ORVESTO 76 P-6001

               SSD 0048

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 76 P-6001 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1976 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt
  omfattade urvalet för dessa fem omgångar 13.714 personer
  15-67 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har av SCB
  dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 13.714 personer har 1.695
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 28 avlidna, 16 avflyttade från riket, 50 som vistas
  utomlands, 19 i militärtjänst, 110 på utrikes resa, 127 ej
  svensktalande, 209 okända men skrivna på kommun, 72 under
  sjukhusvård, 383 sjuka i hemmet samt 681 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fem omgångarna våren 1976 uppgår således
  till 12.019 personer varav 3.867, utgörande 32%, ej besvarat
  formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (51%), "tidsbrist" (10%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (38%)
  samt "övriga" (1%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i meterialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1976 9.511 personer istället för 8.152 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-6001, omfattar 1772 personer eller 21,7% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 19 februari- 28
  april 1976.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Bäckman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0048 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Civilstånd 12 Ålder 13 Förvärvsarbete/sysselsättning 14 Utbildning 15 Storlek på orten 16 Form av boende 17 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 18 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 24 Totalt antal personer 25 Din personliga inkomst i kronor per år 26 Hushållets totala inkomst i kronor per år 27 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i konsum 28 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbil/kombi 31 Hushållets innehav av fritidshus 32 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 33 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 34 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 35 Hushållets innehav av filmkamera 36 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 37 Hushållets innehav av filmprojektor 38 Hushållets innehav av skrivmaskin 39 Hushållets innehav av svart-vit tv 40 Hushållets innehav av färg-tv 41 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 42 Hushållets innehav av diskmaskin 43 Hushållets innehav av tvättmaskin 44 Hushållets innehav av kassettbandspelare 45 Hushållets innehav av stereoanläggning 46 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 47 Hushållets innehav av hund 48 Hushållets innehav av katt 49 Hushållets innehav av burfåglar 50 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 51 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 52 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 53 Köpfrekvenser för Tandkräm 54 Köpfrekvenser för Tvål 55 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 56 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 57 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 58 Köpfrekvenser för Tvättmedel 59 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 60 Köpfrekvenser för Grammofonskivor Köpavsikter beträffande kapitalvaror 61 Avsikt att köpa kapitalvaror1 62 Avsikt att köpa kapitalvaror1 63 Avsikt att köpa kapitalvaror1 64 Avsikt att köpa kapitalvaror1 65 Avsikt att köpa kapitalvaror1 66 Avsikt att köpa kapitalvaror2 67 Avsikt att köpa kapitalvaror2 68 Avsikt att köpa kapitalvaror2 69 Avsikt att köpa kapitalvaror2 70 Avsikt att köpa kapitalvaror2 71 Avsikt att köpa kapitalvaror3 72 Avsikt att köpa kapitalvaror3 73 Avsikt att köpa kapitalvaror3 74 Avsikt att köpa kapitalvaror3 75 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 77 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 78 Intresseinriktning:Skattefrågor 79 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 80 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 81 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 82 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 83 Intresseinriktning:Samhällsplanering 84 Intresseinriktning:Politiska frågor 85 Intresseinriktning:Sport/Idrott 86 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 87 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 88 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 89 Intresseinriktning:Bantningstips 90 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Villa/eget hem 97 Intresseinriktning:Fritidshus 98 Intresseinriktning:Semesterresor 99 Intresseinriktning:Båtar 100 Intresseinriktning:Personbilar 101 Intresseinriktning:Färg-tv 102 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 103 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 104 Intresseinriktning:Fotoutrustning 105 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 106 Intresseinriktning:Rakapparater 107 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 108 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 109 Intresseinriktning:Hundars skötsel 110 Intresseinriktning:Katters skötsel 111 Intresseinriktning:Handla mat 112 Intresseinriktning:Laga mat 113 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 114 Intresseinriktning:Baka 115 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 116 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 117 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 118 Intresseinriktning:Ha gäster 119 Intresseinriktning:Köra bil 120 Intresseinriktning:Jobba med bilen 121 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 122 Intresseinriktning:Fotografera 123 Intresseinriktning:Smalfilma 124 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 125 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 126 Intresseinriktning:Gå på teater 127 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 128 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 129 Intresseinriktning:Läsa böcker 130 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 131 Intresseinriktning:Sy kläder 132 Intresseinriktning:Handarbeta 133 Intresseinriktning:Måla 134 Intresseinriktning:Snickra 135 Intresseinriktning:Motionera 136 Intresseinriktning:Friluftsliv 137 Intresseinriktning:Sportfiska 138 Intresseinriktning:Åka skidor 139 Intresseinriktning:Åka motorbåt 140 Intresseinriktning:Segla 141 Intresseinriktning:Campa 142 Intresseinriktning:Semestra utomlands 143 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 144 Intresseinriktning:Gå på föreninsmöten 145 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 146 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Tidningsläsning:Storstadspress-vardagsnummer 147 Läsfrekvenser:Aftonbladet 148 Läsfrekvenser:Arbetet 149 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 150 Läsfrekvenser:Expressen 151 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 152 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 153 Läsfrekvenser:Kvällsposten 154 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 155 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 156 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 157 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 158 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 159 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 160 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 161 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten Tidningsläsning:Storstadspress-söndagsnummer 162 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 163 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 164 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 165 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 166 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 167 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 168 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 169 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 170 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 171 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 172 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 173 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 174 Läsfrekvenser för Allers 175 Läsfrekvenser för Damernas Värld 176 Läsfrekvenser för Femina 177 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 178 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 179 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 180 Läsfrekvenser för Hennes 181 Läsfrekvenser för Husmodern 182 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 183 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 184 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 185 Läsfrekvenser för Land 186 Läsfrekvenser för Lektyr 187 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 188 Läsfrekvenser för Min Värld 189 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 190 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 191 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 192 Läsfrekvenser för Se 193 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 194 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 195 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 196 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 197 Läsfrekvenser för Vi 198 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:14-dagarstidningar 199 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 200 Läsfrekvenser för Motor 201 Läsfrekvenser för Motorföraren 202 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 203 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 204 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 205 Läsfrekvenser för Allt om Mat 206 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 207 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 208 Läsfrekvenser för Båt för Alla 209 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 210 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 211 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 212 Läsfrekvenser för Det Bästa 213 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 214 Läsfrekvenser för Vår Bostad 215 Läsfrekvenser för industritjänstemannen Tidninsläsning:Landsortspress 216 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 217 Läsfrekvenser för - A-Pressen 218 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 219 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 220 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 221 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 222 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 223 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) Tidningsläsning:Lokalpress 224 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 225 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Nordväst 226 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Lidingö 227 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Syd 228 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Södertidningen 229 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 230 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 231 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 232 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 233 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 234 Läsfrekvenser för - Storstaden 235 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 236 Besöksfrekvenser:Konsum 237 Besöksfrekvenser:ICA 238 Besöksfrekvenser:VIVO 239 Besöksfrekvenser:Annan livsmedelsbutik 240 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i Domus eller Obs 241 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i annat varuhus 242 Besöksfrekvenser:Domus 243 Besöksfrekvenser:Epa 244 Besöksfrekvenser:Tempo 245 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 246 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 247 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 248 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 249 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 250 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 251 Besöksfrekvenser:Bensinstation 252 Besöksfrekvenser:Postkontor 253 Besöksfrekvenser:Bankkontor 254 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 255 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 256 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Inköp i olika affärer 257 Inköpsfrekvenser för Konsum/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0048              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0048


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. MARS 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1634 138
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång Kod: 1 Frek: 1772
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=99 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 278 6 8 32 20 13 22 17 30 28 23 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 7 26 7 10 29 10 8 8 27 16 22 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 12 26 19 9 50 97 20 11 27 16 180 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 25 21 45 20 12 18 7 10 37 13 14 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 35 8 11 28 9 5 8 31 9 10 10 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 37 11 17 28 13 9 11 35 24 17 13 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 13 18 6 16 4
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 2 MD=99 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1772 Min=0 Max=9 Mean=1.7 St.Dev=2.0
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 19 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 24 24 15 21 24 34 27 23 34 36 26 28 40 43 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 30 26 41 31 29 31 31 33 40 34 29 34 24 25 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 29 33 40 32 29 32 32 42 43 43 36 33 50 45 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 99 Frek: 43 38 32 32 42 25 38 39 46 39 41 1
VAR 10 KÖN Loc 21 width 1 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 891 1. Man 881 2. Kvinna
VAR 11 CIVILSTÅND Loc 22 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 439 1. Ogift 1196 2. Gift eller sammanboende 111 3. Änka/änkling/frånskild 26 9. Ej svar
VAR 12 ÅLDER Loc 23 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 182 00. 19 år och yngre 172 01. 20-24 år 206 02. 25-29 år 197 03. 30-34 år 166 04. 35-39 år 141 05. 40-44 år 172 06. 45-49 år 161 07. 50-54 år 195 08. 55-60 år 177 09. 61 år och äldre 3 99. Ej svar
VAR 13 YRKE Loc 25 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 918 1. Förvärvsarbete,heltid 268 2. Förvärvsarbete,deltid 247 3. Hemmafru 184 4. Studerande 127 5. Annan sysselsättning 24 6. Pensionär 4 9. Ej svar
VAR 14 UTBILDNING Loc 26 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 739 00. Folkskola 189 01. Grundskola eller enhetsskola 80 02. Realskola 26 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 101 04. Fackskola 85 05. Flickskola eller folkhögskola 68 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 275 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 44 08. Seminarium 162 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 3 99. Ej svar
VAR 15 ORTSTORLEK Loc 28 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 104 1. Under 200 invånare 204 2. 200-1.999 178 3. 2.000-4.999 149 4. 5.000-9.999 263 5. 10.000-24.999 226 6. 25.000-49.999 205 7. 50.000-99.999 382 8. 100.000 och däröver 61 9. Ej svar
VAR 16 BOENDEFORM Loc 29 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 213 01. Insatslägenhet 589 02. Hyrd lägenhet 643 03. Egen villa 47 04. Hyrd villa 72 05. Eget radhus 18 06. Hyrt radhus 129 07. Jordbruksfastighet 34 08. Inneboende 26 09. Annan bostadsform 1 99. Ej svar
VAR 17 UNDER 2 ÅR Loc 31 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1575 160 6 1 30
VAR 18 2-6 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1457 230 52 3 30
VAR 19 7-10 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1442 261 37 3 29
VAR 20 11-14 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1414 279 49 1 1 28
VAR 21 15-19 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1292 337 101 12 2 28
VAR 22 20-67 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 99 Frek: 27 310 1237 166 24 4 4
VAR 23 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 43 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1658 64 15 1 1 33
VAR 24 TOTALANTAL Loc 45 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 208 509 413 417 167 36 12 4 3 3
VAR 25 PERSONLIG INKOMST Loc 47 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 351 0. Under 10.000 156 1. 10.000-20.000 187 2. 20.000-30.000 267 3. 30.000-40.000 321 4. 40.000-50.000 180 5. 50.000-60.000 74 6. 60.000-70.000 101 7. Över 70.000 135 9. Ej svar
VAR 26 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 48 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 30 0. Under 10.000 52 1. 10.000-20.000 91 2. 20.000-30.000 153 3. 30.000-40.000 197 4. 40.000-50.000 226 5. 50.000-60.000 165 6. 60.000-70.000 643 7. Över 70.000 215 9. Ej svar
VAR 27 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 49 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 364 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 337 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 210 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 167 3. Gör mer än hälften av alla inköp 687 4. Gör alla eller nästan alla inköp 7 9. Ej svar
VAR 28 MEDLEM I KONSUM Loc 50 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1018 1. Ja 745 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 51 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 1178 1. Ja 565 2. Nej 29 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 52 width 1 MD=9 F.7. Vad finns i Ditt hushåll? F.7a. I hushållet finns:personbil/kombi 351 0. Finns ej 1404 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 31 FINNS:FRITIDSHUS Loc 53 width 1 MD=9 F.7b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 1346 0. Finns ej 397 1. Finns 29 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 54 width 1 MD=9 F.7c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1464 0. Finns ej 270 1. Finns 38 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 55 width 1 MD=9 F.7d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.7 för fullständig frågetext> 679 0. Finns ej 1072 1. Finns 21 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 56 width 1 MD=9 F.7e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1252 0. Finns ej 493 1. Finns 27 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:FILMKAMERA Loc 57 width 1 MD=9 F.7f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1327 0. Finns ej 417 1. Finns 28 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 58 width 1 MD=9 F.7g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1367 0. Finns ej 373 1. Finns 32 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1397 0. Finns ej 346 1. Finns 29 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 60 width 1 MD=9 F.7i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1003 0. Finns ej 743 1. Finns 26 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:SVART-VIT TV Loc 61 width 1 MD=9 F.7j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 797 0. Finns ej 950 1. Finns 25 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FÄRG-TV Loc 62 width 1 MD=9 F.7k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 680 0. Finns ej 1070 1. Finns 22 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 63 width 1 MD=9 F.7l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.7 för fullständig frågetext> 268 0. Finns ej 1483 1. Finns 21 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:DISKMASKIN Loc 64 width 1 MD=9 F.7m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1364 0. Finns ej 374 1. Finns 34 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 65 width 1 MD=9 F.7n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 581 0. Finns ej 1168 1. Finns 23 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 66 width 1 MD=9 F.7o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 930 0. Finns ej 812 1. Finns 30 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=9 F.7p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.7 för fullständig frågetext> 689 0. Finns ej 1060 1. Finns 23 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 68 width 1 MD=9 F.7q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 1272 0. Finns ej 464 1. Finns 36 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:HUND Loc 69 width 1 MD=9 F.7r. I hushållet finns:hund <Se F.7 för fullständig frågetext> 1390 0. Finns ej 345 1. Finns 37 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:KATT Loc 70 width 1 MD=9 F.7s. I hushållet finns:katt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1447 0. Finns ej 290 1. Finns 35 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:BURFÅGLAR Loc 71 width 1 MD=9 F.7t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1583 0. Finns ej 151 1. Finns 38 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 72 width 1 MD=9 F.7u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1521 0. Finns ej 215 1. Finns 36 9. Ej svar
VAR 51 MATVAROR I BUTIKER Loc 73 width 1 MD=9 F.8. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.8a. Jag köper: Matvaror i Butiker 64 1. Aldrig 146 2. Någon gång/år 77 3. Någon gång/kvartal 231 4. Någon gång/månad 574 5. 1-2 gånger/vecka 460 6. 3-4 gånger/vecka 213 7. Minst 5 gånger/vecka 7 9. Ej svar
VAR 52 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 74 width 1 MD=9 F.8b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 659 1. Aldrig 455 2. Någon gång/år 333 3. Någon gång/kvartal 299 4. Någon gång/månad 16 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 7 9. Ej svar
VAR 53 TANDKRÄM Loc 75 width 1 MD=9 F.8c. Jag köper: Tandkräm <Se F.8 för fullständig frågetext> 232 1. Aldrig 250 2. Någon gång/år 363 3. Någon gång/kvartal 876 4. Någon gång/månad 43 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 54 TVÅL Loc 76 width 1 MD=9 F.8d. Jag köper: Tvål <Se F.8 för fullständig frågetext> 241 1. Aldrig 229 2. Någon gång/år 335 3. Någon gång/kvartal 900 4. Någon gång/månad 59 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 55 MASKINDISKMEDEL Loc 77 width 1 MD=9 F.8e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1304 1. Aldrig 123 2. Någon gång/år 154 3. Någon gång/kvartal 176 4. Någon gång/månad 7 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 6 9. Ej svar
VAR 56 VANLIGT DISKMEDEL Loc 78 width 1 MD=9 F.8f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 357 1. Aldrig 274 2. Någon gång/år 453 3. Någon gång/kvartal 659 4. Någon gång/månad 22 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 57 RENGÖRINGSMEDEL Loc 79 width 1 MD=9 F.8g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 387 1. Aldrig 304 2. Någon gång/år 483 3. Någon gång/kvartal 571 4. Någon gång/månad 17 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 58 TVÄTTMEDEL Loc 80 width 1 MD=9 F.8h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 346 1. Aldrig 253 2. Någon gång/år 445 3. Någon gång/kvartal 684 4. Någon gång/månad 36 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 59 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.8i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 758 1. Aldrig 522 2. Någon gång/år 301 3. Någon gång/kvartal 174 4. Någon gång/månad 7 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 60 GRAMMOFONSKIVOR Loc 82 width 1 MD=9 F.8j. Jag köper: Grammofonskivor <Se F.8 för fullständig frågetext> 635 1. Aldrig 536 2. Någon gång/år 352 3. Någon gång/kvartal 225 4. Någon gång/månad 11 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 8 9. Ej svar
VAR 61 AVSER ATT KÖPA1 Loc 83 width 2 MD=99 F.9. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.9a. Första understrykningen 212 00. Fabriksny bil 413 01. Begagnad bil 46 02. Moped 14 03. Nytt fritidshus 8 04. Begagnat fritidshus 39 05. Ny villa 27 06. Begagnad villa 67 07. Köksfläkt 41 08. Elektrisk spis 36 09. Diskmaskin 869 99. Ej svar
VAR 62 AVSER ATT KÖPA1 Loc 85 width 2 MD=99 F.9b. Andra understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 604 00. Frågan ej tillämplig 14 01. Begagnad bil 31 02. Moped 12 03. Nytt fritidshus 9 04. Begagnat fritidshus 43 05. Ny villa 31 06. Begagnad villa 53 07. Köksfläkt 53 08. Elektrisk spis 57 09. Diskmaskin 865 99. Ej svar
VAR 63 AVSER ATT KÖPA1 Loc 87 width 2 MD=99 F.9c. Tredje understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 829 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 2 02. Moped 2 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 3 05. Ny villa 6 06. Begagnad villa 18 07. Köksfläkt 24 08. Elektrisk spis 22 09. Diskmaskin 865 99. Ej svar
VAR 64 AVSER ATT KÖPA1 Loc 89 width 2 MD=99 F.9d. Fjärde understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 872 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 1 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 4 07. Köksfläkt 13 08. Elektrisk spis 16 09. Diskmaskin 865 99. Ej svar
VAR 65 AVSER ATT KÖPA1 Loc 91 width 2 MD=99 F.9e. Femte understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 894 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 07. Köksfläkt 5 08. Elektrisk spis 8 09. Diskmaskin 864 99. Ej svar
VAR 66 AVSER ATT KÖPA2 Loc 93 width 2 MD=99 F.10. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.10a. Första understrykningen 187 00. Tvättmaskin 47 01. Frysbox 48 02. Frysskåp 113 03. Fiskeutrustning 114 04. Elektrisk rakapparat 29 05. Portabel skrivmaskin 36 06. Stillbildskamera 44 07. Filmkamera 22 08. Projektorer 37 09. Elektrisk symaskin 1095 99. Ej svar
VAR 67 AVSER ATT KÖPA2 Loc 95 width 2 MD=99 F.10b. Andra understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 424 00. Frågan ej tillämplig 33 01. Frysbox 29 02. Frysskåp 22 03. Fiskeutrustning 41 04. Elektrisk rakapparat 17 05. Portabel skrivmaskin 29 06. Stillbildskamera 20 07. Filmkamera 31 08. Projektorer 35 09. Elektrisk symaskin 1091 99. Ej svar
VAR 68 AVSER ATT KÖPA2 Loc 97 width 2 MD=99 F.10c. Tredje understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 602 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 11 02. Frysskåp 9 03. Fiskeutrustning 9 04. Elektrisk rakapparat 05. Portabel skrivmaskin 13 06. Stillbildskamera 8 07. Filmkamera 15 08. Projektorer 14 09. Elektrisk symaskin 1091 99. Ej svar
VAR 69 AVSER ATT KÖPA2 Loc 99 width 2 MD=99 F.10d. Fjärde understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 657 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 2 03. Fiskeutrustning 5 04. Elektrisk rakapparat 05. Portabel skrivmaskin 2 06. Stillbildskamera 4 07. Filmkamera 7 08. Projektorer 4 09. Elektrisk symaskin 1091 99. Ej svar
VAR 70 AVSER ATT KÖPA2 Loc 101 width 2 MD=99 F.10e. Femte understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 669 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 1 04. Elektrisk rakapparat 3 05. Portabel skrivmaskin 2 06. Stillbildskamera 1 07. Filmkamera 3 08. Projektorer 5 09. Elektrisk symaskin 1088 99. Ej svar
VAR 71 AVSER ATT KÖPA3 Loc 103 width 2 MD=99 F.11. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.11a. Första understrykningen 110 00. Radio 72 01. Bandspelare 225 02. Stereoanläggning 23 03. Svart/vit TV 191 04. Färg-TV 213 05. Trädgårdsredskap 40 06. Gräsklippare 70 07. Dammsugare 19 08. Motor- eller segelbåt 12 09. Motionscykel 797 99. Ej svar
VAR 72 AVSER ATT KÖPA3 Loc 105 width 2 MD=99 F.11b. Andra understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 545 00. Frågan ej tillämplig 30 01. Bandspelare 25 02. Stereoanläggning 5 03. Svart/vit TV 65 04. Färg-TV 123 05. Trädgårdsredskap 63 06. Gräsklippare 83 07. Dammsugare 26 08. Motor- eller segelbåt 15 09. Motionscykel 792 99. Ej svar
VAR 73 AVSER ATT KÖPA3 Loc 107 width 2 MD=99 F.11c. Tredje understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 829 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 17 02. Stereoanläggning 2 03. Svart/vit TV 16 04. Färg-TV 23 05. Trädgårdsredskap 41 06. Gräsklippare 30 07. Dammsugare 14 08. Motor- eller segelbåt 8 09. Motionscykel 792 99. Ej svar
VAR 74 AVSER ATT KÖPA3 Loc 109 width 2 MD=99 F.11d. Fjärde understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 926 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 4 03. Svart/vit TV 4 04. Färg-TV 13 05. Trädgårdsredskap 13 06. Gräsklippare 13 07. Dammsugare 4 08. Motor- eller segelbåt 3 09. Motionscykel 792 99. Ej svar
VAR 75 AVSER ATT KÖPA3 Loc 111 width 2 MD=99 F.11e. Femte understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 960 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 2 04. Färg-TV 2 05. Trädgårdsredskap 4 06. Gräsklippare 9 07. Dammsugare 2 08. Motor- eller segelbåt 1 09. Motionscykel 792 99. Ej svar
VAR 76 SAMHÄLLSDEBATT Loc 113 width 1 MD=9 F.12. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.12.1. Samhällsdebatt 90 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 139 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 583 5. Något intresserad 426 6. Ganska intresserad 230 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 77 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 114 width 1 MD=9 F.12.2. Sociala rättigheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 79 3. Något ointresserad 78 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 509 5. Något intresserad 559 6. Ganska intresserad 397 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 78 SKATTEFRÅGOR Loc 115 width 1 MD=9 F.12.3. Skattefrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket ointresserad 55 2. Ganska ointresserad 89 3. Något ointresserad 74 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 468 5. Något intresserad 520 6. Ganska intresserad 470 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 79 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 116 width 1 MD=9 F.12.4. Lagar och förordningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket ointresserad 68 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 116 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 597 5. Något intresserad 468 6. Ganska intresserad 327 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 80 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 117 width 1 MD=9 F.12.5. Samlevnadsfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket ointresserad 87 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 197 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 527 5. Något intresserad 440 6. Ganska intresserad 287 7. Mycket intresserad 61 9. Ej svar
VAR 81 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 118 width 1 MD=9 F.12.6. Religions-och trosfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 336 1. Mycket ointresserad 234 2. Ganska ointresserad 208 3. Något ointresserad 188 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 385 5. Något intresserad 209 6. Ganska intresserad 165 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 82 ARBETSMARKNADEN Loc 119 width 1 MD=9 F.12.7. Arbetsmarknaden <Se F.12 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket ointresserad 67 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 100 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 525 5. Något intresserad 544 6. Ganska intresserad 355 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 83 SAMHÄLLSPLANERING Loc 120 width 1 MD=9 F.12.8. Samhällsplanering <Se F.12 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket ointresserad 90 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 195 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 559 5. Något intresserad 425 6. Ganska intresserad 229 7. Mycket intresserad 66 9. Ej svar
VAR 84 POLITISKA FRÅGOR Loc 121 width 1 MD=9 F.12.9. Politiska frågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 167 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 138 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 518 5. Något intresserad 396 6. Ganska intresserad 246 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 85 SPORT/IDROTT Loc 122 width 1 MD=9 F.12.10. Sport/Idrott <Se F.12 för fullständig frågetext> 139 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 64 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 422 5. Något intresserad 373 6. Ganska intresserad 530 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 86 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 123 width 1 MD=9 F.12.11. Miljövårdsproblem <Se F.12 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket ointresserad 39 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 104 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 499 5. Något intresserad 520 6. Ganska intresserad 439 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 87 HÄLSONYTTIG MAT Loc 124 width 1 MD=9 F.12.12. Hälsonyttig mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 127 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 424 5. Något intresserad 434 6. Ganska intresserad 484 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 88 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 125 width 1 MD=9 F.12.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.12 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 101 3. Något ointresserad 108 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 503 5. Något intresserad 462 6. Ganska intresserad 457 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 89 BANTNINGSTIPS Loc 126 width 1 MD=9 F.12.14. Bantningstips <Se F.12 för fullständig frågetext> 631 1. Mycket ointresserad 183 2. Ganska ointresserad 145 3. Något ointresserad 150 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 319 5. Något intresserad 145 6. Ganska intresserad 148 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 90 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 127 width 1 MD=9 F.12.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.12 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket ointresserad 45 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 87 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 406 5. Något intresserad 520 6. Ganska intresserad 536 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 128 width 1 MD=9 F.12.16. Heminredning <Se F.12 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket ointresserad 63 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 80 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 482 5. Något intresserad 509 6. Ganska intresserad 450 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 129 width 1 MD=9 F.12.17. Modenyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 246 1. Mycket ointresserad 169 2. Ganska ointresserad 171 3. Något ointresserad 119 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 487 5. Något intresserad 317 6. Ganska intresserad 221 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 130 width 1 MD=9 F.12.18. Matvarunyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 138 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 172 3. Något ointresserad 144 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 497 5. Något intresserad 355 6. Ganska intresserad 274 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 131 width 1 MD=9 F.12.19. Barnavård <Se F.12 för fullständig frågetext> 155 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 193 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 440 5. Något intresserad 348 6. Ganska intresserad 324 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 132 width 1 MD=9 F.12.20. Skönhetsvård <Se F.12 för fullständig frågetext> 403 1. Mycket ointresserad 165 2. Ganska ointresserad 177 3. Något ointresserad 181 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 456 5. Något intresserad 230 6. Ganska intresserad 115 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 96 VILLA/EGET HEM Loc 133 width 1 MD=9 F.12.21. Villa/eget hem <Se F.12 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 76 3. Något ointresserad 110 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 290 5. Något intresserad 399 6. Ganska intresserad 730 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 97 FRITIDSHUS Loc 134 width 1 MD=9 F.12.22. Fritidshus <Se F.12 för fullständig frågetext> 190 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 189 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 384 5. Något intresserad 294 6. Ganska intresserad 393 7. Mycket intresserad 64 9. Ej svar
VAR 98 SEMESTERRESOR Loc 135 width 1 MD=9 F.12.23. Semesterresor <Se F.12 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 62 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 465 5. Något intresserad 457 6. Ganska intresserad 518 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 99 BÅTAR Loc 136 width 1 MD=9 F.12.24. Båtar <Se F.12 för fullständig frågetext> 427 1. Mycket ointresserad 164 2. Ganska ointresserad 177 3. Något ointresserad 184 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 346 5. Något intresserad 193 6. Ganska intresserad 223 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 100 PERSONBILAR Loc 137 width 1 MD=9 F.12.25. Personbilar <Se F.12 för fullständig frågetext> 155 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 104 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 466 5. Något intresserad 442 6. Ganska intresserad 360 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 101 FÄRG-TV Loc 138 width 1 MD=9 F.12.26. Färg-tv <Se F.12 för fullständig frågetext> 129 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 113 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 463 5. Något intresserad 416 6. Ganska intresserad 421 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 102 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 139 width 1 MD=9 F.12.27. Stereoanläggningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 221 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 138 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 443 5. Något intresserad 374 6. Ganska intresserad 331 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 103 HUSHÅLLSMASKINER Loc 140 width 1 MD=9 F.12.28. Hushållsmaskiner <Se F.12 för fullständig frågetext> 143 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 166 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 541 5. Något intresserad 407 6. Ganska intresserad 217 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 104 FOTOUTRUSTNING Loc 141 width 1 MD=9 F.12.29. Fotoutrustning <Se F.12 för fullständig frågetext> 271 1. Mycket ointresserad 185 2. Ganska ointresserad 194 3. Något ointresserad 185 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 490 5. Något intresserad 244 6. Ganska intresserad 144 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 105 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 142 width 1 MD=9 F.12.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.12 för fullständig frågetext> 776 1. Mycket ointresserad 154 2. Ganska ointresserad 159 3. Något ointresserad 207 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 220 5. Något intresserad 93 6. Ganska intresserad 110 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 106 RAKAPPARATER Loc 143 width 1 MD=9 F.12.31. Rakapparater <Se F.12 för fullständig frågetext> 698 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 265 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 298 5. Något intresserad 106 6. Ganska intresserad 60 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 107 RENGÖRINGSMEDEL Loc 144 width 1 MD=9 F.12.32. Rengöringsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 205 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 166 3. Något ointresserad 189 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 488 5. Något intresserad 349 6. Ganska intresserad 200 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 108 MEDEL MOT MJÄLL Loc 145 width 1 MD=9 F.12.33. Medel mot mjäll <Se F.12 för fullständig frågetext> 502 1. Mycket ointresserad 157 2. Ganska ointresserad 172 3. Något ointresserad 256 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 356 5. Något intresserad 164 6. Ganska intresserad 113 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 109 HUNDARS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=9 F.12.34. Hundars skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 623 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 223 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 268 5. Något intresserad 178 6. Ganska intresserad 195 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 110 KATTERS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.12.35. Katters skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 767 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 248 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 216 5. Något intresserad 104 6. Ganska intresserad 148 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 111 HANDLA MAT Loc 148 width 1 MD=9 F.12.36. Handla mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket ointresserad 97 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 74 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 474 5. Något intresserad 517 6. Ganska intresserad 387 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 112 LAGA MAT Loc 149 width 1 MD=9 F.12.37. Laga mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket ointresserad 81 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 56 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 463 5. Något intresserad 503 6. Ganska intresserad 461 7. Mycket intresserad 19 9. Ej svar
VAR 113 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 150 width 1 MD=9 F.12.38. Pröva nya maträtter <Se F.12 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket ointresserad 83 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 85 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 439 5. Något intresserad 466 6. Ganska intresserad 474 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 114 BAKA Loc 151 width 1 MD=9 F.12.39. Baka <Se F.12 för fullständig frågetext> 250 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 176 3. Något ointresserad 136 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 321 5. Något intresserad 352 6. Ganska intresserad 376 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 115 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 152 width 1 MD=9 F.12.40. Pröva nya cigarretter <Se F.12 för fullständig frågetext> 1090 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 108 3. Något ointresserad 200 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 161 5. Något intresserad 39 6. Ganska intresserad 22 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 116 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 153 width 1 MD=9 F.12.41. Pröva ny piptobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 1258 1. Mycket ointresserad 61 2. Ganska ointresserad 63 3. Något ointresserad 227 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 59 5. Något intresserad 27 6. Ganska intresserad 16 7. Mycket intresserad 61 9. Ej svar
VAR 117 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 154 width 1 MD=9 F.12.42. Pröva nya cigariller <Se F.12 för fullständig frågetext> 1261 1. Mycket ointresserad 68 2. Ganska ointresserad 61 3. Något ointresserad 229 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 45 5. Något intresserad 23 6. Ganska intresserad 9 7. Mycket intresserad 76 9. Ej svar
VAR 118 HA GÄSTER Loc 155 width 1 MD=9 F.12.43. Ha gäster <Se F.12 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket ointresserad 31 2. Ganska ointresserad 63 3. Något ointresserad 64 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 505 5. Något intresserad 691 6. Ganska intresserad 314 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 119 KÖRA BIL Loc 156 width 1 MD=9 F.12.44. Köra bil <Se F.12 för fullständig frågetext> 229 1. Mycket ointresserad 41 2. Ganska ointresserad 58 3. Något ointresserad 152 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 289 5. Något intresserad 493 6. Ganska intresserad 463 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 120 JOBBA MED BILEN Loc 157 width 1 MD=9 F.12.45. Jobba med bilen <Se F.12 för fullständig frågetext> 515 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 206 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 364 5. Något intresserad 239 6. Ganska intresserad 157 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 121 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 158 width 1 MD=9 F.12.46. Arbeta i trädgården <Se F.12 för fullständig frågetext> 188 1. Mycket ointresserad 85 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 125 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 397 5. Något intresserad 432 6. Ganska intresserad 410 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 122 FOTOGRAFERA Loc 159 width 1 MD=9 F.12.47. Fotografera <Se F.12 för fullständig frågetext> 213 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 156 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 593 5. Något intresserad 340 6. Ganska intresserad 178 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 123 SMALFILMA Loc 160 width 1 MD=9 F.12.48. Smalfilma <Se F.12 för fullständig frågetext> 520 1. Mycket ointresserad 156 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 404 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 256 5. Något intresserad 132 6. Ganska intresserad 86 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 124 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.12.49. Lyssna på popmusik <Se F.12 för fullständig frågetext> 517 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 128 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 337 5. Något intresserad 253 6. Ganska intresserad 219 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 125 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 162 width 1 MD=9 F.12.50. Lyssna på klassisk musik <Se F.12 för fullständig frågetext> 354 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 172 3. Något ointresserad 117 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 507 5. Något intresserad 284 6. Ganska intresserad 181 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 126 GÅ PÅ TEATER Loc 163 width 1 MD=9 F.12.51. Gå på teater <Se F.12 för fullständig frågetext> 234 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 165 3. Något ointresserad 150 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 513 5. Något intresserad 363 6. Ganska intresserad 199 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 127 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 164 width 1 MD=9 F.12.52. Gå på konstutställning <Se F.12 för fullständig frågetext> 412 1. Mycket ointresserad 167 2. Ganska ointresserad 214 3. Något ointresserad 172 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 430 5. Något intresserad 208 6. Ganska intresserad 119 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 128 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 165 width 1 MD=9 F.12.53. Skaffa vidareutbildning <Se F.12 för fullständig frågetext> 130 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 220 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 538 5. Något intresserad 362 6. Ganska intresserad 271 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 129 LÄSA BÖCKER Loc 166 width 1 MD=9 F.12.54. Läsa böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 77 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 52 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 460 5. Något intresserad 461 6. Ganska intresserad 498 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 130 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 167 width 1 MD=9 F.12.55. Läsa populärtidningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 206 1. Mycket ointresserad 135 2. Ganska ointresserad 167 3. Något ointresserad 187 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 589 5. Något intresserad 305 6. Ganska intresserad 130 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 131 SY KLÄDER Loc 168 width 1 MD=9 F.12.56. Sy kläder <Se F.12 för fullständig frågetext> 730 1. Mycket ointresserad 117 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 152 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 246 5. Något intresserad 186 6. Ganska intresserad 191 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 132 HANDARBETA Loc 169 width 1 MD=9 F.12.57. Handarbeta <Se F.12 för fullständig frågetext> 641 1. Mycket ointresserad 89 2. Ganska ointresserad 77 3. Något ointresserad 114 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 210 5. Något intresserad 221 6. Ganska intresserad 385 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 133 MÅLA Loc 170 width 1 MD=9 F.12.58. Måla <Se F.12 för fullständig frågetext> 423 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 158 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 439 5. Något intresserad 291 6. Ganska intresserad 176 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 134 SNICKRA Loc 171 width 1 MD=9 F.12.59. Snickra <Se F.12 för fullständig frågetext> 404 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 178 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 392 5. Något intresserad 299 6. Ganska intresserad 212 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 135 MOTIONERA Loc 172 width 1 MD=9 F.12.60. Motionera <Se F.12 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket ointresserad 48 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 58 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 554 5. Något intresserad 494 6. Ganska intresserad 431 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 136 FRILUFTSLIV Loc 173 width 1 MD=9 F.12.61. Friluftsliv <Se F.12 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket ointresserad 30 2. Ganska ointresserad 59 3. Något ointresserad 44 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 483 5. Något intresserad 496 6. Ganska intresserad 577 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 137 SPORTFISKA Loc 174 width 1 MD=9 F.12.62. Sportfiska <Se F.12 för fullständig frågetext> 475 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 197 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 308 5. Något intresserad 220 6. Ganska intresserad 274 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 138 ÅKA SKIDOR Loc 175 width 1 MD=9 F.12.63. Åka skidor <Se F.12 för fullständig frågetext> 252 1. Mycket ointresserad 83 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 127 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 482 5. Något intresserad 325 6. Ganska intresserad 336 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 139 ÅKA MOTORBÅT Loc 176 width 1 MD=9 F.12.64. Åka motorbåt <Se F.12 för fullständig frågetext> 392 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 219 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 372 5. Något intresserad 233 6. Ganska intresserad 243 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 140 SEGLA Loc 177 width 1 MD=9 F.12.65. Segla <Se F.12 för fullständig frågetext> 573 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 344 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 241 5. Något intresserad 135 6. Ganska intresserad 156 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 141 CAMPA Loc 178 width 1 MD=9 F.12.66. Campa <Se F.12 för fullständig frågetext> 358 1. Mycket ointresserad 90 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 156 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 456 5. Något intresserad 259 6. Ganska intresserad 258 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 142 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 179 width 1 MD=9 F.12.67. Semestra utomlands <Se F.12 för fullständig frågetext> 181 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 101 3. Något ointresserad 148 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 332 5. Något intresserad 360 6. Ganska intresserad 530 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 143 SEMESTRA I SVERIGE Loc 180 width 1 MD=9 F.12.68. Semestra i Sverige <Se F.12 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket ointresserad 23 2. Ganska ointresserad 29 3. Något ointresserad 50 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 363 5. Något intresserad 566 6. Ganska intresserad 667 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 144 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 181 width 1 MD=9 F.12.69. Gå på föreningsmöten <Se F.12 för fullständig frågetext> 393 1. Mycket ointresserad 186 2. Ganska ointresserad 214 3. Något ointresserad 202 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 450 5. Något intresserad 192 6. Ganska intresserad 81 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 145 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 182 width 1 MD=9 F.12.70. Se på sportevenemang <Se F.12 för fullständig frågetext> 217 1. Mycket ointresserad 97 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 84 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 385 5. Något intresserad 347 6. Ganska intresserad 478 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 146 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 183 width 1 MD=9 F.12.71. Pröva nya produkter <Se F.12 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket ointresserad 61 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 241 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 637 5. Något intresserad 368 6. Ganska intresserad 202 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 147 AFTONBLADET Loc 184 width 2 MD=99 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet F.13a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 614 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 75 03. 3 gånger per år 68 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 127 06. 1 gång per månad 74 07. 2 gånger per månad 78 08. 3 gånger per månad 139 09. 1 gång per vecka 68 10. 2 gånger per vecka 80 11. 3 gånger per vecka 50 12. 4 gånger per vecka 36 13. 5 gånger per vecka 224 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 148 ARBETET Loc 186 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1485 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 36 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 73 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 149 DAGENS NYHETER Loc 188 width 2 MD=99 F.13c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.13 för fullständig frågetext> 939 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 50 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 80 06. 1 gång per månad 53 07. 2 gånger per månad 50 08. 3 gånger per månad 86 09. 1 gång per vecka 40 10. 2 gånger per vecka 34 11. 3 gånger per vecka 18 12. 4 gånger per vecka 30 13. 5 gånger per vecka 202 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 150 EXPRESSEN Loc 190 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 475 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 69 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 141 06. 1 gång per månad 90 07. 2 gånger per månad 99 08. 3 gånger per månad 189 09. 1 gång per vecka 99 10. 2 gånger per vecka 95 11. 3 gånger per vecka 70 12. 4 gånger per vecka 35 13. 5 gånger per vecka 240 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 151 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 192 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1337 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 24 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 25 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 200 14. 6 gånger per vecka 6 99. Ej svar
VAR 152 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 194 width 2 MD=99 F.13f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1401 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 33 09. 1 gång per vecka 29 10. 2 gånger per vecka 22 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 47 14. 6 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 153 KVÄLLSPOSTEN Loc 196 width 2 MD=99 F.13g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1396 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 23 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 48 09. 1 gång per vecka 30 10. 2 gånger per vecka 21 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 50 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 154 SVENSKA DAGBLADET Loc 198 width 2 F.13h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1367 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 35 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 43 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 49 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 81 14. 6 gånger per vecka
VAR 155 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 200 width 2 MD=99 F.13i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1532 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 26 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 63 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 156 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 202 width 2 F.13j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1685 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 40 14. 6 gånger per vecka
VAR 157 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 204 width 2 F.13k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1710 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 24 14. 6 gånger per vecka
VAR 158 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 206 width 2 F.13l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1671 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 39 14. 6 gånger per vecka
VAR 159 UPSALA NYA TIDNING Loc 208 width 2 MD=99 F.13m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1670 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 31 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 160 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 210 width 2 MD=99 F.13n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1695 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 29 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 161 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 212 width 2 F.13o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1673 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 38 14. 6 gånger per vecka
VAR 162 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 214 width 2 MD=99 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 780 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 45 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 126 06. 1 gång per månad 107 07. 2 gånger per månad 87 08. 3 gånger per månad 403 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 163 ARBETET(SÖNDAG) Loc 216 width 2 F.14b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1603 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 91 09. 1 gång per vecka
VAR 164 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 218 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1160 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 42 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 57 06. 1 gång per månad 59 07. 2 gånger per månad 43 08. 3 gånger per månad 292 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 165 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 220 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 666 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 49 03. 3 gånger per år 73 04. 1 gång per kvartal 58 05. 2 gånger per kvartal 136 06. 1 gång per månad 110 07. 2 gånger per månad 119 08. 3 gånger per månad 479 09. 1 gång per vecka 5 99. Ej svar
VAR 166 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 222 width 2 F.14e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1418 00. Aldrig 20 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 204 09. 1 gång per vecka
VAR 167 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 224 width 2 MD=99 F.14f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1493 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 94 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 168 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 226 width 2 MD=99 F.14g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1472 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 32 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 125 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 169 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 228 width 2 MD=99 F.14h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1597 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 78 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 170 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 230 width 2 MD=99 F.14i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1624 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 15 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 81 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 171 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 232 width 2 F.14j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1724 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 17 09. 1 gång per vecka
VAR 172 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 234 width 2 F.14k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1714 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka
VAR 173 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 236 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.15a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1299 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 56 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 73 06. 1 gång per månad 34 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 94 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 174 LÄSER ALLERS Loc 238 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.15 för fullständig frågetext> 1108 00. Aldrig 84 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 89 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 73 06. 1 gång per månad 46 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 148 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 175 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 240 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1188 00. Aldrig 67 01. 1 gång per år 56 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 104 04. 1 gång per kvartal 58 05. 2 gånger per kvartal 76 06. 1 gång per månad 43 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 87 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 176 LÄSER FEMINA Loc 242 width 2 F.15d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.15 för fullständig frågetext> 1236 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 58 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 83 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 71 06. 1 gång per månad 32 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 72 09. 1 gång per vecka
VAR 177 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 244 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.15 för fullständig frågetext> 1010 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 53 02. 2 gånger per år 80 03. 3 gånger per år 106 04. 1 gång per kvartal 80 05. 2 gånger per kvartal 141 06. 1 gång per månad 85 07. 2 gånger per månad 38 08. 3 gånger per månad 130 09. 1 gång per vecka 4 99. Ej svar
VAR 178 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 246 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.15 för fullständig frågetext> 1042 00. Aldrig 86 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 92 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 93 06. 1 gång per månad 63 07. 2 gånger per månad 42 08. 3 gånger per månad 177 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 179 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 248 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1077 00. Aldrig 73 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 70 05. 2 gånger per kvartal 91 06. 1 gång per månad 62 07. 2 gånger per månad 36 08. 3 gånger per månad 176 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 180 LÄSER HENNES Loc 250 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.15 för fullständig frågetext> 1471 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 40 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 34 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 181 LÄSER HUSMODERN Loc 252 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.15 för fullständig frågetext> 1215 00. Aldrig 71 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 84 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 78 06. 1 gång per månad 39 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 93 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 182 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 254 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.15 för fullständig frågetext> 1113 00. Aldrig 73 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 98 03. 3 gånger per år 113 04. 1 gång per kvartal 73 05. 2 gånger per kvartal 91 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 77 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 183 LÄSER ICA-KURIREN Loc 256 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1073 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 60 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 74 06. 1 gång per månad 45 07. 2 gånger per månad 50 08. 3 gånger per månad 292 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 184 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 258 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.15 för fullständig frågetext> 1198 00. Aldrig 53 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 62 04. 1 gång per kvartal 70 05. 2 gånger per kvartal 88 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 111 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 185 LÄSER LAND Loc 260 width 2 F.15m. Hur ofta läser Du - Land <Se F.15 för fullständig frågetext> 1357 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 41 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 193 09. 1 gång per vecka
VAR 186 LÄSER LEKTYR Loc 262 width 2 MD=99 F.15n. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.15 för fullständig frågetext> 1138 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 73 04. 1 gång per kvartal 67 05. 2 gånger per kvartal 95 06. 1 gång per månad 81 07. 2 gånger per månad 43 08. 3 gånger per månad 125 09. 1 gång per vecka 4 99. Ej svar
VAR 187 LÄSER METALLARBETAREN Loc 264 width 2 MD=99 F.15o. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1487 00. Aldrig 20 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 65 06. 1 gång per månad 34 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 105 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 188 LÄSER MIN VÄRLD Loc 266 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1405 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 37 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 43 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 107 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 189 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 268 width 2 MD=99 F.15q. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.15 för fullständig frågetext> 1569 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 26 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 190 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 270 width 2 F.15r. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.15 för fullständig frågetext> 1290 00. Aldrig 72 01. 1 gång per år 65 02. 2 gånger per år 90 03. 3 gånger per år 58 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 51 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 94 09. 1 gång per vecka
VAR 191 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 272 width 2 MD=99 F.15s. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1288 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 49 03. 3 gånger per år 57 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 67 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 110 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 192 LÄSER SE Loc 274 width 2 MD=99 F.15t. Hur ofta läser Du - Se <Se F.15 för fullständig frågetext> 1095 00. Aldrig 79 01. 1 gång per år 83 02. 2 gånger per år 98 03. 3 gånger per år 102 04. 1 gång per kvartal 88 05. 2 gånger per kvartal 102 06. 1 gång per månad 38 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 58 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 193 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 276 width 2 F.15u. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1416 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 47 03. 3 gånger per år 53 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 42 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 66 09. 1 gång per vecka
VAR 194 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 278 width 2 F.15v. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.15 för fullständig frågetext> 1523 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 27 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 63 09. 1 gång per vecka
VAR 195 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 280 width 2 F.15x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1489 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 33 09. 1 gång per vecka
VAR 196 LÄSER VECKO-REVYN Loc 282 width 2 F.15y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.15 för fullständig frågetext> 1277 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 56 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 55 06. 1 gång per månad 40 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 87 09. 1 gång per vecka
VAR 197 LÄSER VI Loc 284 width 2 MD=99 F.15z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.15 för fullständig frågetext> 1388 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 56 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 142 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 198 LÄSER ÅRET RUNT Loc 286 width 2 MD=99 F.15å. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.15 för fullständig frågetext> 851 00. Aldrig 71 01. 1 gång per år 53 02. 2 gånger per år 102 03. 3 gånger per år 104 04. 1 gång per kvartal 85 05. 2 gånger per kvartal 114 06. 1 gång per månad 87 07. 2 gånger per månad 71 08. 3 gånger per månad 232 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 199 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 288 width 1 F.16. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.16a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1578 0. aldrig 8 1. 1 gång/år 5 2. 2 gånger/år 4 3. 3 gånger/år 5 4. 1 gång/kvartal 6 5. 2 gånger/kvartal 39 6. 1 gång/månad 127 7. 2 gånger/månad
VAR 200 LÄSER MOTOR Loc 289 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.16 för fullständig frågetext> 1435 0. aldrig 26 1. 1 gång/år 34 2. 2 gånger/år 28 3. 3 gånger/år 39 4. 1 gång/kvartal 31 5. 2 gånger/kvartal 60 6. 1 gång/månad 118 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 201 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 290 width 1 F.16c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.16 för fullständig frågetext> 1596 0. aldrig 14 1. 1 gång/år 15 2. 2 gånger/år 13 3. 3 gånger/år 24 4. 1 gång/kvartal 23 5. 2 gånger/kvartal 30 6. 1 gång/månad 57 7. 2 gånger/månad
VAR 202 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 291 width 1 F.16d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.16 för fullständig frågetext> 1351 0. aldrig 46 1. 1 gång/år 53 2. 2 gånger/år 56 3. 3 gånger/år 52 4. 1 gång/kvartal 41 5. 2 gånger/kvartal 81 6. 1 gång/månad 92 7. 2 gånger/månad
VAR 203 LÄSER VI BILÄGARE Loc 292 width 1 MD=9 F.16e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.16 för fullständig frågetext> 1199 0. aldrig 37 1. 1 gång/år 32 2. 2 gånger/år 40 3. 3 gånger/år 50 4. 1 gång/kvartal 32 5. 2 gånger/kvartal 109 6. 1 gång/månad 272 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 204 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 293 width 1 MD=9 F.17. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.17a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 1020 0. aldrig 124 1. 1 gång/år 155 2. 2 gånger/år 116 3. 3 gånger/år 126 4. 1 gång/kvartal 49 5. 2 gånger/kvartal 177 6. 1 gång/månad 5 9. Ej svar
VAR 205 LÄSER ALLT OM MAT Loc 294 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.17 för fullständig frågetext> 1216 0. aldrig 112 1. 1 gång/år 89 2. 2 gånger/år 91 3. 3 gånger/år 72 4. 1 gång/kvartal 47 5. 2 gånger/kvartal 144 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 206 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 295 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.17 för fullständig frågetext> 1029 0. aldrig 133 1. 1 gång/år 122 2. 2 gånger/år 114 3. 3 gånger/år 124 4. 1 gång/kvartal 56 5. 2 gånger/kvartal 189 6. 1 gång/månad 5 9. Ej svar
VAR 207 LÄSER BÅT-NYTT Loc 296 width 1 F.17d. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1449 0. aldrig 81 1. 1 gång/år 51 2. 2 gånger/år 41 3. 3 gånger/år 53 4. 1 gång/kvartal 34 5. 2 gånger/kvartal 63 6. 1 gång/månad
VAR 208 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 297 width 1 F.17e. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1576 0. aldrig 54 1. 1 gång/år 23 2. 2 gånger/år 25 3. 3 gånger/år 27 4. 1 gång/kvartal 23 5. 2 gånger/kvartal 44 6. 1 gång/månad
VAR 209 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 298 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1563 0. aldrig 62 1. 1 gång/år 25 2. 2 gånger/år 22 3. 3 gånger/år 33 4. 1 gång/kvartal 19 5. 2 gånger/kvartal 47 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 210 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 299 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.17 för fullständig frågetext> 1591 0. aldrig 53 1. 1 gång/år 25 2. 2 gånger/år 24 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 18 5. 2 gånger/kvartal 38 6. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 211 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 300 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1498 0. aldrig 67 1. 1 gång/år 44 2. 2 gånger/år 53 3. 3 gånger/år 40 4. 1 gång/kvartal 21 5. 2 gånger/kvartal 48 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 212 LÄSER DET BÄSTA Loc 301 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.17 för fullständig frågetext> 1332 0. aldrig 103 1. 1 gång/år 59 2. 2 gånger/år 55 3. 3 gånger/år 51 4. 1 gång/kvartal 26 5. 2 gånger/kvartal 143 6. 1 gång/månad 3 9. Ej svar
VAR 213 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 302 width 1 F.17j. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1420 0. aldrig 75 1. 1 gång/år 52 2. 2 gånger/år 50 3. 3 gånger/år 51 4. 1 gång/kvartal 26 5. 2 gånger/kvartal 98 6. 1 gång/månad
VAR 214 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 303 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.17 för fullständig frågetext> 1321 0. aldrig 55 1. 1 gång/år 51 2. 2 gånger/år 44 3. 3 gånger/år 65 4. 1 gång/kvartal 23 5. 2 gånger/kvartal 211 6. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 215 LÄSER INDUSTRITJÄNSTEM. Loc 304 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta läser du - Industritjänstemannen <Se F.17 för fullständig frågetext> 1639 0. aldrig 14 1. 1 gång/år 5 2. 2 gånger/år 6 3. 3 gånger/år 7 4. 1 gång/kvartal 8 5. 2 gånger/kvartal 90 6. 1 gång/månad 3 9. Ej svar
VAR 216 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 305 width 2 MD=99 F.18. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.18a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 779 00. aldrig 23 01. 1 gång/år 32 02. 2 gånger/år 51 03. 3 gånger/år 46 04. 1 gång/kvartal 39 05. 2 gånger/kvartal 41 06. 1 gång/månad 26 07. 2 gånger/månad 36 08. 3 gånger/månad 56 09. 1 gång/vecka 33 10. 2 gånger/vecka 29 11. 3 gånger/vecka 16 12. 4 gånger/vecka 47 13. 5 gånger/vecka 493 14. 6 gånger/vecka 25 99. Ej svar
VAR 217 LÄSER A-PRESSEN Loc 307 width 2 MD=99 F.18b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.18 för fullständig frågetext> 1130 00. aldrig 15 01. 1 gång/år 22 02. 2 gånger/år 47 03. 3 gånger/år 34 04. 1 gång/kvartal 24 05. 2 gånger/kvartal 48 06. 1 gång/månad 28 07. 2 gånger/månad 44 08. 3 gånger/månad 60 09. 1 gång/vecka 31 10. 2 gånger/vecka 28 11. 3 gånger/vecka 11 12. 4 gånger/vecka 31 13. 5 gånger/vecka 216 14. 6 gånger/vecka 3 99. Ej svar
VAR 218 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 309 width 2 MD=99 F.18c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1673 00. aldrig 13 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 11 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 10 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 12 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka 4 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 3 12. 4 gånger/vecka 27 13. 5 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 219 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 311 width 2 F.18d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1709 00. aldrig 6 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 8 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 2 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 12 11. 3 gånger/vecka 16 12. 4 gånger/vecka
VAR 220 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 313 width 2 F.18e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1623 00. aldrig 9 01. 1 gång/år 9 02. 2 gånger/år 15 03. 3 gånger/år 8 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 12 06. 1 gång/månad 6 07. 2 gånger/månad 7 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka 8 10. 2 gånger/vecka 63 11. 3 gånger/vecka
VAR 221 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 315 width 2 F.18f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1760 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 2 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka
VAR 222 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 317 width 2 MD=99 F.18g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.18 för fullständig frågetext> 1699 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 8 03. 3 gånger/år 7 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 3 11. 3 gånger/vecka 2 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 18 14. 6 gånger/vecka 6 99. Ej svar
VAR 223 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 319 width 2 MD=99 F.18h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.18 för fullständig frågetext> 1713 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 2 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 3 13. 5 gånger/vecka 25 14. 6 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 224 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 321 width 2 F.18i. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.18 för fullständig frågetext> 1700 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 7 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 38 09. 1 gång/vecka
VAR 225 LÄSER HUVUDSTADSPRESS NV Loc 323 width 2 F.18j. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Nordväst <Se F.18 för fullständig frågetext> 1754 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 9 09. 1 gång/vecka
VAR 226 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 325 width 2 F.18k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.18 för fullständig frågetext> 1756 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 10 09. 1 gång/vecka
VAR 227 LÄSER HUVUDSTADSPRESS S Loc 327 width 2 F.18l. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Syd <Se F.18 för fullständig frågetext> 1734 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 11 09. 1 gång/vecka
VAR 228 LÄSER HUV.ST.PR.SÖDERT. Loc 329 width 2 F.18m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Södertidningen <Se F.18 för fullständig frågetext> 1686 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 8 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 58 09. 1 gång/vecka
VAR 229 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 331 width 2 F.18n. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.18 för fullständig frågetext> 1728 00. aldrig 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 8 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 24 09. 1 gång/vecka
VAR 230 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 333 width 2 F.18o. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.18 för fullständig frågetext> 1746 00. aldrig 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 14 09. 1 gång/vecka
VAR 231 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 335 width 2 F.18p. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.18 för fullständig frågetext> 1721 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 29 09. 1 gång/vecka
VAR 232 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 337 width 2 F.18q. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.18 för fullständig frågetext> 1719 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 30 09. 1 gång/vecka
VAR 233 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 339 width 2 F.18r. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.18 för fullständig frågetext> 1738 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 21 09. 1 gång/vecka
VAR 234 LÄSER STORSTADEN Loc 341 width 1 MD=9 F.18s. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.18 för fullständig frågetext> 1629 0. aldrig 9 1. 1 gång/år 16 2. 2 gånger/år 11 3. 3 gånger/år 16 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 31 6. 1 gång/månad 45 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 235 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 342 width 2 MD=99 F.18t. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.18 för fullständig frågetext> 1685 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 17 02. 2 gånger/år 11 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 10 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 2 12. 4 gånger/vecka 2 13. 5 gånger/vecka 13 14. 6 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 236 KONSUM Loc 344 width 2 MD=99 F.19. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.19a. Hur ofta besöker Du Konsum? 198 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 75 03. 3 gånger per år 69 04. 1 gång per kvartal 76 05. 2 gånger per kvartal 172 06. 1 gång per månad 126 07. 2 gånger per månad 164 08. 3 gånger per månad 286 09. 1 gång per vecka 205 10. 2 gånger per vecka 165 11. 3 gånger per vecka 77 12. 4 gånger per vecka 55 13. 5 gånger per vecka 25 14. 6 gånger per vecka 16 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 237 ICA Loc 346 width 2 MD=99 F.19b. Hur ofta besöker Du ICA? <Se F.19 för fullständig frågetext> 158 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 43 03. 3 gånger per år 49 04. 1 gång per kvartal 58 05. 2 gånger per kvartal 170 06. 1 gång per månad 123 07. 2 gånger per månad 108 08. 3 gånger per månad 349 09. 1 gång per vecka 220 10. 2 gånger per vecka 224 11. 3 gånger per vecka 92 12. 4 gånger per vecka 62 13. 5 gånger per vecka 45 14. 6 gånger per vecka 22 15. 7 gånger per vecka 6 99. Ej svar
VAR 238 VIVO Loc 348 width 2 MD=99 F.19c. Hur ofta besöker Du VIVO? <Se F.19 för fullständig frågetext> 919 00. Aldrig 128 01. 1 gång per år 77 02. 2 gånger per år 70 03. 3 gånger per år 85 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 109 06. 1 gång per månad 72 07. 2 gånger per månad 51 08. 3 gånger per månad 90 09. 1 gång per vecka 46 10. 2 gånger per vecka 29 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 239 ANNAN LIVSMEDELSBUTIK Loc 350 width 2 MD=99 F.19d. Hur ofta besöker Du annan livsmedelsbutik? <Se F.19 för fullständig frågetext> 491 00. Aldrig 93 01. 1 gång per år 76 02. 2 gånger per år 106 03. 3 gånger per år 109 04. 1 gång per kvartal 91 05. 2 gånger per kvartal 196 06. 1 gång per månad 131 07. 2 gånger per månad 81 08. 3 gånger per månad 201 09. 1 gång per vecka 80 10. 2 gånger per vecka 58 11. 3 gånger per vecka 24 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka 5 99. Ej svar
VAR 240 LIVSM.AVD.DOMUS-OBS Loc 352 width 2 MD=99 F.19e. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus eller Obs? <Se F.19 för fullständig frågetext> 348 00. Aldrig 68 01. 1 gång per år 74 02. 2 gånger per år 96 03. 3 gånger per år 131 04. 1 gång per kvartal 106 05. 2 gånger per kvartal 258 06. 1 gång per månad 138 07. 2 gånger per månad 143 08. 3 gånger per månad 223 09. 1 gång per vecka 85 10. 2 gånger per vecka 48 11. 3 gånger per vecka 17 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 14 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 241 LIVSM.AVD.ANNAT VARUHUS Loc 354 width 2 MD=99 F.19f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i annat varuhus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 571 00. Aldrig 116 01. 1 gång per år 91 02. 2 gånger per år 97 03. 3 gånger per år 134 04. 1 gång per kvartal 83 05. 2 gånger per kvartal 245 06. 1 gång per månad 116 07. 2 gånger per månad 96 08. 3 gånger per månad 116 09. 1 gång per vecka 47 10. 2 gånger per vecka 30 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 242 DOMUS Loc 356 width 2 MD=99 F.19g. Hur ofta besöker Du Domus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 372 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 68 02. 2 gånger per år 84 03. 3 gånger per år 113 04. 1 gång per kvartal 97 05. 2 gånger per kvartal 249 06. 1 gång per månad 177 07. 2 gånger per månad 137 08. 3 gånger per månad 219 09. 1 gång per vecka 78 10. 2 gånger per vecka 55 11. 3 gånger per vecka 20 12. 4 gånger per vecka 20 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 5 99. Ej svar
VAR 243 EPA Loc 358 width 2 MD=99 F.19h. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.19 för fullständig frågetext> 442 00. Aldrig 139 01. 1 gång per år 107 02. 2 gånger per år 112 03. 3 gånger per år 166 04. 1 gång per kvartal 99 05. 2 gånger per kvartal 225 06. 1 gång per månad 127 07. 2 gånger per månad 110 08. 3 gånger per månad 134 09. 1 gång per vecka 46 10. 2 gånger per vecka 30 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 8 99. Ej svar
VAR 244 TEMPO Loc 360 width 2 MD=99 F.19i. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.19 för fullständig frågetext> 559 00. Aldrig 152 01. 1 gång per år 103 02. 2 gånger per år 98 03. 3 gånger per år 116 04. 1 gång per kvartal 94 05. 2 gånger per kvartal 194 06. 1 gång per månad 121 07. 2 gånger per månad 114 08. 3 gånger per månad 120 09. 1 gång per vecka 44 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 245 PRESSBYRÅN Loc 362 width 2 MD=99 F.19j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.19 för fullständig frågetext> 311 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 97 03. 3 gånger per år 117 04. 1 gång per kvartal 96 05. 2 gånger per kvartal 224 06. 1 gång per månad 142 07. 2 gånger per månad 133 08. 3 gånger per månad 231 09. 1 gång per vecka 104 10. 2 gånger per vecka 76 11. 3 gånger per vecka 46 12. 4 gånger per vecka 32 13. 5 gånger per vecka 19 14. 6 gånger per vecka 24 15. 7 gånger per vecka 5 99. Ej svar
VAR 246 ANNAN KIOSK Loc 364 width 2 MD=99 F.19k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.19 för fullständig frågetext> 301 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 88 04. 1 gång per kvartal 79 05. 2 gånger per kvartal 184 06. 1 gång per månad 126 07. 2 gånger per månad 144 08. 3 gånger per månad 281 09. 1 gång per vecka 148 10. 2 gånger per vecka 99 11. 3 gånger per vecka 59 12. 4 gånger per vecka 44 13. 5 gånger per vecka 21 14. 6 gånger per vecka 35 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 247 TOBAKSAFFÄR Loc 366 width 2 MD=99 F.19l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.19 för fullständig frågetext> 669 00. Aldrig 83 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 84 04. 1 gång per kvartal 68 05. 2 gånger per kvartal 170 06. 1 gång per månad 92 07. 2 gånger per månad 91 08. 3 gånger per månad 178 09. 1 gång per vecka 73 10. 2 gånger per vecka 50 11. 3 gånger per vecka 28 12. 4 gånger per vecka 22 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka 9 99. Ej svar
VAR 248 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 368 width 2 MD=99 F.19m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.19 för fullständig frågetext> 337 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 90 02. 2 gånger per år 168 03. 3 gånger per år 189 04. 1 gång per kvartal 148 05. 2 gånger per kvartal 249 06. 1 gång per månad 125 07. 2 gånger per månad 89 08. 3 gånger per månad 91 09. 1 gång per vecka 61 10. 2 gånger per vecka 43 11. 3 gånger per vecka 25 12. 4 gånger per vecka 69 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 12 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 249 KAFE/KONDITORI Loc 370 width 2 MD=99 F.19n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.19 för fullständig frågetext> 380 00. Aldrig 114 01. 1 gång per år 115 02. 2 gånger per år 159 03. 3 gånger per år 180 04. 1 gång per kvartal 150 05. 2 gånger per kvartal 243 06. 1 gång per månad 116 07. 2 gånger per månad 101 08. 3 gånger per månad 100 09. 1 gång per vecka 57 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 22 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 250 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 372 width 2 MD=99 F.19o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.19 för fullständig frågetext> 476 00. Aldrig 75 01. 1 gång per år 103 02. 2 gånger per år 142 03. 3 gånger per år 186 04. 1 gång per kvartal 126 05. 2 gånger per kvartal 210 06. 1 gång per månad 109 07. 2 gånger per månad 127 08. 3 gånger per månad 109 09. 1 gång per vecka 49 10. 2 gånger per vecka 27 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 12 99. Ej svar
VAR 251 BENSINSTATION Loc 374 width 2 MD=99 F.19p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.19 för fullständig frågetext> 474 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 108 06. 1 gång per månad 178 07. 2 gånger per månad 152 08. 3 gånger per månad 401 09. 1 gång per vecka 184 10. 2 gånger per vecka 82 11. 3 gånger per vecka 26 12. 4 gånger per vecka 19 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 252 POSTKONTOR Loc 376 width 2 MD=99 F.19q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 87 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 48 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 365 06. 1 gång per månad 361 07. 2 gånger per månad 250 08. 3 gånger per månad 358 09. 1 gång per vecka 99 10. 2 gånger per vecka 35 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 15 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka 10 99. Ej svar
VAR 253 BANKKONTOR Loc 378 width 2 MD=99 F.19r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 138 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 139 04. 1 gång per kvartal 81 05. 2 gånger per kvartal 432 06. 1 gång per månad 294 07. 2 gånger per månad 196 08. 3 gånger per månad 229 09. 1 gång per vecka 49 10. 2 gånger per vecka 16 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 8 99. Ej svar
VAR 254 AFFISCHPELARE Loc 380 width 2 MD=99 F.20. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.20a. Hur ofta ser Du affischpelare? 523 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 127 06. 1 gång per månad 70 07. 2 gånger per månad 71 08. 3 gånger per månad 205 09. 1 gång per vecka 68 10. 2 gånger per vecka 57 11. 3 gånger per vecka 36 12. 4 gånger per vecka 101 13. 5 gånger per vecka 41 14. 6 gånger per vecka 210 15. 7 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 255 REKLAM PÅ BIO Loc 382 width 2 MD=99 F.20b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.20 för fullständig frågetext> 801 00. Aldrig 197 01. 1 gång per år 135 02. 2 gånger per år 101 03. 3 gånger per år 112 04. 1 gång per kvartal 83 05. 2 gånger per kvartal 145 06. 1 gång per månad 91 07. 2 gånger per månad 50 08. 3 gånger per månad 34 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 256 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 384 width 2 MD=99 F.20c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.20 för fullständig frågetext> 514 00. Aldrig 61 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 63 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 105 06. 1 gång per månad 68 07. 2 gånger per månad 70 08. 3 gånger per månad 136 09. 1 gång per vecka 59 10. 2 gånger per vecka 83 11. 3 gånger per vecka 58 12. 4 gånger per vecka 161 13. 5 gånger per vecka 55 14. 6 gånger per vecka 178 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 257 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 386 width 1 MD=9 F.21. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Domus/Obs? 319 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 520 1. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Domus/Obs 308 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Domus/Obs 209 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Domus/Obs 211 4. Köper mer än hälften i Konsum/Domus/Obs 181 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Domus/Obs 24 9. Ej svar