ORVESTO 77 P-6007

               SSD 0026

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FöR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 77 P-6007 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under tredje tertialet 1976 genomfördes tre omgångar
  "Sverige Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt
  omfattade urvalet för dessa fyra omgångar 10.686 personer
  15-67 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har av SCB
  dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 10.686 personer har 1.358
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 22 avlidna, 23 avflyttade från riket, 35 som vistas
  utomlands, 15 i militärtjänst, 95 på utrikes resa, 82 ej
  svensktalande, 162 okända men skrivna på kommun, 55 under
  sjukhusvård, 288 sjuka i hemmet samt 581 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna hösten/vintern 1976
  uppgår således till 9.328 personer varav 2.830, utgörande
  30%, ej besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (57%), "tidsbrist" (10%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (32%)
  samt "övriga" (1%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i meterialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande tredje
  tertialet 1976 7.360 personer istället för 6.498 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 80% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-6007, omfattar 1749 personer eller 26,9% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 30 november 1976 -15
  februari 1977.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Bäckman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0026 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Civilstånd 12 Ålder 13 Förvärvsarbete/sysselsättning 14 Utbildning 15 Storlek på orten 16 Form av boende 17 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 18 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 24 Totalt antal personer 25 Din personliga inkomst i kronor per år 26 Hushållets totala inkomst i kronor per år 27 Inköp av dagligvaror:själv Medlemskap i Konsum 28 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbilar 31 Hushållets innehav av fritidshus 32 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 33 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 34 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 35 Hushållets innehav av filmkamera 36 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 37 Hushållets innehav av filmprojektor 38 Hushållets innehav av skrivmaskin 39 Hushållets innehav av svart-vit tv 40 Hushållets innehav av färg-tv 41 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 42 Hushållets innehav av diskmaskin 43 Hushållets innehav av tvättmaskin 44 Hushållets innehav av kassettbandspelare 45 Hushållets innehav av stereoanläggning 46 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 47 Hushållets innehav av hund 48 Hushållets innehav av katt 49 Hushållets innehav av burfåglar 50 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 51 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 52 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 53 Köpfrekvenser för Tandkräm 54 Köpfrekvenser för Tvål 55 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 56 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 57 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 58 Köpfrekvenser för Tvättmedel 59 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 60 Köpfrekvenser för Tuggummi Köpavsikter beträffande kapitalvaroror 61 Avsikt att köpa kapitalvaror1 62 Avsikt att köpa kapitalvaror1 63 Avsikt att köpa kapitalvaror1 64 Avsikt att köpa kapitalvaror1 65 Avsikt att köpa kapitalvaror1 66 Avsikt att köpa kapitalvaror2 67 Avsikt att köpa kapitalvaror2 68 Avsikt att köpa kapitalvaror2 69 Avsikt att köpa kapitalvaror2 70 Avsikt att köpa kapitalvaror2 71 Avsikt att köpa kapitalvaror3 72 Avsikt att köpa kapitalvaror3 73 Avsikt att köpa kapitalvaror3 74 Avsikt att köpa kapitalvaror3 75 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 77 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 78 Intresseinriktning:Skattefrågor 79 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 80 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 81 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 82 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 83 Intresseinriktning:Samhällsplanering 84 Intresseinriktning:Politiska frågor 85 Intresseinriktning:Sport/Idrott 86 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 87 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 88 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 89 Intresseinriktning:Bantningstips 90 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Villa/eget hem 97 Intresseinriktning:Fritidshus 98 Intresseinriktning:Semesterresor 99 Intresseinriktning:Båtar 100 Intresseinriktning:Personbilar 101 Intresseinriktning:Färg-tv 102 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 103 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 104 Intresseinriktning:Fotoutrustning 105 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 106 Intresseinriktning:Rakapparater 107 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 108 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 109 Intresseinriktning:Hundars skötsel 110 Intresseinriktning:Katters skötsel 111 Intresseinriktning:Gör-det-själv 112 Intresseinriktning:Krukväxter 113 Intresseinriktning:Handla mat 114 Intresseinriktning:Laga mat 115 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 116 Intresseinriktning:Baka 117 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 118 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 119 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 120 Intresseinriktning:Ha gäster 121 Intresseinriktning:Köra bil 122 Intresseinriktning:Jobba med bilen 123 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 124 Intresseinriktning:Fotografera 125 Intresseinriktning:Smalfilma 126 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 127 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 128 Intresseinriktning:Gå på teater 129 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 130 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 131 Intresseinriktning:Läsa böcker 132 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 133 Intresseinriktning:Sy kläder 134 Intresseinriktning:Handarbeta 135 Intresseinriktning:Måla 136 Intresseinriktning:Snickra 137 Intresseinriktning:Motionera 138 Intresseinriktning:Friluftsliv 139 Intresseinriktning:Sportfiska 140 Intresseinriktning:Åka skidor 141 Intresseinriktning:Åka motorbåt 142 Intresseinriktning:Segla 143 Intresseinriktning:Campa 144 Intresseinriktning:Semestra utomlands 145 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 146 Intresseinriktning:Gå på föreninsmöten 147 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 148 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Tidningsläsning:Storstadspress-vardagsnummer 149 Läsfrekvenser:Aftonbladet 150 Läsfrekvenser:Arbetet 151 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 152 Läsfrekvenser:Expressen 153 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 154 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 155 Läsfrekvenser:Kvällsposten 156 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 157 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 158 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 159 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 160 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 161 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 162 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 163 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten Tidningsläsning:Storstadspress-söndagsnummer 164 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 165 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 166 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 167 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 168 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 169 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 170 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 171 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 172 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 173 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 174 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 175 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 176 Läsfrekvenser för Allers 177 Läsfrekvenser för Damernas Värld 178 Läsfrekvenser för Femina 179 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 180 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 181 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 182 Läsfrekvenser för Hennes 183 Läsfrekvenser för Husmodern 184 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 185 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 186 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 187 Läsfrekvenser för Land 188 Läsfrekvenser för Lektyr 189 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 190 Läsfrekvenser för Min Värld 191 Läsfrekvenser för NU! 192 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 193 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 194 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 195 Läsfrekvenser för Se 196 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 197 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 198 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 199 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 200 Läsfrekvenser för Vi 201 Läsfrekvenser för Vår Kyrka 202 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:14-dagarstidningar 203 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 204 Läsfrekvenser för Motor 205 Läsfrekvenser för Motorföraren 206 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 207 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 208 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 209 Läsfrekvenser för Bo Nytt 210 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 211 Läsfrekvenser för Antik & Auktion 212 Läsfrekvenser för Allt om Mat 213 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 214 Läsfrekvenser för Båt för Alla 215 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 216 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 217 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 218 Läsfrekvenser för Radio &Television 219 Läsfrekvenser för Det Bästa 220 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 221 Läsfrekvenser för Vår Bostad Tidningsläsning:Råd&Rön 222 Kännedom om Råd&Rön 223 Läsfrekvenser för Råd & Rön 1 224 Läsfrekvenser för Råd & Rön2 Tidningsläsning:Landsortspress 225 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 226 Läsfrekvenser för - A-Pressen 227 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 228 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 229 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 230 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 231 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 232 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) Administrativ indelning 233 Postnummer Tidningsläsning:Lokalpress 234 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 235 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Nordväst 236 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Lidingö 237 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Syd 238 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Södertidningen 239 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 240 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 241 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 242 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 243 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 244 Läsfrekvenser för - Storstaden 245 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 246 Besöksfrekvenser:Hennes/Mauritz 247 Besöksfrekvenser:Kapp-Ahl 248 Besöksfrekvenser:Gulins 249 Besöksfrekvenser:Ikea 250 Besöksfrekvenser:Åhlbergs 251 Besöksfrekvenser:Broddmans 252 Besöksfrekvenser:Daler 253 Besöksfrekvenser:Järnia 254 Besöksfrekvenser:Färgsam 255 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 256 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 257 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 258 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 259 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 260 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 261 Besöksfrekvenser:Bensinstation 262 Besöksfrekvenser:Postkontor 263 Besöksfrekvenser:Bankkontor 264 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 265 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 266 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Administrativ indelning 267 Länskod 268 Länskommunkod Köpfrekvenser:Veckopress 269 Köpfrekvenser för Allers 270 Köpfrekvenser för Femina 271 Köpfrekvenser för Hänt i Veckan Semestervanor:Bil- och färjeresor 272 Semesterresa med bil1 273 Semesterresa med bil2 274 Semesterresa med bil3 275 Semesterresa med bilfärja1 276 Semesterresa med bilfärja2 277 Semesterresa med bilfärja3 Beslutskapacitet:Inköp till hushållet 278 Påverkansgrad för maskindiskmedel 279 Påverkansgrad för tvättmedel 280 Påverkansgrad för kaffe 281 Påverkansgrad för te 282 Påverkansgrad för läskedrycker 283 Påverkansgrad för fil/yoghurt 284 Påverkansgrad för öl 285 Påverkansgrad för vin 286 Påverkansgrad för matfett för bordsbruk 287 Påverkansgrad för såser(burk eller påse) 288 Påverkansgrad för kryddor 289 Påverkansgrad för ost som vardagspålägg 290 Påverkansgrad för ost till ostbricka 291 Påverkansgrad för soppor(burk eller påse) 292 Påverkansgrad för djupfryst fisk 293 Påverkansgrad för hälsokost 294 Påverkansgrad för djupfryst färdigmat 295 Påverkansgrad för juice 296 Påverkansgrad för matbröd 297 Påverkansgrad för huvudvärkstabletter 298 Påverkansgrad för vitaminpreparat 299 Påverkansgrad för halstabletter 300 Påverkansgrad för tvål 301 Påverkansgrad för tandkräm 302 Påverkansgrad för transpirationsmedel 303 Påverkansgrad för hårschampo 304 Påverkansgrad för rakvatten 305 Påverkansgrad för efterrätter(burk eller påse) 306 Påverkansgrad för kakor(påse eller paket) 307 Påverkansgrad för kakmix Inköp i olika affärer 308 Inköpsfrekvenser för Konsum/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0026              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0026


