ORVESTO 76 P-6002

               SSD 0049

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 76 P-6002 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1976 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt
  omfattade urvalet för dessa fem omgångar 13.714 personer
  15-67 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har av SCB
  dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 13.714 personer har 1.695
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 28 avlidna, 16 avflyttade från riket, 50 som vistas
  utomlands, 19 i militärtjänst, 110 på utrikes resa, 127 ej
  svensktalande, 209 okända men skrivna på kommun, 72 under
  sjukhusvård, 383 sjuka i hemmet samt 681 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.
  s(1)Nettourvalet för de fem omgångarna våren 1976 uppgår
  således till 12.019 personer varav 3.867, utgörande 32%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (51%), "tidsbrist" (10%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (38%)
  samt "övriga" (1%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i meterialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1976 9.511 personer istället för 8.152 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-6002, omfattar 1876 personer eller 23,0% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 10 mars- 17 maj
  1976.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Bäckman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0049 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Civilstånd 12 Ålder 13 Förvärvsarbete/sysselsättning 14 Utbildning 15 Storlek på orten 16 Form av boende 17 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 18 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 24 Totalt antal personer 25 Din personliga inkomst i kronor per år 26 Hushållets totala inkomst i kronor per år 27 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i konsum 28 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbil/kombi 31 Hushållets innehav av fritidshus 32 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 33 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 34 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 35 Hushållets innehav av filmkamera 36 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 37 Hushållets innehav av filmprojektor 38 Hushållets innehav av skrivmaskin 39 Hushållets innehav av svart-vit tv 40 Hushållets innehav av färg-tv 41 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 42 Hushållets innehav av diskmaskin 43 Hushållets innehav av tvättmaskin 44 Hushållets innehav av kassettbandspelare 45 Hushållets innehav av stereoanläggning 46 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 47 Hushållets innehav av hund 48 Hushållets innehav av katt 49 Hushållets innehav av burfåglar 50 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 51 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 52 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 53 Köpfrekvenser för Tandkräm 54 Köpfrekvenser för Tvål 55 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 56 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 57 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 58 Köpfrekvenser för Tvättmedel 59 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 60 Köpfrekvenser för Grammofonskivor Köpavsikter beträffande kapitalvaror 61 Avsikt att köpa kapitalvaror1 62 Avsikt att köpa kapitalvaror1 63 Avsikt att köpa kapitalvaror1 64 Avsikt att köpa kapitalvaror1 65 Avsikt att köpa kapitalvaror1 66 Avsikt att köpa kapitalvaror2 67 Avsikt att köpa kapitalvaror2 68 Avsikt att köpa kapitalvaror2 69 Avsikt att köpa kapitalvaror2 70 Avsikt att köpa kapitalvaror2 71 Avsikt att köpa kapitalvaror3 72 Avsikt att köpa kapitalvaror3 73 Avsikt att köpa kapitalvaror3 74 Avsikt att köpa kapitalvaror3 75 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 77 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 78 Intresseinriktning:Skattefrågor 79 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 80 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 81 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 82 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 83 Intresseinriktning:Samhällsplanering 84 Intresseinriktning:Politiska frågor 85 Intresseinriktning:Sport/Idrott 86 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 87 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 88 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 89 Intresseinriktning:Bantningstips 90 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Villa/eget hem 97 Intresseinriktning:Fritidshus 98 Intresseinriktning:Semesterresor 99 Intresseinriktning:Båtar 100 Intresseinriktning:Personbilar 101 Intresseinriktning:Färg-tv 102 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 103 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 104 Intresseinriktning:Fotoutrustning 105 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 106 Intresseinriktning:Rakapparater 107 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 108 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 109 Intresseinriktning:Hundars skötsel 110 Intresseinriktning:Katters skötsel 111 Intresseinriktning:Handla mat 112 Intresseinriktning:Laga mat 113 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 114 Intresseinriktning:Baka 115 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 116 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 117 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 118 Intresseinriktning:Ha gäster 119 Intresseinriktning:Köra bil 120 Intresseinriktning:Jobba med bilen 121 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 122 Intresseinriktning:Fotografera 123 Intresseinriktning:Smalfilma 124 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 125 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 126 Intresseinriktning:Gå på teater 127 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 128 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 129 Intresseinriktning:Läsa böcker 130 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 131 Intresseinriktning:Sy kläder 132 Intresseinriktning:Handarbeta 133 Intresseinriktning:Måla 134 Intresseinriktning:Snickra 135 Intresseinriktning:Motionera 136 Intresseinriktning:Friluftsliv 137 Intresseinriktning:Sportfiska 138 Intresseinriktning:Åka skidor 139 Intresseinriktning:Åka motorbåt 140 Intresseinriktning:Segla 141 Intresseinriktning:Campa 142 Intresseinriktning:Semestra utomlands 143 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 144 Intresseinriktning:Gå på föreninsmöten 145 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 146 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Tidningsläsning:Storstadspress-vardagsnummer 147 Läsfrekvenser:Aftonbladet 148 Läsfrekvenser:Arbetet 149 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 150 Läsfrekvenser:Expressen 151 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 152 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 153 Läsfrekvenser:Kvällsposten 154 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 155 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 156 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 157 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 158 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 159 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 160 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 161 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten Tidningsläsning:Storstadspress-söndagsnummer 162 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 163 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 164 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 165 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 166 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 167 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 168 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 169 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 170 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 171 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 172 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 173 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 174 Läsfrekvenser för Allers 175 Läsfrekvenser för Damernas Värld 176 Läsfrekvenser för Femina 177 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 178 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 179 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 180 Läsfrekvenser för Hennes 181 Läsfrekvenser för Husmodern 182 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 183 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 184 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 185 Läsfrekvenser för Land 186 Läsfrekvenser för Lektyr 187 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 188 Läsfrekvenser för Min Värld 189 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 190 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 191 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 192 Läsfrekvenser för Se 193 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 194 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 195 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 196 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 197 Läsfrekvenser för Vi 198 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:14-dagarstidningar 199 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 200 Läsfrekvenser för Motor 201 Läsfrekvenser för Motorföraren 202 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 203 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 204 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 205 Läsfrekvenser för Allt om Mat 206 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 207 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 208 Läsfrekvenser för Båt för Alla 209 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 210 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 211 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 212 Läsfrekvenser för Det Bästa 213 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 214 Läsfrekvenser för Vår Bostad 215 Läsfrekvenser för industritjänstemannen Tidninsläsning:Landsortspress 216 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 217 Läsfrekvenser för - A-Pressen 218 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 219 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 220 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 221 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 222 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 223 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) Tidningsläsning:Lokalpress 224 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 225 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Nordväst 226 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Lidingö 227 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Syd 228 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Södertidningen 229 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 230 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 231 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 232 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 233 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 234 Läsfrekvenser för - Storstaden 235 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 236 Besöksfrekvenser:Konsum 237 Besöksfrekvenser:ICA 238 Besöksfrekvenser:VIVO 239 Besöksfrekvenser:Annan livsmedelsbutik 240 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i Domus eller Obs 241 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i annat varuhus 242 Besöksfrekvenser:Domus 243 Besöksfrekvenser:Epa 244 Besöksfrekvenser:Tempo 245 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 246 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 247 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 248 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 249 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 250 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 251 Besöksfrekvenser:Bensinstation 252 Besöksfrekvenser:Postkontor 253 Besöksfrekvenser:Bankkontor 254 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 255 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 256 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Inköp i olika affärer 257 Inköpsfrekvenser för Konsum/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0049              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0049


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. MARS 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1719 157
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång Kod: 2 Frek: 1876
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=99 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 291 10 11 31 16 13 30 21 33 39 35 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 8 21 12 7 32 9 7 11 27 13 25 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 16 24 16 12 44 108 25 14 23 21 172 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 29 31 41 21 11 15 10 7 36 8 14 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 40 8 11 39 14 5 7 30 11 15 8 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 40 17 14 33 13 4 15 27 27 22 12 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 12 25 8 16 3
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 2 MD=99 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Kod: 99 Frek: 1 Valid-n=1875 Min=0 Max=9 Mean=1.5 St.Dev=1.7
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 19 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 27 24 20 30 29 26 28 19 39 39 27 34 46 30 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 36 29 38 27 28 27 27 23 28 26 29 32 30 43 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 26 36 37 35 44 36 47 47 58 41 48 44 49 50 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 99 Frek: 31 44 45 22 46 35 41 36 52 50 34 1
VAR 10 KÖN Loc 21 width 1 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 909 1. Man 967 2. Kvinna
VAR 11 CIVILSTÅND Loc 22 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 470 1. Ogift 1281 2. Gift eller sammanboende 112 3. Änka/änkling/frånskild 13 9. Ej svar
VAR 12 ÅLDER Loc 23 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 189 00. 19 år och yngre 197 01. 20-24 år 219 02. 25-29 år 236 03. 30-34 år 186 04. 35-39 år 155 05. 40-44 år 137 06. 45-49 år 156 07. 50-54 år 211 08. 55-60 år 190 09. 61 år och äldre 99. Ej svar
VAR 13 YRKE Loc 25 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 965 1. Förvärvsarbete,heltid 263 2. Förvärvsarbete,deltid 312 3. Hemmafru 176 4. Studerande 116 5. Annan sysselsättning 36 6. Pensionär 8 9. Ej svar
VAR 14 UTBILDNING Loc 26 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 726 00. Folkskola 214 01. Grundskola eller enhetsskola 96 02. Realskola 27 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 116 04. Fackskola 73 05. Flickskola eller folkhögskola 102 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 308 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 37 08. Seminarium 176 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 1 99. Ej svar
VAR 15 ORTSTORLEK Loc 28 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 104 1. Under 200 invånare 191 2. 200-1.999 196 3. 2.000-4.999 172 4. 5.000-9.999 276 5. 10.000-24.999 254 6. 25.000-49.999 232 7. 50.000-99.999 365 8. 100.000 och däröver 86 9. Ej svar
VAR 16 BOENDEFORM Loc 29 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 201 01. Insatslägenhet 640 02. Hyrd lägenhet 674 03. Egen villa 45 04. Hyrd villa 78 05. Eget radhus 18 06. Hyrt radhus 135 07. Jordbruksfastighet 42 08. Inneboende 39 09. Annan bostadsform 4 99. Ej svar
VAR 17 UNDER 2 ÅR Loc 31 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 Frek: 1715 155 6
VAR 18 2-6 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 Frek: 1550 262 60 2 2
VAR 19 7-10 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 Frek: 1533 308 34 1
VAR 20 11-14 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 Frek: 1513 301 58 4
VAR 21 15-19 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 Frek: 1427 345 93 9 2
VAR 22 20-67 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 Frek: 31 312 1314 187 23 6 3
VAR 23 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 43 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 5 Frek: 1783 72 20 1
VAR 24 TOTALANTAL Loc 45 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 216 535 427 465 154 45 18 9 3 4
VAR 25 PERSONLIG INKOMST Loc 47 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 408 0. Under 10.000 165 1. 10.000-20.000 202 2. 20.000-30.000 220 3. 30.000-40.000 353 4. 40.000-50.000 215 5. 50.000-60.000 79 6. 60.000-70.000 93 7. Över 70.000 141 9. Ej svar
VAR 26 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 48 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 22 0. Under 10.000 69 1. 10.000-20.000 100 2. 20.000-30.000 131 3. 30.000-40.000 269 4. 40.000-50.000 219 5. 50.000-60.000 200 6. 60.000-70.000 639 7. Över 70.000 227 9. Ej svar
VAR 27 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 49 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 334 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 398 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 256 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 191 3. Gör mer än hälften av alla inköp 693 4. Gör alla eller nästan alla inköp 4 9. Ej svar
VAR 28 MEDLEM I KONSUM Loc 50 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1047 1. Ja 817 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 51 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 1237 1. Ja 591 2. Nej 48 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 52 width 1 MD=9 F.7. Vad finns i Ditt hushåll? F.7a. I hushållet finns:personbil/kombi 386 0. Finns ej 1484 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 31 FINNS:FRITIDSHUS Loc 53 width 1 MD=9 F.7b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 1433 0. Finns ej 437 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 54 width 1 MD=9 F.7c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1582 0. Finns ej 288 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 55 width 1 MD=9 F.7d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.7 för fullständig frågetext> 755 0. Finns ej 1115 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 56 width 1 MD=9 F.7e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1343 0. Finns ej 527 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:FILMKAMERA Loc 57 width 1 MD=9 F.7f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1465 0. Finns ej 405 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 58 width 1 MD=9 F.7g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1450 0. Finns ej 420 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1527 0. Finns ej 343 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 60 width 1 MD=9 F.7i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1096 0. Finns ej 774 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:SVART-VIT TV Loc 61 width 1 MD=9 F.7j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 728 0. Finns ej 1142 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FÄRG-TV Loc 62 width 1 MD=9 F.7k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 735 0. Finns ej 1135 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 63 width 1 MD=9 F.7l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.7 för fullständig frågetext> 307 0. Finns ej 1563 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:DISKMASKIN Loc 64 width 1 MD=9 F.7m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1432 0. Finns ej 438 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 65 width 1 MD=9 F.7n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 600 0. Finns ej 1270 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 66 width 1 MD=9 F.7o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 911 0. Finns ej 959 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=9 F.7p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.7 för fullständig frågetext> 759 0. Finns ej 1111 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 68 width 1 MD=9 F.7q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 1313 0. Finns ej 557 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:HUND Loc 69 width 1 MD=9 F.7r. I hushållet finns:hund <Se F.7 för fullständig frågetext> 1459 0. Finns ej 411 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:KATT Loc 70 width 1 MD=9 F.7s. I hushållet finns:katt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1592 0. Finns ej 278 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:BURFÅGLAR Loc 71 width 1 MD=9 F.7t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1706 0. Finns ej 164 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 72 width 1 MD=9 F.7u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1661 0. Finns ej 209 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 51 MATVAROR I BUTIKER Loc 73 width 1 MD=9 F.8. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.8a. Jag köper: Matvaror i Butiker 88 1. Aldrig 103 2. Någon gång/år 75 3. Någon gång/kvartal 228 4. Någon gång/månad 683 5. 1-2 gånger/vecka 479 6. 3-4 gånger/vecka 215 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 52 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 74 width 1 MD=9 F.8b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 575 1. Aldrig 423 2. Någon gång/år 396 3. Någon gång/kvartal 446 4. Någon gång/månad 26 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 6 9. Ej svar
VAR 53 TANDKRÄM Loc 75 width 1 MD=9 F.8c. Jag köper: Tandkräm <Se F.8 för fullständig frågetext> 193 1. Aldrig 206 2. Någon gång/år 382 3. Någon gång/kvartal 1003 4. Någon gång/månad 84 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 54 TVÅL Loc 76 width 1 MD=9 F.8d. Jag köper: Tvål <Se F.8 för fullständig frågetext> 204 1. Aldrig 194 2. Någon gång/år 367 3. Någon gång/kvartal 997 4. Någon gång/månad 106 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 55 MASKINDISKMEDEL Loc 77 width 1 MD=9 F.8e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1354 1. Aldrig 115 2. Någon gång/år 151 3. Någon gång/kvartal 230 4. Någon gång/månad 12 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 14 9. Ej svar
VAR 56 VANLIGT DISKMEDEL Loc 78 width 1 MD=9 F.8f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 349 1. Aldrig 247 2. Någon gång/år 441 3. Någon gång/kvartal 782 4. Någon gång/månad 48 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 57 RENGÖRINGSMEDEL Loc 79 width 1 MD=9 F.8g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 342 1. Aldrig 284 2. Någon gång/år 522 3. Någon gång/kvartal 677 4. Någon gång/månad 43 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 58 TVÄTTMEDEL Loc 80 width 1 MD=9 F.8h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 316 1. Aldrig 245 2. Någon gång/år 431 3. Någon gång/kvartal 806 4. Någon gång/månad 69 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 59 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.8i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 760 1. Aldrig 511 2. Någon gång/år 359 3. Någon gång/kvartal 228 4. Någon gång/månad 10 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 60 GRAMMOFONSKIVOR Loc 82 width 1 MD=9 F.8j. Jag köper: Grammofonskivor <Se F.8 för fullständig frågetext> 627 1. Aldrig 551 2. Någon gång/år 404 3. Någon gång/kvartal 271 4. Någon gång/månad 13 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 61 AVSER ATT KÖPA1 Loc 83 width 2 MD=99 F.9. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.9a. Första understrykningen 273 00. Fabriksny bil 466 01. Begagnad bil 45 02. Moped 15 03. Nytt fritidshus 23 04. Begagnat fritidshus 42 05. Ny villa 27 06. Begagnad villa 86 07. Köksfläkt 35 08. Elektrisk spis 42 09. Diskmaskin 822 99. Ej svar
VAR 62 AVSER ATT KÖPA1 Loc 85 width 2 MD=99 F.9b. Andra understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 659 00. Frågan ej tillämplig 29 01. Begagnad bil 40 02. Moped 16 03. Nytt fritidshus 19 04. Begagnat fritidshus 59 05. Ny villa 31 06. Begagnad villa 78 07. Köksfläkt 66 08. Elektrisk spis 57 09. Diskmaskin 822 99. Ej svar
VAR 63 AVSER ATT KÖPA1 Loc 87 width 2 MD=99 F.9c. Tredje understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 925 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 4 02. Moped 2 03. Nytt fritidshus 5 04. Begagnat fritidshus 9 05. Ny villa 20 06. Begagnad villa 26 07. Köksfläkt 34 08. Elektrisk spis 29 09. Diskmaskin 822 99. Ej svar
VAR 64 AVSER ATT KÖPA1 Loc 89 width 2 MD=99 F.9d. Fjärde understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 1003 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 1 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 3 06. Begagnad villa 6 07. Köksfläkt 20 08. Elektrisk spis 20 09. Diskmaskin 822 99. Ej svar
VAR 65 AVSER ATT KÖPA1 Loc 91 width 2 MD=99 F.9e. Femte understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 1035 00. Frågan ej tillämplig 1 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 08. Elektrisk spis 15 09. Diskmaskin 822 99. Ej svar
VAR 66 AVSER ATT KÖPA2 Loc 93 width 2 MD=99 F.10. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.10a. Första understrykningen 209 00. Tvättmaskin 57 01. Frysbox 71 02. Frysskåp 170 03. Fiskeutrustning 124 04. Elektrisk rakapparat 33 05. Portabel skrivmaskin 62 06. Stillbildskamera 39 07. Filmkamera 13 08. Projektorer 57 09. Elektrisk symaskin 1041 99. Ej svar
VAR 67 AVSER ATT KÖPA2 Loc 95 width 2 MD=99 F.10b. Andra understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 520 00. Frågan ej tillämplig 30 01. Frysbox 24 02. Frysskåp 32 03. Fiskeutrustning 81 04. Elektrisk rakapparat 15 05. Portabel skrivmaskin 37 06. Stillbildskamera 33 07. Filmkamera 24 08. Projektorer 41 09. Elektrisk symaskin 1039 99. Ej svar
VAR 68 AVSER ATT KÖPA2 Loc 97 width 2 MD=99 F.10c. Tredje understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 730 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 14 02. Frysskåp 7 03. Fiskeutrustning 10 04. Elektrisk rakapparat 4 05. Portabel skrivmaskin 9 06. Stillbildskamera 15 07. Filmkamera 28 08. Projektorer 20 09. Elektrisk symaskin 1039 99. Ej svar
VAR 69 AVSER ATT KÖPA2 Loc 99 width 2 MD=99 F.10d. Fjärde understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 802 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 2 03. Fiskeutrustning 4 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Portabel skrivmaskin 4 06. Stillbildskamera 7 07. Filmkamera 10 08. Projektorer 7 09. Elektrisk symaskin 1039 99. Ej svar
VAR 70 AVSER ATT KÖPA2 Loc 101 width 2 MD=99 F.10e. Femte understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 819 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 2 04. Elektrisk rakapparat 2 05. Portabel skrivmaskin 2 06. Stillbildskamera 07. Filmkamera 4 08. Projektorer 8 09. Elektrisk symaskin 1039 99. Ej svar
VAR 71 AVSER ATT KÖPA3 Loc 103 width 2 MD=99 F.11. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.11a. Första understrykningen 141 00. Radio 59 01. Bandspelare 203 02. Stereoanläggning 36 03. Svart/vit TV 223 04. Färg-TV 278 05. Trädgårdsredskap 52 06. Gräsklippare 77 07. Dammsugare 23 08. Motor- eller segelbåt 11 09. Motionscykel 773 99. Ej svar
VAR 72 AVSER ATT KÖPA3 Loc 105 width 2 MD=99 F.11b. Andra understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 585 00. Frågan ej tillämplig 24 01. Bandspelare 22 02. Stereoanläggning 13 03. Svart/vit TV 74 04. Färg-TV 152 05. Trädgårdsredskap 121 06. Gräsklippare 73 07. Dammsugare 22 08. Motor- eller segelbåt 18 09. Motionscykel 772 99. Ej svar
VAR 73 AVSER ATT KÖPA3 Loc 107 width 2 MD=99 F.11c. Tredje understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 901 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 9 02. Stereoanläggning 6 03. Svart/vit TV 10 04. Färg-TV 34 05. Trädgårdsredskap 62 06. Gräsklippare 49 07. Dammsugare 18 08. Motor- eller segelbåt 15 09. Motionscykel 772 99. Ej svar
VAR 74 AVSER ATT KÖPA3 Loc 109 width 2 MD=99 F.11d. Fjärde understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1037 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 1 03. Svart/vit TV 5 04. Färg-TV 4 05. Trädgårdsredskap 10 06. Gräsklippare 29 07. Dammsugare 13 08. Motor- eller segelbåt 5 09. Motionscykel 772 99. Ej svar
VAR 75 AVSER ATT KÖPA3 Loc 111 width 2 MD=99 F.11e. Femte understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1084 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 1 04. Färg-TV 2 05. Trädgårdsredskap 2 06. Gräsklippare 6 07. Dammsugare 5 08. Motor- eller segelbåt 5 09. Motionscykel 771 99. Ej svar
VAR 76 SAMHÄLLSDEBATT Loc 113 width 1 MD=9 F.12. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.12.1. Samhällsdebatt 97 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 166 3. Något ointresserad 137 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 640 5. Något intresserad 450 6. Ganska intresserad 220 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 77 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 114 width 1 MD=9 F.12.2. Sociala rättigheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 87 3. Något ointresserad 80 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 523 5. Något intresserad 655 6. Ganska intresserad 376 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 78 SKATTEFRÅGOR Loc 115 width 1 MD=9 F.12.3. Skattefrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket ointresserad 83 2. Ganska ointresserad 87 3. Något ointresserad 93 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 436 5. Något intresserad 594 6. Ganska intresserad 502 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 79 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 116 width 1 MD=9 F.12.4. Lagar och förordningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 130 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 617 5. Något intresserad 545 6. Ganska intresserad 300 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 80 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 117 width 1 MD=9 F.12.5. Samlevnadsfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 196 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 543 5. Något intresserad 510 6. Ganska intresserad 293 7. Mycket intresserad 63 9. Ej svar
VAR 81 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 118 width 1 MD=9 F.12.6. Religions-och trosfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 329 1. Mycket ointresserad 222 2. Ganska ointresserad 232 3. Något ointresserad 211 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 461 5. Något intresserad 223 6. Ganska intresserad 153 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 82 ARBETSMARKNADEN Loc 119 width 1 MD=9 F.12.7. Arbetsmarknaden <Se F.12 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 99 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 572 5. Något intresserad 573 6. Ganska intresserad 360 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 83 SAMHÄLLSPLANERING Loc 120 width 1 MD=9 F.12.8. Samhällsplanering <Se F.12 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket ointresserad 102 2. Ganska ointresserad 181 3. Något ointresserad 192 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 625 5. Något intresserad 439 6. Ganska intresserad 207 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 84 POLITISKA FRÅGOR Loc 121 width 1 MD=9 F.12.9. Politiska frågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 140 1. Mycket ointresserad 139 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 118 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 576 5. Något intresserad 441 6. Ganska intresserad 246 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 85 SPORT/IDROTT Loc 122 width 1 MD=9 F.12.10. Sport/Idrott <Se F.12 för fullständig frågetext> 136 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 69 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 430 5. Något intresserad 399 6. Ganska intresserad 578 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 86 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 123 width 1 MD=9 F.12.11. Miljövårdsproblem <Se F.12 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket ointresserad 41 2. Ganska ointresserad 65 3. Något ointresserad 108 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 556 5. Något intresserad 552 6. Ganska intresserad 477 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 87 HÄLSONYTTIG MAT Loc 124 width 1 MD=9 F.12.12. Hälsonyttig mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 123 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 461 5. Något intresserad 521 6. Ganska intresserad 477 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 88 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 125 width 1 MD=9 F.12.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.12 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket ointresserad 67 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 113 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 510 5. Något intresserad 546 6. Ganska intresserad 459 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 89 BANTNINGSTIPS Loc 126 width 1 MD=9 F.12.14. Bantningstips <Se F.12 för fullständig frågetext> 595 1. Mycket ointresserad 222 2. Ganska ointresserad 159 3. Något ointresserad 179 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 365 5. Något intresserad 155 6. Ganska intresserad 151 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 90 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 127 width 1 MD=9 F.12.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.12 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 106 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 454 5. Något intresserad 546 6. Ganska intresserad 547 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 128 width 1 MD=9 F.12.16. Heminredning <Se F.12 för fullständig frågetext> 66 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 102 3. Något ointresserad 104 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 490 5. Något intresserad 505 6. Ganska intresserad 507 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 129 width 1 MD=9 F.12.17. Modenyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 245 1. Mycket ointresserad 156 2. Ganska ointresserad 165 3. Något ointresserad 137 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 495 5. Något intresserad 368 6. Ganska intresserad 259 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 130 width 1 MD=9 F.12.18. Matvarunyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 123 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 168 3. Något ointresserad 175 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 546 5. Något intresserad 446 6. Ganska intresserad 236 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 131 width 1 MD=9 F.12.19. Barnavård <Se F.12 för fullständig frågetext> 130 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 222 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 443 5. Något intresserad 389 6. Ganska intresserad 369 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 132 width 1 MD=9 F.12.20. Skönhetsvård <Se F.12 för fullständig frågetext> 378 1. Mycket ointresserad 182 2. Ganska ointresserad 195 3. Något ointresserad 204 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 484 5. Något intresserad 254 6. Ganska intresserad 133 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 96 VILLA/EGET HEM Loc 133 width 1 MD=9 F.12.21. Villa/eget hem <Se F.12 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket ointresserad 47 2. Ganska ointresserad 54 3. Något ointresserad 138 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 311 5. Något intresserad 433 6. Ganska intresserad 776 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 97 FRITIDSHUS Loc 134 width 1 MD=9 F.12.22. Fritidshus <Se F.12 för fullständig frågetext> 195 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 231 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 420 5. Något intresserad 297 6. Ganska intresserad 425 7. Mycket intresserad 73 9. Ej svar
