SVENSK VALUNDERSÖKNING 1968
               SSD 0039

              Primärforskare
               Bo Särlvik
         Statsvetenskapliga institutionen
            Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
              Oktober 1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i SVENSK VALUNDERSÖKNING 1968 samlades
       ursprungligen in av ett forskningsprojekt
       vid statsvetenskapliga institutionen vid
       Göteborgs universitet, under ledning av Bo
       Särlvik. Varken SSD eller primärforskaren
       bär ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Bo Särlvik och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får SVENSK VALUNDERSÖKNING
  1968 förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av
  PM och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I
  stället skall en redovisning av kurser, antal användare och
  antal producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  I samband med 1954 års kommunalval genomförde Jörgen
  Westerståhl och Bo Särlvik en lokal väljarundersökning i
  Göteborg och runt Borås. Detta var den första vetenskapliga
  intervjuundersökningen om svenskt väljarbeteende. Två år
  senare genomfördes Svensk valundersökning 1956, den första
  riksomfattande undersökningen kring partival, valdeltagande
  och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren
  och detta var den egentliga starten på det svenska
  valforskningsprogrammet. Liknande undersökningar har
  därefter genomförts vid samtliga riksdagsval samt vid 1957
  års folkomröstning i pensionsfrågan och 1980 års
  folkomröstning i kärnkraftsfrågan.

  Valundersökningen 1968 var således den fjärde riksomfattande
  studien i serien undersökningar kring partival,
  valdeltagande och politisk opinionsbildning inom den svenska
  valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Den genomfördes
  i samarbete mellan statsvetenskapliga institutionen vid
  Göteborgs universitet och statistiska centralbyrån.
  Statistiska centralbyråns utredningsinstitut svarade för
  framtagning av urvalet av intervjupersoner, utförde
  fältarbetet med intervjuer samt verkställde insamling av
  vissa registerdata. Statsvetenskapliga institutionen i
  Göteborg ansvarade för undersökningens allmänna
  planläggningen, utarbetandet av intervjuformulär samt för
  intervjumaterialets bearbetning och redovisning. Vid
  statsvetenskapliga institutionen genomfördes undersökningen
  av en forskargrupp under ledning av Bo Särlvik.

  Forskningsprojektet innefattade förutom valundersökningen
  också en intervjuundersökning av andra kammarens ledamöter,
  som i samarbete med statistiska centralbyråns
  utredningsinstitut utfördes under våren och sommaren 1969.
  Forskningsprojektet har fått ekonomiskt stöd från statens
  råd för samhällsforskning och stiftelsen riksbankens
  jubileumsfond. Projektets allmänna syfte var att studera
  olika sidor av den representativa demokratien. I
  forskargruppen ingick förutom projektledaren följande
  vetenskapliga medarbetare: Bengt Carlsson, Åke Georgsson,
  Sören Holmberg, Vilgot Oscarsson, Eva Petersson, Per-Anders
  Roth, Bengt Särlvik och Ulf-Göran Willen.

  
                 II

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Intervjuundersökningen vid 1968 års val utfördes enligt en
  undersökningsplan, som innebär att det urval av personer,
  som uppsöktes för intervjuer vid valet 1964, återbesöktes
  för intervjuer vid valet 1968, såvida de ej avlidit eller
  förlorat rösträtten under de mellanliggande åren. Detta
  urval är - med vissa i det följande angivna inskränkningar -
  representativt för den del av befolkningen som var
  röstberättigad vid 1964 års val. Därtill fogades vid 1968
  års undersökning ett kompletterande personurval, som är
  representativt för de åldersklasser som blev röstberättigade
  efter 1964 års val (personer födda 1943-1947). Det
  kompletterande urvalet proportionerades så att de båda
  urvalen tillsammans bildade ett självvägt representativt
  urval, innefattande både nytillkommande och äldre väljare.

  Inskränkningarna i urvalets representativitet är av sådan
  art att de inte kan få mer än en ytterst obetydlig
  kvantitativ effekt på undersökningsresultaten. En sådan
  begränsning ifråga om representativiteten betingas av att
  man vid 1964 års undersökning satte en högsta åldersgräns
  för urvalet, så att personer över 80 års ålder (födda 1883
  eller tidigare) uteslöts. Anledningen var att intervjuer med
  mycket gamla personer erfarenhetsmässigt kan bli mycket
  svåra att genomföra. Vid 1968 års undersökning bedömdes det
  ändå önskvärt att behålla åldersgränsen vid samma födelseår,
  vilket innebar att den i åldersår försköts från 80 till 84
  år. Till följd härav är urvalet med avseende på 1964 års val
  representativt för åldersklasser, som då innefattade ca 97%
  av den röstberättigade befolkningen, medan motsvarande andel
  för 1968 års undersökning ökades till omkring 99%. Vidare
  uteslöts från 1964 års undersökning ett litet antal "å
  församlingen skrivna" personer, som på grund av längre
  utlandsvistelse e d kunde förutsättas vara förhindrade att
  delta i valet. Urvalsproceduren får som konsekvens att
  personer, som är födda före 1943 och erhållit rösträtt (tex
  genom förvärvande av svenskt medborgarskap) efter tiden för
  fastställandet av 1964 års röstlängder, ej kunnat bli
  representerade i urvalet.

  Antalet intervjuade personer uppgår till 2943, vilket utgör
  87.7 procent av nettourvalet. Den helt dominerande
  bortfallsanledningen är vägran att medge intervju.
  Bortfallet finns medtaget i datafilen och har valida koder
  för vissa variabler där data hämtats från register.

  

  ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM VID
  VALUNDERSÖKNINGEN 1968
                   Antal Procentuell andel

  Panelurval 1964          3109
  Därav:
  - Avlidna             152
  - Förlorat rösträtt         6
  - Ingående i 1968 års urval    2951
  Tilläggsurval 1968         405

  Nettourval 1968          3356
  Intervjuer            2943    87.7
  Bortfall              413    12.3
  Därav:
  - Ej anträffad           38     1.1
  - Vägrar              267     8.0
  - Sjukdom, ålderssvaghet      77     2.3
  - Ej kontaktad pga att intervju
   bedömts bli ogenomförbar     31     .9

  I undersökningsplanen ingick en genom subsampling utförd
  uppdelning av urvalet i två likstora delurval. För det äldre
  urvalet gjordes denna uppdelning redan vid 1964 års
  undersökning, och det kompletterande urvalet delades på
  motsvarande sätt för 1968 års undersökning. Det ena av dessa
  delurval intervjuades genom besöksintervjuer före valdagen,
  medan besöksintervjuerna med personerna i det andra
  delurvalet utfördes efter valet. Till dem som intervjuats
  före valet utsändes omedelbart efter valet ett kort
  brevformulär innehållande bla en fråga om den intervjuades
  definitiva röstningsbeslut. Samma fältarbetsplan tillämpades
  vid 1964 års undersökning och det delurval, som då
  intervjuades före valet, intervjuades under motsvarande
  period även vid 1968 års undersökning. Genom denna
  uppdelning i en för- och en eftervalsstudie finns vissa
  möjligheter att studera korttidsförändringar som äger rum i
  omedelbar anslutning till valet.

  För ytterligare information om undersökningen se:

   Särlvik, Bo Electoral Behavior in the Swedish
          Multiparty system
          Akad.avh, Statsvetenskapliga inst.,
          Göteborg (stencil) 1970

   Särlvik, Bo Intervjuundersökning rörande valet till
          andra kammaren 1968 (avsnitt i)
          SOS, Allmänna val
          Riksdagsmannavalen 1965-1968, del 2
          Stockholm 1970

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-8 (01-88) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 används för frågor som ej är
  tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor eller för att frågan endast ställts till
  vissa grupper. "Vet inte"-svar har oftast givits koden 8
  (88). Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  I kodboken används förkortningen UP (undersökningsperson)
  för den intervjuade och LOKO (lokalombud) för den person som
  utförde intervjun. I de fall frågeformuleringen skiljer sig
  mellan förvals- och eftervalsintervjuerna anges båda
  frågeformuleringarna. Om frågan endast ställts till vissa
  grupper anges dessa inom parentes före frågeformuleringen
  eller i särskild anmärkning. Frågor ställda i brevformuläret
  anges med förkortningen BF.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 45   (2) V56045 INTRESSE POL  20    (3) MD=9
    REF 45   (4) LOC 53 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.19 Skulle Ni vilja beteckna Er som mycket, måttligt,
       eller inte alls intresserad av politik?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    95  1.  Mycket intresserad
    727  3.  Måttligt intresserad
    296  5.  Inte alls intresserad
     4  8.  Vet inte

     9  9.  Uppgift saknas

  ............................................................

  

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken). I valundersökningarna
  inleds detta alltid med en sex tecken lång kombination där
  första tecknet är ett V eller R. V står för variabel och R
  för registerdata. De följande två siffrorna står för
  undersökningsår och de tre sista för variabelnummer.
  Variabelnamnet avslutas med frågenumret eller REG i de fall
  det rör sig om data hämtad från någon form av register.

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 Undersökningsidentifikation 2 UP:s ID-nummer 3 PUE-nummer 4 UP-nummer 5 Strata 6 Delurval 7 Bortfallsanledning 8 LOKO-nummer 9 Intervjutid i minuter 10 Intervjumånad 11 Intervjudatum: dag 12 Intervjudatum 13 Delurval och etapp 14 Intervjuform 15 Brevformuläret 16 Kön 17 Civilstånd 18 Födelseår 19 Ålder 1968 20 UP:s inkomst 21 UP:s inkomstklass 22 Make/makas inkomst 23 Familjeinkomst - sammanfattning 24 Hemortstyp TIDNINGSLÄSNING OCH INFORMATION OM PARTIFÄRG 25 Tidskrift/veckotidning med politiska artiklar 26 Tidskriftskategori 1 27 Tidskriftskategori 2 28 Tidskriftskategori 3 29 Tidskriftskategori 4 30 Politisk åsiktsriktning, tidskrift 1 31 Politisk åsiktsriktning, tidskrift 2 32 Politisk åsiktsriktning, tidskrift 3 33 Politisk åsiktsriktning, tidskrift 4 34 Nyheter och artiklar om politik 35 Läsning av tidning som stöder politiskt parti 36 Tidning 1: parti tidningen stöder 37 Tidning 2: parti tidningen stöder 38 Tidning 3: parti tidningen stöder 39 Tidning 4: parti tidningen stöder 40 Tidning 5: parti tidningen stöder 41 Antal dagstidningar UP läser regelbundet 42 Tidning 1 43 Tidning 2 44 Tidning 3 45 Tidning 4 46 Tidning 5 47 Tidning 1: utgivningsort och utgivningstid 48 Tidning 2: utgivningsort och utgivningstid 49 Tidning 3: utgivningsort och utgivningstid 50 Tidning 4: utgivningsort och utgivningstid 51 Tidning 5: utgivningsort och utgivningstid RADIO OCH TV 52 Valprogram i radio och TV 53 Antal hörda radio- och TV-program VALMÖTEN 54 Besökt valmöte 55 Besökt kommunistiskt valmöte 56 Besökt socialdemokratiskt valmöte 57 Besökt centerpartistiskt valmöte 58 Besökt folkpartistiskt valmöte 59 Besökt högerpartistiskt valmöte 60 Besökt kristen demokratisk samlings valmöte POLITISK INFORMATION 61 Intresse för politik 62 Intresse för valutgången 63 Regeringspartier 64 Partiledare - antal korrekta svar 65 Korrekt namn på Vänsterpartiet Kommunisternas partiledare 66 Korrekt namn på Socialdemokraternas partiledare 67 Korrekt namn på Centerpartiets partiledare 68 Korrekt namn på Folkpartiets partiledare 69 Korrekt namn på Högerpartiets partiledare UPPSKATTAR/OGILLAR HOS PARTIERNA 70 Uppskattar hos Socialdemokraterna 71 Ogillar hos Socialdemokraterna 72 Uppskattar hos Folkpartiet 73 Ogillar hos Folkpartiet 74 Uppskattar hos Högerpartiet 75 Ogillar hos Högerpartiet 76 Uppskattar hos Centerpartiet 77 Ogillar hos Centerpartiet 78 Uppskattar hos Vänsterpartiet Kommunisterna 79 Ogillar hos Vänsterpartiet Kommunisterna 80 Uppskattar hos den socialdemokratiska regeringen 81 Ogillar hos den socialdemokratiska regeringen 82 Uppskattar hos en borgerlig regering 83 Ogillar hos en borgerlig regering 84 Partierna, riksdag och regering bör arbeta för 85 Regering och riksdag bör arbeta för lokalt UP:S POLITISKA BETECKNING 86 Politisk beteckning överensstämmande med politisk inställning 87 Socialistisk 88 Borgerlig 89 Vänster 90 Liberal 91 Höger 92 Konservativ 93 Mittenståndpunkt PARTIBETECKNING 94 Partibeteckning 95 Socialistiska partier 1 96 Socialistiska partier 2 97 Socialistiska partier 3 98 Socialistiska partier 4 99 Borgerliga partier 1 100 Borgerliga partier 2 101 Borgerliga partier 3 102 Borgerliga partier 4 103 Vänsterpartier 1 104 Vänsterpartier 2 105 Vänsterpartier 3 106 Vänsterpartier 4 107 Liberala partier 1 108 Liberala partier 2 109 Liberala partier 3 110 Liberala partier 4 111 Högerpartier 1 112 Högerpartier 2 113 Högerpartier 3 114 Högerpartier 4 115 Konservativa partier 1 116 Konservativa partier 2 117 Konservativa partier 3 118 Konservativa partier 4 119 Mittenpartier 1 120 Mittenpartier 2 121 Mittenpartier 3 122 Mittenpartier 4 ÅSIKTER 123 Statliga och privata företag 124 Statligt inflytande minskar arbetslösheten 125 Sociala förmåner 126 Statlig kontroll över näringslivet 127 Jämlikheten 128 Trygghetsfrågor 129 Näringslivet och staten 130 Jämlikhet mellan olika grupper 131 Sociala reformer 132 Bostadsbrist 133 Bostadsbrist med borgerlig regering 134 Svårighet på grund av bostadsbrist 135 Standardhöjning med borgerlig regering SYSSELSÄTTNING 136 Arbetslöshet 137 Full sysselsättning 138 Sysselsättning med borgerlig regering 139 UP:s egen kontakt med arbetslöshet 140 Anledning till UP:s arbetslöshet 141 Anledning till familjemedlems arbetslöshet 142 Anledning till bekants arbetslöshet 143 Avskeda gifta kvinnor först STATLIG REPRESENTATION I BANKSTYRELSERNA 144 Statlig representation i bankstyrelserna 145 Partiskillnader i fråga om bankstyrelser 146 Röstar för: Vänsterpartiet kommunisterna 147 Röstar för: Socialdemokraterna 148 Röstar för: Centerpartiet 149 Röstar för: Folkpartiet 150 Röstar för: Högerpartiet 151 Röstar för: Kristen demokratisk samling 152 Röstar för: De borgerliga partierna 153 Röstar mot: Vänsterpartiet kommunisterna 154 Röstar mot: Socialdemokraterna 155 Röstar mot: Centerpartiet 156 Röstar mot: Folkpartiet 157 Röstar mot: Högerpartiet 158 Röstar mot: Kristen demokratisk samling 159 Röstar mot: De borgerliga partierna JORDBRUKSPOLITIKEN 160 Jordbrukspolitiken 161 Felaktig jordbrukspolitik, 1 162 Felaktig jordbrukspolitik, 2 163 Felaktig jordbrukspolitik, 3 164 Partiskillnader i fråga om jordbrukspolitiken 165 Parti med riktig jordbrukspolitik 166 Riktig jordbrukspolitik: Vänsterpartiet kommunisterna 167 Riktig jordbrukspolitik: Socialdemokraterna 168 Riktig jordbrukspolitik: Centerpartiet 169 Riktig jordbrukspolitik: Folkpartiet 170 Riktig jordbrukspolitik: Högerpartiet 171 Riktig jordbrukspolitik: Kristen demokratisk samling 172 Riktig jordbrukspolitik: De borgerliga partierna 173 Riktig jordbrukspolitik: Mittenpartierna 174 Parti med felaktig jordbrukspolitik 175 Felaktig jordbrukspolitik: Vänsterpartiet kommunisterna 176 Felaktig jordbrukspolitik: Socialdemokraterna 177 Felaktig jordbrukspolitik: Centerpartiet 178 Felaktig jordbrukspolitik: Folkpartiet 179 Felaktig jordbrukspolitik: Högerpartiet 180 Felaktig jordbrukspolitik: Kristen demokratisk samling 181 Felaktig jordbrukspolitik: De borgerliga partierna INKOMSTSKATTEN 182 Sänkning av den statliga inkomstskatten 183 Skäl för/emot sänkning av inkomstskatten, 1 184 Skäl för/emot sänkning av inkomstskatten, 2 185 Skäl för/emot sänkning av inkomstskatten, 3 186 Sänkning av inkomstskatten - intensitet 187 Parti som krävt sänkning av inkomstskatten 188 Sänkt inkomstskatt: Vänsterpartiet kommunisterna 189 Sänkt inkomstskatt: Socialdemokraterna 190 Sänkt inkomstskatt: Centerpartiet 191 Sänkt inkomstskatt: Folkpartiet 192 Sänkt inkomstskatt: Högerpartiet 193 Sänkt inkomstskatt: Kristen demokratisk samling 194 Sänkt inkomstskatt: De borgerliga partierna 195 Sänkt inkomstskatt: Mittenpartierna 196 Ändring av grundlagarna PRIVATÄGD TV MED REKLAM 197 Privatägda TV-bolag med reklam 198 Partier för att införa privatägd TV med reklam 199 För privatägd TV: Vänsterpartiet kommunisterna 200 För privatägd TV: Socialdemokraterna 201 För privatägd TV: Centerpartiet 202 För privatägd TV: Folkpartiet 203 För privatägd TV: Högerpartiet 204 För privatägd TV: Kristen demokratisk samling 205 För privatägd TV: De borgerliga partierna 206 För privatägd TV: Mittenpartierna 207 Partier emot privatägd TV med reklam 208 Emot privatägd TV: Vänsterpartiet kommunisterna 209 Emot privatägd TV: Socialdemokraterna 210 Emot privatägd TV: Centerpartiet 211 Emot privatägd TV: Folkpartiet 212 Emot privatägd TV: Högerpartiet 213 Emot privatägd TV: Kristen demokratisk samling 214 Emot privatägd TV: De borgerliga partierna ÅSIKTER I MORALFRÅGOR 215 Kristendomsundervisning i skolan 216 Kristendomsundervisning - intensitet 217 Filmcensur 218 Filmcensur - intensitet 219 Aborter 220 Aborter - intensitet U-HJÄLP 221 U-hjälp 222 Ökning av u-hjälpen 223 Partiskillnader i fråga om u-hjälpen 224 Vill öka u-hjälpen: Vänsterpartiet kommunisterna 225 Vill öka u-hjälpen: Socialdemokraterna 226 Vill öka u-hjälpen: Centerpartiet 227 Vill öka u-hjälpen: Folkpartiet 228 Vill öka u-hjälpen: Högerpartiet 229 Vill öka u-hjälpen: Kristen demokratisk samling 230 Vill öka u-hjälpen: De borgerliga partierna 231 Vill öka u-hjälpen: Mittenpartierna FÖRSVARET 232 Försvarskostnader 233 Partiskillnader i fråga om försvarskostnader 234 Partier som vill ge ett lagom stort anslag 235 Lagom stort anslag: Vänsterpartiet kommunisterna 236 Lagom stort anslag: Socialdemokraterna 237 Lagom stort anslag: Centerpartiet 238 Lagom stort anslag: Folkpartiet 239 Lagom stort anslag: Högerpartiet 240 Lagom stort anslag: Kristen demokratisk samling 241 Lagom stort anslag: De borgerliga partierna 242 Lagom stort anslag: Mittenpartierna 243 Partier som vill anslå för mycket pengar 244 För mycket: Vänsterpartiet kommunisterna 245 För mycket: Socialdemokraterna 246 För mycket: Centerpartiet 247 För mycket: Folkpartiet 248 För mycket: Högerpartiet 249 För mycket: Kristen demokratisk samling 250 För mycket: De borgerliga partierna 251 Partier som vill anslå för litet pengar 252 För litet: Vänsterpartiet kommunisterna 253 För litet: Socialdemokraterna 254 För litet: Centerpartiet 255 För litet: Folkpartiet 256 För litet: Högerpartiet 257 För litet: Kristen demokratisk samling PARTIERNAS INSTÄLLNING TILL EEC 258 Sverige - EEC 259 Partiskillnader i fråga om EEC 260 Partier med riktig inställning i fråga om EEC 261 Riktig inställning: Vänsterpartiet kommunisterna 262 Riktig inställning: Socialdemokraterna 263 Riktig inställning: Centerpartiet 264 Riktig inställning: Folkpartiet 265 Riktig inställning: Högerpartiet 266 Riktig inställning: Kristen demokratisk samling 267 Riktig inställning: De borgerliga partierna 268 Riktig inställning: Mittenpartierna 269 För anslutning: Vänsterpartiet kommunisterna 270 För anslutning: Socialdemokraterna 271 För anslutning: Centerpartiet 272 För anslutning: Folkpartiet 273 För anslutning: Högerpartiet 274 För anslutning: Kristen demokratisk samling 275 För anslutning: De borgerliga partierna 276 För anslutning: Mittenpartierna 277 Mot anslutning: Vänsterpartiet kommunisterna 278 Mot anslutning: Socialdemokraterna 279 Mot anslutning: Centerpartiet 280 Mot anslutning: Folkpartiet 281 Mot anslutning: Högerpartiet 282 Mot anslutning: Kristen demokratisk samling 283 Mot anslutning: De borgerliga partierna PARTIERNAS INBÖRDES FÖRHÅLLANDEN 284 Parti närmast folkpartiet 285 Parti näst närmast folkpartiet 286 Parti längst ifrån folkpartiet 287 Parti närmast socialdemokraterna 288 Parti näst närmast socialdemokraterna 289 Parti längst ifrån socialdemokraterna 290 Parti närmast högerpartiet 291 Parti näst närmast högerpartiet 292 Parti längst ifrån högerpartiet 293 Parti närmast centerpartiet 294 Parti näst närmast centerpartiet 295 Parti längst ifrån centerpartiet 296 Parti närmast vänsterpartiet kommunisterna 297 Parti näst närmast vänsterpartiet kommunisterna 298 Parti längst ifrån vänsterpartiet kommunisterna REGERINGENS SAMMANSÄTTNING 299 Regeringsskifte 300 Hur stor förändring vid regeringsskifte 301 Vänsterpartiet kommunisterna med i regeringen 302 Socialdemokraterna med i regeringen 303 Centerpartiet med i regeringen 304 Folkpartiet med i regeringen 305 Högerpartiet med i regeringen 306 Kristen demokratisk samling med i regeringen 307 De borgerliga partierna med i regeringen 308 Mittenpartierna med i regeringen 309 Alla partierna med i regeringen PARTIPREFERENS 310 Partianhängare 311 Partipreferens 312 Partiidentifikation 313 Närmaste parti 314 Inställning till de borgerliga partierna 315 Inställning till socialdemokratiska partiet 316 Näst bästa parti 317 Vänster-högerskalan: parti 318 Vänster-högerskalan: parti (grad) 319 Vänster-högerskalan: UP:s egen placering 320 Vänster-högerskalan: UP:s egen placering (grad) 321 Åsikt om ett gemensamt borgerligt parti 322 Viktigast vid röstning 323 Minst viktigt vid röstning RIKSDAGSMÄNNENS AGERANDE 324 Bör rösta vid konflikt riksdagsman-parti 325 Röstar vid konflikt riksdagsman-parti 326 Bör rösta vid konflikt riksdagsman-väljare 327 Bör rösta vid konflikt parti-väljare AKTIVITETER FÖR FÖRÄNDRING 328 Möjlighet att påverka lagförslag 1 329 Möjlighet att påverka lagförslag 2 330 Möjlighet att påverka lagförslag 3 331 Medlem i organisation/förening som kan påverka 332 Medlem i organisation som kan agera 1 333 Medlem i organisation som kan agera 2 334 Medlem i organisation som kan agera 3 335 Möjligt att vända sig till partikandidat 336 Försöka påverka - intensitet KÄNNEDOM OM NAMN PÅ PARTIERNAS VALSEDLAR 337 Antal nämnda riksdagskandidater 338 Riksdagskandidat 1: parti 339 Riksdagskandidat 1: rätt/fel parti 340 Riksdagskandidat 1: vald 341 Riksdagskandidat 1: rätt/fel vald 342 Riksdagskandidat 1: aktiv i kommunpolitiken 343 Riksdagskandidat 1: ledande i organisation 344 Riksdagskandidat 1: organisation 345 Riksdagskandidat 2: parti 346 Riksdagskandidat 2: rätt/fel parti 347 Riksdagskandidat 2: vald 348 Riksdagskandidat 2: rätt/fel vald 349 Riksdagskandidat 2: aktiv i kommunpolitiken 350 Riksdagskandidat 2: ledande i organisation 351 Riksdagskandidat 2: organisation 352 Riksdagskandidat 3: parti 353 Riksdagskandidat 3: rätt/fel parti 354 Riksdagskandidat 3: vald 355 Riksdagskandidat 3: rätt/fel vald 356 Riksdagskandidat 3: aktiv i kommunpolitiken 357 Riksdagskandidat 3: ledande i organisation 358 Riksdagskandidat 3: organisation 359 Riksdagskandidat 4: parti 360 Riksdagskandidat 4: rätt/fel parti 361 Riksdagskandidat 4: vald 362 Riksdagskandidat 4: rätt/fel vald 363 Riksdagskandidat 4: aktiv i kommunpolitiken 364 Riksdagskandidat 4: ledande i organisation 365 Riksdagskandidat 4: organisation ÅSIKTER 366 Politiken invecklad 367 Parti som företräder UP:s intressen 368 Politiken utan betydelse 369 Partierna är bara intresserade av röster 370 Partiskillnader 371 Rösta enda möjligheten att påverka politiken 372 Riksdagsmännens kontakter med folket 373 Möjlighet att vara med och bestämma genom att rösta 374 Partiernas vallöften 375 Riksdagsmännens hänsyn till vad folk tycker KLASSER OCH GRUPPER 376 Räknar sig till viss samhällsklass 377 Självuppskattad samhällsklass 378 Självuppskattad samhällsklass, annan grupp 379 Rösternas fördelning inom egna samhällsklassen 380 Störst parti inom egna samhällsklassen 381 Klassparti: Vänsterpartiet kommunisterna 382 Klassparti: Socialdemokraterna 383 Klassparti: Centerpartiet 384 Klassparti: Folkpartiet 385 Klassparti: Högerpartiet 386 Klassparti: Kristen demokratisk samling 387 Arbetarklass eller medelklass 388 Myndigheters behandling av olika grupper i samhället 389 Sämre behandlade av myndigheter 390 Domstolarnas behandling av olika grupper i samhället 391 Sämre behandlade av domstolarna 392 Polisens behandling av olika grupper i samhället 393 Sämre behandlade av polisen 394 Skolans behandling av olika grupper i samhället 395 Sämre behandlade av skolan 396 Till fördel för den egna samhällsklassen 397 Till mera fördel för någon grupp i samhället 398 Grupp som gynnas av den förda politiken SYMPATITERMOMETER 399 Sympati för nykterhetsrörelsen 400 Sympati för arbetsgivareföreningen 401 Sympati för vänsterpartiet kommunisterna 402 Sympati för privata näringslivet 403 Sympati för folkpartiet 404 Sympati för FNL-demonstranter 405 Sympati för jordbrukarna 406 Sympati för svenska kyrkan 407 Sympati för statliga företag 408 Sympati för centerpartiet 409 Sympati för konsum 410 Sympati för utländska arbetare 411 Sympati för socialdemokraterna 412 Sympati för stora privata banker 413 Sympati för högerpartiet 414 Sympati för fackföreningarna 415 Sympati för frikyrkorna PARTIPREFERENS OCH DISKUSSIONSFREKVENSER I MILJÖN 416 Diskussion i familjen 417 Diskussion bland bekanta 418 Intresse för diskussioner 419 Faderns intresse för politik 420 Moderns intresse för politik 421 Faderns partisympati 422 Moderns partisympati VALDELTAGANDE OCH PARTIPREFERENS 1968 423 Avsikt att rösta 1968 424 Parti UP tänker rösta på 425 Annat parti UP tänker rösta på 426 Parti om UP skulle rösta (före) 427 Bra parti för UP som ej bestämt sig, 1 428 Bra parti för UP som ej bestämt sig, 2 429 Röstade vid riksdagsmannavalet 1968 430 Röstningssätt 431 Partival vid riksdagsmannavalet 1968 432 Partival vid riksdagsmannavalet 1968: annat parti 433 Tidpunkt för röstbeslut 434 Parti om UP röstat VALDELTAGANDE OCH PARTIPREFERENS VID TIDIGARE VAL 435 Röstade vid kommunalvalet 1966 436 Partival vid kommunalvalet 1966 437 Partival vid kommunalvalet 1966: annat parti 438 Röstade vid riksdagsmannavalet 1964 439 Partival vid riksdagsmannavalet 1964 440 Partival vid riksdagsmannavalet 1964: annat parti VALDELTAGANDE ENLIGT RÖSTLÄNGD 441 Valdeltagande i riksdagsmannavalet 1968 442 Valdeltagande i kommunalvalet 1966 443 Valkretstillhörighet 444 Ålder då UP föredrog ett parti YRKE OCH UTBILDNING 445 UP:s uppväxtort 446 Mobilitet 447 År för flyttning in i kommunen 448 Förvärvsarbetande 449 UP tidigare förvärvsarbetande 450 Förvärvsarbete - sammanfattning 451 UP:s yrkesgrupp 452 Yrkesområde 453 Yrkesstatus 454 UP:s yrke 455 UP:s självuppskattade yrkesställning 456 UP: bytt yrkesställning 457 UP:s tidigare yrkesställning 458 Facklig organisationstillhörighet 459 UP:s omdöme om sin fackliga organisation 460 Allmän grundutbildning 461 Annan utbildning 462 Utbildningens längd 463 Make/maka förvärvsarbetar 464 Make/maka tidigare förvärvsarbetande 465 Makes/makas yrkesgrupp 466 Makes/makas yrkesområde 467 Makes/makas yrkesstatus 468 Makes/makas yrke 469 Makes/makas yrkesställning 470 Makes/makas fackliga organisationstillhörighet 471 Antal hemmavarande barn 472 Ålder hemmavarande barn 1 473 Ålder hemmavarande barn 2 474 Ålder hemmavarande barn 3 475 Ålder hemmavarande barn 4 476 Ålder hemmavarande barn 5 477 Faders yrkesgrupp 478 Faders yrkesområde 479 Faders yrkesstatus 480 Faders yrke 481 Modern förvärvsarbetar 482 Moders yrkesgrupp 483 Moders yrkesområde 484 Moders yrkesstatus 485 Moders yrke 486 Föräldrarnas samhällsklass KYRKA OCH RELIGION 487 Kyrkobesöksfrekvens 488 Kyrkobesök: stats- eller frikyrka 489 Frikyrkosamfund 490 Partiskillnader i fråga om kyrka och religion 491 Kyrka och religion - partiskiljande frågor 492 Inställning: Vänsterpartiet kommunisterna 493 Inställning: Socialdemokraterna 494 Inställning: Centerpartiet 495 Inställning: Folkpartiet 496 Inställning: Högerpartiet 497 Inställning: Kristen demokratisk samling 498 Inställning: De borgerliga partierna 499 Inställning: Mittenpartierna 500 Inställning: De socialistiska partierna 501 Kyrka och religion: Samma inställning som UP 502 Samma inställning som UP: Vänsterpartiet kommunisterna 503 Samma inställning som UP: Socialdemokraterna 504 Samma inställning som UP: Centerpartiet 505 Samma inställning som UP: Folkpartiet 506 Samma inställning som UP: Högerpartiet 507 Samma inställning som UP: Kristen demokratisk samling 508 Samma inställning som UP: De borgerliga partierna 509 Samma inställning som UP: Mittenpartierna 510 Kyrka och religion: parti med felaktig politik 511 Felaktig politik: Vänsterpartiet kommunisterna 512 Felaktig politik: Socialdemokraterna 513 Felaktig politik: Centerpartiet 514 Felaktig politik: Folkpartiet 515 Felaktig politik: Högerpartiet 516 Felaktig politik: Kristen demokratisk samling 517 Felaktig politik: De borgerliga partierna MEDLEMSKAP I PARTI ELLER ANNAN ORGANISATION 518 Medlemskap i politiskt parti 519 Medlem i politiskt parti 520 Kollektivansluten till socialdemokraterna 521 Medlemskap i politiskt ungdomsförbund 522 Medlem i politiskt ungdomsförbund 523 Aktivitet i organisation/förening 524 Antal organisationer UP är aktiv i 525 Aktiv i organisation/förening 1 526 Aktiv i organisation/förening 2 527 Aktiv i organisation/förening 3 528 Aktiv i organisation/förening 4 529 Aktiv i organisation/förening 5 530 SSDstudie NR 0039 531 SSDupplaga/datering NR 1 532 SSD Delstudieidentifikation 001

VAR 1 R68001 UNDERS-ID 1968            Loc 1 width 4


Undersökningsidentifikation

  3356 1968. Undersökningsidentifikation för SVENSK
         VALUNDERSÖKNING 1968


VAR 2 R68002 ID-NUMMER Loc 5 width 6 UP:s ID-nummer Ett sexsiffrigt identifikationsnummer där de tre första sifforna är PUE-numret och de tre sista är UP-numret
VAR 3 R68003 PUE-NUMMER Loc 11 width 3 PUE-nummer Identifikation för urvalsområdet Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 444 40 34 36 29 34 18 139 48 23 205 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 39 30 43 35 26 40 33 23 61 25 16 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 33 20 15 28 37 46 30 42 34 32 22 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 31 21 31 34 34 35 30 30 19 35 32 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 33 22 31 28 35 42 25 28 29 38 20 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 46 44 39 33 30 45 34 22 32 34 22 Kod: 67 68 69 70 101 102 103 104 105 106 107 Frek: 55 28 48 16 74 6 3 4 12 6 2 Kod: 108 109 111 112 113 114 115 116 117 118 119 Frek: 1 3 3 3 16 13 2 21 3 6 3 Kod: 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Frek: 1 14 6 6 7 1 5 4 4 1 7 Kod: 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 Frek: 4 3 4 4 6 8 3 6 6 3 1 Kod: 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 Frek: 1 1 5 4 6 4 4 4 4 6 6 Kod: 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 Frek: 6 3 5 2 7 4 3 1 5 1 3 Kod: 164 165 166 167 168 169 181 182 183 184 185 Frek: 1 5 4 3 2 7 4 1 2 2 4
VAR 4 R68004 UP-NUMMER Loc 14 width 3 UP-nummer Faktiska värdet är kodat. 001. Panelurvalet: A-urvalet . . 499. 501. Panelurvalet: B-urvalet . . 799. 801. Tilläggsurvalet: A-urvalet . . 899. 901. Tilläggsurvalet: B-urvalet . . 999. Valid-n=3356 Min=1 Max=936 Mean=351.1 St.Dev=303.4
VAR 5 R68005 STRATA Loc 17 width 1 Strata 2951 1. Ingår i panelen 405 9. Tilläggsurval
VAR 6 R68006 DELURVAL Loc 18 width 1 Delurval 1680 1. A-urval 1676 2. B-urval
VAR 7 R68007 BORTFALLSANL Loc 19 width 1 Bortfallsanledning 2943 1. Intervjuad 13 2. Sinnessjuk/senil - vistas på anstalt 4 3. Fysiskt sjuk - vistas på anstalt 32 4. Fysiskt sjuk - vistas i hemmet 28 5. Sinnessjuk/senil - vistas i hemmet 9 6. Vistas utomlands 267 7. Vägrare 29 8. Ej anträffad 31 9. UP som blev bortfall 1964 och bedömdes omöjlig att intervjua 1968 och därför uteslöts från fältarbetet 1968
VAR 8 R68008 LOKO-NUMMER Loc 20 width 3 MD=999 LOKO-nummer Identifikation för lokalombudet 001. . . 860. 413 999. Bortfall Kod: 1 3 23 26 29 37 40 44 45 51 52 Frek: 1 16 8 1 16 14 24 10 3 18 12 Kod: 53 54 55 57 62 68 73 79 81 87 91 Frek: 12 14 13 3 17 10 11 13 22 15 3 Kod: 96 99 104 107 108 109 113 122 124 130 131 Frek: 18 1 16 20 15 12 17 13 10 17 1 Kod: 132 133 135 138 140 143 144 146 151 155 160 Frek: 15 13 8 20 1 15 13 10 15 1 1 Kod: 166 169 173 176 177 183 185 187 188 194 198 Frek: 20 12 1 14 12 10 9 1 20 5 11 Kod: 209 210 216 218 226 230 231 233 242 249 250 Frek: 11 11 15 1 16 1 13 22 14 11 22 Kod: 252 276 277 285 289 292 294 296 300 302 304 Frek: 12 4 16 9 9 19 13 10 11 14 15 Kod: 305 309 317 328 332 337 343 350 354 356 359 Frek: 21 26 8 21 21 15 9 10 15 13 14 Kod: 360 366 367 369 375 378 387 389 390 391 392 Frek: 14 21 24 15 16 1 19 1 10 26 11 Kod: 393 402 411 412 414 417 421 424 428 429 431 Frek: 6 14 15 8 10 12 13 6 10 16 10 Kod: 438 439 443 444 448 464 466 470 471 473 476 Frek: 18 4 21 19 15 15 11 15 13 13 19 Kod: 480 481 482 494 498 501 505 506 507 509 511 Frek: 19 19 20 17 14 1 1 13 13 15 22 Kod: 515 516 525 526 529 532 533 535 539 540 543 Frek: 15 1 10 10 16 10 18 13 1 9 15 Kod: 549 552 559 564 566 573 575 577 583 602 607 Frek: 18 11 12 16 1 5 11 3 12 17 14 Kod: 608 613 614 615 618 621 623 624 626 627 629 Frek: 18 1 3 1 12 5 18 15 3 5 8 Kod: 630 631 633 636 639 640 641 642 644 645 649 Frek: 9 1 19 13 1 13 9 17 15 17 12 Kod: 652 653 656 663 666 667 668 673 678 689 692 Frek: 1 7 6 11 17 11 13 18 15 12 6 Kod: 696 700 703 706 707 711 715 719 737 738 742 Frek: 17 22 4 10 3 4 13 16 8 11 13 Kod: 743 750 757 762 768 770 771 772 774 775 777 Frek: 16 1 11 5 22 10 10 9 17 11 9 Kod: 780 781 783 789 790 791 799 801 802 804 807 Frek: 20 18 16 11 11 12 18 10 24 6 10 Kod: 809 812 813 815 816 818 824 825 827 829 830 Frek: 15 21 11 16 13 10 12 10 15 14 11 Kod: 832 834 835 837 838 839 841 843 846 849 852 Frek: 10 1 11 12 17 12 11 9 13 10 21 Kod: 853 854 855 860 999 Frek: 6 8 20 6 413
VAR 9 R68009 INTERVJUTID Loc 23 width 3 MD=998 or GE 999 Intervjutid i minuter 010. 10 minuter . . 280. 280 minuter 21 998. Uppgift saknas 413 999. Bortfall Kod: 10 15 20 25 30 35 40 42 45 50 55 Frek: 5 13 25 13 21 4 14 1 24 52 56 Kod: 60 65 70 71 75 80 85 90 95 100 103 Frek: 209 140 211 1 287 216 167 401 100 132 1 Kod: 105 110 115 120 122 125 130 135 140 141 145 Frek: 195 122 82 169 1 49 55 43 21 1 10 Kod: 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 Frek: 28 13 5 9 3 2 6 2 3 2 1 Kod: 205 210 249 250 255 280 998 999 Frek: 2 1 1 1 1 1 21 413
VAR 10 R68010 INTERVJUMÅNAD Loc 26 width 2 MD=98 or GE 99 Intervjumånad 551 08. Augusti 1629 09. September 627 10. Oktober 110 11. November 10 12. December 16 98. Uppgift saknas 413 99. Bortfall
VAR 11 R68011 INTERVJUDAG REG Loc 28 width 2 MD=98 or GE 99 Intervjudatum: dag 01. . . 31. 10 98. Uppgift saknas 413 99. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 111 217 199 133 122 76 91 65 111 84 69 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 56 41 51 20 9 14 29 64 52 42 30 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 98 99 Frek: 116 123 109 149 178 147 170 201 54 10 413
VAR 12 V68012 INTERVJUDATUM REG Loc 30 width 4 MD=9998 or GE 9999 Intervjudatum De två första siffrorna betecknar dag och de två följande månad. Faktiska värdet är kodat. 0108. 1 augusti . . 3112. 31 december 10 9998. Uppgift saknas 413 9999. Bortfall Valid-n=2933 Min=108 Max=3110 Mean=1618.1 St.Dev=0.0
VAR 13 R68013 DELURV+ETAPP REG Loc 34 width 1 MD=9 Delurval och etapp 1361 1. A-urvalet - intervjuad under Etapp A 119 2. A-urvalet - intervjuad under Etapp B 1463 3. B-urvalet - intervjuad under Etapp B 413 9. Bortfall
VAR 14 R68014 INTERVJUFORM REG Loc 35 width 1 MD=9 Intervjuform 2859 1. Besöksintervju med fullständigt huvudformulär 4 2. Besöksintervju med ofullständigt genomgånget huvudformulär 3 3. Telefonintervju med huvudformulär, varvid vissa intervjufrågor uteslutits 19 4. Besöksintervju med "UPPFÖLJNINGSFORMULÄR FÖR ETAPP B" 58 5. Telefonintervju med "UPPFÖLJNINGSFORMULÄR FÖR ETAPP B" 413 9. Bortfall
VAR 15 R68015 BREVFORMULÄR Loc 36 width 1 MD=0 or GE 9 Brevformuläret Anm. Brevformuläret skickades efter valet ut till UP i A-urvalet. 1270 1. A-urvalet, besvarade brevformuläret per brev 61 2. A-urvalet, besvarade brevformuläret vid telefonintervju 14 3. A-urvalet, brevformuläret besvarat vid besöksintervju 15 4. A-urvalet, brevformuläret ej besvarat 120 5. A-urvalet, intervjuad under Etapp B 1463 0. Ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 16 R68016 KÖN REG Loc 37 width 1 Kön 1681 1. Man 1675 2. Kvinna
VAR 17 R68017 CIVILSTÅND REG Loc 38 width 1 Civilstånd 2269 1. Gift 270 2. Änka/änkling 141 3. Frånskild 676 4. Ogift
VAR 18 R68018 FÖDELSEÅR REG Loc 39 width 2 Födelseår De två sista siffrorna i födelseåret. 00. 1900 . . 47. 1947 80. 1880 . . 99. 1899 Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 43 59 54 41 46 53 70 60 44 61 74 65 65 71 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 73 61 64 53 55 62 73 54 51 56 69 62 51 63 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Frek: 65 63 59 51 41 34 50 40 60 48 59 65 78 60 Kod: 42 43 44 45 46 47 80 83 84 85 86 87 88 89 Frek: 76 81 95 91 65 73 1 1 13 5 20 25 19 24 Kod: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Frek: 29 27 20 36 29 40 37 34 50 39
VAR 19 R68019 ÅLDER 1968 Loc 41 width 1 Ålder 1968 138 0. 21-22 (födelseår 1946-1947) 267 1. 23-25 (1943-1945) 136 2. 26-27 (1941-1942) 143 3. 28-29 (1939-1940) 107 4. 30-31 (1937-1938) 526 5. 32-41 (1927-1936) 586 6. 42-51 (1917-1926) 638 7. 52-61 (1907-1916) 489 8. 62-71 (1897-1906) 326 9. 72-84 (1884-1896)
VAR 20 R68020 UP:S INKOMST REG Loc 42 width 6 MD GE 999999 UP:s inkomst Faktiska värdet är kodat. 776 000000. Ingen inkomst 000001. . . 999000. 999 000 kr eller mera 3 999999. Uppgift saknas Valid-n=3353 Min=0 Max=322937 Mean=14300.7 St.Dev=0.0
VAR 21 R68021 UP: INKOMSTKL REG Loc 48 width 1 MD=9 UP:s inkomstklass 901 0. 0 - 2999 178 1. 3000 - 4999 477 2. 5000 - 9999 405 3. 10000 - 14999 440 4. 15000 - 19999 370 5. 20000 - 24999 244 6. 25000 - 29999 190 7. 30000 - 39999 148 8. 40000 - 990000 3 9. Uppgift saknas
VAR 22 R68022 MA INKOMST REG Loc 49 width 6 MD=999999 Make/makas inkomst Faktiska värdet är kodat. 575 000000. Ingen inkomst 000001. . . 999000. 999 000 kr eller mera 1170 999999. Uppgift saknas; även: UP ej gift Valid-n=2186 Min=0 Max=201773 Mean=14132.1 St.Dev=0.0
VAR 23 V68023 FAMILJEINK SMFTNG Loc 55 width 1 MD=9 Familjeinkomst - sammanfattning 333 0. 0 - 2999 49 1. 3000 - 4999 399 2. 5000 - 9999 375 3. 10000 - 14999 472 4. 15000 - 19999 426 5. 20000 - 24999 383 6. 25000 - 29999 456 7. 30000 - 39999 459 8. 40000 - 990000 4 9. Uppgift saknas
VAR 24 R68024 HEMORTSTYP REG Loc 56 width 1 Hemortstyp 339 1. Stockholm 182 2. Göteborg 109 3. Malmö 1333 4. Övriga städer 272 5. Köpingar 1121 6. Landskommuner
VAR 25 V68025 LÄSER TIDSKRIFT 1 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 F.1. Jag börjar med ett par frågor om tidskrifter och tidningar. Brukar Ni läsa någon tidskrift eller veckotidning, som innehåller artiklar om politiska frågor? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 732 1. Ja 2134 5. Nej 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 26 V68026 TIDSKRIFTSKAT1 1 Loc 58 width 1 MD=0 or GE 9 F.1(1A). (LÄSER MINST EN TIDSKRIFT:) Vilken tidskrift? Läser Ni någon mer sådan tidskrift? <Se F.1 för fullständig frågetext> 147 1. Partipolitisk tidskrift 170 2. Facklig organisationstidskrift 7 3. Arbetsgivare- eller branschorganisationstidskrift 38 4. Tidskrift utgiven av jordbrukets organisationer 129 5. Tidskrift med seriöst, allmänpolitiskt eller ideellt innehåll, vilken ej fått kod 1-4 218 6. Populärpress 20 7. Övriga tidskrifter 2212 0. Frågan ej tillämplig 415 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 27 V68027 TIDSKRIFTSKAT2 1 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 F.1(1B). (LÄSER MINST TVÅ TIDSKRIFTER) Tidskriftskategori 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 33 1. Partipolitisk tidskrift 55 2. Facklig organisationstidskrift 9 3. Arbetsgivare- eller branschorganisationstidskrift 18 4. Tidskrift utgiven av jordbrukets organisationer 38 5. Tidskrift med seriöst, allmänpolitiskt eller ideellt innehåll, vilken ej fått kod 1-4 100 6. Populärpress 15 7. Övriga tidskrifter 2675 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 28 V68028 TIDSKRIFTSKAT3 1 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 9 F.1(1C). (LÄSER MINST TRE TIDSKRIFTER) Tidskriftskategori 3 <Se F.1 för fullständig frågetext> 5 1. Partipolitisk tidskrift 9 2. Facklig organisationstidskrift 2 3. Arbetsgivare- eller branschorganisationstidskrift 2 4. Tidskrift utgiven av jordbrukets organisationer 23 5. Tidskrift med seriöst, allmänpolitiskt eller ideellt innehåll, vilken ej fått kod 1-4 24 6. Populärpress 6 7. Övriga tidskrifter 2872 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 29 V68029 TIDSKRIFTKAT4 001 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 F.1(1D). (LÄSER MINST FYRA TIDSKRIFTER) Tidskriftskategori 4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 2 1. Partipolitisk tidskrift 4 2. Facklig organisationstidskrift 1 3. Arbetsgivare- eller branschorganisationstidskrift 1 4. Tidskrift utgiven av jordbrukets organisationer 3 5. Tidskrift med seriöst, allmänpolitiskt eller ideellt innehåll, vilken ej fått kod 1-4 6 6. Populärpress 1 7. Övriga tidskrifter 2925 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 30 V68030 TIDSKR1:ÅSIKT 01 Loc 62 width 2 MD= 0 or GE 99 F.1(2A). (LÄSER MINST EN TIDSKRIFT) Har Ni märkt om ... (TIDSKRIFT) brukar uttala sig för någon särskilt åsiktsriktning? (OM JA:) Vilken åsiktsriktning? Politisk åsiktsriktning, tidskrift 1 <Se F.1 för fullständig frågetext> 5 11. Kommunistisk 281 12. Socialdemokratisk 44 13. Centerpartistisk 20 14. Folkpartistisk/liberal 35 15. Högerpartistisk/konservativ 16. Kristen demokratisk samling 13 17. Borgerlig 14 18. Vänster, radikal, socialistisk, syndikalistisk 55 19. Opolitisk, opartisk, neutral, oberoende, obunden 11 77. Övriga anförda kategorier 249 88. Vet inte 2211 00. Frågan ej tillämplig 418 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 31 V68031 TIDSKR2:ÅSIKT 01 Loc 64 width 2 MD= 0 or GE 99 F.1(2B). Politisk åsiktsriktning, tidskrift 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 1 11. Kommunistisk 82 12. Socialdemokratisk 20 13. Centerpartistisk 5 14. Folkpartistisk/liberal 13 15. Högerpartistisk/konservativ 16. Kristen demokratisk samling 8 17. Borgerlig 3 18. Vänster, radikal, socialistisk, syndikalistisk 31 19. Opolitisk, opartisk, neutral, oberoende, obunden 2 77. Övriga anförda kategorier 102 88. Vet inte 2675 00. Frågan ej tillämplig 414 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 32 V68032 TIDSKR3:ÅSIKT 01 Loc 66 width 2 MD= 0 or GE 99 F.1(2C). (LÄSER MINST TRE TIDSKRIFTER) Politisk åsiktsriktning, tidskrift 3 <Se F.1 för fullständig frågetext> 11. Kommunistisk 18 12. Socialdemokratisk 3 13. Centerpartistisk 1 14. Folkpartistisk/liberal 1 15. Högerpartistisk/konservativ 1 16. Kristen demokratisk samling 3 17. Borgerlig 2 18. Vänster, radikal, socialistisk, syndikalistisk 11 19. Opolitisk, opartisk, neutral, oberoende, obunden 77. Övriga anförda kategorier 31 88. Vet inte 2872 00. Frågan ej tillämplig 413 99. Bortfall
VAR 33 V68033 TIDSK4:ÅSIKT 4 01 Loc 68 width 2 MD= 0 or GE 99 F.1(2D). (LÄSER MINST FYRA TIDSKRIFTER) Politisk åsiktsriktning, tidskrift 4 <Se F.1 för fullständig frågetext> 11. Kommunistisk 3 12. Socialdemokratisk 3 13. Centerpartistisk 14. Folkpartistisk/liberal 1 15. Högerpartistisk/konservativ 16. Kristen demokratisk samling 17. Borgerlig 1 18. Vänster, radikal, socialistisk, syndikalistisk 3 19. Opolitisk, opartisk, neutral, oberoende, obunden 77. Övriga anförda kategorier 7 88. Vet inte 2925 00. Frågan ej tillämplig 413 99. Bortfall
VAR 34 V68034 NYH/ART POL 2A Loc 70 width 1 MD=0 or GE 9 F.2A. Hur mycket brukar Ni läsa av nyheter och artiklar om politik i dagstidningarna? Vilket av svaren på det här kortet stämmer bäst in i Ert fall? (VISA FRÅGEKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 556 1. Läser det som finns i tidningen av nyheter och artiklar om politik varje dag 681 2. Läser ofta nyheter och artiklar om politik 1360 3. Läser nyheter och artiklar om politik någon gång 266 4. Läser aldrig nyheter och artiklar om politik 80 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 35 V68035 PARTIPOL TIDN 2B Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 F.2B. Läser Ni någon dagstidning som stöder något bestämt politiskt parti? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 2076 1. Ja 790 5. Nej 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 36 V68036 TIDN1: PARTI 2B Loc 72 width 1 MD=0 or GE 9 F.2B(1). (LÄSER MINST EN PARTIPOLITISK TIDNING) Vilket eller vilka partier stöds av den eller de tidningar Ni brukar läsa? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 6 1. Kommunisterna 584 2. Socialdemokraterna 111 3. Centerpartiet 856 4. Folkpartiet/liberal/frisinnad; även: "mittenparti(erna)" 475 5. Högerpartiet 4 6. Kristen demokratisk samling 36 7. Medborgerlig samling/borgerlig 871 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 37 V68037 TIDN2: PARTI 2B Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 F.2B(2). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) Tidning 2: parti tidningen stöder <Se F.2B(1) för fullständig frågetext> 3 1. Kommunisterna 186 2. Socialdemokraterna 44 3. Centerpartiet 227 4. Folkpartiet/liberal/frisinnad; även: "mittenparti(erna)" 131 5. Högerpartiet 2 6. Kristen demokratisk samling 6 7. Medborgerlig samling/borgerlig 2344 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 38 V68038 TIDN3: PARTI 2B Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 F.2B(3). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Tidning 3: parti tidningen stöder <Se F.2B(1) för fullständig frågetext> 2 1. Kommunisterna 32 2. Socialdemokraterna 13 3. Centerpartiet 29 4. Folkpartiet/liberal/frisinnad; även: "mittenparti(erna)" 29 5. Högerpartiet 1 6. Kristen demokratisk samling 1 7. Medborgerlig samling/borgerlig 2836 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 39 V68039 TIDN4: PARTI 2B Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 F.2B(4). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR) Tidning 4: parti tidningen stöder <Se F.2B(1) för fullständig frågetext> 1. Kommunisterna 4 2. Socialdemokraterna 5 3. Centerpartiet 4. Folkpartiet/liberal/frisinnad; även: "mittenparti(erna)" 1 5. Högerpartiet 6. Kristen demokratisk samling 7. Medborgerlig samling/borgerlig 2933 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 40 V68040 TIDN5: PARTI 2B Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 F.2B(5). (LÄSER MINST FEM TIDNINGAR) Tidning 5: parti tidningen stöder <Se F.2B för fullständig frågetext> 1. Kommunisterna 2. Socialdemokraterna 1 3. Centerpartiet 4. Folkpartiet/liberal/frisinnad; även: "mittenparti(erna)" 5. Högerpartiet 6. Kristen demokratisk samling 7. Medborgerlig samling/borgerlig 2942 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 41 V68041 ANT DAGSTIDN BF Loc 77 width 1 MD=9 F.BF. Vilka dagstidningar brukar Ni läsa regelbundet? Var god skriv här namnet på de tidningar Ni brukar läsa! (Ta också med tidning som utkommer varannan dag, om Ni läser sådan.) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A (brevformuläret) 37 0. Läser ingen dagstidning 591 1. Läser en dagstidning 486 2. Läser två dagstidningar 158 3. Läser tre dagstidningar 40 4. Läser fyra dagstidningar 16 5. Läser fem dagstidningar 19 8. Vill ej svara 2009 9. Frågan ej tillämplig/Bortfall
VAR 42 V68042 TIDNING 1 BF Loc 78 width 3 MD= 0 F.BF(1A). (LÄSER DAGSTIDNING REGELBUNDET) Namnet på den först nämnda tidningen. <Se F.BF för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A (brevformuläret) KOMMUNISTISK PRESS 101. Norrskensflamman 102. Ny Dag SOCIALDEMOKRATISK PRESS 85 201. Aftonbladet 14 202. Arbetarbladet 44 203. Arbetet 7 204. Dagbladet Nya Samhället 9 205. Dala-Demokraten 20 206. Folket 1 207. Gotlands Folkblad 5 208. Karlskoga-Kuriren 5 209. Kronobergaren 4 210. Länstidningen (Östersund) 4 211. Norrländska Socialdemokraten 7 212. Nya Norrland 3 213. Oskarshamns Nyheterna 1 214. Piteå-Tidningen 6 215. Smålands Folkblad 10 216. Sydöstra Sveriges Dagblad 8 217. Söderhamns-Hälsinge-Kuriren 13 218. Värmlands Folkblad 16 219. Västerbottens Folkblad 2 220. Västerviks-Demokraten 8 221. Västgöta-Demokraten 3 222. Örebro-Kuriren 4 223. Östgöten 3 224. Östra Småland CENTERPARTIPRESS 3 301. Gotlänningen 12 302. Hallands Nyheter 10 303. Hudiksvalls-Tidningen 304. Hälsinglands Tidning 305. Kinda-Posten 1 306. Laholms Tidning 11 307. Norra Skåne 14 308. Skånska Dagbladet 5 309. Vimmerby Tidning 5 310. Växjöbladet FOLKPARTIPRESS 401. Alingsås Tidning 402. Arboga Tidning 403. Bergslags-Posten/Bergslagernas Tidning 8 404. Blekinge Läns Tidning 16 405. Bohuslänningen 7 406. Bergslagsbladet 159 407. Dagens Nyheter 408. Elfsborgs Läns Tidning 5 409. Eskilstuna-Kuriren 65 410. Expressen 9 411. Falu-Kuriren 10 412. Gefle Dagblad 11 413. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 82 414. Göteborgs-Posten 2 415. Göteborgs-Tidningen 7 416. Hallandsposten 9 417. Jönköpings-Posten 1 418. Katrineholms-Kuriren 15 419. Kristianstadsbladet 2 420. Ljusnan 421. Mellersta Skåne 2 422. Motala Tidning med Vadstena Skänninge Tidning 23 423. Nerikes Allehanda - Nerikes Tidningen 23 424. Norra Västerbotten 5 425. Nya Läns-Tidningen - Nya Linköpings-Tidningen 426. Provinstidningen Dalsland 18 427. Skaraborgs Läns Tidning - Västergötlands Annonsblad - Skara Tidning 428. Skaraborgs-Tidningen Skövde Nyheter 8 429. Smålands Dagblad 2 430. Smålands-Tidningen 1 431. Strengnäs Tidning 15 432. Sundsvalls Tidning 12 433. Södermanlands Nyheter 7 434. Sölvesborgs-Tidningen 435. Tranås Tidning 1 436. Trelleborgs Allehanda 24 437. Upsala Nya Tidning 16 438. Vestmanlands Läns Tidning 10 439. Vetlanda-Posten 1 440. Värnamo-Tidningen 15 441. Västerbottens-Kuriren 16 442. Ystads Allehanda 15 443. Örnsköldsviks Allehanda HÖGERPARTIPRESS 501. Arvika Nyheter 14 502. Barometern 20 503. Borås Tidning 504. Enköpings-Posten 505. Falköpings Tidning 506. Filipstads Tidning 3 507. Gotlands Allehanda 508. Haparandabladet/Haaparannan lehti 15 509. Helsingborgs Dagblad 510. Karlsborgs-Tidningen 511. Karlshamns Allehanda 11 512. Ljungbytidningen Smålänningen 513. Lysekilsposten 2 514. Mariestads-Tidningen Tidning för Skaraborgs län 7 515. Nordvästra Skånes Tidningar 3 516. Norrbottens-Kuriren 15 517. Norrköpings-Tidningar - Östergötlands Dagblad 2 518. Norrtälje Tidning 519. Nya Kristinehamns-Posten 40 520. Nya Wermlands-Tidningen 5 521. Oskarshamns-Tidningen 1 522. Skaraborgs Läns Annonsblad - Västgöta Korrespondenten - Skövde Tidning 1 523. Smålands Allehanda 19 524. Smålandsposten 39 525. Svenska Dagbladet 526. Ulricehamns Tidning 527. Värmlandsberg 10 528. Västernorrlands Allehanda 4 529. Västerviks-Tidningen 530. Ölandsbladet 16 531. Östersunds-Posten 3 532. Östgöta-Bladet 22 533. Östgöta Correspondenten KDS-PRESS 601. Dagen MBS-PRESS 4 701. Kvällsposten 36 702. Sydsvenska Dagbladet Snällposten OPOLITISK PRESS 4 801. Avesta Tidning - Avesta-Posten 802. Borlänge Tidning 803. Elfsborgs Läns Annonsblad 804. Fagersta-Posten 805. Fryksdals-Bygden 10 806. Karlskoga Tidning - Degerfors Tidning - Storfors Tidning 807. Ljusdals-Posten 808. Ludvika Tidning 5 809. Länstidningen (Södertälje) 7 810. Mora Tidning 4 811. Sala Allehanda 812. Strömstads Tidning-Norra Bohuslän 1 813. Säffle-Tidningen Västra Värmland 814. Säters Tidning 815. Södra Dalarnes Tidning 816. Trollhättans Tidning med Lilla Edet-Posten 4 817. Värnamo Nyheter 2064 000. Frågan ej tillämplig
VAR 43 V68043 TIDNING 2 BF Loc 81 width 3 MD= 0 F.BF(2A). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) Tidning 2 <Se F.BF för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 42 101. Norrskensflamman . . 817. Värnamo Nyheter 2652 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 101 200 201 202 203 204 205 206 Frek: 2652 1 1 148 6 14 4 3 4 Kod: 207 208 209 210 211 212 214 216 217 Frek: 3 2 4 2 2 1 1 2 5 Kod: 218 219 221 222 223 302 306 308 309 Frek: 9 4 4 1 2 1 1 8 1 Kod: 310 400 401 404 405 406 407 409 410 Frek: 3 1 1 1 5 6 34 1 127 Kod: 411 412 413 414 415 416 417 419 423 Frek: 5 2 9 20 8 2 5 5 4 Kod: 424 425 427 428 429 430 432 433 435 Frek: 5 2 4 1 2 2 8 2 1 Kod: 436 437 438 439 440 441 443 502 503 Frek: 1 6 9 4 2 5 2 4 7 Kod: 505 507 509 512 513 514 515 516 517 Frek: 1 1 4 6 2 6 5 1 3 Kod: 518 520 521 523 524 525 527 528 529 Frek: 5 5 2 1 5 24 1 1 5 Kod: 530 531 532 533 601 701 702 801 806 Frek: 2 5 2 2 4 22 11 10 2 Kod: 809 810 811 813 816 817 Frek: 11 3 3 5 2 2
VAR 44 V68044 TIDNING 3 BF Loc 84 width 3 MD= 0 F.BF(3A). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Tidning 3 <Se F.BF för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 42 101. Norrskensflamman . . 817. Värnamo Nyheter 3148 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 102 201 203 205 206 209 211 212 Frek: 3148 1 52 5 1 2 2 1 3 Kod: 215 218 220 221 223 304 405 406 407 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 3 15 Kod: 408 410 413 414 415 416 418 419 420 Frek: 1 42 4 4 5 1 1 1 1 Kod: 424 425 426 429 431 432 433 437 438 Frek: 1 3 2 1 1 2 2 1 1 Kod: 440 442 443 503 512 513 514 516 518 Frek: 1 2 1 1 3 2 1 1 1 Kod: 520 524 525 526 530 531 533 601 701 Frek: 1 1 6 1 1 2 1 1 6 Kod: 702 801 806 809 810 Frek: 3 2 1 2 1
VAR 45 V68045 TIDNING 4 BF Loc 87 width 3 MD= 0 F.BF(4A). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR) Tidning 4 <Se F.BF för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 42 101. Norrskensflamman . . 817. Värnamo Nyheter 3306 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 102 201 203 211 215 218 219 221 Frek: 3306 1 8 1 1 1 1 2 1 Kod: 406 407 410 414 415 427 431 432 519 Frek: 1 1 14 3 2 1 1 2 1 Kod: 525 701 702 811 Frek: 5 1 1 1
VAR 46 V68046 TIDNING 5 BF Loc 90 width 3 MD= 0 F.BF(5A). (LÄSER MINST FEM TIDNINGAR) Tidning 5 <Se F.BF för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 42 101. Norrskensflamman . . 817. Värnamo Nyheter 3340 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 201 202 407 408 410 413 414 504 Frek: 3340 3 1 3 1 1 1 1 1 Kod: 507 525 601 813 Frek: 1 1 1 1
VAR 47 V68047 TIDN1: ORT/TID BF Loc 93 width 2 MD= 0 or GE 99 F.BF(1B). Tidning 1: utgivningsort och utgivningstid <Se F.BF för fullständig frågetext> 386 11. Storstadspress (Stockholm, Göteborg, Malmö) - morgontidning (även: förmiddagstidning) 156 12. Storstadspress (Stockholm, Göteborg, Malmö) - kvällstidning (även: eftermiddagstidning) 691 21. Landsortspress - morgontidning (även: förmiddagstidning) 59 22. Landsortspress - kvällstidning (även: eftermiddagstidning) 1651 00. Frågan ej tillämplig 413 99. Bortfall
VAR 48 V68048 TIDN2: ORT/TID BF Loc 95 width 2 MD= 0 or GE 99 F.BF(2B). Tidning 2: utgivningsort och utgivningstid <Se F.BF för fullständig frågetext> 126 11. Storstadspress (Stockholm, Göteborg, Malmö) - morgontidning (även: förmiddagstidning) 308 12. Storstadspress (Stockholm, Göteborg, Malmö) - kvällstidning (även: eftermiddagstidning) 230 21. Landsortspress - morgontidning (även: förmiddagstidning) 40 22. Landsortspress - kvällstidning (även: eftermiddagstidning) 2239 00. Frågan ej tillämplig 413 99. Bortfall
VAR 49 V68049 TIDN3: ORT/TID BF Loc 97 width 2 MD= 0 or GE 99 F.BF(3B). Tidning 3: utgivningsort och utgivningstid <Se F.BF för fullständig frågetext> 39 11. Storstadspress (Stockholm, Göteborg, Malmö) - morgontidning (även: förmiddagstidning) 105 12. Storstadspress (Stockholm, Göteborg, Malmö) - kvällstidning (även: eftermiddagstidning) 49 21. Landsortspress - morgontidning (även: förmiddagstidning) 15 22. Landsortspress - kvällstidning (även: eftermiddagstidning) 2735 00. Frågan ej tillämplig 413 99. Bortfall
VAR 50 V68050 TIDN4: ORT/TID BF Loc 99 width 2 MD= 0 or GE 99 F.BF(4B). Tidning 4: utgivningsort och utgivningstid <Se F.BF för fullständig frågetext> 12 11. Storstadspress (Stockholm, Göteborg, Malmö) - morgontidning (även: förmiddagstidning) 25 12. Storstadspress (Stockholm, Göteborg, Malmö) - kvällstidning (även: eftermiddagstidning) 9 21. Landsortspress - morgontidning (även: förmiddagstidning) 4 22. Landsortspress - kvällstidning (även: eftermiddagstidning) 2893 00. Frågan ej tillämplig 413 99. Bortfall
VAR 51 V68051 TIDN5: ORT/TID BF Loc 101 width 2 MD= 0 or GE 99 F.BF(5B). Tidning 5: utgivningsort och utgivningstid <Se F.BF för fullständig frågetext> 7 11. Storstadspress (Stockholm, Göteborg, Malmö) - morgontidning (även: förmiddagstidning) 4 12. Storstadspress (Stockholm, Göteborg, Malmö) - kvällstidning (även: eftermiddagstidning) 4 21. Landsortspress - morgontidning (även: förmiddagstidning) 1 22. Landsortspress - kvällstidning (även: eftermiddagstidning) 2927 00. Frågan ej tillämplig 413 99. Bortfall
VAR 52 V68052 VALPROGRAM 4A Loc 103 width 1 MD=9 F.4A/BF. TV och radio hade en del program med politiska diskussioner eller utfrågningar av partiledare under sista månaden före valet. En del har lyssnat på många av programmen. Andra har inte tid eller tycker inte att programmen var så intressanta att de ville lyssna. Hörde Ni på någon av diskussionerna eller utfrågningarna av partiledarna i TV eller radio? Anm. UP i etapp A fick denna fråga i brevenkäten. 2466 1. Ja 366 5. Nej 12 8. Vet inte/vill ej svara 512 9. Bortfall/Bortfall i brevenkäten
VAR 53 V68053 ANT HÖRDA PGM 4B Loc 104 width 1 MD=9 F.4B. (LYSSNADE PÅ NÅGOT PROGRAM) Ungefär hur många sådana program hörde Ni i TV eller radio under sista månaden före valet? (VISA FRÅGEKORT) <Se F.4A/BF för fullständig frågetext> Anm. UP i etapp A fick denna fråga i brevenkäten. 380 0. Hörde inget program 147 1. Ett program 607 2. Två eller tre program 718 3. Fyra eller fem program 410 4. Sex eller sju program 580 5. Åtta eller flera program 2 8. Vet inte/vill ej svara 512 9. Bortfall/Bortfall i brevenkäten
VAR 54 V68054 VALMÖTEN 5A Loc 105 width 1 MD=9 F.5A/BF. På många platser har partierna ordnat möten med debatter och föredrag. Har Ni varit på något sådant möte i år? Anm. UP i etapp A fick denna fråga i brevenkäten. 283 1. Ja 2516 5. Nej 6 8. Vet inte 551 9. Bortfall/Bortfall i brevenkäten
VAR 55 V68055 K-VALMÖTE 5B Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 F.5B/BF. (VARIT PÅ MÖTE) Vilket eller vilka partier hade ordnat mötet eller deltog i debatten? F.5B(1). Besökt kommunistiskt valmöte Anm. UP i etapp A fick denna fråga i brevenkäten. 19 1. Ja 264 5. Nej 2935 0. Frågan ej tillämplig 138 9. Bortfall i brevenkäten
VAR 56 V68056 S-VALMÖTE 5B Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 F.5B(2). Besökt socialdemokratiskt valmöte <Se F.5B/BF för fullständig frågetext> 194 1. Ja 89 5. Nej 2935 0. Frågan ej tillämplig 138 9. Bortfall i brevenkäten
VAR 57 V68057 C-VALMÖTE 5B Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 F.5B(3). Besökt centerpartistiskt valmöte <Se F.5B/BF för fullständig frågetext> 43 1. Ja 240 5. Nej 2935 0. Frågan ej tillämplig 138 9. Bortfall i brevenkäten
VAR 58 V68058 FP-VALMÖTE 5B Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 F.5B(4). Besökt folkpartistiskt valmöte <Se F.5B/BF för fullständig frågetext> 44 1. Ja 239 5. Nej 2935 0. Frågan ej tillämplig 138 9. Bortfall i brevenkäten
VAR 59 V68059 H-VALMÖTE 5B Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 F.5B(5). Besökt högerpartistiskt valmöte <Se F.5B/BF för fullständig frågetext> 62 1. Ja 221 5. Nej 2935 0. Frågan ej tillämplig 138 9. Bortfall i brevenkäten
VAR 60 V68060 KDS-VALMÖTE 5B Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 F.5B(6). Besökt kristen demokratisk samlings valmöte <Se F.5B/BF för fullständig frågetext> 11 1. Ja 272 5. Nej 2935 0. Frågan ej tillämplig 138 9. Bortfall i brevenkäten
VAR 61 V68061 INTRESSE POL 6 Loc 112 width 1 MD=9 F.6. Hur pass intresserad är Ni i allmänhet av politik? Vilket av svaren på det här kortet tycker Ni stämmer bäst in på Er själv? (VISA FRÅGEKORT) Är Ni: mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad av politik? 300 1. Mycket intresserad 1163 2. Ganska intresserad 1161 3. Inte särskilt intresserad 318 4. Inte alls intresserad 1 8. Vet inte/vill ej svara 413 9. Bortfall
VAR 62 V68062 INTR VALUTG 7 Loc 113 width 1 MD=9 F.7. Om Ni tänker på årets val. Brydde Ni Er personligen mycket om vilka partier som vann eller förlorade vid valet i år, eller tyckte Ni att det inte spelade så stor roll för Er egen del? 2234 1. Brydde sig personligen mycket om 696 5. Tyckte inte det spelade så stor roll 13 8. Vet inte/vill ej svara 413 9. Bortfall
VAR 63 V68063 REG PARTIER 8 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 F.8/A:18. Vilket eller vilka partier är med i den nuvarande regeringen? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 2305 1. Rätt svar (Socialdemokraterna) 560 5. Felaktig svar; även: vet inte/vill ej svara 78 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 64 V68064 PARTILEDARE 9 Loc 115 width 1 MD=8 or GE 9 F.9/A:8. Sedan skulle jag be Er se på den här planschen med fotografier, som föreställer de fem partiledarna i riksdagen. (VISA FRÅGEKORT) Vilken partiledare föreställer bild .....? (Vad heter han?) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 27 0. Ingen korrekt identifierad partiledare 72 1. En rätt identifierad partiledare 114 2. Två rätt identifierade partiledare 148 3. Tre rätt identifierade partiledare 267 4. Fyra rätt identifierade partiledare 2233 5. Fem rätt identifierade partiledare 82 8. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 65 V68065 VPK-PARTILEDARE 9 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(1). Vänsterpartiet Kommunisternas partiledare (Hermansson) <Se F.9/A:8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2555 1. Helt rätt svar 306 5. Helt/delvis fel svar 82 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 66 V68066 S-PARTILEDARE 9 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(2). Socialdemokraternas partiledare (Erlander) <Se F.9/A:8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2824 1. Helt rätt svar 37 5. Helt/delvis fel svar 82 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 67 V68067 C-PARTILEDARE 9 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(3). Centerpartiets partiledare (Hedlund) <Se F.9/A:8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2575 1. Helt rätt svar 286 5. Helt/delvis fel svar 82 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 68 V68068 FP-PARTILEDARE 9 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(4). Folkpartiets partiledare (Weden) <Se F.9/A:8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2450 1. Helt rätt svar 411 5. Helt/delvis fel svar 82 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 69 V68069 H-PARTILEDARE 9 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(5). Högerpartiets partiledare (Holmberg) <Se F.9/A:8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2573 1. Helt rätt svar 287 5. Helt/delvis fel svar 83 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 70 V68070 UPPSKATTAR S 9A Loc 121 width 1 MD=0 or GE 9 F.A:9A. Nu skulle jag vilja ställa några frågor om vad Ni tycker är goda och dåliga sidor hos de olika partierna. Jag börjar med Socialdemokraterna. Är det något hos Socialdemokraterna som Ni särskilt uppskattar eller sympatiserar med? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A. För variablerna 70-83 finns ej sakområde medtaget på denna datafil 929 1. Ja 214 5. Nej 217 8. Vill ej svara; även: ja-svar utan ytterligare precisering; även: svar som uttrycker okunnighet, glömska eller ointresse för politik 1583 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 71 V68071 OGILLAR S 9B Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 F.A:9B. Är det något hos Socialdemokraterna som Ni ogillar? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A. För variablerna 70-83 finns ej sakområde medtaget på denna datafil 872 1. Ja 312 5. Nej 176 8. Vill ej svara; även: ja-svar utan ytterligare precisering; även: svar som uttrycker okunnighet, glömska eller ointresse för politik 1583 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 72 V68072 UPPSKATTAR FP 10A Loc 123 width 1 MD=0 or GE 9 F.A:10A. Är det något hos Folkpartiet som Ni särskilt uppskattar eller sympatiserar med? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A. För variablerna 70-83 finns ej sakområde medtaget på denna datafil 377 1. Ja 593 5. Nej 390 8. Vill ej svara; även: ja-svar utan ytterligare precisering; även: svar som uttrycker okunnighet, glömska eller ointresse för politik 1583 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 73 V68073 OGILLAR FP 10B Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 F.A:10B. Är det något hos Folkpartiet som Ni ogillar? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A. För variablerna 70-83 finns ej sakområde medtaget på denna datafil 386 1. Ja 555 5. Nej 419 8. Vill ej svara; även: ja-svar utan ytterligare precisering; även: svar som uttrycker okunnighet, glömska eller ointresse för politik 1583 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 74 V68074 UPPSKATTAR H 10A Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 F.A:11A. Är det något hos Högerpartiet som Ni särskilt uppskattar eller sympatiserar med? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A. För variablerna 70-83 finns ej sakområde medtaget på denna datafil 347 1. Ja 752 5. Nej 261 8. Vill ej svara; även: ja-svar utan ytterligare precisering; även: svar som uttrycker okunnighet, glömska eller ointresse för politik 1583 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 75 V69075 OGILLAR H 11B Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 F.A:11B. Är det något hos Högerpartiet som Ni ogillar? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A. För variablerna 70-83 finns ej sakområde medtaget på denna datafil 620 1. Ja 451 5. Nej 288 8. Vill ej svara; även: ja-svar utan ytterligare precisering; även: svar som uttrycker okunnighet, glömska eller ointresse för politik 1584 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 76 V68076 UPPSKATTAR C 12A Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 F.A:12A. Är det något hos Centerpartiet som Ni särskilt uppskattar eller sympatiserar med? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A. För variablerna 70-83 finns ej sakområde medtaget på denna datafil 619 1. Ja 447 5. Nej 294 8. Vill ej svara; även: ja-svar utan ytterligare precisering; även: svar som uttrycker okunnighet, glömska eller ointresse för politik 1583 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 77 V68077 OGILLAR C 12B Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 F.A:12B. Är det något hos Centerpartiet som Ni ogillar? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A. För variablerna 70-83 finns ej sakområde medtaget på denna datafil 275 1. Ja 696 5. Nej 389 8. Vill ej svara; även: ja-svar utan ytterligare precisering; även: svar som uttrycker okunnighet, glömska eller ointresse för politik 1583 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 78 V68078 UPPSKATTAR VPK 13 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 F.A:13A. Är det något hos Vänsterpartiet Kommunisterna som Ni särskilt uppskattar eller sympatiserar med? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A. För variablerna 70-83 finns ej sakområde medtaget på denna datafil 356 1. Ja 831 5. Nej 173 8. Vill ej svara; även: ja-svar utan ytterligare precisering; även: svar som uttrycker okunnighet, glömska eller ointresse för politik 1583 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 79 V68079 OGILLAR VPK 13B Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 F.A:13B. Är det något hos Vänsterpartiet Kommunisterna som Ni ogillar? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A. För variablerna 70-83 finns ej sakområde medtaget på denna datafil 814 1. Ja 311 5. Nej 234 8. Vill ej svara; även: ja-svar utan ytterligare precisering; även: svar som uttrycker okunnighet, glömska eller ointresse för politik 1584 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 80 V68080 UPPSK S-REG 10A Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 F.10A. Nu skulle jag vilja fråga om vad Ni tycker är goda och dåliga sidor hos den socialdemokratiska regeringen. Jag börjar med att fråga om det är något som Ni särskilt uppskattar hos den socialdemokratiska regeringen? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. För variablerna 70-83 finns ej sakområde medtaget på denna datafil 1257 1. Ja 135 5. Nej 190 8. Vill ej svara; även: ja-svar utan ytterligare precisering; även: svar som uttrycker okunnighet, glömska eller ointresse för politik 1361 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 81 V68081 OGILLAR S-REG 10B Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 F.10B. Är det något hos den socialdemokratiska regeringen som Ni ogillar? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. För variablerna 70-83 finns ej sakområde medtaget på denna datafil 1077 1. Ja 309 5. Nej 196 8. Vill ej svara; även: ja-svar utan ytterligare precisering; även: svar som uttrycker okunnighet, glömska eller ointresse för politik 1361 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 82 V68082 UPPSK B-REG 11A Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 F.11A. Antag att Högerpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet skulle ha bildat regering efter valet i år. Kan Ni säga något, som Ni skulle ha uppskattat hos en regering med Högerpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. För variablerna 70-83 finns ej sakområde medtaget på denna datafil 682 1. Ja 532 5. Nej 368 8. Vill ej svara; även: ja-svar utan ytterligare precisering; även: svar som uttrycker okunnighet, glömska eller ointresse för politik 1361 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 83 V68083 OGILLAR B-REG 11B Loc 134 width 1 MD=0 or GE 9 F.11B. Kan Ni säga något som Ni skulle ha ogillat hos en regering med Högerpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B För variablerna 70-83 finns ej sakområde medtaget på denna datafil 664 1. Ja 407 5. Nej 510 8. Vill ej svara; även: ja-svar utan ytterligare precisering; även: svar som uttrycker okunnighet, glömska eller ointresse för politik 1362 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 84 V68084 RIKSPOL OMRÅDE 14 Loc 135 width 1 MD=9 F.14. Vad anser Ni personligen att partierna och regering och riksdag skall genomföra eller arbeta för under de närmaste åren? Anm. Sakområdet finns ej medtaget på denna datafil. 2626 1. Har angett någon sak som partierna, regering och riksdag bör arbeta för 317 5. Har inte angett något; även: vet inte/vill ej svara 413 9. Bortfall
VAR 85 V68085 LOKALT OMRÅDE 15A Loc 136 width 1 MD=9 F.15A. Är det någon fråga som är så viktig för den här delen av landet så att Ni tycker att regering och riksdag borde försöka göra något åt den under de närmaste åren? Anm. Sakområdet finns ej medtaget på denna datafil. 1650 1. Har angett någon sak som regering och riksdag bör arbeta för 1293 5. Har inte angett något; även: vet inte/vill ej svara 413 9. Bortfall
