ORVESTO 79-II

               SSD 0036

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FöR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 79-II samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1979 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt
  omfattade urvalet för dessa fem omgångar 13.507 personer
  15-70 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har av SCB
  dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 13.507 personer har 1.593
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 17 avlidna, 18 avflyttade från riket, 38 som vistas
  utomlands, 19 i militärtjänst, 134 på utrikes resa, 47 ej
  svensktalande, 84 okända men skrivna på kommun, 63 under
  sjukhusvård, 344 sjuka i hemmet samt 829 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fem omgångarna vintern/våren 1979 uppgår
  således till 11.914 personer varav 3.582, utgörande 30%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (53%), "tidsbrist" (11%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (36%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i meterialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1979 9.462 personer istället för 8.332 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 80% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 79-II, omfattar 7394 personer eller 88,7% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 22 januari - 22 juni
  1979.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av
  Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0036 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Status i hushållet 14 Förvärvsarbete/sysselsättning 15 Utbildning 16 Storlek på orten 17 Form av boende 18 Inköp av dagligvaror:själv 19 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 26 Totalt antal personer 27 Din personliga inkomst i kronor per år 28 Hushållets totala inkomst i kronor per år Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbilar 31 Hushållets innehav av husvagn 32 Hushållets innehav av fritidshus 33 Hushållets innehav av roddbåt/eka/el.likn. 34 Hushållets innehav av motorbåt 35 Hushållets innehav av segelbåt 36 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 37 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 38 Hushållets innehav av filmkamera 39 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 40 Hushållets innehav av filmprojektor 41 Hushållets innehav av skrivmaskin 42 Hushållets innehav av svart-vit tv 43 Hushållets innehav av färg-tv 44 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 45 Hushållets innehav av diskmaskin 46 Hushållets innehav av tvättmaskin 47 Hushållets innehav av stereoanläggning 48 Hushållets innehav av motorgräsklippare 49 Hushållets innehav av spisfläkt 50 Hushållets innehav av hund 51 Hushållets innehav av katt Köpavsikter beträffande kapitalvaror 52 Avsikt att köpa kapitalvaror1 53 Avsikt att köpa kapitalvaror1 54 Avsikt att köpa kapitalvaror1 55 Avsikt att köpa kapitalvaror1 56 Avsikt att köpa kapitalvaror1 57 Avsikt att köpa kapitalvaror2 58 Avsikt att köpa kapitalvaror2 59 Avsikt att köpa kapitalvaror2 60 Avsikt att köpa kapitalvaror2 61 Avsikt att köpa kapitalvaror2 62 Avsikt att köpa kapitalvaror3 63 Avsikt att köpa kapitalvaror3 64 Avsikt att köpa kapitalvaror3 65 Avsikt att köpa kapitalvaror3 66 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 67 Intresseinriktning:Miljövårdsfrågor 68 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 69 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsa 70 Intresseinriktning:Bantningstips 71 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 72 Intresseinriktning:Politik 73 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 74 Intresseinriktning:Skattefrågor 75 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 76 Intresseinriktning:Vidareutbildning 77 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 78 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 79 Intresseinriktning:Villa/eget hem 80 Intresseinriktning:Fritidshus 81 Intresseinriktning:Personbilar 82 Intresseinriktning:Heminredning 83 Intresseinriktning:Modenyheter 84 Intresseinriktning:Matvarunyheter 85 Intresseinriktning:Barnavård 86 Intresseinriktning:Skönhetsvård 87 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 88 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 89 Intresseinriktning:Fotoutrustningar 90 Intresseinriktning:Motorcyklar 91 Intresseinriktning:Krukväxter 92 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 93 Intresseinriktning:Hundars skötsel 94 Intresseinriktning:Katters skötsel 95 Intresseinriktning:Motionera 96 Intresseinriktning:Idrotta 97 Intresseinriktning:Laga mat 98 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 99 Intresseinriktning:Baka 100 Intresseinriktning:Ha gäster 101 Intresseinriktning:Köra bil 102 Intresseinriktning:Jobba med bilar 103 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 104 Intresseinriktning:Fotografera 105 Intresseinriktning:Smalfilma 106 Intresseinriktning:Sportfiska 107 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 108 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 109 Intresseinriktning:Gå på teater 110 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 111 Intresseinriktning:Läsa böcker 112 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 113 Intresseinriktning:Köpa på postorder 114 Intresseinriktning:Sy kläder 115 Intresseinriktning:Handarbeta 116 Intresseinriktning:Träffa nya människor 117 Intresseinriktning:Snickra 118 Intresseinriktning:Måla hemma 119 Intresseinriktning:Jaga 120 Intresseinriktning:Friluftsliv 121 Intresseinriktning:Åka slalom 122 Intresseinriktning:Åka motorbåt 123 Intresseinriktning:Segla 124 Intresseinriktning:Campa 125 Intresseinriktning:Semestra utomlands 126 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 127 Intresseinriktning:Pröva nya produkter 128 Intresseinriktning:Vara bortbjuden 129 Intresseinriktning:Gå på diskotek 130 Intresseinriktning:Gå på restaurang 131 Intresseinriktning:Gå på kvällskurser Personliga köpvanor:kläder,fritid m.m. 132 Kostnader för kläder 133 Kostnader för sportutrustning 134 Kostnader för kosmetika/skönhetsmedel 135 Kostnader för nöjen 136 Kostnader för utlandsresor under fritiden 137 Kostnader för böcker 138 Kostnader för tobak 139 Kostnader för vin och sprit Administrativ indelning m.m. 140 Länskommunkod 141 Länskod 142 Datumkod 143 Postnummer(01 form.) Innehav av fritidsbåt 144 Innehav av fritidsbåt 145 Innehav av båt:första krysset 146 Innehav av båt:andra krysset 147 Innehav av båt:tredje krysset Besöksfrekvens i butiker,varuhus m.m. 148 Besöksfrekvenser:ICA 149 Besöksfrekvenser:Konsum 150 Besöksfrekvenser:Vivo 151 Besöksfrekvenser:Favör 152 Besöksfrekvenser:Annan butik 153 Besöksfrekvenser:Domus livsmedel 154 Besöksfrekvenser:NK livsmedel 155 Besöksfrekvenser:Tempo/EPA livsmedel 156 Besöksfrekvenser:Åhlens livsmedel 157 Besöksfrekvenser:Obs livsmedel 158 Besöksfrekvenser:B&W livsmedel 159 Besöksfrekvenser:Domus 160 Besöksfrekvenser:NK 161 Besöksfrekvenser:Tempo/EPA 162 Besöksfrekvenser:Åhlens 163 Besöksfrekvenser:Obs 164 Besöksfrekvenser:B&W 165 Besöksfrekvenser:Hennes/Mauritz 166 Besöksfrekvenser:Kapp-Ahl 167 Besöksfrekvenser:Gulins 168 Besöksfrekvenser:Ikea 169 Besöksfrekvenser:Åhlbergs 170 Besöksfrekvenser:Broddmans 171 Besöksfrekvenser:Järnia 172 Besöksfrekvenser:Färgsam 173 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 174 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 175 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 176 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 177 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 178 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 179 Besöksfrekvenser:Bensinstation 180 Besöksfrekvenser:Postkontor 181 Besöksfrekvenser:Bankkontor 182 Besöksfrekvenser:Hälsokostbutik 183 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 184 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 185 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Tidningsläsning:Storstadspress 186 Läsfrekvenser:Aftonbladet 187 Läsfrekvenser:Arbetet 188 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 189 Läsfrekvenser:Expressen 190 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 191 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 192 Läsfrekvenser:Kvällsposten 193 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 194 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 195 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 196 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 197 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 198 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 199 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 200 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten 201 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 202 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 203 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 204 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 205 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 206 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 207 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 208 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 209 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 210 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 211 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 212 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 213 Läsfrekvenser för Allers 214 Läsfrekvenser för Damernas Värld 215 Läsfrekvenser för Femina 216 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 217 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 218 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 219 Läsfrekvenser för Husmodern 220 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 221 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 222 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 223 Läsfrekvenser för Land 224 Läsfrekvenser för Lektyr 225 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 226 Läsfrekvenser för Min Värld 227 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 228 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 229 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 230 Läsfrekvenser för Se 231 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 232 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 233 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 234 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 235 Läsfrekvenser för Vi Tidningsläsning:14-dagars,månadstidningar 236 Läsfrekvenser för Året Runt 237 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 238 Läsfrekvenser för Motor 239 Läsfrekvenser för Motorföraren 240 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 241 Läsfrekvenser för Vi Bilägare 242 Läsfrekvenser för Allt om Mat 243 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 244 Läsfrekvenser för Antik & Auktion 245 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 246 Läsfrekvenser för Det Bästa 247 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 248 Läsfrekvenser för Båt för Alla 249 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 250 Läsfrekvenser för Radio &Television 251 Läsfrekvenser för Start & Speed 252 Läsfrekvenser för Svensk Idrott 253 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 254 Läsfrekvenser för Tidskrift för Hälsa 255 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 256 Läsfrekvenser för Vår Bostad 257 Läsfrekvenser för Privata Affärer Tidningsläsning:Landsortspress 258 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 259 Läsfrekvenser för - A-Pressen 260 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 261 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 262 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 263 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 264 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 265 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) 266 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 6-dagarsutgivning 267 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 4-dagarsutgivning 268 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 3-dagarsutgivning 269 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 2-dagarsutgivning Tidningsläsning:Lokalpress m.m. 270 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 271 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Sundbyberg 272 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Lidingö 273 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Mälarö 274 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderort 275 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderkuriren 276 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 277 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 278 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 279 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 280 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 281 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SO 282 Läsfrekvenser för - Storstaden 283 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) 284 Köpfrekvenser för - Storstaden 285 Läsfrekvenser för Vi i Villa 286 Läsfrekvenser för Vårt Hus Köpvanor:Veckopress m.m. 287 Köpfrekvenser för Allas Veckotidning 288 Köpfrekvenser för Allers 289 Köpfrekvenser för Damernas Värld 290 Köpfrekvenser för Femina 291 Köpfrekvenser för FIB-Aktuellt 292 Köpfrekvenser för Hemmets Journal 293 Köpfrekvenser för Hemmets Veckotidning 294 Köpfrekvenser för Husmodern 295 Köpfrekvenser för Hänt i Veckan 296 Köpfrekvenser för ICA-kuriren 297 Köpfrekvenser för Land 298 Köpfrekvenser för Lektyr 299 Köpfrekvenser för Min Värld 300 Köpfrekvenser för Mitt Livs Novell 301 Köpfrekvenser för Röster i Radio/TV 302 Köpfrekvenser för Saxons Veckotidning 303 Köpfrekvenser för Se 304 Köpfrekvenser för Svensk Damtidning 305 Köpfrekvenser för Veckojournalen 306 Köpfrekvenser för Vecko-Revyn 307 Köpfrekvenser för Vi 308 Köpfrekvenser för Året Runt Tidningen Vårt Hus 309 Läsfrekvenser för Vårt Hus Inköp av dagligvaror 310 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 311 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 312 Köpfrekvenser för Tandkräm 313 Köpfrekvenser för Tvål 314 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 315 Köpfrekvenser för Handdiskmedel 316 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 317 Köpfrekvenser för Tvättmedel 318 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 319 Köpfrekvenser för Kaffe Livsstilspåståenden 320 Attityder till: Nya Livsmedel 321 Attityder till: Nyheter 322 Attityder till: Hälsosam Mat 323 Attityder till: Boende 324 Attityder till: Intresseområden 325 Attityder till: Pengar 326 Attityder till: Oberoende 327 Attityder till: Familjegemenskap 328 Attityder till: Naturen 329 Attityder till: Karriären 330 Attityder till: Kvinnans plats 331 Attityder till: Priser 332 Attityder till: Städning 333 Attityder till: Barn 334 Attityder till: Rent i huset 335 Attityder till: Arbetet 336 Attityder till: Förenklingar 337 Attityder till: Annorlunda mat 338 Attityder till: Impulsköp 339 Attityder till: Titta i affärer 340 Attityder till: Kvalitetsvaror 341 Attityder till: Köpa-Sälja 342 Attityder till: Matlagning 343 Attityder till: Fester 344 Attityder till: Fritiden 345 Attityder till: Fritiden 346 Attityder till: Tuggummituggande 347 Attityder till: Religiösa frågor 348 Attityder till: Åsikter 349 Attityder till: Avkoppling 350 Attityder till: Pengar 351 Attityder till: Levnadsstandard 352 Attityder till: Bilar 353 Attityder till: Alkohol 354 Attityder till: Ansvar 355 Attityder till: Föreningar 356 Attityder till: Otrohet 357 Attityder till: Alkohol 358 Attityder till: Veckotidningar 359 Attityder till: Framtiden 360 Attityder till: Fester 361 Attityder till: Brottslingar 362 Attityder till: Lyx 363 Attityder till: Risker 364 Attityder till: Kärnkraftverk 365 Attityder till: Porrtidningar 366 Attityder till: Snygga kläder 367 Attityder till: Örtmediciner 368 Attityder till: proffsboxning Medlemsskap 369 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i olika affärer 370 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs Poster 371 Köpfrekvenser för tidn. Poster Beslutskapacitet-inköp på arbetsplatsen 372 Har påverkat inköp av - kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) 373 Har påverkat inköp av - kontorsutrustning(kopieringsmask. bokf.mask. datorer) 374 Har påverkat inköp av - Bank/försäkringstjänster 375 Har påverkat inköp av - Maskiner för verkstäder 376 Har påverkat inköp av - Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner 377 Har påverkat inköp av - Personbilar för företag/leasing 378 Tror sig kunna påverka inköp av - kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) 379 Tror sig kunna påverka inköp av - kontorsutrustning(kopieringsmask. bokf.mask.) 380 Tror sig kunna påverka inköp av - Bank-/försäkringstjänster 381 Tror sig kunna påverka inköp av - Maskiner för verkstäder 382 Tror sig kunna påverka inköp av - Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner 383 Tror sig kunna påverka inköp av - Personbilar för företag/leasing

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0036              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0036


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. JANUARI 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 6 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 6896 498
VAR 6 OMGÅNG Loc 16 width 1 Undersökningsomgång Kod: 1 2 3 8 Frek: 1879 1899 1795 1821
VAR 7 AREGION Loc 17 width 2 MD=99 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 1160 27 43 129 73 49 105 93 139 Kod: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 141 141 24 89 65 36 143 48 35 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 48 132 49 73 64 81 72 36 202 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 370 74 39 78 88 650 102 113 160 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 84 46 71 50 46 157 44 48 162 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 42 40 132 39 22 32 122 46 41 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Frek: 31 157 77 57 112 48 19 67 152 Kod: 64 65 66 67 68 69 70 99 Frek: 114 84 45 57 71 39 61 8
VAR 8 DATUMKOD Loc 19 width 2 MD=99 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Kod: 99 Frek: 5573 Valid-n=1821 Min=1 Max=9 Mean=4.0 St.Dev=2.2
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 21 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Frek: 1 1 16 91 85 109 101 101 118 115 103 Kod: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 102 116 108 153 132 126 119 129 123 119 116 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 119 117 118 113 117 116 121 115 131 129 137 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 152 139 144 149 190 172 165 174 181 186 161 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Frek: 149 129 164 140 152 141 148 139 141 144 141 Kod: 61 62 63 99 Frek: 145 173 145 13
VAR 10 KÖN Loc 23 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 3717 0. Man 3671 1. Kvinna 6 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 24 width 2 MD=99 F.1b. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 667 00. 19 år och yngre 727 01. 20-24 år 759 02. 25-29 år 876 03. 30-34 år 795 04. 35-39 år 655 05. 40-44 år 575 06. 45-49 år 590 07. 50-54 år 656 08. 55-59 år 550 09. 60-64 år 542 10. 65 år och äldre 2 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 26 width 1 MD=9 F.1c. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 1632 0. Ogift 5219 1. Gift eller sammanboende 519 2. Änka/änkling/frånskild 24 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSSTATUS Loc 27 width 1 MD=9 F.1d. Är Du själv: <Se F.1 för fullständig frågetext> 2637 0. Husfar 2771 1. Husmor 868 2. Son/dotter 186 3. Annan hushållsmedlem 823 4. Ensamboende 109 9. Ej svar
VAR 14 YRKE Loc 28 width 1 MD=9 F.1e. Förvärvsarbete/sysselsättning <Se F.1 för fullständig frågetext> 3752 0. Förvärvsarbete,heltid 1269 1. Förvärvsarbete,deltid 644 2. Hemmafru 695 3. Studerande 679 4. Pensionär 315 5. Annan sysselsättning 40 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 29 width 1 MD=9 F.1f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 2914 0. Folkskola 1293 1. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 811 2. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 1325 3. Gymnasium eller motsvarande 927 4. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 124 9. Ej svar
VAR 16 ORTSTORLEK Loc 30 width 1 MD=9 F.1g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 412 0. Under 200 invånare 823 1. 200-1.999 702 2. 2.000-4.999 666 3. 5.000-9.999 971 4. 10.000-24.999 1017 5. 25.000-49.999 874 6. 50.000-99.999 1507 7. 100.000 och däröver 422 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 31 width 1 MD=9 F.1h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 794 0. Insatslägenhet 2210 1. Hyrd lägenhet 3365 2. Egen villa/radhus 223 3. Hyrd villa/radhus 542 4. Jordbruksfastighet 99 5. Inneboende 122 6. Annan bostadsform 39 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 32 width 1 MD=9 F.1i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1142 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 1529 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 1082 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 789 3. Gör mer än hälften av alla inköp 2812 4. Gör alla eller nästan alla inköp 40 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 6813 525 21 2 33
VAR 20 2-6 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 6116 1023 211 8 2 34
VAR 21 7-10 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 6 99 Frek: 6199 1029 125 8 1 1 31
VAR 22 11-14 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 5899 1243 211 10 31
VAR 23 15-19 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 5460 1471 394 35 4 30
VAR 24 20-67 ÅR Loc 43 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 8 9 Frek: 224 1248 4979 722 153 20 20 2 2 Kod: 99 Frek: 24
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 45 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 6858 351 146 2 1 36
VAR 26 TOTALANTAL Loc 47 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 820 2186 1619 1811 673 167 50 15 18 Kod: 99 Frek: 35
VAR 27 PERSONLIG INKOMST Loc 49 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 934 0. Under 10.000 1103 1. 10.000-30.000 1485 2. 30.000-50.000 2082 3. 50.000-70.000 856 4. 70.000-90.000 245 5. 90.000-110.000 222 6. Över 110.000 467 9. Ej svar
VAR 28 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 50 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 48 0. Under 10.000 341 1. 10.000-30.000 584 2. 30.000-50.000 1260 3. 50.000-70.000 1213 4. 70.000-90.000 1121 5. 90.000-110.000 1873 6. Över 110.000 954 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 51 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 4865 0. Ja 1771 1. Nej 758 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL Loc 52 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5a. I hushållet finns:...st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 7 9 99 Frek: 1196 4708 1252 147 25 4 3 1 58
VAR 31 FINNS:HUSVAGN Loc 54 width 1 MD=9 F.5b. I hushållet finns:husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 6918 0. Finns ej 412 1. Finns 64 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:FRITIDSHUS Loc 55 width 1 MD=9 F.5c. I hushållet finns:fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 5713 0. Finns ej 1623 1. Finns 58 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:RODDBÅT/EKA/LIKN. Loc 56 width 1 MD=9 F.5d. I hushållet finns:roddbåt/eka/el.likn. <Se F.5 för fullständig frågetext> 5888 0. Finns ej 1447 1. Finns 59 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:MOTORBÅT Loc 57 width 1 MD=9 F.5e. I hushållet finns:motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 6533 0. Finns ej 803 1. Finns 58 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:SEGELBÅT Loc 58 width 1 MD=9 F.5f. I hushållet finns:segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 7015 0. Finns ej 319 1. Finns 60 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 59 width 1 MD=9 F.5g. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 3024 0. Finns ej 4314 1. Finns 56 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 60 width 1 MD=9 F.5h. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 4790 0. Finns ej 2545 1. Finns 59 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:FILMKAMERA Loc 61 width 1 MD=9 F.5i. I hushållet finns:filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 5564 0. Finns ej 1772 1. Finns 58 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 62 width 1 MD=9 F.5j. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 5646 0. Finns ej 1690 1. Finns 58 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 63 width 1 MD=9 F.5k. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 5759 0. Finns ej 1577 1. Finns 58 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 64 width 1 MD=9 F.5l. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 4160 0. Finns ej 3175 1. Finns 59 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:SVART-VIT TV Loc 65 width 1 MD=9 F.5m. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 4414 0. Finns ej 2921 1. Finns 59 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:FÄRG-TV Loc 66 width 1 MD=9 F.5n. I hushållet finns:färg-tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 1414 0. Finns ej 5925 1. Finns 55 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 67 width 1 MD=9 F.5o. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 866 0. Finns ej 6471 1. Finns 57 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:DISKMASKIN Loc 68 width 1 MD=9 F.5p. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 4979 0. Finns ej 2356 1. Finns 59 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 69 width 1 MD=9 F.5q. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1937 0. Finns ej 5401 1. Finns 56 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 70 width 1 MD=9 F.5r. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 1915 0. Finns ej 5423 1. Finns 56 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 71 width 1 MD=9 F.5s. I hushållet finns:motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 4531 0. Finns ej 2806 1. Finns 57 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:SPISFLÄKT Loc 72 width 1 MD=9 F.5t. I hushållet finns:spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 2622 0. Finns ej 4716 1. Finns 56 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:HUND Loc 73 width 1 MD=9 F.5u. I hushållet finns:hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 5695 0. Finns ej 1637 1. Finns 62 9. Ej svar
VAR 51 FINNS:KATT Loc 74 width 1 MD=9 F.5v. I hushållet finns:katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 6116 0. Finns ej 1210 1. Finns 68 9. Ej svar
VAR 52 AVSER ATT KÖPA1 Loc 75 width 2 F.6. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a. Första understrykningen 738 00. Fabriksny bil 1863 01. Begagnad bil 176 02. Moped 30 03. Nytt fritidshus 63 04. Begagnat fritidshus 149 05. Ny villa 110 06. Begagnad villa 286 07. Köksfläkt 193 08. Elektrisk spis 192 09. Diskmaskin 1775 10. Ej svar på fråga 6 1819 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 53 AVSER ATT KÖPA1 Loc 77 width 2 F.6b. Andra understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 2601 00. Frågan ej tillämplig 60 01. Begagnad bil 141 02. Moped 49 03. Nytt fritidshus 69 04. Begagnat fritidshus 144 05. Ny villa 119 06. Begagnad villa 189 07. Köksfläkt 213 08. Elektrisk spis 216 09. Diskmaskin 1775 10. Ej svar på fråga 6 1818 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 54 AVSER ATT KÖPA1 Loc 79 width 2 F.6c. Tredje understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 3436 00. Frågan ej tillämplig 1 01. Begagnad bil 7 02. Moped 4 03. Nytt fritidshus 11 04. Begagnat fritidshus 24 05. Ny villa 22 06. Begagnad villa 67 07. Köksfläkt 114 08. Elektrisk spis 115 09. Diskmaskin 1775 10. Ej svar på fråga 6 1818 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 55 AVSER ATT KÖPA1 Loc 81 width 2 F.6d. Fjärde understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 3663 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 2 03. Nytt fritidshus 2 04. Begagnat fritidshus 1 05. Ny villa 6 06. Begagnad villa 9 07. Köksfläkt 50 08. Elektrisk spis 68 09. Diskmaskin 1775 10. Ej svar på fråga 6 1818 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 56 AVSER ATT KÖPA1 Loc 83 width 2 F.6e. Femte understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 3755 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 3 07. Köksfläkt 7 08. Elektrisk spis 36 09. Diskmaskin 1774 10. Ej svar på fråga 6 1818 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 57 AVSER ATT KÖPA2 Loc 85 width 2 F.7. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.7a. Första understrykningen 749 00. Tvättmaskin 219 01. Frysbox 226 02. Frysskåp 515 03. Fiskeutrustning 498 04. Elektrisk rakapparat 187 05. Skrivmaskin 256 06. Stillbildskamera 135 07. Filmkamera 96 08. Projektor 212 09. Elektrisk symaskin 2479 10. Ej svar på fråga 7 1822 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 58 AVSER ATT KÖPA2 Loc 87 width 2 F.7b. Andra understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 2033 00. Frågan ej tillämplig 109 01. Frysbox 102 02. Frysskåp 85 03. Fiskeutrustning 220 04. Elektrisk rakapparat 104 05. Skrivmaskin 112 06. Stillbildskamera 100 07. Filmkamera 109 08. Projektor 122 09. Elektrisk symaskin 2477 10. Ej svar på fråga 7 1821 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 59 AVSER ATT KÖPA2 Loc 89 width 2 F.7c. Tredje understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 2749 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 49 02. Frysskåp 10 03. Fiskeutrustning 29 04. Elektrisk rakapparat 34 05. Skrivmaskin 43 06. Stillbildskamera 49 07. Filmkamera 78 08. Projektor 56 09. Elektrisk symaskin 2476 10. Ej svar på fråga 7 1821 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 60 AVSER ATT KÖPA2 Loc 91 width 2 F.7d. Fjärde understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 3002 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 8 03. Fiskeutrustning 8 04. Elektrisk rakapparat 6 05. Skrivmaskin 11 06. Stillbildskamera 12 07. Filmkamera 27 08. Projektor 23 09. Elektrisk symaskin 2476 10. Ej svar på fråga 7 1821 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 61 AVSER ATT KÖPA2 Loc 93 width 2 F.7e. Femte understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 3062 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 2 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 6 04. Elektrisk rakapparat 2 05. Skrivmaskin 4 06. Stillbildskamera 9 07. Filmkamera 5 08. Projektor 11 09. Elektrisk symaskin 2472 10. Ej svar på fråga 7 1821 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 62 AVSER ATT KÖPA3 Loc 95 width 2 F.8. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.8a. Första understrykningen 581 00. Transistorradio 95 01. Husvagn 772 02. Stereoanläggning 58 03. Svart/vit tv 560 04. Färg-tv 290 05. Elektrisk kaffebryggare 289 06. Motorgräsklippare 415 07. Dammsugare 86 08. Motorbåt 40 09. Segelbåt 2386 10. Ej svar på fråga 8 1822 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 63 AVSER ATT KÖPA3 Loc 97 width 2 F.8b. Andra understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 2139 00. Frågan ej tillämplig 14 01. Husvagn 98 02. Stereoanläggning 31 03. Svart/vit tv 233 04. Färg-tv 153 05. Elektrisk kaffebryggare 128 06. Motorgräsklippare 276 07. Dammsugare 74 08. Motorbåt 43 09. Segelbåt 2384 10. Ej svar på fråga 8 1821 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 64 AVSER ATT KÖPA3 Loc 99 width 2 F.8c. Tredje understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 2893 00. Frågan ej tillämplig 01. Husvagn 9 02. Stereoanläggning 5 03. Svart/vit tv 35 04. Färg-tv 44 05. Elektrisk kaffebryggare 48 06. Motorgräsklippare 106 07. Dammsugare 32 08. Motorbåt 18 09. Segelbåt 2383 10. Ej svar på fråga 8 1821 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 65 AVSER ATT KÖPA3 Loc 101 width 2 F.8d. Fjärde understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 3115 00. Frågan ej tillämplig 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 2 03. Svart/vit tv 4 04. Färg-tv 13 05. Elektrisk kaffebryggare 11 06. Motorgräsklippare 28 07. Dammsugare 11 08. Motorbåt 7 09. Segelbåt 2383 10. Ej svar på fråga 8 1820 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 66 AVSER ATT KÖPA3 Loc 103 width 2 F.8e. Femte understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 3167 00. Frågan ej tillämplig 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 2 04. Färg-tv 2 05. Elektrisk kaffebryggare 5 06. Motorgräsklippare 7 07. Dammsugare 5 08. Motorbåt 4 09. Segelbåt 2383 10. Ej svar på fråga 8 1819 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 67 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 105 width 1 MD=9 F.9. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.9.1. Miljövårdsfrågor 75 1. Mycket ointresserad 233 2. Ganska ointresserad 289 3. Något ointresserad 274 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2357 5. Något intresserad 2511 6. Ganska intresserad 1509 7. Mycket intresserad 146 9. Ej svar
VAR 68 HÄLSONYTTIG MAT Loc 106 width 1 MD=9 F.9.2. Hälsonyttig mat <Se F.9 för fullständig frågetext> 213 1. Mycket ointresserad 386 2. Ganska ointresserad 405 3. Något ointresserad 407 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2119 5. Något intresserad 2219 6. Ganska intresserad 1517 7. Mycket intresserad 128 9. Ej svar
VAR 69 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 107 width 1 MD=9 F.9.3. Sjukdomar och hälsa <Se F.9 för fullständig frågetext> 111 1. Mycket ointresserad 212 2. Ganska ointresserad 328 3. Något ointresserad 436 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1984 5. Något intresserad 2342 6. Ganska intresserad 1776 7. Mycket intresserad 205 9. Ej svar
VAR 70 BANTNINGSTIPS Loc 108 width 1 MD=9 F.9.4. Bantningstips <Se F.9 för fullständig frågetext> 2178 1. Mycket ointresserad 898 2. Ganska ointresserad 644 3. Något ointresserad 605 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1600 5. Något intresserad 746 6. Ganska intresserad 510 7. Mycket intresserad 213 9. Ej svar
VAR 71 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 109 width 1 MD=9 F.9.5. Hushålla ekonomiskt <Se F.9 för fullständig frågetext> 114 1. Mycket ointresserad 189 2. Ganska ointresserad 250 3. Något ointresserad 334 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1580 5. Något intresserad 2576 6. Ganska intresserad 2192 7. Mycket intresserad 159 9. Ej svar
VAR 72 POLITIK Loc 110 width 1 MD=9 F.9.6. Politik <Se F.9 för fullständig frågetext> 552 1. Mycket ointresserad 503 2. Ganska ointresserad 520 3. Något ointresserad 411 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2554 5. Något intresserad 1840 6. Ganska intresserad 891 7. Mycket intresserad 123 9. Ej svar
VAR 73 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 111 width 1 MD=9 F.9.7. Sociala rättigheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 175 1. Mycket ointresserad 297 2. Ganska ointresserad 443 3. Något ointresserad 541 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2520 5. Något intresserad 2116 6. Ganska intresserad 1140 7. Mycket intresserad 162 9. Ej svar
VAR 74 SKATTEFRÅGOR Loc 112 width 1 MD=9 F.9.8. Skattefrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 211 1. Mycket ointresserad 304 2. Ganska ointresserad 422 3. Något ointresserad 576 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2199 5. Något intresserad 2057 6. Ganska intresserad 1437 7. Mycket intresserad 188 9. Ej svar
VAR 75 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 113 width 1 MD=9 F.9.9. Samlevnadsfrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 257 1. Mycket ointresserad 361 2. Ganska ointresserad 508 3. Något ointresserad 960 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2390 5. Något intresserad 1794 6. Ganska intresserad 906 7. Mycket intresserad 218 9. Ej svar
VAR 76 VIDAREUTBILDNING Loc 114 width 1 MD=9 F.9.10. Vidareutbildning <Se F.9 för fullständig frågetext> 410 1. Mycket ointresserad 422 2. Ganska ointresserad 540 3. Något ointresserad 905 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2159 5. Något intresserad 1678 6. Ganska intresserad 1092 7. Mycket intresserad 188 9. Ej svar
VAR 77 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 115 width 1 MD=9 F.9.11. Religions-och trosfrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 1684 1. Mycket ointresserad 1047 2. Ganska ointresserad 762 3. Något ointresserad 943 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1513 5. Något intresserad 776 6. Ganska intresserad 511 7. Mycket intresserad 158 9. Ej svar
VAR 78 ARBETSMARKNADEN Loc 116 width 1 MD=9 F.9.12. Arbetsmarknaden <Se F.9 för fullständig frågetext> 189 1. Mycket ointresserad 253 2. Ganska ointresserad 432 3. Något ointresserad 598 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2286 5. Något intresserad 2197 6. Ganska intresserad 1243 7. Mycket intresserad 196 9. Ej svar
VAR 79 VILLA/EGET HEM Loc 117 width 1 MD=9 F.9.13. Villa/eget hem <Se F.9 för fullständig frågetext> 260 1. Mycket ointresserad 174 2. Ganska ointresserad 218 3. Något ointresserad 497 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1084 5. Något intresserad 1871 6. Ganska intresserad 3113 7. Mycket intresserad 177 9. Ej svar
VAR 80 FRITIDSHUS Loc 118 width 1 MD=9 F.9.14. Fritidshus <Se F.9 för fullständig frågetext> 847 1. Mycket ointresserad 556 2. Ganska ointresserad 604 3. Något ointresserad 1015 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1518 5. Något intresserad 1188 6. Ganska intresserad 1429 7. Mycket intresserad 237 9. Ej svar
VAR 81 PERSONBILAR Loc 119 width 1 MD=9 F.9.15. Personbilar <Se F.9 för fullständig frågetext> 603 1. Mycket ointresserad 427 2. Ganska ointresserad 466 3. Något ointresserad 516 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2122 5. Något intresserad 1820 6. Ganska intresserad 1275 7. Mycket intresserad 165 9. Ej svar
VAR 82 HEMINREDNING Loc 120 width 1 MD=9 F.9.16. Heminredning <Se F.9 för fullständig frågetext> 203 1. Mycket ointresserad 223 2. Ganska ointresserad 367 3. Något ointresserad 388 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2044 5. Något intresserad 2216 6. Ganska intresserad 1821 7. Mycket intresserad 132 9. Ej svar
VAR 83 MODENYHETER Loc 121 width 1 MD=9 F.9.17. Modenyheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 1060 1. Mycket ointresserad 711 2. Ganska ointresserad 672 3. Något ointresserad 573 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2079 5. Något intresserad 1381 6. Ganska intresserad 764 7. Mycket intresserad 154 9. Ej svar
VAR 84 MATVARUNYHETER Loc 122 width 1 MD=9 F.9.18. Matvarunyheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 619 1. Mycket ointresserad 677 2. Ganska ointresserad 690 3. Något ointresserad 727 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2080 5. Något intresserad 1543 6. Ganska intresserad 879 7. Mycket intresserad 179 9. Ej svar
VAR 85 BARNAVÅRD Loc 123 width 1 MD=9 F.9.19. Barnavård <Se F.9 för fullständig frågetext> 618 1. Mycket ointresserad 461 2. Ganska ointresserad 531 3. Något ointresserad 876 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1781 5. Något intresserad 1596 6. Ganska intresserad 1343 7. Mycket intresserad 188 9. Ej svar
VAR 86 SKÖNHETSVÅRD Loc 124 width 1 MD=9 F.9.20. Skönhetsvård <Se F.9 för fullständig frågetext> 1574 1. Mycket ointresserad 752 2. Ganska ointresserad 743 3. Något ointresserad 855 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1982 5. Något intresserad 928 6. Ganska intresserad 395 7. Mycket intresserad 165 9. Ej svar
VAR 87 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 125 width 1 MD=9 F.9.21. Stereoanläggningar <Se F.9 för fullständig frågetext> 934 1. Mycket ointresserad 614 2. Ganska ointresserad 695 3. Något ointresserad 736 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2315 5. Något intresserad 1278 6. Ganska intresserad 658 7. Mycket intresserad 164 9. Ej svar
VAR 88 HUSHÅLLSMASKINER Loc 126 width 1 MD=9 F.9.22. Hushållsmaskiner <Se F.9 för fullständig frågetext> 520 1. Mycket ointresserad 517 2. Ganska ointresserad 680 3. Något ointresserad 710 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2631 5. Något intresserad 1544 6. Ganska intresserad 627 7. Mycket intresserad 165 9. Ej svar
VAR 89 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 127 width 1 MD=9 F.9.23. Fotoutrustningar <Se F.9 för fullständig frågetext> 1080 1. Mycket ointresserad 745 2. Ganska ointresserad 877 3. Något ointresserad 895 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2223 5. Något intresserad 911 6. Ganska intresserad 469 7. Mycket intresserad 194 9. Ej svar
VAR 90 MOTORCYKLAR Loc 128 width 1 MD=9 F.9.24. Motorcyklar <Se F.9 för fullständig frågetext> 3257 1. Mycket ointresserad 704 2. Ganska ointresserad 660 3. Något ointresserad 947 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 870 5. Något intresserad 404 6. Ganska intresserad 351 7. Mycket intresserad 201 9. Ej svar
VAR 91 KRUKVÄXTER Loc 129 width 1 MD=9 F.9.25. Krukväxter <Se F.9 för fullständig frågetext> 685 1. Mycket ointresserad 387 2. Ganska ointresserad 501 3. Något ointresserad 451 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1643 5. Något intresserad 1684 6. Ganska intresserad 1944 7. Mycket intresserad 99 9. Ej svar
VAR 92 MEDEL MOT MJÄLL Loc 130 width 1 MD=9 F.9.26. Medel mot mjäll <Se F.9 för fullständig frågetext> 2281 1. Mycket ointresserad 737 2. Ganska ointresserad 563 3. Något ointresserad 1279 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1342 5. Något intresserad 586 6. Ganska intresserad 423 7. Mycket intresserad 183 9. Ej svar
VAR 93 HUNDARS SKÖTSEL Loc 131 width 1 MD=9 F.9.27. Hundars skötsel <Se F.9 för fullständig frågetext> 2403 1. Mycket ointresserad 573 2. Ganska ointresserad 485 3. Något ointresserad 859 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1070 5. Något intresserad 895 6. Ganska intresserad 936 7. Mycket intresserad 173 9. Ej svar
VAR 94 KATTERS SKÖTSEL Loc 132 width 1 MD=9 F.9.28. Katters skötsel <Se F.9 för fullständig frågetext> 2997 1. Mycket ointresserad 644 2. Ganska ointresserad 521 3. Något ointresserad 970 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 953 5. Något intresserad 525 6. Ganska intresserad 597 7. Mycket intresserad 187 9. Ej svar
VAR 95 MOTIONERA Loc 133 width 1 MD=9 F.9.29. Motionera <Se F.9 för fullständig frågetext> 231 1. Mycket ointresserad 195 2. Ganska ointresserad 320 3. Något ointresserad 276 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2141 5. Något intresserad 2317 6. Ganska intresserad 1771 7. Mycket intresserad 143 9. Ej svar
VAR 96 IDROTTA Loc 134 width 1 MD=9 F.9.30. Idrotta <Se F.9 för fullständig frågetext> 875 1. Mycket ointresserad 516 2. Ganska ointresserad 703 3. Något ointresserad 674 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2084 5. Något intresserad 1193 6. Ganska intresserad 1175 7. Mycket intresserad 174 9. Ej svar
VAR 97 LAGA MAT Loc 135 width 1 MD=9 F.9.31. Laga mat <Se F.9 för fullständig frågetext> 295 1. Mycket ointresserad 272 2. Ganska ointresserad 396 3. Något ointresserad 327 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1864 5. Något intresserad 2243 6. Ganska intresserad 1905 7. Mycket intresserad 92 9. Ej svar
VAR 98 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 136 width 1 MD=9 F.9.32. Pröva nya maträtter <Se F.9 för fullständig frågetext> 343 1. Mycket ointresserad 290 2. Ganska ointresserad 392 3. Något ointresserad 418 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1771 5. Något intresserad 2062 6. Ganska intresserad 1983 7. Mycket intresserad 135 9. Ej svar
VAR 99 BAKA Loc 137 width 1 MD=9 F.9.33. Baka <Se F.9 för fullständig frågetext> 851 1. Mycket ointresserad 496 2. Ganska ointresserad 657 3. Något ointresserad 620 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1482 5. Något intresserad 1488 6. Ganska intresserad 1684 7. Mycket intresserad 116 9. Ej svar
VAR 100 HA GÄSTER Loc 138 width 1 MD=9 F.9.34. Ha gäster <Se F.9 för fullständig frågetext> 152 1. Mycket ointresserad 158 2. Ganska ointresserad 291 3. Något ointresserad 387 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2111 5. Något intresserad 2719 6. Ganska intresserad 1426 7. Mycket intresserad 150 9. Ej svar
VAR 101 KÖRA BIL Loc 139 width 1 MD=9 F.9.35. Köra bil <Se F.9 för fullständig frågetext> 693 1. Mycket ointresserad 216 2. Ganska ointresserad 270 3. Något ointresserad 727 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1351 5. Något intresserad 1967 6. Ganska intresserad 2015 7. Mycket intresserad 155 9. Ej svar
VAR 102 JOBBA MED BILAR Loc 140 width 1 MD=9 F.9.36. Jobba med bilar <Se F.9 för fullständig frågetext> 2326 1. Mycket ointresserad 580 2. Ganska ointresserad 647 3. Något ointresserad 879 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1424 5. Något intresserad 720 6. Ganska intresserad 630 7. Mycket intresserad 188 9. Ej svar
VAR 103 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 141 width 1 MD=9 F.9.37. Arbeta i trädgården <Se F.9 för fullständig frågetext> 582 1. Mycket ointresserad 348 2. Ganska ointresserad 464 3. Något ointresserad 552 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1732 5. Något intresserad 1980 6. Ganska intresserad 1601 7. Mycket intresserad 135 9. Ej svar
VAR 104 FOTOGRAFERA Loc 142 width 1 MD=9 F.9.38. Fotografera <Se F.9 för fullständig frågetext> 836 1. Mycket ointresserad 487 2. Ganska ointresserad 611 3. Något ointresserad 673 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2599 5. Något intresserad 1367 6. Ganska intresserad 653 7. Mycket intresserad 168 9. Ej svar
VAR 105 SMALFILMA Loc 143 width 1 MD=9 F.9.39. Smalfilma <Se F.9 för fullständig frågetext> 2137 1. Mycket ointresserad 730 2. Ganska ointresserad 763 3. Något ointresserad 1675 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1144 5. Något intresserad 520 6. Ganska intresserad 239 7. Mycket intresserad 186 9. Ej svar
VAR 106 SPORTFISKA Loc 144 width 1 MD=9 F.9.40. Sportfiska <Se F.9 för fullständig frågetext> 2202 1. Mycket ointresserad 487 2. Ganska ointresserad 498 3. Något ointresserad 853 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1344 5. Något intresserad 916 6. Ganska intresserad 938 7. Mycket intresserad 156 9. Ej svar
VAR 107 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 145 width 1 MD=9 F.9.41. Lyssna på popmusik <Se F.9 för fullständig frågetext> 1618 1. Mycket ointresserad 651 2. Ganska ointresserad 541 3. Något ointresserad 349 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1851 5. Något intresserad 1258 6. Ganska intresserad 979 7. Mycket intresserad 147 9. Ej svar
VAR 108 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 146 width 1 MD=9 F.9.42. Lyssna på klassisk musik <Se F.9 för fullständig frågetext> 1335 1. Mycket ointresserad 722 2. Ganska ointresserad 797 3. Något ointresserad 439 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2093 5. Något intresserad 1235 6. Ganska intresserad 632 7. Mycket intresserad 141 9. Ej svar
VAR 109 GÅ PÅ TEATER Loc 147 width 1 MD=9 F.9.43. Gå på teater <Se F.9 för fullständig frågetext> 916 1. Mycket ointresserad 572 2. Ganska ointresserad 714 3. Något ointresserad 699 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2228 5. Något intresserad 1441 6. Ganska intresserad 672 7. Mycket intresserad 152 9. Ej svar
VAR 110 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 148 width 1 MD=9 F.9.44. Gå på konstutställning <Se F.9 för fullständig frågetext> 1582 1. Mycket ointresserad 846 2. Ganska ointresserad 878 3. Något ointresserad 818 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1744 5. Något intresserad 906 6. Ganska intresserad 447 7. Mycket intresserad 173 9. Ej svar
VAR 111 LÄSA BÖCKER Loc 149 width 1 MD=9 F.9.45. Läsa böcker <Se F.9 för fullständig frågetext> 320 1. Mycket ointresserad 242 2. Ganska ointresserad 396 3. Något ointresserad 238 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1865 5. Något intresserad 1960 6. Ganska intresserad 2276 7. Mycket intresserad 97 9. Ej svar
VAR 112 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 150 width 1 MD=9 F.9.46. Läsa populärtidningar <Se F.9 för fullständig frågetext> 960 1. Mycket ointresserad 669 2. Ganska ointresserad 776 3. Något ointresserad 900 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2295 5. Något intresserad 1161 6. Ganska intresserad 411 7. Mycket intresserad 222 9. Ej svar
VAR 113 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 151 width 1 MD=9 F.9.47. Köpa på postorder <Se F.9 för fullständig frågetext> 2175 1. Mycket ointresserad 945 2. Ganska ointresserad 825 3. Något ointresserad 788 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1829 5. Något intresserad 503 6. Ganska intresserad 172 7. Mycket intresserad 157 9. Ej svar
VAR 114 SY KLÄDER Loc 152 width 1 MD=9 F.9.48. Sy kläder <Se F.9 för fullständig frågetext> 2999 1. Mycket ointresserad 629 2. Ganska ointresserad 556 3. Något ointresserad 674 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1157 5. Något intresserad 644 6. Ganska intresserad 578 7. Mycket intresserad 157 9. Ej svar
VAR 115 HANDARBETA Loc 153 width 1 MD=9 F.9.49. Handarbeta <Se F.9 för fullständig frågetext> 2482 1. Mycket ointresserad 454 2. Ganska ointresserad 353 3. Något ointresserad 485 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 983 5. Något intresserad 1011 6. Ganska intresserad 1518 7. Mycket intresserad 108 9. Ej svar
VAR 116 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 154 width 1 MD=9 F.9.50. Träffa nya människor <Se F.9 för fullständig frågetext> 121 1. Mycket ointresserad 142 2. Ganska ointresserad 267 3. Något ointresserad 376 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1993 5. Något intresserad 2613 6. Ganska intresserad 1767 7. Mycket intresserad 115 9. Ej svar
VAR 117 SNICKRA Loc 155 width 1 MD=9 F.9.51. Snickra <Se F.9 för fullständig frågetext> 1332 1. Mycket ointresserad 551 2. Ganska ointresserad 592 3. Något ointresserad 742 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1687 5. Något intresserad 1354 6. Ganska intresserad 977 7. Mycket intresserad 159 9. Ej svar
VAR 118 MÅLA HEMMA Loc 156 width 1 MD=9 F.9.52. Måla hemma <Se F.9 för fullständig frågetext> 760 1. Mycket ointresserad 415 2. Ganska ointresserad 501 3. Något ointresserad 572 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2283 5. Något intresserad 1775 6. Ganska intresserad 940 7. Mycket intresserad 148 9. Ej svar
VAR 119 JAGA Loc 157 width 1 MD=9 F.9.53. Jaga <Se F.9 för fullständig frågetext> 4130 1. Mycket ointresserad 458 2. Ganska ointresserad 362 3. Något ointresserad 997 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 473 5. Något intresserad 305 6. Ganska intresserad 467 7. Mycket intresserad 202 9. Ej svar
VAR 120 FRILUFTSLIV Loc 158 width 1 MD=9 F.9.54. Friluftsliv <Se F.9 för fullständig frågetext> 287 1. Mycket ointresserad 156 2. Ganska ointresserad 232 3. Något ointresserad 315 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1820 5. Något intresserad 2316 6. Ganska intresserad 2090 7. Mycket intresserad 178 9. Ej svar
VAR 121 ÅKA SLALOM Loc 159 width 1 MD=9 F.9.55. Åka slalom <Se F.9 för fullständig frågetext> 3031 1. Mycket ointresserad 504 2. Ganska ointresserad 478 3. Något ointresserad 1300 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 736 5. Något intresserad 483 6. Ganska intresserad 679 7. Mycket intresserad 183 9. Ej svar
VAR 122 ÅKA MOTORBÅT Loc 160 width 1 MD=9 F.9.56. Åka motorbåt <Se F.9 för fullständig frågetext> 1594 1. Mycket ointresserad 487 2. Ganska ointresserad 527 3. Något ointresserad 843 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1695 5. Något intresserad 1147 6. Ganska intresserad 938 7. Mycket intresserad 163 9. Ej svar
VAR 123 SEGLA Loc 161 width 1 MD=9 F.9.57. Segla <Se F.9 för fullständig frågetext> 2160 1. Mycket ointresserad 570 2. Ganska ointresserad 576 3. Något ointresserad 1463 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1077 5. Något intresserad 662 6. Ganska intresserad 700 7. Mycket intresserad 186 9. Ej svar
VAR 124 CAMPA Loc 162 width 1 MD=9 F.9.58. Campa <Se F.9 för fullständig frågetext> 1311 1. Mycket ointresserad 417 2. Ganska ointresserad 567 3. Något ointresserad 643 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1849 5. Något intresserad 1448 6. Ganska intresserad 965 7. Mycket intresserad 194 9. Ej svar
VAR 125 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 163 width 1 MD=9 F.9.59. Semestra utomlands <Se F.9 för fullständig frågetext> 629 1. Mycket ointresserad 268 2. Ganska ointresserad 349 3. Något ointresserad 674 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1365 5. Något intresserad 1548 6. Ganska intresserad 2386 7. Mycket intresserad 175 9. Ej svar
VAR 126 SEMESTRA I SVERIGE Loc 164 width 1 MD=9 F.9.60. Semestra i Sverige <Se F.9 för fullständig frågetext> 133 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 170 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1312 5. Något intresserad 2643 6. Ganska intresserad 2867 7. Mycket intresserad 107 9. Ej svar
VAR 127 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 165 width 1 MD=9 F.9.61. Pröva nya produkter <Se F.9 för fullständig frågetext> 363 1. Mycket ointresserad 349 2. Ganska ointresserad 521 3. Något ointresserad 1030 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2553 5. Något intresserad 1594 6. Ganska intresserad 811 7. Mycket intresserad 173 9. Ej svar
VAR 128 VARA BORTBJUDEN Loc 166 width 1 MD=9 F.9.62. Vara bortbjuden <Se F.9 för fullständig frågetext> 163 1. Mycket ointresserad 197 2. Ganska ointresserad 320 3. Något ointresserad 327 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2153 5. Något intresserad 2600 6. Ganska intresserad 1492 7. Mycket intresserad 142 9. Ej svar
VAR 129 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 167 width 1 MD=9 F.9.63. Gå på diskotek <Se F.9 för fullständig frågetext> 3634 1. Mycket ointresserad 584 2. Ganska ointresserad 528 3. Något ointresserad 891 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 719 5. Något intresserad 453 6. Ganska intresserad 393 7. Mycket intresserad 192 9. Ej svar
VAR 130 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 168 width 1 MD=9 F.9.64. Gå på restaurang <Se F.9 för fullständig frågetext> 686 1. Mycket ointresserad 363 2. Ganska ointresserad 500 3. Något ointresserad 439 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2476 5. Något intresserad 1886 6. Ganska intresserad 888 7. Mycket intresserad 156 9. Ej svar
VAR 131 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 169 width 1 MD=9 F.9.65. Gå på kvällskurser <Se F.9 för fullständig frågetext> 1023 1. Mycket ointresserad 546 2. Ganska ointresserad 756 3. Något ointresserad 1096 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2146 5. Något intresserad 1252 6. Ganska intresserad 419 7. Mycket intresserad 156 9. Ej svar
VAR 132 KLÄDER Loc 170 width 1 MD=9 F.10. Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? F.10a. Kläder till Dig själv 24 0. 0 kronor 62 1. Under 100 kronor 409 2. 101-300 kronor 1214 3. 301-500 kronor 1504 4. 501-800 kronor 1455 5. 801-1000 kronor 1195 6. 1001-1500 kronor 768 7. 1501-2000 kronor 646 8. Över 2000 kronor 117 9. Ej svar
VAR 133 SPORTUTRUSTNING Loc 171 width 1 MD=9 F.10b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.10 för fullständig frågetext> 2034 0. 0 kronor 1735 1. Under 100 kronor 1795 2. 101-300 kronor 791 3. 301-500 kronor 397 4. 501-800 kronor 205 5. 801-1000 kronor 103 6. 1001-1500 kronor 51 7. 1501-2000 kronor 77 8. Över 2000 kronor 206 9. Ej svar
VAR 134 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 172 width 1 MD=9 F.10c. Kosmetika/skönhetsmedel <Se F.10 för fullständig frågetext> 1970 0. 0 kronor 2791 1. Under 100 kronor 1807 2. 101-300 kronor 414 3. 301-500 kronor 124 4. 501-800 kronor 37 5. 801-1000 kronor 18 6. 1001-1500 kronor 2 7. 1501-2000 kronor 11 8. Över 2000 kronor 220 9. Ej svar
VAR 135 NÖJEN Loc 173 width 1 MD=9 F.10d. Nöjen <Se F.10 för fullständig frågetext> 336 0. 0 kronor 1029 1. Under 100 kronor 1812 2. 101-300 kronor 1368 3. 301-500 kronor 845 4. 501-800 kronor 574 5. 801-1000 kronor 402 6. 1001-1500 kronor 227 7. 1501-2000 kronor 548 8. Över 2000 kronor 253 9. Ej svar
VAR 136 UTLANDSRESOR Loc 174 width 1 MD=9 F.10e. Utlandsresor under fritiden <Se F.10 för fullständig frågetext> 3420 0. 0 kronor 145 1. Under 100 kronor 169 2. 101-300 kronor 227 3. 301-500 kronor 217 4. 501-800 kronor 299 5. 801-1000 kronor 459 6. 1001-1500 kronor 603 7. 1501-2000 kronor 1607 8. Över 2000 kronor 248 9. Ej svar
VAR 137 BÖCKER Loc 175 width 1 MD=9 F.10f. Böcker <Se F.10 för fullständig frågetext> 1310 0. 0 kronor 2020 1. Under 100 kronor 1899 2. 101-300 kronor 966 3. 301-500 kronor 526 4. 501-800 kronor 220 5. 801-1000 kronor 132 6. 1001-1500 kronor 67 7. 1501-2000 kronor 54 8. Över 2000 kronor 200 9. Ej svar
VAR 138 TOBAK Loc 176 width 1 MD=9 F.10g. Tobak <Se F.10 för fullständig frågetext> 4244 0. 0 kronor 302 1. Under 100 kronor 324 2. 101-300 kronor 339 3. 301-500 kronor 325 4. 501-800 kronor 337 5. 801-1000 kronor 379 6. 1001-1500 kronor 362 7. 1501-2000 kronor 631 8. Över 2000 kronor 151 9. Ej svar
VAR 139 VIN OCH SPRIT Loc 177 width 1 MD=9 F.10h. Vin och sprit <Se F.10 för fullständig frågetext> 1436 0. 0 kronor 987 1. Under 100 kronor 1465 2. 101-300 kronor 1132 3. 301-500 kronor 752 4. 501-800 kronor 499 5. 801-1000 kronor 374 6. 1001-1500 kronor 265 7. 1501-2000 kronor 369 8. Över 2000 kronor 115 9. Ej svar
VAR 140 LÄNSKOMMUNKOD Loc 178 width 4 Kod: 114 115 120 123 125 126 127 136 138 Frek: 33 11 17 55 13 43 53 43 22 Kod: 139 160 162 163 180 181 182 183 184 Frek: 16 41 24 32 487 60 42 20 34 Kod: 186 187 188 191 192 305 319 360 380 Frek: 29 29 27 19 27 11 11 19 110 Kod: 381 382 428 480 481 482 483 484 486 Frek: 30 17 6 60 12 12 32 88 17 Kod: 509 512 513 560 561 562 563 580 581 Frek: 5 4 10 4 11 24 8 118 104 Kod: 582 583 586 604 617 662 665 680 682 Frek: 6 53 31 6 9 23 12 119 29 Kod: 683 684 685 686 687 760 761 763 764 Frek: 32 9 32 16 13 5 8 21 14 Kod: 765 767 780 781 821 834 840 860 861 Frek: 22 10 72 28 5 8 14 23 15 Kod: 862 880 881 882 883 884 885 980 1060 Frek: 12 58 28 28 48 12 10 47 18 Kod: 1080 1081 1082 1083 1121 1137 1160 1162 1163 Frek: 51 22 27 17 12 7 14 9 13 Kod: 1165 1166 1167 1168 1180 1181 1182 1183 1214 Frek: 5 14 16 9 60 13 20 54 11 Kod: 1230 1231 1233 1260 1261 1262 1263 1264 1265 Frek: 18 11 19 11 15 17 10 13 17 Kod: 1266 1267 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 Frek: 11 6 186 64 35 90 24 20 15 Kod: 1287 1315 1380 1381 1382 1383 1384 1401 1402 Frek: 31 8 53 16 32 55 25 16 31 Kod: 1407 1415 1419 1421 1427 1430 1435 1480 1481 Frek: 10 23 9 7 4 7 6 393 36 Kod: 1482 1484 1485 1486 1504 1507 1521 1524 1527 Frek: 28 10 55 5 2 6 24 19 11 Kod: 1552 1560 1561 1562 1563 1565 1566 1580 1581 Frek: 15 12 14 7 30 12 6 31 52 Kod: 1582 1583 1584 1585 1602 1622 1623 1637 1643 Frek: 20 77 20 12 8 5 6 7 7 Kod: 1660 1661 1662 1663 1680 1681 1682 1683 1684 Frek: 21 14 7 14 28 31 19 47 9 Kod: 1685 1686 1715 1730 1737 1760 1761 1762 1763 Frek: 17 29 10 7 16 6 12 5 9 Kod: 1764 1765 1766 1780 1781 1782 1783 1784 1785 Frek: 8 10 15 58 29 11 22 30 18 Kod: 1860 1861 1862 1863 1864 1880 1881 1882 1883 Frek: 10 19 8 8 8 103 19 9 35 Kod: 1884 1885 1904 1907 1917 1960 1961 1962 1980 Frek: 9 15 3 7 9 5 13 6 112 Kod: 1981 1982 1983 1984 2021 2023 2026 2029 2031 Frek: 22 13 18 16 7 6 9 7 3 Kod: 2034 2039 2061 2062 2080 2081 2082 2083 2084 Frek: 4 4 17 17 44 39 11 13 33 Kod: 2085 2101 2104 2121 2132 2161 2180 2181 2182 Frek: 24 7 13 12 8 16 73 33 32 Kod: 2183 2184 2260 2262 2280 2281 2282 2283 2284 Frek: 32 33 11 14 27 86 21 19 66 Kod: 2303 2305 2309 2313 2321 2326 2361 2380 2401 Frek: 5 11 15 23 13 6 10 69 6 Kod: 2404 2409 2417 2421 2422 2460 2462 2463 2480 Frek: 5 10 9 10 1 11 11 9 80 Kod: 2481 2482 2505 2506 2510 2513 2514 2518 2521 Frek: 15 73 8 8 5 4 10 12 13 Kod: 2523 2560 2580 2581 2582 2583 2584 9999 Frek: 18 6 42 35 24 13 30 59
VAR 141 LÄNSKOD Loc 182 width 2 Kod: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 1183 199 229 379 300 180 262 49 135 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Frek: 247 624 190 642 370 271 268 243 225 Kod: 20 21 22 23 24 25 99 Frek: 239 261 245 152 241 228 32
VAR 142 DATUM Loc 184 width 2 Datumkod Faktiska värdet är kodat. 37 99. Uppgift saknas Valid-n=7394 Min=0 Max=99 Mean=2.5 St.Dev=7.1
VAR 143 POSTNUMMER Loc 186 width 2 Postnummer(01 form.) Faktiska värdet är kodat. 6565 99. Uppgift saknas Valid-n=7394 Min=9 Max=99 Mean=91.8 St.Dev=20.9
VAR 144 FRITIDSBÅT Loc 188 width 1 MD=9 F.11. Finns det någon fritidsbåt i Ditt hushåll? 5257 0. Nej 1679 1. Ja,en 393 2. Ja,två eller flera 65 9. Ej svar
VAR 145 FÖRSTA BÅT Loc 189 width 1 MD=9 F.11a. OM båtar finns:Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.11 för fullständig frågetext> 5255 0. Frågan ej tillämplig 1271 1. Roddbåt med/utan snurra 471 2. Motorbåt under 6 m längd 134 3. Motorbår över 6 m längd 59 4. Segelbåt under 4 m längd 44 5. Segelbåt 4-6 m längd 78 6. Segelbåt över 6 m längd 2 7. Segelkatamaran eller trimaran 80 9. Ej svar
VAR 146 ANDRA BÅT Loc 190 width 1 MD=9 F.11b. OM båtar finns:Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.11 för fullständig frågetext> 7024 0. Frågan ej tillämplig 1. Roddbåt med/utan snurra 104 2. Motorbåt under 6 m längd 68 3. Motorbåt över 6 m längd 48 4. Segelbåt under 4 m längd 36 5. Segelbåt 4-6 m längd 48 6. Segelbåt över 6 m längd 1 7. Segelkatamaran eller trimaran 65 9. Ej svar
VAR 147 TREDJE BÅT Loc 191 width 1 MD=9 F.11c. OM båtar finns:Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.11 för fullständig frågetext> 7312 0. Frågan ej tillämplig 1. Roddbåt med/utan snurra 2. Motorbåt under 6 m längd 2 3. Motorbåt över 6 m längd 7 4. Segelbåt under 4 m länd 3 5. Segelbåt 4-6 m längd 4 6. Segelbår över 6 m längd 7. Segelkatamaran eller trimaran 66 9. Ej svar
VAR 148 ICA Loc 192 width 2 F.12. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Livsmedelsbutiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.12a. Hur ofta besöker Du ICA? 464 00. Aldrig 71 01. 1 gång/år 111 02. 2 gånger/år 236 03. 3 gånger/år 232 04. 1 gång/kvartal 264 05. 2 gånger/kvartal 583 06. 1 gång/månad 609 07. 2 gånger/månad 599 08. 3 gånger/månad 1396 09. 1 gång/vecka 1164 10. 2 gånger/vecka 805 11. 3 gånger/vecka 462 12. 4 gånger/vecka 261 13. 5 gånger/vecka 92 14. 6 gånger/vecka 45 15. 7 gånger/vecka
VAR 149 KONSUM Loc 194 width 2 F.12b. Hur ofta besöker Du Konsum? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1012 00. Aldrig 135 01. 1 gång/år 190 02. 2 gånger/år 248 03. 3 gånger/år 380 04. 1 gång/kvartal 269 05. 2 gånger/kvartal 814 06. 1 gång/månad 601 07. 2 gånger/månad 587 08. 3 gånger/månad 1214 09. 1 gång/vecka 843 10. 2 gånger/vecka 531 11. 3 gånger/vecka 283 12. 4 gånger/vecka 171 13. 5 gånger/vecka 77 14. 6 gånger/vecka 39 15. 7 gånger/vecka
VAR 150 VIVO Loc 196 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta besöker Du Vivo? <Se F.12 för fullständig frågetext> 4255 00. Aldrig 476 01. 1 gång/år 306 02. 2 gånger/år 248 03. 3 gånger/år 332 04. 1 gång/kvartal 167 05. 2 gånger/kvartal 406 06. 1 gång/månad 223 07. 2 gånger/månad 194 08. 3 gånger/månad 339 09. 1 gång/vecka 199 10. 2 gånger/vecka 108 11. 3 gånger/vecka 60 12. 4 gånger/vecka 44 13. 5 gånger/vecka 27 14. 6 gånger/vecka 9 15. 7 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 151 FAVÖR Loc 198 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta besöker Du Favör? <Se F.12 för fullständig frågetext> 5166 00. Aldrig 379 01. 1 gång/år 237 02. 2 gånger/år 228 03. 3 gånger/år 253 04. 1 gång/kvartal 160 05. 2 gånger/kvartal 272 06. 1 gång/månad 128 07. 2 gånger/månad 104 08. 3 gånger/månad 219 09. 1 gång/vecka 118 10. 2 gånger/vecka 56 11. 3 gånger/vecka 34 12. 4 gånger/vecka 26 13. 5 gånger/vecka 10 14. 6 gånger/vecka 3 15. 7 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 152 ANNAN BUTIK Loc 200 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta besöker Du annan butik? <Se F.12 för fullständig frågetext> 2088 00. Aldrig 271 01. 1 gång/år 316 02. 2 gånger/år 442 03. 3 gånger/år 430 04. 1 gång/kvartal 370 05. 2 gånger/kvartal 758 06. 1 gång/månad 525 07. 2 gånger/månad 513 08. 3 gånger/månad 875 09. 1 gång/vecka 402 10. 2 gånger/vecka 192 11. 3 gånger/vecka 83 12. 4 gånger/vecka 69 13. 5 gånger/vecka 26 14. 6 gånger/vecka 33 15. 7 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 153 DOMUS LIVSMEDEL Loc 202 width 2 F.12f. Hur ofta besöker Du Domus livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1748 00. Aldrig 329 01. 1 gång/år 306 02. 2 gånger/år 378 03. 3 gånger/år 602 04. 1 gång/kvartal 346 05. 2 gånger/kvartal 963 06. 1 gång/månad 581 07. 2 gånger/månad 460 08. 3 gånger/månad 829 09. 1 gång/vecka 423 10. 2 gånger/vecka 226 11. 3 gånger/vecka 112 12. 4 gånger/vecka 47 13. 5 gånger/vecka 27 14. 6 gånger/vecka 17 15. 7 gånger/vecka
VAR 154 NK LIVSMEDEL Loc 204 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta besöker Du NK livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 6067 00. Aldrig 424 01. 1 gång/år 209 02. 2 gånger/år 137 03. 3 gånger/år 162 04. 1 gång/kvartal 80 05. 2 gånger/kvartal 127 06. 1 gång/månad 48 07. 2 gånger/månad 52 08. 3 gånger/månad 51 09. 1 gång/vecka 18 10. 2 gånger/vecka 9 11. 3 gånger/vecka 2 12. 4 gånger/vecka 4 13. 5 gånger/vecka 1 14. 6 gånger/vecka 2 15. 7 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 155 TEMPO/EPA LIVSMEDEL Loc 206 width 2 F.12h. Hur ofta besöker Du Tempo/EPA livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 2138 00. Aldrig 419 01. 1 gång/år 420 02. 2 gånger/år 458 03. 3 gånger/år 589 04. 1 gång/kvartal 433 05. 2 gånger/kvartal 883 06. 1 gång/månad 537 07. 2 gånger/månad 456 08. 3 gånger/månad 617 09. 1 gång/vecka 237 10. 2 gånger/vecka 118 11. 3 gånger/vecka 42 12. 4 gånger/vecka 29 13. 5 gånger/vecka 9 14. 6 gånger/vecka 9 15. 7 gånger/vecka
VAR 156 ÅHLENS LIVSMEDEL Loc 208 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta besöker Du Åhlens livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 5328 00. Aldrig 426 01. 1 gång/år 257 02. 2 gånger/år 206 03. 3 gånger/år 271 04. 1 gång/kvartal 158 05. 2 gånger/kvartal 269 06. 1 gång/månad 135 07. 2 gånger/månad 99 08. 3 gånger/månad 140 09. 1 gång/vecka 54 10. 2 gånger/vecka 23 11. 3 gånger/vecka 7 12. 4 gånger/vecka 11 13. 5 gånger/vecka 2 14. 6 gånger/vecka 6 15. 7 gånger/vecka 2 99. Ej svar
VAR 157 OBS LIVSMEDEL Loc 210 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta besöker Du Obs livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 4768 00. Aldrig 569 01. 1 gång/år 330 02. 2 gånger/år 294 03. 3 gånger/år 374 04. 1 gång/kvartal 217 05. 2 gånger/kvartal 386 06. 1 gång/månad 174 07. 2 gånger/månad 100 08. 3 gånger/månad 131 09. 1 gång/vecka 30 10. 2 gånger/vecka 11 11. 3 gånger/vecka 4 12. 4 gånger/vecka 5 13. 5 gånger/vecka 14. 6 gånger/vecka 15. 7 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 158 B&W LIVSMEDEL Loc 212 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta besöker Du B&W livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 4576 00. Aldrig 607 01. 1 gång/år 379 02. 2 gånger/år 294 03. 3 gånger/år 424 04. 1 gång/kvartal 236 05. 2 gånger/kvartal 375 06. 1 gång/månad 191 07. 2 gånger/månad 101 08. 3 gånger/månad 152 09. 1 gång/vecka 40 10. 2 gånger/vecka 11 11. 3 gånger/vecka 5 12. 4 gånger/vecka 2 13. 5 gånger/vecka 14. 6 gånger/vecka 15. 7 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 159 DOMUS Loc 214 width 2 F.13. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Varuhus och stormarknader(ej livsmedelsavd.) Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr per vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.13a. Hur ofta besöker Du Domus? 1277 00. Aldrig 389 01. 1 gång/år 461 02. 2 gånger/år 490 03. 3 gånger/år 674 04. 1 gång/kvartal 507 05. 2 gånger/kvartal 1146 06. 1 gång/månad 730 07. 2 gånger/månad 557 08. 3 gånger/månad 709 09. 1 gång/vecka 230 10. 2 gånger/vecka 117 11. 3 gånger/vecka 65 12. 4 gånger/vecka 29 13. 5 gånger/vecka 8 14. 6 gånger/vecka 5 15. 7 gånger/vecka
VAR 160 NK Loc 216 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta besöker Du NK? <Se F.13 för fullständig frågetext> 4694 00. Aldrig 723 01. 1 gång/år 403 02. 2 gånger/år 271 03. 3 gånger/år 317 04. 1 gång/kvartal 235 05. 2 gånger/kvartal 290 06. 1 gång/månad 152 07. 2 gånger/månad 130 08. 3 gånger/månad 105 09. 1 gång/vecka 36 10. 2 gånger/vecka 12 11. 3 gånger/vecka 9 12. 4 gånger/vecka 7 13. 5 gånger/vecka 5 14. 6 gånger/vecka 3 15. 7 gånger/vecka 2 99. Ej svar
VAR 161 TEMPO/EPA Loc 218 width 2 MD=99 F.13c. Hur ofta besöker Du Tempo/EPA? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1715 00. Aldrig 448 01. 1 gång/år 456 02. 2 gånger/år 450 03. 3 gånger/år 712 04. 1 gång/kvartal 548 05. 2 gånger/kvartal 996 06. 1 gång/månad 661 07. 2 gånger/månad 500 08. 3 gånger/månad 547 09. 1 gång/vecka 183 10. 2 gånger/vecka 96 11. 3 gånger/vecka 32 12. 4 gånger/vecka 29 13. 5 gånger/vecka 11 14. 6 gånger/vecka 9 15. 7 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 162 ÅHLENS Loc 220 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta besöker Du Åhlens? <Se F.13 för fullständig frågetext> 4589 00. Aldrig 587 01. 1 gång/år 340 02. 2 gånger/år 270 03. 3 gånger/år 361 04. 1 gång/kvartal 233 05. 2 gånger/kvartal 365 06. 1 gång/månad 210 07. 2 gånger/månad 166 08. 3 gånger/månad 165 09. 1 gång/vecka 53 10. 2 gånger/vecka 24 11. 3 gånger/vecka 16 12. 4 gånger/vecka 11 13. 5 gånger/vecka 2 14. 6 gånger/vecka 1 15. 7 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 163 OBS Loc 222 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta besöker Du Obs? <Se F.13 för fullständig frågetext> 4076 00. Aldrig 795 01. 1 gång/år 445 02. 2 gånger/år 347 03. 3 gånger/år 470 04. 1 gång/kvartal 285 05. 2 gånger/kvartal 469 06. 1 gång/månad 202 07. 2 gånger/månad 131 08. 3 gånger/månad 126 09. 1 gång/vecka 27 10. 2 gånger/vecka 7 11. 3 gånger/vecka 6 12. 4 gånger/vecka 2 13. 5 gånger/vecka 2 14. 6 gånger/vecka 2 15. 7 gånger/vecka 2 99. Ej svar
VAR 164 B&W Loc 224 width 2 F.13f. Hur ofta besöker Du B&W? <Se F.13 för fullständig frågetext> 4254 00. Aldrig 735 01. 1 gång/år 453 02. 2 gånger/år 324 03. 3 gånger/år 448 04. 1 gång/kvartal 258 05. 2 gånger/kvartal 405 06. 1 gång/månad 208 07. 2 gånger/månad 125 08. 3 gånger/månad 136 09. 1 gång/vecka 30 10. 2 gånger/vecka 8 11. 3 gånger/vecka 4 12. 4 gånger/vecka 4 13. 5 gånger/vecka 14. 6 gånger/vecka 2 15. 7 gånger/vecka
VAR 165 HENNES/MAURITZ Loc 226 width 2 F.14. Hur ofta Du besöker affärer m.m.Andra butiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.14a. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz? 2650 00. Aldrig 748 01. 1 gång/år 667 02. 2 gånger/år 593 03. 3 gånger/år 720 04. 1 gång/kvartal 506 05. 2 gånger/kvartal 673 06. 1 gång/månad 319 07. 2 gånger/månad 256 08. 3 gånger/månad 164 09. 1 gång/vecka 48 10. 2 gånger/vecka 25 11. 3 gånger/vecka 11 12. 4 gånger/vecka 7 13. 5 gånger/vecka 4 14. 6 gånger/vecka 3 15. 7 gånger/vecka
VAR 166 KAPP-AHL Loc 228 width 2 F.14b. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl? <Se F.14 för fullständig frågetext> 3805 00. Aldrig 1219 01. 1 gång/år 605 02. 2 gånger/år 337 03. 3 gånger/år 517 04. 1 gång/kvartal 278 05. 2 gånger/kvartal 344 06. 1 gång/månad 132 07. 2 gånger/månad 70 08. 3 gånger/månad 56 09. 1 gång/vecka 16 10. 2 gånger/vecka 8 11. 3 gånger/vecka 2 12. 4 gånger/vecka 2 13. 5 gånger/vecka 1 14. 6 gånger/vecka 2 15. 7 gånger/vecka
VAR 167 GULINS Loc 230 width 2 F.14c. Hur ofta besöker Du Gulins? <Se F.14 för fullständig frågetext> 4821 00. Aldrig 877 01. 1 gång/år 481 02. 2 gånger/år 252 03. 3 gånger/år 381 04. 1 gång/kvartal 192 05. 2 gånger/kvartal 231 06. 1 gång/månad 88 07. 2 gånger/månad 31 08. 3 gånger/månad 30 09. 1 gång/vecka 8 10. 2 gånger/vecka 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 14. 6 gånger/vecka 1 15. 7 gånger/vecka
VAR 168 IKEA Loc 232 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta besöker Du Ikea? <Se F.14 för fullständig frågetext> 3117 00. Aldrig 2162 01. 1 gång/år 904 02. 2 gånger/år 496 03. 3 gånger/år 378 04. 1 gång/kvartal 167 05. 2 gånger/kvartal 97 06. 1 gång/månad 31 07. 2 gånger/månad 22 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 3 11. 3 gånger/vecka 4 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 14. 6 gånger/vecka 15. 7 gånger/vecka 2 99. Ej svar
VAR 169 ÅHLBERGS Loc 234 width 2 F.14e. Hur ofta besöker Du Åhlbergs? <Se F.14 för fullständig frågetext> 6589 00. Aldrig 514 01. 1 gång/år 142 02. 2 gånger/år 52 03. 3 gånger/år 52 04. 1 gång/kvartal 19 05. 2 gånger/kvartal 17 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 2 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 14. 6 gånger/vecka 1 15. 7 gånger/vecka
VAR 170 BRODDMANS Loc 236 width 2 F.14f. Hur ofta besöker Du Broddmans? <Se F.14 för fullständig frågetext> 6469 00. Aldrig 407 01. 1 gång/år 174 02. 2 gånger/år 108 03. 3 gånger/år 96 04. 1 gång/kvartal 43 05. 2 gånger/kvartal 58 06. 1 gång/månad 22 07. 2 gånger/månad 7 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka 4 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 14. 6 gånger/vecka 1 15. 7 gånger/vecka
VAR 171 JÄRNIA Loc 238 width 2 MD=99 F.14g. Hur ofta besöker Du Järnia? <Se F.14 för fullständig frågetext> 2580 00. Aldrig 979 01. 1 gång/år 796 02. 2 gånger/år 707 03. 3 gånger/år 718 04. 1 gång/kvartal 447 05. 2 gånger/kvartal 623 06. 1 gång/månad 233 07. 2 gånger/månad 159 08. 3 gånger/månad 97 09. 1 gång/vecka 29 10. 2 gånger/vecka 14 11. 3 gånger/vecka 4 12. 4 gånger/vecka 6 13. 5 gånger/vecka 14. 6 gånger/vecka 1 15. 7 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 172 FÄRGSAM Loc 240 width 2 MD=99 F.14h. Hur ofta besöker Du Färgsam? <Se F.14 för fullständig frågetext> 5422 00. Aldrig 560 01. 1 gång/år 369 02. 2 gånger/år 289 03. 3 gånger/år 293 04. 1 gång/kvartal 156 05. 2 gånger/kvartal 178 06. 1 gång/månad 49 07. 2 gånger/månad 24 08. 3 gånger/månad 28 09. 1 gång/vecka 10 10. 2 gånger/vecka 8 11. 3 gånger/vecka 5 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 14. 6 gånger/vecka 1 15. 7 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 173 PRESSBYRÅN Loc 242 width 2 F.14i. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1379 00. Aldrig 260 01. 1 gång/år 287 02. 2 gånger/år 431 03. 3 gånger/år 657 04. 1 gång/kvartal 387 05. 2 gånger/kvartal 874 06. 1 gång/månad 588 07. 2 gånger/månad 624 08. 3 gånger/månad 841 09. 1 gång/vecka 403 10. 2 gånger/vecka 250 11. 3 gånger/vecka 141 12. 4 gånger/vecka 124 13. 5 gånger/vecka 56 14. 6 gånger/vecka 92 15. 7 gånger/vecka
VAR 174 ANNAN KIOSK Loc 244 width 2 F.14j. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1231 00. Aldrig 174 01. 1 gång/år 178 02. 2 gånger/år 265 03. 3 gånger/år 425 04. 1 gång/kvartal 332 05. 2 gånger/kvartal 794 06. 1 gång/månad 520 07. 2 gånger/månad 605 08. 3 gånger/månad 1224 09. 1 gång/vecka 585 10. 2 gånger/vecka 404 11. 3 gånger/vecka 215 12. 4 gånger/vecka 210 13. 5 gånger/vecka 81 14. 6 gånger/vecka 151 15. 7 gånger/vecka
VAR 175 TOBAKSAFFÄR Loc 246 width 2 F.14k. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.14 för fullständig frågetext> 2915 00. Aldrig 304 01. 1 gång/år 260 02. 2 gånger/år 295 03. 3 gånger/år 415 04. 1 gång/kvartal 270 05. 2 gånger/kvartal 717 06. 1 gång/månad 410 07. 2 gånger/månad 328 08. 3 gånger/månad 758 09. 1 gång/vecka 268 10. 2 gånger/vecka 183 11. 3 gånger/vecka 86 12. 4 gånger/vecka 88 13. 5 gånger/vecka 42 14. 6 gånger/vecka 55 15. 7 gånger/vecka
VAR 176 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 248 width 2 F.14l. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1549 00. Aldrig 275 01. 1 gång/år 462 02. 2 gånger/år 737 03. 3 gånger/år 901 04. 1 gång/kvartal 638 05. 2 gånger/kvartal 864 06. 1 gång/månad 512 07. 2 gånger/månad 391 08. 3 gånger/månad 330 09. 1 gång/vecka 185 10. 2 gånger/vecka 137 11. 3 gånger/vecka 98 12. 4 gånger/vecka 257 13. 5 gånger/vecka 25 14. 6 gånger/vecka 33 15. 7 gånger/vecka
VAR 177 KAFE/KONDITORI Loc 250 width 2 MD=99 F.14m. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1723 00. Aldrig 480 01. 1 gång/år 626 02. 2 gånger/år 735 03. 3 gånger/år 873 04. 1 gång/kvartal 584 05. 2 gånger/kvartal 903 06. 1 gång/månad 457 07. 2 gånger/månad 339 08. 3 gånger/månad 336 09. 1 gång/vecka 136 10. 2 gånger/vecka 71 11. 3 gånger/vecka 33 12. 4 gånger/vecka 66 13. 5 gånger/vecka 11 14. 6 gånger/vecka 20 15. 7 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 178 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 252 width 2 MD=99 F.14n. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1983 00. Aldrig 379 01. 1 gång/år 481 02. 2 gånger/år 669 03. 3 gånger/år 876 04. 1 gång/kvartal 607 05. 2 gånger/kvartal 878 06. 1 gång/månad 494 07. 2 gånger/månad 402 08. 3 gånger/månad 331 09. 1 gång/vecka 145 10. 2 gånger/vecka 75 11. 3 gånger/vecka 28 12. 4 gånger/vecka 24 13. 5 gånger/vecka 8 14. 6 gånger/vecka 13 15. 7 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 179 BENSINSTATION Loc 254 width 2 F.14o. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1695 00. Aldrig 65 01. 1 gång/år 63 02. 2 gånger/år 115 03. 3 gånger/år 159 04. 1 gång/kvartal 176 05. 2 gånger/kvartal 493 06. 1 gång/månad 784 07. 2 gånger/månad 694 08. 3 gånger/månad 1811 09. 1 gång/vecka 796 10. 2 gånger/vecka 278 11. 3 gånger/vecka 120 12. 4 gånger/vecka 66 13. 5 gånger/vecka 31 14. 6 gånger/vecka 48 15. 7 gånger/vecka
VAR 180 POSTKONTOR Loc 256 width 2 F.14p. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.14 för fullständig frågetext> 300 00. Aldrig 52 01. 1 gång/år 74 02. 2 gånger/år 114 03. 3 gånger/år 326 04. 1 gång/kvartal 284 05. 2 gånger/kvartal 1657 06. 1 gång/månad 1558 07. 2 gånger/månad 1055 08. 3 gånger/månad 1301 09. 1 gång/vecka 353 10. 2 gånger/vecka 137 11. 3 gånger/vecka 48 12. 4 gånger/vecka 76 13. 5 gånger/vecka 41 14. 6 gånger/vecka 18 15. 7 gånger/vecka
VAR 181 BANKKONTOR Loc 258 width 2 F.14q. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.14 för fullständig frågetext> 588 00. Aldrig 164 01. 1 gång/år 235 02. 2 gånger/år 214 03. 3 gånger/år 538 04. 1 gång/kvartal 344 05. 2 gånger/kvartal 1821 06. 1 gång/månad 1363 07. 2 gånger/månad 878 08. 3 gånger/månad 892 09. 1 gång/vecka 186 10. 2 gånger/vecka 71 11. 3 gånger/vecka 33 12. 4 gånger/vecka 51 13. 5 gånger/vecka 7 14. 6 gånger/vecka 9 15. 7 gånger/vecka
VAR 182 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 260 width 2 F.14r. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik? <Se F.14 för fullständig frågetext> 4395 00. Aldrig 741 01. 1 gång/år 483 02. 2 gånger/år 333 03. 3 gånger/år 434 04. 1 gång/kvartal 244 05. 2 gånger/kvartal 375 06. 1 gång/månad 163 07. 2 gånger/månad 90 08. 3 gånger/månad 90 09. 1 gång/vecka 21 10. 2 gånger/vecka 8 11. 3 gånger/vecka 9 12. 4 gånger/vecka 3 13. 5 gånger/vecka 3 14. 6 gånger/vecka 2 15. 7 gånger/vecka
VAR 183 AFFISCHPELARE Loc 262 width 2 F.15. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.15a. Hur ofta ser Du affischpelare? 2069 00. Aldrig 245 01. 1 gång/år 199 02. 2 gånger/år 197 03. 3 gånger/år 265 04. 1 gång/kvartal 198 05. 2 gånger/kvartal 473 06. 1 gång/månad 232 07. 2 gånger/månad 268 08. 3 gånger/månad 875 09. 1 gång/vecka 297 10. 2 gånger/vecka 261 11. 3 gånger/vecka 203 12. 4 gånger/vecka 453 13. 5 gånger/vecka 167 14. 6 gånger/vecka 992 15. 7 gånger/vecka
VAR 184 REKLAM PÅ BIO Loc 264 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.15 för fullständig frågetext> 3192 00. Aldrig 783 01. 1 gång/år 556 02. 2 gånger/år 527 03. 3 gånger/år 566 04. 1 gång/kvartal 412 05. 2 gånger/kvartal 587 06. 1 gång/månad 309 07. 2 gånger/månad 216 08. 3 gånger/månad 155 09. 1 gång/vecka 39 10. 2 gånger/vecka 13 11. 3 gånger/vecka 8 12. 4 gånger/vecka 7 13. 5 gånger/vecka 3 14. 6 gånger/vecka 19 15. 7 gånger/vecka 2 99. Ej svar
VAR 185 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 266 width 2 F.15c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.15 för fullständig frågetext> 2025 00. Aldrig 231 01. 1 gång/år 222 02. 2 gånger/år 237 03. 3 gånger/år 327 04. 1 gång/kvartal 227 05. 2 gånger/kvartal 416 06. 1 gång/månad 279 07. 2 gånger/månad 302 08. 3 gånger/månad 684 09. 1 gång/vecka 265 10. 2 gånger/vecka 289 11. 3 gånger/vecka 218 12. 4 gånger/vecka 655 13. 5 gånger/vecka 189 14. 6 gånger/vecka 828 15. 7 gånger/vecka
VAR 186 AFTONBLADET Loc 268 width 2 F.16. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.16a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 2524 00. Aldrig 208 01. 1 gång/år 233 02. 2 gånger/år 326 03. 3 gånger/år 403 04. 1 gång/kvartal 280 05. 2 gånger/kvartal 503 06. 1 gång/månad 329 07. 2 gånger/månad 324 08. 3 gånger/månad 496 09. 1 gång/vecka 326 10. 2 gånger/vecka 315 11. 3 gånger/vecka 193 12. 4 gånger/vecka 157 13. 5 gånger/vecka 777 14. 6 gånger/vecka
VAR 187 ARBETET Loc 270 width 2 F.16b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.16 för fullständig frågetext> 6185 00. Aldrig 116 01. 1 gång/år 95 02. 2 gånger/år 111 03. 3 gånger/år 103 04. 1 gång/kvartal 58 05. 2 gånger/kvartal 120 06. 1 gång/månad 58 07. 2 gånger/månad 52 08. 3 gånger/månad 117 09. 1 gång/vecka 41 10. 2 gånger/vecka 36 11. 3 gånger/vecka 20 12. 4 gånger/vecka 41 13. 5 gånger/vecka 241 14. 6 gånger/vecka
VAR 188 DAGENS NYHETER Loc 272 width 2 F.16c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.16 för fullständig frågetext> 3813 00. Aldrig 212 01. 1 gång/år 245 02. 2 gånger/år 258 03. 3 gånger/år 318 04. 1 gång/kvartal 210 05. 2 gånger/kvartal 322 06. 1 gång/månad 185 07. 2 gånger/månad 174 08. 3 gånger/månad 402 09. 1 gång/vecka 138 10. 2 gånger/vecka 119 11. 3 gånger/vecka 66 12. 4 gånger/vecka 114 13. 5 gånger/vecka 818 14. 6 gånger/vecka
VAR 189 EXPRESSEN Loc 274 width 2 F.16d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1870 00. Aldrig 124 01. 1 gång/år 176 02. 2 gånger/år 281 03. 3 gånger/år 386 04. 1 gång/kvartal 292 05. 2 gånger/kvartal 538 06. 1 gång/månad 384 07. 2 gånger/månad 388 08. 3 gånger/månad 697 09. 1 gång/vecka 444 10. 2 gånger/vecka 371 11. 3 gånger/vecka 248 12. 4 gånger/vecka 208 13. 5 gånger/vecka 987 14. 6 gånger/vecka
VAR 190 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 276 width 2 F.16e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.16 för fullständig frågetext> 5478 00. Aldrig 158 01. 1 gång/år 102 02. 2 gånger/år 160 03. 3 gånger/år 130 04. 1 gång/kvartal 96 05. 2 gånger/kvartal 142 06. 1 gång/månad 70 07. 2 gånger/månad 73 08. 3 gånger/månad 143 09. 1 gång/vecka 48 10. 2 gånger/vecka 52 11. 3 gånger/vecka 21 12. 4 gånger/vecka 44 13. 5 gånger/vecka 677 14. 6 gånger/vecka
VAR 191 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 278 width 2 F.16f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 5754 00. Aldrig 152 01. 1 gång/år 163 02. 2 gånger/år 141 03. 3 gånger/år 138 04. 1 gång/kvartal 93 05. 2 gånger/kvartal 155 06. 1 gång/månad 87 07. 2 gånger/månad 99 08. 3 gånger/månad 175 09. 1 gång/vecka 103 10. 2 gånger/vecka 85 11. 3 gånger/vecka 55 12. 4 gånger/vecka 29 13. 5 gånger/vecka 165 14. 6 gånger/vecka
VAR 192 KVÄLLSPOSTEN Loc 280 width 2 F.16g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.16 för fullständig frågetext> 5842 00. Aldrig 114 01. 1 gång/år 132 02. 2 gånger/år 138 03. 3 gånger/år 105 04. 1 gång/kvartal 68 05. 2 gånger/kvartal 166 06. 1 gång/månad 85 07. 2 gånger/månad 89 08. 3 gånger/månad 176 09. 1 gång/vecka 117 10. 2 gånger/vecka 70 11. 3 gånger/vecka 54 12. 4 gånger/vecka 33 13. 5 gånger/vecka 205 14. 6 gånger/vecka
VAR 193 SVENSKA DAGBLADET Loc 282 width 2 F.16h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.16 för fullständig frågetext> 5544 00. Aldrig 180 01. 1 gång/år 160 02. 2 gånger/år 173 03. 3 gånger/år 180 04. 1 gång/kvartal 99 05. 2 gånger/kvartal 174 06. 1 gång/månad 106 07. 2 gånger/månad 93 08. 3 gånger/månad 146 09. 1 gång/vecka 81 10. 2 gånger/vecka 36 11. 3 gånger/vecka 22 12. 4 gånger/vecka 38 13. 5 gånger/vecka 362 14. 6 gånger/vecka
VAR 194 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 284 width 2 F.16i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.16 för fullständig frågetext> 6406 00. Aldrig 110 01. 1 gång/år 58 02. 2 gånger/år 95 03. 3 gånger/år 68 04. 1 gång/kvartal 49 05. 2 gånger/kvartal 77 06. 1 gång/månad 42 07. 2 gånger/månad 39 08. 3 gånger/månad 111 09. 1 gång/vecka 40 10. 2 gånger/vecka 16 11. 3 gånger/vecka 12 12. 4 gånger/vecka 21 13. 5 gånger/vecka 250 14. 6 gånger/vecka
VAR 195 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 286 width 2 F.16j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 7006 00. Aldrig 49 01. 1 gång/år 29 02. 2 gånger/år 32 03. 3 gånger/år 16 04. 1 gång/kvartal 21 05. 2 gånger/kvartal 16 06. 1 gång/månad 10 07. 2 gånger/månad 11 08. 3 gånger/månad 12 09. 1 gång/vecka 6 10. 2 gånger/vecka 4 11. 3 gånger/vecka 2 12. 4 gånger/vecka 14 13. 5 gånger/vecka 166 14. 6 gånger/vecka
VAR 196 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 288 width 2 F.16k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.16 för fullständig frågetext> 7093 00. Aldrig 33 01. 1 gång/år 24 02. 2 gånger/år 20 03. 3 gånger/år 20 04. 1 gång/kvartal 14 05. 2 gånger/kvartal 20 06. 1 gång/månad 7 07. 2 gånger/månad 9 08. 3 gånger/månad 9 09. 1 gång/vecka 9 10. 2 gånger/vecka 9 11. 3 gånger/vecka 4 12. 4 gånger/vecka 10 13. 5 gånger/vecka 113 14. 6 gånger/vecka
VAR 197 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 290 width 2 F.16l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 6892 00. Aldrig 52 01. 1 gång/år 30 02. 2 gånger/år 59 03. 3 gånger/år 37 04. 1 gång/kvartal 24 05. 2 gånger/kvartal 23 06. 1 gång/månad 15 07. 2 gånger/månad 19 08. 3 gånger/månad 21 09. 1 gång/vecka 16 10. 2 gånger/vecka 14 11. 3 gånger/vecka 6 12. 4 gånger/vecka 11 13. 5 gånger/vecka 175 14. 6 gånger/vecka
VAR 198 UPSALA NYA TIDNING Loc 292 width 2 F.16m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.16 för fullständig frågetext> 6961 00. Aldrig 50 01. 1 gång/år 38 02. 2 gånger/år 43 03. 3 gånger/år 34 04. 1 gång/kvartal 23 05. 2 gånger/kvartal 31 06. 1 gång/månad 20 07. 2 gånger/månad 16 08. 3 gånger/månad 16 09. 1 gång/vecka 12 10. 2 gånger/vecka 9 11. 3 gånger/vecka 11 12. 4 gånger/vecka 12 13. 5 gånger/vecka 118 14. 6 gånger/vecka
VAR 199 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 294 width 2 F.16n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.16 för fullständig frågetext> 7018 00. Aldrig 37 01. 1 gång/år 22 02. 2 gånger/år 32 03. 3 gånger/år 18 04. 1 gång/kvartal 23 05. 2 gånger/kvartal 28 06. 1 gång/månad 12 07. 2 gånger/månad 20 08. 3 gånger/månad 18 09. 1 gång/vecka 6 10. 2 gånger/vecka 7 11. 3 gånger/vecka 3 12. 4 gånger/vecka 22 13. 5 gånger/vecka 128 14. 6 gånger/vecka
VAR 200 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 296 width 2 F.16o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.16 för fullständig frågetext> 6921 00. Aldrig 50 01. 1 gång/år 37 02. 2 gånger/år 42 03. 3 gånger/år 22 04. 1 gång/kvartal 23 05. 2 gånger/kvartal 41 06. 1 gång/månad 13 07. 2 gånger/månad 17 08. 3 gånger/månad 15 09. 1 gång/vecka 6 10. 2 gånger/vecka 12 11. 3 gånger/vecka 4 12. 4 gånger/vecka 32 13. 5 gånger/vecka 159 14. 6 gånger/vecka
VAR 201 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 298 width 1 F.17. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.17a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 3349 0. Aldrig 244 1. 1 gång/år 230 2. 2 gånger/år 253 3. 3 gånger/år 327 4. 1 gång/kvartal 224 5. 2 gånger/kvartal 527 6. 1 gång/månad 425 7. 2 gånger/månad 266 8. 3 gånger/månad 1549 9. 1 gång/vecka
VAR 202 ARBETET(SÖNDAG) Loc 299 width 1 F.17b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6765 0. Aldrig 70 1. 1 gång/år 41 2. 2 gånger/år 43 3. 3 gånger/år 43 4. 1 gång/kvartal 31 5. 2 gånger/kvartal 65 6. 1 gång/månad 26 7. 2 gånger/månad 27 8. 3 gånger/månad 283 9. 1 gång/vecka
VAR 203 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 300 width 2 MD=99 F.17c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4848 00. Aldrig 179 01. 1 gång/år 152 02. 2 gånger/år 162 03. 3 gånger/år 195 04. 1 gång/kvartal 127 05. 2 gånger/kvartal 256 06. 1 gång/månad 175 07. 2 gånger/månad 133 08. 3 gånger/månad 1166 09. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 204 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 302 width 1 F.17d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 2621 0. Aldrig 165 1. 1 gång/år 193 2. 2 gånger/år 229 3. 3 gånger/år 346 4. 1 gång/kvartal 241 5. 2 gånger/kvartal 597 6. 1 gång/månad 552 7. 2 gånger/månad 425 8. 3 gånger/månad 2025 9. 1 gång/vecka
VAR 205 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 303 width 1 F.17e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5998 0. Aldrig 94 1. 1 gång/år 74 2. 2 gånger/år 77 3. 3 gånger/år 83 4. 1 gång/kvartal 51 5. 2 gånger/kvartal 92 6. 1 gång/månad 71 7. 2 gånger/månad 60 8. 3 gånger/månad 794 9. 1 gång/vecka
VAR 206 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 304 width 2 MD=99 F.17f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6213 00. Aldrig 110 01. 1 gång/år 107 02. 2 gånger/år 84 03. 3 gånger/år 93 04. 1 gång/kvartal 82 05. 2 gånger/kvartal 121 06. 1 gång/månad 127 07. 2 gånger/månad 85 08. 3 gånger/månad 371 09. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 207 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 306 width 1 F.17g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6233 0. Aldrig 92 1. 1 gång/år 67 2. 2 gånger/år 67 3. 3 gånger/år 83 4. 1 gång/kvartal 82 5. 2 gånger/kvartal 107 6. 1 gång/månad 80 7. 2 gånger/månad 83 8. 3 gånger/månad 500 9. 1 gång/vecka
VAR 208 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 307 width 1 F.17h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6480 0. Aldrig 86 1. 1 gång/år 67 2. 2 gånger/år 61 3. 3 gånger/år 63 4. 1 gång/kvartal 42 5. 2 gånger/kvartal 93 6. 1 gång/månad 49 7. 2 gånger/månad 34 8. 3 gånger/månad 419 9. 1 gång/vecka
VAR 209 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 308 width 1 F.17i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6751 0. Aldrig 49 1. 1 gång/år 32 2. 2 gånger/år 29 3. 3 gånger/år 37 4. 1 gång/kvartal 31 5. 2 gånger/kvartal 47 6. 1 gång/månad 25 7. 2 gånger/månad 34 8. 3 gånger/månad 359 9. 1 gång/vecka
VAR 210 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 309 width 1 F.17j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 7238 0. Aldrig 21 1. 1 gång/år 14 2. 2 gånger/år 12 3. 3 gånger/år 3 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 18 6. 1 gång/månad 10 7. 2 gånger/månad 6 8. 3 gånger/månad 61 9. 1 gång/vecka
VAR 211 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 310 width 1 F.17k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.17 för fullständig frågetext> 7163 0. Aldrig 9 1. 1 gång/år 16 2. 2 gånger/år 15 3. 3 gånger/år 13 4. 1 gång/kvartal 6 5. 2 gånger/kvartal 10 6. 1 gång/månad 12 7. 2 gånger/månad 17 8. 3 gånger/månad 133 9. 1 gång/vecka
VAR 212 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 311 width 2 F.18. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.18a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 4974 00. Aldrig 346 01. 1 gång/år 293 02. 2 gånger/år 268 03. 3 gånger/år 293 04. 1 gång/kvartal 182 05. 2 gånger/kvartal 340 06. 1 gång/månad 180 07. 2 gånger/månad 88 08. 3 gånger/månad 430 09. 1 gång/vecka
VAR 213 LÄSER ALLERS Loc 313 width 1 F.18b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.18 för fullständig frågetext> 4155 0. Aldrig 436 1. 1 gång/år 354 2. 2 gånger/år 369 3. 3 gånger/år 400 4. 1 gång/kvartal 279 5. 2 gånger/kvartal 418 6. 1 gång/månad 202 7. 2 gånger/månad 96 8. 3 gånger/månad 685 9. 1 gång/vecka
VAR 214 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 314 width 1 F.18c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.18 för fullständig frågetext> 4873 0. Aldrig 397 1. 1 gång/år 285 2. 2 gånger/år 324 3. 3 gånger/år 429 4. 1 gång/kvartal 254 5. 2 gånger/kvartal 327 6. 1 gång/månad 135 7. 2 gånger/månad 90 8. 3 gånger/månad 280 9. 1 gång/vecka
VAR 215 LÄSER FEMINA Loc 315 width 1 F.18d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.18 för fullständig frågetext> 5276 0. Aldrig 371 1. 1 gång/år 266 2. 2 gånger/år 285 3. 3 gånger/år 353 4. 1 gång/kvartal 192 5. 2 gånger/kvartal 288 6. 1 gång/månad 113 7. 2 gånger/månad 63 8. 3 gånger/månad 187 9. 1 gång/vecka
VAR 216 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 316 width 1 F.18e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.18 för fullständig frågetext> 4136 0. Aldrig 274 1. 1 gång/år 255 2. 2 gånger/år 390 3. 3 gånger/år 482 4. 1 gång/kvartal 320 5. 2 gånger/kvartal 591 6. 1 gång/månad 331 7. 2 gånger/månad 214 8. 3 gånger/månad 401 9. 1 gång/vecka
VAR 217 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 317 width 1 F.18f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.18 för fullständig frågetext> 4174 0. Aldrig 378 1. 1 gång/år 315 2. 2 gånger/år 328 3. 3 gånger/år 365 4. 1 gång/kvartal 247 5. 2 gånger/kvartal 432 6. 1 gång/månad 236 7. 2 gånger/månad 132 8. 3 gånger/månad 787 9. 1 gång/vecka
VAR 218 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 318 width 1 F.18g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.18 för fullständig frågetext> 4502 0. Aldrig 391 1. 1 gång/år 290 2. 2 gånger/år 279 3. 3 gånger/år 345 4. 1 gång/kvartal 231 5. 2 gånger/kvartal 388 6. 1 gång/månad 189 7. 2 gånger/månad 103 8. 3 gånger/månad 676 9. 1 gång/vecka
VAR 219 LÄSER HUSMODERN Loc 319 width 1 F.18h. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.18 för fullständig frågetext> 4975 0. Aldrig 345 1. 1 gång/år 292 2. 2 gånger/år 315 3. 3 gånger/år 350 4. 1 gång/kvartal 205 5. 2 gånger/kvartal 319 6. 1 gång/månad 151 7. 2 gånger/månad 80 8. 3 gånger/månad 362 9. 1 gång/vecka
VAR 220 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 320 width 2 MD=99 F.18i. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.18 för fullständig frågetext> 4528 00. Aldrig 385 01. 1 gång/år 375 02. 2 gånger/år 396 03. 3 gånger/år 440 04. 1 gång/kvartal 264 05. 2 gånger/kvartal 426 06. 1 gång/månad 184 07. 2 gånger/månad 101 08. 3 gånger/månad 294 09. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 221 LÄSER ICA-KURIREN Loc 322 width 1 F.18j. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.18 för fullständig frågetext> 3969 0. Aldrig 231 1. 1 gång/år 235 2. 2 gånger/år 258 3. 3 gånger/år 294 4. 1 gång/kvartal 191 5. 2 gånger/kvartal 379 6. 1 gång/månad 191 7. 2 gånger/månad 113 8. 3 gånger/månad 1533 9. 1 gång/vecka
VAR 222 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 323 width 1 F.18k. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.18 för fullständig frågetext> 4920 0. Aldrig 297 1. 1 gång/år 265 2. 2 gånger/år 350 3. 3 gånger/år 331 4. 1 gång/kvartal 226 5. 2 gånger/kvartal 382 6. 1 gång/månad 166 7. 2 gånger/månad 106 8. 3 gånger/månad 351 9. 1 gång/vecka
VAR 223 LÄSER LAND Loc 324 width 1 F.18l. Hur ofta läser Du - Land <Se F.18 för fullständig frågetext> 5137 0. Aldrig 202 1. 1 gång/år 147 2. 2 gånger/år 207 3. 3 gånger/år 205 4. 1 gång/kvartal 99 5. 2 gånger/kvartal 227 6. 1 gång/månad 102 7. 2 gånger/månad 63 8. 3 gånger/månad 1005 9. 1 gång/vecka
VAR 224 LÄSER LEKTYR Loc 325 width 1 F.18m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.18 för fullständig frågetext> 4597 0. Aldrig 217 1. 1 gång/år 249 2. 2 gånger/år 309 3. 3 gånger/år 394 4. 1 gång/kvartal 303 5. 2 gånger/kvartal 507 6. 1 gång/månad 299 7. 2 gånger/månad 168 8. 3 gånger/månad 351 9. 1 gång/vecka
VAR 225 LÄSER METALLARBETAREN Loc 326 width 2 MD=99 F.18n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.18 för fullständig frågetext> 6292 00. Aldrig 102 01. 1 gång/år 49 02. 2 gånger/år 70 03. 3 gånger/år 71 04. 1 gång/kvartal 49 05. 2 gånger/kvartal 193 06. 1 gång/månad 102 07. 2 gånger/månad 34 08. 3 gånger/månad 431 09. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 226 LÄSER MIN VÄRLD Loc 328 width 1 F.18o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.18 för fullständig frågetext> 5977 0. Aldrig 221 1. 1 gång/år 123 2. 2 gånger/år 158 3. 3 gånger/år 142 4. 1 gång/kvartal 98 5. 2 gånger/kvartal 166 6. 1 gång/månad 83 7. 2 gånger/månad 74 8. 3 gånger/månad 352 9. 1 gång/vecka
VAR 227 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 329 width 2 F.18p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.18 för fullständig frågetext> 6583 00. Aldrig 171 01. 1 gång/år 75 02. 2 gånger/år 97 03. 3 gånger/år 88 04. 1 gång/kvartal 68 05. 2 gånger/kvartal 96 06. 1 gång/månad 41 07. 2 gånger/månad 56 08. 3 gånger/månad 119 09. 1 gång/vecka
VAR 228 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 331 width 1 F.18q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.18 för fullständig frågetext> 5172 0. Aldrig 397 1. 1 gång/år 410 2. 2 gånger/år 382 3. 3 gånger/år 258 4. 1 gång/kvartal 187 5. 2 gånger/kvartal 183 6. 1 gång/månad 65 7. 2 gånger/månad 50 8. 3 gånger/månad 290 9. 1 gång/vecka
VAR 229 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 332 width 1 F.18r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.18 för fullständig frågetext> 5437 0. Aldrig 240 1. 1 gång/år 217 2. 2 gånger/år 242 3. 3 gånger/år 240 4. 1 gång/kvartal 209 5. 2 gånger/kvartal 250 6. 1 gång/månad 147 7. 2 gånger/månad 82 8. 3 gånger/månad 330 9. 1 gång/vecka
VAR 230 LÄSER SE Loc 333 width 1 F.18s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.18 för fullständig frågetext> 4740 0. Aldrig 368 1. 1 gång/år 396 2. 2 gånger/år 393 3. 3 gånger/år 408 4. 1 gång/kvartal 285 5. 2 gånger/kvartal 364 6. 1 gång/månad 174 7. 2 gånger/månad 74 8. 3 gånger/månad 192 9. 1 gång/vecka
VAR 231 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 334 width 1 F.18t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.18 för fullständig frågetext> 5556 0. Aldrig 270 1. 1 gång/år 203 2. 2 gånger/år 242 3. 3 gånger/år 243 4. 1 gång/kvartal 155 5. 2 gånger/kvartal 220 6. 1 gång/månad 122 7. 2 gånger/månad 80 8. 3 gånger/månad 303 9. 1 gång/vecka
VAR 232 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 335 width 1 F.18u. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.18 för fullständig frågetext> 6235 0. Aldrig 144 1. 1 gång/år 138 2. 2 gånger/år 121 3. 3 gånger/år 146 4. 1 gång/kvartal 85 5. 2 gånger/kvartal 176 6. 1 gång/månad 75 7. 2 gånger/månad 31 8. 3 gånger/månad 243 9. 1 gång/vecka
VAR 233 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 336 width 1 F.18v. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.18 för fullständig frågetext> 6278 0. Aldrig 265 1. 1 gång/år 162 2. 2 gånger/år 167 3. 3 gånger/år 142 4. 1 gång/kvartal 84 5. 2 gånger/kvartal 102 6. 1 gång/månad 45 7. 2 gånger/månad 30 8. 3 gånger/månad 119 9. 1 gång/vecka
VAR 234 LÄSER VECKO-REVYN Loc 337 width 2 F.18x. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.18 för fullständig frågetext> 5495 00. Aldrig 319 01. 1 gång/år 225 02. 2 gånger/år 242 03. 3 gånger/år 244 04. 1 gång/kvartal 194 05. 2 gånger/kvartal 217 06. 1 gång/månad 123 07. 2 gånger/månad 91 08. 3 gånger/månad 244 09. 1 gång/vecka
VAR 235 LÄSER VI Loc 339 width 1 F.18y. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.18 för fullständig frågetext> 5769 0. Aldrig 197 1. 1 gång/år 149 2. 2 gånger/år 160 3. 3 gånger/år 167 4. 1 gång/kvartal 105 5. 2 gånger/kvartal 156 6. 1 gång/månad 77 7. 2 gånger/månad 37 8. 3 gånger/månad 577 9. 1 gång/vecka
VAR 236 LÄSER ÅRET RUNT Loc 340 width 1 F.18z. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.18 för fullständig frågetext> 3476 0. Aldrig 314 1. 1 gång/år 352 2. 2 gånger/år 483 3. 3 gånger/år 463 4. 1 gång/kvartal 387 5. 2 gånger/kvartal 494 6. 1 gång/månad 297 7. 2 gånger/månad 174 8. 3 gånger/månad 954 9. 1 gång/vecka
VAR 237 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 341 width 1 MD=9 F.19. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.19a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 6347 0. Aldrig 42 1. 1 gång/år 30 2. 2 gånger/år 37 3. 3 gånger/år 52 4. 1 gång/kvartal 49 5. 2 gånger/kvartal 195 6. 1 gång/månad 641 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 238 LÄSER MOTOR Loc 342 width 1 MD=9 F.19b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.19 för fullständig frågetext> 5933 0. Aldrig 194 1. 1 gång/år 169 2. 2 gånger/år 173 3. 3 gånger/år 154 4. 1 gång/kvartal 92 5. 2 gånger/kvartal 246 6. 1 gång/månad 432 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 239 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 343 width 1 F.19c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.19 för fullständig frågetext> 6735 0. Aldrig 117 1. 1 gång/år 83 2. 2 gånger/år 67 3. 3 gånger/år 80 4. 1 gång/kvartal 42 5. 2 gånger/kvartal 98 6. 1 gång/månad 172 7. 2 gånger/månad
VAR 240 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 344 width 1 F.19d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.19 för fullständig frågetext> 5554 0. Aldrig 238 1. 1 gång/år 255 2. 2 gånger/år 288 3. 3 gånger/år 273 4. 1 gång/kvartal 195 5. 2 gånger/kvartal 291 6. 1 gång/månad 300 7. 2 gånger/månad
VAR 241 LÄSER VI BILÄGARE Loc 345 width 1 MD=9 F.19e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.19 för fullständig frågetext> 4965 0. Aldrig 170 1. 1 gång/år 174 2. 2 gånger/år 201 3. 3 gånger/år 214 4. 1 gång/kvartal 140 5. 2 gånger/kvartal 430 6. 1 gång/månad 1098 7. 2 gånger/månad 2 9. Ej svar
VAR 242 LÄSER ALLT OM MAT Loc 346 width 1 F.20. Tidningar du själv läser- Månadstidningar F.20a. Hur ofta läser du - Allt om Mat 5094 0. Aldrig 412 1. 1 gång/år 379 2. 2 gånger/år 364 3. 3 gånger/år 366 4. 1 gång/kvartal 173 5. 2 gånger/kvartal 606 6. 1 gång/månad
VAR 243 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 347 width 1 F.20b. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet <Se F.20 för fullständig frågetext> 4747 0. Aldrig 490 1. 1 gång/år 489 2. 2 gånger/år 452 3. 3 gånger/år 401 4. 1 gång/kvartal 193 5. 2 gånger/kvartal 622 6. 1 gång/månad
VAR 244 LÄSER ANTIK & AUKTION Loc 348 width 1 F.20c. Hur ofta läser du - Antik & Auktion <Se F.20 för fullständig frågetext> 6875 0. Aldrig 176 1. 1 gång/år 91 2. 2 gånger/år 48 3. 3 gånger/år 65 4. 1 gång/kvartal 18 5. 2 gånger/kvartal 121 6. 1 gång/månad
VAR 245 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 349 width 1 F.20d. Hur ofta läser Du - Hem och Fritid <Se F.20 för fullständig frågetext> 4630 0. Aldrig 438 1. 1 gång/år 466 2. 2 gånger/år 439 3. 3 gånger/år 459 4. 1 gång/kvartal 192 5. 2 gånger/kvartal 770 6. 1 gång/månad
VAR 246 LÄSER DET BÄSTA Loc 350 width 1 F.20e. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.20 för fullständig frågetext> 5969 0. Aldrig 311 1. 1 gång/år 193 2. 2 gånger/år 167 3. 3 gånger/år 124 4. 1 gång/kvartal 65 5. 2 gånger/kvartal 565 6. 1 gång/månad
VAR 247 LÄSER BÅT-NYTT Loc 351 width 1 F.20f. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.20 för fullständig frågetext> 6327 0. Aldrig 240 1. 1 gång/år 147 2. 2 gånger/år 150 3. 3 gånger/år 167 4. 1 gång/kvartal 99 5. 2 gånger/kvartal 264 6. 1 gång/månad
VAR 248 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 352 width 1 F.20g. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.20 för fullständig frågetext> 6689 0. Aldrig 160 1. 1 gång/år 106 2. 2 gånger/år 84 3. 3 gånger/år 123 4. 1 gång/kvartal 73 5. 2 gånger/kvartal 159 6. 1 gång/månad
VAR 249 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 353 width 1 F.20h. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.20 för fullständig frågetext> 6788 0. Aldrig 170 1. 1 gång/år 97 2. 2 gånger/år 96 3. 3 gånger/år 77 4. 1 gång/kvartal 46 5. 2 gånger/kvartal 120 6. 1 gång/månad
VAR 250 LÄSER RADIO & TELEVISION Loc 354 width 1 F.20i. Hur ofta läser du - Radio & Television <Se F.20 för fullständig frågetext> 6898 0. Aldrig 133 1. 1 gång/år 86 2. 2 gånger/år 47 3. 3 gånger/år 66 4. 1 gång/kvartal 37 5. 2 gånger/kvartal 127 6. 1 gång/månad
VAR 251 LÄSER START & SPEED Loc 355 width 1 F.20j. Hur ofta läser du - Start & Speed <Se F.20 för fullständig frågetext> 6818 0. Aldrig 103 1. 1 gång/år 70 2. 2 gånger/år 93 3. 3 gånger/år 106 4. 1 gång/kvartal 62 5. 2 gånger/kvartal 142 6. 1 gång/månad
VAR 252 LÄSER SVENSK IDROTT Loc 356 width 1 F.20k. Hur ofta läser du - Svensk Idrott <Se F.20 för fullständig frågetext> 6618 0. Aldrig 179 1. 1 gång/år 117 2. 2 gånger/år 108 3. 3 gånger/år 138 4. 1 gång/kvartal 65 5. 2 gånger/kvartal 169 6. 1 gång/månad
VAR 253 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 357 width 1 F.20l. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.20 för fullständig frågetext> 6260 0. Aldrig 260 1. 1 gång/år 260 2. 2 gånger/år 190 3. 3 gånger/år 181 4. 1 gång/kvartal 77 5. 2 gånger/kvartal 166 6. 1 gång/månad
VAR 254 LÄSER TIDSKRIFT F. HÄLSA Loc 358 width 1 F.20m. Hur ofta läser du - Tidskrift för Hälsa <Se F.20 för fullständig frågetext> 6948 0. Aldrig 101 1. 1 gång/år 76 2. 2 gånger/år 53 3. 3 gånger/år 64 4. 1 gång/kvartal 39 5. 2 gånger/kvartal 113 6. 1 gång/månad
VAR 255 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 359 width 1 F.20n. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.20 för fullständig frågetext> 6039 0. Aldrig 285 1. 1 gång/år 257 2. 2 gånger/år 196 3. 3 gånger/år 221 4. 1 gång/kvartal 89 5. 2 gånger/kvartal 307 6. 1 gång/månad
VAR 256 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 360 width 1 F.20o. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.20 för fullständig frågetext> 5626 0. Aldrig 199 1. 1 gång/år 186 2. 2 gånger/år 191 3. 3 gånger/år 254 4. 1 gång/kvartal 98 5. 2 gånger/kvartal 840 6. 1 gång/månad
VAR 257 LÄSER PRIVATA AFFÄRER Loc 361 width 1 MD=9 F.20p. Hur ofta läser du - Privata Affärer <Se F.20 för fullständig frågetext> 6897 0. aldrig 107 1. 1 gång/år 62 2. 2 gånger/år 54 3. 3 gånger/år 79 4. 1 gång/kvartal 35 5. 2 gånger/kvartal 160 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 258 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 362 width 2 F.21. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.21a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 3257 00. Aldrig 113 01. 1 gång/år 130 02. 2 gånger/år 219 03. 3 gånger/år 148 04. 1 gång/kvartal 149 05. 2 gånger/kvartal 190 06. 1 gång/månad 129 07. 2 gånger/månad 137 08. 3 gånger/månad 207 09. 1 gång/vecka 97 10. 2 gånger/vecka 127 11. 3 gånger/vecka 100 12. 4 gånger/vecka 193 13. 5 gånger/vecka 2198 14. 6 gånger/vecka
VAR 259 LÄSER A-PRESSEN Loc 364 width 2 F.21b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.21 för fullständig frågetext> 4582 00. Aldrig 75 01. 1 gång/år 96 02. 2 gånger/år 167 03. 3 gånger/år 144 04. 1 gång/kvartal 133 05. 2 gånger/kvartal 200 06. 1 gång/månad 143 07. 2 gånger/månad 174 08. 3 gånger/månad 237 09. 1 gång/vecka 173 10. 2 gånger/vecka 138 11. 3 gånger/vecka 63 12. 4 gånger/vecka 124 13. 5 gånger/vecka 945 14. 6 gånger/vecka
VAR 260 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 366 width 2 F.21c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 6762 00. Aldrig 44 01. 1 gång/år 55 02. 2 gånger/år 70 03. 3 gånger/år 45 04. 1 gång/kvartal 49 05. 2 gånger/kvartal 43 06. 1 gång/månad 32 07. 2 gånger/månad 24 08. 3 gånger/månad 37 09. 1 gång/vecka 19 10. 2 gånger/vecka 17 11. 3 gånger/vecka 23 12. 4 gånger/vecka 174 13. 5 gånger/vecka
VAR 261 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 368 width 2 F.21d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 7052 00. Aldrig 16 01. 1 gång/år 22 02. 2 gånger/år 27 03. 3 gånger/år 23 04. 1 gång/kvartal 19 05. 2 gånger/kvartal 23 06. 1 gång/månad 10 07. 2 gånger/månad 13 08. 3 gånger/månad 20 09. 1 gång/vecka 17 10. 2 gånger/vecka 26 11. 3 gånger/vecka 126 12. 4 gånger/vecka
VAR 262 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 370 width 2 F.21e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 6774 00. Aldrig 29 01. 1 gång/år 36 02. 2 gånger/år 42 03. 3 gånger/år 37 04. 1 gång/kvartal 34 05. 2 gånger/kvartal 45 06. 1 gång/månad 22 07. 2 gånger/månad 21 08. 3 gånger/månad 30 09. 1 gång/vecka 21 10. 2 gånger/vecka 303 11. 3 gånger/vecka
VAR 263 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 372 width 2 F.21f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 7267 00. Aldrig 15 01. 1 gång/år 17 02. 2 gånger/år 10 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 9 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka 54 10. 2 gånger/vecka
VAR 264 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 374 width 2 F.21g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.21 för fullständig frågetext> 7142 00. Aldrig 10 01. 1 gång/år 12 02. 2 gånger/år 16 03. 3 gånger/år 16 04. 1 gång/kvartal 7 05. 2 gånger/kvartal 14 06. 1 gång/månad 11 07. 2 gånger/månad 11 08. 3 gånger/månad 25 09. 1 gång/vecka 4 10. 2 gånger/vecka 11 11. 3 gånger/vecka 5 12. 4 gånger/vecka 4 13. 5 gånger/vecka 106 14. 6 gånger/vecka
VAR 265 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 376 width 2 F.21h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.21 för fullständig frågetext> 7205 00. Aldrig 6 01. 1 gång/år 7 02. 2 gånger/år 14 03. 3 gånger/år 11 04. 1 gång/kvartal 17 05. 2 gånger/kvartal 13 06. 1 gång/månad 10 07. 2 gånger/månad 12 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka 4 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 3 12. 4 gånger/vecka 5 13. 5 gånger/vecka 78 14. 6 gånger/vecka
VAR 266 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 378 width 2 F.21i. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 6-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 6796 00. Aldrig 23 01. 1 gång/år 42 02. 2 gånger/år 55 03. 3 gånger/år 28 04. 1 gång/kvartal 29 05. 2 gånger/kvartal 54 06. 1 gång/månad 27 07. 2 gånger/månad 45 08. 3 gånger/månad 28 09. 1 gång/vecka 23 10. 2 gånger/vecka 14 11. 3 gånger/vecka 8 12. 4 gånger/vecka 20 13. 5 gånger/vecka 202 14. 6 gånger/vecka
VAR 267 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 380 width 2 F.21j. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 4-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 7258 00. Aldrig 19 01. 1 gång/år 19 02. 2 gånger/år 16 03. 3 gånger/år 10 04. 1 gång/kvartal 9 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 7 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 11 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 5 11. 3 gånger/vecka 27 12. 4 gånger/vecka
VAR 268 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 382 width 2 F.21k. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 3-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 6972 00. Aldrig 55 01. 1 gång/år 38 02. 2 gånger/år 56 03. 3 gånger/år 21 04. 1 gång/kvartal 39 05. 2 gånger/kvartal 34 06. 1 gång/månad 12 07. 2 gånger/månad 11 08. 3 gånger/månad 17 09. 1 gång/vecka 15 10. 2 gånger/vecka 124 11. 3 gånger/vecka
VAR 269 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 384 width 2 F.21l. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 2-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 7325 00. Aldrig 8 01. 1 gång/år 28 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 1 09. 1 gång/vecka 12 10. 2 gånger/vecka
VAR 270 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 386 width 1 F.21m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.21 för fullständig frågetext> 7112 0. Aldrig 24 1. 1 gång/år 22 2. 2 gånger/år 25 3. 3 gånger/år 26 4. 1 gång/kvartal 19 5. 2 gånger/kvartal 25 6. 1 gång/månad 18 7. 2 gånger/månad 7 8. 3 gånger/månad 116 9. 1 gång/vecka
VAR 271 LÄSER HUV.ST.PR. SUNDBYB Loc 387 width 1 F.21n. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Sundbyberg <Se F.21 för fullständig frågetext> 7316 0. Aldrig 7 1. 1 gång/år 12 2. 2 gånger/år 10 3. 3 gånger/år 8 4. 1 gång/kvartal 5. 2 gånger/kvartal 8 6. 1 gång/månad 3 7. 2 gånger/månad 3 8. 3 gånger/månad 27 9. 1 gång/vecka
VAR 272 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 388 width 1 F.21o. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.21 för fullständig frågetext> 7341 0. Aldrig 5 1. 1 gång/år 5 2. 2 gånger/år 6 3. 3 gånger/år 4 4. 1 gång/kvartal 2 5. 2 gånger/kvartal 2 6. 1 gång/månad 2 7. 2 gånger/månad 1 8. 3 gånger/månad 26 9. 1 gång/vecka
VAR 273 LÄSER HUV.ST.PR. MÄLARÖ Loc 389 width 1 F.21p. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Mälarö <Se F.21 för fullständig frågetext> 7183 0. Aldrig 14 1. 1 gång/år 26 2. 2 gånger/år 22 3. 3 gånger/år 15 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 23 6. 1 gång/månad 6 7. 2 gånger/månad 6 8. 3 gånger/månad 84 9. 1 gång/vecka
VAR 274 LÄSER HUV.ST.PR. SÖDEROR Loc 390 width 1 F.21q. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderort <Se F.21 för fullständig frågetext> 7030 0. Aldrig 10 1. 1 gång/år 13 2. 2 gånger/år 9 3. 3 gånger/år 16 4. 1 gång/kvartal 8 5. 2 gånger/kvartal 30 6. 1 gång/månad 16 7. 2 gånger/månad 8 8. 3 gånger/månad 254 9. 1 gång/vecka
VAR 275 LÄSER HUV.ST.PR. SÖD.KUR Loc 391 width 1 F.21r. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderkuriren <Se F.21 för fullständig frågetext> 7347 0. Aldrig 1 1. 1 gång/år 4 2. 2 gånger/år 8 3. 3 gånger/år 4 4. 1 gång/kvartal 2 5. 2 gånger/kvartal 10 6. 1 gång/månad 15 7. 2 gånger/månad 8. 3 gånger/månad 3 9. 1 gång/vecka
VAR 276 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 392 width 1 F.21s. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.21 för fullständig frågetext> 7205 0. Aldrig 13 1. 1 gång/år 12 2. 2 gånger/år 4 3. 3 gånger/år 10 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 13 6. 1 gång/månad 4 7. 2 gånger/månad 7 8. 3 gånger/månad 116 9. 1 gång/vecka
VAR 277 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 393 width 1 F.21t. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.21 för fullständig frågetext> 7289 0. Aldrig 9 1. 1 gång/år 9 2. 2 gånger/år 4 3. 3 gånger/år 4 4. 1 gång/kvartal 3 5. 2 gånger/kvartal 5 6. 1 gång/månad 6 7. 2 gånger/månad 6 8. 3 gånger/månad 59 9. 1 gång/vecka
VAR 278 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 394 width 1 F.21u. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.21 för fullständig frågetext> 7204 0. Aldrig 10 1. 1 gång/år 8 2. 2 gånger/år 6 3. 3 gånger/år 6 4. 1 gång/kvartal 12 5. 2 gånger/kvartal 9 6. 1 gång/månad 7 7. 2 gånger/månad 6 8. 3 gånger/månad 126 9. 1 gång/vecka
VAR 279 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 395 width 1 F.21v. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.21 för fullständig frågetext> 7191 0. Aldrig 10 1. 1 gång/år 9 2. 2 gånger/år 6 3. 3 gånger/år 10 4. 1 gång/kvartal 6 5. 2 gånger/kvartal 22 6. 1 gång/månad 6 7. 2 gånger/månad 4 8. 3 gånger/månad 130 9. 1 gång/vecka
VAR 280 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 396 width 1 F.21x. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.21 för fullständig frågetext> 7259 0. Aldrig 8 1. 1 gång/år 6 2. 2 gånger/år 6 3. 3 gånger/år 11 4. 1 gång/kvartal 2 5. 2 gånger/kvartal 17 6. 1 gång/månad 5 7. 2 gånger/månad 9 8. 3 gånger/månad 71 9. 1 gång/vecka
VAR 281 LÄSER DN-BILAGA SO Loc 397 width 1 F.21y. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SO <Se F.21 för fullständig frågetext> 7327 0. Aldrig 8 1. 1 gång/år 5 2. 2 gånger/år 3 3. 3 gånger/år 8 4. 1 gång/kvartal 2 5. 2 gånger/kvartal 4 6. 1 gång/månad 4 7. 2 gånger/månad 5 8. 3 gånger/månad 28 9. 1 gång/vecka
VAR 282 LÄSER STORSTADEN Loc 398 width 1 F.21z. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.21 för fullständig frågetext> 6875 0. Aldrig 31 1. 1 gång/år 44 2. 2 gånger/år 67 3. 3 gånger/år 74 4. 1 gång/kvartal 42 5. 2 gånger/kvartal 127 6. 1 gång/månad 134 7. 2 gånger/månad
VAR 283 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 399 width 2 F.21å. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.21 för fullständig frågetext> 7160 00. Aldrig 21 01. 1 gång/år 27 02. 2 gånger/år 30 03. 3 gånger/år 14 04. 1 gång/kvartal 15 05. 2 gånger/kvartal 22 06. 1 gång/månad 14 07. 2 gånger/månad 10 08. 3 gånger/månad 15 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 5 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 3 13. 5 gånger/vecka 54 14. 6 gånger/vecka
VAR 284 KÖPER STORSTADEN Loc 401 width 1 F.21ä. Hur ofta köper Du - Storstaden <Se F.21 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 7394 2. Frågan ej ställd
VAR 285 VI I VILLA Loc 402 width 1 MD=9 F.22. Tidningarna Vi i Villa och Vårt Hus distribueras gratis till landets alla villahushåll. Båda utkommer med 4 nr/år-två på våren och två på hösten. F.22a. Hur ofta läser Du Vi i Villa? 2825 0. Läser aldrig 469 1. Läser 1 nr/år 467 2. Läser 2 nr/år 207 3. Läser 3 nr/år 3064 4. Läser 4 nr/år 362 9. Ej svar
VAR 286 VÅRT HUS Loc 403 width 1 MD=9 F.22b. Hur ofta läser Du Vårt Hus? <Se F.22 för fullständig frågetext> 3384 0. Läser aldrig 371 1. Läser 1 nr/år 358 2. Läser 2 nr/år 158 3. Läser 3 nr/år 2667 4. Läser 4 nr/år 456 9. Ej svar
VAR 287 ALLAS VECKOTIDNING Loc 404 width 1 MD=9 F.23. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? F.23a. Hur ofta köper Du - Allas Veckotidning 6279 1. Köper aldrig 688 2. Köper enstaka nummer 58 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 35 4. Köper ung. vartannat Nr. 9 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 92 6. Köper nästan alla Nr. 123 7. Köper alla Nr./prenumererar 110 9. Ej svar
VAR 288 ALLERS Loc 405 width 1 MD=9 F.23b. Hur ofta köper Du - Allers <Se F.23 för fullständig frågetext> 5966 1. Köper aldrig 833 2. Köper enstaka nummer 72 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 27 4. Köper ung. vartannat Nr. 14 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 81 6. Köper nästan alla Nr. 291 7. Köper alla Nr./prenumererar 110 9. Ej svar
VAR 289 DAMERNAS VÄRLD Loc 406 width 1 MD=9 F.23c. Hur ofta köper Du - Damernas Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 6128 1. Köper aldrig 871 2. Köper enstaka nummer 80 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 43 4. Köper ung. vartannat Nr. 13 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 45 6. Köper nästan alla Nr. 105 7. Köper alla Nr./prenumererar 109 9. Ej svar
VAR 290 FEMINA Loc 407 width 1 MD=9 F.23d. Hur ofta köper Du - Femina <Se F.23 för fullständig frågetext> 6314 1. Köper aldrig 776 2. Köper enstaka nummer 64 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 21 4. Köper ung. vartannat Nr. 16 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 28 6. Köper nästan alla Nr. 67 7. Köper alla Nr./prenumererar 108 9. Ej svar
VAR 291 FIB-AKTUELLT Loc 408 width 1 MD=9 F.23e. Hur ofta köper Du - FIB-Aktuellt <Se F.23 för fullständig frågetext> 5481 1. Köper aldrig 1219 2. Köper enstaka nummer 197 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 123 4. Köper ung. vartannat Nr. 63 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 132 6. Köper nästan alla Nr. 72 7. Köper alla Nr./prenumererar 107 9. Ej svar
VAR 292 HEMMETS JOURNAL Loc 409 width 1 MD=9 F.23f. Hur ofta köper Du - Hemmets Journal <Se F.23 för fullständig frågetext> 5924 1. Köper aldrig 792 2. Köper enstaka nummer 97 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 39 4. Köper ung. vartannat Nr. 27 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 108 6. Köper nästan alla Nr. 300 7. Köper alla Nr./prenumererar 107 9. Ej svar
VAR 293 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 410 width 1 MD=9 F.23g. Hur ofta köper Du - Hemmets Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 6122 1. Köper aldrig 704 2. Köper enstaka nummer 75 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 27 4. Köper ung. vartannat Nr. 12 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 88 6. Köper nästan alla Nr. 259 7. Köper alla Nr./prenumererar 107 9. Ej svar
VAR 294 HUSMODERN Loc 411 width 1 MD=9 F.23h. Hur ofta köper Du - Husmodern <Se F.23 för fullständig frågetext> 6043 1. Köper aldrig 927 2. Köper enstaka nummer 75 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 28 4. Köper ung. vartannat Nr. 14 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 48 6. Köper nästan alla Nr. 152 7. Köper alla Nr./prenumererar 107 9. Ej svar
VAR 295 HÄNT I VECKAN Loc 412 width 1 MD=9 F.23i. Hur ofta köper Du - Hänt i Veckan <Se F.23 för fullständig frågetext> 6120 1. Köper aldrig 883 2. Köper enstaka nummer 88 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 42 4. Köper ung. vartannat Nr. 21 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 61 6. Köper nästan alla Nr. 72 7. Köper alla Nr./prenumererar 107 9. Ej svar
VAR 296 ICA-KURIREN Loc 413 width 1 MD=9 F.23j. Hur ofta köper Du - ICA-kuriren <Se F.23 för fullständig frågetext> 5842 1. Köper aldrig 180 2. Köper enstaka nummer 37 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 13 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 36 6. Köper nästan alla Nr. 1175 7. Köper alla Nr./prenumererar 107 9. Ej svar
VAR 297 LAND Loc 414 width 1 MD=9 F.23k. Hur ofta köper Du - Land <Se F.23 för fullständig frågetext> 6268 1. Köper aldrig 194 2. Köper enstaka nummer 25 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 14 4. Köper ung. vartannat Nr. 6 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 31 6. Köper nästan alla Nr. 748 7. Köper alla Nr./prenumererar 108 9. Ej svar
VAR 298 LEKTYR Loc 415 width 1 MD=9 F.23l. Hur ofta köper Du - Lektyr <Se F.23 för fullständig frågetext> 5627 1. Köper aldrig 1114 2. Köper enstaka nummer 184 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 129 4. Köper ung. vartannat Nr. 49 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 116 6. Köper nästan alla Nr. 68 7. Köper alla Nr./prenumererar 107 9. Ej svar
VAR 299 MIN VÄRLD Loc 416 width 1 MD=9 F.23m. Hur ofta köper Du - Min Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 6559 1. Köper aldrig 409 2. Köper enstaka nummer 58 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 26 4. Köper ung. vartannat Nr. 12 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 59 6. Köper nästan alla Nr. 163 7. Köper alla Nr./prenumererar 108 9. Ej svar
VAR 300 MITT LIVS NOVELL Loc 417 width 1 MD=9 F.23n. Hur ofta köper Du - Mitt Livs Novell <Se F.23 för fullständig frågetext> 6850 1. Köper aldrig 268 2. Köper enstaka nummer 49 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 22 4. Köper ung. vartannat Nr. 9 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 43 6. Köper nästan alla Nr. 45 7. Köper alla Nr./prenumererar 108 9. Ej svar
VAR 301 RÖSTER I RADIO/TV Loc 418 width 1 MD=9 F.23o. Hur ofta köper Du - Röster i Radio/TV <Se F.23 för fullständig frågetext> 6086 1. Köper aldrig 922 2. Köper enstaka nummer 57 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 20 4. Köper ung. vartannat Nr. 12 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 33 6. Köper nästan alla Nr. 157 7. Köper alla Nr./prenumererar 107 9. Ej svar
VAR 302 SAXONS VECKOTIDNING Loc 419 width 1 MD=9 F.23p. Hur ofta köper Du - Saxons Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 6330 1. Köper aldrig 653 2. Köper enstaka nummer 73 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 36 4. Köper ung. vartannat Nr. 13 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 51 6. Köper nästan alla Nr. 129 7. Köper alla Nr./prenumererar 109 9. Ej svar
VAR 303 SE Loc 420 width 1 MD=9 F.23q. Hur ofta köper Du - Se <Se F.23 för fullständig frågetext> 5878 1. Köper aldrig 1102 2. Köper enstaka nummer 132 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 59 4. Köper ung. vartannat Nr. 28 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 47 6. Köper nästan alla Nr. 41 7. Köper alla Nr./prenumererar 107 9. Ej svar
VAR 304 SVENSK DAMTIDNING Loc 421 width 1 MD=9 F.23r. Hur ofta köper Du - Svensk Damtidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 6439 1. Köper aldrig 578 2. Köper enstaka nummer 57 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 27 4. Köper ung. vartannat Nr. 17 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 52 6. Köper nästan alla Nr. 116 7. Köper alla Nr./prenumererar 108 9. Ej svar
VAR 305 VECKOJOURNALEN Loc 422 width 1 MD=9 F.23s. Hur ofta köper Du - Veckojournalen <Se F.23 för fullständig frågetext> 6881 1. Köper aldrig 306 2. Köper enstaka nummer 16 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 11 4. Köper ung. vartannat Nr. 6 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 12 6. Köper nästan alla Nr. 55 7. Köper alla Nr./prenumererar 107 9. Ej svar
VAR 306 VECKO-REVYN Loc 423 width 1 MD=9 F.23t. Hur ofta köper Du - Vecko-Revyn <Se F.23 för fullständig frågetext> 6386 1. Köper aldrig 642 2. Köper enstaka nummer 76 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 31 4. Köper ung. vartannat Nr. 21 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 67 6. Köper nästan alla Nr. 64 7. Köper alla Nr./prenumererar 107 9. Ej svar
VAR 307 VI Loc 424 width 1 MD=9 F.23u. Hur ofta köper Du - Vi <Se F.23 för fullständig frågetext> 6625 1. Köper aldrig 146 2. Köper enstaka nummer 17 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 9 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 13 6. Köper nästan alla Nr. 473 7. Köper alla Nr./prenumererar 107 9. Ej svar
VAR 308 ÅRET RUNT Loc 425 width 1 MD=9 F.23v. Hur ofta köper Du - Året Runt <Se F.23 för fullständig frågetext> 5254 1. Köper aldrig 1299 2. Köper enstaka nummer 115 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 50 4. Köper ung. vartannat Nr. 31 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 85 6. Köper nästan alla Nr. 453 7. Köper alla Nr./prenumererar 107 9. Ej svar
VAR 309 VÅRT HUS Loc 426 width 1 MD=9 F.24. Tidningen Vårt Hus distribueras gratis till landets alla Villaägare. Vårt Hus utkommer med 4 nr/år - två på våren ock två på hösten. Hur ofta läser Du Vårt Hus? 3384 0. Läser aldrig Vårt Hus 371 1. Läser 1 nummer per år 358 2. Läser 2 nummer per år 158 3. Läser 3 nummer per år 2667 4. Läser 4 nummer per år 456 9. Ej svar
VAR 310 MATVAROR I BUTIKER Loc 427 width 1 MD=9 F.25. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.25a. Jag köper: Matvaror i Butiker 157 1. Aldrig 243 2. Någon gång/år 270 3. Någon gång/kvartal 910 4. Någon gång/månad 3045 5. 1-2 gånger/vecka 2056 6. 3-4 gånger/vecka 687 7. Minst 5 gånger/vecka 26 9. Ej svar
VAR 311 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 428 width 1 MD=9 F.25b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.25 för fullständig frågetext> 2199 1. Aldrig 2294 2. Någon gång/år 1562 3. Någon gång/kvartal 1251 4. Någon gång/månad 57 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 27 9. Ej svar
VAR 312 TANDKRÄM Loc 429 width 1 MD=9 F.25c. Jag köper: Tandkräm <Se F.25 för fullständig frågetext> 622 1. Aldrig 1032 2. Någon gång/år 2071 3. Någon gång/kvartal 3488 4. Någon gång/månad 148 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 26 9. Ej svar
VAR 313 TVÅL Loc 430 width 1 MD=9 F.25d. Jag köper: Tvål <Se F.25 för fullständig frågetext> 606 1. Aldrig 973 2. Någon gång/år 1991 3. Någon gång/kvartal 3622 4. Någon gång/månad 168 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 26 9. Ej svar
VAR 314 MASKINDISKMEDEL Loc 431 width 1 MD=9 F.25e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 4915 1. Aldrig 735 2. Någon gång/år 907 3. Någon gång/kvartal 773 4. Någon gång/månad 36 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 27 9. Ej svar
VAR 315 HANDDISKMEDEL Loc 432 width 1 MD=9 F.25f. Jag köper: Handdiskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 1237 1. Aldrig 1370 2. Någon gång/år 2248 3. Någon gång/kvartal 2426 4. Någon gång/månad 75 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 29 9. Ej svar
VAR 316 RENGÖRINGSMEDEL Loc 433 width 1 MD=9 F.25g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 1164 1. Aldrig 1609 2. Någon gång/år 2370 3. Någon gång/kvartal 2160 4. Någon gång/månad 56 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 27 9. Ej svar
VAR 317 TVÄTTMEDEL Loc 434 width 1 MD=9 F.25h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 1060 1. Aldrig 1239 2. Någon gång/år 2290 3. Någon gång/kvartal 2666 4. Någon gång/månad 105 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 27 9. Ej svar
VAR 318 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 435 width 1 MD=9 F.25i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 2778 1. Aldrig 2383 2. Någon gång/år 1389 3. Någon gång/kvartal 793 4. Någon gång/månad 19 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 27 9. Ej svar
VAR 319 KAFFE Loc 436 width 1 MD=9 F.25j. Jag köper: Kaffe <Se F.25 för fullständig frågetext> 592 1. Aldrig 639 2. Någon gång/år 1125 3. Någon gång/kvartal 3869 4. Någon gång/månad 1127 5. 1-2 gånger/vecka 12 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 26 9. Ej svar
VAR 320 ATTITYDER: NYA LIVSMEDEL Loc 437 width 1 MD=9 F.26. Här nedan finner Du ett antal påståenden. Markera för vart och ett av dem om Du instämmer i påståendet eller inte. Försök att bedöma alla påståenden även om det ibland kan verka irriterande att inte kunna svara mera nyanserat. F.26a. När det kommer nya livsmedel är jag bland de första som prövar dem 108 1. Instämmer starkt 1095 2. Instämmer delvis 1408 3. Varken eller 2459 4. Instämmer nog inte 2245 5. Instämmer absolut inte 79 9. Ej svar
VAR 321 ATTITYDER: NYHETER Loc 438 width 1 MD=9 F.26b. Jag är snabbare att pröva nyheter än mina vänner och bekanta <Se F.26 för fullständig frågetext> 136 1. Instämmer starkt 671 2. Instämmer delvis 1900 3. Varken eller 2281 4. Instämmer nog inte 2313 5. Instämmer absolut inte 93 9. Ej svar
VAR 322 ATTITYDER: HÄLSOSAM MAT Loc 439 width 1 MD=9 F.26c. Jag är mycket noga med att den mat jag äter är hälsosam <Se F.26 för fullständig frågetext> 1413 1. Instämmer starkt 3142 2. Instämmer delvis 1260 3. Varken eller 1134 4. Instämmer nog inte 398 5. Instämmer absolut inte 47 9. Ej svar
VAR 323 ATTITYDER: BOENDE Loc 440 width 1 MD=9 F.26d. Jag vill bosätta mig på landet <Se F.26 för fullständig frågetext> 2496 1. Instämmer starkt 1918 2. Instämmer delvis 949 3. Varken eller 1082 4. Instämmer nog inte 837 5. Instämmer absolut inte 112 9. Ej svar
VAR 324 ATTITYDER: INTRESSEOMR. Loc 441 width 1 MD=9 F.26e. Mina viktigaste intressen har jag utanför jobbet/studierna <Se F.26 för fullständig frågetext> 1505 1. Instämmer starkt 2196 2. Instämmer delvis 1432 3. Varken eller 1349 4. Instämmer nog inte 760 5. Instämmer absolut inte 152 9. Ej svar
VAR 325 ATTITYDER: PENGAR Loc 442 width 1 MD=9 F.26f. Det är viktigt för mig att ha mycket pengar att röra mig med <Se F.26 för fullständig frågetext> 802 1. Instämmer starkt 2698 2. Instämmer delvis 1581 3. Varken eller 1787 4. Instämmer nog inte 445 5. Instämmer absolut inte 81 9. Ej svar
VAR 326 ATTITYDER: OBEROENDE Loc 443 width 1 MD=9 F.26g. Jag är mera oberoende än de flesta andra människor <Se F.26 för fullständig frågetext> 553 1. Instämmer starkt 1917 2. Instämmer delvis 2788 3. Varken eller 1598 4. Instämmer nog inte 425 5. Instämmer absolut inte 113 9. Ej svar
VAR 327 ATTITYDER: FAMILJEGEMENS Loc 444 width 1 MD=9 F.26h. I vår familj gör vi en massa trevliga saker tillsammans <Se F.26 för fullständig frågetext> 1505 1. Instämmer starkt 3666 2. Instämmer delvis 1302 3. Varken eller 582 4. Instämmer nog inte 225 5. Instämmer absolut inte 114 9. Ej svar
VAR 328 ATTITYDER: NATUREN Loc 445 width 1 MD=9 F.26i. Naturen ger mig sinnesro <Se F.26 för fullständig frågetext> 3855 1. Instämmer starkt 2685 2. Instämmer delvis 576 3. Varken eller 161 4. Instämmer nog inte 67 5. Instämmer absolut inte 50 9. Ej svar
VAR 329 ATTITYDER: KARRIÄREN Loc 446 width 1 MD=9 F.26j. Jag är beredd att satsa hårt för att komma framåt här i livet <Se F.26 för fullständig frågetext> 808 1. Instämmer starkt 2502 2. Instämmer delvis 2041 3. Varken eller 1473 4. Instämmer nog inte 458 5. Instämmer absolut inte 112 9. Ej svar
VAR 330 ATTITYDER: KVINN. PLATS Loc 447 width 1 MD=9 F.26k. Kvinnans plats är i hemmet <Se F.26 för fullständig frågetext> 721 1. Instämmer starkt 1655 2. Instämmer delvis 843 3. Varken eller 1977 4. Instämmer nog inte 2148 5. Instämmer absolut inte 50 9. Ej svar
VAR 331 ATTITYDER: PRISER Loc 448 width 1 MD=9 F.26l. Jag är mycket prismedveten <Se F.26 för fullständig frågetext> 1167 1. Instämmer starkt 3165 2. Instämmer delvis 1687 3. Varken eller 1073 4. Instämmer nog inte 242 5. Instämmer absolut inte 60 9. Ej svar
VAR 332 ATTITYDER: STÄDNING Loc 449 width 1 MD=9 F.26m. Det är tacksamt att städa, för det är sånt som folk lägger märke till <Se F.26 för fullständig frågetext> 833 1. Instämmer starkt 2338 2. Instämmer delvis 1463 3. Varken eller 1944 4. Instämmer nog inte 755 5. Instämmer absolut inte 61 9. Ej svar
VAR 333 ATTITYDER: BARN Loc 450 width 1 MD=9 F.26n. Barn är det viktigaste i en kvinnas liv <Se F.26 för fullständig frågetext> 1395 1. Instämmer starkt 2741 2. Instämmer delvis 1305 3. Varken eller 1379 4. Instämmer nog inte 485 5. Instämmer absolut inte 89 9. Ej svar
VAR 334 ATTITYDER: RENT I HUSET Loc 451 width 1 MD=9 F.26o. Jag trivs bara när det är alldeles rent i huset <Se F.26 för fullständig frågetext> 1414 1. Instämmer starkt 2721 2. Instämmer delvis 1048 3. Varken eller 1708 4. Instämmer nog inte 448 5. Instämmer absolut inte 55 9. Ej svar
VAR 335 ATTITYDER: ARBETET Loc 452 width 1 MD=9 F.26p. För mig är arbetet en hobby <Se F.26 för fullständig frågetext> 695 1. Instämmer starkt 2066 2. Instämmer delvis 1531 3. Varken eller 2094 4. Instämmer nog inte 917 5. Instämmer absolut inte 91 9. Ej svar
VAR 336 ATTITYDER: FÖRENKLINGAR Loc 453 width 1 MD=9 F.26q. Jag är en sån som tycker om att ta genvägar, att förenkla saker och ting <Se F.26 för fullständig frågetext> 729 1. Instämmer starkt 2730 2. Instämmer delvis 1651 3. Varken eller 1728 4. Instämmer nog inte 463 5. Instämmer absolut inte 93 9. Ej svar
VAR 337 ATTITYDER: ANNORL. MAT Loc 454 width 1 MD=9 F.26r. Jag tycker om att bjuda på lite annorlunda maträtter <Se F.26 för fullständig frågetext> 1050 1. Instämmer starkt 2977 2. Instämmer delvis 1722 3. Varken eller 1148 4. Instämmer nog inte 410 5. Instämmer absolut inte 87 9. Ej svar
VAR 338 ATTITYDER: IMPULSKÖP Loc 455 width 1 MD=9 F.26s. Jag planerar sällan utan handlar mest på impuls <Se F.26 för fullständig frågetext> 392 1. Instämmer starkt 1856 2. Instämmer delvis 970 3. Varken eller 3011 4. Instämmer nog inte 1092 5. Instämmer absolut inte 73 9. Ej svar
VAR 339 ATTITYDER: TITTA I AFFÄR Loc 456 width 1 MD=9 F.26t. Jag går ofta i affärer bara för att se om det finns något nytt <Se F.26 för fullständig frågetext> 434 1. Instämmer starkt 1744 2. Instämmer delvis 1011 3. Varken eller 2303 4. Instämmer nog inte 1829 5. Instämmer absolut inte 73 9. Ej svar
VAR 340 ATTITYDER: KVAL. VAROR Loc 457 width 1 MD=9 F.26u. Jag köper alltid kvalitetsvaror även om det blir dyrare <Se F.26 för fullständig frågetext> 1088 1. Instämmer starkt 3288 2. Instämmer delvis 1123 3. Varken eller 1473 4. Instämmer nog inte 362 5. Instämmer absolut inte 60 9. Ej svar
VAR 341 ATTITYDER: KÖPA-SÄLJA Loc 458 width 1 MD=9 F.26v. Jag är intresserad av att köpa och sälja <Se F.26 för fullständig frågetext> 535 1. Instämmer starkt 1194 2. Instämmer delvis 1860 3. Varken eller 2145 4. Instämmer nog inte 1578 5. Instämmer absolut inte 82 9. Ej svar
VAR 342 ATTITYDER: MATLAGNING Loc 459 width 1 MD=9 F.26x. Folk ger mig ofta beröm för min matlagning <Se F.26 för fullständig frågetext> 743 1. Instämmer starkt 2425 2. Instämmer delvis 1753 3. Varken eller 1111 4. Instämmer nog inte 1265 5. Instämmer absolut inte 97 9. Ej svar
VAR 343 ATTITYDER: FESTER Loc 460 width 1 MD=9 F.26y. Jag tycker om fester där det är en massa musik och prat <Se F.26 för fullständig frågetext> 858 1. Instämmer starkt 2544 2. Instämmer delvis 1304 3. Varken eller 1630 4. Instämmer nog inte 979 5. Instämmer absolut inte 79 9. Ej svar
VAR 344 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 461 width 1 MD=9 F.26z. Fritiden är viktigare än arbetet <Se F.26 för fullständig frågetext> 1223 1. Instämmer starkt 2222 2. Instämmer delvis 1548 3. Varken eller 1754 4. Instämmer nog inte 546 5. Instämmer absolut inte 101 9. Ej svar
VAR 345 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 462 width 1 MD=9 F.26å. Det finns för lite att göra på fritiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 331 1. Instämmer starkt 904 2. Instämmer delvis 680 3. Varken eller 2928 4. Instämmer nog inte 2456 5. Instämmer absolut inte 95 9. Ej svar
VAR 346 ATTITYDER: TUGGUMMITUGG. Loc 463 width 1 MD=9 F.26ä. Det ser illa ut när folk tuggar tuggummi <Se F.26 för fullständig frågetext> 2603 1. Instämmer starkt 2019 2. Instämmer delvis 1466 3. Varken eller 868 4. Instämmer nog inte 396 5. Instämmer absolut inte 42 9. Ej svar
VAR 347 ATTITYDER: RELIGIÖSA FR. Loc 464 width 1 MD=9 F.26ö. Religiösa frågor ges för lite utrymme i dagens Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 719 1. Instämmer starkt 1212 2. Instämmer delvis 2617 3. Varken eller 1528 4. Instämmer nog inte 1261 5. Instämmer absolut inte 57 9. Ej svar
VAR 348 ATTITYDER: ÅSIKTER Loc 465 width 1 MD=9 F.26a1. Jag är nog lite gammaldags i mina åsikter <Se F.26 för fullständig frågetext> 613 1. Instämmer starkt 2946 2. Instämmer delvis 1220 3. Varken eller 1840 4. Instämmer nog inte 725 5. Instämmer absolut inte 50 9. Ej svar
VAR 349 ATTITYDER: AVKOPPLING Loc 466 width 1 MD=9 F.26b1. Jag önskar jag kunde koppla av mera <Se F.26 för fullständig frågetext> 1067 1. Instämmer starkt 3153 2. Instämmer delvis 1293 3. Varken eller 1498 4. Instämmer nog inte 317 5. Instämmer absolut inte 66 9. Ej svar
VAR 350 ATTITYDER: PENGAR Loc 467 width 1 MD=9 F.26c1. Jag har tillräckligt med pengar för det jag önskar mig <Se F.26 för fullständig frågetext> 560 1. Instämmer starkt 2457 2. Instämmer delvis 981 3. Varken eller 2274 4. Instämmer nog inte 1066 5. Instämmer absolut inte 56 9. Ej svar
VAR 351 ATTITYDER: LEVNADSSTAND. Loc 468 width 1 MD=9 F.26d1. Jag är beredd att sänka min levnadsstandard för att hjälpa folk i utvecklingsländerna <Se F.26 för fullständig frågetext> 322 1. Instämmer starkt 1936 2. Instämmer delvis 2084 3. Varken eller 2120 4. Instämmer nog inte 867 5. Instämmer absolut inte 65 9. Ej svar
VAR 352 ATTITYDER: BILAR Loc 469 width 1 MD=9 F.26e1. Det spelar ingen roll hur den bil jag har ser ut bara den rullar <Se F.26 för fullständig frågetext> 848 1. Instämmer starkt 1883 2. Instämmer delvis 834 3. Varken eller 2473 4. Instämmer nog inte 1242 5. Instämmer absolut inte 114 9. Ej svar
VAR 353 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 470 width 1 MD=9 F.26f1. Att ta en öl eller drink är ett bra sätt att slappna av när arbetsdagen är slut <Se F.26 för fullständig frågetext> 283 1. Instämmer starkt 1119 2. Instämmer delvis 913 3. Varken eller 2360 4. Instämmer nog inte 2647 5. Instämmer absolut inte 72 9. Ej svar
VAR 354 ATTITYDER: ANSVAR Loc 471 width 1 MD=9 F.26g1. Jag tycker om att ta stort ansvar <Se F.26 för fullständig frågetext> 797 1. Instämmer starkt 3074 2. Instämmer delvis 1636 3. Varken eller 1474 4. Instämmer nog inte 328 5. Instämmer absolut inte 85 9. Ej svar
VAR 355 ATTITYDER: FÖRENINGAR Loc 472 width 1 MD=9 F.26h1. Jag tycker om att arbeta i föreningar <Se F.26 för fullständig frågetext> 339 1. Instämmer starkt 1460 2. Instämmer delvis 1608 3. Varken eller 2398 4. Instämmer nog inte 1501 5. Instämmer absolut inte 88 9. Ej svar
VAR 356 ATTITYDER: OTROHET Loc 473 width 1 MD=9 F.26i1. Jag tycker otrohet är helt oförlåtligt <Se F.26 för fullständig frågetext> 1786 1. Instämmer starkt 1904 2. Instämmer delvis 1184 3. Varken eller 1829 4. Instämmer nog inte 611 5. Instämmer absolut inte 80 9. Ej svar
VAR 357 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 474 width 1 MD=9 F.26j1. Jag anser det är förkastligt att dricka vin eller sprit <Se F.26 för fullständig frågetext> 871 1. Instämmer starkt 1255 2. Instämmer delvis 1031 3. Varken eller 2693 4. Instämmer nog inte 1484 5. Instämmer absolut inte 60 9. Ej svar
VAR 358 ATTITYDER: VECKOTIDN. Loc 475 width 1 MD=9 F.26k1. Jag tycker om att koppla av med att läsa en veckotidning <Se F.26 för fullständig frågetext> 1075 1. Instämmer starkt 2972 2. Instämmer delvis 1271 3. Varken eller 1239 4. Instämmer nog inte 777 5. Instämmer absolut inte 60 9. Ej svar
VAR 359 ATTITYDER: FRAMTIDEN Loc 476 width 1 MD=9 F.26l1. Jag tar var dag som den kommer och bekymrar mig inte om framtiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 533 1. Instämmer starkt 1716 2. Instämmer delvis 671 3. Varken eller 3124 4. Instämmer nog inte 1288 5. Instämmer absolut inte 62 9. Ej svar
VAR 360 ATTITYDER: FESTER Loc 477 width 1 MD=9 F.26m1. Jag har hellre en stilla hemmakväll än att jag går ut på fest <Se F.26 för fullständig frågetext> 1829 1. Instämmer starkt 3043 2. Instämmer delvis 1104 3. Varken eller 1081 4. Instämmer nog inte 293 5. Instämmer absolut inte 44 9. Ej svar
VAR 361 ATTITYDER: BROTTSLINGAR Loc 478 width 1 MD=9 F.26n1. Samhället är alldeles för släpphänt mot brottslingar <Se F.26 för fullständig frågetext> 2768 1. Instämmer starkt 2597 2. Instämmer delvis 1004 3. Varken eller 726 4. Instämmer nog inte 251 5. Instämmer absolut inte 48 9. Ej svar
VAR 362 ATTITYDER: LYX Loc 479 width 1 MD=9 F.26o1. Jag tycker det är skönt att få känna mig lite lyxig ibland <Se F.26 för fullständig frågetext> 1530 1. Instämmer starkt 3582 2. Instämmer delvis 1283 3. Varken eller 729 4. Instämmer nog inte 204 5. Instämmer absolut inte 66 9. Ej svar
VAR 363 ATTITYDER: RISKER Loc 480 width 1 MD=9 F.26p1. Jag aktar mig för att ta några risker <Se F.26 för fullständig frågetext> 1084 1. Instämmer starkt 3036 2. Instämmer delvis 1448 3. Varken eller 1555 4. Instämmer nog inte 185 5. Instämmer absolut inte 86 9. Ej svar
VAR 364 ATTITYDER: KÄRNKRAFTVERK Loc 481 width 1 MD=9 F.26q1. Kärnkraftverk borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 2018 1. Instämmer starkt 1354 2. Instämmer delvis 1640 3. Varken eller 1457 4. Instämmer nog inte 848 5. Instämmer absolut inte 77 9. Ej svar
VAR 365 ATTITYDER: PORRTIDNINGAR Loc 482 width 1 MD=9 F.26r1. Porrtidningar borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 2171 1. Instämmer starkt 1199 2. Instämmer delvis 1816 3. Varken eller 1566 4. Instämmer nog inte 581 5. Instämmer absolut inte 61 9. Ej svar
VAR 366 ATTITYDER: SNYGGA KLÄDER Loc 483 width 1 MD=9 F.26s1. Att vara snyggt klädd är viktigt <Se F.26 för fullständig frågetext> 1518 1. Instämmer starkt 3535 2. Instämmer delvis 1122 3. Varken eller 915 4. Instämmer nog inte 251 5. Instämmer absolut inte 53 9. Ej svar
VAR 367 ATTITYDER: ÖRTMEDICINER Loc 484 width 1 MD=9 F.26t1. Örtmediciner borde användas mera allmänt i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 1317 1. Instämmer starkt 2469 2. Instämmer delvis 2814 3. Varken eller 506 4. Instämmer nog inte 235 5. Instämmer absolut inte 53 9. Ej svar
VAR 368 ATTITYDER: PROFFSBOXNING Loc 485 width 1 MD=9 F.26u1. Proffsboxning borde vara tillåten i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 1193 1. Instämmer starkt 1485 2. Instämmer delvis 2074 3. Varken eller 1074 4. Instämmer nog inte 1502 5. Instämmer absolut inte 66 9. Ej svar
VAR 369 MEDLEM I KONSUM Loc 486 width 1 MD=9 F.27. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 4222 1. Ja 3109 2. Nej 63 9. Ej svar
VAR 370 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 487 width 1 MD=9 F.28. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 1059 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 2404 1. Köper inget eller endast liten del i Komsum/Servus/Domus/Obs 1399 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 905 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 773 4. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 756 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 98 9. Ej svar
VAR 371 KÖPER TIDN. POSTER Loc 488 width 1 MD=9 F.29. Poster är en bildtidning som utkommer 1 gång/månad. Brukar Du köpa den åt Dig själv? 7208 0. Aldrig 90 1. Ibland 10 2. Oftast 86 9. Ej svar
VAR 372 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 489 width 1 MD=9 F.30. Idag påverkar många på sina arbetsplatser vilka produkter som ska köpas in. Har Du under de senaste 2 åren påverkat inköpen av någon av nedanstående typer av produkter på Din arbetsplats? F.30a. Kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) 365 1. Ja mycket 982 2. Ja en del 2927 3. Nej inte alls 2693 4. Ej aktuellt 427 9. Ej svar
VAR 373 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 490 width 1 MD=9 F.30b. Kontorsutrustning(kopieringsmaskiner, bokföringsmaskiner, kontorsdatorer, bildskärmar) <Se F.30 för fullständig frågetext> 226 1. Ja mycket 543 2. Ja en del 3216 3. Nej inte alls 2969 4. Ej aktuellt 440 9. Ej svar
VAR 374 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 491 width 1 MD=9 F.30c. Bank/försäkringstjänster (leasing/factoring, företagsförsäkringar, banktjänster) <Se F.30 för fullständig frågetext> 162 1. Ja mycket 285 2. Ja en del 3296 3. Nej inte alls 3194 4. Ej aktuellt 457 9. Ej svar
VAR 375 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 492 width 1 MD=9 F.30d. Maskiner för verkstäder <Se F.30 för fullständig frågetext> 181 1. Ja mycket 463 2. Ja en del 3070 3. Nej inte alls 3232 4. Ej aktuellt 448 9. Ej svar
VAR 376 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 493 width 1 MD=9 F.30e. Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner <Se F.30 för fullständig frågetext> 134 1. Ja mycket 254 2. Ja en del 3185 3. Nej inte alls 3375 4. Ej aktuellt 446 9. Ej svar
VAR 377 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 494 width 1 MD=9 F.30f. Personbilar för företag/leasing <Se F.30 för fullständig frågetext> 136 1. Ja mycket 219 2. Ja en del 3253 3. Nej inte alls 3340 4. Ej aktuellt 446 9. Ej svar
VAR 378 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 495 width 1 MD=9 F.31. Tror Du att dina möjligheter att påverka inköpen av nedanstående typer av produkter kommer att öka eller minska i framtiden? F.31a. Kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) 117 1. Öka mycket 827 2. Öka en del 1902 3. Varken eller 91 4. Minska en del 86 5. Minska mycket 3907 6. Ej aktuellt 464 9. Ej svar
VAR 379 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 496 width 1 MD=9 F.31b. Kontorsutrustning(kopieringsmaskiner, bokföringsmaskiner, kontorsdatorer, bildskärmar) <Se F.31 för fullständig frågetext> 176 1. Öka mycket 689 2. Öka en del 1777 3. Varken eller 58 4. Minska en del 79 5. Minska mycket 4142 6. Ej aktuellt 473 9. Ej svar
VAR 380 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 497 width 1 MD=9 F.31c. Bank-/försäkringstjänster (leasing/factoring, företagsförsäkringar, banktjänster ) <Se F.31 för fullständig frågetext> 149 1. Öka mycket 530 2. Öka en del 1907 3. Varken eller 68 4. Minska en del 82 5. Minska mycket 4178 6. Ej aktuellt 480 9. Ej svar
VAR 381 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 498 width 1 MD=9 F.31d. Maskiner för verkstäder <Se F.31 för fullständig frågetext> 153 1. Öka mycket 597 2. Öka en del 1649 3. Varken eller 66 4. Minska en del 87 5. Minska mycket 4364 6. Ej aktuellt 478 9. Ej svar
VAR 382 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 499 width 1 MD=9 F.31e. Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner <Se F.31 för fullständig frågetext> 121 1. Öka mycket 454 2. Öka en del 1666 3. Varken eller 66 4. Minska en del 90 5. Minska mycket 4519 6. Ej aktuellt 478 9. Ej svar
VAR 383 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 500 width 1 MD=9 F.31f. Personbilar för företag/leasing <Se F.31 för fullständig frågetext> 132 1. Öka mycket 423 2. Öka en del 1678 3. Varken eller 116 4. Minska en del 112 5. Minska mycket 4458 6. Ej aktuellt 475 9. Ej svar