ORVESTO 77 P-6005

               SSD 0022

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FöR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 77 P-6005 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under tredje tertialet 1976 genomfördes tre omgångar
  "Sverige Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt
  omfattade urvalet för dessa fyra omgångar 10.686 personer
  15-67 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har av SCB
  dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 10.686 personer har 1.358
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 22 avlidna, 23 avflyttade från riket, 35 som vistas
  utomlands, 15 i militärtjänst, 95 på utrikes resa, 82 ej
  svensktalande, 162 okända men skrivna på kommun, 55 under
  sjukhusvård, 288 sjuka i hemmet samt 581 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna hösten/vintern 1976
  uppgår således till 9.328 personer varav 2.830, utgörande
  30%, ej besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (57%), "tidsbrist" (10%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (32%)
  samt "övriga" (1%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i meterialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande tredje
  tertialet 1976 7.360 personer istället för 6.498 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 80% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-6005, omfattar 1831 personer eller 28,2% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 1 oktober - 26
  november 1976.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Bäckman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0022 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Civilstånd 12 Ålder 13 Förvärvsarbete/sysselsättning 14 Utbildning 15 Storlek på orten 16 Form av boende 17 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 18 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 24 Totalt antal personer 25 Din personliga inkomst i kronor per år 26 Hushållets totala inkomst i kronor per år 27 Inköp av dagligvaror:själv Medlemskap i Konsum 28 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbilar 31 Hushållets innehav av fritidshus 32 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 33 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 34 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 35 Hushållets innehav av filmkamera 36 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 37 Hushållets innehav av filmprojektor 38 Hushållets innehav av skrivmaskin 39 Hushållets innehav av svart-vit tv 40 Hushållets innehav av färg-tv 41 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 42 Hushållets innehav av diskmaskin 43 Hushållets innehav av tvättmaskin 44 Hushållets innehav av kassettbandspelare 45 Hushållets innehav av stereoanläggning 46 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 47 Hushållets innehav av hund 48 Hushållets innehav av katt 49 Hushållets innehav av burfåglar 50 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 51 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 52 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 53 Köpfrekvenser för Tandkräm 54 Köpfrekvenser för Tvål 55 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 56 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 57 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 58 Köpfrekvenser för Tvättmedel 59 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 60 Köpfrekvenser för Tuggummi Köpavsikter beträffande kapitalvaroror 61 Avsikt att köpa kapitalvaror1 62 Avsikt att köpa kapitalvaror1 63 Avsikt att köpa kapitalvaror1 64 Avsikt att köpa kapitalvaror1 65 Avsikt att köpa kapitalvaror1 66 Avsikt att köpa kapitalvaror2 67 Avsikt att köpa kapitalvaror2 68 Avsikt att köpa kapitalvaror2 69 Avsikt att köpa kapitalvaror2 70 Avsikt att köpa kapitalvaror2 71 Avsikt att köpa kapitalvaror3 72 Avsikt att köpa kapitalvaror3 73 Avsikt att köpa kapitalvaror3 74 Avsikt att köpa kapitalvaror3 75 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 77 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 78 Intresseinriktning:Skattefrågor 79 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 80 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 81 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 82 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 83 Intresseinriktning:Samhällsplanering 84 Intresseinriktning:Politiska frågor 85 Intresseinriktning:Sport/Idrott 86 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 87 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 88 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 89 Intresseinriktning:Bantningstips 90 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Villa/eget hem 97 Intresseinriktning:Fritidshus 98 Intresseinriktning:Semesterresor 99 Intresseinriktning:Båtar 100 Intresseinriktning:Personbilar 101 Intresseinriktning:Färg-tv 102 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 103 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 104 Intresseinriktning:Fotoutrustning 105 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 106 Intresseinriktning:Rakapparater 107 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 108 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 109 Intresseinriktning:Hundars skötsel 110 Intresseinriktning:Katters skötsel 111 Intresseinriktning:Gör-det-själv 112 Intresseinriktning:Krukväxter 113 Intresseinriktning:Handla mat 114 Intresseinriktning:Laga mat 115 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 116 Intresseinriktning:Baka 117 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 118 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 119 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 120 Intresseinriktning:Ha gäster 121 Intresseinriktning:Köra bil 122 Intresseinriktning:Jobba med bilen 123 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 124 Intresseinriktning:Fotografera 125 Intresseinriktning:Smalfilma 126 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 127 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 128 Intresseinriktning:Gå på teater 129 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 130 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 131 Intresseinriktning:Läsa böcker 132 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 133 Intresseinriktning:Sy kläder 134 Intresseinriktning:Handarbeta 135 Intresseinriktning:Måla 136 Intresseinriktning:Snickra 137 Intresseinriktning:Motionera 138 Intresseinriktning:Friluftsliv 139 Intresseinriktning:Sportfiska 140 Intresseinriktning:Åka skidor 141 Intresseinriktning:Åka motorbåt 142 Intresseinriktning:Segla 143 Intresseinriktning:Campa 144 Intresseinriktning:Semestra utomlands 145 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 146 Intresseinriktning:Gå på föreninsmöten 147 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 148 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Tidningsläsning:Storstadspress-vardagsnummer 149 Läsfrekvenser:Aftonbladet 150 Läsfrekvenser:Arbetet 151 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 152 Läsfrekvenser:Expressen 153 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 154 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 155 Läsfrekvenser:Kvällsposten 156 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 157 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 158 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 159 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 160 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 161 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 162 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 163 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten Tidningsläsning:Storstadspress-söndagsnummer 164 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 165 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 166 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 167 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 168 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 169 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 170 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 171 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 172 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 173 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 174 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 175 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 176 Läsfrekvenser för Allers 177 Läsfrekvenser för Damernas Värld 178 Läsfrekvenser för Femina 179 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 180 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 181 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 182 Läsfrekvenser för Hennes 183 Läsfrekvenser för Husmodern 184 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 185 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 186 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 187 Läsfrekvenser för Land 188 Läsfrekvenser för Lektyr 189 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 190 Läsfrekvenser för Min Värld 191 Läsfrekvenser för NU! 192 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 193 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 194 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 195 Läsfrekvenser för Se 196 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 197 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 198 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 199 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 200 Läsfrekvenser för Vi 201 Läsfrekvenser för Vår Kyrka 202 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:14-dagarstidningar 203 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 204 Läsfrekvenser för Motor 205 Läsfrekvenser för Motorföraren 206 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 207 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 208 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 209 Läsfrekvenser för Bo Nytt 210 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 211 Läsfrekvenser för Antik & Auktion 212 Läsfrekvenser för Allt om Mat 213 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 214 Läsfrekvenser för Båt för Alla 215 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 216 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 217 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 218 Läsfrekvenser för Radio &Television 219 Läsfrekvenser för Det Bästa 220 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 221 Läsfrekvenser för Vår Bostad Tidningsläsning:Råd&Rön 222 Kännedom om Råd&Rön 223 Läsfrekvenser för Råd & Rön 1 224 Läsfrekvenser för Råd & Rön2 Tidningsläsning:Landsortspress 225 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 226 Läsfrekvenser för - A-Pressen 227 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 228 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 229 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 230 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 231 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 232 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) Administrativ indelning 233 Postnummer Tidningsläsning:Lokalpress 234 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 235 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Nordväst 236 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Lidingö 237 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Syd 238 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Södertidningen 239 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 240 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 241 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 242 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 243 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 244 Läsfrekvenser för - Storstaden 245 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 246 Besöksfrekvenser:Hennes/Mauritz 247 Besöksfrekvenser:Kapp-Ahl 248 Besöksfrekvenser:Gulins 249 Besöksfrekvenser:Ikea 250 Besöksfrekvenser:Åhlbergs 251 Besöksfrekvenser:Broddmans 252 Besöksfrekvenser:Daler 253 Besöksfrekvenser:Järnia 254 Besöksfrekvenser:Färgsam 255 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 256 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 257 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 258 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 259 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 260 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 261 Besöksfrekvenser:Bensinstation 262 Besöksfrekvenser:Postkontor 263 Besöksfrekvenser:Bankkontor 264 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 265 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 266 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Administrativ indelning 267 Länskod 268 Länskommunkod Köpfrekvenser:Veckopress 269 Köpfrekvenser för Allers 270 Köpfrekvenser för Femina 271 Köpfrekvenser för Hänt i Veckan Semestervanor:Bil- och färjeresor 272 Semesterresa med bil1 273 Semesterresa med bil2 274 Semesterresa med bil3 275 Semesterresa med bilfärja1 276 Semesterresa med bilfärja2 277 Semesterresa med bilfärja3 Beslutskapacitet:Inköp till hushållet 278 Påverkansgrad för maskindiskmedel 279 Påverkansgrad för tvättmedel 280 Påverkansgrad för kaffe 281 Påverkansgrad för te 282 Påverkansgrad för läskedrycker 283 Påverkansgrad för fil/yoghurt 284 Påverkansgrad för öl 285 Påverkansgrad för vin 286 Påverkansgrad för matfett för bordsbruk 287 Påverkansgrad för såser(burk eller påse) 288 Påverkansgrad för kryddor 289 Påverkansgrad för ost som vardagspålägg 290 Påverkansgrad för ost till ostbricka 291 Påverkansgrad för soppor(burk eller påse) 292 Påverkansgrad för djupfryst fisk 293 Påverkansgrad för hälsokost 294 Påverkansgrad för djupfryst färdigmat 295 Påverkansgrad för juice 296 Påverkansgrad för matbröd 297 Påverkansgrad för huvudvärkstabletter 298 Påverkansgrad för vitaminpreparat 299 Påverkansgrad för halstabletter 300 Påverkansgrad för tvål 301 Påverkansgrad för tandkräm 302 Påverkansgrad för transpirationsmedel 303 Påverkansgrad för hårschampo 304 Påverkansgrad för rakvatten 305 Påverkansgrad för efterrätter(burk eller påse) 306 Påverkansgrad för kakor(påse eller paket) 307 Påverkansgrad för kakmix Inköp i olika affärer 308 Inköpsfrekvenser för Konsum/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0022              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0022


