ORVESTO 76 P-5007

               SSD 0053

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 76 P-5007 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under tredje kvartalet 1975 genomfördes tre omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa tre
  omgångar 9.082 personer 15-67 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 9.082 personer har 1.236
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 40 avlidna, 17 avflyttade från riket, 38 som vistas
  utomlands, 19 i militärtjänst, 58 på utrikes resa, 61 ej
  svensktalande, 161 okända men skrivna på kommun, 38 under
  sjukhusvård, 273 sjuka i hemmet samt 531 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.
  s(1)Nettourvalet för de tre omgångarna hösten 1975 uppgår
  således till 7.846 personer varav 2.469, utgörande 31%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (52%), "tidsbrist" (12%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (35%)
  samt "övriga" (1%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i meterialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande fjärde
  kvartalet 1975 6.140 personer istället för 5.377 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 80% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-5007, omfattar 1769 personer eller 32,9% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 4 november -23
  december 1975.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Bäckman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0053 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Civilstånd 12 Ålder 13 Förvärvsarbete/sysselsättning 14 Utbildning 15 Storlek på orten 16 Form av boende 17 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 18 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 24 Totalt antal personer 25 Din personliga inkomst i kronor per år 26 Hushållets totala inkomst i kronor per år 27 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i konsum 28 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbil/kombi 31 Hushållets innehav av fritidshus 32 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 33 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 34 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 35 Hushållets innehav av filmkamera 36 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 37 Hushållets innehav av filmprojektor 38 Hushållets innehav av skrivmaskin 39 Hushållets innehav av svart-vit tv 40 Hushållets innehav av färg-tv 41 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 42 Hushållets innehav av diskmaskin 43 Hushållets innehav av tvättmaskin 44 Hushållets innehav av kassettbandspelare 45 Hushållets innehav av stereoanläggning 46 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 47 Hushållets innehav av hund 48 Hushållets innehav av katt 49 Hushållets innehav av burfåglar 50 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 51 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 52 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 53 Köpfrekvenser för Tandkräm 54 Köpfrekvenser för Tvål 55 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 56 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 57 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 58 Köpfrekvenser för Tvättmedel 59 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 60 Köpfrekvenser för Grammofonskivor Köpavsikter beträffande kapitalvaror 61 Avsikt att köpa kapitalvaror1 62 Avsikt att köpa kapitalvaror1 63 Avsikt att köpa kapitalvaror1 64 Avsikt att köpa kapitalvaror1 65 Avsikt att köpa kapitalvaror1 66 Avsikt att köpa kapitalvaror2 67 Avsikt att köpa kapitalvaror2 68 Avsikt att köpa kapitalvaror2 69 Avsikt att köpa kapitalvaror2 70 Avsikt att köpa kapitalvaror2 71 Avsikt att köpa kapitalvaror3 72 Avsikt att köpa kapitalvaror3 73 Avsikt att köpa kapitalvaror3 74 Avsikt att köpa kapitalvaror3 75 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 77 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 78 Intresseinriktning:Skattefrågor 79 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 80 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 81 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 82 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 83 Intresseinriktning:Samhällsplanering 84 Intresseinriktning:Politiska frågor 85 Intresseinriktning:Sport/Idrott 86 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 87 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 88 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 89 Intresseinriktning:Bantningstips 90 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Villa/eget hem 97 Intresseinriktning:Fritidshus 98 Intresseinriktning:Semesterresor 99 Intresseinriktning:Båtar 100 Intresseinriktning:Personbilar 101 Intresseinriktning:Färg-tv 102 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 103 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 104 Intresseinriktning:Fotoutrustning 105 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 106 Intresseinriktning:Rakapparater 107 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 108 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 109 Intresseinriktning:Hundars skötsel 110 Intresseinriktning:Katters skötsel 111 Intresseinriktning:Handla mat 112 Intresseinriktning:Laga mat 113 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 114 Intresseinriktning:Baka 115 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 116 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 117 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 118 Intresseinriktning:Ha gäster 119 Intresseinriktning:Köra bil 120 Intresseinriktning:Jobba med bilen 121 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 122 Intresseinriktning:Fotografera 123 Intresseinriktning:Smalfilma 124 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 125 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 126 Intresseinriktning:Gå på teater 127 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 128 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 129 Intresseinriktning:Läsa böcker 130 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 131 Intresseinriktning:Sy kläder 132 Intresseinriktning:Handarbeta 133 Intresseinriktning:Måla 134 Intresseinriktning:Snickra 135 Intresseinriktning:Motionera 136 Intresseinriktning:Friluftsliv 137 Intresseinriktning:Sportfiska 138 Intresseinriktning:Åka skidor 139 Intresseinriktning:Åka motorbåt 140 Intresseinriktning:Segla 141 Intresseinriktning:Campa 142 Intresseinriktning:Semestra utomlands 143 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 144 Intresseinriktning:Gå på föreninsmöten 145 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 146 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Tidningsläsning:Storstadspress-vardagsnummer 147 Läsfrekvenser:Aftonbladet 148 Läsfrekvenser:Arbetet 149 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 150 Läsfrekvenser:Expressen 151 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 152 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 153 Läsfrekvenser:Kvällsposten 154 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 155 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 156 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 157 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 158 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 159 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 160 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 161 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten Tidningsläsning:Storstadspress-söndagsnummer 162 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 163 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 164 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 165 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 166 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 167 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 168 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 169 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 170 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 171 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 172 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 173 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 174 Läsfrekvenser för Allers 175 Läsfrekvenser för Damernas Värld 176 Läsfrekvenser för Femina 177 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 178 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 179 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 180 Läsfrekvenser för Hennes 181 Läsfrekvenser för Husmodern 182 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 183 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 184 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 185 Läsfrekvenser för Land 186 Läsfrekvenser för Lektyr 187 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 188 Läsfrekvenser för Min Värld 189 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 190 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 191 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 192 Läsfrekvenser för Se 193 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 194 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 195 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 196 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 197 Läsfrekvenser för Vi 198 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:14-dagarstidningar 199 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 200 Läsfrekvenser för Motor 201 Läsfrekvenser för Motorföraren 202 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 203 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 204 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 205 Läsfrekvenser för Allt om Mat 206 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 207 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 208 Läsfrekvenser för Båt för Alla 209 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 210 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 211 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 212 Läsfrekvenser för Det Bästa 213 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 214 Läsfrekvenser för Vår Bostad 215 Läsfrekvenser för industritjänstemannen Tidninsläsning:Landsortspress 216 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 217 Läsfrekvenser för - A-Pressen 218 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 219 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 220 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 221 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 222 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 223 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) Tidningsläsning:Lokalpress 224 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 225 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Nordväst 226 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Lidingö 227 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Syd 228 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Södertidningen 229 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 230 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 231 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 232 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 233 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 234 Läsfrekvenser för - Storstaden 235 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 236 Besöksfrekvenser:Konsum 237 Besöksfrekvenser:ICA 238 Besöksfrekvenser:VIVO 239 Besöksfrekvenser:Annan livsmedelsbutik 240 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i Domus eller Obs 241 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i annat varuhus 242 Besöksfrekvenser:Domus 243 Besöksfrekvenser:Epa 244 Besöksfrekvenser:Tempo 245 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 246 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 247 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 248 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 249 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 250 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 251 Besöksfrekvenser:Bensinstation 252 Besöksfrekvenser:Postkontor 253 Besöksfrekvenser:Bankkontor 254 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 255 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 256 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Inköp i olika affärer 257 Inköpsfrekvenser för Konsum/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0053              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0053


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. MARS 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1658 111
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång Kod: 7 Frek: 1769
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=99 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 277 9 11 32 15 15 21 22 28 35 28 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 9 20 15 5 33 11 10 12 26 9 23 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 16 19 14 9 55 105 21 10 22 15 147 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 22 22 34 22 9 12 8 13 35 11 13 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 36 9 9 38 15 10 10 30 7 11 10 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 41 12 13 31 17 6 14 35 28 18 16 Kod: 67 68 69 70 Frek: 13 19 10 11
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 2 MD=99 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Kod: 99 Frek: 54 Valid-n=1715 Min=0 Max=7 Mean=1.7 St.Dev=1.3
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 19 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 23 25 24 27 24 23 26 34 23 29 29 31 40 41 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 34 38 29 33 25 28 23 27 25 31 26 31 25 24 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 33 37 23 38 30 27 35 51 36 48 48 47 45 40 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 99 Frek: 33 41 41 36 42 41 32 47 49 35 34 2
VAR 10 KÖN Loc 21 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 883 1. Man 884 2. Kvinna 2 9. Ej svar
VAR 11 CIVILSTÅND Loc 22 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 458 1. Ogift 1188 2. Gift eller sammanboende 100 3. Änka/änkling/frånskild 23 9. Ej svar
VAR 12 ÅLDER Loc 23 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 197 00. 19 år och yngre 204 01. 20-24 år 216 02. 25-29 år 203 03. 30-34 år 158 04. 35-39 år 134 05. 40-44 år 130 06. 45-49 år 176 07. 50-54 år 178 08. 55-60 år 173 09. 61 år och äldre 99. Ej svar
VAR 13 YRKE Loc 25 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 949 1. Förvärvsarbete,heltid 254 2. Förvärvsarbete,deltid 252 3. Hemmafru 170 4. Studerande 108 5. Annan sysselsättning 28 6. Pensionär 8 9. Ej svar
VAR 14 UTBILDNING Loc 26 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 674 00. Folkskola 194 01. Grundskola eller enhetsskola 80 02. Realskola 33 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 122 04. Fackskola 79 05. Flickskola eller folkhögskola 94 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 278 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 28 08. Seminarium 180 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 7 99. Ej svar
VAR 15 ORTSTORLEK Loc 28 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 94 1. Under 200 invånare 205 2. 200-1.999 184 3. 2.000-4.999 169 4. 5.000-9.999 229 5. 10.000-24.999 240 6. 25.000-49.999 232 7. 50.000-99.999 336 8. 100.000 och däröver 80 9. Ej svar
VAR 16 BOENDEFORM Loc 29 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 196 01. Insatslägenhet 596 02. Hyrd lägenhet 637 03. Egen villa 45 04. Hyrd villa 73 05. Eget radhus 15 06. Hyrt radhus 115 07. Jordbruksfastighet 51 08. Inneboende 35 09. Annan bostadsform 6 99. Ej svar
VAR 17 UNDER 2 ÅR Loc 31 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1608 149 5 1 6
VAR 18 2-6 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1463 245 52 1 1 7
VAR 19 7-10 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 4 99 Frek: 1482 235 44 1 7
VAR 20 11-14 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1408 299 55 7
VAR 21 15-19 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1306 358 90 8 7
VAR 22 20-67 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 7 9 99 Frek: 35 312 1187 184 34 7 1 2 7
VAR 23 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 43 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 7 99 Frek: 1678 68 15 1 7
VAR 24 TOTALANTAL Loc 45 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 203 509 384 416 184 36 15 3 2 17
VAR 25 PERSONLIG INKOMST Loc 47 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 360 0. Under 10.000 170 1. 10.000-20.000 198 2. 20.000-30.000 293 3. 30.000-40.000 325 4. 40.000-50.000 171 5. 50.000-60.000 60 6. 60.000-70.000 80 7. Över 70.000 112 9. Ej svar
VAR 26 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 48 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 32 0. Under 10.000 68 1. 10.000-20.000 91 2. 20.000-30.000 177 3. 30.000-40.000 253 4. 40.000-50.000 234 5. 50.000-60.000 195 6. 60.000-70.000 545 7. Över 70.000 174 9. Ej svar
VAR 27 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 49 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 320 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 375 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 213 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 198 3. Gör mer än hälften av alla inköp 653 4. Gör alla eller nästan alla inköp 10 9. Ej svar
VAR 28 MEDLEM I KONSUM Loc 50 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 992 1. Ja 770 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 51 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 1197 1. Ja 534 2. Nej 38 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 52 width 1 MD=9 F.7. Vad finns i Ditt hushåll? F.7a. I hushållet finns:personbil/kombi 331 0. Finns ej 1421 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 31 FINNS:FRITIDSHUS Loc 53 width 1 MD=9 F.7b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 1359 0. Finns ej 393 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 54 width 1 MD=9 F.7c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1479 0. Finns ej 273 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 55 width 1 MD=9 F.7d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.7 för fullständig frågetext> 724 0. Finns ej 1027 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 56 width 1 MD=9 F.7e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1260 0. Finns ej 491 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:FILMKAMERA Loc 57 width 1 MD=9 F.7f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1385 0. Finns ej 367 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 58 width 1 MD=9 F.7g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1407 0. Finns ej 344 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1457 0. Finns ej 294 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 60 width 1 MD=9 F.7i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1068 0. Finns ej 683 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:SVART-VIT TV Loc 61 width 1 MD=9 F.7j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 713 0. Finns ej 1038 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FÄRG-TV Loc 62 width 1 MD=9 F.7k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 816 0. Finns ej 936 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 63 width 1 MD=9 F.7l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.7 för fullständig frågetext> 258 0. Finns ej 1494 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:DISKMASKIN Loc 64 width 1 MD=9 F.7m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1384 0. Finns ej 367 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 65 width 1 MD=9 F.7n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 583 0. Finns ej 1168 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 66 width 1 MD=9 F.7o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 910 0. Finns ej 841 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=9 F.7p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.7 för fullständig frågetext> 779 0. Finns ej 973 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 68 width 1 MD=9 F.7q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 1246 0. Finns ej 505 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:HUND Loc 69 width 1 MD=9 F.7r. I hushållet finns:hund <Se F.7 för fullständig frågetext> 1372 0. Finns ej 380 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:KATT Loc 70 width 1 MD=9 F.7s. I hushållet finns:katt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1495 0. Finns ej 257 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:BURFÅGLAR Loc 71 width 1 MD=9 F.7t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1622 0. Finns ej 130 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 72 width 1 MD=9 F.7u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1570 0. Finns ej 182 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 51 MATVAROR I BUTIKER Loc 73 width 1 MD=9 F.8. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.8a. Jag köper: Matvaror i Butiker 53 1. Aldrig 124 2. Någon gång/år 108 3. Någon gång/kvartal 242 4. Någon gång/månad 712 5. 1-2 gånger/vecka 361 6. 3-4 gånger/vecka 161 7. Minst 5 gånger/vecka 8 9. Ej svar
VAR 52 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 74 width 1 MD=9 F.8b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 455 1. Aldrig 517 2. Någon gång/år 384 3. Någon gång/kvartal 392 4. Någon gång/månad 11 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 7 9. Ej svar
VAR 53 TANDKRÄM Loc 75 width 1 MD=9 F.8c. Jag köper: Tandkräm <Se F.8 för fullständig frågetext> 127 1. Aldrig 223 2. Någon gång/år 421 3. Någon gång/kvartal 937 4. Någon gång/månad 45 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 54 TVÅL Loc 76 width 1 MD=9 F.8d. Jag köper: Tvål <Se F.8 för fullständig frågetext> 139 1. Aldrig 195 2. Någon gång/år 404 3. Någon gång/kvartal 957 4. Någon gång/månad 60 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 7 9. Ej svar
VAR 55 MASKINDISKMEDEL Loc 77 width 1 MD=9 F.8e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1259 1. Aldrig 135 2. Någon gång/år 165 3. Någon gång/kvartal 188 4. Någon gång/månad 7 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 15 9. Ej svar
VAR 56 VANLIGT DISKMEDEL Loc 78 width 1 MD=9 F.8f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 252 1. Aldrig 265 2. Någon gång/år 483 3. Någon gång/kvartal 729 4. Någon gång/månad 31 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 8 9. Ej svar
VAR 57 RENGÖRINGSMEDEL Loc 79 width 1 MD=9 F.8g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 256 1. Aldrig 304 2. Någon gång/år 506 3. Någon gång/kvartal 676 4. Någon gång/månad 18 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 58 TVÄTTMEDEL Loc 80 width 1 MD=9 F.8h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 243 1. Aldrig 251 2. Någon gång/år 464 3. Någon gång/kvartal 766 4. Någon gång/månad 37 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 7 9. Ej svar
VAR 59 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.8i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 622 1. Aldrig 597 2. Någon gång/år 339 3. Någon gång/kvartal 197 4. Någon gång/månad 5 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 60 GRAMMOFONSKIVOR Loc 82 width 1 MD=9 F.8j. Jag köper: Grammofonskivor <Se F.8 för fullständig frågetext> 616 1. Aldrig 552 2. Någon gång/år 386 3. Någon gång/kvartal 191 4. Någon gång/månad 11 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 12 9. Ej svar
VAR 61 AVSER ATT KÖPA1 Loc 83 width 2 MD=99 F.9. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.9a. Första understrykningen 203 00. Fabriksny bil 478 01. Begagnad bil 46 02. Moped 12 03. Nytt fritidshus 14 04. Begagnat fritidshus 47 05. Ny villa 22 06. Begagnad villa 77 07. Köksfläkt 51 08. Elektrisk spis 33 09. Diskmaskin 786 99. Ej svar
VAR 62 AVSER ATT KÖPA1 Loc 85 width 2 MD=99 F.9b. Andra understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 681 00. Frågan ej tillämplig 12 01. Begagnad bil 38 02. Moped 6 03. Nytt fritidshus 12 04. Begagnat fritidshus 38 05. Ny villa 22 06. Begagnad villa 67 07. Köksfläkt 54 08. Elektrisk spis 61 09. Diskmaskin 778 99. Ej svar
VAR 63 AVSER ATT KÖPA1 Loc 87 width 2 MD=99 F.9c. Tredje understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 899 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 2 02. Moped 1 03. Nytt fritidshus 4 04. Begagnat fritidshus 2 05. Ny villa 8 06. Begagnad villa 16 07. Köksfläkt 41 08. Elektrisk spis 18 09. Diskmaskin 778 99. Ej svar
VAR 64 AVSER ATT KÖPA1 Loc 89 width 2 MD=99 F.9d. Fjärde understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 950 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 2 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 3 07. Köksfläkt 14 08. Elektrisk spis 21 09. Diskmaskin 778 99. Ej svar
VAR 65 AVSER ATT KÖPA1 Loc 91 width 2 MD=99 F.9e. Femte understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 980 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 2 08. Elektrisk spis 8 09. Diskmaskin 778 99. Ej svar
VAR 66 AVSER ATT KÖPA2 Loc 93 width 2 MD=99 F.10. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.10a. Första understrykningen 208 00. Tvättmaskin 60 01. Frysbox 58 02. Frysskåp 146 03. Fiskeutrustning 130 04. Elektrisk rakapparat 32 05. Portabel skrivmaskin 48 06. Stillbildskamera 42 07. Filmkamera 20 08. Projektorer 52 09. Elektrisk symaskin 973 99. Ej svar
VAR 67 AVSER ATT KÖPA2 Loc 95 width 2 MD=99 F.10b. Andra understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 518 00. Frågan ej tillämplig 27 01. Frysbox 19 02. Frysskåp 42 03. Fiskeutrustning 66 04. Elektrisk rakapparat 13 05. Portabel skrivmaskin 26 06. Stillbildskamera 18 07. Filmkamera 31 08. Projektorer 45 09. Elektrisk symaskin 964 99. Ej svar
VAR 68 AVSER ATT KÖPA2 Loc 97 width 2 MD=99 F.10c. Tredje understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 716 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 7 02. Frysskåp 4 03. Fiskeutrustning 7 04. Elektrisk rakapparat 4 05. Portabel skrivmaskin 17 06. Stillbildskamera 15 07. Filmkamera 14 08. Projektorer 21 09. Elektrisk symaskin 964 99. Ej svar
VAR 69 AVSER ATT KÖPA2 Loc 99 width 2 MD=99 F.10d. Fjärde understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 780 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 1 03. Fiskeutrustning 04. Elektrisk rakapparat 2 05. Portabel skrivmaskin 3 06. Stillbildskamera 5 07. Filmkamera 9 08. Projektorer 6 09. Elektrisk symaskin 963 99. Ej svar
VAR 70 AVSER ATT KÖPA2 Loc 101 width 2 MD=99 F.10e. Femte understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 793 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 1 04. Elektrisk rakapparat 2 05. Portabel skrivmaskin 1 06. Stillbildskamera 1 07. Filmkamera 4 08. Projektorer 5 09. Elektrisk symaskin 962 99. Ej svar
VAR 71 AVSER ATT KÖPA3 Loc 103 width 2 MD=99 F.11. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.11a. Första understrykningen 142 00. Radio 85 01. Bandspelare 240 02. Stereoanläggning 30 03. Svart/vit TV 180 04. Färg-TV 239 05. Trädgårdsredskap 70 06. Gräsklippare 68 07. Dammsugare 15 08. Motor- eller segelbåt 9 09. Motionscykel 691 99. Ej svar
VAR 72 AVSER ATT KÖPA3 Loc 105 width 2 MD=99 F.11b. Andra understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 610 00. Frågan ej tillämplig 20 01. Bandspelare 39 02. Stereoanläggning 12 03. Svart/vit TV 74 04. Färg-TV 136 05. Trädgårdsredskap 93 06. Gräsklippare 64 07. Dammsugare 22 08. Motor- eller segelbåt 17 09. Motionscykel 682 99. Ej svar
VAR 73 AVSER ATT KÖPA3 Loc 107 width 2 MD=99 F.11c. Tredje understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 896 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 9 02. Stereoanläggning 3 03. Svart/vit TV 15 04. Färg-TV 42 05. Trädgårdsredskap 46 06. Gräsklippare 49 07. Dammsugare 16 08. Motor- eller segelbåt 11 09. Motionscykel 682 99. Ej svar
VAR 74 AVSER ATT KÖPA3 Loc 109 width 2 MD=99 F.11d. Fjärde understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1023 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 6 04. Färg-TV 8 05. Trädgårdsredskap 13 06. Gräsklippare 18 07. Dammsugare 16 08. Motor- eller segelbåt 3 09. Motionscykel 682 99. Ej svar
VAR 75 AVSER ATT KÖPA3 Loc 111 width 2 MD=99 F.11e. Femte understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1071 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 04. Färg-TV 05. Trädgårdsredskap 1 06. Gräsklippare 10 07. Dammsugare 4 08. Motor- eller segelbåt 1 09. Motionscykel 682 99. Ej svar
VAR 76 SAMHÄLLSDEBATT Loc 113 width 1 MD=9 F.12. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.12.1. Samhällsdebatt 83 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 115 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 622 5. Något intresserad 440 6. Ganska intresserad 227 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 77 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 114 width 1 MD=9 F.12.2. Sociala rättigheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket ointresserad 67 2. Ganska ointresserad 74 3. Något ointresserad 64 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 528 5. Något intresserad 620 6. Ganska intresserad 354 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 78 SKATTEFRÅGOR Loc 115 width 1 MD=9 F.12.3. Skattefrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 69 3. Något ointresserad 69 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 478 5. Något intresserad 534 6. Ganska intresserad 465 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 79 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 116 width 1 MD=9 F.12.4. Lagar och förordningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket ointresserad 71 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 115 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 618 5. Något intresserad 491 6. Ganska intresserad 273 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 80 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 117 width 1 MD=9 F.12.5. Samlevnadsfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 103 3. Något ointresserad 183 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 517 5. Något intresserad 478 6. Ganska intresserad 294 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 81 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 118 width 1 MD=9 F.12.6. Religions-och trosfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 322 1. Mycket ointresserad 240 2. Ganska ointresserad 220 3. Något ointresserad 174 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 413 5. Något intresserad 220 6. Ganska intresserad 147 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 82 ARBETSMARKNADEN Loc 119 width 1 MD=9 F.12.7. Arbetsmarknaden <Se F.12 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket ointresserad 51 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 98 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 533 5. Något intresserad 542 6. Ganska intresserad 370 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 83 SAMHÄLLSPLANERING Loc 120 width 1 MD=9 F.12.8. Samhällsplanering <Se F.12 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 193 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 604 5. Något intresserad 433 6. Ganska intresserad 197 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 84 POLITISKA FRÅGOR Loc 121 width 1 MD=9 F.12.9. Politiska frågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 151 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 144 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 517 5. Något intresserad 404 6. Ganska intresserad 232 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 85 SPORT/IDROTT Loc 122 width 1 MD=9 F.12.10. Sport/Idrott <Se F.12 för fullständig frågetext> 159 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 60 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 401 5. Något intresserad 372 6. Ganska intresserad 506 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 86 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 123 width 1 MD=9 F.12.11. Miljövårdsproblem <Se F.12 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket ointresserad 41 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 88 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 511 5. Något intresserad 565 6. Ganska intresserad 408 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 87 HÄLSONYTTIG MAT Loc 124 width 1 MD=9 F.12.12. Hälsonyttig mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 73 1. Mycket ointresserad 81 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 109 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 429 5. Något intresserad 468 6. Ganska intresserad 452 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 88 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 125 width 1 MD=9 F.12.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.12 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket ointresserad 61 2. Ganska ointresserad 89 3. Något ointresserad 120 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 497 5. Något intresserad 480 6. Ganska intresserad 457 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 89 BANTNINGSTIPS Loc 126 width 1 MD=9 F.12.14. Bantningstips <Se F.12 för fullständig frågetext> 610 1. Mycket ointresserad 195 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 153 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 305 5. Något intresserad 160 6. Ganska intresserad 152 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 90 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 127 width 1 MD=9 F.12.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.12 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket ointresserad 48 2. Ganska ointresserad 78 3. Något ointresserad 80 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 377 5. Något intresserad 562 6. Ganska intresserad 547 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 128 width 1 MD=9 F.12.16. Heminredning <Se F.12 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket ointresserad 60 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 83 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 442 5. Något intresserad 506 6. Ganska intresserad 495 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 129 width 1 MD=9 F.12.17. Modenyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 217 1. Mycket ointresserad 156 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 113 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 508 5. Något intresserad 375 6. Ganska intresserad 213 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 130 width 1 MD=9 F.12.18. Matvarunyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 123 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 176 3. Något ointresserad 155 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 522 5. Något intresserad 380 6. Ganska intresserad 239 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 131 width 1 MD=9 F.12.19. Barnavård <Se F.12 för fullständig frågetext> 150 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 177 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 466 5. Något intresserad 357 6. Ganska intresserad 327 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 132 width 1 MD=9 F.12.20. Skönhetsvård <Se F.12 för fullständig frågetext> 371 1. Mycket ointresserad 204 2. Ganska ointresserad 155 3. Något ointresserad 175 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 463 5. Något intresserad 244 6. Ganska intresserad 124 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 96 VILLA/EGET HEM Loc 133 width 1 MD=9 F.12.21. Villa/eget hem <Se F.12 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket ointresserad 55 2. Ganska ointresserad 62 3. Något ointresserad 114 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 274 5. Något intresserad 391 6. Ganska intresserad 766 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 97 FRITIDSHUS Loc 134 width 1 MD=9 F.12.22. Fritidshus <Se F.12 för fullständig frågetext> 171 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 220 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 424 5. Något intresserad 283 6. Ganska intresserad 393 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 98 SEMESTERRESOR Loc 135 width 1 MD=9 F.12.23. Semesterresor <Se F.12 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket ointresserad 46 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 86 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 475 5. Något intresserad 482 6. Ganska intresserad 513 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 99 BÅTAR Loc 136 width 1 MD=9 F.12.24. Båtar <Se F.12 för fullständig frågetext> 400 1. Mycket ointresserad 169 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 210 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 355 5. Något intresserad 218 6. Ganska intresserad 207 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 100 PERSONBILAR Loc 137 width 1 MD=9 F.12.25. Personbilar <Se F.12 för fullständig frågetext> 127 1. Mycket ointresserad 89 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 103 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 497 5. Något intresserad 452 6. Ganska intresserad 347 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 101 FÄRG-TV Loc 138 width 1 MD=9 F.12.26. Färg-tv <Se F.12 för fullständig frågetext> 138 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 142 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 459 5. Något intresserad 410 6. Ganska intresserad 362 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 102 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 139 width 1 MD=9 F.12.27. Stereoanläggningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 201 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 138 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 437 5. Något intresserad 376 6. Ganska intresserad 340 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 103 HUSHÅLLSMASKINER Loc 140 width 1 MD=9 F.12.28. Hushållsmaskiner <Se F.12 för fullständig frågetext> 128 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 164 3. Något ointresserad 154 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 506 5. Något intresserad 410 6. Ganska intresserad 240 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 104 FOTOUTRUSTNING Loc 141 width 1 MD=9 F.12.29. Fotoutrustning <Se F.12 för fullständig frågetext> 255 1. Mycket ointresserad 176 2. Ganska ointresserad 221 3. Något ointresserad 222 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 492 5. Något intresserad 240 6. Ganska intresserad 123 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 105 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 142 width 1 MD=9 F.12.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.12 för fullständig frågetext> 714 1. Mycket ointresserad 202 2. Ganska ointresserad 156 3. Något ointresserad 228 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 238 5. Något intresserad 88 6. Ganska intresserad 105 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 106 RAKAPPARATER Loc 143 width 1 MD=9 F.12.31. Rakapparater <Se F.12 för fullständig frågetext> 692 1. Mycket ointresserad 135 2. Ganska ointresserad 148 3. Något ointresserad 237 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 297 5. Något intresserad 132 6. Ganska intresserad 89 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 107 RENGÖRINGSMEDEL Loc 144 width 1 MD=9 F.12.32. Rengöringsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 173 1. Mycket ointresserad 136 2. Ganska ointresserad 172 3. Något ointresserad 198 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 475 5. Något intresserad 354 6. Ganska intresserad 228 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 108 MEDEL MOT MJÄLL Loc 145 width 1 MD=9 F.12.33. Medel mot mjäll <Se F.12 för fullständig frågetext> 509 1. Mycket ointresserad 177 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 228 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 365 5. Något intresserad 184 6. Ganska intresserad 123 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 109 HUNDARS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=9 F.12.34. Hundars skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 619 1. Mycket ointresserad 131 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 213 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 238 5. Något intresserad 189 6. Ganska intresserad 241 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 110 KATTERS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.12.35. Katters skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 778 1. Mycket ointresserad 149 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 241 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 225 5. Något intresserad 99 6. Ganska intresserad 131 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 111 HANDLA MAT Loc 148 width 1 MD=9 F.12.36. Handla mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 66 1. Mycket ointresserad 97 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 77 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 463 5. Något intresserad 563 6. Ganska intresserad 378 7. Mycket intresserad 11 9. Ej svar
VAR 112 LAGA MAT Loc 149 width 1 MD=9 F.12.37. Laga mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ointresserad 75 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 60 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 428 5. Något intresserad 547 6. Ganska intresserad 473 7. Mycket intresserad 11 9. Ej svar
VAR 113 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 150 width 1 MD=9 F.12.38. Pröva nya maträtter <Se F.12 för fullständig frågetext> 82 1. Mycket ointresserad 72 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 97 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 429 5. Något intresserad 490 6. Ganska intresserad 483 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 114 BAKA Loc 151 width 1 MD=9 F.12.39. Baka <Se F.12 för fullständig frågetext> 261 1. Mycket ointresserad 146 2. Ganska ointresserad 163 3. Något ointresserad 114 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 315 5. Något intresserad 354 6. Ganska intresserad 393 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 115 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 152 width 1 MD=9 F.12.40. Pröva nya cigarretter <Se F.12 för fullständig frågetext> 1056 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 207 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 172 5. Något intresserad 50 6. Ganska intresserad 20 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 116 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 153 width 1 MD=9 F.12.41. Pröva ny piptobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 1232 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 225 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 86 5. Något intresserad 40 6. Ganska intresserad 22 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 117 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 154 width 1 MD=9 F.12.42. Pröva nya cigariller <Se F.12 för fullständig frågetext> 1255 1. Mycket ointresserad 67 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 217 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 70 5. Något intresserad 29 6. Ganska intresserad 15 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 118 HA GÄSTER Loc 155 width 1 MD=9 F.12.43. Ha gäster <Se F.12 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket ointresserad 35 2. Ganska ointresserad 59 3. Något ointresserad 48 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 518 5. Något intresserad 682 6. Ganska intresserad 335 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 119 KÖRA BIL Loc 156 width 1 MD=9 F.12.44. Köra bil <Se F.12 för fullständig frågetext> 200 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 51 3. Något ointresserad 152 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 287 5. Något intresserad 499 6. Ganska intresserad 501 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 120 JOBBA MED BILEN Loc 157 width 1 MD=9 F.12.45. Jobba med bilen <Se F.12 för fullständig frågetext> 505 1. Mycket ointresserad 127 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 195 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 404 5. Något intresserad 216 6. Ganska intresserad 165 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 121 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 158 width 1 MD=9 F.12.46. Arbeta i trädgården <Se F.12 för fullständig frågetext> 155 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 82 3. Något ointresserad 172 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 426 5. Något intresserad 421 6. Ganska intresserad 388 7. Mycket intresserad 18 9. Ej svar
VAR 122 FOTOGRAFERA Loc 159 width 1 MD=9 F.12.47. Fotografera <Se F.12 för fullständig frågetext> 225 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 171 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 618 5. Något intresserad 324 6. Ganska intresserad 145 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 123 SMALFILMA Loc 160 width 1 MD=9 F.12.48. Smalfilma <Se F.12 för fullständig frågetext> 533 1. Mycket ointresserad 146 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 408 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 275 5. Något intresserad 135 6. Ganska intresserad 79 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 124 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.12.49. Lyssna på popmusik <Se F.12 för fullständig frågetext> 493 1. Mycket ointresserad 145 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 120 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 373 5. Något intresserad 242 6. Ganska intresserad 235 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 125 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 162 width 1 MD=9 F.12.50. Lyssna på klassisk musik <Se F.12 för fullständig frågetext> 334 1. Mycket ointresserad 136 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 111 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 483 5. Något intresserad 334 6. Ganska intresserad 173 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 126 GÅ PÅ TEATER Loc 163 width 1 MD=9 F.12.51. Gå på teater <Se F.12 för fullständig frågetext> 263 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 177 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 501 5. Något intresserad 362 6. Ganska intresserad 184 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 127 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 164 width 1 MD=9 F.12.52. Gå på konstutställning <Se F.12 för fullständig frågetext> 418 1. Mycket ointresserad 159 2. Ganska ointresserad 225 3. Något ointresserad 215 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 375 5. Något intresserad 224 6. Ganska intresserad 119 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 128 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 165 width 1 MD=9 F.12.53. Skaffa vidareutbildning <Se F.12 för fullständig frågetext> 125 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 232 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 527 5. Något intresserad 409 6. Ganska intresserad 262 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 129 LÄSA BÖCKER Loc 166 width 1 MD=9 F.12.54. Läsa böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket ointresserad 53 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 49 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 468 5. Något intresserad 436 6. Ganska intresserad 528 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 130 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 167 width 1 MD=9 F.12.55. Läsa populärtidningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 195 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 191 3. Något ointresserad 190 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 601 5. Något intresserad 294 6. Ganska intresserad 141 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 131 SY KLÄDER Loc 168 width 1 MD=9 F.12.56. Sy kläder <Se F.12 för fullständig frågetext> 704 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 154 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 265 5. Något intresserad 180 6. Ganska intresserad 190 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 132 HANDARBETA Loc 169 width 1 MD=9 F.12.57. Handarbeta <Se F.12 för fullständig frågetext> 619 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 117 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 223 5. Något intresserad 210 6. Ganska intresserad 386 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 133 MÅLA Loc 170 width 1 MD=9 F.12.58. Måla <Se F.12 för fullständig frågetext> 400 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 155 3. Något ointresserad 191 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 447 5. Något intresserad 271 6. Ganska intresserad 169 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 134 SNICKRA Loc 171 width 1 MD=9 F.12.59. Snickra <Se F.12 för fullständig frågetext> 378 1. Mycket ointresserad 127 2. Ganska ointresserad 167 3. Något ointresserad 203 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 368 5. Något intresserad 319 6. Ganska intresserad 173 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 135 MOTIONERA Loc 172 width 1 MD=9 F.12.60. Motionera <Se F.12 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket ointresserad 48 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 59 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 573 5. Något intresserad 500 6. Ganska intresserad 402 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 136 FRILUFTSLIV Loc 173 width 1 MD=9 F.12.61. Friluftsliv <Se F.12 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket ointresserad 47 2. Ganska ointresserad 63 3. Något ointresserad 52 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 504 5. Något intresserad 509 6. Ganska intresserad 536 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 137 SPORTFISKA Loc 174 width 1 MD=9 F.12.62. Sportfiska <Se F.12 för fullständig frågetext> 474 1. Mycket ointresserad 117 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 179 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 357 5. Något intresserad 233 6. Ganska intresserad 257 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 138 ÅKA SKIDOR Loc 175 width 1 MD=9 F.12.63. Åka skidor <Se F.12 för fullständig frågetext> 250 1. Mycket ointresserad 101 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 137 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 500 5. Något intresserad 349 6. Ganska intresserad 283 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 139 ÅKA MOTORBÅT Loc 176 width 1 MD=9 F.12.64. Åka motorbåt <Se F.12 för fullständig frågetext> 382 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 156 3. Något ointresserad 208 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 400 5. Något intresserad 248 6. Ganska intresserad 212 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 140 SEGLA Loc 177 width 1 MD=9 F.12.65. Segla <Se F.12 för fullständig frågetext> 556 1. Mycket ointresserad 140 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 359 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 253 5. Något intresserad 139 6. Ganska intresserad 157 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 141 CAMPA Loc 178 width 1 MD=9 F.12.66. Campa <Se F.12 för fullständig frågetext> 350 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 154 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 416 5. Något intresserad 312 6. Ganska intresserad 261 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 142 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 179 width 1 MD=9 F.12.67. Semestra utomlands <Se F.12 för fullständig frågetext> 171 1. Mycket ointresserad 82 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 157 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 332 5. Något intresserad 363 6. Ganska intresserad 542 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 143 SEMESTRA I SVERIGE Loc 180 width 1 MD=9 F.12.68. Semestra i Sverige <Se F.12 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket ointresserad 23 2. Ganska ointresserad 31 3. Något ointresserad 48 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 309 5. Något intresserad 613 6. Ganska intresserad 686 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 144 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 181 width 1 MD=9 F.12.69. Gå på föreningsmöten <Se F.12 för fullständig frågetext> 352 1. Mycket ointresserad 189 2. Ganska ointresserad 269 3. Något ointresserad 212 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 419 5. Något intresserad 197 6. Ganska intresserad 95 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 145 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 182 width 1 MD=9 F.12.70. Se på sportevenemang <Se F.12 för fullständig frågetext> 223 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 89 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 379 5. Något intresserad 335 6. Ganska intresserad 452 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 146 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 183 width 1 MD=9 F.12.71. Pröva nya produkter <Se F.12 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket ointresserad 82 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 224 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 641 5. Något intresserad 381 6. Ganska intresserad 203 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 147 AFTONBLADET Loc 184 width 2 MD=99 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet F.13a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 544 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 90 03. 3 gånger per år 91 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 130 06. 1 gång per månad 85 07. 2 gånger per månad 91 08. 3 gånger per månad 137 09. 1 gång per vecka 79 10. 2 gånger per vecka 63 11. 3 gånger per vecka 46 12. 4 gånger per vecka 39 13. 5 gånger per vecka 227 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 148 ARBETET Loc 186 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1471 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 26 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 45 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 63 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 149 DAGENS NYHETER Loc 188 width 2 MD=99 F.13c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.13 för fullständig frågetext> 880 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 66 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 73 06. 1 gång per månad 36 07. 2 gånger per månad 44 08. 3 gånger per månad 122 09. 1 gång per vecka 46 10. 2 gånger per vecka 32 11. 3 gånger per vecka 18 12. 4 gånger per vecka 21 13. 5 gånger per vecka 224 14. 6 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 150 EXPRESSEN Loc 190 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 391 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 81 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 132 06. 1 gång per månad 95 07. 2 gånger per månad 99 08. 3 gånger per månad 199 09. 1 gång per vecka 108 10. 2 gånger per vecka 104 11. 3 gånger per vecka 58 12. 4 gånger per vecka 49 13. 5 gånger per vecka 273 14. 6 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 151 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 192 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1330 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 21 03. 3 gånger per år 36 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 42 09. 1 gång per vecka 12 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 155 14. 6 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 152 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 194 width 2 MD=99 F.13f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1401 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 27 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 45 09. 1 gång per vecka 16 10. 2 gånger per vecka 24 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 40 14. 6 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 153 KVÄLLSPOSTEN Loc 196 width 2 MD=99 F.13g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1355 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 36 03. 3 gånger per år 32 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 36 09. 1 gång per vecka 37 10. 2 gånger per vecka 24 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 71 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 154 SVENSKA DAGBLADET Loc 198 width 2 MD=99 F.13h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1387 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 27 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 36 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 21 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 60 14. 6 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 155 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 200 width 2 MD=99 F.13i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1543 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 23 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 19 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 66 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 156 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 202 width 2 MD=99 F.13j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1681 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 38 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 157 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 204 width 2 MD=99 F.13k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1691 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 34 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 158 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 206 width 2 MD=99 F.13l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1650 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 47 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 159 UPSALA NYA TIDNING Loc 208 width 2 MD=99 F.13m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1661 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 35 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 160 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 210 width 2 MD=99 F.13n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1666 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 38 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 161 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 212 width 2 MD=99 F.13o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1661 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 45 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 162 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 214 width 2 MD=99 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 732 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 57 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 81 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 127 06. 1 gång per månad 103 07. 2 gånger per månad 82 08. 3 gånger per månad 427 09. 1 gång per vecka 5 99. Ej svar
VAR 163 ARBETET(SÖNDAG) Loc 216 width 2 MD=99 F.14b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1579 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 84 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 164 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 218 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1107 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 46 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 59 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 33 08. 3 gånger per månad 328 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 165 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 220 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 574 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 140 06. 1 gång per månad 114 07. 2 gånger per månad 119 08. 3 gånger per månad 535 09. 1 gång per vecka 9 99. Ej svar
VAR 166 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 222 width 2 MD=99 F.14e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1456 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 168 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 167 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 224 width 2 MD=99 F.14f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1514 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 87 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 168 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 226 width 2 MD=99 F.14g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1446 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 17 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 141 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 169 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 228 width 2 MD=99 F.14h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1564 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 81 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 170 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 230 width 2 MD=99 F.14i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1613 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 85 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 171 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 232 width 2 MD=99 F.14j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1729 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 12 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 172 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 234 width 2 MD=99 F.14k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1702 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 39 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 173 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 236 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.15a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1267 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 68 03. 3 gånger per år 69 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 67 06. 1 gång per månad 36 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 87 09. 1 gång per vecka 5 99. Ej svar
VAR 174 LÄSER ALLERS Loc 238 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.15 för fullständig frågetext> 1029 00. Aldrig 91 01. 1 gång per år 79 02. 2 gånger per år 89 03. 3 gånger per år 105 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 109 06. 1 gång per månad 43 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 139 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 175 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 240 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1123 00. Aldrig 67 01. 1 gång per år 82 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 103 04. 1 gång per kvartal 62 05. 2 gånger per kvartal 98 06. 1 gång per månad 52 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 86 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 176 LÄSER FEMINA Loc 242 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.15 för fullständig frågetext> 1183 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 73 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 85 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 99 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 71 09. 1 gång per vecka 5 99. Ej svar
VAR 177 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 244 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.15 för fullständig frågetext> 941 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 74 03. 3 gånger per år 117 04. 1 gång per kvartal 80 05. 2 gånger per kvartal 160 06. 1 gång per månad 102 07. 2 gånger per månad 60 08. 3 gånger per månad 103 09. 1 gång per vecka 9 99. Ej svar
VAR 178 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 246 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.15 för fullständig frågetext> 1029 00. Aldrig 80 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 121 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 43 08. 3 gånger per månad 178 09. 1 gång per vecka 4 99. Ej svar
VAR 179 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 248 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1040 00. Aldrig 78 01. 1 gång per år 58 02. 2 gånger per år 76 03. 3 gånger per år 87 04. 1 gång per kvartal 69 05. 2 gånger per kvartal 88 06. 1 gång per månad 52 07. 2 gånger per månad 36 08. 3 gånger per månad 182 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 180 LÄSER HENNES Loc 250 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.15 för fullständig frågetext> 1435 00. Aldrig 53 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 42 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 53 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 41 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 181 LÄSER HUSMODERN Loc 252 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.15 för fullständig frågetext> 1189 00. Aldrig 80 01. 1 gång per år 53 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 88 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 77 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 182 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 254 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.15 för fullständig frågetext> 1075 00. Aldrig 73 01. 1 gång per år 83 02. 2 gånger per år 104 03. 3 gånger per år 105 04. 1 gång per kvartal 69 05. 2 gånger per kvartal 111 06. 1 gång per månad 44 07. 2 gånger per månad 34 08. 3 gånger per månad 68 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 183 LÄSER ICA-KURIREN Loc 256 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1008 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 91 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 42 08. 3 gånger per månad 318 09. 1 gång per vecka 5 99. Ej svar
VAR 184 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 258 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.15 för fullständig frågetext> 1202 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 76 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 36 08. 3 gånger per månad 116 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 185 LÄSER LAND Loc 260 width 2 MD=99 F.15m. Hur ofta läser Du - Land <Se F.15 för fullständig frågetext> 1338 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 43 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 42 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 175 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 186 LÄSER LEKTYR Loc 262 width 2 MD=99 F.15n. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.15 för fullständig frågetext> 1083 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 72 05. 2 gånger per kvartal 130 06. 1 gång per månad 87 07. 2 gånger per månad 62 08. 3 gånger per månad 114 09. 1 gång per vecka 5 99. Ej svar
VAR 187 LÄSER METALLARBETAREN Loc 264 width 2 MD=99 F.15o. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1474 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 56 06. 1 gång per månad 34 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 108 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 188 LÄSER MIN VÄRLD Loc 266 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1373 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 67 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 102 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 189 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 268 width 2 MD=99 F.15q. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.15 för fullständig frågetext> 1531 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 36 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 190 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 270 width 2 MD=99 F.15r. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.15 för fullständig frågetext> 1338 00. Aldrig 72 01. 1 gång per år 64 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 62 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 88 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 191 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 272 width 2 MD=99 F.15s. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1294 00. Aldrig 53 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 53 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 75 06. 1 gång per månad 39 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 94 09. 1 gång per vecka 5 99. Ej svar
VAR 192 LÄSER SE Loc 274 width 2 MD=99 F.15t. Hur ofta läser Du - Se <Se F.15 för fullständig frågetext> 1070 00. Aldrig 93 01. 1 gång per år 82 02. 2 gånger per år 113 03. 3 gånger per år 113 04. 1 gång per kvartal 75 05. 2 gånger per kvartal 112 06. 1 gång per månad 44 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 41 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 193 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 276 width 2 MD=99 F.15u. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1370 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 54 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 60 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 58 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 61 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 194 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 278 width 2 MD=99 F.15v. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.15 för fullständig frågetext> 1541 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 43 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 195 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 280 width 2 MD=99 F.15x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1449 00. Aldrig 72 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 45 03. 3 gånger per år 59 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 26 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 196 LÄSER VECKO-REVYN Loc 282 width 2 MD=99 F.15y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.15 för fullständig frågetext> 1258 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 76 03. 3 gånger per år 71 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 75 06. 1 gång per månad 33 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 76 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 197 LÄSER VI Loc 284 width 2 MD=99 F.15z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.15 för fullständig frågetext> 1320 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 44 03. 3 gånger per år 49 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 65 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 147 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 198 LÄSER ÅRET RUNT Loc 286 width 2 MD=99 F.15å. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.15 för fullständig frågetext> 833 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 64 02. 2 gånger per år 99 03. 3 gånger per år 121 04. 1 gång per kvartal 106 05. 2 gånger per kvartal 136 06. 1 gång per månad 78 07. 2 gånger per månad 54 08. 3 gånger per månad 209 09. 1 gång per vecka 5 99. Ej svar
VAR 199 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 288 width 1 MD=9 F.16. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.16a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1558 0. aldrig 9 1. 1 gång/år 9 2. 2 gånger/år 13 3. 3 gånger/år 8 4. 1 gång/kvartal 3 5. 2 gånger/kvartal 49 6. 1 gång/månad 117 7. 2 gånger/månad 3 9. Ej svar
VAR 200 LÄSER MOTOR Loc 289 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.16 för fullständig frågetext> 1438 0. aldrig 26 1. 1 gång/år 25 2. 2 gånger/år 36 3. 3 gånger/år 54 4. 1 gång/kvartal 24 5. 2 gånger/kvartal 58 6. 1 gång/månad 106 7. 2 gånger/månad 2 9. Ej svar
VAR 201 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 290 width 1 MD=9 F.16c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.16 för fullständig frågetext> 1586 0. aldrig 19 1. 1 gång/år 19 2. 2 gånger/år 24 3. 3 gånger/år 25 4. 1 gång/kvartal 12 5. 2 gånger/kvartal 39 6. 1 gång/månad 43 7. 2 gånger/månad 2 9. Ej svar
VAR 202 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 291 width 1 MD=9 F.16d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.16 för fullständig frågetext> 1344 0. aldrig 52 1. 1 gång/år 43 2. 2 gånger/år 53 3. 3 gånger/år 71 4. 1 gång/kvartal 52 5. 2 gånger/kvartal 77 6. 1 gång/månad 74 7. 2 gånger/månad 3 9. Ej svar
VAR 203 LÄSER VI BILÄGARE Loc 292 width 1 MD=9 F.16e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.16 för fullständig frågetext> 1154 0. aldrig 36 1. 1 gång/år 32 2. 2 gånger/år 34 3. 3 gånger/år 65 4. 1 gång/kvartal 38 5. 2 gånger/kvartal 140 6. 1 gång/månad 264 7. 2 gånger/månad 6 9. Ej svar
VAR 204 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 293 width 1 MD=9 F.17. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.17a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 939 0. aldrig 141 1. 1 gång/år 154 2. 2 gånger/år 107 3. 3 gånger/år 144 4. 1 gång/kvartal 70 5. 2 gånger/kvartal 210 6. 1 gång/månad 4 9. Ej svar
VAR 205 LÄSER ALLT OM MAT Loc 294 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.17 för fullständig frågetext> 1160 0. aldrig 143 1. 1 gång/år 88 2. 2 gånger/år 92 3. 3 gånger/år 77 4. 1 gång/kvartal 43 5. 2 gånger/kvartal 162 6. 1 gång/månad 4 9. Ej svar
VAR 206 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 295 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.17 för fullständig frågetext> 1042 0. aldrig 133 1. 1 gång/år 108 2. 2 gånger/år 94 3. 3 gånger/år 119 4. 1 gång/kvartal 67 5. 2 gånger/kvartal 202 6. 1 gång/månad 4 9. Ej svar
VAR 207 LÄSER BÅT-NYTT Loc 296 width 1 MD=9 F.17d. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1490 0. aldrig 73 1. 1 gång/år 38 2. 2 gånger/år 45 3. 3 gånger/år 42 4. 1 gång/kvartal 23 5. 2 gånger/kvartal 54 6. 1 gång/månad 4 9. Ej svar
VAR 208 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 297 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1595 0. aldrig 45 1. 1 gång/år 24 2. 2 gånger/år 29 3. 3 gånger/år 27 4. 1 gång/kvartal 18 5. 2 gånger/kvartal 29 6. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 209 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 298 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1601 0. aldrig 49 1. 1 gång/år 20 2. 2 gånger/år 24 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 35 6. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 210 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 299 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.17 för fullständig frågetext> 1609 0. aldrig 52 1. 1 gång/år 24 2. 2 gånger/år 21 3. 3 gånger/år 22 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 29 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 211 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 300 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1498 0. aldrig 77 1. 1 gång/år 54 2. 2 gånger/år 46 3. 3 gånger/år 37 4. 1 gång/kvartal 18 5. 2 gånger/kvartal 38 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 212 LÄSER DET BÄSTA Loc 301 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.17 för fullständig frågetext> 1339 0. aldrig 84 1. 1 gång/år 54 2. 2 gånger/år 49 3. 3 gånger/år 54 4. 1 gång/kvartal 28 5. 2 gånger/kvartal 159 6. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 213 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 302 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1396 0. aldrig 85 1. 1 gång/år 66 2. 2 gånger/år 50 3. 3 gånger/år 53 4. 1 gång/kvartal 32 5. 2 gånger/kvartal 84 6. 1 gång/månad 3 9. Ej svar
VAR 214 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 303 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.17 för fullständig frågetext> 1309 0. aldrig 59 1. 1 gång/år 53 2. 2 gånger/år 44 3. 3 gånger/år 67 4. 1 gång/kvartal 22 5. 2 gånger/kvartal 211 6. 1 gång/månad 4 9. Ej svar
VAR 215 LÄSER INDUSTRITJÄNSTEM. Loc 304 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta läser du - Industritjänstemannen <Se F.17 för fullständig frågetext> 1634 0. aldrig 18 1. 1 gång/år 5 2. 2 gånger/år 10 3. 3 gånger/år 6 4. 1 gång/kvartal 9 5. 2 gånger/kvartal 85 6. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 216 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 305 width 2 MD=99 F.18. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.18a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 776 00. aldrig 26 01. 1 gång/år 27 02. 2 gånger/år 41 03. 3 gånger/år 27 04. 1 gång/kvartal 42 05. 2 gånger/kvartal 59 06. 1 gång/månad 35 07. 2 gånger/månad 31 08. 3 gånger/månad 41 09. 1 gång/vecka 40 10. 2 gånger/vecka 28 11. 3 gånger/vecka 20 12. 4 gånger/vecka 47 13. 5 gånger/vecka 524 14. 6 gånger/vecka 5 99. Ej svar
VAR 217 LÄSER A-PRESSEN Loc 307 width 2 MD=99 F.18b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.18 för fullständig frågetext> 1074 00. aldrig 25 01. 1 gång/år 36 02. 2 gånger/år 39 03. 3 gånger/år 37 04. 1 gång/kvartal 28 05. 2 gånger/kvartal 70 06. 1 gång/månad 27 07. 2 gånger/månad 54 08. 3 gånger/månad 57 09. 1 gång/vecka 45 10. 2 gånger/vecka 27 11. 3 gånger/vecka 17 12. 4 gånger/vecka 26 13. 5 gånger/vecka 205 14. 6 gånger/vecka 2 99. Ej svar
VAR 218 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 309 width 2 MD=99 F.18c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1653 00. aldrig 8 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 7 04. 1 gång/kvartal 9 05. 2 gånger/kvartal 8 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 11 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 9 11. 3 gånger/vecka 6 12. 4 gånger/vecka 37 13. 5 gånger/vecka 2 99. Ej svar
VAR 219 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 311 width 2 MD=99 F.18d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1717 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 4 11. 3 gånger/vecka 16 12. 4 gånger/vecka 2 99. Ej svar
VAR 220 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 313 width 2 MD=99 F.18e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1613 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 7 02. 2 gånger/år 11 03. 3 gånger/år 7 04. 1 gång/kvartal 7 05. 2 gånger/kvartal 11 06. 1 gång/månad 7 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 11 09. 1 gång/vecka 4 10. 2 gånger/vecka 80 11. 3 gånger/vecka 2 99. Ej svar
VAR 221 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 315 width 2 MD=99 F.18f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1757 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 222 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 317 width 2 MD=99 F.18g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.18 för fullständig frågetext> 1703 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka 5 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 3 12. 4 gånger/vecka 3 13. 5 gånger/vecka 26 14. 6 gånger/vecka 6 99. Ej svar
VAR 223 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 319 width 2 MD=99 F.18h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.18 för fullständig frågetext> 1710 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 2 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 2 13. 5 gånger/vecka 24 14. 6 gånger/vecka 3 99. Ej svar
VAR 224 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 321 width 2 MD=99 F.18i. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.18 för fullständig frågetext> 1708 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 29 09. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 225 LÄSER HUVUDSTADSPRESS NV Loc 323 width 2 MD=99 F.18j. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Nordväst <Se F.18 för fullständig frågetext> 1740 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 11 09. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 226 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 325 width 2 MD=99 F.18k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.18 för fullständig frågetext> 1757 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 227 LÄSER HUVUDSTADSPRESS S Loc 327 width 2 MD=99 F.18l. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Syd <Se F.18 för fullständig frågetext> 1728 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 22 09. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 228 LÄSER HUV.ST.PR.SÖDERT. Loc 329 width 2 MD=99 F.18m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Södertidningen <Se F.18 för fullständig frågetext> 1675 00. aldrig 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 68 09. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 229 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 331 width 2 MD=99 F.18n. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.18 för fullständig frågetext> 1720 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 31 09. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 230 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 333 width 2 MD=99 F.18o. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.18 för fullständig frågetext> 1738 00. aldrig 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 17 09. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 231 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 335 width 2 MD=99 F.18p. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.18 för fullständig frågetext> 1727 00. aldrig 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 28 09. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 232 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 337 width 2 MD=99 F.18q. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.18 för fullständig frågetext> 1718 00. aldrig 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 39 09. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 233 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 339 width 2 MD=99 F.18r. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.18 för fullständig frågetext> 1730 00. aldrig 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 32 09. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 234 LÄSER STORSTADEN Loc 341 width 1 MD=9 F.18s. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.18 för fullständig frågetext> 1633 0. aldrig 11 1. 1 gång/år 18 2. 2 gånger/år 11 3. 3 gånger/år 22 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 26 6. 1 gång/månad 34 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 235 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 342 width 2 MD=99 F.18t. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.18 för fullständig frågetext> 1696 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 9 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 8 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 8 09. 1 gång/vecka 5 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 6 13. 5 gånger/vecka 12 14. 6 gånger/vecka 2 99. Ej svar
VAR 236 KONSUM Loc 344 width 2 MD=99 F.19. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.19a. Hur ofta besöker Du Konsum? 171 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 74 03. 3 gånger per år 77 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 177 06. 1 gång per månad 161 07. 2 gånger per månad 163 08. 3 gånger per månad 274 09. 1 gång per vecka 195 10. 2 gånger per vecka 156 11. 3 gånger per vecka 81 12. 4 gånger per vecka 60 13. 5 gånger per vecka 29 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka 9 99. Ej svar
VAR 237 ICA Loc 346 width 2 MD=99 F.19b. Hur ofta besöker Du ICA? <Se F.19 för fullständig frågetext> 119 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 171 06. 1 gång per månad 140 07. 2 gånger per månad 151 08. 3 gånger per månad 323 09. 1 gång per vecka 253 10. 2 gånger per vecka 171 11. 3 gånger per vecka 123 12. 4 gånger per vecka 64 13. 5 gånger per vecka 29 14. 6 gånger per vecka 19 15. 7 gånger per vecka 6 99. Ej svar
VAR 238 VIVO Loc 348 width 2 MD=99 F.19c. Hur ofta besöker Du VIVO? <Se F.19 för fullständig frågetext> 892 00. Aldrig 119 01. 1 gång per år 64 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 105 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 127 06. 1 gång per månad 55 07. 2 gånger per månad 42 08. 3 gånger per månad 101 09. 1 gång per vecka 55 10. 2 gånger per vecka 40 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 20 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 9 99. Ej svar
VAR 239 ANNAN LIVSMEDELSBUTIK Loc 350 width 2 MD=99 F.19d. Hur ofta besöker Du annan livsmedelsbutik? <Se F.19 för fullständig frågetext> 455 00. Aldrig 89 01. 1 gång per år 78 02. 2 gånger per år 112 03. 3 gånger per år 109 04. 1 gång per kvartal 103 05. 2 gånger per kvartal 220 06. 1 gång per månad 108 07. 2 gånger per månad 109 08. 3 gånger per månad 185 09. 1 gång per vecka 87 10. 2 gånger per vecka 41 11. 3 gånger per vecka 24 12. 4 gånger per vecka 25 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka 6 99. Ej svar
VAR 240 LIVSM.AVD.DOMUS-OBS Loc 352 width 2 MD=99 F.19e. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus eller Obs? <Se F.19 för fullständig frågetext> 309 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 79 02. 2 gånger per år 90 03. 3 gånger per år 128 04. 1 gång per kvartal 101 05. 2 gånger per kvartal 269 06. 1 gång per månad 182 07. 2 gånger per månad 134 08. 3 gånger per månad 204 09. 1 gång per vecka 84 10. 2 gånger per vecka 51 11. 3 gånger per vecka 28 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 13 99. Ej svar
VAR 241 LIVSM.AVD.ANNAT VARUHUS Loc 354 width 2 MD=99 F.19f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i annat varuhus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 526 00. Aldrig 99 01. 1 gång per år 94 02. 2 gånger per år 101 03. 3 gånger per år 107 04. 1 gång per kvartal 103 05. 2 gånger per kvartal 247 06. 1 gång per månad 118 07. 2 gånger per månad 97 08. 3 gånger per månad 149 09. 1 gång per vecka 50 10. 2 gånger per vecka 35 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 11 99. Ej svar
VAR 242 DOMUS Loc 356 width 2 MD=99 F.19g. Hur ofta besöker Du Domus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 296 00. Aldrig 78 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 86 03. 3 gånger per år 115 04. 1 gång per kvartal 96 05. 2 gånger per kvartal 263 06. 1 gång per månad 188 07. 2 gånger per månad 171 08. 3 gånger per månad 201 09. 1 gång per vecka 82 10. 2 gånger per vecka 65 11. 3 gånger per vecka 28 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 12 99. Ej svar
VAR 243 EPA Loc 358 width 2 MD=99 F.19h. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.19 för fullständig frågetext> 399 00. Aldrig 139 01. 1 gång per år 120 02. 2 gånger per år 113 03. 3 gånger per år 160 04. 1 gång per kvartal 107 05. 2 gånger per kvartal 230 06. 1 gång per månad 145 07. 2 gånger per månad 117 08. 3 gånger per månad 130 09. 1 gång per vecka 54 10. 2 gånger per vecka 24 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 9 99. Ej svar
VAR 244 TEMPO Loc 360 width 2 MD=99 F.19i. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.19 för fullständig frågetext> 501 00. Aldrig 142 01. 1 gång per år 100 02. 2 gånger per år 104 03. 3 gånger per år 147 04. 1 gång per kvartal 90 05. 2 gånger per kvartal 212 06. 1 gång per månad 111 07. 2 gånger per månad 119 08. 3 gånger per månad 119 09. 1 gång per vecka 51 10. 2 gånger per vecka 36 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 8 99. Ej svar
VAR 245 PRESSBYRÅN Loc 362 width 2 MD=99 F.19j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.19 för fullständig frågetext> 256 00. Aldrig 63 01. 1 gång per år 57 02. 2 gånger per år 89 03. 3 gånger per år 132 04. 1 gång per kvartal 84 05. 2 gånger per kvartal 219 06. 1 gång per månad 154 07. 2 gånger per månad 147 08. 3 gånger per månad 222 09. 1 gång per vecka 117 10. 2 gånger per vecka 83 11. 3 gånger per vecka 56 12. 4 gånger per vecka 43 13. 5 gånger per vecka 14 14. 6 gånger per vecka 23 15. 7 gånger per vecka 10 99. Ej svar
VAR 246 ANNAN KIOSK Loc 364 width 2 MD=99 F.19k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.19 för fullständig frågetext> 302 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 98 04. 1 gång per kvartal 58 05. 2 gånger per kvartal 185 06. 1 gång per månad 122 07. 2 gånger per månad 118 08. 3 gånger per månad 293 09. 1 gång per vecka 144 10. 2 gånger per vecka 119 11. 3 gånger per vecka 56 12. 4 gånger per vecka 43 13. 5 gånger per vecka 22 14. 6 gånger per vecka 47 15. 7 gånger per vecka 12 99. Ej svar
VAR 247 TOBAKSAFFÄR Loc 366 width 2 MD=99 F.19l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.19 för fullständig frågetext> 620 00. Aldrig 85 01. 1 gång per år 67 02. 2 gånger per år 80 03. 3 gånger per år 101 04. 1 gång per kvartal 67 05. 2 gånger per kvartal 179 06. 1 gång per månad 91 07. 2 gånger per månad 73 08. 3 gånger per månad 192 09. 1 gång per vecka 76 10. 2 gånger per vecka 52 11. 3 gånger per vecka 24 12. 4 gånger per vecka 26 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 15 15. 7 gånger per vecka 12 99. Ej svar
VAR 248 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 368 width 2 MD=99 F.19m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.19 för fullständig frågetext> 306 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 100 02. 2 gånger per år 158 03. 3 gånger per år 198 04. 1 gång per kvartal 150 05. 2 gånger per kvartal 228 06. 1 gång per månad 141 07. 2 gånger per månad 103 08. 3 gånger per månad 74 09. 1 gång per vecka 60 10. 2 gånger per vecka 50 11. 3 gånger per vecka 31 12. 4 gånger per vecka 69 13. 5 gånger per vecka 13 14. 6 gånger per vecka 17 15. 7 gånger per vecka 11 99. Ej svar
VAR 249 KAFE/KONDITORI Loc 370 width 2 MD=99 F.19n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.19 för fullständig frågetext> 351 00. Aldrig 105 01. 1 gång per år 126 02. 2 gånger per år 156 03. 3 gånger per år 216 04. 1 gång per kvartal 135 05. 2 gånger per kvartal 224 06. 1 gång per månad 130 07. 2 gånger per månad 103 08. 3 gånger per månad 88 09. 1 gång per vecka 41 10. 2 gånger per vecka 28 11. 3 gånger per vecka 18 12. 4 gånger per vecka 23 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka 9 99. Ej svar
VAR 250 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 372 width 2 MD=99 F.19o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.19 för fullständig frågetext> 380 00. Aldrig 83 01. 1 gång per år 89 02. 2 gånger per år 146 03. 3 gånger per år 201 04. 1 gång per kvartal 109 05. 2 gånger per kvartal 229 06. 1 gång per månad 132 07. 2 gånger per månad 133 08. 3 gånger per månad 114 09. 1 gång per vecka 69 10. 2 gånger per vecka 30 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka 14 99. Ej svar
VAR 251 BENSINSTATION Loc 374 width 2 MD=99 F.19p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.19 för fullständig frågetext> 440 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 37 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 113 06. 1 gång per månad 180 07. 2 gånger per månad 143 08. 3 gånger per månad 446 09. 1 gång per vecka 183 10. 2 gånger per vecka 70 11. 3 gånger per vecka 23 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 13 15. 7 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 252 POSTKONTOR Loc 376 width 2 MD=99 F.19q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 70 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 76 04. 1 gång per kvartal 58 05. 2 gånger per kvartal 353 06. 1 gång per månad 384 07. 2 gånger per månad 254 08. 3 gånger per månad 302 09. 1 gång per vecka 98 10. 2 gånger per vecka 43 11. 3 gånger per vecka 17 12. 4 gånger per vecka 23 13. 5 gånger per vecka 12 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka 15 99. Ej svar
VAR 253 BANKKONTOR Loc 378 width 2 MD=99 F.19r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 141 00. Aldrig 67 01. 1 gång per år 53 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 133 04. 1 gång per kvartal 85 05. 2 gånger per kvartal 414 06. 1 gång per månad 300 07. 2 gånger per månad 197 08. 3 gånger per månad 212 09. 1 gång per vecka 61 10. 2 gånger per vecka 12 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 9 99. Ej svar
VAR 254 AFFISCHPELARE Loc 380 width 2 MD=99 F.20. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.20a. Hur ofta ser Du affischpelare? 437 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 56 02. 2 gånger per år 49 03. 3 gånger per år 59 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 128 06. 1 gång per månad 68 07. 2 gånger per månad 63 08. 3 gånger per månad 206 09. 1 gång per vecka 83 10. 2 gånger per vecka 69 11. 3 gånger per vecka 52 12. 4 gånger per vecka 99 13. 5 gånger per vecka 50 14. 6 gånger per vecka 232 15. 7 gånger per vecka 5 99. Ej svar
VAR 255 REKLAM PÅ BIO Loc 382 width 2 MD=99 F.20b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.20 för fullständig frågetext> 752 00. Aldrig 212 01. 1 gång per år 132 02. 2 gånger per år 111 03. 3 gånger per år 108 04. 1 gång per kvartal 81 05. 2 gånger per kvartal 157 06. 1 gång per månad 81 07. 2 gånger per månad 60 08. 3 gånger per månad 48 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 5 99. Ej svar
VAR 256 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 384 width 2 MD=99 F.20c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.20 för fullständig frågetext> 445 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 68 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 117 06. 1 gång per månad 67 07. 2 gånger per månad 81 08. 3 gånger per månad 142 09. 1 gång per vecka 72 10. 2 gånger per vecka 84 11. 3 gånger per vecka 65 12. 4 gånger per vecka 132 13. 5 gånger per vecka 57 14. 6 gånger per vecka 225 15. 7 gånger per vecka 8 99. Ej svar
VAR 257 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 386 width 1 MD=9 F.21. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Domus/Obs? 298 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 557 1. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Domus/Obs 335 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Domus/Obs 197 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Domus/Obs 195 4. Köper mer än hälften i Konsum/Domus/Obs 177 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Domus/Obs 10 9. Ej svar