FÄRDMEDELSVAL VID LÅNGVÄGA PERSONRESOR
               SSD 0038

              Primärforskare:
       Nordiska institutet för Samhällsplanering
              Skeppsholmen
             111 49 Stockholm

             Första SSD-upplagan
                1983

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i FÄRDMEDELSVAL VID LÅNGVÄGA
        PERSONRESOR samlades ursprungligen in av
        MATS-G ENGSTRÖM och BENGT SAHLBERG vid
        Nordiska institutet för samhällsplanering
        (NORDPLAN) på uppdrag av Transport-
        forskningsdelegationen.
        Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskarna och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får materialet förmedlas
  till och och analyseras av forskare under förutsättning att
  användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och
  samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas
  i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning i två
  steg. Steg 1 utgjordes av en postal enkät, vars syfte var
  att urskilja individer som under en viss tidsperiod
  genomfört en längre privatresa och därmed antas ha gjort ett
  färdmedelsval.

  Steg 2 (föreliggande studie) utgjordes av en personlig
  intervju med ett urval av dessa individer, med hjälp av
  fasta frågor och svarsalternativ.

  Med långväga resor avses här resor på minst 10 mil enkel
  resa. Med privatresa menas alla resor, förutom tjänste-,
  arbetspendlings-, utbildnings- och värnpliktsresor. Även
  längre privatresor som ansluter till charterresor till
  utlandet medräknas. Undersökningen studerar endast resor
  inom de nordiska länderna.

  Individens färdmedelsval är beroende av dels biltillgång,
  dels det utbud av kollektiva resmöjligheter som finns på
  startorten och målorten. Grundläggande för projektet är att
  tillgången till samtliga färdmedel för långväga personresor
  därför i stort skall vara densamma för hela
  undersökningspopulationen (så långt det är möjligt). Av det
  skälet begränsades urvalet för den postala
  enkätundersökningen till ett antal kommuner med god tillgång
  till färdmedel, vilka kan utnyttjas för långväga
  personresor. Med god tillgång avses att där ska finnas
  järnväg, flygplats med inrikes linjetrafik samt anslutning
  till långväga bussförbindelser. Den andra urvalsprincipen
  var att kommunerna skulle vara geografiskt spridda över
  landet.

  För undersökningspopulationen utvaldes 6 kommuner: Solna,
  Växjö, Halmstad, östersund, Skellefteå och Norrköping. Dessa
  orter kännetecknas av goda mellanregionala förbindelser samt
  relativt god regional och lokal kollektivtrafikstandard som
  möjliggör anslutningsförbindelser till och från terminaler.

  Genom enkätmaterialet infångas ett tvärsnitt av invånarnas
  långväga resbeteende i de aktuella urvalskommunerna. Då
  kommunerna är valda på ett sådant sätt att invånarna,
  objektivt sett, har goda möjligheter att utföra ett faktiskt
  färdmedelsval, är vissa av de yttre restriktionerna
  eliminerade så att man på ett "säkrare" sätt kan identifiera
  bakomliggande faktorer till färdmedelsvalet. De yttre
  restriktionerna reduceras ytterligare vid urvalet till
  intervjuerna.

  I steg 1 -enkätdelen- utgjorde bruttourvalet 5.124 personer
  i åldern 16-75 år (födda 1904-1963), dvs 854 per ort.
  Urvalet gjordes slumpmässigt ur respektive länsstyrelses
  register över totalbefolkningen.

  Populationen delades upp på 4 undersökningsperioder med
  1.281 personer per omgång, vilket innebär 213-214 enkäter
  per ort och omgång. De från den postala enkäten inkomna
  svaren sammanställdes för urvalsförfarandet till steg 2
  -intervjudelen.

  Urvalsprinciperna inför steg 2 är följande:

  -RP har svarat på enkäten.

  -RP har utfört en långväga resa inom den senaste
  3-månadersperioden.

  -RP utförde resan till en bestämd målort.

  -RP har "i viss mån" eller "i hög grad" påverkat sitt
  färdmedelsval.

  -RP är villig till personlig intervju.

  Enligt dessa kriterier utvaldes 25 individer per ort och
  omgång. Dessa fick genomgå en personlig intervju. Sammanlagt
  utfördes således 600 intervjuer. Detta antal bedömdes som
  tillräckligt för att få ett statistiskt godtagbart resultat.

  Datainsamlingen sträckte sig över ett år och utfördes i 4
  separata omgångar. Därmed täcks samtliga säsongstyper in i
  materialet, enär resmängden och dess karaktär ändrar sig
  cykliskt under året. Undersökningen täcker in ett helt år,
  då det i enkäten efterfrågas resor under den senaste
  3-månadersperioden. Följande tidplan gällde:

  OMG.1: juli-sept 1979
  OMG.2: okt-dec 1979
  OMG.3: jan-mars 1980
  OMG.4: april-juni 1980.

  Projektledare har varit docenterna Mats-G Engström och Bengt
  Sahlberg vid Nordiska institutet för samhällsplanering.
Variable list


1 SSDstudie NR 0038 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-nummer 5 Omgång Resdata: tidpunkt, orsak mm 6 Resdag ut 7 Resmånad 8 Bostadsort 9 Resans ändamål 10 Nätter borta Resdata: färdmedel, sällskap mm 11 Färdmedel ut 1 12 Färdmedel ut 2 13 Färdmedel ut 3 14 Huvudfärdmedel ut 15 Färdmedel ut 4 16 Färdmedel ut 5 17 Färdmedel ut 6 18 Huvudfärdmedel åter 19 Antal resande ut 20 Antal resande åter 21 Ressällskap ut 22 Ressällskap åter Alternativa färdmedel 23 Alternativa färdmedel 24 Alternativa färdmedel 25 Alternativa färdmedel 26 Förstagångsresa 27 Resfrekvens 28 Alternativa färdmedel 29 Alternativa färdmedel 30 Alternativa färdmedel 31 Alternativa färdmedel 32 Alternativa färdmedel 33 Alternativa färdmedel 34 Alternativa färdmedel 35 Alternativa färdmedel Anslutningar mm 36 Anslutningar till kollektiva färdmedel 37 Anslutningar till kollektiva färdmedel 38 Asvar för biljetter, platsbokning osv 39 Anslutningar till kollektiva färdmedel 40 Anslutningar till kollektiva färdmedel 41 Ansvar för bil Beteende vid andra förutsättningar 42 Antagande 1 43 Antagande 2 44 Antagande 3 45 Antagande 4 46 Antagande 5 47 Antagande 6 Andra färdmedel 48 Andra färdmedel än huvudfärdmedlet :bil 49 Andra färdmedel än huvudfärdmedlet :tåg 50 Andra färdmedel än huvudfärdmedlet :buss 51 Andra färdmedel än huvudfärdmedlet :flyg Rädsla och olust 52 Rädsla och olust för vissa färdmedel 53 Rädsla och olust vid färdmedelsval Rabatter 54 Rabattkort 55 Rabattkort 56 Rabattkort Färdsätt till terminal 57 Att ta sig till järnvägsstation 58 Att ta sig till järnvägsstation 59 Att ta sig till järnvägsstation 60 Att ta sig till järnvägsstation 61 Att ta sig till flygplats 62 Att ta sig till flygplats 63 Att ta sig till flygplats 64 Att ta sig till flygplats 65 Att ta sig till busshållplats 66 Att ta sig till busshållplats 67 Att ta sig till busshållplats 68 Att ta sig till busshållplats Socio-ekonomiska bakgrundsdata 69 Kön 70 Kön 71 Kön 72 Kön 73 Kön 74 Ålder 75 Ålder 76 Ålder 77 Ålder 78 Ålder 79 Sysselsättning 80 Sysselsättning 81 Sysselsättning 82 Sysselsättning 83 Sysselsättning 84 Körkort 85 Körkort 86 Körkort 87 Körkort 88 Körkort 89 Släktskap 90 Släktskap 91 Släktskap 92 Släktskap 93 Tillgång till bil 94 Körsträcka 95 Avställda bilar 96 Avställda bilar 97 Hushållets inkomst

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0038              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0038


