ORVESTO 73 P-833
               SSD 0082

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 73 P-833 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1973 genomfördes tre omgångar "Sverige
  Nu".

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1973 5.067 personer istället för 4.936 faktiskt
  insända godkända formulär.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-833, omfattar 1616 personer eller 32,7% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror.

  Inom Testologen AB har civilekonom Ulf Hartman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Bo Bäckman ansvaret för ORVESTO-rapporten
  ur vilken ovanstående uppgifter är hämtade. (ORVESTO
  1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0082 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 9 Kön 10 Civilstånd 11 Ålder 12 Förvärvsarbete/sysselsättning 13 Utbildning 14 Storlek på orten 15 Form av boende 16 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 17 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 18 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 23 Totalt antal personer 24 Din personliga inkomst i kronor per år 25 Hushållets totala inkomst i kronor per år 26 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i Konsum 27 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 28 Innehav av körkort Intressen för olika ämnesområden 29 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 30 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 31 Intresseinriktning:Skattefrågor 32 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 33 Intresseinriktning:Samlevnadsproblem 34 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 35 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 36 Intresseinriktning:Samhällsplanering 37 Intresseinriktning:Politiska frågor 38 Intresseinriktning:Försvarsfrågor 39 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 40 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 41 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 42 Intresseinriktning:Bantningstips 43 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 44 Intresseinriktning:Heminredning 45 Intresseinriktning:Modenyheter 46 Intresseinriktning:Matvarunyheter 47 Intresseinriktning:Barnavård 48 Intresseinriktning:Skönhetsvård 49 Intresseinriktning:Villa/eget hem 50 Intresseinriktning:Fritidshus 51 Intresseinriktning:Semesterresor 52 Intresseinriktning:Båtar 53 Intresseinriktning:Personbilar 54 Intresseinriktning:TV/Radioapparater 55 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 56 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 57 Intresseinriktning:Fotoutrustning 58 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 59 Intresseinriktning:Rakapparater 60 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 61 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 62 Intresseinriktning:Hundars skötsel 63 Intresseinriktning:Katters skötsel 64 Intresseinriktning:Handla mat 65 Intresseinriktning:Laga mat 66 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 67 Intresseinriktning:Baka 68 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 69 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 70 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 71 Intresseinriktning:Ha gäster 72 Intresseinriktning:Köra bil 73 Intresseinriktning:Jobba med bilen 74 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 75 Intresseinriktning:Fotografera 76 Intresseinriktning:Smalfilma 77 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 78 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 79 Intresseinriktning:Gå på teater 80 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 81 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 82 Intresseinriktning:Läsa böcker 83 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 84 Intresseinriktning:Sy kläder 85 Intresseinriktning:Handarbeta 86 Intresseinriktning:Måla 87 Intresseinriktning:Snickra 88 Intresseinriktning:Motionera 89 Intresseinriktning:Friluftsliv 90 Intresseinriktning:Sportfiska 91 Intresseinriktning:Åka skidor 92 Intresseinriktning:Åka motorbåt 93 Intresseinriktning:Segla 94 Intresseinriktning:Campa 95 Intresseinriktning:Semestra utomlands 96 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 97 Intresseinriktning:Gå på föreningsmöten 98 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 99 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 100 Besöksfrekvenser:BP 101 Besöksfrekvenser:Texaco 102 Besöksfrekvenser:Esso 103 Besöksfrekvenser:Gulf 104 Besöksfrekvenser:OK 105 Besöksfrekvenser:Nynäs 106 Besöksfrekvenser:Shell 107 Besöksfrekvenser:Annan station 108 Besöksfrekvenser:Sparbanken 109 Besöksfrekvenser:Götabanken 110 Besöksfrekvenser:S-E Banken 111 Besöksfrekvenser:Svenska Handelsbanken 112 Besöksfrekvenser:Annan affärsbank 113 Besöksfrekvenser:Postbanken 114 Besöksfrekvenser:Konsum 115 Besöksfrekvenser:ICA 116 Besöksfrekvenser:VIVO 117 Besöksfrekvenser:Annan livsmedelsbutik 118 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i Domus eller Obs 119 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i annat varuhus 120 Besöksfrekvenser:Domus 121 Besöksfrekvenser:Epa 122 Besöksfrekvenser:Tempo 123 Besöksfrekvenser:Apotek 124 Besöksfrekvenser:Kiosk 125 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 126 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 127 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 128 Uppmärksamhetsfrekvenser:TV 1 129 Uppmärksamhetsfrekvenser:TV 2 130 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 131 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 132 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar 133 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på taxibilar Tidningsläsning:Storstadspress - vardagsnummer 134 Läsfrekvenser:Aftonbladet 135 Läsfrekvenser:Arbetet 136 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 137 Läsfrekvenser:Expressen 138 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 139 Läsfrekvenser:Göteborgs Handelstidning 140 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 141 Läsfrekvenser:Kvällsposten 142 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 143 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 144 Läsfrekvenser:A-Pressen 145 Läsfrekvenser:Stormarknadspress 146 Läsfrekvenser:Media - Syd 147 Läsfrekvenser:Annan lokaltidning Tidningsläsning:Storstadspress - söndagsnummer 148 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 149 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 150 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 151 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 152 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 153 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 154 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 155 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 156 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 157 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 158 Läsfrekvenser för Allers 159 Läsfrekvenser för Damernas Värld 160 Läsfrekvenser för Femina 161 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 162 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 163 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 164 Läsfrekvenser för Hennes 165 Läsfrekvenser för Husmodern 166 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 167 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 168 Läsfrekvenser för Land (Del 1) 169 Läsfrekvenser för Lektyr 170 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 171 Läsfrekvenser för Min Värld 172 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 173 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 174 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 175 Läsfrekvenser för Se 176 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 177 Läsfrekvenser för Svenska Journalen 178 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 179 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 180 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 181 Läsfrekvenser för Vi 182 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:10-dagarstidningar 183 Läsfrekvenser för Byggnadsarbetaren 184 Läsfrekvenser för Statsanställd Tidningsläsning:14-dagarstidningar 185 Läsfrekvenser för Allt om Mat 186 Läsfrekvenser för Fabriksarbetaren 187 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 188 Läsfrekvenser för Motor 189 Läsfrekvenser för Motorföraren 190 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 191 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 192 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 193 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 194 Läsfrekvenser för Villa & Hem i Sverige 195 Läsfrekvenser för Båt för Alla 196 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 197 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 198 Läsfrekvenser för Det Bästa 199 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 200 Läsfrekvenser för Vår Bostad 201 Läsfrekvenser för Industritjänstemannen 202 Läsfrekvenser för SACO-tidningen 203 Läsfrekvenser för Sunt Förnuft 204 Läsfrekvenser för Jaktjournalen 205 Läsfrekvenser för Jaktmarker och Fiskevatten 206 Läsfrekvenser för Svensk Jakt 207 Läsfrekvenser för Svenskt Fiske 208 Läsfrekvenser för Illustrerad Motor Sport 209 Läsfrekvenser för Populär Mekanik 210 Läsfrekvenser för Svensk Motortidning 211 Läsfrekvenser för Teknik för Alla Tidningsläsning:Vi i Villa 212 Läsfrekvenser för Vi i Villa Innehav av kapitalvaror 213 Hushållets innehav av personbil/kombi 214 Hushållets innehav av fritidshus 215 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 216 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 217 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 218 Hushållets innehav av filmkamera 219 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 220 Hushållets innehav av filmprojektor 221 Hushållets innehav av skrivmaskin 222 Hushållets innehav av svart-vit tv 223 Hushållets innehav av färg-tv 224 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 225 Hushållets innehav av diskmaskin 226 Hushållets innehav av tvättmaskin 227 Hushållets innehav av kassettbandspelare 228 Hushållets innehav av stereoanläggning 229 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 230 Hushållets innehav av hund 231 Hushållets innehav av katt 232 Hushållets innehav av burfåglar 233 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 234 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 235 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 236 Köpfrekvenser för Tandkräm 237 Köpfrekvenser för Tvål 238 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 239 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 240 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 241 Köpfrekvenser för Tvättmedel 242 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 243 Köpfrekvenser för Grammofonskivor

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0082              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0082


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. APRIL 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1492 124
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång Kod: 3 Frek: 1616
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 258 6 5 24 13 8 26 13 41 39 39 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 3 14 15 8 32 10 15 8 22 8 26 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 11 16 13 7 45 96 16 9 26 14 151 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 27 23 43 13 9 15 4 11 31 11 7 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 27 9 9 29 19 3 3 22 9 6 5 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 37 14 9 22 13 2 13 26 23 20 8 Kod: 67 68 69 70 Frek: 10 21 11 15
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 17 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Frek: 19 22 24 23 23 22 33 28 21 24 25 31 27 28 Kod: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 33 28 31 34 29 25 30 31 35 28 28 37 29 26 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Frek: 28 31 26 28 28 26 29 31 37 45 36 37 48 40 Kod: 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Frek: 41 35 41 29 35 35 33 42 40 41
VAR 9 KÖN Loc 19 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 814 1. Man 802 2. Kvinna 9. Ej svar
VAR 10 CIVILSTÅND Loc 20 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 412 1. Ogift 1097 2. Gift eller sammanboende 104 3. Änka/änkling/frånskild 3 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 21 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 167 00. 19 år och yngre 179 01. 20-24 år 211 02. 25-29 år 155 03. 30-34 år 144 04. 35-39 år 152 05. 40-44 år 150 06. 45-49 år 153 07. 50-54 år 152 08. 55-60 år 153 09. 61 år och äldre 99. Ej svar
VAR 12 YRKE Loc 23 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 840 1. Förvärvsarbete,heltid 200 2. Förvärvsarbete,deltid 260 3. Hemmafru 182 4. Studerande 117 5. Annan sysselsättning 14 6. Pensionär 3 9. Ej svar
VAR 13 UTBILDNING Loc 24 width 2 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 677 00. Folkskola 168 01. Grundskola eller enhetsskola 79 02. Realskola 27 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 101 04. Fackskola 89 05. Flickskola eller folkhögskola 112 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 192 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 19 08. Seminarium 152 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning
VAR 14 ORTSTORLEK Loc 26 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 87 1. Under 200 invånare 178 2. 200-1.999 195 3. 2.000-4.999 152 4. 5.000-9.999 203 5. 10.000-24.999 191 6. 25.000-49.999 198 7. 50.000-99.999 316 8. 100.000 och däröver 96 9. Ej svar
VAR 15 BOENDEFORM Loc 27 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 172 01. Insatslägenhet 611 02. Hyrd lägenhet 528 03. Egen villa 55 04. Hyrd villa 41 05. Eget radhus 15 06. Hyrt radhus 118 07. Jordbruksfastighet 34 08. Inneboende 39 09. Annan bostadsform 3 99. Ej svar
VAR 16 UNDER 2 ÅR Loc 29 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs]Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1469 141 3 1 2
VAR 17 2-6 ÅR Loc 31 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 6 99 Frek: 1331 232 45 5 1 2
VAR 18 7-10 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1322 255 34 3 2
VAR 19 11-14 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1317 255 39 3 2
VAR 20 15-19 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1151 361 93 7 2 2
VAR 21 20-67 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 99 Frek: 17 242 1136 177 39 4 1
VAR 22 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 41 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1527 64 21 2 2
VAR 23 TOTALANTAL Loc 43 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 162 402 427 383 180 41 14 4 2 1
VAR 24 PERSONLIG INKOMST Loc 45 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 453 0. Under 10.000 219 1. 10.000-20.000 278 2. 20.000-30.000 342 3. 30.000-40.000 126 4. 40.000-50.000 41 5. 50.000-60.000 13 6. 60.000-70.000 30 7. Över 70.000 114 9. Ej svar
VAR 25 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 46 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 46 0. Under 10.000 112 1. 10.000-20.000 152 2. 20.000-30.000 335 3. 30.000-40.000 223 4. 40.000-50.000 227 5. 50.000-60.000 141 6. 60.000-70.000 199 7. Över 70.000 181 9. Ej svar
VAR 26 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 47 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 309 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 361 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 203 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 164 3. Gör mer än hälften av alla inköp 579 4. Gör alla eller nästan alla inköp 9. Ej svar
VAR 27 MEDLEM I KONSUM Loc 48 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 923 1. Ja 686 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 28 KÖRKORT Loc 49 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 1067 1. Ja 546 2. Nej 3 9. Ej svar
VAR 29 SAMHÄLLSDEBATT Loc 50 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7.1. Samhällsdebatt 75 1. Mycket ointresserad 102 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 146 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 450 5. Något intresserad 437 6. Ganska intresserad 231 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 30 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 51 width 1 MD=9 F.7.2. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 91 3. Något ointresserad 95 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 455 5. Något intresserad 507 6. Ganska intresserad 350 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 31 SKATTEFRÅGOR Loc 52 width 1 MD=9 F.7.3. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket ointresserad 36 2. Ganska ointresserad 74 3. Något ointresserad 97 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 383 5. Något intresserad 460 6. Ganska intresserad 498 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 32 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 53 width 1 MD=9 F.7.4. Lagar och förordningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 133 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 502 5. Något intresserad 448 6. Ganska intresserad 309 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 33 SAMLEVNADSPROBLEM Loc 54 width 1 MD=9 F.7.5. Samlevnadsproblem <Se F.7 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 180 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 494 5. Något intresserad 410 6. Ganska intresserad 299 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 34 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 55 width 1 MD=9 F.7.6. Religions-och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 244 1. Mycket ointresserad 191 2. Ganska ointresserad 163 3. Något ointresserad 232 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 410 5. Något intresserad 196 6. Ganska intresserad 159 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 35 ARBETSMARKNADEN Loc 56 width 1 MD=9 F.7.7. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket ointresserad 44 2. Ganska ointresserad 77 3. Något ointresserad 118 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 422 5. Något intresserad 486 6. Ganska intresserad 411 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 36 SAMHÄLLSPLANERING Loc 57 width 1 MD=9 F.7.8. Samhällsplanering <Se F.7 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ointresserad 51 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 199 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 513 5. Något intresserad 388 6. Ganska intresserad 260 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 37 POLITISKA FRÅGOR Loc 58 width 1 MD=9 F.7.9. Politiska frågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 116 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 186 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 482 5. Något intresserad 349 6. Ganska intresserad 228 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 38 FÖRSVARSFRÅGOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7.10. Försvarsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 203 1. Mycket ointresserad 183 2. Ganska ointresserad 163 3. Något ointresserad 299 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 425 5. Något intresserad 197 6. Ganska intresserad 111 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 39 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 60 width 1 MD=9 F.7.11. Miljövårdsproblem <Se F.7 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket ointresserad 26 2. Ganska ointresserad 54 3. Något ointresserad 75 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 381 5. Något intresserad 465 6. Ganska intresserad 566 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 40 HÄLSONYTTIG MAT Loc 61 width 1 MD=9 F.7.12. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 80 3. Något ointresserad 114 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 376 5. Något intresserad 435 6. Ganska intresserad 489 7. Mycket intresserad 16 9. Ej svar
VAR 41 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 62 width 1 MD=9 F.7.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.7 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket ointresserad 40 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 93 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 440 5. Något intresserad 470 6. Ganska intresserad 451 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 42 BANTNINGSTIPS Loc 63 width 1 MD=9 F.7.14. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 517 1. Mycket ointresserad 179 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 197 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 304 5. Något intresserad 140 6. Ganska intresserad 121 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 43 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 64 width 1 MD=9 F.7.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket ointresserad 41 2. Ganska ointresserad 58 3. Något ointresserad 86 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 365 5. Något intresserad 459 6. Ganska intresserad 555 7. Mycket intresserad 19 9. Ej svar
VAR 44 HEMINREDNING Loc 65 width 1 MD=9 F.7.16. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket ointresserad 54 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 118 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 428 5. Något intresserad 455 6. Ganska intresserad 418 7. Mycket intresserad 19 9. Ej svar
VAR 45 MODENYHETER Loc 66 width 1 MD=9 F.7.17. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 177 1. Mycket ointresserad 155 2. Ganska ointresserad 145 3. Något ointresserad 132 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 484 5. Något intresserad 299 6. Ganska intresserad 199 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 46 MATVARUNYHETER Loc 67 width 1 MD=9 F.7.18. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 81 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 168 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 519 5. Något intresserad 384 6. Ganska intresserad 183 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 47 BARNAVÅRD Loc 68 width 1 MD=9 F.7.19. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 118 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 214 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 396 5. Något intresserad 351 6. Ganska intresserad 318 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 48 SKÖNHETSVÅRD Loc 69 width 1 MD=9 F.7.20. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 294 1. Mycket ointresserad 164 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 240 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 450 5. Något intresserad 221 6. Ganska intresserad 79 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 49 VILLA/EGET HEM Loc 70 width 1 MD=9 F.7.21. Villa/eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket ointresserad 52 2. Ganska ointresserad 52 3. Något ointresserad 133 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 248 5. Något intresserad 366 6. Ganska intresserad 682 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 50 FRITIDSHUS Loc 71 width 1 MD=9 F.7.22. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 128 1. Mycket ointresserad 102 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 221 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 369 5. Något intresserad 307 6. Ganska intresserad 364 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 51 SEMESTERRESOR Loc 72 width 1 MD=9 F.7.23. Semesterresor <Se F.7 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket ointresserad 46 2. Ganska ointresserad 79 3. Något ointresserad 96 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 446 5. Något intresserad 422 6. Ganska intresserad 435 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 52 BÅTAR Loc 73 width 1 MD=9 F.7.24. Båtar <Se F.7 för fullständig frågetext> 312 1. Mycket ointresserad 168 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 240 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 379 5. Något intresserad 176 6. Ganska intresserad 164 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 53 PERSONBILAR Loc 74 width 1 MD=9 F.7.25. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 121 1. Mycket ointresserad 81 2. Ganska ointresserad 76 3. Något ointresserad 151 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 468 5. Något intresserad 435 6. Ganska intresserad 259 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 54 TV/RADIOAPPARATER Loc 75 width 1 MD=9 F.7.26. TV/Radioapparater <Se F.7 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 132 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 521 5. Något intresserad 413 6. Ganska intresserad 232 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 55 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 76 width 1 MD=9 F.7.27. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 218 1. Mycket ointresserad 149 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 219 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 404 5. Något intresserad 288 6. Ganska intresserad 183 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 56 HUSHÅLLSMASKINER Loc 77 width 1 MD=9 F.7.28. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket ointresserad 96 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 184 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 570 5. Något intresserad 352 6. Ganska intresserad 180 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 57 FOTOUTRUSTNING Loc 78 width 1 MD=9 F.7.29. Fotoutrustning <Se F.7 för fullständig frågetext> 215 1. Mycket ointresserad 147 2. Ganska ointresserad 201 3. Något ointresserad 258 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 462 5. Något intresserad 198 6. Ganska intresserad 98 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 58 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 79 width 1 MD=9 F.7.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.7 för fullständig frågetext> 587 1. Mycket ointresserad 187 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 284 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 209 5. Något intresserad 92 6. Ganska intresserad 85 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 59 RAKAPPARATER Loc 80 width 1 MD=9 F.7.31. Rakapparater <Se F.7 för fullständig frågetext> 531 1. Mycket ointresserad 147 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 306 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 299 5. Något intresserad 99 6. Ganska intresserad 67 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 60 RENGÖRINGSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.7.32. Rengöringsmedel <Se F.7 för fullständig frågetext> 115 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 201 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 491 5. Något intresserad 349 6. Ganska intresserad 220 7. Mycket intresserad 17 9. Ej svar
VAR 61 MEDEL MOT MJÄLL Loc 82 width 1 MD=9 F.7.33. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 331 1. Mycket ointresserad 135 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 306 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 372 5. Något intresserad 180 6. Ganska intresserad 128 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 62 HUNDARS SKÖTSEL Loc 83 width 1 MD=9 F.7.34. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 517 1. Mycket ointresserad 127 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 242 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 214 5. Något intresserad 174 6. Ganska intresserad 213 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 63 KATTERS SKÖTSEL Loc 84 width 1 MD=9 F.7.35. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 643 1. Mycket ointresserad 150 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 261 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 204 5. Något intresserad 121 6. Ganska intresserad 109 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 64 HANDLA MAT Loc 85 width 1 MD=9 F.7.36. Handla mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 108 3. Något ointresserad 77 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 444 5. Något intresserad 465 6. Ganska intresserad 333 7. Mycket intresserad 10 9. Ej svar
VAR 65 LAGA MAT Loc 86 width 1 MD=9 F.7.37. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 88 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 65 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 331 5. Något intresserad 494 6. Ganska intresserad 412 7. Mycket intresserad 9 9. Ej svar
VAR 66 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 87 width 1 MD=9 F.7.38. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 73 1. Mycket ointresserad 76 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 100 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 425 5. Något intresserad 426 6. Ganska intresserad 405 7. Mycket intresserad 15 9. Ej svar
VAR 67 BAKA Loc 88 width 1 MD=9 F.7.39. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 217 1. Mycket ointresserad 160 2. Ganska ointresserad 154 3. Något ointresserad 150 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 274 5. Något intresserad 298 6. Ganska intresserad 345 7. Mycket intresserad 18 9. Ej svar
VAR 68 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 89 width 1 MD=9 F.7.40. Pröva nya cigarretter <Se F.7 för fullständig frågetext> 920 1. Mycket ointresserad 114 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 263 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 138 5. Något intresserad 32 6. Ganska intresserad 18 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 69 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 90 width 1 MD=9 F.7.41. Pröva ny piptobak <Se F.7 för fullständig frågetext> 1052 1. Mycket ointresserad 68 2. Ganska ointresserad 62 3. Något ointresserad 276 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 90 5. Något intresserad 27 6. Ganska intresserad 13 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 70 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 91 width 1 MD=9 F.7.42. Pröva nya cigariller <Se F.7 för fullständig frågetext> 1085 1. Mycket ointresserad 77 2. Ganska ointresserad 66 3. Något ointresserad 266 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 62 5. Något intresserad 13 6. Ganska intresserad 8 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 71 HA GÄSTER Loc 92 width 1 MD=9 F.7.43. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket ointresserad 34 2. Ganska ointresserad 61 3. Något ointresserad 78 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 477 5. Något intresserad 613 6. Ganska intresserad 274 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 72 KÖRA BIL Loc 93 width 1 MD=9 F.7.44. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 211 1. Mycket ointresserad 32 2. Ganska ointresserad 53 3. Något ointresserad 175 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 260 5. Något intresserad 421 6. Ganska intresserad 435 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 73 JOBBA MED BILEN Loc 94 width 1 MD=9 F.7.45. Jobba med bilen <Se F.7 för fullständig frågetext> 436 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 91 3. Något ointresserad 212 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 344 5. Något intresserad 240 6. Ganska intresserad 144 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 74 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 95 width 1 MD=9 F.7.46. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 120 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 152 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 375 5. Något intresserad 414 6. Ganska intresserad 383 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 75 FOTOGRAFERA Loc 96 width 1 MD=9 F.7.47. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 215 1. Mycket ointresserad 102 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 191 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 563 5. Något intresserad 264 6. Ganska intresserad 137 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 76 SMALFILMA Loc 97 width 1 MD=9 F.7.48. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 438 1. Mycket ointresserad 139 2. Ganska ointresserad 156 3. Något ointresserad 446 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 232 5. Något intresserad 105 6. Ganska intresserad 59 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 77 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 98 width 1 MD=9 F.7.49. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 450 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 159 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 331 5. Något intresserad 240 6. Ganska intresserad 150 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 78 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 99 width 1 MD=9 F.7.50. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 298 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 151 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 448 5. Något intresserad 278 6. Ganska intresserad 151 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 79 GÅ PÅ TEATER Loc 100 width 1 MD=9 F.7.51. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 231 1. Mycket ointresserad 97 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 182 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 487 5. Något intresserad 305 6. Ganska intresserad 159 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 80 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 101 width 1 MD=9 F.7.52. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 334 1. Mycket ointresserad 178 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 235 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 424 5. Något intresserad 174 6. Ganska intresserad 90 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 81 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 102 width 1 MD=9 F.7.53. Skaffa vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 104 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 233 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 469 5. Något intresserad 379 6. Ganska intresserad 236 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 82 LÄSA BÖCKER Loc 103 width 1 MD=9 F.7.54. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket ointresserad 63 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 73 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 432 5. Något intresserad 418 6. Ganska intresserad 432 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 83 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 104 width 1 MD=9 F.7.55. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 164 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 207 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 518 5. Något intresserad 274 6. Ganska intresserad 135 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 84 SY KLÄDER Loc 105 width 1 MD=9 F.7.56. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 598 1. Mycket ointresserad 111 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 199 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 248 5. Något intresserad 165 6. Ganska intresserad 183 7. Mycket intresserad 19 9. Ej svar
VAR 85 HANDARBETA Loc 106 width 1 MD=9 F.7.57. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 523 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 65 3. Något ointresserad 157 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 200 5. Något intresserad 234 6. Ganska intresserad 314 7. Mycket intresserad 19 9. Ej svar
VAR 86 MÅLA Loc 107 width 1 MD=9 F.7.58. Måla <Se F.7 för fullständig frågetext> 330 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 206 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 412 5. Något intresserad 251 6. Ganska intresserad 148 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 87 SNICKRA Loc 108 width 1 MD=9 F.7.59. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 355 1. Mycket ointresserad 90 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 224 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 368 5. Något intresserad 291 6. Ganska intresserad 147 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 88 MOTIONERA Loc 109 width 1 MD=9 F.7.60. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket ointresserad 47 2. Ganska ointresserad 76 3. Något ointresserad 83 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 471 5. Något intresserad 499 6. Ganska intresserad 367 7. Mycket intresserad 16 9. Ej svar
VAR 89 FRILUFTSLIV Loc 110 width 1 MD=9 F.7.61. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket ointresserad 28 2. Ganska ointresserad 56 3. Något ointresserad 58 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 395 5. Något intresserad 507 6. Ganska intresserad 511 7. Mycket intresserad 18 9. Ej svar
VAR 90 SPORTFISKA Loc 111 width 1 MD=9 F.7.62. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 374 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 210 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 323 5. Något intresserad 224 6. Ganska intresserad 219 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 91 ÅKA SKIDOR Loc 112 width 1 MD=9 F.7.63. Åka skidor <Se F.7 för fullständig frågetext> 232 1. Mycket ointresserad 83 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 162 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 431 5. Något intresserad 321 6. Ganska intresserad 258 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 92 ÅKA MOTORBÅT Loc 113 width 1 MD=9 F.7.64. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 319 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 242 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 380 5. Något intresserad 225 6. Ganska intresserad 170 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 93 SEGLA Loc 114 width 1 MD=9 F.7.65. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 477 1. Mycket ointresserad 135 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 380 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 233 5. Något intresserad 122 6. Ganska intresserad 115 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 94 CAMPA Loc 115 width 1 MD=9 F.7.66. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 300 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 163 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 413 5. Något intresserad 299 6. Ganska intresserad 221 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 95 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 116 width 1 MD=9 F.7.67. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 188 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 67 3. Något ointresserad 188 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 322 5. Något intresserad 318 6. Ganska intresserad 434 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 96 SEMESTRA I SVERIGE Loc 117 width 1 MD=9 F.7.68. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket ointresserad 23 2. Ganska ointresserad 35 3. Något ointresserad 63 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 299 5. Något intresserad 570 6. Ganska intresserad 557 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 97 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 118 width 1 MD=9 F.7.69. Gå på föreningsmöten <Se F.7 för fullständig frågetext> 352 1. Mycket ointresserad 193 2. Ganska ointresserad 187 3. Något ointresserad 244 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 363 5. Något intresserad 161 6. Ganska intresserad 84 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 98 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 119 width 1 MD=9 F.7.70. Se på sportevenemang <Se F.7 för fullständig frågetext> 233 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 96 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 365 5. Något intresserad 322 6. Ganska intresserad 357 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 99 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 120 width 1 MD=9 F.7.71. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 77 1. Mycket ointresserad 72 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 307 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 624 5. Något intresserad 283 6. Ganska intresserad 89 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 100 BP Loc 121 width 2 MD=99 F.8. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad] F.8a. Hur ofta besöker Du BP? 1106 00. Aldrig 98 01. 1 gång per år 64 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 52 04. 1 gång per kvartal 34 05. 2 gånger per kvartal 49 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 40 09. 1 gång per vecka 26 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 101 TEXACO Loc 123 width 2 F.8b. Hur ofta besöker Du Texaco? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1203 00. Aldrig 93 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 33 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 35 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 34 09. 1 gång per vecka 26 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 102 ESSO Loc 125 width 2 MD=99 F.8c. Hur ofta besöker Du Esso? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1059 00. Aldrig 111 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 52 04. 1 gång per kvartal 34 05. 2 gånger per kvartal 58 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 64 09. 1 gång per vecka 28 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 103 GULF Loc 127 width 2 F.8d. Hur ofta besöker Du Gulf? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1169 00. Aldrig 110 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 36 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 42 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 51 09. 1 gång per vecka 21 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 104 OK Loc 129 width 2 MD=99 F.8e. Hur ofta besöker Du OK? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1008 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 49 03. 3 gånger per år 52 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 69 06. 1 gång per månad 61 07. 2 gånger per månad 66 08. 3 gånger per månad 91 09. 1 gång per vecka 42 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 105 NYNÄS Loc 131 width 2 F.8f. Hur ofta besöker Du Nynäs? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1340 00. Aldrig 86 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 21 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 23 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 25 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 106 SHELL Loc 133 width 2 MD=99 F.8g. Hur ofta besöker Du Shell? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1055 00. Aldrig 105 01. 1 gång per år 54 02. 2 gånger per år 51 03. 3 gånger per år 55 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 61 06. 1 gång per månad 52 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 72 09. 1 gång per vecka 21 10. 2 gånger per vecka 12 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 107 ANNAN STATION Loc 135 width 2 F.8h. Hur ofta besöker Du annan station? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1174 00. Aldrig 96 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 70 03. 3 gånger per år 37 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 36 06. 1 gång per månad 33 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 44 09. 1 gång per vecka 17 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 108 SPARBANKEN Loc 137 width 2 MD=99 F.8i. Hur ofta besöker Du Sparbanken? <Se F.8 för fullständig frågetext> 540 00. Aldrig 94 01. 1 gång per år 94 02. 2 gånger per år 115 03. 3 gånger per år 144 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 236 06. 1 gång per månad 161 07. 2 gånger per månad 76 08. 3 gånger per månad 67 09. 1 gång per vecka 15 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 109 GÖTABANKEN Loc 139 width 2 F.8j. Hur ofta besöker Du Götabanken? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1459 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 11 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 110 S-E BANKEN Loc 141 width 2 MD=99 F.8k. Hur ofta besöker Du S-E banken? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1338 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 58 06. 1 gång per månad 33 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 22 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 111 SVENSKA HANDELSBANKEN Loc 143 width 2 MD=99 F.8l. Hur ofta besöker Du Svenska Handelsbanken? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1136 00. Aldrig 95 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 51 03. 3 gånger per år 52 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 100 06. 1 gång per månad 52 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 112 ANNAN AFFÄRSBANK Loc 145 width 2 MD=99 F.8m. Hur ofta besöker Du annan affärsbank? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1212 00. Aldrig 70 01. 1 gång per år 53 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 76 06. 1 gång per månad 56 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 28 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 113 POSTBANKEN Loc 147 width 2 MD=99 F.8n. Hur ofta besöker Du Postbanken? <Se F.8 för fullständig frågetext> 649 00. Aldrig 77 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 68 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 236 06. 1 gång per månad 155 07. 2 gånger per månad 94 08. 3 gånger per månad 102 09. 1 gång per vecka 33 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 114 KONSUM Loc 149 width 2 MD=99 F.8o. Hur ofta besöker Du Konsum? <Se F.8 för fullständig frågetext> 245 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 41 03. 3 gånger per år 67 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 165 06. 1 gång per månad 124 07. 2 gånger per månad 119 08. 3 gånger per månad 272 09. 1 gång per vecka 168 10. 2 gånger per vecka 138 11. 3 gånger per vecka 59 12. 4 gånger per vecka 51 13. 5 gånger per vecka 19 14. 6 gånger per vecka 16 15. 7 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 115 ICA Loc 151 width 2 F.8p. Hur ofta besöker Du ICA? <Se F.8 för fullständig frågetext> 224 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 73 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 150 06. 1 gång per månad 115 07. 2 gånger per månad 113 08. 3 gånger per månad 290 09. 1 gång per vecka 206 10. 2 gånger per vecka 144 11. 3 gånger per vecka 70 12. 4 gånger per vecka 69 13. 5 gånger per vecka 32 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka
VAR 116 VIVO Loc 153 width 2 MD=99 F.8q. Hur ofta besöker Du VIVO? <Se F.8 för fullständig frågetext> 933 00. Aldrig 84 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 44 03. 3 gånger per år 76 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 117 06. 1 gång per månad 40 07. 2 gånger per månad 43 08. 3 gånger per månad 102 09. 1 gång per vecka 37 10. 2 gånger per vecka 21 11. 3 gånger per vecka 17 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 15 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 117 ANNAN LIVSMEDELSBUTIK Loc 155 width 2 F.8r. Hur ofta besöker Du annan livsmedelsbutik? <Se F.8 för fullständig frågetext> 592 00. Aldrig 77 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 75 03. 3 gånger per år 100 04. 1 gång per kvartal 71 05. 2 gånger per kvartal 146 06. 1 gång per månad 87 07. 2 gånger per månad 83 08. 3 gånger per månad 164 09. 1 gång per vecka 72 10. 2 gånger per vecka 34 11. 3 gånger per vecka 23 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka
VAR 118 LIVSM.AVD.DOMUS-OBS Loc 157 width 2 MD=99 F.8s. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus eller Obs? <Se F.8 för fullständig frågetext> 369 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 58 02. 2 gånger per år 80 03. 3 gånger per år 136 04. 1 gång per kvartal 84 05. 2 gånger per kvartal 248 06. 1 gång per månad 134 07. 2 gånger per månad 103 08. 3 gånger per månad 208 09. 1 gång per vecka 69 10. 2 gånger per vecka 33 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 119 LIVSM.AVD.ANNAT VARUHUS Loc 159 width 2 MD=99 F.8t. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i annat varuhus? <Se F.8 för fullständig frågetext> 716 00. Aldrig 105 01. 1 gång per år 65 02. 2 gånger per år 84 03. 3 gånger per år 131 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 151 06. 1 gång per månad 75 07. 2 gånger per månad 63 08. 3 gånger per månad 106 09. 1 gång per vecka 24 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 120 DOMUS Loc 161 width 2 MD=99 F.8u. Hur ofta besöker Du Domus? <Se F.8 för fullständig frågetext> 377 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 74 03. 3 gånger per år 120 04. 1 gång per kvartal 82 05. 2 gånger per kvartal 255 06. 1 gång per månad 141 07. 2 gånger per månad 112 08. 3 gånger per månad 201 09. 1 gång per vecka 71 10. 2 gånger per vecka 39 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 121 EPA Loc 163 width 2 MD=99 F.8v. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.8 för fullständig frågetext> 431 00. Aldrig 94 01. 1 gång per år 88 02. 2 gånger per år 96 03. 3 gånger per år 169 04. 1 gång per kvartal 94 05. 2 gånger per kvartal 238 06. 1 gång per månad 123 07. 2 gånger per månad 88 08. 3 gånger per månad 118 09. 1 gång per vecka 28 10. 2 gånger per vecka 22 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 122 TEMPO Loc 165 width 2 MD=99 F.8x. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.8 för fullständig frågetext> 622 00. Aldrig 98 01. 1 gång per år 92 02. 2 gånger per år 90 03. 3 gånger per år 144 04. 1 gång per kvartal 75 05. 2 gånger per kvartal 186 06. 1 gång per månad 82 07. 2 gånger per månad 66 08. 3 gånger per månad 89 09. 1 gång per vecka 30 10. 2 gånger per vecka 16 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 123 APOTEK Loc 167 width 2 MD=99 F.8y. Hur ofta besöker Du Apotek? <Se F.8 för fullständig frågetext> 154 00. Aldrig 81 01. 1 gång per år 102 02. 2 gånger per år 190 03. 3 gånger per år 357 04. 1 gång per kvartal 224 05. 2 gånger per kvartal 347 06. 1 gång per månad 93 07. 2 gånger per månad 36 08. 3 gånger per månad 15 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 5 99. Ej svar
VAR 124 KIOSK Loc 169 width 2 MD=99 F.8z. Hur ofta besöker Du kiosk? <Se F.8 för fullständig frågetext> 179 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 60 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 140 06. 1 gång per månad 116 07. 2 gånger per månad 137 08. 3 gånger per månad 299 09. 1 gång per vecka 175 10. 2 gånger per vecka 121 11. 3 gånger per vecka 95 12. 4 gånger per vecka 70 13. 5 gånger per vecka 34 14. 6 gånger per vecka 73 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 125 TOBAKSAFFÄR Loc 171 width 2 MD=99 F.8å. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.8 för fullständig frågetext> 650 00. Aldrig 63 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 73 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 128 06. 1 gång per månad 68 07. 2 gånger per månad 61 08. 3 gånger per månad 212 09. 1 gång per vecka 77 10. 2 gånger per vecka 55 11. 3 gånger per vecka 31 12. 4 gånger per vecka 28 13. 5 gånger per vecka 16 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 126 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 173 width 2 MD=99 F.8ä. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.8 för fullständig frågetext> 348 00. Aldrig 63 01. 1 gång per år 95 02. 2 gånger per år 156 03. 3 gånger per år 186 04. 1 gång per kvartal 131 05. 2 gånger per kvartal 186 06. 1 gång per månad 112 07. 2 gånger per månad 77 08. 3 gånger per månad 85 09. 1 gång per vecka 32 10. 2 gånger per vecka 28 11. 3 gånger per vecka 21 12. 4 gånger per vecka 71 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 127 KAFE/KONDITORI Loc 175 width 2 MD=99 F.8ö. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.8 för fullständig frågetext> 351 00. Aldrig 70 01. 1 gång per år 119 02. 2 gånger per år 164 03. 3 gånger per år 186 04. 1 gång per kvartal 133 05. 2 gånger per kvartal 179 06. 1 gång per månad 83 07. 2 gånger per månad 93 08. 3 gånger per månad 90 09. 1 gång per vecka 41 10. 2 gånger per vecka 37 11. 3 gånger per vecka 25 12. 4 gånger per vecka 26 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 128 TV 1 Loc 177 width 2 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad] F.9a. Hur ofta ser Du TV 1? 27 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 33 09. 1 gång per vecka 114 10. 2 gånger per vecka 155 11. 3 gånger per vecka 142 12. 4 gånger per vecka 225 13. 5 gånger per vecka 139 14. 6 gånger per vecka 750 15. 7 gånger per vecka
VAR 129 TV 2 Loc 179 width 2 F.9b. Hur ofta ser Du på TV 2? <Se F.9 för fullständig frågetext> 76 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 41 09. 1 gång per vecka 98 10. 2 gånger per vecka 161 11. 3 gånger per vecka 138 12. 4 gånger per vecka 207 13. 5 gånger per vecka 156 14. 6 gånger per vecka 703 15. 7 gånger per vecka
VAR 130 AFFISCHPELARE Loc 181 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta ser Du affischpelare? <Se F.9 för fullständig frågetext> 601 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 49 03. 3 gånger per år 46 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 113 06. 1 gång per månad 65 07. 2 gånger per månad 58 08. 3 gånger per månad 215 09. 1 gång per vecka 60 10. 2 gånger per vecka 48 11. 3 gånger per vecka 32 12. 4 gånger per vecka 66 13. 5 gånger per vecka 17 14. 6 gånger per vecka 127 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 131 REKLAM PÅ BIO Loc 183 width 2 MD=99 F.9d. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.9 för fullständig frågetext> 744 00. Aldrig 162 01. 1 gång per år 111 02. 2 gånger per år 102 03. 3 gånger per år 130 04. 1 gång per kvartal 99 05. 2 gånger per kvartal 108 06. 1 gång per månad 63 07. 2 gånger per månad 37 08. 3 gånger per månad 34 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 132 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 185 width 2 MD=99 F.9e. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.9 för fullständig frågetext> 498 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 45 03. 3 gånger per år 66 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 108 06. 1 gång per månad 57 07. 2 gånger per månad 58 08. 3 gånger per månad 179 09. 1 gång per vecka 57 10. 2 gånger per vecka 54 11. 3 gånger per vecka 40 12. 4 gånger per vecka 109 13. 5 gånger per vecka 37 14. 6 gånger per vecka 176 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 133 REKLAM PÅ TAXIBILAR Loc 187 width 2 F.9f. Hur ofta ser Du reklam på taxibilar? <Se F.9 för fullständig frågetext> 583 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 51 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 119 06. 1 gång per månad 40 07. 2 gånger per månad 73 08. 3 gånger per månad 166 09. 1 gång per vecka 45 10. 2 gånger per vecka 61 11. 3 gånger per vecka 34 12. 4 gånger per vecka 50 13. 5 gånger per vecka 26 14. 6 gånger per vecka 152 15. 7 gånger per vecka
VAR 134 AFTONBLADET Loc 189 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 549 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 87 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 100 06. 1 gång per månad 56 07. 2 gånger per månad 79 08. 3 gånger per månad 135 09. 1 gång per vecka 62 10. 2 gånger per vecka 60 11. 3 gånger per vecka 44 12. 4 gånger per vecka 41 13. 5 gånger per vecka 244 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 135 ARBETET Loc 191 width 2 MD=99 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1326 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 63 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 136 DAGENS NYHETER Loc 193 width 2 MD=99 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.10 för fullständig frågetext> 866 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 43 03. 3 gånger per år 59 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 74 06. 1 gång per månad 34 07. 2 gånger per månad 46 08. 3 gånger per månad 75 09. 1 gång per vecka 29 10. 2 gånger per vecka 17 11. 3 gånger per vecka 23 12. 4 gånger per vecka 25 13. 5 gånger per vecka 210 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 137 EXPRESSEN Loc 195 width 2 MD=99 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 459 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 100 06. 1 gång per månad 79 07. 2 gånger per månad 81 08. 3 gånger per månad 130 09. 1 gång per vecka 91 10. 2 gånger per vecka 79 11. 3 gånger per vecka 48 12. 4 gånger per vecka 50 13. 5 gånger per vecka 272 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 138 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 197 width 2 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1227 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 24 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 24 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 161 14. 6 gånger per vecka
VAR 139 GÖTEBORGS HANDELSTIDNING Loc 199 width 2 F.10f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs Handelstidning? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1474 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 12 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 9 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 10 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 18 14. 6 gånger per vecka
VAR 140 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 201 width 2 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1313 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 39 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 24 09. 1 gång per vecka 18 10. 2 gånger per vecka 12 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 29 14. 6 gånger per vecka
VAR 141 KVÄLLSPOSTEN Loc 203 width 2 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1298 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 27 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka 22 10. 2 gånger per vecka 16 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 46 14. 6 gånger per vecka
VAR 142 SVENSKA DAGBLADET Loc 205 width 2 MD=99 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1259 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 41 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 40 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 32 09. 1 gång per vecka 16 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 68 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 143 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 207 width 2 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1393 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 15 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 66 14. 6 gånger per vecka
VAR 144 A-PRESSEN Loc 209 width 2 F.10k. Hur ofta läser Du A-Pressen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1421 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 9 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 140 14. 6 gånger per vecka
VAR 145 STORMARKNADSPRESS Loc 211 width 2 F.10l. Hur ofta läser Du Stormarknadspress? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1411 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 9 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 162 14. 6 gånger per vecka
VAR 146 MEDIA - SYD Loc 213 width 2 F.10m. Hur ofta läser Du Media -Syd? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1507 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 86 14. 6 gånger per vecka
VAR 147 ANNAN LOKALTIDNING Loc 215 width 2 F.10n. Hur ofta läser Du annan lokaltidning? <Se F.10 för fullständig frågetext> 804 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 11 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 77 09. 1 gång per vecka 23 10. 2 gånger per vecka 84 11. 3 gånger per vecka 41 12. 4 gånger per vecka 58 13. 5 gånger per vecka 467 14. 6 gånger per vecka
VAR 148 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 217 width 2 MD=99 F.11. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 751 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 36 03. 3 gånger per år 48 04. 1 gång per kvartal 34 05. 2 gånger per kvartal 92 06. 1 gång per månad 104 07. 2 gånger per månad 62 08. 3 gånger per månad 431 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 149 ARBETET(SÖNDAG) Loc 219 width 2 MD=99 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1461 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 81 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 150 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 221 width 2 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1067 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 37 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 45 06. 1 gång per månad 31 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 296 09. 1 gång per vecka
VAR 151 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 223 width 2 MD=99 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.11 för fullständig frågetext> 585 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 41 03. 3 gånger per år 63 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 100 06. 1 gång per månad 113 07. 2 gånger per månad 92 08. 3 gånger per månad 525 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 152 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 225 width 2 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1330 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 183 09. 1 gång per vecka
VAR 153 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 227 width 2 F.11f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1381 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 72 09. 1 gång per vecka
VAR 154 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 229 width 2 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1351 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 17 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 27 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 112 09. 1 gång per vecka
VAR 155 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 231 width 2 MD=99 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1429 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 17 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 82 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 156 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 233 width 2 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1458 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 12 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 87 09. 1 gång per vecka
VAR 157 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 235 width 2 F.12. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.12a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1242 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 46 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 85 09. 1 gång per vecka
VAR 158 LÄSER ALLERS Loc 237 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 979 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 67 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 82 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 188 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 159 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 239 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1044 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 72 03. 3 gånger per år 89 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 77 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 93 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 160 LÄSER FEMINA Loc 241 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 1064 00. Aldrig 56 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 74 03. 3 gånger per år 86 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 86 06. 1 gång per månad 45 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 89 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 161 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 243 width 2 F.12e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 906 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 89 04. 1 gång per kvartal 80 05. 2 gånger per kvartal 139 06. 1 gång per månad 83 07. 2 gånger per månad 49 08. 3 gånger per månad 123 09. 1 gång per vecka
VAR 162 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 245 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 979 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 69 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 82 06. 1 gång per månad 41 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 189 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 163 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 247 width 2 F.12g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1025 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 56 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 83 06. 1 gång per månad 43 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 170 09. 1 gång per vecka
VAR 164 LÄSER HENNES Loc 249 width 2 F.12h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.12 för fullständig frågetext> 1364 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 27 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 40 09. 1 gång per vecka
VAR 165 LÄSER HUSMODERN Loc 251 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 1016 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 90 06. 1 gång per månad 43 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 134 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 166 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 253 width 2 F.12j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 1070 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 53 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 87 06. 1 gång per månad 52 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 87 09. 1 gång per vecka
VAR 167 LÄSER ICA-KURIREN Loc 255 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 918 00. Aldrig 53 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 44 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 81 06. 1 gång per månad 43 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 350 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 168 LÄSER LAND (DEL 1) Loc 257 width 2 MD=99 F.12l. Hur ofta läser Du - Land (Del 1) <Se F.12 för fullständig frågetext> 1302 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 157 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 169 LÄSER LEKTYR Loc 259 width 2 F.12m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 1041 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 61 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 107 06. 1 gång per månad 69 07. 2 gånger per månad 45 08. 3 gånger per månad 115 09. 1 gång per vecka
VAR 170 LÄSER METALLARBETAREN Loc 261 width 2 MD=99 F.12n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1371 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 12 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 37 06. 1 gång per månad 32 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 98 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 171 LÄSER MIN VÄRLD Loc 263 width 2 F.12o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1235 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 51 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 113 09. 1 gång per vecka
VAR 172 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 265 width 2 F.12p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1373 00. Aldrig 53 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 28 09. 1 gång per vecka
VAR 173 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 267 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1205 00. Aldrig 69 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 47 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 44 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 64 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 174 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 269 width 2 F.12r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1321 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 26 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 66 09. 1 gång per vecka
VAR 175 LÄSER SE Loc 271 width 2 F.12s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 825 00. Aldrig 57 01. 1 gång per år 99 02. 2 gånger per år 120 03. 3 gånger per år 135 04. 1 gång per kvartal 92 05. 2 gånger per kvartal 134 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 69 09. 1 gång per vecka
VAR 176 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 273 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1228 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 62 04. 1 gång per kvartal 35 05. 2 gånger per kvartal 55 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 62 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 177 LÄSER SVENSKA JOURNALEN Loc 275 width 2 F.12u. Hur ofta läser Du - Svenska Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1424 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 23 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 25 09. 1 gång per vecka
VAR 178 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 277 width 2 MD=99 F.12v. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1438 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 18 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 45 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 179 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 279 width 2 F.12x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1344 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 44 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 28 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 43 09. 1 gång per vecka
VAR 180 LÄSER VECKO-REVYN Loc 281 width 2 MD=99 F.12y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1090 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 84 04. 1 gång per kvartal 58 05. 2 gånger per kvartal 66 06. 1 gång per månad 29 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 112 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 181 LÄSER VI Loc 283 width 2 MD=99 F.12z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1165 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 43 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 67 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 186 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 182 LÄSER ÅRET RUNT Loc 285 width 2 MD=99 F.12å. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 665 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 67 02. 2 gånger per år 95 03. 3 gånger per år 105 04. 1 gång per kvartal 87 05. 2 gånger per kvartal 125 06. 1 gång per månad 81 07. 2 gånger per månad 60 08. 3 gånger per månad 291 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 183 BYGGNADSARBETAREN Loc 287 width 1 MD=9 F.13. Tidningar Du själv läser - 10-dagarstidningar. F.13a. Hur ofta läser Du Byggnadsarbetaren 1492 0. Aldrig 15 1. 1 gång per år 4 2. 2 gånger per år 7 3. 3 gånger per år 7 4. 1 gång per kvartal 6 5. 2 gånger per kvartal 19 6. 1 gång per månad 9 7. 2 gånger per månad 56 8. 3 gånger per månad 1 9. Ej svar
VAR 184 STATSANSTÄLLD Loc 288 width 1 F.13b. Hur ofta läser Du Statsanställd <Se F.13 för fullständig frågetext> 1456 0. Aldrig 12 1. 1 gång per år 10 2. 2 gånger per år 7 3. 3 gånger per år 8 4. 1 gång per kvartal 6 5. 2 gånger per kvartal 28 6. 1 gång per månad 12 7. 2 gånger per månad 77 8. 3 gånger per månad
VAR 185 ALLT OM MAT Loc 289 width 1 MD=9 F.14. Tidningar Du själv läser - 14-dagarstidningar. F.14a. Hur ofta läser du - Allt om Mat 1211 0. aldrig 59 1. 1 gång/år 52 2. 2 gånger/år 45 3. 3 gånger/år 72 4. 1 gång/kvartal 28 5. 2 gånger/kvartal 61 6. 1 gång/månad 88 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 186 FABRIKSARBETAREN Loc 290 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Fabriksarbetaren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1540 0. aldrig 11 1. 1 gång/år 7 2. 2 gånger/år 2 3. 3 gånger/år 5 4. 1 gång/kvartal 1 5. 2 gånger/kvartal 13 6. 1 gång/månad 36 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 187 KOMMUNALARBETAREN Loc 291 width 1 MD=9 F.14c. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1426 0. aldrig 14 1. 1 gång/år 10 2. 2 gånger/år 6 3. 3 gånger/år 8 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 51 6. 1 gång/månad 90 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 188 MOTOR Loc 292 width 1 MD=9 F.14d. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.14 för fullständig frågetext> 1231 0. aldrig 54 1. 1 gång/år 52 2. 2 gånger/år 44 3. 3 gånger/år 56 4. 1 gång/kvartal 36 5. 2 gånger/kvartal 47 6. 1 gång/månad 96 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 189 MOTORFÖRAREN Loc 293 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1421 0. aldrig 30 1. 1 gång/år 24 2. 2 gånger/år 21 3. 3 gånger/år 26 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 34 6. 1 gång/månad 45 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 190 TEKNIKENS VÄRLD Loc 294 width 1 MD=9 F.14f. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.14 för fullständig frågetext> 1203 0. aldrig 58 1. 1 gång/år 66 2. 2 gånger/år 56 3. 3 gånger/år 71 4. 1 gång/kvartal 35 5. 2 gånger/kvartal 72 6. 1 gång/månad 55 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 191 VI BILÄGARE Loc 295 width 1 MD=9 F.14g. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1053 0. aldrig 40 1. 1 gång/år 27 2. 2 gånger/år 45 3. 3 gånger/år 49 4. 1 gång/kvartal 36 5. 2 gånger/kvartal 101 6. 1 gång/månad 264 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 192 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 296 width 1 MD=9 F.15. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.15a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 929 0. aldrig 94 1. 1 gång/år 97 2. 2 gånger/år 109 3. 3 gånger/år 115 4. 1 gång/kvartal 58 5. 2 gånger/kvartal 212 6. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 193 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 297 width 1 MD=9 F.15b. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.15 för fullständig frågetext> 948 0. aldrig 90 1. 1 gång/år 100 2. 2 gånger/år 95 3. 3 gånger/år 115 4. 1 gång/kvartal 49 5. 2 gånger/kvartal 214 6. 1 gång/månad 5 9. Ej svar
VAR 194 LÄSER VILLA&HEM I SVER. Loc 298 width 1 MD=9 F.15c. Hur ofta läser Du - Villa & Hem i Sverige <Se F.15 för fullständig frågetext> 1215 0. aldrig 93 1. 1 gång/år 47 2. 2 gånger/år 51 3. 3 gånger/år 53 4. 1 gång/kvartal 34 5. 2 gånger/kvartal 122 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 195 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 299 width 1 F.15d. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.15 för fullständig frågetext> 1452 0. aldrig 43 1. 1 gång/år 24 2. 2 gånger/år 25 3. 3 gånger/år 25 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 32 6. 1 gång/månad
VAR 196 LÄSER BÅT-NYTT Loc 300 width 1 MD=9 F.15e. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.15 för fullständig frågetext> 1390 0. aldrig 58 1. 1 gång/år 34 2. 2 gånger/år 29 3. 3 gånger/år 36 4. 1 gång/kvartal 19 5. 2 gånger/kvartal 49 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 197 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 301 width 1 MD=9 F.15f. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.15 för fullständig frågetext> 1464 0. aldrig 44 1. 1 gång/år 21 2. 2 gånger/år 15 3. 3 gånger/år 25 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 36 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 198 LÄSER DET BÄSTA Loc 302 width 1 MD=9 F.15g. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.15 för fullständig frågetext> 1161 0. aldrig 99 1. 1 gång/år 45 2. 2 gånger/år 55 3. 3 gånger/år 43 4. 1 gång/kvartal 25 5. 2 gånger/kvartal 186 6. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 199 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 303 width 1 MD=9 F.15h. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.15 för fullständig frågetext> 1295 0. aldrig 57 1. 1 gång/år 54 2. 2 gånger/år 33 3. 3 gånger/år 54 4. 1 gång/kvartal 35 5. 2 gånger/kvartal 87 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 200 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 304 width 1 MD=9 F.15i. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.15 för fullständig frågetext> 1244 0. aldrig 38 1. 1 gång/år 31 2. 2 gånger/år 33 3. 3 gånger/år 42 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 208 6. 1 gång/månad 3 9. Ej svar
VAR 201 LÄSER INDUSTRITJÄNSTEM. Loc 305 width 1 F.15j. Hur ofta läser du - Industritjänstemannen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1518 0. aldrig 9 1. 1 gång/år 7 2. 2 gånger/år 3 3. 3 gånger/år 5 4. 1 gång/kvartal 3 5. 2 gånger/kvartal 71 6. 1 gång/månad
VAR 202 LÄSER SACO-TIDNINGEN Loc 306 width 1 MD=9 F.15k. Hur ofta läser Du - SACO-tidningen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1562 0. aldrig 12 1. 1 gång/år 5 2. 2 gånger/år 1 3. 3 gånger/år 4 4. 1 gång/kvartal 3 5. 2 gånger/kvartal 28 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 203 LÄSER SUNT FÖRNUFT Loc 307 width 1 F.15l. Hur ofta läser Du - Sunt Förnuft <Se F.15 för fullständig frågetext> 1508 0. aldrig 12 1. 1 gång/år 17 2. 2 gånger/år 6 3. 3 gånger/år 10 4. 1 gång/kvartal 8 5. 2 gånger/kvartal 55 6. 1 gång/månad
VAR 204 LÄSER JAKTJOURNALEN Loc 308 width 1 MD=9 F.15m. Hur ofta läser Du - Jaktjournalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1515 0. aldrig 19 1. 1 gång/år 15 2. 2 gånger/år 8 3. 3 gånger/år 14 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 34 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 205 LÄSER JAKTM.O.FISKEV. Loc 309 width 1 MD=9 F.15n. Hur ofta läser Du - Jaktmarker och Fiskevatten <Se F.15 för fullständig frågetext> 1489 0. aldrig 33 1. 1 gång/år 23 2. 2 gånger/år 13 3. 3 gånger/år 14 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 36 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 206 LÄSER SVENSK JAKT Loc 310 width 1 MD=9 F.15o. Hur ofta läser Du - Svensk Jakt <Se F.15 för fullständig frågetext> 1456 0. aldrig 27 1. 1 gång/år 20 2. 2 gånger/år 12 3. 3 gånger/år 20 4. 1 gång/kvartal 12 5. 2 gånger/kvartal 68 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 207 LÄSER SVENSKT FISKE Loc 311 width 1 MD=9 F.15p. Hur ofta läser Du - Svenskt Fiske <Se F.15 för fullständig frågetext> 1484 0. aldrig 39 1. 1 gång/år 23 2. 2 gånger/år 9 3. 3 gånger/år 14 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 36 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 208 LÄSER ILLUSTR.MOTORSPORT Loc 312 width 1 F.15q. Hur ofta läser Du - Illustrerad Motor Sport <Se F.15 för fullständig frågetext> 1473 0. aldrig 42 1. 1 gång/år 12 2. 2 gånger/år 24 3. 3 gånger/år 17 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 33 6. 1 gång/månad
VAR 209 LÄSER POPULÄR MEKANIK Loc 313 width 1 MD=9 F.15r. Hur ofta läser Du - Populär Mekanik <Se F.15 för fullständig frågetext> 1487 0. aldrig 33 1. 1 gång/år 32 2. 2 gånger/år 14 3. 3 gånger/år 20 4. 1 gång/kvartal 4 5. 2 gånger/kvartal 25 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 210 LÄSER SV.MOTORTIDNING Loc 314 width 1 F.15s. Hur ofta läser Du - Svensk Motortidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1462 0. aldrig 39 1. 1 gång/år 30 2. 2 gånger/år 21 3. 3 gånger/år 30 4. 1 gång/kvartal 9 5. 2 gånger/kvartal 25 6. 1 gång/månad
VAR 211 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 315 width 1 F.15t. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.15 för fullständig frågetext> 1296 0. aldrig 77 1. 1 gång/år 66 2. 2 gånger/år 50 3. 3 gånger/år 51 4. 1 gång/kvartal 22 5. 2 gånger/kvartal 54 6. 1 gång/månad
VAR 212 VI I VILLA Loc 316 width 1 MD=9 F.16. Tidningen Vi i Villa distribueras gratis till landets samtliga villaägare. Vi i Villa utkommer med 4 nr under våren och 2 nr under hösten,alltså totalt 6 nr per år.Hur ofta läser Du Vi i Villa? 362 1. Känner ej till Vi i Villa 412 2. Känner till men läser aldrig Vi i Villa 83 3. Läser ungefär 1 nummer per år 85 4. Läser ungefär 2 nummer per år 75 5. Läser ungefär 3 nummer per år 75 6. Läser ungefär 4 nummer per år 25 7. Läser ungefär 5 nummer per år 488 8. Läser ungefär 6 nummer per år 11 9. Ej svar
VAR 213 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 317 width 1 MD=9 F.17. Vilka av nedanstående produkter finns i Ditt hushåll? F.17a. I hushållet finns:personbil/kombi 345 0. Finns ej 1260 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 214 FINNS:FRITIDSHUS Loc 318 width 1 MD=9 F.17b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.17 för fullständig frågetext> 1188 0. Finns ej 417 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 215 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 319 width 1 MD=9 F.17c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1372 0. Finns ej 233 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 216 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 320 width 1 MD=9 F.17d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.17 för fullständig frågetext> 745 0. Finns ej 860 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 217 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 321 width 1 MD=9 F.17e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.17 för fullständig frågetext> 1130 0. Finns ej 475 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 218 FINNS:FILMKAMERA Loc 322 width 1 MD=9 F.17f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.17 för fullständig frågetext> 1269 0. Finns ej 336 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 219 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 323 width 1 MD=9 F.17g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.17 för fullständig frågetext> 1281 0. Finns ej 324 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 220 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 324 width 1 MD=9 F.17h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.17 för fullständig frågetext> 1342 0. Finns ej 263 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 221 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 325 width 1 MD=9 F.17i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 940 0. Finns ej 665 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 222 FINNS:SVART-VIT TV Loc 326 width 1 MD=9 F.17j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.17 för fullständig frågetext> 343 0. Finns ej 1262 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 223 FINNS:FÄRG-TV Loc 327 width 1 MD=9 F.17k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.17 för fullständig frågetext> 1169 0. Finns ej 436 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 224 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 328 width 1 MD=9 F.17l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.17 för fullständig frågetext> 341 0. Finns ej 1264 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 225 FINNS:DISKMASKIN Loc 329 width 1 MD=9 F.17m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 1343 0. Finns ej 262 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 226 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 330 width 1 MD=9 F.17n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 587 0. Finns ej 1018 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 227 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 331 width 1 MD=9 F.17o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1130 0. Finns ej 475 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 228 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 332 width 1 MD=9 F.17p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.17 för fullständig frågetext> 1011 0. Finns ej 594 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 229 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 333 width 1 MD=9 F.17q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1056 0. Finns ej 549 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 230 FINNS:HUND Loc 334 width 1 MD=9 F.17r. I hushållet finns:hund <Se F.17 för fullständig frågetext> 1256 0. Finns ej 349 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 231 FINNS:KATT Loc 335 width 1 MD=9 F.17s. I hushållet finns:katt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1374 0. Finns ej 231 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 232 FINNS:BURFÅGLAR Loc 336 width 1 MD=9 F.17t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1468 0. Finns ej 137 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 233 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 337 width 1 MD=9 F.17u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1455 0. Finns ej 150 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 234 MATVAROR I BUTIKER Loc 338 width 1 MD=9 F.18. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag köper: Matvaror i Butiker 39 1. Aldrig 85 2. Någon gång/år 59 3. Någon gång/kvartal 208 4. Någon gång/månad 591 5. 1-2 gånger/vecka 419 6. 3-4 gånger/vecka 198 7. Minst 5 gånger/vecka 17 9. Ej svar
VAR 235 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 339 width 1 MD=9 F.18b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.18 för fullständig frågetext> 457 1. Aldrig 398 2. Någon gång/år 331 3. Någon gång/kvartal 383 4. Någon gång/månad 14 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 31 9. Ej svar
VAR 236 TANDKRÄM Loc 340 width 1 MD=9 F.18c. Jag köper: Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 125 1. Aldrig 199 2. Någon gång/år 324 3. Någon gång/kvartal 902 4. Någon gång/månad 44 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 16 9. Ej svar
VAR 237 TVÅL Loc 341 width 1 MD=9 F.18d. Jag köper: Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 129 1. Aldrig 184 2. Någon gång/år 291 3. Någon gång/kvartal 907 4. Någon gång/månad 80 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 20 9. Ej svar
VAR 238 MASKINDISKMEDEL Loc 342 width 1 MD=9 F.18e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1180 1. Aldrig 110 2. Någon gång/år 125 3. Någon gång/kvartal 169 4. Någon gång/månad 7 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 25 9. Ej svar
VAR 239 VANLIGT DISKMEDEL Loc 343 width 1 MD=9 F.18f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 270 1. Aldrig 208 2. Någon gång/år 396 3. Någon gång/kvartal 688 4. Någon gång/månad 37 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 15 9. Ej svar
VAR 240 RENGÖRINGSMEDEL Loc 344 width 1 MD=9 F.18g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 278 1. Aldrig 244 2. Någon gång/år 432 3. Någon gång/kvartal 598 4. Någon gång/månad 40 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 23 9. Ej svar
VAR 241 TVÄTTMEDEL Loc 345 width 1 MD=9 F.18h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 260 1. Aldrig 191 2. Någon gång/år 374 3. Någon gång/kvartal 710 4. Någon gång/månad 58 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 20 9. Ej svar
VAR 242 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 346 width 1 MD=9 F.18i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 563 1. Aldrig 479 2. Någon gång/år 339 3. Någon gång/kvartal 196 4. Någon gång/månad 8 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 28 9. Ej svar
VAR 243 GRAMMOFONSKIVOR Loc 347 width 1 MD=9 F.18j. Jag köper: Grammofonskivor <Se F.18 för fullständig frågetext> 668 1. Aldrig 502 2. Någon gång/år 281 3. Någon gång/kvartal 123 4. Någon gång/månad 10 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 32 9. Ej svar