ORVESTO 79 P-8007

               SSD 0027

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FöR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 79 P-8007 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under tredje tertialet 1978 genomfördes tre omgångar
  "Sverige Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt
  omfattade urvalet för dessa fyra omgångar 10.507 personer
  15-70 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har av SCB
  dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 10.507 personer har 1.401
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 25 avlidna, 19 avflyttade från riket, 30 som vistas
  utomlands, 14 i militärtjänst, 95 på utrikes resa, 91 ej
  svensktalande, 117 okända men skrivna på kommun, 70 under
  sjukhusvård, 286 sjuka i hemmet samt 654 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna hösten/vintern 1978
  uppgår således till 9.106 personer varav 2.824, utgörande
  31%, ej besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (56%), "tidsbrist" (10%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (34%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i meterialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande tredje
  tertialet 1978 7.274 personer istället för 6.282 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-8007, omfattar 1765 personer eller 28,1% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 29 november 1978 -
  29 januari 1979.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av
  Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0027 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Status i hushållet 14 Förvärvsarbete/sysselsättning 15 Utbildning 16 Storlek på orten 17 Form av boende 18 Inköp av dagligvaror:själv 19 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 26 Totalt antal personer 27 Din personliga inkomst i kronor per år 28 Hushållets totala inkomst i kronor per år Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbilar 31 Hushållets innehav av husvagn 32 Hushållets innehav av fritidshus 33 Hushållets innehav av roddbåt/eka/el.likn. 34 Hushållets innehav av motorbåt 35 Hushållets innehav av segelbåt 36 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 37 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 38 Hushållets innehav av filmkamera 39 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 40 Hushållets innehav av filmprojektor 41 Hushållets innehav av skrivmaskin 42 Hushållets innehav av svart-vit tv 43 Hushållets innehav av färg-tv 44 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 45 Hushållets innehav av diskmaskin 46 Hushållets innehav av tvättmaskin 47 Hushållets innehav av stereoanläggning 48 Hushållets innehav av motorgräsklippare 49 Hushållets innehav av spisfläkt 50 Hushållets innehav av hund 51 Hushållets innehav av katt Köpavsikter beträffande kapitalvaror 52 Avsikt att köpa kapitalvaror1 53 Avsikt att köpa kapitalvaror1 54 Avsikt att köpa kapitalvaror1 55 Avsikt att köpa kapitalvaror1 56 Avsikt att köpa kapitalvaror1 57 Avsikt att köpa kapitalvaror2 58 Avsikt att köpa kapitalvaror2 59 Avsikt att köpa kapitalvaror2 60 Avsikt att köpa kapitalvaror2 61 Avsikt att köpa kapitalvaror2 62 Avsikt att köpa kapitalvaror3 63 Avsikt att köpa kapitalvaror3 64 Avsikt att köpa kapitalvaror3 65 Avsikt att köpa kapitalvaror3 66 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 67 Intresseinriktning:Miljövårdsfrågor 68 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 69 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsa 70 Intresseinriktning:Bantningstips 71 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 72 Intresseinriktning:Politik 73 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 74 Intresseinriktning:Skattefrågor 75 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 76 Intresseinriktning:Vidareutbildning 77 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 78 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 79 Intresseinriktning:Villa/eget hem 80 Intresseinriktning:Fritidshus 81 Intresseinriktning:Personbilar 82 Intresseinriktning:Heminredning 83 Intresseinriktning:Modenyheter 84 Intresseinriktning:Matvarunyheter 85 Intresseinriktning:Barnavård 86 Intresseinriktning:Skönhetsvård 87 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 88 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 89 Intresseinriktning:Fotoutrustningar 90 Intresseinriktning:Motorcyklar 91 Intresseinriktning:Krukväxter 92 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 93 Intresseinriktning:Hundars skötsel 94 Intresseinriktning:Katters skötsel 95 Intresseinriktning:Motionera 96 Intresseinriktning:Idrotta 97 Intresseinriktning:Laga mat 98 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 99 Intresseinriktning:Baka 100 Intresseinriktning:Ha gäster 101 Intresseinriktning:Köra bil 102 Intresseinriktning:Jobba med bilar 103 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 104 Intresseinriktning:Fotografera 105 Intresseinriktning:Smalfilma 106 Intresseinriktning:Sportfiska 107 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 108 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 109 Intresseinriktning:Gå på teater 110 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 111 Intresseinriktning:Läsa böcker 112 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 113 Intresseinriktning:Köpa på postorder 114 Intresseinriktning:Sy kläder 115 Intresseinriktning:Handarbeta 116 Intresseinriktning:Träffa nya människor 117 Intresseinriktning:Snickra 118 Intresseinriktning:Måla hemma 119 Intresseinriktning:Jaga 120 Intresseinriktning:Friluftsliv 121 Intresseinriktning:Åka slalom 122 Intresseinriktning:Åka motorbåt 123 Intresseinriktning:Segla 124 Intresseinriktning:Campa 125 Intresseinriktning:Semestra utomlands 126 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 127 Intresseinriktning:Pröva nya produkter 128 Intresseinriktning:Vara bortbjuden 129 Intresseinriktning:Gå på diskotek 130 Intresseinriktning:Gå på restaurang 131 Intresseinriktning:Gå på kvällskurser Personliga köpvanor:kläder,fritid m.m. 132 Kostnader för kläder 133 Kostnader för sportutrustning 134 Kostnader för kosmetika/skönhetsmedel 135 Kostnader för nöjen 136 Kostnader för utlandsresor under fritiden 137 Kostnader för böcker 138 Kostnader för tobak 139 Kostnader för vin och sprit Administrativ indelning m.m. 140 Länskommunkod 141 Länskod 142 Datumkod 143 Postnummer(01 form.) Innehav av fritidsbåt 144 Innehav av fritidsbåt 145 Innehav av båt:första krysset 146 Innehav av båt:andra krysset 147 Innehav av båt:tredje krysset Besöksfrekvens i butiker,varuhus m.m. 148 Besöksfrekvenser:ICA 149 Besöksfrekvenser:Konsum 150 Besöksfrekvenser:Vivo 151 Besöksfrekvenser:Favör 152 Besöksfrekvenser:Annan butik 153 Besöksfrekvenser:Domus livsmedel 154 Besöksfrekvenser:NK livsmedel 155 Besöksfrekvenser:Tempo/EPA livsmedel 156 Besöksfrekvenser:Åhlens livsmedel 157 Besöksfrekvenser:Obs livsmedel 158 Besöksfrekvenser:B&W livsmedel 159 Besöksfrekvenser:Domus 160 Besöksfrekvenser:NK 161 Besöksfrekvenser:Tempo/EPA 162 Besöksfrekvenser:Åhlens 163 Besöksfrekvenser:Obs 164 Besöksfrekvenser:B&W 165 Besöksfrekvenser:Hennes/Mauritz 166 Besöksfrekvenser:Kapp-Ahl 167 Besöksfrekvenser:Gulins 168 Besöksfrekvenser:Ikea 169 Besöksfrekvenser:Åhlbergs 170 Besöksfrekvenser:Broddmans 171 Besöksfrekvenser:Järnia 172 Besöksfrekvenser:Färgsam 173 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 174 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 175 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 176 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 177 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 178 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 179 Besöksfrekvenser:Bensinstation 180 Besöksfrekvenser:Postkontor 181 Besöksfrekvenser:Bankkontor 182 Besöksfrekvenser:Hälsokostbutik 183 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 184 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 185 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Tidningsläsning:Storstadspress 186 Läsfrekvenser:Aftonbladet 187 Läsfrekvenser:Arbetet 188 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 189 Läsfrekvenser:Expressen 190 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 191 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 192 Läsfrekvenser:Kvällsposten 193 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 194 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 195 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 196 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 197 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 198 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 199 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 200 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten 201 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 202 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 203 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 204 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 205 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 206 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 207 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 208 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 209 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 210 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 211 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 212 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 213 Läsfrekvenser för Allers 214 Läsfrekvenser för Damernas Värld 215 Läsfrekvenser för Femina 216 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 217 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 218 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 219 Läsfrekvenser för Husmodern 220 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 221 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 222 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 223 Läsfrekvenser för Land 224 Läsfrekvenser för Lektyr 225 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 226 Läsfrekvenser för Min Värld 227 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 228 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 229 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 230 Läsfrekvenser för Se 231 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 232 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 233 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 234 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 235 Läsfrekvenser för Vi Tidningsläsning:14-dagars,månadstidningar 236 Läsfrekvenser för Året Runt 237 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 238 Läsfrekvenser för Motor 239 Läsfrekvenser för Motorföraren 240 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 241 Läsfrekvenser för Vi Bilägare 242 Läsfrekvenser för Allt om Mat 243 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 244 Läsfrekvenser för Antik & Auktion 245 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 246 Läsfrekvenser för Det Bästa 247 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 248 Läsfrekvenser för Båt för Alla 249 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 250 Läsfrekvenser för Radio &Television 251 Läsfrekvenser för Start & Speed 252 Läsfrekvenser för Svensk Idrott 253 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 254 Läsfrekvenser för Tidskrift för Hälsa 255 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 256 Läsfrekvenser för Vår Bostad 257 Läsfrekvenser för Privata Affärer Tidningsläsning:Landsortspress 258 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 259 Läsfrekvenser för - A-Pressen 260 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 261 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 262 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 263 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 264 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 265 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) 266 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 6-dagarsutgivning 267 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 4-dagarsutgivning 268 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 3-dagarsutgivning 269 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 2-dagarsutgivning Tidningsläsning:Lokalpress m.m. 270 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 271 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Sundbyberg 272 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Lidingö 273 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Mälarö 274 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderort 275 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderkuriren 276 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 277 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 278 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 279 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 280 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 281 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SO 282 Läsfrekvenser för - Storstaden 283 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) 284 Köpfrekvenser för - Storstaden 285 Läsfrekvenser för Vi i Villa 286 Läsfrekvenser för Vårt Hus Köpvanor:veckopress m.m. 287 Köpfrekvenser för Allas Veckotidning 288 Köpfrekvenser för Allers 289 Köpfrekvenser för Damernas Värld 290 Köpfrekvenser för Femina 291 Köpfrekvenser för FIB-Aktuellt 292 Köpfrekvenser för Hemmets Journal 293 Köpfrekvenser för Hemmets Veckotidning 294 Köpfrekvenser för Husmodern 295 Köpfrekvenser för Hänt i Veckan 296 Köpfrekvenser för ICA-kuriren 297 Köpfrekvenser för Land 298 Köpfrekvenser för Lektyr 299 Köpfrekvenser för Min Värld 300 Köpfrekvenser för Mitt Livs Novell 301 Köpfrekvenser för Röster i Radio/TV 302 Köpfrekvenser för Saxons Veckotidning 303 Köpfrekvenser för Se 304 Köpfrekvenser för Svensk Damtidning 305 Köpfrekvenser för Veckojournalen 306 Köpfrekvenser för Vecko-Revyn 307 Köpfrekvenser för Vi 308 Köpfrekvenser för Året Runt Tidningen Vårt Hus 309 Läsfrekvenser för Vårt Hus Inköp av dagligvaror 310 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 311 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 312 Köpfrekvenser för Tandkräm 313 Köpfrekvenser för Tvål 314 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 315 Köpfrekvenser för Handdiskmedel 316 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 317 Köpfrekvenser för Tvättmedel 318 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 319 Köpfrekvenser för Kaffe Livsstilspåståenden 320 Attityder till: Nya Livsmedel 321 Attityder till: Nyheter 322 Attityder till: Hälsosam Mat 323 Attityder till: Boende 324 Attityder till: Intresseområden 325 Attityder till: Pengar 326 Attityder till: Oberoende 327 Attityder till: Familjegemenskap 328 Attityder till: Naturen 329 Attityder till: Karriären 330 Attityder till: Kvinnans plats 331 Attityder till: Priser 332 Attityder till: Städning 333 Attityder till: Barn 334 Attityder till: Rent i huset 335 Attityder till: Arbetet 336 Attityder till: Förenklingar 337 Attityder till: Annorlunda mat 338 Attityder till: Impulsköp 339 Attityder till: Titta i affärer 340 Attityder till: Kvalitetsvaror 341 Attityder till: Köpa-Sälja 342 Attityder till: Matlagning 343 Attityder till: Fester 344 Attityder till: Fritiden 345 Attityder till: Fritiden 346 Attityder till: Tuggummituggande 347 Attityder till: Religiösa frågor 348 Attityder till: Åsikter 349 Attityder till: Avkoppling 350 Attityder till: Pengar 351 Attityder till: Levnadsstandard 352 Attityder till: Bilar 353 Attityder till: Alkohol 354 Attityder till: Ansvar 355 Attityder till: Föreningar 356 Attityder till: Otrohet 357 Attityder till: Alkohol 358 Attityder till: Veckotidningar 359 Attityder till: Framtiden 360 Attityder till: Fester 361 Attityder till: Brottslingar 362 Attityder till: Lyx 363 Attityder till: Risker 364 Attityder till: Kärnkraftverk 365 Attityder till: Porrtidningar 366 Attityder till: Snygga kläder 367 Attityder till: Örtmediciner 368 Attityder till: proffsboxning Medlemsskap 369 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i olika affärer 370 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs Poster 371 Köpfrekvenser för tidn. Poster Beslutskapacitet-inköp på arbetsplatsen 372 Har påverkat inköp av - kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) 373 Har påverkat inköp av - kontorsutrustning(kopieringsmask. bokf.mask. datorer) 374 Har påverkat inköp av - Bank/försäkringstjänster 375 Har påverkat inköp av - Maskiner för verkstäder 376 Har påverkat inköp av - Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner 377 Har påverkat inköp av - Personbilar för företag/leasing 378 Tror sig kunna påverka inköp av - kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) 379 Tror sig kunna påverka inköp av - kontorsutrustning(kopieringsmask. bokf.mask.) 380 Tror sig kunna påverka inköp av - Bank-/försäkringstjänster 381 Tror sig kunna påverka inköp av - Maskiner för verkstäder 382 Tror sig kunna påverka inköp av - Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner 383 Tror sig kunna påverka inköp av - Personbilar för företag/leasing

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0027              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0027


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. JANUARI 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1629 136
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=71 or GE 72 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 294 6 9 42 16 14 25 17 37 42 36 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 4 14 11 10 28 7 8 8 28 12 13 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 11 17 15 13 46 108 19 12 22 15 146 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 35 26 35 17 11 11 6 10 38 9 11 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 39 14 13 30 11 7 9 28 12 8 7 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 39 20 15 23 15 6 15 31 26 20 8 Kod: 67 68 69 70 71 72 Frek: 8 23 10 12 1 1
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 1 MD=0 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1763 Min=1 Max=9 Mean=4.0 St.Dev=2.2
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 Födelseår Kod: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 18 16 21 24 26 22 31 22 35 25 28 23 25 40 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 31 28 32 20 28 24 36 35 27 34 37 25 28 27 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 25 19 24 37 33 37 39 40 46 44 44 45 31 50 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 41 37 39 32 31 32 41 43 30 36 33 43 45
VAR 10 KÖN Loc 20 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 915 0. Man 850 1. Kvinna 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 21 width 2 MD=99 F.1b. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 149 00. 19 år och yngre 185 01. 20-24 år 198 02. 25-29 år 210 03. 30-34 år 190 04. 35-39 år 121 05. 40-44 år 159 06. 45-49 år 141 07. 50-54 år 145 08. 55-59 år 139 09. 60-64 år 128 10. 65 år och äldre 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 23 width 1 MD=9 F.1c. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 386 0. Ogift 1249 1. Gift eller sammanboende 121 2. Änka/änkling/frånskild 9 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSSTATUS Loc 24 width 1 MD=9 F.1d. Är Du själv: <Se F.1 för fullständig frågetext> 633 0. Husfar 674 1. Husmor 214 2. Son/dotter 36 3. Annan hushållsmedlem 188 4. Ensamboende 20 9. Ej svar
VAR 14 YRKE Loc 25 width 1 MD=9 F.1e. Förvärvsarbete/sysselsättning <Se F.1 för fullständig frågetext> 885 0. Förvärvsarbete,heltid 303 1. Förvärvsarbete,deltid 171 2. Hemmafru 150 3. Studerande 179 4. Pensionär 66 5. Annan sysselsättning 11 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 26 width 1 MD=9 F.1f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 720 0. Folkskola 282 1. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 200 2. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 308 3. Gymnasium eller motsvarande 223 4. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 32 9. Ej svar
VAR 16 ORTSTORLEK Loc 27 width 1 MD=9 F.1g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 73 0. Under 200 invånare 192 1. 200-1.999 189 2. 2.000-4.999 146 3. 5.000-9.999 236 4. 10.000-24.999 230 5. 25.000-49.999 206 6. 50.000-99.999 391 7. 100.000 och däröver 102 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 28 width 1 MD=9 F.1h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 175 0. Insatslägenhet 551 1. Hyrd lägenhet 802 2. Egen villa/radhus 53 3. Hyrd villa/radhus 108 4. Jordbruksfastighet 33 5. Inneboende 30 6. Annan bostadsform 13 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 29 width 1 MD=9 F.1i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 284 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 377 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 234 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 199 3. Gör mer än hälften av alla inköp 665 4. Gör alla eller nästan alla inköp 6 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 30 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1625 128 4 8
VAR 20 2-6 ÅR Loc 32 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1484 230 42 1 8
VAR 21 7-10 ÅR Loc 34 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1481 233 43 8
VAR 22 11-14 ÅR Loc 36 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1399 289 66 3 8
VAR 23 15-19 ÅR Loc 38 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1314 341 89 13 1 7
VAR 24 20-67 ÅR Loc 40 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 9 99 Frek: 60 289 1193 167 37 6 5 2 6
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 42 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1631 83 42 1 8
VAR 26 TOTALANTAL Loc 44 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 189 551 359 429 165 42 13 5 5 7
VAR 27 PERSONLIG INKOMST Loc 46 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 235 0. Under 10.000 286 1. 10.000-30.000 365 2. 30.000-50.000 510 3. 50.000-70.000 183 4. 70.000-90.000 45 5. 90.000-110.000 55 6. Över 110.000 86 9. Ej svar
VAR 28 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 47 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 12 0. Under 10.000 64 1. 10.000-30.000 168 2. 30.000-50.000 322 3. 50.000-70.000 297 4. 70.000-90.000 272 5. 90.000-110.000 412 6. Över 110.000 218 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 48 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1158 0. Ja 380 1. Nej 227 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL Loc 49 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5a. I hushållet finns:...st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 99 Frek: 264 1179 278 30 8 1 5
VAR 31 FINNS:HUSVAGN Loc 51 width 1 MD=9 F.5b. I hushållet finns:husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 1670 0. Finns ej 92 1. Finns 3 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:FRITIDSHUS Loc 52 width 1 MD=9 F.5c. I hushållet finns:fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 1348 0. Finns ej 414 1. Finns 3 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:RODDBÅT/EKA/LIKN. Loc 53 width 1 MD=9 F.5d. I hushållet finns:roddbåt/eka/el.likn. <Se F.5 för fullständig frågetext> 1395 0. Finns ej 367 1. Finns 3 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:MOTORBÅT Loc 54 width 1 MD=9 F.5e. I hushållet finns:motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1571 0. Finns ej 191 1. Finns 3 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:SEGELBÅT Loc 55 width 1 MD=9 F.5f. I hushållet finns:segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1691 0. Finns ej 71 1. Finns 3 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 56 width 1 MD=9 F.5g. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 741 0. Finns ej 1021 1. Finns 3 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 57 width 1 MD=9 F.5h. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1171 0. Finns ej 591 1. Finns 3 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:FILMKAMERA Loc 58 width 1 MD=9 F.5i. I hushållet finns:filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1332 0. Finns ej 430 1. Finns 3 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 59 width 1 MD=9 F.5j. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1346 0. Finns ej 416 1. Finns 3 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 60 width 1 MD=9 F.5k. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1385 0. Finns ej 377 1. Finns 3 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 61 width 1 MD=9 F.5l. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 976 0. Finns ej 786 1. Finns 3 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:SVART-VIT TV Loc 62 width 1 MD=9 F.5m. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 929 0. Finns ej 833 1. Finns 3 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:FÄRG-TV Loc 63 width 1 MD=9 F.5n. I hushållet finns:färg-tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 364 0. Finns ej 1398 1. Finns 3 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 64 width 1 MD=9 F.5o. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 212 0. Finns ej 1550 1. Finns 3 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:DISKMASKIN Loc 65 width 1 MD=9 F.5p. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1233 0. Finns ej 529 1. Finns 3 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 66 width 1 MD=9 F.5q. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 481 0. Finns ej 1280 1. Finns 4 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=9 F.5r. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 496 0. Finns ej 1265 1. Finns 4 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 68 width 1 MD=9 F.5s. I hushållet finns:motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1118 0. Finns ej 644 1. Finns 3 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:SPISFLÄKT Loc 69 width 1 MD=9 F.5t. I hushållet finns:spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 632 0. Finns ej 1129 1. Finns 4 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:HUND Loc 70 width 1 MD=9 F.5u. I hushållet finns:hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 1392 0. Finns ej 370 1. Finns 3 9. Ej svar
VAR 51 FINNS:KATT Loc 71 width 1 MD=9 F.5v. I hushållet finns:katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1503 0. Finns ej 259 1. Finns 3 9. Ej svar
VAR 52 AVSER ATT KÖPA1 Loc 72 width 2 MD=11 F.6. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a. Första understrykningen 181 00. Fabriksny bil 458 01. Begagnad bil 28 02. Moped 17 03. Nytt fritidshus 6 04. Begagnat fritidshus 39 05. Ny villa 22 06. Begagnad villa 56 07. Köksfläkt 41 08. Elektrisk spis 40 09. Diskmaskin 430 10. Ej svar på fråga 6 447 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 53 AVSER ATT KÖPA1 Loc 74 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6b. Andra understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 18 01. Begagnad bil 28 02. Moped 5 03. Nytt fritidshus 21 04. Begagnat fritidshus 33 05. Ny villa 31 06. Begagnad villa 52 07. Köksfläkt 44 08. Elektrisk spis 53 09. Diskmaskin 430 10. Ej svar på fråga 6 603 00. Frågan ej tillämplig 447 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 54 AVSER ATT KÖPA1 Loc 76 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6c. Tredje understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 2 02. Moped 03. Nytt fritidshus 2 04. Begagnat fritidshus 2 05. Ny villa 10 06. Begagnad villa 17 07. Köksfläkt 36 08. Elektrisk spis 11 09. Diskmaskin 430 10. Ej svar på fråga 6 808 00. Frågan ej tillämplig 447 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 55 AVSER ATT KÖPA1 Loc 78 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6d. Fjärde understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 2 07. Köksfläkt 16 08. Elektrisk spis 13 09. Diskmaskin 430 10. Ej svar på fråga 6 857 00. Frågan ej tillämplig 447 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 56 AVSER ATT KÖPA1 Loc 80 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6e. Femte understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 07. Köksfläkt 1 08. Elektrisk spis 12 09. Diskmaskin 430 10. Ej svar på fråga 6 875 00. Frågan ej tillämplig 447 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 57 AVSER ATT KÖPA2 Loc 82 width 2 MD=11 F.7. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.7a. Första understrykningen 182 00. Tvättmaskin 69 01. Frysbox 52 02. Frysskåp 123 03. Fiskeutrustning 136 04. Elektrisk rakapparat 35 05. Skrivmaskin 54 06. Stillbildskamera 19 07. Filmkamera 17 08. Projektor 37 09. Elektrisk symaskin 594 10. Ej svar på fråga 6 447 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 58 AVSER ATT KÖPA2 Loc 84 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7b. Andra understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 33 01. Frysbox 20 02. Frysskåp 23 03. Fiskeutrustning 53 04. Elektrisk rakapparat 15 05. Skrivmaskin 25 06. Stillbildskamera 24 07. Filmkamera 28 08. Projektor 38 09. Elektrisk symaskin 594 10. Ej svar på fråga 7 465 00. Frågan ej tillämplig 447 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 59 AVSER ATT KÖPA2 Loc 86 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7c. Tredje understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 14 02. Frysskåp 8 03. Fiskeutrustning 15 04. Elektrisk rakapparat 8 05. Skrivmaskin 11 06. Stillbildskamera 7 07. Filmkamera 13 08. Projektor 13 09. Elektrisk symaskin 594 10. Ej svar på fråga 7 635 00. Frågan ej tillämplig 447 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 60 AVSER ATT KÖPA2 Loc 88 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7d. Fjärde understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 2 03. Fiskeutrustning 7 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Skrivmaskin 2 06. Stillbildskamera 4 07. Filmkamera 1 08. Projektor 2 09. Elektrisk symaskin 594 10. Ej svar på fråga 7 705 00. Frågan ej tillämplig 447 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 61 AVSER ATT KÖPA2 Loc 90 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7e. Femte understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 1 04. Elektrisk rakapparat 3 05. Skrivmaskin 06. Stillbildskamera 2 07. Filmkamera 3 08. Projektor 2 09. Elektrisk symaskin 594 10. Ej svar på fråga 7 713 00. Frågan ej tillämplig 447 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 62 AVSER ATT KÖPA3 Loc 92 width 2 MD=11 F.8. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.8a. Första understrykningen 165 00. Transistorradio 22 01. Husvagn 174 02. Stereoanläggning 17 03. Svart/vit tv 152 04. Färg-tv 69 05. Elektrisk kaffebryggare 54 06. Motorgräsklippare 98 07. Dammsugare 21 08. Motorbåt 16 09. Segelbåt 530 10. Ej svar på fråga 6 447 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 63 AVSER ATT KÖPA3 Loc 94 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8b. Andra understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 1 01. Husvagn 37 02. Stereoanläggning 11 03. Svart/vit tv 48 04. Färg-tv 40 05. Elektrisk kaffebryggare 28 06. Motorgräsklippare 74 07. Dammsugare 11 08. Motorbåt 9 09. Segelbåt 530 10. Ej svar på fråga 8 529 00. Frågan ej tillämplig 447 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 64 AVSER ATT KÖPA3 Loc 96 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8c. Tredje understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 5 03. Svart/vit tv 8 04. Färg-tv 12 05. Elektrisk kaffebryggare 12 06. Motorgräsklippare 25 07. Dammsugare 5 08. Motorbåt 4 09. Segelbåt 530 10. Ej svar på fråga 8 717 00. Frågan ej tillämplig 447 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 65 AVSER ATT KÖPA3 Loc 98 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8d. Fjärde understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 2 04. Färg-tv 3 05. Elektrisk kaffebryggare 2 06. Motorgräsklippare 6 07. Dammsugare 08. Motorbåt 09. Segelbåt 530 10. Ej svar på fråga 8 775 00. Frågan ej tillämplig 447 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 66 AVSER ATT KÖPA3 Loc 100 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8e. Femte understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 04. Färg-tv 1 05. Elektrisk kaffebryggare 06. Motorgräsklippare 3 07. Dammsugare 08. Motorbåt 09. Segelbåt 530 10. Ej svar på fråga 8 784 00. Frågan ej tillämplig 447 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 67 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 102 width 1 MD=9 F.9. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.9.1. Miljövårdsfrågor 32 1. Mycket ointresserad 53 2. Ganska ointresserad 88 3. Något ointresserad 71 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 554 5. Något intresserad 603 6. Ganska intresserad 334 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 68 HÄLSONYTTIG MAT Loc 103 width 1 MD=9 F.9.2. Hälsonyttig mat <Se F.9 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket ointresserad 94 2. Ganska ointresserad 102 3. Något ointresserad 105 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 480 5. Något intresserad 537 6. Ganska intresserad 360 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 69 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 104 width 1 MD=9 F.9.3. Sjukdomar och hälsa <Se F.9 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket ointresserad 60 2. Ganska ointresserad 76 3. Något ointresserad 101 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 482 5. Något intresserad 552 6. Ganska intresserad 409 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 70 BANTNINGSTIPS Loc 105 width 1 MD=9 F.9.4. Bantningstips <Se F.9 för fullständig frågetext> 557 1. Mycket ointresserad 209 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 156 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 414 5. Något intresserad 133 6. Ganska intresserad 104 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 71 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 106 width 1 MD=9 F.9.5. Hushålla ekonomiskt <Se F.9 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket ointresserad 36 2. Ganska ointresserad 60 3. Något ointresserad 67 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 390 5. Något intresserad 599 6. Ganska intresserad 546 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 72 POLITIK Loc 107 width 1 MD=9 F.9.6. Politik <Se F.9 för fullständig frågetext> 130 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 101 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 632 5. Något intresserad 441 6. Ganska intresserad 220 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 73 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 108 width 1 MD=9 F.9.7. Sociala rättigheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket ointresserad 54 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 145 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 624 5. Något intresserad 483 6. Ganska intresserad 282 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 74 SKATTEFRÅGOR Loc 109 width 1 MD=9 F.9.8. Skattefrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket ointresserad 68 2. Ganska ointresserad 102 3. Något ointresserad 141 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 542 5. Något intresserad 487 6. Ganska intresserad 334 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 75 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 110 width 1 MD=9 F.9.9. Samlevnadsfrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 73 1. Mycket ointresserad 92 2. Ganska ointresserad 101 3. Något ointresserad 238 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 578 5. Något intresserad 410 6. Ganska intresserad 225 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 76 VIDAREUTBILDNING Loc 111 width 1 MD=9 F.9.10. Vidareutbildning <Se F.9 för fullständig frågetext> 88 1. Mycket ointresserad 92 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 206 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 532 5. Något intresserad 416 6. Ganska intresserad 263 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 77 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 112 width 1 MD=9 F.9.11. Religions-och trosfrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 404 1. Mycket ointresserad 214 2. Ganska ointresserad 180 3. Något ointresserad 231 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 369 5. Något intresserad 175 6. Ganska intresserad 159 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 78 ARBETSMARKNADEN Loc 113 width 1 MD=9 F.9.12. Arbetsmarknaden <Se F.9 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket ointresserad 50 2. Ganska ointresserad 83 3. Något ointresserad 124 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 607 5. Något intresserad 501 6. Ganska intresserad 314 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 79 VILLA/EGET HEM Loc 114 width 1 MD=9 F.9.13. Villa/eget hem <Se F.9 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket ointresserad 53 2. Ganska ointresserad 50 3. Något ointresserad 112 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 249 5. Något intresserad 439 6. Ganska intresserad 763 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 80 FRITIDSHUS Loc 115 width 1 MD=9 F.9.14. Fritidshus <Se F.9 för fullständig frågetext> 217 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 239 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 367 5. Något intresserad 279 6. Ganska intresserad 375 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 81 PERSONBILAR Loc 116 width 1 MD=9 F.9.15. Personbilar <Se F.9 för fullständig frågetext> 139 1. Mycket ointresserad 102 2. Ganska ointresserad 88 3. Något ointresserad 124 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 514 5. Något intresserad 424 6. Ganska intresserad 339 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 82 HEMINREDNING Loc 117 width 1 MD=9 F.9.16. Heminredning <Se F.9 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 86 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 482 5. Något intresserad 514 6. Ganska intresserad 451 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 83 MODENYHETER Loc 118 width 1 MD=9 F.9.17. Modenyheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 221 1. Mycket ointresserad 189 2. Ganska ointresserad 179 3. Något ointresserad 166 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 494 5. Något intresserad 312 6. Ganska intresserad 171 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 84 MATVARUNYHETER Loc 119 width 1 MD=9 F.9.18. Matvarunyheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 152 1. Mycket ointresserad 152 2. Ganska ointresserad 186 3. Något ointresserad 187 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 520 5. Något intresserad 337 6. Ganska intresserad 196 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 85 BARNAVÅRD Loc 120 width 1 MD=9 F.9.19. Barnavård <Se F.9 för fullständig frågetext> 146 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 207 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 448 5. Något intresserad 350 6. Ganska intresserad 301 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 86 SKÖNHETSVÅRD Loc 121 width 1 MD=9 F.9.20. Skönhetsvård <Se F.9 för fullständig frågetext> 363 1. Mycket ointresserad 186 2. Ganska ointresserad 191 3. Något ointresserad 215 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 456 5. Något intresserad 228 6. Ganska intresserad 85 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 87 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 122 width 1 MD=9 F.9.21. Stereoanläggningar <Se F.9 för fullständig frågetext> 243 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 157 3. Något ointresserad 162 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 580 5. Något intresserad 292 6. Ganska intresserad 178 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 88 HUSHÅLLSMASKINER Loc 123 width 1 MD=9 F.9.22. Hushållsmaskiner <Se F.9 för fullständig frågetext> 140 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 167 3. Något ointresserad 164 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 593 5. Något intresserad 387 6. Ganska intresserad 152 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 89 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 124 width 1 MD=9 F.9.23. Fotoutrustningar <Se F.9 för fullständig frågetext> 287 1. Mycket ointresserad 159 2. Ganska ointresserad 216 3. Något ointresserad 195 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 536 5. Något intresserad 224 6. Ganska intresserad 110 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 90 MOTORCYKLAR Loc 125 width 1 MD=9 F.9.24. Motorcyklar <Se F.9 för fullständig frågetext> 786 1. Mycket ointresserad 145 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 240 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 221 5. Något intresserad 106 6. Ganska intresserad 87 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 91 KRUKVÄXTER Loc 126 width 1 MD=9 F.9.25. Krukväxter <Se F.9 för fullständig frågetext> 182 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 85 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 410 5. Något intresserad 373 6. Ganska intresserad 458 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 92 MEDEL MOT MJÄLL Loc 127 width 1 MD=9 F.9.26. Medel mot mjäll <Se F.9 för fullständig frågetext> 579 1. Mycket ointresserad 179 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 263 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 334 5. Något intresserad 134 6. Ganska intresserad 98 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 93 HUNDARS SKÖTSEL Loc 128 width 1 MD=9 F.9.27. Hundars skötsel <Se F.9 för fullständig frågetext> 608 1. Mycket ointresserad 156 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 169 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 287 5. Något intresserad 179 6. Ganska intresserad 222 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 94 KATTERS SKÖTSEL Loc 129 width 1 MD=9 F.9.28. Katters skötsel <Se F.9 för fullständig frågetext> 732 1. Mycket ointresserad 164 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 206 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 239 5. Något intresserad 130 6. Ganska intresserad 119 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 95 MOTIONERA Loc 130 width 1 MD=9 F.9.29. Motionera <Se F.9 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket ointresserad 45 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 61 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 549 5. Något intresserad 512 6. Ganska intresserad 428 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 96 IDROTTA Loc 131 width 1 MD=9 F.9.30. Idrotta <Se F.9 för fullständig frågetext> 195 1. Mycket ointresserad 144 2. Ganska ointresserad 166 3. Något ointresserad 173 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 475 5. Något intresserad 285 6. Ganska intresserad 288 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 97 LAGA MAT Loc 132 width 1 MD=9 F.9.31. Laga mat <Se F.9 för fullständig frågetext> 87 1. Mycket ointresserad 68 2. Ganska ointresserad 75 3. Något ointresserad 82 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 467 5. Något intresserad 551 6. Ganska intresserad 414 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 98 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 133 width 1 MD=9 F.9.32. Pröva nya maträtter <Se F.9 för fullständig frågetext> 106 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 98 3. Något ointresserad 86 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 440 5. Något intresserad 516 6. Ganska intresserad 419 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 99 BAKA Loc 134 width 1 MD=9 F.9.33. Baka <Se F.9 för fullständig frågetext> 241 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 145 3. Något ointresserad 126 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 398 5. Något intresserad 375 6. Ganska intresserad 345 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 100 HA GÄSTER Loc 135 width 1 MD=9 F.9.34. Ha gäster <Se F.9 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket ointresserad 44 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 82 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 533 5. Något intresserad 651 6. Ganska intresserad 309 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 101 KÖRA BIL Loc 136 width 1 MD=9 F.9.35. Köra bil <Se F.9 för fullständig frågetext> 188 1. Mycket ointresserad 41 2. Ganska ointresserad 51 3. Något ointresserad 127 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 313 5. Något intresserad 497 6. Ganska intresserad 518 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 102 JOBBA MED BILAR Loc 137 width 1 MD=9 F.9.36. Jobba med bilar <Se F.9 för fullständig frågetext> 531 1. Mycket ointresserad 159 2. Ganska ointresserad 154 3. Något ointresserad 179 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 338 5. Något intresserad 189 6. Ganska intresserad 179 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 103 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 138 width 1 MD=9 F.9.37. Arbeta i trädgården <Se F.9 för fullständig frågetext> 147 1. Mycket ointresserad 85 2. Ganska ointresserad 108 3. Något ointresserad 137 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 447 5. Något intresserad 444 6. Ganska intresserad 370 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 104 FOTOGRAFERA Loc 139 width 1 MD=9 F.9.38. Fotografera <Se F.9 för fullständig frågetext> 203 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 168 3. Något ointresserad 157 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 617 5. Något intresserad 327 6. Ganska intresserad 139 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 105 SMALFILMA Loc 140 width 1 MD=9 F.9.39. Smalfilma <Se F.9 för fullständig frågetext> 527 1. Mycket ointresserad 172 2. Ganska ointresserad 192 3. Något ointresserad 372 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 276 5. Något intresserad 123 6. Ganska intresserad 60 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 106 SPORTFISKA Loc 141 width 1 MD=9 F.9.40. Sportfiska <Se F.9 för fullständig frågetext> 548 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 215 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 337 5. Något intresserad 194 6. Ganska intresserad 212 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 107 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 142 width 1 MD=9 F.9.41. Lyssna på popmusik <Se F.9 för fullständig frågetext> 375 1. Mycket ointresserad 151 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 86 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 449 5. Något intresserad 300 6. Ganska intresserad 233 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 108 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 143 width 1 MD=9 F.9.42. Lyssna på klassisk musik <Se F.9 för fullständig frågetext> 322 1. Mycket ointresserad 152 2. Ganska ointresserad 197 3. Något ointresserad 101 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 477 5. Något intresserad 317 6. Ganska intresserad 167 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 109 GÅ PÅ TEATER Loc 144 width 1 MD=9 F.9.43. Gå på teater <Se F.9 för fullständig frågetext> 227 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 179 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 502 5. Något intresserad 352 6. Ganska intresserad 189 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 110 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 145 width 1 MD=9 F.9.44. Gå på konstutställning <Se F.9 för fullständig frågetext> 365 1. Mycket ointresserad 200 2. Ganska ointresserad 214 3. Något ointresserad 183 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 446 5. Något intresserad 200 6. Ganska intresserad 123 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 111 LÄSA BÖCKER Loc 146 width 1 MD=9 F.9.45. Läsa böcker <Se F.9 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 71 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 430 5. Något intresserad 438 6. Ganska intresserad 547 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 112 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 147 width 1 MD=9 F.9.46. Läsa populärtidningar <Se F.9 för fullständig frågetext> 222 1. Mycket ointresserad 156 2. Ganska ointresserad 177 3. Något ointresserad 238 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 564 5. Något intresserad 258 6. Ganska intresserad 102 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 113 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 148 width 1 MD=9 F.9.47. Köpa på postorder <Se F.9 för fullständig frågetext> 568 1. Mycket ointresserad 247 2. Ganska ointresserad 177 3. Något ointresserad 165 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 428 5. Något intresserad 112 6. Ganska intresserad 35 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 114 SY KLÄDER Loc 149 width 1 MD=9 F.9.48. Sy kläder <Se F.9 för fullständig frågetext> 737 1. Mycket ointresserad 156 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 132 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 272 5. Något intresserad 173 6. Ganska intresserad 138 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 115 HANDARBETA Loc 150 width 1 MD=9 F.9.49. Handarbeta <Se F.9 för fullständig frågetext> 606 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 88 3. Något ointresserad 103 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 211 5. Något intresserad 234 6. Ganska intresserad 374 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 116 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 151 width 1 MD=9 F.9.50. Träffa nya människor <Se F.9 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket ointresserad 43 2. Ganska ointresserad 60 3. Något ointresserad 100 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 482 5. Något intresserad 608 6. Ganska intresserad 416 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 117 SNICKRA Loc 152 width 1 MD=9 F.9.51. Snickra <Se F.9 för fullständig frågetext> 330 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 191 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 414 5. Något intresserad 322 6. Ganska intresserad 236 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 118 MÅLA HEMMA Loc 153 width 1 MD=9 F.9.52. Måla hemma <Se F.9 för fullständig frågetext> 182 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 129 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 549 5. Något intresserad 404 6. Ganska intresserad 269 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 119 JAGA Loc 154 width 1 MD=9 F.9.53. Jaga <Se F.9 för fullständig frågetext> 989 1. Mycket ointresserad 97 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 254 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 112 5. Något intresserad 73 6. Ganska intresserad 124 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 120 FRILUFTSLIV Loc 155 width 1 MD=9 F.9.54. Friluftsliv <Se F.9 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket ointresserad 37 2. Ganska ointresserad 64 3. Något ointresserad 81 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 465 5. Något intresserad 552 6. Ganska intresserad 465 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 121 ÅKA SLALOM Loc 156 width 1 MD=9 F.9.55. Åka slalom <Se F.9 för fullständig frågetext> 739 1. Mycket ointresserad 111 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 306 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 175 5. Något intresserad 140 6. Ganska intresserad 167 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 122 ÅKA MOTORBÅT Loc 157 width 1 MD=9 F.9.56. Åka motorbåt <Se F.9 för fullständig frågetext> 368 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 212 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 426 5. Något intresserad 300 6. Ganska intresserad 213 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 123 SEGLA Loc 158 width 1 MD=9 F.9.57. Segla <Se F.9 för fullständig frågetext> 487 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 367 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 268 5. Något intresserad 189 6. Ganska intresserad 166 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 124 CAMPA Loc 159 width 1 MD=9 F.9.58. Campa <Se F.9 för fullständig frågetext> 324 1. Mycket ointresserad 91 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 179 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 436 5. Något intresserad 336 6. Ganska intresserad 231 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 125 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 160 width 1 MD=9 F.9.59. Semestra utomlands <Se F.9 för fullständig frågetext> 154 1. Mycket ointresserad 58 2. Ganska ointresserad 75 3. Något ointresserad 163 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 363 5. Något intresserad 351 6. Ganska intresserad 571 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 126 SEMESTRA I SVERIGE Loc 161 width 1 MD=9 F.9.60. Semestra i Sverige <Se F.9 för fullständig frågetext> 15 1. Mycket ointresserad 15 2. Ganska ointresserad 20 3. Något ointresserad 55 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 326 5. Något intresserad 617 6. Ganska intresserad 691 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 127 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 162 width 1 MD=9 F.9.61. Pröva nya produkter <Se F.9 för fullständig frågetext> 92 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 268 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 628 5. Något intresserad 369 6. Ganska intresserad 184 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 128 VARA BORTBJUDEN Loc 163 width 1 MD=9 F.9.62. Vara bortbjuden <Se F.9 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket ointresserad 46 2. Ganska ointresserad 91 3. Något ointresserad 69 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 537 5. Något intresserad 600 6. Ganska intresserad 347 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 129 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 164 width 1 MD=9 F.9.63. Gå på diskotek <Se F.9 för fullständig frågetext> 888 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 200 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 183 5. Något intresserad 95 6. Ganska intresserad 96 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 130 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 165 width 1 MD=9 F.9.64. Gå på restaurang <Se F.9 för fullständig frågetext> 166 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 109 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 592 5. Något intresserad 440 6. Ganska intresserad 219 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 131 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 166 width 1 MD=9 F.9.65. Gå på kvällskurser <Se F.9 för fullständig frågetext> 231 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 171 3. Något ointresserad 263 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 541 5. Något intresserad 279 6. Ganska intresserad 112 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 132 KLÄDER Loc 167 width 1 MD=9 F.10. Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? F.10a. Kläder till Dig själv 7 0. 0 kronor 16 1. Under 100 kronor 111 2. 101-300 kronor 283 3. 301-500 kronor 361 4. 501-800 kronor 350 5. 801-1000 kronor 297 6. 1001-1500 kronor 173 7. 1501-2000 kronor 139 8. Över 2000 kronor 28 9. Ej svar
VAR 133 SPORTUTRUSTNING Loc 168 width 1 MD=9 F.10b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.10 för fullständig frågetext> 521 0. 0 kronor 406 1. Under 100 kronor 425 2. 101-300 kronor 186 3. 301-500 kronor 86 4. 501-800 kronor 44 5. 801-1000 kronor 24 6. 1001-1500 kronor 13 7. 1501-2000 kronor 20 8. Över 2000 kronor 40 9. Ej svar
VAR 134 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 169 width 1 MD=9 F.10c. Kosmetika/skönhetsmedel <Se F.10 för fullständig frågetext> 487 0. 0 kronor 675 1. Under 100 kronor 411 2. 101-300 kronor 106 3. 301-500 kronor 26 4. 501-800 kronor 4 5. 801-1000 kronor 4 6. 1001-1500 kronor 2 7. 1501-2000 kronor 2 8. Över 2000 kronor 48 9. Ej svar
VAR 135 NÖJEN Loc 170 width 1 MD=9 F.10d. Nöjen <Se F.10 för fullständig frågetext> 87 0. 0 kronor 267 1. Under 100 kronor 438 2. 101-300 kronor 324 3. 301-500 kronor 187 4. 501-800 kronor 111 5. 801-1000 kronor 91 6. 1001-1500 kronor 64 7. 1501-2000 kronor 137 8. Över 2000 kronor 59 9. Ej svar
VAR 136 UTLANDSRESOR Loc 171 width 1 MD=9 F.10e. Utlandsresor under fritiden <Se F.10 för fullständig frågetext> 804 0. 0 kronor 38 1. Under 100 kronor 43 2. 101-300 kronor 63 3. 301-500 kronor 62 4. 501-800 kronor 73 5. 801-1000 kronor 119 6. 1001-1500 kronor 140 7. 1501-2000 kronor 375 8. Över 2000 kronor 48 9. Ej svar
VAR 137 BÖCKER Loc 172 width 1 MD=9 F.10f. Böcker <Se F.10 för fullständig frågetext> 296 0. 0 kronor 491 1. Under 100 kronor 465 2. 101-300 kronor 224 3. 301-500 kronor 129 4. 501-800 kronor 64 5. 801-1000 kronor 30 6. 1001-1500 kronor 17 7. 1501-2000 kronor 10 8. Över 2000 kronor 39 9. Ej svar
VAR 138 TOBAK Loc 173 width 1 MD=9 F.10g. Tobak <Se F.10 för fullständig frågetext> 972 0. 0 kronor 76 1. Under 100 kronor 86 2. 101-300 kronor 83 3. 301-500 kronor 86 4. 501-800 kronor 71 5. 801-1000 kronor 90 6. 1001-1500 kronor 91 7. 1501-2000 kronor 182 8. Över 2000 kronor 28 9. Ej svar
VAR 139 VIN OCH SPRIT Loc 174 width 1 MD=9 F.10h. Vin och sprit <Se F.10 för fullständig frågetext> 341 0. 0 kronor 234 1. Under 100 kronor 351 2. 101-300 kronor 291 3. 301-500 kronor 174 4. 501-800 kronor 104 5. 801-1000 kronor 104 6. 1001-1500 kronor 58 7. 1501-2000 kronor 86 8. Över 2000 kronor 22 9. Ej svar
VAR 140 LÄNSKOMMUNKOD Loc 175 width 4 MD=9999 Kod: 114 115 120 123 125 126 127 136 138 Frek: 6 4 4 8 2 14 15 13 7 Kod: 139 160 162 163 180 181 182 183 184 Frek: 2 9 5 9 122 18 10 6 11 Kod: 186 187 188 191 192 305 360 380 381 Frek: 10 9 5 3 6 2 5 36 7 Kod: 382 428 480 481 482 483 484 486 513 Frek: 5 3 12 3 5 6 21 4 2 Kod: 561 562 563 580 581 582 583 586 604 Frek: 4 7 2 31 29 4 12 5 1 Kod: 617 662 665 680 682 683 685 686 687 Frek: 2 6 3 30 7 3 4 3 3 Kod: 760 761 763 764 765 767 780 781 821 Frek: 2 3 2 5 2 3 14 7 1 Kod: 834 840 860 861 862 880 881 882 883 Frek: 1 4 4 4 4 11 6 3 7 Kod: 884 885 980 1060 1080 1081 1082 1083 1121 Frek: 4 3 12 4 9 4 5 2 5 Kod: 1137 1160 1162 1163 1165 1166 1167 1168 1180 Frek: 2 4 3 5 1 4 3 4 9 Kod: 1181 1182 1183 1214 1230 1231 1233 1260 1261 Frek: 2 7 9 1 4 4 4 3 6 Kod: 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1280 1281 1282 Frek: 4 4 4 5 3 3 55 20 9 Kod: 1283 1284 1285 1286 1287 1315 1380 1381 1382 Frek: 20 5 6 3 7 2 17 3 7 Kod: 1383 1384 1401 1402 1407 1415 1419 1421 1427 Frek: 8 9 5 6 1 4 1 4 2 Kod: 1430 1435 1480 1481 1482 1484 1485 1486 1504 Frek: 1 4 86 9 4 3 16 3 1 Kod: 1507 1521 1524 1552 1560 1561 1562 1563 1565 Frek: 2 7 7 3 3 3 3 5 3 Kod: 1566 1580 1581 1582 1583 1584 1602 1623 1637 Frek: 2 9 10 6 19 3 1 3 1 Kod: 1643 1660 1661 1662 1663 1680 1681 1682 1683 Frek: 1 5 2 1 3 2 6 4 9 Kod: 1685 1686 1715 1730 1737 1760 1761 1762 1763 Frek: 3 8 3 4 3 1 2 2 4 Kod: 1764 1765 1766 1780 1781 1782 1783 1784 1785 Frek: 1 1 3 15 6 3 5 6 4 Kod: 1860 1861 1862 1863 1864 1880 1881 1882 1883 Frek: 3 4 5 3 2 26 4 2 9 Kod: 1884 1885 1904 1907 1917 1960 1961 1962 1980 Frek: 3 5 1 4 2 2 4 2 22 Kod: 1981 1982 1983 1984 2021 2023 2026 2029 2039 Frek: 7 4 6 3 1 3 1 4 1 Kod: 2061 2062 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2104 Frek: 3 3 11 10 1 4 8 5 4 Kod: 2121 2132 2161 2180 2181 2182 2183 2184 2260 Frek: 4 3 4 16 14 8 8 8 2 Kod: 2262 2280 2281 2282 2283 2284 2303 2305 2309 Frek: 3 11 18 4 6 14 1 1 2 Kod: 2313 2321 2326 2361 2380 2404 2409 2417 2421 Frek: 5 3 2 3 14 1 1 2 1 Kod: 2422 2460 2463 2480 2481 2482 2505 2506 2513 Frek: 1 2 2 22 4 18 2 1 2 Kod: 2514 2518 2521 2523 2560 2580 2581 2582 2583 Frek: 5 1 1 5 1 17 4 7 2 Kod: 2584 9999 Frek: 5 10
VAR 141 LÄNSKOD Loc 179 width 2 MD=99 Kod: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 298 55 55 96 62 39 52 12 24 59 171 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 46 149 86 50 63 66 57 55 69 58 31 Kod: 24 25 99 Frek: 54 53 5
VAR 142 DATUM Loc 181 width 2 MD=99 Datumkod Faktiska värdet är kodat. 5 99. Uppgift saknas Valid-n=1760 Min=0 Max=9 Mean=2.9 St.Dev=2.5
VAR 143 POSTNUMMER Loc 183 width 2 MD=99 Postnummer(01 form.) Faktiska värdet är kodat. 1554 99. Uppgift saknas Valid-n=211 Min=11 Max=57 Mean=35.9 St.Dev=15.7
VAR 144 FRITIDSBÅT Loc 185 width 1 MD=8 or GE 9 F.11. Finns det någon fritidsbåt i Ditt hushåll? FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Nej 1. Ja,en 2. Ja,två eller flera 1765 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 145 FÖRSTA BÅT Loc 186 width 1 MD=8 or GE 9 F.11a. OM båtar finns:Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.11 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Frågan ej tillämplig 1. Roddbåt med/utan "snurra" 2. Motorbåt under 6 m längd 3. Motorbåt över 6 m längd 4. Segelbåt under 4 m längd 5. Segelbåt 4-6 m längd 6. Segelbåt över 6 m längd 7. Segelkatamaran eller trimaran 1765 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 146 ANDRA BÅT Loc 187 width 1 MD=8 or GE 9 F.11b. OM båtar finns:Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.11 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Frågan ej tillämplig 1. Roddbåt med/utan "snurra" 2. Motorbåt under 6 m längd 3. Motorbåt över 6 m längd 4. Segelbåt under 4 m längd 5. Segelbåt 4-6 m längd 6. Segelbåt över 6 m längd 7. Segelkatamaran eller trimaran 1765 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 147 TREDJE BÅT Loc 188 width 1 MD=8 or GE 9 F.11c. OM båtar finns:Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.11 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Frågan ej tillämplig 1. Roddbåt med/utan "snurra" 2. Motorbåt under 6 m längd 3. Motorbåt över 6 m längd 4. Segelbåt under 4 m längd 5. Segelbåt 4-6 m längd 6. Segelbåt över 6 m längd 7. Segelkatamaran eller trimaran 1765 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 148 ICA Loc 189 width 2 F.12. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Livsmedelsbutiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.12a. Hur ofta besöker Du ICA? 110 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 53 04. 1 gång per kvartal 58 05. 2 gånger per kvartal 147 06. 1 gång per månad 123 07. 2 gånger per månad 139 08. 3 gånger per månad 337 09. 1 gång per vecka 285 10. 2 gånger per vecka 196 11. 3 gånger per vecka 106 12. 4 gånger per vecka 63 13. 5 gånger per vecka 29 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka
VAR 149 KONSUM Loc 191 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta besöker Du Konsum? <Se F.12 för fullständig frågetext> 235 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 72 05. 2 gånger per kvartal 187 06. 1 gång per månad 150 07. 2 gånger per månad 151 08. 3 gånger per månad 262 09. 1 gång per vecka 235 10. 2 gånger per vecka 113 11. 3 gånger per vecka 71 12. 4 gånger per vecka 36 13. 5 gånger per vecka 18 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 150 VIVO Loc 193 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta besöker Du Vivo? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1019 00. Aldrig 114 01. 1 gång per år 67 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 34 05. 2 gånger per kvartal 114 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 49 08. 3 gånger per månad 91 09. 1 gång per vecka 50 10. 2 gånger per vecka 27 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 151 FAVÖR Loc 195 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta besöker Du Favör? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1225 00. Aldrig 90 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 67 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 86 06. 1 gång per månad 40 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 43 09. 1 gång per vecka 27 10. 2 gånger per vecka 15 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 152 ANNAN BUTIK Loc 197 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta besöker Du annan butik? <Se F.12 för fullständig frågetext> 470 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 73 02. 2 gånger per år 105 03. 3 gånger per år 102 04. 1 gång per kvartal 84 05. 2 gånger per kvartal 174 06. 1 gång per månad 156 07. 2 gånger per månad 126 08. 3 gånger per månad 234 09. 1 gång per vecka 92 10. 2 gånger per vecka 59 11. 3 gånger per vecka 17 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 153 DOMUS LIVSMEDEL Loc 199 width 2 F.12f. Hur ofta besöker Du Domus livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 421 00. Aldrig 72 01. 1 gång per år 86 02. 2 gånger per år 97 03. 3 gånger per år 149 04. 1 gång per kvartal 90 05. 2 gånger per kvartal 229 06. 1 gång per månad 124 07. 2 gånger per månad 113 08. 3 gånger per månad 190 09. 1 gång per vecka 100 10. 2 gånger per vecka 42 11. 3 gånger per vecka 32 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 154 NK LIVSMEDEL Loc 201 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta besöker Du NK livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1440 00. Aldrig 118 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 36 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 13 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 155 TEMPO/EPA LIVSMEDEL Loc 203 width 2 F.12h. Hur ofta besöker Du Tempo/EPA livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 469 00. Aldrig 120 01. 1 gång per år 95 02. 2 gånger per år 124 03. 3 gånger per år 143 04. 1 gång per kvartal 113 05. 2 gånger per kvartal 191 06. 1 gång per månad 129 07. 2 gånger per månad 97 08. 3 gånger per månad 154 09. 1 gång per vecka 77 10. 2 gånger per vecka 29 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 156 ÅHLENS LIVSMEDEL Loc 205 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta besöker Du Åhlens livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1248 00. Aldrig 105 01. 1 gång per år 65 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 33 05. 2 gånger per kvartal 69 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 33 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 157 OBS LIVSMEDEL Loc 207 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta besöker Du Obs livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1136 00. Aldrig 150 01. 1 gång per år 74 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 86 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 103 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 24 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 158 B&W LIVSMEDEL Loc 209 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta besöker Du B&W livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1060 00. Aldrig 146 01. 1 gång per år 106 02. 2 gånger per år 70 03. 3 gånger per år 105 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 95 06. 1 gång per månad 43 07. 2 gånger per månad 34 08. 3 gånger per månad 47 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 159 DOMUS Loc 211 width 2 F.13. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Varuhus och stormarknader(ej livsmedelsavd.) Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr per vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.13a. Hur ofta besöker Du Domus? 298 00. Aldrig 78 01. 1 gång per år 134 02. 2 gånger per år 125 03. 3 gånger per år 137 04. 1 gång per kvartal 121 05. 2 gånger per kvartal 269 06. 1 gång per månad 189 07. 2 gånger per månad 132 08. 3 gånger per månad 156 09. 1 gång per vecka 78 10. 2 gånger per vecka 22 11. 3 gånger per vecka 17 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 160 NK Loc 213 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta besöker Du NK? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1105 00. Aldrig 170 01. 1 gång per år 105 02. 2 gånger per år 70 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 69 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 33 08. 3 gånger per månad 22 09. 1 gång per vecka 15 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 161 TEMPO/EPA Loc 215 width 2 MD=99 F.13c. Hur ofta besöker Du Tempo/EPA? <Se F.13 för fullständig frågetext> 381 00. Aldrig 108 01. 1 gång per år 109 02. 2 gånger per år 119 03. 3 gånger per år 161 04. 1 gång per kvartal 136 05. 2 gånger per kvartal 249 06. 1 gång per månad 149 07. 2 gånger per månad 125 08. 3 gånger per månad 120 09. 1 gång per vecka 62 10. 2 gånger per vecka 28 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 162 ÅHLENS Loc 217 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta besöker Du Åhlens? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1054 00. Aldrig 146 01. 1 gång per år 104 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 92 04. 1 gång per kvartal 66 05. 2 gånger per kvartal 81 06. 1 gång per månad 58 07. 2 gånger per månad 43 08. 3 gånger per månad 36 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 163 OBS Loc 219 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta besöker Du Obs? <Se F.13 för fullständig frågetext> 970 00. Aldrig 193 01. 1 gång per år 111 02. 2 gånger per år 98 03. 3 gånger per år 100 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 119 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 42 08. 3 gånger per månad 18 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 164 B&W Loc 221 width 2 F.13f. Hur ofta besöker Du B&W? <Se F.13 för fullständig frågetext> 972 00. Aldrig 181 01. 1 gång per år 109 02. 2 gånger per år 86 03. 3 gånger per år 114 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 95 06. 1 gång per månad 57 07. 2 gånger per månad 34 08. 3 gånger per månad 44 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 165 HENNES/MAURITZ Loc 223 width 2 MD=99 F.14. Hur ofta Du besöker affärer m.m.Andra butiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.14a. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz? 617 00. Aldrig 194 01. 1 gång per år 178 02. 2 gånger per år 122 03. 3 gånger per år 191 04. 1 gång per kvartal 88 05. 2 gånger per kvartal 192 06. 1 gång per månad 66 07. 2 gånger per månad 51 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 17 10. 2 gånger per vecka 12 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 166 KAPP-AHL Loc 225 width 2 F.14b. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl? <Se F.14 för fullständig frågetext> 957 00. Aldrig 298 01. 1 gång per år 141 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 97 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 83 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 26 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 167 GULINS Loc 227 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta besöker Du Gulins? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1154 00. Aldrig 210 01. 1 gång per år 120 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 93 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 55 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 10 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 168 IKEA Loc 229 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta besöker Du Ikea? <Se F.14 för fullständig frågetext> 699 00. Aldrig 527 01. 1 gång per år 233 02. 2 gånger per år 143 03. 3 gånger per år 97 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 19 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 169 ÅHLBERGS Loc 231 width 2 F.14e. Hur ofta besöker Du Åhlbergs? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1570 00. Aldrig 121 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 170 BRODDMANS Loc 233 width 2 F.14f. Hur ofta besöker Du Broddmans? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1515 00. Aldrig 107 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 171 JÄRNIA Loc 235 width 2 MD=99 F.14g. Hur ofta besöker Du Järnia? <Se F.14 för fullständig frågetext> 571 00. Aldrig 247 01. 1 gång per år 199 02. 2 gånger per år 193 03. 3 gånger per år 191 04. 1 gång per kvartal 75 05. 2 gånger per kvartal 148 06. 1 gång per månad 62 07. 2 gånger per månad 37 08. 3 gånger per månad 26 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 172 FÄRGSAM Loc 237 width 2 MD=99 F.14h. Hur ofta besöker Du Färgsam? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1277 00. Aldrig 137 01. 1 gång per år 83 02. 2 gånger per år 82 03. 3 gånger per år 76 04. 1 gång per kvartal 33 05. 2 gånger per kvartal 50 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 173 PRESSBYRÅN Loc 239 width 2 F.14i. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.14 för fullständig frågetext> 347 00. Aldrig 63 01. 1 gång per år 79 02. 2 gånger per år 82 03. 3 gånger per år 129 04. 1 gång per kvartal 99 05. 2 gånger per kvartal 199 06. 1 gång per månad 140 07. 2 gånger per månad 133 08. 3 gånger per månad 221 09. 1 gång per vecka 92 10. 2 gånger per vecka 76 11. 3 gånger per vecka 41 12. 4 gånger per vecka 24 13. 5 gånger per vecka 19 14. 6 gånger per vecka 21 15. 7 gånger per vecka
VAR 174 ANNAN KIOSK Loc 241 width 2 F.14j. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.14 för fullständig frågetext> 323 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 103 04. 1 gång per kvartal 81 05. 2 gånger per kvartal 173 06. 1 gång per månad 111 07. 2 gånger per månad 156 08. 3 gånger per månad 282 09. 1 gång per vecka 150 10. 2 gånger per vecka 95 11. 3 gånger per vecka 49 12. 4 gånger per vecka 46 13. 5 gånger per vecka 21 14. 6 gånger per vecka 38 15. 7 gånger per vecka
VAR 175 TOBAKSAFFÄR Loc 243 width 2 F.14k. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.14 för fullständig frågetext> 713 00. Aldrig 84 01. 1 gång per år 71 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 89 04. 1 gång per kvartal 62 05. 2 gånger per kvartal 164 06. 1 gång per månad 92 07. 2 gånger per månad 87 08. 3 gånger per månad 165 09. 1 gång per vecka 84 10. 2 gånger per vecka 40 11. 3 gånger per vecka 23 12. 4 gånger per vecka 24 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka
VAR 176 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 245 width 2 MD=99 F.14l. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.14 för fullständig frågetext> 358 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 119 02. 2 gånger per år 175 03. 3 gånger per år 209 04. 1 gång per kvartal 141 05. 2 gånger per kvartal 232 06. 1 gång per månad 109 07. 2 gånger per månad 88 08. 3 gånger per månad 78 09. 1 gång per vecka 43 10. 2 gånger per vecka 38 11. 3 gånger per vecka 30 12. 4 gånger per vecka 60 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 13 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 177 KAFE/KONDITORI Loc 247 width 2 MD=99 F.14m. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.14 för fullständig frågetext> 416 00. Aldrig 116 01. 1 gång per år 146 02. 2 gånger per år 165 03. 3 gånger per år 223 04. 1 gång per kvartal 140 05. 2 gånger per kvartal 209 06. 1 gång per månad 126 07. 2 gånger per månad 67 08. 3 gånger per månad 79 09. 1 gång per vecka 23 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 178 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 249 width 2 MD=99 F.14n. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.14 för fullständig frågetext> 497 00. Aldrig 98 01. 1 gång per år 94 02. 2 gånger per år 143 03. 3 gånger per år 185 04. 1 gång per kvartal 129 05. 2 gånger per kvartal 208 06. 1 gång per månad 124 07. 2 gånger per månad 100 08. 3 gånger per månad 100 09. 1 gång per vecka 47 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 179 BENSINSTATION Loc 251 width 2 F.14o. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.14 för fullständig frågetext> 382 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 41 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 123 06. 1 gång per månad 172 07. 2 gånger per månad 172 08. 3 gånger per månad 437 09. 1 gång per vecka 215 10. 2 gånger per vecka 71 11. 3 gånger per vecka 28 12. 4 gånger per vecka 20 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka
VAR 180 POSTKONTOR Loc 253 width 2 F.14p. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.14 för fullständig frågetext> 78 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 51 04. 1 gång per kvartal 71 05. 2 gånger per kvartal 377 06. 1 gång per månad 404 07. 2 gånger per månad 242 08. 3 gånger per månad 315 09. 1 gång per vecka 97 10. 2 gånger per vecka 30 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 181 BANKKONTOR Loc 255 width 2 F.14q. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.14 för fullständig frågetext> 150 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 109 04. 1 gång per kvartal 66 05. 2 gånger per kvartal 439 06. 1 gång per månad 337 07. 2 gånger per månad 196 08. 3 gånger per månad 221 09. 1 gång per vecka 51 10. 2 gånger per vecka 12 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 182 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 257 width 2 MD=99 F.14r. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1048 00. Aldrig 163 01. 1 gång per år 121 02. 2 gånger per år 89 03. 3 gånger per år 115 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 108 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 13 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 183 AFFISCHPELARE Loc 259 width 2 MD=99 F.15. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.15a. Hur ofta ser Du affischpelare? 488 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 51 03. 3 gånger per år 87 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 126 06. 1 gång per månad 45 07. 2 gånger per månad 71 08. 3 gånger per månad 232 09. 1 gång per vecka 59 10. 2 gånger per vecka 68 11. 3 gånger per vecka 44 12. 4 gånger per vecka 85 13. 5 gånger per vecka 34 14. 6 gånger per vecka 239 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 184 REKLAM PÅ BIO Loc 261 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.15 för fullständig frågetext> 794 00. Aldrig 180 01. 1 gång per år 134 02. 2 gånger per år 103 03. 3 gånger per år 143 04. 1 gång per kvartal 87 05. 2 gånger per kvartal 144 06. 1 gång per månad 75 07. 2 gånger per månad 40 08. 3 gånger per månad 40 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 185 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 263 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.15 för fullständig frågetext> 458 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 83 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 117 06. 1 gång per månad 54 07. 2 gånger per månad 68 08. 3 gånger per månad 191 09. 1 gång per vecka 61 10. 2 gånger per vecka 73 11. 3 gånger per vecka 65 12. 4 gånger per vecka 137 13. 5 gånger per vecka 48 14. 6 gånger per vecka 205 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 186 AFTONBLADET Loc 265 width 2 F.16. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.16a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 578 00. Aldrig 57 01. 1 gång per år 64 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 99 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 140 06. 1 gång per månad 85 07. 2 gånger per månad 81 08. 3 gånger per månad 122 09. 1 gång per vecka 79 10. 2 gånger per vecka 75 11. 3 gånger per vecka 35 12. 4 gånger per vecka 36 13. 5 gånger per vecka 185 14. 6 gånger per vecka
VAR 187 ARBETET Loc 267 width 2 F.16b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1434 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 32 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 70 14. 6 gånger per vecka
VAR 188 DAGENS NYHETER Loc 269 width 2 MD=99 F.16c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.16 för fullständig frågetext> 858 00. Aldrig 61 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 80 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 84 06. 1 gång per månad 54 07. 2 gånger per månad 50 08. 3 gånger per månad 97 09. 1 gång per vecka 32 10. 2 gånger per vecka 35 11. 3 gånger per vecka 20 12. 4 gånger per vecka 26 13. 5 gånger per vecka 184 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 189 EXPRESSEN Loc 271 width 2 F.16d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 442 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 98 04. 1 gång per kvartal 72 05. 2 gånger per kvartal 141 06. 1 gång per månad 102 07. 2 gånger per månad 91 08. 3 gånger per månad 173 09. 1 gång per vecka 112 10. 2 gånger per vecka 96 11. 3 gånger per vecka 49 12. 4 gånger per vecka 46 13. 5 gånger per vecka 206 14. 6 gånger per vecka
VAR 190 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 273 width 2 F.16e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1324 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 37 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 27 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 159 14. 6 gånger per vecka
VAR 191 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 275 width 2 F.16f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1377 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 41 03. 3 gånger per år 46 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 41 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 41 09. 1 gång per vecka 20 10. 2 gånger per vecka 15 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 34 14. 6 gånger per vecka
VAR 192 KVÄLLSPOSTEN Loc 277 width 2 F.16g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1414 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 41 09. 1 gång per vecka 17 10. 2 gånger per vecka 15 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 47 14. 6 gånger per vecka
VAR 193 SVENSKA DAGBLADET Loc 279 width 2 F.16h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1305 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 47 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 48 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 42 09. 1 gång per vecka 12 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 85 14. 6 gånger per vecka
VAR 194 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 281 width 2 F.16i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1511 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 17 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 36 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 66 14. 6 gånger per vecka
VAR 195 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 283 width 2 F.16j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1667 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 38 14. 6 gånger per vecka
VAR 196 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 285 width 2 F.16k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1691 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 33 14. 6 gånger per vecka
VAR 197 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 287 width 2 F.16l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1671 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 37 14. 6 gånger per vecka
VAR 198 UPSALA NYA TIDNING Loc 289 width 2 F.16m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1647 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 35 14. 6 gånger per vecka
VAR 199 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 291 width 2 F.16n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1668 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 36 14. 6 gånger per vecka
VAR 200 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 293 width 2 F.16o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1653 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 48 14. 6 gånger per vecka
VAR 201 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 295 width 2 F.17. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.17a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 806 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 71 04. 1 gång per kvartal 72 05. 2 gånger per kvartal 129 06. 1 gång per månad 102 07. 2 gånger per månad 49 08. 3 gånger per månad 367 09. 1 gång per vecka
VAR 202 ARBETET(SÖNDAG) Loc 297 width 2 F.17b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1592 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 88 09. 1 gång per vecka
VAR 203 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 299 width 2 MD=99 F.17c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1136 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 50 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 62 06. 1 gång per månad 40 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 281 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 204 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 301 width 2 F.17d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 642 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 165 06. 1 gång per månad 122 07. 2 gånger per månad 100 08. 3 gånger per månad 443 09. 1 gång per vecka
VAR 205 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 303 width 2 F.17e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1442 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 17 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 186 09. 1 gång per vecka
VAR 206 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 305 width 2 MD=99 F.17f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1492 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 42 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 83 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 207 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 307 width 2 F.17g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1495 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 28 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 112 09. 1 gång per vecka
VAR 208 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 309 width 2 F.17h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1541 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 18 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 105 09. 1 gång per vecka
VAR 209 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 311 width 2 F.17i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1595 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 96 09. 1 gång per vecka
VAR 210 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 313 width 2 F.17j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1714 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka
VAR 211 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 315 width 2 F.17k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1708 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka
VAR 212 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 317 width 2 MD=99 F.18. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.18a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1225 00. Aldrig 78 01. 1 gång/år 61 02. 2 gånger/år 55 03. 3 gånger/år 70 04. 1 gång/kvartal 44 05. 2 gånger/kvartal 68 06. 1 gång/månad 39 07. 2 gånger/månad 23 08. 3 gånger/månad 102 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 213 LÄSER ALLERS Loc 319 width 2 F.18b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.18 för fullständig frågetext> 1034 00. Aldrig 91 01. 1 gång/år 93 02. 2 gånger/år 97 03. 3 gånger/år 80 04. 1 gång/kvartal 56 05. 2 gånger/kvartal 96 06. 1 gång/månad 50 07. 2 gånger/månad 27 08. 3 gånger/månad 141 09. 1 gång/vecka
VAR 214 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 321 width 2 F.18c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.18 för fullständig frågetext> 1152 00. Aldrig 100 01. 1 gång/år 69 02. 2 gånger/år 80 03. 3 gånger/år 109 04. 1 gång/kvartal 48 05. 2 gånger/kvartal 95 06. 1 gång/månad 27 07. 2 gånger/månad 22 08. 3 gånger/månad 63 09. 1 gång/vecka
VAR 215 LÄSER FEMINA Loc 323 width 2 F.18d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.18 för fullständig frågetext> 1242 00. Aldrig 83 01. 1 gång/år 69 02. 2 gånger/år 73 03. 3 gånger/år 96 04. 1 gång/kvartal 46 05. 2 gånger/kvartal 68 06. 1 gång/månad 21 07. 2 gånger/månad 21 08. 3 gånger/månad 46 09. 1 gång/vecka
VAR 216 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 325 width 2 F.18e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.18 för fullständig frågetext> 953 00. Aldrig 67 01. 1 gång/år 69 02. 2 gånger/år 80 03. 3 gånger/år 111 04. 1 gång/kvartal 82 05. 2 gånger/kvartal 164 06. 1 gång/månad 76 07. 2 gånger/månad 69 08. 3 gånger/månad 94 09. 1 gång/vecka
VAR 217 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 327 width 2 F.18f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.18 för fullständig frågetext> 1033 00. Aldrig 77 01. 1 gång/år 68 02. 2 gånger/år 88 03. 3 gånger/år 94 04. 1 gång/kvartal 59 05. 2 gånger/kvartal 88 06. 1 gång/månad 58 07. 2 gånger/månad 19 08. 3 gånger/månad 181 09. 1 gång/vecka
VAR 218 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 329 width 2 F.18g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1072 00. Aldrig 87 01. 1 gång/år 86 02. 2 gånger/år 70 03. 3 gånger/år 80 04. 1 gång/kvartal 57 05. 2 gånger/kvartal 75 06. 1 gång/månad 46 07. 2 gånger/månad 20 08. 3 gånger/månad 172 09. 1 gång/vecka
VAR 219 LÄSER HUSMODERN Loc 331 width 2 F.18h. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.18 för fullständig frågetext> 1180 00. Aldrig 76 01. 1 gång/år 71 02. 2 gånger/år 96 03. 3 gånger/år 85 04. 1 gång/kvartal 50 05. 2 gånger/kvartal 74 06. 1 gång/månad 35 07. 2 gånger/månad 16 08. 3 gånger/månad 82 09. 1 gång/vecka
VAR 220 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 333 width 2 MD=99 F.18i. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.18 för fullständig frågetext> 1069 00. Aldrig 86 01. 1 gång/år 104 02. 2 gånger/år 104 03. 3 gånger/år 107 04. 1 gång/kvartal 65 05. 2 gånger/kvartal 101 06. 1 gång/månad 38 07. 2 gånger/månad 29 08. 3 gånger/månad 62 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 221 LÄSER ICA-KURIREN Loc 335 width 2 F.18j. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.18 för fullständig frågetext> 939 00. Aldrig 72 01. 1 gång/år 45 02. 2 gånger/år 67 03. 3 gånger/år 63 04. 1 gång/kvartal 43 05. 2 gånger/kvartal 100 06. 1 gång/månad 41 07. 2 gånger/månad 26 08. 3 gånger/månad 369 09. 1 gång/vecka
VAR 222 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 337 width 2 F.18k. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.18 för fullständig frågetext> 1171 00. Aldrig 61 01. 1 gång/år 64 02. 2 gånger/år 88 03. 3 gånger/år 78 04. 1 gång/kvartal 58 05. 2 gånger/kvartal 77 06. 1 gång/månad 32 07. 2 gånger/månad 36 08. 3 gånger/månad 100 09. 1 gång/vecka
VAR 223 LÄSER LAND Loc 339 width 2 F.18l. Hur ofta läser Du - Land <Se F.18 för fullständig frågetext> 1237 00. Aldrig 54 01. 1 gång/år 39 02. 2 gånger/år 43 03. 3 gånger/år 36 04. 1 gång/kvartal 28 05. 2 gånger/kvartal 55 06. 1 gång/månad 35 07. 2 gånger/månad 13 08. 3 gånger/månad 225 09. 1 gång/vecka
VAR 224 LÄSER LEKTYR Loc 341 width 2 F.18m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.18 för fullständig frågetext> 1059 00. Aldrig 51 01. 1 gång/år 62 02. 2 gånger/år 62 03. 3 gånger/år 111 04. 1 gång/kvartal 65 05. 2 gånger/kvartal 141 06. 1 gång/månad 68 07. 2 gånger/månad 58 08. 3 gånger/månad 88 09. 1 gång/vecka
VAR 225 LÄSER METALLARBETAREN Loc 343 width 2 MD=99 F.18n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.18 för fullständig frågetext> 1482 00. Aldrig 27 01. 1 gång/år 15 02. 2 gånger/år 16 03. 3 gånger/år 19 04. 1 gång/kvartal 10 05. 2 gånger/kvartal 49 06. 1 gång/månad 32 07. 2 gånger/månad 11 08. 3 gånger/månad 104 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 226 LÄSER MIN VÄRLD Loc 345 width 2 F.18o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.18 för fullständig frågetext> 1452 00. Aldrig 44 01. 1 gång/år 32 02. 2 gånger/år 34 03. 3 gånger/år 39 04. 1 gång/kvartal 28 05. 2 gånger/kvartal 28 06. 1 gång/månad 12 07. 2 gånger/månad 18 08. 3 gånger/månad 78 09. 1 gång/vecka
VAR 227 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 347 width 2 MD=99 F.18p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.18 för fullständig frågetext> 1582 00. Aldrig 43 01. 1 gång/år 22 02. 2 gånger/år 20 03. 3 gånger/år 18 04. 1 gång/kvartal 13 05. 2 gånger/kvartal 19 06. 1 gång/månad 8 07. 2 gånger/månad 8 08. 3 gånger/månad 32 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 228 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 349 width 2 F.18q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.18 för fullständig frågetext> 1258 00. Aldrig 89 01. 1 gång/år 90 02. 2 gånger/år 96 03. 3 gånger/år 48 04. 1 gång/kvartal 38 05. 2 gånger/kvartal 34 06. 1 gång/månad 9 07. 2 gånger/månad 12 08. 3 gånger/månad 91 09. 1 gång/vecka
VAR 229 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 351 width 2 F.18r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1290 00. Aldrig 72 01. 1 gång/år 53 02. 2 gånger/år 61 03. 3 gånger/år 66 04. 1 gång/kvartal 43 05. 2 gånger/kvartal 62 06. 1 gång/månad 28 07. 2 gånger/månad 13 08. 3 gånger/månad 77 09. 1 gång/vecka
VAR 230 LÄSER SE Loc 353 width 2 F.18s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.18 för fullständig frågetext> 1090 00. Aldrig 94 01. 1 gång/år 89 02. 2 gånger/år 88 03. 3 gånger/år 110 04. 1 gång/kvartal 78 05. 2 gånger/kvartal 117 06. 1 gång/månad 38 07. 2 gånger/månad 23 08. 3 gånger/månad 38 09. 1 gång/vecka
VAR 231 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 355 width 2 F.18t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1322 00. Aldrig 54 01. 1 gång/år 50 02. 2 gånger/år 42 03. 3 gånger/år 66 04. 1 gång/kvartal 35 05. 2 gånger/kvartal 66 06. 1 gång/månad 42 07. 2 gånger/månad 18 08. 3 gånger/månad 70 09. 1 gång/vecka
VAR 232 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 357 width 2 MD=99 F.18u. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.18 för fullständig frågetext> 1476 00. Aldrig 38 01. 1 gång/år 33 02. 2 gånger/år 28 03. 3 gånger/år 36 04. 1 gång/kvartal 16 05. 2 gånger/kvartal 47 06. 1 gång/månad 25 07. 2 gånger/månad 7 08. 3 gånger/månad 59 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 233 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 359 width 2 F.18v. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.18 för fullständig frågetext> 1487 00. Aldrig 74 01. 1 gång/år 49 02. 2 gånger/år 44 03. 3 gånger/år 30 04. 1 gång/kvartal 14 05. 2 gånger/kvartal 20 06. 1 gång/månad 10 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 31 09. 1 gång/vecka
VAR 234 LÄSER VECKO-REVYN Loc 361 width 2 MD=99 F.18x. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.18 för fullständig frågetext> 1353 00. Aldrig 78 01. 1 gång/år 61 02. 2 gånger/år 56 03. 3 gånger/år 48 04. 1 gång/kvartal 28 05. 2 gånger/kvartal 49 06. 1 gång/månad 26 07. 2 gånger/månad 14 08. 3 gånger/månad 52 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 235 LÄSER VI Loc 363 width 2 F.18y. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.18 för fullständig frågetext> 1353 00. Aldrig 58 01. 1 gång/år 32 02. 2 gånger/år 43 03. 3 gånger/år 41 04. 1 gång/kvartal 23 05. 2 gånger/kvartal 41 06. 1 gång/månad 22 07. 2 gånger/månad 15 08. 3 gånger/månad 137 09. 1 gång/vecka
VAR 236 LÄSER ÅRET RUNT Loc 365 width 2 F.18z. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.18 för fullständig frågetext> 846 00. Aldrig 77 01. 1 gång/år 83 02. 2 gånger/år 121 03. 3 gånger/år 114 04. 1 gång/kvartal 88 05. 2 gånger/kvartal 121 06. 1 gång/månad 62 07. 2 gånger/månad 41 08. 3 gånger/månad 212 09. 1 gång/vecka
VAR 237 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 367 width 1 MD=9 F.19. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.19a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1532 0. aldrig 10 1. 1 gång/år 8 2. 2 gånger/år 10 3. 3 gånger/år 16 4. 1 gång/kvartal 9 5. 2 gånger/kvartal 45 6. 1 gång/månad 135 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 238 LÄSER MOTOR Loc 368 width 1 MD=9 F.19b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.19 för fullständig frågetext> 1384 0. aldrig 44 1. 1 gång/år 45 2. 2 gånger/år 45 3. 3 gånger/år 61 4. 1 gång/kvartal 26 5. 2 gånger/kvartal 62 6. 1 gång/månad 98 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 239 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 369 width 1 F.19c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.19 för fullständig frågetext> 1590 0. aldrig 27 1. 1 gång/år 23 2. 2 gånger/år 21 3. 3 gånger/år 19 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 32 6. 1 gång/månad 42 7. 2 gånger/månad
VAR 240 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 370 width 1 MD=9 F.19d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.19 för fullständig frågetext> 1291 0. aldrig 65 1. 1 gång/år 61 2. 2 gånger/år 71 3. 3 gånger/år 79 4. 1 gång/kvartal 56 5. 2 gånger/kvartal 71 6. 1 gång/månad 70 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 241 LÄSER VI BILÄGARE Loc 371 width 1 MD=9 F.19e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.19 för fullständig frågetext> 1146 0. aldrig 35 1. 1 gång/år 41 2. 2 gånger/år 45 3. 3 gånger/år 67 4. 1 gång/kvartal 39 5. 2 gånger/kvartal 102 6. 1 gång/månad 288 7. 2 gånger/månad 2 9. Ej svar
VAR 242 LÄSER ALLT OM MAT Loc 372 width 1 MD=9 F.20. Tidningar du själv läser- Månadstidningar F.20a. Hur ofta läser du - Allt om Mat 1214 0. aldrig 128 1. 1 gång/år 91 2. 2 gånger/år 103 3. 3 gånger/år 81 4. 1 gång/kvartal 25 5. 2 gånger/kvartal 123 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 243 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 373 width 1 MD=9 F.20b. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet <Se F.20 för fullständig frågetext> 1129 0. aldrig 121 1. 1 gång/år 106 2. 2 gånger/år 108 3. 3 gånger/år 106 4. 1 gång/kvartal 37 5. 2 gånger/kvartal 158 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 244 LÄSER ANTIK & AUKTION Loc 374 width 1 F.20c. Hur ofta läser du - Antik & Auktion <Se F.20 för fullständig frågetext> 1644 0. aldrig 38 1. 1 gång/år 15 2. 2 gånger/år 15 3. 3 gånger/år 18 4. 1 gång/kvartal 9 5. 2 gånger/kvartal 26 6. 1 gång/månad
VAR 245 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 375 width 1 MD=9 F.20d. Hur ofta läser Du - Hem och Fritid <Se F.20 för fullständig frågetext> 1088 0. aldrig 112 1. 1 gång/år 117 2. 2 gånger/år 101 3. 3 gånger/år 102 4. 1 gång/kvartal 51 5. 2 gånger/kvartal 194 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 246 LÄSER DET BÄSTA Loc 376 width 1 F.20e. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.20 för fullständig frågetext> 1406 0. aldrig 79 1. 1 gång/år 44 2. 2 gånger/år 46 3. 3 gånger/år 43 4. 1 gång/kvartal 21 5. 2 gånger/kvartal 126 6. 1 gång/månad
VAR 247 LÄSER BÅT-NYTT Loc 377 width 1 MD=9 F.20f. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.20 för fullständig frågetext> 1537 0. aldrig 55 1. 1 gång/år 36 2. 2 gånger/år 33 3. 3 gånger/år 33 4. 1 gång/kvartal 33 5. 2 gånger/kvartal 38 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 248 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 378 width 1 F.20g. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.20 för fullständig frågetext> 1601 0. aldrig 39 1. 1 gång/år 23 2. 2 gånger/år 22 3. 3 gånger/år 26 4. 1 gång/kvartal 28 5. 2 gånger/kvartal 26 6. 1 gång/månad
VAR 249 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 379 width 1 F.20h. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.20 för fullständig frågetext> 1616 0. aldrig 46 1. 1 gång/år 26 2. 2 gånger/år 26 3. 3 gånger/år 23 4. 1 gång/kvartal 4 5. 2 gånger/kvartal 24 6. 1 gång/månad
VAR 250 LÄSER RADIO & TELEVISION Loc 380 width 1 MD=9 F.20i. Hur ofta läser du - Radio & Television <Se F.20 för fullständig frågetext> 1644 0. aldrig 34 1. 1 gång/år 22 2. 2 gånger/år 14 3. 3 gånger/år 23 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 21 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 251 LÄSER START & SPEED Loc 381 width 1 F.20j. Hur ofta läser du - Start & Speed <Se F.20 för fullständig frågetext> 1603 0. aldrig 26 1. 1 gång/år 17 2. 2 gånger/år 26 3. 3 gånger/år 27 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 49 6. 1 gång/månad
VAR 252 LÄSER SVENSK IDROTT Loc 382 width 1 MD=9 F.20k. Hur ofta läser du - Svensk Idrott <Se F.20 för fullständig frågetext> 1567 0. aldrig 48 1. 1 gång/år 26 2. 2 gånger/år 34 3. 3 gånger/år 29 4. 1 gång/kvartal 9 5. 2 gånger/kvartal 52 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 253 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 383 width 1 MD=9 F.20l. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.20 för fullständig frågetext> 1508 0. aldrig 71 1. 1 gång/år 54 2. 2 gånger/år 50 3. 3 gånger/år 43 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 22 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 254 LÄSER TIDSKRIFT F. HÄLSA Loc 384 width 1 F.20m. Hur ofta läser du - Tidskrift för Hälsa <Se F.20 för fullständig frågetext> 1651 0. aldrig 28 1. 1 gång/år 18 2. 2 gånger/år 21 3. 3 gånger/år 22 4. 1 gång/kvartal 6 5. 2 gånger/kvartal 19 6. 1 gång/månad
VAR 255 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 385 width 1 F.20n. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.20 för fullständig frågetext> 1437 0. aldrig 81 1. 1 gång/år 52 2. 2 gånger/år 60 3. 3 gånger/år 38 4. 1 gång/kvartal 25 5. 2 gånger/kvartal 72 6. 1 gång/månad
VAR 256 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 386 width 1 F.20o. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.20 för fullständig frågetext> 1246 0. aldrig 66 1. 1 gång/år 53 2. 2 gånger/år 47 3. 3 gånger/år 80 4. 1 gång/kvartal 28 5. 2 gånger/kvartal 245 6. 1 gång/månad
VAR 257 LÄSER PRIVATA AFFÄRER Loc 387 width 1 F.20p. Hur ofta läser du - Privata Affärer <Se F.20 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. aldrig 1. 1 gång/år 1765 2. Frågan ej ställd 3. 3 gånger/år 4. 1 gång/kvartal 5. 2 gånger/kvartal 6. 1 gång/månad
VAR 258 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 388 width 2 MD=99 F.21. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.21a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 801 00. aldrig 19 01. 1 gång/år 32 02. 2 gånger/år 59 03. 3 gånger/år 38 04. 1 gång/kvartal 34 05. 2 gånger/kvartal 43 06. 1 gång/månad 33 07. 2 gånger/månad 29 08. 3 gånger/månad 65 09. 1 gång/vecka 28 10. 2 gånger/vecka 26 11. 3 gånger/vecka 16 12. 4 gånger/vecka 46 13. 5 gånger/vecka 495 14. 6 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 259 LÄSER A-PRESSEN Loc 390 width 2 MD=99 F.21b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.21 för fullständig frågetext> 1070 00. aldrig 24 01. 1 gång/år 24 02. 2 gånger/år 40 03. 3 gånger/år 45 04. 1 gång/kvartal 25 05. 2 gånger/kvartal 44 06. 1 gång/månad 36 07. 2 gånger/månad 43 08. 3 gånger/månad 72 09. 1 gång/vecka 38 10. 2 gånger/vecka 33 11. 3 gånger/vecka 23 12. 4 gånger/vecka 29 13. 5 gånger/vecka 218 14. 6 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 260 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 392 width 2 F.21c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1622 00. Aldrig 8 01. 1 gång/år 13 02. 2 gånger/år 15 03. 3 gånger/år 13 04. 1 gång/kvartal 12 05. 2 gånger/kvartal 10 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 9 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 5 11. 3 gånger/vecka 2 12. 4 gånger/vecka 44 13. 5 gånger/vecka
VAR 261 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 394 width 2 F.21d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1698 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka 4 10. 2 gånger/vecka 9 11. 3 gånger/vecka 25 12. 4 gånger/vecka
VAR 262 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 396 width 2 F.21e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1623 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 10 03. 3 gånger/år 9 04. 1 gång/kvartal 8 05. 2 gånger/kvartal 9 06. 1 gång/månad 7 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka 10 10. 2 gånger/vecka 69 11. 3 gånger/vecka
VAR 263 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 398 width 2 F.21f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1739 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 09. 1 gång/vecka 9 10. 2 gånger/vecka
VAR 264 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 400 width 2 F.21g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.21 för fullständig frågetext> 1703 00. aldrig 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 9 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 3 13. 5 gånger/vecka 20 14. 6 gånger/vecka
VAR 265 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 402 width 2 F.21h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.21 för fullständig frågetext> 1722 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 3 09. 1 gång/vecka 10. 2 gånger/vecka 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 4 13. 5 gånger/vecka 14 14. 6 gånger/vecka
VAR 266 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 404 width 2 F.21i. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 6-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1633 00. aldrig 9 01. 1 gång/år 7 02. 2 gånger/år 12 03. 3 gånger/år 9 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 13 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 3 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 4 13. 5 gånger/vecka 52 14. 6 gånger/vecka
VAR 267 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 406 width 2 F.21j. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 4-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1732 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 3 09. 1 gång/vecka 10. 2 gånger/vecka 11. 3 gånger/vecka 8 12. 4 gånger/vecka
VAR 268 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 408 width 2 F.21k. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 3-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1680 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 9 02. 2 gånger/år 9 03. 3 gånger/år 9 04. 1 gång/kvartal 9 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 27 11. 3 gånger/vecka
VAR 269 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 410 width 2 F.21l. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 2-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1747 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka
VAR 270 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 412 width 2 F.21m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.21 för fullständig frågetext> 1698 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 11 02. 2 gånger/år 10 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 22 09. 1 gång/vecka
VAR 271 LÄSER HUV.ST.PR. SUNDBYB Loc 414 width 2 F.21n. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Sundbyberg <Se F.21 för fullständig frågetext> 1741 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka
VAR 272 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 416 width 2 F.21o. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.21 för fullständig frågetext> 1749 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka
VAR 273 LÄSER HUV.ST.PR. MÄLARÖ Loc 418 width 2 F.21p. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Mälarö <Se F.21 för fullständig frågetext> 1719 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 9 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 14 09. 1 gång/vecka
VAR 274 LÄSER HUV.ST.PR. SÖDEROR Loc 420 width 2 F.21q. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderort <Se F.21 för fullständig frågetext> 1660 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 78 09. 1 gång/vecka
VAR 275 LÄSER HUV.ST.PR. SÖD.KUR Loc 422 width 2 F.21r. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderkuriren <Se F.21 för fullständig frågetext> 1751 00. aldrig 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 1 09. 1 gång/vecka
VAR 276 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 424 width 2 F.21s. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.21 för fullständig frågetext> 1714 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 22 09. 1 gång/vecka
VAR 277 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 426 width 2 F.21t. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.21 för fullständig frågetext> 1727 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 17 09. 1 gång/vecka
VAR 278 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 428 width 2 F.21u. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.21 för fullständig frågetext> 1719 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 20 09. 1 gång/vecka
VAR 279 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 430 width 2 F.21v. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.21 för fullständig frågetext> 1711 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 30 09. 1 gång/vecka
VAR 280 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 432 width 2 F.21x. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.21 för fullständig frågetext> 1727 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 23 09. 1 gång/vecka
VAR 281 LÄSER DN-BILAGA SO Loc 434 width 2 F.21y. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SO <Se F.21 för fullständig frågetext> 1744 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka
VAR 282 LÄSER STORSTADEN Loc 436 width 2 F.21z. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.21 för fullständig frågetext> 1635 00. aldrig 12 01. 1 gång/år 13 02. 2 gånger/år 13 03. 3 gånger/år 20 04. 1 gång/kvartal 13 05. 2 gånger/kvartal 35 06. 1 gång/månad 24 07. 2 gånger/månad
VAR 283 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 438 width 2 F.21å. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.21 för fullständig frågetext> 1690 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 10 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 8 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 7 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 3 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 19 14. 6 gånger/vecka
VAR 284 KÖPER STORSTADEN Loc 440 width 2 F.21ä. Hur ofta köper Du - Storstaden <Se F.21 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 00. aldrig 01. 1 gång/år 1765 02. Frågan ej ställd 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad
VAR 285 VI I VILLA Loc 442 width 1 MD=8 or GE 9 F.22. Tidningarna Vi i Villa och Vårt Hus distribueras gratis till landets alla villahushåll. Båda utkommer med 4 nr/år-två på våren och två på hösten. F.22a. Hur ofta läser Du Vi i Villa? FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Läser aldrig 1. Läser 1 nr/år 2. Läser 2 nr/år 3. Läser 3 nr/år 4. Läser 4 nr/år 1765 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 286 VÅRT HUS Loc 443 width 1 MD=8 or GE 9 F.22b. Hur ofta läser Du Vårt Hus? <Se F.22 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Läser aldrig 1. Läser 1 nr/år 2. Läser 2 nr/år 3. Läser 3 nr/år 4. Läser 4 nr/år 1765 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 287 ALLAS VECKOTIDNING Loc 444 width 1 MD=9 F.23. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? F.23a. Hur ofta köper Du - Allas Veckotidning 1525 1. Köper aldrig 156 2. Köper enstaka nummer 16 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 11 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 14 6. Köper nästan alla Nr. 32 7. Köper alla Nr./prenumererar 7 9. Ej svar
VAR 288 ALLERS Loc 445 width 1 MD=9 F.23b. Hur ofta köper Du - Allers <Se F.23 för fullständig frågetext> 1471 1. Köper aldrig 190 2. Köper enstaka nummer 18 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 8 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 12 6. Köper nästan alla Nr. 56 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 9. Ej svar
VAR 289 DAMERNAS VÄRLD Loc 446 width 1 MD=9 F.23c. Hur ofta köper Du - Damernas Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 1471 1. Köper aldrig 228 2. Köper enstaka nummer 18 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 5 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 8 6. Köper nästan alla Nr. 26 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 9. Ej svar
VAR 290 FEMINA Loc 447 width 1 MD=9 F.23d. Hur ofta köper Du - Femina <Se F.23 för fullständig frågetext> 1522 1. Köper aldrig 191 2. Köper enstaka nummer 18 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 6 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 7 6. Köper nästan alla Nr. 14 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 9. Ej svar
VAR 291 FIB-AKTUELLT Loc 448 width 1 MD=9 F.23e. Hur ofta köper Du - FIB-Aktuellt <Se F.23 för fullständig frågetext> 1288 1. Köper aldrig 304 2. Köper enstaka nummer 66 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 27 4. Köper ung. vartannat Nr. 14 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 42 6. Köper nästan alla Nr. 18 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 9. Ej svar
VAR 292 HEMMETS JOURNAL Loc 449 width 1 MD=9 F.23f. Hur ofta köper Du - Hemmets Journal <Se F.23 för fullständig frågetext> 1455 1. Köper aldrig 182 2. Köper enstaka nummer 17 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 12 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 16 6. Köper nästan alla Nr. 72 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 9. Ej svar
VAR 293 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 450 width 1 MD=9 F.23g. Hur ofta köper Du - Hemmets Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1480 1. Köper aldrig 153 2. Köper enstaka nummer 13 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 22 6. Köper nästan alla Nr. 81 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 9. Ej svar
VAR 294 HUSMODERN Loc 451 width 1 MD=9 F.23h. Hur ofta köper Du - Husmodern <Se F.23 för fullständig frågetext> 1456 1. Köper aldrig 227 2. Köper enstaka nummer 13 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 8 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 12 6. Köper nästan alla Nr. 39 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 9. Ej svar
VAR 295 HÄNT I VECKAN Loc 452 width 1 MD=9 F.23i. Hur ofta köper Du - Hänt i Veckan <Se F.23 för fullständig frågetext> 1491 1. Köper aldrig 212 2. Köper enstaka nummer 23 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 10 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 7 6. Köper nästan alla Nr. 12 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 9. Ej svar
VAR 296 ICA-KURIREN Loc 453 width 1 MD=9 F.23j. Hur ofta köper Du - ICA-kuriren <Se F.23 för fullständig frågetext> 1406 1. Köper aldrig 45 2. Köper enstaka nummer 10 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 4 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 5 6. Köper nästan alla Nr. 288 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 9. Ej svar
VAR 297 LAND Loc 454 width 1 MD=9 F.23k. Hur ofta köper Du - Land <Se F.23 för fullständig frågetext> 1521 1. Köper aldrig 48 2. Köper enstaka nummer 5 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 2 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 4 6. Köper nästan alla Nr. 175 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 9. Ej svar
VAR 298 LEKTYR Loc 455 width 1 MD=9 F.23l. Hur ofta köper Du - Lektyr <Se F.23 för fullständig frågetext> 1350 1. Köper aldrig 267 2. Köper enstaka nummer 55 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 30 4. Köper ung. vartannat Nr. 11 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 34 6. Köper nästan alla Nr. 12 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 9. Ej svar
VAR 299 MIN VÄRLD Loc 456 width 1 MD=9 F.23m. Hur ofta köper Du - Min Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 1590 1. Köper aldrig 104 2. Köper enstaka nummer 12 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 11 6. Köper nästan alla Nr. 33 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 9. Ej svar
VAR 300 MITT LIVS NOVELL Loc 457 width 1 MD=9 F.23n. Hur ofta köper Du - Mitt Livs Novell <Se F.23 för fullständig frågetext> 1665 1. Köper aldrig 58 2. Köper enstaka nummer 6 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 4 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 9 6. Köper nästan alla Nr. 12 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 9. Ej svar
VAR 301 RÖSTER I RADIO/TV Loc 458 width 1 MD=9 F.23o. Hur ofta köper Du - Röster i Radio/TV <Se F.23 för fullständig frågetext> 1483 1. Köper aldrig 188 2. Köper enstaka nummer 12 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 9 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 12 6. Köper nästan alla Nr. 54 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 9. Ej svar
VAR 302 SAXONS VECKOTIDNING Loc 459 width 1 MD=9 F.23p. Hur ofta köper Du - Saxons Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1549 1. Köper aldrig 147 2. Köper enstaka nummer 16 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 6 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 10 6. Köper nästan alla Nr. 28 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 9. Ej svar
VAR 303 SE Loc 460 width 1 MD=9 F.23q. Hur ofta köper Du - Se <Se F.23 för fullständig frågetext> 1422 1. Köper aldrig 255 2. Köper enstaka nummer 43 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 13 4. Köper ung. vartannat Nr. 8 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 13 6. Köper nästan alla Nr. 5 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 9. Ej svar
VAR 304 SVENSK DAMTIDNING Loc 461 width 1 MD=9 F.23r. Hur ofta köper Du - Svensk Damtidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1546 1. Köper aldrig 144 2. Köper enstaka nummer 16 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 12 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 17 6. Köper nästan alla Nr. 19 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 9. Ej svar
VAR 305 VECKOJOURNALEN Loc 462 width 1 MD=9 F.23s. Hur ofta köper Du - Veckojournalen <Se F.23 för fullständig frågetext> 1668 1. Köper aldrig 69 2. Köper enstaka nummer 6 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 3 4. Köper ung. vartannat Nr. 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 1 6. Köper nästan alla Nr. 12 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 9. Ej svar
VAR 306 VECKO-REVYN Loc 463 width 1 MD=9 F.23t. Hur ofta köper Du - Vecko-Revyn <Se F.23 för fullständig frågetext> 1573 1. Köper aldrig 133 2. Köper enstaka nummer 19 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 7 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 6 6. Köper nästan alla Nr. 14 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 9. Ej svar
VAR 307 VI Loc 464 width 1 MD=9 F.23u. Hur ofta köper Du - Vi <Se F.23 för fullständig frågetext> 1593 1. Köper aldrig 34 2. Köper enstaka nummer 6 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 2 4. Köper ung. vartannat Nr. 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 1 6. Köper nästan alla Nr. 123 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 9. Ej svar
VAR 308 ÅRET RUNT Loc 465 width 1 MD=9 F.23v. Hur ofta köper Du - Året Runt <Se F.23 för fullständig frågetext> 1307 1. Köper aldrig 290 2. Köper enstaka nummer 29 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 8 4. Köper ung. vartannat Nr. 9 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 16 6. Köper nästan alla Nr. 100 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 9. Ej svar
VAR 309 VÅRT HUS Loc 466 width 1 MD=9 F.24. Tidningen Vårt Hus distribueras gratis till landets alla Villaägare. Vårt Hus utkommer med 4 nr/år - två på våren ock två på hösten. Hur ofta läser Du Vårt Hus? 825 0. Läser aldrig Vårt Hus 83 1. Läser 1 nummer per år 103 2. Läser 2 nummer per år 35 3. Läser 3 nummer per år 649 4. Läser 4 nummer per år 70 9. Ej svar
VAR 310 MATVAROR I BUTIKER Loc 467 width 1 MD=9 F.25. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.25a. Jag köper: Matvaror i Butiker 43 1. Aldrig 63 2. Någon gång/år 42 3. Någon gång/kvartal 233 4. Någon gång/månad 727 5. 1-2 gånger/vecka 486 6. 3-4 gånger/vecka 167 7. Minst 5 gånger/vecka 4 9. Ej svar
VAR 311 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 468 width 1 MD=9 F.25b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.25 för fullständig frågetext> 534 1. Aldrig 600 2. Någon gång/år 351 3. Någon gång/kvartal 266 4. Någon gång/månad 8 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 4 9. Ej svar
VAR 312 TANDKRÄM Loc 469 width 1 MD=9 F.25c. Jag köper: Tandkräm <Se F.25 för fullständig frågetext> 152 1. Aldrig 276 2. Någon gång/år 506 3. Någon gång/kvartal 806 4. Någon gång/månad 20 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 4 9. Ej svar
VAR 313 TVÅL Loc 470 width 1 MD=9 F.25d. Jag köper: Tvål <Se F.25 för fullständig frågetext> 160 1. Aldrig 246 2. Någon gång/år 490 3. Någon gång/kvartal 828 4. Någon gång/månad 36 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 4 9. Ej svar
VAR 314 MASKINDISKMEDEL Loc 471 width 1 MD=9 F.25e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 1199 1. Aldrig 169 2. Någon gång/år 211 3. Någon gång/kvartal 173 4. Någon gång/månad 7 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 315 HANDDISKMEDEL Loc 472 width 1 MD=9 F.25f. Jag köper: Handdiskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 307 1. Aldrig 333 2. Någon gång/år 514 3. Någon gång/kvartal 599 4. Någon gång/månad 8 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 4 9. Ej svar
VAR 316 RENGÖRINGSMEDEL Loc 473 width 1 MD=9 F.25g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 275 1. Aldrig 382 2. Någon gång/år 558 3. Någon gång/kvartal 534 4. Någon gång/månad 12 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 4 9. Ej svar
VAR 317 TVÄTTMEDEL Loc 474 width 1 MD=9 F.25h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 268 1. Aldrig 278 2. Någon gång/år 556 3. Någon gång/kvartal 635 4. Någon gång/månad 24 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 4 9. Ej svar
VAR 318 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 475 width 1 MD=9 F.25i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 654 1. Aldrig 583 2. Någon gång/år 338 3. Någon gång/kvartal 181 4. Någon gång/månad 3 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 4 9. Ej svar
VAR 319 KAFFE Loc 476 width 1 MD=9 F.25j. Jag köper: Kaffe <Se F.25 för fullständig frågetext> 156 1. Aldrig 162 2. Någon gång/år 267 3. Någon gång/kvartal 911 4. Någon gång/månad 261 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 4 9. Ej svar
VAR 320 ATTITYDER: NYA LIVSMEDEL Loc 477 width 1 MD=9 F.26. Här nedan finner Du ett antal påståenden. Markera för vart och ett av dem om Du instämmer i påståendet eller inte. Försök att bedöma alla påståenden även om det ibland kan verka irriterande att inte kunna svara mera nyanserat. F.26a. När det kommer nya livsmedel är jag bland de första som prövar dem 24 1. Instämmer starkt 249 2. Instämmer delvis 345 3. Varken eller 565 4. Instämmer nog inte 565 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 321 ATTITYDER: NYHETER Loc 478 width 1 MD=9 F.26b. Jag är snabbare att pröva nyheter än mina vänner och bekanta <Se F.26 för fullständig frågetext> 33 1. Instämmer starkt 151 2. Instämmer delvis 449 3. Varken eller 539 4. Instämmer nog inte 573 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 322 ATTITYDER: HÄLSOSAM MAT Loc 479 width 1 MD=9 F.26c. Jag är mycket noga med att den mat jag äter är hälsosam <Se F.26 för fullständig frågetext> 363 1. Instämmer starkt 700 2. Instämmer delvis 289 3. Varken eller 299 4. Instämmer nog inte 100 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 323 ATTITYDER: BOENDE Loc 480 width 1 MD=9 F.26d. Jag vill bosätta mig på landet <Se F.26 för fullständig frågetext> 583 1. Instämmer starkt 430 2. Instämmer delvis 220 3. Varken eller 279 4. Instämmer nog inte 229 5. Instämmer absolut inte 24 9. Ej svar
VAR 324 ATTITYDER: INTRESSEOMR. Loc 481 width 1 MD=9 F.26e. Mina viktigaste intressen har jag utanför jobbet/studierna <Se F.26 för fullständig frågetext> 371 1. Instämmer starkt 518 2. Instämmer delvis 326 3. Varken eller 322 4. Instämmer nog inte 192 5. Instämmer absolut inte 36 9. Ej svar
VAR 325 ATTITYDER: PENGAR Loc 482 width 1 MD=9 F.26f. Det är viktigt för mig att ha mycket pengar att röra mig med <Se F.26 för fullständig frågetext> 206 1. Instämmer starkt 668 2. Instämmer delvis 347 3. Varken eller 419 4. Instämmer nog inte 106 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 326 ATTITYDER: OBEROENDE Loc 483 width 1 MD=9 F.26g. Jag är mera oberoende än de flesta andra människor <Se F.26 för fullständig frågetext> 118 1. Instämmer starkt 481 2. Instämmer delvis 664 3. Varken eller 370 4. Instämmer nog inte 105 5. Instämmer absolut inte 27 9. Ej svar
VAR 327 ATTITYDER: FAMILJEGEMENS Loc 484 width 1 MD=9 F.26h. I vår familj gör vi en massa trevliga saker tillsammans <Se F.26 för fullständig frågetext> 343 1. Instämmer starkt 891 2. Instämmer delvis 302 3. Varken eller 148 4. Instämmer nog inte 55 5. Instämmer absolut inte 26 9. Ej svar
VAR 328 ATTITYDER: NATUREN Loc 485 width 1 MD=9 F.26i. Naturen ger mig sinnesro <Se F.26 för fullständig frågetext> 890 1. Instämmer starkt 636 2. Instämmer delvis 160 3. Varken eller 42 4. Instämmer nog inte 22 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 329 ATTITYDER: KARRIÄREN Loc 486 width 1 MD=9 F.26j. Jag är beredd att satsa hårt för att komma framåt här i livet <Se F.26 för fullständig frågetext> 204 1. Instämmer starkt 584 2. Instämmer delvis 517 3. Varken eller 342 4. Instämmer nog inte 98 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 330 ATTITYDER: KVINN. PLATS Loc 487 width 1 MD=9 F.26k. Kvinnans plats är i hemmet <Se F.26 för fullständig frågetext> 150 1. Instämmer starkt 415 2. Instämmer delvis 211 3. Varken eller 470 4. Instämmer nog inte 507 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 331 ATTITYDER: PRISER Loc 488 width 1 MD=9 F.26l. Jag är mycket prismedveten <Se F.26 för fullständig frågetext> 295 1. Instämmer starkt 736 2. Instämmer delvis 406 3. Varken eller 250 4. Instämmer nog inte 63 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 332 ATTITYDER: STÄDNING Loc 489 width 1 MD=9 F.26m. Det är tacksamt att städa, för det är sånt som folk lägger märke till <Se F.26 för fullständig frågetext> 208 1. Instämmer starkt 566 2. Instämmer delvis 324 3. Varken eller 480 4. Instämmer nog inte 175 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 333 ATTITYDER: BARN Loc 490 width 1 MD=9 F.26n. Barn är det viktigaste i en kvinnas liv <Se F.26 för fullständig frågetext> 318 1. Instämmer starkt 653 2. Instämmer delvis 331 3. Varken eller 353 4. Instämmer nog inte 97 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 334 ATTITYDER: RENT I HUSET Loc 491 width 1 MD=9 F.26o. Jag trivs bara när det är alldeles rent i huset <Se F.26 för fullständig frågetext> 351 1. Instämmer starkt 665 2. Instämmer delvis 223 3. Varken eller 399 4. Instämmer nog inte 120 5. Instämmer absolut inte 7 9. Ej svar
VAR 335 ATTITYDER: ARBETET Loc 492 width 1 MD=9 F.26p. För mig är arbetet en hobby <Se F.26 för fullständig frågetext> 132 1. Instämmer starkt 506 2. Instämmer delvis 370 3. Varken eller 527 4. Instämmer nog inte 215 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 336 ATTITYDER: FÖRENKLINGAR Loc 493 width 1 MD=9 F.26q. Jag är en sån som tycker om att ta genvägar, att förenkla saker och ting <Se F.26 för fullständig frågetext> 159 1. Instämmer starkt 701 2. Instämmer delvis 416 3. Varken eller 382 4. Instämmer nog inte 94 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 337 ATTITYDER: ANNORL. MAT Loc 494 width 1 MD=9 F.26r. Jag tycker om att bjuda på lite annorlunda maträtter <Se F.26 för fullständig frågetext> 231 1. Instämmer starkt 676 2. Instämmer delvis 442 3. Varken eller 297 4. Instämmer nog inte 104 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 338 ATTITYDER: IMPULSKÖP Loc 495 width 1 MD=9 F.26s. Jag planerar sällan utan handlar mest på impuls <Se F.26 för fullständig frågetext> 91 1. Instämmer starkt 400 2. Instämmer delvis 239 3. Varken eller 747 4. Instämmer nog inte 277 5. Instämmer absolut inte 11 9. Ej svar
VAR 339 ATTITYDER: TITTA I AFFÄR Loc 496 width 1 MD=9 F.26t. Jag går ofta i affärer bara för att se om det finns något nytt <Se F.26 för fullständig frågetext> 87 1. Instämmer starkt 396 2. Instämmer delvis 245 3. Varken eller 567 4. Instämmer nog inte 455 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 340 ATTITYDER: KVAL. VAROR Loc 497 width 1 MD=9 F.26u. Jag köper alltid kvalitetsvaror även om det blir dyrare <Se F.26 för fullständig frågetext> 239 1. Instämmer starkt 797 2. Instämmer delvis 292 3. Varken eller 349 4. Instämmer nog inte 78 5. Instämmer absolut inte 10 9. Ej svar
VAR 341 ATTITYDER: KÖPA-SÄLJA Loc 498 width 1 MD=9 F.26v. Jag är intresserad av att köpa och sälja <Se F.26 för fullständig frågetext> 149 1. Instämmer starkt 295 2. Instämmer delvis 412 3. Varken eller 520 4. Instämmer nog inte 372 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 342 ATTITYDER: MATLAGNING Loc 499 width 1 MD=9 F.26x. Folk ger mig ofta beröm för min matlagning <Se F.26 för fullständig frågetext> 175 1. Instämmer starkt 568 2. Instämmer delvis 417 3. Varken eller 265 4. Instämmer nog inte 317 5. Instämmer absolut inte 23 9. Ej svar
VAR 343 ATTITYDER: FESTER Loc 500 width 1 MD=9 F.26y. Jag tycker om fester där det är en massa musik och prat <Se F.26 för fullständig frågetext> 218 1. Instämmer starkt 579 2. Instämmer delvis 285 3. Varken eller 413 4. Instämmer nog inte 252 5. Instämmer absolut inte 18 9. Ej svar
VAR 344 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 501 width 1 MD=9 F.26z. Fritiden är viktigare än arbetet <Se F.26 för fullständig frågetext> 267 1. Instämmer starkt 526 2. Instämmer delvis 374 3. Varken eller 435 4. Instämmer nog inte 140 5. Instämmer absolut inte 23 9. Ej svar
VAR 345 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 502 width 1 MD=9 F.26å. Det finns för lite att göra på fritiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 84 1. Instämmer starkt 192 2. Instämmer delvis 178 3. Varken eller 687 4. Instämmer nog inte 610 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 346 ATTITYDER: TUGGUMMITUGG. Loc 503 width 1 MD=9 F.26ä. Det ser illa ut när folk tuggar tuggummi <Se F.26 för fullständig frågetext> 628 1. Instämmer starkt 481 2. Instämmer delvis 330 3. Varken eller 225 4. Instämmer nog inte 89 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 347 ATTITYDER: RELIGIÖSA FR. Loc 504 width 1 MD=9 F.26ö. Religiösa frågor ges för lite utrymme i dagens Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 172 1. Instämmer starkt 304 2. Instämmer delvis 633 3. Varken eller 356 4. Instämmer nog inte 288 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 348 ATTITYDER: ÅSIKTER Loc 505 width 1 MD=9 F.26a1. Jag är nog lite gammaldags i mina åsikter <Se F.26 för fullständig frågetext> 150 1. Instämmer starkt 677 2. Instämmer delvis 330 3. Varken eller 427 4. Instämmer nog inte 173 5. Instämmer absolut inte 8 9. Ej svar
VAR 349 ATTITYDER: AVKOPPLING Loc 506 width 1 MD=9 F.26b1. Jag önskar jag kunde koppla av mera <Se F.26 för fullständig frågetext> 280 1. Instämmer starkt 751 2. Instämmer delvis 290 3. Varken eller 350 4. Instämmer nog inte 83 5. Instämmer absolut inte 11 9. Ej svar
VAR 350 ATTITYDER: PENGAR Loc 507 width 1 MD=9 F.26c1. Jag har tillräckligt med pengar för det jag önskar mig <Se F.26 för fullständig frågetext> 134 1. Instämmer starkt 557 2. Instämmer delvis 222 3. Varken eller 572 4. Instämmer nog inte 268 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 351 ATTITYDER: LEVNADSSTAND. Loc 508 width 1 MD=9 F.26d1. Jag är beredd att sänka min levnadsstandard för att hjälpa folk i utvecklingsländerna <Se F.26 för fullständig frågetext> 88 1. Instämmer starkt 445 2. Instämmer delvis 498 3. Varken eller 514 4. Instämmer nog inte 205 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 352 ATTITYDER: BILAR Loc 509 width 1 MD=9 F.26e1. Det spelar ingen roll hur den bil jag har ser ut bara den rullar <Se F.26 för fullständig frågetext> 199 1. Instämmer starkt 428 2. Instämmer delvis 181 3. Varken eller 571 4. Instämmer nog inte 361 5. Instämmer absolut inte 25 9. Ej svar
VAR 353 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 510 width 1 MD=9 F.26f1. Att ta en öl eller drink är ett bra sätt att slappna av när arbetsdagen är slut <Se F.26 för fullständig frågetext> 63 1. Instämmer starkt 297 2. Instämmer delvis 228 3. Varken eller 521 4. Instämmer nog inte 641 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 354 ATTITYDER: ANSVAR Loc 511 width 1 MD=9 F.26g1. Jag tycker om att ta stort ansvar <Se F.26 för fullständig frågetext> 185 1. Instämmer starkt 695 2. Instämmer delvis 405 3. Varken eller 389 4. Instämmer nog inte 75 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 355 ATTITYDER: FÖRENINGAR Loc 512 width 1 MD=9 F.26h1. Jag tycker om att arbeta i föreningar <Se F.26 för fullständig frågetext> 82 1. Instämmer starkt 369 2. Instämmer delvis 382 3. Varken eller 561 4. Instämmer nog inte 350 5. Instämmer absolut inte 21 9. Ej svar
VAR 356 ATTITYDER: OTROHET Loc 513 width 1 MD=9 F.26i1. Jag tycker otrohet är helt oförlåtligt <Se F.26 för fullständig frågetext> 440 1. Instämmer starkt 425 2. Instämmer delvis 252 3. Varken eller 473 4. Instämmer nog inte 153 5. Instämmer absolut inte 22 9. Ej svar
VAR 357 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 514 width 1 MD=9 F.26j1. Jag anser det är förkastligt att dricka vin eller sprit <Se F.26 för fullständig frågetext> 211 1. Instämmer starkt 298 2. Instämmer delvis 255 3. Varken eller 618 4. Instämmer nog inte 370 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 358 ATTITYDER: VECKOTIDN. Loc 515 width 1 MD=9 F.26k1. Jag tycker om att koppla av med att läsa en veckotidning <Se F.26 för fullständig frågetext> 254 1. Instämmer starkt 751 2. Instämmer delvis 276 3. Varken eller 272 4. Instämmer nog inte 198 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 359 ATTITYDER: FRAMTIDEN Loc 516 width 1 MD=9 F.26l1. Jag tar var dag som den kommer och bekymrar mig inte om framtiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 127 1. Instämmer starkt 450 2. Instämmer delvis 137 3. Varken eller 727 4. Instämmer nog inte 311 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 360 ATTITYDER: FESTER Loc 517 width 1 MD=9 F.26m1. Jag har hellre en stilla hemmakväll än att jag går ut på fest <Se F.26 för fullständig frågetext> 452 1. Instämmer starkt 697 2. Instämmer delvis 256 3. Varken eller 279 4. Instämmer nog inte 67 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 361 ATTITYDER: BROTTSLINGAR Loc 518 width 1 MD=9 F.26n1. Samhället är alldeles för släpphänt mot brottslingar <Se F.26 för fullständig frågetext> 687 1. Instämmer starkt 595 2. Instämmer delvis 226 3. Varken eller 174 4. Instämmer nog inte 71 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 362 ATTITYDER: LYX Loc 519 width 1 MD=9 F.26o1. Jag tycker det är skönt att få känna mig lite lyxig ibland <Se F.26 för fullständig frågetext> 379 1. Instämmer starkt 828 2. Instämmer delvis 311 3. Varken eller 171 4. Instämmer nog inte 61 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 363 ATTITYDER: RISKER Loc 520 width 1 MD=9 F.26p1. Jag aktar mig för att ta några risker <Se F.26 för fullständig frågetext> 302 1. Instämmer starkt 673 2. Instämmer delvis 361 3. Varken eller 361 4. Instämmer nog inte 51 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 364 ATTITYDER: KÄRNKRAFTVERK Loc 521 width 1 MD=9 F.26q1. Kärnkraftverk borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 462 1. Instämmer starkt 330 2. Instämmer delvis 407 3. Varken eller 357 4. Instämmer nog inte 197 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 365 ATTITYDER: PORRTIDNINGAR Loc 522 width 1 MD=9 F.26r1. Porrtidningar borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 517 1. Instämmer starkt 267 2. Instämmer delvis 437 3. Varken eller 397 4. Instämmer nog inte 137 5. Instämmer absolut inte 10 9. Ej svar
VAR 366 ATTITYDER: SNYGGA KLÄDER Loc 523 width 1 MD=9 F.26s1. Att vara snyggt klädd är viktigt <Se F.26 för fullständig frågetext> 360 1. Instämmer starkt 865 2. Instämmer delvis 260 3. Varken eller 201 4. Instämmer nog inte 67 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 367 ATTITYDER: ÖRTMEDICINER Loc 524 width 1 MD=9 F.26t1. Örtmediciner borde användas mera allmänt i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 383 1. Instämmer starkt 578 2. Instämmer delvis 664 3. Varken eller 94 4. Instämmer nog inte 35 5. Instämmer absolut inte 11 9. Ej svar
VAR 368 ATTITYDER: PROFFSBOXNING Loc 525 width 1 MD=9 F.26u1. Proffsboxning borde vara tillåten i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 295 1. Instämmer starkt 344 2. Instämmer delvis 494 3. Varken eller 269 4. Instämmer nog inte 352 5. Instämmer absolut inte 11 9. Ej svar
VAR 369 MEDLEM I KONSUM Loc 526 width 1 MD=9 F.27. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1058 1. Ja 697 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 370 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 527 width 1 MD=9 F.28. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 248 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 579 1. Köper inget eller endast liten del i Komsum/Servus/Domus/Obs 343 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 215 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 199 4. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 169 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 12 9. Ej svar
VAR 371 KÖPER TIDN. POSTER Loc 528 width 1 MD=9 F.29. Poster är en bildtidning som utkommer 1 gång/månad. Brukar Du köpa den åt Dig själv? 202 0. Aldrig 68 1. Ibland 134 2. Oftast 1361 9. Ej svar
VAR 372 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 529 width 1 MD=8 or GE 9 F.30. Idag påverkar många på sina arbetsplatser vilka produkter som ska köpas in. Har Du under de senaste 2 åren påverkat inköpen av någon av nedanstående typer av produkter på Din arbetsplats? F.30a. Kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Ja mycket 2. Ja en del 3. Nej inte alls 4. Ej aktuellt 1765 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 373 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 530 width 1 MD=8 or GE 9 F.30b. Kontorsutrustning(kopieringsmaskiner, bokföringsmaskiner, kontorsdatorer, bildskärmar) <Se F.30 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Ja mycket 2. Ja en del 3. Nej inte alls 4. Ej aktuellt 1765 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 374 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 531 width 1 MD=8 or GE 9 F.30c. Bank/försäkringstjänster (leasing/factoring, företagsförsäkringar, banktjänster) <Se F.30 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Ja mycket 2. Ja en del 3. Nej inte alls 4. Ej aktuellt 1765 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 375 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 532 width 1 MD=8 or GE 9 F.30d. Maskiner för verkstäder <Se F.30 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Ja mycket 2. Ja en del 3. Nej inte alls 4. Ej aktuellt 1765 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 376 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 533 width 1 MD=8 or GE 9 F.30e. Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner <Se F.30 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Ja mycket 2. Ja en del 3. Nej inte alls 4. Ej aktuellt 1765 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 377 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 534 width 1 MD=8 or GE 9 F.30f. Personbilar för företag/leasing <Se F.30 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Ja mycket 2. Ja en del 3. Nej inte alls 4. Ej aktuellt 1765 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 378 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 535 width 1 MD=8 or GE 9 F.31. Tror Du att dina möjligheter att påverka inköpen av nedanstående typer av produkter kommer att öka eller minska i framtiden? F.31a. Kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Öka mycket 2. Öka en del 3. Varken eller 4. Minska en del 5. Minska mycket 6. Ej aktuellt 1765 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 379 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 536 width 1 MD=8 or GE 9 F.31b. Kontorsutrustning(kopieringsmaskiner, bokföringsmaskiner, kontorsdatorer, bildskärmar) <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Öka mycket 2. Öka en del 3. Varken eller 4. Minska en del 5. Minska mycket 6. Ej aktuellt 1765 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 380 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 537 width 1 MD=8 or GE 9 F.31c. Bank-/försäkringstjänster (leasing/factoring, företagsförsäkringar, banktjänster ) <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Öka mycket 2. Öka en del 3. Varken eller 4. Minska en del 5. Minska mycket 6. Ej aktuellt 1765 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 381 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 538 width 1 MD=8 or GE 9 F.31d. Maskiner för verkstäder <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Öka mycket 2. Öka en del 3. Varken eller 4. Minska en del 5. Minska mycket 6. Ej aktuellt 1765 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 382 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 539 width 1 MD=8 or GE 9 F.31e. Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Öka mycket 2. Öka en del 3. Varken eller 4. Minska en del 5. Minska mycket 6. Ej aktuellt 1765 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 383 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 540 width 1 MD=8 or GE 9 F.31f. Personbilar för företag/leasing <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Öka mycket 2. Öka en del 3. Varken eller 4. Minska en del 5. Minska mycket 6. Ej aktuellt 1765 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar