ORVESTO 79-I

               SSD 0035

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FöR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 79-I samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under tredje tertialet 1978 genomfördes tre omgångar
  "Sverige Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt
  omfattade urvalet för dessa fyra omgångar 10.507 personer
  15-70 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har av SCB
  dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 10.507 personer har 1.401
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 25 avlidna, 19 avflyttade från riket, 30 som vistas
  utomlands, 14 i militärtjänst, 95 på utrikes resa, 91 ej
  svensktalande, 117 okända men skrivna på kommun, 70 under
  sjukhusvård, 286 sjuka i hemmet samt 654 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna hösten 1978 uppgår
  således till 9.106 personer varav 2.824, utgörande 31%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (57%), "tidsbrist" (10%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (33%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i meterialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande tredje
  tertialet 1978 7.274 personer istället för 6.282 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 79-I, omfattar 5290 personer eller 84,2% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 3 oktober 1978 - 29
  januari 1979.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av
  Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0035 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Status i hushållet 14 Förvärvsarbete/sysselsättning 15 Utbildning 16 Storlek på orten 17 Form av boende 18 Inköp av dagligvaror:själv 19 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 26 Totalt antal personer 27 Din personliga inkomst i kronor per år 28 Hushållets totala inkomst i kronor per år Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbilar 31 Hushållets innehav av husvagn 32 Hushållets innehav av fritidshus 33 Hushållets innehav av roddbåt/eka/el.likn. 34 Hushållets innehav av motorbåt 35 Hushållets innehav av segelbåt 36 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 37 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 38 Hushållets innehav av filmkamera 39 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 40 Hushållets innehav av filmprojektor 41 Hushållets innehav av skrivmaskin 42 Hushållets innehav av svart-vit tv 43 Hushållets innehav av färg-tv 44 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 45 Hushållets innehav av diskmaskin 46 Hushållets innehav av tvättmaskin 47 Hushållets innehav av stereoanläggning 48 Hushållets innehav av motorgräsklippare 49 Hushållets innehav av spisfläkt 50 Hushållets innehav av hund 51 Hushållets innehav av katt Köpavsikter beträffande kapitalvaror 52 Avsikt att köpa kapitalvaror1 53 Avsikt att köpa kapitalvaror1 54 Avsikt att köpa kapitalvaror1 55 Avsikt att köpa kapitalvaror1 56 Avsikt att köpa kapitalvaror1 57 Avsikt att köpa kapitalvaror2 58 Avsikt att köpa kapitalvaror2 59 Avsikt att köpa kapitalvaror2 60 Avsikt att köpa kapitalvaror2 61 Avsikt att köpa kapitalvaror2 62 Avsikt att köpa kapitalvaror3 63 Avsikt att köpa kapitalvaror3 64 Avsikt att köpa kapitalvaror3 65 Avsikt att köpa kapitalvaror3 66 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 67 Intresseinriktning:Miljövårdsfrågor 68 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 69 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsa 70 Intresseinriktning:Bantningstips 71 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 72 Intresseinriktning:Politik 73 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 74 Intresseinriktning:Skattefrågor 75 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 76 Intresseinriktning:Vidareutbildning 77 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 78 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 79 Intresseinriktning:Villa/eget hem 80 Intresseinriktning:Fritidshus 81 Intresseinriktning:Personbilar 82 Intresseinriktning:Heminredning 83 Intresseinriktning:Modenyheter 84 Intresseinriktning:Matvarunyheter 85 Intresseinriktning:Barnavård 86 Intresseinriktning:Skönhetsvård 87 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 88 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 89 Intresseinriktning:Fotoutrustningar 90 Intresseinriktning:Motorcyklar 91 Intresseinriktning:Krukväxter 92 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 93 Intresseinriktning:Hundars skötsel 94 Intresseinriktning:Katters skötsel 95 Intresseinriktning:Motionera 96 Intresseinriktning:Idrotta 97 Intresseinriktning:Laga mat 98 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 99 Intresseinriktning:Baka 100 Intresseinriktning:Ha gäster 101 Intresseinriktning:Köra bil 102 Intresseinriktning:Jobba med bilar 103 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 104 Intresseinriktning:Fotografera 105 Intresseinriktning:Smalfilma 106 Intresseinriktning:Sportfiska 107 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 108 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 109 Intresseinriktning:Gå på teater 110 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 111 Intresseinriktning:Läsa böcker 112 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 113 Intresseinriktning:Köpa på postorder 114 Intresseinriktning:Sy kläder 115 Intresseinriktning:Handarbeta 116 Intresseinriktning:Träffa nya människor 117 Intresseinriktning:Snickra 118 Intresseinriktning:Måla hemma 119 Intresseinriktning:Jaga 120 Intresseinriktning:Friluftsliv 121 Intresseinriktning:Åka slalom 122 Intresseinriktning:Åka motorbåt 123 Intresseinriktning:Segla 124 Intresseinriktning:Campa 125 Intresseinriktning:Semestra utomlands 126 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 127 Intresseinriktning:Pröva nya produkter 128 Intresseinriktning:Vara bortbjuden 129 Intresseinriktning:Gå på diskotek 130 Intresseinriktning:Gå på restaurang 131 Intresseinriktning:Gå på kvällskurser Personliga köpvanor:kläder,fritid m.m. 132 Kostnader för kläder 133 Kostnader för sportutrustning 134 Kostnader för kosmetika/skönhetsmedel 135 Kostnader för nöjen 136 Kostnader för utlandsresor under fritiden 137 Kostnader för böcker 138 Kostnader för tobak 139 Kostnader för vin och sprit Administrativ indelning m.m. 140 Länskommunkod 141 Länskod 142 Datumkod 143 Postnummer(01 form.) Innehav av fritidsbåt 144 Innehav av fritidsbåt 145 Innehav av båt:första krysset 146 Innehav av båt:andra krysset 147 Innehav av båt:tredje krysset Besöksfrekvens i butiker,varuhus m.m. 148 Besöksfrekvenser:ICA 149 Besöksfrekvenser:Konsum 150 Besöksfrekvenser:Vivo 151 Besöksfrekvenser:Favör 152 Besöksfrekvenser:Annan butik 153 Besöksfrekvenser:Domus livsmedel 154 Besöksfrekvenser:NK livsmedel 155 Besöksfrekvenser:Tempo/EPA livsmedel 156 Besöksfrekvenser:Åhlens livsmedel 157 Besöksfrekvenser:Obs livsmedel 158 Besöksfrekvenser:B&W livsmedel 159 Besöksfrekvenser:Domus 160 Besöksfrekvenser:NK 161 Besöksfrekvenser:Tempo/EPA 162 Besöksfrekvenser:Åhlens 163 Besöksfrekvenser:Obs 164 Besöksfrekvenser:B&W 165 Besöksfrekvenser:Hennes/Mauritz 166 Besöksfrekvenser:Kapp-Ahl 167 Besöksfrekvenser:Gulins 168 Besöksfrekvenser:Ikea 169 Besöksfrekvenser:Åhlbergs 170 Besöksfrekvenser:Broddmans 171 Besöksfrekvenser:Järnia 172 Besöksfrekvenser:Färgsam 173 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 174 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 175 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 176 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 177 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 178 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 179 Besöksfrekvenser:Bensinstation 180 Besöksfrekvenser:Postkontor 181 Besöksfrekvenser:Bankkontor 182 Besöksfrekvenser:Hälsokostbutik 183 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 184 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 185 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Tidningsläsning:Storstadspress 186 Läsfrekvenser:Aftonbladet 187 Läsfrekvenser:Arbetet 188 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 189 Läsfrekvenser:Expressen 190 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 191 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 192 Läsfrekvenser:Kvällsposten 193 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 194 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 195 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 196 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 197 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 198 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 199 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 200 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten 201 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 202 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 203 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 204 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 205 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 206 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 207 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 208 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 209 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 210 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 211 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 212 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 213 Läsfrekvenser för Allers 214 Läsfrekvenser för Damernas Värld 215 Läsfrekvenser för Femina 216 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 217 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 218 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 219 Läsfrekvenser för Husmodern 220 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 221 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 222 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 223 Läsfrekvenser för Land 224 Läsfrekvenser för Lektyr 225 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 226 Läsfrekvenser för Min Värld 227 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 228 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 229 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 230 Läsfrekvenser för Se 231 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 232 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 233 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 234 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 235 Läsfrekvenser för Vi Tidningsläsning:14-dagars,månadstidningar 236 Läsfrekvenser för Året Runt 237 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 238 Läsfrekvenser för Motor 239 Läsfrekvenser för Motorföraren 240 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 241 Läsfrekvenser för Vi Bilägare 242 Läsfrekvenser för Allt om Mat 243 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 244 Läsfrekvenser för Antik & Auktion 245 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 246 Läsfrekvenser för Det Bästa 247 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 248 Läsfrekvenser för Båt för Alla 249 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 250 Läsfrekvenser för Radio &Television 251 Läsfrekvenser för Start & Speed 252 Läsfrekvenser för Svensk Idrott 253 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 254 Läsfrekvenser för Tidskrift för Hälsa 255 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 256 Läsfrekvenser för Vår Bostad 257 Läsfrekvenser för Privata Affärer Tidningsläsning:Landsortspress 258 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 259 Läsfrekvenser för - A-Pressen 260 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 261 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 262 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 263 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 264 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 265 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) 266 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 6-dagarsutgivning 267 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 4-dagarsutgivning 268 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 3-dagarsutgivning 269 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 2-dagarsutgivning Tidningsläsning:Lokalpress m.m. 270 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 271 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Sundbyberg 272 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Lidingö 273 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Mälarö 274 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderort 275 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderkuriren 276 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 277 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 278 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 279 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 280 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 281 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SO 282 Läsfrekvenser för - Storstaden 283 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) 284 Köpfrekvenser för - Storstaden 285 Läsfrekvenser för Vi i Villa 286 Läsfrekvenser för Vårt Hus Köpvanor:Veckopress m.m. 287 Köpfrekvenser för Allas Veckotidning 288 Köpfrekvenser för Allers 289 Köpfrekvenser för Damernas Värld 290 Köpfrekvenser för Femina 291 Köpfrekvenser för FIB-Aktuellt 292 Köpfrekvenser för Hemmets Journal 293 Köpfrekvenser för Hemmets Veckotidning 294 Köpfrekvenser för Husmodern 295 Köpfrekvenser för Hänt i Veckan 296 Köpfrekvenser för ICA-kuriren 297 Köpfrekvenser för Land 298 Köpfrekvenser för Lektyr 299 Köpfrekvenser för Min Värld 300 Köpfrekvenser för Mitt Livs Novell 301 Köpfrekvenser för Röster i Radio/TV 302 Köpfrekvenser för Saxons Veckotidning 303 Köpfrekvenser för Se 304 Köpfrekvenser för Svensk Damtidning 305 Köpfrekvenser för Veckojournalen 306 Köpfrekvenser för Vecko-Revyn 307 Köpfrekvenser för Vi 308 Köpfrekvenser för Året Runt Tidningen Vårt Hus 309 Läsfrekvenser för Vårt Hus Inköp av dagligvaror 310 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 311 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 312 Köpfrekvenser för Tandkräm 313 Köpfrekvenser för Tvål 314 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 315 Köpfrekvenser för Handdiskmedel 316 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 317 Köpfrekvenser för Tvättmedel 318 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 319 Köpfrekvenser för Kaffe Livsstilspåståenden 320 Attityder till: Nya Livsmedel 321 Attityder till: Nyheter 322 Attityder till: Hälsosam Mat 323 Attityder till: Boende 324 Attityder till: Intresseområden 325 Attityder till: Pengar 326 Attityder till: Oberoende 327 Attityder till: Familjegemenskap 328 Attityder till: Naturen 329 Attityder till: Karriären 330 Attityder till: Kvinnans plats 331 Attityder till: Priser 332 Attityder till: Städning 333 Attityder till: Barn 334 Attityder till: Rent i huset 335 Attityder till: Arbetet 336 Attityder till: Förenklingar 337 Attityder till: Annorlunda mat 338 Attityder till: Impulsköp 339 Attityder till: Titta i affärer 340 Attityder till: Kvalitetsvaror 341 Attityder till: Köpa-Sälja 342 Attityder till: Matlagning 343 Attityder till: Fester 344 Attityder till: Fritiden 345 Attityder till: Fritiden 346 Attityder till: Tuggummituggande 347 Attityder till: Religiösa frågor 348 Attityder till: Åsikter 349 Attityder till: Avkoppling 350 Attityder till: Pengar 351 Attityder till: Levnadsstandard 352 Attityder till: Bilar 353 Attityder till: Alkohol 354 Attityder till: Ansvar 355 Attityder till: Föreningar 356 Attityder till: Otrohet 357 Attityder till: Alkohol 358 Attityder till: Veckotidningar 359 Attityder till: Framtiden 360 Attityder till: Fester 361 Attityder till: Brottslingar 362 Attityder till: Lyx 363 Attityder till: Risker 364 Attityder till: Kärnkraftverk 365 Attityder till: Porrtidningar 366 Attityder till: Snygga kläder 367 Attityder till: Örtmediciner 368 Attityder till: proffsboxning Medlemsskap 369 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i olika affärer 370 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs Poster 371 Köpfrekvenser för tidn. Poster Beslutskapacitet-inköp på arbetsplatsen 372 Har påverkat inköp av - kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) 373 Har påverkat inköp av - kontorsutrustning(kopieringsmask. bokf.mask. datorer) 374 Har påverkat inköp av - Bank/försäkringstjänster 375 Har påverkat inköp av - Maskiner för verkstäder 376 Har påverkat inköp av - Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner 377 Har påverkat inköp av - Personbilar för företag/leasing 378 Tror sig kunna påverka inköp av - kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) 379 Tror sig kunna påverka inköp av - kontorsutrustning(kopieringsmask. bokf.mask.) 380 Tror sig kunna påverka inköp av - Bank-/försäkringstjänster 381 Tror sig kunna påverka inköp av - Maskiner för verkstäder 382 Tror sig kunna påverka inköp av - Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner 383 Tror sig kunna påverka inköp av - Personbilar för företag/leasing

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0035              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0035


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. JANUARI 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 6 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 4895 395
VAR 6 OMGÅNG Loc 16 width 1 Undersökningsomgång Kod: 5 6 7 Frek: 1715 1810 1765
VAR 7 AREGION Loc 17 width 2 MD=99 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 840 23 31 110 45 43 71 58 106 120 93 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 19 52 48 22 84 28 27 31 84 37 52 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 44 50 45 26 138 304 55 36 71 51 452 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 85 67 120 55 34 42 20 30 103 32 31 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 109 37 30 98 30 23 20 95 31 32 26 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 125 51 54 81 37 18 52 85 81 62 31 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 30 64 28 40 5
VAR 8 DATUMKOD Loc 19 width 2 MD=99 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Kod: 99 Frek: 6 Valid-n=5284 Min=1 Max=9 Mean=4.0 St.Dev=2.2
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 21 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 43 58 64 79 73 60 77 67 101 79 82 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Frek: 88 99 106 99 98 98 83 104 83 96 82 Kod: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Frek: 85 80 110 76 93 83 88 80 88 98 87 Kod: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 102 132 127 128 138 119 134 110 122 114 108 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 121 99 95 90 111 112 100 80 103 118 134 Kod: 99 Frek: 6
VAR 10 KÖN Loc 23 width 1 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 2728 0. Man 2562 1. Kvinna
VAR 11 ÅLDER Loc 24 width 2 F.1b. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 425 00. 19 år och yngre 521 01. 20-24 år 566 02. 25-29 år 635 03. 30-34 år 563 04. 35-39 år 426 05. 40-44 år 428 06. 45-49 år 465 07. 50-54 år 486 08. 55-59 år 401 09. 60-64 år 374 10. 65 år och äldre
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 26 width 1 MD=9 F.1c. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 1144 0. Ogift 3743 1. Gift eller sammanboende 381 2. Änka/änkling/frånskild 22 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSSTATUS Loc 27 width 1 MD=9 F.1d. Är Du själv: <Se F.1 för fullständig frågetext> 1894 0. Husfar 1984 1. Husmor 604 2. Son/dotter 117 3. Annan hushållsmedlem 617 4. Ensamboende 74 9. Ej svar
VAR 14 YRKE Loc 28 width 1 MD=9 F.1e. Förvärvsarbete/sysselsättning <Se F.1 för fullständig frågetext> 2741 0. Förvärvsarbete,heltid 887 1. Förvärvsarbete,deltid 526 2. Hemmafru 437 3. Studerande 478 4. Pensionär 197 5. Annan sysselsättning 24 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 29 width 1 MD=9 F.1f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 2209 0. Folkskola 824 1. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 566 2. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 946 3. Gymnasium eller motsvarande 660 4. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 85 9. Ej svar
VAR 16 ORTSTORLEK Loc 30 width 1 MD=9 F.1g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 265 0. Under 200 invånare 590 1. 200-1.999 524 2. 2.000-4.999 467 3. 5.000-9.999 669 4. 10.000-24.999 693 5. 25.000-49.999 649 6. 50.000-99.999 1146 7. 100.000 och däröver 287 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 31 width 1 MD=9 F.1h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 593 0. Insatslägenhet 1599 1. Hyrd lägenhet 2383 2. Egen villa/radhus 157 3. Hyrd villa/radhus 365 4. Jordbruksfastighet 88 5. Inneboende 79 6. Annan bostadsform 26 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 32 width 1 MD=9 F.1i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 846 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 1093 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 694 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 558 3. Gör mer än hälften av alla inköp 2077 4. Gör alla eller nästan alla inköp 22 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 4891 373 11 15
VAR 20 2-6 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 99 Frek: 4404 722 141 7 1 1 14
VAR 21 7-10 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 4464 691 118 1 2 14
VAR 22 11-14 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 4228 864 177 8 13
VAR 23 15-19 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 3979 1004 263 29 1 14
VAR 24 20-67 ÅR Loc 43 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 170 910 3558 511 98 21 7 2 1 Kod: 9 99 Frek: 2 10
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 45 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 4887 262 125 1 1 14
VAR 26 TOTALANTAL Loc 47 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 616 1607 1120 1255 497 123 38 13 9 Kod: 99 Frek: 12
VAR 27 PERSONLIG INKOMST Loc 49 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 700 0. Under 10.000 891 1. 10.000-30.000 1062 2. 30.000-50.000 1533 3. 50.000-70.000 541 4. 70.000-90.000 158 5. 90.000-110.000 135 6. Över 110.000 270 9. Ej svar
VAR 28 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 50 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 34 0. Under 10.000 224 1. 10.000-30.000 518 2. 30.000-50.000 1009 3. 50.000-70.000 911 4. 70.000-90.000 809 5. 90.000-110.000 1178 6. Över 110.000 607 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 51 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 3636 0. Ja 1287 1. Nej 367 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL Loc 52 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5a. I hushållet finns:...st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 99 Frek: 821 3430 870 103 23 3 2 38
VAR 31 FINNS:HUSVAGN Loc 54 width 1 MD=9 F.5b. I hushållet finns:husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 4966 0. Finns ej 283 1. Finns 41 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:FRITIDSHUS Loc 55 width 1 MD=9 F.5c. I hushållet finns:fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 4025 0. Finns ej 1232 1. Finns 33 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:RODDBÅT/EKA/LIKN. Loc 56 width 1 MD=9 F.5d. I hushållet finns:roddbåt/eka/el.likn. <Se F.5 för fullständig frågetext> 4210 0. Finns ej 1047 1. Finns 33 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:MOTORBÅT Loc 57 width 1 MD=9 F.5e. I hushållet finns:motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 4665 0. Finns ej 592 1. Finns 33 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:SEGELBÅT Loc 58 width 1 MD=9 F.5f. I hushållet finns:segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 5051 0. Finns ej 206 1. Finns 33 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 59 width 1 MD=9 F.5g. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 2178 0. Finns ej 3078 1. Finns 34 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 60 width 1 MD=9 F.5h. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 3484 0. Finns ej 1773 1. Finns 33 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:FILMKAMERA Loc 61 width 1 MD=9 F.5i. I hushållet finns:filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 3986 0. Finns ej 1271 1. Finns 33 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 62 width 1 MD=9 F.5j. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 4033 0. Finns ej 1224 1. Finns 33 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 63 width 1 MD=9 F.5k. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 4141 0. Finns ej 1116 1. Finns 33 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 64 width 1 MD=9 F.5l. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 2958 0. Finns ej 2299 1. Finns 33 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:SVART-VIT TV Loc 65 width 1 MD=9 F.5m. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 2983 0. Finns ej 2275 1. Finns 32 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:FÄRG-TV Loc 66 width 1 MD=9 F.5n. I hushållet finns:färg-tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 1099 0. Finns ej 4158 1. Finns 33 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 67 width 1 MD=9 F.5o. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 660 0. Finns ej 4598 1. Finns 32 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:DISKMASKIN Loc 68 width 1 MD=9 F.5p. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 3665 0. Finns ej 1592 1. Finns 33 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 69 width 1 MD=9 F.5q. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1468 0. Finns ej 3789 1. Finns 33 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 70 width 1 MD=9 F.5r. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 1532 0. Finns ej 3725 1. Finns 33 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 71 width 1 MD=9 F.5s. I hushållet finns:motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 3244 0. Finns ej 2014 1. Finns 32 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:SPISFLÄKT Loc 72 width 1 MD=9 F.5t. I hushållet finns:spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1912 0. Finns ej 3345 1. Finns 33 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:HUND Loc 73 width 1 MD=9 F.5u. I hushållet finns:hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 4107 0. Finns ej 1150 1. Finns 33 9. Ej svar
VAR 51 FINNS:KATT Loc 74 width 1 MD=9 F.5v. I hushållet finns:katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 4417 0. Finns ej 836 1. Finns 37 9. Ej svar
VAR 52 AVSER ATT KÖPA1 Loc 75 width 2 F.6. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a. Första understrykningen 558 00. Fabriksny bil 1301 01. Begagnad bil 104 02. Moped 38 03. Nytt fritidshus 25 04. Begagnat fritidshus 110 05. Ny villa 68 06. Begagnad villa 196 07. Köksfläkt 149 08. Elektrisk spis 126 09. Diskmaskin 1275 10. Ej svar på fråga 6 1340 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 53 AVSER ATT KÖPA1 Loc 77 width 2 F.6b. Andra understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 1820 00. Frågan ej tillämplig 55 01. Begagnad bil 84 02. Moped 20 03. Nytt fritidshus 61 04. Begagnat fritidshus 67 05. Ny villa 102 06. Begagnad villa 141 07. Köksfläkt 157 08. Elektrisk spis 169 09. Diskmaskin 1275 10. Ej svar på fråga 6 1339 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 54 AVSER ATT KÖPA1 Loc 79 width 2 F.6c. Tredje understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 2434 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 5 02. Moped 2 03. Nytt fritidshus 7 04. Begagnat fritidshus 11 05. Ny villa 21 06. Begagnad villa 39 07. Köksfläkt 90 08. Elektrisk spis 68 09. Diskmaskin 1274 10. Ej svar på fråga 6 1339 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 55 AVSER ATT KÖPA1 Loc 81 width 2 F.6d. Fjärde understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 2600 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 2 06. Begagnad villa 5 07. Köksfläkt 32 08. Elektrisk spis 38 09. Diskmaskin 1274 10. Ej svar på fråga 6 1339 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 56 AVSER ATT KÖPA1 Loc 83 width 2 F.6e. Femte understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 2650 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 4 08. Elektrisk spis 22 09. Diskmaskin 1274 10. Ej svar på fråga 6 1339 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 57 AVSER ATT KÖPA2 Loc 85 width 2 F.7. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.7a. Första understrykningen 547 00. Tvättmaskin 203 01. Frysbox 188 02. Frysskåp 336 03. Fiskeutrustning 391 04. Elektrisk rakapparat 103 05. Skrivmaskin 146 06. Stillbildskamera 75 07. Filmkamera 52 08. Projektor 123 09. Elektrisk symaskin 1783 10. Ej svar på fråga 7 1343 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 58 AVSER ATT KÖPA2 Loc 87 width 2 F.7b. Andra understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 1399 00. Frågan ej tillämplig 92 01. Frysbox 65 02. Frysskåp 82 03. Fiskeutrustning 148 04. Elektrisk rakapparat 50 05. Skrivmaskin 93 06. Stillbildskamera 57 07. Filmkamera 77 08. Projektor 102 09. Elektrisk symaskin 1783 10. Ej svar på fråga 7 1342 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 59 AVSER ATT KÖPA2 Loc 89 width 2 F.7c. Tredje understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 1916 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 34 02. Frysskåp 16 03. Fiskeutrustning 46 04. Elektrisk rakapparat 22 05. Skrivmaskin 41 06. Stillbildskamera 28 07. Filmkamera 30 08. Projektor 32 09. Elektrisk symaskin 1783 10. Ej svar på fråga 7 1342 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 60 AVSER ATT KÖPA2 Loc 91 width 2 F.7d. Fjärde understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 2088 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 4 03. Fiskeutrustning 15 04. Elektrisk rakapparat 3 05. Skrivmaskin 10 06. Stillbildskamera 13 07. Filmkamera 16 08. Projektor 16 09. Elektrisk symaskin 1783 10. Ej svar på fråga 7 1342 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 61 AVSER ATT KÖPA2 Loc 93 width 2 F.7e. Femte understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 2136 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 2 04. Elektrisk rakapparat 5 05. Skrivmaskin 06. Stillbildskamera 5 07. Filmkamera 9 08. Projektor 8 09. Elektrisk symaskin 1783 10. Ej svar på fråga 7 1342 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 62 AVSER ATT KÖPA3 Loc 95 width 2 F.8. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.8a. Första understrykningen 481 00. Transistorradio 68 01. Husvagn 454 02. Stereoanläggning 41 03. Svart/vit tv 422 04. Färg-tv 218 05. Elektrisk kaffebryggare 188 06. Motorgräsklippare 242 07. Dammsugare 63 08. Motorbåt 40 09. Segelbåt 1730 10. Ej svar på fråga 8 1343 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 63 AVSER ATT KÖPA3 Loc 97 width 2 F.8b. Andra understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 1493 00. Frågan ej tillämplig 3 01. Husvagn 88 02. Stereoanläggning 22 03. Svart/vit tv 138 04. Färg-tv 133 05. Elektrisk kaffebryggare 74 06. Motorgräsklippare 199 07. Dammsugare 46 08. Motorbåt 22 09. Segelbåt 1730 10. Ej svar på fråga 8 1342 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 64 AVSER ATT KÖPA3 Loc 99 width 2 F.8c. Tredje understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 2011 00. Frågan ej tillämplig 01. Husvagn 2 02. Stereoanläggning 7 03. Svart/vit tv 28 04. Färg-tv 37 05. Elektrisk kaffebryggare 23 06. Motorgräsklippare 77 07. Dammsugare 20 08. Motorbåt 16 09. Segelbåt 1727 10. Ej svar på fråga 8 1342 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 65 AVSER ATT KÖPA3 Loc 101 width 2 F.8d. Fjärde understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 2170 00. Frågan ej tillämplig 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 5 04. Färg-tv 10 05. Elektrisk kaffebryggare 8 06. Motorgräsklippare 18 07. Dammsugare 8 08. Motorbåt 2 09. Segelbåt 1727 10. Ej svar på fråga 8 1342 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 66 AVSER ATT KÖPA3 Loc 103 width 2 F.8e. Femte understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 2206 00. Frågan ej tillämplig 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 04. Färg-tv 3 05. Elektrisk kaffebryggare 06. Motorgräsklippare 9 07. Dammsugare 08. Motorbåt 3 09. Segelbåt 1727 10. Ej svar på fråga 8 1342 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 67 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 105 width 1 MD=9 F.9. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.9.1. Miljövårdsfrågor 85 1. Mycket ointresserad 153 2. Ganska ointresserad 238 3. Något ointresserad 201 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1732 5. Något intresserad 1777 6. Ganska intresserad 1005 7. Mycket intresserad 99 9. Ej svar
VAR 68 HÄLSONYTTIG MAT Loc 106 width 1 MD=9 F.9.2. Hälsonyttig mat <Se F.9 för fullständig frågetext> 183 1. Mycket ointresserad 263 2. Ganska ointresserad 323 3. Något ointresserad 307 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1402 5. Något intresserad 1615 6. Ganska intresserad 1108 7. Mycket intresserad 89 9. Ej svar
VAR 69 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 107 width 1 MD=9 F.9.3. Sjukdomar och hälsa <Se F.9 för fullständig frågetext> 94 1. Mycket ointresserad 182 2. Ganska ointresserad 229 3. Något ointresserad 311 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1481 5. Något intresserad 1602 6. Ganska intresserad 1248 7. Mycket intresserad 143 9. Ej svar
VAR 70 BANTNINGSTIPS Loc 108 width 1 MD=9 F.9.4. Bantningstips <Se F.9 för fullständig frågetext> 1652 1. Mycket ointresserad 632 2. Ganska ointresserad 460 3. Något ointresserad 434 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1171 5. Något intresserad 439 6. Ganska intresserad 335 7. Mycket intresserad 167 9. Ej svar
VAR 71 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 109 width 1 MD=9 F.9.5. Hushålla ekonomiskt <Se F.9 för fullständig frågetext> 110 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 180 3. Något ointresserad 207 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1107 5. Något intresserad 1796 6. Ganska intresserad 1670 7. Mycket intresserad 92 9. Ej svar
VAR 72 POLITIK Loc 110 width 1 MD=9 F.9.6. Politik <Se F.9 för fullständig frågetext> 381 1. Mycket ointresserad 322 2. Ganska ointresserad 358 3. Något ointresserad 277 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1870 5. Något intresserad 1342 6. Ganska intresserad 656 7. Mycket intresserad 84 9. Ej svar
VAR 73 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 111 width 1 MD=9 F.9.7. Sociala rättigheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 144 1. Mycket ointresserad 202 2. Ganska ointresserad 299 3. Något ointresserad 429 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1766 5. Något intresserad 1514 6. Ganska intresserad 825 7. Mycket intresserad 111 9. Ej svar
VAR 74 SKATTEFRÅGOR Loc 112 width 1 MD=9 F.9.8. Skattefrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 174 1. Mycket ointresserad 244 2. Ganska ointresserad 301 3. Något ointresserad 409 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1555 5. Något intresserad 1466 6. Ganska intresserad 1020 7. Mycket intresserad 121 9. Ej svar
VAR 75 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 113 width 1 MD=9 F.9.9. Samlevnadsfrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 194 1. Mycket ointresserad 270 2. Ganska ointresserad 361 3. Något ointresserad 685 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1686 5. Något intresserad 1271 6. Ganska intresserad 664 7. Mycket intresserad 159 9. Ej svar
VAR 76 VIDAREUTBILDNING Loc 114 width 1 MD=9 F.9.10. Vidareutbildning <Se F.9 för fullständig frågetext> 296 1. Mycket ointresserad 319 2. Ganska ointresserad 412 3. Något ointresserad 620 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1575 5. Något intresserad 1197 6. Ganska intresserad 727 7. Mycket intresserad 144 9. Ej svar