VAR 86 V68086 POL BETECKNING 16 Loc 137 width 1 MD=0 or GE 9 F.16. På det här kortet finns det sammanställt några ord och beteckningar som ibland används i samband med olika politiska uppfattningar. (VISA FRÅGEKORT) Jag skulle nu vilja fråga om Ni anser att någon eller några av de här beteckningarna stämmer överens med Er politiska inställning? (TILLÄGGSFRÅGA:) Är det någon mer beteckning som stämmer överens med Er politiska inställning? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2650 1. Ja, någon eller några av beteckningarna stämmer 216 5. Nej, ingen av beteckningarna stämmer; även: vet inte/vill ej svara 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 87 V68087 SOCIALISTISK 16 Loc 138 width 1 MD=0 or GE 9 F.16(1). Politisk beteckning överensstämmande med politisk uppfattning: socialistisk <Se F.16 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1392 1. Ja 1474 5. Nej 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 88 V68088 BORGERLIG 16 Loc 139 width 1 MD=0 or GE 9 F.16(2). Politisk beteckning överensstämmande med politisk uppfattning: borgerlig <Se F.16 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 609 1. Ja 2257 5. Nej 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 89 V68089 VÄNSTER 16 Loc 140 width 1 MD=0 or GE 9 F.16(3). Politisk beteckning överensstämmande med politisk uppfattning: vänster <Se F.16 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 213 1. Ja 2653 5. Nej 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 90 V68090 LIBERAL 16 Loc 141 width 1 MD=0 or GE 9 F.16(4). Politisk beteckning överensstämmande med politisk uppfattning: liberal <Se F.16 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 475 1. Ja 2391 5. Nej 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 91 V68091 HÖGER 16 Loc 142 width 1 MD=0 or GE 9 F.16(5). Politisk beteckning överensstämmande med politisk uppfattning: höger <Se F.16 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 200 1. Ja 2666 5. Nej 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 92 V68092 KONSERVATIV 16 Loc 143 width 1 MD=0 or GE 9 F.16(6). Politisk beteckning överensstämmande med politisk uppfattning: konservativ <Se F.16 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 118 1. Ja 2748 5. Nej 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 93 V68093 MITTENSTÅNDP 16 Loc 144 width 1 MD=0 or GE 9 F.16(7). Politisk beteckning överensstämmande med politisk uppfattning: mittenståndpunkt <Se F.16 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 634 1. Ja 2232 5. Nej 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 94 V68094 PARTIBETECKN 17 Loc 145 width 1 MD=0 or GE 9 F.17. Nu skulle jag vilja fråga vilka partier Ni anser att de olika beteckningarna på det här kortet passar in på? (VISA FRÅGEKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2750 1. Har nämnt ett eller flera partier på någon eller några av beteckningarna 116 5. Har ej nämnt något parti; även: vet inte/vill ej svara 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 95 V68095 SOC PARTI-1 17 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(1A). Parti som passar in på beteckningen SOCIALISTISK - 1 <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 330 1. Vänsterpartiet kommunisterna 2307 2. Socialdemokraterna 10 3. Centerpartiet 7 4. Folkpartiet 6 5. Högerpartiet 2 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 204 8. Inget parti nämnt 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 96 V68096 SOC PARTI-2 17 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(2A). Parti som passar in på beteckningen SOCIALISTISK - 2 <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 595 1. Vänsterpartiet kommunisterna 176 2. Socialdemokraterna 27 3. Centerpartiet 11 4. Folkpartiet 3 5. Högerpartiet 3 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 2051 8. Inget parti nämnt 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 97 V68097 SOC PARTI-3 17 Loc 148 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(3A). Parti som passar in på beteckningen SOCIALISTISK - 3 <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 3 1. Vänsterpartiet kommunisterna 1 2. Socialdemokraterna 14 3. Centerpartiet 2 4. Folkpartiet 1 5. Högerpartiet 6. Kristen demokratisk samling 1 7. Annat parti 2844 8. Inget parti nämnt 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 98 V68098 SOC PARTI-4 17 Loc 149 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(4A). Parti som passar in på beteckningen SOCIALISTISK - 4 <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2 1. Vänsterpartiet kommunisterna 1 2. Socialdemokraterna 1 3. Centerpartiet 1 4. Folkpartiet 1 5. Högerpartiet 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 2860 8. Inget parti nämnt 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 99 V68099 BORG PARTI-1 17 Loc 150 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(1B). Parti som passar in på beteckningen BORGERLIG - 1 <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 5 1. Vänsterpartiet kommunisterna 10 2. Socialdemokraterna 450 3. Centerpartiet 789 4. Folkpartiet 1297 5. Högerpartiet 3 6. Kristen demokratisk samling 1 7. Annat parti 311 8. Inget parti nämnt 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 100 V68100 BORG PARTI-2 17 Loc 151 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(2B). Parti som passar in på beteckningen BORGERLIG - 2 <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1 1. Vänsterpartiet kommunisterna 4 2. Socialdemokraterna 601 3. Centerpartiet 995 4. Folkpartiet 293 5. Högerpartiet 5 6. Kristen demokratisk samling 1 7. Annat parti 966 8. Inget parti nämnt 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 101 V68101 BORG PARTI-3 17 Loc 152 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(3B). Parti som passar in på beteckningen BORGERLIG - 3 <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2 1. Vänsterpartiet kommunisterna 4 2. Socialdemokraterna 682 3. Centerpartiet 264 4. Folkpartiet 367 5. Högerpartiet 14 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 1533 8. Inget parti nämnt 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 102 V68102 BORG PARTI-4 17 Loc 153 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(4B). Parti som passar in på beteckningen BORGERLIG - 4 <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1 1. Vänsterpartiet kommunisterna 5 2. Socialdemokraterna 8 3. Centerpartiet 1 4. Folkpartiet 5 5. Högerpartiet 61 6. Kristen demokratisk samling 3 7. Annat parti 2782 8. Inget parti nämnt 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 103 V68103 VÄNSTERPARTI-1 17 Loc 154 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(1C). Parti som passar in på beteckningen VÄNSTER - 1 FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2027 1. Vänsterpartiet kommunisterna 320 2. Socialdemokraterna 49 3. Centerpartiet 38 4. Folkpartiet 9 5. Högerpartiet 6 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 416 8. Inget parti nämnt 78 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 104 V68104 VÄNSTERPARTI-2 17 Loc 155 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(2C). Parti som passar in på beteckningen VÄNSTER - 2 <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 197 1. Vänsterpartiet kommunisterna 219 2. Socialdemokraterna 10 3. Centerpartiet 5 4. Folkpartiet 5. Högerpartiet 5 6. Kristen demokratisk samling 2 7. Annat parti 2428 8. Inget parti nämnt 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 105 V68105 VÄNSTERPARTI-3 17 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(3C). Parti som passar in på beteckningen VÄNSTER - 3 <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1 1. Vänsterpartiet kommunisterna 1 2. Socialdemokraterna 4 3. Centerpartiet 6 4. Folkpartiet 1 5. Högerpartiet 2 6. Kristen demokratisk samling 1 7. Annat parti 2850 8. Inget parti nämnt 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 106 V68106 VÄNSTERPARTI-4 17 Loc 157 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(4C). Parti som passar in på beteckningen VÄNSTER - 4 <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1. Vänsterpartiet kommunisterna 2. Socialdemokraterna 1 3. Centerpartiet 4. Folkpartiet 5. Högerpartiet 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 2865 8. Inget parti nämnt 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 107 V68107 LIB PARTI-1 17 Loc 158 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(1D). Parti som passar in på beteckningen LIBERAL - 1 <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 24 1. Vänsterpartiet kommunisterna 101 2. Socialdemokraterna 233 3. Centerpartiet 1125 4. Folkpartiet 142 5. Högerpartiet 61 6. Kristen demokratisk samling 1 7. Annat parti 1179 8. Inget parti nämnt 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 108 V68108 LIB PARTI-2 17 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(2D). Parti som passar in på beteckningen LIBERAL - 2 <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 10 1. Vänsterpartiet kommunisterna 24 2. Socialdemokraterna 218 3. Centerpartiet 156 4. Folkpartiet 44 5. Högerpartiet 8 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 2406 8. Inget parti nämnt 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 109 V68109 LIB PARTI-3 17 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(3D). Parti som passar in på beteckningen LIBERAL - 3 <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1 1. Vänsterpartiet kommunisterna 7 2. Socialdemokraterna 54 3. Centerpartiet 18 4. Folkpartiet 48 5. Högerpartiet 11 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 2727 8. Inget parti nämnt 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 110 V68110 LIB PARTI-4 17 Loc 161 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(4D). Parti som passar in på beteckningen LIBERAL - 4 <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2 1. Vänsterpartiet kommunisterna 4 2. Socialdemokraterna 5 3. Centerpartiet 1 4. Folkpartiet 7 5. Högerpartiet 6 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 2841 8. Inget parti nämnt 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 111 V68111 HÖGERPARTI-1 17 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(1E). Parti som passar in på beteckningen HÖGER - 1 <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 3 1. Vänsterpartiet kommunisterna 3 2. Socialdemokraterna 8 3. Centerpartiet 20 4. Folkpartiet 2548 5. Högerpartiet 2 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 282 8. Inget parti nämnt 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 112 V68112 HÖGERPPARTI-2 17 Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(2E). Parti som passar in på beteckningen HÖGER - 2 <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1. Vänsterpartiet kommunisterna 1 2. Socialdemokraterna 28 3. Centerpartiet 90 4. Folkpartiet 5 5. Högerpartiet 12 6. Kristen demokratisk samling 2 7. Annat parti 2728 8. Inget parti nämnt 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 113 V68113 HÖGERPARTI-3 17 Loc 164 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(3E). Parti som passar in på beteckningen HÖGER - 3 <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1 1. Vänsterpartiet kommunisterna 2. Socialdemokraterna 36 3. Centerpartiet 12 4. Folkpartiet 7 5. Högerpartiet 1 6. Kristen demokratisk samling 1 7. Annat parti 2808 8. Inget parti nämnt 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 114 V68114 HÖGERPARTI-4 17 Loc 165 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(4E). Parti som passar in på beteckningen HÖGER - 4 <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1. Vänsterpartiet kommunisterna 2. Socialdemokraterna 3. Centerpartiet 4. Folkpartiet 2 5. Högerpartiet 3 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 2861 8. Inget parti nämnt 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 115 V68115 KONS PARTI-1 17 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(1F). Parti som passar in på beteckningen KONSERVATIV - 1 <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 42 1. Vänsterpartiet kommunisterna 69 2. Socialdemokraterna 94 3. Centerpartiet 127 4. Folkpartiet 1053 5. Högerpartiet 98 6. Kristen demokratisk samling 1 7. Annat parti 1382 8. Inget parti nämnt 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 116 V68116 KONS PARTI-2 17 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(2F). Parti som passar in på beteckningen KONSERVATIV - 2 <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 5 1. Vänsterpartiet kommunisterna 6 2. Socialdemokraterna 69 3. Centerpartiet 86 4. Folkpartiet 29 5. Högerpartiet 21 6. Kristen demokratisk samling 1 7. Annat parti 2649 8. Inget parti nämnt 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 117 V68117 KONS PARTI-3 17 Loc 168 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(3F). Parti som passar in på beteckningen KONSERVATIV - 3 <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1. Vänsterpartiet kommunisterna 1 2. Socialdemokraterna 38 3. Centerpartiet 15 4. Folkpartiet 15 5. Högerpartiet 3 6. Kristen demokratisk samling 1 7. Annat parti 2793 8. Inget parti nämnt 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 118 V68118 KONS PARTI-4 17 Loc 169 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(4F). Parti som passar in på beteckningen KONSERVATIV - 4 <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1. Vänsterpartiet kommunisterna 3 2. Socialdemokraterna 5 3. Centerpartiet 4 4. Folkpartiet 2 5. Högerpartiet 4 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 2848 8. Inget parti nämnt 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 119 V68119 MITTENPARTI-1 17 Loc 170 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(1G). Parti som passar in på beteckningen MITTENSTÅNDPUNKT - 1 <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 11 1. Vänsterpartiet kommunisterna 31 2. Socialdemokraterna 1000 3. Centerpartiet 780 4. Folkpartiet 230 5. Högerpartiet 53 6. Kristen demokratisk samling 10 7. Annat parti 751 8. Inget parti nämnt 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 120 V68120 MITTENPARTI-2 17 Loc 171 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(2G). Parti som passar in på beteckningen MITTENSTÅNDPUNKT - 2 <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 3 1. Vänsterpartiet kommunisterna 13 2. Socialdemokraterna 712 3. Centerpartiet 776 4. Folkpartiet 88 5. Högerpartiet 11 6. Kristen demokratisk samling 4 7. Annat parti 1259 8. Inget parti nämnt 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 121 V68121 MITTENPARTI-3 17 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(3G). Parti som passar in på beteckningen MITTENSTÅNDPUNKT - 3 <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1 1. Vänsterpartiet kommunisterna 7 2. Socialdemokraterna 209 3. Centerpartiet 89 4. Folkpartiet 225 5. Högerpartiet 24 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 2311 8. Inget parti nämnt 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 122 V68122 MITTENPARTI-4 17 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(4G). Parti som passar in på beteckningen MITTENSTÅNDPUNKT - 4 <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1. Vänsterpartiet kommunisterna 4 2. Socialdemokraterna 1 3. Centerpartiet 3 4. Folkpartiet 4 5. Högerpartiet 8 6. Kristen demokratisk samling 1 7. Annat parti 2845 8. Inget parti nämnt 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 123 V68123 STAT-PRIV FTG 19A Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 F.19. Vi har ställt samman några olika åsikter som brukar förekomma i den politiska diskussionen. (VISA FRÅGEKORT) Får jag be Er säga vilken inställning Ni har till var och en av de här åsikterna. Välj ett av svaren i rutan nedtill på kortet. F.19A. Staten kan aldrig driva ett företag eller en industri lika effektivt som det privata näringslivet. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 346 1. Helt motsatt åsikt 502 2. I stort sett motsatt åsikt 904 4. Instämmer i stort sett 885 5. Instämmer helt 229 8. Vet inte/vill ej svara 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 124 V68124 ARBETSLÖSHET 19B Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 F.19B. Risken för arbetslöshet blir mindre om staten får mer inflytande på bankernas och företagens handlande. <Se F.19 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 543 1. Instämmer helt 791 2. Instämmer i stort sett 650 4. I stort sett motsatt åsikt 444 5. Helt motsatt åsikt 438 8. Vet inte/vill ej svara 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 125 V68125 SOC FÖRMÅNER 19C Loc 176 width 1 MD=0 or GE 9 F.19C. Alla utom gamla och handikappade borde få klara sig utan sociala förmåner och bidrag. <Se F.19 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 1384 1. Helt motsatt åsikt 691 2. I stort sett motsatt åsikt 414 4. Instämmer i stort sett 299 5. Instämmer helt 78 8. Vet inte/vill ej svara 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 126 V68126 STATLIG KONTR 19D Loc 177 width 1 MD=0 or GE 9 F.19D. De ledande i bankerna och industrin får alldeles för mycket inflytande, om inte samhället har möjlighet att kontrollera det privata näringslivet. <Se F.19 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 932 1. Instämmer helt 885 2. Instämmer i stort sett 455 4. I stort sett motsatt åsikt 212 5. Helt motsatt åsikt 382 8. Vet inte/vill ej svara 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 127 V68127 JÄMLIKHETEN 19E Loc 178 width 1 MD=0 or GE 9 F.19E. I många avseenden har det gått för långt med jämlikhet här i landet. <Se F.19 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 1315 1. Helt motsatt åsikt 776 2. I stort sett motsatt åsikt 367 4. Instämmer i stort sett 223 5. Instämmer helt 184 8. Vet inte/vill ej svara 78 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 128 V68128 TRYGGHETSFR 19F Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 F.19F. Det behövs mer sociala reformer, eftersom många trygghetsfrågor fortfarande är olösta. <Se F.19 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1225 1. Instämmer helt 913 2. Instämmer i stort sett 358 4. I stort sett motsatt åsikt 178 5. Helt motsatt åsikt 190 8. Vet inte/vill ej svara 79 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 129 V68129 NÄRINGSLIVET 19G Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 F.19G. Näringslivet fyller bäst sina uppgifter, om det slipper inblandning från statens sida <Se F.19 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 401 1. Helt motsatt åsikt 712 2. I stort sett motsatt åsikt 803 4. Instämmer i stort sett 612 5. Instämmer helt 335 8. Vet inte/vill ej svara 80 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 130 V68130 JÄMLIKHET 19H Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 F.19H. I vårt land bör man sträva efter mer jämlikhet, när det gäller sådant som inkomster och arbetstid <Se F.19 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1650 1. Instämmer helt 722 2. Instämmer i stort sett 257 4. I stort sett motsatt åsikt 109 5. Helt motsatt åsikt 128 8. Vet inte/vill ej svara 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 131 V68131 SOC REFORMER 19I Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 F.19I. Det har gått så långt med sociala reformer här i landet att staten i fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd åt medborgarna <Se F.19 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 726 1. Helt motsatt åsikt 736 2. I stort sett motsatt åsikt 714 4. Instämmer i stort sett 475 5. Instämmer helt 215 8. Vet inte/vill ej svara 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 132 V68132 BOSTADSBRIST 20A Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 F.20A. Jag har också ett par frågor om vad Ni anser om den politik som förts här i landet under senare år? Det är ju bostadsbrist på många orter. Har Ni den uppfattningen att bostadsbristen mest beror på regeringens politik eller anser Ni att den mest beror på andra orsaker? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1339 1. Beror mest på andra orsaker 145 3. Beror både på regeringens politik och andra orsaker 1067 5. Beror mest på regeringens politik 1 7. UP anser att det inte föreligger bostadsbrist 307 8. Vet inte/vill ej svara 84 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 133 V68133 BOSTBRIST BORG 20 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 F.20B. Hur tror Ni att det skulle ha varit i fråga om bostadsbristen om vi haft en regering, där bara borgerliga partier, men inte socialdemokraterna varit med? Tror Ni att vi i så fall skulle ha haft mera bostadsbrist, mindre bostadsbrist eller ungefär samma bostadsbrist som nu? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 426 1. Mera bostadsbrist 1495 3. Ungefär som nu 657 5. Mindre bostadsbrist 1 7. UP anser att det inte föreligger bostadsbrist 287 8. Vet inte/vill ej svara 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 134 V68134 SVÅRT BOSTAD 20C Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 F.20C. Har Ni själv haft några allvarliga svårigheter på grund av bostadsbristen? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 477 1. Ja 2378 5. Nej 10 8. Vet inte/vill ej svara 78 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 135 V68135 STANDARD:BORG 21 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 F.21. De flesta kan väl sägas ha fått det ekonomiskt bättre under senaste tjugo åren. Hur tror Ni att det skulle ha varit om vi hade haft en regering, där bara borgerliga partier, men inte socialdemokraterna varit med? Tror Ni att folk i allmänhet skulle ha haft det ekonomiskt bättre eller sämre eller ungefär som nu? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1286 1. Sämre 1203 3. Ungefär som nu 222 5. Bättre 155 8. Vet inte/vill ej svara 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 136 V68136 ARBETSLÖSHET 22A Loc 187 width 1 MD=0 or GE 9 F.22A. Under det senaste året har vi ju haft en viss arbetslöshet på en del orter. Anser Ni att det beror mest på regeringens politik eller att det beror mest på andra orsaker? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1711 1. Beror mest på andra orsaker 169 3. Beror både på regeringens politik och andra orsaker 795 5. Beror mest på regeringens politik 191 8. Vet inte/vill ej svara 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 137 V68137 FULL SYSSELS 22B Loc 188 width 1 MD=0 or GE 9 F.22B. I stort sett har vi ju haft full sysselsättning här i landet under de senaste tjugo åren. Beror det mest på regeringens politik eller beror det mest på andra orsaker? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 972 1. Beror mest på regeringens politik 183 3. Beror både på regeringens politik och andra orsaker 1477 5. Beror mest på andra orsaker 233 8. Vet inte/vill ej svara 78 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 138 V68138 SYSSELS BORG 22C Loc 189 width 1 MD=0 or GE 9 F.22C. Hur tror Ni att det skulle ha varit med sysselsättningen, om vi i stället hade haft en regering, där bara borgerliga partier, men inte socialdemokraterna varit med? Tror Ni att vi i så fall skulle ha haft mer arbetslöshet eller mindre arbetslöshet under de senaste åren, eller tror Ni att arbetslösheten skulle ha varit ungefär densamma? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 660 1. Mer arbetslöshet 1588 3. Ungefär densamma 389 5. Mindre arbetslöshet 229 8. Vet inte/vill ej svara 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 139 V68139 KONT ARBLÖSHET 23 Loc 190 width 1 MD=0 or GE 9 F.23. Är det någon i Er familj eller någon bland Era närmaste bekanta, som under de senaste åren råkat ut för arbetslöshet eller haft allvarliga svårigheter att få arbete? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 464 1. Ja 2372 5. Nej 30 8. Vet inte/vill ej svara 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 140 V68140 UP ARBETSLÖS 23 Loc 191 width 1 MD=0 or GE 9 F.23(1). (OM JA) Gäller det Er själv, någon annan i familjen eller någon bland Edra bekanta? På vilket sätt? Anledning till UP:s arbetslöshet <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 6 1. Industrinedläggelse, fabriksnedläggelse; även: företaget flyttat från orten 15 2. Rationalisering, driftsinskränkning, personalindragning, definitiv permittering; även: "minskad ordertillgång". 13 3. Tillfällig permittering från anställning vid fabrik, kontor eller affär (men inte arbetslöshet på grund av bristande arbetstillgång inom byggnads- och anläggningsverksamhet eller skogsarbete) 12 4. Personliga skäl, tex ålder, sjukdom, yrkesskada; även: flyttning (om inte flyttningen beror på arbetslöshet på den tidigare orten); även: ovänskap med tidigare arbetsgivare, svårigheter att få arbete på grund av politisk åsikt eller nationalitet. 8 5. Svårigheter att få arbete efter avslutad utbildning/skolgång/militärtjänst; även: svårigheter att få arbete på grund av förestående militärtjänstgöring 25 6. Bristande arbetstillgång på orten (utan att industrinedläggelse el dyl omnämnes); även: omskolning eller flyttning på grund av bristande arbetstillgång på orten; även: bristande arbetstillgång inom byggnads- och anläggningsverksamhet eller skogsbruk; även: svårighet att få anställning inom det egna yrket; även: förutvarande jordbrukare som ej fått arbete sedan 17 7. Annat; även: saknar yrkesutbildning; även: "sökt arbete men inte fått något" utan att ytterligare upplysning lämnas 1 8. Vet inte/vill ej svara 2846 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 141 V68141 FAMMEDL ARBLÖS 23 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 9 F.23(2). Anledning till familjemedlems arbetslöshet <Se F.23(1) för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 26 1. Industrinedläggelse, fabriksnedläggelse; även: företaget flyttat från orten. 32 2. Rationalisering, driftsinskränkning, personalindragning, definitiv permittering; även: "friställd" utan ytterligare upplysning; även: "minskad 20 3. Tillfällig permittering från anställning vid fabrik, kontor eller affär (men inte arbetslöshet på grund av bristande arbetstillgång inom byggnads- och anläggningsverksamhet eller skogsarbete) 26 4. Personliga skäl, te. ålder, sjukdom, yrkesskada; även: flyttning (om inte flyttningen beror på arbetslöshet på den tidigare orten); även: ovänskap med tidigare arbetsgivare, svårigheter att få arbete på grund av politiska åsikt eller nationalitet. 24 5. Svårighet att få arbete efter avslutad utbildning/skolgång/militärjänst; även: svårighet att få arbete på grund av förestående militärtjänstgöring 49 6. Bristande arbetstillgång på orten (utan att industrinedläggelse el dyl omnämnes); även: omskolning eller flyttning på grund av bristande arbetstillgång på orten; även: bristande arbetstillgång inom byggnads- och anläggningsverksamhet eller skogsbruk; även: svårigheter att få anställning inom det egna yrket: även: förutvarande jordbrukare som ej fått arbete sedan 37 7. Annat; även: saknar yrkesutbildning; även: "sökt arbete men inte fått något" utan att ytterligare upplysningar lämnas 5 8. Vet inte/vill ej svara 2724 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 142 V68142 BEKANT ARBLÖS 23 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 9 F.23(3). Anledning till bekants arbetslöshet <Se F.23(1) för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 30 1. Industrinedläggelse, fabriksnedläggelse; även: företaget flyttat från orten. 50 2. Rationalisering, driftsinskränkning, personalindragning, definitiv permittering; även: "friställd" utan ytterligare upplysning; även: "minskad 13 3. Tillfällig permittering från anställning vid fabrik, kontor eller affär (men inte arbetslöshet på grund av bristande arbetstillgång inom byggnads- och anläggningsverksamhet eller skogsarbete). 16 4. Personliga skäl, tex ålder, sjukdom, yrkesskada; även: flyttning (om inte flyttningen beror på den tidigare orten); även: ovänskap med tidigare arbetsgivare, svårighet att få arbete på grund av politisk åsikt eller 21 5. Svårighet att få arbete efter avslutad utbildning/skolgång/militärtjänst; även: svårighet att få arbete på grund av förestående militärtjänstgöring 35 6. Bristande arbetstillgång på orten (utan att industrinedläggelse el dyl omnämnes); även: omskolning eller flyttning på grund av bristande arbetstillgång på orten; även: bristande arbetstillgång inom byggnads- och anläggningsverksamhet eller skogsbruk; även: svårighet att få anställning inom det egna yrket; även: förutvarande jordbrukare som ej fått arbete sedan 23 7. Annat; även: saknar yrkesutbildning; även: förutvarande jordbrukare som ej fått arbete sedan jordbruket nedlagts. 4 8. Vet inte/vill ej svara 2751 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 143 V68143 AVSKED GIFT KV 24 Loc 194 width 1 MD=0 or GE 9 F.24. Ibland måste ju ett företag avskeda en del av arbetsstyrkan. En del anser att man i så fall först skall avskeda gifta kvinnor vars män har förvärvsarbete. Andra anser att det skulle vara felaktigt. Vad anser Ni om saken? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1718 1. Riktigast avskeda gifta kvinnor först 88 2. Riktigt - men med vissa reservationer 58 3. Ambivalent svar 52 4. Felaktigt - men med vissa reservationer 808 5. Felaktigt 142 8. Vet inte/vill ej svara 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 144 V68144 BANKSTYRELSER 25A Loc 195 width 1 MD=0 or GE 9 F.25A. Det har föreslagits att staten skall sätta in representanter i styrelserna för bankerna.(VISA FRÅGEKORT) Anser Ni att det skulle vara önskvärt att få representanter för staten i de stora bankernas styrelser, eller anser Ni att det inte skulle vara önskvärt, eller har Ni inte någon bestämd mening om saken? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 440 1. Det är önskvärt att staten sätter in representanter i bankernas styrelser 739 3. Har inte någon bestämd mening om saken; även: vet inte/vill ej svara 325 5. Det är inte önskvärt att staten sätter in representanter i bankernas styrelser 1439 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 145 V68145 P-SKILLN BANK 25B Loc 196 width 1 MD=0 or GE 9 F.25B. Har Ni märkt om det finns några skillnader mellan partiernas uppfattningar i den här frågan? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 723 1. Ja, skillnad mellan partierna 782 5. Nej, ingen skillnad; även: vet inte/vill ej svara 1438 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 146 V68146 BANKSTYR:VPK FÖR Loc 197 width 1 MD=0 F.25C. (SKILLNAD) Vilka tror Ni skulle rösta för det här förslaget, om det kommer upp i riksdagen? F.25C(1). Röstar för statlig representation i bankstyrelserna: Vänsterpartiet kommunisterna FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 443 1. Ja 280 5. Partiet ej nämnt 2633 0. Frågan ej tillämplig
VAR 147 V68147 BANKSTYR:S FÖR 25 Loc 198 width 1 MD=0 F.25C(2). Röstar för statlig representation i bankstyrelserna: Socialdemokraterna <Se F.25C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 587 1. Ja 136 5. Partiet ej nämnt 2633 0. Frågan ej tillämplig
VAR 148 V68148 BANKSTYR:C FÖR 25 Loc 199 width 1 MD=0 F.25C(3). (SKILLNAD) Röstar för statlig representation i bankstyrelserna: Centerpartiet <Se F.25C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 87 1. Ja 636 5. Partiet ej nämnt 2633 0. Frågan ej tillämplig
VAR 149 V68149 BANKSTYR:FP FÖR Loc 200 width 1 MD=0 F.25C(4). (SKILLNAD) Röstar för statlig representation i bankstyrelserna: Folkpartiet <Se F.25C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 30 1. Ja 693 5. Partiet ej nämnt 2633 0. Frågan ej tillämplig
VAR 150 V68150 BANKSTYR:H FÖR 25 Loc 201 width 1 MD=0 F.25C(5). (SKILLNAD) Röstar för statlig representation i bankstyrelserna: Högerpartiet <Se F.25C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 16 1. Ja 707 5. Partiet ej nämnt 2633 0. Frågan ej tillämplig
VAR 151 V68151 BANKSTYR:KDS FÖR Loc 202 width 1 MD=0 F.25C(6). (SKILLNAD) Röstar för statlig representation i bankstyrelserna: Kristen demokratisk samling <Se F.25C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2 1. Ja 721 5. Partiet ej nämnt 2633 0. Frågan ej tillämplig
VAR 152 V68152 BANKSTYR:BORG FÖR Loc 203 width 1 MD=0 F.25C(7). (SKILLNAD) Röstar för statlig representation i bankstyrelserna: De borgerliga partierna <Se F.25C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 3 1. Ja 720 5. Alternativet ej nämnt 2633 0. Frågan ej tillämplig
VAR 153 V68153 BANKSTYR:VPK MOT Loc 204 width 1 MD=0 F.25D. (SKILLNAD) Vilka tror Ni skulle rösta mot förslaget, om det kommer upp i riksdagen? F.25D(1). Röstar mot statlig representation i bankstyrelserna: Vänsterpartiet kommunisterna FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 8 1. Ja 715 5. Partiet ej nämnt 2633 0. Frågan ej tillämplig
VAR 154 V68154 BANKSTYR:S MOT 25 Loc 205 width 1 MD=0 F.25D(2). (SKILLNAD) Röstar mot statlig representation i bankstyrelserna: Socialdemokraterna <Se F.25D för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 17 1. Ja 706 5. Partiet ej nämnt 2633 0. Frågan ej tillämplig
VAR 155 V68155 BANKSTYR:C MOT 25 Loc 206 width 1 MD=0 F.25D(3). (SKILLNAD) Röstar mot statlig representation i bankstyrelserna: Centerpartiet <Se F.25D för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 269 1. Ja 454 5. Partiet ej nämnt 2633 0. Frågan ej tillämplig
VAR 156 V68156 BANKSTYR:FP MOT Loc 207 width 1 MD=0 F.25D(4). (SKILLNAD) Röstar mot statlig representation i bankstyrelserna: Folkpartiet <Se F.25D för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 401 1. Ja 322 5. Partiet ej nämnt 2633 0. Frågan ej tillämplig
VAR 157 V68157 BANKSTYR:H MOT 25 Loc 208 width 1 MD=0 F.25D(5). (SKILLNAD) Röstar mot statlig representation i bankstyrelserna: Högerpartiet <Se F.25D för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 588 1. Ja 135 5. Partiet ej nämnt 2633 0. Frågan ej tillämplig
VAR 158 V68158 BANKSTYR:KDS MOT Loc 209 width 1 MD=0 F.25D(6). (SKILLNAD) Röstar mot statlig representation i bankstyrelserna: Kristen demokratisk samling <Se F.25D för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 11 1. Ja 712 5. Partiet ej nämnt 2633 0. Frågan ej tillämplig
VAR 159 V68159 BANKSTYR:BORG MOT Loc 210 width 1 MD=0 F.25D(7). (SKILLNAD) Röstar mot statlig representation i bankstyrelserna: De borgerliga partierna <Se F.25D för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 39 1. Ja 684 5. Alternativet ej nämnt 2633 0. Frågan ej tillämplig
VAR 160 V68160 JORDBRUKSPOL 28A Loc 211 width 1 MD=0 or GE 9 F.28A. Tycker Ni att jordbrukspolitiken här i landet har en inriktning, som i stort sett är riktig, eller tycker Ni att den är felaktig i några avseenden, eller har Ni inte någon bestämd åsikt om saken? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 226 1. Riktig/i stort sett riktig 402 3. Inte någon bestämd åsikt 793 5. Felaktig i några avseenden 84 8. Vet inte/vill ej svara 1438 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 161 V68161 FEL JORDBRPOL1 28 Loc 212 width 2 MD= 0 F.28B. (FELAKTIG JORDBRUKSPOLITIK) På vilket sätt tycker Ni att jordbrukspolitiken är felaktig? F.28B(1). Felaktig jordbrukspolitik, 1 FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR KONSUMENTINTRESSEN 26 11. Jordbruket/jordbrukarna (även: småbruken/småbrukarna) får för mycket bidrag/stöd/subventioner/importskydd, rationalisering/nedläggning av jordbruk bör gå snabbare JORDBRUKARINTRESSEN 75 21. Jordbruket/jordbrukarna bör få bättre bidrag/stöd/importskydd/inkomster/ levnadsstandard/betalt (för sina produkter) 131 22. Småbruken/de små jordbruken/småbrukarna bör få bättre bidrag/stöd/ importskydd/inkomster/levnadsstandard/betalt (för sina produkter) 34 23. Andra grupper inom jordbruket som bör ha stöd, grupper som man anser missgynnas eller felaktigt gynnas av den nuvarande jordbrukspolitiken FÖLJDER FÖR SAMHÄLLET OCH INDIVIDEN PÅ GRUND AV NEDLÄGGNING OCH RATIONALISERING 314 31. Nedläggningen/rationaliseringen av jordbruk/småbruk går för snabbt, landsbygden avfolkas (UP anger inte några följder för samhället eller individen) 105 32. Landsbygden avfolkas, landsbygden förfulas/förbuskas, miljö- och naturvård eftersättes, storstäderna/storcentra överbefolkas, bostadsbrist uppstår, arbetslösheten ökas (UP anger bestämda följder för samhället på grund av rationalisering/nedläggning/utflyttning) 41 33. Självförsörjningsgraden hotas, beroendet av import ökar (och detta en) fara vid krigshot eller krig 9 34. Minskad hjälp till u-länder/fattiga länder, ökar världssvälten 6 35. Den enskilde jordbrukaren får ej rätt att låna pengar, har ej rätt att sälja sin gård till vem han vill 40 87. Okodbart skäl 12 88. Vet inte/vill ej svara 2563 00. Frågan ej tillämplig
VAR 162 V68162 FEL JORDBRPOL2 28 Loc 214 width 2 MD= 0 F.28B(2). (FELAKTIG JORDRUKSPOLITIK) Felaktig jordbrukspolitik, 2 <Se F.28B för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR KONSUMENTINTRESSEN 2 11. Jordbruket/jordbrukarna (även: småbruken/småbrukarna) får för mycket bidrag/stöd/subventioner/importskydd, rationalisering/nedläggning av jordbruk bör gå snabbare JORDBRUKARINTRESSEN 22 21. Jordbruket/jordbrukarna bör få bättre bidrag/stöd/importskydd/inkomster/ levnadsstandard/betalt (för sina produkter) 18 22. Småbruken/de små jordbruken/småbrukarna bör få bättre bidrag/stöd/ importskydd/inkomster/levnadsstandard/betalt (för sina produkter) 14 23. Andra grupper inom jordbruket som bör ha stöd, grupper som man anser missgynnas eller felaktigt gynnas av den nuvarande jordbrukspolitiken FÖLJDER FÖR SAMHÄLLET OCH INDIVIDEN PÅ GRUND AV NEDLÄGGNING OCH RATIONALISERING 12 31. Nedläggningen/rationaliseringen av jordbruk/småbruk går för snabbt, landsbygden avfolkas (UP anger inte några följder för samhället eller individen) 21 32. Landsbygden avfolkas, landsbygden förfulas/förbuskas, miljö- och naturvård eftersättes, storstäderna/storcentra överbefolkas, bostadsbrist uppstår, arbetslösheten ökas (UP anger bestämda följder för samhället på grund av rationalisering/nedläggning/utflyttning) 19 33. Självförsörjningsgraden hotas, beroendet av import ökar (och detta en) fara vid krigshot eller krig 5 34. Minskad hjälp till u-länder/fattiga länder, ökar världssvälten 2 35. Den enskilde jordbrukaren får ej rätt att låna pengar, har ej rätt att sälja sin gård till vem han vill 15 87. Okodbart skäl 12 88. Vet inte/vill ej svara 3214 00. Frågan ej tillämplig
VAR 163 V68163 FEL JORDBRPOL3 28 Loc 216 width 2 MD= 0 F.28B(3). (FELAKTIG JORDBRUKSPOLITIK) Felaktig jordbrukspolitik, 3 <Se F.28B för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR KONSUMENTINTRESSEN 11. Jordbruket/jordbrukarna (även: småbruken/småbrukarna) får för mycket bidrag/stöd/subventioner/importskydd, rationalisering/nedläggning av jordbruk bör gå snabbare JORDBRUKARINTRESSEN 1 21. Jordbruket/jordbrukarna bör få bättre bidrag/stöd/importskydd/inkomster/ levnadsstandard/betalt (för sina produkter) 2 22. Småbruken/de små jordbruken/småbrukarna bör få bättre bidrag/stöd/ importskydd/inkomster/levnadsstandard/betalt (för sina produkter) 2 23. Andra grupper inom jordbruket som bör ha stöd, grupper som man anser missgynnas eller felaktigt gynnas av den nuvarande jordbrukspolitiken FÖLJDER FÖR SAMHÄLLET OCH INDIVIDEN PÅ GRUND AV NEDLÄGGNING OCH RATIONALISERING 31. Nedläggningen/rationaliseringen av jordbruk/småbruk går för snabbt, landsbygden avfolkas (UP anger inte några följder för samhället eller individen) 2 32. Landsbygden avfolkas, landsbygden förfulas/förbuskas, miljö- och naturvård eftersättes, storstäderna/storcentra överbefolkas, bostadsbrist uppstår, arbetslösheten ökas (UP anger bestämda följder för samhället på grund av rationalisering/nedläggning/utflyttning) 1 33. Självförsörjningsgraden hotas, beroendet av import ökar (och detta en) fara vid krigshot eller krig 1 34. Minskad hjälp till u-länder/fattiga länder, ökar världssvälten 35. Den enskilde jordbrukaren får ej rätt att låna pengar, har ej rätt att sälja sin gård till vem han vill 3 87. Okodbart skäl 12 88. Vet inte/vill ej svara 3332 00. Frågan ej tillämplig
VAR 164 V68164 P-SKILLN JORDB 28 Loc 218 width 1 MD=0 or GE 9 F.28C. Tycker Ni att det finns någon skillnad mellan partierna i fråga om jordbrukspolitiken? FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖ RKORTAT FORMULÄR 981 1. Ja, skillnad 524 5. Nej, ingen skillnad; även: vet inte/vill ej svara 1438 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 165 V68165 JORDBR:RÄTT POL Loc 219 width 1 MD=0 or GE 9 F.28D. (SKILLNAD) Är det något eller några partier, som Ni tycker har en riktig inställning i fråga om jordbrukspolitiken? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 831 1. Ja, nämner parti(er) 39 5. Nej 111 8. Vet inte/vill ej svara 1962 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 166 V68166 JORDBR:VPK RÄTT Loc 220 width 1 MD=0 F.28D(1). (NÄMNT PARTI) Riktig inställning i fråga om jordbrukspolitiken: Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.28D för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 15 1. Ja 816 5. Partiet ej nämnt 2525 0. Frågan ej tillämplig
VAR 167 V68167 JORDBR:S RÄTT 28D Loc 221 width 1 MD=0 F.28D(2). (NÄMNT PARTI) Riktig inställning i fråga om jordbrukspolitiken: Socialdemokraterna <Se F.28D för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 121 1. Ja 710 5. Partiet ej nämnt 2525 0. Frågan ej tillämplig
VAR 168 V68168 JORDBR:C RÄTT 28 Loc 222 width 1 MD=0 F.28D(3). (NÄMNT PARTI) Riktig inställning i fråga om jordbrukspolitiken: Centerpartiet <Se F.28D för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 693 1. Ja 138 5. Partiet ej nämnt 2525 0. Frågan ej tillämplig
VAR 169 V68169 JORDBR:FP RÄTT 28 Loc 223 width 1 MD=0 F.28D(4). (NÄMNT PARTI) Riktig inställning i fråga om jordbrukspolitiken: Folkpartiet <Se F.28D för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 100 1. Ja 731 5. Partiet ej nämnt 2525 0. Frågan ej tillämplig
VAR 170 V68170 JORDBR:H RÄTT 28D Loc 224 width 1 MD=0 F.28D(5). (NÄMNT PARTI) Riktig inställning i fråga om jordbrukspolitiken: Högerpartiet <Se F.28D för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 111 1. Ja 720 5. Partiet ej nämnt 2525 0. Frågan ej tillämplig
VAR 171 V68171 JORDBR:KDS RÄTT Loc 225 width 1 MD=0 F.28D(6). (NÄMNT PARTI) Riktig inställning i fråga om jordbrukspolitiken: Kristen demokratisk samling <Se F.28D för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 5 1. Ja 826 5. Partiet ej nämnt 2525 0. Frågan ej tillämplig
VAR 172 V68172 JORDBR:BORG RÄTT Loc 226 width 1 MD=0 F.28D(7). (NÄMNT PARTI) Riktig inställning i fråga om jordbrukspolitiken: De borgerliga partierna <Se F.28D för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 7 1. Ja 824 5. Alternativet ej nämnt 2525 0. Frågan ej tillämplig
VAR 173 V68173 JORDBR:MI RÄTT 28 Loc 227 width 1 MD=0 F.28D(8). (NÄMNT PARTI) Riktig inställning i fråga om jordbrukspolitiken: Mittenpartierna <Se F.28D för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2 1. Ja 829 5. Alternativet ej nämnt 2525 0. Frågan ej tillämplig
VAR 174 V68174 JORDBR:FEL POL 28 Loc 228 width 1 MD=0 or GE 9 F.28E. (SKILLNAD) Anser Ni att något av partierna vill föra en felaktig jordbrukspolitik? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 593 1. Ja, nämner parti(er) 99 5. Nej 285 8. Vet inte/vill ej svara 1966 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 175 V68175 JORDBR:VPK FEL Loc 229 width 1 MD=0 F.28E(1). (NÄMNT PARTI) För en felaktig jordbrukspolitik: Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.28E för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 111 1. Ja 482 5. Partiet ej nämnt 2763 0. Frågan ej tillämplig
VAR 176 V68176 JORDBR:S FEL 28E Loc 230 width 1 MD=0 F.28E(2). (NÄMNT PARTI) För en felaktig jordbrukspolitik: Socialdemokraterna <Se F.28E för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 487 1. Ja 106 5. Partiet ej nämnt 2763 0. Frågan ej tillämplig
VAR 177 V68177 JORDBR:C FEL 28E Loc 231 width 1 MD=0 F.28E(3). (NÄMNT PARTI) För en felaktig jordbrukspolitik: Centerpartiet <Se F.28E för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 60 1. Ja 533 5. Partiet ej nämnt 2763 0. Frågan ej tillämplig
VAR 178 V68178 JORDBR:FP FEL 28E Loc 232 width 1 MD=0 F.28E(4). (NÄMNT PARTI) För en felaktig jordbrukspolitik: Folkpartiet <Se F.28E för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 54 1. Ja 539 5. Partiet ej nämnt 2763 0. Frågan ej tillämplig
VAR 179 V68179 JORDBR:H FEL 28E Loc 233 width 1 MD=0 F.28E(5). (NÄMNT PARTI) För en felaktig jordbrukspolitik: Högerpartiet <Se F.28E för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 74 1. Ja 519 5. Partiet ej nämnt 2763 0. Frågan ej tillämplig
VAR 180 V68180 JORDBR:KDS FEL 28 Loc 234 width 1 MD=0 F.28E(6). (NÄMNT PARTI) För en felaktig jordbrukspolitik: Kristen demokratisk samling <Se F.28E för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 9 1. Ja 584 5. Partiet ej nämnt 2763 0. Frågan ej tillämplig
VAR 181 V68181 JORDBR:BORG FEL Loc 235 width 1 MD=0 F.28E(7). (NÄMNT PARTI) För en felaktig jordbrukspolitik: De borgerliga partierna <Se F.28E för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2 1. Ja 591 5. Alternativet ej nämnt 2763 0. Frågan ej tillämplig
VAR 182 V68182 SÄNKA SKATTEN 29A Loc 236 width 1 MD=0 or GE 9 F.29A/A:26A. Anser Ni att det skulle ha varit riktigt eller oriktigt att besluta om en sänkning av den statliga inkomstskatten i år? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1041 1. Riktigt 1285 5. Oriktigt 540 8. Vet inte/vill ej svara 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 183 V68183 SKATTESÄNKN 1 29B Loc 237 width 2 MD= 0 F.29B. (UPPFATTNING I SKATTEFRÅGAN) Vad anser Ni vara det viktigaste skälet till att man bör/inte bör sänka den statliga inkomstskatten nu? F.29B(1). Skäl för/emot en sänkning av den statliga inkomstskatten, 1 VÄLFÄRDSPOLITIK 391 11. Socialpolitiken: trygghet, (sociala) refomer, förmoner, bidrag, försäkringar, valfärd, socialhjälp (då dessa ord använts utan närmare precisering) 4 12. Pensionerna 1 13. Åldringsvården 10 14. Sjukvården: sjukförsäkringen, vårdområdet, sjukhusbyggandet, läkemedlen 5 15. Familjepolitiken: barnbidragen, barndaghemmen 21 16. Bostadspolitiken: mer bostäder, bygga mer, hyresbidrag, hjälp till hyror 1 17. Näringspolitiken (då detta ord uttryckligen använts) 18 18. Arbetsmarknadspolitiken: stöd åt arbetslösa, arbetslöshetsförsäkring, åtgärder för att minska arbetslösheten, omskolning. (Referenser till enbart sysselsättning och arbetslöshet utan att dessa ord nämnts i samband med statliga åtgärder har hänförts till kod 38) 3 19. Lokaliseringspolitiken: hjälp till glesbygden ANDRA OMRÅDEN TILL VILKA SKATTERNA BÖR/INTE BÖR ANVÄNDAS 7 21. U-hjälpen: biståndet till fattiga länder 32 22. Försvaret 23. Miljövården: miljöpolitiken, naturvården 5 24. Skolorna/undervisningen: utbildningen, skolväsendet, vuxenutbildningen 6 25. Andra nämnda områden som skatterna bör/inte bör gå till "SAMHÄLLSEKONOMIN" - GENERELLA EFFEKTER AV SKATTEPOLITIKEN 37 31. Samhällsekonomin/konjunkturen/den samhällsekonomiska balansen/valutan/ statsskulden/handelsbalansen påverkas i gynnsam/ogynnsam riktning 26 32. Penningvärdet/inflationen/lönekraven/priserna påverkas i gynnsam/ogynnsam riktning 13 33. Företagens konkurrenskraft/näringslivet/företagsamheten/ produktionen påverkas i gynnsam/ogynnsam riktning 3 34. Sparandet (i samhället) påverkas gynnsamt/ogynnsamt 2 35. Konsumtionen påverkas gynnsamt/ogynnsamt 23 36. Levnadsstandarden (då detta ord uttryckligen använts) påverkas gynnsamt/ogynnsamt 4 37. Framstegstakten/framsteget påverkas i gynnsam/ogynnsam riktning 12 38. Sysselsättningen/arbetslösheten (då dessa ord uttryckligen använts) påverkas gynnsamt/ogynnsamt INKOMSTÖVERFÖRING MELLAN GRUPPER SOM RESULTAT AV STATLIG SKATTEPOLITIK 3 41. Inkomstöverföringen påverkas gynnsamt/ogynnsamt 71 42. Låglönegrupperna/de fattiga/de obemedlade gynnas/missgynnas 7 43. Arbetarna gynnas/missgynnas 44. Mellaninkomsttagarna gynnas/missgynnas 5 45. Höglönegrupperna/de bemedlade/de rika gynnas/missgynnas 15 46. Pensionärerna gynnas/missgynnas 3 47. De gifta gynnas/missgynnas 12 48. De ensamstående/de ogifta gynnas/missgynnas 9 49. Övriga grupper som gynnas/missgynnas SKATTESYSTEMETS VERKNINGAR UR RÄTTVISE- OCH JÄMLIKHETSSYNPUNKT 3 51. Den progressiva skatten gynnsam/ogynnsam 14 52. Marginalskatten gynnsam/ogynnsam 10 53. Sambeskattningen gynnsam/ogynnsam 15 54. Den indirekta skatten/omsättningsskatten gynnsam/ogynnsam 3 55. Den direkta skatten gynnsam/ogynnsam 2 56. Reformer av hela skattesystemet: skattesystemet borde omläggas utan närmare angivelse på vilket sätt 1 57. Skattefusket minskar/ökar DEN STATLIGA SKATTEPOLITIKENS EFFEKT PÅ INDIVIDENS MÖJLIGHET TILL KONSUMTION 406 61. Skatterna för höga/skattetrycket för högt (utan att något skäl angivits) 135 62. Levnadskostnaderna för höga: allt går till skatt/inget blir över/allt så dyrt/inget kvar på lönen/för litet att leva av/skatterna betungande (och liknande uttryck) SKATTEPOLITIKENS EFFEKT PÅ DEN ENSKILDES PRESTATIONER 27 64. Det bör löna sig att arbeta 18 65. Den enskildes arbetsvilja/prestationsförmåga/initiativ/duglighet/ arbetsglädje blir större/mindre INDIVIDENS FÖRMÅGA ATT SJÄLV SKÖTA "SINA" PENGAR 12 63. Den enskilde handhar sina pengar bäst själv: den enskilde skall själv bestämma över sina pengar 66. Individens frihet hotas STATENS FÖRMÅGA ATT FÖRVALTA SKATTEMEDLEN 17 72. Staten kan inte sköta sina pengar: staten slösar med skattebetalarnas pengar/planerar dåligt, den statliga förvaltningen sköts bra/dåligt 73. Statens inflytande 1 74. Den offentliga sektorn (då detta begrepp uttryckligen använts) 2 75. Statskapitalism/socialisering STATENS BEHOV AV RESURSER TILLGODOSEDDA AV SKATTEMEDEL 75 71. Statens utgifter för stora (utan att närmare skäl angivits) 437 76. Staten/samhället behöver resurser: skatterna behövs till så mycket/orealistiskt att sänka skatten/ej utrymme för skattesänkning/ej råd att sänka skatten - då måste man dra in på något/klara åtaganden som redan är gjorda/betalas det ut så skall det också in (och liknande referenser där man ej angivit vad samhället skall använda skattemedlen till) SKÄL SOM EJ KUNNAT HÄNFÖRAS TILL ANNAN KOD 23 77. Skattesänkning är önskvärd men bör genomföras senare 27 81. Budgeten redan antagen för i år 188 87. Övriga skäl som ej kunnat föras till annan kod 152 88. Vet inte/vill ej svara 1039 00. Frågan ej tillämplig
VAR 184 V68184 SKATTESÄNKN 2 29B Loc 239 width 2 MD= 0 F.29B(2). Skäl för/emot en sänkning av den statliga inkomstskatten, 2 <Se F.29B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 183 11. Socialpolitiken: trygghet, (sociala) reformer, förmåner, bidrag, försäkringar, välfärd, socialhjälp (då dessa ord använts utan närmare . . 87. Övriga skäl som ej kunnat föras till annan kod 152 88. Vet inte/vill ej svara 2999 00. Frågan ej tillämplig Kod: 0 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 2999 22 2 1 12 3 9 1 10 Kod: 21 22 23 24 25 31 32 33 35 Frek: 7 12 1 10 4 2 6 2 1 Kod: 36 37 38 41 42 43 45 46 48 Frek: 1 2 4 1 4 1 3 3 6 Kod: 49 51 52 53 54 56 57 61 62 Frek: 2 2 2 1 11 3 1 4 7 Kod: 64 65 71 72 75 76 77 87 88 Frek: 5 6 2 5 1 10 1 12 152
VAR 185 V68185 SKATTESÄNKN 3 29B Loc 241 width 2 MD= 0 F.29B(3). Skäl för/emot en sänkning av den statliga inkomstskatten, 3 <Se F.29B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 183 11. Socialpolitiken: trygghet, (sociala) reformer, förmåner, bidrag, försäkringar, välfärd, socialhjälp (då dessa ord använts utan närmare . . 87. Övriga skäl som ej kunnat föras till annan kod 152 88. Vet inte/vill ej svara 3181 00. Frågan ej tillämplig Kod: 0 11 13 14 16 21 24 25 33 Frek: 3181 6 1 1 3 4 1 1 1 Kod: 34 36 46 48 87 88 Frek: 1 1 1 1 1 152
VAR 186 V68186 SKATT:STYRKA 29C Loc 243 width 1 MD=0 or GE 9 F.29C/A:26C. (UPPFATTNING I SKATTEFRÅGAN) Har Ni en mycket bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Ni er mera tveksam? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1564 1. Mycket bestämd uppfattning 731 5. Mera tveksam 13 8. Vet inte/vill ej svara 635 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 187 V68187 INKOMSTSKATT 29D Loc 244 width 1 MD=0 or GE 9 F.29D/A:26D. Har Ni lagt märke till om det är något av partierna, som särskilt bestämt har krävt en sänkning av den statliga inkomstskatten i år? (Vilket parti?) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 1893 1. Ja, nämner parti(er) 583 5. Nej 388 8. Vet inte/vill ej svara 79 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 188 V68188 SKATTSÄNKN:VPK 29 Loc 245 width 1 MD=0 F.29D(1). (NÄMNT PARTI) Har krävt en sänkning av den statliga inkomstskatten i år: Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.29D/A:26D för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 98 1. Ja 1795 5. Partiet ej nämnt 1463 0. Frågan ej tillämplig
VAR 189 V68189 SKATTSÄNKN:S 29D Loc 246 width 1 MD=0 F.29D(2). (NÄMNT PARTI) Har krävt en sänkning av den statliga inkomstskatten i år: Socialdemokraterna <Se F.29D/A:26D för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 45 1. Ja 1848 5. Partiet ej nämnt 1463 0. Frågan ej tillämplig
VAR 190 V68190 SKATTSÄNKN:C 29D Loc 247 width 1 MD=0 F.29D(3). (NÄMNT PARTI) Har krävt en sänkning av den statliga inkomstskatten i år: Centerpartiet <Se F.29D/A:26D för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 210 1. Ja 1683 5. Partiet ej nämnt 1463 0. Frågan ej tillämplig
VAR 191 V68191 SKATTSÄNKN:FP 29D Loc 248 width 1 MD=0 F.29D(4). (NÄMNT PARTI) Har krävt en sänkning av den statliga inkomstskatten i år: Folkpartiet <Se F.29D/A:26D för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 450 1. Ja 1443 5. Partiet ej nämnt 1463 0. Frågan ej tillämplig
VAR 192 V68192 SKATTSÄNKN:H 29D Loc 249 width 1 MD=0 F.29D(5). (NÄMNT PARTI) Har krävt en sänkning av den statliga inkomstskatten i år: Högerpartiet <Se F.29D/A:26D för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1633 1. Ja 260 5. Partiet ej nämnt 1463 0. Frågan ej tillämplig
VAR 193 V68193 SKATTSÄNKN:KDS 29 Loc 250 width 1 MD=0 F.29D(6). (NÄMNT PARTI) Har krävt en sänkning av den statliga inkomstskatten i år: Kristen demokratisk samling <Se F.29D/A:26D för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 18 1. Ja 1875 5. Partiet ej nämnt 1463 0. Frågan ej tillämplig
VAR 194 V68194 SKATTSÄNKN:BORG Loc 251 width 1 MD=0 F.29D(7). (NÄMNT PARTI) Har krävt en sänkning av den statliga inkomstskatten i år: De borgerliga partierna <Se F.29D/A:26D för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 35 1. Ja 1858 5. Alternativet ej nämnt 1463 0. Frågan ej tillämplig
VAR 195 V68195 SKATTSÄNKN:MI 29D Loc 252 width 1 MD=0 F.29D(8). (NÄMNT PARTI) Har krävt en sänkning av den statliga inkomstskatten i år: Mittenpartierna <Se F.29D/A:26D för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 4 1. Ja 1889 5. Alternativet ej nämnt 1463 0. Frågan ej tillämplig
VAR 196 V68196 GRUNDLAGSÄNDR 30 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 F.30/A:27. I år har man beslutat en ändring av grundlagarna, som medför att riksdagen kommer att förändras om några år. Har Ni hört eller läst något om vad förändringen innebär? (Vad innebär den?) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1449 1. Övergång till enkammarsystem 14 2. Samtidiga riksdagsval och kommunalval 122 3. Övergång till enkammarsystem och samtidiga val 9 7. Annan förändring som ej kan hänföras till ovanstående 1271 8. Vet inte/vill ej svara 78 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 197 V68197 PRIV TV-BOLAG 31A Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 F.31A. Det har föreslagits att man i Sverige skulle tillåta privatägda TV-bolag med reklam. Tycker Ni att det är ett bra förslag eller ogillar Ni det eller har Ni inte någon bestämd åsikt om saken? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTATA FORMULÄR 604 1. Bra förslag 499 3. Har ingen bestämd mening om saken; även: vet inte/vill ej svara 402 5. Dåligt förslag 1438 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 198 V68198 FÖR PRIV TV 31B Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 F.31B. Har Ni lagt märke till om något eller några partier varit särskilt intresserade av att införa privatägd TV med reklam? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? (Något mer parti?) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 532 1. Ja, anger parti(er) 973 5. Nej; även: vet inte/vill ej svara 1438 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 199 V68199 PRIV TV:VPK FÖR Loc 256 width 1 MD=0 F.31B(1). (NÄMNT PARTI) Särskilt intresserade av att införa privatägd TV med reklam: Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.31B för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 4 1. Ja 528 5. Partiet ej nämnt 2824 0. Frågan ej tillämplig
VAR 200 V68200 PRIV TV:S FÖR 31B Loc 257 width 1 MD=0 F.31B(2). (NÄMNT PARTI) Särskilt intresserade av att införa privatägd TV med reklam: Socialdemokraterna <Se F.31B för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 21 1. Ja 511 5. Partiet ej nämnt 2824 0. Frågan ej tillämplig
VAR 201 V68201 PRIV TV:C FÖR 31B Loc 258 width 1 MD=0 F.31B(3). (NÄMNT PARTI) Särskilt intresserad av att införa privatägd TV med reklam: Centerpartiet <Se F.31B för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 82 1. Ja 450 5. Partiet ej nämnt 2824 0. Frågan ej tillämplig
VAR 202 V68202 PRIV TV:FP FÖR 31 Loc 259 width 1 MD=0 F.31B(4). (NÄMNT PARTI) Särskilt intresserade av att införa privatägd TV med reklam: Folkpartiet <Se F.31B för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 330 1. Ja 202 5. Partiet ej nämnt 2824 0. Frågan ej tillämplig
VAR 203 V68203 PRIV TV:H FÖR 31B Loc 260 width 1 MD=0 F.31B(5). (NÄMNT PARTI) Särskilt intresserad av att införa privatägd TV med reklam: Högerpartiet <Se F.31B för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1. Ja 532 5. Partiet ej nämnt 2824 0. Frågan ej tillämplig
VAR 204 V68204 PRIV TV:KDS FÖR Loc 261 width 1 MD=0 F.31B(6). (NÄMNT PARTI) Särskilt intresserad av att införa privatägd TV med reklam: Kristen demokratisk samling <Se F.31B för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1. Ja 532 5. Partiet ej nämnt 2824 0. Frågan ej tillämplig
VAR 205 V68205 PRIV TV:BORG FÖR Loc 262 width 1 MD=0 F.31B(7). (NÄMNT PARTI) Särskilt intresserade av att införa privatägd TV med reklam: De borgerliga partierna <Se F.31B för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 21 1. Ja 511 5. Alternativet ej nämnt 2824 0. Frågan ej tillämplig
VAR 206 V68206 PRIV TV:MI FÖR 31 Loc 263 width 1 MD=0 F.31B(8). (NÄMNT PARTI) Särskilt intresserade av att införa privatägd TV med reklam: Mittenpartierna <Se F.31B för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1 1. Ja 531 5. Alternativet ej nämnt 2824 0. Frågan ej tillämplig
VAR 207 V68207 MOT PRIV TV 31C Loc 264 width 1 MD=0 F.31C. Är det något eller några partier, som har varit bestämt emot privatägd TV med reklam? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 693 1. Ja, nämner parti(er) 808 5. Nej; även: vet inte/vill ej svara 1855 0. Frågan ej tillämplig
VAR 208 V68208 PRIV TV:VPK MOT Loc 265 width 1 MD=0 F.31C(1). (NÄMNT PARTI) Bestämt emot privatägd TV med reklam: Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.31C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 173 1. Ja 520 5. Partiet ej nämnt 2663 0. Frågan ej tillämplig
VAR 209 V68209 PRIV TV:S MOT 31C Loc 266 width 1 MD=0 F.31C(2). (NÄMNT PARTI) Bestämt emot privatägd TV med reklam: Socialdemokraterna <Se F.31C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 652 1. Ja 41 5. Partiet ej nämnt 2663 0. Frågan ej tillämplig
VAR 210 V68210 PRIV TV:C MOT 31C Loc 267 width 1 MD=0 F.31C(3). (NÄMNT PARTI) Bestämt emot privatägd TV med reklam: Centerpartiet <Se F.31C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 174 1. Ja 519 5. Partiet ej nämnt 2663 0. Frågan ej tillämplig
VAR 211 V68211 PRIV TV:FP MOT 31 Loc 268 width 1 MD=0 F.31C(4). (NÄMNT PARTI) Bestämt emot privatägd TV med reklam: Folkpartiet <Se F.31C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 7 1. Ja 686 5. Partiet ej nämnt 2663 0. Frågan ej tillämplig
VAR 212 V68212 PRIV TV:H MOT 31C Loc 269 width 1 MD=0 F.31C(5). (NÄMNT PARTI) Bestämt emot privatägd TV med reklam: Högerpartiet <Se F.31C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 9 1. Ja 684 5. Partiet ej nämnt 2663 0. Frågan ej tillämplig
VAR 213 V68213 PRIV TV:KDS MOT Loc 270 width 1 MD=0 F.31C(6). (NÄMNT PARTI) Bestämt emot privatägd TV med reklam: Kristen demokratisk samling <Se F.31C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1. Ja 693 5. Partiet ej nämnt 2663 0. Frågan ej tillämplig
VAR 214 V68214 PRIV TV:BORG MOT Loc 271 width 1 MD=0 F.31C(7). (NÄMNT PARTI) Bestämt emot privatägd TV med reklam: De borgerliga partierna <Se F.31C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2 1. Ja 691 5. Alternativet ej nämnt 2663 0. Frågan ej tillämplig
VAR 215 V68215 KRISTENDOM 32A Loc 272 width 1 MD=0 or GE 9 F.32A. Det finns olika uppfattningar om undervisningen i kristendom i skolan. En del anser att undervisningen i kristendom bara skall ge eleverna kunskaper om religionen. Andra anser att kristendomsundervisningen inte bara skall ge kunskaper utan också syfta till att fostra eleverna i kristen anda. Vilken av de åsikterna stämmer bäst överens med Er egen uppfattning? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1353 1. Skall bara ge kunskaper 1420 2. Skall både ge kunskaper och fostra i kristen anda 93 8. Vet inte/vill ej svara 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 216 V68216 KRISTD:STYRKA 32B Loc 273 width 1 MD=0 or GE 9 F.32B. (HAR EN UPPFATTNING I FRÅGAN) Har Ni en mycket bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Ni Er mera tveksam? <Se F.32A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2350 1. Mycket bestämd uppfattning 415 5. Mera tveksam 8 8. Vet inte/vill ej svara 170 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 217 V68217 FILMCENSUR 33A Loc 274 width 1 MD=0 or GE 9 F.33A. En del anser att vår nuvarande filmcensur är för slapphänt i fråga om inslag som de tycker är oanständiga. Andra tycker att filmcensuren sköts på rätt sätt och en del tycker att det censureras i onödan. Vilken av de uppfattningarna instämmer Ni med? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1417 1. För slapphänt 4 2. För slapphänt - med reservation 773 3. Sköts på rätt sätt 5 4. Censureras i onödan - med resevation 322 5. Censureras i onödan 4 6. Annat svar: censuren är inkonsekvent - ambivalent svar 7 7. Annat svar: censuren önskvärd ifråga om våld och brutalitet 334 8. Vet inte/vill ej svara 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 218 V68218 CENSUR:STYRKA 33B Loc 275 width 1 MD=0 or GE 9 F.33B. (HAR EN UPPFATTNING I FRÅGAN) Har Ni en mycket bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Ni Er mera tveksam? <Se F.33A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1988 1. Mycket bestämd uppfattning 533 5. Mera tveksam 11 8. Vet inte/vill ej svara 411 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 219 V68219 ABORTER 34A Loc 276 width 1 MD=0 or GE 9 F.34A. Det har på senare år diskuterats en del om aborter. Vilken av åsikterna på det här kortet stämmer bäst överens med Er åsikt? (VISA FRÅGEKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 92 1. Abort bör aldrig tillåtas 743 2. Abort bör endast tillåtas om kvinnans liv eller hälsa år i fara 1192 3. Abort bör också tillåtas om kvinnan på grund av personliga förhållanden skulle få mycket svårt att ta hand om ett barn 750 4. Abort bör aldrig vara förbjuden eftersom man inte kan begära att en kvinna skall föda ett barn som hon inte vill ha 89 8. Vet inte/vill ej svara 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 220 V68220 ABORT:STYRKA 34B Loc 277 width 1 MD=0 or GE 9 F.34B. (HAR EN UPPFATTNING I FRÅGAN) Har Ni en mycket bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Ni Er mera tveksam? <Se F.34A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2293 1. Mycket bestämt uppfattning 469 5. Mera tveksam 10 8. Vet inte/vill ej svara 171 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 221 V68221 U-HJÄLP 35A Loc 278 width 1 MD=0 or GE 9 F.35A. En del anser att Sverige bör ge hjälp till u-länderna, t.ex. vissa länder i Asien och Afrika. Andra anser att Sverige inte bör ge någon hjälp. Vad är Er åsikt om saken? Anser Ni att Sverige bör ge hjälp till u-länderna? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2213 1. Ja 236 2. Ja - med kommentar 45 3. Ambivalent svar 331 5. Nej 41 8. Vet inte/vill ej svara 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 222 V68222 U-HJÄLP ÖKN 35B Loc 279 width 1 MD=0 or GE 9 F.35B. (SVERIGE BÖR GE U-HJÄLP) En del anser att regering och riksdag under de närmaste åren borde genomföra en mycket stor ökning av hjälpen till u-länderna. Instämmer Ni med den uppfattningen? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 959 1. Instämmer 85 2. Instämmer med reservation/för en mindre ökning 124 3. Ambivalent svar 1200 5. Instämmer inte/u-hjälpens storlek bör vara oförändrad 120 8. Vet inte/vill ej svara 455 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 223 V68223 SKILLN U-HJÄLP 35 Loc 280 width 1 MD=0 or GE 9 F.35C. Har Ni märkt om det är någon skillnad mellan partierna i fråga om hjälpen till u-länderna? (OM JA:) Vilket eller vilka partier tycker Ni är mest angelägna om att öka hjälpen till u-länderna under de närmaste åren? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1082 1. Ja 918 5. Nej, ingen skillnad 863 8. Vet inte/vill ej svara 80 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 224 V68224 U-HJÄLP:VPK ÖKA Loc 281 width 1 MD=0 F.35C(1). (SKILLNAD) Mest angelägna om att öka hjälpen till u-länderna under de närmaste åren: Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.35C för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 141 1. Ja 941 5. Partiet ej nämnt 2274 0. Frågan ej tillämplig
VAR 225 V68225 U-HJÄLP:S ÖKA 35C Loc 282 width 1 MD=0 F.35C(2). (SKILLNAD) Mest angelägna om att öka hjälpen till u-länderna under de närmaste åren::Socialdemokraterna <Se F.35C för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 137 1. Ja 945 5. Partiet ej nämnt 2274 0. Frågan ej tillämplig
VAR 226 V68226 U-HJÄLP:C ÖKA 35C Loc 283 width 1 MD=0 F.35C(3). (SKILLNAD) Mest angelägna om att öka hjälpen till u-länderna under de närmaste åren: Centerpartiet <Se F.35C för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 325 1. Ja 757 5. Partiet ej nämnt 2274 0. Frågan ej tillämplig
VAR 227 V68227 U-HJÄLP:FP ÖKA 35 Loc 284 width 1 MD=0 F.35C(4). (SKILLNAD) Mest angelägna om att öka hjälpen till u-länderna under de närmaste åren: Folkpartiet <Se F.35C för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 671 1. Ja 411 5. Partiet ej nämnt 2274 0. Frågan ej tillämplig
VAR 228 V68228 U-HJÄLP:H ÖKA 35C Loc 285 width 1 MD=0 F.35C(5). (SKILLNAD) Mest angelägna om att öka hjälpen till u-länderna under de närmaste åren: Högerpartiet <Se F.35C för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 363 1. Ja 719 5. Partiet ej nämnt 2274 0. Frågan ej tillämplig
VAR 229 V68229 U-HJÄLP:KDS ÖKA Loc 286 width 1 MD=0 F.35C(6). (SKILLNAD) Mest angelägna om att öka hjälpen till u-länderna under de närmaste åren: Kristen demokratisk samling <Se F.35C för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 13 1. Ja 1069 5. Partiet ej nämnt 2274 0. Frågan ej tillämplig
VAR 230 V68230 U-HJÄLP:BORG ÖKA Loc 287 width 1 MD=0 F.35C(7). (SKILLNAD) Mest angelägna om att öka hjälpen till u-länderna under de närmaste åren: De borgerliga partierna <Se F.35C för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 111 1. Ja 971 5. Alternativet ej nämnt 2274 0. Frågan ej tillämplig
VAR 231 V68231 U-HJÄLP:MI ÖKA 35 Loc 288 width 1 MD=0 F.35C(8). (SKILLNAD) Mest angelägna om att öka hjälpen till u-länderna under de närmaste åren: Mittenpartierna <Se F.35C för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 25 1. Ja 1057 5. Alternativet ej nämnt 2274 0. Frågan ej tillämplig
VAR 232 V68232 FÖRSVARSKOSTN 36A Loc 289 width 1 MD=0 or GE 9 F.36A. Vad anser Ni om våra kostnader för försvaret? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 141 1. Det anslås för litet pengar till försvaret 751 2. Anslagen till försvaret är ungefär lagom stora 316 3. Det anslås för mycket pengar till försvaret 297 4. Har ingen bestämd åsikt om saken; även: vet inte/vill ej svara 1438 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 233 V68233 P-SKILLN FÖRSV 36 Loc 290 width 1 MD=0 or GE 9 F.36B. Anser Ni att det finns någon skillnad mellan partierna? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1070 1. Ja, skillnad 435 5. Nej; även: vet inte/vill ej svara 1438 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 234 V68234 FÖRSV LAGOM 36C Loc 291 width 1 MD=0 or GE 9 F.36C. (SKILLNAD) Är det något eller några partier, som enligt Er uppfattning vill ge ett lagom stort anslag till försvaret? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 794 1. Ja, anger parti(er) 62 5. Nej 214 8. Vet inte/vill ej svara 1873 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 235 V68235 FÖRSV:VPK LAGOM Loc 292 width 1 MD=0 F.36C(1). (NÄMNT PARTI) Vill ge ett ungefär lagom stort anslag till försvaret: Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.36C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 47 1. Ja 747 5. Partiet ej nämnt 2562 0. Frågan ej tillämplig
VAR 236 V68236 FÖRSV:S LAGOM 36C Loc 293 width 1 MD=0 F.36C(2). (NÄMNT PARTI) Vill ge ett ungefär lagom stort anslag till försvaret: Socialdemokraterna <Se F.36C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 490 1. Ja 304 5. Partiet ej nämnt 2562 0. Frågan ej tillämplig
VAR 237 V68237 FÖRSV:C LAGOM 36C Loc 294 width 1 MD=0 F.36C(3). (NÄMNT PARTI) Vill ge ett ungefär lagom stort anslag till försvaret: Centerpartiet <Se F.36C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 212 1. Ja 582 5. Partiet ej nämnt 2562 0. Frågan ej tillämplig
VAR 238 V68238 FÖRSV:FP LAGOM 36 Loc 295 width 1 MD=0 F.36C(4). (NÄMNT PARTI) Vill ge ett ungefär lagom stort anslag till försvaret: Folkpartiet <Se F.36C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 176 1. Ja 618 5. Partiet ej nämnt 2562 0. Frågan ej tillämplig
VAR 239 V68239 FÖRSV:H LAGOM 36C Loc 296 width 1 MD=0 F.36C(5). (NÄMNT PARTI) Vill ge ett ungefär lagom stort anslag till försvaret: Högerpartiet <Se F.36C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 124 1. Ja 670 5. Partiet ej nämnt 2562 0. Frågan ej tillämplig
VAR 240 V68240 FÖRSV:KDS LAGOM Loc 297 width 1 MD=0 F.36C(6). (NÄMNT PARTI) Vill ge ett ungefär lagom stort anslag till försvaret: Kristen demokratisk samling <Se F.36C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2 1. Ja 792 5. Partiet ej nämnt 2562 0. Frågan ej tillämplig
VAR 241 V68241 FÖRSV:BORG LAGOM Loc 298 width 1 MD=0 F.36C(7). (NÄMNT PARTI) Vill ge ett ungefär lagom stort anslag till försvaret: De borgerliga partierna <Se F.36C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 5 1. Ja 789 5. Alternativet ej nämnt 2562 0. Frågan ej tillämplig
VAR 242 V68242 FÖRSV:MI LAGOM 36 Loc 299 width 1 MD=0 F.36C(8). (NÄMNT PARTI) Vill ge ett ungefär lagom stort anslag till försvaret: Mittenpartierna <Se F.36C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 8 1. Ja 786 5. Alternativet ej nämnt 2562 0. Frågan ej tillämplig
VAR 243 V68243 FÖRSV:FÖR MKT 36D Loc 300 width 1 MD=0 or GE 9 F.36D. (SKILLNAD) Tycker Ni att något eller några av partierna vill anslå för mycket pengar till försvaret? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 728 1. Ja, något eller några partier 164 5. Nej 176 8. Vet inte/vill ej svara 1875 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 244 V68244 FÖRSV:VPK MKT 36D Loc 301 width 1 MD=0 F.36D(1). (NÄMNT PARTI) Vill anslå för mycket pengar till försvaret: Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.36D för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 18 1. Ja 710 5. Partiet ej nämnt 2628 0. Frågan ej tillämplig
VAR 245 V68245 FÖRSV:S MKT 36D Loc 302 width 1 MD=0 F.36D(2). (NÄMNT PARTI) Vill anslå för mycket pengar till försvaret: Socialdemokraterna <Se F.36D för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 42 1. Ja 686 5. Partiet ej nämnt 2628 0. Frågan ej tillämplig
VAR 246 V68246 FÖRSV:C MKT 36D Loc 303 width 1 MD=0 F.36D(3). (NÄMNT PARTI) Vill anslå för mycket pengar till försvaret: Centerpartiet <Se F.36D för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 54 1. Ja 674 5. Partiet ej nämnt 2628 0. Frågan ej tillämplig
VAR 247 V68247 FÖRSV:FP MKT 36D Loc 304 width 1 MD=0 F.36D(4). (NÄMNT PARTI) Vill anslå för mycket pengar till försvaret: Folkpartiet <Se F.36D för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 100 1. Ja 628 5. Partiet ej nämnt 2628 0. Frågan ej tillämplig
VAR 248 V68248 FÖRSV:H MKT 36D Loc 305 width 1 MD=0 F.36D(5). (NÄMNT PARTI) Vill anslå för mycket pengar till försvaret: Högerpartiet <Se F.36D för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 696 1. Ja 32 5. Partiet ej nämnt 2628 0. Frågan ej tillämplig
VAR 249 V68249 FÖRSV:KDS MKT 36D Loc 306 width 1 MD=0 F.36D(6). (NÄMNT PARTI) Vill anslå för mycket pengar till försvaret: Kristen demokratisk samling <Se F.36D för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 8 1. Ja 720 5. Partiet ej nämnt 2628 0. Frågan ej tillämplig
VAR 250 V68250 FÖRSV:BORG MKT 36 Loc 307 width 1 MD=0 F.36D(7). (NÄMNT PARTI) Vill anslå för mycket pengar till försvaret: De borgerliga partierna <Se F.36D för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 5 1. Ja 723 5. Alternativet ej nämnt 2628 0. Frågan ej tillämplig
VAR 251 V68251 FÖRSV:FÖR LITE 36 Loc 308 width 1 MD=0 or GE 9 F.36E. Tycker Ni att något eller några partier vill anslå för litet pengar till försvaret? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 482 1. Ja, något eller några partier 332 5. Nej 255 8. Vet inte/vill ej svara 1874 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 252 V68252 FÖRSV:VPK LITE 36 Loc 309 width 1 MD=0 F.36E(1). (NÄMNT PARTI) Vill anslå för litet pengar till försvaret: Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.36E för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 400 1. Ja 82 5. Partiet ej nämnt 2874 0. Frågan ej tillämplig
VAR 253 V68253 FÖRSV:S LITE 36E Loc 310 width 1 MD=0 F.36E(2). (NÄMNT PARTI) Vill anslå för litet pengar till försvaret: Socialdemokraterna <Se F.36E för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 131 1. Ja 351 5. Partiet ej nämnt 2874 0. Frågan ej tillämplig
VAR 254 V68254 FÖRSV:C LITE 36E Loc 311 width 1 MD=0 F.36E(3). (NÄMNT PARTI) Vill anslå för litet pengar till försvaret: Centerpartiet <Se F.36E för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 15 1. Ja 467 5. Partiet ej nämnt 2874 0. Frågan ej tillämplig
VAR 255 V68255 FÖRSV:FP LITE 36E Loc 312 width 1 MD=0 F.36E(4). (NÄMNT PARTI) Vill anslå för litet pengar till försvaret: Folkpartiet <Se F.36E för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 14 1. Ja 468 5. Partiet ej nämnt 2874 0. Frågan ej tillämplig
VAR 256 V68256 FÖRSV:H LITE 36E Loc 313 width 1 MD=0 F.36E(5). (NÄMNT PARTI) Vill anslå för litet pengar till försvaret: Högerpartiet <Se F.36E för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 8 1. Ja 474 5. Partiet ej nämnt 2874 0. Frågan ej tillämplig
VAR 257 V68257 FÖRSV:KDS LITE 36 Loc 314 width 1 MD=0 F.36E(6). (NÄMNT PARTI) Vill anslå för litet pengar till försvaret: Kristen demokratisk samling <Se F.36E för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 4 1. Ja 478 5. Partiet ej nämnt 2874 0. Frågan ej tillämplig
VAR 258 V68258 SVERIGE - EEC 37A Loc 315 width 1 MD=0 or GE 9 F.37A. Sverige är ju inte med i den s.k. europeiska gemensamma marknaden, alltså den organisation som brukar kallas EEC. Tycker Ni att Sverige skall försöka komma med i EEC, eller tycker Ni att det vore bättre om vi stod utanför EEC även i fortsättningen eller har Ni inte någon bestämd åsikt om saken? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 538 1. Sverige bör försöka komma med i EEC 196 2. Det är bättre om Sverige står utanför EEC 617 3. Har ingen bestämd åsikt om saken 37 4. Ja, men endast med politiska villkor: bevarad neutralitet eller associering 117 8. Vet inte/vill ej svara 1438 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 259 V68259 P-SKILLN EEC 37B Loc 316 width 1 MD=0 or GE 9 F.37B. Tycker Ni att det finns någon skillnad mellan partierna i fråga om deras inställning till EEC? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 476 1. Ja, skillnad 1029 5. Nej; även: vet inte/vill ej svara 1438 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 260 V68260 EEC:RÄTT POL 37C Loc 317 width 1 MD=0 or GE 9 F.37C. (SKILLNAD) Är det något eller några partier, som Ni tycker har en riktig 1nställning i fråga om Sveriges förhållande till EEC? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 324 1. Ja, något eller några partier 151 5. Nej; även: vet inte/vill ej svara 2468 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 261 V68261 EEC:VPK RÄTT 37C Loc 318 width 1 MD=0 F.37C(1). (SKILLNAD) Riktig inställning i fråga om Sveriges förhållande till EEC: Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.37C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 28 1. Ja 296 5. Partiet ej nämnt 3032 0. Frågan ej tillämplig
VAR 262 V68262 EEC:S RÄTT 37C Loc 319 width 1 MD=0 F.37C(2). (SKILLNAD) Riktig inställning i fråga om Sveriges förhållande till EEC: Socialdemokraterna <Se F.37C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 198 1. Ja 126 5. Partiet ej nämnt 3032 0. Frågan ej tillämplig
VAR 263 V68263 EEC:C RÄTT 37C Loc 320 width 1 MD=0 F.37C(3). (SKILLNAD) Riktig inställning i fråga om Sveriges förhållande till EEC: Centerpartiet <Se F.37C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 111 1. Ja 213 5. Partiet ej nämnt 3032 0. Frågan ej tillämplig
VAR 264 V68264 EEC:FP RÄTT 37C Loc 321 width 1 MD=0 F.37C(4). (SKILLNAD) Riktig inställning i fråga om Sveriges förhållande till EEC: Folkpartiet <Se F.37C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 123 1. Ja 201 5. Partiet ej nämnt 3032 0. Frågan ej tillämplig
VAR 265 V68265 EEC:H RÄTT 37C Loc 322 width 1 MD=0 F.37C(5). (SKILLNAD) Riktig inställning i fråga om Sveriges förhållande till EEC: Högerpartiet <Se F.37C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 130 1. Ja 194 5. Partiet ej nämnt 3032 0. Frågan ej tillämplig
VAR 266 V68266 EEC:KDS RÄTT 37C Loc 323 width 1 MD=0 F.37C(6). (SKILLNAD) Riktig inställning i fråga om Sveriges förhållande till EEC: Kristen demokratisk samling <Se F.37C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 8 1. Ja 316 5. Partiet ej nämnt 3032 0. Frågan ej tillämplig
VAR 267 V68267 EEC:BORG RÄTT 37C Loc 324 width 1 MD=0 F.37C(7). (SKILLNAD) Riktig inställning i fråga om Sveriges förhållande till EEC: De borgerliga partierna <Se F.37C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 8 1. Ja 316 5. Alternativet ej nämnt 3032 0. Frågan ej tillämplig
VAR 268 V68268 EEC:MI RÄTT 37C Loc 325 width 1 MD=0 F.37C(8). (SKILLNAD) Riktig inställning i fråga om Sveriges förhållande till EEC: Mittenpartierna <Se F.37C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1 1. Ja 323 5. Alternativet ej nämnt 3032 0. Frågan ej tillämplig
VAR 269 V68269 EEC:VPK FÖR 37D Loc 326 width 1 MD=0 F.37D. Vilket eller vilka partier tycker Ni verkar mest intresserade av att Sverige skall komma med i EEC? F.37D(1). (SKILLNAD) Verkar mest intresserade av att Sverige skall komma med i EEC: Vänsterpartiet kommunisterna FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 4 1. Ja 472 5. Partiet ej nämnt 2880 0. Frågan ej tillämplig
VAR 270 V68270 EEC:S FÖR 37D Loc 327 width 1 MD=0 F.37D(2). (SKILLNAD) Verkar mest intresserade av att Sverige skall komma med i EEC: Socialdemokraterna <Se F.37D för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 74 1. Ja 402 5. Partiet ej nämnt 2880 0. Frågan ej tillämplig
VAR 271 V68271 EEC:C FÖR 37D Loc 328 width 1 MD=0 F.37D(3). (SKILLNAD) Verkar mest intresserade av att Sverige skall komma med i EEC: Centerpartiet <Se F.37D för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 117 1. Ja 359 5. Partiet ej nämnt 2880 0. Frågan ej tillämplig
VAR 272 V68272 EEC:FP FÖR 37D Loc 329 width 1 MD=0 F.37D(4). (SKILLNAD) Verkar mest intresserade av att Sverige skall komma med i EEC: Folkpartiet <Se F.37D för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 202 1. Ja 274 5. Partiet ej nämnt 2880 0. Frågan ej tillämplig
VAR 273 V68273 EEC:H FÖR 37D Loc 330 width 1 MD=0 F.37D(5). (SKILLNAD) Verkar mest intresserade av att Sverige skall komma med i EEC: Högerpartiet <Se F.37D för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 287 1. Ja 189 5. Partiet ej nämnt 2880 0. Frågan ej tillämplig
VAR 274 V68274 EEC:KDS FÖR 37D Loc 331 width 1 MD=0 F.37D(6). (SKILLNAD) Verkar mest intresserade av att Sverige skall komma med i EEC: Kristen demokratisk samling <Se F.37D för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 7 1. Ja 469 5. Partiet ej nämnt 2880 0. Frågan ej tillämplig
VAR 275 V68275 EEC:BORG FÖR 37D Loc 332 width 1 MD=0 F.37D(7). (SKILLNAD) Verkar mest intresserade av att Sverige skall komma med i EEC: De borgerliga partierna <Se F.37D för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 15 1. Ja 461 5. Alternativet ej nämnt 2880 0. Frågan ej tillämplig
VAR 276 V68276 EEC:MI FÖR 37D Loc 333 width 1 MD=0 F.37D(8). (SKILLNAD) Verkar mest intresserade av att Sverige skall komma med i EEC: Mittenpartierna <Se F.37D för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1 1. Ja 475 5. Alternativet ej nämnt 2880 0. Frågan ej tillämplig
VAR 277 V68277 EEC:VPK MOT 37E Loc 334 width 1 MD=0 F.37E. Vilket eller vilka partier tycker Ni verkar minst intresserade av att Sverige skall komma med i EEC? F.37E(1). (SKILLNAD) Minst intresserade av att Sverige skall komma med i EEC: Vänsterpartiet kommunisterna FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 288 1. Ja 188 5. Partiet ej nämnt 2880 0. Frågan ej tillämplig
VAR 278 V68278 EEC:S MOT 37E Loc 335 width 1 MD=0 F.37E(2). (SKILLNAD) Verkar minst intresserade av att Sverige skall komma med i EEC: Socialdemokraterna <Se F.37E för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 95 1. Ja 381 5. Partiet ej nämnt 2880 0. Frågan ej tillämplig
VAR 279 V68279 EEC:C MOT 37E Loc 336 width 1 MD=0 F.37E(3). (SKILLNAD) Verkar minst intresserade av att Sverige skall komma med i EEC: Centerpartiet <Se F.37E för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 14 1. Ja 462 5. Partiet ej nämnt 2880 0. Frågan ej tillämplig
VAR 280 V68280 EEC:FP MOT 37E Loc 337 width 1 MD=0 F.37E(4). (SKILLNAD) Verkar minst intresserade av att Sverige skall komma med i EEC: Folkpartiet <Se F.37E för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 5 1. Ja 471 5. Partiet ej nämnt 2880 0. Frågan ej tillämplig
VAR 281 V68281 EEC:H MOT 37E Loc 338 width 1 MD=0 F.37E(5). (SKILLNAD) Verkar minst intresserade av att Sverige skall komma med i EEC: Högerpartiet <Se F.37E för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 8 1. Ja 468 5. Partiet ej nämnt 2880 0. Frågan ej tillämplig
VAR 282 V68282 EEC:KDS MOT 37E Loc 339 width 1 MD=0 F.37E(6). (SKILLNAD) Verkar minst intresserade av att Sverige skall komma med i EEC: Kristen demokratisk samling <Se F.37E för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1 1. Ja 475 5. Partiet ej nämnt 2880 0. Frågan ej tillämplig
VAR 283 V68283 EEC:BORG MOT 37E Loc 340 width 1 MD=0 F.37E(7). (SKILLNAD) Verkar minst intresserade av att Sverige skall komma med i EEC: De borgerliga partierna <Se F.37E för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1 1. Ja 475 5. Alternativet ej nämnt 2880 0. Frågan ej tillämplig
VAR 284 V68284 NÄRMAST FP 40A Loc 341 width 1 MD=0 or GE 9 F.40/A:36. Det anses ju ofta att vissa partier står varanda jämförelsevis nära i fråga om den politik de vill föra. Andra partier tycker man kanske står längre ifrån varandra. Jag har här några kort med namnen på de största partierna och vill be Er jämföra det parti, som står överst, med de övriga på de olika korten. (VISA FRÅGEKORT) F.40A(1). Vilket av de övriga partierna anser Ni står närmast folkpartiet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 12 1. Vänsterpartiet kommunisterna 92 2. Socialdemokraterna 2051 3. Centerpartiet 4. Folkpartiet 565 5. Högerpartiet 2 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 141 8. Vet inte/vill ej svara/inget parti nämnt; även: alla partierna 77 0. Frågan ej tillämplig 416 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 285 V68285 NÄST NÄRM FP 40A Loc 342 width 1 MD=0 or GE 9 F.40A(2). Vilket av dem tycker Ni står näst närmast folkpartiet? <Se F.40/A:36 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 35 1. Vänsterpartiet kommunisterna 336 2. Socialdemokraterna 581 3. Centerpartiet 4. Folkpartiet 1689 5. Högerpartiet 5 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 206 8. Vet inte/vill ej svara/inget parti nämnt; även: alla partierna 78 0. Frågan ej tillämplig 426 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 286 V68286 LÄNGST FR FP 40A Loc 343 width 1 MD=0 or GE 9 F.40A(3). Vilket av de övriga partierna tycker Ni står längst ifrån folkpartiet? <Se F.40/A:36 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2270 1. Vänsterpartiet kommunisterna 317 2. Socialdemokraterna 9 3. Centerpartiet 4. Folkpartiet 102 5. Högerpartiet 1 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 164 8. Vet inte/vill ej svara/inget parti nämnt; även: alla partierna 78 0. Frågan ej tillämplig 415 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 287 V68287 NÄRMAST S 40B Loc 344 width 1 MD=0 or GE 9 F.40B(1). Vilket av de övriga partierna anser Ni står närmast socialdemokraterna? <Se F.40/A:36 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1553 1. Vänsterpartiet kommunisterna 2. Socialdemokraterna 848 3. Centerpartiet 243 4. Folkpartiet 29 5. Högerpartiet 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 188 8. Vet inte/vill ej svara/inget parti nämnt; även: alla partierna 80 0. Frågan ej tillämplig 415 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 288 V68288 NÄST NÄRM S 40B Loc 345 width 1 MD=0 or GE 9 F.40B(2). Vilket av dem tycker Ni står näst närmast socialdemokraterna? <Se F.40/A:36 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 402 1. Vänsterpartiet kommunisterna 2. Socialdemokraterna 1343 3. Centerpartiet 736 4. Folkpartiet 91 5. Högerpartiet 4 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 282 8. Vet inte/vill ej svara/inget parti nämnt; även: alla partierna 84 0. Frågan ej tillämplig 414 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 289 V68289 LÄNGST FR S 40B Loc 346 width 1 MD=0 or GE 9 F.40B(3). Vilket av de övriga partierna tycker Ni står längst ifrån socialdemokraterna? <Se F.40/A:36 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 294 1. Vänsterpartiet kommunisterna 2. Socialdemokraterna 57 3. Centerpartiet 85 4. Folkpartiet 2239 5. Högerpartiet 8 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 180 8. Vet inte/vill ej svara/inget parti nämnt; även: alla partierna 79 0. Frågan ej tillämplig 414 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 290 V68290 NÄRMAST H 40C Loc 347 width 1 MD=0 or GE 9 F.40C(1). Vilket av de övriga partierna anser Ni står närmast högerpartiet? <Se F.40/A:36 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 30 1. Vänsterpartiet kommunisterna 46 2. Socialdemokraterna 444 3. Centerpartiet 2132 4. Folkpartiet 5. Högerpartiet 4 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 206 8. Vet inte/vill ej svara/inget parti nämnt; även: alla partierna 79 0. Frågan ej tillämplig 415 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 291 V68291 NÄST NÄRM H 40C Loc 348 width 1 MD=0 or GE 9 F.40C(2). Vilket av dem tycker Ni står näst närmast högerpartiet? <Se F.40/A:36 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 23 1. Vänsterpartiet kommunisterna 65 2. Socialdemokraterna 2079 3. Centerpartiet 458 4. Folkpartiet 5. Högerpartiet 3 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 232 8. Vet inte/vill ej svara/inget parti nämnt; även: alla partierna 78 0. Frågan ej tillämplig 418 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 292 V68292 LÄNGST FR H 40C Loc 349 width 1 MD=0 or GE 9 F.40C(3). Vilket av de övriga partierna tycker Ni står längst ifrån högerpartiet? <Se F.40/A:36 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2269 1. Vänsterpartiet kommunisterna 383 2. Socialdemokraterna 20 3. Centerpartiet 11 4. Folkpartiet 5. Högerpartiet 4 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 174 8. Vet inte/vill ej svara/inget parti nämnt; även: alla partierna 78 0. Frågan ej tillämplig 417 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 293 V68293 NÄRMAST C 40D Loc 350 width 1 MD=0 or GE 9 F.40D(1). Vilket av de övriga partierna anser Ni står närmast centerpartiet? <Se F.40/A:36 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FORKORTAT FORMULÄR 13 1. Vänsterpartiet kommunisterna 395 2. Socialdemokraterna 3. Centerpartiet 2100 4. Folkpartiet 199 5. Högerpartiet 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 153 8. Vet inte/vill ej svara/inget parti nämnt; även: alla partierna 78 0. Frågan ej tillämplig 418 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 294 V68294 NÄST NÄRM C 40D Loc 351 width 1 MD=0 or GE 9 F.40D(2). Vilket av dem tycker Ni står näst närmast centerpartiet? <Se F.40/A:36 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 54 1. Vänsterpartiet kommunisterna 601 2. Socialdemokraterna 3. Centerpartiet 494 4. Folkpartiet 1493 5. Högerpartiet 4 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 210 8. Vet inte/vill ej svara/inget parti nämnt; även: alla partierna 78 0. Frågan ej tillämplig 422 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 295 V68295 LÄNGST FR C 40D Loc 352 width 1 MD=0 or GE 9 F.40D(3). Vilket av de övriga partierna tycker Ni står längst ifrån centerpartiet? <Se F.40/A:36 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2282 1. Vänsterpartiet kommunisterna 196 2. Socialdemokarterna 3. Centerpartiet 16 4. Folkpartiet 186 5. Högerpartiet 4 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 180 8. Vet inte/vill ej svara/inget parti nämnt; även: alla partierna 78 0. Frågan ej tillämplig 414 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 296 V68296 NÄRMAST VPK 40E Loc 353 width 1 MD=0 or GE 9 F.40E(1). Vilket av de övriga partierna anser Ni står närmast kommunisterna? <Se F.40/A:36 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1. Vänsterpartiet kommunisterna 2329 2. Socialdemokraterna 86 3. Centerpartiet 50 4. Folkpartiet 83 5. Högerpartiet 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 308 8. Vet inte/vill ej svara/inget parti nämnt; även: alla partierna 86 0. Frågan ej tillämplig 414 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 297 V68297 NÄST NÄRM VPK 40E Loc 354 width 1 MD=0 or GE 9 F.40E(2). Vilket av dem tycker Ni står näst närmast kommunisterna? <Se F.40/A:36 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1. Vänsterpartiet kommunisterna 60 2. Socialdemokraterna 1558 3. Centerpartiet 567 4. Folkpartiet 113 5. Högerpartiet 4 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 543 8. Vet inte/vill ej svara/inget parti nämnt; även: alla partierna 95 0. Frågan ej tillämplig 416 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 298 V68298 LÄNGST FR VPK 40E Loc 355 width 1 MD=0 or GE 9 F.40E(3). Vilket av de övriga partierna tycker Ni står längst ifrån kommunisterna? <Se F.40/A:36 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1. Vänsterpartiet kommunisterna 133 2. Socialdemokraterna 105 3. Centerpartiet 130 4. Folkpartiet 2219 5. Högerpartiet 6 6. Kristen demokratisk samling 2 7. Annat parti 261 8. Vet inte/vill ej svara/inget parti nämnt; även: alla partierna 83 0. Frågan ej tillämplig 417 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 299 V68299 REGERINGSSKIFT 37 Loc 356 width 1 MD=0 or GE 9 F.A:37. Vi har ju en socialdemokratisk regering nu. Hur pass troligt tycker Ni det verkar vara att vi får en annan regering efter valet i år? (VISA FRÅGEKORT) Anser Ni att det är: mycket troligt, ganska troligt, inte särskilt troligt eller inte alls troligt? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 92 1. Mycket troligt 362 2. Ganska troligt 628 3. Inte särskilt troligt 231 4. Inte alls troligt 47 8. Vet inte/vill ej svara 1582 0. Frågan ej tillämplig 414 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 300 V68300 REGERINGSBYTE 39 Loc 357 width 1 MD=0 or GE 9 F.A:39. Hur stor förändring på förhållandena här i landet tror Ni att det skulle bli, om vi i stället skulle få en regering, där bara borgerliga partier, men inte socialdemokraterna är med? (VISA FRÅGEKORT) Tror Ni att det skulle bli: mycket stor, ganska stor eller inte särskilt stor förändring eller ingen förändring FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 142 1. Mycket stor förändring 470 2. Ganska stor förändring 656 3. Inte särskilt stor förändring 42 4. Ingen förändring alls 50 8. Vet inte/vill ej svara 1582 0. Frågan ej tillämplig 414 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 301 V68301 REGERING:VPK 40 Loc 358 width 1 MD=0 F.A:40. Vilket eller vilka partier skulle Ni helst vilja ha med i regeringen efter valet i år? (TILLÄGGSFRÅGA:) Skulle Ni vilja ha med något mer parti i regeringen? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? F.A:40(1). Vänsterpartiet kommunisterna med i regeringen FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 85 1. Ja 1276 5. Partiet ej nämnt 1995 0. Frågan ej tillämplig
VAR 302 V68302 REGERING:S 40 Loc 359 width 1 MD=0 F.A:40(2). Socialdemokraterna med i regeringen <Se F.A:40 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 725 1. Ja 636 5. Partiet ej nämnt 1995 0. Frågan ej tillämplig
VAR 303 V68303 REGERING:C 40 Loc 360 width 1 MD=0 F.A:40(3). Centerpartiet med i regeringen <Se F.A:40 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 623 1. Ja 738 5. Partiet ej nämnt 1995 0. Frågan ej tillämplig
VAR 304 V68304 REGERING:FP 40 Loc 361 width 1 MD=0 F.A:40(4). Folkpartiet med i regeringen <Se F.A:40 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 532 1. Ja 829 5. Partiet ej nämnt 1995 0. Frågan ej tillämplig
VAR 305 V68305 REGERING:H 40 Loc 362 width 1 MD=0 F.A:40(5). Högerpartiet med i regeringen <Se F.A:40 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 350 1. Ja 1011 5. Partiet ej nämnt 1995 0. Frågan ej tillämplig
VAR 306 V68306 REGERING:KDS 40 Loc 363 width 1 MD=0 F.A:40(6). Kristen demokratisk samling med i regeringen <Se F.A:40 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 26 1. Ja 1335 5. Partiet ej nämnt 1995 0. Frågan ej tillämplig
VAR 307 V68307 REGERING:BORG 40 Loc 364 width 1 MD=0 F.A:40(7). De borgerliga partierna med i regeringen <Se F.A:40 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 23 1. Ja 1338 5. Alternativet ej nämnt 1995 0. Frågan ej tillämplig
VAR 308 V68308 REGERING:MI 40 Loc 365 width 1 MD=0 F.A:40(8). Mittenpartierna med i regeringen <Se F.A:40 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 14 1. Ja 1347 5. Alternativet ej nämnt 1995 0. Frågan ej tillämplig
VAR 309 V68309 REGERING:ALLA 40 Loc 366 width 1 MD=0 F.A:40(9). Alla partierna med i regeringen <Se F.A:40 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 26 1. Ja 1335 5. Alternativet ej nämnt 1995 0. Frågan ej tillämplig
VAR 310 V68310 PARTIANHÄNGARE 41 Loc 367 width 1 MD=9 F.41A. Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många som inte har någon sådan inställning till något av partierna. Brukar Ni själv betrakta Er som t.ex. folkpartist eller socialdemokrat eller högerman eller centerpartist eller kommunist? Eller har Ni inte någon sådan inställning till något av partierna? 1924 1. Ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti 132 3. Vet inte/tveksam 862 5. Nej, betraktar sig inte som anhängare av något parti 25 8. Vill inte svara 413 9. Bortfall
VAR 311 V68311 PARTIPREFERENS 41 Loc 368 width 1 MD=0 or GE 9 F.41B. (PARTIANHÄNGARE) Vilket parti tycker Ni bäst om? 15 1. Vänsterpartiet kommunisterna 1180 2. Socialdemokraterna 276 3. Centerpartiet 214 4. Folkpartiet 188 5. Högerpartiet 18 6. Kristen demokratisk samling 8 7. Annat parti 25 8. Vill inte svara 1019 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 312 V68312 PARTIIDENT 41C Loc 369 width 1 MD=0 or GE 9 F.41C. (PARTIANHÄNGARE SOM ANGETT BÄSTA PARTI) En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte så starkt övertygade. Hör Ni själv till de starkt övertygade anhängarna av Ert parti? 1139 1. Ja, starkt övertygad 760 5. Nej, inte starkt övertygad 1044 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 313 V68313 NÄRMASTE PARTI 41 Loc 370 width 1 MD=0 or GE 9 F.41D. (EJ PARTIANHÄNGARE) Är det något parti som Ni ändå tycker Er stå närmare än de andra partierna? (Vilket parti?) 30 1. Vänsterpartiet kommunisterna 354 2. Socialdemokraterna 168 3. Centerpartiet 161 4. Folkpartiet 76 5. Högerpartiet 12 6. Kristen demokratisk samling 16 7. Annat parti 206 8. Vet inte/vill ej svara; även: Nej, inget parti 1920 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 314 V68314 INSTÄLLN BORG 42A Loc 371 width 1 MD=0 or GE 9 F.42A. (SOCIALDEMOKRATISK ELLER KOMMUNISTISK PARTIPREFERENS) Vilken är Er inställning till de borgerliga partierna? Ogillar Ni de borgerliga partierna mycket starkt? 551 1. Ja 51 2. Ja, med reservation 11 3. Ambivalent svar 27 4. Nej, med reservation 860 5. Nej 74 8. Vet inte/vill ej svara 1368 0. Frågan ej tillämplig 414 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 315 V68315 INSTÄLLN SOC 42B Loc 372 width 1 MD=0 or GE 9 F.42B. (BORGERLIG PARTIPREFERENS) Vilken är Er inställning till det socialdemokratiska partiet? Är det ett parti som Ni ogillar mycket starkt? 300 1. Ja 49 2. Ja, med reservation 7 3. Ambivalent svar 24 4. Nej, med reservation 729 5. Nej 25 8. Vet inte/vill ej svara 1807 0. Frågan ej tillämplig 415 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 316 V68316 ANDRA PARTI 43 Loc 373 width 1 MD=0 or GE 9 F.43. (ANGETT BÄSTA/NÄRMASTE PARTI) Vilket parti tycker Ni näst bäst om? 193 1. Vänsterpartiet kommunisterna 244 2. Socialdemokraterna 1192 3. Centerpartiet 569 4. Folkpartiet 170 5. Högerpartiet 15 6. Kristen demokratisk samling 16 7. Annat parti 308 8. Vet inte/vill ej svara; även: inget parti är "näst bäst" 232 0. Frågan ej tillämplig 417 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 317 V68317 VH-SKALA:PARTI 44 Loc 374 width 1 MD=0 or GE 9 F.44A. (ANGETT BÄSTA/NÄRMASTE PARTI) Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster till höger efter politisk inställning. (VISA FRÅGEKORT) På det här kortet finns ett slags skala. Jag skulle vilja be Er säga var Ni tycker att det parti som Ni tycker bäst om har sin plats på skalan. Om Ni tycker att det står mycket långt till vänster eller höger, kan Ni välja en hög siffra på skalans vänster eller högerpil. Om Ni tycker att det står något, men inte så mycket till vänster eller höger, kan Ni välja en lägre siffra. Anm. För gradtal se variabel 318 1171 1. Till vänster (om 0-punkten) 603 3. På 0-punkten 792 5. Till höger (om 0-punkten) 74 8. Vet inte/vill ej svara 303 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 318 V68318 VH:PARTI GRAD 44A Loc 375 width 2 MD=99 F.44A(1). Gradtal för det parti UP tycker bäst om <Se F.44A för fullständig frågetext> Anm. För placering till vänster eller höger se variabel 317. Decimaler har utnyttjats då UP placerat partiet mellan två heltal. I första hand har då talen .2, .5 och .8 använts. 1241 00. Varken vänster eller höger (nollpunkten); även: frågan ej tillämplig 01. Nära nollpunkten . . 52. Långt till vänster/höger 76 88. Vet inte/vill ej svara; även: placering utan gradtal 79 99. Frågan ej tillämplig Kod: 0 2 5 8 10 12 15 18 20 Frek: 1241 3 6 3 423 2 8 3 474 Kod: 22 25 28 30 35 40 42 45 48 Frek: 3 37 3 516 19 226 1 10 5 Kod: 50 52 88 99 Frek: 217 1 76 79
VAR 319 V68319 VH-SKALA:UP 44B Loc 377 width 1 MD=0 or GE 9 F.44B. (ANGETT BÄSTA/NÄRMASTE PARTI) Var tycker Ni att Ni vill placera Er själv på skalan? Anm. För gradtal se variabel 320 1106 1. Till vänster (om 0-punkten) 658 3. På 0-punkten 799 5. Till höger (om 0-punkten) 77 8. Vet inte/vill ej svara 303 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 320 V68320 VH:UP:S GRAD 44B Loc 378 width 2 MD=99 F.44B(1). Gradtal för UP <Se F.44B för fullständig frågetext> Anm. För placering till vänster eller höger se variabel 319. Decimaler har utnyttjas då UP placerat sig själv mellan två heltal. I första hand har då talen .2, .5 och .8 använts. 1300 00. Varken vänster eller höger (nollpunkten); även: frågan ej tillämplig 01. Nära nollpunkten . . 52. Långt till vänster/höger 77 88. Vet inte/vill ej svara; även: placering utan gradtal 79 99. Frågan ej tillämplig Kod: 0 2 5 8 10 12 15 18 20 Frek: 1301 8 18 8 489 4 19 3 455 Kod: 22 25 28 30 32 35 38 40 42 Frek: 6 32 5 462 5 17 1 217 2 Kod: 45 48 50 52 88 99 Frek: 11 4 132 1 77 79
