ORVESTO 77-I

               SSD 0045

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 77-I samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under tredje tertialet 1976 genomfördes tre omgångar
  "Sverige Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt
  omfattade urvalet för dessa fyra omgångar 10.686 personer
  15-67 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har av SCB
  dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 10.686 personer har 1.358
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 22 avlidna, 23 avflyttade från riket, 35 som vistas
  utomlands, 15 i militärtjänst, 95 på utrikes resa, 82 ej
  svensktalande, 162 okända men skrivna på kommun, 55 under
  sjukhusvård, 288 sjuka i hemmet samt 581 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna hösten/vintern 1976
  uppgår således till 9.328 personer varav 2.830, utgörande
  30%, ej besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (57%), "tidsbrist" (10%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (32%)
  samt "övriga" (1%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i meterialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande tredje
  tertialet 1976 7.360 personer istället för 6.498 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 80% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 77-I, omfattar 5323 personer eller 81,9% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 1 oktober 1976 - 15
  februari 1977.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Bäckman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0045 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Civilstånd 12 Ålder 13 Förvärvsarbete/sysselsättning 14 Utbildning 15 Storlek på orten 16 Form av boende 17 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 18 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 24 Totalt antal personer 25 Din personliga inkomst i kronor per år 26 Hushållets totala inkomst i kronor per år 27 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i konsum 28 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbilar 31 Hushållets innehav av fritidshus 32 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 33 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 34 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 35 Hushållets innehav av filmkamera 36 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 37 Hushållets innehav av filmprojektor 38 Hushållets innehav av skrivmaskin 39 Hushållets innehav av svart-vit tv 40 Hushållets innehav av färg-tv 41 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 42 Hushållets innehav av diskmaskin 43 Hushållets innehav av tvättmaskin 44 Hushållets innehav av kassettbandspelare 45 Hushållets innehav av stereoanläggning 46 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 47 Hushållets innehav av hund 48 Hushållets innehav av katt 49 Hushållets innehav av burfåglar 50 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 51 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 52 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 53 Köpfrekvenser för Tandkräm 54 Köpfrekvenser för Tvål 55 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 56 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 57 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 58 Köpfrekvenser för Tvättmedel 59 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 60 Köpfrekvenser för Tuggummi Köpavsikter beträffande kapitalvaror 61 Avsikt att köpa kapitalvaror1 62 Avsikt att köpa kapitalvaror1 63 Avsikt att köpa kapitalvaror1 64 Avsikt att köpa kapitalvaror1 65 Avsikt att köpa kapitalvaror1 66 Avsikt att köpa kapitalvaror2 67 Avsikt att köpa kapitalvaror2 68 Avsikt att köpa kapitalvaror2 69 Avsikt att köpa kapitalvaror2 70 Avsikt att köpa kapitalvaror2 71 Avsikt att köpa kapitalvaror3 72 Avsikt att köpa kapitalvaror3 73 Avsikt att köpa kapitalvaror3 74 Avsikt att köpa kapitalvaror3 75 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 77 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 78 Intresseinriktning:Skattefrågor 79 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 80 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 81 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 82 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 83 Intresseinriktning:Samhällsplanering 84 Intresseinriktning:Politiska frågor 85 Intresseinriktning:Sport/Idrott 86 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 87 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 88 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 89 Intresseinriktning:Bantningstips 90 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Villa/eget hem 97 Intresseinriktning:Fritidshus 98 Intresseinriktning:Semesterresor 99 Intresseinriktning:Båtar 100 Intresseinriktning:Personbilar 101 Intresseinriktning:Färg-tv 102 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 103 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 104 Intresseinriktning:Fotoutrustning 105 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 106 Intresseinriktning:Rakapparater 107 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 108 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 109 Intresseinriktning:Hundars skötsel 110 Intresseinriktning:Katters skötsel 111 Intresseinriktning:Gör-det-själv 112 Intresseinriktning:Krukväxter 113 Intresseinriktning:Handla mat 114 Intresseinriktning:Laga mat 115 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 116 Intresseinriktning:Baka 117 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 118 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 119 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 120 Intresseinriktning:Ha gäster 121 Intresseinriktning:Köra bil 122 Intresseinriktning:Jobba med bilen 123 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 124 Intresseinriktning:Fotografera 125 Intresseinriktning:Smalfilma 126 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 127 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 128 Intresseinriktning:Gå på teater 129 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 130 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 131 Intresseinriktning:Läsa böcker 132 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 133 Intresseinriktning:Sy kläder 134 Intresseinriktning:Handarbeta 135 Intresseinriktning:Måla 136 Intresseinriktning:Snickra 137 Intresseinriktning:Motionera 138 Intresseinriktning:Friluftsliv 139 Intresseinriktning:Sportfiska 140 Intresseinriktning:Åka skidor 141 Intresseinriktning:Åka motorbåt 142 Intresseinriktning:Segla 143 Intresseinriktning:Campa 144 Intresseinriktning:Semestra utomlands 145 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 146 Intresseinriktning:Gå på föreninsmöten 147 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 148 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Tidningsläsning:Storstadspress-vardagsnummer 149 Läsfrekvenser:Aftonbladet 150 Läsfrekvenser:Arbetet 151 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 152 Läsfrekvenser:Expressen 153 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 154 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 155 Läsfrekvenser:Kvällsposten 156 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 157 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 158 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 159 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 160 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 161 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 162 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 163 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten Tidningsläsning:Storstadspress-söndagsnummer 164 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 165 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 166 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 167 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 168 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 169 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 170 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 171 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 172 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 173 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 174 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 175 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 176 Läsfrekvenser för Allers 177 Läsfrekvenser för Damernas Värld 178 Läsfrekvenser för Femina 179 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 180 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 181 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 182 Läsfrekvenser för Hennes 183 Läsfrekvenser för Husmodern 184 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 185 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 186 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 187 Läsfrekvenser för Land 188 Läsfrekvenser för Lektyr 189 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 190 Läsfrekvenser för Min Värld 191 Läsfrekvenser för NU! 192 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 193 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 194 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 195 Läsfrekvenser för Se 196 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 197 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 198 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 199 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 200 Läsfrekvenser för Vi 201 Läsfrekvenser för Vår Kyrka 202 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:14-dagarstidningar 203 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 204 Läsfrekvenser för Motor 205 Läsfrekvenser för Motorföraren 206 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 207 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 208 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 209 Läsfrekvenser för Bo Nytt 210 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 211 Läsfrekvenser för Antik & Auktion 212 Läsfrekvenser för Allt om Mat 213 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 214 Läsfrekvenser för Båt för Alla 215 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 216 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 217 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 218 Läsfrekvenser för Radio &Television 219 Läsfrekvenser för Det Bästa 220 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 221 Läsfrekvenser för Vår Bostad Tidningsläsning:Råd & Rön 222 Kännedom om Råd&Rön 223 Läsfrekvenser för Råd & Rön 1 224 Läsfrekvenser för Råd & Rön2 Tidningsläsning:Landsortspress 225 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 226 Läsfrekvenser för - A-Pressen 227 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 228 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 229 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 230 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 231 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 232 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) Administrativ indelning 233 Postnummer Tidningsläsning:Lokalpress 234 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 235 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Nordväst 236 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Lidingö 237 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Syd 238 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Södertidningen 239 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 240 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 241 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 242 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 243 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 244 Läsfrekvenser för - Storstaden 245 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 246 Besöksfrekvenser:Hennes/Mauritz 247 Besöksfrekvenser:Kapp-Ahl 248 Besöksfrekvenser:Gulins 249 Besöksfrekvenser:Ikea 250 Besöksfrekvenser:Åhlbergs 251 Besöksfrekvenser:Broddmans 252 Besöksfrekvenser:Daler 253 Besöksfrekvenser:Järnia 254 Besöksfrekvenser:Färgsam 255 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 256 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 257 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 258 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 259 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 260 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 261 Besöksfrekvenser:Bensinstation 262 Besöksfrekvenser:Postkontor 263 Besöksfrekvenser:Bankkontor 264 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 265 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 266 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Administrativ indelning 267 Länskod 268 Länskommunkod Köpfrekvenser:Veckopress 269 Köpfrekvenser för Allers 270 Köpfrekvenser för Femina 271 Köpfrekvenser för Hänt i Veckan Semestervanor:Bil- och färjeresor 272 Semesterresa med bil1 273 Semesterresa med bil2 274 Semesterresa med bil3 275 Semesterresa med bilfärja1 276 Semesterresa med bilfärja2 277 Semesterresa med bilfärja3 Beslutskapacitet:Inköp till hushållet 278 Påverkansgrad för maskindiskmedel 279 Påverkansgrad för tvättmedel 280 Påverkansgrad för kaffe 281 Påverkansgrad för te 282 Påverkansgrad för läskedrycker 283 Påverkansgrad för fil/yoghurt 284 Påverkansgrad för öl 285 Påverkansgrad för vin 286 Påverkansgrad för matfett för bordsbruk 287 Påverkansgrad för såser(burk eller påse) 288 Påverkansgrad för kryddor 289 Påverkansgrad för ost som vardagspålägg 290 Påverkansgrad för ost till ostbricka 291 Påverkansgrad för soppor(burk eller påse) 292 Påverkansgrad för djupfryst fisk 293 Påverkansgrad för hälsokost 294 Påverkansgrad för djupfryst färdigmat 295 Påverkansgrad för juice 296 Påverkansgrad för matbröd 297 Påverkansgrad för huvudvärkstabletter 298 Påverkansgrad för vitaminpreparat 299 Påverkansgrad för halstabletter 300 Påverkansgrad för tvål 301 Påverkansgrad för tandkräm 302 Påverkansgrad för transpirationsmedel 303 Påverkansgrad för hårschampo 304 Påverkansgrad för rakvatten 305 Påverkansgrad för efterrätter(burk eller påse) 306 Påverkansgrad för kakor(påse eller paket) 307 Påverkansgrad för kakmix Inköp i olika affärer 308 Inköpsfrekvenser för Konsum/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0045              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0045


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. FEBRUARI 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 6 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 4939 384
VAR 6 OMGÅNG Loc 16 width 1 Undersökningsomgång Kod: 5 6 7 Frek: 1831 1743 1749
VAR 7 AREGION Loc 17 width 2 MD=99 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 844 32 28 89 57 45 80 61 91 102 82 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 25 71 45 30 98 35 23 33 77 34 54 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 43 56 47 33 127 296 65 28 70 61 483 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 79 72 131 52 27 49 25 30 111 26 37 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 107 35 32 98 34 14 24 95 33 25 26 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 122 46 48 69 36 20 39 97 77 59 35 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 35 69 28 34 2