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Februari 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5
VAR 5 OMGÅNG Loc 14 width 1 150 1. Omgång 1 (juli-sept 1979) 150 2. Omgång 2 (okt-dec 1979) 150 3. Omgång 3 (jan-mars 1980) 150 4. Omgång 4 (april-juni 1980)
VAR 6 RESDAG UT Loc 15 width 1 F.1. Vilken veckodag påbörjades utresan? 54 1. Måndag 35 2. Tisdag 40 3. Onsdag 76 4. Torsdag 197 5. Fredag 126 6. Lördag 47 7. Söndag 25 8. Minns ej, vet ej
VAR 7 RESMÅNAD Loc 16 width 2 F.2. Vilken månad på året påbörjades utresan? 21 01. Januari 42 02. Februari 68 03. Mars 47 04. April 36 05. Maj 78 06. Juni 76 07. Juli 49 08. Augusti 34 09. September 42 10. Oktober 47 11. November 56 12. December 4 88. Minns ej, vet ej
VAR 8 BOSTADSORT Loc 18 width 1 MD=9 F.3. Bodde Du då på samma bostadsort som Du gör nu? 581 1. Ja 17 5. Nej 2 9. Ej svar
VAR 9 RESANS ÄNDAMÅL Loc 19 width 1 MD=9 F.4. Vad var det huvudsakliga ändamålet med resan? 306 1. För att besöka släkt eller vänner 43 2. För att besöka fritidshus 143 3. För att få rekreation, avkoppling, för att se mig omkring (camping etc) 43 4. Nödvändig resa såsom t ex begravning, bröllop, dop eller liknande 44 5. För att besöka teater, utställning, besöka eller delta i idrotts- eller annat evenemang 15 6. Annat 6 9. Ej svar
VAR 10 NÄTTER BORTA Loc 20 width 1 MD=9 F.5. Hur många nätter var Du sammanlagt borta från bostaden? 76 1. Ingen 80 2. 1 natt 197 3. 2-3 nätter 64 4. 4-5 nätter 63 5. 6-7 nätter 75 6. 8-14 nätter 38 7. 15-30 nätter 5 8. 31 eller fler nätter 2 9. Ej svar
VAR 11 FÄRDMEDEL UT 1 Loc 21 width 1 MD=0 F.6. Ange de färdmedel Du använde Dig av mellan start och målort på utresan? F.6a. Reste först med: 128 1. Bil 4 2. Tåg 17 3. Buss 4. Flyg 36 5. Annat 415 0. Frågan ej tillämplig
VAR 12 FÄRDMEDEL UT 2 Loc 22 width 1 MD=0 F.6b. Reste därefter med (a): <Se F.6 för fullständig frågetext> 1. Bil 6 2. Tåg 2 3. Buss 4. Flyg 4 5. Annat 588 0. Frågan ej tillämplig
VAR 13 FÄRDMEDEL UT 3 Loc 23 width 1 MD=0 F.6c. Reste därefter med (b): <Se F.6 för fullständig frågetext> 2 1. Bil 2. Tåg 3. Buss 4. Flyg 1 5. Annat 597 0. Frågan ej tillämplig
VAR 14 HUVUDFÄRDMEDEL UT Loc 24 width 1 MD=9 F.6d. Det huvudsakliga färdmedlet på utresan var: <Se F.6 för fullständig frågetext> 389 1. Bil 147 2. Tåg 26 3. Buss 31 4. Flyg 5 5. Annat 2 9. Ej svar
VAR 15 FÄRDMEDEL UT 4 Loc 25 width 1 MD=0 F.6e. Reste därefter med (a): <Se F.6 för fullständig frågetext> 9 1. Bil 3 2. Tåg 5 3. Buss 4. Flyg 5. Annat 583 0. Frågan ej tillämplig
VAR 16 FÄRDMEDEL UT 5 Loc 26 width 1 MD=0 F.6f. Reste därefter med (b): <Se F.6 för fullständig frågetext> 1. Bil 3 2. Tåg 1 3. Buss 4. Flyg 3 5. Annat 593 0. Frågan ej tillämplig
VAR 17 FÄRDMEDEL UT 6 Loc 27 width 1 MD=0 F.6g. Reste slutligen med: <Se F.6 för fullständig frågetext> 92 1. Bil 4 2. Tåg 34 3. Buss 4. Flyg 37 5. Annat 433 0. Frågan ej tillämplig
VAR 18 HUVUDFÄRDMEDEL ÅTER Loc 28 width 1 MD=9 F.7. Vilket var det huvudsakliga färdmedlet på återresan? 394 1. Bil 146 2. Tåg 25 3. Buss 28 4. Flyg 6 5. Annat 1 9. Ej svar
VAR 19 ANTAL RESANDE UT Loc 29 width 1 F.8a. Hur stort var Ditt ressällskap på utresan? 112 1. Reste ensam 212 2. 1 person utöver RP 100 3. 2 personer utöver RP 101 4. 3 personer utöver RP 31 5. 4 personer utöver RP 13 6. 5 personer utöver RP 14 7. 6-9 personer utöver RP 17 8. 10 eller fler personer utöver RP
VAR 20 ANTAL RESANDE ÅTER Loc 30 width 1 MD=9 F.8b. Hur stort var Ditt ressällskap på återresan? 103 1. Reste ensam 215 2. 1 person utöver RP 109 3. 2 personer utöver RP 95 4. 3 personer utöver RP 33 5. 4 personer utöver RP 12 6. 5 personer utöver RP 15 7. 6-9 personer utöver RP 17 8. 10 eller fler personer utöver RP 1 9. Ej svar
VAR 21 RESSÄLLSKAP UT Loc 31 width 1 MD=0 F.9a. Vilka var med på utresan? 393 1. Hushållsmedlem(mar) 24 2. Släkting(ar) (ej i hushållet) 62 3. Vän(ner) 10 4. Annan grupp 111 0. Frågan ej tillämplig
VAR 22 RESSÄLLSKAP ÅTER Loc 32 width 1 MD=0 F.9b. Vilka var med på återresan? 395 1. Hushållsmedlem(mar) 31 2. Släkting(ar) (ej i hushållet) 60 3. Vän(ner) 11 4. Annan grupp 103 0. Frågan ej tillämplig
