ORVESTO 76 P-6003

               SSD 0050

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 76 P-6003 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1976 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt
  omfattade urvalet för dessa fem omgångar 13.714 personer
  15-67 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har av SCB
  dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 13.714 personer har 1.695
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 28 avlidna, 16 avflyttade från riket, 50 som vistas
  utomlands, 19 i militärtjänst, 110 på utrikes resa, 127 ej
  svensktalande, 209 okända men skrivna på kommun, 72 under
  sjukhusvård, 383 sjuka i hemmet samt 681 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.
  s(1)Nettourvalet för de fem omgångarna våren 1976 uppgår
  således till 12.019 personer varav 3.867, utgörande 32%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (51%), "tidsbrist" (10%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (38%)
  samt "övriga" (1%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i meterialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1976 9.511 personer istället för 8.152 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-6003, omfattar 1665 personer eller 20,4% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 5 april- 14 juni
  1976.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Bäckman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0050 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Civilstånd 12 Ålder 13 Förvärvsarbete/sysselsättning 14 Utbildning 15 Storlek på orten 16 Form av boende 17 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 18 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 24 Totalt antal personer 25 Din personliga inkomst i kronor per år 26 Hushållets totala inkomst i kronor per år 27 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i konsum 28 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbil/kombi 31 Hushållets innehav av fritidshus 32 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 33 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 34 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 35 Hushållets innehav av filmkamera 36 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 37 Hushållets innehav av filmprojektor 38 Hushållets innehav av skrivmaskin 39 Hushållets innehav av svart-vit tv 40 Hushållets innehav av färg-tv 41 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 42 Hushållets innehav av diskmaskin 43 Hushållets innehav av tvättmaskin 44 Hushållets innehav av kassettbandspelare 45 Hushållets innehav av stereoanläggning 46 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 47 Hushållets innehav av hund 48 Hushållets innehav av katt 49 Hushållets innehav av burfåglar 50 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 51 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 52 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 53 Köpfrekvenser för Tandkräm 54 Köpfrekvenser för Tvål 55 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 56 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 57 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 58 Köpfrekvenser för Tvättmedel 59 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 60 Köpfrekvenser för Grammofonskivor Köpavsikter beträffande kapitalvaror 61 Avsikt att köpa kapitalvaror1 62 Avsikt att köpa kapitalvaror1 63 Avsikt att köpa kapitalvaror1 64 Avsikt att köpa kapitalvaror1 65 Avsikt att köpa kapitalvaror1 66 Avsikt att köpa kapitalvaror2 67 Avsikt att köpa kapitalvaror2 68 Avsikt att köpa kapitalvaror2 69 Avsikt att köpa kapitalvaror2 70 Avsikt att köpa kapitalvaror2 71 Avsikt att köpa kapitalvaror3 72 Avsikt att köpa kapitalvaror3 73 Avsikt att köpa kapitalvaror3 74 Avsikt att köpa kapitalvaror3 75 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 77 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 78 Intresseinriktning:Skattefrågor 79 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 80 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 81 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 82 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 83 Intresseinriktning:Samhällsplanering 84 Intresseinriktning:Politiska frågor 85 Intresseinriktning:Sport/Idrott 86 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 87 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 88 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 89 Intresseinriktning:Bantningstips 90 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Villa/eget hem 97 Intresseinriktning:Fritidshus 98 Intresseinriktning:Semesterresor 99 Intresseinriktning:Båtar 100 Intresseinriktning:Personbilar 101 Intresseinriktning:Färg-tv 102 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 103 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 104 Intresseinriktning:Fotoutrustning 105 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 106 Intresseinriktning:Rakapparater 107 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 108 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 109 Intresseinriktning:Hundars skötsel 110 Intresseinriktning:Katters skötsel 111 Intresseinriktning:Handla mat 112 Intresseinriktning:Laga mat 113 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 114 Intresseinriktning:Baka 115 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 116 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 117 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 118 Intresseinriktning:Ha gäster 119 Intresseinriktning:Köra bil 120 Intresseinriktning:Jobba med bilen 121 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 122 Intresseinriktning:Fotografera 123 Intresseinriktning:Smalfilma 124 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 125 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 126 Intresseinriktning:Gå på teater 127 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 128 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 129 Intresseinriktning:Läsa böcker 130 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 131 Intresseinriktning:Sy kläder 132 Intresseinriktning:Handarbeta 133 Intresseinriktning:Måla 134 Intresseinriktning:Snickra 135 Intresseinriktning:Motionera 136 Intresseinriktning:Friluftsliv 137 Intresseinriktning:Sportfiska 138 Intresseinriktning:Åka skidor 139 Intresseinriktning:Åka motorbåt 140 Intresseinriktning:Segla 141 Intresseinriktning:Campa 142 Intresseinriktning:Semestra utomlands 143 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 144 Intresseinriktning:Gå på föreninsmöten 145 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 146 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Tidningsläsning:Storstadspress-vardagsnummer 147 Läsfrekvenser:Aftonbladet 148 Läsfrekvenser:Arbetet 149 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 150 Läsfrekvenser:Expressen 151 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 152 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 153 Läsfrekvenser:Kvällsposten 154 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 155 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 156 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 157 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 158 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 159 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 160 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 161 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten Tidningsläsning:Storstadspress-söndagsnummer 162 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 163 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 164 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 165 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 166 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 167 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 168 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 169 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 170 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 171 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 172 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 173 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 174 Läsfrekvenser för Allers 175 Läsfrekvenser för Damernas Värld 176 Läsfrekvenser för Femina 177 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 178 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 179 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 180 Läsfrekvenser för Hennes 181 Läsfrekvenser för Husmodern 182 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 183 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 184 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 185 Läsfrekvenser för Land 186 Läsfrekvenser för Lektyr 187 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 188 Läsfrekvenser för Min Värld 189 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 190 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 191 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 192 Läsfrekvenser för Se 193 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 194 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 195 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 196 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 197 Läsfrekvenser för Vi 198 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:14-dagarstidningar 199 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 200 Läsfrekvenser för Motor 201 Läsfrekvenser för Motorföraren 202 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 203 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 204 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 205 Läsfrekvenser för Allt om Mat 206 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 207 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 208 Läsfrekvenser för Båt för Alla 209 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 210 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 211 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 212 Läsfrekvenser för Det Bästa 213 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 214 Läsfrekvenser för Vår Bostad 215 Läsfrekvenser för industritjänstemannen Tidninsläsning:Landsortspress 216 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 217 Läsfrekvenser för - A-Pressen 218 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 219 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 220 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 221 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 222 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 223 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) Tidningsläsning:Lokalpress 224 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 225 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Nordväst 226 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Lidingö 227 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Syd 228 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Södertidningen 229 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 230 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 231 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 232 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 233 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 234 Läsfrekvenser för - Storstaden 235 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 236 Besöksfrekvenser:Konsum 237 Besöksfrekvenser:ICA 238 Besöksfrekvenser:VIVO 239 Besöksfrekvenser:Annan livsmedelsbutik 240 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i Domus eller Obs 241 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i annat varuhus 242 Besöksfrekvenser:Domus 243 Besöksfrekvenser:Epa 244 Besöksfrekvenser:Tempo 245 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 246 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 247 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 248 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 249 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 250 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 251 Besöksfrekvenser:Bensinstation 252 Besöksfrekvenser:Postkontor 253 Besöksfrekvenser:Bankkontor 254 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 255 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 256 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Inköp i olika affärer 257 Inköpsfrekvenser för Konsum/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0050              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0050


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. MARS 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1514 151
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång Kod: 3 Frek: 1665
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=99 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 279 8 9 38 13 12 24 14 33 32 35 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 5 19 16 4 26 9 6 9 24 10 19 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 13 20 16 15 43 108 18 11 23 14 122 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 25 26 42 21 7 18 9 10 31 9 11 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 36 12 9 33 9 6 5 25 10 9 9 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 35 13 9 25 11 4 11 29 21 20 11 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 12 21 9 14 1
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 2 MD=99 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1665 Min=0 Max=9 Mean=2.3 St.Dev=2.2
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 19 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 0 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Frek: 1 1 22 15 23 25 19 31 27 28 31 35 34 33 Kod: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 37 29 28 24 30 28 25 32 33 25 30 34 36 29 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Frek: 21 33 26 28 30 24 27 30 33 31 42 37 32 39 Kod: 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 99 Frek: 42 34 36 43 46 31 32 41 40 26 33 29 52 2
VAR 10 KÖN Loc 21 width 1 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 798 1. Man 867 2. Kvinna
VAR 11 CIVILSTÅND Loc 22 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 395 1. Ogift 1143 2. Gift eller sammanboende 106 3. Änka/änkling/frånskild 21 9. Ej svar
VAR 12 ÅLDER Loc 23 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 149 00. 19 år och yngre 195 01. 20-24 år 201 02. 25-29 år 171 03. 30-34 år 136 04. 35-39 år 157 05. 40-44 år 147 06. 45-49 år 135 07. 50-54 år 201 08. 55-60 år 173 09. 61 år och äldre 99. Ej svar
VAR 13 YRKE Loc 25 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 890 1. Förvärvsarbete,heltid 252 2. Förvärvsarbete,deltid 232 3. Hemmafru 155 4. Studerande 101 5. Annan sysselsättning 31 6. Pensionär 4 9. Ej svar
VAR 14 UTBILDNING Loc 26 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 609 00. Folkskola 215 01. Grundskola eller enhetsskola 71 02. Realskola 41 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 102 04. Fackskola 80 05. Flickskola eller folkhögskola 97 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 260 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 23 08. Seminarium 166 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 1 99. Ej svar
VAR 15 ORTSTORLEK Loc 28 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 80 1. Under 200 invånare 176 2. 200-1.999 171 3. 2.000-4.999 162 4. 5.000-9.999 225 5. 10.000-24.999 193 6. 25.000-49.999 216 7. 50.000-99.999 344 8. 100.000 och däröver 98 9. Ej svar
VAR 16 BOENDEFORM Loc 29 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 183 01. Insatslägenhet 592 02. Hyrd lägenhet 586 03. Egen villa 35 04. Hyrd villa 70 05. Eget radhus 12 06. Hyrt radhus 101 07. Jordbruksfastighet 36 08. Inneboende 35 09. Annan bostadsform 15 99. Ej svar
VAR 17 UNDER 2 ÅR Loc 31 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 3 8 99 Frek: 1520 136 5 1 1 2
VAR 18 2-6 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1391 214 58 2
VAR 19 7-10 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1401 222 39 1 2
VAR 20 11-14 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1372 240 48 2 1 2
VAR 21 15-19 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1226 355 78 4 2
VAR 22 20-67 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 99 Frek: 25 297 1159 149 26 6 1 2
VAR 23 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 43 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1578 67 17 1 2
VAR 24 TOTALANTAL Loc 45 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 188 486 391 415 133 33 10 1 2 6
VAR 25 PERSONLIG INKOMST Loc 47 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 326 0. Under 10.000 157 1. 10.000-20.000 172 2. 20.000-30.000 246 3. 30.000-40.000 273 4. 40.000-50.000 192 5. 50.000-60.000 82 6. 60.000-70.000 103 7. Över 70.000 114 9. Ej svar
VAR 26 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 48 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 20 0. Under 10.000 40 1. 10.000-20.000 75 2. 20.000-30.000 130 3. 30.000-40.000 208 4. 40.000-50.000 220 5. 50.000-60.000 188 6. 60.000-70.000 588 7. Över 70.000 196 9. Ej svar
VAR 27 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 49 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 294 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 337 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 243 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 179 3. Gör mer än hälften av alla inköp 602 4. Gör alla eller nästan alla inköp 10 9. Ej svar
VAR 28 MEDLEM I KONSUM Loc 50 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 976 1. Ja 669 2. Nej 20 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 51 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 1121 1. Ja 500 2. Nej 44 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 52 width 1 MD=9 F.7. Vad finns i Ditt hushåll? F.7a. I hushållet finns:personbil/kombi 312 0. Finns ej 1336 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 31 FINNS:FRITIDSHUS Loc 53 width 1 MD=9 F.7b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 1247 0. Finns ej 401 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 54 width 1 MD=9 F.7c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1378 0. Finns ej 270 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 55 width 1 MD=9 F.7d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.7 för fullständig frågetext> 648 0. Finns ej 1000 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 56 width 1 MD=9 F.7e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1159 0. Finns ej 489 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:FILMKAMERA Loc 57 width 1 MD=9 F.7f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1234 0. Finns ej 414 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 58 width 1 MD=9 F.7g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1296 0. Finns ej 352 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1302 0. Finns ej 346 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 60 width 1 MD=9 F.7i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 942 0. Finns ej 706 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:SVART-VIT TV Loc 61 width 1 MD=9 F.7j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 689 0. Finns ej 959 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FÄRG-TV Loc 62 width 1 MD=9 F.7k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 613 0. Finns ej 1035 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 63 width 1 MD=9 F.7l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.7 för fullständig frågetext> 265 0. Finns ej 1383 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:DISKMASKIN Loc 64 width 1 MD=9 F.7m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1285 0. Finns ej 363 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 65 width 1 MD=9 F.7n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 512 0. Finns ej 1136 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 66 width 1 MD=9 F.7o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 804 0. Finns ej 844 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=9 F.7p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.7 för fullständig frågetext> 664 0. Finns ej 984 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 68 width 1 MD=9 F.7q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 1143 0. Finns ej 505 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:HUND Loc 69 width 1 MD=9 F.7r. I hushållet finns:hund <Se F.7 för fullständig frågetext> 1306 0. Finns ej 342 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:KATT Loc 70 width 1 MD=9 F.7s. I hushållet finns:katt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1384 0. Finns ej 264 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:BURFÅGLAR Loc 71 width 1 MD=9 F.7t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1509 0. Finns ej 139 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 72 width 1 MD=9 F.7u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1477 0. Finns ej 171 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 51 MATVAROR I BUTIKER Loc 73 width 1 MD=9 F.8. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.8a. Jag köper: Matvaror i Butiker 51 1. Aldrig 91 2. Någon gång/år 88 3. Någon gång/kvartal 204 4. Någon gång/månad 599 5. 1-2 gånger/vecka 437 6. 3-4 gånger/vecka 182 7. Minst 5 gånger/vecka 13 9. Ej svar
VAR 52 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 74 width 1 MD=9 F.8b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 501 1. Aldrig 357 2. Någon gång/år 351 3. Någon gång/kvartal 422 4. Någon gång/månad 14 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 18 9. Ej svar
VAR 53 TANDKRÄM Loc 75 width 1 MD=9 F.8c. Jag köper: Tandkräm <Se F.8 för fullständig frågetext> 158 1. Aldrig 159 2. Någon gång/år 334 3. Någon gång/kvartal 957 4. Någon gång/månad 42 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 13 9. Ej svar
VAR 54 TVÅL Loc 76 width 1 MD=9 F.8d. Jag köper: Tvål <Se F.8 för fullständig frågetext> 156 1. Aldrig 141 2. Någon gång/år 311 3. Någon gång/kvartal 974 4. Någon gång/månad 66 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 15 9. Ej svar
VAR 55 MASKINDISKMEDEL Loc 77 width 1 MD=9 F.8e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1223 1. Aldrig 107 2. Någon gång/år 136 3. Någon gång/kvartal 161 4. Någon gång/månad 5 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 33 9. Ej svar
VAR 56 VANLIGT DISKMEDEL Loc 78 width 1 MD=9 F.8f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 261 1. Aldrig 203 2. Någon gång/år 444 3. Någon gång/kvartal 710 4. Någon gång/månad 30 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 15 9. Ej svar
VAR 57 RENGÖRINGSMEDEL Loc 79 width 1 MD=9 F.8g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 257 1. Aldrig 239 2. Någon gång/år 488 3. Någon gång/kvartal 632 4. Någon gång/månad 28 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 20 9. Ej svar
VAR 58 TVÄTTMEDEL Loc 80 width 1 MD=9 F.8h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 250 1. Aldrig 198 2. Någon gång/år 407 3. Någon gång/kvartal 752 4. Någon gång/månad 41 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 16 9. Ej svar
VAR 59 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.8i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 572 1. Aldrig 496 2. Någon gång/år 329 3. Någon gång/kvartal 241 4. Någon gång/månad 7 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 20 9. Ej svar
VAR 60 GRAMMOFONSKIVOR Loc 82 width 1 MD=9 F.8j. Jag köper: Grammofonskivor <Se F.8 för fullständig frågetext> 551 1. Aldrig 530 2. Någon gång/år 348 3. Någon gång/kvartal 194 4. Någon gång/månad 15 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 26 9. Ej svar
VAR 61 AVSER ATT KÖPA1 Loc 83 width 2 MD=99 F.9. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.9a. Första understrykningen 222 00. Fabriksny bil 423 01. Begagnad bil 39 02. Moped 8 03. Nytt fritidshus 13 04. Begagnat fritidshus 45 05. Ny villa 22 06. Begagnad villa 76 07. Köksfläkt 34 08. Elektrisk spis 41 09. Diskmaskin 742 99. Ej svar
VAR 62 AVSER ATT KÖPA1 Loc 85 width 2 MD=99 F.9b. Andra understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 605 00. Frågan ej tillämplig 11 01. Begagnad bil 40 02. Moped 13 03. Nytt fritidshus 15 04. Begagnat fritidshus 40 05. Ny villa 31 06. Begagnad villa 70 07. Köksfläkt 55 08. Elektrisk spis 43 09. Diskmaskin 742 99. Ej svar
VAR 63 AVSER ATT KÖPA1 Loc 87 width 2 MD=99 F.9c. Tredje understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 813 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 3 02. Moped 2 03. Nytt fritidshus 3 04. Begagnat fritidshus 4 05. Ny villa 4 06. Begagnad villa 26 07. Köksfläkt 30 08. Elektrisk spis 38 09. Diskmaskin 742 99. Ej svar
VAR 64 AVSER ATT KÖPA1 Loc 89 width 2 MD=99 F.9d. Fjärde understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 882 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 1 05. Ny villa 2 06. Begagnad villa 3 07. Köksfläkt 16 08. Elektrisk spis 19 09. Diskmaskin 742 99. Ej svar
VAR 65 AVSER ATT KÖPA1 Loc 91 width 2 MD=99 F.9e. Femte understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 907 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 07. Köksfläkt 1 08. Elektrisk spis 14 09. Diskmaskin 742 99. Ej svar
VAR 66 AVSER ATT KÖPA2 Loc 93 width 2 MD=99 F.10. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.10a. Första understrykningen 190 00. Tvättmaskin 44 01. Frysbox 72 02. Frysskåp 144 03. Fiskeutrustning 111 04. Elektrisk rakapparat 25 05. Portabel skrivmaskin 43 06. Stillbildskamera 41 07. Filmkamera 20 08. Projektorer 52 09. Elektrisk symaskin 923 99. Ej svar
VAR 67 AVSER ATT KÖPA2 Loc 95 width 2 MD=99 F.10b. Andra understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 470 00. Frågan ej tillämplig 26 01. Frysbox 20 02. Frysskåp 38 03. Fiskeutrustning 56 04. Elektrisk rakapparat 13 05. Portabel skrivmaskin 20 06. Stillbildskamera 24 07. Filmkamera 30 08. Projektorer 45 09. Elektrisk symaskin 923 99. Ej svar
VAR 68 AVSER ATT KÖPA2 Loc 97 width 2 MD=99 F.10c. Tredje understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 660 00. Frågan ej tillämplig 1 01. Frysbox 10 02. Frysskåp 5 03. Fiskeutrustning 13 04. Elektrisk rakapparat 8 05. Portabel skrivmaskin 9 06. Stillbildskamera 5 07. Filmkamera 18 08. Projektorer 13 09. Elektrisk symaskin 923 99. Ej svar
VAR 69 AVSER ATT KÖPA2 Loc 99 width 2 MD=99 F.10d. Fjärde understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 710 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 1 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 3 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Portabel skrivmaskin 7 06. Stillbildskamera 7 07. Filmkamera 3 08. Projektorer 10 09. Elektrisk symaskin 923 99. Ej svar
VAR 70 AVSER ATT KÖPA2 Loc 101 width 2 MD=99 F.10e. Femte understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 728 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 1 03. Fiskeutrustning 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Portabel skrivmaskin 06. Stillbildskamera 1 07. Filmkamera 6 08. Projektorer 5 09. Elektrisk symaskin 923 99. Ej svar
VAR 71 AVSER ATT KÖPA3 Loc 103 width 2 MD=99 F.11. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.11a. Första understrykningen 123 00. Radio 59 01. Bandspelare 217 02. Stereoanläggning 40 03. Svart/vit TV 162 04. Färg-TV 253 05. Trädgårdsredskap 57 06. Gräsklippare 72 07. Dammsugare 19 08. Motor- eller segelbåt 13 09. Motionscykel 650 99. Ej svar
VAR 72 AVSER ATT KÖPA3 Loc 105 width 2 MD=99 F.11b. Andra understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 556 00. Frågan ej tillämplig 15 01. Bandspelare 30 02. Stereoanläggning 15 03. Svart/vit TV 68 04. Färg-TV 135 05. Trädgårdsredskap 88 06. Gräsklippare 74 07. Dammsugare 16 08. Motor- eller segelbåt 19 09. Motionscykel 649 99. Ej svar
VAR 73 AVSER ATT KÖPA3 Loc 107 width 2 MD=99 F.11c. Tredje understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 857 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 11 02. Stereoanläggning 3 03. Svart/vit TV 9 04. Färg-TV 33 05. Trädgårdsredskap 40 06. Gräsklippare 48 07. Dammsugare 9 08. Motor- eller segelbåt 6 09. Motionscykel 649 99. Ej svar
VAR 74 AVSER ATT KÖPA3 Loc 109 width 2 MD=99 F.11d. Fjärde understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 965 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 1 03. Svart/vit TV 4 04. Färg-TV 3 05. Trädgårdsredskap 15 06. Gräsklippare 15 07. Dammsugare 7 08. Motor- eller segelbåt 6 09. Motionscykel 649 99. Ej svar
VAR 75 AVSER ATT KÖPA3 Loc 111 width 2 MD=99 F.11e. Femte understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1002 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 04. Färg-TV 2 05. Trädgårdsredskap 1 06. Gräsklippare 4 07. Dammsugare 5 08. Motor- eller segelbåt 3 09. Motionscykel 648 99. Ej svar
VAR 76 SAMHÄLLSDEBATT Loc 113 width 1 MD=9 F.12. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.12.1. Samhällsdebatt 79 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 130 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 552 5. Något intresserad 388 6. Ganska intresserad 235 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 77 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 114 width 1 MD=9 F.12.2. Sociala rättigheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 79 3. Något ointresserad 73 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 497 5. Något intresserad 550 6. Ganska intresserad 349 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 78 SKATTEFRÅGOR Loc 115 width 1 MD=9 F.12.3. Skattefrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket ointresserad 58 2. Ganska ointresserad 73 3. Något ointresserad 84 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 413 5. Något intresserad 503 6. Ganska intresserad 465 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 79 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 116 width 1 MD=9 F.12.4. Lagar och förordningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket ointresserad 55 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 120 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 553 5. Något intresserad 469 6. Ganska intresserad 293 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 80 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 117 width 1 MD=9 F.12.5. Samlevnadsfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 184 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 518 5. Något intresserad 435 6. Ganska intresserad 267 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 81 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 118 width 1 MD=9 F.12.6. Religions-och trosfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 261 1. Mycket ointresserad 220 2. Ganska ointresserad 183 3. Något ointresserad 217 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 383 5. Något intresserad 203 6. Ganska intresserad 158 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 82 ARBETSMARKNADEN Loc 119 width 1 MD=9 F.12.7. Arbetsmarknaden <Se F.12 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket ointresserad 61 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 113 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 512 5. Något intresserad 470 6. Ganska intresserad 319 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 83 SAMHÄLLSPLANERING Loc 120 width 1 MD=9 F.12.8. Samhällsplanering <Se F.12 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket ointresserad 82 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 189 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 555 5. Något intresserad 396 6. Ganska intresserad 214 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 84 POLITISKA FRÅGOR Loc 121 width 1 MD=9 F.12.9. Politiska frågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 126 1. Mycket ointresserad 96 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 135 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 491 5. Något intresserad 366 6. Ganska intresserad 266 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 85 SPORT/IDROTT Loc 122 width 1 MD=9 F.12.10. Sport/Idrott <Se F.12 för fullständig frågetext> 145 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 73 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 416 5. Något intresserad 338 6. Ganska intresserad 477 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 86 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 123 width 1 MD=9 F.12.11. Miljövårdsproblem <Se F.12 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket ointresserad 41 2. Ganska ointresserad 73 3. Något ointresserad 95 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 478 5. Något intresserad 539 6. Ganska intresserad 382 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 87 HÄLSONYTTIG MAT Loc 124 width 1 MD=9 F.12.12. Hälsonyttig mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket ointresserad 71 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 130 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 435 5. Något intresserad 442 6. Ganska intresserad 383 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 88 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 125 width 1 MD=9 F.12.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.12 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket ointresserad 52 2. Ganska ointresserad 87 3. Något ointresserad 112 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 463 5. Något intresserad 478 6. Ganska intresserad 397 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 89 BANTNINGSTIPS Loc 126 width 1 MD=9 F.12.14. Bantningstips <Se F.12 för fullständig frågetext> 552 1. Mycket ointresserad 175 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 196 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 315 5. Något intresserad 133 6. Ganska intresserad 113 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 90 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 127 width 1 MD=9 F.12.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.12 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket ointresserad 53 2. Ganska ointresserad 74 3. Något ointresserad 96 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 374 5. Något intresserad 513 6. Ganska intresserad 476 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 128 width 1 MD=9 F.12.16. Heminredning <Se F.12 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 86 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 409 5. Något intresserad 497 6. Ganska intresserad 422 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 129 width 1 MD=9 F.12.17. Modenyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 187 1. Mycket ointresserad 166 2. Ganska ointresserad 145 3. Något ointresserad 117 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 476 5. Något intresserad 319 6. Ganska intresserad 218 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 130 width 1 MD=9 F.12.18. Matvarunyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 119 1. Mycket ointresserad 127 2. Ganska ointresserad 154 3. Något ointresserad 180 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 485 5. Något intresserad 365 6. Ganska intresserad 193 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 131 width 1 MD=9 F.12.19. Barnavård <Se F.12 för fullständig frågetext> 145 1. Mycket ointresserad 114 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 180 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 416 5. Något intresserad 349 6. Ganska intresserad 314 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 132 width 1 MD=9 F.12.20. Skönhetsvård <Se F.12 för fullständig frågetext> 339 1. Mycket ointresserad 169 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 199 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 464 5. Något intresserad 213 6. Ganska intresserad 103 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 96 VILLA/EGET HEM Loc 133 width 1 MD=9 F.12.21. Villa/eget hem <Se F.12 för fullständig frågetext> 70 1. Mycket ointresserad 44 2. Ganska ointresserad 52 3. Något ointresserad 128 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 260 5. Något intresserad 377 6. Ganska intresserad 702 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 97 FRITIDSHUS Loc 134 width 1 MD=9 F.12.22. Fritidshus <Se F.12 för fullständig frågetext> 151 1. Mycket ointresserad 96 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 222 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 370 5. Något intresserad 273 6. Ganska intresserad 385 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 98 SEMESTERRESOR Loc 135 width 1 MD=9 F.12.23. Semesterresor <Se F.12 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ointresserad 52 2. Ganska ointresserad 68 3. Något ointresserad 83 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 469 5. Något intresserad 418 6. Ganska intresserad 478 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 99 BÅTAR Loc 136 width 1 MD=9 F.12.24. Båtar <Se F.12 för fullständig frågetext> 374 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 212 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 344 5. Något intresserad 201 6. Ganska intresserad 191 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 100 PERSONBILAR Loc 137 width 1 MD=9 F.12.25. Personbilar <Se F.12 för fullständig frågetext> 113 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 124 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 470 5. Något intresserad 447 6. Ganska intresserad 318 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 101 FÄRG-TV Loc 138 width 1 MD=9 F.12.26. Färg-tv <Se F.12 för fullständig frågetext> 114 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 128 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 439 5. Något intresserad 374 6. Ganska intresserad 372 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 102 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 139 width 1 MD=9 F.12.27. Stereoanläggningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 150 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 450 5. Något intresserad 343 6. Ganska intresserad 292 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 103 HUSHÅLLSMASKINER Loc 140 width 1 MD=9 F.12.28. Hushållsmaskiner <Se F.12 för fullständig frågetext> 112 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 175 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 501 5. Något intresserad 353 6. Ganska intresserad 232 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 104 FOTOUTRUSTNING Loc 141 width 1 MD=9 F.12.29. Fotoutrustning <Se F.12 för fullständig frågetext> 233 1. Mycket ointresserad 144 2. Ganska ointresserad 184 3. Något ointresserad 242 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 477 5. Något intresserad 216 6. Ganska intresserad 115 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 105 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 142 width 1 MD=9 F.12.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.12 för fullständig frågetext> 652 1. Mycket ointresserad 175 2. Ganska ointresserad 178 3. Något ointresserad 243 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 197 5. Något intresserad 78 6. Ganska intresserad 97 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 106 RAKAPPARATER Loc 143 width 1 MD=9 F.12.31. Rakapparater <Se F.12 för fullständig frågetext> 645 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 262 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 265 5. Något intresserad 112 6. Ganska intresserad 76 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 107 RENGÖRINGSMEDEL Loc 144 width 1 MD=9 F.12.32. Rengöringsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 189 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 480 5. Något intresserad 338 6. Ganska intresserad 190 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 108 MEDEL MOT MJÄLL Loc 145 width 1 MD=9 F.12.33. Medel mot mjäll <Se F.12 för fullständig frågetext> 427 1. Mycket ointresserad 149 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 268 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 355 5. Något intresserad 152 6. Ganska intresserad 123 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 109 HUNDARS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=9 F.12.34. Hundars skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 565 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 228 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 222 5. Något intresserad 161 6. Ganska intresserad 198 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 110 KATTERS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.12.35. Katters skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 713 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 249 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 203 5. Något intresserad 99 6. Ganska intresserad 119 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 111 HANDLA MAT Loc 148 width 1 MD=9 F.12.36. Handla mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ointresserad 89 2. Ganska ointresserad 108 3. Något ointresserad 77 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 459 5. Något intresserad 531 6. Ganska intresserad 303 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 112 LAGA MAT Loc 149 width 1 MD=9 F.12.37. Laga mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket ointresserad 77 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 39 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 406 5. Något intresserad 523 6. Ganska intresserad 423 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 113 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 150 width 1 MD=9 F.12.38. Pröva nya maträtter <Se F.12 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 83 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 427 5. Något intresserad 465 6. Ganska intresserad 417 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 114 BAKA Loc 151 width 1 MD=9 F.12.39. Baka <Se F.12 för fullständig frågetext> 224 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 120 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 342 5. Något intresserad 321 6. Ganska intresserad 358 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 115 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 152 width 1 MD=9 F.12.40. Pröva nya cigarretter <Se F.12 för fullständig frågetext> 983 1. Mycket ointresserad 82 2. Ganska ointresserad 90 3. Något ointresserad 226 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 163 5. Något intresserad 46 6. Ganska intresserad 28 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 116 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 153 width 1 MD=9 F.12.41. Pröva ny piptobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 1161 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 58 3. Något ointresserad 241 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 74 5. Något intresserad 25 6. Ganska intresserad 20 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 117 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 154 width 1 MD=9 F.12.42. Pröva nya cigariller <Se F.12 för fullständig frågetext> 1171 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 60 3. Något ointresserad 251 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 52 5. Något intresserad 20 6. Ganska intresserad 15 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 118 HA GÄSTER Loc 155 width 1 MD=9 F.12.43. Ha gäster <Se F.12 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket ointresserad 36 2. Ganska ointresserad 45 3. Något ointresserad 69 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 454 5. Något intresserad 661 6. Ganska intresserad 311 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 119 KÖRA BIL Loc 156 width 1 MD=9 F.12.44. Köra bil <Se F.12 för fullständig frågetext> 187 1. Mycket ointresserad 47 2. Ganska ointresserad 32 3. Något ointresserad 169 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 269 5. Något intresserad 452 6. Ganska intresserad 475 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 120 JOBBA MED BILEN Loc 157 width 1 MD=9 F.12.45. Jobba med bilen <Se F.12 för fullständig frågetext> 443 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 221 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 387 5. Något intresserad 206 6. Ganska intresserad 143 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 121 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 158 width 1 MD=9 F.12.46. Arbeta i trädgården <Se F.12 för fullständig frågetext> 145 1. Mycket ointresserad 76 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 140 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 405 5. Något intresserad 423 6. Ganska intresserad 364 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 122 FOTOGRAFERA Loc 159 width 1 MD=9 F.12.47. Fotografera <Se F.12 för fullständig frågetext> 211 1. Mycket ointresserad 100 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 183 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 552 5. Något intresserad 302 6. Ganska intresserad 146 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 123 SMALFILMA Loc 160 width 1 MD=9 F.12.48. Smalfilma <Se F.12 för fullständig frågetext> 484 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 433 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 230 5. Något intresserad 139 6. Ganska intresserad 71 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 124 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.12.49. Lyssna på popmusik <Se F.12 för fullständig frågetext> 470 1. Mycket ointresserad 117 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 123 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 346 5. Något intresserad 224 6. Ganska intresserad 210 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 125 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 162 width 1 MD=9 F.12.50. Lyssna på klassisk musik <Se F.12 för fullständig frågetext> 315 1. Mycket ointresserad 152 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 109 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 470 5. Något intresserad 277 6. Ganska intresserad 160 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 126 GÅ PÅ TEATER Loc 163 width 1 MD=9 F.12.51. Gå på teater <Se F.12 för fullständig frågetext> 246 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 179 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 462 5. Något intresserad 318 6. Ganska intresserad 175 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 127 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 164 width 1 MD=9 F.12.52. Gå på konstutställning <Se F.12 för fullständig frågetext> 365 1. Mycket ointresserad 175 2. Ganska ointresserad 182 3. Något ointresserad 233 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 358 5. Något intresserad 213 6. Ganska intresserad 101 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 128 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 165 width 1 MD=9 F.12.53. Skaffa vidareutbildning <Se F.12 för fullständig frågetext> 142 1. Mycket ointresserad 72 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 254 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 447 5. Något intresserad 371 6. Ganska intresserad 228 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 129 LÄSA BÖCKER Loc 166 width 1 MD=9 F.12.54. Läsa böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 81 1. Mycket ointresserad 58 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 55 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 448 5. Något intresserad 424 6. Ganska intresserad 472 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 130 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 167 width 1 MD=9 F.12.55. Läsa populärtidningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 180 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 211 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 512 5. Något intresserad 340 6. Ganska intresserad 113 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 131 SY KLÄDER Loc 168 width 1 MD=9 F.12.56. Sy kläder <Se F.12 för fullständig frågetext> 643 1. Mycket ointresserad 92 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 163 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 248 5. Något intresserad 180 6. Ganska intresserad 188 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 132 HANDARBETA Loc 169 width 1 MD=9 F.12.57. Handarbeta <Se F.12 för fullständig frågetext> 577 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 74 3. Något ointresserad 121 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 228 5. Något intresserad 211 6. Ganska intresserad 352 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 133 MÅLA Loc 170 width 1 MD=9 F.12.58. Måla <Se F.12 för fullständig frågetext> 371 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 190 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 404 5. Något intresserad 289 6. Ganska intresserad 135 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 134 SNICKRA Loc 171 width 1 MD=9 F.12.59. Snickra <Se F.12 för fullständig frågetext> 351 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 210 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 376 5. Något intresserad 289 6. Ganska intresserad 154 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 135 MOTIONERA Loc 172 width 1 MD=9 F.12.60. Motionera <Se F.12 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket ointresserad 46 2. Ganska ointresserad 89 3. Något ointresserad 61 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 514 5. Något intresserad 493 6. Ganska intresserad 373 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 136 FRILUFTSLIV Loc 173 width 1 MD=9 F.12.61. Friluftsliv <Se F.12 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket ointresserad 21 2. Ganska ointresserad 43 3. Något ointresserad 60 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 427 5. Något intresserad 531 6. Ganska intresserad 510 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 137 SPORTFISKA Loc 174 width 1 MD=9 F.12.62. Sportfiska <Se F.12 för fullständig frågetext> 438 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 207 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 328 5. Något intresserad 204 6. Ganska intresserad 240 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 138 ÅKA SKIDOR Loc 175 width 1 MD=9 F.12.63. Åka skidor <Se F.12 för fullständig frågetext> 283 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 153 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 432 5. Något intresserad 298 6. Ganska intresserad 277 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 139 ÅKA MOTORBÅT Loc 176 width 1 MD=9 F.12.64. Åka motorbåt <Se F.12 för fullständig frågetext> 372 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 217 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 373 5. Något intresserad 225 6. Ganska intresserad 196 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 140 SEGLA Loc 177 width 1 MD=9 F.12.65. Segla <Se F.12 för fullständig frågetext> 520 1. Mycket ointresserad 114 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 386 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 219 5. Något intresserad 125 6. Ganska intresserad 146 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 141 CAMPA Loc 178 width 1 MD=9 F.12.66. Campa <Se F.12 för fullständig frågetext> 306 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 162 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 433 5. Något intresserad 272 6. Ganska intresserad 225 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 142 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 179 width 1 MD=9 F.12.67. Semestra utomlands <Se F.12 för fullständig frågetext> 158 1. Mycket ointresserad 78 2. Ganska ointresserad 87 3. Något ointresserad 170 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 295 5. Något intresserad 347 6. Ganska intresserad 492 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 143 SEMESTRA I SVERIGE Loc 180 width 1 MD=9 F.12.68. Semestra i Sverige <Se F.12 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket ointresserad 20 2. Ganska ointresserad 18 3. Något ointresserad 48 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 301 5. Något intresserad 585 6. Ganska intresserad 618 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 144 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 181 width 1 MD=9 F.12.69. Gå på föreningsmöten <Se F.12 för fullständig frågetext> 366 1. Mycket ointresserad 173 2. Ganska ointresserad 200 3. Något ointresserad 209 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 394 5. Något intresserad 175 6. Ganska intresserad 100 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 145 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 182 width 1 MD=9 F.12.70. Se på sportevenemang <Se F.12 för fullständig frågetext> 220 1. Mycket ointresserad 94 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 90 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 388 5. Något intresserad 311 6. Ganska intresserad 423 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 146 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 183 width 1 MD=9 F.12.71. Pröva nya produkter <Se F.12 för fullständig frågetext> 90 1. Mycket ointresserad 78 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 246 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 559 5. Något intresserad 349 6. Ganska intresserad 185 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 147 AFTONBLADET Loc 184 width 2 MD=99 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet F.13a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 553 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 75 03. 3 gånger per år 87 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 107 06. 1 gång per månad 57 07. 2 gånger per månad 69 08. 3 gånger per månad 126 09. 1 gång per vecka 89 10. 2 gånger per vecka 66 11. 3 gånger per vecka 39 12. 4 gånger per vecka 36 13. 5 gånger per vecka 224 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 148 ARBETET Loc 186 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1372 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 24 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 41 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 72 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 149 DAGENS NYHETER Loc 188 width 2 MD=99 F.13c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.13 för fullständig frågetext> 842 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 61 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 59 06. 1 gång per månad 38 07. 2 gånger per månad 39 08. 3 gånger per månad 98 09. 1 gång per vecka 40 10. 2 gånger per vecka 29 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 20 13. 5 gånger per vecka 229 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 150 EXPRESSEN Loc 190 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 406 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 66 04. 1 gång per kvartal 69 05. 2 gånger per kvartal 121 06. 1 gång per månad 85 07. 2 gånger per månad 76 08. 3 gånger per månad 173 09. 1 gång per vecka 122 10. 2 gånger per vecka 87 11. 3 gånger per vecka 58 12. 4 gånger per vecka 36 13. 5 gånger per vecka 247 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 151 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 192 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1263 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 49 09. 1 gång per vecka 14 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 115 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 152 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 194 width 2 MD=99 F.13f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1329 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 34 09. 1 gång per vecka 16 10. 2 gånger per vecka 24 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 26 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 153 KVÄLLSPOSTEN Loc 196 width 2 MD=99 F.13g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1296 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 28 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 28 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 49 09. 1 gång per vecka 36 10. 2 gånger per vecka 27 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 61 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 154 SVENSKA DAGBLADET Loc 198 width 2 MD=99 F.13h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1266 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 27 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 18 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 83 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 155 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 200 width 2 MD=99 F.13i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1405 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 33 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 71 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 156 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 202 width 2 MD=99 F.13j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1575 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 28 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 157 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 204 width 2 F.13k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1596 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 27 14. 6 gånger per vecka
VAR 158 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 206 width 2 F.13l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1541 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 39 14. 6 gånger per vecka
VAR 159 UPSALA NYA TIDNING Loc 208 width 2 MD=99 F.13m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1561 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 9 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 31 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 160 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 210 width 2 MD=99 F.13n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1580 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 31 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 161 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 212 width 2 F.13o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1562 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 39 14. 6 gånger per vecka
VAR 162 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 214 width 2 MD=99 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 698 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 83 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 117 06. 1 gång per månad 97 07. 2 gånger per månad 77 08. 3 gånger per månad 396 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 163 ARBETET(SÖNDAG) Loc 216 width 2 F.14b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1483 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 93 09. 1 gång per vecka
VAR 164 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 218 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1011 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 41 03. 3 gånger per år 43 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 69 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 37 08. 3 gånger per månad 314 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 165 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 220 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 596 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 73 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 131 06. 1 gång per månad 126 07. 2 gånger per månad 101 08. 3 gånger per månad 469 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 166 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 222 width 2 F.14e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1373 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 32 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 139 09. 1 gång per vecka
VAR 167 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 224 width 2 MD=99 F.14f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1436 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 65 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 168 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 226 width 2 MD=99 F.14g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1370 00. Aldrig 20 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 130 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 169 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 228 width 2 MD=99 F.14h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1454 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 24 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 90 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 170 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 230 width 2 MD=99 F.14i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1492 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 95 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 171 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 232 width 2 F.14j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1610 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 19 09. 1 gång per vecka
VAR 172 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 234 width 2 F.14k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1611 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 30 09. 1 gång per vecka
VAR 173 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 236 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.15a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1205 00. Aldrig 67 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 61 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 70 06. 1 gång per månad 32 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 83 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 174 LÄSER ALLERS Loc 238 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.15 för fullständig frågetext> 1015 00. Aldrig 76 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 83 03. 3 gånger per år 93 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 86 06. 1 gång per månad 43 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 134 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 175 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 240 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1075 00. Aldrig 69 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 114 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 85 06. 1 gång per månad 39 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 80 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 176 LÄSER FEMINA Loc 242 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.15 för fullständig frågetext> 1133 00. Aldrig 63 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 112 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 75 06. 1 gång per månad 32 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 58 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 177 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 244 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.15 för fullständig frågetext> 938 00. Aldrig 42 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 96 04. 1 gång per kvartal 87 05. 2 gånger per kvartal 121 06. 1 gång per månad 96 07. 2 gånger per månad 50 08. 3 gånger per månad 118 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 178 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 246 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.15 för fullständig frågetext> 1009 00. Aldrig 75 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 70 03. 3 gånger per år 89 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 82 06. 1 gång per månad 34 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 164 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 179 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 248 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1027 00. Aldrig 74 01. 1 gång per år 54 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 92 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 160 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 180 LÄSER HENNES Loc 250 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.15 för fullständig frågetext> 1364 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 44 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 40 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 181 LÄSER HUSMODERN Loc 252 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.15 för fullständig frågetext> 1132 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 66 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 92 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 67 06. 1 gång per månad 32 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 81 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 182 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 254 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.15 för fullständig frågetext> 1017 00. Aldrig 77 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 80 03. 3 gånger per år 106 04. 1 gång per kvartal 70 05. 2 gånger per kvartal 106 06. 1 gång per månad 46 07. 2 gånger per månad 33 08. 3 gånger per månad 70 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 183 LÄSER ICA-KURIREN Loc 256 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 961 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 49 03. 3 gånger per år 58 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 82 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 40 08. 3 gånger per månad 296 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 184 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 258 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.15 för fullständig frågetext> 1161 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 51 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 71 06. 1 gång per månad 37 07. 2 gånger per månad 34 08. 3 gånger per månad 90 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 185 LÄSER LAND Loc 260 width 2 F.15m. Hur ofta läser Du - Land <Se F.15 för fullständig frågetext> 1269 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 25 05. 2 gånger per kvartal 47 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 167 09. 1 gång per vecka
VAR 186 LÄSER LEKTYR Loc 262 width 2 MD=99 F.15n. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.15 för fullständig frågetext> 1027 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 74 05. 2 gånger per kvartal 104 06. 1 gång per månad 98 07. 2 gånger per månad 47 08. 3 gånger per månad 124 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 187 LÄSER METALLARBETAREN Loc 264 width 2 MD=99 F.15o. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1388 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 17 03. 3 gånger per år 17 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 48 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 104 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 188 LÄSER MIN VÄRLD Loc 266 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1328 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 39 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 99 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 189 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 268 width 2 MD=99 F.15q. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.15 för fullständig frågetext> 1462 00. Aldrig 42 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 37 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 24 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 30 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 190 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 270 width 2 F.15r. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.15 för fullständig frågetext> 1206 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 66 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 66 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 48 06. 1 gång per månad 27 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 74 09. 1 gång per vecka
VAR 191 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 272 width 2 MD=99 F.15s. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1231 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 51 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 67 06. 1 gång per månad 38 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 79 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 192 LÄSER SE Loc 274 width 2 MD=99 F.15t. Hur ofta läser Du - Se <Se F.15 för fullständig frågetext> 1045 00. Aldrig 84 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 104 03. 3 gånger per år 109 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 95 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 53 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 193 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 276 width 2 F.15u. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1293 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 55 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 43 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 58 09. 1 gång per vecka
VAR 194 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 278 width 2 F.15v. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.15 för fullständig frågetext> 1443 00. Aldrig 20 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 41 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 40 09. 1 gång per vecka
VAR 195 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 280 width 2 F.15x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1402 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 41 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 26 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 34 09. 1 gång per vecka
VAR 196 LÄSER VECKO-REVYN Loc 282 width 2 F.15y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.15 för fullständig frågetext> 1226 00. Aldrig 57 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 51 03. 3 gånger per år 60 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 52 06. 1 gång per månad 32 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 69 09. 1 gång per vecka
VAR 197 LÄSER VI Loc 284 width 2 MD=99 F.15z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.15 för fullständig frågetext> 1238 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 43 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 49 06. 1 gång per månad 31 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 143 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 198 LÄSER ÅRET RUNT Loc 286 width 2 MD=99 F.15å. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.15 för fullständig frågetext> 824 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 94 03. 3 gånger per år 115 04. 1 gång per kvartal 90 05. 2 gånger per kvartal 108 06. 1 gång per månad 66 07. 2 gånger per månad 57 08. 3 gånger per månad 198 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 199 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 288 width 1 MD=9 F.16. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.16a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1490 0. aldrig 8 1. 1 gång/år 4 2. 2 gånger/år 7 3. 3 gånger/år 6 4. 1 gång/kvartal 6 5. 2 gånger/kvartal 29 6. 1 gång/månad 114 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 200 LÄSER MOTOR Loc 289 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.16 för fullständig frågetext> 1351 0. aldrig 31 1. 1 gång/år 44 2. 2 gånger/år 33 3. 3 gånger/år 39 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 50 6. 1 gång/månad 102 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 201 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 290 width 1 F.16c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.16 för fullständig frågetext> 1503 0. aldrig 18 1. 1 gång/år 21 2. 2 gånger/år 13 3. 3 gånger/år 18 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 28 6. 1 gång/månad 51 7. 2 gånger/månad
VAR 202 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 291 width 1 MD=9 F.16d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.16 för fullständig frågetext> 1278 0. aldrig 46 1. 1 gång/år 49 2. 2 gånger/år 51 3. 3 gånger/år 56 4. 1 gång/kvartal 36 5. 2 gånger/kvartal 82 6. 1 gång/månad 67 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 203 LÄSER VI BILÄGARE Loc 292 width 1 MD=9 F.16e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.16 för fullständig frågetext> 1123 0. aldrig 26 1. 1 gång/år 34 2. 2 gånger/år 24 3. 3 gånger/år 61 4. 1 gång/kvartal 30 5. 2 gånger/kvartal 113 6. 1 gång/månad 254 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 204 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 293 width 1 MD=9 F.17. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.17a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 894 0. aldrig 124 1. 1 gång/år 128 2. 2 gånger/år 142 3. 3 gånger/år 144 4. 1 gång/kvartal 52 5. 2 gånger/kvartal 181 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 205 LÄSER ALLT OM MAT Loc 294 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.17 för fullständig frågetext> 1105 0. aldrig 120 1. 1 gång/år 98 2. 2 gånger/år 90 3. 3 gånger/år 76 4. 1 gång/kvartal 38 5. 2 gånger/kvartal 138 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 206 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 295 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.17 för fullständig frågetext> 915 0. aldrig 103 1. 1 gång/år 135 2. 2 gånger/år 125 3. 3 gånger/år 139 4. 1 gång/kvartal 57 5. 2 gånger/kvartal 188 6. 1 gång/månad 3 9. Ej svar
VAR 207 LÄSER BÅT-NYTT Loc 296 width 1 F.17d. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1415 0. aldrig 65 1. 1 gång/år 41 2. 2 gånger/år 35 3. 3 gånger/år 32 4. 1 gång/kvartal 20 5. 2 gånger/kvartal 57 6. 1 gång/månad
VAR 208 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 297 width 1 F.17e. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1505 0. aldrig 32 1. 1 gång/år 33 2. 2 gånger/år 19 3. 3 gånger/år 31 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 31 6. 1 gång/månad
VAR 209 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 298 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1485 0. aldrig 49 1. 1 gång/år 30 2. 2 gånger/år 20 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 47 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 210 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 299 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.17 för fullständig frågetext> 1512 0. aldrig 49 1. 1 gång/år 28 2. 2 gånger/år 22 3. 3 gånger/år 25 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 22 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 211 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 300 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1414 0. aldrig 58 1. 1 gång/år 56 2. 2 gånger/år 47 3. 3 gånger/år 38 4. 1 gång/kvartal 19 5. 2 gånger/kvartal 33 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 212 LÄSER DET BÄSTA Loc 301 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.17 för fullständig frågetext> 1251 0. aldrig 99 1. 1 gång/år 64 2. 2 gånger/år 54 3. 3 gånger/år 42 4. 1 gång/kvartal 19 5. 2 gånger/kvartal 136 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 213 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 302 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1331 0. aldrig 76 1. 1 gång/år 59 2. 2 gånger/år 53 3. 3 gånger/år 44 4. 1 gång/kvartal 23 5. 2 gånger/kvartal 79 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 214 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 303 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.17 för fullständig frågetext> 1247 0. aldrig 43 1. 1 gång/år 51 2. 2 gånger/år 36 3. 3 gånger/år 59 4. 1 gång/kvartal 24 5. 2 gånger/kvartal 205 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 215 LÄSER INDUSTRITJÄNSTEM. Loc 304 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta läser du - Industritjänstemannen <Se F.17 för fullständig frågetext> 1541 0. aldrig 12 1. 1 gång/år 7 2. 2 gånger/år 4 3. 3 gånger/år 10 4. 1 gång/kvartal 5 5. 2 gånger/kvartal 86 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 216 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 305 width 2 MD=99 F.18. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.18a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 737 00. aldrig 29 01. 1 gång/år 39 02. 2 gånger/år 51 03. 3 gånger/år 29 04. 1 gång/kvartal 39 05. 2 gånger/kvartal 47 06. 1 gång/månad 34 07. 2 gånger/månad 32 08. 3 gånger/månad 45 09. 1 gång/vecka 28 10. 2 gånger/vecka 36 11. 3 gånger/vecka 17 12. 4 gånger/vecka 42 13. 5 gånger/vecka 460 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 217 LÄSER A-PRESSEN Loc 307 width 2 MD=99 F.18b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.18 för fullständig frågetext> 1025 00. aldrig 32 01. 1 gång/år 24 02. 2 gånger/år 41 03. 3 gånger/år 34 04. 1 gång/kvartal 45 05. 2 gånger/kvartal 49 06. 1 gång/månad 37 07. 2 gånger/månad 33 08. 3 gånger/månad 53 09. 1 gång/vecka 19 10. 2 gånger/vecka 32 11. 3 gånger/vecka 13 12. 4 gånger/vecka 28 13. 5 gånger/vecka 200 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 218 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 309 width 2 MD=99 F.18c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1556 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 7 02. 2 gånger/år 10 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 8 06. 1 gång/månad 7 07. 2 gånger/månad 10 08. 3 gånger/månad 8 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 5 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 38 13. 5 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 219 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 311 width 2 F.18d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1622 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 3 11. 3 gånger/vecka 19 12. 4 gånger/vecka
VAR 220 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 313 width 2 F.18e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1513 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 10 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 14 06. 1 gång/månad 12 07. 2 gånger/månad 8 08. 3 gånger/månad 10 09. 1 gång/vecka 12 10. 2 gånger/vecka 68 11. 3 gånger/vecka
VAR 221 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 315 width 2 F.18f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1654 00. aldrig 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 09. 1 gång/vecka 5 10. 2 gånger/vecka
VAR 222 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 317 width 2 MD=99 F.18g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.18 för fullständig frågetext> 1602 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 12 09. 1 gång/vecka 8 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 18 14. 6 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 223 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 319 width 2 MD=99 F.18h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.18 för fullständig frågetext> 1590 00. aldrig 6 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 7 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 3 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 3 13. 5 gånger/vecka 24 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 224 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 321 width 2 F.18i. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.18 för fullständig frågetext> 1608 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 28 09. 1 gång/vecka
VAR 225 LÄSER HUVUDSTADSPRESS NV Loc 323 width 2 F.18j. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Nordväst <Se F.18 för fullständig frågetext> 1642 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka
VAR 226 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 325 width 2 F.18k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.18 för fullständig frågetext> 1645 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka
VAR 227 LÄSER HUVUDSTADSPRESS S Loc 327 width 2 F.18l. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Syd <Se F.18 för fullständig frågetext> 1624 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 8 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 16 09. 1 gång/vecka
VAR 228 LÄSER HUV.ST.PR.SÖDERT. Loc 329 width 2 F.18m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Södertidningen <Se F.18 för fullständig frågetext> 1572 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 12 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 61 09. 1 gång/vecka
VAR 229 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 331 width 2 F.18n. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.18 för fullständig frågetext> 1615 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 6 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 28 09. 1 gång/vecka
VAR 230 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 333 width 2 F.18o. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.18 för fullständig frågetext> 1641 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 12 09. 1 gång/vecka
VAR 231 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 335 width 2 F.18p. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.18 för fullständig frågetext> 1615 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 35 09. 1 gång/vecka
VAR 232 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 337 width 2 F.18q. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.18 för fullständig frågetext> 1617 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 8 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 27 09. 1 gång/vecka
VAR 233 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 339 width 2 F.18r. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.18 för fullständig frågetext> 1616 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 27 09. 1 gång/vecka
VAR 234 LÄSER STORSTADEN Loc 341 width 1 MD=9 F.18s. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.18 för fullständig frågetext> 1534 0. aldrig 8 1. 1 gång/år 13 2. 2 gånger/år 11 3. 3 gånger/år 16 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 44 6. 1 gång/månad 28 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 235 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 342 width 2 MD=99 F.18t. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.18 för fullständig frågetext> 1561 00. aldrig 9 01. 1 gång/år 14 02. 2 gånger/år 8 03. 3 gånger/år 9 04. 1 gång/kvartal 8 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 14 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 4 11. 3 gånger/vecka 2 12. 4 gånger/vecka 2 13. 5 gånger/vecka 16 14. 6 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 236 KONSUM Loc 344 width 2 MD=99 F.19. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.19a. Hur ofta besöker Du Konsum? 153 00. Aldrig 42 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 45 03. 3 gånger per år 67 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 183 06. 1 gång per månad 113 07. 2 gånger per månad 139 08. 3 gånger per månad 283 09. 1 gång per vecka 190 10. 2 gånger per vecka 152 11. 3 gånger per vecka 96 12. 4 gånger per vecka 49 13. 5 gånger per vecka 39 14. 6 gånger per vecka 15 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 237 ICA Loc 346 width 2 MD=99 F.19b. Hur ofta besöker Du ICA? <Se F.19 för fullständig frågetext> 166 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 41 03. 3 gånger per år 60 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 166 06. 1 gång per månad 106 07. 2 gånger per månad 116 08. 3 gånger per månad 305 09. 1 gång per vecka 223 10. 2 gånger per vecka 164 11. 3 gånger per vecka 89 12. 4 gånger per vecka 62 13. 5 gånger per vecka 47 14. 6 gånger per vecka 24 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 238 VIVO Loc 348 width 2 MD=99 F.19c. Hur ofta besöker Du VIVO? <Se F.19 för fullständig frågetext> 838 00. Aldrig 110 01. 1 gång per år 73 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 123 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 43 08. 3 gånger per månad 110 09. 1 gång per vecka 55 10. 2 gånger per vecka 36 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 239 ANNAN LIVSMEDELSBUTIK Loc 350 width 2 MD=99 F.19d. Hur ofta besöker Du annan livsmedelsbutik? <Se F.19 för fullständig frågetext> 452 00. Aldrig 81 01. 1 gång per år 77 02. 2 gånger per år 75 03. 3 gånger per år 134 04. 1 gång per kvartal 88 05. 2 gånger per kvartal 192 06. 1 gång per månad 117 07. 2 gånger per månad 108 08. 3 gånger per månad 173 09. 1 gång per vecka 69 10. 2 gånger per vecka 44 11. 3 gånger per vecka 21 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 240 LIVSM.AVD.DOMUS-OBS Loc 352 width 2 MD=99 F.19e. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus eller Obs? <Se F.19 för fullständig frågetext> 284 00. Aldrig 80 01. 1 gång per år 69 02. 2 gånger per år 77 03. 3 gånger per år 126 04. 1 gång per kvartal 97 05. 2 gånger per kvartal 260 06. 1 gång per månad 143 07. 2 gånger per månad 138 08. 3 gånger per månad 192 09. 1 gång per vecka 87 10. 2 gånger per vecka 56 11. 3 gånger per vecka 31 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 241 LIVSM.AVD.ANNAT VARUHUS Loc 354 width 2 MD=99 F.19f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i annat varuhus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 496 00. Aldrig 112 01. 1 gång per år 98 02. 2 gånger per år 81 03. 3 gånger per år 136 04. 1 gång per kvartal 98 05. 2 gånger per kvartal 250 06. 1 gång per månad 102 07. 2 gånger per månad 69 08. 3 gånger per månad 129 09. 1 gång per vecka 36 10. 2 gånger per vecka 37 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 242 DOMUS Loc 356 width 2 MD=99 F.19g. Hur ofta besöker Du Domus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 303 00. Aldrig 70 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 114 04. 1 gång per kvartal 98 05. 2 gånger per kvartal 285 06. 1 gång per månad 159 07. 2 gånger per månad 131 08. 3 gånger per månad 175 09. 1 gång per vecka 101 10. 2 gånger per vecka 60 11. 3 gånger per vecka 24 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 243 EPA Loc 358 width 2 MD=99 F.19h. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.19 för fullständig frågetext> 389 00. Aldrig 124 01. 1 gång per år 89 02. 2 gånger per år 87 03. 3 gånger per år 142 04. 1 gång per kvartal 121 05. 2 gånger per kvartal 257 06. 1 gång per månad 136 07. 2 gånger per månad 125 08. 3 gånger per månad 110 09. 1 gång per vecka 39 10. 2 gånger per vecka 27 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 244 TEMPO Loc 360 width 2 MD=99 F.19i. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.19 för fullständig frågetext> 492 00. Aldrig 144 01. 1 gång per år 81 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 124 04. 1 gång per kvartal 107 05. 2 gånger per kvartal 225 06. 1 gång per månad 109 07. 2 gånger per månad 111 08. 3 gånger per månad 97 09. 1 gång per vecka 49 10. 2 gånger per vecka 28 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 245 PRESSBYRÅN Loc 362 width 2 MD=99 F.19j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.19 för fullständig frågetext> 270 00. Aldrig 75 01. 1 gång per år 70 02. 2 gånger per år 99 03. 3 gånger per år 124 04. 1 gång per kvartal 75 05. 2 gånger per kvartal 204 06. 1 gång per månad 135 07. 2 gånger per månad 115 08. 3 gånger per månad 206 09. 1 gång per vecka 106 10. 2 gånger per vecka 77 11. 3 gånger per vecka 32 12. 4 gånger per vecka 37 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 30 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 246 ANNAN KIOSK Loc 364 width 2 MD=99 F.19k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.19 för fullständig frågetext> 284 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 89 04. 1 gång per kvartal 69 05. 2 gånger per kvartal 201 06. 1 gång per månad 138 07. 2 gånger per månad 115 08. 3 gånger per månad 256 09. 1 gång per vecka 131 10. 2 gånger per vecka 111 11. 3 gånger per vecka 48 12. 4 gånger per vecka 30 13. 5 gånger per vecka 16 14. 6 gånger per vecka 35 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 247 TOBAKSAFFÄR Loc 366 width 2 MD=99 F.19l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.19 för fullständig frågetext> 587 00. Aldrig 92 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 94 04. 1 gång per kvartal 85 05. 2 gånger per kvartal 169 06. 1 gång per månad 99 07. 2 gånger per månad 59 08. 3 gånger per månad 152 09. 1 gång per vecka 77 10. 2 gånger per vecka 48 11. 3 gånger per vecka 30 12. 4 gånger per vecka 20 13. 5 gånger per vecka 15 14. 6 gånger per vecka 15 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 248 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 368 width 2 MD=99 F.19m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.19 för fullständig frågetext> 304 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 117 02. 2 gånger per år 161 03. 3 gånger per år 186 04. 1 gång per kvartal 142 05. 2 gånger per kvartal 219 06. 1 gång per månad 110 07. 2 gånger per månad 85 08. 3 gånger per månad 80 09. 1 gång per vecka 52 10. 2 gånger per vecka 37 11. 3 gånger per vecka 27 12. 4 gånger per vecka 66 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 12 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 249 KAFE/KONDITORI Loc 370 width 2 MD=99 F.19n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.19 för fullständig frågetext> 344 00. Aldrig 101 01. 1 gång per år 120 02. 2 gånger per år 164 03. 3 gånger per år 195 04. 1 gång per kvartal 139 05. 2 gånger per kvartal 212 06. 1 gång per månad 113 07. 2 gånger per månad 71 08. 3 gånger per månad 90 09. 1 gång per vecka 44 10. 2 gånger per vecka 19 11. 3 gånger per vecka 20 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 250 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 372 width 2 MD=99 F.19o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.19 för fullständig frågetext> 393 00. Aldrig 83 01. 1 gång per år 90 02. 2 gånger per år 144 03. 3 gånger per år 166 04. 1 gång per kvartal 130 05. 2 gånger per kvartal 232 06. 1 gång per månad 118 07. 2 gånger per månad 104 08. 3 gånger per månad 111 09. 1 gång per vecka 50 10. 2 gånger per vecka 24 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 251 BENSINSTATION Loc 374 width 2 MD=99 F.19p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.19 för fullständig frågetext> 393 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 45 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 107 06. 1 gång per månad 197 07. 2 gånger per månad 150 08. 3 gånger per månad 382 09. 1 gång per vecka 165 10. 2 gånger per vecka 77 11. 3 gånger per vecka 21 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 252 POSTKONTOR Loc 376 width 2 MD=99 F.19q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 75 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 56 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 354 06. 1 gång per månad 341 07. 2 gånger per månad 243 08. 3 gånger per månad 291 09. 1 gång per vecka 83 10. 2 gånger per vecka 35 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 25 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 253 BANKKONTOR Loc 378 width 2 MD=99 F.19r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 150 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 108 04. 1 gång per kvartal 88 05. 2 gånger per kvartal 408 06. 1 gång per månad 305 07. 2 gånger per månad 152 08. 3 gånger per månad 182 09. 1 gång per vecka 50 10. 2 gånger per vecka 19 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 254 AFFISCHPELARE Loc 380 width 2 MD=99 F.20. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.20a. Hur ofta ser Du affischpelare? 484 00. Aldrig 61 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 51 03. 3 gånger per år 68 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 121 06. 1 gång per månad 65 07. 2 gånger per månad 54 08. 3 gånger per månad 188 09. 1 gång per vecka 62 10. 2 gånger per vecka 61 11. 3 gånger per vecka 39 12. 4 gånger per vecka 105 13. 5 gånger per vecka 37 14. 6 gånger per vecka 190 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 255 REKLAM PÅ BIO Loc 382 width 2 MD=99 F.20b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.20 för fullständig frågetext> 753 00. Aldrig 199 01. 1 gång per år 116 02. 2 gånger per år 96 03. 3 gånger per år 124 04. 1 gång per kvartal 71 05. 2 gånger per kvartal 135 06. 1 gång per månad 74 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 44 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 256 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 384 width 2 MD=99 F.20c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.20 för fullständig frågetext> 440 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 49 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 118 06. 1 gång per månad 55 07. 2 gånger per månad 67 08. 3 gånger per månad 146 09. 1 gång per vecka 61 10. 2 gånger per vecka 75 11. 3 gånger per vecka 52 12. 4 gånger per vecka 130 13. 5 gånger per vecka 48 14. 6 gånger per vecka 191 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 257 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 386 width 1 MD=9 F.21. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Domus/Obs? 277 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 499 1. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Domus/Obs 291 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Domus/Obs 219 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Domus/Obs 166 4. Köper mer än hälften i Konsum/Domus/Obs 193 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Domus/Obs 20 9. Ej svar