ORVESTO 79 P-9001

               SSD 0002

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048
             S-402 21 Göteborg

         Go to variable list
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 79 P-9001 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1979 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt
  omfattade urvalet för dessa fem omgångar 13.507 personer
  15-70 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har av SCB
  dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 13.507 personer har 1.593
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 17 avlidna, 18 avflyttade från riket, 38 som vistas
  utomlands, 19 i militärtjänst, 134 på utrikes resa, 47 ej
  svensktalande, 84 okända men skrivna på kommun, 63 under
  sjukhusvård, 344 sjuka i hemmet samt 829 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fem omgångarna vintern/våren 1979 uppgår
  således till 11.914 personer varav 3.582, utgörande 30%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (53%), "tidsbrist" (11%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (36%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i meterialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1979 9.462 personer istället för 8.332 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 80% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-9001, omfattar 1879 personer eller 22,6% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 7 mars - 27 april
  1979.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av
  Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0002 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Status i hushållet 14 Förvärvsarbete/sysselsättning 15 Utbildning 16 Storlek på orten 17 Form av boende 18 Inköp av dagligvaror:själv 19 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 26 Totalt antal personer 27 Din personliga inkomst i kronor per år 28 Hushållets totala inkomst i kronor per år Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbilar 31 Hushållets innehav av husvagn 32 Hushållets innehav av fritidshus 33 Hushållets innehav av roddbåt/eka/el.likn. 34 Hushållets innehav av motorbåt 35 Hushållets innehav av segelbåt 36 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 37 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 38 Hushållets innehav av filmkamera 39 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 40 Hushållets innehav av filmprojektor 41 Hushållets innehav av skrivmaskin 42 Hushållets innehav av svart-vit tv 43 Hushållets innehav av färg-tv 44 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 45 Hushållets innehav av diskmaskin 46 Hushållets innehav av tvättmaskin 47 Hushållets innehav av stereoanläggning 48 Hushållets innehav av motorgräsklippare 49 Hushållets innehav av spisfläkt 50 Hushållets innehav av hund 51 Hushållets innehav av katt Köpavsikter beträffande kapitalvaror 52 Avsikt att köpa kapitalvaror1 53 Avsikt att köpa kapitalvaror1 54 Avsikt att köpa kapitalvaror1 55 Avsikt att köpa kapitalvaror1 56 Avsikt att köpa kapitalvaror1 57 Avsikt att köpa kapitalvaror2 58 Avsikt att köpa kapitalvaror2 59 Avsikt att köpa kapitalvaror2 60 Avsikt att köpa kapitalvaror2 61 Avsikt att köpa kapitalvaror2 62 Avsikt att köpa kapitalvaror3 63 Avsikt att köpa kapitalvaror3 64 Avsikt att köpa kapitalvaror3 65 Avsikt att köpa kapitalvaror3 66 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 67 Intresseinriktning:Miljövårdsfrågor 68 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 69 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsa 70 Intresseinriktning:Bantningstips 71 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 72 Intresseinriktning:Politik 73 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 74 Intresseinriktning:Skattefrågor 75 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 76 Intresseinriktning:Vidareutbildning 77 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 78 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 79 Intresseinriktning:Villa/eget hem 80 Intresseinriktning:Fritidshus 81 Intresseinriktning:Personbilar 82 Intresseinriktning:Heminredning 83 Intresseinriktning:Modenyheter 84 Intresseinriktning:Matvarunyheter 85 Intresseinriktning:Barnavård 86 Intresseinriktning:Skönhetsvård 87 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 88 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 89 Intresseinriktning:Fotoutrustningar 90 Intresseinriktning:Motorcyklar 91 Intresseinriktning:Krukväxter 92 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 93 Intresseinriktning:Hundars skötsel 94 Intresseinriktning:Katters skötsel 95 Intresseinriktning:Motionera 96 Intresseinriktning:Idrotta 97 Intresseinriktning:Laga mat 98 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 99 Intresseinriktning:Baka 100 Intresseinriktning:Ha gäster 101 Intresseinriktning:Köra bil 102 Intresseinriktning:Jobba med bilar 103 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 104 Intresseinriktning:Fotografera 105 Intresseinriktning:Smalfilma 106 Intresseinriktning:Sportfiska 107 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 108 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 109 Intresseinriktning:Gå på teater 110 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 111 Intresseinriktning:Läsa böcker 112 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 113 Intresseinriktning:Köpa på postorder 114 Intresseinriktning:Sy kläder 115 Intresseinriktning:Handarbeta 116 Intresseinriktning:Träffa nya människor 117 Intresseinriktning:Snickra 118 Intresseinriktning:Måla hemma 119 Intresseinriktning:Jaga 120 Intresseinriktning:Friluftsliv 121 Intresseinriktning:Åka slalom 122 Intresseinriktning:Åka motorbåt 123 Intresseinriktning:Segla 124 Intresseinriktning:Campa 125 Intresseinriktning:Semestra utomlands 126 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 127 Intresseinriktning:Pröva nya produkter 128 Intresseinriktning:Vara bortbjuden 129 Intresseinriktning:Gå på diskotek 130 Intresseinriktning:Gå på restaurang 131 Intresseinriktning:Gå på kvällskurser Personliga köpvanor:kläder,fritid m.m. 132 Kostnader för kläder 133 Kostnader för sportutrustning 134 Kostnader för kosmetika/skönhetsmedel 135 Kostnader för nöjen 136 Kostnader för utlandsresor under fritiden 137 Kostnader för böcker 138 Kostnader för tobak 139 Kostnader för vin och sprit Administrativ indelning m.m. 140 Länskommunkod 141 Länskod 142 Datumkod 143 Postnummer(01 form.) Innehav av fritidsbåt 144 Innehav av fritidsbåt 145 Innehav av båt:första krysset 146 Innehav av båt:andra krysset 147 Innehav av båt:tredje krysset Besöksfrekvens i butiker,varuhus m.m. 148 Besöksfrekvenser:ICA 149 Besöksfrekvenser:Konsum 150 Besöksfrekvenser:Vivo 151 Besöksfrekvenser:Favör 152 Besöksfrekvenser:Annan butik 153 Besöksfrekvenser:Domus livsmedel 154 Besöksfrekvenser:NK livsmedel 155 Besöksfrekvenser:Tempo/EPA livsmedel 156 Besöksfrekvenser:Åhlens livsmedel 157 Besöksfrekvenser:Obs livsmedel 158 Besöksfrekvenser:B&W livsmedel 159 Besöksfrekvenser:Domus 160 Besöksfrekvenser:NK 161 Besöksfrekvenser:Tempo/EPA 162 Besöksfrekvenser:Åhlens 163 Besöksfrekvenser:Obs 164 Besöksfrekvenser:B&W 165 Besöksfrekvenser:Hennes/Mauritz 166 Besöksfrekvenser:Kapp-Ahl 167 Besöksfrekvenser:Gulins 168 Besöksfrekvenser:Ikea 169 Besöksfrekvenser:Åhlbergs 170 Besöksfrekvenser:Broddmans 171 Besöksfrekvenser:Järnia 172 Besöksfrekvenser:Färgsam 173 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 174 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 175 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 176 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 177 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 178 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 179 Besöksfrekvenser:Bensinstation 180 Besöksfrekvenser:Postkontor 181 Besöksfrekvenser:Bankkontor 182 Besöksfrekvenser:Hälsokostbutik 183 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 184 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 185 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Tidningsläsning:Storstadspress 186 Läsfrekvenser:Aftonbladet 187 Läsfrekvenser:Arbetet 188 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 189 Läsfrekvenser:Expressen 190 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 191 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 192 Läsfrekvenser:Kvällsposten 193 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 194 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 195 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 196 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 197 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 198 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 199 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 200 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten 201 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 202 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 203 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 204 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 205 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 206 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 207 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 208 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 209 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 210 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 211 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 212 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 213 Läsfrekvenser för Allers 214 Läsfrekvenser för Damernas Värld 215 Läsfrekvenser för Femina 216 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 217 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 218 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 219 Läsfrekvenser för Husmodern 220 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 221 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 222 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 223 Läsfrekvenser för Land 224 Läsfrekvenser för Lektyr 225 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 226 Läsfrekvenser för Min Värld 227 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 228 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 229 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 230 Läsfrekvenser för Se 231 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 232 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 233 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 234 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 235 Läsfrekvenser för Vi Tidningsläsning:14-dagars,månadstidningar 236 Läsfrekvenser för Året Runt 237 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 238 Läsfrekvenser för Motor 239 Läsfrekvenser för Motorföraren 240 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 241 Läsfrekvenser för Vi Bilägare 242 Läsfrekvenser för Allt om Mat 243 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 244 Läsfrekvenser för Antik & Auktion 245 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 246 Läsfrekvenser för Det Bästa 247 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 248 Läsfrekvenser för Båt för Alla 249 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 250 Läsfrekvenser för Radio &Television 251 Läsfrekvenser för Start & Speed 252 Läsfrekvenser för Svensk Idrott 253 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 254 Läsfrekvenser för Tidskrift för Hälsa 255 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 256 Läsfrekvenser för Vår Bostad 257 Läsfrekvenser för Privata Affärer Tidningsläsning:Landsortspress 258 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 259 Läsfrekvenser för - A-Pressen 260 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 261 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 262 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 263 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 264 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 265 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) 266 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 6-dagarsutgivning 267 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 4-dagarsutgivning 268 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 3-dagarsutgivning 269 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 2-dagarsutgivning Tidningsläsning:Lokalpress m.m. 270 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 271 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Sundbyberg 272 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Lidingö 273 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Mälarö 274 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderort 275 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderkuriren 276 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 277 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 278 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 279 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 280 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 281 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SO 282 Läsfrekvenser för - Storstaden 283 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) 284 Köpfrekvenser för - Storstaden 285 Läsfrekvenser för Vi i Villa 286 Läsfrekvenser för Vårt Hus Köpvanor:veckopress m.m. 287 Köpfrekvenser för Allas Veckotidning 288 Köpfrekvenser för Allers 289 Köpfrekvenser för Damernas Värld 290 Köpfrekvenser för Femina 291 Köpfrekvenser för FIB-Aktuellt 292 Köpfrekvenser för Hemmets Journal 293 Köpfrekvenser för Hemmets Veckotidning 294 Köpfrekvenser för Husmodern 295 Köpfrekvenser för Hänt i Veckan 296 Köpfrekvenser för ICA-kuriren 297 Köpfrekvenser för Land 298 Köpfrekvenser för Lektyr 299 Köpfrekvenser för Min Värld 300 Köpfrekvenser för Mitt Livs Novell 301 Köpfrekvenser för Röster i Radio/TV 302 Köpfrekvenser för Saxons Veckotidning 303 Köpfrekvenser för Se 304 Köpfrekvenser för Svensk Damtidning 305 Köpfrekvenser för Veckojournalen 306 Köpfrekvenser för Vecko-Revyn 307 Köpfrekvenser för Vi 308 Köpfrekvenser för Året Runt Tidningen Vårt Hus 309 Läsfrekvenser för Vårt Hus Inköp av dagligvaror 310 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 311 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 312 Köpfrekvenser för Tandkräm 313 Köpfrekvenser för Tvål 314 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 315 Köpfrekvenser för Handdiskmedel 316 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 317 Köpfrekvenser för Tvättmedel 318 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 319 Köpfrekvenser för Kaffe Livsstilspåståenden 320 Attityder till: Nya Livsmedel 321 Attityder till: Nyheter 322 Attityder till: Hälsosam Mat 323 Attityder till: Boende 324 Attityder till: Intresseområden 325 Attityder till: Pengar 326 Attityder till: Oberoende 327 Attityder till: Familjegemenskap 328 Attityder till: Naturen 329 Attityder till: Karriären 330 Attityder till: Kvinnans plats 331 Attityder till: Priser 332 Attityder till: Städning 333 Attityder till: Barn 334 Attityder till: Rent i huset 335 Attityder till: Arbetet 336 Attityder till: Förenklingar 337 Attityder till: Annorlunda mat 338 Attityder till: Impulsköp 339 Attityder till: Titta i affärer 340 Attityder till: Kvalitetsvaror 341 Attityder till: Köpa-Sälja 342 Attityder till: Matlagning 343 Attityder till: Fester 344 Attityder till: Fritiden 345 Attityder till: Fritiden 346 Attityder till: Tuggummituggande 347 Attityder till: Religiösa frågor 348 Attityder till: Åsikter 349 Attityder till: Avkoppling 350 Attityder till: Pengar 351 Attityder till: Levnadsstandard 352 Attityder till: Bilar 353 Attityder till: Alkohol 354 Attityder till: Ansvar 355 Attityder till: Föreningar 356 Attityder till: Otrohet 357 Attityder till: Alkohol 358 Attityder till: Veckotidningar 359 Attityder till: Framtiden 360 Attityder till: Fester 361 Attityder till: Brottslingar 362 Attityder till: Lyx 363 Attityder till: Risker 364 Attityder till: Kärnkraftverk 365 Attityder till: Porrtidningar 366 Attityder till: Snygga kläder 367 Attityder till: Örtmediciner 368 Attityder till: proffsboxning Medlemsskap 369 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i olika affärer 370 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs Poster 371 Köpfrekvenser för tidn. Poster Beslutskapacitet-inköp på arbetsplatsen 372 Har påverkat inköp av - kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) 373 Har påverkat inköp av - kontorsutrustning(kopieringsmask. bokf.mask. datorer) 374 Har påverkat inköp av - Bank/försäkringstjänster 375 Har påverkat inköp av - Maskiner för verkstäder 376 Har påverkat inköp av - Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner 377 Har påverkat inköp av - Personbilar för företag/leasing 378 Tror sig kunna påverka inköp av - kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) 379 Tror sig kunna påverka inköp av - kontorsutrustning(kopieringsmask. bokf.mask.) 380 Tror sig kunna påverka inköp av - Bank-/försäkringstjänster 381 Tror sig kunna påverka inköp av - Maskiner för verkstäder 382 Tror sig kunna påverka inköp av - Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner 383 Tror sig kunna påverka inköp av - Personbilar för företag/leasing

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0002              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0002


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. JANUARI 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1737 142
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 305 5 18 23 18 10 25 22 36 34 33 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 6 24 12 6 41 16 6 18 39 7 16 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 15 19 19 6 49 81 21 6 19 23 164 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 22 38 47 18 12 22 9 12 37 12 9 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 43 9 7 39 13 2 10 27 16 9 8 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 37 26 16 32 12 3 14 50 29 20 12 Kod: 67 68 69 70 Frek: 14 21 9 21
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 1 MD=0 Datumkod Faktiska värdet är kodat. För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 Födelseår Kod: 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 1 25 22 27 31 25 27 32 19 23 27 26 37 33 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 30 29 35 32 34 32 34 29 31 27 32 28 28 31 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 33 34 35 41 31 32 36 50 48 44 47 46 45 40 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Frek: 37 35 45 35 41 32 40 35 28 35 31 37 47 52
VAR 10 KÖN Loc 20 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 931 0. Man 944 1. Kvinna 4 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 21 width 2 MD=99 F.1b. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 186 00. 19 år och yngre 170 01. 20-24 år 198 02. 25-29 år 231 03. 30-34 år 190 04. 35-39 år 172 05. 40-44 år 145 06. 45-49 år 159 07. 50-54 år 158 08. 55-59 år 135 09. 60-64 år 135 10. 65 år och äldre 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 23 width 1 MD=9 F.1c. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 436 0. Ogift 1298 1. Gift eller sammanboende 137 2. Änka/änkling/frånskild 8 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSSTATUS Loc 24 width 1 MD=9 F.1d. Är Du själv: <Se F.1 för fullständig frågetext> 656 0. Husfar 702 1. Husmor 232 2. Son/dotter 49 3. Annan hushållsmedlem 223 4. Ensamboende 17 9. Ej svar
VAR 14 YRKE Loc 25 width 1 MD=9 F.1e. Förvärvsarbete/sysselsättning <Se F.1 för fullständig frågetext> 969 0. Förvärvsarbete,heltid 320 1. Förvärvsarbete,deltid 150 2. Hemmafru 185 3. Studerande 176 4. Pensionär 70 5. Annan sysselsättning 9 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 26 width 1 MD=9 F.1f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 769 0. Folkskola 325 1. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 205 2. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 328 3. Gymnasium eller motsvarande 223 4. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 29 9. Ej svar
VAR 16 ORTSTORLEK Loc 27 width 1 MD=9 F.1g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 105 0. Under 200 invånare 200 1. 200-1.999 166 2. 2.000-4.999 156 3. 5.000-9.999 226 4. 10.000-24.999 279 5. 25.000-49.999 236 6. 50.000-99.999 386 7. 100.000 och däröver 125 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 28 width 1 MD=9 F.1h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 211 0. Insatslägenhet 588 1. Hyrd lägenhet 852 2. Egen villa/radhus 60 3. Hyrd villa/radhus 115 4. Jordbruksfastighet 21 5. Inneboende 27 6. Annan bostadsform 5 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 29 width 1 MD=9 F.1i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 307 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 354 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 290 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 205 3. Gör mer än hälften av alla inköp 707 4. Gör alla eller nästan alla inköp 16 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 30 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1735 128 6 2 8
VAR 20 2-6 ÅR Loc 32 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1565 245 59 1 9
VAR 21 7-10 ÅR Loc 34 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1575 254 39 3 8
VAR 22 11-14 ÅR Loc 36 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1496 314 58 4 7
VAR 23 15-19 ÅR Loc 38 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1374 396 93 9 7
VAR 24 20-67 ÅR Loc 40 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 99 Frek: 59 322 1290 162 28 7 5 6
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 42 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1762 72 34 11
VAR 26 TOTALANTAL Loc 44 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 221 569 389 451 170 50 9 4 4 12
VAR 27 PERSONLIG INKOMST Loc 46 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 230 0. Under 10.000 283 1. 10.000-30.000 371 2. 30.000-50.000 548 3. 50.000-70.000 215 4. 70.000-90.000 58 5. 90.000-110.000 53 6. Över 110.000 121 9. Ej svar
VAR 28 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 47 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 16 0. Under 10.000 99 1. 10.000-30.000 133 2. 30.000-50.000 330 3. 50.000-70.000 313 4. 70.000-90.000 290 5. 90.000-110.000 442 6. Över 110.000 256 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 48 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1192 0. Ja 465 1. Nej 222 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL Loc 49 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5a. I hushållet finns:...st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 9 99 Frek: 325 1190 311 30 3 1 19
VAR 31 FINNS:HUSVAGN Loc 51 width 1 MD=9 F.5b. I hushållet finns:husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 1740 0. Finns ej 120 1. Finns 19 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:FRITIDSHUS Loc 52 width 1 MD=9 F.5c. I hushållet finns:fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 1449 0. Finns ej 411 1. Finns 19 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:RODDBÅT/EKA/LIKN. Loc 53 width 1 MD=9 F.5d. I hushållet finns:roddbåt/eka/el.likn. <Se F.5 för fullständig frågetext> 1474 0. Finns ej 386 1. Finns 19 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:MOTORBÅT Loc 54 width 1 MD=9 F.5e. I hushållet finns:motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1677 0. Finns ej 183 1. Finns 19 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:SEGELBÅT Loc 55 width 1 MD=9 F.5f. I hushållet finns:segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1783 0. Finns ej 77 1. Finns 19 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 56 width 1 MD=9 F.5g. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 774 0. Finns ej 1086 1. Finns 19 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 57 width 1 MD=9 F.5h. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1246 0. Finns ej 614 1. Finns 19 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:FILMKAMERA Loc 58 width 1 MD=9 F.5i. I hushållet finns:filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1430 0. Finns ej 430 1. Finns 19 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 59 width 1 MD=9 F.5j. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1455 0. Finns ej 405 1. Finns 19 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 60 width 1 MD=9 F.5k. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1483 0. Finns ej 377 1. Finns 19 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 61 width 1 MD=9 F.5l. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1077 0. Finns ej 783 1. Finns 19 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:SVART-VIT TV Loc 62 width 1 MD=9 F.5m. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 1135 0. Finns ej 725 1. Finns 19 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:FÄRG-TV Loc 63 width 1 MD=9 F.5n. I hushållet finns:färg-tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 358 0. Finns ej 1502 1. Finns 19 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 64 width 1 MD=9 F.5o. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 228 0. Finns ej 1631 1. Finns 20 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:DISKMASKIN Loc 65 width 1 MD=9 F.5p. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1252 0. Finns ej 608 1. Finns 19 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 66 width 1 MD=9 F.5q. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 487 0. Finns ej 1373 1. Finns 19 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=9 F.5r. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 497 0. Finns ej 1363 1. Finns 19 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 68 width 1 MD=9 F.5s. I hushållet finns:motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1160 0. Finns ej 700 1. Finns 19 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:SPISFLÄKT Loc 69 width 1 MD=9 F.5t. I hushållet finns:spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 659 0. Finns ej 1201 1. Finns 19 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:HUND Loc 70 width 1 MD=9 F.5u. I hushållet finns:hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 1423 0. Finns ej 437 1. Finns 19 9. Ej svar
VAR 51 FINNS:KATT Loc 71 width 1 MD=9 F.5v. I hushållet finns:katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1562 0. Finns ej 298 1. Finns 19 9. Ej svar
VAR 52 AVSER ATT KÖPA1 Loc 72 width 2 MD=11 F.6. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a. Första understrykningen 191 00. Fabriksny bil 464 01. Begagnad bil 40 02. Moped 3 03. Nytt fritidshus 16 04. Begagnat fritidshus 30 05. Ny villa 22 06. Begagnad villa 76 07. Köksfläkt 58 08. Elektrisk spis 52 09. Diskmaskin 454 10. Ej svar på fråga 6 473 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 53 AVSER ATT KÖPA1 Loc 74 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6b. Andra understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 17 01. Begagnad bil 33 02. Moped 16 03. Nytt fritidshus 19 04. Begagnat fritidshus 23 05. Ny villa 20 06. Begagnad villa 50 07. Köksfläkt 56 08. Elektrisk spis 43 09. Diskmaskin 454 10. Ej svar på fråga 6 675 00. Frågan ej tillämplig 473 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 54 AVSER ATT KÖPA1 Loc 76 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6c. Tredje understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 1 01. Begagnad bil 2 02. Moped 2 03. Nytt fritidshus 4 04. Begagnat fritidshus 3 05. Ny villa 6 06. Begagnad villa 15 07. Köksfläkt 30 08. Elektrisk spis 25 09. Diskmaskin 454 10. Ej svar på fråga 6 864 00. Frågan ej tillämplig 473 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 55 AVSER ATT KÖPA1 Loc 78 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6d. Fjärde understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 1 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 1 05. Ny villa 2 06. Begagnad villa 2 07. Köksfläkt 12 08. Elektrisk spis 16 09. Diskmaskin 454 10. Ej svar på fråga 6 917 00. Frågan ej tillämplig 473 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 56 AVSER ATT KÖPA1 Loc 80 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6e. Femte understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 08. Elektrisk spis 8 09. Diskmaskin 454 10. Ej svar på fråga 6 942 00. Frågan ej tillämplig 473 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 57 AVSER ATT KÖPA2 Loc 82 width 2 MD=11 F.7. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.7a. Första understrykningen 185 00. Tvättmaskin 65 01. Frysbox 49 02. Frysskåp 121 03. Fiskeutrustning 124 04. Elektrisk rakapparat 41 05. Skrivmaskin 74 06. Stillbildskamera 30 07. Filmkamera 20 08. Projektor 60 09. Elektrisk symaskin 637 10. Ej svar på fråga 6 473 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 58 AVSER ATT KÖPA2 Loc 84 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7b. Andra understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 30 01. Frysbox 29 02. Frysskåp 23 03. Fiskeutrustning 50 04. Elektrisk rakapparat 31 05. Skrivmaskin 30 06. Stillbildskamera 27 07. Filmkamera 32 08. Projektor 27 09. Elektrisk symaskin 635 10. Ej svar på fråga 7 492 00. Frågan ej tillämplig 473 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 59 AVSER ATT KÖPA2 Loc 86 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7c. Tredje understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 12 02. Frysskåp 1 03. Fiskeutrustning 10 04. Elektrisk rakapparat 7 05. Skrivmaskin 13 06. Stillbildskamera 14 07. Filmkamera 19 08. Projektor 15 09. Elektrisk symaskin 635 10. Ej svar på fråga 7 680 00. Frågan ej tillämplig 473 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 60 AVSER ATT KÖPA2 Loc 88 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7d. Fjärde understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 4 03. Fiskeutrustning 1 04. Elektrisk rakapparat 3 05. Skrivmaskin 5 06. Stillbildskamera 3 07. Filmkamera 8 08. Projektor 4 09. Elektrisk symaskin 635 10. Ej svar på fråga 7 743 00. Frågan ej tillämplig 473 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 61 AVSER ATT KÖPA2 Loc 90 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7e. Femte understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 2 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 1 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Skrivmaskin 2 06. Stillbildskamera 2 07. Filmkamera 3 08. Projektor 4 09. Elektrisk symaskin 632 10. Ej svar på fråga 7 759 00. Frågan ej tillämplig 473 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 62 AVSER ATT KÖPA3 Loc 92 width 2 MD=11 F.8. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.8a. Första understrykningen 141 00. Transistorradio 26 01. Husvagn 226 02. Stereoanläggning 14 03. Svart/vit tv 130 04. Färg-tv 77 05. Elektrisk kaffebryggare 65 06. Motorgräsklippare 98 07. Dammsugare 21 08. Motorbåt 8 09. Segelbåt 600 10. Ej svar på fråga 6 473 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 63 AVSER ATT KÖPA3 Loc 94 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8b. Andra understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 4 01. Husvagn 23 02. Stereoanläggning 6 03. Svart/vit tv 64 04. Färg-tv 33 05. Elektrisk kaffebryggare 32 06. Motorgräsklippare 79 07. Dammsugare 14 08. Motorbåt 6 09. Segelbåt 599 10. Ej svar på fråga 8 546 00. Frågan ej tillämplig 473 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 64 AVSER ATT KÖPA3 Loc 96 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8c. Tredje understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 2 02. Stereoanläggning 3 03. Svart/vit tv 9 04. Färg-tv 14 05. Elektrisk kaffebryggare 14 06. Motorgräsklippare 22 07. Dammsugare 7 08. Motorbåt 5 09. Segelbåt 599 10. Ej svar på fråga 8 731 00. Frågan ej tillämplig 473 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 65 AVSER ATT KÖPA3 Loc 98 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8d. Fjärde understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 2 04. Färg-tv 6 05. Elektrisk kaffebryggare 4 06. Motorgräsklippare 6 07. Dammsugare 2 08. Motorbåt 2 09. Segelbåt 599 10. Ej svar på fråga 8 785 00. Frågan ej tillämplig 473 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 66 AVSER ATT KÖPA3 Loc 100 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8e. Femte understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 04. Färg-tv 1 05. Elektrisk kaffebryggare 2 06. Motorgräsklippare 1 07. Dammsugare 2 08. Motorbåt 2 09. Segelbåt 599 10. Ej svar på fråga 8 799 00. Frågan ej tillämplig 473 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 67 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 102 width 1 MD=9 F.9. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.9.1. Miljövårdsfrågor 20 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 66 3. Något ointresserad 65 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 599 5. Något intresserad 637 6. Ganska intresserad 389 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 68 HÄLSONYTTIG MAT Loc 103 width 1 MD=9 F.9.2. Hälsonyttig mat <Se F.9 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ointresserad 89 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 114 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 506 5. Något intresserad 572 6. Ganska intresserad 395 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 69 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 104 width 1 MD=9 F.9.3. Sjukdomar och hälsa <Se F.9 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket ointresserad 61 2. Ganska ointresserad 87 3. Något ointresserad 115 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 490 5. Något intresserad 580 6. Ganska intresserad 463 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 70 BANTNINGSTIPS Loc 105 width 1 MD=9 F.9.4. Bantningstips <Se F.9 för fullständig frågetext> 561 1. Mycket ointresserad 206 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 161 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 408 5. Något intresserad 185 6. Ganska intresserad 137 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 71 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 106 width 1 MD=9 F.9.5. Hushålla ekonomiskt <Se F.9 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket ointresserad 52 2. Ganska ointresserad 61 3. Något ointresserad 79 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 427 5. Något intresserad 635 6. Ganska intresserad 549 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 72 POLITIK Loc 107 width 1 MD=9 F.9.6. Politik <Se F.9 för fullständig frågetext> 128 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 111 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 651 5. Något intresserad 470 6. Ganska intresserad 220 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 73 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 108 width 1 MD=9 F.9.7. Sociala rättigheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 145 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 647 5. Något intresserad 505 6. Ganska intresserad 293 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 74 SKATTEFRÅGOR Loc 109 width 1 MD=9 F.9.8. Skattefrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 158 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 549 5. Något intresserad 495 6. Ganska intresserad 378 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 75 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 110 width 1 MD=9 F.9.9. Samlevnadsfrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ointresserad 101 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 249 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 619 5. Något intresserad 434 6. Ganska intresserad 229 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 76 VIDAREUTBILDNING Loc 111 width 1 MD=9 F.9.10. Vidareutbildning <Se F.9 för fullständig frågetext> 114 1. Mycket ointresserad 100 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 212 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 544 5. Något intresserad 436 6. Ganska intresserad 289 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 77 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 112 width 1 MD=9 F.9.11. Religions-och trosfrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 434 1. Mycket ointresserad 260 2. Ganska ointresserad 190 3. Något ointresserad 241 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 385 5. Något intresserad 198 6. Ganska intresserad 128 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 78 ARBETSMARKNADEN Loc 113 width 1 MD=9 F.9.12. Arbetsmarknaden <Se F.9 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ointresserad 67 2. Ganska ointresserad 101 3. Något ointresserad 155 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 565 5. Något intresserad 561 6. Ganska intresserad 328 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 79 VILLA/EGET HEM Loc 114 width 1 MD=9 F.9.13. Villa/eget hem <Se F.9 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket ointresserad 41 2. Ganska ointresserad 56 3. Något ointresserad 116 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 297 5. Något intresserad 480 6. Ganska intresserad 758 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 80 FRITIDSHUS Loc 115 width 1 MD=9 F.9.14. Fritidshus <Se F.9 för fullständig frågetext> 225 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 258 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 383 5. Något intresserad 319 6. Ganska intresserad 336 7. Mycket intresserad 67 9. Ej svar
VAR 81 PERSONBILAR Loc 116 width 1 MD=9 F.9.15. Personbilar <Se F.9 för fullständig frågetext> 174 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 136 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 523 5. Något intresserad 464 6. Ganska intresserad 321 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 82 HEMINREDNING Loc 117 width 1 MD=9 F.9.16. Heminredning <Se F.9 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket ointresserad 51 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 95 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 535 5. Något intresserad 568 6. Ganska intresserad 436 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 83 MODENYHETER Loc 118 width 1 MD=9 F.9.17. Modenyheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 279 1. Mycket ointresserad 160 2. Ganska ointresserad 167 3. Något ointresserad 140 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 541 5. Något intresserad 335 6. Ganska intresserad 214 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 84 MATVARUNYHETER Loc 119 width 1 MD=9 F.9.18. Matvarunyheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 155 1. Mycket ointresserad 184 2. Ganska ointresserad 172 3. Något ointresserad 169 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 554 5. Något intresserad 371 6. Ganska intresserad 232 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 85 BARNAVÅRD Loc 120 width 1 MD=9 F.9.19. Barnavård <Se F.9 för fullständig frågetext> 170 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 207 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 450 5. Något intresserad 403 6. Ganska intresserad 337 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 86 SKÖNHETSVÅRD Loc 121 width 1 MD=9 F.9.20. Skönhetsvård <Se F.9 för fullständig frågetext> 410 1. Mycket ointresserad 189 2. Ganska ointresserad 178 3. Något ointresserad 212 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 508 5. Något intresserad 227 6. Ganska intresserad 108 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 87 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 122 width 1 MD=9 F.9.21. Stereoanläggningar <Se F.9 för fullständig frågetext> 252 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 189 3. Något ointresserad 170 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 586 5. Något intresserad 319 6. Ganska intresserad 182 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 88 HUSHÅLLSMASKINER Loc 123 width 1 MD=9 F.9.22. Hushållsmaskiner <Se F.9 för fullständig frågetext> 134 1. Mycket ointresserad 139 2. Ganska ointresserad 185 3. Något ointresserad 185 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 660 5. Något intresserad 396 6. Ganska intresserad 139 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 89 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 124 width 1 MD=9 F.9.23. Fotoutrustningar <Se F.9 för fullständig frågetext> 275 1. Mycket ointresserad 188 2. Ganska ointresserad 219 3. Något ointresserad 210 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 559 5. Något intresserad 255 6. Ganska intresserad 118 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 90 MOTORCYKLAR Loc 125 width 1 MD=9 F.9.24. Motorcyklar <Se F.9 för fullständig frågetext> 815 1. Mycket ointresserad 172 2. Ganska ointresserad 165 3. Något ointresserad 243 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 218 5. Något intresserad 107 6. Ganska intresserad 102 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 91 KRUKVÄXTER Loc 126 width 1 MD=9 F.9.25. Krukväxter <Se F.9 för fullständig frågetext> 187 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 107 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 393 5. Något intresserad 426 6. Ganska intresserad 496 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 92 MEDEL MOT MJÄLL Loc 127 width 1 MD=9 F.9.26. Medel mot mjäll <Se F.9 för fullständig frågetext> 596 1. Mycket ointresserad 187 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 307 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 348 5. Något intresserad 141 6. Ganska intresserad 115 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 93 HUNDARS SKÖTSEL Loc 128 width 1 MD=9 F.9.27. Hundars skötsel <Se F.9 för fullständig frågetext> 579 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 218 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 290 5. Något intresserad 227 6. Ganska intresserad 248 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 94 KATTERS SKÖTSEL Loc 129 width 1 MD=9 F.9.28. Katters skötsel <Se F.9 för fullständig frågetext> 763 1. Mycket ointresserad 148 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 228 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 278 5. Något intresserad 111 6. Ganska intresserad 164 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 95 MOTIONERA Loc 130 width 1 MD=9 F.9.29. Motionera <Se F.9 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket ointresserad 40 2. Ganska ointresserad 87 3. Något ointresserad 63 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 556 5. Något intresserad 571 6. Ganska intresserad 470 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 96 IDROTTA Loc 131 width 1 MD=9 F.9.30. Idrotta <Se F.9 för fullständig frågetext> 216 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 187 3. Något ointresserad 163 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 511 5. Något intresserad 295 6. Ganska intresserad 318 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 97 LAGA MAT Loc 132 width 1 MD=9 F.9.31. Laga mat <Se F.9 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket ointresserad 71 2. Ganska ointresserad 91 3. Något ointresserad 83 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 464 5. Något intresserad 600 6. Ganska intresserad 481 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 98 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 133 width 1 MD=9 F.9.32. Pröva nya maträtter <Se F.9 för fullständig frågetext> 82 1. Mycket ointresserad 71 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 113 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 412 5. Något intresserad 544 6. Ganska intresserad 528 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 99 BAKA Loc 134 width 1 MD=9 F.9.33. Baka <Se F.9 för fullständig frågetext> 210 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 144 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 382 5. Något intresserad 390 6. Ganska intresserad 442 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 100 HA GÄSTER Loc 135 width 1 MD=9 F.9.34. Ha gäster <Se F.9 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket ointresserad 45 2. Ganska ointresserad 89 3. Något ointresserad 99 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 513 5. Något intresserad 695 6. Ganska intresserad 363 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 101 KÖRA BIL Loc 136 width 1 MD=9 F.9.35. Köra bil <Se F.9 för fullständig frågetext> 182 1. Mycket ointresserad 55 2. Ganska ointresserad 57 3. Något ointresserad 187 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 327 5. Något intresserad 489 6. Ganska intresserad 537 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 102 JOBBA MED BILAR Loc 137 width 1 MD=9 F.9.36. Jobba med bilar <Se F.9 för fullständig frågetext> 600 1. Mycket ointresserad 144 2. Ganska ointresserad 164 3. Något ointresserad 202 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 366 5. Något intresserad 194 6. Ganska intresserad 158 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 103 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 138 width 1 MD=9 F.9.37. Arbeta i trädgården <Se F.9 för fullständig frågetext> 149 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 130 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 450 5. Något intresserad 504 6. Ganska intresserad 385 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 104 FOTOGRAFERA Loc 139 width 1 MD=9 F.9.38. Fotografera <Se F.9 för fullständig frågetext> 224 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 164 3. Något ointresserad 156 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 655 5. Något intresserad 361 6. Ganska intresserad 163 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 105 SMALFILMA Loc 140 width 1 MD=9 F.9.39. Smalfilma <Se F.9 för fullständig frågetext> 561 1. Mycket ointresserad 169 2. Ganska ointresserad 195 3. Något ointresserad 414 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 294 5. Något intresserad 145 6. Ganska intresserad 51 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 106 SPORTFISKA Loc 141 width 1 MD=9 F.9.40. Sportfiska <Se F.9 för fullständig frågetext> 559 1. Mycket ointresserad 126 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 221 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 325 5. Något intresserad 234 6. Ganska intresserad 249 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 107 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 142 width 1 MD=9 F.9.41. Lyssna på popmusik <Se F.9 för fullständig frågetext> 432 1. Mycket ointresserad 159 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 88 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 460 5. Något intresserad 322 6. Ganska intresserad 248 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 108 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 143 width 1 MD=9 F.9.42. Lyssna på klassisk musik <Se F.9 för fullständig frågetext> 318 1. Mycket ointresserad 197 2. Ganska ointresserad 202 3. Något ointresserad 116 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 550 5. Något intresserad 299 6. Ganska intresserad 162 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 109 GÅ PÅ TEATER Loc 144 width 1 MD=9 F.9.43. Gå på teater <Se F.9 för fullständig frågetext> 236 1. Mycket ointresserad 145 2. Ganska ointresserad 205 3. Något ointresserad 177 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 560 5. Något intresserad 350 6. Ganska intresserad 167 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 110 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 145 width 1 MD=9 F.9.44. Gå på konstutställning <Se F.9 för fullständig frågetext> 407 1. Mycket ointresserad 219 2. Ganska ointresserad 236 3. Något ointresserad 206 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 444 5. Något intresserad 188 6. Ganska intresserad 125 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 111 LÄSA BÖCKER Loc 146 width 1 MD=9 F.9.45. Läsa böcker <Se F.9 för fullständig frågetext> 81 1. Mycket ointresserad 68 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 61 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 464 5. Något intresserad 485 6. Ganska intresserad 584 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 112 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 147 width 1 MD=9 F.9.46. Läsa populärtidningar <Se F.9 för fullständig frågetext> 259 1. Mycket ointresserad 163 2. Ganska ointresserad 192 3. Något ointresserad 211 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 583 5. Något intresserad 296 6. Ganska intresserad 109 7. Mycket intresserad 66 9. Ej svar
VAR 113 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 148 width 1 MD=9 F.9.47. Köpa på postorder <Se F.9 för fullständig frågetext> 543 1. Mycket ointresserad 232 2. Ganska ointresserad 223 3. Något ointresserad 193 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 471 5. Något intresserad 127 6. Ganska intresserad 43 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 114 SY KLÄDER Loc 149 width 1 MD=9 F.9.48. Sy kläder <Se F.9 för fullständig frågetext> 758 1. Mycket ointresserad 156 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 156 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 295 5. Något intresserad 179 6. Ganska intresserad 139 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 115 HANDARBETA Loc 150 width 1 MD=9 F.9.49. Handarbeta <Se F.9 för fullständig frågetext> 636 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 88 3. Något ointresserad 101 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 264 5. Något intresserad 256 6. Ganska intresserad 392 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 116 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 151 width 1 MD=9 F.9.50. Träffa nya människor <Se F.9 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket ointresserad 39 2. Ganska ointresserad 58 3. Något ointresserad 96 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 495 5. Något intresserad 653 6. Ganska intresserad 471 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 117 SNICKRA Loc 152 width 1 MD=9 F.9.51. Snickra <Se F.9 för fullständig frågetext> 321 1. Mycket ointresserad 156 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 181 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 432 5. Något intresserad 349 6. Ganska intresserad 241 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 118 MÅLA HEMMA Loc 153 width 1 MD=9 F.9.52. Måla hemma <Se F.9 för fullständig frågetext> 195 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 135 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 584 5. Något intresserad 445 6. Ganska intresserad 234 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 119 JAGA Loc 154 width 1 MD=9 F.9.53. Jaga <Se F.9 för fullständig frågetext> 1045 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 239 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 108 5. Något intresserad 76 6. Ganska intresserad 137 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 120 FRILUFTSLIV Loc 155 width 1 MD=9 F.9.54. Friluftsliv <Se F.9 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket ointresserad 37 2. Ganska ointresserad 64 3. Något ointresserad 70 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 445 5. Något intresserad 606 6. Ganska intresserad 533 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 121 ÅKA SLALOM Loc 156 width 1 MD=9 F.9.55. Åka slalom <Se F.9 för fullständig frågetext> 766 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 314 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 219 5. Något intresserad 106 6. Ganska intresserad 183 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 122 ÅKA MOTORBÅT Loc 157 width 1 MD=9 F.9.56. Åka motorbåt <Se F.9 för fullständig frågetext> 411 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 208 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 415 5. Något intresserad 299 6. Ganska intresserad 255 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 123 SEGLA Loc 158 width 1 MD=9 F.9.57. Segla <Se F.9 för fullständig frågetext> 569 1. Mycket ointresserad 127 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 358 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 272 5. Något intresserad 180 6. Ganska intresserad 184 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 124 CAMPA Loc 159 width 1 MD=9 F.9.58. Campa <Se F.9 för fullständig frågetext> 350 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 153 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 426 5. Något intresserad 382 6. Ganska intresserad 262 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 125 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 160 width 1 MD=9 F.9.59. Semestra utomlands <Se F.9 för fullständig frågetext> 144 1. Mycket ointresserad 71 2. Ganska ointresserad 87 3. Något ointresserad 165 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 341 5. Något intresserad 408 6. Ganska intresserad 612 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 126 SEMESTRA I SVERIGE Loc 161 width 1 MD=9 F.9.60. Semestra i Sverige <Se F.9 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket ointresserad 21 2. Ganska ointresserad 27 3. Något ointresserad 45 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 306 5. Något intresserad 680 6. Ganska intresserad 749 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 127 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 162 width 1 MD=9 F.9.61. Pröva nya produkter <Se F.9 för fullständig frågetext> 97 1. Mycket ointresserad 68 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 270 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 628 5. Något intresserad 408 6. Ganska intresserad 218 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 128 VARA BORTBJUDEN Loc 163 width 1 MD=9 F.9.62. Vara bortbjuden <Se F.9 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket ointresserad 51 2. Ganska ointresserad 79 3. Något ointresserad 83 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 542 5. Något intresserad 650 6. Ganska intresserad 383 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 129 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 164 width 1 MD=9 F.9.63. Gå på diskotek <Se F.9 för fullständig frågetext> 917 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 219 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 189 5. Något intresserad 119 6. Ganska intresserad 104 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 130 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 165 width 1 MD=9 F.9.64. Gå på restaurang <Se F.9 för fullständig frågetext> 180 1. Mycket ointresserad 92 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 116 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 618 5. Något intresserad 476 6. Ganska intresserad 237 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 131 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 166 width 1 MD=9 F.9.65. Gå på kvällskurser <Se F.9 för fullständig frågetext> 272 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 209 3. Något ointresserad 253 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 547 5. Något intresserad 315 6. Ganska intresserad 112 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 132 KLÄDER Loc 167 width 1 MD=9 F.10. Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? F.10a. Kläder till Dig själv 7 0. 0 kronor 25 1. Under 100 kronor 98 2. 101-300 kronor 305 3. 301-500 kronor 371 4. 501-800 kronor 343 5. 801-1000 kronor 313 6. 1001-1500 kronor 206 7. 1501-2000 kronor 178 8. Över 2000 kronor 33 9. Ej svar
VAR 133 SPORTUTRUSTNING Loc 168 width 1 MD=9 F.10b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.10 för fullständig frågetext> 508 0. 0 kronor 426 1. Under 100 kronor 453 2. 101-300 kronor 199 3. 301-500 kronor 112 4. 501-800 kronor 53 5. 801-1000 kronor 32 6. 1001-1500 kronor 12 7. 1501-2000 kronor 24 8. Över 2000 kronor 60 9. Ej svar
VAR 134 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 169 width 1 MD=9 F.10c. Kosmetika/skönhetsmedel <Se F.10 för fullständig frågetext> 489 0. 0 kronor 711 1. Under 100 kronor 448 2. 101-300 kronor 109 3. 301-500 kronor 35 4. 501-800 kronor 12 5. 801-1000 kronor 6 6. 1001-1500 kronor 7. 1501-2000 kronor 4 8. Över 2000 kronor 65 9. Ej svar
VAR 135 NÖJEN Loc 170 width 1 MD=9 F.10d. Nöjen <Se F.10 för fullständig frågetext> 66 0. 0 kronor 274 1. Under 100 kronor 467 2. 101-300 kronor 346 3. 301-500 kronor 197 4. 501-800 kronor 147 5. 801-1000 kronor 113 6. 1001-1500 kronor 61 7. 1501-2000 kronor 142 8. Över 2000 kronor 66 9. Ej svar
VAR 136 UTLANDSRESOR Loc 171 width 1 MD=9 F.10e. Utlandsresor under fritiden <Se F.10 för fullständig frågetext> 843 0. 0 kronor 40 1. Under 100 kronor 51 2. 101-300 kronor 73 3. 301-500 kronor 42 4. 501-800 kronor 86 5. 801-1000 kronor 110 6. 1001-1500 kronor 153 7. 1501-2000 kronor 411 8. Över 2000 kronor 70 9. Ej svar
VAR 137 BÖCKER Loc 172 width 1 MD=9 F.10f. Böcker <Se F.10 för fullständig frågetext> 353 0. 0 kronor 497 1. Under 100 kronor 471 2. 101-300 kronor 228 3. 301-500 kronor 144 4. 501-800 kronor 58 5. 801-1000 kronor 32 6. 1001-1500 kronor 20 7. 1501-2000 kronor 14 8. Över 2000 kronor 62 9. Ej svar
VAR 138 TOBAK Loc 173 width 1 MD=9 F.10g. Tobak <Se F.10 för fullständig frågetext> 1065 0. 0 kronor 80 1. Under 100 kronor 81 2. 101-300 kronor 97 3. 301-500 kronor 88 4. 501-800 kronor 94 5. 801-1000 kronor 73 6. 1001-1500 kronor 85 7. 1501-2000 kronor 173 8. Över 2000 kronor 43 9. Ej svar
VAR 139 VIN OCH SPRIT Loc 174 width 1 MD=9 F.10h. Vin och sprit <Se F.10 för fullständig frågetext> 380 0. 0 kronor 242 1. Under 100 kronor 376 2. 101-300 kronor 283 3. 301-500 kronor 176 4. 501-800 kronor 133 5. 801-1000 kronor 102 6. 1001-1500 kronor 57 7. 1501-2000 kronor 91 8. Över 2000 kronor 39 9. Ej svar
VAR 140 LÄNSKOMMUNKOD Loc 175 width 4 MD=9999 Kod: 114 115 120 123 125 126 127 136 138 Frek: 7 3 5 17 7 5 13 17 4 Kod: 139 160 162 163 180 181 182 183 184 Frek: 3 6 7 11 134 19 10 4 8 Kod: 186 187 188 191 192 305 319 360 380 Frek: 9 5 5 3 5 3 4 4 20 Kod: 381 382 480 481 482 483 484 486 509 Frek: 14 3 14 4 3 7 22 4 1 Kod: 512 513 561 562 563 580 581 583 586 Frek: 2 2 2 7 2 32 24 11 10 Kod: 604 617 662 665 680 682 683 684 685 Frek: 2 1 4 2 30 8 6 3 11 Kod: 686 687 760 761 763 764 765 767 780 Frek: 2 1 3 2 5 4 6 1 19 Kod: 781 821 834 840 860 861 862 880 881 Frek: 7 1 2 3 6 6 2 18 10 Kod: 882 883 885 980 1060 1080 1081 1082 1083 Frek: 11 16 3 6 3 12 4 10 2 Kod: 1121 1137 1160 1162 1163 1166 1167 1168 1180 Frek: 3 1 2 1 3 5 3 2 15 Kod: 1181 1182 1183 1214 1230 1231 1233 1260 1261 Frek: 2 3 16 3 4 4 2 1 5 Kod: 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1280 1281 1282 Frek: 4 4 7 5 2 2 37 13 7 Kod: 1283 1284 1285 1286 1287 1315 1380 1381 1382 Frek: 21 9 2 5 9 3 14 3 7 Kod: 1383 1384 1401 1402 1407 1415 1419 1421 1427 Frek: 15 2 3 10 2 4 3 2 2 Kod: 1430 1480 1481 1482 1484 1485 1486 1507 1521 Frek: 1 102 7 13 1 12 1 3 6 Kod: 1524 1527 1552 1560 1561 1562 1563 1565 1566 Frek: 5 3 6 8 5 3 9 3 1 Kod: 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1602 1623 1637 Frek: 10 18 3 22 6 1 2 2 3 Kod: 1643 1660 1661 1662 1663 1680 1681 1682 1683 Frek: 1 6 1 2 1 6 7 5 15 Kod: 1684 1685 1686 1715 1730 1737 1760 1761 1762 Frek: 2 6 6 2 2 2 2 1 2 Kod: 1763 1764 1765 1766 1780 1781 1782 1783 1784 Frek: 2 6 2 4 14 8 2 3 5 Kod: 1785 1860 1861 1862 1863 1864 1880 1881 1882 Frek: 3 4 2 4 2 2 29 5 2 Kod: 1883 1884 1885 1907 1917 1960 1961 1962 1980 Frek: 6 1 2 2 2 3 2 2 34 Kod: 1981 1983 1984 2021 2023 2026 2031 2034 2039 Frek: 8 7 3 1 2 3 1 2 1 Kod: 2061 2062 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2101 Frek: 4 3 9 8 3 5 11 5 1 Kod: 2104 2121 2132 2161 2180 2181 2182 2183 2184 Frek: 1 5 1 5 19 7 9 12 10 Kod: 2260 2262 2280 2281 2282 2283 2284 2303 2305 Frek: 4 3 7 25 5 3 13 1 5 Kod: 2309 2313 2321 2361 2380 2404 2409 2417 2421 Frek: 4 7 3 4 26 1 2 3 3 Kod: 2460 2462 2463 2480 2481 2482 2506 2513 2514 Frek: 3 4 1 21 5 16 5 2 1 Kod: 2518 2521 2523 2560 2580 2581 2582 2583 2584 Frek: 5 6 6 1 16 8 5 1 9 Kod: 9999 Frek: 15
VAR 141 LÄNSKOD Loc 179 width 2 MD=99 Kod: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 308 48 54 94 70 47 78 8 31 57 146 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 44 163 112 66 61 59 64 59 71 61 50 Kod: 24 25 99 Frek: 59 65 4
VAR 142 DATUM Loc 181 width 2 MD=99 Datumkod Faktiska värdet är kodat. 6 99. Uppgift saknas Valid-n=1873 Min=0 Max=9 Mean=2.2 St.Dev=1.7
VAR 143 POSTNUMMER Loc 183 width 2 MD=99 Postnummer(01 form.) Faktiska värdet är kodat. 1652 99. Uppgift saknas Valid-n=227 Min=9 Max=72 Mean=34.5 St.Dev=15.3
VAR 144 FRITIDSBÅT Loc 185 width 1 MD=9 F.11. Finns det någon fritidsbåt i Ditt hushåll? 1318 0. Nej 408 1. Ja,en 100 2. Ja,två eller flera 53 9. Ej svar
VAR 145 FÖRSTA BÅT Loc 186 width 1 MD=9 F.11a. OM båtar finns:Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.11 för fullständig frågetext> 1318 0. Frågan ej tillämplig 336 1. Roddbåt med/utan "snurra" 107 2. Motorbåt under 6 m längd 25 3. Motorbåt över 6 m längd 12 4. Segelbåt under 4 m längd 9 5. Segelbåt 4-6 m längd 17 6. Segelbåt över 6 m längd 7. Segelkatamaran eller trimaran 55 9. Ej svar
VAR 146 ANDRA BÅT Loc 187 width 1 MD=9 F.11b. OM båtar finns:Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.11 för fullständig frågetext> 1752 0. Frågan ej tillämplig 1. Roddbåt med/utan "snurra" 34 2. Motorbåt under 6 m längd 11 3. Motorbåt över 6 m längd 12 4. Segelbåt under 4 m längd 7 5. Segelbåt 4-6 m längd 9 6. Segelbåt över 6 m längd 1 7. Segelkatamaran eller trimaran 53 9. Ej svar
VAR 147 TREDJE BÅT Loc 188 width 1 MD=9 F.11c. OM båtar finns:Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.11 för fullständig frågetext> 1816 0. Frågan ej tillämplig 1. Roddbåt med/utan "snurra" 2. Motorbåt under 6 m längd 1 3. Motorbåt över 6 m längd 5 4. Segelbåt under 4 m längd 1 5. Segelbåt 4-6 m längd 2 6. Segelbåt över 6 m längd 7. Segelkatamaran eller trimaran 54 9. Ej svar
VAR 148 ICA Loc 189 width 2 F.12. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Livsmedelsbutiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.12a. Hur ofta besöker Du ICA? 126 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 70 03. 3 gånger per år 53 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 137 06. 1 gång per månad 154 07. 2 gånger per månad 147 08. 3 gånger per månad 328 09. 1 gång per vecka 295 10. 2 gånger per vecka 216 11. 3 gånger per vecka 123 12. 4 gånger per vecka 71 13. 5 gånger per vecka 27 14. 6 gånger per vecka 13 15. 7 gånger per vecka
VAR 149 KONSUM Loc 191 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta besöker Du Konsum? <Se F.12 för fullständig frågetext> 254 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 96 04. 1 gång per kvartal 68 05. 2 gånger per kvartal 220 06. 1 gång per månad 156 07. 2 gånger per månad 152 08. 3 gånger per månad 294 09. 1 gång per vecka 211 10. 2 gånger per vecka 147 11. 3 gånger per vecka 69 12. 4 gånger per vecka 47 13. 5 gånger per vecka 15 14. 6 gånger per vecka 15 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 150 VIVO Loc 193 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta besöker Du Vivo? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1098 00. Aldrig 115 01. 1 gång per år 77 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 89 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 111 06. 1 gång per månad 43 07. 2 gånger per månad 39 08. 3 gånger per månad 93 09. 1 gång per vecka 50 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 151 FAVÖR Loc 195 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta besöker Du Favör? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1306 00. Aldrig 96 01. 1 gång per år 66 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 76 04. 1 gång per kvartal 35 05. 2 gånger per kvartal 63 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 58 09. 1 gång per vecka 33 10. 2 gånger per vecka 18 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 152 ANNAN BUTIK Loc 197 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta besöker Du annan butik? <Se F.12 för fullständig frågetext> 494 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 96 02. 2 gånger per år 99 03. 3 gånger per år 122 04. 1 gång per kvartal 95 05. 2 gånger per kvartal 198 06. 1 gång per månad 122 07. 2 gånger per månad 150 08. 3 gånger per månad 222 09. 1 gång per vecka 114 10. 2 gånger per vecka 48 11. 3 gånger per vecka 22 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 153 DOMUS LIVSMEDEL Loc 199 width 2 F.12f. Hur ofta besöker Du Domus livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 447 00. Aldrig 80 01. 1 gång per år 70 02. 2 gånger per år 100 03. 3 gånger per år 168 04. 1 gång per kvartal 90 05. 2 gånger per kvartal 239 06. 1 gång per månad 145 07. 2 gånger per månad 127 08. 3 gånger per månad 209 09. 1 gång per vecka 101 10. 2 gånger per vecka 54 11. 3 gånger per vecka 27 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 154 NK LIVSMEDEL Loc 201 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta besöker Du NK livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1542 00. Aldrig 104 01. 1 gång per år 56 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 37 04. 1 gång per kvartal 27 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 12 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 155 TEMPO/EPA LIVSMEDEL Loc 203 width 2 F.12h. Hur ofta besöker Du Tempo/EPA livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 513 00. Aldrig 94 01. 1 gång per år 116 02. 2 gånger per år 125 03. 3 gånger per år 155 04. 1 gång per kvartal 104 05. 2 gånger per kvartal 234 06. 1 gång per månad 138 07. 2 gånger per månad 123 08. 3 gånger per månad 157 09. 1 gång per vecka 65 10. 2 gånger per vecka 29 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 156 ÅHLENS LIVSMEDEL Loc 205 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta besöker Du Åhlens livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1351 00. Aldrig 99 01. 1 gång per år 68 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 70 06. 1 gång per månad 33 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 36 09. 1 gång per vecka 15 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 157 OBS LIVSMEDEL Loc 207 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta besöker Du Obs livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1203 00. Aldrig 162 01. 1 gång per år 70 02. 2 gånger per år 82 03. 3 gånger per år 105 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 82 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 32 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 158 B&W LIVSMEDEL Loc 209 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta besöker Du B&W livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1197 00. Aldrig 131 01. 1 gång per år 88 02. 2 gånger per år 78 03. 3 gånger per år 102 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 89 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 48 09. 1 gång per vecka 12 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 159 DOMUS Loc 211 width 2 F.13. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Varuhus och stormarknader(ej livsmedelsavd.) Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr per vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.13a. Hur ofta besöker Du Domus? 320 00. Aldrig 113 01. 1 gång per år 113 02. 2 gånger per år 127 03. 3 gånger per år 171 04. 1 gång per kvartal 121 05. 2 gånger per kvartal 302 06. 1 gång per månad 184 07. 2 gånger per månad 142 08. 3 gånger per månad 177 09. 1 gång per vecka 57 10. 2 gånger per vecka 28 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 160 NK Loc 213 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta besöker Du NK? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1174 00. Aldrig 194 01. 1 gång per år 107 02. 2 gånger per år 77 03. 3 gånger per år 68 04. 1 gång per kvartal 62 05. 2 gånger per kvartal 73 06. 1 gång per månad 43 07. 2 gånger per månad 37 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 12 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 161 TEMPO/EPA Loc 215 width 2 MD=99 F.13c. Hur ofta besöker Du Tempo/EPA? <Se F.13 för fullständig frågetext> 428 00. Aldrig 106 01. 1 gång per år 124 02. 2 gånger per år 116 03. 3 gånger per år 177 04. 1 gång per kvartal 127 05. 2 gånger per kvartal 252 06. 1 gång per månad 181 07. 2 gånger per månad 136 08. 3 gånger per månad 138 09. 1 gång per vecka 47 10. 2 gånger per vecka 22 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 162 ÅHLENS Loc 217 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta besöker Du Åhlens? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1144 00. Aldrig 160 01. 1 gång per år 89 02. 2 gånger per år 72 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 106 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 46 08. 3 gånger per månad 43 09. 1 gång per vecka 12 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 163 OBS Loc 219 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta besöker Du Obs? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1011 00. Aldrig 236 01. 1 gång per år 109 02. 2 gånger per år 94 03. 3 gånger per år 125 04. 1 gång per kvartal 66 05. 2 gånger per kvartal 111 06. 1 gång per månad 61 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 32 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 164 B&W Loc 221 width 2 F.13f. Hur ofta besöker Du B&W? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1085 00. Aldrig 191 01. 1 gång per år 106 02. 2 gånger per år 87 03. 3 gånger per år 114 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 107 06. 1 gång per månad 56 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 39 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 165 HENNES/MAURITZ Loc 223 width 2 MD=99 F.14. Hur ofta Du besöker affärer m.m.Andra butiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.14a. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz? 669 00. Aldrig 193 01. 1 gång per år 163 02. 2 gånger per år 150 03. 3 gånger per år 184 04. 1 gång per kvartal 125 05. 2 gånger per kvartal 171 06. 1 gång per månad 94 07. 2 gånger per månad 68 08. 3 gånger per månad 39 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 166 KAPP-AHL Loc 225 width 2 F.14b. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl? <Se F.14 för fullständig frågetext> 959 00. Aldrig 318 01. 1 gång per år 130 02. 2 gånger per år 95 03. 3 gånger per år 137 04. 1 gång per kvartal 71 05. 2 gånger per kvartal 85 06. 1 gång per månad 40 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 14 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 167 GULINS Loc 227 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta besöker Du Gulins? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1228 00. Aldrig 224 01. 1 gång per år 112 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 95 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 67 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 168 IKEA Loc 229 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta besöker Du Ikea? <Se F.14 för fullständig frågetext> 786 00. Aldrig 574 01. 1 gång per år 219 02. 2 gånger per år 120 03. 3 gånger per år 97 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 169 ÅHLBERGS Loc 231 width 2 F.14e. Hur ofta besöker Du Åhlbergs? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1662 00. Aldrig 135 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 170 BRODDMANS Loc 233 width 2 F.14f. Hur ofta besöker Du Broddmans? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1659 00. Aldrig 92 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 171 JÄRNIA Loc 235 width 2 MD=99 F.14g. Hur ofta besöker Du Järnia? <Se F.14 för fullständig frågetext> 640 00. Aldrig 243 01. 1 gång per år 201 02. 2 gånger per år 191 03. 3 gånger per år 201 04. 1 gång per kvartal 111 05. 2 gånger per kvartal 149 06. 1 gång per månad 62 07. 2 gånger per månad 42 08. 3 gånger per månad 22 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 172 FÄRGSAM Loc 237 width 2 MD=99 F.14h. Hur ofta besöker Du Färgsam? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1376 00. Aldrig 135 01. 1 gång per år 103 02. 2 gånger per år 77 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 44 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 173 PRESSBYRÅN Loc 239 width 2 F.14i. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.14 för fullständig frågetext> 329 00. Aldrig 63 01. 1 gång per år 66 02. 2 gånger per år 96 03. 3 gånger per år 161 04. 1 gång per kvartal 116 05. 2 gånger per kvartal 236 06. 1 gång per månad 138 07. 2 gånger per månad 164 08. 3 gånger per månad 215 09. 1 gång per vecka 101 10. 2 gånger per vecka 83 11. 3 gånger per vecka 39 12. 4 gånger per vecka 23 13. 5 gånger per vecka 15 14. 6 gånger per vecka 34 15. 7 gånger per vecka
VAR 174 ANNAN KIOSK Loc 241 width 2 F.14j. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.14 för fullständig frågetext> 300 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 125 04. 1 gång per kvartal 101 05. 2 gånger per kvartal 218 06. 1 gång per månad 113 07. 2 gånger per månad 150 08. 3 gånger per månad 316 09. 1 gång per vecka 154 10. 2 gånger per vecka 99 11. 3 gånger per vecka 50 12. 4 gånger per vecka 48 13. 5 gånger per vecka 22 14. 6 gånger per vecka 42 15. 7 gånger per vecka
VAR 175 TOBAKSAFFÄR Loc 243 width 2 F.14k. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.14 för fullständig frågetext> 710 00. Aldrig 76 01. 1 gång per år 64 02. 2 gånger per år 78 03. 3 gånger per år 100 04. 1 gång per kvartal 82 05. 2 gånger per kvartal 198 06. 1 gång per månad 112 07. 2 gånger per månad 66 08. 3 gånger per månad 193 09. 1 gång per vecka 64 10. 2 gånger per vecka 56 11. 3 gånger per vecka 23 12. 4 gånger per vecka 27 13. 5 gånger per vecka 15 14. 6 gånger per vecka 15 15. 7 gånger per vecka
VAR 176 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 245 width 2 MD=99 F.14l. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.14 för fullständig frågetext> 378 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 115 02. 2 gånger per år 178 03. 3 gånger per år 230 04. 1 gång per kvartal 173 05. 2 gånger per kvartal 238 06. 1 gång per månad 124 07. 2 gånger per månad 93 08. 3 gånger per månad 101 09. 1 gång per vecka 48 10. 2 gånger per vecka 42 11. 3 gånger per vecka 27 12. 4 gånger per vecka 59 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 177 KAFE/KONDITORI Loc 247 width 2 MD=99 F.14m. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.14 för fullständig frågetext> 437 00. Aldrig 124 01. 1 gång per år 145 02. 2 gånger per år 161 03. 3 gånger per år 211 04. 1 gång per kvartal 177 05. 2 gånger per kvartal 230 06. 1 gång per månad 124 07. 2 gånger per månad 94 08. 3 gånger per månad 93 09. 1 gång per vecka 31 10. 2 gånger per vecka 17 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 178 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 249 width 2 MD=99 F.14n. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.14 för fullständig frågetext> 508 00. Aldrig 99 01. 1 gång per år 112 02. 2 gånger per år 176 03. 3 gånger per år 219 04. 1 gång per kvartal 159 05. 2 gånger per kvartal 237 06. 1 gång per månad 128 07. 2 gånger per månad 97 08. 3 gånger per månad 72 09. 1 gång per vecka 36 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 179 BENSINSTATION Loc 251 width 2 F.14o. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.14 för fullständig frågetext> 432 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 44 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 116 06. 1 gång per månad 204 07. 2 gånger per månad 168 08. 3 gånger per månad 451 09. 1 gång per vecka 197 10. 2 gånger per vecka 79 11. 3 gånger per vecka 34 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka
VAR 180 POSTKONTOR Loc 253 width 2 F.14p. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.14 för fullständig frågetext> 68 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 87 04. 1 gång per kvartal 74 05. 2 gånger per kvartal 416 06. 1 gång per månad 402 07. 2 gånger per månad 258 08. 3 gånger per månad 319 09. 1 gång per vecka 97 10. 2 gånger per vecka 40 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 24 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka
VAR 181 BANKKONTOR Loc 255 width 2 F.14q. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.14 för fullständig frågetext> 137 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 67 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 132 04. 1 gång per kvartal 91 05. 2 gånger per kvartal 461 06. 1 gång per månad 365 07. 2 gånger per månad 199 08. 3 gånger per månad 232 09. 1 gång per vecka 47 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 182 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 257 width 2 MD=99 F.14r. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1060 00. Aldrig 181 01. 1 gång per år 132 02. 2 gånger per år 104 03. 3 gånger per år 118 04. 1 gång per kvartal 70 05. 2 gånger per kvartal 114 06. 1 gång per månad 41 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 21 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 183 AFFISCHPELARE Loc 259 width 2 MD=99 F.15. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.15a. Hur ofta ser Du affischpelare? 494 00. Aldrig 68 01. 1 gång per år 58 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 111 06. 1 gång per månad 65 07. 2 gånger per månad 83 08. 3 gånger per månad 236 09. 1 gång per vecka 80 10. 2 gånger per vecka 67 11. 3 gånger per vecka 54 12. 4 gånger per vecka 105 13. 5 gånger per vecka 41 14. 6 gånger per vecka 246 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 184 REKLAM PÅ BIO Loc 261 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.15 för fullständig frågetext> 779 00. Aldrig 198 01. 1 gång per år 145 02. 2 gånger per år 134 03. 3 gånger per år 147 04. 1 gång per kvartal 103 05. 2 gånger per kvartal 163 06. 1 gång per månad 85 07. 2 gånger per månad 61 08. 3 gånger per månad 45 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 185 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 263 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.15 för fullständig frågetext> 493 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 88 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 98 06. 1 gång per månad 75 07. 2 gånger per månad 78 08. 3 gånger per månad 176 09. 1 gång per vecka 74 10. 2 gånger per vecka 75 11. 3 gånger per vecka 55 12. 4 gånger per vecka 171 13. 5 gånger per vecka 50 14. 6 gånger per vecka 222 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 186 AFTONBLADET Loc 265 width 2 F.16. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.16a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 627 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 69 02. 2 gånger per år 84 03. 3 gånger per år 103 04. 1 gång per kvartal 66 05. 2 gånger per kvartal 123 06. 1 gång per månad 67 07. 2 gånger per månad 91 08. 3 gånger per månad 119 09. 1 gång per vecka 77 10. 2 gånger per vecka 84 11. 3 gånger per vecka 62 12. 4 gånger per vecka 38 13. 5 gånger per vecka 226 14. 6 gånger per vecka
VAR 187 ARBETET Loc 267 width 2 F.16b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1599 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 23 09. 1 gång per vecka 12 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 55 14. 6 gånger per vecka
VAR 188 DAGENS NYHETER Loc 269 width 2 MD=99 F.16c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.16 för fullständig frågetext> 957 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 79 06. 1 gång per månad 41 07. 2 gånger per månad 53 08. 3 gånger per månad 108 09. 1 gång per vecka 42 10. 2 gånger per vecka 21 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 23 13. 5 gånger per vecka 232 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 189 EXPRESSEN Loc 271 width 2 F.16d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 452 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 74 03. 3 gånger per år 101 04. 1 gång per kvartal 81 05. 2 gånger per kvartal 139 06. 1 gång per månad 93 07. 2 gånger per månad 102 08. 3 gånger per månad 175 09. 1 gång per vecka 95 10. 2 gånger per vecka 102 11. 3 gånger per vecka 68 12. 4 gånger per vecka 61 13. 5 gånger per vecka 264 14. 6 gånger per vecka
VAR 190 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 273 width 2 F.16e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1386 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 25 05. 2 gånger per kvartal 42 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 49 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 15 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 161 14. 6 gånger per vecka
VAR 191 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 275 width 2 F.16f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1455 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 42 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 49 09. 1 gång per vecka 30 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 17 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 36 14. 6 gånger per vecka
VAR 192 KVÄLLSPOSTEN Loc 277 width 2 F.16g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1493 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 36 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 44 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 41 09. 1 gång per vecka 32 10. 2 gånger per vecka 16 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 45 14. 6 gånger per vecka
VAR 193 SVENSKA DAGBLADET Loc 279 width 2 F.16h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1403 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 51 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 35 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka 19 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 98 14. 6 gånger per vecka
VAR 194 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 281 width 2 F.16i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1651 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 23 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 54 14. 6 gånger per vecka
VAR 195 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 283 width 2 F.16j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1791 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 41 14. 6 gånger per vecka
VAR 196 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 285 width 2 F.16k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1802 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 28 14. 6 gånger per vecka
VAR 197 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 287 width 2 F.16l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1757 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 17 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 38 14. 6 gånger per vecka
VAR 198 UPSALA NYA TIDNING Loc 289 width 2 F.16m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1776 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 9 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 20 14. 6 gånger per vecka
VAR 199 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 291 width 2 F.16n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1769 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 9 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 38 14. 6 gånger per vecka
VAR 200 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 293 width 2 F.16o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1767 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 42 14. 6 gånger per vecka
VAR 201 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 295 width 2 F.17. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.17a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 838 00. Aldrig 78 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 85 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 121 06. 1 gång per månad 106 07. 2 gånger per månad 68 08. 3 gånger per månad 425 09. 1 gång per vecka
VAR 202 ARBETET(SÖNDAG) Loc 297 width 2 F.17b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1737 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 15 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 65 09. 1 gång per vecka
VAR 203 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 299 width 2 MD=99 F.17c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1220 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 43 03. 3 gånger per år 51 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 64 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 321 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 204 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 301 width 2 F.17d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 664 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 57 02. 2 gånger per år 45 03. 3 gånger per år 89 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 137 06. 1 gång per månad 146 07. 2 gånger per månad 93 08. 3 gånger per månad 540 09. 1 gång per vecka
VAR 205 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 303 width 2 F.17e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1516 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 198 09. 1 gång per vecka
VAR 206 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 305 width 2 MD=99 F.17f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1577 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 37 06. 1 gång per månad 27 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 88 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 207 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 307 width 2 F.17g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1600 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 121 09. 1 gång per vecka
VAR 208 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 309 width 2 F.17h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1650 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 107 09. 1 gång per vecka
VAR 209 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 311 width 2 F.17i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1730 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 11 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 85 09. 1 gång per vecka
VAR 210 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 313 width 2 F.17j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1835 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 19 09. 1 gång per vecka
VAR 211 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 315 width 2 F.17k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1820 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 32 09. 1 gång per vecka
VAR 212 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 317 width 2 MD=99 F.18. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.18a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1235 00. Aldrig 95 01. 1 gång/år 71 02. 2 gånger/år 66 03. 3 gånger/år 94 04. 1 gång/kvartal 56 05. 2 gånger/kvartal 87 06. 1 gång/månad 39 07. 2 gånger/månad 26 08. 3 gånger/månad 110 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 213 LÄSER ALLERS Loc 319 width 2 F.18b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.18 för fullständig frågetext> 1049 00. Aldrig 113 01. 1 gång/år 80 02. 2 gånger/år 97 03. 3 gånger/år 128 04. 1 gång/kvartal 69 05. 2 gånger/kvartal 95 06. 1 gång/månad 51 07. 2 gånger/månad 36 08. 3 gånger/månad 161 09. 1 gång/vecka
VAR 214 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 321 width 2 F.18c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.18 för fullständig frågetext> 1208 00. Aldrig 106 01. 1 gång/år 68 02. 2 gånger/år 93 03. 3 gånger/år 114 04. 1 gång/kvartal 65 05. 2 gånger/kvartal 73 06. 1 gång/månad 47 07. 2 gånger/månad 27 08. 3 gånger/månad 78 09. 1 gång/vecka
VAR 215 LÄSER FEMINA Loc 323 width 2 F.18d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.18 för fullständig frågetext> 1320 00. Aldrig 108 01. 1 gång/år 60 02. 2 gånger/år 78 03. 3 gånger/år 96 04. 1 gång/kvartal 47 05. 2 gånger/kvartal 58 06. 1 gång/månad 45 07. 2 gånger/månad 15 08. 3 gånger/månad 52 09. 1 gång/vecka
VAR 216 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 325 width 2 F.18e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.18 för fullständig frågetext> 1047 00. Aldrig 77 01. 1 gång/år 69 02. 2 gånger/år 95 03. 3 gånger/år 122 04. 1 gång/kvartal 89 05. 2 gånger/kvartal 138 06. 1 gång/månad 78 07. 2 gånger/månad 61 08. 3 gånger/månad 103 09. 1 gång/vecka
VAR 217 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 327 width 2 F.18f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.18 för fullständig frågetext> 1052 00. Aldrig 91 01. 1 gång/år 79 02. 2 gånger/år 97 03. 3 gånger/år 94 04. 1 gång/kvartal 71 05. 2 gånger/kvartal 105 06. 1 gång/månad 63 07. 2 gånger/månad 35 08. 3 gånger/månad 192 09. 1 gång/vecka
VAR 218 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 329 width 2 F.18g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1099 00. Aldrig 128 01. 1 gång/år 71 02. 2 gånger/år 76 03. 3 gånger/år 95 04. 1 gång/kvartal 70 05. 2 gånger/kvartal 95 06. 1 gång/månad 48 07. 2 gånger/månad 32 08. 3 gånger/månad 165 09. 1 gång/vecka
VAR 219 LÄSER HUSMODERN Loc 331 width 2 F.18h. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.18 för fullständig frågetext> 1258 00. Aldrig 90 01. 1 gång/år 72 02. 2 gånger/år 75 03. 3 gånger/år 92 04. 1 gång/kvartal 54 05. 2 gånger/kvartal 77 06. 1 gång/månad 46 07. 2 gånger/månad 21 08. 3 gånger/månad 94 09. 1 gång/vecka
VAR 220 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 333 width 2 MD=99 F.18i. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.18 för fullständig frågetext> 1140 00. Aldrig 107 01. 1 gång/år 95 02. 2 gånger/år 100 03. 3 gånger/år 106 04. 1 gång/kvartal 78 05. 2 gånger/kvartal 108 06. 1 gång/månad 45 07. 2 gånger/månad 18 08. 3 gånger/månad 82 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 221 LÄSER ICA-KURIREN Loc 335 width 2 F.18j. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.18 för fullständig frågetext> 1001 00. Aldrig 63 01. 1 gång/år 59 02. 2 gånger/år 65 03. 3 gånger/år 84 04. 1 gång/kvartal 52 05. 2 gånger/kvartal 93 06. 1 gång/månad 53 07. 2 gånger/månad 33 08. 3 gånger/månad 376 09. 1 gång/vecka
VAR 222 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 337 width 2 F.18k. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.18 för fullständig frågetext> 1254 00. Aldrig 82 01. 1 gång/år 59 02. 2 gånger/år 89 03. 3 gånger/år 87 04. 1 gång/kvartal 60 05. 2 gånger/kvartal 95 06. 1 gång/månad 42 07. 2 gånger/månad 31 08. 3 gånger/månad 80 09. 1 gång/vecka
VAR 223 LÄSER LAND Loc 339 width 2 F.18l. Hur ofta läser Du - Land <Se F.18 för fullständig frågetext> 1337 00. Aldrig 47 01. 1 gång/år 34 02. 2 gånger/år 57 03. 3 gånger/år 50 04. 1 gång/kvartal 30 05. 2 gånger/kvartal 52 06. 1 gång/månad 19 07. 2 gånger/månad 12 08. 3 gånger/månad 241 09. 1 gång/vecka
VAR 224 LÄSER LEKTYR Loc 341 width 2 F.18m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.18 för fullständig frågetext> 1164 00. Aldrig 63 01. 1 gång/år 63 02. 2 gånger/år 76 03. 3 gånger/år 106 04. 1 gång/kvartal 75 05. 2 gånger/kvartal 124 06. 1 gång/månad 68 07. 2 gånger/månad 48 08. 3 gånger/månad 92 09. 1 gång/vecka
VAR 225 LÄSER METALLARBETAREN Loc 343 width 2 MD=99 F.18n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.18 för fullständig frågetext> 1606 00. Aldrig 24 01. 1 gång/år 11 02. 2 gånger/år 16 03. 3 gånger/år 12 04. 1 gång/kvartal 14 05. 2 gånger/kvartal 47 06. 1 gång/månad 30 07. 2 gånger/månad 8 08. 3 gånger/månad 111 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 226 LÄSER MIN VÄRLD Loc 345 width 2 F.18o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.18 för fullständig frågetext> 1516 00. Aldrig 66 01. 1 gång/år 33 02. 2 gånger/år 42 03. 3 gånger/år 31 04. 1 gång/kvartal 23 05. 2 gånger/kvartal 39 06. 1 gång/månad 23 07. 2 gånger/månad 25 08. 3 gånger/månad 81 09. 1 gång/vecka
VAR 227 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 347 width 2 MD=99 F.18p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.18 för fullständig frågetext> 1680 00. Aldrig 38 01. 1 gång/år 19 02. 2 gånger/år 23 03. 3 gånger/år 17 04. 1 gång/kvartal 17 05. 2 gånger/kvartal 26 06. 1 gång/månad 9 07. 2 gånger/månad 15 08. 3 gånger/månad 35 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 228 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 349 width 2 F.18q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.18 för fullständig frågetext> 1316 00. Aldrig 109 01. 1 gång/år 96 02. 2 gånger/år 96 03. 3 gånger/år 66 04. 1 gång/kvartal 38 05. 2 gånger/kvartal 51 06. 1 gång/månad 14 07. 2 gånger/månad 17 08. 3 gånger/månad 76 09. 1 gång/vecka
VAR 229 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 351 width 2 F.18r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1364 00. Aldrig 60 01. 1 gång/år 47 02. 2 gånger/år 64 03. 3 gånger/år 67 04. 1 gång/kvartal 55 05. 2 gånger/kvartal 57 06. 1 gång/månad 50 07. 2 gånger/månad 26 08. 3 gånger/månad 89 09. 1 gång/vecka
VAR 230 LÄSER SE Loc 353 width 2 F.18s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.18 för fullständig frågetext> 1199 00. Aldrig 88 01. 1 gång/år 102 02. 2 gånger/år 108 03. 3 gånger/år 94 04. 1 gång/kvartal 85 05. 2 gånger/kvartal 98 06. 1 gång/månad 40 07. 2 gånger/månad 17 08. 3 gånger/månad 48 09. 1 gång/vecka
VAR 231 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 355 width 2 F.18t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1385 00. Aldrig 82 01. 1 gång/år 54 02. 2 gånger/år 72 03. 3 gånger/år 73 04. 1 gång/kvartal 41 05. 2 gånger/kvartal 54 06. 1 gång/månad 34 07. 2 gånger/månad 19 08. 3 gånger/månad 65 09. 1 gång/vecka
VAR 232 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 357 width 2 MD=99 F.18u. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.18 för fullständig frågetext> 1581 00. Aldrig 47 01. 1 gång/år 30 02. 2 gånger/år 35 03. 3 gånger/år 36 04. 1 gång/kvartal 14 05. 2 gånger/kvartal 39 06. 1 gång/månad 24 07. 2 gånger/månad 11 08. 3 gånger/månad 62 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 233 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 359 width 2 F.18v. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.18 för fullständig frågetext> 1591 00. Aldrig 69 01. 1 gång/år 41 02. 2 gånger/år 47 03. 3 gånger/år 39 04. 1 gång/kvartal 20 05. 2 gånger/kvartal 19 06. 1 gång/månad 14 07. 2 gånger/månad 11 08. 3 gånger/månad 28 09. 1 gång/vecka
VAR 234 LÄSER VECKO-REVYN Loc 361 width 2 MD=99 F.18x. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.18 för fullständig frågetext> 1404 00. Aldrig 82 01. 1 gång/år 54 02. 2 gånger/år 68 03. 3 gånger/år 63 04. 1 gång/kvartal 39 05. 2 gånger/kvartal 43 06. 1 gång/månad 33 07. 2 gånger/månad 34 08. 3 gånger/månad 59 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 235 LÄSER VI Loc 363 width 2 F.18y. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.18 för fullständig frågetext> 1451 00. Aldrig 50 01. 1 gång/år 31 02. 2 gånger/år 51 03. 3 gånger/år 47 04. 1 gång/kvartal 35 05. 2 gånger/kvartal 42 06. 1 gång/månad 18 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 148 09. 1 gång/vecka
VAR 236 LÄSER ÅRET RUNT Loc 365 width 2 F.18z. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.18 för fullständig frågetext> 855 00. Aldrig 100 01. 1 gång/år 68 02. 2 gånger/år 123 03. 3 gånger/år 134 04. 1 gång/kvartal 99 05. 2 gånger/kvartal 134 06. 1 gång/månad 78 07. 2 gånger/månad 43 08. 3 gånger/månad 245 09. 1 gång/vecka
VAR 237 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 367 width 1 MD=9 F.19. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.19a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1608 0. aldrig 10 1. 1 gång/år 6 2. 2 gånger/år 7 3. 3 gånger/år 11 4. 1 gång/kvartal 12 5. 2 gånger/kvartal 52 6. 1 gång/månad 173 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 238 LÄSER MOTOR Loc 368 width 1 MD=9 F.19b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.19 för fullständig frågetext> 1524 0. aldrig 44 1. 1 gång/år 33 2. 2 gånger/år 52 3. 3 gånger/år 37 4. 1 gång/kvartal 26 5. 2 gånger/kvartal 64 6. 1 gång/månad 99 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 239 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 369 width 1 F.19c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.19 för fullständig frågetext> 1721 0. aldrig 29 1. 1 gång/år 23 2. 2 gånger/år 15 3. 3 gånger/år 20 4. 1 gång/kvartal 9 5. 2 gånger/kvartal 17 6. 1 gång/månad 45 7. 2 gånger/månad
VAR 240 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 370 width 1 MD=9 F.19d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.19 för fullständig frågetext> 1386 0. aldrig 55 1. 1 gång/år 75 2. 2 gånger/år 83 3. 3 gånger/år 74 4. 1 gång/kvartal 59 5. 2 gånger/kvartal 75 6. 1 gång/månad 72 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 241 LÄSER VI BILÄGARE Loc 371 width 1 MD=9 F.19e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.19 för fullständig frågetext> 1286 0. aldrig 39 1. 1 gång/år 36 2. 2 gånger/år 52 3. 3 gånger/år 55 4. 1 gång/kvartal 31 5. 2 gånger/kvartal 103 6. 1 gång/månad 275 7. 2 gånger/månad 2 9. Ej svar
VAR 242 LÄSER ALLT OM MAT Loc 372 width 1 MD=9 F.20. Tidningar du själv läser- Månadstidningar F.20a. Hur ofta läser du - Allt om Mat 1265 0. aldrig 112 1. 1 gång/år 105 2. 2 gånger/år 102 3. 3 gånger/år 101 4. 1 gång/kvartal 36 5. 2 gånger/kvartal 158 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 243 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 373 width 1 MD=9 F.20b. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet <Se F.20 för fullständig frågetext> 1194 0. aldrig 143 1. 1 gång/år 122 2. 2 gånger/år 122 3. 3 gånger/år 104 4. 1 gång/kvartal 46 5. 2 gånger/kvartal 148 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 244 LÄSER ANTIK & AUKTION Loc 374 width 1 F.20c. Hur ofta läser du - Antik & Auktion <Se F.20 för fullständig frågetext> 1753 0. aldrig 47 1. 1 gång/år 23 2. 2 gånger/år 15 3. 3 gånger/år 14 4. 1 gång/kvartal 3 5. 2 gånger/kvartal 24 6. 1 gång/månad
VAR 245 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 375 width 1 MD=9 F.20d. Hur ofta läser Du - Hem och Fritid <Se F.20 för fullständig frågetext> 1179 0. aldrig 118 1. 1 gång/år 115 2. 2 gånger/år 110 3. 3 gånger/år 114 4. 1 gång/kvartal 54 5. 2 gånger/kvartal 189 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 246 LÄSER DET BÄSTA Loc 376 width 1 F.20e. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.20 för fullständig frågetext> 1515 0. aldrig 80 1. 1 gång/år 61 2. 2 gånger/år 48 3. 3 gånger/år 31 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 130 6. 1 gång/månad
VAR 247 LÄSER BÅT-NYTT Loc 377 width 1 MD=9 F.20f. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.20 för fullständig frågetext> 1610 0. aldrig 76 1. 1 gång/år 39 2. 2 gånger/år 39 3. 3 gånger/år 39 4. 1 gång/kvartal 21 5. 2 gånger/kvartal 55 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 248 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 378 width 1 F.20g. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.20 för fullständig frågetext> 1708 0. aldrig 39 1. 1 gång/år 32 2. 2 gånger/år 23 3. 3 gånger/år 23 4. 1 gång/kvartal 19 5. 2 gånger/kvartal 35 6. 1 gång/månad
VAR 249 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 379 width 1 F.20h. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.20 för fullständig frågetext> 1713 0. aldrig 50 1. 1 gång/år 35 2. 2 gånger/år 28 3. 3 gånger/år 24 4. 1 gång/kvartal 9 5. 2 gånger/kvartal 20 6. 1 gång/månad
VAR 250 LÄSER RADIO & TELEVISION Loc 380 width 1 MD=9 F.20i. Hur ofta läser du - Radio & Television <Se F.20 för fullständig frågetext> 1744 0. aldrig 43 1. 1 gång/år 27 2. 2 gånger/år 9 3. 3 gånger/år 18 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 28 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 251 LÄSER START & SPEED Loc 381 width 1 F.20j. Hur ofta läser du - Start & Speed <Se F.20 för fullständig frågetext> 1730 0. aldrig 20 1. 1 gång/år 23 2. 2 gånger/år 25 3. 3 gånger/år 31 4. 1 gång/kvartal 22 5. 2 gånger/kvartal 28 6. 1 gång/månad
VAR 252 LÄSER SVENSK IDROTT Loc 382 width 1 MD=9 F.20k. Hur ofta läser du - Svensk Idrott <Se F.20 för fullständig frågetext> 1684 0. aldrig 50 1. 1 gång/år 31 2. 2 gånger/år 22 3. 3 gånger/år 35 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 40 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 253 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 383 width 1 MD=9 F.20l. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.20 för fullständig frågetext> 1585 0. aldrig 72 1. 1 gång/år 59 2. 2 gånger/år 48 3. 3 gånger/år 50 4. 1 gång/kvartal 25 5. 2 gånger/kvartal 40 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 254 LÄSER TIDSKRIFT F. HÄLSA Loc 384 width 1 F.20m. Hur ofta läser du - Tidskrift för Hälsa <Se F.20 för fullständig frågetext> 1766 0. aldrig 19 1. 1 gång/år 23 2. 2 gånger/år 16 3. 3 gånger/år 15 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 26 6. 1 gång/månad
VAR 255 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 385 width 1 F.20n. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.20 för fullständig frågetext> 1538 0. aldrig 78 1. 1 gång/år 72 2. 2 gånger/år 41 3. 3 gånger/år 59 4. 1 gång/kvartal 20 5. 2 gånger/kvartal 71 6. 1 gång/månad
VAR 256 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 386 width 1 F.20o. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.20 för fullständig frågetext> 1434 0. aldrig 56 1. 1 gång/år 53 2. 2 gånger/år 60 3. 3 gånger/år 72 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 187 6. 1 gång/månad
VAR 257 LÄSER PRIVATA AFFÄRER Loc 387 width 1 F.20p. Hur ofta läser du - Privata Affärer <Se F.20 för fullständig frågetext> 1757 0. aldrig 29 1. 1 gång/år 18 2. 2 gånger/år 8 3. 3 gånger/år 23 4. 1 gång/kvartal 5 5. 2 gånger/kvartal 39 6. 1 gång/månad
VAR 258 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 388 width 2 MD=99 F.21. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.21a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 810 00. aldrig 29 01. 1 gång/år 30 02. 2 gånger/år 58 03. 3 gånger/år 37 04. 1 gång/kvartal 39 05. 2 gånger/kvartal 39 06. 1 gång/månad 28 07. 2 gånger/månad 38 08. 3 gånger/månad 59 09. 1 gång/vecka 23 10. 2 gånger/vecka 40 11. 3 gånger/vecka 33 12. 4 gånger/vecka 63 13. 5 gånger/vecka 553 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 259 LÄSER A-PRESSEN Loc 390 width 2 MD=99 F.21b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.21 för fullständig frågetext> 1162 00. aldrig 16 01. 1 gång/år 18 02. 2 gånger/år 43 03. 3 gånger/år 42 04. 1 gång/kvartal 36 05. 2 gånger/kvartal 51 06. 1 gång/månad 38 07. 2 gånger/månad 49 08. 3 gånger/månad 58 09. 1 gång/vecka 46 10. 2 gånger/vecka 28 11. 3 gånger/vecka 14 12. 4 gånger/vecka 31 13. 5 gånger/vecka 247 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 260 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 392 width 2 F.21c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1722 00. Aldrig 9 01. 1 gång/år 14 02. 2 gånger/år 19 03. 3 gånger/år 13 04. 1 gång/kvartal 13 05. 2 gånger/kvartal 9 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 12 09. 1 gång/vecka 5 10. 2 gånger/vecka 4 11. 3 gånger/vecka 4 12. 4 gånger/vecka 45 13. 5 gånger/vecka
VAR 261 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 394 width 2 F.21d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1791 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 8 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 9 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 8 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 8 11. 3 gånger/vecka 32 12. 4 gånger/vecka
VAR 262 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 396 width 2 F.21e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1726 00. aldrig 7 01. 1 gång/år 8 02. 2 gånger/år 16 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 10 05. 2 gånger/kvartal 11 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 9 09. 1 gång/vecka 5 10. 2 gånger/vecka 71 11. 3 gånger/vecka
VAR 263 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 398 width 2 F.21f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1847 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 2 09. 1 gång/vecka 15 10. 2 gånger/vecka
VAR 264 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 400 width 2 F.21g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.21 för fullständig frågetext> 1819 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 3 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 4 11. 3 gånger/vecka 2 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 26 14. 6 gånger/vecka
VAR 265 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 402 width 2 F.21h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.21 för fullständig frågetext> 1840 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 1 09. 1 gång/vecka 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 15 14. 6 gånger/vecka
VAR 266 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 404 width 2 F.21i. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 6-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1749 00. aldrig 7 01. 1 gång/år 10 02. 2 gånger/år 10 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 14 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 10 08. 3 gånger/månad 8 09. 1 gång/vecka 5 10. 2 gånger/vecka 4 11. 3 gånger/vecka 2 12. 4 gånger/vecka 4 13. 5 gånger/vecka 45 14. 6 gånger/vecka
VAR 267 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 406 width 2 F.21j. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 4-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1844 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 7 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 6 12. 4 gånger/vecka
VAR 268 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 408 width 2 F.21k. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 3-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1779 00. aldrig 13 01. 1 gång/år 9 02. 2 gånger/år 14 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 7 05. 2 gånger/kvartal 13 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 1 09. 1 gång/vecka 5 10. 2 gånger/vecka 30 11. 3 gånger/vecka
VAR 269 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 410 width 2 F.21l. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 2-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1858 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 9 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 1 09. 1 gång/vecka 5 10. 2 gånger/vecka
VAR 270 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 412 width 2 F.21m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.21 för fullständig frågetext> 1810 00. aldrig 6 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 8 03. 3 gånger/år 9 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 8 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 20 09. 1 gång/vecka
VAR 271 LÄSER HUV.ST.PR. SUNDBYB Loc 414 width 2 F.21n. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Sundbyberg <Se F.21 för fullständig frågetext> 1861 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka
VAR 272 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 416 width 2 F.21o. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.21 för fullständig frågetext> 1861 00. aldrig 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 12 09. 1 gång/vecka
VAR 273 LÄSER HUV.ST.PR. MÄLARÖ Loc 418 width 2 F.21p. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Mälarö <Se F.21 för fullständig frågetext> 1813 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 8 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 31 09. 1 gång/vecka
VAR 274 LÄSER HUV.ST.PR. SÖDEROR Loc 420 width 2 F.21q. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderort <Se F.21 för fullständig frågetext> 1788 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 9 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 67 09. 1 gång/vecka
VAR 275 LÄSER HUV.ST.PR. SÖD.KUR Loc 422 width 2 F.21r. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderkuriren <Se F.21 för fullständig frågetext> 1865 00. aldrig 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 09. 1 gång/vecka
VAR 276 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 424 width 2 F.21s. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.21 för fullständig frågetext> 1826 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 39 09. 1 gång/vecka
VAR 277 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 426 width 2 F.21t. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.21 för fullständig frågetext> 1856 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 13 09. 1 gång/vecka
VAR 278 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 428 width 2 F.21u. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.21 för fullständig frågetext> 1823 00. aldrig 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 37 09. 1 gång/vecka
VAR 279 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 430 width 2 F.21v. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.21 för fullständig frågetext> 1818 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 39 09. 1 gång/vecka
VAR 280 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 432 width 2 F.21x. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.21 för fullständig frågetext> 1850 00. aldrig 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 16 09. 1 gång/vecka
VAR 281 LÄSER DN-BILAGA SO Loc 434 width 2 F.21y. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SO <Se F.21 för fullständig frågetext> 1863 00. aldrig 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 9 09. 1 gång/vecka
VAR 282 LÄSER STORSTADEN Loc 436 width 2 F.21z. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.21 för fullständig frågetext> 1727 00. aldrig 9 01. 1 gång/år 14 02. 2 gånger/år 21 03. 3 gånger/år 29 04. 1 gång/kvartal 11 05. 2 gånger/kvartal 33 06. 1 gång/månad 35 07. 2 gånger/månad
VAR 283 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 438 width 2 F.21å. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.21 för fullständig frågetext> 1822 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 7 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 20 14. 6 gånger/vecka
VAR 284 KÖPER STORSTADEN Loc 440 width 2 F.21ä. Hur ofta köper Du - Storstaden <Se F.21 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 00. aldrig 01. 1 gång/år 1879 02. Frågan ej ställd 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad
VAR 285 VI I VILLA Loc 442 width 1 MD=9 F.22. Tidningarna Vi i Villa och Vårt Hus distribueras gratis till landets alla villahushåll. Båda utkommer med 4 nr/år-två på våren och två på hösten. F.22a. Hur ofta läser Du Vi i Villa? 729 0. Läser aldrig 125 1. Läser 1 nr/år 123 2. Läser 2 nr/år 59 3. Läser 3 nr/år 719 4. Läser 4 nr/år 124 9. Ej svar
VAR 286 VÅRT HUS Loc 443 width 1 MD=9 F.22b. Hur ofta läser Du Vårt Hus? <Se F.22 för fullständig frågetext> 886 0. Läser aldrig 99 1. Läser 1 nr/år 99 2. Läser 2 nr/år 36 3. Läser 3 nr/år 604 4. Läser 4 nr/år 155 9. Ej svar
VAR 287 ALLAS VECKOTIDNING Loc 444 width 1 MD=9 F.23. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? F.23a. Hur ofta köper Du - Allas Veckotidning 1585 1. Köper aldrig 197 2. Köper enstaka nummer 13 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 8 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 25 6. Köper nästan alla Nr. 28 7. Köper alla Nr./prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 288 ALLERS Loc 445 width 1 MD=9 F.23b. Hur ofta köper Du - Allers <Se F.23 för fullständig frågetext> 1517 1. Köper aldrig 222 2. Köper enstaka nummer 18 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 4 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 19 6. Köper nästan alla Nr. 71 7. Köper alla Nr./prenumererar 23 9. Ej svar
VAR 289 DAMERNAS VÄRLD Loc 446 width 1 MD=9 F.23c. Hur ofta köper Du - Damernas Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 1565 1. Köper aldrig 210 2. Köper enstaka nummer 20 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 14 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 16 6. Köper nästan alla Nr. 28 7. Köper alla Nr./prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 290 FEMINA Loc 447 width 1 MD=9 F.23d. Hur ofta köper Du - Femina <Se F.23 för fullständig frågetext> 1613 1. Köper aldrig 192 2. Köper enstaka nummer 14 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 6 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 12 6. Köper nästan alla Nr. 16 7. Köper alla Nr./prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 291 FIB-AKTUELLT Loc 448 width 1 MD=9 F.23e. Hur ofta köper Du - FIB-Aktuellt <Se F.23 för fullständig frågetext> 1404 1. Köper aldrig 300 2. Köper enstaka nummer 47 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 35 4. Köper ung. vartannat Nr. 22 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 35 6. Köper nästan alla Nr. 15 7. Köper alla Nr./prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 292 HEMMETS JOURNAL Loc 449 width 1 MD=9 F.23f. Hur ofta köper Du - Hemmets Journal <Se F.23 för fullständig frågetext> 1506 1. Köper aldrig 205 2. Köper enstaka nummer 24 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 10 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 26 6. Köper nästan alla Nr. 82 7. Köper alla Nr./prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 293 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 450 width 1 MD=9 F.23g. Hur ofta köper Du - Hemmets Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1548 1. Köper aldrig 198 2. Köper enstaka nummer 18 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 3 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 25 6. Köper nästan alla Nr. 63 7. Köper alla Nr./prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 294 HUSMODERN Loc 451 width 1 MD=9 F.23h. Hur ofta köper Du - Husmodern <Se F.23 för fullständig frågetext> 1533 1. Köper aldrig 245 2. Köper enstaka nummer 17 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 8 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 14 6. Köper nästan alla Nr. 38 7. Köper alla Nr./prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 295 HÄNT I VECKAN Loc 452 width 1 MD=9 F.23i. Hur ofta köper Du - Hänt i Veckan <Se F.23 för fullständig frågetext> 1558 1. Köper aldrig 232 2. Köper enstaka nummer 15 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 9 4. Köper ung. vartannat Nr. 6 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 13 6. Köper nästan alla Nr. 25 7. Köper alla Nr./prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 296 ICA-KURIREN Loc 453 width 1 MD=9 F.23j. Hur ofta köper Du - ICA-kuriren <Se F.23 för fullständig frågetext> 1494 1. Köper aldrig 57 2. Köper enstaka nummer 11 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 1 4. Köper ung. vartannat Nr. 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 13 6. Köper nästan alla Nr. 282 7. Köper alla Nr./prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 297 LAND Loc 454 width 1 MD=9 F.23k. Hur ofta köper Du - Land <Se F.23 för fullständig frågetext> 1612 1. Köper aldrig 49 2. Köper enstaka nummer 4 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 3 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 6 6. Köper nästan alla Nr. 183 7. Köper alla Nr./prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 298 LEKTYR Loc 455 width 1 MD=9 F.23l. Hur ofta köper Du - Lektyr <Se F.23 för fullständig frågetext> 1445 1. Köper aldrig 275 2. Köper enstaka nummer 52 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 29 4. Köper ung. vartannat Nr. 16 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 27 6. Köper nästan alla Nr. 14 7. Köper alla Nr./prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 299 MIN VÄRLD Loc 456 width 1 MD=9 F.23m. Hur ofta köper Du - Min Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 1674 1. Köper aldrig 103 2. Köper enstaka nummer 18 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 15 6. Köper nästan alla Nr. 38 7. Köper alla Nr./prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 300 MITT LIVS NOVELL Loc 457 width 1 MD=9 F.23n. Hur ofta köper Du - Mitt Livs Novell <Se F.23 för fullständig frågetext> 1739 1. Köper aldrig 72 2. Köper enstaka nummer 11 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 5 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 14 6. Köper nästan alla Nr. 12 7. Köper alla Nr./prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 301 RÖSTER I RADIO/TV Loc 458 width 1 MD=9 F.23o. Hur ofta köper Du - Röster i Radio/TV <Se F.23 för fullständig frågetext> 1572 1. Köper aldrig 220 2. Köper enstaka nummer 14 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 10 6. Köper nästan alla Nr. 35 7. Köper alla Nr./prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 302 SAXONS VECKOTIDNING Loc 459 width 1 MD=9 F.23p. Hur ofta köper Du - Saxons Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1614 1. Köper aldrig 157 2. Köper enstaka nummer 22 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 10 4. Köper ung. vartannat Nr. 8 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 13 6. Köper nästan alla Nr. 33 7. Köper alla Nr./prenumererar 22 9. Ej svar
VAR 303 SE Loc 460 width 1 MD=9 F.23q. Hur ofta köper Du - Se <Se F.23 för fullständig frågetext> 1506 1. Köper aldrig 286 2. Köper enstaka nummer 26 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 10 4. Köper ung. vartannat Nr. 8 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 9 6. Köper nästan alla Nr. 13 7. Köper alla Nr./prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 304 SVENSK DAMTIDNING Loc 461 width 1 MD=9 F.23r. Hur ofta köper Du - Svensk Damtidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1639 1. Köper aldrig 155 2. Köper enstaka nummer 12 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 8 4. Köper ung. vartannat Nr. 6 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 13 6. Köper nästan alla Nr. 25 7. Köper alla Nr./prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 305 VECKOJOURNALEN Loc 462 width 1 MD=9 F.23s. Hur ofta köper Du - Veckojournalen <Se F.23 för fullständig frågetext> 1747 1. Köper aldrig 86 2. Köper enstaka nummer 2 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 2 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 5 6. Köper nästan alla Nr. 15 7. Köper alla Nr./prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 306 VECKO-REVYN Loc 463 width 1 MD=9 F.23t. Hur ofta köper Du - Vecko-Revyn <Se F.23 för fullständig frågetext> 1628 1. Köper aldrig 166 2. Köper enstaka nummer 13 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 12 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 14 6. Köper nästan alla Nr. 21 7. Köper alla Nr./prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 307 VI Loc 464 width 1 MD=9 F.23u. Hur ofta köper Du - Vi <Se F.23 för fullständig frågetext> 1685 1. Köper aldrig 41 2. Köper enstaka nummer 3 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 2 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 6. Köper nästan alla Nr. 125 7. Köper alla Nr./prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 308 ÅRET RUNT Loc 465 width 1 MD=9 F.23v. Hur ofta köper Du - Året Runt <Se F.23 för fullständig frågetext> 1354 1. Köper aldrig 337 2. Köper enstaka nummer 24 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 9 4. Köper ung. vartannat Nr. 6 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 18 6. Köper nästan alla Nr. 110 7. Köper alla Nr./prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 309 VÅRT HUS Loc 466 width 1 MD=9 F.24. Tidningen Vårt Hus distribueras gratis till landets alla Villaägare. Vårt Hus utkommer med 4 nr/år - två på våren ock två på hösten. Hur ofta läser Du Vårt Hus? 886 0. Läser aldrig Vårt Hus 99 1. Läser 1 nummer per år 99 2. Läser 2 nummer per år 36 3. Läser 3 nummer per år 604 4. Läser 4 nummer per år 155 9. Ej svar
VAR 310 MATVAROR I BUTIKER Loc 467 width 1 MD=9 F.25. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.25a. Jag köper: Matvaror i Butiker 46 1. Aldrig 66 2. Någon gång/år 59 3. Någon gång/kvartal 223 4. Någon gång/månad 782 5. 1-2 gånger/vecka 518 6. 3-4 gånger/vecka 175 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 311 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 468 width 1 MD=9 F.25b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.25 för fullständig frågetext> 544 1. Aldrig 586 2. Någon gång/år 388 3. Någon gång/kvartal 335 4. Någon gång/månad 16 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 312 TANDKRÄM Loc 469 width 1 MD=9 F.25c. Jag köper: Tandkräm <Se F.25 för fullständig frågetext> 162 1. Aldrig 242 2. Någon gång/år 529 3. Någon gång/kvartal 897 4. Någon gång/månad 37 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 313 TVÅL Loc 470 width 1 MD=9 F.25d. Jag köper: Tvål <Se F.25 för fullständig frågetext> 161 1. Aldrig 230 2. Någon gång/år 490 3. Någon gång/kvartal 953 4. Någon gång/månad 33 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 314 MASKINDISKMEDEL Loc 471 width 1 MD=9 F.25e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 1244 1. Aldrig 178 2. Någon gång/år 226 3. Någon gång/kvartal 215 4. Någon gång/månad 5 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 315 HANDDISKMEDEL Loc 472 width 1 MD=9 F.25f. Jag köper: Handdiskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 320 1. Aldrig 344 2. Någon gång/år 548 3. Någon gång/kvartal 637 4. Någon gång/månad 18 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 316 RENGÖRINGSMEDEL Loc 473 width 1 MD=9 F.25g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 314 1. Aldrig 395 2. Någon gång/år 571 3. Någon gång/kvartal 576 4. Någon gång/månad 11 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 317 TVÄTTMEDEL Loc 474 width 1 MD=9 F.25h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 289 1. Aldrig 293 2. Någon gång/år 557 3. Någon gång/kvartal 703 4. Någon gång/månad 25 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 318 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 475 width 1 MD=9 F.25i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 687 1. Aldrig 593 2. Någon gång/år 349 3. Någon gång/kvartal 231 4. Någon gång/månad 9 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 319 KAFFE Loc 476 width 1 MD=9 F.25j. Jag köper: Kaffe <Se F.25 för fullständig frågetext> 178 1. Aldrig 166 2. Någon gång/år 256 3. Någon gång/kvartal 984 4. Någon gång/månad 283 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 320 ATTITYDER: NYA LIVSMEDEL Loc 477 width 1 MD=9 F.26. Här nedan finner Du ett antal påståenden. Markera för vart och ett av dem om Du instämmer i påståendet eller inte. Försök att bedöma alla påståenden även om det ibland kan verka irriterande att inte kunna svara mera nyanserat. F.26a. När det kommer nya livsmedel är jag bland de första som prövar dem 29 1. Instämmer starkt 259 2. Instämmer delvis 344 3. Varken eller 674 4. Instämmer nog inte 548 5. Instämmer absolut inte 25 9. Ej svar
VAR 321 ATTITYDER: NYHETER Loc 478 width 1 MD=9 F.26b. Jag är snabbare att pröva nyheter än mina vänner och bekanta <Se F.26 för fullständig frågetext> 32 1. Instämmer starkt 165 2. Instämmer delvis 475 3. Varken eller 593 4. Instämmer nog inte 582 5. Instämmer absolut inte 32 9. Ej svar
VAR 322 ATTITYDER: HÄLSOSAM MAT Loc 479 width 1 MD=9 F.26c. Jag är mycket noga med att den mat jag äter är hälsosam <Se F.26 för fullständig frågetext> 372 1. Instämmer starkt 785 2. Instämmer delvis 318 3. Varken eller 291 4. Instämmer nog inte 97 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 323 ATTITYDER: BOENDE Loc 480 width 1 MD=9 F.26d. Jag vill bosätta mig på landet <Se F.26 för fullständig frågetext> 614 1. Instämmer starkt 483 2. Instämmer delvis 265 3. Varken eller 277 4. Instämmer nog inte 205 5. Instämmer absolut inte 35 9. Ej svar
VAR 324 ATTITYDER: INTRESSEOMR. Loc 481 width 1 MD=9 F.26e. Mina viktigaste intressen har jag utanför jobbet/studierna <Se F.26 för fullständig frågetext> 387 1. Instämmer starkt 558 2. Instämmer delvis 368 3. Varken eller 340 4. Instämmer nog inte 178 5. Instämmer absolut inte 48 9. Ej svar
VAR 325 ATTITYDER: PENGAR Loc 482 width 1 MD=9 F.26f. Det är viktigt för mig att ha mycket pengar att röra mig med <Se F.26 för fullständig frågetext> 197 1. Instämmer starkt 695 2. Instämmer delvis 394 3. Varken eller 452 4. Instämmer nog inte 114 5. Instämmer absolut inte 27 9. Ej svar
VAR 326 ATTITYDER: OBEROENDE Loc 483 width 1 MD=9 F.26g. Jag är mera oberoende än de flesta andra människor <Se F.26 för fullständig frågetext> 149 1. Instämmer starkt 473 2. Instämmer delvis 695 3. Varken eller 427 4. Instämmer nog inte 101 5. Instämmer absolut inte 34 9. Ej svar
VAR 327 ATTITYDER: FAMILJEGEMENS Loc 484 width 1 MD=9 F.26h. I vår familj gör vi en massa trevliga saker tillsammans <Se F.26 för fullständig frågetext> 372 1. Instämmer starkt 938 2. Instämmer delvis 325 3. Varken eller 145 4. Instämmer nog inte 62 5. Instämmer absolut inte 37 9. Ej svar
VAR 328 ATTITYDER: NATUREN Loc 485 width 1 MD=9 F.26i. Naturen ger mig sinnesro <Se F.26 för fullständig frågetext> 986 1. Instämmer starkt 672 2. Instämmer delvis 150 3. Varken eller 41 4. Instämmer nog inte 15 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 329 ATTITYDER: KARRIÄREN Loc 486 width 1 MD=9 F.26j. Jag är beredd att satsa hårt för att komma framåt här i livet <Se F.26 för fullständig frågetext> 216 1. Instämmer starkt 646 2. Instämmer delvis 499 3. Varken eller 367 4. Instämmer nog inte 122 5. Instämmer absolut inte 29 9. Ej svar
VAR 330 ATTITYDER: KVINN. PLATS Loc 487 width 1 MD=9 F.26k. Kvinnans plats är i hemmet <Se F.26 för fullständig frågetext> 174 1. Instämmer starkt 404 2. Instämmer delvis 218 3. Varken eller 521 4. Instämmer nog inte 549 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 331 ATTITYDER: PRISER Loc 488 width 1 MD=9 F.26l. Jag är mycket prismedveten <Se F.26 för fullständig frågetext> 306 1. Instämmer starkt 790 2. Instämmer delvis 408 3. Varken eller 303 4. Instämmer nog inte 55 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 332 ATTITYDER: STÄDNING Loc 489 width 1 MD=9 F.26m. Det är tacksamt att städa, för det är sånt som folk lägger märke till <Se F.26 för fullständig frågetext> 208 1. Instämmer starkt 585 2. Instämmer delvis 379 3. Varken eller 482 4. Instämmer nog inte 208 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 333 ATTITYDER: BARN Loc 490 width 1 MD=9 F.26n. Barn är det viktigaste i en kvinnas liv <Se F.26 för fullständig frågetext> 363 1. Instämmer starkt 684 2. Instämmer delvis 292 3. Varken eller 383 4. Instämmer nog inte 128 5. Instämmer absolut inte 29 9. Ej svar
VAR 334 ATTITYDER: RENT I HUSET Loc 491 width 1 MD=9 F.26o. Jag trivs bara när det är alldeles rent i huset <Se F.26 för fullständig frågetext> 329 1. Instämmer starkt 702 2. Instämmer delvis 256 3. Varken eller 451 4. Instämmer nog inte 124 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 335 ATTITYDER: ARBETET Loc 492 width 1 MD=9 F.26p. För mig är arbetet en hobby <Se F.26 för fullständig frågetext> 179 1. Instämmer starkt 512 2. Instämmer delvis 392 3. Varken eller 544 4. Instämmer nog inte 221 5. Instämmer absolut inte 31 9. Ej svar
VAR 336 ATTITYDER: FÖRENKLINGAR Loc 493 width 1 MD=9 F.26q. Jag är en sån som tycker om att ta genvägar, att förenkla saker och ting <Se F.26 för fullständig frågetext> 190 1. Instämmer starkt 691 2. Instämmer delvis 421 3. Varken eller 438 4. Instämmer nog inte 111 5. Instämmer absolut inte 28 9. Ej svar
VAR 337 ATTITYDER: ANNORL. MAT Loc 494 width 1 MD=9 F.26r. Jag tycker om att bjuda på lite annorlunda maträtter <Se F.26 för fullständig frågetext> 269 1. Instämmer starkt 762 2. Instämmer delvis 429 3. Varken eller 288 4. Instämmer nog inte 102 5. Instämmer absolut inte 29 9. Ej svar
VAR 338 ATTITYDER: IMPULSKÖP Loc 495 width 1 MD=9 F.26s. Jag planerar sällan utan handlar mest på impuls <Se F.26 för fullständig frågetext> 115 1. Instämmer starkt 471 2. Instämmer delvis 253 3. Varken eller 777 4. Instämmer nog inte 240 5. Instämmer absolut inte 23 9. Ej svar
VAR 339 ATTITYDER: TITTA I AFFÄR Loc 496 width 1 MD=9 F.26t. Jag går ofta i affärer bara för att se om det finns något nytt <Se F.26 för fullständig frågetext> 119 1. Instämmer starkt 459 2. Instämmer delvis 239 3. Varken eller 627 4. Instämmer nog inte 409 5. Instämmer absolut inte 26 9. Ej svar
VAR 340 ATTITYDER: KVAL. VAROR Loc 497 width 1 MD=9 F.26u. Jag köper alltid kvalitetsvaror även om det blir dyrare <Se F.26 för fullständig frågetext> 288 1. Instämmer starkt 828 2. Instämmer delvis 263 3. Varken eller 392 4. Instämmer nog inte 90 5. Instämmer absolut inte 18 9. Ej svar
VAR 341 ATTITYDER: KÖPA-SÄLJA Loc 498 width 1 MD=9 F.26v. Jag är intresserad av att köpa och sälja <Se F.26 för fullständig frågetext> 136 1. Instämmer starkt 323 2. Instämmer delvis 448 3. Varken eller 566 4. Instämmer nog inte 382 5. Instämmer absolut inte 24 9. Ej svar
VAR 342 ATTITYDER: MATLAGNING Loc 499 width 1 MD=9 F.26x. Folk ger mig ofta beröm för min matlagning <Se F.26 för fullständig frågetext> 189 1. Instämmer starkt 616 2. Instämmer delvis 468 3. Varken eller 262 4. Instämmer nog inte 307 5. Instämmer absolut inte 37 9. Ej svar
VAR 343 ATTITYDER: FESTER Loc 500 width 1 MD=9 F.26y. Jag tycker om fester där det är en massa musik och prat <Se F.26 för fullständig frågetext> 237 1. Instämmer starkt 641 2. Instämmer delvis 320 3. Varken eller 418 4. Instämmer nog inte 240 5. Instämmer absolut inte 23 9. Ej svar
VAR 344 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 501 width 1 MD=9 F.26z. Fritiden är viktigare än arbetet <Se F.26 för fullständig frågetext> 300 1. Instämmer starkt 574 2. Instämmer delvis 377 3. Varken eller 442 4. Instämmer nog inte 144 5. Instämmer absolut inte 42 9. Ej svar
VAR 345 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 502 width 1 MD=9 F.26å. Det finns för lite att göra på fritiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 80 1. Instämmer starkt 231 2. Instämmer delvis 181 3. Varken eller 748 4. Instämmer nog inte 606 5. Instämmer absolut inte 33 9. Ej svar
VAR 346 ATTITYDER: TUGGUMMITUGG. Loc 503 width 1 MD=9 F.26ä. Det ser illa ut när folk tuggar tuggummi <Se F.26 för fullständig frågetext> 663 1. Instämmer starkt 498 2. Instämmer delvis 381 3. Varken eller 223 4. Instämmer nog inte 98 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 347 ATTITYDER: RELIGIÖSA FR. Loc 504 width 1 MD=9 F.26ö. Religiösa frågor ges för lite utrymme i dagens Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 197 1. Instämmer starkt 291 2. Instämmer delvis 684 3. Varken eller 389 4. Instämmer nog inte 301 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 348 ATTITYDER: ÅSIKTER Loc 505 width 1 MD=9 F.26a1. Jag är nog lite gammaldags i mina åsikter <Se F.26 för fullständig frågetext> 153 1. Instämmer starkt 764 2. Instämmer delvis 300 3. Varken eller 467 4. Instämmer nog inte 181 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 349 ATTITYDER: AVKOPPLING Loc 506 width 1 MD=9 F.26b1. Jag önskar jag kunde koppla av mera <Se F.26 för fullständig frågetext> 284 1. Instämmer starkt 799 2. Instämmer delvis 321 3. Varken eller 378 4. Instämmer nog inte 78 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 350 ATTITYDER: PENGAR Loc 507 width 1 MD=9 F.26c1. Jag har tillräckligt med pengar för det jag önskar mig <Se F.26 för fullständig frågetext> 142 1. Instämmer starkt 617 2. Instämmer delvis 265 3. Varken eller 562 4. Instämmer nog inte 275 5. Instämmer absolut inte 18 9. Ej svar
VAR 351 ATTITYDER: LEVNADSSTAND. Loc 508 width 1 MD=9 F.26d1. Jag är beredd att sänka min levnadsstandard för att hjälpa folk i utvecklingsländerna <Se F.26 för fullständig frågetext> 86 1. Instämmer starkt 490 2. Instämmer delvis 504 3. Varken eller 570 4. Instämmer nog inte 209 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 352 ATTITYDER: BILAR Loc 509 width 1 MD=9 F.26e1. Det spelar ingen roll hur den bil jag har ser ut bara den rullar <Se F.26 för fullständig frågetext> 219 1. Instämmer starkt 481 2. Instämmer delvis 211 3. Varken eller 636 4. Instämmer nog inte 294 5. Instämmer absolut inte 38 9. Ej svar
VAR 353 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 510 width 1 MD=9 F.26f1. Att ta en öl eller drink är ett bra sätt att slappna av när arbetsdagen är slut <Se F.26 för fullständig frågetext> 72 1. Instämmer starkt 293 2. Instämmer delvis 220 3. Varken eller 599 4. Instämmer nog inte 671 5. Instämmer absolut inte 24 9. Ej svar
VAR 354 ATTITYDER: ANSVAR Loc 511 width 1 MD=9 F.26g1. Jag tycker om att ta stort ansvar <Se F.26 för fullständig frågetext> 184 1. Instämmer starkt 805 2. Instämmer delvis 416 3. Varken eller 382 4. Instämmer nog inte 68 5. Instämmer absolut inte 24 9. Ej svar
VAR 355 ATTITYDER: FÖRENINGAR Loc 512 width 1 MD=9 F.26h1. Jag tycker om att arbeta i föreningar <Se F.26 för fullständig frågetext> 102 1. Instämmer starkt 340 2. Instämmer delvis 400 3. Varken eller 664 4. Instämmer nog inte 346 5. Instämmer absolut inte 27 9. Ej svar
VAR 356 ATTITYDER: OTROHET Loc 513 width 1 MD=9 F.26i1. Jag tycker otrohet är helt oförlåtligt <Se F.26 för fullständig frågetext> 442 1. Instämmer starkt 513 2. Instämmer delvis 304 3. Varken eller 455 4. Instämmer nog inte 142 5. Instämmer absolut inte 23 9. Ej svar
VAR 357 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 514 width 1 MD=9 F.26j1. Jag anser det är förkastligt att dricka vin eller sprit <Se F.26 för fullständig frågetext> 237 1. Instämmer starkt 343 2. Instämmer delvis 256 3. Varken eller 663 4. Instämmer nog inte 362 5. Instämmer absolut inte 18 9. Ej svar
VAR 358 ATTITYDER: VECKOTIDN. Loc 515 width 1 MD=9 F.26k1. Jag tycker om att koppla av med att läsa en veckotidning <Se F.26 för fullständig frågetext> 264 1. Instämmer starkt 757 2. Instämmer delvis 324 3. Varken eller 319 4. Instämmer nog inte 196 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 359 ATTITYDER: FRAMTIDEN Loc 516 width 1 MD=9 F.26l1. Jag tar var dag som den kommer och bekymrar mig inte om framtiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 120 1. Instämmer starkt 455 2. Instämmer delvis 172 3. Varken eller 760 4. Instämmer nog inte 351 5. Instämmer absolut inte 21 9. Ej svar
VAR 360 ATTITYDER: FESTER Loc 517 width 1 MD=9 F.26m1. Jag har hellre en stilla hemmakväll än att jag går ut på fest <Se F.26 för fullständig frågetext> 432 1. Instämmer starkt 810 2. Instämmer delvis 293 3. Varken eller 254 4. Instämmer nog inte 74 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 361 ATTITYDER: BROTTSLINGAR Loc 518 width 1 MD=9 F.26n1. Samhället är alldeles för släpphänt mot brottslingar <Se F.26 för fullständig frågetext> 713 1. Instämmer starkt 629 2. Instämmer delvis 282 3. Varken eller 176 4. Instämmer nog inte 65 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 362 ATTITYDER: LYX Loc 519 width 1 MD=9 F.26o1. Jag tycker det är skönt att få känna mig lite lyxig ibland <Se F.26 för fullständig frågetext> 394 1. Instämmer starkt 909 2. Instämmer delvis 320 3. Varken eller 176 4. Instämmer nog inte 59 5. Instämmer absolut inte 21 9. Ej svar
VAR 363 ATTITYDER: RISKER Loc 520 width 1 MD=9 F.26p1. Jag aktar mig för att ta några risker <Se F.26 för fullständig frågetext> 277 1. Instämmer starkt 758 2. Instämmer delvis 365 3. Varken eller 407 4. Instämmer nog inte 46 5. Instämmer absolut inte 26 9. Ej svar
VAR 364 ATTITYDER: KÄRNKRAFTVERK Loc 521 width 1 MD=9 F.26q1. Kärnkraftverk borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 477 1. Instämmer starkt 354 2. Instämmer delvis 421 3. Varken eller 386 4. Instämmer nog inte 221 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 365 ATTITYDER: PORRTIDNINGAR Loc 522 width 1 MD=9 F.26r1. Porrtidningar borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 536 1. Instämmer starkt 305 2. Instämmer delvis 455 3. Varken eller 398 4. Instämmer nog inte 164 5. Instämmer absolut inte 21 9. Ej svar
VAR 366 ATTITYDER: SNYGGA KLÄDER Loc 523 width 1 MD=9 F.26s1. Att vara snyggt klädd är viktigt <Se F.26 för fullständig frågetext> 398 1. Instämmer starkt 887 2. Instämmer delvis 280 3. Varken eller 227 4. Instämmer nog inte 68 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 367 ATTITYDER: ÖRTMEDICINER Loc 524 width 1 MD=9 F.26t1. Örtmediciner borde användas mera allmänt i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 320 1. Instämmer starkt 611 2. Instämmer delvis 715 3. Varken eller 146 4. Instämmer nog inte 67 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 368 ATTITYDER: PROFFSBOXNING Loc 525 width 1 MD=9 F.26u1. Proffsboxning borde vara tillåten i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 314 1. Instämmer starkt 387 2. Instämmer delvis 551 3. Varken eller 254 4. Instämmer nog inte 351 5. Instämmer absolut inte 22 9. Ej svar
VAR 369 MEDLEM I KONSUM Loc 526 width 1 MD=9 F.27. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1104 1. Ja 752 2. Nej 23 9. Ej svar
VAR 370 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 527 width 1 MD=9 F.28. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 252 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 608 1. Köper inget eller endast liten del i Komsum/Servus/Domus/Obs 375 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 243 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 195 4. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 180 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 26 9. Ej svar
VAR 371 KÖPER TIDN. POSTER Loc 528 width 1 MD=9 F.29. Poster är en bildtidning som utkommer 1 gång/månad. Brukar Du köpa den åt Dig själv? 1801 0. Aldrig 21 1. Ibland 1 2. Oftast 56 9. Ej svar
VAR 372 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 529 width 1 MD=9 F.30. Idag påverkar många på sina arbetsplatser vilka produkter som ska köpas in. Har Du under de senaste 2 åren påverkat inköpen av någon av nedanstående typer av produkter på Din arbetsplats? F.30a. Kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) 104 1. Ja mycket 239 2. Ja en del 791 3. Nej inte alls 544 4. Ej aktuellt 201 9. Ej svar
VAR 373 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 530 width 1 MD=9 F.30b. Kontorsutrustning(kopieringsmaskiner, bokföringsmaskiner, kontorsdatorer, bildskärmar) <Se F.30 för fullständig frågetext> 56 1. Ja mycket 134 2. Ja en del 867 3. Nej inte alls 615 4. Ej aktuellt 207 9. Ej svar
VAR 374 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 531 width 1 MD=9 F.30c. Bank/försäkringstjänster (leasing/factoring, företagsförsäkringar, banktjänster) <Se F.30 för fullständig frågetext> 39 1. Ja mycket 62 2. Ja en del 892 3. Nej inte alls 675 4. Ej aktuellt 211 9. Ej svar
VAR 375 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 532 width 1 MD=9 F.30d. Maskiner för verkstäder <Se F.30 för fullständig frågetext> 56 1. Ja mycket 110 2. Ja en del 837 3. Nej inte alls 666 4. Ej aktuellt 210 9. Ej svar
VAR 376 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 533 width 1 MD=9 F.30e. Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner <Se F.30 för fullständig frågetext> 38 1. Ja mycket 62 2. Ja en del 860 3. Nej inte alls 711 4. Ej aktuellt 208 9. Ej svar
VAR 377 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 534 width 1 MD=9 F.30f. Personbilar för företag/leasing <Se F.30 för fullständig frågetext> 38 1. Ja mycket 57 2. Ja en del 874 3. Nej inte alls 701 4. Ej aktuellt 209 9. Ej svar
VAR 378 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 535 width 1 MD=9 F.31. Tror Du att dina möjligheter att påverka inköpen av nedanstående typer av produkter kommer att öka eller minska i framtiden? F.31a. Kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) 22 1. Öka mycket 200 2. Öka en del 509 3. Varken eller 25 4. Minska en del 29 5. Minska mycket 869 6. Ej aktuellt 225 9. Ej svar
VAR 379 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 536 width 1 MD=9 F.31b. Kontorsutrustning(kopieringsmaskiner, bokföringsmaskiner, kontorsdatorer, bildskärmar) <Se F.31 för fullständig frågetext> 27 1. Öka mycket 163 2. Öka en del 479 3. Varken eller 16 4. Minska en del 29 5. Minska mycket 938 6. Ej aktuellt 227 9. Ej svar
VAR 380 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 537 width 1 MD=9 F.31c. Bank-/försäkringstjänster (leasing/factoring, företagsförsäkringar, banktjänster ) <Se F.31 för fullständig frågetext> 18 1. Öka mycket 95 2. Öka en del 463 3. Varken eller 11 4. Minska en del 26 5. Minska mycket 1036 6. Ej aktuellt 230 9. Ej svar
VAR 381 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 538 width 1 MD=9 F.31d. Maskiner för verkstäder <Se F.31 för fullständig frågetext> 29 1. Öka mycket 136 2. Öka en del 418 3. Varken eller 15 4. Minska en del 30 5. Minska mycket 1022 6. Ej aktuellt 229 9. Ej svar
VAR 382 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 539 width 1 MD=9 F.31e. Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner <Se F.31 för fullständig frågetext> 18 1. Öka mycket 110 2. Öka en del 413 3. Varken eller 12 4. Minska en del 34 5. Minska mycket 1063 6. Ej aktuellt 229 9. Ej svar
VAR 383 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 540 width 1 MD=9 F.31f. Personbilar för företag/leasing <Se F.31 för fullständig frågetext> 22 1. Öka mycket 82 2. Öka en del 416 3. Varken eller 20 4. Minska en del 40 5. Minska mycket 1070 6. Ej aktuellt 229 9. Ej svar