VAR 98 SEMESTERRESOR Loc 135 width 1 MD=9 F.12.23. Semesterresor <Se F.12 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket ointresserad 41 2. Ganska ointresserad 87 3. Något ointresserad 83 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 493 5. Något intresserad 520 6. Ganska intresserad 541 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 99 BÅTAR Loc 136 width 1 MD=9 F.12.24. Båtar <Se F.12 för fullständig frågetext> 386 1. Mycket ointresserad 192 2. Ganska ointresserad 191 3. Något ointresserad 185 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 410 5. Något intresserad 237 6. Ganska intresserad 206 7. Mycket intresserad 69 9. Ej svar
VAR 100 PERSONBILAR Loc 137 width 1 MD=9 F.12.25. Personbilar <Se F.12 för fullständig frågetext> 134 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 113 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 480 5. Något intresserad 518 6. Ganska intresserad 373 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 101 FÄRG-TV Loc 138 width 1 MD=9 F.12.26. Färg-tv <Se F.12 för fullständig frågetext> 120 1. Mycket ointresserad 102 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 151 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 528 5. Något intresserad 416 6. Ganska intresserad 400 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 102 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 139 width 1 MD=9 F.12.27. Stereoanläggningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 204 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 136 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 506 5. Något intresserad 403 6. Ganska intresserad 345 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 103 HUSHÅLLSMASKINER Loc 140 width 1 MD=9 F.12.28. Hushållsmaskiner <Se F.12 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 164 3. Något ointresserad 177 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 571 5. Något intresserad 407 6. Ganska intresserad 243 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 104 FOTOUTRUSTNING Loc 141 width 1 MD=9 F.12.29. Fotoutrustning <Se F.12 för fullständig frågetext> 272 1. Mycket ointresserad 172 2. Ganska ointresserad 244 3. Något ointresserad 217 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 538 5. Något intresserad 233 6. Ganska intresserad 142 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 105 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 142 width 1 MD=9 F.12.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.12 för fullständig frågetext> 762 1. Mycket ointresserad 194 2. Ganska ointresserad 185 3. Något ointresserad 246 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 236 5. Något intresserad 99 6. Ganska intresserad 98 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 106 RAKAPPARATER Loc 143 width 1 MD=9 F.12.31. Rakapparater <Se F.12 för fullständig frågetext> 705 1. Mycket ointresserad 158 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 292 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 315 5. Något intresserad 131 6. Ganska intresserad 63 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 107 RENGÖRINGSMEDEL Loc 144 width 1 MD=9 F.12.32. Rengöringsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 167 1. Mycket ointresserad 145 2. Ganska ointresserad 162 3. Något ointresserad 215 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 545 5. Något intresserad 366 6. Ganska intresserad 234 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 108 MEDEL MOT MJÄLL Loc 145 width 1 MD=9 F.12.33. Medel mot mjäll <Se F.12 för fullständig frågetext> 468 1. Mycket ointresserad 199 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 291 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 397 5. Något intresserad 181 6. Ganska intresserad 121 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 109 HUNDARS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=9 F.12.34. Hundars skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 614 1. Mycket ointresserad 148 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 235 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 247 5. Något intresserad 207 6. Ganska intresserad 246 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 110 KATTERS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.12.35. Katters skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 798 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 248 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 230 5. Något intresserad 129 6. Ganska intresserad 135 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 111 HANDLA MAT Loc 148 width 1 MD=9 F.12.36. Handla mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 70 1. Mycket ointresserad 92 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 82 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 503 5. Något intresserad 607 6. Ganska intresserad 391 7. Mycket intresserad 18 9. Ej svar
VAR 112 LAGA MAT Loc 149 width 1 MD=9 F.12.37. Laga mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 81 1. Mycket ointresserad 68 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 53 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 424 5. Något intresserad 582 6. Ganska intresserad 544 7. Mycket intresserad 15 9. Ej svar
VAR 113 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 150 width 1 MD=9 F.12.38. Pröva nya maträtter <Se F.12 för fullständig frågetext> 81 1. Mycket ointresserad 82 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 89 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 442 5. Något intresserad 516 6. Ganska intresserad 542 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 114 BAKA Loc 151 width 1 MD=9 F.12.39. Baka <Se F.12 för fullständig frågetext> 269 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 171 3. Något ointresserad 130 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 339 5. Något intresserad 385 6. Ganska intresserad 417 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 115 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 152 width 1 MD=9 F.12.40. Pröva nya cigarretter <Se F.12 för fullständig frågetext> 1119 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 215 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 190 5. Något intresserad 46 6. Ganska intresserad 33 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 116 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 153 width 1 MD=9 F.12.41. Pröva ny piptobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 1310 1. Mycket ointresserad 63 2. Ganska ointresserad 61 3. Något ointresserad 248 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 94 5. Något intresserad 28 6. Ganska intresserad 22 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 117 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 154 width 1 MD=9 F.12.42. Pröva nya cigariller <Se F.12 för fullständig frågetext> 1330 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 67 3. Något ointresserad 251 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 72 5. Något intresserad 19 6. Ganska intresserad 12 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 118 HA GÄSTER Loc 155 width 1 MD=9 F.12.43. Ha gäster <Se F.12 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket ointresserad 27 2. Ganska ointresserad 65 3. Något ointresserad 78 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 523 5. Något intresserad 769 6. Ganska intresserad 310 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 119 KÖRA BIL Loc 156 width 1 MD=9 F.12.44. Köra bil <Se F.12 för fullständig frågetext> 235 1. Mycket ointresserad 27 2. Ganska ointresserad 61 3. Något ointresserad 169 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 322 5. Något intresserad 486 6. Ganska intresserad 534 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 120 JOBBA MED BILEN Loc 157 width 1 MD=9 F.12.45. Jobba med bilen <Se F.12 för fullständig frågetext> 512 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 176 3. Något ointresserad 222 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 412 5. Något intresserad 229 6. Ganska intresserad 168 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 121 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 158 width 1 MD=9 F.12.46. Arbeta i trädgården <Se F.12 för fullständig frågetext> 161 1. Mycket ointresserad 76 2. Ganska ointresserad 103 3. Något ointresserad 170 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 445 5. Något intresserad 450 6. Ganska intresserad 447 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 122 FOTOGRAFERA Loc 159 width 1 MD=9 F.12.47. Fotografera <Se F.12 för fullständig frågetext> 239 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 159 3. Något ointresserad 143 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 674 5. Något intresserad 319 6. Ganska intresserad 176 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 123 SMALFILMA Loc 160 width 1 MD=9 F.12.48. Smalfilma <Se F.12 för fullständig frågetext> 532 1. Mycket ointresserad 182 2. Ganska ointresserad 157 3. Något ointresserad 454 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 280 5. Något intresserad 120 6. Ganska intresserad 86 7. Mycket intresserad 65 9. Ej svar
VAR 124 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.12.49. Lyssna på popmusik <Se F.12 för fullständig frågetext> 497 1. Mycket ointresserad 136 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 140 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 416 5. Något intresserad 265 6. Ganska intresserad 223 7. Mycket intresserad 63 9. Ej svar
VAR 125 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 162 width 1 MD=9 F.12.50. Lyssna på klassisk musik <Se F.12 för fullständig frågetext> 350 1. Mycket ointresserad 153 2. Ganska ointresserad 201 3. Något ointresserad 138 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 518 5. Något intresserad 291 6. Ganska intresserad 180 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 126 GÅ PÅ TEATER Loc 163 width 1 MD=9 F.12.51. Gå på teater <Se F.12 för fullständig frågetext> 262 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 155 3. Något ointresserad 205 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 542 5. Något intresserad 344 6. Ganska intresserad 212 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 127 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 164 width 1 MD=9 F.12.52. Gå på konstutställning <Se F.12 för fullständig frågetext> 396 1. Mycket ointresserad 188 2. Ganska ointresserad 218 3. Något ointresserad 235 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 439 5. Något intresserad 228 6. Ganska intresserad 121 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 128 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 165 width 1 MD=9 F.12.53. Skaffa vidareutbildning <Se F.12 för fullständig frågetext> 161 1. Mycket ointresserad 94 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 248 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 525 5. Något intresserad 403 6. Ganska intresserad 253 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 129 LÄSA BÖCKER Loc 166 width 1 MD=9 F.12.54. Läsa böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 65 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 516 5. Något intresserad 449 6. Ganska intresserad 540 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 130 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 167 width 1 MD=9 F.12.55. Läsa populärtidningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 211 1. Mycket ointresserad 136 2. Ganska ointresserad 174 3. Något ointresserad 186 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 632 5. Något intresserad 330 6. Ganska intresserad 150 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 131 SY KLÄDER Loc 168 width 1 MD=9 F.12.56. Sy kläder <Se F.12 för fullständig frågetext> 714 1. Mycket ointresserad 127 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 156 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 273 5. Något intresserad 199 6. Ganska intresserad 210 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 132 HANDARBETA Loc 169 width 1 MD=9 F.12.57. Handarbeta <Se F.12 för fullständig frågetext> 595 1. Mycket ointresserad 111 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 117 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 241 5. Något intresserad 269 6. Ganska intresserad 402 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 133 MÅLA Loc 170 width 1 MD=9 F.12.58. Måla <Se F.12 för fullständig frågetext> 414 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 164 3. Något ointresserad 179 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 485 5. Något intresserad 281 6. Ganska intresserad 187 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 134 SNICKRA Loc 171 width 1 MD=9 F.12.59. Snickra <Se F.12 för fullständig frågetext> 417 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 156 3. Något ointresserad 219 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 422 5. Något intresserad 287 6. Ganska intresserad 210 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 135 MOTIONERA Loc 172 width 1 MD=9 F.12.60. Motionera <Se F.12 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket ointresserad 37 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 70 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 594 5. Något intresserad 541 6. Ganska intresserad 425 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 136 FRILUFTSLIV Loc 173 width 1 MD=9 F.12.61. Friluftsliv <Se F.12 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket ointresserad 32 2. Ganska ointresserad 74 3. Något ointresserad 54 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 475 5. Något intresserad 568 6. Ganska intresserad 596 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 137 SPORTFISKA Loc 174 width 1 MD=9 F.12.62. Sportfiska <Se F.12 för fullständig frågetext> 444 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 215 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 375 5. Något intresserad 238 6. Ganska intresserad 287 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 138 ÅKA SKIDOR Loc 175 width 1 MD=9 F.12.63. Åka skidor <Se F.12 för fullständig frågetext> 283 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 155 3. Något ointresserad 179 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 442 5. Något intresserad 350 6. Ganska intresserad 321 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 139 ÅKA MOTORBÅT Loc 176 width 1 MD=9 F.12.64. Åka motorbåt <Se F.12 för fullständig frågetext> 421 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 161 3. Något ointresserad 220 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 399 5. Något intresserad 277 6. Ganska intresserad 223 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 140 SEGLA Loc 177 width 1 MD=9 F.12.65. Segla <Se F.12 för fullständig frågetext> 592 1. Mycket ointresserad 139 2. Ganska ointresserad 156 3. Något ointresserad 388 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 254 5. Något intresserad 134 6. Ganska intresserad 163 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 141 CAMPA Loc 178 width 1 MD=9 F.12.66. Campa <Se F.12 för fullständig frågetext> 377 1. Mycket ointresserad 96 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 175 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 448 5. Något intresserad 326 6. Ganska intresserad 272 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 142 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 179 width 1 MD=9 F.12.67. Semestra utomlands <Se F.12 för fullständig frågetext> 224 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 82 3. Något ointresserad 186 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 368 5. Något intresserad 362 6. Ganska intresserad 545 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 143 SEMESTRA I SVERIGE Loc 180 width 1 MD=9 F.12.68. Semestra i Sverige <Se F.12 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket ointresserad 17 2. Ganska ointresserad 30 3. Något ointresserad 43 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 352 5. Något intresserad 635 6. Ganska intresserad 709 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 144 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 181 width 1 MD=9 F.12.69. Gå på föreningsmöten <Se F.12 för fullständig frågetext> 440 1. Mycket ointresserad 195 2. Ganska ointresserad 228 3. Något ointresserad 242 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 418 5. Något intresserad 197 6. Ganska intresserad 108 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 145 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 182 width 1 MD=9 F.12.70. Se på sportevenemang <Se F.12 för fullständig frågetext> 243 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 97 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 407 5. Något intresserad 367 6. Ganska intresserad 493 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 146 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 183 width 1 MD=9 F.12.71. Pröva nya produkter <Se F.12 för fullständig frågetext> 91 1. Mycket ointresserad 88 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 236 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 656 5. Något intresserad 424 6. Ganska intresserad 212 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 147 AFTONBLADET Loc 184 width 2 MD=99 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet F.13a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 627 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 62 05. 2 gånger per kvartal 108 06. 1 gång per månad 91 07. 2 gånger per månad 84 08. 3 gånger per månad 150 09. 1 gång per vecka 103 10. 2 gånger per vecka 80 11. 3 gånger per vecka 48 12. 4 gånger per vecka 39 13. 5 gånger per vecka 240 14. 6 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 148 ARBETET Loc 186 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1547 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 28 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 39 09. 1 gång per vecka 16 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 76 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 149 DAGENS NYHETER Loc 188 width 2 MD=99 F.13c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.13 för fullständig frågetext> 960 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 56 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 90 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 49 08. 3 gånger per månad 110 09. 1 gång per vecka 44 10. 2 gånger per vecka 33 11. 3 gånger per vecka 19 12. 4 gånger per vecka 30 13. 5 gånger per vecka 236 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 150 EXPRESSEN Loc 190 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 471 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 87 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 143 06. 1 gång per månad 88 07. 2 gånger per månad 84 08. 3 gånger per månad 154 09. 1 gång per vecka 141 10. 2 gånger per vecka 104 11. 3 gånger per vecka 65 12. 4 gånger per vecka 60 13. 5 gånger per vecka 283 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 151 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 192 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1419 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka 14 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 180 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 152 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 194 width 2 MD=99 F.13f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1509 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 33 08. 3 gånger per månad 50 09. 1 gång per vecka 22 10. 2 gånger per vecka 16 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 40 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 153 KVÄLLSPOSTEN Loc 196 width 2 MD=99 F.13g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1466 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 39 06. 1 gång per månad 29 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 45 09. 1 gång per vecka 32 10. 2 gånger per vecka 21 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 65 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 154 SVENSKA DAGBLADET Loc 198 width 2 MD=99 F.13h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1457 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 45 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 42 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka 18 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 66 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 155 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 200 width 2 MD=99 F.13i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1612 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 18 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 31 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 73 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 156 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 202 width 2 F.13j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1784 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 9 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 41 14. 6 gånger per vecka
VAR 157 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 204 width 2 F.13k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1794 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 33 14. 6 gånger per vecka
VAR 158 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 206 width 2 F.13l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1749 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 35 14. 6 gånger per vecka
VAR 159 UPSALA NYA TIDNING Loc 208 width 2 MD=99 F.13m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1769 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 9 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 34 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 160 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 210 width 2 MD=99 F.13n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1775 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 39 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 161 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 212 width 2 F.13o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1760 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 41 14. 6 gånger per vecka
VAR 162 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 214 width 2 MD=99 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 795 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 126 06. 1 gång per månad 113 07. 2 gånger per månad 90 08. 3 gånger per månad 464 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 163 ARBETET(SÖNDAG) Loc 216 width 2 F.14b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1678 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 11 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 100 09. 1 gång per vecka
VAR 164 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 218 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1181 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 44 03. 3 gånger per år 50 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 53 06. 1 gång per månad 64 07. 2 gånger per månad 38 08. 3 gånger per månad 328 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 165 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 220 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 654 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 44 03. 3 gånger per år 87 04. 1 gång per kvartal 62 05. 2 gånger per kvartal 136 06. 1 gång per månad 132 07. 2 gånger per månad 122 08. 3 gånger per månad 562 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 166 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 222 width 2 F.14e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1560 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 23 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 193 09. 1 gång per vecka
VAR 167 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 224 width 2 MD=99 F.14f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1608 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 27 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 88 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 168 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 226 width 2 MD=99 F.14g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1542 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 21 03. 3 gånger per år 17 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 144 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 169 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 228 width 2 MD=99 F.14h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1672 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 17 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 24 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 78 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 170 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 230 width 2 MD=99 F.14i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1706 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 12 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 13 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 95 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 171 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 232 width 2 F.14j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1827 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 25 09. 1 gång per vecka
VAR 172 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 234 width 2 F.14k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1822 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 28 09. 1 gång per vecka
VAR 173 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 236 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.15a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1356 00. Aldrig 67 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 69 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 67 06. 1 gång per månad 40 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 90 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 174 LÄSER ALLERS Loc 238 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.15 för fullständig frågetext> 1148 00. Aldrig 90 01. 1 gång per år 84 02. 2 gånger per år 95 03. 3 gånger per år 97 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 82 06. 1 gång per månad 33 07. 2 gånger per månad 34 08. 3 gånger per månad 157 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 175 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 240 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1243 00. Aldrig 67 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 76 03. 3 gånger per år 95 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 92 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 104 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 176 LÄSER FEMINA Loc 242 width 2 F.15d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.15 för fullständig frågetext> 1302 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 88 06. 1 gång per månad 41 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 94 09. 1 gång per vecka
VAR 177 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 244 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.15 för fullständig frågetext> 1043 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 72 03. 3 gånger per år 107 04. 1 gång per kvartal 95 05. 2 gånger per kvartal 168 06. 1 gång per månad 86 07. 2 gånger per månad 64 08. 3 gånger per månad 133 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 178 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 246 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.15 för fullständig frågetext> 1108 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 74 03. 3 gånger per år 101 04. 1 gång per kvartal 71 05. 2 gånger per kvartal 104 06. 1 gång per månad 67 07. 2 gånger per månad 38 08. 3 gånger per månad 187 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 179 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 248 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1129 00. Aldrig 74 01. 1 gång per år 58 02. 2 gånger per år 79 03. 3 gånger per år 92 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 96 06. 1 gång per månad 44 07. 2 gånger per månad 38 08. 3 gånger per månad 206 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 180 LÄSER HENNES Loc 250 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.15 för fullständig frågetext> 1551 00. Aldrig 56 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 53 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 43 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 36 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 181 LÄSER HUSMODERN Loc 252 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.15 för fullständig frågetext> 1245 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 65 02. 2 gånger per år 70 03. 3 gånger per år 101 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 80 06. 1 gång per månad 58 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 98 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 182 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 254 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.15 för fullständig frågetext> 1169 00. Aldrig 87 01. 1 gång per år 74 02. 2 gånger per år 81 03. 3 gånger per år 106 04. 1 gång per kvartal 71 05. 2 gånger per kvartal 110 06. 1 gång per månad 57 07. 2 gånger per månad 43 08. 3 gånger per månad 78 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 183 LÄSER ICA-KURIREN Loc 256 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1083 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 34 05. 2 gånger per kvartal 113 06. 1 gång per månad 41 07. 2 gånger per månad 43 08. 3 gånger per månad 357 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 184 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 258 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.15 för fullständig frågetext> 1278 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 57 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 108 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 116 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 185 LÄSER LAND Loc 260 width 2 F.15m. Hur ofta läser Du - Land <Se F.15 för fullständig frågetext> 1424 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 25 05. 2 gånger per kvartal 45 06. 1 gång per månad 31 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 203 09. 1 gång per vecka
VAR 186 LÄSER LEKTYR Loc 262 width 2 MD=99 F.15n. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.15 för fullständig frågetext> 1140 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 86 04. 1 gång per kvartal 72 05. 2 gånger per kvartal 151 06. 1 gång per månad 86 07. 2 gånger per månad 57 08. 3 gånger per månad 136 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 187 LÄSER METALLARBETAREN Loc 264 width 2 MD=99 F.15o. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1568 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 17 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 50 06. 1 gång per månad 41 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 105 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 188 LÄSER MIN VÄRLD Loc 266 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1507 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 48 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 95 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 189 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 268 width 2 MD=99 F.15q. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.15 för fullständig frågetext> 1645 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 40 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 190 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 270 width 2 F.15r. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.15 för fullständig frågetext> 1402 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 79 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 61 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 49 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 74 09. 1 gång per vecka
VAR 191 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 272 width 2 MD=99 F.15s. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1388 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 53 06. 1 gång per månad 43 07. 2 gånger per månad 40 08. 3 gånger per månad 92 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 192 LÄSER SE Loc 274 width 2 MD=99 F.15t. Hur ofta läser Du - Se <Se F.15 för fullständig frågetext> 1169 00. Aldrig 86 01. 1 gång per år 79 02. 2 gånger per år 119 03. 3 gånger per år 115 04. 1 gång per kvartal 69 05. 2 gånger per kvartal 111 06. 1 gång per månad 39 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 63 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 193 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 276 width 2 F.15u. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1466 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 39 03. 3 gånger per år 53 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 52 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 76 09. 1 gång per vecka
VAR 194 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 278 width 2 F.15v. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.15 för fullständig frågetext> 1630 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 27 05. 2 gånger per kvartal 36 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 47 09. 1 gång per vecka
VAR 195 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 280 width 2 F.15x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1571 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 45 03. 3 gånger per år 51 04. 1 gång per kvartal 33 05. 2 gånger per kvartal 36 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka
VAR 196 LÄSER VECKO-REVYN Loc 282 width 2 F.15y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.15 för fullständig frågetext> 1369 00. Aldrig 61 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 61 06. 1 gång per månad 33 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 103 09. 1 gång per vecka
VAR 197 LÄSER VI Loc 284 width 2 MD=99 F.15z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.15 för fullständig frågetext> 1461 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 42 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 50 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 156 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 198 LÄSER ÅRET RUNT Loc 286 width 2 MD=99 F.15å. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.15 för fullständig frågetext> 892 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 75 02. 2 gånger per år 93 03. 3 gånger per år 111 04. 1 gång per kvartal 117 05. 2 gånger per kvartal 141 06. 1 gång per månad 87 07. 2 gånger per månad 57 08. 3 gånger per månad 263 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 199 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 288 width 1 F.16. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.16a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1681 0. aldrig 17 1. 1 gång/år 6 2. 2 gånger/år 6 3. 3 gånger/år 6 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 28 6. 1 gång/månad 125 7. 2 gånger/månad
VAR 200 LÄSER MOTOR Loc 289 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.16 för fullständig frågetext> 1523 0. aldrig 35 1. 1 gång/år 31 2. 2 gånger/år 42 3. 3 gånger/år 46 4. 1 gång/kvartal 26 5. 2 gånger/kvartal 59 6. 1 gång/månad 114 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 201 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 290 width 1 F.16c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.16 för fullständig frågetext> 1678 0. aldrig 32 1. 1 gång/år 17 2. 2 gånger/år 14 3. 3 gånger/år 30 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 37 6. 1 gång/månad 53 7. 2 gånger/månad
VAR 202 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 291 width 1 MD=9 F.16d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.16 för fullständig frågetext> 1385 0. aldrig 52 1. 1 gång/år 49 2. 2 gånger/år 69 3. 3 gånger/år 83 4. 1 gång/kvartal 52 5. 2 gånger/kvartal 88 6. 1 gång/månad 97 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 203 LÄSER VI BILÄGARE Loc 292 width 1 MD=9 F.16e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.16 för fullständig frågetext> 1274 0. aldrig 47 1. 1 gång/år 28 2. 2 gånger/år 43 3. 3 gånger/år 62 4. 1 gång/kvartal 35 5. 2 gånger/kvartal 108 6. 1 gång/månad 279 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 204 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 293 width 1 MD=9 F.17. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.17a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 969 0. aldrig 126 1. 1 gång/år 173 2. 2 gånger/år 151 3. 3 gånger/år 181 4. 1 gång/kvartal 89 5. 2 gånger/kvartal 186 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 205 LÄSER ALLT OM MAT Loc 294 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.17 för fullständig frågetext> 1213 0. aldrig 132 1. 1 gång/år 104 2. 2 gånger/år 93 3. 3 gånger/år 88 4. 1 gång/kvartal 72 5. 2 gånger/kvartal 174 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 206 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 295 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.17 för fullständig frågetext> 1032 0. aldrig 135 1. 1 gång/år 124 2. 2 gånger/år 141 3. 3 gånger/år 157 4. 1 gång/kvartal 83 5. 2 gånger/kvartal 204 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 207 LÄSER BÅT-NYTT Loc 296 width 1 F.17d. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1562 0. aldrig 74 1. 1 gång/år 44 2. 2 gånger/år 54 3. 3 gånger/år 49 4. 1 gång/kvartal 34 5. 2 gånger/kvartal 59 6. 1 gång/månad
VAR 208 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 297 width 1 F.17e. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1686 0. aldrig 43 1. 1 gång/år 21 2. 2 gånger/år 34 3. 3 gånger/år 33 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 42 6. 1 gång/månad
VAR 209 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 298 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1674 0. aldrig 57 1. 1 gång/år 32 2. 2 gånger/år 24 3. 3 gånger/år 29 4. 1 gång/kvartal 16 5. 2 gånger/kvartal 43 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 210 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 299 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.17 för fullständig frågetext> 1685 0. aldrig 61 1. 1 gång/år 25 2. 2 gånger/år 22 3. 3 gånger/år 29 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 39 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 211 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 300 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1574 0. aldrig 87 1. 1 gång/år 60 2. 2 gånger/år 39 3. 3 gånger/år 46 4. 1 gång/kvartal 22 5. 2 gånger/kvartal 48 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 212 LÄSER DET BÄSTA Loc 301 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.17 för fullständig frågetext> 1398 0. aldrig 109 1. 1 gång/år 63 2. 2 gånger/år 52 3. 3 gånger/år 47 4. 1 gång/kvartal 22 5. 2 gånger/kvartal 184 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 213 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 302 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1482 0. aldrig 81 1. 1 gång/år 56 2. 2 gånger/år 64 3. 3 gånger/år 65 4. 1 gång/kvartal 32 5. 2 gånger/kvartal 95 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 214 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 303 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.17 för fullständig frågetext> 1429 0. aldrig 61 1. 1 gång/år 46 2. 2 gånger/år 44 3. 3 gånger/år 58 4. 1 gång/kvartal 31 5. 2 gånger/kvartal 207 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 215 LÄSER INDUSTRITJÄNSTEM. Loc 304 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta läser du - Industritjänstemannen <Se F.17 för fullständig frågetext> 1750 0. aldrig 12 1. 1 gång/år 7 2. 2 gånger/år 7 3. 3 gånger/år 11 4. 1 gång/kvartal 8 5. 2 gånger/kvartal 81 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 216 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 305 width 2 MD=99 F.18. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.18a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 841 00. aldrig 28 01. 1 gång/år 36 02. 2 gånger/år 47 03. 3 gånger/år 41 04. 1 gång/kvartal 40 05. 2 gånger/kvartal 67 06. 1 gång/månad 24 07. 2 gånger/månad 32 08. 3 gånger/månad 55 09. 1 gång/vecka 29 10. 2 gånger/vecka 26 11. 3 gånger/vecka 16 12. 4 gånger/vecka 43 13. 5 gånger/vecka 550 14. 6 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 217 LÄSER A-PRESSEN Loc 307 width 2 MD=99 F.18b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.18 för fullständig frågetext> 1187 00. aldrig 22 01. 1 gång/år 18 02. 2 gånger/år 39 03. 3 gånger/år 43 04. 1 gång/kvartal 35 05. 2 gånger/kvartal 62 06. 1 gång/månad 36 07. 2 gånger/månad 48 08. 3 gånger/månad 60 09. 1 gång/vecka 31 10. 2 gånger/vecka 29 11. 3 gånger/vecka 21 12. 4 gånger/vecka 36 13. 5 gånger/vecka 209 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 218 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 309 width 2 MD=99 F.18c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1753 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 10 02. 2 gånger/år 7 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 7 05. 2 gånger/kvartal 11 06. 1 gång/månad 7 07. 2 gånger/månad 10 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka 7 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 3 12. 4 gånger/vecka 46 13. 5 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 219 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 311 width 2 F.18d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1812 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 7 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 10 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka 5 10. 2 gånger/vecka 6 11. 3 gånger/vecka 17 12. 4 gånger/vecka
VAR 220 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 313 width 2 F.18e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1711 00. aldrig 6 01. 1 gång/år 11 02. 2 gånger/år 12 03. 3 gånger/år 12 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 12 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 8 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka 10 10. 2 gånger/vecka 77 11. 3 gånger/vecka
VAR 221 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 315 width 2 F.18f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1862 00. aldrig 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 09. 1 gång/vecka 5 10. 2 gånger/vecka
VAR 222 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 317 width 2 MD=99 F.18g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.18 för fullständig frågetext> 1816 00. aldrig 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 10 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 21 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 223 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 319 width 2 MD=99 F.18h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.18 för fullständig frågetext> 1804 00. aldrig 6 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 8 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 2 13. 5 gånger/vecka 30 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 224 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 321 width 2 F.18i. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.18 för fullständig frågetext> 1802 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 9 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 8 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 35 09. 1 gång/vecka
VAR 225 LÄSER HUVUDSTADSPRESS NV Loc 323 width 2 F.18j. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Nordväst <Se F.18 för fullständig frågetext> 1852 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 9 09. 1 gång/vecka
VAR 226 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 325 width 2 F.18k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.18 för fullständig frågetext> 1860 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka
VAR 227 LÄSER HUVUDSTADSPRESS S Loc 327 width 2 F.18l. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Syd <Se F.18 för fullständig frågetext> 1829 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 14 09. 1 gång/vecka
VAR 228 LÄSER HUV.ST.PR.SÖDERT. Loc 329 width 2 F.18m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Södertidningen <Se F.18 för fullständig frågetext> 1779 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 8 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 72 09. 1 gång/vecka
VAR 229 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 331 width 2 F.18n. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.18 för fullständig frågetext> 1829 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 28 09. 1 gång/vecka
VAR 230 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 333 width 2 F.18o. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.18 för fullständig frågetext> 1848 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 15 09. 1 gång/vecka
VAR 231 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 335 width 2 F.18p. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.18 för fullständig frågetext> 1828 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 28 09. 1 gång/vecka
VAR 232 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 337 width 2 F.18q. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.18 för fullständig frågetext> 1814 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 34 09. 1 gång/vecka
VAR 233 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 339 width 2 F.18r. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.18 för fullständig frågetext> 1826 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 32 09. 1 gång/vecka
VAR 234 LÄSER STORSTADEN Loc 341 width 1 MD=9 F.18s. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.18 för fullständig frågetext> 1745 0. aldrig 5 1. 1 gång/år 15 2. 2 gånger/år 10 3. 3 gånger/år 15 4. 1 gång/kvartal 9 5. 2 gånger/kvartal 42 6. 1 gång/månad 35 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 235 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 342 width 2 MD=99 F.18t. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.18 för fullständig frågetext> 1783 00. aldrig 8 01. 1 gång/år 11 02. 2 gånger/år 8 03. 3 gånger/år 8 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 8 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka 4 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 28 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 236 KONSUM Loc 344 width 2 MD=99 F.19. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.19a. Hur ofta besöker Du Konsum? 212 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 47 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 82 05. 2 gånger per kvartal 185 06. 1 gång per månad 165 07. 2 gånger per månad 141 08. 3 gånger per månad 319 09. 1 gång per vecka 198 10. 2 gånger per vecka 163 11. 3 gånger per vecka 82 12. 4 gånger per vecka 67 13. 5 gånger per vecka 42 14. 6 gånger per vecka 15 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 237 ICA Loc 346 width 2 MD=99 F.19b. Hur ofta besöker Du ICA? <Se F.19 för fullständig frågetext> 130 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 39 03. 3 gånger per år 52 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 163 06. 1 gång per månad 138 07. 2 gånger per månad 155 08. 3 gånger per månad 381 09. 1 gång per vecka 284 10. 2 gånger per vecka 189 11. 3 gånger per vecka 99 12. 4 gånger per vecka 90 13. 5 gånger per vecka 35 14. 6 gånger per vecka 27 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 238 VIVO Loc 348 width 2 MD=99 F.19c. Hur ofta besöker Du VIVO? <Se F.19 för fullständig frågetext> 955 00. Aldrig 119 01. 1 gång per år 76 02. 2 gånger per år 79 03. 3 gånger per år 109 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 150 06. 1 gång per månad 71 07. 2 gånger per månad 42 08. 3 gånger per månad 106 09. 1 gång per vecka 45 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 17 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 239 ANNAN LIVSMEDELSBUTIK Loc 350 width 2 MD=99 F.19d. Hur ofta besöker Du annan livsmedelsbutik? <Se F.19 för fullständig frågetext> 547 00. Aldrig 92 01. 1 gång per år 94 02. 2 gånger per år 95 03. 3 gånger per år 121 04. 1 gång per kvartal 92 05. 2 gånger per kvartal 237 06. 1 gång per månad 95 07. 2 gånger per månad 101 08. 3 gånger per månad 212 09. 1 gång per vecka 80 10. 2 gånger per vecka 50 11. 3 gånger per vecka 25 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 240 LIVSM.AVD.DOMUS-OBS Loc 352 width 2 MD=99 F.19e. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus eller Obs? <Se F.19 för fullständig frågetext> 340 00. Aldrig 72 01. 1 gång per år 82 02. 2 gånger per år 86 03. 3 gånger per år 149 04. 1 gång per kvartal 136 05. 2 gånger per kvartal 286 06. 1 gång per månad 158 07. 2 gånger per månad 132 08. 3 gånger per månad 219 09. 1 gång per vecka 103 10. 2 gånger per vecka 60 11. 3 gånger per vecka 26 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 241 LIVSM.AVD.ANNAT VARUHUS Loc 354 width 2 MD=99 F.19f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i annat varuhus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 595 00. Aldrig 97 01. 1 gång per år 89 02. 2 gånger per år 98 03. 3 gånger per år 144 04. 1 gång per kvartal 101 05. 2 gånger per kvartal 238 06. 1 gång per månad 148 07. 2 gånger per månad 100 08. 3 gånger per månad 146 09. 1 gång per vecka 57 10. 2 gånger per vecka 29 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 242 DOMUS Loc 356 width 2 MD=99 F.19g. Hur ofta besöker Du Domus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 336 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 78 02. 2 gånger per år 89 03. 3 gånger per år 136 04. 1 gång per kvartal 114 05. 2 gånger per kvartal 297 06. 1 gång per månad 176 07. 2 gånger per månad 123 08. 3 gånger per månad 259 09. 1 gång per vecka 95 10. 2 gånger per vecka 47 11. 3 gånger per vecka 33 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 243 EPA Loc 358 width 2 MD=99 F.19h. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.19 för fullständig frågetext> 421 00. Aldrig 144 01. 1 gång per år 105 02. 2 gånger per år 110 03. 3 gånger per år 164 04. 1 gång per kvartal 109 05. 2 gånger per kvartal 293 06. 1 gång per månad 160 07. 2 gånger per månad 107 08. 3 gånger per månad 148 09. 1 gång per vecka 63 10. 2 gånger per vecka 32 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 244 TEMPO Loc 360 width 2 MD=99 F.19i. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.19 för fullständig frågetext> 531 00. Aldrig 134 01. 1 gång per år 108 02. 2 gånger per år 110 03. 3 gånger per år 160 04. 1 gång per kvartal 101 05. 2 gånger per kvartal 232 06. 1 gång per månad 143 07. 2 gånger per månad 110 08. 3 gånger per månad 147 09. 1 gång per vecka 52 10. 2 gånger per vecka 24 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 245 PRESSBYRÅN Loc 362 width 2 MD=99 F.19j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.19 för fullständig frågetext> 329 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 92 03. 3 gånger per år 134 04. 1 gång per kvartal 93 05. 2 gånger per kvartal 275 06. 1 gång per månad 132 07. 2 gånger per månad 145 08. 3 gånger per månad 242 09. 1 gång per vecka 110 10. 2 gånger per vecka 93 11. 3 gånger per vecka 44 12. 4 gånger per vecka 38 13. 5 gånger per vecka 18 14. 6 gånger per vecka 31 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 246 ANNAN KIOSK Loc 364 width 2 MD=99 F.19k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.19 för fullständig frågetext> 322 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 113 04. 1 gång per kvartal 68 05. 2 gånger per kvartal 191 06. 1 gång per månad 129 07. 2 gånger per månad 154 08. 3 gånger per månad 301 09. 1 gång per vecka 158 10. 2 gånger per vecka 109 11. 3 gånger per vecka 65 12. 4 gånger per vecka 56 13. 5 gånger per vecka 26 14. 6 gånger per vecka 51 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 247 TOBAKSAFFÄR Loc 366 width 2 MD=99 F.19l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.19 för fullständig frågetext> 691 00. Aldrig 88 01. 1 gång per år 72 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 114 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 215 06. 1 gång per månad 105 07. 2 gånger per månad 62 08. 3 gånger per månad 199 09. 1 gång per vecka 74 10. 2 gånger per vecka 59 11. 3 gånger per vecka 21 12. 4 gånger per vecka 26 13. 5 gånger per vecka 14 14. 6 gånger per vecka 15 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 248 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 368 width 2 MD=99 F.19m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.19 för fullständig frågetext> 346 00. Aldrig 71 01. 1 gång per år 90 02. 2 gånger per år 186 03. 3 gånger per år 205 04. 1 gång per kvartal 196 05. 2 gånger per kvartal 236 06. 1 gång per månad 140 07. 2 gånger per månad 99 08. 3 gånger per månad 83 09. 1 gång per vecka 48 10. 2 gånger per vecka 52 11. 3 gånger per vecka 32 12. 4 gånger per vecka 74 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 14 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 249 KAFE/KONDITORI Loc 370 width 2 MD=99 F.19n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.19 för fullständig frågetext> 401 00. Aldrig 107 01. 1 gång per år 127 02. 2 gånger per år 201 03. 3 gånger per år 220 04. 1 gång per kvartal 147 05. 2 gånger per kvartal 216 06. 1 gång per månad 129 07. 2 gånger per månad 82 08. 3 gånger per månad 102 09. 1 gång per vecka 48 10. 2 gånger per vecka 35 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 29 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 250 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 372 width 2 MD=99 F.19o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.19 för fullständig frågetext> 462 00. Aldrig 82 01. 1 gång per år 95 02. 2 gånger per år 139 03. 3 gånger per år 216 04. 1 gång per kvartal 145 05. 2 gånger per kvartal 246 06. 1 gång per månad 150 07. 2 gånger per månad 123 08. 3 gånger per månad 104 09. 1 gång per vecka 62 10. 2 gånger per vecka 27 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 251 BENSINSTATION Loc 374 width 2 MD=99 F.19p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.19 för fullständig frågetext> 497 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 43 04. 1 gång per kvartal 35 05. 2 gånger per kvartal 143 06. 1 gång per månad 179 07. 2 gånger per månad 154 08. 3 gånger per månad 454 09. 1 gång per vecka 178 10. 2 gånger per vecka 75 11. 3 gånger per vecka 30 12. 4 gånger per vecka 21 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 252 POSTKONTOR Loc 376 width 2 MD=99 F.19q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 89 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 58 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 388 06. 1 gång per månad 390 07. 2 gånger per månad 253 08. 3 gånger per månad 384 09. 1 gång per vecka 93 10. 2 gånger per vecka 36 11. 3 gånger per vecka 19 12. 4 gånger per vecka 21 13. 5 gånger per vecka 16 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 253 BANKKONTOR Loc 378 width 2 MD=99 F.19r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 174 00. Aldrig 73 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 68 03. 3 gånger per år 141 04. 1 gång per kvartal 82 05. 2 gånger per kvartal 442 06. 1 gång per månad 317 07. 2 gånger per månad 186 08. 3 gånger per månad 245 09. 1 gång per vecka 43 10. 2 gånger per vecka 18 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 254 AFFISCHPELARE Loc 380 width 2 MD=99 F.20. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.20a. Hur ofta ser Du affischpelare? 571 00. Aldrig 68 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 49 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 148 06. 1 gång per månad 52 07. 2 gånger per månad 63 08. 3 gånger per månad 216 09. 1 gång per vecka 58 10. 2 gånger per vecka 69 11. 3 gånger per vecka 51 12. 4 gånger per vecka 117 13. 5 gånger per vecka 40 14. 6 gånger per vecka 193 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 255 REKLAM PÅ BIO Loc 382 width 2 MD=99 F.20b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.20 för fullständig frågetext> 844 00. Aldrig 201 01. 1 gång per år 133 02. 2 gånger per år 107 03. 3 gånger per år 137 04. 1 gång per kvartal 86 05. 2 gånger per kvartal 165 06. 1 gång per månad 77 07. 2 gånger per månad 57 08. 3 gånger per månad 51 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 256 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 384 width 2 MD=99 F.20c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.20 för fullständig frågetext> 543 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 84 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 140 06. 1 gång per månad 72 07. 2 gånger per månad 76 08. 3 gånger per månad 144 09. 1 gång per vecka 84 10. 2 gånger per vecka 69 11. 3 gånger per vecka 60 12. 4 gånger per vecka 145 13. 5 gånger per vecka 53 14. 6 gånger per vecka 195 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 257 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 386 width 1 MD=9 F.21. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Domus/Obs? 309 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 601 1. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Domus/Obs 345 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Domus/Obs 216 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Domus/Obs 211 4. Köper mer än hälften i Konsum/Domus/Obs 177 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Domus/Obs 17 9. Ej svar