VAR 321 V68321 BORG PARTI 45 Loc 380 width 1 MD=0 or GE 9 F.A:45. På en del håll har man fört fram förslaget att Högerpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet borde gå samman och bilda ett gemensamt parti. Andra har istället föreslagit att bara Centerpartiet och Folkpartiet borde bilda ett gemensamt parti. Vilken är Er inställning till de här förslagen? Får jag be Er välja det svar på det här kortet, som bäst stämmer överens med Er egen uppfattning. (VISA FRÅGEKORT) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 320 1. Högerpartiet, folkpartiet och centerpartiet borde bilda ett gemensamt parti 362 2. Centerpartiet och folkpartiet borde bilda ett gemensamt parti 355 3. Spelar ingen roll för min del 269 4. Ogillar båda förslagen 55 8. Vet inte/vill ej svara 1582 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 322 V68322 RÖSTN:VIKTIGT 46A Loc 381 width 1 MD=0 or GE 9 F.46A. Vad tycker Ni är viktigast när Ni skall rösta? Är det Er åsikt om partiledaren eller Er uppfattning om partiets politik i allmänhet eller Er uppfattning om personerna på partiets valsedel i den här valkretsen? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 152 1. Partiledaren är viktigast 2407 2. Partiets politik i allmänhet är viktigast 202 3. Personerna på valsedel är viktigast 104 8. Vet inte/vill ej svara; även: två eller tre alternativ lika viktiga 78 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 323 V68323 RÖSTN:OVIKTIGT 46 Loc 382 width 1 MD=0 or GE 9 F.46B. Och vad tycker Ni är minst viktigt? <Se F.46A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 859 1. Partiledaren är minst viktigt 89 2. Partiets politik i allmänhet är minst viktigt 1599 3. Personerna på valsedeln är minst viktiga 317 8. Vet inte/vill ej svara; även: lika viktiga 79 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 324 V68324 RDMAN-PARTI A 47A Loc 383 width 1 MD=0 or GE 9 F.47A. Ibland händer det väl att en riksdagsman har en annan åsikt än den, som hans parti i riksdagen har. Hur tycker Ni att en riksdagsman skall göra i ett sådant fall? Bör han rösta på sitt partis ståndpunkt eller efter sin egen åsikt. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1057 1. Sitt partis ståndpunkt 1 2. Sitt partis ståndpunkt - med reservation 1531 3. Sin egen åsikt 2 4. Sin egen åsikt - med reservation 2 5. Väljarnas åsikt 6. Väljarnas åsikt - med reservation 13 7. Lägga ned sin röst, försöka finna en kompromiss; även: skillnad mellan partierna 255 8. Vet inte/vill ej svara 82 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 325 V68325 RDMAN-PARTI B 47B Loc 384 width 1 MD=0 or GE 9 F.47B. Hur tror Ni att riksdagsmännen i allmänhet brukar göra? <Se F.47A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1809 1. Sitt partis ståndpunkt 2. Sitt partis ståndpunkt - med reservation 478 3. Sin egen åsikt 1 4. Sin egen åsikt - med reservation 5 5. Väljarnas åsikt 6. Väljarnas åsikt - med reservation 10 7. Lägga ned sin röst, försöka finna en kompromiss; även: skillnad mellan partierna 562 8. Vet inte/vill ej svara 78 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 326 V68326 RDMAN-VÄLJARE 48A Loc 385 width 1 MD=0 or GE 9 F.48A. Om en riksdagsman tror att de flesta som röstat på honom vid valet, har en annan åsikt än han själv i en viss fråga, hur tycker Ni då att han skall göra? Bör han rösta efter väljarnas åsikt eller efter sin egen åsikt? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1. Sitt partis ståndpunkt 2. Sitt partis ståndpunkt - med reservation 1127 3. Sin egen åsikt 2 4. Sin egen åsikt - med reservation 1436 5. Väljarnas åsikt 3 6. Väljarnas åsikt - med reservation 5 7. Lägga ned sin röst, försöka finna en kompromiss; även: skillnad mellan partierna 290 8. Vet inte/vill ej svara 80 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 327 V68327 PARTI-VÄLJARE 48B Loc 386 width 1 MD=0 or GE 9 F.48B. Hur tycker Ni att en riksdagsman bör göra, om hans parti i riksdagen har en åsikt och de flesta som röstat på honom i valet har en annan åsikt? Bör han rösta på sitt partis ståndpunkt eller efter sina väljares åsikt? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 995 1. Sitt partis ståndpunkt 1 2. Sitt partis ståndpunkt - med reservation 27 3. Sin egen åsikt 4. Sin egen åsikt - med reservation 1385 5. Väljarnas åsikt 2 6. Väljarnas åsikt - med reservation 4 7. Lägga ned sin röst, försöka finna en kompromiss; även: skillnad mellan partierna 450 8. Vet inte/vill ej svara 79 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 328 V68328 PÅVERKA LAG 1 49A Loc 387 width 2 MD= 0 or GE 99 F.49A. Antag att riksdagen höll på och diskuterade ett lagförslag, som Ni tyckte var orättvist eller felaktigt. Vad tror Ni att Ni skulle kunna göra i ett sådant fall? (TILLÄGGSFRÅGA:) Är det något mer som Ni skulle kunna göra? F.49A(1). Möjlighet att påverka lagförslag 1 FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 32 11. Aktivitet genom partiorganisation; t ex ta upp frågan vid möte, delta i opinionsyttring som organiseras av parti. 186 12. Ta direkt personlig kontakt med riksdagsman eller annan politisk ledare; även: skriva till riksdagsman eller annan politisk ledare. AKTIVITET GENOM BESTÄMD ICKE-PARTIPOLITISK ORGANISATION 17 21. Aktivitet genom fackförening 22. Ta direkt personlig kontakt (även: skriva till) facklig ledare/ombudsman 4 23. Aktivitet genom annan icke-partipolitisk organisation, som omnämns antigen till namnet eller till karaktären (endast referenser till existerande, bestämda organisationer) 24. Ta direkt personlig kontakt med ledare inom sådan organisation som anges i kod 23 AKTIVITET GENOM OPINIONSBILDNING I OBESTÄMD ORGANISATION/GRUPP ELLER I INFORMELL GRUPP 44 31. Delta i/ordna möte, petition, namninsamling, demonstration utan omnämnande av någon bestämd, existerande organisation; även: "bilda förening" utan närmare specificering 3 32. Personlig kontakt med ledande/"inflytelserik" person utan omnämnande av någon bestämd, befintlig organisation 9 33. Påverka/diskutera med/tala med personer i omgivningen utan omnämnade av någon särskild form för opinionsyttring; t.ex påverka bekanta/grannar/"folk" AKTIVITET GENOM MASSMEDIA 70 41. Skriva artikel/insändare (svar som refererar till att UP själv skulle skriva något för publicering) 11 42. Vända sig till tidning/pressen/redaktör (svar som inte anger att UP själv skulle skriva något för publicering) HÄNVÄNDELSE TILL DOMSTOL ELLER FÖRVALTNINGSMYNDIGHET ELLER REGERINGEN 2 51. Vända sig till domstol/JO/JK; även: vända sig till advokat 29 52. Vända sig till myndighet eller till "regeringen" genom brev eller dyl. även opreciserat: någon form av besvärseller överklagningsförfarande, t.ex. "skriva en inlaga", "anföra besvär" INFLYTANDE GENOM RÖSTRÄTTEN 55 61. Alla referenser till möjligheten att påverka politiska beslut genom röstning vid allmänna val; även: rösta för en ny regering eller liknande OBESTÄMDA FORMER FÖR PROTEST/OPINIONSBILDNING 74 71. "Opponera sig", "protestera" utan närmare precisering 1 75. Svar som enbart anger att det ej är sannolikt att riksdagen skulle kunna diskutera något sådant förslag 11 77. Övrigt och oklassificerbart 2311 88. Vet inte/vill ej svara 83 00. Frågan ej tillämplig 414 99. Bortfall
VAR 329 V68329 PÅVERKA LAG 2 49A Loc 389 width 2 MD= 0 F.49A(2). Möjlighet att påverka lagförslag 2 <Se F.49A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 328 11. Aktivitet genom partiorganisation; t ex. ta upp frågan vid möte, delta i opinionsyttring som organiseras av parti. . . 77. Övrigt och oklassficerbart 2313 88. Vet inte/vill ej svara 966 00. Frågan ej tillämplig Kod: 0 11 12 21 31 33 41 42 52 Frek: 966 6 8 2 22 1 27 4 2 Kod: 71 88 Frek: 5 2313
VAR 330 V68330 PÅVERKA LAG 3 49A Loc 391 width 2 MD= 0 F.49A(3). Möjlighet att påverka lagförslag 3 <Se F.49A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 328 11. Aktivitet genom partiorganisation; t ex. ta upp frågan vid möte, delta i opinionsyttring som organiseras av parti. . . 77. Övrigt och oklassficerbart 2313 88. Vet inte/vill ej svara 1026 00. Frågan ej tillämplig Kod: 0 12 31 33 41 42 51 52 71 Frek: 1026 1 9 1 1 2 1 1 1 Kod: 88 Frek: 2313
VAR 331 V68331 MEDLEM ORG 49B Loc 393 width 1 MD=0 or GE 9 F.49B. Är Ni med i någon organisation eller förening, där man t.ex. skulle kunna ta upp en sådan sak på ett möte eller göra något annat åt saken? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 529 1. Ja 27 3. Beror på vad saken gäller/kanske 2310 5. Nej; även: vet inte 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 332 V68332 ORG PÅVERKA 1 49B Loc 394 width 2 MD= 0 F.49B(1). (MEDLEM/KANSKE MEDLEM) Vilken organisation tänker Ni på? (TILLÄGGSFRÅGA:) Någon mer organisation? Medlem i organisation som kan agera, 1 <Se F.49B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR POLITISKA ORGANISATIONER 4 11. Vänsterpartiet kommunisterna med sidoorganisationer 109 12. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti med sidoorganisationer 50 13. Centerpartiet med sidoorganisationer 18 14. Folkpartiet med sidoorganisationer 31 15. Högerpartiet med sidoorganisationer 4 16. Kristen demokratisk samling med sidoorganisationer 1 17. Annan politisk organisation FACKLIGA ORGANISATIONER 173 21. Landsorganisationen (LO) 31 22. Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 16 23. Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) 24. Statstjänstemännens riksförbund (SR) 2 25. Sveriges arbetares centralorganisation (SAC) ARBETSGIVARE-, BRANSCH- OCH FÖRETAGARORGANISATIONER 6 31. Svenska arbetsgivareföreningen (SAC) 2 32. Övriga företagarorganisationer (exkl. jordbrukarorganisationer) KONSUMENT- OCH BOSTADSKOOPERATIVA ORGANISATIONER 3 41. Konsumentkooperationen med sidoorganisationer 42. Bostadskooperationen JORDBRUKETS ORGANISATIONER 35 51. Riksförbundet Landsbygdens folk (RLF), Jordbrukarnas Undomsförbund (JUF) 2 52. Övriga jordbrukarorganisationer (inkl. hushållningssällskap) RELIGIÖSA ORGANISATIONER 3 61. Svenska kyrkan med sidoorganisationer 8 62. Frikyrka, sekt eller trossamfund 10 71. Nykterhetsorganisationer 72. Hyresgästernas Riksförbund, hyresgästföreningar 2 73. Motororganisationer 2 74. Bildningsarbetets organisationer 3 75. Idrottsorganisationer 22 76. Fritids- och sociala organisationer 18 77. Övriga organisationer 2 88. Vet inte/vill ej svara 2799 00. Frågan ej tillämplig
VAR 333 V68333 ORG PÅVERKA 2 49B Loc 396 width 2 MD= 0 F.49B(2). Medlem i organisation som kan agera, 2 <Se F.49B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 332 11. Vänsterpartiet kommunisterna med sidoorganisationer . . 77. Övriga organisationer 3 88. Vet inte/vill ej svara 3316 00. Frågan ej tillämplig Kod: 0 11 12 13 21 22 23 41 42 Frek: 3316 2 6 8 4 1 2 1 1 Kod: 51 71 75 76 77 88 Frek: 2 2 2 2 4 3
VAR 334 V68334 ORG PÅVERKA 3 49B Loc 398 width 2 MD= 0 F.49B(3). Medlem i organisation som kan agera, 3 <Se F.49B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 332 11. Vänsterpartiet kommunisterna med sidoorganisationer . . 77. Övriga organisationer 4 88. Vet inte/vill ej svara 3346 00. Frågan ej tillämplig Kod: 0 11 21 51 76 77 88 Frek: 3346 2 1 1 1 1 4
VAR 335 V68335 KAND PÅVERKA 49C Loc 400 width 1 MD=0 or GE 9 F.49C. Är det någon riksdagsman i den här valkretsen eller någon av dem som står på partiernas valsedlar, som Ni tycker att Ni skulle kunna vända Er till i ett sådant här fall? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 817 1. Ja 1 2. Ja - med reservation 5 3. Ambivalent svar 1 4. Nej - med reservation 1613 5. Nej 426 8. Vet inte/vill ej svara 80 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 336 V68336 PÅVERKA:INTENS 49 Loc 401 width 1 MD=0 or GE 9 F.49D. Hur pass troligt skulle det vara att Ni verkligen försökte göra något åt saken, om Ni tyckte att riksdagen vore på väg att genomföra en orättvis eller felaktig lag? Skulle det vara: mycket troligt, ganska troligt eller inte alls troligt? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 152 1. Mycket troligt 490 3. Ganska troligt 2020 5. Inte alls troligt 201 8. Vet inte/vill ej svara 80 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 337 V68337 RD-KAND 50 Loc 402 width 1 MD=8 or GE 9 F.50. Känner Ni till namnet på någon eller några av dem som stod på partiernas valsedlar i den här valkretsen vid valet i år? (Kommer Ni ihåg namnet på någon mer?) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1348 0. Känner inte till något namn; även: vill ej svara 573 1. Nämner ett namn 379 2. Nämner två namn 248 3. Nämner tre namn 318 4. Nämner fyra namn 77 8. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 338 V68338 RD-KAND1:PARTI 50 Loc 403 width 1 MD=0 or GE 9 F.50(1A). (NÄMNT MINST ETT NAMN) Vilket parti tillhör han? <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 23 1. Vänsterpartiet kommunisterna 715 2. Socialdemokraterna 289 3. Centerpartiet 231 4. Folkpartiet 215 5. Högerpartiet 12 6. Kristen demokratisk samling 12 7. Annat parti 21 8. Inget parti nämnt 1425 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 339 V68339 RD-KAND1:R/F P 50 Loc 404 width 1 MD=0 or GE 9 F.50(1B). (ANGETT PARTI) UP:s uppfattning om nämnd riksdagsmans/kandidats parti rätt eller fel (dvs den person UP nämnt finns/finns ej på lista för detta parti i UP:s valkrets) <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1235 1. Rätt svar 262 5. Fel svar 1446 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 340 V68340 RD-KAND1:VALD 50 Loc 405 width 1 MD=0 or GE 9 F.50(1C). (NÄMNT NAMN) Blev han vald till riksdagsman? <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1122 1. Ja 396 5. Nej; även: vet inte/vill ej svara 1425 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 341 V68341 RD-KAND1:R/F V 50 Loc 406 width 1 MD=0 or GE 9 F.50(1D). (ANGETT ATT KANDIDAT BLEV VALD) UP:s uppfattning om att nämnd rikdagskandidat blev invald till riksdagsman rätt eller fel <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. Om UP angivit att nämnd riksdagskandidat blev invald i riksdagen, och denne blev invald enligt den preliminära men inte enligt den slutliga sammanräkningen, har svaret ändå kodats som rätt. 927 1. Rätt - riksdagskandidaten blev invald 196 5. Fel - riksdagskandidaten blev ej invald 1820 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 342 V68342 RDKAND1:KOMPOL 5 Loc 407 width 1 MD=0 or GE 9 F.50(1E). (NÄMNT NAMN) Har Ni lagt märke till om han är aktiv också i kommunalpolitiken? <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 936 1. Aktiv 582 5. Ej aktiv; även: vet inte/vill ej svara 1425 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 343 V68343 RD-KAND1:LED 50 Loc 408 width 1 MD=0 or GE 9 F.50(1F). (NÄMNT NAMN) Känner Ni till om han hör till de ledande i någon organisation eller grupp? <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 28 1. Nationell partiledare (exkl statsminister) 8 2. Statsråd (inkl statsminister) 5. Partiorganisation och annan organisation 231 6. Partiorganisation 80 7. Annan organisation 1171 8. Ej ledande i organisation; även: vet inte/vill ej svara 1425 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 344 V68344 RD-KAND1:ORG 50 Loc 409 width 2 MD= 0 F.50(1G). (LEDANDE I ORGANISATION) Namn på den organisation riksdagskandidaten är ledande i <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR POLITISKA ORGANISATIONER 6 11. Vänsterpartiet kommunisterna med sidoorganisationer 115 12. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti med sidoorganisationer 41 13. Centerpartiet med sidoorganisationer 35 14. Folkpartiet med sidoorganisationer 49 15. Högerpartiet med sidoorganisationer 3 16. Kristen demokratisk samling med sidoorganisationer 10 17. Annan politisk organisation FACKLIGA ORGANISATIONER 19 21. Landsorganisationen (LO) 2 22. Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 23. Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) 24. Statstjänstemännens riksförbund (SR) 25. Sveriges arbetares centralorganisation (SAC) ARBETSGIVARE-, BRANSCH- OCH FÖRETAGARORGANISATIONER 31. Svenska arbetsgivareförening (SAF) 2 32. Övriga företagarorganisationer (exkl. jordbrukarorganisationer) KONSUMENT- OCH BOSTADSKOOPERATIVA ORGANISATIONER 41. Konsumentkooperationen med sidoorganisationer 1 42. Bostadskooperationen JORDBRUKETS ORGANISATIONER 9 51. Riksförbundet landsbygdens folk (RLF) 7 52. Övriga jordbrukarorganisationer (inkl hushållningssällskap) RELIGIÖSA ORGANISATIONER 1 61. Svenska kyrkan med sidoorganisationer 13 62. Frikyrka, sekt eller trossamfund ÖVRIGA ORGANISATIONER 3 71. Nykterhetsorganisationer 5 72. Hyresgästernas riksförbund, hyresgästföreningar 73. Motororganisationer 8 74. Bildningsarbetets organisationer 4 75. Idrottsorganisationer 6 76. Fritids- och sociala organisationer 77. Övriga organisationer 1179 88. Vet inte/vill ej svara 1838 00. Frågan ej tillämplig
VAR 345 V68345 RD-KAND2:PARTI 50 Loc 411 width 1 MD=0 or GE 9 F.50(2A). (NÄMNT MINST TVÅ NAMN) Vilket parti tillhör han? <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 20 1. Vänsterpartiet kommunisterna 353 2. Socialdemokraterna 193 3. Centerpartiet 194 4. Folkpartiet 156 5. Högerpartiet 8 6. Kristen demokratisk samling 5 7. Annat parti 16 8. Inget parti nämnt 1998 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 346 V68346 RD-KAND2:R/F P 50 Loc 412 width 1 MD=0 or GE 9 F.50(2B). (ANGETT PARTI) UP:s uppfattning om nämnd riksdagsmans/kandidats parti rätt eller fel (dvs den person UP nämnt finns/finns ej på lista för detta parti i UP:s valkrets) <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 720 1. Rätt svar 209 5. Fel svar 2014 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 347 V68347 RD-KAND2:VALD 50 Loc 413 width 1 MD=0 or GE 9 F.50(2C). (NÄMNT MINST TVÅ NAMN) Blev han vald till riksdagsman? <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 607 1. Ja 338 5. Nej; även: vet inte/vill ej svara 1998 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 348 V68348 RD-KAND2:R/F V 50 Loc 414 width 1 MD=0 or GE 9 F.50(2D). (ANGETT ATT KANDIDAT BLEV VALD) UP:s uppfattning om att nämnd rikdagskandidat invald till riksdagsman rätt eller fel <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. Om UP angivit att nämnd riksdagskandidat blev invald i riksdagen, och denne blev invald enligt den preliminära men inte enligt den slutliga sammanräkningen, har svaret ändå kodats som rätt. 443 1. Rätt - riksdagskandidaten blev invald 164 5. Fel - riksdagskandidaten blev ej invald 2336 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 349 V68349 RDKAND2:KOMPOL 50 Loc 415 width 1 MD=0 or GE 9 F.50(2E). (NÄMNT MINST TVÅ NAMN) Har Ni lagt märke till om han är aktiv också i kommunalpolitiken? <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 559 1. Aktiv 386 5. Ej aktiv; även: vet inte/vill ej svara 1998 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 350 V68350 RD-KAND2:LED 50 Loc 416 width 1 MD=0 or GE 9 F.50(2F). (NÄMNT MINST TVÅ NAMN) Känner Ni till om han hör till de ledande i någon organisation eller grupp? <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 11 1. Nationell partiledare (exkl statsminister) 9 2. Statsråd (inkl statsminister) 5. Partiorganisation och annan organisation 147 6. Partiorganisation 43 7. Annan organisation 735 8. Ej ledande i organisation; även: vet inte/vill ej svara 1998 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 351 V68351 RD-KAND2:ORG 50 Loc 417 width 2 MD= 0 F.50(2G). (LEDANDE I ORGANISATION) Namn på den organisation riksdagskandidaten är ledande i <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR POLITISKA ORGANISATIONER 5 11. Vänsterpartiet kommunisterna med sidoorganisationer 54 12. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti med sidoorganisationer 37 13. Centerpartiet med sidoorganisationer 29 14. Folkpartiet med sidoorganisationer 24 15. Högerpartiet med sidoorganisationer 4 16. Kristen demokratisk samling med sidoorganisationer 5 17. Annan politisk organisation FACKLIGA ORGANISATIONER 9 21. Landsorganisationen (LO) 1 22. Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 2 23. Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) 24. Statstjänstemännens riksförbund (SR) 25. Sveriges arbetares centralorganisation (SAC) ARBETSGIVARE-, BRANSCH- OCH FÖRETAGARORGANISATIONER 1 31. Svenska arbetsgivareförening (SAF) 4 32. Övriga företagarorganisationer (exkl. jordbrukarorganisationer) KONSUMENT- OCH BOSTADSKOOPERATIVA ORGANISATIONER 1 41. Konsumentkooperationen med sidoorganisationer 42. Bostadskooperationen JORDBRUKETS ORGANISATIONER 5 51. Riksförbundet landsbygdens folk (RLF) 5 52. Övriga jordbrukarorganisationer (inkl hushållningssällskap) RELIGIÖSA ORGANISATIONER 1 61. Svenska kyrkan med sidoorganisationer 4 62. Frikyrka, sekt eller trossamfund ÖVRIGA ORGANISATIONER 1 71. Nykterhetsorganisationer 72. Hyresgästernas riksförbund, hyresgästföreningar 73. Motororganisationer 5 74. Bildningsarbetets organisationer 3 75. Idrottsorganisationer 1 76. Fritids- och sociala organisationer 77. Övriga organisationer 744 88. Vet inte/vill ej svara 2411 00. Frågan ej tillämplig
VAR 352 V68352 RD-KAND3:PARTI 50 Loc 419 width 1 MD=0 or GE 9 F.50(3A). (HAR NÄMNT MINST TRE NAMN) Vilket parti tillhör han? <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 20 1. Vänsterpartiet kommunisterna 189 2. Socialdemokraterna 119 3. Centerpartiet 113 4. Folkpartiet 105 5. Högerpartiet 5 6. Kristen demokratisk samling 5 7. Annat parti 10 8. Inget parti nämnt 2377 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 353 V68353 RD-KAND3:R/F P 50 Loc 420 width 1 MD=0 or GE 9 F.50(3B). (ANGETT PARTI) UP:s uppfattning om nämnd riksdagsmans/kandidats parti rätt eller fel (dvs den person UP nämnt finns/finns ej på lista för detta parti i UP:s valkrets) <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 423 1. Rätt svar 133 5. Fel svar 2387 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 354 V68354 RD-KAND3:VALD 50 Loc 421 width 1 MD=0 or GE 9 F.50(3C). (NÄMNT MINST TRE NAMN) Blev han vald till riksdagsman? <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 337 1. Ja 229 5. Nej; även: vet inte/vill ej svara 2377 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 355 V68355 RD-KAND3:R/F V 50 Loc 422 width 1 MD=0 or GE 9 F.50(3D). (ANGETT ATT KANDIDAT BLEV VALD) UP:s uppfattning om att nämnd rikdagskandidat blev invald till riksdagsman rätt eller fel <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. Om UP angivit att nämnd riksdagskandidat blev invald i riksdagen, och denne blev invald enligt den preliminära men inte enligt den slutliga sammanräkningen, har svaret andå kodats som rätt. 230 1. Rätt - riksdagskandidaten blev invald 107 5. Fel - riksdagskandidaten blev ej invald 2606 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 356 V68356 RDKAND3:KOMPOL 50 Loc 423 width 1 MD=0 or GE 9 F.50(3E). (NÄMNT MINST TRE NAMN) Har Ni lagt märke till om han är aktiv också i kommunalpolitiken? <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 339 1. Aktiv 227 5. Ej aktiv; även: vet inte/vill ej svara 2377 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 357 V68357 RD-KAND3:LED 50 Loc 424 width 1 MD=0 or GE 9 F.50(3F). (NÄMNT MINST TRE NAMN) Känner Ni till om han hör till de ledande i någon organisation eller grupp? <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 8 1. Nationell partiledare (exkl statsminister) 4 2. Statsråd (inkl statsminister) 1 5. Partiorganisation och annan organisation 93 6. Partiorganisation 24 7. Annan organisation 436 8. Ej ledande i organisation; även: vet inte/vill ej svara 2377 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 358 V68358 RD-KAND3:ORG 50 Loc 425 width 2 MD= 0 F.50(3G). (LEDANDE I ORGANISATION) Namn på den organisation riksdagskandidaten är ledande i <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR POLITISKA ORGANISATIONER 6 11. Vänsterpartiet kommunisterna med sidoorganisationer 28 12. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti med sidoorganisationer 26 13. Centerpartiet med sidoorganisationer 14 14. Folkpartiet med sidoorganisationer 21 15. Högerpartiet med sidoorganisationer 1 16. Kristen demokratisk samling med sidoorganisationer 5 17. Annan politisk organisation FACKLIGA ORGANISATIONER 21. Landsorganisationen (LO) 1 22. Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 23. Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) 24. Statstjänstemännens riksförbund (SR) 25. Sveriges arbetares centralorganisation (SAC) ARBETSGIVARE-, BRANSCH- OCH FÖRETAGARORGANISATIONER 1 31. Svenska arbetsgivareförening (SAF) 32. Övriga företagarorganisationer (exkl. jordbrukarorganisationer) KONSUMENT- OCH BOSTADSKOOPERATIVA ORGANISATIONER 41. Konsumentkooperationen med sidoorganisationer 1 42. Bostadskooperationen JORDBRUKETS ORGANISATIONER 5 51. Riksförbundet landsbygdens folk (RLF) 4 52. Övriga jordbrukarorganisationer (inkl hushållningssällskap) RELIGIÖSA ORGANISATIONER 61. Svenska kyrkan med sidoorganisationer 3 62. Frikyrka, sekt eller trossamfund ÖVRIGA ORGANISATIONER 2 71. Nykterhetsorganisationer 1 72. Hyresgästernas riksförbund, hyresgästföreningar 73. Motororganisationer 5 74. Bildningsarbetets organisationer 75. Idrottsorganisationer 1 76. Fritids- och sociala organisationer 1 77. Övriga organisationer 440 88. Vet inte/vill ej svara 2790 00. Frågan ej tillämplig
VAR 359 V68359 RD-KAND4:PARTI 50 Loc 427 width 1 MD=0 or GE 9 F.50(4A). (NÄMNT MINST FYRA NAMN) Vilket parti tillhör han? <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 18 1. Vänsterpartiet kommunisterna 113 2. Socialdemokraterna 59 3. Centerpartiet 49 4. Folkpartiet 64 5. Högerpartiet 3 6. Kristen demokratisk samling 5 7. Annat parti 7 8. Inget parti nämnt 2625 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 360 V68360 RD-KAND4:R/F P 50 Loc 428 width 1 MD=0 or GE 9 F.50(4B). (ANGETT PARTI) UP:s uppfattning om nämnd riksdagsmans/kandidats parti rätt eller fel (dvs den person UP nämnt finns/finns ej på lista för detta parti i UP:s valkrets) <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 234 1. Rätt svar 77 5. Fel svar 2632 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 361 V68361 RD-KAND4:VALD 50 Loc 429 width 1 MD=0 or GE 9 F.50(4C). (NÄMNT MINST FYRA NAMN) Blev han vald till riksdagsman? <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 199 1. Ja 119 5. Nej; även: vet inte/vill ej svara 2625 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 362 V68362 RD-KAND4:R/F V 50 Loc 430 width 1 MD=0 or GE 9 F.50(4D). (ANGETT ATT KANDIDAT BLEV VALD) UP:s uppfattning om att nämnd rikdagskandidat blev invald till riksdagsman rätt eller fel <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. Om UP angivit att nämnd riksdagskandidat blev invald i riksdagen, och denne blev invald enligt den preliminära men inte enligt den slutliga sammanräkningen, har svaret ändå kodats som rätt. 124 1. Rätt - riksdagskandidaten blev invald 74 5. Fel - riksdagskandidaten blev ej invald 2745 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 363 V68363 RDKAND4:KOMPOL 50 Loc 431 width 1 MD=0 or GE 9 F.50(4E). (NÄMNT MINST FYRA NAMN) Har Ni lagt märke till om han är aktiv också i kommunalpolitiken? <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 172 1. Aktiv 146 5. Ej aktiv; även: vet inte/vill ej svara 2625 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 364 V68364 RD-KAND4:LED 50 Loc 432 width 1 MD=0 or GE 9 F.50(4F). (NÄMNT MINST FYRA NAMN) Känner Ni till om han hör till de ledande i någon organisation eller grupp? <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 10 1. Nationell partiledare (exkl statsminister) 4 2. Statsråd (inkl statsminister) 5. Partiorganisation och annan organisation 50 6. Partiorganisation 12 7. Annan organisation 242 8. Ej ledande i organisation; även: vet inte/vill ej svara 2625 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 365 V68365 RD-KAND4:ORG 50 Loc 433 width 2 MD= 0 F.50(4G). (LEDANDE I ORGANISATION) Namn på den organisation riksdagskandidaten är ledande i <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR POLITISKA ORGANISATIONER 6 11. Vänsterpartiet kommunisterna med sidoorganisationer 16 12. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti med sidoorganisationer 11 13. Centerpartiet med sidoorganisationer 13 14. Folkpartiet med sidoorganisationer 12 15. Högerpartiet med sidoorganisationer 16. Kristen demokratisk samling med sidoorganisationer 2 17. Annan politisk organisation FACKLIGA ORGANISATIONER 1 21. Landsorganisationen (LO) 22. Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 1 23. Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) 24. Statstjänstemännens riksförbund (SR) 25. Sveriges arbetares centralorganisation (SAC) ARBETSGIVARE-, BRANSCH- OCH FÖRETAGARORGANISATIONER 31. Svenska arbetsgivareförening (SAF) 32. Övriga företagarorganisationer (exkl. jordbrukarorganisationer) KONSUMENT- OCH BOSTADSKOOPERATIVA ORGANISATIONER 41. Konsumentkooperationen med sidoorganisationer 42. Bostadskooperationen JORDBRUKETS ORGANISATIONER 3 51. Riksförbundet landsbygdens folk (RLF) 1 52. Övriga jordbrukarorganisationer (inkl hushållningssällskap) RELIGIÖSA ORGANISATIONER 61. Svenska kyrkan med sidoorganisationer 2 62. Frikyrka, sekt eller trossamfund ÖVRIGA ORGANISATIONER 1 71. Nykterhetsorganisationer 72. Hyresgästernas riksförbund, hyresgästföreningar 73. Motororganisationer 74. Bildningsarbetets organisationer 3 75. Idrottsorganisationer 76. Fritids- och sociala organisationer 77. Övriga organisationer 246 88. Vet inte/vill ej svara 3038 00. Frågan ej tillämplig
VAR 366 V68366 POL INVECKLAD 51A Loc 435 width 1 MD=0 or GE 9 F.51. Vi har också ställt samman några olika åsikter om partier och politik, som man ibland hör att folk har. En del är rätt kritiska. Jag läser upp en sådan åsikt i sänder och ber Er välja ett av svaren på det här kortet. (VISA FRÅGEKORT) Instämmer Ni med åsikten eller tycker Ni den är felaktig? F.51A. Politiken är ofta så invecklad att man inte kan sätta sig in i vad den rör sig om. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 237 1. Helt motsatt åsikt 567 2. I stort sett motsatt åsikt 1033 4. Instämmer i stort sett 963 5. Instämmer helt 65 8. Vet inte/vill ej svara 78 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 367 V68367 FÖRETRÄDER UP 51B Loc 436 width 1 MD=0 or GE 9 F.51B. Det finns åtminstone något parti, som alltid försöker tillvarata mina intressen. <Se F.51 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 973 1. Helt motsatt åsikt 1470 2. I stort sett motsett åsikt 135 4. Instämmer i stort sett 81 5. Instämmer helt 205 8. Vet inte/vill ej svara 79 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 368 V68368 POL OBETYDLIG 51C Loc 437 width 1 MD=0 or GE 9 F.51C. Det som händer i politiken har sällan någon större betydelse för mig. <Se F.51 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1026 1. Helt motsatt åsikt 944 2. I stort sett motsatt åsikt 493 4. Instämmer i stort sett 298 5. Instämmer helt 104 8. Vet inte/vill ej svara 78 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 369 V68369 ENDAST RÖSTER 51D Loc 438 width 1 MD=0 or GE 9 F.51D. Partierna är bara intresserade av folks röster men inte av deras åsikter. <Se F.51 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 686 1. Helt motsatt åsikt 904 2. I stort sett motsatt åsikt 671 4. Instämmer i stort sett 413 5. Instämmer helt 191 8. Vet inte/vill ej svara 78 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 370 V68370 PARTISKILLNAD 51 Loc 439 width 1 MD=0 or GE 9 F.51E. Det är aldrig någon svårighet att se var de viktiga skillnaderna mellan partierna finns. <Se F.51 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 656 1. Helt motsatt åsikt 965 2. I stort sett motsatt åsikt 654 4. Instämmer i stort sett 319 5. Instämmer helt 268 8. Vet inte/vill ej svara 81 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 371 V68371 PÅVERKA POL 51F Loc 440 width 1 MD=0 or GE 9 F.51F. Folk som jag kan visserligen rösta men något annat kan man inte göra för att påverka politiken. <Se F.51 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 234 1. Helt motsatt åsikt 417 2. I stort sett motsatt åsikt 853 4. Instämmer i stort sett 1258 5. Instämmer helt 101 8. Vet inte/vill ej svara 80 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 372 V68372 RDMÄN KONTAKT 51G Loc 441 width 1 MD=0 or GE 9 F.51G. De riksdagsmän som vi väljer förlorar fort kontakten med vanligt folk. <Se F.51 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 358 1. Helt motsatt åsikt 705 2. I stort sett motsatt åsikt 842 4. Instämmer i stort sett 544 5. Instämmer helt 415 8. Vet inte/vill ej svara 79 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 373 V68373 RÖST PÅVERKA 51H Loc 442 width 1 MD=0 or GE 9 F.51H. Genom att vara med att rösta kan man verkligen vara med och bestämma hur det skall vara ordnat här i landet. <Se F.51 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1180 1. Instämmer helt 1065 2. Instämmer i stort sett 332 4. I stort sett motsatt åsikt 167 5. Helt motsatt åsikt 121 8. Vet inte/vill ej svara 78 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 374 V68374 VALLÖFTEN 51I Loc 443 width 1 MD=0 or GE 9 F.51I. Man kan aldrig lita på att något av partierna tänker hålla sina löften. <Se F.51 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 298 1. Instämmer helt 715 2. Instämmer i stort sett 961 4. I stort sett motsatt åsikt 772 5. Helt motsatt åsikt 119 8. Vet inte/vill ej svara 78 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 375 V68375 RDMÄN HÄNSYN 51J Loc 444 width 1 MD=0 or GE 9 F.51J. De som sitter i riksdagen och beslutar tar inte mycket hänsyn till vad vanligt folk tycker och tänker. <Se F.51 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 426 1. Instämmer helt 939 2. Instämmer i stort sett 760 4. I stort sett motsatt åsikt 551 5. Helt motsatt åsikt 189 8. Vet inte/vill ej svara 78 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 376 V68376 TILLHÖR KLASS 52 Loc 445 width 1 MD=0 or GE 9 F.52. Man talar ju ibland om att det finns olika samhällsklasser och samhällsgrupper. Är det någon samhällsklass eller samhällsgrupp, som Ni brukar räkna Er till? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2206 1. Ja 660 5. Nej, vet inte/vill ej svara; även: vill ej räkna sig till någon klass eller grupp 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 377 V68377 SAMHÄLLSKLASS 52 Loc 446 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(1). (RÄKNAR SIG TILL VISS SAMHÄLLSKLASS) Vilken samhällsklass eller samhällsgrupp tänker Ni då på? <Se F.52 för fullständig frågetext> Anm. Alternativen 1-3 endast då UP:s svar överensstämmer med dessa svarsalternativ. Övriga svar markeras på "annan klass eller grupp". 1207 1. Arbetarklass 579 2. Medelklass 16 3. Överklass 183 4. Annan klass eller grupp 221 8. Vet inte 737 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 378 V68378 ANNAN GRUPP 52 Loc 447 width 2 MD= 0 F.52(2). (ANNAN KLASS ELLER GRUPP) UP som angivit "annan klass eller grupp" i variabel 377. <Se F.52 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 377 9 12. Arbetare, jobbare, arbetargruppen, arbetarskiktet 3 13. Lägre/lägsta samhällsklass, underklass; alla andra sammansättningar och ordkombinationer som innehåller ordet "klass" tillsammans med någon beteckning för "lägre", "lägsta" eller "sämst ställda" (dock ej arbetarklass) 24 14. Små inkomsttagare, låglönegruppen, de sämst ställda, småfolket, de fattiga, de obemedlade, mindre bemedlade, låg/lägre inkomsttagare; alla andra sammansättningar och ordkombinationer som innehåller någon beteckning för "lägre", "lägsta" eller "sämst ställda" men ej ordet "klass"; även: socialgrupp 5 15. Löntagare, även: arbetstagare, löntagare med låg/liten inkomst, anställda; även: svar som innefattar både tjänstemän och arbetare 1 22. Lägre medelklass; alla sammansättningar och ordkombinationer som innehåller ordet "klass" tillsammans med någon beteckning för "medel", "mellan" eller "mitten" (dock ej "medelklass" eller "högre medel/mellanklass") 5 23. Högre medelklass, högre mellanklass 19 24. Mellangrupp, medelinkomsttagare; alla andra sammansättningar och ordkombinationer som innehåller någon beteckning för "medel", "mellan" eller "mitten" men ej ordet "klass"; även: socialgrupp II 16 25. Tjänstemän; alla sammansättningar och ordkombinationer med "tjänstemän" utom "högre tjänstemän" och "statstjänstemän" 1 27. Högre tjänstemän 3 28. Akademiker 7 33. Bäst ställda, bättre situerade, högre inkomsttagare, välbärgade, förmögna, rika; alla andra sammansättnigar och ordkombinationer som innehåller någon beteckning för "hög/högre/högsta" eller "bäst ställda" men ej ordet "klass" (dock ej "högre tjänstemän"); även: socialgrupp I; även: "högre löntagare" 3 35. Företagare; sammansättningar och ordkombinationer med ordet "företagare" (dock ej beteckningar som skiljer mellan mindre och större företagare); även: arbetsgivare 2 36. Små/mindre företagare 37 41. Jordbrukare, jordbrukarebefolkningen, bönder, lantbrukare 2 42. Små/mindre jordbrukare 2 44. Landsbygdsbefolkning, glesbygdsbefolkning (även om yrkesgruppen "jordbrukare" ej nämnts uttryckligen) 1 73. Studerande 43 87. Okodbar klass/grupp 3173 00. Frågan ej tillämplig
VAR 379 V68379 KLASS: PARTI 53A Loc 449 width 1 MD=0 or GE 9 F.53A. (RÄKNAR SIG TILL VISS SAMHÄLLSKLASS) Tror Ni att de flesta som tillhör ... (UP:S KLASS ELLER GRUPP ENLIGT 52) röstar på ett och samma parti, eller tror Ni att flera partier är ungefär lika stora? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 392 1. De flesta röstar på samma parti 510 2. Flera partier är ungefär lika stora 69 8. Vet inte 1972 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 380 V68380 STÖRST PARTI 53B Loc 450 width 1 MD=0 or GE 9 F.53B. (SAMMA PARTI) Vilket parti tror Ni är störst i .... (UP:S KLASS ELLER GRUPP ENLIGT 52)? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1. Vänsterpartiet kommunisterna 353 2. Socialdemokraterna 16 3. Centerpartiet 12 4. Folkpartiet 7 5. Högerpartiet 5 8. Vet inte 2550 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 381 V68381 2 STÖRSTA:VPK 53C Loc 451 width 1 MD=0 F.53C. (VET INTE VILKET PARTI SOM ÄR STÖRST) Vilka tror Ni är de två största partierna i .... (UP:S KLASS ELLER GRUPP ENLIGT 52)? F.53C(1). Vänsterpartiet kommunisterna ett av de två största partierna i UP:s samhällsklass FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 76 1. Ja 1245 5. Partiet ej nämnt 40 8. Vet inte/vill ej svara 1995 0. Frågan ej tillämplig
VAR 382 V68382 2 STÖRSTA:S 53C Loc 452 width 1 MD=0 F.53C(2). Socialdemokraterna ett av de två största partierna i UP:s samhällsklass <Se F.53C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 420 1. Ja 901 5. Partiet ej nämnt 40 8. Vet inte/vill ej svara 1995 0. Frågan ej tillämplig
VAR 383 V68383 2 STÖRSTA:C 53C Loc 453 width 1 MD=0 F.53C(3). Centerpartiet ett av de två största partierna i UP:s samhällsklass <Se F.53C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 177 1. Ja 1144 5. Partiet ej nämnt 40 8. Vet inte/vill ej svara 1995 0. Frågan ej tillämplig
VAR 384 V68384 2 STÖRSTA:FP 53C Loc 454 width 1 MD=0 F.53C(4). Folkpartiet ett av de två största partierna i UP:s samhällsklass <Se F.53C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 311 1. Ja 1010 5. Partiet ej nämnt 40 8. Vet inte/vill ej svara 1995 0. Frågan ej tillämplig
VAR 385 V68385 2 STÖRSTA:H 53C Loc 455 width 1 MD=0 F.53C(5). Högerpartiet ett av de två största partierna i UP:s samhällsklass <Se F.53C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 67 1. Ja 1254 5. Partiet ej nämnt 40 8. Vet inte/vill ej svara 1995 0. Frågan ej tillämplig
VAR 386 V68386 2 STÖRSTA:KDS 53C Loc 456 width 1 MD=0 F.53C(6). Kristen demokratisk samling ett av de två största partierna i UP:s samhällsklass <Se F.53C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1 1. Ja 1320 5. Partiet ej nämnt 40 8. Vet inte/vill ej svara 1995 0. Frågan ej tillämplig
VAR 387 V68387 ARBKL-MEDELKL 54 Loc 457 width 1 MD=0 or GE 9 F.54. (RÄKNAR SIG EJ TILL VISS SAMHÄLLSKLASS) Man talar ibland om arbetarklass och medelklass. Vilken av dem anser Ni att Ni skulle kunna räknas till? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 460 1. Arbetarklass 326 2. Medelklass 161 3. Ingen av dessa två/vill ej räkna sig till någon klass 112 8. Vet inte/vill ej svara 1884 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 388 V68388 MYND BEHANDL 55A Loc 458 width 1 MD=0 or GE 9 F.55A. Det sägs ibland att olika grupper i samhället blir olika behandlade. Tror Ni att olika grupper i samhället blir olika behandlade av statliga och kommunala myndigheter? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1264 1. Ja 1187 5. Nej 414 8. Vet inte 78 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 389 V68389 MYND:GRUPP 55A Loc 459 width 2 MD= 0 F.55A(1). (OLIKA BEHANDLING) Vilka blir sämre behandlade? <Se F.55A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR SOCIALEKONOMISKA STRATA 211 11. Arbetarklass 134 12. Arbetare, jobbare, arbetargruppen, arbetarskiktet 26 13. Lägre/lägsta samhällsklass, underklass; alla andra sammansättningar och ordkombinationer som innehåller ordet "klass" tillsammans med någon beteckning för "lägre", "lägsta" eller "sämst ställda" (dock ej arbetarklass) 363 14. Små inkomsttagare, låglönegruppen, de sämst ställda, småfolket, de fattiga, de obemedlade, mindre bemedlade, låg/lägre inkomsttagare; alla andra sammansättningar och ordkombinationer som innehåller någon beteckning för "lägre", "lägsta" eller "sämst ställda" men ej ordet "klass"; även: socialgrupp 2 15. Löntagare, även: arbetstagare, löntagare med låg/liten inkomst, anställda; även: svar som innefattar både tjänstemän och arbetare 16. Högavlönad arbetare, yrkesutbildad arbetare; även: spec. arbetargrupp, när det kan förutsättas att den nämnes som (exempel på) högavlönad arbetargrupp 9 21. Medelklass 22. Lägre medelklass; alla sammansättningar och ordkombinationer som innehåller ordet "klass" tillsammans med någon beteckning för "medel", "mellan" eller "mitten" (dock ej "medelklass" eller "högre medel/mellanklass") 23. Högre medelklass, högre mellanklass 3 24. Mellangrupp, medelinkomsttagare; alla andra sammansättningar och ordkombinationer som innehåller någon beteckning för "medel", "mellan" eller "mitten" men ej ordet "klass"; även: socialgrupp II 25. Tjänstemän; alla sammansättningar och ordkombinationer med "tjänstemän" utom "högre tjänstemän" och "statstjänstemän" 1 26. Statsanställda, statstjänstemän; även: ämbetsmän, byråkrater, högre/lägre statstjänstemän/statsanställda 27. Högre tjänstemän 28. Akademiker 3 31. Överklass 32. Högsta/högre samhällsklass; alla andra sammansättningar och ordkombinationer som innehåller ordet "klass" tillsammans med någon beteckning för "högre", "högsta" eller "bäst situerade" (dock ej "överklass" eller "högre medelklass") 7 33. Bäst ställda, bättre situerade, högre inkomsttagare, välbärgade, förmögna, rika; alla andra sammansättnigar och ordkombinationer som innehåller någon beteckning för "hög/högre/högsta" eller "bäst ställda" men ej ordet "klass" (dock ej "högre tjänstemän"); även: socialgrupp I; även: "högre löntagare" 9 35. Företagare; sammansättningar och ordkombinationer med ordet "företagare" (dock ej beteckningar som skiljer mellan mindre och större företagare); även: arbetsgivare 6 36. Små/mindre företagare 37. Stor/större företagare 38. Storfinansen, kapitalisterna, aktieägarna, markjobbare, (börs)spekulanter 16 41. Jordbrukare, jordbrukarebefolkningen, bönder, lantbrukare 7 42. Små/mindre jordbrukare 43. Stora/större jordbrukare 12 44. Landsbygdsbefolkning, glesbygdsbefolkning (även om yrkesgruppen "jordbrukare" ej nämnts uttryckligen) GRUPPER MED LÅG SOCIAL STATUS/PRESTIGE SOM EJ KODATS SOM SOCIALEKONOMISKA STRATA 27 50. Kontakt: de som inte känner/har kontakt med ämbetsmän/politiker/poliser/folk som har inflytande 39 51. Inflytande: de som inte har inflytande/makt, vanligt folk (i motsats till personer som har makt/inflytande) 12 52. Utbildning: se som har låg/lägre utbildning 8 53. Normuppfyllelse: de som inte vill arbeta, de misskötsamma/oordentliga (hit har förts allmänt moraliska beteckningar med negativ innebörd); även: missanpassade 17 54. Socialvård: sociala understödstagare, socialfall; alla referenser till individuell socialvård; även: "de som får (social)bidrag"; (hit har icke förts referenser till kategorier som får generella sociala förmåner t ex pensionärer, barnfamiljer, studerande med studiehjälp) 14 55. Negativa sanktioner från samhällets sida: kriminella, brottslingar, straffade, fyllerister, alkoholister (hit har icke förts grupper som blir föremål för negativa sanktioner i samband med propaganda t ex demonstranter); 59 56. Kapacitet: de dumma/obegåvade, de som har svårt för sig (i skolan), de som ej kan uttrycka sig i tal och skrift, de som inte kan framlägga sin sak (för myndigheter) SÄRSKILDA MINORITETSGRUPPER 27 57. Nationella/etniska/språkliga minioteter; även: utlänningar/immigranter utan specificering 7 58. Ideologiska/politiska minoritetsgrupper; även: demonstranter 32 59. Specificerade kategorier som anses missgynnande av gällande lagstiftning eller ha otillräckligt rättsskydd t ex frånskilda (även: barn i skillsmässofamiljer), ensamstående mödrar (även: barn till ensamstående mödrar); hit har ej förts sådana grupper som kunnat hänföras till någon av kodena 51-56); GRUPPER MED HÖG STATUS/PRESTIGE SOM EJ KODATS SOM 1 60. Kontakt: de som känner/har kontakt med ämbetsmän/politiker/poliser/folk som har inflytande 61. Inflytande: de som har (stort) inflytande/makt; hit har även förts referenser innehållande nedsättande omdömen om personer med inflytande/ makt t ex "pampar", "de som har partibok" o. dyl. 62. Utbildning: de som har hög/högre utbildning 16 63. Normuppfyllelse: de arbetssamma, de dugliga, de skötsamma/ordentliga (hit har förts allmänt moraliska omdömen) 66. Kapacitet: de begåvade/intelligenta, de som kan uttrycka sig i tal och skrift, de som kan framlägga sin sak (för myndigheter) KATEGORIER SOM DEFINIERAS GENOM ÅLDER, FAMILJESTÄLLNING MM 39 71. Pensionärer, gamla, folkpensionärer, de som har ATP 3 72. Unga 73. Studerande, de som får studiemedel 1 74. Barnfamiljer 85. Ogillar beteckningen klass/grupp och vill därför ej använda sådana beteckningar 29 87. Okodbar klass/grupp 124 88. Vet inte/vill ej svara 2092 00. Frågan ej tillämplig
VAR 390 V68390 DOMST BEHANDL 55B Loc 461 width 1 MD=0 or GE 9 F.55B. Tror Ni att olika grupper i samhället blir olika behandlade av domstolarna? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 689 1. Ja 1786 5. Nej 391 8. Vet inte 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 391 V68391 DOMSTOL GRUPP 55B Loc 462 width 2 MD= 0 F.55B(1). (OLIKA BEHANDLING) Vilka blir sämre behandlade? <Se F.55B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 389 11. Arbetarklass . . 87. Okodbar klass/grupp 36 88. Vet inte/vill ej svara 2667 00. Frågan ej tillämplig Kod: 0 11 12 13 14 21 33 50 51 Frek: 2667 106 75 24 312 6 2 4 33 Kod: 52 53 54 55 56 58 59 61 63 Frek: 8 8 1 34 11 4 3 3 5 Kod: 71 72 87 88 Frek: 1 2 11 36
VAR 392 V68392 POLIS BEHANDL 55C Loc 464 width 1 MD=0 or GE 9 F.55C. Tror Ni att olika grupper i samhället blir olika behandlade vid kontakter med polisen? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 976 1. Ja 1530 5. Nej 360 8. Vet inte 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 393 V68393 POLIS GRUPP 55C Loc 465 width 2 MD= 0 F.55C(1). (OLIKA BEHANDLING) Vilka blir sämre behandlade? <Se F.55C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 389 11. Arbetarklass . . 87. Okodbar klass/grupp 49 88. Vet inte/vill ej svara 2380 00. Frågan ej tillämplig Kod: 0 11 12 13 14 21 22 24 26 Frek: 2380 144 69 46 233 5 1 2 1 Kod: 31 33 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 1 2 11 51 4 61 13 187 9 Kod: 57 58 61 63 71 72 87 88 Frek: 8 25 1 4 1 29 19 49
VAR 394 V68394 SKOLA BEHANDL 55D Loc 467 width 1 MD=0 or GE 9 F.55D. Tror Ni att elever från olika grupper i samhället blir olika behandlade i skolorna? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 673 1. Ja 1793 5. Nej 399 8. Vet inte 78 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 395 V68395 SKOLA GRUPP 55D Loc 468 width 2 MD= 0 F.55D(1). (OLIKA BEHANDLING) Vilka blir sämre behandlade? <Se F.55D för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 389 11. Arbetarklass . . 87. Okodbar klass/grupp 36 88. Vet inte/vill ej svara 2684 00. Frågan ej tillämplig Kod: 0 11 12 13 14 21 24 31 32 Frek: 2684 132 52 24 275 1 2 1 1 Kod: 33 44 50 51 52 53 55 56 57 Frek: 1 4 2 21 3 19 1 48 6 Kod: 58 59 60 87 88 Frek: 1 6 1 35 36
VAR 396 V68396 FÖRD EG KLASS 56A Loc 470 width 1 MD=0 or GE 9 F.56A. (OM TVEKSAM:) Anser Ni att den varit mest till fördel eller mest till nackdel? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 853 1. Till fördel 216 3. Varken till fördel eller till nackdel 178 5. Till nackdel 114 8. Vet inte 1582 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 397 V68397 FÖRDEL GRUPP 56B Loc 471 width 1 MD=0 or GE 9 F.56B. Anser Ni att det är någon grupp i samhället som haft mera fördel än andra av den politik som förts? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 606 1. Ja 525 5. Nej, ingen har haft större fördel än andra 230 8. Vet inte 1582 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 398 V68398 FÖRDEL:GRUPP 56B Loc 472 width 2 MD= 0 F.56B(1). (NÅGON GRUPP GYNNAS) Vilken grupp tänker Ni då på? <Se F.56B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 389 11. Arbetarklass . . 87. Okodbar klass/grupp 2 88. Vet inte/vill ej svara 2746 00. Frågan ej tillämplig Kod: 0 11 12 13 14 15 16 21 22 Frek: 2746 155 109 1 53 14 11 4 1 Kod: 24 25 26 27 28 31 32 33 35 Frek: 1 22 7 9 1 8 1 30 2 Kod: 37 38 43 50 52 53 54 55 56 Frek: 8 14 1 1 1 24 36 12 1 Kod: 59 60 61 62 71 72 73 74 87 Frek: 3 1 5 1 15 5 3 18 30 Kod: 88 Frek: 2
