ORVESTO 73 P-832
               SSD 0081

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 73 P-832 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1973 genomfördes tre omgångar "Sverige
  Nu".

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1973 5.067 personer istället för 4.936 faktiskt
  insända godkända formulär.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-832, omfattar 1567 personer eller 31,7% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror.

  Inom Testologen AB har civilekonom Ulf Hartman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Bo Bäckman ansvaret för ORVESTO-rapporten
  ur vilken ovanstående uppgifter är hämtade. (ORVESTO
  1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0081 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 9 Kön 10 Civilstånd 11 Ålder 12 Förvärvsarbete/sysselsättning 13 Utbildning 14 Storlek på orten 15 Form av boende 16 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 17 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 18 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 23 Totalt antal personer 24 Din personliga inkomst i kronor per år 25 Hushållets totala inkomst i kronor per år 26 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i Konsum 27 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 28 Innehav av körkort Intressen för olika ämnesområden 29 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 30 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 31 Intresseinriktning:Skattefrågor 32 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 33 Intresseinriktning:Samlevnadsproblem 34 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 35 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 36 Intresseinriktning:Samhällsplanering 37 Intresseinriktning:Politiska frågor 38 Intresseinriktning:Försvarsfrågor 39 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 40 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 41 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 42 Intresseinriktning:Bantningstips 43 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 44 Intresseinriktning:Heminredning 45 Intresseinriktning:Modenyheter 46 Intresseinriktning:Matvarunyheter 47 Intresseinriktning:Barnavård 48 Intresseinriktning:Skönhetsvård 49 Intresseinriktning:Villa/eget hem 50 Intresseinriktning:Fritidshus 51 Intresseinriktning:Semesterresor 52 Intresseinriktning:Båtar 53 Intresseinriktning:Personbilar 54 Intresseinriktning:TV/Radioapparater 55 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 56 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 57 Intresseinriktning:Fotoutrustning 58 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 59 Intresseinriktning:Rakapparater 60 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 61 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 62 Intresseinriktning:Hundars skötsel 63 Intresseinriktning:Katters skötsel 64 Intresseinriktning:Handla mat 65 Intresseinriktning:Laga mat 66 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 67 Intresseinriktning:Baka 68 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 69 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 70 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 71 Intresseinriktning:Ha gäster 72 Intresseinriktning:Köra bil 73 Intresseinriktning:Jobba med bilen 74 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 75 Intresseinriktning:Fotografera 76 Intresseinriktning:Smalfilma 77 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 78 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 79 Intresseinriktning:Gå på teater 80 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 81 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 82 Intresseinriktning:Läsa böcker 83 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 84 Intresseinriktning:Sy kläder 85 Intresseinriktning:Handarbeta 86 Intresseinriktning:Måla 87 Intresseinriktning:Snickra 88 Intresseinriktning:Motionera 89 Intresseinriktning:Friluftsliv 90 Intresseinriktning:Sportfiska 91 Intresseinriktning:Åka skidor 92 Intresseinriktning:Åka motorbåt 93 Intresseinriktning:Segla 94 Intresseinriktning:Campa 95 Intresseinriktning:Semestra utomlands 96 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 97 Intresseinriktning:Gå på föreningsmöten 98 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 99 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 100 Besöksfrekvenser:BP 101 Besöksfrekvenser:Texaco 102 Besöksfrekvenser:Esso 103 Besöksfrekvenser:Gulf 104 Besöksfrekvenser:OK 105 Besöksfrekvenser:Nynäs 106 Besöksfrekvenser:Shell 107 Besöksfrekvenser:Annan station 108 Besöksfrekvenser:Sparbanken 109 Besöksfrekvenser:Götabanken 110 Besöksfrekvenser:S-E Banken 111 Besöksfrekvenser:Svenska Handelsbanken 112 Besöksfrekvenser:Annan affärsbank 113 Besöksfrekvenser:Postbanken 114 Besöksfrekvenser:Konsum 115 Besöksfrekvenser:ICA 116 Besöksfrekvenser:VIVO 117 Besöksfrekvenser:Annan livsmedelsbutik 118 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i Domus eller Obs 119 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i annat varuhus 120 Besöksfrekvenser:Domus 121 Besöksfrekvenser:Epa 122 Besöksfrekvenser:Tempo 123 Besöksfrekvenser:Apotek 124 Besöksfrekvenser:Kiosk 125 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 126 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 127 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 128 Uppmärksamhetsfrekvenser:TV 1 129 Uppmärksamhetsfrekvenser:TV 2 130 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 131 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 132 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar 133 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på taxibilar Tidningsläsning:Storstadspress - vardagsnummer 134 Läsfrekvenser:Aftonbladet 135 Läsfrekvenser:Arbetet 136 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 137 Läsfrekvenser:Expressen 138 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 139 Läsfrekvenser:Göteborgs Handelstidning 140 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 141 Läsfrekvenser:Kvällsposten 142 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 143 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 144 Läsfrekvenser:A-Pressen 145 Läsfrekvenser:Stormarknadspress 146 Läsfrekvenser:Media - Syd 147 Läsfrekvenser:Annan lokaltidning Tidningsläsning:Storstadspress - söndagsnummer 148 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 149 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 150 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 151 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 152 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 153 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 154 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 155 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 156 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 157 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 158 Läsfrekvenser för Allers 159 Läsfrekvenser för Damernas Värld 160 Läsfrekvenser för Femina 161 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 162 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 163 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 164 Läsfrekvenser för Hennes 165 Läsfrekvenser för Husmodern 166 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 167 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 168 Läsfrekvenser för Land (Del 1) 169 Läsfrekvenser för Lektyr 170 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 171 Läsfrekvenser för Min Värld 172 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 173 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 174 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 175 Läsfrekvenser för Se 176 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 177 Läsfrekvenser för Svenska Journalen 178 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 179 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 180 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 181 Läsfrekvenser för Vi 182 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:10-dagarstidningar 183 Läsfrekvenser för Byggnadsarbetaren 184 Läsfrekvenser för Statsanställd Tidningsläsning:14-dagarstidningar 185 Läsfrekvenser för Allt om Mat 186 Läsfrekvenser för Fabriksarbetaren 187 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 188 Läsfrekvenser för Motor 189 Läsfrekvenser för Motorföraren 190 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 191 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 192 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 193 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 194 Läsfrekvenser för Villa & Hem i Sverige 195 Läsfrekvenser för Båt för Alla 196 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 197 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 198 Läsfrekvenser för Det Bästa 199 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 200 Läsfrekvenser för Vår Bostad 201 Läsfrekvenser för Industritjänstemannen 202 Läsfrekvenser för SACO-tidningen 203 Läsfrekvenser för Sunt Förnuft 204 Läsfrekvenser för Jaktjournalen 205 Läsfrekvenser för Jaktmarker och Fiskevatten 206 Läsfrekvenser för Svensk Jakt 207 Läsfrekvenser för Svenskt Fiske 208 Läsfrekvenser för Illustrerad Motor Sport 209 Läsfrekvenser för Populär Mekanik 210 Läsfrekvenser för Svensk Motortidning 211 Läsfrekvenser för Teknik för Alla Tidningsläsning:Vi i Villa 212 Läsfrekvenser för Vi i Villa Innehav av kapitalvaror 213 Hushållets innehav av personbil/kombi 214 Hushållets innehav av fritidshus 215 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 216 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 217 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 218 Hushållets innehav av filmkamera 219 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 220 Hushållets innehav av filmprojektor 221 Hushållets innehav av skrivmaskin 222 Hushållets innehav av svart-vit tv 223 Hushållets innehav av färg-tv 224 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 225 Hushållets innehav av diskmaskin 226 Hushållets innehav av tvättmaskin 227 Hushållets innehav av kassettbandspelare 228 Hushållets innehav av stereoanläggning 229 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 230 Hushållets innehav av hund 231 Hushållets innehav av katt 232 Hushållets innehav av burfåglar 233 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 234 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 235 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 236 Köpfrekvenser för Tandkräm 237 Köpfrekvenser för Tvål 238 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 239 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 240 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 241 Köpfrekvenser för Tvättmedel 242 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 243 Köpfrekvenser för Grammofonskivor

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0081              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0081


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. APRIL 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1449 118
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång Kod: 2 Frek: 1567
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 237 5 7 29 13 14 18 25 35 26 23 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 9 22 14 6 35 7 8 9 22 12 13 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 15 14 16 7 37 83 12 7 17 19 127 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 20 15 32 16 6 14 7 9 38 12 15 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 32 9 14 34 13 7 7 21 9 8 9 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 37 17 11 28 16 7 14 28 33 17 10 Kod: 67 68 69 70 Frek: 10 24 13 12
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 17 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 14 14 20 30 23 24 21 27 18 34 20 29 26 24 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 26 37 34 27 27 31 26 33 28 25 27 26 13 28 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Frek: 27 25 26 29 39 23 26 25 33 39 36 47 38 26 Kod: 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Frek: 41 41 48 27 29 39 27 37 34 39 54
VAR 9 KÖN Loc 19 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 813 1. Man 753 2. Kvinna 1 9. Ej svar
VAR 10 CIVILSTÅND Loc 20 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 414 1. Ogift 1064 2. Gift eller sammanboende 88 3. Änka/änkling/frånskild 1 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 21 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 174 00. 19 år och yngre 177 01. 20-24 år 195 02. 25-29 år 155 03. 30-34 år 145 04. 35-39 år 122 05. 40-44 år 148 06. 45-49 år 143 07. 50-54 år 152 08. 55-60 år 155 09. 61 år och äldre 1 99. Ej svar
VAR 12 YRKE Loc 23 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 807 1. Förvärvsarbete,heltid 186 2. Förvärvsarbete,deltid 268 3. Hemmafru 190 4. Studerande 104 5. Annan sysselsättning 11 6. Pensionär 1 9. Ej svar
VAR 13 UTBILDNING Loc 24 width 2 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 630 00. Folkskola 157 01. Grundskola eller enhetsskola 78 02. Realskola 43 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 124 04. Fackskola 69 05. Flickskola eller folkhögskola 101 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 180 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 25 08. Seminarium 160 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning
VAR 14 ORTSTORLEK Loc 26 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 112 1. Under 200 invånare 180 2. 200-1.999 159 3. 2.000-4.999 154 4. 5.000-9.999 237 5. 10.000-24.999 192 6. 25.000-49.999 195 7. 50.000-99.999 272 8. 100.000 och däröver 66 9. Ej svar
VAR 15 BOENDEFORM Loc 27 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 174 01. Insatslägenhet 557 02. Hyrd lägenhet 522 03. Egen villa 44 04. Hyrd villa 42 05. Eget radhus 20 06. Hyrt radhus 139 07. Jordbruksfastighet 29 08. Inneboende 32 09. Annan bostadsform 8 99. Ej svar
VAR 16 UNDER 2 ÅR Loc 29 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs]Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 Frek: 1423 140 4
VAR 17 2-6 ÅR Loc 31 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 Frek: 1266 243 57 1
VAR 18 7-10 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 Frek: 1306 225 34 2
VAR 19 11-14 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 Frek: 1287 231 43 6
VAR 20 15-19 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 Frek: 1140 316 96 13 2
VAR 21 20-67 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 22 227 1101 165 46 3 1 1 1
VAR 22 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 41 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 Frek: 1495 53 18 1
VAR 23 TOTALANTAL Loc 43 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 157 415 380 392 148 50 13 4 8
VAR 24 PERSONLIG INKOMST Loc 45 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 410 0. Under 10.000 214 1. 10.000-20.000 262 2. 20.000-30.000 308 3. 30.000-40.000 144 4. 40.000-50.000 46 5. 50.000-60.000 22 6. 60.000-70.000 34 7. Över 70.000 127 9. Ej svar
VAR 25 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 46 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 31 0. Under 10.000 91 1. 10.000-20.000 185 2. 20.000-30.000 283 3. 30.000-40.000 258 4. 40.000-50.000 211 5. 50.000-60.000 120 6. 60.000-70.000 185 7. Över 70.000 203 9. Ej svar
VAR 26 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 47 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 297 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 373 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 192 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 158 3. Gör mer än hälften av alla inköp 547 4. Gör alla eller nästan alla inköp 9. Ej svar
VAR 27 MEDLEM I KONSUM Loc 48 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 916 1. Ja 642 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 28 KÖRKORT Loc 49 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 1042 1. Ja 521 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 29 SAMHÄLLSDEBATT Loc 50 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7.1. Samhällsdebatt 79 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 113 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 496 5. Något intresserad 405 6. Ganska intresserad 216 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 30 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 51 width 1 MD=9 F.7.2. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 89 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 464 5. Något intresserad 524 6. Ganska intresserad 281 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 31 SKATTEFRÅGOR Loc 52 width 1 MD=9 F.7.3. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 63 3. Något ointresserad 87 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 353 5. Något intresserad 485 6. Ganska intresserad 460 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 32 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 53 width 1 MD=9 F.7.4. Lagar och förordningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket ointresserad 60 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 150 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 470 5. Något intresserad 456 6. Ganska intresserad 273 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 33 SAMLEVNADSPROBLEM Loc 54 width 1 MD=9 F.7.5. Samlevnadsproblem <Se F.7 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 201 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 494 5. Något intresserad 445 6. Ganska intresserad 205 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 34 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 55 width 1 MD=9 F.7.6. Religions-och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 237 1. Mycket ointresserad 222 2. Ganska ointresserad 168 3. Något ointresserad 243 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 367 5. Något intresserad 177 6. Ganska intresserad 123 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 35 ARBETSMARKNADEN Loc 56 width 1 MD=9 F.7.7. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket ointresserad 38 2. Ganska ointresserad 74 3. Något ointresserad 108 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 422 5. Något intresserad 513 6. Ganska intresserad 344 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 36 SAMHÄLLSPLANERING Loc 57 width 1 MD=9 F.7.8. Samhällsplanering <Se F.7 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket ointresserad 55 2. Ganska ointresserad 102 3. Något ointresserad 213 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 472 5. Något intresserad 420 6. Ganska intresserad 228 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 37 POLITISKA FRÅGOR Loc 58 width 1 MD=9 F.7.9. Politiska frågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 109 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 183 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 454 5. Något intresserad 347 6. Ganska intresserad 235 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 38 FÖRSVARSFRÅGOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7.10. Försvarsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 175 1. Mycket ointresserad 166 2. Ganska ointresserad 173 3. Något ointresserad 309 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 412 5. Något intresserad 198 6. Ganska intresserad 101 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 39 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 60 width 1 MD=9 F.7.11. Miljövårdsproblem <Se F.7 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket ointresserad 34 2. Ganska ointresserad 45 3. Något ointresserad 79 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 389 5. Något intresserad 474 6. Ganska intresserad 507 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 40 HÄLSONYTTIG MAT Loc 61 width 1 MD=9 F.7.12. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket ointresserad 48 2. Ganska ointresserad 77 3. Något ointresserad 139 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 360 5. Något intresserad 466 6. Ganska intresserad 425 7. Mycket intresserad 16 9. Ej svar
VAR 41 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 62 width 1 MD=9 F.7.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.7 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket ointresserad 35 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 119 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 413 5. Något intresserad 445 6. Ganska intresserad 440 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 42 BANTNINGSTIPS Loc 63 width 1 MD=9 F.7.14. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 467 1. Mycket ointresserad 179 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 229 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 291 5. Något intresserad 137 6. Ganska intresserad 107 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 43 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 64 width 1 MD=9 F.7.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket ointresserad 41 2. Ganska ointresserad 67 3. Något ointresserad 112 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 359 5. Något intresserad 462 6. Ganska intresserad 473 7. Mycket intresserad 19 9. Ej svar
VAR 44 HEMINREDNING Loc 65 width 1 MD=9 F.7.16. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket ointresserad 47 2. Ganska ointresserad 88 3. Något ointresserad 132 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 429 5. Något intresserad 464 6. Ganska intresserad 347 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 45 MODENYHETER Loc 66 width 1 MD=9 F.7.17. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 158 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 159 3. Något ointresserad 155 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 456 5. Något intresserad 309 6. Ganska intresserad 182 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 46 MATVARUNYHETER Loc 67 width 1 MD=9 F.7.18. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket ointresserad 72 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 199 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 551 5. Något intresserad 323 6. Ganska intresserad 169 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 47 BARNAVÅRD Loc 68 width 1 MD=9 F.7.19. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 125 1. Mycket ointresserad 90 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 271 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 381 5. Något intresserad 311 6. Ganska intresserad 240 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 48 SKÖNHETSVÅRD Loc 69 width 1 MD=9 F.7.20. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 281 1. Mycket ointresserad 149 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 237 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 403 5. Något intresserad 225 6. Ganska intresserad 85 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 49 VILLA/EGET HEM Loc 70 width 1 MD=9 F.7.21. Villa/eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket ointresserad 43 2. Ganska ointresserad 49 3. Något ointresserad 148 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 277 5. Något intresserad 368 6. Ganska intresserad 594 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 50 FRITIDSHUS Loc 71 width 1 MD=9 F.7.22. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 125 1. Mycket ointresserad 91 2. Ganska ointresserad 102 3. Något ointresserad 239 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 357 5. Något intresserad 304 6. Ganska intresserad 314 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 51 SEMESTERRESOR Loc 72 width 1 MD=9 F.7.23. Semesterresor <Se F.7 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket ointresserad 52 2. Ganska ointresserad 59 3. Något ointresserad 95 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 439 5. Något intresserad 472 6. Ganska intresserad 377 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 52 BÅTAR Loc 73 width 1 MD=9 F.7.24. Båtar <Se F.7 för fullständig frågetext> 299 1. Mycket ointresserad 169 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 250 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 286 5. Något intresserad 195 6. Ganska intresserad 191 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 53 PERSONBILAR Loc 74 width 1 MD=9 F.7.25. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 103 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 82 3. Något ointresserad 139 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 488 5. Något intresserad 387 6. Ganska intresserad 257 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 54 TV/RADIOAPPARATER Loc 75 width 1 MD=9 F.7.26. TV/Radioapparater <Se F.7 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket ointresserad 89 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 162 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 544 5. Något intresserad 354 6. Ganska intresserad 209 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 55 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 76 width 1 MD=9 F.7.27. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 196 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 219 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 424 5. Något intresserad 249 6. Ganska intresserad 188 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 56 HUSHÅLLSMASKINER Loc 77 width 1 MD=9 F.7.28. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 99 1. Mycket ointresserad 78 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 221 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 495 5. Något intresserad 337 6. Ganska intresserad 154 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 57 FOTOUTRUSTNING Loc 78 width 1 MD=9 F.7.29. Fotoutrustning <Se F.7 för fullständig frågetext> 203 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 186 3. Något ointresserad 278 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 416 5. Något intresserad 196 6. Ganska intresserad 112 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 58 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 79 width 1 MD=9 F.7.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.7 för fullständig frågetext> 553 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 154 3. Något ointresserad 276 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 212 5. Något intresserad 86 6. Ganska intresserad 86 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 59 RAKAPPARATER Loc 80 width 1 MD=9 F.7.31. Rakapparater <Se F.7 för fullständig frågetext> 470 1. Mycket ointresserad 131 2. Ganska ointresserad 174 3. Något ointresserad 284 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 294 5. Något intresserad 119 6. Ganska intresserad 52 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 60 RENGÖRINGSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.7.32. Rengöringsmedel <Se F.7 för fullständig frågetext> 94 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 214 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 483 5. Något intresserad 311 6. Ganska intresserad 185 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 61 MEDEL MOT MJÄLL Loc 82 width 1 MD=9 F.7.33. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 263 1. Mycket ointresserad 152 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 300 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 360 5. Något intresserad 180 6. Ganska intresserad 128 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 62 HUNDARS SKÖTSEL Loc 83 width 1 MD=9 F.7.34. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 496 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 246 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 235 5. Något intresserad 136 6. Ganska intresserad 193 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 63 KATTERS SKÖTSEL Loc 84 width 1 MD=9 F.7.35. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 627 1. Mycket ointresserad 136 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 280 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 195 5. Något intresserad 82 6. Ganska intresserad 97 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 64 HANDLA MAT Loc 85 width 1 MD=9 F.7.36. Handla mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket ointresserad 92 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 72 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 457 5. Något intresserad 492 6. Ganska intresserad 266 7. Mycket intresserad 11 9. Ej svar
VAR 65 LAGA MAT Loc 86 width 1 MD=9 F.7.37. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 56 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 416 5. Något intresserad 455 6. Ganska intresserad 369 7. Mycket intresserad 10 9. Ej svar
VAR 66 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 87 width 1 MD=9 F.7.38. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 106 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 441 5. Något intresserad 446 6. Ganska intresserad 324 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 67 BAKA Loc 88 width 1 MD=9 F.7.39. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 228 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 154 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 298 5. Något intresserad 293 6. Ganska intresserad 288 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 68 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 89 width 1 MD=9 F.7.40. Pröva nya cigarretter <Se F.7 för fullständig frågetext> 846 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 253 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 150 5. Något intresserad 31 6. Ganska intresserad 16 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 69 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 90 width 1 MD=9 F.7.41. Pröva ny piptobak <Se F.7 för fullständig frågetext> 1021 1. Mycket ointresserad 71 2. Ganska ointresserad 56 3. Något ointresserad 264 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 86 5. Något intresserad 21 6. Ganska intresserad 6 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 70 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 91 width 1 MD=9 F.7.42. Pröva nya cigariller <Se F.7 för fullständig frågetext> 1051 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 59 3. Något ointresserad 268 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 46 5. Något intresserad 10 6. Ganska intresserad 7 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 71 HA GÄSTER Loc 92 width 1 MD=9 F.7.43. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket ointresserad 27 2. Ganska ointresserad 48 3. Något ointresserad 84 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 449 5. Något intresserad 648 6. Ganska intresserad 245 7. Mycket intresserad 18 9. Ej svar
VAR 72 KÖRA BIL Loc 93 width 1 MD=9 F.7.44. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 178 1. Mycket ointresserad 36 2. Ganska ointresserad 42 3. Något ointresserad 188 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 265 5. Något intresserad 441 6. Ganska intresserad 384 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 73 JOBBA MED BILEN Loc 94 width 1 MD=9 F.7.45. Jobba med bilen <Se F.7 för fullständig frågetext> 379 1. Mycket ointresserad 111 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 231 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 358 5. Något intresserad 197 6. Ganska intresserad 141 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 74 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 95 width 1 MD=9 F.7.46. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 130 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 174 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 350 5. Något intresserad 386 6. Ganska intresserad 354 7. Mycket intresserad 16 9. Ej svar
VAR 75 FOTOGRAFERA Loc 96 width 1 MD=9 F.7.47. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 197 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 186 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 498 5. Något intresserad 266 6. Ganska intresserad 144 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 76 SMALFILMA Loc 97 width 1 MD=9 F.7.48. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 392 1. Mycket ointresserad 157 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 441 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 223 5. Något intresserad 103 6. Ganska intresserad 76 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 77 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 98 width 1 MD=9 F.7.49. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 386 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 179 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 332 5. Något intresserad 197 6. Ganska intresserad 173 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 78 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 99 width 1 MD=9 F.7.50. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 259 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 155 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 444 5. Något intresserad 259 6. Ganska intresserad 146 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 79 GÅ PÅ TEATER Loc 100 width 1 MD=9 F.7.51. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 196 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 199 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 448 5. Något intresserad 307 6. Ganska intresserad 138 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 80 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 101 width 1 MD=9 F.7.52. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 312 1. Mycket ointresserad 159 2. Ganska ointresserad 214 3. Något ointresserad 240 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 348 5. Något intresserad 180 6. Ganska intresserad 80 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 81 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 102 width 1 MD=9 F.7.53. Skaffa vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 121 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 88 3. Något ointresserad 218 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 464 5. Något intresserad 373 6. Ganska intresserad 199 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 82 LÄSA BÖCKER Loc 103 width 1 MD=9 F.7.54. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket ointresserad 63 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 76 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 462 5. Något intresserad 414 6. Ganska intresserad 379 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 83 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 104 width 1 MD=9 F.7.55. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 209 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 545 5. Något intresserad 268 6. Ganska intresserad 112 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 84 SY KLÄDER Loc 105 width 1 MD=9 F.7.56. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 608 1. Mycket ointresserad 101 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 166 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 222 5. Något intresserad 182 6. Ganska intresserad 155 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 85 HANDARBETA Loc 106 width 1 MD=9 F.7.57. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 532 1. Mycket ointresserad 88 2. Ganska ointresserad 82 3. Något ointresserad 140 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 207 5. Något intresserad 218 6. Ganska intresserad 280 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 86 MÅLA Loc 107 width 1 MD=9 F.7.58. Måla <Se F.7 för fullständig frågetext> 352 1. Mycket ointresserad 83 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 212 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 388 5. Något intresserad 234 6. Ganska intresserad 140 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 87 SNICKRA Loc 108 width 1 MD=9 F.7.59. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 315 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 248 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 368 5. Något intresserad 243 6. Ganska intresserad 143 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 88 MOTIONERA Loc 109 width 1 MD=9 F.7.60. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket ointresserad 39 2. Ganska ointresserad 73 3. Något ointresserad 72 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 477 5. Något intresserad 483 6. Ganska intresserad 350 7. Mycket intresserad 15 9. Ej svar
VAR 89 FRILUFTSLIV Loc 110 width 1 MD=9 F.7.61. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket ointresserad 20 2. Ganska ointresserad 43 3. Något ointresserad 39 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 415 5. Något intresserad 489 6. Ganska intresserad 507 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 90 SPORTFISKA Loc 111 width 1 MD=9 F.7.62. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 344 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 211 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 312 5. Något intresserad 193 6. Ganska intresserad 257 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 91 ÅKA SKIDOR Loc 112 width 1 MD=9 F.7.63. Åka skidor <Se F.7 för fullständig frågetext> 215 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 101 3. Något ointresserad 155 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 418 5. Något intresserad 320 6. Ganska intresserad 247 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 92 ÅKA MOTORBÅT Loc 113 width 1 MD=9 F.7.64. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 327 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 232 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 308 5. Något intresserad 225 6. Ganska intresserad 192 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 93 SEGLA Loc 114 width 1 MD=9 F.7.65. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 449 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 377 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 189 5. Något intresserad 122 6. Ganska intresserad 129 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 94 CAMPA Loc 115 width 1 MD=9 F.7.66. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 289 1. Mycket ointresserad 91 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 172 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 377 5. Något intresserad 277 6. Ganska intresserad 214 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 95 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 116 width 1 MD=9 F.7.67. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 150 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 182 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 300 5. Något intresserad 334 6. Ganska intresserad 411 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 96 SEMESTRA I SVERIGE Loc 117 width 1 MD=9 F.7.68. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket ointresserad 15 2. Ganska ointresserad 36 3. Något ointresserad 62 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 320 5. Något intresserad 563 6. Ganska intresserad 511 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 97 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 118 width 1 MD=9 F.7.69. Gå på föreningsmöten <Se F.7 för fullständig frågetext> 328 1. Mycket ointresserad 194 2. Ganska ointresserad 188 3. Något ointresserad 252 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 325 5. Något intresserad 179 6. Ganska intresserad 69 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 98 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 119 width 1 MD=9 F.7.70. Se på sportevenemang <Se F.7 för fullständig frågetext> 213 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 107 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 353 5. Något intresserad 305 6. Ganska intresserad 369 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 99 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 120 width 1 MD=9 F.7.71. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 263 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 617 5. Något intresserad 290 6. Ganska intresserad 97 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 100 BP Loc 121 width 2 MD=99 F.8. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad] F.8a. Hur ofta besöker Du BP? 1038 00. Aldrig 110 01. 1 gång per år 71 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 62 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 48 06. 1 gång per månad 38 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 49 09. 1 gång per vecka 19 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 101 TEXACO Loc 123 width 2 F.8b. Hur ofta besöker Du Texaco? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1145 00. Aldrig 99 01. 1 gång per år 64 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 54 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 40 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 102 ESSO Loc 125 width 2 MD=99 F.8c. Hur ofta besöker Du Esso? <Se F.8 för fullständig frågetext> 977 00. Aldrig 114 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 51 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 69 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 46 08. 3 gånger per månad 62 09. 1 gång per vecka 23 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 103 GULF Loc 127 width 2 F.8d. Hur ofta besöker Du Gulf? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1082 00. Aldrig 118 01. 1 gång per år 54 02. 2 gånger per år 49 03. 3 gånger per år 43 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 40 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 50 09. 1 gång per vecka 23 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 104 OK Loc 129 width 2 MD=99 F.8e. Hur ofta besöker Du OK? <Se F.8 för fullständig frågetext> 913 00. Aldrig 79 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 57 06. 1 gång per månad 66 07. 2 gånger per månad 54 08. 3 gånger per månad 111 09. 1 gång per vecka 42 10. 2 gånger per vecka 15 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 105 NYNÄS Loc 131 width 2 F.8f. Hur ofta besöker Du Nynäs? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1293 00. Aldrig 104 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 12 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 106 SHELL Loc 133 width 2 MD=99 F.8g. Hur ofta besöker Du Shell? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1016 00. Aldrig 109 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 63 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 52 06. 1 gång per månad 38 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 70 09. 1 gång per vecka 26 10. 2 gånger per vecka 12 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 107 ANNAN STATION Loc 135 width 2 F.8h. Hur ofta besöker Du annan station? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1152 00. Aldrig 125 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 37 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 50 09. 1 gång per vecka 14 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 108 SPARBANKEN Loc 137 width 2 MD=99 F.8i. Hur ofta besöker Du Sparbanken? <Se F.8 för fullständig frågetext> 502 00. Aldrig 111 01. 1 gång per år 117 02. 2 gånger per år 89 03. 3 gånger per år 137 04. 1 gång per kvartal 72 05. 2 gånger per kvartal 219 06. 1 gång per månad 166 07. 2 gånger per månad 68 08. 3 gånger per månad 69 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 109 GÖTABANKEN Loc 139 width 2 F.8j. Hur ofta besöker Du Götabanken? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1403 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 9 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 110 S-E BANKEN Loc 141 width 2 MD=99 F.8k. Hur ofta besöker Du S-E banken? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1262 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 62 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 30 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 111 SVENSKA HANDELSBANKEN Loc 143 width 2 MD=99 F.8l. Hur ofta besöker Du Svenska Handelsbanken? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1035 00. Aldrig 110 01. 1 gång per år 67 02. 2 gånger per år 43 03. 3 gånger per år 59 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 109 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 22 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 112 ANNAN AFFÄRSBANK Loc 145 width 2 MD=99 F.8m. Hur ofta besöker Du annan affärsbank? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1150 00. Aldrig 72 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 46 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 80 06. 1 gång per månad 57 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 34 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 113 POSTBANKEN Loc 147 width 2 MD=99 F.8n. Hur ofta besöker Du Postbanken? <Se F.8 för fullständig frågetext> 633 00. Aldrig 82 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 95 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 215 06. 1 gång per månad 149 07. 2 gånger per månad 87 08. 3 gånger per månad 99 09. 1 gång per vecka 16 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 114 KONSUM Loc 149 width 2 MD=99 F.8o. Hur ofta besöker Du Konsum? <Se F.8 för fullständig frågetext> 221 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 43 03. 3 gånger per år 83 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 184 06. 1 gång per månad 111 07. 2 gånger per månad 108 08. 3 gånger per månad 262 09. 1 gång per vecka 149 10. 2 gånger per vecka 137 11. 3 gånger per vecka 56 12. 4 gånger per vecka 49 13. 5 gånger per vecka 19 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 115 ICA Loc 151 width 2 F.8p. Hur ofta besöker Du ICA? <Se F.8 för fullständig frågetext> 174 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 68 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 169 06. 1 gång per månad 134 07. 2 gånger per månad 113 08. 3 gånger per månad 300 09. 1 gång per vecka 210 10. 2 gånger per vecka 117 11. 3 gånger per vecka 67 12. 4 gånger per vecka 50 13. 5 gånger per vecka 26 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka
VAR 116 VIVO Loc 153 width 2 MD=99 F.8q. Hur ofta besöker Du VIVO? <Se F.8 för fullständig frågetext> 846 00. Aldrig 93 01. 1 gång per år 68 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 84 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 112 06. 1 gång per månad 71 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 81 09. 1 gång per vecka 34 10. 2 gånger per vecka 20 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 117 ANNAN LIVSMEDELSBUTIK Loc 155 width 2 F.8r. Hur ofta besöker Du annan livsmedelsbutik? <Se F.8 för fullständig frågetext> 569 00. Aldrig 81 01. 1 gång per år 75 02. 2 gånger per år 78 03. 3 gånger per år 104 04. 1 gång per kvartal 66 05. 2 gånger per kvartal 160 06. 1 gång per månad 88 07. 2 gånger per månad 60 08. 3 gånger per månad 170 09. 1 gång per vecka 49 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 17 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 118 LIVSM.AVD.DOMUS-OBS Loc 157 width 2 MD=99 F.8s. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus eller Obs? <Se F.8 för fullständig frågetext> 316 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 58 02. 2 gånger per år 79 03. 3 gånger per år 138 04. 1 gång per kvartal 90 05. 2 gånger per kvartal 255 06. 1 gång per månad 141 07. 2 gånger per månad 98 08. 3 gånger per månad 201 09. 1 gång per vecka 65 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 21 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 119 LIVSM.AVD.ANNAT VARUHUS Loc 159 width 2 MD=99 F.8t. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i annat varuhus? <Se F.8 för fullständig frågetext> 646 00. Aldrig 81 01. 1 gång per år 85 02. 2 gånger per år 83 03. 3 gånger per år 124 04. 1 gång per kvartal 88 05. 2 gånger per kvartal 176 06. 1 gång per månad 82 07. 2 gånger per månad 66 08. 3 gånger per månad 82 09. 1 gång per vecka 27 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 120 DOMUS Loc 161 width 2 MD=99 F.8u. Hur ofta besöker Du Domus? <Se F.8 för fullständig frågetext> 326 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 64 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 121 04. 1 gång per kvartal 88 05. 2 gånger per kvartal 264 06. 1 gång per månad 130 07. 2 gånger per månad 114 08. 3 gånger per månad 205 09. 1 gång per vecka 57 10. 2 gånger per vecka 33 11. 3 gånger per vecka 17 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 121 EPA Loc 163 width 2 MD=99 F.8v. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.8 för fullständig frågetext> 419 00. Aldrig 93 01. 1 gång per år 83 02. 2 gånger per år 82 03. 3 gånger per år 144 04. 1 gång per kvartal 90 05. 2 gånger per kvartal 272 06. 1 gång per månad 103 07. 2 gånger per månad 96 08. 3 gånger per månad 120 09. 1 gång per vecka 39 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 122 TEMPO Loc 165 width 2 MD=99 F.8x. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.8 för fullständig frågetext> 558 00. Aldrig 97 01. 1 gång per år 73 02. 2 gånger per år 78 03. 3 gånger per år 120 04. 1 gång per kvartal 89 05. 2 gånger per kvartal 216 06. 1 gång per månad 95 07. 2 gånger per månad 78 08. 3 gånger per månad 106 09. 1 gång per vecka 24 10. 2 gånger per vecka 15 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 123 APOTEK Loc 167 width 2 MD=99 F.8y. Hur ofta besöker Du Apotek? <Se F.8 för fullständig frågetext> 132 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 109 02. 2 gånger per år 169 03. 3 gånger per år 321 04. 1 gång per kvartal 236 05. 2 gånger per kvartal 347 06. 1 gång per månad 111 07. 2 gånger per månad 37 08. 3 gånger per månad 26 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 124 KIOSK Loc 169 width 2 MD=99 F.8z. Hur ofta besöker Du kiosk? <Se F.8 för fullständig frågetext> 163 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 63 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 129 06. 1 gång per månad 114 07. 2 gånger per månad 144 08. 3 gånger per månad 344 09. 1 gång per vecka 149 10. 2 gånger per vecka 114 11. 3 gånger per vecka 70 12. 4 gånger per vecka 60 13. 5 gånger per vecka 43 14. 6 gånger per vecka 76 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 125 TOBAKSAFFÄR Loc 171 width 2 MD=99 F.8å. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.8 för fullständig frågetext> 562 00. Aldrig 57 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 103 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 160 06. 1 gång per månad 76 07. 2 gånger per månad 64 08. 3 gånger per månad 188 09. 1 gång per vecka 66 10. 2 gånger per vecka 52 11. 3 gånger per vecka 27 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 17 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 126 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 173 width 2 MD=99 F.8ä. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.8 för fullständig frågetext> 312 00. Aldrig 57 01. 1 gång per år 85 02. 2 gånger per år 152 03. 3 gånger per år 178 04. 1 gång per kvartal 130 05. 2 gånger per kvartal 179 06. 1 gång per månad 106 07. 2 gånger per månad 90 08. 3 gånger per månad 74 09. 1 gång per vecka 54 10. 2 gånger per vecka 29 11. 3 gånger per vecka 27 12. 4 gånger per vecka 72 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 12 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 127 KAFE/KONDITORI Loc 175 width 2 MD=99 F.8ö. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.8 för fullständig frågetext> 319 00. Aldrig 86 01. 1 gång per år 102 02. 2 gånger per år 155 03. 3 gånger per år 181 04. 1 gång per kvartal 145 05. 2 gånger per kvartal 206 06. 1 gång per månad 99 07. 2 gånger per månad 83 08. 3 gånger per månad 91 09. 1 gång per vecka 27 10. 2 gånger per vecka 24 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 21 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 128 TV 1 Loc 177 width 2 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad] F.9a. Hur ofta ser Du TV 1? 26 00. Aldrig 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 41 09. 1 gång per vecka 100 10. 2 gånger per vecka 145 11. 3 gånger per vecka 154 12. 4 gånger per vecka 175 13. 5 gånger per vecka 155 14. 6 gånger per vecka 747 15. 7 gånger per vecka
VAR 129 TV 2 Loc 179 width 2 F.9b. Hur ofta ser Du på TV 2? <Se F.9 för fullständig frågetext> 52 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 54 09. 1 gång per vecka 97 10. 2 gånger per vecka 130 11. 3 gånger per vecka 153 12. 4 gånger per vecka 168 13. 5 gånger per vecka 153 14. 6 gånger per vecka 718 15. 7 gånger per vecka
VAR 130 AFFISCHPELARE Loc 181 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta ser Du affischpelare? <Se F.9 för fullständig frågetext> 488 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 63 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 141 06. 1 gång per månad 55 07. 2 gånger per månad 63 08. 3 gånger per månad 211 09. 1 gång per vecka 46 10. 2 gånger per vecka 45 11. 3 gånger per vecka 33 12. 4 gånger per vecka 75 13. 5 gånger per vecka 24 14. 6 gånger per vecka 153 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 131 REKLAM PÅ BIO Loc 183 width 2 MD=99 F.9d. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.9 för fullständig frågetext> 629 00. Aldrig 152 01. 1 gång per år 125 02. 2 gånger per år 117 03. 3 gånger per år 128 04. 1 gång per kvartal 82 05. 2 gånger per kvartal 145 06. 1 gång per månad 62 07. 2 gånger per månad 60 08. 3 gånger per månad 43 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 132 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 185 width 2 MD=99 F.9e. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.9 för fullständig frågetext> 405 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 131 06. 1 gång per månad 61 07. 2 gånger per månad 66 08. 3 gånger per månad 158 09. 1 gång per vecka 47 10. 2 gånger per vecka 49 11. 3 gånger per vecka 31 12. 4 gånger per vecka 126 13. 5 gånger per vecka 53 14. 6 gånger per vecka 170 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 133 REKLAM PÅ TAXIBILAR Loc 187 width 2 F.9f. Hur ofta ser Du reklam på taxibilar? <Se F.9 för fullständig frågetext> 427 00. Aldrig 53 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 133 06. 1 gång per månad 58 07. 2 gånger per månad 75 08. 3 gånger per månad 184 09. 1 gång per vecka 59 10. 2 gånger per vecka 47 11. 3 gånger per vecka 39 12. 4 gånger per vecka 81 13. 5 gånger per vecka 39 14. 6 gånger per vecka 151 15. 7 gånger per vecka
VAR 134 AFTONBLADET Loc 189 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 491 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 43 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 99 06. 1 gång per månad 71 07. 2 gånger per månad 76 08. 3 gånger per månad 114 09. 1 gång per vecka 73 10. 2 gånger per vecka 61 11. 3 gånger per vecka 43 12. 4 gånger per vecka 56 13. 5 gånger per vecka 235 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 135 ARBETET Loc 191 width 2 MD=99 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1301 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 23 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 50 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 136 DAGENS NYHETER Loc 193 width 2 MD=99 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.10 för fullständig frågetext> 836 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 59 04. 1 gång per kvartal 33 05. 2 gånger per kvartal 57 06. 1 gång per månad 34 07. 2 gånger per månad 36 08. 3 gånger per månad 73 09. 1 gång per vecka 18 10. 2 gånger per vecka 26 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 26 13. 5 gånger per vecka 220 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 137 EXPRESSEN Loc 195 width 2 MD=99 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 382 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 69 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 106 06. 1 gång per månad 67 07. 2 gånger per månad 90 08. 3 gånger per månad 165 09. 1 gång per vecka 93 10. 2 gånger per vecka 83 11. 3 gånger per vecka 48 12. 4 gånger per vecka 57 13. 5 gånger per vecka 256 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 138 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 197 width 2 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1178 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 36 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka 14 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 149 14. 6 gånger per vecka
VAR 139 GÖTEBORGS HANDELSTIDNING Loc 199 width 2 F.10f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs Handelstidning? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1390 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14 14. 6 gånger per vecka
VAR 140 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 201 width 2 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1286 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 27 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 26 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 27 14. 6 gånger per vecka
VAR 141 KVÄLLSPOSTEN Loc 203 width 2 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1228 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 28 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 15 10. 2 gånger per vecka 14 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 48 14. 6 gånger per vecka
VAR 142 SVENSKA DAGBLADET Loc 205 width 2 MD=99 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1217 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 27 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 32 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 62 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 143 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 207 width 2 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1330 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 18 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 18 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 59 14. 6 gånger per vecka
VAR 144 A-PRESSEN Loc 209 width 2 F.10k. Hur ofta läser Du A-Pressen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1351 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 162 14. 6 gånger per vecka
VAR 145 STORMARKNADSPRESS Loc 211 width 2 F.10l. Hur ofta läser Du Stormarknadspress? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1374 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 168 14. 6 gånger per vecka
VAR 146 MEDIA - SYD Loc 213 width 2 F.10m. Hur ofta läser Du Media -Syd? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1472 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 78 14. 6 gånger per vecka
VAR 147 ANNAN LOKALTIDNING Loc 215 width 2 F.10n. Hur ofta läser Du annan lokaltidning? <Se F.10 för fullständig frågetext> 824 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 54 09. 1 gång per vecka 27 10. 2 gånger per vecka 81 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 59 13. 5 gånger per vecka 473 14. 6 gånger per vecka
VAR 148 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 217 width 2 MD=99 F.11. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 677 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 39 03. 3 gånger per år 50 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 116 06. 1 gång per månad 85 07. 2 gånger per månad 64 08. 3 gånger per månad 439 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 149 ARBETET(SÖNDAG) Loc 219 width 2 MD=99 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1432 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 11 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 13 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 66 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 150 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 221 width 2 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1017 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 36 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 44 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 317 09. 1 gång per vecka
VAR 151 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 223 width 2 MD=99 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.11 för fullständig frågetext> 515 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 59 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 106 06. 1 gång per månad 119 07. 2 gånger per månad 95 08. 3 gånger per månad 556 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 152 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 225 width 2 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1265 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 26 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 175 09. 1 gång per vecka
VAR 153 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 227 width 2 F.11f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1330 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 28 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 35 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 69 09. 1 gång per vecka
VAR 154 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 229 width 2 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1280 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 24 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 112 09. 1 gång per vecka
VAR 155 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 231 width 2 MD=99 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1373 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 19 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 79 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 156 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 233 width 2 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1395 00. Aldrig 20 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 80 09. 1 gång per vecka
VAR 157 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 235 width 2 F.12. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.12a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1183 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 45 03. 3 gånger per år 43 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 59 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 87 09. 1 gång per vecka
VAR 158 LÄSER ALLERS Loc 237 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 919 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 64 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 82 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 175 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 159 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 239 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 981 00. Aldrig 56 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 91 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 94 06. 1 gång per månad 45 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 83 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 160 LÄSER FEMINA Loc 241 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 1014 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 95 06. 1 gång per månad 37 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 73 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 161 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 243 width 2 F.12e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 820 00. Aldrig 57 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 96 04. 1 gång per kvartal 77 05. 2 gånger per kvartal 160 06. 1 gång per månad 71 07. 2 gånger per månad 42 08. 3 gånger per månad 137 09. 1 gång per vecka
VAR 162 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 245 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 963 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 69 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 77 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 174 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 163 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 247 width 2 F.12g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 927 00. Aldrig 61 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 85 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 85 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 183 09. 1 gång per vecka
VAR 164 LÄSER HENNES Loc 249 width 2 F.12h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.12 för fullständig frågetext> 1308 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 46 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 30 09. 1 gång per vecka
VAR 165 LÄSER HUSMODERN Loc 251 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 957 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 53 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 87 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 86 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 37 08. 3 gånger per månad 120 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 166 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 253 width 2 F.12j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 983 00. Aldrig 73 01. 1 gång per år 76 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 99 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 85 06. 1 gång per månad 53 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 67 09. 1 gång per vecka
VAR 167 LÄSER ICA-KURIREN Loc 255 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 850 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 39 03. 3 gånger per år 70 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 99 06. 1 gång per månad 38 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 329 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 168 LÄSER LAND (DEL 1) Loc 257 width 2 MD=99 F.12l. Hur ofta läser Du - Land (Del 1) <Se F.12 för fullständig frågetext> 1262 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 35 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 155 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 169 LÄSER LEKTYR Loc 259 width 2 F.12m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 967 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 69 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 112 06. 1 gång per månad 64 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 143 09. 1 gång per vecka
VAR 170 LÄSER METALLARBETAREN Loc 261 width 2 MD=99 F.12n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1321 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 42 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 103 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 171 LÄSER MIN VÄRLD Loc 263 width 2 F.12o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1197 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 36 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 47 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 111 09. 1 gång per vecka
VAR 172 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 265 width 2 F.12p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1326 00. Aldrig 42 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 32 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 31 09. 1 gång per vecka
VAR 173 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 267 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1162 00. Aldrig 74 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 67 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 39 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 63 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 174 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 269 width 2 F.12r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1264 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 37 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 67 09. 1 gång per vecka
VAR 175 LÄSER SE Loc 271 width 2 F.12s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 759 00. Aldrig 81 01. 1 gång per år 81 02. 2 gånger per år 97 03. 3 gånger per år 141 04. 1 gång per kvartal 96 05. 2 gånger per kvartal 139 06. 1 gång per månad 63 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 84 09. 1 gång per vecka
VAR 176 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 273 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1146 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 59 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 42 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 57 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 177 LÄSER SVENSKA JOURNALEN Loc 275 width 2 F.12u. Hur ofta läser Du - Svenska Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1363 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 13 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 27 09. 1 gång per vecka
VAR 178 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 277 width 2 MD=99 F.12v. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1362 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 24 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 49 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 179 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 279 width 2 F.12x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1280 00. Aldrig 68 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 41 03. 3 gånger per år 33 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 26 09. 1 gång per vecka
VAR 180 LÄSER VECKO-REVYN Loc 281 width 2 MD=99 F.12y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1017 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 70 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 67 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 72 06. 1 gång per månad 45 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 89 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 181 LÄSER VI Loc 283 width 2 MD=99 F.12z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1122 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 41 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 60 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 185 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 182 LÄSER ÅRET RUNT Loc 285 width 2 MD=99 F.12å. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 631 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 65 02. 2 gånger per år 104 03. 3 gånger per år 101 04. 1 gång per kvartal 90 05. 2 gånger per kvartal 122 06. 1 gång per månad 70 07. 2 gånger per månad 44 08. 3 gånger per månad 285 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 183 BYGGNADSARBETAREN Loc 287 width 1 MD=9 F.13. Tidningar Du själv läser - 10-dagarstidningar. F.13a. Hur ofta läser Du Byggnadsarbetaren 1444 0. Aldrig 6 1. 1 gång per år 5 2. 2 gånger per år 8 3. 3 gånger per år 8 4. 1 gång per kvartal 4 5. 2 gånger per kvartal 19 6. 1 gång per månad 12 7. 2 gånger per månad 61 8. 3 gånger per månad 9. Ej svar
VAR 184 STATSANSTÄLLD Loc 288 width 1 F.13b. Hur ofta läser Du Statsanställd <Se F.13 för fullständig frågetext> 1410 0. Aldrig 13 1. 1 gång per år 3 2. 2 gånger per år 11 3. 3 gånger per år 14 4. 1 gång per kvartal 5 5. 2 gånger per kvartal 21 6. 1 gång per månad 14 7. 2 gånger per månad 76 8. 3 gånger per månad
VAR 185 ALLT OM MAT Loc 289 width 1 MD=9 F.14. Tidningar Du själv läser - 14-dagarstidningar. F.14a. Hur ofta läser du - Allt om Mat 1176 0. aldrig 59 1. 1 gång/år 59 2. 2 gånger/år 52 3. 3 gånger/år 57 4. 1 gång/kvartal 26 5. 2 gånger/kvartal 58 6. 1 gång/månad 79 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 186 FABRIKSARBETAREN Loc 290 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Fabriksarbetaren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1497 0. aldrig 11 1. 1 gång/år 4 2. 2 gånger/år 6 3. 3 gånger/år 4 4. 1 gång/kvartal 3 5. 2 gånger/kvartal 16 6. 1 gång/månad 26 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 187 KOMMUNALARBETAREN Loc 291 width 1 MD=9 F.14c. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1384 0. aldrig 9 1. 1 gång/år 6 2. 2 gånger/år 9 3. 3 gånger/år 10 4. 1 gång/kvartal 8 5. 2 gånger/kvartal 43 6. 1 gång/månad 98 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 188 MOTOR Loc 292 width 1 MD=9 F.14d. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.14 för fullständig frågetext> 1152 0. aldrig 57 1. 1 gång/år 44 2. 2 gånger/år 54 3. 3 gånger/år 56 4. 1 gång/kvartal 25 5. 2 gånger/kvartal 60 6. 1 gång/månad 118 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 189 MOTORFÖRAREN Loc 293 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1380 0. aldrig 27 1. 1 gång/år 22 2. 2 gånger/år 22 3. 3 gånger/år 24 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 19 6. 1 gång/månad 57 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 190 TEKNIKENS VÄRLD Loc 294 width 1 MD=9 F.14f. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.14 för fullständig frågetext> 1155 0. aldrig 69 1. 1 gång/år 63 2. 2 gånger/år 48 3. 3 gånger/år 76 4. 1 gång/kvartal 35 5. 2 gånger/kvartal 57 6. 1 gång/månad 63 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 191 VI BILÄGARE Loc 295 width 1 MD=9 F.14g. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1020 0. aldrig 49 1. 1 gång/år 28 2. 2 gånger/år 33 3. 3 gånger/år 56 4. 1 gång/kvartal 27 5. 2 gånger/kvartal 102 6. 1 gång/månad 251 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 192 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 296 width 1 MD=9 F.15. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.15a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 881 0. aldrig 97 1. 1 gång/år 92 2. 2 gånger/år 94 3. 3 gånger/år 116 4. 1 gång/kvartal 62 5. 2 gånger/kvartal 225 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 193 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 297 width 1 MD=9 F.15b. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.15 för fullständig frågetext> 929 0. aldrig 80 1. 1 gång/år 92 2. 2 gånger/år 84 3. 3 gånger/år 129 4. 1 gång/kvartal 51 5. 2 gånger/kvartal 202 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 194 LÄSER VILLA&HEM I SVER. Loc 298 width 1 MD=9 F.15c. Hur ofta läser Du - Villa & Hem i Sverige <Se F.15 för fullständig frågetext> 1165 0. aldrig 81 1. 1 gång/år 64 2. 2 gånger/år 51 3. 3 gånger/år 79 4. 1 gång/kvartal 30 5. 2 gånger/kvartal 97 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 195 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 299 width 1 F.15d. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.15 för fullständig frågetext> 1402 0. aldrig 43 1. 1 gång/år 23 2. 2 gånger/år 23 3. 3 gånger/år 32 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 33 6. 1 gång/månad
VAR 196 LÄSER BÅT-NYTT Loc 300 width 1 MD=9 F.15e. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.15 för fullständig frågetext> 1331 0. aldrig 61 1. 1 gång/år 33 2. 2 gånger/år 35 3. 3 gånger/år 34 4. 1 gång/kvartal 16 5. 2 gånger/kvartal 55 6. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 197 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 301 width 1 MD=9 F.15f. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.15 för fullständig frågetext> 1403 0. aldrig 52 1. 1 gång/år 30 2. 2 gånger/år 26 3. 3 gånger/år 18 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 31 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 198 LÄSER DET BÄSTA Loc 302 width 1 MD=9 F.15g. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.15 för fullständig frågetext> 1120 0. aldrig 90 1. 1 gång/år 62 2. 2 gånger/år 49 3. 3 gånger/år 57 4. 1 gång/kvartal 12 5. 2 gånger/kvartal 177 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 199 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 303 width 1 MD=9 F.15h. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.15 för fullständig frågetext> 1268 0. aldrig 65 1. 1 gång/år 52 2. 2 gånger/år 31 3. 3 gånger/år 52 4. 1 gång/kvartal 19 5. 2 gånger/kvartal 80 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 200 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 304 width 1 MD=9 F.15i. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.15 för fullständig frågetext> 1220 0. aldrig 58 1. 1 gång/år 27 2. 2 gånger/år 26 3. 3 gånger/år 38 4. 1 gång/kvartal 19 5. 2 gånger/kvartal 179 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 201 LÄSER INDUSTRITJÄNSTEM. Loc 305 width 1 F.15j. Hur ofta läser du - Industritjänstemannen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1478 0. aldrig 10 1. 1 gång/år 4 2. 2 gånger/år 1 3. 3 gånger/år 9 4. 1 gång/kvartal 3 5. 2 gånger/kvartal 62 6. 1 gång/månad
VAR 202 LÄSER SACO-TIDNINGEN Loc 306 width 1 MD=9 F.15k. Hur ofta läser Du - SACO-tidningen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1507 0. aldrig 10 1. 1 gång/år 6 2. 2 gånger/år 4 3. 3 gånger/år 10 4. 1 gång/kvartal 4 5. 2 gånger/kvartal 26 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 203 LÄSER SUNT FÖRNUFT Loc 307 width 1 F.15l. Hur ofta läser Du - Sunt Förnuft <Se F.15 för fullständig frågetext> 1456 0. aldrig 19 1. 1 gång/år 12 2. 2 gånger/år 8 3. 3 gånger/år 11 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 51 6. 1 gång/månad
VAR 204 LÄSER JAKTJOURNALEN Loc 308 width 1 MD=9 F.15m. Hur ofta läser Du - Jaktjournalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1457 0. aldrig 21 1. 1 gång/år 16 2. 2 gånger/år 16 3. 3 gånger/år 11 4. 1 gång/kvartal 5 5. 2 gånger/kvartal 41 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 205 LÄSER JAKTM.O.FISKEV. Loc 309 width 1 MD=9 F.15n. Hur ofta läser Du - Jaktmarker och Fiskevatten <Se F.15 för fullständig frågetext> 1433 0. aldrig 32 1. 1 gång/år 16 2. 2 gånger/år 14 3. 3 gånger/år 15 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 46 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 206 LÄSER SVENSK JAKT Loc 310 width 1 MD=9 F.15o. Hur ofta läser Du - Svensk Jakt <Se F.15 för fullständig frågetext> 1400 0. aldrig 41 1. 1 gång/år 17 2. 2 gånger/år 16 3. 3 gånger/år 16 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 70 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 207 LÄSER SVENSKT FISKE Loc 311 width 1 MD=9 F.15p. Hur ofta läser Du - Svenskt Fiske <Se F.15 för fullständig frågetext> 1414 0. aldrig 44 1. 1 gång/år 26 2. 2 gånger/år 11 3. 3 gånger/år 18 4. 1 gång/kvartal 9 5. 2 gånger/kvartal 45 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 208 LÄSER ILLUSTR.MOTORSPORT Loc 312 width 1 F.15q. Hur ofta läser Du - Illustrerad Motor Sport <Se F.15 för fullständig frågetext> 1434 0. aldrig 24 1. 1 gång/år 23 2. 2 gånger/år 18 3. 3 gånger/år 18 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 36 6. 1 gång/månad
VAR 209 LÄSER POPULÄR MEKANIK Loc 313 width 1 MD=9 F.15r. Hur ofta läser Du - Populär Mekanik <Se F.15 för fullständig frågetext> 1469 0. aldrig 25 1. 1 gång/år 17 2. 2 gånger/år 17 3. 3 gånger/år 16 4. 1 gång/kvartal 8 5. 2 gånger/kvartal 15 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 210 LÄSER SV.MOTORTIDNING Loc 314 width 1 F.15s. Hur ofta läser Du - Svensk Motortidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1441 0. aldrig 26 1. 1 gång/år 22 2. 2 gånger/år 23 3. 3 gånger/år 18 4. 1 gång/kvartal 6 5. 2 gånger/kvartal 31 6. 1 gång/månad
VAR 211 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 315 width 1 F.15t. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.15 för fullständig frågetext> 1268 0. aldrig 52 1. 1 gång/år 69 2. 2 gånger/år 47 3. 3 gånger/år 62 4. 1 gång/kvartal 21 5. 2 gånger/kvartal 48 6. 1 gång/månad
VAR 212 VI I VILLA Loc 316 width 1 MD=9 F.16. Tidningen Vi i Villa distribueras gratis till landets samtliga villaägare. Vi i Villa utkommer med 4 nr under våren och 2 nr under hösten,alltså totalt 6 nr per år.Hur ofta läser Du Vi i Villa? 378 1. Känner ej till Vi i Villa 378 2. Känner till men läser aldrig Vi i Villa 87 3. Läser ungefär 1 nummer per år 95 4. Läser ungefär 2 nummer per år 74 5. Läser ungefär 3 nummer per år 88 6. Läser ungefär 4 nummer per år 23 7. Läser ungefär 5 nummer per år 443 8. Läser ungefär 6 nummer per år 1 9. Ej svar
VAR 213 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 317 width 1 MD=9 F.17. Vilka av nedanstående produkter finns i Ditt hushåll? F.17a. I hushållet finns:personbil/kombi 359 0. Finns ej 1191 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 214 FINNS:FRITIDSHUS Loc 318 width 1 MD=9 F.17b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.17 för fullständig frågetext> 1169 0. Finns ej 381 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 215 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 319 width 1 MD=9 F.17c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1279 0. Finns ej 271 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 216 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 320 width 1 MD=9 F.17d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.17 för fullständig frågetext> 704 0. Finns ej 846 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 217 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 321 width 1 MD=9 F.17e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.17 för fullständig frågetext> 1071 0. Finns ej 479 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 218 FINNS:FILMKAMERA Loc 322 width 1 MD=9 F.17f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.17 för fullständig frågetext> 1200 0. Finns ej 350 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 219 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 323 width 1 MD=9 F.17g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.17 för fullständig frågetext> 1254 0. Finns ej 296 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 220 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 324 width 1 MD=9 F.17h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.17 för fullständig frågetext> 1291 0. Finns ej 259 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 221 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 325 width 1 MD=9 F.17i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 900 0. Finns ej 650 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 222 FINNS:SVART-VIT TV Loc 326 width 1 MD=9 F.17j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.17 för fullständig frågetext> 338 0. Finns ej 1212 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 223 FINNS:FÄRG-TV Loc 327 width 1 MD=9 F.17k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.17 för fullständig frågetext> 1103 0. Finns ej 447 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 224 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 328 width 1 MD=9 F.17l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.17 för fullständig frågetext> 278 0. Finns ej 1272 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 225 FINNS:DISKMASKIN Loc 329 width 1 MD=9 F.17m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 1287 0. Finns ej 263 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 226 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 330 width 1 MD=9 F.17n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 556 0. Finns ej 994 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 227 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 331 width 1 MD=9 F.17o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1087 0. Finns ej 463 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 228 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 332 width 1 MD=9 F.17p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.17 för fullständig frågetext> 934 0. Finns ej 616 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 229 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 333 width 1 MD=9 F.17q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1034 0. Finns ej 516 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 230 FINNS:HUND Loc 334 width 1 MD=9 F.17r. I hushållet finns:hund <Se F.17 för fullständig frågetext> 1217 0. Finns ej 333 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 231 FINNS:KATT Loc 335 width 1 MD=9 F.17s. I hushållet finns:katt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1295 0. Finns ej 255 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 232 FINNS:BURFÅGLAR Loc 336 width 1 MD=9 F.17t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1430 0. Finns ej 120 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 233 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 337 width 1 MD=9 F.17u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1422 0. Finns ej 128 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 234 MATVAROR I BUTIKER Loc 338 width 1 MD=9 F.18. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag köper: Matvaror i Butiker 37 1. Aldrig 62 2. Någon gång/år 72 3. Någon gång/kvartal 235 4. Någon gång/månad 609 5. 1-2 gånger/vecka 350 6. 3-4 gånger/vecka 194 7. Minst 5 gånger/vecka 8 9. Ej svar
VAR 235 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 339 width 1 MD=9 F.18b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.18 för fullständig frågetext> 444 1. Aldrig 327 2. Någon gång/år 310 3. Någon gång/kvartal 454 4. Någon gång/månad 20 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 12 9. Ej svar
VAR 236 TANDKRÄM Loc 340 width 1 MD=9 F.18c. Jag köper: Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 130 1. Aldrig 180 2. Någon gång/år 315 3. Någon gång/kvartal 863 4. Någon gång/månad 69 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 7 9. Ej svar
VAR 237 TVÅL Loc 341 width 1 MD=9 F.18d. Jag köper: Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 124 1. Aldrig 152 2. Någon gång/år 295 3. Någon gång/kvartal 900 4. Någon gång/månad 88 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 6 9. Ej svar
VAR 238 MASKINDISKMEDEL Loc 342 width 1 MD=9 F.18e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1135 1. Aldrig 92 2. Någon gång/år 134 3. Någon gång/kvartal 181 4. Någon gång/månad 11 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 13 9. Ej svar
VAR 239 VANLIGT DISKMEDEL Loc 343 width 1 MD=9 F.18f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 261 1. Aldrig 200 2. Någon gång/år 382 3. Någon gång/kvartal 667 4. Någon gång/månad 46 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 8 9. Ej svar
VAR 240 RENGÖRINGSMEDEL Loc 344 width 1 MD=9 F.18g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 271 1. Aldrig 230 2. Någon gång/år 420 3. Någon gång/kvartal 603 4. Någon gång/månad 31 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 8 9. Ej svar
VAR 241 TVÄTTMEDEL Loc 345 width 1 MD=9 F.18h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 241 1. Aldrig 178 2. Någon gång/år 377 3. Någon gång/kvartal 697 4. Någon gång/månad 64 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 8 9. Ej svar
VAR 242 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 346 width 1 MD=9 F.18i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 559 1. Aldrig 427 2. Någon gång/år 348 3. Någon gång/kvartal 214 4. Någon gång/månad 8 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 243 GRAMMOFONSKIVOR Loc 347 width 1 MD=9 F.18j. Jag köper: Grammofonskivor <Se F.18 för fullständig frågetext> 624 1. Aldrig 470 2. Någon gång/år 290 3. Någon gång/kvartal 168 4. Någon gång/månad 5 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar