ORVESTO 76-I

               SSD 0056

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 76-I samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under tredje kvartalet 1975 genomfördes tre omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa tre
  omgångar 9.082 personer 15-67 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 9.082 personer har 1.236
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 40 avlidna, 17 avflyttade från riket, 38 som vistas
  utomlands, 19 i militärtjänst, 58 på utrikes resa, 61 ej
  svensktalande, 161 okända men skrivna på kommun, 38 under
  sjukhusvård, 273 sjuka i hemmet samt 531 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.
  s(1)Nettourvalet för de tre omgångarna hösten 1975 uppgår
  således till 7.846 personer varav 2.469, utgörande 31%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (52%), "tidsbrist" (12%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (35%)
  samt "övriga" (1%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i meterialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande fjärde
  kvartalet 1975 6.140 personer istället för 5.377 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 80% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 76-I, omfattar 5356 personer eller 99,6% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 26 september -23
  december 1975.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Bäckman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0056 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Civilstånd 12 Ålder 13 Förvärvsarbete/sysselsättning 14 Utbildning 15 Storlek på orten 16 Form av boende 17 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 18 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 24 Totalt antal personer 25 Din personliga inkomst i kronor per år 26 Hushållets totala inkomst i kronor per år 27 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i Konsum 28 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbil/kombi 31 Hushållets innehav av fritidshus 32 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 33 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 34 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 35 Hushållets innehav av filmkamera 36 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 37 Hushållets innehav av filmprojektor 38 Hushållets innehav av skrivmaskin 39 Hushållets innehav av svart-vit tv 40 Hushållets innehav av färg-tv 41 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 42 Hushållets innehav av diskmaskin 43 Hushållets innehav av tvättmaskin 44 Hushållets innehav av kassettbandspelare 45 Hushållets innehav av stereoanläggning 46 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 47 Hushållets innehav av hund 48 Hushållets innehav av katt 49 Hushållets innehav av burfåglar 50 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 51 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 52 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 53 Köpfrekvenser för Tandkräm 54 Köpfrekvenser för Tvål 55 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 56 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 57 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 58 Köpfrekvenser för Tvättmedel 59 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 60 Köpfrekvenser för Grammofonskivor Köpavsikter beträffande kapitalvaror 61 Avsikt att köpa kapitalvaror1 62 Avsikt att köpa kapitalvaror1 63 Avsikt att köpa kapitalvaror1 64 Avsikt att köpa kapitalvaror1 65 Avsikt att köpa kapitalvaror1 66 Avsikt att köpa kapitalvaror2 67 Avsikt att köpa kapitalvaror2 68 Avsikt att köpa kapitalvaror2 69 Avsikt att köpa kapitalvaror2 70 Avsikt att köpa kapitalvaror2 71 Avsikt att köpa kapitalvaror3 72 Avsikt att köpa kapitalvaror3 73 Avsikt att köpa kapitalvaror3 74 Avsikt att köpa kapitalvaror3 75 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 77 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 78 Intresseinriktning:Skattefrågor 79 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 80 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 81 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 82 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 83 Intresseinriktning:Samhällsplanering 84 Intresseinriktning:Politiska frågor 85 Intresseinriktning:Sport/Idrott 86 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 87 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 88 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 89 Intresseinriktning:Bantningstips 90 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Villa/eget hem 97 Intresseinriktning:Fritidshus 98 Intresseinriktning:Semesterresor 99 Intresseinriktning:Båtar 100 Intresseinriktning:Personbilar 101 Intresseinriktning:Färg-tv 102 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 103 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 104 Intresseinriktning:Fotoutrustning 105 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 106 Intresseinriktning:Rakapparater 107 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 108 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 109 Intresseinriktning:Hundars skötsel 110 Intresseinriktning:Katters skötsel 111 Intresseinriktning:Handla mat 112 Intresseinriktning:Laga mat 113 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 114 Intresseinriktning:Baka 115 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 116 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 117 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 118 Intresseinriktning:Ha gäster 119 Intresseinriktning:Köra bil 120 Intresseinriktning:Jobba med bilen 121 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 122 Intresseinriktning:Fotografera 123 Intresseinriktning:Smalfilma 124 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 125 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 126 Intresseinriktning:Gå på teater 127 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 128 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 129 Intresseinriktning:Läsa böcker 130 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 131 Intresseinriktning:Sy kläder 132 Intresseinriktning:Handarbeta 133 Intresseinriktning:Måla 134 Intresseinriktning:Snickra 135 Intresseinriktning:Motionera 136 Intresseinriktning:Friluftsliv 137 Intresseinriktning:Sportfiska 138 Intresseinriktning:Åka skidor 139 Intresseinriktning:Åka motorbåt 140 Intresseinriktning:Segla 141 Intresseinriktning:Campa 142 Intresseinriktning:Semestra utomlands 143 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 144 Intresseinriktning:Gå på föreninsmöten 145 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 146 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Tidningsläsning:Storstadspress-vardagsnummer 147 Läsfrekvenser:Aftonbladet 148 Läsfrekvenser:Arbetet 149 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 150 Läsfrekvenser:Expressen 151 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 152 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 153 Läsfrekvenser:Kvällsposten 154 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 155 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 156 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 157 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 158 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 159 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 160 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 161 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten Tidningsläsning:Storstadspress-söndagsnummer 162 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 163 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 164 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 165 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 166 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 167 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 168 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 169 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 170 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 171 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 172 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 173 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 174 Läsfrekvenser för Allers 175 Läsfrekvenser för Damernas Värld 176 Läsfrekvenser för Femina 177 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 178 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 179 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 180 Läsfrekvenser för Hennes 181 Läsfrekvenser för Husmodern 182 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 183 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 184 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 185 Läsfrekvenser för Land 186 Läsfrekvenser för Lektyr 187 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 188 Läsfrekvenser för Min Värld 189 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 190 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 191 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 192 Läsfrekvenser för Se 193 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 194 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 195 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 196 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 197 Läsfrekvenser för Vi 198 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:14-dagarstidningar 199 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 200 Läsfrekvenser för Motor 201 Läsfrekvenser för Motorföraren 202 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 203 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 204 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 205 Läsfrekvenser för Allt om Mat 206 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 207 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 208 Läsfrekvenser för Båt för Alla 209 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 210 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 211 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 212 Läsfrekvenser för Det Bästa 213 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 214 Läsfrekvenser för Vår Bostad 215 Läsfrekvenser för industritjänstemannen Tidningsläsning:Landsortspress 216 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 217 Läsfrekvenser för - A-Pressen 218 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 219 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 220 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 221 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 222 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 223 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) Tidningsläsning:Lokalpress 224 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 225 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Nordväst 226 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Lidingö 227 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Syd 228 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Södertidningen 229 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 230 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 231 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 232 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 233 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 234 Läsfrekvenser för - Storstaden 235 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 236 Besöksfrekvenser:Konsum 237 Besöksfrekvenser:ICA 238 Besöksfrekvenser:VIVO 239 Besöksfrekvenser:Annan livsmedelsbutik 240 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i Domus eller Obs 241 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i annat varuhus 242 Besöksfrekvenser:Domus 243 Besöksfrekvenser:Epa 244 Besöksfrekvenser:Tempo 245 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 246 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 247 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 248 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 249 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 250 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 251 Besöksfrekvenser:Bensinstation 252 Besöksfrekvenser:Postkontor 253 Besöksfrekvenser:Bankkontor 254 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 255 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 256 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Inköp i olika affärer 257 Inköpsfrekvenser för Konsum/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0056              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0056


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. MARS 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 6 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 4970 386
VAR 6 OMGÅNG Loc 16 width 1 Undersökningsomgång Kod: 5 6 7 Frek: 1800 1787 1769
VAR 7 AREGION Loc 17 width 2 MD=99 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 856 22 28 95 44 39 67 61 82 103 97 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 27 64 52 29 94 32 28 34 77 45 68 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 42 70 47 35 159 293 62 30 64 55 452 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 71 66 120 65 31 47 24 35 105 32 32 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 112 29 33 106 37 20 21 92 29 32 21 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 125 44 42 86 43 19 37 105 75 52 38 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 35 63 31 42 6
VAR 8 DATUMKOD Loc 19 width 2 MD=99 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Kod: 99 Frek: 54 Valid-n=5302 Min=0 Max=9 Mean=1.7 St.Dev=1.7
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 21 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 63 80 65 78 73 97 82 95 82 90 85 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Frek: 95 101 107 110 106 98 82 91 99 81 81 Kod: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Frek: 88 91 109 86 93 91 97 97 89 99 96 Kod: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 82 119 143 138 132 131 128 138 111 98 101 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 99 Frek: 101 112 112 114 118 117 147 119 110 8
VAR 10 KÖN Loc 23 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 2682 1. Man 2671 2. Kvinna 3 9. Ej svar
VAR 11 CIVILSTÅND Loc 24 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 1343 1. Ogift 3670 2. Gift eller sammanboende 300 3. Änka/änkling/frånskild 43 9. Ej svar
VAR 12 ÅLDER Loc 25 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 605 00. 19 år och yngre 554 01. 20-24 år 612 02. 25-29 år 616 03. 30-34 år 479 04. 35-39 år 464 05. 40-44 år 446 06. 45-49 år 500 07. 50-54 år 543 08. 55-60 år 536 09. 61 år och äldre 1 99. Ej svar
VAR 13 YRKE Loc 27 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 2862 1. Förvärvsarbete,heltid 766 2. Förvärvsarbete,deltid 767 3. Hemmafru 512 4. Studerande 357 5. Annan sysselsättning 75 6. Pensionär 17 9. Ej svar
VAR 14 UTBILDNING Loc 28 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 2073 00. Folkskola 562 01. Grundskola eller enhetsskola 241 02. Realskola 103 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 352 04. Fackskola 242 05. Flickskola eller folkhögskola 302 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 818 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 94 08. Seminarium 562 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 7 99. Ej svar
VAR 15 ORTSTORLEK Loc 30 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 322 1. Under 200 invånare 592 2. 200-1.999 548 3. 2.000-4.999 491 4. 5.000-9.999 712 5. 10.000-24.999 721 6. 25.000-49.999 702 7. 50.000-99.999 1039 8. 100.000 och däröver 229 9. Ej svar
VAR 16 BOENDEFORM Loc 31 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 577 01. Insatslägenhet 1780 02. Hyrd lägenhet 1911 03. Egen villa 134 04. Hyrd villa 232 05. Eget radhus 48 06. Hyrt radhus 382 07. Jordbruksfastighet 136 08. Inneboende 131 09. Annan bostadsform 25 99. Ej svar
VAR 17 UNDER 2 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 4874 441 20 1 20
VAR 18 2-6 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 4412 762 150 7 2 23
VAR 19 7-10 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 4427 781 120 2 2 24
VAR 20 11-14 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 4282 882 159 11 22
VAR 21 15-19 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 3880 1137 285 29 25
VAR 22 20-67 ÅR Loc 43 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 9 Frek: 73 858 3751 530 101 13 3 1 3 Kod: 99 Frek: 23
VAR 23 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 45 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 7 99 Frek: 5079 207 41 1 1 1 26
VAR 24 TOTALANTAL Loc 47 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 548 1534 1205 1307 541 119 45 13 7 Kod: 99 Frek: 37
VAR 25 PERSONLIG INKOMST Loc 49 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 1075 0. Under 10.000 569 1. 10.000-20.000 614 2. 20.000-30.000 851 3. 30.000-40.000 1001 4. 40.000-50.000 499 5. 50.000-60.000 192 6. 60.000-70.000 220 7. Över 70.000 335 9. Ej svar
VAR 26 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 50 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 70 0. Under 10.000 205 1. 10.000-20.000 265 2. 20.000-30.000 505 3. 30.000-40.000 767 4. 40.000-50.000 716 5. 50.000-60.000 584 6. 60.000-70.000 1650 7. Över 70.000 594 9. Ej svar
VAR 27 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 51 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 1051 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 1127 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 681 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 554 3. Gör mer än hälften av alla inköp 1919 4. Gör alla eller nästan alla inköp 24 9. Ej svar
VAR 28 MEDLEM I KONSUM Loc 52 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 3013 1. Ja 2302 2. Nej 41 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 53 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 3598 1. Ja 1656 2. Nej 102 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 54 width 1 MD=9 F.7. Vad finns i Ditt hushåll? F.7a. I hushållet finns:personbil/kombi 970 0. Finns ej 4333 1. Finns 53 9. Ej svar
VAR 31 FINNS:FRITIDSHUS Loc 55 width 1 MD=9 F.7b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 4043 0. Finns ej 1252 1. Finns 61 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 56 width 1 MD=9 F.7c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 4480 0. Finns ej 822 1. Finns 54 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 57 width 1 MD=9 F.7d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.7 för fullständig frågetext> 2101 0. Finns ej 3201 1. Finns 54 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 58 width 1 MD=9 F.7e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 3772 0. Finns ej 1524 1. Finns 60 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:FILMKAMERA Loc 59 width 1 MD=9 F.7f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 4115 0. Finns ej 1186 1. Finns 55 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 60 width 1 MD=9 F.7g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 4174 0. Finns ej 1125 1. Finns 57 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 61 width 1 MD=9 F.7h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 4334 0. Finns ej 967 1. Finns 55 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 62 width 1 MD=9 F.7i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 3137 0. Finns ej 2165 1. Finns 54 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:SVART-VIT TV Loc 63 width 1 MD=9 F.7j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 2114 0. Finns ej 3185 1. Finns 57 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FÄRG-TV Loc 64 width 1 MD=9 F.7k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 2451 0. Finns ej 2836 1. Finns 69 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 65 width 1 MD=9 F.7l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.7 för fullständig frågetext> 832 0. Finns ej 4468 1. Finns 56 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:DISKMASKIN Loc 66 width 1 MD=9 F.7m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 4127 0. Finns ej 1158 1. Finns 71 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 67 width 1 MD=9 F.7n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1741 0. Finns ej 3561 1. Finns 54 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 68 width 1 MD=9 F.7o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 2730 0. Finns ej 2561 1. Finns 65 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 69 width 1 MD=9 F.7p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.7 för fullständig frågetext> 2297 0. Finns ej 3001 1. Finns 58 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 70 width 1 MD=9 F.7q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 3676 0. Finns ej 1612 1. Finns 68 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:HUND Loc 71 width 1 MD=9 F.7r. I hushållet finns:hund <Se F.7 för fullständig frågetext> 4139 0. Finns ej 1156 1. Finns 61 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:KATT Loc 72 width 1 MD=9 F.7s. I hushållet finns:katt <Se F.7 för fullständig frågetext> 4491 0. Finns ej 807 1. Finns 58 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:BURFÅGLAR Loc 73 width 1 MD=9 F.7t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.7 för fullständig frågetext> 4847 0. Finns ej 454 1. Finns 55 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 74 width 1 MD=9 F.7u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.7 för fullständig frågetext> 4727 0. Finns ej 574 1. Finns 55 9. Ej svar
VAR 51 MATVAROR I BUTIKER Loc 75 width 1 MD=9 F.8. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.8a. Jag köper: Matvaror i Butiker 193 1. Aldrig 431 2. Någon gång/år 321 3. Någon gång/kvartal 707 4. Någon gång/månad 2011 5. 1-2 gånger/vecka 1163 6. 3-4 gånger/vecka 499 7. Minst 5 gånger/vecka 31 9. Ej svar
VAR 52 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 76 width 1 MD=9 F.8b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 1573 1. Aldrig 1633 2. Någon gång/år 1155 3. Någon gång/kvartal 923 4. Någon gång/månad 40 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 29 9. Ej svar
VAR 53 TANDKRÄM Loc 77 width 1 MD=9 F.8c. Jag köper: Tandkräm <Se F.8 för fullständig frågetext> 472 1. Aldrig 725 2. Någon gång/år 1261 3. Någon gång/kvartal 2713 4. Någon gång/månad 141 5. 1-2 gånger/vecka 9 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 32 9. Ej svar
VAR 54 TVÅL Loc 78 width 1 MD=9 F.8d. Jag köper: Tvål <Se F.8 för fullständig frågetext> 497 1. Aldrig 668 2. Någon gång/år 1162 3. Någon gång/kvartal 2811 4. Någon gång/månad 180 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 28 9. Ej svar
VAR 55 MASKINDISKMEDEL Loc 79 width 1 MD=9 F.8e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 3947 1. Aldrig 386 2. Någon gång/år 472 3. Någon gång/kvartal 484 4. Någon gång/månad 23 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 44 9. Ej svar
VAR 56 VANLIGT DISKMEDEL Loc 80 width 1 MD=9 F.8f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 870 1. Aldrig 861 2. Någon gång/år 1431 3. Någon gång/kvartal 2067 4. Någon gång/månad 96 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 29 9. Ej svar
VAR 57 RENGÖRINGSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.8g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 908 1. Aldrig 978 2. Någon gång/år 1509 3. Någon gång/kvartal 1865 4. Någon gång/månad 65 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 30 9. Ej svar
VAR 58 TVÄTTMEDEL Loc 82 width 1 MD=9 F.8h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 836 1. Aldrig 790 2. Någon gång/år 1376 3. Någon gång/kvartal 2209 4. Någon gång/månad 115 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 29 9. Ej svar
VAR 59 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 83 width 1 MD=9 F.8i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 2046 1. Aldrig 1734 2. Någon gång/år 964 3. Någon gång/kvartal 569 4. Någon gång/månad 10 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 33 9. Ej svar
VAR 60 GRAMMOFONSKIVOR Loc 84 width 1 MD=9 F.8j. Jag köper: Grammofonskivor <Se F.8 för fullständig frågetext> 1897 1. Aldrig 1694 2. Någon gång/år 1131 3. Någon gång/kvartal 564 4. Någon gång/månad 34 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 35 9. Ej svar
VAR 61 AVSER ATT KÖPA1 Loc 85 width 2 MD=99 F.9. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.9a. Första understrykningen 634 00. Fabriksny bil 1431 01. Begagnad bil 113 02. Moped 33 03. Nytt fritidshus 52 04. Begagnat fritidshus 116 05. Ny villa 70 06. Begagnad villa 214 07. Köksfläkt 119 08. Elektrisk spis 100 09. Diskmaskin 2474 99. Ej svar
VAR 62 AVSER ATT KÖPA1 Loc 87 width 2 MD=99 F.9b. Andra understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 1930 00. Frågan ej tillämplig 43 01. Begagnad bil 112 02. Moped 31 03. Nytt fritidshus 56 04. Begagnat fritidshus 109 05. Ny villa 87 06. Begagnad villa 185 07. Köksfläkt 168 08. Elektrisk spis 175 09. Diskmaskin 2460 99. Ej svar
VAR 63 AVSER ATT KÖPA1 Loc 89 width 2 MD=99 F.9c. Tredje understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 2612 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 5 02. Moped 3 03. Nytt fritidshus 8 04. Begagnat fritidshus 12 05. Ny villa 18 06. Begagnad villa 58 07. Köksfläkt 101 08. Elektrisk spis 79 09. Diskmaskin 2460 99. Ej svar
VAR 64 AVSER ATT KÖPA1 Loc 91 width 2 MD=99 F.9d. Fjärde understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 2792 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 3 04. Begagnat fritidshus 1 05. Ny villa 3 06. Begagnad villa 9 07. Köksfläkt 48 08. Elektrisk spis 41 09. Diskmaskin 2459 99. Ej svar
VAR 65 AVSER ATT KÖPA1 Loc 93 width 2 MD=99 F.9e. Femte understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 2854 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 1 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 5 08. Elektrisk spis 37 09. Diskmaskin 2458 99. Ej svar
VAR 66 AVSER ATT KÖPA2 Loc 95 width 2 MD=99 F.10. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.10a. Första understrykningen 543 00. Tvättmaskin 205 01. Frysbox 170 02. Frysskåp 394 03. Fiskeutrustning 396 04. Elektrisk rakapparat 96 05. Portabel skrivmaskin 133 06. Stillbildskamera 148 07. Filmkamera 68 08. Projektorer 152 09. Elektrisk symaskin 3051 99. Ej svar
VAR 67 AVSER ATT KÖPA2 Loc 97 width 2 MD=99 F.10b. Andra understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1479 00. Frågan ej tillämplig 77 01. Frysbox 80 02. Frysskåp 98 03. Fiskeutrustning 159 04. Elektrisk rakapparat 44 05. Portabel skrivmaskin 86 06. Stillbildskamera 74 07. Filmkamera 109 08. Projektorer 111 09. Elektrisk symaskin 3039 99. Ej svar
VAR 68 AVSER ATT KÖPA2 Loc 99 width 2 MD=99 F.10c. Tredje understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 2050 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 25 02. Frysskåp 13 03. Fiskeutrustning 33 04. Elektrisk rakapparat 16 05. Portabel skrivmaskin 36 06. Stillbildskamera 35 07. Filmkamera 50 08. Projektorer 59 09. Elektrisk symaskin 3039 99. Ej svar
VAR 69 AVSER ATT KÖPA2 Loc 101 width 2 MD=99 F.10d. Fjärde understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 2230 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 4 03. Fiskeutrustning 7 04. Elektrisk rakapparat 7 05. Portabel skrivmaskin 7 06. Stillbildskamera 13 07. Filmkamera 25 08. Projektorer 25 09. Elektrisk symaskin 3038 99. Ej svar
VAR 70 AVSER ATT KÖPA2 Loc 103 width 2 MD=99 F.10e. Femte understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 2289 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 2 04. Elektrisk rakapparat 4 05. Portabel skrivmaskin 1 06. Stillbildskamera 1 07. Filmkamera 9 08. Projektorer 13 09. Elektrisk symaskin 3037 99. Ej svar
VAR 71 AVSER ATT KÖPA3 Loc 105 width 2 MD=99 F.11. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.11a. Första understrykningen 403 00. Radio 268 01. Bandspelare 634 02. Stereoanläggning 105 03. Svart/vit TV 588 04. Färg-TV 750 05. Trädgårdsredskap 167 06. Gräsklippare 199 07. Dammsugare 56 08. Motor- eller segelbåt 30 09. Motionscykel 2156 99. Ej svar
VAR 72 AVSER ATT KÖPA3 Loc 107 width 2 MD=99 F.11b. Andra understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1733 00. Frågan ej tillämplig 67 01. Bandspelare 111 02. Stereoanläggning 32 03. Svart/vit TV 217 04. Färg-TV 434 05. Trädgårdsredskap 290 06. Gräsklippare 212 07. Dammsugare 77 08. Motor- eller segelbåt 39 09. Motionscykel 2144 99. Ej svar
VAR 73 AVSER ATT KÖPA3 Loc 109 width 2 MD=99 F.11c. Tredje understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 2650 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 34 02. Stereoanläggning 9 03. Svart/vit TV 35 04. Färg-TV 115 05. Trädgårdsredskap 160 06. Gräsklippare 131 07. Dammsugare 53 08. Motor- eller segelbåt 25 09. Motionscykel 2144 99. Ej svar
VAR 74 AVSER ATT KÖPA3 Loc 111 width 2 MD=99 F.11d. Fjärde understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 3034 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 2 03. Svart/vit TV 15 04. Färg-TV 25 05. Trädgårdsredskap 42 06. Gräsklippare 49 07. Dammsugare 35 08. Motor- eller segelbåt 10 09. Motionscykel 2144 99. Ej svar
VAR 75 AVSER ATT KÖPA3 Loc 113 width 2 MD=99 F.11e. Femte understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 3161 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 04. Färg-TV 2 05. Trädgårdsredskap 8 06. Gräsklippare 26 07. Dammsugare 11 08. Motor- eller segelbåt 4 09. Motionscykel 2144 99. Ej svar
VAR 76 SAMHÄLLSDEBATT Loc 115 width 1 MD=9 F.12. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.12.1. Samhällsdebatt 268 1. Mycket ointresserad 341 2. Ganska ointresserad 398 3. Något ointresserad 353 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1823 5. Något intresserad 1365 6. Ganska intresserad 683 7. Mycket intresserad 125 9. Ej svar
VAR 77 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 116 width 1 MD=9 F.12.2. Sociala rättigheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 102 1. Mycket ointresserad 202 2. Ganska ointresserad 247 3. Något ointresserad 204 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1554 5. Något intresserad 1842 6. Ganska intresserad 1100 7. Mycket intresserad 105 9. Ej svar
VAR 78 SKATTEFRÅGOR Loc 117 width 1 MD=9 F.12.3. Skattefrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 146 1. Mycket ointresserad 172 2. Ganska ointresserad 235 3. Något ointresserad 253 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1376 5. Något intresserad 1640 6. Ganska intresserad 1415 7. Mycket intresserad 119 9. Ej svar
VAR 79 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 118 width 1 MD=9 F.12.4. Lagar och förordningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 117 1. Mycket ointresserad 200 2. Ganska ointresserad 322 3. Något ointresserad 356 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1812 5. Något intresserad 1532 6. Ganska intresserad 873 7. Mycket intresserad 144 9. Ej svar
VAR 80 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 119 width 1 MD=9 F.12.5. Samlevnadsfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 177 1. Mycket ointresserad 245 2. Ganska ointresserad 313 3. Något ointresserad 550 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1601 5. Något intresserad 1448 6. Ganska intresserad 877 7. Mycket intresserad 145 9. Ej svar
VAR 81 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 120 width 1 MD=9 F.12.6. Religions-och trosfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 928 1. Mycket ointresserad 684 2. Ganska ointresserad 700 3. Något ointresserad 554 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1296 5. Något intresserad 606 6. Ganska intresserad 473 7. Mycket intresserad 115 9. Ej svar
VAR 82 ARBETSMARKNADEN Loc 121 width 1 MD=9 F.12.7. Arbetsmarknaden <Se F.12 för fullständig frågetext> 125 1. Mycket ointresserad 155 2. Ganska ointresserad 301 3. Något ointresserad 310 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1637 5. Något intresserad 1650 6. Ganska intresserad 1056 7. Mycket intresserad 122 9. Ej svar
VAR 83 SAMHÄLLSPLANERING Loc 122 width 1 MD=9 F.12.8. Samhällsplanering <Se F.12 för fullständig frågetext> 189 1. Mycket ointresserad 286 2. Ganska ointresserad 407 3. Något ointresserad 604 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1741 5. Något intresserad 1351 6. Ganska intresserad 626 7. Mycket intresserad 152 9. Ej svar
VAR 84 POLITISKA FRÅGOR Loc 123 width 1 MD=9 F.12.9. Politiska frågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 431 1. Mycket ointresserad 382 2. Ganska ointresserad 449 3. Något ointresserad 381 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1617 5. Något intresserad 1254 6. Ganska intresserad 710 7. Mycket intresserad 132 9. Ej svar
VAR 85 SPORT/IDROTT Loc 124 width 1 MD=9 F.12.10. Sport/Idrott <Se F.12 för fullständig frågetext> 464 1. Mycket ointresserad 347 2. Ganska ointresserad 341 3. Något ointresserad 180 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1276 5. Något intresserad 1131 6. Ganska intresserad 1514 7. Mycket intresserad 103 9. Ej svar
VAR 86 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 125 width 1 MD=9 F.12.11. Miljövårdsproblem <Se F.12 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 253 3. Något ointresserad 292 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1517 5. Något intresserad 1673 6. Ganska intresserad 1297 7. Mycket intresserad 119 9. Ej svar
VAR 87 HÄLSONYTTIG MAT Loc 126 width 1 MD=9 F.12.12. Hälsonyttig mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 199 1. Mycket ointresserad 257 2. Ganska ointresserad 339 3. Något ointresserad 335 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1354 5. Något intresserad 1397 6. Ganska intresserad 1371 7. Mycket intresserad 104 9. Ej svar
VAR 88 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 127 width 1 MD=9 F.12.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.12 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ointresserad 176 2. Ganska ointresserad 285 3. Något ointresserad 328 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1456 5. Något intresserad 1507 6. Ganska intresserad 1400 7. Mycket intresserad 129 9. Ej svar
VAR 89 BANTNINGSTIPS Loc 128 width 1 MD=9 F.12.14. Bantningstips <Se F.12 för fullständig frågetext> 1862 1. Mycket ointresserad 613 2. Ganska ointresserad 429 3. Något ointresserad 470 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 956 5. Något intresserad 463 6. Ganska intresserad 432 7. Mycket intresserad 131 9. Ej svar
VAR 90 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 129 width 1 MD=9 F.12.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.12 för fullständig frågetext> 141 1. Mycket ointresserad 151 2. Ganska ointresserad 240 3. Något ointresserad 241 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1181 5. Något intresserad 1615 6. Ganska intresserad 1687 7. Mycket intresserad 100 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 130 width 1 MD=9 F.12.16. Heminredning <Se F.12 för fullständig frågetext> 155 1. Mycket ointresserad 171 2. Ganska ointresserad 277 3. Något ointresserad 270 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1379 5. Något intresserad 1537 6. Ganska intresserad 1462 7. Mycket intresserad 105 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 131 width 1 MD=9 F.12.17. Modenyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 652 1. Mycket ointresserad 503 2. Ganska ointresserad 445 3. Något ointresserad 364 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1516 5. Något intresserad 1084 6. Ganska intresserad 667 7. Mycket intresserad 125 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 132 width 1 MD=9 F.12.18. Matvarunyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 362 1. Mycket ointresserad 411 2. Ganska ointresserad 528 3. Något ointresserad 462 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1532 5. Något intresserad 1157 6. Ganska intresserad 777 7. Mycket intresserad 127 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 133 width 1 MD=9 F.12.19. Barnavård <Se F.12 för fullständig frågetext> 446 1. Mycket ointresserad 355 2. Ganska ointresserad 428 3. Något ointresserad 558 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1335 5. Något intresserad 1110 6. Ganska intresserad 986 7. Mycket intresserad 138 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 134 width 1 MD=9 F.12.20. Skönhetsvård <Se F.12 för fullständig frågetext> 1157 1. Mycket ointresserad 551 2. Ganska ointresserad 514 3. Något ointresserad 537 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1400 5. Något intresserad 705 6. Ganska intresserad 370 7. Mycket intresserad 122 9. Ej svar
VAR 96 VILLA/EGET HEM Loc 135 width 1 MD=9 F.12.21. Villa/eget hem <Se F.12 för fullständig frågetext> 208 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 178 3. Något ointresserad 335 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 819 5. Något intresserad 1162 6. Ganska intresserad 2349 7. Mycket intresserad 144 9. Ej svar
VAR 97 FRITIDSHUS Loc 136 width 1 MD=9 F.12.22. Fritidshus <Se F.12 för fullständig frågetext> 512 1. Mycket ointresserad 323 2. Ganska ointresserad 372 3. Något ointresserad 624 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1248 5. Något intresserad 906 6. Ganska intresserad 1190 7. Mycket intresserad 181 9. Ej svar
VAR 98 SEMESTERRESOR Loc 137 width 1 MD=9 F.12.23. Semesterresor <Se F.12 för fullständig frågetext> 171 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 254 3. Något ointresserad 234 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1401 5. Något intresserad 1442 6. Ganska intresserad 1581 7. Mycket intresserad 132 9. Ej svar
VAR 99 BÅTAR Loc 138 width 1 MD=9 F.12.24. Båtar <Se F.12 för fullständig frågetext> 1190 1. Mycket ointresserad 492 2. Ganska ointresserad 513 3. Något ointresserad 593 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1142 5. Något intresserad 652 6. Ganska intresserad 627 7. Mycket intresserad 147 9. Ej svar
VAR 100 PERSONBILAR Loc 139 width 1 MD=9 F.12.25. Personbilar <Se F.12 för fullständig frågetext> 349 1. Mycket ointresserad 243 2. Ganska ointresserad 349 3. Något ointresserad 286 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1541 5. Något intresserad 1360 6. Ganska intresserad 1105 7. Mycket intresserad 123 9. Ej svar
VAR 101 FÄRG-TV Loc 140 width 1 MD=9 F.12.26. Färg-tv <Se F.12 för fullständig frågetext> 433 1. Mycket ointresserad 280 2. Ganska ointresserad 387 3. Något ointresserad 415 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1415 5. Något intresserad 1203 6. Ganska intresserad 1126 7. Mycket intresserad 97 9. Ej svar
VAR 102 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 141 width 1 MD=9 F.12.27. Stereoanläggningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 613 1. Mycket ointresserad 305 2. Ganska ointresserad 368 3. Något ointresserad 409 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1333 5. Något intresserad 1104 6. Ganska intresserad 1090 7. Mycket intresserad 134 9. Ej svar
VAR 103 HUSHÅLLSMASKINER Loc 142 width 1 MD=9 F.12.28. Hushållsmaskiner <Se F.12 för fullständig frågetext> 366 1. Mycket ointresserad 327 2. Ganska ointresserad 469 3. Något ointresserad 461 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1702 5. Något intresserad 1177 6. Ganska intresserad 720 7. Mycket intresserad 134 9. Ej svar
VAR 104 FOTOUTRUSTNING Loc 143 width 1 MD=9 F.12.29. Fotoutrustning <Se F.12 för fullständig frågetext> 751 1. Mycket ointresserad 496 2. Ganska ointresserad 671 3. Något ointresserad 649 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1534 5. Något intresserad 717 6. Ganska intresserad 396 7. Mycket intresserad 142 9. Ej svar
VAR 105 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 144 width 1 MD=9 F.12.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.12 för fullständig frågetext> 2215 1. Mycket ointresserad 510 2. Ganska ointresserad 502 3. Något ointresserad 649 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 728 5. Något intresserad 296 6. Ganska intresserad 319 7. Mycket intresserad 137 9. Ej svar
VAR 106 RAKAPPARATER Loc 145 width 1 MD=9 F.12.31. Rakapparater <Se F.12 för fullständig frågetext> 1990 1. Mycket ointresserad 428 2. Ganska ointresserad 473 3. Något ointresserad 754 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 951 5. Något intresserad 391 6. Ganska intresserad 232 7. Mycket intresserad 137 9. Ej svar
VAR 107 RENGÖRINGSMEDEL Loc 146 width 1 MD=9 F.12.32. Rengöringsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 498 1. Mycket ointresserad 390 2. Ganska ointresserad 471 3. Något ointresserad 589 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1496 5. Något intresserad 1077 6. Ganska intresserad 709 7. Mycket intresserad 126 9. Ej svar
VAR 108 MEDEL MOT MJÄLL Loc 147 width 1 MD=9 F.12.33. Medel mot mjäll <Se F.12 för fullständig frågetext> 1460 1. Mycket ointresserad 502 2. Ganska ointresserad 476 3. Något ointresserad 788 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1121 5. Något intresserad 505 6. Ganska intresserad 375 7. Mycket intresserad 129 9. Ej svar
VAR 109 HUNDARS SKÖTSEL Loc 148 width 1 MD=9 F.12.34. Hundars skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 1817 1. Mycket ointresserad 372 2. Ganska ointresserad 361 3. Något ointresserad 644 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 753 5. Något intresserad 555 6. Ganska intresserad 738 7. Mycket intresserad 116 9. Ej svar
VAR 110 KATTERS SKÖTSEL Loc 149 width 1 MD=9 F.12.35. Katters skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 2306 1. Mycket ointresserad 433 2. Ganska ointresserad 400 3. Något ointresserad 697 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 659 5. Något intresserad 301 6. Ganska intresserad 415 7. Mycket intresserad 145 9. Ej svar
VAR 111 HANDLA MAT Loc 150 width 1 MD=9 F.12.36. Handla mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 223 1. Mycket ointresserad 255 2. Ganska ointresserad 310 3. Något ointresserad 218 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1476 5. Något intresserad 1638 6. Ganska intresserad 1180 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 112 LAGA MAT Loc 151 width 1 MD=9 F.12.37. Laga mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 229 1. Mycket ointresserad 248 2. Ganska ointresserad 301 3. Något ointresserad 177 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1272 5. Något intresserad 1619 6. Ganska intresserad 1455 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 113 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 152 width 1 MD=9 F.12.38. Pröva nya maträtter <Se F.12 för fullständig frågetext> 249 1. Mycket ointresserad 230 2. Ganska ointresserad 269 3. Något ointresserad 255 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1273 5. Något intresserad 1476 6. Ganska intresserad 1513 7. Mycket intresserad 91 9. Ej svar
VAR 114 BAKA Loc 153 width 1 MD=9 F.12.39. Baka <Se F.12 för fullständig frågetext> 764 1. Mycket ointresserad 403 2. Ganska ointresserad 441 3. Något ointresserad 362 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1027 5. Något intresserad 1061 6. Ganska intresserad 1192 7. Mycket intresserad 106 9. Ej svar
VAR 115 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 154 width 1 MD=9 F.12.40. Pröva nya cigarretter <Se F.12 för fullständig frågetext> 3190 1. Mycket ointresserad 354 2. Ganska ointresserad 330 3. Något ointresserad 599 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 523 5. Något intresserad 154 6. Ganska intresserad 78 7. Mycket intresserad 128 9. Ej svar
VAR 116 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 155 width 1 MD=9 F.12.41. Pröva ny piptobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 3742 1. Mycket ointresserad 210 2. Ganska ointresserad 203 3. Något ointresserad 668 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 259 5. Något intresserad 89 6. Ganska intresserad 59 7. Mycket intresserad 126 9. Ej svar
VAR 117 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 156 width 1 MD=9 F.12.42. Pröva nya cigariller <Se F.12 för fullständig frågetext> 3819 1. Mycket ointresserad 196 2. Ganska ointresserad 217 3. Något ointresserad 665 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 190 5. Något intresserad 64 6. Ganska intresserad 47 7. Mycket intresserad 158 9. Ej svar
VAR 118 HA GÄSTER Loc 157 width 1 MD=9 F.12.43. Ha gäster <Se F.12 för fullständig frågetext> 142 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 193 3. Något ointresserad 174 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1516 5. Något intresserad 2081 6. Ganska intresserad 1029 7. Mycket intresserad 123 9. Ej svar
VAR 119 KÖRA BIL Loc 158 width 1 MD=9 F.12.44. Köra bil <Se F.12 för fullständig frågetext> 632 1. Mycket ointresserad 126 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 449 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 890 5. Något intresserad 1462 6. Ganska intresserad 1540 7. Mycket intresserad 114 9. Ej svar
VAR 120 JOBBA MED BILEN Loc 159 width 1 MD=9 F.12.45. Jobba med bilen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1555 1. Mycket ointresserad 384 2. Ganska ointresserad 418 3. Något ointresserad 588 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1153 5. Något intresserad 661 6. Ganska intresserad 489 7. Mycket intresserad 108 9. Ej svar
VAR 121 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 160 width 1 MD=9 F.12.46. Arbeta i trädgården <Se F.12 för fullständig frågetext> 532 1. Mycket ointresserad 256 2. Ganska ointresserad 289 3. Något ointresserad 431 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1282 5. Något intresserad 1333 6. Ganska intresserad 1153 7. Mycket intresserad 80 9. Ej svar
VAR 122 FOTOGRAFERA Loc 161 width 1 MD=9 F.12.47. Fotografera <Se F.12 för fullständig frågetext> 678 1. Mycket ointresserad 357 2. Ganska ointresserad 465 3. Något ointresserad 402 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1884 5. Något intresserad 985 6. Ganska intresserad 487 7. Mycket intresserad 98 9. Ej svar
VAR 123 SMALFILMA Loc 162 width 1 MD=9 F.12.48. Smalfilma <Se F.12 för fullständig frågetext> 1573 1. Mycket ointresserad 454 2. Ganska ointresserad 489 3. Något ointresserad 1196 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 819 5. Något intresserad 426 6. Ganska intresserad 254 7. Mycket intresserad 145 9. Ej svar
VAR 124 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 163 width 1 MD=9 F.12.49. Lyssna på popmusik <Se F.12 för fullständig frågetext> 1445 1. Mycket ointresserad 407 2. Ganska ointresserad 388 3. Något ointresserad 359 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1162 5. Något intresserad 718 6. Ganska intresserad 719 7. Mycket intresserad 158 9. Ej svar
VAR 125 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 164 width 1 MD=9 F.12.50. Lyssna på klassisk musik <Se F.12 för fullständig frågetext> 976 1. Mycket ointresserad 408 2. Ganska ointresserad 527 3. Något ointresserad 343 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1551 5. Något intresserad 921 6. Ganska intresserad 510 7. Mycket intresserad 120 9. Ej svar
VAR 126 GÅ PÅ TEATER Loc 165 width 1 MD=9 F.12.51. Gå på teater <Se F.12 för fullständig frågetext> 772 1. Mycket ointresserad 367 2. Ganska ointresserad 476 3. Något ointresserad 516 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1481 5. Något intresserad 1016 6. Ganska intresserad 625 7. Mycket intresserad 103 9. Ej svar
VAR 127 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 166 width 1 MD=9 F.12.52. Gå på konstutställning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1231 1. Mycket ointresserad 505 2. Ganska ointresserad 675 3. Något ointresserad 617 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1194 5. Något intresserad 640 6. Ganska intresserad 371 7. Mycket intresserad 123 9. Ej svar
VAR 128 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 167 width 1 MD=9 F.12.53. Skaffa vidareutbildning <Se F.12 för fullständig frågetext> 398 1. Mycket ointresserad 219 2. Ganska ointresserad 384 3. Något ointresserad 664 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1595 5. Något intresserad 1224 6. Ganska intresserad 737 7. Mycket intresserad 135 9. Ej svar
VAR 129 LÄSA BÖCKER Loc 168 width 1 MD=9 F.12.54. Läsa böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 238 1. Mycket ointresserad 172 2. Ganska ointresserad 346 3. Något ointresserad 160 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1473 5. Något intresserad 1357 6. Ganska intresserad 1514 7. Mycket intresserad 96 9. Ej svar
VAR 130 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 169 width 1 MD=9 F.12.55. Läsa populärtidningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 543 1. Mycket ointresserad 395 2. Ganska ointresserad 569 3. Något ointresserad 564 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1768 5. Något intresserad 935 6. Ganska intresserad 447 7. Mycket intresserad 135 9. Ej svar
VAR 131 SY KLÄDER Loc 170 width 1 MD=9 F.12.56. Sy kläder <Se F.12 för fullständig frågetext> 2158 1. Mycket ointresserad 365 2. Ganska ointresserad 355 3. Något ointresserad 435 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 758 5. Något intresserad 547 6. Ganska intresserad 636 7. Mycket intresserad 102 9. Ej svar
VAR 132 HANDARBETA Loc 171 width 1 MD=9 F.12.57. Handarbeta <Se F.12 för fullständig frågetext> 1903 1. Mycket ointresserad 268 2. Ganska ointresserad 259 3. Något ointresserad 329 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 641 5. Något intresserad 691 6. Ganska intresserad 1181 7. Mycket intresserad 84 9. Ej svar
VAR 133 MÅLA Loc 172 width 1 MD=9 F.12.58. Måla <Se F.12 för fullständig frågetext> 1182 1. Mycket ointresserad 314 2. Ganska ointresserad 436 3. Något ointresserad 542 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1382 5. Något intresserad 859 6. Ganska intresserad 520 7. Mycket intresserad 121 9. Ej svar
VAR 134 SNICKRA Loc 173 width 1 MD=9 F.12.59. Snickra <Se F.12 för fullständig frågetext> 1141 1. Mycket ointresserad 344 2. Ganska ointresserad 468 3. Något ointresserad 595 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1188 5. Något intresserad 930 6. Ganska intresserad 567 7. Mycket intresserad 123 9. Ej svar
VAR 135 MOTIONERA Loc 174 width 1 MD=9 F.12.60. Motionera <Se F.12 för fullständig frågetext> 216 1. Mycket ointresserad 167 2. Ganska ointresserad 278 3. Något ointresserad 198 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1685 5. Något intresserad 1559 6. Ganska intresserad 1166 7. Mycket intresserad 87 9. Ej svar
VAR 136 FRILUFTSLIV Loc 175 width 1 MD=9 F.12.61. Friluftsliv <Se F.12 för fullständig frågetext> 123 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 190 3. Något ointresserad 172 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1455 5. Något intresserad 1582 6. Ganska intresserad 1623 7. Mycket intresserad 89 9. Ej svar
VAR 137 SPORTFISKA Loc 176 width 1 MD=9 F.12.62. Sportfiska <Se F.12 för fullständig frågetext> 1388 1. Mycket ointresserad 373 2. Ganska ointresserad 373 3. Något ointresserad 567 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1052 5. Något intresserad 661 6. Ganska intresserad 827 7. Mycket intresserad 115 9. Ej svar
VAR 138 ÅKA SKIDOR Loc 177 width 1 MD=9 F.12.63. Åka skidor <Se F.12 för fullständig frågetext> 774 1. Mycket ointresserad 291 2. Ganska ointresserad 389 3. Något ointresserad 430 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1457 5. Något intresserad 1057 6. Ganska intresserad 850 7. Mycket intresserad 108 9. Ej svar
VAR 139 ÅKA MOTORBÅT Loc 178 width 1 MD=9 F.12.64. Åka motorbåt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1178 1. Mycket ointresserad 373 2. Ganska ointresserad 459 3. Något ointresserad 616 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1213 5. Något intresserad 742 6. Ganska intresserad 660 7. Mycket intresserad 115 9. Ej svar
VAR 140 SEGLA Loc 179 width 1 MD=9 F.12.65. Segla <Se F.12 för fullständig frågetext> 1699 1. Mycket ointresserad 393 2. Ganska ointresserad 420 3. Något ointresserad 1101 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 763 5. Något intresserad 416 6. Ganska intresserad 442 7. Mycket intresserad 122 9. Ej svar
VAR 141 CAMPA Loc 180 width 1 MD=9 F.12.66. Campa <Se F.12 för fullständig frågetext> 1078 1. Mycket ointresserad 306 2. Ganska ointresserad 432 3. Något ointresserad 451 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1256 5. Något intresserad 937 6. Ganska intresserad 781 7. Mycket intresserad 115 9. Ej svar
VAR 142 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 181 width 1 MD=9 F.12.67. Semestra utomlands <Se F.12 för fullständig frågetext> 576 1. Mycket ointresserad 225 2. Ganska ointresserad 289 3. Något ointresserad 490 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1029 5. Något intresserad 1077 6. Ganska intresserad 1555 7. Mycket intresserad 115 9. Ej svar
VAR 143 SEMESTRA I SVERIGE Loc 182 width 1 MD=9 F.12.68. Semestra i Sverige <Se F.12 för fullständig frågetext> 81 1. Mycket ointresserad 58 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 157 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 981 5. Något intresserad 1825 6. Ganska intresserad 2045 7. Mycket intresserad 123 9. Ej svar
VAR 144 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 183 width 1 MD=9 F.12.69. Gå på föreningsmöten <Se F.12 för fullständig frågetext> 1147 1. Mycket ointresserad 549 2. Ganska ointresserad 745 3. Något ointresserad 658 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1289 5. Något intresserad 553 6. Ganska intresserad 278 7. Mycket intresserad 137 9. Ej svar
VAR 145 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 184 width 1 MD=9 F.12.70. Se på sportevenemang <Se F.12 för fullständig frågetext> 712 1. Mycket ointresserad 334 2. Ganska ointresserad 339 3. Något ointresserad 288 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1230 5. Något intresserad 1000 6. Ganska intresserad 1334 7. Mycket intresserad 119 9. Ej svar
VAR 146 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 185 width 1 MD=9 F.12.71. Pröva nya produkter <Se F.12 för fullständig frågetext> 270 1. Mycket ointresserad 218 2. Ganska ointresserad 380 3. Något ointresserad 709 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1901 5. Något intresserad 1175 6. Ganska intresserad 595 7. Mycket intresserad 108 9. Ej svar
VAR 147 AFTONBLADET Loc 186 width 2 MD=99 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet F.13a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 1649 00. Aldrig 147 01. 1 gång per år 154 02. 2 gånger per år 238 03. 3 gånger per år 268 04. 1 gång per kvartal 186 05. 2 gånger per kvartal 391 06. 1 gång per månad 257 07. 2 gånger per månad 231 08. 3 gånger per månad 411 09. 1 gång per vecka 256 10. 2 gånger per vecka 218 11. 3 gånger per vecka 151 12. 4 gånger per vecka 105 13. 5 gånger per vecka 688 14. 6 gånger per vecka 6 99. Ej svar
VAR 148 ARBETET Loc 188 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 4416 00. Aldrig 107 01. 1 gång per år 55 02. 2 gånger per år 79 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 87 06. 1 gång per månad 32 07. 2 gånger per månad 43 08. 3 gånger per månad 140 09. 1 gång per vecka 20 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 28 13. 5 gånger per vecka 181 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 149 DAGENS NYHETER Loc 190 width 2 MD=99 F.13c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.13 för fullständig frågetext> 2676 00. Aldrig 154 01. 1 gång per år 156 02. 2 gånger per år 191 03. 3 gånger per år 193 04. 1 gång per kvartal 146 05. 2 gånger per kvartal 235 06. 1 gång per månad 116 07. 2 gånger per månad 142 08. 3 gånger per månad 333 09. 1 gång per vecka 116 10. 2 gånger per vecka 99 11. 3 gånger per vecka 61 12. 4 gånger per vecka 63 13. 5 gånger per vecka 670 14. 6 gånger per vecka 5 99. Ej svar
VAR 150 EXPRESSEN Loc 192 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1206 00. Aldrig 88 01. 1 gång per år 110 02. 2 gånger per år 188 03. 3 gånger per år 241 04. 1 gång per kvartal 194 05. 2 gånger per kvartal 406 06. 1 gång per månad 293 07. 2 gånger per månad 321 08. 3 gånger per månad 548 09. 1 gång per vecka 335 10. 2 gånger per vecka 287 11. 3 gånger per vecka 187 12. 4 gånger per vecka 157 13. 5 gånger per vecka 791 14. 6 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 151 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 194 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 4019 00. Aldrig 118 01. 1 gång per år 84 02. 2 gånger per år 83 03. 3 gånger per år 100 04. 1 gång per kvartal 58 05. 2 gånger per kvartal 80 06. 1 gång per månad 53 07. 2 gånger per månad 50 08. 3 gånger per månad 113 09. 1 gång per vecka 28 10. 2 gånger per vecka 30 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 25 13. 5 gånger per vecka 500 14. 6 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 152 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 196 width 2 MD=99 F.13f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 4239 00. Aldrig 95 01. 1 gång per år 94 02. 2 gånger per år 115 03. 3 gånger per år 103 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 116 06. 1 gång per månad 61 07. 2 gånger per månad 55 08. 3 gånger per månad 121 09. 1 gång per vecka 50 10. 2 gånger per vecka 62 11. 3 gånger per vecka 27 12. 4 gånger per vecka 28 13. 5 gånger per vecka 123 14. 6 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 153 KVÄLLSPOSTEN Loc 198 width 2 MD=99 F.13g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 4157 00. Aldrig 89 01. 1 gång per år 73 02. 2 gånger per år 100 03. 3 gånger per år 91 04. 1 gång per kvartal 67 05. 2 gånger per kvartal 98 06. 1 gång per månad 69 07. 2 gånger per månad 64 08. 3 gånger per månad 144 09. 1 gång per vecka 101 10. 2 gånger per vecka 56 11. 3 gånger per vecka 39 12. 4 gånger per vecka 27 13. 5 gånger per vecka 178 14. 6 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 154 SVENSKA DAGBLADET Loc 200 width 2 MD=99 F.13h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 4172 00. Aldrig 139 01. 1 gång per år 105 02. 2 gånger per år 112 03. 3 gånger per år 106 04. 1 gång per kvartal 68 05. 2 gånger per kvartal 102 06. 1 gång per månad 63 07. 2 gånger per månad 60 08. 3 gånger per månad 108 09. 1 gång per vecka 44 10. 2 gånger per vecka 33 11. 3 gånger per vecka 20 12. 4 gånger per vecka 19 13. 5 gånger per vecka 202 14. 6 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 155 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 202 width 2 MD=99 F.13i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 4647 00. Aldrig 72 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 57 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 64 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 41 08. 3 gånger per månad 80 09. 1 gång per vecka 21 10. 2 gånger per vecka 15 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 186 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 156 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 204 width 2 MD=99 F.13j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 5086 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 109 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 157 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 206 width 2 MD=99 F.13k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.13 för fullständig frågetext> 5132 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 10 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 96 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 158 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 208 width 2 MD=99 F.13l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 5012 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 26 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 23 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 125 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 159 UPSALA NYA TIDNING Loc 210 width 2 MD=99 F.13m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 5068 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 18 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 17 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 95 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 160 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 212 width 2 MD=99 F.13n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 5076 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 17 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 103 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 161 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 214 width 2 MD=99 F.13o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 5036 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 124 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 162 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 216 width 2 MD=99 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 2221 00. Aldrig 136 01. 1 gång per år 160 02. 2 gånger per år 189 03. 3 gånger per år 237 04. 1 gång per kvartal 170 05. 2 gånger per kvartal 375 06. 1 gång per månad 317 07. 2 gånger per månad 256 08. 3 gånger per månad 1289 09. 1 gång per vecka 6 99. Ej svar
VAR 163 ARBETET(SÖNDAG) Loc 218 width 2 MD=99 F.14b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 4826 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 51 06. 1 gång per månad 31 07. 2 gånger per månad 38 08. 3 gånger per månad 249 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 164 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 220 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.14 för fullständig frågetext> 3377 00. Aldrig 113 01. 1 gång per år 136 02. 2 gånger per år 105 03. 3 gånger per år 133 04. 1 gång per kvartal 90 05. 2 gånger per kvartal 168 06. 1 gång per månad 155 07. 2 gånger per månad 120 08. 3 gånger per månad 957 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 165 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 222 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1767 00. Aldrig 93 01. 1 gång per år 122 02. 2 gånger per år 167 03. 3 gånger per år 252 04. 1 gång per kvartal 195 05. 2 gånger per kvartal 452 06. 1 gång per månad 375 07. 2 gånger per månad 349 08. 3 gånger per månad 1574 09. 1 gång per vecka 10 99. Ej svar
VAR 166 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 224 width 2 MD=99 F.14e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 4345 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 58 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 45 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 90 06. 1 gång per månad 58 07. 2 gånger per månad 67 08. 3 gånger per månad 535 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 167 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 226 width 2 MD=99 F.14f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 4539 00. Aldrig 70 01. 1 gång per år 80 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 85 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 103 06. 1 gång per månad 68 07. 2 gånger per månad 48 08. 3 gånger per månad 247 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 168 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 228 width 2 MD=99 F.14g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 4410 00. Aldrig 67 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 92 06. 1 gång per månad 76 07. 2 gånger per månad 73 08. 3 gånger per månad 404 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 169 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 230 width 2 MD=99 F.14h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 4749 00. Aldrig 63 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 54 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 62 06. 1 gång per månad 38 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 249 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 170 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 232 width 2 MD=99 F.14i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 4851 00. Aldrig 42 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 33 04. 1 gång per kvartal 25 05. 2 gånger per kvartal 45 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 268 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 171 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 234 width 2 MD=99 F.14j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 5238 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 46 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 172 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 236 width 2 MD=99 F.14k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.14 för fullständig frågetext> 5168 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 104 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 173 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 238 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.15a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 3899 00. Aldrig 186 01. 1 gång per år 169 02. 2 gånger per år 173 03. 3 gånger per år 192 04. 1 gång per kvartal 113 05. 2 gånger per kvartal 192 06. 1 gång per månad 105 07. 2 gånger per månad 65 08. 3 gånger per månad 256 09. 1 gång per vecka 6 99. Ej svar
VAR 174 LÄSER ALLERS Loc 240 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.15 för fullständig frågetext> 3170 00. Aldrig 275 01. 1 gång per år 231 02. 2 gånger per år 283 03. 3 gånger per år 282 04. 1 gång per kvartal 182 05. 2 gånger per kvartal 294 06. 1 gång per månad 121 07. 2 gånger per månad 79 08. 3 gånger per månad 436 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 175 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 242 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 3447 00. Aldrig 213 01. 1 gång per år 208 02. 2 gånger per år 250 03. 3 gånger per år 309 04. 1 gång per kvartal 183 05. 2 gånger per kvartal 293 06. 1 gång per månad 136 07. 2 gånger per månad 65 08. 3 gånger per månad 248 09. 1 gång per vecka 4 99. Ej svar
VAR 176 LÄSER FEMINA Loc 244 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.15 för fullständig frågetext> 3627 00. Aldrig 211 01. 1 gång per år 192 02. 2 gånger per år 230 03. 3 gånger per år 282 04. 1 gång per kvartal 151 05. 2 gånger per kvartal 260 06. 1 gång per månad 119 07. 2 gånger per månad 75 08. 3 gånger per månad 201 09. 1 gång per vecka 8 99. Ej svar
VAR 177 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 246 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.15 för fullständig frågetext> 2912 00. Aldrig 189 01. 1 gång per år 164 02. 2 gånger per år 222 03. 3 gånger per år 321 04. 1 gång per kvartal 265 05. 2 gånger per kvartal 443 06. 1 gång per månad 290 07. 2 gånger per månad 165 08. 3 gånger per månad 374 09. 1 gång per vecka 11 99. Ej svar
VAR 178 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 248 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.15 för fullständig frågetext> 3067 00. Aldrig 223 01. 1 gång per år 192 02. 2 gånger per år 225 03. 3 gånger per år 272 04. 1 gång per kvartal 192 05. 2 gånger per kvartal 334 06. 1 gång per månad 160 07. 2 gånger per månad 129 08. 3 gånger per månad 556 09. 1 gång per vecka 6 99. Ej svar
VAR 179 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 250 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 3150 00. Aldrig 220 01. 1 gång per år 192 02. 2 gånger per år 222 03. 3 gånger per år 239 04. 1 gång per kvartal 207 05. 2 gånger per kvartal 298 06. 1 gång per månad 153 07. 2 gånger per månad 120 08. 3 gånger per månad 551 09. 1 gång per vecka 4 99. Ej svar
VAR 180 LÄSER HENNES Loc 252 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.15 för fullständig frågetext> 4397 00. Aldrig 178 01. 1 gång per år 99 02. 2 gånger per år 106 03. 3 gånger per år 119 04. 1 gång per kvartal 76 05. 2 gånger per kvartal 133 06. 1 gång per månad 62 07. 2 gånger per månad 51 08. 3 gånger per månad 131 09. 1 gång per vecka 4 99. Ej svar
VAR 181 LÄSER HUSMODERN Loc 254 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.15 för fullständig frågetext> 3614 00. Aldrig 222 01. 1 gång per år 153 02. 2 gånger per år 248 03. 3 gånger per år 271 04. 1 gång per kvartal 173 05. 2 gånger per kvartal 235 06. 1 gång per månad 118 07. 2 gånger per månad 70 08. 3 gånger per månad 249 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 182 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 256 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.15 för fullständig frågetext> 3288 00. Aldrig 239 01. 1 gång per år 236 02. 2 gånger per år 310 03. 3 gånger per år 296 04. 1 gång per kvartal 221 05. 2 gånger per kvartal 311 06. 1 gång per månad 157 07. 2 gånger per månad 90 08. 3 gånger per månad 204 09. 1 gång per vecka 4 99. Ej svar
VAR 183 LÄSER ICA-KURIREN Loc 258 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 2994 00. Aldrig 136 01. 1 gång per år 119 02. 2 gånger per år 194 03. 3 gånger per år 213 04. 1 gång per kvartal 151 05. 2 gånger per kvartal 286 06. 1 gång per månad 125 07. 2 gånger per månad 132 08. 3 gånger per månad 1001 09. 1 gång per vecka 5 99. Ej svar
VAR 184 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 260 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.15 för fullständig frågetext> 3662 00. Aldrig 162 01. 1 gång per år 135 02. 2 gånger per år 205 03. 3 gånger per år 193 04. 1 gång per kvartal 152 05. 2 gånger per kvartal 244 06. 1 gång per månad 133 07. 2 gånger per månad 115 08. 3 gånger per månad 351 09. 1 gång per vecka 4 99. Ej svar
VAR 185 LÄSER LAND Loc 262 width 2 MD=99 F.15m. Hur ofta läser Du - Land <Se F.15 för fullständig frågetext> 4089 00. Aldrig 99 01. 1 gång per år 83 02. 2 gånger per år 100 03. 3 gånger per år 104 04. 1 gång per kvartal 71 05. 2 gånger per kvartal 123 06. 1 gång per månad 68 07. 2 gånger per månad 64 08. 3 gånger per månad 554 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 186 LÄSER LEKTYR Loc 264 width 2 MD=99 F.15n. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.15 för fullständig frågetext> 3306 00. Aldrig 142 01. 1 gång per år 117 02. 2 gånger per år 188 03. 3 gånger per år 222 04. 1 gång per kvartal 206 05. 2 gånger per kvartal 375 06. 1 gång per månad 255 07. 2 gånger per månad 157 08. 3 gånger per månad 381 09. 1 gång per vecka 7 99. Ej svar
VAR 187 LÄSER METALLARBETAREN Loc 266 width 2 MD=99 F.15o. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.15 för fullständig frågetext> 4494 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 68 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 168 06. 1 gång per månad 87 07. 2 gånger per månad 48 08. 3 gånger per månad 315 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 188 LÄSER MIN VÄRLD Loc 268 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 4234 00. Aldrig 120 01. 1 gång per år 86 02. 2 gånger per år 100 03. 3 gånger per år 108 04. 1 gång per kvartal 89 05. 2 gånger per kvartal 154 06. 1 gång per månad 96 07. 2 gånger per månad 62 08. 3 gånger per månad 304 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 189 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 270 width 2 MD=99 F.15q. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.15 för fullständig frågetext> 4675 00. Aldrig 122 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 76 03. 3 gånger per år 93 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 86 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 33 08. 3 gånger per månad 101 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 190 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 272 width 2 MD=99 F.15r. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.15 för fullständig frågetext> 4041 00. Aldrig 215 01. 1 gång per år 184 02. 2 gånger per år 211 03. 3 gånger per år 169 04. 1 gång per kvartal 108 05. 2 gånger per kvartal 112 06. 1 gång per månad 62 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 220 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 191 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 274 width 2 MD=99 F.15s. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 3955 00. Aldrig 166 01. 1 gång per år 90 02. 2 gånger per år 158 03. 3 gånger per år 153 04. 1 gång per kvartal 157 05. 2 gånger per kvartal 189 06. 1 gång per månad 124 07. 2 gånger per månad 80 08. 3 gånger per månad 277 09. 1 gång per vecka 7 99. Ej svar
VAR 192 LÄSER SE Loc 276 width 2 MD=99 F.15t. Hur ofta läser Du - Se <Se F.15 för fullständig frågetext> 3189 00. Aldrig 257 01. 1 gång per år 255 02. 2 gånger per år 342 03. 3 gånger per år 368 04. 1 gång per kvartal 248 05. 2 gånger per kvartal 337 06. 1 gång per månad 144 07. 2 gånger per månad 69 08. 3 gånger per månad 143 09. 1 gång per vecka 4 99. Ej svar
VAR 193 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 278 width 2 MD=99 F.15u. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 4133 00. Aldrig 171 01. 1 gång per år 146 02. 2 gånger per år 173 03. 3 gånger per år 169 04. 1 gång per kvartal 114 05. 2 gånger per kvartal 137 06. 1 gång per månad 79 07. 2 gånger per månad 41 08. 3 gånger per månad 190 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 194 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 280 width 2 MD=99 F.15v. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.15 för fullständig frågetext> 4677 00. Aldrig 92 01. 1 gång per år 71 02. 2 gånger per år 78 03. 3 gånger per år 86 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 118 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 117 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 195 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 282 width 2 MD=99 F.15x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 4431 00. Aldrig 194 01. 1 gång per år 126 02. 2 gånger per år 122 03. 3 gånger per år 157 04. 1 gång per kvartal 70 05. 2 gånger per kvartal 89 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 92 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 196 LÄSER VECKO-REVYN Loc 284 width 2 MD=99 F.15y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.15 för fullständig frågetext> 3836 00. Aldrig 202 01. 1 gång per år 151 02. 2 gånger per år 220 03. 3 gånger per år 208 04. 1 gång per kvartal 154 05. 2 gånger per kvartal 175 06. 1 gång per månad 96 07. 2 gånger per månad 65 08. 3 gånger per månad 245 09. 1 gång per vecka 4 99. Ej svar
VAR 197 LÄSER VI Loc 286 width 2 MD=99 F.15z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.15 för fullständig frågetext> 3995 00. Aldrig 155 01. 1 gång per år 88 02. 2 gånger per år 117 03. 3 gånger per år 144 04. 1 gång per kvartal 73 05. 2 gånger per kvartal 167 06. 1 gång per månad 77 07. 2 gånger per månad 66 08. 3 gånger per månad 472 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 198 LÄSER ÅRET RUNT Loc 288 width 2 MD=99 F.15å. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.15 för fullständig frågetext> 2502 00. Aldrig 187 01. 1 gång per år 183 02. 2 gånger per år 318 03. 3 gånger per år 344 04. 1 gång per kvartal 330 05. 2 gånger per kvartal 408 06. 1 gång per månad 239 07. 2 gånger per månad 156 08. 3 gånger per månad 683 09. 1 gång per vecka 6 99. Ej svar
VAR 199 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 290 width 1 MD=9 F.16. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.16a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 4773 0. Aldrig 22 1. 1 gång per år 23 2. 2 gånger per år 26 3. 3 gånger per år 29 4. 1 gång per kvartal 14 5. 2 gånger per kvartal 102 6. 1 gång per månad 363 7. 2 gånger per månad 4 9. Ej svar
VAR 200 LÄSER MOTOR Loc 291 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.16 för fullständig frågetext> 4308 0. Aldrig 99 1. 1 gång per år 82 2. 2 gånger per år 113 3. 3 gånger per år 160 4. 1 gång per kvartal 94 5. 2 gånger per kvartal 167 6. 1 gång per månad 331 7. 2 gånger per månad 2 9. Ej svar
VAR 201 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 292 width 1 MD=9 F.16c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.16 för fullständig frågetext> 4770 0. Aldrig 76 1. 1 gång per år 54 2. 2 gånger per år 54 3. 3 gånger per år 67 4. 1 gång per kvartal 51 5. 2 gånger per kvartal 113 6. 1 gång per månad 169 7. 2 gånger per månad 2 9. Ej svar
VAR 202 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 293 width 1 MD=9 F.16d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.16 för fullständig frågetext> 4020 0. Aldrig 172 1. 1 gång per år 136 2. 2 gånger per år 170 3. 3 gånger per år 228 4. 1 gång per kvartal 154 5. 2 gånger per kvartal 234 6. 1 gång per månad 237 7. 2 gånger per månad 5 9. Ej svar
VAR 203 LÄSER VI BILÄGARE Loc 294 width 1 MD=9 F.16e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.16 för fullständig frågetext> 3472 0. Aldrig 101 1. 1 gång per år 86 2. 2 gånger per år 118 3. 3 gånger per år 187 4. 1 gång per kvartal 124 5. 2 gånger per kvartal 399 6. 1 gång per månad 863 7. 2 gånger per månad 6 9. Ej svar
VAR 204 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 295 width 1 MD=9 F.17. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.17a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 2832 0. Aldrig 405 1. 1 gång per år 419 2. 2 gånger per år 362 3. 3 gånger per år 440 4. 1 gång per kvartal 204 5. 2 gånger per kvartal 688 6. 1 gång per månad 6 9. Ej svar
VAR 205 LÄSER ALLT OM MAT Loc 296 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.17 för fullständig frågetext> 3463 0. Aldrig 410 1. 1 gång per år 274 2. 2 gånger per år 267 3. 3 gånger per år 296 4. 1 gång per kvartal 160 5. 2 gånger per kvartal 481 6. 1 gång per månad 5 9. Ej svar
VAR 206 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 297 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.17 för fullständig frågetext> 3066 0. Aldrig 385 1. 1 gång per år 343 2. 2 gånger per år 305 3. 3 gånger per år 388 4. 1 gång per kvartal 196 5. 2 gånger per kvartal 668 6. 1 gång per månad 5 9. Ej svar
VAR 207 LÄSER BÅT-NYTT Loc 298 width 1 MD=9 F.17d. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 4497 0. Aldrig 223 1. 1 gång per år 130 2. 2 gånger per år 135 3. 3 gånger per år 131 4. 1 gång per kvartal 67 5. 2 gånger per kvartal 167 6. 1 gång per månad 6 9. Ej svar
VAR 208 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 299 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 4824 0. Aldrig 148 1. 1 gång per år 81 2. 2 gånger per år 82 3. 3 gånger per år 81 4. 1 gång per kvartal 42 5. 2 gånger per kvartal 96 6. 1 gång per månad 2 9. Ej svar
VAR 209 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 300 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.17 för fullständig frågetext> 4813 0. Aldrig 156 1. 1 gång per år 73 2. 2 gånger per år 67 3. 3 gånger per år 89 4. 1 gång per kvartal 49 5. 2 gånger per kvartal 106 6. 1 gång per månad 3 9. Ej svar
VAR 210 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 301 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.17 för fullständig frågetext> 4855 0. Aldrig 139 1. 1 gång per år 88 2. 2 gånger per år 74 3. 3 gånger per år 78 4. 1 gång per kvartal 26 5. 2 gånger per kvartal 95 6. 1 gång per månad 1 9. Ej svar
VAR 211 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 302 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 4528 0. Aldrig 211 1. 1 gång per år 155 2. 2 gånger per år 153 3. 3 gånger per år 136 4. 1 gång per kvartal 64 5. 2 gånger per kvartal 108 6. 1 gång per månad 1 9. Ej svar
VAR 212 LÄSER DET BÄSTA Loc 303 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.17 för fullständig frågetext> 3995 0. Aldrig 306 1. 1 gång per år 191 2. 2 gånger per år 178 3. 3 gånger per år 142 4. 1 gång per kvartal 82 5. 2 gånger per kvartal 459 6. 1 gång per månad 3 9. Ej svar
VAR 213 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 304 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.17 för fullständig frågetext> 4208 0. Aldrig 270 1. 1 gång per år 196 2. 2 gånger per år 156 3. 3 gånger per år 165 4. 1 gång per kvartal 96 5. 2 gånger per kvartal 260 6. 1 gång per månad 5 9. Ej svar
VAR 214 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 305 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.17 för fullständig frågetext> 3926 0. Aldrig 198 1. 1 gång per år 153 2. 2 gånger per år 133 3. 3 gånger per år 210 4. 1 gång per kvartal 77 5. 2 gånger per kvartal 654 6. 1 gång per månad 5 9. Ej svar
VAR 215 LÄSER INDUSTRITJÄNSTEM. Loc 306 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta läser du - Industritjänstemannen <Se F.17 för fullständig frågetext> 4982 0. Aldrig 35 1. 1 gång per år 14 2. 2 gånger per år 22 3. 3 gånger per år 33 4. 1 gång per kvartal 18 5. 2 gånger per kvartal 250 6. 1 gång per månad 2 9. Ej svar
VAR 216 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 307 width 2 MD=99 F.18. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.18a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 2370 00. Aldrig 77 01. 1 gång per år 87 02. 2 gånger per år 152 03. 3 gånger per år 107 04. 1 gång per kvartal 127 05. 2 gånger per kvartal 156 06. 1 gång per månad 83 07. 2 gånger per månad 104 08. 3 gånger per månad 128 09. 1 gång per vecka 98 10. 2 gånger per vecka 93 11. 3 gånger per vecka 59 12. 4 gånger per vecka 138 13. 5 gånger per vecka 1572 14. 6 gånger per vecka 5 99. Ej svar
VAR 217 LÄSER A-PRESSEN Loc 309 width 2 MD=99 F.18b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.18 för fullständig frågetext> 3226 00. Aldrig 68 01. 1 gång per år 94 02. 2 gånger per år 120 03. 3 gånger per år 141 04. 1 gång per kvartal 99 05. 2 gånger per kvartal 184 06. 1 gång per månad 101 07. 2 gånger per månad 149 08. 3 gånger per månad 175 09. 1 gång per vecka 115 10. 2 gånger per vecka 94 11. 3 gånger per vecka 65 12. 4 gånger per vecka 80 13. 5 gånger per vecka 641 14. 6 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 218 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 311 width 2 MD=99 F.18c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 5002 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 23 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 11 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 16 11. 3 gånger per vecka 19 12. 4 gånger per vecka 118 13. 5 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 219 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 313 width 2 MD=99 F.18d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 5222 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 9 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 49 12. 4 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 220 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 315 width 2 MD=99 F.18e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 4882 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 39 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 26 09. 1 gång per vecka 15 10. 2 gånger per vecka 222 11. 3 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 221 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 317 width 2 MD=99 F.18f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 5317 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 222 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 319 width 2 MD=99 F.18g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.18 för fullständig frågetext> 5149 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 27 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 70 14. 6 gånger per vecka 6 99. Ej svar
VAR 223 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 321 width 2 MD=99 F.18h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.18 för fullständig frågetext> 5171 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 11 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 11 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 9 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 69 14. 6 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 224 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 323 width 2 MD=99 F.18i. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.18 för fullständig frågetext> 5152 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 17 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 90 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 225 LÄSER HUVUDSTADSPRESS NV Loc 325 width 2 MD=99 F.18j. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Nordväst <Se F.18 för fullständig frågetext> 5283 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 30 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 226 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 327 width 2 MD=99 F.18k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.18 för fullständig frågetext> 5318 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 18 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 227 LÄSER HUVUDSTADSPRESS S Loc 329 width 2 MD=99 F.18l. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Syd <Se F.18 för fullständig frågetext> 5211 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 65 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 228 LÄSER HUV.ST.PR.SÖDERT. Loc 331 width 2 MD=99 F.18m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Södertidningen <Se F.18 för fullständig frågetext> 5081 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 205 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 229 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 333 width 2 MD=99 F.18n. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.18 för fullständig frågetext> 5218 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 15 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 84 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 230 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 335 width 2 MD=99 F.18o. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.18 för fullständig frågetext> 5261 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 56 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 231 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 337 width 2 MD=99 F.18p. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.18 för fullständig frågetext> 5230 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 13 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 85 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 232 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 339 width 2 MD=99 F.18q. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.18 för fullständig frågetext> 5180 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 120 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 233 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 341 width 2 MD=99 F.18r. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.18 för fullständig frågetext> 5238 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 78 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 234 LÄSER STORSTADEN Loc 343 width 1 MD=9 F.18s. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.18 för fullständig frågetext> 4926 0. Aldrig 29 1. 1 gång per år 40 2. 2 gånger per år 42 3. 3 gånger per år 70 4. 1 gång per kvartal 47 5. 2 gånger per kvartal 98 6. 1 gång per månad 103 7. 2 gånger per månad 1 9. Ej svar
VAR 235 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 344 width 2 MD=99 F.18t. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.18 för fullständig frågetext> 5135 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 27 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 16 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 34 14. 6 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 236 KONSUM Loc 346 width 2 MD=99 F.19. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.19a. Hur ofta besöker Du Konsum? 522 00. Aldrig 104 01. 1 gång per år 105 02. 2 gånger per år 196 03. 3 gånger per år 242 04. 1 gång per kvartal 188 05. 2 gånger per kvartal 560 06. 1 gång per månad 450 07. 2 gånger per månad 440 08. 3 gånger per månad 851 09. 1 gång per vecka 614 10. 2 gånger per vecka 501 11. 3 gånger per vecka 261 12. 4 gånger per vecka 175 13. 5 gånger per vecka 91 14. 6 gånger per vecka 43 15. 7 gånger per vecka 13 99. Ej svar
VAR 237 ICA Loc 348 width 2 MD=99 F.19b. Hur ofta besöker Du ICA? <Se F.19 för fullständig frågetext> 414 00. Aldrig 78 01. 1 gång per år 82 02. 2 gånger per år 117 03. 3 gånger per år 208 04. 1 gång per kvartal 157 05. 2 gånger per kvartal 510 06. 1 gång per månad 395 07. 2 gånger per månad 420 08. 3 gånger per månad 1006 09. 1 gång per vecka 739 10. 2 gånger per vecka 520 11. 3 gånger per vecka 311 12. 4 gånger per vecka 200 13. 5 gånger per vecka 132 14. 6 gånger per vecka 60 15. 7 gånger per vecka 7 99. Ej svar
VAR 238 VIVO Loc 350 width 2 MD=99 F.19c. Hur ofta besöker Du VIVO? <Se F.19 för fullständig frågetext> 2681 00. Aldrig 381 01. 1 gång per år 225 02. 2 gånger per år 195 03. 3 gånger per år 281 04. 1 gång per kvartal 137 05. 2 gånger per kvartal 426 06. 1 gång per månad 175 07. 2 gånger per månad 148 08. 3 gånger per månad 313 09. 1 gång per vecka 139 10. 2 gånger per vecka 121 11. 3 gånger per vecka 49 12. 4 gånger per vecka 41 13. 5 gånger per vecka 23 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka 12 99. Ej svar
VAR 239 ANNAN LIVSMEDELSBUTIK Loc 352 width 2 MD=99 F.19d. Hur ofta besöker Du annan livsmedelsbutik? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1430 00. Aldrig 275 01. 1 gång per år 259 02. 2 gånger per år 303 03. 3 gånger per år 347 04. 1 gång per kvartal 266 05. 2 gånger per kvartal 635 06. 1 gång per månad 353 07. 2 gånger per månad 316 08. 3 gånger per månad 586 09. 1 gång per vecka 246 10. 2 gånger per vecka 139 11. 3 gånger per vecka 66 12. 4 gånger per vecka 61 13. 5 gånger per vecka 35 14. 6 gånger per vecka 28 15. 7 gånger per vecka 11 99. Ej svar
VAR 240 LIVSM.AVD.DOMUS-OBS Loc 354 width 2 MD=99 F.19e. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus eller Obs? <Se F.19 för fullständig frågetext> 922 00. Aldrig 222 01. 1 gång per år 240 02. 2 gånger per år 293 03. 3 gånger per år 443 04. 1 gång per kvartal 327 05. 2 gånger per kvartal 747 06. 1 gång per månad 508 07. 2 gånger per månad 403 08. 3 gånger per månad 626 09. 1 gång per vecka 273 10. 2 gånger per vecka 166 11. 3 gånger per vecka 80 12. 4 gånger per vecka 51 13. 5 gånger per vecka 27 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka 17 99. Ej svar
VAR 241 LIVSM.AVD.ANNAT VARUHUS Loc 356 width 2 MD=99 F.19f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i annat varuhus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1591 00. Aldrig 328 01. 1 gång per år 288 02. 2 gånger per år 303 03. 3 gånger per år 410 04. 1 gång per kvartal 302 05. 2 gånger per kvartal 721 06. 1 gång per månad 346 07. 2 gånger per månad 278 08. 3 gånger per månad 456 09. 1 gång per vecka 160 10. 2 gånger per vecka 84 11. 3 gånger per vecka 30 12. 4 gånger per vecka 26 13. 5 gånger per vecka 13 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka 14 99. Ej svar
VAR 242 DOMUS Loc 358 width 2 MD=99 F.19g. Hur ofta besöker Du Domus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 909 00. Aldrig 210 01. 1 gång per år 193 02. 2 gånger per år 279 03. 3 gånger per år 419 04. 1 gång per kvartal 286 05. 2 gånger per kvartal 798 06. 1 gång per månad 529 07. 2 gånger per månad 479 08. 3 gånger per månad 621 09. 1 gång per vecka 265 10. 2 gånger per vecka 171 11. 3 gånger per vecka 88 12. 4 gånger per vecka 57 13. 5 gånger per vecka 21 14. 6 gånger per vecka 14 15. 7 gånger per vecka 17 99. Ej svar
VAR 243 EPA Loc 360 width 2 MD=99 F.19h. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1255 00. Aldrig 402 01. 1 gång per år 342 02. 2 gånger per år 321 03. 3 gånger per år 496 04. 1 gång per kvartal 330 05. 2 gånger per kvartal 735 06. 1 gång per månad 410 07. 2 gånger per månad 317 08. 3 gånger per månad 428 09. 1 gång per vecka 156 10. 2 gånger per vecka 61 11. 3 gånger per vecka 33 12. 4 gånger per vecka 38 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka 15 99. Ej svar
VAR 244 TEMPO Loc 362 width 2 MD=99 F.19i. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1552 00. Aldrig 439 01. 1 gång per år 309 02. 2 gånger per år 300 03. 3 gånger per år 440 04. 1 gång per kvartal 315 05. 2 gånger per kvartal 634 06. 1 gång per månad 334 07. 2 gånger per månad 339 08. 3 gånger per månad 365 09. 1 gång per vecka 137 10. 2 gånger per vecka 86 11. 3 gånger per vecka 36 12. 4 gånger per vecka 25 13. 5 gånger per vecka 20 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka 15 99. Ej svar
VAR 245 PRESSBYRÅN Loc 364 width 2 MD=99 F.19j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.19 för fullständig frågetext> 834 00. Aldrig 180 01. 1 gång per år 185 02. 2 gånger per år 278 03. 3 gånger per år 417 04. 1 gång per kvartal 266 05. 2 gånger per kvartal 678 06. 1 gång per månad 413 07. 2 gånger per månad 408 08. 3 gånger per månad 704 09. 1 gång per vecka 333 10. 2 gånger per vecka 243 11. 3 gånger per vecka 153 12. 4 gånger per vecka 120 13. 5 gånger per vecka 37 14. 6 gånger per vecka 92 15. 7 gånger per vecka 15 99. Ej svar
VAR 246 ANNAN KIOSK Loc 366 width 2 MD=99 F.19k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.19 för fullständig frågetext> 945 00. Aldrig 134 01. 1 gång per år 126 02. 2 gånger per år 187 03. 3 gånger per år 287 04. 1 gång per kvartal 205 05. 2 gånger per kvartal 555 06. 1 gång per månad 406 07. 2 gånger per månad 366 08. 3 gånger per månad 810 09. 1 gång per vecka 452 10. 2 gånger per vecka 327 11. 3 gånger per vecka 166 12. 4 gånger per vecka 156 13. 5 gånger per vecka 71 14. 6 gånger per vecka 150 15. 7 gånger per vecka 13 99. Ej svar
VAR 247 TOBAKSAFFÄR Loc 368 width 2 MD=99 F.19l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1917 00. Aldrig 264 01. 1 gång per år 212 02. 2 gånger per år 242 03. 3 gånger per år 301 04. 1 gång per kvartal 199 05. 2 gånger per kvartal 540 06. 1 gång per månad 280 07. 2 gånger per månad 229 08. 3 gånger per månad 582 09. 1 gång per vecka 212 10. 2 gånger per vecka 133 11. 3 gånger per vecka 77 12. 4 gånger per vecka 77 13. 5 gånger per vecka 39 14. 6 gånger per vecka 38 15. 7 gånger per vecka 14 99. Ej svar
VAR 248 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 370 width 2 MD=99 F.19m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.19 för fullständig frågetext> 885 00. Aldrig 204 01. 1 gång per år 314 02. 2 gånger per år 498 03. 3 gånger per år 599 04. 1 gång per kvartal 476 05. 2 gånger per kvartal 702 06. 1 gång per månad 417 07. 2 gånger per månad 290 08. 3 gånger per månad 270 09. 1 gång per vecka 161 10. 2 gånger per vecka 118 11. 3 gånger per vecka 96 12. 4 gånger per vecka 231 13. 5 gånger per vecka 32 14. 6 gånger per vecka 50 15. 7 gånger per vecka 13 99. Ej svar
VAR 249 KAFE/KONDITORI Loc 372 width 2 MD=99 F.19n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1074 00. Aldrig 339 01. 1 gång per år 417 02. 2 gånger per år 505 03. 3 gånger per år 627 04. 1 gång per kvartal 450 05. 2 gånger per kvartal 679 06. 1 gång per månad 345 07. 2 gånger per månad 274 08. 3 gånger per månad 256 09. 1 gång per vecka 115 10. 2 gånger per vecka 88 11. 3 gånger per vecka 59 12. 4 gånger per vecka 67 13. 5 gånger per vecka 22 14. 6 gånger per vecka 26 15. 7 gånger per vecka 13 99. Ej svar
VAR 250 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 374 width 2 MD=99 F.19o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1182 00. Aldrig 245 01. 1 gång per år 288 02. 2 gånger per år 428 03. 3 gånger per år 584 04. 1 gång per kvartal 384 05. 2 gånger per kvartal 703 06. 1 gång per månad 414 07. 2 gånger per månad 365 08. 3 gånger per månad 358 09. 1 gång per vecka 188 10. 2 gånger per vecka 99 11. 3 gånger per vecka 44 12. 4 gånger per vecka 33 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 16 15. 7 gånger per vecka 15 99. Ej svar
VAR 251 BENSINSTATION Loc 376 width 2 MD=99 F.19p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1290 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 81 03. 3 gånger per år 113 04. 1 gång per kvartal 118 05. 2 gånger per kvartal 365 06. 1 gång per månad 570 07. 2 gånger per månad 472 08. 3 gånger per månad 1318 09. 1 gång per vecka 553 10. 2 gånger per vecka 189 11. 3 gånger per vecka 85 12. 4 gånger per vecka 45 13. 5 gånger per vecka 17 14. 6 gånger per vecka 40 15. 7 gånger per vecka 6 99. Ej svar
VAR 252 POSTKONTOR Loc 378 width 2 MD=99 F.19q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 251 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 72 03. 3 gånger per år 214 04. 1 gång per kvartal 167 05. 2 gånger per kvartal 1128 06. 1 gång per månad 1164 07. 2 gånger per månad 757 08. 3 gånger per månad 924 09. 1 gång per vecka 274 10. 2 gånger per vecka 114 11. 3 gånger per vecka 40 12. 4 gånger per vecka 66 13. 5 gånger per vecka 49 14. 6 gånger per vecka 18 15. 7 gånger per vecka 20 99. Ej svar
VAR 253 BANKKONTOR Loc 380 width 2 MD=99 F.19r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 443 00. Aldrig 179 01. 1 gång per år 192 02. 2 gånger per år 174 03. 3 gånger per år 365 04. 1 gång per kvartal 274 05. 2 gånger per kvartal 1293 06. 1 gång per månad 904 07. 2 gånger per månad 597 08. 3 gånger per månad 633 09. 1 gång per vecka 154 10. 2 gånger per vecka 47 11. 3 gånger per vecka 25 12. 4 gånger per vecka 43 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka 17 99. Ej svar
VAR 254 AFFISCHPELARE Loc 382 width 2 MD=99 F.20. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.20a. Hur ofta ser Du affischpelare? 1377 00. Aldrig 186 01. 1 gång per år 167 02. 2 gånger per år 160 03. 3 gånger per år 214 04. 1 gång per kvartal 146 05. 2 gånger per kvartal 410 06. 1 gång per månad 220 07. 2 gånger per månad 194 08. 3 gånger per månad 611 09. 1 gång per vecka 229 10. 2 gånger per vecka 190 11. 3 gånger per vecka 138 12. 4 gånger per vecka 277 13. 5 gånger per vecka 140 14. 6 gånger per vecka 691 15. 7 gånger per vecka 6 99. Ej svar
VAR 255 REKLAM PÅ BIO Loc 384 width 2 MD=99 F.20b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.20 för fullständig frågetext> 2323 00. Aldrig 613 01. 1 gång per år 405 02. 2 gånger per år 334 03. 3 gånger per år 378 04. 1 gång per kvartal 231 05. 2 gånger per kvartal 471 06. 1 gång per månad 230 07. 2 gånger per månad 156 08. 3 gånger per månad 139 09. 1 gång per vecka 35 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka 11 99. Ej svar
VAR 256 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 386 width 2 MD=99 F.20c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1349 00. Aldrig 168 01. 1 gång per år 134 02. 2 gånger per år 163 03. 3 gånger per år 250 04. 1 gång per kvartal 154 05. 2 gånger per kvartal 380 06. 1 gång per månad 208 07. 2 gånger per månad 222 08. 3 gånger per månad 491 09. 1 gång per vecka 201 10. 2 gånger per vecka 239 11. 3 gånger per vecka 160 12. 4 gånger per vecka 404 13. 5 gånger per vecka 153 14. 6 gånger per vecka 672 15. 7 gånger per vecka 8 99. Ej svar
VAR 257 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 388 width 1 MD=9 F.21. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Domus/Obs? 989 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 1602 1. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Domus/Obs 948 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Domus/Obs 616 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Domus/Obs 586 4. Köper mer än hälften i Konsum/Domus/Obs 556 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Domus/Obs 59 9. Ej svar