ORVESTO 79 P-9003

               SSD 0016

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FöR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 79 P-9003 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1979 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt
  omfattade urvalet för dessa fem omgångar 13.507 personer
  15-70 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har av SCB
  dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 13.507 personer har 1.593
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 17 avlidna, 18 avflyttade från riket, 38 som vistas
  utomlands, 19 i militärtjänst, 134 på utrikes resa, 47 ej
  svensktalande, 84 okända men skrivna på kommun, 63 under
  sjukhusvård, 344 sjuka i hemmet samt 829 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fem omgångarna vintern/våren 1979 uppgår
  således till 11.914 personer varav 3.582, utgörande 30%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (53%), "tidsbrist" (11%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (36%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i meterialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1979 9.462 personer istället för 8.332 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 80% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-9003, omfattar 1795 personer eller 21,5% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 25 april - 22 juni
  1979.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av
  Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0016 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Status i hushållet 14 Förvärvsarbete/sysselsättning 15 Utbildning 16 Storlek på orten 17 Form av boende 18 Inköp av dagligvaror:själv 19 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 26 Totalt antal personer 27 Din personliga inkomst i kronor per år 28 Hushållets totala inkomst i kronor per år Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbilar 31 Hushållets innehav av husvagn 32 Hushållets innehav av fritidshus 33 Hushållets innehav av roddbåt/eka/el.likn. 34 Hushållets innehav av motorbåt 35 Hushållets innehav av segelbåt 36 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 37 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 38 Hushållets innehav av filmkamera 39 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 40 Hushållets innehav av filmprojektor 41 Hushållets innehav av skrivmaskin 42 Hushållets innehav av svart-vit tv 43 Hushållets innehav av färg-tv 44 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 45 Hushållets innehav av diskmaskin 46 Hushållets innehav av tvättmaskin 47 Hushållets innehav av stereoanläggning 48 Hushållets innehav av motorgräsklippare 49 Hushållets innehav av spisfläkt 50 Hushållets innehav av hund 51 Hushållets innehav av katt Köpavsikter beträffande kapitalvaror 52 Avsikt att köpa kapitalvaror1 53 Avsikt att köpa kapitalvaror1 54 Avsikt att köpa kapitalvaror1 55 Avsikt att köpa kapitalvaror1 56 Avsikt att köpa kapitalvaror1 57 Avsikt att köpa kapitalvaror2 58 Avsikt att köpa kapitalvaror2 59 Avsikt att köpa kapitalvaror2 60 Avsikt att köpa kapitalvaror2 61 Avsikt att köpa kapitalvaror2 62 Avsikt att köpa kapitalvaror3 63 Avsikt att köpa kapitalvaror3 64 Avsikt att köpa kapitalvaror3 65 Avsikt att köpa kapitalvaror3 66 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 67 Intresseinriktning:Miljövårdsfrågor 68 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 69 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsa 70 Intresseinriktning:Bantningstips 71 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 72 Intresseinriktning:Politik 73 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 74 Intresseinriktning:Skattefrågor 75 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 76 Intresseinriktning:Vidareutbildning 77 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 78 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 79 Intresseinriktning:Villa/eget hem 80 Intresseinriktning:Fritidshus 81 Intresseinriktning:Personbilar 82 Intresseinriktning:Heminredning 83 Intresseinriktning:Modenyheter 84 Intresseinriktning:Matvarunyheter 85 Intresseinriktning:Barnavård 86 Intresseinriktning:Skönhetsvård 87 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 88 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 89 Intresseinriktning:Fotoutrustningar 90 Intresseinriktning:Motorcyklar 91 Intresseinriktning:Krukväxter 92 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 93 Intresseinriktning:Hundars skötsel 94 Intresseinriktning:Katters skötsel 95 Intresseinriktning:Motionera 96 Intresseinriktning:Idrotta 97 Intresseinriktning:Laga mat 98 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 99 Intresseinriktning:Baka 100 Intresseinriktning:Ha gäster 101 Intresseinriktning:Köra bil 102 Intresseinriktning:Jobba med bilar 103 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 104 Intresseinriktning:Fotografera 105 Intresseinriktning:Smalfilma 106 Intresseinriktning:Sportfiska 107 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 108 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 109 Intresseinriktning:Gå på teater 110 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 111 Intresseinriktning:Läsa böcker 112 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 113 Intresseinriktning:Köpa på postorder 114 Intresseinriktning:Sy kläder 115 Intresseinriktning:Handarbeta 116 Intresseinriktning:Träffa nya människor 117 Intresseinriktning:Snickra 118 Intresseinriktning:Måla hemma 119 Intresseinriktning:Jaga 120 Intresseinriktning:Friluftsliv 121 Intresseinriktning:Åka slalom 122 Intresseinriktning:Åka motorbåt 123 Intresseinriktning:Segla 124 Intresseinriktning:Campa 125 Intresseinriktning:Semestra utomlands 126 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 127 Intresseinriktning:Pröva nya produkter 128 Intresseinriktning:Vara bortbjuden 129 Intresseinriktning:Gå på diskotek 130 Intresseinriktning:Gå på restaurang 131 Intresseinriktning:Gå på kvällskurser Personliga köpvanor:kläder,fritid m.m. 132 Kostnader för kläder 133 Kostnader för sportutrustning 134 Kostnader för kosmetika/skönhetsmedel 135 Kostnader för nöjen 136 Kostnader för utlandsresor under fritiden 137 Kostnader för böcker 138 Kostnader för tobak 139 Kostnader för vin och sprit Administrativ indelning m.m. 140 Länskommunkod 141 Länskod 142 Datumkod 143 Postnummer(01 form.) Innehav av fritidsbåt 144 Innehav av fritidsbåt 145 Innehav av båt:första krysset 146 Innehav av båt:andra krysset 147 Innehav av båt:tredje krysset Besöksfrekvens i butiker,varuhus m.m. 148 Besöksfrekvenser:ICA 149 Besöksfrekvenser:Konsum 150 Besöksfrekvenser:Vivo 151 Besöksfrekvenser:Favör 152 Besöksfrekvenser:Annan butik 153 Besöksfrekvenser:Domus livsmedel 154 Besöksfrekvenser:NK livsmedel 155 Besöksfrekvenser:Tempo/EPA livsmedel 156 Besöksfrekvenser:Åhlens livsmedel 157 Besöksfrekvenser:Obs livsmedel 158 Besöksfrekvenser:B&W livsmedel 159 Besöksfrekvenser:Domus 160 Besöksfrekvenser:NK 161 Besöksfrekvenser:Tempo/EPA 162 Besöksfrekvenser:Åhlens 163 Besöksfrekvenser:Obs 164 Besöksfrekvenser:B&W 165 Besöksfrekvenser:Hennes/Mauritz 166 Besöksfrekvenser:Kapp-Ahl 167 Besöksfrekvenser:Gulins 168 Besöksfrekvenser:Ikea 169 Besöksfrekvenser:Åhlbergs 170 Besöksfrekvenser:Broddmans 171 Besöksfrekvenser:Järnia 172 Besöksfrekvenser:Färgsam 173 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 174 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 175 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 176 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 177 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 178 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 179 Besöksfrekvenser:Bensinstation 180 Besöksfrekvenser:Postkontor 181 Besöksfrekvenser:Bankkontor 182 Besöksfrekvenser:Hälsokostbutik 183 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 184 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 185 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Tidningsläsning:Storstadspress 186 Läsfrekvenser:Aftonbladet 187 Läsfrekvenser:Arbetet 188 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 189 Läsfrekvenser:Expressen 190 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 191 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 192 Läsfrekvenser:Kvällsposten 193 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 194 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 195 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 196 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 197 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 198 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 199 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 200 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten 201 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 202 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 203 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 204 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 205 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 206 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 207 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 208 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 209 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 210 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 211 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 212 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 213 Läsfrekvenser för Allers 214 Läsfrekvenser för Damernas Värld 215 Läsfrekvenser för Femina 216 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 217 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 218 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 219 Läsfrekvenser för Husmodern 220 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 221 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 222 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 223 Läsfrekvenser för Land 224 Läsfrekvenser för Lektyr 225 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 226 Läsfrekvenser för Min Värld 227 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 228 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 229 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 230 Läsfrekvenser för Se 231 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 232 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 233 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 234 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 235 Läsfrekvenser för Vi Tidningsläsning:14-dagars,månadstidningar 236 Läsfrekvenser för Året Runt 237 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 238 Läsfrekvenser för Motor 239 Läsfrekvenser för Motorföraren 240 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 241 Läsfrekvenser för Vi Bilägare 242 Läsfrekvenser för Allt om Mat 243 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 244 Läsfrekvenser för Antik & Auktion 245 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 246 Läsfrekvenser för Det Bästa 247 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 248 Läsfrekvenser för Båt för Alla 249 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 250 Läsfrekvenser för Radio &Television 251 Läsfrekvenser för Start & Speed 252 Läsfrekvenser för Svensk Idrott 253 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 254 Läsfrekvenser för Tidskrift för Hälsa 255 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 256 Läsfrekvenser för Vår Bostad 257 Läsfrekvenser för Privata Affärer Tidningsläsning:Landsortspress 258 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 259 Läsfrekvenser för - A-Pressen 260 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 261 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 262 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 263 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 264 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 265 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) 266 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 6-dagarsutgivning 267 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 4-dagarsutgivning 268 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 3-dagarsutgivning 269 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 2-dagarsutgivning Tidningsläsning:Lokalpress m.m. 270 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 271 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Sundbyberg 272 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Lidingö 273 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Mälarö 274 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderort 275 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderkuriren 276 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 277 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 278 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 279 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 280 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 281 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SO 282 Läsfrekvenser för - Storstaden 283 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) 284 Köpfrekvenser för - Storstaden 285 Läsfrekvenser för Vi i Villa 286 Läsfrekvenser för Vårt Hus Köpvanor:veckopress m.m. 287 Köpfrekvenser för Allas Veckotidning 288 Köpfrekvenser för Allers 289 Köpfrekvenser för Damernas Värld 290 Köpfrekvenser för Femina 291 Köpfrekvenser för FIB-Aktuellt 292 Köpfrekvenser för Hemmets Journal 293 Köpfrekvenser för Hemmets Veckotidning 294 Köpfrekvenser för Husmodern 295 Köpfrekvenser för Hänt i Veckan 296 Köpfrekvenser för ICA-kuriren 297 Köpfrekvenser för Land 298 Köpfrekvenser för Lektyr 299 Köpfrekvenser för Min Värld 300 Köpfrekvenser för Mitt Livs Novell 301 Köpfrekvenser för Röster i Radio/TV 302 Köpfrekvenser för Saxons Veckotidning 303 Köpfrekvenser för Se 304 Köpfrekvenser för Svensk Damtidning 305 Köpfrekvenser för Veckojournalen 306 Köpfrekvenser för Vecko-Revyn 307 Köpfrekvenser för Vi 308 Köpfrekvenser för Året Runt Tidningen Vårt Hus 309 Läsfrekvenser för Vårt Hus Inköp av dagligvaror 310 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 311 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 312 Köpfrekvenser för Tandkräm 313 Köpfrekvenser för Tvål 314 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 315 Köpfrekvenser för Handdiskmedel 316 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 317 Köpfrekvenser för Tvättmedel 318 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 319 Köpfrekvenser för Kaffe Livsstilspåståenden 320 Attityder till: Nya Livsmedel 321 Attityder till: Nyheter 322 Attityder till: Hälsosam Mat 323 Attityder till: Boende 324 Attityder till: Intresseområden 325 Attityder till: Pengar 326 Attityder till: Oberoende 327 Attityder till: Familjegemenskap 328 Attityder till: Naturen 329 Attityder till: Karriären 330 Attityder till: Kvinnans plats 331 Attityder till: Priser 332 Attityder till: Städning 333 Attityder till: Barn 334 Attityder till: Rent i huset 335 Attityder till: Arbetet 336 Attityder till: Förenklingar 337 Attityder till: Annorlunda mat 338 Attityder till: Impulsköp 339 Attityder till: Titta i affärer 340 Attityder till: Kvalitetsvaror 341 Attityder till: Köpa-Sälja 342 Attityder till: Matlagning 343 Attityder till: Fester 344 Attityder till: Fritiden 345 Attityder till: Fritiden 346 Attityder till: Tuggummituggande 347 Attityder till: Religiösa frågor 348 Attityder till: Åsikter 349 Attityder till: Avkoppling 350 Attityder till: Pengar 351 Attityder till: Levnadsstandard 352 Attityder till: Bilar 353 Attityder till: Alkohol 354 Attityder till: Ansvar 355 Attityder till: Föreningar 356 Attityder till: Otrohet 357 Attityder till: Alkohol 358 Attityder till: Veckotidningar 359 Attityder till: Framtiden 360 Attityder till: Fester 361 Attityder till: Brottslingar 362 Attityder till: Lyx 363 Attityder till: Risker 364 Attityder till: Kärnkraftverk 365 Attityder till: Porrtidningar 366 Attityder till: Snygga kläder 367 Attityder till: Örtmediciner 368 Attityder till: proffsboxning Medlemsskap 369 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i olika affärer 370 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs Poster 371 Köpfrekvenser för tidn. Poster Beslutskapacitet-inköp på arbetsplatsen 372 Har påverkat inköp av - kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) 373 Har påverkat inköp av - kontorsutrustning(kopieringsmask. bokf.mask. datorer) 374 Har påverkat inköp av - Bank/försäkringstjänster 375 Har påverkat inköp av - Maskiner för verkstäder 376 Har påverkat inköp av - Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner 377 Har påverkat inköp av - Personbilar för företag/leasing 378 Tror sig kunna påverka inköp av - kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) 379 Tror sig kunna påverka inköp av - kontorsutrustning(kopieringsmask. bokf.mask.) 380 Tror sig kunna påverka inköp av - Bank-/försäkringstjänster 381 Tror sig kunna påverka inköp av - Maskiner för verkstäder 382 Tror sig kunna påverka inköp av - Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner 383 Tror sig kunna påverka inköp av - Personbilar för företag/leasing

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0016              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0016


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. JANUARI 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1666 129
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 290 4 11 35 19 10 32 27 40 38 34 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 5 20 19 13 32 9 9 5 30 10 15 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 16 21 17 14 53 104 19 9 20 21 143 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 34 32 27 20 10 16 13 13 37 11 12 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 33 9 9 27 7 6 9 27 11 6 7 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 39 10 11 26 13 6 22 32 27 17 14 Kod: 67 68 69 70 Frek: 14 22 8 14
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 1 MD=0 Datumkod Faktiska värdet är kodat. För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=71 Födelseår Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 20 21 21 23 23 33 25 27 24 28 27 41 32 30 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 36 34 31 31 25 27 27 29 30 29 29 26 23 27 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Frek: 32 34 33 28 33 39 44 45 41 41 46 45 44 40 Kod: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 71 Frek: 30 38 36 32 33 36 36 41 34 34 35 38 47 1
VAR 10 KÖN Loc 20 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 867 0. Man 928 1. Kvinna 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 21 width 2 MD=99 F.1b. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 166 00. 19 år och yngre 176 01. 20-24 år 193 02. 25-29 år 218 03. 30-34 år 182 04. 35-39 år 149 05. 40-44 år 138 06. 45-49 år 140 07. 50-54 år 178 08. 55-59 år 131 09. 60-64 år 123 10. 65 år och äldre 1 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 23 width 1 MD=9 F.1c. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 398 0. Ogift 1275 1. Gift eller sammanboende 117 2. Änka/änkling/frånskild 5 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSSTATUS Loc 24 width 1 MD=9 F.1d. Är Du själv: <Se F.1 för fullständig frågetext> 605 0. Husfar 702 1. Husmor 215 2. Son/dotter 48 3. Annan hushållsmedlem 190 4. Ensamboende 35 9. Ej svar
VAR 14 YRKE Loc 25 width 1 MD=9 F.1e. Förvärvsarbete/sysselsättning <Se F.1 för fullständig frågetext> 897 0. Förvärvsarbete,heltid 311 1. Förvärvsarbete,deltid 176 2. Hemmafru 169 3. Studerande 155 4. Pensionär 77 5. Annan sysselsättning 10 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 26 width 1 MD=9 F.1f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 712 0. Folkskola 327 1. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 194 2. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 309 3. Gymnasium eller motsvarande 234 4. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 19 9. Ej svar
VAR 16 ORTSTORLEK Loc 27 width 1 MD=9 F.1g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 105 0. Under 200 invånare 202 1. 200-1.999 152 2. 2.000-4.999 167 3. 5.000-9.999 245 4. 10.000-24.999 221 5. 25.000-49.999 223 6. 50.000-99.999 371 7. 100.000 och däröver 109 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 28 width 1 MD=9 F.1h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 197 0. Insatslägenhet 512 1. Hyrd lägenhet 844 2. Egen villa/radhus 53 3. Hyrd villa/radhus 134 4. Jordbruksfastighet 20 5. Inneboende 28 6. Annan bostadsform 7 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 29 width 1 MD=9 F.1i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 269 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 358 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 256 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 191 3. Gör mer än hälften av alla inköp 711 4. Gör alla eller nästan alla inköp 10 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 30 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1632 141 7 15
VAR 20 2-6 ÅR Loc 32 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1477 237 61 5 1 14
VAR 21 7-10 ÅR Loc 34 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1510 241 27 4 13
VAR 22 11-14 ÅR Loc 36 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1437 289 53 1 15
VAR 23 15-19 ÅR Loc 38 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1304 347 121 10 13
VAR 24 20-67 ÅR Loc 40 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 8 9 Frek: 45 302 1204 179 42 3 6 1 1 Kod: 99 Frek: 12
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 42 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 4 99 Frek: 1653 95 31 1 15
VAR 26 TOTALANTAL Loc 44 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 183 522 378 479 159 34 15 5 6 14
VAR 27 PERSONLIG INKOMST Loc 46 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 244 0. Under 10.000 244 1. 10.000-30.000 351 2. 30.000-50.000 505 3. 50.000-70.000 211 4. 70.000-90.000 61 5. 90.000-110.000 61 6. Över 110.000 118 9. Ej svar
VAR 28 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 47 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 13 0. Under 10.000 70 1. 10.000-30.000 148 2. 30.000-50.000 296 3. 50.000-70.000 301 4. 70.000-90.000 271 5. 90.000-110.000 471 6. Över 110.000 225 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 48 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1207 0. Ja 447 1. Nej 141 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL Loc 49 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5a. I hushållet finns:...st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 99 Frek: 276 1165 307 31 7 1 8
VAR 31 FINNS:HUSVAGN Loc 51 width 1 MD=9 F.5b. I hushållet finns:husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 1687 0. Finns ej 98 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:FRITIDSHUS Loc 52 width 1 MD=9 F.5c. I hushållet finns:fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 1393 0. Finns ej 394 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:RODDBÅT/EKA/LIKN. Loc 53 width 1 MD=9 F.5d. I hushållet finns:roddbåt/eka/el.likn. <Se F.5 för fullständig frågetext> 1442 0. Finns ej 344 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:MOTORBÅT Loc 54 width 1 MD=9 F.5e. I hushållet finns:motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1586 0. Finns ej 200 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:SEGELBÅT Loc 55 width 1 MD=9 F.5f. I hushållet finns:segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1702 0. Finns ej 83 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 56 width 1 MD=9 F.5g. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 734 0. Finns ej 1053 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 57 width 1 MD=9 F.5h. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1194 0. Finns ej 592 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:FILMKAMERA Loc 58 width 1 MD=9 F.5i. I hushållet finns:filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1328 0. Finns ej 458 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 59 width 1 MD=9 F.5j. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1377 0. Finns ej 410 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 60 width 1 MD=9 F.5k. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1378 0. Finns ej 408 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 61 width 1 MD=9 F.5l. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1011 0. Finns ej 775 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:SVART-VIT TV Loc 62 width 1 MD=9 F.5m. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 1116 0. Finns ej 670 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:FÄRG-TV Loc 63 width 1 MD=9 F.5n. I hushållet finns:färg-tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 322 0. Finns ej 1466 1. Finns 7 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 64 width 1 MD=9 F.5o. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 191 0. Finns ej 1596 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:DISKMASKIN Loc 65 width 1 MD=9 F.5p. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1207 0. Finns ej 578 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 66 width 1 MD=9 F.5q. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 476 0. Finns ej 1311 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=9 F.5r. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 461 0. Finns ej 1326 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 68 width 1 MD=9 F.5s. I hushållet finns:motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1105 0. Finns ej 682 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:SPISFLÄKT Loc 69 width 1 MD=9 F.5t. I hushållet finns:spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 643 0. Finns ej 1144 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:HUND Loc 70 width 1 MD=9 F.5u. I hushållet finns:hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 1402 0. Finns ej 383 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 51 FINNS:KATT Loc 71 width 1 MD=9 F.5v. I hushållet finns:katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1489 0. Finns ej 293 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 52 AVSER ATT KÖPA1 Loc 72 width 2 MD=11 F.6. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a. Första understrykningen 175 00. Fabriksny bil 459 01. Begagnad bil 48 02. Moped 11 03. Nytt fritidshus 16 04. Begagnat fritidshus 32 05. Ny villa 28 06. Begagnad villa 60 07. Köksfläkt 37 08. Elektrisk spis 40 09. Diskmaskin 446 10. Ej svar på fråga 6 443 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 53 AVSER ATT KÖPA1 Loc 74 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6b. Andra understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 11 01. Begagnad bil 38 02. Moped 9 03. Nytt fritidshus 19 04. Begagnat fritidshus 44 05. Ny villa 29 06. Begagnad villa 48 07. Köksfläkt 46 08. Elektrisk spis 47 09. Diskmaskin 446 10. Ej svar på fråga 6 615 00. Frågan ej tillämplig 443 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 54 AVSER ATT KÖPA1 Loc 76 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6c. Tredje understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 2 04. Begagnat fritidshus 7 05. Ny villa 4 06. Begagnad villa 18 07. Köksfläkt 30 08. Elektrisk spis 30 09. Diskmaskin 446 10. Ej svar på fråga 6 815 00. Frågan ej tillämplig 443 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 55 AVSER ATT KÖPA1 Loc 78 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6d. Fjärde understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 2 07. Köksfläkt 13 08. Elektrisk spis 15 09. Diskmaskin 446 10. Ej svar på fråga 6 875 00. Frågan ej tillämplig 443 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 56 AVSER ATT KÖPA1 Loc 80 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6e. Femte understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 07. Köksfläkt 2 08. Elektrisk spis 8 09. Diskmaskin 446 10. Ej svar på fråga 6 896 00. Frågan ej tillämplig 443 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 57 AVSER ATT KÖPA2 Loc 82 width 2 MD=11 F.7. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.7a. Första understrykningen 182 00. Tvättmaskin 47 01. Frysbox 55 02. Frysskåp 131 03. Fiskeutrustning 114 04. Elektrisk rakapparat 40 05. Skrivmaskin 63 06. Stillbildskamera 35 07. Filmkamera 26 08. Projektor 58 09. Elektrisk symaskin 600 10. Ej svar på fråga 6 444 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 58 AVSER ATT KÖPA2 Loc 84 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7b. Andra understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 25 01. Frysbox 23 02. Frysskåp 19 03. Fiskeutrustning 56 04. Elektrisk rakapparat 17 05. Skrivmaskin 36 06. Stillbildskamera 20 07. Filmkamera 25 08. Projektor 35 09. Elektrisk symaskin 600 10. Ej svar på fråga 7 495 00. Frågan ej tillämplig 444 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 59 AVSER ATT KÖPA2 Loc 86 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7c. Tredje understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 11 02. Frysskåp 5 03. Fiskeutrustning 7 04. Elektrisk rakapparat 8 05. Skrivmaskin 7 06. Stillbildskamera 13 07. Filmkamera 19 08. Projektor 14 09. Elektrisk symaskin 599 10. Ej svar på fråga 7 668 00. Frågan ej tillämplig 444 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 60 AVSER ATT KÖPA2 Loc 88 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7d. Fjärde understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 2 03. Fiskeutrustning 2 04. Elektrisk rakapparat 05. Skrivmaskin 1 06. Stillbildskamera 3 07. Filmkamera 8 08. Projektor 6 09. Elektrisk symaskin 599 10. Ej svar på fråga 7 730 00. Frågan ej tillämplig 444 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 61 AVSER ATT KÖPA2 Loc 90 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7e. Femte understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 2 04. Elektrisk rakapparat 05. Skrivmaskin 06. Stillbildskamera 1 07. Filmkamera 1 08. Projektor 1 09. Elektrisk symaskin 599 10. Ej svar på fråga 7 747 00. Frågan ej tillämplig 444 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 62 AVSER ATT KÖPA3 Loc 92 width 2 MD=11 F.8. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.8a. Första understrykningen 156 00. Transistorradio 23 01. Husvagn 199 02. Stereoanläggning 9 03. Svart/vit tv 139 04. Färg-tv 80 05. Elektrisk kaffebryggare 76 06. Motorgräsklippare 121 07. Dammsugare 11 08. Motorbåt 13 09. Segelbåt 524 10. Ej svar på fråga 6 444 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 63 AVSER ATT KÖPA3 Loc 94 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8b. Andra understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 4 01. Husvagn 27 02. Stereoanläggning 11 03. Svart/vit tv 64 04. Färg-tv 38 05. Elektrisk kaffebryggare 31 06. Motorgräsklippare 65 07. Dammsugare 20 08. Motorbåt 19 09. Segelbåt 524 10. Ej svar på fråga 8 548 00. Frågan ej tillämplig 444 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 64 AVSER ATT KÖPA3 Loc 96 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8c. Tredje understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 3 02. Stereoanläggning 1 03. Svart/vit tv 9 04. Färg-tv 10 05. Elektrisk kaffebryggare 12 06. Motorgräsklippare 29 07. Dammsugare 10 08. Motorbåt 6 09. Segelbåt 523 10. Ej svar på fråga 8 748 00. Frågan ej tillämplig 444 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 65 AVSER ATT KÖPA3 Loc 98 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8d. Fjärde understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 2 03. Svart/vit tv 04. Färg-tv 2 05. Elektrisk kaffebryggare 3 06. Motorgräsklippare 9 07. Dammsugare 4 08. Motorbåt 1 09. Segelbåt 523 10. Ej svar på fråga 8 807 00. Frågan ej tillämplig 444 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 66 AVSER ATT KÖPA3 Loc 100 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8e. Femte understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 2 04. Färg-tv 05. Elektrisk kaffebryggare 06. Motorgräsklippare 2 07. Dammsugare 1 08. Motorbåt 09. Segelbåt 523 10. Ej svar på fråga 8 823 00. Frågan ej tillämplig 444 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 67 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 102 width 1 MD=9 F.9. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.9.1. Miljövårdsfrågor 17 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 68 3. Något ointresserad 70 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 526 5. Något intresserad 653 6. Ganska intresserad 375 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 68 HÄLSONYTTIG MAT Loc 103 width 1 MD=9 F.9.2. Hälsonyttig mat <Se F.9 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket ointresserad 94 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 102 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 521 5. Något intresserad 539 6. Ganska intresserad 375 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 69 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 104 width 1 MD=9 F.9.3. Sjukdomar och hälsa <Se F.9 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket ointresserad 39 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 98 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 483 5. Något intresserad 590 6. Ganska intresserad 432 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 70 BANTNINGSTIPS Loc 105 width 1 MD=9 F.9.4. Bantningstips <Se F.9 för fullständig frågetext> 517 1. Mycket ointresserad 227 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 148 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 387 5. Något intresserad 190 6. Ganska intresserad 123 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 71 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 106 width 1 MD=9 F.9.5. Hushålla ekonomiskt <Se F.9 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket ointresserad 50 2. Ganska ointresserad 56 3. Något ointresserad 82 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 384 5. Något intresserad 606 6. Ganska intresserad 559 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 72 POLITIK Loc 107 width 1 MD=9 F.9.6. Politik <Se F.9 för fullständig frågetext> 146 1. Mycket ointresserad 127 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 98 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 611 5. Något intresserad 425 6. Ganska intresserad 222 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 73 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 108 width 1 MD=9 F.9.7. Sociala rättigheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 124 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 619 5. Något intresserad 534 6. Ganska intresserad 269 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 74 SKATTEFRÅGOR Loc 109 width 1 MD=9 F.9.8. Skattefrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket ointresserad 83 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 134 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 556 5. Något intresserad 515 6. Ganska intresserad 331 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 75 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 110 width 1 MD=9 F.9.9. Samlevnadsfrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket ointresserad 91 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 227 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 585 5. Något intresserad 437 6. Ganska intresserad 222 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 76 VIDAREUTBILDNING Loc 111 width 1 MD=9 F.9.10. Vidareutbildning <Se F.9 för fullständig frågetext> 98 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 219 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 542 5. Något intresserad 380 6. Ganska intresserad 283 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 77 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 112 width 1 MD=9 F.9.11. Religions-och trosfrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 399 1. Mycket ointresserad 255 2. Ganska ointresserad 184 3. Något ointresserad 237 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 371 5. Något intresserad 184 6. Ganska intresserad 130 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 78 ARBETSMARKNADEN Loc 113 width 1 MD=9 F.9.12. Arbetsmarknaden <Se F.9 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 142 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 552 5. Något intresserad 535 6. Ganska intresserad 307 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 79 VILLA/EGET HEM Loc 114 width 1 MD=9 F.9.13. Villa/eget hem <Se F.9 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket ointresserad 35 2. Ganska ointresserad 49 3. Något ointresserad 123 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 268 5. Något intresserad 448 6. Ganska intresserad 782 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 80 FRITIDSHUS Loc 115 width 1 MD=9 F.9.14. Fritidshus <Se F.9 för fullständig frågetext> 198 1. Mycket ointresserad 144 2. Ganska ointresserad 168 3. Något ointresserad 252 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 337 5. Något intresserad 288 6. Ganska intresserad 355 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 81 PERSONBILAR Loc 116 width 1 MD=9 F.9.15. Personbilar <Se F.9 för fullständig frågetext> 128 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 121 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 540 5. Något intresserad 448 6. Ganska intresserad 284 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 82 HEMINREDNING Loc 117 width 1 MD=9 F.9.16. Heminredning <Se F.9 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 82 3. Något ointresserad 86 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 480 5. Något intresserad 556 6. Ganska intresserad 466 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 83 MODENYHETER Loc 118 width 1 MD=9 F.9.17. Modenyheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 226 1. Mycket ointresserad 178 2. Ganska ointresserad 173 3. Något ointresserad 131 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 495 5. Något intresserad 375 6. Ganska intresserad 186 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 84 MATVARUNYHETER Loc 119 width 1 MD=9 F.9.18. Matvarunyheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 136 1. Mycket ointresserad 160 2. Ganska ointresserad 175 3. Något ointresserad 186 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 485 5. Något intresserad 390 6. Ganska intresserad 222 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 85 BARNAVÅRD Loc 120 width 1 MD=9 F.9.19. Barnavård <Se F.9 för fullständig frågetext> 134 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 185 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 455 5. Något intresserad 413 6. Ganska intresserad 320 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 86 SKÖNHETSVÅRD Loc 121 width 1 MD=9 F.9.20. Skönhetsvård <Se F.9 för fullständig frågetext> 360 1. Mycket ointresserad 172 2. Ganska ointresserad 185 3. Något ointresserad 197 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 523 5. Något intresserad 240 6. Ganska intresserad 84 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 87 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 122 width 1 MD=9 F.9.21. Stereoanläggningar <Se F.9 för fullständig frågetext> 233 1. Mycket ointresserad 146 2. Ganska ointresserad 161 3. Något ointresserad 188 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 576 5. Något intresserad 296 6. Ganska intresserad 155 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 88 HUSHÅLLSMASKINER Loc 123 width 1 MD=9 F.9.22. Hushållsmaskiner <Se F.9 för fullständig frågetext> 128 1. Mycket ointresserad 114 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 165 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 658 5. Något intresserad 360 6. Ganska intresserad 173 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 89 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 124 width 1 MD=9 F.9.23. Fotoutrustningar <Se F.9 för fullständig frågetext> 264 1. Mycket ointresserad 205 2. Ganska ointresserad 205 3. Något ointresserad 232 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 511 5. Något intresserad 216 6. Ganska intresserad 120 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 90 MOTORCYKLAR Loc 125 width 1 MD=9 F.9.24. Motorcyklar <Se F.9 för fullständig frågetext> 770 1. Mycket ointresserad 185 2. Ganska ointresserad 154 3. Något ointresserad 238 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 220 5. Något intresserad 94 6. Ganska intresserad 87 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 91 KRUKVÄXTER Loc 126 width 1 MD=9 F.9.25. Krukväxter <Se F.9 för fullständig frågetext> 163 1. Mycket ointresserad 94 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 121 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 376 5. Något intresserad 400 6. Ganska intresserad 498 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 92 MEDEL MOT MJÄLL Loc 127 width 1 MD=9 F.9.26. Medel mot mjäll <Se F.9 för fullständig frågetext> 546 1. Mycket ointresserad 186 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 328 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 319 5. Något intresserad 142 6. Ganska intresserad 86 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 93 HUNDARS SKÖTSEL Loc 128 width 1 MD=9 F.9.27. Hundars skötsel <Se F.9 för fullständig frågetext> 597 1. Mycket ointresserad 146 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 222 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 234 5. Något intresserad 225 6. Ganska intresserad 216 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 94 KATTERS SKÖTSEL Loc 129 width 1 MD=9 F.9.28. Katters skötsel <Se F.9 för fullständig frågetext> 724 1. Mycket ointresserad 173 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 248 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 209 5. Något intresserad 133 6. Ganska intresserad 144 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 95 MOTIONERA Loc 130 width 1 MD=9 F.9.29. Motionera <Se F.9 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket ointresserad 52 2. Ganska ointresserad 78 3. Något ointresserad 63 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 519 5. Något intresserad 582 6. Ganska intresserad 409 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 96 IDROTTA Loc 131 width 1 MD=9 F.9.30. Idrotta <Se F.9 för fullständig frågetext> 218 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 171 3. Något ointresserad 158 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 530 5. Något intresserad 290 6. Ganska intresserad 269 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 97 LAGA MAT Loc 132 width 1 MD=9 F.9.31. Laga mat <Se F.9 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 76 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 444 5. Något intresserad 522 6. Ganska intresserad 482 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 98 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 133 width 1 MD=9 F.9.32. Pröva nya maträtter <Se F.9 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 90 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 439 5. Något intresserad 490 6. Ganska intresserad 488 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 99 BAKA Loc 134 width 1 MD=9 F.9.33. Baka <Se F.9 för fullständig frågetext> 183 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 167 3. Något ointresserad 145 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 322 5. Något intresserad 394 6. Ganska intresserad 430 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 100 HA GÄSTER Loc 135 width 1 MD=9 F.9.34. Ha gäster <Se F.9 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket ointresserad 37 2. Ganska ointresserad 67 3. Något ointresserad 77 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 513 5. Något intresserad 665 6. Ganska intresserad 365 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 101 KÖRA BIL Loc 136 width 1 MD=9 F.9.35. Köra bil <Se F.9 för fullständig frågetext> 161 1. Mycket ointresserad 55 2. Ganska ointresserad 71 3. Något ointresserad 186 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 331 5. Något intresserad 485 6. Ganska intresserad 471 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 102 JOBBA MED BILAR Loc 137 width 1 MD=9 F.9.36. Jobba med bilar <Se F.9 för fullständig frågetext> 558 1. Mycket ointresserad 150 2. Ganska ointresserad 163 3. Något ointresserad 235 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 325 5. Något intresserad 169 6. Ganska intresserad 149 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 103 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 138 width 1 MD=9 F.9.37. Arbeta i trädgården <Se F.9 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 119 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 420 5. Något intresserad 487 6. Ganska intresserad 402 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 104 FOTOGRAFERA Loc 139 width 1 MD=9 F.9.38. Fotografera <Se F.9 för fullständig frågetext> 192 1. Mycket ointresserad 136 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 191 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 609 5. Något intresserad 323 6. Ganska intresserad 167 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 105 SMALFILMA Loc 140 width 1 MD=9 F.9.39. Smalfilma <Se F.9 för fullständig frågetext> 491 1. Mycket ointresserad 178 2. Ganska ointresserad 186 3. Något ointresserad 428 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 275 5. Något intresserad 132 6. Ganska intresserad 65 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 106 SPORTFISKA Loc 141 width 1 MD=9 F.9.40. Sportfiska <Se F.9 för fullständig frågetext> 533 1. Mycket ointresserad 126 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 234 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 335 5. Något intresserad 197 6. Ganska intresserad 197 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 107 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 142 width 1 MD=9 F.9.41. Lyssna på popmusik <Se F.9 för fullständig frågetext> 386 1. Mycket ointresserad 153 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 92 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 447 5. Något intresserad 293 6. Ganska intresserad 252 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 108 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 143 width 1 MD=9 F.9.42. Lyssna på klassisk musik <Se F.9 för fullständig frågetext> 342 1. Mycket ointresserad 172 2. Ganska ointresserad 180 3. Något ointresserad 113 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 517 5. Något intresserad 276 6. Ganska intresserad 168 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 109 GÅ PÅ TEATER Loc 144 width 1 MD=9 F.9.43. Gå på teater <Se F.9 för fullständig frågetext> 216 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 179 3. Något ointresserad 162 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 566 5. Något intresserad 337 6. Ganska intresserad 175 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 110 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 145 width 1 MD=9 F.9.44. Gå på konstutställning <Se F.9 för fullständig frågetext> 376 1. Mycket ointresserad 199 2. Ganska ointresserad 232 3. Något ointresserad 203 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 406 5. Något intresserad 242 6. Ganska intresserad 105 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 111 LÄSA BÖCKER Loc 146 width 1 MD=9 F.9.45. Läsa böcker <Se F.9 för fullständig frågetext> 90 1. Mycket ointresserad 53 2. Ganska ointresserad 98 3. Något ointresserad 62 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 460 5. Något intresserad 465 6. Ganska intresserad 551 7. Mycket intresserad 16 9. Ej svar
VAR 112 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 147 width 1 MD=9 F.9.46. Läsa populärtidningar <Se F.9 för fullständig frågetext> 230 1. Mycket ointresserad 178 2. Ganska ointresserad 187 3. Något ointresserad 213 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 569 5. Något intresserad 267 6. Ganska intresserad 104 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 113 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 148 width 1 MD=9 F.9.47. Köpa på postorder <Se F.9 för fullständig frågetext> 548 1. Mycket ointresserad 226 2. Ganska ointresserad 200 3. Något ointresserad 177 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 443 5. Något intresserad 130 6. Ganska intresserad 37 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 114 SY KLÄDER Loc 149 width 1 MD=9 F.9.48. Sy kläder <Se F.9 för fullständig frågetext> 726 1. Mycket ointresserad 163 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 165 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 304 5. Något intresserad 145 6. Ganska intresserad 129 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 115 HANDARBETA Loc 150 width 1 MD=9 F.9.49. Handarbeta <Se F.9 för fullständig frågetext> 584 1. Mycket ointresserad 114 2. Ganska ointresserad 87 3. Något ointresserad 122 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 250 5. Något intresserad 251 6. Ganska intresserad 363 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 116 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 151 width 1 MD=9 F.9.50. Träffa nya människor <Se F.9 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket ointresserad 27 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 84 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 485 5. Något intresserad 631 6. Ganska intresserad 442 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 117 SNICKRA Loc 152 width 1 MD=9 F.9.51. Snickra <Se F.9 för fullständig frågetext> 350 1. Mycket ointresserad 156 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 159 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 430 5. Något intresserad 312 6. Ganska intresserad 230 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 118 MÅLA HEMMA Loc 153 width 1 MD=9 F.9.52. Måla hemma <Se F.9 för fullständig frågetext> 198 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 127 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 595 5. Något intresserad 411 6. Ganska intresserad 231 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 119 JAGA Loc 154 width 1 MD=9 F.9.53. Jaga <Se F.9 för fullständig frågetext> 1003 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 91 3. Något ointresserad 248 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 128 5. Något intresserad 62 6. Ganska intresserad 103 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 120 FRILUFTSLIV Loc 155 width 1 MD=9 F.9.54. Friluftsliv <Se F.9 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 43 2. Ganska ointresserad 56 3. Något ointresserad 80 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 464 5. Något intresserad 544 6. Ganska intresserad 503 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 121 ÅKA SLALOM Loc 156 width 1 MD=9 F.9.55. Åka slalom <Se F.9 för fullständig frågetext> 757 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 323 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 168 5. Något intresserad 116 6. Ganska intresserad 175 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 122 ÅKA MOTORBÅT Loc 157 width 1 MD=9 F.9.56. Åka motorbåt <Se F.9 för fullständig frågetext> 392 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 222 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 417 5. Något intresserad 269 6. Ganska intresserad 204 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 123 SEGLA Loc 158 width 1 MD=9 F.9.57. Segla <Se F.9 för fullständig frågetext> 524 1. Mycket ointresserad 150 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 350 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 250 5. Något intresserad 159 6. Ganska intresserad 184 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 124 CAMPA Loc 159 width 1 MD=9 F.9.58. Campa <Se F.9 för fullständig frågetext> 322 1. Mycket ointresserad 90 2. Ganska ointresserad 155 3. Något ointresserad 148 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 494 5. Något intresserad 313 6. Ganska intresserad 231 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 125 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 160 width 1 MD=9 F.9.59. Semestra utomlands <Se F.9 för fullständig frågetext> 165 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 159 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 332 5. Något intresserad 347 6. Ganska intresserad 609 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 126 SEMESTRA I SVERIGE Loc 161 width 1 MD=9 F.9.60. Semestra i Sverige <Se F.9 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket ointresserad 17 2. Ganska ointresserad 24 3. Något ointresserad 44 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 344 5. Något intresserad 610 6. Ganska intresserad 695 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 127 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 162 width 1 MD=9 F.9.61. Pröva nya produkter <Se F.9 för fullständig frågetext> 92 1. Mycket ointresserad 91 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 235 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 623 5. Något intresserad 398 6. Ganska intresserad 192 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 128 VARA BORTBJUDEN Loc 163 width 1 MD=9 F.9.62. Vara bortbjuden <Se F.9 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket ointresserad 46 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 60 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 530 5. Något intresserad 636 6. Ganska intresserad 376 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 129 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 164 width 1 MD=9 F.9.63. Gå på diskotek <Se F.9 för fullständig frågetext> 863 1. Mycket ointresserad 149 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 228 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 168 5. Något intresserad 102 6. Ganska intresserad 111 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 130 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 165 width 1 MD=9 F.9.64. Gå på restaurang <Se F.9 för fullständig frågetext> 165 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 98 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 613 5. Något intresserad 443 6. Ganska intresserad 219 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 131 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 166 width 1 MD=9 F.9.65. Gå på kvällskurser <Se F.9 för fullständig frågetext> 246 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 185 3. Något ointresserad 292 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 521 5. Något intresserad 303 6. Ganska intresserad 98 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 132 KLÄDER Loc 167 width 1 MD=9 F.10. Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? F.10a. Kläder till Dig själv 6 0. 0 kronor 18 1. Under 100 kronor 108 2. 101-300 kronor 271 3. 301-500 kronor 356 4. 501-800 kronor 348 5. 801-1000 kronor 299 6. 1001-1500 kronor 194 7. 1501-2000 kronor 170 8. Över 2000 kronor 25 9. Ej svar
VAR 133 SPORTUTRUSTNING Loc 168 width 1 MD=9 F.10b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.10 för fullständig frågetext> 494 0. 0 kronor 445 1. Under 100 kronor 410 2. 101-300 kronor 197 3. 301-500 kronor 106 4. 501-800 kronor 46 5. 801-1000 kronor 20 6. 1001-1500 kronor 18 7. 1501-2000 kronor 16 8. Över 2000 kronor 43 9. Ej svar
VAR 134 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 169 width 1 MD=9 F.10c. Kosmetika/skönhetsmedel <Se F.10 för fullständig frågetext> 471 0. 0 kronor 668 1. Under 100 kronor 450 2. 101-300 kronor 121 3. 301-500 kronor 31 4. 501-800 kronor 8 5. 801-1000 kronor 3 6. 1001-1500 kronor 1 7. 1501-2000 kronor 4 8. Över 2000 kronor 38 9. Ej svar
VAR 135 NÖJEN Loc 170 width 1 MD=9 F.10d. Nöjen <Se F.10 för fullständig frågetext> 95 0. 0 kronor 240 1. Under 100 kronor 434 2. 101-300 kronor 342 3. 301-500 kronor 196 4. 501-800 kronor 144 5. 801-1000 kronor 84 6. 1001-1500 kronor 48 7. 1501-2000 kronor 152 8. Över 2000 kronor 60 9. Ej svar
VAR 136 UTLANDSRESOR Loc 171 width 1 MD=9 F.10e. Utlandsresor under fritiden <Se F.10 för fullständig frågetext> 849 0. 0 kronor 36 1. Under 100 kronor 42 2. 101-300 kronor 51 3. 301-500 kronor 54 4. 501-800 kronor 57 5. 801-1000 kronor 112 6. 1001-1500 kronor 142 7. 1501-2000 kronor 402 8. Över 2000 kronor 50 9. Ej svar
VAR 137 BÖCKER Loc 172 width 1 MD=9 F.10f. Böcker <Se F.10 för fullständig frågetext> 317 0. 0 kronor 522 1. Under 100 kronor 445 2. 101-300 kronor 243 3. 301-500 kronor 121 4. 501-800 kronor 50 5. 801-1000 kronor 33 6. 1001-1500 kronor 21 7. 1501-2000 kronor 13 8. Över 2000 kronor 30 9. Ej svar
VAR 138 TOBAK Loc 173 width 1 MD=9 F.10g. Tobak <Se F.10 för fullständig frågetext> 1082 0. 0 kronor 70 1. Under 100 kronor 73 2. 101-300 kronor 85 3. 301-500 kronor 76 4. 501-800 kronor 69 5. 801-1000 kronor 91 6. 1001-1500 kronor 72 7. 1501-2000 kronor 146 8. Över 2000 kronor 31 9. Ej svar
VAR 139 VIN OCH SPRIT Loc 174 width 1 MD=9 F.10h. Vin och sprit <Se F.10 för fullständig frågetext> 368 0. 0 kronor 255 1. Under 100 kronor 357 2. 101-300 kronor 271 3. 301-500 kronor 182 4. 501-800 kronor 119 5. 801-1000 kronor 69 6. 1001-1500 kronor 64 7. 1501-2000 kronor 93 8. Över 2000 kronor 17 9. Ej svar
VAR 140 LÄNSKOMMUNKOD Loc 175 width 4 MD=9999 Kod: 114 115 120 123 125 126 127 136 138 Frek: 6 2 4 13 2 13 17 10 6 Kod: 139 160 162 163 180 181 182 183 184 Frek: 7 11 7 5 114 13 14 5 8 Kod: 186 187 188 191 192 305 319 360 380 Frek: 8 10 4 3 10 3 4 6 31 Kod: 381 382 428 480 481 482 483 484 486 Frek: 8 2 1 13 5 3 6 29 3 Kod: 509 512 513 560 561 562 563 580 581 Frek: 1 1 3 2 4 3 2 33 31 Kod: 582 583 586 617 662 665 680 682 683 Frek: 2 15 9 2 6 2 29 8 11 Kod: 684 685 686 687 761 763 764 765 767 Frek: 2 3 5 4 3 5 2 5 2 Kod: 780 781 821 840 860 862 880 881 882 Frek: 18 11 2 4 4 4 12 8 3 Kod: 883 884 885 980 1060 1080 1081 1082 1083 Frek: 9 5 2 9 5 12 3 2 8 Kod: 1121 1137 1160 1162 1163 1165 1166 1167 1168 Frek: 3 3 3 4 4 2 4 4 4 Kod: 1180 1181 1182 1183 1214 1230 1231 1233 1260 Frek: 14 3 7 11 1 8 2 5 1 Kod: 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1280 1281 Frek: 6 6 3 3 5 1 2 49 16 Kod: 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1315 1380 1381 Frek: 8 26 8 4 4 8 1 13 5 Kod: 1382 1383 1384 1401 1402 1407 1415 1419 1421 Frek: 6 15 7 3 4 3 4 1 4 Kod: 1427 1430 1435 1480 1481 1482 1484 1485 1486 Frek: 1 2 2 92 5 4 4 16 1 Kod: 1507 1521 1524 1527 1552 1560 1561 1562 1563 Frek: 1 5 4 3 1 1 7 1 3 Kod: 1565 1566 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1602 Frek: 3 1 9 11 6 16 3 4 3 Kod: 1622 1643 1660 1661 1663 1680 1681 1682 1683 Frek: 3 2 4 2 4 7 11 3 11 Kod: 1684 1685 1686 1715 1730 1737 1760 1761 1763 Frek: 5 6 4 3 1 6 2 1 1 Kod: 1765 1766 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1860 Frek: 3 5 11 11 1 9 8 6 3 Kod: 1861 1862 1863 1864 1880 1881 1882 1883 1884 Frek: 4 1 1 2 16 7 3 8 1 Kod: 1885 1904 1907 1917 1961 1962 1980 1981 1982 Frek: 5 1 2 3 1 1 24 6 4 Kod: 1983 1984 2021 2026 2029 2034 2061 2062 2080 Frek: 2 5 1 2 3 1 4 6 12 Kod: 2081 2082 2083 2084 2085 2101 2104 2132 2161 Frek: 5 4 3 8 2 4 4 2 1 Kod: 2180 2181 2182 2183 2184 2260 2262 2280 2281 Frek: 16 5 5 5 8 5 2 5 19 Kod: 2282 2283 2284 2303 2309 2313 2321 2326 2361 Frek: 8 6 22 2 3 6 4 3 2 Kod: 2380 2404 2409 2417 2421 2460 2462 2463 2480 Frek: 12 2 4 1 4 2 3 3 19 Kod: 2481 2482 2505 2510 2514 2518 2521 2523 2560 Frek: 4 16 4 3 3 2 3 3 2 Kod: 2580 2581 2582 2583 2584 9999 Frek: 10 8 9 3 8 20
VAR 141 LÄNSKOD Loc 179 width 2 MD=99 Kod: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 294 54 62 106 72 46 53 9 30 66 166 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 47 147 79 65 68 51 49 51 50 67 32 Kod: 24 25 99 Frek: 58 58 15
VAR 142 DATUM Loc 181 width 2 MD=99 Datumkod Faktiska värdet är kodat. 18 99. Uppgift saknas Valid-n=1777 Min=0 Max=9 Mean=1.4 St.Dev=1.7
VAR 143 POSTNUMMER Loc 183 width 2 MD=99 Postnummer(01 form.) Faktiska värdet är kodat. 1594 99. Uppgift saknas Valid-n=201 Min=11 Max=57 Mean=35.1 St.Dev=14.8
VAR 144 FRITIDSBÅT Loc 185 width 1 MD=9 F.11. Finns det någon fritidsbåt i Ditt hushåll? 1272 0. Nej 414 1. Ja,en 103 2. Ja,två eller flera 6 9. Ej svar
VAR 145 FÖRSTA BÅT Loc 186 width 1 MD=9 F.11a. OM båtar finns:Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.11 för fullständig frågetext> 1271 0. Frågan ej tillämplig 303 1. Roddbåt med/utan "snurra" 115 2. Motorbåt under 6 m längd 34 3. Motorbåt över 6 m längd 22 4. Segelbåt under 4 m längd 15 5. Segelbåt 4-6 m längd 21 6. Segelbåt över 6 m längd 1 7. Segelkatamaran eller trimaran 13 9. Ej svar
VAR 146 ANDRA BÅT Loc 187 width 1 MD=9 F.11b. OM båtar finns:Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.11 för fullständig frågetext> 1706 0. Frågan ej tillämplig 1. Roddbåt med/utan "snurra" 23 2. Motorbåt under 6 m längd 25 3. Motorbåt över 6 m längd 7 4. Segelbåt under 4 m längd 10 5. Segelbåt 4-6 m längd 18 6. Segelbåt över 6 m längd 7. Segelkatamaran eller trimaran 6 9. Ej svar
VAR 147 TREDJE BÅT Loc 188 width 1 MD=9 F.11c. OM båtar finns:Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.11 för fullständig frågetext> 1789 0. Frågan ej tillämplig 1. Roddbåt med/utan "snurra" 2. Motorbåt under 6 m längd 3. Motorbåt över 6 m längd 4. Segelbåt under 4 m längd 5. Segelbåt 4-6 m längd 6. Segelbåt över 6 m längd 7. Segelkatamaran eller trimaran 6 9. Ej svar
VAR 148 ICA Loc 189 width 2 F.12. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Livsmedelsbutiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.12a. Hur ofta besöker Du ICA? 101 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 51 03. 3 gånger per år 67 04. 1 gång per kvartal 73 05. 2 gånger per kvartal 146 06. 1 gång per månad 132 07. 2 gånger per månad 152 08. 3 gånger per månad 340 09. 1 gång per vecka 304 10. 2 gånger per vecka 195 11. 3 gånger per vecka 103 12. 4 gånger per vecka 64 13. 5 gånger per vecka 18 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka
VAR 149 KONSUM Loc 191 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta besöker Du Konsum? <Se F.12 för fullständig frågetext> 236 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 94 04. 1 gång per kvartal 70 05. 2 gånger per kvartal 192 06. 1 gång per månad 143 07. 2 gånger per månad 147 08. 3 gånger per månad 302 09. 1 gång per vecka 208 10. 2 gånger per vecka 121 11. 3 gånger per vecka 70 12. 4 gånger per vecka 51 13. 5 gånger per vecka 22 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 150 VIVO Loc 193 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta besöker Du Vivo? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1045 00. Aldrig 120 01. 1 gång per år 72 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 106 06. 1 gång per månad 57 07. 2 gånger per månad 42 08. 3 gånger per månad 77 09. 1 gång per vecka 48 10. 2 gånger per vecka 18 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 151 FAVÖR Loc 195 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta besöker Du Favör? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1232 00. Aldrig 97 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 55 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 82 06. 1 gång per månad 34 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 57 09. 1 gång per vecka 26 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 152 ANNAN BUTIK Loc 197 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta besöker Du annan butik? <Se F.12 för fullständig frågetext> 516 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 68 02. 2 gånger per år 105 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 104 05. 2 gånger per kvartal 179 06. 1 gång per månad 128 07. 2 gånger per månad 125 08. 3 gånger per månad 212 09. 1 gång per vecka 108 10. 2 gånger per vecka 40 11. 3 gånger per vecka 23 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 153 DOMUS LIVSMEDEL Loc 199 width 2 F.12f. Hur ofta besöker Du Domus livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 394 00. Aldrig 83 01. 1 gång per år 81 02. 2 gånger per år 85 03. 3 gånger per år 161 04. 1 gång per kvartal 81 05. 2 gånger per kvartal 229 06. 1 gång per månad 133 07. 2 gånger per månad 121 08. 3 gånger per månad 200 09. 1 gång per vecka 126 10. 2 gånger per vecka 46 11. 3 gånger per vecka 29 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 154 NK LIVSMEDEL Loc 201 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta besöker Du NK livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1483 00. Aldrig 92 01. 1 gång per år 57 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 33 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 19 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 155 TEMPO/EPA LIVSMEDEL Loc 203 width 2 F.12h. Hur ofta besöker Du Tempo/EPA livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 506 00. Aldrig 112 01. 1 gång per år 99 02. 2 gånger per år 101 03. 3 gånger per år 143 04. 1 gång per kvartal 98 05. 2 gånger per kvartal 218 06. 1 gång per månad 125 07. 2 gånger per månad 116 08. 3 gånger per månad 162 09. 1 gång per vecka 61 10. 2 gånger per vecka 33 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 156 ÅHLENS LIVSMEDEL Loc 205 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta besöker Du Åhlens livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1307 00. Aldrig 106 01. 1 gång per år 73 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 68 04. 1 gång per kvartal 34 05. 2 gånger per kvartal 52 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 34 09. 1 gång per vecka 15 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 157 OBS LIVSMEDEL Loc 207 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta besöker Du Obs livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1156 00. Aldrig 120 01. 1 gång per år 91 02. 2 gånger per år 74 03. 3 gånger per år 96 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 99 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 33 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 158 B&W LIVSMEDEL Loc 209 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta besöker Du B&W livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1089 00. Aldrig 152 01. 1 gång per år 100 02. 2 gånger per år 82 03. 3 gånger per år 108 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 94 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 33 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 159 DOMUS Loc 211 width 2 F.13. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Varuhus och stormarknader(ej livsmedelsavd.) Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr per vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.13a. Hur ofta besöker Du Domus? 319 00. Aldrig 86 01. 1 gång per år 125 02. 2 gånger per år 115 03. 3 gånger per år 165 04. 1 gång per kvartal 124 05. 2 gånger per kvartal 267 06. 1 gång per månad 169 07. 2 gånger per månad 133 08. 3 gånger per månad 170 09. 1 gång per vecka 61 10. 2 gånger per vecka 37 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 160 NK Loc 213 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta besöker Du NK? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1159 00. Aldrig 159 01. 1 gång per år 102 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 71 06. 1 gång per månad 38 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 28 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 161 TEMPO/EPA Loc 215 width 2 MD=99 F.13c. Hur ofta besöker Du Tempo/EPA? <Se F.13 för fullständig frågetext> 424 00. Aldrig 115 01. 1 gång per år 105 02. 2 gånger per år 120 03. 3 gånger per år 164 04. 1 gång per kvartal 134 05. 2 gånger per kvartal 236 06. 1 gång per månad 141 07. 2 gånger per månad 129 08. 3 gånger per månad 135 09. 1 gång per vecka 55 10. 2 gånger per vecka 20 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 162 ÅHLENS Loc 217 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta besöker Du Åhlens? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1126 00. Aldrig 125 01. 1 gång per år 93 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 91 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 85 06. 1 gång per månad 46 07. 2 gånger per månad 39 08. 3 gånger per månad 41 09. 1 gång per vecka 16 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 163 OBS Loc 219 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta besöker Du Obs? <Se F.13 för fullständig frågetext> 995 00. Aldrig 167 01. 1 gång per år 111 02. 2 gånger per år 86 03. 3 gånger per år 111 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 128 06. 1 gång per månad 57 07. 2 gånger per månad 40 08. 3 gånger per månad 26 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 164 B&W Loc 221 width 2 F.13f. Hur ofta besöker Du B&W? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1039 00. Aldrig 176 01. 1 gång per år 113 02. 2 gånger per år 81 03. 3 gånger per år 102 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 98 06. 1 gång per månad 41 07. 2 gånger per månad 34 08. 3 gånger per månad 28 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 165 HENNES/MAURITZ Loc 223 width 2 MD=99 F.14. Hur ofta Du besöker affärer m.m.Andra butiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.14a. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz? 621 00. Aldrig 176 01. 1 gång per år 154 02. 2 gånger per år 163 03. 3 gånger per år 178 04. 1 gång per kvartal 130 05. 2 gånger per kvartal 170 06. 1 gång per månad 69 07. 2 gånger per månad 66 08. 3 gånger per månad 41 09. 1 gång per vecka 14 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 166 KAPP-AHL Loc 225 width 2 F.14b. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl? <Se F.14 för fullständig frågetext> 891 00. Aldrig 281 01. 1 gång per år 164 02. 2 gånger per år 85 03. 3 gånger per år 126 04. 1 gång per kvartal 72 05. 2 gånger per kvartal 98 06. 1 gång per månad 37 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 16 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 167 GULINS Loc 227 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta besöker Du Gulins? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1154 00. Aldrig 205 01. 1 gång per år 123 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 104 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 54 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 14 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 168 IKEA Loc 229 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta besöker Du Ikea? <Se F.14 för fullständig frågetext> 778 00. Aldrig 502 01. 1 gång per år 225 02. 2 gånger per år 121 03. 3 gånger per år 84 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 169 ÅHLBERGS Loc 231 width 2 F.14e. Hur ofta besöker Du Åhlbergs? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1593 00. Aldrig 122 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 170 BRODDMANS Loc 233 width 2 F.14f. Hur ofta besöker Du Broddmans? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1571 00. Aldrig 96 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 171 JÄRNIA Loc 235 width 2 MD=99 F.14g. Hur ofta besöker Du Järnia? <Se F.14 för fullständig frågetext> 608 00. Aldrig 243 01. 1 gång per år 193 02. 2 gånger per år 167 03. 3 gånger per år 189 04. 1 gång per kvartal 99 05. 2 gånger per kvartal 166 06. 1 gång per månad 53 07. 2 gånger per månad 42 08. 3 gånger per månad 26 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 172 FÄRGSAM Loc 237 width 2 MD=99 F.14h. Hur ofta besöker Du Färgsam? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1306 00. Aldrig 144 01. 1 gång per år 81 02. 2 gånger per år 78 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 9 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 173 PRESSBYRÅN Loc 239 width 2 F.14i. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.14 för fullständig frågetext> 357 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 75 02. 2 gånger per år 118 03. 3 gånger per år 151 04. 1 gång per kvartal 95 05. 2 gånger per kvartal 203 06. 1 gång per månad 128 07. 2 gånger per månad 144 08. 3 gånger per månad 212 09. 1 gång per vecka 89 10. 2 gånger per vecka 53 11. 3 gånger per vecka 43 12. 4 gånger per vecka 43 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka
VAR 174 ANNAN KIOSK Loc 241 width 2 F.14j. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.14 för fullständig frågetext> 311 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 72 03. 3 gånger per år 97 04. 1 gång per kvartal 82 05. 2 gånger per kvartal 177 06. 1 gång per månad 129 07. 2 gånger per månad 158 08. 3 gånger per månad 322 09. 1 gång per vecka 121 10. 2 gånger per vecka 96 11. 3 gånger per vecka 55 12. 4 gånger per vecka 51 13. 5 gånger per vecka 22 14. 6 gånger per vecka 28 15. 7 gånger per vecka
VAR 175 TOBAKSAFFÄR Loc 243 width 2 F.14k. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.14 för fullständig frågetext> 745 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 88 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 179 06. 1 gång per månad 93 07. 2 gånger per månad 101 08. 3 gånger per månad 169 09. 1 gång per vecka 64 10. 2 gånger per vecka 43 11. 3 gånger per vecka 22 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 13 15. 7 gånger per vecka
VAR 176 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 245 width 2 MD=99 F.14l. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.14 för fullständig frågetext> 378 00. Aldrig 73 01. 1 gång per år 100 02. 2 gånger per år 169 03. 3 gånger per år 216 04. 1 gång per kvartal 153 05. 2 gånger per kvartal 207 06. 1 gång per månad 143 07. 2 gånger per månad 102 08. 3 gånger per månad 79 09. 1 gång per vecka 41 10. 2 gånger per vecka 36 11. 3 gånger per vecka 20 12. 4 gånger per vecka 65 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 177 KAFE/KONDITORI Loc 247 width 2 MD=99 F.14m. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.14 för fullständig frågetext> 398 00. Aldrig 105 01. 1 gång per år 159 02. 2 gånger per år 187 03. 3 gånger per år 224 04. 1 gång per kvartal 146 05. 2 gånger per kvartal 226 06. 1 gång per månad 121 07. 2 gånger per månad 79 08. 3 gånger per månad 77 09. 1 gång per vecka 36 10. 2 gånger per vecka 15 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 178 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 249 width 2 MD=99 F.14n. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.14 för fullständig frågetext> 468 00. Aldrig 99 01. 1 gång per år 115 02. 2 gånger per år 152 03. 3 gånger per år 211 04. 1 gång per kvartal 144 05. 2 gånger per kvartal 217 06. 1 gång per månad 118 07. 2 gånger per månad 111 08. 3 gånger per månad 88 09. 1 gång per vecka 36 10. 2 gånger per vecka 20 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 179 BENSINSTATION Loc 251 width 2 F.14o. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.14 för fullständig frågetext> 443 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 35 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 119 06. 1 gång per månad 175 07. 2 gånger per månad 160 08. 3 gånger per månad 442 09. 1 gång per vecka 194 10. 2 gånger per vecka 68 11. 3 gånger per vecka 26 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka
VAR 180 POSTKONTOR Loc 253 width 2 F.14p. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.14 för fullständig frågetext> 67 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 82 05. 2 gånger per kvartal 394 06. 1 gång per månad 356 07. 2 gånger per månad 272 08. 3 gånger per månad 319 09. 1 gång per vecka 81 10. 2 gånger per vecka 35 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 20 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 181 BANKKONTOR Loc 255 width 2 F.14q. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.14 för fullständig frågetext> 149 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 66 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 117 04. 1 gång per kvartal 91 05. 2 gånger per kvartal 455 06. 1 gång per månad 299 07. 2 gånger per månad 223 08. 3 gånger per månad 237 09. 1 gång per vecka 40 10. 2 gånger per vecka 18 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 182 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 257 width 2 MD=99 F.14r. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1117 00. Aldrig 168 01. 1 gång per år 95 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 101 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 81 06. 1 gång per månad 41 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 23 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 183 AFFISCHPELARE Loc 259 width 2 MD=99 F.15. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.15a. Hur ofta ser Du affischpelare? 528 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 67 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 109 06. 1 gång per månad 57 07. 2 gånger per månad 63 08. 3 gånger per månad 190 09. 1 gång per vecka 68 10. 2 gånger per vecka 57 11. 3 gånger per vecka 51 12. 4 gånger per vecka 135 13. 5 gånger per vecka 42 14. 6 gånger per vecka 246 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 184 REKLAM PÅ BIO Loc 261 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.15 för fullständig frågetext> 784 00. Aldrig 209 01. 1 gång per år 146 02. 2 gånger per år 110 03. 3 gånger per år 125 04. 1 gång per kvartal 96 05. 2 gånger per kvartal 140 06. 1 gång per månad 69 07. 2 gånger per månad 60 08. 3 gånger per månad 33 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 185 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 263 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.15 för fullständig frågetext> 506 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 109 06. 1 gång per månad 61 07. 2 gånger per månad 72 08. 3 gånger per månad 157 09. 1 gång per vecka 74 10. 2 gånger per vecka 64 11. 3 gånger per vecka 57 12. 4 gånger per vecka 161 13. 5 gånger per vecka 47 14. 6 gånger per vecka 191 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 186 AFTONBLADET Loc 265 width 2 F.16. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.16a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 656 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 53 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 108 04. 1 gång per kvartal 67 05. 2 gånger per kvartal 122 06. 1 gång per månad 75 07. 2 gånger per månad 70 08. 3 gånger per månad 101 09. 1 gång per vecka 79 10. 2 gånger per vecka 77 11. 3 gånger per vecka 32 12. 4 gånger per vecka 47 13. 5 gånger per vecka 183 14. 6 gånger per vecka
VAR 187 ARBETET Loc 267 width 2 F.16b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1505 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 66 14. 6 gånger per vecka
VAR 188 DAGENS NYHETER Loc 269 width 2 MD=99 F.16c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.16 för fullständig frågetext> 953 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 67 02. 2 gånger per år 72 03. 3 gånger per år 67 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 78 06. 1 gång per månad 44 07. 2 gånger per månad 40 08. 3 gånger per månad 90 09. 1 gång per vecka 27 10. 2 gånger per vecka 22 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 34 13. 5 gånger per vecka 184 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 189 EXPRESSEN Loc 271 width 2 F.16d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 468 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 54 02. 2 gånger per år 77 03. 3 gånger per år 111 04. 1 gång per kvartal 72 05. 2 gånger per kvartal 112 06. 1 gång per månad 100 07. 2 gånger per månad 103 08. 3 gånger per månad 170 09. 1 gång per vecka 107 10. 2 gånger per vecka 78 11. 3 gånger per vecka 50 12. 4 gånger per vecka 42 13. 5 gånger per vecka 220 14. 6 gånger per vecka
VAR 190 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 273 width 2 F.16e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1343 00. Aldrig 42 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 39 09. 1 gång per vecka 18 10. 2 gånger per vecka 14 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 152 14. 6 gånger per vecka
VAR 191 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 275 width 2 F.16f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1410 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 28 04. 1 gång per kvartal 27 05. 2 gånger per kvartal 37 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 50 09. 1 gång per vecka 24 10. 2 gånger per vecka 21 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 42 14. 6 gånger per vecka
VAR 192 KVÄLLSPOSTEN Loc 277 width 2 F.16g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1431 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 39 09. 1 gång per vecka 27 10. 2 gånger per vecka 20 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 59 14. 6 gånger per vecka
VAR 193 SVENSKA DAGBLADET Loc 279 width 2 F.16h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1358 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 52 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 40 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 32 09. 1 gång per vecka 16 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 82 14. 6 gånger per vecka
VAR 194 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 281 width 2 F.16i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1541 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 62 14. 6 gånger per vecka
VAR 195 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 283 width 2 F.16j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1710 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 36 14. 6 gånger per vecka
VAR 196 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 285 width 2 F.16k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1716 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 36 14. 6 gånger per vecka
VAR 197 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 287 width 2 F.16l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1679 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 42 14. 6 gånger per vecka
VAR 198 UPSALA NYA TIDNING Loc 289 width 2 F.16m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1682 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 11 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 9 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 29 14. 6 gånger per vecka
VAR 199 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 291 width 2 F.16n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1711 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 28 14. 6 gånger per vecka
VAR 200 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 293 width 2 F.16o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1675 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 13 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 48 14. 6 gånger per vecka
VAR 201 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 295 width 2 F.17. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.17a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 843 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 55 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 87 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 122 06. 1 gång per månad 104 07. 2 gånger per månad 70 08. 3 gånger per månad 345 09. 1 gång per vecka
VAR 202 ARBETET(SÖNDAG) Loc 297 width 2 F.17b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1637 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 70 09. 1 gång per vecka
VAR 203 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 299 width 2 MD=99 F.17c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1209 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 36 03. 3 gånger per år 47 04. 1 gång per kvartal 27 05. 2 gånger per kvartal 63 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 265 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 204 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 301 width 2 F.17d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 669 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 155 06. 1 gång per månad 127 07. 2 gånger per månad 109 08. 3 gånger per månad 440 09. 1 gång per vecka
VAR 205 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 303 width 2 F.17e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1466 00. Aldrig 20 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 23 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 195 09. 1 gång per vecka
VAR 206 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 305 width 2 MD=99 F.17f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1528 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 28 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 87 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 207 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 307 width 2 F.17g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1502 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 27 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 130 09. 1 gång per vecka
VAR 208 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 309 width 2 F.17h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1578 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 100 09. 1 gång per vecka
VAR 209 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 311 width 2 F.17i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1630 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 13 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 93 09. 1 gång per vecka
VAR 210 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 313 width 2 F.17j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1753 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 15 09. 1 gång per vecka
VAR 211 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 315 width 2 F.17k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1730 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 41 09. 1 gång per vecka
VAR 212 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 317 width 2 MD=99 F.18. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.18a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1213 00. Aldrig 85 01. 1 gång/år 71 02. 2 gånger/år 75 03. 3 gånger/år 62 04. 1 gång/kvartal 35 05. 2 gånger/kvartal 78 06. 1 gång/månad 45 07. 2 gånger/månad 24 08. 3 gånger/månad 107 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 213 LÄSER ALLERS Loc 319 width 2 F.18b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.18 för fullständig frågetext> 1000 00. Aldrig 109 01. 1 gång/år 91 02. 2 gånger/år 86 03. 3 gånger/år 86 04. 1 gång/kvartal 58 05. 2 gånger/kvartal 125 06. 1 gång/månad 50 07. 2 gånger/månad 15 08. 3 gånger/månad 175 09. 1 gång/vecka
VAR 214 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 321 width 2 F.18c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.18 för fullständig frågetext> 1166 00. Aldrig 93 01. 1 gång/år 81 02. 2 gånger/år 74 03. 3 gånger/år 110 04. 1 gång/kvartal 59 05. 2 gånger/kvartal 89 06. 1 gång/månad 25 07. 2 gånger/månad 24 08. 3 gånger/månad 74 09. 1 gång/vecka
VAR 215 LÄSER FEMINA Loc 323 width 2 F.18d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.18 för fullständig frågetext> 1279 00. Aldrig 97 01. 1 gång/år 64 02. 2 gånger/år 63 03. 3 gånger/år 81 04. 1 gång/kvartal 52 05. 2 gånger/kvartal 86 06. 1 gång/månad 18 07. 2 gånger/månad 15 08. 3 gånger/månad 40 09. 1 gång/vecka
VAR 216 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 325 width 2 F.18e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.18 för fullständig frågetext> 1021 00. Aldrig 56 01. 1 gång/år 55 02. 2 gånger/år 87 03. 3 gånger/år 127 04. 1 gång/kvartal 69 05. 2 gånger/kvartal 120 06. 1 gång/månad 95 07. 2 gånger/månad 62 08. 3 gånger/månad 103 09. 1 gång/vecka
VAR 217 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 327 width 2 F.18f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.18 för fullständig frågetext> 980 00. Aldrig 92 01. 1 gång/år 79 02. 2 gånger/år 76 03. 3 gånger/år 78 04. 1 gång/kvartal 61 05. 2 gånger/kvartal 114 06. 1 gång/månad 61 07. 2 gånger/månad 40 08. 3 gånger/månad 214 09. 1 gång/vecka
VAR 218 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 329 width 2 F.18g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1103 00. Aldrig 87 01. 1 gång/år 69 02. 2 gånger/år 66 03. 3 gånger/år 71 04. 1 gång/kvartal 58 05. 2 gånger/kvartal 107 06. 1 gång/månad 49 07. 2 gånger/månad 28 08. 3 gånger/månad 157 09. 1 gång/vecka
VAR 219 LÄSER HUSMODERN Loc 331 width 2 F.18h. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.18 för fullständig frågetext> 1184 00. Aldrig 79 01. 1 gång/år 74 02. 2 gånger/år 81 03. 3 gånger/år 77 04. 1 gång/kvartal 58 05. 2 gånger/kvartal 95 06. 1 gång/månad 30 07. 2 gånger/månad 22 08. 3 gånger/månad 95 09. 1 gång/vecka
VAR 220 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 333 width 2 MD=99 F.18i. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.18 för fullständig frågetext> 1104 00. Aldrig 80 01. 1 gång/år 91 02. 2 gånger/år 92 03. 3 gånger/år 107 04. 1 gång/kvartal 61 05. 2 gånger/kvartal 99 06. 1 gång/månad 52 07. 2 gånger/månad 35 08. 3 gånger/månad 74 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 221 LÄSER ICA-KURIREN Loc 335 width 2 F.18j. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.18 för fullständig frågetext> 947 00. Aldrig 63 01. 1 gång/år 55 02. 2 gånger/år 51 03. 3 gånger/år 62 04. 1 gång/kvartal 49 05. 2 gånger/kvartal 99 06. 1 gång/månad 47 07. 2 gånger/månad 33 08. 3 gånger/månad 389 09. 1 gång/vecka
VAR 222 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 337 width 2 F.18k. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.18 för fullständig frågetext> 1189 00. Aldrig 61 01. 1 gång/år 72 02. 2 gånger/år 77 03. 3 gånger/år 85 04. 1 gång/kvartal 53 05. 2 gånger/kvartal 91 06. 1 gång/månad 53 07. 2 gånger/månad 22 08. 3 gånger/månad 92 09. 1 gång/vecka
VAR 223 LÄSER LAND Loc 339 width 2 F.18l. Hur ofta läser Du - Land <Se F.18 för fullständig frågetext> 1233 00. Aldrig 47 01. 1 gång/år 32 02. 2 gånger/år 48 03. 3 gånger/år 50 04. 1 gång/kvartal 19 05. 2 gånger/kvartal 59 06. 1 gång/månad 23 07. 2 gånger/månad 23 08. 3 gånger/månad 261 09. 1 gång/vecka
VAR 224 LÄSER LEKTYR Loc 341 width 2 F.18m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.18 för fullständig frågetext> 1137 00. Aldrig 55 01. 1 gång/år 55 02. 2 gånger/år 73 03. 3 gånger/år 88 04. 1 gång/kvartal 65 05. 2 gånger/kvartal 104 06. 1 gång/månad 77 07. 2 gånger/månad 50 08. 3 gånger/månad 91 09. 1 gång/vecka
VAR 225 LÄSER METALLARBETAREN Loc 343 width 2 MD=99 F.18n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.18 för fullständig frågetext> 1539 00. Aldrig 22 01. 1 gång/år 11 02. 2 gånger/år 14 03. 3 gånger/år 19 04. 1 gång/kvartal 14 05. 2 gånger/kvartal 36 06. 1 gång/månad 22 07. 2 gånger/månad 10 08. 3 gånger/månad 107 09. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 226 LÄSER MIN VÄRLD Loc 345 width 2 F.18o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.18 för fullständig frågetext> 1435 00. Aldrig 56 01. 1 gång/år 28 02. 2 gånger/år 35 03. 3 gånger/år 38 04. 1 gång/kvartal 29 05. 2 gånger/kvartal 44 06. 1 gång/månad 28 07. 2 gånger/månad 14 08. 3 gånger/månad 88 09. 1 gång/vecka
VAR 227 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 347 width 2 MD=99 F.18p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.18 för fullständig frågetext> 1584 00. Aldrig 48 01. 1 gång/år 19 02. 2 gånger/år 20 03. 3 gånger/år 25 04. 1 gång/kvartal 18 05. 2 gånger/kvartal 28 06. 1 gång/månad 13 07. 2 gånger/månad 12 08. 3 gånger/månad 28 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 228 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 349 width 2 F.18q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.18 för fullständig frågetext> 1266 00. Aldrig 98 01. 1 gång/år 89 02. 2 gånger/år 100 03. 3 gånger/år 52 04. 1 gång/kvartal 47 05. 2 gånger/kvartal 50 06. 1 gång/månad 15 07. 2 gånger/månad 10 08. 3 gånger/månad 68 09. 1 gång/vecka
VAR 229 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 351 width 2 F.18r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1338 00. Aldrig 64 01. 1 gång/år 56 02. 2 gånger/år 61 03. 3 gånger/år 45 04. 1 gång/kvartal 45 05. 2 gånger/kvartal 67 06. 1 gång/månad 20 07. 2 gånger/månad 20 08. 3 gånger/månad 79 09. 1 gång/vecka
VAR 230 LÄSER SE Loc 353 width 2 F.18s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.18 för fullständig frågetext> 1184 00. Aldrig 76 01. 1 gång/år 94 02. 2 gånger/år 88 03. 3 gånger/år 98 04. 1 gång/kvartal 57 05. 2 gånger/kvartal 73 06. 1 gång/månad 54 07. 2 gånger/månad 19 08. 3 gånger/månad 52 09. 1 gång/vecka
VAR 231 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 355 width 2 F.18t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1336 00. Aldrig 63 01. 1 gång/år 40 02. 2 gånger/år 58 03. 3 gånger/år 53 04. 1 gång/kvartal 43 05. 2 gånger/kvartal 62 06. 1 gång/månad 24 07. 2 gånger/månad 28 08. 3 gånger/månad 88 09. 1 gång/vecka
VAR 232 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 357 width 2 MD=99 F.18u. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.18 för fullständig frågetext> 1528 00. Aldrig 29 01. 1 gång/år 31 02. 2 gånger/år 27 03. 3 gånger/år 35 04. 1 gång/kvartal 17 05. 2 gånger/kvartal 47 06. 1 gång/månad 15 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 60 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 233 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 359 width 2 F.18v. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.18 för fullständig frågetext> 1535 00. Aldrig 58 01. 1 gång/år 40 02. 2 gånger/år 39 03. 3 gånger/år 37 04. 1 gång/kvartal 19 05. 2 gånger/kvartal 27 06. 1 gång/månad 8 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 29 09. 1 gång/vecka
VAR 234 LÄSER VECKO-REVYN Loc 361 width 2 MD=99 F.18x. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.18 för fullständig frågetext> 1317 00. Aldrig 71 01. 1 gång/år 51 02. 2 gånger/år 62 03. 3 gånger/år 56 04. 1 gång/kvartal 56 05. 2 gånger/kvartal 66 06. 1 gång/månad 27 07. 2 gånger/månad 18 08. 3 gånger/månad 71 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 235 LÄSER VI Loc 363 width 2 F.18y. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.18 för fullständig frågetext> 1404 00. Aldrig 46 01. 1 gång/år 33 02. 2 gånger/år 24 03. 3 gånger/år 49 04. 1 gång/kvartal 30 05. 2 gånger/kvartal 37 06. 1 gång/månad 17 07. 2 gånger/månad 14 08. 3 gånger/månad 141 09. 1 gång/vecka
VAR 236 LÄSER ÅRET RUNT Loc 365 width 2 F.18z. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.18 för fullständig frågetext> 867 00. Aldrig 66 01. 1 gång/år 90 02. 2 gånger/år 109 03. 3 gånger/år 108 04. 1 gång/kvartal 97 05. 2 gånger/kvartal 118 06. 1 gång/månad 75 07. 2 gånger/månad 47 08. 3 gånger/månad 218 09. 1 gång/vecka
VAR 237 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 367 width 1 MD=9 F.19. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.19a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1542 0. aldrig 11 1. 1 gång/år 10 2. 2 gånger/år 8 3. 3 gånger/år 13 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 51 6. 1 gång/månad 145 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 238 LÄSER MOTOR Loc 368 width 1 MD=9 F.19b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.19 för fullständig frågetext> 1439 0. aldrig 50 1. 1 gång/år 50 2. 2 gånger/år 32 3. 3 gånger/år 40 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 64 6. 1 gång/månad 102 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 239 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 369 width 1 F.19c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.19 för fullständig frågetext> 1647 0. aldrig 29 1. 1 gång/år 16 2. 2 gånger/år 14 3. 3 gånger/år 9 4. 1 gång/kvartal 8 5. 2 gånger/kvartal 31 6. 1 gång/månad 41 7. 2 gånger/månad
VAR 240 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 370 width 1 MD=9 F.19d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.19 för fullständig frågetext> 1369 0. aldrig 60 1. 1 gång/år 62 2. 2 gånger/år 66 3. 3 gånger/år 61 4. 1 gång/kvartal 40 5. 2 gånger/kvartal 68 6. 1 gång/månad 69 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 241 LÄSER VI BILÄGARE Loc 371 width 1 MD=9 F.19e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.19 för fullständig frågetext> 1197 0. aldrig 39 1. 1 gång/år 52 2. 2 gånger/år 47 3. 3 gånger/år 57 4. 1 gång/kvartal 38 5. 2 gånger/kvartal 106 6. 1 gång/månad 259 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 242 LÄSER ALLT OM MAT Loc 372 width 1 MD=9 F.20. Tidningar du själv läser- Månadstidningar F.20a. Hur ofta läser du - Allt om Mat 1253 0. aldrig 109 1. 1 gång/år 81 2. 2 gånger/år 81 3. 3 gånger/år 86 4. 1 gång/kvartal 35 5. 2 gånger/kvartal 150 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 243 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 373 width 1 MD=9 F.20b. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet <Se F.20 för fullständig frågetext> 1160 0. aldrig 117 1. 1 gång/år 111 2. 2 gånger/år 106 3. 3 gånger/år 100 4. 1 gång/kvartal 42 5. 2 gånger/kvartal 159 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 244 LÄSER ANTIK & AUKTION Loc 374 width 1 F.20c. Hur ofta läser du - Antik & Auktion <Se F.20 för fullständig frågetext> 1686 0. aldrig 33 1. 1 gång/år 18 2. 2 gånger/år 7 3. 3 gånger/år 17 4. 1 gång/kvartal 4 5. 2 gånger/kvartal 30 6. 1 gång/månad
VAR 245 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 375 width 1 MD=9 F.20d. Hur ofta läser Du - Hem och Fritid <Se F.20 för fullständig frågetext> 1140 0. aldrig 104 1. 1 gång/år 108 2. 2 gånger/år 95 3. 3 gånger/år 102 4. 1 gång/kvartal 42 5. 2 gånger/kvartal 204 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 246 LÄSER DET BÄSTA Loc 376 width 1 F.20e. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.20 för fullständig frågetext> 1474 0. aldrig 68 1. 1 gång/år 43 2. 2 gånger/år 37 3. 3 gånger/år 31 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 128 6. 1 gång/månad
VAR 247 LÄSER BÅT-NYTT Loc 377 width 1 MD=9 F.20f. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.20 för fullständig frågetext> 1523 0. aldrig 58 1. 1 gång/år 30 2. 2 gånger/år 37 3. 3 gånger/år 47 4. 1 gång/kvartal 25 5. 2 gånger/kvartal 75 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 248 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 378 width 1 F.20g. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.20 för fullständig frågetext> 1622 0. aldrig 39 1. 1 gång/år 22 2. 2 gånger/år 22 3. 3 gånger/år 29 4. 1 gång/kvartal 19 5. 2 gånger/kvartal 42 6. 1 gång/månad
VAR 249 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 379 width 1 F.20h. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.20 för fullständig frågetext> 1653 0. aldrig 40 1. 1 gång/år 11 2. 2 gånger/år 26 3. 3 gånger/år 25 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 27 6. 1 gång/månad
VAR 250 LÄSER RADIO & TELEVISION Loc 380 width 1 MD=9 F.20i. Hur ofta läser du - Radio & Television <Se F.20 för fullständig frågetext> 1673 0. aldrig 32 1. 1 gång/år 22 2. 2 gånger/år 13 3. 3 gånger/år 16 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 29 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 251 LÄSER START & SPEED Loc 381 width 1 F.20j. Hur ofta läser du - Start & Speed <Se F.20 för fullständig frågetext> 1656 0. aldrig 29 1. 1 gång/år 12 2. 2 gånger/år 25 3. 3 gånger/år 22 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 36 6. 1 gång/månad
VAR 252 LÄSER SVENSK IDROTT Loc 382 width 1 MD=9 F.20k. Hur ofta läser du - Svensk Idrott <Se F.20 för fullständig frågetext> 1610 0. aldrig 46 1. 1 gång/år 29 2. 2 gånger/år 23 3. 3 gånger/år 33 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 40 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 253 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 383 width 1 MD=9 F.20l. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.20 för fullständig frågetext> 1541 0. aldrig 57 1. 1 gång/år 61 2. 2 gånger/år 43 3. 3 gånger/år 32 4. 1 gång/kvartal 18 5. 2 gånger/kvartal 43 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 254 LÄSER TIDSKRIFT F. HÄLSA Loc 384 width 1 F.20m. Hur ofta läser du - Tidskrift för Hälsa <Se F.20 för fullständig frågetext> 1679 0. aldrig 29 1. 1 gång/år 17 2. 2 gånger/år 13 3. 3 gånger/år 10 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 36 6. 1 gång/månad
VAR 255 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 385 width 1 F.20n. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.20 för fullständig frågetext> 1458 0. aldrig 67 1. 1 gång/år 59 2. 2 gånger/år 57 3. 3 gånger/år 52 4. 1 gång/kvartal 21 5. 2 gånger/kvartal 81 6. 1 gång/månad
VAR 256 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 386 width 1 F.20o. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.20 för fullständig frågetext> 1374 0. aldrig 44 1. 1 gång/år 38 2. 2 gånger/år 44 3. 3 gånger/år 62 4. 1 gång/kvartal 29 5. 2 gånger/kvartal 204 6. 1 gång/månad
VAR 257 LÄSER PRIVATA AFFÄRER Loc 387 width 1 F.20p. Hur ofta läser du - Privata Affärer <Se F.20 för fullständig frågetext> 1682 0. aldrig 23 1. 1 gång/år 18 2. 2 gånger/år 10 3. 3 gånger/år 16 4. 1 gång/kvartal 9 5. 2 gånger/kvartal 37 6. 1 gång/månad
VAR 258 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 388 width 2 MD=99 F.21. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.21a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 816 00. aldrig 25 01. 1 gång/år 28 02. 2 gånger/år 52 03. 3 gånger/år 36 04. 1 gång/kvartal 36 05. 2 gånger/kvartal 55 06. 1 gång/månad 33 07. 2 gånger/månad 31 08. 3 gånger/månad 42 09. 1 gång/vecka 24 10. 2 gånger/vecka 26 11. 3 gånger/vecka 20 12. 4 gånger/vecka 42 13. 5 gånger/vecka 529 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 259 LÄSER A-PRESSEN Loc 390 width 2 MD=99 F.21b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.21 för fullständig frågetext> 1132 00. aldrig 17 01. 1 gång/år 28 02. 2 gånger/år 33 03. 3 gånger/år 34 04. 1 gång/kvartal 33 05. 2 gånger/kvartal 51 06. 1 gång/månad 35 07. 2 gånger/månad 39 08. 3 gånger/månad 60 09. 1 gång/vecka 37 10. 2 gånger/vecka 43 11. 3 gånger/vecka 17 12. 4 gånger/vecka 30 13. 5 gånger/vecka 206 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 260 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 392 width 2 F.21c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1645 00. Aldrig 15 01. 1 gång/år 12 02. 2 gånger/år 16 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 9 05. 2 gånger/kvartal 12 06. 1 gång/månad 11 07. 2 gånger/månad 9 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka 9 10. 2 gånger/vecka 3 11. 3 gånger/vecka 5 12. 4 gånger/vecka 36 13. 5 gånger/vecka
VAR 261 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 394 width 2 F.21d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1718 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 10 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 5 11. 3 gånger/vecka 33 12. 4 gånger/vecka
VAR 262 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 396 width 2 F.21e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1651 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 8 02. 2 gånger/år 10 03. 3 gånger/år 12 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 10 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka 9 10. 2 gånger/vecka 72 11. 3 gånger/vecka
VAR 263 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 398 width 2 F.21f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1765 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 1 09. 1 gång/vecka 15 10. 2 gånger/vecka
VAR 264 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 400 width 2 F.21g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.21 för fullständig frågetext> 1727 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 9 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 2 13. 5 gånger/vecka 32 14. 6 gånger/vecka
VAR 265 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 402 width 2 F.21h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.21 för fullständig frågetext> 1743 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 1 09. 1 gång/vecka 10. 2 gånger/vecka 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 25 14. 6 gånger/vecka
VAR 266 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 404 width 2 F.21i. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 6-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1635 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 12 02. 2 gånger/år 15 03. 3 gånger/år 10 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 13 06. 1 gång/månad 10 07. 2 gånger/månad 9 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka 5 10. 2 gånger/vecka 3 11. 3 gånger/vecka 3 12. 4 gånger/vecka 5 13. 5 gånger/vecka 58 14. 6 gånger/vecka
VAR 267 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 406 width 2 F.21j. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 4-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1770 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 2 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 6 12. 4 gånger/vecka
VAR 268 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 408 width 2 F.21k. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 3-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1693 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 11 02. 2 gånger/år 14 03. 3 gånger/år 9 04. 1 gång/kvartal 13 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka 5 10. 2 gånger/vecka 27 11. 3 gånger/vecka
VAR 269 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 410 width 2 F.21l. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 2-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1780 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 11 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka
VAR 270 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 412 width 2 F.21m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.21 för fullständig frågetext> 1726 00. aldrig 6 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 7 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 35 09. 1 gång/vecka
VAR 271 LÄSER HUV.ST.PR. SUNDBYB Loc 414 width 2 F.21n. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Sundbyberg <Se F.21 för fullständig frågetext> 1777 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka
VAR 272 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 416 width 2 F.21o. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.21 för fullständig frågetext> 1785 00. aldrig 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka
VAR 273 LÄSER HUV.ST.PR. MÄLARÖ Loc 418 width 2 F.21p. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Mälarö <Se F.21 för fullständig frågetext> 1746 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 19 09. 1 gång/vecka
VAR 274 LÄSER HUV.ST.PR. SÖDEROR Loc 420 width 2 F.21q. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderort <Se F.21 för fullständig frågetext> 1713 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 58 09. 1 gång/vecka
VAR 275 LÄSER HUV.ST.PR. SÖD.KUR Loc 422 width 2 F.21r. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderkuriren <Se F.21 för fullständig frågetext> 1783 00. aldrig 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 1 09. 1 gång/vecka
VAR 276 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 424 width 2 F.21s. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.21 för fullständig frågetext> 1756 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 25 09. 1 gång/vecka
VAR 277 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 426 width 2 F.21t. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.21 för fullständig frågetext> 1771 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 18 09. 1 gång/vecka
VAR 278 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 428 width 2 F.21u. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.21 för fullständig frågetext> 1755 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 32 09. 1 gång/vecka
VAR 279 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 430 width 2 F.21v. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.21 för fullständig frågetext> 1750 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 29 09. 1 gång/vecka
VAR 280 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 432 width 2 F.21x. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.21 för fullständig frågetext> 1758 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 17 09. 1 gång/vecka
VAR 281 LÄSER DN-BILAGA SO Loc 434 width 2 F.21y. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SO <Se F.21 för fullständig frågetext> 1777 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 9 09. 1 gång/vecka
VAR 282 LÄSER STORSTADEN Loc 436 width 2 F.21z. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.21 för fullständig frågetext> 1683 00. aldrig 9 01. 1 gång/år 8 02. 2 gånger/år 15 03. 3 gånger/år 13 04. 1 gång/kvartal 7 05. 2 gånger/kvartal 26 06. 1 gång/månad 34 07. 2 gånger/månad
VAR 283 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 438 width 2 F.21å. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.21 för fullständig frågetext> 1726 00. aldrig 10 01. 1 gång/år 8 02. 2 gånger/år 9 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 3 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 3 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 2 13. 5 gånger/vecka 11 14. 6 gånger/vecka
VAR 284 KÖPER STORSTADEN Loc 440 width 2 F.21ä. Hur ofta köper Du - Storstaden <Se F.21 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 00. aldrig 01. 1 gång/år 1795 02. Frågan ej ställd 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad
VAR 285 VI I VILLA Loc 442 width 1 MD=9 F.22. Tidningarna Vi i Villa och Vårt Hus distribueras gratis till landets alla villahushåll. Båda utkommer med 4 nr/år-två på våren och två på hösten. F.22a. Hur ofta läser Du Vi i Villa? 672 0. Läser aldrig 99 1. Läser 1 nr/år 109 2. Läser 2 nr/år 50 3. Läser 3 nr/år 811 4. Läser 4 nr/år 54 9. Ej svar
VAR 286 VÅRT HUS Loc 443 width 1 MD=9 F.22b. Hur ofta läser Du Vårt Hus? <Se F.22 för fullständig frågetext> 802 0. Läser aldrig 81 1. Läser 1 nr/år 79 2. Läser 2 nr/år 40 3. Läser 3 nr/år 716 4. Läser 4 nr/år 77 9. Ej svar
VAR 287 ALLAS VECKOTIDNING Loc 444 width 1 MD=9 F.23. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? F.23a. Hur ofta köper Du - Allas Veckotidning 1526 1. Köper aldrig 158 2. Köper enstaka nummer 12 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 11 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 23 6. Köper nästan alla Nr. 30 7. Köper alla Nr./prenumererar 32 9. Ej svar
VAR 288 ALLERS Loc 445 width 1 MD=9 F.23b. Hur ofta köper Du - Allers <Se F.23 för fullständig frågetext> 1448 1. Köper aldrig 197 2. Köper enstaka nummer 13 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 11 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 15 6. Köper nästan alla Nr. 77 7. Köper alla Nr./prenumererar 31 9. Ej svar
VAR 289 DAMERNAS VÄRLD Loc 446 width 1 MD=9 F.23c. Hur ofta köper Du - Damernas Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 1488 1. Köper aldrig 212 2. Köper enstaka nummer 16 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 4 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 9 6. Köper nästan alla Nr. 29 7. Köper alla Nr./prenumererar 32 9. Ej svar
VAR 290 FEMINA Loc 447 width 1 MD=9 F.23d. Hur ofta köper Du - Femina <Se F.23 för fullständig frågetext> 1535 1. Köper aldrig 192 2. Köper enstaka nummer 10 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 2 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 7 6. Köper nästan alla Nr. 16 7. Köper alla Nr./prenumererar 31 9. Ej svar
VAR 291 FIB-AKTUELLT Loc 448 width 1 MD=9 F.23e. Hur ofta köper Du - FIB-Aktuellt <Se F.23 för fullständig frågetext> 1343 1. Köper aldrig 275 2. Köper enstaka nummer 41 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 37 4. Köper ung. vartannat Nr. 11 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 37 6. Köper nästan alla Nr. 21 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 292 HEMMETS JOURNAL Loc 449 width 1 MD=9 F.23f. Hur ofta köper Du - Hemmets Journal <Se F.23 för fullständig frågetext> 1408 1. Köper aldrig 205 2. Köper enstaka nummer 25 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 8 4. Köper ung. vartannat Nr. 9 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 28 6. Köper nästan alla Nr. 82 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 293 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 450 width 1 MD=9 F.23g. Hur ofta köper Du - Hemmets Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1495 1. Köper aldrig 174 2. Köper enstaka nummer 21 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 10 4. Köper ung. vartannat Nr. 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 11 6. Köper nästan alla Nr. 54 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 294 HUSMODERN Loc 451 width 1 MD=9 F.23h. Hur ofta köper Du - Husmodern <Se F.23 för fullständig frågetext> 1470 1. Köper aldrig 219 2. Köper enstaka nummer 18 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 2 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 12 6. Köper nästan alla Nr. 40 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 295 HÄNT I VECKAN Loc 452 width 1 MD=9 F.23i. Hur ofta köper Du - Hänt i Veckan <Se F.23 för fullständig frågetext> 1492 1. Köper aldrig 200 2. Köper enstaka nummer 21 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 18 4. Köper ung. vartannat Nr. 6 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 14 6. Köper nästan alla Nr. 14 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 296 ICA-KURIREN Loc 453 width 1 MD=9 F.23j. Hur ofta köper Du - ICA-kuriren <Se F.23 för fullständig frågetext> 1406 1. Köper aldrig 39 2. Köper enstaka nummer 6 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 8 6. Köper nästan alla Nr. 297 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 297 LAND Loc 454 width 1 MD=9 F.23k. Hur ofta köper Du - Land <Se F.23 för fullständig frågetext> 1510 1. Köper aldrig 43 2. Köper enstaka nummer 7 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 3 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 6 6. Köper nästan alla Nr. 195 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 298 LEKTYR Loc 455 width 1 MD=9 F.23l. Hur ofta köper Du - Lektyr <Se F.23 för fullständig frågetext> 1384 1. Köper aldrig 247 2. Köper enstaka nummer 42 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 35 4. Köper ung. vartannat Nr. 12 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 31 6. Köper nästan alla Nr. 14 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 299 MIN VÄRLD Loc 456 width 1 MD=9 F.23m. Hur ofta köper Du - Min Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 1592 1. Köper aldrig 93 2. Köper enstaka nummer 15 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 5 4. Köper ung. vartannat Nr. 6 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 10 6. Köper nästan alla Nr. 44 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 300 MITT LIVS NOVELL Loc 457 width 1 MD=9 F.23n. Hur ofta köper Du - Mitt Livs Novell <Se F.23 för fullständig frågetext> 1664 1. Köper aldrig 65 2. Köper enstaka nummer 12 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 5 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 6 6. Köper nästan alla Nr. 12 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 301 RÖSTER I RADIO/TV Loc 458 width 1 MD=9 F.23o. Hur ofta köper Du - Röster i Radio/TV <Se F.23 för fullständig frågetext> 1468 1. Köper aldrig 233 2. Köper enstaka nummer 7 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 3 4. Köper ung. vartannat Nr. 6 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 5 6. Köper nästan alla Nr. 43 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 302 SAXONS VECKOTIDNING Loc 459 width 1 MD=9 F.23p. Hur ofta köper Du - Saxons Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1551 1. Köper aldrig 151 2. Köper enstaka nummer 12 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 4 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 11 6. Köper nästan alla Nr. 31 7. Köper alla Nr./prenumererar 31 9. Ej svar
VAR 303 SE Loc 460 width 1 MD=9 F.23q. Hur ofta köper Du - Se <Se F.23 för fullständig frågetext> 1450 1. Köper aldrig 231 2. Köper enstaka nummer 33 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 22 4. Köper ung. vartannat Nr. 12 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 10 6. Köper nästan alla Nr. 7 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 304 SVENSK DAMTIDNING Loc 461 width 1 MD=9 F.23r. Hur ofta köper Du - Svensk Damtidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1538 1. Köper aldrig 147 2. Köper enstaka nummer 15 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 6 4. Köper ung. vartannat Nr. 7 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 21 6. Köper nästan alla Nr. 31 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 305 VECKOJOURNALEN Loc 462 width 1 MD=9 F.23s. Hur ofta köper Du - Veckojournalen <Se F.23 för fullständig frågetext> 1669 1. Köper aldrig 71 2. Köper enstaka nummer 3 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 4 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 1 6. Köper nästan alla Nr. 16 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 306 VECKO-REVYN Loc 463 width 1 MD=9 F.23t. Hur ofta köper Du - Vecko-Revyn <Se F.23 för fullständig frågetext> 1553 1. Köper aldrig 143 2. Köper enstaka nummer 19 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 10 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 16 6. Köper nästan alla Nr. 20 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 307 VI Loc 464 width 1 MD=9 F.23u. Hur ofta köper Du - Vi <Se F.23 för fullständig frågetext> 1605 1. Köper aldrig 33 2. Köper enstaka nummer 5 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 1 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 2 6. Köper nästan alla Nr. 117 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 308 ÅRET RUNT Loc 465 width 1 MD=9 F.23v. Hur ofta köper Du - Året Runt <Se F.23 för fullständig frågetext> 1272 1. Köper aldrig 306 2. Köper enstaka nummer 35 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 12 4. Köper ung. vartannat Nr. 6 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 14 6. Köper nästan alla Nr. 120 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 309 VÅRT HUS Loc 466 width 1 MD=9 F.24. Tidningen Vårt Hus distribueras gratis till landets alla Villaägare. Vårt Hus utkommer med 4 nr/år - två på våren ock två på hösten. Hur ofta läser Du Vårt Hus? 802 0. Läser aldrig Vårt Hus 81 1. Läser 1 nummer per år 79 2. Läser 2 nummer per år 40 3. Läser 3 nummer per år 716 4. Läser 4 nummer per år 77 9. Ej svar
VAR 310 MATVAROR I BUTIKER Loc 467 width 1 MD=9 F.25. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.25a. Jag köper: Matvaror i Butiker 33 1. Aldrig 66 2. Någon gång/år 74 3. Någon gång/kvartal 204 4. Någon gång/månad 759 5. 1-2 gånger/vecka 479 6. 3-4 gånger/vecka 178 7. Minst 5 gånger/vecka 2 9. Ej svar
VAR 311 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 468 width 1 MD=9 F.25b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.25 för fullständig frågetext> 524 1. Aldrig 560 2. Någon gång/år 376 3. Någon gång/kvartal 309 4. Någon gång/månad 22 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 2 9. Ej svar
VAR 312 TANDKRÄM Loc 469 width 1 MD=9 F.25c. Jag köper: Tandkräm <Se F.25 för fullständig frågetext> 157 1. Aldrig 237 2. Någon gång/år 507 3. Någon gång/kvartal 850 4. Någon gång/månad 40 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 2 9. Ej svar
VAR 313 TVÅL Loc 470 width 1 MD=9 F.25d. Jag köper: Tvål <Se F.25 för fullständig frågetext> 161 1. Aldrig 233 2. Någon gång/år 501 3. Någon gång/kvartal 846 4. Någon gång/månad 50 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 2 9. Ej svar
VAR 314 MASKINDISKMEDEL Loc 471 width 1 MD=9 F.25e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 1201 1. Aldrig 182 2. Någon gång/år 222 3. Någon gång/kvartal 178 4. Någon gång/månad 10 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 2 9. Ej svar
VAR 315 HANDDISKMEDEL Loc 472 width 1 MD=9 F.25f. Jag köper: Handdiskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 303 1. Aldrig 328 2. Någon gång/år 559 3. Någon gång/kvartal 581 4. Någon gång/månad 19 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 2 9. Ej svar
VAR 316 RENGÖRINGSMEDEL Loc 473 width 1 MD=9 F.25g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 278 1. Aldrig 399 2. Någon gång/år 584 3. Någon gång/kvartal 514 4. Någon gång/månad 16 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 2 9. Ej svar
VAR 317 TVÄTTMEDEL Loc 474 width 1 MD=9 F.25h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 249 1. Aldrig 307 2. Någon gång/år 584 3. Någon gång/kvartal 620 4. Någon gång/månad 32 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 2 9. Ej svar
VAR 318 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 475 width 1 MD=9 F.25i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 695 1. Aldrig 586 2. Någon gång/år 327 3. Någon gång/kvartal 180 4. Någon gång/månad 4 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 2 9. Ej svar
VAR 319 KAFFE Loc 476 width 1 MD=9 F.25j. Jag köper: Kaffe <Se F.25 för fullständig frågetext> 146 1. Aldrig 152 2. Någon gång/år 264 3. Någon gång/kvartal 948 4. Någon gång/månad 279 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 2 9. Ej svar
VAR 320 ATTITYDER: NYA LIVSMEDEL Loc 477 width 1 MD=9 F.26. Här nedan finner Du ett antal påståenden. Markera för vart och ett av dem om Du instämmer i påståendet eller inte. Försök att bedöma alla påståenden även om det ibland kan verka irriterande att inte kunna svara mera nyanserat. F.26a. När det kommer nya livsmedel är jag bland de första som prövar dem 24 1. Instämmer starkt 285 2. Instämmer delvis 386 3. Varken eller 565 4. Instämmer nog inte 518 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 321 ATTITYDER: NYHETER Loc 478 width 1 MD=9 F.26b. Jag är snabbare att pröva nyheter än mina vänner och bekanta <Se F.26 för fullständig frågetext> 32 1. Instämmer starkt 169 2. Instämmer delvis 505 3. Varken eller 546 4. Instämmer nog inte 525 5. Instämmer absolut inte 18 9. Ej svar
VAR 322 ATTITYDER: HÄLSOSAM MAT Loc 479 width 1 MD=9 F.26c. Jag är mycket noga med att den mat jag äter är hälsosam <Se F.26 för fullständig frågetext> 332 1. Instämmer starkt 768 2. Instämmer delvis 295 3. Varken eller 289 4. Instämmer nog inte 100 5. Instämmer absolut inte 11 9. Ej svar
VAR 323 ATTITYDER: BOENDE Loc 480 width 1 MD=9 F.26d. Jag vill bosätta mig på landet <Se F.26 för fullständig frågetext> 626 1. Instämmer starkt 457 2. Instämmer delvis 215 3. Varken eller 262 4. Instämmer nog inte 212 5. Instämmer absolut inte 23 9. Ej svar
VAR 324 ATTITYDER: INTRESSEOMR. Loc 481 width 1 MD=9 F.26e. Mina viktigaste intressen har jag utanför jobbet/studierna <Se F.26 för fullständig frågetext> 362 1. Instämmer starkt 542 2. Instämmer delvis 346 3. Varken eller 331 4. Instämmer nog inte 183 5. Instämmer absolut inte 31 9. Ej svar
VAR 325 ATTITYDER: PENGAR Loc 482 width 1 MD=9 F.26f. Det är viktigt för mig att ha mycket pengar att röra mig med <Se F.26 för fullständig frågetext> 188 1. Instämmer starkt 667 2. Instämmer delvis 396 3. Varken eller 423 4. Instämmer nog inte 107 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 326 ATTITYDER: OBEROENDE Loc 483 width 1 MD=9 F.26g. Jag är mera oberoende än de flesta andra människor <Se F.26 för fullständig frågetext> 111 1. Instämmer starkt 496 2. Instämmer delvis 664 3. Varken eller 391 4. Instämmer nog inte 111 5. Instämmer absolut inte 22 9. Ej svar
VAR 327 ATTITYDER: FAMILJEGEMENS Loc 484 width 1 MD=9 F.26h. I vår familj gör vi en massa trevliga saker tillsammans <Se F.26 för fullständig frågetext> 354 1. Instämmer starkt 921 2. Instämmer delvis 325 3. Varken eller 121 4. Instämmer nog inte 48 5. Instämmer absolut inte 26 9. Ej svar
VAR 328 ATTITYDER: NATUREN Loc 485 width 1 MD=9 F.26i. Naturen ger mig sinnesro <Se F.26 för fullständig frågetext> 954 1. Instämmer starkt 632 2. Instämmer delvis 134 3. Varken eller 49 4. Instämmer nog inte 16 5. Instämmer absolut inte 10 9. Ej svar
VAR 329 ATTITYDER: KARRIÄREN Loc 486 width 1 MD=9 F.26j. Jag är beredd att satsa hårt för att komma framåt här i livet <Se F.26 för fullständig frågetext> 188 1. Instämmer starkt 598 2. Instämmer delvis 508 3. Varken eller 368 4. Instämmer nog inte 108 5. Instämmer absolut inte 25 9. Ej svar
VAR 330 ATTITYDER: KVINN. PLATS Loc 487 width 1 MD=9 F.26k. Kvinnans plats är i hemmet <Se F.26 för fullständig frågetext> 174 1. Instämmer starkt 396 2. Instämmer delvis 195 3. Varken eller 501 4. Instämmer nog inte 517 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 331 ATTITYDER: PRISER Loc 488 width 1 MD=9 F.26l. Jag är mycket prismedveten <Se F.26 för fullständig frågetext> 292 1. Instämmer starkt 757 2. Instämmer delvis 412 3. Varken eller 259 4. Instämmer nog inte 64 5. Instämmer absolut inte 11 9. Ej svar
VAR 332 ATTITYDER: STÄDNING Loc 489 width 1 MD=9 F.26m. Det är tacksamt att städa, för det är sånt som folk lägger märke till <Se F.26 för fullständig frågetext> 187 1. Instämmer starkt 566 2. Instämmer delvis 356 3. Varken eller 495 4. Instämmer nog inte 176 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 333 ATTITYDER: BARN Loc 490 width 1 MD=9 F.26n. Barn är det viktigaste i en kvinnas liv <Se F.26 för fullständig frågetext> 337 1. Instämmer starkt 699 2. Instämmer delvis 309 3. Varken eller 317 4. Instämmer nog inte 114 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 334 ATTITYDER: RENT I HUSET Loc 491 width 1 MD=9 F.26o. Jag trivs bara när det är alldeles rent i huset <Se F.26 för fullständig frågetext> 354 1. Instämmer starkt 659 2. Instämmer delvis 247 3. Varken eller 442 4. Instämmer nog inte 84 5. Instämmer absolut inte 9 9. Ej svar
VAR 335 ATTITYDER: ARBETET Loc 492 width 1 MD=9 F.26p. För mig är arbetet en hobby <Se F.26 för fullständig frågetext> 182 1. Instämmer starkt 492 2. Instämmer delvis 376 3. Varken eller 509 4. Instämmer nog inte 221 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 336 ATTITYDER: FÖRENKLINGAR Loc 493 width 1 MD=9 F.26q. Jag är en sån som tycker om att ta genvägar, att förenkla saker och ting <Se F.26 för fullständig frågetext> 153 1. Instämmer starkt 685 2. Instämmer delvis 405 3. Varken eller 409 4. Instämmer nog inte 125 5. Instämmer absolut inte 18 9. Ej svar
VAR 337 ATTITYDER: ANNORL. MAT Loc 494 width 1 MD=9 F.26r. Jag tycker om att bjuda på lite annorlunda maträtter <Se F.26 för fullständig frågetext> 261 1. Instämmer starkt 724 2. Instämmer delvis 436 3. Varken eller 268 4. Instämmer nog inte 93 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 338 ATTITYDER: IMPULSKÖP Loc 495 width 1 MD=9 F.26s. Jag planerar sällan utan handlar mest på impuls <Se F.26 för fullständig frågetext> 67 1. Instämmer starkt 464 2. Instämmer delvis 236 3. Varken eller 740 4. Instämmer nog inte 274 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 339 ATTITYDER: TITTA I AFFÄR Loc 496 width 1 MD=9 F.26t. Jag går ofta i affärer bara för att se om det finns något nytt <Se F.26 för fullständig frågetext> 108 1. Instämmer starkt 427 2. Instämmer delvis 254 3. Varken eller 550 4. Instämmer nog inte 442 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 340 ATTITYDER: KVAL. VAROR Loc 497 width 1 MD=9 F.26u. Jag köper alltid kvalitetsvaror även om det blir dyrare <Se F.26 för fullständig frågetext> 265 1. Instämmer starkt 792 2. Instämmer delvis 292 3. Varken eller 350 4. Instämmer nog inte 87 5. Instämmer absolut inte 9 9. Ej svar
VAR 341 ATTITYDER: KÖPA-SÄLJA Loc 498 width 1 MD=9 F.26v. Jag är intresserad av att köpa och sälja <Se F.26 för fullständig frågetext> 127 1. Instämmer starkt 284 2. Instämmer delvis 450 3. Varken eller 538 4. Instämmer nog inte 380 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 342 ATTITYDER: MATLAGNING Loc 499 width 1 MD=9 F.26x. Folk ger mig ofta beröm för min matlagning <Se F.26 för fullständig frågetext> 181 1. Instämmer starkt 579 2. Instämmer delvis 424 3. Varken eller 307 4. Instämmer nog inte 291 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 343 ATTITYDER: FESTER Loc 500 width 1 MD=9 F.26y. Jag tycker om fester där det är en massa musik och prat <Se F.26 för fullständig frågetext> 205 1. Instämmer starkt 611 2. Instämmer delvis 329 3. Varken eller 390 4. Instämmer nog inte 242 5. Instämmer absolut inte 18 9. Ej svar
VAR 344 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 501 width 1 MD=9 F.26z. Fritiden är viktigare än arbetet <Se F.26 för fullständig frågetext> 284 1. Instämmer starkt 525 2. Instämmer delvis 398 3. Varken eller 439 4. Instämmer nog inte 133 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 345 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 502 width 1 MD=9 F.26å. Det finns för lite att göra på fritiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 83 1. Instämmer starkt 223 2. Instämmer delvis 160 3. Varken eller 721 4. Instämmer nog inte 589 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 346 ATTITYDER: TUGGUMMITUGG. Loc 503 width 1 MD=9 F.26ä. Det ser illa ut när folk tuggar tuggummi <Se F.26 för fullständig frågetext> 625 1. Instämmer starkt 488 2. Instämmer delvis 352 3. Varken eller 215 4. Instämmer nog inte 106 5. Instämmer absolut inte 9 9. Ej svar
VAR 347 ATTITYDER: RELIGIÖSA FR. Loc 504 width 1 MD=9 F.26ö. Religiösa frågor ges för lite utrymme i dagens Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 181 1. Instämmer starkt 288 2. Instämmer delvis 629 3. Varken eller 387 4. Instämmer nog inte 301 5. Instämmer absolut inte 9 9. Ej svar
VAR 348 ATTITYDER: ÅSIKTER Loc 505 width 1 MD=9 F.26a1. Jag är nog lite gammaldags i mina åsikter <Se F.26 för fullständig frågetext> 165 1. Instämmer starkt 684 2. Instämmer delvis 288 3. Varken eller 471 4. Instämmer nog inte 178 5. Instämmer absolut inte 9 9. Ej svar
VAR 349 ATTITYDER: AVKOPPLING Loc 506 width 1 MD=9 F.26b1. Jag önskar jag kunde koppla av mera <Se F.26 för fullständig frågetext> 268 1. Instämmer starkt 765 2. Instämmer delvis 314 3. Varken eller 361 4. Instämmer nog inte 76 5. Instämmer absolut inte 11 9. Ej svar
VAR 350 ATTITYDER: PENGAR Loc 507 width 1 MD=9 F.26c1. Jag har tillräckligt med pengar för det jag önskar mig <Se F.26 för fullständig frågetext> 123 1. Instämmer starkt 601 2. Instämmer delvis 221 3. Varken eller 576 4. Instämmer nog inte 263 5. Instämmer absolut inte 11 9. Ej svar
VAR 351 ATTITYDER: LEVNADSSTAND. Loc 508 width 1 MD=9 F.26d1. Jag är beredd att sänka min levnadsstandard för att hjälpa folk i utvecklingsländerna <Se F.26 för fullständig frågetext> 72 1. Instämmer starkt 493 2. Instämmer delvis 505 3. Varken eller 515 4. Instämmer nog inte 201 5. Instämmer absolut inte 9 9. Ej svar
VAR 352 ATTITYDER: BILAR Loc 509 width 1 MD=9 F.26e1. Det spelar ingen roll hur den bil jag har ser ut bara den rullar <Se F.26 för fullständig frågetext> 204 1. Instämmer starkt 461 2. Instämmer delvis 194 3. Varken eller 620 4. Instämmer nog inte 291 5. Instämmer absolut inte 25 9. Ej svar
VAR 353 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 510 width 1 MD=9 F.26f1. Att ta en öl eller drink är ett bra sätt att slappna av när arbetsdagen är slut <Se F.26 för fullständig frågetext> 57 1. Instämmer starkt 245 2. Instämmer delvis 235 3. Varken eller 593 4. Instämmer nog inte 650 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 354 ATTITYDER: ANSVAR Loc 511 width 1 MD=9 F.26g1. Jag tycker om att ta stort ansvar <Se F.26 för fullständig frågetext> 215 1. Instämmer starkt 758 2. Instämmer delvis 389 3. Varken eller 336 4. Instämmer nog inte 81 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 355 ATTITYDER: FÖRENINGAR Loc 512 width 1 MD=9 F.26h1. Jag tycker om att arbeta i föreningar <Se F.26 för fullständig frågetext> 66 1. Instämmer starkt 372 2. Instämmer delvis 383 3. Varken eller 570 4. Instämmer nog inte 387 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 356 ATTITYDER: OTROHET Loc 513 width 1 MD=9 F.26i1. Jag tycker otrohet är helt oförlåtligt <Se F.26 för fullständig frågetext> 452 1. Instämmer starkt 431 2. Instämmer delvis 297 3. Varken eller 440 4. Instämmer nog inte 154 5. Instämmer absolut inte 21 9. Ej svar
VAR 357 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 514 width 1 MD=9 F.26j1. Jag anser det är förkastligt att dricka vin eller sprit <Se F.26 för fullständig frågetext> 210 1. Instämmer starkt 293 2. Instämmer delvis 267 3. Varken eller 631 4. Instämmer nog inte 378 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 358 ATTITYDER: VECKOTIDN. Loc 515 width 1 MD=9 F.26k1. Jag tycker om att koppla av med att läsa en veckotidning <Se F.26 för fullständig frågetext> 270 1. Instämmer starkt 705 2. Instämmer delvis 313 3. Varken eller 301 4. Instämmer nog inte 195 5. Instämmer absolut inte 11 9. Ej svar
VAR 359 ATTITYDER: FRAMTIDEN Loc 516 width 1 MD=9 F.26l1. Jag tar var dag som den kommer och bekymrar mig inte om framtiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 111 1. Instämmer starkt 427 2. Instämmer delvis 160 3. Varken eller 796 4. Instämmer nog inte 288 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 360 ATTITYDER: FESTER Loc 517 width 1 MD=9 F.26m1. Jag har hellre en stilla hemmakväll än att jag går ut på fest <Se F.26 för fullständig frågetext> 454 1. Instämmer starkt 701 2. Instämmer delvis 284 3. Varken eller 265 4. Instämmer nog inte 85 5. Instämmer absolut inte 6 9. Ej svar
VAR 361 ATTITYDER: BROTTSLINGAR Loc 518 width 1 MD=9 F.26n1. Samhället är alldeles för släpphänt mot brottslingar <Se F.26 för fullständig frågetext> 636 1. Instämmer starkt 665 2. Instämmer delvis 239 3. Varken eller 191 4. Instämmer nog inte 52 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 362 ATTITYDER: LYX Loc 519 width 1 MD=9 F.26o1. Jag tycker det är skönt att få känna mig lite lyxig ibland <Se F.26 för fullständig frågetext> 387 1. Instämmer starkt 858 2. Instämmer delvis 315 3. Varken eller 165 4. Instämmer nog inte 56 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 363 ATTITYDER: RISKER Loc 520 width 1 MD=9 F.26p1. Jag aktar mig för att ta några risker <Se F.26 för fullständig frågetext> 241 1. Instämmer starkt 759 2. Instämmer delvis 356 3. Varken eller 375 4. Instämmer nog inte 45 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 364 ATTITYDER: KÄRNKRAFTVERK Loc 521 width 1 MD=9 F.26q1. Kärnkraftverk borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 500 1. Instämmer starkt 337 2. Instämmer delvis 410 3. Varken eller 330 4. Instämmer nog inte 202 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 365 ATTITYDER: PORRTIDNINGAR Loc 522 width 1 MD=9 F.26r1. Porrtidningar borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 561 1. Instämmer starkt 285 2. Instämmer delvis 436 3. Varken eller 362 4. Instämmer nog inte 140 5. Instämmer absolut inte 11 9. Ej svar
VAR 366 ATTITYDER: SNYGGA KLÄDER Loc 523 width 1 MD=9 F.26s1. Att vara snyggt klädd är viktigt <Se F.26 för fullständig frågetext> 359 1. Instämmer starkt 864 2. Instämmer delvis 280 3. Varken eller 225 4. Instämmer nog inte 58 5. Instämmer absolut inte 9 9. Ej svar
VAR 367 ATTITYDER: ÖRTMEDICINER Loc 524 width 1 MD=9 F.26t1. Örtmediciner borde användas mera allmänt i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 339 1. Instämmer starkt 580 2. Instämmer delvis 714 3. Varken eller 116 4. Instämmer nog inte 38 5. Instämmer absolut inte 8 9. Ej svar
VAR 368 ATTITYDER: PROFFSBOXNING Loc 525 width 1 MD=9 F.26u1. Proffsboxning borde vara tillåten i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 287 1. Instämmer starkt 363 2. Instämmer delvis 501 3. Varken eller 270 4. Instämmer nog inte 361 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 369 MEDLEM I KONSUM Loc 526 width 1 MD=9 F.27. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1014 1. Ja 773 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 370 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 527 width 1 MD=9 F.28. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 259 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 570 1. Köper inget eller endast liten del i Komsum/Servus/Domus/Obs 328 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 216 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 192 4. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 208 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 22 9. Ej svar
VAR 371 KÖPER TIDN. POSTER Loc 528 width 1 MD=9 F.29. Poster är en bildtidning som utkommer 1 gång/månad. Brukar Du köpa den åt Dig själv? 1755 0. Aldrig 21 1. Ibland 3 2. Oftast 16 9. Ej svar
VAR 372 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 529 width 1 MD=9 F.30. Idag påverkar många på sina arbetsplatser vilka produkter som ska köpas in. Har Du under de senaste 2 åren påverkat inköpen av någon av nedanstående typer av produkter på Din arbetsplats? F.30a. Kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) 92 1. Ja mycket 243 2. Ja en del 650 3. Nej inte alls 712 4. Ej aktuellt 98 9. Ej svar
VAR 373 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 530 width 1 MD=9 F.30b. Kontorsutrustning(kopieringsmaskiner, bokföringsmaskiner, kontorsdatorer, bildskärmar) <Se F.30 för fullständig frågetext> 63 1. Ja mycket 142 2. Ja en del 723 3. Nej inte alls 768 4. Ej aktuellt 99 9. Ej svar
VAR 374 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 531 width 1 MD=9 F.30c. Bank/försäkringstjänster (leasing/factoring, företagsförsäkringar, banktjänster) <Se F.30 för fullständig frågetext> 42 1. Ja mycket 80 2. Ja en del 747 3. Nej inte alls 825 4. Ej aktuellt 101 9. Ej svar
VAR 375 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 532 width 1 MD=9 F.30d. Maskiner för verkstäder <Se F.30 för fullständig frågetext> 49 1. Ja mycket 122 2. Ja en del 685 3. Nej inte alls 839 4. Ej aktuellt 100 9. Ej svar
VAR 376 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 533 width 1 MD=9 F.30e. Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner <Se F.30 för fullständig frågetext> 34 1. Ja mycket 67 2. Ja en del 707 3. Nej inte alls 887 4. Ej aktuellt 100 9. Ej svar
VAR 377 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 534 width 1 MD=9 F.30f. Personbilar för företag/leasing <Se F.30 för fullständig frågetext> 32 1. Ja mycket 60 2. Ja en del 722 3. Nej inte alls 882 4. Ej aktuellt 99 9. Ej svar
VAR 378 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 535 width 1 MD=9 F.31. Tror Du att dina möjligheter att påverka inköpen av nedanstående typer av produkter kommer att öka eller minska i framtiden? F.31a. Kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) 42 1. Öka mycket 203 2. Öka en del 445 3. Varken eller 25 4. Minska en del 10 5. Minska mycket 976 6. Ej aktuellt 94 9. Ej svar
VAR 379 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 536 width 1 MD=9 F.31b. Kontorsutrustning(kopieringsmaskiner, bokföringsmaskiner, kontorsdatorer, bildskärmar) <Se F.31 för fullständig frågetext> 66 1. Öka mycket 197 2. Öka en del 407 3. Varken eller 13 4. Minska en del 7 5. Minska mycket 1010 6. Ej aktuellt 95 9. Ej svar
VAR 380 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 537 width 1 MD=9 F.31c. Bank-/försäkringstjänster (leasing/factoring, företagsförsäkringar, banktjänster ) <Se F.31 för fullständig frågetext> 54 1. Öka mycket 184 2. Öka en del 470 3. Varken eller 19 4. Minska en del 12 5. Minska mycket 962 6. Ej aktuellt 94 9. Ej svar
VAR 381 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 538 width 1 MD=9 F.31d. Maskiner för verkstäder <Se F.31 för fullständig frågetext> 62 1. Öka mycket 168 2. Öka en del 383 3. Varken eller 14 4. Minska en del 10 5. Minska mycket 1063 6. Ej aktuellt 95 9. Ej svar
VAR 382 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 539 width 1 MD=9 F.31e. Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner <Se F.31 för fullständig frågetext> 44 1. Öka mycket 155 2. Öka en del 376 3. Varken eller 20 4. Minska en del 13 5. Minska mycket 1093 6. Ej aktuellt 94 9. Ej svar
VAR 383 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 540 width 1 MD=9 F.31f. Personbilar för företag/leasing <Se F.31 för fullständig frågetext> 50 1. Öka mycket 145 2. Öka en del 379 3. Varken eller 39 4. Minska en del 22 5. Minska mycket 1066 6. Ej aktuellt 94 9. Ej svar