VAR 8 DATUMKOD Loc 19 width 1 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Valid-n=5323 Min=0 Max=9 Mean=2.0 St.Dev=1.9
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 20 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 67 79 68 78 104 82 83 59 80 87 93 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Frek: 89 117 103 84 84 85 99 113 96 117 92 Kod: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Frek: 95 99 81 96 82 80 107 90 96 86 120 Kod: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 101 112 135 146 126 136 131 127 121 111 101 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 99 Frek: 90 115 92 103 102 117 118 113 133 2
VAR 10 KÖN Loc 22 width 1 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 2680 1. Man 2643 2. Kvinna
VAR 11 CIVILSTÅND Loc 23 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 1198 1. Ogift 3753 2. Gift eller sammanboende 334 3. Änka/änkling/frånskild 38 9. Ej svar
VAR 12 ÅLDER Loc 24 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 464 00. 19 år och yngre 524 01. 20-24 år 593 02. 25-29 år 654 03. 30-34 år 494 04. 35-39 år 465 05. 40-44 år 498 06. 45-49 år 458 07. 50-54 år 550 08. 55-60 år 621 09. 61 år och äldre 2 99. Ej svar
VAR 13 YRKE Loc 26 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 2821 1. Förvärvsarbete,heltid 870 2. Förvärvsarbete,deltid 743 3. Hemmafru 387 4. Studerande 489 5. Annan sysselsättning 13 9. Ej svar
VAR 14 UTBILDNING Loc 27 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 2182 00. Folkskola 406 01. Grundskola eller enhetsskola 239 02. Realskola 130 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 358 04. Fackskola 177 05. Flickskola eller folkhögskola 252 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 892 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 99 08. Seminarium 582 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 6 99. Ej svar
VAR 15 ORTSTORLEK Loc 29 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 285 1. Under 200 invånare 633 2. 200-1.999 538 3. 2.000-4.999 494 4. 5.000-9.999 678 5. 10.000-24.999 710 6. 25.000-49.999 690 7. 50.000-99.999 1034 8. 100.000 och däröver 261 9. Ej svar
VAR 16 BOENDEFORM Loc 30 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 555 01. Insatslägenhet 1783 02. Hyrd lägenhet 1973 03. Egen villa 104 04. Hyrd villa 252 05. Eget radhus 56 06. Hyrt radhus 369 07. Jordbruksfastighet 97 08. Inneboende 100 09. Annan bostadsform 34 99. Ej svar
VAR 17 UNDER 2 ÅR Loc 32 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 4863 446 13 1
VAR 18 2-6 ÅR Loc 34 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 4356 805 150 9 2 1
VAR 19 7-10 ÅR Loc 36 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 4430 765 120 7 1
VAR 20 11-14 ÅR Loc 38 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 4302 846 166 8 1
VAR 21 15-19 ÅR Loc 40 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 3962 1063 266 30 1 1
VAR 22 20-67 ÅR Loc 42 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 114 858 3690 527 114 12 3 2 1 Kod: 9 99 Frek: 1 1
VAR 23 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 44 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 5042 208 66 5 1 1
VAR 24 TOTALANTAL Loc 46 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 569 1511 1277 1271 489 135 46 15 5 Kod: 99 Frek: 5
VAR 25 PERSONLIG INKOMST Loc 48 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 874 1. Under 10.000 1079 2. 10.000-30.000 1511 3. 30.000-50.000 1142 4. 50.000-70.000 219 5. 70.000-90.000 80 6. 90.000-110.000 72 7. Över 110.000 346 9. Ej svar
VAR 26 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 49 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 53 1. Under 10.000 346 2. 10.000-30.000 914 3. 30.000-50.000 1245 4. 50.000-70.000 968 5. 70.000-90.000 615 6. 90.000-110.000 617 7. Över 110.000 565 9. Ej svar
VAR 27 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 50 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 889 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 1129 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 705 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 592 3. Gör mer än hälften av alla inköp 1971 4. Gör alla eller nästan alla inköp 37 9. Ej svar
VAR 28 MEDLEM I KONSUM Loc 51 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 3056 1. Ja 2223 2. Nej 44 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 52 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 3749 1. Ja 1512 2. Nej 62 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL Loc 53 width 2 MD=99 F.7. Vad finns i Ditt hushåll? F.7a. I hushållet finns:...st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 99 Frek: 1021 3344 799 101 22 2 3 31
VAR 31 FINNS:FRITIDSHUS Loc 55 width 1 MD=9 F.7b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 4077 0. Finns ej 1215 1. Finns 31 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 56 width 1 MD=9 F.7c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 4447 0. Finns ej 845 1. Finns 31 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 57 width 1 MD=9 F.7d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.7 för fullständig frågetext> 2197 0. Finns ej 3095 1. Finns 31 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 58 width 1 MD=9 F.7e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 3736 0. Finns ej 1556 1. Finns 31 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:FILMKAMERA Loc 59 width 1 MD=9 F.7f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 4055 0. Finns ej 1237 1. Finns 31 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 60 width 1 MD=9 F.7g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 4150 0. Finns ej 1142 1. Finns 31 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 61 width 1 MD=9 F.7h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 4240 0. Finns ej 1052 1. Finns 31 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 62 width 1 MD=9 F.7i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 3162 0. Finns ej 2130 1. Finns 31 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:SVART-VIT TV Loc 63 width 1 MD=9 F.7j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 2365 0. Finns ej 2927 1. Finns 31 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FÄRG-TV Loc 64 width 1 MD=9 F.7k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 1808 0. Finns ej 3484 1. Finns 31 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 65 width 1 MD=9 F.7l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.7 för fullständig frågetext> 832 0. Finns ej 4460 1. Finns 31 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:DISKMASKIN Loc 66 width 1 MD=9 F.7m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 4005 0. Finns ej 1287 1. Finns 31 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 67 width 1 MD=9 F.7n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1671 0. Finns ej 3621 1. Finns 31 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 68 width 1 MD=9 F.7o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 2472 0. Finns ej 2820 1. Finns 31 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 69 width 1 MD=9 F.7p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.7 för fullständig frågetext> 1929 0. Finns ej 3363 1. Finns 31 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 70 width 1 MD=9 F.7q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 3700 0. Finns ej 1592 1. Finns 31 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:HUND Loc 71 width 1 MD=9 F.7r. I hushållet finns:hund <Se F.7 för fullständig frågetext> 4164 0. Finns ej 1128 1. Finns 31 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:KATT Loc 72 width 1 MD=9 F.7s. I hushållet finns:katt <Se F.7 för fullständig frågetext> 4502 0. Finns ej 790 1. Finns 31 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:BURFÅGLAR Loc 73 width 1 MD=9 F.7t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.7 för fullständig frågetext> 4807 0. Finns ej 485 1. Finns 31 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 74 width 1 MD=9 F.7u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.7 för fullständig frågetext> 4734 0. Finns ej 557 1. Finns 32 9. Ej svar
VAR 51 MATVAROR I BUTIKER Loc 75 width 1 MD=9 F.8. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.8a. Jag köper: Matvaror i Butiker 176 1. Aldrig 341 2. Någon gång/år 237 3. Någon gång/kvartal 664 4. Någon gång/månad 1984 5. 1-2 gånger/vecka 1399 6. 3-4 gånger/vecka 513 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 52 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 76 width 1 MD=9 F.8b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 1714 1. Aldrig 1417 2. Någon gång/år 1116 3. Någon gång/kvartal 1030 4. Någon gång/månad 35 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 53 TANDKRÄM Loc 77 width 1 MD=9 F.8c. Jag köper: Tandkräm <Se F.8 för fullständig frågetext> 498 1. Aldrig 712 2. Någon gång/år 1190 3. Någon gång/kvartal 2755 4. Någon gång/månad 149 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 54 TVÅL Loc 78 width 1 MD=9 F.8d. Jag köper: Tvål <Se F.8 för fullständig frågetext> 504 1. Aldrig 666 2. Någon gång/år 1106 3. Någon gång/kvartal 2824 4. Någon gång/månad 208 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 55 MASKINDISKMEDEL Loc 79 width 1 MD=9 F.8e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 3894 1. Aldrig 415 2. Någon gång/år 454 3. Någon gång/kvartal 522 4. Någon gång/månad 21 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 16 9. Ej svar
VAR 56 VANLIGT DISKMEDEL Loc 80 width 1 MD=9 F.8f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 842 1. Aldrig 864 2. Någon gång/år 1389 3. Någon gång/kvartal 2124 4. Någon gång/månad 86 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 57 RENGÖRINGSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.8g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 855 1. Aldrig 1028 2. Någon gång/år 1502 3. Någon gång/kvartal 1854 4. Någon gång/månad 71 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 58 TVÄTTMEDEL Loc 82 width 1 MD=9 F.8h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 815 1. Aldrig 791 2. Någon gång/år 1378 3. Någon gång/kvartal 2200 4. Någon gång/månad 122 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 59 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 83 width 1 MD=9 F.8i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 2097 1. Aldrig 1628 2. Någon gång/år 961 3. Någon gång/kvartal 605 4. Någon gång/månad 20 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 60 TUGGUMMI Loc 84 width 1 MD=9 F.8j. Jag köper: Tuggummi <Se F.8 för fullständig frågetext> 2180 1. Aldrig 743 2. Någon gång/år 459 3. Någon gång/kvartal 1086 4. Någon gång/månad 683 5. 1-2 gånger/vecka 120 6. 3-4 gånger/vecka 36 7. Minst 5 gånger/vecka 16 9. Ej svar
VAR 61 AVSER ATT KÖPA1 Loc 85 width 2 F.9. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.9a. Första understrykningen 705 00. Fabriksny bil 1363 01. Begagnad bil 96 02. Moped 32 03. Nytt fritidshus 31 04. Begagnat fritidshus 133 05. Ny villa 67 06. Begagnad villa 186 07. Köksfläkt 109 08. Elektrisk spis 125 09. Diskmaskin 1439 10. Ej svar fråga 9 1037 11. Ej svar fråga 9-11
VAR 62 AVSER ATT KÖPA1 Loc 87 width 2 F.9b. Andra understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 1869 00. Frågan ej tillämplig 55 01. Begagnad bil 116 02. Moped 31 03. Nytt fritidshus 48 04. Begagnat fritidshus 112 05. Ny villa 85 06. Begagnad villa 185 07. Köksfläkt 169 08. Elektrisk spis 177 09. Diskmaskin 1439 10. Ej svar fråga 9 1037 11. Ej svar fråga 9-11
VAR 63 AVSER ATT KÖPA1 Loc 89 width 2 F.9c. Tredje understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 2514 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 4 02. Moped 8 03. Nytt fritidshus 6 04. Begagnat fritidshus 19 05. Ny villa 23 06. Begagnad villa 58 07. Köksfläkt 108 08. Elektrisk spis 107 09. Diskmaskin 1439 10. Ej svar fråga 9 1037 11. Ej svar fråga 9-11
VAR 64 AVSER ATT KÖPA1 Loc 91 width 2 F.9d. Fjärde understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 2717 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 1 05. Ny villa 3 06. Begagnad villa 16 07. Köksfläkt 47 08. Elektrisk spis 62 09. Diskmaskin 1439 10. Ej svar fråga 9 1037 11. Ej svar fråga 9-11
VAR 65 AVSER ATT KÖPA1 Loc 93 width 2 F.9e. Femte understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 2799 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 2 05. Ny villa 2 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 12 08. Elektrisk spis 31 09. Diskmaskin 1439 10. Ej svar fråga 9 1037 11. Ej svar fråga 9-11
VAR 66 AVSER ATT KÖPA2 Loc 95 width 2 F.10. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.10a. Första understrykningen 509 00. Tvättmaskin 203 01. Frysbox 190 02. Frysskåp 390 03. Fiskeutrustning 405 04. Elektrisk rakapparat 88 05. Portabel skrivmaskin 151 06. Stillbildskamera 120 07. Filmkamera 61 08. Projektorer 175 09. Elektrisk symaskin 1993 10. Ej svar fråga 10 1038 11. Ej svar fråga 9-11
VAR 67 AVSER ATT KÖPA2 Loc 97 width 2 F.10b. Andra understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1452 00. Frågan ej tillämplig 92 01. Frysbox 72 02. Frysskåp 87 03. Fiskeutrustning 187 04. Elektrisk rakapparat 54 05. Portabel skrivmaskin 80 06. Stillbildskamera 70 07. Filmkamera 106 08. Projektorer 92 09. Elektrisk symaskin 1993 10. Ej svar fråga 10 1038 11. Ej svar fråga 9-11
VAR 68 AVSER ATT KÖPA2 Loc 99 width 2 F.10c. Tredje understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1990 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 41 02. Frysskåp 11 03. Fiskeutrustning 33 04. Elektrisk rakapparat 14 05. Portabel skrivmaskin 46 06. Stillbildskamera 41 07. Filmkamera 56 08. Projektorer 60 09. Elektrisk symaskin 1993 10. Ej svar fråga 10 1038 11. Ej svar fråga 9-11
VAR 69 AVSER ATT KÖPA2 Loc 101 width 2 F.10d. Fjärde understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 2204 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 4 03. Fiskeutrustning 7 04. Elektrisk rakapparat 3 05. Portabel skrivmaskin 9 06. Stillbildskamera 15 07. Filmkamera 31 08. Projektorer 19 09. Elektrisk symaskin 1993 10. Ej svar fråga 10 1038 11. Ej svar fråga 9-11
VAR 70 AVSER ATT KÖPA2 Loc 103 width 2 F.10e. Femte understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 2266 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 1 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 2 04. Elektrisk rakapparat 2 05. Portabel skrivmaskin 06. Stillbildskamera 2 07. Filmkamera 10 08. Projektorer 13 09. Elektrisk symaskin 1989 10. Ej svar fråga 10 1038 11. Ej svar fråga 9-11
VAR 71 AVSER ATT KÖPA3 Loc 105 width 2 F.11. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.11a. Första understrykningen 443 00. Radio 266 01. Bandspelare 576 02. Stereoanläggning 61 03. Svart/vit TV 501 04. Färg-TV 821 05. Trädgårdsredskap 131 06. Gräsklippare 221 07. Dammsugare 87 08. Motor- eller segelbåt 46 09. Motionscykel 1134 10. Ej svar fråga 11 1036 11. Ej svar fråga 9-11
VAR 72 AVSER ATT KÖPA3 Loc 107 width 2 F.11b. Andra understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1683 00. Frågan ej tillämplig 74 01. Bandspelare 109 02. Stereoanläggning 37 03. Svart/vit TV 212 04. Färg-TV 400 05. Trädgårdsredskap 316 06. Gräsklippare 209 07. Dammsugare 83 08. Motor- eller segelbåt 32 09. Motionscykel 1132 10. Ej svar fråga 11 1036 11. Ej svar fråga 9-11
VAR 73 AVSER ATT KÖPA3 Loc 109 width 2 F.11c. Tredje understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 2584 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 31 02. Stereoanläggning 7 03. Svart/vit TV 47 04. Färg-TV 124 05. Trädgårdsredskap 131 06. Gräsklippare 151 07. Dammsugare 42 08. Motor- eller segelbåt 38 09. Motionscykel 1132 10. Ej svar fråga 11 1036 11. Ej svar fråga 9-11
VAR 74 AVSER ATT KÖPA3 Loc 111 width 2 F.11d. Fjärde understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 2963 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 3 03. Svart/vit TV 15 04. Färg-TV 17 05. Trädgårdsredskap 43 06. Gräsklippare 59 07. Dammsugare 40 08. Motor- eller segelbåt 15 09. Motionscykel 1132 10. Ej svar fråga 11 1036 11. Ej svar fråga 9-11
VAR 75 AVSER ATT KÖPA3 Loc 113 width 2 F.11e. Femte understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 3102 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 1 04. Färg-TV 3 05. Trädgårdsredskap 4 06. Gräsklippare 19 07. Dammsugare 18 08. Motor- eller segelbåt 8 09. Motionscykel 1132 10. Ej svar fråga 11 1036 11. Ej svar fråga 9-11
VAR 76 SAMHÄLLSDEBATT Loc 115 width 1 MD=9 F.12. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.12.1. Samhällsdebatt 188 1. Mycket ointresserad 265 2. Ganska ointresserad 357 3. Något ointresserad 329 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1815 5. Något intresserad 1449 6. Ganska intresserad 820 7. Mycket intresserad 100 9. Ej svar
VAR 77 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 116 width 1 MD=9 F.12.2. Sociala rättigheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket ointresserad 156 2. Ganska ointresserad 251 3. Något ointresserad 216 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1672 5. Något intresserad 1740 6. Ganska intresserad 1117 7. Mycket intresserad 92 9. Ej svar
VAR 78 SKATTEFRÅGOR Loc 117 width 1 MD=9 F.12.3. Skattefrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 96 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 218 3. Något ointresserad 217 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1367 5. Något intresserad 1749 6. Ganska intresserad 1449 7. Mycket intresserad 93 9. Ej svar
VAR 79 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 118 width 1 MD=9 F.12.4. Lagar och förordningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 95 1. Mycket ointresserad 186 2. Ganska ointresserad 333 3. Något ointresserad 346 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1784 5. Något intresserad 1543 6. Ganska intresserad 910 7. Mycket intresserad 126 9. Ej svar
VAR 80 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 119 width 1 MD=9 F.12.5. Samlevnadsfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 141 1. Mycket ointresserad 213 2. Ganska ointresserad 331 3. Något ointresserad 533 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1671 5. Något intresserad 1446 6. Ganska intresserad 856 7. Mycket intresserad 132 9. Ej svar
VAR 81 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 120 width 1 MD=9 F.12.6. Religions-och trosfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 863 1. Mycket ointresserad 703 2. Ganska ointresserad 606 3. Något ointresserad 602 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1380 5. Något intresserad 616 6. Ganska intresserad 443 7. Mycket intresserad 110 9. Ej svar
VAR 82 ARBETSMARKNADEN Loc 121 width 1 MD=9 F.12.7. Arbetsmarknaden <Se F.12 för fullständig frågetext> 103 1. Mycket ointresserad 166 2. Ganska ointresserad 269 3. Något ointresserad 323 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1608 5. Något intresserad 1619 6. Ganska intresserad 1101 7. Mycket intresserad 134 9. Ej svar
VAR 83 SAMHÄLLSPLANERING Loc 122 width 1 MD=9 F.12.8. Samhällsplanering <Se F.12 för fullständig frågetext> 153 1. Mycket ointresserad 240 2. Ganska ointresserad 421 3. Något ointresserad 556 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1740 5. Något intresserad 1353 6. Ganska intresserad 710 7. Mycket intresserad 150 9. Ej svar
VAR 84 POLITISKA FRÅGOR Loc 123 width 1 MD=9 F.12.9. Politiska frågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 271 1. Mycket ointresserad 236 2. Ganska ointresserad 298 3. Något ointresserad 324 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1599 5. Något intresserad 1543 6. Ganska intresserad 946 7. Mycket intresserad 106 9. Ej svar
VAR 85 SPORT/IDROTT Loc 124 width 1 MD=9 F.12.10. Sport/Idrott <Se F.12 för fullständig frågetext> 385 1. Mycket ointresserad 339 2. Ganska ointresserad 360 3. Något ointresserad 223 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1277 5. Något intresserad 1117 6. Ganska intresserad 1535 7. Mycket intresserad 87 9. Ej svar
VAR 86 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 125 width 1 MD=9 F.12.11. Miljövårdsproblem <Se F.12 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 232 3. Något ointresserad 287 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1474 5. Något intresserad 1713 6. Ganska intresserad 1325 7. Mycket intresserad 110 9. Ej svar
VAR 87 HÄLSONYTTIG MAT Loc 126 width 1 MD=9 F.12.12. Hälsonyttig mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 171 1. Mycket ointresserad 253 2. Ganska ointresserad 357 3. Något ointresserad 402 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1354 5. Något intresserad 1417 6. Ganska intresserad 1280 7. Mycket intresserad 89 9. Ej svar
VAR 88 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 127 width 1 MD=9 F.12.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.12 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket ointresserad 154 2. Ganska ointresserad 332 3. Något ointresserad 351 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1468 5. Något intresserad 1516 6. Ganska intresserad 1306 7. Mycket intresserad 110 9. Ej svar
VAR 89 BANTNINGSTIPS Loc 128 width 1 MD=9 F.12.14. Bantningstips <Se F.12 för fullständig frågetext> 1699 1. Mycket ointresserad 594 2. Ganska ointresserad 493 3. Något ointresserad 519 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 976 5. Något intresserad 505 6. Ganska intresserad 412 7. Mycket intresserad 125 9. Ej svar
VAR 90 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 129 width 1 MD=9 F.12.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.12 för fullständig frågetext> 127 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 231 3. Något ointresserad 284 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1239 5. Något intresserad 1670 6. Ganska intresserad 1505 7. Mycket intresserad 106 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 130 width 1 MD=9 F.12.16. Heminredning <Se F.12 för fullständig frågetext> 158 1. Mycket ointresserad 196 2. Ganska ointresserad 286 3. Något ointresserad 309 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1415 5. Något intresserad 1532 6. Ganska intresserad 1328 7. Mycket intresserad 99 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 131 width 1 MD=9 F.12.17. Modenyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 681 1. Mycket ointresserad 509 2. Ganska ointresserad 528 3. Något ointresserad 393 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1497 5. Något intresserad 1008 6. Ganska intresserad 597 7. Mycket intresserad 110 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 132 width 1 MD=9 F.12.18. Matvarunyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 425 1. Mycket ointresserad 439 2. Ganska ointresserad 538 3. Något ointresserad 488 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1508 5. Något intresserad 1121 6. Ganska intresserad 684 7. Mycket intresserad 120 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 133 width 1 MD=9 F.12.19. Barnavård <Se F.12 för fullständig frågetext> 430 1. Mycket ointresserad 333 2. Ganska ointresserad 393 3. Något ointresserad 608 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1298 5. Något intresserad 1112 6. Ganska intresserad 1015 7. Mycket intresserad 134 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 134 width 1 MD=9 F.12.20. Skönhetsvård <Se F.12 för fullständig frågetext> 1085 1. Mycket ointresserad 564 2. Ganska ointresserad 520 3. Något ointresserad 587 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1422 5. Något intresserad 710 6. Ganska intresserad 314 7. Mycket intresserad 121 9. Ej svar
VAR 96 VILLA/EGET HEM Loc 135 width 1 MD=9 F.12.21. Villa/eget hem <Se F.12 för fullständig frågetext> 181 1. Mycket ointresserad 148 2. Ganska ointresserad 176 3. Något ointresserad 374 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 783 5. Något intresserad 1250 6. Ganska intresserad 2291 7. Mycket intresserad 120 9. Ej svar
VAR 97 FRITIDSHUS Loc 136 width 1 MD=9 F.12.22. Fritidshus <Se F.12 för fullständig frågetext> 536 1. Mycket ointresserad 385 2. Ganska ointresserad 391 3. Något ointresserad 695 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1154 5. Något intresserad 905 6. Ganska intresserad 1091 7. Mycket intresserad 166 9. Ej svar
VAR 98 SEMESTERRESOR Loc 137 width 1 MD=9 F.12.23. Semesterresor <Se F.12 för fullständig frågetext> 166 1. Mycket ointresserad 175 2. Ganska ointresserad 223 3. Något ointresserad 272 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1378 5. Något intresserad 1492 6. Ganska intresserad 1493 7. Mycket intresserad 124 9. Ej svar
VAR 99 BÅTAR Loc 138 width 1 MD=9 F.12.24. Båtar <Se F.12 för fullständig frågetext> 1176 1. Mycket ointresserad 535 2. Ganska ointresserad 512 3. Något ointresserad 596 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1133 5. Något intresserad 635 6. Ganska intresserad 593 7. Mycket intresserad 143 9. Ej svar
VAR 100 PERSONBILAR Loc 139 width 1 MD=9 F.12.25. Personbilar <Se F.12 för fullständig frågetext> 348 1. Mycket ointresserad 249 2. Ganska ointresserad 313 3. Något ointresserad 333 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1483 5. Något intresserad 1402 6. Ganska intresserad 1089 7. Mycket intresserad 106 9. Ej svar
VAR 101 FÄRG-TV Loc 140 width 1 MD=9 F.12.26. Färg-tv <Se F.12 för fullständig frågetext> 323 1. Mycket ointresserad 295 2. Ganska ointresserad 344 3. Något ointresserad 395 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1435 5. Något intresserad 1271 6. Ganska intresserad 1174 7. Mycket intresserad 86 9. Ej svar
VAR 102 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 141 width 1 MD=9 F.12.27. Stereoanläggningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 544 1. Mycket ointresserad 281 2. Ganska ointresserad 368 3. Något ointresserad 447 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1375 5. Något intresserad 1194 6. Ganska intresserad 994 7. Mycket intresserad 120 9. Ej svar
VAR 103 HUSHÅLLSMASKINER Loc 142 width 1 MD=9 F.12.28. Hushållsmaskiner <Se F.12 för fullständig frågetext> 321 1. Mycket ointresserad 355 2. Ganska ointresserad 463 3. Något ointresserad 490 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1722 5. Något intresserad 1174 6. Ganska intresserad 674 7. Mycket intresserad 124 9. Ej svar
VAR 104 FOTOUTRUSTNING Loc 143 width 1 MD=9 F.12.29. Fotoutrustning <Se F.12 för fullständig frågetext> 710 1. Mycket ointresserad 482 2. Ganska ointresserad 611 3. Något ointresserad 657 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1646 5. Något intresserad 687 6. Ganska intresserad 398 7. Mycket intresserad 132 9. Ej svar
VAR 105 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 144 width 1 MD=9 F.12.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.12 för fullständig frågetext> 2186 1. Mycket ointresserad 550 2. Ganska ointresserad 537 3. Något ointresserad 708 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 689 5. Något intresserad 257 6. Ganska intresserad 265 7. Mycket intresserad 131 9. Ej svar
VAR 106 RAKAPPARATER Loc 145 width 1 MD=9 F.12.31. Rakapparater <Se F.12 för fullständig frågetext> 1939 1. Mycket ointresserad 455 2. Ganska ointresserad 443 3. Något ointresserad 838 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 934 5. Något intresserad 354 6. Ganska intresserad 223 7. Mycket intresserad 137 9. Ej svar
VAR 107 RENGÖRINGSMEDEL Loc 146 width 1 MD=9 F.12.32. Rengöringsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 535 1. Mycket ointresserad 410 2. Ganska ointresserad 486 3. Något ointresserad 585 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1526 5. Något intresserad 1014 6. Ganska intresserad 652 7. Mycket intresserad 115 9. Ej svar
VAR 108 MEDEL MOT MJÄLL Loc 147 width 1 MD=9 F.12.33. Medel mot mjäll <Se F.12 för fullständig frågetext> 1373 1. Mycket ointresserad 514 2. Ganska ointresserad 481 3. Något ointresserad 853 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1123 5. Något intresserad 495 6. Ganska intresserad 353 7. Mycket intresserad 131 9. Ej svar
VAR 109 HUNDARS SKÖTSEL Loc 148 width 1 MD=9 F.12.34. Hundars skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 1810 1. Mycket ointresserad 452 2. Ganska ointresserad 348 3. Något ointresserad 661 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 735 5. Något intresserad 533 6. Ganska intresserad 655 7. Mycket intresserad 129 9. Ej svar
VAR 110 KATTERS SKÖTSEL Loc 149 width 1 MD=9 F.12.35. Katters skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 2230 1. Mycket ointresserad 490 2. Ganska ointresserad 424 3. Något ointresserad 746 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 638 5. Något intresserad 304 6. Ganska intresserad 357 7. Mycket intresserad 134 9. Ej svar
VAR 111 GÖR-DET-SJÄLV Loc 150 width 1 MD=9 F.12.36. Gör-det-själv <Se F.12 för fullständig frågetext> 385 1. Mycket ointresserad 166 2. Ganska ointresserad 253 3. Något ointresserad 506 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1292 5. Något intresserad 1342 6. Ganska intresserad 1257 7. Mycket intresserad 122 9. Ej svar
VAR 112 KRUKVÄXTER Loc 151 width 1 MD=9 F.12.37. Krukväxter <Se F.12 för fullständig frågetext> 646 1. Mycket ointresserad 280 2. Ganska ointresserad 312 3. Något ointresserad 369 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1158 5. Något intresserad 1206 6. Ganska intresserad 1267 7. Mycket intresserad 85 9. Ej svar
VAR 113 HANDLA MAT Loc 152 width 1 MD=9 F.12.38. Handla mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 220 1. Mycket ointresserad 243 2. Ganska ointresserad 364 3. Något ointresserad 208 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1544 5. Något intresserad 1614 6. Ganska intresserad 1088 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 114 LAGA MAT Loc 153 width 1 MD=9 F.12.39. Laga mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 230 1. Mycket ointresserad 260 2. Ganska ointresserad 333 3. Något ointresserad 186 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1296 5. Något intresserad 1571 6. Ganska intresserad 1402 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 115 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 154 width 1 MD=9 F.12.40. Pröva nya maträtter <Se F.12 för fullständig frågetext> 232 1. Mycket ointresserad 226 2. Ganska ointresserad 295 3. Något ointresserad 302 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1304 5. Något intresserad 1463 6. Ganska intresserad 1423 7. Mycket intresserad 78 9. Ej svar