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Januari 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1727 104
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 291 8 11 30 21 12 27 21 34 34 26 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 8 27 16 10 37 11 9 13 30 9 20 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 14 22 13 11 46 103 26 9 26 25 155 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 23 23 47 19 11 11 7 12 35 8 11 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 42 11 12 31 15 3 9 32 12 9 12 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 39 14 18 21 12 6 12 34 25 19 15 Kod: 67 68 69 70 Frek: 13 29 11 13
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 1 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1831 Min=0 Max=8 Mean=1.7 St.Dev=1.7
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=71 or GE 77 Födelseår Kod: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 26 26 25 32 32 26 29 21 28 32 32 31 40 35 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 30 31 27 39 42 34 37 29 31 30 28 42 33 32 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 44 33 29 29 38 26 45 45 39 45 44 42 54 49 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 71 77 Frek: 36 30 29 38 35 32 31 35 36 33 52 1 1
VAR 10 KÖN Loc 20 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 932 1. Man 899 2. Kvinna 9. Ej svar
VAR 11 CIVILSTÅND Loc 21 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 397 1. Ogift 1306 2. Gift eller sammanboende 108 3. Änka/änkling/frånskild 20 9. Ej svar
VAR 12 ÅLDER Loc 22 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 152 00. 19 år och yngre 172 01. 20-24 år 219 02. 25-29 år 219 03. 30-34 år 154 04. 35-39 år 184 05. 40-44 år 164 06. 45-49 år 164 07. 50-54 år 189 08. 55-60 år 214 09. 61 år och äldre 99. Ej svar
VAR 13 YRKE Loc 24 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 966 1. Förvärvsarbete,heltid 316 2. Förvärvsarbete,deltid 246 3. Hemmafru 133 4. Studerande 161 5. Annan sysselsättning 9 9. Ej svar
VAR 14 UTBILDNING Loc 25 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 754 00. Folkskola 126 01. Grundskola eller enhetsskola 70 02. Realskola 43 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 122 04. Fackskola 64 05. Flickskola eller folkhögskola 79 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 317 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 37 08. Seminarium 213 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 6 99. Ej svar
VAR 15 ORTSTORLEK Loc 27 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 93 1. Under 200 invånare 221 2. 200-1.999 181 3. 2.000-4.999 175 4. 5.000-9.999 234 5. 10.000-24.999 253 6. 25.000-49.999 242 7. 50.000-99.999 356 8. 100.000 och däröver 76 9. Ej svar
VAR 16 BOENDEFORM Loc 28 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 199 01. Insatslägenhet 600 02. Hyrd lägenhet 679 03. Egen villa 40 04. Hyrd villa 86 05. Eget radhus 14 06. Hyrt radhus 143 07. Jordbruksfastighet 27 08. Inneboende 31 09. Annan bostadsform 12 99. Ej svar
VAR 17 UNDER 2 ÅR Loc 30 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 Frek: 1678 149 4
VAR 18 2-6 ÅR Loc 32 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 Frek: 1507 275 46 2 1
VAR 19 7-10 ÅR Loc 34 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 Frek: 1515 267 48 1
VAR 20 11-14 ÅR Loc 36 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 Frek: 1476 295 57 3
VAR 21 15-19 ÅR Loc 38 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 Frek: 1366 349 103 13
VAR 22 20-67 ÅR Loc 40 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 7 Frek: 32 288 1258 205 40 7 1
VAR 23 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 42 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 Frek: 1736 74 21
VAR 24 TOTALANTAL Loc 44 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 185 502 446 456 173 45 16 3 1 4
VAR 25 PERSONLIG INKOMST Loc 46 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 292 1. Under 10.000 382 2. 10.000-30.000 547 3. 30.000-50.000 376 4. 50.000-70.000 78 5. 70.000-90.000 36 6. 90.000-110.000 20 7. Över 110.000 100 9. Ej svar
VAR 26 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 47 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 22 1. Under 10.000 121 2. 10.000-30.000 318 3. 30.000-50.000 415 4. 50.000-70.000 337 5. 70.000-90.000 222 6. 90.000-110.000 213 7. Över 110.000 183 9. Ej svar
VAR 27 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 48 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 296 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 425 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 235 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 211 3. Gör mer än hälften av alla inköp 651 4. Gör alla eller nästan alla inköp 13 9. Ej svar
VAR 28 MEDLEM I KONSUM Loc 49 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1047 1. Ja 769 2. Nej 15 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 50 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 1317 1. Ja 498 2. Nej 16 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL Loc 51 width 2 MD=99 F.7. Vad finns i Ditt hushåll? F.7a. I hushållet finns:...st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 6 99 Frek: 333 1174 274 34 6 1 9
VAR 31 FINNS:FRITIDSHUS Loc 53 width 1 MD=9 F.7b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 1377 0. Finns ej 445 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 54 width 1 MD=9 F.7c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1513 0. Finns ej 309 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 55 width 1 MD=9 F.7d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.7 för fullständig frågetext> 737 0. Finns ej 1085 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 56 width 1 MD=9 F.7e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1276 0. Finns ej 546 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:FILMKAMERA Loc 57 width 1 MD=9 F.7f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1399 0. Finns ej 423 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 58 width 1 MD=9 F.7g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1431 0. Finns ej 391 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1470 0. Finns ej 352 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 60 width 1 MD=9 F.7i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1069 0. Finns ej 753 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:SVART-VIT TV Loc 61 width 1 MD=9 F.7j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 881 0. Finns ej 941 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FÄRG-TV Loc 62 width 1 MD=9 F.7k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 610 0. Finns ej 1212 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 63 width 1 MD=9 F.7l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.7 för fullständig frågetext> 269 0. Finns ej 1553 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:DISKMASKIN Loc 64 width 1 MD=9 F.7m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1378 0. Finns ej 444 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 65 width 1 MD=9 F.7n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 568 0. Finns ej 1254 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 66 width 1 MD=9 F.7o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 831 0. Finns ej 991 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=9 F.7p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.7 för fullständig frågetext> 682 0. Finns ej 1140 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 68 width 1 MD=9 F.7q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 1287 0. Finns ej 535 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:HUND Loc 69 width 1 MD=9 F.7r. I hushållet finns:hund <Se F.7 för fullständig frågetext> 1409 0. Finns ej 413 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:KATT Loc 70 width 1 MD=9 F.7s. I hushållet finns:katt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1539 0. Finns ej 283 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:BURFÅGLAR Loc 71 width 1 MD=9 F.7t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1674 0. Finns ej 148 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 72 width 1 MD=9 F.7u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1639 0. Finns ej 183 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 51 MATVAROR I BUTIKER Loc 73 width 1 MD=9 F.8. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.8a. Jag köper: Matvaror i Butiker 64 1. Aldrig 118 2. Någon gång/år 89 3. Någon gång/kvartal 240 4. Någon gång/månad 692 5. 1-2 gånger/vecka 451 6. 3-4 gånger/vecka 177 7. Minst 5 gånger/vecka 9. Ej svar
VAR 52 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 74 width 1 MD=9 F.8b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 600 1. Aldrig 478 2. Någon gång/år 394 3. Någon gång/kvartal 350 4. Någon gång/månad 9 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 9. Ej svar
VAR 53 TANDKRÄM Loc 75 width 1 MD=9 F.8c. Jag köper: Tandkräm <Se F.8 för fullständig frågetext> 188 1. Aldrig 239 2. Någon gång/år 434 3. Någon gång/kvartal 915 4. Någon gång/månad 51 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 9. Ej svar
VAR 54 TVÅL Loc 76 width 1 MD=9 F.8d. Jag köper: Tvål <Se F.8 för fullständig frågetext> 186 1. Aldrig 223 2. Någon gång/år 393 3. Någon gång/kvartal 948 4. Någon gång/månad 77 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 9. Ej svar
VAR 55 MASKINDISKMEDEL Loc 77 width 1 MD=9 F.8e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1385 1. Aldrig 121 2. Någon gång/år 161 3. Någon gång/kvartal 159 4. Någon gång/månad 5 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 9. Ej svar
VAR 56 VANLIGT DISKMEDEL Loc 78 width 1 MD=9 F.8f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 290 1. Aldrig 306 2. Någon gång/år 480 3. Någon gång/kvartal 720 4. Någon gång/månad 29 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 9. Ej svar
VAR 57 RENGÖRINGSMEDEL Loc 79 width 1 MD=9 F.8g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 287 1. Aldrig 372 2. Någon gång/år 526 3. Någon gång/kvartal 622 4. Någon gång/månad 24 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 9. Ej svar
VAR 58 TVÄTTMEDEL Loc 80 width 1 MD=9 F.8h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 281 1. Aldrig 274 2. Någon gång/år 493 3. Någon gång/kvartal 737 4. Någon gång/månad 44 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 9. Ej svar
VAR 59 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.8i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 709 1. Aldrig 568 2. Någon gång/år 342 3. Någon gång/kvartal 204 4. Någon gång/månad 8 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 9. Ej svar
VAR 60 TUGGUMMI Loc 82 width 1 MD=9 F.8j. Jag köper: Tuggummi <Se F.8 för fullständig frågetext> 727 1. Aldrig 236 2. Någon gång/år 170 3. Någon gång/kvartal 374 4. Någon gång/månad 267 5. 1-2 gånger/vecka 38 6. 3-4 gånger/vecka 18 7. Minst 5 gånger/vecka 1 9. Ej svar
VAR 61 AVSER ATT KÖPA1 Loc 83 width 2 F.9. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.9a. Första understrykningen 252 00. Fabriksny bil 489 01. Begagnad bil 30 02. Moped 11 03. Nytt fritidshus 12 04. Begagnat fritidshus 46 05. Ny villa 19 06. Begagnad villa 57 07. Köksfläkt 32 08. Elektrisk spis 44 09. Diskmaskin 492 10. Ej svar fråga 9 347 11. Ej svar på fråga 9-11
VAR 62 AVSER ATT KÖPA1 Loc 85 width 2 MD= 0 F.9b. Andra understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 16 01. Begagnad bil 54 02. Moped 10 03. Nytt fritidshus 17 04. Begagnat fritidshus 30 05. Ny villa 32 06. Begagnad villa 67 07. Köksfläkt 49 08. Elektrisk spis 58 09. Diskmaskin 492 10. Ej svar fråga 9 347 11. Ej svar på fråga 9-11 659 00. Frågan ej tillämplig
VAR 63 AVSER ATT KÖPA1 Loc 87 width 2 MD= 0 F.9c. Tredje understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 3 03. Nytt fritidshus 3 04. Begagnat fritidshus 10 05. Ny villa 7 06. Begagnad villa 19 07. Köksfläkt 45 08. Elektrisk spis 31 09. Diskmaskin 492 10. Ej svar fråga 9 347 11. Ej svar på fråga 9-11 874 00. Frågan ej tillämplig
VAR 64 AVSER ATT KÖPA1 Loc 89 width 2 MD= 0 F.9d. Fjärde understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 1 05. Ny villa 06. Begagnad villa 10 07. Köksfläkt 17 08. Elektrisk spis 25 09. Diskmaskin 492 10. Ej svar fråga 9 347 11. Ej svar på fråga 9-11 939 00. Frågan ej tillämplig
VAR 65 AVSER ATT KÖPA1 Loc 91 width 2 MD= 0 F.9e. Femte understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 1 05. Ny villa 2 06. Begagnad villa 07. Köksfläkt 8 08. Elektrisk spis 11 09. Diskmaskin 492 10. Ej svar fråga 9 347 11. Ej svar på fråga 9-11 970 00. Frågan ej tillämplig
VAR 66 AVSER ATT KÖPA2 Loc 93 width 2 F.10. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.10a. Första understrykningen 189 00. Tvättmaskin 69 01. Frysbox 72 02. Frysskåp 156 03. Fiskeutrustning 119 04. Elektrisk rakapparat 24 05. Portabel skrivmaskin 46 06. Stillbildskamera 41 07. Filmkamera 23 08. Projektorer 68 09. Elektrisk symaskin 677 10. Ej svar fråga 10 347 11. Ej svar på fråga 9-11
VAR 67 AVSER ATT KÖPA2 Loc 95 width 2 MD= 0 F.10b. Andra understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 28 01. Frysbox 30 02. Frysskåp 31 03. Fiskeutrustning 70 04. Elektrisk rakapparat 18 05. Portabel skrivmaskin 24 06. Stillbildskamera 23 07. Filmkamera 31 08. Projektorer 39 09. Elektrisk symaskin 677 10. Ej svar fråga 10 347 11. Ej svar på fråga 9-11 513 00. Frågan ej tillämplig
VAR 68 AVSER ATT KÖPA2 Loc 97 width 2 MD= 0 F.10c. Tredje understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 12 02. Frysskåp 4 03. Fiskeutrustning 14 04. Elektrisk rakapparat 3 05. Portabel skrivmaskin 20 06. Stillbildskamera 16 07. Filmkamera 18 08. Projektorer 19 09. Elektrisk symaskin 677 10. Ej svar fråga 10 347 11. Ej svar på fråga 9-11 701 00. Frågan ej tillämplig
