90 2. 2 gånger/år 81 3. 3 gånger/år 85 4. 1 gång/kvartal 43 5. 2 gånger/kvartal 131 6. 1 gång/månad
VAR 249 LÄSER BÅT-NYTT Loc 388 width 1 F.21e. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.21 för fullständig frågetext> 1564 0. aldrig 62 1. 1 gång/år 35 2. 2 gånger/år 37 3. 3 gånger/år 37 4. 1 gång/kvartal 23 5. 2 gånger/kvartal 46 6. 1 gång/månad
VAR 250 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 389 width 1 F.21f. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.21 för fullständig frågetext> 1642 0. aldrig 39 1. 1 gång/år 23 2. 2 gånger/år 23 3. 3 gånger/år 26 4. 1 gång/kvartal 21 5. 2 gånger/kvartal 30 6. 1 gång/månad
VAR 251 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 390 width 1 F.21g. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.21 för fullständig frågetext> 1638 0. aldrig 43 1. 1 gång/år 20 2. 2 gånger/år 24 3. 3 gånger/år 28 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 34 6. 1 gång/månad
VAR 252 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 391 width 1 F.21h. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.21 för fullständig frågetext> 1663 0. aldrig 48 1. 1 gång/år 21 2. 2 gånger/år 25 3. 3 gånger/år 18 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 22 6. 1 gång/månad
VAR 253 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 392 width 1 F.21i. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.21 för fullständig frågetext> 1582 0. aldrig 65 1. 1 gång/år 41 2. 2 gånger/år 41 3. 3 gånger/år 35 4. 1 gång/kvartal 12 5. 2 gånger/kvartal 28 6. 1 gång/månad
VAR 254 LÄSER RADIO & TELEVISION Loc 393 width 1 F.21j. Hur ofta läser du - Radio & Television <Se F.21 för fullständig frågetext> 1668 0. aldrig 34 1. 1 gång/år 18 2. 2 gånger/år 24 3. 3 gånger/år 16 4. 1 gång/kvartal 6 5. 2 gånger/kvartal 38 6. 1 gång/månad
VAR 255 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 394 width 1 F.21k. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.21 för fullständig frågetext> 1476 0. aldrig 86 1. 1 gång/år 44 2. 2 gånger/år 55 3. 3 gånger/år 39 4. 1 gång/kvartal 25 5. 2 gånger/kvartal 79 6. 1 gång/månad
VAR 256 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 395 width 1 MD=9 F.21l. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.21 för fullständig frågetext> 1338 0. aldrig 65 1. 1 gång/år 55 2. 2 gånger/år 49 3. 3 gånger/år 66 4. 1 gång/kvartal 21 5. 2 gånger/kvartal 210 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 257 LÄSER AKTUELL FOTOGRAFI Loc 396 width 1 F.21m. Hur ofta läser du - Aktuell Fotografi <Se F.21 för fullständig frågetext> 1694 0. aldrig 33 1. 1 gång/år 16 2. 2 gånger/år 21 3. 3 gånger/år 19 4. 1 gång/kvartal 3 5. 2 gånger/kvartal 18 6. 1 gång/månad
VAR 258 LÄSER TIDSKRIFT F. HÄLSA Loc 397 width 1 MD=7 F.21n. Hur ofta läser du - Tidskrift för Hälsa <Se F.21 för fullständig frågetext> 1691 0. aldrig 33 1. 1 gång/år 16 2. 2 gånger/år 17 3. 3 gånger/år 15 4. 1 gång/kvartal 5 5. 2 gånger/kvartal 27 6. 1 gång/månad 7. Ej svar
VAR 259 LÄSER ANTIK & AUKTION Loc 398 width 1 MD=9 F.21o. Hur ofta läser du - Antik & Auktion <Se F.21 för fullständig frågetext> 1674 0. aldrig 50 1. 1 gång/år 28 2. 2 gånger/år 15 3. 3 gånger/år 14 4. 1 gång/kvartal 5 5. 2 gånger/kvartal 18 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 260 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 399 width 2 F.22. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.22a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 841 00. aldrig 32 01. 1 gång/år 36 02. 2 gånger/år 51 03. 3 gånger/år 37 04. 1 gång/kvartal 31 05. 2 gånger/kvartal 52 06. 1 gång/månad 21 07. 2 gånger/månad 36 08. 3 gånger/månad 54 09. 1 gång/vecka 26 10. 2 gånger/vecka 30 11. 3 gånger/vecka 22 12. 4 gånger/vecka 44 13. 5 gånger/vecka 491 14. 6 gånger/vecka
VAR 261 LÄSER A-PRESSEN Loc 401 width 2 MD=15 F.22b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.22 för fullständig frågetext> 1165 00. aldrig 19 01. 1 gång/år 27 02. 2 gånger/år 47 03. 3 gånger/år 40 04. 1 gång/kvartal 28 05. 2 gånger/kvartal 47 06. 1 gång/månad 30 07. 2 gånger/månad 38 08. 3 gånger/månad 49 09. 1 gång/vecka 34 10. 2 gånger/vecka 27 11. 3 gånger/vecka 17 12. 4 gånger/vecka 23 13. 5 gånger/vecka 213 14. 6 gånger/vecka 15. Ej svar
VAR 262 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 403 width 2 MD=16 F.22c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 1670 00. aldrig 15 01. 1 gång/år 10 02. 2 gånger/år 9 03. 3 gånger/år 10 04. 1 gång/kvartal 10 05. 2 gånger/kvartal 16 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 4 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 45 13. 5 gånger/vecka 16. Ej svar
VAR 263 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 405 width 2 F.22d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 1718 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 8 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 8 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 6 11. 3 gånger/vecka 35 12. 4 gånger/vecka
