ORVESTO 73-II
               SSD 0083

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 73-II samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1973 genomfördes tre omgångar "Sverige
  Nu".

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1973 5.067 personer istället för 4.936 faktiskt
  insända godkända formulär.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 73-II, omfattar 4936 personer eller 100,0% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror.

  Inom Testologen AB har civilekonom Ulf Hartman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Bo Bäckman ansvaret för ORVESTO-rapporten
  ur vilken ovanstående uppgifter är hämtade. (ORVESTO
  1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0083 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 9 Kön 10 Civilstånd 11 Ålder 12 Förvärvsarbete/sysselsättning 13 Utbildning 14 Storlek på orten 15 Form av boende 16 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 17 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 18 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 23 Totalt antal personer 24 Din personliga inkomst i kronor per år 25 Hushållets totala inkomst i kronor per år 26 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i Konsum 27 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 28 Innehav av körkort Intressen för olika ämnesområden 29 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 30 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 31 Intresseinriktning:Skattefrågor 32 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 33 Intresseinriktning:Samlevnadsproblem 34 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 35 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 36 Intresseinriktning:Samhällsplanering 37 Intresseinriktning:Politiska frågor 38 Intresseinriktning:Försvarsfrågor 39 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 40 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 41 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 42 Intresseinriktning:Bantningstips 43 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 44 Intresseinriktning:Heminredning 45 Intresseinriktning:Modenyheter 46 Intresseinriktning:Matvarunyheter 47 Intresseinriktning:Barnavård 48 Intresseinriktning:Skönhetsvård 49 Intresseinriktning:Villa/eget hem 50 Intresseinriktning:Fritidshus 51 Intresseinriktning:Semesterresor 52 Intresseinriktning:Båtar 53 Intresseinriktning:Personbilar 54 Intresseinriktning:TV/Radioapparater 55 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 56 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 57 Intresseinriktning:Fotoutrustning 58 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 59 Intresseinriktning:Rakapparater 60 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 61 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 62 Intresseinriktning:Hundars skötsel 63 Intresseinriktning:Katters skötsel 64 Intresseinriktning:Handla mat 65 Intresseinriktning:Laga mat 66 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 67 Intresseinriktning:Baka 68 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 69 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 70 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 71 Intresseinriktning:Ha gäster 72 Intresseinriktning:Köra bil 73 Intresseinriktning:Jobba med bilen 74 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 75 Intresseinriktning:Fotografera 76 Intresseinriktning:Smalfilma 77 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 78 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 79 Intresseinriktning:Gå på teater 80 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 81 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 82 Intresseinriktning:Läsa böcker 83 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 84 Intresseinriktning:Sy kläder 85 Intresseinriktning:Handarbeta 86 Intresseinriktning:Måla 87 Intresseinriktning:Snickra 88 Intresseinriktning:Motionera 89 Intresseinriktning:Friluftsliv 90 Intresseinriktning:Sportfiska 91 Intresseinriktning:Åka skidor 92 Intresseinriktning:Åka motorbåt 93 Intresseinriktning:Segla 94 Intresseinriktning:Campa 95 Intresseinriktning:Semestra utomlands 96 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 97 Intresseinriktning:Gå på föreningsmöten 98 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 99 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 100 Besöksfrekvenser:BP 101 Besöksfrekvenser:Texaco 102 Besöksfrekvenser:Esso 103 Besöksfrekvenser:Gulf 104 Besöksfrekvenser:OK 105 Besöksfrekvenser:Nynäs 106 Besöksfrekvenser:Shell 107 Besöksfrekvenser:Annan station 108 Besöksfrekvenser:Sparbanken 109 Besöksfrekvenser:Götabanken 110 Besöksfrekvenser:S-E Banken 111 Besöksfrekvenser:Svenska Handelsbanken 112 Besöksfrekvenser:Annan affärsbank 113 Besöksfrekvenser:Postbanken 114 Besöksfrekvenser:Konsum 115 Besöksfrekvenser:ICA 116 Besöksfrekvenser:VIVO 117 Besöksfrekvenser:Annan livsmedelsbutik 118 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i Domus eller Obs 119 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i annat varuhus 120 Besöksfrekvenser:Domus 121 Besöksfrekvenser:Epa 122 Besöksfrekvenser:Tempo 123 Besöksfrekvenser:Apotek 124 Besöksfrekvenser:Kiosk 125 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 126 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 127 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 128 Uppmärksamhetsfrekvenser:TV 1 129 Uppmärksamhetsfrekvenser:TV 2 130 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 131 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 132 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar 133 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på taxibilar Tidningsläsning:Storstadspress - vardagsnummer 134 Läsfrekvenser:Aftonbladet 135 Läsfrekvenser:Arbetet 136 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 137 Läsfrekvenser:Expressen 138 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 139 Läsfrekvenser:Göteborgs Handelstidning 140 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 141 Läsfrekvenser:Kvällsposten 142 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 143 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 144 Läsfrekvenser:A-Pressen 145 Läsfrekvenser:Stormarknadspress 146 Läsfrekvenser:Media - Syd 147 Läsfrekvenser:Annan lokaltidning Tidningsläsning:Storstadspress - söndagsnummer 148 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 149 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 150 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 151 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 152 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 153 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 154 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 155 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 156 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 157 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 158 Läsfrekvenser för Allers 159 Läsfrekvenser för Damernas Värld 160 Läsfrekvenser för Femina 161 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 162 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 163 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 164 Läsfrekvenser för Hennes 165 Läsfrekvenser för Husmodern 166 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 167 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 168 Läsfrekvenser för Land (Del 1) 169 Läsfrekvenser för Lektyr 170 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 171 Läsfrekvenser för Min Värld 172 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 173 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 174 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 175 Läsfrekvenser för Se 176 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 177 Läsfrekvenser för Svenska Journalen 178 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 179 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 180 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 181 Läsfrekvenser för Vi 182 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:10-dagarstidningar 183 Läsfrekvenser för Byggnadsarbetaren 184 Läsfrekvenser för Statsanställd Tidningsläsning:14-dagarstidningar 185 Läsfrekvenser för Allt om Mat 186 Läsfrekvenser för Fabriksarbetaren 187 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 188 Läsfrekvenser för Motor 189 Läsfrekvenser för Motorföraren 190 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 191 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 192 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 193 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 194 Läsfrekvenser för Villa & Hem i Sverige 195 Läsfrekvenser för Båt för Alla 196 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 197 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 198 Läsfrekvenser för Det Bästa 199 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 200 Läsfrekvenser för Vår Bostad 201 Läsfrekvenser för Industritjänstemannen 202 Läsfrekvenser för SACO-tidningen 203 Läsfrekvenser för Sunt Förnuft 204 Läsfrekvenser för Jaktjournalen 205 Läsfrekvenser för Jaktmarker och Fiskevatten 206 Läsfrekvenser för Svensk Jakt 207 Läsfrekvenser för Svenskt Fiske 208 Läsfrekvenser för Illustrerad Motor Sport 209 Läsfrekvenser för Populär Mekanik 210 Läsfrekvenser för Svensk Motortidning 211 Läsfrekvenser för Teknik för Alla Tidningsläsning:Vi i Villa 212 Läsfrekvenser för Vi i Villa Innehav av kapitalvaror 213 Hushållets innehav av personbil/kombi 214 Hushållets innehav av fritidshus 215 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 216 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 217 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 218 Hushållets innehav av filmkamera 219 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 220 Hushållets innehav av filmprojektor 221 Hushållets innehav av skrivmaskin 222 Hushållets innehav av svart-vit tv 223 Hushållets innehav av färg-tv 224 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 225 Hushållets innehav av diskmaskin 226 Hushållets innehav av tvättmaskin 227 Hushållets innehav av kassettbandspelare 228 Hushållets innehav av stereoanläggning 229 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 230 Hushållets innehav av hund 231 Hushållets innehav av katt 232 Hushållets innehav av burfåglar 233 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 234 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 235 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 236 Köpfrekvenser för Tandkräm 237 Köpfrekvenser för Tvål 238 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 239 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 240 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 241 Köpfrekvenser för Tvättmedel 242 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 243 Köpfrekvenser för Grammofonskivor

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0083              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0083


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. APRIL 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 6 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 4553 383
VAR 6 OMGÅNG Loc 16 width 1 Undersökningsomgång Kod: 1 2 3 Frek: 1753 1567 1616
VAR 7 AREGION Loc 17 width 2 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 804 17 21 92 42 27 65 58 108 99 95 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 22 65 40 28 95 25 25 25 75 32 54 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 37 38 41 23 132 270 43 22 61 43 419 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 64 69 129 56 29 44 20 28 106 36 35 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 95 34 38 107 48 13 17 75 27 24 23 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 123 44 30 69 45 10 41 85 82 54 29 Kod: 67 68 69 70 Frek: 28 62 33 41
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 19 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Frek: 23 50 64 78 65 86 69 88 77 90 74 Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 85 93 72 88 110 102 90 92 96 77 101 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 85 92 76 88 77 78 76 81 89 89 99 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Frek: 88 81 92 99 117 117 121 118 127 119 127 Kod: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 99 Frek: 127 108 92 108 102 105 118 125 143 2
VAR 9 KÖN Loc 21 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 2533 1. Man 2402 2. Kvinna 1 9. Ej svar
VAR 10 CIVILSTÅND Loc 22 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 1275 1. Ogift 3363 2. Gift eller sammanboende 290 3. Änka/änkling/frånskild 8 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 23 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 527 00. 19 år och yngre 561 01. 20-24 år 617 02. 25-29 år 494 03. 30-34 år 446 04. 35-39 år 411 05. 40-44 år 454 06. 45-49 år 470 07. 50-54 år 480 08. 55-60 år 472 09. 61 år och äldre 4 99. Ej svar
VAR 12 YRKE Loc 25 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 2546 1. Förvärvsarbete,heltid 589 2. Förvärvsarbete,deltid 812 3. Hemmafru 578 4. Studerande 345 5. Annan sysselsättning 57 6. Pensionär 9 9. Ej svar
VAR 13 UTBILDNING Loc 26 width 1 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 2032 0. Folkskola 503 1. Grundskola eller enhetsskola 245 2. Realskola 118 3. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 342 4. Fackskola 244 5. Flickskola eller folkhögskola 313 6. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 588 7. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 64 8. Seminarium 487 9. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning
VAR 14 ORTSTORLEK Loc 27 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 302 1. Under 200 invånare 537 2. 200-1.999 513 3. 2.000-4.999 467 4. 5.000-9.999 690 5. 10.000-24.999 627 6. 25.000-49.999 608 7. 50.000-99.999 951 8. 100.000 och däröver 241 9. Ej svar
VAR 15 BOENDEFORM Loc 28 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 549 01. Insatslägenhet 1805 02. Hyrd lägenhet 1598 03. Egen villa 141 04. Hyrd villa 144 05. Eget radhus 53 06. Hyrt radhus 410 07. Jordbruksfastighet 106 08. Inneboende 114 09. Annan bostadsform 16 99. Ej svar
VAR 16 UNDER 2 ÅR Loc 30 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs]Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 4479 437 13 1 1 5
VAR 17 2-6 ÅR Loc 32 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 6 99 Frek: 4032 735 157 6 1 5
VAR 18 7-10 ÅR Loc 34 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 5 99 Frek: 4053 756 115 6 1 5
VAR 19 11-14 ÅR Loc 36 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 4032 761 125 13 5
VAR 20 15-19 ÅR Loc 38 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 3557 1041 305 24 4 5
VAR 21 20-67 ÅR Loc 40 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 64 706 3479 542 127 10 3 1 1 Kod: 99 Frek: 3
VAR 22 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 42 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 4694 180 54 3 5
VAR 23 TOTALANTAL Loc 44 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 487 1260 1252 1231 492 141 46 10 13 Kod: 99 Frek: 4
VAR 24 PERSONLIG INKOMST Loc 46 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 1314 0. Under 10.000 661 1. 10.000-20.000 845 2. 20.000-30.000 1022 3. 30.000-40.000 416 4. 40.000-50.000 130 5. 50.000-60.000 65 6. Över 60.000 i omgång 1 35 7. 60.000-70.000 i omgång 2,3 64 8. Över 70.000 i omgång 2,3 384 9. Ej svar
VAR 25 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 47 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 138 0. Under 10.000 289 1. 10.000-20.000 542 2. 20.000-30.000 950 3. 30.000-40.000 746 4. 40.000-50.000 672 5. 50.000-60.000 351 6. Över 60.000 i omgång 1 261 7. 60.000-70.000 i omgång 2,3 384 8. Över 70.000 i omgång 2,3 603 9. Ej svar
VAR 26 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 48 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 955 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 1122 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 631 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 487 3. Gör mer än hälften av alla inköp 1739 4. Gör alla eller nästan alla inköp 2 9. Ej svar
VAR 27 MEDLEM I KONSUM Loc 49 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 2890 1. Ja 2014 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 28 KÖRKORT Loc 50 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 3295 1. Ja 1623 2. Nej 18 9. Ej svar
VAR 29 SAMHÄLLSDEBATT Loc 51 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7.1. Samhällsdebatt 216 1. Mycket ointresserad 354 2. Ganska ointresserad 396 3. Något ointresserad 377 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1483 5. Något intresserad 1301 6. Ganska intresserad 709 7. Mycket intresserad 100 9. Ej svar
VAR 30 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 52 width 1 MD=9 F.7.2. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 109 1. Mycket ointresserad 183 2. Ganska ointresserad 257 3. Något ointresserad 262 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1431 5. Något intresserad 1604 6. Ganska intresserad 1005 7. Mycket intresserad 85 9. Ej svar
VAR 31 SKATTEFRÅGOR Loc 53 width 1 MD=9 F.7.3. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 116 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 207 3. Något ointresserad 267 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1163 5. Något intresserad 1449 6. Ganska intresserad 1519 7. Mycket intresserad 81 9. Ej svar
VAR 32 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 54 width 1 MD=9 F.7.4. Lagar och förordningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 102 1. Mycket ointresserad 173 2. Ganska ointresserad 289 3. Något ointresserad 420 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1523 5. Något intresserad 1394 6. Ganska intresserad 934 7. Mycket intresserad 101 9. Ej svar
VAR 33 SAMLEVNADSPROBLEM Loc 55 width 1 MD=9 F.7.5. Samlevnadsproblem <Se F.7 för fullständig frågetext> 133 1. Mycket ointresserad 196 2. Ganska ointresserad 272 3. Något ointresserad 585 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1512 5. Något intresserad 1295 6. Ganska intresserad 839 7. Mycket intresserad 104 9. Ej svar
VAR 34 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 56 width 1 MD=9 F.7.6. Religions-och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 747 1. Mycket ointresserad 623 2. Ganska ointresserad 527 3. Något ointresserad 706 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1205 5. Något intresserad 586 6. Ganska intresserad 463 7. Mycket intresserad 79 9. Ej svar
VAR 35 ARBETSMARKNADEN Loc 57 width 1 MD=9 F.7.7. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 77 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 216 3. Något ointresserad 331 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1317 5. Något intresserad 1548 6. Ganska intresserad 1216 7. Mycket intresserad 106 9. Ej svar
VAR 36 SAMHÄLLSPLANERING Loc 58 width 1 MD=9 F.7.8. Samhällsplanering <Se F.7 för fullständig frågetext> 129 1. Mycket ointresserad 182 2. Ganska ointresserad 325 3. Något ointresserad 609 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1528 5. Något intresserad 1248 6. Ganska intresserad 777 7. Mycket intresserad 138 9. Ej svar
VAR 37 POLITISKA FRÅGOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7.9. Politiska frågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 332 1. Mycket ointresserad 306 2. Ganska ointresserad 378 3. Något ointresserad 534 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1457 5. Något intresserad 1119 6. Ganska intresserad 718 7. Mycket intresserad 92 9. Ej svar
VAR 38 FÖRSVARSFRÅGOR Loc 60 width 1 MD=9 F.7.10. Försvarsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 557 1. Mycket ointresserad 544 2. Ganska ointresserad 516 3. Något ointresserad 928 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1342 5. Något intresserad 615 6. Ganska intresserad 331 7. Mycket intresserad 103 9. Ej svar
VAR 39 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 61 width 1 MD=9 F.7.11. Miljövårdsproblem <Se F.7 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 96 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 234 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1164 5. Något intresserad 1462 6. Ganska intresserad 1689 7. Mycket intresserad 66 9. Ej svar
VAR 40 HÄLSONYTTIG MAT Loc 62 width 1 MD=9 F.7.12. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 113 1. Mycket ointresserad 173 2. Ganska ointresserad 249 3. Något ointresserad 367 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1107 5. Något intresserad 1399 6. Ganska intresserad 1476 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 41 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 63 width 1 MD=9 F.7.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.7 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket ointresserad 111 2. Ganska ointresserad 217 3. Något ointresserad 319 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1279 5. Något intresserad 1415 6. Ganska intresserad 1445 7. Mycket intresserad 81 9. Ej svar
VAR 42 BANTNINGSTIPS Loc 64 width 1 MD=9 F.7.14. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 1521 1. Mycket ointresserad 544 2. Ganska ointresserad 413 3. Något ointresserad 643 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 923 5. Något intresserad 435 6. Ganska intresserad 375 7. Mycket intresserad 82 9. Ej svar
VAR 43 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 65 width 1 MD=9 F.7.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 97 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 200 3. Något ointresserad 292 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1073 5. Något intresserad 1450 6. Ganska intresserad 1637 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 44 HEMINREDNING Loc 66 width 1 MD=9 F.7.16. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 142 1. Mycket ointresserad 172 2. Ganska ointresserad 262 3. Något ointresserad 372 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1302 5. Något intresserad 1415 6. Ganska intresserad 1214 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 45 MODENYHETER Loc 67 width 1 MD=9 F.7.17. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 547 1. Mycket ointresserad 431 2. Ganska ointresserad 470 3. Något ointresserad 433 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1426 5. Något intresserad 961 6. Ganska intresserad 593 7. Mycket intresserad 75 9. Ej svar
VAR 46 MATVARUNYHETER Loc 68 width 1 MD=9 F.7.18. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 233 1. Mycket ointresserad 309 2. Ganska ointresserad 441 3. Något ointresserad 546 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1637 5. Något intresserad 1118 6. Ganska intresserad 549 7. Mycket intresserad 103 9. Ej svar
VAR 47 BARNAVÅRD Loc 69 width 1 MD=9 F.7.19. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 380 1. Mycket ointresserad 285 2. Ganska ointresserad 325 3. Något ointresserad 683 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1247 5. Något intresserad 1011 6. Ganska intresserad 915 7. Mycket intresserad 90 9. Ej svar
VAR 48 SKÖNHETSVÅRD Loc 70 width 1 MD=9 F.7.20. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 920 1. Mycket ointresserad 496 2. Ganska ointresserad 447 3. Något ointresserad 701 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1345 5. Något intresserad 672 6. Ganska intresserad 277 7. Mycket intresserad 78 9. Ej svar
VAR 49 VILLA/EGET HEM Loc 71 width 1 MD=9 F.7.21. Villa/eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 175 1. Mycket ointresserad 136 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 407 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 820 5. Något intresserad 1122 6. Ganska intresserad 2038 7. Mycket intresserad 88 9. Ej svar
VAR 50 FRITIDSHUS Loc 72 width 1 MD=9 F.7.22. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 410 1. Mycket ointresserad 301 2. Ganska ointresserad 307 3. Något ointresserad 698 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1102 5. Något intresserad 931 6. Ganska intresserad 1088 7. Mycket intresserad 99 9. Ej svar
VAR 51 SEMESTERRESOR Loc 73 width 1 MD=9 F.7.23. Semesterresor <Se F.7 för fullständig frågetext> 158 1. Mycket ointresserad 135 2. Ganska ointresserad 212 3. Något ointresserad 276 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1343 5. Något intresserad 1372 6. Ganska intresserad 1349 7. Mycket intresserad 91 9. Ej svar
VAR 52 BÅTAR Loc 74 width 1 MD=9 F.7.24. Båtar <Se F.7 för fullständig frågetext> 957 1. Mycket ointresserad 520 2. Ganska ointresserad 450 3. Något ointresserad 739 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1025 5. Något intresserad 558 6. Ganska intresserad 576 7. Mycket intresserad 111 9. Ej svar
VAR 53 PERSONBILAR Loc 75 width 1 MD=9 F.7.25. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 361 1. Mycket ointresserad 250 2. Ganska ointresserad 266 3. Något ointresserad 416 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1429 5. Något intresserad 1282 6. Ganska intresserad 851 7. Mycket intresserad 81 9. Ej svar
VAR 54 TV/RADIOAPPARATER Loc 76 width 1 MD=9 F.7.26. TV/Radioapparater <Se F.7 för fullständig frågetext> 209 1. Mycket ointresserad 277 2. Ganska ointresserad 366 3. Något ointresserad 446 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1643 5. Något intresserad 1235 6. Ganska intresserad 693 7. Mycket intresserad 67 9. Ej svar
VAR 55 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 77 width 1 MD=9 F.7.27. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 676 1. Mycket ointresserad 392 2. Ganska ointresserad 397 3. Något ointresserad 676 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1253 5. Något intresserad 856 6. Ganska intresserad 585 7. Mycket intresserad 101 9. Ej svar
VAR 56 HUSHÅLLSMASKINER Loc 78 width 1 MD=9 F.7.28. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 298 1. Mycket ointresserad 284 2. Ganska ointresserad 420 3. Något ointresserad 595 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1653 5. Något intresserad 1055 6. Ganska intresserad 540 7. Mycket intresserad 91 9. Ej svar
VAR 57 FOTOUTRUSTNING Loc 79 width 1 MD=9 F.7.29. Fotoutrustning <Se F.7 för fullständig frågetext> 679 1. Mycket ointresserad 453 2. Ganska ointresserad 576 3. Något ointresserad 794 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1378 5. Något intresserad 624 6. Ganska intresserad 323 7. Mycket intresserad 109 9. Ej svar
VAR 58 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 80 width 1 MD=9 F.7.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.7 för fullständig frågetext> 1833 1. Mycket ointresserad 531 2. Ganska ointresserad 442 3. Något ointresserad 847 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 639 5. Något intresserad 260 6. Ganska intresserad 283 7. Mycket intresserad 101 9. Ej svar
VAR 59 RAKAPPARATER Loc 81 width 1 MD=9 F.7.31. Rakapparater <Se F.7 för fullständig frågetext> 1597 1. Mycket ointresserad 424 2. Ganska ointresserad 446 3. Något ointresserad 893 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 933 5. Något intresserad 334 6. Ganska intresserad 191 7. Mycket intresserad 118 9. Ej svar
VAR 60 RENGÖRINGSMEDEL Loc 82 width 1 MD=9 F.7.32. Rengöringsmedel <Se F.7 för fullständig frågetext> 341 1. Mycket ointresserad 330 2. Ganska ointresserad 393 3. Något ointresserad 621 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1457 5. Något intresserad 1057 6. Ganska intresserad 665 7. Mycket intresserad 72 9. Ej svar
VAR 61 MEDEL MOT MJÄLL Loc 83 width 1 MD=9 F.7.33. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 943 1. Mycket ointresserad 445 2. Ganska ointresserad 412 3. Något ointresserad 923 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1131 5. Något intresserad 580 6. Ganska intresserad 400 7. Mycket intresserad 102 9. Ej svar
VAR 62 HUNDARS SKÖTSEL Loc 84 width 1 MD=9 F.7.34. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 1563 1. Mycket ointresserad 403 2. Ganska ointresserad 307 3. Något ointresserad 732 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 681 5. Något intresserad 505 6. Ganska intresserad 645 7. Mycket intresserad 100 9. Ej svar
VAR 63 KATTERS SKÖTSEL Loc 85 width 1 MD=9 F.7.35. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 1977 1. Mycket ointresserad 445 2. Ganska ointresserad 318 3. Något ointresserad 838 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 632 5. Något intresserad 310 6. Ganska intresserad 328 7. Mycket intresserad 88 9. Ej svar
VAR 64 HANDLA MAT Loc 86 width 1 MD=9 F.7.36. Handla mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 239 1. Mycket ointresserad 292 2. Ganska ointresserad 323 3. Något ointresserad 222 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1363 5. Något intresserad 1521 6. Ganska intresserad 944 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 65 LAGA MAT Loc 87 width 1 MD=9 F.7.37. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 252 1. Mycket ointresserad 290 2. Ganska ointresserad 317 3. Något ointresserad 182 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1169 5. Något intresserad 1496 6. Ganska intresserad 1196 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 66 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 88 width 1 MD=9 F.7.38. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 223 1. Mycket ointresserad 230 2. Ganska ointresserad 285 3. Något ointresserad 306 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1350 5. Något intresserad 1362 6. Ganska intresserad 1118 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 67 BAKA Loc 89 width 1 MD=9 F.7.39. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 718 1. Mycket ointresserad 453 2. Ganska ointresserad 431 3. Något ointresserad 453 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 905 5. Något intresserad 914 6. Ganska intresserad 1004 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 68 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 90 width 1 MD=9 F.7.40. Pröva nya cigarretter <Se F.7 för fullständig frågetext> 2779 1. Mycket ointresserad 340 2. Ganska ointresserad 323 3. Något ointresserad 774 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 444 5. Något intresserad 102 6. Ganska intresserad 57 7. Mycket intresserad 117 9. Ej svar
VAR 69 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 91 width 1 MD=9 F.7.41. Pröva ny piptobak <Se F.7 för fullständig frågetext> 3232 1. Mycket ointresserad 221 2. Ganska ointresserad 179 3. Något ointresserad 789 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 286 5. Något intresserad 88 6. Ganska intresserad 37 7. Mycket intresserad 104 9. Ej svar
VAR 70 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 92 width 1 MD=9 F.7.42. Pröva nya cigariller <Se F.7 för fullständig frågetext> 3341 1. Mycket ointresserad 241 2. Ganska ointresserad 190 3. Något ointresserad 793 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 167 5. Något intresserad 48 6. Ganska intresserad 22 7. Mycket intresserad 134 9. Ej svar
VAR 71 HA GÄSTER Loc 93 width 1 MD=9 F.7.43. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 166 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 164 3. Något ointresserad 252 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1424 5. Något intresserad 1962 6. Ganska intresserad 806 7. Mycket intresserad 63 9. Ej svar
VAR 72 KÖRA BIL Loc 94 width 1 MD=9 F.7.44. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 598 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 529 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 819 5. Något intresserad 1334 6. Ganska intresserad 1305 7. Mycket intresserad 92 9. Ej svar
VAR 73 JOBBA MED BILEN Loc 95 width 1 MD=9 F.7.45. Jobba med bilen <Se F.7 för fullständig frågetext> 1293 1. Mycket ointresserad 352 2. Ganska ointresserad 331 3. Något ointresserad 667 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1056 5. Något intresserad 690 6. Ganska intresserad 456 7. Mycket intresserad 91 9. Ej svar
VAR 74 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 96 width 1 MD=9 F.7.46. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 424 1. Mycket ointresserad 206 2. Ganska ointresserad 272 3. Något ointresserad 491 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1110 5. Något intresserad 1259 6. Ganska intresserad 1116 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 75 FOTOGRAFERA Loc 97 width 1 MD=9 F.7.47. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 652 1. Mycket ointresserad 356 2. Ganska ointresserad 378 3. Något ointresserad 566 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1636 5. Något intresserad 831 6. Ganska intresserad 442 7. Mycket intresserad 75 9. Ej svar
VAR 76 SMALFILMA Loc 98 width 1 MD=9 F.7.48. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 1303 1. Mycket ointresserad 481 2. Ganska ointresserad 441 3. Något ointresserad 1353 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 697 5. Något intresserad 348 6. Ganska intresserad 206 7. Mycket intresserad 107 9. Ej svar
VAR 77 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 99 width 1 MD=9 F.7.49. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 1328 1. Mycket ointresserad 420 2. Ganska ointresserad 399 3. Något ointresserad 503 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1024 5. Något intresserad 673 6. Ganska intresserad 503 7. Mycket intresserad 86 9. Ej svar
VAR 78 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 100 width 1 MD=9 F.7.50. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 851 1. Mycket ointresserad 406 2. Ganska ointresserad 440 3. Något ointresserad 442 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1385 5. Något intresserad 859 6. Ganska intresserad 482 7. Mycket intresserad 71 9. Ej svar
VAR 79 GÅ PÅ TEATER Loc 101 width 1 MD=9 F.7.51. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 640 1. Mycket ointresserad 331 2. Ganska ointresserad 402 3. Något ointresserad 586 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1458 5. Något intresserad 950 6. Ganska intresserad 496 7. Mycket intresserad 73 9. Ej svar
VAR 80 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 102 width 1 MD=9 F.7.52. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 1008 1. Mycket ointresserad 515 2. Ganska ointresserad 566 3. Något ointresserad 722 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1190 5. Något intresserad 557 6. Ganska intresserad 290 7. Mycket intresserad 88 9. Ej svar
VAR 81 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 103 width 1 MD=9 F.7.53. Skaffa vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 344 1. Mycket ointresserad 192 2. Ganska ointresserad 300 3. Något ointresserad 661 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1464 5. Något intresserad 1168 6. Ganska intresserad 705 7. Mycket intresserad 102 9. Ej svar
VAR 82 LÄSA BÖCKER Loc 104 width 1 MD=9 F.7.54. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 215 1. Mycket ointresserad 200 2. Ganska ointresserad 290 3. Något ointresserad 210 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1364 5. Något intresserad 1304 6. Ganska intresserad 1286 7. Mycket intresserad 67 9. Ej svar
VAR 83 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 105 width 1 MD=9 F.7.55. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 474 1. Mycket ointresserad 356 2. Ganska ointresserad 493 3. Något ointresserad 644 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1629 5. Något intresserad 871 6. Ganska intresserad 380 7. Mycket intresserad 89 9. Ej svar
VAR 84 SY KLÄDER Loc 106 width 1 MD=9 F.7.56. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 1895 1. Mycket ointresserad 325 2. Ganska ointresserad 303 3. Något ointresserad 548 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 732 5. Något intresserad 536 6. Ganska intresserad 528 7. Mycket intresserad 69 9. Ej svar
VAR 85 HANDARBETA Loc 107 width 1 MD=9 F.7.57. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 1662 1. Mycket ointresserad 293 2. Ganska ointresserad 211 3. Något ointresserad 437 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 628 5. Något intresserad 688 6. Ganska intresserad 961 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 86 MÅLA Loc 108 width 1 MD=9 F.7.58. Måla <Se F.7 för fullständig frågetext> 1090 1. Mycket ointresserad 308 2. Ganska ointresserad 377 3. Något ointresserad 619 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1219 5. Något intresserad 755 6. Ganska intresserad 479 7. Mycket intresserad 89 9. Ej svar
VAR 87 SNICKRA Loc 109 width 1 MD=9 F.7.59. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 1034 1. Mycket ointresserad 303 2. Ganska ointresserad 368 3. Något ointresserad 692 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1118 5. Något intresserad 850 6. Ganska intresserad 476 7. Mycket intresserad 95 9. Ej svar
VAR 88 MOTIONERA Loc 110 width 1 MD=9 F.7.60. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 165 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 223 3. Något ointresserad 221 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1478 5. Något intresserad 1511 6. Ganska intresserad 1164 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 89 FRILUFTSLIV Loc 111 width 1 MD=9 F.7.61. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 117 1. Mycket ointresserad 68 2. Ganska ointresserad 156 3. Något ointresserad 152 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1216 5. Något intresserad 1547 6. Ganska intresserad 1622 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 90 SPORTFISKA Loc 112 width 1 MD=9 F.7.62. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 1162 1. Mycket ointresserad 331 2. Ganska ointresserad 389 3. Något ointresserad 634 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 972 5. Något intresserad 612 6. Ganska intresserad 751 7. Mycket intresserad 85 9. Ej svar
VAR 91 ÅKA SKIDOR Loc 113 width 1 MD=9 F.7.63. Åka skidor <Se F.7 för fullständig frågetext> 681 1. Mycket ointresserad 248 2. Ganska ointresserad 343 3. Något ointresserad 484 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1324 5. Något intresserad 983 6. Ganska intresserad 789 7. Mycket intresserad 84 9. Ej svar
VAR 92 ÅKA MOTORBÅT Loc 114 width 1 MD=9 F.7.64. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1001 1. Mycket ointresserad 385 2. Ganska ointresserad 400 3. Något ointresserad 710 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1050 5. Något intresserad 703 6. Ganska intresserad 589 7. Mycket intresserad 98 9. Ej svar
VAR 93 SEGLA Loc 115 width 1 MD=9 F.7.65. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 1429 1. Mycket ointresserad 404 2. Ganska ointresserad 427 3. Något ointresserad 1142 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 668 5. Något intresserad 367 6. Ganska intresserad 412 7. Mycket intresserad 87 9. Ej svar
VAR 94 CAMPA Loc 116 width 1 MD=9 F.7.66. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 933 1. Mycket ointresserad 295 2. Ganska ointresserad 340 3. Något ointresserad 514 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1187 5. Något intresserad 872 6. Ganska intresserad 710 7. Mycket intresserad 85 9. Ej svar
VAR 95 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 117 width 1 MD=9 F.7.67. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 505 1. Mycket ointresserad 218 2. Ganska ointresserad 239 3. Något ointresserad 567 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 948 5. Något intresserad 970 6. Ganska intresserad 1395 7. Mycket intresserad 94 9. Ej svar
VAR 96 SEMESTRA I SVERIGE Loc 118 width 1 MD=9 F.7.68. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 93 1. Mycket ointresserad 61 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 174 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 970 5. Något intresserad 1740 6. Ganska intresserad 1698 7. Mycket intresserad 94 9. Ej svar
VAR 97 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 119 width 1 MD=9 F.7.69. Gå på föreningsmöten <Se F.7 för fullständig frågetext> 1053 1. Mycket ointresserad 617 2. Ganska ointresserad 584 3. Något ointresserad 727 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1074 5. Något intresserad 546 6. Ganska intresserad 238 7. Mycket intresserad 97 9. Ej svar
VAR 98 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 120 width 1 MD=9 F.7.70. Se på sportevenemang <Se F.7 för fullständig frågetext> 669 1. Mycket ointresserad 322 2. Ganska ointresserad 321 3. Något ointresserad 319 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1136 5. Något intresserad 991 6. Ganska intresserad 1097 7. Mycket intresserad 81 9. Ej svar
VAR 99 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 121 width 1 MD=9 F.7.71. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 235 1. Mycket ointresserad 245 2. Ganska ointresserad 411 3. Något ointresserad 850 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1927 5. Något intresserad 894 6. Ganska intresserad 308 7. Mycket intresserad 66 9. Ej svar
VAR 100 BP Loc 122 width 2 MD=99 F.8. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad] F.8a. Hur ofta besöker Du BP? 3345 00. Aldrig 318 01. 1 gång per år 198 02. 2 gånger per år 204 03. 3 gånger per år 161 04. 1 gång per kvartal 88 05. 2 gånger per kvartal 153 06. 1 gång per månad 113 07. 2 gånger per månad 95 08. 3 gånger per månad 143 09. 1 gång per vecka 74 10. 2 gånger per vecka 22 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 101 TEXACO Loc 124 width 2 F.8b. Hur ofta besöker Du Texaco? <Se F.8 för fullständig frågetext> 3655 00. Aldrig 299 01. 1 gång per år 164 02. 2 gånger per år 123 03. 3 gånger per år 127 04. 1 gång per kvartal 81 05. 2 gånger per kvartal 113 06. 1 gång per månad 85 07. 2 gånger per månad 77 08. 3 gånger per månad 119 09. 1 gång per vecka 59 10. 2 gånger per vecka 18 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka
VAR 102 ESSO Loc 126 width 2 MD=99 F.8c. Hur ofta besöker Du Esso? <Se F.8 för fullständig frågetext> 3188 00. Aldrig 338 01. 1 gång per år 180 02. 2 gånger per år 171 03. 3 gånger per år 157 04. 1 gång per kvartal 125 05. 2 gånger per kvartal 198 06. 1 gång per månad 143 07. 2 gånger per månad 120 08. 3 gånger per månad 178 09. 1 gång per vecka 85 10. 2 gånger per vecka 32 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 103 GULF Loc 128 width 2 F.8d. Hur ofta besöker Du Gulf? <Se F.8 för fullständig frågetext> 3523 00. Aldrig 354 01. 1 gång per år 149 02. 2 gånger per år 130 03. 3 gånger per år 125 04. 1 gång per kvartal 88 05. 2 gånger per kvartal 123 06. 1 gång per månad 105 07. 2 gånger per månad 85 08. 3 gånger per månad 151 09. 1 gång per vecka 66 10. 2 gånger per vecka 18 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 104 OK Loc 130 width 2 MD=99 F.8e. Hur ofta besöker Du OK? <Se F.8 för fullständig frågetext> 2962 00. Aldrig 224 01. 1 gång per år 139 02. 2 gånger per år 165 03. 3 gånger per år 186 04. 1 gång per kvartal 139 05. 2 gånger per kvartal 216 06. 1 gång per månad 196 07. 2 gånger per månad 184 08. 3 gånger per månad 319 09. 1 gång per vecka 129 10. 2 gånger per vecka 42 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 105 NYNÄS Loc 132 width 2 F.8f. Hur ofta besöker Du Nynäs? <Se F.8 för fullständig frågetext> 4096 00. Aldrig 292 01. 1 gång per år 98 02. 2 gånger per år 70 03. 3 gånger per år 77 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 69 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 36 08. 3 gånger per månad 64 09. 1 gång per vecka 25 10. 2 gånger per vecka 17 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 106 SHELL Loc 134 width 2 MD=99 F.8g. Hur ofta besöker Du Shell? <Se F.8 för fullständig frågetext> 3206 00. Aldrig 313 01. 1 gång per år 180 02. 2 gånger per år 164 03. 3 gånger per år 163 04. 1 gång per kvartal 100 05. 2 gånger per kvartal 175 06. 1 gång per månad 143 07. 2 gånger per månad 107 08. 3 gånger per månad 237 09. 1 gång per vecka 81 10. 2 gånger per vecka 41 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 107 ANNAN STATION Loc 136 width 2 F.8h. Hur ofta besöker Du annan station? <Se F.8 för fullständig frågetext> 3604 00. Aldrig 346 01. 1 gång per år 155 02. 2 gånger per år 163 03. 3 gånger per år 104 04. 1 gång per kvartal 80 05. 2 gånger per kvartal 127 06. 1 gång per månad 85 07. 2 gånger per månad 60 08. 3 gånger per månad 138 09. 1 gång per vecka 50 10. 2 gånger per vecka 14 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 108 SPARBANKEN Loc 138 width 2 MD=99 F.8i. Hur ofta besöker Du Sparbanken? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1647 00. Aldrig 338 01. 1 gång per år 316 02. 2 gånger per år 304 03. 3 gånger per år 420 04. 1 gång per kvartal 217 05. 2 gånger per kvartal 712 06. 1 gång per månad 490 07. 2 gånger per månad 212 08. 3 gånger per månad 204 09. 1 gång per vecka 46 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 109 GÖTABANKEN Loc 140 width 2 F.8j. Hur ofta besöker Du Götabanken? <Se F.8 för fullständig frågetext> 4437 00. Aldrig 106 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 56 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 96 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 28 09. 1 gång per vecka 12 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 110 S-E BANKEN Loc 142 width 2 MD=99 F.8k. Hur ofta besöker Du S-E banken? <Se F.8 för fullständig frågetext> 4041 00. Aldrig 112 01. 1 gång per år 91 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 98 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 183 06. 1 gång per månad 103 07. 2 gånger per månad 62 08. 3 gånger per månad 81 09. 1 gång per vecka 21 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 111 SVENSKA HANDELSBANKEN Loc 144 width 2 MD=99 F.8l. Hur ofta besöker Du Svenska Handelsbanken? <Se F.8 för fullständig frågetext> 3349 00. Aldrig 316 01. 1 gång per år 184 02. 2 gånger per år 136 03. 3 gånger per år 189 04. 1 gång per kvartal 99 05. 2 gånger per kvartal 324 06. 1 gång per månad 160 07. 2 gånger per månad 77 08. 3 gånger per månad 69 09. 1 gång per vecka 15 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 112 ANNAN AFFÄRSBANK Loc 146 width 2 MD=99 F.8m. Hur ofta besöker Du annan affärsbank? <Se F.8 för fullständig frågetext> 3633 00. Aldrig 212 01. 1 gång per år 144 02. 2 gånger per år 99 03. 3 gånger per år 133 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 256 06. 1 gång per månad 180 07. 2 gånger per månad 87 08. 3 gånger per månad 95 09. 1 gång per vecka 16 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 113 POSTBANKEN Loc 148 width 2 MD=99 F.8n. Hur ofta besöker Du Postbanken? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1984 00. Aldrig 230 01. 1 gång per år 169 02. 2 gånger per år 196 03. 3 gånger per år 267 04. 1 gång per kvartal 193 05. 2 gånger per kvartal 710 06. 1 gång per månad 468 07. 2 gånger per månad 274 08. 3 gånger per månad 327 09. 1 gång per vecka 70 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 114 KONSUM Loc 150 width 2 MD=99 F.8o. Hur ofta besöker Du Konsum? <Se F.8 för fullständig frågetext> 748 00. Aldrig 107 01. 1 gång per år 107 02. 2 gånger per år 150 03. 3 gånger per år 215 04. 1 gång per kvartal 166 05. 2 gånger per kvartal 528 06. 1 gång per månad 355 07. 2 gånger per månad 346 08. 3 gånger per månad 821 09. 1 gång per vecka 507 10. 2 gånger per vecka 417 11. 3 gånger per vecka 186 12. 4 gånger per vecka 161 13. 5 gånger per vecka 78 14. 6 gånger per vecka 41 15. 7 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 115 ICA Loc 152 width 2 F.8p. Hur ofta besöker Du ICA? <Se F.8 för fullständig frågetext> 640 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 74 02. 2 gånger per år 109 03. 3 gånger per år 204 04. 1 gång per kvartal 149 05. 2 gånger per kvartal 484 06. 1 gång per månad 377 07. 2 gånger per månad 346 08. 3 gånger per månad 922 09. 1 gång per vecka 641 10. 2 gånger per vecka 403 11. 3 gånger per vecka 209 12. 4 gånger per vecka 181 13. 5 gånger per vecka 98 14. 6 gånger per vecka 44 15. 7 gånger per vecka
VAR 116 VIVO Loc 154 width 2 MD=99 F.8q. Hur ofta besöker Du VIVO? <Se F.8 för fullständig frågetext> 2818 00. Aldrig 233 01. 1 gång per år 163 02. 2 gånger per år 156 03. 3 gånger per år 242 04. 1 gång per kvartal 122 05. 2 gånger per kvartal 341 06. 1 gång per månad 168 07. 2 gånger per månad 109 08. 3 gånger per månad 297 09. 1 gång per vecka 110 10. 2 gånger per vecka 67 11. 3 gånger per vecka 41 12. 4 gånger per vecka 31 13. 5 gånger per vecka 30 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 117 ANNAN LIVSMEDELSBUTIK Loc 156 width 2 F.8r. Hur ofta besöker Du annan livsmedelsbutik? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1806 00. Aldrig 224 01. 1 gång per år 194 02. 2 gånger per år 235 03. 3 gånger per år 307 04. 1 gång per kvartal 228 05. 2 gånger per kvartal 486 06. 1 gång per månad 263 07. 2 gånger per månad 225 08. 3 gånger per månad 521 09. 1 gång per vecka 198 10. 2 gånger per vecka 98 11. 3 gånger per vecka 64 12. 4 gånger per vecka 47 13. 5 gånger per vecka 25 14. 6 gånger per vecka 15 15. 7 gånger per vecka
VAR 118 LIVSM.AVD.DOMUS-OBS Loc 158 width 2 MD=99 F.8s. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus eller Obs? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1130 00. Aldrig 170 01. 1 gång per år 177 02. 2 gånger per år 231 03. 3 gånger per år 405 04. 1 gång per kvartal 256 05. 2 gånger per kvartal 770 06. 1 gång per månad 427 07. 2 gånger per månad 309 08. 3 gånger per månad 629 09. 1 gång per vecka 210 10. 2 gånger per vecka 104 11. 3 gånger per vecka 52 12. 4 gånger per vecka 37 13. 5 gånger per vecka 19 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 119 LIVSM.AVD.ANNAT VARUHUS Loc 160 width 2 MD=99 F.8t. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i annat varuhus? <Se F.8 för fullständig frågetext> 2097 00. Aldrig 268 01. 1 gång per år 244 02. 2 gånger per år 258 03. 3 gånger per år 369 04. 1 gång per kvartal 231 05. 2 gånger per kvartal 539 06. 1 gång per månad 251 07. 2 gånger per månad 191 08. 3 gånger per månad 312 09. 1 gång per vecka 86 10. 2 gånger per vecka 38 11. 3 gånger per vecka 20 12. 4 gånger per vecka 22 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 120 DOMUS Loc 162 width 2 MD=99 F.8u. Hur ofta besöker Du Domus? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1111 00. Aldrig 157 01. 1 gång per år 176 02. 2 gånger per år 205 03. 3 gånger per år 362 04. 1 gång per kvartal 268 05. 2 gånger per kvartal 780 06. 1 gång per månad 441 07. 2 gånger per månad 334 08. 3 gånger per månad 655 09. 1 gång per vecka 200 10. 2 gånger per vecka 130 11. 3 gånger per vecka 48 12. 4 gånger per vecka 38 13. 5 gånger per vecka 21 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 121 EPA Loc 164 width 2 MD=99 F.8v. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1337 00. Aldrig 287 01. 1 gång per år 247 02. 2 gånger per år 266 03. 3 gånger per år 445 04. 1 gång per kvartal 290 05. 2 gånger per kvartal 797 06. 1 gång per månad 358 07. 2 gånger per månad 286 08. 3 gånger per månad 388 09. 1 gång per vecka 106 10. 2 gånger per vecka 63 11. 3 gånger per vecka 34 12. 4 gånger per vecka 19 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 122 TEMPO Loc 166 width 2 MD=99 F.8x. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1800 00. Aldrig 296 01. 1 gång per år 256 02. 2 gånger per år 267 03. 3 gånger per år 405 04. 1 gång per kvartal 257 05. 2 gånger per kvartal 607 06. 1 gång per månad 285 07. 2 gånger per månad 215 08. 3 gånger per månad 318 09. 1 gång per vecka 101 10. 2 gånger per vecka 55 11. 3 gånger per vecka 35 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 15 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 123 APOTEK Loc 168 width 2 MD=99 F.8y. Hur ofta besöker Du Apotek? <Se F.8 för fullständig frågetext> 453 00. Aldrig 215 01. 1 gång per år 362 02. 2 gånger per år 558 03. 3 gånger per år 1048 04. 1 gång per kvartal 680 05. 2 gånger per kvartal 1058 06. 1 gång per månad 305 07. 2 gånger per månad 128 08. 3 gånger per månad 64 09. 1 gång per vecka 23 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka 6 99. Ej svar
VAR 124 KIOSK Loc 170 width 2 MD=99 F.8z. Hur ofta besöker Du kiosk? <Se F.8 för fullständig frågetext> 562 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 55 02. 2 gånger per år 91 03. 3 gånger per år 188 04. 1 gång per kvartal 156 05. 2 gånger per kvartal 429 06. 1 gång per månad 337 07. 2 gånger per månad 401 08. 3 gånger per månad 951 09. 1 gång per vecka 515 10. 2 gånger per vecka 381 11. 3 gånger per vecka 258 12. 4 gånger per vecka 211 13. 5 gånger per vecka 111 14. 6 gånger per vecka 252 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 125 TOBAKSAFFÄR Loc 172 width 2 MD=99 F.8å. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1888 00. Aldrig 168 01. 1 gång per år 157 02. 2 gånger per år 161 03. 3 gånger per år 268 04. 1 gång per kvartal 153 05. 2 gånger per kvartal 455 06. 1 gång per månad 222 07. 2 gånger per månad 194 08. 3 gånger per månad 611 09. 1 gång per vecka 222 10. 2 gånger per vecka 169 11. 3 gånger per vecka 96 12. 4 gånger per vecka 78 13. 5 gånger per vecka 44 14. 6 gånger per vecka 48 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 126 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 174 width 2 MD=99 F.8ä. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1067 00. Aldrig 191 01. 1 gång per år 286 02. 2 gånger per år 466 03. 3 gånger per år 552 04. 1 gång per kvartal 396 05. 2 gånger per kvartal 592 06. 1 gång per månad 326 07. 2 gånger per månad 266 08. 3 gånger per månad 244 09. 1 gång per vecka 124 10. 2 gånger per vecka 87 11. 3 gånger per vecka 66 12. 4 gånger per vecka 209 13. 5 gånger per vecka 27 14. 6 gånger per vecka 33 15. 7 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 127 KAFE/KONDITORI Loc 176 width 2 MD=99 F.8ö. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1047 00. Aldrig 241 01. 1 gång per år 343 02. 2 gånger per år 476 03. 3 gånger per år 572 04. 1 gång per kvartal 422 05. 2 gånger per kvartal 595 06. 1 gång per månad 297 07. 2 gånger per månad 267 08. 3 gånger per månad 277 09. 1 gång per vecka 113 10. 2 gånger per vecka 87 11. 3 gånger per vecka 66 12. 4 gånger per vecka 75 13. 5 gånger per vecka 22 14. 6 gånger per vecka 33 15. 7 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 128 TV 1 Loc 178 width 2 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad] F.9a. Hur ofta ser Du TV 1? 89 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 113 09. 1 gång per vecka 301 10. 2 gånger per vecka 471 11. 3 gånger per vecka 436 12. 4 gånger per vecka 602 13. 5 gånger per vecka 462 14. 6 gånger per vecka 2361 15. 7 gånger per vecka
VAR 129 TV 2 Loc 180 width 2 F.9b. Hur ofta ser Du på TV 2? <Se F.9 för fullständig frågetext> 207 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 31 07. 2 gånger per månad 45 08. 3 gånger per månad 144 09. 1 gång per vecka 283 10. 2 gånger per vecka 446 11. 3 gånger per vecka 429 12. 4 gånger per vecka 567 13. 5 gånger per vecka 477 14. 6 gånger per vecka 2244 15. 7 gånger per vecka
VAR 130 AFFISCHPELARE Loc 182 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta ser Du affischpelare? <Se F.9 för fullständig frågetext> 1752 00. Aldrig 136 01. 1 gång per år 128 02. 2 gånger per år 138 03. 3 gånger per år 166 04. 1 gång per kvartal 122 05. 2 gånger per kvartal 387 06. 1 gång per månad 170 07. 2 gånger per månad 201 08. 3 gånger per månad 625 09. 1 gång per vecka 161 10. 2 gånger per vecka 138 11. 3 gånger per vecka 106 12. 4 gånger per vecka 193 13. 5 gånger per vecka 62 14. 6 gånger per vecka 449 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 131 REKLAM PÅ BIO Loc 184 width 2 MD=99 F.9d. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.9 för fullständig frågetext> 2119 00. Aldrig 494 01. 1 gång per år 385 02. 2 gånger per år 337 03. 3 gånger per år 397 04. 1 gång per kvartal 265 05. 2 gånger per kvartal 399 06. 1 gång per månad 187 07. 2 gånger per månad 146 08. 3 gånger per månad 126 09. 1 gång per vecka 25 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 20 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 132 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 186 width 2 MD=99 F.9e. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.9 för fullständig frågetext> 1485 00. Aldrig 130 01. 1 gång per år 110 02. 2 gånger per år 149 03. 3 gånger per år 211 04. 1 gång per kvartal 156 05. 2 gånger per kvartal 361 06. 1 gång per månad 182 07. 2 gånger per månad 182 08. 3 gånger per månad 508 09. 1 gång per vecka 171 10. 2 gånger per vecka 161 11. 3 gånger per vecka 117 12. 4 gånger per vecka 348 13. 5 gånger per vecka 126 14. 6 gånger per vecka 538 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 133 REKLAM PÅ TAXIBILAR Loc 188 width 2 F.9f. Hur ofta ser Du reklam på taxibilar? <Se F.9 för fullständig frågetext> 1664 00. Aldrig 171 01. 1 gång per år 128 02. 2 gånger per år 166 03. 3 gånger per år 229 04. 1 gång per kvartal 142 05. 2 gånger per kvartal 382 06. 1 gång per månad 149 07. 2 gånger per månad 214 08. 3 gånger per månad 498 09. 1 gång per vecka 168 10. 2 gånger per vecka 157 11. 3 gånger per vecka 118 12. 4 gånger per vecka 190 13. 5 gånger per vecka 95 14. 6 gånger per vecka 465 15. 7 gånger per vecka
VAR 134 AFTONBLADET Loc 190 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 1619 00. Aldrig 99 01. 1 gång per år 107 02. 2 gånger per år 133 03. 3 gånger per år 244 04. 1 gång per kvartal 157 05. 2 gånger per kvartal 304 06. 1 gång per månad 201 07. 2 gånger per månad 229 08. 3 gånger per månad 366 09. 1 gång per vecka 234 10. 2 gånger per vecka 197 11. 3 gånger per vecka 132 12. 4 gånger per vecka 140 13. 5 gånger per vecka 772 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 135 ARBETET Loc 192 width 2 MD=99 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 4129 00. Aldrig 78 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 68 06. 1 gång per månad 29 07. 2 gånger per månad 43 08. 3 gånger per månad 72 09. 1 gång per vecka 22 10. 2 gånger per vecka 24 11. 3 gånger per vecka 18 12. 4 gånger per vecka 33 13. 5 gånger per vecka 173 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 136 DAGENS NYHETER Loc 194 width 2 MD=99 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.10 för fullständig frågetext> 2627 00. Aldrig 95 01. 1 gång per år 120 02. 2 gånger per år 152 03. 3 gånger per år 181 04. 1 gång per kvartal 116 05. 2 gånger per kvartal 211 06. 1 gång per månad 101 07. 2 gånger per månad 136 08. 3 gånger per månad 232 09. 1 gång per vecka 79 10. 2 gånger per vecka 76 11. 3 gånger per vecka 55 12. 4 gånger per vecka 77 13. 5 gånger per vecka 677 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 137 EXPRESSEN Loc 196 width 2 MD=99 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1309 00. Aldrig 56 01. 1 gång per år 87 02. 2 gånger per år 156 03. 3 gånger per år 204 04. 1 gång per kvartal 144 05. 2 gånger per kvartal 307 06. 1 gång per månad 210 07. 2 gånger per månad 288 08. 3 gånger per månad 442 09. 1 gång per vecka 288 10. 2 gånger per vecka 264 11. 3 gånger per vecka 165 12. 4 gånger per vecka 155 13. 5 gånger per vecka 859 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 138 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 198 width 2 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.10 för fullständig frågetext> 3725 00. Aldrig 95 01. 1 gång per år 77 02. 2 gånger per år 87 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 75 06. 1 gång per månad 38 07. 2 gånger per månad 56 08. 3 gånger per månad 78 09. 1 gång per vecka 33 10. 2 gånger per vecka 27 11. 3 gånger per vecka 21 12. 4 gånger per vecka 22 13. 5 gånger per vecka 488 14. 6 gånger per vecka
VAR 139 GÖTEBORGS HANDELSTIDNING Loc 200 width 2 F.10f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs Handelstidning? <Se F.10 för fullständig frågetext> 4452 00. Aldrig 96 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 43 04. 1 gång per kvartal 27 05. 2 gånger per kvartal 45 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 45 09. 1 gång per vecka 14 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 51 14. 6 gånger per vecka
VAR 140 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 202 width 2 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 4055 00. Aldrig 86 01. 1 gång per år 70 02. 2 gånger per år 93 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 96 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 50 08. 3 gånger per månad 74 09. 1 gång per vecka 48 10. 2 gånger per vecka 39 11. 3 gånger per vecka 22 12. 4 gånger per vecka 37 13. 5 gånger per vecka 83 14. 6 gånger per vecka
VAR 141 KVÄLLSPOSTEN Loc 204 width 2 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.10 för fullständig frågetext> 3954 00. Aldrig 69 01. 1 gång per år 72 02. 2 gånger per år 89 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 97 06. 1 gång per månad 53 07. 2 gånger per månad 70 08. 3 gånger per månad 96 09. 1 gång per vecka 57 10. 2 gånger per vecka 46 11. 3 gånger per vecka 34 12. 4 gånger per vecka 30 13. 5 gånger per vecka 146 14. 6 gånger per vecka
VAR 142 SVENSKA DAGBLADET Loc 206 width 2 MD=99 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 3872 00. Aldrig 102 01. 1 gång per år 101 02. 2 gånger per år 106 03. 3 gånger per år 97 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 100 06. 1 gång per månad 45 07. 2 gånger per månad 61 08. 3 gånger per månad 89 09. 1 gång per vecka 35 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 22 12. 4 gånger per vecka 20 13. 5 gånger per vecka 195 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 143 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 208 width 2 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 4274 00. Aldrig 79 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 45 04. 1 gång per kvartal 27 05. 2 gånger per kvartal 44 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 33 08. 3 gånger per månad 59 09. 1 gång per vecka 22 10. 2 gånger per vecka 15 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 186 14. 6 gånger per vecka
VAR 144 A-PRESSEN Loc 210 width 2 F.10k. Hur ofta läser Du A-Pressen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 4307 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 23 09. 1 gång per vecka 23 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 42 13. 5 gånger per vecka 455 14. 6 gånger per vecka
VAR 145 STORMARKNADSPRESS Loc 212 width 2 F.10l. Hur ofta läser Du Stormarknadspress? <Se F.10 för fullständig frågetext> 4311 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 17 09. 1 gång per vecka 16 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 29 13. 5 gånger per vecka 517 14. 6 gånger per vecka
VAR 146 MEDIA - SYD Loc 214 width 2 F.10m. Hur ofta läser Du Media -Syd? <Se F.10 för fullständig frågetext> 4638 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 237 14. 6 gånger per vecka
VAR 147 ANNAN LOKALTIDNING Loc 216 width 2 F.10n. Hur ofta läser Du annan lokaltidning? <Se F.10 för fullständig frågetext> 2501 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 40 07. 2 gånger per månad 37 08. 3 gånger per månad 206 09. 1 gång per vecka 77 10. 2 gånger per vecka 261 11. 3 gånger per vecka 88 12. 4 gånger per vecka 180 13. 5 gånger per vecka 1467 14. 6 gånger per vecka
VAR 148 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 218 width 2 MD=99 F.11. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 2221 00. Aldrig 87 01. 1 gång per år 84 02. 2 gånger per år 106 03. 3 gånger per år 161 04. 1 gång per kvartal 108 05. 2 gånger per kvartal 305 06. 1 gång per månad 270 07. 2 gånger per månad 196 08. 3 gånger per månad 1396 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 149 ARBETET(SÖNDAG) Loc 220 width 2 MD=99 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 4492 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 37 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 222 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 150 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 222 width 1 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.11 för fullständig frågetext> 3204 0. Aldrig 82 1. 1 gång per år 73 2. 2 gånger per år 98 3. 3 gånger per år 116 4. 1 gång per kvartal 67 5. 2 gånger per kvartal 147 6. 1 gång per månad 109 7. 2 gånger per månad 66 8. 3 gånger per månad 974 9. 1 gång per vecka
VAR 151 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 223 width 2 MD=99 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1730 00. Aldrig 69 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 106 03. 3 gånger per år 186 04. 1 gång per kvartal 131 05. 2 gånger per kvartal 301 06. 1 gång per månad 325 07. 2 gånger per månad 307 08. 3 gånger per månad 1718 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 152 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 225 width 1 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.11 för fullständig frågetext> 4011 0. Aldrig 62 1. 1 gång per år 37 2. 2 gånger per år 39 3. 3 gånger per år 46 4. 1 gång per kvartal 29 5. 2 gånger per kvartal 65 6. 1 gång per månad 55 7. 2 gånger per månad 39 8. 3 gånger per månad 553 9. 1 gång per vecka
VAR 153 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 226 width 1 F.11f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.11 för fullständig frågetext> 4233 0. Aldrig 66 1. 1 gång per år 46 2. 2 gånger per år 78 3. 3 gånger per år 67 4. 1 gång per kvartal 36 5. 2 gånger per kvartal 89 6. 1 gång per månad 53 7. 2 gånger per månad 52 8. 3 gånger per månad 216 9. 1 gång per vecka
VAR 154 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 227 width 1 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.11 för fullständig frågetext> 4123 0. Aldrig 74 1. 1 gång per år 40 2. 2 gånger per år 70 3. 3 gånger per år 60 4. 1 gång per kvartal 46 5. 2 gånger per kvartal 78 6. 1 gång per månad 51 7. 2 gånger per månad 62 8. 3 gånger per månad 332 9. 1 gång per vecka
VAR 155 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 228 width 2 MD=99 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 4376 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 44 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 47 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 239 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 156 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 230 width 1 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 4453 0. Aldrig 39 1. 1 gång per år 22 2. 2 gånger per år 36 3. 3 gånger per år 24 4. 1 gång per kvartal 19 5. 2 gånger per kvartal 40 6. 1 gång per månad 26 7. 2 gånger per månad 21 8. 3 gånger per månad 256 9. 1 gång per vecka
VAR 157 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 231 width 1 F.12. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.12a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 3791 0. Aldrig 156 1. 1 gång per år 104 2. 2 gånger per år 122 3. 3 gånger per år 114 4. 1 gång per kvartal 109 5. 2 gånger per kvartal 162 6. 1 gång per månad 64 7. 2 gånger per månad 54 8. 3 gånger per månad 260 9. 1 gång per vecka
VAR 158 LÄSER ALLERS Loc 232 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 2943 00. Aldrig 184 01. 1 gång per år 155 02. 2 gånger per år 217 03. 3 gånger per år 218 04. 1 gång per kvartal 178 05. 2 gånger per kvartal 257 06. 1 gång per månad 146 07. 2 gånger per månad 62 08. 3 gånger per månad 574 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 159 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 234 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 3138 00. Aldrig 178 01. 1 gång per år 146 02. 2 gånger per år 218 03. 3 gånger per år 287 04. 1 gång per kvartal 166 05. 2 gånger per kvartal 289 06. 1 gång per månad 148 07. 2 gånger per månad 76 08. 3 gånger per månad 288 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 160 LÄSER FEMINA Loc 236 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 3235 00. Aldrig 170 01. 1 gång per år 160 02. 2 gånger per år 198 03. 3 gånger per år 283 04. 1 gång per kvartal 146 05. 2 gånger per kvartal 283 06. 1 gång per månad 131 07. 2 gånger per månad 69 08. 3 gånger per månad 258 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 161 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 238 width 1 F.12e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 2703 0. Aldrig 146 1. 1 gång per år 127 2. 2 gånger per år 180 3. 3 gånger per år 275 4. 1 gång per kvartal 233 5. 2 gånger per kvartal 472 6. 1 gång per månad 241 7. 2 gånger per månad 159 8. 3 gånger per månad 400 9. 1 gång per vecka
VAR 162 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 239 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 3067 00. Aldrig 179 01. 1 gång per år 145 02. 2 gånger per år 182 03. 3 gånger per år 210 04. 1 gång per kvartal 149 05. 2 gånger per kvartal 251 06. 1 gång per månad 119 07. 2 gånger per månad 86 08. 3 gånger per månad 547 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 163 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 241 width 1 F.12g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 3032 0. Aldrig 175 1. 1 gång per år 155 2. 2 gånger per år 169 3. 3 gånger per år 223 4. 1 gång per kvartal 161 5. 2 gånger per kvartal 262 6. 1 gång per månad 123 7. 2 gånger per månad 77 8. 3 gånger per månad 559 9. 1 gång per vecka
VAR 164 LÄSER HENNES Loc 242 width 1 F.12h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.12 för fullständig frågetext> 4167 0. Aldrig 124 1. 1 gång per år 99 2. 2 gånger per år 87 3. 3 gånger per år 93 4. 1 gång per kvartal 74 5. 2 gånger per kvartal 113 6. 1 gång per månad 32 7. 2 gånger per månad 44 8. 3 gånger per månad 103 9. 1 gång per vecka
VAR 165 LÄSER HUSMODERN Loc 243 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 3064 00. Aldrig 185 01. 1 gång per år 146 02. 2 gånger per år 210 03. 3 gånger per år 260 04. 1 gång per kvartal 178 05. 2 gånger per kvartal 282 06. 1 gång per månad 140 07. 2 gånger per månad 90 08. 3 gånger per månad 379 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 166 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 245 width 1 F.12j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 3191 0. Aldrig 198 1. 1 gång per år 181 2. 2 gånger per år 190 3. 3 gånger per år 283 4. 1 gång per kvartal 175 5. 2 gånger per kvartal 280 6. 1 gång per månad 150 7. 2 gånger per månad 54 8. 3 gånger per månad 234 9. 1 gång per vecka
VAR 167 LÄSER ICA-KURIREN Loc 246 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 2800 00. Aldrig 147 01. 1 gång per år 98 02. 2 gånger per år 114 03. 3 gånger per år 178 04. 1 gång per kvartal 118 05. 2 gånger per kvartal 254 06. 1 gång per månad 116 07. 2 gånger per månad 68 08. 3 gånger per månad 1042 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 168 LÄSER LAND (DEL 1) Loc 248 width 2 MD=99 F.12l. Hur ofta läser Du - Land (Del 1) <Se F.12 för fullständig frågetext> 3986 00. Aldrig 74 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 47 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 112 06. 1 gång per månad 44 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 485 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 169 LÄSER LEKTYR Loc 250 width 1 F.12m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 3127 0. Aldrig 100 1. 1 gång per år 110 2. 2 gånger per år 155 3. 3 gånger per år 198 4. 1 gång per kvartal 168 5. 2 gånger per kvartal 330 6. 1 gång per månad 222 7. 2 gånger per månad 130 8. 3 gånger per månad 396 9. 1 gång per vecka
VAR 170 LÄSER METALLARBETAREN Loc 251 width 2 MD=99 F.12n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 4167 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 47 03. 3 gånger per år 51 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 125 06. 1 gång per månad 80 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 314 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 171 LÄSER MIN VÄRLD Loc 253 width 1 F.12o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 3767 0. Aldrig 152 1. 1 gång per år 83 2. 2 gånger per år 113 3. 3 gånger per år 107 4. 1 gång per kvartal 83 5. 2 gånger per kvartal 146 6. 1 gång per månad 71 7. 2 gånger per månad 66 8. 3 gånger per månad 348 9. 1 gång per vecka
VAR 172 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 254 width 1 F.12p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 4189 0. Aldrig 144 1. 1 gång per år 97 2. 2 gånger per år 75 3. 3 gånger per år 83 4. 1 gång per kvartal 58 5. 2 gånger per kvartal 99 6. 1 gång per månad 55 7. 2 gånger per månad 34 8. 3 gånger per månad 102 9. 1 gång per vecka
VAR 173 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 255 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 3682 00. Aldrig 216 01. 1 gång per år 178 02. 2 gånger per år 192 03. 3 gånger per år 177 04. 1 gång per kvartal 98 05. 2 gånger per kvartal 118 06. 1 gång per månad 43 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 208 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 174 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 257 width 1 F.12r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 4032 0. Aldrig 132 1. 1 gång per år 79 2. 2 gånger per år 90 3. 3 gånger per år 108 4. 1 gång per kvartal 88 5. 2 gånger per kvartal 105 6. 1 gång per månad 58 7. 2 gånger per månad 41 8. 3 gånger per månad 203 9. 1 gång per vecka
VAR 175 LÄSER SE Loc 258 width 1 F.12s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 2448 0. Aldrig 209 1. 1 gång per år 246 2. 2 gånger per år 358 3. 3 gånger per år 426 4. 1 gång per kvartal 279 5. 2 gånger per kvartal 438 6. 1 gång per månad 186 7. 2 gånger per månad 92 8. 3 gånger per månad 254 9. 1 gång per vecka
VAR 176 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 259 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 3714 00. Aldrig 175 01. 1 gång per år 150 02. 2 gånger per år 155 03. 3 gånger per år 190 04. 1 gång per kvartal 118 05. 2 gånger per kvartal 141 06. 1 gång per månad 67 07. 2 gånger per månad 49 08. 3 gånger per månad 175 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 177 LÄSER SVENSKA JOURNALEN Loc 261 width 1 F.12u. Hur ofta läser Du - Svenska Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 4328 0. Aldrig 143 1. 1 gång per år 86 2. 2 gånger per år 85 3. 3 gånger per år 80 4. 1 gång per kvartal 46 5. 2 gånger per kvartal 60 6. 1 gång per månad 21 7. 2 gånger per månad 16 8. 3 gånger per månad 71 9. 1 gång per vecka
VAR 178 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 262 width 2 MD=99 F.12v. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 4323 00. Aldrig 80 01. 1 gång per år 70 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 89 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 80 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 150 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 179 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 264 width 1 F.12x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 4094 0. Aldrig 154 1. 1 gång per år 106 2. 2 gånger per år 123 3. 3 gånger per år 115 4. 1 gång per kvartal 73 5. 2 gånger per kvartal 94 6. 1 gång per månad 40 7. 2 gånger per månad 25 8. 3 gånger per månad 112 9. 1 gång per vecka
VAR 180 LÄSER VECKO-REVYN Loc 265 width 2 MD=99 F.12y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 3251 00. Aldrig 165 01. 1 gång per år 177 02. 2 gånger per år 207 03. 3 gånger per år 247 04. 1 gång per kvartal 167 05. 2 gånger per kvartal 211 06. 1 gång per månad 113 07. 2 gånger per månad 67 08. 3 gånger per månad 330 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 181 LÄSER VI Loc 267 width 2 MD=99 F.12z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 3518 00. Aldrig 119 01. 1 gång per år 89 02. 2 gånger per år 110 03. 3 gånger per år 134 04. 1 gång per kvartal 71 05. 2 gånger per kvartal 205 06. 1 gång per månad 63 07. 2 gånger per månad 52 08. 3 gånger per månad 574 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 182 LÄSER ÅRET RUNT Loc 269 width 2 MD=99 F.12å. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 2083 00. Aldrig 138 01. 1 gång per år 177 02. 2 gånger per år 285 03. 3 gånger per år 315 04. 1 gång per kvartal 268 05. 2 gånger per kvartal 394 06. 1 gång per månad 238 07. 2 gånger per månad 164 08. 3 gånger per månad 873 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 183 BYGGNADSARBETAREN Loc 271 width 1 MD=9 F.13. Tidningar Du själv läser - 10-dagarstidningar. F.13a. Hur ofta läser Du Byggnadsarbetaren 4540 0. Aldrig 31 1. 1 gång per år 15 2. 2 gånger per år 21 3. 3 gånger per år 28 4. 1 gång per kvartal 16 5. 2 gånger per kvartal 64 6. 1 gång per månad 33 7. 2 gånger per månad 187 8. 3 gånger per månad 1 9. Ej svar
VAR 184 STATSANSTÄLLD Loc 272 width 1 F.13b. Hur ofta läser Du Statsanställd <Se F.13 för fullständig frågetext> 4417 0. Aldrig 36 1. 1 gång per år 22 2. 2 gånger per år 26 3. 3 gånger per år 44 4. 1 gång per kvartal 19 5. 2 gånger per kvartal 77 6. 1 gång per månad 45 7. 2 gånger per månad 250 8. 3 gånger per månad
VAR 185 ALLT OM MAT Loc 273 width 1 MD=9 F.14. Tidningar Du själv läser - 14-dagarstidningar. F.14a. Hur ofta läser du - Allt om Mat 3728 0. Aldrig 185 1. 1 gång per år 157 2. 2 gånger per år 144 3. 3 gånger per år 196 4. 1 gång per kvartal 83 5. 2 gånger per kvartal 176 6. 1 gång per månad 266 7. 2 gånger per månad 1 9. Ej svar
VAR 186 FABRIKSARBETAREN Loc 274 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Fabriksarbetaren <Se F.14 för fullständig frågetext> 4724 0. Aldrig 28 1. 1 gång per år 16 2. 2 gånger per år 10 3. 3 gånger per år 21 4. 1 gång per kvartal 8 5. 2 gånger per kvartal 37 6. 1 gång per månad 90 7. 2 gånger per månad 2 9. Ej svar
VAR 187 KOMMUNALARBETAREN Loc 275 width 1 MD=9 F.14c. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren <Se F.14 för fullständig frågetext> 4365 0. Aldrig 37 1. 1 gång per år 21 2. 2 gånger per år 20 3. 3 gånger per år 28 4. 1 gång per kvartal 24 5. 2 gånger per kvartal 155 6. 1 gång per månad 283 7. 2 gånger per månad 3 9. Ej svar
VAR 188 MOTOR Loc 276 width 1 MD=9 F.14d. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.14 för fullständig frågetext> 3723 0. Aldrig 163 1. 1 gång per år 129 2. 2 gånger per år 148 3. 3 gånger per år 167 4. 1 gång per kvartal 88 5. 2 gånger per kvartal 180 6. 1 gång per månad 334 7. 2 gånger per månad 4 9. Ej svar
VAR 189 MOTORFÖRAREN Loc 277 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.14 för fullständig frågetext> 4346 0. Aldrig 86 1. 1 gång per år 62 2. 2 gånger per år 65 3. 3 gånger per år 85 4. 1 gång per kvartal 42 5. 2 gånger per kvartal 90 6. 1 gång per månad 159 7. 2 gånger per månad 1 9. Ej svar
VAR 190 TEKNIKENS VÄRLD Loc 278 width 1 MD=9 F.14f. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.14 för fullständig frågetext> 3664 0. Aldrig 189 1. 1 gång per år 185 2. 2 gånger per år 159 3. 3 gånger per år 221 4. 1 gång per kvartal 113 5. 2 gånger per kvartal 210 6. 1 gång per månad 191 7. 2 gånger per månad 4 9. Ej svar
VAR 191 VI BILÄGARE Loc 279 width 1 MD=9 F.14g. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 3220 0. Aldrig 122 1. 1 gång per år 78 2. 2 gånger per år 115 3. 3 gånger per år 155 4. 1 gång per kvartal 96 5. 2 gånger per kvartal 326 6. 1 gång per månad 812 7. 2 gånger per månad 12 9. Ej svar
VAR 192 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 280 width 1 MD=9 F.15. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.15a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 2804 0. Aldrig 292 1. 1 gång per år 293 2. 2 gånger per år 317 3. 3 gånger per år 347 4. 1 gång per kvartal 194 5. 2 gånger per kvartal 686 6. 1 gång per månad 3 9. Ej svar
VAR 193 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 281 width 1 MD=9 F.15b. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.15 för fullständig frågetext> 2930 0. Aldrig 272 1. 1 gång per år 275 2. 2 gånger per år 284 3. 3 gånger per år 357 4. 1 gång per kvartal 166 5. 2 gånger per kvartal 645 6. 1 gång per månad 7 9. Ej svar
VAR 194 LÄSER VILLA&HEM I SVER. Loc 282 width 1 MD=9 F.15c. Hur ofta läser Du - Villa & Hem i Sverige <Se F.15 för fullständig frågetext> 3699 0. Aldrig 264 1. 1 gång per år 171 2. 2 gånger per år 168 3. 3 gånger per år 202 4. 1 gång per kvartal 99 5. 2 gånger per kvartal 332 6. 1 gång per månad 1 9. Ej svar
VAR 195 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 283 width 1 F.15d. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.15 för fullständig frågetext> 4429 0. Aldrig 126 1. 1 gång per år 72 2. 2 gånger per år 71 3. 3 gånger per år 88 4. 1 gång per kvartal 45 5. 2 gånger per kvartal 105 6. 1 gång per månad
VAR 196 LÄSER BÅT-NYTT Loc 284 width 1 MD=9 F.15e. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.15 för fullständig frågetext> 4228 0. Aldrig 174 1. 1 gång per år 100 2. 2 gånger per år 95 3. 3 gånger per år 113 4. 1 gång per kvartal 53 5. 2 gånger per kvartal 169 6. 1 gång per månad 4 9. Ej svar
VAR 197 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 285 width 1 MD=9 F.15f. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.15 för fullständig frågetext> 4444 0. Aldrig 135 1. 1 gång per år 78 2. 2 gånger per år 72 3. 3 gånger per år 71 4. 1 gång per kvartal 31 5. 2 gånger per kvartal 104 6. 1 gång per månad 1 9. Ej svar
VAR 198 LÄSER DET BÄSTA Loc 286 width 1 MD=9 F.15g. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.15 för fullständig frågetext> 3556 0. Aldrig 272 1. 1 gång per år 158 2. 2 gånger per år 163 3. 3 gånger per år 155 4. 1 gång per kvartal 60 5. 2 gånger per kvartal 570 6. 1 gång per månad 2 9. Ej svar
VAR 199 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 287 width 1 MD=9 F.15h. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.15 för fullständig frågetext> 3954 0. Aldrig 192 1. 1 gång per år 157 2. 2 gånger per år 118 3. 3 gånger per år 165 4. 1 gång per kvartal 85 5. 2 gånger per kvartal 263 6. 1 gång per månad 2 9. Ej svar
VAR 200 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 288 width 1 MD=9 F.15i. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.15 för fullständig frågetext> 3840 0. Aldrig 145 1. 1 gång per år 88 2. 2 gånger per år 85 3. 3 gånger per år 119 4. 1 gång per kvartal 57 5. 2 gånger per kvartal 598 6. 1 gång per månad 4 9. Ej svar
VAR 201 LÄSER INDUSTRITJÄNSTEM. Loc 289 width 1 F.15j. Hur ofta läser du - Industritjänstemannen <Se F.15 för fullständig frågetext> 4643 0. Aldrig 30 1. 1 gång per år 13 2. 2 gånger per år 9 3. 3 gånger per år 20 4. 1 gång per kvartal 10 5. 2 gånger per kvartal 211 6. 1 gång per månad
VAR 202 LÄSER SACO-TIDNINGEN Loc 290 width 1 MD=9 F.15k. Hur ofta läser Du - SACO-tidningen <Se F.15 för fullständig frågetext> 4750 0. Aldrig 31 1. 1 gång per år 15 2. 2 gånger per år 16 3. 3 gånger per år 21 4. 1 gång per kvartal 10 5. 2 gånger per kvartal 91 6. 1 gång per månad 2 9. Ej svar
VAR 203 LÄSER SUNT FÖRNUFT Loc 291 width 1 F.15l. Hur ofta läser Du - Sunt Förnuft <Se F.15 för fullständig frågetext> 4586 0. Aldrig 47 1. 1 gång per år 43 2. 2 gånger per år 24 3. 3 gånger per år 36 4. 1 gång per kvartal 26 5. 2 gånger per kvartal 174 6. 1 gång per månad
VAR 204 LÄSER JAKTJOURNALEN Loc 292 width 1 MD=9 F.15m. Hur ofta läser Du - Jaktjournalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 4629 0. Aldrig 61 1. 1 gång per år 36 2. 2 gånger per år 32 3. 3 gånger per år 38 4. 1 gång per kvartal 22 5. 2 gånger per kvartal 117 6. 1 gång per månad 1 9. Ej svar
VAR 205 LÄSER JAKTM.O.FISKEV. Loc 293 width 1 MD=9 F.15n. Hur ofta läser Du - Jaktmarker och Fiskevatten <Se F.15 för fullständig frågetext> 4541 0. Aldrig 88 1. 1 gång per år 54 2. 2 gånger per år 44 3. 3 gånger per år 48 4. 1 gång per kvartal 28 5. 2 gånger per kvartal 132 6. 1 gång per månad 1 9. Ej svar
VAR 206 LÄSER SVENSK JAKT Loc 294 width 1 MD=9 F.15o. Hur ofta läser Du - Svensk Jakt <Se F.15 för fullständig frågetext> 4444 0. Aldrig 97 1. 1 gång per år 50 2. 2 gånger per år 44 3. 3 gånger per år 64 4. 1 gång per kvartal 30 5. 2 gånger per kvartal 206 6. 1 gång per månad 1 9. Ej svar
VAR 207 LÄSER SVENSKT FISKE Loc 295 width 1 MD=9 F.15p. Hur ofta läser Du - Svenskt Fiske <Se F.15 för fullständig frågetext> 4500 0. Aldrig 118 1. 1 gång per år 67 2. 2 gånger per år 48 3. 3 gånger per år 45 4. 1 gång per kvartal 28 5. 2 gånger per kvartal 129 6. 1 gång per månad 1 9. Ej svar
VAR 208 LÄSER ILLUSTR.MOTORSPORT Loc 296 width 1 F.15q. Hur ofta läser Du - Illustrerad Motor Sport <Se F.15 för fullständig frågetext> 4507 0. Aldrig 94 1. 1 gång per år 55 2. 2 gånger per år 60 3. 3 gånger per år 64 4. 1 gång per kvartal 52 5. 2 gånger per kvartal 104 6. 1 gång per månad
VAR 209 LÄSER POPULÄR MEKANIK Loc 297 width 1 MD=9 F.15r. Hur ofta läser Du - Populär Mekanik <Se F.15 för fullständig frågetext> 4591 0. Aldrig 90 1. 1 gång per år 69 2. 2 gånger per år 49 3. 3 gånger per år 50 4. 1 gång per kvartal 27 5. 2 gånger per kvartal 59 6. 1 gång per månad 1 9. Ej svar
VAR 210 LÄSER SV.MOTORTIDNING Loc 298 width 1 F.15s. Hur ofta läser Du - Svensk Motortidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 4520 0. Aldrig 94 1. 1 gång per år 70 2. 2 gånger per år 69 3. 3 gånger per år 71 4. 1 gång per kvartal 31 5. 2 gånger per kvartal 81 6. 1 gång per månad
VAR 211 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 299 width 1 F.15t. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.15 för fullständig frågetext> 3991 0. Aldrig 197 1. 1 gång per år 194 2. 2 gånger per år 150 3. 3 gånger per år 170 4. 1 gång per kvartal 81 5. 2 gånger per kvartal 153 6. 1 gång per månad
VAR 212 VI I VILLA Loc 300 width 1 MD=9 F.16. Tidningen Vi i Villa distribueras gratis till landets samtliga villaägare. Vi i Villa utkommer med 4 nr under våren och 2 nr under hösten,alltså totalt 6 nr per år.Hur ofta läser Du Vi i Villa? 1170 1. Känner ej till Vi i Villa 1274 2. Känner till men läser aldrig Vi i Villa 264 3. Läser ungefär 1 nummer per år 268 4. Läser ungefär 2 nummer per år 235 5. Läser ungefär 3 nummer per år 236 6. Läser ungefär 4 nummer per år 61 7. Läser ungefär 5 nummer per år 1378 8. Läser ungefär 6 nummer per år 50 9. Ej svar
VAR 213 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 301 width 1 MD=9 F.17. Vilka av nedanstående produkter finns i Ditt hushåll? F.17a. I hushållet finns:personbil/kombi 1057 0. Finns ej 3837 1. Finns 42 9. Ej svar
VAR 214 FINNS:FRITIDSHUS Loc 302 width 1 MD=9 F.17b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.17 för fullständig frågetext> 3657 0. Finns ej 1237 1. Finns 42 9. Ej svar
VAR 215 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 303 width 1 MD=9 F.17c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.17 för fullständig frågetext> 4142 0. Finns ej 752 1. Finns 42 9. Ej svar
VAR 216 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 304 width 1 MD=9 F.17d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.17 för fullständig frågetext> 2205 0. Finns ej 2689 1. Finns 42 9. Ej svar
VAR 217 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 305 width 1 MD=9 F.17e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.17 för fullständig frågetext> 3430 0. Finns ej 1464 1. Finns 42 9. Ej svar
VAR 218 FINNS:FILMKAMERA Loc 306 width 1 MD=9 F.17f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.17 för fullständig frågetext> 3844 0. Finns ej 1050 1. Finns 42 9. Ej svar
VAR 219 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 307 width 1 MD=9 F.17g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.17 för fullständig frågetext> 3865 0. Finns ej 1029 1. Finns 42 9. Ej svar
VAR 220 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 308 width 1 MD=9 F.17h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.17 för fullständig frågetext> 4092 0. Finns ej 802 1. Finns 42 9. Ej svar
VAR 221 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 309 width 1 MD=9 F.17i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 2874 0. Finns ej 2020 1. Finns 42 9. Ej svar
VAR 222 FINNS:SVART-VIT TV Loc 310 width 1 MD=9 F.17j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.17 för fullständig frågetext> 1020 0. Finns ej 3874 1. Finns 42 9. Ej svar
VAR 223 FINNS:FÄRG-TV Loc 311 width 1 MD=9 F.17k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.17 för fullständig frågetext> 3535 0. Finns ej 1359 1. Finns 42 9. Ej svar
VAR 224 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 312 width 1 MD=9 F.17l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.17 för fullständig frågetext> 973 0. Finns ej 3921 1. Finns 42 9. Ej svar
VAR 225 FINNS:DISKMASKIN Loc 313 width 1 MD=9 F.17m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 4098 0. Finns ej 796 1. Finns 42 9. Ej svar
VAR 226 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 314 width 1 MD=9 F.17n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 1795 0. Finns ej 3099 1. Finns 42 9. Ej svar
VAR 227 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 315 width 1 MD=9 F.17o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.17 för fullständig frågetext> 3508 0. Finns ej 1386 1. Finns 42 9. Ej svar
VAR 228 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 316 width 1 MD=9 F.17p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.17 för fullständig frågetext> 3015 0. Finns ej 1879 1. Finns 42 9. Ej svar
VAR 229 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 317 width 1 MD=9 F.17q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.17 för fullständig frågetext> 3272 0. Finns ej 1622 1. Finns 42 9. Ej svar
VAR 230 FINNS:HUND Loc 318 width 1 MD=9 F.17r. I hushållet finns:hund <Se F.17 för fullständig frågetext> 3849 0. Finns ej 1045 1. Finns 42 9. Ej svar
VAR 231 FINNS:KATT Loc 319 width 1 MD=9 F.17s. I hushållet finns:katt <Se F.17 för fullständig frågetext> 4145 0. Finns ej 749 1. Finns 42 9. Ej svar
VAR 232 FINNS:BURFÅGLAR Loc 320 width 1 MD=9 F.17t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.17 för fullständig frågetext> 4495 0. Finns ej 399 1. Finns 42 9. Ej svar
VAR 233 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 321 width 1 MD=9 F.17u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.17 för fullständig frågetext> 4458 0. Finns ej 436 1. Finns 42 9. Ej svar
VAR 234 MATVAROR I BUTIKER Loc 322 width 1 MD=9 F.18. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag köper: Matvaror i Butiker 121 1. Aldrig 212 2. Någon gång/år 195 3. Någon gång/kvartal 671 4. Någon gång/månad 1881 5. 1-2 gånger/vecka 1201 6. 3-4 gånger/vecka 617 7. Minst 5 gånger/vecka 38 9. Ej svar
VAR 235 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 323 width 1 MD=9 F.18b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.18 för fullständig frågetext> 1427 1. Aldrig 1111 2. Någon gång/år 1003 3. Någon gång/kvartal 1270 4. Någon gång/månad 52 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 68 9. Ej svar
VAR 236 TANDKRÄM Loc 324 width 1 MD=9 F.18c. Jag köper: Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 389 1. Aldrig 560 2. Någon gång/år 977 3. Någon gång/kvartal 2768 4. Någon gång/månad 187 5. 1-2 gånger/vecka 11 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 38 9. Ej svar
VAR 237 TVÅL Loc 325 width 1 MD=9 F.18d. Jag köper: Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 383 1. Aldrig 495 2. Någon gång/år 875 3. Någon gång/kvartal 2848 4. Någon gång/månad 282 5. 1-2 gånger/vecka 10 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 39 9. Ej svar
VAR 238 MASKINDISKMEDEL Loc 326 width 1 MD=9 F.18e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 3583 1. Aldrig 293 2. Någon gång/år 398 3. Någon gång/kvartal 542 4. Någon gång/månad 32 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 84 9. Ej svar
VAR 239 VANLIGT DISKMEDEL Loc 327 width 1 MD=9 F.18f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 820 1. Aldrig 606 2. Någon gång/år 1158 3. Någon gång/kvartal 2172 4. Någon gång/månad 128 5. 1-2 gånger/vecka 9 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 40 9. Ej svar
VAR 240 RENGÖRINGSMEDEL Loc 328 width 1 MD=9 F.18g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 834 1. Aldrig 717 2. Någon gång/år 1285 3. Någon gång/kvartal 1939 4. Någon gång/månad 102 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 50 9. Ej svar
VAR 241 TVÄTTMEDEL Loc 329 width 1 MD=9 F.18h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 758 1. Aldrig 550 2. Någon gång/år 1131 3. Någon gång/kvartal 2244 4. Någon gång/månad 195 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 48 9. Ej svar
VAR 242 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 330 width 1 MD=9 F.18i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1717 1. Aldrig 1364 2. Någon gång/år 1117 3. Någon gång/kvartal 639 4. Någon gång/månad 28 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 65 9. Ej svar
VAR 243 GRAMMOFONSKIVOR Loc 331 width 1 MD=9 F.18j. Jag köper: Grammofonskivor <Se F.18 för fullständig frågetext> 1965 1. Aldrig 1494 2. Någon gång/år 916 3. Någon gång/kvartal 465 4. Någon gång/månad 27 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 69 9. Ej svar