ORVESTO 76 P-5006

               SSD 0052

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 76 P-5006 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under tredje kvartalet 1975 genomfördes tre omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa tre
  omgångar 9.082 personer 15-67 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 9.082 personer har 1.236
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 40 avlidna, 17 avflyttade från riket, 38 som vistas
  utomlands, 19 i militärtjänst, 58 på utrikes resa, 61 ej
  svensktalande, 161 okända men skrivna på kommun, 38 under
  sjukhusvård, 273 sjuka i hemmet samt 531 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.
  s(1)Nettourvalet för de tre omgångarna hösten 1975 uppgår
  således till 7.846 personer varav 2.469, utgörande 31%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (52%), "tidsbrist" (12%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (35%)
  samt "övriga" (1%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i meterialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande fjärde
  kvartalet 1975 6.140 personer istället för 5.377 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 80% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-5006, omfattar 1787 personer eller 33,2% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 23 oktober -15
  december 1975.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Bäckman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0052 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Civilstånd 12 Ålder 13 Förvärvsarbete/sysselsättning 14 Utbildning 15 Storlek på orten 16 Form av boende 17 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 18 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 24 Totalt antal personer 25 Din personliga inkomst i kronor per år 26 Hushållets totala inkomst i kronor per år 27 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i konsum 28 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbil/kombi 31 Hushållets innehav av fritidshus 32 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 33 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 34 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 35 Hushållets innehav av filmkamera 36 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 37 Hushållets innehav av filmprojektor 38 Hushållets innehav av skrivmaskin 39 Hushållets innehav av svart-vit tv 40 Hushållets innehav av färg-tv 41 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 42 Hushållets innehav av diskmaskin 43 Hushållets innehav av tvättmaskin 44 Hushållets innehav av kassettbandspelare 45 Hushållets innehav av stereoanläggning 46 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 47 Hushållets innehav av hund 48 Hushållets innehav av katt 49 Hushållets innehav av burfåglar 50 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 51 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 52 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 53 Köpfrekvenser för Tandkräm 54 Köpfrekvenser för Tvål 55 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 56 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 57 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 58 Köpfrekvenser för Tvättmedel 59 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 60 Köpfrekvenser för Grammofonskivor Köpavsikter beträffande kapitalvaror 61 Avsikt att köpa kapitalvaror1 62 Avsikt att köpa kapitalvaror1 63 Avsikt att köpa kapitalvaror1 64 Avsikt att köpa kapitalvaror1 65 Avsikt att köpa kapitalvaror1 66 Avsikt att köpa kapitalvaror2 67 Avsikt att köpa kapitalvaror2 68 Avsikt att köpa kapitalvaror2 69 Avsikt att köpa kapitalvaror2 70 Avsikt att köpa kapitalvaror2 71 Avsikt att köpa kapitalvaror3 72 Avsikt att köpa kapitalvaror3 73 Avsikt att köpa kapitalvaror3 74 Avsikt att köpa kapitalvaror3 75 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 77 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 78 Intresseinriktning:Skattefrågor 79 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 80 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 81 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 82 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 83 Intresseinriktning:Samhällsplanering 84 Intresseinriktning:Politiska frågor 85 Intresseinriktning:Sport/Idrott 86 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 87 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 88 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 89 Intresseinriktning:Bantningstips 90 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Villa/eget hem 97 Intresseinriktning:Fritidshus 98 Intresseinriktning:Semesterresor 99 Intresseinriktning:Båtar 100 Intresseinriktning:Personbilar 101 Intresseinriktning:Färg-tv 102 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 103 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 104 Intresseinriktning:Fotoutrustning 105 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 106 Intresseinriktning:Rakapparater 107 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 108 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 109 Intresseinriktning:Hundars skötsel 110 Intresseinriktning:Katters skötsel 111 Intresseinriktning:Handla mat 112 Intresseinriktning:Laga mat 113 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 114 Intresseinriktning:Baka 115 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 116 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 117 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 118 Intresseinriktning:Ha gäster 119 Intresseinriktning:Köra bil 120 Intresseinriktning:Jobba med bilen 121 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 122 Intresseinriktning:Fotografera 123 Intresseinriktning:Smalfilma 124 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 125 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 126 Intresseinriktning:Gå på teater 127 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 128 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 129 Intresseinriktning:Läsa böcker 130 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 131 Intresseinriktning:Sy kläder 132 Intresseinriktning:Handarbeta 133 Intresseinriktning:Måla 134 Intresseinriktning:Snickra 135 Intresseinriktning:Motionera 136 Intresseinriktning:Friluftsliv 137 Intresseinriktning:Sportfiska 138 Intresseinriktning:Åka skidor 139 Intresseinriktning:Åka motorbåt 140 Intresseinriktning:Segla 141 Intresseinriktning:Campa 142 Intresseinriktning:Semestra utomlands 143 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 144 Intresseinriktning:Gå på föreninsmöten 145 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 146 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Tidningsläsning:Storstadspress-vardagsnummer 147 Läsfrekvenser:Aftonbladet 148 Läsfrekvenser:Arbetet 149 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 150 Läsfrekvenser:Expressen 151 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 152 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 153 Läsfrekvenser:Kvällsposten 154 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 155 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 156 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 157 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 158 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 159 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 160 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 161 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten Tidningsläsning:Storstadspress-söndagsnummer 162 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 163 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 164 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 165 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 166 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 167 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 168 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 169 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 170 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 171 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 172 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 173 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 174 Läsfrekvenser för Allers 175 Läsfrekvenser för Damernas Värld 176 Läsfrekvenser för Femina 177 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 178 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 179 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 180 Läsfrekvenser för Hennes 181 Läsfrekvenser för Husmodern 182 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 183 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 184 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 185 Läsfrekvenser för Land 186 Läsfrekvenser för Lektyr 187 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 188 Läsfrekvenser för Min Värld 189 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 190 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 191 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 192 Läsfrekvenser för Se 193 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 194 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 195 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 196 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 197 Läsfrekvenser för Vi 198 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:14-dagarstidningar 199 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 200 Läsfrekvenser för Motor 201 Läsfrekvenser för Motorföraren 202 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 203 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 204 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 205 Läsfrekvenser för Allt om Mat 206 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 207 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 208 Läsfrekvenser för Båt för Alla 209 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 210 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 211 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 212 Läsfrekvenser för Det Bästa 213 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 214 Läsfrekvenser för Vår Bostad 215 Läsfrekvenser för industritjänstemannen Tidninsläsning:Landsortspress 216 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 217 Läsfrekvenser för - A-Pressen 218 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 219 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 220 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 221 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 222 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 223 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) Tidningsläsning:Lokalpress 224 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 225 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Nordväst 226 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Lidingö 227 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Syd 228 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Södertidningen 229 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 230 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 231 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 232 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 233 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 234 Läsfrekvenser för - Storstaden 235 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 236 Besöksfrekvenser:Konsum 237 Besöksfrekvenser:ICA 238 Besöksfrekvenser:VIVO 239 Besöksfrekvenser:Annan livsmedelsbutik 240 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i Domus eller Obs 241 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i annat varuhus 242 Besöksfrekvenser:Domus 243 Besöksfrekvenser:Epa 244 Besöksfrekvenser:Tempo 245 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 246 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 247 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 248 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 249 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 250 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 251 Besöksfrekvenser:Bensinstation 252 Besöksfrekvenser:Postkontor 253 Besöksfrekvenser:Bankkontor 254 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 255 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 256 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Inköp i olika affärer 257 Inköpsfrekvenser för Konsum/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0052              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0052


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. MARS 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1639 148
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång Kod: 6 Frek: 1787
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=99 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 278 7 8 29 15 12 24 19 28 33 37 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 9 23 19 9 30 12 10 13 30 20 24 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 13 22 17 16 53 88 21 13 19 19 158 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 29 21 43 20 12 19 7 10 29 12 8 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 38 9 12 36 12 8 6 32 12 12 5 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 43 17 11 24 12 8 10 39 23 16 10 Kod: 67 68 69 70 Frek: 11 17 12 14
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 2 MD=99 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1787 Min=0 Max=7 Mean=1.6 St.Dev=1.6
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 19 width 2 Födelseår Kod: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 19 25 26 26 26 35 26 31 35 31 34 31 35 35 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 35 29 39 21 36 38 35 31 34 31 42 31 32 32 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 36 32 41 29 27 29 43 46 46 39 35 40 37 30 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Frek: 33 27 28 39 32 34 41 31 51 38 42
VAR 10 KÖN Loc 21 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 905 1. Man 881 2. Kvinna 1 9. Ej svar
VAR 11 CIVILSTÅND Loc 22 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 420 1. Ogift 1254 2. Gift eller sammanboende 104 3. Änka/änkling/frånskild 9 9. Ej svar
VAR 12 ÅLDER Loc 23 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 200 00. 19 år och yngre 166 01. 20-24 år 178 02. 25-29 år 201 03. 30-34 år 164 04. 35-39 år 167 05. 40-44 år 174 06. 45-49 år 158 07. 50-54 år 200 08. 55-60 år 179 09. 61 år och äldre 99. Ej svar
VAR 13 YRKE Loc 25 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 954 1. Förvärvsarbete,heltid 257 2. Förvärvsarbete,deltid 253 3. Hemmafru 174 4. Studerande 120 5. Annan sysselsättning 24 6. Pensionär 5 9. Ej svar
VAR 14 UTBILDNING Loc 26 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 687 00. Folkskola 180 01. Grundskola eller enhetsskola 91 02. Realskola 38 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 118 04. Fackskola 90 05. Flickskola eller folkhögskola 108 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 250 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 29 08. Seminarium 196 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 99. Ej svar
VAR 15 ORTSTORLEK Loc 28 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 126 1. Under 200 invånare 188 2. 200-1.999 192 3. 2.000-4.999 159 4. 5.000-9.999 233 5. 10.000-24.999 240 6. 25.000-49.999 221 7. 50.000-99.999 356 8. 100.000 och däröver 72 9. Ej svar
VAR 16 BOENDEFORM Loc 29 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 203 01. Insatslägenhet 565 02. Hyrd lägenhet 638 03. Egen villa 47 04. Hyrd villa 80 05. Eget radhus 18 06. Hyrt radhus 136 07. Jordbruksfastighet 43 08. Inneboende 48 09. Annan bostadsform 9 99. Ej svar
VAR 17 UNDER 2 ÅR Loc 31 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1627 148 5 7
VAR 18 2-6 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1462 271 44 2 1 7
VAR 19 7-10 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1470 275 34 1 7
VAR 20 11-14 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1420 309 43 8 7
VAR 21 15-19 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1269 394 106 10 8
VAR 22 20-67 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 99 Frek: 12 272 1287 177 28 2 2 7
VAR 23 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 43 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1690 81 9 7
VAR 24 TOTALANTAL Loc 45 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 161 507 419 450 180 42 15 3 3 7
VAR 25 PERSONLIG INKOMST Loc 47 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 381 0. Under 10.000 184 1. 10.000-20.000 207 2. 20.000-30.000 288 3. 30.000-40.000 327 4. 40.000-50.000 168 5. 50.000-60.000 73 6. 60.000-70.000 68 7. Över 70.000 91 9. Ej svar
VAR 26 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 48 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 13 0. Under 10.000 68 1. 10.000-20.000 93 2. 20.000-30.000 180 3. 30.000-40.000 251 4. 40.000-50.000 245 5. 50.000-60.000 210 6. 60.000-70.000 529 7. Över 70.000 198 9. Ej svar
VAR 27 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 49 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 373 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 371 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 218 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 168 3. Gör mer än hälften av alla inköp 650 4. Gör alla eller nästan alla inköp 7 9. Ej svar
VAR 28 MEDLEM I KONSUM Loc 50 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 993 1. Ja 776 2. Nej 18 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 51 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 1197 1. Ja 558 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 52 width 1 MD=9 F.7. Vad finns i Ditt hushåll? F.7a. I hushållet finns:personbil/kombi 290 0. Finns ej 1477 1. Finns 20 9. Ej svar
VAR 31 FINNS:FRITIDSHUS Loc 53 width 1 MD=9 F.7b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 1322 0. Finns ej 445 1. Finns 20 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 54 width 1 MD=9 F.7c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1488 0. Finns ej 279 1. Finns 20 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 55 width 1 MD=9 F.7d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.7 för fullständig frågetext> 685 0. Finns ej 1082 1. Finns 20 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 56 width 1 MD=9 F.7e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1243 0. Finns ej 524 1. Finns 20 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:FILMKAMERA Loc 57 width 1 MD=9 F.7f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1368 0. Finns ej 399 1. Finns 20 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 58 width 1 MD=9 F.7g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1377 0. Finns ej 390 1. Finns 20 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1429 0. Finns ej 338 1. Finns 20 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 60 width 1 MD=9 F.7i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1031 0. Finns ej 736 1. Finns 20 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:SVART-VIT TV Loc 61 width 1 MD=9 F.7j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 717 0. Finns ej 1050 1. Finns 20 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FÄRG-TV Loc 62 width 1 MD=9 F.7k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 826 0. Finns ej 941 1. Finns 20 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 63 width 1 MD=9 F.7l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.7 för fullständig frågetext> 276 0. Finns ej 1491 1. Finns 20 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:DISKMASKIN Loc 64 width 1 MD=9 F.7m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1360 0. Finns ej 407 1. Finns 20 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 65 width 1 MD=9 F.7n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 549 0. Finns ej 1218 1. Finns 20 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 66 width 1 MD=9 F.7o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 919 0. Finns ej 848 1. Finns 20 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=9 F.7p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.7 för fullständig frågetext> 729 0. Finns ej 1038 1. Finns 20 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 68 width 1 MD=9 F.7q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 1212 0. Finns ej 555 1. Finns 20 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:HUND Loc 69 width 1 MD=9 F.7r. I hushållet finns:hund <Se F.7 för fullständig frågetext> 1376 0. Finns ej 391 1. Finns 20 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:KATT Loc 70 width 1 MD=9 F.7s. I hushållet finns:katt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1483 0. Finns ej 284 1. Finns 20 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:BURFÅGLAR Loc 71 width 1 MD=9 F.7t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1601 0. Finns ej 166 1. Finns 20 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 72 width 1 MD=9 F.7u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1576 0. Finns ej 191 1. Finns 20 9. Ej svar
VAR 51 MATVAROR I BUTIKER Loc 73 width 1 MD=9 F.8. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.8a. Jag köper: Matvaror i Butiker 78 1. Aldrig 177 2. Någon gång/år 105 3. Någon gång/kvartal 219 4. Någon gång/månad 640 5. 1-2 gånger/vecka 376 6. 3-4 gånger/vecka 181 7. Minst 5 gånger/vecka 11 9. Ej svar
VAR 52 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 74 width 1 MD=9 F.8b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 595 1. Aldrig 542 2. Någon gång/år 401 3. Någon gång/kvartal 231 4. Någon gång/månad 7 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 11 9. Ej svar
VAR 53 TANDKRÄM Loc 75 width 1 MD=9 F.8c. Jag köper: Tandkräm <Se F.8 för fullständig frågetext> 181 1. Aldrig 274 2. Någon gång/år 404 3. Någon gång/kvartal 871 4. Någon gång/månad 41 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 12 9. Ej svar
VAR 54 TVÅL Loc 76 width 1 MD=9 F.8d. Jag köper: Tvål <Se F.8 för fullständig frågetext> 186 1. Aldrig 262 2. Någon gång/år 367 3. Någon gång/kvartal 890 4. Någon gång/månad 68 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 11 9. Ej svar
VAR 55 MASKINDISKMEDEL Loc 77 width 1 MD=9 F.8e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1341 1. Aldrig 124 2. Någon gång/år 154 3. Någon gång/kvartal 143 4. Någon gång/månad 9 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 16 9. Ej svar
VAR 56 VANLIGT DISKMEDEL Loc 78 width 1 MD=9 F.8f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 308 1. Aldrig 318 2. Någon gång/år 476 3. Någon gång/kvartal 645 4. Någon gång/månad 28 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 11 9. Ej svar
VAR 57 RENGÖRINGSMEDEL Loc 79 width 1 MD=9 F.8g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 330 1. Aldrig 341 2. Någon gång/år 499 3. Någon gång/kvartal 586 4. Någon gång/månad 19 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 11 9. Ej svar
VAR 58 TVÄTTMEDEL Loc 80 width 1 MD=9 F.8h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 301 1. Aldrig 290 2. Någon gång/år 434 3. Någon gång/kvartal 716 4. Någon gång/månad 35 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 11 9. Ej svar
VAR 59 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.8i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 705 1. Aldrig 589 2. Någon gång/år 297 3. Någon gång/kvartal 180 4. Någon gång/månad 4 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 12 9. Ej svar
VAR 60 GRAMMOFONSKIVOR Loc 82 width 1 MD=9 F.8j. Jag köper: Grammofonskivor <Se F.8 för fullständig frågetext> 663 1. Aldrig 557 2. Någon gång/år 356 3. Någon gång/kvartal 188 4. Någon gång/månad 10 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 13 9. Ej svar
VAR 61 AVSER ATT KÖPA1 Loc 83 width 2 MD=99 F.9. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.9a. Första understrykningen 206 00. Fabriksny bil 444 01. Begagnad bil 35 02. Moped 8 03. Nytt fritidshus 20 04. Begagnat fritidshus 28 05. Ny villa 25 06. Begagnad villa 68 07. Köksfläkt 33 08. Elektrisk spis 28 09. Diskmaskin 892 99. Ej svar
VAR 62 AVSER ATT KÖPA1 Loc 85 width 2 MD=99 F.9b. Andra understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 589 00. Frågan ej tillämplig 14 01. Begagnad bil 39 02. Moped 6 03. Nytt fritidshus 14 04. Begagnat fritidshus 36 05. Ny villa 25 06. Begagnad villa 59 07. Köksfläkt 62 08. Elektrisk spis 51 09. Diskmaskin 892 99. Ej svar
VAR 63 AVSER ATT KÖPA1 Loc 87 width 2 MD=99 F.9c. Tredje understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 802 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 3 02. Moped 2 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 5 05. Ny villa 4 06. Begagnad villa 23 07. Köksfläkt 26 08. Elektrisk spis 30 09. Diskmaskin 892 99. Ej svar
VAR 64 AVSER ATT KÖPA1 Loc 89 width 2 MD=99 F.9d. Fjärde understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 862 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 1 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 2 07. Köksfläkt 18 08. Elektrisk spis 11 09. Diskmaskin 891 99. Ej svar
VAR 65 AVSER ATT KÖPA1 Loc 91 width 2 MD=99 F.9e. Femte understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 879 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 1 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 07. Köksfläkt 1 08. Elektrisk spis 16 09. Diskmaskin 890 99. Ej svar
VAR 66 AVSER ATT KÖPA2 Loc 93 width 2 MD=99 F.10. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.10a. Första understrykningen 154 00. Tvättmaskin 67 01. Frysbox 47 02. Frysskåp 124 03. Fiskeutrustning 137 04. Elektrisk rakapparat 36 05. Portabel skrivmaskin 39 06. Stillbildskamera 65 07. Filmkamera 24 08. Projektorer 37 09. Elektrisk symaskin 1057 99. Ej svar
VAR 67 AVSER ATT KÖPA2 Loc 95 width 2 MD=99 F.10b. Andra understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 461 00. Frågan ej tillämplig 20 01. Frysbox 37 02. Frysskåp 27 03. Fiskeutrustning 46 04. Elektrisk rakapparat 13 05. Portabel skrivmaskin 26 06. Stillbildskamera 23 07. Filmkamera 47 08. Projektorer 30 09. Elektrisk symaskin 1057 99. Ej svar
VAR 68 AVSER ATT KÖPA2 Loc 97 width 2 MD=99 F.10c. Tredje understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 639 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 7 02. Frysskåp 7 03. Fiskeutrustning 12 04. Elektrisk rakapparat 6 05. Portabel skrivmaskin 12 06. Stillbildskamera 9 07. Filmkamera 14 08. Projektorer 24 09. Elektrisk symaskin 1057 99. Ej svar
VAR 69 AVSER ATT KÖPA2 Loc 99 width 2 MD=99 F.10d. Fjärde understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 703 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 1 03. Fiskeutrustning 3 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Portabel skrivmaskin 2 06. Stillbildskamera 6 07. Filmkamera 8 08. Projektorer 6 09. Elektrisk symaskin 1057 99. Ej svar
VAR 70 AVSER ATT KÖPA2 Loc 101 width 2 MD=99 F.10e. Femte understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 724 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Portabel skrivmaskin 06. Stillbildskamera 07. Filmkamera 2 08. Projektorer 3 09. Elektrisk symaskin 1057 99. Ej svar
VAR 71 AVSER ATT KÖPA3 Loc 103 width 2 MD=99 F.11. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.11a. Första understrykningen 133 00. Radio 98 01. Bandspelare 197 02. Stereoanläggning 28 03. Svart/vit TV 210 04. Färg-TV 250 05. Trädgårdsredskap 51 06. Gräsklippare 68 07. Dammsugare 22 08. Motor- eller segelbåt 14 09. Motionscykel 716 99. Ej svar
VAR 72 AVSER ATT KÖPA3 Loc 105 width 2 MD=99 F.11b. Andra understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 551 00. Frågan ej tillämplig 18 01. Bandspelare 39 02. Stereoanläggning 9 03. Svart/vit TV 75 04. Färg-TV 173 05. Trädgårdsredskap 98 06. Gräsklippare 64 07. Dammsugare 32 08. Motor- eller segelbåt 12 09. Motionscykel 716 99. Ej svar
VAR 73 AVSER ATT KÖPA3 Loc 107 width 2 MD=99 F.11c. Tredje understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 882 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 10 02. Stereoanläggning 3 03. Svart/vit TV 12 04. Färg-TV 32 05. Trädgårdsredskap 59 06. Gräsklippare 44 07. Dammsugare 23 08. Motor- eller segelbåt 6 09. Motionscykel 716 99. Ej svar
VAR 74 AVSER ATT KÖPA3 Loc 109 width 2 MD=99 F.11d. Fjärde understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1013 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 1 03. Svart/vit TV 5 04. Färg-TV 8 05. Trädgårdsredskap 10 06. Gräsklippare 18 07. Dammsugare 14 08. Motor- eller segelbåt 2 09. Motionscykel 716 99. Ej svar
VAR 75 AVSER ATT KÖPA3 Loc 111 width 2 MD=99 F.11e. Femte understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1056 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 04. Färg-TV 05. Trädgårdsredskap 3 06. Gräsklippare 6 07. Dammsugare 3 08. Motor- eller segelbåt 3 09. Motionscykel 716 99. Ej svar
VAR 76 SAMHÄLLSDEBATT Loc 113 width 1 MD=9 F.12. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.12.1. Samhällsdebatt 96 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 106 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 613 5. Något intresserad 440 6. Ganska intresserad 243 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 77 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 114 width 1 MD=9 F.12.2. Sociala rättigheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 90 3. Något ointresserad 65 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 525 5. Något intresserad 598 6. Ganska intresserad 366 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 78 SKATTEFRÅGOR Loc 115 width 1 MD=9 F.12.3. Skattefrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 71 3. Något ointresserad 84 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 439 5. Något intresserad 557 6. Ganska intresserad 479 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 79 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 116 width 1 MD=9 F.12.4. Lagar och förordningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 115 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 598 5. Något intresserad 507 6. Ganska intresserad 295 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 80 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 117 width 1 MD=9 F.12.5. Samlevnadsfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 166 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 549 5. Något intresserad 471 6. Ganska intresserad 305 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 81 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 118 width 1 MD=9 F.12.6. Religions-och trosfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 297 1. Mycket ointresserad 215 2. Ganska ointresserad 253 3. Något ointresserad 187 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 421 5. Något intresserad 187 6. Ganska intresserad 184 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 82 ARBETSMARKNADEN Loc 119 width 1 MD=9 F.12.7. Arbetsmarknaden <Se F.12 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 108 3. Något ointresserad 102 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 554 5. Något intresserad 549 6. Ganska intresserad 338 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 83 SAMHÄLLSPLANERING Loc 120 width 1 MD=9 F.12.8. Samhällsplanering <Se F.12 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 89 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 200 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 556 5. Något intresserad 463 6. Ganska intresserad 216 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 84 POLITISKA FRÅGOR Loc 121 width 1 MD=9 F.12.9. Politiska frågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 147 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 121 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 518 5. Något intresserad 425 6. Ganska intresserad 250 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 85 SPORT/IDROTT Loc 122 width 1 MD=9 F.12.10. Sport/Idrott <Se F.12 för fullständig frågetext> 166 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 59 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 446 5. Något intresserad 375 6. Ganska intresserad 484 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 86 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 123 width 1 MD=9 F.12.11. Miljövårdsproblem <Se F.12 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket ointresserad 46 2. Ganska ointresserad 88 3. Något ointresserad 90 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 476 5. Något intresserad 567 6. Ganska intresserad 439 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 87 HÄLSONYTTIG MAT Loc 124 width 1 MD=9 F.12.12. Hälsonyttig mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket ointresserad 100 2. Ganska ointresserad 108 3. Något ointresserad 104 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 443 5. Något intresserad 462 6. Ganska intresserad 464 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 88 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 125 width 1 MD=9 F.12.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.12 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 101 3. Något ointresserad 107 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 462 5. Något intresserad 501 6. Ganska intresserad 473 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 89 BANTNINGSTIPS Loc 126 width 1 MD=9 F.12.14. Bantningstips <Se F.12 för fullständig frågetext> 621 1. Mycket ointresserad 222 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 159 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 320 5. Något intresserad 150 6. Ganska intresserad 137 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 90 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 127 width 1 MD=9 F.12.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.12 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 87 3. Något ointresserad 70 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 394 5. Något intresserad 520 6. Ganska intresserad 574 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 128 width 1 MD=9 F.12.16. Heminredning <Se F.12 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket ointresserad 55 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 96 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 463 5. Något intresserad 527 6. Ganska intresserad 454 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 129 width 1 MD=9 F.12.17. Modenyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 227 1. Mycket ointresserad 190 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 130 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 496 5. Något intresserad 347 6. Ganska intresserad 198 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 130 width 1 MD=9 F.12.18. Matvarunyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 134 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 189 3. Något ointresserad 143 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 515 5. Något intresserad 369 6. Ganska intresserad 252 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 131 width 1 MD=9 F.12.19. Barnavård <Se F.12 för fullständig frågetext> 146 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 182 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 432 5. Något intresserad 360 6. Ganska intresserad 329 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 132 width 1 MD=9 F.12.20. Skönhetsvård <Se F.12 för fullständig frågetext> 393 1. Mycket ointresserad 192 2. Ganska ointresserad 181 3. Något ointresserad 185 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 457 5. Något intresserad 219 6. Ganska intresserad 109 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 96 VILLA/EGET HEM Loc 133 width 1 MD=9 F.12.21. Villa/eget hem <Se F.12 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 43 2. Ganska ointresserad 53 3. Något ointresserad 106 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 271 5. Något intresserad 395 6. Ganska intresserad 794 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 97 FRITIDSHUS Loc 134 width 1 MD=9 F.12.22. Fritidshus <Se F.12 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 189 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 410 5. Något intresserad 334 6. Ganska intresserad 387 7. Mycket intresserad 68 9. Ej svar
VAR 98 SEMESTERRESOR Loc 135 width 1 MD=9 F.12.23. Semesterresor <Se F.12 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket ointresserad 52 2. Ganska ointresserad 74 3. Något ointresserad 69 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 472 5. Något intresserad 472 6. Ganska intresserad 535 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 99 BÅTAR Loc 136 width 1 MD=9 F.12.24. Båtar <Se F.12 för fullständig frågetext> 386 1. Mycket ointresserad 174 2. Ganska ointresserad 175 3. Något ointresserad 193 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 397 5. Något intresserad 210 6. Ganska intresserad 198 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 100 PERSONBILAR Loc 137 width 1 MD=9 F.12.25. Personbilar <Se F.12 för fullständig frågetext> 114 1. Mycket ointresserad 78 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 94 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 517 5. Något intresserad 458 6. Ganska intresserad 361 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 101 FÄRG-TV Loc 138 width 1 MD=9 F.12.26. Färg-tv <Se F.12 för fullständig frågetext> 142 1. Mycket ointresserad 90 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 136 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 477 5. Något intresserad 411 6. Ganska intresserad 364 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 102 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 139 width 1 MD=9 F.12.27. Stereoanläggningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 197 1. Mycket ointresserad 96 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 138 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 448 5. Något intresserad 374 6. Ganska intresserad 355 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 103 HUSHÅLLSMASKINER Loc 140 width 1 MD=9 F.12.28. Hushållsmaskiner <Se F.12 för fullständig frågetext> 123 1. Mycket ointresserad 100 2. Ganska ointresserad 148 3. Något ointresserad 160 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 587 5. Något intresserad 379 6. Ganska intresserad 244 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 104 FOTOUTRUSTNING Loc 141 width 1 MD=9 F.12.29. Fotoutrustning <Se F.12 för fullständig frågetext> 251 1. Mycket ointresserad 169 2. Ganska ointresserad 236 3. Något ointresserad 216 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 515 5. Något intresserad 236 6. Ganska intresserad 117 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 105 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 142 width 1 MD=9 F.12.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.12 för fullständig frågetext> 747 1. Mycket ointresserad 160 2. Ganska ointresserad 183 3. Något ointresserad 216 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 226 5. Något intresserad 104 6. Ganska intresserad 99 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 106 RAKAPPARATER Loc 143 width 1 MD=9 F.12.31. Rakapparater <Se F.12 för fullständig frågetext> 663 1. Mycket ointresserad 147 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 269 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 324 5. Något intresserad 129 6. Ganska intresserad 57 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 107 RENGÖRINGSMEDEL Loc 144 width 1 MD=9 F.12.32. Rengöringsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 165 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 194 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 519 5. Något intresserad 356 6. Ganska intresserad 241 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 108 MEDEL MOT MJÄLL Loc 145 width 1 MD=9 F.12.33. Medel mot mjäll <Se F.12 för fullständig frågetext> 480 1. Mycket ointresserad 172 2. Ganska ointresserad 164 3. Något ointresserad 275 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 373 5. Något intresserad 157 6. Ganska intresserad 117 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 109 HUNDARS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=9 F.12.34. Hundars skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 610 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 207 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 260 5. Något intresserad 169 6. Ganska intresserad 253 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 110 KATTERS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.12.35. Katters skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 760 1. Mycket ointresserad 142 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 222 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 222 5. Något intresserad 95 6. Ganska intresserad 152 7. Mycket intresserad 63 9. Ej svar
VAR 111 HANDLA MAT Loc 148 width 1 MD=9 F.12.36. Handla mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket ointresserad 85 2. Ganska ointresserad 102 3. Något ointresserad 73 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 506 5. Något intresserad 551 6. Ganska intresserad 367 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 112 LAGA MAT Loc 149 width 1 MD=9 F.12.37. Laga mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 88 1. Mycket ointresserad 96 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 59 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 418 5. Något intresserad 546 6. Ganska intresserad 457 7. Mycket intresserad 19 9. Ej svar
VAR 113 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 150 width 1 MD=9 F.12.38. Pröva nya maträtter <Se F.12 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 89 3. Något ointresserad 73 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 458 5. Något intresserad 478 6. Ganska intresserad 491 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 114 BAKA Loc 151 width 1 MD=9 F.12.39. Baka <Se F.12 för fullständig frågetext> 270 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 118 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 342 5. Något intresserad 350 6. Ganska intresserad 403 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 115 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 152 width 1 MD=9 F.12.40. Pröva nya cigarretter <Se F.12 för fullständig frågetext> 1064 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 193 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 182 5. Något intresserad 48 6. Ganska intresserad 30 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 116 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 153 width 1 MD=9 F.12.41. Pröva ny piptobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 1239 1. Mycket ointresserad 82 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 223 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 84 5. Något intresserad 27 6. Ganska intresserad 18 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 117 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 154 width 1 MD=9 F.12.42. Pröva nya cigariller <Se F.12 för fullständig frågetext> 1264 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 80 3. Något ointresserad 224 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 60 5. Något intresserad 21 6. Ganska intresserad 17 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 118 HA GÄSTER Loc 155 width 1 MD=9 F.12.43. Ha gäster <Se F.12 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket ointresserad 32 2. Ganska ointresserad 63 3. Något ointresserad 57 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 489 5. Något intresserad 720 6. Ganska intresserad 336 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 119 KÖRA BIL Loc 156 width 1 MD=9 F.12.44. Köra bil <Se F.12 för fullständig frågetext> 229 1. Mycket ointresserad 41 2. Ganska ointresserad 41 3. Något ointresserad 147 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 323 5. Något intresserad 455 6. Ganska intresserad 509 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 120 JOBBA MED BILEN Loc 157 width 1 MD=9 F.12.45. Jobba med bilen <Se F.12 för fullständig frågetext> 539 1. Mycket ointresserad 127 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 205 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 376 5. Något intresserad 216 6. Ganska intresserad 155 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 121 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 158 width 1 MD=9 F.12.46. Arbeta i trädgården <Se F.12 för fullständig frågetext> 192 1. Mycket ointresserad 82 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 132 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 425 5. Något intresserad 458 6. Ganska intresserad 378 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 122 FOTOGRAFERA Loc 159 width 1 MD=9 F.12.47. Fotografera <Se F.12 för fullständig frågetext> 227 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 176 3. Något ointresserad 118 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 633 5. Något intresserad 332 6. Ganska intresserad 146 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 123 SMALFILMA Loc 160 width 1 MD=9 F.12.48. Smalfilma <Se F.12 för fullständig frågetext> 530 1. Mycket ointresserad 147 2. Ganska ointresserad 165 3. Något ointresserad 399 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 279 5. Något intresserad 143 6. Ganska intresserad 74 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 124 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.12.49. Lyssna på popmusik <Se F.12 för fullständig frågetext> 460 1. Mycket ointresserad 131 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 132 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 394 5. Något intresserad 243 6. Ganska intresserad 230 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 125 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 162 width 1 MD=9 F.12.50. Lyssna på klassisk musik <Se F.12 för fullständig frågetext> 322 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 171 3. Något ointresserad 109 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 536 5. Något intresserad 303 6. Ganska intresserad 162 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 126 GÅ PÅ TEATER Loc 163 width 1 MD=9 F.12.51. Gå på teater <Se F.12 för fullständig frågetext> 251 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 168 3. Något ointresserad 158 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 489 5. Något intresserad 345 6. Ganska intresserad 203 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 127 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 164 width 1 MD=9 F.12.52. Gå på konstutställning <Se F.12 för fullständig frågetext> 387 1. Mycket ointresserad 176 2. Ganska ointresserad 235 3. Något ointresserad 200 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 423 5. Något intresserad 203 6. Ganska intresserad 118 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 128 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 165 width 1 MD=9 F.12.53. Skaffa vidareutbildning <Se F.12 för fullständig frågetext> 150 1. Mycket ointresserad 83 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 209 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 512 5. Något intresserad 416 6. Ganska intresserad 241 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 129 LÄSA BÖCKER Loc 166 width 1 MD=9 F.12.54. Läsa böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 108 3. Något ointresserad 59 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 502 5. Något intresserad 473 6. Ganska intresserad 480 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 130 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 167 width 1 MD=9 F.12.55. Läsa populärtidningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 173 1. Mycket ointresserad 145 2. Ganska ointresserad 182 3. Något ointresserad 194 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 586 5. Något intresserad 317 6. Ganska intresserad 140 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 131 SY KLÄDER Loc 168 width 1 MD=9 F.12.56. Sy kläder <Se F.12 för fullständig frågetext> 739 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 138 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 243 5. Något intresserad 181 6. Ganska intresserad 217 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 132 HANDARBETA Loc 169 width 1 MD=9 F.12.57. Handarbeta <Se F.12 för fullständig frågetext> 651 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 71 3. Något ointresserad 113 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 205 5. Något intresserad 240 6. Ganska intresserad 393 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 133 MÅLA Loc 170 width 1 MD=9 F.12.58. Måla <Se F.12 för fullständig frågetext> 399 1. Mycket ointresserad 97 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 181 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 463 5. Något intresserad 289 6. Ganska intresserad 171 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 134 SNICKRA Loc 171 width 1 MD=9 F.12.59. Snickra <Se F.12 för fullständig frågetext> 403 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 199 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 394 5. Något intresserad 297 6. Ganska intresserad 206 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 135 MOTIONERA Loc 172 width 1 MD=9 F.12.60. Motionera <Se F.12 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 58 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 577 5. Något intresserad 543 6. Ganska intresserad 354 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 136 FRILUFTSLIV Loc 173 width 1 MD=9 F.12.61. Friluftsliv <Se F.12 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket ointresserad 41 2. Ganska ointresserad 65 3. Något ointresserad 59 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 492 5. Något intresserad 541 6. Ganska intresserad 520 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 137 SPORTFISKA Loc 174 width 1 MD=9 F.12.62. Sportfiska <Se F.12 för fullständig frågetext> 455 1. Mycket ointresserad 139 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 198 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 344 5. Något intresserad 211 6. Ganska intresserad 262 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 138 ÅKA SKIDOR Loc 175 width 1 MD=9 F.12.63. Åka skidor <Se F.12 för fullständig frågetext> 257 1. Mycket ointresserad 100 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 138 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 484 5. Något intresserad 360 6. Ganska intresserad 269 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 139 ÅKA MOTORBÅT Loc 176 width 1 MD=9 F.12.64. Åka motorbåt <Se F.12 för fullständig frågetext> 404 1. Mycket ointresserad 131 2. Ganska ointresserad 161 3. Något ointresserad 202 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 390 5. Något intresserad 246 6. Ganska intresserad 211 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 140 SEGLA Loc 177 width 1 MD=9 F.12.65. Segla <Se F.12 för fullständig frågetext> 581 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 371 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 236 5. Något intresserad 141 6. Ganska intresserad 132 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 141 CAMPA Loc 178 width 1 MD=9 F.12.66. Campa <Se F.12 för fullständig frågetext> 377 1. Mycket ointresserad 96 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 160 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 422 5. Något intresserad 303 6. Ganska intresserad 237 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 142 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 179 width 1 MD=9 F.12.67. Semestra utomlands <Se F.12 för fullständig frågetext> 196 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 171 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 347 5. Något intresserad 366 6. Ganska intresserad 496 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 143 SEMESTRA I SVERIGE Loc 180 width 1 MD=9 F.12.68. Semestra i Sverige <Se F.12 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket ointresserad 24 2. Ganska ointresserad 22 3. Något ointresserad 56 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 342 5. Något intresserad 606 6. Ganska intresserad 668 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 144 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 181 width 1 MD=9 F.12.69. Gå på föreningsmöten <Se F.12 för fullständig frågetext> 392 1. Mycket ointresserad 159 2. Ganska ointresserad 244 3. Något ointresserad 228 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 441 5. Något intresserad 180 6. Ganska intresserad 96 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 145 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 182 width 1 MD=9 F.12.70. Se på sportevenemang <Se F.12 för fullständig frågetext> 257 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 103 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 414 5. Något intresserad 325 6. Ganska intresserad 427 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 146 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 183 width 1 MD=9 F.12.71. Pröva nya produkter <Se F.12 för fullständig frågetext> 104 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 239 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 628 5. Något intresserad 398 6. Ganska intresserad 187 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 147 AFTONBLADET Loc 184 width 2 MD=99 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet F.13a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 561 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 57 02. 2 gånger per år 83 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 79 05. 2 gånger per kvartal 130 06. 1 gång per månad 80 07. 2 gånger per månad 60 08. 3 gånger per månad 142 09. 1 gång per vecka 87 10. 2 gånger per vecka 76 11. 3 gånger per vecka 53 12. 4 gånger per vecka 30 13. 5 gånger per vecka 220 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 148 ARBETET Loc 186 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1466 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 35 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 52 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 56 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 149 DAGENS NYHETER Loc 188 width 2 MD=99 F.13c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.13 för fullständig frågetext> 904 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 58 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 62 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 85 06. 1 gång per månad 40 07. 2 gånger per månad 48 08. 3 gånger per månad 110 09. 1 gång per vecka 31 10. 2 gånger per vecka 24 11. 3 gånger per vecka 18 12. 4 gånger per vecka 21 13. 5 gånger per vecka 212 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 150 EXPRESSEN Loc 190 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 391 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 73 04. 1 gång per kvartal 71 05. 2 gånger per kvartal 149 06. 1 gång per månad 112 07. 2 gånger per månad 113 08. 3 gånger per månad 164 09. 1 gång per vecka 112 10. 2 gånger per vecka 85 11. 3 gånger per vecka 61 12. 4 gånger per vecka 54 13. 5 gånger per vecka 257 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 151 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 192 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1330 00. Aldrig 42 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 38 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 181 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 152 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 194 width 2 MD=99 F.13f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1409 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 41 03. 3 gånger per år 28 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 44 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 42 09. 1 gång per vecka 21 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 41 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 153 KVÄLLSPOSTEN Loc 196 width 2 MD=99 F.13g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1392 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 59 09. 1 gång per vecka 32 10. 2 gånger per vecka 20 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 47 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 154 SVENSKA DAGBLADET Loc 198 width 2 MD=99 F.13h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1393 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 38 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 71 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 155 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 200 width 2 MD=99 F.13i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1550 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 18 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 56 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 156 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 202 width 2 MD=99 F.13j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1690 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 37 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 157 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 204 width 2 F.13k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1723 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 27 14. 6 gånger per vecka
VAR 158 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 206 width 2 F.13l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1674 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 35 14. 6 gånger per vecka
VAR 159 UPSALA NYA TIDNING Loc 208 width 2 MD=99 F.13m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1704 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 27 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 160 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 210 width 2 MD=99 F.13n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1690 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 38 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 161 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 212 width 2 F.13o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1675 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 41 14. 6 gånger per vecka
VAR 162 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 214 width 2 MD=99 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 735 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 58 02. 2 gånger per år 70 03. 3 gånger per år 81 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 115 06. 1 gång per månad 104 07. 2 gånger per månad 87 08. 3 gånger per månad 426 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 163 ARBETET(SÖNDAG) Loc 216 width 2 MD=99 F.14b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1622 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 86 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 164 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 218 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1138 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 40 04. 1 gång per kvartal 27 05. 2 gånger per kvartal 53 06. 1 gång per månad 57 07. 2 gånger per månad 48 08. 3 gånger per månad 295 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 165 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 220 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 597 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 92 04. 1 gång per kvartal 70 05. 2 gånger per kvartal 151 06. 1 gång per månad 134 07. 2 gånger per månad 123 08. 3 gånger per månad 490 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 166 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 222 width 2 F.14e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1430 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 12 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 188 09. 1 gång per vecka
VAR 167 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 224 width 2 MD=99 F.14f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1505 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 37 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 83 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 168 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 226 width 2 MD=99 F.14g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1473 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 131 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 169 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 228 width 2 MD=99 F.14h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1585 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 84 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 170 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 230 width 2 MD=99 F.14i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1611 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 11 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 91 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 171 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 232 width 2 F.14j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1736 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 22 09. 1 gång per vecka
VAR 172 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 234 width 2 F.14k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1726 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 32 09. 1 gång per vecka
VAR 173 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 236 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.15a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1320 00. Aldrig 69 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 60 04. 1 gång per kvartal 35 05. 2 gånger per kvartal 62 06. 1 gång per månad 31 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 79 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 174 LÄSER ALLERS Loc 238 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.15 för fullständig frågetext> 1043 00. Aldrig 96 01. 1 gång per år 76 02. 2 gånger per år 113 03. 3 gånger per år 92 04. 1 gång per kvartal 66 05. 2 gånger per kvartal 90 06. 1 gång per månad 41 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 147 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 175 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 240 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1179 00. Aldrig 69 01. 1 gång per år 54 02. 2 gånger per år 97 03. 3 gånger per år 105 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 102 06. 1 gång per månad 40 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 74 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 176 LÄSER FEMINA Loc 242 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.15 för fullständig frågetext> 1229 00. Aldrig 68 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 81 03. 3 gånger per år 117 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 77 06. 1 gång per månad 37 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 55 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 177 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 244 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.15 för fullständig frågetext> 995 00. Aldrig 56 01. 1 gång per år 56 02. 2 gånger per år 77 03. 3 gånger per år 101 04. 1 gång per kvartal 97 05. 2 gånger per kvartal 136 06. 1 gång per månad 91 07. 2 gånger per månad 58 08. 3 gånger per månad 120 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 178 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 246 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.15 för fullständig frågetext> 1012 00. Aldrig 70 01. 1 gång per år 72 02. 2 gånger per år 92 03. 3 gånger per år 86 04. 1 gång per kvartal 67 05. 2 gånger per kvartal 99 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 49 08. 3 gånger per månad 189 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 179 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 248 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1044 00. Aldrig 70 01. 1 gång per år 68 02. 2 gånger per år 82 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 70 05. 2 gånger per kvartal 106 06. 1 gång per månad 46 07. 2 gånger per månad 51 08. 3 gånger per månad 176 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 180 LÄSER HENNES Loc 250 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.15 för fullständig frågetext> 1487 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 36 04. 1 gång per kvartal 27 05. 2 gånger per kvartal 45 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 38 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 181 LÄSER HUSMODERN Loc 252 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.15 för fullständig frågetext> 1214 00. Aldrig 72 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 87 03. 3 gånger per år 86 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 79 06. 1 gång per månad 34 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 77 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 182 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 254 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.15 för fullständig frågetext> 1108 00. Aldrig 86 01. 1 gång per år 78 02. 2 gånger per år 111 03. 3 gånger per år 95 04. 1 gång per kvartal 70 05. 2 gånger per kvartal 100 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 64 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 183 LÄSER ICA-KURIREN Loc 256 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1008 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 54 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 96 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 42 08. 3 gånger per månad 345 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 184 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 258 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.15 för fullständig frågetext> 1217 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 79 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 39 08. 3 gånger per månad 115 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 185 LÄSER LAND Loc 260 width 2 F.15m. Hur ofta läser Du - Land <Se F.15 för fullständig frågetext> 1382 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 36 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 189 09. 1 gång per vecka
VAR 186 LÄSER LEKTYR Loc 262 width 2 MD=99 F.15n. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.15 för fullständig frågetext> 1114 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 73 04. 1 gång per kvartal 68 05. 2 gånger per kvartal 115 06. 1 gång per månad 76 07. 2 gånger per månad 54 08. 3 gånger per månad 126 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 187 LÄSER METALLARBETAREN Loc 264 width 2 MD=99 F.15o. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1510 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 63 06. 1 gång per månad 27 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 93 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 188 LÄSER MIN VÄRLD Loc 266 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1439 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 27 05. 2 gånger per kvartal 46 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 86 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 189 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 268 width 2 MD=99 F.15q. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.15 för fullständig frågetext> 1579 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 28 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 23 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 28 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 190 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 270 width 2 MD=99 F.15r. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.15 för fullständig frågetext> 1360 00. Aldrig 69 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 86 03. 3 gånger per år 49 04. 1 gång per kvartal 34 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 70 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 191 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 272 width 2 MD=99 F.15s. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1319 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 54 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 63 06. 1 gång per månad 38 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 88 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 192 LÄSER SE Loc 274 width 2 MD=99 F.15t. Hur ofta läser Du - Se <Se F.15 för fullständig frågetext> 1051 00. Aldrig 85 01. 1 gång per år 95 02. 2 gånger per år 119 03. 3 gånger per år 126 04. 1 gång per kvartal 79 05. 2 gånger per kvartal 113 06. 1 gång per månad 52 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 45 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 193 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 276 width 2 MD=99 F.15u. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1377 00. Aldrig 70 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 55 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 36 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 63 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 194 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 278 width 2 F.15v. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.15 för fullständig frågetext> 1565 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 33 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 36 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka
VAR 195 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 280 width 2 F.15x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1484 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 44 03. 3 gånger per år 49 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka
VAR 196 LÄSER VECKO-REVYN Loc 282 width 2 MD=99 F.15y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.15 för fullständig frågetext> 1289 00. Aldrig 75 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 78 03. 3 gånger per år 68 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 48 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 75 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 197 LÄSER VI Loc 284 width 2 MD=99 F.15z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.15 för fullständig frågetext> 1334 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 43 03. 3 gånger per år 47 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 46 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 165 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 198 LÄSER ÅRET RUNT Loc 286 width 2 MD=99 F.15å. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.15 för fullständig frågetext> 813 00. Aldrig 68 01. 1 gång per år 64 02. 2 gånger per år 106 03. 3 gånger per år 111 04. 1 gång per kvartal 121 05. 2 gånger per kvartal 139 06. 1 gång per månad 75 07. 2 gånger per månad 61 08. 3 gånger per månad 229 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 199 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 288 width 1 MD=9 F.16. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.16a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1592 0. aldrig 7 1. 1 gång/år 11 2. 2 gånger/år 6 3. 3 gånger/år 10 4. 1 gång/kvartal 5 5. 2 gånger/kvartal 24 6. 1 gång/månad 132 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 200 LÄSER MOTOR Loc 289 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.16 för fullständig frågetext> 1421 0. aldrig 39 1. 1 gång/år 30 2. 2 gånger/år 36 3. 3 gånger/år 50 4. 1 gång/kvartal 35 5. 2 gånger/kvartal 61 6. 1 gång/månad 115 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 201 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 290 width 1 F.16c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.16 för fullständig frågetext> 1597 0. aldrig 27 1. 1 gång/år 15 2. 2 gånger/år 15 3. 3 gånger/år 25 4. 1 gång/kvartal 18 5. 2 gånger/kvartal 33 6. 1 gång/månad 57 7. 2 gånger/månad
VAR 202 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 291 width 1 MD=9 F.16d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.16 för fullständig frågetext> 1325 0. aldrig 66 1. 1 gång/år 53 2. 2 gånger/år 67 3. 3 gånger/år 80 4. 1 gång/kvartal 51 5. 2 gånger/kvartal 73 6. 1 gång/månad 72 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 203 LÄSER VI BILÄGARE Loc 292 width 1 MD=9 F.16e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.16 för fullständig frågetext> 1161 0. aldrig 23 1. 1 gång/år 27 2. 2 gånger/år 49 3. 3 gånger/år 66 4. 1 gång/kvartal 46 5. 2 gånger/kvartal 128 6. 1 gång/månad 287 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 204 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 293 width 1 MD=9 F.17. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.17a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 936 0. aldrig 131 1. 1 gång/år 141 2. 2 gånger/år 121 3. 3 gånger/år 152 4. 1 gång/kvartal 69 5. 2 gånger/kvartal 237 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 205 LÄSER ALLT OM MAT Loc 294 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.17 för fullständig frågetext> 1150 0. aldrig 150 1. 1 gång/år 97 2. 2 gånger/år 84 3. 3 gånger/år 104 4. 1 gång/kvartal 59 5. 2 gånger/kvartal 143 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 206 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 295 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.17 för fullständig frågetext> 1006 0. aldrig 127 1. 1 gång/år 116 2. 2 gånger/år 100 3. 3 gånger/år 143 4. 1 gång/kvartal 68 5. 2 gånger/kvartal 227 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 207 LÄSER BÅT-NYTT Loc 296 width 1 MD=9 F.17d. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1502 0. aldrig 72 1. 1 gång/år 59 2. 2 gånger/år 39 3. 3 gånger/år 36 4. 1 gång/kvartal 26 5. 2 gånger/kvartal 53 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 208 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 297 width 1 F.17e. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1615 0. aldrig 49 1. 1 gång/år 34 2. 2 gånger/år 21 3. 3 gånger/år 23 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 30 6. 1 gång/månad
VAR 209 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 298 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1604 0. aldrig 55 1. 1 gång/år 27 2. 2 gånger/år 25 3. 3 gånger/år 28 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 31 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 210 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 299 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.17 för fullständig frågetext> 1627 0. aldrig 39 1. 1 gång/år 30 2. 2 gånger/år 31 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 9 5. 2 gånger/kvartal 30 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 211 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 300 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1503 0. aldrig 67 1. 1 gång/år 49 2. 2 gånger/år 62 3. 3 gånger/år 47 4. 1 gång/kvartal 27 5. 2 gånger/kvartal 32 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 212 LÄSER DET BÄSTA Loc 301 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.17 för fullständig frågetext> 1273 0. aldrig 120 1. 1 gång/år 67 2. 2 gånger/år 80 3. 3 gånger/år 46 4. 1 gång/kvartal 26 5. 2 gånger/kvartal 175 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 213 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 302 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1408 0. aldrig 84 1. 1 gång/år 63 2. 2 gånger/år 62 3. 3 gånger/år 59 4. 1 gång/kvartal 31 5. 2 gånger/kvartal 80 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 214 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 303 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.17 för fullständig frågetext> 1290 0. aldrig 76 1. 1 gång/år 53 2. 2 gånger/år 47 3. 3 gånger/år 71 4. 1 gång/kvartal 31 5. 2 gånger/kvartal 219 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 215 LÄSER INDUSTRITJÄNSTEM. Loc 304 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta läser du - Industritjänstemannen <Se F.17 för fullständig frågetext> 1670 0. aldrig 9 1. 1 gång/år 7 2. 2 gånger/år 6 3. 3 gånger/år 9 4. 1 gång/kvartal 3 5. 2 gånger/kvartal 83 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 216 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 305 width 2 MD=99 F.18. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.18a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 793 00. aldrig 26 01. 1 gång/år 30 02. 2 gånger/år 62 03. 3 gånger/år 39 04. 1 gång/kvartal 43 05. 2 gånger/kvartal 52 06. 1 gång/månad 21 07. 2 gånger/månad 29 08. 3 gånger/månad 39 09. 1 gång/vecka 27 10. 2 gånger/vecka 38 11. 3 gånger/vecka 22 12. 4 gånger/vecka 47 13. 5 gånger/vecka 519 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 217 LÄSER A-PRESSEN Loc 307 width 2 MD=99 F.18b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.18 för fullständig frågetext> 1083 00. aldrig 22 01. 1 gång/år 29 02. 2 gånger/år 38 03. 3 gånger/år 51 04. 1 gång/kvartal 36 05. 2 gånger/kvartal 54 06. 1 gång/månad 47 07. 2 gånger/månad 45 08. 3 gånger/månad 56 09. 1 gång/vecka 33 10. 2 gånger/vecka 31 11. 3 gånger/vecka 28 12. 4 gånger/vecka 24 13. 5 gånger/vecka 210 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 218 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 309 width 2 MD=99 F.18c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1668 00. aldrig 10 01. 1 gång/år 9 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 7 04. 1 gång/kvartal 7 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 11 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 3 11. 3 gånger/vecka 8 12. 4 gånger/vecka 43 13. 5 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 219 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 311 width 2 F.18d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1748 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 3 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 16 12. 4 gånger/vecka
VAR 220 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 313 width 2 MD=99 F.18e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1635 00. aldrig 7 01. 1 gång/år 11 02. 2 gånger/år 13 03. 3 gånger/år 10 04. 1 gång/kvartal 8 05. 2 gånger/kvartal 13 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka 8 10. 2 gånger/vecka 67 11. 3 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 221 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 315 width 2 F.18f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1771 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 2 09. 1 gång/vecka 4 10. 2 gånger/vecka
VAR 222 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 317 width 2 MD=99 F.18g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.18 för fullständig frågetext> 1714 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 7 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 10 09. 1 gång/vecka 4 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 25 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 223 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 319 width 2 MD=99 F.18h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.18 för fullständig frågetext> 1722 00. aldrig 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 2 09. 1 gång/vecka 4 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 2 13. 5 gånger/vecka 22 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 224 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 321 width 2 F.18i. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.18 för fullständig frågetext> 1720 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 33 09. 1 gång/vecka
VAR 225 LÄSER HUVUDSTADSPRESS NV Loc 323 width 2 F.18j. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Nordväst <Se F.18 för fullständig frågetext> 1766 00. aldrig 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 9 09. 1 gång/vecka
VAR 226 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 325 width 2 F.18k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.18 för fullständig frågetext> 1777 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka
VAR 227 LÄSER HUVUDSTADSPRESS S Loc 327 width 2 F.18l. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Syd <Se F.18 för fullständig frågetext> 1740 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 10 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 19 09. 1 gång/vecka
VAR 228 LÄSER HUV.ST.PR.SÖDERT. Loc 329 width 2 F.18m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Södertidningen <Se F.18 för fullständig frågetext> 1696 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 11 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 69 09. 1 gång/vecka
VAR 229 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 331 width 2 F.18n. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.18 för fullständig frågetext> 1742 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 30 09. 1 gång/vecka
VAR 230 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 333 width 2 F.18o. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.18 för fullständig frågetext> 1758 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 19 09. 1 gång/vecka
VAR 231 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 335 width 2 F.18p. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.18 för fullständig frågetext> 1747 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 26 09. 1 gång/vecka
VAR 232 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 337 width 2 F.18q. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.18 för fullständig frågetext> 1729 00. aldrig 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 38 09. 1 gång/vecka
VAR 233 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 339 width 2 MD=99 F.18r. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.18 för fullständig frågetext> 1741 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 26 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 234 LÄSER STORSTADEN Loc 341 width 1 MD=9 F.18s. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.18 för fullständig frågetext> 1643 0. aldrig 9 1. 1 gång/år 12 2. 2 gånger/år 16 3. 3 gånger/år 27 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 37 6. 1 gång/månad 29 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 235 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 342 width 2 MD=99 F.18t. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.18 för fullständig frågetext> 1709 00. aldrig 6 01. 1 gång/år 11 02. 2 gånger/år 9 03. 3 gånger/år 7 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka 4 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 12 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 236 KONSUM Loc 344 width 2 MD=99 F.19. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.19a. Hur ofta besöker Du Konsum? 173 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 80 03. 3 gånger per år 91 04. 1 gång per kvartal 82 05. 2 gånger per kvartal 186 06. 1 gång per månad 137 07. 2 gånger per månad 132 08. 3 gånger per månad 276 09. 1 gång per vecka 208 10. 2 gånger per vecka 158 11. 3 gånger per vecka 95 12. 4 gånger per vecka 52 13. 5 gånger per vecka 24 14. 6 gånger per vecka 15 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 237 ICA Loc 346 width 2 MD=99 F.19b. Hur ofta besöker Du ICA? <Se F.19 för fullständig frågetext> 152 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 71 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 162 06. 1 gång per månad 129 07. 2 gånger per månad 145 08. 3 gånger per månad 344 09. 1 gång per vecka 226 10. 2 gånger per vecka 166 11. 3 gånger per vecka 86 12. 4 gånger per vecka 71 13. 5 gånger per vecka 53 14. 6 gånger per vecka 17 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 238 VIVO Loc 348 width 2 MD=99 F.19c. Hur ofta besöker Du VIVO? <Se F.19 för fullständig frågetext> 850 00. Aldrig 135 01. 1 gång per år 88 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 92 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 164 06. 1 gång per månad 68 07. 2 gånger per månad 60 08. 3 gånger per månad 99 09. 1 gång per vecka 42 10. 2 gånger per vecka 38 11. 3 gånger per vecka 17 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 239 ANNAN LIVSMEDELSBUTIK Loc 350 width 2 MD=99 F.19d. Hur ofta besöker Du annan livsmedelsbutik? <Se F.19 för fullständig frågetext> 476 00. Aldrig 92 01. 1 gång per år 98 02. 2 gånger per år 100 03. 3 gånger per år 113 04. 1 gång per kvartal 75 05. 2 gånger per kvartal 212 06. 1 gång per månad 125 07. 2 gånger per månad 104 08. 3 gånger per månad 199 09. 1 gång per vecka 83 10. 2 gånger per vecka 51 11. 3 gånger per vecka 18 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 16 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 240 LIVSM.AVD.DOMUS-OBS Loc 352 width 2 MD=99 F.19e. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus eller Obs? <Se F.19 för fullständig frågetext> 310 00. Aldrig 88 01. 1 gång per år 88 02. 2 gånger per år 113 03. 3 gånger per år 161 04. 1 gång per kvartal 115 05. 2 gånger per kvartal 226 06. 1 gång per månad 162 07. 2 gånger per månad 134 08. 3 gånger per månad 196 09. 1 gång per vecka 98 10. 2 gånger per vecka 51 11. 3 gånger per vecka 22 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 241 LIVSM.AVD.ANNAT VARUHUS Loc 354 width 2 MD=99 F.19f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i annat varuhus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 515 00. Aldrig 111 01. 1 gång per år 104 02. 2 gånger per år 95 03. 3 gånger per år 158 04. 1 gång per kvartal 113 05. 2 gånger per kvartal 234 06. 1 gång per månad 120 07. 2 gånger per månad 99 08. 3 gånger per månad 141 09. 1 gång per vecka 53 10. 2 gånger per vecka 24 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 242 DOMUS Loc 356 width 2 MD=99 F.19g. Hur ofta besöker Du Domus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 295 00. Aldrig 77 01. 1 gång per år 65 02. 2 gånger per år 96 03. 3 gånger per år 158 04. 1 gång per kvartal 96 05. 2 gånger per kvartal 251 06. 1 gång per månad 175 07. 2 gånger per månad 169 08. 3 gånger per månad 209 09. 1 gång per vecka 88 10. 2 gånger per vecka 48 11. 3 gånger per vecka 29 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 243 EPA Loc 358 width 2 MD=99 F.19h. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.19 för fullständig frågetext> 416 00. Aldrig 133 01. 1 gång per år 114 02. 2 gånger per år 110 03. 3 gånger per år 165 04. 1 gång per kvartal 108 05. 2 gånger per kvartal 259 06. 1 gång per månad 138 07. 2 gånger per månad 105 08. 3 gånger per månad 139 09. 1 gång per vecka 55 10. 2 gånger per vecka 17 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 244 TEMPO Loc 360 width 2 MD=99 F.19i. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.19 för fullständig frågetext> 531 00. Aldrig 155 01. 1 gång per år 110 02. 2 gånger per år 95 03. 3 gånger per år 146 04. 1 gång per kvartal 120 05. 2 gånger per kvartal 214 06. 1 gång per månad 104 07. 2 gånger per månad 115 08. 3 gånger per månad 112 09. 1 gång per vecka 38 10. 2 gånger per vecka 22 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 245 PRESSBYRÅN Loc 362 width 2 MD=99 F.19j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.19 för fullständig frågetext> 266 00. Aldrig 67 01. 1 gång per år 79 02. 2 gånger per år 101 03. 3 gånger per år 153 04. 1 gång per kvartal 87 05. 2 gånger per kvartal 229 06. 1 gång per månad 136 07. 2 gånger per månad 121 08. 3 gånger per månad 229 09. 1 gång per vecka 113 10. 2 gånger per vecka 87 11. 3 gånger per vecka 37 12. 4 gånger per vecka 35 13. 5 gånger per vecka 13 14. 6 gånger per vecka 34 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 246 ANNAN KIOSK Loc 364 width 2 MD=99 F.19k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.19 för fullständig frågetext> 336 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 98 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 188 06. 1 gång per månad 153 07. 2 gånger per månad 122 08. 3 gånger per månad 255 09. 1 gång per vecka 140 10. 2 gånger per vecka 100 11. 3 gånger per vecka 57 12. 4 gånger per vecka 52 13. 5 gånger per vecka 24 14. 6 gånger per vecka 44 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 247 TOBAKSAFFÄR Loc 366 width 2 MD=99 F.19l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.19 för fullständig frågetext> 634 00. Aldrig 101 01. 1 gång per år 80 02. 2 gånger per år 82 03. 3 gånger per år 113 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 174 06. 1 gång per månad 99 07. 2 gånger per månad 70 08. 3 gånger per månad 189 09. 1 gång per vecka 62 10. 2 gånger per vecka 47 11. 3 gånger per vecka 28 12. 4 gånger per vecka 25 13. 5 gånger per vecka 13 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 248 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 368 width 2 MD=99 F.19m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.19 för fullständig frågetext> 304 00. Aldrig 61 01. 1 gång per år 115 02. 2 gånger per år 171 03. 3 gånger per år 205 04. 1 gång per kvartal 173 05. 2 gånger per kvartal 242 06. 1 gång per månad 132 07. 2 gånger per månad 75 08. 3 gånger per månad 88 09. 1 gång per vecka 52 10. 2 gånger per vecka 35 11. 3 gånger per vecka 27 12. 4 gånger per vecka 83 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 16 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 249 KAFE/KONDITORI Loc 370 width 2 MD=99 F.19n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.19 för fullständig frågetext> 369 00. Aldrig 115 01. 1 gång per år 145 02. 2 gånger per år 186 03. 3 gånger per år 205 04. 1 gång per kvartal 168 05. 2 gånger per kvartal 227 06. 1 gång per månad 102 07. 2 gånger per månad 74 08. 3 gånger per månad 76 09. 1 gång per vecka 34 10. 2 gånger per vecka 30 11. 3 gånger per vecka 21 12. 4 gånger per vecka 20 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 250 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 372 width 2 MD=99 F.19o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.19 för fullständig frågetext> 439 00. Aldrig 90 01. 1 gång per år 95 02. 2 gånger per år 148 03. 3 gånger per år 190 04. 1 gång per kvartal 134 05. 2 gånger per kvartal 221 06. 1 gång per månad 127 07. 2 gånger per månad 114 08. 3 gånger per månad 109 09. 1 gång per vecka 55 10. 2 gånger per vecka 35 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 251 BENSINSTATION Loc 374 width 2 MD=99 F.19p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.19 för fullständig frågetext> 432 00. Aldrig 20 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 36 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 126 06. 1 gång per månad 190 07. 2 gånger per månad 158 08. 3 gånger per månad 428 09. 1 gång per vecka 182 10. 2 gånger per vecka 69 11. 3 gånger per vecka 35 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 252 POSTKONTOR Loc 376 width 2 MD=99 F.19q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 87 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 73 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 411 06. 1 gång per månad 371 07. 2 gånger per månad 247 08. 3 gånger per månad 305 09. 1 gång per vecka 87 10. 2 gånger per vecka 32 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 19 13. 5 gånger per vecka 23 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 253 BANKKONTOR Loc 378 width 2 MD=99 F.19r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 142 00. Aldrig 61 01. 1 gång per år 71 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 127 04. 1 gång per kvartal 93 05. 2 gånger per kvartal 451 06. 1 gång per månad 311 07. 2 gånger per månad 187 08. 3 gånger per månad 199 09. 1 gång per vecka 48 10. 2 gånger per vecka 14 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 254 AFFISCHPELARE Loc 380 width 2 MD=99 F.20. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.20a. Hur ofta ser Du affischpelare? 471 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 55 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 73 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 140 06. 1 gång per månad 82 07. 2 gånger per månad 56 08. 3 gånger per månad 197 09. 1 gång per vecka 75 10. 2 gånger per vecka 65 11. 3 gånger per vecka 38 12. 4 gånger per vecka 83 13. 5 gånger per vecka 41 14. 6 gånger per vecka 240 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 255 REKLAM PÅ BIO Loc 382 width 2 MD=99 F.20b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.20 för fullständig frågetext> 814 00. Aldrig 206 01. 1 gång per år 135 02. 2 gånger per år 108 03. 3 gånger per år 125 04. 1 gång per kvartal 72 05. 2 gånger per kvartal 154 06. 1 gång per månad 74 07. 2 gånger per månad 39 08. 3 gånger per månad 38 09. 1 gång per vecka 16 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 256 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 384 width 2 MD=99 F.20c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.20 för fullständig frågetext> 461 00. Aldrig 56 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 104 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 136 06. 1 gång per månad 74 07. 2 gånger per månad 77 08. 3 gånger per månad 175 09. 1 gång per vecka 52 10. 2 gånger per vecka 60 11. 3 gånger per vecka 42 12. 4 gånger per vecka 128 13. 5 gånger per vecka 45 14. 6 gånger per vecka 228 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 257 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 386 width 1 MD=9 F.21. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Domus/Obs? 366 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 531 1. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Domus/Obs 298 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Domus/Obs 191 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Domus/Obs 188 4. Köper mer än hälften i Konsum/Domus/Obs 189 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Domus/Obs 24 9. Ej svar