VAR 23 ALTERNATIVA FÄRDMEDEL Loc 33 width 1 F.10. Om Du av någon anledning inte kunnat resa med just det färdmedel som var det huvudsakliga Du använde på utresan - skulle Du ändå ha genomfört den resan? 248 1. Ja, säkert 76 2. Ja, sannolikt 89 3. Nej, sannolikt inte 184 4. Nej, säkert inte 3 8. Vet ej
VAR 24 ALTERNATIVA FÄRDMEDEL Loc 34 width 1 F.11. Övervägde Du inför den här resan att använda något annat färdmedel än huvudfärdmedlet? Med "övervägde" menar vi till exempel arr Du eller någon annan i ressällskapet gjorde prisjämförelser eller på något annat sätt jämförde olika färdmedel. 127 1. Ja 473 5. Nej 8. Vet ej/minns ej
VAR 25 ALTERNATIVA FÄRDMEDEL Loc 35 width 1 MD=0 F.12. Vilket annat färdmedel övervägdes som huvudfärdmedel? TILL DE SOM ÖVERVÄGDE ANNAT FÄRDMEDEL 37 1. Bil 67 2. Tåg 10 3. Buss 14 4. Flyg 5. Annat 472 0. Frågan ej tillämplig
VAR 26 FÖRSTAGÅNGSRESA Loc 36 width 1 F.13. Var det här första gången Du färdades mellan startorten och målet för Din resa? 84 1. Ja 516 5. Nej 8. Vet ej
VAR 27 RESFREKVENS Loc 37 width 2 MD= 0 F.14. Ungefär hur ofta färdas Du på denna sträcka? Räkna då tur- och retur som en resa . 41 01. Mindre än 1 gång per år 93 02. 1 gång per år 163 03. 2-3 gånger per år 95 04. 4-5 gånger per år 46 05. 6-7 gånger per år 32 06. 8-11 gånger per år 23 07. 1 gång per månad 20 08. Varannan vecka 2 09. Varje vecka eller oftare 2 88. Vet ej 83 00. Frågan ej tillämplig
VAR 28 ALTERNATIVA FÄRDMEDEL Loc 39 width 1 MD=0 F.16. Hur hade den totala reskostnaden påverkats om Du/Ni istället hade rest med ett annat huvudfärdsmedel? F.16a. Om resan hade företagits med bil? 92 1. Betydligt dyrare 51 2. Något dyrare 17 3. Ungefär samma som för det vi valde 23 4. Något billigare 8 5. Betydligt billigare 8 6. Färdmedlet ifråga saknas 7 8. Vet ej 394 0. Frågan ej tillämplig
VAR 29 ALTERNATIVA FÄRDMEDEL Loc 40 width 1 MD=0 F.16b. Om resan hade företagits med tåg? <Se F.16 för fullständig frågetext> 148 1. Betydligt dyrare 122 2. Något dyrare 54 3. Ungefär samma som för det vi valde 52 4. Något billigare 23 5. Betydligt billigare 29 6. Färdmedlet ifråga saknas 25 8. Vet ej 147 0. Frågan ej tillämplig
VAR 30 ALTERNATIVA FÄRDMEDEL Loc 41 width 1 MD=0 F.16c. Om resan hade företagits med buss? <Se F.16 för fullständig frågetext> 80 1. Betydligt dyrare 71 2. Något dyrare 52 3. Ungefär samma som för det vi valde 83 4. Något billigare 54 5. Betydligt billigare 155 6. Färdmedlet ifråga saknas 78 8. Vet ej 27 0. Frågan ej tillämplig
VAR 31 ALTERNATIVA FÄRDMEDEL Loc 42 width 1 MD=0 F.16d. Om resan hade företagits med flyg? <Se F.16 för fullständig frågetext> 279 1. Betydligt dyrare 37 2. Något dyrare 5 3. Ungefär samma som för det vi valde 7 4. Något billigare 3 5. Betydligt billigare 213 6. Färdmedlet ifråga saknas 23 8. Vet ej 33 0. Frågan ej tillämplig
VAR 32 ALTERNATIVA FÄRDMEDEL Loc 43 width 1 MD=0 F.17. Hur hade den totala restiden påverkats om Du/Ni istället hade rest med ett annat huvudfärdsmedel? F.17a. Om resan hade företagits med bil? 42 1. Betydligt längre 36 2. Något längre 61 3. Ungefär samma som för det vi valde 41 4. Något kortare 16 5. Betydligt kortare 7 6. Färdmedlet ifråga saknas 3 8. Vet ej 394 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 ALTERNATIVA FÄRDMEDEL Loc 44 width 1 MD=0 F.17b. Om resan hade företagits med tåg? <Se F.17 för fullständig frågetext> 239 1. Betydligt längre 102 2. Något längre 49 3. Ungefär samma som för det vi valde 19 4. Något kortare 6 5. Betydligt kortare 28 6. Färdmedlet ifråga saknas 10 8. Vet ej 147 0. Frågan ej tillämplig
VAR 34 ALTERNATIVA FÄRDMEDEL Loc 45 width 1 MD=0 F.17c. Om resan hade företagits med buss? <Se F.17 för fullständig frågetext> 157 1. Betydligt längre 133 2. Något längre 59 3. Ungefär samma som för det vi valde 10 4. Något kortare 3 5. Betydligt kortare 150 6. Färdmedlet ifråga saknas 59 8. Vet ej 29 0. Frågan ej tillämplig
VAR 35 ALTERNATIVA FÄRDMEDEL Loc 46 width 1 MD=0 F.17d. Om resan hade företagits med flyg? <Se F.17 för fullständig frågetext> 56 1. Betydligt längre 29 2. Något längre 39 3. Ungefär samma som för det vi valde 42 4. Något kortare 137 5. Betydligt kortare 222 6. Färdmedlet ifråga saknas 40 8. Vet ej 35 0. Frågan ej tillämplig
VAR 36 ANSLUTNINGAR KOLL. FÄRDM Loc 47 width 1 MD=0 F.18a. Vilken betydelse hade anslutningsförbindelserna till det kollektiva huvudfärdmedel Du använde? TILL DE SOM ÅKT TÅG, BUSS ELLER FLYG 84 1. Mycket bra 59 2. Ganska bra 37 3. Ganska dåliga 18 4. Mycket dåliga 8 8. Vet ej 394 0. Frågan ej tillämplig
VAR 37 ANSLUTNINGAR KOLL. FÄRDM Loc 48 width 1 MD=0 F.18b. Hade anslutningsförbindelserna till det kollektiva huvudfärdmedel Du valde någon betydelse för att Du valde just det färdmedlet? TILL DE SOM ÅKT TÅG, BUSS ELLER FLYG SAMT BESVARAT FRÅGA 18A MED 1 ELLER 2. 20 1. Stor betydelse 24 2. Viss betydelse 24 3. Knappast någon betydelse 76 4. Ingen betydelse alls 1 8. Vet ej 455 0. Frågan ej tillämplig
VAR 38 ANSVAR FÖR BILJETTER M M Loc 49 width 1 MD=0 F.18c. Vem ansvarade för biljetterna, bokade plats osv? TILL DE SOM ÅKT TÅG, BUSS ELLER FLYG 161 1. RP själv 36 2. Annan i ressällskapet 7 3. Utomstående 396 0. Frågan ej tillämplig
VAR 39 ANSLUTNINGAR KOLL. FÄRDM Loc 50 width 1 MD=0 F.19a. Antag att Du istället använt ett kollektivt färdmedel som huvudfärdmedel på den här resan. Hur tycker Du att anslutningsförbindelserna är till det kollektiva färdmedel som skulle ligga närmast till hands att använda? TILL DE SOM ÅKT BIL 62 1. Mycket bra 108 2. Ganska bra 105 3. Ganska dåliga 100 4. Mycket dåliga 16 8. Vet ej 209 0. Frågan ej tillämplig
VAR 40 ANSLUTNINGAR KOLL. FÄRDM Loc 51 width 1 MD=0 F.19b. Om anslutningsförbindelserna till kollektiva färdmedel hade varit bättre tror Du att Du då hade valt ett kollektivt färdmedel? TILL DE SOM ÅKT BIL SAMT BESVARAT FRÅGA 19A MED 3 ELLER 4. 13 1. Ja, säkert 40 2. Ja, sannolikt 57 3. Nej, sannolikt inte 95 4. Nej, säkert inte 4 8. Vet ej 391 0. Frågan ej tillämplig
VAR 41 ANSVAR FÖR BIL Loc 52 width 1 MD=0 F.20. Vem ägde/disponerade/hyrde bilen? TILL DE SOM ÅKT BIL 308 1. RP själv 69 2. Annan i ressällskapet 15 3. Utomstående 8. Vet ej 208 0. Frågan ej tillämplig
VAR 42 ANTAGANDE 1 Loc 53 width 1 MD=0 F.21. Antag att bensinpriset var det dubbla, så att det kostade ca 6 kr per liter, men att samma förhållanden gällde i övrigt, dvs samma ressällskap, samma resväg osv. Hur skulle Du då gjort? TILL DE SOM ÅKT BIL 88 1. Använt kollektivt huvudfärdmedel 240 2. Använt bilen i alla fall 54 3. Inställt resan 10 8. Vet ej 208 0. Frågan ej tillämplig
VAR 43 ANTAGANDE 2 Loc 54 width 1 MD=0 F.22. Antag att bensinransonering för privatbilism rådde med påfåljd att en fjärdedel av den normala årliga bensinåtgången föll bort, men att samma resförhållanden gällde i övrigt. Hur skulle Du då gjort? TILL DE SOM ÅKT BIL 150 1. Använt kollektivt huvudfärdmedel 104 2. Använt bilen i alla fall 128 3. Inställt resan 10 8. Vet ej 208 0. Frågan ej tillämplig
VAR 44 ANTAGANDE 3 Loc 55 width 1 MD=0 F.23. Antag att restiden från dörr till dörr med kollektiva färdmedel var lika med bilens, men i övrigt samma resförhållanden. Hur skulle Du då gjort? TILL DE SOM ÅKT BIL 128 1. Använt kollektivt huvudfärdmedel 251 2. Använt bilen i alla fall 12 8. Vet ej 209 0. Frågan ej tillämplig
VAR 45 ANTAGANDE 4 Loc 56 width 1 MD=0 F.24. Antag att de kollektiva färdmedlen erbjöd en turtäthet på minst en förbindelse varannan timme hela dagen, men i övrigt samma resförhållanden. Hur skulle Du då gjort? TILL DE SOM ÅKT BIL 133 1. Använt kollektivt huvudfärdmedel 244 2. Använt bilen i alla fall 14 8. Vet ej 209 0. Frågan ej tillämplig
VAR 46 ANTAGANDE 5 Loc 57 width 1 MD=0 F.25. Antag att de kollektiva färdmedlen hade ett enhetligt biljettsystem, dvs att Du kunde använda en och samma färdbiljett från start till mål. Prisnivån är oförändrad. Hur skulle Du då gjort? TILL DE SOM ÅKT BIL 92 1. Använt kollektivt huvudfärdmedel 291 2. Använt bilen i alla fall 8 8. Vet ej 209 0. Frågan ej tillämplig
VAR 47 ANTAGANDE 6 Loc 58 width 1 MD=0 F.26. Antag att informationen om priser, tider, resvägar etc hade varit avsevärt förbättrad och mer lättillgänglig, är det då troligt att Du/Ni skulle ha skaffat behövlig information om kollektiva färdmedel? TILL DE SOM ÅKT BIL SAMT BESVARAT FRÅGA 11 MED NEJ 69 1. Ja, säkert 70 2. Ja, sannolikt 79 3. Nej, sannolikt inte 112 4. Nej, säkert inte 5 8. Vet ej 265 0. Frågan ej tillämplig
VAR 48 ANDRA FÄRDMEDEL :BIL Loc 59 width 1 MD=0 F.27. Har Du under de senaste 5 åren gjort någon privatresa över 10 mil i en riktning inom landet med något annat färdmedel än det som var huvudfärdmedlet vid den aktuella resan? F.27a. Har du gjort någon sådan resa med bil? 191 1. Ja 16 5. Nej 8. Vet ej 393 0. Frågan ej tillämplig
VAR 49 ANDRA FÄRDMEDEL :TÅG Loc 60 width 1 MD=0 F.27b. Har du gjort någon sådan resa med tåg? <Se F.27 för fullständig frågetext> 261 1. Ja 190 5. Nej 3 8. Vet ej 146 0. Frågan ej tillämplig
VAR 50 ANDRA FÄRDMEDEL :BUSS Loc 61 width 1 MD=0 F.27c. Har du gjort någon sådan resa med buss? <Se F.27 för fullständig frågetext> 233 1. Ja 338 5. Nej 3 8. Vet ej 26 0. Frågan ej tillämplig
VAR 51 ANDRA FÄRDMEDEL :FLYG Loc 62 width 1 MD=0 F.27d. Har du gjort någon sådan resa med flyg? <Se F.27 för fullständig frågetext> 181 1. Ja 383 5. Nej 5 8. Vet ej 31 0. Frågan ej tillämplig
VAR 52 RÄDSLA OCH OLUST Loc 63 width 1 MD=9 F.28. Många människor känner rädsla eller olust för att resa med vissa färdmedel. Är det något färdmedel som Du känner rädsla eller olust för? 18 1. Ja, bil 11 2. Ja, tåg 94 3. Ja, flyg 7 4. Ja, buss 11 5. Ja, annat 456 6. Nej, inget 2 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 53 RÄDSLA OCH OLUST Loc 64 width 1 MD=0 F.29. Påvekade det på något sätt Ditt val av färdmedel vid det aktuella restillfället? TILL DE SOM BESVARAT FRÅGA 28 MED JA 15 1. Ja, i hög grad 8 2. ja, i viss mån 11 3. Nej, knappast alls 107 4. Nej, inte alla 1 8. Vet ej 458 0. Frågan ej tillämplig
VAR 54 RABATTKORT Loc 65 width 1 F.30. Hade Du eller någon i Ditt ressällskap någon form av rabattkort eller annan prisförmån eller tjänstebil som Du/Ni använde vid den aktuella resan? 190 1. Ja 410 5. Nej
VAR 55 RABATTKORT Loc 66 width 2 MD= 0 F.31. Vilken typ av rabatt eller prisförmån använde Du/Ni vid den aktuella resan? TILL DE SOM BESVARAT FRÅGA 30 MED JA 10 01. Personalbiljett 28 02. Studeranderabatt, "100-lappen" 32 03. Pensionärsrabatt 9 04. Mängdrabatt såsom månadsbiljett/50-biljett/årskort/10-biljett/100-rab att 41 05. Tidsbunden rabatt såsom lågpriskort, lågprisflyg 26 06. Rabattkort, familjerabatt 27 07. Tjänstebil 16 08. Annan 1 88. Vet ej 410 00. Frågan ej tillämplig
VAR 56 RABATTKORT Loc 68 width 1 MD=0 F.32. Om Du/Ni inte hade kunnat utnyttja den förmånen hur hade Du/Ni då gjort? TILL DE SOM BESVARAT FRÅGA 30 MED JA 123 1. Använt samma huvudfärdmedel i alla fall 42 2. Utnyttjat annat huvudfärdmedel 23 3. Inställt resan 2 8. Vet ej 410 0. Frågan ej tillämplig
VAR 57 ATT TA SIG TILL JRNVGSTN Loc 69 width 1 MD=9 F.33. Om Du skulle ta Dig från Ditt hem till närmaste järnvägsstation för att göra en längre tågresa, hur skulle Du då troligen ta Dig dit? F.33a. Först med : 78 1. Till fots (mer än 500 meter) 201 2. Privatbil 146 3. Taxi 114 4. Lokalbuss 6 5. Lokaltåg 6. Linjebil 7. Flygbuss 54 8. Annat 1 9. Ej svar
VAR 58 ATT TA SIG TILL JRNVGSTN Loc 70 width 1 MD=0 F.33b. Därefter med : <Se F.33 för fullständig frågetext> 6 1. Till fots (mer än 500 meter) 2. Privatbil 3. Taxi 16 4. Lokalbuss 3 5. Lokaltåg 6. Linjebil 7. Flygbuss 45 8. Annat 530 0. Vet ej
VAR 59 ATT TA SIG TILL JRNVGSTN Loc 71 width 1 MD=0 F.33c. Därefter med : <Se F.33 för fullständig frågetext> 2 1. Till fots (mer än 500 meter) 2. Privatbil 3. Taxi 4. Lokalbuss 5. Lokaltåg 6. Linjebil 7. Flygbuss 4 8. Annat 594 0. Vet ej
VAR 60 ATT TA SIG TILL JRNVGSTN Loc 72 width 1 MD=0 F.33d. Därefter med : <Se F.33 för fullständig frågetext> 1. Till fots (mer än 500 meter) 2. Privatbil 3. Taxi 4. Lokalbuss 5. Lokaltåg 6. Linjebil 7. Flygbuss 8. Annat 600 0. Vet ej
VAR 61 ATT TA SIG TILL FLYGPLTS Loc 73 width 2 F.34. Om Du skulle ta Dig från Ditt hem till närmaste flygplats för att göra en inrikes flygresa, hur skulle Du då troligen ta Dig dit? F.34a. Först med : 23 01. Till fots (mer än 500 meter) 297 02. Privatbil 174 03. Taxi 65 04. Lokalbuss 05. Lokaltåg 8 06. Linjebil 18 07. Flygbuss 14 08. Annat 1 88. Vet ej
VAR 62 ATT TA SIG TILL FLYGPLTS Loc 75 width 2 MD= 0 F.34b. Därefter med : <Se F.34 för fullständig frågetext> 2 01. Till fots (mer än 500 meter) 02. Privatbil 3 03. Taxi 18 04. Lokalbuss 1 05. Lokaltåg 7 06. Linjebil 45 07. Flygbuss 6 08. Annat 1 88. Vet ej 517 00. Frågan ej tillämplig