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Januari 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1616 133
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 272 13 5 32 16 17 26 18 27 36 31 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 9 25 13 9 30 13 7 11 21 15 18 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 13 19 16 13 42 105 19 8 21 17 173 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 27 23 37 20 8 22 8 5 35 11 12 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 30 13 10 34 10 5 6 30 10 7 6 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 40 12 13 26 12 5 17 33 30 18 9 Kod: 67 68 69 70 Frek: 12 22 7 14
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 1 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1687 Min=0 Max=8 Mean=2.0 St.Dev=2.0
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 Födelseår Kod: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 21 24 21 19 36 31 25 18 28 28 26 26 42 35 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 23 24 26 28 33 33 51 31 32 30 21 25 24 33 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 39 26 35 24 50 40 31 45 52 42 42 53 39 37 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Frek: 35 40 37 37 26 35 33 37 41 39 40
VAR 10 KÖN Loc 20 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 867 1. Man 882 2. Kvinna 9. Ej svar
VAR 11 CIVILSTÅND Loc 21 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 391 1. Ogift 1240 2. Gift eller sammanboende 116 3. Änka/änkling/frånskild 2 9. Ej svar
VAR 12 ÅLDER Loc 22 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 153 00. 19 år och yngre 175 01. 20-24 år 202 02. 25-29 år 209 03. 30-34 år 175 04. 35-39 år 154 05. 40-44 år 171 06. 45-49 år 132 07. 50-54 år 176 08. 55-60 år 202 09. 61 år och äldre 99. Ej svar
VAR 13 YRKE Loc 24 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 924 1. Förvärvsarbete,heltid 265 2. Förvärvsarbete,deltid 252 3. Hemmafru 125 4. Studerande 181 5. Annan sysselsättning 2 9. Ej svar
VAR 14 UTBILDNING Loc 25 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 711 00. Folkskola 135 01. Grundskola eller enhetsskola 90 02. Realskola 40 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 118 04. Fackskola 49 05. Flickskola eller folkhögskola 94 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 293 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 30 08. Seminarium 189 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 99. Ej svar
VAR 15 ORTSTORLEK Loc 27 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 92 1. Under 200 invånare 224 2. 200-1.999 181 3. 2.000-4.999 149 4. 5.000-9.999 232 5. 10.000-24.999 226 6. 25.000-49.999 219 7. 50.000-99.999 333 8. 100.000 och däröver 93 9. Ej svar
VAR 16 BOENDEFORM Loc 28 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 178 01. Insatslägenhet 575 02. Hyrd lägenhet 662 03. Egen villa 32 04. Hyrd villa 86 05. Eget radhus 21 06. Hyrt radhus 110 07. Jordbruksfastighet 33 08. Inneboende 41 09. Annan bostadsform 11 99. Ej svar
VAR 17 UNDER 2 ÅR Loc 30 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1570 176 2 1
VAR 18 2-6 ÅR Loc 32 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1414 279 53 2 1
VAR 19 7-10 ÅR Loc 34 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1462 247 35 4 1
VAR 20 11-14 ÅR Loc 36 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1402 289 54 3 1
VAR 21 15-19 ÅR Loc 38 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1328 338 71 10 1 1
VAR 22 20-67 ÅR Loc 40 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 7 99 Frek: 40 280 1230 155 40 2 1 1
VAR 23 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 42 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1656 67 22 3 1
VAR 24 TOTALANTAL Loc 44 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 193 504 417 414 147 50 16 5 2 1
VAR 25 PERSONLIG INKOMST Loc 46 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 296 1. Under 10.000 340 2. 10.000-30.000 486 3. 30.000-50.000 368 4. 50.000-70.000 77 5. 70.000-90.000 21 6. 90.000-110.000 24 7. Över 110.000 137 9. Ej svar
VAR 26 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 47 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 12 1. Under 10.000 116 2. 10.000-30.000 290 3. 30.000-50.000 410 4. 50.000-70.000 326 5. 70.000-90.000 203 6. 90.000-110.000 203 7. Över 110.000 189 9. Ej svar
VAR 27 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 48 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 306 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 363 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 226 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 189 3. Gör mer än hälften av alla inköp 649 4. Gör alla eller nästan alla inköp 16 9. Ej svar
VAR 28 MEDLEM I KONSUM Loc 49 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1003 1. Ja 731 2. Nej 15 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 50 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 1224 1. Ja 496 2. Nej 29 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL Loc 51 width 2 MD=99 F.7. Vad finns i Ditt hushåll? F.7a. I hushållet finns:...st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 99 Frek: 320 1099 277 35 7 1 1 9
VAR 31 FINNS:FRITIDSHUS Loc 53 width 1 MD=9 F.7b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 1327 0. Finns ej 413 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 54 width 1 MD=9 F.7c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1458 0. Finns ej 282 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 55 width 1 MD=9 F.7d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.7 för fullständig frågetext> 751 0. Finns ej 989 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 56 width 1 MD=9 F.7e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1231 0. Finns ej 509 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:FILMKAMERA Loc 57 width 1 MD=9 F.7f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1335 0. Finns ej 405 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 58 width 1 MD=9 F.7g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1358 0. Finns ej 382 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1381 0. Finns ej 359 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 60 width 1 MD=9 F.7i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1024 0. Finns ej 716 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:SVART-VIT TV Loc 61 width 1 MD=9 F.7j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 736 0. Finns ej 1004 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FÄRG-TV Loc 62 width 1 MD=9 F.7k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 596 0. Finns ej 1144 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 63 width 1 MD=9 F.7l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.7 för fullständig frågetext> 265 0. Finns ej 1475 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:DISKMASKIN Loc 64 width 1 MD=9 F.7m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1277 0. Finns ej 463 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 65 width 1 MD=9 F.7n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 537 0. Finns ej 1203 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 66 width 1 MD=9 F.7o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 840 0. Finns ej 900 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=9 F.7p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.7 för fullständig frågetext> 605 0. Finns ej 1135 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 68 width 1 MD=9 F.7q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 1208 0. Finns ej 532 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:HUND Loc 69 width 1 MD=9 F.7r. I hushållet finns:hund <Se F.7 för fullständig frågetext> 1379 0. Finns ej 361 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:KATT Loc 70 width 1 MD=9 F.7s. I hushållet finns:katt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1482 0. Finns ej 258 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:BURFÅGLAR Loc 71 width 1 MD=9 F.7t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1560 0. Finns ej 180 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 72 width 1 MD=9 F.7u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1540 0. Finns ej 200 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 51 MATVAROR I BUTIKER Loc 73 width 1 MD=9 F.8. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.8a. Jag köper: Matvaror i Butiker 47 1. Aldrig 113 2. Någon gång/år 85 3. Någon gång/kvartal 213 4. Någon gång/månad 661 5. 1-2 gånger/vecka 460 6. 3-4 gånger/vecka 166 7. Minst 5 gånger/vecka 4 9. Ej svar
VAR 52 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 74 width 1 MD=9 F.8b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 529 1. Aldrig 460 2. Någon gång/år 374 3. Någon gång/kvartal 368 4. Någon gång/månad 14 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 4 9. Ej svar
VAR 53 TANDKRÄM Loc 75 width 1 MD=9 F.8c. Jag köper: Tandkräm <Se F.8 för fullständig frågetext> 139 1. Aldrig 234 2. Någon gång/år 375 3. Någon gång/kvartal 937 4. Någon gång/månad 58 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 4 9. Ej svar
VAR 54 TVÅL Loc 76 width 1 MD=9 F.8d. Jag köper: Tvål <Se F.8 för fullständig frågetext> 156 1. Aldrig 210 2. Någon gång/år 353 3. Någon gång/kvartal 955 4. Någon gång/månad 71 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 4 9. Ej svar
VAR 55 MASKINDISKMEDEL Loc 77 width 1 MD=9 F.8e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1197 1. Aldrig 150 2. Någon gång/år 153 3. Någon gång/kvartal 229 4. Någon gång/månad 10 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 56 VANLIGT DISKMEDEL Loc 78 width 1 MD=9 F.8f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 272 1. Aldrig 263 2. Någon gång/år 463 3. Någon gång/kvartal 715 4. Någon gång/månad 31 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 4 9. Ej svar
VAR 57 RENGÖRINGSMEDEL Loc 79 width 1 MD=9 F.8g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 263 1. Aldrig 313 2. Någon gång/år 487 3. Någon gång/kvartal 656 4. Någon gång/månad 25 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 4 9. Ej svar
VAR 58 TVÄTTMEDEL Loc 80 width 1 MD=9 F.8h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 265 1. Aldrig 242 2. Någon gång/år 435 3. Någon gång/kvartal 759 4. Någon gång/månad 44 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 4 9. Ej svar
VAR 59 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.8i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 672 1. Aldrig 534 2. Någon gång/år 327 3. Någon gång/kvartal 206 4. Någon gång/månad 5 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 60 TUGGUMMI Loc 82 width 1 MD=9 F.8j. Jag köper: Tuggummi <Se F.8 för fullständig frågetext> 682 1. Aldrig 261 2. Någon gång/år 156 3. Någon gång/kvartal 375 4. Någon gång/månad 216 5. 1-2 gånger/vecka 44 6. 3-4 gånger/vecka 9 7. Minst 5 gånger/vecka 6 9. Ej svar
VAR 61 AVSER ATT KÖPA1 Loc 83 width 2 F.9. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.9a. Första understrykningen 238 00. Fabriksny bil 467 01. Begagnad bil 42 02. Moped 8 03. Nytt fritidshus 11 04. Begagnat fritidshus 44 05. Ny villa 29 06. Begagnad villa 60 07. Köksfläkt 39 08. Elektrisk spis 43 09. Diskmaskin 473 10. Ej svar fråga 9 295 11. Ej svar på fråga 9-11
VAR 62 AVSER ATT KÖPA1 Loc 85 width 2 MD= 0 F.9b. Andra understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 23 01. Begagnad bil 34 02. Moped 8 03. Nytt fritidshus 18 04. Begagnat fritidshus 48 05. Ny villa 25 06. Begagnad villa 59 07. Köksfläkt 57 08. Elektrisk spis 63 09. Diskmaskin 473 10. Ej svar fråga 9 295 11. Ej svar på fråga 9-11 646 00. Frågan ej tillämplig
VAR 63 AVSER ATT KÖPA1 Loc 87 width 2 MD= 0 F.9c. Tredje understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 3 02. Moped 3 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 4 05. Ny villa 10 06. Begagnad villa 15 07. Köksfläkt 31 08. Elektrisk spis 42 09. Diskmaskin 473 10. Ej svar fråga 9 295 11. Ej svar på fråga 9-11 872 00. Frågan ej tillämplig
VAR 64 AVSER ATT KÖPA1 Loc 89 width 2 MD= 0 F.9d. Fjärde understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 3 06. Begagnad villa 3 07. Köksfläkt 12 08. Elektrisk spis 19 09. Diskmaskin 473 10. Ej svar fråga 9 295 11. Ej svar på fråga 9-11 943 00. Frågan ej tillämplig
VAR 65 AVSER ATT KÖPA1 Loc 91 width 2 MD= 0 F.9e. Femte understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 2 08. Elektrisk spis 9 09. Diskmaskin 473 10. Ej svar fråga 9 295 11. Ej svar på fråga 9-11 969 00. Frågan ej tillämplig
VAR 66 AVSER ATT KÖPA2 Loc 93 width 2 F.10. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.10a. Första understrykningen 165 00. Tvättmaskin 54 01. Frysbox 66 02. Frysskåp 116 03. Fiskeutrustning 145 04. Elektrisk rakapparat 30 05. Portabel skrivmaskin 61 06. Stillbildskamera 45 07. Filmkamera 21 08. Projektorer 56 09. Elektrisk symaskin 694 10. Ej svar fråga 10 296 11. Ej svar på fråga 9-11
VAR 67 AVSER ATT KÖPA2 Loc 95 width 2 MD= 0 F.10b. Andra understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 24 01. Frysbox 24 02. Frysskåp 30 03. Fiskeutrustning 48 04. Elektrisk rakapparat 19 05. Portabel skrivmaskin 28 06. Stillbildskamera 26 07. Filmkamera 45 08. Projektorer 20 09. Elektrisk symaskin 694 10. Ej svar fråga 10 296 11. Ej svar på fråga 9-11 495 00. Frågan ej tillämplig
VAR 68 AVSER ATT KÖPA2 Loc 97 width 2 MD= 0 F.10c. Tredje understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 9 02. Frysskåp 4 03. Fiskeutrustning 9 04. Elektrisk rakapparat 7 05. Portabel skrivmaskin 11 06. Stillbildskamera 14 07. Filmkamera 19 08. Projektorer 25 09. Elektrisk symaskin 694 10. Ej svar fråga 10 296 11. Ej svar på fråga 9-11 661 00. Frågan ej tillämplig
VAR 69 AVSER ATT KÖPA2 Loc 99 width 2 MD= 0 F.10d. Fjärde understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 1 03. Fiskeutrustning 1 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Portabel skrivmaskin 3 06. Stillbildskamera 5 07. Filmkamera 12 08. Projektorer 8 09. Elektrisk symaskin 694 10. Ej svar fråga 10 296 11. Ej svar på fråga 9-11 728 00. Frågan ej tillämplig
VAR 70 AVSER ATT KÖPA2 Loc 101 width 2 MD= 0 F.10e. Femte understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 04. Elektrisk rakapparat 05. Portabel skrivmaskin 06. Stillbildskamera 07. Filmkamera 1 08. Projektorer 3 09. Elektrisk symaskin 694 10. Ej svar fråga 10 296 11. Ej svar på fråga 9-11 755 00. Frågan ej tillämplig
VAR 71 AVSER ATT KÖPA3 Loc 103 width 2 F.11. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.11a. Första understrykningen 158 00. Radio 91 01. Bandspelare 164 02. Stereoanläggning 21 03. Svart/vit TV 186 04. Färg-TV 259 05. Trädgårdsredskap 37 06. Gräsklippare 82 07. Dammsugare 25 08. Motor- eller segelbåt 17 09. Motionscykel 413 10. Ej svar fråga 11 296 11. Ej svar på fråga 9-11
VAR 72 AVSER ATT KÖPA3 Loc 105 width 2 MD= 0 F.11b. Andra understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 28 01. Bandspelare 35 02. Stereoanläggning 18 03. Svart/vit TV 55 04. Färg-TV 134 05. Trädgårdsredskap 118 06. Gräsklippare 65 07. Dammsugare 21 08. Motor- eller segelbåt 14 09. Motionscykel 411 10. Ej svar fråga 11 296 11. Ej svar på fråga 9-11 554 00. Frågan ej tillämplig
VAR 73 AVSER ATT KÖPA3 Loc 107 width 2 MD= 0 F.11c. Tredje understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. Bandspelare 13 02. Stereoanläggning 2 03. Svart/vit TV 13 04. Färg-TV 36 05. Trädgårdsredskap 42 06. Gräsklippare 54 07. Dammsugare 16 08. Motor- eller segelbåt 11 09. Motionscykel 411 10. Ej svar fråga 11 296 11. Ej svar på fråga 9-11 855 00. Frågan ej tillämplig
VAR 74 AVSER ATT KÖPA3 Loc 109 width 2 MD= 0 F.11d. Fjärde understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 1 03. Svart/vit TV 7 04. Färg-TV 5 05. Trädgårdsredskap 11 06. Gräsklippare 15 07. Dammsugare 10 08. Motor- eller segelbåt 7 09. Motionscykel 411 10. Ej svar fråga 11 296 11. Ej svar på fråga 9-11 986 00. Frågan ej tillämplig
VAR 75 AVSER ATT KÖPA3 Loc 111 width 2 MD= 0 F.11e. Femte understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 04. Färg-TV 1 05. Trädgårdsredskap 1 06. Gräsklippare 8 07. Dammsugare 4 08. Motor- eller segelbåt 2 09. Motionscykel 411 10. Ej svar fråga 11 296 11. Ej svar på fråga 9-11 1026 00. Frågan ej tillämplig
VAR 76 SAMHÄLLSDEBATT Loc 113 width 1 MD=9 F.12. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.12.1. Samhällsdebatt 58 1. Mycket ointresserad 94 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 104 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 578 5. Något intresserad 489 6. Ganska intresserad 274 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 77 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 114 width 1 MD=9 F.12.2. Sociala rättigheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket ointresserad 54 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 75 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 540 5. Något intresserad 567 6. Ganska intresserad 359 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 78 SKATTEFRÅGOR Loc 115 width 1 MD=9 F.12.3. Skattefrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket ointresserad 52 2. Ganska ointresserad 76 3. Något ointresserad 72 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 470 5. Något intresserad 561 6. Ganska intresserad 446 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 79 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 116 width 1 MD=9 F.12.4. Lagar och förordningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket ointresserad 68 2. Ganska ointresserad 98 3. Något ointresserad 104 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 590 5. Något intresserad 520 6. Ganska intresserad 292 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 80 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 117 width 1 MD=9 F.12.5. Samlevnadsfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket ointresserad 71 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 181 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 539 5. Något intresserad 458 6. Ganska intresserad 286 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 81 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 118 width 1 MD=9 F.12.6. Religions-och trosfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 271 1. Mycket ointresserad 235 2. Ganska ointresserad 203 3. Något ointresserad 195 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 455 5. Något intresserad 193 6. Ganska intresserad 155 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 82 ARBETSMARKNADEN Loc 119 width 1 MD=9 F.12.7. Arbetsmarknaden <Se F.12 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket ointresserad 53 2. Ganska ointresserad 88 3. Något ointresserad 105 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 513 5. Något intresserad 521 6. Ganska intresserad 386 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 83 SAMHÄLLSPLANERING Loc 120 width 1 MD=9 F.12.8. Samhällsplanering <Se F.12 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 186 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 552 5. Något intresserad 439 6. Ganska intresserad 225 7. Mycket intresserad 70 9. Ej svar
VAR 84 POLITISKA FRÅGOR Loc 121 width 1 MD=9 F.12.9. Politiska frågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 114 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 503 5. Något intresserad 507 6. Ganska intresserad 303 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 85 SPORT/IDROTT Loc 122 width 1 MD=9 F.12.10. Sport/Idrott <Se F.12 för fullständig frågetext> 132 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 73 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 396 5. Något intresserad 372 6. Ganska intresserad 518 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 86 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 123 width 1 MD=9 F.12.11. Miljövårdsproblem <Se F.12 för fullständig frågetext> 15 1. Mycket ointresserad 44 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 83 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 494 5. Något intresserad 537 6. Ganska intresserad 455 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 87 HÄLSONYTTIG MAT Loc 124 width 1 MD=9 F.12.12. Hälsonyttig mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket ointresserad 90 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 144 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 419 5. Något intresserad 473 6. Ganska intresserad 421 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 88 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 125 width 1 MD=9 F.12.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.12 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket ointresserad 46 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 123 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 467 5. Något intresserad 486 6. Ganska intresserad 445 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 89 BANTNINGSTIPS Loc 126 width 1 MD=9 F.12.14. Bantningstips <Se F.12 för fullständig frågetext> 548 1. Mycket ointresserad 187 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 162 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 335 5. Något intresserad 173 6. Ganska intresserad 127 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 90 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 127 width 1 MD=9 F.12.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.12 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket ointresserad 50 2. Ganska ointresserad 79 3. Något ointresserad 94 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 403 5. Något intresserad 549 6. Ganska intresserad 485 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 128 width 1 MD=9 F.12.16. Heminredning <Se F.12 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 108 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 466 5. Något intresserad 488 6. Ganska intresserad 439 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 129 width 1 MD=9 F.12.17. Modenyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 213 1. Mycket ointresserad 182 2. Ganska ointresserad 189 3. Något ointresserad 135 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 459 5. Något intresserad 325 6. Ganska intresserad 200 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 130 width 1 MD=9 F.12.18. Matvarunyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 140 1. Mycket ointresserad 135 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 157 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 493 5. Något intresserad 381 6. Ganska intresserad 224 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 131 width 1 MD=9 F.12.19. Barnavård <Se F.12 för fullständig frågetext> 135 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 195 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 407 5. Något intresserad 383 6. Ganska intresserad 354 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 132 width 1 MD=9 F.12.20. Skönhetsvård <Se F.12 för fullständig frågetext> 346 1. Mycket ointresserad 192 2. Ganska ointresserad 179 3. Något ointresserad 197 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 446 5. Något intresserad 239 6. Ganska intresserad 100 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 96 VILLA/EGET HEM Loc 133 width 1 MD=9 F.12.21. Villa/eget hem <Se F.12 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket ointresserad 50 2. Ganska ointresserad 55 3. Något ointresserad 115 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 261 5. Något intresserad 401 6. Ganska intresserad 751 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 97 FRITIDSHUS Loc 134 width 1 MD=9 F.12.22. Fritidshus <Se F.12 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket ointresserad 126 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 224 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 389 5. Något intresserad 290 6. Ganska intresserad 358 7. Mycket intresserad 65 9. Ej svar
VAR 98 SEMESTERRESOR Loc 135 width 1 MD=9 F.12.23. Semesterresor <Se F.12 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket ointresserad 58 2. Ganska ointresserad 74 3. Något ointresserad 85 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 443 5. Något intresserad 485 6. Ganska intresserad 501 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 99 BÅTAR Loc 136 width 1 MD=9 F.12.24. Båtar <Se F.12 för fullständig frågetext> 373 1. Mycket ointresserad 186 2. Ganska ointresserad 177 3. Något ointresserad 198 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 350 5. Något intresserad 215 6. Ganska intresserad 190 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 100 PERSONBILAR Loc 137 width 1 MD=9 F.12.25. Personbilar <Se F.12 för fullständig frågetext> 112 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 110 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 453 5. Något intresserad 462 6. Ganska intresserad 379 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 101 FÄRG-TV Loc 138 width 1 MD=9 F.12.26. Färg-tv <Se F.12 för fullständig frågetext> 116 1. Mycket ointresserad 94 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 137 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 455 5. Något intresserad 411 6. Ganska intresserad 388 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 102 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 139 width 1 MD=9 F.12.27. Stereoanläggningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 167 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 145 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 450 5. Något intresserad 391 6. Ganska intresserad 333 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 103 HUSHÅLLSMASKINER Loc 140 width 1 MD=9 F.12.28. Hushållsmaskiner <Se F.12 för fullständig frågetext> 112 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 145 3. Något ointresserad 169 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 542 5. Något intresserad 400 6. Ganska intresserad 224 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 104 FOTOUTRUSTNING Loc 141 width 1 MD=9 F.12.29. Fotoutrustning <Se F.12 för fullständig frågetext> 224 1. Mycket ointresserad 160 2. Ganska ointresserad 199 3. Något ointresserad 215 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 548 5. Något intresserad 218 6. Ganska intresserad 125 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 105 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 142 width 1 MD=9 F.12.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.12 för fullständig frågetext> 710 1. Mycket ointresserad 186 2. Ganska ointresserad 177 3. Något ointresserad 236 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 219 5. Något intresserad 80 6. Ganska intresserad 80 7. Mycket intresserad 61 9. Ej svar
VAR 106 RAKAPPARATER Loc 143 width 1 MD=9 F.12.31. Rakapparater <Se F.12 för fullständig frågetext> 637 1. Mycket ointresserad 159 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 265 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 292 5. Något intresserad 114 6. Ganska intresserad 72 7. Mycket intresserad 63 9. Ej svar
VAR 107 RENGÖRINGSMEDEL Loc 144 width 1 MD=9 F.12.32. Rengöringsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 186 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 512 5. Något intresserad 335 6. Ganska intresserad 193 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 108 MEDEL MOT MJÄLL Loc 145 width 1 MD=9 F.12.33. Medel mot mjäll <Se F.12 för fullständig frågetext> 454 1. Mycket ointresserad 171 2. Ganska ointresserad 156 3. Något ointresserad 288 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 354 5. Något intresserad 154 6. Ganska intresserad 110 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 109 HUNDARS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=9 F.12.34. Hundars skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 585 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 238 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 229 5. Något intresserad 180 6. Ganska intresserad 212 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 110 KATTERS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.12.35. Katters skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 726 1. Mycket ointresserad 167 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 239 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 201 5. Något intresserad 99 6. Ganska intresserad 126 7. Mycket intresserad 65 9. Ej svar
VAR 111 GÖR-DET-SJÄLV Loc 148 width 1 MD=9 F.12.36. Gör-det-själv <Se F.12 för fullständig frågetext> 129 1. Mycket ointresserad 61 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 171 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 419 5. Något intresserad 421 6. Ganska intresserad 407 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 112 KRUKVÄXTER Loc 149 width 1 MD=9 F.12.37. Krukväxter <Se F.12 för fullständig frågetext> 202 1. Mycket ointresserad 90 2. Ganska ointresserad 98 3. Något ointresserad 127 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 384 5. Något intresserad 390 6. Ganska intresserad 420 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 113 HANDLA MAT Loc 150 width 1 MD=9 F.12.38. Handla mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 72 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 499 5. Något intresserad 527 6. Ganska intresserad 354 7. Mycket intresserad 19 9. Ej svar
VAR 114 LAGA MAT Loc 151 width 1 MD=9 F.12.39. Laga mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 73 1. Mycket ointresserad 87 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 61 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 439 5. Något intresserad 487 6. Ganska intresserad 467 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 115 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 152 width 1 MD=9 F.12.40. Pröva nya maträtter <Se F.12 för fullständig frågetext> 77 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 92 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 455 5. Något intresserad 471 6. Ganska intresserad 464 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 116 BAKA Loc 153 width 1 MD=9 F.12.41. Baka <Se F.12 för fullständig frågetext> 229 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 144 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 327 5. Något intresserad 339 6. Ganska intresserad 394 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 117 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 154 width 1 MD=9 F.12.42. Pröva nya cigarretter <Se F.12 för fullständig frågetext> 1038 1. Mycket ointresserad 101 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 230 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 146 5. Något intresserad 44 6. Ganska intresserad 26 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 118 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 155 width 1 MD=9 F.12.43. Pröva ny piptobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 1186 1. Mycket ointresserad 76 2. Ganska ointresserad 68 3. Något ointresserad 247 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 62 5. Något intresserad 30 6. Ganska intresserad 15 7. Mycket intresserad 65 9. Ej svar
VAR 119 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 156 width 1 MD=9 F.12.44. Pröva nya cigariller <Se F.12 för fullständig frågetext> 1208 1. Mycket ointresserad 72 2. Ganska ointresserad 67 3. Något ointresserad 243 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 53 5. Något intresserad 28 6. Ganska intresserad 9 7. Mycket intresserad 69 9. Ej svar
VAR 120 HA GÄSTER Loc 157 width 1 MD=9 F.12.45. Ha gäster <Se F.12 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket ointresserad 36 2. Ganska ointresserad 53 3. Något ointresserad 70 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 490 5. Något intresserad 713 6. Ganska intresserad 302 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 121 KÖRA BIL Loc 158 width 1 MD=9 F.12.46. Köra bil <Se F.12 för fullständig frågetext> 187 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 52 3. Något ointresserad 153 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 266 5. Något intresserad 462 6. Ganska intresserad 524 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 122 JOBBA MED BILEN Loc 159 width 1 MD=9 F.12.47. Jobba med bilen <Se F.12 för fullständig frågetext> 494 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 209 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 344 5. Något intresserad 190 6. Ganska intresserad 184 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 123 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 160 width 1 MD=9 F.12.48. Arbeta i trädgården <Se F.12 för fullständig frågetext> 159 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 83 3. Något ointresserad 157 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 420 5. Något intresserad 439 6. Ganska intresserad 375 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 124 FOTOGRAFERA Loc 161 width 1 MD=9 F.12.49. Fotografera <Se F.12 för fullständig frågetext> 201 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 125 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 653 5. Något intresserad 275 6. Ganska intresserad 170 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 125 SMALFILMA Loc 162 width 1 MD=9 F.12.50. Smalfilma <Se F.12 för fullständig frågetext> 493 1. Mycket ointresserad 148 2. Ganska ointresserad 161 3. Något ointresserad 425 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 254 5. Något intresserad 143 6. Ganska intresserad 69 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 126 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 163 width 1 MD=9 F.12.51. Lyssna på popmusik <Se F.12 för fullständig frågetext> 457 1. Mycket ointresserad 114 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 154 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 391 5. Något intresserad 240 6. Ganska intresserad 202 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 127 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 164 width 1 MD=9 F.12.52. Lyssna på klassisk musik <Se F.12 för fullständig frågetext> 340 1. Mycket ointresserad 148 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 129 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 460 5. Något intresserad 308 6. Ganska intresserad 163 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 128 GÅ PÅ TEATER Loc 165 width 1 MD=9 F.12.53. Gå på teater <Se F.12 för fullständig frågetext> 234 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 156 3. Något ointresserad 174 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 508 5. Något intresserad 348 6. Ganska intresserad 163 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 129 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 166 width 1 MD=9 F.12.54. Gå på konstutställning <Se F.12 för fullständig frågetext> 367 1. Mycket ointresserad 185 2. Ganska ointresserad 200 3. Något ointresserad 214 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 411 5. Något intresserad 201 6. Ganska intresserad 119 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 130 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 167 width 1 MD=9 F.12.55. Skaffa vidareutbildning <Se F.12 för fullständig frågetext> 125 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 213 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 525 5. Något intresserad 390 6. Ganska intresserad 249 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 131 LÄSA BÖCKER Loc 168 width 1 MD=9 F.12.56. Läsa böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 88 1. Mycket ointresserad 67 2. Ganska ointresserad 102 3. Något ointresserad 65 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 442 5. Något intresserad 428 6. Ganska intresserad 512 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 132 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 169 width 1 MD=9 F.12.57. Läsa populärtidningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 197 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 185 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 562 5. Något intresserad 322 6. Ganska intresserad 143 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 133 SY KLÄDER Loc 170 width 1 MD=9 F.12.58. Sy kläder <Se F.12 för fullständig frågetext> 708 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 159 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 260 5. Något intresserad 181 6. Ganska intresserad 173 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 134 HANDARBETA Loc 171 width 1 MD=9 F.12.59. Handarbeta <Se F.12 för fullständig frågetext> 612 1. Mycket ointresserad 78 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 114 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 213 5. Något intresserad 236 6. Ganska intresserad 387 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 135 MÅLA Loc 172 width 1 MD=9 F.12.60. Måla <Se F.12 för fullständig frågetext> 404 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 180 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 431 5. Något intresserad 265 6. Ganska intresserad 162 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 136 SNICKRA Loc 173 width 1 MD=9 F.12.61. Snickra <Se F.12 för fullständig frågetext> 350 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 199 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 396 5. Något intresserad 311 6. Ganska intresserad 188 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 137 MOTIONERA Loc 174 width 1 MD=9 F.12.62. Motionera <Se F.12 för fullständig frågetext> 66 1. Mycket ointresserad 46 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 75 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 540 5. Något intresserad 500 6. Ganska intresserad 394 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 138 FRILUFTSLIV Loc 175 width 1 MD=9 F.12.63. Friluftsliv <Se F.12 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket ointresserad 30 2. Ganska ointresserad 65 3. Något ointresserad 64 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 459 5. Något intresserad 540 6. Ganska intresserad 508 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 139 SPORTFISKA Loc 176 width 1 MD=9 F.12.64. Sportfiska <Se F.12 för fullständig frågetext> 443 1. Mycket ointresserad 142 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 189 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 330 5. Något intresserad 233 6. Ganska intresserad 236 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 140 ÅKA SKIDOR Loc 177 width 1 MD=9 F.12.65. Åka skidor <Se F.12 för fullständig frågetext> 239 1. Mycket ointresserad 85 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 135 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 473 5. Något intresserad 339 6. Ganska intresserad 304 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 141 ÅKA MOTORBÅT Loc 178 width 1 MD=9 F.12.66. Åka motorbåt <Se F.12 för fullständig frågetext> 383 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 156 3. Något ointresserad 215 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 373 5. Något intresserad 252 6. Ganska intresserad 189 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 142 SEGLA Loc 179 width 1 MD=9 F.12.67. Segla <Se F.12 för fullständig frågetext> 546 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 159 3. Något ointresserad 362 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 232 5. Något intresserad 124 6. Ganska intresserad 143 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 143 CAMPA Loc 180 width 1 MD=9 F.12.68. Campa <Se F.12 för fullständig frågetext> 331 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 170 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 419 5. Något intresserad 310 6. Ganska intresserad 224 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 144 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 181 width 1 MD=9 F.12.69. Semestra utomlands <Se F.12 för fullständig frågetext> 170 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 91 3. Något ointresserad 176 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 327 5. Något intresserad 368 6. Ganska intresserad 506 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 145 SEMESTRA I SVERIGE Loc 182 width 1 MD=9 F.12.70. Semestra i Sverige <Se F.12 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket ointresserad 15 2. Ganska ointresserad 36 3. Något ointresserad 50 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 339 5. Något intresserad 563 6. Ganska intresserad 674 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 146 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 183 width 1 MD=9 F.12.71. Gå på föreningsmöten <Se F.12 för fullständig frågetext> 346 1. Mycket ointresserad 176 2. Ganska ointresserad 248 3. Något ointresserad 214 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 385 5. Något intresserad 216 6. Ganska intresserad 107 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 147 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 184 width 1 MD=9 F.12.72. Se på sportevenemang <Se F.12 för fullständig frågetext> 233 1. Mycket ointresserad 102 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 95 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 362 5. Något intresserad 327 6. Ganska intresserad 460 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 148 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 185 width 1 MD=9 F.12.73. Pröva nya produkter <Se F.12 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 248 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 584 5. Något intresserad 384 6. Ganska intresserad 188 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 149 AFTONBLADET Loc 186 width 2 MD=99 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 583 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 78 03. 3 gånger per år 86 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 113 06. 1 gång per månad 78 07. 2 gånger per månad 76 08. 3 gånger per månad 149 09. 1 gång per vecka 74 10. 2 gånger per vecka 62 11. 3 gånger per vecka 47 12. 4 gånger per vecka 28 13. 5 gånger per vecka 218 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 150 ARBETET Loc 188 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1434 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 28 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 38 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 61 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 151 DAGENS NYHETER Loc 190 width 2 MD=99 F.13c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.13 för fullständig frågetext> 885 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 85 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 37 08. 3 gånger per månad 111 09. 1 gång per vecka 35 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 21 12. 4 gånger per vecka 19 13. 5 gånger per vecka 225 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 152 EXPRESSEN Loc 192 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 436 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 68 03. 3 gånger per år 73 04. 1 gång per kvartal 58 05. 2 gånger per kvartal 138 06. 1 gång per månad 86 07. 2 gånger per månad 101 08. 3 gånger per månad 169 09. 1 gång per vecka 104 10. 2 gånger per vecka 79 11. 3 gånger per vecka 55 12. 4 gånger per vecka 53 13. 5 gånger per vecka 263 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 153 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 194 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1280 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 28 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 33 09. 1 gång per vecka 15 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 187 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 154 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 196 width 2 F.13f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1343 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 44 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 46 09. 1 gång per vecka 31 10. 2 gånger per vecka 21 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 39 14. 6 gånger per vecka
VAR 155 KVÄLLSPOSTEN Loc 198 width 2 MD=99 F.13g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1362 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 49 09. 1 gång per vecka 33 10. 2 gånger per vecka 17 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 47 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 156 SVENSKA DAGBLADET Loc 200 width 2 F.13h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1333 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 49 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 44 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 42 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 76 14. 6 gånger per vecka
VAR 157 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 202 width 2 MD=99 F.13i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1516 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 26 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 53 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 158 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 204 width 2 F.13j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1675 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 31 14. 6 gånger per vecka
VAR 159 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 206 width 2 F.13k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1681 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 32 14. 6 gånger per vecka
VAR 160 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 208 width 2 F.13l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1630 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 12 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 39 14. 6 gånger per vecka
VAR 161 UPSALA NYA TIDNING Loc 210 width 2 MD=99 F.13m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1649 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 11 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 31 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 162 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 212 width 2 F.13n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1656 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 31 14. 6 gånger per vecka
VAR 163 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 214 width 2 F.13o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1644 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 32 14. 6 gånger per vecka
VAR 164 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 216 width 2 MD=99 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 780 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 67 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 123 06. 1 gång per månad 105 07. 2 gånger per månad 63 08. 3 gånger per månad 429 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 165 ARBETET(SÖNDAG) Loc 218 width 2 MD=99 F.14b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1588 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 85 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 166 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 220 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1137 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 48 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 58 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 37 08. 3 gånger per månad 309 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 167 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 222 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 647 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 139 06. 1 gång per månad 120 07. 2 gånger per månad 101 08. 3 gånger per månad 515 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 168 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 224 width 2 F.14e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1397 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 213 09. 1 gång per vecka
VAR 169 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 226 width 2 F.14f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1456 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 28 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 102 09. 1 gång per vecka
VAR 170 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 228 width 2 F.14g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1462 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 119 09. 1 gång per vecka
VAR 171 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 230 width 2 F.14h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1564 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 17 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 92 09. 1 gång per vecka
VAR 172 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 232 width 2 F.14i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1607 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 15 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 78 09. 1 gång per vecka
VAR 173 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 234 width 2 F.14j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1706 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 22 09. 1 gång per vecka
VAR 174 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 236 width 2 MD=99 F.14k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1696 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 175 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 238 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.15a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1191 00. Aldrig 67 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 73 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 79 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 123 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 176 LÄSER ALLERS Loc 240 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.15 för fullständig frågetext> 1010 00. Aldrig 103 01. 1 gång per år 81 02. 2 gånger per år 83 03. 3 gånger per år 94 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 122 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 142 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 177 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 242 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1119 00. Aldrig 90 01. 1 gång per år 80 02. 2 gånger per år 84 03. 3 gånger per år 102 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 82 06. 1 gång per månad 36 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 73 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 178 LÄSER FEMINA Loc 244 width 2 F.15d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.15 för fullständig frågetext> 1161 00. Aldrig 95 01. 1 gång per år 86 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 105 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 64 06. 1 gång per månad 40 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 58 09. 1 gång per vecka
VAR 179 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 246 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.15 för fullständig frågetext> 950 00. Aldrig 69 01. 1 gång per år 71 02. 2 gånger per år 68 03. 3 gånger per år 101 04. 1 gång per kvartal 85 05. 2 gånger per kvartal 133 06. 1 gång per månad 83 07. 2 gånger per månad 58 08. 3 gånger per månad 131 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 180 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 248 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.15 för fullständig frågetext> 1001 00. Aldrig 91 01. 1 gång per år 71 02. 2 gånger per år 80 03. 3 gånger per år 87 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 104 06. 1 gång per månad 56 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 170 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 181 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 250 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1030 00. Aldrig 89 01. 1 gång per år 65 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 95 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 92 06. 1 gång per månad 55 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 182 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 182 LÄSER HENNES Loc 252 width 2 F.15h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.15 för fullständig frågetext> 1408 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 36 04. 1 gång per kvartal 33 05. 2 gånger per kvartal 47 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 55 09. 1 gång per vecka
VAR 183 LÄSER HUSMODERN Loc 254 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.15 för fullständig frågetext> 1164 00. Aldrig 82 01. 1 gång per år 66 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 93 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 85 06. 1 gång per månad 43 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 87 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 184 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 256 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.15 för fullständig frågetext> 1038 00. Aldrig 86 01. 1 gång per år 69 02. 2 gånger per år 96 03. 3 gånger per år 111 04. 1 gång per kvartal 74 05. 2 gånger per kvartal 106 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 38 08. 3 gånger per månad 84 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 185 LÄSER ICA-KURIREN Loc 258 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 971 00. Aldrig 71 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 69 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 87 06. 1 gång per månad 45 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 323 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 186 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 260 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.15 för fullständig frågetext> 1189 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 78 06. 1 gång per månad 40 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 117 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 187 LÄSER LAND Loc 262 width 2 MD=99 F.15m. Hur ofta läser Du - Land <Se F.15 för fullständig frågetext> 1271 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 50 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 226 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 188 LÄSER LEKTYR Loc 264 width 2 F.15n. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.15 för fullständig frågetext> 1085 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 66 05. 2 gånger per kvartal 97 06. 1 gång per månad 70 07. 2 gånger per månad 55 08. 3 gånger per månad 123 09. 1 gång per vecka
VAR 189 LÄSER METALLARBETAREN Loc 266 width 2 MD=99 F.15o. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1460 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 62 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 108 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 190 LÄSER MIN VÄRLD Loc 268 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1389 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 42 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 41 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 108 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 191 LÄSER NU! Loc 270 width 2 MD=99 F.15q. Hur ofta läser Du - NU! <Se F.15 för fullständig frågetext> 1562 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 28 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 192 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 272 width 2 F.15r. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.15 för fullständig frågetext> 1546 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 21 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 31 09. 1 gång per vecka
VAR 193 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 274 width 2 F.15s. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.15 för fullständig frågetext> 1253 00. Aldrig 82 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 88 03. 3 gånger per år 66 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 43 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 83 09. 1 gång per vecka
VAR 194 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 276 width 2 MD=99 F.15t. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1306 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 45 03. 3 gånger per år 52 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 65 06. 1 gång per månad 31 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 89 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 195 LÄSER SE Loc 278 width 2 MD=99 F.15u. Hur ofta läser Du - Se <Se F.15 för fullständig frågetext> 1050 00. Aldrig 100 01. 1 gång per år 82 02. 2 gånger per år 93 03. 3 gånger per år 117 04. 1 gång per kvartal 96 05. 2 gånger per kvartal 94 06. 1 gång per månad 44 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 59 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 196 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 280 width 2 F.15v. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1327 00. Aldrig 56 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 50 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 53 06. 1 gång per månad 34 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 69 09. 1 gång per vecka
VAR 197 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 282 width 2 MD=99 F.15w. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.15 för fullständig frågetext> 1482 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 46 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 42 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 47 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 198 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 284 width 2 F.15x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1469 00. Aldrig 56 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 39 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 42 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 23 09. 1 gång per vecka
VAR 199 LÄSER VECKO-REVYN Loc 286 width 2 F.15y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.15 för fullständig frågetext> 1230 00. Aldrig 69 01. 1 gång per år 70 02. 2 gånger per år 80 03. 3 gånger per år 68 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 59 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 72 09. 1 gång per vecka
VAR 200 LÄSER VI Loc 288 width 2 MD=99 F.15z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.15 för fullständig frågetext> 1301 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 45 03. 3 gånger per år 33 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 53 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 166 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 201 LÄSER VÅR KYRKA Loc 290 width 2 F.15å. Hur ofta läser Du - Vår Kyrka <Se F.15 för fullständig frågetext> 1616 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 16 09. 1 gång per vecka
VAR 202 LÄSER ÅRET RUNT Loc 292 width 2 MD=99 F.15ä. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.15 för fullständig frågetext> 818 00. Aldrig 70 01. 1 gång per år 72 02. 2 gånger per år 103 03. 3 gånger per år 112 04. 1 gång per kvartal 102 05. 2 gånger per kvartal 115 06. 1 gång per månad 73 07. 2 gånger per månad 34 08. 3 gånger per månad 250 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 203 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 294 width 1 F.16. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.16a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1517 0. aldrig 14 1. 1 gång/år 5 2. 2 gånger/år 12 3. 3 gånger/år 8 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 46 6. 1 gång/månad 134 7. 2 gånger/månad
VAR 204 LÄSER MOTOR Loc 295 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.16 för fullständig frågetext> 1405 0. aldrig 40 1. 1 gång/år 36 2. 2 gånger/år 43 3. 3 gånger/år 45 4. 1 gång/kvartal 26 5. 2 gånger/kvartal 60 6. 1 gång/månad 94 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 205 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 296 width 1 F.16c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.16 för fullständig frågetext> 1556 0. aldrig 23 1. 1 gång/år 27 2. 2 gånger/år 21 3. 3 gånger/år 24 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 42 6. 1 gång/månad 41 7. 2 gånger/månad
VAR 206 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 297 width 1 F.16d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.16 för fullständig frågetext> 1309 0. aldrig 70 1. 1 gång/år 66 2. 2 gånger/år 52 3. 3 gånger/år 70 4. 1 gång/kvartal 46 5. 2 gånger/kvartal 68 6. 1 gång/månad 68 7. 2 gånger/månad
VAR 207 LÄSER VI BILÄGARE Loc 298 width 1 MD=9 F.16e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.16 för fullständig frågetext> 1176 0. aldrig 42 1. 1 gång/år 32 2. 2 gånger/år 47 3. 3 gånger/år 56 4. 1 gång/kvartal 41 5. 2 gånger/kvartal 119 6. 1 gång/månad 236 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 208 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 299 width 1 MD=9 F.17. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.17a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 900 0. aldrig 143 1. 1 gång/år 169 2. 2 gånger/år 122 3. 3 gånger/år 142 4. 1 gång/kvartal 76 5. 2 gånger/kvartal 197 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 209 LÄSER BO NYTT Loc 300 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta läser du - Bo Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1549 0. aldrig 59 1. 1 gång/år 37 2. 2 gånger/år 22 3. 3 gånger/år 29 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 36 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 210 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 301 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.17 för fullständig frågetext> 949 0. aldrig 143 1. 1 gång/år 120 2. 2 gånger/år 123 3. 3 gånger/år 131 4. 1 gång/kvartal 65 5. 2 gånger/kvartal 218 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 211 LÄSER ANTIK & AUKTION Loc 302 width 1 MD=9 F.17d. Hur ofta läser du - Antik & Auktion <Se F.17 för fullständig frågetext> 1636 0. aldrig 29 1. 1 gång/år 24 2. 2 gånger/år 11 3. 3 gånger/år 15 4. 1 gång/kvartal 6 5. 2 gånger/kvartal 28 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 212 LÄSER ALLT OM MAT Loc 303 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.17 för fullständig frågetext> 1130 0. aldrig 112 1. 1 gång/år 97 2. 2 gånger/år 91 3. 3 gånger/år 107 4. 1 gång/kvartal 62 5. 2 gånger/kvartal 150 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 213 LÄSER BÅT-NYTT Loc 304 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1461 0. aldrig 68 1. 1 gång/år 55 2. 2 gånger/år 31 3. 3 gånger/år 40 4. 1 gång/kvartal 30 5. 2 gånger/kvartal 64 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 214 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 305 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1580 0. aldrig 39 1. 1 gång/år 27 2. 2 gånger/år 14 3. 3 gånger/år 29 4. 1 gång/kvartal 22 5. 2 gånger/kvartal 38 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 215 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 306 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1558 0. aldrig 56 1. 1 gång/år 30 2. 2 gånger/år 19 3. 3 gånger/år 25 4. 1 gång/kvartal 19 5. 2 gånger/kvartal 42 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 216 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 307 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.17 för fullständig frågetext> 1592 0. aldrig 55 1. 1 gång/år 22 2. 2 gånger/år 22 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 26 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 217 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 308 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1498 0. aldrig 74 1. 1 gång/år 61 2. 2 gånger/år 30 3. 3 gånger/år 37 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 35 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 218 LÄSER RADIO & TELEVISION Loc 309 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta läser du - Radio & Television <Se F.17 för fullständig frågetext> 1606 0. aldrig 36 1. 1 gång/år 18 2. 2 gånger/år 21 3. 3 gånger/år 23 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 34 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 219 LÄSER DET BÄSTA Loc 310 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.17 för fullständig frågetext> 1309 0. aldrig 84 1. 1 gång/år 70 2. 2 gånger/år 51 3. 3 gånger/år 41 4. 1 gång/kvartal 22 5. 2 gånger/kvartal 172 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 220 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 311 width 1 F.17m. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1366 0. aldrig 78 1. 1 gång/år 71 2. 2 gånger/år 61 3. 3 gånger/år 56 4. 1 gång/kvartal 37 5. 2 gånger/kvartal 80 6. 1 gång/månad
VAR 221 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 312 width 1 MD=9 F.17n. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.17 för fullständig frågetext> 1297 0. aldrig 62 1. 1 gång/år 36 2. 2 gånger/år 48 3. 3 gånger/år 63 4. 1 gång/kvartal 33 5. 2 gånger/kvartal 210 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 222 KÄNNER TILL RÅD&RÖN Loc 313 width 1 MD=9 F.18. Råd & Rön F.18a. Känner Du till en tidning som heter Råd & Rön? 1293 1. Ja 456 2. Nej 9. Ej svar
VAR 223 LÄSER RÅD&RÖN1 Loc 314 width 1 MD=9 F.18b. Hur många nummer av Råd & Rön har Du läst under de senaste 12 månaderna? (10 nummer har utkommit) <Se F.18 för fullständig frågetext> 739 0. Inget nummer 274 1. 1-2 nummer 116 2. 3-4 nummer 36 3. 5-6 nummer 14 4. 7-8 nummer 107 5. 9-10 nummer 457 6. Frågan ej tillämplig 6 9. Ej svar
VAR 224 LÄSER RÅD & RÖN2 Loc 315 width 1 MD=9 F.18c. Hur ofta läser Du Råd & Rön jämfört med för ett år sedan? <Se F.18 för fullständig frågetext> 711 0. Läser varken nu eller för ett år sedan 127 1. Läser mera sällan nu än jag gjorde då 322 2. Läser lika ofta nu som då 36 3. Läser oftare nu 82 4. Har börjat läsa tidningen under året 457 5. Frågan ej tillämplig 14 9. Ej svar
VAR 225 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 316 width 2 MD=99 F.19. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.19a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 766 00. aldrig 26 01. 1 gång/år 20 02. 2 gånger/år 52 03. 3 gånger/år 43 04. 1 gång/kvartal 37 05. 2 gånger/kvartal 52 06. 1 gång/månad 27 07. 2 gånger/månad 29 08. 3 gånger/månad 49 09. 1 gång/vecka 30 10. 2 gånger/vecka 35 11. 3 gånger/vecka 26 12. 4 gånger/vecka 34 13. 5 gånger/vecka 523 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 226 LÄSER A-PRESSEN Loc 318 width 2 F.19b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.19 för fullständig frågetext> 1091 00. aldrig 17 01. 1 gång/år 24 02. 2 gånger/år 51 03. 3 gånger/år 46 04. 1 gång/kvartal 29 05. 2 gånger/kvartal 61 06. 1 gång/månad 26 07. 2 gånger/månad 30 08. 3 gånger/månad 66 09. 1 gång/vecka 29 10. 2 gånger/vecka 29 11. 3 gånger/vecka 23 12. 4 gånger/vecka 25 13. 5 gånger/vecka 202 14. 6 gånger/vecka
VAR 227 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 320 width 2 F.19c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1611 00. aldrig 6 01. 1 gång/år 17 02. 2 gånger/år 7 03. 3 gånger/år 9 04. 1 gång/kvartal 11 05. 2 gånger/kvartal 11 06. 1 gång/månad 9 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka 8 10. 2 gånger/vecka 3 11. 3 gånger/vecka 4 12. 4 gånger/vecka 42 13. 5 gånger/vecka
VAR 228 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 322 width 2 F.19d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1675 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 11 02. 2 gånger/år 7 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 3 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 6 11. 3 gånger/vecka 28 12. 4 gånger/vecka
VAR 229 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 324 width 2 F.19e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1579 00. aldrig 8 01. 1 gång/år 14 02. 2 gånger/år 12 03. 3 gånger/år 12 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 12 06. 1 gång/månad 6 07. 2 gånger/månad 7 08. 3 gånger/månad 11 09. 1 gång/vecka 4 10. 2 gånger/vecka 80 11. 3 gånger/vecka
VAR 230 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 326 width 2 F.19f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1728 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 7 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 1 09. 1 gång/vecka 4 10. 2 gånger/vecka
VAR 231 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 328 width 2 F.19g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.19 för fullständig frågetext> 1675 00. aldrig 6 01. 1 gång/år 9 02. 2 gånger/år 7 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 10 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 2 12. 4 gånger/vecka 4 13. 5 gånger/vecka 20 14. 6 gånger/vecka
VAR 232 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 330 width 2 MD=99 F.19h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.19 för fullständig frågetext> 1687 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 13 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 3 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 2 12. 4 gånger/vecka 2 13. 5 gånger/vecka 15 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 233 POSTNUMMER Loc 332 width 2 MD=99 Postnummer Faktiska värdet är kodat. 1553 99. Uppgift saknas Valid-n=196 Min=5 Max=74 Mean=35.9 St.Dev=16.1
VAR 234 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 334 width 2 F.19i. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.19 för fullständig frågetext> 1690 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 7 05. 2 gånger/kvartal 11 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 25 09. 1 gång/vecka
VAR 235 LÄSER HUVUDSTADSPRESS NV Loc 336 width 2 F.19j. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Nordväst <Se F.19 för fullständig frågetext> 1726 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 10 09. 1 gång/vecka
VAR 236 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 338 width 2 F.19k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.19 för fullständig frågetext> 1741 00. aldrig 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 3 09. 1 gång/vecka
VAR 237 LÄSER HUVUDSTADSPRESS S Loc 340 width 2 F.19l. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Syd <Se F.19 för fullständig frågetext> 1701 00. aldrig 6 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 20 09. 1 gång/vecka
VAR 238 LÄSER HUV.ST.PR.SÖDERT. Loc 342 width 2 F.19m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Södertidningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 1660 00. aldrig 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 65 09. 1 gång/vecka
VAR 239 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 344 width 2 MD=99 F.19n. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.19 för fullständig frågetext> 1697 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 7 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 28 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 240 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 346 width 2 F.19o. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.19 för fullständig frågetext> 1721 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 15 09. 1 gång/vecka
VAR 241 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 348 width 2 F.19p. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.19 för fullständig frågetext> 1704 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 27 09. 1 gång/vecka
VAR 242 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 350 width 2 MD=99 F.19q. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.19 för fullständig frågetext> 1691 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 29 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 243 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 352 width 2 F.19r. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.19 för fullständig frågetext> 1700 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 31 09. 1 gång/vecka
VAR 244 LÄSER STORSTADEN Loc 354 width 1 F.19s. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.19 för fullständig frågetext> 1613 0. aldrig 9 1. 1 gång/år 9 2. 2 gånger/år 15 3. 3 gånger/år 23 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 37 6. 1 gång/månad 30 7. 2 gånger/månad
VAR 245 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 355 width 2 MD=99 F.19t. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.19 för fullständig frågetext> 1672 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 9 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 8 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 10 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 20 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 246 HENNES/MAURITZ Loc 357 width 2 MD=99 F.20. Hur ofta Du besöker affärer m.m.Andra butiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.20a. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz? 712 00. Aldrig 164 01. 1 gång per år 159 02. 2 gånger per år 109 03. 3 gånger per år 169 04. 1 gång per kvartal 113 05. 2 gånger per kvartal 127 06. 1 gång per månad 64 07. 2 gånger per månad 51 08. 3 gånger per månad 53 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 247 KAPP-AHL Loc 359 width 2 MD=99 F.20b. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl? <Se F.20 för fullständig frågetext> 986 00. Aldrig 297 01. 1 gång per år 140 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 95 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 72 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 11 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 248 GULINS Loc 361 width 2 MD=99 F.20c. Hur ofta besöker Du Gulins? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1209 00. Aldrig 200 01. 1 gång per år 89 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 49 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 249 IKEA Loc 363 width 2 MD=99 F.20d. Hur ofta besöker Du Ikea? <Se F.20 för fullständig frågetext> 783 00. Aldrig 505 01. 1 gång per år 202 02. 2 gånger per år 108 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 250 ÅHLBERGS Loc 365 width 2 MD=99 F.20e. Hur ofta besöker Du Åhlbergs? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1558 00. Aldrig 111 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 17 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 251 BRODDMANS Loc 367 width 2 MD=99 F.20f. Hur ofta besöker Du Broddmans? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1488 00. Aldrig 103 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 33 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 252 DALER Loc 369 width 2 F.20g. Hur ofta besöker Du Daler? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1547 00. Aldrig 129 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 253 JÄRNIA Loc 371 width 2 MD=99 F.20h. Hur ofta besöker Du Järnia? <Se F.20 för fullständig frågetext> 715 00. Aldrig 203 01. 1 gång per år 136 02. 2 gånger per år 141 03. 3 gånger per år 165 04. 1 gång per kvartal 112 05. 2 gånger per kvartal 145 06. 1 gång per månad 52 07. 2 gånger per månad 46 08. 3 gånger per månad 23 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 254 FÄRGSAM Loc 373 width 2 MD=99 F.20i. Hur ofta besöker Du Färgsam? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1318 00. Aldrig 121 01. 1 gång per år 64 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 83 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 51 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 255 PRESSBYRÅN Loc 375 width 2 MD=99 F.20j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.20 för fullständig frågetext> 302 00. Aldrig 61 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 82 03. 3 gånger per år 151 04. 1 gång per kvartal 81 05. 2 gånger per kvartal 230 06. 1 gång per månad 126 07. 2 gånger per månad 139 08. 3 gånger per månad 233 09. 1 gång per vecka 109 10. 2 gånger per vecka 79 11. 3 gånger per vecka 39 12. 4 gånger per vecka 33 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 31 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 256 ANNAN KIOSK Loc 377 width 2 MD=99 F.20k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.20 för fullständig frågetext> 294 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 87 04. 1 gång per kvartal 66 05. 2 gånger per kvartal 184 06. 1 gång per månad 115 07. 2 gånger per månad 146 08. 3 gånger per månad 319 09. 1 gång per vecka 148 10. 2 gånger per vecka 95 11. 3 gånger per vecka 63 12. 4 gånger per vecka 49 13. 5 gånger per vecka 25 14. 6 gånger per vecka 36 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 257 TOBAKSAFFÄR Loc 379 width 2 MD=99 F.20l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.20 för fullständig frågetext> 658 00. Aldrig 67 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 88 04. 1 gång per kvartal 69 05. 2 gånger per kvartal 177 06. 1 gång per månad 89 07. 2 gånger per månad 86 08. 3 gånger per månad 183 09. 1 gång per vecka 80 10. 2 gånger per vecka 63 11. 3 gånger per vecka 21 12. 4 gånger per vecka 30 13. 5 gånger per vecka 13 14. 6 gånger per vecka 18 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 258 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 381 width 2 MD=99 F.20m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.20 för fullständig frågetext> 351 00. Aldrig 63 01. 1 gång per år 80 02. 2 gånger per år 153 03. 3 gånger per år 207 04. 1 gång per kvartal 139 05. 2 gånger per kvartal 245 06. 1 gång per månad 127 07. 2 gånger per månad 92 08. 3 gånger per månad 89 09. 1 gång per vecka 35 10. 2 gånger per vecka 31 11. 3 gånger per vecka 27 12. 4 gånger per vecka 90 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 14 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 259 KAFE/KONDITORI Loc 383 width 2 MD=99 F.20n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.20 för fullständig frågetext> 421 00. Aldrig 112 01. 1 gång per år 128 02. 2 gånger per år 163 03. 3 gånger per år 209 04. 1 gång per kvartal 122 05. 2 gånger per kvartal 224 06. 1 gång per månad 108 07. 2 gånger per månad 67 08. 3 gånger per månad 94 09. 1 gång per vecka 43 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 23 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 260 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 385 width 2 MD=99 F.20o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.20 för fullständig frågetext> 464 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 93 02. 2 gånger per år 150 03. 3 gånger per år 203 04. 1 gång per kvartal 113 05. 2 gånger per kvartal 229 06. 1 gång per månad 106 07. 2 gånger per månad 138 08. 3 gånger per månad 96 09. 1 gång per vecka 48 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 261 BENSINSTATION Loc 387 width 2 MD=99 F.20p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.20 för fullständig frågetext> 434 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 35 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 103 06. 1 gång per månad 178 07. 2 gånger per månad 148 08. 3 gånger per månad 444 09. 1 gång per vecka 173 10. 2 gånger per vecka 65 11. 3 gånger per vecka 37 12. 4 gånger per vecka 19 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 13 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 262 POSTKONTOR Loc 389 width 2 MD=99 F.20q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.20 för fullständig frågetext> 75 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 61 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 373 06. 1 gång per månad 302 07. 2 gånger per månad 264 08. 3 gånger per månad 365 09. 1 gång per vecka 95 10. 2 gånger per vecka 45 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 23 13. 5 gånger per vecka 16 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 263 BANKKONTOR Loc 391 width 2 MD=99 F.20r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.20 för fullständig frågetext> 132 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 57 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 126 04. 1 gång per kvartal 70 05. 2 gånger per kvartal 444 06. 1 gång per månad 303 07. 2 gånger per månad 185 08. 3 gånger per månad 236 09. 1 gång per vecka 36 10. 2 gånger per vecka 18 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 264 AFFISCHPELARE Loc 393 width 2 MD=99 F.21. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.21a. Hur ofta ser Du affischpelare? 513 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 55 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 124 06. 1 gång per månad 64 07. 2 gånger per månad 51 08. 3 gånger per månad 207 09. 1 gång per vecka 81 10. 2 gånger per vecka 65 11. 3 gånger per vecka 43 12. 4 gånger per vecka 110 13. 5 gånger per vecka 46 14. 6 gånger per vecka 230 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 265 REKLAM PÅ BIO Loc 395 width 2 MD=99 F.21b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.21 för fullständig frågetext> 809 00. Aldrig 187 01. 1 gång per år 123 02. 2 gånger per år 102 03. 3 gånger per år 132 04. 1 gång per kvartal 91 05. 2 gånger per kvartal 127 06. 1 gång per månad 68 07. 2 gånger per månad 44 08. 3 gånger per månad 46 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 266 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 397 width 2 MD=99 F.21c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.21 för fullständig frågetext> 470 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 68 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 130 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 71 08. 3 gånger per månad 178 09. 1 gång per vecka 72 10. 2 gånger per vecka 72 11. 3 gånger per vecka 45 12. 4 gånger per vecka 136 13. 5 gånger per vecka 51 14. 6 gånger per vecka 200 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 267 LÄNSKOD Loc 399 width 2 MD=99 Kod: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 285 43 58 82 71 38 52 15 33 64 158 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 50 167 89 63 56 53 55 52 58 60 33 Kod: 24 25 99 Frek: 57 55 2
VAR 268 LÄNSKOMMUNKOD Loc 401 width 4 MD=9999 Kod: 114 120 123 126 127 136 138 139 160 Frek: 5 3 15 12 13 10 5 2 8 Kod: 162 163 180 181 182 183 184 186 187 Frek: 5 9 125 11 10 7 11 7 6 Kod: 188 191 192 305 319 360 380 381 382 Frek: 12 6 3 1 2 5 28 3 4 Kod: 428 480 482 483 484 486 509 512 513 Frek: 2 16 3 11 20 6 1 1 2 Kod: 560 561 562 563 580 581 582 583 586 Frek: 1 2 6 3 23 24 3 12 4 Kod: 604 617 662 665 680 682 683 684 685 Frek: 1 3 7 3 23 7 3 4 8 Kod: 686 687 760 761 763 764 765 767 780 Frek: 5 7 3 3 2 4 1 3 16 Kod: 781 821 834 840 860 861 862 880 881 Frek: 6 2 2 2 3 3 2 8 3 Kod: 882 883 884 885 980 1060 1080 1081 1082 Frek: 6 14 3 3 15 2 15 4 8 Kod: 1083 1121 1137 1160 1162 1163 1165 1166 1167 Frek: 4 2 2 5 4 4 2 3 5 Kod: 1168 1180 1181 1182 1183 1214 1230 1231 1233 Frek: 3 13 3 8 10 2 2 5 5 Kod: 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1280 Frek: 2 3 6 2 2 4 2 3 53 Kod: 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1315 1380 Frek: 20 8 20 2 4 4 7 2 15 Kod: 1381 1382 1383 1384 1401 1402 1407 1415 1419 Frek: 4 8 9 12 5 9 2 7 3 Kod: 1421 1427 1430 1435 1480 1481 1482 1484 1485 Frek: 3 1 2 2 98 9 8 3 13 Kod: 1486 1504 1507 1521 1524 1527 1552 1560 1561 Frek: 2 1 1 6 4 3 1 3 3 Kod: 1562 1563 1565 1566 1580 1581 1582 1583 1584 Frek: 3 5 2 3 9 9 7 22 4 Kod: 1585 1602 1622 1623 1637 1643 1660 1661 1662 Frek: 3 1 2 2 2 1 6 3 4 Kod: 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1715 1730 Frek: 7 7 4 15 1 2 6 3 1 Kod: 1737 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1780 1781 Frek: 2 3 1 3 2 2 3 14 1 Kod: 1782 1783 1784 1785 1860 1861 1862 1863 1880 Frek: 4 4 9 4 2 3 5 2 19 Kod: 1881 1882 1883 1884 1885 1907 1917 1960 1961 Frek: 3 3 8 2 6 2 4 1 4 Kod: 1962 1980 1981 1982 1983 1984 2021 2023 2026 Frek: 1 28 2 4 7 2 3 3 2 Kod: 2029 2031 2034 2039 2061 2062 2080 2081 2082 Frek: 1 3 1 1 3 1 5 13 3 Kod: 2083 2084 2085 2104 2121 2132 2161 2180 2181 Frek: 4 5 4 2 2 2 6 22 9 Kod: 2182 2183 2184 2260 2262 2280 2281 2282 2283 Frek: 3 7 5 2 2 6 22 6 5 Kod: 2284 2303 2305 2309 2313 2321 2326 2361 2380 Frek: 17 1 3 2 4 1 3 3 16 Kod: 2401 2404 2409 2422 2460 2462 2463 2480 2481 Frek: 2 1 2 1 2 2 2 23 4 Kod: 2482 2505 2506 2510 2513 2514 2518 2521 2523 Frek: 18 2 2 2 1 4 2 2 5 Kod: 2560 2580 2581 2582 2584 9999 Frek: 3 14 5 6 7 5
VAR 269 KÖPER ALLERS Loc 405 width 1 MD=9 F.22. Tidningsköp.Hur regelbundet köper Du för egen räkning nedanstående tidningar? Var vänlig svara med ett kryss på varje rad! F.22a. Hur ofta köper Du Allers? 1311 0. Köper aldrig 291 1. Köper något enstaka nummer 18 2. Ganska regelbunden köpare 51 3. Mycket regelbunden köpare 26 4. Prenumererar för egen räkning 52 9. Ej svar
VAR 270 KÖPER FEMINA Loc 406 width 1 MD=9 F.22b. Hur ofta köper Du Femina? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1363 0. Köper aldrig 271 1. Köper något enstaka nummer 17 2. Ganska regelbunden köpare 16 3. Mycket regelbunden köpare 15 4. Prenumererar för egen räkning 67 9. Ej svar
VAR 271 KÖPER HÄNT I VECKAN Loc 407 width 1 MD=9 F.22c. Hur ofta köper Du Hänt i Veckan? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1325 0. Köper aldrig 319 1. Köper något enstaka nummer 34 2. Ganska regelbunden köpare 23 3. Mycket regelbunden köpare 8 4. Prenumererar för egen räkning 40 9. Ej svar
VAR 272 BILRESA1 Loc 408 width 1 MD=9 F.23. Bilresa.Har Du under de senaste tolv månaderna gjort någon semesterresa med bil utanför Sverige,Norge,Finland? F.23a. Första markeringen 1517 0. Nej Ja,till: 16 1. England 57 2. Jylland 74 3. Övriga Danmark 77 4. Kontinenten 8 9. Ej svar
VAR 273 BILRESA2 Loc 409 width 1 MD=9 F.23b. Andra markeringen <Se F.23 för fullständig frågetext> 0. Nej Ja,till: 1. England 5 2. Jylland 22 3. Övriga Danmark 20 4. Kontinenten 1701 5. Frågan ej tillämplig 1 9. Ej svar
VAR 274 BILRESA3 Loc 410 width 1 MD=9 F.23c. Tredje markeringen <Se F.23 för fullständig frågetext> 0. Nej Ja,till: 1. England 2. Jylland 3. Övriga Danmark 8 4. Kontinenten 1740 5. Frågan ej tillämplig 1 9. Ej svar
VAR 275 BILFÄRJA1 Loc 411 width 2 MD=99 F.24. Om ja på föregående fråga:Vilken färjförbindelse åkte Du med från Sverige till utlandet? F.24a. Första markeringen 28 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 16 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 18 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 5 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 6 04. Göteborg-England med Tor Line 3 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 1 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 21 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 74 08. Skåne-Danmark 28 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 4 10. Skåne-Östtyskland/Polen 11. Annan färjförbindelse 1545 12. "Nej" fråga 23 99. Ej svar
VAR 276 BILFÄRJA2 Loc 413 width 2 MD=99 F.24b. Andra markeringen <Se F.24 för fullständig frågetext> 1 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 3 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 2 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 1 04. Göteborg-England med Tor Line 1 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 4 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 8 08. Skåne-Danmark 11 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 10. Skåne-Östtyskland/Polen 11. Annan färjförbindelse 1517 12. "Nej" fråga 23 201 13. Frågan ej tillämplig 99. Ej svar
VAR 277 BILFÄRJA3 Loc 415 width 2 MD=99 F.24c. Tredje markeringen <Se F.24 för fullständig frågetext> 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 1 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 1 04. Göteborg-England med Tor Line 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 1 08. Skåne-Danmark 1 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 10. Skåne-Östtyskland/Polen 11. Annan färjförbindelse 1517 12. "Nej" fråga 23 228 13. Frågan ej tillämplig 99. Ej svar
VAR 278 MASKINDISKMEDEL Loc 417 width 2 F.25. Din påverkan på märket på produkter som köps.Valet av märke på de produkter,som köps i ett hushåll,blir ofta beroende av synpunkter och önskemål från andra i hushållet än den som gör själva inköpet.För att försöka få en bild av vilka som påverkar märkesvalet för olika produkter ber vi Dig göra följande:1.Gå igenom nedanstående varulista och markera vilka produkter som brukar köpas i Ditt hushåll. 2.Bedöm sedan i hur hög grad Dina synpunkter och önskemål påverkar märkesvalet på var och en av de aktuella produkterna.Om Du inte alls lägger Dig i märkesvalet skall Du ringa in "0:an".Om Dina önskemål väger tungt ringar Du in en hög siffra,o.s.v.Försök på detta sätt att gradera Ditt inflytande på märkesvalet,jämfört med andra i hushållet. F.25a. Mitt inflytande på val av märke vid köp av maskindiskmedel FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1749 11. Frågan ej ställd
VAR 279 TVÄTTMEDEL Loc 419 width 2 F.25b. Mitt inflytande på val av märke vid köp av tvättmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1749 11. Frågan ej ställd
VAR 280 KAFFE Loc 421 width 2 F.25c. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kaffe <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1749 11. Frågan ej ställd
VAR 281 TE Loc 423 width 2 F.25d. Mitt inflytande på val av märke vid köp av te <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1749 11. Frågan ej ställd
VAR 282 LÄSKEDRYCKER Loc 425 width 2 F.25e. Mitt inflytande på val av märke vid köp av läskedrycker <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1749 11. Frågan ej ställd
VAR 283 FIL/YOGHURT Loc 427 width 2 F.25f. Mitt inflytande på val av märke vid köp av fil/yoghurt <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1749 11. Frågan ej ställd
VAR 284 ÖL Loc 429 width 2 F.25g. Mitt inflytande på val av märke vid köp av öl <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1749 11. Frågan ej ställd
VAR 285 VIN Loc 431 width 2 F.25h. Mitt inflytande på val av märke vid köp av vin <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1749 11. Frågan ej ställd
VAR 286 MATFETT FÖR BORDSBRUK Loc 433 width 2 F.25i. Mitt inflytande på val av märke vid köp av matfett för bordsbruk <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1749 11. Frågan ej ställd
VAR 287 SÅSER(BURK EL.PÅSE) Loc 435 width 2 F.25j. Mitt inflytande på val av märke vid köp av såser(burk eller påse) <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1749 11. Frågan ej ställd
VAR 288 KRYDDOR Loc 437 width 2 F.25k. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kryddor <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1749 11. Frågan ej ställd
VAR 289 OST SOM VARDAGSPÅLÄGG Loc 439 width 2 F.25l. Mitt inflytande på val av märke vid köp av ost som vardagspålägg <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1749 11. Frågan ej ställd
VAR 290 OST TILL OSTBRICKA Loc 441 width 2 F.25m. Mitt inflytande på val av märke vid köp av ost till ostbricka <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1749 11. Frågan ej ställd
VAR 291 SOPPOR(BURK EL.PÅSE) Loc 443 width 2 F.25n. Mitt inflytande på val av märke vid köp av soppor(burk eller påse) <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1749 11. Frågan ej ställd
VAR 292 DJUPFRYST FISK Loc 445 width 2 F.25o. Mitt inflytande på val av märke vid köp av djupfryst fisk <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1749 11. Frågan ej ställd
VAR 293 HÄLSOKOST Loc 447 width 2 F.25p. Mitt inflytande på val av märke vid köp av hälsokost <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1749 11. Frågan ej ställd
VAR 294 DJUPFRYST FÄRDIGMAT Loc 449 width 2 F.25q. Mitt inflytande på val av märke vid köp av djupfryst färdigmat <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1749 11. Frågan ej ställd
VAR 295 JUICE Loc 451 width 2 F.25r. Mitt inflytande på val av märke vid köp av juice <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1749 11. Frågan ej ställd
VAR 296 MATBRÖD Loc 453 width 2 F.25s. Mitt inflytande på val av märke vid köp av matbröd <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1749 11. Frågan ej ställd
VAR 297 HUVUDVÄRKSTABLETTER Loc 455 width 2 F.25t. Mitt inflytande på val av märke vid köp av huvudvärkstabletter <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1749 11. Frågan ej ställd
VAR 298 VITAMINPREPARAT Loc 457 width 2 F.25u. Mitt inflytande på val av märke vid köp av vitaminpreparat <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1749 11. Frågan ej ställd
VAR 299 HALSTABLETTER Loc 459 width 2 F.25v. Mitt inflytande på val av märke vid köp av halstabletter <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1749 11. Frågan ej ställd
VAR 300 TVÅL Loc 461 width 2 F.25w. Mitt inflytande på val av märke vid köp av tvål <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1749 11. Frågan ej ställd
VAR 301 TANDKRÄM Loc 463 width 2 F.25x. Mitt inflytande på val av märke vid köp av tandkräm <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1749 11. Frågan ej ställd
VAR 302 TRANSPIRATIONSMEDEL Loc 465 width 2 F.25y. Mitt inflytande på val av märke vid köp av transpirationsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1749 11. Frågan ej ställd
VAR 303 HÅRSCHAMPO Loc 467 width 2 F.25z. Mitt inflytande på val av märke vid köp av hårschampo <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1749 11. Frågan ej ställd
VAR 304 RAKVATTEN Loc 469 width 2 F.25å. Mitt inflytande på val av märke vid köp av rakvatten <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1749 11. Frågan ej ställd
VAR 305 EFTERRÄTTER Loc 471 width 2 F.25ä. Mitt inflytande på val av märke vid köp av efterrätter(burk eller påse) <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1749 11. Frågan ej ställd
VAR 306 KAKOR Loc 473 width 2 F.25ö. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kakor(påse eller paket) <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1749 11. Frågan ej ställd
VAR 307 KAKMIX Loc 475 width 2 F.25a1. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kakmix <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1749 11. Frågan ej ställd
VAR 308 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 477 width 1 MD=9 F.26. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Domus/Obs? 286 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 559 1. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Domus/Obs 298 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Domus/Obs 190 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Domus/Obs 198 4. Köper mer än hälften i Konsum/Domus/Obs 188 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Domus/Obs 30 9. Ej svar