VAR 116 BAKA Loc 155 width 1 MD=9 F.12.41. Baka <Se F.12 för fullständig frågetext> 773 1. Mycket ointresserad 408 2. Ganska ointresserad 466 3. Något ointresserad 412 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 966 5. Något intresserad 1040 6. Ganska intresserad 1185 7. Mycket intresserad 73 9. Ej svar
VAR 117 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 156 width 1 MD=9 F.12.42. Pröva nya cigarretter <Se F.12 för fullständig frågetext> 3227 1. Mycket ointresserad 325 2. Ganska ointresserad 333 3. Något ointresserad 676 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 468 5. Något intresserad 108 6. Ganska intresserad 73 7. Mycket intresserad 113 9. Ej svar
VAR 118 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 157 width 1 MD=9 F.12.43. Pröva ny piptobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 3699 1. Mycket ointresserad 188 2. Ganska ointresserad 219 3. Något ointresserad 741 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 213 5. Något intresserad 77 6. Ganska intresserad 50 7. Mycket intresserad 136 9. Ej svar
VAR 119 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 158 width 1 MD=9 F.12.44. Pröva nya cigariller <Se F.12 för fullständig frågetext> 3757 1. Mycket ointresserad 196 2. Ganska ointresserad 219 3. Något ointresserad 739 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 164 5. Något intresserad 56 6. Ganska intresserad 32 7. Mycket intresserad 160 9. Ej svar
VAR 120 HA GÄSTER Loc 159 width 1 MD=9 F.12.45. Ha gäster <Se F.12 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket ointresserad 94 2. Ganska ointresserad 177 3. Något ointresserad 204 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1565 5. Något intresserad 2124 6. Ganska intresserad 933 7. Mycket intresserad 89 9. Ej svar
VAR 121 KÖRA BIL Loc 160 width 1 MD=9 F.12.46. Köra bil <Se F.12 för fullständig frågetext> 611 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 457 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 856 5. Något intresserad 1453 6. Ganska intresserad 1571 7. Mycket intresserad 116 9. Ej svar
VAR 122 JOBBA MED BILEN Loc 161 width 1 MD=9 F.12.47. Jobba med bilen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1454 1. Mycket ointresserad 368 2. Ganska ointresserad 440 3. Något ointresserad 614 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1130 5. Något intresserad 659 6. Ganska intresserad 546 7. Mycket intresserad 112 9. Ej svar
VAR 123 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 162 width 1 MD=9 F.12.48. Arbeta i trädgården <Se F.12 för fullständig frågetext> 499 1. Mycket ointresserad 210 2. Ganska ointresserad 294 3. Något ointresserad 465 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1254 5. Något intresserad 1339 6. Ganska intresserad 1188 7. Mycket intresserad 74 9. Ej svar
VAR 124 FOTOGRAFERA Loc 163 width 1 MD=9 F.12.49. Fotografera <Se F.12 för fullständig frågetext> 623 1. Mycket ointresserad 338 2. Ganska ointresserad 472 3. Något ointresserad 432 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1936 5. Något intresserad 912 6. Ganska intresserad 510 7. Mycket intresserad 100 9. Ej svar
VAR 125 SMALFILMA Loc 164 width 1 MD=9 F.12.50. Smalfilma <Se F.12 för fullständig frågetext> 1534 1. Mycket ointresserad 445 2. Ganska ointresserad 486 3. Något ointresserad 1280 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 799 5. Något intresserad 410 6. Ganska intresserad 240 7. Mycket intresserad 129 9. Ej svar
VAR 126 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 165 width 1 MD=9 F.12.51. Lyssna på popmusik <Se F.12 för fullständig frågetext> 1426 1. Mycket ointresserad 376 2. Ganska ointresserad 419 3. Något ointresserad 405 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1193 5. Något intresserad 721 6. Ganska intresserad 642 7. Mycket intresserad 141 9. Ej svar
VAR 127 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 166 width 1 MD=9 F.12.52. Lyssna på klassisk musik <Se F.12 för fullständig frågetext> 1006 1. Mycket ointresserad 422 2. Ganska ointresserad 507 3. Något ointresserad 387 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1494 5. Något intresserad 884 6. Ganska intresserad 517 7. Mycket intresserad 106 9. Ej svar
VAR 128 GÅ PÅ TEATER Loc 167 width 1 MD=9 F.12.53. Gå på teater <Se F.12 för fullständig frågetext> 705 1. Mycket ointresserad 371 2. Ganska ointresserad 455 3. Något ointresserad 552 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1538 5. Något intresserad 1023 6. Ganska intresserad 586 7. Mycket intresserad 93 9. Ej svar
VAR 129 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 168 width 1 MD=9 F.12.54. Gå på konstutställning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1128 1. Mycket ointresserad 548 2. Ganska ointresserad 610 3. Något ointresserad 645 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1279 5. Något intresserad 617 6. Ganska intresserad 377 7. Mycket intresserad 119 9. Ej svar
VAR 130 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 169 width 1 MD=9 F.12.55. Skaffa vidareutbildning <Se F.12 för fullständig frågetext> 404 1. Mycket ointresserad 214 2. Ganska ointresserad 379 3. Något ointresserad 689 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1646 5. Något intresserad 1127 6. Ganska intresserad 744 7. Mycket intresserad 120 9. Ej svar
VAR 131 LÄSA BÖCKER Loc 170 width 1 MD=9 F.12.56. Läsa böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 248 1. Mycket ointresserad 175 2. Ganska ointresserad 324 3. Något ointresserad 195 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1441 5. Något intresserad 1332 6. Ganska intresserad 1524 7. Mycket intresserad 84 9. Ej svar
VAR 132 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 171 width 1 MD=9 F.12.57. Läsa populärtidningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 566 1. Mycket ointresserad 347 2. Ganska ointresserad 499 3. Något ointresserad 562 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1793 5. Något intresserad 1012 6. Ganska intresserad 422 7. Mycket intresserad 122 9. Ej svar
VAR 133 SY KLÄDER Loc 172 width 1 MD=9 F.12.58. Sy kläder <Se F.12 för fullständig frågetext> 2151 1. Mycket ointresserad 351 2. Ganska ointresserad 343 3. Något ointresserad 470 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 785 5. Något intresserad 528 6. Ganska intresserad 599 7. Mycket intresserad 96 9. Ej svar
VAR 134 HANDARBETA Loc 173 width 1 MD=9 F.12.59. Handarbeta <Se F.12 för fullständig frågetext> 1879 1. Mycket ointresserad 246 2. Ganska ointresserad 258 3. Något ointresserad 369 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 630 5. Något intresserad 696 6. Ganska intresserad 1165 7. Mycket intresserad 80 9. Ej svar
VAR 135 MÅLA Loc 174 width 1 MD=9 F.12.60. Måla <Se F.12 för fullständig frågetext> 1196 1. Mycket ointresserad 348 2. Ganska ointresserad 442 3. Något ointresserad 565 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1310 5. Något intresserad 821 6. Ganska intresserad 524 7. Mycket intresserad 117 9. Ej svar
VAR 136 SNICKRA Loc 175 width 1 MD=9 F.12.61. Snickra <Se F.12 för fullständig frågetext> 1117 1. Mycket ointresserad 296 2. Ganska ointresserad 429 3. Något ointresserad 598 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1207 5. Något intresserad 929 6. Ganska intresserad 627 7. Mycket intresserad 120 9. Ej svar
VAR 137 MOTIONERA Loc 176 width 1 MD=9 F.12.62. Motionera <Se F.12 för fullständig frågetext> 212 1. Mycket ointresserad 136 2. Ganska ointresserad 306 3. Något ointresserad 241 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1692 5. Något intresserad 1500 6. Ganska intresserad 1166 7. Mycket intresserad 70 9. Ej svar
VAR 138 FRILUFTSLIV Loc 177 width 1 MD=9 F.12.63. Friluftsliv <Se F.12 för fullständig frågetext> 148 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 205 3. Något ointresserad 210 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1446 5. Något intresserad 1593 6. Ganska intresserad 1544 7. Mycket intresserad 78 9. Ej svar
VAR 139 SPORTFISKA Loc 178 width 1 MD=9 F.12.64. Sportfiska <Se F.12 för fullständig frågetext> 1391 1. Mycket ointresserad 395 2. Ganska ointresserad 394 3. Något ointresserad 611 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1002 5. Något intresserad 662 6. Ganska intresserad 763 7. Mycket intresserad 105 9. Ej svar
VAR 140 ÅKA SKIDOR Loc 179 width 1 MD=9 F.12.65. Åka skidor <Se F.12 för fullständig frågetext> 757 1. Mycket ointresserad 247 2. Ganska ointresserad 384 3. Något ointresserad 429 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1487 5. Något intresserad 1034 6. Ganska intresserad 880 7. Mycket intresserad 105 9. Ej svar
VAR 141 ÅKA MOTORBÅT Loc 180 width 1 MD=9 F.12.66. Åka motorbåt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1188 1. Mycket ointresserad 366 2. Ganska ointresserad 452 3. Något ointresserad 679 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1160 5. Något intresserad 746 6. Ganska intresserad 615 7. Mycket intresserad 117 9. Ej svar
VAR 142 SEGLA Loc 181 width 1 MD=9 F.12.67. Segla <Se F.12 för fullständig frågetext> 1643 1. Mycket ointresserad 401 2. Ganska ointresserad 457 3. Något ointresserad 1158 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 742 5. Något intresserad 368 6. Ganska intresserad 433 7. Mycket intresserad 121 9. Ej svar
VAR 143 CAMPA Loc 182 width 1 MD=9 F.12.68. Campa <Se F.12 för fullständig frågetext> 1096 1. Mycket ointresserad 276 2. Ganska ointresserad 451 3. Något ointresserad 509 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1282 5. Något intresserad 930 6. Ganska intresserad 668 7. Mycket intresserad 111 9. Ej svar
VAR 144 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 183 width 1 MD=9 F.12.69. Semestra utomlands <Se F.12 för fullständig frågetext> 532 1. Mycket ointresserad 184 2. Ganska ointresserad 293 3. Något ointresserad 541 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1036 5. Något intresserad 1076 6. Ganska intresserad 1559 7. Mycket intresserad 102 9. Ej svar
VAR 145 SEMESTRA I SVERIGE Loc 184 width 1 MD=9 F.12.70. Semestra i Sverige <Se F.12 för fullständig frågetext> 103 1. Mycket ointresserad 46 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 162 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1039 5. Något intresserad 1794 6. Ganska intresserad 1968 7. Mycket intresserad 98 9. Ej svar
VAR 146 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 185 width 1 MD=9 F.12.71. Gå på föreningsmöten <Se F.12 för fullständig frågetext> 1102 1. Mycket ointresserad 561 2. Ganska ointresserad 737 3. Något ointresserad 632 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1293 5. Något intresserad 580 6. Ganska intresserad 293 7. Mycket intresserad 125 9. Ej svar
VAR 147 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 186 width 1 MD=9 F.12.72. Se på sportevenemang <Se F.12 för fullständig frågetext> 701 1. Mycket ointresserad 303 2. Ganska ointresserad 363 3. Något ointresserad 276 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1225 5. Något intresserad 1045 6. Ganska intresserad 1301 7. Mycket intresserad 109 9. Ej svar
VAR 148 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 187 width 1 MD=9 F.12.73. Pröva nya produkter <Se F.12 för fullständig frågetext> 286 1. Mycket ointresserad 234 2. Ganska ointresserad 418 3. Något ointresserad 731 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1836 5. Något intresserad 1171 6. Ganska intresserad 543 7. Mycket intresserad 104 9. Ej svar
VAR 149 AFTONBLADET Loc 188 width 2 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 1750 00. Aldrig 116 01. 1 gång per år 155 02. 2 gånger per år 219 03. 3 gånger per år 247 04. 1 gång per kvartal 165 05. 2 gånger per kvartal 395 06. 1 gång per månad 243 07. 2 gånger per månad 226 08. 3 gånger per månad 416 09. 1 gång per vecka 249 10. 2 gånger per vecka 205 11. 3 gånger per vecka 137 12. 4 gånger per vecka 113 13. 5 gånger per vecka 687 14. 6 gånger per vecka
VAR 150 ARBETET Loc 190 width 2 F.13b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 4392 00. Aldrig 93 01. 1 gång per år 66 02. 2 gånger per år 87 03. 3 gånger per år 81 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 90 06. 1 gång per månad 43 07. 2 gånger per månad 46 08. 3 gånger per månad 114 09. 1 gång per vecka 29 10. 2 gånger per vecka 27 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 30 13. 5 gånger per vecka 176 14. 6 gånger per vecka
VAR 151 DAGENS NYHETER Loc 192 width 2 F.13c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.13 för fullständig frågetext> 2668 00. Aldrig 166 01. 1 gång per år 135 02. 2 gånger per år 206 03. 3 gånger per år 196 04. 1 gång per kvartal 137 05. 2 gånger per kvartal 250 06. 1 gång per månad 149 07. 2 gånger per månad 143 08. 3 gånger per månad 301 09. 1 gång per vecka 95 10. 2 gånger per vecka 81 11. 3 gånger per vecka 54 12. 4 gånger per vecka 79 13. 5 gånger per vecka 663 14. 6 gånger per vecka
VAR 152 EXPRESSEN Loc 194 width 2 F.13d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1306 00. Aldrig 93 01. 1 gång per år 110 02. 2 gånger per år 173 03. 3 gånger per år 252 04. 1 gång per kvartal 175 05. 2 gånger per kvartal 431 06. 1 gång per månad 252 07. 2 gånger per månad 312 08. 3 gånger per månad 528 09. 1 gång per vecka 316 10. 2 gånger per vecka 252 11. 3 gånger per vecka 167 12. 4 gånger per vecka 168 13. 5 gånger per vecka 788 14. 6 gånger per vecka
VAR 153 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 196 width 2 F.13e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 3962 00. Aldrig 101 01. 1 gång per år 91 02. 2 gånger per år 107 03. 3 gånger per år 83 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 85 06. 1 gång per månad 55 07. 2 gånger per månad 40 08. 3 gånger per månad 105 09. 1 gång per vecka 41 10. 2 gånger per vecka 21 11. 3 gånger per vecka 20 12. 4 gånger per vecka 25 13. 5 gånger per vecka 528 14. 6 gånger per vecka
VAR 154 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 198 width 2 F.13f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 4172 00. Aldrig 113 01. 1 gång per år 102 02. 2 gånger per år 119 03. 3 gånger per år 81 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 121 06. 1 gång per månad 63 07. 2 gånger per månad 68 08. 3 gånger per månad 131 09. 1 gång per vecka 78 10. 2 gånger per vecka 49 11. 3 gånger per vecka 36 12. 4 gånger per vecka 21 13. 5 gånger per vecka 118 14. 6 gånger per vecka
VAR 155 KVÄLLSPOSTEN Loc 200 width 2 F.13g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 4155 00. Aldrig 83 01. 1 gång per år 81 02. 2 gånger per år 98 03. 3 gånger per år 86 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 126 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 81 08. 3 gånger per månad 140 09. 1 gång per vecka 94 10. 2 gånger per vecka 50 11. 3 gånger per vecka 43 12. 4 gånger per vecka 24 13. 5 gånger per vecka 156 14. 6 gånger per vecka
VAR 156 SVENSKA DAGBLADET Loc 202 width 2 F.13h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 4093 00. Aldrig 128 01. 1 gång per år 113 02. 2 gånger per år 134 03. 3 gånger per år 115 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 116 06. 1 gång per månad 56 07. 2 gånger per månad 66 08. 3 gånger per månad 110 09. 1 gång per vecka 43 10. 2 gånger per vecka 19 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 29 13. 5 gånger per vecka 231 14. 6 gånger per vecka
VAR 157 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 204 width 2 F.13i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 4592 00. Aldrig 81 01. 1 gång per år 65 02. 2 gånger per år 68 03. 3 gånger per år 52 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 61 06. 1 gång per månad 31 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 62 09. 1 gång per vecka 20 10. 2 gånger per vecka 20 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 177 14. 6 gånger per vecka
VAR 158 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 206 width 2 F.13j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 5068 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 11 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 11 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 14 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 103 14. 6 gånger per vecka
VAR 159 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 208 width 2 F.13k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.13 för fullständig frågetext> 5121 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 89 14. 6 gånger per vecka
VAR 160 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 210 width 2 F.13l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 4981 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 36 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 15 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 24 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 121 14. 6 gånger per vecka
VAR 161 UPSALA NYA TIDNING Loc 212 width 2 F.13m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 5019 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 26 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 16 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 85 14. 6 gånger per vecka
VAR 162 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 214 width 2 F.13n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 5058 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 18 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 95 14. 6 gånger per vecka
VAR 163 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 216 width 2 F.13o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 4990 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 19 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 104 14. 6 gånger per vecka
VAR 164 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 218 width 2 MD=99 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 2376 00. Aldrig 130 01. 1 gång per år 120 02. 2 gånger per år 134 03. 3 gånger per år 187 04. 1 gång per kvartal 154 05. 2 gånger per kvartal 392 06. 1 gång per månad 300 07. 2 gånger per månad 205 08. 3 gånger per månad 1325 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 165 ARBETET(SÖNDAG) Loc 220 width 2 MD=99 F.14b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 4843 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 50 06. 1 gång per månad 27 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 234 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 166 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 222 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.14 för fullständig frågetext> 3452 00. Aldrig 86 01. 1 gång per år 98 02. 2 gånger per år 118 03. 3 gånger per år 145 04. 1 gång per kvartal 71 05. 2 gånger per kvartal 189 06. 1 gång per månad 135 07. 2 gånger per månad 102 08. 3 gånger per månad 927 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 167 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 224 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1949 00. Aldrig 95 01. 1 gång per år 115 02. 2 gånger per år 144 03. 3 gånger per år 213 04. 1 gång per kvartal 155 05. 2 gånger per kvartal 416 06. 1 gång per månad 344 07. 2 gånger per månad 314 08. 3 gånger per månad 1578 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 168 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 226 width 1 F.14e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 4339 0. Aldrig 62 1. 1 gång per år 44 2. 2 gånger per år 43 3. 3 gånger per år 61 4. 1 gång per kvartal 34 5. 2 gånger per kvartal 68 6. 1 gång per månad 34 7. 2 gånger per månad 54 8. 3 gånger per månad 584 9. 1 gång per vecka
VAR 169 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 227 width 2 MD=99 F.14f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 4507 00. Aldrig 73 01. 1 gång per år 65 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 66 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 100 06. 1 gång per månad 69 07. 2 gånger per månad 60 08. 3 gånger per månad 263 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 170 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 229 width 2 MD=99 F.14g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 4453 00. Aldrig 56 01. 1 gång per år 56 02. 2 gånger per år 49 03. 3 gånger per år 69 04. 1 gång per kvartal 34 05. 2 gånger per kvartal 101 06. 1 gång per månad 68 07. 2 gånger per månad 61 08. 3 gånger per månad 376 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 171 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 231 width 1 F.14h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 4774 0. Aldrig 71 1. 1 gång per år 29 2. 2 gånger per år 33 3. 3 gånger per år 41 4. 1 gång per kvartal 22 5. 2 gånger per kvartal 44 6. 1 gång per månad 26 7. 2 gånger per månad 18 8. 3 gånger per månad 265 9. 1 gång per vecka
VAR 172 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 232 width 1 F.14i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 4869 0. Aldrig 34 1. 1 gång per år 31 2. 2 gånger per år 23 3. 3 gånger per år 25 4. 1 gång per kvartal 16 5. 2 gånger per kvartal 39 6. 1 gång per månad 14 7. 2 gånger per månad 18 8. 3 gånger per månad 254 9. 1 gång per vecka
VAR 173 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 233 width 1 F.14j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 5193 0. Aldrig 16 1. 1 gång per år 8 2. 2 gånger per år 10 3. 3 gånger per år 9 4. 1 gång per kvartal 3 5. 2 gånger per kvartal 11 6. 1 gång per månad 6 7. 2 gånger per månad 2 8. 3 gånger per månad 65 9. 1 gång per vecka
VAR 174 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 234 width 2 MD=99 F.14k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.14 för fullständig frågetext> 5160 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 100 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 175 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 236 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.15a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 3674 00. Aldrig 225 01. 1 gång per år 155 02. 2 gånger per år 184 03. 3 gånger per år 209 04. 1 gång per kvartal 121 05. 2 gånger per kvartal 239 06. 1 gång per månad 138 07. 2 gånger per månad 52 08. 3 gånger per månad 326 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 176 LÄSER ALLERS Loc 238 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.15 för fullständig frågetext> 3041 00. Aldrig 315 01. 1 gång per år 231 02. 2 gånger per år 269 03. 3 gånger per år 310 04. 1 gång per kvartal 171 05. 2 gånger per kvartal 335 06. 1 gång per månad 128 07. 2 gånger per månad 70 08. 3 gånger per månad 453 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 177 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 240 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 3413 00. Aldrig 288 01. 1 gång per år 212 02. 2 gånger per år 265 03. 3 gånger per år 310 04. 1 gång per kvartal 186 05. 2 gånger per kvartal 230 06. 1 gång per månad 136 07. 2 gånger per månad 61 08. 3 gånger per månad 222 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 178 LÄSER FEMINA Loc 242 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.15 för fullständig frågetext> 3597 00. Aldrig 296 01. 1 gång per år 213 02. 2 gånger per år 212 03. 3 gånger per år 301 04. 1 gång per kvartal 147 05. 2 gånger per kvartal 221 06. 1 gång per månad 108 07. 2 gånger per månad 50 08. 3 gånger per månad 178 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 179 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 244 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.15 för fullständig frågetext> 2833 00. Aldrig 203 01. 1 gång per år 179 02. 2 gånger per år 206 03. 3 gånger per år 304 04. 1 gång per kvartal 267 05. 2 gånger per kvartal 466 06. 1 gång per månad 269 07. 2 gånger per månad 178 08. 3 gånger per månad 418 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 180 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 246 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.15 för fullständig frågetext> 3083 00. Aldrig 252 01. 1 gång per år 199 02. 2 gånger per år 252 03. 3 gånger per år 293 04. 1 gång per kvartal 176 05. 2 gånger per kvartal 306 06. 1 gång per månad 173 07. 2 gånger per månad 87 08. 3 gånger per månad 501 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 181 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 248 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 3177 00. Aldrig 255 01. 1 gång per år 176 02. 2 gånger per år 195 03. 3 gånger per år 299 04. 1 gång per kvartal 141 05. 2 gånger per kvartal 288 06. 1 gång per månad 152 07. 2 gånger per månad 81 08. 3 gånger per månad 559 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 182 LÄSER HENNES Loc 250 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.15 för fullständig frågetext> 4365 00. Aldrig 168 01. 1 gång per år 93 02. 2 gånger per år 122 03. 3 gånger per år 115 04. 1 gång per kvartal 79 05. 2 gånger per kvartal 144 06. 1 gång per månad 64 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 141 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 183 LÄSER HUSMODERN Loc 252 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.15 för fullständig frågetext> 3583 00. Aldrig 230 01. 1 gång per år 213 02. 2 gånger per år 209 03. 3 gånger per år 260 04. 1 gång per kvartal 134 05. 2 gånger per kvartal 238 06. 1 gång per månad 121 07. 2 gånger per månad 61 08. 3 gånger per månad 274 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 184 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 254 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.15 för fullständig frågetext> 3164 00. Aldrig 276 01. 1 gång per år 226 02. 2 gånger per år 271 03. 3 gånger per år 350 04. 1 gång per kvartal 213 05. 2 gånger per kvartal 330 06. 1 gång per månad 147 07. 2 gånger per månad 102 08. 3 gånger per månad 244 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 185 LÄSER ICA-KURIREN Loc 256 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 2989 00. Aldrig 158 01. 1 gång per år 134 02. 2 gånger per år 177 03. 3 gånger per år 212 04. 1 gång per kvartal 148 05. 2 gånger per kvartal 283 06. 1 gång per månad 131 07. 2 gånger per månad 71 08. 3 gånger per månad 1020 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 186 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 258 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.15 för fullständig frågetext> 3668 00. Aldrig 191 01. 1 gång per år 140 02. 2 gånger per år 205 03. 3 gånger per år 204 04. 1 gång per kvartal 158 05. 2 gånger per kvartal 255 06. 1 gång per månad 116 07. 2 gånger per månad 65 08. 3 gånger per månad 321 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 187 LÄSER LAND Loc 260 width 2 MD=99 F.15m. Hur ofta läser Du - Land <Se F.15 för fullständig frågetext> 3911 00. Aldrig 109 01. 1 gång per år 94 02. 2 gånger per år 100 03. 3 gånger per år 104 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 163 06. 1 gång per månad 75 07. 2 gånger per månad 40 08. 3 gånger per månad 663 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 188 LÄSER LEKTYR Loc 262 width 2 MD=99 F.15n. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.15 för fullständig frågetext> 3218 00. Aldrig 161 01. 1 gång per år 137 02. 2 gånger per år 161 03. 3 gånger per år 262 04. 1 gång per kvartal 205 05. 2 gånger per kvartal 372 06. 1 gång per månad 241 07. 2 gånger per månad 173 08. 3 gånger per månad 393 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 189 LÄSER METALLARBETAREN Loc 264 width 2 MD=99 F.15o. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.15 för fullständig frågetext> 4431 00. Aldrig 67 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 58 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 179 06. 1 gång per månad 94 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 361 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 190 LÄSER MIN VÄRLD Loc 266 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 4226 00. Aldrig 138 01. 1 gång per år 74 02. 2 gånger per år 115 03. 3 gånger per år 106 04. 1 gång per kvartal 85 05. 2 gånger per kvartal 129 06. 1 gång per månad 76 07. 2 gånger per månad 49 08. 3 gånger per månad 325 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 191 LÄSER NU! Loc 268 width 2 MD=99 F.15q. Hur ofta läser Du - NU! <Se F.15 för fullständig frågetext> 4750 00. Aldrig 83 01. 1 gång per år 64 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 96 06. 1 gång per månad 45 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 82 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 192 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 270 width 1 F.15r. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.15 för fullständig frågetext> 4733 0. Aldrig 107 1. 1 gång per år 64 2. 2 gånger per år 80 3. 3 gånger per år 59 4. 1 gång per kvartal 46 5. 2 gånger per kvartal 77 6. 1 gång per månad 42 7. 2 gånger per månad 28 8. 3 gånger per månad 87 9. 1 gång per vecka
VAR 193 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 271 width 2 MD=99 F.15s. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.15 för fullständig frågetext> 3899 00. Aldrig 229 01. 1 gång per år 211 02. 2 gånger per år 239 03. 3 gånger per år 189 04. 1 gång per kvartal 106 05. 2 gånger per kvartal 134 06. 1 gång per månad 43 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 244 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 194 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 273 width 2 MD=99 F.15t. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 4001 00. Aldrig 157 01. 1 gång per år 123 02. 2 gånger per år 147 03. 3 gånger per år 166 04. 1 gång per kvartal 120 05. 2 gånger per kvartal 189 06. 1 gång per månad 106 07. 2 gånger per månad 58 08. 3 gånger per månad 256 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 195 LÄSER SE Loc 275 width 2 MD=99 F.15u. Hur ofta läser Du - Se <Se F.15 för fullständig frågetext> 3153 00. Aldrig 274 01. 1 gång per år 251 02. 2 gånger per år 305 03. 3 gånger per år 355 04. 1 gång per kvartal 250 05. 2 gånger per kvartal 360 06. 1 gång per månad 128 07. 2 gånger per månad 48 08. 3 gånger per månad 198 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 196 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 277 width 2 MD=99 F.15v. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 4020 00. Aldrig 180 01. 1 gång per år 137 02. 2 gånger per år 170 03. 3 gånger per år 166 04. 1 gång per kvartal 113 05. 2 gånger per kvartal 185 06. 1 gång per månad 97 07. 2 gånger per månad 36 08. 3 gånger per månad 219 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 197 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 279 width 2 MD=99 F.15w. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.15 för fullständig frågetext> 4512 00. Aldrig 84 01. 1 gång per år 99 02. 2 gånger per år 74 03. 3 gånger per år 122 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 132 06. 1 gång per månad 68 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 157 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 198 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 281 width 1 F.15x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 4428 0. Aldrig 184 1. 1 gång per år 136 2. 2 gånger per år 124 3. 3 gånger per år 129 4. 1 gång per kvartal 64 5. 2 gånger per kvartal 101 6. 1 gång per månad 53 7. 2 gånger per månad 28 8. 3 gånger per månad 76 9. 1 gång per vecka
VAR 199 LÄSER VECKO-REVYN Loc 282 width 2 MD=99 F.15y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.15 för fullständig frågetext> 3786 00. Aldrig 208 01. 1 gång per år 210 02. 2 gånger per år 219 03. 3 gånger per år 213 04. 1 gång per kvartal 152 05. 2 gånger per kvartal 191 06. 1 gång per månad 74 07. 2 gånger per månad 58 08. 3 gånger per månad 212 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 200 LÄSER VI Loc 284 width 2 MD=99 F.15z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.15 för fullständig frågetext> 4032 00. Aldrig 133 01. 1 gång per år 122 02. 2 gånger per år 125 03. 3 gånger per år 127 04. 1 gång per kvartal 62 05. 2 gånger per kvartal 144 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 44 08. 3 gånger per månad 483 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 201 LÄSER VÅR KYRKA Loc 286 width 1 F.15å. Hur ofta läser Du - Vår Kyrka <Se F.15 för fullständig frågetext> 4929 0. Aldrig 69 1. 1 gång per år 54 2. 2 gånger per år 50 3. 3 gånger per år 59 4. 1 gång per kvartal 16 5. 2 gånger per kvartal 70 6. 1 gång per månad 19 7. 2 gånger per månad 9 8. 3 gånger per månad 48 9. 1 gång per vecka
VAR 202 LÄSER ÅRET RUNT Loc 287 width 2 MD=99 F.15ä. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.15 för fullständig frågetext> 2481 00. Aldrig 194 01. 1 gång per år 235 02. 2 gånger per år 321 03. 3 gånger per år 351 04. 1 gång per kvartal 281 05. 2 gånger per kvartal 347 06. 1 gång per månad 234 07. 2 gånger per månad 116 08. 3 gånger per månad 763 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 203 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 289 width 1 MD=9 F.16. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.16a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 4676 0. Aldrig 29 1. 1 gång per år 17 2. 2 gånger per år 21 3. 3 gånger per år 30 4. 1 gång per kvartal 34 5. 2 gånger per kvartal 136 6. 1 gång per månad 379 7. 2 gånger per månad 1 9. Ej svar
VAR 204 LÄSER MOTOR Loc 290 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.16 för fullständig frågetext> 4251 0. Aldrig 114 1. 1 gång per år 117 2. 2 gånger per år 111 3. 3 gånger per år 121 4. 1 gång per kvartal 74 5. 2 gånger per kvartal 200 6. 1 gång per månad 334 7. 2 gånger per månad 1 9. Ej svar
VAR 205 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 291 width 1 F.16c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.16 för fullständig frågetext> 4760 0. Aldrig 82 1. 1 gång per år 65 2. 2 gånger per år 59 3. 3 gånger per år 72 4. 1 gång per kvartal 36 5. 2 gånger per kvartal 108 6. 1 gång per månad 141 7. 2 gånger per månad
VAR 206 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 292 width 1 F.16d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.16 för fullständig frågetext> 3959 0. Aldrig 181 1. 1 gång per år 175 2. 2 gånger per år 179 3. 3 gånger per år 221 4. 1 gång per kvartal 121 5. 2 gånger per kvartal 245 6. 1 gång per månad 242 7. 2 gånger per månad
VAR 207 LÄSER VI BILÄGARE Loc 293 width 1 F.16e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.16 för fullständig frågetext> 3574 0. Aldrig 133 1. 1 gång per år 82 2. 2 gånger per år 104 3. 3 gånger per år 180 4. 1 gång per kvartal 110 5. 2 gånger per kvartal 386 6. 1 gång per månad 754 7. 2 gånger per månad
VAR 208 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 294 width 1 F.17. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.17a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 2731 0. Aldrig 443 1. 1 gång per år 483 2. 2 gånger per år 367 3. 3 gånger per år 450 4. 1 gång per kvartal 197 5. 2 gånger per kvartal 652 6. 1 gång per månad
VAR 209 LÄSER BO NYTT Loc 295 width 1 F.17b. Hur ofta läser du - Bo Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 4757 0. Aldrig 162 1. 1 gång per år 98 2. 2 gånger per år 56 3. 3 gånger per år 87 4. 1 gång per kvartal 45 5. 2 gånger per kvartal 118 6. 1 gång per månad
VAR 210 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 296 width 1 F.17c. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.17 för fullständig frågetext> 2842 0. Aldrig 413 1. 1 gång per år 390 2. 2 gånger per år 358 3. 3 gånger per år 441 4. 1 gång per kvartal 174 5. 2 gånger per kvartal 705 6. 1 gång per månad
VAR 211 LÄSER ANTIK & AUKTION Loc 297 width 1 F.17d. Hur ofta läser du - Antik & Auktion <Se F.17 för fullständig frågetext> 5000 0. Aldrig 88 1. 1 gång per år 61 2. 2 gånger per år 43 3. 3 gånger per år 47 4. 1 gång per kvartal 14 5. 2 gånger per kvartal 70 6. 1 gång per månad
VAR 212 LÄSER ALLT OM MAT Loc 298 width 1 F.17e. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.17 för fullständig frågetext> 3507 0. Aldrig 329 1. 1 gång per år 270 2. 2 gånger per år 304 3. 3 gånger per år 328 4. 1 gång per kvartal 156 5. 2 gånger per kvartal 429 6. 1 gång per månad
VAR 213 LÄSER BÅT-NYTT Loc 299 width 1 F.17f. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 4490 0. Aldrig 205 1. 1 gång per år 155 2. 2 gånger per år 115 3. 3 gånger per år 123 4. 1 gång per kvartal 74 5. 2 gånger per kvartal 161 6. 1 gång per månad
VAR 214 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 300 width 1 F.17g. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 4869 0. Aldrig 106 1. 1 gång per år 75 2. 2 gånger per år 63 3. 3 gånger per år 76 4. 1 gång per kvartal 51 5. 2 gånger per kvartal 83 6. 1 gång per månad
VAR 215 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 301 width 1 F.17h. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.17 för fullständig frågetext> 4784 0. Aldrig 145 1. 1 gång per år 92 2. 2 gånger per år 66 3. 3 gånger per år 75 4. 1 gång per kvartal 46 5. 2 gånger per kvartal 115 6. 1 gång per månad
VAR 216 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 302 width 1 F.17i. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.17 för fullständig frågetext> 4847 0. Aldrig 141 1. 1 gång per år 71 2. 2 gånger per år 79 3. 3 gånger per år 60 4. 1 gång per kvartal 45 5. 2 gånger per kvartal 80 6. 1 gång per månad
VAR 217 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 303 width 1 F.17j. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 4539 0. Aldrig 206 1. 1 gång per år 165 2. 2 gånger per år 119 3. 3 gånger per år 122 4. 1 gång per kvartal 53 5. 2 gånger per kvartal 119 6. 1 gång per månad
VAR 218 LÄSER RADIO & TELEVISION Loc 304 width 1 F.17k. Hur ofta läser du - Radio & Television <Se F.17 för fullständig frågetext> 4915 0. Aldrig 107 1. 1 gång per år 51 2. 2 gånger per år 57 3. 3 gånger per år 61 4. 1 gång per kvartal 30 5. 2 gånger per kvartal 102 6. 1 gång per månad
VAR 219 LÄSER DET BÄSTA Loc 305 width 1 F.17l. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.17 för fullständig frågetext> 4008 0. Aldrig 286 1. 1 gång per år 185 2. 2 gånger per år 150 3. 3 gånger per år 130 4. 1 gång per kvartal 59 5. 2 gånger per kvartal 505 6. 1 gång per månad
VAR 220 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 306 width 1 F.17m. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.17 för fullständig frågetext> 4206 0. Aldrig 224 1. 1 gång per år 183 2. 2 gånger per år 178 3. 3 gånger per år 165 4. 1 gång per kvartal 100 5. 2 gånger per kvartal 267 6. 1 gång per månad
VAR 221 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 307 width 1 F.17n. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.17 för fullständig frågetext> 3938 0. Aldrig 178 1. 1 gång per år 123 2. 2 gånger per år 123 3. 3 gånger per år 193 4. 1 gång per kvartal 92 5. 2 gånger per kvartal 676 6. 1 gång per månad
VAR 222 KÄNNER TILL RÅD&RÖN Loc 308 width 1 MD=9 F.18. Råd & Rön F.18a. Känner Du till en tidning som heter Råd & Rön? 3879 1. Ja 1439 2. Nej 8. Frågan ej ställd 5 9. Ej svar
VAR 223 LÄSER RÅD&RÖN1 Loc 309 width 1 MD=9 F.18b. Hur många nummer av Råd & Rön har Du läst under de senaste 12 månaderna? (10 nummer har utkommit) <Se F.18 för fullständig frågetext> 2186 0. Inget nummer 865 1. 1-2 nummer 372 2. 3-4 nummer 128 3. 5-6 nummer 46 4. 7-8 nummer 265 5. 9-10 nummer 1440 6. Frågan ej tillämplig 8. Frågan ej ställd 21 9. Ej svar
VAR 224 LÄSER RÅD & RÖN2 Loc 310 width 1 MD=9 F.18c. Hur ofta läser Du Råd & Rön jämfört med för ett år sedan? <Se F.18 för fullständig frågetext> 2126 0. Läser varken nu eller för ett år sedan 420 1. Läser mera sällan nu än jag gjorde då 964 2. Läser lika ofta nu som då 101 3. Läser oftare nu 237 4. Har börjat läsa tidningen under året 1436 5. Frågan ej tillämplig 8. Frågan ej ställd 39 9. Ej svar
VAR 225 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 311 width 2 F.19. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.19a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 2335 00. Aldrig 82 01. 1 gång per år 84 02. 2 gånger per år 134 03. 3 gånger per år 129 04. 1 gång per kvartal 102 05. 2 gånger per kvartal 177 06. 1 gång per månad 92 07. 2 gånger per månad 107 08. 3 gånger per månad 146 09. 1 gång per vecka 78 10. 2 gånger per vecka 91 11. 3 gånger per vecka 69 12. 4 gånger per vecka 132 13. 5 gånger per vecka 1565 14. 6 gånger per vecka
VAR 226 LÄSER A-PRESSEN Loc 313 width 2 F.19b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.19 för fullständig frågetext> 3217 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 70 02. 2 gånger per år 146 03. 3 gånger per år 147 04. 1 gång per kvartal 104 05. 2 gånger per kvartal 178 06. 1 gång per månad 104 07. 2 gånger per månad 117 08. 3 gånger per månad 194 09. 1 gång per vecka 108 10. 2 gånger per vecka 81 11. 3 gånger per vecka 58 12. 4 gånger per vecka 81 13. 5 gånger per vecka 654 14. 6 gånger per vecka
VAR 227 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 315 width 2 F.19c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 4975 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 21 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 24 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 17 09. 1 gång per vecka 12 10. 2 gånger per vecka 12 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 113 13. 5 gånger per vecka
VAR 228 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 317 width 2 F.19d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 5145 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 10 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per månad 15 11. 3 gånger per månad 61 12. 4 gånger per månad
VAR 229 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 319 width 2 F.19e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 4839 00. Aldrig 20 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 36 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 221 11. 3 gånger per vecka
VAR 230 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 321 width 2 F.19f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 5278 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka
VAR 231 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 323 width 2 F.19g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.19 för fullständig frågetext> 5109 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 33 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 72 14. 6 gånger per vecka
VAR 232 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 325 width 2 MD=99 F.19h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.19 för fullständig frågetext> 5106 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 68 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 15 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 10 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 50 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 233 POSTNUMMER Loc 327 width 2 MD=99 Postnummer Faktiska värdet är kodat. 4711 99. Uppgift saknas Valid-n=612 Min=1 Max=74 Mean=35.9 St.Dev=15.9
VAR 234 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 329 width 1 F.19i. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.19 för fullständig frågetext> 5136 0. Aldrig 5 1. 1 gång per år 18 2. 2 gånger per år 13 3. 3 gånger per år 13 4. 1 gång per kvartal 16 5. 2 gånger per kvartal 28 6. 1 gång per månad 13 7. 2 gånger per månad 5 8. 3 gånger per månad 76 9. 1 gång per vecka
VAR 235 LÄSER HUVUDSTADSPRESS NV Loc 330 width 1 F.19j. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Nordväst <Se F.19 för fullständig frågetext> 5256 0. Aldrig 4 1. 1 gång per år 4 2. 2 gånger per år 5 3. 3 gånger per år 5 4. 1 gång per kvartal 9 5. 2 gånger per kvartal 10 6. 1 gång per månad 1 7. 2 gånger per månad 6 8. 3 gånger per månad 23 9. 1 gång per vecka
VAR 236 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 331 width 1 F.19k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.19 för fullständig frågetext> 5280 0. Aldrig 2 1. 1 gång per år 2 2. 2 gånger per år 4 3. 3 gånger per år 2 4. 1 gång per kvartal 5 5. 2 gånger per kvartal 5 6. 1 gång per månad 2 7. 2 gånger per månad 1 8. 3 gånger per månad 20 9. 1 gång per vecka
VAR 237 LÄSER HUVUDSTADSPRESS S Loc 332 width 1 F.19l. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Syd <Se F.19 för fullständig frågetext> 5172 0. Aldrig 17 1. 1 gång per år 5 2. 2 gånger per år 8 3. 3 gånger per år 15 4. 1 gång per kvartal 12 5. 2 gånger per kvartal 20 6. 1 gång per månad 12 7. 2 gånger per månad 2 8. 3 gånger per månad 60 9. 1 gång per vecka
VAR 238 LÄSER HUV.ST.PR.SÖDERT. Loc 333 width 2 MD=99 F.19m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Södertidningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 5033 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 11 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 26 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 202 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 239 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 335 width 2 MD=99 F.19n. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.19 för fullständig frågetext> 5179 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 19 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 75 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 240 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 337 width 1 F.19o. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.19 för fullständig frågetext> 5218 0. Aldrig 7 1. 1 gång per år 8 2. 2 gånger per år 8 3. 3 gånger per år 8 4. 1 gång per kvartal 6 5. 2 gånger per kvartal 9 6. 1 gång per månad 4 7. 2 gånger per månad 4 8. 3 gånger per månad 51 9. 1 gång per vecka
VAR 241 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 338 width 1 F.19p. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.19 för fullständig frågetext> 5198 0. Aldrig 9 1. 1 gång per år 5 2. 2 gånger per år 11 3. 3 gånger per år 4 4. 1 gång per kvartal 3 5. 2 gånger per kvartal 12 6. 1 gång per månad 4 7. 2 gånger per månad 3 8. 3 gånger per månad 74 9. 1 gång per vecka
VAR 242 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 339 width 2 MD=99 F.19q. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.19 för fullständig frågetext> 5149 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 95 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 243 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 341 width 1 F.19r. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.19 för fullständig frågetext> 5181 0. Aldrig 8 1. 1 gång per år 6 2. 2 gånger per år 10 3. 3 gånger per år 8 4. 1 gång per kvartal 6 5. 2 gånger per kvartal 10 6. 1 gång per månad 5 7. 2 gånger per månad 7 8. 3 gånger per månad 82 9. 1 gång per vecka
VAR 244 LÄSER STORSTADEN Loc 342 width 1 F.19s. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.19 för fullständig frågetext> 4907 0. Aldrig 28 1. 1 gång per år 28 2. 2 gånger per år 51 3. 3 gånger per år 61 4. 1 gång per kvartal 30 5. 2 gånger per kvartal 117 6. 1 gång per månad 101 7. 2 gånger per månad
VAR 245 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 343 width 2 F.19t. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.19 för fullständig frågetext> 5080 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 21 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 17 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 52 14. 6 gånger per vecka
VAR 246 HENNES/MAURITZ Loc 345 width 2 F.20. Hur ofta Du besöker affärer m.m.Andra butiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.20a. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz? 2224 00. Aldrig 529 01. 1 gång per år 438 02. 2 gånger per år 331 03. 3 gånger per år 445 04. 1 gång per kvartal 333 05. 2 gånger per kvartal 419 06. 1 gång per månad 225 07. 2 gånger per månad 169 08. 3 gånger per månad 143 09. 1 gång per vecka 33 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 247 KAPP-AHL Loc 347 width 2 F.20b. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl? <Se F.20 för fullständig frågetext> 2993 00. Aldrig 937 01. 1 gång per år 410 02. 2 gånger per år 207 03. 3 gånger per år 279 04. 1 gång per kvartal 127 05. 2 gånger per kvartal 217 06. 1 gång per månad 60 07. 2 gånger per månad 43 08. 3 gånger per månad 36 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 248 GULINS Loc 349 width 2 F.20c. Hur ofta besöker Du Gulins? <Se F.20 för fullständig frågetext> 3684 00. Aldrig 629 01. 1 gång per år 275 02. 2 gånger per år 178 03. 3 gånger per år 224 04. 1 gång per kvartal 103 05. 2 gånger per kvartal 138 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 21 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 249 IKEA Loc 351 width 2 F.20d. Hur ofta besöker Du Ikea? <Se F.20 för fullständig frågetext> 2417 00. Aldrig 1535 01. 1 gång per år 601 02. 2 gånger per år 325 03. 3 gånger per år 226 04. 1 gång per kvartal 96 05. 2 gånger per kvartal 68 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 11 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 250 ÅHLBERGS Loc 353 width 2 F.20e. Hur ofta besöker Du Åhlbergs? <Se F.20 för fullständig frågetext> 4739 00. Aldrig 374 01. 1 gång per år 77 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 49 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 18 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 251 BRODDMANS Loc 355 width 2 F.20f. Hur ofta besöker Du Broddmans? <Se F.20 för fullständig frågetext> 4526 00. Aldrig 330 01. 1 gång per år 124 02. 2 gånger per år 78 03. 3 gånger per år 98 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 52 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 11 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 252 DALER Loc 357 width 2 F.20g. Hur ofta besöker Du Daler? <Se F.20 för fullständig frågetext> 4723 00. Aldrig 340 01. 1 gång per år 93 02. 2 gånger per år 44 03. 3 gånger per år 63 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 253 JÄRNIA Loc 359 width 2 F.20h. Hur ofta besöker Du Järnia? <Se F.20 för fullständig frågetext> 2172 00. Aldrig 611 01. 1 gång per år 444 02. 2 gånger per år 445 03. 3 gånger per år 517 04. 1 gång per kvartal 305 05. 2 gånger per kvartal 404 06. 1 gång per månad 197 07. 2 gånger per månad 120 08. 3 gånger per månad 74 09. 1 gång per vecka 14 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 254 FÄRGSAM Loc 361 width 2 F.20i. Hur ofta besöker Du Färgsam? <Se F.20 för fullständig frågetext> 3978 00. Aldrig 350 01. 1 gång per år 206 02. 2 gånger per år 144 03. 3 gånger per år 243 04. 1 gång per kvartal 121 05. 2 gånger per kvartal 162 06. 1 gång per månad 59 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 25 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 255 PRESSBYRÅN Loc 363 width 2 F.20j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.20 för fullständig frågetext> 900 00. Aldrig 168 01. 1 gång per år 153 02. 2 gånger per år 259 03. 3 gånger per år 395 04. 1 gång per kvartal 279 05. 2 gånger per kvartal 682 06. 1 gång per månad 420 07. 2 gånger per månad 429 08. 3 gånger per månad 711 09. 1 gång per vecka 354 10. 2 gånger per vecka 236 11. 3 gånger per vecka 119 12. 4 gånger per vecka 89 13. 5 gånger per vecka 45 14. 6 gånger per vecka 84 15. 7 gånger per vecka
VAR 256 ANNAN KIOSK Loc 365 width 2 F.20k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.20 för fullständig frågetext> 927 00. Aldrig 97 01. 1 gång per år 112 02. 2 gånger per år 165 03. 3 gånger per år 273 04. 1 gång per kvartal 199 05. 2 gånger per kvartal 526 06. 1 gång per månad 361 07. 2 gånger per månad 411 08. 3 gånger per månad 955 09. 1 gång per vecka 448 10. 2 gånger per vecka 325 11. 3 gånger per vecka 194 12. 4 gånger per vecka 137 13. 5 gånger per vecka 62 14. 6 gånger per vecka 131 15. 7 gånger per vecka
VAR 257 TOBAKSAFFÄR Loc 367 width 2 F.20l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.20 för fullständig frågetext> 2008 00. Aldrig 203 01. 1 gång per år 180 02. 2 gånger per år 178 03. 3 gånger per år 283 04. 1 gång per kvartal 185 05. 2 gånger per kvartal 546 06. 1 gång per månad 260 07. 2 gånger per månad 239 08. 3 gånger per månad 590 09. 1 gång per vecka 228 10. 2 gånger per vecka 165 11. 3 gånger per vecka 81 12. 4 gånger per vecka 86 13. 5 gånger per vecka 39 14. 6 gånger per vecka 52 15. 7 gånger per vecka
VAR 258 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 369 width 2 F.20m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1033 00. Aldrig 198 01. 1 gång per år 297 02. 2 gånger per år 522 03. 3 gånger per år 588 04. 1 gång per kvartal 414 05. 2 gånger per kvartal 702 06. 1 gång per månad 401 07. 2 gånger per månad 270 08. 3 gånger per månad 271 09. 1 gång per vecka 136 10. 2 gånger per vecka 106 11. 3 gånger per vecka 84 12. 4 gånger per vecka 230 13. 5 gånger per vecka 28 14. 6 gånger per vecka 43 15. 7 gånger per vecka
VAR 259 KAFE/KONDITORI Loc 371 width 2 F.20n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1219 00. Aldrig 341 01. 1 gång per år 414 02. 2 gånger per år 487 03. 3 gånger per år 637 04. 1 gång per kvartal 400 05. 2 gånger per kvartal 681 06. 1 gång per månad 330 07. 2 gånger per månad 231 08. 3 gånger per månad 301 09. 1 gång per vecka 112 10. 2 gånger per vecka 57 11. 3 gånger per vecka 22 12. 4 gånger per vecka 60 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 24 15. 7 gånger per vecka
VAR 260 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 373 width 2 F.20o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1382 00. Aldrig 224 01. 1 gång per år 307 02. 2 gånger per år 413 03. 3 gånger per år 540 04. 1 gång per kvartal 387 05. 2 gånger per kvartal 691 06. 1 gång per månad 379 07. 2 gånger per månad 380 08. 3 gånger per månad 336 09. 1 gång per vecka 143 10. 2 gånger per vecka 82 11. 3 gånger per vecka 27 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka
VAR 261 BENSINSTATION Loc 375 width 2 F.20p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1275 00. Aldrig 42 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 76 03. 3 gånger per år 100 04. 1 gång per kvartal 99 05. 2 gånger per kvartal 333 06. 1 gång per månad 551 07. 2 gånger per månad 484 08. 3 gånger per månad 1334 09. 1 gång per vecka 565 10. 2 gånger per vecka 216 11. 3 gånger per vecka 94 12. 4 gånger per vecka 53 13. 5 gånger per vecka 25 14. 6 gånger per vecka 36 15. 7 gånger per vecka
VAR 262 POSTKONTOR Loc 377 width 2 F.20q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.20 för fullständig frågetext> 234 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 84 03. 3 gånger per år 194 04. 1 gång per kvartal 147 05. 2 gånger per kvartal 1124 06. 1 gång per månad 1071 07. 2 gånger per månad 775 08. 3 gånger per månad 1009 09. 1 gång per vecka 291 10. 2 gånger per vecka 133 11. 3 gånger per vecka 43 12. 4 gånger per vecka 62 13. 5 gånger per vecka 43 14. 6 gånger per vecka 29 15. 7 gånger per vecka
VAR 263 BANKKONTOR Loc 379 width 2 F.20r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.20 för fullständig frågetext> 410 00. Aldrig 145 01. 1 gång per år 177 02. 2 gånger per år 162 03. 3 gånger per år 388 04. 1 gång per kvartal 232 05. 2 gånger per kvartal 1293 06. 1 gång per månad 950 07. 2 gånger per månad 621 08. 3 gånger per månad 676 09. 1 gång per vecka 127 10. 2 gånger per vecka 67 11. 3 gånger per vecka 26 12. 4 gånger per vecka 34 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 12 15. 7 gånger per vecka
VAR 264 AFFISCHPELARE Loc 381 width 2 F.21. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.21a. Hur ofta ser Du affischpelare? 1513 00. Aldrig 153 01. 1 gång per år 105 02. 2 gånger per år 154 03. 3 gånger per år 186 04. 1 gång per kvartal 115 05. 2 gånger per kvartal 390 06. 1 gång per månad 182 07. 2 gånger per månad 177 08. 3 gånger per månad 663 09. 1 gång per vecka 209 10. 2 gånger per vecka 188 11. 3 gånger per vecka 138 12. 4 gånger per vecka 307 13. 5 gånger per vecka 135 14. 6 gånger per vecka 708 15. 7 gånger per vecka
VAR 265 REKLAM PÅ BIO Loc 383 width 2 MD=99 F.21b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.21 för fullständig frågetext> 2440 00. Aldrig 603 01. 1 gång per år 396 02. 2 gånger per år 304 03. 3 gånger per år 401 04. 1 gång per kvartal 258 05. 2 gånger per kvartal 408 06. 1 gång per månad 208 07. 2 gånger per månad 117 08. 3 gånger per månad 114 09. 1 gång per vecka 25 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 21 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 266 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 385 width 2 F.21c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.21 för fullständig frågetext> 1459 00. Aldrig 166 01. 1 gång per år 115 02. 2 gånger per år 159 03. 3 gånger per år 216 04. 1 gång per kvartal 172 05. 2 gånger per kvartal 364 06. 1 gång per månad 188 07. 2 gånger per månad 195 08. 3 gånger per månad 512 09. 1 gång per vecka 207 10. 2 gånger per vecka 196 11. 3 gånger per vecka 161 12. 4 gånger per vecka 426 13. 5 gånger per vecka 160 14. 6 gånger per vecka 627 15. 7 gånger per vecka
VAR 267 LÄNSKOD Loc 387 width 2 MD=99 Kod: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 575 91 120 167 136 80 106 25 65 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Frek: 120 297 95 314 185 114 125 109 112 Kod: 20 21 22 23 24 25 99 Frek: 111 130 113 63 112 101 1857
VAR 268 LÄNSKOMMUNKOD Loc 389 width 4 MD=9999 Kod: 114 115 120 123 125 126 127 136 138 Frek: 9 5 6 21 3 25 30 22 9 Kod: 139 160 162 163 180 181 182 183 184 Frek: 4 15 11 19 250 24 21 12 20 Kod: 186 187 188 191 192 305 319 360 380 Frek: 16 14 22 10 7 5 6 9 54 Kod: 381 382 428 480 481 482 483 484 486 Frek: 11 6 4 34 2 8 20 38 12 Kod: 509 512 513 560 561 562 563 580 581 Frek: 3 2 6 3 4 11 4 47 47 Kod: 582 583 586 604 617 662 665 680 682 Frek: 6 24 10 3 6 12 5 44 16 Kod: 683 684 685 686 687 760 761 763 764 Frek: 11 7 14 6 12 7 5 5 8 Kod: 765 767 780 781 821 834 840 860 861 Frek: 5 7 30 13 4 2 5 5 4 Kod: 862 880 881 882 883 884 885 980 1060 Frek: 6 20 9 12 25 9 4 25 5 Kod: 1080 1081 1082 1083 1121 1137 1160 1162 1163 Frek: 26 9 18 7 6 4 8 5 9 Kod: 1165 1166 1167 1168 1180 1181 1182 1183 1214 Frek: 4 6 8 4 23 8 14 21 3 Kod: 1230 1231 1233 1260 1261 1262 1263 1264 1265 Frek: 7 9 11 4 5 10 4 3 8 Kod: 1266 1267 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 Frek: 5 6 96 35 13 42 4 9 10 Kod: 1287 1315 1380 1381 1382 1383 1384 1401 1402 Frek: 11 6 28 9 14 18 20 6 14 Kod: 1407 1415 1419 1421 1427 1430 1435 1480 1481 Frek: 4 11 5 4 2 4 4 187 22 Kod: 1482 1484 1485 1486 1504 1507 1521 1524 1527 Frek: 14 6 26 5 1 3 11 9 5 Kod: 1552 1560 1561 1562 1563 1565 1566 1580 1581 Frek: 4 5 5 6 12 5 5 13 24 Kod: 1582 1583 1584 1585 1602 1622 1623 1637 1643 Frek: 14 48 8 7 2 4 3 4 3 Kod: 1660 1661 1662 1663 1680 1681 1682 1683 1684 Frek: 10 3 7 3 12 13 7 25 2 Kod: 1685 1686 1715 1730 1737 1760 1761 1762 1763 Frek: 3 13 5 3 6 3 5 3 6 Kod: 1764 1765 1766 1780 1781 1782 1783 1784 1785 Frek: 4 6 7 31 7 8 9 17 5 Kod: 1860 1861 1862 1863 1864 1880 1881 1882 1883 Frek: 4 7 7 4 3 46 5 4 16 Kod: 1884 1885 1904 1907 1917 1960 1961 1962 1980 Frek: 4 9 2 4 8 3 9 2 53 Kod: 1981 1982 1983 1984 2021 2023 2026 2029 2031 Frek: 7 7 11 6 6 4 4 5 4 Kod: 2034 2039 2061 2062 2080 2081 2082 2083 2084 Frek: 3 2 6 5 12 25 6 8 11 Kod: 2085 2101 2104 2121 2132 2161 2180 2181 2182 Frek: 10 2 4 4 4 11 44 18 11 Kod: 2183 2184 2260 2262 2280 2281 2282 2283 2284 Frek: 17 15 4 4 13 40 11 14 27 Kod: 2303 2305 2309 2313 2321 2326 2361 2380 2401 Frek: 4 5 7 6 3 4 6 28 4 Kod: 2404 2409 2417 2421 2422 2460 2462 2463 2480 Frek: 3 2 3 3 2 6 3 4 37 Kod: 2481 2482 2505 2506 2510 2513 2514 2518 2521 Frek: 8 37 2 2 4 2 9 4 4 Kod: 2523 2560 2580 2581 2582 2583 2584 9999 Frek: 7 5 24 14 12 2 10 1862
VAR 269 KÖPER ALLERS Loc 393 width 1 MD=9 F.22. Tidningsköp.Hur regelbundet köper Du för egen räkning nedanstående tidningar? Var vänlig svara med ett kryss på varje rad! F.22a. Hur ofta köper Du Allers? 4012 0. Köper aldrig 879 1. Köper något enstaka nummer 57 2. Ganska regelbunden köpare 162 3. Mycket regelbunden köpare 83 4. Prenumererar för egen räkning 8. Frågan ej ställd 130 9. Ej svar
VAR 270 KÖPER FEMINA Loc 394 width 1 MD=9 F.22b. Hur ofta köper Du Femina? <Se F.22 för fullständig frågetext> 4129 0. Köper aldrig 881 1. Köper något enstaka nummer 56 2. Ganska regelbunden köpare 42 3. Mycket regelbunden köpare 46 4. Prenumererar för egen räkning 8. Frågan ej ställd 169 9. Ej svar
VAR 271 KÖPER HÄNT I VECKAN Loc 395 width 1 MD=9 F.22c. Hur ofta köper Du Hänt i Veckan? <Se F.22 för fullständig frågetext> 4005 0. Köper aldrig 1019 1. Köper något enstaka nummer 88 2. Ganska regelbunden köpare 82 3. Mycket regelbunden köpare 21 4. Prenumererar för egen räkning 8. Frågan ej ställd 108 9. Ej svar
VAR 272 BILRESA1 Loc 396 width 1 MD=9 F.23. Bilresa.Har Du under de senaste tolv månaderna gjort någon semesterresa med bil utanför Sverige,Norge,Finland? F.23a. Första markeringen 4615 0. Nej Ja,till: 46 1. England 179 2. Jylland 213 3. Övriga Danmark 249 4. Kontinenten 8. Frågan ej ställd 21 9. Ej svar
VAR 273 BILRESA2 Loc 397 width 1 MD=9 F.23b. Andra markeringen <Se F.23 för fullständig frågetext> 0. Nej Ja,till: 1. England 8 2. Jylland 68 3. Övriga Danmark 46 4. Kontinenten 5199 5. Frågan ej tillämplig 8. Frågan ej ställd 2 9. Ej svar
VAR 274 BILRESA3 Loc 398 width 1 MD=9 F.23c. Tredje markeringen <Se F.23 för fullständig frågetext> 0. Nej Ja,till: 1. England 2. Jylland 1 3. Övriga Danmark 21 4. Kontinenten 5299 5. Frågan ej tillämplig 8. Frågan ej ställd 2 9. Ej svar
VAR 275 BILFÄRJA1 Loc 399 width 2 F.24. Om ja på föregående fråga:Vilken färjförbindelse åkte Du med från Sverige till utlandet? F.24a. Första markeringen 90 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 52 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 41 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 11 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 20 04. Göteborg-England med Tor Line 7 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 5 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 67 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 221 08. Skåne-Danmark 81 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 19 10. Skåne-Östtyskland/Polen 11. Annan färjförbindelse 4709 12. "Nej" fråga 23 88. Frågan ej ställd
VAR 276 BILFÄRJA2 Loc 401 width 2 F.24b. Andra markeringen <Se F.24 för fullständig frågetext> 1 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 9 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 6 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 1 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 3 04. Göteborg-England med Tor Line 1 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 1 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 10 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 22 08. Skåne-Danmark 27 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 7 10. Skåne-Östtyskland/Polen 11. Annan färjförbindelse 4611 12. "Nej" fråga 23 624 13. Frågan ej tillämplig 88. Frågan ej ställd
VAR 277 BILFÄRJA3 Loc 403 width 2 F.24c. Tredje markeringen <Se F.24 för fullständig frågetext> 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 2 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 1 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 1 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 1 04. Göteborg-England med Tor Line 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 2 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 5 08. Skåne-Danmark 2 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 5 10. Skåne-Östtyskland/Polen 11. Annan färjförbindelse 4609 12. "Nej" fråga 23 695 13. Frågan ej tillämplig 88. Frågan ej ställd
VAR 278 MASKINDISKMEDEL Loc 405 width 2 MD=99 F.25. Din påverkan på märket på produkter som köps.Valet av märke på de produkter,som köps i ett hushåll,blir ofta beroende av synpunkter och önskemål från andra i hushållet än den som gör själva inköpet.För att försöka få en bild av vilka som påverkar märkesvalet för olika produkter ber vi Dig göra följande:1.Gå igenom nedanstående varulista och markera vilka produkter som brukar köpas i Ditt hushåll. 2.Bedöm sedan i hur hög grad Dina synpunkter och önskemål påverkar märkesvalet på var och en av de aktuella produkterna.Om Du inte alls lägger Dig i märkesvalet skall Du ringa in "0:an".Om Dina önskemål väger tungt ringar Du in en hög siffra,o.s.v.Försök på detta sätt att gradera Ditt inflytande på märkesvalet,jämfört med andra i hushållet. F.25a. Mitt inflytande på val av märke vid köp av maskindiskmedel Brukar köpas i hushållet 2375 11. Nej 69 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 489 00. Inget 47 01. 37 02. 47 03. 18 04. 95 05. 25 06. 30 07. 51 08. 23 09. 218 10. Fullständigt 1749 88. Frågan ej ställd 50 99. Ej svar
VAR 279 TVÄTTMEDEL Loc 407 width 2 MD=99 F.25b. Mitt inflytande på val av märke vid köp av tvättmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 70 11. Nej 288 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 1102 00. Inget 111 01. 115 02. 128 03. 97 04. 285 05. 105 06. 118 07. 177 08. 113 09. 819 10. Fullständigt 1749 88. Frågan ej ställd 46 99. Ej svar
VAR 280 KAFFE Loc 409 width 2 MD=99 F.25c. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kaffe <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 70 11. Nej 277 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 663 00. Inget 78 01. 98 02. 135 03. 117 04. 458 05. 137 06. 133 07. 283 08. 184 09. 895 10. Fullständigt 1749 88. Frågan ej ställd 46 99. Ej svar
VAR 281 TE Loc 411 width 2 MD=99 F.25d. Mitt inflytande på val av märke vid köp av te <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 237 11. Nej 260 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 696 00. Inget 111 01. 136 02. 168 03. 143 04. 431 05. 146 06. 141 07. 227 08. 149 09. 684 10. Fullständigt 1749 88. Frågan ej ställd 45 99. Ej svar
VAR 282 LÄSKEDRYCKER Loc 413 width 2 MD=99 F.25e. Mitt inflytande på val av märke vid köp av läskedrycker <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 617 11. Nej 242 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 594 00. Inget 121 01. 193 02. 234 03. 195 04. 479 05. 152 06. 139 07. 164 08. 76 09. 320 10. Fullständigt 1749 88. Frågan ej ställd 48 99. Ej svar
VAR 283 FIL/YOGHURT Loc 415 width 2 MD=99 F.25f. Mitt inflytande på val av märke vid köp av fil/yoghurt <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 736 11. Nej 201 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 818 00. Inget 105 01. 152 02. 142 03. 118 04. 327 05. 105 06. 98 07. 139 08. 103 09. 481 10. Fullständigt 1749 88. Frågan ej ställd 49 99. Ej svar
VAR 284 ÖL Loc 417 width 2 MD=99 F.25g. Mitt inflytande på val av märke vid köp av öl <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 581 11. Nej 221 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 571 00. Inget 98 01. 120 02. 149 03. 124 04. 382 05. 141 06. 134 07. 227 08. 135 09. 624 10. Fullständigt 1749 88. Frågan ej ställd 67 99. Ej svar
VAR 285 VIN Loc 419 width 2 MD=99 F.25h. Mitt inflytande på val av märke vid köp av vin <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 1112 11. Nej 164 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 363 00. Inget 64 01. 91 02. 124 03. 94 04. 344 05. 142 06. 147 07. 223 08. 149 09. 506 10. Fullständigt 1749 88. Frågan ej ställd 51 99. Ej svar
VAR 286 MATFETT FÖR BORDSBRUK Loc 421 width 2 MD=99 F.25i. Mitt inflytande på val av märke vid köp av matfett för bordsbruk <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 220 11. Nej 249 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 676 00. Inget 83 01. 113 02. 158 03. 120 04. 447 05. 131 06. 149 07. 233 08. 175 09. 774 10. Fullständigt 1749 88. Frågan ej ställd 46 99. Ej svar
VAR 287 SÅSER(BURK EL.PÅSE) Loc 423 width 2 MD=99 F.25j. Mitt inflytande på val av märke vid köp av såser(burk eller påse) <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 2175 11. Nej 94 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 482 00. Inget 42 01. 68 02. 65 03. 56 04. 133 05. 51 06. 49 07. 56 08. 34 09. 222 10. Fullständigt 1749 88. Frågan ej ställd 47 99. Ej svar
VAR 288 KRYDDOR Loc 425 width 2 MD=99 F.25k. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kryddor <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 146 11. Nej 309 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 941 00. Inget 98 01. 132 02. 181 03. 143 04. 351 05. 141 06. 149 07. 184 08. 122 09. 630 10. Fullständigt 1749 88. Frågan ej ställd 47 99. Ej svar
VAR 289 OST SOM VARDAGSPÅLÄGG Loc 427 width 2 MD=99 F.25l. Mitt inflytande på val av märke vid köp av ost som vardagspålägg <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 65 11. Nej 293 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 399 00. Inget 39 01. 108 02. 183 03. 174 04. 579 05. 227 06. 248 07. 334 08. 183 09. 696 10. Fullständigt 1749 88. Frågan ej ställd 46 99. Ej svar
VAR 290 OST TILL OSTBRICKA Loc 429 width 2 MD=99 F.25m. Mitt inflytande på val av märke vid köp av ost till ostbricka <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 1134 11. Nej 173 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 358 00. Inget 45 01. 81 02. 128 03. 109 04. 329 05. 130 06. 130 07. 204 08. 147 09. 559 10. Fullständigt 1749 88. Frågan ej ställd 47 99. Ej svar
VAR 291 SOPPOR(BURK EL.PÅSE) Loc 431 width 2 MD=99 F.25n. Mitt inflytande på val av märke vid köp av soppor(burk eller påse) <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 955 11. Nej 208 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 578 00. Inget 83 01. 137 02. 174 03. 145 04. 369 05. 150 06. 131 07. 157 08. 90 09. 350 10. Fullständigt 1749 88. Frågan ej ställd 47 99. Ej svar
VAR 292 DJUPFRYST FISK Loc 433 width 2 MD=99 F.25o. Mitt inflytande på val av märke vid köp av djupfryst fisk <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 505 11. Nej 266 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 661 00. Inget 85 01. 127 02. 176 03. 158 04. 395 05. 160 06. 176 07. 193 08. 131 09. 494 10. Fullständigt 1749 88. Frågan ej ställd 47 99. Ej svar
VAR 293 HÄLSOKOST Loc 435 width 2 MD=99 F.25p. Mitt inflytande på val av märke vid köp av hälsokost <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 2390 11. Nej 83 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 313 00. Inget 40 01. 48 02. 61 03. 46 04. 102 05. 45 06. 35 07. 54 08. 43 09. 266 10. Fullständigt 1749 88. Frågan ej ställd 48 99. Ej svar
VAR 294 DJUPFRYST FÄRDIGMAT Loc 437 width 2 MD=99 F.25q. Mitt inflytande på val av märke vid köp av djupfryst färdigmat <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 1865 11. Nej 109 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 374 00. Inget 58 01. 96 02. 122 03. 82 04. 258 05. 76 06. 67 07. 115 08. 56 09. 249 10. Fullständigt 1749 88. Frågan ej ställd 47 99. Ej svar
VAR 295 JUICE Loc 439 width 2 MD=99 F.25r. Mitt inflytande på val av märke vid köp av juice <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 473 11. Nej 228 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 657 00. Inget 82 01. 138 02. 184 03. 162 04. 428 05. 153 06. 139 07. 225 08. 120 09. 538 10. Fullständigt 1749 88. Frågan ej ställd 47 99. Ej svar
VAR 296 MATBRÖD Loc 441 width 2 MD=99 F.25s. Mitt inflytande på val av märke vid köp av matbröd <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 240 11. Nej 281 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 415 00. Inget 55 01. 116 02. 177 03. 135 04. 543 05. 223 06. 233 07. 332 08. 192 09. 586 10. Fullständigt 1749 88. Frågan ej ställd 46 99. Ej svar
VAR 297 HUVUDVÄRKSTABLETTER Loc 443 width 2 MD=99 F.25t. Mitt inflytande på val av märke vid köp av huvudvärkstabletter <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 506 11. Nej 243 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 861 00. Inget 122 01. 133 02. 101 03. 121 04. 373 05. 107 06. 94 07. 127 08. 134 09. 605 10. Fullständigt 1749 88. Frågan ej ställd 47 99. Ej svar
VAR 298 VITAMINPREPARAT Loc 445 width 2 MD=99 F.25u. Mitt inflytande på val av märke vid köp av vitaminpreparat <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 1777 11. Nej 140 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 519 00. Inget 58 01. 66 02. 93 03. 62 04. 184 05. 61 06. 51 07. 90 08. 62 09. 365 10. Fullständigt 1749 88. Frågan ej ställd 46 99. Ej svar
VAR 299 HALSTABLETTER Loc 447 width 2 MD=99 F.25v. Mitt inflytande på val av märke vid köp av halstabletter <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 791 11. Nej 219 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 595 00. Inget 130 01. 152 02. 193 03. 164 04. 431 05. 167 06. 109 07. 134 08. 80 09. 363 10. Fullständigt 1749 88. Frågan ej ställd 46 99. Ej svar
VAR 300 TVÅL Loc 449 width 2 MD=99 F.25w. Mitt inflytande på val av märke vid köp av tvål <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 50 11. Nej 298 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 711 00. Inget 73 01. 118 02. 157 03. 156 04. 448 05. 171 06. 182 07. 264 08. 158 09. 742 10. Fullständigt 1749 88. Frågan ej ställd 46 99. Ej svar
VAR 301 TANDKRÄM Loc 451 width 2 MD=99 F.25x. Mitt inflytande på val av märke vid köp av tandkräm <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 50 11. Nej 294 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 547 00. Inget 60 01. 117 02. 161 03. 132 04. 524 05. 184 06. 198 07. 287 08. 191 09. 783 10. Fullständigt 1749 88. Frågan ej ställd 46 99. Ej svar
VAR 302 TRANSPIRATIONSMEDEL Loc 453 width 2 MD=99 F.25y. Mitt inflytande på val av märke vid köp av transpirationsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 571 11. Nej 197 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 596 00. Inget 58 01. 99 02. 121 03. 115 04. 408 05. 152 06. 120 07. 228 08. 145 09. 717 10. Fullständigt 1749 88. Frågan ej ställd 47 99. Ej svar
VAR 303 HÅRSCHAMPO Loc 455 width 2 MD=99 F.25z. Mitt inflytande på val av märke vid köp av hårschampo <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 108 11. Nej 271 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 576 00. Inget 61 01. 111 02. 123 03. 134 04. 484 05. 190 06. 182 07. 281 08. 183 09. 825 10. Fullständigt 1749 88. Frågan ej ställd 45 99. Ej svar
VAR 304 RAKVATTEN Loc 457 width 2 MD=99 F.25å. Mitt inflytande på val av märke vid köp av rakvatten <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 1070 11. Nej 188 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 618 00. Inget 78 01. 69 02. 93 03. 72 04. 210 05. 90 06. 106 07. 171 08. 108 09. 653 10. Fullständigt 1749 88. Frågan ej ställd 48 99. Ej svar
VAR 305 EFTERRÄTTER Loc 459 width 2 MD=99 F.25ä. Mitt inflytande på val av märke vid köp av efterrätter(burk eller påse) <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 1255 11. Nej 176 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 561 00. Inget 87 01. 111 02. 156 03. 127 04. 365 05. 126 06. 95 07. 117 08. 64 09. 288 10. Fullständigt 1749 88. Frågan ej ställd 46 99. Ej svar
VAR 306 KAKOR Loc 461 width 2 MD=99 F.25ö. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kakor(påse eller paket) <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 1031 11. Nej 207 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 646 00. Inget 106 01. 138 02. 186 03. 145 04. 330 05. 126 06. 101 07. 118 08. 76 09. 318 10. Fullständigt 1749 88. Frågan ej ställd 46 99. Ej svar
VAR 307 KAKMIX Loc 463 width 2 MD=99 F.25a1. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kakmix <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 2106 11. Nej 101 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 557 00. Inget 78 01. 67 02. 62 03. 60 04. 124 05. 48 06. 25 07. 53 08. 36 09. 209 10. Fullständigt 1749 88. Frågan ej ställd 48 99. Ej svar
VAR 308 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 465 width 1 MD=9 F.26. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Domus/Obs? 834 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 1709 1. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Domus/Obs 983 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Domus/Obs 557 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Domus/Obs 578 4. Köper mer än hälften i Konsum/Domus/Obs 583 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Domus/Obs 79 9. Ej svar