VAR 264 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 407 width 2 MD=12 F.22e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 1654 00. aldrig 11 01. 1 gång/år 7 02. 2 gånger/år 8 03. 3 gånger/år 11 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 21 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 2 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 77 11. 3 gånger/vecka 12. Ej svar
VAR 265 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 409 width 2 MD=11 F.22f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 1780 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 1 09. 1 gång/vecka 5 10. 2 gånger/vecka 11. Ej svar
VAR 266 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 411 width 2 F.22g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.22 för fullständig frågetext> 1729 00. aldrig 6 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka 10. 2 gånger/vecka 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 2 13. 5 gånger/vecka 35 14. 6 gånger/vecka
VAR 267 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 413 width 2 F.22h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.22 för fullständig frågetext> 1761 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 8 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 3 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 17 14. 6 gånger/vecka
VAR 268 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 415 width 2 F.22i. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.22 för fullständig frågetext> 1724 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 12 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 10 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 36 09. 1 gång/vecka
VAR 269 LÄSER HUV.ST.PR. SUNDBYB Loc 417 width 2 F.22j. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Sundbyberg <Se F.22 för fullständig frågetext> 1785 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka
VAR 270 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 419 width 2 F.22k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.22 för fullständig frågetext> 1788 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 11 09. 1 gång/vecka
VAR 271 LÄSER HUV.ST.PR. MÄLARÖ Loc 421 width 2 F.22l. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Mälarö <Se F.22 för fullständig frågetext> 1761 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 18 09. 1 gång/vecka
VAR 272 LÄSER HUV.ST.PR. SÖDEROR Loc 423 width 2 F.22m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderort <Se F.22 för fullständig frågetext> 1712 00. aldrig 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 71 09. 1 gång/vecka
VAR 273 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 425 width 2 F.22n. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.22 för fullständig frågetext> 1751 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 7 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 30 09. 1 gång/vecka
VAR 274 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 427 width 2 F.22o. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.22 för fullständig frågetext> 1772 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 18 09. 1 gång/vecka
VAR 275 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 429 width 2 F.22p. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.22 för fullständig frågetext> 1759 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 25 09. 1 gång/vecka
VAR 276 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 431 width 2 F.22q. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.22 för fullständig frågetext> 1747 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 35 09. 1 gång/vecka
VAR 277 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 433 width 2 F.22r. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.22 för fullständig frågetext> 1762 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 27 09. 1 gång/vecka
VAR 278 LÄSER DN-BILAGA SO Loc 435 width 2 F.22s. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SO <Se F.22 för fullständig frågetext> 1782 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka
VAR 279 LÄSER STORSTADEN Loc 437 width 2 MD= 8 F.22t. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.22 för fullständig frågetext> 1656 00. aldrig 10 01. 1 gång/år 15 02. 2 gånger/år 13 03. 3 gånger/år 18 04. 1 gång/kvartal 9 05. 2 gånger/kvartal 46 06. 1 gång/månad 37 07. 2 gånger/månad 08. Ej svar
VAR 280 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 439 width 2 MD=15 F.22u. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.22 för fullständig frågetext> 1738 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 11 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 7 08. 3 gånger/månad 3 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 3 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 15 14. 6 gånger/vecka 15. Ej svar
