ORVESTO 76 P-5005

               SSD 0051

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 76 P-5005 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under tredje kvartalet 1975 genomfördes tre omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa tre
  omgångar 9.082 personer 15-67 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 9.082 personer har 1.236
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 40 avlidna, 17 avflyttade från riket, 38 som vistas
  utomlands, 19 i militärtjänst, 58 på utrikes resa, 61 ej
  svensktalande, 161 okända men skrivna på kommun, 38 under
  sjukhusvård, 273 sjuka i hemmet samt 531 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.
  s(1)Nettourvalet för de tre omgångarna hösten 1975 uppgår
  således till 7.846 personer varav 2.469, utgörande 31%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (52%), "tidsbrist" (12%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (35%)
  samt "övriga" (1%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i meterialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande fjärde
  kvartalet 1975 6.140 personer istället för 5.377 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 80% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-5005, omfattar 1800 personer eller 33,5% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 26 september -28
  november 1975.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Bäckman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0051 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Civilstånd 12 Ålder 13 Förvärvsarbete/sysselsättning 14 Utbildning 15 Storlek på orten 16 Form av boende 17 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 18 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 24 Totalt antal personer 25 Din personliga inkomst i kronor per år 26 Hushållets totala inkomst i kronor per år 27 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i konsum 28 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbil/kombi 31 Hushållets innehav av fritidshus 32 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 33 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 34 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 35 Hushållets innehav av filmkamera 36 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 37 Hushållets innehav av filmprojektor 38 Hushållets innehav av skrivmaskin 39 Hushållets innehav av svart-vit tv 40 Hushållets innehav av färg-tv 41 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 42 Hushållets innehav av diskmaskin 43 Hushållets innehav av tvättmaskin 44 Hushållets innehav av kassettbandspelare 45 Hushållets innehav av stereoanläggning 46 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 47 Hushållets innehav av hund 48 Hushållets innehav av katt 49 Hushållets innehav av burfåglar 50 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 51 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 52 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 53 Köpfrekvenser för Tandkräm 54 Köpfrekvenser för Tvål 55 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 56 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 57 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 58 Köpfrekvenser för Tvättmedel 59 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 60 Köpfrekvenser för Grammofonskivor Köpavsikter beträffande kapitalvaror 61 Avsikt att köpa kapitalvaror1 62 Avsikt att köpa kapitalvaror1 63 Avsikt att köpa kapitalvaror1 64 Avsikt att köpa kapitalvaror1 65 Avsikt att köpa kapitalvaror1 66 Avsikt att köpa kapitalvaror2 67 Avsikt att köpa kapitalvaror2 68 Avsikt att köpa kapitalvaror2 69 Avsikt att köpa kapitalvaror2 70 Avsikt att köpa kapitalvaror2 71 Avsikt att köpa kapitalvaror3 72 Avsikt att köpa kapitalvaror3 73 Avsikt att köpa kapitalvaror3 74 Avsikt att köpa kapitalvaror3 75 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 77 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 78 Intresseinriktning:Skattefrågor 79 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 80 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 81 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 82 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 83 Intresseinriktning:Samhällsplanering 84 Intresseinriktning:Politiska frågor 85 Intresseinriktning:Sport/Idrott 86 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 87 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 88 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 89 Intresseinriktning:Bantningstips 90 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Villa/eget hem 97 Intresseinriktning:Fritidshus 98 Intresseinriktning:Semesterresor 99 Intresseinriktning:Båtar 100 Intresseinriktning:Personbilar 101 Intresseinriktning:Färg-tv 102 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 103 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 104 Intresseinriktning:Fotoutrustning 105 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 106 Intresseinriktning:Rakapparater 107 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 108 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 109 Intresseinriktning:Hundars skötsel 110 Intresseinriktning:Katters skötsel 111 Intresseinriktning:Handla mat 112 Intresseinriktning:Laga mat 113 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 114 Intresseinriktning:Baka 115 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 116 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 117 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 118 Intresseinriktning:Ha gäster 119 Intresseinriktning:Köra bil 120 Intresseinriktning:Jobba med bilen 121 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 122 Intresseinriktning:Fotografera 123 Intresseinriktning:Smalfilma 124 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 125 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 126 Intresseinriktning:Gå på teater 127 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 128 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 129 Intresseinriktning:Läsa böcker 130 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 131 Intresseinriktning:Sy kläder 132 Intresseinriktning:Handarbeta 133 Intresseinriktning:Måla 134 Intresseinriktning:Snickra 135 Intresseinriktning:Motionera 136 Intresseinriktning:Friluftsliv 137 Intresseinriktning:Sportfiska 138 Intresseinriktning:Åka skidor 139 Intresseinriktning:Åka motorbåt 140 Intresseinriktning:Segla 141 Intresseinriktning:Campa 142 Intresseinriktning:Semestra utomlands 143 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 144 Intresseinriktning:Gå på föreninsmöten 145 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 146 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Tidningsläsning:Storstadspress-vardagsnummer 147 Läsfrekvenser:Aftonbladet 148 Läsfrekvenser:Arbetet 149 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 150 Läsfrekvenser:Expressen 151 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 152 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 153 Läsfrekvenser:Kvällsposten 154 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 155 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 156 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 157 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 158 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 159 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 160 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 161 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten Tidningsläsning:Storstadspress-söndagsnummer 162 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 163 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 164 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 165 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 166 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 167 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 168 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 169 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 170 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 171 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 172 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 173 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 174 Läsfrekvenser för Allers 175 Läsfrekvenser för Damernas Värld 176 Läsfrekvenser för Femina 177 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 178 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 179 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 180 Läsfrekvenser för Hennes 181 Läsfrekvenser för Husmodern 182 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 183 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 184 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 185 Läsfrekvenser för Land 186 Läsfrekvenser för Lektyr 187 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 188 Läsfrekvenser för Min Värld 189 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 190 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 191 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 192 Läsfrekvenser för Se 193 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 194 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 195 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 196 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 197 Läsfrekvenser för Vi 198 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:14-dagarstidningar 199 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 200 Läsfrekvenser för Motor 201 Läsfrekvenser för Motorföraren 202 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 203 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 204 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 205 Läsfrekvenser för Allt om Mat 206 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 207 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 208 Läsfrekvenser för Båt för Alla 209 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 210 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 211 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 212 Läsfrekvenser för Det Bästa 213 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 214 Läsfrekvenser för Vår Bostad 215 Läsfrekvenser för industritjänstemannen Tidninsläsning:Landsortspress 216 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 217 Läsfrekvenser för - A-Pressen 218 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 219 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 220 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 221 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 222 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 223 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) Tidningsläsning:Lokalpress 224 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 225 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Nordväst 226 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Lidingö 227 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Syd 228 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Södertidningen 229 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 230 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 231 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 232 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 233 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 234 Läsfrekvenser för - Storstaden 235 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 236 Besöksfrekvenser:Konsum 237 Besöksfrekvenser:ICA 238 Besöksfrekvenser:VIVO 239 Besöksfrekvenser:Annan livsmedelsbutik 240 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i Domus eller Obs 241 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i annat varuhus 242 Besöksfrekvenser:Domus 243 Besöksfrekvenser:Epa 244 Besöksfrekvenser:Tempo 245 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 246 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 247 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 248 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 249 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 250 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 251 Besöksfrekvenser:Bensinstation 252 Besöksfrekvenser:Postkontor 253 Besöksfrekvenser:Bankkontor 254 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 255 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 256 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Inköp i olika affärer 257 Inköpsfrekvenser för Konsum/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0051              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0051


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. MARS 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1673 127
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång Kod: 5 Frek: 1800
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=99 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 301 6 9 34 14 12 22 20 26 35 32 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 9 21 18 15 31 9 8 9 21 16 21 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 13 29 16 10 51 100 20 7 23 21 147 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 20 23 43 23 10 16 9 12 41 9 11 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 38 11 12 32 10 2 5 30 10 9 6 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 41 15 18 31 14 5 13 31 24 18 12 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 11 27 9 17 6
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 2 MD=99 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1800 Min=0 Max=9 Mean=1.8 St.Dev=2.0
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 19 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 21 30 15 25 23 39 30 30 24 30 22 33 26 31 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 41 39 30 28 30 33 23 23 29 29 41 24 36 35 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 28 28 25 32 39 26 41 46 56 45 48 41 56 41 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 99 Frek: 32 33 32 37 38 39 45 39 47 46 34 6
VAR 10 KÖN Loc 21 width 1 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 894 1. Man 906 2. Kvinna
VAR 11 CIVILSTÅND Loc 22 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 465 1. Ogift 1228 2. Gift eller sammanboende 96 3. Änka/änkling/frånskild 11 9. Ej svar
VAR 12 ÅLDER Loc 23 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 208 00. 19 år och yngre 184 01. 20-24 år 218 02. 25-29 år 212 03. 30-34 år 157 04. 35-39 år 163 05. 40-44 år 142 06. 45-49 år 166 07. 50-54 år 165 08. 55-60 år 184 09. 61 år och äldre 1 99. Ej svar
VAR 13 YRKE Loc 25 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 959 1. Förvärvsarbete,heltid 255 2. Förvärvsarbete,deltid 262 3. Hemmafru 168 4. Studerande 129 5. Annan sysselsättning 23 6. Pensionär 4 9. Ej svar
VAR 14 UTBILDNING Loc 26 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 712 00. Folkskola 188 01. Grundskola eller enhetsskola 70 02. Realskola 32 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 112 04. Fackskola 73 05. Flickskola eller folkhögskola 100 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 290 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 37 08. Seminarium 186 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 99. Ej svar
VAR 15 ORTSTORLEK Loc 28 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 102 1. Under 200 invånare 199 2. 200-1.999 172 3. 2.000-4.999 163 4. 5.000-9.999 250 5. 10.000-24.999 241 6. 25.000-49.999 249 7. 50.000-99.999 347 8. 100.000 och däröver 77 9. Ej svar
VAR 16 BOENDEFORM Loc 29 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 178 01. Insatslägenhet 619 02. Hyrd lägenhet 636 03. Egen villa 42 04. Hyrd villa 79 05. Eget radhus 15 06. Hyrt radhus 131 07. Jordbruksfastighet 42 08. Inneboende 48 09. Annan bostadsform 10 99. Ej svar
VAR 17 UNDER 2 ÅR Loc 31 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1639 144 10 7
VAR 18 2-6 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1487 246 54 4 9
VAR 19 7-10 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1475 271 42 1 1 10
VAR 20 11-14 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1454 274 61 3 8
VAR 21 15-19 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1305 385 89 11 10
VAR 22 20-67 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 9 99 Frek: 26 274 1277 169 39 4 1 1 9
VAR 23 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 43 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1711 58 17 1 1 12
VAR 24 TOTALANTAL Loc 45 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 184 518 402 441 177 41 15 7 2 13
VAR 25 PERSONLIG INKOMST Loc 47 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 334 0. Under 10.000 215 1. 10.000-20.000 209 2. 20.000-30.000 270 3. 30.000-40.000 349 4. 40.000-50.000 160 5. 50.000-60.000 59 6. 60.000-70.000 72 7. Över 70.000 132 9. Ej svar
VAR 26 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 48 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 25 0. Under 10.000 69 1. 10.000-20.000 81 2. 20.000-30.000 148 3. 30.000-40.000 263 4. 40.000-50.000 237 5. 50.000-60.000 179 6. 60.000-70.000 576 7. Över 70.000 222 9. Ej svar
VAR 27 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 49 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 358 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 381 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 250 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 188 3. Gör mer än hälften av alla inköp 616 4. Gör alla eller nästan alla inköp 7 9. Ej svar
VAR 28 MEDLEM I KONSUM Loc 50 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1028 1. Ja 756 2. Nej 16 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 51 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 1204 1. Ja 564 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 52 width 1 MD=9 F.7. Vad finns i Ditt hushåll? F.7a. I hushållet finns:personbil/kombi 349 0. Finns ej 1435 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 31 FINNS:FRITIDSHUS Loc 53 width 1 MD=9 F.7b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 1362 0. Finns ej 414 1. Finns 24 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 54 width 1 MD=9 F.7c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1513 0. Finns ej 270 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 55 width 1 MD=9 F.7d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.7 för fullständig frågetext> 692 0. Finns ej 1092 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 56 width 1 MD=9 F.7e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1269 0. Finns ej 509 1. Finns 22 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:FILMKAMERA Loc 57 width 1 MD=9 F.7f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1362 0. Finns ej 420 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 58 width 1 MD=9 F.7g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1390 0. Finns ej 391 1. Finns 19 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1448 0. Finns ej 335 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 60 width 1 MD=9 F.7i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1038 0. Finns ej 746 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:SVART-VIT TV Loc 61 width 1 MD=9 F.7j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 684 0. Finns ej 1097 1. Finns 19 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FÄRG-TV Loc 62 width 1 MD=9 F.7k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 809 0. Finns ej 959 1. Finns 32 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 63 width 1 MD=9 F.7l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.7 för fullständig frågetext> 298 0. Finns ej 1483 1. Finns 19 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:DISKMASKIN Loc 64 width 1 MD=9 F.7m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1383 0. Finns ej 384 1. Finns 33 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 65 width 1 MD=9 F.7n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 609 0. Finns ej 1175 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 66 width 1 MD=9 F.7o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 901 0. Finns ej 872 1. Finns 27 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=9 F.7p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.7 för fullständig frågetext> 789 0. Finns ej 990 1. Finns 21 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 68 width 1 MD=9 F.7q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 1218 0. Finns ej 552 1. Finns 30 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:HUND Loc 69 width 1 MD=9 F.7r. I hushållet finns:hund <Se F.7 för fullständig frågetext> 1391 0. Finns ej 385 1. Finns 24 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:KATT Loc 70 width 1 MD=9 F.7s. I hushållet finns:katt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1513 0. Finns ej 266 1. Finns 21 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:BURFÅGLAR Loc 71 width 1 MD=9 F.7t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1624 0. Finns ej 158 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 72 width 1 MD=9 F.7u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1581 0. Finns ej 201 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 51 MATVAROR I BUTIKER Loc 73 width 1 MD=9 F.8. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.8a. Jag köper: Matvaror i Butiker 62 1. Aldrig 130 2. Någon gång/år 108 3. Någon gång/kvartal 246 4. Någon gång/månad 659 5. 1-2 gånger/vecka 426 6. 3-4 gånger/vecka 157 7. Minst 5 gånger/vecka 12 9. Ej svar
VAR 52 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 74 width 1 MD=9 F.8b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 523 1. Aldrig 574 2. Någon gång/år 370 3. Någon gång/kvartal 300 4. Någon gång/månad 22 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 11 9. Ej svar
VAR 53 TANDKRÄM Loc 75 width 1 MD=9 F.8c. Jag köper: Tandkräm <Se F.8 för fullständig frågetext> 164 1. Aldrig 228 2. Någon gång/år 436 3. Någon gång/kvartal 905 4. Någon gång/månad 55 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 11 9. Ej svar
VAR 54 TVÅL Loc 76 width 1 MD=9 F.8d. Jag köper: Tvål <Se F.8 för fullständig frågetext> 172 1. Aldrig 211 2. Någon gång/år 391 3. Någon gång/kvartal 964 4. Någon gång/månad 52 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 55 MASKINDISKMEDEL Loc 77 width 1 MD=9 F.8e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1347 1. Aldrig 127 2. Någon gång/år 153 3. Någon gång/kvartal 153 4. Någon gång/månad 7 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 13 9. Ej svar
VAR 56 VANLIGT DISKMEDEL Loc 78 width 1 MD=9 F.8f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 310 1. Aldrig 278 2. Någon gång/år 472 3. Någon gång/kvartal 693 4. Någon gång/månad 37 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 57 RENGÖRINGSMEDEL Loc 79 width 1 MD=9 F.8g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 322 1. Aldrig 333 2. Någon gång/år 504 3. Någon gång/kvartal 603 4. Någon gång/månad 28 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 58 TVÄTTMEDEL Loc 80 width 1 MD=9 F.8h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 292 1. Aldrig 249 2. Någon gång/år 478 3. Någon gång/kvartal 727 4. Någon gång/månad 43 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 11 9. Ej svar
VAR 59 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.8i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 719 1. Aldrig 548 2. Någon gång/år 328 3. Någon gång/kvartal 192 4. Någon gång/månad 1 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 12 9. Ej svar
VAR 60 GRAMMOFONSKIVOR Loc 82 width 1 MD=9 F.8j. Jag köper: Grammofonskivor <Se F.8 för fullständig frågetext> 618 1. Aldrig 585 2. Någon gång/år 389 3. Någon gång/kvartal 185 4. Någon gång/månad 13 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 61 AVSER ATT KÖPA1 Loc 83 width 2 MD=99 F.9. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.9a. Första understrykningen 225 00. Fabriksny bil 509 01. Begagnad bil 32 02. Moped 13 03. Nytt fritidshus 18 04. Begagnat fritidshus 41 05. Ny villa 23 06. Begagnad villa 69 07. Köksfläkt 35 08. Elektrisk spis 39 09. Diskmaskin 796 99. Ej svar
VAR 62 AVSER ATT KÖPA1 Loc 85 width 2 MD=99 F.9b. Andra understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 660 00. Frågan ej tillämplig 17 01. Begagnad bil 35 02. Moped 19 03. Nytt fritidshus 30 04. Begagnat fritidshus 35 05. Ny villa 40 06. Begagnad villa 59 07. Köksfläkt 52 08. Elektrisk spis 63 09. Diskmaskin 790 99. Ej svar
VAR 63 AVSER ATT KÖPA1 Loc 87 width 2 MD=99 F.9c. Tredje understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 911 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 4 04. Begagnat fritidshus 5 05. Ny villa 6 06. Begagnad villa 19 07. Köksfläkt 34 08. Elektrisk spis 31 09. Diskmaskin 790 99. Ej svar
VAR 64 AVSER ATT KÖPA1 Loc 89 width 2 MD=99 F.9d. Fjärde understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 980 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 4 07. Köksfläkt 16 08. Elektrisk spis 9 09. Diskmaskin 790 99. Ej svar
VAR 65 AVSER ATT KÖPA1 Loc 91 width 2 MD=99 F.9e. Femte understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 995 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 07. Köksfläkt 2 08. Elektrisk spis 13 09. Diskmaskin 790 99. Ej svar
VAR 66 AVSER ATT KÖPA2 Loc 93 width 2 MD=99 F.10. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.10a. Första understrykningen 181 00. Tvättmaskin 78 01. Frysbox 65 02. Frysskåp 124 03. Fiskeutrustning 129 04. Elektrisk rakapparat 28 05. Portabel skrivmaskin 46 06. Stillbildskamera 41 07. Filmkamera 24 08. Projektorer 63 09. Elektrisk symaskin 1021 99. Ej svar
VAR 67 AVSER ATT KÖPA2 Loc 95 width 2 MD=99 F.10b. Andra understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 500 00. Frågan ej tillämplig 30 01. Frysbox 24 02. Frysskåp 29 03. Fiskeutrustning 47 04. Elektrisk rakapparat 18 05. Portabel skrivmaskin 34 06. Stillbildskamera 33 07. Filmkamera 31 08. Projektorer 36 09. Elektrisk symaskin 1018 99. Ej svar
VAR 68 AVSER ATT KÖPA2 Loc 97 width 2 MD=99 F.10c. Tredje understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 695 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 11 02. Frysskåp 2 03. Fiskeutrustning 14 04. Elektrisk rakapparat 6 05. Portabel skrivmaskin 7 06. Stillbildskamera 11 07. Filmkamera 22 08. Projektorer 14 09. Elektrisk symaskin 1018 99. Ej svar
VAR 69 AVSER ATT KÖPA2 Loc 99 width 2 MD=99 F.10d. Fjärde understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 747 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 2 03. Fiskeutrustning 4 04. Elektrisk rakapparat 4 05. Portabel skrivmaskin 2 06. Stillbildskamera 2 07. Filmkamera 8 08. Projektorer 13 09. Elektrisk symaskin 1018 99. Ej svar
VAR 70 AVSER ATT KÖPA2 Loc 101 width 2 MD=99 F.10e. Femte understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 772 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 1 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Portabel skrivmaskin 06. Stillbildskamera 07. Filmkamera 3 08. Projektorer 5 09. Elektrisk symaskin 1018 99. Ej svar
VAR 71 AVSER ATT KÖPA3 Loc 103 width 2 MD=99 F.11. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.11a. Första understrykningen 128 00. Radio 85 01. Bandspelare 197 02. Stereoanläggning 47 03. Svart/vit TV 198 04. Färg-TV 261 05. Trädgårdsredskap 46 06. Gräsklippare 63 07. Dammsugare 19 08. Motor- eller segelbåt 7 09. Motionscykel 749 99. Ej svar
VAR 72 AVSER ATT KÖPA3 Loc 105 width 2 MD=99 F.11b. Andra understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 572 00. Frågan ej tillämplig 29 01. Bandspelare 33 02. Stereoanläggning 11 03. Svart/vit TV 68 04. Färg-TV 125 05. Trädgårdsredskap 99 06. Gräsklippare 84 07. Dammsugare 23 08. Motor- eller segelbåt 10 09. Motionscykel 746 99. Ej svar
VAR 73 AVSER ATT KÖPA3 Loc 107 width 2 MD=99 F.11c. Tredje understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 872 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 15 02. Stereoanläggning 3 03. Svart/vit TV 8 04. Färg-TV 41 05. Trädgårdsredskap 55 06. Gräsklippare 38 07. Dammsugare 14 08. Motor- eller segelbåt 8 09. Motionscykel 746 99. Ej svar
VAR 74 AVSER ATT KÖPA3 Loc 109 width 2 MD=99 F.11d. Fjärde understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 998 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 1 03. Svart/vit TV 4 04. Färg-TV 9 05. Trädgårdsredskap 19 06. Gräsklippare 13 07. Dammsugare 5 08. Motor- eller segelbåt 5 09. Motionscykel 746 99. Ej svar
VAR 75 AVSER ATT KÖPA3 Loc 111 width 2 MD=99 F.11e. Femte understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1034 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 04. Färg-TV 2 05. Trädgårdsredskap 4 06. Gräsklippare 10 07. Dammsugare 4 08. Motor- eller segelbåt 09. Motionscykel 746 99. Ej svar
VAR 76 SAMHÄLLSDEBATT Loc 113 width 1 MD=9 F.12. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.12.1. Samhällsdebatt 89 1. Mycket ointresserad 102 2. Ganska ointresserad 145 3. Något ointresserad 132 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 588 5. Något intresserad 485 6. Ganska intresserad 213 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 77 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 114 width 1 MD=9 F.12.2. Sociala rättigheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket ointresserad 71 2. Ganska ointresserad 83 3. Något ointresserad 75 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 501 5. Något intresserad 624 6. Ganska intresserad 380 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 78 SKATTEFRÅGOR Loc 115 width 1 MD=9 F.12.3. Skattefrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket ointresserad 41 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 100 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 459 5. Något intresserad 549 6. Ganska intresserad 471 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 79 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 116 width 1 MD=9 F.12.4. Lagar och förordningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 126 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 596 5. Något intresserad 534 6. Ganska intresserad 305 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 80 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 117 width 1 MD=9 F.12.5. Samlevnadsfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket ointresserad 76 2. Ganska ointresserad 103 3. Något ointresserad 201 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 535 5. Något intresserad 499 6. Ganska intresserad 278 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 81 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 118 width 1 MD=9 F.12.6. Religions-och trosfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 309 1. Mycket ointresserad 229 2. Ganska ointresserad 227 3. Något ointresserad 193 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 462 5. Något intresserad 199 6. Ganska intresserad 142 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 82 ARBETSMARKNADEN Loc 119 width 1 MD=9 F.12.7. Arbetsmarknaden <Se F.12 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket ointresserad 55 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 110 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 550 5. Något intresserad 559 6. Ganska intresserad 348 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 83 SAMHÄLLSPLANERING Loc 120 width 1 MD=9 F.12.8. Samhällsplanering <Se F.12 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket ointresserad 89 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 211 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 581 5. Något intresserad 455 6. Ganska intresserad 213 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 84 POLITISKA FRÅGOR Loc 121 width 1 MD=9 F.12.9. Politiska frågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 133 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 148 3. Något ointresserad 116 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 582 5. Något intresserad 425 6. Ganska intresserad 228 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 85 SPORT/IDROTT Loc 122 width 1 MD=9 F.12.10. Sport/Idrott <Se F.12 för fullständig frågetext> 139 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 61 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 429 5. Något intresserad 384 6. Ganska intresserad 524 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 86 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 123 width 1 MD=9 F.12.11. Miljövårdsproblem <Se F.12 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket ointresserad 34 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 114 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 530 5. Något intresserad 541 6. Ganska intresserad 450 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 87 HÄLSONYTTIG MAT Loc 124 width 1 MD=9 F.12.12. Hälsonyttig mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket ointresserad 76 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 122 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 482 5. Något intresserad 467 6. Ganska intresserad 455 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 88 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 125 width 1 MD=9 F.12.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.12 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket ointresserad 53 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 101 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 497 5. Något intresserad 526 6. Ganska intresserad 470 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 89 BANTNINGSTIPS Loc 126 width 1 MD=9 F.12.14. Bantningstips <Se F.12 för fullständig frågetext> 631 1. Mycket ointresserad 196 2. Ganska ointresserad 145 3. Något ointresserad 158 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 331 5. Något intresserad 153 6. Ganska intresserad 143 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 90 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 127 width 1 MD=9 F.12.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.12 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket ointresserad 44 2. Ganska ointresserad 75 3. Något ointresserad 91 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 410 5. Något intresserad 533 6. Ganska intresserad 566 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 128 width 1 MD=9 F.12.16. Heminredning <Se F.12 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 88 3. Något ointresserad 91 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 474 5. Något intresserad 504 6. Ganska intresserad 513 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 129 width 1 MD=9 F.12.17. Modenyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 208 1. Mycket ointresserad 157 2. Ganska ointresserad 148 3. Något ointresserad 121 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 512 5. Något intresserad 362 6. Ganska intresserad 256 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 130 width 1 MD=9 F.12.18. Matvarunyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 105 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 163 3. Något ointresserad 164 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 495 5. Något intresserad 408 6. Ganska intresserad 286 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 131 width 1 MD=9 F.12.19. Barnavård <Se F.12 för fullständig frågetext> 150 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 199 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 437 5. Något intresserad 393 6. Ganska intresserad 330 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 132 width 1 MD=9 F.12.20. Skönhetsvård <Se F.12 för fullständig frågetext> 393 1. Mycket ointresserad 155 2. Ganska ointresserad 178 3. Något ointresserad 177 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 480 5. Något intresserad 242 6. Ganska intresserad 137 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 96 VILLA/EGET HEM Loc 133 width 1 MD=9 F.12.21. Villa/eget hem <Se F.12 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket ointresserad 63 2. Ganska ointresserad 63 3. Något ointresserad 115 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 274 5. Något intresserad 376 6. Ganska intresserad 789 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 97 FRITIDSHUS Loc 134 width 1 MD=9 F.12.22. Fritidshus <Se F.12 för fullständig frågetext> 169 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 215 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 414 5. Något intresserad 289 6. Ganska intresserad 410 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 98 SEMESTERRESOR Loc 135 width 1 MD=9 F.12.23. Semesterresor <Se F.12 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket ointresserad 43 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 79 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 454 5. Något intresserad 488 6. Ganska intresserad 533 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 99 BÅTAR Loc 136 width 1 MD=9 F.12.24. Båtar <Se F.12 för fullständig frågetext> 404 1. Mycket ointresserad 149 2. Ganska ointresserad 168 3. Något ointresserad 190 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 390 5. Något intresserad 224 6. Ganska intresserad 222 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 100 PERSONBILAR Loc 137 width 1 MD=9 F.12.25. Personbilar <Se F.12 för fullständig frågetext> 108 1. Mycket ointresserad 76 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 89 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 527 5. Något intresserad 450 6. Ganska intresserad 397 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 101 FÄRG-TV Loc 138 width 1 MD=9 F.12.26. Färg-tv <Se F.12 för fullständig frågetext> 153 1. Mycket ointresserad 85 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 137 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 479 5. Något intresserad 382 6. Ganska intresserad 400 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 102 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 139 width 1 MD=9 F.12.27. Stereoanläggningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 215 1. Mycket ointresserad 94 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 133 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 448 5. Något intresserad 354 6. Ganska intresserad 395 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 103 HUSHÅLLSMASKINER Loc 140 width 1 MD=9 F.12.28. Hushållsmaskiner <Se F.12 för fullständig frågetext> 115 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 157 3. Något ointresserad 147 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 609 5. Något intresserad 388 6. Ganska intresserad 236 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 104 FOTOUTRUSTNING Loc 141 width 1 MD=9 F.12.29. Fotoutrustning <Se F.12 för fullständig frågetext> 245 1. Mycket ointresserad 151 2. Ganska ointresserad 214 3. Något ointresserad 211 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 527 5. Något intresserad 241 6. Ganska intresserad 156 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 105 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 142 width 1 MD=9 F.12.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.12 för fullständig frågetext> 754 1. Mycket ointresserad 148 2. Ganska ointresserad 163 3. Något ointresserad 205 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 264 5. Något intresserad 104 6. Ganska intresserad 115 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 106 RAKAPPARATER Loc 143 width 1 MD=9 F.12.31. Rakapparater <Se F.12 för fullständig frågetext> 635 1. Mycket ointresserad 146 2. Ganska ointresserad 178 3. Något ointresserad 248 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 330 5. Något intresserad 130 6. Ganska intresserad 86 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 107 RENGÖRINGSMEDEL Loc 144 width 1 MD=9 F.12.32. Rengöringsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 160 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 164 3. Något ointresserad 197 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 502 5. Något intresserad 367 6. Ganska intresserad 240 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 108 MEDEL MOT MJÄLL Loc 145 width 1 MD=9 F.12.33. Medel mot mjäll <Se F.12 för fullständig frågetext> 471 1. Mycket ointresserad 153 2. Ganska ointresserad 166 3. Något ointresserad 285 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 383 5. Något intresserad 164 6. Ganska intresserad 135 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 109 HUNDARS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=9 F.12.34. Hundars skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 588 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 224 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 255 5. Något intresserad 197 6. Ganska intresserad 244 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 110 KATTERS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.12.35. Katters skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 768 1. Mycket ointresserad 142 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 234 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 212 5. Något intresserad 107 6. Ganska intresserad 132 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 111 HANDLA MAT Loc 148 width 1 MD=9 F.12.36. Handla mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 68 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 507 5. Något intresserad 524 6. Ganska intresserad 435 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 112 LAGA MAT Loc 149 width 1 MD=9 F.12.37. Laga mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 66 1. Mycket ointresserad 77 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 58 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 426 5. Något intresserad 526 6. Ganska intresserad 525 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 113 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 150 width 1 MD=9 F.12.38. Pröva nya maträtter <Se F.12 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 85 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 386 5. Något intresserad 508 6. Ganska intresserad 539 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 114 BAKA Loc 151 width 1 MD=9 F.12.39. Baka <Se F.12 för fullständig frågetext> 233 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 130 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 370 5. Något intresserad 357 6. Ganska intresserad 396 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 115 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 152 width 1 MD=9 F.12.40. Pröva nya cigarretter <Se F.12 för fullständig frågetext> 1070 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 101 3. Något ointresserad 199 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 169 5. Något intresserad 56 6. Ganska intresserad 28 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 116 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 153 width 1 MD=9 F.12.41. Pröva ny piptobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 1271 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 63 3. Något ointresserad 220 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 89 5. Något intresserad 22 6. Ganska intresserad 19 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 117 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 154 width 1 MD=9 F.12.42. Pröva nya cigariller <Se F.12 för fullständig frågetext> 1300 1. Mycket ointresserad 55 2. Ganska ointresserad 65 3. Något ointresserad 224 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 60 5. Något intresserad 14 6. Ganska intresserad 15 7. Mycket intresserad 67 9. Ej svar
VAR 118 HA GÄSTER Loc 155 width 1 MD=9 F.12.43. Ha gäster <Se F.12 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket ointresserad 31 2. Ganska ointresserad 71 3. Något ointresserad 69 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 509 5. Något intresserad 679 6. Ganska intresserad 358 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 119 KÖRA BIL Loc 156 width 1 MD=9 F.12.44. Köra bil <Se F.12 för fullständig frågetext> 203 1. Mycket ointresserad 36 2. Ganska ointresserad 51 3. Något ointresserad 150 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 280 5. Något intresserad 508 6. Ganska intresserad 530 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 120 JOBBA MED BILEN Loc 157 width 1 MD=9 F.12.45. Jobba med bilen <Se F.12 för fullständig frågetext> 511 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 156 3. Något ointresserad 188 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 373 5. Något intresserad 229 6. Ganska intresserad 169 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 121 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 158 width 1 MD=9 F.12.46. Arbeta i trädgården <Se F.12 för fullständig frågetext> 185 1. Mycket ointresserad 67 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 127 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 431 5. Något intresserad 454 6. Ganska intresserad 387 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 122 FOTOGRAFERA Loc 159 width 1 MD=9 F.12.47. Fotografera <Se F.12 för fullständig frågetext> 226 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 145 3. Något ointresserad 113 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 633 5. Något intresserad 329 6. Ganska intresserad 196 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 123 SMALFILMA Loc 160 width 1 MD=9 F.12.48. Smalfilma <Se F.12 för fullständig frågetext> 510 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 172 3. Något ointresserad 389 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 265 5. Något intresserad 148 6. Ganska intresserad 101 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 124 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.12.49. Lyssna på popmusik <Se F.12 för fullständig frågetext> 492 1. Mycket ointresserad 131 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 107 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 395 5. Något intresserad 233 6. Ganska intresserad 254 7. Mycket intresserad 64 9. Ej svar
VAR 125 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 162 width 1 MD=9 F.12.50. Lyssna på klassisk musik <Se F.12 för fullständig frågetext> 320 1. Mycket ointresserad 135 2. Ganska ointresserad 186 3. Något ointresserad 123 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 532 5. Något intresserad 284 6. Ganska intresserad 175 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 126 GÅ PÅ TEATER Loc 163 width 1 MD=9 F.12.51. Gå på teater <Se F.12 för fullständig frågetext> 258 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 165 3. Något ointresserad 181 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 491 5. Något intresserad 309 6. Ganska intresserad 238 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 127 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 164 width 1 MD=9 F.12.52. Gå på konstutställning <Se F.12 för fullständig frågetext> 426 1. Mycket ointresserad 170 2. Ganska ointresserad 215 3. Något ointresserad 202 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 396 5. Något intresserad 213 6. Ganska intresserad 134 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 128 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 165 width 1 MD=9 F.12.53. Skaffa vidareutbildning <Se F.12 för fullständig frågetext> 123 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 145 3. Något ointresserad 223 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 556 5. Något intresserad 399 6. Ganska intresserad 234 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 129 LÄSA BÖCKER Loc 166 width 1 MD=9 F.12.54. Läsa böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 52 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 503 5. Något intresserad 448 6. Ganska intresserad 506 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 130 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 167 width 1 MD=9 F.12.55. Läsa populärtidningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 175 1. Mycket ointresserad 131 2. Ganska ointresserad 196 3. Något ointresserad 180 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 581 5. Något intresserad 324 6. Ganska intresserad 166 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 131 SY KLÄDER Loc 168 width 1 MD=9 F.12.56. Sy kläder <Se F.12 för fullständig frågetext> 715 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 143 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 250 5. Något intresserad 186 6. Ganska intresserad 229 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 132 HANDARBETA Loc 169 width 1 MD=9 F.12.57. Handarbeta <Se F.12 för fullständig frågetext> 633 1. Mycket ointresserad 87 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 99 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 213 5. Något intresserad 241 6. Ganska intresserad 402 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 133 MÅLA Loc 170 width 1 MD=9 F.12.58. Måla <Se F.12 för fullständig frågetext> 383 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 170 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 472 5. Något intresserad 299 6. Ganska intresserad 180 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 134 SNICKRA Loc 171 width 1 MD=9 F.12.59. Snickra <Se F.12 för fullständig frågetext> 360 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 162 3. Något ointresserad 193 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 426 5. Något intresserad 314 6. Ganska intresserad 188 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 135 MOTIONERA Loc 172 width 1 MD=9 F.12.60. Motionera <Se F.12 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 81 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 535 5. Något intresserad 516 6. Ganska intresserad 410 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 136 FRILUFTSLIV Loc 173 width 1 MD=9 F.12.61. Friluftsliv <Se F.12 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket ointresserad 34 2. Ganska ointresserad 62 3. Något ointresserad 61 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 459 5. Något intresserad 532 6. Ganska intresserad 567 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 137 SPORTFISKA Loc 174 width 1 MD=9 F.12.62. Sportfiska <Se F.12 för fullständig frågetext> 459 1. Mycket ointresserad 117 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 190 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 351 5. Något intresserad 217 6. Ganska intresserad 308 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 138 ÅKA SKIDOR Loc 175 width 1 MD=9 F.12.63. Åka skidor <Se F.12 för fullständig frågetext> 267 1. Mycket ointresserad 90 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 155 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 473 5. Något intresserad 348 6. Ganska intresserad 298 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 139 ÅKA MOTORBÅT Loc 176 width 1 MD=9 F.12.64. Åka motorbåt <Se F.12 för fullständig frågetext> 392 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 206 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 423 5. Något intresserad 248 6. Ganska intresserad 237 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 140 SEGLA Loc 177 width 1 MD=9 F.12.65. Segla <Se F.12 för fullständig frågetext> 562 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 371 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 274 5. Något intresserad 136 6. Ganska intresserad 153 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 141 CAMPA Loc 178 width 1 MD=9 F.12.66. Campa <Se F.12 för fullständig frågetext> 351 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 137 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 418 5. Något intresserad 322 6. Ganska intresserad 283 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 142 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 179 width 1 MD=9 F.12.67. Semestra utomlands <Se F.12 för fullständig frågetext> 209 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 102 3. Något ointresserad 162 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 350 5. Något intresserad 348 6. Ganska intresserad 517 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 143 SEMESTRA I SVERIGE Loc 180 width 1 MD=9 F.12.68. Semestra i Sverige <Se F.12 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket ointresserad 11 2. Ganska ointresserad 33 3. Något ointresserad 53 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 330 5. Något intresserad 606 6. Ganska intresserad 691 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 144 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 181 width 1 MD=9 F.12.69. Gå på föreningsmöten <Se F.12 för fullständig frågetext> 403 1. Mycket ointresserad 201 2. Ganska ointresserad 232 3. Något ointresserad 218 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 429 5. Något intresserad 176 6. Ganska intresserad 87 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 145 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 182 width 1 MD=9 F.12.70. Se på sportevenemang <Se F.12 för fullständig frågetext> 232 1. Mycket ointresserad 102 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 96 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 437 5. Något intresserad 340 6. Ganska intresserad 455 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 146 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 183 width 1 MD=9 F.12.71. Pröva nya produkter <Se F.12 för fullständig frågetext> 82 1. Mycket ointresserad 71 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 246 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 632 5. Något intresserad 396 6. Ganska intresserad 205 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 147 AFTONBLADET Loc 184 width 2 MD=99 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet F.13a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 544 00. Aldrig 53 01. 1 gång per år 53 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 95 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 131 06. 1 gång per månad 92 07. 2 gånger per månad 80 08. 3 gånger per månad 132 09. 1 gång per vecka 90 10. 2 gånger per vecka 79 11. 3 gånger per vecka 52 12. 4 gånger per vecka 36 13. 5 gånger per vecka 241 14. 6 gånger per vecka 5 99. Ej svar
VAR 148 ARBETET Loc 186 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1479 00. Aldrig 42 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 28 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 43 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 62 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 149 DAGENS NYHETER Loc 188 width 2 MD=99 F.13c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.13 för fullständig frågetext> 892 00. Aldrig 61 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 77 06. 1 gång per månad 40 07. 2 gånger per månad 50 08. 3 gånger per månad 101 09. 1 gång per vecka 39 10. 2 gånger per vecka 43 11. 3 gånger per vecka 25 12. 4 gånger per vecka 21 13. 5 gånger per vecka 234 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 150 EXPRESSEN Loc 190 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 424 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 87 04. 1 gång per kvartal 68 05. 2 gånger per kvartal 125 06. 1 gång per månad 86 07. 2 gånger per månad 109 08. 3 gånger per månad 185 09. 1 gång per vecka 115 10. 2 gånger per vecka 98 11. 3 gånger per vecka 68 12. 4 gånger per vecka 54 13. 5 gånger per vecka 261 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 151 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 192 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1359 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 26 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 33 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 164 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 152 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 194 width 2 MD=99 F.13f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1429 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 36 03. 3 gånger per år 37 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 45 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 34 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 15 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 42 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 153 KVÄLLSPOSTEN Loc 196 width 2 MD=99 F.13g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1410 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 28 04. 1 gång per kvartal 25 05. 2 gånger per kvartal 28 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 49 09. 1 gång per vecka 32 10. 2 gånger per vecka 12 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 60 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 154 SVENSKA DAGBLADET Loc 198 width 2 MD=99 F.13h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1392 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 41 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 35 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 15 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 71 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 155 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 200 width 2 MD=99 F.13i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1554 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 23 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 24 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 64 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 156 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 202 width 2 MD=99 F.13j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1715 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 34 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 157 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 204 width 2 F.13k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1718 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 35 14. 6 gånger per vecka
VAR 158 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 206 width 2 F.13l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1688 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 12 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 43 14. 6 gånger per vecka
VAR 159 UPSALA NYA TIDNING Loc 208 width 2 MD=99 F.13m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1703 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 33 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 160 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 210 width 2 MD=99 F.13n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1720 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 27 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 161 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 212 width 2 F.13o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1700 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 38 14. 6 gånger per vecka
VAR 162 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 214 width 2 MD=99 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 754 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 133 06. 1 gång per månad 110 07. 2 gånger per månad 87 08. 3 gånger per månad 436 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 163 ARBETET(SÖNDAG) Loc 216 width 2 MD=99 F.14b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1625 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 79 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 164 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 218 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1132 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 47 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 56 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 39 08. 3 gånger per månad 334 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 165 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 220 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 596 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 66 05. 2 gånger per kvartal 161 06. 1 gång per månad 127 07. 2 gånger per månad 107 08. 3 gånger per månad 549 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 166 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 222 width 2 F.14e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1459 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 27 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 179 09. 1 gång per vecka
VAR 167 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 224 width 2 MD=99 F.14f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1520 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 35 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 77 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 168 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 226 width 2 MD=99 F.14g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1491 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 27 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 27 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 132 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 169 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 228 width 2 MD=99 F.14h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1600 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 17 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 84 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 170 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 230 width 2 MD=99 F.14i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1627 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 92 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 171 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 232 width 2 F.14j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1773 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 12 09. 1 gång per vecka
VAR 172 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 234 width 2 F.14k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1740 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 33 09. 1 gång per vecka
VAR 173 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 236 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.15a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1312 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 63 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 63 06. 1 gång per månad 38 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 90 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 174 LÄSER ALLERS Loc 238 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.15 för fullständig frågetext> 1098 00. Aldrig 88 01. 1 gång per år 76 02. 2 gånger per år 81 03. 3 gånger per år 85 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 95 06. 1 gång per månad 37 07. 2 gånger per månad 34 08. 3 gånger per månad 150 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 175 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 240 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1145 00. Aldrig 77 01. 1 gång per år 72 02. 2 gånger per år 82 03. 3 gånger per år 101 04. 1 gång per kvartal 67 05. 2 gånger per kvartal 93 06. 1 gång per månad 44 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 88 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 176 LÄSER FEMINA Loc 242 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.15 för fullständig frågetext> 1215 00. Aldrig 77 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 80 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 84 06. 1 gång per månad 40 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 75 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 177 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 244 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.15 för fullständig frågetext> 976 00. Aldrig 69 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 103 04. 1 gång per kvartal 88 05. 2 gånger per kvartal 147 06. 1 gång per månad 97 07. 2 gånger per månad 47 08. 3 gånger per månad 151 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 178 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 246 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.15 för fullständig frågetext> 1026 00. Aldrig 73 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 96 04. 1 gång per kvartal 71 05. 2 gånger per kvartal 114 06. 1 gång per månad 58 07. 2 gånger per månad 37 08. 3 gånger per månad 189 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 179 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 248 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1066 00. Aldrig 72 01. 1 gång per år 66 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 68 05. 2 gånger per kvartal 104 06. 1 gång per månad 55 07. 2 gånger per månad 33 08. 3 gånger per månad 193 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 180 LÄSER HENNES Loc 250 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.15 för fullständig frågetext> 1475 00. Aldrig 67 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 36 03. 3 gånger per år 41 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 35 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 52 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 181 LÄSER HUSMODERN Loc 252 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.15 för fullständig frågetext> 1211 00. Aldrig 70 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 92 03. 3 gånger per år 105 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 68 06. 1 gång per månad 36 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 95 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 182 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 254 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.15 för fullständig frågetext> 1105 00. Aldrig 80 01. 1 gång per år 75 02. 2 gånger per år 95 03. 3 gånger per år 96 04. 1 gång per kvartal 82 05. 2 gånger per kvartal 100 06. 1 gång per månad 65 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 72 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 183 LÄSER ICA-KURIREN Loc 256 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 978 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 74 03. 3 gånger per år 94 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 99 06. 1 gång per månad 41 07. 2 gånger per månad 48 08. 3 gånger per månad 338 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 184 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 258 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.15 för fullständig frågetext> 1243 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 72 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 89 06. 1 gång per månad 37 07. 2 gånger per månad 40 08. 3 gånger per månad 120 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 185 LÄSER LAND Loc 260 width 2 F.15m. Hur ofta läser Du - Land <Se F.15 för fullständig frågetext> 1369 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 36 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 45 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 190 09. 1 gång per vecka
VAR 186 LÄSER LEKTYR Loc 262 width 2 MD=99 F.15n. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.15 för fullständig frågetext> 1109 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 84 04. 1 gång per kvartal 66 05. 2 gånger per kvartal 130 06. 1 gång per månad 92 07. 2 gånger per månad 41 08. 3 gånger per månad 141 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 187 LÄSER METALLARBETAREN Loc 264 width 2 MD=99 F.15o. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1510 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 49 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 114 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 188 LÄSER MIN VÄRLD Loc 266 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1422 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 35 04. 1 gång per kvartal 25 05. 2 gånger per kvartal 41 06. 1 gång per månad 38 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 116 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 189 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 268 width 2 MD=99 F.15q. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.15 för fullständig frågetext> 1565 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 190 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 270 width 2 MD=99 F.15r. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.15 för fullständig frågetext> 1343 00. Aldrig 74 01. 1 gång per år 58 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 58 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 45 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 62 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 191 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 272 width 2 MD=99 F.15s. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1342 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 46 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 51 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 95 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 192 LÄSER SE Loc 274 width 2 MD=99 F.15t. Hur ofta läser Du - Se <Se F.15 för fullständig frågetext> 1068 00. Aldrig 79 01. 1 gång per år 78 02. 2 gånger per år 110 03. 3 gånger per år 129 04. 1 gång per kvartal 94 05. 2 gånger per kvartal 112 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 57 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 193 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 276 width 2 MD=99 F.15u. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1386 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 54 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 43 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 66 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 194 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 278 width 2 F.15v. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.15 för fullständig frågetext> 1571 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 27 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 39 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 43 09. 1 gång per vecka
VAR 195 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 280 width 2 F.15x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1498 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 49 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka
VAR 196 LÄSER VECKO-REVYN Loc 282 width 2 MD=99 F.15y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.15 för fullständig frågetext> 1289 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 69 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 52 06. 1 gång per månad 33 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 94 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 197 LÄSER VI Loc 284 width 2 MD=99 F.15z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.15 för fullständig frågetext> 1341 00. Aldrig 53 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 48 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 56 06. 1 gång per månad 32 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 160 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 198 LÄSER ÅRET RUNT Loc 286 width 2 MD=99 F.15å. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.15 för fullständig frågetext> 856 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 55 02. 2 gånger per år 113 03. 3 gånger per år 112 04. 1 gång per kvartal 103 05. 2 gånger per kvartal 133 06. 1 gång per månad 86 07. 2 gånger per månad 41 08. 3 gånger per månad 245 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 199 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 288 width 1 MD=9 F.16. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.16a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1623 0. aldrig 6 1. 1 gång/år 3 2. 2 gånger/år 7 3. 3 gånger/år 11 4. 1 gång/kvartal 6 5. 2 gånger/kvartal 29 6. 1 gång/månad 114 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 200 LÄSER MOTOR Loc 289 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.16 för fullständig frågetext> 1449 0. aldrig 34 1. 1 gång/år 27 2. 2 gånger/år 41 3. 3 gånger/år 56 4. 1 gång/kvartal 35 5. 2 gånger/kvartal 48 6. 1 gång/månad 110 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 201 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 290 width 1 F.16c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.16 för fullständig frågetext> 1587 0. aldrig 30 1. 1 gång/år 20 2. 2 gånger/år 15 3. 3 gånger/år 17 4. 1 gång/kvartal 21 5. 2 gånger/kvartal 41 6. 1 gång/månad 69 7. 2 gånger/månad
VAR 202 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 291 width 1 MD=9 F.16d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.16 för fullständig frågetext> 1351 0. aldrig 54 1. 1 gång/år 40 2. 2 gånger/år 50 3. 3 gånger/år 77 4. 1 gång/kvartal 51 5. 2 gånger/kvartal 84 6. 1 gång/månad 91 7. 2 gånger/månad 2 9. Ej svar
VAR 203 LÄSER VI BILÄGARE Loc 292 width 1 MD=9 F.16e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.16 för fullständig frågetext> 1157 0. aldrig 42 1. 1 gång/år 27 2. 2 gånger/år 35 3. 3 gånger/år 56 4. 1 gång/kvartal 40 5. 2 gånger/kvartal 131 6. 1 gång/månad 312 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 204 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 293 width 1 MD=9 F.17. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.17a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 957 0. aldrig 133 1. 1 gång/år 124 2. 2 gånger/år 134 3. 3 gånger/år 144 4. 1 gång/kvartal 65 5. 2 gånger/kvartal 241 6. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 205 LÄSER ALLT OM MAT Loc 294 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.17 för fullständig frågetext> 1153 0. aldrig 117 1. 1 gång/år 89 2. 2 gånger/år 91 3. 3 gånger/år 115 4. 1 gång/kvartal 58 5. 2 gånger/kvartal 176 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 206 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 295 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.17 för fullständig frågetext> 1018 0. aldrig 125 1. 1 gång/år 119 2. 2 gånger/år 111 3. 3 gånger/år 126 4. 1 gång/kvartal 61 5. 2 gånger/kvartal 239 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 207 LÄSER BÅT-NYTT Loc 296 width 1 MD=9 F.17d. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1505 0. aldrig 78 1. 1 gång/år 33 2. 2 gånger/år 51 3. 3 gånger/år 53 4. 1 gång/kvartal 18 5. 2 gånger/kvartal 60 6. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 208 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 297 width 1 F.17e. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1614 0. aldrig 54 1. 1 gång/år 23 2. 2 gånger/år 32 3. 3 gånger/år 31 4. 1 gång/kvartal 9 5. 2 gånger/kvartal 37 6. 1 gång/månad
VAR 209 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 298 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1608 0. aldrig 52 1. 1 gång/år 26 2. 2 gånger/år 18 3. 3 gånger/år 40 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 40 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 210 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 299 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.17 för fullständig frågetext> 1619 0. aldrig 48 1. 1 gång/år 34 2. 2 gånger/år 22 3. 3 gånger/år 35 4. 1 gång/kvartal 6 5. 2 gånger/kvartal 36 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 211 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 300 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1527 0. aldrig 67 1. 1 gång/år 52 2. 2 gånger/år 45 3. 3 gånger/år 52 4. 1 gång/kvartal 19 5. 2 gånger/kvartal 38 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 212 LÄSER DET BÄSTA Loc 301 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.17 för fullständig frågetext> 1383 0. aldrig 102 1. 1 gång/år 70 2. 2 gånger/år 49 3. 3 gånger/år 42 4. 1 gång/kvartal 28 5. 2 gånger/kvartal 125 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 213 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 302 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1404 0. aldrig 101 1. 1 gång/år 67 2. 2 gånger/år 44 3. 3 gånger/år 53 4. 1 gång/kvartal 33 5. 2 gånger/kvartal 96 6. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 214 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 303 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.17 för fullständig frågetext> 1327 0. aldrig 63 1. 1 gång/år 47 2. 2 gånger/år 42 3. 3 gånger/år 72 4. 1 gång/kvartal 24 5. 2 gånger/kvartal 224 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 215 LÄSER INDUSTRITJÄNSTEM. Loc 304 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta läser du - Industritjänstemannen <Se F.17 för fullständig frågetext> 1678 0. aldrig 8 1. 1 gång/år 2 2. 2 gånger/år 6 3. 3 gånger/år 18 4. 1 gång/kvartal 6 5. 2 gånger/kvartal 82 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 216 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 305 width 2 MD=99 F.18. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.18a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 801 00. aldrig 25 01. 1 gång/år 30 02. 2 gånger/år 49 03. 3 gånger/år 41 04. 1 gång/kvartal 42 05. 2 gånger/kvartal 45 06. 1 gång/månad 27 07. 2 gånger/månad 44 08. 3 gånger/månad 48 09. 1 gång/vecka 31 10. 2 gånger/vecka 27 11. 3 gånger/vecka 17 12. 4 gånger/vecka 44 13. 5 gånger/vecka 529 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 217 LÄSER A-PRESSEN Loc 307 width 2 MD=99 F.18b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.18 för fullständig frågetext> 1069 00. aldrig 21 01. 1 gång/år 29 02. 2 gånger/år 43 03. 3 gånger/år 53 04. 1 gång/kvartal 35 05. 2 gånger/kvartal 60 06. 1 gång/månad 27 07. 2 gånger/månad 50 08. 3 gånger/månad 62 09. 1 gång/vecka 37 10. 2 gånger/vecka 36 11. 3 gånger/vecka 20 12. 4 gånger/vecka 30 13. 5 gånger/vecka 226 14. 6 gånger/vecka 2 99. Ej svar
VAR 218 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 309 width 2 MD=99 F.18c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1681 00. aldrig 8 01. 1 gång/år 8 02. 2 gånger/år 11 03. 3 gånger/år 10 04. 1 gång/kvartal 7 05. 2 gånger/kvartal 9 06. 1 gång/månad 10 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 1 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 4 11. 3 gånger/vecka 5 12. 4 gånger/vecka 38 13. 5 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 219 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 311 width 2 F.18d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1757 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 1 09. 1 gång/vecka 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 17 12. 4 gånger/vecka
VAR 220 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 313 width 2 MD=99 F.18e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1634 00. aldrig 13 01. 1 gång/år 10 02. 2 gånger/år 14 03. 3 gånger/år 7 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 15 06. 1 gång/månad 10 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 8 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 75 11. 3 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 221 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 315 width 2 F.18f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1789 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 1 09. 1 gång/vecka 4 10. 2 gånger/vecka
VAR 222 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 317 width 2 MD=99 F.18g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.18 för fullständig frågetext> 1732 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 8 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 11 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 5 13. 5 gånger/vecka 19 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 223 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 319 width 2 MD=99 F.18h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.18 för fullständig frågetext> 1739 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 2 13. 5 gånger/vecka 23 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 224 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 321 width 2 F.18i. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.18 för fullständig frågetext> 1724 00. aldrig 6 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 8 03. 3 gånger/år 10 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 7 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 28 09. 1 gång/vecka
VAR 225 LÄSER HUVUDSTADSPRESS NV Loc 323 width 2 F.18j. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Nordväst <Se F.18 för fullständig frågetext> 1777 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 10 09. 1 gång/vecka
VAR 226 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 325 width 2 F.18k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.18 för fullständig frågetext> 1784 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka
VAR 227 LÄSER HUVUDSTADSPRESS S Loc 327 width 2 F.18l. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Syd <Se F.18 för fullständig frågetext> 1743 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 7 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 24 09. 1 gång/vecka
VAR 228 LÄSER HUV.ST.PR.SÖDERT. Loc 329 width 2 F.18m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Södertidningen <Se F.18 för fullständig frågetext> 1710 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 6 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 68 09. 1 gång/vecka
VAR 229 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 331 width 2 F.18n. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.18 för fullständig frågetext> 1756 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 23 09. 1 gång/vecka
VAR 230 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 333 width 2 F.18o. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.18 för fullständig frågetext> 1765 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 20 09. 1 gång/vecka
VAR 231 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 335 width 2 F.18p. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.18 för fullständig frågetext> 1756 00. aldrig 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 31 09. 1 gång/vecka
VAR 232 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 337 width 2 F.18q. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.18 för fullständig frågetext> 1733 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 43 09. 1 gång/vecka
VAR 233 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 339 width 2 MD=99 F.18r. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.18 för fullständig frågetext> 1767 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 20 09. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 234 LÄSER STORSTADEN Loc 341 width 1 MD=9 F.18s. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.18 för fullständig frågetext> 1650 0. aldrig 9 1. 1 gång/år 10 2. 2 gånger/år 15 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 20 5. 2 gånger/kvartal 35 6. 1 gång/månad 40 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 235 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 342 width 2 MD=99 F.18t. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.18 för fullständig frågetext> 1730 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 10 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 13 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 2 09. 1 gång/vecka 4 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 2 13. 5 gånger/vecka 10 14. 6 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 236 KONSUM Loc 344 width 2 MD=99 F.19. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.19a. Hur ofta besöker Du Konsum? 178 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 197 06. 1 gång per månad 152 07. 2 gånger per månad 145 08. 3 gånger per månad 301 09. 1 gång per vecka 211 10. 2 gånger per vecka 187 11. 3 gånger per vecka 85 12. 4 gånger per vecka 63 13. 5 gånger per vecka 38 14. 6 gånger per vecka 19 15. 7 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 237 ICA Loc 346 width 2 MD=99 F.19b. Hur ofta besöker Du ICA? <Se F.19 för fullständig frågetext> 143 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 177 06. 1 gång per månad 126 07. 2 gånger per månad 124 08. 3 gånger per månad 339 09. 1 gång per vecka 260 10. 2 gånger per vecka 183 11. 3 gånger per vecka 102 12. 4 gånger per vecka 65 13. 5 gånger per vecka 50 14. 6 gånger per vecka 24 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 238 VIVO Loc 348 width 2 MD=99 F.19c. Hur ofta besöker Du VIVO? <Se F.19 för fullständig frågetext> 939 00. Aldrig 127 01. 1 gång per år 73 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 84 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 135 06. 1 gång per månad 52 07. 2 gånger per månad 46 08. 3 gånger per månad 113 09. 1 gång per vecka 42 10. 2 gånger per vecka 43 11. 3 gånger per vecka 17 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 239 ANNAN LIVSMEDELSBUTIK Loc 350 width 2 MD=99 F.19d. Hur ofta besöker Du annan livsmedelsbutik? <Se F.19 för fullständig frågetext> 499 00. Aldrig 94 01. 1 gång per år 83 02. 2 gånger per år 91 03. 3 gånger per år 125 04. 1 gång per kvartal 88 05. 2 gånger per kvartal 203 06. 1 gång per månad 120 07. 2 gånger per månad 103 08. 3 gånger per månad 202 09. 1 gång per vecka 76 10. 2 gånger per vecka 47 11. 3 gånger per vecka 24 12. 4 gånger per vecka 20 13. 5 gånger per vecka 12 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka 5 99. Ej svar
VAR 240 LIVSM.AVD.DOMUS-OBS Loc 352 width 2 MD=99 F.19e. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus eller Obs? <Se F.19 för fullständig frågetext> 303 00. Aldrig 70 01. 1 gång per år 73 02. 2 gånger per år 90 03. 3 gånger per år 154 04. 1 gång per kvartal 111 05. 2 gånger per kvartal 252 06. 1 gång per månad 164 07. 2 gånger per månad 135 08. 3 gånger per månad 226 09. 1 gång per vecka 91 10. 2 gånger per vecka 64 11. 3 gånger per vecka 30 12. 4 gånger per vecka 19 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 241 LIVSM.AVD.ANNAT VARUHUS Loc 354 width 2 MD=99 F.19f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i annat varuhus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 550 00. Aldrig 118 01. 1 gång per år 90 02. 2 gånger per år 107 03. 3 gånger per år 145 04. 1 gång per kvartal 86 05. 2 gånger per kvartal 240 06. 1 gång per månad 108 07. 2 gånger per månad 82 08. 3 gånger per månad 166 09. 1 gång per vecka 57 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 242 DOMUS Loc 356 width 2 MD=99 F.19g. Hur ofta besöker Du Domus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 318 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 65 02. 2 gånger per år 97 03. 3 gånger per år 146 04. 1 gång per kvartal 94 05. 2 gånger per kvartal 284 06. 1 gång per månad 166 07. 2 gånger per månad 139 08. 3 gånger per månad 211 09. 1 gång per vecka 95 10. 2 gånger per vecka 58 11. 3 gånger per vecka 31 12. 4 gånger per vecka 25 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka 5 99. Ej svar
VAR 243 EPA Loc 358 width 2 MD=99 F.19h. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.19 för fullständig frågetext> 440 00. Aldrig 130 01. 1 gång per år 108 02. 2 gånger per år 98 03. 3 gånger per år 171 04. 1 gång per kvartal 115 05. 2 gånger per kvartal 246 06. 1 gång per månad 127 07. 2 gånger per månad 95 08. 3 gånger per månad 159 09. 1 gång per vecka 47 10. 2 gånger per vecka 20 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 6 99. Ej svar
VAR 244 TEMPO Loc 360 width 2 MD=99 F.19i. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.19 för fullständig frågetext> 520 00. Aldrig 142 01. 1 gång per år 99 02. 2 gånger per år 101 03. 3 gånger per år 147 04. 1 gång per kvartal 105 05. 2 gånger per kvartal 208 06. 1 gång per månad 119 07. 2 gånger per månad 105 08. 3 gånger per månad 134 09. 1 gång per vecka 48 10. 2 gånger per vecka 28 11. 3 gånger per vecka 20 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 7 99. Ej svar
VAR 245 PRESSBYRÅN Loc 362 width 2 MD=99 F.19j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.19 för fullständig frågetext> 312 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 88 03. 3 gånger per år 132 04. 1 gång per kvartal 95 05. 2 gånger per kvartal 230 06. 1 gång per månad 123 07. 2 gånger per månad 140 08. 3 gånger per månad 253 09. 1 gång per vecka 103 10. 2 gånger per vecka 73 11. 3 gånger per vecka 60 12. 4 gånger per vecka 42 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 35 15. 7 gånger per vecka 5 99. Ej svar
VAR 246 ANNAN KIOSK Loc 364 width 2 MD=99 F.19k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.19 för fullständig frågetext> 307 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 91 04. 1 gång per kvartal 84 05. 2 gånger per kvartal 182 06. 1 gång per månad 131 07. 2 gånger per månad 126 08. 3 gånger per månad 262 09. 1 gång per vecka 168 10. 2 gånger per vecka 108 11. 3 gånger per vecka 53 12. 4 gånger per vecka 61 13. 5 gånger per vecka 25 14. 6 gånger per vecka 59 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 247 TOBAKSAFFÄR Loc 366 width 2 MD=99 F.19l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.19 för fullständig frågetext> 663 00. Aldrig 78 01. 1 gång per år 65 02. 2 gånger per år 80 03. 3 gånger per år 87 04. 1 gång per kvartal 71 05. 2 gånger per kvartal 187 06. 1 gång per månad 90 07. 2 gånger per månad 86 08. 3 gånger per månad 201 09. 1 gång per vecka 74 10. 2 gånger per vecka 34 11. 3 gånger per vecka 25 12. 4 gånger per vecka 26 13. 5 gånger per vecka 17 14. 6 gånger per vecka 14 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 248 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 368 width 2 MD=99 F.19m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.19 för fullständig frågetext> 275 00. Aldrig 83 01. 1 gång per år 99 02. 2 gånger per år 169 03. 3 gånger per år 196 04. 1 gång per kvartal 153 05. 2 gånger per kvartal 232 06. 1 gång per månad 144 07. 2 gånger per månad 112 08. 3 gånger per månad 108 09. 1 gång per vecka 49 10. 2 gånger per vecka 33 11. 3 gånger per vecka 38 12. 4 gånger per vecka 79 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 17 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 249 KAFE/KONDITORI Loc 370 width 2 MD=99 F.19n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.19 för fullständig frågetext> 354 00. Aldrig 119 01. 1 gång per år 146 02. 2 gånger per år 163 03. 3 gånger per år 206 04. 1 gång per kvartal 147 05. 2 gånger per kvartal 228 06. 1 gång per månad 113 07. 2 gånger per månad 97 08. 3 gånger per månad 92 09. 1 gång per vecka 40 10. 2 gånger per vecka 30 11. 3 gånger per vecka 20 12. 4 gånger per vecka 24 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 250 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 372 width 2 MD=99 F.19o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.19 för fullständig frågetext> 363 00. Aldrig 72 01. 1 gång per år 104 02. 2 gånger per år 134 03. 3 gånger per år 193 04. 1 gång per kvartal 141 05. 2 gånger per kvartal 253 06. 1 gång per månad 155 07. 2 gånger per månad 118 08. 3 gånger per månad 135 09. 1 gång per vecka 64 10. 2 gånger per vecka 34 11. 3 gånger per vecka 18 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 251 BENSINSTATION Loc 374 width 2 MD=99 F.19p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.19 för fullständig frågetext> 418 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 40 04. 1 gång per kvartal 35 05. 2 gånger per kvartal 126 06. 1 gång per månad 200 07. 2 gånger per månad 171 08. 3 gånger per månad 444 09. 1 gång per vecka 188 10. 2 gånger per vecka 50 11. 3 gånger per vecka 27 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 19 15. 7 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 252 POSTKONTOR Loc 376 width 2 MD=99 F.19q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 94 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 364 06. 1 gång per månad 409 07. 2 gånger per månad 256 08. 3 gånger per månad 317 09. 1 gång per vecka 89 10. 2 gånger per vecka 39 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 24 13. 5 gånger per vecka 14 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 5 99. Ej svar
VAR 253 BANKKONTOR Loc 378 width 2 MD=99 F.19r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 160 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 68 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 105 04. 1 gång per kvartal 96 05. 2 gånger per kvartal 428 06. 1 gång per månad 293 07. 2 gånger per månad 213 08. 3 gånger per månad 222 09. 1 gång per vecka 45 10. 2 gånger per vecka 21 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 8 99. Ej svar
VAR 254 AFFISCHPELARE Loc 380 width 2 MD=99 F.20. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.20a. Hur ofta ser Du affischpelare? 469 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 56 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 142 06. 1 gång per månad 70 07. 2 gånger per månad 75 08. 3 gånger per månad 208 09. 1 gång per vecka 71 10. 2 gånger per vecka 56 11. 3 gånger per vecka 48 12. 4 gånger per vecka 95 13. 5 gånger per vecka 49 14. 6 gånger per vecka 219 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 255 REKLAM PÅ BIO Loc 382 width 2 MD=99 F.20b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.20 för fullständig frågetext> 757 00. Aldrig 195 01. 1 gång per år 138 02. 2 gånger per år 115 03. 3 gånger per år 145 04. 1 gång per kvartal 78 05. 2 gånger per kvartal 160 06. 1 gång per månad 75 07. 2 gånger per månad 57 08. 3 gånger per månad 53 09. 1 gång per vecka 12 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 6 99. Ej svar
VAR 256 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 384 width 2 MD=99 F.20c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.20 för fullständig frågetext> 443 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 127 06. 1 gång per månad 67 07. 2 gånger per månad 64 08. 3 gånger per månad 174 09. 1 gång per vecka 77 10. 2 gånger per vecka 95 11. 3 gånger per vecka 53 12. 4 gånger per vecka 144 13. 5 gånger per vecka 51 14. 6 gånger per vecka 219 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 257 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 386 width 1 MD=9 F.21. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Domus/Obs? 325 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 514 1. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Domus/Obs 315 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Domus/Obs 228 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Domus/Obs 203 4. Köper mer än hälften i Konsum/Domus/Obs 190 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Domus/Obs 25 9. Ej svar