VAR 63 ATT TA SIG TILL FLYGPLTS Loc 77 width 2 MD= 0 F.34c. Därefter med : <Se F.34 för fullständig frågetext> 1 01. Till fots (mer än 500 meter) 02. Privatbil 1 03. Taxi 3 04. Lokalbuss 05. Lokaltåg 06. Linjebil 2 07. Flygbuss 2 08. Annat 88. Vet ej 591 00. Frågan ej tillämplig
VAR 64 ATT TA SIG TILL FLYGPLTS Loc 79 width 2 MD= 0 F.34d. Därefter med : <Se F.34 för fullständig frågetext> 01. Till fots (mer än 500 meter) 02. Privatbil 03. Taxi 1 04. Lokalbuss 05. Lokaltåg 06. Linjebil 07. Flygbuss 08. Annat 88. Vet ej 599 00. Frågan ej tillämplig
VAR 65 ATT TA SIG TILL BUSS-HPL Loc 81 width 2 F.35. Om Du skulle ta Dig från Ditt hem till närmaste busshållplats för att göra en långväga bussresa, (minst 10 mil) hur skulle Du då troligen ta Dig dit? F.35a. Först med : 107 01. Till fots (mer än 500 meter) 180 02. Privatbil 99 03. Taxi 158 04. Lokalbuss 5 05. Lokaltåg 06. Linjebil 07. Flygbuss 48 08. Annat 3 88. Vet ej
VAR 66 ATT TA SIG TILL BUSS-HPL Loc 83 width 2 MD= 0 F.35b. Därefter med : <Se F.35 för fullständig frågetext> 5 01. Till fots (mer än 500 meter) 02. Privatbil 1 03. Taxi 19 04. Lokalbuss 4 05. Lokaltåg 06. Linjebil 07. Flygbuss 37 08. Annat 88. Vet ej 534 00. Frågan ej tillämplig
VAR 67 ATT TA SIG TILL BUSS-HPL Loc 85 width 2 MD= 0 F.35c. Därefter med : <Se F.35 för fullständig frågetext> 01. Till fots (mer än 500 meter) 02. Privatbil 03. Taxi 1 04. Lokalbuss 05. Lokaltåg 06. Linjebil 1 07. Flygbuss 4 08. Annat 88. Vet ej 594 00. Frågan ej tillämplig
VAR 68 ATT TA SIG TILL BUSS-HPL Loc 87 width 2 MD= 0 F.35d. Därefter med : <Se F.35 för fullständig frågetext> 01. Till fots (mer än 500 meter) 02. Privatbil 03. Taxi 04. Lokalbuss 05. Lokaltåg 06. Linjebil 07. Flygbuss 08. Annat 88. Vet ej 600 00. Frågan ej tillämplig
VAR 69 KÖN Loc 89 width 1 F.36a. Ange kön för varje hushållsmedlem. F.36a1. RP själv : 317 1. Man 283 2. Kvinna
VAR 70 KÖN Loc 90 width 1 MD=0 F.36a2. Person 2 : <Se F.36a för fullständig frågetext> 251 1. Man 269 2. Kvinna 80 0. Frågan ej tillämplig
VAR 71 KÖN Loc 91 width 1 MD=0 F.36a3. Person 3 : <Se F.36a för fullständig frågetext> 167 1. Man 145 2. Kvinna 288 0. Frågan ej tillämplig
VAR 72 KÖN Loc 92 width 1 MD=0 F.36a4. Person 4 : <Se F.36a för fullständig frågetext> 99 1. Man 101 2. Kvinna 400 0. Frågan ej tillämplig
VAR 73 KÖN Loc 93 width 1 MD=0 F.36a5. Person 5 : <Se F.36a för fullständig frågetext> 26 1. Man 31 2. Kvinna 543 0. Frågan ej tillämplig
VAR 74 ÅLDER Loc 94 width 1 F.36b. Ange ålder för varje hushållsmedlem. F.36b1. RP själv : 1. 0-6 år 21 2. 7-18 år 71 3. 19-24 år 218 4. 25-39 år 104 5. 40-49 år 83 6. 50-59 år 103 7. 60 år eller äldre
VAR 75 ÅLDER Loc 95 width 1 MD=0 F.36b2. Person 2 : <Se F.36b för fullständig frågetext> 4 1. 0-6 år 12 2. 7-18 år 30 3. 19-24 år 179 4. 25-39 år 107 5. 40-49 år 106 6. 50-59 år 82 7. 60 år eller äldre 80 0. Frågan ej tillämplig
VAR 76 ÅLDER Loc 96 width 1 MD=0 F.36b3. Person 3 : <Se F.36b för fullständig frågetext> 68 1. 0-6 år 157 2. 7-18 år 36 3. 19-24 år 6 4. 25-39 år 25 5. 40-49 år 15 6. 50-59 år 4 7. 60 år eller äldre 289 0. Frågan ej tillämplig
VAR 77 ÅLDER Loc 97 width 1 MD=0 F.36b4. Person 4 : <Se F.36b för fullständig frågetext> 51 1. 0-6 år 122 2. 7-18 år 20 3. 19-24 år 4 4. 25-39 år 2 5. 40-49 år 1 6. 50-59 år 7. 60 år eller äldre 400 0. Frågan ej tillämplig
VAR 78 ÅLDER Loc 98 width 1 MD=0 F.36b5. Person 5 : <Se F.36b för fullständig frågetext> 22 1. 0-6 år 32 2. 7-18 år 1 3. 19-24 år 1 4. 25-39 år 1 5. 40-49 år 6. 50-59 år 7. 60 år eller äldre 543 0. Frågan ej tillämplig
VAR 79 SYSSELSÄTTNING Loc 99 width 2 F.36c. Ange sysselsättning för varje hushållsmedlem. F.36c1. RP själv : 28 01. Egen företagare 338 02. Anställd heltid 95 03. Anställd deltid 32 04. Arbetar i eget hushåll 65 05. Pensionär (även sjukpensionär) 2 06. Deltidspensionär 36 07. Studerande 1 08. Arbetslös 09. Barn under skolåldern 3 10. Övrigt
VAR 80 SYSSELSÄTTNING Loc 101 width 2 MD= 0 F.36c2. Person 2 : <Se F.36c för fullständig frågetext> 26 01. Egen företagare 262 02. Anställd heltid 113 03. Anställd deltid 39 04. Arbetar i eget hushåll 52 05. Pensionär (även sjukpensionär) 3 06. Deltidspensionär 19 07. Studerande 1 08. Arbetslös 4 09. Barn under skolåldern 1 10. Övrigt 80 00. Frågan ej tillämplig
VAR 81 SYSSELSÄTTNING Loc 103 width 2 MD= 0 F.36c3. Person 3 : <Se F.36c för fullständig frågetext> 2 01. Egen företagare 43 02. Anställd heltid 19 03. Anställd deltid 3 04. Arbetar i eget hushåll 3 05. Pensionär (även sjukpensionär) 06. Deltidspensionär 155 07. Studerande 5 08. Arbetslös 74 09. Barn under skolåldern 7 10. Övrigt 289 00. Frågan ej tillämplig
VAR 82 SYSSELSÄTTNING Loc 105 width 2 MD= 0 F.36c4. Person 4 : <Se F.36c för fullständig frågetext> 01. Egen företagare 16 02. Anställd heltid 1 03. Anställd deltid 1 04. Arbetar i eget hushåll 05. Pensionär (även sjukpensionär) 06. Deltidspensionär 126 07. Studerande 2 08. Arbetslös 52 09. Barn under skolåldern 2 10. Övrigt 400 00. Frågan ej tillämplig
VAR 83 SYSSELSÄTTNING Loc 107 width 2 MD= 0 F.36c5. Person 5 : <Se F.36c för fullständig frågetext> 01. Egen företagare 2 02. Anställd heltid 03. Anställd deltid 04. Arbetar i eget hushåll 05. Pensionär (även sjukpensionär) 06. Deltidspensionär 33 07. Studerande 08. Arbetslös 22 09. Barn under skolåldern 10. Övrigt 543 00. Frågan ej tillämplig
VAR 84 KÖRKORT Loc 109 width 1 MD=9 F.36d. Ange vilka av hushållets medlemmar som har körkort. F.36d1. RP själv : 516 1. Har körkort 83 5. Har inte körkort 1 9. Ej svar
VAR 85 KÖRKORT Loc 110 width 1 MD=0 F.36d2. Person 2 : <Se F.36d för fullständig frågetext> 398 1. Har körkort 119 5. Har inte körkort 83 0. Frågan ej tillämplig
VAR 86 KÖRKORT Loc 111 width 1 MD=0 F.36d3. Person 3 : <Se F.36d för fullständig frågetext> 69 1. Har körkort 232 5. Har inte körkort 299 0. Frågan ej tillämplig
VAR 87 KÖRKORT Loc 112 width 1 MD=0 F.36d4. Person 4 : <Se F.36d för fullständig frågetext> 22 1. Har körkort 168 5. Har inte körkort 410 0. Frågan ej tillämplig
VAR 88 KÖRKORT Loc 113 width 1 MD=0 F.36d5. Person 5 : <Se F.36d för fullständig frågetext> 3 1. Har körkort 53 5. Har inte körkort 544 0. Frågan ej tillämplig
VAR 89 SLÄKTSKAP Loc 114 width 1 MD=0 F.36e. Vilket släktskap eller annan typ av samhörighet har Du med de övriga medlemmarna i hushållet? F.36e1. Med person 2 : 456 1. Make/maka/sambo 13 2. Barn, eget eller sambos 50 3. Annat släktskap 1 4. Övrigt 80 0. Frågan ej tillämplig
VAR 90 SLÄKTSKAP Loc 115 width 1 MD=0 F.36e2. Med person 3 : <Se F.36e för fullständig frågetext> 2 1. Make/maka/sambo 262 2. Barn, eget eller sambos 47 3. Annat släktskap 4. Övrigt 289 0. Frågan ej tillämplig
VAR 91 SLÄKTSKAP Loc 116 width 1 MD=0 F.36e3. Med person 4 : <Se F.36e för fullständig frågetext> 2 1. Make/maka/sambo 163 2. Barn, eget eller sambos 34 3. Annat släktskap 4. Övrigt 401 0. Frågan ej tillämplig
VAR 92 SLÄKTSKAP Loc 117 width 1 MD=0 F.36e4. Med person 5 : <Se F.36e för fullständig frågetext> 1. Make/maka/sambo 44 2. Barn, eget eller sambos 13 3. Annat släktskap 4. Övrigt 543 0. Frågan ej tillämplig
VAR 93 TILLGÅNG TILL BIL Loc 118 width 1 F.37. Äger eller har Du på annat sätt regelbunden tillgång till personbil(ar)? 529 1. Ja 71 5. Nej
VAR 94 KÖRSTRÄCKA Loc 119 width 1 MD=0 F.38. Ungefär hur många mil per år körs bilen/bilarna sammanlagt i privat bruk? 38 1. 500 mil eller mindre 150 2. 501-1000 mil 177 3. 1001-1500 mil 84 4. 1501-2000 mil 41 5. 2001-2500 mil 15 6. 2501-3000 mil 19 7. Mer än 3000 mil 6 8. Vet ej 70 0. Frågan ej tillämplig
VAR 95 AVSTÄLLDA BILAR Loc 120 width 1 MD=0 F.39a. Hade Du under den aktuella perioden, dvs april, maj, juni 1980, bilen/någon bil avställd, dvs avregistrerad, vid tidpunkten för resan? TILL DE SOM ÅKT TÅG, BUSS ELLER FLYG SAMT BESVARAT FRÅGA 37 MED JA. 1. Ja 164 5. Nej 436 0. Frågan ej tillämplig
VAR 96 AVSTÄLLDA BILAR Loc 121 width 1 MD=0 F.39b. Vad var det huvudsakliga skälet till att bilen var avställd? 1. Ekonomiska skäl (dyrt att ha bil etc) 2. Praktiska skäl (saknade parkeringsplats etc) 3. Klimatbetingade orsaker (vill ej köra i halka etc) 4. Annat skäl 600 0. Frågan ej tillämplig
VAR 97 HUSHÅLLETS INKOMST Loc 122 width 2 MD=99 F.40. Hur stor var hushållets sammanlagda bruttoinkomst 1979? 12 01. 0-20.000 kronor 19 02. 20.001-40.000 kronor 59 03. 40.001-60.000 kronor 98 04. 60.001-80.000 kronor 104 05. 80.001-100.000 kronor 89 06. 100.001-120.000 kronor 89 07. 120.001-140.000 kronor 77 08. 140.001-180.000 kronor 42 09. Mer än 180.000 kronor 11 99. Ej svar