VAR 281 LÄSER HUV.ST.PR. SÖD.KUR Loc 441 width 2 MD=10 F.22v. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderkuriren <Se F.22 för fullständig frågetext> 1789 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 1 09. 1 gång/vecka 10. Ej svar
VAR 282 ALLAS VECKOTIDNING Loc 443 width 1 MD=8 F.23. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? F.23a. Hur ofta köper Du - Allas Veckotidning 1562 1. Köper aldrig 166 2. Köper enstaka nummer 16 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 5 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 12 6. Köper nästan alla Nr. 38 7. Köper alla Nr./prenumererar 4 8. Ej svar
VAR 283 ALLERS Loc 444 width 1 MD=8 F.23b. Hur ofta köper Du - Allers <Se F.23 för fullständig frågetext> 1448 1. Köper aldrig 247 2. Köper enstaka nummer 19 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 3 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 15 6. Köper nästan alla Nr. 63 7. Köper alla Nr./prenumererar 4 8. Ej svar
VAR 284 DAMERNAS VÄRLD Loc 445 width 1 MD=8 F.23c. Hur ofta köper Du - Damernas Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 1488 1. Köper aldrig 240 2. Köper enstaka nummer 22 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 6 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 10 6. Köper nästan alla Nr. 29 7. Köper alla Nr./prenumererar 4 8. Ej svar
VAR 285 FEMINA Loc 446 width 1 MD=8 F.23d. Hur ofta köper Du - Femina <Se F.23 för fullständig frågetext> 1541 1. Köper aldrig 200 2. Köper enstaka nummer 20 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 8 4. Köper ung. vartannat Nr. 8 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 7 6. Köper nästan alla Nr. 16 7. Köper alla Nr./prenumererar 4 8. Ej svar
VAR 286 FIB-AKTUELLT Loc 447 width 1 MD=8 F.23e. Hur ofta köper Du - FIB-Aktuellt <Se F.23 för fullständig frågetext> 1351 1. Köper aldrig 302 2. Köper enstaka nummer 61 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 30 4. Köper ung. vartannat Nr. 10 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 27 6. Köper nästan alla Nr. 19 7. Köper alla Nr./prenumererar 4 8. Ej svar
VAR 287 HEMMETS JOURNAL Loc 448 width 1 MD=8 F.23f. Hur ofta köper Du - Hemmets Journal <Se F.23 för fullständig frågetext> 1469 1. Köper aldrig 189 2. Köper enstaka nummer 22 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 9 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 19 6. Köper nästan alla Nr. 91 7. Köper alla Nr./prenumererar 4 8. Ej svar
VAR 288 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 449 width 1 MD=8 F.23g. Hur ofta köper Du - Hemmets Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1488 1. Köper aldrig 179 2. Köper enstaka nummer 16 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 13 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 14 6. Köper nästan alla Nr. 88 7. Köper alla Nr./prenumererar 4 8. Ej svar
VAR 289 HUSMODERN Loc 450 width 1 MD=8 F.23h. Hur ofta köper Du - Husmodern <Se F.23 för fullständig frågetext> 1462 1. Köper aldrig 240 2. Köper enstaka nummer 22 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 14 4. Köper ung. vartannat Nr. 9 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 10 6. Köper nästan alla Nr. 43 7. Köper alla Nr./prenumererar 4 8. Ej svar
VAR 290 HÄNT I VECKAN Loc 451 width 1 MD=8 F.23i. Hur ofta köper Du - Hänt i Veckan <Se F.23 för fullständig frågetext> 1521 1. Köper aldrig 191 2. Köper enstaka nummer 24 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 18 4. Köper ung. vartannat Nr. 6 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 13 6. Köper nästan alla Nr. 28 7. Köper alla Nr./prenumererar 3 8. Ej svar
VAR 291 ICA-KURIREN Loc 452 width 1 MD=8 F.23j. Hur ofta köper Du - ICA-kuriren <Se F.23 för fullständig frågetext> 1425 1. Köper aldrig 61 2. Köper enstaka nummer 11 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 3 4. Köper ung. vartannat Nr. 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 6 6. Köper nästan alla Nr. 295 7. Köper alla Nr./prenumererar 3 8. Ej svar
VAR 292 LAND Loc 453 width 1 MD=8 F.23k. Hur ofta köper Du - Land <Se F.23 för fullständig frågetext> 1568 1. Köper aldrig 35 2. Köper enstaka nummer 5 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 3 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 6 6. Köper nästan alla Nr. 183 7. Köper alla Nr./prenumererar 3 8. Ej svar
VAR 293 LEKTYR Loc 454 width 1 MD=8 F.23l. Hur ofta köper Du - Lektyr <Se F.23 för fullständig frågetext> 1414 1. Köper aldrig 256 2. Köper enstaka nummer 53 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 29 4. Köper ung. vartannat Nr. 7 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 21 6. Köper nästan alla Nr. 21 7. Köper alla Nr./prenumererar 3 8. Ej svar
VAR 294 MIN VÄRLD Loc 455 width 1 MD=8 F.23m. Hur ofta köper Du - Min Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 1633 1. Köper aldrig 98 2. Köper enstaka nummer 12 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 2 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 12 6. Köper nästan alla Nr. 42 7. Köper alla Nr./prenumererar 3 8. Ej svar
VAR 295 MITT LIVS NOVELL Loc 456 width 1 MD=8 F.23n. Hur ofta köper Du - Mitt Livs Novell <Se F.23 för fullständig frågetext> 1713 1. Köper aldrig 62 2. Köper enstaka nummer 3 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 6 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 6 6. Köper nästan alla Nr. 10 7. Köper alla Nr./prenumererar 3 8. Ej svar
VAR 296 RÖSTER I RADIO/TV Loc 457 width 1 MD=8 F.23o. Hur ofta köper Du - Röster i Radio/TV <Se F.23 för fullständig frågetext> 1511 1. Köper aldrig 206 2. Köper enstaka nummer 13 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 6 6. Köper nästan alla Nr. 55 7. Köper alla Nr./prenumererar 3 8. Ej svar
VAR 297 SAXONS VECKOTIDNING Loc 458 width 1 MD=8 F.23p. Hur ofta köper Du - Saxons Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1553 1. Köper aldrig 158 2. Köper enstaka nummer 18 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 13 4. Köper ung. vartannat Nr. 7 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 13 6. Köper nästan alla Nr. 39 7. Köper alla Nr./prenumererar 3 8. Ej svar
VAR 298 SE Loc 459 width 1 MD=8 F.23q. Hur ofta köper Du - Se <Se F.23 för fullständig frågetext> 1457 1. Köper aldrig 277 2. Köper enstaka nummer 25 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 11 4. Köper ung. vartannat Nr. 9 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 8 6. Köper nästan alla Nr. 14 7. Köper alla Nr./prenumererar 3 8. Ej svar
VAR 299 SVENSK DAMTIDNING Loc 460 width 1 MD=8 F.23r. Hur ofta köper Du - Svensk Damtidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1570 1. Köper aldrig 142 2. Köper enstaka nummer 20 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 18 4. Köper ung. vartannat Nr. 6 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 10 6. Köper nästan alla Nr. 35 7. Köper alla Nr./prenumererar 3 8. Ej svar
VAR 300 VECKOJOURNALEN Loc 461 width 1 MD=8 F.23s. Hur ofta köper Du - Veckojournalen <Se F.23 för fullständig frågetext> 1687 1. Köper aldrig 85 2. Köper enstaka nummer 11 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 1 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 3 6. Köper nästan alla Nr. 10 7. Köper alla Nr./prenumererar 3 8. Ej svar
VAR 301 VECKO-REVYN Loc 462 width 1 MD=8 F.23t. Hur ofta köper Du - Vecko-Revyn <Se F.23 för fullständig frågetext> 1589 1. Köper aldrig 154 2. Köper enstaka nummer 24 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 9 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 9 6. Köper nästan alla Nr. 14 7. Köper alla Nr./prenumererar 3 8. Ej svar
VAR 302 VI Loc 463 width 1 MD=8 F.23u. Hur ofta köper Du - Vi <Se F.23 för fullständig frågetext> 1590 1. Köper aldrig 39 2. Köper enstaka nummer 9 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 5 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 2 6. Köper nästan alla Nr. 155 7. Köper alla Nr./prenumererar 3 8. Ej svar
VAR 303 ÅRET RUNT Loc 464 width 1 MD=8 F.23v. Hur ofta köper Du - Året Runt <Se F.23 för fullständig frågetext> 1290 1. Köper aldrig 325 2. Köper enstaka nummer 26 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 24 4. Köper ung. vartannat Nr. 8 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 23 6. Köper nästan alla Nr. 104 7. Köper alla Nr./prenumererar 4 8. Ej svar
VAR 304 GÅTT I KYRKAN Loc 465 width 1 MD=8 F.24. Hur ofta har Du under det senaste året gjort följande saker? Markera med ett kryss på varje rad! F.24a. Hur ofta har Du - Gått i kyrkan 560 1. Aldrig 890 2. Någon gång/år 170 3. Någon gång/kvartal 99 4. Någon gång/månad 64 5. 1-2 gånger/vecka 10 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 11 8. Odokumenterad kod
VAR 305 GÅTT PÅ FÖRENINGSMÖTE Loc 466 width 1 MD=8 F.24b. Hur ofta har Du - Gått på föreningsmöte <Se F.24 för fullständig frågetext> 732 1. Aldrig 528 2. Någon gång/år 231 3. Någon gång/kvartal 233 4. Någon gång/månad 61 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 12 8. Odokumenterad kod
VAR 306 SETT SPORT I TV Loc 467 width 1 MD=8 F.24c. Hur ofta har Du - Sett sport i TV <Se F.24 för fullständig frågetext> 89 1. Aldrig 149 2. Någon gång/år 89 3. Någon gång/kvartal 272 4. Någon gång/månad 578 5. 1-2 gånger/vecka 357 6. 3-4 gånger/vecka 257 7. Minst 5 gånger/vecka 13 8. Odokumenterad kod
VAR 307 BESÖKT SPORTEVENEMANG Loc 468 width 1 MD=8 F.24d. Hur ofta har Du - Besökt sportevenemang <Se F.24 för fullständig frågetext> 816 1. Aldrig 466 2. Någon gång/år 178 3. Någon gång/kvartal 206 4. Någon gång/månad 107 5. 1-2 gånger/vecka 14 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 13 8. Odokumenterad kod