VAR 69 AVSER ATT KÖPA2 Loc 99 width 2 MD= 0 F.10d. Fjärde understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 1 03. Fiskeutrustning 3 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Portabel skrivmaskin 3 06. Stillbildskamera 6 07. Filmkamera 10 08. Projektorer 3 09. Elektrisk symaskin 677 10. Ej svar fråga 10 347 11. Ej svar på fråga 9-11 780 00. Frågan ej tillämplig
VAR 70 AVSER ATT KÖPA2 Loc 101 width 2 MD= 0 F.10e. Femte understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 1 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 1 04. Elektrisk rakapparat 05. Portabel skrivmaskin 06. Stillbildskamera 1 07. Filmkamera 7 08. Projektorer 5 09. Elektrisk symaskin 674 10. Ej svar fråga 10 347 11. Ej svar på fråga 9-11 795 00. Frågan ej tillämplig
VAR 71 AVSER ATT KÖPA3 Loc 103 width 2 F.11. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.11a. Första understrykningen 146 00. Radio 83 01. Bandspelare 229 02. Stereoanläggning 21 03. Svart/vit TV 173 04. Färg-TV 297 05. Trädgårdsredskap 49 06. Gräsklippare 75 07. Dammsugare 24 08. Motor- eller segelbåt 17 09. Motionscykel 372 10. Ej svar fråga 11 345 11. Ej svar på fråga 9-11
VAR 72 AVSER ATT KÖPA3 Loc 105 width 2 MD= 0 F.11b. Andra understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 24 01. Bandspelare 38 02. Stereoanläggning 12 03. Svart/vit TV 77 04. Färg-TV 142 05. Trädgårdsredskap 104 06. Gräsklippare 79 07. Dammsugare 30 08. Motor- eller segelbåt 12 09. Motionscykel 372 10. Ej svar fråga 11 345 11. Ej svar på fråga 9-11 596 00. Frågan ej tillämplig
VAR 73 AVSER ATT KÖPA3 Loc 107 width 2 MD= 0 F.11c. Tredje understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. Bandspelare 9 02. Stereoanläggning 1 03. Svart/vit TV 18 04. Färg-TV 43 05. Trädgårdsredskap 44 06. Gräsklippare 53 07. Dammsugare 16 08. Motor- eller segelbåt 16 09. Motionscykel 372 10. Ej svar fråga 11 345 11. Ej svar på fråga 9-11 914 00. Frågan ej tillämplig
VAR 74 AVSER ATT KÖPA3 Loc 109 width 2 MD= 0 F.11d. Fjärde understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 1 03. Svart/vit TV 5 04. Färg-TV 6 05. Trädgårdsredskap 16 06. Gräsklippare 20 07. Dammsugare 14 08. Motor- eller segelbåt 5 09. Motionscykel 372 10. Ej svar fråga 11 345 11. Ej svar på fråga 9-11 1047 00. Frågan ej tillämplig
VAR 75 AVSER ATT KÖPA3 Loc 111 width 2 MD= 0 F.11e. Femte understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 04. Färg-TV 1 05. Trädgårdsredskap 2 06. Gräsklippare 8 07. Dammsugare 4 08. Motor- eller segelbåt 5 09. Motionscykel 372 10. Ej svar fråga 11 345 11. Ej svar på fråga 9-11 1094 00. Frågan ej tillämplig
VAR 76 SAMHÄLLSDEBATT Loc 113 width 1 MD=9 F.12. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.12.1. Samhällsdebatt 64 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 108 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 626 5. Något intresserad 494 6. Ganska intresserad 285 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 77 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 114 width 1 MD=9 F.12.2. Sociala rättigheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 75 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 564 5. Något intresserad 585 6. Ganska intresserad 412 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 78 SKATTEFRÅGOR Loc 115 width 1 MD=9 F.12.3. Skattefrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket ointresserad 46 2. Ganska ointresserad 69 3. Något ointresserad 64 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 449 5. Något intresserad 618 6. Ganska intresserad 519 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 79 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 116 width 1 MD=9 F.12.4. Lagar och förordningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 110 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 595 5. Något intresserad 535 6. Ganska intresserad 331 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 80 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 117 width 1 MD=9 F.12.5. Samlevnadsfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 98 3. Något ointresserad 168 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 588 5. Något intresserad 509 6. Ganska intresserad 296 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 81 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 118 width 1 MD=9 F.12.6. Religions-och trosfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 297 1. Mycket ointresserad 232 2. Ganska ointresserad 212 3. Något ointresserad 201 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 483 5. Något intresserad 215 6. Ganska intresserad 151 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 82 ARBETSMARKNADEN Loc 119 width 1 MD=9 F.12.7. Arbetsmarknaden <Se F.12 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket ointresserad 72 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 99 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 552 5. Något intresserad 558 6. Ganska intresserad 363 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 83 SAMHÄLLSPLANERING Loc 120 width 1 MD=9 F.12.8. Samhällsplanering <Se F.12 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket ointresserad 88 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 163 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 611 5. Något intresserad 475 6. Ganska intresserad 258 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 84 POLITISKA FRÅGOR Loc 121 width 1 MD=9 F.12.9. Politiska frågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 90 1. Mycket ointresserad 81 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 104 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 532 5. Något intresserad 565 6. Ganska intresserad 325 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 85 SPORT/IDROTT Loc 122 width 1 MD=9 F.12.10. Sport/Idrott <Se F.12 för fullständig frågetext> 119 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 73 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 443 5. Något intresserad 392 6. Ganska intresserad 526 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 86 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 123 width 1 MD=9 F.12.11. Miljövårdsproblem <Se F.12 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket ointresserad 36 2. Ganska ointresserad 82 3. Något ointresserad 101 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 471 5. Något intresserad 628 6. Ganska intresserad 445 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 87 HÄLSONYTTIG MAT Loc 124 width 1 MD=9 F.12.12. Hälsonyttig mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket ointresserad 75 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 127 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 489 5. Något intresserad 492 6. Ganska intresserad 435 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 88 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 125 width 1 MD=9 F.12.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.12 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket ointresserad 51 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 108 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 503 5. Något intresserad 523 6. Ganska intresserad 474 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 89 BANTNINGSTIPS Loc 126 width 1 MD=9 F.12.14. Bantningstips <Se F.12 för fullständig frågetext> 583 1. Mycket ointresserad 200 2. Ganska ointresserad 161 3. Något ointresserad 175 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 335 5. Något intresserad 181 6. Ganska intresserad 153 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 90 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 127 width 1 MD=9 F.12.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.12 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket ointresserad 52 2. Ganska ointresserad 74 3. Något ointresserad 78 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 432 5. Något intresserad 588 6. Ganska intresserad 524 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 128 width 1 MD=9 F.12.16. Heminredning <Se F.12 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 99 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 473 5. Något intresserad 547 6. Ganska intresserad 445 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 129 width 1 MD=9 F.12.17. Modenyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 239 1. Mycket ointresserad 183 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 122 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 519 5. Något intresserad 365 6. Ganska intresserad 195 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 130 width 1 MD=9 F.12.18. Matvarunyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 150 1. Mycket ointresserad 166 2. Ganska ointresserad 187 3. Något ointresserad 156 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 503 5. Något intresserad 389 6. Ganska intresserad 237 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 131 width 1 MD=9 F.12.19. Barnavård <Se F.12 för fullständig frågetext> 151 1. Mycket ointresserad 114 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 195 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 466 5. Något intresserad 376 6. Ganska intresserad 334 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 132 width 1 MD=9 F.12.20. Skönhetsvård <Se F.12 för fullständig frågetext> 373 1. Mycket ointresserad 204 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 188 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 486 5. Något intresserad 254 6. Ganska intresserad 113 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 96 VILLA/EGET HEM Loc 133 width 1 MD=9 F.12.21. Villa/eget hem <Se F.12 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket ointresserad 43 2. Ganska ointresserad 58 3. Något ointresserad 128 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 269 5. Något intresserad 444 6. Ganska intresserad 799 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 97 FRITIDSHUS Loc 134 width 1 MD=9 F.12.22. Fritidshus <Se F.12 för fullständig frågetext> 186 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 219 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 396 5. Något intresserad 331 6. Ganska intresserad 391 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 98 SEMESTERRESOR Loc 135 width 1 MD=9 F.12.23. Semesterresor <Se F.12 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 54 2. Ganska ointresserad 82 3. Något ointresserad 94 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 473 5. Något intresserad 518 6. Ganska intresserad 503 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 99 BÅTAR Loc 136 width 1 MD=9 F.12.24. Båtar <Se F.12 för fullständig frågetext> 409 1. Mycket ointresserad 166 2. Ganska ointresserad 173 3. Något ointresserad 207 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 405 5. Något intresserad 209 6. Ganska intresserad 210 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 100 PERSONBILAR Loc 137 width 1 MD=9 F.12.25. Personbilar <Se F.12 för fullständig frågetext> 108 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 105 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 525 5. Något intresserad 501 6. Ganska intresserad 363 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 101 FÄRG-TV Loc 138 width 1 MD=9 F.12.26. Färg-tv <Se F.12 för fullständig frågetext> 109 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 133 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 502 5. Något intresserad 444 6. Ganska intresserad 393 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 102 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 139 width 1 MD=9 F.12.27. Stereoanläggningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 200 1. Mycket ointresserad 96 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 149 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 466 5. Något intresserad 403 6. Ganska intresserad 342 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 103 HUSHÅLLSMASKINER Loc 140 width 1 MD=9 F.12.28. Hushållsmaskiner <Se F.12 för fullständig frågetext> 108 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 156 3. Något ointresserad 162 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 599 5. Något intresserad 400 6. Ganska intresserad 232 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 104 FOTOUTRUSTNING Loc 141 width 1 MD=9 F.12.29. Fotoutrustning <Se F.12 för fullständig frågetext> 240 1. Mycket ointresserad 175 2. Ganska ointresserad 234 3. Något ointresserad 208 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 565 5. Något intresserad 230 6. Ganska intresserad 138 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 105 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 142 width 1 MD=9 F.12.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.12 för fullständig frågetext> 750 1. Mycket ointresserad 187 2. Ganska ointresserad 189 3. Något ointresserad 228 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 245 5. Något intresserad 96 6. Ganska intresserad 95 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 106 RAKAPPARATER Loc 143 width 1 MD=9 F.12.31. Rakapparater <Se F.12 för fullständig frågetext> 670 1. Mycket ointresserad 149 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 287 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 333 5. Något intresserad 119 6. Ganska intresserad 77 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 107 RENGÖRINGSMEDEL Loc 144 width 1 MD=9 F.12.32. Rengöringsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 201 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 192 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 525 5. Något intresserad 349 6. Ganska intresserad 232 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 108 MEDEL MOT MJÄLL Loc 145 width 1 MD=9 F.12.33. Medel mot mjäll <Se F.12 för fullständig frågetext> 498 1. Mycket ointresserad 166 2. Ganska ointresserad 155 3. Något ointresserad 270 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 411 5. Något intresserad 161 6. Ganska intresserad 132 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 109 HUNDARS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=9 F.12.34. Hundars skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 629 1. Mycket ointresserad 155 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 220 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 253 5. Något intresserad 189 6. Ganska intresserad 227 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 110 KATTERS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.12.35. Katters skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 801 1. Mycket ointresserad 158 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 255 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 209 5. Något intresserad 104 6. Ganska intresserad 119 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 111 GÖR-DET-SJÄLV Loc 148 width 1 MD=9 F.12.36. Gör-det-själv <Se F.12 för fullständig frågetext> 140 1. Mycket ointresserad 48 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 150 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 442 5. Något intresserad 473 6. Ganska intresserad 443 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 112 KRUKVÄXTER Loc 149 width 1 MD=9 F.12.37. Krukväxter <Se F.12 för fullständig frågetext> 239 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 127 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 385 5. Något intresserad 412 6. Ganska intresserad 439 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 113 HANDLA MAT Loc 150 width 1 MD=9 F.12.38. Handla mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 62 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 530 5. Något intresserad 588 6. Ganska intresserad 363 7. Mycket intresserad 13 9. Ej svar
