ORVESTO 79 P-8006

               SSD 0025

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FöR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 79 P-8006 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under tredje tertialet 1978 genomfördes tre omgångar
  "Sverige Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt
  omfattade urvalet för dessa fyra omgångar 10.507 personer
  15-70 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har av SCB
  dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 10.507 personer har 1.401
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 25 avlidna, 19 avflyttade från riket, 30 som vistas
  utomlands, 14 i militärtjänst, 95 på utrikes resa, 91 ej
  svensktalande, 117 okända men skrivna på kommun, 70 under
  sjukhusvård, 286 sjuka i hemmet samt 654 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna hösten/vintern 1978
  uppgår således till 9.106 personer varav 2.824, utgörande
  31%, ej besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (56%), "tidsbrist" (10%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (34%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i meterialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande tredje
  tertialet 1978 7.274 personer istället för 6.282 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-8006, omfattar 1810 personer eller 28,8% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 30 oktober 1978 - 2
  januari 1979.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av
  Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0025 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Status i hushållet 14 Förvärvsarbete/sysselsättning 15 Utbildning 16 Storlek på orten 17 Form av boende 18 Inköp av dagligvaror:själv 19 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 26 Totalt antal personer 27 Din personliga inkomst i kronor per år 28 Hushållets totala inkomst i kronor per år Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbilar 31 Hushållets innehav av husvagn 32 Hushållets innehav av fritidshus 33 Hushållets innehav av roddbåt/eka/el.likn. 34 Hushållets innehav av motorbåt 35 Hushållets innehav av segelbåt 36 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 37 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 38 Hushållets innehav av filmkamera 39 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 40 Hushållets innehav av filmprojektor 41 Hushållets innehav av skrivmaskin 42 Hushållets innehav av svart-vit tv 43 Hushållets innehav av färg-tv 44 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 45 Hushållets innehav av diskmaskin 46 Hushållets innehav av tvättmaskin 47 Hushållets innehav av stereoanläggning 48 Hushållets innehav av motorgräsklippare 49 Hushållets innehav av spisfläkt 50 Hushållets innehav av hund 51 Hushållets innehav av katt Köpavsikter beträffande kapitalvaror 52 Avsikt att köpa kapitalvaror1 53 Avsikt att köpa kapitalvaror1 54 Avsikt att köpa kapitalvaror1 55 Avsikt att köpa kapitalvaror1 56 Avsikt att köpa kapitalvaror1 57 Avsikt att köpa kapitalvaror2 58 Avsikt att köpa kapitalvaror2 59 Avsikt att köpa kapitalvaror2 60 Avsikt att köpa kapitalvaror2 61 Avsikt att köpa kapitalvaror2 62 Avsikt att köpa kapitalvaror3 63 Avsikt att köpa kapitalvaror3 64 Avsikt att köpa kapitalvaror3 65 Avsikt att köpa kapitalvaror3 66 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 67 Intresseinriktning:Miljövårdsfrågor 68 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 69 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsa 70 Intresseinriktning:Bantningstips 71 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 72 Intresseinriktning:Politik 73 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 74 Intresseinriktning:Skattefrågor 75 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 76 Intresseinriktning:Vidareutbildning 77 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 78 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 79 Intresseinriktning:Villa/eget hem 80 Intresseinriktning:Fritidshus 81 Intresseinriktning:Personbilar 82 Intresseinriktning:Heminredning 83 Intresseinriktning:Modenyheter 84 Intresseinriktning:Matvarunyheter 85 Intresseinriktning:Barnavård 86 Intresseinriktning:Skönhetsvård 87 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 88 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 89 Intresseinriktning:Fotoutrustningar 90 Intresseinriktning:Motorcyklar 91 Intresseinriktning:Krukväxter 92 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 93 Intresseinriktning:Hundars skötsel 94 Intresseinriktning:Katters skötsel 95 Intresseinriktning:Motionera 96 Intresseinriktning:Idrotta 97 Intresseinriktning:Laga mat 98 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 99 Intresseinriktning:Baka 100 Intresseinriktning:Ha gäster 101 Intresseinriktning:Köra bil 102 Intresseinriktning:Jobba med bilar 103 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 104 Intresseinriktning:Fotografera 105 Intresseinriktning:Smalfilma 106 Intresseinriktning:Sportfiska 107 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 108 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 109 Intresseinriktning:Gå på teater 110 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 111 Intresseinriktning:Läsa böcker 112 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 113 Intresseinriktning:Köpa på postorder 114 Intresseinriktning:Sy kläder 115 Intresseinriktning:Handarbeta 116 Intresseinriktning:Träffa nya människor 117 Intresseinriktning:Snickra 118 Intresseinriktning:Måla hemma 119 Intresseinriktning:Jaga 120 Intresseinriktning:Friluftsliv 121 Intresseinriktning:Åka slalom 122 Intresseinriktning:Åka motorbåt 123 Intresseinriktning:Segla 124 Intresseinriktning:Campa 125 Intresseinriktning:Semestra utomlands 126 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 127 Intresseinriktning:Pröva nya produkter 128 Intresseinriktning:Vara bortbjuden 129 Intresseinriktning:Gå på diskotek 130 Intresseinriktning:Gå på restaurang 131 Intresseinriktning:Gå på kvällskurser Personliga köpvanor:kläder,fritid m.m. 132 Kostnader för kläder 133 Kostnader för sportutrustning 134 Kostnader för kosmetika/skönhetsmedel 135 Kostnader för nöjen 136 Kostnader för utlandsresor under fritiden 137 Kostnader för böcker 138 Kostnader för tobak 139 Kostnader för vin och sprit Administrativ indelning m.m. 140 Länskommunkod 141 Länskod 142 Datumkod 143 Postnummer(01 form.) Innehav av fritidsbåt 144 Innehav av fritidsbåt 145 Innehav av båt:första krysset 146 Innehav av båt:andra krysset 147 Innehav av båt:tredje krysset Besöksfrekvens i butiker,varuhus m.m. 148 Besöksfrekvenser:ICA 149 Besöksfrekvenser:Konsum 150 Besöksfrekvenser:Vivo 151 Besöksfrekvenser:Favör 152 Besöksfrekvenser:Annan butik 153 Besöksfrekvenser:Domus livsmedel 154 Besöksfrekvenser:NK livsmedel 155 Besöksfrekvenser:Tempo/EPA livsmedel 156 Besöksfrekvenser:Åhlens livsmedel 157 Besöksfrekvenser:Obs livsmedel 158 Besöksfrekvenser:B&W livsmedel 159 Besöksfrekvenser:Domus 160 Besöksfrekvenser:NK 161 Besöksfrekvenser:Tempo/EPA 162 Besöksfrekvenser:Åhlens 163 Besöksfrekvenser:Obs 164 Besöksfrekvenser:B&W 165 Besöksfrekvenser:Hennes/Mauritz 166 Besöksfrekvenser:Kapp-Ahl 167 Besöksfrekvenser:Gulins 168 Besöksfrekvenser:Ikea 169 Besöksfrekvenser:Åhlbergs 170 Besöksfrekvenser:Broddmans 171 Besöksfrekvenser:Järnia 172 Besöksfrekvenser:Färgsam 173 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 174 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 175 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 176 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 177 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 178 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 179 Besöksfrekvenser:Bensinstation 180 Besöksfrekvenser:Postkontor 181 Besöksfrekvenser:Bankkontor 182 Besöksfrekvenser:Hälsokostbutik 183 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 184 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 185 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Tidningsläsning:Storstadspress 186 Läsfrekvenser:Aftonbladet 187 Läsfrekvenser:Arbetet 188 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 189 Läsfrekvenser:Expressen 190 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 191 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 192 Läsfrekvenser:Kvällsposten 193 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 194 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 195 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 196 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 197 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 198 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 199 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 200 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten 201 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 202 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 203 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 204 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 205 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 206 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 207 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 208 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 209 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 210 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 211 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 212 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 213 Läsfrekvenser för Allers 214 Läsfrekvenser för Damernas Värld 215 Läsfrekvenser för Femina 216 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 217 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 218 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 219 Läsfrekvenser för Husmodern 220 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 221 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 222 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 223 Läsfrekvenser för Land 224 Läsfrekvenser för Lektyr 225 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 226 Läsfrekvenser för Min Värld 227 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 228 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 229 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 230 Läsfrekvenser för Se 231 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 232 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 233 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 234 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 235 Läsfrekvenser för Vi Tidningsläsning:14-dagars,månadstidningar 236 Läsfrekvenser för Året Runt 237 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 238 Läsfrekvenser för Motor 239 Läsfrekvenser för Motorföraren 240 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 241 Läsfrekvenser för Vi Bilägare 242 Läsfrekvenser för Allt om Mat 243 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 244 Läsfrekvenser för Antik & Auktion 245 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 246 Läsfrekvenser för Det Bästa 247 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 248 Läsfrekvenser för Båt för Alla 249 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 250 Läsfrekvenser för Radio &Television 251 Läsfrekvenser för Start & Speed 252 Läsfrekvenser för Svensk Idrott 253 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 254 Läsfrekvenser för Tidskrift för Hälsa 255 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 256 Läsfrekvenser för Vår Bostad 257 Läsfrekvenser för Privata Affärer Tidningsläsning:Landsortspress 258 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 259 Läsfrekvenser för - A-Pressen 260 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 261 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 262 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 263 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 264 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 265 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) 266 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 6-dagarsutgivning 267 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 4-dagarsutgivning 268 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 3-dagarsutgivning 269 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 2-dagarsutgivning Tidningsläsning:Lokalpress m.m. 270 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 271 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Sundbyberg 272 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Lidingö 273 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Mälarö 274 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderort 275 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderkuriren 276 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 277 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 278 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 279 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 280 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 281 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SO 282 Läsfrekvenser för - Storstaden 283 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) 284 Köpfrekvenser för - Storstaden 285 Läsfrekvenser för Vi i Villa 286 Läsfrekvenser för Vårt Hus Köpvanor:veckopress m.m. 287 Köpfrekvenser för Allas Veckotidning 288 Köpfrekvenser för Allers 289 Köpfrekvenser för Damernas Värld 290 Köpfrekvenser för Femina 291 Köpfrekvenser för FIB-Aktuellt 292 Köpfrekvenser för Hemmets Journal 293 Köpfrekvenser för Hemmets Veckotidning 294 Köpfrekvenser för Husmodern 295 Köpfrekvenser för Hänt i Veckan 296 Köpfrekvenser för ICA-kuriren 297 Köpfrekvenser för Land 298 Köpfrekvenser för Lektyr 299 Köpfrekvenser för Min Värld 300 Köpfrekvenser för Mitt Livs Novell 301 Köpfrekvenser för Röster i Radio/TV 302 Köpfrekvenser för Saxons Veckotidning 303 Köpfrekvenser för Se 304 Köpfrekvenser för Svensk Damtidning 305 Köpfrekvenser för Veckojournalen 306 Köpfrekvenser för Vecko-Revyn 307 Köpfrekvenser för Vi 308 Köpfrekvenser för Året Runt Tidningen Vårt Hus 309 Läsfrekvenser för Vårt Hus Inköp av dagligvaror 310 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 311 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 312 Köpfrekvenser för Tandkräm 313 Köpfrekvenser för Tvål 314 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 315 Köpfrekvenser för Handdiskmedel 316 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 317 Köpfrekvenser för Tvättmedel 318 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 319 Köpfrekvenser för Kaffe Livsstilspåståenden 320 Attityder till: Nya Livsmedel 321 Attityder till: Nyheter 322 Attityder till: Hälsosam Mat 323 Attityder till: Boende 324 Attityder till: Intresseområden 325 Attityder till: Pengar 326 Attityder till: Oberoende 327 Attityder till: Familjegemenskap 328 Attityder till: Naturen 329 Attityder till: Karriären 330 Attityder till: Kvinnans plats 331 Attityder till: Priser 332 Attityder till: Städning 333 Attityder till: Barn 334 Attityder till: Rent i huset 335 Attityder till: Arbetet 336 Attityder till: Förenklingar 337 Attityder till: Annorlunda mat 338 Attityder till: Impulsköp 339 Attityder till: Titta i affärer 340 Attityder till: Kvalitetsvaror 341 Attityder till: Köpa-Sälja 342 Attityder till: Matlagning 343 Attityder till: Fester 344 Attityder till: Fritiden 345 Attityder till: Fritiden 346 Attityder till: Tuggummituggande 347 Attityder till: Religiösa frågor 348 Attityder till: Åsikter 349 Attityder till: Avkoppling 350 Attityder till: Pengar 351 Attityder till: Levnadsstandard 352 Attityder till: Bilar 353 Attityder till: Alkohol 354 Attityder till: Ansvar 355 Attityder till: Föreningar 356 Attityder till: Otrohet 357 Attityder till: Alkohol 358 Attityder till: Veckotidningar 359 Attityder till: Framtiden 360 Attityder till: Fester 361 Attityder till: Brottslingar 362 Attityder till: Lyx 363 Attityder till: Risker 364 Attityder till: Kärnkraftverk 365 Attityder till: Porrtidningar 366 Attityder till: Snygga kläder 367 Attityder till: Örtmediciner 368 Attityder till: proffsboxning Medlemsskap 369 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i olika affärer 370 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs Poster 371 Köpfrekvenser för tidn. Poster Beslutskapacitet-inköp på arbetsplatsen 372 Har påverkat inköp av - kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) 373 Har påverkat inköp av - kontorsutrustning(kopieringsmask. bokf.mask. datorer) 374 Har påverkat inköp av - Bank/försäkringstjänster 375 Har påverkat inköp av - Maskiner för verkstäder 376 Har påverkat inköp av - Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner 377 Har påverkat inköp av - Personbilar för företag/leasing 378 Tror sig kunna påverka inköp av - kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) 379 Tror sig kunna påverka inköp av - kontorsutrustning(kopieringsmask. bokf.mask.) 380 Tror sig kunna påverka inköp av - Bank-/försäkringstjänster 381 Tror sig kunna påverka inköp av - Maskiner för verkstäder 382 Tror sig kunna påverka inköp av - Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner 383 Tror sig kunna påverka inköp av - Personbilar för företag/leasing

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0025              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0025


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. JANUARI 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1679 131
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=71 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 306 9 10 40 17 15 24 19 35 44 27 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 7 18 19 5 30 13 9 13 27 11 18 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 16 16 16 8 44 91 16 13 24 20 159 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 25 20 41 18 13 14 7 10 36 10 10 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 30 11 9 33 10 9 5 37 10 13 10 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 40 14 21 30 11 4 20 31 25 22 12 Kod: 67 68 69 70 71 Frek: 12 20 11 15 2
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 1 MD=0 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1807 Min=1 Max=9 Mean=4.0 St.Dev=2.2
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=71 or GE 78 Födelseår Kod: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 16 15 21 28 24 14 25 24 33 28 27 36 42 40 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 35 39 30 36 33 36 27 29 28 27 34 21 27 34 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 26 27 35 27 26 35 44 50 46 52 37 39 41 37 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 71 Frek: 42 38 38 35 34 35 35 35 39 22 30 45 47 2 Kod: 78 91 Frek: 1 1
VAR 10 KÖN Loc 20 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 914 0. Man 896 1. Kvinna 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 21 width 2 MD=99 F.1b. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 145 00. 19 år och yngre 181 01. 20-24 år 186 02. 25-29 år 226 03. 30-34 år 182 04. 35-39 år 146 05. 40-44 år 139 06. 45-49 år 163 07. 50-54 år 188 08. 55-59 år 137 09. 60-64 år 117 10. 65 år och äldre 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 23 width 1 MD=9 F.1c. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 394 0. Ogift 1269 1. Gift eller sammanboende 138 2. Änka/änkling/frånskild 9 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSSTATUS Loc 24 width 1 MD=9 F.1d. Är Du själv: <Se F.1 för fullständig frågetext> 619 0. Husfar 677 1. Husmor 190 2. Son/dotter 49 3. Annan hushållsmedlem 243 4. Ensamboende 32 9. Ej svar
VAR 14 YRKE Loc 25 width 1 MD=9 F.1e. Förvärvsarbete/sysselsättning <Se F.1 för fullständig frågetext> 930 0. Förvärvsarbete,heltid 315 1. Förvärvsarbete,deltid 169 2. Hemmafru 155 3. Studerande 156 4. Pensionär 78 5. Annan sysselsättning 7 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 26 width 1 MD=9 F.1f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 762 0. Folkskola 266 1. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 182 2. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 344 3. Gymnasium eller motsvarande 228 4. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 28 9. Ej svar
VAR 16 ORTSTORLEK Loc 27 width 1 MD=9 F.1g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 100 0. Under 200 invånare 186 1. 200-1.999 187 2. 2.000-4.999 166 3. 5.000-9.999 230 4. 10.000-24.999 239 5. 25.000-49.999 225 6. 50.000-99.999 402 7. 100.000 och däröver 75 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 28 width 1 MD=9 F.1h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 213 0. Insatslägenhet 549 1. Hyrd lägenhet 796 2. Egen villa/radhus 56 3. Hyrd villa/radhus 131 4. Jordbruksfastighet 27 5. Inneboende 29 6. Annan bostadsform 9 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 29 width 1 MD=9 F.1i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 270 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 362 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 231 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 188 3. Gör mer än hälften av alla inköp 752 4. Gör alla eller nästan alla inköp 7 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 30 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1677 129 3 1
VAR 20 2-6 ÅR Loc 32 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 99 Frek: 1504 246 53 4 1 1 1
VAR 21 7-10 ÅR Loc 34 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1532 234 40 1 2 1
VAR 22 11-14 ÅR Loc 36 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1454 290 63 2 1
VAR 23 15-19 ÅR Loc 38 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1379 336 85 8 2
VAR 24 20-67 ÅR Loc 40 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 99 Frek: 57 347 1192 174 29 8 1 1 1
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 42 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1672 97 39 2
VAR 26 TOTALANTAL Loc 44 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 245 531 377 420 178 40 14 2 2 1
VAR 27 PERSONLIG INKOMST Loc 46 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 236 0. Under 10.000 316 1. 10.000-30.000 373 2. 30.000-50.000 508 3. 50.000-70.000 194 4. 70.000-90.000 61 5. 90.000-110.000 36 6. Över 110.000 86 9. Ej svar
VAR 28 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 47 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 13 0. Under 10.000 77 1. 10.000-30.000 182 2. 30.000-50.000 378 3. 50.000-70.000 305 4. 70.000-90.000 284 5. 90.000-110.000 386 6. Över 110.000 185 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 48 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1324 0. Ja 476 1. Nej 10 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL Loc 49 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5a. I hushållet finns:...st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 99 Frek: 285 1151 298 42 8 1 1 24
VAR 31 FINNS:HUSVAGN Loc 51 width 1 MD=9 F.5b. I hushållet finns:husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 1684 0. Finns ej 105 1. Finns 21 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:FRITIDSHUS Loc 52 width 1 MD=9 F.5c. I hushållet finns:fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 1365 0. Finns ej 424 1. Finns 21 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:RODDBÅT/EKA/LIKN. Loc 53 width 1 MD=9 F.5d. I hushållet finns:roddbåt/eka/el.likn. <Se F.5 för fullständig frågetext> 1424 0. Finns ej 365 1. Finns 21 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:MOTORBÅT Loc 54 width 1 MD=9 F.5e. I hushållet finns:motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1568 0. Finns ej 221 1. Finns 21 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:SEGELBÅT Loc 55 width 1 MD=9 F.5f. I hushållet finns:segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1720 0. Finns ej 69 1. Finns 21 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 56 width 1 MD=9 F.5g. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 727 0. Finns ej 1061 1. Finns 22 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 57 width 1 MD=9 F.5h. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1168 0. Finns ej 621 1. Finns 21 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:FILMKAMERA Loc 58 width 1 MD=9 F.5i. I hushållet finns:filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1342 0. Finns ej 447 1. Finns 21 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 59 width 1 MD=9 F.5j. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1344 0. Finns ej 445 1. Finns 21 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 60 width 1 MD=9 F.5k. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1395 0. Finns ej 394 1. Finns 21 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 61 width 1 MD=9 F.5l. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1015 0. Finns ej 774 1. Finns 21 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:SVART-VIT TV Loc 62 width 1 MD=9 F.5m. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 1065 0. Finns ej 724 1. Finns 21 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:FÄRG-TV Loc 63 width 1 MD=9 F.5n. I hushållet finns:färg-tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 387 0. Finns ej 1402 1. Finns 21 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 64 width 1 MD=9 F.5o. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 231 0. Finns ej 1558 1. Finns 21 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:DISKMASKIN Loc 65 width 1 MD=9 F.5p. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1242 0. Finns ej 547 1. Finns 21 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 66 width 1 MD=9 F.5q. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 514 0. Finns ej 1275 1. Finns 21 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=9 F.5r. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 522 0. Finns ej 1267 1. Finns 21 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 68 width 1 MD=9 F.5s. I hushållet finns:motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1088 0. Finns ej 701 1. Finns 21 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:SPISFLÄKT Loc 69 width 1 MD=9 F.5t. I hushållet finns:spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 670 0. Finns ej 1119 1. Finns 21 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:HUND Loc 70 width 1 MD=9 F.5u. I hushållet finns:hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 1400 0. Finns ej 389 1. Finns 21 9. Ej svar
VAR 51 FINNS:KATT Loc 71 width 1 MD=9 F.5v. I hushållet finns:katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1494 0. Finns ej 293 1. Finns 23 9. Ej svar
VAR 52 AVSER ATT KÖPA1 Loc 72 width 2 MD=11 F.6. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a. Första understrykningen 209 00. Fabriksny bil 456 01. Begagnad bil 34 02. Moped 14 03. Nytt fritidshus 9 04. Begagnat fritidshus 35 05. Ny villa 23 06. Begagnad villa 83 07. Köksfläkt 49 08. Elektrisk spis 35 09. Diskmaskin 450 10. Ej svar på fråga 6 413 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 53 AVSER ATT KÖPA1 Loc 74 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6b. Andra understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 22 01. Begagnad bil 31 02. Moped 9 03. Nytt fritidshus 24 04. Begagnat fritidshus 15 05. Ny villa 46 06. Begagnad villa 51 07. Köksfläkt 62 08. Elektrisk spis 66 09. Diskmaskin 450 10. Ej svar på fråga 6 621 00. Frågan ej tillämplig 413 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 54 AVSER ATT KÖPA1 Loc 76 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6c. Tredje understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 3 02. Moped 1 03. Nytt fritidshus 3 04. Begagnat fritidshus 3 05. Ny villa 7 06. Begagnad villa 13 07. Köksfläkt 29 08. Elektrisk spis 32 09. Diskmaskin 450 10. Ej svar på fråga 6 856 00. Frågan ej tillämplig 413 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 55 AVSER ATT KÖPA1 Loc 78 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6d. Fjärde understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 9 08. Elektrisk spis 13 09. Diskmaskin 450 10. Ej svar på fråga 6 923 00. Frågan ej tillämplig 413 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 56 AVSER ATT KÖPA1 Loc 80 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6e. Femte understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 07. Köksfläkt 1 08. Elektrisk spis 7 09. Diskmaskin 450 10. Ej svar på fråga 6 939 00. Frågan ej tillämplig 413 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 57 AVSER ATT KÖPA2 Loc 82 width 2 MD=11 F.7. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.7a. Första understrykningen 199 00. Tvättmaskin 56 01. Frysbox 81 02. Frysskåp 114 03. Fiskeutrustning 149 04. Elektrisk rakapparat 35 05. Skrivmaskin 53 06. Stillbildskamera 26 07. Filmkamera 24 08. Projektor 45 09. Elektrisk symaskin 613 10. Ej svar på fråga 6 415 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 58 AVSER ATT KÖPA2 Loc 84 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7b. Andra understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 29 01. Frysbox 24 02. Frysskåp 31 03. Fiskeutrustning 59 04. Elektrisk rakapparat 21 05. Skrivmaskin 43 06. Stillbildskamera 15 07. Filmkamera 25 08. Projektor 29 09. Elektrisk symaskin 613 10. Ej svar på fråga 7 506 00. Frågan ej tillämplig 415 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 59 AVSER ATT KÖPA2 Loc 86 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7c. Tredje understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 12 02. Frysskåp 4 03. Fiskeutrustning 15 04. Elektrisk rakapparat 7 05. Skrivmaskin 16 06. Stillbildskamera 12 07. Filmkamera 10 08. Projektor 13 09. Elektrisk symaskin 613 10. Ej svar på fråga 7 693 00. Frågan ej tillämplig 415 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 60 AVSER ATT KÖPA2 Loc 88 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7d. Fjärde understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 2 03. Fiskeutrustning 5 04. Elektrisk rakapparat 2 05. Skrivmaskin 2 06. Stillbildskamera 5 07. Filmkamera 9 08. Projektor 6 09. Elektrisk symaskin 613 10. Ej svar på fråga 7 751 00. Frågan ej tillämplig 415 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 61 AVSER ATT KÖPA2 Loc 90 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7e. Femte understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 1 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Skrivmaskin 06. Stillbildskamera 1 07. Filmkamera 3 08. Projektor 3 09. Elektrisk symaskin 613 10. Ej svar på fråga 7 773 00. Frågan ej tillämplig 415 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 62 AVSER ATT KÖPA3 Loc 92 width 2 MD=11 F.8. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.8a. Första understrykningen 171 00. Transistorradio 23 01. Husvagn 161 02. Stereoanläggning 15 03. Svart/vit tv 154 04. Färg-tv 82 05. Elektrisk kaffebryggare 69 06. Motorgräsklippare 83 07. Dammsugare 23 08. Motorbåt 9 09. Segelbåt 605 10. Ej svar på fråga 6 415 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 63 AVSER ATT KÖPA3 Loc 94 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8b. Andra understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 1 01. Husvagn 30 02. Stereoanläggning 7 03. Svart/vit tv 51 04. Färg-tv 52 05. Elektrisk kaffebryggare 28 06. Motorgräsklippare 67 07. Dammsugare 17 08. Motorbåt 8 09. Segelbåt 605 10. Ej svar på fråga 8 529 00. Frågan ej tillämplig 415 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 64 AVSER ATT KÖPA3 Loc 96 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8c. Tredje understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 2 02. Stereoanläggning 1 03. Svart/vit tv 11 04. Färg-tv 13 05. Elektrisk kaffebryggare 6 06. Motorgräsklippare 34 07. Dammsugare 11 08. Motorbåt 6 09. Segelbåt 602 10. Ej svar på fråga 8 709 00. Frågan ej tillämplig 415 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 65 AVSER ATT KÖPA3 Loc 98 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8d. Fjärde understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 2 04. Färg-tv 4 05. Elektrisk kaffebryggare 2 06. Motorgräsklippare 6 07. Dammsugare 4 08. Motorbåt 1 09. Segelbåt 602 10. Ej svar på fråga 8 774 00. Frågan ej tillämplig 415 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 66 AVSER ATT KÖPA3 Loc 100 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8e. Femte understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 04. Färg-tv 2 05. Elektrisk kaffebryggare 06. Motorgräsklippare 3 07. Dammsugare 08. Motorbåt 09. Segelbåt 602 10. Ej svar på fråga 8 788 00. Frågan ej tillämplig 415 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 67 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 102 width 1 MD=9 F.9. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.9.1. Miljövårdsfrågor 25 1. Mycket ointresserad 51 2. Ganska ointresserad 80 3. Något ointresserad 66 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 613 5. Något intresserad 600 6. Ganska intresserad 346 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 68 HÄLSONYTTIG MAT Loc 103 width 1 MD=9 F.9.2. Hälsonyttig mat <Se F.9 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket ointresserad 91 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 102 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 476 5. Något intresserad 566 6. Ganska intresserad 379 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 69 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 104 width 1 MD=9 F.9.3. Sjukdomar och hälsa <Se F.9 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket ointresserad 60 2. Ganska ointresserad 69 3. Något ointresserad 115 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 533 5. Något intresserad 544 6. Ganska intresserad 420 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 70 BANTNINGSTIPS Loc 105 width 1 MD=9 F.9.4. Bantningstips <Se F.9 för fullständig frågetext> 566 1. Mycket ointresserad 219 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 147 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 389 5. Något intresserad 155 6. Ganska intresserad 121 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 71 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 106 width 1 MD=9 F.9.5. Hushålla ekonomiskt <Se F.9 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket ointresserad 42 2. Ganska ointresserad 63 3. Något ointresserad 66 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 365 5. Något intresserad 617 6. Ganska intresserad 591 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 72 POLITIK Loc 107 width 1 MD=9 F.9.6. Politik <Se F.9 för fullständig frågetext> 126 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 94 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 636 5. Något intresserad 454 6. Ganska intresserad 227 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 73 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 108 width 1 MD=9 F.9.7. Sociala rättigheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket ointresserad 82 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 148 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 593 5. Något intresserad 516 6. Ganska intresserad 289 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 74 SKATTEFRÅGOR Loc 109 width 1 MD=9 F.9.8. Skattefrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket ointresserad 90 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 149 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 535 5. Något intresserad 504 6. Ganska intresserad 341 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 75 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 110 width 1 MD=9 F.9.9. Samlevnadsfrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket ointresserad 94 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 235 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 544 5. Något intresserad 458 6. Ganska intresserad 241 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 76 VIDAREUTBILDNING Loc 111 width 1 MD=9 F.9.10. Vidareutbildning <Se F.9 för fullständig frågetext> 103 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 215 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 543 5. Något intresserad 399 6. Ganska intresserad 236 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 77 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 112 width 1 MD=9 F.9.11. Religions-och trosfrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 426 1. Mycket ointresserad 262 2. Ganska ointresserad 167 3. Något ointresserad 228 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 380 5. Något intresserad 185 6. Ganska intresserad 129 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 78 ARBETSMARKNADEN Loc 113 width 1 MD=9 F.9.12. Arbetsmarknaden <Se F.9 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket ointresserad 67 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 138 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 584 5. Något intresserad 546 6. Ganska intresserad 291 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 79 VILLA/EGET HEM Loc 114 width 1 MD=9 F.9.13. Villa/eget hem <Se F.9 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 58 3. Något ointresserad 133 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 266 5. Något intresserad 422 6. Ganska intresserad 772 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 80 FRITIDSHUS Loc 115 width 1 MD=9 F.9.14. Fritidshus <Se F.9 för fullständig frågetext> 250 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 237 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 374 5. Något intresserad 282 6. Ganska intresserad 355 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 81 PERSONBILAR Loc 116 width 1 MD=9 F.9.15. Personbilar <Se F.9 för fullständig frågetext> 158 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 98 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 481 5. Något intresserad 439 6. Ganska intresserad 345 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 82 HEMINREDNING Loc 117 width 1 MD=9 F.9.16. Heminredning <Se F.9 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 79 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 471 5. Något intresserad 553 6. Ganska intresserad 458 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 83 MODENYHETER Loc 118 width 1 MD=9 F.9.17. Modenyheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 243 1. Mycket ointresserad 190 2. Ganska ointresserad 199 3. Något ointresserad 136 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 522 5. Något intresserad 324 6. Ganska intresserad 170 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 84 MATVARUNYHETER Loc 119 width 1 MD=9 F.9.18. Matvarunyheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 150 1. Mycket ointresserad 165 2. Ganska ointresserad 195 3. Något ointresserad 174 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 538 5. Något intresserad 369 6. Ganska intresserad 188 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 85 BARNAVÅRD Loc 120 width 1 MD=9 F.9.19. Barnavård <Se F.9 för fullständig frågetext> 158 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 209 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 425 5. Något intresserad 387 6. Ganska intresserad 331 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 86 SKÖNHETSVÅRD Loc 121 width 1 MD=9 F.9.20. Skönhetsvård <Se F.9 för fullständig frågetext> 415 1. Mycket ointresserad 225 2. Ganska ointresserad 177 3. Något ointresserad 191 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 477 5. Något intresserad 208 6. Ganska intresserad 86 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 87 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 122 width 1 MD=9 F.9.21. Stereoanläggningar <Se F.9 för fullständig frågetext> 275 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 152 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 579 5. Något intresserad 316 6. Ganska intresserad 171 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 88 HUSHÅLLSMASKINER Loc 123 width 1 MD=9 F.9.22. Hushållsmaskiner <Se F.9 för fullständig frågetext> 128 1. Mycket ointresserad 117 2. Ganska ointresserad 168 3. Något ointresserad 155 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 653 5. Något intresserad 385 6. Ganska intresserad 172 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 89 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 124 width 1 MD=9 F.9.23. Fotoutrustningar <Se F.9 för fullständig frågetext> 297 1. Mycket ointresserad 178 2. Ganska ointresserad 215 3. Något ointresserad 184 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 547 5. Något intresserad 226 6. Ganska intresserad 124 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 90 MOTORCYKLAR Loc 125 width 1 MD=9 F.9.24. Motorcyklar <Se F.9 för fullständig frågetext> 847 1. Mycket ointresserad 164 2. Ganska ointresserad 163 3. Något ointresserad 238 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 187 5. Något intresserad 85 6. Ganska intresserad 83 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 91 KRUKVÄXTER Loc 126 width 1 MD=9 F.9.25. Krukväxter <Se F.9 för fullständig frågetext> 180 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 116 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 382 5. Något intresserad 403 6. Ganska intresserad 461 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 92 MEDEL MOT MJÄLL Loc 127 width 1 MD=9 F.9.26. Medel mot mjäll <Se F.9 för fullständig frågetext> 601 1. Mycket ointresserad 166 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 307 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 321 5. Något intresserad 110 6. Ganska intresserad 104 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 93 HUNDARS SKÖTSEL Loc 128 width 1 MD=9 F.9.27. Hundars skötsel <Se F.9 för fullständig frågetext> 605 1. Mycket ointresserad 148 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 216 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 235 5. Något intresserad 227 6. Ganska intresserad 217 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 94 KATTERS SKÖTSEL Loc 129 width 1 MD=9 F.9.28. Katters skötsel <Se F.9 för fullständig frågetext> 746 1. Mycket ointresserad 150 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 250 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 231 5. Något intresserad 130 6. Ganska intresserad 133 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 95 MOTIONERA Loc 130 width 1 MD=9 F.9.29. Motionera <Se F.9 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 82 3. Något ointresserad 65 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 518 5. Något intresserad 545 6. Ganska intresserad 446 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 96 IDROTTA Loc 131 width 1 MD=9 F.9.30. Idrotta <Se F.9 för fullständig frågetext> 251 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 187 3. Något ointresserad 179 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 464 5. Något intresserad 303 6. Ganska intresserad 268 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 97 LAGA MAT Loc 132 width 1 MD=9 F.9.31. Laga mat <Se F.9 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 62 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 495 5. Något intresserad 555 6. Ganska intresserad 437 7. Mycket intresserad 18 9. Ej svar
VAR 98 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 133 width 1 MD=9 F.9.32. Pröva nya maträtter <Se F.9 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 91 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 442 5. Något intresserad 514 6. Ganska intresserad 448 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 99 BAKA Loc 134 width 1 MD=9 F.9.33. Baka <Se F.9 för fullständig frågetext> 243 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 161 3. Något ointresserad 137 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 344 5. Något intresserad 377 6. Ganska intresserad 397 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 100 HA GÄSTER Loc 135 width 1 MD=9 F.9.34. Ha gäster <Se F.9 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket ointresserad 40 2. Ganska ointresserad 73 3. Något ointresserad 92 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 527 5. Något intresserad 680 6. Ganska intresserad 317 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 101 KÖRA BIL Loc 136 width 1 MD=9 F.9.35. Köra bil <Se F.9 för fullständig frågetext> 203 1. Mycket ointresserad 42 2. Ganska ointresserad 67 3. Något ointresserad 165 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 329 5. Något intresserad 477 6. Ganska intresserad 494 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 102 JOBBA MED BILAR Loc 137 width 1 MD=9 F.9.36. Jobba med bilar <Se F.9 för fullständig frågetext> 601 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 192 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 362 5. Något intresserad 166 6. Ganska intresserad 163 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 103 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 138 width 1 MD=9 F.9.37. Arbeta i trädgården <Se F.9 för fullständig frågetext> 168 1. Mycket ointresserad 94 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 146 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 443 5. Något intresserad 472 6. Ganska intresserad 359 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 104 FOTOGRAFERA Loc 139 width 1 MD=9 F.9.38. Fotografera <Se F.9 för fullständig frågetext> 228 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 167 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 601 5. Något intresserad 322 6. Ganska intresserad 180 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 105 SMALFILMA Loc 140 width 1 MD=9 F.9.39. Smalfilma <Se F.9 för fullständig frågetext> 569 1. Mycket ointresserad 184 2. Ganska ointresserad 186 3. Något ointresserad 411 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 241 5. Något intresserad 118 6. Ganska intresserad 61 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 106 SPORTFISKA Loc 141 width 1 MD=9 F.9.40. Sportfiska <Se F.9 för fullständig frågetext> 598 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 204 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 318 5. Något intresserad 196 6. Ganska intresserad 228 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 107 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 142 width 1 MD=9 F.9.41. Lyssna på popmusik <Se F.9 för fullständig frågetext> 445 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 70 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 450 5. Något intresserad 295 6. Ganska intresserad 234 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 108 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 143 width 1 MD=9 F.9.42. Lyssna på klassisk musik <Se F.9 för fullständig frågetext> 331 1. Mycket ointresserad 170 2. Ganska ointresserad 168 3. Något ointresserad 103 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 543 5. Något intresserad 307 6. Ganska intresserad 155 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 109 GÅ PÅ TEATER Loc 144 width 1 MD=9 F.9.43. Gå på teater <Se F.9 för fullständig frågetext> 245 1. Mycket ointresserad 145 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 157 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 523 5. Något intresserad 377 6. Ganska intresserad 180 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 110 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 145 width 1 MD=9 F.9.44. Gå på konstutställning <Se F.9 för fullständig frågetext> 399 1. Mycket ointresserad 175 2. Ganska ointresserad 220 3. Något ointresserad 192 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 445 5. Något intresserad 221 6. Ganska intresserad 113 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 111 LÄSA BÖCKER Loc 146 width 1 MD=9 F.9.45. Läsa böcker <Se F.9 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 50 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 463 5. Något intresserad 472 6. Ganska intresserad 542 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 112 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 147 width 1 MD=9 F.9.46. Läsa populärtidningar <Se F.9 för fullständig frågetext> 261 1. Mycket ointresserad 145 2. Ganska ointresserad 190 3. Något ointresserad 211 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 571 5. Något intresserad 283 6. Ganska intresserad 102 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 113 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 148 width 1 MD=9 F.9.47. Köpa på postorder <Se F.9 för fullständig frågetext> 580 1. Mycket ointresserad 247 2. Ganska ointresserad 187 3. Något ointresserad 186 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 429 5. Något intresserad 102 6. Ganska intresserad 40 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 114 SY KLÄDER Loc 149 width 1 MD=9 F.9.48. Sy kläder <Se F.9 för fullständig frågetext> 789 1. Mycket ointresserad 145 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 144 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 266 5. Något intresserad 175 6. Ganska intresserad 148 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 115 HANDARBETA Loc 150 width 1 MD=9 F.9.49. Handarbeta <Se F.9 för fullständig frågetext> 639 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 102 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 214 5. Något intresserad 242 6. Ganska intresserad 388 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 116 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 151 width 1 MD=9 F.9.50. Träffa nya människor <Se F.9 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket ointresserad 35 2. Ganska ointresserad 68 3. Något ointresserad 81 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 523 5. Något intresserad 634 6. Ganska intresserad 410 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 117 SNICKRA Loc 152 width 1 MD=9 F.9.51. Snickra <Se F.9 för fullständig frågetext> 372 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 191 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 433 5. Något intresserad 314 6. Ganska intresserad 208 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 118 MÅLA HEMMA Loc 153 width 1 MD=9 F.9.52. Måla hemma <Se F.9 för fullständig frågetext> 207 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 153 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 551 5. Något intresserad 421 6. Ganska intresserad 226 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 119 JAGA Loc 154 width 1 MD=9 F.9.53. Jaga <Se F.9 för fullständig frågetext> 1048 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 75 3. Något ointresserad 229 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 119 5. Något intresserad 78 6. Ganska intresserad 114 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 120 FRILUFTSLIV Loc 155 width 1 MD=9 F.9.54. Friluftsliv <Se F.9 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket ointresserad 47 2. Ganska ointresserad 61 3. Något ointresserad 53 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 466 5. Något intresserad 555 6. Ganska intresserad 511 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 121 ÅKA SLALOM Loc 156 width 1 MD=9 F.9.55. Åka slalom <Se F.9 för fullständig frågetext> 790 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 293 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 176 5. Något intresserad 117 6. Ganska intresserad 162 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 122 ÅKA MOTORBÅT Loc 157 width 1 MD=9 F.9.56. Åka motorbåt <Se F.9 för fullständig frågetext> 428 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 211 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 379 5. Något intresserad 290 6. Ganska intresserad 218 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 123 SEGLA Loc 158 width 1 MD=9 F.9.57. Segla <Se F.9 för fullständig frågetext> 570 1. Mycket ointresserad 136 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 367 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 247 5. Något intresserad 154 6. Ganska intresserad 159 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 124 CAMPA Loc 159 width 1 MD=9 F.9.58. Campa <Se F.9 för fullständig frågetext> 351 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 144 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 493 5. Något intresserad 322 6. Ganska intresserad 230 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 125 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 160 width 1 MD=9 F.9.59. Semestra utomlands <Se F.9 för fullständig frågetext> 166 1. Mycket ointresserad 81 2. Ganska ointresserad 79 3. Något ointresserad 159 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 347 5. Något intresserad 357 6. Ganska intresserad 584 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 126 SEMESTRA I SVERIGE Loc 161 width 1 MD=9 F.9.60. Semestra i Sverige <Se F.9 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket ointresserad 11 2. Ganska ointresserad 25 3. Något ointresserad 35 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 322 5. Något intresserad 654 6. Ganska intresserad 708 7. Mycket intresserad 18 9. Ej svar
VAR 127 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 162 width 1 MD=9 F.9.61. Pröva nya produkter <Se F.9 för fullständig frågetext> 106 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 250 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 651 5. Något intresserad 356 6. Ganska intresserad 205 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 128 VARA BORTBJUDEN Loc 163 width 1 MD=9 F.9.62. Vara bortbjuden <Se F.9 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket ointresserad 41 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 63 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 540 5. Något intresserad 624 6. Ganska intresserad 371 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 129 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 164 width 1 MD=9 F.9.63. Gå på diskotek <Se F.9 för fullständig frågetext> 923 1. Mycket ointresserad 145 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 210 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 169 5. Något intresserad 108 6. Ganska intresserad 81 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 130 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 165 width 1 MD=9 F.9.64. Gå på restaurang <Se F.9 för fullständig frågetext> 179 1. Mycket ointresserad 94 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 113 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 595 5. Något intresserad 457 6. Ganska intresserad 217 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 131 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 166 width 1 MD=9 F.9.65. Gå på kvällskurser <Se F.9 för fullständig frågetext> 253 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 201 3. Något ointresserad 241 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 530 5. Något intresserad 296 6. Ganska intresserad 117 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 132 KLÄDER Loc 167 width 1 MD=9 F.10. Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? F.10a. Kläder till Dig själv 4 0. 0 kronor 16 1. Under 100 kronor 132 2. 101-300 kronor 270 3. 301-500 kronor 373 4. 501-800 kronor 350 5. 801-1000 kronor 311 6. 1001-1500 kronor 160 7. 1501-2000 kronor 167 8. Över 2000 kronor 27 9. Ej svar
VAR 133 SPORTUTRUSTNING Loc 168 width 1 MD=9 F.10b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.10 för fullständig frågetext> 511 0. 0 kronor 482 1. Under 100 kronor 411 2. 101-300 kronor 188 3. 301-500 kronor 86 4. 501-800 kronor 34 5. 801-1000 kronor 15 6. 1001-1500 kronor 11 7. 1501-2000 kronor 25 8. Över 2000 kronor 47 9. Ej svar
VAR 134 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 169 width 1 MD=9 F.10c. Kosmetika/skönhetsmedel <Se F.10 för fullständig frågetext> 495 0. 0 kronor 700 1. Under 100 kronor 468 2. 101-300 kronor 64 3. 301-500 kronor 25 4. 501-800 kronor 12 5. 801-1000 kronor 2 6. 1001-1500 kronor 1 7. 1501-2000 kronor 8. Över 2000 kronor 43 9. Ej svar
VAR 135 NÖJEN Loc 170 width 1 MD=9 F.10d. Nöjen <Se F.10 för fullständig frågetext> 98 0. 0 kronor 264 1. Under 100 kronor 421 2. 101-300 kronor 339 3. 301-500 kronor 188 4. 501-800 kronor 133 5. 801-1000 kronor 98 6. 1001-1500 kronor 60 7. 1501-2000 kronor 144 8. Över 2000 kronor 65 9. Ej svar
VAR 136 UTLANDSRESOR Loc 171 width 1 MD=9 F.10e. Utlandsresor under fritiden <Se F.10 för fullständig frågetext> 842 0. 0 kronor 42 1. Under 100 kronor 46 2. 101-300 kronor 58 3. 301-500 kronor 49 4. 501-800 kronor 101 5. 801-1000 kronor 106 6. 1001-1500 kronor 150 7. 1501-2000 kronor 364 8. Över 2000 kronor 52 9. Ej svar
VAR 137 BÖCKER Loc 172 width 1 MD=9 F.10f. Böcker <Se F.10 för fullständig frågetext> 331 0. 0 kronor 505 1. Under 100 kronor 460 2. 101-300 kronor 249 3. 301-500 kronor 118 4. 501-800 kronor 58 5. 801-1000 kronor 27 6. 1001-1500 kronor 8 7. 1501-2000 kronor 8 8. Över 2000 kronor 46 9. Ej svar
VAR 138 TOBAK Loc 173 width 1 MD=9 F.10g. Tobak <Se F.10 för fullständig frågetext> 1001 0. 0 kronor 72 1. Under 100 kronor 79 2. 101-300 kronor 97 3. 301-500 kronor 94 4. 501-800 kronor 74 5. 801-1000 kronor 99 6. 1001-1500 kronor 91 7. 1501-2000 kronor 164 8. Över 2000 kronor 39 9. Ej svar
VAR 139 VIN OCH SPRIT Loc 174 width 1 MD=9 F.10h. Vin och sprit <Se F.10 för fullständig frågetext> 354 0. 0 kronor 238 1. Under 100 kronor 365 2. 101-300 kronor 273 3. 301-500 kronor 185 4. 501-800 kronor 121 5. 801-1000 kronor 108 6. 1001-1500 kronor 54 7. 1501-2000 kronor 92 8. Över 2000 kronor 20 9. Ej svar
VAR 140 LÄNSKOMMUNKOD Loc 175 width 4 MD=9999 Kod: 114 115 120 123 126 127 136 138 139 Frek: 6 3 2 13 13 14 7 6 4 Kod: 160 162 163 180 181 182 183 184 186 Frek: 8 7 12 138 17 12 6 13 9 Kod: 187 188 191 192 305 319 360 380 381 Frek: 6 9 5 4 4 3 5 36 6 Kod: 382 428 480 481 482 483 484 486 509 Frek: 4 3 13 4 3 8 17 7 1 Kod: 512 513 560 561 562 563 580 581 582 Frek: 1 2 2 3 7 3 30 33 1 Kod: 583 586 604 617 662 665 680 682 683 Frek: 9 6 1 3 7 2 22 10 8 Kod: 684 685 686 687 760 761 763 764 765 Frek: 1 4 4 4 4 1 2 3 4 Kod: 767 780 781 821 834 840 860 861 862 Frek: 2 16 3 2 1 3 4 4 2 Kod: 880 881 882 883 884 885 980 1060 1080 Frek: 12 7 7 13 5 1 11 6 13 Kod: 1081 1082 1083 1121 1137 1160 1163 1165 1166 Frek: 4 6 4 3 2 3 2 3 3 Kod: 1167 1168 1180 1181 1182 1183 1214 1230 1231 Frek: 3 2 13 3 4 11 2 4 3 Kod: 1233 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 Frek: 4 5 4 3 2 2 4 3 1 Kod: 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1315 Frek: 47 16 5 23 3 9 4 9 3 Kod: 1380 1381 1382 1383 1384 1401 1402 1407 1415 Frek: 17 4 7 11 5 6 8 3 3 Kod: 1419 1421 1427 1430 1435 1480 1481 1482 1484 Frek: 4 3 1 1 2 93 10 8 6 Kod: 1485 1486 1504 1507 1521 1524 1527 1552 1560 Frek: 9 2 1 1 5 7 2 3 4 Kod: 1561 1562 1563 1565 1566 1580 1581 1582 1583 Frek: 3 2 6 2 1 7 8 6 22 Kod: 1584 1602 1622 1623 1637 1643 1660 1661 1662 Frek: 6 1 1 2 1 1 5 3 2 Kod: 1663 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1715 Frek: 2 4 7 3 9 2 2 11 2 Kod: 1730 1737 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 Frek: 1 4 1 3 1 4 4 3 2 Kod: 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1860 1861 1862 Frek: 14 6 3 2 6 5 2 5 1 Kod: 1863 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1904 1907 Frek: 2 18 4 1 10 2 5 2 2 Kod: 1917 1960 1961 1962 1980 1981 1982 1983 1984 Frek: 3 2 4 3 27 3 4 6 2 Kod: 2021 2023 2026 2029 2031 2034 2039 2061 2062 Frek: 1 3 2 3 2 1 2 4 4 Kod: 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2101 2104 2121 Frek: 12 15 3 4 6 7 1 3 3 Kod: 2132 2161 2180 2181 2182 2183 2184 2260 2262 Frek: 3 8 23 5 6 5 10 3 3 Kod: 2280 2281 2282 2283 2284 2303 2305 2309 2313 Frek: 3 24 8 4 20 2 3 2 4 Kod: 2321 2326 2361 2380 2401 2404 2409 2417 2421 Frek: 2 2 4 12 2 2 2 3 2 Kod: 2422 2460 2462 2463 2480 2481 2482 2505 2510 Frek: 1 4 2 3 15 4 19 3 2 Kod: 2513 2514 2518 2521 2523 2560 2580 2581 2582 Frek: 2 3 2 2 6 2 15 7 3 Kod: 2583 2584 9999 Frek: 3 7 9
VAR 141 LÄNSKOD Loc 179 width 2 MD=99 Kod: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 314 58 55 99 67 35 61 11 33 52 153 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 48 159 87 56 61 51 58 69 67 65 31 Kod: 24 25 99 Frek: 59 57 4
VAR 142 DATUM Loc 181 width 2 MD=99 Datumkod Faktiska värdet är kodat. 8 99. Uppgift saknas Valid-n=1802 Min=0 Max=9 Mean=2.2 St.Dev=2.1
VAR 143 POSTNUMMER Loc 183 width 2 MD=99 Postnummer(01 form.) Faktiska värdet är kodat. 1596 99. Uppgift saknas Valid-n=214 Min=0 Max=57 Mean=33.9 St.Dev=16.1
VAR 144 FRITIDSBÅT Loc 185 width 1 MD=8 or GE 9 F.11. Finns det någon fritidsbåt i Ditt hushåll? FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Nej 1. Ja,en 2. Ja,två eller flera 1810 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 145 FÖRSTA BÅT Loc 186 width 1 MD=8 or GE 9 F.11a. OM båtar finns:Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.11 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Frågan ej tillämplig 1. Roddbåt med/utan "snurra" 2. Motorbåt under 6 m längd 3. Motorbåt över 6 m längd 4. Segelbåt under 4 m längd 5. Segelbåt 4-6 m längd 6. Segelbåt över 6 m längd 7. Segelkatamaran eller trimaran 1810 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 146 ANDRA BÅT Loc 187 width 1 MD=8 or GE 9 F.11b. OM båtar finns:Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.11 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Frågan ej tillämplig 1. Roddbåt med/utan "snurra" 2. Motorbåt under 6 m längd 3. Motorbåt över 6 m längd 4. Segelbåt under 4 m längd 5. Segelbåt 4-6 m längd 6. Segelbåt över 6 m längd 7. Segelkatamaran eller trimaran 1810 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 147 TREDJE BÅT Loc 188 width 1 MD=8 or GE 9 F.11c. OM båtar finns:Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.11 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Frågan ej tillämplig 1. Roddbåt med/utan "snurra" 2. Motorbåt under 6 m längd 3. Motorbåt över 6 m längd 4. Segelbåt under 4 m längd 5. Segelbåt 4-6 m längd 6. Segelbåt över 6 m längd 7. Segelkatamaran eller trimaran 1810 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 148 ICA Loc 189 width 2 F.12. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Livsmedelsbutiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.12a. Hur ofta besöker Du ICA? 106 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 59 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 168 06. 1 gång per månad 146 07. 2 gånger per månad 168 08. 3 gånger per månad 337 09. 1 gång per vecka 273 10. 2 gånger per vecka 196 11. 3 gånger per vecka 95 12. 4 gånger per vecka 59 13. 5 gånger per vecka 23 14. 6 gånger per vecka 12 15. 7 gånger per vecka
VAR 149 KONSUM Loc 191 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta besöker Du Konsum? <Se F.12 för fullständig frågetext> 239 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 72 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 69 05. 2 gånger per kvartal 198 06. 1 gång per månad 154 07. 2 gånger per månad 137 08. 3 gånger per månad 297 09. 1 gång per vecka 188 10. 2 gånger per vecka 146 11. 3 gånger per vecka 70 12. 4 gånger per vecka 50 13. 5 gånger per vecka 23 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 150 VIVO Loc 193 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta besöker Du Vivo? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1039 00. Aldrig 86 01. 1 gång per år 65 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 77 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 115 06. 1 gång per månad 54 07. 2 gånger per månad 46 08. 3 gånger per månad 102 09. 1 gång per vecka 46 10. 2 gånger per vecka 37 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 151 FAVÖR Loc 195 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta besöker Du Favör? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1253 00. Aldrig 100 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 53 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 75 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 37 08. 3 gånger per månad 57 09. 1 gång per vecka 19 10. 2 gånger per vecka 18 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 152 ANNAN BUTIK Loc 197 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta besöker Du annan butik? <Se F.12 för fullständig frågetext> 486 00. Aldrig 77 01. 1 gång per år 69 02. 2 gånger per år 99 03. 3 gånger per år 102 04. 1 gång per kvartal 89 05. 2 gånger per kvartal 178 06. 1 gång per månad 139 07. 2 gånger per månad 134 08. 3 gånger per månad 216 09. 1 gång per vecka 113 10. 2 gånger per vecka 51 11. 3 gånger per vecka 23 12. 4 gånger per vecka 21 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 153 DOMUS LIVSMEDEL Loc 199 width 2 F.12f. Hur ofta besöker Du Domus livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 406 00. Aldrig 87 01. 1 gång per år 99 02. 2 gånger per år 113 03. 3 gånger per år 136 04. 1 gång per kvartal 104 05. 2 gånger per kvartal 234 06. 1 gång per månad 141 07. 2 gånger per månad 95 08. 3 gånger per månad 198 09. 1 gång per vecka 89 10. 2 gånger per vecka 58 11. 3 gånger per vecka 21 12. 4 gånger per vecka 19 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 154 NK LIVSMEDEL Loc 201 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta besöker Du NK livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1497 00. Aldrig 97 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 47 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 28 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 9 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 155 TEMPO/EPA LIVSMEDEL Loc 203 width 2 F.12h. Hur ofta besöker Du Tempo/EPA livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 507 00. Aldrig 107 01. 1 gång per år 103 02. 2 gånger per år 135 03. 3 gånger per år 127 04. 1 gång per kvartal 103 05. 2 gånger per kvartal 223 06. 1 gång per månad 135 07. 2 gånger per månad 118 08. 3 gånger per månad 147 09. 1 gång per vecka 47 10. 2 gånger per vecka 26 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 156 ÅHLENS LIVSMEDEL Loc 205 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta besöker Du Åhlens livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1301 00. Aldrig 109 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 56 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 79 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 37 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 157 OBS LIVSMEDEL Loc 207 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta besöker Du Obs livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1179 00. Aldrig 146 01. 1 gång per år 92 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 97 06. 1 gång per månad 46 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 32 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 158 B&W LIVSMEDEL Loc 209 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta besöker Du B&W livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1120 00. Aldrig 155 01. 1 gång per år 100 02. 2 gånger per år 70 03. 3 gånger per år 89 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 104 06. 1 gång per månad 39 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 38 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 159 DOMUS Loc 211 width 2 F.13. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Varuhus och stormarknader(ej livsmedelsavd.) Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr per vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.13a. Hur ofta besöker Du Domus? 268 00. Aldrig 119 01. 1 gång per år 119 02. 2 gånger per år 133 03. 3 gånger per år 165 04. 1 gång per kvartal 129 05. 2 gånger per kvartal 278 06. 1 gång per månad 178 07. 2 gånger per månad 153 08. 3 gånger per månad 170 09. 1 gång per vecka 52 10. 2 gånger per vecka 26 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 160 NK Loc 213 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta besöker Du NK? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1125 00. Aldrig 198 01. 1 gång per år 96 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 81 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 80 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 41 08. 3 gånger per månad 24 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 161 TEMPO/EPA Loc 215 width 2 MD=99 F.13c. Hur ofta besöker Du Tempo/EPA? <Se F.13 för fullständig frågetext> 395 00. Aldrig 112 01. 1 gång per år 127 02. 2 gånger per år 136 03. 3 gånger per år 185 04. 1 gång per kvartal 135 05. 2 gånger per kvartal 252 06. 1 gång per månad 139 07. 2 gånger per månad 124 08. 3 gånger per månad 123 09. 1 gång per vecka 45 10. 2 gånger per vecka 17 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 162 ÅHLENS Loc 217 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta besöker Du Åhlens? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1098 00. Aldrig 146 01. 1 gång per år 96 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 97 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 92 06. 1 gång per månad 59 07. 2 gånger per månad 39 08. 3 gånger per månad 24 09. 1 gång per vecka 14 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 163 OBS Loc 219 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta besöker Du Obs? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1009 00. Aldrig 181 01. 1 gång per år 111 02. 2 gånger per år 84 03. 3 gånger per år 109 04. 1 gång per kvartal 75 05. 2 gånger per kvartal 110 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 38 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 164 B&W Loc 221 width 2 F.13f. Hur ofta besöker Du B&W? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1030 00. Aldrig 187 01. 1 gång per år 108 02. 2 gånger per år 83 03. 3 gånger per år 99 04. 1 gång per kvartal 62 05. 2 gånger per kvartal 115 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 25 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 165 HENNES/MAURITZ Loc 223 width 2 MD=99 F.14. Hur ofta Du besöker affärer m.m.Andra butiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.14a. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz? 688 00. Aldrig 182 01. 1 gång per år 151 02. 2 gånger per år 126 03. 3 gånger per år 182 04. 1 gång per kvartal 122 05. 2 gånger per kvartal 159 06. 1 gång per månad 94 07. 2 gånger per månad 54 08. 3 gånger per månad 36 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 166 KAPP-AHL Loc 225 width 2 F.14b. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl? <Se F.14 för fullständig frågetext> 973 00. Aldrig 309 01. 1 gång per år 143 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 129 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 87 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 167 GULINS Loc 227 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta besöker Du Gulins? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1194 00. Aldrig 217 01. 1 gång per år 94 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 91 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 58 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 168 IKEA Loc 229 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta besöker Du Ikea? <Se F.14 för fullständig frågetext> 748 00. Aldrig 547 01. 1 gång per år 215 02. 2 gånger per år 127 03. 3 gånger per år 98 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 23 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 169 ÅHLBERGS Loc 231 width 2 F.14e. Hur ofta besöker Du Åhlbergs? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1599 00. Aldrig 133 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 17 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 170 BRODDMANS Loc 233 width 2 F.14f. Hur ofta besöker Du Broddmans? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1536 00. Aldrig 115 01. 1 gång per år 56 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 37 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 171 JÄRNIA Loc 235 width 2 MD=99 F.14g. Hur ofta besöker Du Järnia? <Se F.14 för fullständig frågetext> 645 00. Aldrig 241 01. 1 gång per år 200 02. 2 gånger per år 186 03. 3 gånger per år 178 04. 1 gång per kvartal 96 05. 2 gånger per kvartal 127 06. 1 gång per månad 57 07. 2 gånger per månad 42 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 172 FÄRGSAM Loc 237 width 2 MD=99 F.14h. Hur ofta besöker Du Färgsam? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1334 00. Aldrig 146 01. 1 gång per år 90 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 70 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 173 PRESSBYRÅN Loc 239 width 2 F.14i. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.14 för fullständig frågetext> 330 00. Aldrig 67 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 102 03. 3 gånger per år 145 04. 1 gång per kvartal 102 05. 2 gånger per kvartal 227 06. 1 gång per månad 144 07. 2 gånger per månad 152 08. 3 gånger per månad 207 09. 1 gång per vecka 106 10. 2 gånger per vecka 77 11. 3 gånger per vecka 37 12. 4 gånger per vecka 28 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 21 15. 7 gånger per vecka
VAR 174 ANNAN KIOSK Loc 241 width 2 F.14j. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.14 för fullständig frågetext> 311 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 101 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 203 06. 1 gång per månad 130 07. 2 gånger per månad 158 08. 3 gånger per månad 294 09. 1 gång per vecka 131 10. 2 gånger per vecka 107 11. 3 gånger per vecka 65 12. 4 gånger per vecka 44 13. 5 gånger per vecka 12 14. 6 gånger per vecka 43 15. 7 gånger per vecka
VAR 175 TOBAKSAFFÄR Loc 243 width 2 F.14k. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.14 för fullständig frågetext> 726 00. Aldrig 75 01. 1 gång per år 64 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 93 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 185 06. 1 gång per månad 103 07. 2 gånger per månad 81 08. 3 gånger per månad 192 09. 1 gång per vecka 79 10. 2 gånger per vecka 35 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 21 13. 5 gånger per vecka 12 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka
VAR 176 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 245 width 2 MD=99 F.14l. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.14 för fullständig frågetext> 369 00. Aldrig 78 01. 1 gång per år 116 02. 2 gånger per år 168 03. 3 gånger per år 193 04. 1 gång per kvartal 147 05. 2 gånger per kvartal 238 06. 1 gång per månad 115 07. 2 gånger per månad 82 08. 3 gånger per månad 79 09. 1 gång per vecka 53 10. 2 gånger per vecka 41 11. 3 gånger per vecka 23 12. 4 gånger per vecka 83 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 14 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 177 KAFE/KONDITORI Loc 247 width 2 MD=99 F.14m. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.14 för fullständig frågetext> 447 00. Aldrig 128 01. 1 gång per år 152 02. 2 gånger per år 188 03. 3 gånger per år 204 04. 1 gång per kvartal 123 05. 2 gånger per kvartal 199 06. 1 gång per månad 111 07. 2 gånger per månad 86 08. 3 gånger per månad 83 09. 1 gång per vecka 33 10. 2 gånger per vecka 27 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 178 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 249 width 2 MD=99 F.14n. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.14 för fullständig frågetext> 488 00. Aldrig 103 01. 1 gång per år 104 02. 2 gånger per år 145 03. 3 gånger per år 195 04. 1 gång per kvartal 147 05. 2 gånger per kvartal 207 06. 1 gång per månad 117 07. 2 gånger per månad 110 08. 3 gånger per månad 104 09. 1 gång per vecka 51 10. 2 gånger per vecka 20 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 179 BENSINSTATION Loc 251 width 2 F.14o. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.14 för fullständig frågetext> 409 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 44 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 119 06. 1 gång per månad 185 07. 2 gånger per månad 163 08. 3 gånger per månad 479 09. 1 gång per vecka 179 10. 2 gånger per vecka 91 11. 3 gånger per vecka 23 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka
VAR 180 POSTKONTOR Loc 253 width 2 F.14p. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.14 för fullständig frågetext> 73 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 417 06. 1 gång per månad 388 07. 2 gånger per månad 241 08. 3 gånger per månad 328 09. 1 gång per vecka 91 10. 2 gånger per vecka 36 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 21 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka
VAR 181 BANKKONTOR Loc 255 width 2 F.14q. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.14 för fullständig frågetext> 125 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 70 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 133 04. 1 gång per kvartal 92 05. 2 gånger per kvartal 438 06. 1 gång per månad 337 07. 2 gånger per månad 200 08. 3 gånger per månad 215 09. 1 gång per vecka 54 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka
VAR 182 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 257 width 2 MD=99 F.14r. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1076 00. Aldrig 188 01. 1 gång per år 133 02. 2 gånger per år 87 03. 3 gånger per år 89 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 87 06. 1 gång per månad 29 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 28 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 183 AFFISCHPELARE Loc 259 width 2 MD=99 F.15. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.15a. Hur ofta ser Du affischpelare? 502 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 92 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 124 06. 1 gång per månad 62 07. 2 gånger per månad 55 08. 3 gånger per månad 205 09. 1 gång per vecka 65 10. 2 gånger per vecka 74 11. 3 gånger per vecka 48 12. 4 gånger per vecka 98 13. 5 gånger per vecka 42 14. 6 gånger per vecka 248 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 184 REKLAM PÅ BIO Loc 261 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.15 för fullständig frågetext> 814 00. Aldrig 173 01. 1 gång per år 162 02. 2 gånger per år 104 03. 3 gånger per år 138 04. 1 gång per kvartal 88 05. 2 gånger per kvartal 128 06. 1 gång per månad 81 07. 2 gånger per månad 49 08. 3 gånger per månad 45 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 185 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 263 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.15 för fullständig frågetext> 469 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 79 03. 3 gånger per år 89 04. 1 gång per kvartal 70 05. 2 gånger per kvartal 105 06. 1 gång per månad 60 07. 2 gånger per månad 70 08. 3 gånger per månad 161 09. 1 gång per vecka 69 10. 2 gånger per vecka 66 11. 3 gånger per vecka 54 12. 4 gånger per vecka 163 13. 5 gånger per vecka 42 14. 6 gånger per vecka 215 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 186 AFTONBLADET Loc 265 width 2 F.16. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.16a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 621 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 79 03. 3 gånger per år 95 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 131 06. 1 gång per månad 67 07. 2 gånger per månad 72 08. 3 gånger per månad 135 09. 1 gång per vecka 104 10. 2 gånger per vecka 86 11. 3 gånger per vecka 43 12. 4 gånger per vecka 43 13. 5 gånger per vecka 195 14. 6 gånger per vecka
VAR 187 ARBETET Loc 267 width 2 F.16b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1519 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 21 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 24 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 57 14. 6 gånger per vecka
VAR 188 DAGENS NYHETER Loc 269 width 2 MD=99 F.16c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.16 för fullständig frågetext> 904 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 62 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 84 06. 1 gång per månad 44 07. 2 gånger per månad 54 08. 3 gånger per månad 111 09. 1 gång per vecka 39 10. 2 gånger per vecka 26 11. 3 gånger per vecka 22 12. 4 gånger per vecka 34 13. 5 gånger per vecka 216 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 189 EXPRESSEN Loc 271 width 2 F.16d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 471 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 76 05. 2 gånger per kvartal 123 06. 1 gång per månad 118 07. 2 gånger per månad 86 08. 3 gånger per månad 183 09. 1 gång per vecka 96 10. 2 gånger per vecka 97 11. 3 gånger per vecka 62 12. 4 gånger per vecka 54 13. 5 gånger per vecka 232 14. 6 gånger per vecka
VAR 190 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 273 width 2 F.16e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1325 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 33 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 18 10. 2 gånger per vecka 12 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 175 14. 6 gånger per vecka
VAR 191 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 275 width 2 F.16f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1410 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 35 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 27 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 43 09. 1 gång per vecka 29 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 40 14. 6 gånger per vecka
VAR 192 KVÄLLSPOSTEN Loc 277 width 2 F.16g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1443 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 46 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 31 09. 1 gång per vecka 20 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 55 14. 6 gånger per vecka
VAR 193 SVENSKA DAGBLADET Loc 279 width 2 F.16h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1351 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 43 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 43 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 41 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 20 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 90 14. 6 gånger per vecka
VAR 194 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 281 width 2 F.16i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1573 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 19 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 58 14. 6 gånger per vecka
VAR 195 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 283 width 2 F.16j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1717 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 31 14. 6 gånger per vecka
VAR 196 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 285 width 2 F.16k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1718 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 31 14. 6 gånger per vecka
VAR 197 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 287 width 2 F.16l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1695 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 34 14. 6 gånger per vecka
VAR 198 UPSALA NYA TIDNING Loc 289 width 2 F.16m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1685 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 11 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 35 14. 6 gånger per vecka
VAR 199 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 291 width 2 F.16n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1722 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 31 14. 6 gånger per vecka
VAR 200 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 293 width 2 F.16o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1685 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 41 14. 6 gånger per vecka
VAR 201 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 295 width 2 F.17. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.17a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 802 00. Aldrig 53 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 92 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 116 06. 1 gång per månad 127 07. 2 gånger per månad 70 08. 3 gånger per månad 396 09. 1 gång per vecka
VAR 202 ARBETET(SÖNDAG) Loc 297 width 2 F.17b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1653 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 79 09. 1 gång per vecka
VAR 203 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 299 width 2 MD=99 F.17c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1167 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 36 03. 3 gånger per år 46 04. 1 gång per kvartal 33 05. 2 gånger per kvartal 71 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 36 08. 3 gånger per månad 299 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 204 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 301 width 2 F.17d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 656 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 73 05. 2 gånger per kvartal 139 06. 1 gång per månad 145 07. 2 gånger per månad 82 08. 3 gånger per månad 499 09. 1 gång per vecka
VAR 205 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 303 width 2 F.17e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1467 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 28 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 26 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 190 09. 1 gång per vecka
VAR 206 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 305 width 2 MD=99 F.17f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1515 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 33 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 23 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 94 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 207 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 307 width 2 F.17g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1515 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 28 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 108 09. 1 gång per vecka
VAR 208 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 309 width 2 F.17h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1585 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 105 09. 1 gång per vecka
VAR 209 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 311 width 2 F.17i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1659 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 9 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 73 09. 1 gång per vecka
VAR 210 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 313 width 2 F.17j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1759 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka
VAR 211 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 315 width 2 F.17k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1755 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 30 09. 1 gång per vecka
VAR 212 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 317 width 2 MD=99 F.18. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.18a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1257 00. Aldrig 78 01. 1 gång/år 58 02. 2 gånger/år 55 03. 3 gånger/år 61 04. 1 gång/kvartal 47 05. 2 gånger/kvartal 86 06. 1 gång/månad 43 07. 2 gånger/månad 22 08. 3 gånger/månad 102 09. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 213 LÄSER ALLERS Loc 319 width 2 F.18b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.18 för fullständig frågetext> 1053 00. Aldrig 86 01. 1 gång/år 75 02. 2 gånger/år 88 03. 3 gånger/år 110 04. 1 gång/kvartal 62 05. 2 gånger/kvartal 109 06. 1 gång/månad 49 07. 2 gånger/månad 23 08. 3 gånger/månad 155 09. 1 gång/vecka
VAR 214 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 321 width 2 F.18c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.18 för fullständig frågetext> 1230 00. Aldrig 100 01. 1 gång/år 60 02. 2 gånger/år 76 03. 3 gånger/år 91 04. 1 gång/kvartal 61 05. 2 gånger/kvartal 85 06. 1 gång/månad 40 07. 2 gånger/månad 10 08. 3 gånger/månad 57 09. 1 gång/vecka
VAR 215 LÄSER FEMINA Loc 323 width 2 F.18d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.18 för fullständig frågetext> 1311 00. Aldrig 91 01. 1 gång/år 61 02. 2 gånger/år 70 03. 3 gånger/år 86 04. 1 gång/kvartal 41 05. 2 gånger/kvartal 75 06. 1 gång/månad 22 07. 2 gånger/månad 11 08. 3 gånger/månad 42 09. 1 gång/vecka
VAR 216 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 325 width 2 F.18e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.18 för fullständig frågetext> 1010 00. Aldrig 64 01. 1 gång/år 56 02. 2 gånger/år 89 03. 3 gånger/år 119 04. 1 gång/kvartal 85 05. 2 gånger/kvartal 155 06. 1 gång/månad 88 07. 2 gånger/månad 46 08. 3 gånger/månad 98 09. 1 gång/vecka
VAR 217 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 327 width 2 F.18f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.18 för fullständig frågetext> 1057 00. Aldrig 91 01. 1 gång/år 66 02. 2 gånger/år 88 03. 3 gånger/år 92 04. 1 gång/kvartal 48 05. 2 gånger/kvartal 104 06. 1 gång/månad 52 07. 2 gånger/månad 32 08. 3 gånger/månad 180 09. 1 gång/vecka
VAR 218 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 329 width 2 F.18g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1100 00. Aldrig 71 01. 1 gång/år 64 02. 2 gånger/år 88 03. 3 gånger/år 82 04. 1 gång/kvartal 52 05. 2 gånger/kvartal 100 06. 1 gång/månad 54 07. 2 gånger/månad 25 08. 3 gånger/månad 174 09. 1 gång/vecka
VAR 219 LÄSER HUSMODERN Loc 331 width 2 F.18h. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.18 för fullständig frågetext> 1199 00. Aldrig 105 01. 1 gång/år 77 02. 2 gånger/år 75 03. 3 gånger/år 84 04. 1 gång/kvartal 50 05. 2 gånger/kvartal 82 06. 1 gång/månad 35 07. 2 gånger/månad 16 08. 3 gånger/månad 87 09. 1 gång/vecka
VAR 220 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 333 width 2 MD=99 F.18i. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.18 för fullständig frågetext> 1160 00. Aldrig 79 01. 1 gång/år 82 02. 2 gånger/år 95 03. 3 gånger/år 96 04. 1 gång/kvartal 67 05. 2 gånger/kvartal 94 06. 1 gång/månad 45 07. 2 gånger/månad 17 08. 3 gånger/månad 75 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 221 LÄSER ICA-KURIREN Loc 335 width 2 F.18j. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.18 för fullständig frågetext> 1017 00. Aldrig 57 01. 1 gång/år 50 02. 2 gånger/år 66 03. 3 gånger/år 75 04. 1 gång/kvartal 38 05. 2 gånger/kvartal 94 06. 1 gång/månad 48 07. 2 gånger/månad 18 08. 3 gånger/månad 347 09. 1 gång/vecka
VAR 222 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 337 width 2 F.18k. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.18 för fullständig frågetext> 1215 00. Aldrig 69 01. 1 gång/år 64 02. 2 gånger/år 69 03. 3 gånger/år 77 04. 1 gång/kvartal 60 05. 2 gånger/kvartal 98 06. 1 gång/månad 39 07. 2 gånger/månad 18 08. 3 gånger/månad 101 09. 1 gång/vecka
VAR 223 LÄSER LAND Loc 339 width 2 F.18l. Hur ofta läser Du - Land <Se F.18 för fullständig frågetext> 1280 00. Aldrig 52 01. 1 gång/år 36 02. 2 gånger/år 31 03. 3 gånger/år 33 04. 1 gång/kvartal 31 05. 2 gånger/kvartal 56 06. 1 gång/månad 30 07. 2 gånger/månad 14 08. 3 gånger/månad 247 09. 1 gång/vecka
VAR 224 LÄSER LEKTYR Loc 341 width 2 F.18m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.18 för fullständig frågetext> 1117 00. Aldrig 46 01. 1 gång/år 57 02. 2 gånger/år 71 03. 3 gånger/år 91 04. 1 gång/kvartal 86 05. 2 gånger/kvartal 141 06. 1 gång/månad 79 07. 2 gånger/månad 35 08. 3 gånger/månad 87 09. 1 gång/vecka
VAR 225 LÄSER METALLARBETAREN Loc 343 width 2 MD=99 F.18n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.18 för fullständig frågetext> 1537 00. Aldrig 22 01. 1 gång/år 17 02. 2 gånger/år 14 03. 3 gånger/år 19 04. 1 gång/kvartal 12 05. 2 gånger/kvartal 50 06. 1 gång/månad 21 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 112 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 226 LÄSER MIN VÄRLD Loc 345 width 2 F.18o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.18 för fullständig frågetext> 1489 00. Aldrig 42 01. 1 gång/år 33 02. 2 gånger/år 46 03. 3 gånger/år 34 04. 1 gång/kvartal 33 05. 2 gånger/kvartal 40 06. 1 gång/månad 11 07. 2 gånger/månad 15 08. 3 gånger/månad 67 09. 1 gång/vecka
VAR 227 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 347 width 2 MD=99 F.18p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.18 för fullständig frågetext> 1634 00. Aldrig 42 01. 1 gång/år 16 02. 2 gånger/år 30 03. 3 gånger/år 22 04. 1 gång/kvartal 10 05. 2 gånger/kvartal 17 06. 1 gång/månad 10 07. 2 gånger/månad 11 08. 3 gånger/månad 18 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 228 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 349 width 2 F.18q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.18 för fullständig frågetext> 1312 00. Aldrig 85 01. 1 gång/år 78 02. 2 gånger/år 90 03. 3 gånger/år 63 04. 1 gång/kvartal 32 05. 2 gånger/kvartal 40 06. 1 gång/månad 19 07. 2 gånger/månad 14 08. 3 gånger/månad 77 09. 1 gång/vecka
VAR 229 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 351 width 2 F.18r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1316 00. Aldrig 62 01. 1 gång/år 49 02. 2 gånger/år 74 03. 3 gånger/år 67 04. 1 gång/kvartal 55 05. 2 gånger/kvartal 53 06. 1 gång/månad 48 07. 2 gånger/månad 13 08. 3 gånger/månad 73 09. 1 gång/vecka
VAR 230 LÄSER SE Loc 353 width 2 F.18s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.18 för fullständig frågetext> 1128 00. Aldrig 85 01. 1 gång/år 104 02. 2 gånger/år 99 03. 3 gånger/år 117 04. 1 gång/kvartal 57 05. 2 gånger/kvartal 107 06. 1 gång/månad 37 07. 2 gånger/månad 27 08. 3 gånger/månad 49 09. 1 gång/vecka
VAR 231 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 355 width 2 F.18t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1346 00. Aldrig 65 01. 1 gång/år 59 02. 2 gånger/år 57 03. 3 gånger/år 65 04. 1 gång/kvartal 40 05. 2 gånger/kvartal 63 06. 1 gång/månad 25 07. 2 gånger/månad 16 08. 3 gånger/månad 74 09. 1 gång/vecka
VAR 232 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 357 width 2 MD=99 F.18u. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.18 för fullständig frågetext> 1541 00. Aldrig 27 01. 1 gång/år 28 02. 2 gånger/år 23 03. 3 gånger/år 40 04. 1 gång/kvartal 20 05. 2 gånger/kvartal 62 06. 1 gång/månad 20 07. 2 gånger/månad 11 08. 3 gånger/månad 38 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 233 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 359 width 2 F.18v. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.18 för fullständig frågetext> 1550 00. Aldrig 51 01. 1 gång/år 39 02. 2 gånger/år 39 03. 3 gånger/år 41 04. 1 gång/kvartal 17 05. 2 gånger/kvartal 28 06. 1 gång/månad 15 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 26 09. 1 gång/vecka
VAR 234 LÄSER VECKO-REVYN Loc 361 width 2 MD=99 F.18x. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.18 för fullständig frågetext> 1369 00. Aldrig 77 01. 1 gång/år 53 02. 2 gånger/år 48 03. 3 gånger/år 66 04. 1 gång/kvartal 48 05. 2 gånger/kvartal 53 06. 1 gång/månad 28 07. 2 gånger/månad 18 08. 3 gånger/månad 50 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 235 LÄSER VI Loc 363 width 2 F.18y. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.18 för fullständig frågetext> 1424 00. Aldrig 38 01. 1 gång/år 31 02. 2 gånger/år 37 03. 3 gånger/år 40 04. 1 gång/kvartal 33 05. 2 gånger/kvartal 42 06. 1 gång/månad 24 07. 2 gånger/månad 10 08. 3 gånger/månad 131 09. 1 gång/vecka
VAR 236 LÄSER ÅRET RUNT Loc 365 width 2 F.18z. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.18 för fullständig frågetext> 877 00. Aldrig 73 01. 1 gång/år 88 02. 2 gånger/år 116 03. 3 gånger/år 123 04. 1 gång/kvartal 92 05. 2 gånger/kvartal 120 06. 1 gång/månad 68 07. 2 gånger/månad 39 08. 3 gånger/månad 214 09. 1 gång/vecka
VAR 237 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 367 width 1 MD=9 F.19. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.19a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1562 0. aldrig 11 1. 1 gång/år 2 2. 2 gånger/år 8 3. 3 gånger/år 17 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 50 6. 1 gång/månad 146 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 238 LÄSER MOTOR Loc 368 width 1 MD=9 F.19b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.19 för fullständig frågetext> 1448 0. aldrig 35 1. 1 gång/år 41 2. 2 gånger/år 52 3. 3 gånger/år 48 4. 1 gång/kvartal 23 5. 2 gånger/kvartal 46 6. 1 gång/månad 116 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 239 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 369 width 1 F.19c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.19 för fullständig frågetext> 1635 0. aldrig 25 1. 1 gång/år 25 2. 2 gånger/år 17 3. 3 gånger/år 17 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 31 6. 1 gång/månad 47 7. 2 gånger/månad
VAR 240 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 370 width 1 MD=9 F.19d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.19 för fullständig frågetext> 1352 0. aldrig 54 1. 1 gång/år 53 2. 2 gånger/år 63 3. 3 gånger/år 85 4. 1 gång/kvartal 50 5. 2 gånger/kvartal 80 6. 1 gång/månad 73 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 241 LÄSER VI BILÄGARE Loc 371 width 1 MD=9 F.19e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.19 för fullständig frågetext> 1216 0. aldrig 33 1. 1 gång/år 36 2. 2 gånger/år 37 3. 3 gånger/år 60 4. 1 gång/kvartal 33 5. 2 gånger/kvartal 106 6. 1 gång/månad 289 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 242 LÄSER ALLT OM MAT Loc 372 width 1 MD=9 F.20. Tidningar du själv läser- Månadstidningar F.20a. Hur ofta läser du - Allt om Mat 1291 0. aldrig 108 1. 1 gång/år 72 2. 2 gånger/år 97 3. 3 gånger/år 98 4. 1 gång/kvartal 34 5. 2 gånger/kvartal 109 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 243 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 373 width 1 MD=9 F.20b. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet <Se F.20 för fullständig frågetext> 1173 0. aldrig 121 1. 1 gång/år 104 2. 2 gånger/år 108 3. 3 gånger/år 106 4. 1 gång/kvartal 42 5. 2 gånger/kvartal 155 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 244 LÄSER ANTIK & AUKTION Loc 374 width 1 F.20c. Hur ofta läser du - Antik & Auktion <Se F.20 för fullständig frågetext> 1693 0. aldrig 46 1. 1 gång/år 20 2. 2 gånger/år 9 3. 3 gånger/år 16 4. 1 gång/kvartal 3 5. 2 gånger/kvartal 23 6. 1 gång/månad
VAR 245 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 375 width 1 MD=9 F.20d. Hur ofta läser Du - Hem och Fritid <Se F.20 för fullständig frågetext> 1132 0. aldrig 102 1. 1 gång/år 118 2. 2 gånger/år 108 3. 3 gånger/år 113 4. 1 gång/kvartal 39 5. 2 gånger/kvartal 197 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 246 LÄSER DET BÄSTA Loc 376 width 1 F.20e. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.20 för fullständig frågetext> 1466 0. aldrig 60 1. 1 gång/år 45 2. 2 gånger/år 36 3. 3 gånger/år 39 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 147 6. 1 gång/månad
VAR 247 LÄSER BÅT-NYTT Loc 377 width 1 MD=9 F.20f. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.20 för fullständig frågetext> 1554 0. aldrig 65 1. 1 gång/år 49 2. 2 gånger/år 42 3. 3 gånger/år 34 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 51 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 248 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 378 width 1 F.20g. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.20 för fullständig frågetext> 1642 0. aldrig 40 1. 1 gång/år 32 2. 2 gånger/år 29 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 12 5. 2 gånger/kvartal 34 6. 1 gång/månad
VAR 249 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 379 width 1 F.20h. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.20 för fullständig frågetext> 1647 0. aldrig 44 1. 1 gång/år 32 2. 2 gånger/år 23 3. 3 gånger/år 15 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 39 6. 1 gång/månad
VAR 250 LÄSER RADIO & TELEVISION Loc 380 width 1 MD=9 F.20i. Hur ofta läser du - Radio & Television <Se F.20 för fullständig frågetext> 1688 0. aldrig 27 1. 1 gång/år 19 2. 2 gånger/år 14 3. 3 gånger/år 17 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 29 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 251 LÄSER START & SPEED Loc 381 width 1 F.20j. Hur ofta läser du - Start & Speed <Se F.20 för fullständig frågetext> 1662 0. aldrig 24 1. 1 gång/år 16 2. 2 gånger/år 22 3. 3 gånger/år 20 4. 1 gång/kvartal 19 5. 2 gånger/kvartal 47 6. 1 gång/månad
VAR 252 LÄSER SVENSK IDROTT Loc 382 width 1 MD=9 F.20k. Hur ofta läser du - Svensk Idrott <Se F.20 för fullständig frågetext> 1615 0. aldrig 44 1. 1 gång/år 41 2. 2 gånger/år 31 3. 3 gånger/år 25 4. 1 gång/kvartal 18 5. 2 gånger/kvartal 36 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 253 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 383 width 1 MD=9 F.20l. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.20 för fullständig frågetext> 1544 0. aldrig 59 1. 1 gång/år 59 2. 2 gånger/år 38 3. 3 gånger/år 46 4. 1 gång/kvartal 26 5. 2 gånger/kvartal 37 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 254 LÄSER TIDSKRIFT F. HÄLSA Loc 384 width 1 F.20m. Hur ofta läser du - Tidskrift för Hälsa <Se F.20 för fullständig frågetext> 1699 0. aldrig 33 1. 1 gång/år 18 2. 2 gånger/år 13 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 4 5. 2 gånger/kvartal 22 6. 1 gång/månad
VAR 255 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 385 width 1 F.20n. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.20 för fullständig frågetext> 1498 0. aldrig 79 1. 1 gång/år 60 2. 2 gånger/år 46 3. 3 gånger/år 35 4. 1 gång/kvartal 18 5. 2 gånger/kvartal 74 6. 1 gång/månad
VAR 256 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 386 width 1 F.20o. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.20 för fullständig frågetext> 1257 0. aldrig 56 1. 1 gång/år 54 2. 2 gånger/år 44 3. 3 gånger/år 82 4. 1 gång/kvartal 26 5. 2 gånger/kvartal 291 6. 1 gång/månad
VAR 257 LÄSER PRIVATA AFFÄRER Loc 387 width 1 F.20p. Hur ofta läser du - Privata Affärer <Se F.20 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. aldrig 1. 1 gång/år 1810 2. Frågan ej ställd 3. 3 gånger/år 4. 1 gång/kvartal 5. 2 gånger/kvartal 6. 1 gång/månad
VAR 258 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 388 width 2 MD=99 F.21. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.21a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 817 00. aldrig 43 01. 1 gång/år 29 02. 2 gånger/år 37 03. 3 gånger/år 53 04. 1 gång/kvartal 31 05. 2 gånger/kvartal 48 06. 1 gång/månad 36 07. 2 gånger/månad 27 08. 3 gånger/månad 53 09. 1 gång/vecka 32 10. 2 gånger/vecka 40 11. 3 gånger/vecka 9 12. 4 gånger/vecka 39 13. 5 gånger/vecka 516 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 259 LÄSER A-PRESSEN Loc 390 width 2 MD=99 F.21b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.21 för fullständig frågetext> 1093 00. aldrig 20 01. 1 gång/år 23 02. 2 gånger/år 54 03. 3 gånger/år 44 04. 1 gång/kvartal 23 05. 2 gånger/kvartal 50 06. 1 gång/månad 32 07. 2 gånger/månad 44 08. 3 gånger/månad 55 09. 1 gång/vecka 43 10. 2 gånger/vecka 31 11. 3 gånger/vecka 22 12. 4 gånger/vecka 26 13. 5 gånger/vecka 250 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 260 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 392 width 2 F.21c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1655 00. Aldrig 9 01. 1 gång/år 14 02. 2 gånger/år 21 03. 3 gånger/år 9 04. 1 gång/kvartal 14 05. 2 gånger/kvartal 11 06. 1 gång/månad 12 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 5 11. 3 gånger/vecka 2 12. 4 gånger/vecka 45 13. 5 gånger/vecka
VAR 261 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 394 width 2 F.21d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1734 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 3 11. 3 gånger/vecka 31 12. 4 gånger/vecka
VAR 262 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 396 width 2 F.21e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1657 00. aldrig 7 01. 1 gång/år 7 02. 2 gånger/år 15 03. 3 gånger/år 15 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 9 08. 3 gånger/månad 9 09. 1 gång/vecka 9 10. 2 gånger/vecka 68 11. 3 gånger/vecka
VAR 263 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 398 width 2 F.21f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1785 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 7 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 2 09. 1 gång/vecka 4 10. 2 gånger/vecka
VAR 264 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 400 width 2 F.21g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.21 för fullständig frågetext> 1749 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 3 11. 3 gånger/vecka 3 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 20 14. 6 gånger/vecka
VAR 265 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 402 width 2 F.21h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.21 för fullständig frågetext> 1771 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 2 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 2 13. 5 gånger/vecka 14 14. 6 gånger/vecka
VAR 266 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 404 width 2 F.21i. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 6-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1679 00. aldrig 12 01. 1 gång/år 11 02. 2 gånger/år 7 03. 3 gånger/år 7 04. 1 gång/kvartal 7 05. 2 gånger/kvartal 9 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 4 11. 3 gånger/vecka 2 12. 4 gånger/vecka 3 13. 5 gånger/vecka 53 14. 6 gånger/vecka
VAR 267 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 406 width 2 F.21j. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 4-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1767 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 7 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 1 09. 1 gång/vecka 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 14 12. 4 gånger/vecka
VAR 268 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 408 width 2 F.21k. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 3-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1715 00. aldrig 8 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 17 03. 3 gånger/år 10 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 29 11. 3 gånger/vecka
VAR 269 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 410 width 2 F.21l. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 2-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1778 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 16 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 09. 1 gång/vecka 6 10. 2 gånger/vecka
VAR 270 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 412 width 2 F.21m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.21 för fullständig frågetext> 1738 00. aldrig 7 01. 1 gång/år 7 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 9 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 27 09. 1 gång/vecka
VAR 271 LÄSER HUV.ST.PR. SUNDBYB Loc 414 width 2 F.21n. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Sundbyberg <Se F.21 för fullständig frågetext> 1783 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 10 09. 1 gång/vecka
VAR 272 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 416 width 2 F.21o. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.21 för fullständig frågetext> 1794 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka
VAR 273 LÄSER HUV.ST.PR. MÄLARÖ Loc 418 width 2 F.21p. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Mälarö <Se F.21 för fullständig frågetext> 1758 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 7 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 16 09. 1 gång/vecka
VAR 274 LÄSER HUV.ST.PR. SÖDEROR Loc 420 width 2 F.21q. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderort <Se F.21 för fullständig frågetext> 1712 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 9 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 6 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 65 09. 1 gång/vecka
VAR 275 LÄSER HUV.ST.PR. SÖD.KUR Loc 422 width 2 F.21r. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderkuriren <Se F.21 för fullständig frågetext> 1794 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 2 09. 1 gång/vecka
VAR 276 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 424 width 2 F.21s. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.21 för fullständig frågetext> 1747 00. aldrig 7 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 6 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 29 09. 1 gång/vecka
VAR 277 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 426 width 2 F.21t. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.21 för fullständig frågetext> 1767 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 22 09. 1 gång/vecka
VAR 278 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 428 width 2 F.21u. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.21 för fullständig frågetext> 1758 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 28 09. 1 gång/vecka
VAR 279 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 430 width 2 F.21v. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.21 för fullständig frågetext> 1746 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 7 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 37 09. 1 gång/vecka
VAR 280 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 432 width 2 F.21x. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.21 för fullständig frågetext> 1770 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 25 09. 1 gång/vecka
VAR 281 LÄSER DN-BILAGA SO Loc 434 width 2 F.21y. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SO <Se F.21 för fullständig frågetext> 1788 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka
VAR 282 LÄSER STORSTADEN Loc 436 width 2 F.21z. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.21 för fullständig frågetext> 1664 00. aldrig 8 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 12 03. 3 gånger/år 29 04. 1 gång/kvartal 15 05. 2 gånger/kvartal 39 06. 1 gång/månad 37 07. 2 gånger/månad
VAR 283 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 438 width 2 F.21å. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.21 för fullständig frågetext> 1758 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 1 09. 1 gång/vecka 10. 2 gånger/vecka 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 2 13. 5 gånger/vecka 18 14. 6 gånger/vecka
VAR 284 KÖPER STORSTADEN Loc 440 width 2 F.21ä. Hur ofta köper Du - Storstaden <Se F.21 för fullständig frågetext> 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 1809 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad
VAR 285 VI I VILLA Loc 442 width 1 MD=8 or GE 9 F.22. Tidningarna Vi i Villa och Vårt Hus distribueras gratis till landets alla villahushåll. Båda utkommer med 4 nr/år-två på våren och två på hösten. F.22a. Hur ofta läser Du Vi i Villa? FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Läser aldrig 1. Läser 1 nr/år 2. Läser 2 nr/år 3. Läser 3 nr/år 4. Läser 4 nr/år 1810 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 286 VÅRT HUS Loc 443 width 1 MD=8 or GE 9 F.22b. Hur ofta läser Du Vårt Hus? <Se F.22 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Läser aldrig 1. Läser 1 nr/år 2. Läser 2 nr/år 3. Läser 3 nr/år 4. Läser 4 nr/år 1810 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 287 ALLAS VECKOTIDNING Loc 444 width 1 MD=9 F.23. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? F.23a. Hur ofta köper Du - Allas Veckotidning 1550 1. Köper aldrig 177 2. Köper enstaka nummer 8 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 8 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 25 6. Köper nästan alla Nr. 27 7. Köper alla Nr./prenumererar 11 9. Ej svar
VAR 288 ALLERS Loc 445 width 1 MD=9 F.23b. Hur ofta köper Du - Allers <Se F.23 för fullständig frågetext> 1499 1. Köper aldrig 202 2. Köper enstaka nummer 16 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 5 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 18 6. Köper nästan alla Nr. 60 7. Köper alla Nr./prenumererar 8 9. Ej svar
VAR 289 DAMERNAS VÄRLD Loc 446 width 1 MD=9 F.23c. Hur ofta köper Du - Damernas Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 1536 1. Köper aldrig 214 2. Köper enstaka nummer 20 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 8 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 7 6. Köper nästan alla Nr. 16 7. Köper alla Nr./prenumererar 7 9. Ej svar
VAR 290 FEMINA Loc 447 width 1 MD=9 F.23d. Hur ofta köper Du - Femina <Se F.23 för fullständig frågetext> 1576 1. Köper aldrig 187 2. Köper enstaka nummer 19 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 5 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 4 6. Köper nästan alla Nr. 10 7. Köper alla Nr./prenumererar 7 9. Ej svar
VAR 291 FIB-AKTUELLT Loc 448 width 1 MD=9 F.23e. Hur ofta köper Du - FIB-Aktuellt <Se F.23 för fullständig frågetext> 1354 1. Köper aldrig 300 2. Köper enstaka nummer 63 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 20 4. Köper ung. vartannat Nr. 10 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 37 6. Köper nästan alla Nr. 19 7. Köper alla Nr./prenumererar 7 9. Ej svar
VAR 292 HEMMETS JOURNAL Loc 449 width 1 MD=9 F.23f. Hur ofta köper Du - Hemmets Journal <Se F.23 för fullständig frågetext> 1470 1. Köper aldrig 205 2. Köper enstaka nummer 16 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 10 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 26 6. Köper nästan alla Nr. 72 7. Köper alla Nr./prenumererar 7 9. Ej svar
VAR 293 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 450 width 1 MD=9 F.23g. Hur ofta köper Du - Hemmets Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1498 1. Köper aldrig 187 2. Köper enstaka nummer 17 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 11 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 19 6. Köper nästan alla Nr. 69 7. Köper alla Nr./prenumererar 7 9. Ej svar
VAR 294 HUSMODERN Loc 451 width 1 MD=9 F.23h. Hur ofta köper Du - Husmodern <Se F.23 för fullständig frågetext> 1499 1. Köper aldrig 232 2. Köper enstaka nummer 15 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 7 6. Köper nästan alla Nr. 41 7. Köper alla Nr./prenumererar 7 9. Ej svar
VAR 295 HÄNT I VECKAN Loc 452 width 1 MD=9 F.23i. Hur ofta köper Du - Hänt i Veckan <Se F.23 för fullständig frågetext> 1524 1. Köper aldrig 224 2. Köper enstaka nummer 17 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 6 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 11 6. Köper nästan alla Nr. 17 7. Köper alla Nr./prenumererar 7 9. Ej svar
VAR 296 ICA-KURIREN Loc 453 width 1 MD=9 F.23j. Hur ofta köper Du - ICA-kuriren <Se F.23 för fullständig frågetext> 1465 1. Köper aldrig 52 2. Köper enstaka nummer 7 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 4. Köper ung. vartannat Nr. 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 5 6. Köper nästan alla Nr. 274 7. Köper alla Nr./prenumererar 7 9. Ej svar
VAR 297 LAND Loc 454 width 1 MD=9 F.23k. Hur ofta köper Du - Land <Se F.23 för fullständig frågetext> 1557 1. Köper aldrig 44 2. Köper enstaka nummer 1 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 6 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 6 6. Köper nästan alla Nr. 187 7. Köper alla Nr./prenumererar 8 9. Ej svar
VAR 298 LEKTYR Loc 455 width 1 MD=9 F.23l. Hur ofta köper Du - Lektyr <Se F.23 för fullständig frågetext> 1383 1. Köper aldrig 289 2. Köper enstaka nummer 48 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 25 4. Köper ung. vartannat Nr. 8 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 33 6. Köper nästan alla Nr. 17 7. Köper alla Nr./prenumererar 7 9. Ej svar
VAR 299 MIN VÄRLD Loc 456 width 1 MD=9 F.23m. Hur ofta köper Du - Min Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 1655 1. Köper aldrig 98 2. Köper enstaka nummer 8 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 3 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 11 6. Köper nästan alla Nr. 27 7. Köper alla Nr./prenumererar 7 9. Ej svar
VAR 300 MITT LIVS NOVELL Loc 457 width 1 MD=9 F.23n. Hur ofta köper Du - Mitt Livs Novell <Se F.23 för fullständig frågetext> 1708 1. Köper aldrig 63 2. Köper enstaka nummer 7 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 6 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 4 6. Köper nästan alla Nr. 12 7. Köper alla Nr./prenumererar 7 9. Ej svar
VAR 301 RÖSTER I RADIO/TV Loc 458 width 1 MD=9 F.23o. Hur ofta köper Du - Röster i Radio/TV <Se F.23 för fullständig frågetext> 1533 1. Köper aldrig 192 2. Köper enstaka nummer 17 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 9 4. Köper ung. vartannat Nr. 6 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 6 6. Köper nästan alla Nr. 39 7. Köper alla Nr./prenumererar 8 9. Ej svar
VAR 302 SAXONS VECKOTIDNING Loc 459 width 1 MD=9 F.23p. Hur ofta köper Du - Saxons Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1582 1. Köper aldrig 147 2. Köper enstaka nummer 17 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 11 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 12 6. Köper nästan alla Nr. 31 7. Köper alla Nr./prenumererar 7 9. Ej svar
VAR 303 SE Loc 460 width 1 MD=9 F.23q. Hur ofta köper Du - Se <Se F.23 för fullständig frågetext> 1467 1. Köper aldrig 272 2. Köper enstaka nummer 31 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 13 6. Köper nästan alla Nr. 9 7. Köper alla Nr./prenumererar 7 9. Ej svar
VAR 304 SVENSK DAMTIDNING Loc 461 width 1 MD=9 F.23r. Hur ofta köper Du - Svensk Damtidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1579 1. Köper aldrig 165 2. Köper enstaka nummer 11 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 13 6. Köper nästan alla Nr. 28 7. Köper alla Nr./prenumererar 7 9. Ej svar
VAR 305 VECKOJOURNALEN Loc 462 width 1 MD=9 F.23s. Hur ofta köper Du - Veckojournalen <Se F.23 för fullständig frågetext> 1703 1. Köper aldrig 76 2. Köper enstaka nummer 5 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 6 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 2 6. Köper nästan alla Nr. 9 7. Köper alla Nr./prenumererar 8 9. Ej svar
VAR 306 VECKO-REVYN Loc 463 width 1 MD=9 F.23t. Hur ofta köper Du - Vecko-Revyn <Se F.23 för fullständig frågetext> 1606 1. Köper aldrig 147 2. Köper enstaka nummer 14 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 8 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 5 6. Köper nästan alla Nr. 19 7. Köper alla Nr./prenumererar 7 9. Ej svar
VAR 307 VI Loc 464 width 1 MD=9 F.23u. Hur ofta köper Du - Vi <Se F.23 för fullständig frågetext> 1632 1. Köper aldrig 36 2. Köper enstaka nummer 3 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 2 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 4 6. Köper nästan alla Nr. 125 7. Köper alla Nr./prenumererar 7 9. Ej svar
VAR 308 ÅRET RUNT Loc 465 width 1 MD=9 F.23v. Hur ofta köper Du - Året Runt <Se F.23 för fullständig frågetext> 1352 1. Köper aldrig 289 2. Köper enstaka nummer 24 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 8 4. Köper ung. vartannat Nr. 9 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 27 6. Köper nästan alla Nr. 94 7. Köper alla Nr./prenumererar 7 9. Ej svar
VAR 309 VÅRT HUS Loc 466 width 1 MD=9 F.24. Tidningen Vårt Hus distribueras gratis till landets alla Villaägare. Vårt Hus utkommer med 4 nr/år - två på våren ock två på hösten. Hur ofta läser Du Vårt Hus? 865 0. Läser aldrig Vårt Hus 80 1. Läser 1 nummer per år 116 2. Läser 2 nummer per år 33 3. Läser 3 nummer per år 669 4. Läser 4 nummer per år 47 9. Ej svar
VAR 310 MATVAROR I BUTIKER Loc 467 width 1 MD=9 F.25. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.25a. Jag köper: Matvaror i Butiker 33 1. Aldrig 55 2. Någon gång/år 47 3. Någon gång/kvartal 229 4. Någon gång/månad 728 5. 1-2 gånger/vecka 532 6. 3-4 gånger/vecka 183 7. Minst 5 gånger/vecka 3 9. Ej svar
VAR 311 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 468 width 1 MD=9 F.25b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.25 för fullständig frågetext> 570 1. Aldrig 574 2. Någon gång/år 402 3. Någon gång/kvartal 249 4. Någon gång/månad 8 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 312 TANDKRÄM Loc 469 width 1 MD=9 F.25c. Jag köper: Tandkräm <Se F.25 för fullständig frågetext> 168 1. Aldrig 263 2. Någon gång/år 503 3. Någon gång/kvartal 840 4. Någon gång/månad 33 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 3 9. Ej svar
VAR 313 TVÅL Loc 470 width 1 MD=9 F.25d. Jag köper: Tvål <Se F.25 för fullständig frågetext> 151 1. Aldrig 249 2. Någon gång/år 467 3. Någon gång/kvartal 894 4. Någon gång/månad 45 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 3 9. Ej svar
VAR 314 MASKINDISKMEDEL Loc 471 width 1 MD=9 F.25e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 1217 1. Aldrig 187 2. Någon gång/år 220 3. Någon gång/kvartal 180 4. Någon gång/månad 3 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 3 9. Ej svar
VAR 315 HANDDISKMEDEL Loc 472 width 1 MD=9 F.25f. Jag köper: Handdiskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 289 1. Aldrig 342 2. Någon gång/år 549 3. Någon gång/kvartal 611 4. Någon gång/månad 15 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 4 9. Ej svar
VAR 316 RENGÖRINGSMEDEL Loc 473 width 1 MD=9 F.25g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 283 1. Aldrig 389 2. Någon gång/år 571 3. Någon gång/kvartal 550 4. Någon gång/månad 13 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 3 9. Ej svar
VAR 317 TVÄTTMEDEL Loc 474 width 1 MD=9 F.25h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 241 1. Aldrig 313 2. Någon gång/år 541 3. Någon gång/kvartal 693 4. Någon gång/månad 19 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 3 9. Ej svar
VAR 318 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 475 width 1 MD=9 F.25i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 681 1. Aldrig 616 2. Någon gång/år 334 3. Någon gång/kvartal 173 4. Någon gång/månad 3 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 3 9. Ej svar
VAR 319 KAFFE Loc 476 width 1 MD=9 F.25j. Jag köper: Kaffe <Se F.25 för fullständig frågetext> 135 1. Aldrig 160 2. Någon gång/år 281 3. Någon gång/kvartal 956 4. Någon gång/månad 273 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 3 9. Ej svar
VAR 320 ATTITYDER: NYA LIVSMEDEL Loc 477 width 1 MD=9 F.26. Här nedan finner Du ett antal påståenden. Markera för vart och ett av dem om Du instämmer i påståendet eller inte. Försök att bedöma alla påståenden även om det ibland kan verka irriterande att inte kunna svara mera nyanserat. F.26a. När det kommer nya livsmedel är jag bland de första som prövar dem 25 1. Instämmer starkt 241 2. Instämmer delvis 336 3. Varken eller 612 4. Instämmer nog inte 575 5. Instämmer absolut inte 21 9. Ej svar
VAR 321 ATTITYDER: NYHETER Loc 478 width 1 MD=9 F.26b. Jag är snabbare att pröva nyheter än mina vänner och bekanta <Se F.26 för fullständig frågetext> 36 1. Instämmer starkt 129 2. Instämmer delvis 462 3. Varken eller 573 4. Instämmer nog inte 584 5. Instämmer absolut inte 26 9. Ej svar
VAR 322 ATTITYDER: HÄLSOSAM MAT Loc 479 width 1 MD=9 F.26c. Jag är mycket noga med att den mat jag äter är hälsosam <Se F.26 för fullständig frågetext> 348 1. Instämmer starkt 760 2. Instämmer delvis 296 3. Varken eller 280 4. Instämmer nog inte 116 5. Instämmer absolut inte 10 9. Ej svar
VAR 323 ATTITYDER: BOENDE Loc 480 width 1 MD=9 F.26d. Jag vill bosätta mig på landet <Se F.26 för fullständig frågetext> 569 1. Instämmer starkt 474 2. Instämmer delvis 224 3. Varken eller 292 4. Instämmer nog inte 220 5. Instämmer absolut inte 31 9. Ej svar
VAR 324 ATTITYDER: INTRESSEOMR. Loc 481 width 1 MD=9 F.26e. Mina viktigaste intressen har jag utanför jobbet/studierna <Se F.26 för fullständig frågetext> 340 1. Instämmer starkt 517 2. Instämmer delvis 351 3. Varken eller 369 4. Instämmer nog inte 201 5. Instämmer absolut inte 32 9. Ej svar
VAR 325 ATTITYDER: PENGAR Loc 482 width 1 MD=9 F.26f. Det är viktigt för mig att ha mycket pengar att röra mig med <Se F.26 för fullständig frågetext> 186 1. Instämmer starkt 654 2. Instämmer delvis 394 3. Varken eller 433 4. Instämmer nog inte 121 5. Instämmer absolut inte 22 9. Ej svar
VAR 326 ATTITYDER: OBEROENDE Loc 483 width 1 MD=9 F.26g. Jag är mera oberoende än de flesta andra människor <Se F.26 för fullständig frågetext> 127 1. Instämmer starkt 471 2. Instämmer delvis 671 3. Varken eller 382 4. Instämmer nog inte 129 5. Instämmer absolut inte 30 9. Ej svar
VAR 327 ATTITYDER: FAMILJEGEMENS Loc 484 width 1 MD=9 F.26h. I vår familj gör vi en massa trevliga saker tillsammans <Se F.26 för fullständig frågetext> 334 1. Instämmer starkt 916 2. Instämmer delvis 329 3. Varken eller 143 4. Instämmer nog inte 62 5. Instämmer absolut inte 26 9. Ej svar
VAR 328 ATTITYDER: NATUREN Loc 485 width 1 MD=9 F.26i. Naturen ger mig sinnesro <Se F.26 för fullständig frågetext> 933 1. Instämmer starkt 644 2. Instämmer delvis 157 3. Varken eller 35 4. Instämmer nog inte 26 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 329 ATTITYDER: KARRIÄREN Loc 486 width 1 MD=9 F.26j. Jag är beredd att satsa hårt för att komma framåt här i livet <Se F.26 för fullständig frågetext> 202 1. Instämmer starkt 622 2. Instämmer delvis 510 3. Varken eller 347 4. Instämmer nog inte 101 5. Instämmer absolut inte 28 9. Ej svar
VAR 330 ATTITYDER: KVINN. PLATS Loc 487 width 1 MD=9 F.26k. Kvinnans plats är i hemmet <Se F.26 för fullständig frågetext> 168 1. Instämmer starkt 434 2. Instämmer delvis 211 3. Varken eller 493 4. Instämmer nog inte 491 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 331 ATTITYDER: PRISER Loc 488 width 1 MD=9 F.26l. Jag är mycket prismedveten <Se F.26 för fullständig frågetext> 291 1. Instämmer starkt 737 2. Instämmer delvis 423 3. Varken eller 275 4. Instämmer nog inte 66 5. Instämmer absolut inte 18 9. Ej svar
VAR 332 ATTITYDER: STÄDNING Loc 489 width 1 MD=9 F.26m. Det är tacksamt att städa, för det är sånt som folk lägger märke till <Se F.26 för fullständig frågetext> 174 1. Instämmer starkt 577 2. Instämmer delvis 369 3. Varken eller 481 4. Instämmer nog inte 201 5. Instämmer absolut inte 8 9. Ej svar
VAR 333 ATTITYDER: BARN Loc 490 width 1 MD=9 F.26n. Barn är det viktigaste i en kvinnas liv <Se F.26 för fullständig frågetext> 359 1. Instämmer starkt 679 2. Instämmer delvis 307 3. Varken eller 340 4. Instämmer nog inte 107 5. Instämmer absolut inte 18 9. Ej svar
VAR 334 ATTITYDER: RENT I HUSET Loc 491 width 1 MD=9 F.26o. Jag trivs bara när det är alldeles rent i huset <Se F.26 för fullständig frågetext> 357 1. Instämmer starkt 651 2. Instämmer delvis 263 3. Varken eller 415 4. Instämmer nog inte 114 5. Instämmer absolut inte 10 9. Ej svar
VAR 335 ATTITYDER: ARBETET Loc 492 width 1 MD=9 F.26p. För mig är arbetet en hobby <Se F.26 för fullständig frågetext> 151 1. Instämmer starkt 520 2. Instämmer delvis 415 3. Varken eller 496 4. Instämmer nog inte 208 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 336 ATTITYDER: FÖRENKLINGAR Loc 493 width 1 MD=9 F.26q. Jag är en sån som tycker om att ta genvägar, att förenkla saker och ting <Se F.26 för fullständig frågetext> 177 1. Instämmer starkt 691 2. Instämmer delvis 412 3. Varken eller 392 4. Instämmer nog inte 122 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 337 ATTITYDER: ANNORL. MAT Loc 494 width 1 MD=9 F.26r. Jag tycker om att bjuda på lite annorlunda maträtter <Se F.26 för fullständig frågetext> 239 1. Instämmer starkt 714 2. Instämmer delvis 445 3. Varken eller 292 4. Instämmer nog inte 102 5. Instämmer absolut inte 18 9. Ej svar
VAR 338 ATTITYDER: IMPULSKÖP Loc 495 width 1 MD=9 F.26s. Jag planerar sällan utan handlar mest på impuls <Se F.26 för fullständig frågetext> 99 1. Instämmer starkt 470 2. Instämmer delvis 221 3. Varken eller 744 4. Instämmer nog inte 261 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 339 ATTITYDER: TITTA I AFFÄR Loc 496 width 1 MD=9 F.26t. Jag går ofta i affärer bara för att se om det finns något nytt <Se F.26 för fullständig frågetext> 110 1. Instämmer starkt 398 2. Instämmer delvis 262 3. Varken eller 559 4. Instämmer nog inte 462 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 340 ATTITYDER: KVAL. VAROR Loc 497 width 1 MD=9 F.26u. Jag köper alltid kvalitetsvaror även om det blir dyrare <Se F.26 för fullständig frågetext> 253 1. Instämmer starkt 826 2. Instämmer delvis 280 3. Varken eller 373 4. Instämmer nog inte 66 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 341 ATTITYDER: KÖPA-SÄLJA Loc 498 width 1 MD=9 F.26v. Jag är intresserad av att köpa och sälja <Se F.26 för fullständig frågetext> 127 1. Instämmer starkt 293 2. Instämmer delvis 464 3. Varken eller 509 4. Instämmer nog inte 397 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 342 ATTITYDER: MATLAGNING Loc 499 width 1 MD=9 F.26x. Folk ger mig ofta beröm för min matlagning <Se F.26 för fullständig frågetext> 162 1. Instämmer starkt 632 2. Instämmer delvis 414 3. Varken eller 268 4. Instämmer nog inte 319 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 343 ATTITYDER: FESTER Loc 500 width 1 MD=9 F.26y. Jag tycker om fester där det är en massa musik och prat <Se F.26 för fullständig frågetext> 203 1. Instämmer starkt 610 2. Instämmer delvis 307 3. Varken eller 412 4. Instämmer nog inte 264 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 344 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 501 width 1 MD=9 F.26z. Fritiden är viktigare än arbetet <Se F.26 för fullständig frågetext> 277 1. Instämmer starkt 529 2. Instämmer delvis 407 3. Varken eller 421 4. Instämmer nog inte 156 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 345 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 502 width 1 MD=9 F.26å. Det finns för lite att göra på fritiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 68 1. Instämmer starkt 201 2. Instämmer delvis 167 3. Varken eller 683 4. Instämmer nog inte 668 5. Instämmer absolut inte 23 9. Ej svar
VAR 346 ATTITYDER: TUGGUMMITUGG. Loc 503 width 1 MD=9 F.26ä. Det ser illa ut när folk tuggar tuggummi <Se F.26 för fullständig frågetext> 671 1. Instämmer starkt 496 2. Instämmer delvis 323 3. Varken eller 209 4. Instämmer nog inte 101 5. Instämmer absolut inte 10 9. Ej svar
VAR 347 ATTITYDER: RELIGIÖSA FR. Loc 504 width 1 MD=9 F.26ö. Religiösa frågor ges för lite utrymme i dagens Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 180 1. Instämmer starkt 264 2. Instämmer delvis 710 3. Varken eller 311 4. Instämmer nog inte 330 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 348 ATTITYDER: ÅSIKTER Loc 505 width 1 MD=9 F.26a1. Jag är nog lite gammaldags i mina åsikter <Se F.26 för fullständig frågetext> 154 1. Instämmer starkt 712 2. Instämmer delvis 314 3. Varken eller 462 4. Instämmer nog inte 152 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 349 ATTITYDER: AVKOPPLING Loc 506 width 1 MD=9 F.26b1. Jag önskar jag kunde koppla av mera <Se F.26 för fullständig frågetext> 311 1. Instämmer starkt 755 2. Instämmer delvis 299 3. Varken eller 346 4. Instämmer nog inte 83 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 350 ATTITYDER: PENGAR Loc 507 width 1 MD=9 F.26c1. Jag har tillräckligt med pengar för det jag önskar mig <Se F.26 för fullständig frågetext> 146 1. Instämmer starkt 584 2. Instämmer delvis 234 3. Varken eller 541 4. Instämmer nog inte 287 5. Instämmer absolut inte 18 9. Ej svar
VAR 351 ATTITYDER: LEVNADSSTAND. Loc 508 width 1 MD=9 F.26d1. Jag är beredd att sänka min levnadsstandard för att hjälpa folk i utvecklingsländerna <Se F.26 för fullständig frågetext> 88 1. Instämmer starkt 481 2. Instämmer delvis 510 3. Varken eller 502 4. Instämmer nog inte 210 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 352 ATTITYDER: BILAR Loc 509 width 1 MD=9 F.26e1. Det spelar ingen roll hur den bil jag har ser ut bara den rullar <Se F.26 för fullständig frågetext> 220 1. Instämmer starkt 459 2. Instämmer delvis 192 3. Varken eller 593 4. Instämmer nog inte 315 5. Instämmer absolut inte 31 9. Ej svar
VAR 353 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 510 width 1 MD=9 F.26f1. Att ta en öl eller drink är ett bra sätt att slappna av när arbetsdagen är slut <Se F.26 för fullständig frågetext> 79 1. Instämmer starkt 290 2. Instämmer delvis 224 3. Varken eller 527 4. Instämmer nog inte 676 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 354 ATTITYDER: ANSVAR Loc 511 width 1 MD=9 F.26g1. Jag tycker om att ta stort ansvar <Se F.26 för fullständig frågetext> 187 1. Instämmer starkt 737 2. Instämmer delvis 413 3. Varken eller 375 4. Instämmer nog inte 73 5. Instämmer absolut inte 25 9. Ej svar
VAR 355 ATTITYDER: FÖRENINGAR Loc 512 width 1 MD=9 F.26h1. Jag tycker om att arbeta i föreningar <Se F.26 för fullständig frågetext> 76 1. Instämmer starkt 373 2. Instämmer delvis 385 3. Varken eller 573 4. Instämmer nog inte 378 5. Instämmer absolut inte 25 9. Ej svar
VAR 356 ATTITYDER: OTROHET Loc 513 width 1 MD=9 F.26i1. Jag tycker otrohet är helt oförlåtligt <Se F.26 för fullständig frågetext> 445 1. Instämmer starkt 449 2. Instämmer delvis 302 3. Varken eller 453 4. Instämmer nog inte 141 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 357 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 514 width 1 MD=9 F.26j1. Jag anser det är förkastligt att dricka vin eller sprit <Se F.26 för fullständig frågetext> 215 1. Instämmer starkt 292 2. Instämmer delvis 262 3. Varken eller 624 4. Instämmer nog inte 401 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 358 ATTITYDER: VECKOTIDN. Loc 515 width 1 MD=9 F.26k1. Jag tycker om att koppla av med att läsa en veckotidning <Se F.26 för fullständig frågetext> 238 1. Instämmer starkt 738 2. Instämmer delvis 300 3. Varken eller 302 4. Instämmer nog inte 222 5. Instämmer absolut inte 10 9. Ej svar
VAR 359 ATTITYDER: FRAMTIDEN Loc 516 width 1 MD=9 F.26l1. Jag tar var dag som den kommer och bekymrar mig inte om framtiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 134 1. Instämmer starkt 467 2. Instämmer delvis 129 3. Varken eller 753 4. Instämmer nog inte 312 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 360 ATTITYDER: FESTER Loc 517 width 1 MD=9 F.26m1. Jag har hellre en stilla hemmakväll än att jag går ut på fest <Se F.26 för fullständig frågetext> 469 1. Instämmer starkt 714 2. Instämmer delvis 256 3. Varken eller 285 4. Instämmer nog inte 72 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 361 ATTITYDER: BROTTSLINGAR Loc 518 width 1 MD=9 F.26n1. Samhället är alldeles för släpphänt mot brottslingar <Se F.26 för fullständig frågetext> 729 1. Instämmer starkt 606 2. Instämmer delvis 239 3. Varken eller 169 4. Instämmer nog inte 54 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 362 ATTITYDER: LYX Loc 519 width 1 MD=9 F.26o1. Jag tycker det är skönt att få känna mig lite lyxig ibland <Se F.26 för fullständig frågetext> 338 1. Instämmer starkt 915 2. Instämmer delvis 297 3. Varken eller 183 4. Instämmer nog inte 62 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 363 ATTITYDER: RISKER Loc 520 width 1 MD=9 F.26p1. Jag aktar mig för att ta några risker <Se F.26 för fullständig frågetext> 271 1. Instämmer starkt 703 2. Instämmer delvis 363 3. Varken eller 395 4. Instämmer nog inte 57 5. Instämmer absolut inte 21 9. Ej svar
VAR 364 ATTITYDER: KÄRNKRAFTVERK Loc 521 width 1 MD=9 F.26q1. Kärnkraftverk borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 437 1. Instämmer starkt 322 2. Instämmer delvis 429 3. Varken eller 401 4. Instämmer nog inte 199 5. Instämmer absolut inte 22 9. Ej svar
VAR 365 ATTITYDER: PORRTIDNINGAR Loc 522 width 1 MD=9 F.26r1. Porrtidningar borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 548 1. Instämmer starkt 288 2. Instämmer delvis 419 3. Varken eller 384 4. Instämmer nog inte 158 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 366 ATTITYDER: SNYGGA KLÄDER Loc 523 width 1 MD=9 F.26s1. Att vara snyggt klädd är viktigt <Se F.26 för fullständig frågetext> 361 1. Instämmer starkt 856 2. Instämmer delvis 274 3. Varken eller 245 4. Instämmer nog inte 62 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 367 ATTITYDER: ÖRTMEDICINER Loc 524 width 1 MD=9 F.26t1. Örtmediciner borde användas mera allmänt i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 356 1. Instämmer starkt 601 2. Instämmer delvis 699 3. Varken eller 108 4. Instämmer nog inte 37 5. Instämmer absolut inte 9 9. Ej svar
VAR 368 ATTITYDER: PROFFSBOXNING Loc 525 width 1 MD=9 F.26u1. Proffsboxning borde vara tillåten i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 294 1. Instämmer starkt 361 2. Instämmer delvis 482 3. Varken eller 267 4. Instämmer nog inte 395 5. Instämmer absolut inte 11 9. Ej svar
VAR 369 MEDLEM I KONSUM Loc 526 width 1 MD=9 F.27. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1027 1. Ja 773 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 370 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 527 width 1 MD=9 F.28. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 245 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 610 1. Köper inget eller endast liten del i Komsum/Servus/Domus/Obs 329 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 211 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 205 4. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 191 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 19 9. Ej svar
VAR 371 KÖPER TIDN. POSTER Loc 528 width 1 MD=9 F.29. Poster är en bildtidning som utkommer 1 gång/månad. Brukar Du köpa den åt Dig själv? 178 0. Aldrig 71 1. Ibland 136 2. Oftast 1425 9. Ej svar
VAR 372 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 529 width 1 MD=8 or GE 9 F.30. Idag påverkar många på sina arbetsplatser vilka produkter som ska köpas in. Har Du under de senaste 2 åren påverkat inköpen av någon av nedanstående typer av produkter på Din arbetsplats? F.30a. Kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Ja mycket 2. Ja en del 3. Nej inte alls 4. Ej aktuellt 1810 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 373 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 530 width 1 MD=8 or GE 9 F.30b. Kontorsutrustning(kopieringsmaskiner, bokföringsmaskiner, kontorsdatorer, bildskärmar) <Se F.30 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Ja mycket 2. Ja en del 3. Nej inte alls 4. Ej aktuellt 1810 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 374 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 531 width 1 MD=8 or GE 9 F.30c. Bank/försäkringstjänster (leasing/factoring, företagsförsäkringar, banktjänster) <Se F.30 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Ja mycket 2. Ja en del 3. Nej inte alls 4. Ej aktuellt 1810 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 375 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 532 width 1 MD=8 or GE 9 F.30d. Maskiner för verkstäder <Se F.30 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Ja mycket 2. Ja en del 3. Nej inte alls 4. Ej aktuellt 1810 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 376 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 533 width 1 MD=8 or GE 9 F.30e. Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner <Se F.30 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Ja mycket 2. Ja en del 3. Nej inte alls 4. Ej aktuellt 1810 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 377 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 534 width 1 MD=8 or GE 9 F.30f. Personbilar för företag/leasing <Se F.30 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Ja mycket 2. Ja en del 3. Nej inte alls 4. Ej aktuellt 1810 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 378 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 535 width 1 MD=8 or GE 9 F.31. Tror Du att dina möjligheter att påverka inköpen av nedanstående typer av produkter kommer att öka eller minska i framtiden? F.31a. Kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Öka mycket 2. Öka en del 3. Varken eller 4. Minska en del 5. Minska mycket 6. Ej aktuellt 1810 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 379 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 536 width 1 MD=8 or GE 9 F.31b. Kontorsutrustning(kopieringsmaskiner, bokföringsmaskiner, kontorsdatorer, bildskärmar) <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Öka mycket 2. Öka en del 3. Varken eller 4. Minska en del 5. Minska mycket 6. Ej aktuellt 1810 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 380 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 537 width 1 MD=8 or GE 9 F.31c. Bank-/försäkringstjänster (leasing/factoring, företagsförsäkringar, banktjänster ) <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Öka mycket 2. Öka en del 3. Varken eller 4. Minska en del 5. Minska mycket 6. Ej aktuellt 1810 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 381 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 538 width 1 MD=8 or GE 9 F.31d. Maskiner för verkstäder <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Öka mycket 2. Öka en del 3. Varken eller 4. Minska en del 5. Minska mycket 6. Ej aktuellt 1810 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 382 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 539 width 1 MD=8 or GE 9 F.31e. Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Öka mycket 2. Öka en del 3. Varken eller 4. Minska en del 5. Minska mycket 6. Ej aktuellt 1810 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 383 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 540 width 1 MD=8 or GE 9 F.31f. Personbilar för företag/leasing <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Öka mycket 2. Öka en del 3. Varken eller 4. Minska en del 5. Minska mycket 6. Ej aktuellt 1810 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar