ORVESTO 76 P-5008

               SSD 0054

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 76 P-5008 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1976 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt
  omfattade urvalet för dessa fem omgångar 13.714 personer
  15-67 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har av SCB
  dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 13.714 personer har 1.695
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 28 avlidna, 16 avflyttade från riket, 50 som vistas
  utomlands, 19 i militärtjänst, 110 på utrikes resa, 127 ej
  svensktalande, 209 okända men skrivna på kommun, 72 under
  sjukhusvård, 383 sjuka i hemmet samt 681 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.
  s(1)Nettourvalet för de fem omgångarna våren 1976 uppgår
  således till 12.019 personer varav 3.867, utgörande 32%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (51%), "tidsbrist" (10%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (38%)
  samt "övriga" (1%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i meterialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1976 9.511 personer istället för 8.152 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-5008, omfattar 1810 personer eller 22,2% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 5 december 1975 -18
  februari 1976.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Bäckman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0054 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Civilstånd 12 Ålder 13 Förvärvsarbete/sysselsättning 14 Utbildning 15 Storlek på orten 16 Form av boende 17 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 18 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 24 Totalt antal personer 25 Din personliga inkomst i kronor per år 26 Hushållets totala inkomst i kronor per år 27 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i konsum 28 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbil/kombi 31 Hushållets innehav av fritidshus 32 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 33 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 34 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 35 Hushållets innehav av filmkamera 36 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 37 Hushållets innehav av filmprojektor 38 Hushållets innehav av skrivmaskin 39 Hushållets innehav av svart-vit tv 40 Hushållets innehav av färg-tv 41 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 42 Hushållets innehav av diskmaskin 43 Hushållets innehav av tvättmaskin 44 Hushållets innehav av kassettbandspelare 45 Hushållets innehav av stereoanläggning 46 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 47 Hushållets innehav av hund 48 Hushållets innehav av katt 49 Hushållets innehav av burfåglar 50 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 51 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 52 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 53 Köpfrekvenser för Tandkräm 54 Köpfrekvenser för Tvål 55 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 56 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 57 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 58 Köpfrekvenser för Tvättmedel 59 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 60 Köpfrekvenser för Grammofonskivor Köpavsikter beträffande kapitalvaror 61 Avsikt att köpa kapitalvaror1 62 Avsikt att köpa kapitalvaror1 63 Avsikt att köpa kapitalvaror1 64 Avsikt att köpa kapitalvaror1 65 Avsikt att köpa kapitalvaror1 66 Avsikt att köpa kapitalvaror2 67 Avsikt att köpa kapitalvaror2 68 Avsikt att köpa kapitalvaror2 69 Avsikt att köpa kapitalvaror2 70 Avsikt att köpa kapitalvaror2 71 Avsikt att köpa kapitalvaror3 72 Avsikt att köpa kapitalvaror3 73 Avsikt att köpa kapitalvaror3 74 Avsikt att köpa kapitalvaror3 75 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 77 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 78 Intresseinriktning:Skattefrågor 79 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 80 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 81 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 82 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 83 Intresseinriktning:Samhällsplanering 84 Intresseinriktning:Politiska frågor 85 Intresseinriktning:Sport/Idrott 86 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 87 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 88 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 89 Intresseinriktning:Bantningstips 90 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Villa/eget hem 97 Intresseinriktning:Fritidshus 98 Intresseinriktning:Semesterresor 99 Intresseinriktning:Båtar 100 Intresseinriktning:Personbilar 101 Intresseinriktning:Färg-tv 102 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 103 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 104 Intresseinriktning:Fotoutrustning 105 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 106 Intresseinriktning:Rakapparater 107 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 108 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 109 Intresseinriktning:Hundars skötsel 110 Intresseinriktning:Katters skötsel 111 Intresseinriktning:Handla mat 112 Intresseinriktning:Laga mat 113 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 114 Intresseinriktning:Baka 115 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 116 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 117 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 118 Intresseinriktning:Ha gäster 119 Intresseinriktning:Köra bil 120 Intresseinriktning:Jobba med bilen 121 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 122 Intresseinriktning:Fotografera 123 Intresseinriktning:Smalfilma 124 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 125 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 126 Intresseinriktning:Gå på teater 127 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 128 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 129 Intresseinriktning:Läsa böcker 130 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 131 Intresseinriktning:Sy kläder 132 Intresseinriktning:Handarbeta 133 Intresseinriktning:Måla 134 Intresseinriktning:Snickra 135 Intresseinriktning:Motionera 136 Intresseinriktning:Friluftsliv 137 Intresseinriktning:Sportfiska 138 Intresseinriktning:Åka skidor 139 Intresseinriktning:Åka motorbåt 140 Intresseinriktning:Segla 141 Intresseinriktning:Campa 142 Intresseinriktning:Semestra utomlands 143 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 144 Intresseinriktning:Gå på föreninsmöten 145 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 146 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Tidningsläsning:Storstadspress-vardagsnummer 147 Läsfrekvenser:Aftonbladet 148 Läsfrekvenser:Arbetet 149 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 150 Läsfrekvenser:Expressen 151 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 152 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 153 Läsfrekvenser:Kvällsposten 154 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 155 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 156 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 157 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 158 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 159 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 160 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 161 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten Tidningsläsning:Storstadspress-söndagsnummer 162 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 163 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 164 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 165 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 166 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 167 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 168 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 169 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 170 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 171 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 172 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 173 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 174 Läsfrekvenser för Allers 175 Läsfrekvenser för Damernas Värld 176 Läsfrekvenser för Femina 177 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 178 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 179 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 180 Läsfrekvenser för Hennes 181 Läsfrekvenser för Husmodern 182 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 183 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 184 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 185 Läsfrekvenser för Land 186 Läsfrekvenser för Lektyr 187 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 188 Läsfrekvenser för Min Värld 189 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 190 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 191 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 192 Läsfrekvenser för Se 193 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 194 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 195 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 196 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 197 Läsfrekvenser för Vi 198 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:14-dagarstidningar 199 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 200 Läsfrekvenser för Motor 201 Läsfrekvenser för Motorföraren 202 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 203 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 204 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 205 Läsfrekvenser för Allt om Mat 206 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 207 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 208 Läsfrekvenser för Båt för Alla 209 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 210 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 211 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 212 Läsfrekvenser för Det Bästa 213 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 214 Läsfrekvenser för Vår Bostad 215 Läsfrekvenser för industritjänstemannen Tidninsläsning:Landsortspress 216 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 217 Läsfrekvenser för - A-Pressen 218 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 219 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 220 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 221 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 222 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 223 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) Tidningsläsning:Lokalpress 224 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 225 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Nordväst 226 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Lidingö 227 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Syd 228 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Södertidningen 229 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 230 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 231 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 232 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 233 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 234 Läsfrekvenser för - Storstaden 235 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 236 Besöksfrekvenser:Konsum 237 Besöksfrekvenser:ICA 238 Besöksfrekvenser:VIVO 239 Besöksfrekvenser:Annan livsmedelsbutik 240 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i Domus eller Obs 241 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i annat varuhus 242 Besöksfrekvenser:Domus 243 Besöksfrekvenser:Epa 244 Besöksfrekvenser:Tempo 245 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 246 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 247 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 248 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 249 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 250 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 251 Besöksfrekvenser:Bensinstation 252 Besöksfrekvenser:Postkontor 253 Besöksfrekvenser:Bankkontor 254 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 255 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 256 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Inköp i olika affärer 257 Inköpsfrekvenser för Konsum/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0054              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0054


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. MARS 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1647 163
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång Kod: 8 Frek: 1810
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=99 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 276 9 9 36 16 16 24 19 29 38 27 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 10 23 17 11 33 12 7 12 22 11 19 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 14 22 20 10 46 105 20 11 23 19 169 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 28 23 37 21 10 20 8 11 33 12 9 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 33 16 11 38 13 8 7 29 10 13 8 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 40 11 16 31 12 8 16 30 27 16 10 Kod: 67 68 69 70 Frek: 13 22 9 16
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 2 MD=99 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Kod: 99 Frek: 7 Valid-n=1803 Min=0 Max=9 Mean=2.6 St.Dev=2.7
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 19 width 2 Födelseår Kod: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 26 21 18 23 19 43 28 28 34 37 22 24 38 27 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 38 32 34 29 20 34 26 41 28 35 37 24 29 33 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 27 32 35 42 35 41 33 41 46 54 52 50 45 37 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Frek: 43 36 41 42 26 38 35 42 30 41 38
VAR 10 KÖN Loc 21 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 910 1. Man 900 2. Kvinna 9. Ej svar
VAR 11 CIVILSTÅND Loc 22 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 399 1. Ogift 1281 2. Gift eller sammanboende 111 3. Änka/änkling/frånskild 19 9. Ej svar
VAR 12 ÅLDER Loc 23 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 180 00. 19 år och yngre 188 01. 20-24 år 221 02. 25-29 år 219 03. 30-34 år 178 04. 35-39 år 157 05. 40-44 år 148 06. 45-49 år 162 07. 50-54 år 172 08. 55-60 år 185 09. 61 år och äldre 99. Ej svar
VAR 13 YRKE Loc 25 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 931 1. Förvärvsarbete,heltid 289 2. Förvärvsarbete,deltid 269 3. Hemmafru 155 4. Studerande 123 5. Annan sysselsättning 30 6. Pensionär 13 9. Ej svar
VAR 14 UTBILDNING Loc 26 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 697 00. Folkskola 195 01. Grundskola eller enhetsskola 93 02. Realskola 36 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 99 04. Fackskola 102 05. Flickskola eller folkhögskola 86 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 268 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 38 08. Seminarium 196 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 99. Ej svar
VAR 15 ORTSTORLEK Loc 28 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 106 1. Under 200 invånare 196 2. 200-1.999 170 3. 2.000-4.999 172 4. 5.000-9.999 249 5. 10.000-24.999 231 6. 25.000-49.999 242 7. 50.000-99.999 367 8. 100.000 och däröver 77 9. Ej svar
VAR 16 BOENDEFORM Loc 29 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 191 01. Insatslägenhet 634 02. Hyrd lägenhet 651 03. Egen villa 33 04. Hyrd villa 78 05. Eget radhus 19 06. Hyrt radhus 125 07. Jordbruksfastighet 43 08. Inneboende 30 09. Annan bostadsform 6 99. Ej svar
VAR 17 UNDER 2 ÅR Loc 31 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1618 179 7 6
VAR 18 2-6 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1495 258 49 1 7
VAR 19 7-10 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1446 299 56 3 6
VAR 20 11-14 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1468 293 38 3 8
VAR 21 15-19 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1346 365 80 12 1 6
VAR 22 20-67 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 99 Frek: 29 281 1303 158 27 3 2 7
VAR 23 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 43 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1725 62 17 6
VAR 24 TOTALANTAL Loc 45 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 99 Frek: 181 495 452 457 159 42 12 1 11
VAR 25 PERSONLIG INKOMST Loc 47 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 365 0. Under 10.000 191 1. 10.000-20.000 225 2. 20.000-30.000 248 3. 30.000-40.000 335 4. 40.000-50.000 162 5. 50.000-60.000 56 6. 60.000-70.000 99 7. Över 70.000 129 9. Ej svar
VAR 26 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 48 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 28 0. Under 10.000 67 1. 10.000-20.000 110 2. 20.000-30.000 156 3. 30.000-40.000 232 4. 40.000-50.000 239 5. 50.000-60.000 195 6. 60.000-70.000 581 7. Över 70.000 202 9. Ej svar
VAR 27 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 49 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 307 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 395 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 228 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 201 3. Gör mer än hälften av alla inköp 667 4. Gör alla eller nästan alla inköp 12 9. Ej svar
VAR 28 MEDLEM I KONSUM Loc 50 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1045 1. Ja 748 2. Nej 17 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 51 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 1261 1. Ja 524 2. Nej 25 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 52 width 1 MD=9 F.7. Vad finns i Ditt hushåll? F.7a. I hushållet finns:personbil/kombi 320 0. Finns ej 1479 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 31 FINNS:FRITIDSHUS Loc 53 width 1 MD=9 F.7b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 1426 0. Finns ej 375 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 54 width 1 MD=9 F.7c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1541 0. Finns ej 260 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 55 width 1 MD=9 F.7d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.7 för fullständig frågetext> 706 0. Finns ej 1095 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 56 width 1 MD=9 F.7e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1259 0. Finns ej 541 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:FILMKAMERA Loc 57 width 1 MD=9 F.7f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1408 0. Finns ej 390 1. Finns 12 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 58 width 1 MD=9 F.7g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1407 0. Finns ej 394 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1484 0. Finns ej 315 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 60 width 1 MD=9 F.7i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1055 0. Finns ej 744 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:SVART-VIT TV Loc 61 width 1 MD=9 F.7j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 751 0. Finns ej 1047 1. Finns 12 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FÄRG-TV Loc 62 width 1 MD=9 F.7k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 792 0. Finns ej 1007 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 63 width 1 MD=9 F.7l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.7 för fullständig frågetext> 321 0. Finns ej 1477 1. Finns 12 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:DISKMASKIN Loc 64 width 1 MD=9 F.7m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1403 0. Finns ej 397 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 65 width 1 MD=9 F.7n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 600 0. Finns ej 1196 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 66 width 1 MD=9 F.7o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 895 0. Finns ej 904 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=9 F.7p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.7 för fullständig frågetext> 710 0. Finns ej 1090 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 68 width 1 MD=9 F.7q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 1269 0. Finns ej 530 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:HUND Loc 69 width 1 MD=9 F.7r. I hushållet finns:hund <Se F.7 för fullständig frågetext> 1421 0. Finns ej 378 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:KATT Loc 70 width 1 MD=9 F.7s. I hushållet finns:katt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1512 0. Finns ej 288 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:BURFÅGLAR Loc 71 width 1 MD=9 F.7t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1639 0. Finns ej 160 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 72 width 1 MD=9 F.7u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1574 0. Finns ej 224 1. Finns 12 9. Ej svar
VAR 51 MATVAROR I BUTIKER Loc 73 width 1 MD=9 F.8. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.8a. Jag köper: Matvaror i Butiker 53 1. Aldrig 102 2. Någon gång/år 76 3. Någon gång/kvartal 232 4. Någon gång/månad 669 5. 1-2 gånger/vecka 453 6. 3-4 gånger/vecka 219 7. Minst 5 gånger/vecka 6 9. Ej svar
VAR 52 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 74 width 1 MD=9 F.8b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 562 1. Aldrig 494 2. Någon gång/år 348 3. Någon gång/kvartal 376 4. Någon gång/månad 19 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 53 TANDKRÄM Loc 75 width 1 MD=9 F.8c. Jag köper: Tandkräm <Se F.8 för fullständig frågetext> 182 1. Aldrig 249 2. Någon gång/år 380 3. Någon gång/kvartal 940 4. Någon gång/månad 51 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 8 9. Ej svar
VAR 54 TVÅL Loc 76 width 1 MD=9 F.8d. Jag köper: Tvål <Se F.8 för fullständig frågetext> 182 1. Aldrig 227 2. Någon gång/år 371 3. Någon gång/kvartal 954 4. Någon gång/månad 69 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 6 9. Ej svar
VAR 55 MASKINDISKMEDEL Loc 77 width 1 MD=9 F.8e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1342 1. Aldrig 121 2. Någon gång/år 163 3. Någon gång/kvartal 163 4. Någon gång/månad 10 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 11 9. Ej svar
VAR 56 VANLIGT DISKMEDEL Loc 78 width 1 MD=9 F.8f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 303 1. Aldrig 308 2. Någon gång/år 458 3. Någon gång/kvartal 705 4. Någon gång/månad 31 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 57 RENGÖRINGSMEDEL Loc 79 width 1 MD=9 F.8g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 313 1. Aldrig 360 2. Någon gång/år 484 3. Någon gång/kvartal 623 4. Någon gång/månad 26 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 4 9. Ej svar
VAR 58 TVÄTTMEDEL Loc 80 width 1 MD=9 F.8h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 278 1. Aldrig 288 2. Någon gång/år 459 3. Någon gång/kvartal 736 4. Någon gång/månad 42 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 7 9. Ej svar
VAR 59 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.8i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 741 1. Aldrig 565 2. Någon gång/år 314 3. Någon gång/kvartal 181 4. Någon gång/månad 3 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 60 GRAMMOFONSKIVOR Loc 82 width 1 MD=9 F.8j. Jag köper: Grammofonskivor <Se F.8 för fullständig frågetext> 598 1. Aldrig 588 2. Någon gång/år 369 3. Någon gång/kvartal 222 4. Någon gång/månad 23 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 8 9. Ej svar
VAR 61 AVSER ATT KÖPA1 Loc 83 width 2 MD=99 F.9. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.9a. Första understrykningen 208 00. Fabriksny bil 476 01. Begagnad bil 38 02. Moped 20 03. Nytt fritidshus 16 04. Begagnat fritidshus 40 05. Ny villa 26 06. Begagnad villa 74 07. Köksfläkt 34 08. Elektrisk spis 41 09. Diskmaskin 837 99. Ej svar
VAR 62 AVSER ATT KÖPA1 Loc 85 width 2 MD=99 F.9b. Andra understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 645 00. Frågan ej tillämplig 11 01. Begagnad bil 31 02. Moped 8 03. Nytt fritidshus 21 04. Begagnat fritidshus 51 05. Ny villa 25 06. Begagnad villa 70 07. Köksfläkt 51 08. Elektrisk spis 60 09. Diskmaskin 837 99. Ej svar
VAR 63 AVSER ATT KÖPA1 Loc 87 width 2 MD=99 F.9c. Tredje understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 867 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 1 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 2 05. Ny villa 3 06. Begagnad villa 29 07. Köksfläkt 41 08. Elektrisk spis 30 09. Diskmaskin 837 99. Ej svar
VAR 64 AVSER ATT KÖPA1 Loc 89 width 2 MD=99 F.9d. Fjärde understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 935 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 20 08. Elektrisk spis 17 09. Diskmaskin 837 99. Ej svar
VAR 65 AVSER ATT KÖPA1 Loc 91 width 2 MD=99 F.9e. Femte understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 958 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 07. Köksfläkt 1 08. Elektrisk spis 14 09. Diskmaskin 837 99. Ej svar
VAR 66 AVSER ATT KÖPA2 Loc 93 width 2 MD=99 F.10. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.10a. Första understrykningen 224 00. Tvättmaskin 67 01. Frysbox 62 02. Frysskåp 145 03. Fiskeutrustning 119 04. Elektrisk rakapparat 38 05. Portabel skrivmaskin 39 06. Stillbildskamera 45 07. Filmkamera 23 08. Projektorer 57 09. Elektrisk symaskin 991 99. Ej svar
VAR 67 AVSER ATT KÖPA2 Loc 95 width 2 MD=99 F.10b. Andra understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 520 00. Frågan ej tillämplig 29 01. Frysbox 30 02. Frysskåp 26 03. Fiskeutrustning 51 04. Elektrisk rakapparat 10 05. Portabel skrivmaskin 41 06. Stillbildskamera 26 07. Filmkamera 38 08. Projektorer 48 09. Elektrisk symaskin 991 99. Ej svar
VAR 68 AVSER ATT KÖPA2 Loc 97 width 2 MD=99 F.10c. Tredje understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 731 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 11 02. Frysskåp 5 03. Fiskeutrustning 10 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Portabel skrivmaskin 12 06. Stillbildskamera 10 07. Filmkamera 24 08. Projektorer 15 09. Elektrisk symaskin 991 99. Ej svar
VAR 69 AVSER ATT KÖPA2 Loc 99 width 2 MD=99 F.10d. Fjärde understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 792 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 6 04. Elektrisk rakapparat 05. Portabel skrivmaskin 1 06. Stillbildskamera 2 07. Filmkamera 7 08. Projektorer 11 09. Elektrisk symaskin 991 99. Ej svar
VAR 70 AVSER ATT KÖPA2 Loc 101 width 2 MD=99 F.10e. Femte understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 811 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Portabel skrivmaskin 2 06. Stillbildskamera 07. Filmkamera 1 08. Projektorer 4 09. Elektrisk symaskin 991 99. Ej svar
VAR 71 AVSER ATT KÖPA3 Loc 103 width 2 MD=99 F.11. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.11a. Första understrykningen 132 00. Radio 96 01. Bandspelare 187 02. Stereoanläggning 27 03. Svart/vit TV 211 04. Färg-TV 265 05. Trädgårdsredskap 60 06. Gräsklippare 76 07. Dammsugare 17 08. Motor- eller segelbåt 9 09. Motionscykel 730 99. Ej svar
VAR 72 AVSER ATT KÖPA3 Loc 105 width 2 MD=99 F.11b. Andra understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 588 00. Frågan ej tillämplig 19 01. Bandspelare 35 02. Stereoanläggning 14 03. Svart/vit TV 78 04. Färg-TV 131 05. Trädgårdsredskap 102 06. Gräsklippare 73 07. Dammsugare 22 08. Motor- eller segelbåt 19 09. Motionscykel 729 99. Ej svar
VAR 73 AVSER ATT KÖPA3 Loc 107 width 2 MD=99 F.11c. Tredje understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 911 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 7 02. Stereoanläggning 4 03. Svart/vit TV 11 04. Färg-TV 40 05. Trädgårdsredskap 52 06. Gräsklippare 35 07. Dammsugare 11 08. Motor- eller segelbåt 10 09. Motionscykel 729 99. Ej svar
VAR 74 AVSER ATT KÖPA3 Loc 109 width 2 MD=99 F.11d. Fjärde understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1021 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 4 04. Färg-TV 8 05. Trädgårdsredskap 16 06. Gräsklippare 24 07. Dammsugare 1 08. Motor- eller segelbåt 8 09. Motionscykel 728 99. Ej svar
VAR 75 AVSER ATT KÖPA3 Loc 111 width 2 MD=99 F.11e. Femte understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1067 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 04. Färg-TV 1 05. Trädgårdsredskap 1 06. Gräsklippare 9 07. Dammsugare 3 08. Motor- eller segelbåt 1 09. Motionscykel 728 99. Ej svar
VAR 76 SAMHÄLLSDEBATT Loc 113 width 1 MD=9 F.12. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.12.1. Samhällsdebatt 77 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 122 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 600 5. Något intresserad 450 6. Ganska intresserad 247 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 77 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 114 width 1 MD=9 F.12.2. Sociala rättigheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket ointresserad 55 2. Ganska ointresserad 88 3. Något ointresserad 68 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 526 5. Något intresserad 608 6. Ganska intresserad 396 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 78 SKATTEFRÅGOR Loc 115 width 1 MD=9 F.12.3. Skattefrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket ointresserad 63 2. Ganska ointresserad 87 3. Något ointresserad 81 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 464 5. Något intresserad 536 6. Ganska intresserad 497 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 79 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 116 width 1 MD=9 F.12.4. Lagar och förordningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket ointresserad 58 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 136 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 615 5. Något intresserad 490 6. Ganska intresserad 299 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 80 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 117 width 1 MD=9 F.12.5. Samlevnadsfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket ointresserad 68 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 173 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 600 5. Något intresserad 447 6. Ganska intresserad 299 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 81 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 118 width 1 MD=9 F.12.6. Religions-och trosfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 322 1. Mycket ointresserad 213 2. Ganska ointresserad 232 3. Något ointresserad 175 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 456 5. Något intresserad 205 6. Ganska intresserad 164 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 82 ARBETSMARKNADEN Loc 119 width 1 MD=9 F.12.7. Arbetsmarknaden <Se F.12 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket ointresserad 61 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 101 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 540 5. Något intresserad 558 6. Ganska intresserad 363 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 83 SAMHÄLLSPLANERING Loc 120 width 1 MD=9 F.12.8. Samhällsplanering <Se F.12 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket ointresserad 91 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 180 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 591 5. Något intresserad 466 6. Ganska intresserad 216 7. Mycket intresserad 66 9. Ej svar
VAR 84 POLITISKA FRÅGOR Loc 121 width 1 MD=9 F.12.9. Politiska frågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 159 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 139 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 525 5. Något intresserad 430 6. Ganska intresserad 245 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 85 SPORT/IDROTT Loc 122 width 1 MD=9 F.12.10. Sport/Idrott <Se F.12 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 108 3. Något ointresserad 61 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 428 5. Något intresserad 366 6. Ganska intresserad 563 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 86 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 123 width 1 MD=9 F.12.11. Miljövårdsproblem <Se F.12 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket ointresserad 40 2. Ganska ointresserad 79 3. Något ointresserad 84 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 557 5. Något intresserad 541 6. Ganska intresserad 442 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 87 HÄLSONYTTIG MAT Loc 124 width 1 MD=9 F.12.12. Hälsonyttig mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 132 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 452 5. Något intresserad 454 6. Ganska intresserad 459 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 88 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 125 width 1 MD=9 F.12.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.12 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket ointresserad 45 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 113 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 493 5. Något intresserad 492 6. Ganska intresserad 487 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 89 BANTNINGSTIPS Loc 126 width 1 MD=9 F.12.14. Bantningstips <Se F.12 för fullständig frågetext> 640 1. Mycket ointresserad 208 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 152 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 321 5. Något intresserad 161 6. Ganska intresserad 129 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 90 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 127 width 1 MD=9 F.12.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.12 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket ointresserad 48 2. Ganska ointresserad 78 3. Något ointresserad 85 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 417 5. Något intresserad 528 6. Ganska intresserad 584 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 128 width 1 MD=9 F.12.16. Heminredning <Se F.12 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket ointresserad 71 2. Ganska ointresserad 82 3. Något ointresserad 100 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 462 5. Något intresserad 520 6. Ganska intresserad 501 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 129 width 1 MD=9 F.12.17. Modenyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 212 1. Mycket ointresserad 171 2. Ganska ointresserad 174 3. Något ointresserad 126 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 542 5. Något intresserad 336 6. Ganska intresserad 214 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 130 width 1 MD=9 F.12.18. Matvarunyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 121 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 177 3. Något ointresserad 175 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 527 5. Något intresserad 399 6. Ganska intresserad 250 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 131 width 1 MD=9 F.12.19. Barnavård <Se F.12 för fullständig frågetext> 147 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 175 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 453 5. Något intresserad 367 6. Ganska intresserad 383 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 132 width 1 MD=9 F.12.20. Skönhetsvård <Se F.12 för fullständig frågetext> 403 1. Mycket ointresserad 197 2. Ganska ointresserad 190 3. Något ointresserad 184 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 476 5. Något intresserad 208 6. Ganska intresserad 115 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 96 VILLA/EGET HEM Loc 133 width 1 MD=9 F.12.21. Villa/eget hem <Se F.12 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket ointresserad 42 2. Ganska ointresserad 67 3. Något ointresserad 115 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 274 5. Något intresserad 393 6. Ganska intresserad 810 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 97 FRITIDSHUS Loc 134 width 1 MD=9 F.12.22. Fritidshus <Se F.12 för fullständig frågetext> 166 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 215 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 409 5. Något intresserad 306 6. Ganska intresserad 361 7. Mycket intresserad 68 9. Ej svar
VAR 98 SEMESTERRESOR Loc 135 width 1 MD=9 F.12.23. Semesterresor <Se F.12 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket ointresserad 58 2. Ganska ointresserad 74 3. Något ointresserad 94 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 506 5. Något intresserad 476 6. Ganska intresserad 506 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 99 BÅTAR Loc 136 width 1 MD=9 F.12.24. Båtar <Se F.12 för fullständig frågetext> 383 1. Mycket ointresserad 166 2. Ganska ointresserad 184 3. Något ointresserad 214 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 386 5. Något intresserad 200 6. Ganska intresserad 224 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 100 PERSONBILAR Loc 137 width 1 MD=9 F.12.25. Personbilar <Se F.12 för fullständig frågetext> 119 1. Mycket ointresserad 75 2. Ganska ointresserad 98 3. Något ointresserad 128 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 517 5. Något intresserad 477 6. Ganska intresserad 359 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 101 FÄRG-TV Loc 138 width 1 MD=9 F.12.26. Färg-tv <Se F.12 för fullständig frågetext> 147 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 101 3. Något ointresserad 124 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 504 5. Något intresserad 412 6. Ganska intresserad 391 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 102 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 139 width 1 MD=9 F.12.27. Stereoanläggningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 191 1. Mycket ointresserad 88 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 142 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 464 5. Något intresserad 400 6. Ganska intresserad 356 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 103 HUSHÅLLSMASKINER Loc 140 width 1 MD=9 F.12.28. Hushållsmaskiner <Se F.12 för fullständig frågetext> 99 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 170 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 598 5. Något intresserad 430 6. Ganska intresserad 227 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 104 FOTOUTRUSTNING Loc 141 width 1 MD=9 F.12.29. Fotoutrustning <Se F.12 för fullständig frågetext> 249 1. Mycket ointresserad 179 2. Ganska ointresserad 210 3. Något ointresserad 198 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 530 5. Något intresserad 261 6. Ganska intresserad 132 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 105 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 142 width 1 MD=9 F.12.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.12 för fullständig frågetext> 756 1. Mycket ointresserad 197 2. Ganska ointresserad 168 3. Något ointresserad 225 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 226 5. Något intresserad 84 6. Ganska intresserad 98 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 106 RAKAPPARATER Loc 143 width 1 MD=9 F.12.31. Rakapparater <Se F.12 för fullständig frågetext> 668 1. Mycket ointresserad 164 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 266 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 333 5. Något intresserad 114 6. Ganska intresserad 74 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 107 RENGÖRINGSMEDEL Loc 144 width 1 MD=9 F.12.32. Rengöringsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 162 1. Mycket ointresserad 147 2. Ganska ointresserad 161 3. Något ointresserad 189 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 545 5. Något intresserad 337 6. Ganska intresserad 233 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 108 MEDEL MOT MJÄLL Loc 145 width 1 MD=9 F.12.33. Medel mot mjäll <Se F.12 för fullständig frågetext> 479 1. Mycket ointresserad 150 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 269 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 392 5. Något intresserad 170 6. Ganska intresserad 128 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 109 HUNDARS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=9 F.12.34. Hundars skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 629 1. Mycket ointresserad 111 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 196 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 259 5. Något intresserad 209 6. Ganska intresserad 224 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 110 KATTERS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.12.35. Katters skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 778 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 234 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 216 5. Något intresserad 118 6. Ganska intresserad 150 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 111 HANDLA MAT Loc 148 width 1 MD=9 F.12.36. Handla mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 66 1. Mycket ointresserad 81 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 72 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 490 5. Något intresserad 570 6. Ganska intresserad 401 7. Mycket intresserad 15 9. Ej svar
VAR 112 LAGA MAT Loc 149 width 1 MD=9 F.12.37. Laga mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket ointresserad 81 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 50 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 416 5. Något intresserad 569 6. Ganska intresserad 492 7. Mycket intresserad 12 9. Ej svar
VAR 113 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 150 width 1 MD=9 F.12.38. Pröva nya maträtter <Se F.12 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket ointresserad 72 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 77 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 423 5. Något intresserad 514 6. Ganska intresserad 527 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 114 BAKA Loc 151 width 1 MD=9 F.12.39. Baka <Se F.12 för fullständig frågetext> 244 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 131 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 340 5. Något intresserad 372 6. Ganska intresserad 403 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 115 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 152 width 1 MD=9 F.12.40. Pröva nya cigarretter <Se F.12 för fullständig frågetext> 1113 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 206 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 171 5. Något intresserad 49 6. Ganska intresserad 23 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 116 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 153 width 1 MD=9 F.12.41. Pröva ny piptobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 1297 1. Mycket ointresserad 53 2. Ganska ointresserad 73 3. Något ointresserad 222 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 75 5. Något intresserad 24 6. Ganska intresserad 20 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 117 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 154 width 1 MD=9 F.12.42. Pröva nya cigariller <Se F.12 för fullständig frågetext> 1314 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 67 3. Något ointresserad 224 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 65 5. Något intresserad 15 6. Ganska intresserad 14 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 118 HA GÄSTER Loc 155 width 1 MD=9 F.12.43. Ha gäster <Se F.12 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ointresserad 36 2. Ganska ointresserad 49 3. Något ointresserad 70 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 519 5. Något intresserad 723 6. Ganska intresserad 331 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 119 KÖRA BIL Loc 156 width 1 MD=9 F.12.44. Köra bil <Se F.12 för fullständig frågetext> 188 1. Mycket ointresserad 32 2. Ganska ointresserad 64 3. Något ointresserad 169 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 290 5. Något intresserad 506 6. Ganska intresserad 525 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 120 JOBBA MED BILEN Loc 157 width 1 MD=9 F.12.45. Jobba med bilen <Se F.12 för fullständig frågetext> 504 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 210 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 393 5. Något intresserad 224 6. Ganska intresserad 179 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 121 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 158 width 1 MD=9 F.12.46. Arbeta i trädgården <Se F.12 för fullständig frågetext> 178 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 91 3. Något ointresserad 157 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 430 5. Något intresserad 441 6. Ganska intresserad 401 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 122 FOTOGRAFERA Loc 159 width 1 MD=9 F.12.47. Fotografera <Se F.12 för fullständig frågetext> 206 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 148 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 631 5. Något intresserad 332 6. Ganska intresserad 185 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 123 SMALFILMA Loc 160 width 1 MD=9 F.12.48. Smalfilma <Se F.12 för fullständig frågetext> 514 1. Mycket ointresserad 151 2. Ganska ointresserad 177 3. Något ointresserad 437 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 279 5. Något intresserad 130 6. Ganska intresserad 68 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 124 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.12.49. Lyssna på popmusik <Se F.12 för fullständig frågetext> 466 1. Mycket ointresserad 149 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 126 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 392 5. Något intresserad 267 6. Ganska intresserad 231 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 125 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 162 width 1 MD=9 F.12.50. Lyssna på klassisk musik <Se F.12 för fullständig frågetext> 333 1. Mycket ointresserad 145 2. Ganska ointresserad 166 3. Något ointresserad 115 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 501 5. Något intresserad 298 6. Ganska intresserad 208 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 126 GÅ PÅ TEATER Loc 163 width 1 MD=9 F.12.51. Gå på teater <Se F.12 för fullständig frågetext> 267 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 171 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 510 5. Något intresserad 341 6. Ganska intresserad 222 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 127 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 164 width 1 MD=9 F.12.52. Gå på konstutställning <Se F.12 för fullständig frågetext> 402 1. Mycket ointresserad 199 2. Ganska ointresserad 217 3. Något ointresserad 199 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 411 5. Något intresserad 223 6. Ganska intresserad 123 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 128 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 165 width 1 MD=9 F.12.53. Skaffa vidareutbildning <Se F.12 för fullständig frågetext> 131 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 205 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 551 5. Något intresserad 408 6. Ganska intresserad 271 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 129 LÄSA BÖCKER Loc 166 width 1 MD=9 F.12.54. Läsa böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 82 1. Mycket ointresserad 51 2. Ganska ointresserad 101 3. Något ointresserad 64 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 492 5. Något intresserad 458 6. Ganska intresserad 535 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 130 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 167 width 1 MD=9 F.12.55. Läsa populärtidningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket ointresserad 142 2. Ganska ointresserad 176 3. Något ointresserad 168 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 648 5. Något intresserad 321 6. Ganska intresserad 144 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 131 SY KLÄDER Loc 168 width 1 MD=9 F.12.56. Sy kläder <Se F.12 för fullständig frågetext> 714 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 174 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 262 5. Något intresserad 178 6. Ganska intresserad 193 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 132 HANDARBETA Loc 169 width 1 MD=9 F.12.57. Handarbeta <Se F.12 för fullständig frågetext> 621 1. Mycket ointresserad 101 2. Ganska ointresserad 80 3. Något ointresserad 135 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 248 5. Något intresserad 224 6. Ganska intresserad 379 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 133 MÅLA Loc 170 width 1 MD=9 F.12.58. Måla <Se F.12 för fullständig frågetext> 396 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 188 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 453 5. Något intresserad 285 6. Ganska intresserad 212 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 134 SNICKRA Loc 171 width 1 MD=9 F.12.59. Snickra <Se F.12 för fullständig frågetext> 394 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 185 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 406 5. Något intresserad 333 6. Ganska intresserad 210 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 135 MOTIONERA Loc 172 width 1 MD=9 F.12.60. Motionera <Se F.12 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 43 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 88 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 562 5. Något intresserad 503 6. Ganska intresserad 434 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 136 FRILUFTSLIV Loc 173 width 1 MD=9 F.12.61. Friluftsliv <Se F.12 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket ointresserad 39 2. Ganska ointresserad 55 3. Något ointresserad 72 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 486 5. Något intresserad 531 6. Ganska intresserad 560 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 137 SPORTFISKA Loc 174 width 1 MD=9 F.12.62. Sportfiska <Se F.12 för fullständig frågetext> 467 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 201 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 365 5. Något intresserad 203 6. Ganska intresserad 265 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 138 ÅKA SKIDOR Loc 175 width 1 MD=9 F.12.63. Åka skidor <Se F.12 för fullständig frågetext> 232 1. Mycket ointresserad 77 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 147 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 532 5. Något intresserad 362 6. Ganska intresserad 283 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 139 ÅKA MOTORBÅT Loc 176 width 1 MD=9 F.12.64. Åka motorbåt <Se F.12 för fullständig frågetext> 388 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 233 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 413 5. Något intresserad 253 6. Ganska intresserad 213 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 140 SEGLA Loc 177 width 1 MD=9 F.12.65. Segla <Se F.12 för fullständig frågetext> 558 1. Mycket ointresserad 147 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 377 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 249 5. Något intresserad 141 6. Ganska intresserad 151 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 141 CAMPA Loc 178 width 1 MD=9 F.12.66. Campa <Se F.12 för fullständig frågetext> 333 1. Mycket ointresserad 94 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 173 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 463 5. Något intresserad 305 6. Ganska intresserad 270 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 142 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 179 width 1 MD=9 F.12.67. Semestra utomlands <Se F.12 för fullständig frågetext> 168 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 89 3. Något ointresserad 189 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 353 5. Något intresserad 366 6. Ganska intresserad 550 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 143 SEMESTRA I SVERIGE Loc 180 width 1 MD=9 F.12.68. Semestra i Sverige <Se F.12 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket ointresserad 12 2. Ganska ointresserad 23 3. Något ointresserad 54 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 363 5. Något intresserad 610 6. Ganska intresserad 673 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 144 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 181 width 1 MD=9 F.12.69. Gå på föreningsmöten <Se F.12 för fullständig frågetext> 351 1. Mycket ointresserad 209 2. Ganska ointresserad 277 3. Något ointresserad 208 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 459 5. Något intresserad 167 6. Ganska intresserad 85 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 145 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 182 width 1 MD=9 F.12.70. Se på sportevenemang <Se F.12 för fullständig frågetext> 221 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 77 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 424 5. Något intresserad 354 6. Ganska intresserad 497 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 146 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 183 width 1 MD=9 F.12.71. Pröva nya produkter <Se F.12 för fullständig frågetext> 93 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 253 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 640 5. Något intresserad 385 6. Ganska intresserad 221 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 147 AFTONBLADET Loc 184 width 2 MD=99 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet F.13a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 608 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 55 02. 2 gånger per år 72 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 118 06. 1 gång per månad 73 07. 2 gånger per månad 76 08. 3 gånger per månad 139 09. 1 gång per vecka 88 10. 2 gånger per vecka 76 11. 3 gånger per vecka 45 12. 4 gånger per vecka 53 13. 5 gånger per vecka 215 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 148 ARBETET Loc 186 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1489 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 40 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 43 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 63 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 149 DAGENS NYHETER Loc 188 width 2 MD=99 F.13c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.13 för fullständig frågetext> 927 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 63 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 77 06. 1 gång per månad 43 07. 2 gånger per månad 56 08. 3 gånger per månad 92 09. 1 gång per vecka 36 10. 2 gånger per vecka 24 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 32 13. 5 gånger per vecka 237 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 150 EXPRESSEN Loc 190 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 435 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 82 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 150 06. 1 gång per månad 102 07. 2 gånger per månad 107 08. 3 gånger per månad 209 09. 1 gång per vecka 97 10. 2 gånger per vecka 103 11. 3 gånger per vecka 46 12. 4 gånger per vecka 50 13. 5 gånger per vecka 219 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 151 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 192 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1352 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 186 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 152 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 194 width 2 MD=99 F.13f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1441 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 43 03. 3 gånger per år 32 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 35 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka 23 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 46 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 153 KVÄLLSPOSTEN Loc 196 width 2 MD=99 F.13g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1416 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 35 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 41 09. 1 gång per vecka 22 10. 2 gånger per vecka 27 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 62 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 154 SVENSKA DAGBLADET Loc 198 width 2 MD=99 F.13h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1395 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 36 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 41 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 34 09. 1 gång per vecka 17 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 75 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 155 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 200 width 2 MD=99 F.13i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1563 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 23 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 22 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 64 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 156 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 202 width 2 MD=99 F.13j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1715 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 31 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 157 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 204 width 2 F.13k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1743 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 31 14. 6 gånger per vecka
VAR 158 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 206 width 2 F.13l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1679 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 47 14. 6 gånger per vecka
VAR 159 UPSALA NYA TIDNING Loc 208 width 2 MD=99 F.13m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1702 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 30 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 160 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 210 width 2 MD=99 F.13n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1719 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 39 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 161 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 212 width 2 F.13o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1695 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 39 14. 6 gånger per vecka
VAR 162 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 214 width 2 MD=99 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 798 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 54 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 121 06. 1 gång per månad 107 07. 2 gånger per månad 76 08. 3 gånger per månad 406 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 163 ARBETET(SÖNDAG) Loc 216 width 2 MD=99 F.14b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1628 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 12 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 93 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 164 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 218 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1129 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 47 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 67 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 39 08. 3 gånger per månad 329 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 165 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 220 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 664 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 66 04. 1 gång per kvartal 67 05. 2 gånger per kvartal 156 06. 1 gång per månad 140 07. 2 gånger per månad 133 08. 3 gånger per månad 459 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 166 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 222 width 2 F.14e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1479 00. Aldrig 20 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 18 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 203 09. 1 gång per vecka
VAR 167 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 224 width 2 MD=99 F.14f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1530 00. Aldrig 20 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 27 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 28 06. 1 gång per månad 32 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 97 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 168 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 226 width 2 MD=99 F.14g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1504 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 39 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 130 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 169 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 228 width 2 MD=99 F.14h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1624 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 17 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 13 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 81 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 170 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 230 width 2 MD=99 F.14i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1635 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 11 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 87 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 171 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 232 width 2 F.14j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1768 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 12 09. 1 gång per vecka
VAR 172 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 234 width 2 F.14k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1755 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka
VAR 173 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 236 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.15a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1301 00. Aldrig 76 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 63 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 81 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 101 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 174 LÄSER ALLERS Loc 238 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.15 för fullständig frågetext> 1117 00. Aldrig 87 01. 1 gång per år 106 02. 2 gånger per år 81 03. 3 gånger per år 91 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 88 06. 1 gång per månad 37 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 127 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 175 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 240 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1178 00. Aldrig 93 01. 1 gång per år 69 02. 2 gånger per år 82 03. 3 gånger per år 101 04. 1 gång per kvartal 74 05. 2 gånger per kvartal 102 06. 1 gång per månad 34 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 52 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 176 LÄSER FEMINA Loc 242 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.15 för fullständig frågetext> 1257 00. Aldrig 97 01. 1 gång per år 55 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 77 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 88 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 62 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 177 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 244 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.15 för fullständig frågetext> 997 00. Aldrig 67 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 114 04. 1 gång per kvartal 82 05. 2 gånger per kvartal 160 06. 1 gång per månad 94 07. 2 gånger per månad 46 08. 3 gånger per månad 119 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 178 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 246 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.15 för fullständig frågetext> 1070 00. Aldrig 101 01. 1 gång per år 56 02. 2 gånger per år 70 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 99 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 41 08. 3 gånger per månad 175 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 179 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 248 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1078 00. Aldrig 93 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 81 04. 1 gång per kvartal 62 05. 2 gånger per kvartal 105 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 179 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 180 LÄSER HENNES Loc 250 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.15 för fullständig frågetext> 1497 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 36 03. 3 gånger per år 36 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 40 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 50 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 181 LÄSER HUSMODERN Loc 252 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.15 för fullständig frågetext> 1250 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 65 02. 2 gånger per år 75 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 86 06. 1 gång per månad 36 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 78 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 182 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 254 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.15 för fullständig frågetext> 1146 00. Aldrig 83 01. 1 gång per år 80 02. 2 gånger per år 104 03. 3 gånger per år 101 04. 1 gång per kvartal 75 05. 2 gånger per kvartal 87 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 67 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 183 LÄSER ICA-KURIREN Loc 256 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1042 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 58 02. 2 gånger per år 47 03. 3 gånger per år 53 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 104 06. 1 gång per månad 40 07. 2 gånger per månad 37 08. 3 gånger per månad 336 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 184 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 258 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.15 för fullständig frågetext> 1181 00. Aldrig 83 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 74 03. 3 gånger per år 66 04. 1 gång per kvartal 67 05. 2 gånger per kvartal 102 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 112 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 185 LÄSER LAND Loc 260 width 2 F.15m. Hur ofta läser Du - Land <Se F.15 för fullständig frågetext> 1387 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 39 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 25 05. 2 gånger per kvartal 47 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 177 09. 1 gång per vecka
VAR 186 LÄSER LEKTYR Loc 262 width 2 MD=99 F.15n. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.15 för fullständig frågetext> 1119 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 85 04. 1 gång per kvartal 72 05. 2 gånger per kvartal 113 06. 1 gång per månad 80 07. 2 gånger per månad 53 08. 3 gånger per månad 130 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 187 LÄSER METALLARBETAREN Loc 264 width 2 MD=99 F.15o. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1497 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 68 06. 1 gång per månad 36 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 99 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 188 LÄSER MIN VÄRLD Loc 266 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1407 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 43 04. 1 gång per kvartal 35 05. 2 gånger per kvartal 47 06. 1 gång per månad 39 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 110 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 189 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 268 width 2 MD=99 F.15q. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.15 för fullständig frågetext> 1572 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 28 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 28 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 190 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 270 width 2 MD=99 F.15r. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.15 för fullständig frågetext> 1350 00. Aldrig 94 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 80 03. 3 gånger per år 44 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 39 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 76 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 191 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 272 width 2 MD=99 F.15s. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1373 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 46 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 62 06. 1 gång per månad 29 07. 2 gånger per månad 39 08. 3 gånger per månad 81 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 192 LÄSER SE Loc 274 width 2 MD=99 F.15t. Hur ofta läser Du - Se <Se F.15 för fullständig frågetext> 1091 00. Aldrig 102 01. 1 gång per år 87 02. 2 gånger per år 102 03. 3 gånger per år 116 04. 1 gång per kvartal 83 05. 2 gånger per kvartal 101 06. 1 gång per månad 45 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 57 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 193 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 276 width 2 MD=99 F.15u. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1397 00. Aldrig 67 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 56 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 54 06. 1 gång per månad 27 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 63 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 194 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 278 width 2 F.15v. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.15 för fullständig frågetext> 1575 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 28 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 49 09. 1 gång per vecka
VAR 195 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 280 width 2 MD=99 F.15x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1507 00. Aldrig 63 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 41 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 28 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 26 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 196 LÄSER VECKO-REVYN Loc 282 width 2 MD=99 F.15y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.15 för fullständig frågetext> 1321 00. Aldrig 72 01. 1 gång per år 68 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 69 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 58 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 70 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 197 LÄSER VI Loc 284 width 2 MD=99 F.15z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.15 för fullständig frågetext> 1380 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 39 03. 3 gånger per år 44 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 51 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 151 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 198 LÄSER ÅRET RUNT Loc 286 width 2 MD=99 F.15å. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.15 för fullständig frågetext> 880 00. Aldrig 56 01. 1 gång per år 81 02. 2 gånger per år 104 03. 3 gånger per år 106 04. 1 gång per kvartal 112 05. 2 gånger per kvartal 122 06. 1 gång per månad 63 07. 2 gånger per månad 78 08. 3 gånger per månad 207 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 199 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 288 width 1 MD=9 F.16. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.16a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1607 0. aldrig 10 1. 1 gång/år 8 2. 2 gånger/år 6 3. 3 gånger/år 9 4. 1 gång/kvartal 9 5. 2 gånger/kvartal 45 6. 1 gång/månad 116 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 200 LÄSER MOTOR Loc 289 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.16 för fullständig frågetext> 1460 0. aldrig 33 1. 1 gång/år 35 2. 2 gånger/år 36 3. 3 gånger/år 33 4. 1 gång/kvartal 34 5. 2 gånger/kvartal 59 6. 1 gång/månad 118 7. 2 gånger/månad 2 9. Ej svar
VAR 201 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 290 width 1 MD=9 F.16c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.16 för fullständig frågetext> 1629 0. aldrig 21 1. 1 gång/år 25 2. 2 gånger/år 13 3. 3 gånger/år 15 4. 1 gång/kvartal 19 5. 2 gånger/kvartal 28 6. 1 gång/månad 59 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 202 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 291 width 1 MD=9 F.16d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.16 för fullständig frågetext> 1355 0. aldrig 64 1. 1 gång/år 62 2. 2 gånger/år 58 3. 3 gånger/år 58 4. 1 gång/kvartal 35 5. 2 gånger/kvartal 92 6. 1 gång/månad 84 7. 2 gånger/månad 2 9. Ej svar
VAR 203 LÄSER VI BILÄGARE Loc 292 width 1 MD=9 F.16e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.16 för fullständig frågetext> 1177 0. aldrig 37 1. 1 gång/år 33 2. 2 gånger/år 34 3. 3 gånger/år 52 4. 1 gång/kvartal 38 5. 2 gånger/kvartal 137 6. 1 gång/månad 300 7. 2 gånger/månad 2 9. Ej svar
VAR 204 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 293 width 1 MD=9 F.17. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.17a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 951 0. aldrig 141 1. 1 gång/år 158 2. 2 gånger/år 130 3. 3 gånger/år 133 4. 1 gång/kvartal 67 5. 2 gånger/kvartal 228 6. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 205 LÄSER ALLT OM MAT Loc 294 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.17 för fullständig frågetext> 1118 0. aldrig 137 1. 1 gång/år 120 2. 2 gånger/år 90 3. 3 gånger/år 104 4. 1 gång/kvartal 66 5. 2 gånger/kvartal 174 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 206 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 295 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.17 för fullständig frågetext> 1044 0. aldrig 133 1. 1 gång/år 122 2. 2 gånger/år 113 3. 3 gånger/år 121 4. 1 gång/kvartal 61 5. 2 gånger/kvartal 214 6. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 207 LÄSER BÅT-NYTT Loc 296 width 1 MD=9 F.17d. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1523 0. aldrig 67 1. 1 gång/år 40 2. 2 gånger/år 41 3. 3 gånger/år 50 4. 1 gång/kvartal 28 5. 2 gånger/kvartal 60 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 208 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 297 width 1 F.17e. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1625 0. aldrig 49 1. 1 gång/år 30 2. 2 gånger/år 28 3. 3 gånger/år 27 4. 1 gång/kvartal 18 5. 2 gånger/kvartal 33 6. 1 gång/månad
VAR 209 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 298 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1617 0. aldrig 60 1. 1 gång/år 32 2. 2 gånger/år 18 3. 3 gånger/år 24 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 44 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 210 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 299 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.17 för fullständig frågetext> 1636 0. aldrig 51 1. 1 gång/år 31 2. 2 gånger/år 15 3. 3 gånger/år 24 4. 1 gång/kvartal 21 5. 2 gånger/kvartal 32 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 211 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 300 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1518 0. aldrig 76 1. 1 gång/år 53 2. 2 gånger/år 43 3. 3 gånger/år 46 4. 1 gång/kvartal 31 5. 2 gånger/kvartal 43 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 212 LÄSER DET BÄSTA Loc 301 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.17 för fullständig frågetext> 1324 0. aldrig 111 1. 1 gång/år 67 2. 2 gånger/år 70 3. 3 gånger/år 45 4. 1 gång/kvartal 16 5. 2 gånger/kvartal 175 6. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 213 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 302 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1374 0. aldrig 105 1. 1 gång/år 72 2. 2 gånger/år 67 3. 3 gånger/år 54 4. 1 gång/kvartal 39 5. 2 gånger/kvartal 99 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 214 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 303 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.17 för fullständig frågetext> 1317 0. aldrig 81 1. 1 gång/år 44 2. 2 gånger/år 35 3. 3 gånger/år 78 4. 1 gång/kvartal 30 5. 2 gånger/kvartal 225 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 215 LÄSER INDUSTRITJÄNSTEM. Loc 304 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta läser du - Industritjänstemannen <Se F.17 för fullständig frågetext> 1685 0. aldrig 16 1. 1 gång/år 12 2. 2 gånger/år 6 3. 3 gånger/år 10 4. 1 gång/kvartal 5 5. 2 gånger/kvartal 76 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 216 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 305 width 2 MD=99 F.18. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.18a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 810 00. aldrig 31 01. 1 gång/år 26 02. 2 gånger/år 51 03. 3 gånger/år 36 04. 1 gång/kvartal 36 05. 2 gånger/kvartal 47 06. 1 gång/månad 21 07. 2 gånger/månad 38 08. 3 gånger/månad 44 09. 1 gång/vecka 36 10. 2 gånger/vecka 25 11. 3 gånger/vecka 21 12. 4 gånger/vecka 39 13. 5 gånger/vecka 546 14. 6 gånger/vecka 3 99. Ej svar
VAR 217 LÄSER A-PRESSEN Loc 307 width 2 MD=99 F.18b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.18 för fullständig frågetext> 1118 00. aldrig 15 01. 1 gång/år 28 02. 2 gånger/år 42 03. 3 gånger/år 48 04. 1 gång/kvartal 35 05. 2 gånger/kvartal 59 06. 1 gång/månad 36 07. 2 gånger/månad 47 08. 3 gånger/månad 50 09. 1 gång/vecka 42 10. 2 gånger/vecka 31 11. 3 gånger/vecka 18 12. 4 gånger/vecka 30 13. 5 gånger/vecka 211 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 218 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 309 width 2 MD=99 F.18c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1702 00. aldrig 7 01. 1 gång/år 8 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 9 05. 2 gånger/kvartal 9 06. 1 gång/månad 6 07. 2 gånger/månad 13 08. 3 gånger/månad 3 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 36 13. 5 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 219 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 311 width 2 F.18d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1750 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 10 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 8 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 3 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 19 12. 4 gånger/vecka
VAR 220 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 313 width 2 MD=99 F.18e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1641 00. aldrig 6 01. 1 gång/år 13 02. 2 gånger/år 14 03. 3 gånger/år 10 04. 1 gång/kvartal 10 05. 2 gånger/kvartal 21 06. 1 gång/månad 7 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka 6 10. 2 gånger/vecka 73 11. 3 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 221 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 315 width 2 F.18f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1798 00. aldrig 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka
VAR 222 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 317 width 2 MD=99 F.18g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.18 för fullständig frågetext> 1746 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 7 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 25 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 223 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 319 width 2 MD=99 F.18h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.18 för fullständig frågetext> 1731 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 10 02. 2 gånger/år 7 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 8 06. 1 gång/månad 7 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 4 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 23 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 224 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 321 width 2 F.18i. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.18 för fullständig frågetext> 1747 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 8 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 7 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 6 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 22 09. 1 gång/vecka
VAR 225 LÄSER HUVUDSTADSPRESS NV Loc 323 width 2 F.18j. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Nordväst <Se F.18 för fullständig frågetext> 1784 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 11 09. 1 gång/vecka
VAR 226 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 325 width 2 F.18k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.18 för fullständig frågetext> 1798 00. aldrig 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka
VAR 227 LÄSER HUVUDSTADSPRESS S Loc 327 width 2 F.18l. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Syd <Se F.18 för fullständig frågetext> 1762 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 23 09. 1 gång/vecka
VAR 228 LÄSER HUV.ST.PR.SÖDERT. Loc 329 width 2 F.18m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Södertidningen <Se F.18 för fullständig frågetext> 1710 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 12 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 64 09. 1 gång/vecka
VAR 229 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 331 width 2 F.18n. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.18 för fullständig frågetext> 1763 00. aldrig 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 27 09. 1 gång/vecka
VAR 230 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 333 width 2 F.18o. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.18 för fullständig frågetext> 1777 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 20 09. 1 gång/vecka
VAR 231 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 335 width 2 F.18p. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.18 för fullständig frågetext> 1763 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 6 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 24 09. 1 gång/vecka
VAR 232 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 337 width 2 F.18q. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.18 för fullständig frågetext> 1749 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 36 09. 1 gång/vecka
VAR 233 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 339 width 2 MD=99 F.18r. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.18 för fullständig frågetext> 1770 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 25 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 234 LÄSER STORSTADEN Loc 341 width 1 MD=9 F.18s. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.18 för fullständig frågetext> 1672 0. aldrig 8 1. 1 gång/år 11 2. 2 gånger/år 16 3. 3 gånger/år 23 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 36 6. 1 gång/månad 33 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 235 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 342 width 2 MD=99 F.18t. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.18 för fullständig frågetext> 1736 00. aldrig 8 01. 1 gång/år 8 02. 2 gånger/år 8 03. 3 gånger/år 9 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 16 14. 6 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 236 KONSUM Loc 344 width 2 MD=99 F.19. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.19a. Hur ofta besöker Du Konsum? 189 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 75 03. 3 gånger per år 60 04. 1 gång per kvartal 67 05. 2 gånger per kvartal 191 06. 1 gång per månad 155 07. 2 gånger per månad 141 08. 3 gånger per månad 286 09. 1 gång per vecka 239 10. 2 gånger per vecka 141 11. 3 gånger per vecka 97 12. 4 gånger per vecka 57 13. 5 gånger per vecka 23 14. 6 gånger per vecka 15 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 237 ICA Loc 346 width 2 MD=99 F.19b. Hur ofta besöker Du ICA? <Se F.19 för fullständig frågetext> 142 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 58 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 143 06. 1 gång per månad 141 07. 2 gånger per månad 126 08. 3 gånger per månad 346 09. 1 gång per vecka 281 10. 2 gånger per vecka 163 11. 3 gånger per vecka 114 12. 4 gånger per vecka 65 13. 5 gånger per vecka 45 14. 6 gånger per vecka 31 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 238 VIVO Loc 348 width 2 MD=99 F.19c. Hur ofta besöker Du VIVO? <Se F.19 för fullständig frågetext> 910 00. Aldrig 119 01. 1 gång per år 86 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 77 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 141 06. 1 gång per månad 77 07. 2 gånger per månad 43 08. 3 gånger per månad 109 09. 1 gång per vecka 51 10. 2 gånger per vecka 37 11. 3 gånger per vecka 20 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 239 ANNAN LIVSMEDELSBUTIK Loc 350 width 2 MD=99 F.19d. Hur ofta besöker Du annan livsmedelsbutik? <Se F.19 för fullständig frågetext> 509 00. Aldrig 102 01. 1 gång per år 77 02. 2 gånger per år 108 03. 3 gånger per år 115 04. 1 gång per kvartal 83 05. 2 gånger per kvartal 193 06. 1 gång per månad 125 07. 2 gånger per månad 102 08. 3 gånger per månad 216 09. 1 gång per vecka 79 10. 2 gånger per vecka 50 11. 3 gånger per vecka 21 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 240 LIVSM.AVD.DOMUS-OBS Loc 352 width 2 MD=99 F.19e. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus eller Obs? <Se F.19 för fullständig frågetext> 332 00. Aldrig 68 01. 1 gång per år 72 02. 2 gånger per år 84 03. 3 gånger per år 137 04. 1 gång per kvartal 102 05. 2 gånger per kvartal 273 06. 1 gång per månad 181 07. 2 gånger per månad 125 08. 3 gånger per månad 214 09. 1 gång per vecka 100 10. 2 gånger per vecka 57 11. 3 gånger per vecka 37 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 241 LIVSM.AVD.ANNAT VARUHUS Loc 354 width 2 MD=99 F.19f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i annat varuhus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 561 00. Aldrig 88 01. 1 gång per år 83 02. 2 gånger per år 88 03. 3 gånger per år 152 04. 1 gång per kvartal 107 05. 2 gånger per kvartal 232 06. 1 gång per månad 129 07. 2 gånger per månad 94 08. 3 gånger per månad 164 09. 1 gång per vecka 52 10. 2 gånger per vecka 30 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 242 DOMUS Loc 356 width 2 MD=99 F.19g. Hur ofta besöker Du Domus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 317 00. Aldrig 70 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 91 03. 3 gånger per år 121 04. 1 gång per kvartal 91 05. 2 gånger per kvartal 285 06. 1 gång per månad 191 07. 2 gånger per månad 149 08. 3 gånger per månad 215 09. 1 gång per vecka 101 10. 2 gånger per vecka 52 11. 3 gånger per vecka 37 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 243 EPA Loc 358 width 2 MD=99 F.19h. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.19 för fullständig frågetext> 424 00. Aldrig 119 01. 1 gång per år 128 02. 2 gånger per år 105 03. 3 gånger per år 158 04. 1 gång per kvartal 121 05. 2 gånger per kvartal 265 06. 1 gång per månad 139 07. 2 gånger per månad 116 08. 3 gånger per månad 138 09. 1 gång per vecka 51 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 244 TEMPO Loc 360 width 2 MD=99 F.19i. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.19 för fullständig frågetext> 541 00. Aldrig 147 01. 1 gång per år 109 02. 2 gånger per år 99 03. 3 gånger per år 142 04. 1 gång per kvartal 97 05. 2 gånger per kvartal 224 06. 1 gång per månad 110 07. 2 gånger per månad 103 08. 3 gånger per månad 127 09. 1 gång per vecka 52 10. 2 gånger per vecka 30 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 245 PRESSBYRÅN Loc 362 width 2 MD=99 F.19j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.19 för fullständig frågetext> 292 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 84 02. 2 gånger per år 94 03. 3 gånger per år 148 04. 1 gång per kvartal 90 05. 2 gånger per kvartal 221 06. 1 gång per månad 142 07. 2 gånger per månad 133 08. 3 gånger per månad 233 09. 1 gång per vecka 119 10. 2 gånger per vecka 80 11. 3 gånger per vecka 39 12. 4 gånger per vecka 35 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 24 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 246 ANNAN KIOSK Loc 364 width 2 MD=99 F.19k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.19 för fullständig frågetext> 296 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 70 03. 3 gånger per år 109 04. 1 gång per kvartal 72 05. 2 gånger per kvartal 187 06. 1 gång per månad 165 07. 2 gånger per månad 127 08. 3 gånger per månad 298 09. 1 gång per vecka 139 10. 2 gånger per vecka 99 11. 3 gånger per vecka 49 12. 4 gånger per vecka 49 13. 5 gånger per vecka 14 14. 6 gånger per vecka 52 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 247 TOBAKSAFFÄR Loc 366 width 2 MD=99 F.19l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.19 för fullständig frågetext> 649 00. Aldrig 102 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 110 04. 1 gång per kvartal 68 05. 2 gånger per kvartal 189 06. 1 gång per månad 94 07. 2 gånger per månad 65 08. 3 gånger per månad 209 09. 1 gång per vecka 77 10. 2 gånger per vecka 48 11. 3 gånger per vecka 22 12. 4 gånger per vecka 19 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 18 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 248 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 368 width 2 MD=99 F.19m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.19 för fullständig frågetext> 320 00. Aldrig 79 01. 1 gång per år 139 02. 2 gånger per år 159 03. 3 gånger per år 183 04. 1 gång per kvartal 130 05. 2 gånger per kvartal 255 06. 1 gång per månad 154 07. 2 gånger per månad 98 08. 3 gånger per månad 83 09. 1 gång per vecka 47 10. 2 gånger per vecka 34 11. 3 gånger per vecka 38 12. 4 gånger per vecka 71 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 249 KAFE/KONDITORI Loc 370 width 2 MD=99 F.19n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.19 för fullständig frågetext> 396 00. Aldrig 118 01. 1 gång per år 142 02. 2 gånger per år 158 03. 3 gånger per år 203 04. 1 gång per kvartal 122 05. 2 gånger per kvartal 276 06. 1 gång per månad 124 07. 2 gånger per månad 84 08. 3 gånger per månad 80 09. 1 gång per vecka 42 10. 2 gånger per vecka 26 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 250 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 372 width 2 MD=99 F.19o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.19 för fullständig frågetext> 425 00. Aldrig 77 01. 1 gång per år 99 02. 2 gånger per år 148 03. 3 gånger per år 185 04. 1 gång per kvartal 121 05. 2 gånger per kvartal 267 06. 1 gång per månad 133 07. 2 gånger per månad 135 08. 3 gånger per månad 120 09. 1 gång per vecka 51 10. 2 gånger per vecka 21 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 251 BENSINSTATION Loc 374 width 2 MD=99 F.19p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.19 för fullständig frågetext> 452 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 43 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 128 06. 1 gång per månad 211 07. 2 gånger per månad 163 08. 3 gånger per månad 418 09. 1 gång per vecka 163 10. 2 gånger per vecka 70 11. 3 gånger per vecka 24 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 13 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 252 POSTKONTOR Loc 376 width 2 MD=99 F.19q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 77 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 66 05. 2 gånger per kvartal 366 06. 1 gång per månad 386 07. 2 gånger per månad 272 08. 3 gånger per månad 354 09. 1 gång per vecka 77 10. 2 gånger per vecka 32 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 14 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 253 BANKKONTOR Loc 378 width 2 MD=99 F.19r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 133 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 133 04. 1 gång per kvartal 76 05. 2 gånger per kvartal 451 06. 1 gång per månad 320 07. 2 gånger per månad 206 08. 3 gånger per månad 228 09. 1 gång per vecka 40 10. 2 gånger per vecka 16 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 19 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 254 AFFISCHPELARE Loc 380 width 2 MD=99 F.20. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.20a. Hur ofta ser Du affischpelare? 477 00. Aldrig 77 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 124 06. 1 gång per månad 63 07. 2 gånger per månad 76 08. 3 gånger per månad 222 09. 1 gång per vecka 80 10. 2 gånger per vecka 62 11. 3 gånger per vecka 36 12. 4 gånger per vecka 114 13. 5 gånger per vecka 44 14. 6 gånger per vecka 201 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 255 REKLAM PÅ BIO Loc 382 width 2 MD=99 F.20b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.20 för fullständig frågetext> 771 00. Aldrig 233 01. 1 gång per år 134 02. 2 gånger per år 125 03. 3 gånger per år 128 04. 1 gång per kvartal 98 05. 2 gånger per kvartal 143 06. 1 gång per månad 67 07. 2 gånger per månad 45 08. 3 gånger per månad 47 09. 1 gång per vecka 12 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 256 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 384 width 2 MD=99 F.20c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.20 för fullständig frågetext> 483 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 105 06. 1 gång per månad 66 07. 2 gånger per månad 79 08. 3 gånger per månad 167 09. 1 gång per vecka 82 10. 2 gånger per vecka 64 11. 3 gånger per vecka 62 12. 4 gånger per vecka 149 13. 5 gånger per vecka 62 14. 6 gånger per vecka 202 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 257 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 386 width 1 MD=9 F.21. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Domus/Obs? 283 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 532 1. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Domus/Obs 346 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Domus/Obs 230 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Domus/Obs 205 4. Köper mer än hälften i Konsum/Domus/Obs 190 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Domus/Obs 24 9. Ej svar