VAR 77 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 115 width 1 MD=9 F.9.11. Religions-och trosfrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 1228 1. Mycket ointresserad 687 2. Ganska ointresserad 553 3. Något ointresserad 673 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1092 5. Något intresserad 500 6. Ganska intresserad 448 7. Mycket intresserad 109 9. Ej svar
VAR 78 ARBETSMARKNADEN Loc 116 width 1 MD=9 F.9.12. Arbetsmarknaden <Se F.9 för fullständig frågetext> 147 1. Mycket ointresserad 185 2. Ganska ointresserad 263 3. Något ointresserad 388 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1743 5. Något intresserad 1528 6. Ganska intresserad 886 7. Mycket intresserad 150 9. Ej svar
VAR 79 VILLA/EGET HEM Loc 117 width 1 MD=9 F.9.13. Villa/eget hem <Se F.9 för fullständig frågetext> 190 1. Mycket ointresserad 147 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 343 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 772 5. Något intresserad 1255 6. Ganska intresserad 2278 7. Mycket intresserad 136 9. Ej svar
VAR 80 FRITIDSHUS Loc 118 width 1 MD=9 F.9.14. Fritidshus <Se F.9 för fullständig frågetext> 667 1. Mycket ointresserad 400 2. Ganska ointresserad 387 3. Något ointresserad 686 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1073 5. Något intresserad 828 6. Ganska intresserad 1083 7. Mycket intresserad 166 9. Ej svar
VAR 81 PERSONBILAR Loc 119 width 1 MD=9 F.9.15. Personbilar <Se F.9 för fullständig frågetext> 418 1. Mycket ointresserad 343 2. Ganska ointresserad 336 3. Något ointresserad 337 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1448 5. Något intresserad 1281 6. Ganska intresserad 1008 7. Mycket intresserad 119 9. Ej svar
VAR 82 HEMINREDNING Loc 120 width 1 MD=9 F.9.16. Heminredning <Se F.9 för fullständig frågetext> 168 1. Mycket ointresserad 198 2. Ganska ointresserad 286 3. Något ointresserad 249 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1397 5. Något intresserad 1557 6. Ganska intresserad 1341 7. Mycket intresserad 94 9. Ej svar
VAR 83 MODENYHETER Loc 121 width 1 MD=9 F.9.17. Modenyheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 716 1. Mycket ointresserad 562 2. Ganska ointresserad 556 3. Något ointresserad 427 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1475 5. Något intresserad 949 6. Ganska intresserad 501 7. Mycket intresserad 104 9. Ej svar
VAR 84 MATVARUNYHETER Loc 122 width 1 MD=9 F.9.18. Matvarunyheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 452 1. Mycket ointresserad 456 2. Ganska ointresserad 565 3. Något ointresserad 525 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1553 5. Något intresserad 1045 6. Ganska intresserad 583 7. Mycket intresserad 111 9. Ej svar
VAR 85 BARNAVÅRD Loc 123 width 1 MD=9 F.9.19. Barnavård <Se F.9 för fullständig frågetext> 461 1. Mycket ointresserad 362 2. Ganska ointresserad 425 3. Något ointresserad 613 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1263 5. Något intresserad 1076 6. Ganska intresserad 942 7. Mycket intresserad 148 9. Ej svar
VAR 86 SKÖNHETSVÅRD Loc 124 width 1 MD=9 F.9.20. Skönhetsvård <Se F.9 för fullständig frågetext> 1144 1. Mycket ointresserad 604 2. Ganska ointresserad 553 3. Något ointresserad 591 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1387 5. Något intresserad 626 6. Ganska intresserad 259 7. Mycket intresserad 126 9. Ej svar
VAR 87 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 125 width 1 MD=9 F.9.21. Stereoanläggningar <Se F.9 för fullständig frågetext> 735 1. Mycket ointresserad 434 2. Ganska ointresserad 454 3. Något ointresserad 461 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1667 5. Något intresserad 905 6. Ganska intresserad 512 7. Mycket intresserad 122 9. Ej svar
VAR 88 HUSHÅLLSMASKINER Loc 126 width 1 MD=9 F.9.22. Hushållsmaskiner <Se F.9 för fullständig frågetext> 387 1. Mycket ointresserad 380 2. Ganska ointresserad 498 3. Något ointresserad 460 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1848 5. Något intresserad 1134 6. Ganska intresserad 478 7. Mycket intresserad 105 9. Ej svar
VAR 89 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 127 width 1 MD=9 F.9.23. Fotoutrustningar <Se F.9 för fullständig frågetext> 843 1. Mycket ointresserad 529 2. Ganska ointresserad 638 3. Något ointresserad 552 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1586 5. Något intresserad 654 6. Ganska intresserad 353 7. Mycket intresserad 135 9. Ej svar
VAR 90 MOTORCYKLAR Loc 128 width 1 MD=9 F.9.24. Motorcyklar <Se F.9 för fullständig frågetext> 2408 1. Mycket ointresserad 473 2. Ganska ointresserad 446 3. Något ointresserad 669 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 612 5. Något intresserad 281 6. Ganska intresserad 253 7. Mycket intresserad 148 9. Ej svar
VAR 91 KRUKVÄXTER Loc 129 width 1 MD=9 F.9.25. Krukväxter <Se F.9 för fullständig frågetext> 541 1. Mycket ointresserad 337 2. Ganska ointresserad 362 3. Något ointresserad 295 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1176 5. Något intresserad 1153 6. Ganska intresserad 1356 7. Mycket intresserad 70 9. Ej svar
VAR 92 MEDEL MOT MJÄLL Loc 130 width 1 MD=9 F.9.26. Medel mot mjäll <Se F.9 för fullständig frågetext> 1731 1. Mycket ointresserad 526 2. Ganska ointresserad 443 3. Något ointresserad 837 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 965 5. Något intresserad 364 6. Ganska intresserad 299 7. Mycket intresserad 125 9. Ej svar
VAR 93 HUNDARS SKÖTSEL Loc 131 width 1 MD=9 F.9.27. Hundars skötsel <Se F.9 för fullständig frågetext> 1805 1. Mycket ointresserad 459 2. Ganska ointresserad 367 3. Något ointresserad 550 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 736 5. Något intresserad 580 6. Ganska intresserad 682 7. Mycket intresserad 111 9. Ej svar
VAR 94 KATTERS SKÖTSEL Loc 132 width 1 MD=9 F.9.28. Katters skötsel <Se F.9 för fullständig frågetext> 2206 1. Mycket ointresserad 460 2. Ganska ointresserad 416 3. Något ointresserad 651 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 691 5. Något intresserad 362 6. Ganska intresserad 369 7. Mycket intresserad 135 9. Ej svar
VAR 95 MOTIONERA Loc 133 width 1 MD=9 F.9.29. Motionera <Se F.9 för fullständig frågetext> 179 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 249 3. Något ointresserad 188 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1574 5. Något intresserad 1577 6. Ganska intresserad 1288 7. Mycket intresserad 92 9. Ej svar
VAR 96 IDROTTA Loc 134 width 1 MD=9 F.9.30. Idrotta <Se F.9 för fullständig frågetext> 663 1. Mycket ointresserad 382 2. Ganska ointresserad 518 3. Något ointresserad 501 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1427 5. Något intresserad 856 6. Ganska intresserad 816 7. Mycket intresserad 127 9. Ej svar
VAR 97 LAGA MAT Loc 135 width 1 MD=9 F.9.31. Laga mat <Se F.9 för fullständig frågetext> 234 1. Mycket ointresserad 203 2. Ganska ointresserad 290 3. Något ointresserad 215 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1399 5. Något intresserad 1604 6. Ganska intresserad 1285 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 98 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 136 width 1 MD=9 F.9.32. Pröva nya maträtter <Se F.9 för fullständig frågetext> 277 1. Mycket ointresserad 217 2. Ganska ointresserad 313 3. Något ointresserad 280 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1294 5. Något intresserad 1500 6. Ganska intresserad 1313 7. Mycket intresserad 96 9. Ej svar
VAR 99 BAKA Loc 137 width 1 MD=9 F.9.33. Baka <Se F.9 för fullständig frågetext> 726 1. Mycket ointresserad 364 2. Ganska ointresserad 457 3. Något ointresserad 388 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1046 5. Något intresserad 1103 6. Ganska intresserad 1128 7. Mycket intresserad 78 9. Ej svar
VAR 100 HA GÄSTER Loc 138 width 1 MD=9 F.9.34. Ha gäster <Se F.9 för fullständig frågetext> 130 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 218 3. Något ointresserad 263 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1598 5. Något intresserad 1933 6. Ganska intresserad 928 7. Mycket intresserad 92 9. Ej svar
VAR 101 KÖRA BIL Loc 139 width 1 MD=9 F.9.35. Köra bil <Se F.9 för fullständig frågetext> 573 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 181 3. Något ointresserad 432 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 965 5. Något intresserad 1438 6. Ganska intresserad 1473 7. Mycket intresserad 104 9. Ej svar
VAR 102 JOBBA MED BILAR Loc 140 width 1 MD=9 F.9.36. Jobba med bilar <Se F.9 för fullständig frågetext> 1666 1. Mycket ointresserad 434 2. Ganska ointresserad 457 3. Något ointresserad 531 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1063 5. Något intresserad 523 6. Ganska intresserad 494 7. Mycket intresserad 122 9. Ej svar
VAR 103 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 141 width 1 MD=9 F.9.37. Arbeta i trädgården <Se F.9 för fullständig frågetext> 465 1. Mycket ointresserad 266 2. Ganska ointresserad 328 3. Något ointresserad 391 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1323 5. Något intresserad 1362 6. Ganska intresserad 1073 7. Mycket intresserad 82 9. Ej svar
VAR 104 FOTOGRAFERA Loc 142 width 1 MD=9 F.9.38. Fotografera <Se F.9 för fullständig frågetext> 643 1. Mycket ointresserad 364 2. Ganska ointresserad 473 3. Något ointresserad 451 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1830 5. Något intresserad 928 6. Ganska intresserad 485 7. Mycket intresserad 116 9. Ej svar
VAR 105 SMALFILMA Loc 143 width 1 MD=9 F.9.39. Smalfilma <Se F.9 för fullständig frågetext> 1605 1. Mycket ointresserad 541 2. Ganska ointresserad 562 3. Något ointresserad 1155 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 747 5. Något intresserad 349 6. Ganska intresserad 190 7. Mycket intresserad 141 9. Ej svar
VAR 106 SPORTFISKA Loc 144 width 1 MD=9 F.9.40. Sportfiska <Se F.9 för fullständig frågetext> 1674 1. Mycket ointresserad 348 2. Ganska ointresserad 351 3. Något ointresserad 588 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 946 5. Något intresserad 613 6. Ganska intresserad 663 7. Mycket intresserad 107 9. Ej svar
VAR 107 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 145 width 1 MD=9 F.9.41. Lyssna på popmusik <Se F.9 för fullständig frågetext> 1227 1. Mycket ointresserad 455 2. Ganska ointresserad 425 3. Något ointresserad 231 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1309 5. Något intresserad 858 6. Ganska intresserad 684 7. Mycket intresserad 101 9. Ej svar
VAR 108 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 146 width 1 MD=9 F.9.42. Lyssna på klassisk musik <Se F.9 för fullständig frågetext> 982 1. Mycket ointresserad 493 2. Ganska ointresserad 529 3. Något ointresserad 292 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1522 5. Något intresserad 903 6. Ganska intresserad 472 7. Mycket intresserad 97 9. Ej svar
VAR 109 GÅ PÅ TEATER Loc 147 width 1 MD=9 F.9.43. Gå på teater <Se F.9 för fullständig frågetext> 690 1. Mycket ointresserad 420 2. Ganska ointresserad 472 3. Något ointresserad 487 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1532 5. Något intresserad 1055 6. Ganska intresserad 521 7. Mycket intresserad 113 9. Ej svar
VAR 110 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 148 width 1 MD=9 F.9.44. Gå på konstutställning <Se F.9 för fullständig frågetext> 1130 1. Mycket ointresserad 564 2. Ganska ointresserad 634 3. Något ointresserad 568 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1294 5. Något intresserad 621 6. Ganska intresserad 350 7. Mycket intresserad 129 9. Ej svar
VAR 111 LÄSA BÖCKER Loc 149 width 1 MD=9 F.9.45. Läsa böcker <Se F.9 för fullständig frågetext> 231 1. Mycket ointresserad 179 2. Ganska ointresserad 319 3. Något ointresserad 171 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1313 5. Något intresserad 1394 6. Ganska intresserad 1611 7. Mycket intresserad 72 9. Ej svar
VAR 112 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 150 width 1 MD=9 F.9.46. Läsa populärtidningar <Se F.9 för fullständig frågetext> 713 1. Mycket ointresserad 422 2. Ganska ointresserad 564 3. Något ointresserad 644 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1674 5. Något intresserad 814 6. Ganska intresserad 310 7. Mycket intresserad 149 9. Ej svar
VAR 113 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 151 width 1 MD=9 F.9.47. Köpa på postorder <Se F.9 för fullständig frågetext> 1651 1. Mycket ointresserad 727 2. Ganska ointresserad 550 3. Något ointresserad 520 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1273 5. Något intresserad 340 6. Ganska intresserad 119 7. Mycket intresserad 110 9. Ej svar
VAR 114 SY KLÄDER Loc 152 width 1 MD=9 F.9.48. Sy kläder <Se F.9 för fullständig frågetext> 2279 1. Mycket ointresserad 444 2. Ganska ointresserad 357 3. Något ointresserad 402 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 797 5. Något intresserad 484 6. Ganska intresserad 412 7. Mycket intresserad 115 9. Ej svar
VAR 115 HANDARBETA Loc 153 width 1 MD=9 F.9.49. Handarbeta <Se F.9 för fullständig frågetext> 1882 1. Mycket ointresserad 319 2. Ganska ointresserad 258 3. Något ointresserad 305 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 665 5. Något intresserad 682 6. Ganska intresserad 1087 7. Mycket intresserad 92 9. Ej svar
VAR 116 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 154 width 1 MD=9 F.9.50. Träffa nya människor <Se F.9 för fullständig frågetext> 97 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 192 3. Något ointresserad 277 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1479 5. Något intresserad 1820 6. Ganska intresserad 1228 7. Mycket intresserad 88 9. Ej svar
VAR 117 SNICKRA Loc 155 width 1 MD=9 F.9.51. Snickra <Se F.9 för fullständig frågetext> 1042 1. Mycket ointresserad 347 2. Ganska ointresserad 408 3. Något ointresserad 550 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1250 5. Något intresserad 931 6. Ganska intresserad 654 7. Mycket intresserad 108 9. Ej svar
VAR 118 MÅLA HEMMA Loc 156 width 1 MD=9 F.9.52. Måla hemma <Se F.9 för fullständig frågetext> 563 1. Mycket ointresserad 275 2. Ganska ointresserad 373 3. Något ointresserad 407 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1622 5. Något intresserad 1234 6. Ganska intresserad 716 7. Mycket intresserad 100 9. Ej svar
VAR 119 JAGA Loc 157 width 1 MD=9 F.9.53. Jaga <Se F.9 för fullständig frågetext> 2997 1. Mycket ointresserad 294 2. Ganska ointresserad 254 3. Något ointresserad 695 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 337 5. Något intresserad 216 6. Ganska intresserad 354 7. Mycket intresserad 143 9. Ej svar
VAR 120 FRILUFTSLIV Loc 158 width 1 MD=9 F.9.54. Friluftsliv <Se F.9 för fullständig frågetext> 236 1. Mycket ointresserad 126 2. Ganska ointresserad 181 3. Något ointresserad 212 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1368 5. Något intresserad 1636 6. Ganska intresserad 1413 7. Mycket intresserad 118 9. Ej svar
VAR 121 ÅKA SLALOM Loc 159 width 1 MD=9 F.9.55. Åka slalom <Se F.9 för fullständig frågetext> 2297 1. Mycket ointresserad 351 2. Ganska ointresserad 325 3. Något ointresserad 868 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 509 5. Något intresserad 361 6. Ganska intresserad 450 7. Mycket intresserad 129 9. Ej svar
VAR 122 ÅKA MOTORBÅT Loc 160 width 1 MD=9 F.9.56. Åka motorbåt <Se F.9 för fullständig frågetext> 1187 1. Mycket ointresserad 354 2. Ganska ointresserad 352 3. Något ointresserad 597 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1189 5. Något intresserad 855 6. Ganska intresserad 641 7. Mycket intresserad 115 9. Ej svar
VAR 123 SEGLA Loc 161 width 1 MD=9 F.9.57. Segla <Se F.9 för fullständig frågetext> 1596 1. Mycket ointresserad 396 2. Ganska ointresserad 387 3. Något ointresserad 1063 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 747 5. Något intresserad 489 6. Ganska intresserad 482 7. Mycket intresserad 130 9. Ej svar
VAR 124 CAMPA Loc 162 width 1 MD=9 F.9.58. Campa <Se F.9 för fullständig frågetext> 1002 1. Mycket ointresserad 323 2. Ganska ointresserad 402 3. Något ointresserad 448 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1378 5. Något intresserad 968 6. Ganska intresserad 648 7. Mycket intresserad 121 9. Ej svar
VAR 125 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 163 width 1 MD=9 F.9.59. Semestra utomlands <Se F.9 för fullständig frågetext> 510 1. Mycket ointresserad 215 2. Ganska ointresserad 223 3. Något ointresserad 463 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1015 5. Något intresserad 1060 6. Ganska intresserad 1689 7. Mycket intresserad 115 9. Ej svar
VAR 126 SEMESTRA I SVERIGE Loc 164 width 1 MD=9 F.9.60. Semestra i Sverige <Se F.9 för fullständig frågetext> 88 1. Mycket ointresserad 48 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 130 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 977 5. Något intresserad 1824 6. Ganska intresserad 2066 7. Mycket intresserad 76 9. Ej svar
VAR 127 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 165 width 1 MD=9 F.9.61. Pröva nya produkter <Se F.9 för fullständig frågetext> 277 1. Mycket ointresserad 201 2. Ganska ointresserad 384 3. Något ointresserad 760 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1871 5. Något intresserad 1081 6. Ganska intresserad 588 7. Mycket intresserad 128 9. Ej svar
VAR 128 VARA BORTBJUDEN Loc 166 width 1 MD=9 F.9.62. Vara bortbjuden <Se F.9 för fullständig frågetext> 153 1. Mycket ointresserad 131 2. Ganska ointresserad 263 3. Något ointresserad 194 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1603 5. Något intresserad 1848 6. Ganska intresserad 1016 7. Mycket intresserad 82 9. Ej svar
VAR 129 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 167 width 1 MD=9 F.9.63. Gå på diskotek <Se F.9 för fullständig frågetext> 2710 1. Mycket ointresserad 422 2. Ganska ointresserad 396 3. Något ointresserad 577 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 494 5. Något intresserad 307 6. Ganska intresserad 257 7. Mycket intresserad 127 9. Ej svar
VAR 130 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 168 width 1 MD=9 F.9.64. Gå på restaurang <Se F.9 för fullständig frågetext> 507 1. Mycket ointresserad 271 2. Ganska ointresserad 360 3. Något ointresserad 310 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1781 5. Något intresserad 1308 6. Ganska intresserad 645 7. Mycket intresserad 108 9. Ej svar
VAR 131 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 169 width 1 MD=9 F.9.65. Gå på kvällskurser <Se F.9 för fullständig frågetext> 723 1. Mycket ointresserad 417 2. Ganska ointresserad 541 3. Något ointresserad 728 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1581 5. Något intresserad 862 6. Ganska intresserad 330 7. Mycket intresserad 108 9. Ej svar
VAR 132 KLÄDER Loc 170 width 1 MD=9 F.10. Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? F.10a. Kläder till Dig själv 17 0. 0 kronor 46 1. Under 100 kronor 366 2. 101-300 kronor 844 3. 301-500 kronor 1131 4. 501-800 kronor 1020 5. 801-1000 kronor 884 6. 1001-1500 kronor 488 7. 1501-2000 kronor 420 8. Över 2000 kronor 74 9. Ej svar
VAR 133 SPORTUTRUSTNING Loc 171 width 1 MD=9 F.10b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.10 för fullständig frågetext> 1546 0. 0 kronor 1302 1. Under 100 kronor 1221 2. 101-300 kronor 583 3. 301-500 kronor 227 4. 501-800 kronor 116 5. 801-1000 kronor 62 6. 1001-1500 kronor 31 7. 1501-2000 kronor 62 8. Över 2000 kronor 140 9. Ej svar
VAR 134 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 172 width 1 MD=9 F.10c. Kosmetika/skönhetsmedel <Se F.10 för fullständig frågetext> 1462 0. 0 kronor 2040 1. Under 100 kronor 1255 2. 101-300 kronor 268 3. 301-500 kronor 71 4. 501-800 kronor 27 5. 801-1000 kronor 7 6. 1001-1500 kronor 4 7. 1501-2000 kronor 4 8. Över 2000 kronor 152 9. Ej svar
VAR 135 NÖJEN Loc 173 width 1 MD=9 F.10d. Nöjen <Se F.10 för fullständig frågetext> 261 0. 0 kronor 802 1. Under 100 kronor 1292 2. 101-300 kronor 947 3. 301-500 kronor 565 4. 501-800 kronor 374 5. 801-1000 kronor 283 6. 1001-1500 kronor 190 7. 1501-2000 kronor 391 8. Över 2000 kronor 185 9. Ej svar
VAR 136 UTLANDSRESOR Loc 174 width 1 MD=9 F.10e. Utlandsresor under fritiden <Se F.10 för fullständig frågetext> 2438 0. 0 kronor 111 1. Under 100 kronor 134 2. 101-300 kronor 169 3. 301-500 kronor 179 4. 501-800 kronor 248 5. 801-1000 kronor 318 6. 1001-1500 kronor 447 7. 1501-2000 kronor 1074 8. Över 2000 kronor 172 9. Ej svar
VAR 137 BÖCKER Loc 175 width 1 MD=9 F.10f. Böcker <Se F.10 för fullständig frågetext> 923 0. 0 kronor 1483 1. Under 100 kronor 1369 2. 101-300 kronor 695 3. 301-500 kronor 356 4. 501-800 kronor 165 5. 801-1000 kronor 93 6. 1001-1500 kronor 36 7. 1501-2000 kronor 32 8. Över 2000 kronor 138 9. Ej svar
VAR 138 TOBAK Loc 176 width 1 MD=9 F.10g. Tobak <Se F.10 för fullständig frågetext> 2956 0. 0 kronor 216 1. Under 100 kronor 246 2. 101-300 kronor 268 3. 301-500 kronor 239 4. 501-800 kronor 220 5. 801-1000 kronor 269 6. 1001-1500 kronor 277 7. 1501-2000 kronor 484 8. Över 2000 kronor 115 9. Ej svar
VAR 139 VIN OCH SPRIT Loc 177 width 1 MD=9 F.10h. Vin och sprit <Se F.10 för fullständig frågetext> 1038 0. 0 kronor 704 1. Under 100 kronor 1041 2. 101-300 kronor 835 3. 301-500 kronor 520 4. 501-800 kronor 341 5. 801-1000 kronor 297 6. 1001-1500 kronor 183 7. 1501-2000 kronor 256 8. Över 2000 kronor 75 9. Ej svar
VAR 140 LÄNSKOMMUNKOD Loc 178 width 4 Kod: 114 115 120 123 125 126 127 136 138 Frek: 19 10 11 29 6 40 42 28 18 Kod: 139 160 162 163 180 181 182 183 184 Frek: 8 24 14 31 363 46 29 16 31 Kod: 186 187 188 191 192 305 319 360 380 Frek: 24 23 22 12 12 9 4 14 97 Kod: 381 382 428 480 481 482 483 484 486 Frek: 21 12 8 34 9 13 20 55 16 Kod: 509 512 513 560 561 562 563 580 581 Frek: 2 3 5 3 9 20 8 92 85 Kod: 582 583 586 604 617 662 665 680 682 Frek: 8 35 17 4 8 21 8 75 24 Kod: 683 684 685 686 687 760 761 763 764 Frek: 18 4 14 11 11 6 6 6 11 Kod: 765 767 780 781 821 834 840 860 861 Frek: 10 7 43 15 4 4 9 13 11 Kod: 862 880 881 882 883 884 885 980 1060 Frek: 9 35 19 16 28 14 8 37 15 Kod: 1080 1081 1082 1083 1121 1137 1160 1162 1163 Frek: 36 15 17 11 10 4 11 4 11 Kod: 1165 1166 1167 1168 1180 1181 1182 1183 1214 Frek: 6 11 10 7 36 11 15 30 4 Kod: 1230 1231 1233 1260 1261 1262 1263 1264 1265 Frek: 10 9 13 12 14 10 11 8 12 Kod: 1266 1267 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 Frek: 9 7 160 56 24 64 13 19 11 Kod: 1287 1315 1380 1381 1382 1383 1384 1401 1402 Frek: 23 9 50 12 20 29 25 16 18 Kod: 1407 1415 1419 1421 1427 1430 1435 1480 1481 Frek: 6 11 6 8 7 5 7 272 28 Kod: 1482 1484 1485 1486 1504 1507 1521 1524 1527 Frek: 16 13 33 7 3 5 16 20 3 Kod: 1552 1560 1561 1562 1563 1565 1566 1580 1581 Frek: 9 10 7 6 18 7 5 22 30 Kod: 1582 1583 1584 1585 1602 1622 1623 1637 1643 Frek: 17 62 16 4 3 3 7 5 3 Kod: 1660 1661 1662 1663 1680 1681 1682 1683 1684 Frek: 18 8 7 7 10 20 9 26 4 Kod: 1685 1686 1715 1730 1737 1760 1761 1762 1763 Frek: 6 28 8 7 8 4 7 3 10 Kod: 1764 1765 1766 1780 1781 1782 1783 1784 1785 Frek: 8 7 8 40 16 10 11 17 14 Kod: 1860 1861 1862 1863 1864 1880 1881 1882 1883 Frek: 7 14 9 7 3 72 11 5 27 Kod: 1884 1885 1904 1907 1917 1960 1961 1962 1980 Frek: 7 14 4 9 7 6 11 8 77 Kod: 1981 1982 1983 1984 2021 2023 2026 2029 2031 Frek: 14 11 15 8 4 9 6 9 4 Kod: 2034 2039 2061 2062 2080 2081 2082 2083 2084 Frek: 3 5 11 9 34 35 5 11 21 Kod: 2085 2101 2104 2121 2132 2161 2180 2181 2182 Frek: 17 3 11 10 8 18 59 33 23 Kod: 2183 2184 2260 2262 2280 2281 2282 2283 2284 Frek: 18 28 8 7 20 65 17 18 51 Kod: 2303 2305 2309 2313 2321 2326 2361 2380 2401 Frek: 4 6 7 13 7 5 7 36 4 Kod: 2404 2409 2417 2421 2422 2460 2462 2463 2480 Frek: 4 5 6 5 3 8 4 7 60 Kod: 2481 2482 2505 2506 2510 2513 2514 2518 2521 Frek: 12 56 5 2 4 5 12 3 6 Kod: 2523 2560 2580 2581 2582 2583 2584 9999 Frek: 14 7 44 16 17 6 19 30
VAR 141 LÄNSKOD Loc 182 width 2 Kod: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 858 158 157 288 199 105 170 37 94 167 490 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 146 454 261 165 178 178 170 183 211 186 85 Kod: 24 25 99 Frek: 174 160 16
VAR 142 DATUM Loc 184 width 2 Datumkod Faktiska värdet är kodat. 16 99. Uppgift saknas Valid-n=5290 Min=0 Max=99 Mean=2.7 St.Dev=5.8
VAR 143 POSTNUMMER Loc 186 width 2 Postnummer(01 form.) Faktiska värdet är kodat. 4690 99. Uppgift saknas Valid-n=5290 Min=0 Max=99 Mean=91.7 St.Dev=21.0
VAR 144 FRITIDSBÅT Loc 188 width 1 F.11. Finns det någon fritidsbåt i Ditt hushåll? FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 5290 8. Frågan ej ställd
VAR 145 FÖRSTA BÅT Loc 189 width 1 F.11a. OM båtar finns:Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.11 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 5290 8. Frågan ej ställd
VAR 146 ANDRA BÅT Loc 190 width 1 F.11b. OM båtar finns:Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.11 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 5290 8. Frågan ej ställd
VAR 147 TREDJE BÅT Loc 191 width 1 F.11c. OM båtar finns:Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.11 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 5290 8. Frågan ej ställd
VAR 148 ICA Loc 192 width 2 F.12. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Livsmedelsbutiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.12a. Hur ofta besöker Du ICA? 346 00. Aldrig 45 01. 1 gång/år 88 02. 2 gånger/år 186 03. 3 gånger/år 167 04. 1 gång/kvartal 168 05. 2 gånger/kvartal 432 06. 1 gång/månad 420 07. 2 gånger/månad 448 08. 3 gånger/månad 984 09. 1 gång/vecka 845 10. 2 gånger/vecka 572 11. 3 gånger/vecka 293 12. 4 gånger/vecka 180 13. 5 gånger/vecka 84 14. 6 gånger/vecka 32 15. 7 gånger/vecka
VAR 149 KONSUM Loc 194 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta besöker Du Konsum? <Se F.12 för fullständig frågetext> 713 00. Aldrig 112 01. 1 gång/år 126 02. 2 gånger/år 198 03. 3 gånger/år 240 04. 1 gång/kvartal 208 05. 2 gånger/kvartal 561 06. 1 gång/månad 462 07. 2 gånger/månad 413 08. 3 gånger/månad 843 09. 1 gång/vecka 577 10. 2 gånger/vecka 405 11. 3 gånger/vecka 210 12. 4 gånger/vecka 128 13. 5 gånger/vecka 61 14. 6 gånger/vecka 32 15. 7 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 150 VIVO Loc 196 width 2 F.12c. Hur ofta besöker Du Vivo? <Se F.12 för fullständig frågetext> 3080 00. Aldrig 300 01. 1 gång/år 205 02. 2 gånger/år 190 03. 3 gånger/år 217 04. 1 gång/kvartal 115 05. 2 gånger/kvartal 305 06. 1 gång/månad 147 07. 2 gånger/månad 135 08. 3 gånger/månad 286 09. 1 gång/vecka 140 10. 2 gånger/vecka 83 11. 3 gånger/vecka 45 12. 4 gånger/vecka 19 13. 5 gånger/vecka 16 14. 6 gånger/vecka 7 15. 7 gånger/vecka
VAR 151 FAVÖR Loc 198 width 2 F.12d. Hur ofta besöker Du Favör? <Se F.12 för fullständig frågetext> 3651 00. Aldrig 283 01. 1 gång/år 166 02. 2 gånger/år 166 03. 3 gånger/år 173 04. 1 gång/kvartal 114 05. 2 gånger/kvartal 218 06. 1 gång/månad 124 07. 2 gånger/månad 84 08. 3 gånger/månad 147 09. 1 gång/vecka 73 10. 2 gånger/vecka 44 11. 3 gånger/vecka 23 12. 4 gånger/vecka 12 13. 5 gånger/vecka 6 14. 6 gånger/vecka 6 15. 7 gånger/vecka
VAR 152 ANNAN BUTIK Loc 200 width 2 F.12e. Hur ofta besöker Du annan butik? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1470 00. Aldrig 198 01. 1 gång/år 200 02. 2 gånger/år 314 03. 3 gånger/år 303 04. 1 gång/kvartal 238 05. 2 gånger/kvartal 493 06. 1 gång/månad 422 07. 2 gånger/månad 380 08. 3 gånger/månad 665 09. 1 gång/vecka 304 10. 2 gånger/vecka 158 11. 3 gånger/vecka 68 12. 4 gånger/vecka 48 13. 5 gånger/vecka 17 14. 6 gånger/vecka 12 15. 7 gånger/vecka
VAR 153 DOMUS LIVSMEDEL Loc 202 width 2 F.12f. Hur ofta besöker Du Domus livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1238 00. Aldrig 257 01. 1 gång/år 239 02. 2 gånger/år 297 03. 3 gånger/år 430 04. 1 gång/kvartal 290 05. 2 gånger/kvartal 653 06. 1 gång/månad 419 07. 2 gånger/månad 322 08. 3 gånger/månad 558 09. 1 gång/vecka 270 10. 2 gånger/vecka 163 11. 3 gånger/vecka 77 12. 4 gånger/vecka 46 13. 5 gånger/vecka 23 14. 6 gånger/vecka 8 15. 7 gånger/vecka
VAR 154 NK LIVSMEDEL Loc 204 width 2 F.12g. Hur ofta besöker Du NK livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 4345 00. Aldrig 309 01. 1 gång/år 137 02. 2 gånger/år 93 03. 3 gånger/år 116 04. 1 gång/kvartal 53 05. 2 gånger/kvartal 102 06. 1 gång/månad 45 07. 2 gånger/månad 34 08. 3 gånger/månad 37 09. 1 gång/vecka 13 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 2 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 1 14. 6 gånger/vecka 1 15. 7 gånger/vecka
VAR 155 TEMPO/EPA LIVSMEDEL Loc 206 width 2 F.12h. Hur ofta besöker Du Tempo/EPA livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1451 00. Aldrig 318 01. 1 gång/år 305 02. 2 gånger/år 384 03. 3 gånger/år 411 04. 1 gång/kvartal 308 05. 2 gånger/kvartal 602 06. 1 gång/månad 426 07. 2 gånger/månad 325 08. 3 gånger/månad 428 09. 1 gång/vecka 183 10. 2 gånger/vecka 71 11. 3 gånger/vecka 39 12. 4 gånger/vecka 25 13. 5 gånger/vecka 9 14. 6 gånger/vecka 5 15. 7 gånger/vecka
VAR 156 ÅHLENS LIVSMEDEL Loc 208 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta besöker Du Åhlens livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 3805 00. Aldrig 311 01. 1 gång/år 189 02. 2 gånger/år 162 03. 3 gånger/år 171 04. 1 gång/kvartal 91 05. 2 gånger/kvartal 206 06. 1 gång/månad 114 07. 2 gånger/månad 92 08. 3 gånger/månad 89 09. 1 gång/vecka 32 10. 2 gånger/vecka 16 11. 3 gånger/vecka 5 12. 4 gånger/vecka 2 13. 5 gånger/vecka 3 14. 6 gånger/vecka 1 15. 7 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 157 OBS LIVSMEDEL Loc 210 width 2 F.12j. Hur ofta besöker Du Obs livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 3448 00. Aldrig 424 01. 1 gång/år 232 02. 2 gånger/år 180 03. 3 gånger/år 271 04. 1 gång/kvartal 122 05. 2 gånger/kvartal 282 06. 1 gång/månad 142 07. 2 gånger/månad 72 08. 3 gånger/månad 84 09. 1 gång/vecka 17 10. 2 gånger/vecka 8 11. 3 gånger/vecka 2 12. 4 gånger/vecka 5 13. 5 gånger/vecka 1 14. 6 gånger/vecka 15. 7 gånger/vecka
VAR 158 B&W LIVSMEDEL Loc 212 width 2 F.12k. Hur ofta besöker Du B&W livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 3222 00. Aldrig 418 01. 1 gång/år 304 02. 2 gånger/år 211 03. 3 gånger/år 289 04. 1 gång/kvartal 136 05. 2 gånger/kvartal 305 06. 1 gång/månad 131 07. 2 gånger/månad 105 08. 3 gånger/månad 127 09. 1 gång/vecka 30 10. 2 gånger/vecka 6 11. 3 gånger/vecka 4 12. 4 gånger/vecka 2 13. 5 gånger/vecka 14. 6 gånger/vecka 15. 7 gånger/vecka
VAR 159 DOMUS Loc 214 width 2 F.13. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Varuhus och stormarknader(ej livsmedelsavd.) Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr per vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.13a. Hur ofta besöker Du Domus? 860 00. Aldrig 293 01. 1 gång/år 368 02. 2 gånger/år 375 03. 3 gånger/år 463 04. 1 gång/kvartal 365 05. 2 gånger/kvartal 798 06. 1 gång/månad 553 07. 2 gånger/månad 399 08. 3 gånger/månad 490 09. 1 gång/vecka 181 10. 2 gånger/vecka 73 11. 3 gånger/vecka 41 12. 4 gånger/vecka 17 13. 5 gånger/vecka 7 14. 6 gånger/vecka 7 15. 7 gånger/vecka
VAR 160 NK Loc 216 width 2 F.13b. Hur ofta besöker Du NK? <Se F.13 för fullständig frågetext> 3346 00. Aldrig 529 01. 1 gång/år 287 02. 2 gånger/år 186 03. 3 gånger/år 230 04. 1 gång/kvartal 141 05. 2 gånger/kvartal 217 06. 1 gång/månad 143 07. 2 gånger/månad 98 08. 3 gånger/månad 68 09. 1 gång/vecka 31 10. 2 gånger/vecka 8 11. 3 gånger/vecka 6 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 14. 6 gånger/vecka 15. 7 gånger/vecka
VAR 161 TEMPO/EPA Loc 218 width 2 F.13c. Hur ofta besöker Du Tempo/EPA? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1170 00. Aldrig 329 01. 1 gång/år 349 02. 2 gånger/år 385 03. 3 gånger/år 504 04. 1 gång/kvartal 376 05. 2 gånger/kvartal 726 06. 1 gång/månad 458 07. 2 gånger/månad 342 08. 3 gånger/månad 388 09. 1 gång/vecka 146 10. 2 gånger/vecka 63 11. 3 gånger/vecka 22 12. 4 gånger/vecka 20 13. 5 gånger/vecka 6 14. 6 gånger/vecka 6 15. 7 gånger/vecka
VAR 162 ÅHLENS Loc 220 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta besöker Du Åhlens? <Se F.13 för fullständig frågetext> 3248 00. Aldrig 430 01. 1 gång/år 280 02. 2 gånger/år 197 03. 3 gånger/år 249 04. 1 gång/kvartal 172 05. 2 gånger/kvartal 255 06. 1 gång/månad 180 07. 2 gånger/månad 118 08. 3 gånger/månad 96 09. 1 gång/vecka 37 10. 2 gånger/vecka 15 11. 3 gånger/vecka 7 12. 4 gånger/vecka 2 13. 5 gånger/vecka 14. 6 gånger/vecka 3 15. 7 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 163 OBS Loc 222 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta besöker Du Obs? <Se F.13 för fullständig frågetext> 2953 00. Aldrig 555 01. 1 gång/år 314 02. 2 gånger/år 268 03. 3 gånger/år 322 04. 1 gång/kvartal 180 05. 2 gånger/kvartal 332 06. 1 gång/månad 149 07. 2 gånger/månad 106 08. 3 gånger/månad 72 09. 1 gång/vecka 22 10. 2 gånger/vecka 4 11. 3 gånger/vecka 4 12. 4 gånger/vecka 3 13. 5 gånger/vecka 2 14. 6 gånger/vecka 2 15. 7 gånger/vecka 2 99. Ej svar
VAR 164 B&W Loc 224 width 2 F.13f. Hur ofta besöker Du B&W? <Se F.13 för fullständig frågetext> 2997 00. Aldrig 503 01. 1 gång/år 326 02. 2 gånger/år 247 03. 3 gånger/år 302 04. 1 gång/kvartal 182 05. 2 gånger/kvartal 318 06. 1 gång/månad 156 07. 2 gånger/månad 108 08. 3 gånger/månad 110 09. 1 gång/vecka 29 10. 2 gånger/vecka 6 11. 3 gånger/vecka 4 12. 4 gånger/vecka 2 13. 5 gånger/vecka 14. 6 gånger/vecka 15. 7 gånger/vecka
VAR 165 HENNES/MAURITZ Loc 226 width 2 MD=99 F.14. Hur ofta Du besöker affärer m.m.Andra butiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.14a. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz? 1972 00. Aldrig 560 01. 1 gång/år 475 02. 2 gånger/år 365 03. 3 gånger/år 498 04. 1 gång/kvartal 319 05. 2 gånger/kvartal 527 06. 1 gång/månad 222 07. 2 gånger/månad 175 08. 3 gånger/månad 106 09. 1 gång/vecka 39 10. 2 gånger/vecka 19 11. 3 gånger/vecka 7 12. 4 gånger/vecka 3 13. 5 gånger/vecka 1 14. 6 gånger/vecka 1 15. 7 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 166 KAPP-AHL Loc 228 width 2 F.14b. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl? <Se F.14 för fullständig frågetext> 2871 00. Aldrig 894 01. 1 gång/år 426 02. 2 gånger/år 190 03. 3 gånger/år 319 04. 1 gång/kvartal 148 05. 2 gånger/kvartal 243 06. 1 gång/månad 83 07. 2 gånger/månad 52 08. 3 gånger/månad 46 09. 1 gång/vecka 10 10. 2 gånger/vecka 4 11. 3 gånger/vecka 3 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 14. 6 gånger/vecka 1 15. 7 gånger/vecka
VAR 167 GULINS Loc 230 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta besöker Du Gulins? <Se F.14 för fullständig frågetext> 3486 00. Aldrig 645 01. 1 gång/år 313 02. 2 gånger/år 169 03. 3 gånger/år 274 04. 1 gång/kvartal 122 05. 2 gånger/kvartal 161 06. 1 gång/månad 62 07. 2 gånger/månad 27 08. 3 gånger/månad 24 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 14. 6 gånger/vecka 1 15. 7 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 168 IKEA Loc 232 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta besöker Du Ikea? <Se F.14 för fullständig frågetext> 2189 00. Aldrig 1575 01. 1 gång/år 669 02. 2 gånger/år 374 03. 3 gånger/år 273 04. 1 gång/kvartal 105 05. 2 gånger/kvartal 67 06. 1 gång/månad 13 07. 2 gånger/månad 17 08. 3 gånger/månad 3 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 14. 6 gånger/vecka 15. 7 gånger/vecka 2 99. Ej svar
VAR 169 ÅHLBERGS Loc 234 width 2 F.14e. Hur ofta besöker Du Åhlbergs? <Se F.14 för fullständig frågetext> 4700 00. Aldrig 373 01. 1 gång/år 86 02. 2 gånger/år 44 03. 3 gånger/år 52 04. 1 gång/kvartal 17 05. 2 gånger/kvartal 14 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 09. 1 gång/vecka 10. 2 gånger/vecka 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 14. 6 gånger/vecka 2 15. 7 gånger/vecka
VAR 170 BRODDMANS Loc 236 width 2 F.14f. Hur ofta besöker Du Broddmans? <Se F.14 för fullständig frågetext> 4550 00. Aldrig 316 01. 1 gång/år 138 02. 2 gånger/år 77 03. 3 gånger/år 94 04. 1 gång/kvartal 41 05. 2 gånger/kvartal 48 06. 1 gång/månad 14 07. 2 gånger/månad 7 08. 3 gånger/månad 3 09. 1 gång/vecka 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 14. 6 gånger/vecka 15. 7 gånger/vecka
VAR 171 JÄRNIA Loc 238 width 2 F.14g. Hur ofta besöker Du Järnia? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1800 00. Aldrig 720 01. 1 gång/år 583 02. 2 gånger/år 571 03. 3 gånger/år 536 04. 1 gång/kvartal 260 05. 2 gånger/kvartal 412 06. 1 gång/månad 175 07. 2 gånger/månad 113 08. 3 gånger/månad 77 09. 1 gång/vecka 24 10. 2 gånger/vecka 10 11. 3 gånger/vecka 3 12. 4 gånger/vecka 3 13. 5 gånger/vecka 2 14. 6 gånger/vecka 1 15. 7 gånger/vecka
VAR 172 FÄRGSAM Loc 240 width 2 F.14h. Hur ofta besöker Du Färgsam? <Se F.14 för fullständig frågetext> 3865 00. Aldrig 408 01. 1 gång/år 257 02. 2 gånger/år 195 03. 3 gånger/år 225 04. 1 gång/kvartal 109 05. 2 gånger/kvartal 137 06. 1 gång/månad 44 07. 2 gånger/månad 16 08. 3 gånger/månad 21 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 4 11. 3 gånger/vecka 3 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 2 14. 6 gånger/vecka 1 15. 7 gånger/vecka
VAR 173 PRESSBYRÅN Loc 242 width 2 F.14i. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1016 00. Aldrig 183 01. 1 gång/år 210 02. 2 gånger/år 270 03. 3 gånger/år 428 04. 1 gång/kvartal 299 05. 2 gånger/kvartal 620 06. 1 gång/månad 400 07. 2 gånger/månad 431 08. 3 gånger/månad 632 09. 1 gång/vecka 291 10. 2 gånger/vecka 225 11. 3 gånger/vecka 103 12. 4 gånger/vecka 85 13. 5 gånger/vecka 41 14. 6 gånger/vecka 56 15. 7 gånger/vecka
VAR 174 ANNAN KIOSK Loc 244 width 2 F.14j. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.14 för fullständig frågetext> 939 00. Aldrig 121 01. 1 gång/år 125 02. 2 gånger/år 186 03. 3 gånger/år 315 04. 1 gång/kvartal 207 05. 2 gånger/kvartal 537 06. 1 gång/månad 365 07. 2 gånger/månad 463 08. 3 gånger/månad 877 09. 1 gång/vecka 418 10. 2 gånger/vecka 289 11. 3 gånger/vecka 161 12. 4 gånger/vecka 121 13. 5 gånger/vecka 53 14. 6 gånger/vecka 113 15. 7 gånger/vecka
VAR 175 TOBAKSAFFÄR Loc 246 width 2 F.14k. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.14 för fullständig frågetext> 2118 00. Aldrig 223 01. 1 gång/år 188 02. 2 gånger/år 169 03. 3 gånger/år 277 04. 1 gång/kvartal 200 05. 2 gånger/kvartal 497 06. 1 gång/månad 274 07. 2 gånger/månad 249 08. 3 gånger/månad 571 09. 1 gång/vecka 218 10. 2 gånger/vecka 124 11. 3 gånger/vecka 64 12. 4 gånger/vecka 60 13. 5 gånger/vecka 26 14. 6 gånger/vecka 32 15. 7 gånger/vecka
VAR 176 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 248 width 2 MD=99 F.14l. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1105 00. Aldrig 200 01. 1 gång/år 346 02. 2 gånger/år 507 03. 3 gånger/år 606 04. 1 gång/kvartal 425 05. 2 gånger/kvartal 680 06. 1 gång/månad 323 07. 2 gånger/månad 264 08. 3 gånger/månad 223 09. 1 gång/vecka 146 10. 2 gånger/vecka 119 11. 3 gånger/vecka 79 12. 4 gånger/vecka 204 13. 5 gånger/vecka 26 14. 6 gånger/vecka 36 15. 7 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 177 KAFE/KONDITORI Loc 250 width 2 F.14m. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1286 00. Aldrig 350 01. 1 gång/år 432 02. 2 gånger/år 535 03. 3 gånger/år 642 04. 1 gång/kvartal 362 05. 2 gånger/kvartal 615 06. 1 gång/månad 326 07. 2 gånger/månad 243 08. 3 gånger/månad 249 09. 1 gång/vecka 84 10. 2 gånger/vecka 72 11. 3 gånger/vecka 33 12. 4 gånger/vecka 40 13. 5 gånger/vecka 8 14. 6 gånger/vecka 13 15. 7 gånger/vecka
VAR 178 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 252 width 2 F.14n. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1455 00. Aldrig 297 01. 1 gång/år 315 02. 2 gånger/år 427 03. 3 gånger/år 570 04. 1 gång/kvartal 394 05. 2 gånger/kvartal 612 06. 1 gång/månad 357 07. 2 gånger/månad 310 08. 3 gånger/månad 293 09. 1 gång/vecka 137 10. 2 gånger/vecka 70 11. 3 gånger/vecka 24 12. 4 gånger/vecka 9 13. 5 gånger/vecka 9 14. 6 gånger/vecka 11 15. 7 gånger/vecka
VAR 179 BENSINSTATION Loc 254 width 2 F.14o. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1205 00. Aldrig 46 01. 1 gång/år 46 02. 2 gånger/år 78 03. 3 gånger/år 114 04. 1 gång/kvartal 93 05. 2 gånger/kvartal 356 06. 1 gång/månad 531 07. 2 gånger/månad 472 08. 3 gånger/månad 1378 09. 1 gång/vecka 574 10. 2 gånger/vecka 224 11. 3 gånger/vecka 83 12. 4 gånger/vecka 49 13. 5 gånger/vecka 12 14. 6 gånger/vecka 29 15. 7 gånger/vecka
VAR 180 POSTKONTOR Loc 256 width 2 F.14p. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.14 för fullständig frågetext> 234 00. Aldrig 47 01. 1 gång/år 54 02. 2 gånger/år 83 03. 3 gånger/år 180 04. 1 gång/kvartal 207 05. 2 gånger/kvartal 1166 06. 1 gång/månad 1134 07. 2 gånger/månad 705 08. 3 gånger/månad 995 09. 1 gång/vecka 256 10. 2 gånger/vecka 91 11. 3 gånger/vecka 36 12. 4 gånger/vecka 58 13. 5 gånger/vecka 27 14. 6 gånger/vecka 17 15. 7 gånger/vecka
VAR 181 BANKKONTOR Loc 258 width 2 F.14q. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.14 för fullständig frågetext> 400 00. Aldrig 142 01. 1 gång/år 166 02. 2 gånger/år 165 03. 3 gånger/år 378 04. 1 gång/kvartal 234 05. 2 gånger/kvartal 1306 06. 1 gång/månad 975 07. 2 gånger/månad 587 08. 3 gånger/månad 674 09. 1 gång/vecka 154 10. 2 gånger/vecka 37 11. 3 gånger/vecka 21 12. 4 gånger/vecka 38 13. 5 gånger/vecka 14. 6 gånger/vecka 13 15. 7 gånger/vecka
VAR 182 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 260 width 2 MD=99 F.14r. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik? <Se F.14 för fullständig frågetext> 3133 00. Aldrig 517 01. 1 gång/år 369 02. 2 gånger/år 269 03. 3 gånger/år 297 04. 1 gång/kvartal 150 05. 2 gånger/kvartal 304 06. 1 gång/månad 96 07. 2 gånger/månad 67 08. 3 gånger/månad 56 09. 1 gång/vecka 11 10. 2 gånger/vecka 6 11. 3 gånger/vecka 4 12. 4 gånger/vecka 3 13. 5 gånger/vecka 3 14. 6 gånger/vecka 4 15. 7 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 183 AFFISCHPELARE Loc 262 width 2 MD=99 F.15. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.15a. Hur ofta ser Du affischpelare? 1480 00. Aldrig 156 01. 1 gång/år 147 02. 2 gånger/år 153 03. 3 gånger/år 256 04. 1 gång/kvartal 116 05. 2 gånger/kvartal 351 06. 1 gång/månad 157 07. 2 gånger/månad 177 08. 3 gånger/månad 623 09. 1 gång/vecka 183 10. 2 gånger/vecka 204 11. 3 gånger/vecka 134 12. 4 gånger/vecka 285 13. 5 gånger/vecka 115 14. 6 gånger/vecka 752 15. 7 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 184 REKLAM PÅ BIO Loc 264 width 2 F.15b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.15 för fullständig frågetext> 2374 00. Aldrig 569 01. 1 gång/år 440 02. 2 gånger/år 324 03. 3 gånger/år 400 04. 1 gång/kvartal 248 05. 2 gånger/kvartal 404 06. 1 gång/månad 209 07. 2 gånger/månad 129 08. 3 gånger/månad 127 09. 1 gång/vecka 27 10. 2 gånger/vecka 7 11. 3 gånger/vecka 5 12. 4 gånger/vecka 9 13. 5 gånger/vecka 3 14. 6 gånger/vecka 15 15. 7 gånger/vecka
VAR 185 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 266 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1420 00. Aldrig 145 01. 1 gång/år 134 02. 2 gånger/år 195 03. 3 gånger/år 259 04. 1 gång/kvartal 170 05. 2 gånger/kvartal 305 06. 1 gång/månad 156 07. 2 gånger/månad 206 08. 3 gånger/månad 527 09. 1 gång/vecka 183 10. 2 gånger/vecka 212 11. 3 gånger/vecka 173 12. 4 gånger/vecka 430 13. 5 gånger/vecka 132 14. 6 gånger/vecka 642 15. 7 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 186 AFTONBLADET Loc 268 width 2 F.16. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.16a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 1770 00. Aldrig 166 01. 1 gång/år 157 02. 2 gånger/år 234 03. 3 gånger/år 270 04. 1 gång/kvartal 155 05. 2 gånger/kvartal 384 06. 1 gång/månad 229 07. 2 gånger/månad 221 08. 3 gånger/månad 388 09. 1 gång/vecka 274 10. 2 gånger/vecka 228 11. 3 gånger/vecka 122 12. 4 gånger/vecka 116 13. 5 gånger/vecka 576 14. 6 gånger/vecka
VAR 187 ARBETET Loc 270 width 2 F.16b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.16 för fullständig frågetext> 4381 00. Aldrig 83 01. 1 gång/år 64 02. 2 gånger/år 76 03. 3 gånger/år 71 04. 1 gång/kvartal 54 05. 2 gånger/kvartal 85 06. 1 gång/månad 35 07. 2 gånger/månad 49 08. 3 gånger/månad 104 09. 1 gång/vecka 27 10. 2 gånger/vecka 19 11. 3 gånger/vecka 13 12. 4 gånger/vecka 34 13. 5 gånger/vecka 195 14. 6 gånger/vecka
VAR 188 DAGENS NYHETER Loc 272 width 2 MD=99 F.16c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.16 för fullständig frågetext> 2651 00. Aldrig 168 01. 1 gång/år 157 02. 2 gånger/år 203 03. 3 gånger/år 200 04. 1 gång/kvartal 148 05. 2 gånger/kvartal 237 06. 1 gång/månad 143 07. 2 gånger/månad 151 08. 3 gånger/månad 309 09. 1 gång/vecka 116 10. 2 gånger/vecka 93 11. 3 gånger/vecka 60 12. 4 gånger/vecka 84 13. 5 gånger/vecka 569 14. 6 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 189 EXPRESSEN Loc 274 width 2 F.16d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1367 00. Aldrig 99 01. 1 gång/år 117 02. 2 gånger/år 187 03. 3 gånger/år 248 04. 1 gång/kvartal 223 05. 2 gånger/kvartal 387 06. 1 gång/månad 312 07. 2 gånger/månad 267 08. 3 gånger/månad 526 09. 1 gång/vecka 334 10. 2 gånger/vecka 282 11. 3 gånger/vecka 159 12. 4 gånger/vecka 139 13. 5 gånger/vecka 643 14. 6 gånger/vecka
VAR 190 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 276 width 2 F.16e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.16 för fullständig frågetext> 3919 00. Aldrig 107 01. 1 gång/år 87 02. 2 gånger/år 103 03. 3 gånger/år 105 04. 1 gång/kvartal 62 05. 2 gånger/kvartal 82 06. 1 gång/månad 47 07. 2 gånger/månad 42 08. 3 gånger/månad 116 09. 1 gång/vecka 46 10. 2 gånger/vecka 26 11. 3 gånger/vecka 18 12. 4 gånger/vecka 32 13. 5 gånger/vecka 498 14. 6 gånger/vecka
VAR 191 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 278 width 2 F.16f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 4141 00. Aldrig 106 01. 1 gång/år 97 02. 2 gånger/år 108 03. 3 gånger/år 102 04. 1 gång/kvartal 48 05. 2 gånger/kvartal 109 06. 1 gång/månad 68 07. 2 gånger/månad 67 08. 3 gånger/månad 121 09. 1 gång/vecka 83 10. 2 gånger/vecka 54 11. 3 gånger/vecka 35 12. 4 gånger/vecka 34 13. 5 gånger/vecka 117 14. 6 gånger/vecka
VAR 192 KVÄLLSPOSTEN Loc 280 width 2 F.16g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.16 för fullständig frågetext> 4218 00. Aldrig 80 01. 1 gång/år 88 02. 2 gånger/år 97 03. 3 gånger/år 75 04. 1 gång/kvartal 71 05. 2 gånger/kvartal 109 06. 1 gång/månad 56 07. 2 gånger/månad 63 08. 3 gånger/månad 111 09. 1 gång/vecka 68 10. 2 gånger/vecka 44 11. 3 gånger/vecka 28 12. 4 gånger/vecka 34 13. 5 gånger/vecka 148 14. 6 gånger/vecka
VAR 193 SVENSKA DAGBLADET Loc 282 width 2 F.16h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.16 för fullständig frågetext> 3918 00. Aldrig 144 01. 1 gång/år 120 02. 2 gånger/år 131 03. 3 gånger/år 103 04. 1 gång/kvartal 71 05. 2 gånger/kvartal 138 06. 1 gång/månad 65 07. 2 gånger/månad 66 08. 3 gånger/månad 130 09. 1 gång/vecka 47 10. 2 gånger/vecka 38 11. 3 gånger/vecka 20 12. 4 gånger/vecka 40 13. 5 gånger/vecka 259 14. 6 gånger/vecka
VAR 194 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 284 width 2 F.16i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.16 för fullständig frågetext> 4528 00. Aldrig 84 01. 1 gång/år 60 02. 2 gånger/år 55 03. 3 gånger/år 57 04. 1 gång/kvartal 49 05. 2 gånger/kvartal 57 06. 1 gång/månad 33 07. 2 gånger/månad 41 08. 3 gånger/månad 76 09. 1 gång/vecka 21 10. 2 gånger/vecka 16 11. 3 gånger/vecka 6 12. 4 gånger/vecka 15 13. 5 gånger/vecka 192 14. 6 gånger/vecka
VAR 195 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 286 width 2 F.16j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 5003 00. Aldrig 28 01. 1 gång/år 24 02. 2 gånger/år 26 03. 3 gånger/år 11 04. 1 gång/kvartal 16 05. 2 gånger/kvartal 16 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 12 08. 3 gånger/månad 8 09. 1 gång/vecka 6 10. 2 gånger/vecka 7 11. 3 gånger/vecka 5 12. 4 gånger/vecka 18 13. 5 gånger/vecka 106 14. 6 gånger/vecka
VAR 196 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 288 width 2 F.16k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.16 för fullständig frågetext> 5053 00. Aldrig 27 01. 1 gång/år 17 02. 2 gånger/år 25 03. 3 gånger/år 11 04. 1 gång/kvartal 15 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 12 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka 7 10. 2 gånger/vecka 6 11. 3 gånger/vecka 4 12. 4 gånger/vecka 6 13. 5 gånger/vecka 90 14. 6 gånger/vecka
VAR 197 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 290 width 2 F.16l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 4976 00. Aldrig 29 01. 1 gång/år 16 02. 2 gånger/år 27 03. 3 gånger/år 21 04. 1 gång/kvartal 12 05. 2 gånger/kvartal 20 06. 1 gång/månad 8 07. 2 gånger/månad 17 08. 3 gånger/månad 11 09. 1 gång/vecka 17 10. 2 gånger/vecka 14 11. 3 gånger/vecka 9 12. 4 gånger/vecka 10 13. 5 gånger/vecka 103 14. 6 gånger/vecka
VAR 198 UPSALA NYA TIDNING Loc 292 width 2 F.16m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.16 för fullständig frågetext> 4946 00. Aldrig 36 01. 1 gång/år 33 02. 2 gånger/år 27 03. 3 gånger/år 22 04. 1 gång/kvartal 23 05. 2 gånger/kvartal 21 06. 1 gång/månad 15 07. 2 gånger/månad 15 08. 3 gånger/månad 14 09. 1 gång/vecka 9 10. 2 gånger/vecka 9 11. 3 gånger/vecka 5 12. 4 gånger/vecka 14 13. 5 gånger/vecka 101 14. 6 gånger/vecka
VAR 199 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 294 width 2 F.16n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.16 för fullständig frågetext> 5010 00. Aldrig 24 01. 1 gång/år 15 02. 2 gånger/år 30 03. 3 gånger/år 10 04. 1 gång/kvartal 14 05. 2 gånger/kvartal 19 06. 1 gång/månad 9 07. 2 gånger/månad 9 08. 3 gånger/månad 18 09. 1 gång/vecka 7 10. 2 gånger/vecka 7 11. 3 gånger/vecka 4 12. 4 gånger/vecka 10 13. 5 gånger/vecka 104 14. 6 gånger/vecka
VAR 200 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 296 width 2 F.16o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.16 för fullständig frågetext> 4942 00. Aldrig 32 01. 1 gång/år 27 02. 2 gånger/år 33 03. 3 gånger/år 23 04. 1 gång/kvartal 19 05. 2 gånger/kvartal 23 06. 1 gång/månad 9 07. 2 gånger/månad 13 08. 3 gånger/månad 10 09. 1 gång/vecka 5 10. 2 gånger/vecka 9 11. 3 gånger/vecka 5 12. 4 gånger/vecka 11 13. 5 gånger/vecka 129 14. 6 gånger/vecka
VAR 201 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 298 width 1 F.17. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.17a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 2388 0. Aldrig 172 1. 1 gång/år 141 2. 2 gånger/år 169 3. 3 gånger/år 232 4. 1 gång/kvartal 168 5. 2 gånger/kvartal 371 6. 1 gång/månad 329 7. 2 gånger/månad 180 8. 3 gånger/månad 1140 9. 1 gång/vecka
VAR 202 ARBETET(SÖNDAG) Loc 299 width 1 F.17b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4807 0. Aldrig 33 1. 1 gång/år 20 2. 2 gånger/år 26 3. 3 gånger/år 30 4. 1 gång/kvartal 20 5. 2 gånger/kvartal 48 6. 1 gång/månad 38 7. 2 gånger/månad 17 8. 3 gånger/månad 251 9. 1 gång/vecka
VAR 203 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 300 width 2 F.17c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.17 för fullständig frågetext> 3442 00. Aldrig 118 01. 1 gång/år 107 02. 2 gånger/år 134 03. 3 gånger/år 138 04. 1 gång/kvartal 94 05. 2 gånger/kvartal 194 06. 1 gång/månad 127 07. 2 gånger/månad 108 08. 3 gånger/månad 828 09. 1 gång/vecka
VAR 204 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 302 width 1 F.17d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1928 0. Aldrig 134 1. 1 gång/år 127 2. 2 gånger/år 154 3. 3 gånger/år 232 4. 1 gång/kvartal 193 5. 2 gånger/kvartal 453 6. 1 gång/månad 405 7. 2 gånger/månad 294 8. 3 gånger/månad 1370 9. 1 gång/vecka
VAR 205 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 303 width 1 F.17e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4303 0. Aldrig 61 1. 1 gång/år 57 2. 2 gånger/år 48 3. 3 gånger/år 55 4. 1 gång/kvartal 36 5. 2 gånger/kvartal 69 6. 1 gång/månad 49 7. 2 gånger/månad 47 8. 3 gånger/månad 565 9. 1 gång/vecka
VAR 206 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 304 width 2 F.17f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4455 00. Aldrig 70 01. 1 gång/år 75 02. 2 gånger/år 65 03. 3 gånger/år 75 04. 1 gång/kvartal 44 05. 2 gånger/kvartal 94 06. 1 gång/månad 81 07. 2 gånger/månad 60 08. 3 gånger/månad 271 09. 1 gång/vecka
VAR 207 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 306 width 1 F.17g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4444 0. Aldrig 65 1. 1 gång/år 63 2. 2 gånger/år 55 3. 3 gånger/år 80 4. 1 gång/kvartal 44 5. 2 gånger/kvartal 88 6. 1 gång/månad 72 7. 2 gånger/månad 54 8. 3 gånger/månad 325 9. 1 gång/vecka
VAR 208 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 307 width 1 F.17h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4620 0. Aldrig 63 1. 1 gång/år 39 2. 2 gånger/år 35 3. 3 gånger/år 53 4. 1 gång/kvartal 41 5. 2 gånger/kvartal 59 6. 1 gång/månad 41 7. 2 gånger/månad 25 8. 3 gånger/månad 314 9. 1 gång/vecka
VAR 209 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 308 width 1 F.17i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4798 0. Aldrig 45 1. 1 gång/år 27 2. 2 gånger/år 21 3. 3 gånger/år 27 4. 1 gång/kvartal 26 5. 2 gånger/kvartal 38 6. 1 gång/månad 28 7. 2 gånger/månad 22 8. 3 gånger/månad 258 9. 1 gång/vecka
VAR 210 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 309 width 1 F.17j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5144 0. Aldrig 22 1. 1 gång/år 13 2. 2 gånger/år 11 3. 3 gånger/år 13 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 17 6. 1 gång/månad 5 7. 2 gånger/månad 1 8. 3 gånger/månad 57 9. 1 gång/vecka
VAR 211 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 310 width 1 F.17k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5117 0. Aldrig 13 1. 1 gång/år 12 2. 2 gånger/år 11 3. 3 gånger/år 13 4. 1 gång/kvartal 8 5. 2 gånger/kvartal 16 6. 1 gång/månad 6 7. 2 gånger/månad 3 8. 3 gånger/månad 91 9. 1 gång/vecka
VAR 212 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 311 width 2 MD=99 F.18. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.18a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 3682 00. Aldrig 242 01. 1 gång/år 179 02. 2 gånger/år 164 03. 3 gånger/år 179 04. 1 gång/kvartal 128 05. 2 gånger/kvartal 219 06. 1 gång/månad 128 07. 2 gånger/månad 73 08. 3 gånger/månad 295 09. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 213 LÄSER ALLERS Loc 313 width 1 F.18b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.18 för fullständig frågetext> 3058 0. Aldrig 290 1. 1 gång/år 260 2. 2 gånger/år 267 3. 3 gånger/år 273 4. 1 gång/kvartal 164 5. 2 gånger/kvartal 292 6. 1 gång/månad 148 7. 2 gånger/månad 81 8. 3 gånger/månad 457 9. 1 gång/vecka
VAR 214 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 314 width 1 F.18c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.18 för fullständig frågetext> 3516 0. Aldrig 289 1. 1 gång/år 212 2. 2 gånger/år 234 3. 3 gånger/år 292 4. 1 gång/kvartal 163 5. 2 gånger/kvartal 258 6. 1 gång/månad 102 7. 2 gånger/månad 55 8. 3 gånger/månad 169 9. 1 gång/vecka
VAR 215 LÄSER FEMINA Loc 315 width 1 F.18d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.18 för fullständig frågetext> 3782 0. Aldrig 254 1. 1 gång/år 193 2. 2 gånger/år 204 3. 3 gånger/år 265 4. 1 gång/kvartal 130 5. 2 gånger/kvartal 212 6. 1 gång/månad 69 7. 2 gånger/månad 50 8. 3 gånger/månad 131 9. 1 gång/vecka
VAR 216 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 316 width 1 F.18e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.18 för fullständig frågetext> 2929 0. Aldrig 189 1. 1 gång/år 179 2. 2 gånger/år 241 3. 3 gånger/år 345 4. 1 gång/kvartal 241 5. 2 gånger/kvartal 472 6. 1 gång/månad 243 7. 2 gånger/månad 162 8. 3 gånger/månad 289 9. 1 gång/vecka
VAR 217 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 317 width 1 F.18f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.18 för fullständig frågetext> 3052 0. Aldrig 270 1. 1 gång/år 201 2. 2 gånger/år 247 3. 3 gånger/år 264 4. 1 gång/kvartal 169 5. 2 gånger/kvartal 292 6. 1 gång/månad 169 7. 2 gånger/månad 90 8. 3 gånger/månad 536 9. 1 gång/vecka
VAR 218 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 318 width 1 F.18g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.18 för fullständig frågetext> 3241 0. Aldrig 255 1. 1 gång/år 219 2. 2 gånger/år 218 3. 3 gånger/år 222 4. 1 gång/kvartal 158 5. 2 gånger/kvartal 271 6. 1 gång/månad 142 7. 2 gånger/månad 71 8. 3 gånger/månad 493 9. 1 gång/vecka
VAR 219 LÄSER HUSMODERN Loc 319 width 1 F.18h. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.18 för fullständig frågetext> 3551 0. Aldrig 269 1. 1 gång/år 215 2. 2 gånger/år 230 3. 3 gånger/år 239 4. 1 gång/kvartal 145 5. 2 gånger/kvartal 238 6. 1 gång/månad 113 7. 2 gånger/månad 53 8. 3 gånger/månad 237 9. 1 gång/vecka
VAR 220 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 320 width 2 F.18i. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.18 för fullständig frågetext> 3318 00. Aldrig 258 01. 1 gång/år 258 02. 2 gånger/år 274 03. 3 gånger/år 302 04. 1 gång/kvartal 195 05. 2 gånger/kvartal 288 06. 1 gång/månad 120 07. 2 gånger/månad 71 08. 3 gånger/månad 206 09. 1 gång/vecka
VAR 221 LÄSER ICA-KURIREN Loc 322 width 1 F.18j. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.18 för fullständig frågetext> 2893 0. Aldrig 177 1. 1 gång/år 140 2. 2 gånger/år 198 3. 3 gånger/år 217 4. 1 gång/kvartal 121 5. 2 gånger/kvartal 285 6. 1 gång/månad 144 7. 2 gånger/månad 92 8. 3 gånger/månad 1023 9. 1 gång/vecka
VAR 222 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 323 width 1 F.18k. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.18 för fullständig frågetext> 3591 0. Aldrig 179 1. 1 gång/år 188 2. 2 gånger/år 222 3. 3 gånger/år 226 4. 1 gång/kvartal 162 5. 2 gånger/kvartal 262 6. 1 gång/månad 102 7. 2 gånger/månad 81 8. 3 gånger/månad 277 9. 1 gång/vecka
VAR 223 LÄSER LAND Loc 324 width 1 F.18l. Hur ofta läser Du - Land <Se F.18 för fullständig frågetext> 3717 0. Aldrig 146 1. 1 gång/år 104 2. 2 gånger/år 123 3. 3 gånger/år 116 4. 1 gång/kvartal 93 5. 2 gånger/kvartal 154 6. 1 gång/månad 92 7. 2 gånger/månad 56 8. 3 gånger/månad 689 9. 1 gång/vecka
VAR 224 LÄSER LEKTYR Loc 325 width 1 F.18m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.18 för fullständig frågetext> 3240 0. Aldrig 154 1. 1 gång/år 169 2. 2 gånger/år 189 3. 3 gånger/år 294 4. 1 gång/kvartal 219 5. 2 gånger/kvartal 414 6. 1 gång/månad 224 7. 2 gånger/månad 134 8. 3 gånger/månad 253 9. 1 gång/vecka
VAR 225 LÄSER METALLARBETAREN Loc 326 width 2 MD=99 F.18n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.18 för fullständig frågetext> 4468 00. Aldrig 68 01. 1 gång/år 46 02. 2 gånger/år 42 03. 3 gånger/år 57 04. 1 gång/kvartal 27 05. 2 gånger/kvartal 145 06. 1 gång/månad 85 07. 2 gånger/månad 37 08. 3 gånger/månad 314 09. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 226 LÄSER MIN VÄRLD Loc 328 width 1 F.18o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.18 för fullständig frågetext> 4356 0. Aldrig 125 1. 1 gång/år 100 2. 2 gånger/år 105 3. 3 gånger/år 105 4. 1 gång/kvartal 86 5. 2 gånger/kvartal 102 6. 1 gång/månad 46 7. 2 gånger/månad 53 8. 3 gånger/månad 212 9. 1 gång/vecka
VAR 227 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 329 width 2 MD=99 F.18p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.18 för fullständig frågetext> 4772 00. Aldrig 114 01. 1 gång/år 55 02. 2 gånger/år 72 03. 3 gånger/år 58 04. 1 gång/kvartal 34 05. 2 gånger/kvartal 60 06. 1 gång/månad 29 07. 2 gånger/månad 26 08. 3 gånger/månad 68 09. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 228 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 331 width 1 F.18q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.18 för fullständig frågetext> 3800 0. Aldrig 255 1. 1 gång/år 254 2. 2 gånger/år 263 3. 3 gånger/år 174 4. 1 gång/kvartal 111 5. 2 gånger/kvartal 112 6. 1 gång/månad 47 7. 2 gånger/månad 38 8. 3 gånger/månad 236 9. 1 gång/vecka
VAR 229 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 332 width 1 F.18r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.18 för fullständig frågetext> 3856 0. Aldrig 198 1. 1 gång/år 149 2. 2 gånger/år 190 3. 3 gånger/år 190 4. 1 gång/kvartal 148 5. 2 gånger/kvartal 171 6. 1 gång/månad 116 7. 2 gånger/månad 52 8. 3 gånger/månad 220 9. 1 gång/vecka
VAR 230 LÄSER SE Loc 333 width 1 F.18s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.18 för fullständig frågetext> 3329 0. Aldrig 261 1. 1 gång/år 281 2. 2 gånger/år 280 3. 3 gånger/år 308 4. 1 gång/kvartal 201 5. 2 gånger/kvartal 313 6. 1 gång/månad 124 7. 2 gånger/månad 66 8. 3 gånger/månad 127 9. 1 gång/vecka
VAR 231 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 334 width 1 F.18t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.18 för fullständig frågetext> 3988 0. Aldrig 187 1. 1 gång/år 162 2. 2 gånger/år 146 3. 3 gånger/år 187 4. 1 gång/kvartal 102 5. 2 gånger/kvartal 179 6. 1 gång/månad 92 7. 2 gånger/månad 58 8. 3 gånger/månad 189 9. 1 gång/vecka
VAR 232 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 335 width 1 F.18u. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.18 för fullständig frågetext> 4457 0. Aldrig 102 1. 1 gång/år 89 2. 2 gånger/år 72 3. 3 gånger/år 114 4. 1 gång/kvartal 63 5. 2 gånger/kvartal 151 6. 1 gång/månad 59 7. 2 gånger/månad 30 8. 3 gånger/månad 153 9. 1 gång/vecka
VAR 233 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 336 width 1 F.18v. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.18 för fullständig frågetext> 4512 0. Aldrig 188 1. 1 gång/år 130 2. 2 gånger/år 112 3. 3 gånger/år 100 4. 1 gång/kvartal 45 5. 2 gånger/kvartal 69 6. 1 gång/månad 41 7. 2 gånger/månad 15 8. 3 gånger/månad 78 9. 1 gång/vecka
VAR 234 LÄSER VECKO-REVYN Loc 337 width 2 MD=99 F.18x. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.18 för fullständig frågetext> 4040 00. Aldrig 221 01. 1 gång/år 177 02. 2 gånger/år 167 03. 3 gånger/år 166 04. 1 gång/kvartal 112 05. 2 gånger/kvartal 148 06. 1 gång/månad 79 07. 2 gånger/månad 45 08. 3 gånger/månad 133 09. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 235 LÄSER VI Loc 339 width 1 F.18y. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.18 för fullständig frågetext> 4098 0. Aldrig 153 1. 1 gång/år 104 2. 2 gånger/år 120 3. 3 gånger/år 114 4. 1 gång/kvartal 76 5. 2 gånger/kvartal 131 6. 1 gång/månad 63 7. 2 gånger/månad 48 8. 3 gånger/månad 383 9. 1 gång/vecka
VAR 236 LÄSER ÅRET RUNT Loc 340 width 1 F.18z. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.18 för fullständig frågetext> 2575 0. Aldrig 222 1. 1 gång/år 244 2. 2 gånger/år 351 3. 3 gånger/år 321 4. 1 gång/kvartal 268 5. 2 gånger/kvartal 346 6. 1 gång/månad 221 7. 2 gånger/månad 137 8. 3 gånger/månad 605 9. 1 gång/vecka
VAR 237 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 341 width 1 MD=9 F.19. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.19a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 4566 0. Aldrig 34 1. 1 gång/år 17 2. 2 gånger/år 23 3. 3 gånger/år 53 4. 1 gång/kvartal 33 5. 2 gånger/kvartal 154 6. 1 gång/månad 409 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 238 LÄSER MOTOR Loc 342 width 1 MD=9 F.19b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.19 för fullständig frågetext> 4206 0. Aldrig 118 1. 1 gång/år 125 2. 2 gånger/år 137 3. 3 gånger/år 149 4. 1 gång/kvartal 75 5. 2 gånger/kvartal 165 6. 1 gång/månad 314 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 239 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 343 width 1 F.19c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.19 för fullständig frågetext> 4768 0. Aldrig 79 1. 1 gång/år 67 2. 2 gånger/år 60 3. 3 gånger/år 51 4. 1 gång/kvartal 31 5. 2 gånger/kvartal 101 6. 1 gång/månad 133 7. 2 gånger/månad
VAR 240 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 344 width 1 MD=9 F.19d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.19 för fullständig frågetext> 3917 0. Aldrig 186 1. 1 gång/år 165 2. 2 gånger/år 193 3. 3 gånger/år 233 4. 1 gång/kvartal 170 5. 2 gånger/kvartal 226 6. 1 gång/månad 199 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 241 LÄSER VI BILÄGARE Loc 345 width 1 MD=9 F.19e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.19 för fullständig frågetext> 3520 0. Aldrig 107 1. 1 gång/år 108 2. 2 gånger/år 124 3. 3 gånger/år 174 4. 1 gång/kvartal 107 5. 2 gånger/kvartal 305 6. 1 gång/månad 841 7. 2 gånger/månad 4 9. Ej svar
VAR 242 LÄSER ALLT OM MAT Loc 346 width 1 MD=9 F.20. Tidningar du själv läser- Månadstidningar F.20a. Hur ofta läser du - Allt om Mat 3692 0. Aldrig 334 1. 1 gång/år 244 2. 2 gånger/år 290 3. 3 gånger/år 268 4. 1 gång/kvartal 96 5. 2 gånger/kvartal 365 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 243 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 347 width 1 MD=9 F.20b. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet <Se F.20 för fullständig frågetext> 3400 0. Aldrig 358 1. 1 gång/år 323 2. 2 gånger/år 343 3. 3 gånger/år 306 4. 1 gång/kvartal 120 5. 2 gånger/kvartal 439 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 244 LÄSER ANTIK & AUKTION Loc 348 width 1 F.20c. Hur ofta läser du - Antik & Auktion <Se F.20 för fullständig frågetext> 4942 0. Aldrig 119 1. 1 gång/år 51 2. 2 gånger/år 35 3. 3 gånger/år 55 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 71 6. 1 gång/månad
VAR 245 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 349 width 1 MD=9 F.20d. Hur ofta läser Du - Hem och Fritid <Se F.20 för fullständig frågetext> 3279 0. Aldrig 325 1. 1 gång/år 329 2. 2 gånger/år 315 3. 3 gånger/år 323 4. 1 gång/kvartal 139 5. 2 gånger/kvartal 578 6. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 246 LÄSER DET BÄSTA Loc 350 width 1 F.20e. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.20 för fullständig frågetext> 4233 0. Aldrig 219 1. 1 gång/år 129 2. 2 gånger/år 123 3. 3 gånger/år 113 4. 1 gång/kvartal 62 5. 2 gånger/kvartal 411 6. 1 gång/månad
VAR 247 LÄSER BÅT-NYTT Loc 351 width 1 MD=9 F.20f. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.20 för fullständig frågetext> 4563 0. Aldrig 175 1. 1 gång/år 125 2. 2 gånger/år 116 3. 3 gånger/år 117 4. 1 gång/kvartal 68 5. 2 gånger/kvartal 125 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 248 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 352 width 1 F.20g. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.20 för fullständig frågetext> 4804 0. Aldrig 116 1. 1 gång/år 76 2. 2 gånger/år 71 3. 3 gånger/år 71 4. 1 gång/kvartal 54 5. 2 gånger/kvartal 98 6. 1 gång/månad
VAR 249 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 353 width 1 F.20h. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.20 för fullständig frågetext> 4854 0. Aldrig 121 1. 1 gång/år 79 2. 2 gånger/år 65 3. 3 gånger/år 62 4. 1 gång/kvartal 20 5. 2 gånger/kvartal 89 6. 1 gång/månad
VAR 250 LÄSER RADIO & TELEVISION Loc 354 width 1 MD=9 F.20i. Hur ofta läser du - Radio & Television <Se F.20 för fullständig frågetext> 4932 0. Aldrig 93 1. 1 gång/år 59 2. 2 gånger/år 40 3. 3 gånger/år 61 4. 1 gång/kvartal 27 5. 2 gånger/kvartal 77 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 251 LÄSER START & SPEED Loc 355 width 1 F.20j. Hur ofta läser du - Start & Speed <Se F.20 för fullständig frågetext> 4845 0. Aldrig 76 1. 1 gång/år 50 2. 2 gånger/år 74 3. 3 gånger/år 68 4. 1 gång/kvartal 50 5. 2 gånger/kvartal 127 6. 1 gång/månad
VAR 252 LÄSER SVENSK IDROTT Loc 356 width 1 F.20k. Hur ofta läser du - Svensk Idrott <Se F.20 för fullständig frågetext> 4714 0. Aldrig 134 1. 1 gång/år 96 2. 2 gånger/år 94 3. 3 gånger/år 87 4. 1 gång/kvartal 41 5. 2 gånger/kvartal 124 6. 1 gång/månad
VAR 253 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 357 width 1 MD=9 F.20l. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.20 för fullständig frågetext> 4507 0. Aldrig 210 1. 1 gång/år 161 2. 2 gånger/år 129 3. 3 gånger/år 125 4. 1 gång/kvartal 69 5. 2 gånger/kvartal 88 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 254 LÄSER TIDSKRIFT F. HÄLSA Loc 358 width 1 F.20m. Hur ofta läser du - Tidskrift för Hälsa <Se F.20 för fullständig frågetext> 4953 0. Aldrig 88 1. 1 gång/år 52 2. 2 gånger/år 50 3. 3 gånger/år 57 4. 1 gång/kvartal 21 5. 2 gånger/kvartal 69 6. 1 gång/månad
VAR 255 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 359 width 1 F.20n. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.20 för fullständig frågetext> 4371 0. Aldrig 224 1. 1 gång/år 159 2. 2 gånger/år 154 3. 3 gånger/år 115 4. 1 gång/kvartal 63 5. 2 gånger/kvartal 204 6. 1 gång/månad
VAR 256 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 360 width 1 F.20o. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.20 för fullständig frågetext> 3745 0. Aldrig 173 1. 1 gång/år 154 2. 2 gånger/år 141 3. 3 gånger/år 240 4. 1 gång/kvartal 87 5. 2 gånger/kvartal 750 6. 1 gång/månad
VAR 257 LÄSER PRIVATA AFFÄRER Loc 361 width 1 F.20p. Hur ofta läser du - Privata Affärer <Se F.20 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 5290 2. Frågan ej ställd
VAR 258 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 362 width 2 MD=99 F.21. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.21a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 2355 00. Aldrig 79 01. 1 gång/år 87 02. 2 gånger/år 146 03. 3 gånger/år 132 04. 1 gång/kvartal 100 05. 2 gånger/kvartal 144 06. 1 gång/månad 96 07. 2 gånger/månad 94 08. 3 gånger/månad 166 09. 1 gång/vecka 86 10. 2 gånger/vecka 91 11. 3 gånger/vecka 45 12. 4 gånger/vecka 125 13. 5 gånger/vecka 1543 14. 6 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 259 LÄSER A-PRESSEN Loc 364 width 2 MD=99 F.21b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.21 för fullständig frågetext> 3201 00. Aldrig 54 01. 1 gång/år 69 02. 2 gånger/år 147 03. 3 gånger/år 125 04. 1 gång/kvartal 76 05. 2 gånger/kvartal 150 06. 1 gång/månad 110 07. 2 gånger/månad 115 08. 3 gånger/månad 196 09. 1 gång/vecka 118 10. 2 gånger/vecka 101 11. 3 gånger/vecka 62 12. 4 gånger/vecka 80 13. 5 gånger/vecka 685 14. 6 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 260 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 366 width 2 F.21c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 4864 00. Aldrig 26 01. 1 gång/år 42 02. 2 gånger/år 49 03. 3 gånger/år 36 04. 1 gång/kvartal 34 05. 2 gånger/kvartal 33 06. 1 gång/månad 20 07. 2 gånger/månad 14 08. 3 gånger/månad 21 09. 1 gång/vecka 7 10. 2 gånger/vecka 15 11. 3 gånger/vecka 7 12. 4 gånger/vecka 122 13. 5 gånger/vecka
VAR 261 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 368 width 2 F.21d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 5068 00. Aldrig 12 01. 1 gång/år 17 02. 2 gånger/år 16 03. 3 gånger/år 16 04. 1 gång/kvartal 11 05. 2 gånger/kvartal 13 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 7 08. 3 gånger/månad 15 09. 1 gång/vecka 8 10. 2 gånger/vecka 18 11. 3 gånger/vecka 86 12. 4 gånger/vecka
VAR 262 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 370 width 2 F.21e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 4851 00. Aldrig 23 01. 1 gång/år 18 02. 2 gånger/år 34 03. 3 gånger/år 29 04. 1 gång/kvartal 20 05. 2 gånger/kvartal 22 06. 1 gång/månad 18 07. 2 gånger/månad 17 08. 3 gånger/månad 31 09. 1 gång/vecka 25 10. 2 gånger/vecka 202 11. 3 gånger/vecka
VAR 263 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 372 width 2 F.21f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 5217 00. Aldrig 8 01. 1 gång/år 9 02. 2 gånger/år 12 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 6 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka 21 10. 2 gånger/vecka
VAR 264 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 374 width 2 F.21g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.21 för fullständig frågetext> 5101 00. Aldrig 6 01. 1 gång/år 14 02. 2 gånger/år 16 03. 3 gånger/år 12 04. 1 gång/kvartal 8 05. 2 gånger/kvartal 15 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 9 08. 3 gånger/månad 27 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 6 11. 3 gånger/vecka 3 12. 4 gånger/vecka 3 13. 5 gånger/vecka 62 14. 6 gånger/vecka
VAR 265 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 376 width 2 F.21h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.21 för fullständig frågetext> 5152 00. Aldrig 8 01. 1 gång/år 7 02. 2 gånger/år 8 03. 3 gånger/år 11 04. 1 gång/kvartal 9 05. 2 gånger/kvartal 9 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 7 08. 3 gånger/månad 10 09. 1 gång/vecka 4 10. 2 gånger/vecka 3 11. 3 gånger/vecka 2 12. 4 gånger/vecka 9 13. 5 gånger/vecka 47 14. 6 gånger/vecka
VAR 266 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 378 width 2 F.21i. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 6-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 4890 00. Aldrig 26 01. 1 gång/år 27 02. 2 gånger/år 30 03. 3 gånger/år 23 04. 1 gång/kvartal 19 05. 2 gånger/kvartal 32 06. 1 gång/månad 19 07. 2 gånger/månad 18 08. 3 gånger/månad 16 09. 1 gång/vecka 8 10. 2 gånger/vecka 12 11. 3 gånger/vecka 4 12. 4 gånger/vecka 13 13. 5 gånger/vecka 153 14. 6 gånger/vecka
VAR 267 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 380 width 2 F.21j. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 4-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 5191 00. Aldrig 8 01. 1 gång/år 12 02. 2 gånger/år 9 03. 3 gånger/år 7 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 11 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 31 12. 4 gånger/vecka
VAR 268 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 382 width 2 F.21k. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 3-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 5031 00. Aldrig 18 01. 1 gång/år 21 02. 2 gånger/år 32 03. 3 gånger/år 24 04. 1 gång/kvartal 20 05. 2 gånger/kvartal 25 06. 1 gång/månad 9 07. 2 gånger/månad 9 08. 3 gånger/månad 14 09. 1 gång/vecka 7 10. 2 gånger/vecka 80 11. 3 gånger/vecka
VAR 269 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 384 width 2 F.21l. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 2-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 5235 00. Aldrig 7 01. 1 gång/år 26 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 09. 1 gång/vecka 9 10. 2 gånger/vecka
VAR 270 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 386 width 1 F.21m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.21 för fullständig frågetext> 5093 0. Aldrig 14 1. 1 gång/år 22 2. 2 gånger/år 24 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 12 5. 2 gånger/kvartal 20 6. 1 gång/månad 9 7. 2 gånger/månad 12 8. 3 gånger/månad 63 9. 1 gång/vecka
VAR 271 LÄSER HUV.ST.PR. SUNDBYB Loc 387 width 1 F.21n. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Sundbyberg <Se F.21 för fullständig frågetext> 5218 0. Aldrig 7 1. 1 gång/år 11 2. 2 gånger/år 9 3. 3 gånger/år 3 4. 1 gång/kvartal 5 5. 2 gånger/kvartal 7 6. 1 gång/månad 2 7. 2 gånger/månad 4 8. 3 gånger/månad 24 9. 1 gång/vecka
VAR 272 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 388 width 1 F.21o. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.21 för fullständig frågetext> 5241 0. Aldrig 6 1. 1 gång/år 5 2. 2 gånger/år 4 3. 3 gånger/år 4 4. 1 gång/kvartal 1 5. 2 gånger/kvartal 2 6. 1 gång/månad 6 7. 2 gånger/månad 2 8. 3 gånger/månad 19 9. 1 gång/vecka
VAR 273 LÄSER HUV.ST.PR. MÄLARÖ Loc 389 width 1 F.21p. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Mälarö <Se F.21 för fullständig frågetext> 5158 0. Aldrig 11 1. 1 gång/år 10 2. 2 gånger/år 17 3. 3 gånger/år 15 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 20 6. 1 gång/månad 5 7. 2 gånger/månad 3 8. 3 gånger/månad 41 9. 1 gång/vecka
VAR 274 LÄSER HUV.ST.PR. SÖDEROR Loc 390 width 1 F.21q. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderort <Se F.21 för fullständig frågetext> 5000 0. Aldrig 9 1. 1 gång/år 6 2. 2 gånger/år 10 3. 3 gånger/år 18 4. 1 gång/kvartal 6 5. 2 gånger/kvartal 19 6. 1 gång/månad 13 7. 2 gånger/månad 11 8. 3 gånger/månad 198 9. 1 gång/vecka
VAR 275 LÄSER HUV.ST.PR. SÖD.KUR Loc 391 width 1 F.21r. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderkuriren <Se F.21 för fullständig frågetext> 5242 0. Aldrig 3 1. 1 gång/år 5 2. 2 gånger/år 6 3. 3 gånger/år 4 4. 1 gång/kvartal 4 5. 2 gånger/kvartal 9 6. 1 gång/månad 10 7. 2 gånger/månad 4 8. 3 gånger/månad 3 9. 1 gång/vecka
VAR 276 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 392 width 1 F.21s. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.21 för fullständig frågetext> 5131 0. Aldrig 17 1. 1 gång/år 9 2. 2 gånger/år 9 3. 3 gånger/år 13 4. 1 gång/kvartal 6 5. 2 gånger/kvartal 15 6. 1 gång/månad 14 7. 2 gånger/månad 6 8. 3 gånger/månad 70 9. 1 gång/vecka
VAR 277 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 393 width 1 F.21t. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.21 för fullständig frågetext> 5180 0. Aldrig 13 1. 1 gång/år 4 2. 2 gånger/år 8 3. 3 gånger/år 8 4. 1 gång/kvartal 5 5. 2 gånger/kvartal 11 6. 1 gång/månad 5 7. 2 gånger/månad 8 8. 3 gånger/månad 48 9. 1 gång/vecka
VAR 278 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 394 width 1 F.21u. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.21 för fullständig frågetext> 5148 0. Aldrig 13 1. 1 gång/år 3 2. 2 gånger/år 6 3. 3 gånger/år 12 4. 1 gång/kvartal 8 5. 2 gånger/kvartal 6 6. 1 gång/månad 9 7. 2 gånger/månad 14 8. 3 gånger/månad 71 9. 1 gång/vecka
VAR 279 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 395 width 1 F.21v. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.21 för fullständig frågetext> 5117 0. Aldrig 7 1. 1 gång/år 4 2. 2 gånger/år 8 3. 3 gånger/år 14 4. 1 gång/kvartal 5 5. 2 gånger/kvartal 18 6. 1 gång/månad 11 7. 2 gånger/månad 9 8. 3 gånger/månad 97 9. 1 gång/vecka
VAR 280 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 396 width 1 F.21x. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.21 för fullständig frågetext> 5176 0. Aldrig 7 1. 1 gång/år 3 2. 2 gånger/år 5 3. 3 gånger/år 11 4. 1 gång/kvartal 6 5. 2 gånger/kvartal 12 6. 1 gång/månad 6 7. 2 gånger/månad 3 8. 3 gånger/månad 61 9. 1 gång/vecka
VAR 281 LÄSER DN-BILAGA SO Loc 397 width 1 F.21y. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SO <Se F.21 för fullständig frågetext> 5230 0. Aldrig 9 1. 1 gång/år 3 2. 2 gånger/år 5 3. 3 gånger/år 8 4. 1 gång/kvartal 5 5. 2 gånger/kvartal 6 6. 1 gång/månad 5 7. 2 gånger/månad 2 8. 3 gånger/månad 17 9. 1 gång/vecka
VAR 282 LÄSER STORSTADEN Loc 398 width 1 F.21z. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.21 för fullständig frågetext> 4894 0. Aldrig 30 1. 1 gång/år 40 2. 2 gånger/år 40 3. 3 gånger/år 60 4. 1 gång/kvartal 39 5. 2 gånger/kvartal 104 6. 1 gång/månad 83 7. 2 gånger/månad
VAR 283 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 399 width 2 F.21å. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.21 för fullständig frågetext> 5092 00. Aldrig 14 01. 1 gång/år 25 02. 2 gånger/år 22 03. 3 gånger/år 19 04. 1 gång/kvartal 12 05. 2 gånger/kvartal 9 06. 1 gång/månad 10 07. 2 gånger/månad 13 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 7 11. 3 gånger/vecka 2 12. 4 gånger/vecka 3 13. 5 gånger/vecka 52 14. 6 gånger/vecka
VAR 284 KÖPER STORSTADEN Loc 401 width 1 MD=8 F.21ä. Hur ofta köper Du - Storstaden <Se F.21 för fullständig frågetext> 0. Aldrig 155 1. 1 gång/år 3304 2. 2 gånger/år 12 3. 3 gånger/år 19 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 13 6. 1 gång/månad 5 7. 2 gånger/månad 1765 8. Frågan ej ställd
VAR 285 VI I VILLA Loc 402 width 1 F.22. Tidningarna Vi i Villa och Vårt Hus distribueras gratis till landets alla villahushåll. Båda utkommer med 4 nr/år-två på våren och två på hösten. F.22a. Hur ofta läser Du Vi i Villa? FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 5290 5. Frågan ej ställd
VAR 286 VÅRT HUS Loc 403 width 1 F.22b. Hur ofta läser Du Vårt Hus? <Se F.22 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 5290 5. Frågan ej ställd
VAR 287 ALLAS VECKOTIDNING Loc 404 width 1 MD=9 F.23. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? F.23a. Hur ofta köper Du - Allas Veckotidning 4579 1. Köper aldrig 466 2. Köper enstaka nummer 42 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 30 4. Köper ung. vartannat Nr. 12 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 54 6. Köper nästan alla Nr. 76 7. Köper alla Nr./prenumererar 31 9. Ej svar
VAR 288 ALLERS Loc 405 width 1 MD=9 F.23b. Hur ofta köper Du - Allers <Se F.23 för fullständig frågetext> 4379 1. Köper aldrig 571 2. Köper enstaka nummer 45 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 27 4. Köper ung. vartannat Nr. 12 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 56 6. Köper nästan alla Nr. 176 7. Köper alla Nr./prenumererar 24 9. Ej svar
VAR 289 DAMERNAS VÄRLD Loc 406 width 1 MD=9 F.23c. Hur ofta köper Du - Damernas Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 4450 1. Köper aldrig 647 2. Köper enstaka nummer 58 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 21 4. Köper ung. vartannat Nr. 12 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 25 6. Köper nästan alla Nr. 55 7. Köper alla Nr./prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 290 FEMINA Loc 407 width 1 MD=9 F.23d. Hur ofta köper Du - Femina <Se F.23 för fullständig frågetext> 4573 1. Köper aldrig 554 2. Köper enstaka nummer 57 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 19 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 16 6. Köper nästan alla Nr. 44 7. Köper alla Nr./prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 291 FIB-AKTUELLT Loc 408 width 1 MD=9 F.23e. Hur ofta köper Du - FIB-Aktuellt <Se F.23 för fullständig frågetext> 3898 1. Köper aldrig 914 2. Köper enstaka nummer 176 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 75 4. Köper ung. vartannat Nr. 37 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 117 6. Köper nästan alla Nr. 51 7. Köper alla Nr./prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 292 HEMMETS JOURNAL Loc 409 width 1 MD=9 F.23f. Hur ofta köper Du - Hemmets Journal <Se F.23 för fullständig frågetext> 4321 1. Köper aldrig 567 2. Köper enstaka nummer 52 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 31 4. Köper ung. vartannat Nr. 18 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 65 6. Köper nästan alla Nr. 214 7. Köper alla Nr./prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 293 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 410 width 1 MD=9 F.23g. Hur ofta köper Du - Hemmets Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 4448 1. Köper aldrig 472 2. Köper enstaka nummer 50 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 25 4. Köper ung. vartannat Nr. 7 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 57 6. Köper nästan alla Nr. 209 7. Köper alla Nr./prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 294 HUSMODERN Loc 411 width 1 MD=9 F.23h. Hur ofta köper Du - Husmodern <Se F.23 för fullständig frågetext> 4376 1. Köper aldrig 669 2. Köper enstaka nummer 46 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 22 4. Köper ung. vartannat Nr. 11 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 29 6. Köper nästan alla Nr. 115 7. Köper alla Nr./prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 295 HÄNT I VECKAN Loc 412 width 1 MD=9 F.23i. Hur ofta köper Du - Hänt i Veckan <Se F.23 för fullständig frågetext> 4473 1. Köper aldrig 617 2. Köper enstaka nummer 61 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 26 4. Köper ung. vartannat Nr. 13 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 33 6. Köper nästan alla Nr. 45 7. Köper alla Nr./prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 296 ICA-KURIREN Loc 413 width 1 MD=9 F.23j. Hur ofta köper Du - ICA-kuriren <Se F.23 för fullständig frågetext> 4231 1. Köper aldrig 151 2. Köper enstaka nummer 25 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 11 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 15 6. Köper nästan alla Nr. 834 7. Köper alla Nr./prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 297 LAND Loc 414 width 1 MD=9 F.23k. Hur ofta köper Du - Land <Se F.23 för fullständig frågetext> 4554 1. Köper aldrig 137 2. Köper enstaka nummer 13 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 10 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 18 6. Köper nästan alla Nr. 530 7. Köper alla Nr./prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 298 LEKTYR Loc 415 width 1 MD=9 F.23l. Hur ofta köper Du - Lektyr <Se F.23 för fullständig frågetext> 4044 1. Köper aldrig 832 2. Köper enstaka nummer 145 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 83 4. Köper ung. vartannat Nr. 26 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 95 6. Köper nästan alla Nr. 43 7. Köper alla Nr./prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 299 MIN VÄRLD Loc 416 width 1 MD=9 F.23m. Hur ofta köper Du - Min Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 4805 1. Köper aldrig 293 2. Köper enstaka nummer 29 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 15 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 24 6. Köper nästan alla Nr. 99 7. Köper alla Nr./prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 300 MITT LIVS NOVELL Loc 417 width 1 MD=9 F.23n. Hur ofta köper Du - Mitt Livs Novell <Se F.23 för fullständig frågetext> 4993 1. Köper aldrig 176 2. Köper enstaka nummer 21 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 15 4. Köper ung. vartannat Nr. 10 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 20 6. Köper nästan alla Nr. 33 7. Köper alla Nr./prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 301 RÖSTER I RADIO/TV Loc 418 width 1 MD=9 F.23o. Hur ofta köper Du - Röster i Radio/TV <Se F.23 för fullständig frågetext> 4471 1. Köper aldrig 557 2. Köper enstaka nummer 47 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 26 4. Köper ung. vartannat Nr. 10 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 25 6. Köper nästan alla Nr. 131 7. Köper alla Nr./prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 302 SAXONS VECKOTIDNING Loc 419 width 1 MD=9 F.23p. Hur ofta köper Du - Saxons Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 4603 1. Köper aldrig 457 2. Köper enstaka nummer 43 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 26 4. Köper ung. vartannat Nr. 7 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 36 6. Köper nästan alla Nr. 96 7. Köper alla Nr./prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 303 SE Loc 420 width 1 MD=9 F.23q. Hur ofta köper Du - Se <Se F.23 för fullständig frågetext> 4263 1. Köper aldrig 792 2. Köper enstaka nummer 98 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 33 4. Köper ung. vartannat Nr. 18 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 43 6. Köper nästan alla Nr. 21 7. Köper alla Nr./prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 304 SVENSK DAMTIDNING Loc 421 width 1 MD=9 F.23r. Hur ofta köper Du - Svensk Damtidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 4657 1. Köper aldrig 438 2. Köper enstaka nummer 40 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 26 4. Köper ung. vartannat Nr. 8 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 35 6. Köper nästan alla Nr. 64 7. Köper alla Nr./prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 305 VECKOJOURNALEN Loc 422 width 1 MD=9 F.23s. Hur ofta köper Du - Veckojournalen <Se F.23 för fullständig frågetext> 5007 1. Köper aldrig 201 2. Köper enstaka nummer 14 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 9 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 4 6. Köper nästan alla Nr. 31 7. Köper alla Nr./prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 306 VECKO-REVYN Loc 423 width 1 MD=9 F.23t. Hur ofta köper Du - Vecko-Revyn <Se F.23 för fullständig frågetext> 4690 1. Köper aldrig 432 2. Köper enstaka nummer 48 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 24 4. Köper ung. vartannat Nr. 14 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 19 6. Köper nästan alla Nr. 41 7. Köper alla Nr./prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 307 VI Loc 424 width 1 MD=9 F.23u. Hur ofta köper Du - Vi <Se F.23 för fullständig frågetext> 4777 1. Köper aldrig 109 2. Köper enstaka nummer 15 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 5 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 7 6. Köper nästan alla Nr. 354 7. Köper alla Nr./prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 308 ÅRET RUNT Loc 425 width 1 MD=9 F.23v. Hur ofta köper Du - Året Runt <Se F.23 för fullständig frågetext> 3904 1. Köper aldrig 873 2. Köper enstaka nummer 79 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 32 4. Köper ung. vartannat Nr. 29 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 61 6. Köper nästan alla Nr. 290 7. Köper alla Nr./prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 309 VÅRT HUS Loc 426 width 1 MD=9 F.24. Tidningen Vårt Hus distribueras gratis till landets alla Villaägare. Vårt Hus utkommer med 4 nr/år - två på våren ock två på hösten. Hur ofta läser Du Vårt Hus? 2482 0. Läser aldrig Vårt Hus 254 1. Läser 1 nummer per år 330 2. Läser 2 nummer per år 106 3. Läser 3 nummer per år 1956 4. Läser 4 nummer per år 162 9. Ej svar
VAR 310 MATVAROR I BUTIKER Loc 427 width 1 MD=9 F.25. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.25a. Jag köper: Matvaror i Butiker 109 1. Aldrig 184 2. Någon gång/år 155 3. Någon gång/kvartal 669 4. Någon gång/månad 2124 5. 1-2 gånger/vecka 1525 6. 3-4 gånger/vecka 511 7. Minst 5 gånger/vecka 13 9. Ej svar
VAR 311 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 428 width 1 MD=9 F.25b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.25 för fullständig frågetext> 1640 1. Aldrig 1693 2. Någon gång/år 1102 3. Någon gång/kvartal 810 4. Någon gång/månad 25 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 16 9. Ej svar
VAR 312 TANDKRÄM Loc 429 width 1 MD=9 F.25c. Jag köper: Tandkräm <Se F.25 för fullständig frågetext> 466 1. Aldrig 763 2. Någon gång/år 1491 3. Någon gång/kvartal 2460 4. Någon gång/månad 92 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 14 9. Ej svar
VAR 313 TVÅL Loc 430 width 1 MD=9 F.25d. Jag köper: Tvål <Se F.25 för fullständig frågetext> 449 1. Aldrig 712 2. Någon gång/år 1404 3. Någon gång/kvartal 2574 4. Någon gång/månad 134 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 14 9. Ej svar
VAR 314 MASKINDISKMEDEL Loc 431 width 1 MD=9 F.25e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 3565 1. Aldrig 515 2. Någon gång/år 647 3. Någon gång/kvartal 527 4. Någon gång/månad 18 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 15 9. Ej svar
VAR 315 HANDDISKMEDEL Loc 432 width 1 MD=9 F.25f. Jag köper: Handdiskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 876 1. Aldrig 977 2. Någon gång/år 1590 3. Någon gång/kvartal 1793 4. Någon gång/månad 39 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 14 9. Ej svar
VAR 316 RENGÖRINGSMEDEL Loc 433 width 1 MD=9 F.25g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 844 1. Aldrig 1125 2. Någon gång/år 1685 3. Någon gång/kvartal 1584 4. Någon gång/månad 38 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 13 9. Ej svar
VAR 317 TVÄTTMEDEL Loc 434 width 1 MD=9 F.25h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 772 1. Aldrig 857 2. Någon gång/år 1645 3. Någon gång/kvartal 1936 4. Någon gång/månad 65 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 14 9. Ej svar
VAR 318 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 435 width 1 MD=9 F.25i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 2002 1. Aldrig 1771 2. Någon gång/år 975 3. Någon gång/kvartal 514 4. Någon gång/månad 11 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 14 9. Ej svar
VAR 319 KAFFE Loc 436 width 1 MD=9 F.25j. Jag köper: Kaffe <Se F.25 för fullständig frågetext> 449 1. Aldrig 460 2. Någon gång/år 826 3. Någon gång/kvartal 2734 4. Någon gång/månad 797 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 13 9. Ej svar
VAR 320 ATTITYDER: NYA LIVSMEDEL Loc 437 width 1 MD=9 F.26. Här nedan finner Du ett antal påståenden. Markera för vart och ett av dem om Du instämmer i påståendet eller inte. Försök att bedöma alla påståenden även om det ibland kan verka irriterande att inte kunna svara mera nyanserat. F.26a. När det kommer nya livsmedel är jag bland de första som prövar dem 73 1. Instämmer starkt 717 2. Instämmer delvis 997 3. Varken eller 1734 4. Instämmer nog inte 1711 5. Instämmer absolut inte 58 9. Ej svar
VAR 321 ATTITYDER: NYHETER Loc 438 width 1 MD=9 F.26b. Jag är snabbare att pröva nyheter än mina vänner och bekanta <Se F.26 för fullständig frågetext> 95 1. Instämmer starkt 424 2. Instämmer delvis 1307 3. Varken eller 1656 4. Instämmer nog inte 1742 5. Instämmer absolut inte 66 9. Ej svar
VAR 322 ATTITYDER: HÄLSOSAM MAT Loc 439 width 1 MD=9 F.26c. Jag är mycket noga med att den mat jag äter är hälsosam <Se F.26 för fullständig frågetext> 1064 1. Instämmer starkt 2180 2. Instämmer delvis 844 3. Varken eller 832 4. Instämmer nog inte 332 5. Instämmer absolut inte 38 9. Ej svar
VAR 323 ATTITYDER: BOENDE Loc 440 width 1 MD=9 F.26d. Jag vill bosätta mig på landet <Se F.26 för fullständig frågetext> 1711 1. Instämmer starkt 1387 2. Instämmer delvis 653 3. Varken eller 822 4. Instämmer nog inte 631 5. Instämmer absolut inte 86 9. Ej svar
VAR 324 ATTITYDER: INTRESSEOMR. Loc 441 width 1 MD=9 F.26e. Mina viktigaste intressen har jag utanför jobbet/studierna <Se F.26 för fullständig frågetext> 1029 1. Instämmer starkt 1542 2. Instämmer delvis 1003 3. Varken eller 1034 4. Instämmer nog inte 585 5. Instämmer absolut inte 97 9. Ej svar
VAR 325 ATTITYDER: PENGAR Loc 442 width 1 MD=9 F.26f. Det är viktigt för mig att ha mycket pengar att röra mig med <Se F.26 för fullständig frågetext> 569 1. Instämmer starkt 1952 2. Instämmer delvis 1121 3. Varken eller 1227 4. Instämmer nog inte 362 5. Instämmer absolut inte 59 9. Ej svar
VAR 326 ATTITYDER: OBEROENDE Loc 443 width 1 MD=9 F.26g. Jag är mera oberoende än de flesta andra människor <Se F.26 för fullständig frågetext> 364 1. Instämmer starkt 1394 2. Instämmer delvis 1960 3. Varken eller 1148 4. Instämmer nog inte 343 5. Instämmer absolut inte 81 9. Ej svar
VAR 327 ATTITYDER: FAMILJEGEMENS Loc 444 width 1 MD=9 F.26h. I vår familj gör vi en massa trevliga saker tillsammans <Se F.26 för fullständig frågetext> 997 1. Instämmer starkt 2674 2. Instämmer delvis 915 3. Varken eller 445 4. Instämmer nog inte 181 5. Instämmer absolut inte 78 9. Ej svar
VAR 328 ATTITYDER: NATUREN Loc 445 width 1 MD=9 F.26i. Naturen ger mig sinnesro <Se F.26 för fullständig frågetext> 2720 1. Instämmer starkt 1889 2. Instämmer delvis 459 3. Varken eller 107 4. Instämmer nog inte 69 5. Instämmer absolut inte 46 9. Ej svar
VAR 329 ATTITYDER: KARRIÄREN Loc 446 width 1 MD=9 F.26j. Jag är beredd att satsa hårt för att komma framåt här i livet <Se F.26 för fullständig frågetext> 598 1. Instämmer starkt 1774 2. Instämmer delvis 1471 3. Varken eller 1049 4. Instämmer nog inte 314 5. Instämmer absolut inte 84 9. Ej svar
VAR 330 ATTITYDER: KVINN. PLATS Loc 447 width 1 MD=9 F.26k. Kvinnans plats är i hemmet <Se F.26 för fullständig frågetext> 484 1. Instämmer starkt 1273 2. Instämmer delvis 598 3. Varken eller 1429 4. Instämmer nog inte 1468 5. Instämmer absolut inte 38 9. Ej svar
VAR 331 ATTITYDER: PRISER Loc 448 width 1 MD=9 F.26l. Jag är mycket prismedveten <Se F.26 för fullständig frågetext> 849 1. Instämmer starkt 2223 2. Instämmer delvis 1183 3. Varken eller 799 4. Instämmer nog inte 188 5. Instämmer absolut inte 48 9. Ej svar
VAR 332 ATTITYDER: STÄDNING Loc 449 width 1 MD=9 F.26m. Det är tacksamt att städa, för det är sånt som folk lägger märke till <Se F.26 för fullständig frågetext> 590 1. Instämmer starkt 1683 2. Instämmer delvis 1035 3. Varken eller 1388 4. Instämmer nog inte 561 5. Instämmer absolut inte 33 9. Ej svar
VAR 333 ATTITYDER: BARN Loc 450 width 1 MD=9 F.26n. Barn är det viktigaste i en kvinnas liv <Se F.26 för fullständig frågetext> 990 1. Instämmer starkt 1952 2. Instämmer delvis 945 3. Varken eller 1024 4. Instämmer nog inte 327 5. Instämmer absolut inte 52 9. Ej svar
VAR 334 ATTITYDER: RENT I HUSET Loc 451 width 1 MD=9 F.26o. Jag trivs bara när det är alldeles rent i huset <Se F.26 för fullständig frågetext> 1060 1. Instämmer starkt 1973 2. Instämmer delvis 692 3. Varken eller 1209 4. Instämmer nog inte 325 5. Instämmer absolut inte 31 9. Ej svar
VAR 335 ATTITYDER: ARBETET Loc 452 width 1 MD=9 F.26p. För mig är arbetet en hobby <Se F.26 för fullständig frågetext> 451 1. Instämmer starkt 1476 2. Instämmer delvis 1129 3. Varken eller 1546 4. Instämmer nog inte 635 5. Instämmer absolut inte 53 9. Ej svar
VAR 336 ATTITYDER: FÖRENKLINGAR Loc 453 width 1 MD=9 F.26q. Jag är en sån som tycker om att ta genvägar, att förenkla saker och ting <Se F.26 för fullständig frågetext> 507 1. Instämmer starkt 2083 2. Instämmer delvis 1194 3. Varken eller 1133 4. Instämmer nog inte 325 5. Instämmer absolut inte 48 9. Ej svar
VAR 337 ATTITYDER: ANNORL. MAT Loc 454 width 1 MD=9 F.26r. Jag tycker om att bjuda på lite annorlunda maträtter <Se F.26 för fullständig frågetext> 695 1. Instämmer starkt 2070 2. Instämmer delvis 1274 3. Varken eller 885 4. Instämmer nog inte 317 5. Instämmer absolut inte 49 9. Ej svar
VAR 338 ATTITYDER: IMPULSKÖP Loc 455 width 1 MD=9 F.26s. Jag planerar sällan utan handlar mest på impuls <Se F.26 för fullständig frågetext> 281 1. Instämmer starkt 1315 2. Instämmer delvis 683 3. Varken eller 2172 4. Instämmer nog inte 797 5. Instämmer absolut inte 42 9. Ej svar
VAR 339 ATTITYDER: TITTA I AFFÄR Loc 456 width 1 MD=9 F.26t. Jag går ofta i affärer bara för att se om det finns något nytt <Se F.26 för fullständig frågetext> 307 1. Instämmer starkt 1158 2. Instämmer delvis 723 3. Varken eller 1715 4. Instämmer nog inte 1337 5. Instämmer absolut inte 50 9. Ej svar
VAR 340 ATTITYDER: KVAL. VAROR Loc 457 width 1 MD=9 F.26u. Jag köper alltid kvalitetsvaror även om det blir dyrare <Se F.26 för fullständig frågetext> 720 1. Instämmer starkt 2389 2. Instämmer delvis 866 3. Varken eller 1049 4. Instämmer nog inte 234 5. Instämmer absolut inte 32 9. Ej svar
VAR 341 ATTITYDER: KÖPA-SÄLJA Loc 458 width 1 MD=9 F.26v. Jag är intresserad av att köpa och sälja <Se F.26 för fullständig frågetext> 406 1. Instämmer starkt 899 2. Instämmer delvis 1269 3. Varken eller 1524 4. Instämmer nog inte 1139 5. Instämmer absolut inte 53 9. Ej svar
VAR 342 ATTITYDER: MATLAGNING Loc 459 width 1 MD=9 F.26x. Folk ger mig ofta beröm för min matlagning <Se F.26 för fullständig frågetext> 511 1. Instämmer starkt 1747 2. Instämmer delvis 1206 3. Varken eller 815 4. Instämmer nog inte 958 5. Instämmer absolut inte 53 9. Ej svar
VAR 343 ATTITYDER: FESTER Loc 460 width 1 MD=9 F.26y. Jag tycker om fester där det är en massa musik och prat <Se F.26 för fullständig frågetext> 621 1. Instämmer starkt 1764 2. Instämmer delvis 861 3. Varken eller 1246 4. Instämmer nog inte 754 5. Instämmer absolut inte 44 9. Ej svar
VAR 344 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 461 width 1 MD=9 F.26z. Fritiden är viktigare än arbetet <Se F.26 för fullständig frågetext> 809 1. Instämmer starkt 1586 2. Instämmer delvis 1112 3. Varken eller 1292 4. Instämmer nog inte 430 5. Instämmer absolut inte 61 9. Ej svar
VAR 345 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 462 width 1 MD=9 F.26å. Det finns för lite att göra på fritiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 225 1. Instämmer starkt 584 2. Instämmer delvis 489 3. Varken eller 2031 4. Instämmer nog inte 1908 5. Instämmer absolut inte 53 9. Ej svar
VAR 346 ATTITYDER: TUGGUMMITUGG. Loc 463 width 1 MD=9 F.26ä. Det ser illa ut när folk tuggar tuggummi <Se F.26 för fullständig frågetext> 1932 1. Instämmer starkt 1424 2. Instämmer delvis 971 3. Varken eller 632 4. Instämmer nog inte 299 5. Instämmer absolut inte 32 9. Ej svar
VAR 347 ATTITYDER: RELIGIÖSA FR. Loc 464 width 1 MD=9 F.26ö. Religiösa frågor ges för lite utrymme i dagens Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 538 1. Instämmer starkt 862 2. Instämmer delvis 1952 3. Varken eller 993 4. Instämmer nog inte 905 5. Instämmer absolut inte 40 9. Ej svar
VAR 348 ATTITYDER: ÅSIKTER Loc 465 width 1 MD=9 F.26a1. Jag är nog lite gammaldags i mina åsikter <Se F.26 för fullständig frågetext> 435 1. Instämmer starkt 2064 2. Instämmer delvis 937 3. Varken eller 1336 4. Instämmer nog inte 484 5. Instämmer absolut inte 34 9. Ej svar
VAR 349 ATTITYDER: AVKOPPLING Loc 466 width 1 MD=9 F.26b1. Jag önskar jag kunde koppla av mera <Se F.26 för fullständig frågetext> 884 1. Instämmer starkt 2247 2. Instämmer delvis 848 3. Varken eller 1025 4. Instämmer nog inte 247 5. Instämmer absolut inte 39 9. Ej svar
VAR 350 ATTITYDER: PENGAR Loc 467 width 1 MD=9 F.26c1. Jag har tillräckligt med pengar för det jag önskar mig <Se F.26 för fullständig frågetext> 400 1. Instämmer starkt 1680 2. Instämmer delvis 659 3. Varken eller 1674 4. Instämmer nog inte 833 5. Instämmer absolut inte 44 9. Ej svar
VAR 351 ATTITYDER: LEVNADSSTAND. Loc 468 width 1 MD=9 F.26d1. Jag är beredd att sänka min levnadsstandard för att hjälpa folk i utvecklingsländerna <Se F.26 för fullständig frågetext> 256 1. Instämmer starkt 1400 2. Instämmer delvis 1476 3. Varken eller 1496 4. Instämmer nog inte 612 5. Instämmer absolut inte 50 9. Ej svar
VAR 352 ATTITYDER: BILAR Loc 469 width 1 MD=9 F.26e1. Det spelar ingen roll hur den bil jag har ser ut bara den rullar <Se F.26 för fullständig frågetext> 619 1. Instämmer starkt 1321 2. Instämmer delvis 545 3. Varken eller 1743 4. Instämmer nog inte 987 5. Instämmer absolut inte 75 9. Ej svar
VAR 353 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 470 width 1 MD=9 F.26f1. Att ta en öl eller drink är ett bra sätt att slappna av när arbetsdagen är slut <Se F.26 för fullständig frågetext> 212 1. Instämmer starkt 868 2. Instämmer delvis 637 3. Varken eller 1584 4. Instämmer nog inte 1948 5. Instämmer absolut inte 41 9. Ej svar
VAR 354 ATTITYDER: ANSVAR Loc 471 width 1 MD=9 F.26g1. Jag tycker om att ta stort ansvar <Se F.26 för fullständig frågetext> 562 1. Instämmer starkt 2167 2. Instämmer delvis 1149 3. Varken eller 1099 4. Instämmer nog inte 247 5. Instämmer absolut inte 66 9. Ej svar
VAR 355 ATTITYDER: FÖRENINGAR Loc 472 width 1 MD=9 F.26h1. Jag tycker om att arbeta i föreningar <Se F.26 för fullständig frågetext> 234 1. Instämmer starkt 1102 2. Instämmer delvis 1133 3. Varken eller 1694 4. Instämmer nog inte 1061 5. Instämmer absolut inte 66 9. Ej svar
VAR 356 ATTITYDER: OTROHET Loc 473 width 1 MD=9 F.26i1. Jag tycker otrohet är helt oförlåtligt <Se F.26 för fullständig frågetext> 1305 1. Instämmer starkt 1329 2. Instämmer delvis 821 3. Varken eller 1339 4. Instämmer nog inte 437 5. Instämmer absolut inte 59 9. Ej svar
VAR 357 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 474 width 1 MD=9 F.26j1. Jag anser det är förkastligt att dricka vin eller sprit <Se F.26 för fullständig frågetext> 639 1. Instämmer starkt 878 2. Instämmer delvis 715 3. Varken eller 1871 4. Instämmer nog inte 1144 5. Instämmer absolut inte 43 9. Ej svar
VAR 358 ATTITYDER: VECKOTIDN. Loc 475 width 1 MD=9 F.26k1. Jag tycker om att koppla av med att läsa en veckotidning <Se F.26 för fullständig frågetext> 756 1. Instämmer starkt 2165 2. Instämmer delvis 851 3. Varken eller 871 4. Instämmer nog inte 609 5. Instämmer absolut inte 38 9. Ej svar
VAR 359 ATTITYDER: FRAMTIDEN Loc 476 width 1 MD=9 F.26l1. Jag tar var dag som den kommer och bekymrar mig inte om framtiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 374 1. Instämmer starkt 1312 2. Instämmer delvis 419 3. Varken eller 2208 4. Instämmer nog inte 935 5. Instämmer absolut inte 42 9. Ej svar
VAR 360 ATTITYDER: FESTER Loc 477 width 1 MD=9 F.26m1. Jag har hellre en stilla hemmakväll än att jag går ut på fest <Se F.26 för fullständig frågetext> 1352 1. Instämmer starkt 2090 2. Instämmer delvis 755 3. Varken eller 846 4. Instämmer nog inte 209 5. Instämmer absolut inte 38 9. Ej svar
VAR 361 ATTITYDER: BROTTSLINGAR Loc 478 width 1 MD=9 F.26n1. Samhället är alldeles för släpphänt mot brottslingar <Se F.26 för fullständig frågetext> 2090 1. Instämmer starkt 1767 2. Instämmer delvis 712 3. Varken eller 505 4. Instämmer nog inte 184 5. Instämmer absolut inte 32 9. Ej svar
VAR 362 ATTITYDER: LYX Loc 479 width 1 MD=9 F.26o1. Jag tycker det är skönt att få känna mig lite lyxig ibland <Se F.26 för fullständig frågetext> 1089 1. Instämmer starkt 2570 2. Instämmer delvis 877 3. Varken eller 527 4. Instämmer nog inte 184 5. Instämmer absolut inte 43 9. Ej svar
VAR 363 ATTITYDER: RISKER Loc 480 width 1 MD=9 F.26p1. Jag aktar mig för att ta några risker <Se F.26 för fullständig frågetext> 850 1. Instämmer starkt 2054 2. Instämmer delvis 1058 3. Varken eller 1118 4. Instämmer nog inte 162 5. Instämmer absolut inte 48 9. Ej svar
VAR 364 ATTITYDER: KÄRNKRAFTVERK Loc 481 width 1 MD=9 F.26q1. Kärnkraftverk borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 1313 1. Instämmer starkt 957 2. Instämmer delvis 1224 3. Varken eller 1136 4. Instämmer nog inte 614 5. Instämmer absolut inte 46 9. Ej svar
VAR 365 ATTITYDER: PORRTIDNINGAR Loc 482 width 1 MD=9 F.26r1. Porrtidningar borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 1556 1. Instämmer starkt 796 2. Instämmer delvis 1300 3. Varken eller 1167 4. Instämmer nog inte 432 5. Instämmer absolut inte 39 9. Ej svar
VAR 366 ATTITYDER: SNYGGA KLÄDER Loc 483 width 1 MD=9 F.26s1. Att vara snyggt klädd är viktigt <Se F.26 för fullständig frågetext> 1066 1. Instämmer starkt 2592 2. Instämmer delvis 770 3. Varken eller 644 4. Instämmer nog inte 187 5. Instämmer absolut inte 31 9. Ej svar
VAR 367 ATTITYDER: ÖRTMEDICINER Loc 484 width 1 MD=9 F.26t1. Örtmediciner borde användas mera allmänt i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 1110 1. Instämmer starkt 1759 2. Instämmer delvis 1961 3. Varken eller 311 4. Instämmer nog inte 115 5. Instämmer absolut inte 34 9. Ej svar
VAR 368 ATTITYDER: PROFFSBOXNING Loc 485 width 1 MD=9 F.26u1. Proffsboxning borde vara tillåten i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 889 1. Instämmer starkt 1024 2. Instämmer delvis 1444 3. Varken eller 772 4. Instämmer nog inte 1126 5. Instämmer absolut inte 35 9. Ej svar
VAR 369 MEDLEM I KONSUM Loc 486 width 1 MD=9 F.27. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 3083 1. Ja 2177 2. Nej 30 9. Ej svar
VAR 370 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 487 width 1 MD=9 F.28. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 740 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 1755 1. Köper inget eller endast liten del i Komsum/Servus/Domus/Obs 995 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 636 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 591 4. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 524 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 49 9. Ej svar
VAR 371 KÖPER TIDN. POSTER Loc 488 width 1 MD=9 F.29. Poster är en bildtidning som utkommer 1 gång/månad. Brukar Du köpa den åt Dig själv? 578 0. Aldrig 202 1. Ibland 389 2. Oftast 4121 9. Ej svar
VAR 372 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 489 width 1 F.30. Idag påverkar många på sina arbetsplatser vilka produkter som ska köpas in. Har Du under de senaste 2 åren påverkat inköpen av någon av nedanstående typer av produkter på Din arbetsplats? F.30a. Kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 5290 8. Frågan ej ställd
VAR 373 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 490 width 1 F.30b. Kontorsutrustning(kopieringsmaskiner, bokföringsmaskiner, kontorsdatorer, bildskärmar) <Se F.30 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 5290 8. Frågan ej ställd
VAR 374 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 491 width 1 F.30c. Bank/försäkringstjänster (leasing/factoring, företagsförsäkringar, banktjänster) <Se F.30 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 5290 8. Frågan ej ställd
VAR 375 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 492 width 1 F.30d. Maskiner för verkstäder <Se F.30 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 5290 8. Frågan ej ställd
VAR 376 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 493 width 1 F.30e. Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner <Se F.30 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 5290 8. Frågan ej ställd
VAR 377 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 494 width 1 F.30f. Personbilar för företag/leasing <Se F.30 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 5290 8. Frågan ej ställd
VAR 378 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 495 width 1 F.31. Tror Du att dina möjligheter att påverka inköpen av nedanstående typer av produkter kommer att öka eller minska i framtiden? F.31a. Kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 5290 8. Frågan ej ställd
VAR 379 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 496 width 1 F.31b. Kontorsutrustning(kopieringsmaskiner, bokföringsmaskiner, kontorsdatorer, bildskärmar) <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 5290 8. Frågan ej ställd
VAR 380 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 497 width 1 F.31c. Bank-/försäkringstjänster (leasing/factoring, företagsförsäkringar, banktjänster ) <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 5290 8. Frågan ej ställd
VAR 381 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 498 width 1 F.31d. Maskiner för verkstäder <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 5290 8. Frågan ej ställd
VAR 382 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 499 width 1 F.31e. Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 5290 8. Frågan ej ställd
VAR 383 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 500 width 1 F.31f. Personbilar för företag/leasing <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 5290 8. Frågan ej ställd