SAMHÄLLSFÖRÄNDRING
               I SVERIGE 1
               SSD 0094

              Primärforskare
             Ulf Himmelstrand
           Sociologiska institutionen
             Uppsala universitet

             Första SSD-upplagan
              Februari 1985

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i SAMHÄLLSFÖRÄNDRING I SVERIGE
        samlades ursprungligen in av ett forsknings-
        projekt under ledning av ULF HIMMELSTRAND vid
        Sociologiska Institutionen vid Uppsala
        Universitet.
        Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskarna och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får materialet förmedlas
  till och analyseras av forskare under förutsättning att
  användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och
  samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas
  i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND
  Syftet med undersökningen var att kartlägga vilka samband
  som finns mellan anställdas
  arbetssituation/arbetsförhållanden och deras uppfattning av
  och inställning till olika typer av samhällsförändring. En
  viktig del av undersökningen var utnyttjandet av s.k.
  hotbilder.

                 II

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL
  Materialet i denna undersökning har samlats in genom
  frågeformulär och intervjuer med anställda, direktörer och
  styrelsemedlemmar vid ett antal företag och arbetsplatser i
  Stockholms och Kopparbergs län under 1976.
  Som ett första urvalssteg lät forskarna SCB slumpvis ur CFR
  ,centrala företagsregistret, dra ett antal arbetsplatser med
  minst 10 anställda ifrån de två länen. Dessa arbetsplatser
  kontaktades och med deras hjälp anskaffades listor över de
  anställda. Företagen indelades i grupper efter storlek, och
  via ett stratifierat urval drogs ett antal anställda som
  fick ta emot ett frågeformulär. Det besvarades av 1294
  individer eller 64,8% av urvalet. Forskargruppen har
  bearbetat materialet som ett självvägande urval.
  I ett andra urvalssteg drogs senare 200 personer bland de
  1294 som besvarat frågeformuläret och 164 av dessa
  intervjuades i februari 1977 av SCB.
  På grund av tekniska skäl har SSD uppdelat undersökningen i
  två separata delstudier benämnda Samhällsförändring i
  Sverige 1 och 2 (SSD 094:1 och 094:2). Samhällsförändring i
  Sverige 1 innehåller svaren från de 1294 individer som
  besvarade frågeformuläret.
  Samhällsförändring i Sverige 2 innehåller svaren från 164
  st. av de som intervjuades i urvalssteg 2, samt deras svar
  på frågeformuläret.

  För vidare information se:
     Himmelstrand Ulf m.fl.  Beyond welfare capitalism
                       London 1981
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-8 (01-88) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor eller för att frågan endast ställts till
  vissa grupper. "Vet inte"-svar har oftast givits koden 8
  (88). Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 119  (2) DISK FACKLIGA FRÅGOR      (3) MD=9
    REF 119  (4) LOC 135 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.50 Händer det att man diskuterar fackliga frågor på
  Din arbetsplats?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)

    293  1.  Nästan aldrig
    385  2.  Några gånger om året
    391  3.  Några gånger i månaden
    185  4.  Minst ett par gånger i veckan

    40  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).
  
Variable list


1 SSDstudie NR 0094 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Arbetsplatsnummer 6 Svarsperiod 7 Kön 8 Nationalitet 9 Län 10 Bostadsort 11 Näringsgren 12 Bostadstyp 13 Boendetid 14 Restid 15 Färdmedel Viktiga mål 16 Sänkta skatter 17 Fler arbetstillfällen 18 Utbyggnad av kärnkraften 19 Ökade resurser till sjukvården 20 Förbättring av arbetsmiljön 21 Decentralisering 22 Ökning av produktionen 23 Kortare arbetstider 24 Jämlikhet 25 Fritid Grupper som går mot bättre tider 26 Icke yrkesutbildade arbetare 27 Lägre tjänstemän 28 Småföretagare 29 Yrkesutbildade arbetare 30 Storföretagare 31 Arbetslösa 32 Aktieägare 33 Gröna vågen Varför man lyckas 34 Duglighet 35 Kontakter 36 Grupptillhörighet 37 Föräldrar 38 Anställning 39 Arbetsplatsstorlek 40 Socialgrupp 41 Anställningstid 42 Första jobb 43 Arbetslöshet Hot mot utvecklingen 44 Inflationen 45 Miljöförstöringen 46 Kärnkraften 47 Mekaniseringen 48 Kapitalismen 49 Socialismen 50 Näringslivet 51 Storstadstillväxten 52 Statens inflytande 53 Arbetslösheten Om arbetet 54 Anställnings varaktighet 55 Planering i arbetet 56 Lämna arbetsplatsen 57 Arbetsledare 58 Hjälp av chef 59 Hjälp av arbetskamrater 60 Personalbrist Faktorer som styr arbetet 61 Arbetsinstruktioner 62 Arbetsrutiner 63 Myndigheter 64 Maskiner 65 Datarutiner 66 Anpassning till andra 67 Förväntningar från andra 68 Ackord, tidsstudier Grupper med gemensamma intressen 69 Släkten 70 Arbetskamraterna 71 Arbetsgivaren 72 Grannarna 73 Partisympatisörer 74 Klassen 75 Svenska nationen Löner och arbetstider 76 Lön 77 Löneform 78 Löneform önskad 79 Arbetstider 80 Arbetstider önskade 81 Övertid 82 Inkomst - fritid 83 Fritid form Arbetets följder 84 Kroppslig utmattning 85 Psykisk utmattning 86 Jäkt 87 Enformigt 88 Buller 89 Gas, damm eller rök 90 Smuts 91 Påfrestande arbetsställning 92 Möjlighet byta arbete 93 Nyttoeffekt 94 Byta arbete Viktigt att förbätta 95 Anställningstrygghet 96 Inkomst 97 Arbetstidens förläggning 98 Trivsel i arbetet 99 Arbetets anseende 100 Kontakt med arbetskamrater 101 Arbetstakten 102 Arbetsmiljön 103 Inflytande arbetssituation 104 Inflytande företaget 105 Flyttvilja 106 Kvalifikationer arbete 107 Civilstånd 108 Make/makas yrke 109 Grupptillhörighet ekonomisk Påståenden om standardökningen 110 Standardökning 111 Livskvalitet 112 Betydelselös ökning 113 Bekymmer och besvär 114 Rika ökar mest 115 Polisbehandling 116 Strejker 117 Fackföreningsanslutning 118 Deltar i facklig verksamhet 119 Diskuterar fackliga frågor 120 Inställning till facket 121 Arbetsmiljöförb. av arbetsgivarna 122 Tjänstemännens miljöproblem 123 Arbetsmiljöproblemen olösliga 124 Faders yrkeskategori Fritidssysselsättningar 125 Umgänge med arbetskamrater 126 Umgänge med grannar 127 Umgänge med släkt 128 Umgänge med vänner och bekanta 129 Bio teater dans bingo mm 130 Böcker 131 Bilutflykter 132 Kurser 133 Titta i affärer 134 Idrott och motion 135 Föreningsverksamhet 136 Åka till landet 137 Utbildning 138 Klassympatier 139 Klassinflytande 140 Ålder 141 Antal barn 7-16 år 142 Antal barn under 7 år 143 Skyddsombuds ställning 144 Paragraf 32-reformen 145 Intresserad av personlig intervju 146 Intresserad av att disk. reultaten 147 Arbetsplatsstorlek SCB 148 Rätt storlek 149 Sektor 150 Ägare 151 Juridisk form 152 Nordisk yrkesklassificering

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0094              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0094


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. JANUARI 1985
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 2 delar. 001. Enkätundersökningen 002. Intervjuundersökningen
VAR 4 ID -NUMMER Loc 9 width 4
VAR 5 ARBETSPLATSNUMMER Loc 13 width 3 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1294 Min=1 Max=164 Mean=102.6 St.Dev=45.0
VAR 6 SVARSPERIOD Loc 16 width 1 MD=9 699 1. Efter första brevet 348 2. Efter första påminnelsen 131 3. Efter andra påminnelsen 60 4. Efter tredje påminnelsen 53 5. Efter fjärde påminnelsen 3 9. Uppgift saknas
VAR 7 KÖN Loc 17 width 1 MD=9 433 1. Kvinna 856 2. Man 5 9. Uppgift saknas
VAR 8 NATIONALITET Loc 18 width 1 MD=9 1241 1. Svensk 48 2. Utlänning 5 9. Uppgift saknas
VAR 9 LÄN Loc 19 width 1 MD=9 562 1. Stockholms (arbetsplatsens adress) 725 2. Kopparbergs 7 9. Uppgift saknas
VAR 10 BOSTADSORT Loc 20 width 1 MD=9 454 1. Stor-Stockholm (Stockholms län utom Södertälje, Norrtälje, Nynäshamn) 67 2. Över 50.000 inv. men ej Stor-Stockholm 133 3. 40.000-49.000 inv. 127 4. 30.000-39.000 inv. 109 5. 20.000-29.000 inv. 187 6. 10.000-19.000 inv. 208 7. Under 10.000 inv. 9 9. Uppgift saknas
VAR 11 NÄRINGSGREN Loc 21 width 2 MD=99 SCB:s näringsgrensindelning. 37 12. Skogsbruk 1 13. Fiske, fiskevård 1 21. Kolbrytning 64 23. Malmbrytning 26 29. Annan brytning och utvinning 1 30. Tillverkning 23 31. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobakstillverkning 23 32. Textil-, beklädnads-, läder- och lädervarutillverkning 34 33. Trävarutillverkning 13 34. Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion 92 35. Tillverkning av kemiska produkter, petroleumprodukter, gummi- och plastvaror 11 37. Metallframställning 252 38. Verkstadsvarutillverkning 1 40. El-, gas-, värme- och vattenförsörjning 42 41. El-, gas- och värmeförsörjning 20 50. Byggnadsverksamhet 87 61. Partihandel och varuförmedling 66 62. Detaljhandel 7 63. Restaurang- och hotellverksamhet 7 71. Samfärdsel 35 81. Bank- och annan finansverksamhet 1 82. Försäkringsversamhet 128 83. Fastighetsförvaltning och -förmedling, uppdragsverksamhet 46 91. Offentlig förvaltning, försvars-, polis och brandskyddsverksamhet 9 92. Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet 126 93. Undervisning, forskning, sjukvård mm 108 94. Rekreationsverksamhet, kulturell serviceverksamhet 14 95. Reparations-, tvätteri- och annan serviceverksamhet 19 99. Uppgift saknas
VAR 12 BOSTADSTYP Loc 23 width 1 MD=9 F.1. Vad har Du för bostad? 619 1. Enfamiljshus 132 2. Insatslägenhet 505 3. Hyreslägenhet 23 4. Övrigt 15 9. Ej svar
VAR 13 BOENDETID Loc 24 width 1 MD=9 F.2. Hur länge har Du bott på Din nuvarande hemort? 59 1. Mindre än 1 år 105 2. 1-2 år 175 3. 3-5 år 282 4. 6-15 år 263 5. 16-30 år 91 6. Mer än 30 år 297 7. Hela livet 22 9. Ej svar
VAR 14 RESTID Loc 25 width 1 F.3. Ungefär hur lång sammanlagd tid tar det för Dig att komma till och från arbetet varje dag? 37 0. Olika restid 231 1. 10 min. 277 2. 20 min. 245 3. 30 min. 101 4. 40 min. 63 5. 50 min. 138 6. 60 min. 15 7. 70 min. 35 8. 80 min. 152 9. 90 min eller mer
VAR 15 FÄRDMEDEL Loc 26 width 1 MD=9 F.4. Hur färdas Du vanligen till arbetet? 191 1. Går 144 2. Åker cykel 609 3. Åker bil 222 4. Åker med kollektiva trafikmedel 54 5. Varierande färdsätt 74 9. Ej svar
VAR 16 SÄNKTA SKATTER Loc 27 width 1 MD=9 F.5. Man kan tala om olika mål för utvecklingen i samhället. Här nedan har vi räknat upp några sådana tänkbara mål. Hur pass viktigt eller oviktigt anser Du det vara att dessa mål uppfylls? F.5.1. Hur pass viktigt är det med sänkta skatter? 599 1. Mycket viktigt 529 3. Ganska viktigt 129 5. Oviktigt 37 9. Ej svar
VAR 17 FLER ARBETSTILLFÄLLEN Loc 28 width 1 MD=9 F.5.2. Hur pass viktigt är det med fler arbetstillfällen? <Se F.5 för fullständig frågetext> 981 1. Mycket viktigt 261 3. Ganska viktigt 17 5. Oviktigt 35 9. Ej svar
VAR 18 UTBYGGNAD AV KÄRNKRAFTEN Loc 29 width 1 MD=9 F.5.3. Hur pass viktigt är det med utbyggnad av kärnkraften? <Se F.5 för fullständig frågetext> 103 1. Mycket viktigt 478 3. Ganska viktigt 618 5. Oviktigt 95 9. Ej svar
VAR 19 ÖKADE RESURSER T SJUKV. Loc 30 width 1 MD=9 F.5.4. Hur pass viktigt är det med ökade resurser till sjukvården? <Se F.5 för fullständig frågetext> 877 1. Mycket viktigt 356 3. Ganska viktigt 30 5. Oviktigt 31 9. Ej svar
VAR 20 FÖRB. AV ARBETSMILJÖN Loc 31 width 1 MD=9 F.5.5. Hur pass viktigt är det med förbättring av arbetsmiljön? <Se F.5 för fullständig frågetext> 815 1. Mycket viktigt 420 3. Ganska viktigt 16 5. Oviktigt 43 9. Ej svar
VAR 21 DECENTRALISERING Loc 32 width 1 MD=9 F.5.6. Hur pass viktigt är det med decentralisering? <Se F.5 för fullständig frågetext> 272 1. Mycket viktigt 582 3. Ganska viktigt 310 5. Oviktigt 130 9. Ej svar
VAR 22 ÖKNING AV PRODUKTIONEN Loc 33 width 1 MD=9 F.5.7. Hur pass viktigt är det med ökning av produktionen? <Se F.5 för fullständig frågetext> 403 1. Mycket viktigt 637 3. Ganska viktigt 172 5. Oviktigt 82 9. Ej svar
VAR 23 KORTARE ARBETSTIDER Loc 34 width 1 MD=9 F.5.8. Hur pass viktigt är det med fler kortare arbetstider? <Se F.5 för fullständig frågetext> 296 1. Mycket viktigt 571 3. Ganska viktigt 370 5. Oviktigt 57 9. Ej svar
VAR 24 JÄMLIKHET Loc 35 width 1 MD=9 F.5.9. Hur pass viktigt är det med jämlikhet? <Se F.5 för fullständig frågetext> 738 1. Mycket viktigt 396 3. Ganska viktigt 108 5. Oviktigt 52 9. Ej svar
VAR 25 FRITID Loc 36 width 1 MD=9 F.6. Tycker Du att den fritid Du har är tillräcklig, för kort eller är det svårt att få fritiden att gå? 310 1. Alldeles för kort 439 2. Lite för kort 519 3. Tillräcklig 7 4. Svårt att få fritiden att gå 19 9. Ej svar
VAR 26 ICKE YRESUTB. ARBETARE Loc 37 width 1 MD=9 F.7. Om man ser till olika grupper i dagens svenska samhälle, vilka tror Du kommer att gå mot bättre tider och vilka går mot sämre tider om man ser ca 10-20 år framåt? F.7.1. Icke yrkesutbildade arbetare går mot: 26 1. Mycket bättre tider 88 2. Något bättre tider 326 3. Det kommer att gå upp och ned 306 4. Något sämre tider 414 5. Mycket sämre tider 85 6. Ingen åsikt 49 9. Ej svar
VAR 27 LÄGRE TJÄNSTEMÄN Loc 38 width 1 MD=9 F.7.2. Lägre tjänstemän går mot: <Se F.7 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket bättre tider 193 2. Något bättre tider 380 3. Det kommer att gå upp och ned 353 4. Något sämre tider 117 5. Mycket sämre tider 169 6. Ingen åsikt 69 9. Ej svar
VAR 28 SMÅFÖRETAGARE Loc 39 width 1 MD=9 F.7.3. Småföretagare går mot: <Se F.7 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket bättre tider 121 2. Något bättre tider 331 3. Det kommer att gå upp och ned 273 4. Något sämre tider 399 5. Mycket sämre tider 94 6. Ingen åsikt 58 9. Ej svar
VAR 29 YRKESUTBILDADE ARBETARE Loc 40 width 1 MD=9 F.7.4. Yrkesutbildade arbetare går mot: <Se F.7 för fullständig frågetext> 316 1. Mycket bättre tider 572 2. Något bättre tider 246 3. Det kommer att gå upp och ned 31 4. Något sämre tider 10 5. Mycket sämre tider 61 6. Ingen åsikt 58 9. Ej svar
VAR 30 STORFÖRETAGARE Loc 41 width 1 MD=9 F.7.5. Storföretagare går mot: <Se F.7 för fullständig frågetext> 268 1. Mycket bättre tider 270 2. Något bättre tider 394 3. Det kommer att gå upp och ned 142 4. Något sämre tider 29 5. Mycket sämre tider 125 6. Ingen åsikt 66 9. Ej svar
VAR 31 ARBETSLÖSA Loc 42 width 1 MD=9 F.7.6. Arbetslösa går mot: <Se F.7 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket bättre tider 241 2. Något bättre tider 452 3. Det kommer att gå upp och ned 171 4. Något sämre tider 179 5. Mycket sämre tider 159 6. Ingen åsikt 58 9. Ej svar
VAR 32 AKTIEÄGARE Loc 43 width 1 MD=9 F.7.7. Aktieägare går mot: <Se F.7 för fullständig frågetext> 91 1. Mycket bättre tider 103 2. Något bättre tider 455 3. Det kommer att gå upp och ned 228 4. Något sämre tider 82 5. Mycket sämre tider 273 6. Ingen åsikt 62 9. Ej svar
VAR 33 GRÖNA VÅGEN Loc 44 width 1 MD=9 F.8. Under senare år har det talats om "gröna vågen". Detta uttryck betecknar många saker - allt från att leva på landet till en önskan om ett lågenergisamhälle. Hur skulle Du säga att Din inställning till "den gröna vågen" är i stort sett? 280 1. Mycket positiv 464 2. Ganska positiv 406 3. Varken positiv eller negativ 73 4. Ganska negativ 34 5. Mycket negativ 37 9. Ej svar
VAR 34 DUGLIGHET Loc 45 width 1 MD=9 F.9. Hur mycket tror Du att de förhållanden, som nedan angivits, betyder för om en människa lyckas bra eller dåligt i livet? F.9.1. Duglighet betyder: 1050 1. Mycket 190 3. Litet 9 5. Ingenting 45 9. Ej svar
VAR 35 KONTAKTER Loc 46 width 1 MD=9 F.9.2. Kontakter betyder: <Se F.9 för fullständig frågetext> 914 1. Mycket 308 3. Litet 15 5. Ingenting 57 9. Ej svar
VAR 36 GUPPTILLHÖRIGHET Loc 47 width 1 MD=9 F.9.3. Styrkan hos den grupp man tillhör betyder: <Se F.9 för fullständig frågetext> 530 1. Mycket 537 3. Litet 144 5. Ingenting 83 9. Ej svar
VAR 37 FÖRÄLDRAR Loc 48 width 1 MD=9 F.9.4. Den start i livet ens föräldrar givit betyder: <Se F.9 för fullständig frågetext> 832 1. Mycket 369 3. Litet 41 5. Ingenting 52 9. Ej svar
VAR 38 ANSTÄLLNING Loc 49 width 1 MD=9 F.10. Har Du för närvarande någon anställning? 1244 1. Ja 5 5. Nej 21 8. Annan arbetsgivare 24 9. Ej svar
VAR 39 ARBETSPLATSSTORLEK Loc 50 width 1 MD=9 F.11. Ungefär hur många personer arbetar på Din arbetsplats? 277 1. 10-19 pers. 257 2. 20-49 pers. 313 3. 50-199 pers. 144 4. 200-499 pers. 269 5. 500 eller fler 34 9. Ej svar
VAR 40 SOCIALGRUPP Loc 51 width 2 MD=99 F.12. Vilket jobb har Du nu? Beskriv så noga som möjligt. Socioekonomisk gruppering enligt SCB. 150 01. Biträdespersonal 285 02. Icke facklärda 234 03. Facklärda 7 04. Spec facklärda 11 05. Vaktmästare m fl 124 06. Kontorister m fl 129 07. Assistenter m fl 215 08. Ingenjörer m fl 96 09. Specialister 23 10. Ledande befattningar 20 99. Ej svar
VAR 41 ANSTÄLLNINGSTID Loc 53 width 1 MD=9 F.13. Hur länge har Du haft Din nuvarande anställning? 117 1. Mindre än 1 år 211 2. 1-2 år 263 3. 3-5 år 318 4. 6-10 år 217 5. 11-20 år 100 6. Mer än 20 år 68 9. Ej svar
VAR 42 FÖRSTA JOBB Loc 54 width 2 MD=99 F.14. Vilket var Ditt första längre jobb (mer än 6 månader)? Socioekonomisk gruppering enligt SCB. 297 01. Biträdespersonal 293 02. Icke facklärda 138 03. Facklärda 4 04. Spec facklärda 32 05. Vaktmästare m fl 111 06. Kontorister m fl 50 07. Assistenter m fl 94 08. Ingenjörer m fl 41 09. Specialister 3 10. Ledande befattningar 2 12. Lantbrukare, större 7 13. Ensamföretagare 222 99. Ej svar
VAR 43 ARBETSLÖSHET Loc 56 width 1 MD=9 F.15. Har Du någon gång varit arbetslös mer än 2 månader? 225 1. Ja 1052 5. Nej 17 9. Ej svar
VAR 44 INFLATIONEN Loc 57 width 1 MD=9 F.16. Det talas ibland om olika faktorer som kan HOTA utvecklingen. Nedan finns några sådana faktorer uppräknade. Ange för varje faktor hur pass stort hot Du tror den utgör för människor i Din ställning? F.16.1. Inflationen utgör: 111 1. Inget hot 517 2. Något hot 595 3. Stort hot 71 9. Ej svar
VAR 45 MILJÖFÖRSTÖRINGEN Loc 58 width 1 MD=9 F.16.2. Förstöringen av vatten, luft och jord utgör: <Se F.16 för fullständig frågetext> 83 1. Inget hot 209 2. Något hot 945 3. Stort hot 57 9. Ej svar
VAR 46 KÄRNKRAFTEN Loc 59 width 1 MD=9 F.16.3. Utbyggandet av kärnkraften utgör: <Se F.16 för fullständig frågetext> 290 1. Inget hot 529 2. Något hot 380 3. Stort hot 95 9. Ej svar
VAR 47 MEKANISERINGEN Loc 60 width 1 MD=9 F.16.4. Den ökade mekaniserinen utgör: <Se F.16 för fullständig frågetext> 575 1. Inget hot 473 2. Något hot 169 3. Stort hot 77 9. Ej svar
VAR 48 KAPITALISMEN Loc 61 width 1 MD=9 F.16.5. Kapitalismens inflytande utgör: <Se F.16 för fullständig frågetext> 426 1. Inget hot 453 2. Något hot 310 3. Stort hot 105 9. Ej svar
VAR 49 SOCIALISMEN Loc 62 width 1 MD=9 F.16.6. Det socialistiska inflytandet utgör: <Se F.16 för fullständig frågetext> 583 1. Inget hot 378 2. Något hot 218 3. Stort hot 115 9. Ej svar
VAR 50 NÄRINGSLIVET Loc 63 width 1 MD=9 F.16.7. Koncentrationen inom näringslivet utgör: <Se F.16 för fullständig frågetext> 332 1. Inget hot 600 2. Något hot 236 3. Stort hot 126 9. Ej svar
VAR 51 STORSTADSTILLVÄXTEN Loc 64 width 1 MD=9 F.16.8. Storstadstillväxten utgör: <Se F.16 för fullständig frågetext> 381 1. Inget hot 488 2. Något hot 334 3. Stort hot 91 9. Ej svar
VAR 52 STATENS INFLYTANDE Loc 65 width 1 MD=9 F.16.9. Statens växande inflytande över samhällslivet utgör: <Se F.16 för fullständig frågetext> 399 1. Inget hot 421 2. Något hot 385 3. Stort hot 89 9. Ej svar
VAR 53 ARBETSLÖSHETEN Loc 66 width 1 MD=9 F.16.10. Arbetslösheten utgör: <Se F.16 för fullständig frågetext> 154 1. Inget hot 431 2. Något hot 642 3. Stort hot 67 9. Ej svar
VAR 54 ANSTÄLLNINGS VARAKTIGHET Loc 67 width 1 MD=9 F.17. Hur pass varaktig räknar Du med att Din nuvarande anställning blir? 939 1. Räknar med varaktig anställning 195 2. Räknar med att sluta självmant för att byta till en annan anställning 38 3. Räknar med att sluta självmant eller ta tjänstledigt för att studera 36 4. Räknar med att bli uppsagd, permitterad eller friställd 51 5. Annat 35 9. Ej svar
VAR 55 PLANERING I ARBETET Loc 68 width 1 MD=9 F.18. Vilket av nedanstående påståenden beskriver bäst det mått av planering och bedömning som fordras i Ditt arbete? 193 1. Jag har ett huvudsakligen ensidigt, monotont arbete 667 2. Mitt arbete kräver av mig en viss planering och bedömning 414 3. Mitt arbete kräver av mig ett stort mått av planering och bedömning 20 9. Ej svar
VAR 56 LÄMNA ARBETSPLATSEN Loc 69 width 1 MD=9 F.19. I vilken utsträckning kanDu lämna Din arbetsplats utan att säga till överordnad eller ersättare? 576 1. Kan inte lämna arbetsplatsen 675 2. Kan lämna arbetsplatsen under högst 10 minuter för toalettbesök eller dyl. 3. Kan lämna arbetsplatsen under högst en halvtimme för att uträtta privata ärenden 4. Kan i stort sett komma och gå som jag vill 43 9. Ej svar
VAR 57 ARBETSLEDARE Loc 70 width 1 MD=9 F.20. Har Du någon arbetsledande funktion? 190 1. Arbetsledande funktion med 1-5 personer underställda 125 2. Arbetsledande funktion med 6-30 personer underställda 40 3. Arbetsledande funktion med fler än 30 personer underställda 923 5. Nej 16 9. Ej svar
VAR 58 HJÄLP AV CHEF Loc 71 width 1 MD=9 F.21. Får Du hjälp av Din närmaste chef/överordnad när det kör ihop sig i arbetet? 534 1. Ja absolut 373 2. Ja i någon mån 130 3. Varken ja eller nej 131 4. Nej knappast 93 5. Nej absolut inte 33 9. Ej svar
VAR 59 HJÄLP AV ARBETSKAMRATER Loc 72 width 1 MD=9 F.22. Får Du hjälp av Dina arbetskamrater när det kör ihop sig i arbetet? 710 1. Ja absolut 356 2. Ja i någon mån 84 3. Varken ja eller nej 67 4. Nej knappast 36 5. Nej absolut inte 41 9. Ej svar
VAR 60 PERSONALBRIST Loc 73 width 1 MD=9 F.23. Tycker Du att det finns tillräckligt med personal i förhållande till arbetsuppgifterna på Din avdelning eller motsvarande? 422 1. Ja absolut 335 2. Ja i någon mån 195 3. Varken ja eller nej 195 4. Nej knappast 122 5. Nej absolut inte 25 9. Ej svar
VAR 61 ARBETSINSTRUKTIONER Loc 74 width 1 MD=9 F.24. Tycker Du att Ditt dagliga arbete är alltför mycket styrt av något av det följande? F.24.1. Är Ditt arbete för mycket styrt av arbetsinstruktioner från Din närmaste chef/överordnade? 107 1. Ja 1068 5. Nej 119 9. Ej svar
VAR 62 ARBETSRUTINER Loc 75 width 1 MD=9 F.24.2. Är Ditt arbete för mycket styrt av arbetsrutiner på arbetsstället, fasta anvisningar eller dylikt? <Se F.24 för fullständig frågetext> 214 1. Ja 946 5. Nej 134 9. Ej svar
VAR 63 MYNDIGHETER Loc 76 width 1 MD=9 F.24.3. Är Ditt arbete för mycket styrt av överordnade utanför arbetsstället, myndigheter, läroplaner eller dylikt? <Se F.24 för fullständig frågetext> 124 1. Ja 1020 5. Nej 150 9. Ej svar
VAR 64 MASKINER Loc 77 width 1 MD=9 F.24.4. Är Ditt arbete för mycket styrt av maskiner och utrustning vid arbetsplatsen? <Se F.24 för fullständig frågetext> 140 1. Ja 1017 5. Nej 137 9. Ej svar
VAR 65 DATARUTINER Loc 78 width 1 MD=9 F.24.5. Är Ditt arbete för mycket styrt av datarutiner? <Se F.24 för fullständig frågetext> 95 1. Ja 1047 5. Nej 152 9. Ej svar
VAR 66 ANPASSNING TILL ANDRA Loc 79 width 1 MD=9 F.24.6. Är Ditt arbete för mycket styrt av att Du måste anpassa Dig till medarbetares arbetssätt, arbetstakt? <Se F.24 för fullständig frågetext> 188 1. Ja 964 5. Nej 142 9. Ej svar
VAR 67 FÖRVÄNTNINGAR FRÅN ANDRA Loc 80 width 1 MD=9 F.24.7. Är Ditt arbete för mycket styrt av förväntningar och krav från människor ej anställda på arbetsstället, t.ex. kunder, patienter, elever, allmänhet? <Se F.24 för fullständig frågetext> 281 1. Ja 877 5. Nej 136 9. Ej svar
VAR 68 ACKORD, TIDSSTUDIER Loc 81 width 1 MD=9 F.24.8. Är Ditt arbete för mycket styrt av ackord, tidsstudier eller dylikt? <Se F.24 för fullständig frågetext> 141 1. Ja 1030 5. Nej 123 9. Ej svar
VAR 69 SLÄKTEN Loc 82 width 1 MD=9 F.25. Här nedan har vi räknat upp några olika slags grupper, som finns i det svenska samhället. I vilken utsträckning tycker Du att Du har gemensamma intressen med dessa olika grupper i samband med den framtida utvecklingen i Sverige? F.25.1. Har gemensamma intressen med släkten. 301 1. I stor utsträckning 576 3. I liten utsträckning 296 5. Inga gemensamma intressen 121 9. Ej svar
VAR 70 ARBETSKAMRATERNA Loc 83 width 1 MD=9 F.25.2. Har gemensamma intressen med arbetskamraterna. <Se F.25 för fullständig frågetext> 545 1. I stor utsträckning 525 3. I liten utsträckning 116 5. Inga gemensamma intressen 108 9. Ej svar
VAR 71 ARBETSGIVAREN Loc 84 width 1 MD=9 F.25.3. Har gemensamma intressen med företaget (e dyl) där jag är anställd. <Se F.25 för fullständig frågetext> 433 1. I stor utsträckning 492 3. I liten utsträckning 218 5. Inga gemensamma intressen 151 9. Ej svar
VAR 72 GRANNARNA Loc 85 width 1 MD=9 F.25.4. Har gemensamma intressen med de som bor på samma ort eller i samma region som jag. <Se F.25 för fullständig frågetext> 289 1. I stor utsträckning 561 3. I liten utsträckning 286 5. Inga gemensamma intressen 158 9. Ej svar
VAR 73 PARTISYMPATISÖRER Loc 86 width 1 MD=9 F.25.5. Har gemensamma intressen med de som sympatiserar med samma parti som jag. <Se F.25 för fullständig frågetext> 369 1. I stor utsträckning 457 3. I liten utsträckning 313 5. Inga gemensamma intressen 155 9. Ej svar
VAR 74 KLASSEN Loc 87 width 1 MD=9 F.25.6. Har gemensamma intressen med de som tillhör samma klass som jag. <Se F.25 för fullständig frågetext> 331 1. I stor utsträckning 524 3. I liten utsträckning 270 5. Inga gemensamma intressen 169 9. Ej svar
VAR 75 SVENSKA NATIONEN Loc 88 width 1 MD=9 F.25.7. Har gemensamma intressen med den svenska nationen. <Se F.25 för fullständig frågetext> 490 1. I stor utsträckning 473 3. I liten utsträckning 143 5. Inga gemensamma intressen 188 9. Ej svar
VAR 76 LÖN Loc 89 width 2 MD=99 F.26. Hur stor lön brukar Du få ut sedan skatten är dragen? (Svar i 100-tal kronor) 7 99. Ej svar Kod: 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 102 1 1 1 1 2 3 4 1 16 5 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 15 20 11 28 16 15 28 20 74 48 78 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 88 80 132 89 57 56 22 82 14 21 19 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 15 19 11 13 13 6 25 1 5 3 3 Kod: 45 46 49 50 51 55 56 58 59 60 90 Frek: 4 1 1 8 1 1 1 2 1 2 1 Kod: 99 Frek: 7
VAR 77 LÖNEFORM Loc 91 width 1 MD=9 F.27. Vilken huvudsaklig löneform har Du nu? 853 1. Månadslön 64 2. Veckolön 196 3. Timlön 106 4. Ackordslön 17 5. Annat 58 9. Ej svar
VAR 78 LÖNEFORM ÖNSKAD Loc 92 width 1 MD=9 F.27.1. Vilken huvudsaklig löneform skulle Du vilja ha? 966 1. Månadslön 58 2. Veckolön 93 3. Timlön 20 4. Ackordslön 24 5. Annat 133 9. Ej svar
VAR 79 ARBETSTIDER Loc 93 width 1 MD=9 F.28. Vilka arbetstider har Du nu? 924 1. Heltid med regelbundna arbetstider på dagtid 150 2. Heltid med oregelbundna arbetstider, t.ex. 2-skift eller 3-skift 139 3. Deltid med regelbundna arbetstider på dagtid 59 4. Deltid med oregelbundna arbetstider 22 9. Ej svar
VAR 80 ARBETSTIDER ÖNSKADE Loc 94 width 1 MD=9 F.28.1. Vilka arbetstider skulle Du vilja ha? 809 1. Heltid med regelbundna arbetstider på dagtid 75 2. Heltid med oregelbundna arbetstider, t.ex. 2-skift eller 3-skift 217 3. Deltid med regelbundna arbetstider på dagtid 54 4. Deltid med oregelbundna arbetstider 139 9. Ej svar
VAR 81 ÖVERTID Loc 95 width 1 MD=9 F.29. Har Du något regelbundet övertidsarbete vid sidan av Din ordinarie arbetstid, eller något regelbundet extraarbete för någon annan arbetsgivare? 103 1. Ja, regelbundet övertidsarbete 72 2. Ja, regelbundet extraarbete 1093 5. Nej 26 9. Ej svar
VAR 82 INKOMST - FRITID Loc 96 width 1 MD=9 F.30. Skulle Du vilja avstå en del av Din nuvarande inkomst eller av kommande löneökningar för ökad fritid? 63 1. Ja, skulle vilja avstå av nuvarande inkomst för ökad fritid 399 2. Ja, skulle vilja avstå av kommande löneökningar för Ökad fritid 792 5. Nej 40 9. Ej svar
VAR 83 FRITID FORM Loc 97 width 1 MD=9 F.31. Om Du skulle få ökad fritid, i vilken form skulle Du i första hand vilja ta ut den? 272 1. Kortare arbetsdag 339 2. Kortare arbetsvecka 623 3. Längre semester 60 9. Ej svar
VAR 84 KROPPSLIG UTMATTNING Loc 98 width 1 MD=9 F.32. Känner Du Dig ofta kroppsligt utmattad när Du kommer hem från arbetet? 405 1. Ja 858 5. Nej 31 9. Ej svar
VAR 85 PSYKISK UTMATTNING Loc 99 width 1 MD=9 F.33. Känner Du Dig ofta psykiskt utmattad när Du kommer hem från arbetet? 464 1. Ja 790 5. Nej 40 9. Ej svar
VAR 86 JÄKT Loc 100 width 1 MD=9 F.34. Är Ditt arbete jäktigt? 753 1. Ja 477 5. Nej 64 9. Ej svar
VAR 87 ENFORMIGT Loc 101 width 1 MD=9 F.35. Är Ditt arbete enformigt? 272 1. Ja 988 5. Nej 34 9. Ej svar
VAR 88 BULLER Loc 102 width 1 MD=9 F.36.1. Utsätts Du i Ditt arbete för buller? 293 1. För jämnan 941 3. Ibland 5. Aldrig 60 9. Ej svar
VAR 89 GAS, DAMM ELLER RÖK Loc 103 width 1 MD=9 F.36.2. Utsätts Du i Ditt arbete för gas, damm eller rök? 225 1. För jämnan 394 3. Ibland 603 5. Aldrig 72 9. Ej svar
VAR 90 SMUTS Loc 104 width 1 MD=9 F.36.3. Utsätts Du i Ditt arbete för smuts? 275 1. För jämnan 934 3. Ibland 5. Aldrig 85 9. Ej svar
VAR 91 PÅFRESTANDE ARBETSSTÄLLN Loc 105 width 1 MD=9 F.36.4. Utsätts Du i Ditt arbete för påfrestande arbetsställning på grund av t.ex. utformningen av maskiner och utrustning, möbler eller dylikt? 158 1. För jämnan 456 3. Ibland 601 5. Aldrig 79 9. Ej svar
VAR 92 MÖJLIGHET BYTA ARBETE Loc 106 width 1 MD=9 F.37. Vilka möjligheter anser Du Dig ha att på Din nuvarande bostadsort byta arbete? 152 1. Goda möjligheter 284 2. Ganska goda möjligheter 549 3. Små möjligheter 285 4. Inga möjligheter 24 9. Ej svar
VAR 93 NYTTOEFFEKT Loc 107 width 1 MD=9 F.38. Man kan tala om att varor som tillverkas eller tjänster som utförs är mer eller mindre angelägna för de personer som köper eller utnyttjar dem. Hur tycker Du att de varor som tillverkas, eller de tjänster som utförs, på det företag (eller motsvarande) där Du är anställd, är i detta avseende? 816 1. Varorna/tjänsterna är mycket angelägna 280 2. Varorna/tjänsterna är ganska angelägna 35 3. Varorna/tjänsterna är inte särskilt angelägna 2 4. Varorna/tjänsterna är inte alls angelägna 114 5. Har ingen uppfattning om varorna/tjänsterna är angelägna eller ej 47 9. Ej svar
VAR 94 BYTA ARBETE Loc 108 width 1 MD=9 F.39. Har Du på senaste tiden allvarligt funderat på att byta arbete? 818 1. Nej, har inte funderat på att byta vare sig arbetsuppgifter/yrke eller arbetsställe 95 2. Ja, har funderat på att byta arbetsuppgifter/yrke men inte arbetsställe 130 3. Ja, har funderat på att byta arbetsställe men inte arbetsuppgifter/yrke 213 4. Ja, har funderat på att byta både arbetsuppgifter/yrke och arbetsställe 38 9. Ej svar
VAR 95 ANSTÄLLNINGSTRYGGHET Loc 109 width 1 MD=9 F.40. Hur pass viktigt tycker Du det är för Dig personligen att få till stånd förbättringar på nedan angivna områden inom Ditt arbete? F.40.1. Det är viktigt att förbättra trygghet i anställningen 784 1. Mycket 261 3. Ganska 183 5. Inte alls 66 9. Ej svar
VAR 96 INKOMST Loc 110 width 1 MD=9 F.40.2. Det är viktigt att förbättra inkomsten. <Se F.40 för fullständig frågetext> 674 1. Mycket 452 3. Ganska 105 5. Inte alls 63 9. Ej svar
VAR 97 ARBETSTIDENS FÖRLÄGGNING Loc 111 width 1 MD=9 F.40.3. Det är viktigt att förbättra arbetstidens förläggning. <Se F.40 för fullständig frågetext> 400 1. Mycket 422 3. Ganska 385 5. Inte alls 87 9. Ej svar
VAR 98 TRIVSEL I ARBETET Loc 112 width 1 MD=9 F.40.4. Det är viktigt att förbättra trivseln i arbetet. <Se F.40 för fullständig frågetext> 784 1. Mycket 264 3. Ganska 172 5. Inte alls 74 9. Ej svar
VAR 99 ARBETETS ANSEENDE Loc 113 width 1 MD=9 F.40.5. Det är viktigt att förbättra arbetets anseende. <Se F.40 för fullständig frågetext> 339 1. Mycket 447 3. Ganska 410 5. Inte alls 98 9. Ej svar
VAR 100 KONTAKT MED ARBETSKAMRAT Loc 114 width 1 MD=9 F.40.6. Det är viktigt att förbättra kontakten med arbetskamraterna. <Se F.40 för fullständig frågetext> 555 1. Mycket 351 3. Ganska 304 5. Inte alls 84 9. Ej svar
VAR 101 ARBETSTAKTEN Loc 115 width 1 MD=9 F.40.7. Det är viktigt att förbättra arbetstakten. <Se F.40 för fullständig frågetext> 420 1. Mycket 455 3. Ganska 327 5. Inte alls 92 9. Ej svar
VAR 102 ARBETSMILJÖN Loc 116 width 1 MD=9 F.40.8. Det är viktigt att förbättra arbetsmiljön i stort. <Se F.40 för fullständig frågetext> 597 1. Mycket 407 3. Ganska 204 5. Inte alls 86 9. Ej svar
VAR 103 INFLYTANDE ARBETSSITUAT. Loc 117 width 1 MD=9 F.40.9. Det är viktigt att förbättra inflytandet på den egna arbetssituationen. <Se F.40 för fullständig frågetext> 536 1. Mycket 480 3. Ganska 184 5. Inte alls 94 9. Ej svar
VAR 104 INFLYTANDE FÖRETAGET Loc 118 width 1 MD=9 F.40.10. Det är viktigt att förbättra inflytandet över företagets (organisationens) verksamhet i stort. <Se F.40 för fullständig frågetext> 360 1. Mycket 532 3. Ganska 308 5. Inte alls 94 9. Ej svar
VAR 105 FLYTTVILJA Loc 119 width 1 MD=9 F.41. Om Du skulle få både bättre och säkrare ekonomiska villkor på en ort belägen i en annan del av Sverige, skulle Du då gärna eller ogärna flytta? 294 1. Skulle gärna flytta 486 3. Skulle ogärna flytta 486 5. Skulle ändå inte flytta 28 9. Ej svar
VAR 106 KVALIFIKATIONER ARBETE Loc 120 width 1 MD=9 F.42. Hur tycker Du att det arbete Du har nu motsvarar Din utbildning och Dina kvalifikationer? 190 1. Arbetet är inte tillräckligt kvalificerat 1052 2. Arbetet motsvarar i stort sett mina kvalifikationer 25 3. Arbetet är alltför kvalificerat 27 9. Ej svar
VAR 107 CIVILSTÅND Loc 121 width 1 MD=9 F.43. Är Du gift eller sammanboende? Om ja, hur arbetar Din make/maka? 244 1. Ej sammanboende 202 2. Hemarbetande heltid 455 3. Förvärvsarbetande heltid 219 4. Förvärvsarbetande deltid 40 5. Annat 134 9. Ej svar
VAR 108 MAKE/MAKAS YRKE Loc 122 width 2 MD= 0 or GE 99 F.43.1. Vilken är Din makes/makas/sammanboendes huvudsakliga sysselsättning? Socioekonomisk gruppering enligt SCB. 110 01. Biträdespersonal 132 02. Icke facklärda 82 03. Facklärda 5 04. Spec facklärda 8 05. Vaktmästare m fl 72 06. Kontorister m fl 71 07. Assistenter m fl 129 08. Ingenjörer m fl 54 09. Specialister 1 10. Ledande befattningar 3 11. Lantbrukare, mindre 1 12. Lantbrukare, större 10 13. Ensamföretagare 444 00. Frågan ej tillämplig 172 99. Ej svar
VAR 109 GRUPPTILLHÖRIGHET EKON. Loc 124 width 1 MD=9 F.44. Man kan dela in den svenska befolkningen i tre ungefär lika stora grupper, där den första gruppen har det mycket bra ställt i fråga om arbete och inkomster, den andra gruppen har det i stort sett bra ställt och den tredje gruppren har det mindre bra ställt. Till vilken grupp skulle Du säga att Du själv hör? 97 1. Den grupp som har det mycket bra ställt 1015 2. Den grupp som har det i stort sett bra ställt 148 3. Den grupp som har det mindre bra ställt 34 9. Ej svar
VAR 110 STANDARDÖKNING Loc 125 width 1 MD=9 F.45. Den materiella standarden har ökat under de senaste fem åren. I vad mån har Du för egen del fått ta del av denna ökning och vad har den betytt för Dig? Instämmer Du eller insämmer Du inte i följande påståenden? F.45.1. Min materiella standard har ökat. 360 1. Instämmer i hög grad 740 3. Instämmer i någon mån 129 5. Instämmer inte alls 65 9. Ej svar
VAR 111 LIVSKVALITET Loc 126 width 1 MD=9 F.45.2. Ökningen har givit mig ett meningsfullare och bättre liv. <Se F.45 för fullständig frågetext> 160 1. Instämmer i hög grad 650 3. Instämmer i någon mån 386 5. Instämmer inte alls 98 9. Ej svar
VAR 112 BETYDELSELÖS ÖKNING Loc 127 width 1 MD=9 F.45.3. Jag hade haft det i stort sett lika bra utan denna ökning. <Se F.45 för fullständig frågetext> 125 1. Instämmer i hög grad 533 3. Instämmer i någon mån 522 5. Instämmer inte alls 114 9. Ej svar
VAR 113 BEKYMMER OCH BESVÄR Loc 128 width 1 MD=9 F.45.4. Ökningen har medfört ökade bekymmer och besvär. <Se F.45 för fullständig frågetext> 67 1. Instämmer i hög grad 260 3. Instämmer i någon mån 846 5. Instämmer inte alls 121 9. Ej svar
VAR 114 RIKA ÖKAR MEST Loc 129 width 1 MD=9 F.45.5. Den riktigt stora ökningen har bara de redan rika kunnat tillgodogöra sig. <Se F.45 för fullständig frågetext> 488 1. Instämmer i hög grad 401 3. Instämmer i någon mån 293 5. Instämmer inte alls 112 9. Ej svar
VAR 115 POLISBEHANDLING Loc 130 width 1 MD=9 F.46. Tror Du att personer från olika grupper i samhället behandlas lika eller olika av polisen? 321 1. I stort sett lika 515 3. Det beror på 427 5. I stort sett olika 31 9. Ej svar
VAR 116 STREJKER Loc 131 width 1 MD=9 F.47. Anser Du att det någon gång kan vara riktigt av de anställda på en arbetsplats att ta till en sittstrejk eller liknande strejk för att påverka sin egen situation? 857 1. Ja 388 5. Nej 49 9. Ej svar
VAR 117 FACKFÖRENINGSANSLUTNING Loc 132 width 2 MD=99 F.48. Är Du fackligt ansluten? 600 01. Ja, LO 395 02. Ja, TCO 10 03. Ja, LS 21 04. Ja, SACO/SR 10 05. Övrigt 223 09. Nej 35 99. Ej svar
VAR 118 DELTAR I FACKLIG VERKS. Loc 134 width 1 MD=0 or GE 9 F.49. I vilken utsträckning brukar Du delta i fackföreningens verksamhet? 713 1. Är i stort sett passiv medlem 202 2. Är aktiv medlem men har inget förtroendeuppdrag 130 3. Innehar förtroendeuppdrag 217 0. Frågan ej tillämplig 32 9. Ej svar
VAR 119 DISK FACKLIGA FRÅGOR Loc 135 width 1 MD=9 F.50. Händer det att man diskuterar fackliga frågor på Din arbetsplats? 293 1. Nästan aldrig 385 2. Några gånger om året 391 3. Några gånger i månaden 185 4. Minst ett par gånger i veckan 40 9. Ej svar
VAR 120 INSTÄLLNING TILL FACKET Loc 136 width 1 MD=9 F.51. Vilket av följande alternativ tycker Du kommer närmast Din inställning till fackföreningen? 531 1. Jag känner att jag genom fackföreningen har ett gott stöd bakom ryggen 302 2. Jag känner mig utlämnad åt arbetsgivarens godtycke, trots att jag upplever fackföreningen som ett gott stöd 227 3. Jag upplever inte fackföreningen som något stöd 153 4. Jag bryr mig inte särskilt mycket om vad fackföreningen gör 81 9. Ej svar
VAR 121 ARBETSMILJÖFÖRB. ARB.GIV Loc 137 width 1 MD=9 F.52.1. Det är arbetsgivarna som tagit initiativet till de senaste årens arbetsmiljöförbättringar. 35 1. Stämmer absolut 182 2. Stämmer i stort sett 583 3. Stämmer knappast 384 4. Stämmer absolut inte 110 9. Ej svar
VAR 122 TJÄNSTEM. MILJÖPROBLEM Loc 138 width 1 MD=9 F.52.2. Tjänstemännens arbetsmiljöproblem är väl så allvarliga som arbetarnas. 183 1. Stämmer absolut 407 2. Stämmer i stort sett 405 3. Stämmer knappast 179 4. Stämmer absolut inte 120 9. Ej svar
VAR 123 ARBETSMILJÖPROBL. OLÖSL Loc 139 width 1 MD=9 F.52.3. Många arbetsmiljöproblem kommer man aldrig att kunna lösa. 394 1. Stämmer absolut 511 2. Stämmer i stort sett 210 3. Stämmer knappast 84 4. Stämmer absolut inte 95 9. Ej svar
VAR 124 FADERS YRKESKATEGORI Loc 140 width 2 MD=99 F.53. Till vilken av följande yrkeskategorier skulle Du hänföra Din far (eller den som hade ansvaret för Din försörjning under Din uppväxttid)? 114 01. Jordbrukare med minst 10 hektar (20 tunnland) åkerjord 100 02. Jordbrukare med mindre än 10 hektar åkerjord 360 03. Yrkesarbetare (snickare, murare, mekaniker etc) 264 04. Annan arbetare (diversearbetare, grovarbetare, jordbruksarbetare etc) 77 05. Egen företagare utan löneanställda 79 06. Egen företagare med löneanställda 75 07. Hög tjänsteman i privat eller allmän tjänst 173 08. Tjänsteman av annat slag 8 09. Annat 44 99. Ej svar
VAR 125 UMGÄNGE MED ARB.KAMRATER Loc 142 width 1 MD=9 F.54.1. Brukar Du på Din fritid umgås med arbetskamrater? 189 1. Aldrig 716 2. Sällan 271 3. Ganska ofta 41 4. Mycket ofta 77 9. Ej svar
VAR 126 UMGÄNGE MED GRANNAR Loc 143 width 1 MD=9 F.54.2. Brukar Du på Din fritid umgås med grannar? 279 1. Aldrig 572 2. Sällan 349 3. Ganska ofta 39 4. Mycket ofta 55 9. Ej svar
VAR 127 UMGÄNGE MED SLÄKT Loc 144 width 1 MD=9 F.54.3. Brukar Du på Din fritid umgås med släkt? 33 1. Aldrig 467 2. Sällan 586 3. Ganska ofta 160 4. Mycket ofta 48 9. Ej svar
VAR 128 UMGÄNGE MED VÄNNER BEKAN Loc 145 width 1 MD=9 F.54.4. Brukar Du på Din fritid umgås med vänner och bekanta? 11 1. Aldrig 268 2. Sällan 699 3. Ganska ofta 262 4. Mycket ofta 54 9. Ej svar
VAR 129 BIO TEATER DANS BINGO MM Loc 146 width 1 MD=9 F.54.5. Brukar Du på Din fritid gå på bio, teater, dans, bingo, idrottstävlingar mm? 110 1. Aldrig 658 2. Sällan 368 3. Ganska ofta 111 4. Mycket ofta 47 9. Ej svar
VAR 130 BÖCKER Loc 147 width 1 MD=9 F.54.6. Brukar Du på Din fritid läsa böcker? 113 1. Aldrig 450 2. Sällan 432 3. Ganska ofta 238 4. Mycket ofta 61 9. Ej svar
VAR 131 BILUTFLYKTER Loc 148 width 1 MD=9 F.54.7. Brukar Du på Din fritid göra bilutflykter? 96 1. Aldrig 467 2. Sällan 522 3. Ganska ofta 137 4. Mycket ofta 72 9. Ej svar
VAR 132 KURSER Loc 149 width 1 MD=9 F.54.8. Brukar Du på Din fritid deltaga i studiecirklar eller kurser? 465 1. Aldrig 513 2. Sällan 193 3. Ganska ofta 52 4. Mycket ofta 71 9. Ej svar
VAR 133 TITTA I AFFÄRER Loc 150 width 1 MD=9 F.54.9. Brukar Du på Din fritid gå och titta i affärer? 279 1. Aldrig 625 2. Sällan 289 3. Ganska ofta 37 4. Mycket ofta 64 9. Ej svar
VAR 134 IDROTT OCH MOTION Loc 151 width 1 MD=9 F.54.10. Brukar Du på Din fritid idrotta och motionera? 146 1. Aldrig 407 2. Sällan 476 3. Ganska ofta 200 4. Mycket ofta 65 9. Ej svar
VAR 135 FÖRENINGSVERKSAMHET Loc 152 width 1 MD=9 F.54.11. Brukar Du på Din fritid syssla med föreningsverksamhet? 656 1. Aldrig 336 2. Sällan 156 3. Ganska ofta 65 4. Mycket ofta 81 9. Ej svar
VAR 136 ÅKA TILL LANDET Loc 153 width 1 MD=9 F.54.12. Brukar Du på Din fritid åka till fritidsstället, "landet"? 481 1. Aldrig 179 2. Sällan 275 3. Ganska ofta 264 4. Mycket ofta 95 9. Ej svar
VAR 137 UTBILDNING Loc 154 width 1 MD=9 F.55. Vad har Du fått för utbildning? 445 1. Folkskola 105 2. Grundskola 230 3. Yrkesutbildning minst ett år utöver folkskola eller grundskola 184 4. Realexamen, flickskola, folkhögskola eller dylikt 239 5. Studentexamen, examenfrån fackgymnasium och/eller högre utbildning 91 9. Ej svar
VAR 138 KLASSYMPATIER Loc 155 width 1 MD=9 F.56. Man brukar ibland tala om olika samhällsklasser i Sverige. Vilken av följande samhällsklasser sympatiserar Du mest med? 666 1. Arbetarklassen 620 2. Medelklassen 3. Överklassen 4. Anser inte att man kan tala om klasser i Sverige 8 9. Ej svar
VAR 139 KLASSINFLYTANDE Loc 156 width 1 MD=9 F.57. Vilken av dessa samhällsklasser har, enligt Din uppfattning, det största inflytandet i Sverige? 308 1. Arbetarklassen 90 2. Medelklassen 534 3. Överklassen 252 4. Anser inte att man kan tala om klasser i Sverige 110 9. Ej svar
VAR 140 ÅLDER Loc 157 width 2 MD=99 F.58. Vilket år är Du född? Kod: 0 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 11 1 1 1 4 2 5 12 16 10 14 17 33 23 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 25 26 41 35 36 23 17 21 28 30 23 24 23 31 Kod: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 21 21 26 25 25 27 23 21 22 30 33 39 31 40 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Frek: 48 36 37 23 29 25 36 33 20 27 19 16 10 10 Kod: 61 99 Frek: 1 7
VAR 141 ANTAL BARN 7-16 ÅR Loc 159 width 2 MD=99 F.59.1. Hur många barn mellan 7 och 16 år har Du? Kod: 0 1 2 3 4 5 8 9 99 Frek: 881 223 142 35 3 1 1 1 7
VAR 142 ANTAL BARN UNDER 7 ÅR Loc 161 width 1 MD=9 F.59.2. Hur många barn under 7 år har Du? Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 989 217 79 2 7
VAR 143 SKYDDSOMBUDS STÄLLNING Loc 162 width 1 MD=9 F.60. Kan Du med några få ord säga hur skyddsombudens ställning på arbetsplatserna nyligen förändrats genom lagstiftning? 321 1. Vag formulering i rätt riktning t.ex. "större makt" 389 2. Lite utförligare formulering t.ex. "rätt stoppa arbete" 40 3. Mycket utförlig beskrivning 23 5. Fel svar 431 8. Vet ej 90 9. Ej svar
VAR 144 PARAGRAF 32-REFORMEN Loc 163 width 1 MD=9 F.61. Vad innebär den nyligen föreslagna paragraf 32-reformen i stora drag? 439 1. Vag formulering i rätt riktning 190 2. Lite utförligare formulering "leda, fördela arbetet" 67 3. Mycket utförlig formulering 41 5. Fel svar 466 8. Vet ej 91 9. Ej svar
VAR 145 INTR. PERSONLIG INTERVJU Loc 164 width 1 MD=9 F.62. Du har nu hjälps oss med att besvara en hel del frågor. Men det är naturligtvis svårt att i en enkät som den här ge plats åt alla de funderingar och erfarenheter Du har. Vi undrar därför om Du skulle vara intresserad av att under hösten ställa upp på en personlig intervju, där vi kunde prata mera konkret om Dina erfarenheter från arbete och fritid och om Dina funderingar över vad man borde göra åt olika förhållanden? 219 1. Ställer gärna upp 286 2. Kan möjligen ställa upp 769 3. Ställer inte gärna upp 20 9. Ej svar
VAR 146 INTR. DISK. RESULTATEN Loc 165 width 1 MD=9 F.63. När de första resultaten av den här studien blir klara, skulle Du då vara intresserad av att tillsammans med andra, som blivit utfrågade på Din ort, diskutera resultaten med oss? 215 1. Intresserad 355 2. Beror på om jag hinner 695 3. Ej intresserad 29 9. Ej svar
VAR 147 ARB.PLATSSTORLEK SCB Loc 166 width 1 MD=9 Enligt SCB:s storlekskod. 0. Utan anställd personal 2 1. 0-4 anställda 1 2. 5-9 anställda 182 3. 10-19 anställda 175 4. 20-49 anställda 170 5. 50-99 anställda 161 6. 100-199 anställda 182 7. 200-499 anställda 413 8. 500- anställda 8 9. Uppgift saknas
VAR 148 RÄTT STORLEK Loc 167 width 1 MD=9 735 1. Storleken stämmer 547 5. Storleken stämmer inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 149 SEKTOR Loc 168 width 2 MD=99 Enligt SCB:s koder i CFR. 7 11. Statlig förvaltning 120 12. Borgerlig kommunal förvaltning 30 13. Kyrklig kommunal förvaltning 19 15. Övriga offentliga institutioner 1034 21. Företag 1 23. Filialer till utländska företag 35 31. Banker 1 33. Försäkringsinstitut 18 41. Personliga företag 15 50. Ideella föreningar, stiftelser etc 14 99. Uppgift saknas
VAR 150 ÄGARE Loc 170 width 2 MD=99 95 01. Statlig 237 02. Kommunal 951 09. Icke-offentlig ägarkategori 11 99. Uppgift saknas
VAR 151 JURIDISK FORM Loc 172 width 2 MD=99 5 01. Fysisk person 1 02. Enkla bolag 3 03. Handelsbolag 938 04. Aktiebolag 89 05. Ekonomisk förening 186 08. Offentlig myndighet eller institution 64 09. Annan juridisk form 8 99. Uppgift saknas
VAR 152 NORD.YRKESKLASSIFICERING Loc 174 width 3 MD=999 TEKNISKT, NATURVETENSKAPLIGT, SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 147 000. Tekniskt arbete 16 001. Kemiskt och fysikaliskt arbete, laboratoriearbete 2 002. Biologiskt arbete 1 003. Pedagogiskt arbete 59 004. Religiöst arbete 15 005. Juridiskt arbete 14 006. Litterärt och journalistiskt arbete 4 007. Konstnärligt arbete 53 009. Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSARBETE, SOCIALT ARBETE M M 6 010. Hälso- och sjukvårdsarbete 33 011. Rörelse- och arbetsterapiarbete 5 013. Apoteksarbete 6 019. Övrigt hälso- och sjukhemsarbete, socialt arbete mm ADMINISTRATIVT, KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 41 020. Samhällsadministrativt arbete 54 021. Företagsadministrativt arbete 1 022. Personalarbete mm 99 029. Övrigt administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete KOMMERSIELLT ARBETE 9 031. Reklamarbete, försäljning av egendom, tjänster mm 4 032. Inköpsarbete 66 033. Varuförsäljning LANTBRUKS-,SKOGS- OCH FISKERIARBETE 7 040. Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksledning 7 041. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 26 044. Skogsarbete GRUV-, STENBRYTNINGS- OCH PETROLEUMUTVINNINGSARBETE M M 14 050. Gruv- och stenbrytningsarbete mm 10 052. Malmbehandlingsarbete 1 059. Övrigt gruv-, stenbrytnings- och petroleumutvinningsarbete mm TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 12 064. Vägtrafikarbete mm 1 066. Trafikledning och trafikarbetsledning 8 067. Post- och teleexpeditionsarbete 6 068. Postiljons- och expeditionsvaktsarbete TILLVERKNINGSARBETE, MASKINSKÖTSEL M M 13 070. Textilarbete 2 071. Sömnadsarbete mm 11 073. Stål-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 1 074. Finmekaniskt arbete 153 075. Verkstads- och byggnadsmetallarbete 68 076. Elektroarbete 44 077. Trävaruarbete 27 078. Målnings- och golvbeläggningsarbete 15 079. Bygg- och anläggningsarbete ej hänförbart till annan yrkesgrupp 8 080. Grafiskt arbete 4 082. Livsmedels- och tobaksarbete 12 083. Kemiskt processarbete, gummi- och plastvaruarbete 19 085. Övrigt tillverkningsarbete 18 086. Driftmaskinistarbete (energi- och vattenförsörjning mm) 17 087. Godshantering och maskinkörning 35 088. Paketeringsarbete, lagerarbete mm 7 089. Diversearbete SERVICEARBETE M M 7 090. Civilt bevaknings- och skyddsarbete 34 091. Hotell-, restaurang- och storhushållsarbete 8 092. Husligt arbete 50 093. Fastighetsskötsel och städning 1 094. Hygien och skönhetsvård 1 096. Sport och idrott 3 097. - 1 099. Övrigt servicearbete 8 999. Ej svar