VAR 399 V68399 NYKTRÖR:GRAD 57A Loc 474 width 3 MD= 0 or GE 999 F.57. Det finns ju både partier och andra organisationer och grupper här i landet, som gärna vill att deras önskemål skall bli beaktade. Vi skulle gärna vilja veta hur Ni ser på några av de här grupperna? (VISA FRÅGEKORT "TERMOMETER") På det här kortet finns en termometer, som vi kallar "sympatitermometer". Vi använder den så här: Om Ni t.ex. har sympati för en viss grupp - eller gillar den - så placerar Ni den på någon av plusgraderna. Ni placerar den förstås högre ju mer sympati Ni har för den. Om Ni däremot inte känner någon sympati för den - eller ogillar den - så placerar Ni den på någon av minusgraderna. Om Ni varken tycker bra eller illa om den, så placerar Ni den på 0-gradsstrecket. F.57A. Var skulle Ni vilja placera nykterhetsrörelsen? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. Den första siffran i tresifferskoden anger plus- eller minusgrad. Plus markeras med 1, minus med 5 och varken plus eller minus (0-grad) med 3. De två följande siffrorna markerar gradtal, dvs ju starkare gillande/ogillande desto högre siffra. 101. Gillar, svag plusmarkering . . 150. Gillar, stark plusmarkering 5 188. Plusmarkering utan angivande av grad 405 300. Varken gillar eller ogillar (0-markering) 501. Ogillar, svag minusmarkering . . 550. Ogillar, stark minusmarkering 588. Minusmarkering utan angivande av grad 77 000. Frågan ej tillämplig 412 999. Bortfall Kod: 0 101 102 103 105 110 111 112 115 120 125 Frek: 77 1 1 4 31 316 1 1 15 398 42 Kod: 130 135 140 145 150 188 300 505 510 515 520 Frek: 437 7 348 5 696 5 405 5 47 3 33 Kod: 525 530 540 545 550 999 Frek: 4 25 13 1 23 412
VAR 400 V68400 SAF:GRAD 57B Loc 477 width 3 MD= 0 or GE 999 F.57B. Var skulle Ni vilja placera arbetsgivareföreningen (=Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF)? <Se F.57 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 399 101. Gillar, svag plusmarkering . . 150. Gillar, stark plusmarkering 2 188. Plusmarkering utan angivande av grad 1043 300. Varken gillar eller ogillar (0-markering) 501. Ogillar, svag minusmarkering . . 550. Ogillar, stark minusmarkering 2 588. Minusmarkering utan angivande av grad 77 000. Frågan ej tillämplig 412 999. Bortfall Kod: 0 102 103 104 105 110 115 120 122 Frek: 77 3 1 1 44 378 20 368 1 Kod: 125 130 135 140 147 150 188 300 505 Frek: 48 332 11 234 1 137 2 1043 8 Kod: 510 515 520 525 530 535 540 550 588 Frek: 86 5 48 1 35 2 18 38 2 Kod: 999 Frek: 412
VAR 401 V68401 VPK:GRAD 57C Loc 480 width 3 MD= 0 or GE 999 F.57C. Var skulle Ni vilja placera vänsterpartiet kommunisterna? <Se F.57 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 399 101. Gillar, svag plusmarkering . . 150. Gillar, stark plusmarkering 188. Plusmarkering utan angivande av grad 662 300. Varken gillar eller ogillar (0-markering) 501. Ogillar, svag minusmarkering . . 550. Ogillar, stark minusmarkering 2 588. Minusmarkering utan angivande av grad 77 000. Frågan ej tillämplig 412 999. Bortfall Kod: 0 101 102 105 110 115 120 125 130 135 140 Frek: 77 3 1 29 182 4 97 7 67 4 33 Kod: 150 300 503 505 510 515 520 525 530 535 540 Frek: 16 662 1 18 255 10 213 12 213 4 206 Kod: 545 550 588 999 Frek: 6 822 2 412
VAR 402 V68402 NÄRINGSL:GRAD 57D Loc 483 width 3 MD= 0 or GE 999 F.57D. Var skulle Ni vilja placera det privata näringslivet? <Se F.57 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 399 101. Gillar, svag plusmarkering . . 150. Gillar, stark plusmarkering 3 188. Plusmarkering utan angivande av grad 533 300. Varken gillar eller ogillar (0-markering) 501. Ogillar, svag minusmarkering . . 550. Ogillar, stark minusmarkering 1 588. Minusmarkering utan angivande av grad 77 000. Frågan ej tillämplig 412 999. Bortfall Kod: 0 101 102 105 110 112 115 120 125 130 135 Frek: 77 1 2 21 317 1 24 424 49 529 14 Kod: 140 145 150 188 300 505 510 520 525 530 540 Frek: 417 4 389 3 533 1 45 30 3 29 18 Kod: 550 588 999 Frek: 12 1 412
VAR 403 V68403 FP:GRAD 57E Loc 486 width 3 MD= 0 or GE 999 F.57E. Var skulle Ni vilja placera folkpartiet? <Se F.57 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 399 101. Gillar, svag plusmarkering . . 150. Gillar, stark plusmarkering 1 188. Plusmarkering utan angivande av grad 731 300. Varken gillar eller ogillar (0-markering) 501. Ogillar, svag minusmarkering . . 550. Ogillar, stark minusmarkering 2 588. Minusmarkering utan angivande av grad 77 000. Frågan ej tillämplig 412 999. Bortfall Kod: 0 101 102 105 110 115 120 125 130 135 140 Frek: 77 1 1 46 408 22 407 38 314 9 178 Kod: 145 150 188 300 501 505 510 515 520 525 530 Frek: 1 96 1 731 1 14 182 6 160 8 97 Kod: 540 550 588 999 Frek: 68 76 2 412
VAR 404 V68404 FNL:GRAD 57F Loc 489 width 3 MD= 0 or GE 999 F.57F. Var skulle Ni vilja placera FNL-demonstranter (i Sverige)? <Se F.57 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 399 101. Gillar, svag plusmarkering . . 150. Gillar, stark plusmarkering 1 188. Plusmarkering utan angivande av grad 779 300. Varken gillar eller ogillar (0-markering) 501. Ogillar, svag minusmarkering . . 550. Ogillar, stark minusmarkering 3 588. Minusmarkering utan angivande av grad 77 000. Frågan ej tillämplig 412 999. Bortfall Kod: 0 101 105 110 115 120 125 130 135 140 145 Frek: 77 1 19 160 9 86 6 62 2 33 2 Kod: 150 188 300 501 502 504 505 510 512 515 520 Frek: 24 1 779 1 1 1 20 271 1 13 221 Kod: 525 530 535 540 545 550 588 999 Frek: 23 240 2 235 3 648 3 412
VAR 405 V68405 JORDBR:GRAD 57G Loc 492 width 3 MD= 0 or GE 999 F.57G. Var skulle Ni vilja placera jordbrukarna? <Se F.57 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 399 101. Gillar, svag plusmarkering . . 150. Gillar, stark plusmarkering 4 188. Plusmarkering utan angivande av grad 273 300. Varken gillar eller ogillar (0-markering) 501. Ogillar, svag minusmarkering . . 550. Ogillar, stark minusmarkering 1 588. Minusmarkering utan angivande av grad 77 000. Frågan ej tillämplig 412 999. Bortfall Kod: 0 101 102 105 107 108 110 111 115 120 125 Frek: 77 1 2 24 1 1 286 1 28 444 44 Kod: 130 135 140 145 150 188 300 505 510 520 530 Frek: 598 27 479 2 623 4 273 1 14 3 4 Kod: 540 550 588 999 Frek: 1 5 1 412
VAR 406 V68406 KYRKAN:GRAD 57H Loc 495 width 3 MD= 0 or GE 999 F.57H. Var skulle Ni vilja placera Svenska Kyrkan (=Statskyrkan)? <Se F.57 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 399 101. Gillar, svag plusmarkering . . 150. Gillar, stark plusmarkering 3 188. Plusmarkering utan angivande av grad 625 300. Varken gillar eller ogillar (0-markering) 501. Ogillar, svag minusmarkering . . 550. Ogillar, stark minusmarkering 1 588. Minusmarkering utan angivande av grad 77 000. Frågan ej tillämplig 412 999. Bortfall Kod: 0 101 102 104 105 110 113 115 118 120 125 Frek: 77 2 1 2 42 417 1 19 1 398 36 Kod: 130 135 140 145 150 188 300 505 510 515 520 Frek: 366 11 286 4 458 3 625 6 63 2 28 Kod: 525 530 540 545 550 588 999 Frek: 4 30 14 1 46 1 412
VAR 407 V68407 STAT FTG:GRAD 57I Loc 498 width 3 MD= 0 or GE 999 F.57I. Var skulle Ni vilja placera statliga företag? <Se F.57 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 399 101. Gillar, svag plusmarkering . . 150. Gillar, stark plusmarkering 1 188. Plusmarkering utan angivande av grad 696 300. Varken gillar eller ogillar (0-markering) 501. Ogillar, svag minusmarkering . . 550. Ogillar, stark minusmarkering 1 588. Minusmarkering utan angivande av grad 77 000. Frågan ej tillämplig 412 999. Bortfall Kod: 0 102 103 104 105 106 110 115 120 125 130 Frek: 77 2 2 2 47 1 474 28 422 40 368 Kod: 131 135 140 145 150 188 300 501 503 505 510 Frek: 1 8 217 3 133 1 696 1 1 14 149 Kod: 515 520 525 530 540 545 550 588 999 Frek: 10 79 7 69 41 1 49 1 412
VAR 408 V68408 C:GRAD 57J Loc 501 width 3 MD= 0 or GE 999 F.57J. Var skulle Ni vilja placera centerpartiet? <Se F.57 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 399 101. Gillar, svag plusmarkering . . 150. Gillar, stark plusmarkering 2 188. Plusmarkering utan angivande av grad 551 300. Varken gillar eller ogillar (0-markering) 501. Ogillar, svag minusmarkering . . 550. Ogillar, stark minusmarkering 588. Minusmarkering utan angivande av grad 77 000. Frågan ej tillämplig 412 999. Bortfall Kod: 0 101 103 104 105 106 110 115 116 120 125 Frek: 77 1 2 1 60 1 538 23 1 481 45 Kod: 129 130 135 140 145 150 188 300 505 510 515 Frek: 1 448 19 270 4 177 2 551 9 119 1 Kod: 520 525 530 540 550 999 Frek: 44 2 39 13 15 412
VAR 409 V68409 KONSUM:GRAD 57K Loc 504 width 3 MD= 0 or GE 999 F.57K. Var skulle Ni vilja placera konsum (=konsumentkooperationen)? <Se F.57 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 399 101. Gillar, svag plusmarkering . . 150. Gillar, stark plusmarkering 5 188. Plusmarkering utan angivande av grad 593 300. Varken gillar eller ogillar (0-markering) 501. Ogillar, svag minusmarkering . . 550. Ogillar, stark minusmarkering 1 588. Minusmarkering utan angivande av grad 77 000. Frågan ej tillämplig 412 999. Bortfall Kod: 0 101 102 103 105 110 115 120 125 130 132 Frek: 77 1 1 3 45 467 23 461 40 385 1 Kod: 135 140 143 145 150 188 300 501 505 510 515 Frek: 12 272 1 3 180 5 593 2 16 120 4 Kod: 520 525 530 540 550 588 999 Frek: 82 6 60 40 43 1 412
VAR 410 V68410 UTL ARB:GRAD 57L Loc 507 width 3 MD= 0 or GE 999 F.57L. Var skulle Ni vilja placera utländska arbetare i Sverige? <Se F.57 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 399 101. Gillar, svag plusmarkering . . 150. Gillar, stark plusmarkering 2 188. Plusmarkering utan angivande av grad 937 300. Varken gillar eller ogillar (0-markering) 501. Ogillar, svag minusmarkering . . 550. Ogillar, stark minusmarkering 2 588. Minusmarkering utan angivande av grad 77 000. Frågan ej tillämplig 412 999. Bortfall Kod: 0 102 103 104 105 108 110 115 120 125 130 Frek: 77 1 2 1 44 1 468 18 231 29 112 Kod: 135 140 150 188 300 504 505 510 515 520 525 Frek: 1 54 42 2 937 1 25 237 7 188 11 Kod: 530 535 540 545 550 588 999 Frek: 129 4 101 4 215 2 412
VAR 411 V68411 S:GRAD 57M Loc 510 width 3 MD= 0 or GE 999 F.57M. Var skulle Ni vilja placera socialdemokraterna? <Se F.57 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 399 101. Gillar, svag plusmarkering . . 150. Gillar, stark plusmarkering 1 188. Plusmarkering utan angivande av grad 381 300. Varken gillar eller ogillar (0-markering) 501. Ogillar, svag minusmarkering . . 550. Ogillar, stark minusmarkering 1 588. Minusmarkering utan angivande av grad 77 000. Frågan ej tillämplig 412 999. Bortfall Kod: 0 101 105 107 110 115 120 122 125 130 135 Frek: 77 1 42 2 288 23 282 1 36 329 15 Kod: 140 145 150 188 300 501 505 510 515 520 525 Frek: 415 21 652 1 381 1 9 112 7 77 10 Kod: 530 540 545 550 588 999 Frek: 58 57 1 45 1 412
VAR 412 V68412 BANKER:GRAD 57N Loc 513 width 3 MD= 0 or GE 999 F.57N. Var skulle Ni vilja placera de stora privata bankerna? <Se F.57 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 399 101. Gillar, svag plusmarkering . . 150. Gillar, stark plusmarkering 3 188. Plusmarkering utan angivande av grad 1127 300. Varken gillar eller ogillar (0-markering) 501. Ogillar, svag minusmarkering . . 550. Ogillar, stark minusmarkering 588. Minusmarkering utan angivande av grad 77 000. Frågan ej tillämplig 412 999. Bortfall Kod: 0 101 103 104 105 110 111 115 120 Frek: 77 2 2 1 40 352 1 22 298 Kod: 125 130 135 140 145 150 188 300 505 Frek: 21 242 5 146 2 84 3 1127 20 Kod: 510 515 520 525 530 535 540 545 550 Frek: 140 10 88 9 79 3 72 3 95 Kod: 999 Frek: 412
VAR 413 V68413 H:GRAD 57O Loc 516 width 3 MD= 0 or GE 999 F.57O. Var skulle Ni vilja placera högerpartiet? <Se F.57 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 399 101. Gillar, svag plusmarkering . . 150. Gillar, stark plusmarkering 2 188. Plusmarkering utan angivande av grad 746 300. Varken gillar eller ogillar (0-markering) 501. Ogillar, svag minusmarkering . . 550. Ogillar, stark minusmarkering 1 588. Minusmarkering utan angivande av grad 77 000. Frågan ej tillämplig 412 999. Bortfall Kod: 0 101 103 104 105 110 115 120 125 130 135 Frek: 77 2 1 1 44 341 17 227 25 160 5 Kod: 140 145 150 188 300 501 504 505 510 515 520 Frek: 127 1 91 2 746 1 1 19 216 9 173 Kod: 525 526 530 535 540 545 550 588 999 Frek: 9 1 157 4 140 4 342 1 412
VAR 414 V68414 FACKET:GRAD 57P Loc 519 width 3 MD= 0 or GE 999 F.57P. Var skulle Ni vilja placera fackföreningarna? <Se F.57 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 399 101. Gillar, svag plusmarkering . . 150. Gillar, stark plusmarkering 1 188. Plusmarkering utan angivande av grad 427 300. Varken gillar eller ogillar (0-markering) 501. Ogillar, svag minusmarkering . . 550. Ogillar, stark minusmarkering 1 588. Minusmarkering utan angivande av grad 77 000. Frågan ej tillämplig 412 999. Bortfall Kod: 0 103 104 105 110 115 120 123 125 130 135 Frek: 77 1 1 35 329 34 354 1 48 483 17 Kod: 140 145 150 188 300 505 508 510 515 520 525 Frek: 450 14 553 1 427 2 1 41 3 25 2 Kod: 530 540 550 588 999 Frek: 11 10 23 1 412
VAR 415 V68415 FRIKYRK:GRAD 57Q Loc 522 width 3 MD= 0 or GE 999 F.57Q. Var skulle Ni vilja placera frikyrkorna? <Se F.57 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 399 101. Gillar, svag plusmarkering . . 150. Gillar, stark plusmarkering 2 188. Plusmarkering utan angivande av grad 1090 300. Varken gillar eller ogillar (0-markering) 501. Ogillar, svag minusmarkering . . 550. Ogillar, stark minusmarkering 588. Minusmarkering utan angivande av grad 77 000. Frågan ej tillämplig 412 999. Bortfall Kod: 0 101 102 105 110 115 120 125 130 Frek: 77 2 2 38 399 10 239 20 203 Kod: 135 140 145 150 188 300 505 510 515 Frek: 2 129 4 195 2 1090 16 161 4 Kod: 520 525 530 535 540 545 550 999 Frek: 84 2 83 3 60 1 118 412
VAR 416 V68416 DISK FAMILJ 58A Loc 525 width 1 MD=0 or GE 9 F.58A. Hur ofta brukar det förekomma att Ni talar om politik i Er familj? Brukar det förekomma: ofta eller bara vid något enstaka tillfälle eller inte alls? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 493 1. Ofta 1719 3. Något enstaka tillfälle 439 5. Inte alls 206 6. UP är ensamstående 8 8. Vet inte/vill ej svara 78 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 417 V68417 DISK BEKANTA 58B Loc 526 width 1 MD=0 or GE 9 F.58B. Hur ofta brukar det förekomma att det diskuteras politik bland Era bekanta utanför familjen? Brukar det förekomma: ofta eller bara vid enstaka tillfälle eller inte alls? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 539 1. Ofta 1808 3. Något enstaka tillfälle 503 5. Inte alls 16 8. Vet inte/vill ej svara 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 418 V68418 INTRESSE DISK 59 Loc 527 width 1 MD=0 or GE 9 F.59. Hur brukar Ni själv göra om Ni är med i ett sällskap, där samtalet kommer in på politik? Vilken av de här beskrivningarna tycker Ni passar bäst in på Er själv? (VISA FRÅGEKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 276 1. Jag brukar inte bry mig om att lyssna när folk börjar prata om politik 806 2. Jag brukar nog lyssna, men jag lägger mig aldrig i diskussionen 992 3. Det händer ibland, men inte så ofta, att jag säger ifrån vad jag själv tycker 780 4. Jag brukar för det mesta vara med i diskussionen och säga min åsikt 5 6. Inget umgänge 4 8. Vet inte/vill ej svara 80 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 419 V68419 FAR INTR POL 60A Loc 528 width 1 MD=0 or GE 9 F.60A. Kommer Ni ihåg hur mycket intresse Er far hade för politik under Er uppväxttid? Var Er far mycket intresserad eller ganska intresserad av politik, eller brydde han sig inte alls om politik? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 597 1. Mycket intresserad 1300 3. Ganska intresserad 548 5. Brydde sig inte alls om politik 421 8. Vet inte/vill ej svara; även: ingen far i familjen 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 420 V68420 MOR INTR POL 60B Loc 529 width 1 MD=0 or GE 9 F.60B. Hur pass intresserad av politik var Er mor under Er uppväxttid? Var hon mycket intresserad eller ganska intresserad av politik eller brydde hon sig inte alls om politik? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 175 1. Mycket intresserad 982 3. Ganska intresserad 1366 5. Brydde sig inte alls om politik 343 8. Vet inte/vill ej svara; även: ingen mor i familjen 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 421 V68421 FADERS PARTI 61A Loc 530 width 1 MD=0 or GE 9 F.61A. Vet Ni vilket parti Er far brukar/brukade rösta på? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL URVALSKATEGORI I 8 1. Vänsterpartiet kommunisterna 154 2. Socialdemokraterna 39 3. Centerpartiet (bondeförbundet) 45 4. Folkpartiet (frisinnade/liberalerna) 58 5. Högerpartiet 1 6. Annat parti 1 7. Röstar/röstade aldrig 146 8. Vet inte/vill ej svara; även: ingen far i familjen 2491 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 422 V68422 MODERS PARTI 61B Loc 531 width 1 MD=0 or GE 9 F.61B. Vet Ni vilket parti Er mor brukar/brukade rösta på? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL URVALSKATEGORI I 7 1. Vänsterpartiet kommunisterna 157 2. Socialdemokraterna 35 3. Centerpartiet (bondeförbundet) 45 4. Folkpartiet (frisinnade/liberalerna) 46 5. Högerpartiet 1 6. Annat parti 7 7. Röstar/röstade aldrig 154 8. Vet inte/vill ej svara; även: ingen mor i familjen 2491 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 423 V68423 AVSIKT RÖSTA 62 Loc 532 width 1 MD=0 or GE 9 F.A:62. Tänker Ni rösta vid valet i år? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 1265 1. Ja 52 3. Kanske/vet inte säkert 42 5. Nej 2 8. Vägrar svara 1582 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 424 V68424 PARTI (FÖRE) 63 Loc 533 width 1 MD=0 or GE 9 F.A:63. (TÄNKER RÖSTA) Vilket parti tänker Ni rösta på? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 12 1. Vänsterpartiet kommunisterna 615 2. Socialdemokraterna 160 3. Centerpartiet 164 4. Folkpartiet 114 5. Högerpartiet 7 6. Kristen demokratisk samling 2 7. Annat parti 191 8. Har inte bestämt sig/vill ej svara 1678 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 425 V68425 AN PARTI(FÖRE) 63 Loc 534 width 1 MD=0 or GE 8 F.A:63(1). (ANNAT PARTI) Tilläggskod till variabel 424 för de som där angivit annat parti. <Se F.A:63 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2 1. Samlingsbeteckning i Fyrstadskretsen utan angivande av parti, Samling 68, Medborgerlig samling; även: "Samling 68, Rubin-listan" 2. "Mittenpartierna"; även andra svar som avser gemensam valsedel för centerpartiet och folkpartiet 3. Annan beteckning för samverkan mellan borgerliga partier 7. Alla övriga som angivit "annat parti" i variabel 424 2941 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 426 V68426 MÖJLIGT PARTI 64 Loc 535 width 1 MD=0 or GE 9 F.A:64. (TÄNKER EJ RÖSTA ELLER VET INTE) Om Ni skulle rösta, vilket parti skulle Ni i så fall rösta på? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 3 1. Vänsterpartiet kommunisterna 21 2. Socialdemokraterna 12 3. Centerpartiet 5 4. Folkpartiet 7 5. Högerpartiet 1 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 47 8. Har inte bestämt sig/vill ej svara/vill inte rösta 2847 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 427 V68427 BRA PARTI 1 65 Loc 536 width 1 MD=0 or GE 9 F.A:65. (TÄNKER RÖSTA MEN HAR INTE BESTÄMT PARTI) Kan Ni möjligen nämna två partier som Ni tycker är bättre än de andra, så att Ni skulle kunna tänka Er att rösta på något av dem? (Vilka partier är det?) F.65(1). Det först nämnda partiet FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 7 1. Vänsterpartiet kommunisterna 50 2. Socialdemokraterna 46 3. Centerpartiet 41 4. Folkpartiet 14 5. Högerpartiet 81 8. Vet inte/vill ej svara 2704 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 428 V68428 BRA PARTI 2 65 Loc 537 width 1 MD=0 or GE 9 F.65(2). Det andra partiet <Se F.A:65 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 10 1. Vänsterpartiet kommunisterna 32 2. Socialdemokraterna 34 3. Centerpartiet 54 4. Folkpartiet 20 5. Högerpartiet 89 8. Vet inte/vill ej svara 2704 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 429 V68429 RÖSTADE 1968 62A Loc 538 width 1 MD=9 F.62A/BF. Röstade Ni vid valet i år? Anm. UP i etapp A fick frågan i brevformuläret 2760 1. Ja 165 5. Nej 3 8. Vägrar svara 428 9. Bortfall/Bortfall i brevformuläret
VAR 430 V68430 RÖSTNINGSSÄTT 62B Loc 539 width 1 MD=0 or GE 9 F.62B/BF. (RÖSTADE) Man kan ju rösta själv i en vanlig vallokal eller på posten. Men det går ju också att låta någon annan lämna rösten, t.ex. med äkta make fullmakt. (OM UP INTE LÄMNADE SIN RÖST SJÄLV:) Var det Er make/maka, som lämnade Er röst, eller var det någon annan person? Anm. UP i etapp A fick frågan i brevformuläret 2503 1. Lämnade själv rösten i vanlig vallokal 145 2. Lämnade själv rösten på posten 85 3. Make/maka lämnade rösten 16 4. Annan person lämnade rösten 14 8. Vet inte/vill ej svara 165 0. Frågan ej tillämplig 428 9. Bortfall/Bortfall i brevformuläret
VAR 431 V68431 PARTI 1968 63 Loc 540 width 1 MD=0 or GE 9 F.63. (RÖSTADE) Vilket parti röstade Ni på? Anm. UP i etapp A fick frågan i brevformuläret 40 1. Vänsterpartiet kommunisterna 1483 2. Socialdemokraterna 471 3. Centerpartiet 371 4. Folkpartiet 289 5. Högerpartiet 42 6. Kristen demokratisk samling 15 7. Annat parti 52 8. Vägrar svara; även: röstade blankt 165 0. Frågan ej tillämplig 428 9. Bortfall/Bortfall i brevformuläret
VAR 432 V68432 ANNAT PARTI 63 Loc 541 width 1 MD=0 or GE 9 F.63(1). (ANNAT PARTI) Tilläggskod till variabel 431 för de som där angivit annat parti. <Se F.63 för fullständig frågetext> 10 1. Samlingsbeteckning i Fyrstadskretsen utan angivande av parti, Samling 68, Medborgerlig samling; även: "Samling 68, Rubin-listan" 4 2. "Mittenpartierna"; även andra svar som avser gemensam valsedel för centerpartiet och folkpartiet 3. Annan beteckning för samverkan mellan borgerliga partier 1 7. Alla övriga som angivit "annat parti" i variabel 431 2928 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 433 V68433 TID F BESLUT 64 Loc 542 width 1 MD=0 or GE 9 F.64. (RÖSTADE) När bestämde Ni Er för vilket parti Ni skulle rösta på i år? Var det under sista veckan före valet eller tidigare under hösten och sommaren eller visste Ni sedan länge hur Ni skulle rösta? Anm. UP i etapp A fick frågan i brevformuläret 345 1. Under sista veckan före valet 296 2. Tidigare under hösten och sommaren 2099 3. UP visste sedan länge hur UP skulle rösta 24 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 428 9. Bortfall/Bortfall i brevformuläret
VAR 434 V68434 MÖJLIGT PARTI 65A Loc 543 width 1 MD=0 or GE 9 F.65A. (RÖSTADE INTE) Vilket parti skulle Ni ha röstat på om Ni hade röstat? (OM TVEKSAM:) Vilket parti är det mest troligt att Ni skulle ha röstat på? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 1. Vänsterpartiet kommunisterna 49 2. Socialdemokraterna 13 3. Centerpartiet 8 4. Folkpartiet 4 5. Högerpartiet 1 6. Kristen demokratisk samling 20 8. Vet inte/vill ej svara 2848 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 435 V68435 RÖSTADE 1966 66A Loc 544 width 1 MD=0 or GE 8 F.66A. (FÖDD 1945 ELLER TIDIGARE) Röstade Ni vid valet 1966? 2574 1. Ja 245 5. Nej; även: minns inte/vägrar svara 123 0. Frågan ej tillämplig 414 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 436 V68436 PARTI 1966 66B Loc 545 width 1 MD=0 or GE 9 F.66B. (RÖSTADE 1966) Vilket parti röstade Ni på? 62 1. Vänsterpartiet kommunisterna 1294 2. Socialdemokraterna 379 3. Centerpartiet 403 4. Folkpartiet 288 5. Högerpartiet 32 6. Kristen demokratisk samling 17 7. Annat parti 98 8. Vet inte/vill ej svara; även: röstade blankt 368 0. Frågan ej tillämplig 415 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 437 V68437 AN PARTI -66 66B Loc 546 width 1 MD=0 or GE 9 F.66B(1). (ANNAT PARTI) Tilläggskod till variabel 436 för de som där angivit annat parti. <Se F.66B för fullständig frågetext> 12 1. Samlingsbeteckning i Fyrstadskretsen utan angivande av parti, Samling 68, Medborgerlig samling; även: "Samling 68, Rubin-listan" 4 2. "Mittenpartierna"; även andra svar som avser gemensam valsedel för centerpartiet och folkpartiet 3. Annan beteckning för samverkan mellan borgerliga partier 1 7. Alla övriga som angivit "annat parti" i variabel 436 2926 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 438 V68438 RÖSTADE 1964 66A Loc 547 width 1 MD=0 or GE 9 F.67A. (FÖDD 1942 ELLER TIDIGARE) Röstade Ni vid valet 1964? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2285 1. Ja 212 5. Nej; även: minns inte/vägrar svara 446 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 439 V68439 PARTI 1964 67B Loc 548 width 1 MD=0 or GE 9 F.67B. (RÖSTADE 1964) Vilket parti röstade Ni på? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 38 1. Vänsterpartiet kommunisterna 1205 2. Socialdemokraterna 314 3. Centerpartiet 346 4. Folkpartiet 237 5. Högerpartiet 21 6. Kristen demokratisk samling 6 7. Annat parti 118 8. Vet inte/vill ej svara; även: röstade blankt 658 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 440 V68440 AN PARTI -64 67B Loc 549 width 1 MD=0 or GE 9 F.67B(1). (ANNAT PARTI) Tilläggskod till variabel 439 för de som där angivit annat parti. <Se F.67B för fullständig frågetext> 6 1. Samlingsbeteckning i Fyrstadskretsen utan angivande av parti, Samling 68, Medborgerlig samling; även: "Samling 68, Rubin-listan" 2. "Mittenpartierna"; även andra svar som avser gemensam valsedel för centerpartiet och folkpartiet 3. Annan beteckning för samverkan mellan borgerliga partier 7. Alla övriga som angivit "annat parti" i variabel 439 2937 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 441 V68441 VALDELTAG 1968 Loc 550 width 1 Valdeltagande i riksdagsmannavalet 1968 Anm. Uppgiften inhämtad från röstlängden 3065 1. Röstade 291 5. Röstade inte
VAR 442 V68442 VALDELTAG 1966 Loc 551 width 1 MD=0 or GE 9 Valdeltagande i kommunalvalet 1966 Anm. Uppgiften inhämtad från röstlängden 2726 1. Röstade 484 5. Röstade inte 138 0. Ej tillämplig (Ej röstberättigad 1966) 8 9. Uppgift saknas
VAR 443 V68443 VALKRETS REG Loc 552 width 2 Valkretstillhörighet 339 01. Stockholms stad 277 02. Stockholms län 69 03. Uppsala län 118 04. Södermanlands län 131 05. Östergötlands län 114 06. Jönköpings län 122 07. Kronobergs län 95 08. Kalmar län 22 09. Gotlands län 73 10. Blekinge län 124 11. Kristianstads län 180 12. Fyrstadskretsen 104 13. Malmöhus län 77 14. Hallands län 182 15. Göteborgs stad 100 16. Göteborgs och Bohus län 41 17. Älvsborgs län norra 90 18. Älvsborgs län södra 103 19. Skaraborgs län 144 20. Värmlands län 101 21. Örebro län 111 22. Västmanlands län 115 23. Kopparbergs län 118 24. Gävleborgs län 148 25. Västernorrlands län 71 26. Jämtlands län 150 27. Västerbottens län 37 28. Norrbottens län
VAR 444 V68444 ÅLDER P-PREF 68 Loc 554 width 2 MD= 0 or GE 99 F.68. (FÖDD 1941 ELLER SENARE) Kommer Ni ihåg hur pass gammal Ni var, när Ni först började tycka att något eller några av partierna var bättre än de andra? Blev det kanske inte aktuellt förrän Ni fick rösträtt, eller hade Ni tänkt på saken långt innan? Var det redan medan Ni gick i skolan? 06. 6 år . . 27. 27 år 91 88. Vet inte/vill ej svara 2455 00. Frågan ej tillämplig 413 99. Bortfall Kod: 0 6 10 11 12 13 14 15 16 Frek: 2455 1 3 2 1 8 18 58 28 Kod: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 42 58 20 92 33 17 7 2 4 Kod: 26 27 88 Frek: 2 1 91
VAR 445 V68445 UPPVÄXTORT 69 Loc 556 width 1 MD=0 or GE 9 F.69. (FÖDD 1941 ELLER SENARE) När Ni växte upp, bodde Ni då på ren landsbygd eller i ett samhälle på landsbygden eller i en stad? (OM STAD:) Bodde Ni i någon av städerna Stockholm, Göteborg eller Malmö? 162 1. På ren landsbygd 108 2. Samhälle 146 3. Stad (men ej storstad) 72 4. Stockholm, Göteborg, Malmö 2455 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 446 V68446 MOBILITET 70 Loc 557 width 1 MD=0 or GE 9 F.70(1). (FÖDD 1941 ELLER SENARE) Har Ni alltid bott i .... (KOMMUNENS NAMN)? 212 1. Har alltid bott i nuvarande kommun 276 5. Nej, inflyttad 2455 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 447 V68447 INFLYTTNÅR 70 Loc 558 width 2 MD= 0 F.70(2). (INFLYTTAD) När flyttade Ni till .... (KOMMUNENS NAMN)? 44. Inflyttad 1944 . . 68. Inflyttad 1968 3080 00. Frågan ej tillämplig Kod: 0 44 45 46 48 49 50 51 53 Frek: 3080 3 3 4 2 1 6 7 1 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 3 5 4 3 9 10 10 11 14 Kod: 63 64 65 66 67 68 Frek: 19 22 27 40 34 38
VAR 448 V68448 FÖRVÄRVSARB 71A Loc 560 width 1 MD=9 F.71A. Har Ni förvärvsarbete? Anm. Ja markeras även om UP är tillfälligt arbetslös 1866 1. Ja 1077 5. Nej 413 9. Bortfall
VAR 449 V68449 FD FÖRVÄRVS 71B Loc 561 width 1 MD=0 or GE 9 F.71B. (EJ YRKESVERKSAM) Har Ni tidigare haft förvärvsarbete? 797 1. Ja 280 5. Nej 1866 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 450 V68450 FÖRVÄRVSARB SMFTN Loc 562 width 1 MD=9 F.71AB. Förvärvsarbete - sammanfattning <Se F.71A för fullständig frågetext> 1901 1. Yrkesverksam 309 2. Ej yrkesverksam, men har tidigare varit yrkesverksam (exkl gifta kvinnor) 560 3. Gifta, ej yrkesverksamma kvinnor 4 4. Övriga familjemedlemmar som ej är eller varit yrkesverksamma 101 5. Änkor som ej är yrkesverksamma 21 6. Övriga som ej är eller varit yrkesverksamma 47 7. Studerande 413 9. Bortfall
VAR 451 V68451 YRKESGRUPP 72AB Loc 563 width 2 MD=99 F.72A. (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilket yrke har/hade Ni? F.72B. Vilket slags arbete sysslar/sysslade Ni huvudsakligen med? F.72AB(1). Socialgrupp/yrkesgruppskod Anm. Koden överensstämmer i huvudsak med SCB:s sociala yrkesklassificering. SOCIALGRUPP I 1 01. Godsägare m fl 24 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 73 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 72 04. Tjänsteman av högre grad i allmän tjänst 10 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 43 07. Övriga tillhörande socialgrupp I (hit har förts studerande som förts till socialgrupp I; till denna grupp har icke förts personer som i stället kunnat föras till någon kategori av yrkesutövare) SOCIALGRUPP II 234 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel "jordbrukare", "lantbrukare" el dyl) 2 11. Arrendatorer 2 12. Lantbrukares hemmavarande söner (dvs om de deltar i jordbrukets skötsel) 82 13. Hantverkare 55 14. Detaljhandlare 98 15. Verkmästare och förman 388 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även: yrkestitel "tjänsteman") 124 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 118 18. Tjänsteman av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 57 19. Folkskollärare (klasslärare) 3 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 5 21. Högre huslig tjänst 30 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 90 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förts till kategori 13 eller 14 16 24. Övriga tillhörande socialgrupp II (exkl kategori 25) (hit har förts studerande som förts till socialgrupp II; till denna grupp har icke förts personer som i stället kunnat föras till någon kategori av yrkesutövare) 3 25. Fiskare som är egna företagare (äger båt/är delägare i båt) SOCIALGRUPP III 13 30. Rättare och motsvarande; förman i lantbruk 51 32. Övriga jordbruksarbetare 4 33. Sjöman 34. Fiskare (som icke förts till kategori 25) 68 35. Skogs- och flottningsarbetare 336 36. Andra arbetare exkl grupper som förs till kategori 40 168 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 81 38. Lägre huslig tjänst 2 39. Övriga tillhörande socialgrupp III exkl kategori 40 (hit har icke förts personer som kunnat föras till någon kategori av yrkesutövare) 690 40. Arbetare: industri-, gruv-, byggnads-, anläggnings- och grovarbetare 413 99. Bortfall
VAR 452 V68452 YRKESOMRÅDE 72AB Loc 565 width 2 MD= 0 or GE 99 F.72AB(2). Yrkesområde och yrkesgrupp - yrkeskodens två första siffror NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 153 01. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete 114 02. Hälso- och sjukvårdsarbete (exkl läkare) 83 03. Pedagogiskt arbete 13 04. Litterärt och konstnärligt arbete 5 05. Biologiskt arbete 14 06. Medicinskt och psykologiskt arbete 6 07. Personalmän m fl 12 08. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt juridiskt arbete som ej hör till yrkesgrupp 09 1 09. Domstolsjurister, åklagare, högre polistjänstemän, advokater 9 11. Religiöst arbete 7 12. Journalister, programtjänstemän i radio/TV 8 13. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete (ej ingående i annan grupp), biblioteks-, arkiv- och museiarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet ADMINISTRATIVT ARBETE 4 15. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom områdena: hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning 18 16. Administrativt arbete i statlig och kommunal förvaltning: övrig förvaltning, affärsdrivande verk 49 17. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv, organisationer mm; även: övrigt arbete inom yrkesområdet KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 44 21. Bokförings- och kassaarbete 155 22. Stenografi- och maskinskrivningsarbete 61 23. Annat kontorsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet KOMMERSIELLT ARBETE 44 31. Parti- och detaljhandelsföretagare 170 32. Affärsbiträden m fl 5 33. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete 69 34. Övrigt försäljningsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 168 41. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning 61 42. Jordbruks- och trägårdsarbete, djurskötsel 43. Viltvård och jakt 45 44. Skogsarbete 2 45. Fiskeriarbete GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 10 50. Gruv- och stenbrytningsarbete TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 62 61. Motorfordonsförare, spårvägsförare 5 63. Sjöbefälsarbete, däck- och maskinmanskapsarbete 54 64. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg 21 65. Övrigt transport- och kommunikationsarbete, även: övrigt arbete inom yrkesområdet TILLVERKNINGSARBETE 91 71. Textil- och sömnadsarbete 13 72. Sko- och läderarbete 25 73. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 217 74. Verkstads- och byggnadsmetallarbete 38 75. Elektroarbete 103 76. Träarbete 24 77. Målnings- och lackeringsarbete 62 78. Mureri- och betongarbete mm 54 80. Livsmedelsarbete 7 81. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete 47 82. Övrigt tillverkningsarbete (exkl yrkesgrupper med högre nummer) 35 83. Grov- och diversearbete 36 84. Maskin- och motorskötsel 10 85. Finmekaniskt arbete 15 86. Grafiskt arbete 49 87. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete SERVICEARBETE 9 91. Civilt bevaknings- och skyddsarbete (exkl poliser mfl i yrkesgrupp 95) 128 92. Husligt arbete, portierararbete mm; exkl yrken som förs till yrkesgrupp 96) 73 93. Fastighetsskötsel, städning 39 94. Övrigt servicearbete (övrigt inom yrkesområdet) exkl yrken som förs till grupp med högre nummer 12 95. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar mfl (endast vaktpersonal i allmän tjänst) 52 96. Hemsystrar m fl (endast yrkesutövare i allmän tjänst) 37 97. Serveringsarbete MILITÄRT ARBETE 6 98. Militärt arbete 289 00. Frågan ej tillämplig 413 99. Bortfall
VAR 453 V68453 YRKESSTATUS 72AB Loc 567 width 1 MD=0 or GE 9 F.72AB(3). Yrkesstatus - yrkeskodens tredje siffra FÖRETAGARE OCH ANDRA YRKESUTÖVARE SOM INTE ÄR ANSTÄLLDA 71 1. Företagare med större företag. Företagsledare vid större enskilda företag. Exempel: direktör, verkställande direktör. Yrkesutövare med kvalificerad utbildning som har egen praktik eller byrå. Exempel: privatpraktiserande läkare, advokat/arkitekt med egen byrå. Företagsledare vid större enskilda företag (även om de inte äger företaget). Exempel: verkställande direktör i aktiebolag. 326 2. Företagare med mindre företag. Exempel: affärsinnehavare, köpman, hantverkare med eget företag. 2 3. Övriga yrkesutövare som producerar verk för försäljning eller försäljer varor utan att i vanlig mening driva ett företag. Exempel: författare. ANSTÄLLDA 40 4. Chefer för större enhet eller avdelning inom enskilda företag och liknande. Exempel: försäljningschef, överingenjör, ekonomidirektör. Chefer för avdelningar eller verk i statlig eller kommunal förvaltning: hit räknas personer med tjänst som byråchef eller motsvarande eller högre tjänst. 147 5. Yrkesutövare med kvalificerad yrkesutbildning (vanligen akademisk utbildning eller liknande). Exempel: ingenjörer, arkitekter, leg läkare. Vissa fria yrkesutövare. Exempel: skådespelare. Anställda i enskilda företag med självständiga/planerande uppgifter närmast under yrkesutövare med kod 1 eller 4. Exempel: bankkamrer. 361 6. Tekniker med yrkestitel som verkmästare eller förman. Yrkesutövare som tillämpar teoretisk utbildning på "mellannivå" eller liknande i praktiskt vårdarbete (ofta i förening med förmansuppgifter). Exempel: sjuksköterska, socialarbetare. Yrkesutövare som tillämpar teoretisk utbildning på "mellannivå" eller liknande under ledning av t ex yrkesutövare med kod 5. Exempel: ritare på arkitektkontor. Yrkesutövare som utför kvalificerat men rutinmässigt kontorsarbete eller har förmansställning vid kontor eller liknande. Exempel: privatsekreterare, bokförare, kontors-/kansliskrivare. 324 7. Yrkesutövare med allmänt kontorsarbete. Exempel: Kontorist, maskinskriverska. Försäljningsarbete som erfordrar viss teoretisk fackkunskap. Exempel: bokhandelsmedhjälpare, maskinförsäljare. Vissa statstjänstemän med rutinmässiga uppgifter. Exempel: polisman. Rutinmässigt biträdesarbete i tekniskt arbete eller liknande. Exempel: laboratoriebiträde. 1430 8. Manuellt tillverkningsarbete. Försäljnings- och servicearbete som inte hänförs till annan kategori. Exempel: affärsbiträde. 242 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 454 V68454 YRKE 72AB Loc 568 width 3 MD= 0 or GE 999 F.72AB(4). UP:s yrke (kodens två första siffror anger yrkesområde och yrkesgrupp, den sista siffran anger yrkets status) NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 12 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 8 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 57 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 54 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 22 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 3 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare (sjukgymnast och liknande med egen praktik, innehavare av privat vårdhem, homeopat) 2 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 37 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 19 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt) arbete och manuellt arbete 53 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 1 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 19 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 63 036. Klasslärare och övriga lärare 3 042. Litterärt och konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärligt verksamhet) 1 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 6 045. Övriga med litterär/konstnärligt yrkesutövning 3 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes)arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 3 055. Biologiskt arbete: ospecificerat 2 056. Arbete på "teknikernivå" närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning 1 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 1 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 6 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 6 066. Socialvårdstjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 6 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 2 081. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: företagare med kvalificerad kompetens 8 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 2 086. Programmerare 1 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 5 114. Biskop, prost, kyrkoherde 2 115. Övriga präster i statskyrkan 2 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 7 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 6 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utb. 2 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete ADMINISTRATIVT ARBETE 1 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 2 155. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 1 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 5 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 7 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 5 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 1 167. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: ospecificerat 19 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 13 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 17 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 12 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete 32 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 18 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 137 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 47 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 14 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 44 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 3 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 7 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare 160 328. Affärsbiträden m fl: biträdesarbete i affär 1 333. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: näringsidkare med ambulerande försäljning 4 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande förman 4 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag mindre företag 4 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 1 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivå närmast under kategori 344 46 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 7 347. Övrigt försäljningsarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare för kapitalvaror (t ex symaskiner), bilförsäljare, demonstratör 7 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 159 412. Företagare/företagsledare inom lantbruk 9 416. Arbetsledare/tekniker inom skogsbruk etc. 1 422. Företagare/företagsledare inom djuruppfödning 2 426. Arbetsledare/tekniker inom jordbruk 58 428. Manuellt arbete inom jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 1 446. Arbetsledare/tekniker inom skogsbruk 44 448. Manuellt arbete inom skogsarbete 1 452. Företagare/företagsledare inom fiskeriarbete 1 456. Arbetsledare/tekniker inom jordbruk och skogsbruk etc. GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 1 502. Företagare med mindre företag 9 508. Manuellt arbete inom yrkesområdet TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 17 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 1 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman 44 618. Motorfördonsförare, spårvägsförare: övriga 1 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 1 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 3 638. Däckmanskap 1 645. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: ospecificerat 6 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 41 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 6 648. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete som inte förs till annan kod 3 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: arbete som förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 18 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 11 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 2 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 78 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 2 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 1 726. Sko- och läderarbete: förman/arbetsledare 10 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 4 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 21 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 10 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 2 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 205 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 4 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 1 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 33 758. Elektroarbete: manuellt arbete 8 762. Träarbete: företagare med mindre företag 3 766. Träarbete: förman/arbetsledare 92 768. Träarbete: manuellt arbete 4 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 20 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 1 782. Mureri- och betongarbete mm: företagare med mindre företag 61 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 16 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 1 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 37 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 7 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 1 823. Övrigt tillverkningsarbete: ospecificerat 46 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 1 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 34 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 1 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 35 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 3 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 7 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 1 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 14 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 1 872. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: företagare med mindre företag 48 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 2 917. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: brandman 7 918. Övrig bevakningspersonal 4 922. Företagare med mindre företag inom husligt arbete (tex pensionats- och kafeinnehavare) 8 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 3 927. Portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 113 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 1 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 72 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 14 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 2 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även: sportledare som ej är gymnastikdirektör 2 947. Fotograf 21 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 2 956. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar mfl: övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl, arbetsledare/förman vid fångvårdsanstalt 10 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 20 967. Hemsyster, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 32 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 2 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 35 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal; även: barbiträde MILITÄRT ARBETE 1 984. Officerare med befattning som överste eller högre befattning 1 985. Övriga officerare (befattning under överste) 2 986. Underofficerare (kompaniofficerare) 2 987. Underbefäl (plutonofficerare) STUDERANDE SOM EJ ÄR YRKESVERKSAMMA 37 991. Studerande vid eftergymnasial skola/kurs 10 992. Övriga som är under utbildning (praktikanter förs dock till tillämplig yrkesgrupp) 242 000. Frågan ej tillämplig 413 999. Bortfall
