ORVESTO 77 P-6006

               SSD 0024

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FöR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 77 P-6006 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under tredje tertialet 1976 genomfördes tre omgångar
  "Sverige Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt
  omfattade urvalet för dessa fyra omgångar 10.686 personer
  15-67 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har av SCB
  dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 10.686 personer har 1.358
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 22 avlidna, 23 avflyttade från riket, 35 som vistas
  utomlands, 15 i militärtjänst, 95 på utrikes resa, 82 ej
  svensktalande, 162 okända men skrivna på kommun, 55 under
  sjukhusvård, 288 sjuka i hemmet samt 581 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna hösten/vintern 1976
  uppgår således till 9.328 personer varav 2.830, utgörande
  30%, ej besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (57%), "tidsbrist" (10%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (32%)
  samt "övriga" (1%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i meterialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande tredje
  tertialet 1976 7.360 personer istället för 6.498 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 80% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-6006, omfattar 1743 personer eller 26,8% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 3 november 1976 -12
  januari 1977.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Bäckman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0024 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Civilstånd 12 Ålder 13 Förvärvsarbete/sysselsättning 14 Utbildning 15 Storlek på orten 16 Form av boende 17 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 18 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 24 Totalt antal personer 25 Din personliga inkomst i kronor per år 26 Hushållets totala inkomst i kronor per år 27 Inköp av dagligvaror:själv Medlemskap i Konsum 28 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbilar 31 Hushållets innehav av fritidshus 32 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 33 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 34 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 35 Hushållets innehav av filmkamera 36 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 37 Hushållets innehav av filmprojektor 38 Hushållets innehav av skrivmaskin 39 Hushållets innehav av svart-vit tv 40 Hushållets innehav av färg-tv 41 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 42 Hushållets innehav av diskmaskin 43 Hushållets innehav av tvättmaskin 44 Hushållets innehav av kassettbandspelare 45 Hushållets innehav av stereoanläggning 46 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 47 Hushållets innehav av hund 48 Hushållets innehav av katt 49 Hushållets innehav av burfåglar 50 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 51 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 52 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 53 Köpfrekvenser för Tandkräm 54 Köpfrekvenser för Tvål 55 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 56 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 57 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 58 Köpfrekvenser för Tvättmedel 59 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 60 Köpfrekvenser för Tuggummi Köpavsikter beträffande kapitalvaroror 61 Avsikt att köpa kapitalvaror1 62 Avsikt att köpa kapitalvaror1 63 Avsikt att köpa kapitalvaror1 64 Avsikt att köpa kapitalvaror1 65 Avsikt att köpa kapitalvaror1 66 Avsikt att köpa kapitalvaror2 67 Avsikt att köpa kapitalvaror2 68 Avsikt att köpa kapitalvaror2 69 Avsikt att köpa kapitalvaror2 70 Avsikt att köpa kapitalvaror2 71 Avsikt att köpa kapitalvaror3 72 Avsikt att köpa kapitalvaror3 73 Avsikt att köpa kapitalvaror3 74 Avsikt att köpa kapitalvaror3 75 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 77 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 78 Intresseinriktning:Skattefrågor 79 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 80 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 81 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 82 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 83 Intresseinriktning:Samhällsplanering 84 Intresseinriktning:Politiska frågor 85 Intresseinriktning:Sport/Idrott 86 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 87 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 88 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 89 Intresseinriktning:Bantningstips 90 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Villa/eget hem 97 Intresseinriktning:Fritidshus 98 Intresseinriktning:Semesterresor 99 Intresseinriktning:Båtar 100 Intresseinriktning:Personbilar 101 Intresseinriktning:Färg-tv 102 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 103 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 104 Intresseinriktning:Fotoutrustning 105 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 106 Intresseinriktning:Rakapparater 107 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 108 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 109 Intresseinriktning:Hundars skötsel 110 Intresseinriktning:Katters skötsel 111 Intresseinriktning:Gör-det-själv 112 Intresseinriktning:Krukväxter 113 Intresseinriktning:Handla mat 114 Intresseinriktning:Laga mat 115 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 116 Intresseinriktning:Baka 117 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 118 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 119 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 120 Intresseinriktning:Ha gäster 121 Intresseinriktning:Köra bil 122 Intresseinriktning:Jobba med bilen 123 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 124 Intresseinriktning:Fotografera 125 Intresseinriktning:Smalfilma 126 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 127 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 128 Intresseinriktning:Gå på teater 129 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 130 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 131 Intresseinriktning:Läsa böcker 132 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 133 Intresseinriktning:Sy kläder 134 Intresseinriktning:Handarbeta 135 Intresseinriktning:Måla 136 Intresseinriktning:Snickra 137 Intresseinriktning:Motionera 138 Intresseinriktning:Friluftsliv 139 Intresseinriktning:Sportfiska 140 Intresseinriktning:Åka skidor 141 Intresseinriktning:Åka motorbåt 142 Intresseinriktning:Segla 143 Intresseinriktning:Campa 144 Intresseinriktning:Semestra utomlands 145 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 146 Intresseinriktning:Gå på föreninsmöten 147 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 148 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Tidningsläsning:Storstadspress-vardagsnummer 149 Läsfrekvenser:Aftonbladet 150 Läsfrekvenser:Arbetet 151 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 152 Läsfrekvenser:Expressen 153 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 154 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 155 Läsfrekvenser:Kvällsposten 156 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 157 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 158 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 159 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 160 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 161 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 162 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 163 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten Tidningsläsning:Storstadspress-söndagsnummer 164 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 165 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 166 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 167 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 168 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 169 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 170 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 171 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 172 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 173 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 174 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 175 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 176 Läsfrekvenser för Allers 177 Läsfrekvenser för Damernas Värld 178 Läsfrekvenser för Femina 179 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 180 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 181 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 182 Läsfrekvenser för Hennes 183 Läsfrekvenser för Husmodern 184 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 185 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 186 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 187 Läsfrekvenser för Land 188 Läsfrekvenser för Lektyr 189 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 190 Läsfrekvenser för Min Värld 191 Läsfrekvenser för NU! 192 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 193 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 194 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 195 Läsfrekvenser för Se 196 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 197 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 198 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 199 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 200 Läsfrekvenser för Vi 201 Läsfrekvenser för Vår Kyrka 202 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:14-dagarstidningar 203 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 204 Läsfrekvenser för Motor 205 Läsfrekvenser för Motorföraren 206 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 207 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 208 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 209 Läsfrekvenser för Bo Nytt 210 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 211 Läsfrekvenser för Antik & Auktion 212 Läsfrekvenser för Allt om Mat 213 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 214 Läsfrekvenser för Båt för Alla 215 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 216 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 217 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 218 Läsfrekvenser för Radio &Television 219 Läsfrekvenser för Det Bästa 220 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 221 Läsfrekvenser för Vår Bostad Tidningsläsning:Råd&Rön 222 Kännedom om Råd&Rön 223 Läsfrekvenser för Råd & Rön 1 224 Läsfrekvenser för Råd & Rön2 Tidningsläsning:Landsortspress 225 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 226 Läsfrekvenser för - A-Pressen 227 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 228 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 229 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 230 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 231 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 232 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) Administrativ indelning 233 Postnummer Tidningsläsning:Lokalpress 234 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 235 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Nordväst 236 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Lidingö 237 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Syd 238 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Södertidningen 239 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 240 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 241 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 242 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 243 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 244 Läsfrekvenser för - Storstaden 245 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 246 Besöksfrekvenser:Hennes/Mauritz 247 Besöksfrekvenser:Kapp-Ahl 248 Besöksfrekvenser:Gulins 249 Besöksfrekvenser:Ikea 250 Besöksfrekvenser:Åhlbergs 251 Besöksfrekvenser:Broddmans 252 Besöksfrekvenser:Daler 253 Besöksfrekvenser:Järnia 254 Besöksfrekvenser:Färgsam 255 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 256 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 257 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 258 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 259 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 260 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 261 Besöksfrekvenser:Bensinstation 262 Besöksfrekvenser:Postkontor 263 Besöksfrekvenser:Bankkontor 264 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 265 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 266 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Administrativ indelning 267 Länskod 268 Länskommunkod Köpfrekvenser:Veckopress 269 Köpfrekvenser för Allers 270 Köpfrekvenser för Femina 271 Köpfrekvenser för Hänt i Veckan Semestervanor:Bil- och färjeresor 272 Semesterresa med bil1 273 Semesterresa med bil2 274 Semesterresa med bil3 275 Semesterresa med bilfärja1 276 Semesterresa med bilfärja2 277 Semesterresa med bilfärja3 Beslutskapacitet:Inköp till hushållet 278 Påverkansgrad för maskindiskmedel 279 Påverkansgrad för tvättmedel 280 Påverkansgrad för kaffe 281 Påverkansgrad för te 282 Påverkansgrad för läskedrycker 283 Påverkansgrad för fil/yoghurt 284 Påverkansgrad för öl 285 Påverkansgrad för vin 286 Påverkansgrad för matfett för bordsbruk 287 Påverkansgrad för såser(burk eller påse) 288 Påverkansgrad för kryddor 289 Påverkansgrad för ost som vardagspålägg 290 Påverkansgrad för ost till ostbricka 291 Påverkansgrad för soppor(burk eller påse) 292 Påverkansgrad för djupfryst fisk 293 Påverkansgrad för hälsokost 294 Påverkansgrad för djupfryst färdigmat 295 Påverkansgrad för juice 296 Påverkansgrad för matbröd 297 Påverkansgrad för huvudvärkstabletter 298 Påverkansgrad för vitaminpreparat 299 Påverkansgrad för halstabletter 300 Påverkansgrad för tvål 301 Påverkansgrad för tandkräm 302 Påverkansgrad för transpirationsmedel 303 Påverkansgrad för hårschampo 304 Påverkansgrad för rakvatten 305 Påverkansgrad för efterrätter(burk eller påse) 306 Påverkansgrad för kakor(påse eller paket) 307 Påverkansgrad för kakmix Inköp i olika affärer 308 Inköpsfrekvenser för Konsum/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0024              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0024


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Januari 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1596 147
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=71 or GE 79 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 281 11 12 27 20 16 27 22 30 32 25 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 8 19 16 11 31 11 7 9 26 10 16 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 16 15 18 9 39 88 20 11 23 19 155 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 29 26 47 13 8 16 10 13 41 7 14 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 35 11 10 33 9 6 9 33 11 9 8 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 43 20 17 22 12 9 10 30 22 22 11 Kod: 67 68 69 70 71 79 Frek: 10 18 10 7 1 1
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 1 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1724 Min=0 Max=8 Mean=2.1 St.Dev=1.5
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 Födelseår Kod: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 20 29 22 27 36 25 29 20 24 27 35 32 35 33 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 31 29 32 32 38 29 29 32 32 39 32 29 25 15 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 24 31 32 33 32 35 36 45 55 39 50 36 34 35 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Frek: 40 31 24 40 31 36 38 45 41 41 41
VAR 10 KÖN Loc 20 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 881 1. Man 862 2. Kvinna 9. Ej svar
VAR 11 CIVILSTÅND Loc 21 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 410 1. Ogift 1207 2. Gift eller sammanboende 110 3. Änka/änkling/frånskild 16 9. Ej svar
VAR 12 ÅLDER Loc 22 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 159 00. 19 år och yngre 177 01. 20-24 år 172 02. 25-29 år 226 03. 30-34 år 165 04. 35-39 år 127 05. 40-44 år 163 06. 45-49 år 162 07. 50-54 år 185 08. 55-60 år 205 09. 61 år och äldre 2 99. Ej svar
VAR 13 YRKE Loc 24 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 931 1. Förvärvsarbete,heltid 289 2. Förvärvsarbete,deltid 245 3. Hemmafru 129 4. Studerande 147 5. Annan sysselsättning 2 9. Ej svar
VAR 14 UTBILDNING Loc 25 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 717 00. Folkskola 145 01. Grundskola eller enhetsskola 79 02. Realskola 47 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 118 04. Fackskola 64 05. Flickskola eller folkhögskola 79 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 282 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 32 08. Seminarium 180 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 99. Ej svar
VAR 15 ORTSTORLEK Loc 27 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 100 1. Under 200 invånare 188 2. 200-1.999 176 3. 2.000-4.999 170 4. 5.000-9.999 212 5. 10.000-24.999 231 6. 25.000-49.999 229 7. 50.000-99.999 345 8. 100.000 och däröver 92 9. Ej svar
VAR 16 BOENDEFORM Loc 28 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 178 01. Insatslägenhet 608 02. Hyrd lägenhet 632 03. Egen villa 32 04. Hyrd villa 80 05. Eget radhus 21 06. Hyrt radhus 116 07. Jordbruksfastighet 37 08. Inneboende 28 09. Annan bostadsform 11 99. Ej svar
VAR 17 UNDER 2 ÅR Loc 30 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 Frek: 1615 121 7
VAR 18 2-6 ÅR Loc 32 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 Frek: 1435 251 51 5 1
VAR 19 7-10 ÅR Loc 34 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 Frek: 1453 251 37 2
VAR 20 11-14 ÅR Loc 36 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 Frek: 1424 262 55 2
VAR 21 15-19 ÅR Loc 38 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 Frek: 1268 376 92 7
VAR 22 20-67 ÅR Loc 40 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 8 9 Frek: 42 290 1202 167 34 3 3 1 1
VAR 23 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 42 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 Frek: 1650 67 23 2 1
VAR 24 TOTALANTAL Loc 44 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 191 505 414 401 169 40 14 7 2
VAR 25 PERSONLIG INKOMST Loc 46 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 286 1. Under 10.000 357 2. 10.000-30.000 478 3. 30.000-50.000 398 4. 50.000-70.000 64 5. 70.000-90.000 23 6. 90.000-110.000 28 7. Över 110.000 109 9. Ej svar
VAR 26 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 47 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 19 1. Under 10.000 109 2. 10.000-30.000 306 3. 30.000-50.000 420 4. 50.000-70.000 305 5. 70.000-90.000 190 6. 90.000-110.000 201 7. Över 110.000 193 9. Ej svar
VAR 27 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 48 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 287 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 341 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 244 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 192 3. Gör mer än hälften av alla inköp 671 4. Gör alla eller nästan alla inköp 8 9. Ej svar
VAR 28 MEDLEM I KONSUM Loc 49 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1006 1. Ja 723 2. Nej 14 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 50 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 1208 1. Ja 518 2. Nej 17 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL Loc 51 width 2 MD=99 F.7. Vad finns i Ditt hushåll? F.7a. I hushållet finns:...st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 99 Frek: 368 1071 248 32 9 1 1 13
VAR 31 FINNS:FRITIDSHUS Loc 53 width 1 MD=9 F.7b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 1373 0. Finns ej 357 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 54 width 1 MD=9 F.7c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1476 0. Finns ej 254 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 55 width 1 MD=9 F.7d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.7 för fullständig frågetext> 709 0. Finns ej 1021 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 56 width 1 MD=9 F.7e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1229 0. Finns ej 501 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:FILMKAMERA Loc 57 width 1 MD=9 F.7f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1321 0. Finns ej 409 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 58 width 1 MD=9 F.7g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1361 0. Finns ej 369 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1389 0. Finns ej 341 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 60 width 1 MD=9 F.7i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1069 0. Finns ej 661 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:SVART-VIT TV Loc 61 width 1 MD=9 F.7j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 748 0. Finns ej 982 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FÄRG-TV Loc 62 width 1 MD=9 F.7k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 602 0. Finns ej 1128 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 63 width 1 MD=9 F.7l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.7 för fullständig frågetext> 298 0. Finns ej 1432 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:DISKMASKIN Loc 64 width 1 MD=9 F.7m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1350 0. Finns ej 380 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 65 width 1 MD=9 F.7n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 566 0. Finns ej 1164 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 66 width 1 MD=9 F.7o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 801 0. Finns ej 929 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=9 F.7p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.7 för fullständig frågetext> 642 0. Finns ej 1088 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 68 width 1 MD=9 F.7q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 1205 0. Finns ej 525 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:HUND Loc 69 width 1 MD=9 F.7r. I hushållet finns:hund <Se F.7 för fullständig frågetext> 1376 0. Finns ej 354 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:KATT Loc 70 width 1 MD=9 F.7s. I hushållet finns:katt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1481 0. Finns ej 249 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:BURFÅGLAR Loc 71 width 1 MD=9 F.7t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1573 0. Finns ej 157 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 72 width 1 MD=9 F.7u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1555 0. Finns ej 174 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 51 MATVAROR I BUTIKER Loc 73 width 1 MD=9 F.8. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.8a. Jag köper: Matvaror i Butiker 65 1. Aldrig 110 2. Någon gång/år 63 3. Någon gång/kvartal 211 4. Någon gång/månad 631 5. 1-2 gånger/vecka 488 6. 3-4 gånger/vecka 170 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 52 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 74 width 1 MD=9 F.8b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 585 1. Aldrig 479 2. Någon gång/år 348 3. Någon gång/kvartal 312 4. Någon gång/månad 12 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 53 TANDKRÄM Loc 75 width 1 MD=9 F.8c. Jag köper: Tandkräm <Se F.8 för fullständig frågetext> 171 1. Aldrig 239 2. Någon gång/år 381 3. Någon gång/kvartal 903 4. Någon gång/månad 40 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 54 TVÅL Loc 76 width 1 MD=9 F.8d. Jag köper: Tvål <Se F.8 för fullständig frågetext> 162 1. Aldrig 233 2. Någon gång/år 360 3. Någon gång/kvartal 921 4. Någon gång/månad 60 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 55 MASKINDISKMEDEL Loc 77 width 1 MD=9 F.8e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1312 1. Aldrig 144 2. Någon gång/år 140 3. Någon gång/kvartal 134 4. Någon gång/månad 6 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 7 9. Ej svar
VAR 56 VANLIGT DISKMEDEL Loc 78 width 1 MD=9 F.8f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 280 1. Aldrig 295 2. Någon gång/år 446 3. Någon gång/kvartal 689 4. Någon gång/månad 26 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 57 RENGÖRINGSMEDEL Loc 79 width 1 MD=9 F.8g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 305 1. Aldrig 343 2. Någon gång/år 489 3. Någon gång/kvartal 576 4. Någon gång/månad 22 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 58 TVÄTTMEDEL Loc 80 width 1 MD=9 F.8h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 269 1. Aldrig 275 2. Någon gång/år 450 3. Någon gång/kvartal 704 4. Någon gång/månad 34 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 59 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.8i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 716 1. Aldrig 526 2. Någon gång/år 292 3. Någon gång/kvartal 195 4. Någon gång/månad 7 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 60 TUGGUMMI Loc 82 width 1 MD=9 F.8j. Jag köper: Tuggummi <Se F.8 för fullständig frågetext> 771 1. Aldrig 246 2. Någon gång/år 133 3. Någon gång/kvartal 337 4. Någon gång/månad 200 5. 1-2 gånger/vecka 38 6. 3-4 gånger/vecka 9 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 61 AVSER ATT KÖPA1 Loc 83 width 2 F.9. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.9a. Första understrykningen 215 00. Fabriksny bil 407 01. Begagnad bil 24 02. Moped 13 03. Nytt fritidshus 8 04. Begagnat fritidshus 43 05. Ny villa 19 06. Begagnad villa 69 07. Köksfläkt 38 08. Elektrisk spis 38 09. Diskmaskin 474 10. Ej svar fråga 9 395 11. Ej svar på fråga 9-11
VAR 62 AVSER ATT KÖPA1 Loc 85 width 2 MD= 0 F.9b. Andra understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 16 01. Begagnad bil 28 02. Moped 13 03. Nytt fritidshus 13 04. Begagnat fritidshus 34 05. Ny villa 28 06. Begagnad villa 59 07. Köksfläkt 63 08. Elektrisk spis 56 09. Diskmaskin 474 10. Ej svar fråga 9 395 11. Ej svar på fråga 9-11 564 00. Frågan ej tillämplig
VAR 63 AVSER ATT KÖPA1 Loc 87 width 2 MD= 0 F.9c. Tredje understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 1 02. Moped 2 03. Nytt fritidshus 2 04. Begagnat fritidshus 5 05. Ny villa 6 06. Begagnad villa 24 07. Köksfläkt 32 08. Elektrisk spis 34 09. Diskmaskin 474 10. Ej svar fråga 9 395 11. Ej svar på fråga 9-11 768 00. Frågan ej tillämplig
VAR 64 AVSER ATT KÖPA1 Loc 89 width 2 MD= 0 F.9d. Fjärde understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 3 07. Köksfläkt 18 08. Elektrisk spis 18 09. Diskmaskin 474 10. Ej svar fråga 9 395 11. Ej svar på fråga 9-11 835 00. Frågan ej tillämplig
VAR 65 AVSER ATT KÖPA1 Loc 91 width 2 MD= 0 F.9e. Femte understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 1 05. Ny villa 06. Begagnad villa 07. Köksfläkt 2 08. Elektrisk spis 11 09. Diskmaskin 474 10. Ej svar fråga 9 395 11. Ej svar på fråga 9-11 860 00. Frågan ej tillämplig
VAR 66 AVSER ATT KÖPA2 Loc 93 width 2 F.10. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.10a. Första understrykningen 155 00. Tvättmaskin 80 01. Frysbox 52 02. Frysskåp 118 03. Fiskeutrustning 141 04. Elektrisk rakapparat 34 05. Portabel skrivmaskin 44 06. Stillbildskamera 34 07. Filmkamera 17 08. Projektorer 51 09. Elektrisk symaskin 622 10. Ej svar fråga 10 395 11. Ej svar på fråga 9-11
VAR 67 AVSER ATT KÖPA2 Loc 95 width 2 MD= 0 F.10b. Andra understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 40 01. Frysbox 18 02. Frysskåp 26 03. Fiskeutrustning 69 04. Elektrisk rakapparat 17 05. Portabel skrivmaskin 28 06. Stillbildskamera 21 07. Filmkamera 30 08. Projektorer 33 09. Elektrisk symaskin 622 10. Ej svar fråga 10 395 11. Ej svar på fråga 9-11 444 00. Frågan ej tillämplig
VAR 68 AVSER ATT KÖPA2 Loc 97 width 2 MD= 0 F.10c. Tredje understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 20 02. Frysskåp 3 03. Fiskeutrustning 10 04. Elektrisk rakapparat 4 05. Portabel skrivmaskin 15 06. Stillbildskamera 11 07. Filmkamera 19 08. Projektorer 16 09. Elektrisk symaskin 622 10. Ej svar fråga 10 395 11. Ej svar på fråga 9-11 628 00. Frågan ej tillämplig
VAR 69 AVSER ATT KÖPA2 Loc 99 width 2 MD= 0 F.10d. Fjärde understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 2 03. Fiskeutrustning 3 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Portabel skrivmaskin 3 06. Stillbildskamera 4 07. Filmkamera 9 08. Projektorer 8 09. Elektrisk symaskin 622 10. Ej svar fråga 10 395 11. Ej svar på fråga 9-11 696 00. Frågan ej tillämplig
VAR 70 AVSER ATT KÖPA2 Loc 101 width 2 MD= 0 F.10e. Femte understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 1 04. Elektrisk rakapparat 2 05. Portabel skrivmaskin 06. Stillbildskamera 1 07. Filmkamera 2 08. Projektorer 5 09. Elektrisk symaskin 621 10. Ej svar fråga 10 395 11. Ej svar på fråga 9-11 716 00. Frågan ej tillämplig
VAR 71 AVSER ATT KÖPA3 Loc 103 width 2 F.11. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.11a. Första understrykningen 139 00. Radio 92 01. Bandspelare 183 02. Stereoanläggning 19 03. Svart/vit TV 142 04. Färg-TV 265 05. Trädgårdsredskap 45 06. Gräsklippare 64 07. Dammsugare 38 08. Motor- eller segelbåt 12 09. Motionscykel 349 10. Ej svar fråga 11 395 11. Ej svar på fråga 9-11
VAR 72 AVSER ATT KÖPA3 Loc 105 width 2 MD= 0 F.11b. Andra understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 22 01. Bandspelare 36 02. Stereoanläggning 7 03. Svart/vit TV 80 04. Färg-TV 124 05. Trädgårdsredskap 94 06. Gräsklippare 65 07. Dammsugare 32 08. Motor- eller segelbåt 6 09. Motionscykel 349 10. Ej svar fråga 11 395 11. Ej svar på fråga 9-11 533 00. Frågan ej tillämplig
VAR 73 AVSER ATT KÖPA3 Loc 107 width 2 MD= 0 F.11c. Tredje understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. Bandspelare 9 02. Stereoanläggning 4 03. Svart/vit TV 16 04. Färg-TV 45 05. Trädgårdsredskap 45 06. Gräsklippare 44 07. Dammsugare 10 08. Motor- eller segelbåt 11 09. Motionscykel 349 10. Ej svar fråga 11 395 11. Ej svar på fråga 9-11 815 00. Frågan ej tillämplig
VAR 74 AVSER ATT KÖPA3 Loc 109 width 2 MD= 0 F.11d. Fjärde understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 1 03. Svart/vit TV 3 04. Färg-TV 6 05. Trädgårdsredskap 16 06. Gräsklippare 24 07. Dammsugare 16 08. Motor- eller segelbåt 3 09. Motionscykel 349 10. Ej svar fråga 11 395 11. Ej svar på fråga 9-11 930 00. Frågan ej tillämplig
VAR 75 AVSER ATT KÖPA3 Loc 111 width 2 MD= 0 F.11e. Femte understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 1 04. Färg-TV 1 05. Trädgårdsredskap 1 06. Gräsklippare 3 07. Dammsugare 10 08. Motor- eller segelbåt 1 09. Motionscykel 349 10. Ej svar fråga 11 395 11. Ej svar på fråga 9-11 982 00. Frågan ej tillämplig
VAR 76 SAMHÄLLSDEBATT Loc 113 width 1 MD=9 F.12. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.12.1. Samhällsdebatt 66 1. Mycket ointresserad 78 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 117 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 611 5. Något intresserad 466 6. Ganska intresserad 261 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 77 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 114 width 1 MD=9 F.12.2. Sociala rättigheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket ointresserad 40 2. Ganska ointresserad 84 3. Något ointresserad 66 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 568 5. Något intresserad 588 6. Ganska intresserad 346 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 78 SKATTEFRÅGOR Loc 115 width 1 MD=9 F.12.3. Skattefrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket ointresserad 36 2. Ganska ointresserad 73 3. Något ointresserad 81 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 448 5. Något intresserad 570 6. Ganska intresserad 484 7. Mycket intresserad 19 9. Ej svar
VAR 79 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 116 width 1 MD=9 F.12.4. Lagar och förordningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 132 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 599 5. Något intresserad 488 6. Ganska intresserad 287 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 80 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 117 width 1 MD=9 F.12.5. Samlevnadsfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 184 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 544 5. Något intresserad 479 6. Ganska intresserad 274 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 81 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 118 width 1 MD=9 F.12.6. Religions-och trosfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 295 1. Mycket ointresserad 236 2. Ganska ointresserad 191 3. Något ointresserad 206 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 442 5. Något intresserad 208 6. Ganska intresserad 137 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 82 ARBETSMARKNADEN Loc 119 width 1 MD=9 F.12.7. Arbetsmarknaden <Se F.12 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket ointresserad 41 2. Ganska ointresserad 82 3. Något ointresserad 119 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 543 5. Något intresserad 540 6. Ganska intresserad 352 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 83 SAMHÄLLSPLANERING Loc 120 width 1 MD=9 F.12.8. Samhällsplanering <Se F.12 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 207 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 577 5. Något intresserad 439 6. Ganska intresserad 227 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 84 POLITISKA FRÅGOR Loc 121 width 1 MD=9 F.12.9. Politiska frågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 96 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 106 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 564 5. Något intresserad 471 6. Ganska intresserad 318 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 85 SPORT/IDROTT Loc 122 width 1 MD=9 F.12.10. Sport/Idrott <Se F.12 för fullständig frågetext> 134 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 77 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 438 5. Något intresserad 353 6. Ganska intresserad 491 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 86 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 123 width 1 MD=9 F.12.11. Miljövårdsproblem <Se F.12 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket ointresserad 35 2. Ganska ointresserad 69 3. Något ointresserad 103 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 509 5. Något intresserad 548 6. Ganska intresserad 425 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 87 HÄLSONYTTIG MAT Loc 124 width 1 MD=9 F.12.12. Hälsonyttig mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ointresserad 88 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 131 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 446 5. Något intresserad 452 6. Ganska intresserad 424 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 88 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 125 width 1 MD=9 F.12.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.12 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 120 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 498 5. Något intresserad 507 6. Ganska intresserad 387 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 89 BANTNINGSTIPS Loc 126 width 1 MD=9 F.12.14. Bantningstips <Se F.12 för fullständig frågetext> 568 1. Mycket ointresserad 207 2. Ganska ointresserad 163 3. Något ointresserad 182 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 306 5. Något intresserad 151 6. Ganska intresserad 132 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 90 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 127 width 1 MD=9 F.12.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.12 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 78 3. Något ointresserad 112 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 404 5. Något intresserad 533 6. Ganska intresserad 496 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 128 width 1 MD=9 F.12.16. Heminredning <Se F.12 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket ointresserad 68 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 102 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 476 5. Något intresserad 497 6. Ganska intresserad 444 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 129 width 1 MD=9 F.12.17. Modenyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 229 1. Mycket ointresserad 144 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 136 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 519 5. Något intresserad 318 6. Ganska intresserad 202 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 130 width 1 MD=9 F.12.18. Matvarunyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 135 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 182 3. Något ointresserad 175 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 512 5. Något intresserad 351 6. Ganska intresserad 223 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 131 width 1 MD=9 F.12.19. Barnavård <Se F.12 för fullständig frågetext> 144 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 218 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 425 5. Något intresserad 353 6. Ganska intresserad 327 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 132 width 1 MD=9 F.12.20. Skönhetsvård <Se F.12 för fullständig frågetext> 366 1. Mycket ointresserad 168 2. Ganska ointresserad 172 3. Något ointresserad 202 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 490 5. Något intresserad 217 6. Ganska intresserad 101 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 96 VILLA/EGET HEM Loc 133 width 1 MD=9 F.12.21. Villa/eget hem <Se F.12 för fullständig frågetext> 73 1. Mycket ointresserad 55 2. Ganska ointresserad 63 3. Något ointresserad 131 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 253 5. Något intresserad 405 6. Ganska intresserad 741 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 97 FRITIDSHUS Loc 134 width 1 MD=9 F.12.22. Fritidshus <Se F.12 för fullständig frågetext> 178 1. Mycket ointresserad 140 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 252 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 369 5. Något intresserad 284 6. Ganska intresserad 342 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 98 SEMESTERRESOR Loc 135 width 1 MD=9 F.12.23. Semesterresor <Se F.12 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket ointresserad 63 2. Ganska ointresserad 67 3. Något ointresserad 93 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 462 5. Något intresserad 489 6. Ganska intresserad 489 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 99 BÅTAR Loc 136 width 1 MD=9 F.12.24. Båtar <Se F.12 för fullständig frågetext> 394 1. Mycket ointresserad 183 2. Ganska ointresserad 162 3. Något ointresserad 191 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 378 5. Något intresserad 211 6. Ganska intresserad 193 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 100 PERSONBILAR Loc 137 width 1 MD=9 F.12.25. Personbilar <Se F.12 för fullständig frågetext> 128 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 118 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 505 5. Något intresserad 439 6. Ganska intresserad 347 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 101 FÄRG-TV Loc 138 width 1 MD=9 F.12.26. Färg-tv <Se F.12 för fullständig frågetext> 98 1. Mycket ointresserad 96 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 125 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 478 5. Något intresserad 416 6. Ganska intresserad 393 7. Mycket intresserad 18 9. Ej svar
VAR 102 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 139 width 1 MD=9 F.12.27. Stereoanläggningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 177 1. Mycket ointresserad 90 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 153 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 459 5. Något intresserad 400 6. Ganska intresserad 319 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 103 HUSHÅLLSMASKINER Loc 140 width 1 MD=9 F.12.28. Hushållsmaskiner <Se F.12 för fullständig frågetext> 101 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 162 3. Något ointresserad 159 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 581 5. Något intresserad 374 6. Ganska intresserad 218 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 104 FOTOUTRUSTNING Loc 141 width 1 MD=9 F.12.29. Fotoutrustning <Se F.12 för fullständig frågetext> 246 1. Mycket ointresserad 147 2. Ganska ointresserad 178 3. Något ointresserad 234 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 533 5. Något intresserad 239 6. Ganska intresserad 135 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 105 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 142 width 1 MD=9 F.12.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.12 för fullständig frågetext> 726 1. Mycket ointresserad 177 2. Ganska ointresserad 171 3. Något ointresserad 244 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 225 5. Något intresserad 81 6. Ganska intresserad 90 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 106 RAKAPPARATER Loc 143 width 1 MD=9 F.12.31. Rakapparater <Se F.12 för fullständig frågetext> 632 1. Mycket ointresserad 147 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 286 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 309 5. Något intresserad 121 6. Ganska intresserad 74 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 107 RENGÖRINGSMEDEL Loc 144 width 1 MD=9 F.12.32. Rengöringsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 162 1. Mycket ointresserad 135 2. Ganska ointresserad 168 3. Något ointresserad 207 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 489 5. Något intresserad 330 6. Ganska intresserad 227 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 108 MEDEL MOT MJÄLL Loc 145 width 1 MD=9 F.12.33. Medel mot mjäll <Se F.12 för fullständig frågetext> 421 1. Mycket ointresserad 177 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 295 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 358 5. Något intresserad 180 6. Ganska intresserad 111 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 109 HUNDARS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=9 F.12.34. Hundars skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 596 1. Mycket ointresserad 159 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 203 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 253 5. Något intresserad 164 6. Ganska intresserad 216 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 110 KATTERS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.12.35. Katters skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 703 1. Mycket ointresserad 165 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 252 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 228 5. Något intresserad 101 6. Ganska intresserad 112 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 111 GÖR-DET-SJÄLV Loc 148 width 1 MD=9 F.12.36. Gör-det-själv <Se F.12 för fullständig frågetext> 116 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 73 3. Något ointresserad 185 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 431 5. Något intresserad 448 6. Ganska intresserad 407 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 112 KRUKVÄXTER Loc 149 width 1 MD=9 F.12.37. Krukväxter <Se F.12 för fullständig frågetext> 205 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 101 3. Något ointresserad 115 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 389 5. Något intresserad 404 6. Ganska intresserad 408 7. Mycket intresserad 17 9. Ej svar
VAR 113 HANDLA MAT Loc 150 width 1 MD=9 F.12.38. Handla mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 74 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 515 5. Något intresserad 499 6. Ganska intresserad 371 7. Mycket intresserad 10 9. Ej svar
VAR 114 LAGA MAT Loc 151 width 1 MD=9 F.12.39. Laga mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket ointresserad 87 2. Ganska ointresserad 103 3. Något ointresserad 62 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 411 5. Något intresserad 537 6. Ganska intresserad 455 7. Mycket intresserad 9 9. Ej svar
VAR 115 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 152 width 1 MD=9 F.12.40. Pröva nya maträtter <Se F.12 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ointresserad 76 2. Ganska ointresserad 98 3. Något ointresserad 107 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 437 5. Något intresserad 470 6. Ganska intresserad 460 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 116 BAKA Loc 153 width 1 MD=9 F.12.41. Baka <Se F.12 för fullständig frågetext> 254 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 152 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 320 5. Något intresserad 346 6. Ganska intresserad 387 7. Mycket intresserad 19 9. Ej svar
VAR 117 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 154 width 1 MD=9 F.12.42. Pröva nya cigarretter <Se F.12 för fullständig frågetext> 1060 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 98 3. Något ointresserad 224 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 165 5. Något intresserad 32 6. Ganska intresserad 31 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 118 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 155 width 1 MD=9 F.12.43. Pröva ny piptobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 1223 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 73 3. Något ointresserad 256 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 69 5. Något intresserad 24 6. Ganska intresserad 21 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 119 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 156 width 1 MD=9 F.12.44. Pröva nya cigariller <Se F.12 för fullständig frågetext> 1240 1. Mycket ointresserad 58 2. Ganska ointresserad 69 3. Något ointresserad 259 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 51 5. Något intresserad 16 6. Ganska intresserad 14 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 120 HA GÄSTER Loc 157 width 1 MD=9 F.12.45. Ha gäster <Se F.12 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket ointresserad 27 2. Ganska ointresserad 56 3. Något ointresserad 71 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 533 5. Något intresserad 690 6. Ganska intresserad 301 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 121 KÖRA BIL Loc 158 width 1 MD=9 F.12.46. Köra bil <Se F.12 för fullständig frågetext> 216 1. Mycket ointresserad 33 2. Ganska ointresserad 43 3. Något ointresserad 156 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 303 5. Något intresserad 473 6. Ganska intresserad 495 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 122 JOBBA MED BILEN Loc 159 width 1 MD=9 F.12.47. Jobba med bilen <Se F.12 för fullständig frågetext> 472 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 148 3. Något ointresserad 205 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 366 5. Något intresserad 231 6. Ganska intresserad 172 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 123 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 160 width 1 MD=9 F.12.48. Arbeta i trädgården <Se F.12 för fullständig frågetext> 170 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 148 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 391 5. Något intresserad 427 6. Ganska intresserad 414 7. Mycket intresserad 16 9. Ej svar
VAR 124 FOTOGRAFERA Loc 161 width 1 MD=9 F.12.49. Fotografera <Se F.12 för fullständig frågetext> 211 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 164 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 611 5. Något intresserad 306 6. Ganska intresserad 171 7. Mycket intresserad 19 9. Ej svar
VAR 125 SMALFILMA Loc 162 width 1 MD=9 F.12.50. Smalfilma <Se F.12 för fullständig frågetext> 505 1. Mycket ointresserad 135 2. Ganska ointresserad 159 3. Något ointresserad 427 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 275 5. Något intresserad 133 6. Ganska intresserad 79 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 126 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 163 width 1 MD=9 F.12.51. Lyssna på popmusik <Se F.12 för fullständig frågetext> 453 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 164 3. Något ointresserad 130 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 392 5. Något intresserad 227 6. Ganska intresserad 223 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 127 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 164 width 1 MD=9 F.12.52. Lyssna på klassisk musik <Se F.12 för fullständig frågetext> 318 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 165 3. Något ointresserad 136 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 518 5. Något intresserad 250 6. Ganska intresserad 186 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 128 GÅ PÅ TEATER Loc 165 width 1 MD=9 F.12.53. Gå på teater <Se F.12 för fullständig frågetext> 219 1. Mycket ointresserad 111 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 185 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 492 5. Något intresserad 343 6. Ganska intresserad 217 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 129 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 166 width 1 MD=9 F.12.54. Gå på konstutställning <Se F.12 för fullständig frågetext> 370 1. Mycket ointresserad 166 2. Ganska ointresserad 214 3. Något ointresserad 228 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 401 5. Något intresserad 205 6. Ganska intresserad 132 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 130 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 167 width 1 MD=9 F.12.55. Skaffa vidareutbildning <Se F.12 för fullständig frågetext> 132 1. Mycket ointresserad 82 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 226 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 542 5. Något intresserad 353 6. Ganska intresserad 246 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 131 LÄSA BÖCKER Loc 168 width 1 MD=9 F.12.56. Läsa böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket ointresserad 60 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 67 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 457 5. Något intresserad 454 6. Ganska intresserad 505 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 132 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 169 width 1 MD=9 F.12.57. Läsa populärtidningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 173 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 174 3. Något ointresserad 193 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 606 5. Något intresserad 328 6. Ganska intresserad 138 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 133 SY KLÄDER Loc 170 width 1 MD=9 F.12.58. Sy kläder <Se F.12 för fullständig frågetext> 699 1. Mycket ointresserad 111 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 166 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 254 5. Något intresserad 159 6. Ganska intresserad 217 7. Mycket intresserad 18 9. Ej svar
VAR 134 HANDARBETA Loc 171 width 1 MD=9 F.12.59. Handarbeta <Se F.12 för fullständig frågetext> 602 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 98 3. Något ointresserad 135 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 206 5. Något intresserad 234 6. Ganska intresserad 382 7. Mycket intresserad 16 9. Ej svar
VAR 135 MÅLA Loc 172 width 1 MD=9 F.12.60. Måla <Se F.12 för fullständig frågetext> 358 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 167 3. Något ointresserad 184 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 456 5. Något intresserad 266 6. Ganska intresserad 176 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 136 SNICKRA Loc 173 width 1 MD=9 F.12.61. Snickra <Se F.12 för fullständig frågetext> 360 1. Mycket ointresserad 91 2. Ganska ointresserad 163 3. Något ointresserad 199 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 394 5. Något intresserad 287 6. Ganska intresserad 223 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 137 MOTIONERA Loc 174 width 1 MD=9 F.12.62. Motionera <Se F.12 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket ointresserad 37 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 85 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 541 5. Något intresserad 517 6. Ganska intresserad 366 7. Mycket intresserad 14 9. Ej svar
VAR 138 FRILUFTSLIV Loc 175 width 1 MD=9 F.12.63. Friluftsliv <Se F.12 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ointresserad 31 2. Ganska ointresserad 68 3. Något ointresserad 78 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 478 5. Något intresserad 540 6. Ganska intresserad 480 7. Mycket intresserad 18 9. Ej svar
VAR 139 SPORTFISKA Loc 176 width 1 MD=9 F.12.64. Sportfiska <Se F.12 för fullständig frågetext> 464 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 214 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 326 5. Något intresserad 205 6. Ganska intresserad 254 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 140 ÅKA SKIDOR Loc 177 width 1 MD=9 F.12.65. Åka skidor <Se F.12 för fullständig frågetext> 246 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 155 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 496 5. Något intresserad 339 6. Ganska intresserad 282 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 141 ÅKA MOTORBÅT Loc 178 width 1 MD=9 F.12.66. Åka motorbåt <Se F.12 för fullständig frågetext> 408 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 253 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 387 5. Något intresserad 210 6. Ganska intresserad 203 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 142 SEGLA Loc 179 width 1 MD=9 F.12.67. Segla <Se F.12 för fullständig frågetext> 529 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 404 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 236 5. Något intresserad 118 6. Ganska intresserad 145 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 143 CAMPA Loc 180 width 1 MD=9 F.12.68. Campa <Se F.12 för fullständig frågetext> 354 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 174 3. Något ointresserad 169 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 399 5. Något intresserad 310 6. Ganska intresserad 224 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 144 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 181 width 1 MD=9 F.12.69. Semestra utomlands <Se F.12 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 186 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 355 5. Något intresserad 330 6. Ganska intresserad 524 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 145 SEMESTRA I SVERIGE Loc 182 width 1 MD=9 F.12.70. Semestra i Sverige <Se F.12 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket ointresserad 16 2. Ganska ointresserad 39 3. Något ointresserad 55 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 340 5. Något intresserad 596 6. Ganska intresserad 641 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 146 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 183 width 1 MD=9 F.12.71. Gå på föreningsmöten <Se F.12 för fullständig frågetext> 360 1. Mycket ointresserad 195 2. Ganska ointresserad 243 3. Något ointresserad 215 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 436 5. Något intresserad 177 6. Ganska intresserad 92 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 147 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 184 width 1 MD=9 F.12.72. Se på sportevenemang <Se F.12 för fullständig frågetext> 237 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 93 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 426 5. Något intresserad 349 6. Ganska intresserad 408 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 148 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 185 width 1 MD=9 F.12.73. Pröva nya produkter <Se F.12 för fullständig frågetext> 103 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 235 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 610 5. Något intresserad 387 6. Ganska intresserad 174 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 149 AFTONBLADET Loc 186 width 2 MD=99 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 552 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 140 06. 1 gång per månad 71 07. 2 gånger per månad 65 08. 3 gånger per månad 131 09. 1 gång per vecka 93 10. 2 gånger per vecka 65 11. 3 gånger per vecka 45 12. 4 gånger per vecka 51 13. 5 gånger per vecka 249 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 150 ARBETET Loc 188 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1443 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 44 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 60 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 151 DAGENS NYHETER Loc 190 width 2 MD=99 F.13c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.13 för fullständig frågetext> 856 00. Aldrig 56 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 62 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 79 06. 1 gång per månad 59 07. 2 gånger per månad 56 08. 3 gånger per månad 99 09. 1 gång per vecka 37 10. 2 gånger per vecka 30 11. 3 gånger per vecka 20 12. 4 gånger per vecka 32 13. 5 gånger per vecka 212 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 152 EXPRESSEN Loc 192 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 439 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 51 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 132 06. 1 gång per månad 95 07. 2 gånger per månad 94 08. 3 gånger per månad 176 09. 1 gång per vecka 110 10. 2 gånger per vecka 86 11. 3 gånger per vecka 59 12. 4 gånger per vecka 49 13. 5 gånger per vecka 245 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 153 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 194 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1308 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 41 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 30 09. 1 gång per vecka 16 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 160 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 154 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 196 width 2 MD=99 F.13f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1363 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 40 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 40 09. 1 gång per vecka 25 10. 2 gånger per vecka 15 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 43 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 155 KVÄLLSPOSTEN Loc 198 width 2 MD=99 F.13g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1367 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 45 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 38 09. 1 gång per vecka 31 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 52 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 156 SVENSKA DAGBLADET Loc 200 width 2 MD=99 F.13h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1342 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 37 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 40 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka 16 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 71 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 157 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 202 width 2 MD=99 F.13i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1512 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 13 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 54 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 158 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 204 width 2 F.13j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1656 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 32 14. 6 gånger per vecka
VAR 159 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 206 width 2 F.13k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1674 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 28 14. 6 gånger per vecka
VAR 160 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 208 width 2 F.13l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1631 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 10 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 40 14. 6 gånger per vecka
VAR 161 UPSALA NYA TIDNING Loc 210 width 2 MD=99 F.13m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1631 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 31 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 162 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 212 width 2 F.13n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1658 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 30 14. 6 gånger per vecka
VAR 163 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 214 width 2 F.13o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1634 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 13 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 38 14. 6 gånger per vecka
VAR 164 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 216 width 2 MD=99 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 752 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 55 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 134 06. 1 gång per månad 92 07. 2 gånger per månad 77 08. 3 gånger per månad 462 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 165 ARBETET(SÖNDAG) Loc 218 width 2 MD=99 F.14b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1572 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 88 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 166 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 220 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1117 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 45 03. 3 gånger per år 47 04. 1 gång per kvartal 25 05. 2 gånger per kvartal 63 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 310 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 167 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 222 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 657 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 44 03. 3 gånger per år 68 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 130 06. 1 gång per månad 116 07. 2 gånger per månad 110 08. 3 gånger per månad 505 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 168 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 224 width 2 F.14e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1444 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 180 09. 1 gång per vecka
VAR 169 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 226 width 2 MD=99 F.14f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1487 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 82 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 170 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 228 width 2 MD=99 F.14g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1468 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 37 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 126 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 171 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 230 width 2 F.14h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1560 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 11 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 83 09. 1 gång per vecka
VAR 172 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 232 width 2 F.14i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1598 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 11 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 74 09. 1 gång per vecka
VAR 173 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 234 width 2 F.14j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1697 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 25 09. 1 gång per vecka
VAR 174 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 236 width 2 MD=99 F.14k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1691 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 36 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 175 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 238 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.15a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1229 00. Aldrig 71 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 85 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 106 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 176 LÄSER ALLERS Loc 240 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.15 för fullständig frågetext> 995 00. Aldrig 94 01. 1 gång per år 79 02. 2 gånger per år 89 03. 3 gånger per år 110 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 98 06. 1 gång per månad 41 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 156 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 177 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 242 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1123 00. Aldrig 100 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 92 03. 3 gånger per år 97 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 67 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 73 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 178 LÄSER FEMINA Loc 244 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.15 för fullständig frågetext> 1181 00. Aldrig 107 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 77 03. 3 gånger per år 92 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 70 06. 1 gång per månad 37 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 56 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 179 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 246 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.15 för fullständig frågetext> 922 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 102 04. 1 gång per kvartal 93 05. 2 gånger per kvartal 165 06. 1 gång per månad 103 07. 2 gånger per månad 52 08. 3 gånger per månad 140 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 180 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 248 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.15 för fullständig frågetext> 1041 00. Aldrig 71 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 87 03. 3 gånger per år 97 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 92 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 171 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 181 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 250 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1065 00. Aldrig 76 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 95 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 96 06. 1 gång per månad 53 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 177 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 182 LÄSER HENNES Loc 252 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.15 för fullständig frågetext> 1466 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 48 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 41 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 183 LÄSER HUSMODERN Loc 254 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.15 för fullständig frågetext> 1187 00. Aldrig 77 01. 1 gång per år 72 02. 2 gånger per år 76 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 69 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 83 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 184 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 256 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.15 för fullständig frågetext> 1057 00. Aldrig 88 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 90 03. 3 gånger per år 106 04. 1 gång per kvartal 73 05. 2 gånger per kvartal 111 06. 1 gång per månad 52 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 77 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 185 LÄSER ICA-KURIREN Loc 258 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 996 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 63 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 94 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 340 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 186 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 260 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.15 för fullständig frågetext> 1198 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 53 02. 2 gånger per år 76 03. 3 gånger per år 61 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 89 06. 1 gång per månad 33 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 96 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 187 LÄSER LAND Loc 262 width 2 MD=99 F.15m. Hur ofta läser Du - Land <Se F.15 för fullständig frågetext> 1299 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 33 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 57 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 192 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 188 LÄSER LEKTYR Loc 264 width 2 MD=99 F.15n. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.15 för fullständig frågetext> 1044 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 41 03. 3 gånger per år 86 04. 1 gång per kvartal 76 05. 2 gånger per kvartal 136 06. 1 gång per månad 92 07. 2 gånger per månad 54 08. 3 gånger per månad 129 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 189 LÄSER METALLARBETAREN Loc 266 width 2 MD=99 F.15o. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1444 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 56 06. 1 gång per månad 45 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 124 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 190 LÄSER MIN VÄRLD Loc 268 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1384 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 39 03. 3 gånger per år 32 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 42 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 108 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 191 LÄSER NU! Loc 270 width 2 MD=99 F.15q. Hur ofta läser Du - NU! <Se F.15 för fullständig frågetext> 1574 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 17 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 25 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 192 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 272 width 2 F.15r. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.15 för fullständig frågetext> 1564 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 24 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 25 09. 1 gång per vecka
VAR 193 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 274 width 2 MD=99 F.15s. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.15 för fullständig frågetext> 1282 00. Aldrig 77 01. 1 gång per år 73 02. 2 gånger per år 68 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 47 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 67 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 194 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 276 width 2 MD=99 F.15t. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1317 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 61 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 64 06. 1 gång per månad 34 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 77 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 195 LÄSER SE Loc 278 width 2 MD=99 F.15u. Hur ofta läser Du - Se <Se F.15 för fullständig frågetext> 1042 00. Aldrig 88 01. 1 gång per år 82 02. 2 gånger per år 104 03. 3 gånger per år 115 04. 1 gång per kvartal 76 05. 2 gånger per kvartal 120 06. 1 gång per månad 37 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 62 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 196 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 280 width 2 MD=99 F.15v. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1302 00. Aldrig 67 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 62 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 63 06. 1 gång per månad 31 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 76 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 197 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 282 width 2 MD=99 F.15w. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.15 för fullständig frågetext> 1482 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 37 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 41 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 50 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 198 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 284 width 2 F.15x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1435 00. Aldrig 53 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 51 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 31 09. 1 gång per vecka
VAR 199 LÄSER VECKO-REVYN Loc 286 width 2 MD=99 F.15y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.15 för fullständig frågetext> 1251 00. Aldrig 67 01. 1 gång per år 66 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 63 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 64 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 73 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 200 LÄSER VI Loc 288 width 2 MD=99 F.15z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.15 för fullständig frågetext> 1352 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 50 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 36 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 141 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 201 LÄSER VÅR KYRKA Loc 290 width 2 F.15å. Hur ofta läser Du - Vår Kyrka <Se F.15 för fullständig frågetext> 1625 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 18 09. 1 gång per vecka
VAR 202 LÄSER ÅRET RUNT Loc 292 width 2 MD=99 F.15ä. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.15 för fullständig frågetext> 828 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 73 02. 2 gånger per år 102 03. 3 gånger per år 101 04. 1 gång per kvartal 89 05. 2 gånger per kvartal 115 06. 1 gång per månad 84 07. 2 gånger per månad 36 08. 3 gånger per månad 253 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 203 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 294 width 1 MD=9 F.16. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.16a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1537 0. aldrig 9 1. 1 gång/år 8 2. 2 gånger/år 5 3. 3 gånger/år 9 4. 1 gång/kvartal 8 5. 2 gånger/kvartal 52 6. 1 gång/månad 115 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 204 LÄSER MOTOR Loc 295 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.16 för fullständig frågetext> 1388 0. aldrig 37 1. 1 gång/år 36 2. 2 gånger/år 36 3. 3 gånger/år 34 4. 1 gång/kvartal 23 5. 2 gånger/kvartal 71 6. 1 gång/månad 118 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 205 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 296 width 1 F.16c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.16 för fullständig frågetext> 1575 0. aldrig 26 1. 1 gång/år 18 2. 2 gånger/år 22 3. 3 gånger/år 24 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 30 6. 1 gång/månad 41 7. 2 gånger/månad
VAR 206 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 297 width 1 MD=9 F.16d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.16 för fullständig frågetext> 1287 0. aldrig 53 1. 1 gång/år 50 2. 2 gånger/år 65 3. 3 gånger/år 76 4. 1 gång/kvartal 42 5. 2 gånger/kvartal 78 6. 1 gång/månad 92 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 207 LÄSER VI BILÄGARE Loc 298 width 1 MD=9 F.16e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.16 för fullständig frågetext> 1158 0. aldrig 37 1. 1 gång/år 19 2. 2 gånger/år 32 3. 3 gånger/år 64 4. 1 gång/kvartal 35 5. 2 gånger/kvartal 140 6. 1 gång/månad 258 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 208 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 299 width 1 MD=9 F.17. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.17a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 910 0. aldrig 138 1. 1 gång/år 156 2. 2 gånger/år 115 3. 3 gånger/år 140 4. 1 gång/kvartal 64 5. 2 gånger/kvartal 220 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 209 LÄSER BO NYTT Loc 300 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta läser du - Bo Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1580 0. aldrig 45 1. 1 gång/år 23 2. 2 gånger/år 16 3. 3 gånger/år 29 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 39 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 210 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 301 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.17 för fullständig frågetext> 938 0. aldrig 124 1. 1 gång/år 127 2. 2 gånger/år 115 3. 3 gånger/år 153 4. 1 gång/kvartal 59 5. 2 gånger/kvartal 227 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 211 LÄSER ANTIK & AUKTION Loc 302 width 1 MD=9 F.17d. Hur ofta läser du - Antik & Auktion <Se F.17 för fullständig frågetext> 1646 0. aldrig 25 1. 1 gång/år 19 2. 2 gånger/år 18 3. 3 gånger/år 16 4. 1 gång/kvartal 3 5. 2 gånger/kvartal 16 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 212 LÄSER ALLT OM MAT Loc 303 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.17 för fullständig frågetext> 1155 0. aldrig 113 1. 1 gång/år 85 2. 2 gånger/år 100 3. 3 gånger/år 100 4. 1 gång/kvartal 56 5. 2 gånger/kvartal 134 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 213 LÄSER BÅT-NYTT Loc 304 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1486 0. aldrig 60 1. 1 gång/år 48 2. 2 gånger/år 41 3. 3 gånger/år 42 4. 1 gång/kvartal 23 5. 2 gånger/kvartal 43 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 214 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 305 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1617 0. aldrig 24 1. 1 gång/år 22 2. 2 gånger/år 24 3. 3 gånger/år 18 4. 1 gång/kvartal 16 5. 2 gånger/kvartal 22 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 215 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 306 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1589 0. aldrig 38 1. 1 gång/år 29 2. 2 gånger/år 23 3. 3 gånger/år 23 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 26 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 216 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 307 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.17 för fullständig frågetext> 1583 0. aldrig 41 1. 1 gång/år 23 2. 2 gånger/år 29 3. 3 gånger/år 26 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 24 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 217 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 308 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1485 0. aldrig 66 1. 1 gång/år 43 2. 2 gånger/år 48 3. 3 gånger/år 47 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 39 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 218 LÄSER RADIO & TELEVISION Loc 309 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta läser du - Radio & Television <Se F.17 för fullständig frågetext> 1607 0. aldrig 38 1. 1 gång/år 13 2. 2 gånger/år 23 3. 3 gånger/år 22 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 33 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 219 LÄSER DET BÄSTA Loc 310 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.17 för fullständig frågetext> 1336 0. aldrig 92 1. 1 gång/år 55 2. 2 gånger/år 59 3. 3 gånger/år 40 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 147 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 220 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 311 width 1 MD=9 F.17m. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1412 0. aldrig 64 1. 1 gång/år 41 2. 2 gånger/år 62 3. 3 gånger/år 50 4. 1 gång/kvartal 32 5. 2 gånger/kvartal 82 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 221 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 312 width 1 MD=9 F.17n. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.17 för fullständig frågetext> 1282 0. aldrig 54 1. 1 gång/år 40 2. 2 gånger/år 27 3. 3 gånger/år 69 4. 1 gång/kvartal 30 5. 2 gånger/kvartal 241 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 222 KÄNNER TILL RÅD&RÖN Loc 313 width 1 MD=9 F.18. Råd & Rön F.18a. Känner Du till en tidning som heter Råd & Rön? 1279 1. Ja 463 2. Nej 1 9. Ej svar
VAR 223 LÄSER RÅD&RÖN1 Loc 314 width 1 MD=9 F.18b. Hur många nummer av Råd & Rön har Du läst under de senaste 12 månaderna? (10 nummer har utkommit) <Se F.18 för fullständig frågetext> 706 0. Inget nummer 287 1. 1-2 nummer 131 2. 3-4 nummer 54 3. 5-6 nummer 17 4. 7-8 nummer 78 5. 9-10 nummer 463 6. Frågan ej tillämplig 7 9. Ej svar
VAR 224 LÄSER RÅD & RÖN2 Loc 315 width 1 MD=9 F.18c. Hur ofta läser Du Råd & Rön jämfört med för ett år sedan? <Se F.18 för fullständig frågetext> 684 0. Läser varken nu eller för ett år sedan 148 1. Läser mera sällan nu än jag gjorde då 317 2. Läser lika ofta nu som då 41 3. Läser oftare nu 83 4. Har börjat läsa tidningen under året 459 5. Frågan ej tillämplig 11 9. Ej svar
VAR 225 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 316 width 2 MD=99 F.19. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.19a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 770 00. aldrig 26 01. 1 gång/år 30 02. 2 gånger/år 46 03. 3 gånger/år 45 04. 1 gång/kvartal 30 05. 2 gånger/kvartal 56 06. 1 gång/månad 39 07. 2 gånger/månad 39 08. 3 gånger/månad 40 09. 1 gång/vecka 22 10. 2 gånger/vecka 33 11. 3 gånger/vecka 22 12. 4 gånger/vecka 48 13. 5 gånger/vecka 497 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 226 LÄSER A-PRESSEN Loc 318 width 2 MD=99 F.19b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.19 för fullständig frågetext> 1047 00. aldrig 29 01. 1 gång/år 20 02. 2 gånger/år 48 03. 3 gånger/år 47 04. 1 gång/kvartal 40 05. 2 gånger/kvartal 48 06. 1 gång/månad 37 07. 2 gånger/månad 41 08. 3 gånger/månad 68 09. 1 gång/vecka 40 10. 2 gånger/vecka 25 11. 3 gånger/vecka 15 12. 4 gånger/vecka 26 13. 5 gånger/vecka 212 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 227 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 320 width 2 F.19c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1649 00. aldrig 6 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 9 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 3 11. 3 gånger/vecka 4 12. 4 gånger/vecka 35 13. 5 gånger/vecka
VAR 228 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 322 width 2 MD=99 F.19d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1685 00. aldrig 7 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 3 11. 3 gånger/vecka 18 12. 4 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 229 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 324 width 2 F.19e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1596 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 9 02. 2 gånger/år 16 03. 3 gånger/år 9 04. 1 gång/kvartal 7 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 8 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 16 09. 1 gång/vecka 6 10. 2 gånger/vecka 63 11. 3 gånger/vecka
VAR 230 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 326 width 2 F.19f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1735 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka
VAR 231 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 328 width 2 F.19g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.19 för fullständig frågetext> 1674 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 9 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 3 12. 4 gånger/vecka 2 13. 5 gånger/vecka 27 14. 6 gånger/vecka
VAR 232 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 330 width 2 MD=99 F.19h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.19 för fullständig frågetext> 1689 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 7 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 3 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 16 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 233 POSTNUMMER Loc 332 width 2 MD=99 Postnummer Faktiska värdet är kodat. 1533 99. Uppgift saknas Valid-n=210 Min=11 Max=57 Mean=35.7 St.Dev=15.6
VAR 234 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 334 width 2 F.19i. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.19 för fullständig frågetext> 1672 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 7 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 7 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 8 06. 1 gång/månad 6 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 26 09. 1 gång/vecka
VAR 235 LÄSER HUVUDSTADSPRESS NV Loc 336 width 2 F.19j. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Nordväst <Se F.19 för fullständig frågetext> 1724 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka
VAR 236 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 338 width 2 F.19k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.19 för fullständig frågetext> 1730 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 8 09. 1 gång/vecka
VAR 237 LÄSER HUVUDSTADSPRESS S Loc 340 width 2 F.19l. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Syd <Se F.19 för fullständig frågetext> 1693 00. aldrig 8 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 24 09. 1 gång/vecka
VAR 238 LÄSER HUV.ST.PR.SÖDERT. Loc 342 width 2 MD=99 F.19m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Södertidningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 1646 00. aldrig 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 9 06. 1 gång/månad 6 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 71 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 239 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 344 width 2 MD=99 F.19n. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.19 för fullständig frågetext> 1700 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 8 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 23 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 240 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 346 width 2 F.19o. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.19 för fullständig frågetext> 1710 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 17 09. 1 gång/vecka
VAR 241 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 348 width 2 F.19p. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.19 för fullständig frågetext> 1702 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 24 09. 1 gång/vecka
VAR 242 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 350 width 2 MD=99 F.19q. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.19 för fullständig frågetext> 1685 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 35 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 243 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 352 width 2 F.19r. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.19 för fullständig frågetext> 1698 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 25 09. 1 gång/vecka
VAR 244 LÄSER STORSTADEN Loc 354 width 1 MD=9 F.19s. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.19 för fullständig frågetext> 1607 0. aldrig 10 1. 1 gång/år 10 2. 2 gånger/år 17 3. 3 gånger/år 19 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 40 6. 1 gång/månad 33 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 245 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 355 width 2 MD=99 F.19t. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.19 för fullständig frågetext> 1667 00. aldrig 6 01. 1 gång/år 7 02. 2 gånger/år 7 03. 3 gånger/år 7 04. 1 gång/kvartal 8 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 7 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 3 11. 3 gånger/vecka 2 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 18 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 246 HENNES/MAURITZ Loc 357 width 2 MD=99 F.20. Hur ofta Du besöker affärer m.m.Andra butiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.20a. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz? 720 00. Aldrig 178 01. 1 gång per år 127 02. 2 gånger per år 113 03. 3 gånger per år 146 04. 1 gång per kvartal 108 05. 2 gånger per kvartal 147 06. 1 gång per månad 69 07. 2 gånger per månad 66 08. 3 gånger per månad 45 09. 1 gång per vecka 16 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 247 KAPP-AHL Loc 359 width 2 MD=99 F.20b. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl? <Se F.20 för fullständig frågetext> 962 00. Aldrig 319 01. 1 gång per år 143 02. 2 gånger per år 68 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 35 05. 2 gånger per kvartal 65 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 15 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 248 GULINS Loc 361 width 2 MD=99 F.20c. Hur ofta besöker Du Gulins? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1210 00. Aldrig 206 01. 1 gång per år 87 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 71 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 44 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 249 IKEA Loc 363 width 2 MD=99 F.20d. Hur ofta besöker Du Ikea? <Se F.20 för fullständig frågetext> 801 00. Aldrig 511 01. 1 gång per år 186 02. 2 gånger per år 103 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 26 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 250 ÅHLBERGS Loc 365 width 2 MD=99 F.20e. Hur ofta besöker Du Åhlbergs? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1551 00. Aldrig 137 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 251 BRODDMANS Loc 367 width 2 MD=99 F.20f. Hur ofta besöker Du Broddmans? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1473 00. Aldrig 106 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 27 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 18 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 252 DALER Loc 369 width 2 F.20g. Hur ofta besöker Du Daler? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1556 00. Aldrig 101 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 253 JÄRNIA Loc 371 width 2 MD=99 F.20h. Hur ofta besöker Du Järnia? <Se F.20 för fullständig frågetext> 729 00. Aldrig 200 01. 1 gång per år 142 02. 2 gånger per år 141 03. 3 gånger per år 160 04. 1 gång per kvartal 93 05. 2 gånger per kvartal 123 06. 1 gång per månad 83 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 27 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 254 FÄRGSAM Loc 373 width 2 MD=99 F.20i. Hur ofta besöker Du Färgsam? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1300 00. Aldrig 115 01. 1 gång per år 70 02. 2 gånger per år 41 03. 3 gånger per år 83 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 59 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 255 PRESSBYRÅN Loc 375 width 2 MD=99 F.20j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.20 för fullständig frågetext> 303 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 57 02. 2 gånger per år 79 03. 3 gånger per år 120 04. 1 gång per kvartal 97 05. 2 gånger per kvartal 204 06. 1 gång per månad 148 07. 2 gånger per månad 146 08. 3 gånger per månad 255 09. 1 gång per vecka 103 10. 2 gånger per vecka 72 11. 3 gånger per vecka 40 12. 4 gånger per vecka 22 13. 5 gånger per vecka 17 14. 6 gånger per vecka 26 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 256 ANNAN KIOSK Loc 377 width 2 MD=99 F.20k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.20 för fullständig frågetext> 325 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 47 03. 3 gånger per år 84 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 162 06. 1 gång per månad 122 07. 2 gånger per månad 146 08. 3 gånger per månad 310 09. 1 gång per vecka 144 10. 2 gånger per vecka 114 11. 3 gånger per vecka 66 12. 4 gånger per vecka 36 13. 5 gånger per vecka 17 14. 6 gånger per vecka 50 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 257 TOBAKSAFFÄR Loc 379 width 2 MD=99 F.20l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.20 för fullständig frågetext> 688 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 64 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 84 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 189 06. 1 gång per månad 91 07. 2 gånger per månad 83 08. 3 gånger per månad 180 09. 1 gång per vecka 73 10. 2 gånger per vecka 49 11. 3 gånger per vecka 26 12. 4 gånger per vecka 21 13. 5 gånger per vecka 13 14. 6 gånger per vecka 16 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 258 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 381 width 2 MD=99 F.20m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.20 för fullständig frågetext> 342 00. Aldrig 67 01. 1 gång per år 91 02. 2 gånger per år 175 03. 3 gånger per år 192 04. 1 gång per kvartal 121 05. 2 gånger per kvartal 246 06. 1 gång per månad 116 07. 2 gånger per månad 87 08. 3 gånger per månad 88 09. 1 gång per vecka 55 10. 2 gånger per vecka 40 11. 3 gånger per vecka 23 12. 4 gånger per vecka 71 13. 5 gånger per vecka 15 14. 6 gånger per vecka 14 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 259 KAFE/KONDITORI Loc 383 width 2 MD=99 F.20n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.20 för fullständig frågetext> 414 00. Aldrig 105 01. 1 gång per år 129 02. 2 gånger per år 141 03. 3 gånger per år 211 04. 1 gång per kvartal 121 05. 2 gånger per kvartal 230 06. 1 gång per månad 113 07. 2 gånger per månad 85 08. 3 gånger per månad 102 09. 1 gång per vecka 35 10. 2 gånger per vecka 15 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 22 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 260 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 385 width 2 MD=99 F.20o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.20 för fullständig frågetext> 474 00. Aldrig 74 01. 1 gång per år 102 02. 2 gånger per år 125 03. 3 gånger per år 140 04. 1 gång per kvartal 141 05. 2 gånger per kvartal 213 06. 1 gång per månad 120 07. 2 gånger per månad 137 08. 3 gånger per månad 120 09. 1 gång per vecka 44 10. 2 gånger per vecka 32 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 261 BENSINSTATION Loc 387 width 2 MD=99 F.20p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.20 för fullständig frågetext> 437 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 36 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 110 06. 1 gång per månad 171 07. 2 gånger per månad 163 08. 3 gånger per månad 425 09. 1 gång per vecka 181 10. 2 gånger per vecka 72 11. 3 gånger per vecka 23 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 14 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 262 POSTKONTOR Loc 389 width 2 MD=99 F.20q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.20 för fullständig frågetext> 81 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 62 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 343 06. 1 gång per månad 388 07. 2 gånger per månad 259 08. 3 gånger per månad 314 09. 1 gång per vecka 91 10. 2 gånger per vecka 39 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 22 13. 5 gånger per vecka 12 14. 6 gånger per vecka 14 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 263 BANKKONTOR Loc 391 width 2 MD=99 F.20r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.20 för fullständig frågetext> 144 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 45 03. 3 gånger per år 105 04. 1 gång per kvartal 68 05. 2 gånger per kvartal 414 06. 1 gång per månad 317 07. 2 gånger per månad 237 08. 3 gånger per månad 217 09. 1 gång per vecka 44 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 264 AFFISCHPELARE Loc 393 width 2 MD=99 F.21. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.21a. Hur ofta ser Du affischpelare? 513 00. Aldrig 57 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 49 03. 3 gånger per år 59 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 128 06. 1 gång per månad 56 07. 2 gånger per månad 63 08. 3 gånger per månad 225 09. 1 gång per vecka 65 10. 2 gånger per vecka 66 11. 3 gånger per vecka 49 12. 4 gånger per vecka 99 13. 5 gånger per vecka 36 14. 6 gånger per vecka 210 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 265 REKLAM PÅ BIO Loc 395 width 2 MD=99 F.21b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.21 för fullständig frågetext> 805 00. Aldrig 201 01. 1 gång per år 114 02. 2 gånger per år 89 03. 3 gånger per år 128 04. 1 gång per kvartal 74 05. 2 gånger per kvartal 154 06. 1 gång per månad 80 07. 2 gånger per månad 42 08. 3 gånger per månad 31 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 266 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 397 width 2 MD=99 F.21c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.21 för fullständig frågetext> 489 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 77 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 103 06. 1 gång per månad 71 07. 2 gånger per månad 57 08. 3 gånger per månad 141 09. 1 gång per vecka 71 10. 2 gånger per vecka 66 11. 3 gånger per vecka 72 12. 4 gånger per vecka 143 13. 5 gånger per vecka 52 14. 6 gånger per vecka 212 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 267 LÄNSKOD Loc 399 width 2 MD=99 Kod: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 290 48 62 85 65 42 54 10 32 56 139 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 45 147 96 51 69 56 57 59 72 53 30 Kod: 24 25 99 Frek: 55 46 24
VAR 268 LÄNSKOMMUNKOD Loc 401 width 4 MD=9999 Kod: 114 115 120 123 125 126 127 136 138 Frek: 4 5 3 6 3 13 17 12 4 Kod: 139 160 162 163 180 181 182 183 184 Frek: 2 7 6 10 125 13 11 5 9 Kod: 186 187 188 191 192 305 319 360 380 Frek: 9 8 10 4 4 4 4 4 26 Kod: 381 382 428 480 481 482 483 484 486 Frek: 8 2 2 18 2 5 9 18 6 Kod: 509 512 513 560 561 562 563 580 581 Frek: 2 1 4 2 2 5 1 24 23 Kod: 582 583 586 604 617 662 665 680 682 Frek: 3 12 6 2 3 5 2 21 9 Kod: 683 684 685 686 687 760 761 763 764 Frek: 8 3 6 1 5 4 2 3 4 Kod: 765 767 780 781 821 840 860 861 862 Frek: 4 4 14 7 2 3 2 1 4 Kod: 880 881 882 883 884 885 980 1060 1080 Frek: 12 6 6 11 6 1 10 3 11 Kod: 1081 1082 1083 1121 1137 1160 1162 1163 1165 Frek: 5 10 3 4 2 3 1 5 2 Kod: 1166 1167 1168 1180 1181 1182 1183 1214 1230 Frek: 3 3 1 10 5 6 11 1 5 Kod: 1231 1233 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 Frek: 4 6 2 2 4 2 1 4 3 Kod: 1267 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 Frek: 3 43 15 5 22 2 5 6 4 Kod: 1315 1380 1381 1382 1383 1384 1401 1402 1407 Frek: 4 13 5 6 9 8 1 5 2 Kod: 1415 1419 1421 1427 1430 1435 1480 1481 1482 Frek: 4 2 1 1 2 2 89 13 6 Kod: 1484 1485 1486 1507 1521 1524 1527 1552 1560 Frek: 3 13 3 2 5 5 2 3 2 Kod: 1561 1562 1563 1565 1566 1580 1581 1582 1583 Frek: 2 3 7 3 2 4 15 7 26 Kod: 1584 1585 1602 1622 1623 1637 1643 1660 1662 Frek: 4 4 1 2 1 2 2 4 3 Kod: 1663 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1715 Frek: 3 5 6 3 10 1 1 7 2 Kod: 1730 1737 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 Frek: 2 4 3 2 2 3 2 4 4 Kod: 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1860 1861 1862 Frek: 17 6 4 5 8 1 2 4 2 Kod: 1863 1864 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1904 Frek: 2 3 27 2 1 8 2 3 2 Kod: 1907 1917 1960 1961 1962 1980 1981 1982 1983 Frek: 2 4 2 5 1 25 5 3 4 Kod: 1984 2021 2023 2026 2029 2031 2034 2039 2061 Frek: 4 3 1 2 4 1 2 1 3 Kod: 2062 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2101 2104 Frek: 4 7 12 3 4 6 6 2 2 Kod: 2121 2132 2161 2180 2181 2182 2183 2184 2260 Frek: 2 2 5 22 9 8 10 10 2 Kod: 2262 2280 2281 2282 2283 2284 2303 2305 2309 Frek: 2 7 18 5 9 10 3 2 5 Kod: 2313 2321 2326 2361 2380 2401 2404 2417 2421 Frek: 2 2 1 3 12 2 2 3 3 Kod: 2422 2460 2462 2463 2480 2481 2482 2510 2513 Frek: 1 4 1 2 14 4 19 2 1 Kod: 2514 2518 2521 2523 2560 2580 2581 2582 2583 Frek: 5 2 2 2 2 10 9 6 2 Kod: 2584 9999 Frek: 3 26
VAR 269 KÖPER ALLERS Loc 405 width 1 MD=9 F.22. Tidningsköp.Hur regelbundet köper Du för egen räkning nedanstående tidningar? Var vänlig svara med ett kryss på varje rad! F.22a. Hur ofta köper Du Allers? 1340 0. Köper aldrig 268 1. Köper något enstaka nummer 17 2. Ganska regelbunden köpare 56 3. Mycket regelbunden köpare 29 4. Prenumererar för egen räkning 33 9. Ej svar
VAR 270 KÖPER FEMINA Loc 406 width 1 MD=9 F.22b. Hur ofta köper Du Femina? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1356 0. Köper aldrig 283 1. Köper något enstaka nummer 25 2. Ganska regelbunden köpare 9 3. Mycket regelbunden köpare 14 4. Prenumererar för egen räkning 56 9. Ej svar
VAR 271 KÖPER HÄNT I VECKAN Loc 407 width 1 MD=9 F.22c. Hur ofta köper Du Hänt i Veckan? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1291 0. Köper aldrig 353 1. Köper något enstaka nummer 24 2. Ganska regelbunden köpare 26 3. Mycket regelbunden köpare 8 4. Prenumererar för egen räkning 41 9. Ej svar
VAR 272 BILRESA1 Loc 408 width 1 MD=9 F.23. Bilresa.Har Du under de senaste tolv månaderna gjort någon semesterresa med bil utanför Sverige,Norge,Finland? F.23a. Första markeringen 1513 0. Nej Ja,till: 9 1. England 57 2. Jylland 68 3. Övriga Danmark 91 4. Kontinenten 5 9. Ej svar
VAR 273 BILRESA2 Loc 409 width 1 MD=9 F.23b. Andra markeringen <Se F.23 för fullständig frågetext> 0. Nej Ja,till: 1. England 1 2. Jylland 19 3. Övriga Danmark 14 4. Kontinenten 1708 5. Frågan ej tillämplig 1 9. Ej svar
VAR 274 BILRESA3 Loc 410 width 1 MD=9 F.23c. Tredje markeringen <Se F.23 för fullständig frågetext> 0. Nej Ja,till: 1. England 2. Jylland 3. Övriga Danmark 6 4. Kontinenten 1736 5. Frågan ej tillämplig 1 9. Ej svar
VAR 275 BILFÄRJA1 Loc 411 width 2 MD=99 F.24. Om ja på föregående fråga:Vilken färjförbindelse åkte Du med från Sverige till utlandet? F.24a. Första markeringen 30 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 16 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 13 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 5 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 5 04. Göteborg-England med Tor Line 1 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 1 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 27 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 65 08. Skåne-Danmark 31 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 8 10. Skåne-Östtyskland/Polen 11. Annan färjförbindelse 1541 12. "Nej" fråga 23 99. Ej svar
VAR 276 BILFÄRJA2 Loc 413 width 2 MD=99 F.24b. Andra markeringen <Se F.24 för fullständig frågetext> 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 2 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 1 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 1 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 1 04. Göteborg-England med Tor Line 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 3 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 10 08. Skåne-Danmark 12 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 2 10. Skåne-Östtyskland/Polen 11. Annan färjförbindelse 1511 12. "Nej" fråga 23 200 13. Frågan ej tillämplig 99. Ej svar
VAR 277 BILFÄRJA3 Loc 415 width 2 MD=99 F.24c. Tredje markeringen <Se F.24 för fullständig frågetext> 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 1 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 04. Göteborg-England med Tor Line 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 1 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 2 08. Skåne-Danmark 1 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 3 10. Skåne-Östtyskland/Polen 11. Annan färjförbindelse 1509 12. "Nej" fråga 23 226 13. Frågan ej tillämplig 99. Ej svar
VAR 278 MASKINDISKMEDEL Loc 417 width 2 MD=99 F.25. Din påverkan på märket på produkter som köps.Valet av märke på de produkter,som köps i ett hushåll,blir ofta beroende av synpunkter och önskemål från andra i hushållet än den som gör själva inköpet.För att försöka få en bild av vilka som påverkar märkesvalet för olika produkter ber vi Dig göra följande:1.Gå igenom nedanstående varulista och markera vilka produkter som brukar köpas i Ditt hushåll. 2.Bedöm sedan i hur hög grad Dina synpunkter och önskemål påverkar märkesvalet på var och en av de aktuella produkterna.Om Du inte alls lägger Dig i märkesvalet skall Du ringa in "0:an".Om Dina önskemål väger tungt ringar Du in en hög siffra,o.s.v.Försök på detta sätt att gradera Ditt inflytande på märkesvalet,jämfört med andra i hushållet. F.25a. Mitt inflytande på val av märke vid köp av maskindiskmedel Brukar köpas i hushållet 1196 11. Nej 37 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 196 00. Inget 26 01. 17 02. 18 03. 9 04. 53 05. 13 06. 12 07. 25 08. 6 09. 112 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 279 TVÄTTMEDEL Loc 419 width 2 MD=99 F.25b. Mitt inflytande på val av märke vid köp av tvättmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 39 11. Nej 138 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 529 00. Inget 55 01. 50 02. 52 03. 50 04. 150 05. 53 06. 54 07. 90 08. 55 09. 405 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 280 KAFFE Loc 421 width 2 MD=99 F.25c. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kaffe <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 39 11. Nej 135 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 325 00. Inget 40 01. 46 02. 64 03. 58 04. 217 05. 73 06. 68 07. 134 08. 80 09. 441 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 281 TE Loc 423 width 2 MD=99 F.25d. Mitt inflytande på val av märke vid köp av te <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 123 11. Nej 122 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 345 00. Inget 54 01. 60 02. 75 03. 59 04. 214 05. 69 06. 73 07. 107 08. 63 09. 356 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 282 LÄSKEDRYCKER Loc 425 width 2 MD=99 F.25e. Mitt inflytande på val av märke vid köp av läskedrycker <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 310 11. Nej 115 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 273 00. Inget 55 01. 87 02. 118 03. 84 04. 248 05. 68 06. 56 07. 82 08. 41 09. 183 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 283 FIL/YOGHURT Loc 427 width 2 MD=99 F.25f. Mitt inflytande på val av märke vid köp av fil/yoghurt <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 376 11. Nej 104 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 377 00. Inget 42 01. 69 02. 67 03. 59 04. 159 05. 43 06. 46 07. 68 08. 53 09. 257 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 284 ÖL Loc 429 width 2 MD=99 F.25g. Mitt inflytande på val av märke vid köp av öl <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 300 11. Nej 108 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 265 00. Inget 46 01. 54 02. 78 03. 61 04. 188 05. 65 06. 58 07. 117 08. 68 09. 312 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 285 VIN Loc 431 width 2 MD=99 F.25h. Mitt inflytande på val av märke vid köp av vin <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 546 11. Nej 74 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 176 00. Inget 35 01. 42 02. 55 03. 53 04. 179 05. 63 06. 69 07. 107 08. 69 09. 252 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 286 MATFETT FÖR BORDSBRUK Loc 433 width 2 MD=99 F.25i. Mitt inflytande på val av märke vid köp av matfett för bordsbruk <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 83 11. Nej 123 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 295 00. Inget 49 01. 55 02. 73 03. 59 04. 226 05. 70 06. 76 07. 115 08. 81 09. 415 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 287 SÅSER(BURK EL.PÅSE) Loc 435 width 2 MD=99 F.25j. Mitt inflytande på val av märke vid köp av såser(burk eller påse) <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 1099 11. Nej 34 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 216 00. Inget 22 01. 42 02. 30 03. 22 04. 67 05. 17 06. 23 07. 32 08. 11 09. 104 10. Fullständigt 24 99. Ej svar
VAR 288 KRYDDOR Loc 437 width 2 MD=99 F.25k. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kryddor <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 80 11. Nej 143 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 450 00. Inget 46 01. 71 02. 79 03. 64 04. 170 05. 68 06. 71 07. 80 08. 63 09. 335 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 289 OST SOM VARDAGSPÅLÄGG Loc 439 width 2 MD=99 F.25l. Mitt inflytande på val av märke vid köp av ost som vardagspålägg <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 38 11. Nej 139 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 201 00. Inget 19 01. 58 02. 84 03. 72 04. 283 05. 95 06. 114 07. 168 08. 87 09. 362 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 290 OST TILL OSTBRICKA Loc 441 width 2 MD=99 F.25m. Mitt inflytande på val av märke vid köp av ost till ostbricka <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 571 11. Nej 80 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 169 00. Inget 23 01. 37 02. 64 03. 47 04. 164 05. 61 06. 56 07. 93 08. 63 09. 292 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 291 SOPPOR(BURK EL.PÅSE) Loc 443 width 2 MD=99 F.25n. Mitt inflytande på val av märke vid köp av soppor(burk eller påse) <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 502 11. Nej 96 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 255 00. Inget 51 01. 68 02. 81 03. 65 04. 192 05. 59 06. 59 07. 71 08. 40 09. 181 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 292 DJUPFRYST FISK Loc 445 width 2 MD=99 F.25o. Mitt inflytande på val av märke vid köp av djupfryst fisk <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 255 11. Nej 132 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 293 00. Inget 42 01. 62 02. 84 03. 75 04. 216 05. 76 06. 90 07. 89 08. 59 09. 247 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 293 HÄLSOKOST Loc 447 width 2 MD=99 F.25p. Mitt inflytande på val av märke vid köp av hälsokost <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 1169 11. Nej 38 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 132 00. Inget 20 01. 25 02. 28 03. 23 04. 48 05. 25 06. 19 07. 29 08. 21 09. 143 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 294 DJUPFRYST FÄRDIGMAT Loc 449 width 2 MD=99 F.25q. Mitt inflytande på val av märke vid köp av djupfryst färdigmat <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 951 11. Nej 50 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 146 00. Inget 29 01. 45 02. 62 03. 41 04. 133 05. 36 06. 33 07. 49 08. 25 09. 120 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 295 JUICE Loc 451 width 2 MD=99 F.25r. Mitt inflytande på val av märke vid köp av juice <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 263 11. Nej 115 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 302 00. Inget 42 01. 65 02. 89 03. 64 04. 202 05. 83 06. 59 07. 106 08. 64 09. 266 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 296 MATBRÖD Loc 453 width 2 MD=99 F.25s. Mitt inflytande på val av märke vid köp av matbröd <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 142 11. Nej 128 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 197 00. Inget 29 01. 51 02. 78 03. 66 04. 272 05. 111 06. 117 07. 148 08. 88 09. 293 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 297 HUVUDVÄRKSTABLETTER Loc 455 width 2 MD=99 F.25t. Mitt inflytande på val av märke vid köp av huvudvärkstabletter <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 263 11. Nej 116 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 412 00. Inget 61 01. 59 02. 47 03. 58 04. 172 05. 58 06. 47 07. 60 08. 64 09. 303 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 298 VITAMINPREPARAT Loc 457 width 2 MD=99 F.25u. Mitt inflytande på val av märke vid köp av vitaminpreparat <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 873 11. Nej 64 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 237 00. Inget 30 01. 37 02. 43 03. 29 04. 91 05. 37 06. 24 07. 38 08. 31 09. 186 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 299 HALSTABLETTER Loc 459 width 2 MD=99 F.25v. Mitt inflytande på val av märke vid köp av halstabletter <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 446 11. Nej 94 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 275 00. Inget 61 01. 71 02. 95 03. 74 04. 211 05. 90 06. 47 07. 58 08. 37 09. 161 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 300 TVÅL Loc 461 width 2 MD=99 F.25w. Mitt inflytande på val av märke vid köp av tvål <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 30 11. Nej 142 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 348 00. Inget 37 01. 53 02. 78 03. 56 04. 218 05. 95 06. 89 07. 126 08. 77 09. 371 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 301 TANDKRÄM Loc 463 width 2 MD=99 F.25x. Mitt inflytande på val av märke vid köp av tandkräm <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 30 11. Nej 141 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 274 00. Inget 29 01. 53 02. 76 03. 57 04. 270 05. 113 06. 88 07. 137 08. 79 09. 373 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 302 TRANSPIRATIONSMEDEL Loc 465 width 2 MD=99 F.25y. Mitt inflytande på val av märke vid köp av transpirationsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 285 11. Nej 96 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 283 00. Inget 33 01. 53 02. 60 03. 57 04. 194 05. 65 06. 66 07. 101 08. 64 09. 363 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 303 HÅRSCHAMPO Loc 467 width 2 MD=99 F.25z. Mitt inflytande på val av märke vid köp av hårschampo <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 59 11. Nej 127 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 273 00. Inget 29 01. 58 02. 63 03. 66 04. 216 05. 101 06. 84 07. 134 08. 85 09. 425 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 304 RAKVATTEN Loc 469 width 2 MD=99 F.25å. Mitt inflytande på val av märke vid köp av rakvatten <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 509 11. Nej 94 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 304 00. Inget 48 01. 37 02. 49 03. 38 04. 96 05. 46 06. 50 07. 72 08. 54 09. 323 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 305 EFTERRÄTTER Loc 471 width 2 MD=99 F.25ä. Mitt inflytande på val av märke vid köp av efterrätter(burk eller påse) <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 649 11. Nej 76 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 256 00. Inget 42 01. 48 02. 74 03. 58 04. 168 05. 69 06. 46 07. 53 08. 28 09. 153 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 306 KAKOR Loc 473 width 2 MD=99 F.25ö. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kakor(påse eller paket) <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 573 11. Nej 90 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 295 00. Inget 53 01. 60 02. 82 03. 66 04. 153 05. 64 06. 50 07. 54 08. 28 09. 152 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 307 KAKMIX Loc 475 width 2 MD=99 F.25a1. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kakmix <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 1072 11. Nej 37 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 250 00. Inget 45 01. 36 02. 27 03. 23 04. 55 05. 22 06. 14 07. 23 08. 14 09. 102 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 308 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 477 width 1 MD=9 F.26. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Domus/Obs? 278 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 567 1. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Domus/Obs 332 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Domus/Obs 159 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Domus/Obs 194 4. Köper mer än hälften i Konsum/Domus/Obs 193 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Domus/Obs 20 9. Ej svar