VAR 308 HÅLLIT TAL Loc 469 width 1 MD=8 F.24e. Hur ofta har Du - Hållit tal <Se F.24 för fullständig frågetext> 1351 1. Aldrig 308 2. Någon gång/år 58 3. Någon gång/kvartal 59 4. Någon gång/månad 8 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 13 8. Odokumenterad kod
VAR 309 DRUCKIT VIN TILL MATEN Loc 470 width 1 MD=8 F.24f. Hur ofta har Du - Druckit vin till maten <Se F.24 för fullständig frågetext> 386 1. Aldrig 455 2. Någon gång/år 305 3. Någon gång/kvartal 463 4. Någon gång/månad 162 5. 1-2 gånger/vecka 12 6. 3-4 gånger/vecka 8 7. Minst 5 gånger/vecka 13 8. Odokumenterad kod
VAR 310 HYRT BIL Loc 471 width 1 MD=8 F.24g. Hur ofta har Du - Hyrt bil <Se F.24 för fullständig frågetext> 1608 1. Aldrig 148 2. Någon gång/år 21 3. Någon gång/kvartal 9 4. Någon gång/månad 1 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 13 8. Odokumenterad kod
VAR 311 HAFT ARBETE MED HEM Loc 472 width 1 MD=8 F.24h. Hur ofta har Du - Haft arbete med hem <Se F.24 för fullständig frågetext> 1131 1. Aldrig 181 2. Någon gång/år 79 3. Någon gång/kvartal 131 4. Någon gång/månad 109 5. 1-2 gånger/vecka 77 6. 3-4 gånger/vecka 83 7. Minst 5 gånger/vecka 13 8. Odokumenterad kod
VAR 312 MATVAROR I BUTIKER Loc 473 width 1 MD=8 F.25. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.25a. Jag köper: Matvaror i Butiker 41 1. Aldrig 70 2. Någon gång/år 73 3. Någon gång/kvartal 205 4. Någon gång/månad 749 5. 1-2 gånger/vecka 493 6. 3-4 gånger/vecka 170 7. Minst 5 gånger/vecka 3 8. Ej svar
VAR 313 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 474 width 1 MD=8 F.25b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.25 för fullständig frågetext> 580 1. Aldrig 577 2. Någon gång/år 342 3. Någon gång/kvartal 288 4. Någon gång/månad 13 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 3 8. Ej svar
VAR 314 TANDKRÄM Loc 475 width 1 MD=8 F.25c. Jag köper: Tandkräm <Se F.25 för fullständig frågetext> 162 1. Aldrig 223 2. Någon gång/år 528 3. Någon gång/kvartal 860 4. Någon gång/månad 26 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 3 8. Ej svar
VAR 315 TVÅL Loc 476 width 1 MD=8 F.25d. Jag köper: Tvål <Se F.25 för fullständig frågetext> 161 1. Aldrig 199 2. Någon gång/år 507 3. Någon gång/kvartal 886 4. Någon gång/månad 46 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 3 8. Ej svar
VAR 316 MASKINDISKMEDEL Loc 477 width 1 MD=8 F.25e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 1247 1. Aldrig 151 2. Någon gång/år 193 3. Någon gång/kvartal 207 4. Någon gång/månad 3 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 3 8. Ej svar
VAR 317 VANLIGT DISKMEDEL Loc 478 width 1 MD=8 F.25f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 276 1. Aldrig 331 2. Någon gång/år 529 3. Någon gång/kvartal 642 4. Någon gång/månad 21 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 3 8. Ej svar
VAR 318 RENGÖRINGSMEDEL Loc 479 width 1 MD=8 F.25g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 270 1. Aldrig 353 2. Någon gång/år 584 3. Någon gång/kvartal 572 4. Någon gång/månad 21 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 3 8. Ej svar
VAR 319 TVÄTTMEDEL Loc 480 width 1 MD=8 F.25h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 252 1. Aldrig 276 2. Någon gång/år 542 3. Någon gång/kvartal 703 4. Någon gång/månad 25 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 3 8. Ej svar
VAR 320 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 481 width 1 MD=8 F.25i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 694 1. Aldrig 596 2. Någon gång/år 315 3. Någon gång/kvartal 190 4. Någon gång/månad 6 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 3 8. Ej svar
VAR 321 KAFFE Loc 482 width 1 MD=8 F.25j. Jag köper: Kaffe <Se F.25 för fullständig frågetext> 142 1. Aldrig 163 2. Någon gång/år 305 3. Någon gång/kvartal 967 4. Någon gång/månad 220 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 3 8. Ej svar
VAR 322 ATTITYDER: NYA LIVSMEDEL Loc 483 width 1 MD=6 F.26. Här nedan finner Du ett antal påståenden. Markera för vart och ett av dem om Du instämmer i påståendet eller inte. Försök att bedöma alla påståenden även om det ibland kan verka irriterande att inte kunna svara mera nyanserat. F.26a. När det kommer nya livsmedel är jag bland de första som prövar dem 18 1. Instämmer starkt 255 2. Instämmer delvis 360 3. Varken eller 584 4. Instämmer nog inte 575 5. Instämmer absolut inte 12 6. Ej svar
VAR 323 ATTITYDER: NYHETER Loc 484 width 1 MD=6 F.26b. Jag är snabbare att pröva nyheter än mina vänner och bekanta <Se F.26 för fullständig frågetext> 27 1. Instämmer starkt 168 2. Instämmer delvis 459 3. Varken eller 555 4. Instämmer nog inte 578 5. Instämmer absolut inte 17 6. Ej svar