VAR 455 V68455 SJÄLVUPP STAT 73 Loc 571 width 1 MD=0 or GE 9 F.73. (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Skulle Ni också vilja säga vilken av yrkesgrupperna på det här kortet, som Ni hör/hörde till? (VISA FRÅGEKORT) 804 1. Tjänsteman 1439 2. Arbetare 161 3. Jordbrukare med eget jordbruk eller arrende 218 4. Egen företagare utanför jordbruket 2 5. Fri yrkesutövare (annat svar) 5 7. Speciell kategori som ej kan hänföras till annan kod 34 8. Vet inte/vill ej svara 280 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 456 V68456 STATUSÄNDRING 74A Loc 572 width 1 MD=0 or GE 9 F.74A. (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Har Ni någon gång bytt yrke så, att Ni tidigare under någon längre tid hört till någon annan av yrkesgrupperna på kortet? (VISA FRÅGEKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL URVALSKATEGORI I 65 1. Ja 328 5. Nej 2550 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 457 V68457 TIDIGARE STAT 74B Loc 573 width 1 MD=0 or GE 9 F.74B. (BYTT YRKESGRUPP) Vilken av yrkesgrupperna hörde Ni till? (VISA FRÅGEKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL URVALSKATEGORI I 18 1. Tjänsteman 41 2. Arbetare 1 3. Jordbrukare med eget företag 4 4. Egen företagare utanför jordbruket 1 7. Speciell kategori som ej kan hänföras till annan kod 2878 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 458 V68458 FACKLIG ORG 75AB Loc 574 width 3 MD= 0 F.75A. (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Är Ni medlem i någon sådan facklig organisation eller yrkessammanslutning som finns på det här kortet? (VISA FRÅGEKORT) F.75B. (OM JA:) Vilken organisation är Ni medlem i? LO-ANSLUTNA FÖRBUND 50 100. Landsorganisationen (LO) utan uppgift om förbund; även: Fackliga centralorganisationen (FCO) utan uppgift om förbund 13 101. Bekländsarbetareförbundet 3 102. Bleck- och plåtslagareförbundet 2 103. Bokbindareförbundet 79 104. Byggnadsarbetareförbundet 2 105. Civilförvaltningens personalförbund 11 106. Elektrikerförbundet 36 107. Fabriksarbetareförbundet 8 108. Fastighetsarbetareförbundet 2 109. Frisörarbetareförbundet 4 110. Försvarsverkens civ. personals förbund 3 111. Försäkringsfunktionärernas förbund 5 112. Gruvindustriarbetareförbundet 55 113. Handelsanställdas förbund 20 114. Hotell- och restauranganställdas förbund 18 115. Järnvägsmannaförbundet 81 116. Kommunalarbetareförbundet 1 117. Kraftverkens personalförbund 8 118. Lantarbetareförbundet 3 119. Litografförbundet 23 120. Livsmedelsarbetareförbundet 175 121. Metallindustriarbetareförbundet 3 122. Musikerförbundet 9 123. Målareförbundet 18 124. Pappersindustriarbetareförbundet 7 125. Postförbundet 1 126. Sjöfolksförbundet 5 127. Sko- och läderarbetarnas förbund 20 128. Skogsarbetareförbundet 2 130. Statens sjukhuspersonals förbund 4 132. Teleförbundet 12 133. Textilarbetareförbundet 22 134. Transportarbetareförbundet 34 135. Träindustriarbetareförbundet 8 136. Typografförbundet 2 137. Vårdpersonalförbundet 6 138. Vägarbetareförbundet 21 199. Sveriges arbetares centralorganisation (SAC); även: syndikalisterna, Lokal samorganisation (LS) eller federation inom SAC TCO-ANSLUTNA ORGANISATIONER 40 200. Tjänstemännens centralorganisation (TCO) utan uppgift om förbund 39 201. Arbetsledareförbundet 6 202. Apoteksteknikerförbundet 15 203. Bankmannaförbundet 7 204. Facklärareförbundet 7 205. Försvarets civila tjänstemannaförbund 7 206. Försäkringstjänstemannaförbundet 1 208. Folkhögskolans lärareförening 31 210. Handelstjänstemannaförbundet 20 211. Hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund 112 212. Industritjänstemannaförbundet 2 213. Journalistförbundet 26 214. Kommunaltjänstemannaförbundet 1 215. Kyrkomusikernas riksförbund 15 217. Lärarförbundet 1 218. Lantbrukstjänstemannaförbundet 1 219. Maskinbefälsförbundet 8 220. Polisförbundet 3 221. Postverkets tjänstemannaförbund 14 222. Statsjänstemannaförbundet 1 223. Småskollärarförbundet 6 225. Televerkets tjänstemannaförbund 2 226. Tullmannaförbundet 1 227. Teaterförbundet 1 228. Underbefälsförbundet 1 229. Underofficersförbundet 3 230. Vattenfallsverkets tjänstemannaförbund SACO-ANSLUTNA ORGANISATIONER 18 300. Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) utan uppgift om förbund 1 303. Föreningen statens fiskeritjänstemän 1 306. Legitimerade sjukgymnasters riksförbund 5 307. Lärarnas riksförbund 1 309. Skolledarförbundet 1 312. Svenska folkbibliotekarieföreningen 4 314. Svenska prästförbundet 1 317. Sveriges arkivtjänstemäns förening 1 318. Sveriges civilingenjörsförbund 4 319. Sveriges farmacevtförbund 2 322. Sveriges jägmästares och forstmästares riksförbund 3 323. Sveriges läkarförbund (inkl Sveriges yngre läkares förening) 2 327. Sveriges socionomers riksförbund 2 328. Sveriges tandläkareförbund 1 330. Sveriges veterinärförbundet SR-ANSLUTNA ORGANISATIONER 2 350. Statstjänstemännens riksförbund (SR) utan uppgift om förbund 1 371. Svenska officersförbundet 2 375. Trafiktjänstemännens riksförbund (inkl posttjänstemännens förening, statens FÖRETAGARE/ARBETSGIVAREORGANISATION 72 400. Företagare- eller arbetsgivareorganisation med eller utan angivande av organisationsnamn 14 500. Icke-facklig organisation för fria yrkesutövare och/eller personer med specialiserad yrkesytbildning JORDBRUKARORGANISATIONER 97 610. Riksförbundet landsbygdens folk (RLF); även: Jordbrukarnas ungdomsförbund (JUF) 2 620. Organisation som tillhör jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse; även: hushållningssällskap (Om UP nämnt både RLF och organisation inom jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse, har UP fått kod 610) 8 777. Annan organisation 1211 888. Tillhör ingen organisation; även: tillhör organisation men känner inte till vilken 753 000. Frågan ej tillämplig
VAR 459 V68459 OMDÖME FACKF 76 Loc 577 width 1 MD=0 or GE 9 F.76. (MEDLEM I FACKFÖRENING) Om Ni skulle säga hur Er egen organisation tillvaratar medlemmarnas intressen, vilket av de här omdömena tycker Ni då är riktigast? (VISA FRÅGEKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 421 1. Medlemmarnas intressen tillvaratas bra 753 2. Det varierar - men i huvudsak tillvaratas bra 128 3. Det varierar - men i huvudsak tillvaratas inte bra 54 4. Medlemmarnas intressen tillvaratas inte bra 44 8. Vet inte/vill ej svara 1543 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 460 V68460 ALLM GRUNDUTB 77 Loc 578 width 2 MD=99 F.77A. Har Ni någon praktisk eller teoretisk utbildning utöver folkskolan? F.77B. (OM JA:) Vilken utbildning? (TILLÄGGSFRÅGA:) Har Ni genomgått någon annan praktisk eller teoretisk utbildning? 2166 11. Enbart folkskola (6-8 år) 10 12. Folkskola (6-8 år) samt därutöver kurser av olika slag som ej är direkt yrkesinriktade 1 20. Grundskoleutbildning 5 21. Folkskoleutbildning 9-10 år 22 22. Enhetsskoleutbildning 195 23. Realexamen, avslutad kommunal mellanskola 113 24. Folkhögskola, lanthushållsskola, lantmannaskola: 2 år eller kortare 28 25. Ej avslutade studier på realskola, flickskola, kommunal mellanskola, tekniskt institut, handelsskola, handelsinstitut 28. Annan hithörande skolutbildning (t ex enhetsskoleutbildning, 9- eller 10-årig folkskoleutbildning samt därutöver kurser av olika slag, som ej är direkt yrkesinriktade 60 30. Handels- och tekniskt institut som ej leder till studentexamen; fackskoleutbildning 49 31. Avslutad flickskola (normalskolekompetens) 8 34. Folkhögskola, lantmannaskola, lanthushållsskola: längre än 2 år 9 35. Ej avslutade studier på 3- eller 4-årigt gymnasium 4 38. Annan hithörande utbildning på motsvarande nivå 122 40. Avslutade studier på 3- eller 4-årigt gymnasium; även: handels- och tekniskt gymnasium 6 41. Postgymnasial utbildning efter studentexamen högst 1 år, t ex farmacevtutbildning 10 42. Genomgått småskoleseminarium 18 43. Genomgått folkskoleseminarium 72 50. Avslutade akademiska studier 45 51. Ej avslutade akademiska studier 413 99. Bortfall
VAR 461 V68461 ANNAN UTB 77AB Loc 580 width 3 MD=999 F.77AB(1). Annan utbildning Anm. I den tresiffriga utbildningskoden anger första siffran HUVUDGRUPP, andra siffran UTBILDNINGSNIVÅ och den tredje siffran UTBILDNINGSTYP ENDAST ALLMÄN GRUNDUTBILDNING 1728 011. Enbart folkskola (6-8 år) 9 012. Folkskola (6-8 år) samt därutöver kurser av olika slag som ej är direkt yrkesinriktade 1 020. Grundskoleutbildning 3 021. Folkskoleutbildning 9-10 år 4 022. Enhetsskoleutbildning 89 023. Realexamen, avslutad kommunal mellanskola 60 024. Folkhögskola, lanthushållsskola, lantmannaskola: 2 år eller kortare 16 025. Ej avslutade studier på realskola, flickskola, kommunal mellanskola, tekniskt institut, handelsskola, handelsinstitut 18 031. Avslutad flickskola (normalskolekompetens) 1 034. Folkhögskola, lantmannaskola, lanthushållsskola: längre än 2 år 6 035. Ej avslutade studier på 3- eller 4-årigt gymnasium 1 038. Annan hithörande utbildning på motsvarande nivå 25 040. Avslutade studier på 3- eller 4-årigt gymnasium; även: handels- och tekniskt gymnasium 1 050. Avslutade akademiska studier 35 051. Ej avslutade akademiska studier UTBILDNING FÖR ESTETISK, HUMANISTISK OCH RELIGIÖS VERKSAMHET: Gymnasial utbildning i högst 2 år 1 132. Bild- och formkonstnärlig utbildning (grundläggande bild- och formkonstnärlig utb., utb. med textilkonstnärlig inriktning, utb. för reklam och bokhantverk, utb. till stillbildsfotograf och TV-fotograf etc) 1 133. Musikutbildning (grundläggande musikutb., lägre organist- och kantorsexamen) Gymnasial utbildning längre än 2 år 1 142. Bild- och formkonstnärlig utbildning 3 144. Religiös utbildning (pastors-, predikant- och missionärsutb.) Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 1 150. Diakonissutbildning, teol fil utbildning 1 151. Scenisk och bildmediautbildning (exkl utb. vid Statens skolor för scenisk utbildning) 1 152. Bild- och formkonstnärlig utbildning (exkl 2-årig utb. vid konstfackskolan eller motsv.) Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 3 162. Bild- och formkonstnärlig utbildning (utb. vid högre konstindustriella skolor, konsthögskola, Valands konstskola etc.) 1 163. Musikutbildning (allmän musikteoretisk utb., instrumental utb., organist- och kantorsexamen) 5 164. Bibliotekarieutbildning (folkbibliotekarieutb., biblioteksassistentutb.) 5 165. Teol kand utbildning 2 166. Fil kand- och fil mag utbildning med humanistisk inriktning PEDAGOGISK UTBILDNING: Gymnasial utbildning i högst 2 år 2 231. Trafikskoleinstruktörs- och trafiklärarutbildning 2 233. Gymnastik- och idrottsinstruktörsutbildning (Lillsved, Bosön, Mil. GIS od) Gymnasial utbildning längre än 2 år 5 240. Förskollärarutbildning Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 1 250. Teckningslärarutbildning vid teckningslärarinstitut (Konstfackskolan) 5 251. Slöjd-, textil- och vävlärarutbildning 1 252. Musikpedagogutbildning 253. Gymnastik- och idrottslärarutbildning 1 254. Barnavårdslärarutbildning 2 255. Hushållslärar- och lanthushållslärarutbildning 1 258. Utbildning för undervisning i yrkesämnen Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 15 260. Lågstadielärarutbildning (småskollärarutb.) 21 261. Mellanstadielärarutbildning (folkskollärarutb.) 1 262. Musikpedagogisk utbildning (musikdirektör, högre organist- och kantorsexamen) 1 263. Speciallärarutbildning (inkl adjunkter/ämneslärare för undervisning av tal-, syn- och hörselskadade). Övningslärare 6 267. Utbildning av lärare i läroämnen/adjunktskompetens UTBILDNING FÖR FÖRVALTNING: HANDEL OCH KONTOR SAMT EKONOMISK SAMHÄLLSVETENSKAPLIG OCH BETEENDEVETENSKAPLIG UTBILDNING: Gymnasial utbildning i högst 2 år 105 330. Tvärutbildning inom handel och kontor (orienterande, förberedande och grundläggande kurser i handelslära etc.) 18 331. Språk- och skrivinriktad utbildning (stenografi, maskinskrivning, lägre journalistutb., kontorssekreterarutb.) 11 332. Kommersiell kontorsutbildning (utb. för inköps- och försäljningsarbete) 1 333. Utbildning i informationsbehandling (utb. för stansningsarb., ADB-operatörsutb.) 9 334. Utbildning i bokförings-, redovisning- och kassaarbete (utb. för butiks- och kontorskassörer, kameralkurs A) 11 335. Utbildning för detaljhandelsarbete 3 336. Förvaltningsutbildning (utb. för expeditions- och förvaltningsuppg. inom näringslivet, intresseorganisationer samt inom offentlig förvaltning) 7 337. Företagsekonomisk utbildning (2-årig handelsgymnasieutb. enl äldre stadga, 2-årig handelsinstitututb., allmän företagsek. utb. inom yrkesskola eller motsv fackskola, ekonomisk linje) Gymnasial utbildning längre än 2 år 5 341. Språk- och skrivinriktad utbildning (korrespondent-, sekreterar- och stenografutb.) 11 342. Kommersiell kontorsutbildning (utb. i inköp, reklam, marknadsföring och försäljning) 1 343. Utbildning i informationsbehandling 6 344. Utbildning för bokförings- och redovisningsarbete samt för kassaarbete 3 345. Utbildning för detaljhandelsarbete (utb. för arbetsledning och ansvarspersonal) 6 346. Förvaltningsutbildning (utb. för förvaltn.uppg., näringsliv, intresseorganisationer samt inom den offentliga förvaltningen) 23 347. Företagsekonomisk utbildning (3-årigt handelsgymnasium enl äldre stadgan och ettårig eller 3-terminerskurs för studenter på gymnasium eller Bar-Lock, Holmqvist mfl) Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 2 351. Språk- och skrivinriktad utbildning (journalistutb./studentlinje/, sekreterarutb. med akademiska betyg) 5 352. Kommersiellt inriktad utbildning (utb. i inköpsarbete för tekniker, utb. för marknadsföringsarbete och reklam, utb. i försäljning mm) 2 353. Utbildning i informationsbehandling (tvärutb. i ADB, programmeringsarbete, systemarbete, adm. rationalisering) 3 355. Förvaltningsutbildning (utb. i förvaltning för näringsliv, organisationer, producent- och konsumentkooperationen, offentlig förvaltning exkl utb. inom affärsdrivande verk samt samfärdsel och kommunikation) 6 357. Företagsekonomiskt inriktad utbildning (högre företagsek kurs, företagsek utb. för ingenjörer och tekniker) Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 4 361. Skriv- och språkinriktad utbildning (journalistutb./akademikerlinjen/, akademisk sekreterarutb./civilsekreterare) 6 362. Civilekonomutbildning 5 363. Socionomutbildning 3 364. Jur kand utbildning 1 365. Pol mag utbildning (både jur pol mag och fil pol mag) 5 366. Fil kand utbildning med samhällsvetenskapliga ämneskombinationer Forskarutbildning 1 373. Fil lic utbildning i samhällsvetenskapliga ämnen 1 375. Ekon lic utbildning UTBILDNING FÖR INDUSTRI OCH HANTVERK SAMT TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG UTBILDNING: Gymnasial utbildning i högst 2 år 4 431. Industriell civil verksutbildning (utb. inom Luftfartsverket, SJ, Vägverket, Televerket etc) 1 433. Teknisk civil verksutbildning 119 434. Yrkesskoleutbildning för industri och hantverk (utb. för metall-, elektro-, trä-, byggnads- och anläggningsarb., processarb., grafiskt arb. inkl bokbinderi, textil- och konfektionsarb., sko- och läderarb., livsmedelsarb. mm) 21 435. Praktisk/teknisk utbildning (arbetsledarutb., textilteknisk utb., teknisk biträdesutb., laboratorieutb.) 10 436. Teknikerkurs vid teknisk skola, tekniskt institut eller motsvarande Gymnasial utbildning längre än 2 år 1 441. Industriell civil verksutbildning (Luftfartsverket, SJ, Vägverket, Televerket) 39 444. Yrkesutbildning för industri och hantverk (utb. för metall-, elektro-, trä-, byggnads- och anläggningsarb., processarb., grafiskt arb. med bokbinderi, textil- och konfektionsarb., sko- och läderarb., livsmedelsarb. mm) 22 445. Praktisk/teknisk utbildning (arbetsledarutb., verkmästarutb., branschspecifik utb., textilteknisk utb., hushållsteknisk utb., laboratorieutb.) 34 446. Ingenjörsutbildning (högre fackkurs vid teknisk skola, utb. vid tekniskt institut och motsvarande) 41 447. Gymnasium, teknisk linje och teknisk gymnasieutb. enl äldre stadga (inkl specialkurs, fd teknisk fackskola vid tekniskt gymnasium och särskild tekn. kurs för studenter samt utb. vid Bergsskolan i Filipstad) Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 3 456. Naturvetenskapligt inriktad utbildning (partiell examen vid fil fakultet) Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 1 462. Naturvetenskaplig civil verksutbildning (meteorologisk utb. för tjänsteexamen, hydrologisk utb. för tjänsteexamen etc) 1 463. Teknisk civil verksutbildning (televerkets ingenjörsexamen mm) 13 464. Civilingenjörsutbildning inkl arkitekt-, bergs-, mejeri- och lantbruksingenjörsexamen 2 466. Fil kand examen i naturvetenskapliga ämnen Forskarutbildning 1 473. Fil lic utbildning i naturvetenskapliga ämnen 1 474. Fil doktorsgrad i naturvetenskapliga ämnen UTBILDNING FÖR TRANSPORT OCH KOMMUNIKATION: Gymnasial utbildning i högst 2 år 2 531. Utbildning för sjöfart (sjömansutb., grundkurs i sjömansutb., utb. av däcks- och maskinpersonal, fartygselektrikerkurs, skepparutb., skepparkurs av I:a klass, fartygsmekaniker, maskinteknikerutb.) 7 533. Utbildning för järnvägstrafik inkl lokalbanetrafik (J.exp.kurs, Tkl.exp.kurs, Stm/fjex.kurs, servicepersonalutb., fjärrskriftsexpeditörutb., telefonistkurs, trafikförmanskurs, lokförarutb., konduktörsutb.) 4 535. Utbildning för postbefordran (stationsmästarutb., utb. till postiljon och överpostiljon, postexpeditörsutb., utb. till postkassör) 3 536. Utbildning för telekommunikation (telefonist-, telegraf- och radiotelegrafistutb.) Gymnasial utbildning längre än 2 år 2 541. Utbildning för sjöfart (sjöbefälsutb., styrmanskurs, sjöingenjörsutb.) Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 1 551. Sjökaptensutbildning 1 552. Utbildning för luftfart (inflygningsutb. för civil luftfart/med föregående flygutb. t ex fältflygare), flygvärdinne-, stewardutbildning (i båda fallen med gymnasial utb. som bakgrund), trafikassistentutbildning baserad på gymnasiala studier 1 556. Utbildning för telekommunikation (teleassistentutbildning) UTBILDNING FÖR VÅRDYRKEN: Gymnasial utbildning i högst 2 år 9 630. Biträdesutbildning inom vårdyrken (utb. till sjukvårdsbiträde, vårdbiträde, förberedande och grundkurser för vårdyrken. Biträdesutb. inom vårdyrken. Utb. av sjukvårdare i hemsjukvård) 5 631. Undersköterskeutbildning 3 632. Medicinsk - teknisk assistentutbildning (utb. till operations-, hörselvårds- och dialysassistent) 1 633. Utbildning av skötare i psykiatrisk vård 14 634. Barnsköterskeutbildning 4 635. Tandsköterskeutbildning Gymnasial utbildning längre än 2 år 22 640. Grundutbildning av sjuksköterskor (5 terminer) 3 641. Laboratorie- och cytologassistentutbildning, laboratorietekniker inom läkemedelstillverkningen 2 643. Anstaltpedagogisk utbildning (utb. för vård av barn och ungdom på barnhem, psykiskt efterblivna, fysiskt handikappade samt sjuka och nyfödda barn) 2 644. Ålderdomshemsföreståndareutbildning 1 647. Ungdomsledar- och fritidspedagogutbildning Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 7 650. Sjuksköterskeutbildning med specialutb./vidareutb., barnmorskeutbildning 1 651. Sjukgymnastutbildning 4 655. Receptarieutbildning, tidigare farm kand utbildning Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 4 660. Med lic utbildning 5 662. Tandläkarutbildning 1 664. Apotekarutbildning och farm mag utbildning 1 667. Vet med lic utbildning UTBILDNING FÖR LANTBRUK, TRÄDGÅRD, SKOGSBRUK, FISKE: Gymnasial utbildning i högst 2 år 37 731. Grundläggande och specialinriktad utbildning för lantbruk (utb. för växtodling, husdjursskötsel, seminbiträde, maskinskötsel, företagsekonomi) 2 732. Grundläggande- och specialutbildning för trädgård 12 733. Grundläggande- och specialutbildning för skogsbruk (företagar-, maskinförar- och förmansutbildning) Gymnasial utbildning längre än 2 år 6 741. Lantbruksförmansutbildning (arbets- och driftsledarutb., ladugårdsförmansutb., kontrollassistentkurs, seminassistentutb.) 1 742. Trädgårdsförmansutbildning 1 743. Skogvaktar- och kronjägarutbildning 1 745. Fiskmästar-, fiskerikonsulentutbildning Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 3 751. Lantmästarutbildning Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 1 761. Agronomutbildning 3 763. Civiljägmästarutbildning UTBILDNING FÖR SERVICEYRKEN SAMT UTBILDNING FÖR CIVIL BEVAKNING OCH MILITÄR TJÄNST: Gymnasial utbildning i högst 2 år 5 832. Vaktkonstapel-, väktar-, tulltjänstemannautb., polisiär yrkesskoleutbildning 46 833. Utbildning för privathushåll (genomgågna hemtekniska kurser, husmodersskola, lanthushållsutb., kurs för blivande hushållslärare, hemvårdarinne-, hemsyster-, hemsamarit- och barnsamaritutb.) 9 834. Utbildning för storhushåll inkl restaurangkök (kurser för kokerskor, kockar, kallskänkor, utb. av kökspersonal vid restaurangskola, utb. av ekonomi- och hushållspersonal inom sjöfarten) 2 835. Utbildning av serveringspersonal (husfruutb., restaurangkassörutb., även kameral utb. för hotell och restaurang) 15 836. Utbildning för hygien och skönhetsvård (badmästarutb., dam- och herrfrisörutb., kosmetologutb.) 2 837. Utbildning för klädvård (tvättpersonalutb., tvättmästarutb.) Gymnasial utbildning längre än 2 år 1 840. Brandförsvarsutbildning, brandmästareutbildning 4 841. Poliskonstapelutbildning 1 842. Tullmästareutbildning 5 843. Underbefäls- och militärmusikerutbildning 1 844. Underbefälsutbildning - teknisk (arme- och flygteknikerutb.) 3 845. Utbildning av föreståndare inom storhushåll inkl restaurangkök (kökschef-, ekonomiföreståndare-, internatföreståndare-, hovmästare- och purserutb.) Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 1 851. Polis- och kriminalassistentutbildning, polis- och kriminalkommissarieutbildning 2 852. Tullkammarskrivareutbildning 3 853. Underofficersutbildning (exkl teknisk), militärmusikerutbildning Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 2 861. Officersutbildning, obligatorisk militärhögskoleutbildning 413 999. Bortfall
VAR 462 V68462 UTBILDN:ANT ÅR 77 Loc 583 width 2 MD= 0 or GE 99 F.77C. (UTBILDNING UTÖVER FOLKSKOLA) Hur många års utbildning har Ni genomgått efter de första sex skolåren? 01. Ett års utbildning . . 12. Tolv års utbildning 1746 00. Frågan ej tillämplig 413 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1746 299 269 164 122 134 62 35 20 Kod: 9 10 11 12 Frek: 73 5 13 1
VAR 463 V68463 MA:FÖRVÄRVSARB 78 Loc 585 width 1 MD=0 or GE 9 F.78A. (GIFT) Har Er make/maka förvärvsarbete? 1199 1. Ja 822 5. Nej 922 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 464 V68464 MA:FD FÖRVÄRVS 78 Loc 586 width 1 MD=0 or GE 9 F.78B. (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Har han/hon tidigare haft förvärvsarbete? 604 1. Ja 218 5. Nej 2121 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 465 V68465 MAKES YRKESGR 78C Loc 587 width 2 MD= 0 or GE 99 F.78C. (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETANDE) Vilket yrke har/hade hon/han? F.78C(1). Makens/makans socialgrupp/yrkesgruppskod SOCIALGRUPP I 01. Godsägare m fl 12 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 29 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 44 04. Tjänsteman av högre grad i allmän tjänst 11 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 1 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 07. Övriga tillhörande socialgrupp I (hit har förts studerande som förts till socialgrupp I; till denna grupp har icke förts personer som i stället kunnat föras till någon kategori av yrkesutövare) SOCIALGRUPP II 88 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel "jordbrukare", "lantbrukare" el dyl) 1 11. Arrendatorer 12. Lantbrukares hemmavarande söner (dvs om de deltar i jordbrukets skötsel) 33 13. Hantverkare 23 14. Detaljhandlare 55 15. Verkmästare och förman 187 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även: yrkestitel "tjänsteman") 80 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 70 18. Tjänsteman av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 29 19. Folkskollärare (klasslärare) 3 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 1 21. Högre huslig tjänst 13 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 44 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förts till kategori 13 eller 14 3 24. Övriga tillhörande socialgrupp II (exkl kategori 25) (hit har förts studerande som förts till socialgrupp II; till denna grupp har icke förts personer som i stället kunnat föras till någon kategori av yrkesutövare) 2 25. Fiskare som är egna företagare (äger båt/är delägare i båt) SOCIALGRUPP III 7 30. Rättare och motsvarande; förman i lantbruk 13 32. Övriga jordbruksarbetare 1 33. Sjöman 34. Fiskare (som icke förts till kategori 25) 21 35. Skogs- och flottningsarbetare 151 36. Andra arbetare exkl grupper som förs till kategori 40 92 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 44 38. Lägre huslig tjänst 39. Övriga tillhörande socialgrupp III exkl. kategori 40 (hit har icke förts personer, som kunnat föras till någon kategori av yrkesutövare) 317 40. Arbetare: industri-, gruv-, byggnads-, anläggnings- och grovarbetare 651 77. UP:s maka är ej yrkesverksam gift kvinna 917 00. Frågan ej tillämplig 413 99. Bortfall
VAR 466 V68466 MA:YRKESOMR 78C Loc 589 width 2 MD= 0 or GE 99 F.78C(2). Makes/makas yrkesområde och yrkesgrupp - yrkeskodens två första siffror <Se F.78C för fullständig frågetext> NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 135 01. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete 98 02. Hälso- och sjukvårdsarbete (exkl läkare) 55 03. Pedagogiskt arbete 5 04. Litterärt och konstnärligt arbete 1 05. Biologiskt arbete 12 06. Medicinskt och psykologiskt arbete 3 07. Personalmän m fl 5 08. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt juridiskt arbete som ej hör till yrkesgrupp 09 3 09. Domstolsjurister, åklagare, högre polistjänstemän, advokater 2 11. Religiöst arbete 5 12. Journalister, programtjänstemän i radio/TV 5 13. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete (ej ingående i annan grupp), biblioteks-, arkiv- och museiarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet ADMINISTRATIVT ARBETE 2 15. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom områdena: hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning 12 16. Administrativt arbete i statlig och kommunal förvaltning: övrig förvaltning, affärsdrivande verk 26 17. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv, organisationer mm; även: övrigt arbete inom yrkesområdet KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 19 21. Bokförings- och kassaarbete 148 22. Stenografi- och maskinskrivningsarbete 49 23. Annat kontorsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet KOMMERSIELLT ARBETE 41 31. Parti- och detaljhandelsföretagare 130 32. Affärsbiträden m fl 1 33. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete 45 34. Övrigt försäljningsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 98 41. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning 27 42. Jordbruks- och trägårdsarbete, djurskötsel 43. Viltvård och jakt 22 44. Skogsarbete 3 45. Fiskeriarbete GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 9 50. Gruv- och stenbrytningsarbete TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 41 61. Motorfordonsförare, spårvägsförare 4 63. Sjöbefälsarbete, däck- och maskinmanskapsarbete 49 64. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg 16 65. Övrigt transport- och kommunikationsarbete, även: övrigt arbete inom yrkesområdet TILLVERKNINGSARBETE 66 71. Textil- och sömnadsarbete 11 72. Sko- och läderarbete 12 73. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 133 74. Verkstads- och byggnadsmetallarbete 22 75. Elektroarbete 58 76. Träarbete 14 77. Målnings- och lackeringsarbete 42 78. Mureri- och betongarbete mm 24 80. Livsmedelsarbete 7 81. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete 44 82. Övrigt tillverkningsarbete (exkl yrkesgrupper med högre nummer) 33 83. Grov- och diversearbete 16 84. Maskin- och motorskötsel 2 85. Finmekaniskt arbete 8 86. Grafiskt arbete 20 87. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete SERVICEARBETE 6 91. Civilt bevaknings- och skyddsarbete (exkl poliser mfl i yrkesgrupp 95) 90 92. Husligt arbete, portierararbete mm; exkl yrken som förs till yrkesgrupp 96) 56 93. Fastighetsskötsel, städning 25 94. Övrigt servicearbete (övrigt inom yrkesområdet) exkl yrken som förs till grupp med högre nummer 8 95. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar mfl (endast vaktpersonal i allmän tjänst) 26 96. Hemsystrar m fl (endast yrkesutövare i allmän tjänst) 17 97. Serveringsarbete 6 98. Militärt arbete 225 00. Frågan ej tillämplig 1314 99. Bortfall
VAR 467 V68467 MA:YRKESST 78 Loc 591 width 1 MD=0 or GE 9 F.78C(3). Makes/makas yrkesstatus - yrkeskodens tredje siffra <Se F.78C för fullständig frågetext> FÖRETAGARE OCH ANDRA YRKESUTÖVARE SOM INTE ÄR ANSTÄLLDA 26 1. Företagare med större företag. Företagsledare vid större enskilda företag. Exempel: direktör, verkställande direktör. Yrkesutövare med kvalificerad utbildning som har egen praktik eller byrå. Exempel: privatpraktiserande läkare, advokat/arkitekt med egen byrå. Företagsledare vid större enskilda företag (även om de inte äger företaget). Exempel: verkställande direktör i aktiebolag. 199 2. Företagare med mindre företag. Exempel: affärsinnehavare, köpman, hantverkare med eget företag. 2 3. Övriga yrkesutövare som producerar verk för försäljning eller försäljer varor utan att i vanlig mening driva ett företag. Exempel: författare. ANSTÄLLDA 21 4. Chefer för större enhet eller avdelning inom enskilda företag och liknande. Exempel: försäljningschef, överingenjör, ekonomidirektör. Chefer för avdelningar eller verk i statlig eller kommunal förvaltning: hit räknas personer med tjänst som byråchef eller motsvarande eller högre tjänst. 107 5. Yrkesutövare med kvalificerad yrkesutbildning (vanligen akademisk utbildning eller liknande). Exempel: ingenjörer, arkitekter, leg läkare. Vissa fria yrkesutövare. Exempel: skådespelare. Anställda i enskilda företag med självständiga/planerande uppgifter närmast under yrkesutövare med kod 1 eller 4. Exempel: bankkamrer. 251 6. Tekniker med yrkestitel som verkmästare eller förman. Yrkesutövare som tillämpar teoretisk utbildning på "mellannivå" eller liknande i praktiskt vårdarbete (ofta i förening med förmansuppgifter). Exempel: sjuksköterska, socialarbetare. Yrkesutövare som tillämpar teoretisk utbildning på "mellannivå" eller liknande under ledning av t ex yrkesutövare med kod 5. Exempel: ritare på arkitektkontor. Yrkesutövare som utför kvalificerat men rutinmässigt kontorsarbete eller har förmansställning vid kontor eller liknande. Exempel: privatsekreterare, bokförare, kontors-/kansliskrivare. 277 7. Yrkesutövare med allmänt kontorsarbete. Exempel: Kontorist, maskinskriverska. Försäljningsarbete som erfordrar viss teoretisk fackkunskap. Exempel: bokhandelsmedhjälpare, maskinförsäljare. Vissa statstjänstemän med rutinmässiga uppgifter. Exempel: polisman. Rutinmässigt biträdesarbete i tekniskt arbete eller liknande. Exempel: laboratoriebiträde. 937 8. Manuellt tillverkningsarbete. Försäljnings- och servicearbete som inte hänförs till annan kategori. Exempel: affärsbiträde. 221 0. Frågan ej tillämplig 1315 9. Bortfall
VAR 468 V68468 MAKES YRKE 78C Loc 592 width 3 MD= 0 or GE 999 F.78C(4). Makes/makas yrke (kodens två första siffror anger yrkesområde och yrkesgrupp, den sista siffran anger yrkets status) <Se F.78C för fullständig frågetext> NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 6 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 1 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 52 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 55 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 21 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 1 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare (sjukgymnast och liknande med egen praktik, innehavare av privat vårdhem, homeopat) 3 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 30 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 15 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 49 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 3 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 13 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 39 036. Klasslärare och övriga lärare 2 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 1 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 2 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes)arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 1 056. Arbete på "teknikernivå" närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning 3 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 5 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 4 066. Socialvårdstjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 1 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 2 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 1 081. Revisionsarbete: ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: företagare med kvalificerat kompetens 1 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 2 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 1 086. Programmerare 2 091. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: företagare med kvalificerad kompetens 1 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 2 114. Biskop, prost, kyrkoherde 5 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 1 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning 1 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utb. 3 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete ADMINISTRATIVT ARBETE 1 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 1 155. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 1 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 4 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 7 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 12 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 5 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 9 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 2 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete 17 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 4 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete: förmansfunktion; förrådsman 144 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 38 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 11 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 39 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 1 315. Parti- och detaljhandelsföretagare: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete 1 318. Parti- och detaljhandelsföretagare: biträdesarbete i affär 2 327. Affärsbiträde: bokhandelsmedhjälpare 128 328. Affärsbiträde: biträdesarbete i affär 1 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 2 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag i yrkesområdet 1 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 5 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelninw 3 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivå närmast under kategori 344 29 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 3 347. Övrigt försäljingsarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare för kapitalvaror (t ex symaskiner), bilförsäljare, demonstratör 2 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 91 412. Företagare/företagsledare inom lantbruk 3 415. Kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 4 416. Arbetsledare/tekniker inom skogsbruk etc. 2 422. Företagare/företagsledare inom djuruppfödning 4 426. Arbetsledare/tekniker inom jordbruk 21 428. Manuellt arbete inom jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 22 448. Manuellt arbete inom skogsarbete 2 452. Företagare/företagsledare inom fiskeriarbete 1 458. Manuellt arbete inom fiskeri GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 1 502. Företagare med mindre företag 8 508. Manuellt arbete inom yrkesområdet TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 15 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 26 618. Motorfördonsförare, spårvägsförare: övriga 2 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 1 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 1 638. Däckmanskap 5 646. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 38 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 6 648. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete som inte förs till annan kod 3 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: arbete som förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 13 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 1 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 2 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 63 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 1 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 1 726. Sko- och läderarbete: förman/arbetsledare 9 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 12 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 8 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 1 747. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: ospecificerat 123 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 1 749. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: ospecificerat 1 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 21 758. Elektroarbete: manuellt arbete 5 762. Träarbete: företagare med mindre företag 1 766. Träarbete: förman/arbetsledare 52 768. Träarbete: manuellt arbete 1 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 13 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 1 782. Mureri- och betongarbete mm: företagare med mindre företag 41 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 1 800. Livsmedelsarbete: ospecificerat 8 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 2 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 13 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 7 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 1 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 43 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 1 832. Grov- och diversearbete: företagare med mindre företag 32 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 3 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 13 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 2 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 8 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 1 872. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: företagare med mindre företag 19 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 1 916. Förman/arbetsledare inom bevaknings/skyddsarbete 1 917. Brandman 4 918. Övrig bevakningspersonal 4 922. Företagare med mindre företag inom husligt arbete (tex pensionats- och kafeinnehavare 3 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 1 927. Portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 82 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 1 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 1 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 54 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 5 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 2 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även: sportledare som ej är gymnastikdirektör 18 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 2 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl, arbetsledare/förman vid fångvårdsanstalt 5 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 1 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 11 967. Hemsyster, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 15 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 1 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 16 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal; även: barbiträde MILITÄRT ARBETE 1 985. Övriga officerare (befattning under överste) 4 986. Underofficerare (kompaniofficerare) 1 987. Underbefäl (plutonofficerare) STUDERANDE SOM EJ ÄR YRKESVERKSAMMA 4 992. Övriga som är under utbildning (praktikanter förs dock till tillämplig yrkesgrupp) 1 997. Oklassificerbart yrke 1314 000. Frågan ej tillämplig 220 999. Uppgift saknas
VAR 469 V68469 MAKES YRKESST 79 Loc 595 width 1 MD=0 or GE 9 F.79. (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETAR) Skulle Ni också vilja säga vilken av yrkesgruppena på det här kortet som Er make/maka hör till? (VISA FRÅGEKORT) 601 1. Tjänsteman 932 2. Arbetare 95 3. Jordbrukare med eget jordbruk eller arrende 139 4. Egen företagare utanför jordbruket 2 5. Fri yrkesutövare 7. Speciell kategori (om ej kod med lägre nummer är tillämplig) 27 8. Vet inte/vill ej svara 1140 0. Frågan ej tillämplig 420 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 470 V68470 MA:FACKL ORG 80AB Loc 596 width 3 MD= 0 or GE 999 F.80A. (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETANDE) Vet Ni om Er make/maka är medlem i någon sådan facklig organisation eller yrkessammanlutning som finns på det här kortet? (VISA FRÅGEKORT) F.80B. Vilken organisation eller sammanlutning är Er make/maka medlem i? LO-ANSLUTNA FÖRBUND 62 100. Landsorganisationen (LO) utan uppgift om förbund; även: Fackliga centralorganisationen (FCO) utan uppgift om förbund 11 101. Beklädnadsarbetareförbundet 2 102. Bleck- och plåtslagareförbundet 47 104. Byggnadsarbetareförbundet 2 105. Civilförvaltningens personalförbund 5 106. Elektrikerförbundet 24 107. Fabriksarbetareförbundet 7 108. Fastighetsarbetareförbundet 6 109. Frisörarbetareförbundet 2 110. Försvarsverkens civ. personals förbund 2 111. Försäkringsfunktionärernas förbund 3 112. Gruvindustriarbetareförbundet 35 113. Handelsanställdas förbund 3 114. Hotell- och restauranganställdas förbund 13 115. Järnvägsmannaförbundet 46 116. Kommunalarbetareförbundet 4 118. Lantarbetareförbundet 1 119. Litografförbundet 8 120. Livsmedelsarbetareförbundet 87 121. Metallindustriarbetareförbundet 8 123. Målareförbundet 13 124. Pappersindustriarbetareförbundet 6 125. Postförbundet 3 127. Sko- och läderarbetarnas förbund 11 128. Skogsarbetareförbundet 1 130. Statens sjukhuspersonals förbund 1 131. Stenindustriarbetareförbundet 5 132. Teleförbundet 6 133. Textilarbetareförbundet 8 134. Transportarbetareförbundet 21 135. Träindustriarbetareförbundet 5 136. Typografförbundet 1 137. Vårdpersonalförbundet 7 138. Vägarbetareförbundet 4 199. Sveriges arbetares centralorganisation (SAC); även: syndikalisterna, Lokal samorganisation (LS) eller federation inom SAC TCO-ANSLUTNA ORGANISATIONER 51 200. Tjänstemännens centralorganisation (TCO) utan uppgift om förbund 23 201. Arbetsledareförbundet 202. Apoteksteknikerförbundet 6 203. Bankmannaförbundet 3 204. Facklärareförbundet 6 205. Försvarets civila tjänstemannaförbund 4 206. Försäkringstjänstemannaförbundet 1 207. Fartygsbefälsföreningen 1 209. Grafiska faktors- och tjänstemannaförbundet 15 210. Handelstjänstemannaförbundet 15 211. Hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund 67 212. Industritjänstemannaförbundet 3 213. Journalistförbundet 15 214. Kommunaltjänstemannaförbundet 11 217. Lärarförbundet 4 220. Polisförbundet 3 221. Postverkets tjänstemannaförbund 13 222. Statsjänstemannaförbundet 1 223. Småskollärarförbundet 4 225. Televerkets tjänstemannaförbund 1 229. Underofficersförbundet SACO-ANSLUTNA ORGANISATIONER 12 300. Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) utan uppgift om förbund 2 306. Legitimerade sjukgymnasters riksförbund 6 307. Lärarnas riksförbund 2 309. Skolledarförbundet 1 310. Svenska arkitekters riksförbund 1 316. Sveriges agronom och lantbrukslärarförbund 1 318. Sveriges civilingenjörsförbund 1 319. Sveriges farmacevtförbund 1 321. Universitetslärarförbundet 1 323. Sveriges läkarförbund (inkl Sveriges yngre läkares förening) 3 328. Sveriges tandläkareförbund SR-ANSLUTNA ORGANISATIONER 3 350. Statstjänstemännens riksförbund (SR) utan uppgift om förbund 1 375. Trafiktjänstemännens riksförbund (inkl posttjänstemännens förening, statens järnvägars befälsförbund ovh Svenska teletjänstemännens förening) FÖRETAGARE/ARBETSGIVAREORGANISATION 50 400. Företagare- eller arbetsgivareorganisation med eller utan angivande av organisationsnamn 10 500. Icke-facklig organisation för fria yrkesutövare och/eller personer med specialiserad yrkesutbildning JORDBRUKARORGANISATION 1 600. Jordbrukarorganisation utan angivande av huvudorganisation eller bestämd ansluten organisation 59 610. Riksförbundet landsbygdens folk (RLF); även: Jordbrukarnas ungdomsförbund (JUF) 1 620. Organisation som tillhör jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse; även: hushållningssällskap (Om UP nämnt både RLF och organisation inom jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse, har UP fått kod 610) 5 777. Annan organisation 876 888. Tillhör ingen organisation; även: tillhör organisation men känner inte till vilken 1552 000. Frågan ej tillämplig 50 999. Uppgift saknas
VAR 471 V68471 ANTAL BARN 81AB Loc 599 width 1 MD=9 F.81A. Har Ni några hemmavarande barn? F.81B. (OM JA:) Hur många? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1503 0. Inget 612 1. Ett barn 493 2. Två barn 169 3. Tre barn 58 4. Fyra barn 31 5. Fem eller flera barn 490 9. Frågan ej tillämplig/Bortfall
VAR 472 V68472 ÅLDER 1:A BARN 81 Loc 600 width 2 MD= 0 F.81C. (HEMMAVARANDE BARN) Hur gamla är de? F.81C(1). Ålder hemmavarande barn 1 FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 01. 1 år . . 55. 55 år 1993 00. Frågan ej tillämplig Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1993 211 114 80 82 63 58 52 43 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 42 51 52 37 45 45 43 57 37 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 41 33 34 23 16 17 13 10 3 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 3 4 2 5 4 4 2 2 1 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 2 1 3 3 3 1 5 1 2 Kod: 45 46 47 48 50 51 52 54 Frek: 4 1 1 1 2 2 1 1
VAR 473 V68473 ÅLDER 2:A BARN 81 Loc 602 width 2 MD= 0 F.81C(2). Ålder hemmavarande barn 2 <Se F.81C för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 01. 1 år . . 55. 55 år 2602 00. Frågan ej tillämplig Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 2602 2 17 41 39 64 36 36 49 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 47 43 41 41 31 35 32 30 27 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 27 20 22 16 13 13 7 10 1 Kod: 28 29 30 33 34 35 37 39 44 Frek: 3 1 3 1 1 1 1 1 1 Kod: 55 Frek: 1
VAR 474 V68474 ÅLDER 3:E BARN 81 Loc 604 width 2 MD= 0 F.81C(3). Ålder hemmavarande barn 3 <Se F.81C för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 01. 1 år . . 55. 55 år 3096 00. Frågan ej tillämplig Kod: 0 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 3096 2 7 7 17 9 17 12 21 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Frek: 21 21 17 18 18 8 14 10 10 Kod: 21 22 23 24 26 27 29 30 31 Frek: 7 3 6 2 1 1 2 2 2 Kod: 33 35 37 42 50 Frek: 1 1 1 1 1
VAR 475 V68475 ÅLDER 4:E BARN 81 Loc 606 width 2 MD= 0 F.81C(4). Ålder hemmavarande barn 4 <Se F.81C för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 01. 1 år . . 55. 55 år 3266 00. Frågan ej tillämplig Kod: 0 1 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 3266 1 2 4 3 4 4 10 13 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 4 6 1 12 9 2 4 2 2 Kod: 23 24 25 31 Frek: 3 1 2 1
VAR 476 V68476 ÅLDER 5:E BARN 81 Loc 608 width 2 MD= 0 F.81C(5). Ålder hemmavarande barn 5 <Se F.81C för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 01. 1 år . . 55. 55 år 3324 00. Frågan ej tillämplig Kod: 0 9 10 11 14 15 16 17 19 Frek: 3324 2 1 1 5 5 2 2 5 Kod: 20 21 22 23 24 26 Frek: 2 1 2 2 1 1
VAR 477 V68477 FADER YRKESGR 82A Loc 610 width 2 MD= 0 or GE 99 F.82A. Vilket yrke har/hade Er far? Anm. Koden överensstämmer i huvudsak med SCB:s sociala yrkesklassificering. SOCIALGRUPP I 3 01. Godsägare m fl 66 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 23 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 50 04. Tjänsteman av högre grad i allmän tjänst 20 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 07. Övriga tillhörande socialgrupp I (hit har förts studerande som förts till socialgrupp I; till denna grupp har icke förts personer som i stället kunnat föras till någon kategori av yrkesutövare) SOCIALGRUPP II 798 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel "jordbrukare", "lantbrukare" el dyl) 13 11. Arrendatorer 12. Lantbrukares hemmavarande söner (dvs om de deltar i jordbrukets skötsel) 190 13. Hantverkare 89 14. Detaljhandlare 96 15. Verkmästare och förman 113 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även: yrkestitel "tjänsteman") 4 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 58 18. Tjänsteman av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 16 19. Folkskollärare (klasslärare) 12 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 21. Högre huslig tjänst 10 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 59 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förts till kategori 13 eller 14 24. Övriga tillhörande socialgrupp II (exkl kategori 25) (hit har förts studerande som förts till socialgrupp II; till denna grupp har icke förts personer som i stället kunnat föras till någon kategori av yrkesutövare) 19 25. Fiskare som är egna företagare (äger båt/är delägare i båt) SOCIALGRUPP III 22 30. Rättare och motsvarande; förman i lantbruk 16 31. Torpare och lägenhetsägare 96 32. Övriga jordbruksarbetare 15 33. Sjöman 5 34. Fiskare (som icke förts till kategori 25) 75 35. Skogs- och flottningsarbetare 241 36. Andra arbetare exkl grupper som förs till kategori 40 88 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 38. Lägre huslig tjänst 39. Övriga tillhörande socialgrupp III exkl. kategori 40 (hit har icke förts personer, som kunnat föras till någon kategori av yrkesutövare) 631 40. Arbetare: industri-, gruv-, byggnads-, anläggnings- och grovarbetare 2 88. Vet inte/vill ej svara 113 00. Frågan ej tillämplig 413 99. Bortfall
VAR 478 V68478 FAR YRKESOMR 82A Loc 612 width 2 MD= 0 or GE 99 F.82A(2). Yrkesområde och yrkesgrupp - yrkeskodens två första siffror <Se F.82A för fullständig frågetext> NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 153 01. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete 7 02. Hälso- och sjukvårdsarbete (exkl läkare) 21 03. Pedagogiskt arbete 8 04. Litterärt och konstnärligt arbete 6 05. Biologiskt arbete 12 06. Medicinskt och psykologiskt arbete 3 07. Personalmän m fl 6 08. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt juridiskt arbete som ej hör till yrkesgrupp 09 3 09. Domstolsjurister, åklagare, högre polistjänstemän, advokater 3 11. Religiöst arbete 2 12. Journalister, programtjänstemän i radio/TV 3 13. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete (ej ingående i annan grupp), biblioteks-, arkiv- och museiarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet ADMINISTRATIVT ARBETE 7 15. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom områdena: hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning 14 16. Administrativt arbete i statlig och kommunal förvaltning: övrig förvaltning, affärsdrivande verk 49 17. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv, organisationer mm; även: övrigt arbete inom yrkesområdet KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 12 21. Bokförings- och kassaarbete 8 22. Stenografi- och maskinskrivningsarbete 31 23. Annat kontorsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet KOMMERSIELLT ARBETE 99 31. Parti- och detaljhandelsföretagare 9 32. Affärsbiträden m fl 6 33. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete 25 34. Övrigt försäljningsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 847 41. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning 117 42. Jordbruks- och trägårdsarbete, djurskötsel 2 43. Viltvård och jakt 76 44. Skogsarbete 23 45. Fiskeriarbete GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 36 50. Gruv- och stenbrytningsarbete TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 68 61. Motorfordonsförare, spårvägsförare 27 63. Sjöbefälsarbete, däck- och maskinmanskapsarbete 90 64. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg 34 65. Övrigt transport- och kommunikationsarbete, även: övrigt arbete inom yrkesområdet TILLVERKNINGSARBETE 48 71. Textil- och sömnadsarbete 30 72. Sko- och läderarbete 71 73. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 127 74. Verkstads- och byggnadsmetallarbete 20 75. Elektroarbete 150 76. Träarbete 35 77. Målnings- och lackeringsarbete 99 78. Mureri- och betongarbete mm 54 80. Livsmedelsarbete 13 81. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete 117 82. Övrigt tillverkningsarbete (exkl yrkesgrupper med högre nummer) 94 83. Grov- och diversearbete 34 84. Maskin- och motorskötsel 6 85. Finmekaniskt arbete 11 86. Grafiskt arbete 29 87. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete SERVICEARBETE 4 91. Civilt bevaknings- och skyddsarbete (exkl poliser mfl i yrkesgrupp 95) 6 92. Husligt arbete, portierararbete mm; exkl yrken som förs till yrkesgrupp 96) 18 93. Fastighetsskötsel, städning 9 94. Övrigt servicearbete (övrigt inom yrkesområdet) exkl yrken som förs till grupp med högre nummer 18 95. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar mfl (endast vaktpersonal i allmän tjänst) 96. Hemsystrar m fl (endast yrkesutövare i allmän tjänst) 2 97. Serveringsarbete MILITÄRT ARBETE 25 98. Militärt arbete 116 00. Frågan ej tillämplig 413 99. Bortfall
VAR 479 V68479 FAR:YRKESSTAT 82A Loc 614 width 1 MD=9 F.82A(3). Yrkesstatus - yrkeskodens tredje siffra <Se F.82A för fullständig frågetext> FÖRETAGARE OCH ANDRA YRKESUTÖVARE SOM INTE ÄR ANSTÄLLDA 86 1. Företagare med större företag. Företagsledare vid större enskilda företag. Exempel: direktör, verkställande direktör. Yrkesutövare med kvalificerad utbildning som har egen praktik eller byrå. Exempel: privatpraktiserande läkare, advokat/arkitekt med egen byrå. Företagsledare vid större enskilda företag (även om de inte äger företaget). Exempel: verkställande direktör i aktiebolag. 1130 2. Företagare med mindre företag. Exempel: affärsinnehavare, köpman, hantverkare med eget företag. 5 3. Övriga yrkesutövare som producerar verk för försäljning eller försäljer varor utan att i vanlig mening driva ett företag. Exempel: författare. ANSTÄLLDA 32 4. Chefer för större enhet eller avdelning inom enskilda företag och liknande. Exempel: försäljningschef, överingenjör, ekonomidirektör. Chefer för avdelningar eller verk i statlig eller kommunal förvaltning: hit räknas personer med tjänst som byråchef eller motsvarande eller högre tjänst. 101 5. Yrkesutövare med kvalificerad yrkesutbildning (vanligen akademisk utbildning eller liknande). Exempel: ingenjörer, arkitekter, leg läkare. Vissa fria yrkesutövare. Exempel: skådespelare. Anställda i enskilda företag med självständiga/planerande uppgifter närmast under yrkesutövare med kod 1 eller 4. Exempel: bankkamrer. 234 6. Tekniker med yrkestitel som verkmästare eller förman. Yrkesutövare som tillämpar teoretisk utbildning på "mellannivå" eller liknande i praktiskt vårdarbete (ofta i förening med förmansuppgifter). Exempel: sjuksköterska, socialarbetare. Yrkesutövare som tillämpar teoretisk utbildning på "mellannivå" eller liknande under ledning av t ex yrkesutövare med kod 5. Exempel: ritare på arkitektkontor. Yrkesutövare som utför kvalificerat men rutinmässigt kontorsarbete eller har förmansställning vid kontor eller liknande. Exempel: privatsekreterare, bokförare, kontors-/kansliskrivare. 213 7. Yrkesutövare med allmänt kontorsarbete. Exempel: Kontorist, maskinskriverska. Försäljningsarbete som erfordrar viss teoretisk fackkunskap. Exempel: bokhandelsmedhjälpare, maskinförsäljare. Vissa statstjänstemän med rutinmässiga uppgifter. Exempel: polisman. Rutinmässigt biträdesarbete i tekniskt arbete eller liknande. Exempel: laboratoriebiträde. 1141 8. Manuellt tillverkningsarbete. Försäljnings- och servicearbete som inte hänförs till annan kategori. Exempel: affärsbiträde. 414 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 480 V68480 FADERS YRKE 82A Loc 615 width 3 MD=999 F.82A(4). Faders yrke (kodens två första siffror anger yrkesområde och yrkesgrupp, den sista siffran anger yrkets status) <Se F.82A för fullständig frågetext> NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 36 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 4 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 31 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 77 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 5 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 1 021. Hälso- och sjukvårdsarbete: företagare med apoteksrörelse 3 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 1 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 1 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt) arbete och manuellt arbete 1 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 4 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 3 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 14 036. Klasslärare och övriga lärare 3 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i egentlig mening 5 045. Övriga med litterär/konstnärligt yrkesutövning 1 051. Biologiskt arbete: ospecificerat 4 055. Biologiskt arbete: ospecificerat 1 056. Arbete på "teknikernivå" närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning 7 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 5 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 3 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 6 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 1 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 2 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 1 114. Biskop, prost, kyrkoherde 1 115. Övriga präster i statskyrkan 1 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 2 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 1 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utb. 2 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete, som erfordrar t ex viss teknisk utbildning (på "teknikernivå") eller motsvarande ADMINISTRATIVT ARBETE 5 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 1 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 1 157. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: ospecificerat 6 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 4 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 4 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 34 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 4 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 11 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 5 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete 7 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 7 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 28 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 3 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 4 311. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare med större handelsföretag och övriga företag 92 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 1 313. Parti- och detaljhandelsföretagare: näringsidkare med ambulerande försäljning 2 316. Parti- och detaljhandelsföretagare: arbetsledning som förman eller motsvarande 5 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare 4 328. Affärsbiträden m fl: biträdesarbete i affär 1 333. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: näringsidkare med ambulerande försäljning 4 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror (t ex symaskiner), bilförsäljare, demonstratör 1 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 2 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 2 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 20 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande LANTBRUKS-, SKOGS OCH FISKERIARBETE 2 411. Godsägare 824 412. Företagare/företagsledare inom lantbruk 20 416. Arbetsledare/tekniker inom skogsbruk etc. 1 418. Manuellt arbete inom lant- och skogsbruk 1 422. Företagare/företagsledare inom djuruppfödning 11 426. Arbetsledare/tekniker inom jordbruk 105 428. Manuellt arbete inom jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 1 435. Kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete inom viltvård, jakt 1 438. Manuellt arbete inom viltvård, jakt 1 446. Arbetsledare/tekniker inom skogsbruk 75 448. Manuellt arbete inom skogsarbete 17 452. Företagare/företagsledare inom fiskeriarbete 6 458. Manuellt arbete inom fiskeri GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 1 502. Företagare med mindre företag 35 508. Manuellt arbete inom yrkesområdet TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 29 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 1 617. Motorfordonsförare, spårvägsförare: ospecificerat 38 618. Motorfördonsförare, spårvägsförare: övriga 1 628. Ospecificerat 2 632. Företagare med mindre företag 11 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 3 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 11 638. Däckmanskap 4 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 8 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 47 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 31 648. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete som inte förs till annan kod 1 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 1 654. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: chef för större enhet/avdelning 1 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: arbete som förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 30 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 32 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 1 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 15 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 24 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 6 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 25 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 1 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 45 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 7 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 120 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 1 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 1 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 18 758. Elektroarbete: manuellt arbete 8 762. Träarbete: företagare med mindre företag 142 768. Träarbete: manuellt arbete 11 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 24 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 7 782. Mureri- och betongarbete mm: företagare med mindre företag 92 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 28 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 2 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 24 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 13 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 7 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 2 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 108 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 94 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 34 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 1 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 5 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 1 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 10 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 3 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 26 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 1 915. Övrigt kvalificerat bevaknings/skyddsarbete 1 916. Förman/arbetsledare inom bevaknings/skyddsarbete 2 918. Övrig bevakningspersonal 3 922. Företagare med mindre företag inom husligt arbete (tex pensionats- och kafeinnehavare) 1 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 1 927. Portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 1 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 1 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 16 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 1 939. Fastighetsskötsel: ospecificerat 6 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 2 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även: sportledare som ej är gymnastikdirektör 1 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 2 955. Kvalificerat polisbefälsarbete 1 956. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar mfl: övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl, arbetsledare/förman vid fångvårdsanstalt 14 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 1 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 2 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal; även: barbiträde MILITÄRT ARBETE 8 985. Övriga officerare (befattning under överste) Överste) 10 986. Underofficerare (kompaniofficerare) 4 987. Underbefäl (plutonofficerare) 3 988. Övrig militär personal (manskap) 116 997. Oklassificerbar uppgift 413 999. Bortfall
VAR 481 V68481 MOR FÖRVÄRVS 82B Loc 618 width 1 MD=0 or GE 9 F.82B(1). Har/hade Er mor något yrke eller är/var hon hemmafru? Anm. Om modern ej har/hade eget yrke klassficeras hon i variablerna 479-481 efter faderns yrke 461 1. Ja 2385 5. Nej, hemmafru; även: uppgift saknas (yrkesklassificeras i V479-V481 efter faderns yrkesgrupp/socialgrupp) 7 6. Nej/uppgift saknas, men kan inte klassificeras efter faderns yrkesgrupp utan istället efter allmän status 90 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 482 V68482 MODER YRKESGR 82B Loc 619 width 2 MD= 0 or GE 99 F.82B(2). (MODERN FÖRVÄRVSARBETAR/FÖRVÄRVSARBETADE) Vilket yrke har/hade hon? Anm. a) Koden överensstämmer i huvudsak med SCB:s sociala yrkesklassificering. b) Se anmärkning för variabel 478 SOCIALGRUPP I 2 01. Godsägare m fl 55 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 20 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 45 04. Tjänsteman av högre grad i allmän tjänst 11 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 07. Övriga tillhörande socialgrupp I (hit har förts studerande som förts till socialgrupp I; till denna grupp har icke förts personer som i stället kunnat föras till någon kategori av yrkesutövare) SOCIALGRUPP II 770 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel "jordbrukare", "lantbrukare" el dyl) 13 11. Arrendatorer 12. Lantbrukares hemmavarande söner (dvs om de deltar i jordbrukets skötsel) 173 13. Hantverkare 88 14. Detaljhandlare 83 15. Verkmästare och förman 117 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även: yrkestitel "tjänsteman") 41 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 71 18. Tjänsteman av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 41 19. Folkskollärare (klasslärare) 9 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 21. Högre huslig tjänst 12 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 55 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förts till kategori 13 eller 14 2 24. Övriga tillhörande socialgrupp II (exkl kategori 25) (hit har förts studerande som förts till socialgrupp II; till denna grupp har icke förts personer som i stället kunnat föras till någon kategori av yrkesutövare) 18 25. Fiskare som är egna företagare (äger båt/är delägare i båt) SOCIALGRUPP III 20 30. Rättare och motsvarande; förman i lantbruk 16 31. Torpare och lägenhetsägare 100 32. Övriga jordbruksarbetare 12 33. Sjöman 4 34. Fiskare (som icke förts till kategori 25) 72 35. Skogs- och flottningsarbetare 258 36. Andra arbetare exkl grupper som förs till kategori 40 112 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 59 38. Lägre huslig tjänst 7 39. Övriga tillhörande socialgrupp III exkl. kategori 40 (hit har icke förts personer, som kunnat föras till någon kategori av yrkesutövare) 567 40. Arbetare: industri-, gruv-, byggnads-, anläggnings- och grovarbetare 90 00. Frågan ej tillämplig 413 99. Bortfall
VAR 483 V68483 MOR YRKESOMR 82B Loc 621 width 2 MD= 0 or GE 99 F.82B(3). Yrkesområde och yrkesgrupp - yrkeskodens två första siffror <Se F.82B(2) för fullständig frågetext> NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 3 01. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete 31 02. Hälso- och sjukvårdsarbete (exkl läkare) 38 03. Pedagogiskt arbete 1 04. Litterärt och konstnärligt arbete 05. Biologiskt arbete 2 06. Medicinskt och psykologiskt arbete 07. Personalmän m fl 08. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt juridiskt arbete som ej hör till yrkesgrupp 09 09. Domstolsjurister, åklagare, högre polistjänstemän, advokater 11. Religiöst arbete 12. Journalister, programtjänstemän i radio/TV 2 13. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete (ej ingående i annan grupp), biblioteks-, arkiv- och museiarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet ADMINISTRATIVT ARBETE 15. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom områdena: hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning 3 16. Administrativt arbete i statlig och kommunal förvaltning: övrig förvaltning, affärsdrivande verk 1 17. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv, organisationer mm; även: övrigt arbete inom yrkesområdet KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 3 21. Bokförings- och kassaarbete 28 22. Stenografi- och maskinskrivningsarbete 7 23. Annat kontorsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet KOMMERSIELLT ARBETE 20 31. Parti- och detaljhandelsföretagare 32 32. Affärsbiträden m fl 33. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete 5 34. Övrigt försäljningsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 1 40. Ospecificerat 22 41. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning 21 42. Jordbruks- och trägårdsarbete, djurskötsel 43. 3 43 Viltvård och jakt 44. 44 Skogsarbete 45. 45 Fiskeriarbete 50. e Group Title: GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 50 Gruv- och stenbrytningsarbete 2 61. e Group Title: TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 61 Motorfordonsförare, spårvägsförare 63. 63 Sjöbefälsarbete, däck- och maskinmanskapsarbete 16 64. 64 Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg 2 65. 65 Övrigt transport- och kommunikationsarbete, även: övrigt arbete inom 63 71. Textil- och sömnadsarbete 2 72. Sko- och läderarbete 2 73. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 3 74. Verkstads- och byggnadsmetallarbete 2 75. Elektroarbete 4 76. Träarbete 77. Målnings- och lackeringsarbete 78. Mureri- och betongarbete mm 18 80. Livsmedelsarbete 3 81. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete 22 82. Övrigt tillverkningsarbete (exkl yrkesgrupper med högre nummer) 83. Grov- och diversearbete 84. Maskin- och motorskötsel 1 85. Finmekaniskt arbete 1 86. Grafiskt arbete 5 87. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete SERVICEARBETE 3 91. Civilt bevaknings- och skyddsarbete (exkl poliser mfl i yrkesgrupp 95) 35 92. Husligt arbete, portierararbete mm; exkl yrken som förs till yrkesgrupp 96) 42 93. Fastighetsskötsel, städning 10 94. Övrigt servicearbete (övrigt inom yrkesområdet) exkl yrken som förs till grupp med högre nummer 95. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar mfl (endast vaktpersonal i allmän tjänst) 12 96. Hemsystrar m fl (endast yrkesutövare i allmän tjänst) 4 97. Serveringsarbete MILITÄRT ARBETE 98. Militärt arbete 2471 00. Frågan ej tillämplig 413 99. Bortfall
VAR 484 V68484 MOR:YRKESSTAT 82B Loc 623 width 1 MD=0 or GE 9 F.82B(4). Yrkesstatus - yrkeskodens tredje siffra <Se F.82B(2) för fullständig frågetext> FÖRETAGARE OCH ANDRA YRKESUTÖVARE SOM INTE ÄR ANSTÄLLDA 1. Företagare med större företag. Företagsledare vid större enskilda företag. Exempel: direktör, verkställande direktör. Yrkesutövare med kvalificerad utbildning som har egen praktik eller byrå. Exempel: privatpraktiserande läkare, advokat/arkitekt med egen byrå. Företagsledare vid större enskilda företag (även om de inte äger företaget). Exempel: verkställande direktör i aktiebolag. 56 2. Företagare med mindre företag. Exempel: affärsinnehavare, köpman, hantverkare med eget företag. 2 3. Övriga yrkesutövare som producerar verk för försäljning eller försäljer varor utan att i vanlig mening driva ett företag. Exempel: författare. ANSTÄLLDA 1 4. Chefer för större enhet eller avdelning inom enskilda företag och liknande. Exempel: försäljningschef, överingenjör, ekonomidirektör. Chefer för avdelningar eller verk i statlig eller kommunal förvaltning: hit räknas personer med tjänst som byråchef eller motsvarande eller högre tjänst. 9 5. Yrkesutövare med kvalificerad yrkesutbildning (vanligen akademisk utbildning eller liknande). Exempel: ingenjörer, arkitekter, leg läkare. Vissa fria yrkesutövare. Exempel: skådespelare. Anställda i enskilda företag med självständiga/planerande uppgifter närmast under yrkesutövare med kod 1 eller 4. Exempel: bankkamrer. 68 6. Tekniker med yrkestitel som verkmästare eller förman. Yrkesutövare som tillämpar teoretisk utbildning på "mellannivå" eller liknande i praktiskt vårdarbete (ofta i förening med förmansuppgifter). Exempel: sjuksköterska, socialarbetare. Yrkesutövare som tillämpar teoretisk utbildning på "mellannivå" eller liknande under ledning av t ex yrkesutövare med kod 5. Exempel: ritare på arkitektkontor. Yrkesutövare som utför kvalificerat men rutinmässigt kontorsarbete eller har förmansställning vid kontor eller liknande. Exempel: privatsekreterare, bokförare, kontors-/kansliskrivare. 136 7. Yrkesutövare med allmänt kontorsarbete. Exempel: Kontorist, maskinskriverska. Försäljningsarbete som erfordrar viss teoretisk fackkunskap. Exempel: bokhandelsmedhjälpare, maskinförsäljare. Vissa statstjänstemän med rutinmässiga uppgifter. Exempel: polisman. Rutinmässigt biträdesarbete i tekniskt arbete eller liknande. Exempel: laboratoriebiträde. 288 8. Manuellt tillverkningsarbete. Försäljnings- och servicearbete som inte hänförs till annan kategori. Exempel: affärsbiträde. 2383 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 485 V68485 MODERS YRKE 82B Loc 624 width 3 MD= 0 or GE 999 F.82B(5). Moders yrke (kodens två första siffror anger yrkesområde och yrkesgrupp, den sista siffran anger yrkets status) <Se F.82B(2) för fullständig frågetext> NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 2 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 1 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 1 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare (sjukgymnast och liknande med egen praktik, innehavare av privat vårdhem, homeopat) 12 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 4 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt) arbete och manuellt arbete 14 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 6 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 32 036. Klasslärare och övriga lärare 1 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 1 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 1 066. Socialvårdstjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 1 133. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: översättare, ej anställd 1 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utb. ADMINISTRATIVT ARBETE 3 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 1 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 1 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete 2 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 28 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 5 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 2 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 20 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 32 328. Affärsbiträden m fl: biträdesarbete i affär 2 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag mindre företag 1 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 2 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 1 408. Ospecificerat 21 412. Företagare/företagsledare inom lantbruk 1 418. Manuellt arbete inom lantbruk 1 422. Företagare/företagsledare inom djuruppfödning 20 428. Manuellt arbete inom jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 2 618. Motorfördonsförare, spårvägsförare: övriga 1 642. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: ospecificerat 5 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 9 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 1 648. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete som inte förs till annan kod 2 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 1 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 1 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 61 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 2 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 2 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 3 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 2 758. Elektroarbete: manuellt arbete 1 762. Träarbete: företagare med mindre företag 3 768. Träarbete: manuellt arbete 3 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 15 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 3 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 22 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 1 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 1 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 5 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 3 918. Övrig bevakningspersonal 4 922. Företagare med mindre företag inom husligt arbete (tex pensionats- och kafeinnehavare) 2 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 29 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 1 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 41 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 1 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 1 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även: sportledare som ej är gymnastikdirektör 8 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 2 967. Hemsyster, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 10 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 4 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal; även: barbiträde 88 997. Oklassificerbar uppgift om yrke/sysselsättning 2383 000. Frågan ej tillämplig 413 999. Bortfall
VAR 486 V68486 FÖRÄLDR KLASS 82C Loc 627 width 1 MD=0 or GE 9 F.82C. Vi talade förut om olika samhällsklasser. Om Ni tänker på Er uppväxttid, anser Ni att Era föräldrar då kunde räknas till arbetarklass eller medelklass? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1905 1. Arbetarklass 777 2. Medelklass 3. Annan beteckning än arbetarklass som syftar på lägre socialt stratum 11 4. Annan beteckning än medelklass som syftar på socialt mellanstratum eller högre stratum 64 5. Varken medelklass eller arbetarklass; även: svar som uttryckligen anger att UP inte vill räkna föräldrarna till någon klass 40 6. Jordbrukare, bönder 69 8. Vet inte/vill ej svara 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 487 V68487 KYRKOBESÖK 83A Loc 628 width 1 MD=0 or GE 9 F.83A. Hur ofta brukar Ni gå till gudstjänst eller på något möte i statskyrkan eller i någon frikyrka? Brukar Ni gå minst en gång i månaden eller några gånger om året eller mera sällan eller aldrig? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 413 1. Minst en gång i månaden 836 2. Några gånger om året 1187 3. Mera sällan 428 4. Aldrig 2 8. Vet inte/vill ej svara; även: hör på gudstjänst i radio/TV 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 488 V68488 STATS/FRIKYRK 83B Loc 629 width 1 MD=0 or GE 9 F.83B. (GÅR I KYRKA) Brukar Ni för det mesta gå till någon statskyrka eller går Ni till något frikyrkosamfund? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2062 1. Statskyrka 278 2. Frikyrkosamfund 86 3. Lika ofta till båda 4 8. Vet inte/vill ej svara; även: hör på gudstjänst i radio/TV 513 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 489 V68489 FRIKYRKA 83C Loc 630 width 2 MD= 0 or GE 99 F.83C. (FRIKYRKOSAMFUND) Vilket frikyrkosamfund går Ni då till? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR LÅGKYRKLIGA SAMFUND 9 11. Evangeliska fosterlandsstiftelsen 3 12. Övriga lågkyrkliga samfund LUTHERSKA FRIKYRKOSAMFUND 103 21. Svenska Missionsförbundet 8 22. Svenska Alliansmissionen DÖPARSAMFUND 78 31. Pingströrelsen (Pingstvännerna) 44 32. Övriga döparsamfund METODISTISKA SAMFUND 50 41. Frälsningsarmen 4 42. Övriga metodistiska samfund ÖVRIGA 10 51. Övriga kristna och "halvkristna" samfund och sekter 7 61. Övriga kristna kyrkor och främmande religionsbekännelser 32 71. Flera olika samfund/sekter och ospecificerade 11 88. Inget samfund nämnt/vill ej svara 2584 00. Frågan ej tillämplig 413 99. Bortfall
VAR 490 V68490 P-SKILLN REL 84 Loc 632 width 1 MD=0 or GE 9 F.84. Anser Ni att det finns några skillnader mellan partierna i frågor som gäller kyrka och religion? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1187 1. Ja 1679 5. Nej/vet inte 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 491 V68491 REL:SKILLN OMR 84 Loc 633 width 1 MD=0 or GE 9 F.84(A). (PARTISKILLNADER) På vilket sätt tycker Ni att partierna skiljer sig åt i frågor som gäller kyrka och religion? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B NÄMNER PARTIER 73 1. Inställning till avskaffandet/bibehållandet av statskyrkan 237 2. Inställning till kyrka/religion/kristendom 31 3. Skillnader i partiernas inställning (om parti nämns men kod 1-2 ej är tillämpliga) NÄMNER EJ NÅGOT PARTI 33 4. Avskaffandet av statskyrkan 6 5. Bibehållandet av statskyrkan 23 6. Något/någon som är mot kyrka/religion/kristendom 24 7. Något/någon som är för kyrka/religion/kristendom 147 8. UP ger inget meningsfullt svar på frågan 2369 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 492 V68492 REL:VPK INST 84 Loc 634 width 1 MD=0 or GE 9 F.84(1A). Partiskiljande fråga: Vänsterpartiet kommunisternas inställning <Se F.84(A) för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 38 1. För avskaffandet av statskyrkan 105 2. Mot kyrka/religion/kristendom 6 3. Partiet nämnt utan bestämning av dess inställning 1 4. För bibehållandet av statskyrkan 1 5. För kyrka/religion/kristendom 83 8. Partiet ej nämnt 2709 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 493 V68493 REL S INST 84 Loc 635 width 1 MD=0 or GE 9 F.84(2A). Partiskiljande fråga: Socialdemokraternas inställning <Se F.84(A) för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 31 1. För avskaffandet av statskyrkan 66 2. Mot kyrka/religion/kristendom 10 3. Partiet nämnt utan bestämning av dess inställning 4. För bibehållandet av statskyrkan 5 5. För kyrka/religion/kristendom 83 8. Partiet ej nämnt 2748 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 494 V68494 REL:C INST 84 Loc 636 width 1 MD=0 or GE 9 F.84(3A). Partiskiljande fråga: Centerpartiets inställning <Se F.84(A) för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 1. För avskaffandet av statskyrkan 2 2. Mot kyrka/religion/kristendom 5 3. Partiet nämnt utan bestämning av dess inställning 3 4. För bibehållandet av statskyrkan 27 5. För kyrka/religion/kristendom 83 8. Partiet ej nämnt 2823 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 495 V68495 REL:FP INST 84 Loc 637 width 1 MD=0 or GE 9 F.84(4A). Partiskiljande fråga: Folkpartiets inställning <Se F.84(A) för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 3 1. För avskaffandet av statskyrkan 2. Mot kyrka/religion/kristendom 5 3. Partiet nämnt utan bestämning av dess inställning 3 4. För bibehållandet av statskyrkan 49 5. För kyrka/religion/kristendom 83 8. Partiet ej nämnt 2800 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 496 V68496 REL:H INST 84 Loc 638 width 1 MD=0 or GE 9 F.84(5A). Partiskiljande fråga: Högerpartiets inställning <Se F.84(A) för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 1 1. För avskaffandet av statskyrkan 3 2. Mot kyrka/religion/kristendom 3 3. Partiet nämnt utan bestämning av dess inställning 8 4. För bibehållandet av statskyrkan 67 5. För kyrka/religion/kristendom 83 8. Partiet ej nämnt 2778 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 497 V68497 REL:KDS INST 84 Loc 639 width 1 MD=0 or GE 9 F.84(6A). Partiskiljande fråga: Kristen demokratisk samlings inställning <Se F.84(A) för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 1. För avskaffandet av statskyrkan 1 2. Mot kyrka/religion/kristendom 5 3. Partiet nämnt utan bestämning av dess inställning 1 4. För bibehållandet av statskyrkan 46 5. För kyrka/religion/kristendom 83 8. Partiet ej nämnt 2807 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 498 V68498 REL:BORG INST 84 Loc 640 width 1 MD=0 or GE 9 F.84(7A). Partiskiljande fråga: De borgerliga partiernas inställning <Se F.84(A) för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 1. För avskaffandet av statskyrkan 1 2. Mot kyrka/religion/kristendom 3. Partiet nämnt utan bestämning av dess inställning 6 4. För bibehållandet av statskyrkan 35 5. För kyrka/religion/kristendom 83 8. Partiet ej nämnt 2818 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 499 V68499 REL:MI INST 84 Loc 641 width 1 MD=0 or GE 9 F.84(8A). Partiskiljande fråga: Mittenpartiernas inställning <Se F.84(A) för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 1. För avskaffandet av statskyrkan 2. Mot kyrka/religion/kristendom 3. Partiet nämnt utan bestämning av dess inställning 4. För bibehållandet av statskyrkan 2 5. För kyrka/religion/kristendom 83 8. Partiet ej nämnt 2858 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 500 V68500 REL:SOC INST 84 Loc 642 width 1 MD=0 or GE 9 F.84(9A). Partiskiljande fråga: De socialistiska partiernas inställning <Se F.84(A) för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 2 1. För avskaffandet av statskyrkan 7 2. Mot kyrka/religion/kristendom 1 3. Partiet nämnt utan bestämning av dess inställning 4. För bibehållandet av statskyrkan 5. För kyrka/religion/kristendom 83 8. Partiet ej nämnt 2850 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 501 V68501 REL:POS POL 84 Loc 643 width 1 MD=0 F.84(B). (PARTISKILLNADER I RELIGIONSFRÅGOR) Tycker Ni något eller några av partierna har samma inställning som Ni själv i sådana frågor? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? 819 1. Ja 367 5. Nej/vet inte 2170 0. Frågan ej tillämplig
VAR 502 V68502 REL:VPK POS 84 Loc 644 width 1 MD=0 F.84(1B). Parti med samma inställning som UP: Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.84(B) för fullständig frågetext> 74 1. Ja 745 5. Partiet ej nämnt 2537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 503 V68503 REL:S POS 84 Loc 645 width 1 MD=0 F.84(2B). Parti med samma inställning som UP: Socialdemokraterna <Se F.84(B) för fullständig frågetext> 273 1. Ja 546 5. Partiet ej nämnt 2537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 504 V68504 REL:C POS 84 Loc 646 width 1 MD=0 F.84(3B). Parti med samma inställning som UP: Centerpartiet <Se F.84(B) för fullständig frågetext> 260 1. Ja 559 5. Partiet ej nämnt 2537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 505 V68505 REL:FP POS 84 Loc 647 width 1 MD=0 F.84(4B). Parti med samma inställning som UP: Folkpartiet <Se F.84(B) för fullständig frågetext> 313 1. Ja 506 5. Partiet ej nämnt 2537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 506 V68506 REL:H POS 84 Loc 648 width 1 MD=0 F.84(5B). Parti med samma inställning som UP: Högerpartiet <Se F.84(B) för fullständig frågetext> 280 1. Ja 539 5. Partiet ej nämnt 2537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 507 V68507 REL:KDS POS 84 Loc 649 width 1 MD=0 F.84(6B). Parti med samma inställning som UP: Kristen demokratisk samling <Se F.84(B) för fullständig frågetext> 107 1. Ja 712 5. Partiet ej nämnt 2537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 508 V68508 REL:BORG POS 84 Loc 650 width 1 MD=0 F.84(7B). Parti med samma inställning som UP: De borgerliga partierna <Se F.84(B) för fullständig frågetext> 16 1. Ja 803 5. Alternativet ej nämnt 2537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 509 V68509 REL:MI POS 84 Loc 651 width 1 MD=0 F.84(8B). Parti med samma inställning som UP: Mittenpartierna <Se F.84(B) för fullständig frågetext> 8 1. Ja 811 5. Alternativet ej nämnt 2537 0. Frågan ej tillämplig
VAR 510 V68510 REL:NEG POL 84 Loc 652 width 1 MD=0 F.84(C). (PARTISKILLNADER I RELIGIONSFRÅGOR) Tycker Ni något av partierna för en felaktig politik i frågor som gäller kyrka och religion? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? 756 1. Ja 426 5. Nej/vet inte 2174 0. Frågan ej tillämplig
VAR 511 V68511 REL:VPK NEG 84 Loc 653 width 1 MD=0 F.84(1C). Parti med felaktig politik i frågor som gäller kyrka och religion: Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.84(C) för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 575 1. Ja 181 5. Partiet ej nämnt 2600 0. Frågan ej tillämplig
VAR 512 V68512 REL:S NEG 84 Loc 654 width 1 MD=0 F.84(2C). Parti med felaktig politik i frågor som gäller kyrka och religion: Socialdemokraterna <Se F.84(C) för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 241 1. Ja 515 5. Partiet ej nämnt 2600 0. Frågan ej tillämplig
VAR 513 V68513 REL:C NEG 84 Loc 655 width 1 MD=0 F.84(3C). Parti med felaktig politik i frågor som gäller kyrka och religion: Centerpartiet <Se F.84(C) för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 38 1. Ja 718 5. partiet ej nämnt 2600 0. Frågan ej tillämplig
VAR 514 V68514 REL:FP NEG 84 Loc 656 width 1 MD=0 F.84(4C). Parti med felaktig politik i frågor som gäller kyrka och religion: Folkpartiet <Se F.84(C) för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 50 1. Ja 706 5. Partiet ej nämnt 2600 0. Frågan ej tillämplig
VAR 515 V68515 REL:H NEG 84 Loc 657 width 1 MD=0 F.84(5C). Parti med felaktig politik i frågor som gäller kyrka och religion: Högerpartiet <Se F.84(C) för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 74 1. Ja 682 5. Partiet ej nämnt 2600 0. Frågan ej tillämplig
VAR 516 V68516 REL:KDS NEG 84 Loc 658 width 1 MD=0 F.84(6C). Parti med felaktig politik i frågor som gäller kyrka och religion: Kristen demokratisk samling <Se F.84(C) för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 71 1. Ja 685 5. Partiet ej nämnt 2600 0. Frågan ej tillämplig
VAR 517 V68517 REL:BORG NEG 84 Loc 659 width 1 MD=0 F.84(7C). Parti med felaktig politik i frågor som gäller kyrka och religion: De borgerliga partierna <Se F.84(C) för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 3 1. Ja 753 5. Alternativet ej nämnt 2600 0. Frågan ej tillämplig
VAR 518 V68518 MEDL POL PARTI 85 Loc 660 width 1 MD=0 or GE 9 F.85A. Är Ni medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk sammanslutning? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 458 1. Ja 2398 5. Nej 10 8. Vill inte svara 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 519 V68519 PARTIMEDLEM 85B Loc 661 width 1 MD=0 or GE 9 F.85B. (PARTIMEDLEM) Vilket parti är Ni medlem i? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 6 1. Vänsterpartiet kommunisterna 240 2. Socialdemokraterna 97 3. Centerpartiet 45 4. Folkpartiet 62 5. Högerpartiet 6 6. Kristen demokratisk samling 1 7. Annat parti 1 8. Vill inte svara 2485 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 520 V68520 KOLLEKTIVANSL 85B Loc 662 width 1 MD=0 or GE 9 F.85B(1). (MEDLEM I SOCIALDEMOKRATERNA) Är Ni kollektivansluten eller individuellt ansluten till partiet? <Se F.85B för fullständig frågetext> 139 1. Kollektivansluten 85 2. Individuellt ansluten 14 3. Ansluten på båda sätten 2 8. Vet inte/vill ej svara 2703 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 521 V68521 MEDL UNGDFÖRB 86A Loc 663 width 1 MD=0 or GE 9 F.86A. Var Ni medlem i något politiskt ungdomsförbund innan Ni blev röstberättigad? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 549 1. Ja 2314 5. Nej 3 8. Vill inte svara 77 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 522 V68522 UNGDOMSFÖRBUND 86 Loc 664 width 1 MD=0 or GE 9 F.86B. (MEDLEM I POLITISKT UNGDOMSFÖRBUND) Vilket partis ungdomsförbund var det? <Se F.86A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 18 1. Vänsterpartiet kommunisterna 288 2. Socialdemokraterna 172 3. Centerpartiet 10 4. Folkpartiet 54 5. Högerpartiet 3 7. Annat parti 4 8. Vet inte/vill ej svara 2394 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 523 V68523 AKTIV MEDLEM 87A Loc 665 width 1 MD=0 or GE 9 F.87A. (MEDLEM) Räknar Ni Er till de aktiva i någon organisation eller förening? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. Aktiv = Går för det mesta på föreningens möten och/eller har uppdrag i 121 1. Ja 428 5. Nej 2394 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 524 V68524 AKTIV:ANT ORG 87B Loc 666 width 1 MD=0 or GE 9 F.87B. (AKTIV I ORGANISATION) Vilken eller vilka organisationer och/eller föreningar är Ni aktiv i? (TILLÄGGSFRÅGA:) Är Ni aktiv i någon mer organisation eller förening? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 382 1. En organisation 92 2. Två organisationer 26 3. Tre organisationer 16 4. Fyra organisationer 6 5. Fem eller fler organsiationer 2421 0. Frågan ej tillämplig 413 9. Bortfall
VAR 525 V68525 AKTIV ORG 1 87B Loc 667 width 2 MD= 0 F.87B(1). (AKTIV I MINST EN ORGANISATION) Den första organisationen eller föreningen UP är aktiv i. <Se F.87B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR POLITISKA ORGANISATIONER 3 11. Vänsterpartiet kommunisterna med sidoorganisationer 43 12. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti med sidoorganisationer 27 13. Centerpartiet med sidoorganisationer 2 14. Folkpartiet med sidoorganisationer 9 15. Högerpartiet med sidoorganisationer 1 16. Kristen demokratisk samling med sidoorganisationer 2 17. Annan politisk organisation FACKLIGA ORGANISATIONER 58 21. Landsorganisationen (LO) 23 22. Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 3 23. Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) 1 24. Statstjänstemännens riksförbund (SR) 4 25. Sveriges arbetares centralorganisation (SAC) ARBETSGIVARE-, BRANSCH- OCH FÖRETAGARORGANISATIONER 2 31. Svenska arbetsgivareförening (SAF) 11 32. Övriga företagarorganisationer (exkl. jordbrukarorganisationer) KONSUMENT- OCH BOSTADSKOOPERATIVA ORGANISATIONER 4 41. Konsumentkooperationen med sidoorganisationer 2 42. Bostadskooperationen JORDBRUKETS ORGANISATIONER 10 51. Riksförbundet landsbygdens folk (RLF) 7 52. Övriga jordbrukarorganisationer (inkl hushållningssällskap) RELIGIÖSA ORGANISATIONER 20 61. Svenska kyrkan med sidoorganisationer 61 62. Frikyrka, sekt eller trossamfund ÖVRIGA ORGANISATIONER 22 71. Nykterhetsorganisationer 72. Hyresgästernas riksförbund, hyresgästföreningar 6 73. Motororganisationer 4 74. Bildningsarbetets organisationer 68 75. Idrottsorganisationer 101 76. Fritids- och sociala organisationer 28 77. Övriga organisationer 2834 00. Frågan ej tillämplig
VAR 526 V68526 AKTIV ORG 2 87B Loc 669 width 2 MD= 0 F.87B(2). (AKTIV I MINST TVÅ ORGANISATIONER) Den andra organisationen eller föreningen UP är aktiv i. <Se F.87B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 525 11. Vänsterpartiet kommunisterna med sidoorganisationer . . 77. Övriga organisationer 3218 00. Frågan ej tillämplig Kod: 0 12 13 15 17 21 22 23 41 Frek: 3218 5 4 1 1 7 2 2 1 Kod: 42 51 52 61 62 71 72 74 75 Frek: 1 5 3 13 7 7 1 5 16 Kod: 76 77 Frek: 48 9
VAR 527 V68527 AKTIV ORG 3 87B Loc 671 width 2 MD= 0 F.87B(3). (AKTIV I MINST TRE ORGANISATIONER) Den tredje organisationen eller föreningen UP är aktiv i. <Se F.87B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 525 11. Vänsterpartiet kommunisterna med sidoorganisationer . . 77. Övriga organisationer 3311 00. Frågan ej tillämplig Kod: 0 12 15 17 21 22 32 41 51 Frek: 3311 1 1 1 1 2 3 1 1 Kod: 52 61 71 74 75 76 77 Frek: 3 6 1 5 4 10 5
VAR 528 V68528 AKTIV ORG 4 87B Loc 673 width 2 MD= 0 F.87B(4). (AKTIV I MINST FYRA ORGANISATIONER) Den fjärde organisationen eller föreningen UP är aktiv i. <Se F.87B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 525 11. Vänsterpartiet kommunisterna med sidoorganisationer . . 77. Övriga organisationer 3337 00. Frågan ej tillämplig Kod: 0 12 21 52 61 74 75 76 77 Frek: 3337 1 2 2 2 3 1 4 4
VAR 529 V68529 AKTIV ORG 5 87B Loc 675 width 2 MD= 0 F.87B(5). (AKTIV I MINST FEM ORGANISATIONER) Den femte organisationen eller föreningen UP är aktiv i. <Se F.87B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 525 11. Vänsterpartiet kommunisterna med sidoorganisationer . . 77. Övriga organisationer 3351 00. Frågan ej tillämplig Kod: 0 15 74 75 76 77 Frek: 3351 1 1 1 1 1
VAR 530 SSDSTUDIE NR 0039 Loc 677 width 4 Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0039
VAR 531 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 681 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Oktober 1986
VAR 532 DELSTUDIE NR 001 Loc 682 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.