ORVESTO 73 P-831
               SSD 0080

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 73 P-831 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1973 genomfördes tre omgångar "Sverige
  Nu".

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1973 5.067 personer istället för 4.936 faktiskt
  insända godkända formulär.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-831, omfattar 1753 personer eller 35,5% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror.

  Inom Testologen AB har civilekonom Ulf Hartman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Bo Bäckman ansvaret för ORVESTO-rapporten
  ur vilken ovanstående uppgifter är hämtade. (ORVESTO
  1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0080 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 9 Kön 10 Civilstånd 11 Ålder 12 Förvärvsarbete/sysselsättning 13 Utbildning 14 Storlek på orten 15 Form av boende 16 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 17 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 18 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 23 Totalt antal personer 24 Din personliga inkomst i kronor per år 25 Hushållets totala inkomst i kronor per år 26 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i Konsum 27 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 28 Innehav av körkort Intressen för olika ämnesområden 29 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 30 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 31 Intresseinriktning:Skattefrågor 32 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 33 Intresseinriktning:Samlevnadsproblem 34 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 35 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 36 Intresseinriktning:Samhällsplanering 37 Intresseinriktning:Politiska frågor 38 Intresseinriktning:Försvarsfrågor 39 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 40 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 41 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 42 Intresseinriktning:Bantningstips 43 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 44 Intresseinriktning:Heminredning 45 Intresseinriktning:Modenyheter 46 Intresseinriktning:Matvarunyheter 47 Intresseinriktning:Barnavård 48 Intresseinriktning:Skönhetsvård 49 Intresseinriktning:Villa/eget hem 50 Intresseinriktning:Fritidshus 51 Intresseinriktning:Semesterresor 52 Intresseinriktning:Båtar 53 Intresseinriktning:Personbilar 54 Intresseinriktning:TV/Radioapparater 55 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 56 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 57 Intresseinriktning:Fotoutrustning 58 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 59 Intresseinriktning:Rakapparater 60 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 61 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 62 Intresseinriktning:Hundars skötsel 63 Intresseinriktning:Katters skötsel 64 Intresseinriktning:Handla mat 65 Intresseinriktning:Laga mat 66 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 67 Intresseinriktning:Baka 68 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 69 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 70 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 71 Intresseinriktning:Ha gäster 72 Intresseinriktning:Köra bil 73 Intresseinriktning:Jobba med bilen 74 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 75 Intresseinriktning:Fotografera 76 Intresseinriktning:Smalfilma 77 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 78 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 79 Intresseinriktning:Gå på teater 80 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 81 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 82 Intresseinriktning:Läsa böcker 83 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 84 Intresseinriktning:Sy kläder 85 Intresseinriktning:Handarbeta 86 Intresseinriktning:Måla 87 Intresseinriktning:Snickra 88 Intresseinriktning:Motionera 89 Intresseinriktning:Friluftsliv 90 Intresseinriktning:Sportfiska 91 Intresseinriktning:Åka skidor 92 Intresseinriktning:Åka motorbåt 93 Intresseinriktning:Segla 94 Intresseinriktning:Campa 95 Intresseinriktning:Semestra utomlands 96 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 97 Intresseinriktning:Gå på föreningsmöten 98 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 99 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 100 Besöksfrekvenser:BP 101 Besöksfrekvenser:Texaco 102 Besöksfrekvenser:Esso 103 Besöksfrekvenser:Gulf 104 Besöksfrekvenser:OK 105 Besöksfrekvenser:Nynäs 106 Besöksfrekvenser:Shell 107 Besöksfrekvenser:Annan station 108 Besöksfrekvenser:Sparbanken 109 Besöksfrekvenser:Götabanken 110 Besöksfrekvenser:S-E Banken 111 Besöksfrekvenser:Svenska Handelsbanken 112 Besöksfrekvenser:Annan affärsbank 113 Besöksfrekvenser:Postbanken 114 Besöksfrekvenser:Konsum 115 Besöksfrekvenser:ICA 116 Besöksfrekvenser:VIVO 117 Besöksfrekvenser:Annan livsmedelsbutik 118 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i Domus eller Obs 119 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i annat varuhus 120 Besöksfrekvenser:Domus 121 Besöksfrekvenser:Epa 122 Besöksfrekvenser:Tempo 123 Besöksfrekvenser:Apotek 124 Besöksfrekvenser:Kiosk 125 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 126 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 127 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 128 Uppmärksamhetsfrekvenser:TV 1 129 Uppmärksamhetsfrekvenser:TV 2 130 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 131 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 132 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar 133 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på taxibilar Tidningsläsning:Storstadspress - vardagsnummer 134 Läsfrekvenser:Aftonbladet 135 Läsfrekvenser:Arbetet 136 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 137 Läsfrekvenser:Expressen 138 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 139 Läsfrekvenser:Göteborgs Handelstidning 140 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 141 Läsfrekvenser:Kvällsposten 142 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 143 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 144 Läsfrekvenser:A-Pressen 145 Läsfrekvenser:Stormarknadspress 146 Läsfrekvenser:Media - Syd 147 Läsfrekvenser:Annan lokaltidning Tidningsläsning:Storstadspress - söndagsnummer 148 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 149 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 150 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 151 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 152 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 153 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 154 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 155 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 156 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 157 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 158 Läsfrekvenser för Allers 159 Läsfrekvenser för Damernas Värld 160 Läsfrekvenser för Femina 161 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 162 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 163 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 164 Läsfrekvenser för Hennes 165 Läsfrekvenser för Husmodern 166 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 167 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 168 Läsfrekvenser för Land (Del 1) 169 Läsfrekvenser för Lektyr 170 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 171 Läsfrekvenser för Min Värld 172 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 173 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 174 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 175 Läsfrekvenser för Se 176 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 177 Läsfrekvenser för Svenska Journalen 178 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 179 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 180 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 181 Läsfrekvenser för Vi 182 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:10-dagarstidningar 183 Läsfrekvenser för Byggnadsarbetaren 184 Läsfrekvenser för Statsanställd Tidningsläsning:14-dagarstidningar 185 Läsfrekvenser för Allt om Mat 186 Läsfrekvenser för Fabriksarbetaren 187 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 188 Läsfrekvenser för Motor 189 Läsfrekvenser för Motorföraren 190 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 191 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 192 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 193 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 194 Läsfrekvenser för Villa & Hem i Sverige 195 Läsfrekvenser för Båt för Alla 196 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 197 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 198 Läsfrekvenser för Det Bästa 199 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 200 Läsfrekvenser för Vår Bostad 201 Läsfrekvenser för Industritjänstemannen 202 Läsfrekvenser för SACO-tidningen 203 Läsfrekvenser för Sunt Förnuft 204 Läsfrekvenser för Jaktjournalen 205 Läsfrekvenser för Jaktmarker och Fiskevatten 206 Läsfrekvenser för Svensk Jakt 207 Läsfrekvenser för Svenskt Fiske 208 Läsfrekvenser för Illustrerad Motor Sport 209 Läsfrekvenser för Populär Mekanik 210 Läsfrekvenser för Svensk Motortidning 211 Läsfrekvenser för Teknik för Alla Tidningsläsning:Vi i Villa 212 Läsfrekvenser för Vi i Villa Innehav av kapitalvaror 213 Hushållets innehav av personbil/kombi 214 Hushållets innehav av fritidshus 215 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 216 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 217 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 218 Hushållets innehav av filmkamera 219 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 220 Hushållets innehav av filmprojektor 221 Hushållets innehav av skrivmaskin 222 Hushållets innehav av svart-vit tv 223 Hushållets innehav av färg-tv 224 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 225 Hushållets innehav av diskmaskin 226 Hushållets innehav av tvättmaskin 227 Hushållets innehav av kassettbandspelare 228 Hushållets innehav av stereoanläggning 229 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 230 Hushållets innehav av hund 231 Hushållets innehav av katt 232 Hushållets innehav av burfåglar 233 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 234 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 235 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 236 Köpfrekvenser för Tandkräm 237 Köpfrekvenser för Tvål 238 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 239 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 240 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 241 Köpfrekvenser för Tvättmedel 242 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 243 Köpfrekvenser för Grammofonskivor

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0080              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0080


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. APRIL 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1612 141
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång Kod: 1 Frek: 1753
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 309 6 9 39 16 5 21 20 32 34 33 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 10 29 11 14 28 8 2 8 31 12 15 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 11 8 12 9 50 91 15 6 18 10 141 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 17 31 54 27 14 15 9 8 37 13 13 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 36 16 15 44 16 3 7 32 9 10 9 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 49 13 10 19 16 1 14 31 26 17 11 Kod: 67 68 69 70 Frek: 8 17 9 14
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 17 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 9 17 22 24 19 39 26 28 31 35 30 31 36 21 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 34 40 40 32 31 36 26 38 26 32 21 34 27 21 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Frek: 23 28 32 34 32 37 29 38 35 41 36 38 43 53 Kod: 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 99 Frek: 38 45 44 40 34 34 40 35 42 46 48 2
VAR 9 KÖN Loc 19 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 906 1. Man 847 2. Kvinna 9. Ej svar
VAR 10 CIVILSTÅND Loc 20 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 449 1. Ogift 1202 2. Gift eller sammanboende 98 3. Änka/änkling/frånskild 4 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 21 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 186 00. 19 år och yngre 205 01. 20-24 år 211 02. 25-29 år 184 03. 30-34 år 157 04. 35-39 år 137 05. 40-44 år 156 06. 45-49 år 174 07. 50-54 år 176 08. 55-60 år 164 09. 61 år och äldre 3 99. Ej svar
VAR 12 YRKE Loc 23 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 899 1. Förvärvsarbete,heltid 203 2. Förvärvsarbete,deltid 284 3. Hemmafru 206 4. Studerande 124 5. Annan sysselsättning 32 6. Pensionär 5 9. Ej svar
VAR 13 UTBILDNING Loc 24 width 2 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 725 00. Folkskola 178 01. Grundskola eller enhetsskola 88 02. Realskola 48 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 117 04. Fackskola 86 05. Flickskola eller folkhögskola 100 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 216 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 20 08. Seminarium 175 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning
VAR 14 ORTSTORLEK Loc 26 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 103 1. Under 200 invånare 179 2. 200-1.999 159 3. 2.000-4.999 161 4. 5.000-9.999 250 5. 10.000-24.999 244 6. 25.000-49.999 215 7. 50.000-99.999 363 8. 100.000 och däröver 79 9. Ej svar
VAR 15 BOENDEFORM Loc 27 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 203 01. Insatslägenhet 637 02. Hyrd lägenhet 548 03. Egen villa 42 04. Hyrd villa 61 05. Eget radhus 18 06. Hyrt radhus 153 07. Jordbruksfastighet 43 08. Inneboende 43 09. Annan bostadsform 5 99. Ej svar
VAR 16 UNDER 2 ÅR Loc 29 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs]Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 4 99 Frek: 1587 156 6 1 3
VAR 17 2-6 ÅR Loc 31 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1435 260 55 3
VAR 18 7-10 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 5 99 Frek: 1425 276 47 1 1 3
VAR 19 11-14 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1428 275 43 4 3
VAR 20 15-19 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1266 364 116 4 3
VAR 21 20-67 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 99 Frek: 25 237 1242 200 42 3 2 2
VAR 22 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 41 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1672 63 15 3
VAR 23 TOTALANTAL Loc 43 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 168 443 445 456 164 50 19 2 3 3
VAR 24 PERSONLIG INKOMST Loc 45 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 451 0. Under 10.000 228 1. 10.000-20.000 305 2. 20.000-30.000 372 3. 30.000-40.000 146 4. 40.000-50.000 43 5. 50.000-60.000 65 6. Över 60.000 143 9. Ej svar
VAR 25 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 46 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 61 0. Under 10.000 86 1. 10.000-20.000 205 2. 20.000-30.000 332 3. 30.000-40.000 265 4. 40.000-50.000 234 5. 50.000-60.000 351 6. Över 60.000 219 9. Ej svar
VAR 26 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 47 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 349 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 388 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 236 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 165 3. Gör mer än hälften av alla inköp 613 4. Gör alla eller nästan alla inköp 2 9. Ej svar
VAR 27 MEDLEM I KONSUM Loc 48 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1051 1. Ja 686 2. Nej 16 9. Ej svar
VAR 28 KÖRKORT Loc 49 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 1186 1. Ja 556 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 29 SAMHÄLLSDEBATT Loc 50 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7.1. Samhällsdebatt 62 1. Mycket ointresserad 140 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 118 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 537 5. Något intresserad 459 6. Ganska intresserad 262 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 30 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 51 width 1 MD=9 F.7.2. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket ointresserad 68 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 78 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 512 5. Något intresserad 573 6. Ganska intresserad 374 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 31 SKATTEFRÅGOR Loc 52 width 1 MD=9 F.7.3. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 83 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 427 5. Något intresserad 504 6. Ganska intresserad 561 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 32 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 53 width 1 MD=9 F.7.4. Lagar och förordningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 137 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 551 5. Något intresserad 490 6. Ganska intresserad 352 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 33 SAMLEVNADSPROBLEM Loc 54 width 1 MD=9 F.7.5. Samlevnadsproblem <Se F.7 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket ointresserad 71 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 204 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 524 5. Något intresserad 440 6. Ganska intresserad 335 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 34 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 55 width 1 MD=9 F.7.6. Religions-och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 266 1. Mycket ointresserad 210 2. Ganska ointresserad 196 3. Något ointresserad 231 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 428 5. Något intresserad 213 6. Ganska intresserad 181 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 35 ARBETSMARKNADEN Loc 56 width 1 MD=9 F.7.7. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 23 1. Mycket ointresserad 43 2. Ganska ointresserad 65 3. Något ointresserad 105 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 473 5. Något intresserad 549 6. Ganska intresserad 461 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 36 SAMHÄLLSPLANERING Loc 57 width 1 MD=9 F.7.8. Samhällsplanering <Se F.7 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket ointresserad 76 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 197 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 543 5. Något intresserad 440 6. Ganska intresserad 289 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 37 POLITISKA FRÅGOR Loc 58 width 1 MD=9 F.7.9. Politiska frågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 107 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 165 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 521 5. Något intresserad 423 6. Ganska intresserad 255 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 38 FÖRSVARSFRÅGOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7.10. Försvarsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 179 1. Mycket ointresserad 195 2. Ganska ointresserad 180 3. Något ointresserad 320 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 505 5. Något intresserad 220 6. Ganska intresserad 119 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 39 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 60 width 1 MD=9 F.7.11. Miljövårdsproblem <Se F.7 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket ointresserad 36 2. Ganska ointresserad 59 3. Något ointresserad 80 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 394 5. Något intresserad 523 6. Ganska intresserad 616 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 40 HÄLSONYTTIG MAT Loc 61 width 1 MD=9 F.7.12. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket ointresserad 60 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 114 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 371 5. Något intresserad 498 6. Ganska intresserad 562 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 41 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 62 width 1 MD=9 F.7.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.7 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket ointresserad 36 2. Ganska ointresserad 75 3. Något ointresserad 107 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 426 5. Något intresserad 500 6. Ganska intresserad 554 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 42 BANTNINGSTIPS Loc 63 width 1 MD=9 F.7.14. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 537 1. Mycket ointresserad 186 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 217 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 328 5. Något intresserad 158 6. Ganska intresserad 147 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 43 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 64 width 1 MD=9 F.7.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket ointresserad 47 2. Ganska ointresserad 75 3. Något ointresserad 94 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 349 5. Något intresserad 529 6. Ganska intresserad 609 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 44 HEMINREDNING Loc 65 width 1 MD=9 F.7.16. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ointresserad 71 2. Ganska ointresserad 102 3. Något ointresserad 122 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 445 5. Något intresserad 496 6. Ganska intresserad 449 7. Mycket intresserad 18 9. Ej svar
VAR 45 MODENYHETER Loc 66 width 1 MD=9 F.7.17. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 212 1. Mycket ointresserad 153 2. Ganska ointresserad 166 3. Något ointresserad 146 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 486 5. Något intresserad 353 6. Ganska intresserad 212 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 46 MATVARUNYHETER Loc 67 width 1 MD=9 F.7.18. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 91 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 179 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 567 5. Något intresserad 411 6. Ganska intresserad 197 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 47 BARNAVÅRD Loc 68 width 1 MD=9 F.7.19. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket ointresserad 100 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 198 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 470 5. Något intresserad 349 6. Ganska intresserad 357 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 48 SKÖNHETSVÅRD Loc 69 width 1 MD=9 F.7.20. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 345 1. Mycket ointresserad 183 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 224 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 492 5. Något intresserad 226 6. Ganska intresserad 113 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 49 VILLA/EGET HEM Loc 70 width 1 MD=9 F.7.21. Villa/eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket ointresserad 41 2. Ganska ointresserad 49 3. Något ointresserad 126 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 295 5. Något intresserad 388 6. Ganska intresserad 762 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 50 FRITIDSHUS Loc 71 width 1 MD=9 F.7.22. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 157 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 238 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 376 5. Något intresserad 320 6. Ganska intresserad 410 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 51 SEMESTERRESOR Loc 72 width 1 MD=9 F.7.23. Semesterresor <Se F.7 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket ointresserad 37 2. Ganska ointresserad 74 3. Något ointresserad 85 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 458 5. Något intresserad 478 6. Ganska intresserad 537 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 52 BÅTAR Loc 73 width 1 MD=9 F.7.24. Båtar <Se F.7 för fullständig frågetext> 346 1. Mycket ointresserad 183 2. Ganska ointresserad 174 3. Något ointresserad 249 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 360 5. Något intresserad 187 6. Ganska intresserad 221 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 53 PERSONBILAR Loc 74 width 1 MD=9 F.7.25. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket ointresserad 89 2. Ganska ointresserad 108 3. Något ointresserad 126 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 473 5. Något intresserad 460 6. Ganska intresserad 335 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 54 TV/RADIOAPPARATER Loc 75 width 1 MD=9 F.7.26. TV/Radioapparater <Se F.7 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket ointresserad 83 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 152 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 578 5. Något intresserad 468 6. Ganska intresserad 252 7. Mycket intresserad 16 9. Ej svar
VAR 55 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 76 width 1 MD=9 F.7.27. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 262 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 238 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 425 5. Något intresserad 319 6. Ganska intresserad 214 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 56 HUSHÅLLSMASKINER Loc 77 width 1 MD=9 F.7.28. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 114 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 190 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 588 5. Något intresserad 366 6. Ganska intresserad 206 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 57 FOTOUTRUSTNING Loc 78 width 1 MD=9 F.7.29. Fotoutrustning <Se F.7 för fullständig frågetext> 261 1. Mycket ointresserad 168 2. Ganska ointresserad 189 3. Något ointresserad 258 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 500 5. Något intresserad 230 6. Ganska intresserad 113 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 58 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 79 width 1 MD=9 F.7.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.7 för fullständig frågetext> 693 1. Mycket ointresserad 183 2. Ganska ointresserad 148 3. Något ointresserad 287 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 218 5. Något intresserad 82 6. Ganska intresserad 112 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 59 RAKAPPARATER Loc 80 width 1 MD=9 F.7.31. Rakapparater <Se F.7 för fullständig frågetext> 596 1. Mycket ointresserad 146 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 303 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 340 5. Något intresserad 116 6. Ganska intresserad 72 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 60 RENGÖRINGSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.7.32. Rengöringsmedel <Se F.7 för fullständig frågetext> 132 1. Mycket ointresserad 117 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 206 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 483 5. Något intresserad 397 6. Ganska intresserad 260 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 61 MEDEL MOT MJÄLL Loc 82 width 1 MD=9 F.7.33. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 349 1. Mycket ointresserad 158 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 317 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 399 5. Något intresserad 220 6. Ganska intresserad 144 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 62 HUNDARS SKÖTSEL Loc 83 width 1 MD=9 F.7.34. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 550 1. Mycket ointresserad 146 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 244 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 232 5. Något intresserad 195 6. Ganska intresserad 239 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 63 KATTERS SKÖTSEL Loc 84 width 1 MD=9 F.7.35. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 707 1. Mycket ointresserad 159 2. Ganska ointresserad 102 3. Något ointresserad 297 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 233 5. Något intresserad 107 6. Ganska intresserad 122 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 64 HANDLA MAT Loc 85 width 1 MD=9 F.7.36. Handla mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 100 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 103 3. Något ointresserad 73 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 462 5. Något intresserad 564 6. Ganska intresserad 345 7. Mycket intresserad 11 9. Ej svar
VAR 65 LAGA MAT Loc 86 width 1 MD=9 F.7.37. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 96 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 98 3. Något ointresserad 61 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 422 5. Något intresserad 547 6. Ganska intresserad 415 7. Mycket intresserad 15 9. Ej svar
VAR 66 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 87 width 1 MD=9 F.7.38. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 91 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 100 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 484 5. Något intresserad 490 6. Ganska intresserad 389 7. Mycket intresserad 19 9. Ej svar
VAR 67 BAKA Loc 88 width 1 MD=9 F.7.39. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 273 1. Mycket ointresserad 156 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 149 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 333 5. Något intresserad 323 6. Ganska intresserad 371 7. Mycket intresserad 13 9. Ej svar
VAR 68 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 89 width 1 MD=9 F.7.40. Pröva nya cigarretter <Se F.7 för fullständig frågetext> 1013 1. Mycket ointresserad 111 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 258 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 156 5. Något intresserad 39 6. Ganska intresserad 23 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 69 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 90 width 1 MD=9 F.7.41. Pröva ny piptobak <Se F.7 för fullständig frågetext> 1159 1. Mycket ointresserad 82 2. Ganska ointresserad 61 3. Något ointresserad 249 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 110 5. Något intresserad 40 6. Ganska intresserad 18 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 70 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 91 width 1 MD=9 F.7.42. Pröva nya cigariller <Se F.7 för fullständig frågetext> 1205 1. Mycket ointresserad 91 2. Ganska ointresserad 65 3. Något ointresserad 259 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 59 5. Något intresserad 25 6. Ganska intresserad 7 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 71 HA GÄSTER Loc 92 width 1 MD=9 F.7.43. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket ointresserad 38 2. Ganska ointresserad 55 3. Något ointresserad 90 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 498 5. Något intresserad 701 6. Ganska intresserad 287 7. Mycket intresserad 19 9. Ej svar
VAR 72 KÖRA BIL Loc 93 width 1 MD=9 F.7.44. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 209 1. Mycket ointresserad 51 2. Ganska ointresserad 45 3. Något ointresserad 166 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 294 5. Något intresserad 472 6. Ganska intresserad 486 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 73 JOBBA MED BILEN Loc 94 width 1 MD=9 F.7.45. Jobba med bilen <Se F.7 för fullständig frågetext> 478 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 224 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 354 5. Något intresserad 253 6. Ganska intresserad 171 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 74 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 95 width 1 MD=9 F.7.46. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 174 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 91 3. Något ointresserad 165 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 385 5. Något intresserad 459 6. Ganska intresserad 379 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 75 FOTOGRAFERA Loc 96 width 1 MD=9 F.7.47. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 240 1. Mycket ointresserad 139 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 189 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 575 5. Något intresserad 301 6. Ganska intresserad 161 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 76 SMALFILMA Loc 97 width 1 MD=9 F.7.48. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 473 1. Mycket ointresserad 185 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 466 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 242 5. Något intresserad 140 6. Ganska intresserad 71 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 77 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 98 width 1 MD=9 F.7.49. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 492 1. Mycket ointresserad 158 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 165 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 361 5. Något intresserad 236 6. Ganska intresserad 180 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 78 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 99 width 1 MD=9 F.7.50. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 294 1. Mycket ointresserad 139 2. Ganska ointresserad 164 3. Något ointresserad 136 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 493 5. Något intresserad 322 6. Ganska intresserad 185 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 79 GÅ PÅ TEATER Loc 100 width 1 MD=9 F.7.51. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 213 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 205 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 523 5. Något intresserad 338 6. Ganska intresserad 199 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 80 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 101 width 1 MD=9 F.7.52. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 362 1. Mycket ointresserad 178 2. Ganska ointresserad 199 3. Något ointresserad 247 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 418 5. Något intresserad 203 6. Ganska intresserad 120 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 81 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 102 width 1 MD=9 F.7.53. Skaffa vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 119 1. Mycket ointresserad 61 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 210 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 531 5. Något intresserad 416 6. Ganska intresserad 270 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 82 LÄSA BÖCKER Loc 103 width 1 MD=9 F.7.54. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 61 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 470 5. Något intresserad 472 6. Ganska intresserad 475 7. Mycket intresserad 19 9. Ej svar
VAR 83 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 104 width 1 MD=9 F.7.55. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 173 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 165 3. Något ointresserad 228 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 566 5. Något intresserad 329 6. Ganska intresserad 133 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 84 SY KLÄDER Loc 105 width 1 MD=9 F.7.56. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 689 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 183 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 262 5. Något intresserad 189 6. Ganska intresserad 190 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 85 HANDARBETA Loc 106 width 1 MD=9 F.7.57. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 607 1. Mycket ointresserad 101 2. Ganska ointresserad 64 3. Något ointresserad 140 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 221 5. Något intresserad 236 6. Ganska intresserad 367 7. Mycket intresserad 17 9. Ej svar
VAR 86 MÅLA Loc 107 width 1 MD=9 F.7.58. Måla <Se F.7 för fullständig frågetext> 408 1. Mycket ointresserad 102 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 201 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 419 5. Något intresserad 270 6. Ganska intresserad 191 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 87 SNICKRA Loc 108 width 1 MD=9 F.7.59. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 364 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 148 3. Något ointresserad 220 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 382 5. Något intresserad 316 6. Ganska intresserad 186 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 88 MOTIONERA Loc 109 width 1 MD=9 F.7.60. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ointresserad 38 2. Ganska ointresserad 74 3. Något ointresserad 66 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 530 5. Något intresserad 529 6. Ganska intresserad 447 7. Mycket intresserad 19 9. Ej svar
VAR 89 FRILUFTSLIV Loc 110 width 1 MD=9 F.7.61. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket ointresserad 20 2. Ganska ointresserad 57 3. Något ointresserad 55 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 406 5. Något intresserad 551 6. Ganska intresserad 604 7. Mycket intresserad 19 9. Ej svar
VAR 90 SPORTFISKA Loc 111 width 1 MD=9 F.7.62. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 444 1. Mycket ointresserad 111 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 213 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 337 5. Något intresserad 195 6. Ganska intresserad 275 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 91 ÅKA SKIDOR Loc 112 width 1 MD=9 F.7.63. Åka skidor <Se F.7 för fullständig frågetext> 234 1. Mycket ointresserad 85 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 167 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 475 5. Något intresserad 342 6. Ganska intresserad 284 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 92 ÅKA MOTORBÅT Loc 113 width 1 MD=9 F.7.64. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 355 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 145 3. Något ointresserad 236 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 362 5. Något intresserad 253 6. Ganska intresserad 227 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 93 SEGLA Loc 114 width 1 MD=9 F.7.65. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 503 1. Mycket ointresserad 147 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 385 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 246 5. Något intresserad 123 6. Ganska intresserad 168 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 94 CAMPA Loc 115 width 1 MD=9 F.7.66. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 344 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 179 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 397 5. Något intresserad 296 6. Ganska intresserad 275 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 95 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 116 width 1 MD=9 F.7.67. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 167 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 197 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 326 5. Något intresserad 318 6. Ganska intresserad 550 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 96 SEMESTRA I SVERIGE Loc 117 width 1 MD=9 F.7.68. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket ointresserad 23 2. Ganska ointresserad 35 3. Något ointresserad 49 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 351 5. Något intresserad 607 6. Ganska intresserad 630 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 97 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 118 width 1 MD=9 F.7.69. Gå på föreningsmöten <Se F.7 för fullständig frågetext> 373 1. Mycket ointresserad 230 2. Ganska ointresserad 209 3. Något ointresserad 231 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 386 5. Något intresserad 206 6. Ganska intresserad 85 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 98 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 119 width 1 MD=9 F.7.70. Se på sportevenemang <Se F.7 för fullständig frågetext> 223 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 116 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 418 5. Något intresserad 364 6. Ganska intresserad 371 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 99 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 120 width 1 MD=9 F.7.71. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 87 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 280 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 686 5. Något intresserad 321 6. Ganska intresserad 122 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 100 BP Loc 121 width 2 MD=99 F.8. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad] F.8a. Hur ofta besöker Du BP? 1201 00. Aldrig 110 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 78 03. 3 gånger per år 47 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 56 06. 1 gång per månad 40 07. 2 gånger per månad 36 08. 3 gånger per månad 54 09. 1 gång per vecka 29 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 101 TEXACO Loc 123 width 2 F.8b. Hur ofta besöker Du Texaco? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1307 00. Aldrig 107 01. 1 gång per år 53 02. 2 gånger per år 43 03. 3 gånger per år 40 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 44 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 45 09. 1 gång per vecka 25 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 102 ESSO Loc 125 width 2 MD=99 F.8c. Hur ofta besöker Du Esso? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1152 00. Aldrig 113 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 54 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 71 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 42 08. 3 gånger per månad 52 09. 1 gång per vecka 34 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 103 GULF Loc 127 width 2 F.8d. Hur ofta besöker Du Gulf? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1272 00. Aldrig 126 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 45 03. 3 gånger per år 44 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 47 06. 1 gång per månad 37 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 50 09. 1 gång per vecka 22 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 104 OK Loc 129 width 2 MD=99 F.8e. Hur ofta besöker Du OK? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1041 00. Aldrig 81 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 70 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 90 06. 1 gång per månad 69 07. 2 gånger per månad 64 08. 3 gånger per månad 117 09. 1 gång per vecka 45 10. 2 gånger per vecka 16 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 105 NYNÄS Loc 131 width 2 F.8f. Hur ofta besöker Du Nynäs? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1463 00. Aldrig 102 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 24 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 27 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 106 SHELL Loc 133 width 2 MD=99 F.8g. Hur ofta besöker Du Shell? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1135 00. Aldrig 99 01. 1 gång per år 67 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 45 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 62 06. 1 gång per månad 53 07. 2 gånger per månad 48 08. 3 gånger per månad 95 09. 1 gång per vecka 34 10. 2 gånger per vecka 17 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 107 ANNAN STATION Loc 135 width 2 F.8h. Hur ofta besöker Du annan station? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1278 00. Aldrig 125 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 33 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 54 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 44 09. 1 gång per vecka 19 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 108 SPARBANKEN Loc 137 width 2 MD=99 F.8i. Hur ofta besöker Du Sparbanken? <Se F.8 för fullständig frågetext> 605 00. Aldrig 133 01. 1 gång per år 105 02. 2 gånger per år 100 03. 3 gånger per år 139 04. 1 gång per kvartal 81 05. 2 gånger per kvartal 257 06. 1 gång per månad 163 07. 2 gånger per månad 68 08. 3 gånger per månad 68 09. 1 gång per vecka 24 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 109 GÖTABANKEN Loc 139 width 2 F.8j. Hur ofta besöker Du Götabanken? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1575 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 110 S-E BANKEN Loc 141 width 2 MD=99 F.8k. Hur ofta besöker Du S-E banken? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1441 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 63 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 111 SVENSKA HANDELSBANKEN Loc 143 width 2 MD=99 F.8l. Hur ofta besöker Du Svenska Handelsbanken? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1178 00. Aldrig 111 01. 1 gång per år 65 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 115 06. 1 gång per månad 61 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 27 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 112 ANNAN AFFÄRSBANK Loc 145 width 2 MD=99 F.8m. Hur ofta besöker Du annan affärsbank? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1271 00. Aldrig 70 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 43 03. 3 gånger per år 56 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 100 06. 1 gång per månad 67 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 33 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 113 POSTBANKEN Loc 147 width 2 MD=99 F.8n. Hur ofta besöker Du Postbanken? <Se F.8 för fullständig frågetext> 702 00. Aldrig 71 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 92 04. 1 gång per kvartal 73 05. 2 gånger per kvartal 259 06. 1 gång per månad 164 07. 2 gånger per månad 93 08. 3 gånger per månad 126 09. 1 gång per vecka 21 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 114 KONSUM Loc 149 width 2 MD=99 F.8o. Hur ofta besöker Du Konsum? <Se F.8 för fullständig frågetext> 282 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 179 06. 1 gång per månad 120 07. 2 gånger per månad 119 08. 3 gånger per månad 287 09. 1 gång per vecka 190 10. 2 gånger per vecka 142 11. 3 gånger per vecka 71 12. 4 gånger per vecka 61 13. 5 gånger per vecka 40 14. 6 gånger per vecka 15 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 115 ICA Loc 151 width 2 F.8p. Hur ofta besöker Du ICA? <Se F.8 för fullständig frågetext> 242 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 63 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 165 06. 1 gång per månad 128 07. 2 gånger per månad 120 08. 3 gånger per månad 332 09. 1 gång per vecka 225 10. 2 gånger per vecka 142 11. 3 gånger per vecka 72 12. 4 gånger per vecka 62 13. 5 gånger per vecka 40 14. 6 gånger per vecka 25 15. 7 gånger per vecka
VAR 116 VIVO Loc 153 width 2 MD=99 F.8q. Hur ofta besöker Du VIVO? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1039 00. Aldrig 56 01. 1 gång per år 55 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 112 06. 1 gång per månad 57 07. 2 gånger per månad 36 08. 3 gånger per månad 114 09. 1 gång per vecka 39 10. 2 gånger per vecka 26 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 117 ANNAN LIVSMEDELSBUTIK Loc 155 width 2 F.8r. Hur ofta besöker Du annan livsmedelsbutik? <Se F.8 för fullständig frågetext> 645 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 82 03. 3 gånger per år 103 04. 1 gång per kvartal 91 05. 2 gånger per kvartal 180 06. 1 gång per månad 88 07. 2 gånger per månad 82 08. 3 gånger per månad 187 09. 1 gång per vecka 77 10. 2 gånger per vecka 39 11. 3 gånger per vecka 24 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 118 LIVSM.AVD.DOMUS-OBS Loc 157 width 2 MD=99 F.8s. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus eller Obs? <Se F.8 för fullständig frågetext> 445 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 72 03. 3 gånger per år 131 04. 1 gång per kvartal 82 05. 2 gånger per kvartal 267 06. 1 gång per månad 152 07. 2 gånger per månad 108 08. 3 gånger per månad 220 09. 1 gång per vecka 76 10. 2 gånger per vecka 46 11. 3 gånger per vecka 18 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 119 LIVSM.AVD.ANNAT VARUHUS Loc 159 width 2 MD=99 F.8t. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i annat varuhus? <Se F.8 för fullständig frågetext> 735 00. Aldrig 82 01. 1 gång per år 94 02. 2 gånger per år 91 03. 3 gånger per år 114 04. 1 gång per kvartal 78 05. 2 gånger per kvartal 212 06. 1 gång per månad 94 07. 2 gånger per månad 62 08. 3 gånger per månad 124 09. 1 gång per vecka 35 10. 2 gånger per vecka 19 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 120 DOMUS Loc 161 width 2 MD=99 F.8u. Hur ofta besöker Du Domus? <Se F.8 för fullständig frågetext> 408 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 121 04. 1 gång per kvartal 98 05. 2 gånger per kvartal 261 06. 1 gång per månad 170 07. 2 gånger per månad 108 08. 3 gånger per månad 249 09. 1 gång per vecka 72 10. 2 gånger per vecka 58 11. 3 gånger per vecka 21 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 121 EPA Loc 163 width 2 MD=99 F.8v. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.8 för fullständig frågetext> 487 00. Aldrig 100 01. 1 gång per år 76 02. 2 gånger per år 88 03. 3 gånger per år 132 04. 1 gång per kvartal 106 05. 2 gånger per kvartal 287 06. 1 gång per månad 132 07. 2 gånger per månad 102 08. 3 gånger per månad 150 09. 1 gång per vecka 39 10. 2 gånger per vecka 31 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 122 TEMPO Loc 165 width 2 MD=99 F.8x. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.8 för fullständig frågetext> 620 00. Aldrig 101 01. 1 gång per år 91 02. 2 gånger per år 99 03. 3 gånger per år 141 04. 1 gång per kvartal 93 05. 2 gånger per kvartal 205 06. 1 gång per månad 108 07. 2 gånger per månad 71 08. 3 gånger per månad 123 09. 1 gång per vecka 47 10. 2 gånger per vecka 24 11. 3 gånger per vecka 17 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 123 APOTEK Loc 167 width 2 MD=99 F.8y. Hur ofta besöker Du Apotek? <Se F.8 för fullständig frågetext> 167 00. Aldrig 70 01. 1 gång per år 151 02. 2 gånger per år 199 03. 3 gånger per år 370 04. 1 gång per kvartal 220 05. 2 gånger per kvartal 364 06. 1 gång per månad 101 07. 2 gånger per månad 55 08. 3 gånger per månad 23 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 124 KIOSK Loc 169 width 2 MD=99 F.8z. Hur ofta besöker Du kiosk? <Se F.8 för fullständig frågetext> 220 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 41 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 160 06. 1 gång per månad 107 07. 2 gånger per månad 120 08. 3 gånger per månad 308 09. 1 gång per vecka 191 10. 2 gånger per vecka 146 11. 3 gånger per vecka 93 12. 4 gånger per vecka 81 13. 5 gånger per vecka 34 14. 6 gånger per vecka 103 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 125 TOBAKSAFFÄR Loc 171 width 2 MD=99 F.8å. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.8 för fullständig frågetext> 676 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 92 04. 1 gång per kvartal 35 05. 2 gånger per kvartal 167 06. 1 gång per månad 78 07. 2 gånger per månad 69 08. 3 gånger per månad 211 09. 1 gång per vecka 79 10. 2 gånger per vecka 62 11. 3 gånger per vecka 38 12. 4 gånger per vecka 33 13. 5 gånger per vecka 17 14. 6 gånger per vecka 23 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 126 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 173 width 2 MD=99 F.8ä. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.8 för fullständig frågetext> 407 00. Aldrig 71 01. 1 gång per år 106 02. 2 gånger per år 158 03. 3 gånger per år 188 04. 1 gång per kvartal 135 05. 2 gånger per kvartal 227 06. 1 gång per månad 108 07. 2 gånger per månad 99 08. 3 gånger per månad 85 09. 1 gång per vecka 38 10. 2 gånger per vecka 30 11. 3 gånger per vecka 18 12. 4 gånger per vecka 66 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 127 KAFE/KONDITORI Loc 175 width 2 MD=99 F.8ö. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.8 för fullständig frågetext> 377 00. Aldrig 85 01. 1 gång per år 122 02. 2 gånger per år 157 03. 3 gånger per år 205 04. 1 gång per kvartal 144 05. 2 gånger per kvartal 210 06. 1 gång per månad 115 07. 2 gånger per månad 91 08. 3 gånger per månad 96 09. 1 gång per vecka 45 10. 2 gånger per vecka 26 11. 3 gånger per vecka 25 12. 4 gånger per vecka 28 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 19 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 128 TV 1 Loc 177 width 2 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad] F.9a. Hur ofta ser Du TV 1? 36 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 39 09. 1 gång per vecka 87 10. 2 gånger per vecka 171 11. 3 gånger per vecka 140 12. 4 gånger per vecka 202 13. 5 gånger per vecka 168 14. 6 gånger per vecka 864 15. 7 gånger per vecka
VAR 129 TV 2 Loc 179 width 2 F.9b. Hur ofta ser Du på TV 2? <Se F.9 för fullständig frågetext> 79 00. Aldrig 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 49 09. 1 gång per vecka 88 10. 2 gånger per vecka 155 11. 3 gånger per vecka 138 12. 4 gånger per vecka 192 13. 5 gånger per vecka 168 14. 6 gånger per vecka 823 15. 7 gånger per vecka
VAR 130 AFFISCHPELARE Loc 181 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta ser Du affischpelare? <Se F.9 för fullständig frågetext> 663 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 57 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 133 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 80 08. 3 gånger per månad 199 09. 1 gång per vecka 55 10. 2 gånger per vecka 45 11. 3 gånger per vecka 41 12. 4 gånger per vecka 52 13. 5 gånger per vecka 21 14. 6 gånger per vecka 169 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 131 REKLAM PÅ BIO Loc 183 width 2 MD=99 F.9d. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.9 för fullständig frågetext> 746 00. Aldrig 180 01. 1 gång per år 149 02. 2 gånger per år 118 03. 3 gånger per år 139 04. 1 gång per kvartal 84 05. 2 gånger per kvartal 146 06. 1 gång per månad 62 07. 2 gånger per månad 49 08. 3 gånger per månad 49 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 132 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 185 width 2 MD=99 F.9e. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.9 för fullständig frågetext> 582 00. Aldrig 53 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 51 03. 3 gånger per år 70 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 122 06. 1 gång per månad 64 07. 2 gånger per månad 58 08. 3 gånger per månad 171 09. 1 gång per vecka 67 10. 2 gånger per vecka 58 11. 3 gånger per vecka 46 12. 4 gånger per vecka 113 13. 5 gånger per vecka 36 14. 6 gånger per vecka 192 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 133 REKLAM PÅ TAXIBILAR Loc 187 width 2 F.9f. Hur ofta ser Du reklam på taxibilar? <Se F.9 för fullständig frågetext> 654 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 130 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 66 08. 3 gånger per månad 148 09. 1 gång per vecka 64 10. 2 gånger per vecka 49 11. 3 gånger per vecka 45 12. 4 gånger per vecka 59 13. 5 gånger per vecka 30 14. 6 gånger per vecka 162 15. 7 gånger per vecka
VAR 134 AFTONBLADET Loc 189 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 579 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 105 06. 1 gång per månad 74 07. 2 gånger per månad 74 08. 3 gånger per månad 117 09. 1 gång per vecka 99 10. 2 gånger per vecka 76 11. 3 gånger per vecka 45 12. 4 gånger per vecka 43 13. 5 gånger per vecka 293 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 135 ARBETET Loc 191 width 2 MD=99 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1502 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 21 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 26 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 60 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 136 DAGENS NYHETER Loc 193 width 2 MD=99 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.10 för fullständig frågetext> 925 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 49 03. 3 gånger per år 63 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 80 06. 1 gång per månad 33 07. 2 gånger per månad 54 08. 3 gånger per månad 84 09. 1 gång per vecka 32 10. 2 gånger per vecka 33 11. 3 gånger per vecka 19 12. 4 gånger per vecka 26 13. 5 gånger per vecka 247 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 137 EXPRESSEN Loc 195 width 2 MD=99 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 468 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 60 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 101 06. 1 gång per månad 64 07. 2 gånger per månad 117 08. 3 gånger per månad 147 09. 1 gång per vecka 104 10. 2 gånger per vecka 102 11. 3 gånger per vecka 69 12. 4 gånger per vecka 48 13. 5 gånger per vecka 331 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 138 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 197 width 2 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1320 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 26 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 34 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 178 14. 6 gånger per vecka
VAR 139 GÖTEBORGS HANDELSTIDNING Loc 199 width 2 F.10f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs Handelstidning? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1588 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 15 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 15 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 19 14. 6 gånger per vecka
VAR 140 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 201 width 2 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1456 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 24 09. 1 gång per vecka 19 10. 2 gånger per vecka 14 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 27 14. 6 gånger per vecka
VAR 141 KVÄLLSPOSTEN Loc 203 width 2 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1428 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 30 09. 1 gång per vecka 20 10. 2 gånger per vecka 16 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 52 14. 6 gånger per vecka
VAR 142 SVENSKA DAGBLADET Loc 205 width 2 MD=99 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1396 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 43 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 25 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 65 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 143 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 207 width 2 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1551 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 11 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 21 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 61 14. 6 gånger per vecka
VAR 144 A-PRESSEN Loc 209 width 2 F.10k. Hur ofta läser Du A-Pressen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1535 00. Aldrig 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 153 14. 6 gånger per vecka
VAR 145 STORMARKNADSPRESS Loc 211 width 2 F.10l. Hur ofta läser Du Stormarknadspress? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1526 00. Aldrig 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 187 14. 6 gånger per vecka
VAR 146 MEDIA - SYD Loc 213 width 2 F.10m. Hur ofta läser Du Media -Syd? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1659 00. Aldrig 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 73 14. 6 gånger per vecka
VAR 147 ANNAN LOKALTIDNING Loc 215 width 2 F.10n. Hur ofta läser Du annan lokaltidning? <Se F.10 för fullständig frågetext> 873 00. Aldrig 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 75 09. 1 gång per vecka 27 10. 2 gånger per vecka 96 11. 3 gånger per vecka 31 12. 4 gånger per vecka 63 13. 5 gånger per vecka 527 14. 6 gånger per vecka
VAR 148 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 217 width 2 MD=99 F.11. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 793 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 63 04. 1 gång per kvartal 34 05. 2 gånger per kvartal 97 06. 1 gång per månad 81 07. 2 gånger per månad 70 08. 3 gånger per månad 526 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 149 ARBETET(SÖNDAG) Loc 219 width 2 MD=99 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1599 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 75 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 150 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 221 width 2 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1120 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 43 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 58 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 361 09. 1 gång per vecka
VAR 151 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 223 width 2 MD=99 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.11 för fullständig frågetext> 630 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 95 06. 1 gång per månad 93 07. 2 gånger per månad 120 08. 3 gånger per månad 637 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 152 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 225 width 2 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1416 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 195 09. 1 gång per vecka
VAR 153 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 227 width 2 F.11f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1522 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 24 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 75 09. 1 gång per vecka
VAR 154 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 229 width 2 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1492 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 17 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 27 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 108 09. 1 gång per vecka
VAR 155 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 231 width 2 MD=99 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1574 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 78 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 156 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 233 width 2 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1600 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 89 09. 1 gång per vecka
VAR 157 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 235 width 2 F.12. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.12a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1366 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 43 03. 3 gånger per år 33 04. 1 gång per kvartal 35 05. 2 gånger per kvartal 57 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 88 09. 1 gång per vecka
VAR 158 LÄSER ALLERS Loc 237 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 1045 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 82 03. 3 gånger per år 76 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 93 06. 1 gång per månad 54 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 211 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 159 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 239 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1113 00. Aldrig 63 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 107 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 118 06. 1 gång per månad 53 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 112 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 160 LÄSER FEMINA Loc 241 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 1157 00. Aldrig 56 01. 1 gång per år 53 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 107 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 102 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 96 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 161 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 243 width 2 F.12e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 977 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 76 05. 2 gånger per kvartal 173 06. 1 gång per månad 87 07. 2 gånger per månad 68 08. 3 gånger per månad 140 09. 1 gång per vecka
VAR 162 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 245 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 1125 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 92 06. 1 gång per månad 43 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 184 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 163 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 247 width 2 F.12g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1080 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 55 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 58 05. 2 gånger per kvartal 94 06. 1 gång per månad 38 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 206 09. 1 gång per vecka
VAR 164 LÄSER HENNES Loc 249 width 2 F.12h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.12 för fullständig frågetext> 1495 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 37 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 33 09. 1 gång per vecka
VAR 165 LÄSER HUSMODERN Loc 251 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 1091 00. Aldrig 61 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 70 03. 3 gånger per år 108 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 106 06. 1 gång per månad 62 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 125 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 166 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 253 width 2 F.12j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 1138 00. Aldrig 67 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 109 04. 1 gång per kvartal 76 05. 2 gånger per kvartal 108 06. 1 gång per månad 45 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 80 09. 1 gång per vecka
VAR 167 LÄSER ICA-KURIREN Loc 255 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1032 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 74 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 363 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 168 LÄSER LAND (DEL 1) Loc 257 width 2 MD=99 F.12l. Hur ofta läser Du - Land (Del 1) <Se F.12 för fullständig frågetext> 1422 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 39 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 173 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 169 LÄSER LEKTYR Loc 259 width 2 F.12m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 1119 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 68 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 111 06. 1 gång per månad 89 07. 2 gånger per månad 50 08. 3 gånger per månad 138 09. 1 gång per vecka
VAR 170 LÄSER METALLARBETAREN Loc 261 width 2 MD=99 F.12n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1475 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 46 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 113 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 171 LÄSER MIN VÄRLD Loc 263 width 2 F.12o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1335 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 48 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 124 09. 1 gång per vecka
VAR 172 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 265 width 2 F.12p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1490 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 43 09. 1 gång per vecka
VAR 173 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 267 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1315 00. Aldrig 73 01. 1 gång per år 54 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 63 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 35 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 81 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 174 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 269 width 2 F.12r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1447 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 43 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 42 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 70 09. 1 gång per vecka
VAR 175 LÄSER SE Loc 271 width 2 F.12s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 864 00. Aldrig 71 01. 1 gång per år 66 02. 2 gånger per år 141 03. 3 gånger per år 150 04. 1 gång per kvartal 91 05. 2 gånger per kvartal 165 06. 1 gång per månad 73 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 101 09. 1 gång per vecka
VAR 176 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 273 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1340 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 69 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 44 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 56 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 177 LÄSER SVENSKA JOURNALEN Loc 275 width 2 F.12u. Hur ofta läser Du - Svenska Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1541 00. Aldrig 57 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 21 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 24 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 19 09. 1 gång per vecka
VAR 178 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 277 width 2 MD=99 F.12v. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1523 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 35 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 56 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 179 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 279 width 2 F.12x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1470 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 43 09. 1 gång per vecka
VAR 180 LÄSER VECKO-REVYN Loc 281 width 2 MD=99 F.12y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1144 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 56 02. 2 gånger per år 81 03. 3 gånger per år 96 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 73 06. 1 gång per månad 39 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 129 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 181 LÄSER VI Loc 283 width 2 MD=99 F.12z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1231 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 50 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 78 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 203 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 182 LÄSER ÅRET RUNT Loc 285 width 2 MD=99 F.12å. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 787 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 86 03. 3 gånger per år 109 04. 1 gång per kvartal 91 05. 2 gånger per kvartal 147 06. 1 gång per månad 87 07. 2 gånger per månad 60 08. 3 gånger per månad 297 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 183 BYGGNADSARBETAREN Loc 287 width 1 MD=9 F.13. Tidningar Du själv läser - 10-dagarstidningar. F.13a. Hur ofta läser Du Byggnadsarbetaren 1604 0. Aldrig 10 1. 1 gång per år 6 2. 2 gånger per år 6 3. 3 gånger per år 13 4. 1 gång per kvartal 6 5. 2 gånger per kvartal 26 6. 1 gång per månad 12 7. 2 gånger per månad 70 8. 3 gånger per månad 9. Ej svar
VAR 184 STATSANSTÄLLD Loc 288 width 1 F.13b. Hur ofta läser Du Statsanställd <Se F.13 för fullständig frågetext> 1551 0. Aldrig 11 1. 1 gång per år 9 2. 2 gånger per år 8 3. 3 gånger per år 22 4. 1 gång per kvartal 8 5. 2 gånger per kvartal 28 6. 1 gång per månad 19 7. 2 gånger per månad 97 8. 3 gånger per månad
VAR 185 ALLT OM MAT Loc 289 width 1 MD=9 F.14. Tidningar Du själv läser - 14-dagarstidningar. F.14a. Hur ofta läser du - Allt om Mat 1341 0. aldrig 67 1. 1 gång/år 46 2. 2 gånger/år 47 3. 3 gånger/år 67 4. 1 gång/kvartal 29 5. 2 gånger/kvartal 57 6. 1 gång/månad 99 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 186 FABRIKSARBETAREN Loc 290 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Fabriksarbetaren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1687 0. aldrig 6 1. 1 gång/år 5 2. 2 gånger/år 2 3. 3 gånger/år 12 4. 1 gång/kvartal 4 5. 2 gånger/kvartal 8 6. 1 gång/månad 28 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 187 KOMMUNALARBETAREN Loc 291 width 1 MD=9 F.14c. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1555 0. aldrig 14 1. 1 gång/år 5 2. 2 gånger/år 5 3. 3 gånger/år 10 4. 1 gång/kvartal 6 5. 2 gånger/kvartal 61 6. 1 gång/månad 95 7. 2 gånger/månad 2 9. Ej svar
VAR 188 MOTOR Loc 292 width 1 MD=9 F.14d. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.14 för fullständig frågetext> 1340 0. aldrig 52 1. 1 gång/år 33 2. 2 gånger/år 50 3. 3 gånger/år 55 4. 1 gång/kvartal 27 5. 2 gånger/kvartal 73 6. 1 gång/månad 120 7. 2 gånger/månad 3 9. Ej svar
VAR 189 MOTORFÖRAREN Loc 293 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1545 0. aldrig 29 1. 1 gång/år 16 2. 2 gånger/år 22 3. 3 gånger/år 35 4. 1 gång/kvartal 12 5. 2 gånger/kvartal 37 6. 1 gång/månad 57 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 190 TEKNIKENS VÄRLD Loc 294 width 1 MD=9 F.14f. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.14 för fullständig frågetext> 1306 0. aldrig 62 1. 1 gång/år 56 2. 2 gånger/år 55 3. 3 gånger/år 74 4. 1 gång/kvartal 43 5. 2 gånger/kvartal 81 6. 1 gång/månad 73 7. 2 gånger/månad 3 9. Ej svar
VAR 191 VI BILÄGARE Loc 295 width 1 MD=9 F.14g. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1147 0. aldrig 33 1. 1 gång/år 23 2. 2 gånger/år 37 3. 3 gånger/år 50 4. 1 gång/kvartal 33 5. 2 gånger/kvartal 123 6. 1 gång/månad 297 7. 2 gånger/månad 10 9. Ej svar
VAR 192 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 296 width 1 MD=9 F.15. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.15a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 994 0. aldrig 101 1. 1 gång/år 104 2. 2 gånger/år 114 3. 3 gånger/år 116 4. 1 gång/kvartal 74 5. 2 gånger/kvartal 249 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 193 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 297 width 1 MD=9 F.15b. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.15 för fullständig frågetext> 1053 0. aldrig 102 1. 1 gång/år 83 2. 2 gånger/år 105 3. 3 gånger/år 113 4. 1 gång/kvartal 66 5. 2 gånger/kvartal 229 6. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 194 LÄSER VILLA&HEM I SVER. Loc 298 width 1 MD=9 F.15c. Hur ofta läser Du - Villa & Hem i Sverige <Se F.15 för fullständig frågetext> 1319 0. aldrig 90 1. 1 gång/år 60 2. 2 gånger/år 66 3. 3 gånger/år 70 4. 1 gång/kvartal 35 5. 2 gånger/kvartal 113 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 195 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 299 width 1 F.15d. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.15 för fullständig frågetext> 1575 0. aldrig 40 1. 1 gång/år 25 2. 2 gånger/år 23 3. 3 gånger/år 31 4. 1 gång/kvartal 19 5. 2 gånger/kvartal 40 6. 1 gång/månad
VAR 196 LÄSER BÅT-NYTT Loc 300 width 1 MD=9 F.15e. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.15 för fullständig frågetext> 1507 0. aldrig 55 1. 1 gång/år 33 2. 2 gånger/år 31 3. 3 gånger/år 43 4. 1 gång/kvartal 18 5. 2 gånger/kvartal 65 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 197 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 301 width 1 MD=9 F.15f. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.15 för fullständig frågetext> 1577 0. aldrig 39 1. 1 gång/år 27 2. 2 gånger/år 31 3. 3 gånger/år 28 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 37 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 198 LÄSER DET BÄSTA Loc 302 width 1 MD=9 F.15g. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.15 för fullständig frågetext> 1275 0. aldrig 83 1. 1 gång/år 51 2. 2 gånger/år 59 3. 3 gånger/år 55 4. 1 gång/kvartal 23 5. 2 gånger/kvartal 207 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 199 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 303 width 1 MD=9 F.15h. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.15 för fullständig frågetext> 1391 0. aldrig 70 1. 1 gång/år 51 2. 2 gånger/år 54 3. 3 gånger/år 59 4. 1 gång/kvartal 31 5. 2 gånger/kvartal 96 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 200 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 304 width 1 MD=9 F.15i. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.15 för fullständig frågetext> 1376 0. aldrig 49 1. 1 gång/år 30 2. 2 gånger/år 26 3. 3 gånger/år 39 4. 1 gång/kvartal 21 5. 2 gånger/kvartal 211 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 201 LÄSER INDUSTRITJÄNSTEM. Loc 305 width 1 F.15j. Hur ofta läser du - Industritjänstemannen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1647 0. aldrig 11 1. 1 gång/år 2 2. 2 gånger/år 5 3. 3 gånger/år 6 4. 1 gång/kvartal 4 5. 2 gånger/kvartal 78 6. 1 gång/månad
VAR 202 LÄSER SACO-TIDNINGEN Loc 306 width 1 MD=9 F.15k. Hur ofta läser Du - SACO-tidningen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1681 0. aldrig 9 1. 1 gång/år 4 2. 2 gånger/år 11 3. 3 gånger/år 7 4. 1 gång/kvartal 3 5. 2 gånger/kvartal 37 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 203 LÄSER SUNT FÖRNUFT Loc 307 width 1 F.15l. Hur ofta läser Du - Sunt Förnuft <Se F.15 för fullständig frågetext> 1622 0. aldrig 16 1. 1 gång/år 14 2. 2 gånger/år 10 3. 3 gånger/år 15 4. 1 gång/kvartal 8 5. 2 gånger/kvartal 68 6. 1 gång/månad
VAR 204 LÄSER JAKTJOURNALEN Loc 308 width 1 MD=9 F.15m. Hur ofta läser Du - Jaktjournalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1657 0. aldrig 21 1. 1 gång/år 5 2. 2 gånger/år 8 3. 3 gånger/år 13 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 42 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 205 LÄSER JAKTM.O.FISKEV. Loc 309 width 1 MD=9 F.15n. Hur ofta läser Du - Jaktmarker och Fiskevatten <Se F.15 för fullständig frågetext> 1619 0. aldrig 23 1. 1 gång/år 15 2. 2 gånger/år 17 3. 3 gånger/år 19 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 50 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 206 LÄSER SVENSK JAKT Loc 310 width 1 MD=9 F.15o. Hur ofta läser Du - Svensk Jakt <Se F.15 för fullständig frågetext> 1588 0. aldrig 29 1. 1 gång/år 13 2. 2 gånger/år 16 3. 3 gånger/år 28 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 68 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 207 LÄSER SVENSKT FISKE Loc 311 width 1 MD=9 F.15p. Hur ofta läser Du - Svenskt Fiske <Se F.15 för fullständig frågetext> 1602 0. aldrig 35 1. 1 gång/år 18 2. 2 gånger/år 28 3. 3 gånger/år 13 4. 1 gång/kvartal 9 5. 2 gånger/kvartal 48 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 208 LÄSER ILLUSTR.MOTORSPORT Loc 312 width 1 F.15q. Hur ofta läser Du - Illustrerad Motor Sport <Se F.15 för fullständig frågetext> 1600 0. aldrig 28 1. 1 gång/år 20 2. 2 gånger/år 18 3. 3 gånger/år 29 4. 1 gång/kvartal 23 5. 2 gånger/kvartal 35 6. 1 gång/månad
VAR 209 LÄSER POPULÄR MEKANIK Loc 313 width 1 MD=9 F.15r. Hur ofta läser Du - Populär Mekanik <Se F.15 för fullständig frågetext> 1635 0. aldrig 32 1. 1 gång/år 20 2. 2 gånger/år 18 3. 3 gånger/år 14 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 19 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 210 LÄSER SV.MOTORTIDNING Loc 314 width 1 F.15s. Hur ofta läser Du - Svensk Motortidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1617 0. aldrig 29 1. 1 gång/år 18 2. 2 gånger/år 25 3. 3 gånger/år 23 4. 1 gång/kvartal 16 5. 2 gånger/kvartal 25 6. 1 gång/månad
VAR 211 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 315 width 1 F.15t. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.15 för fullständig frågetext> 1427 0. aldrig 68 1. 1 gång/år 59 2. 2 gånger/år 53 3. 3 gånger/år 57 4. 1 gång/kvartal 38 5. 2 gånger/kvartal 51 6. 1 gång/månad
VAR 212 VI I VILLA Loc 316 width 1 MD=9 F.16. Tidningen Vi i Villa distribueras gratis till landets samtliga villaägare. Vi i Villa utkommer med 4 nr under våren och 2 nr under hösten,alltså totalt 6 nr per år.Hur ofta läser Du Vi i Villa? 430 1. Känner ej till Vi i Villa 484 2. Känner till men läser aldrig Vi i Villa 94 3. Läser ungefär 1 nummer per år 88 4. Läser ungefär 2 nummer per år 86 5. Läser ungefär 3 nummer per år 73 6. Läser ungefär 4 nummer per år 13 7. Läser ungefär 5 nummer per år 447 8. Läser ungefär 6 nummer per år 38 9. Ej svar
VAR 213 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 317 width 1 MD=9 F.17. Vilka av nedanstående produkter finns i Ditt hushåll? F.17a. I hushållet finns:personbil/kombi 353 0. Finns ej 1386 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 214 FINNS:FRITIDSHUS Loc 318 width 1 MD=9 F.17b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.17 för fullständig frågetext> 1300 0. Finns ej 439 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 215 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 319 width 1 MD=9 F.17c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1491 0. Finns ej 248 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 216 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 320 width 1 MD=9 F.17d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.17 för fullständig frågetext> 756 0. Finns ej 983 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 217 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 321 width 1 MD=9 F.17e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.17 för fullständig frågetext> 1229 0. Finns ej 510 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 218 FINNS:FILMKAMERA Loc 322 width 1 MD=9 F.17f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.17 för fullständig frågetext> 1375 0. Finns ej 364 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 219 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 323 width 1 MD=9 F.17g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.17 för fullständig frågetext> 1330 0. Finns ej 409 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 220 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 324 width 1 MD=9 F.17h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.17 för fullständig frågetext> 1459 0. Finns ej 280 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 221 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 325 width 1 MD=9 F.17i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 1034 0. Finns ej 705 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 222 FINNS:SVART-VIT TV Loc 326 width 1 MD=9 F.17j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.17 för fullständig frågetext> 339 0. Finns ej 1400 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 223 FINNS:FÄRG-TV Loc 327 width 1 MD=9 F.17k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.17 för fullständig frågetext> 1263 0. Finns ej 476 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 224 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 328 width 1 MD=9 F.17l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.17 för fullständig frågetext> 354 0. Finns ej 1385 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 225 FINNS:DISKMASKIN Loc 329 width 1 MD=9 F.17m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 1468 0. Finns ej 271 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 226 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 330 width 1 MD=9 F.17n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 652 0. Finns ej 1087 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 227 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 331 width 1 MD=9 F.17o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1291 0. Finns ej 448 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 228 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 332 width 1 MD=9 F.17p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.17 för fullständig frågetext> 1070 0. Finns ej 669 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 229 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 333 width 1 MD=9 F.17q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1182 0. Finns ej 557 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 230 FINNS:HUND Loc 334 width 1 MD=9 F.17r. I hushållet finns:hund <Se F.17 för fullständig frågetext> 1376 0. Finns ej 363 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 231 FINNS:KATT Loc 335 width 1 MD=9 F.17s. I hushållet finns:katt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1476 0. Finns ej 263 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 232 FINNS:BURFÅGLAR Loc 336 width 1 MD=9 F.17t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1597 0. Finns ej 142 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 233 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 337 width 1 MD=9 F.17u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1581 0. Finns ej 158 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 234 MATVAROR I BUTIKER Loc 338 width 1 MD=9 F.18. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag köper: Matvaror i Butiker 45 1. Aldrig 65 2. Någon gång/år 64 3. Någon gång/kvartal 228 4. Någon gång/månad 681 5. 1-2 gånger/vecka 432 6. 3-4 gånger/vecka 225 7. Minst 5 gånger/vecka 13 9. Ej svar
VAR 235 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 339 width 1 MD=9 F.18b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.18 för fullständig frågetext> 526 1. Aldrig 386 2. Någon gång/år 362 3. Någon gång/kvartal 433 4. Någon gång/månad 18 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 25 9. Ej svar
VAR 236 TANDKRÄM Loc 340 width 1 MD=9 F.18c. Jag köper: Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 134 1. Aldrig 181 2. Någon gång/år 338 3. Någon gång/kvartal 1003 4. Någon gång/månad 74 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 15 9. Ej svar
VAR 237 TVÅL Loc 341 width 1 MD=9 F.18d. Jag köper: Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 130 1. Aldrig 159 2. Någon gång/år 289 3. Någon gång/kvartal 1041 4. Någon gång/månad 114 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 13 9. Ej svar
VAR 238 MASKINDISKMEDEL Loc 342 width 1 MD=9 F.18e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1268 1. Aldrig 91 2. Någon gång/år 139 3. Någon gång/kvartal 192 4. Någon gång/månad 14 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 46 9. Ej svar
VAR 239 VANLIGT DISKMEDEL Loc 343 width 1 MD=9 F.18f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 289 1. Aldrig 198 2. Någon gång/år 380 3. Någon gång/kvartal 817 4. Någon gång/månad 45 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 17 9. Ej svar
VAR 240 RENGÖRINGSMEDEL Loc 344 width 1 MD=9 F.18g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 285 1. Aldrig 243 2. Någon gång/år 433 3. Någon gång/kvartal 738 4. Någon gång/månad 31 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 19 9. Ej svar
VAR 241 TVÄTTMEDEL Loc 345 width 1 MD=9 F.18h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 257 1. Aldrig 181 2. Någon gång/år 380 3. Någon gång/kvartal 837 4. Någon gång/månad 73 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 20 9. Ej svar
VAR 242 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 346 width 1 MD=9 F.18i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 595 1. Aldrig 458 2. Någon gång/år 430 3. Någon gång/kvartal 229 4. Någon gång/månad 12 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 27 9. Ej svar
VAR 243 GRAMMOFONSKIVOR Loc 347 width 1 MD=9 F.18j. Jag köper: Grammofonskivor <Se F.18 för fullständig frågetext> 673 1. Aldrig 522 2. Någon gång/år 345 3. Någon gång/kvartal 174 4. Någon gång/månad 12 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 27 9. Ej svar