VAR 324 ATTITYDER: HÄLSOSAM MAT Loc 485 width 1 MD=6 F.26c. Jag är mycket noga med att den mat jag äter är hälsosam <Se F.26 för fullständig frågetext> 377 1. Instämmer starkt 735 2. Instämmer delvis 326 3. Varken eller 274 4. Instämmer nog inte 80 5. Instämmer absolut inte 12 6. Ej svar
VAR 325 ATTITYDER: BOENDE Loc 486 width 1 MD=6 F.26d. Jag vill bosätta mig på landet <Se F.26 för fullständig frågetext> 595 1. Instämmer starkt 462 2. Instämmer delvis 250 3. Varken eller 256 4. Instämmer nog inte 215 5. Instämmer absolut inte 26 6. Ej svar
VAR 326 ATTITYDER: INTRESSEOMR. Loc 487 width 1 MD=6 F.26e. Mina viktigaste intressen har jag utanför jobbet/studierna <Se F.26 för fullständig frågetext> 345 1. Instämmer starkt 490 2. Instämmer delvis 394 3. Varken eller 352 4. Instämmer nog inte 192 5. Instämmer absolut inte 31 6. Ej svar
VAR 327 ATTITYDER: PENGAR Loc 488 width 1 MD=6 F.26f. Det är viktigt för mig att ha mycket pengar att röra mig med <Se F.26 för fullständig frågetext> 211 1. Instämmer starkt 594 2. Instämmer delvis 386 3. Varken eller 483 4. Instämmer nog inte 117 5. Instämmer absolut inte 13 6. Ej svar
VAR 328 ATTITYDER: OBEROENDE Loc 489 width 1 MD=6 F.26g. Jag är mera oberoende än de flesta andra människor <Se F.26 för fullständig frågetext> 127 1. Instämmer starkt 477 2. Instämmer delvis 702 3. Varken eller 383 4. Instämmer nog inte 94 5. Instämmer absolut inte 21 6. Ej svar
VAR 329 ATTITYDER: FAMILJEGEMENS Loc 490 width 1 MD=6 F.26h. I vår familj gör vi en massa trevliga saker tillsammans <Se F.26 för fullständig frågetext> 353 1. Instämmer starkt 878 2. Instämmer delvis 355 3. Varken eller 151 4. Instämmer nog inte 43 5. Instämmer absolut inte 24 6. Ej svar
VAR 330 ATTITYDER: NATUREN Loc 491 width 1 MD=6 F.26i. Naturen ger mig sinnesro <Se F.26 för fullständig frågetext> 928 1. Instämmer starkt 645 2. Instämmer delvis 158 3. Varken eller 47 4. Instämmer nog inte 15 5. Instämmer absolut inte 11 6. Ej svar
VAR 331 ATTITYDER: KARRIÄREN Loc 492 width 1 MD=6 F.26j. Jag är beredd att satsa hårt för att komma framåt här i livet <Se F.26 för fullständig frågetext> 163 1. Instämmer starkt 590 2. Instämmer delvis 520 3. Varken eller 377 4. Instämmer nog inte 126 5. Instämmer absolut inte 28 6. Ej svar
VAR 332 ATTITYDER: KVINN. PLATS Loc 493 width 1 MD=6 F.26k. Kvinnans plats är i hemmet <Se F.26 för fullständig frågetext> 198 1. Instämmer starkt 393 2. Instämmer delvis 209 3. Varken eller 487 4. Instämmer nog inte 505 5. Instämmer absolut inte 12 6. Ej svar
VAR 333 ATTITYDER: PRISER Loc 494 width 1 MD=6 F.26l. Jag är mycket prismedveten <Se F.26 för fullständig frågetext> 269 1. Instämmer starkt 780 2. Instämmer delvis 422 3. Varken eller 264 4. Instämmer nog inte 55 5. Instämmer absolut inte 14 6. Ej svar
VAR 334 ATTITYDER: STÄDNING Loc 495 width 1 MD=6 F.26m. Det är tacksamt att städa, för det är sånt som folk lägger märke till <Se F.26 för fullständig frågetext> 191 1. Instämmer starkt 565 2. Instämmer delvis 371 3. Varken eller 471 4. Instämmer nog inte 192 5. Instämmer absolut inte 14 6. Ej svar
VAR 335 ATTITYDER: BARN Loc 496 width 1 MD=6 F.26n. Barn är det viktigaste i en kvinnas liv <Se F.26 för fullständig frågetext> 368 1. Instämmer starkt 679 2. Instämmer delvis 317 3. Varken eller 290 4. Instämmer nog inte 128 5. Instämmer absolut inte 22 6. Ej svar
VAR 336 ATTITYDER: RENT I HUSET Loc 497 width 1 MD=6 F.26o. Jag trivs bara när det är alldeles rent i huset <Se F.26 för fullständig frågetext> 379 1. Instämmer starkt 694 2. Instämmer delvis 244 3. Varken eller 384 4. Instämmer nog inte 92 5. Instämmer absolut inte 11 6. Ej svar
VAR 337 ATTITYDER: ARBETET Loc 498 width 1 MD=6 F.26p. För mig är arbetet en hobby <Se F.26 för fullständig frågetext> 170 1. Instämmer starkt 485 2. Instämmer delvis 361 3. Varken eller 525 4. Instämmer nog inte 240 5. Instämmer absolut inte 23 6. Ej svar
VAR 338 ATTITYDER: FÖRENKLINGAR Loc 499 width 1 MD=6 F.26q. Jag är en sån som tycker om att ta genvägar, att förenkla saker och ting <Se F.26 för fullständig frågetext> 158 1. Instämmer starkt 683 2. Instämmer delvis 432 3. Varken eller 405 4. Instämmer nog inte 109 5. Instämmer absolut inte 17 6. Ej svar
VAR 339 ATTITYDER: ANNORL. MAT Loc 500 width 1 MD=6 F.26r. Jag tycker om att bjuda på lite annorlunda maträtter <Se F.26 för fullständig frågetext> 225 1. Instämmer starkt 705 2. Instämmer delvis 455 3. Varken eller 294 4. Instämmer nog inte 106 5. Instämmer absolut inte 19 6. Ej svar
VAR 340 ATTITYDER: IMPULSKÖP Loc 501 width 1 MD=6 F.26s. Jag planerar sällan utan handlar mest på impuls <Se F.26 för fullständig frågetext> 74 1. Instämmer starkt 442 2. Instämmer delvis 247 3. Varken eller 736 4. Instämmer nog inte 289 5. Instämmer absolut inte 16 6. Ej svar
VAR 341 ATTITYDER: TITTA I AFFÄR Loc 502 width 1 MD=6 F.26t. Jag går ofta i affäre bara för att se om det finns något nytt <Se F.26 för fullständig frågetext> 82 1. Instämmer starkt 388 2. Instämmer delvis 267 3. Varken eller 590 4. Instämmer nog inte 458 5. Instämmer absolut inte 19 6. Ej svar
VAR 342 ATTITYDER: KVAL. VAROR Loc 503 width 1 MD=6 F.26u. Jag köper alltid kvalitetsvaror även om det blir dyrare <Se F.26 för fullständig frågetext> 273 1. Instämmer starkt 817 2. Instämmer delvis 269 3. Varken eller 358 4. Instämmer nog inte 73 5. Instämmer absolut inte 14 6. Ej svar
VAR 343 ATTITYDER: KÖPA-SÄLJA Loc 504 width 1 MD=6 F.26v. Jag är intresserad av att köpa och sälja <Se F.26 för fullständig frågetext> 117 1. Instämmer starkt 286 2. Instämmer delvis 471 3. Varken eller 528 4. Instämmer nog inte 384 5. Instämmer absolut inte 18 6. Ej svar
VAR 344 ATTITYDER: MATLAGNING Loc 505 width 1 MD=6 F.26x. Folk ger mig ofta beröm för min matlagning <Se F.26 för fullständig frågetext> 164 1. Instämmer starkt 587 2. Instämmer delvis 450 3. Varken eller 268 4. Instämmer nog inte 315 5. Instämmer absolut inte 20 6. Ej svar
VAR 345 ATTITYDER: FESTER Loc 506 width 1 MD=6 F.26y. Jag tycker om fester där det är en massa musik och prat <Se F.26 för fullständig frågetext> 174 1. Instämmer starkt 598 2. Instämmer delvis 332 3. Varken eller 420 4. Instämmer nog inte 263 5. Instämmer absolut inte 17 6. Ej svar
VAR 346 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 507 width 1 MD=6 F.26z. Fritiden är viktigare än arbetet <Se F.26 för fullständig frågetext> 281 1. Instämmer starkt 513 2. Instämmer delvis 405 3. Varken eller 419 4. Instämmer nog inte 158 5. Instämmer absolut inte 28 6. Ej svar
VAR 347 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 508 width 1 MD=6 F.26å. Det finns för lite att göra på fritiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 67 1. Instämmer starkt 210 2. Instämmer delvis 191 3. Varken eller 668 4. Instämmer nog inte 640 5. Instämmer absolut inte 28 6. Ej svar
VAR 348 ATTITYDER: TUGGUMMITUGG. Loc 509 width 1 MD=6 F.26ä. Det ser illa ut när folk tuggar tuggummi <Se F.26 för fullständig frågetext> 681 1. Instämmer starkt 472 2. Instämmer delvis 357 3. Varken eller 204 4. Instämmer nog inte 80 5. Instämmer absolut inte 10 6. Ej svar
VAR 349 ATTITYDER: RELIGIÖSA FR. Loc 510 width 1 MD=6 F.26ö. Religiösa frågor ges för lite utrymme i dagens Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 174 1. Instämmer starkt 342 2. Instämmer delvis 676 3. Varken eller 349 4. Instämmer nog inte 250 5. Instämmer absolut inte 13 6. Ej svar
VAR 350 ATTITYDER: ÅSIKTER Loc 511 width 1 MD=6 F.26a1. Jag är nog lite gammaldags i mina åsikter <Se F.26 för fullständig frågetext> 142 1. Instämmer starkt 731 2. Instämmer delvis 347 3. Varken eller 442 4. Instämmer nog inte 132 5. Instämmer absolut inte 10 6. Ej svar
VAR 351 ATTITYDER: AVKOPPLING Loc 512 width 1 MD=6 F.26b1. Jag önskar jag kunde koppla av mera <Se F.26 för fullständig frågetext> 274 1. Instämmer starkt 750 2. Instämmer delvis 349 3. Varken eller 340 4. Instämmer nog inte 72 5. Instämmer absolut inte 19 6. Ej svar
VAR 352 ATTITYDER: PENGAR Loc 513 width 1 MD=6 F.26c1. Jag har tillräckligt med pengar för det jag önskar mig <Se F.26 för fullständig frågetext> 150 1. Instämmer starkt 574 2. Instämmer delvis 277 3. Varken eller 550 4. Instämmer nog inte 241 5. Instämmer absolut inte 12 6. Ej svar
VAR 353 ATTITYDER: LEVNADSSTAND. Loc 514 width 1 MD=6 F.26d1. Jag är beredd att sänka min levnadsstandard för att hjälpa folk i utvecklingsländerna <Se F.26 för fullständig frågetext> 100 1. Instämmer starkt 516 2. Instämmer delvis 492 3. Varken eller 496 4. Instämmer nog inte 182 5. Instämmer absolut inte 18 6. Ej svar
VAR 354 ATTITYDER: BILAR Loc 515 width 1 MD=6 F.26e1. Det spelar ingen roll hur den bil jag har ser ut bara den rullar <Se F.26 för fullständig frågetext> 217 1. Instämmer starkt 475 2. Instämmer delvis 196 3. Varken eller 583 4. Instämmer nog inte 311 5. Instämmer absolut inte 22 6. Ej svar
VAR 355 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 516 width 1 MD=6 F.26f1. Att ta en öl eller drink är ett bra sätt att slappna av när arbetsdagen är slut <Se F.26 för fullständig frågetext> 62 1. Instämmer starkt 295 2. Instämmer delvis 224 3. Varken eller 551 4. Instämmer nog inte 657 5. Instämmer absolut inte 15 6. Ej svar
VAR 356 ATTITYDER: ANSVAR Loc 517 width 1 MD=6 F.26g1. Jag tycker om att ta stort ansvar <Se F.26 för fullständig frågetext> 175 1. Instämmer starkt 692 2. Instämmer delvis 449 3. Varken eller 383 4. Instämmer nog inte 84 5. Instämmer absolut inte 21 6. Ej svar
VAR 357 ATTITYDER: FÖRENINGAR Loc 518 width 1 MD=6 F.26h1. Jag tycker om att arbeta i föreningar <Se F.26 för fullständig frågetext> 89 1. Instämmer starkt 366 2. Instämmer delvis 402 3. Varken eller 564 4. Instämmer nog inte 362 5. Instämmer absolut inte 21 6. Ej svar
VAR 358 ATTITYDER: OTROHET Loc 519 width 1 MD=6 F.26i1. Jag tycker otrohet är helt oförlåtligt <Se F.26 för fullständig frågetext> 479 1. Instämmer starkt 419 2. Instämmer delvis 259 3. Varken eller 463 4. Instämmer nog inte 167 5. Instämmer absolut inte 17 6. Ej svar
VAR 359 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 520 width 1 MD=6 F.26j1. Jag anser det är förkastligt att dricka vin eller sprit <Se F.26 för fullständig frågetext> 229 1. Instämmer starkt 272 2. Instämmer delvis 259 3. Varken eller 669 4. Instämmer nog inte 358 5. Instämmer absolut inte 17 6. Ej svar
VAR 360 ATTITYDER: VECKOTIDN. Loc 521 width 1 MD=6 F.26k1. Jag tycker om att koppla av med att läsa en veckotidning <Se F.26 för fullständig frågetext> 257 1. Instämmer starkt 753 2. Instämmer delvis 307 3. Varken eller 296 4. Instämmer nog inte 178 5. Instämmer absolut inte 13 6. Ej svar
VAR 361 ATTITYDER: FRAMTIDEN Loc 522 width 1 MD=6 F.26l1. Jag tar var dag som den kommer och bekymrar mig inte om framtiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 123 1. Instämmer starkt 462 2. Instämmer delvis 201 3. Varken eller 684 4. Instämmer nog inte 320 5. Instämmer absolut inte 14 6. Ej svar
VAR 362 ATTITYDER: FESTER Loc 523 width 1 MD=6 F.26m1. Jag har hellre en stilla hemmakväll än att jag går ut på fest <Se F.26 för fullständig frågetext> 521 1. Instämmer starkt 724 2. Instämmer delvis 240 3. Varken eller 250 4. Instämmer nog inte 57 5. Instämmer absolut inte 12 6. Ej svar
VAR 363 ATTITYDER: BROTTSLINGAR Loc 524 width 1 MD=6 F.26n1. Samhället är alldeles för släpphänt mot brottslingar <Se F.26 för fullständig frågetext> 649 1. Instämmer starkt 599 2. Instämmer delvis 257 3. Varken eller 210 4. Instämmer nog inte 76 5. Instämmer absolut inte 13 6. Ej svar
VAR 364 ATTITYDER: LYX Loc 525 width 1 MD=6 F.26o1. Jag tycker det är skönt att få känna mig lite lyxig ibland <Se F.26 för fullständig frågetext> 298 1. Instämmer starkt 874 2. Instämmer delvis 333 3. Varken eller 221 4. Instämmer nog inte 62 5. Instämmer absolut inte 16 6. Ej svar
VAR 365 ATTITYDER: RISKER Loc 526 width 1 MD=6 F.26p1. Jag aktar mig för att ta några risker <Se F.26 för fullständig frågetext> 293 1. Instämmer starkt 756 2. Instämmer delvis 357 3. Varken eller 346 4. Instämmer nog inte 35 5. Instämmer absolut inte 17 6. Ej svar
VAR 366 ATTITYDER: KÄRNKRAFTVERK Loc 527 width 1 MD=6 F.26q1. Kärnkraftverk borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 443 1. Instämmer starkt 359 2. Instämmer delvis 358 3. Varken eller 426 4. Instämmer nog inte 204 5. Instämmer absolut inte 14 6. Ej svar
VAR 367 ATTITYDER: PORRTIDNINGAR Loc 528 width 1 MD=6 F.26r1. Porrtidningar borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 527 1. Instämmer starkt 268 2. Instämmer delvis 423 3. Varken eller 450 4. Instämmer nog inte 120 5. Instämmer absolut inte 16 6. Ej svar
VAR 368 ATTITYDER: SNYGGA KLÄDER Loc 529 width 1 MD=6 F.26s1. Att vara snyggt klädd är viktigt <Se F.26 för fullständig frågetext> 383 1. Instämmer starkt 835 2. Instämmer delvis 292 3. Varken eller 224 4. Instämmer nog inte 61 5. Instämmer absolut inte 9 6. Ej svar
VAR 369 ATTITYDER: ÖRTMEDICINER Loc 530 width 1 MD=6 F.26t1. Örtmediciner borde användas mera allmänt i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 511 1. Instämmer starkt 638 2. Instämmer delvis 564 3. Varken eller 70 4. Instämmer nog inte 13 5. Instämmer absolut inte 8 6. Ej svar
VAR 370 ATTITYDER: PROFFSBOXNING Loc 531 width 1 MD=6 F.26u1. Proffsboxning borde vara tillåten i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 237 1. Instämmer starkt 370 2. Instämmer delvis 474 3. Varken eller 301 4. Instämmer nog inte 409 5. Instämmer absolut inte 13 6. Ej svar
VAR 371 MEDLEM I KONSUM Loc 532 width 1 MD=3 F.27. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1084 1. Ja 703 2. Nej 17 3. Ej svar
VAR 372 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 533 width 1 MD=6 F.28. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 271 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 567 1. Köper inget eller endast liten del i Komsum/Servus/Domus/Obs 310 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 219 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 180 4. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 238 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 19 6. Ej svar
VAR 373 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 534 width 1 MD=6 F.29. Antag att Du fått denna fråga för ett år sedan. Markera nedan hur Ditt svar hade blivit vid den tiden? 270 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 573 1. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 276 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 227 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 183 4. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 249 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 26 6. Ej svar