VAR 114 LAGA MAT Loc 151 width 1 MD=9 F.12.39. Laga mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 63 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 446 5. Något intresserad 547 6. Ganska intresserad 480 7. Mycket intresserad 16 9. Ej svar
VAR 115 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 152 width 1 MD=9 F.12.40. Pröva nya maträtter <Se F.12 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket ointresserad 77 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 103 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 412 5. Något intresserad 522 6. Ganska intresserad 499 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 116 BAKA Loc 153 width 1 MD=9 F.12.41. Baka <Se F.12 för fullständig frågetext> 290 1. Mycket ointresserad 152 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 116 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 319 5. Något intresserad 355 6. Ganska intresserad 404 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 117 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 154 width 1 MD=9 F.12.42. Pröva nya cigarretter <Se F.12 för fullständig frågetext> 1129 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 222 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 157 5. Något intresserad 32 6. Ganska intresserad 16 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 118 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 155 width 1 MD=9 F.12.43. Pröva ny piptobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 1290 1. Mycket ointresserad 63 2. Ganska ointresserad 78 3. Något ointresserad 238 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 82 5. Något intresserad 23 6. Ganska intresserad 14 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 119 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 156 width 1 MD=9 F.12.44. Pröva nya cigariller <Se F.12 för fullständig frågetext> 1309 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 83 3. Något ointresserad 237 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 60 5. Något intresserad 12 6. Ganska intresserad 9 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 120 HA GÄSTER Loc 157 width 1 MD=9 F.12.45. Ha gäster <Se F.12 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket ointresserad 31 2. Ganska ointresserad 68 3. Något ointresserad 63 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 542 5. Något intresserad 721 6. Ganska intresserad 330 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 121 KÖRA BIL Loc 158 width 1 MD=9 F.12.46. Köra bil <Se F.12 för fullständig frågetext> 208 1. Mycket ointresserad 25 2. Ganska ointresserad 57 3. Något ointresserad 148 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 287 5. Något intresserad 518 6. Ganska intresserad 552 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 122 JOBBA MED BILEN Loc 159 width 1 MD=9 F.12.47. Jobba med bilen <Se F.12 för fullständig frågetext> 488 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 200 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 420 5. Något intresserad 238 6. Ganska intresserad 190 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 123 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 160 width 1 MD=9 F.12.48. Arbeta i trädgården <Se F.12 för fullständig frågetext> 170 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 160 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 443 5. Något intresserad 473 6. Ganska intresserad 399 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 124 FOTOGRAFERA Loc 161 width 1 MD=9 F.12.49. Fotografera <Se F.12 för fullständig frågetext> 211 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 161 3. Något ointresserad 143 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 672 5. Något intresserad 331 6. Ganska intresserad 169 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 125 SMALFILMA Loc 162 width 1 MD=9 F.12.50. Smalfilma <Se F.12 för fullständig frågetext> 536 1. Mycket ointresserad 162 2. Ganska ointresserad 166 3. Något ointresserad 428 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 270 5. Något intresserad 134 6. Ganska intresserad 92 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 126 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 163 width 1 MD=9 F.12.51. Lyssna på popmusik <Se F.12 för fullständig frågetext> 516 1. Mycket ointresserad 142 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 121 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 410 5. Något intresserad 254 6. Ganska intresserad 217 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 127 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 164 width 1 MD=9 F.12.52. Lyssna på klassisk musik <Se F.12 för fullständig frågetext> 348 1. Mycket ointresserad 131 2. Ganska ointresserad 184 3. Något ointresserad 122 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 516 5. Något intresserad 326 6. Ganska intresserad 168 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 128 GÅ PÅ TEATER Loc 165 width 1 MD=9 F.12.53. Gå på teater <Se F.12 för fullständig frågetext> 252 1. Mycket ointresserad 135 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 193 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 538 5. Något intresserad 332 6. Ganska intresserad 206 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 129 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 166 width 1 MD=9 F.12.54. Gå på konstutställning <Se F.12 för fullständig frågetext> 391 1. Mycket ointresserad 197 2. Ganska ointresserad 196 3. Något ointresserad 203 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 467 5. Något intresserad 211 6. Ganska intresserad 126 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 130 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 167 width 1 MD=9 F.12.55. Skaffa vidareutbildning <Se F.12 för fullständig frågetext> 147 1. Mycket ointresserad 67 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 250 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 579 5. Något intresserad 384 6. Ganska intresserad 249 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 131 LÄSA BÖCKER Loc 168 width 1 MD=9 F.12.56. Läsa böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket ointresserad 48 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 63 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 542 5. Något intresserad 450 6. Ganska intresserad 507 7. Mycket intresserad 19 9. Ej svar
VAR 132 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 169 width 1 MD=9 F.12.57. Läsa populärtidningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 196 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 167 3. Något ointresserad 184 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 625 5. Något intresserad 362 6. Ganska intresserad 141 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 133 SY KLÄDER Loc 170 width 1 MD=9 F.12.58. Sy kläder <Se F.12 för fullständig frågetext> 744 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 145 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 271 5. Något intresserad 188 6. Ganska intresserad 209 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 134 HANDARBETA Loc 171 width 1 MD=9 F.12.59. Handarbeta <Se F.12 för fullständig frågetext> 665 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 88 3. Något ointresserad 120 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 211 5. Något intresserad 226 6. Ganska intresserad 396 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 135 MÅLA Loc 172 width 1 MD=9 F.12.60. Måla <Se F.12 för fullständig frågetext> 434 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 201 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 423 5. Något intresserad 290 6. Ganska intresserad 186 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 136 SNICKRA Loc 173 width 1 MD=9 F.12.61. Snickra <Se F.12 för fullständig frågetext> 407 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 200 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 417 5. Något intresserad 331 6. Ganska intresserad 216 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 137 MOTIONERA Loc 174 width 1 MD=9 F.12.62. Motionera <Se F.12 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket ointresserad 53 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 81 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 611 5. Något intresserad 483 6. Ganska intresserad 406 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 138 FRILUFTSLIV Loc 175 width 1 MD=9 F.12.63. Friluftsliv <Se F.12 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket ointresserad 38 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 68 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 509 5. Något intresserad 513 6. Ganska intresserad 556 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 139 SPORTFISKA Loc 176 width 1 MD=9 F.12.64. Sportfiska <Se F.12 för fullständig frågetext> 484 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 208 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 346 5. Något intresserad 224 6. Ganska intresserad 273 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 140 ÅKA SKIDOR Loc 177 width 1 MD=9 F.12.65. Åka skidor <Se F.12 för fullständig frågetext> 272 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 139 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 518 5. Något intresserad 356 6. Ganska intresserad 294 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 141 ÅKA MOTORBÅT Loc 178 width 1 MD=9 F.12.66. Åka motorbåt <Se F.12 för fullständig frågetext> 397 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 211 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 400 5. Något intresserad 284 6. Ganska intresserad 223 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 142 SEGLA Loc 179 width 1 MD=9 F.12.67. Segla <Se F.12 för fullständig frågetext> 568 1. Mycket ointresserad 158 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 392 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 274 5. Något intresserad 126 6. Ganska intresserad 145 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 143 CAMPA Loc 180 width 1 MD=9 F.12.68. Campa <Se F.12 för fullständig frågetext> 411 1. Mycket ointresserad 92 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 170 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 464 5. Något intresserad 310 6. Ganska intresserad 220 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 144 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 181 width 1 MD=9 F.12.69. Semestra utomlands <Se F.12 för fullständig frågetext> 190 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 179 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 354 5. Något intresserad 378 6. Ganska intresserad 529 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 145 SEMESTRA I SVERIGE Loc 182 width 1 MD=9 F.12.70. Semestra i Sverige <Se F.12 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket ointresserad 15 2. Ganska ointresserad 38 3. Något ointresserad 57 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 360 5. Något intresserad 635 6. Ganska intresserad 653 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 146 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 183 width 1 MD=9 F.12.71. Gå på föreningsmöten <Se F.12 för fullständig frågetext> 396 1. Mycket ointresserad 190 2. Ganska ointresserad 246 3. Något ointresserad 203 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 472 5. Något intresserad 187 6. Ganska intresserad 94 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 147 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 184 width 1 MD=9 F.12.72. Se på sportevenemang <Se F.12 för fullständig frågetext> 231 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 88 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 437 5. Något intresserad 369 6. Ganska intresserad 433 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 148 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 185 width 1 MD=9 F.12.73. Pröva nya produkter <Se F.12 för fullständig frågetext> 99 1. Mycket ointresserad 85 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 248 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 642 5. Något intresserad 400 6. Ganska intresserad 181 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 149 AFTONBLADET Loc 186 width 2 MD=99 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 615 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 72 03. 3 gånger per år 83 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 142 06. 1 gång per månad 94 07. 2 gånger per månad 85 08. 3 gånger per månad 136 09. 1 gång per vecka 82 10. 2 gånger per vecka 78 11. 3 gånger per vecka 45 12. 4 gånger per vecka 34 13. 5 gånger per vecka 220 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 150 ARBETET Loc 188 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1515 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 32 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 27 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 32 09. 1 gång per vecka 14 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 55 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 151 DAGENS NYHETER Loc 190 width 2 MD=99 F.13c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.13 för fullständig frågetext> 927 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 54 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 70 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 86 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 50 08. 3 gånger per månad 91 09. 1 gång per vecka 23 10. 2 gånger per vecka 28 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 28 13. 5 gånger per vecka 226 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 152 EXPRESSEN Loc 192 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 431 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 99 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 161 06. 1 gång per månad 71 07. 2 gånger per månad 117 08. 3 gånger per månad 183 09. 1 gång per vecka 102 10. 2 gånger per vecka 87 11. 3 gånger per vecka 53 12. 4 gånger per vecka 66 13. 5 gånger per vecka 280 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 153 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 194 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1374 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 23 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 42 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 181 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 154 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 196 width 2 MD=99 F.13f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1466 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 37 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 45 09. 1 gång per vecka 22 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 36 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 155 KVÄLLSPOSTEN Loc 198 width 2 MD=99 F.13g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1426 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 43 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 53 09. 1 gång per vecka 30 10. 2 gånger per vecka 20 11. 3 gånger per vecka 18 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 57 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 156 SVENSKA DAGBLADET Loc 200 width 2 MD=99 F.13h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1418 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 40 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 31 09. 1 gång per vecka 18 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 84 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 157 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 202 width 2 MD=99 F.13i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1564 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 19 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 23 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 70 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 158 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 204 width 2 F.13j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1737 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 40 14. 6 gånger per vecka
VAR 159 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 206 width 2 F.13k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1766 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 29 14. 6 gånger per vecka
VAR 160 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 208 width 2 F.13l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1720 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 9 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 42 14. 6 gånger per vecka
VAR 161 UPSALA NYA TIDNING Loc 210 width 2 MD=99 F.13m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1739 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 23 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 162 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 212 width 2 F.13n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1744 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 34 14. 6 gånger per vecka
VAR 163 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 214 width 2 F.13o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1712 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 34 14. 6 gånger per vecka
VAR 164 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 216 width 2 MD=99 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 844 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 135 06. 1 gång per månad 103 07. 2 gånger per månad 65 08. 3 gånger per månad 434 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 165 ARBETET(SÖNDAG) Loc 218 width 2 MD=99 F.14b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1683 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 61 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 166 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 220 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1198 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 50 04. 1 gång per kvartal 27 05. 2 gånger per kvartal 68 06. 1 gång per månad 39 07. 2 gånger per månad 33 08. 3 gånger per månad 308 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 167 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 222 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 645 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 147 06. 1 gång per månad 108 07. 2 gånger per månad 103 08. 3 gånger per månad 558 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 168 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 224 width 2 F.14e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1498 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 17 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 191 09. 1 gång per vecka
VAR 169 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 226 width 2 MD=99 F.14f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1564 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 42 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 79 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 170 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 228 width 2 MD=99 F.14g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1523 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 131 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 171 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 230 width 2 F.14h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1650 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 90 09. 1 gång per vecka
VAR 172 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 232 width 2 F.14i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1664 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 13 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 102 09. 1 gång per vecka
VAR 173 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 234 width 2 F.14j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1790 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 18 09. 1 gång per vecka
VAR 174 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 236 width 2 MD=99 F.14k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1773 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 175 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 238 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.15a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1254 00. Aldrig 87 01. 1 gång per år 54 02. 2 gånger per år 75 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 75 06. 1 gång per månad 54 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 97 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 176 LÄSER ALLERS Loc 240 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.15 för fullständig frågetext> 1036 00. Aldrig 118 01. 1 gång per år 71 02. 2 gånger per år 97 03. 3 gånger per år 106 04. 1 gång per kvartal 58 05. 2 gånger per kvartal 115 06. 1 gång per månad 52 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 155 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 177 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 242 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1171 00. Aldrig 98 01. 1 gång per år 69 02. 2 gånger per år 89 03. 3 gånger per år 111 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 81 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 76 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 178 LÄSER FEMINA Loc 244 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.15 för fullständig frågetext> 1255 00. Aldrig 94 01. 1 gång per år 64 02. 2 gånger per år 68 03. 3 gånger per år 104 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 87 06. 1 gång per månad 31 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 64 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 179 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 246 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.15 för fullständig frågetext> 961 00. Aldrig 79 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 101 04. 1 gång per kvartal 89 05. 2 gånger per kvartal 168 06. 1 gång per månad 83 07. 2 gånger per månad 68 08. 3 gånger per månad 147 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 180 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 248 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.15 för fullständig frågetext> 1041 00. Aldrig 90 01. 1 gång per år 76 02. 2 gånger per år 85 03. 3 gånger per år 109 04. 1 gång per kvartal 62 05. 2 gånger per kvartal 110 06. 1 gång per månad 66 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 160 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 181 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 250 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1082 00. Aldrig 90 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 109 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 100 06. 1 gång per månad 44 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 200 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 182 LÄSER HENNES Loc 252 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.15 för fullständig frågetext> 1491 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 48 04. 1 gång per kvartal 25 05. 2 gånger per kvartal 49 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 45 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 183 LÄSER HUSMODERN Loc 254 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.15 för fullständig frågetext> 1232 00. Aldrig 71 01. 1 gång per år 75 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 89 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 84 06. 1 gång per månad 43 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 104 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 184 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 256 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.15 för fullständig frågetext> 1069 00. Aldrig 102 01. 1 gång per år 96 02. 2 gånger per år 85 03. 3 gånger per år 133 04. 1 gång per kvartal 66 05. 2 gånger per kvartal 113 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 36 08. 3 gånger per månad 83 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 185 LÄSER ICA-KURIREN Loc 258 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1022 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 102 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 357 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 186 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 260 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.15 för fullständig frågetext> 1281 00. Aldrig 67 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 63 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 88 06. 1 gång per månad 43 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 108 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 187 LÄSER LAND Loc 262 width 2 MD=99 F.15m. Hur ofta läser Du - Land <Se F.15 för fullständig frågetext> 1341 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 37 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 56 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 245 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 188 LÄSER LEKTYR Loc 264 width 2 MD=99 F.15n. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.15 för fullständig frågetext> 1089 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 53 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 86 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 139 06. 1 gång per månad 79 07. 2 gånger per månad 64 08. 3 gånger per månad 141 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 189 LÄSER METALLARBETAREN Loc 266 width 2 MD=99 F.15o. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1527 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 61 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 129 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 190 LÄSER MIN VÄRLD Loc 268 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1453 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 41 03. 3 gånger per år 32 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 46 06. 1 gång per månad 29 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 109 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 191 LÄSER NU! Loc 270 width 2 MD=99 F.15q. Hur ofta läser Du - NU! <Se F.15 för fullständig frågetext> 1614 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 36 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 192 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 272 width 2 F.15r. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.15 för fullständig frågetext> 1623 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 17 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 31 09. 1 gång per vecka
VAR 193 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 274 width 2 MD=99 F.15s. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.15 för fullständig frågetext> 1364 00. Aldrig 70 01. 1 gång per år 78 02. 2 gånger per år 83 03. 3 gånger per år 58 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 44 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 94 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 194 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 276 width 2 MD=99 F.15t. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1378 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 49 03. 3 gånger per år 53 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 60 06. 1 gång per månad 41 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 90 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 195 LÄSER SE Loc 278 width 2 MD=99 F.15u. Hur ofta läser Du - Se <Se F.15 för fullständig frågetext> 1061 00. Aldrig 86 01. 1 gång per år 87 02. 2 gånger per år 108 03. 3 gånger per år 123 04. 1 gång per kvartal 78 05. 2 gånger per kvartal 146 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 77 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 196 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 280 width 2 MD=99 F.15v. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1391 00. Aldrig 57 01. 1 gång per år 54 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 54 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 69 06. 1 gång per månad 32 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 74 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 197 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 282 width 2 MD=99 F.15w. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.15 för fullständig frågetext> 1548 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 49 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 60 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 198 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 284 width 2 F.15x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1524 00. Aldrig 75 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 51 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 27 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 22 09. 1 gång per vecka
VAR 199 LÄSER VECKO-REVYN Loc 286 width 2 MD=99 F.15y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.15 för fullständig frågetext> 1305 00. Aldrig 72 01. 1 gång per år 74 02. 2 gånger per år 80 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 68 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 67 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 200 LÄSER VI Loc 288 width 2 MD=99 F.15z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.15 för fullständig frågetext> 1379 00. Aldrig 42 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 44 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 55 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 176 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 201 LÄSER VÅR KYRKA Loc 290 width 2 F.15å. Hur ofta läser Du - Vår Kyrka <Se F.15 för fullständig frågetext> 1688 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 14 09. 1 gång per vecka
VAR 202 LÄSER ÅRET RUNT Loc 292 width 2 MD=99 F.15ä. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.15 för fullständig frågetext> 835 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 90 02. 2 gånger per år 116 03. 3 gånger per år 138 04. 1 gång per kvartal 90 05. 2 gånger per kvartal 117 06. 1 gång per månad 77 07. 2 gånger per månad 46 08. 3 gånger per månad 260 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 203 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 294 width 1 MD=9 F.16. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.16a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1622 0. aldrig 6 1. 1 gång/år 4 2. 2 gånger/år 4 3. 3 gånger/år 13 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 38 6. 1 gång/månad 130 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 204 LÄSER MOTOR Loc 295 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.16 för fullständig frågetext> 1458 0. aldrig 37 1. 1 gång/år 45 2. 2 gånger/år 32 3. 3 gånger/år 42 4. 1 gång/kvartal 25 5. 2 gånger/kvartal 69 6. 1 gång/månad 122 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 205 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 296 width 1 F.16c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.16 för fullständig frågetext> 1629 0. aldrig 33 1. 1 gång/år 20 2. 2 gånger/år 16 3. 3 gånger/år 24 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 36 6. 1 gång/månad 59 7. 2 gånger/månad
VAR 206 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 297 width 1 MD=9 F.16d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.16 för fullständig frågetext> 1363 0. aldrig 58 1. 1 gång/år 59 2. 2 gånger/år 62 3. 3 gånger/år 75 4. 1 gång/kvartal 33 5. 2 gånger/kvartal 99 6. 1 gång/månad 82 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 207 LÄSER VI BILÄGARE Loc 298 width 1 MD=9 F.16e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.16 för fullständig frågetext> 1240 0. aldrig 54 1. 1 gång/år 31 2. 2 gånger/år 25 3. 3 gånger/år 60 4. 1 gång/kvartal 34 5. 2 gånger/kvartal 127 6. 1 gång/månad 260 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 208 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 299 width 1 MD=9 F.17. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.17a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 921 0. aldrig 162 1. 1 gång/år 158 2. 2 gånger/år 130 3. 3 gånger/år 168 4. 1 gång/kvartal 57 5. 2 gånger/kvartal 235 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 209 LÄSER BO NYTT Loc 300 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta läser du - Bo Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1628 0. aldrig 58 1. 1 gång/år 38 2. 2 gånger/år 18 3. 3 gånger/år 29 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 43 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 210 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 301 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.17 för fullständig frågetext> 955 0. aldrig 146 1. 1 gång/år 143 2. 2 gånger/år 120 3. 3 gånger/år 157 4. 1 gång/kvartal 50 5. 2 gånger/kvartal 260 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 211 LÄSER ANTIK & AUKTION Loc 302 width 1 MD=9 F.17d. Hur ofta läser du - Antik & Auktion <Se F.17 för fullständig frågetext> 1718 0. aldrig 34 1. 1 gång/år 18 2. 2 gånger/år 14 3. 3 gånger/år 16 4. 1 gång/kvartal 5 5. 2 gånger/kvartal 26 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 212 LÄSER ALLT OM MAT Loc 303 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.17 för fullständig frågetext> 1222 0. aldrig 104 1. 1 gång/år 88 2. 2 gånger/år 113 3. 3 gånger/år 121 4. 1 gång/kvartal 38 5. 2 gånger/kvartal 145 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 213 LÄSER BÅT-NYTT Loc 304 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1543 0. aldrig 77 1. 1 gång/år 52 2. 2 gånger/år 43 3. 3 gånger/år 41 4. 1 gång/kvartal 21 5. 2 gånger/kvartal 54 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 214 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 305 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1672 0. aldrig 43 1. 1 gång/år 26 2. 2 gånger/år 25 3. 3 gånger/år 29 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 23 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 215 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 306 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1637 0. aldrig 51 1. 1 gång/år 33 2. 2 gånger/år 24 3. 3 gånger/år 27 4. 1 gång/kvartal 12 5. 2 gånger/kvartal 47 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 216 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 307 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.17 för fullständig frågetext> 1672 0. aldrig 45 1. 1 gång/år 26 2. 2 gånger/år 28 3. 3 gånger/år 13 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 30 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 217 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 308 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1556 0. aldrig 66 1. 1 gång/år 61 2. 2 gånger/år 41 3. 3 gånger/år 38 4. 1 gång/kvartal 24 5. 2 gånger/kvartal 45 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 218 LÄSER RADIO & TELEVISION Loc 309 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta läser du - Radio & Television <Se F.17 för fullständig frågetext> 1702 0. aldrig 33 1. 1 gång/år 20 2. 2 gånger/år 13 3. 3 gånger/år 16 4. 1 gång/kvartal 12 5. 2 gånger/kvartal 35 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 219 LÄSER DET BÄSTA Loc 310 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.17 för fullständig frågetext> 1363 0. aldrig 110 1. 1 gång/år 60 2. 2 gånger/år 40 3. 3 gånger/år 49 4. 1 gång/kvartal 23 5. 2 gånger/kvartal 186 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 220 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 311 width 1 MD=9 F.17m. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1428 0. aldrig 82 1. 1 gång/år 71 2. 2 gånger/år 55 3. 3 gånger/år 59 4. 1 gång/kvartal 31 5. 2 gånger/kvartal 105 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 221 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 312 width 1 MD=9 F.17n. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.17 för fullständig frågetext> 1359 0. aldrig 62 1. 1 gång/år 47 2. 2 gånger/år 48 3. 3 gånger/år 61 4. 1 gång/kvartal 29 5. 2 gånger/kvartal 225 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 222 KÄNNER TILL RÅD&RÖN Loc 313 width 1 MD=9 F.18. Råd & Rön F.18a. Känner Du till en tidning som heter Råd & Rön? 1307 1. Ja 520 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 223 LÄSER RÅD&RÖN1 Loc 314 width 1 MD=9 F.18b. Hur många nummer av Råd & Rön har Du läst under de senaste 12 månaderna? (10 nummer har utkommit) <Se F.18 för fullständig frågetext> 741 0. Inget nummer 304 1. 1-2 nummer 125 2. 3-4 nummer 38 3. 5-6 nummer 15 4. 7-8 nummer 80 5. 9-10 nummer 520 6. Frågan ej tillämplig 8 9. Ej svar
VAR 224 LÄSER RÅD & RÖN2 Loc 315 width 1 MD=9 F.18c. Hur ofta läser Du Råd & Rön jämfört med för ett år sedan? <Se F.18 för fullständig frågetext> 731 0. Läser varken nu eller för ett år sedan 145 1. Läser mera sällan nu än jag gjorde då 325 2. Läser lika ofta nu som då 24 3. Läser oftare nu 72 4. Har börjat läsa tidningen under året 520 5. Frågan ej tillämplig 14 9. Ej svar
VAR 225 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 316 width 2 MD=99 F.19. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.19a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 799 00. aldrig 30 01. 1 gång/år 34 02. 2 gånger/år 36 03. 3 gånger/år 41 04. 1 gång/kvartal 35 05. 2 gånger/kvartal 69 06. 1 gång/månad 26 07. 2 gånger/månad 39 08. 3 gånger/månad 57 09. 1 gång/vecka 26 10. 2 gånger/vecka 23 11. 3 gånger/vecka 21 12. 4 gånger/vecka 50 13. 5 gånger/vecka 545 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 226 LÄSER A-PRESSEN Loc 318 width 2 MD=99 F.19b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.19 för fullständig frågetext> 1079 00. aldrig 18 01. 1 gång/år 26 02. 2 gånger/år 47 03. 3 gånger/år 54 04. 1 gång/kvartal 35 05. 2 gånger/kvartal 69 06. 1 gång/månad 41 07. 2 gånger/månad 46 08. 3 gånger/månad 60 09. 1 gång/vecka 39 10. 2 gånger/vecka 27 11. 3 gånger/vecka 20 12. 4 gånger/vecka 30 13. 5 gånger/vecka 240 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 227 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 320 width 2 F.19c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1715 00. aldrig 13 01. 1 gång/år 7 02. 2 gånger/år 9 03. 3 gånger/år 11 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 13 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 6 11. 3 gånger/vecka 3 12. 4 gånger/vecka 36 13. 5 gånger/vecka
VAR 228 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 322 width 2 MD=99 F.19d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1785 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 1 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 6 11. 3 gånger/vecka 15 12. 4 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 229 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 324 width 2 F.19e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1664 00. aldrig 7 01. 1 gång/år 10 02. 2 gånger/år 14 03. 3 gånger/år 8 04. 1 gång/kvartal 8 05. 2 gånger/kvartal 17 06. 1 gång/månad 9 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 9 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 78 11. 3 gånger/vecka
VAR 230 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 326 width 2 F.19f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1815 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 1 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka
VAR 231 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 328 width 2 F.19g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.19 för fullständig frågetext> 1760 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 10 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 14 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 25 14. 6 gånger/vecka
VAR 232 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 330 width 2 MD=99 F.19h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.19 för fullständig frågetext> 1730 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 48 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 3 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 19 14. 6 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 233 POSTNUMMER Loc 332 width 2 MD=99 Postnummer Faktiska värdet är kodat. 1625 99. Uppgift saknas Valid-n=206 Min=1 Max=57 Mean=36.0 St.Dev=16.1
VAR 234 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 334 width 2 F.19i. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.19 för fullständig frågetext> 1774 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 9 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 25 09. 1 gång/vecka
VAR 235 LÄSER HUVUDSTADSPRESS NV Loc 336 width 2 F.19j. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Nordväst <Se F.19 för fullständig frågetext> 1806 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka
VAR 236 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 338 width 2 F.19k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.19 för fullständig frågetext> 1809 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 9 09. 1 gång/vecka
VAR 237 LÄSER HUVUDSTADSPRESS S Loc 340 width 2 F.19l. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Syd <Se F.19 för fullständig frågetext> 1778 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 11 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 16 09. 1 gång/vecka
VAR 238 LÄSER HUV.ST.PR.SÖDERT. Loc 342 width 2 MD=99 F.19m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Södertidningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 1727 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 8 05. 2 gånger/kvartal 13 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 66 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 239 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 344 width 2 MD=99 F.19n. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.19 för fullständig frågetext> 1782 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 8 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 24 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 240 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 346 width 2 F.19o. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.19 för fullständig frågetext> 1787 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 19 09. 1 gång/vecka
VAR 241 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 348 width 2 F.19p. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.19 för fullständig frågetext> 1792 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 23 09. 1 gång/vecka
VAR 242 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 350 width 2 MD=99 F.19q. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.19 för fullständig frågetext> 1773 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 9 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 31 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 243 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 352 width 2 F.19r. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.19 för fullständig frågetext> 1783 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 26 09. 1 gång/vecka
VAR 244 LÄSER STORSTADEN Loc 354 width 1 MD=9 F.19s. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.19 för fullständig frågetext> 1687 0. aldrig 9 1. 1 gång/år 9 2. 2 gånger/år 19 3. 3 gånger/år 19 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 40 6. 1 gång/månad 38 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 245 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 355 width 2 MD=99 F.19t. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.19 för fullständig frågetext> 1741 00. aldrig 7 01. 1 gång/år 11 02. 2 gånger/år 10 03. 3 gånger/år 7 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 10 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka 6 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 3 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 14 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 246 HENNES/MAURITZ Loc 357 width 2 MD=99 F.20. Hur ofta Du besöker affärer m.m.Andra butiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.20a. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz? 792 00. Aldrig 187 01. 1 gång per år 152 02. 2 gånger per år 109 03. 3 gånger per år 130 04. 1 gång per kvartal 112 05. 2 gånger per kvartal 145 06. 1 gång per månad 92 07. 2 gånger per månad 52 08. 3 gånger per månad 45 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 247 KAPP-AHL Loc 359 width 2 MD=99 F.20b. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1045 00. Aldrig 321 01. 1 gång per år 127 02. 2 gånger per år 77 03. 3 gånger per år 94 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 80 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 10 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 248 GULINS Loc 361 width 2 MD=99 F.20c. Hur ofta besöker Du Gulins? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1265 00. Aldrig 223 01. 1 gång per år 99 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 45 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 249 IKEA Loc 363 width 2 MD=99 F.20d. Hur ofta besöker Du Ikea? <Se F.20 för fullständig frågetext> 833 00. Aldrig 519 01. 1 gång per år 213 02. 2 gånger per år 114 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 250 ÅHLBERGS Loc 365 width 2 MD=99 F.20e. Hur ofta besöker Du Åhlbergs? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1630 00. Aldrig 126 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 251 BRODDMANS Loc 367 width 2 MD=99 F.20f. Hur ofta besöker Du Broddmans? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1565 00. Aldrig 121 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 252 DALER Loc 369 width 2 F.20g. Hur ofta besöker Du Daler? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1620 00. Aldrig 110 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 253 JÄRNIA Loc 371 width 2 MD=99 F.20h. Hur ofta besöker Du Järnia? <Se F.20 för fullständig frågetext> 728 00. Aldrig 208 01. 1 gång per år 166 02. 2 gånger per år 163 03. 3 gånger per år 192 04. 1 gång per kvartal 100 05. 2 gånger per kvartal 136 06. 1 gång per månad 62 07. 2 gånger per månad 39 08. 3 gånger per månad 24 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 254 FÄRGSAM Loc 373 width 2 MD=99 F.20i. Hur ofta besöker Du Färgsam? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1360 00. Aldrig 114 01. 1 gång per år 72 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 77 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 52 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 13 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 255 PRESSBYRÅN Loc 375 width 2 MD=99 F.20j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.20 för fullständig frågetext> 295 00. Aldrig 53 01. 1 gång per år 54 02. 2 gånger per år 98 03. 3 gånger per år 124 04. 1 gång per kvartal 101 05. 2 gånger per kvartal 248 06. 1 gång per månad 146 07. 2 gånger per månad 144 08. 3 gånger per månad 223 09. 1 gång per vecka 142 10. 2 gånger per vecka 85 11. 3 gånger per vecka 40 12. 4 gånger per vecka 34 13. 5 gånger per vecka 17 14. 6 gånger per vecka 27 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 256 ANNAN KIOSK Loc 377 width 2 MD=99 F.20k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.20 för fullständig frågetext> 308 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 102 04. 1 gång per kvartal 80 05. 2 gånger per kvartal 180 06. 1 gång per månad 124 07. 2 gånger per månad 119 08. 3 gånger per månad 326 09. 1 gång per vecka 156 10. 2 gånger per vecka 116 11. 3 gånger per vecka 65 12. 4 gånger per vecka 52 13. 5 gånger per vecka 20 14. 6 gånger per vecka 45 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 257 TOBAKSAFFÄR Loc 379 width 2 MD=99 F.20l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.20 för fullständig frågetext> 662 00. Aldrig 74 01. 1 gång per år 69 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 111 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 180 06. 1 gång per månad 80 07. 2 gånger per månad 70 08. 3 gånger per månad 227 09. 1 gång per vecka 75 10. 2 gånger per vecka 53 11. 3 gånger per vecka 34 12. 4 gånger per vecka 35 13. 5 gånger per vecka 13 14. 6 gånger per vecka 18 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 258 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 381 width 2 MD=99 F.20m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.20 för fullständig frågetext> 340 00. Aldrig 68 01. 1 gång per år 126 02. 2 gånger per år 194 03. 3 gånger per år 189 04. 1 gång per kvartal 154 05. 2 gånger per kvartal 211 06. 1 gång per månad 158 07. 2 gånger per månad 91 08. 3 gånger per månad 94 09. 1 gång per vecka 46 10. 2 gånger per vecka 35 11. 3 gånger per vecka 34 12. 4 gånger per vecka 69 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 15 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 259 KAFE/KONDITORI Loc 383 width 2 MD=99 F.20n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.20 för fullständig frågetext> 384 00. Aldrig 124 01. 1 gång per år 157 02. 2 gånger per år 183 03. 3 gånger per år 217 04. 1 gång per kvartal 157 05. 2 gånger per kvartal 227 06. 1 gång per månad 109 07. 2 gånger per månad 79 08. 3 gånger per månad 105 09. 1 gång per vecka 34 10. 2 gånger per vecka 19 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 260 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 385 width 2 MD=99 F.20o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.20 för fullständig frågetext> 444 00. Aldrig 85 01. 1 gång per år 112 02. 2 gånger per år 138 03. 3 gånger per år 197 04. 1 gång per kvartal 133 05. 2 gånger per kvartal 249 06. 1 gång per månad 153 07. 2 gånger per månad 105 08. 3 gånger per månad 120 09. 1 gång per vecka 51 10. 2 gånger per vecka 27 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 261 BENSINSTATION Loc 387 width 2 MD=99 F.20p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.20 för fullständig frågetext> 404 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 120 06. 1 gång per månad 202 07. 2 gånger per månad 173 08. 3 gånger per månad 465 09. 1 gång per vecka 211 10. 2 gånger per vecka 79 11. 3 gånger per vecka 34 12. 4 gånger per vecka 21 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 262 POSTKONTOR Loc 389 width 2 MD=99 F.20q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.20 för fullständig frågetext> 78 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 71 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 408 06. 1 gång per månad 381 07. 2 gånger per månad 252 08. 3 gånger per månad 330 09. 1 gång per vecka 105 10. 2 gånger per vecka 49 11. 3 gånger per vecka 19 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 15 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 263 BANKKONTOR Loc 391 width 2 MD=99 F.20r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.20 för fullständig frågetext> 134 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 157 04. 1 gång per kvartal 94 05. 2 gånger per kvartal 435 06. 1 gång per månad 330 07. 2 gånger per månad 199 08. 3 gånger per månad 223 09. 1 gång per vecka 47 10. 2 gånger per vecka 24 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 264 AFFISCHPELARE Loc 393 width 2 MD=99 F.21. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.21a. Hur ofta ser Du affischpelare? 487 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 138 06. 1 gång per månad 62 07. 2 gånger per månad 63 08. 3 gånger per månad 231 09. 1 gång per vecka 63 10. 2 gånger per vecka 57 11. 3 gånger per vecka 46 12. 4 gånger per vecka 98 13. 5 gånger per vecka 53 14. 6 gånger per vecka 268 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 265 REKLAM PÅ BIO Loc 395 width 2 MD=99 F.21b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.21 för fullständig frågetext> 826 00. Aldrig 215 01. 1 gång per år 159 02. 2 gånger per år 113 03. 3 gånger per år 141 04. 1 gång per kvartal 93 05. 2 gånger per kvartal 127 06. 1 gång per månad 60 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 266 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 397 width 2 MD=99 F.21c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.21 för fullständig frågetext> 500 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 71 04. 1 gång per kvartal 62 05. 2 gånger per kvartal 131 06. 1 gång per månad 69 07. 2 gånger per månad 67 08. 3 gånger per månad 193 09. 1 gång per vecka 64 10. 2 gånger per vecka 58 11. 3 gånger per vecka 44 12. 4 gånger per vecka 147 13. 5 gånger per vecka 57 14. 6 gånger per vecka 215 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 267 LÄNSKOD Loc 399 width 2 MD=99 UPPGIFT SAKNAS I DENNA OMGÅNG Kod: 99 Frek: 1831
VAR 268 LÄNSKOMMUNKOD Loc 401 width 4 MD=9999 UPPGIFT SAKNAS I DENNA OMGÅNG Kod: 9999 Frek: 1831
VAR 269 KÖPER ALLERS Loc 405 width 1 MD=9 F.22. Tidningsköp.Hur regelbundet köper Du för egen räkning nedanstående tidningar? Var vänlig svara med ett kryss på varje rad! F.22a. Hur ofta köper Du Allers? 1361 0. Köper aldrig 320 1. Köper något enstaka nummer 22 2. Ganska regelbunden köpare 55 3. Mycket regelbunden köpare 28 4. Prenumererar för egen räkning 45 9. Ej svar
VAR 270 KÖPER FEMINA Loc 406 width 1 MD=9 F.22b. Hur ofta köper Du Femina? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1410 0. Köper aldrig 327 1. Köper något enstaka nummer 14 2. Ganska regelbunden köpare 17 3. Mycket regelbunden köpare 17 4. Prenumererar för egen räkning 46 9. Ej svar
VAR 271 KÖPER HÄNT I VECKAN Loc 407 width 1 MD=9 F.22c. Hur ofta köper Du Hänt i Veckan? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1389 0. Köper aldrig 347 1. Köper något enstaka nummer 30 2. Ganska regelbunden köpare 33 3. Mycket regelbunden köpare 5 4. Prenumererar för egen räkning 27 9. Ej svar
VAR 272 BILRESA1 Loc 408 width 1 MD=9 F.23. Bilresa.Har Du under de senaste tolv månaderna gjort någon semesterresa med bil utanför Sverige,Norge,Finland? F.23a. Första markeringen 1585 0. Nej Ja,till: 21 1. England 65 2. Jylland 71 3. Övriga Danmark 81 4. Kontinenten 8 9. Ej svar
VAR 273 BILRESA2 Loc 409 width 1 MD=9 F.23b. Andra markeringen <Se F.23 för fullständig frågetext> 0. Nej Ja,till: 1. England 2 2. Jylland 27 3. Övriga Danmark 12 4. Kontinenten 1790 5. Frågan ej tillämplig 9. Ej svar
VAR 274 BILRESA3 Loc 410 width 1 MD=9 F.23c. Tredje markeringen <Se F.23 för fullständig frågetext> 0. Nej Ja,till: 1. England 2. Jylland 1 3. Övriga Danmark 7 4. Kontinenten 1823 5. Frågan ej tillämplig 9. Ej svar
VAR 275 BILFÄRJA1 Loc 411 width 2 MD=99 F.24. Om ja på föregående fråga:Vilken färjförbindelse åkte Du med från Sverige till utlandet? F.24a. Första markeringen 32 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 20 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 10 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 1 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 9 04. Göteborg-England med Tor Line 3 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 3 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 19 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 82 08. Skåne-Danmark 22 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 7 10. Skåne-Östtyskland/Polen 11. Annan färjförbindelse 1623 12. "Nej" fråga 23 99. Ej svar
VAR 276 BILFÄRJA2 Loc 413 width 2 MD=99 F.24b. Andra markeringen <Se F.24 för fullständig frågetext> 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 4 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 3 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 1 04. Göteborg-England med Tor Line 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 1 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 3 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 4 08. Skåne-Danmark 4 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 5 10. Skåne-Östtyskland/Polen 11. Annan färjförbindelse 1583 12. "Nej" fråga 23 223 13. Frågan ej tillämplig 99. Ej svar
VAR 277 BILFÄRJA3 Loc 415 width 2 MD=99 F.24c. Tredje markeringen <Se F.24 för fullständig frågetext> 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 1 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 1 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 04. Göteborg-England med Tor Line 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 1 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 2 08. Skåne-Danmark 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 2 10. Skåne-Östtyskland/Polen 11. Annan färjförbindelse 1583 12. "Nej" fråga 23 241 13. Frågan ej tillämplig 99. Ej svar
VAR 278 MASKINDISKMEDEL Loc 417 width 2 MD=99 F.25. Din påverkan på märket på produkter som köps.Valet av märke på de produkter,som köps i ett hushåll,blir ofta beroende av synpunkter och önskemål från andra i hushållet än den som gör själva inköpet.För att försöka få en bild av vilka som påverkar märkesvalet för olika produkter ber vi Dig göra följande:1.Gå igenom nedanstående varulista och markera vilka produkter som brukar köpas i Ditt hushåll. 2.Bedöm sedan i hur hög grad Dina synpunkter och önskemål påverkar märkesvalet på var och en av de aktuella produkterna.Om Du inte alls lägger Dig i märkesvalet skall Du ringa in "0:an".Om Dina önskemål väger tungt ringar Du in en hög siffra,o.s.v.Försök på detta sätt att gradera Ditt inflytande på märkesvalet,jämfört med andra i hushållet. F.25a. Mitt inflytande på val av märke vid köp av maskindiskmedel Brukar köpas i hushållet 1179 11. Nej 32 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 293 00. Inget 21 01. 20 02. 29 03. 9 04. 42 05. 12 06. 18 07. 26 08. 17 09. 106 10. Fullständigt 27 99. Ej svar
VAR 279 TVÄTTMEDEL Loc 419 width 2 MD=99 F.25b. Mitt inflytande på val av märke vid köp av tvättmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 31 11. Nej 150 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 573 00. Inget 56 01. 65 02. 76 03. 47 04. 135 05. 52 06. 64 07. 87 08. 58 09. 414 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 280 KAFFE Loc 421 width 2 MD=99 F.25c. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kaffe <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 31 11. Nej 142 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 338 00. Inget 38 01. 52 02. 71 03. 59 04. 241 05. 64 06. 65 07. 149 08. 104 09. 454 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 281 TE Loc 423 width 2 MD=99 F.25d. Mitt inflytande på val av märke vid köp av te <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 114 11. Nej 138 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 351 00. Inget 57 01. 76 02. 93 03. 84 04. 217 05. 77 06. 68 07. 120 08. 86 09. 328 10. Fullständigt 22 99. Ej svar
VAR 282 LÄSKEDRYCKER Loc 425 width 2 MD=99 F.25e. Mitt inflytande på val av märke vid köp av läskedrycker <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 307 11. Nej 127 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 321 00. Inget 66 01. 106 02. 116 03. 111 04. 231 05. 84 06. 83 07. 82 08. 35 09. 137 10. Fullständigt 25 99. Ej svar
VAR 283 FIL/YOGHURT Loc 427 width 2 MD=99 F.25f. Mitt inflytande på val av märke vid köp av fil/yoghurt <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 360 11. Nej 97 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 441 00. Inget 63 01. 83 02. 75 03. 59 04. 168 05. 62 06. 52 07. 71 08. 50 09. 224 10. Fullständigt 26 99. Ej svar
VAR 284 ÖL Loc 429 width 2 MD=99 F.25g. Mitt inflytande på val av märke vid köp av öl <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 281 11. Nej 113 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 306 00. Inget 52 01. 66 02. 71 03. 63 04. 194 05. 76 06. 76 07. 110 08. 67 09. 312 10. Fullständigt 44 99. Ej svar
VAR 285 VIN Loc 431 width 2 MD=99 F.25h. Mitt inflytande på val av märke vid köp av vin <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 566 11. Nej 90 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 187 00. Inget 29 01. 49 02. 69 03. 41 04. 165 05. 79 06. 78 07. 116 08. 80 09. 254 10. Fullständigt 28 99. Ej svar
VAR 286 MATFETT FÖR BORDSBRUK Loc 433 width 2 MD=99 F.25i. Mitt inflytande på val av märke vid köp av matfett för bordsbruk <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 137 11. Nej 126 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 381 00. Inget 34 01. 58 02. 85 03. 61 04. 221 05. 61 06. 73 07. 118 08. 94 09. 359 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 287 SÅSER(BURK EL.PÅSE) Loc 435 width 2 MD=99 F.25j. Mitt inflytande på val av märke vid köp av såser(burk eller påse) <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 1076 11. Nej 60 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 266 00. Inget 20 01. 26 02. 35 03. 34 04. 66 05. 34 06. 26 07. 24 08. 23 09. 118 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 288 KRYDDOR Loc 437 width 2 MD=99 F.25k. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kryddor <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 66 11. Nej 166 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 491 00. Inget 52 01. 61 02. 102 03. 79 04. 181 05. 73 06. 78 07. 104 08. 59 09. 295 10. Fullständigt 24 99. Ej svar
VAR 289 OST SOM VARDAGSPÅLÄGG Loc 439 width 2 MD=99 F.25l. Mitt inflytande på val av märke vid köp av ost som vardagspålägg <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 27 11. Nej 154 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 198 00. Inget 20 01. 50 02. 99 03. 102 04. 296 05. 132 06. 134 07. 166 08. 96 09. 334 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 290 OST TILL OSTBRICKA Loc 441 width 2 MD=99 F.25m. Mitt inflytande på val av märke vid köp av ost till ostbricka <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 563 11. Nej 93 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 189 00. Inget 22 01. 44 02. 64 03. 62 04. 165 05. 69 06. 74 07. 111 08. 84 09. 267 10. Fullständigt 24 99. Ej svar
VAR 291 SOPPOR(BURK EL.PÅSE) Loc 443 width 2 MD=99 F.25n. Mitt inflytande på val av märke vid köp av soppor(burk eller påse) <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 453 11. Nej 112 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 323 00. Inget 32 01. 69 02. 93 03. 80 04. 177 05. 91 06. 72 07. 86 08. 50 09. 169 10. Fullständigt 24 99. Ej svar
VAR 292 DJUPFRYST FISK Loc 445 width 2 MD=99 F.25o. Mitt inflytande på val av märke vid köp av djupfryst fisk <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 250 11. Nej 134 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 368 00. Inget 43 01. 65 02. 92 03. 83 04. 179 05. 84 06. 86 07. 104 08. 72 09. 247 10. Fullständigt 24 99. Ej svar
VAR 293 HÄLSOKOST Loc 447 width 2 MD=99 F.25p. Mitt inflytande på val av märke vid köp av hälsokost <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 1221 11. Nej 45 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 181 00. Inget 20 01. 23 02. 33 03. 23 04. 54 05. 20 06. 16 07. 25 08. 22 09. 123 10. Fullständigt 25 99. Ej svar
VAR 294 DJUPFRYST FÄRDIGMAT Loc 449 width 2 MD=99 F.25q. Mitt inflytande på val av märke vid köp av djupfryst färdigmat <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 914 11. Nej 59 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 228 00. Inget 29 01. 51 02. 60 03. 41 04. 125 05. 40 06. 34 07. 66 08. 31 09. 129 10. Fullständigt 24 99. Ej svar
VAR 295 JUICE Loc 451 width 2 MD=99 F.25r. Mitt inflytande på val av märke vid köp av juice <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 210 11. Nej 113 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 355 00. Inget 40 01. 73 02. 95 03. 98 04. 226 05. 70 06. 80 07. 119 08. 56 09. 272 10. Fullständigt 24 99. Ej svar
VAR 296 MATBRÖD Loc 453 width 2 MD=99 F.25s. Mitt inflytande på val av märke vid köp av matbröd <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 98 11. Nej 153 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 218 00. Inget 26 01. 65 02. 99 03. 69 04. 271 05. 112 06. 116 07. 184 08. 104 09. 293 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 297 HUVUDVÄRKSTABLETTER Loc 455 width 2 MD=99 F.25t. Mitt inflytande på val av märke vid köp av huvudvärkstabletter <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 243 11. Nej 127 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 449 00. Inget 61 01. 74 02. 54 03. 63 04. 201 05. 49 06. 47 07. 67 08. 70 09. 302 10. Fullständigt 24 99. Ej svar
VAR 298 VITAMINPREPARAT Loc 457 width 2 MD=99 F.25u. Mitt inflytande på val av märke vid köp av vitaminpreparat <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 904 11. Nej 76 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 282 00. Inget 28 01. 29 02. 50 03. 33 04. 93 05. 24 06. 27 07. 52 08. 31 09. 179 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 299 HALSTABLETTER Loc 459 width 2 MD=99 F.25v. Mitt inflytande på val av märke vid köp av halstabletter <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 345 11. Nej 125 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 320 00. Inget 69 01. 81 02. 98 03. 90 04. 220 05. 77 06. 62 07. 76 08. 43 09. 202 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 300 TVÅL Loc 461 width 2 MD=99 F.25w. Mitt inflytande på val av märke vid köp av tvål <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 20 11. Nej 156 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 363 00. Inget 36 01. 65 02. 79 03. 100 04. 230 05. 76 06. 93 07. 138 08. 81 09. 371 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 301 TANDKRÄM Loc 463 width 2 MD=99 F.25x. Mitt inflytande på val av märke vid köp av tandkräm <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 20 11. Nej 153 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 273 00. Inget 31 01. 64 02. 85 03. 75 04. 254 05. 71 06. 110 07. 150 08. 112 09. 410 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 302 TRANSPIRATIONSMEDEL Loc 465 width 2 MD=99 F.25y. Mitt inflytande på val av märke vid köp av transpirationsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 286 11. Nej 101 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 313 00. Inget 25 01. 46 02. 61 03. 58 04. 214 05. 87 06. 54 07. 127 08. 81 09. 354 10. Fullständigt 24 99. Ej svar
VAR 303 HÅRSCHAMPO Loc 467 width 2 MD=99 F.25z. Mitt inflytande på val av märke vid köp av hårschampo <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 49 11. Nej 144 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 303 00. Inget 32 01. 53 02. 60 03. 68 04. 268 05. 89 06. 98 07. 147 08. 98 09. 400 10. Fullständigt 22 99. Ej svar
VAR 304 RAKVATTEN Loc 469 width 2 MD=99 F.25å. Mitt inflytande på val av märke vid köp av rakvatten <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 561 11. Nej 94 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 314 00. Inget 30 01. 32 02. 44 03. 34 04. 114 05. 44 06. 56 07. 99 08. 54 09. 330 10. Fullständigt 25 99. Ej svar
VAR 305 EFTERRÄTTER Loc 471 width 2 MD=99 F.25ä. Mitt inflytande på val av märke vid köp av efterrätter(burk eller påse) <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 606 11. Nej 100 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 305 00. Inget 45 01. 63 02. 82 03. 69 04. 197 05. 57 06. 49 07. 64 08. 36 09. 135 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 306 KAKOR Loc 473 width 2 MD=99 F.25ö. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kakor(påse eller paket) <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 458 11. Nej 117 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 351 00. Inget 53 01. 78 02. 104 03. 79 04. 177 05. 62 06. 51 07. 64 08. 48 09. 166 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 307 KAKMIX Loc 475 width 2 MD=99 F.25a1. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kakmix <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 1034 11. Nej 64 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 307 00. Inget 33 01. 31 02. 35 03. 37 04. 69 05. 26 06. 11 07. 30 08. 22 09. 107 10. Fullständigt 25 99. Ej svar
VAR 308 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 477 width 1 MD=9 F.26. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Domus/Obs? 270 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 583 1. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Domus/Obs 353 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Domus/Obs 208 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Domus/Obs 186 4. Köper mer än hälften i Konsum/Domus/Obs 202 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Domus/Obs 29 9. Ej svar