ORVESTO 79 P-8005

               SSD 0023

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FöR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 79 P-8005 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under tredje tertialet 1978 genomfördes tre omgångar
  "Sverige Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt
  omfattade urvalet för dessa fyra omgångar 10.507 personer
  15-70 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har av SCB
  dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 10.507 personer har 1.401
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 25 avlidna, 19 avflyttade från riket, 30 som vistas
  utomlands, 14 i militärtjänst, 95 på utrikes resa, 91 ej
  svensktalande, 117 okända men skrivna på kommun, 70 under
  sjukhusvård, 286 sjuka i hemmet samt 654 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna hösten/vintern 1978
  uppgår således till 9.106 personer varav 2.824, utgörande
  31%, ej besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (56%), "tidsbrist" (10%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (34%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i meterialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande tredje
  tertialet 1978 7.274 personer istället för 6.282 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-8005, omfattar 1715 personer eller 27,3% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 3 oktober - 8
  december 1978.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av
  Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0023 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Status i hushållet 14 Förvärvsarbete/sysselsättning 15 Utbildning 16 Storlek på orten 17 Form av boende 18 Inköp av dagligvaror:själv 19 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 26 Totalt antal personer 27 Din personliga inkomst i kronor per år 28 Hushållets totala inkomst i kronor per år Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbilar 31 Hushållets innehav av husvagn 32 Hushållets innehav av fritidshus 33 Hushållets innehav av roddbåt/eka/el.likn. 34 Hushållets innehav av motorbåt 35 Hushållets innehav av segelbåt 36 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 37 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 38 Hushållets innehav av filmkamera 39 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 40 Hushållets innehav av filmprojektor 41 Hushållets innehav av skrivmaskin 42 Hushållets innehav av svart-vit tv 43 Hushållets innehav av färg-tv 44 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 45 Hushållets innehav av diskmaskin 46 Hushållets innehav av tvättmaskin 47 Hushållets innehav av stereoanläggning 48 Hushållets innehav av motorgräsklippare 49 Hushållets innehav av spisfläkt 50 Hushållets innehav av hund 51 Hushållets innehav av katt Köpavsikter beträffande kapitalvaror 52 Avsikt att köpa kapitalvaror1 53 Avsikt att köpa kapitalvaror1 54 Avsikt att köpa kapitalvaror1 55 Avsikt att köpa kapitalvaror1 56 Avsikt att köpa kapitalvaror1 57 Avsikt att köpa kapitalvaror2 58 Avsikt att köpa kapitalvaror2 59 Avsikt att köpa kapitalvaror2 60 Avsikt att köpa kapitalvaror2 61 Avsikt att köpa kapitalvaror2 62 Avsikt att köpa kapitalvaror3 63 Avsikt att köpa kapitalvaror3 64 Avsikt att köpa kapitalvaror3 65 Avsikt att köpa kapitalvaror3 66 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 67 Intresseinriktning:Miljövårdsfrågor 68 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 69 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsa 70 Intresseinriktning:Bantningstips 71 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 72 Intresseinriktning:Politik 73 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 74 Intresseinriktning:Skattefrågor 75 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 76 Intresseinriktning:Vidareutbildning 77 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 78 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 79 Intresseinriktning:Villa/eget hem 80 Intresseinriktning:Fritidshus 81 Intresseinriktning:Personbilar 82 Intresseinriktning:Heminredning 83 Intresseinriktning:Modenyheter 84 Intresseinriktning:Matvarunyheter 85 Intresseinriktning:Barnavård 86 Intresseinriktning:Skönhetsvård 87 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 88 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 89 Intresseinriktning:Fotoutrustningar 90 Intresseinriktning:Motorcyklar 91 Intresseinriktning:Krukväxter 92 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 93 Intresseinriktning:Hundars skötsel 94 Intresseinriktning:Katters skötsel 95 Intresseinriktning:Motionera 96 Intresseinriktning:Idrotta 97 Intresseinriktning:Laga mat 98 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 99 Intresseinriktning:Baka 100 Intresseinriktning:Ha gäster 101 Intresseinriktning:Köra bil 102 Intresseinriktning:Jobba med bilar 103 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 104 Intresseinriktning:Fotografera 105 Intresseinriktning:Smalfilma 106 Intresseinriktning:Sportfiska 107 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 108 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 109 Intresseinriktning:Gå på teater 110 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 111 Intresseinriktning:Läsa böcker 112 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 113 Intresseinriktning:Köpa på postorder 114 Intresseinriktning:Sy kläder 115 Intresseinriktning:Handarbeta 116 Intresseinriktning:Träffa nya människor 117 Intresseinriktning:Snickra 118 Intresseinriktning:Måla hemma 119 Intresseinriktning:Jaga 120 Intresseinriktning:Friluftsliv 121 Intresseinriktning:Åka slalom 122 Intresseinriktning:Åka motorbåt 123 Intresseinriktning:Segla 124 Intresseinriktning:Campa 125 Intresseinriktning:Semestra utomlands 126 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 127 Intresseinriktning:Pröva nya produkter 128 Intresseinriktning:Vara bortbjuden 129 Intresseinriktning:Gå på diskotek 130 Intresseinriktning:Gå på restaurang 131 Intresseinriktning:Gå på kvällskurser Personliga köpvanor:kläder,fritid m.m. 132 Kostnader för kläder 133 Kostnader för sportutrustning 134 Kostnader för kosmetika/skönhetsmedel 135 Kostnader för nöjen 136 Kostnader för utlandsresor under fritiden 137 Kostnader för böcker 138 Kostnader för tobak 139 Kostnader för vin och sprit Administrativ indelning m.m. 140 Länskommunkod 141 Länskod 142 Datumkod 143 Postnummer(01 form.) Innehav av fritidsbåt 144 Innehav av fritidsbåt 145 Innehav av båt:första krysset 146 Innehav av båt:andra krysset 147 Innehav av båt:tredje krysset Besöksfrekvens i butiker,varuhus m.m. 148 Besöksfrekvenser:ICA 149 Besöksfrekvenser:Konsum 150 Besöksfrekvenser:Vivo 151 Besöksfrekvenser:Favör 152 Besöksfrekvenser:Annan butik 153 Besöksfrekvenser:Domus livsmedel 154 Besöksfrekvenser:NK livsmedel 155 Besöksfrekvenser:Tempo/EPA livsmedel 156 Besöksfrekvenser:Åhlens livsmedel 157 Besöksfrekvenser:Obs livsmedel 158 Besöksfrekvenser:B&W livsmedel 159 Besöksfrekvenser:Domus 160 Besöksfrekvenser:NK 161 Besöksfrekvenser:Tempo/EPA 162 Besöksfrekvenser:Åhlens 163 Besöksfrekvenser:Obs 164 Besöksfrekvenser:B&W 165 Besöksfrekvenser:Hennes/Mauritz 166 Besöksfrekvenser:Kapp-Ahl 167 Besöksfrekvenser:Gulins 168 Besöksfrekvenser:Ikea 169 Besöksfrekvenser:Åhlbergs 170 Besöksfrekvenser:Broddmans 171 Besöksfrekvenser:Järnia 172 Besöksfrekvenser:Färgsam 173 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 174 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 175 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 176 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 177 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 178 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 179 Besöksfrekvenser:Bensinstation 180 Besöksfrekvenser:Postkontor 181 Besöksfrekvenser:Bankkontor 182 Besöksfrekvenser:Hälsokostbutik 183 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 184 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 185 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Tidningsläsning:Storstadspress 186 Läsfrekvenser:Aftonbladet 187 Läsfrekvenser:Arbetet 188 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 189 Läsfrekvenser:Expressen 190 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 191 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 192 Läsfrekvenser:Kvällsposten 193 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 194 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 195 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 196 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 197 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 198 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 199 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 200 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten 201 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 202 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 203 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 204 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 205 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 206 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 207 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 208 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 209 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 210 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 211 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 212 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 213 Läsfrekvenser för Allers 214 Läsfrekvenser för Damernas Värld 215 Läsfrekvenser för Femina 216 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 217 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 218 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 219 Läsfrekvenser för Husmodern 220 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 221 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 222 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 223 Läsfrekvenser för Land 224 Läsfrekvenser för Lektyr 225 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 226 Läsfrekvenser för Min Värld 227 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 228 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 229 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 230 Läsfrekvenser för Se 231 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 232 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 233 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 234 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 235 Läsfrekvenser för Vi Tidningsläsning:14-dagars,månadstidningar 236 Läsfrekvenser för Året Runt 237 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 238 Läsfrekvenser för Motor 239 Läsfrekvenser för Motorföraren 240 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 241 Läsfrekvenser för Vi Bilägare 242 Läsfrekvenser för Allt om Mat 243 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 244 Läsfrekvenser för Antik & Auktion 245 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 246 Läsfrekvenser för Det Bästa 247 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 248 Läsfrekvenser för Båt för Alla 249 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 250 Läsfrekvenser för Radio &Television 251 Läsfrekvenser för Start & Speed 252 Läsfrekvenser för Svensk Idrott 253 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 254 Läsfrekvenser för Tidskrift för Hälsa 255 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 256 Läsfrekvenser för Vår Bostad 257 Läsfrekvenser för Privata Affärer Tidningsläsning:Landsortspress 258 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 259 Läsfrekvenser för - A-Pressen 260 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 261 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 262 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 263 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 264 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 265 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) 266 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 6-dagarsutgivning 267 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 4-dagarsutgivning 268 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 3-dagarsutgivning 269 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 2-dagarsutgivning Tidningsläsning:Lokalpress m.m. 270 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 271 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Sundbyberg 272 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Lidingö 273 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Mälarö 274 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderort 275 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderkuriren 276 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 277 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 278 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 279 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 280 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 281 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SO 282 Läsfrekvenser för - Storstaden 283 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) 284 Köpfrekvenser för - Storstaden 285 Läsfrekvenser för Vi i Villa 286 Läsfrekvenser för Vårt Hus Köpvanor:veckopress m.m. 287 Köpfrekvenser för Allas Veckotidning 288 Köpfrekvenser för Allers 289 Köpfrekvenser för Damernas Värld 290 Köpfrekvenser för Femina 291 Köpfrekvenser för FIB-Aktuellt 292 Köpfrekvenser för Hemmets Journal 293 Köpfrekvenser för Hemmets Veckotidning 294 Köpfrekvenser för Husmodern 295 Köpfrekvenser för Hänt i Veckan 296 Köpfrekvenser för ICA-kuriren 297 Köpfrekvenser för Land 298 Köpfrekvenser för Lektyr 299 Köpfrekvenser för Min Värld 300 Köpfrekvenser för Mitt Livs Novell 301 Köpfrekvenser för Röster i Radio/TV 302 Köpfrekvenser för Saxons Veckotidning 303 Köpfrekvenser för Se 304 Köpfrekvenser för Svensk Damtidning 305 Köpfrekvenser för Veckojournalen 306 Köpfrekvenser för Vecko-Revyn 307 Köpfrekvenser för Vi 308 Köpfrekvenser för Året Runt Tidningen Vårt Hus 309 Läsfrekvenser för Vårt Hus Inköp av dagligvaror 310 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 311 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 312 Köpfrekvenser för Tandkräm 313 Köpfrekvenser för Tvål 314 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 315 Köpfrekvenser för Handdiskmedel 316 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 317 Köpfrekvenser för Tvättmedel 318 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 319 Köpfrekvenser för Kaffe Livsstilspåståenden 320 Attityder till: Nya Livsmedel 321 Attityder till: Nyheter 322 Attityder till: Hälsosam Mat 323 Attityder till: Boende 324 Attityder till: Intresseområden 325 Attityder till: Pengar 326 Attityder till: Oberoende 327 Attityder till: Familjegemenskap 328 Attityder till: Naturen 329 Attityder till: Karriären 330 Attityder till: Kvinnans plats 331 Attityder till: Priser 332 Attityder till: Städning 333 Attityder till: Barn 334 Attityder till: Rent i huset 335 Attityder till: Arbetet 336 Attityder till: Förenklingar 337 Attityder till: Annorlunda mat 338 Attityder till: Impulsköp 339 Attityder till: Titta i affärer 340 Attityder till: Kvalitetsvaror 341 Attityder till: Köpa-Sälja 342 Attityder till: Matlagning 343 Attityder till: Fester 344 Attityder till: Fritiden 345 Attityder till: Fritiden 346 Attityder till: Tuggummituggande 347 Attityder till: Religiösa frågor 348 Attityder till: Åsikter 349 Attityder till: Avkoppling 350 Attityder till: Pengar 351 Attityder till: Levnadsstandard 352 Attityder till: Bilar 353 Attityder till: Alkohol 354 Attityder till: Ansvar 355 Attityder till: Föreningar 356 Attityder till: Otrohet 357 Attityder till: Alkohol 358 Attityder till: Veckotidningar 359 Attityder till: Framtiden 360 Attityder till: Fester 361 Attityder till: Brottslingar 362 Attityder till: Lyx 363 Attityder till: Risker 364 Attityder till: Kärnkraftverk 365 Attityder till: Porrtidningar 366 Attityder till: Snygga kläder 367 Attityder till: Örtmediciner 368 Attityder till: proffsboxning Medlemsskap 369 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i olika affärer 370 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs Poster 371 Köpfrekvenser för tidn. Poster Beslutskapacitet-inköp på arbetsplatsen 372 Har påverkat inköp av - kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) 373 Har påverkat inköp av - kontorsutrustning(kopieringsmask. bokf.mask. datorer) 374 Har påverkat inköp av - Bank/försäkringstjänster 375 Har påverkat inköp av - Maskiner för verkstäder 376 Har påverkat inköp av - Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner 377 Har påverkat inköp av - Personbilar för företag/leasing 378 Tror sig kunna påverka inköp av - kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) 379 Tror sig kunna påverka inköp av - kontorsutrustning(kopieringsmask. bokf.mask.) 380 Tror sig kunna påverka inköp av - Bank-/försäkringstjänster 381 Tror sig kunna påverka inköp av - Maskiner för verkstäder 382 Tror sig kunna påverka inköp av - Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner 383 Tror sig kunna påverka inköp av - Personbilar för företag/leasing

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0023              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0023


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. JANUARI 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1587 128
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=71 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 240 8 12 28 12 14 22 22 34 34 30 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 8 20 18 7 26 8 10 10 29 14 21 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 17 17 14 5 48 105 20 11 25 16 147 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 25 21 44 20 10 17 7 10 29 13 10 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 40 12 8 35 9 7 6 30 9 11 9 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 46 17 18 28 11 8 17 23 30 20 11 Kod: 67 68 69 70 71 Frek: 10 21 7 13 1
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 1 MD=0 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1714 Min=1 Max=9 Mean=4.1 St.Dev=2.2
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=71 Födelseår Kod: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 9 27 22 27 23 24 21 21 33 26 27 29 32 26 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 33 31 36 27 43 23 33 18 30 19 39 30 38 22 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 37 34 29 34 28 30 49 37 36 42 38 50 38 35 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 71 Frek: 31 33 44 32 30 23 35 34 31 22 40 30 42 2
VAR 10 KÖN Loc 20 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 899 0. Man 816 1. Kvinna 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 21 width 2 MD=99 F.1b. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 131 00. 19 år och yngre 155 01. 20-24 år 182 02. 25-29 år 199 03. 30-34 år 191 04. 35-39 år 159 05. 40-44 år 130 06. 45-49 år 161 07. 50-54 år 153 08. 55-59 år 125 09. 60-64 år 129 10. 65 år och äldre 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 23 width 1 MD=9 F.1c. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 364 0. Ogift 1225 1. Gift eller sammanboende 122 2. Änka/änkling/frånskild 4 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSSTATUS Loc 24 width 1 MD=9 F.1d. Är Du själv: <Se F.1 för fullständig frågetext> 642 0. Husfar 633 1. Husmor 200 2. Son/dotter 32 3. Annan hushållsmedlem 186 4. Ensamboende 22 9. Ej svar
VAR 14 YRKE Loc 25 width 1 MD=9 F.1e. Förvärvsarbete/sysselsättning <Se F.1 för fullständig frågetext> 926 0. Förvärvsarbete,heltid 269 1. Förvärvsarbete,deltid 186 2. Hemmafru 132 3. Studerande 143 4. Pensionär 53 5. Annan sysselsättning 6 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 26 width 1 MD=9 F.1f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 727 0. Folkskola 276 1. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 184 2. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 294 3. Gymnasium eller motsvarande 209 4. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 25 9. Ej svar
VAR 16 ORTSTORLEK Loc 27 width 1 MD=9 F.1g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 92 0. Under 200 invånare 212 1. 200-1.999 148 2. 2.000-4.999 155 3. 5.000-9.999 203 4. 10.000-24.999 224 5. 25.000-49.999 218 6. 50.000-99.999 353 7. 100.000 och däröver 110 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 28 width 1 MD=9 F.1h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 205 0. Insatslägenhet 499 1. Hyrd lägenhet 785 2. Egen villa/radhus 48 3. Hyrd villa/radhus 126 4. Jordbruksfastighet 28 5. Inneboende 20 6. Annan bostadsform 4 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 29 width 1 MD=9 F.1i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 292 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 354 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 229 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 171 3. Gör mer än hälften av alla inköp 660 4. Gör alla eller nästan alla inköp 9 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 30 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1589 116 4 6
VAR 20 2-6 ÅR Loc 32 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1416 246 46 2 5
VAR 21 7-10 ÅR Loc 34 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1451 224 35 5
VAR 22 11-14 ÅR Loc 36 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1375 285 48 3 4
VAR 23 15-19 ÅR Loc 38 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1286 327 89 8 5
VAR 24 20-67 ÅR Loc 40 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 53 274 1173 170 32 7 1 1 1 Kod: 99 Frek: 3
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 42 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 4 99 Frek: 1584 82 44 1 4
VAR 26 TOTALANTAL Loc 44 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 182 525 384 406 154 41 11 6 2 4
VAR 27 PERSONLIG INKOMST Loc 46 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 229 0. Under 10.000 289 1. 10.000-30.000 324 2. 30.000-50.000 515 3. 50.000-70.000 164 4. 70.000-90.000 52 5. 90.000-110.000 44 6. Över 110.000 98 9. Ej svar
VAR 28 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 47 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 9 0. Under 10.000 83 1. 10.000-30.000 168 2. 30.000-50.000 309 3. 50.000-70.000 309 4. 70.000-90.000 253 5. 90.000-110.000 380 6. Över 110.000 204 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 48 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1154 0. Ja 431 1. Nej 130 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL Loc 49 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5a. I hushållet finns:...st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 99 Frek: 272 1100 294 31 7 1 1 9
VAR 31 FINNS:HUSVAGN Loc 51 width 1 MD=9 F.5b. I hushållet finns:husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 1612 0. Finns ej 86 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:FRITIDSHUS Loc 52 width 1 MD=9 F.5c. I hushållet finns:fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 1312 0. Finns ej 394 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:RODDBÅT/EKA/LIKN. Loc 53 width 1 MD=9 F.5d. I hushållet finns:roddbåt/eka/el.likn. <Se F.5 för fullständig frågetext> 1391 0. Finns ej 315 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:MOTORBÅT Loc 54 width 1 MD=9 F.5e. I hushållet finns:motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1526 0. Finns ej 180 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:SEGELBÅT Loc 55 width 1 MD=9 F.5f. I hushållet finns:segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1640 0. Finns ej 66 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 56 width 1 MD=9 F.5g. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 710 0. Finns ej 996 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 57 width 1 MD=9 F.5h. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1145 0. Finns ej 561 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:FILMKAMERA Loc 58 width 1 MD=9 F.5i. I hushållet finns:filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1312 0. Finns ej 394 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 59 width 1 MD=9 F.5j. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1343 0. Finns ej 363 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 60 width 1 MD=9 F.5k. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1361 0. Finns ej 345 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 61 width 1 MD=9 F.5l. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 967 0. Finns ej 739 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:SVART-VIT TV Loc 62 width 1 MD=9 F.5m. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 989 0. Finns ej 718 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:FÄRG-TV Loc 63 width 1 MD=9 F.5n. I hushållet finns:färg-tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 348 0. Finns ej 1358 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 64 width 1 MD=9 F.5o. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 217 0. Finns ej 1490 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:DISKMASKIN Loc 65 width 1 MD=9 F.5p. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1190 0. Finns ej 516 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 66 width 1 MD=9 F.5q. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 473 0. Finns ej 1234 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=9 F.5r. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 514 0. Finns ej 1193 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 68 width 1 MD=9 F.5s. I hushållet finns:motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1038 0. Finns ej 669 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:SPISFLÄKT Loc 69 width 1 MD=9 F.5t. I hushållet finns:spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 610 0. Finns ej 1097 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:HUND Loc 70 width 1 MD=9 F.5u. I hushållet finns:hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 1315 0. Finns ej 391 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 51 FINNS:KATT Loc 71 width 1 MD=9 F.5v. I hushållet finns:katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1420 0. Finns ej 284 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 52 AVSER ATT KÖPA1 Loc 72 width 2 MD=11 F.6. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a. Första understrykningen 168 00. Fabriksny bil 387 01. Begagnad bil 42 02. Moped 7 03. Nytt fritidshus 10 04. Begagnat fritidshus 36 05. Ny villa 23 06. Begagnad villa 57 07. Köksfläkt 59 08. Elektrisk spis 51 09. Diskmaskin 395 10. Ej svar på fråga 6 480 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 53 AVSER ATT KÖPA1 Loc 74 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6b. Andra understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 15 01. Begagnad bil 25 02. Moped 6 03. Nytt fritidshus 16 04. Begagnat fritidshus 19 05. Ny villa 25 06. Begagnad villa 38 07. Köksfläkt 51 08. Elektrisk spis 50 09. Diskmaskin 395 10. Ej svar på fråga 6 596 00. Frågan ej tillämplig 479 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 54 AVSER ATT KÖPA1 Loc 76 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6c. Tredje understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 1 03. Nytt fritidshus 2 04. Begagnat fritidshus 6 05. Ny villa 4 06. Begagnad villa 9 07. Köksfläkt 25 08. Elektrisk spis 25 09. Diskmaskin 394 10. Ej svar på fråga 6 770 00. Frågan ej tillämplig 479 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 55 AVSER ATT KÖPA1 Loc 78 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6d. Fjärde understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 2 07. Köksfläkt 7 08. Elektrisk spis 12 09. Diskmaskin 394 10. Ej svar på fråga 6 820 00. Frågan ej tillämplig 479 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 56 AVSER ATT KÖPA1 Loc 80 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6e. Femte understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 2 08. Elektrisk spis 3 09. Diskmaskin 394 10. Ej svar på fråga 6 836 00. Frågan ej tillämplig 479 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 57 AVSER ATT KÖPA2 Loc 82 width 2 MD=11 F.7. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.7a. Första understrykningen 166 00. Tvättmaskin 78 01. Frysbox 55 02. Frysskåp 99 03. Fiskeutrustning 106 04. Elektrisk rakapparat 33 05. Skrivmaskin 39 06. Stillbildskamera 30 07. Filmkamera 11 08. Projektor 41 09. Elektrisk symaskin 576 10. Ej svar på fråga 6 481 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 58 AVSER ATT KÖPA2 Loc 84 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7b. Andra understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 30 01. Frysbox 21 02. Frysskåp 28 03. Fiskeutrustning 36 04. Elektrisk rakapparat 14 05. Skrivmaskin 25 06. Stillbildskamera 18 07. Filmkamera 24 08. Projektor 35 09. Elektrisk symaskin 576 10. Ej svar på fråga 7 428 00. Frågan ej tillämplig 480 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 59 AVSER ATT KÖPA2 Loc 86 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7c. Tredje understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 8 02. Frysskåp 4 03. Fiskeutrustning 16 04. Elektrisk rakapparat 7 05. Skrivmaskin 14 06. Stillbildskamera 9 07. Filmkamera 7 08. Projektor 6 09. Elektrisk symaskin 576 10. Ej svar på fråga 7 588 00. Frågan ej tillämplig 480 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 60 AVSER ATT KÖPA2 Loc 88 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7d. Fjärde understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 3 04. Elektrisk rakapparat 05. Skrivmaskin 6 06. Stillbildskamera 4 07. Filmkamera 6 08. Projektor 8 09. Elektrisk symaskin 576 10. Ej svar på fråga 7 632 00. Frågan ej tillämplig 480 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 61 AVSER ATT KÖPA2 Loc 90 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7e. Femte understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Skrivmaskin 06. Stillbildskamera 2 07. Filmkamera 3 08. Projektor 3 09. Elektrisk symaskin 576 10. Ej svar på fråga 7 650 00. Frågan ej tillämplig 480 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 62 AVSER ATT KÖPA3 Loc 92 width 2 MD=11 F.8. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.8a. Första understrykningen 145 00. Transistorradio 23 01. Husvagn 119 02. Stereoanläggning 9 03. Svart/vit tv 116 04. Färg-tv 67 05. Elektrisk kaffebryggare 65 06. Motorgräsklippare 61 07. Dammsugare 19 08. Motorbåt 15 09. Segelbåt 595 10. Ej svar på fråga 6 481 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 63 AVSER ATT KÖPA3 Loc 94 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8b. Andra understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 1 01. Husvagn 21 02. Stereoanläggning 4 03. Svart/vit tv 39 04. Färg-tv 41 05. Elektrisk kaffebryggare 18 06. Motorgräsklippare 58 07. Dammsugare 18 08. Motorbåt 5 09. Segelbåt 595 10. Ej svar på fråga 8 435 00. Frågan ej tillämplig 480 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 64 AVSER ATT KÖPA3 Loc 96 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8c. Tredje understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 1 03. Svart/vit tv 9 04. Färg-tv 12 05. Elektrisk kaffebryggare 5 06. Motorgräsklippare 18 07. Dammsugare 4 08. Motorbåt 6 09. Segelbåt 595 10. Ej svar på fråga 8 585 00. Frågan ej tillämplig 480 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 65 AVSER ATT KÖPA3 Loc 98 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8d. Fjärde understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 1 04. Färg-tv 3 05. Elektrisk kaffebryggare 4 06. Motorgräsklippare 6 07. Dammsugare 4 08. Motorbåt 1 09. Segelbåt 595 10. Ej svar på fråga 8 621 00. Frågan ej tillämplig 480 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 66 AVSER ATT KÖPA3 Loc 100 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8e. Femte understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 04. Färg-tv 05. Elektrisk kaffebryggare 06. Motorgräsklippare 3 07. Dammsugare 08. Motorbåt 3 09. Segelbåt 595 10. Ej svar på fråga 8 634 00. Frågan ej tillämplig 480 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 67 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 102 width 1 MD=9 F.9. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.9.1. Miljövårdsfrågor 28 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 64 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 565 5. Något intresserad 574 6. Ganska intresserad 325 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 68 HÄLSONYTTIG MAT Loc 103 width 1 MD=9 F.9.2. Hälsonyttig mat <Se F.9 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket ointresserad 78 2. Ganska ointresserad 98 3. Något ointresserad 100 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 446 5. Något intresserad 512 6. Ganska intresserad 369 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 69 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 104 width 1 MD=9 F.9.3. Sjukdomar och hälsa <Se F.9 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 84 3. Något ointresserad 95 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 466 5. Något intresserad 506 6. Ganska intresserad 419 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 70 BANTNINGSTIPS Loc 105 width 1 MD=9 F.9.4. Bantningstips <Se F.9 för fullständig frågetext> 529 1. Mycket ointresserad 204 2. Ganska ointresserad 156 3. Något ointresserad 131 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 368 5. Något intresserad 151 6. Ganska intresserad 110 7. Mycket intresserad 66 9. Ej svar
VAR 71 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 106 width 1 MD=9 F.9.5. Hushålla ekonomiskt <Se F.9 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket ointresserad 50 2. Ganska ointresserad 57 3. Något ointresserad 74 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 352 5. Något intresserad 580 6. Ganska intresserad 533 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 72 POLITIK Loc 107 width 1 MD=9 F.9.6. Politik <Se F.9 för fullständig frågetext> 125 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 82 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 602 5. Något intresserad 447 6. Ganska intresserad 209 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 73 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 108 width 1 MD=9 F.9.7. Sociala rättigheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 136 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 549 5. Något intresserad 515 6. Ganska intresserad 254 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 74 SKATTEFRÅGOR Loc 109 width 1 MD=9 F.9.8. Skattefrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 56 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 119 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 478 5. Något intresserad 475 6. Ganska intresserad 345 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 75 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 110 width 1 MD=9 F.9.9. Samlevnadsfrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 56 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 212 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 564 5. Något intresserad 403 6. Ganska intresserad 198 7. Mycket intresserad 65 9. Ej svar
VAR 76 VIDAREUTBILDNING Loc 111 width 1 MD=9 F.9.10. Vidareutbildning <Se F.9 för fullständig frågetext> 105 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 199 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 500 5. Något intresserad 382 6. Ganska intresserad 228 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 77 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 112 width 1 MD=9 F.9.11. Religions-och trosfrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 398 1. Mycket ointresserad 211 2. Ganska ointresserad 206 3. Något ointresserad 214 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 343 5. Något intresserad 140 6. Ganska intresserad 160 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 78 ARBETSMARKNADEN Loc 113 width 1 MD=9 F.9.12. Arbetsmarknaden <Se F.9 för fullständig frågetext> 56 1. Mycket ointresserad 68 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 126 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 552 5. Något intresserad 481 6. Ganska intresserad 281 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 79 VILLA/EGET HEM Loc 114 width 1 MD=9 F.9.13. Villa/eget hem <Se F.9 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket ointresserad 45 2. Ganska ointresserad 61 3. Något ointresserad 98 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 257 5. Något intresserad 394 6. Ganska intresserad 743 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 80 FRITIDSHUS Loc 115 width 1 MD=9 F.9.14. Fritidshus <Se F.9 för fullständig frågetext> 200 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 145 3. Något ointresserad 210 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 332 5. Något intresserad 267 6. Ganska intresserad 353 7. Mycket intresserad 65 9. Ej svar
VAR 81 PERSONBILAR Loc 116 width 1 MD=9 F.9.15. Personbilar <Se F.9 för fullständig frågetext> 121 1. Mycket ointresserad 117 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 115 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 453 5. Något intresserad 418 6. Ganska intresserad 324 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 82 HEMINREDNING Loc 117 width 1 MD=9 F.9.16. Heminredning <Se F.9 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 84 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 444 5. Något intresserad 490 6. Ganska intresserad 432 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 83 MODENYHETER Loc 118 width 1 MD=9 F.9.17. Modenyheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 252 1. Mycket ointresserad 183 2. Ganska ointresserad 178 3. Något ointresserad 125 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 459 5. Något intresserad 313 6. Ganska intresserad 160 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 84 MATVARUNYHETER Loc 119 width 1 MD=9 F.9.18. Matvarunyheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 150 1. Mycket ointresserad 139 2. Ganska ointresserad 184 3. Något ointresserad 164 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 495 5. Något intresserad 339 6. Ganska intresserad 199 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 85 BARNAVÅRD Loc 120 width 1 MD=9 F.9.19. Barnavård <Se F.9 för fullständig frågetext> 157 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 145 3. Något ointresserad 197 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 390 5. Något intresserad 339 6. Ganska intresserad 310 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 86 SKÖNHETSVÅRD Loc 121 width 1 MD=9 F.9.20. Skönhetsvård <Se F.9 för fullständig frågetext> 366 1. Mycket ointresserad 193 2. Ganska ointresserad 185 3. Något ointresserad 185 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 454 5. Något intresserad 190 6. Ganska intresserad 88 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 87 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 122 width 1 MD=9 F.9.21. Stereoanläggningar <Se F.9 för fullständig frågetext> 217 1. Mycket ointresserad 179 2. Ganska ointresserad 155 3. Något ointresserad 147 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 508 5. Något intresserad 297 6. Ganska intresserad 163 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 88 HUSHÅLLSMASKINER Loc 123 width 1 MD=9 F.9.22. Hushållsmaskiner <Se F.9 för fullständig frågetext> 119 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 163 3. Något ointresserad 141 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 602 5. Något intresserad 362 6. Ganska intresserad 154 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 89 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 124 width 1 MD=9 F.9.23. Fotoutrustningar <Se F.9 för fullständig frågetext> 259 1. Mycket ointresserad 192 2. Ganska ointresserad 207 3. Något ointresserad 173 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 503 5. Något intresserad 204 6. Ganska intresserad 119 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 90 MOTORCYKLAR Loc 125 width 1 MD=9 F.9.24. Motorcyklar <Se F.9 för fullständig frågetext> 775 1. Mycket ointresserad 164 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 191 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 204 5. Något intresserad 90 6. Ganska intresserad 83 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 91 KRUKVÄXTER Loc 126 width 1 MD=9 F.9.25. Krukväxter <Se F.9 för fullständig frågetext> 179 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 94 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 384 5. Något intresserad 377 6. Ganska intresserad 437 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 92 MEDEL MOT MJÄLL Loc 127 width 1 MD=9 F.9.26. Medel mot mjäll <Se F.9 för fullständig frågetext> 551 1. Mycket ointresserad 181 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 267 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 310 5. Något intresserad 120 6. Ganska intresserad 97 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 93 HUNDARS SKÖTSEL Loc 128 width 1 MD=9 F.9.27. Hundars skötsel <Se F.9 för fullständig frågetext> 592 1. Mycket ointresserad 155 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 165 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 214 5. Något intresserad 174 6. Ganska intresserad 243 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 94 KATTERS SKÖTSEL Loc 129 width 1 MD=9 F.9.28. Katters skötsel <Se F.9 för fullständig frågetext> 728 1. Mycket ointresserad 146 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 195 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 221 5. Något intresserad 102 6. Ganska intresserad 117 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 95 MOTIONERA Loc 130 width 1 MD=9 F.9.29. Motionera <Se F.9 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket ointresserad 41 2. Ganska ointresserad 82 3. Något ointresserad 62 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 507 5. Något intresserad 520 6. Ganska intresserad 414 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 96 IDROTTA Loc 131 width 1 MD=9 F.9.30. Idrotta <Se F.9 för fullständig frågetext> 217 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 165 3. Något ointresserad 149 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 488 5. Något intresserad 268 6. Ganska intresserad 260 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 97 LAGA MAT Loc 132 width 1 MD=9 F.9.31. Laga mat <Se F.9 för fullständig frågetext> 82 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 103 3. Något ointresserad 71 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 437 5. Något intresserad 498 6. Ganska intresserad 434 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 98 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 133 width 1 MD=9 F.9.32. Pröva nya maträtter <Se F.9 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 103 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 412 5. Något intresserad 470 6. Ganska intresserad 446 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 99 BAKA Loc 134 width 1 MD=9 F.9.33. Baka <Se F.9 för fullständig frågetext> 242 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 125 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 304 5. Något intresserad 351 6. Ganska intresserad 386 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 100 HA GÄSTER Loc 135 width 1 MD=9 F.9.34. Ha gäster <Se F.9 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket ointresserad 44 2. Ganska ointresserad 64 3. Något ointresserad 89 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 538 5. Något intresserad 602 6. Ganska intresserad 302 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 101 KÖRA BIL Loc 136 width 1 MD=9 F.9.35. Köra bil <Se F.9 för fullständig frågetext> 182 1. Mycket ointresserad 41 2. Ganska ointresserad 63 3. Något ointresserad 140 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 323 5. Något intresserad 464 6. Ganska intresserad 461 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 102 JOBBA MED BILAR Loc 137 width 1 MD=9 F.9.36. Jobba med bilar <Se F.9 för fullständig frågetext> 534 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 160 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 363 5. Något intresserad 168 6. Ganska intresserad 152 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 103 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 138 width 1 MD=9 F.9.37. Arbeta i trädgården <Se F.9 för fullständig frågetext> 150 1. Mycket ointresserad 87 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 108 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 433 5. Något intresserad 446 6. Ganska intresserad 344 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 104 FOTOGRAFERA Loc 139 width 1 MD=9 F.9.38. Fotografera <Se F.9 för fullständig frågetext> 212 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 127 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 612 5. Något intresserad 279 6. Ganska intresserad 166 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 105 SMALFILMA Loc 140 width 1 MD=9 F.9.39. Smalfilma <Se F.9 för fullständig frågetext> 509 1. Mycket ointresserad 185 2. Ganska ointresserad 184 3. Något ointresserad 372 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 230 5. Något intresserad 108 6. Ganska intresserad 69 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 106 SPORTFISKA Loc 141 width 1 MD=9 F.9.40. Sportfiska <Se F.9 för fullständig frågetext> 528 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 169 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 291 5. Något intresserad 223 6. Ganska intresserad 223 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 107 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 142 width 1 MD=9 F.9.41. Lyssna på popmusik <Se F.9 för fullständig frågetext> 407 1. Mycket ointresserad 163 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 75 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 410 5. Något intresserad 263 6. Ganska intresserad 217 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 108 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 143 width 1 MD=9 F.9.42. Lyssna på klassisk musik <Se F.9 för fullständig frågetext> 329 1. Mycket ointresserad 171 2. Ganska ointresserad 164 3. Något ointresserad 88 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 502 5. Något intresserad 279 6. Ganska intresserad 150 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 109 GÅ PÅ TEATER Loc 144 width 1 MD=9 F.9.43. Gå på teater <Se F.9 för fullständig frågetext> 218 1. Mycket ointresserad 153 2. Ganska ointresserad 165 3. Något ointresserad 151 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 507 5. Något intresserad 326 6. Ganska intresserad 152 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 110 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 145 width 1 MD=9 F.9.44. Gå på konstutställning <Se F.9 för fullständig frågetext> 366 1. Mycket ointresserad 189 2. Ganska ointresserad 200 3. Något ointresserad 193 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 403 5. Något intresserad 200 6. Ganska intresserad 114 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 111 LÄSA BÖCKER Loc 146 width 1 MD=9 F.9.45. Läsa böcker <Se F.9 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ointresserad 42 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 50 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 420 5. Något intresserad 484 6. Ganska intresserad 522 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 112 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 147 width 1 MD=9 F.9.46. Läsa populärtidningar <Se F.9 för fullständig frågetext> 230 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 197 3. Något ointresserad 195 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 539 5. Något intresserad 273 6. Ganska intresserad 106 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 113 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 148 width 1 MD=9 F.9.47. Köpa på postorder <Se F.9 för fullständig frågetext> 503 1. Mycket ointresserad 233 2. Ganska ointresserad 186 3. Något ointresserad 169 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 416 5. Något intresserad 126 6. Ganska intresserad 44 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 114 SY KLÄDER Loc 149 width 1 MD=9 F.9.48. Sy kläder <Se F.9 för fullständig frågetext> 753 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 126 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 259 5. Något intresserad 136 6. Ganska intresserad 126 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 115 HANDARBETA Loc 150 width 1 MD=9 F.9.49. Handarbeta <Se F.9 för fullständig frågetext> 637 1. Mycket ointresserad 91 2. Ganska ointresserad 84 3. Något ointresserad 100 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 240 5. Något intresserad 206 6. Ganska intresserad 325 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 116 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 151 width 1 MD=9 F.9.50. Träffa nya människor <Se F.9 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket ointresserad 31 2. Ganska ointresserad 64 3. Något ointresserad 96 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 474 5. Något intresserad 578 6. Ganska intresserad 402 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 117 SNICKRA Loc 152 width 1 MD=9 F.9.51. Snickra <Se F.9 för fullständig frågetext> 340 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 168 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 403 5. Något intresserad 295 6. Ganska intresserad 210 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 118 MÅLA HEMMA Loc 153 width 1 MD=9 F.9.52. Måla hemma <Se F.9 för fullständig frågetext> 174 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 125 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 522 5. Något intresserad 409 6. Ganska intresserad 221 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 119 JAGA Loc 154 width 1 MD=9 F.9.53. Jaga <Se F.9 för fullständig frågetext> 960 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 98 3. Något ointresserad 212 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 106 5. Något intresserad 65 6. Ganska intresserad 116 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 120 FRILUFTSLIV Loc 155 width 1 MD=9 F.9.54. Friluftsliv <Se F.9 för fullständig frågetext> 90 1. Mycket ointresserad 42 2. Ganska ointresserad 56 3. Något ointresserad 78 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 437 5. Något intresserad 529 6. Ganska intresserad 437 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 121 ÅKA SLALOM Loc 156 width 1 MD=9 F.9.55. Åka slalom <Se F.9 för fullständig frågetext> 768 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 269 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 158 5. Något intresserad 104 6. Ganska intresserad 121 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 122 ÅKA MOTORBÅT Loc 157 width 1 MD=9 F.9.56. Åka motorbåt <Se F.9 för fullständig frågetext> 391 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 174 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 384 5. Något intresserad 265 6. Ganska intresserad 210 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 123 SEGLA Loc 158 width 1 MD=9 F.9.57. Segla <Se F.9 för fullständig frågetext> 539 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 329 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 232 5. Något intresserad 146 6. Ganska intresserad 157 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 124 CAMPA Loc 159 width 1 MD=9 F.9.58. Campa <Se F.9 för fullständig frågetext> 327 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 125 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 449 5. Något intresserad 310 6. Ganska intresserad 187 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 125 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 160 width 1 MD=9 F.9.59. Semestra utomlands <Se F.9 för fullständig frågetext> 190 1. Mycket ointresserad 76 2. Ganska ointresserad 69 3. Något ointresserad 141 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 305 5. Något intresserad 352 6. Ganska intresserad 534 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 126 SEMESTRA I SVERIGE Loc 161 width 1 MD=9 F.9.60. Semestra i Sverige <Se F.9 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket ointresserad 22 2. Ganska ointresserad 36 3. Något ointresserad 40 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 329 5. Något intresserad 553 6. Ganska intresserad 667 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 127 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 162 width 1 MD=9 F.9.61. Pröva nya produkter <Se F.9 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 242 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 592 5. Något intresserad 356 6. Ganska intresserad 199 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 128 VARA BORTBJUDEN Loc 163 width 1 MD=9 F.9.62. Vara bortbjuden <Se F.9 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket ointresserad 44 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 62 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 526 5. Något intresserad 624 6. Ganska intresserad 298 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 129 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 164 width 1 MD=9 F.9.63. Gå på diskotek <Se F.9 för fullständig frågetext> 899 1. Mycket ointresserad 153 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 167 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 142 5. Något intresserad 104 6. Ganska intresserad 80 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 130 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 165 width 1 MD=9 F.9.64. Gå på restaurang <Se F.9 för fullständig frågetext> 162 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 88 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 594 5. Något intresserad 411 6. Ganska intresserad 209 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 131 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 166 width 1 MD=9 F.9.65. Gå på kvällskurser <Se F.9 för fullständig frågetext> 239 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 224 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 510 5. Något intresserad 287 6. Ganska intresserad 101 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 132 KLÄDER Loc 167 width 1 MD=9 F.10. Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? F.10a. Kläder till Dig själv 6 0. 0 kronor 14 1. Under 100 kronor 123 2. 101-300 kronor 291 3. 301-500 kronor 397 4. 501-800 kronor 320 5. 801-1000 kronor 276 6. 1001-1500 kronor 155 7. 1501-2000 kronor 114 8. Över 2000 kronor 19 9. Ej svar
VAR 133 SPORTUTRUSTNING Loc 168 width 1 MD=9 F.10b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.10 för fullständig frågetext> 514 0. 0 kronor 414 1. Under 100 kronor 385 2. 101-300 kronor 209 3. 301-500 kronor 55 4. 501-800 kronor 38 5. 801-1000 kronor 23 6. 1001-1500 kronor 7 7. 1501-2000 kronor 17 8. Över 2000 kronor 53 9. Ej svar
VAR 134 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 169 width 1 MD=9 F.10c. Kosmetika/skönhetsmedel <Se F.10 för fullständig frågetext> 480 0. 0 kronor 665 1. Under 100 kronor 376 2. 101-300 kronor 98 3. 301-500 kronor 20 4. 501-800 kronor 11 5. 801-1000 kronor 1 6. 1001-1500 kronor 1 7. 1501-2000 kronor 2 8. Över 2000 kronor 61 9. Ej svar
VAR 135 NÖJEN Loc 170 width 1 MD=9 F.10d. Nöjen <Se F.10 för fullständig frågetext> 76 0. 0 kronor 271 1. Under 100 kronor 433 2. 101-300 kronor 284 3. 301-500 kronor 190 4. 501-800 kronor 130 5. 801-1000 kronor 94 6. 1001-1500 kronor 66 7. 1501-2000 kronor 110 8. Över 2000 kronor 61 9. Ej svar
VAR 136 UTLANDSRESOR Loc 171 width 1 MD=9 F.10e. Utlandsresor under fritiden <Se F.10 för fullständig frågetext> 792 0. 0 kronor 31 1. Under 100 kronor 45 2. 101-300 kronor 48 3. 301-500 kronor 68 4. 501-800 kronor 74 5. 801-1000 kronor 93 6. 1001-1500 kronor 157 7. 1501-2000 kronor 335 8. Över 2000 kronor 72 9. Ej svar
VAR 137 BÖCKER Loc 172 width 1 MD=9 F.10f. Böcker <Se F.10 för fullständig frågetext> 296 0. 0 kronor 487 1. Under 100 kronor 444 2. 101-300 kronor 222 3. 301-500 kronor 109 4. 501-800 kronor 43 5. 801-1000 kronor 36 6. 1001-1500 kronor 11 7. 1501-2000 kronor 14 8. Över 2000 kronor 53 9. Ej svar
VAR 138 TOBAK Loc 173 width 1 MD=9 F.10g. Tobak <Se F.10 för fullständig frågetext> 983 0. 0 kronor 68 1. Under 100 kronor 81 2. 101-300 kronor 88 3. 301-500 kronor 59 4. 501-800 kronor 75 5. 801-1000 kronor 80 6. 1001-1500 kronor 95 7. 1501-2000 kronor 138 8. Över 2000 kronor 48 9. Ej svar
VAR 139 VIN OCH SPRIT Loc 174 width 1 MD=9 F.10h. Vin och sprit <Se F.10 för fullständig frågetext> 343 0. 0 kronor 232 1. Under 100 kronor 325 2. 101-300 kronor 271 3. 301-500 kronor 161 4. 501-800 kronor 116 5. 801-1000 kronor 85 6. 1001-1500 kronor 71 7. 1501-2000 kronor 78 8. Över 2000 kronor 33 9. Ej svar
VAR 140 LÄNSKOMMUNKOD Loc 175 width 4 MD=9999 Kod: 114 115 120 123 125 126 127 136 138 Frek: 7 3 5 8 4 13 13 8 5 Kod: 139 160 162 163 180 181 182 183 184 Frek: 2 7 2 10 103 11 7 4 7 Kod: 186 187 188 191 192 305 319 360 380 Frek: 5 8 8 4 2 3 1 4 25 Kod: 381 382 428 480 481 482 483 484 486 Frek: 8 3 2 9 2 5 6 17 5 Kod: 509 512 513 560 561 562 563 580 581 Frek: 1 2 1 1 2 6 3 31 23 Kod: 582 583 586 604 617 662 665 680 682 Frek: 3 14 6 2 3 8 3 23 7 Kod: 683 684 685 686 687 761 763 764 765 Frek: 7 3 6 4 4 2 2 3 4 Kod: 767 780 781 821 834 840 860 861 862 Frek: 2 13 5 1 2 2 5 3 3 Kod: 880 881 882 883 884 885 980 1060 1080 Frek: 12 6 6 8 5 4 14 5 14 Kod: 1081 1082 1083 1121 1160 1162 1163 1165 1166 Frek: 7 6 5 2 4 1 4 2 4 Kod: 1167 1168 1180 1181 1182 1183 1214 1230 1231 Frek: 4 1 14 6 4 10 1 2 2 Kod: 1233 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 Frek: 5 4 4 3 5 2 3 3 3 Kod: 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1315 Frek: 58 20 10 21 5 4 4 7 4 Kod: 1380 1381 1382 1383 1384 1401 1402 1407 1415 Frek: 16 5 6 10 11 5 4 2 4 Kod: 1419 1421 1427 1430 1435 1480 1481 1482 1484 Frek: 1 1 4 3 1 93 9 4 4 Kod: 1485 1486 1504 1507 1521 1524 1527 1552 1560 Frek: 8 2 1 2 4 6 1 3 3 Kod: 1561 1562 1563 1565 1566 1580 1581 1582 1583 Frek: 1 1 7 2 2 6 12 5 21 Kod: 1584 1585 1602 1622 1623 1637 1643 1660 1661 Frek: 7 4 1 2 2 3 1 8 3 Kod: 1662 1663 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 Frek: 4 2 4 7 2 8 2 1 9 Kod: 1715 1730 1737 1760 1761 1763 1764 1765 1766 Frek: 3 2 1 2 2 2 3 3 3 Kod: 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1860 1861 1862 Frek: 11 4 4 4 5 5 2 5 3 Kod: 1863 1864 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1904 Frek: 2 1 28 3 2 8 2 4 1 Kod: 1907 1917 1960 1961 1962 1980 1981 1982 1983 Frek: 3 2 2 3 3 28 4 3 3 Kod: 1984 2021 2023 2026 2029 2031 2034 2039 2061 Frek: 3 2 3 3 2 2 2 2 4 Kod: 2062 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2101 2104 Frek: 2 11 10 1 3 7 5 2 4 Kod: 2121 2132 2161 2180 2181 2182 2183 2184 2260 Frek: 3 2 6 20 14 9 5 10 3 Kod: 2262 2280 2281 2282 2283 2284 2303 2305 2309 Frek: 1 6 23 5 8 17 1 2 3 Kod: 2313 2321 2326 2380 2401 2404 2409 2417 2421 Frek: 4 2 1 10 2 1 2 1 2 Kod: 2422 2460 2462 2463 2480 2481 2482 2506 2510 Frek: 1 2 2 2 23 4 19 1 2 Kod: 2513 2514 2521 2523 2560 2580 2581 2582 2583 Frek: 1 4 3 3 4 12 5 7 1 Kod: 2584 9999 Frek: 7 11
VAR 141 LÄNSKOD Loc 179 width 2 MD=99 Kod: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 246 45 47 93 70 31 57 14 37 56 166 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 52 146 88 59 54 61 55 59 75 63 23 Kod: 24 25 99 Frek: 61 50 7
VAR 142 DATUM Loc 181 width 2 MD=99 Datumkod Faktiska värdet är kodat. 3 99. Uppgift saknas Valid-n=1712 Min=0 Max=9 Mean=2.3 St.Dev=2.6
VAR 143 POSTNUMMER Loc 183 width 2 MD=99 Postnummer(01 form.) Faktiska värdet är kodat. 1540 99. Uppgift saknas Valid-n=175 Min=4 Max=57 Mean=35.1 St.Dev=16.0
VAR 144 FRITIDSBÅT Loc 185 width 1 MD=8 or GE 9 F.11. Finns det någon fritidsbåt i Ditt hushåll? FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Nej 1. Ja,en 2. Ja,två eller flera 1715 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 145 FÖRSTA BÅT Loc 186 width 1 MD=8 or GE 9 F.11a. OM båtar finns:Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.11 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Frågan ej tillämplig 1. Roddbåt med/utan "snurra" 2. Motorbåt under 6 m längd 3. Motorbåt över 6 m längd 4. Segelbåt under 4 m längd 5. Segelbåt 4-6 m längd 6. Segelbåt över 6 m längd 7. Segelkatamaran eller trimaran 1715 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 146 ANDRA BÅT Loc 187 width 1 MD=8 or GE 9 F.11b. OM båtar finns:Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.11 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Frågan ej tillämplig 1. Roddbåt med/utan "snurra" 2. Motorbåt under 6 m längd 3. Motorbåt över 6 m längd 4. Segelbåt under 4 m längd 5. Segelbåt 4-6 m längd 6. Segelbåt över 6 m längd 7. Segelkatamaran eller trimaran 1715 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 147 TREDJE BÅT Loc 188 width 1 MD=8 or GE 9 F.11c. OM båtar finns:Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.11 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Frågan ej tillämplig 1. Roddbåt med/utan "snurra" 2. Motorbåt under 6 m längd 3. Motorbåt över 6 m längd 4. Segelbåt under 4 m längd 5. Segelbåt 4-6 m längd 6. Segelbåt över 6 m längd 7. Segelkatamaran eller trimaran 1715 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 148 ICA Loc 189 width 2 F.12. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Livsmedelsbutiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.12a. Hur ofta besöker Du ICA? 130 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 55 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 117 06. 1 gång per månad 151 07. 2 gånger per månad 141 08. 3 gånger per månad 310 09. 1 gång per vecka 287 10. 2 gånger per vecka 180 11. 3 gånger per vecka 92 12. 4 gånger per vecka 58 13. 5 gånger per vecka 32 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka
VAR 149 KONSUM Loc 191 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta besöker Du Konsum? <Se F.12 för fullständig frågetext> 239 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 70 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 67 05. 2 gånger per kvartal 176 06. 1 gång per månad 158 07. 2 gånger per månad 125 08. 3 gånger per månad 284 09. 1 gång per vecka 154 10. 2 gånger per vecka 146 11. 3 gånger per vecka 69 12. 4 gånger per vecka 42 13. 5 gånger per vecka 20 14. 6 gånger per vecka 13 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 150 VIVO Loc 193 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta besöker Du Vivo? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1022 00. Aldrig 100 01. 1 gång per år 73 02. 2 gånger per år 78 03. 3 gånger per år 68 04. 1 gång per kvartal 33 05. 2 gånger per kvartal 76 06. 1 gång per månad 44 07. 2 gånger per månad 40 08. 3 gånger per månad 93 09. 1 gång per vecka 44 10. 2 gånger per vecka 19 11. 3 gånger per vecka 18 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 151 FAVÖR Loc 195 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta besöker Du Favör? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1173 00. Aldrig 93 01. 1 gång per år 55 02. 2 gånger per år 79 03. 3 gånger per år 53 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 57 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 47 09. 1 gång per vecka 27 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 152 ANNAN BUTIK Loc 197 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta besöker Du annan butik? <Se F.12 för fullständig frågetext> 514 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 58 02. 2 gånger per år 110 03. 3 gånger per år 99 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 141 06. 1 gång per månad 127 07. 2 gånger per månad 120 08. 3 gånger per månad 215 09. 1 gång per vecka 99 10. 2 gånger per vecka 48 11. 3 gånger per vecka 28 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 153 DOMUS LIVSMEDEL Loc 199 width 2 F.12f. Hur ofta besöker Du Domus livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 411 00. Aldrig 98 01. 1 gång per år 54 02. 2 gånger per år 87 03. 3 gånger per år 145 04. 1 gång per kvartal 96 05. 2 gånger per kvartal 190 06. 1 gång per månad 154 07. 2 gånger per månad 114 08. 3 gånger per månad 170 09. 1 gång per vecka 81 10. 2 gånger per vecka 63 11. 3 gånger per vecka 24 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 154 NK LIVSMEDEL Loc 201 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta besöker Du NK livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1408 00. Aldrig 94 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 15 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 155 TEMPO/EPA LIVSMEDEL Loc 203 width 2 F.12h. Hur ofta besöker Du Tempo/EPA livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 475 00. Aldrig 91 01. 1 gång per år 107 02. 2 gånger per år 125 03. 3 gånger per år 141 04. 1 gång per kvartal 92 05. 2 gånger per kvartal 188 06. 1 gång per månad 162 07. 2 gånger per månad 110 08. 3 gånger per månad 127 09. 1 gång per vecka 59 10. 2 gånger per vecka 16 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 156 ÅHLENS LIVSMEDEL Loc 205 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta besöker Du Åhlens livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1256 00. Aldrig 97 01. 1 gång per år 65 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 50 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 58 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 27 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 157 OBS LIVSMEDEL Loc 207 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta besöker Du Obs livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1133 00. Aldrig 128 01. 1 gång per år 66 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 95 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 82 06. 1 gång per månad 54 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 28 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 158 B&W LIVSMEDEL Loc 209 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta besöker Du B&W livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1042 00. Aldrig 117 01. 1 gång per år 98 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 95 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 106 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 40 08. 3 gånger per månad 42 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 159 DOMUS Loc 211 width 2 F.13. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Varuhus och stormarknader(ej livsmedelsavd.) Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr per vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.13a. Hur ofta besöker Du Domus? 294 00. Aldrig 96 01. 1 gång per år 115 02. 2 gånger per år 117 03. 3 gånger per år 161 04. 1 gång per kvartal 115 05. 2 gånger per kvartal 251 06. 1 gång per månad 186 07. 2 gånger per månad 114 08. 3 gånger per månad 164 09. 1 gång per vecka 51 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 160 NK Loc 213 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta besöker Du NK? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1116 00. Aldrig 161 01. 1 gång per år 86 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 68 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 22 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 161 TEMPO/EPA Loc 215 width 2 MD=99 F.13c. Hur ofta besöker Du Tempo/EPA? <Se F.13 för fullständig frågetext> 394 00. Aldrig 109 01. 1 gång per år 113 02. 2 gånger per år 130 03. 3 gånger per år 158 04. 1 gång per kvartal 105 05. 2 gånger per kvartal 225 06. 1 gång per månad 170 07. 2 gånger per månad 93 08. 3 gånger per månad 145 09. 1 gång per vecka 39 10. 2 gånger per vecka 18 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 162 ÅHLENS Loc 217 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta besöker Du Åhlens? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1096 00. Aldrig 138 01. 1 gång per år 80 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 60 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 82 06. 1 gång per månad 63 07. 2 gånger per månad 36 08. 3 gånger per månad 36 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 163 OBS Loc 219 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta besöker Du Obs? <Se F.13 för fullständig frågetext> 974 00. Aldrig 181 01. 1 gång per år 92 02. 2 gånger per år 86 03. 3 gånger per år 113 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 103 06. 1 gång per månad 52 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 25 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 164 B&W Loc 221 width 2 F.13f. Hur ofta besöker Du B&W? <Se F.13 för fullständig frågetext> 995 00. Aldrig 135 01. 1 gång per år 109 02. 2 gånger per år 78 03. 3 gånger per år 89 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 108 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 39 08. 3 gånger per månad 41 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 165 HENNES/MAURITZ Loc 223 width 2 MD=99 F.14. Hur ofta Du besöker affärer m.m.Andra butiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.14a. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz? 667 00. Aldrig 184 01. 1 gång per år 146 02. 2 gånger per år 117 03. 3 gånger per år 125 04. 1 gång per kvartal 109 05. 2 gånger per kvartal 176 06. 1 gång per månad 62 07. 2 gånger per månad 70 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 14 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 166 KAPP-AHL Loc 225 width 2 F.14b. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl? <Se F.14 för fullständig frågetext> 941 00. Aldrig 287 01. 1 gång per år 142 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 93 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 73 06. 1 gång per månad 31 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 15 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 167 GULINS Loc 227 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta besöker Du Gulins? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1138 00. Aldrig 218 01. 1 gång per år 99 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 48 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 168 IKEA Loc 229 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta besöker Du Ikea? <Se F.14 för fullständig frågetext> 742 00. Aldrig 501 01. 1 gång per år 221 02. 2 gånger per år 104 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 33 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 169 ÅHLBERGS Loc 231 width 2 F.14e. Hur ofta besöker Du Åhlbergs? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1531 00. Aldrig 119 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 170 BRODDMANS Loc 233 width 2 F.14f. Hur ofta besöker Du Broddmans? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1499 00. Aldrig 94 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 171 JÄRNIA Loc 235 width 2 MD=99 F.14g. Hur ofta besöker Du Järnia? <Se F.14 för fullständig frågetext> 584 00. Aldrig 232 01. 1 gång per år 184 02. 2 gånger per år 192 03. 3 gånger per år 167 04. 1 gång per kvartal 89 05. 2 gånger per kvartal 137 06. 1 gång per månad 56 07. 2 gånger per månad 34 08. 3 gånger per månad 31 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 172 FÄRGSAM Loc 237 width 2 MD=99 F.14h. Hur ofta besöker Du Färgsam? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1254 00. Aldrig 125 01. 1 gång per år 84 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 49 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 9 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 173 PRESSBYRÅN Loc 239 width 2 F.14i. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.14 för fullständig frågetext> 339 00. Aldrig 53 01. 1 gång per år 71 02. 2 gånger per år 86 03. 3 gånger per år 154 04. 1 gång per kvartal 98 05. 2 gånger per kvartal 194 06. 1 gång per månad 116 07. 2 gånger per månad 146 08. 3 gånger per månad 204 09. 1 gång per vecka 93 10. 2 gånger per vecka 72 11. 3 gånger per vecka 25 12. 4 gånger per vecka 33 13. 5 gånger per vecka 17 14. 6 gånger per vecka 14 15. 7 gånger per vecka
VAR 174 ANNAN KIOSK Loc 241 width 2 F.14j. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.14 för fullständig frågetext> 305 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 111 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 161 06. 1 gång per månad 124 07. 2 gånger per månad 149 08. 3 gånger per månad 301 09. 1 gång per vecka 137 10. 2 gånger per vecka 87 11. 3 gånger per vecka 47 12. 4 gånger per vecka 31 13. 5 gånger per vecka 20 14. 6 gånger per vecka 32 15. 7 gånger per vecka
VAR 175 TOBAKSAFFÄR Loc 243 width 2 F.14k. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.14 för fullständig frågetext> 679 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 53 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 95 04. 1 gång per kvartal 75 05. 2 gånger per kvartal 148 06. 1 gång per månad 79 07. 2 gånger per månad 81 08. 3 gånger per månad 214 09. 1 gång per vecka 55 10. 2 gånger per vecka 49 11. 3 gånger per vecka 26 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 14 15. 7 gånger per vecka
VAR 176 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 245 width 2 MD=99 F.14l. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.14 för fullständig frågetext> 378 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 111 02. 2 gånger per år 164 03. 3 gånger per år 204 04. 1 gång per kvartal 137 05. 2 gånger per kvartal 210 06. 1 gång per månad 99 07. 2 gånger per månad 94 08. 3 gånger per månad 66 09. 1 gång per vecka 50 10. 2 gånger per vecka 40 11. 3 gånger per vecka 26 12. 4 gånger per vecka 61 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 177 KAFE/KONDITORI Loc 247 width 2 MD=99 F.14m. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.14 för fullständig frågetext> 423 00. Aldrig 106 01. 1 gång per år 134 02. 2 gånger per år 182 03. 3 gånger per år 215 04. 1 gång per kvartal 99 05. 2 gånger per kvartal 207 06. 1 gång per månad 89 07. 2 gånger per månad 90 08. 3 gånger per månad 87 09. 1 gång per vecka 28 10. 2 gånger per vecka 22 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 178 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 249 width 2 MD=99 F.14n. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.14 för fullständig frågetext> 470 00. Aldrig 96 01. 1 gång per år 117 02. 2 gånger per år 139 03. 3 gånger per år 190 04. 1 gång per kvartal 118 05. 2 gånger per kvartal 197 06. 1 gång per månad 116 07. 2 gånger per månad 100 08. 3 gånger per månad 89 09. 1 gång per vecka 39 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 179 BENSINSTATION Loc 251 width 2 F.14o. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.14 för fullständig frågetext> 414 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 114 06. 1 gång per månad 174 07. 2 gånger per månad 137 08. 3 gånger per månad 462 09. 1 gång per vecka 180 10. 2 gånger per vecka 62 11. 3 gånger per vecka 32 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka
VAR 180 POSTKONTOR Loc 253 width 2 F.14p. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.14 för fullständig frågetext> 83 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 73 05. 2 gånger per kvartal 372 06. 1 gång per månad 342 07. 2 gånger per månad 222 08. 3 gånger per månad 352 09. 1 gång per vecka 68 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 22 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka
VAR 181 BANKKONTOR Loc 255 width 2 F.14q. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.14 för fullständig frågetext> 125 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 136 04. 1 gång per kvartal 76 05. 2 gånger per kvartal 429 06. 1 gång per månad 301 07. 2 gånger per månad 191 08. 3 gånger per månad 238 09. 1 gång per vecka 49 10. 2 gånger per vecka 12 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 182 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 257 width 2 MD=99 F.14r. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1009 00. Aldrig 166 01. 1 gång per år 115 02. 2 gånger per år 93 03. 3 gånger per år 93 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 109 06. 1 gång per månad 37 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 15 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 183 AFFISCHPELARE Loc 259 width 2 MD=99 F.15. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.15a. Hur ofta ser Du affischpelare? 490 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 55 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 77 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 101 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 51 08. 3 gånger per månad 186 09. 1 gång per vecka 59 10. 2 gånger per vecka 62 11. 3 gånger per vecka 42 12. 4 gånger per vecka 102 13. 5 gånger per vecka 39 14. 6 gånger per vecka 265 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 184 REKLAM PÅ BIO Loc 261 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.15 för fullständig frågetext> 766 00. Aldrig 216 01. 1 gång per år 144 02. 2 gånger per år 117 03. 3 gånger per år 119 04. 1 gång per kvartal 73 05. 2 gånger per kvartal 132 06. 1 gång per månad 53 07. 2 gånger per månad 40 08. 3 gånger per månad 42 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 185 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 263 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.15 för fullständig frågetext> 493 00. Aldrig 42 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 87 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 83 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 68 08. 3 gånger per månad 175 09. 1 gång per vecka 53 10. 2 gånger per vecka 73 11. 3 gånger per vecka 54 12. 4 gånger per vecka 130 13. 5 gånger per vecka 42 14. 6 gånger per vecka 222 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 186 AFTONBLADET Loc 265 width 2 F.16. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.16a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 571 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 90 03. 3 gånger per år 76 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 113 06. 1 gång per månad 77 07. 2 gånger per månad 68 08. 3 gånger per månad 131 09. 1 gång per vecka 91 10. 2 gånger per vecka 67 11. 3 gånger per vecka 44 12. 4 gånger per vecka 37 13. 5 gånger per vecka 196 14. 6 gånger per vecka
VAR 187 ARBETET Loc 267 width 2 F.16b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1428 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 23 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 68 14. 6 gånger per vecka
VAR 188 DAGENS NYHETER Loc 269 width 2 MD=99 F.16c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.16 för fullständig frågetext> 889 00. Aldrig 56 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 69 06. 1 gång per månad 45 07. 2 gånger per månad 47 08. 3 gånger per månad 101 09. 1 gång per vecka 45 10. 2 gånger per vecka 32 11. 3 gånger per vecka 18 12. 4 gånger per vecka 24 13. 5 gånger per vecka 169 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 189 EXPRESSEN Loc 271 width 2 F.16d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 454 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 71 04. 1 gång per kvartal 75 05. 2 gånger per kvartal 123 06. 1 gång per månad 92 07. 2 gånger per månad 90 08. 3 gånger per månad 170 09. 1 gång per vecka 126 10. 2 gånger per vecka 89 11. 3 gånger per vecka 48 12. 4 gånger per vecka 39 13. 5 gånger per vecka 205 14. 6 gånger per vecka
VAR 190 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 273 width 2 F.16e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1270 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 39 03. 3 gånger per år 35 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 44 09. 1 gång per vecka 17 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 164 14. 6 gånger per vecka
VAR 191 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 275 width 2 F.16f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1354 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 41 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka 34 10. 2 gånger per vecka 16 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 43 14. 6 gånger per vecka
VAR 192 KVÄLLSPOSTEN Loc 277 width 2 F.16g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1361 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 39 09. 1 gång per vecka 31 10. 2 gånger per vecka 16 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 46 14. 6 gånger per vecka
VAR 193 SVENSKA DAGBLADET Loc 279 width 2 F.16h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1262 00. Aldrig 57 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 41 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 47 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 47 09. 1 gång per vecka 22 10. 2 gånger per vecka 14 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 84 14. 6 gånger per vecka
VAR 194 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 281 width 2 F.16i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1444 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 24 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 68 14. 6 gånger per vecka
VAR 195 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 283 width 2 F.16j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1619 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 37 14. 6 gånger per vecka
VAR 196 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 285 width 2 F.16k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1644 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 26 14. 6 gånger per vecka
VAR 197 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 287 width 2 F.16l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1610 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 32 14. 6 gånger per vecka
VAR 198 UPSALA NYA TIDNING Loc 289 width 2 F.16m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1614 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 9 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 31 14. 6 gånger per vecka
VAR 199 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 291 width 2 F.16n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1620 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 37 14. 6 gånger per vecka
VAR 200 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 293 width 2 F.16o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1604 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 40 14. 6 gånger per vecka
VAR 201 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 295 width 2 F.17. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.17a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 780 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 69 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 126 06. 1 gång per månad 100 07. 2 gånger per månad 61 08. 3 gånger per månad 377 09. 1 gång per vecka
VAR 202 ARBETET(SÖNDAG) Loc 297 width 2 F.17b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1562 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 84 09. 1 gång per vecka
VAR 203 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 299 width 2 MD=99 F.17c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1139 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 42 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 61 06. 1 gång per månad 39 07. 2 gånger per månad 40 08. 3 gånger per månad 248 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 204 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 301 width 2 F.17d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 630 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 51 03. 3 gånger per år 63 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 149 06. 1 gång per månad 138 07. 2 gånger per månad 112 08. 3 gånger per månad 428 09. 1 gång per vecka
VAR 205 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 303 width 2 F.17e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1394 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 189 09. 1 gång per vecka
VAR 206 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 305 width 2 MD=99 F.17f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1448 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 17 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 94 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 207 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 307 width 2 F.17g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1434 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 17 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 105 09. 1 gång per vecka
VAR 208 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 309 width 2 F.17h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1494 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 104 09. 1 gång per vecka
VAR 209 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 311 width 2 F.17i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1544 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 15 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 89 09. 1 gång per vecka
VAR 210 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 313 width 2 F.17j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1671 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 17 09. 1 gång per vecka
VAR 211 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 315 width 2 F.17k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1654 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 32 09. 1 gång per vecka
VAR 212 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 317 width 2 MD=99 F.18. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.18a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1200 00. Aldrig 86 01. 1 gång/år 60 02. 2 gånger/år 54 03. 3 gånger/år 48 04. 1 gång/kvartal 37 05. 2 gånger/kvartal 65 06. 1 gång/månad 46 07. 2 gånger/månad 28 08. 3 gånger/månad 91 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 213 LÄSER ALLERS Loc 319 width 2 F.18b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.18 för fullständig frågetext> 971 00. Aldrig 113 01. 1 gång/år 92 02. 2 gånger/år 82 03. 3 gånger/år 83 04. 1 gång/kvartal 46 05. 2 gånger/kvartal 87 06. 1 gång/månad 49 07. 2 gånger/månad 31 08. 3 gånger/månad 161 09. 1 gång/vecka
VAR 214 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 321 width 2 F.18c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.18 för fullständig frågetext> 1134 00. Aldrig 89 01. 1 gång/år 83 02. 2 gånger/år 78 03. 3 gånger/år 92 04. 1 gång/kvartal 54 05. 2 gånger/kvartal 78 06. 1 gång/månad 35 07. 2 gånger/månad 23 08. 3 gånger/månad 49 09. 1 gång/vecka
VAR 215 LÄSER FEMINA Loc 323 width 2 F.18d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.18 för fullständig frågetext> 1229 00. Aldrig 80 01. 1 gång/år 63 02. 2 gånger/år 61 03. 3 gånger/år 83 04. 1 gång/kvartal 43 05. 2 gånger/kvartal 69 06. 1 gång/månad 26 07. 2 gånger/månad 18 08. 3 gånger/månad 43 09. 1 gång/vecka
VAR 216 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 325 width 2 F.18e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.18 för fullständig frågetext> 966 00. Aldrig 58 01. 1 gång/år 54 02. 2 gånger/år 72 03. 3 gånger/år 115 04. 1 gång/kvartal 74 05. 2 gånger/kvartal 153 06. 1 gång/månad 79 07. 2 gånger/månad 47 08. 3 gånger/månad 97 09. 1 gång/vecka
VAR 217 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 327 width 2 F.18f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.18 för fullständig frågetext> 962 00. Aldrig 102 01. 1 gång/år 67 02. 2 gånger/år 71 03. 3 gånger/år 78 04. 1 gång/kvartal 62 05. 2 gånger/kvartal 100 06. 1 gång/månad 59 07. 2 gånger/månad 39 08. 3 gånger/månad 175 09. 1 gång/vecka
VAR 218 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 329 width 2 F.18g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1069 00. Aldrig 97 01. 1 gång/år 69 02. 2 gånger/år 60 03. 3 gånger/år 60 04. 1 gång/kvartal 49 05. 2 gånger/kvartal 96 06. 1 gång/månad 42 07. 2 gånger/månad 26 08. 3 gånger/månad 147 09. 1 gång/vecka
VAR 219 LÄSER HUSMODERN Loc 331 width 2 F.18h. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.18 för fullständig frågetext> 1172 00. Aldrig 88 01. 1 gång/år 67 02. 2 gånger/år 59 03. 3 gånger/år 70 04. 1 gång/kvartal 45 05. 2 gånger/kvartal 82 06. 1 gång/månad 43 07. 2 gånger/månad 21 08. 3 gånger/månad 68 09. 1 gång/vecka
VAR 220 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 333 width 2 MD=99 F.18i. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.18 för fullständig frågetext> 1089 00. Aldrig 93 01. 1 gång/år 72 02. 2 gånger/år 75 03. 3 gånger/år 99 04. 1 gång/kvartal 63 05. 2 gånger/kvartal 93 06. 1 gång/månad 37 07. 2 gånger/månad 25 08. 3 gånger/månad 69 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 221 LÄSER ICA-KURIREN Loc 335 width 2 F.18j. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.18 för fullständig frågetext> 937 00. Aldrig 48 01. 1 gång/år 45 02. 2 gånger/år 65 03. 3 gånger/år 79 04. 1 gång/kvartal 40 05. 2 gånger/kvartal 91 06. 1 gång/månad 55 07. 2 gånger/månad 48 08. 3 gånger/månad 307 09. 1 gång/vecka
VAR 222 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 337 width 2 F.18k. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.18 för fullständig frågetext> 1205 00. Aldrig 49 01. 1 gång/år 60 02. 2 gånger/år 65 03. 3 gånger/år 71 04. 1 gång/kvartal 44 05. 2 gånger/kvartal 87 06. 1 gång/månad 31 07. 2 gånger/månad 27 08. 3 gånger/månad 76 09. 1 gång/vecka
VAR 223 LÄSER LAND Loc 339 width 2 F.18l. Hur ofta läser Du - Land <Se F.18 för fullständig frågetext> 1200 00. Aldrig 40 01. 1 gång/år 29 02. 2 gånger/år 49 03. 3 gånger/år 47 04. 1 gång/kvartal 34 05. 2 gånger/kvartal 43 06. 1 gång/månad 27 07. 2 gånger/månad 29 08. 3 gånger/månad 217 09. 1 gång/vecka
VAR 224 LÄSER LEKTYR Loc 341 width 2 F.18m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.18 för fullständig frågetext> 1064 00. Aldrig 57 01. 1 gång/år 50 02. 2 gånger/år 56 03. 3 gånger/år 92 04. 1 gång/kvartal 68 05. 2 gånger/kvartal 132 06. 1 gång/månad 77 07. 2 gånger/månad 41 08. 3 gånger/månad 78 09. 1 gång/vecka
VAR 225 LÄSER METALLARBETAREN Loc 343 width 2 MD=99 F.18n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.18 för fullständig frågetext> 1449 00. Aldrig 19 01. 1 gång/år 14 02. 2 gånger/år 12 03. 3 gånger/år 19 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 46 06. 1 gång/månad 32 07. 2 gånger/månad 20 08. 3 gånger/månad 98 09. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 226 LÄSER MIN VÄRLD Loc 345 width 2 F.18o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.18 för fullständig frågetext> 1415 00. Aldrig 39 01. 1 gång/år 35 02. 2 gånger/år 25 03. 3 gånger/år 32 04. 1 gång/kvartal 25 05. 2 gånger/kvartal 34 06. 1 gång/månad 23 07. 2 gånger/månad 20 08. 3 gånger/månad 67 09. 1 gång/vecka
VAR 227 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 347 width 2 MD=99 F.18p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.18 för fullständig frågetext> 1556 00. Aldrig 29 01. 1 gång/år 17 02. 2 gånger/år 22 03. 3 gånger/år 18 04. 1 gång/kvartal 11 05. 2 gånger/kvartal 24 06. 1 gång/månad 11 07. 2 gånger/månad 7 08. 3 gånger/månad 18 09. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 228 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 349 width 2 F.18q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.18 för fullständig frågetext> 1230 00. Aldrig 81 01. 1 gång/år 86 02. 2 gånger/år 77 03. 3 gånger/år 63 04. 1 gång/kvartal 41 05. 2 gånger/kvartal 38 06. 1 gång/månad 19 07. 2 gånger/månad 12 08. 3 gånger/månad 68 09. 1 gång/vecka
VAR 229 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 351 width 2 F.18r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1250 00. Aldrig 64 01. 1 gång/år 47 02. 2 gånger/år 55 03. 3 gånger/år 57 04. 1 gång/kvartal 50 05. 2 gånger/kvartal 56 06. 1 gång/månad 40 07. 2 gånger/månad 26 08. 3 gånger/månad 70 09. 1 gång/vecka
VAR 230 LÄSER SE Loc 353 width 2 F.18s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.18 för fullständig frågetext> 1111 00. Aldrig 82 01. 1 gång/år 88 02. 2 gånger/år 93 03. 3 gånger/år 81 04. 1 gång/kvartal 66 05. 2 gånger/kvartal 89 06. 1 gång/månad 49 07. 2 gånger/månad 16 08. 3 gånger/månad 40 09. 1 gång/vecka
VAR 231 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 355 width 2 F.18t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1320 00. Aldrig 68 01. 1 gång/år 53 02. 2 gånger/år 47 03. 3 gånger/år 56 04. 1 gång/kvartal 27 05. 2 gånger/kvartal 50 06. 1 gång/månad 25 07. 2 gånger/månad 24 08. 3 gånger/månad 45 09. 1 gång/vecka
VAR 232 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 357 width 2 MD=99 F.18u. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.18 för fullständig frågetext> 1440 00. Aldrig 37 01. 1 gång/år 28 02. 2 gånger/år 21 03. 3 gånger/år 38 04. 1 gång/kvartal 27 05. 2 gånger/kvartal 42 06. 1 gång/månad 14 07. 2 gånger/månad 12 08. 3 gånger/månad 56 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 233 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 359 width 2 F.18v. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.18 för fullständig frågetext> 1475 00. Aldrig 63 01. 1 gång/år 42 02. 2 gånger/år 29 03. 3 gånger/år 29 04. 1 gång/kvartal 14 05. 2 gånger/kvartal 21 06. 1 gång/månad 16 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 21 09. 1 gång/vecka
VAR 234 LÄSER VECKO-REVYN Loc 361 width 2 MD=99 F.18x. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.18 för fullständig frågetext> 1318 00. Aldrig 66 01. 1 gång/år 63 02. 2 gånger/år 63 03. 3 gånger/år 52 04. 1 gång/kvartal 36 05. 2 gånger/kvartal 46 06. 1 gång/månad 25 07. 2 gånger/månad 13 08. 3 gånger/månad 31 09. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 235 LÄSER VI Loc 363 width 2 F.18y. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.18 för fullständig frågetext> 1321 00. Aldrig 57 01. 1 gång/år 41 02. 2 gånger/år 40 03. 3 gånger/år 33 04. 1 gång/kvartal 20 05. 2 gånger/kvartal 48 06. 1 gång/månad 17 07. 2 gånger/månad 23 08. 3 gånger/månad 115 09. 1 gång/vecka
VAR 236 LÄSER ÅRET RUNT Loc 365 width 2 F.18z. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.18 för fullständig frågetext> 852 00. Aldrig 72 01. 1 gång/år 73 02. 2 gånger/år 114 03. 3 gånger/år 84 04. 1 gång/kvartal 88 05. 2 gånger/kvartal 105 06. 1 gång/månad 91 07. 2 gånger/månad 57 08. 3 gånger/månad 179 09. 1 gång/vecka
VAR 237 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 367 width 1 MD=9 F.19. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.19a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1472 0. aldrig 13 1. 1 gång/år 7 2. 2 gånger/år 5 3. 3 gånger/år 20 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 59 6. 1 gång/månad 128 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 238 LÄSER MOTOR Loc 368 width 1 MD=9 F.19b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.19 för fullständig frågetext> 1374 0. aldrig 39 1. 1 gång/år 39 2. 2 gånger/år 40 3. 3 gånger/år 40 4. 1 gång/kvartal 26 5. 2 gånger/kvartal 57 6. 1 gång/månad 100 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 239 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 369 width 1 F.19c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.19 för fullständig frågetext> 1543 0. aldrig 27 1. 1 gång/år 19 2. 2 gånger/år 22 3. 3 gånger/år 15 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 38 6. 1 gång/månad 44 7. 2 gånger/månad
VAR 240 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 370 width 1 MD=9 F.19d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.19 för fullständig frågetext> 1274 0. aldrig 67 1. 1 gång/år 51 2. 2 gånger/år 59 3. 3 gånger/år 69 4. 1 gång/kvartal 64 5. 2 gånger/kvartal 75 6. 1 gång/månad 56 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 241 LÄSER VI BILÄGARE Loc 371 width 1 MD=9 F.19e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.19 för fullständig frågetext> 1158 0. aldrig 39 1. 1 gång/år 31 2. 2 gånger/år 42 3. 3 gånger/år 47 4. 1 gång/kvartal 35 5. 2 gånger/kvartal 97 6. 1 gång/månad 264 7. 2 gånger/månad 2 9. Ej svar
VAR 242 LÄSER ALLT OM MAT Loc 372 width 1 MD=9 F.20. Tidningar du själv läser- Månadstidningar F.20a. Hur ofta läser du - Allt om Mat 1187 0. aldrig 98 1. 1 gång/år 81 2. 2 gånger/år 90 3. 3 gånger/år 89 4. 1 gång/kvartal 37 5. 2 gånger/kvartal 133 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 243 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 373 width 1 MD=9 F.20b. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet <Se F.20 för fullständig frågetext> 1098 0. aldrig 116 1. 1 gång/år 113 2. 2 gånger/år 127 3. 3 gånger/år 94 4. 1 gång/kvartal 41 5. 2 gånger/kvartal 126 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 244 LÄSER ANTIK & AUKTION Loc 374 width 1 F.20c. Hur ofta läser du - Antik & Auktion <Se F.20 för fullständig frågetext> 1605 0. aldrig 35 1. 1 gång/år 16 2. 2 gånger/år 11 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 5 5. 2 gånger/kvartal 22 6. 1 gång/månad
VAR 245 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 375 width 1 MD=9 F.20d. Hur ofta läser Du - Hem och Fritid <Se F.20 för fullständig frågetext> 1059 0. aldrig 111 1. 1 gång/år 94 2. 2 gånger/år 106 3. 3 gånger/år 108 4. 1 gång/kvartal 49 5. 2 gånger/kvartal 187 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 246 LÄSER DET BÄSTA Loc 376 width 1 F.20e. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.20 för fullständig frågetext> 1361 0. aldrig 80 1. 1 gång/år 40 2. 2 gånger/år 41 3. 3 gånger/år 31 4. 1 gång/kvartal 24 5. 2 gånger/kvartal 138 6. 1 gång/månad
VAR 247 LÄSER BÅT-NYTT Loc 377 width 1 MD=9 F.20f. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.20 för fullständig frågetext> 1472 0. aldrig 55 1. 1 gång/år 40 2. 2 gånger/år 41 3. 3 gånger/år 50 4. 1 gång/kvartal 21 5. 2 gånger/kvartal 36 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 248 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 378 width 1 F.20g. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.20 för fullständig frågetext> 1561 0. aldrig 37 1. 1 gång/år 21 2. 2 gånger/år 20 3. 3 gånger/år 24 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 38 6. 1 gång/månad
VAR 249 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 379 width 1 F.20h. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.20 för fullständig frågetext> 1591 0. aldrig 31 1. 1 gång/år 21 2. 2 gånger/år 16 3. 3 gånger/år 24 4. 1 gång/kvartal 6 5. 2 gånger/kvartal 26 6. 1 gång/månad
VAR 250 LÄSER RADIO & TELEVISION Loc 380 width 1 MD=9 F.20i. Hur ofta läser du - Radio & Television <Se F.20 för fullständig frågetext> 1600 0. aldrig 32 1. 1 gång/år 18 2. 2 gånger/år 12 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 5 5. 2 gånger/kvartal 27 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 251 LÄSER START & SPEED Loc 381 width 1 F.20j. Hur ofta läser du - Start & Speed <Se F.20 för fullständig frågetext> 1580 0. aldrig 26 1. 1 gång/år 17 2. 2 gånger/år 26 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 31 6. 1 gång/månad
VAR 252 LÄSER SVENSK IDROTT Loc 382 width 1 MD=9 F.20k. Hur ofta läser du - Svensk Idrott <Se F.20 för fullständig frågetext> 1532 0. aldrig 42 1. 1 gång/år 29 2. 2 gånger/år 29 3. 3 gånger/år 33 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 36 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 253 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 383 width 1 MD=9 F.20l. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.20 för fullständig frågetext> 1455 0. aldrig 80 1. 1 gång/år 48 2. 2 gånger/år 41 3. 3 gånger/år 36 4. 1 gång/kvartal 26 5. 2 gånger/kvartal 29 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 254 LÄSER TIDSKRIFT F. HÄLSA Loc 384 width 1 F.20m. Hur ofta läser du - Tidskrift för Hälsa <Se F.20 för fullständig frågetext> 1603 0. aldrig 27 1. 1 gång/år 16 2. 2 gånger/år 16 3. 3 gånger/år 14 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 28 6. 1 gång/månad
VAR 255 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 385 width 1 F.20n. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.20 för fullständig frågetext> 1436 0. aldrig 64 1. 1 gång/år 47 2. 2 gånger/år 48 3. 3 gånger/år 42 4. 1 gång/kvartal 20 5. 2 gånger/kvartal 58 6. 1 gång/månad
VAR 256 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 386 width 1 F.20o. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.20 för fullständig frågetext> 1242 0. aldrig 51 1. 1 gång/år 47 2. 2 gånger/år 50 3. 3 gånger/år 78 4. 1 gång/kvartal 33 5. 2 gånger/kvartal 214 6. 1 gång/månad
VAR 257 LÄSER PRIVATA AFFÄRER Loc 387 width 1 F.20p. Hur ofta läser du - Privata Affärer <Se F.20 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. aldrig 1. 1 gång/år 1715 2. Frågan ej ställd 3. 3 gånger/år 4. 1 gång/kvartal 5. 2 gånger/kvartal 6. 1 gång/månad
VAR 258 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 388 width 2 MD=99 F.21. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.21a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 737 00. aldrig 17 01. 1 gång/år 26 02. 2 gånger/år 50 03. 3 gånger/år 41 04. 1 gång/kvartal 35 05. 2 gånger/kvartal 53 06. 1 gång/månad 27 07. 2 gånger/månad 38 08. 3 gånger/månad 48 09. 1 gång/vecka 26 10. 2 gånger/vecka 25 11. 3 gånger/vecka 20 12. 4 gånger/vecka 40 13. 5 gånger/vecka 532 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 259 LÄSER A-PRESSEN Loc 390 width 2 MD=99 F.21b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.21 för fullständig frågetext> 1038 00. aldrig 10 01. 1 gång/år 22 02. 2 gånger/år 53 03. 3 gånger/år 36 04. 1 gång/kvartal 28 05. 2 gånger/kvartal 56 06. 1 gång/månad 42 07. 2 gånger/månad 28 08. 3 gånger/månad 69 09. 1 gång/vecka 37 10. 2 gånger/vecka 37 11. 3 gånger/vecka 17 12. 4 gånger/vecka 25 13. 5 gånger/vecka 217 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 260 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 392 width 2 F.21c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1587 00. Aldrig 9 01. 1 gång/år 15 02. 2 gånger/år 13 03. 3 gånger/år 14 04. 1 gång/kvartal 8 05. 2 gånger/kvartal 12 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 5 11. 3 gånger/vecka 3 12. 4 gånger/vecka 33 13. 5 gånger/vecka
VAR 261 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 394 width 2 F.21d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1636 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 9 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 7 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 6 11. 3 gånger/vecka 30 12. 4 gånger/vecka
VAR 262 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 396 width 2 F.21e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1571 00. aldrig 11 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 9 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 9 06. 1 gång/månad 7 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 16 09. 1 gång/vecka 6 10. 2 gånger/vecka 65 11. 3 gånger/vecka
VAR 263 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 398 width 2 F.21f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1693 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 2 09. 1 gång/vecka 8 10. 2 gånger/vecka
VAR 264 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 400 width 2 F.21g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.21 för fullständig frågetext> 1649 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 11 09. 1 gång/vecka 10. 2 gånger/vecka 3 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 22 14. 6 gånger/vecka
VAR 265 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 402 width 2 F.21h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.21 för fullständig frågetext> 1659 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 3 13. 5 gånger/vecka 19 14. 6 gånger/vecka
VAR 266 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 404 width 2 F.21i. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 6-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1578 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 9 02. 2 gånger/år 11 03. 3 gånger/år 7 04. 1 gång/kvartal 7 05. 2 gånger/kvartal 10 06. 1 gång/månad 11 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka 4 10. 2 gånger/vecka 5 11. 3 gånger/vecka 2 12. 4 gånger/vecka 6 13. 5 gånger/vecka 48 14. 6 gånger/vecka
VAR 267 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 406 width 2 F.21j. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 4-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1692 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 1 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 11. 3 gånger/vecka 9 12. 4 gånger/vecka
VAR 268 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 408 width 2 F.21k. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 3-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1636 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 13 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 24 11. 3 gånger/vecka
VAR 269 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 410 width 2 F.21l. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 2-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1710 00. aldrig 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 09. 1 gång/vecka 10. 2 gånger/vecka
VAR 270 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 412 width 2 F.21m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.21 för fullständig frågetext> 1657 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 8 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 10 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 14 09. 1 gång/vecka
VAR 271 LÄSER HUV.ST.PR. SUNDBYB Loc 414 width 2 F.21n. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Sundbyberg <Se F.21 för fullständig frågetext> 1694 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka
VAR 272 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 416 width 2 F.21o. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.21 för fullständig frågetext> 1698 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka
VAR 273 LÄSER HUV.ST.PR. MÄLARÖ Loc 418 width 2 F.21p. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Mälarö <Se F.21 för fullständig frågetext> 1681 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 11 09. 1 gång/vecka
VAR 274 LÄSER HUV.ST.PR. SÖDEROR Loc 420 width 2 F.21q. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderort <Se F.21 för fullständig frågetext> 1628 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 55 09. 1 gång/vecka
VAR 275 LÄSER HUV.ST.PR. SÖD.KUR Loc 422 width 2 F.21r. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderkuriren <Se F.21 för fullständig frågetext> 1697 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 6 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 09. 1 gång/vecka
VAR 276 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 424 width 2 F.21s. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.21 för fullständig frågetext> 1670 00. aldrig 7 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 19 09. 1 gång/vecka
VAR 277 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 426 width 2 F.21t. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.21 för fullständig frågetext> 1686 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 9 09. 1 gång/vecka
VAR 278 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 428 width 2 F.21u. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.21 för fullständig frågetext> 1671 00. aldrig 6 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 23 09. 1 gång/vecka
VAR 279 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 430 width 2 F.21v. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.21 för fullständig frågetext> 1660 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 30 09. 1 gång/vecka
VAR 280 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 432 width 2 F.21x. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.21 för fullständig frågetext> 1679 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 13 09. 1 gång/vecka
VAR 281 LÄSER DN-BILAGA SO Loc 434 width 2 F.21y. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SO <Se F.21 för fullständig frågetext> 1698 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka
VAR 282 LÄSER STORSTADEN Loc 436 width 2 F.21z. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.21 för fullständig frågetext> 1595 00. aldrig 10 01. 1 gång/år 21 02. 2 gånger/år 15 03. 3 gånger/år 11 04. 1 gång/kvartal 11 05. 2 gånger/kvartal 30 06. 1 gång/månad 22 07. 2 gånger/månad
VAR 283 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 438 width 2 F.21å. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.21 för fullständig frågetext> 1644 00. aldrig 9 01. 1 gång/år 9 02. 2 gånger/år 10 03. 3 gånger/år 7 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 6 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 2 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 4 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 15 14. 6 gånger/vecka
VAR 284 KÖPER STORSTADEN Loc 440 width 2 F.21ä. Hur ofta köper Du - Storstaden <Se F.21 för fullständig frågetext> 00. aldrig 154 01. 1 gång/år 1495 02. 2 gånger/år 12 03. 3 gånger/år 19 04. 1 gång/kvartal 17 05. 2 gånger/kvartal 13 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad
VAR 285 VI I VILLA Loc 442 width 1 MD=8 or GE 9 F.22. Tidningarna Vi i Villa och Vårt Hus distribueras gratis till landets alla villahushåll. Båda utkommer med 4 nr/år-två på våren och två på hösten. F.22a. Hur ofta läser Du Vi i Villa? FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Läser aldrig 1. Läser 1 nr/år 2. Läser 2 nr/år 3. Läser 3 nr/år 4. Läser 4 nr/år 1715 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 286 VÅRT HUS Loc 443 width 1 MD=8 or GE 9 F.22b. Hur ofta läser Du Vårt Hus? <Se F.22 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Läser aldrig 1. Läser 1 nr/år 2. Läser 2 nr/år 3. Läser 3 nr/år 4. Läser 4 nr/år 1715 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 287 ALLAS VECKOTIDNING Loc 444 width 1 MD=9 F.23. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? F.23a. Hur ofta köper Du - Allas Veckotidning 1504 1. Köper aldrig 133 2. Köper enstaka nummer 18 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 11 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 15 6. Köper nästan alla Nr. 17 7. Köper alla Nr./prenumererar 13 9. Ej svar
VAR 288 ALLERS Loc 445 width 1 MD=9 F.23b. Hur ofta köper Du - Allers <Se F.23 för fullständig frågetext> 1409 1. Köper aldrig 179 2. Köper enstaka nummer 11 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 14 4. Köper ung. vartannat Nr. 6 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 26 6. Köper nästan alla Nr. 60 7. Köper alla Nr./prenumererar 10 9. Ej svar
VAR 289 DAMERNAS VÄRLD Loc 446 width 1 MD=9 F.23c. Hur ofta köper Du - Damernas Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 1443 1. Köper aldrig 205 2. Köper enstaka nummer 20 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 8 4. Köper ung. vartannat Nr. 7 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 10 6. Köper nästan alla Nr. 13 7. Köper alla Nr./prenumererar 9 9. Ej svar
VAR 290 FEMINA Loc 447 width 1 MD=9 F.23d. Hur ofta köper Du - Femina <Se F.23 för fullständig frågetext> 1475 1. Köper aldrig 176 2. Köper enstaka nummer 20 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 8 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 5 6. Köper nästan alla Nr. 20 7. Köper alla Nr./prenumererar 9 9. Ej svar
VAR 291 FIB-AKTUELLT Loc 448 width 1 MD=9 F.23e. Hur ofta köper Du - FIB-Aktuellt <Se F.23 för fullständig frågetext> 1256 1. Köper aldrig 310 2. Köper enstaka nummer 47 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 28 4. Köper ung. vartannat Nr. 13 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 38 6. Köper nästan alla Nr. 14 7. Köper alla Nr./prenumererar 9 9. Ej svar
VAR 292 HEMMETS JOURNAL Loc 449 width 1 MD=9 F.23f. Hur ofta köper Du - Hemmets Journal <Se F.23 för fullständig frågetext> 1396 1. Köper aldrig 180 2. Köper enstaka nummer 19 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 9 4. Köper ung. vartannat Nr. 9 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 23 6. Köper nästan alla Nr. 70 7. Köper alla Nr./prenumererar 9 9. Ej svar
VAR 293 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 450 width 1 MD=9 F.23g. Hur ofta köper Du - Hemmets Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1470 1. Köper aldrig 132 2. Köper enstaka nummer 20 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 16 6. Köper nästan alla Nr. 59 7. Köper alla Nr./prenumererar 9 9. Ej svar
VAR 294 HUSMODERN Loc 451 width 1 MD=9 F.23h. Hur ofta köper Du - Husmodern <Se F.23 för fullständig frågetext> 1421 1. Köper aldrig 210 2. Köper enstaka nummer 18 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 10 6. Köper nästan alla Nr. 35 7. Köper alla Nr./prenumererar 9 9. Ej svar
VAR 295 HÄNT I VECKAN Loc 452 width 1 MD=9 F.23i. Hur ofta köper Du - Hänt i Veckan <Se F.23 för fullständig frågetext> 1458 1. Köper aldrig 181 2. Köper enstaka nummer 21 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 10 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 15 6. Köper nästan alla Nr. 16 7. Köper alla Nr./prenumererar 9 9. Ej svar
VAR 296 ICA-KURIREN Loc 453 width 1 MD=9 F.23j. Hur ofta köper Du - ICA-kuriren <Se F.23 för fullständig frågetext> 1360 1. Köper aldrig 54 2. Köper enstaka nummer 8 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 5 6. Köper nästan alla Nr. 272 7. Köper alla Nr./prenumererar 9 9. Ej svar
VAR 297 LAND Loc 454 width 1 MD=9 F.23k. Hur ofta köper Du - Land <Se F.23 för fullständig frågetext> 1476 1. Köper aldrig 45 2. Köper enstaka nummer 7 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 2 4. Köper ung. vartannat Nr. 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 8 6. Köper nästan alla Nr. 168 7. Köper alla Nr./prenumererar 9 9. Ej svar
VAR 298 LEKTYR Loc 455 width 1 MD=9 F.23l. Hur ofta köper Du - Lektyr <Se F.23 för fullständig frågetext> 1311 1. Köper aldrig 276 2. Köper enstaka nummer 42 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 28 4. Köper ung. vartannat Nr. 7 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 28 6. Köper nästan alla Nr. 14 7. Köper alla Nr./prenumererar 9 9. Ej svar
VAR 299 MIN VÄRLD Loc 456 width 1 MD=9 F.23m. Hur ofta köper Du - Min Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 1560 1. Köper aldrig 91 2. Köper enstaka nummer 9 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 5 4. Köper ung. vartannat Nr. 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 2 6. Köper nästan alla Nr. 39 7. Köper alla Nr./prenumererar 9 9. Ej svar
VAR 300 MITT LIVS NOVELL Loc 457 width 1 MD=9 F.23n. Hur ofta köper Du - Mitt Livs Novell <Se F.23 för fullständig frågetext> 1620 1. Köper aldrig 55 2. Köper enstaka nummer 8 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 5 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 7 6. Köper nästan alla Nr. 9 7. Köper alla Nr./prenumererar 9 9. Ej svar
VAR 301 RÖSTER I RADIO/TV Loc 458 width 1 MD=9 F.23o. Hur ofta köper Du - Röster i Radio/TV <Se F.23 för fullständig frågetext> 1455 1. Köper aldrig 177 2. Köper enstaka nummer 18 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 8 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 7 6. Köper nästan alla Nr. 38 7. Köper alla Nr./prenumererar 9 9. Ej svar
VAR 302 SAXONS VECKOTIDNING Loc 459 width 1 MD=9 F.23p. Hur ofta köper Du - Saxons Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1472 1. Köper aldrig 163 2. Köper enstaka nummer 10 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 9 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 14 6. Köper nästan alla Nr. 37 7. Köper alla Nr./prenumererar 9 9. Ej svar
VAR 303 SE Loc 460 width 1 MD=9 F.23q. Hur ofta köper Du - Se <Se F.23 för fullständig frågetext> 1374 1. Köper aldrig 265 2. Köper enstaka nummer 24 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 13 4. Köper ung. vartannat Nr. 6 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 17 6. Köper nästan alla Nr. 7 7. Köper alla Nr./prenumererar 9 9. Ej svar
VAR 304 SVENSK DAMTIDNING Loc 461 width 1 MD=9 F.23r. Hur ofta köper Du - Svensk Damtidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1532 1. Köper aldrig 129 2. Köper enstaka nummer 13 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 5 6. Köper nästan alla Nr. 17 7. Köper alla Nr./prenumererar 9 9. Ej svar
VAR 305 VECKOJOURNALEN Loc 462 width 1 MD=9 F.23s. Hur ofta köper Du - Veckojournalen <Se F.23 för fullständig frågetext> 1636 1. Köper aldrig 56 2. Köper enstaka nummer 3 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 4. Köper ung. vartannat Nr. 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 1 6. Köper nästan alla Nr. 10 7. Köper alla Nr./prenumererar 9 9. Ej svar
VAR 306 VECKO-REVYN Loc 463 width 1 MD=9 F.23t. Hur ofta köper Du - Vecko-Revyn <Se F.23 för fullständig frågetext> 1511 1. Köper aldrig 152 2. Köper enstaka nummer 15 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 9 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 8 6. Köper nästan alla Nr. 8 7. Köper alla Nr./prenumererar 9 9. Ej svar
VAR 307 VI Loc 464 width 1 MD=9 F.23u. Hur ofta köper Du - Vi <Se F.23 för fullständig frågetext> 1552 1. Köper aldrig 39 2. Köper enstaka nummer 6 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 1 4. Köper ung. vartannat Nr. 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 2 6. Köper nästan alla Nr. 106 7. Köper alla Nr./prenumererar 9 9. Ej svar
VAR 308 ÅRET RUNT Loc 465 width 1 MD=9 F.23v. Hur ofta köper Du - Året Runt <Se F.23 för fullständig frågetext> 1245 1. Köper aldrig 294 2. Köper enstaka nummer 26 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 16 4. Köper ung. vartannat Nr. 11 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 18 6. Köper nästan alla Nr. 96 7. Köper alla Nr./prenumererar 9 9. Ej svar
VAR 309 VÅRT HUS Loc 466 width 1 MD=9 F.24. Tidningen Vårt Hus distribueras gratis till landets alla Villaägare. Vårt Hus utkommer med 4 nr/år - två på våren ock två på hösten. Hur ofta läser Du Vårt Hus? 792 0. Läser aldrig Vårt Hus 91 1. Läser 1 nummer per år 111 2. Läser 2 nummer per år 38 3. Läser 3 nummer per år 638 4. Läser 4 nummer per år 45 9. Ej svar
VAR 310 MATVAROR I BUTIKER Loc 467 width 1 MD=9 F.25. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.25a. Jag köper: Matvaror i Butiker 33 1. Aldrig 66 2. Någon gång/år 66 3. Någon gång/kvartal 207 4. Någon gång/månad 669 5. 1-2 gånger/vecka 507 6. 3-4 gånger/vecka 161 7. Minst 5 gånger/vecka 6 9. Ej svar
VAR 311 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 468 width 1 MD=9 F.25b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.25 för fullständig frågetext> 536 1. Aldrig 519 2. Någon gång/år 349 3. Någon gång/kvartal 295 4. Någon gång/månad 9 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 7 9. Ej svar
VAR 312 TANDKRÄM Loc 469 width 1 MD=9 F.25c. Jag köper: Tandkräm <Se F.25 för fullständig frågetext> 146 1. Aldrig 224 2. Någon gång/år 482 3. Någon gång/kvartal 814 4. Någon gång/månad 39 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 7 9. Ej svar
VAR 313 TVÅL Loc 470 width 1 MD=9 F.25d. Jag köper: Tvål <Se F.25 för fullständig frågetext> 138 1. Aldrig 217 2. Någon gång/år 447 3. Någon gång/kvartal 852 4. Någon gång/månad 53 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 7 9. Ej svar
VAR 314 MASKINDISKMEDEL Loc 471 width 1 MD=9 F.25e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 1149 1. Aldrig 159 2. Någon gång/år 216 3. Någon gång/kvartal 174 4. Någon gång/månad 8 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 7 9. Ej svar
VAR 315 HANDDISKMEDEL Loc 472 width 1 MD=9 F.25f. Jag köper: Handdiskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 280 1. Aldrig 302 2. Någon gång/år 527 3. Någon gång/kvartal 583 4. Någon gång/månad 16 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 6 9. Ej svar
VAR 316 RENGÖRINGSMEDEL Loc 473 width 1 MD=9 F.25g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 286 1. Aldrig 354 2. Någon gång/år 556 3. Någon gång/kvartal 500 4. Någon gång/månad 13 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 6 9. Ej svar
VAR 317 TVÄTTMEDEL Loc 474 width 1 MD=9 F.25h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 263 1. Aldrig 266 2. Någon gång/år 548 3. Någon gång/kvartal 608 4. Någon gång/månad 22 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 7 9. Ej svar
VAR 318 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 475 width 1 MD=9 F.25i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 667 1. Aldrig 572 2. Någon gång/år 303 3. Någon gång/kvartal 160 4. Någon gång/månad 5 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 7 9. Ej svar
VAR 319 KAFFE Loc 476 width 1 MD=9 F.25j. Jag köper: Kaffe <Se F.25 för fullständig frågetext> 158 1. Aldrig 138 2. Någon gång/år 278 3. Någon gång/kvartal 867 4. Någon gång/månad 263 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 6 9. Ej svar
VAR 320 ATTITYDER: NYA LIVSMEDEL Loc 477 width 1 MD=9 F.26. Här nedan finner Du ett antal påståenden. Markera för vart och ett av dem om Du instämmer i påståendet eller inte. Försök att bedöma alla påståenden även om det ibland kan verka irriterande att inte kunna svara mera nyanserat. F.26a. När det kommer nya livsmedel är jag bland de första som prövar dem 24 1. Instämmer starkt 227 2. Instämmer delvis 316 3. Varken eller 557 4. Instämmer nog inte 571 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 321 ATTITYDER: NYHETER Loc 478 width 1 MD=9 F.26b. Jag är snabbare att pröva nyheter än mina vänner och bekanta <Se F.26 för fullständig frågetext> 26 1. Instämmer starkt 144 2. Instämmer delvis 396 3. Varken eller 544 4. Instämmer nog inte 585 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 322 ATTITYDER: HÄLSOSAM MAT Loc 479 width 1 MD=9 F.26c. Jag är mycket noga med att den mat jag äter är hälsosam <Se F.26 för fullständig frågetext> 353 1. Instämmer starkt 720 2. Instämmer delvis 259 3. Varken eller 253 4. Instämmer nog inte 116 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 323 ATTITYDER: BOENDE Loc 480 width 1 MD=9 F.26d. Jag vill bosätta mig på landet <Se F.26 för fullständig frågetext> 559 1. Instämmer starkt 483 2. Instämmer delvis 209 3. Varken eller 251 4. Instämmer nog inte 182 5. Instämmer absolut inte 31 9. Ej svar
VAR 324 ATTITYDER: INTRESSEOMR. Loc 481 width 1 MD=9 F.26e. Mina viktigaste intressen har jag utanför jobbet/studierna <Se F.26 för fullständig frågetext> 318 1. Instämmer starkt 507 2. Instämmer delvis 326 3. Varken eller 343 4. Instämmer nog inte 192 5. Instämmer absolut inte 29 9. Ej svar
VAR 325 ATTITYDER: PENGAR Loc 482 width 1 MD=9 F.26f. Det är viktigt för mig att ha mycket pengar att röra mig med <Se F.26 för fullständig frågetext> 177 1. Instämmer starkt 630 2. Instämmer delvis 380 3. Varken eller 375 4. Instämmer nog inte 135 5. Instämmer absolut inte 18 9. Ej svar
VAR 326 ATTITYDER: OBEROENDE Loc 483 width 1 MD=9 F.26g. Jag är mera oberoende än de flesta andra människor <Se F.26 för fullständig frågetext> 119 1. Instämmer starkt 442 2. Instämmer delvis 625 3. Varken eller 396 4. Instämmer nog inte 109 5. Instämmer absolut inte 24 9. Ej svar
VAR 327 ATTITYDER: FAMILJEGEMENS Loc 484 width 1 MD=9 F.26h. I vår familj gör vi en massa trevliga saker tillsammans <Se F.26 för fullständig frågetext> 320 1. Instämmer starkt 867 2. Instämmer delvis 284 3. Varken eller 154 4. Instämmer nog inte 64 5. Instämmer absolut inte 26 9. Ej svar
VAR 328 ATTITYDER: NATUREN Loc 485 width 1 MD=9 F.26i. Naturen ger mig sinnesro <Se F.26 för fullständig frågetext> 897 1. Instämmer starkt 609 2. Instämmer delvis 142 3. Varken eller 30 4. Instämmer nog inte 21 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 329 ATTITYDER: KARRIÄREN Loc 486 width 1 MD=9 F.26j. Jag är beredd att satsa hårt för att komma framåt här i livet <Se F.26 för fullständig frågetext> 192 1. Instämmer starkt 568 2. Instämmer delvis 444 3. Varken eller 360 4. Instämmer nog inte 115 5. Instämmer absolut inte 36 9. Ej svar
VAR 330 ATTITYDER: KVINN. PLATS Loc 487 width 1 MD=9 F.26k. Kvinnans plats är i hemmet <Se F.26 för fullständig frågetext> 166 1. Instämmer starkt 424 2. Instämmer delvis 176 3. Varken eller 466 4. Instämmer nog inte 470 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 331 ATTITYDER: PRISER Loc 488 width 1 MD=9 F.26l. Jag är mycket prismedveten <Se F.26 för fullständig frågetext> 263 1. Instämmer starkt 750 2. Instämmer delvis 354 3. Varken eller 274 4. Instämmer nog inte 59 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 332 ATTITYDER: STÄDNING Loc 489 width 1 MD=9 F.26m. Det är tacksamt att städa, för det är sånt som folk lägger märke till <Se F.26 för fullständig frågetext> 208 1. Instämmer starkt 540 2. Instämmer delvis 342 3. Varken eller 427 4. Instämmer nog inte 185 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 333 ATTITYDER: BARN Loc 490 width 1 MD=9 F.26n. Barn är det viktigaste i en kvinnas liv <Se F.26 för fullständig frågetext> 313 1. Instämmer starkt 620 2. Instämmer delvis 307 3. Varken eller 331 4. Instämmer nog inte 123 5. Instämmer absolut inte 21 9. Ej svar
VAR 334 ATTITYDER: RENT I HUSET Loc 491 width 1 MD=9 F.26o. Jag trivs bara när det är alldeles rent i huset <Se F.26 för fullständig frågetext> 352 1. Instämmer starkt 657 2. Instämmer delvis 206 3. Varken eller 395 4. Instämmer nog inte 91 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 335 ATTITYDER: ARBETET Loc 492 width 1 MD=9 F.26p. För mig är arbetet en hobby <Se F.26 för fullständig frågetext> 168 1. Instämmer starkt 450 2. Instämmer delvis 344 3. Varken eller 523 4. Instämmer nog inte 212 5. Instämmer absolut inte 18 9. Ej svar
VAR 336 ATTITYDER: FÖRENKLINGAR Loc 493 width 1 MD=9 F.26q. Jag är en sån som tycker om att ta genvägar, att förenkla saker och ting <Se F.26 för fullständig frågetext> 171 1. Instämmer starkt 691 2. Instämmer delvis 366 3. Varken eller 359 4. Instämmer nog inte 109 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 337 ATTITYDER: ANNORL. MAT Loc 494 width 1 MD=9 F.26r. Jag tycker om att bjuda på lite annorlunda maträtter <Se F.26 för fullständig frågetext> 225 1. Instämmer starkt 680 2. Instämmer delvis 387 3. Varken eller 296 4. Instämmer nog inte 111 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 338 ATTITYDER: IMPULSKÖP Loc 495 width 1 MD=9 F.26s. Jag planerar sällan utan handlar mest på impuls <Se F.26 för fullständig frågetext> 91 1. Instämmer starkt 445 2. Instämmer delvis 223 3. Varken eller 681 4. Instämmer nog inte 259 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 339 ATTITYDER: TITTA I AFFÄR Loc 496 width 1 MD=9 F.26t. Jag går ofta i affärer bara för att se om det finns något nytt <Se F.26 för fullständig frågetext> 110 1. Instämmer starkt 364 2. Instämmer delvis 216 3. Varken eller 589 4. Instämmer nog inte 420 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 340 ATTITYDER: KVAL. VAROR Loc 497 width 1 MD=9 F.26u. Jag köper alltid kvalitetsvaror även om det blir dyrare <Se F.26 för fullständig frågetext> 228 1. Instämmer starkt 766 2. Instämmer delvis 294 3. Varken eller 327 4. Instämmer nog inte 90 5. Instämmer absolut inte 10 9. Ej svar
VAR 341 ATTITYDER: KÖPA-SÄLJA Loc 498 width 1 MD=9 F.26v. Jag är intresserad av att köpa och sälja <Se F.26 för fullständig frågetext> 130 1. Instämmer starkt 311 2. Instämmer delvis 393 3. Varken eller 495 4. Instämmer nog inte 370 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 342 ATTITYDER: MATLAGNING Loc 499 width 1 MD=9 F.26x. Folk ger mig ofta beröm för min matlagning <Se F.26 för fullständig frågetext> 174 1. Instämmer starkt 547 2. Instämmer delvis 375 3. Varken eller 282 4. Instämmer nog inte 322 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 343 ATTITYDER: FESTER Loc 500 width 1 MD=9 F.26y. Jag tycker om fester där det är en massa musik och prat <Se F.26 för fullständig frågetext> 200 1. Instämmer starkt 575 2. Instämmer delvis 269 3. Varken eller 421 4. Instämmer nog inte 238 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 344 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 501 width 1 MD=9 F.26z. Fritiden är viktigare än arbetet <Se F.26 för fullständig frågetext> 265 1. Instämmer starkt 531 2. Instämmer delvis 331 3. Varken eller 436 4. Instämmer nog inte 134 5. Instämmer absolut inte 18 9. Ej svar
VAR 345 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 502 width 1 MD=9 F.26å. Det finns för lite att göra på fritiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 73 1. Instämmer starkt 191 2. Instämmer delvis 144 3. Varken eller 661 4. Instämmer nog inte 630 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 346 ATTITYDER: TUGGUMMITUGG. Loc 503 width 1 MD=9 F.26ä. Det ser illa ut när folk tuggar tuggummi <Se F.26 för fullständig frågetext> 633 1. Instämmer starkt 447 2. Instämmer delvis 318 3. Varken eller 198 4. Instämmer nog inte 109 5. Instämmer absolut inte 10 9. Ej svar
VAR 347 ATTITYDER: RELIGIÖSA FR. Loc 504 width 1 MD=9 F.26ö. Religiösa frågor ges för lite utrymme i dagens Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 186 1. Instämmer starkt 294 2. Instämmer delvis 609 3. Varken eller 326 4. Instämmer nog inte 287 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 348 ATTITYDER: ÅSIKTER Loc 505 width 1 MD=9 F.26a1. Jag är nog lite gammaldags i mina åsikter <Se F.26 för fullständig frågetext> 131 1. Instämmer starkt 675 2. Instämmer delvis 293 3. Varken eller 447 4. Instämmer nog inte 159 5. Instämmer absolut inte 10 9. Ej svar
VAR 349 ATTITYDER: AVKOPPLING Loc 506 width 1 MD=9 F.26b1. Jag önskar jag kunde koppla av mera <Se F.26 för fullständig frågetext> 293 1. Instämmer starkt 741 2. Instämmer delvis 259 3. Varken eller 329 4. Instämmer nog inte 81 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 350 ATTITYDER: PENGAR Loc 507 width 1 MD=9 F.26c1. Jag har tillräckligt med pengar för det jag önskar mig <Se F.26 för fullständig frågetext> 120 1. Instämmer starkt 539 2. Instämmer delvis 203 3. Varken eller 561 4. Instämmer nog inte 278 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 351 ATTITYDER: LEVNADSSTAND. Loc 508 width 1 MD=9 F.26d1. Jag är beredd att sänka min levnadsstandard för att hjälpa folk i utvecklingsländerna <Se F.26 för fullständig frågetext> 80 1. Instämmer starkt 474 2. Instämmer delvis 468 3. Varken eller 480 4. Instämmer nog inte 197 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 352 ATTITYDER: BILAR Loc 509 width 1 MD=9 F.26e1. Det spelar ingen roll hur den bil jag har ser ut bara den rullar <Se F.26 för fullständig frågetext> 200 1. Instämmer starkt 434 2. Instämmer delvis 172 3. Varken eller 579 4. Instämmer nog inte 311 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 353 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 510 width 1 MD=9 F.26f1. Att ta en öl eller drink är ett bra sätt att slappna av när arbetsdagen är slut <Se F.26 för fullständig frågetext> 70 1. Instämmer starkt 281 2. Instämmer delvis 185 3. Varken eller 536 4. Instämmer nog inte 631 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 354 ATTITYDER: ANSVAR Loc 511 width 1 MD=9 F.26g1. Jag tycker om att ta stort ansvar <Se F.26 för fullständig frågetext> 190 1. Instämmer starkt 735 2. Instämmer delvis 331 3. Varken eller 335 4. Instämmer nog inte 99 5. Instämmer absolut inte 25 9. Ej svar
VAR 355 ATTITYDER: FÖRENINGAR Loc 512 width 1 MD=9 F.26h1. Jag tycker om att arbeta i föreningar <Se F.26 för fullständig frågetext> 76 1. Instämmer starkt 360 2. Instämmer delvis 366 3. Varken eller 560 4. Instämmer nog inte 333 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 356 ATTITYDER: OTROHET Loc 513 width 1 MD=9 F.26i1. Jag tycker otrohet är helt oförlåtligt <Se F.26 för fullständig frågetext> 420 1. Instämmer starkt 455 2. Instämmer delvis 267 3. Varken eller 413 4. Instämmer nog inte 143 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 357 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 514 width 1 MD=9 F.26j1. Jag anser det är förkastligt att dricka vin eller sprit <Se F.26 för fullständig frågetext> 213 1. Instämmer starkt 288 2. Instämmer delvis 198 3. Varken eller 629 4. Instämmer nog inte 373 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 358 ATTITYDER: VECKOTIDN. Loc 515 width 1 MD=9 F.26k1. Jag tycker om att koppla av med att läsa en veckotidning <Se F.26 för fullständig frågetext> 264 1. Instämmer starkt 676 2. Instämmer delvis 275 3. Varken eller 297 4. Instämmer nog inte 189 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 359 ATTITYDER: FRAMTIDEN Loc 516 width 1 MD=9 F.26l1. Jag tar var dag som den kommer och bekymrar mig inte om framtiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 113 1. Instämmer starkt 395 2. Instämmer delvis 153 3. Varken eller 728 4. Instämmer nog inte 312 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 360 ATTITYDER: FESTER Loc 517 width 1 MD=9 F.26m1. Jag har hellre en stilla hemmakväll än att jag går ut på fest <Se F.26 för fullständig frågetext> 431 1. Instämmer starkt 679 2. Instämmer delvis 243 3. Varken eller 282 4. Instämmer nog inte 70 5. Instämmer absolut inte 10 9. Ej svar
VAR 361 ATTITYDER: BROTTSLINGAR Loc 518 width 1 MD=9 F.26n1. Samhället är alldeles för släpphänt mot brottslingar <Se F.26 för fullständig frågetext> 674 1. Instämmer starkt 566 2. Instämmer delvis 247 3. Varken eller 162 4. Instämmer nog inte 59 5. Instämmer absolut inte 7 9. Ej svar
VAR 362 ATTITYDER: LYX Loc 519 width 1 MD=9 F.26o1. Jag tycker det är skönt att få känna mig lite lyxig ibland <Se F.26 för fullständig frågetext> 372 1. Instämmer starkt 827 2. Instämmer delvis 269 3. Varken eller 173 4. Instämmer nog inte 61 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 363 ATTITYDER: RISKER Loc 520 width 1 MD=9 F.26p1. Jag aktar mig för att ta några risker <Se F.26 för fullständig frågetext> 277 1. Instämmer starkt 678 2. Instämmer delvis 334 3. Varken eller 362 4. Instämmer nog inte 54 5. Instämmer absolut inte 10 9. Ej svar
VAR 364 ATTITYDER: KÄRNKRAFTVERK Loc 521 width 1 MD=9 F.26q1. Kärnkraftverk borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 414 1. Instämmer starkt 305 2. Instämmer delvis 388 3. Varken eller 378 4. Instämmer nog inte 218 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 365 ATTITYDER: PORRTIDNINGAR Loc 522 width 1 MD=9 F.26r1. Porrtidningar borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 491 1. Instämmer starkt 241 2. Instämmer delvis 444 3. Varken eller 386 4. Instämmer nog inte 137 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 366 ATTITYDER: SNYGGA KLÄDER Loc 523 width 1 MD=9 F.26s1. Att vara snyggt klädd är viktigt <Se F.26 för fullständig frågetext> 345 1. Instämmer starkt 871 2. Instämmer delvis 236 3. Varken eller 198 4. Instämmer nog inte 58 5. Instämmer absolut inte 7 9. Ej svar
VAR 367 ATTITYDER: ÖRTMEDICINER Loc 524 width 1 MD=9 F.26t1. Örtmediciner borde användas mera allmänt i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 371 1. Instämmer starkt 580 2. Instämmer delvis 598 3. Varken eller 109 4. Instämmer nog inte 43 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 368 ATTITYDER: PROFFSBOXNING Loc 525 width 1 MD=9 F.26u1. Proffsboxning borde vara tillåten i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 300 1. Instämmer starkt 319 2. Instämmer delvis 468 3. Varken eller 236 4. Instämmer nog inte 379 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 369 MEDLEM I KONSUM Loc 526 width 1 MD=9 F.27. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 998 1. Ja 707 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 370 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 527 width 1 MD=9 F.28. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 247 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 566 1. Köper inget eller endast liten del i Komsum/Servus/Domus/Obs 323 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 210 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 187 4. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 164 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 18 9. Ej svar
VAR 371 KÖPER TIDN. POSTER Loc 528 width 1 MD=9 F.29. Poster är en bildtidning som utkommer 1 gång/månad. Brukar Du köpa den åt Dig själv? 198 0. Aldrig 63 1. Ibland 119 2. Oftast 1335 9. Ej svar
VAR 372 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 529 width 1 MD=8 or GE 9 F.30. Idag påverkar många på sina arbetsplatser vilka produkter som ska köpas in. Har Du under de senaste 2 åren påverkat inköpen av någon av nedanstående typer av produkter på Din arbetsplats? F.30a. Kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Ja mycket 2. Ja en del 3. Nej inte alls 4. Ej aktuellt 1715 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 373 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 530 width 1 MD=8 or GE 9 F.30b. Kontorsutrustning(kopieringsmaskiner, bokföringsmaskiner, kontorsdatorer, bildskärmar) <Se F.30 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Ja mycket 2. Ja en del 3. Nej inte alls 4. Ej aktuellt 1715 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 374 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 531 width 1 MD=8 or GE 9 F.30c. Bank/försäkringstjänster (leasing/factoring, företagsförsäkringar, banktjänster) <Se F.30 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Ja mycket 2. Ja en del 3. Nej inte alls 4. Ej aktuellt 1715 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 375 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 532 width 1 MD=8 or GE 9 F.30d. Maskiner för verkstäder <Se F.30 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Ja mycket 2. Ja en del 3. Nej inte alls 4. Ej aktuellt 1715 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 376 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 533 width 1 MD=8 or GE 9 F.30e. Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner <Se F.30 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Ja mycket 2. Ja en del 3. Nej inte alls 4. Ej aktuellt 1715 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 377 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 534 width 1 MD=8 or GE 9 F.30f. Personbilar för företag/leasing <Se F.30 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Ja mycket 2. Ja en del 3. Nej inte alls 4. Ej aktuellt 1715 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 378 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 535 width 1 MD=8 or GE 9 F.31. Tror Du att dina möjligheter att påverka inköpen av nedanstående typer av produkter kommer att öka eller minska i framtiden? F.31a. Kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Öka mycket 2. Öka en del 3. Varken eller 4. Minska en del 5. Minska mycket 6. Ej aktuellt 1715 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 379 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 536 width 1 MD=8 or GE 9 F.31b. Kontorsutrustning(kopieringsmaskiner, bokföringsmaskiner, kontorsdatorer, bildskärmar) <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Öka mycket 2. Öka en del 3. Varken eller 4. Minska en del 5. Minska mycket 6. Ej aktuellt 1715 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 380 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 537 width 1 MD=8 or GE 9 F.31c. Bank-/försäkringstjänster (leasing/factoring, företagsförsäkringar, banktjänster ) <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Öka mycket 2. Öka en del 3. Varken eller 4. Minska en del 5. Minska mycket 6. Ej aktuellt 1715 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 381 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 538 width 1 MD=8 or GE 9 F.31d. Maskiner för verkstäder <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Öka mycket 2. Öka en del 3. Varken eller 4. Minska en del 5. Minska mycket 6. Ej aktuellt 1715 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 382 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 539 width 1 MD=8 or GE 9 F.31e. Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Öka mycket 2. Öka en del 3. Varken eller 4. Minska en del 5. Minska mycket 6. Ej aktuellt 1715 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 383 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 540 width 1 MD=8 or GE 9 F.31f. Personbilar för företag/leasing <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Öka mycket 2. Öka en del 3. Varken eller 4. Minska en del 5. Minska mycket 6. Ej aktuellt 1715 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar