ORVESTO 76-II

               SSD 0057

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 76-II samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1976 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt
  omfattade urvalet för dessa fem omgångar 13.714 personer
  15-67 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har av SCB
  dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 13.714 personer har 1.695
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 28 avlidna, 16 avflyttade från riket, 50 som vistas
  utomlands, 19 i militärtjänst, 110 på utrikes resa, 127 ej
  svensktalande, 209 okända men skrivna på kommun, 72 under
  sjukhusvård, 383 sjuka i hemmet samt 681 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.
  s(1)Nettourvalet för de fem omgångarna våren 1976 uppgår
  således till 12.019 personer varav 3.867, utgörande 32%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (51%), "tidsbrist" (10%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (38%)
  samt "övriga" (1%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i meterialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1976 9.511 personer istället för 8.152 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 76-II, omfattar 7123 personer eller 87,4% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 5 december 1975 -14
  juni 1976.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Bäckman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0057 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Civilstånd 12 Ålder 13 Förvärvsarbete/sysselsättning 14 Utbildning 15 Storlek på orten 16 Form av boende 17 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 18 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 24 Totalt antal personer 25 Din personliga inkomst i kronor per år 26 Hushållets totala inkomst i kronor per år 27 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i Konsum 28 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbil/kombi 31 Hushållets innehav av fritidshus 32 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 33 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 34 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 35 Hushållets innehav av filmkamera 36 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 37 Hushållets innehav av filmprojektor 38 Hushållets innehav av skrivmaskin 39 Hushållets innehav av svart-vit tv 40 Hushållets innehav av färg-tv 41 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 42 Hushållets innehav av diskmaskin 43 Hushållets innehav av tvättmaskin 44 Hushållets innehav av kassettbandspelare 45 Hushållets innehav av stereoanläggning 46 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 47 Hushållets innehav av hund 48 Hushållets innehav av katt 49 Hushållets innehav av burfåglar 50 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 51 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 52 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 53 Köpfrekvenser för Tandkräm 54 Köpfrekvenser för Tvål 55 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 56 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 57 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 58 Köpfrekvenser för Tvättmedel 59 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 60 Köpfrekvenser för Grammofonskivor Köpavsikter beträffande kapitalvaror 61 Avsikt att köpa kapitalvaror1 62 Avsikt att köpa kapitalvaror1 63 Avsikt att köpa kapitalvaror1 64 Avsikt att köpa kapitalvaror1 65 Avsikt att köpa kapitalvaror1 66 Avsikt att köpa kapitalvaror2 67 Avsikt att köpa kapitalvaror2 68 Avsikt att köpa kapitalvaror2 69 Avsikt att köpa kapitalvaror2 70 Avsikt att köpa kapitalvaror2 71 Avsikt att köpa kapitalvaror3 72 Avsikt att köpa kapitalvaror3 73 Avsikt att köpa kapitalvaror3 74 Avsikt att köpa kapitalvaror3 75 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 77 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 78 Intresseinriktning:Skattefrågor 79 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 80 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 81 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 82 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 83 Intresseinriktning:Samhällsplanering 84 Intresseinriktning:Politiska frågor 85 Intresseinriktning:Sport/Idrott 86 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 87 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 88 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 89 Intresseinriktning:Bantningstips 90 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Villa/eget hem 97 Intresseinriktning:Fritidshus 98 Intresseinriktning:Semesterresor 99 Intresseinriktning:Båtar 100 Intresseinriktning:Personbilar 101 Intresseinriktning:Färg-tv 102 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 103 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 104 Intresseinriktning:Fotoutrustning 105 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 106 Intresseinriktning:Rakapparater 107 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 108 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 109 Intresseinriktning:Hundars skötsel 110 Intresseinriktning:Katters skötsel 111 Intresseinriktning:Handla mat 112 Intresseinriktning:Laga mat 113 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 114 Intresseinriktning:Baka 115 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 116 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 117 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 118 Intresseinriktning:Ha gäster 119 Intresseinriktning:Köra bil 120 Intresseinriktning:Jobba med bilen 121 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 122 Intresseinriktning:Fotografera 123 Intresseinriktning:Smalfilma 124 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 125 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 126 Intresseinriktning:Gå på teater 127 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 128 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 129 Intresseinriktning:Läsa böcker 130 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 131 Intresseinriktning:Sy kläder 132 Intresseinriktning:Handarbeta 133 Intresseinriktning:Måla 134 Intresseinriktning:Snickra 135 Intresseinriktning:Motionera 136 Intresseinriktning:Friluftsliv 137 Intresseinriktning:Sportfiska 138 Intresseinriktning:Åka skidor 139 Intresseinriktning:Åka motorbåt 140 Intresseinriktning:Segla 141 Intresseinriktning:Campa 142 Intresseinriktning:Semestra utomlands 143 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 144 Intresseinriktning:Gå på föreninsmöten 145 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 146 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Tidningsläsning:Storstadspress-vardagsnummer 147 Läsfrekvenser:Aftonbladet 148 Läsfrekvenser:Arbetet 149 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 150 Läsfrekvenser:Expressen 151 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 152 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 153 Läsfrekvenser:Kvällsposten 154 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 155 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 156 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 157 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 158 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 159 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 160 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 161 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten Tidningsläsning:Storstadspress-söndagsnummer 162 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 163 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 164 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 165 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 166 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 167 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 168 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 169 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 170 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 171 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 172 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 173 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 174 Läsfrekvenser för Allers 175 Läsfrekvenser för Damernas Värld 176 Läsfrekvenser för Femina 177 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 178 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 179 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 180 Läsfrekvenser för Hennes 181 Läsfrekvenser för Husmodern 182 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 183 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 184 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 185 Läsfrekvenser för Land 186 Läsfrekvenser för Lektyr 187 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 188 Läsfrekvenser för Min Värld 189 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 190 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 191 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 192 Läsfrekvenser för Se 193 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 194 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 195 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 196 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 197 Läsfrekvenser för Vi 198 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:14-dagarstidningar 199 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 200 Läsfrekvenser för Motor 201 Läsfrekvenser för Motorföraren 202 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 203 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 204 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 205 Läsfrekvenser för Allt om Mat 206 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 207 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 208 Läsfrekvenser för Båt för Alla 209 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 210 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 211 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 212 Läsfrekvenser för Det Bästa 213 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 214 Läsfrekvenser för Vår Bostad 215 Läsfrekvenser för industritjänstemannen Tidningsläsning:Landsortspress 216 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 217 Läsfrekvenser för - A-Pressen 218 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 219 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 220 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 221 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 222 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 223 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) Tidningsläsning:Lokalpress 224 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 225 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Nordväst 226 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Lidingö 227 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Syd 228 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Södertidningen 229 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 230 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 231 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 232 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 233 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 234 Läsfrekvenser för - Storstaden 235 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 236 Besöksfrekvenser:Konsum 237 Besöksfrekvenser:ICA 238 Besöksfrekvenser:VIVO 239 Besöksfrekvenser:Annan livsmedelsbutik 240 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i Domus eller Obs 241 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i annat varuhus 242 Besöksfrekvenser:Domus 243 Besöksfrekvenser:Epa 244 Besöksfrekvenser:Tempo 245 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 246 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 247 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 248 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 249 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 250 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 251 Besöksfrekvenser:Bensinstation 252 Besöksfrekvenser:Postkontor 253 Besöksfrekvenser:Bankkontor 254 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 255 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 256 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Inköp i olika affärer 257 Inköpsfrekvenser för Konsum/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0057              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0057


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. MARS 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 6 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 6514 609
VAR 6 OMGÅNG Loc 16 width 1 Undersökningsomgång Kod: 1 2 3 8 Frek: 1772 1876 1665 1810
VAR 7 AREGION Loc 17 width 2 MD=99 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 1124 33 37 137 65 54 100 71 125 Kod: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 137 120 30 89 52 32 120 40 28 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 40 100 50 85 55 92 71 46 183 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 418 83 47 96 70 643 107 101 165 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 83 40 71 34 38 137 42 48 144 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 44 42 138 45 24 27 115 40 47 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Frek: 35 152 52 56 117 49 25 53 121 Kod: 64 65 66 67 68 69 70 99 Frek: 99 75 46 50 86 32 62 8
VAR 8 DATUMKOD Loc 19 width 2 MD=99 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Kod: 99 Frek: 8 Valid-n=7115 Min=0 Max=9 Mean=2.0 St.Dev=2.3
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 21 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 0 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Frek: 1 1 99 84 76 99 91 134 110 98 138 Kod: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 147 109 119 161 129 132 111 143 115 102 124 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 117 122 126 129 131 119 104 134 108 129 142 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 133 135 139 145 161 189 175 168 166 186 166 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Frek: 153 161 164 127 146 139 154 143 161 159 165 Kod: 99 Frek: 4
VAR 10 KÖN Loc 23 width 1 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 3508 1. Man 3615 2. Kvinna
VAR 11 CIVILSTÅND Loc 24 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 1703 1. Ogift 4901 2. Gift eller sammanboende 440 3. Änka/änkling/frånskild 79 9. Ej svar
VAR 12 ÅLDER Loc 25 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 700 00. 19 år och yngre 752 01. 20-24 år 847 02. 25-29 år 823 03. 30-34 år 666 04. 35-39 år 610 05. 40-44 år 604 06. 45-49 år 614 07. 50-54 år 779 08. 55-60 år 725 09. 61 år och äldre 3 99. Ej svar
VAR 13 YRKE Loc 27 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 3704 1. Förvärvsarbete,heltid 1072 2. Förvärvsarbete,deltid 1060 3. Hemmafru 670 4. Studerande 467 5. Annan sysselsättning 121 6. Pensionär 29 9. Ej svar
VAR 14 UTBILDNING Loc 28 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 2771 00. Folkskola 813 01. Grundskola eller enhetsskola 340 02. Realskola 130 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 418 04. Fackskola 340 05. Flickskola eller folkhögskola 353 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 1111 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 142 08. Seminarium 700 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 5 99. Ej svar
VAR 15 ORTSTORLEK Loc 30 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 394 1. Under 200 invånare 767 2. 200-1.999 715 3. 2.000-4.999 655 4. 5.000-9.999 1013 5. 10.000-24.999 904 6. 25.000-49.999 895 7. 50.000-99.999 1458 8. 100.000 och däröver 322 9. Ej svar
VAR 16 BOENDEFORM Loc 31 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 788 01. Insatslägenhet 2455 02. Hyrd lägenhet 2554 03. Egen villa 160 04. Hyrd villa 298 05. Eget radhus 67 06. Hyrt radhus 490 07. Jordbruksfastighet 155 08. Inneboende 130 09. Annan bostadsform 26 99. Ej svar
VAR 17 UNDER 2 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 3 8 99 Frek: 6428 630 24 2 1 38
VAR 18 2-6 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 5893 964 219 6 2 39
VAR 19 7-10 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 5822 1090 166 8 37
VAR 20 11-14 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 5767 1113 193 10 2 38
VAR 21 15-19 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 5291 1402 352 37 5 36
VAR 22 20-67 ÅR Loc 43 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 99 Frek: 112 1200 5013 660 100 19 6 13
VAR 23 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 45 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 99 Frek: 6744 265 69 2 1 1 41
VAR 24 TOTALANTAL Loc 47 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 793 2025 1683 1754 613 156 52 15 8 Kod: 99 Frek: 24
VAR 25 PERSONLIG INKOMST Loc 49 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 1450 0. Under 10.000 669 1. 10.000-20.000 786 2. 20.000-30.000 981 3. 30.000-40.000 1282 4. 40.000-50.000 749 5. 50.000-60.000 291 6. 60.000-70.000 396 7. Över 70.000 519 9. Ej svar
VAR 26 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 50 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 100 0. Under 10.000 228 1. 10.000-20.000 376 2. 20.000-30.000 570 3. 30.000-40.000 906 4. 40.000-50.000 904 5. 50.000-60.000 748 6. 60.000-70.000 2451 7. Över 70.000 840 9. Ej svar
VAR 27 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 51 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 1299 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 1467 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 937 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 738 3. Gör mer än hälften av alla inköp 2649 4. Gör alla eller nästan alla inköp 33 9. Ej svar
VAR 28 MEDLEM I KONSUM Loc 52 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 4086 1. Ja 2979 2. Nej 58 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 53 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 4797 1. Ja 2180 2. Nej 146 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 54 width 1 MD=9 F.7. Vad finns i Ditt hushåll? F.7a. I hushållet finns:personbil/kombi 1369 0. Finns ej 5703 1. Finns 51 9. Ej svar
VAR 31 FINNS:FRITIDSHUS Loc 55 width 1 MD=9 F.7b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 5452 0. Finns ej 1610 1. Finns 61 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 56 width 1 MD=9 F.7c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 5965 0. Finns ej 1088 1. Finns 70 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 57 width 1 MD=9 F.7d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.7 för fullständig frågetext> 2788 0. Finns ej 4282 1. Finns 53 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 58 width 1 MD=9 F.7e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 5013 0. Finns ej 2050 1. Finns 60 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:FILMKAMERA Loc 59 width 1 MD=9 F.7f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 5434 0. Finns ej 1626 1. Finns 63 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 60 width 1 MD=9 F.7g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 5520 0. Finns ej 1539 1. Finns 64 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 61 width 1 MD=9 F.7h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 5710 0. Finns ej 1350 1. Finns 63 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 62 width 1 MD=9 F.7i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 4096 0. Finns ej 2967 1. Finns 60 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:SVART-VIT TV Loc 63 width 1 MD=9 F.7j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 2965 0. Finns ej 4098 1. Finns 60 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FÄRG-TV Loc 64 width 1 MD=9 F.7k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 2820 0. Finns ej 4247 1. Finns 56 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 65 width 1 MD=9 F.7l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.7 för fullständig frågetext> 1161 0. Finns ej 5906 1. Finns 56 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:DISKMASKIN Loc 66 width 1 MD=9 F.7m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 5484 0. Finns ej 1572 1. Finns 67 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 67 width 1 MD=9 F.7n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 2293 0. Finns ej 4770 1. Finns 60 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 68 width 1 MD=9 F.7o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 3540 0. Finns ej 3519 1. Finns 64 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 69 width 1 MD=9 F.7p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.7 för fullständig frågetext> 2822 0. Finns ej 4245 1. Finns 56 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 70 width 1 MD=9 F.7q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 4997 0. Finns ej 2056 1. Finns 70 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:HUND Loc 71 width 1 MD=9 F.7r. I hushållet finns:hund <Se F.7 för fullständig frågetext> 5576 0. Finns ej 1476 1. Finns 71 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:KATT Loc 72 width 1 MD=9 F.7s. I hushållet finns:katt <Se F.7 för fullständig frågetext> 5935 0. Finns ej 1120 1. Finns 68 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:BURFÅGLAR Loc 73 width 1 MD=9 F.7t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.7 för fullständig frågetext> 6437 0. Finns ej 614 1. Finns 72 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 74 width 1 MD=9 F.7u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.7 för fullständig frågetext> 6233 0. Finns ej 819 1. Finns 71 9. Ej svar
VAR 51 MATVAROR I BUTIKER Loc 75 width 1 MD=9 F.8. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.8a. Jag köper: Matvaror i Butiker 256 1. Aldrig 442 2. Någon gång/år 316 3. Någon gång/kvartal 895 4. Någon gång/månad 2525 5. 1-2 gånger/vecka 1829 6. 3-4 gånger/vecka 829 7. Minst 5 gånger/vecka 31 9. Ej svar
VAR 52 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 76 width 1 MD=9 F.8b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 2297 1. Aldrig 1729 2. Någon gång/år 1428 3. Någon gång/kvartal 1543 4. Någon gång/månad 75 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 41 9. Ej svar
VAR 53 TANDKRÄM Loc 77 width 1 MD=9 F.8c. Jag köper: Tandkräm <Se F.8 för fullständig frågetext> 765 1. Aldrig 864 2. Någon gång/år 1459 3. Någon gång/kvartal 3776 4. Någon gång/månad 220 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 31 9. Ej svar
VAR 54 TVÅL Loc 78 width 1 MD=9 F.8d. Jag köper: Tvål <Se F.8 för fullständig frågetext> 783 1. Aldrig 791 2. Någon gång/år 1384 3. Någon gång/kvartal 3825 4. Någon gång/månad 300 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 31 9. Ej svar
VAR 55 MASKINDISKMEDEL Loc 79 width 1 MD=9 F.8e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 5223 1. Aldrig 466 2. Någon gång/år 604 3. Någon gång/kvartal 730 4. Någon gång/månad 34 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 64 9. Ej svar
VAR 56 VANLIGT DISKMEDEL Loc 80 width 1 MD=9 F.8f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1270 1. Aldrig 1032 2. Någon gång/år 1796 3. Någon gång/kvartal 2856 4. Någon gång/månad 131 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 30 9. Ej svar
VAR 57 RENGÖRINGSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.8g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1299 1. Aldrig 1187 2. Någon gång/år 1977 3. Någon gång/kvartal 2503 4. Någon gång/månad 114 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 34 9. Ej svar
VAR 58 TVÄTTMEDEL Loc 82 width 1 MD=9 F.8h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1190 1. Aldrig 984 2. Någon gång/år 1742 3. Någon gång/kvartal 2978 4. Någon gång/månad 188 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 33 9. Ej svar
VAR 59 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 83 width 1 MD=9 F.8i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 2831 1. Aldrig 2094 2. Någon gång/år 1303 3. Någon gång/kvartal 824 4. Någon gång/månad 27 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 39 9. Ej svar
VAR 60 GRAMMOFONSKIVOR Loc 84 width 1 MD=9 F.8j. Jag köper: Grammofonskivor <Se F.8 för fullständig frågetext> 2411 1. Aldrig 2205 2. Någon gång/år 1473 3. Någon gång/kvartal 912 4. Någon gång/månad 62 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 51 9. Ej svar
VAR 61 AVSER ATT KÖPA1 Loc 85 width 2 MD=99 F.9. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.9a. Första understrykningen 915 00. Fabriksny bil 1778 01. Begagnad bil 168 02. Moped 57 03. Nytt fritidshus 60 04. Begagnat fritidshus 166 05. Ny villa 102 06. Begagnad villa 303 07. Köksfläkt 144 08. Elektrisk spis 160 09. Diskmaskin 3270 99. Ej svar
VAR 62 AVSER ATT KÖPA1 Loc 87 width 2 MD=99 F.9b. Andra understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 2513 00. Frågan ej tillämplig 65 01. Begagnad bil 142 02. Moped 49 03. Nytt fritidshus 64 04. Begagnat fritidshus 193 05. Ny villa 118 06. Begagnad villa 271 07. Köksfläkt 225 08. Elektrisk spis 217 09. Diskmaskin 3266 99. Ej svar
VAR 63 AVSER ATT KÖPA1 Loc 89 width 2 MD=99 F.9c. Tredje understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 3434 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 10 02. Moped 6 03. Nytt fritidshus 9 04. Begagnat fritidshus 18 05. Ny villa 33 06. Begagnad villa 99 07. Köksfläkt 129 08. Elektrisk spis 119 09. Diskmaskin 3266 99. Ej svar
VAR 64 AVSER ATT KÖPA1 Loc 91 width 2 MD=99 F.9d. Fjärde understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 3692 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 1 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 2 05. Ny villa 6 06. Begagnad villa 14 07. Köksfläkt 69 08. Elektrisk spis 72 09. Diskmaskin 3266 99. Ej svar
VAR 65 AVSER ATT KÖPA1 Loc 93 width 2 MD=99 F.9e. Femte understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 3794 00. Frågan ej tillämplig 1 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 3 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 7 08. Elektrisk spis 51 09. Diskmaskin 3265 99. Ej svar
VAR 66 AVSER ATT KÖPA2 Loc 95 width 2 MD=99 F.10. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.10a. Första understrykningen 810 00. Tvättmaskin 215 01. Frysbox 253 02. Frysskåp 572 03. Fiskeutrustning 468 04. Elektrisk rakapparat 125 05. Portabel skrivmaskin 180 06. Stillbildskamera 169 07. Filmkamera 78 08. Projektorer 203 09. Elektrisk symaskin 4050 99. Ej svar
VAR 67 AVSER ATT KÖPA2 Loc 97 width 2 MD=99 F.10b. Andra understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1934 00. Frågan ej tillämplig 118 01. Frysbox 103 02. Frysskåp 118 03. Fiskeutrustning 229 04. Elektrisk rakapparat 55 05. Portabel skrivmaskin 127 06. Stillbildskamera 103 07. Filmkamera 123 08. Projektorer 169 09. Elektrisk symaskin 4044 99. Ej svar
VAR 68 AVSER ATT KÖPA2 Loc 99 width 2 MD=99 F.10c. Tredje understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 2723 00. Frågan ej tillämplig 1 01. Frysbox 46 02. Frysskåp 26 03. Fiskeutrustning 42 04. Elektrisk rakapparat 13 05. Portabel skrivmaskin 43 06. Stillbildskamera 38 07. Filmkamera 85 08. Projektorer 62 09. Elektrisk symaskin 4044 99. Ej svar
VAR 69 AVSER ATT KÖPA2 Loc 101 width 2 MD=99 F.10d. Fjärde understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 2961 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 1 02. Frysskåp 4 03. Fiskeutrustning 18 04. Elektrisk rakapparat 2 05. Portabel skrivmaskin 14 06. Stillbildskamera 20 07. Filmkamera 27 08. Projektorer 32 09. Elektrisk symaskin 4044 99. Ej svar
VAR 70 AVSER ATT KÖPA2 Loc 103 width 2 MD=99 F.10e. Femte understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 3027 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 1 03. Fiskeutrustning 3 04. Elektrisk rakapparat 7 05. Portabel skrivmaskin 6 06. Stillbildskamera 2 07. Filmkamera 14 08. Projektorer 22 09. Elektrisk symaskin 4041 99. Ej svar
VAR 71 AVSER ATT KÖPA3 Loc 105 width 2 MD=99 F.11. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.11a. Första understrykningen 506 00. Radio 286 01. Bandspelare 832 02. Stereoanläggning 126 03. Svart/vit TV 787 04. Färg-TV 1009 05. Trädgårdsredskap 209 06. Gräsklippare 295 07. Dammsugare 78 08. Motor- eller segelbåt 45 09. Motionscykel 2950 99. Ej svar
VAR 72 AVSER ATT KÖPA3 Loc 107 width 2 MD=99 F.11b. Andra understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 2274 00. Frågan ej tillämplig 88 01. Bandspelare 112 02. Stereoanläggning 47 03. Svart/vit TV 285 04. Färg-TV 541 05. Trädgårdsredskap 374 06. Gräsklippare 303 07. Dammsugare 86 08. Motor- eller segelbåt 71 09. Motionscykel 2942 99. Ej svar
VAR 73 AVSER ATT KÖPA3 Loc 109 width 2 MD=99 F.11c. Tredje understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 3498 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 44 02. Stereoanläggning 15 03. Svart/vit TV 46 04. Färg-TV 130 05. Trädgårdsredskap 195 06. Gräsklippare 162 07. Dammsugare 52 08. Motor- eller segelbåt 39 09. Motionscykel 2942 99. Ej svar
VAR 74 AVSER ATT KÖPA3 Loc 111 width 2 MD=99 F.11d. Fjärde understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 3949 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 6 03. Svart/vit TV 17 04. Färg-TV 28 05. Trädgårdsredskap 54 06. Gräsklippare 81 07. Dammsugare 25 08. Motor- eller segelbåt 22 09. Motionscykel 2941 99. Ej svar
VAR 75 AVSER ATT KÖPA3 Loc 113 width 2 MD=99 F.11e. Femte understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 4113 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 3 04. Färg-TV 7 05. Trädgårdsredskap 8 06. Gräsklippare 28 07. Dammsugare 15 08. Motor- eller segelbåt 10 09. Motionscykel 2939 99. Ej svar
VAR 76 SAMHÄLLSDEBATT Loc 115 width 1 MD=9 F.12. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.12.1. Samhällsdebatt 343 1. Mycket ointresserad 479 2. Ganska ointresserad 564 3. Något ointresserad 528 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2375 5. Något intresserad 1714 6. Ganska intresserad 932 7. Mycket intresserad 188 9. Ej svar
VAR 77 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 116 width 1 MD=9 F.12.2. Sociala rättigheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 163 1. Mycket ointresserad 232 2. Ganska ointresserad 333 3. Något ointresserad 299 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2055 5. Något intresserad 2372 6. Ganska intresserad 1518 7. Mycket intresserad 151 9. Ej svar
VAR 78 SKATTEFRÅGOR Loc 117 width 1 MD=9 F.12.3. Skattefrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 168 1. Mycket ointresserad 259 2. Ganska ointresserad 336 3. Något ointresserad 332 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1781 5. Något intresserad 2153 6. Ganska intresserad 1934 7. Mycket intresserad 160 9. Ej svar
VAR 79 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 118 width 1 MD=9 F.12.4. Lagar och förordningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 143 1. Mycket ointresserad 260 2. Ganska ointresserad 432 3. Något ointresserad 502 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2382 5. Något intresserad 1972 6. Ganska intresserad 1219 7. Mycket intresserad 213 9. Ej svar
VAR 80 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 119 width 1 MD=9 F.12.5. Samlevnadsfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 233 1. Mycket ointresserad 300 2. Ganska ointresserad 445 3. Något ointresserad 750 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2188 5. Något intresserad 1832 6. Ganska intresserad 1146 7. Mycket intresserad 229 9. Ej svar
VAR 81 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 120 width 1 MD=9 F.12.6. Religions-och trosfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 1248 1. Mycket ointresserad 889 2. Ganska ointresserad 855 3. Något ointresserad 791 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1685 5. Något intresserad 840 6. Ganska intresserad 640 7. Mycket intresserad 175 9. Ej svar
VAR 82 ARBETSMARKNADEN Loc 121 width 1 MD=9 F.12.7. Arbetsmarknaden <Se F.12 för fullständig frågetext> 186 1. Mycket ointresserad 248 2. Ganska ointresserad 383 3. Något ointresserad 413 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2149 5. Något intresserad 2145 6. Ganska intresserad 1397 7. Mycket intresserad 202 9. Ej svar
VAR 83 SAMHÄLLSPLANERING Loc 122 width 1 MD=9 F.12.8. Samhällsplanering <Se F.12 för fullständig frågetext> 264 1. Mycket ointresserad 365 2. Ganska ointresserad 574 3. Något ointresserad 756 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2330 5. Något intresserad 1726 6. Ganska intresserad 866 7. Mycket intresserad 242 9. Ej svar
VAR 84 POLITISKA FRÅGOR Loc 123 width 1 MD=9 F.12.9. Politiska frågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 592 1. Mycket ointresserad 493 2. Ganska ointresserad 577 3. Något ointresserad 530 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2110 5. Något intresserad 1633 6. Ganska intresserad 1003 7. Mycket intresserad 185 9. Ej svar
VAR 85 SPORT/IDROTT Loc 124 width 1 MD=9 F.12.10. Sport/Idrott <Se F.12 för fullständig frågetext> 557 1. Mycket ointresserad 414 2. Ganska ointresserad 419 3. Något ointresserad 267 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1696 5. Något intresserad 1476 6. Ganska intresserad 2148 7. Mycket intresserad 146 9. Ej svar
VAR 86 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 125 width 1 MD=9 F.12.11. Miljövårdsproblem <Se F.12 för fullständig frågetext> 121 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 310 3. Något ointresserad 391 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2090 5. Något intresserad 2152 6. Ganska intresserad 1740 7. Mycket intresserad 158 9. Ej svar
VAR 87 HÄLSONYTTIG MAT Loc 126 width 1 MD=9 F.12.12. Hälsonyttig mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 257 1. Mycket ointresserad 323 2. Ganska ointresserad 461 3. Något ointresserad 512 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1772 5. Något intresserad 1851 6. Ganska intresserad 1803 7. Mycket intresserad 144 9. Ej svar
VAR 88 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 127 width 1 MD=9 F.12.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.12 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket ointresserad 228 2. Ganska ointresserad 390 3. Något ointresserad 446 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1969 5. Något intresserad 1978 6. Ganska intresserad 1800 7. Mycket intresserad 175 9. Ej svar
VAR 89 BANTNINGSTIPS Loc 128 width 1 MD=9 F.12.14. Bantningstips <Se F.12 för fullständig frågetext> 2418 1. Mycket ointresserad 788 2. Ganska ointresserad 580 3. Något ointresserad 677 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1320 5. Något intresserad 594 6. Ganska intresserad 541 7. Mycket intresserad 205 9. Ej svar
VAR 90 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 129 width 1 MD=9 F.12.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.12 för fullständig frågetext> 184 1. Mycket ointresserad 195 2. Ganska ointresserad 331 3. Något ointresserad 374 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1651 5. Något intresserad 2107 6. Ganska intresserad 2143 7. Mycket intresserad 138 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 130 width 1 MD=9 F.12.16. Heminredning <Se F.12 för fullständig frågetext> 236 1. Mycket ointresserad 260 2. Ganska ointresserad 362 3. Något ointresserad 370 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1843 5. Något intresserad 2031 6. Ganska intresserad 1880 7. Mycket intresserad 141 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 131 width 1 MD=9 F.12.17. Modenyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 890 1. Mycket ointresserad 662 2. Ganska ointresserad 655 3. Något ointresserad 499 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2000 5. Något intresserad 1340 6. Ganska intresserad 912 7. Mycket intresserad 165 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 132 width 1 MD=9 F.12.18. Matvarunyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 501 1. Mycket ointresserad 523 2. Ganska ointresserad 671 3. Något ointresserad 674 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2055 5. Något intresserad 1565 6. Ganska intresserad 953 7. Mycket intresserad 181 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 133 width 1 MD=9 F.12.19. Barnavård <Se F.12 för fullständig frågetext> 577 1. Mycket ointresserad 478 2. Ganska ointresserad 511 3. Något ointresserad 770 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1752 5. Något intresserad 1453 6. Ganska intresserad 1390 7. Mycket intresserad 192 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 134 width 1 MD=9 F.12.20. Skönhetsvård <Se F.12 för fullständig frågetext> 1523 1. Mycket ointresserad 713 2. Ganska ointresserad 703 3. Något ointresserad 768 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1880 5. Något intresserad 905 6. Ganska intresserad 466 7. Mycket intresserad 165 9. Ej svar
VAR 96 VILLA/EGET HEM Loc 135 width 1 MD=9 F.12.21. Villa/eget hem <Se F.12 för fullständig frågetext> 266 1. Mycket ointresserad 182 2. Ganska ointresserad 249 3. Något ointresserad 491 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1135 5. Något intresserad 1602 6. Ganska intresserad 3018 7. Mycket intresserad 180 9. Ej svar
VAR 97 FRITIDSHUS Loc 136 width 1 MD=9 F.12.22. Fritidshus <Se F.12 för fullständig frågetext> 702 1. Mycket ointresserad 444 2. Ganska ointresserad 543 3. Något ointresserad 857 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1583 5. Något intresserad 1170 6. Ganska intresserad 1564 7. Mycket intresserad 260 9. Ej svar
VAR 98 SEMESTERRESOR Loc 137 width 1 MD=9 F.12.23. Semesterresor <Se F.12 för fullständig frågetext> 235 1. Mycket ointresserad 216 2. Ganska ointresserad 310 3. Något ointresserad 322 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1933 5. Något intresserad 1871 6. Ganska intresserad 2043 7. Mycket intresserad 193 9. Ej svar
VAR 99 BÅTAR Loc 138 width 1 MD=9 F.12.24. Båtar <Se F.12 för fullständig frågetext> 1570 1. Mycket ointresserad 683 2. Ganska ointresserad 688 3. Något ointresserad 795 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1486 5. Något intresserad 831 6. Ganska intresserad 844 7. Mycket intresserad 226 9. Ej svar
VAR 100 PERSONBILAR Loc 139 width 1 MD=9 F.12.25. Personbilar <Se F.12 för fullständig frågetext> 521 1. Mycket ointresserad 304 2. Ganska ointresserad 442 3. Något ointresserad 469 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1933 5. Något intresserad 1884 6. Ganska intresserad 1410 7. Mycket intresserad 160 9. Ej svar
VAR 101 FÄRG-TV Loc 140 width 1 MD=9 F.12.26. Färg-tv <Se F.12 för fullständig frågetext> 510 1. Mycket ointresserad 391 2. Ganska ointresserad 440 3. Något ointresserad 516 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1934 5. Något intresserad 1618 6. Ganska intresserad 1584 7. Mycket intresserad 130 9. Ej svar
VAR 102 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 141 width 1 MD=9 F.12.27. Stereoanläggningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 788 1. Mycket ointresserad 389 2. Ganska ointresserad 495 3. Något ointresserad 566 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1863 5. Något intresserad 1520 6. Ganska intresserad 1324 7. Mycket intresserad 178 9. Ej svar
VAR 103 HUSHÅLLSMASKINER Loc 142 width 1 MD=9 F.12.28. Hushållsmaskiner <Se F.12 för fullständig frågetext> 491 1. Mycket ointresserad 441 2. Ganska ointresserad 581 3. Något ointresserad 688 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2211 5. Något intresserad 1597 6. Ganska intresserad 919 7. Mycket intresserad 195 9. Ej svar
VAR 104 FOTOUTRUSTNING Loc 143 width 1 MD=9 F.12.29. Fotoutrustning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1025 1. Mycket ointresserad 680 2. Ganska ointresserad 832 3. Något ointresserad 842 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2035 5. Något intresserad 954 6. Ganska intresserad 533 7. Mycket intresserad 222 9. Ej svar
VAR 105 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 144 width 1 MD=9 F.12.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.12 för fullständig frågetext> 2946 1. Mycket ointresserad 720 2. Ganska ointresserad 690 3. Något ointresserad 921 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 879 5. Något intresserad 354 6. Ganska intresserad 403 7. Mycket intresserad 210 9. Ej svar
VAR 106 RAKAPPARATER Loc 145 width 1 MD=9 F.12.31. Rakapparater <Se F.12 för fullständig frågetext> 2716 1. Mycket ointresserad 584 2. Ganska ointresserad 582 3. Något ointresserad 1085 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1211 5. Något intresserad 463 6. Ganska intresserad 273 7. Mycket intresserad 209 9. Ej svar
VAR 107 RENGÖRINGSMEDEL Loc 146 width 1 MD=9 F.12.32. Rengöringsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 706 1. Mycket ointresserad 549 2. Ganska ointresserad 621 3. Något ointresserad 782 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2058 5. Något intresserad 1390 6. Ganska intresserad 857 7. Mycket intresserad 160 9. Ej svar
VAR 108 MEDEL MOT MJÄLL Loc 147 width 1 MD=9 F.12.33. Medel mot mjäll <Se F.12 för fullständig frågetext> 1876 1. Mycket ointresserad 655 2. Ganska ointresserad 648 3. Något ointresserad 1084 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1500 5. Något intresserad 667 6. Ganska intresserad 485 7. Mycket intresserad 208 9. Ej svar
VAR 109 HUNDARS SKÖTSEL Loc 148 width 1 MD=9 F.12.34. Hundars skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 2431 1. Mycket ointresserad 507 2. Ganska ointresserad 506 3. Något ointresserad 882 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 996 5. Något intresserad 755 6. Ganska intresserad 863 7. Mycket intresserad 183 9. Ej svar
VAR 110 KATTERS SKÖTSEL Loc 149 width 1 MD=9 F.12.35. Katters skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 3056 1. Mycket ointresserad 511 2. Ganska ointresserad 519 3. Något ointresserad 979 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 865 5. Något intresserad 450 6. Ganska intresserad 552 7. Mycket intresserad 191 9. Ej svar
VAR 111 HANDLA MAT Loc 150 width 1 MD=9 F.12.36. Handla mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 285 1. Mycket ointresserad 359 2. Ganska ointresserad 455 3. Något ointresserad 305 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1926 5. Något intresserad 2225 6. Ganska intresserad 1482 7. Mycket intresserad 86 9. Ej svar
VAR 112 LAGA MAT Loc 151 width 1 MD=9 F.12.37. Laga mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 327 1. Mycket ointresserad 307 2. Ganska ointresserad 418 3. Något ointresserad 198 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1709 5. Något intresserad 2177 6. Ganska intresserad 1920 7. Mycket intresserad 67 9. Ej svar
VAR 113 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 152 width 1 MD=9 F.12.38. Pröva nya maträtter <Se F.12 för fullständig frågetext> 314 1. Mycket ointresserad 303 2. Ganska ointresserad 390 3. Något ointresserad 334 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1731 5. Något intresserad 1961 6. Ganska intresserad 1960 7. Mycket intresserad 130 9. Ej svar
VAR 114 BAKA Loc 153 width 1 MD=9 F.12.39. Baka <Se F.12 för fullständig frågetext> 987 1. Mycket ointresserad 505 2. Ganska ointresserad 634 3. Något ointresserad 517 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1342 5. Något intresserad 1430 6. Ganska intresserad 1554 7. Mycket intresserad 154 9. Ej svar
VAR 115 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 154 width 1 MD=9 F.12.40. Pröva nya cigarretter <Se F.12 för fullständig frågetext> 4305 1. Mycket ointresserad 388 2. Ganska ointresserad 422 3. Något ointresserad 847 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 685 5. Något intresserad 180 6. Ganska intresserad 106 7. Mycket intresserad 190 9. Ej svar
VAR 116 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 155 width 1 MD=9 F.12.41. Pröva ny piptobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 5026 1. Mycket ointresserad 226 2. Ganska ointresserad 255 3. Något ointresserad 938 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 302 5. Något intresserad 104 6. Ganska intresserad 78 7. Mycket intresserad 194 9. Ej svar
VAR 117 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 156 width 1 MD=9 F.12.42. Pröva nya cigariller <Se F.12 för fullständig frågetext> 5076 1. Mycket ointresserad 239 2. Ganska ointresserad 255 3. Något ointresserad 955 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 234 5. Något intresserad 77 6. Ganska intresserad 50 7. Mycket intresserad 237 9. Ej svar
VAR 118 HA GÄSTER Loc 157 width 1 MD=9 F.12.43. Ha gäster <Se F.12 för fullständig frågetext> 232 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 222 3. Något ointresserad 281 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2001 5. Något intresserad 2844 6. Ganska intresserad 1266 7. Mycket intresserad 147 9. Ej svar
VAR 119 KÖRA BIL Loc 158 width 1 MD=9 F.12.44. Köra bil <Se F.12 för fullständig frågetext> 839 1. Mycket ointresserad 147 2. Ganska ointresserad 215 3. Något ointresserad 659 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1170 5. Något intresserad 1937 6. Ganska intresserad 1997 7. Mycket intresserad 159 9. Ej svar
VAR 120 JOBBA MED BILEN Loc 159 width 1 MD=9 F.12.45. Jobba med bilen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1974 1. Mycket ointresserad 446 2. Ganska ointresserad 575 3. Något ointresserad 859 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1556 5. Något intresserad 898 6. Ganska intresserad 647 7. Mycket intresserad 168 9. Ej svar
VAR 121 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 160 width 1 MD=9 F.12.46. Arbeta i trädgården <Se F.12 för fullständig frågetext> 672 1. Mycket ointresserad 317 2. Ganska ointresserad 379 3. Något ointresserad 592 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1677 5. Något intresserad 1746 6. Ganska intresserad 1622 7. Mycket intresserad 118 9. Ej svar
VAR 122 FOTOGRAFERA Loc 161 width 1 MD=9 F.12.47. Fotografera <Se F.12 för fullständig frågetext> 869 1. Mycket ointresserad 451 2. Ganska ointresserad 594 3. Något ointresserad 630 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2450 5. Något intresserad 1293 6. Ganska intresserad 685 7. Mycket intresserad 151 9. Ej svar
VAR 123 SMALFILMA Loc 162 width 1 MD=9 F.12.48. Smalfilma <Se F.12 för fullständig frågetext> 2050 1. Mycket ointresserad 613 2. Ganska ointresserad 632 3. Något ointresserad 1728 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1045 5. Något intresserad 521 6. Ganska intresserad 311 7. Mycket intresserad 223 9. Ej svar
VAR 124 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 163 width 1 MD=9 F.12.49. Lyssna på popmusik <Se F.12 för fullständig frågetext> 1950 1. Mycket ointresserad 518 2. Ganska ointresserad 540 3. Något ointresserad 517 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1491 5. Något intresserad 1009 6. Ganska intresserad 883 7. Mycket intresserad 215 9. Ej svar
VAR 125 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 164 width 1 MD=9 F.12.50. Lyssna på klassisk musik <Se F.12 för fullständig frågetext> 1352 1. Mycket ointresserad 563 2. Ganska ointresserad 682 3. Något ointresserad 479 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1996 5. Något intresserad 1150 6. Ganska intresserad 729 7. Mycket intresserad 172 9. Ej svar
VAR 126 GÅ PÅ TEATER Loc 165 width 1 MD=9 F.12.51. Gå på teater <Se F.12 för fullständig frågetext> 1009 1. Mycket ointresserad 465 2. Ganska ointresserad 608 3. Något ointresserad 705 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2027 5. Något intresserad 1366 6. Ganska intresserad 808 7. Mycket intresserad 135 9. Ej svar
VAR 127 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 166 width 1 MD=9 F.12.52. Gå på konstutställning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1575 1. Mycket ointresserad 729 2. Ganska ointresserad 831 3. Något ointresserad 839 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1638 5. Något intresserad 872 6. Ganska intresserad 464 7. Mycket intresserad 175 9. Ej svar
VAR 128 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 167 width 1 MD=9 F.12.53. Skaffa vidareutbildning <Se F.12 för fullständig frågetext> 564 1. Mycket ointresserad 319 2. Ganska ointresserad 498 3. Något ointresserad 927 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2061 5. Något intresserad 1544 6. Ganska intresserad 1023 7. Mycket intresserad 187 9. Ej svar
VAR 129 LÄSA BÖCKER Loc 168 width 1 MD=9 F.12.54. Läsa böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 326 1. Mycket ointresserad 238 2. Ganska ointresserad 426 3. Något ointresserad 236 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1916 5. Något intresserad 1792 6. Ganska intresserad 2045 7. Mycket intresserad 144 9. Ej svar
VAR 130 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 169 width 1 MD=9 F.12.55. Läsa populärtidningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 769 1. Mycket ointresserad 535 2. Ganska ointresserad 666 3. Något ointresserad 752 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2381 5. Något intresserad 1296 6. Ganska intresserad 537 7. Mycket intresserad 187 9. Ej svar
VAR 131 SY KLÄDER Loc 170 width 1 MD=9 F.12.56. Sy kläder <Se F.12 för fullständig frågetext> 2801 1. Mycket ointresserad 464 2. Ganska ointresserad 505 3. Något ointresserad 645 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1029 5. Något intresserad 743 6. Ganska intresserad 782 7. Mycket intresserad 154 9. Ej svar
VAR 132 HANDARBETA Loc 171 width 1 MD=9 F.12.57. Handarbeta <Se F.12 för fullständig frågetext> 2434 1. Mycket ointresserad 374 2. Ganska ointresserad 340 3. Något ointresserad 487 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 927 5. Något intresserad 925 6. Ganska intresserad 1518 7. Mycket intresserad 118 9. Ej svar
VAR 133 MÅLA Loc 172 width 1 MD=9 F.12.58. Måla <Se F.12 för fullständig frågetext> 1604 1. Mycket ointresserad 424 2. Ganska ointresserad 569 3. Något ointresserad 715 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1781 5. Något intresserad 1146 6. Ganska intresserad 710 7. Mycket intresserad 174 9. Ej svar
VAR 134 SNICKRA Loc 173 width 1 MD=9 F.12.59. Snickra <Se F.12 för fullständig frågetext> 1566 1. Mycket ointresserad 412 2. Ganska ointresserad 575 3. Något ointresserad 792 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1596 5. Något intresserad 1208 6. Ganska intresserad 786 7. Mycket intresserad 188 9. Ej svar
VAR 135 MOTIONERA Loc 174 width 1 MD=9 F.12.60. Motionera <Se F.12 för fullständig frågetext> 269 1. Mycket ointresserad 174 2. Ganska ointresserad 383 3. Något ointresserad 277 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2224 5. Något intresserad 2031 6. Ganska intresserad 1663 7. Mycket intresserad 102 9. Ej svar
VAR 136 FRILUFTSLIV Loc 175 width 1 MD=9 F.12.61. Friluftsliv <Se F.12 för fullständig frågetext> 167 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 231 3. Något ointresserad 230 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1871 5. Något intresserad 2126 6. Ganska intresserad 2243 7. Mycket intresserad 133 9. Ej svar
VAR 137 SPORTFISKA Loc 176 width 1 MD=9 F.12.62. Sportfiska <Se F.12 för fullständig frågetext> 1824 1. Mycket ointresserad 480 2. Ganska ointresserad 522 3. Något ointresserad 820 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1376 5. Något intresserad 865 6. Ganska intresserad 1066 7. Mycket intresserad 170 9. Ej svar
VAR 138 ÅKA SKIDOR Loc 177 width 1 MD=9 F.12.63. Åka skidor <Se F.12 för fullständig frågetext> 1050 1. Mycket ointresserad 338 2. Ganska ointresserad 518 3. Något ointresserad 606 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1888 5. Något intresserad 1335 6. Ganska intresserad 1217 7. Mycket intresserad 171 9. Ej svar
VAR 139 ÅKA MOTORBÅT Loc 178 width 1 MD=9 F.12.64. Åka motorbåt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1573 1. Mycket ointresserad 486 2. Ganska ointresserad 585 3. Något ointresserad 889 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1557 5. Något intresserad 988 6. Ganska intresserad 875 7. Mycket intresserad 170 9. Ej svar
VAR 140 SEGLA Loc 179 width 1 MD=9 F.12.65. Segla <Se F.12 för fullständig frågetext> 2243 1. Mycket ointresserad 523 2. Ganska ointresserad 573 3. Något ointresserad 1495 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 963 5. Något intresserad 535 6. Ganska intresserad 616 7. Mycket intresserad 175 9. Ej svar
VAR 141 CAMPA Loc 180 width 1 MD=9 F.12.66. Campa <Se F.12 för fullständig frågetext> 1374 1. Mycket ointresserad 384 2. Ganska ointresserad 550 3. Något ointresserad 666 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1800 5. Något intresserad 1162 6. Ganska intresserad 1025 7. Mycket intresserad 162 9. Ej svar
VAR 142 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 181 width 1 MD=9 F.12.67. Semestra utomlands <Se F.12 för fullständig frågetext> 731 1. Mycket ointresserad 274 2. Ganska ointresserad 359 3. Något ointresserad 693 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1348 5. Något intresserad 1435 6. Ganska intresserad 2117 7. Mycket intresserad 166 9. Ej svar
VAR 143 SEMESTRA I SVERIGE Loc 182 width 1 MD=9 F.12.68. Semestra i Sverige <Se F.12 för fullständig frågetext> 124 1. Mycket ointresserad 72 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 195 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1379 5. Något intresserad 2396 6. Ganska intresserad 2667 7. Mycket intresserad 190 9. Ej svar
VAR 144 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 183 width 1 MD=9 F.12.69. Gå på föreningsmöten <Se F.12 för fullständig frågetext> 1550 1. Mycket ointresserad 763 2. Ganska ointresserad 919 3. Något ointresserad 861 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1721 5. Något intresserad 731 6. Ganska intresserad 374 7. Mycket intresserad 204 9. Ej svar
VAR 145 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 184 width 1 MD=9 F.12.70. Se på sportevenemang <Se F.12 för fullständig frågetext> 901 1. Mycket ointresserad 384 2. Ganska ointresserad 455 3. Något ointresserad 348 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1604 5. Något intresserad 1379 6. Ganska intresserad 1891 7. Mycket intresserad 161 9. Ej svar
VAR 146 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 185 width 1 MD=9 F.12.71. Pröva nya produkter <Se F.12 för fullständig frågetext> 363 1. Mycket ointresserad 292 2. Ganska ointresserad 498 3. Något ointresserad 976 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2492 5. Något intresserad 1526 6. Ganska intresserad 820 7. Mycket intresserad 156 9. Ej svar
VAR 147 AFTONBLADET Loc 186 width 2 MD=99 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet F.13a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 2402 00. Aldrig 187 01. 1 gång per år 185 02. 2 gånger per år 295 03. 3 gånger per år 312 04. 1 gång per kvartal 220 05. 2 gånger per kvartal 460 06. 1 gång per månad 295 07. 2 gånger per månad 307 08. 3 gånger per månad 554 09. 1 gång per vecka 348 10. 2 gånger per vecka 302 11. 3 gånger per vecka 182 12. 4 gånger per vecka 164 13. 5 gånger per vecka 903 14. 6 gånger per vecka 7 99. Ej svar
VAR 148 ARBETET Loc 188 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 5893 00. Aldrig 110 01. 1 gång per år 75 02. 2 gånger per år 93 03. 3 gånger per år 92 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 117 06. 1 gång per månad 58 07. 2 gånger per månad 56 08. 3 gånger per månad 159 09. 1 gång per vecka 40 10. 2 gånger per vecka 36 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 35 13. 5 gånger per vecka 284 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 149 DAGENS NYHETER Loc 190 width 2 MD=99 F.13c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.13 för fullständig frågetext> 3668 00. Aldrig 178 01. 1 gång per år 193 02. 2 gånger per år 253 03. 3 gånger per år 230 04. 1 gång per kvartal 165 05. 2 gånger per kvartal 306 06. 1 gång per månad 185 07. 2 gånger per månad 194 08. 3 gånger per månad 386 09. 1 gång per vecka 160 10. 2 gånger per vecka 120 11. 3 gånger per vecka 64 12. 4 gånger per vecka 112 13. 5 gånger per vecka 904 14. 6 gånger per vecka 5 99. Ej svar
VAR 150 EXPRESSEN Loc 192 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1787 00. Aldrig 118 01. 1 gång per år 156 02. 2 gånger per år 257 03. 3 gånger per år 297 04. 1 gång per kvartal 238 05. 2 gånger per kvartal 555 06. 1 gång per månad 365 07. 2 gånger per månad 366 08. 3 gånger per månad 725 09. 1 gång per vecka 459 10. 2 gånger per vecka 389 11. 3 gånger per vecka 239 12. 4 gånger per vecka 181 13. 5 gånger per vecka 989 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 151 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 194 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 5371 00. Aldrig 144 01. 1 gång per år 108 02. 2 gånger per år 127 03. 3 gånger per år 87 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 115 06. 1 gång per månad 61 07. 2 gånger per månad 67 08. 3 gånger per månad 148 09. 1 gång per vecka 44 10. 2 gånger per vecka 39 11. 3 gånger per vecka 24 12. 4 gånger per vecka 39 13. 5 gånger per vecka 681 14. 6 gånger per vecka 9 99. Ej svar
VAR 152 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 196 width 2 MD=99 F.13f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 5680 00. Aldrig 142 01. 1 gång per år 108 02. 2 gånger per år 150 03. 3 gånger per år 107 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 145 06. 1 gång per månad 64 07. 2 gånger per månad 98 08. 3 gånger per månad 154 09. 1 gång per vecka 90 10. 2 gånger per vecka 87 11. 3 gånger per vecka 55 12. 4 gånger per vecka 29 13. 5 gånger per vecka 159 14. 6 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 153 KVÄLLSPOSTEN Loc 198 width 2 MD=99 F.13g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 5574 00. Aldrig 133 01. 1 gång per år 98 02. 2 gånger per år 105 03. 3 gånger per år 94 04. 1 gång per kvartal 76 05. 2 gånger per kvartal 125 06. 1 gång per månad 91 07. 2 gånger per månad 95 08. 3 gånger per månad 183 09. 1 gång per vecka 120 10. 2 gånger per vecka 96 11. 3 gånger per vecka 49 12. 4 gånger per vecka 43 13. 5 gånger per vecka 238 14. 6 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 154 SVENSKA DAGBLADET Loc 200 width 2 MD=99 F.13h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 5485 00. Aldrig 173 01. 1 gång per år 146 02. 2 gånger per år 145 03. 3 gånger per år 143 04. 1 gång per kvartal 99 05. 2 gånger per kvartal 164 06. 1 gång per månad 68 07. 2 gånger per månad 91 08. 3 gånger per månad 149 09. 1 gång per vecka 62 10. 2 gånger per vecka 35 11. 3 gånger per vecka 26 12. 4 gånger per vecka 31 13. 5 gånger per vecka 305 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 155 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 202 width 2 MD=99 F.13i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 6112 00. Aldrig 99 01. 1 gång per år 75 02. 2 gånger per år 88 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 75 06. 1 gång per månad 46 07. 2 gånger per månad 41 08. 3 gånger per månad 112 09. 1 gång per vecka 38 10. 2 gånger per vecka 19 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 271 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 156 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 204 width 2 MD=99 F.13j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 6759 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 18 09. 1 gång per vecka 12 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 140 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 157 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 206 width 2 F.13k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.13 för fullständig frågetext> 6843 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 15 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 115 14. 6 gånger per vecka
VAR 158 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 208 width 2 F.13l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 6640 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 43 03. 3 gånger per år 27 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 21 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 160 14. 6 gånger per vecka
VAR 159 UPSALA NYA TIDNING Loc 210 width 2 MD=99 F.13m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 6702 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 26 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 16 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 126 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 160 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 212 width 2 MD=99 F.13n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 6769 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 15 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 138 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 161 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 214 width 2 F.13o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 6690 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 45 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 19 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 157 14. 6 gånger per vecka
VAR 162 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 216 width 2 MD=99 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 3071 00. Aldrig 211 01. 1 gång per år 191 02. 2 gånger per år 221 03. 3 gånger per år 306 04. 1 gång per kvartal 208 05. 2 gånger per kvartal 490 06. 1 gång per månad 424 07. 2 gånger per månad 330 08. 3 gånger per månad 1669 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 163 ARBETET(SÖNDAG) Loc 218 width 2 MD=99 F.14b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 6392 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 44 04. 1 gång per kvartal 35 05. 2 gånger per kvartal 65 06. 1 gång per månad 46 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 377 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 164 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 220 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.14 för fullständig frågetext> 4481 00. Aldrig 152 01. 1 gång per år 131 02. 2 gånger per år 160 03. 3 gånger per år 182 04. 1 gång per kvartal 129 05. 2 gånger per kvartal 246 06. 1 gång per månad 219 07. 2 gånger per månad 157 08. 3 gånger per månad 1263 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 165 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 222 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 2580 00. Aldrig 132 01. 1 gång per år 156 02. 2 gånger per år 189 03. 3 gånger per år 299 04. 1 gång per kvartal 251 05. 2 gånger per kvartal 559 06. 1 gång per månad 508 07. 2 gånger per månad 475 08. 3 gånger per månad 1969 09. 1 gång per vecka 5 99. Ej svar
VAR 166 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 224 width 2 MD=99 F.14e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 5830 00. Aldrig 73 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 83 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 91 06. 1 gång per månad 73 07. 2 gånger per månad 79 08. 3 gånger per månad 739 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 167 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 226 width 2 MD=99 F.14f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 6067 00. Aldrig 96 01. 1 gång per år 80 02. 2 gånger per år 80 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 122 06. 1 gång per månad 104 07. 2 gånger per månad 84 08. 3 gånger per månad 344 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 168 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 228 width 2 MD=99 F.14g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 5888 00. Aldrig 85 01. 1 gång per år 70 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 68 04. 1 gång per kvartal 66 05. 2 gånger per kvartal 137 06. 1 gång per månad 112 07. 2 gånger per månad 100 08. 3 gånger per månad 529 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 169 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 230 width 2 MD=99 F.14h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 6347 00. Aldrig 73 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 62 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 78 06. 1 gång per månad 37 07. 2 gånger per månad 38 08. 3 gånger per månad 327 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 170 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 232 width 2 MD=99 F.14i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 6457 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 48 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 46 06. 1 gång per månad 34 07. 2 gånger per månad 36 08. 3 gånger per månad 358 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 171 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 234 width 2 MD=99 F.14j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 6929 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 15 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 73 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 172 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 236 width 2 MD=99 F.14k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.14 för fullständig frågetext> 6902 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 18 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 116 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 173 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 238 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.15a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 5161 00. Aldrig 269 01. 1 gång per år 172 02. 2 gånger per år 219 03. 3 gånger per år 249 04. 1 gång per kvartal 164 05. 2 gånger per kvartal 291 06. 1 gång per månad 136 07. 2 gånger per månad 93 08. 3 gånger per månad 368 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 174 LÄSER ALLERS Loc 240 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.15 för fullständig frågetext> 4388 00. Aldrig 337 01. 1 gång per år 313 02. 2 gånger per år 348 03. 3 gånger per år 359 04. 1 gång per kvartal 218 05. 2 gånger per kvartal 329 06. 1 gång per månad 159 07. 2 gånger per månad 101 08. 3 gånger per månad 566 09. 1 gång per vecka 5 99. Ej svar
VAR 175 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 242 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 4684 00. Aldrig 296 01. 1 gång per år 247 02. 2 gånger per år 290 03. 3 gånger per år 414 04. 1 gång per kvartal 250 05. 2 gånger per kvartal 355 06. 1 gång per månad 165 07. 2 gånger per månad 97 08. 3 gånger per månad 323 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 176 LÄSER FEMINA Loc 244 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.15 för fullständig frågetext> 4928 00. Aldrig 285 01. 1 gång per år 235 02. 2 gånger per år 255 03. 3 gånger per år 362 04. 1 gång per kvartal 230 05. 2 gånger per kvartal 322 06. 1 gång per månad 133 07. 2 gånger per månad 86 08. 3 gånger per månad 286 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 177 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 246 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.15 för fullständig frågetext> 3988 00. Aldrig 209 01. 1 gång per år 216 02. 2 gånger per år 289 03. 3 gånger per år 423 04. 1 gång per kvartal 344 05. 2 gånger per kvartal 590 06. 1 gång per månad 361 07. 2 gånger per månad 198 08. 3 gånger per månad 500 09. 1 gång per vecka 5 99. Ej svar
VAR 178 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 248 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.15 för fullständig frågetext> 4229 00. Aldrig 324 01. 1 gång per år 218 02. 2 gånger per år 285 03. 3 gånger per år 372 04. 1 gång per kvartal 248 05. 2 gånger per kvartal 378 06. 1 gång per månad 212 07. 2 gånger per månad 148 08. 3 gånger per månad 703 09. 1 gång per vecka 6 99. Ej svar
VAR 179 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 250 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 4311 00. Aldrig 314 01. 1 gång per år 220 02. 2 gånger per år 271 03. 3 gånger per år 325 04. 1 gång per kvartal 243 05. 2 gånger per kvartal 384 06. 1 gång per månad 198 07. 2 gånger per månad 133 08. 3 gånger per månad 721 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 180 LÄSER HENNES Loc 252 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.15 för fullständig frågetext> 5883 00. Aldrig 221 01. 1 gång per år 128 02. 2 gånger per år 140 03. 3 gånger per år 162 04. 1 gång per kvartal 124 05. 2 gånger per kvartal 154 06. 1 gång per månad 83 07. 2 gånger per månad 64 08. 3 gånger per månad 160 09. 1 gång per vecka 4 99. Ej svar
VAR 181 LÄSER HUSMODERN Loc 254 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.15 för fullständig frågetext> 4842 00. Aldrig 267 01. 1 gång per år 243 02. 2 gånger per år 272 03. 3 gånger per år 356 04. 1 gång per kvartal 212 05. 2 gånger per kvartal 311 06. 1 gång per månad 165 07. 2 gånger per månad 101 08. 3 gånger per månad 350 09. 1 gång per vecka 4 99. Ej svar
VAR 182 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 256 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.15 för fullständig frågetext> 4445 00. Aldrig 320 01. 1 gång per år 274 02. 2 gånger per år 363 03. 3 gånger per år 426 04. 1 gång per kvartal 289 05. 2 gånger per kvartal 394 06. 1 gång per månad 194 07. 2 gånger per månad 124 08. 3 gånger per månad 292 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 183 LÄSER ICA-KURIREN Loc 258 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 4159 00. Aldrig 199 01. 1 gång per år 165 02. 2 gånger per år 218 03. 3 gånger per år 235 04. 1 gång per kvartal 151 05. 2 gånger per kvartal 373 06. 1 gång per månad 168 07. 2 gånger per månad 170 08. 3 gånger per månad 1281 09. 1 gång per vecka 4 99. Ej svar
VAR 184 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 260 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.15 för fullständig frågetext> 4818 00. Aldrig 241 01. 1 gång per år 203 02. 2 gånger per år 276 03. 3 gånger per år 254 04. 1 gång per kvartal 243 05. 2 gånger per kvartal 369 06. 1 gång per månad 167 07. 2 gånger per månad 121 08. 3 gånger per månad 429 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 185 LÄSER LAND Loc 262 width 2 MD=99 F.15m. Hur ofta läser Du - Land <Se F.15 för fullständig frågetext> 5437 00. Aldrig 131 01. 1 gång per år 88 02. 2 gånger per år 129 03. 3 gånger per år 131 04. 1 gång per kvartal 98 05. 2 gånger per kvartal 171 06. 1 gång per månad 92 07. 2 gånger per månad 106 08. 3 gånger per månad 740 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 186 LÄSER LEKTYR Loc 264 width 2 MD=99 F.15n. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.15 för fullständig frågetext> 4424 00. Aldrig 170 01. 1 gång per år 170 02. 2 gånger per år 230 03. 3 gånger per år 316 04. 1 gång per kvartal 285 05. 2 gånger per kvartal 463 06. 1 gång per månad 345 07. 2 gånger per månad 200 08. 3 gånger per månad 515 09. 1 gång per vecka 5 99. Ej svar
VAR 187 LÄSER METALLARBETAREN Loc 266 width 2 MD=99 F.15o. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.15 för fullständig frågetext> 5940 00. Aldrig 77 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 231 06. 1 gång per månad 135 07. 2 gånger per månad 86 08. 3 gånger per månad 413 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 188 LÄSER MIN VÄRLD Loc 268 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 5647 00. Aldrig 157 01. 1 gång per år 116 02. 2 gånger per år 144 03. 3 gånger per år 136 04. 1 gång per kvartal 131 05. 2 gånger per kvartal 177 06. 1 gång per månad 105 07. 2 gånger per månad 96 08. 3 gånger per månad 411 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 189 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 270 width 2 MD=99 F.15q. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.15 för fullständig frågetext> 6248 00. Aldrig 167 01. 1 gång per år 95 02. 2 gånger per år 99 03. 3 gånger per år 111 04. 1 gång per kvartal 73 05. 2 gånger per kvartal 102 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 54 08. 3 gånger per månad 124 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 190 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 272 width 2 MD=99 F.15r. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.15 för fullständig frågetext> 5248 00. Aldrig 294 01. 1 gång per år 260 02. 2 gånger per år 312 03. 3 gånger per år 229 04. 1 gång per kvartal 143 05. 2 gånger per kvartal 187 06. 1 gång per månad 78 07. 2 gånger per månad 54 08. 3 gånger per månad 318 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 191 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 274 width 2 MD=99 F.15s. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 5280 00. Aldrig 208 01. 1 gång per år 151 02. 2 gånger per år 197 03. 3 gånger per år 218 04. 1 gång per kvartal 175 05. 2 gånger per kvartal 249 06. 1 gång per månad 160 07. 2 gånger per månad 121 08. 3 gånger per månad 362 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 192 LÄSER SE Loc 276 width 2 MD=99 F.15t. Hur ofta läser Du - Se <Se F.15 för fullständig frågetext> 4400 00. Aldrig 351 01. 1 gång per år 308 02. 2 gånger per år 423 03. 3 gånger per år 442 04. 1 gång per kvartal 303 05. 2 gånger per kvartal 409 06. 1 gång per månad 157 07. 2 gånger per månad 96 08. 3 gånger per månad 231 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 193 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 278 width 2 MD=99 F.15u. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 5572 00. Aldrig 204 01. 1 gång per år 160 02. 2 gånger per år 188 03. 3 gånger per år 217 04. 1 gång per kvartal 155 05. 2 gånger per kvartal 191 06. 1 gång per månad 102 07. 2 gånger per månad 71 08. 3 gånger per månad 263 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 194 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 280 width 2 MD=99 F.15v. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.15 för fullständig frågetext> 6171 00. Aldrig 119 01. 1 gång per år 95 02. 2 gånger per år 84 03. 3 gånger per år 127 04. 1 gång per kvartal 93 05. 2 gånger per kvartal 136 06. 1 gång per månad 54 07. 2 gånger per månad 45 08. 3 gånger per månad 199 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 195 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 282 width 2 MD=99 F.15x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 5969 00. Aldrig 207 01. 1 gång per år 155 02. 2 gånger per år 192 03. 3 gånger per år 164 04. 1 gång per kvartal 104 05. 2 gånger per kvartal 120 06. 1 gång per månad 53 07. 2 gånger per månad 36 08. 3 gånger per månad 122 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 196 LÄSER VECKO-REVYN Loc 284 width 2 MD=99 F.15y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.15 för fullständig frågetext> 5193 00. Aldrig 254 01. 1 gång per år 214 02. 2 gånger per år 224 03. 3 gånger per år 249 04. 1 gång per kvartal 218 05. 2 gånger per kvartal 226 06. 1 gång per månad 129 07. 2 gånger per månad 85 08. 3 gånger per månad 329 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 197 LÄSER VI Loc 286 width 2 MD=99 F.15z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.15 för fullständig frågetext> 5467 00. Aldrig 179 01. 1 gång per år 130 02. 2 gånger per år 135 03. 3 gånger per år 152 04. 1 gång per kvartal 95 05. 2 gånger per kvartal 206 06. 1 gång per månad 94 07. 2 gånger per månad 70 08. 3 gånger per månad 592 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 198 LÄSER ÅRET RUNT Loc 288 width 2 MD=99 F.15å. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.15 för fullständig frågetext> 3447 00. Aldrig 219 01. 1 gång per år 270 02. 2 gånger per år 393 03. 3 gånger per år 436 04. 1 gång per kvartal 404 05. 2 gånger per kvartal 485 06. 1 gång per månad 303 07. 2 gånger per månad 263 08. 3 gånger per månad 900 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 199 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 290 width 1 MD=9 F.16. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.16a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 6356 0. Aldrig 43 1. 1 gång per år 23 2. 2 gånger per år 23 3. 3 gånger per år 26 4. 1 gång per kvartal 28 5. 2 gånger per kvartal 141 6. 1 gång per månad 482 7. 2 gånger per månad 1 9. Ej svar
VAR 200 LÄSER MOTOR Loc 291 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.16 för fullständig frågetext> 5769 0. Aldrig 125 1. 1 gång per år 144 2. 2 gånger per år 139 3. 3 gånger per år 157 4. 1 gång per kvartal 106 5. 2 gånger per kvartal 228 6. 1 gång per månad 452 7. 2 gånger per månad 3 9. Ej svar
VAR 201 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 292 width 1 MD=9 F.16c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.16 för fullständig frågetext> 6406 0. Aldrig 85 1. 1 gång per år 78 2. 2 gånger per år 53 3. 3 gånger per år 87 4. 1 gång per kvartal 70 5. 2 gånger per kvartal 123 6. 1 gång per månad 220 7. 2 gånger per månad 1 9. Ej svar
VAR 202 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 293 width 1 MD=9 F.16d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.16 för fullständig frågetext> 5369 0. Aldrig 208 1. 1 gång per år 213 2. 2 gånger per år 234 3. 3 gånger per år 249 4. 1 gång per kvartal 164 5. 2 gånger per kvartal 343 6. 1 gång per månad 340 7. 2 gånger per månad 3 9. Ej svar
VAR 203 LÄSER VI BILÄGARE Loc 294 width 1 MD=9 F.16e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.16 för fullständig frågetext> 4773 0. Aldrig 147 1. 1 gång per år 127 2. 2 gånger per år 141 3. 3 gånger per år 225 4. 1 gång per kvartal 135 5. 2 gånger per kvartal 467 6. 1 gång per månad 1105 7. 2 gånger per månad 3 9. Ej svar
VAR 204 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 295 width 1 MD=9 F.17. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.17a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 3834 0. Aldrig 515 1. 1 gång per år 614 2. 2 gånger per år 539 3. 3 gånger per år 584 4. 1 gång per kvartal 257 5. 2 gånger per kvartal 772 6. 1 gång per månad 8 9. Ej svar
VAR 205 LÄSER ALLT OM MAT Loc 296 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.17 för fullständig frågetext> 4652 0. Aldrig 501 1. 1 gång per år 411 2. 2 gånger per år 364 3. 3 gånger per år 340 4. 1 gång per kvartal 223 5. 2 gånger per kvartal 630 6. 1 gång per månad 2 9. Ej svar
VAR 206 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 297 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.17 för fullständig frågetext> 4020 0. Aldrig 504 1. 1 gång per år 503 2. 2 gånger per år 493 3. 3 gånger per år 541 4. 1 gång per kvartal 257 5. 2 gånger per kvartal 795 6. 1 gång per månad 10 9. Ej svar
VAR 207 LÄSER BÅT-NYTT Loc 298 width 1 MD=9 F.17d. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 5949 0. Aldrig 287 1. 1 gång per år 176 2. 2 gånger per år 171 3. 3 gånger per år 184 4. 1 gång per kvartal 116 5. 2 gånger per kvartal 239 6. 1 gång per månad 1 9. Ej svar
VAR 208 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 299 width 1 F.17e. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 6392 0. Aldrig 178 1. 1 gång per år 107 2. 2 gånger per år 106 3. 3 gånger per år 118 4. 1 gång per kvartal 72 5. 2 gånger per kvartal 150 6. 1 gång per månad
VAR 209 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 300 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.17 för fullständig frågetext> 6339 0. Aldrig 228 1. 1 gång per år 119 2. 2 gånger per år 84 3. 3 gånger per år 107 4. 1 gång per kvartal 63 5. 2 gånger per kvartal 181 6. 1 gång per månad 2 9. Ej svar
VAR 210 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 301 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.17 för fullständig frågetext> 6424 0. Aldrig 214 1. 1 gång per år 109 2. 2 gånger per år 83 3. 3 gånger per år 99 4. 1 gång per kvartal 61 5. 2 gånger per kvartal 131 6. 1 gång per månad 2 9. Ej svar
VAR 211 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 302 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 6004 0. Aldrig 288 1. 1 gång per år 213 2. 2 gånger per år 182 3. 3 gånger per år 170 4. 1 gång per kvartal 93 5. 2 gånger per kvartal 172 6. 1 gång per månad 1 9. Ej svar
VAR 212 LÄSER DET BÄSTA Loc 303 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.17 för fullständig frågetext> 5305 0. Aldrig 422 1. 1 gång per år 253 2. 2 gånger per år 231 3. 3 gånger per år 185 4. 1 gång per kvartal 83 5. 2 gånger per kvartal 638 6. 1 gång per månad 6 9. Ej svar
VAR 213 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 304 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.17 för fullständig frågetext> 5607 0. Aldrig 337 1. 1 gång per år 239 2. 2 gånger per år 234 3. 3 gånger per år 214 4. 1 gång per kvartal 120 5. 2 gånger per kvartal 371 6. 1 gång per månad 1 9. Ej svar
VAR 214 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 305 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.17 för fullständig frågetext> 5314 0. Aldrig 240 1. 1 gång per år 192 2. 2 gånger per år 159 3. 3 gånger per år 260 4. 1 gång per kvartal 108 5. 2 gånger per kvartal 848 6. 1 gång per månad 2 9. Ej svar
VAR 215 LÄSER INDUSTRITJÄNSTEM. Loc 306 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta läser du - Industritjänstemannen <Se F.17 för fullständig frågetext> 6615 0. Aldrig 54 1. 1 gång per år 31 2. 2 gånger per år 23 3. 3 gånger per år 38 4. 1 gång per kvartal 26 5. 2 gånger per kvartal 333 6. 1 gång per månad 3 9. Ej svar
VAR 216 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 307 width 2 MD=99 F.18. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.18a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 3167 00. Aldrig 111 01. 1 gång per år 133 02. 2 gånger per år 200 03. 3 gånger per år 152 04. 1 gång per kvartal 154 05. 2 gånger per kvartal 202 06. 1 gång per månad 105 07. 2 gånger per månad 138 08. 3 gånger per månad 200 09. 1 gång per vecka 126 10. 2 gånger per vecka 116 11. 3 gånger per vecka 70 12. 4 gånger per vecka 171 13. 5 gånger per vecka 2049 14. 6 gånger per vecka 29 99. Ej svar
VAR 217 LÄSER A-PRESSEN Loc 309 width 2 MD=99 F.18b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.18 för fullständig frågetext> 4460 00. Aldrig 84 01. 1 gång per år 92 02. 2 gånger per år 169 03. 3 gånger per år 159 04. 1 gång per kvartal 139 05. 2 gånger per kvartal 218 06. 1 gång per månad 137 07. 2 gånger per månad 172 08. 3 gånger per månad 223 09. 1 gång per vecka 123 10. 2 gånger per vecka 120 11. 3 gånger per vecka 63 12. 4 gånger per vecka 125 13. 5 gånger per vecka 836 14. 6 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 218 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 311 width 2 MD=99 F.18c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 6684 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 45 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka 15 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 147 13. 5 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 219 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 313 width 2 F.18d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 6893 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 11 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 9 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 22 11. 3 gånger per vecka 71 12. 4 gånger per vecka
VAR 220 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 315 width 2 F.18e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 6488 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 51 03. 3 gånger per år 35 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 59 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 36 10. 2 gånger per vecka 281 11. 3 gånger per vecka
VAR 221 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 317 width 2 F.18f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 7074 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka
VAR 222 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 319 width 2 MD=99 F.18g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.18 för fullständig frågetext> 6863 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 36 09. 1 gång per vecka 12 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 82 14. 6 gånger per vecka 7 99. Ej svar
VAR 223 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 321 width 2 MD=99 F.18h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.18 för fullständig frågetext> 6838 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 19 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 17 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 102 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 224 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 323 width 2 MD=99 F.18i. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.18 för fullständig frågetext> 6857 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 24 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 123 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 225 LÄSER HUVUDSTADSPRESS NV Loc 325 width 2 MD=99 F.18j. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Nordväst <Se F.18 för fullständig frågetext> 7032 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 9 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 226 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 327 width 2 MD=99 F.18k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.18 för fullständig frågetext> 7059 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 28 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 227 LÄSER HUVUDSTADSPRESS S Loc 329 width 2 MD=99 F.18l. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Syd <Se F.18 för fullständig frågetext> 6949 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 17 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 15 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 64 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 228 LÄSER HUV.ST.PR.SÖDERT. Loc 331 width 2 MD=99 F.18m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Södertidningen <Se F.18 för fullständig frågetext> 6747 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 255 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 229 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 333 width 2 MD=99 F.18n. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.18 för fullständig frågetext> 6935 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 107 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 230 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 335 width 2 MD=99 F.18o. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.18 för fullständig frågetext> 7012 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 9 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 61 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 231 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 337 width 2 MD=99 F.18p. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.18 för fullständig frågetext> 6927 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 11 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 116 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 232 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 339 width 2 MD=99 F.18q. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.18 för fullständig frågetext> 6899 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 19 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 127 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 233 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 341 width 2 MD=99 F.18r. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.18 för fullständig frågetext> 6950 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 15 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 105 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 234 LÄSER STORSTADEN Loc 343 width 1 MD=9 F.18s. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.18 för fullständig frågetext> 6580 0. Aldrig 30 1. 1 gång per år 55 2. 2 gånger per år 48 3. 3 gånger per år 70 4. 1 gång per kvartal 45 5. 2 gånger per kvartal 153 6. 1 gång per månad 141 7. 2 gånger per månad 1 9. Ej svar
VAR 235 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 344 width 2 MD=99 F.18t. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.18 för fullständig frågetext> 6765 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 32 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 17 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 73 14. 6 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 236 KONSUM Loc 346 width 2 MD=99 F.19. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.19a. Hur ofta besöker Du Konsum? 752 00. Aldrig 143 01. 1 gång per år 149 02. 2 gånger per år 242 03. 3 gånger per år 278 04. 1 gång per kvartal 285 05. 2 gånger per kvartal 731 06. 1 gång per månad 559 07. 2 gånger per månad 585 08. 3 gånger per månad 1174 09. 1 gång per vecka 832 10. 2 gånger per vecka 621 11. 3 gånger per vecka 352 12. 4 gånger per vecka 228 13. 5 gånger per vecka 129 14. 6 gånger per vecka 61 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 237 ICA Loc 348 width 2 MD=99 F.19b. Hur ofta besöker Du ICA? <Se F.19 för fullständig frågetext> 596 00. Aldrig 90 01. 1 gång per år 108 02. 2 gånger per år 176 03. 3 gånger per år 219 04. 1 gång per kvartal 193 05. 2 gånger per kvartal 642 06. 1 gång per månad 508 07. 2 gånger per månad 505 08. 3 gånger per månad 1381 09. 1 gång per vecka 1008 10. 2 gånger per vecka 740 11. 3 gånger per vecka 394 12. 4 gånger per vecka 279 13. 5 gånger per vecka 172 14. 6 gånger per vecka 104 15. 7 gånger per vecka 8 99. Ej svar
VAR 238 VIVO Loc 350 width 2 MD=99 F.19c. Hur ofta besöker Du VIVO? <Se F.19 för fullständig frågetext> 3622 00. Aldrig 476 01. 1 gång per år 312 02. 2 gånger per år 270 03. 3 gånger per år 351 04. 1 gång per kvartal 198 05. 2 gånger per kvartal 523 06. 1 gång per månad 270 07. 2 gånger per månad 179 08. 3 gånger per månad 415 09. 1 gång per vecka 197 10. 2 gånger per vecka 125 11. 3 gånger per vecka 66 12. 4 gånger per vecka 57 13. 5 gånger per vecka 24 14. 6 gånger per vecka 34 15. 7 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 239 ANNAN LIVSMEDELSBUTIK Loc 352 width 2 MD=99 F.19d. Hur ofta besöker Du annan livsmedelsbutik? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1999 00. Aldrig 368 01. 1 gång per år 324 02. 2 gånger per år 384 03. 3 gånger per år 479 04. 1 gång per kvartal 354 05. 2 gånger per kvartal 818 06. 1 gång per månad 468 07. 2 gånger per månad 392 08. 3 gånger per månad 802 09. 1 gång per vecka 308 10. 2 gånger per vecka 202 11. 3 gånger per vecka 91 12. 4 gånger per vecka 68 13. 5 gånger per vecka 31 14. 6 gånger per vecka 30 15. 7 gånger per vecka 5 99. Ej svar
VAR 240 LIVSM.AVD.DOMUS-OBS Loc 354 width 2 MD=99 F.19e. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus eller Obs? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1304 00. Aldrig 288 01. 1 gång per år 297 02. 2 gånger per år 343 03. 3 gånger per år 543 04. 1 gång per kvartal 441 05. 2 gånger per kvartal 1077 06. 1 gång per månad 620 07. 2 gånger per månad 538 08. 3 gånger per månad 848 09. 1 gång per vecka 375 10. 2 gånger per vecka 221 11. 3 gånger per vecka 111 12. 4 gånger per vecka 55 13. 5 gånger per vecka 32 14. 6 gånger per vecka 25 15. 7 gånger per vecka 5 99. Ej svar
VAR 241 LIVSM.AVD.ANNAT VARUHUS Loc 356 width 2 MD=99 F.19f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i annat varuhus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 2223 00. Aldrig 413 01. 1 gång per år 361 02. 2 gånger per år 364 03. 3 gånger per år 566 04. 1 gång per kvartal 389 05. 2 gånger per kvartal 965 06. 1 gång per månad 495 07. 2 gånger per månad 359 08. 3 gånger per månad 555 09. 1 gång per vecka 192 10. 2 gånger per vecka 126 11. 3 gånger per vecka 45 12. 4 gånger per vecka 34 13. 5 gånger per vecka 12 14. 6 gånger per vecka 18 15. 7 gånger per vecka 6 99. Ej svar
VAR 242 DOMUS Loc 358 width 2 MD=99 F.19g. Hur ofta besöker Du Domus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1328 00. Aldrig 270 01. 1 gång per år 256 02. 2 gånger per år 328 03. 3 gånger per år 484 04. 1 gång per kvartal 400 05. 2 gånger per kvartal 1116 06. 1 gång per månad 703 07. 2 gånger per månad 540 08. 3 gånger per månad 868 09. 1 gång per vecka 375 10. 2 gånger per vecka 214 11. 3 gånger per vecka 114 12. 4 gånger per vecka 61 13. 5 gånger per vecka 36 14. 6 gånger per vecka 22 15. 7 gånger per vecka 8 99. Ej svar
VAR 243 EPA Loc 360 width 2 MD=99 F.19h. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1676 00. Aldrig 526 01. 1 gång per år 429 02. 2 gånger per år 414 03. 3 gånger per år 630 04. 1 gång per kvartal 450 05. 2 gånger per kvartal 1040 06. 1 gång per månad 562 07. 2 gånger per månad 458 08. 3 gånger per månad 530 09. 1 gång per vecka 199 10. 2 gånger per vecka 112 11. 3 gånger per vecka 31 12. 4 gånger per vecka 26 13. 5 gånger per vecka 18 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka 11 99. Ej svar
VAR 244 TEMPO Loc 362 width 2 MD=99 F.19i. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.19 för fullständig frågetext> 2123 00. Aldrig 577 01. 1 gång per år 401 02. 2 gånger per år 374 03. 3 gånger per år 542 04. 1 gång per kvartal 399 05. 2 gånger per kvartal 875 06. 1 gång per månad 483 07. 2 gånger per månad 438 08. 3 gånger per månad 491 09. 1 gång per vecka 197 10. 2 gånger per vecka 105 11. 3 gånger per vecka 52 12. 4 gånger per vecka 32 13. 5 gånger per vecka 14 14. 6 gånger per vecka 14 15. 7 gånger per vecka 6 99. Ej svar
VAR 245 PRESSBYRÅN Loc 364 width 2 MD=99 F.19j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1202 00. Aldrig 237 01. 1 gång per år 273 02. 2 gånger per år 382 03. 3 gånger per år 523 04. 1 gång per kvartal 354 05. 2 gånger per kvartal 924 06. 1 gång per månad 551 07. 2 gånger per månad 526 08. 3 gånger per månad 912 09. 1 gång per vecka 439 10. 2 gånger per vecka 326 11. 3 gånger per vecka 161 12. 4 gånger per vecka 142 13. 5 gånger per vecka 57 14. 6 gånger per vecka 109 15. 7 gånger per vecka 5 99. Ej svar
VAR 246 ANNAN KIOSK Loc 366 width 2 MD=99 F.19k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1203 00. Aldrig 154 01. 1 gång per år 187 02. 2 gånger per år 248 03. 3 gånger per år 399 04. 1 gång per kvartal 288 05. 2 gånger per kvartal 763 06. 1 gång per månad 558 07. 2 gånger per månad 540 08. 3 gånger per månad 1136 09. 1 gång per vecka 576 10. 2 gånger per vecka 418 11. 3 gånger per vecka 221 12. 4 gånger per vecka 179 13. 5 gånger per vecka 77 14. 6 gånger per vecka 173 15. 7 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 247 TOBAKSAFFÄR Loc 368 width 2 MD=99 F.19l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.19 för fullständig frågetext> 2596 00. Aldrig 365 01. 1 gång per år 257 02. 2 gånger per år 261 03. 3 gånger per år 402 04. 1 gång per kvartal 281 05. 2 gånger per kvartal 743 06. 1 gång per månad 390 07. 2 gånger per månad 277 08. 3 gånger per månad 738 09. 1 gång per vecka 301 10. 2 gånger per vecka 205 11. 3 gånger per vecka 101 12. 4 gånger per vecka 87 13. 5 gånger per vecka 50 14. 6 gånger per vecka 59 15. 7 gånger per vecka 10 99. Ej svar
VAR 248 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 370 width 2 MD=99 F.19m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1307 00. Aldrig 275 01. 1 gång per år 436 02. 2 gånger per år 674 03. 3 gånger per år 763 04. 1 gång per kvartal 616 05. 2 gånger per kvartal 959 06. 1 gång per månad 529 07. 2 gånger per månad 371 08. 3 gånger per månad 337 09. 1 gång per vecka 208 10. 2 gånger per vecka 166 11. 3 gånger per vecka 122 12. 4 gånger per vecka 280 13. 5 gånger per vecka 28 14. 6 gånger per vecka 49 15. 7 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 249 KAFE/KONDITORI Loc 372 width 2 MD=99 F.19n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1521 00. Aldrig 440 01. 1 gång per år 504 02. 2 gånger per år 682 03. 3 gånger per år 798 04. 1 gång per kvartal 558 05. 2 gånger per kvartal 947 06. 1 gång per månad 482 07. 2 gånger per månad 338 08. 3 gånger per månad 372 09. 1 gång per vecka 191 10. 2 gånger per vecka 90 11. 3 gånger per vecka 60 12. 4 gånger per vecka 87 13. 5 gånger per vecka 21 14. 6 gånger per vecka 28 15. 7 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 250 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 374 width 2 MD=99 F.19o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1756 00. Aldrig 317 01. 1 gång per år 387 02. 2 gånger per år 573 03. 3 gånger per år 753 04. 1 gång per kvartal 522 05. 2 gånger per kvartal 955 06. 1 gång per månad 510 07. 2 gånger per månad 489 08. 3 gånger per månad 444 09. 1 gång per vecka 212 10. 2 gånger per vecka 99 11. 3 gånger per vecka 45 12. 4 gånger per vecka 28 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 17 15. 7 gånger per vecka 12 99. Ej svar
VAR 251 BENSINSTATION Loc 376 width 2 MD=99 F.19p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1816 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 74 02. 2 gånger per år 109 03. 3 gånger per år 170 04. 1 gång per kvartal 145 05. 2 gånger per kvartal 486 06. 1 gång per månad 765 07. 2 gånger per månad 619 08. 3 gånger per månad 1655 09. 1 gång per vecka 690 10. 2 gånger per vecka 304 11. 3 gånger per vecka 101 12. 4 gånger per vecka 70 13. 5 gånger per vecka 29 14. 6 gånger per vecka 38 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 252 POSTKONTOR Loc 378 width 2 MD=99 F.19q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 328 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 67 02. 2 gånger per år 116 03. 3 gånger per år 226 04. 1 gång per kvartal 238 05. 2 gånger per kvartal 1473 06. 1 gång per månad 1478 07. 2 gånger per månad 1018 08. 3 gånger per månad 1387 09. 1 gång per vecka 352 10. 2 gånger per vecka 138 11. 3 gånger per vecka 58 12. 4 gånger per vecka 80 13. 5 gånger per vecka 55 14. 6 gånger per vecka 32 15. 7 gånger per vecka 12 99. Ej svar
VAR 253 BANKKONTOR Loc 380 width 2 MD=99 F.19r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 595 00. Aldrig 233 01. 1 gång per år 201 02. 2 gånger per år 261 03. 3 gånger per år 521 04. 1 gång per kvartal 327 05. 2 gånger per kvartal 1733 06. 1 gång per månad 1236 07. 2 gånger per månad 740 08. 3 gånger per månad 884 09. 1 gång per vecka 182 10. 2 gånger per vecka 69 11. 3 gånger per vecka 36 12. 4 gånger per vecka 67 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 21 15. 7 gånger per vecka 9 99. Ej svar
VAR 254 AFFISCHPELARE Loc 382 width 2 MD=99 F.20. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.20a. Hur ofta ser Du affischpelare? 2055 00. Aldrig 261 01. 1 gång per år 179 02. 2 gånger per år 210 03. 3 gånger per år 296 04. 1 gång per kvartal 181 05. 2 gånger per kvartal 520 06. 1 gång per månad 250 07. 2 gånger per månad 264 08. 3 gånger per månad 831 09. 1 gång per vecka 268 10. 2 gånger per vecka 249 11. 3 gånger per vecka 162 12. 4 gånger per vecka 437 13. 5 gånger per vecka 162 14. 6 gånger per vecka 794 15. 7 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 255 REKLAM PÅ BIO Loc 384 width 2 MD=99 F.20b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.20 för fullständig frågetext> 3169 00. Aldrig 830 01. 1 gång per år 518 02. 2 gånger per år 429 03. 3 gånger per år 501 04. 1 gång per kvartal 338 05. 2 gånger per kvartal 588 06. 1 gång per månad 309 07. 2 gånger per månad 181 08. 3 gånger per månad 176 09. 1 gång per vecka 37 10. 2 gånger per vecka 12 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 13 15. 7 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 256 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 386 width 2 MD=99 F.20c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1980 00. Aldrig 241 01. 1 gång per år 186 02. 2 gånger per år 226 03. 3 gånger per år 302 04. 1 gång per kvartal 193 05. 2 gånger per kvartal 468 06. 1 gång per månad 261 07. 2 gånger per månad 292 08. 3 gånger per månad 593 09. 1 gång per vecka 286 10. 2 gånger per vecka 291 11. 3 gånger per vecka 232 12. 4 gånger per vecka 585 13. 5 gånger per vecka 218 14. 6 gånger per vecka 766 15. 7 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 257 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 388 width 1 MD=9 F.21. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Domus/Obs? 1188 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 2152 1. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Domus/Obs 1290 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Domus/Obs 874 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Domus/Obs 793 4. Köper mer än hälften i Konsum/Domus/Obs 741 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Domus/Obs 85 9. Ej svar