KLASSTRUKTUREN
               I SVERIGE
               SSD 0095

              Primärforskare:
               Göran Ahrne
           Sociologiska institutionen
             Uppsala universitet

             Första SSD-upplagan
               Juni 1985

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i KLASSTRUKTUREN I SVERIGE
        samlades ursprungligen in av GÖRAN AHRNE vid
        Sociologiska Institutionen vid Uppsala
        Universitet.
        Varken SSD eller primärforskaren bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får materialet förmedlas
  till och analyseras av forskare under förutsättning att
  användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och
  samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas
  i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND
  Syftet med undersökningen var att beskriva och mäta den
  svenska klasstrukturen vad gäller rörlighet, politisk
  aktivitet, attityder och medvetenhet.

  Undersökningen ingår som en del av en fortlöpande komparativ
  undersökning av klasstrukturen i ett antal olika länder, som
  initierades av Erik Oltin Wright vid Sociologiska
  institutionen vid University of Wisconsin. Han har också
  lett arbetet med att konstruera och testa det frågeformulär
  som avändes i USA, och som sedan stått som förlaga till de
  frågeformulär som sedan använts i andra länder.

                 II

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Det svenska frågeformuläret är, med vissa undantag, en kopia
  av det i USA använda. Vissa frågor har ändrats, t.ex. sådana
  som rör facklig tillhörighet och aktivitet samt frågor
  rörande politiska partier. Andra frågor, exempelvis sådana
  som handlar om ras och fattigdom, har uteslutits på grund av
  att de ej är tillämpliga på det svenska samhället. En del
  frågor har också strukits på grund av utrymmesbrist.

  Till skillnad från det amerikanska urvalet består det
  svenska urvalet enbart av yrkesverksamma personer. Inga
  hemmafruar eller arbetslösa finns med.

  Urvalet bestod av 2025 personer mellan 18-65 år dragna ur
  registret över totalbefolkningen av SCB. Av dessa föll 519
  st. bort på grund av att de saknade arbete. Av de
  återstående 1506 har 1145 personer besvarat frågeformuläret
  eller intervjuats per telefon. Svarsfrekvensen är således
  76% beräknat på antal utsända frågeformulär. Undersökningen
  gjordes under hösten 1980.

  För vidare information se:

       1982a, Report on The Swedish Class Structure.
           Comparative Project on Class Structure
           and Class Consciousness Working Paper
           series nr. 4
           University of Wisconsin, Madison/Sociol.
           institutionen, Uppsala universitet.

                 III

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-8 (01-88) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor eller för att frågan endast ställts till
  vissa grupper. "Vet inte"-svar har oftast givits koden 8
  (88). Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 119  (2) DISK FACKLIGA FRÅGOR      (3) MD=9
    REF 119  (4) LOC 135 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.50 Händer det att man diskuterar fackliga frågor på
       Din arbetsplats?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)

    293  1.  Nästan aldrig
    385  2.  Några gånger om året
    391  3.  Några gånger i månaden
    185  4.  Minst ett par gånger i veckan

    40  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).
  
Variable list


1 SSDstudie NR 0095 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-nummer 5 Svarsperiod ARBETSFÖRHÅLLANDEN 6 Inställning till arbetet 7 Nordisk yrkesklassifikation 8 Socioekonomisk indelning 9 Näringsgren 10 Anställningsförhållande 11 Eget företag typ 12 Oavlönat arbete typ 13 Delägare i företag EGEN RÖRELSE 14 Antal ägare företag 15 Antal ägare praktik 16 Ägarandel, företag 17 Ägarandel praktik 18 Aktieägare 19 Antal anställda företag 20 Antal anställda jordbruk 21 Antal anställda praktik 22 Anställda vid oavl. arb.pl. 23 Antal anställda vid oavl. arb.pl. 24 Säsongsanställda företag 25 Säsong företag 26 Säsongsanställda jordbruk 27 Säsong jordbruk 28 Ägandetid företag 29 Ägandetid jordbruk 30 Ägandetid praktik 31 Ägandetid familjerörelse 32 Ägandesätt rörelse 33 Ägandesätt jordbruk 34 Värde företag 35 Värde jordbruk 36 Värde rörelse för oavl. arb. ANSTÄLLDA 37 Arbetsgivare typ 38 Offentligt anställda 39 Koncern 40 Andra arbetsplatser 41 Antal anställda 42 Offentligt anställda avancerar 43 Offentligt anställda avancerar 44 Privat anställda avancerar 45 Privat anställda avancerar BIDRAG TILL ARBETSPLATS 46 Bidrag från off.sektor företag 47 Andel bidrag företag 48 Bidrag från off.sektor jordbruk 49 Andel bidrag jordbruk 50 Bidrag från off.sektor praktik 51 Andel bidrag praktik 52 Bidrag från off.sektor oavl. arb.pl. 53 Andel bidrag oavl. arb.pl. 54 Bidrag från off.sektor anställda 55 Andel bidrag anställda 56 Andel bidrag anställda EXTRAARBETE 57 Extraarbete 58 Arbetstid antal timmar 59 Socioekonomisk indelning extraarbete 60 Nordisk yrkesklass extraarbete 61 Näringsgren extraarbete 62 Extraarbete som anställd eller företagare 63 Extraarbete antal timmar ANSVAR 64 Planering av arbete 65 Planering hög-låg 66 Planering hög-låg amerikansk kodning 67 Komma och gå 68 Ta ledigt utan löneavdrag 69 Arbeta långsammare 70 Införa nya arbetsuppgifter 71 Ställning på arbetsplatsen 72 Arbetsledning 73 Arbetsledare förr ARBETSLEDNING 74 Antal underlydande 75 NYK för underlydande 76 Ansvar för arbetsuppgifterna 77 Ansvar för arbetets utförande 78 Ansvar för arbetstempot 79 Ge en löneökning 80 Störst inflytande över löneökning 81 Hindra en löneökning 82 Störst inflytande hindra löneökning 83 Avskeda eller permittera 84 Störst inflytande över avskedande 85 Utfärda varningar 86 Störst inflytande över varningar BESLUT PÅ ARBETSPLATS 87 Deltar i beslut 88 Beslut om antal anställda 89 Beslut om tillverkningsförändringar 90 Beslut om arbetstakt 91 Beslut om organisation 92 Beslut om budget 93 Beslut om budgetstorlek 94 Beslut om budgetfördelning 95 Beslut om annat 96 Beslut om annat BROTT OCH ENERGI 97 Orsak till brottslighet 98 Hur minska brottslighet 99 Orsak till energikrisen 100 Hur lösa energikrisen PÅSTÅENDEN OM EKONOMI, SAMHÄLLE OCH FAMILJ 101 Företagen tjänar ägarintressen 102 Experter behövs 103 Förbjud strejkbrytare 104 Effektivt utan vinstintresse 105 Arbete utan chefer 106 Rätt hindra strejkbrytare 107 Storföretagens makt 108 Hårdare straff 109 Arbete minskar brott 110 Uppfostran - brottslighet 111 Energiproblemen 112 Många tjänar för mycket 113 Politiska systemet bra 114 Ansvarsfördelning man/kvinna 115 Delat hushållsarbete 116 För lite kvinnor i toppen 117 Borde vara lika många TIDIGARE ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN 118 Haft eget företag 119 Tid för eget företag 120 Vilja ha eget företag 121 Har varit anställd ARBETSLÖSHET 122 Sysselsättningsgrad 123 Antal ggr arbetslös 124 Tid för senaste arbetslöshet 125 Längsta arbetslöshet 126 Arbetslös längst när FACKET 127 Fackligt ansluten 128 Tidigare facligt ansluten 129 Arbetsmiljö och skyddsåtgärder 130 Nedskärningar och nedläggningar 131 Medbestämmande 132 Diskriminering 133 Fackliga uppdrag 134 Strejk 135 Vild strejk 136 Lock-out ARBETSKAMRATER 137 Arbetskamrater i bostadsområdet 138 Umgås med arbetskamrater på fritid 139 Arbetskamrater-vänner MAKE/MAKA 140 Civilstånd 141 Makas sysselsättning 142 Nordisk yrkesklassifikation maka 143 Socioekonomisk indelning maka 144 Näringsgren make/maka 145 Make anställd eller företagare 146 Arbetsledande ställning 147 Egen företagare 148 Antal anställda 149 Makes del av inkomst ARBETSFÖRDELNING I HEMMET 150 Matlagning själv 151 Matlagning make 152 Disk själv 153 Disk make 154 Tvätt själv 155 Tvätt make 156 Veckostädning själv 157 Veckostädning make 158 Handla själv 159 Handla make 160 Sköta barn själv 161 Sköta barn make 162 Beslut om bostadsort 163 Ekonomiska beslut 164 Beslut om budget 165 Antal barn UPPVÄXTFÖRHÅLLANDEN 166 Försörjning under uppväxten 167 Nordisk yrkesklassifikation ansvarig 168 Socioekonomisk indelning ansvarig 169 Näringsgren ansvarig 170 Anställd eller företagare 171 Arbetsledande ställning 172 Hade anställda 173 Anställd eller företagare längst 174 Arbete moder 175 Antal år moder arbetat 176 Socioekonomisk indelning moder 177 Nordisk yrkesklass moder NÄRA VÄNNERS FÖRHÅLLANDEN 178 Nära vän 1 179 Nära vän 1 - kön 180 Nära vän 1 - arbete 181 Nordisk yrkesklass vän 1 182 Socioekonomisk indelning vän 1 183 Nära vän 1 - anställd eller företagare 184 Nära vän 1 - arbetsledande 185 Nära vän 1 - antal anställda 186 Nära vän 2 187 Nära vän 2 - kön 188 Nära vän 2 - arbete 189 Nordisk yrkesklass vän 2 190 Socioekonomisk indelning vän 2 191 Nära vän 2 - anställd eller företagare 192 Nära vän 2 - arbetsledande 193 Nära vän 2 - antal anställda 194 Nära vän 3 195 Nära vän 3 - kön 196 Nära vän 3 - arbete 197 Nordisk yrkesklass vän 3 198 Socioekonomisk indelning vän 3 199 Nära vän 3 - anställd eller företagare 200 Nära vän 3 - arbetsledande 201 Nära vän 3 - antal anställda FÖRENINGSLIV 202 Deltagit i organisation 203 Typ av grupp 204 Typ av grupp POLITIK 205 Socialdemokraterna 206 Moderata samlingspartiet 207 Centerpartiet 208 Folkpartiet 209 Vänsterpartiet kommunisterna 210 Försvaret 211 Utbildning och sjukvård 212 Resultat av strejk KLASSTILLHÖRIGHET 213 Samhällsklass 214 Samhällsklass 215 Samhällsklass SOCIO-EKONOMISKA UPPGIFTER 216 Utbildning 217 Uppväxtort 218 Medborgarskap 219 Tidigare medborgarskap 220 Ålder INKOMSTER 221 Up:s inkomst 222 Familjens inkomst 223 Försörjningsbörda 224 Bostadsbidrag och socialhjälp 225 Bostadsbidr. och soc.hj. summa 226 Uthyrning eller försäljning av hus 227 Uthyrning och försäljning av hus summa 228 Investeringar 229 Avkastning av investeringar summa 230 Äger bostad 231 Lön 232 Kön 233 Studier delpension 234 Storlek bostadsort 235 Postnummer

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0095              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0095


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Mars 1985
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4
VAR 5 SVARSPERIOD Loc 13 width 1 MD=9 454 1. Efter första formulärutskicket 238 2. Efter andra formulärutskicket 304 3. Efter telefonpåminnelse 147 4. Telefonintervjuad 2 9. Uppgift saknas
VAR 6 INSTÄLLNING TILL ARBETET Loc 14 width 1 MD=9 F.1. Först en fråga om Din allmänna inställning till att arbeta. Kan Du ange vilket av de här två arbetena som Du helst skulle vilja ha? 86 1. Ett inte speciellt intressant eller trevligt arbete med mycket hög lön 1021 2. Ett högst intressant och trevligt arbete med bara en medelmåttig lön 38 9. Ej svar
VAR 7 NORDISK YRKESKLASS. Loc 15 width 3 MD=999 F.2-3. 2. Vad har Du för arbete för närvarande? Beskriv så noga som möjligt. 3. Vilka är Dina viktigaste arbetsuppgifter? NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 18 001. Arkitekter, ingenjörer och tekniker med byggnads- och anläggningstekniskt arbete 10 002. Ingenjörer och tekniker med elkrafttekniskt och teletekniskt arbete 14 003. Ingenjörer och tekniker med mekaniskt arbete 5 004. Ingenjörer och tekniker med kemitekniskt arbete 1 005. Ingenjörer och tekniker med gruvtekniskt och metallurgiskt arbete 4 006. Ingenjörer och tekniker inom andra tekniska verksamhetsområden 6 007. Lantmätare, mätningstekniker, kartografer 1 008. Tekniska biträden 1 011. Kemister, fysiker 1 013. Geologer meteorologer m fl 3 014. Laboranter, laboratoriebiträden 1 019. Ej specificerbar uppgift 1 023. Jordbruks- och trädgårdsforskare/rådgivare 12 031. Läkare 2 032. Tandläkare 23 040. Sjuksköterskor/skötare 2 041. Barnmorskor 6 042. Skötare inom psykiatrisk vård 49 043. Sjukvårdsbiträden 2 044. Tandsköterskor 1 045. Medicinsk- tekniska assistenter 2 046. Farmaceuter 3 047. Sjukgymnaster, massörer m fl 10 048. Övrigt hälso- och sjukvårdsarbete 2 050. Skolledare 4 051. Universitets- och högskolelärare 12 052. Lärare i teoretiska ämnen 15 053. Klasslärare 13 054. Lärare i övningsämnen 4 055. Lärare i yrkesinriktade ämnen 10 056. Förskollärare 3 057. Utbildningskonsulenter m fl 13 058. Övrigt pedagogiskt arbete 1 059. Ej specificerbar uppgift 1 061. Präster och predikanter 2 068. Övrigt religiöst arbete 1 074. Juridiska ombudsmän 2 078. Övrigt juridiskt arbete 4 079. Ej specificerbar uppgift 1 081. Bildkonstnärer 1 082. Formgivare 4 085. Journalister, förlagsredaktörer 2 086. Scenkonstnärer 1 090. Övrigt tekniskt naturvetenskapligt mm arbete 5 091. Revisions- och redovisningsarbete 8 092. Socialtjänstemän 6 093. Bibliotekarier, arkivarier, museitjänstemän 2 094. Ekonomer, statistiker 2 095. Psykologer 1 096. Personalmän m fl 8 097. Systemmän, programmerare m fl ADMINISTRATIVT ARBETE 6 101. Allmänt samhällsadministrativt arbete 13 111. Företagsledare 21 118. Övriga företagsadministratörer och administratörer för speciella funktioner KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 1 200. Bokförings- och kassaarbete 30 201. Bokförare och kontorskassörer 1 203. Bank- och postkassörer 4 204. Butiks- och restaurangkassörer 1 277. - 51 290. Sekreterare, maskinskrivare, specialkontorister 4 291. Datamaskinoperatörer 5 292. Banktjänstemän 3 294. Speditörer, skeppsklarerare m fl 3 297. Försäkringskassetjänstemän 2 298. Kalkylatorer, orderbehandlare 1 299. Ej specificerbar uppgift KOMMERSIELLT ARBETE 3 301. Partihandlare 10 302. Detaljhandlare 1 309. Ej specificerbar uppgift 3 313. Reklammän 24 331. Handelsresande, inköpare, försäljare m fl 4 332. Affärsföreståndare 38 333. Affärsbiträden m fl 2 338. Bensinförsäljare, demonstratörer m fl 1 339. Ej specificerbar uppgift LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 27 401. Lantbrukare, skogsbrukare och trädgårdsbrukare 2 403. Skogsbefäl 1 405. Husdjursuppfödare 7 411. Lantarbetare, husdjursskötare 3 412. Trädgårdsarbetare 3 431. Fiskare 11 441. Skogs- och flottningsarbetare GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 3 501. Gruvbrytare, bergsprängare m fl TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 1 601. Fartygsbefäl 2 611. Däcks- och maskinmanskap 1 621. Flygförare m fl 2 631. Lokförare, lokbiträden 2 632. Järnvägsexpeditörer m fl 25 633. Motorfordonsförare, spårvagnsförare 3 636. Buss- och spårvagnskonduktörer, vägtrafikassistenter 1 639. Ej specificerbar uppgift 1 641. Hamntrafikbefäl m fl 1 642. Flygtrafikbefäl m fl 2 649. Ej specificerbar uppgift 10 651. Postassistenter, postexpeditörer m fl 2 652. Teleassistenter m fl 2 653. Telefonister 4 661. Postiljoner TILLVERKNINGSARBETE 5 701. Textilarbetare 8 711. Skräddare, sömmerskor 1 715. Tillskärare m fl 2 718. Övrigt sömnadsarbete 1 726. Sadelmakare, lädersömmare m fl 1 729. Ej specificerbar uppgift 4 731. Hytt- och metallugnsarbetare 3 732. Härdare, glödgare m fl 3 733. Varmvalsare, kallvalsare 1 735. Smeder 3 736. Gjuteriarbetare 1 737. Tråddragare, rördragare 9 738. Övrigt järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 1 741. Finmekaniker 1 744. Tandtekniker 6 750. Vekstadsmekaniker m fl 46 751. Maskinmontörer -hopsättare, maskin- och motorreparatörer 10 753. Tunnplåtslagare, grovplåtslagare 2 754. Rörarbetare 15 755. Svetsare, gasskärare m fl 4 757. Metalliserare m fl 2 759. Ej specificerbar uppgift 10 761. Installations-, drifts- och maskinelektriker 1 763. - 10 764. Telemontörer -reparatörer 4 766. Telefonreparatörer -installatörer 3 769. Ej specificerbar uppgift 20 771. Byggnadsträarbetare 6 772. Bänk- och maskinsnickare, möbelsnickare m fl 4 773. Skiktträ- och träfiberskivearbetare 6 774. Ram- och cirkelsågare, hyvlare m fl 9 778. Övrigt träarbete 1 779. Ej specificerbar uppgift 12 781. Målare, lackerare 1 792. Stenmontörer 5 793. Betongarbetare, byggarbetare m fl 1 794. Isoleringsmontörer 2 795. Glasmästeriarbetare 1 797. Dykare, rörläggare m fl 6 799. Ej specificerbar uppgift 3 801. Typografer, litografer m fl 5 808. Övrigt grafiskt arbete 1 813. Ugnsskötare (glas- och keramiktillverkning) 1 818. Övrigt glas-, porslins-, keramik- och tegelarbete 1 821. Kvarnarbetare 2 822. Bagare och konditorer 2 823. Choklad- och sötvaruarbetare 3 826. Slakteri- och charketuriarbetare 2 827. Mejeriarbetare 1 828. Övrigt livsmedelsarbete 2 831. Kemiska processarbetare 1 834. Trämasseslipare, cellulosaarbetare 6 836. Pappers- och papparbetare 1 839. Ej specificerbar uppgift 1 851. Gummivaruarbetare 1 857. Pappersvaruarbetare 4 858. Övrigt tillverkningsarbete 11 861. Grov- och diversearbetare 3 871. Driftsmaskinister m fl 2 872. Kran- och traversförare 10 874. Anläggningsmaskinförare 7 875. Truckförare, transportörskötare 1 876. Smörjare 5 881. Paketerare och emballerare 5 882. Stuveriarbetare samt andra lastnings- och lossningsarbetare 14 883. Lager- och förrådsarbetare SERVICEARBETE 2 901. Brandmän 6 902. Polismän 2 904. Vårdare m fl (kriminalvård, ungdomsvård) 3 908. Övrigt bevaknings- och skyddsarbete 1 910. Hushållsarbete m m 5 911. Storköksföreståndare 5 912. Kockar, kallskänkor 21 913. Köksbiträden 22 914. Barnsköterskor (ej sjukhus), barnflickor m fl 20 915. Hemvårdare m fl 1 918. Övrigt hushållsarbete 13 921. Hovmästare, servitörer 13 931. Fastighetsarbetare m fl 32 932. Städare 1 933. Skorstensfejare 1 939. Ej specificerbar uppgift 3 941. Frisörer, skönhetsvårdare m fl 3 943. Tvättare 1 945. Sportledare, travtränare m fl 1 947. Begravningsbyråföreståndare m fl 3 948. Övrigt servicearbete MILITÄRT ARBETE 4 981. Militärt arbete 2 999. Personer med ej identifierbara yrken eller med ej angiven yrkestillhörighet
VAR 8 SOCIOEKONOMISK INDELNING Loc 18 width 2 MD=99 F.2,3. 2. Vad har Du för arbete för närvarande? Beskriv så noga som möjligt. 3. Vilka är Dina viktigaste arbetsuppgifter? PRODUKTIONS- OCH DISTRIBUTIONSANSTÄLLDA 174 01. Biträdespersonal 231 02. Icke facklärda 181 03. Facklärda 7 04. Spec facklärda KONTORSANSTÄLLDA, TEKNIKER M FL 9 05. Vaktmästare m fl 50 06. Kontorister m fl 87 07. Assistenter m fl 177 08. Ingenjörer m fl 100 09. Specialister 17 10. Ledande befattningar LANTBRUKARE 30 11. Lantbrukare, mindre 2 12. Lantbrukare, större FÖRETAGARE 63 13. Ensamföretagare 3 14. Företagare, mindre 7 16. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 7 99. Ej svar
VAR 9 NÄRINGSGREN Loc 20 width 3 MD=999 F.4. Vad för slags produktion eller annan verksamhet sysslar man huvudsakligen med på den arbetsplats där Du arbetar? Dvs vad tillverkar man eller vad gör man för något? JORDBRUK, SKOGSBRUK, JAKT OCH FISKE 34 011. Jordbruk och boskapsskötsel 5 012. Trädgårdsskötsel 2 021. Skogsvård och kolning 12 022. Skogsavverkning och flottning 3 040. Fiske GRUV- OCH STENBRYTNINGSINDUSTRI 1 120. Malmgruvor 2 121. Järnmalmsgruvor 1 122. Övriga malmgruvor 1 130. Råpetroleumverk FÖRÄDLINGSINDUSTRI 4 201. Slakteri och charkuteri 4 202. Mejeri 2 205. Kvarnindustri 2 206. Bageri och konditori 1 207. Sockerindustri 2 208. Choklad- och konfektindustri 8 209. Övrig livsmedelsindustri 1 211. Spritindustri 1 213. Bryggeri 1 220. Tobaksindustri 1 231. Spinneri, väveri m m 1 239. Övrig textilindustri 11 243. Konfektionsindustri 2 244. Övrig sömnadsindustri 22 251. Sågverk, hyvleri och annan trävarufabrik 1 253. Lådfabrik 4 260. Möbelindustri 11 271. Pappersbruk 6 272. Pappersvaruindustri 20 280. Grafisk industri 1 291. Garveri 1 293. Pälsberederi 2 300. Gummiindustri 12 311. Kemisk-teknisk industri 5 319. Övrig kemisk industri 1 329. Övrig petroleum- och kolindustri 3 331. Tegelbruk 1 339. Övrig jord- och stenförädlingsindustri 13 341. Järn- och stålverk 7 342. Metallverk 3 343. Järn- och stålgjuteri 3 344. Annat metallgjuteri 17 351. Tyngre manufakturverk 20 352. Lättare manufakturverk 12 361. Tyngre maskinindustri 10 362. Lättare maskinindustri 10 371. El-motorindustri 19 372. Övrig elektroindustri 4 381. Skeppsvarv och båtbyggeri 15 383. Motorfordonsfabrik 20 384. Bilreparationsverkstad 4 386. Flygplansfabrik 1 389. Övrig transportmedelsindustri 2 391. Instrumentfabrik 1 392. Fotografisk och optisk industri 1 396. Musikinstrumentfabrik 1 399. Övrig förädlingsindustri BYGGNADSINDUSTRI 42 401. Husbyggnad 26 402. Väg-, vatten- och linjebyggnad m m 18 403. Byggnadshantverk m m EL-, GAS-, VÄRME-, VATTEN- OCH RENHÅLLNINGSVERK 6 511. Elkraftverk och elverk 1 513. Värmeverk 1 522. Renhållningsverk HANDEL 31 610. Partihandel 68 620. Detaljhandel 10 631. Finansföretag, bank 3 632. Försäkringsföretag 2 640. Fastighetsförmedling SAMFÄRDSEL OCH TILLHÖRANDE VERKSAMHET 12 711. Järnvägstrafik 9 712. Buss- och spårvägstrafik 4 713. Personbiltrafik 17 714. Godsbiltrafik 7 715. Sjöfart 2 716. Stuveri 3 717. Luftfart 3 718. Transportagentur m m 1 719. Övrig transport 1 720. Magasin, frihamnslager m m 35 730. Post och telekommunikationer FÖRVALTNING OCH TJÄNSTER 36 811. Administration 24 812. Polis, brandkår och försvar 87 821. Undervisning 129 822. Hälso- och sjukvård 4 823. Religionsvård 26 824. Socialvård 10 825. Vetenskaplig verksamhet 6 826. Bibliotek och museer m m 10 827. Intresseorganisationer 64 829. Övriga offentliga tjänster 2 832. Teater- och musikföretag 12 833. Rekreationsföretag 5 841. Hushåll 17 842. Restaurang, kafe m m 4 843. Hotell m m 1 844. Tvättinrättning 3 845. Friser- och skönhetssalong 1 846. Fotografiatelje 6 849. Övriga personliga tjänster 2 851. Juridisk verksamhet 7 852. Kameral verksamhet 16 853. Teknisk konsultverksamhet 8 859. Övrig uppdragsverksamhet 900. Ospecificerad verksamhet 8 999. Ej svar
VAR 10 ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE Loc 23 width 1 MD=9 F.5. Är Du i Ditt arbete anställd, eller har Du eget företag eller arbetar Du utan lön i ett familjeföretag eller familjejordbruk? 1033 1. Anställd 98 2. Eget företag 7 3. Oavlönat arbete i familjeföretag 7 9. Ej svar
VAR 11 EGET FÖRETAG TYP Loc 24 width 1 MD=0 or GE 9 F.5.A. Eget företags/familjeföretags huvudsakliga sysselsättning? 136 1. Affärs- eller serviceverksamhet 6 2. Professionell praktik 29 3. Jordbruk, skogsbruk 973 0. Frågan ej tillämplig; anställd 1 9. Ej svar
VAR 12 OAVLÖNAT ARBETE TYP Loc 25 width 1 MD=0 or GE 9 F.5.B. Har Du oavlönat arbete i familjeföretag eller familjejordbruk? Anm. Till de som besvarat fråga 5 med 3. 1 1. Familjeföretag 4 2. Jordbruk 1139 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Ej svar
VAR 13 DELÄGARE I FÖRETAG Loc 26 width 1 MD=0 or GE 9 F.6. Är Du ägare till eller delägare i det företag där Du är anställd? Anm. Till de som är anställda i privata företag. 28 1. Ja 531 5. Nej 1 8. Vet ej 576 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Ej svar
VAR 14 ANTAL ÄGARE FÖRETAG Loc 27 width 1 MD=0 F.7. Finns det fler ägare till detta företag, eller är Du ensam ägare? Anm. Till de som besvarat var.11 med 1 och var.13 med 1. 54 1. Ensam ägare 39 2. Fler ägare 1052 0. Frågan ej tillämplig
VAR 15 ANTAL ÄGARE PRAKTIK Loc 28 width 1 MD=0 F.7.B. Finns det fler ägare till denna proffesionella praktik eller är Du ensam ägare? Anm. Till de som besvarat var.11 med 2 och var.13 med 1. 1 1. Ensam ägare 4 2. Fler ägare 1140 0. Frågan ej tillämplig
VAR 16 ÄGARANDEL F Loc 29 width 3 MD= 0 or GE 999 F.8.A. Ungefär hur stor del av företaget är Du ägare till? Svar i procent. 001. 1 procent . . 099. 99 procent 1 998. Vet ej 1095 000. Frågan ej tillämplig 2 999. Ej svar Kod: 0 1 4 5 10 17 25 30 33 Frek: 1095 1 1 2 1 1 7 2 6 Kod: 40 45 49 50 70 998 999 Frek: 1 1 1 22 1 1 2
VAR 17 ÄGARANDEL PRAKTIK Loc 32 width 2 MD= 0 F.8.B. Ungefär hur stor andel av praktiken är Du ägare till? 01. 1 procent . . 99. 99 procent 1142 00. Frågan ej tillämplig Kod: 0 5 50 Frek: 1142 1 2
VAR 18 AKTIEÄGARE Loc 34 width 1 MD=0 F.9. Är Du endast aktieägare i detta företag, eller är Du reellt delägare, dvs tar Du regelbundet del i och fattar beslut om företagets ledning och skötsel (inte bara på bolagsstämman)? Om du endast är aktieägare fortsätt till fråga 15. 5 1. Endast aktieägare 49 2. Reellt delägare 1091 0. Frågan ej tillämplig
VAR 19 ANTAL ANSTÄLLDA FÖRETAG Loc 35 width 5 MD= 0 or GE 99999 F.10.A. Ungefär hur många fast anställda har företaget? 00001. . . 99995. 1 99998. Vet ej 1088 00000. Frågan ej tillämplig 2 99999. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 Frek: 1088 4 18 8 6 4 2 2 Kod: 8 9 12 13 25 60 75 100 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 2 Kod: 99998 99999 Frek: 1 2
VAR 20 ANTAL ANSTÄLLDA JORDBRUK Loc 40 width 3 MD= 0 or GE 999 F.10.B. Ungefär hur många fast anställda har jordbruket? 001. . . 995. 1140 000. Frågan ej tillämplig 2 999. Ej svar Kod: 0 2 3 7 999 Frek: 1140 1 1 1 2
VAR 21 ANTAL ANSTÄLLDA PRAKTIK Loc 43 width 3 MD= 0 F.10.C. Ungefär hur många fast anställda har praktiken? 001. . . 995. 1141 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 3 4 11 Frek: 1141 2 1 1
VAR 22 ANSTÄLLDA OAVL. ARB.PL. Loc 46 width 1 MD=0 F.10.D. Finns det anställda vid den arbetsplats där UP har oavlönat arbete? 3 1. Ja 3 5. Nej 1139 0. Frågan ej tillämplig
VAR 23 ANTAL ANSTÄLLDA OAVL.ARB Loc 47 width 3 MD= 0 F.10.E. Hur många anställda finns det vid den arbetsplats där UP utför oavlönat arbete? 001. . . 995. 1141 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 1 2 Frek: 1141 3 1
VAR 24 SÄSONGSANSTÄLLDA FÖRETAG Loc 50 width 5 MD= 0 or GE 99999 F.11.A. Ungefär hur många anställda brukar företaget ha under vissa kortare perioder (tillfällig arbetskraft)? 00001. . . 99995. 1 99998. Vet ej 1110 00000. Frågan ej tillämplig, har ingen säsongsarbetskraft 10 99999. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 Frek: 1110 4 8 2 2 1 2 1 Kod: 8 10 20 25 99998 99999 Frek: 1 1 1 1 1 10
VAR 25 SÄSONG FÖRETAG Loc 55 width 2 MD= 0 or GE 99 F.11.B. Under hur många veckor har företaget tillfällig arbetskraft anställd? 01. 1 vecka . . 52. 52 veckor 1 98. Vet ej 1106 00. Frågan ej tillämplig 25 99. Ej svar Kod: 0 2 3 5 8 9 12 13 15 Frek: 1106 1 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 16 20 26 52 98 99 Frek: 1 1 1 1 1 25
VAR 26 SÄSONGSANSTÄLLDA JORDBR. Loc 57 width 3 MD= 0 or GE 999 F.11.C. Ungefär hur många anställda brukar jordbruket ha under vissa kortare perioder (tillfällig arbetskraft)? 001. . . 995. 1136 000. Frågan ej tillämplig, har ingen säsongsarbetskraft 3 999. Ej svar Kod: 0 1 4 6 8 20 999 Frek: 1136 2 1 1 1 1 3
VAR 27 SÄSONG JORDBRUK Loc 60 width 2 MD= 0 or GE 99 F.11.D. Under hur många veckor har jordbruket tillfällig arbetskraft anställd? 01. 1 vecka . . 51. 51 veckor 1134 00. Frågan ej tillämplig 6 99. Ej svar Kod: 0 1 4 9 12 24 99 Frek: 1134 1 1 1 1 1 6
VAR 28 ÄGANDETID FÖRETAG Loc 62 width 4 MD= 0 or GE 9999 F.12.A. Hur länge har Du varit ägare till eller i detta företag? De första två siffrorna betecknar antal år, de två sista antal månader. 0001. 1 månad . . 6011. 60 år och 11 månader 1061 0000. Frågan ej tillämplig 4 9999. Ej svar Kod: 0 2 3 6 8 10 100 102 105 Frek: 1061 1 1 1 1 2 5 2 1 Kod: 106 200 300 306 400 500 600 700 800 Frek: 1 7 8 1 2 3 2 1 2 Kod: 1000 1100 1200 1300 1500 1600 1800 1810 1900 Frek: 4 1 1 1 4 5 2 1 3 Kod: 2000 2100 2200 2300 2500 2600 2800 3000 4100 Frek: 3 1 1 1 2 2 2 4 1 Kod: 9999 Frek: 4
VAR 29 ÄGANDETID JORDBRUK Loc 66 width 4 MD= 0 or GE 9999 F.12.B. Hur länge har Du varit ägare till eller i detta jordbruk? De första två siffrorna betecknar antal år, de två sista antal månader. 0001. 1 månad . . 8011. 80 år och 11 månader 1119 0000. Frågan ej tillämplig 1 9999. Ej svar Kod: 0 100 300 400 700 800 1000 1600 1700 Frek: 1119 2 1 2 1 1 3 1 1 Kod: 1800 2000 2300 2400 2500 2600 2800 3000 3100 Frek: 2 1 1 1 2 2 1 1 1 Kod: 3200 9999 Frek: 1 1
VAR 30 ÄGANDETID PRAKTIK Loc 70 width 4 MD= 0 F.12.C. Hur länge har Du varit ägare till eller i denna praktik? De första två siffrorna betecknar antal år, de två sista antal månader. 0001. 1 månad . . 8011. 80 år och 11 månader 1140 0000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 2 200 500 800 1400 Frek: 1140 1 1 1 1 1
VAR 31 ÄGANDETID FAMILJERÖRELSE Loc 74 width 3 MD= 0 or GE 999 F.12.D. Hur länge har familjen ägt den rörelse där UP utför oavlönat arbete? 001. 1 månad . . 957. 95 år och 7 månader 1139 000. Frågan ej tillämplig 1 999. Ej svar Kod: 0 10 40 270 360 400 999 Frek: 1139 1 1 1 1 1 1
VAR 32 ÄGANDESÄTT RÖRELSE Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 F.13.A. Förfogar Du över denna rörelse genom någon form av franchise eller liknande? 7 1. Ja 70 5. Nej 1062 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Ej svar
VAR 33 ÄGANDESÄTT JORDBRUK Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 F.13.B. Förfogar Du över detta jordbruk genom någon form av arrende eller liknande? 17 1. Familjen äger jordbruket 3 2. Arrenderar jordbruk 1 5. =1 1120 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Ej svar
VAR 34 VÄRDE FÖRETAG Loc 79 width 8 MD= 0 F.14.A. Om Du skulle sälja företaget, ungefär hur mycket förväntar Du dig att den skulle inbringa? Svar i kronor. 00000001. . . 99999995. 1064 00000000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 4000 5000 30000 35000 Frek: 1064 1 1 3 1 Kod: 50000 75000 80000 100000 130000 Frek: 4 4 1 6 1 Kod: 150000 200000 300000 400000 500000 Frek: 3 3 2 2 6 Kod: 600000 620000 700000 1000000 1500000 Frek: 1 1 1 4 2 Kod: 2000000 3000000 6500000 99999984 Frek: 1 1 1 31
VAR 35 VÄRDE JORDBRUK Loc 87 width 8 MD= 0 F.14.B. Om Du skulle sälja jordbruket, ungefär hur mycket förväntar Du dig att det skulle inbringa? Svar i kronor. 00000001. . . 99999995. 1120 00000000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 144000 250000 300000 400000 Frek: 1120 1 2 2 1 Kod: 500000 800000 1000000 1500000 99999984 Frek: 2 1 5 1 10
VAR 36 VÄRDE RÖRELSE OAVL.ARB. Loc 95 width 6 MD= 0 or GE 999999 F.14.C. Om Du skulle sälja rörelsen där UP utför oavlönat arbete, ungefär hur mycket förväntar Du dig att den skulle inbringa? Svar i kronor. 000001. . . 999995. 1136 000000. Frågan ej tillämplig 5 999999. Ej svar Kod: 0 3 100000 150000 999999 Frek: 1136 1 2 1 5
VAR 37 ARBETSGIVARE TYP Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 F.15.A. Vilken typ av arbetsgivare har Du? 439 1. Anställd av stat, kommun eller landsting 41 2. Anställd i icke-vinstdrivande organisation 521 3. Anställd i vinstdrivande företag 33 6. Statliga bolag 109 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Ej svar
VAR 38 OFFENTLIGT ANSTÄLLDA Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 F.15.B. Om Du är offentligt anställd, var hör Din arbetsgivare hemma? 125 1. Landstinget 90 2. Staten 191 3. Kommunen 67 4. Statliga bolag m m (SJ, post, tele, vin&sprit) 671 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Ej svar
VAR 39 KONCERN Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 F.16. Om Du är privat anställd, ingår Din arbetsgivare som del av någon större koncern eller organisation med ett annat namn? 217 1. Ja 303 5. Nej 2 8. Vet ej 610 0. Frågan ej tillämplig 13 9. Ej svar
VAR 40 ANDRA ARBETSPLATSER Loc 104 width 1 MD=0 or GE 9 F.17. Har det företag, den firma eller den organisation, som Du arbetar åt några andra arbetsplatser (t.ex. andra avdelningar, dotterföretag, kontor, affärer eller liknande)? 379 1. Ja 158 5. Nej 1 8. Vet ej 597 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Ej svar
VAR 41 ANTAL ANSTÄLLDA Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 F.18. Ungefär hur många anställda har HELA det företag, den firma eller organisation som Du arbetar åt? 54 1. Mindre än 10 anställda 84 2. 10-50 anställda 44 3. 51-100 anställda 74 4. 101-500 anställda 25 5. 501-1000 anställda 123 6. 10001-10.000 anställda 104 7. Mer än 10.000 anställda 12 8. Vet ej 610 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Ej svar
VAR 42 OFF. ANSTÄLLDA AVANC. Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 F.19.A. Är det så på Din arbetsplats att mer än hälften av de som har samma arbete eller samma tjänst som Du så småningom får avancera till ett bättre arbete eller en högre tjänst dvs. ett arbete eller en tjänst med en ny titel och betydligt bättre betalt och/eller mer ansvar? Anm. Frågan ställs endast till offentligt anställda. 40 1. Ja, hälften eller mer avancerar 404 5. Nej, inte hälften 2 8. Vet ej 675 0. Frågan ej tillämplig 24 9. Ej svar
VAR 43 OFF. ANSTÄLLDA AVANCERAR Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 F.19.B. Om inte hälften avancerar, hur stor del är det som avancerar? Anm. Om nej på var.42. 70 1. Inte hälften, men ganska många 197 3. Bara några stycken 146 5. Inga alls 2 8. Vet ej 706 0. Frågan ej tillämplig 24 9. Ej svar
VAR 44 PRIV. ANSTÄLLDA AVANC. Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 F.19.C. Är det så på Din arbetsplats att mer än hälften av de som har samma arbete eller samma tjänst som Du så småningom får avancera till ett bättre arbete eller en högre tjänst dvs. ett arbete eller en tjänst med en ny titel och betydligt bättre betalt och/eller mer ansvar? Anm. Frågan ställs endast till privat anställda. 27 1. Ja, hälften eller mer avancerar 495 5. Nej, inte hälften 5 8. Vet ej 599 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Ej svar
VAR 45 PRIV. ANSTÄLLDA AVANC. Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 F.19.D. Om inte hälften avancerar, hur stor del är det som avancerar? Anm. Om nej på var.44. 41 1. Inte hälften, men ganska många 234 3. Bara några stycken 225 5. Inga alls 5 8. Vet ej 623 0. Frågan ej tillämplig 17 9. Ej svar
VAR 46 BIDR.FRÅN OFF.SEKT. FÖR. Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 F.20.A. Får, så vitt Du vet, det företag Du äger/deläger regelbundet bidrag från stat eller kommun, eller har företaget affärer med stat, kommun eller landsting? Anm. Till ägare/delägare till företag. 20 1. Ja, får bidrag eller gör affärer med den offentliga sektorn 55 5. Nej 1061 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Ej svar
VAR 47 ANDEL BIDRAG FÖRETAG Loc 111 width 3 MD= 0 or GE 999 F.20.B. Hur stor del av omsättningen utgörs av bidrag eller affärer med den offentliga sektorn? Anm. Till de som äger/deläger företag. 001. 1 procent . . 100. 100 procent 2 200. Mer än hälften 5 300. Mindre än hälften 1119 000. Frågan ej tillämplig 12 999. Ej svar Kod: 0 1 5 10 30 80 100 200 300 Frek: 1119 1 1 2 1 1 1 2 5 Kod: 999 Frek: 12
VAR 48 BIDR.FRÅN OFF.SEKT. JORD Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 F.20.C. Får, så vitt Du vet, det jordbruk Du äger/deläger regelbundet bidrag från stat eller kommun, eller har företaget affärer med stat, kommun eller landsting? Anm. Till ägare/delägare av jordbruk. 1 1. Ja, får bidrag eller gör affärer med den offentliga sektorn 18 5. Nej 1120 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Ej svar
VAR 49 ANDEL BIDRAG JORDBRUK Loc 115 width 3 MD= 0 or GE 999 F.20.D. Hur stor del av omsättningen utgörs av bidrag eller affärer med den offentliga sektorn? Anm. Till de som äger/deläger jordbruk. 001. 1 procent . . 100. 100 procent 1138 000. Frågan ej tillämplig 7 999. Ej svar Kod: 0 999 Frek: 1138 7
VAR 50 BIDR.FRÅN OFF.SEKT. PRAK Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 F.20.E. Får, så vitt Du vet, den praktik Du äger/deläger regelbundet bidrag från stat eller kommun, eller har företaget affärer med stat, kommun eller landsting? Anm. Till ägare/delägare av praktik. 1 1. Ja, får bidrag eller gör affärer med den offentliga sektorn 4 5. Nej 1140 0. Odokumenterad kod 9. Ej svar
VAR 51 ANDEL BIDRAG PRAKTIK Loc 119 width 3 MD= 0 F.20.F. Hur stor del av omsättningen utgörs av bidrag eller affärer med den offentliga sektorn? Anm. Till de som äger/deläger praktik. 001. 1 procent . . 100. 100 procent 1144 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 100 Frek: 1144 1
VAR 52 BIDR.FRÅN OFF.SEKT. OAVL Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 F.20.G. Får, så vitt Du vet, Din oavlönade arbetsplats regelbundet bidrag från stat eller kommun, eller har företaget affärer med stat, kommun eller landsting? Anm. Till de som har ett oavlönat arbete. 1. Ja, får bidrag eller gör affärer med den offentliga sektorn 6 5. Nej 1138 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Ej svar
VAR 53 ANDEL BIDRAG OAVL. ARB.P Loc 123 width 3 MD= 0 or GE 999 F.20.H. Hur stor del av omsättningen utgörs av bidrag eller affärer med den offentliga sektorn? Anm. Till de som har en oavlönad arbetsplats. 001. 1 procent . . 100. 100 procent 1142 000. Frågan ej tillämplig 2 999. Ej svar Kod: 0 53 999 Frek: 1142 1 2
VAR 54 BIDR.FRÅN OFF.SEKT. ANST Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 F.20.I. Får, så vitt Du vet, det företag där Du är anställd regelbundet bidrag från stat eller kommun, eller har företaget affärer med stat, kommun eller landsting? Anm. Till anställda i privata företag. 158 1. Ja, får bidrag eller gör affärer med den offentliga sektorn 1 3. Får både bidrag och gör affärer med den offentliga sektorn 274 5. Nej 31 8. Vet ej 604 0. Frågan ej tillämplig 77 9. Ej svar
VAR 55 ANDEL BIDRAG ANSTÄLLDA Loc 127 width 3 MD= 0 or GE 999 F.20.J. Hur stor del av omsättningen utgörs av bidrag eller affärer med den offentliga sektorn? Anm. Till de som är anställda i privata företag. 001. 1 procent . . 100. 100 procent 23 998. Vet ej 982 000. Frågan ej tillänplig 109 999. Ej svar Kod: 0 1 2 5 7 10 15 20 25 30 40 Frek: 982 2 2 5 1 4 4 1 2 2 1 Kod: 50 60 70 75 998 999 Frek: 2 1 1 3 23 109
VAR 56 ANDEL BIDRAG ANSTÄLLDA Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 F.20.K. Hur stor del av omsättningen utgörs av bidrag eller affärer med den offentliga sektorn? Tror Du det är mer eller mindre än hälften? Anm. Till de som är anställda i privata företag. 11 1. Mer än hälften 77 5. Mindre än hälften 27 8. Vet ej 931 0. Frågan ej tillämplig 99 9. Ej svar
VAR 57 EXTRAARBETE Loc 131 width 1 MD=9 F.21. Har Du något arbete utöver Ditt ordinarie arbete eller brukar Du "extraknäcka" utöver Ditt ordinarie arbete? 114 1. Ja 999 5. Nej 32 9. Ej svar
VAR 58 ARBETSTID ANTAL TIMMAR Loc 132 width 3 MD=999 F.22. Ungefär hur många timmar i veckan brukar Du arbeta totalt inräknat eventuell övertid, ordinarie arbete och extraarbete? 001. 1 timme . . 168. 168 timmar 4 998. Vet ej 91 999. Ej svar Kod: 2 3 4 5 7 8 10 12 13 14 15 Frek: 1 2 1 5 1 2 1 5 2 2 7 Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 7 4 4 3 70 3 11 5 7 19 7 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 4 8 3 30 1 17 7 2 19 14 3 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Frek: 19 10 448 20 33 13 6 75 3 2 7 Kod: 49 50 52 53 55 56 60 65 70 75 80 Frek: 1 69 1 1 8 2 25 4 13 4 6 Kod: 81 90 150 998 999 Frek: 1 1 1 4 91
VAR 59 SOCIOEKONOM.IND.EXTRAARB Loc 135 width 2 MD= 0 or GE 99 F.23.A. Vad är det för arbete? Beskriv så noga som möjligt. Anm. Till de som har extraarbete. 12 01. Biträdespersonal 19 02. Icke facklärda 10 03. Facklärda 2 04. Spec facklärda 4 06. Kontorister m fl 6 07. Assistenter m fl 21 08. Ingenjörer m fl 9 09. Specialister 2 10. Ledande befattningar 9 11. Lantbrukare, mindre 7 13. Ensamföretagare 3 16. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 1014 00. Frågan ej tillämplig 27 99. Ej svar
VAR 60 NORD.YRK.KL. EXTRAARBETE Loc 137 width 3 MD= 0 F.23.B. Vad är det för arbete? Beskriv så noga som möjligt. Anm. till de som har extraarbete. NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 1 003. Ingenjörer och tekniker med mekaniskt arbete 1 040. Sjuksköterskor/skötare 1 042. Skötare inom psykiatrisk vård 3 043. Sjukvårdsbiträden 1 044. Tandsköterskor 1 048. Övrigt hälso- och sjukvårdsarbete 8 052. Lärare i teoretiska ämnen 1 054. Lärare i övningsämnen 1 055. Lärare i yrkesinriktade ämnen 2 057. Utbildningskonsulenter m fl 5 058. Övrigt pedagogiskt arbete 1 059. Ej specificerbar uppgift 1 078. Övrigt juridiskt arbete 2 079. Ej specificerbar uppgift 1 081. Bildkonstnärer 1 084. Författare 1 085. Journalister, förlagsredaktörer 1 087. Musiker 1 088. Övrigt litterärt och konstnärligt arbete 1 091. Revisions- och redovisningsarbete 1 093. Bibliotekarier, arkivarier, museitjänstemän ADMINISTRATIVT ARBETE 3 101. Allmänt samhällsadministrativt arbete 2 111. Företagsledare 1 113. - KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 2 204. Butiks- och restaurangkassörer 1 290. Sekreterare, maskinskrivare, specialkontorister KOMMERSIELLT ARBETE 2 301. Partihandlare 2 302. Detaljhandlare 1 311. Försäkringssäljare 1 312. Mäklare, värderingsmän m fl 2 313. Reklammän 1 319. Ej specificerbar uppgift 2 331. Handelsresande, inköpare, försäljare m fl 1 332. Affärsföreståndare 1 333. Affärsbiträden m fl LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 7 401. Lantbrukare, skogsbrukare och trädgårdsbrukare 1 405. Husdjursuppfödare 1 407. Renägare 3 411. Lantarbetare, husdjursskötare TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 2 633. Motorfordonsförare, spårvagnsförare 1 636. Buss- och spårvagnskonduktörer, vägtrafikassistenter 2 651. Postassistenter, postexpeditörer m fl 1 662. Expeditionsvakter, kontorsbud m fl 1 699. Ej specificerat transport- och kommunikationsarbete TILLVERKNINGSARBETE 2 751. Maskinmontörer -hopsättare, maskin- och motorreparatörer 1 761. Installations-, drifts- och maskinelektriker 1 778. Övrigt träarbete 1 781. Målare, lackerare 1 808. Övrigt grafiskt arbete 1 860. Grov- och diversearbetare SERVICEARBETE 3 901. Brandmän 1 904. Vårdare m fl (kriminalvård, ungdomsvård) 1 912. Kockar, kallskänkor 2 915. Hemvårdare m fl 4 921. Hovmästare, servitörer 4 931. Fastighetsarbetare m fl 4 932. Städare 2 945. Sportledare, travtränare m fl 1 949. Ej specificerbar uppgift 20 999. Personer med ej identifierbara yrken eller med ej angiven yrkestillhörighet 1019 000. Frågan ej tillämplig
VAR 61 NÄRINGSGREN EXTRAARBETE Loc 140 width 3 MD= 0 or GE 999 F.24. Vad för slags produktion eller annan verksamhet sysslar man huvudsakligen med på den arbetsplats där Du har Ditt extraarbete? Vad tillverkar eller vad gör man för något? Anm. Till de som har extraarbete. JORDBRUK, SKOGSBRUK, JAKT OCH FISKE 9 011. Jordbruk och boskapsskötsel 1 012. Trädgårdsskötsel 1 013. Övrigt jordbruk 2 022. Skogsavverkning och flottning 1 040. Fiske FÖRÄDLINGSINDUSTRI 2 280. Grafisk industri 1 362. Lättare maskinindustri 2 384. Bilreparationsverkstad BYGGNADSINDUSTRI 2 403. Byggnadshantverk m m HANDEL 1 610. Partihandel 4 620. Detaljhandel 1 632. Försäkringsföretag 4 640. Fastighetsförmedling SAMFÄRDSEL OCH TILLHÖRANDE VERKSAMHET 1 711. Järnvägstrafik 1 712. Buss- och spårvägstrafik 2 713. Personbiltrafik 2 714. Godsbiltrafik 1 715. Sjöfart 1 719. Övrig transport 2 730. Post och telekommunikationer FÖRVALTNING OCH TJÄNSTER 4 811. Administration 3 812. Polis, brandkår och försvar 13 821. Undervisning 9 822. Hälso- och sjukvård 2 824. Socialvård 1 825. Vetenskaplig verksamhet 5 827. Intresseorganisationer 3 829. Övriga offentliga tjänster 1 831. Film- och biografföretag 2 832. Teater- och musikföretag 6 833. Rekreationsföretag 1 841. Hushåll 8 842. Restaurang, kafe m m 3 849. Övriga personliga tjänster 3 852. Kameral verksamhet 2 859. Övrig uppdragsverksamhet 1019 000. Frågan ej tillämplig 19 999. Ej svar
VAR 62 EXTRAARB ANST/FÖRETAGARE Loc 143 width 1 MD=0 or GE 9 F.25. Är Du anställd elleer har Du eget företag (är anställd i eget företag) i Ditt extraarbete? Anm. Till de som har extraarbete. 71 1. Anställd 27 2. Eget företag, anställd i eeget företag 1 3. Oavlönat arbete 1020 0. Frågan ej tillämplig 26 9. Ej svar
VAR 63 EXTRAARBETE ANTAL TIMMAR Loc 144 width 3 MD= 0 or GE 999 F.26. Ungefär hur många timmar i veckan brukar Du arbeta på Ditt extraarbete? Anm. Till de som har extraarbete. 001. 1 timme . . 168. 168 timmar 1019 000. Frågan ej tillämplig 30 999. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1019 2 7 4 8 22 9 4 4 Kod: 10 12 13 14 15 20 25 35 36 Frek: 17 3 1 1 6 2 2 1 1 Kod: 40 999 Frek: 2 30
VAR 64 PLANERING AV ARBETE Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 F.27.A. De här frågorna gäller Ditt nuvarande huvudsakliga arbete. För det första, är Ditt arbete sådant att det KRÄVS AV DIG att Du själv planerar viktiga arbetsuppgifter och att Du utför Dina egna ideer? Eller är Ditt arbete sådant att det INTE KRÄVS AV DIG att planera viktiga arbetsuppgifter eller att utföra Dina egna ideer, utom kanske i mindre detaljer? Anm. Till alla anställda. 562 1. Ja, planering av arbetsuppgifter krävs 440 5. Nej, planering av arbetsuppgifter krävs inte 118 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Ej svar
VAR 65 PLANERING HÖG-LÅG Loc 148 width 2 MD= 0 or GE 99 F.27.B. Om Du svarat ja på föregående variabel: Kan Du ge ett exempel på hur Du planerar Dina arbetsuppgifter och utför Dina egna ideer? 39 01. Hög autonomi, säkert 19 02. Hög autonomi, med viss osäkerhet 92 03. Autonomi mellan hög och låg, säkert 46 04. Autonomi mellan hög och låg, osäkert 273 05. Låg autonomi 93 06. Ej autonomi 553 00. Frågan ej tillämplig 30 99. Ej svar
VAR 66 PLANERING HÖG-LÅG AMER. Loc 150 width 2 MD= 0 or GE 99 F.27.AMER. Om Du svarat ja på föregående variabel: Kan Du ge ett exempel på hur Du planerar Dina arbetsuppgifter och utför Dina egna ideer? Anm. Samma som var.65 men med amerikansk kodning. 136 01. 31 02. 130 03. 31 04. 157 05. 77 06. 558 00. Frågan ej tillämplig 25 99. Ej svar
VAR 67 KOMMA OCH GÅ Loc 152 width 1 MD=0 or GE 9 F.28. Här följer en uppräkning av några olika saker som har med ett arbete att göra. Kan Du för var och en säga om Du kan göra dessa saker på Din arbetsplats, antingen helt officiellt eller mer inofficiellt? F.28.A. Bestämma när Du kan komma till arbetet och när Du kan gå från arbetet. Anm. Till alla anställda. 243 1. Ja 737 5. Nej 121 0. Frågan ej tillämplig 44 9. Ej svar
VAR 68 TA LEDIGT UTAN LÖNEAVDR. Loc 153 width 1 MD=0 or GE 9 F.28.B. Ta en dag ledigt från jobbet utan att det dras av på lönen eller räknas som semester eller sjukskrivning och utan att Du behöver arbeta in tiden. <Se F.28 för fullständig frågetext> Anm. Till alla anställda. 91 1. Ja 884 5. Nej 120 0. Frågan ej tillämplig 50 9. Ej svar
VAR 69 ARBETA LÅNGSAMMARE Loc 154 width 1 MD=0 or GE 9 F.28.C. Arbeta betydligt långsammare någon dag om Du skulle vilja det. <Se F.28 för fullständig frågetext> Anm. Till alla anställda. 496 1. Ja 469 5. Nej 1 8. Vet inte 121 0. Frågan ej tillämplig 58 9. Ej svar
VAR 70 INFÖRA NYA ARBETSUPPG. Loc 155 width 1 MD=0 or GE 9 F.28.D. Bestämma att införa en ny arbetsuppgift eller syssla som ska ingå i Ditt arbete. <Se F.28 för fullständig frågetext> Anm. Till alla anställda. 401 1. Ja 571 5. Nej 121 0. Frågan ej tillämplig 52 9. Ej svar
VAR 71 STÄLLNING PÅ ARB.PLATSEN Loc 156 width 1 MD=9 F.29. Vilken av följande officiella beteckningar tycker Du bäst beskriver Din ställning på arbetsplatsen? Tillhör Du ledningen, har Du en arbetsledande position eller tillhör Du s.k. obefordrade anställda? Anm. Till alla anställda. 15 1. Högsta ledningen 13 2. Högre chefer 40 3. Chefer på mellannivå 37 4. Lägre chefer 149 5. Arbetsledare, förmän 726 6. Obefordrade anställda 2 8. Ledningen (alltså ej spec.) 163 9. Ej svar eller vet ej
VAR 72 ARBETSLEDNING Loc 157 width 1 MD=0 or GE 9 F.30.A. Ingår det i Ditt ordinarie arbete att övervaka andra anställdas arbete eller att tala om för andra anställda vad de ska göra för arbete? Anm. Till alla anställda. 301 1. Ja 692 5. Nej 1 8. Vet inte 123 0. Frågan ej tillämplig 28 9. Ej svar
VAR 73 ARBETSLEDARE FÖRR Loc 158 width 1 MD=0 or GE 9 F.30.B. OM NEJ PÅ VAR.72: Har Du någon gång haft ett sådant arbete? 118 1. Ja 520 5. Nej 1 8. Vet inte 414 0. Frågan ej tillämplig 92 9. Ej svar
VAR 74 ANTAL UNDERLYDANDE Loc 159 width 3 MD= 0 or GE 999 F.31.A. Hur många människor är Du direkt arbetsledare åt? Anm. Till de som är arbetsledare. 001. 1 underlydande . . 995. 995 underlydande 3 998. Vet ej 825 000. Frågan ej tillämplig 88 999. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 825 29 28 19 15 19 3 4 8 4 16 Kod: 11 12 13 14 15 16 19 20 21 23 25 Frek: 2 6 1 3 9 6 1 12 1 1 10 Kod: 26 30 40 50 60 63 90 100 500 900 998 Frek: 1 7 4 4 5 1 1 6 2 1 3 Kod: 999 Frek: 88
VAR 75 NYK FÖR UNDERLYDANDE Loc 162 width 2 MD= 0 or GE 99 F.31.B. Om Du bara har en underlydande, vad har den personen för arbetsuppgifter? Anm. Endast till de som har 1 underlydande enl. var.74. 01. . . 95. 1033 00. Frågan ej tillämplig 82 99. Ej svar Kod: 0 1 4 5 6 29 33 41 50 Frek: 1033 2 3 1 1 9 2 1 1 Kod: 61 71 73 76 77 81 87 91 93 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 99 Frek: 82
VAR 76 ANSVAR FÖR ARBETSUPPGIFT Loc 164 width 1 MD=0 or GE 9 F.32. Har Du som en del av Ditt arbete det direkta ansvaret för något eller några av följande saker? F.32.A. Vilka speciella sysslor eller arbetsuppgifter som Dina underordnade ska utföra. Anm. Frågan ställs till de som har någon form av arbetsledande arbete. 203 1. Ja 30 5. Nej 1 8. Vet ej 828 0. Frågan ej tillämplig 83 9. Ej svar
VAR 77 ANSVAR FÖR ARB.UTFÖRANDE Loc 165 width 1 MD=0 or GE 9 F.32.B. På vilket sätt arbetet ska utföras, t.ex. vilka verktyg eller vilket material som ska användas. <Se F.32 för fullständig frågetext> Anm. Frågan ställs till de som har någon form av arbetsledande arbete. 175 1. Ja 52 5. Nej 1 8. Vet ej 829 0. Frågan ej tillämplig 88 9. Ej svar
VAR 78 ANSVAR FÖR ARBETSTEMPOT Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 F.32.C. Hur fort de ska arbeta, hur länge de ska arbeta eller hur mycket arbete som de ska göra. <Se F.32 för fullständig frågetext> Anm. Frågan ställs till de som har någon form av arbetsledande arbete. 144 1. Ja 83 5. Nej 2 8. Vet ej 829 0. Frågan ej tillämplig 87 9. Ej svar
VAR 79 GE EN LÖNEÖKNING Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 F.33. Har Du som en del av Ditt arbete något inflytande över lönesättning, befordran eller eventuella disciplinära åtgärder, när det gäller Dina underställda? Och om Du har något sådant inflytande är det Du eller någon annan som har STÖRST inflytande över dessa saker? F.33.1A. Kan Du ge en löneökning till eller befordra en underordnad? Anm. Till de som har någon form av arbetsledande arbete. 92 1. Ja, har inflytande 143 5. Nej, har inget inflytande 833 0. Frågan ej tillämplig 77 9. Ej svar
VAR 80 STÖRST INFLYT.LÖNEÖKNING Loc 168 width 1 MD=0 or GE 9 F.33.1B. Vem har störst inflytande över att ge en löneökning eller befordra en underordnad? <Se F.33 för fullständig frågetext> Anm. till de som har någon form av arbetsledande arbete. 11 1. Har själv störst inflytande 80 2. Annan har störst inflytande 976 0. Frågan ej tillämplig 78 9. Ej svar
VAR 81 HINDRA EN LÖNEÖKNING Loc 169 width 1 MD=0 or GE 9 F.33.2A. Kan Du hindra en underordnad från att få en löneökning eller befordran på grund av dåligt utfört arbete eller dåligt beteende <Se F.33 för fullständig frågetext> Anm. Till de som har någon form av arbetsledande arbete. 102 1. Ja, har inflytande 128 5. Nej, har inget inflytande 834 0. Frågan ej tillämplig 81 9. Ej svar
VAR 82 STÖRST INFLYT.HINDRA ÖKN Loc 170 width 1 MD=0 or GE 9 F.33.2B. Vem har störst inflytande över att hindra en underordnad från att få en löneökning eller befordran på grund av dåligt utfört arbete eller dåligt beteende? <Se F.33 för fullständig frågetext> Anm. till de som har någon form av arbetsledande arbete. 14 1. Har själv störst inflytande 88 2. Annan har störst inflytande 963 0. Frågan ej tillämplig 80 9. Ej svar
VAR 83 AVSKEDA ELLER PERMITTERA Loc 171 width 1 MD=0 or GE 9 F.33.3A. Kan Du avskeda eller permittera en underordnad? <Se F.33 för fullständig frågetext> Anm. Till de som har någon form av arbetsledande arbete. 74 1. Ja, har inflytande 156 5. Nej, har inget inflytande 836 0. Frågan ej tillämplig 79 9. Ej svar
VAR 84 STÖRST INFLYT.AVSKEDANDE Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 F.33.3B. Vem har störst inflytande över att avskeda eller permittera en underordnad? <Se F.33 för fullständig frågetext> Anm. till de som har någon form av arbetsledande arbete. 4 1. Har själv störst inflytande 69 2. Annan har störst inflytande 992 0. Frågan ej tillämplig 80 9. Ej svar
VAR 85 UTFÄRDA VARNINGAR Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 F.33.4A. Kan Du utfärda en formell varning till en underordnad? <Se F.33 för fullständig frågetext> Anm. Till de som har någon form av arbetsledande arbete. 135 1. Ja, har inflytande 102 5. Nej, har inget inflytande 830 0. Frågan ej tillämplig 78 9. Ej svar
VAR 86 STÖRST INFLYT.VARNINGAR Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 F.33.4B. Vem har störst inflytande över att utfärda en formell varning till en underordnad? <Se F.33 för fullständig frågetext> Anm. till de som har någon form av arbetsledande arbete. 26 1. Har själv störst inflytande 108 2. Annan har störst inflytande 927 0. Frågan ej tillämplig 84 9. Ej svar
VAR 87 DELTAR I BESLUT Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 F.34. I en arbetsorganisation, t.ex. ett företag eller en statlig myndighet, fattas ofta beslut som är viktiga för organisationens verksamhet i stort, t.ex. beslut om vilka varor eller tjänster som ska tillverkas eeller utföras, det totala antalet anställda, budget osv. Deeltar Du på något sätt, även som rådgivare, i några sådana beslut på Din arbetsplats? 287 1. Ja 689 5. Nej 133 0. Frågan ej tillämplig (egen företagare eller delägare) 36 9. Ej svar
VAR 88 BESLUT ANTAL ANSTÄLLDA Loc 176 width 1 MD=0 or GE 9 F.35. Den här frågan gäller beslut som kan inverka på förhållanden på Din arbetsplats. Nedan följer en uppräkning av några sådana typer av beslut. Först, deltar Du på något sätt i beslutet? Och i så fall på vilket sätt deltar Du: fattar Du själv beslutet, deltar Du som röstande medlem i en grupp, fattar Du beslut som måste bekräftas av högre instans eller ger Du förslag till den eller de personer som fattar besluten? F.35.A. Beslut om att öka eller minska antalet anställda på Din arbetsplats. Anm. Till de som beslutar om arbetsplatsens verksamhet i stort. 6 1. Fattar själv beslut 49 2. Deltar som röstande medlem i en grupp 21 3. Fattar beslut som ska bekräftas 113 4. Ger förslag 903 0. Frågan ej tillämplig 53 9. Ej svar
VAR 89 BESLUT TILLV.FÖRÄNDR. Loc 177 width 1 MD=0 or GE 9 F.35.B. Beslut om större förändringar av vad som ska tillverkas eller säljas eller vilka tjänster som ska utföras på Din arbetsplats. <Se F.35 för fullständig frågetext> Anm. Till de som deltar i beslut om arbetsplatsens verksamhet i stort. 13 1. Fattar själv beslut 66 2. Deltar som röstande medlem i en grupp 29 3. Fattar beslut som ska bekräftas 84 4. Ger förslag 897 0. Frågan ej tillämplig 56 9. Ej svar
VAR 90 BESLUT OM ARBETSTAKT Loc 178 width 1 MD=0 or GE 9 F.35.C. Beslut om att förändra arbetstakteen eller hur mycket arbete som som ska göras på hela eller större delen av Din arbetsplats. <Se F.35 för fullständig frågetext> Anm. Till de som deltar i beslut om arbetsplatsen s verksamhet i stort. 23 1. Fattar själv beslut 50 2. Deltar som röstande medlem i en grupp 30 3. Fattar beslut som ska bekräftas 87 4. Ger förslag 892 0. Frågan ej tillämplig 63 9. Ej svar
VAR 91 BESLUT OM ORGANISATION Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 F.35.D. Beslut om större förändringar i fråga om det huvudsakliga arbetssättet eller organisationen på hela eller större delen av Din arbetsplats. <Se F.35 för fullständig frågetext> Anm. Till de som deltar i beslut om arbetsplatsen s verksamhet i stort. 6 1. Fattar själv beslut 80 2. Deltar som röstande medlem i en grupp 15 3. Fattar beslut som ska bekräftas 94 4. Ger förslag 894 0. Frågan ej tillämplig 56 9. Ej svar
VAR 92 BESLUT OM BUDGET Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 F.35.E. Beslut om budgeten på Din arbetsplats i allmänhet. <Se F.35 för fullständig frågetext> Anm. Till de som deltar i beslut om arbetsplatsen s verksamhet i stort. 14 1. Fattar själv beslut 46 2. Deltar som röstande medlem i en grupp 20 3. Fattar beslut som ska bekräftas 57 4. Ger förslag 949 0. Frågan ej tillämplig 59 9. Ej svar
VAR 93 BESLUT OM BUDGETSTORLEK Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 F.35.F. Beslut om budgetens storlek. <Se F.35 för fullständig frågetext> Anm. Till de som deltar i beslut om arbetsplatsen s verksamhet i stort. 7 1. Fattar själv beslut 33 2. Deltar som röstande medlem i en grupp 18 3. Fattar beslut som ska bekräftas 52 4. Ger förslag 973 0. Frågan ej tillämplig 62 9. Ej svar
VAR 94 BESLUT OM BUDGEETFÖRDELN Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 F.35.G. Beslut om budgetens fördelning på olika poster på Din arbetsplats. <Se F.35 för fullständig frågetext> Anm. Till de som deltar i beslut om arbetsplatsen s verksamhet i stort. 11 1. Fattar själv beslut 50 2. Deltar som röstande medlem i en grupp 24 3. Fattar beslut som ska bekräftas 56 4. Ger förslag 943 0. Frågan ej tillämplig 61 9. Ej svar
VAR 95 BESLUT OM ANNAT Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 F.35.H. Deltar Du i något annat beslut som Du tycker är viktigt för hela Din arbetsplats ? <Se F.35 för fullständig frågetext> Anm. Till de som deltar i beslut om arbetsplatsen s verksamhet i stort. 11 1. Fattar själv beslut 41 2. Deltar som röstande medlem i en grupp 12 3. Fattar beslut som ska bekräftas 71 4. Ger förslag 900 0. Frågan ej tillämplig 110 9. Ej svar
VAR 96 BESLUT OM ANNAT Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 F.35.I. I så fall vad? <Se F.35 för fullständig frågetext> Anm. Till de som deltar i annat beslut enl. var. 95. 19 1. Organisationsfrågor 9 2. Personalfrågor 9 3. Kursplanering 18 4. Arbetsmiljö 31 5. Arbetets utförande 3 6. Verksamhetens inriktning 14 8. Alla frågor 917 0. Frågan ej tillämplig 125 9. Ej svar
VAR 97 ORSAK TILL BROTTSLIGHET Loc 185 width 2 MD=99 F.36.1A. Här följer några frågor om olika samhällsproblem. Vilka tror Du är de främsta orsakerna till brottsligheten i Sverige Anm. Fråga 36 är en öppen fråga som kodats efter ett amerikanskt kodschema som använts i motsvarande amerikanska undersökning. GENERAL CULTURAL-VALUES ISSUES 6 01. Decline of religion 7 02. Decline of morality 13 03. Materialism 2 04. The media, violence on TV/movies, crime is glamorized 36 05. Social attitudes/values, slapphet 09. Other general statements about values/culture PERSONAL CHARACTERISTICS OF CRIMINALS 2 10. Greedy, selfish 9 11. Lazy, people want someting for nothing, don't want to work 1 12. Some people are to materialistic 4 13. Lack of respect for authority 2 14. Lack of self-respect, no pride 1 15. Heredity 160 16. Drug addiction, drugs, alcoholism 1 17. Mental/emotional illness or problems; personal problems 3 18. Boredom; time on their hands; not enough to do CHILDHOOD, FAMILY BACKGROUND 39 20. Family; bad family environment; parents 57 21. Permissiveness; lack of discipline of children 34 22. Lack of family cohesiveness 2 23. Too much discipline of children; child abuse 1 24. Come from a poor family; parents didn't work 34 25. Bad general social environment when growing up 5 26. Too much freedom for teenagers; not enough discipline for teens 17 27. Barnen lämnas bort för tidigt 6 28. Dålig kontakt barn-vuxna RACE 30. Race 31. Racial discrimination 32. Blacks are violent; other racial-genetic explanation GOVERNMENT 5 40. Government 65 41. Courts/Laws are too lenient; people can get away with anything theese days; punishments are not severe enough 42. Lack of capital punishment 43. Courts are too slow 4 44. The police have their hands tied; judicial restrictions on police 2 45. Not enough police 3 46. Prison system 1 47. Prisons don't really punish; prisons too soft 48. Prisons don't reehabilitate; prisons don't help crininals 3 49. För milda straff för grövre brott 5 50. The welfare system/welfare ECONOMIC 21 60. The economy; the economic system 213 61. Unemployment; lack of jobs 1 62. Lack of opportunity 1 63. Poverty 9 64. Capitalism; private property, the profit motive, big business 2 65. The current economic condition 1 66. Inflation; high prices 6 67. Youth unemployment; no opportunities for youth 9 68. Brist på meningsfullt arbete 9 69. Man har det för bra, vår höga leevnadsstandard SOCIAL FACTORS 111 70. Society/Social system/The system 13 71. Overcrowded cities; deterioration of cities 72. Guns are too easy to get; guns 73. Juvenile delinquency 1 74. Lack of education; ignorance 9 75. Immigration 1 76. Organized crime; mafia 17 77. Fel uppfostran i skolan 3 78. Det är lätt att begå brott 1 79. Bostadsbrist MISCELLANEOUS 90. Crime really isn't a problem 2 91. There will always be crime; that's the way people are 92. God's will 1 93. Sverige har ingen nämnvärt hög brottslighet 1 97. Other 58 98. Vet ej 125 99. Ej svar
VAR 98 HUR MINSKA BROTTSLIGHET Loc 187 width 2 MD=99 F.26.1B. Vad tycker Du man bör göra för att minska brottsligheten? Anm. Fråga 36 är en öppen fråga som kodats efter ett amerikanskt kodschema som använts i motsvarande amerikanska undersökning. GENERAL CULTURAL-VALUE CHANGES 42 01. Change social attitudes; change social values 3 02. Spiritual reawakening needed; return to religion 2 03. Reduce violence in the media/TV/movies PERSONAL CHARACTERISTICS 14 10. Change attitudes 11. People need to have more self-respect 3 12. People need to learn to respect authority 8 13. People need to learn to work for a living; the work ethic CHILDHOOD; FAMILY ENVIRONMENT 58 20. Strengthen the family 8 21. Family should be more cohesive 28 22. Parents need to discipine children more; firmer discipline 12 23. Utbilda föräldrar till bättre uppfostrare RACE 30. End racial discrimination GOVERNMENT 1 40. Change government 172 41. Harsher punishments for crimes; make punishment fit crime; lock them up 5 42. Improve court system; faster trials 1 43. Bring back capital punishment 14 44. More police; untie hands of police 14 45. Improve prisons; better programs in prison 13 46. Change welfare system 6 47. Government provide jobs for the poor/more opportunity for the poor 8 48. Government job training programs 49. Gun control; make guns harder to get 34 50. Drug control; stamp out drugs; get tougher with pushers 34 51. More prevention 5 52. More equal/fair/consistent application of the law; same justice for rich and poor 53. Improve quality of police; better brained, selected; upgrade police force 7 54. Stopp för invandrare, utvisning av kriminellt belastade invandrare 10 55. Hårdare straff för langare 1 56. Hårdare straff för våldsbrott 6 57. Ändra på lagen 1 58. Ny alkoholpolitik ECONOMIC 12 60. Change the economy/change the economic system 61. Reduce poverty 162 62. Increase jobs/opporunities 2 63. Get rid of capitalism/privat profit/big business 6 64. Socialism; we need a more socialistic economy/society 65. We need a less socialistic economy 66. Reduce inflation; improve current ecnomic situation 23 67. Meningsfull sysselsättning SOCIAL CHANGE 45 70. Change society; solve society's probleems 3 71. Improve cities; improve housing in cities 7 72. Programs to combat drug abuse and alcoholism 50 73. More community involvement 14 74. More education 2 75. Programs for social support 8 76. Improve quality of education 17 77. Bättre disciplin i skolan 5 78. Sprida på människorna, decentralicering 1 79. Mindre förbud 2 80. Idrottsverksamhet, friluftsliv, naturen MISCELLANEOUS 90. There really isn't a crime problem 4 91. Nothing can be done; crime is inevitable 93. We're/They're doing all that can be done 3 97. Miscellaneous other 120 98. Vet ej 149 99. Ej svar
VAR 99 ORSAK TILL ENERGIKRISEN Loc 189 width 2 MD=99 F.36.2A. Vilka tror Du är de främsta orsakerna till energikrisen? Anm. Fråga 36 är en öppen fråga som kodats efter ett amerikanskt kodschema som använts i motsvarande amerikanska undersökning. SCARCITY OF RESOURCES 41 10. Scarcity of natural resources; decreasing supply 36 11. Scarcity of oil; running out of oil 5 12. Reliance on fossil fuels/nonrenewable energy sources 14 13. Failure to develop/invest in alternative energy 5 14. Failure to develop/invest in nuclear energy 15. Failure to develop/invest in oil; failure to explore for oil 16. Failure to develop/invest in coal; shale oil, other fossil fuels 17. Failure to develop/invest in renewable energy sources 13 18. Ökat energibehov CONSUMPTION PATTERNS 41 20. Lack of conservation 179 21. Waste; we are taught to throw things away 46 22. Specific references to examples of waste 6 23. Our life style 7 24. Too many luxuries; too many things; unnecessary appliances 6 25. Cars too big/inefficient; other specific references to cars 13 26. We're too materialistic; materialism 27 27. Lack of foresight; didn't heed warnings; didn't plan ahead 4 28. Lack of information/education/understanding about the energy crisis OIL COMPANIES 6 30. Oil companies 11 31. Oil companies manipulation of market; shortages created by oil companies; other references to conspiracy of oil companies 11 32. Oil companies' profits 33. Oil companies block the development of alternative energy 1 34. Oil companies lack of foresight; oil companies mismanagement ARABS AND OTHER FOREIGN POWERS 23 40. Foreign powers; OPEC 17 41. Arabs 15 42. Arabs/OPEC/Foreign manipulation of the market/control of oil/hoarding 2 43. Oil embargo 56 44. Dependency on foreign oil 2 45. Iran 46. The Arab-Israeli conflict 18 47. The siuation in the Middle East; other references to the political situation 48. Export of oil/energy to other countries 16 49. Resursfördelningen i världen GOVERNMENT 5 50. The government 51. The government is controlled by oil companies/big business 52. Bad relations between the government and oil companies; lack of cooperation between government and oil companies 53. Bad relations between government and oil countries/OPEC/Arabs 3 54. The government has not done enough to encourage conservation 45 55. Government lacked foresight/didn't heed warnings; didn't plan ahead 1 56. Government didn't do enough to develop alternative energy 57. Lack of public transportation 58. Environmental regulation/Air pollution controls 59. Government regulation of the oil companies too strong; price controls too strong 1 60. Other references to too much government regulation 18 61. Bad leadership; the politicians 1 62. Lack of government regulation of oil companies/energy sources 63. Government cheated; it's political; government just wanted money 2 69. Other government ECONOMY, GENERAL 13 70. The economy; the economic system 15 71. Capitalism; private property; the profit motive; big business 1 72. Planned obsolescence; the economy can't run without waste 69 73. Inflation; high prices; high oil prices; high gas prices 2 74. Technology 4 75. Det har gått för fort, utvecklingen har varit för snabb 14 76. Oljan har varit för billig MISCELLANEOUS 27 90. There isn't really any energy crisis 3 91. There isn't any energy crisis--it's all a hoax 92. God's will 93. Overpopulation 1 97. Other 104 98. Vet ej 195 99. Ej svar
VAR 100 HUR LÖSA ENERGIKRISEN Loc 191 width 2 MD=99 F.36.2B. Vad tycker Du man bör göra åt energiproblemen? Anm. Fråga 36 är en öppen fråga som kodats efter ett amerikanskt kodschema som använts i motsvarande amerikanska undersökning. ALTERNATIVE ENERGY 10. Find/Use/Explore for more oil 173 11. Develop alternative energy sources 46 12. Develop/Use nuclear energy more 1 13. Develop/Use coal more or other fossil fuel exept oil 28 14. Develop/Use renewable energy sources 52 15. Develop/Use more of our own resources 24 16. Utbyggnad av vattenkraft 52 17. Mer forskning CONSUMPTION PATTERNS 166 20. Conservation; waste less 38 21. Fewer luxuries; get along without unnecessary things 15 22. Have to make real sacrifices; have to lower our standard of living 2 23. Smaller cars/efficient cars 14 24. Change peoples attitudes 85 25. Specific examples of conservation; drive slower, don't drive as much OIL COMPANIES 30. Control the oil companies 31. Tax oil companies; windfall profits tax 8 32. Nationalize the oil companies; workers run the companies 1 33. Break up the oil companies; break up the monopolies 34. The oil companies should develop alternative energy sources 35. Investigate the oil companies ARABS AND OTHER FOREIGN POWERS 6 40. Become less dependent upon foreign oil/the Arabs/OPEC 2 41. Military action; take over Iran, etc. 42. Stop exports of oil energy to foreign countries GOVERNMENT 12 50. Government should do something 9 51. Governmednt should encourage conservation 2 52. Government should ration gas 2 53. Government should raise the price of gas 3 54. Government should control gas prices, lower gas prices 55. Government should do more for alternative energy 56. Government should do more for nuclear energy 1 57. Government should give more information 58. Government should do more for oil/more exploration for oil 59. Government should do more for renewable energy 60. The government should subsidize individuals/families for insulation/home solar energy/windmills, etc; tax breaks for individuals 1 61. The government should subsidize business to encourage conservation; tax credits for businesses 62. Government should encourage railroads more 7 63. Public transportation 64. Government should stop regulating oil companies 65. Government should reduce environmental regulation/pollution control 66. Government should stop interfering with private business 5 67. New leaders 6 68. Legislate/restrict energy use by consumers 2 69. Legislate/restrict energy use by business/industri ECONOMY IN GENERAL 8 70. Change the economy 2 71. Get rid of capitalism; get rid of private property 8 72. Socialism; we need a more socialistic economy 73. We need a less socialistic economy 74. Build more railroads, improve the railroads 1 75. Improve technology; greater productivity 7 76. Utveckla energisamarbete med andra länder 4 77. Ekonomisk världsfördelning 4 78. Anpassa produktionen efter befintliga energitillgångar 5 80. Planera bättre 1 81. Exportera meer MISCEELLANEOUS 6 90. There is no eenergy crisis 2 91. Nothing can be done 92. We're/They're doing everything that can be done 1 93. Låt folket bestämma 3 97. Miscellaneous other 120 98. Vet ej 210 99. Ej svar
VAR 101 FÖRETAGEN TJÄNAR ÄGARINT Loc 193 width 1 MD=9 F.37. Här nedan följer ett antal påståenden om ekonomi, samhälle och familj. Kan Du fö r vart och ett av dessa påståenden ange om Du absolut instämmer, om Du instämmer i viss mån, om Du i viss mån inte instämmer eller om Du absolut inte instämmer i de olika påståendena? F.37.A. Företagen tjänar ägarnas intressen på bekostnad av arbetarnas och konsumenternas intressen. 286 1. Instämmer absolut 421 2. Instämmer i viss mån 155 4. Instämmer i viss mån inte 182 5. Instämmer absolut inte 8 8. Vet ej 93 9. Ej svar
VAR 102 EXPERTER BEHÖVS Loc 194 width 1 MD=9 F.37.B. För att få en effektiv produktion i ett industrisamhälle kommer det alltid att vara nödvändigt att ha en uppdelning mellan de experter som fattar beslut och folk som utför det som beslutats. <Se F.37 för fullständig frågetext> 364 1. Instämmer absolut 439 2. Instämmer i viss mån 117 4. Instämmer i viss mån inte 148 5. Instämmer absolut inte 5 8. Vet ej 72 9. Ej svar
VAR 103 FÖRBJUD STREJKBRYTARE Loc 195 width 1 MD=9 F.37.C. Under en strejk borde det vara i lag förbjudet för företagsledningen att anställa arbetare som utför de strejkandes arbete. <Se F.37 för fullständig frågetext> 705 1. Instämmer absolut 175 2. Instämmer i viss mån 98 4. Instämmer i viss mån inte 98 5. Instämmer absolut inte 3 8. Vet ej 66 9. Ej svar
VAR 104 EFFEKTIVT UTAN VINSTINTR Loc 196 width 1 MD=9 F.37.D. Det skulle kunna vara fullt möjligt att effektivt sköta ett modernt samhälle utan ett inbyggt vinstintresse. <Se F.37 för fullständig frågetext> 200 1. Instämmer absolut 294 2. Instämmer i viss mån 194 4. Instämmer i viss mån inte 370 5. Instämmer absolut inte 11 8. Vet ej 76 9. Ej svar
VAR 105 ARBETE UTAN CHEFER Loc 197 width 1 MD=9 F.37.E. Om de fick en möjlighet skulle de "vanliga" anställda på Din arbetsplats kunna sköta verksamheten utan chefer. <Se F.37 för fullständig frågetext> 207 1. Instämmer absolut 326 2. Instämmer i viss mån 162 4. Instämmer i viss mån inte 369 5. Instämmer absolut inte 6 8. Vet ej 75 9. Ej svar
VAR 106 RÄTT HINDRA STREJKBRYT. Loc 198 width 1 MD=9 F.37.F. Strejkande arbetare gör i allmänhet helt rätt när de förhindrar strejkbrytare att komma in på arbetsplatsen. <Se F.37 för fullständig frågetext> 706 1. Instämmer absolut 201 2. Instämmer i viss mån 91 4. Instämmer i viss mån inte 77 5. Instämmer absolut inte 2 8. Vet ej 68 9. Ej svar
VAR 107 STORFÖRETAGENS MAKT Loc 199 width 1 MD=9 F.37.G. Storföretagen har alldeles för stor makt i det svenska samhället idag. <Se F.37 för fullständig frågetext> 504 1. Instämmer absolut 342 2. Instämmer i viss mån 111 4. Instämmer i viss mån inte 113 5. Instämmer absolut inte 4 8. Vet ej 71 9. Ej svar
VAR 108 HÅRDARE STRAFF Loc 200 width 1 MD=9 F.37.H. För att minska brottsligheten borde domstolarna döma brottslingarna till hårdare straff. <Se F.37 för fullständig frågetext> 461 1. Instämmer absolut 295 2. Instämmer i viss mån 161 4. Instämmer i viss mån inte 155 5. Instämmer absolut inte 2 8. Vet ej 71 9. Ej svar
VAR 109 ARBETE MINSKAR BROTT Loc 201 width 1 MD=9 F.37.I. För att minska brottsligheten behövs mer utbildning och fler arbetstillfällen. <Se F.37 för fullständig frågetext> 675 1. Instämmer absolut 319 2. Instämmer i viss mån 58 4. Instämmer i viss mån inte 31 5. Instämmer absolut inte 3 8. Vet ej 59 9. Ej svar
VAR 110 UPPFOSTRAN - BROTT Loc 202 width 1 MD=9 F.37.J. Om föräldrar uppfostrade sina barn med fastare normer skulle det bli mindre brottslighet. <Se F.37 för fullständig frågetext> 585 1. Instämmer absolut 378 2. Instämmer i viss mån 76 4. Instämmer i viss mån inte 51 5. Instämmer absolut inte 3 8. Vet ej 52 9. Ej svar
VAR 111 ENERGIPROBLEMEN Loc 203 width 1 MD=9 F.37.K. Energiproblemen kan inte lösas förrän regeringen har kontrollen över de största kraft- och energiföretagen. <Se F.37 för fullständig frågetext> 279 1. Instämmer absolut 341 2. Instämmer i viss mån 193 4. Instämmer i viss mån inte 214 5. Instämmer absolut inte 23 8. Vet ej 95 9. Ej svar
VAR 112 MÅNGA TJÄNAR FÖR MYCKET Loc 204 width 1 MD=9 F.37.L. Många människor i Sverige tjänar betydligt mer än vad de borde. <Se F.37 för fullständig frågetext> 444 1. Instämmer absolut 369 2. Instämmer i viss mån 162 4. Instämmer i viss mån inte 91 5. Instämmer absolut inte 6 8. Vet ej 73 9. Ej svar
VAR 113 POLITISKA SYSTEMET BRA Loc 205 width 1 MD=9 F.37.M. Även om det ibland förekommer övertramp bland enskilda politiker så fungerar det svenska politiska systemet ändå för folkflertalets bästa. <Se F.37 för fullständig frågetext> 220 1. Instämmer absolut 502 2. Instämmer i viss mån 210 4. Instämmer i viss mån inte 137 5. Instämmer absolut inte 2 8. Vet ej 74 9. Ej svar
VAR 114 ANSVARSFÖRD. MAN/KVINNA Loc 206 width 1 MD=9 F.37.N. Det är bättre för familjen om mannen har huvudansvaret för den ekonomiska försörjningen och kvinnan har huvudansvaret för hem och familj. <Se F.37 för fullständig frågetext> 204 1. Instämmer absolut 246 2. Instämmer i viss mån 186 4. Instämmer i viss mån inte 446 5. Instämmer absolut inte 2 8. Vet ej 61 9. Ej svar
VAR 115 DELAT HUSHÅLLSARBETE Loc 207 width 1 MD=9 F.37.O. Om båda makarna arbetar bör de dela hushållsarbete och barnskötsel lika. <Se F.37 för fullständig frågetext> 877 1. Instämmer absolut 170 2. Instämmer i viss mån 20 4. Instämmer i viss mån inte 13 5. Instämmer absolut inte 65 9. Ej svar
VAR 116 FÖR LITE KVINNOR I TOPP Loc 208 width 1 MD=9 F.37.P. Det finns inte tillräckligt med kvinnor på ansvariga poster i regeringen och i näringslivet. <Se F.37 för fullständig frågetext> 539 1. Instämmer absolut 369 2. Instämmer i viss mån 95 4. Instämmer i viss mån inte 70 5. Instämmer absolut inte 4 8. Vet ej 68 9. Ej svar
VAR 117 BORDE VARA LIKA MÅNGA Loc 209 width 1 MD=9 F.37.Q. Helst borde det vara lika många kvinnor som män på viktiga poster inom regering och näringsliv. <Se F.37 för fullständig frågetext> 452 1. Instämmer absolut 344 2. Instämmer i viss mån 154 4. Instämmer i viss mån inte 120 5. Instämmer absolut inte 3 8. Vet ej 72 9. Ej svar
VAR 118 HAFT EGET FÖRETAG Loc 210 width 1 MD=0 or GE 9 F.38.A. Har Du någon gång sedan Du började förvärvsarbeta haft eget företag eller "jobbat åt Dig själv"? Anm. Till de som är anställda. 76 1. Ja 926 5. Nej 119 0. Frågan ej tillämplig 24 9. Ej svar
VAR 119 TID FÖR EGET FÖRETAG Loc 211 width 4 MD= 0 or GE 9999 F.38.B. Mellan vilka år hade Du eget företag? De två första siffrorna betecknar startår, de två sista slutår för eget företag. Anm. Till de anställda som haft eget företag. 0101. 1901-1901 . . 8080. 1980-1980 1 9898. Vet ej 1050 0000. Frågan ej tillämplig 26 9999. Ej svar Kod: 0 199 1500 4471 4549 4574 4748 4767 4772 Frek: 1050 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 4858 4865 4952 5000 5051 5055 5170 5454 5455 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 5559 5580 5660 5878 5879 5965 5978 6065 6265 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 6272 6365 6367 6476 6566 6578 6579 6668 6767 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 6771 6870 6880 6969 7070 7071 7074 7075 7080 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 2 2 Kod: 7273 7276 7278 7374 7476 7577 7578 7678 7680 Frek: 3 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 7778 7779 7878 7879 7900 7980 8080 9898 9999 Frek: 1 1 1 3 1 1 1 1 26
VAR 120 VILJA HA EGET FÖRETAG Loc 215 width 1 MD=0 or GE 9 F.39. Skulle Du vilja ha eget företag, "jobba åt Dig själv" någon gång i framtiden? Anm. Till de som är anställda. 386 1. Ja 572 5. Nej 7 8. Vet ej 124 0. Frågan ej tillämplig 56 9. Ej svar
VAR 121 HAR VARIT ANSTÄLLD Loc 216 width 1 MD=0 or GE 9 F.40. Har Du någon gång sedan Du började förvärvsarbeta varit anställd i ett företag till vilket Du inte var ägare eller delägare? Anm. Till de som har eget företag eller jordbruk. 94 1. Ja 24 5. Nej 1006 0. Frågan ej tillämplig 21 9. Ej svar
VAR 122 SYSSELSÄTTNINGSGRAD Loc 217 width 1 MD=9 F.41. I Ditt ordinarie arbete har Du sysselsättning hela året eller brukar det förekomma varje år att Du är utan arbete någon period? 1057 1. Sysselsättning hela året 47 2. Periodvis arbetslös 41 9. Ej svar
VAR 123 ANTAL GGR ARBETSLÖS Loc 218 width 1 MD=9 F.42. Bortsett från eventuell regelbunden säsongsarbetslöshet, har Du då någon gång varit arbetslös i mer än 1 vecka, dvs. sökt sökt arbete men inte kunnat få något? Och i så fall hur många gånger? 869 0. Har aldrig varit arbetslös 134 1. 1 gång 54 2. 2 gånger 14 3. 3 gånger 8 4. 4 gånger 30 5. 5 gånger 36 9. Ej svar
VAR 124 TID FÖR SENASTE ARB.LÖSH Loc 219 width 2 MD= 0 or GE 99 F.43. Vilket år var Du senast arbetslös? Anm. Till de som varit arbetslösa. 01. 1901 . . 80. 1980 1 98. Vet ej 869 00. Frågan ej tillämplig 44 99. Ej svar Kod: 0 10 11 37 38 39 41 49 50 51 53 Frek: 869 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Frek: 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 Kod: 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Frek: 2 6 6 6 8 4 5 14 13 13 11 Kod: 76 77 78 79 80 98 99 Frek: 9 21 22 24 36 1 44
VAR 125 LÄNGSTA ARBETSLÖSHET Loc 221 width 4 MD= 0 or GE 9999 F.44.A. Hur lång tid har Du som längst varit arbetslös under en och samma period? (De två första siffrorna betecknar antal månader, de två sista antal år) Anm. Till de som varit arbetslösa. 0001. 1 år . . 1260. 12 mån och 60 år 1 9998. Vet ej 869 0000. Frågan ej tillämplig 55 9999. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 5 100 101 200 Frek: 869 2 2 1 1 1 54 1 44 Kod: 300 301 400 500 600 601 700 800 900 Frek: 45 1 13 9 23 1 5 6 1 Kod: 1000 1111 1200 1201 9998 9999 Frek: 2 1 6 1 1 55
VAR 126 ARBETSLÖS LÄNGST NÄR Loc 225 width 2 MD= 0 or GE 99 F.44.B. Vilket år var det? 01. 1901 . . 80. 1980 3 98. Vet ej 870 00. Frågan ej tillämplig 52 99. Ej svar Kod: 0 11 38 39 49 51 53 55 56 57 58 Frek: 870 2 1 1 1 1 5 1 1 2 2 Kod: 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frek: 2 2 1 2 2 1 3 7 7 4 7 Kod: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Frek: 5 7 14 10 13 11 9 22 21 25 28 Kod: 98 99 Frek: 3 52
VAR 127 FACKLIGT ANSLUTEN Loc 227 width 1 MD=9 F.45.A. Är Du fackligt ansluten? 494 1. Ja, i LO 270 2. Ja, i TCO 70 3. Ja, i SACO 4. Ja, i SAC 269 5. Nej 4 8. Vet ej 38 9. Ej svar
VAR 128 TIDIGARE FACKL. ANSLUTEN Loc 228 width 1 MD=0 or GE 9 F.45.B. Har Du förut varit fackligt ansluten? Anm. Till de som svarat nej på fråga 45.A. 97 1. Ja 155 5. Nej 1 8. Vet ej 851 0. Frågan ej tillämplig 41 9. Ej svar
VAR 129 ARBETSMILJÖ - SKYDDSÅTG. Loc 229 width 1 MD=0 or GE 9 F.46. Här kommer en lista på fyra olika områden för facklig verksamhet. Kan Du för vart och ett av dessa områden ange om den fackliga organisationen, där Du arbetar, ägnar stor uppmärksamhet, någon uppmärksamhet eller nästan ingen uppmärksamhet alls åt dessa frågor? F.46.A. Förbättra arbetsmiljö och skyddsåtgärder i arbetet. Anm. Till de som är fackligt anslutna. 356 1. Stor uppmärksamhet 305 2. Någon uppmärksamhet 107 3. Nästan ingen uppmärksamhet 9 8. Vet ej 277 0. Frågan ej tillämplig 91 9. Ej svar
VAR 130 NEDSKÄRNINGAR NEDLÄGGN. Loc 230 width 1 MD=0 or GE 9 F.46.B. Hindra nedskärningar av verksamheten eller nedläggning av produktionen. <Se F.46 för fullständig frågetext> Anm. Till de som är med i facket. 325 1. Stor uppmärksamhet 245 2. Någon uppmärksamhet 151 3. Nästan ingen uppmärksamhet 17 8. Vet ej 279 0. Frågan ej tillämplig 128 9. Ej svar
VAR 131 MEDBESTÄMMANDE Loc 231 width 1 MD=0 or GE 9 F.46.C. Öka de anställdas deltagande i beslut om arbetet och arbetsmiljön. <Se F.46 för fullständig frågetext> Anm. Till de som är med i facket. 321 1. Stor uppmärksamhet 330 2. Någon uppmärksamhet 100 3. Nästan ingen uppmärksamhet 16 8. Vet ej 279 0. Frågan ej tillämplig 99 9. Ej svar
VAR 132 DISKRIMINERING Loc 232 width 1 MD=0 or GE 9 F.46.D. Verka mot könsdiskriminering eller diskriminering av invandrare på arbetsplatsen. <Se F.46 för fullständig frågetext> Anm. Till de som är med i facket. 227 1. Stor uppmärksamhet 282 2. Någon uppmärksamhet 210 3. Nästan ingen uppmärksamhet 26 8. Vet ej 279 0. Frågan ej tillämplig 121 9. Ej svar
VAR 133 FACKLIGA UPPDRAG Loc 233 width 1 MD=0 or GE 9 F.47. Har Du för närvarande eller har Du tidigare haft något fackligt förtroendeuppdrag? Anm. Till de som är fackligt anslutna. 216 1. Ja 583 5. Nej 270 0. Frågan ej tillämplig 76 9. Ej svar
VAR 134 STREJK Loc 234 width 1 MD=9 F.48. Har Du någon gång varit med i eller varit utsatt för en strejk eller någon annan arbetsmarknadskonflikt, t.ex. lock-out? Kan Du för vart och ett av nedanstående alternativ ange om Du varit med eller inte varit med om det? F.48.A. En strejk utlyst av en facklig organisation. 129 1. Ja, varit med 882 5. Nej, inte varit med 134 9. Ej svar
VAR 135 VILD STREJK Loc 235 width 1 MD=9 F.48.B. En s.k. vild strejk. <Se F.48 för fullständig frågetext> 36 1. Ja, varit med 935 5. Nej, inte varit med 174 9. Ej svar
VAR 136 LOCK-OUT Loc 236 width 1 MD=9 F.48.C. Lock-out. <Se F.48 för fullständig frågetext> 225 1. Ja, varit med 826 5. Nej, inte varit med 94 9. Ej svar
VAR 137 ARB.KAMR. I BO-OMRÅDE Loc 237 width 1 MD=9 F.49. I det bostadsområde där Du bor, bor där några som arbetar på samma arbetsplats som Du? Är det många, bara några stycken eller är det inte några alls? 92 1. Många 418 3. Några stycken 579 5. Inga alls 17 6. Inga arbetskamrater 1 8. Vet ej 38 9. Ej svar
VAR 138 ARB.KAMR. PÅ FRITID Loc 238 width 1 MD=9 F.50. Ungefär hur mycket av Din fritid utanför arbetet är Du tillsammans med arbetskam rater? 73 1. Ganska mycket fritid 305 3. En mindre del av friheten 714 5. Praktiskt taget ingen fritid alls 15 6. Inga arbetskamrater 38 9. Ej svar
VAR 139 ARB.KAMR.-VÄNNER Loc 239 width 1 MD=9 F.51. Vilket av följande påstående tycker Du stämmer mest överens med hur Du tycker att Du känner Dina arbetskamrater? 394 1. På min arbetsplats har jag nära vänner 502 2. Jag har vänner på arbetsplatsen, men de är knappast vad man brukar kalla nära vänner 160 3. På min arbetsplats är jag bara bekant med folk 16 6. Inga arbetskamrater 73 9. Ej svar
VAR 140 CIVILSTÅND Loc 240 width 1 MD=9 F.52. Vilket är Ditt civlistånd? Är Du... 834 1. Gift eller sammanboende 20 2. Änka/änkling 60 3. Frånskild 222 6. Ensamstående 9 9. Ej svar
VAR 141 MAKAS SYSSELSÄTTNING Loc 241 width 1 MD=0 or GE 9 F.53. Vad har Din make/maka eller sammanboende för sysselsättning? Anm. Besvaras av gift eller sammanboende. 680 1. Make/maka har anställning eller oavlönat arbete 17 3. Make/maka studerande 116 5. Make/maka har ej anställning 308 0. Frågan ej tillämplig; (ej sammanboende) 24 9. Ej svar
VAR 142 NORDISK YRKESKLASS. MAKA Loc 242 width 3 MD= 0 or GE 999 F.53-54. 53. Vad har Din make/maka eller sammanboende för sysselsättning? Ange så noga som möjligt. 54. Vilka är hans eller hennes viktigaste arbetsuppgifter? NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 14 001. Arkitekter, ingenjörer och tekniker med byggnads- och anläggningstekniskt arbete 5 002. Ingenjörer och tekniker med elkrafttekniskt och teletekniskt arbete 11 003. Ingenjörer och tekniker med mekaniskt arbete 3 004. Ingenjörer och tekniker med kemitekniskt arbete 7 006. Ingenjörer och tekniker inom andra tekniska verksamhetsområden 3 007. Lantmätare, mätningstekniker, kartografer 2 008. Tekniska biträden 1 009. Ej specificerbar uppgift 5 011. Kemister, fysiker 1 013. Geologer meteorologer m fl 6 014. Laboranter, laboratoriebiträden 7 031. Läkare 2 032. Tandläkare 19 040. Sjuksköterskor/skötare 2 041. Barnmorskor 7 042. Skötare inom psykiatrisk vård 31 043. Sjukvårdsbiträden 5 044. Tandsköterskor 4 045. Medicinsk- tekniska assistenter 3 046. Farmaceuter 1 047. Sjukgymnaster, massörer m fl 5 048. Övrigt hälso- och sjukvårdsarbete 2 050. Skolledare 4 051. Universitets- och högskolelärare 5 052. Lärare i teoretiska ämnen 11 053. Klasslärare 14 054. Lärare i övningsämnen 3 055. Lärare i yrkesinriktade ämnen 9 056. Förskollärare 3 057. Utbildningskonsulenter m fl 5 058. Övrigt pedagogiskt arbete 1 059. Ej specificerbar uppgift 1 061. Präster och predikanter 1 068. Övrigt religiöst arbete 1 078. Övrigt juridiskt arbete 2 081. Bildkonstnärer 1 085. Journalister, förlagsredaktörer 1 087. Musiker 2 088. Övrigt litterärt och konstnärligt arbete 7 092. Socialtjänstemän 1 093. Bibliotekarier, arkivarier, museitjänstemän 3 094. Ekonomer, statistiker 1 096. Personalmän m fl 2 097. Systemmän, programmerare m fl 1 098. Övrigt hithörande arbete ADMINISTRATIVT ARBETE 3 101. Allmänt samhällsadministrativt arbete 6 111. Företagsledare 12 118. Övriga företagsadministratörer och administratörer för speciella funktioner KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 15 201. Bokförare och kontorskassörer 2 203. Bank- och postkassörer 3 204. Butiks- och restaurangkassörer 1 209. Ej specificerbar uppgift 44 290. Sekreterare, maskinskrivare, specialkontorister 3 291. Datamaskinoperatörer 7 292. Banktjänstemän 1 295. Fastighetsförvaltare, lagerföreståndare m fl 3 297. Försäkringskassetjänstemän 3 298. Kalkylatorer, orderbehandlare 1 299. Ej specificerbar uppgift KOMMERSIELLT ARBETE 2 301. Partihandlare 8 302. Detaljhandlare 3 312. Mäklare, värderingsmän m fl 2 313. Reklammän 9 331. Handelsresande, inköpare, försäljare m fl 2 332. Affärsföreståndare 28 333. Affärsbiträden m fl LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 21 401. Lantbrukare, skogsbrukare och trädgårdsbrukare 2 403. Skogsbefäl 1 409. Ej specificerbar uppgift 1 411. Lantarbetare, husdjursskötare 1 412. Trädgårdsarbetare 1 441. Skogs- och flottningsarbetare GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 1 501. Gruvbrytare, bergsprängare m fl 1 504. Övriga gruv- och stenbrytningsarbetare TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 1 601. Fartygsbefäl 1 611. Däcks- och maskinmanskap 1 631. Lokförare, lokbiträden 1 632. Järnvägsexpeditörer m fl 12 633. Motorfordonsförare, spårvagnsförare 3 635. Varubud m fl 1 642. Flygtrafikbefäl m fl 1 644. Vägtrafikbefäl 1 649. Ej specificerbar uppgift 2 651. Postassistenter, postexpeditörer m fl 1 652. Teleassistenter m fl 2 653. Telefonister 1 661. Postiljoner 1 669. Ej specificerbar uppgift TILLVERKNINGSARBETE 2 701. Textilarbetare 5 711. Skräddare, sömmerskor 1 718. Övrigt sömnadsarbete 2 722. Skoarbetare 2 731. Hytt- och metallugnsarbetare 1 732. Härdare, glödgare m fl 1 735. Smeder 1 736. Gjuteriarbetare 2 738. Övrigt järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 2 739. Ej specificerbar uppgift 1 741. Finmekaniker 1 744. Tandtekniker 8 750. Vekstadsmekaniker m fl 17 751. Maskinmontörer -hopsättare, maskin- och motorreparatörer 1 753. Tunnplåtslagare, grovplåtslagare 1 754. Rörarbetare 3 755. Svetsare, gasskärare m fl 2 759. Ej specificerbar uppgift 5 761. Installations-, drifts- och maskinelektriker 4 764. Telemontörer -reparatörer 1 766. Telefonreparatörer -installatörer 3 769. Ej specificerbar uppgift 17 771. Byggnadsträarbetare 2 772. Bänk- och maskinsnickare, möbelsnickare m fl 1 778. Övrigt träarbete 1 779. Ej specificerbar uppgift 4 781. Målare, lackerare 1 792. Stenmontörer 3 793. Betongarbetare, byggarbetare m fl 1 799. Ej specificerbar uppgift 2 801. Typografer, litografer m fl 1 808. Övrigt grafiskt arbete 1 818. Övrigt glas-, porslins-, keramik- och tegelarbete 2 822. Bagare och konditorer 1 823. Choklad- och sötvaruarbetare 2 825. Konservarbetare 2 826. Slakteri- och charketuriarbetare 1 827. Mejeriarbetare 1 828. Övrigt livsmedelsarbete 1 829. Ej specificerbar uppgift 4 836. Pappers- och papparbetare 1 838. Övrigt kemiskt- och cellulosatekniskt arbete 3 851. Gummivaruarbetare 1 857. Pappersvaruarbetare 1 858. Övrigt tillverkningsarbete 3 861. Grov- och diversearbetare 2 871. Driftsmaskinister m fl 3 872. Kran- och traversförare 4 874. Anläggningsmaskinförare 5 875. Truckförare, transportörskötare 4 881. Paketerare och emballerare 8 883. Lager- och förrådsarbetare SERVICEARBETE 1 901. Brandmän 3 902. Polismän 1 903. Tullbevakningspersonal 1 904. Vårdare m fl (kriminalvård, ungdomsvård) 1 908. Övrigt bevaknings- och skyddsarbete 1 911. Storköksföreståndare 4 912. Kockar, kallskänkor 12 913. Köksbiträden 14 914. Barnsköterskor (ej sjukhus), barnflickor m fl 6 915. Hemvårdare m fl 2 916. Hotellportierer 5 921. Hovmästare, servitörer 5 931. Fastighetsarbetare m fl 20 932. Städare 4 941. Frisörer, skönhetsvårdare m fl 3 942. Badpersonal MILITÄRT ARBETE 2 981. Militärt arbete 440 000. Frågan ej tillämplig 30 999. Personer med ej identifierbara yrken eller med ej angiven yrkestillhörighet
VAR 143 SOCIOEK.INDELNING MAKA Loc 245 width 2 MD= 0 or GE 99 F.53,54. 53. Vad har Din make/maka eller sammanboende för sysselsättning? Ange så noga som möjligt. 54. Vilka är hans eller hennes viktigaste arbetsuppgifter? PRODUKTIONS- OCH DISTRIBUTIONSANSTÄLLDA 109 01. Biträdespersonal 104 02. Icke facklärda 75 03. Facklärda 6 04. Spec facklärda KONTORSANSTÄLLDA, TEKNIKER M FL 6 05. Vaktmästare m fl 52 06. Kontorister m fl 59 07. Assistenter m fl 119 08. Ingenjörer m fl 75 09. Specialister 14 10. Ledande befattningar LANTBRUKARE 23 11. Lantbrukare, mindre FÖRETAGARE 28 13. Ensamföretagare 3 14. Företagare, mindre 3 16. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 440 00. Frågan ej tillämplig 29 99. Ej svar
VAR 144 NÄRINGSGREN MAKE/MAKA Loc 247 width 3 MD= 0 or GE 999 F.55. Vad för slags produktion eller annan verksamhet sysslar man huvudsakligen med på det ställe där han eller hon arbetar? Vad tillverkar man eller vad gör man för något? JORDBRUK, SKOGSBRUK, JAKT OCH FISKE 22 011. Jordbruk och boskapsskötsel 2 012. Trädgårdsskötsel 3 021. Skogsvård och kolning 2 022. Skogsavverkning och flottning 1 122. Övriga malmgruvor FÖRÄDLINGSINDUSTRI 2 201. Slakteri och charkuteri 4 202. Mejeri 2 203. Frukt- och grönsakskonservindustri 2 204. Fiskkonservindustri 3 206. Bageri och konditori 2 207. Sockerindustri 1 208. Choklad- och konfektindustri 4 209. Övrig livsmedelsindustri 1 220. Tobaksindustri 1 231. Spinneri, väveri m m 1 232. Trikåfabrik 1 239. Övrig textilindustri 2 241. Skofabrik 7 243. Konfektionsindustri 1 244. Övrig sömnadsindustri 1 251. Sågverk, hyvleri och annan trävarufabrik 1 253. Lådfabrik 1 260. Möbelindustri 4 271. Pappersbruk 4 272. Pappersvaruindustri 4 280. Grafisk industri 3 300. Gummiindustri 5 311. Kemisk-teknisk industri 3 319. Övrig kemisk industri 2 329. Övrig petroleum- och kolindustri 1 333. Porslins- och lergodsfabrik 2 334. Cementfabrik 1 339. Övrig jord- och stenförädlingsindustri 8 341. Järn- och stålverk 2 342. Metallverk 2 343. Järn- och stålgjuteri 5 351. Tyngre manufakturverk 7 352. Lättare manufakturverk 9 361. Tyngre maskinindustri 5 362. Lättare maskinindustri 3 371. El-motorindustri 9 372. Övrig elektroindustri 4 381. Skeppsvarv och båtbyggeri 4 383. Motorfordonsfabrik 11 384. Bilreparationsverkstad 3 389. Övrig transportmedelsindustri 1 392. Fotografisk och optisk industri 1 396. Musikinstrumentfabrik 3 399. Övrig förädlingsindustri BYGGNADSINDUSTRI 30 401. Husbyggnad 10 402. Väg-, vatten- och linjebyggnad m m 5 403. Byggnadshantverk m m EL-, GAS-, VÄRME-, VATTEN- OCH RENHÅLLNINGSVERK 8 511. Elkraftverk och elverk 2 521. Vattenverk HANDEL 23 610. Partihandel 45 620. Detaljhandel 9 631. Finansföretag, bank 2 632. Försäkringsföretag 3 640. Fastighetsförmedling SAMFÄRDSEL OCH TILLHÖRANDE VERKSAMHET 3 711. Järnvägstrafik 3 712. Buss- och spårvägstrafik 3 713. Personbiltrafik 5 714. Godsbiltrafik 5 715. Sjöfart 2 717. Luftfart 1 718. Transportagentur m m 1 720. Magasin, frihamnslager m m 6 730. Post och telekommunikationer FÖRVALTNING OCH TJÄNSTER 24 811. Administration 15 812. Polis, brandkår och försvar 60 821. Undervisning 96 822. Hälso- och sjukvård 4 823. Religionsvård 11 824. Socialvård 3 825. Vetenskaplig verksamhet 1 826. Bibliotek och museer m m 2 827. Intresseorganisationer 38 829. Övriga offentliga tjänster 1 831. Film- och biografföretag 1 832. Teater- och musikföretag 7 833. Rekreationsföretag 1 841. Hushåll 13 842. Restaurang, kafe m m 5 843. Hotell m m 1 844. Tvättinrättning 4 845. Friser- och skönhetssalong 7 849. Övriga personliga tjänster 1 850. Uppdragsverksamhet 3 851. Juridisk verksamhet 3 852. Kameral verksamhet 7 853. Teknisk konsultverksamhet 5 859. Övrig uppdragsverksamhet 440 000. Frågan ej tillämplig 53 999. Ej svar
VAR 145 MAKE ANSTÄLLD EL.FÖRETAG Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 F.56.1. Är han eller hon anställd eller har han eller hon eget företag eller jordbruk (anställd i eget företag)? 64 1. Anställd 607 2. Eget företag eller jordbruk (anställd i eget företag) 2 3. Oavlönat arbete 439 0. Frågan ej tillämplig 33 9. Ej svar
VAR 146 ARBETSLEDANDE STÄLLNING Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 F.56.2. OM MAKE/MAKA ÄR ANSTÄLLD: Tillhör han eller hon ledningen eller har han eller hon någon arbetsledande ställning? 145 1. Ja 448 5. Nej 481 0. Frågan ej tillämplig 71 9. Ej svar
VAR 147 EGEN FÖRETAGARE Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 F.56.3. OM MAKE/MAKA EGEN FÖRETAGARE ELLER JORDBRUKARE: Har han eller hon några anställd a? 22 1. Ja 37 5. Nej 1048 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Ej svar
VAR 148 ANTAL ANSTÄLLDA Loc 253 width 3 MD= 0 or GE 999 F.56.4. OM MAKE/MAKA EGEN FÖRETAGARE ELLER JORDBRUKARE: Hur många anställda har han eller hon? 001. 1 anställd . . 997. 997 anställda 1107 000. Frågan ej tillämplig 21 999. Ej svar Kod: 0 1 2 6 7 9 10 13 40 Frek: 1107 5 5 1 1 1 1 1 1 Kod: 60 999 Frek: 1 21
VAR 149 MAKES DEL AV INKOMST Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 F.57. På ett ungefär hur stor del av familjens sammanlagda inkomst 1979 kom från hans eller hennes arbete? 40 1. Mindre än en fjärdedel 119 2. Ungefär en fjärdedel 268 3. Ungefär hälften 147 4. Ungefär tre fjärdedelar 72 5. Mer än tre fjärdedelar 437 0. Frågan ej tillämplig 62 9. Ej svar
VAR 150 MATLAGNING SJÄLV Loc 257 width 3 MD= 0 or GE 999 F.58. Kan Du för var och en av de här uppräknade arbetsuppgifterna, som ofta ingår i ett hushåll, på ett ungefär ange hur stor del Du själv gör och hur stor del din make/maka eller sammanboende gör? (Hoppa över de arbetsuppgifter som inte förekommer alls). F.58.1A. Hur stor del av matlagningen gör Du själv? 001. 1 procent . . 100. 100 procent 393 000. Frågan ej tillämplig 63 999. Ej svar Kod: 0 1 2 3 5 10 11 15 20 25 30 Frek: 393 8 10 2 31 76 1 2 41 29 32 Kod: 40 45 50 55 60 70 75 80 85 90 95 Frek: 30 2 150 2 18 10 46 31 3 62 18 Kod: 98 99 100 999 Frek: 4 7 74 63
VAR 151 MATLAGNING MAKE Loc 260 width 3 MD= 0 or GE 999 F.58.1B. Hur stor del av matlagningen gör Din make/maka eller sammanboende? <Se F.58 för fullständig frågetext> 001. 1 procent . . 100. 100 procent 388 000. Frågan ej tillämplig 63 999. Ej svar Kod: 0 1 2 5 10 15 20 25 30 40 45 Frek: 388 7 4 17 61 3 33 46 12 18 3 Kod: 50 55 60 70 75 80 85 89 90 95 97 Frek: 149 3 28 30 29 43 2 1 77 29 2 Kod: 98 99 100 999 Frek: 10 7 80 63
VAR 152 DISK SJÄLV Loc 263 width 3 MD= 0 or GE 999 F.58.2A. Hur stor del av disken gör Du själv? <Se F.58 för fullständig frågetext> 001. 1 procent . . 100. 100 procent 462 000. Frågan ej tillämplig 66 999. Ej svar Kod: 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30 35 Frek: 462 6 3 1 26 39 7 36 27 24 1 Kod: 40 45 50 60 70 75 80 85 90 95 98 Frek: 29 1 167 13 14 36 23 1 39 8 3 Kod: 99 100 999 Frek: 5 108 66
VAR 153 DISK MAKE Loc 266 width 3 MD= 0 or GE 999 F.58.2B. Hur stor del av disken gör Din make/maka eller sammanboende? <Se F.58 för fullständig frågetext> 001. 1 procent . . 100. 100 procent 428 000. Frågan ej tillämplig 66 999. Ej svar Kod: 0 1 2 5 10 15 20 25 30 40 45 Frek: 428 4 3 7 38 1 23 36 15 15 1 Kod: 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 97 Frek: 166 1 27 1 25 26 34 7 40 23 1 Kod: 98 99 100 999 Frek: 3 6 148 66
VAR 154 TVÄTT SJÄLV Loc 269 width 3 MD= 0 or GE 999 F.58.3A. Hur stor del av tvätten gör Du själv? <Se F.58 för fullständig frågetext> 001. 1 procent . . 100. 100 procent 502 000. Frågan ej tillämplig 64 999. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 5 10 15 20 23 25 Frek: 502 11 3 1 1 27 58 4 21 1 16 Kod: 30 35 40 50 55 60 70 75 80 85 87 Frek: 23 2 16 103 1 17 13 25 16 1 1 Kod: 90 95 99 100 999 Frek: 25 8 2 183 64
VAR 155 TVÄTT MAKE Loc 272 width 3 MD= 0 or GE 999 F.58.3B. Hur stor del av tvätten gör Din make/maka eller sammanboende? <Se F.58 för fullständig frågetext> 001. 1 procent . . 100. 100 procent 501 000. Frågan ej tillämplig 65 999. Ej svar Kod: 0 1 5 10 13 15 20 25 30 40 45 Frek: 501 2 7 26 1 1 17 24 13 16 1 Kod: 50 60 65 70 75 77 80 85 90 95 96 Frek: 103 18 1 23 16 1 20 5 57 25 1 Kod: 97 98 99 100 999 Frek: 1 3 11 186 65
VAR 156 VECKOSTÄDNING SJÄLV Loc 275 width 3 MD= 0 or GE 999 F.58.4A. Hur stor del av veckostädningen gör Du själv? <Se F.58 för fullständig frågetext> 001. 1 procent . . 100. 100 procent 419 000. Frågan ej tillämplig 60 999. Ej svar Kod: 0 1 2 3 5 8 10 15 20 25 30 Frek: 419 9 2 2 19 1 48 6 33 28 33 Kod: 35 40 45 50 60 65 70 75 80 85 90 Frek: 3 30 1 180 35 1 17 32 32 4 27 Kod: 95 97 98 99 100 999 Frek: 12 1 2 3 105 60
VAR 157 VECKOSTÄDNING MAKE Loc 278 width 3 MD= 0 or GE 999 F.58.4B. Hur stor del av veckostädningen gör Din make/maka eller sammanboende? <Se F.58 för fullständig frågetext> 001. 1 procent . . 100. 100 procent 419 000. Frågan ej tillämplig 59 999. Ej svar Kod: 0 1 2 5 10 15 20 25 30 35 40 Frek: 419 3 3 12 27 4 32 32 18 1 35 Kod: 50 55 60 65 70 75 79 80 85 90 92 Frek: 180 1 32 3 32 25 1 32 6 48 1 Kod: 95 97 98 99 100 999 Frek: 18 1 2 9 109 59
VAR 158 HANDLA SJÄLV Loc 281 width 3 MD= 0 or GE 999 F.58.5A. Hur stor del av inköpen gör Du själv? <Se F.58 för fullständig frågetext> 001. 1 procent . . 100. 100 procent 473 000. Frågan ej tillämplig 68 999. Ej svar Kod: 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30 35 Frek: 473 2 1 3 10 28 2 32 33 34 2 Kod: 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 Frek: 36 2 210 2 29 2 16 34 18 3 45 Kod: 95 98 99 100 999 Frek: 10 1 3 46 68
VAR 159 HANDLA MAKE Loc 284 width 3 MD= 0 or GE 999 F.58.5B. Hur stor del av inköpen gör Din make/maka eller sammanboende? <Se F.58 för fullständig frågetext> 001. 1 procent . . 100. 100 procent 480 000. Frågan ej tillämplig 68 999. Ej svar Kod: 0 1 2 5 10 15 20 25 30 35 40 Frek: 480 3 1 10 44 3 18 34 15 2 29 Kod: 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 Frek: 2 211 2 36 2 34 33 32 1 28 11 Kod: 97 98 99 100 999 Frek: 3 1 2 40 68
VAR 160 SKÖTA BARN SJÄLV Loc 287 width 3 MD= 0 or GE 999 F.58.6A. Hur stor del av se efter och sköta barn gör Du själv? <Se F.58 för fullständig frågetext> 001. 1 procent . . 100. 100 procent 571 000. Frågan ej tillämplig 59 999. Ej svar Kod: 0 1 2 5 6 10 15 20 25 30 35 Frek: 571 5 5 20 1 45 7 34 25 32 2 Kod: 40 45 50 60 65 70 75 80 90 95 97 Frek: 24 1 132 25 1 11 29 30 29 12 1 Kod: 98 99 100 999 Frek: 1 4 39 59
VAR 161 SKÖTA BARN MAKE Loc 290 width 3 MD= 0 or GE 999 F.58.6B. Hur stor del av se efter och sköta barn gör Din make/maka eller sammanboende? <Se F.58 för fullständig frågetext> 001. 1 procent . . 100. 100 procent 578 000. Frågan ej tillämplig 59 999. Ej svar Kod: 0 1 2 3 5 9 10 20 25 30 35 Frek: 578 3 1 1 11 1 29 30 30 11 1 Kod: 40 50 55 60 65 70 75 80 85 90 94 Frek: 25 132 1 26 2 29 26 33 7 46 1 Kod: 95 98 99 100 999 Frek: 19 5 5 33 59
VAR 162 BESLUT OM BOSTADSORT Loc 293 width 1 MD=0 or GE 9 F.59. Här kommer en fråga om olika sorts beslut som brukar fattas i en familj. Kan Du för vart och ett av dessa säga om Du själv eller Din make/maka eller sammanboende brukar ha eller har haft störst inflytande över dessa beslut eller om ni har haft lika mycket inflytande? F.59.1. Beslut om var ni bor 56 1. Har själv störst inflytande 49 2. Make/maka har störst inflytande 669 3. Lika inflytande 1 8. Vet ej 303 0. Frågan ej tillämplig 67 9. Ej svar
VAR 163 EKONOMISKA BESLUT Loc 294 width 1 MD=0 or GE 9 F.59.2. Beslut om större ekonomiska frågor som att ta ett lån eller köpa en bil. <Se F.59 för fullständig frågetext> 72 1. Har själv störst inflytande 63 2. Make/maka har störst inflytande 636 3. Lika inflytande 307 0. Frågan ej tillämplig 67 9. Ej svar
VAR 164 BESLUT OM BUDGET Loc 295 width 1 MD=0 or GE 9 F.59.3. Beslut om familjens budget, dvs hur mycket som ska gå till olika ändamål som skötsel av hemmet, fritid, nya kläder osv. <Se F.59 för fullständig frågetext> 50 1. Har själv störst inflytande 48 2. Make/maka har störst inflytande 677 3. Lika inflytande 305 0. Frågan ej tillämplig 65 9. Ej svar
VAR 165 ANTAL BARN Loc 296 width 1 MD=9 F.60. Har Du något eller några barn? 247 1. 1 barn 248 2. 2 barn 74 3. 3 barn 14 4. 4 barn eller fler 233 5. Nej 173 6. Har barn, men de bor inte hemma hos UP 156 9. Ej svar
VAR 166 FÖRSÖRJN. UNDER UPPVÄXT Loc 297 width 2 MD=99 F.61. Vem var det som stod för den största delen av Din familjs ekonomiska försörjning , när Du växte upp? Var det Din far, Din mor eller någon annan? 895 01. Far 77 02. Mor 6 03. Styvfar 1 04. Styvmor 119 05. Båda föräldrar lika 9 11. Morfar, farfar 3 12. Mormor, farmor 2 13. Farbror, morbror 1 14. Faster, moster 2 15. Bror, svåger 3 51. Fosterfar 1 53. Barnhem 3 54. Levde på faders pension 23 99. Ej svar
VAR 167 NORDISK YRKESKLASS. ANSV Loc 299 width 3 MD= 0 or GE 999 F.62.A. Vad hade han eller hon huvudsakligen för yrke? Och vilka arbetsuppgifter hade han eller hon? NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 16 001. Arkitekter, ingenjörer och tekniker med byggnads- och anläggningstekniskt arbete 9 002. Ingenjörer och tekniker med elkrafttekniskt och teletekniskt arbete 14 003. Ingenjörer och tekniker med mekaniskt arbete 2 004. Ingenjörer och tekniker med kemitekniskt arbete 3 005. Ingenjörer och tekniker med gruvtekniskt och metallurgiskt arbete 3 006. Ingenjörer och tekniker inom andra tekniska verksamhetsområden 2 007. Lantmätare, mätningstekniker, kartografer 1 009. Ej specificerbar uppgift 1 011. Kemister, fysiker 1 013. Geologer meteorologer m fl 1 022. Biologer 1 024. Skogsbruksforskare, skogsbruksrådgivare 1 027. - 7 031. Läkare 1 032. Tandläkare 5 040. Sjuksköterskor/skötare 2 043. Sjukvårdsbiträden 1 046. Farmaceuter 1 048. Övrigt hälso- och sjukvårdsarbete 2 050. Skolledare 3 051. Universitets- och högskolelärare 4 052. Lärare i teoretiska ämnen 7 053. Klasslärare 1 054. Lärare i övningsämnen 3 055. Lärare i yrkesinriktade ämnen 1 058. Övrigt pedagogiskt arbete 8 061. Präster och predikanter 1 068. Övrigt religiöst arbete 1 078. Övrigt juridiskt arbete 2 079. Ej specificerbar uppgift 1 081. Bildkonstnärer 1 082. Formgivare 4 085. Journalister, förlagsredaktörer 1 092. Socialtjänstemän 1 097. Systemmän, programmerare m fl ADMINISTRATIVT ARBETE 6 101. Allmänt samhällsadministrativt arbete 1 103. - 21 111. Företagsledare 9 118. Övriga företagsadministratörer och administratörer för speciella funktioner 2 119. Ej specificerbar uppgift 1 177. - KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 10 201. Bokförare och kontorskassörer 1 203. Bank- och postkassörer 9 290. Sekreterare, maskinskrivare, specialkontorister 4 292. Banktjänstemän 5 299. Ej specificerbar uppgift KOMMERSIELLT ARBETE 8 301. Partihandlare 22 302. Detaljhandlare 2 313. Reklammän 1 319. Ej specificerbar uppgift 8 331. Handelsresande, inköpare, försäljare m fl 10 332. Affärsföreståndare 12 333. Affärsbiträden m fl LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 214 401. Lantbrukare, skogsbrukare och trädgårdsbrukare 4 403. Skogsbefäl 4 404. Trädgårdsbefäl 2 405. Husdjursuppfödare 34 411. Lantarbetare, husdjursskötare 2 412. Trädgårdsarbetare 4 431. Fiskare 37 441. Skogs- och flottningsarbetare GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 3 501. Gruvbrytare, bergsprängare m fl 5 504. Övriga gruv- och stenbrytningsarbetare TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 4 601. Fartygsbefäl 1 602. Lotsar 3 611. Däcks- och maskinmanskap 6 631. Lokförare, lokbiträden 14 632. Järnvägsexpeditörer m fl 37 633. Motorfordonsförare, spårvagnsförare 1 636. Buss- och spårvagnskonduktörer, vägtrafikassistenter 2 639. Ej specificerbar uppgift 1 641. Hamntrafikbefäl m fl 5 643. Trafikbefäl vid järnväg 1 644. Vägtrafikbefäl 1 651. Postassistenter, postexpeditörer m fl 6 661. Postiljoner 1 662. Expeditionsvakter, kontorsbud m fl TILLVERKNINGSARBETE 8 701. Textilarbetare 7 711. Skräddare, sömmerskor 2 712. Körsnärer 2 715. Tillskärare m fl 3 718. Övrigt sömnadsarbete 1 721. Skomakare 2 722. Skoarbetare 2 726. Sadelmakare, lädersömmare m fl 10 731. Hytt- och metallugnsarbetare 1 733. Varmvalsare, kallvalsare 4 735. Smeder 6 736. Gjuteriarbetare 9 738. Övrigt järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 6 739. Ej specificerbar uppgift 1 741. Finmekaniker 23 750. Vekstadsmekaniker m fl 31 751. Maskinmontörer -hopsättare, maskin- och motorreparatörer 7 753. Tunnplåtslagare, grovplåtslagare 6 754. Rörarbetare 7 755. Svetsare, gasskärare m fl 1 757. Metalliserare m fl 7 759. Ej specificerbar uppgift 9 761. Installations-, drifts- och maskinelektriker 8 764. Telemontörer -reparatörer 1 766. Telefonreparatörer -installatörer 2 769. Ej specificerbar uppgift 58 771. Byggnadsträarbetare 19 772. Bänk- och maskinsnickare, möbelsnickare m fl 1 773. Skiktträ- och träfiberskivearbetare 2 774. Ram- och cirkelsågare, hyvlare m fl 6 778. Övrigt träarbete 1 780. Målnings- och lackeringsarbete 15 781. Målare, lackerare 9 791. Murare 2 793. Betongarbetare, byggarbetare m fl 4 797. Dykare, rörläggare m fl 6 799. Ej specificerbar uppgift 6 801. Typografer, litografer m fl 2 806. Bokbinderiarbetare 1 813. Ugnsskötare (glas- och keramiktillverkning) 4 821. Kvarnarbetare 9 822. Bagare och konditorer 4 824. Bryggeri-, vattenfabriks- och bränneriarbetare m fl 4 826. Slakteri- och charketuriarbetare 1 829. Ej specificerbar uppgift 3 831. Kemiska processarbetare 3 834. Trämasseslipare, cellulosaarbetare 16 836. Pappers- och papparbetare 3 838. Övrigt kemiskt- och cellulosatekniskt arbete 1 851. Gummivaruarbetare 1 856. Stenhuggeriarbetare 1 857. Pappersvaruarbetare 2 858. Övrigt tillverkningsarbete 1 859. Ej specificerbar uppgift 28 861. Grov- och diversearbetare 8 871. Driftsmaskinister m fl 2 872. Kran- och traversförare 1 874. Anläggningsmaskinförare 1 881. Paketerare och emballerare 1 882. Stuveriarbetare samt andra lastnings- och lossningsarbetare 6 883. Lager- och förrådsarbetare SERVICEARBETE 11 902. Polismän 2 903. Tullbevakningspersonal 2 904. Vårdare m fl (kriminalvård, ungdomsvård) 1 908. Övrigt bevaknings- och skyddsarbete 1 911. Storköksföreståndare 3 912. Kockar, kallskänkor 1 913. Köksbiträden 2 915. Hemvårdare m fl 1 918. Övrigt hushållsarbete 1 919. Ej specificerbar uppgift 2 921. Hovmästare, servitörer 10 931. Fastighetsarbetare m fl 5 932. Städare 3 943. Tvättare 1 946. Fotografer MILITÄRT ARBETE 10 981. Militärt arbete 7 000. Frågan ej tillämplig 47 999. Personer med ej identifierbara yrken eller med ej angiven yrkestillhörighet
VAR 168 SOCIOEK.INDELNING ANSVAR Loc 302 width 2 MD= 0 or GE 99 F.62.B. Vad hade han eller hon huvudsakligen för yrke? Och vilka arbetsuppgifter hade han eller hon? PRODUKTIONS- OCH DISTRIBUTIONSANSTÄLLDA 78 01. Biträdespersonal 210 02. Icke facklärda 174 03. Facklärda 11 04. Spec facklärda KONTORSANSTÄLLDA, TEKNIKER M FL 5 05. Vaktmästare m fl 16 06. Kontorister m fl 45 07. Assistenter m fl 116 08. Ingenjörer m fl 55 09. Specialister 22 10. Ledande befattningar LANTBRUKARE 215 11. Lantbrukare, mindre 6 12. Lantbrukare, större FÖRETAGARE 126 13. Ensamföretagare 2 14. Företagare, mindre 1 15. Företagare, större 5 16. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 7 00. Frågan ej tillämplig 51 99. Ej svar
VAR 169 NÄRINGSGREN ANSVARIG Loc 304 width 3 MD=999 F.63. Vad för slags produktion eller verksamhet sysslade man med på det ställe där han eller hon arbetade? Vad tillverkade man eller vad gjorde man för något? JORDBRUK, SKOGSBRUK, JAKT OCH FISKE 245 011. Jordbruk och boskapsskötsel 7 012. Trädgårdsskötsel 3 021. Skogsvård och kolning 42 022. Skogsavverkning och flottning 1 030. Jakt och jaktvård 4 040. Fiske 2 121. Järnmalmsgruvor 5 140. Stenbrott, sand- och lertag FÖRÄDLINGSINDUSTRI 3 201. Slakteri och charkuteri 3 202. Mejeri 6 205. Kvarnindustri 8 206. Bageri och konditori 4 209. Övrig livsmedelsindustri 2 211. Spritindustri 3 213. Bryggeri 1 214. Läskedrycksfabrik 1 220. Tobaksindustri 3 231. Spinneri, väveri m m 1 239. Övrig textilindustri 2 241. Skofabrik 15 243. Konfektionsindustri 2 244. Övrig sömnadsindustri 14 251. Sågverk, hyvleri och annan trävarufabrik 9 260. Möbelindustri 14 271. Pappersbruk 16 272. Pappersvaruindustri 10 280. Grafisk industri 2 292. Lädervarufabrik 3 293. Pälsberederi 2 300. Gummiindustri 5 311. Kemisk-teknisk industri 1 313. Färgindustri 2 329. Övrig petroleum- och kolindustri 4 331. Tegelbruk 1 332. Glasbruk 2 334. Cementfabrik 3 339. Övrig jord- och stenförädlingsindustri 1 340. Järn-, stål- och metallverk 22 341. Järn- och stålverk 8 342. Metallverk 5 343. Järn- och stålgjuteri 4 344. Annat metallgjuteri 7 351. Tyngre manufakturverk 21 352. Lättare manufakturverk 11 361. Tyngre maskinindustri 9 362. Lättare maskinindustri 2 371. El-motorindustri 8 372. Övrig elektroindustri 8 381. Skeppsvarv och båtbyggeri 1 382. Rälsfordonsfabrik 4 383. Motorfordonsfabrik 13 384. Bilreparationsverkstad 4 386. Flygplansfabrik 3 389. Övrig transportmedelsindustri 2 399. Övrig förädlingsindustri BYGGNADSINDUSTRI 84 401. Husbyggnad 26 402. Väg-, vatten- och linjebyggnad m m 24 403. Byggnadshantverk m m EL-, GAS-, VÄRME-, VATTEN- OCH RENHÅLLNINGSVERK 7 511. Elkraftverk och elverk 1 512. Gasverk 1 521. Vattenverk 1 522. Renhållningsverk HANDEL 32 610. Partihandel 50 620. Detaljhandel 6 631. Finansföretag, bank 2 632. Försäkringsföretag SAMFÄRDSEL OCH TILLHÖRANDE VERKSAMHET 39 711. Järnvägstrafik 6 712. Buss- och spårvägstrafik 10 713. Personbiltrafik 15 714. Godsbiltrafik 8 715. Sjöfart 2 716. Stuveri 2 717. Luftfart 3 719. Övrig transport 2 720. Magasin, frihamnslager m m 15 730. Post och telekommunikationer FÖRVALTNING OCH TJÄNSTER 14 811. Administration 28 812. Polis, brandkår och försvar 25 821. Undervisning 19 822. Hälso- och sjukvård 11 823. Religionsvård 5 824. Socialvård 1 826. Bibliotek och museer m m 11 829. Övriga offentliga tjänster 1 832. Teater- och musikföretag 4 833. Rekreationsföretag 3 841. Hushåll 6 842. Restaurang, kafe m m 4 843. Hotell m m 4 844. Tvättinrättning 5 849. Övriga personliga tjänster 2 852. Kameral verksamhet 3 853. Teknisk konsultverksamhet 3 859. Övrig uppdragsverksamhet 76 999. Ej svar
VAR 170 ANSTÄLLD EL FÖRETAGARE Loc 307 width 1 MD=0 or GE 9 F.64.1. Var han eller hon under hela Din uppväxttid anställd eller hade han eller hon eget företag (anställd i eget företag) eller jordbruk eller hade han eller hon både någon tid anställning och någon tid eget företag? 264 1. Egen företagare/jordbrukare hela tiden 668 2. Anställd hela tiden 147 3. Både anställd och egen företagare 9 0. Frågan ej tillämplig 57 9. Ej svar
VAR 171 ARBETSLED. STÄLLNING Loc 308 width 1 MD=0 or GE 9 F.64.2. OM ANSTÄLLD HELA TIDEN: Hade han eller hon någon ledande eller arbetsledande befattning? 246 1. Ja 394 5. Nej 1 8. Vet ej 248 0. Frågan ej tillämplig 256 9. Ej svar
VAR 172 HADE ANSTÄLLDA Loc 309 width 1 MD=0 or GE 9 F.64.3. OM EGET FÖRETAG ELLER JORDBRUK HELA TIDEN: Hade han eller hon vanligtvis några anställda? 100 1. Ja 165 5. Nej 739 0. Frågan ej tillämplig 141 9. Ej svar
VAR 173 ANST. EL FÖRET. LÄNGST Loc 310 width 1 MD=0 or GE 9 F.64.4. OM BÅDE ANSTÄLLD OCH EGET FÖRETAG/JORDBRUK: Vilket av dessa hade han eller hon under längst tid? 96 1. Eget företag/jordbruk längst tid 62 5. Anställd längst tid 1 8. Vet ej 916 0. Frågan ej tillämplig 70 9. Ej svar
VAR 174 ARBETE MODER Loc 311 width 1 MD=0 or GE 9 F.65.1. Hade Din mor någon gång från det Du föddes till Du blev 16 år något betalt arbete eller arbete i familjeföretag/familjejordbruk? ANM. ENDAST TILL DE VARS FAR HADE HUVUDANSVARET FÖR FÖRSÖ RJNINGEN. 535 1. Ja 468 5. Nej 3 6. Ingen mor 84 0. Frågan ej tillämplig 55 9. Ej svar
VAR 175 ANTAL ÅR MODER ARBETAT Loc 312 width 2 MD= 0 or GE 99 F.65.2. I ungefär hur många år arbetade hon? ANM. ENDAST TILL DE VARS FAR HADE HUVUDANSVARET FÖR FÖRSÖ RJNINGEN. 01. 1 år . . 50. 50 år 9 98. Vet ej 567 00. Frågan ej tillämplig 167 99. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 567 11 29 22 26 44 20 18 14 6 52 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 20 23 25 30 Frek: 1 8 4 7 39 56 1 15 1 3 6 Kod: 35 40 42 50 98 99 Frek: 6 6 1 6 9 167
VAR 176 SOCIOEKONOMISK IND MODER Loc 314 width 2 MD= 0 or GE 99 F.65.3. Vad hade hon för arbete? ANM. ENDAST TILL DE VARS FAR HADE HUVUDANSVARET FÖR FÖRSÖ RJNINGEN. PRODUKTIONS- OCH DISTRIBUTIONSANSTÄLLDA 160 01. Biträdespersonal 102 02. Icke facklärda 14 03. Facklärda KONTORSANSTÄLLDA, TEKNIKER M FL 1 05. Vaktmästare m fl 36 06. Kontorister m fl 21 07. Assistenter m fl 41 08. Ingenjörer m fl 10 09. Specialister LANTBRUKARE 88 11. Lantbrukare, mindre 3 12. Lantbrukare, större FÖRETAGARE 20 13. Ensamföretagare 570 00. Frågan ej tillämplig 79 99. Ej svar
VAR 177 NORDISK YRKESKLASS MODER Loc 316 width 3 MD= 0 or GE 999 F.65.4. Vad hade hon för arbete? ANM. ENDAST TILL DE VARS FAR HADE HUVUDANSVARET FÖR FÖRSÖ RJNINGEN. NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 1 006. Ingenjörer och tekniker inom andra tekniska verksamhetsområden 1 009. Ej specificerbar uppgift 5 011. Kemister, fysiker 1 014. Laboranter, laboratoriebiträden 10 040. Sjuksköterskor/skötare 15 043. Sjukvårdsbiträden 2 044. Tandsköterskor 1 048. Övrigt hälso- och sjukvårdsarbete 13 053. Klasslärare 6 054. Lärare i övningsämnen 4 056. Förskollärare 1 058. Övrigt pedagogiskt arbete 1 081. Bildkonstnärer 1 085. Journalister, förlagsredaktörer 1 092. Socialtjänstemän 2 093. Bibliotekarier, arkivarier, museitjänstemän 2 095. Psykologer 1 099. Ej specificerbar uppgift ADMINISTRATIVT ARBETE 1 119. Ej specificerbar uppgift KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 7 201. Bokförare och kontorskassörer 1 203. Bank- och postkassörer 4 204. Butiks- och restaurangkassörer 1 209. Ej specificerbar uppgift 1 225. - 33 290. Sekreterare, maskinskrivare, specialkontorister 4 292. Banktjänstemän 1 297. Försäkringskassetjänstemän 5 299. Ej specificerbar uppgift KOMMERSIELLT ARBETE 1 301. Partihandlare 10 302. Detaljhandlare 1 313. Reklammän 4 331. Handelsresande, inköpare, försäljare m fl 3 332. Affärsföreståndare 34 333. Affärsbiträden m fl 1 341. - 1 351. - LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 90 401. Lantbrukare, skogsbrukare och trädgårdsbrukare 1 404. Trädgårdsbefäl 1 410. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 21 411. Lantarbetare, husdjursskötare 3 412. Trädgårdsarbetare 1 415. Renskötare 2 418. Övrigt jordbruks- och trädgårdsarbete m m TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 1 620. Flygarbete 1 635. Varubud m fl 1 639. Ej specificerbar uppgift 6 651. Postassistenter, postexpeditörer m fl 1 652. Teleassistenter m fl 3 653. Telefonister 1 661. Postiljoner 1 669. Ej specificerbar uppgift TILLVERKNINGSARBETE 5 701. Textilarbetare 23 711. Skräddare, sömmerskor 2 713. Modister, hattmakare 1 715. Tillskärare m fl 2 718. Övrigt sömnadsarbete 2 719. Ej specificerbar uppgift 3 722. Skoarbetare 1 738. Övrigt järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 1 739. Ej specificerbar uppgift 2 750. Vekstadsmekaniker m fl 1 751. Maskinmontörer -hopsättare, maskin- och motorreparatörer 2 759. Ej specificerbar uppgift 1 774. Ram- och cirkelsågare, hyvlare m fl 2 806. Bokbinderiarbetare 1 814. Dekoratörer, glaserare (glas, porslin, keramik) 2 821. Kvarnarbetare 4 822. Bagare och konditorer 1 826. Slakteri- och charketuriarbetare 1 836. Pappers- och papparbetare 2 852. Plastvaruarbetare 1 857. Pappersvaruarbetare 2 859. Ej specificerbar uppgift 1 861. Grov- och diversearbetare 1 881. Paketerare och emballerare 1 883. Lager- och förrådsarbetare SERVICEARBETE 1 902. Polismän 6 912. Kockar, kallskänkor 12 913. Köksbiträden 8 914. Barnsköterskor (ej sjukhus), barnflickor m fl 6 915. Hemvårdare m fl 4 918. Övrigt hushållsarbete 1 919. Ej specificerbar uppgift 9 921. Hovmästare, servitörer 1 931. Fastighetsarbetare m fl 59 932. Städare 1 941. Frisörer, skönhetsvårdare m fl 4 943. Tvättare 569 000. Frågan ej tillämplig 84 999. Personer med ej identifierbara yrken eller med ej angiven yrkestillhörighet
VAR 178 NÄRA VÄN 1 Loc 319 width 1 MD=0 or GE 9 F.66.1. Nu kommer några frågor som gäller Dina närmaste vänner eller släktingar, men int e Dina föräldrar eller Din make/maka eller sammanboende. Vi skulle vilja veta vilken sysselsättning tre av Dina närmaste vänner eller släktingar har, förutom de ovan nämnda. Den första personen Du tänker på är det en vän eller en släkting? 613 1. Vän 424 2. Släkting 6 0. Frågan ej tillämplig (har inga vänner) 102 9. Ej svar
VAR 179 NÄRA VÄN 1 - KÖN Loc 320 width 1 MD=0 or GE 9 F.66.2. Är det en man eller en kvinna? 582 1. Man 445 2. Kvinna 1 8. Vet ej 6 0. Frågan ej tillämplig 111 9. Ej svar
VAR 180 NÄRA VÄN 1 - ARBETE Loc 321 width 1 MD=0 or GE 9 F.66.3. Har han eller hon arbete? 908 1. Ja, antingen som anställd eller egen företagare 114 5. Nej 2 8. Vet ej 10 0. Frågan ej tillämplig 111 9. Ej svar
VAR 181 NORD YRK.KLASS VÄN 1 Loc 322 width 2 MD=99 F.66.4. Vad har han eller hon för sysselsättning, vad är det för arbete? NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 129 00. Tekniskt arbete 50 01. Kemiskt och fysikaliskt arbete 3 02. Biologiskt arbete 15 03. Medicinskt arbete 95 04. Hälso- och sjukvårdsarbete m m 69 05. Pedagogiskt arbete 3 06. Religiöst arbete 4 07. Juridiskt arbete 13 08. Litterärt och konstnärligt arbete 25 09. Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt m m arbete ADMINISTRATIVT ARBETE 7 10. Allmämt samhällsadministrativt arbete 28 11. Företagsadministrativt samt annat tekniskt och ekonomiskt administrativt arbete 1 13. - KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 18 20. Bokförings- och kassaarbete 72 29. Sekreterar-, maskinskrivnings- och annat kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 16 30. Parti- och detaljhandelsföretagare 5 31. Försäljning av egendom, tjänster, värdebevis m m 43 33. Övrigt kommersiellt arbete LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 26 40. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning 5 41. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 3 43. Fiskeriarbete 8 44. Skogsarbete GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 1 52. - TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 3 60. Sjöbefälsarbete 4 62. Flygarbete 24 63. Lokförare m fl samt vägtrafikarbete 4 64. Trafikledning och trafikarbetsledning 18 65. Post- och telekommunikationsarbete TILLVERKNINGSARBETE 3 70. Textilarbete 9 71. Sömnadsarbete 16 73. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 4 74. Finmekaniskt arbete 64 75. Verkstads- och byggnadsmetallarbete 24 76. Elektroarbete 33 77. Träarbete 6 78. Målnings- och lackeringsarbete 8 79. Övrigt byggnads- och anläggningsarbete 4 80. Grafiskt arbete 9 82. Livsmedelsarbete 2 83. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete 6 85. Övrigt tillverkningsarbete 6 86. Grov- och diversearbete 11 87. Driftövervakning och maskinskötsel 13 88. Paketerings- och emballeringsarbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete SERVICEARBETE 12 90. Civilt bevaknings- och skyddsarbete 32 91. Hushållsarbete m m 2 92. Serveringsarbete 19 93. Fastighetsskötsel, städning 13 94. Övrigt servicearbete 3 98. Militärt arbete 154 99. Personer med ej identifierbara yrken eller med ej angiven yrkestillhörighet
VAR 182 SOCIOEK.INDELN VÄN 1 Loc 324 width 2 MD= 0 or GE 99 F.66.5. Vad har han eller hon för sysselsättning, vad är det för arbete? PRODUKTIONS- OCH DISTRIBUTIONSANSTÄLLDA 81 01. Biträdespersonal 159 02. Icke facklärda 118 03. Facklärda 4 04. Spec facklärda KONTORSANSTÄLLDA, TEKNIKER M FL 4 05. Vaktmästare m fl 50 06. Kontorister m fl 75 07. Assistenter m fl 162 08. Ingenjörer m fl 89 09. Specialister 16 10. Ledande befattningar LANTBRUKARE 25 11. Lantbrukare, mindre 1 12. Lantbrukare, större FÖRETAGARE 70 13. Ensamföretagare 2 14. Företagare, mindre 10 16. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 126 00. Frågan ej tillämplig 153 99. Ej svar
VAR 183 NÄRA VÄN 1 - ANST. EL FÖ Loc 326 width 1 MD=0 or GE 9 F.66.6. Om han/hon arbetar har han/hon anställning eller eget företag/jordbruk? 127 1. Egen företagare 769 2. Anställd 3. Oavlönat arbete 6 8. Vet ej 130 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Ej svar
VAR 184 NÄRA VÄN 1 - ARBETSLED. Loc 327 width 1 MD=0 or GE 9 F.66.7. OM NÄRA VÄN 1 ÄR ANSTÄLLD: Har han/hon såvitt Du vet någon ledande eller arbetsledande befattning på sitt arbete? 238 1. Ja 513 5. Nej 4 8. Vet ej 203 0. Frågan ej tillämplig 187 9. Ej svar
VAR 185 NÄRA VÄN 1 - ANTAL ANST. Loc 328 width 1 MD=0 or GE 9 F.66.8. OM NÄRA VÄN 1 ÄR HAR EGET FÖRETAG/JORDBRUK: Har han/hon några anställda? 54 1. Ja 71 5. Nej 2 8. Vet ej 898 0. Frågan ej tillämplig 120 9. Ej svar
VAR 186 NÄRA VÄN 2 Loc 329 width 1 MD=0 or GE 9 F.67.1. Den andra personen Du tänker på är det en vän eller en släkting? 567 1. Vän 437 2. Släkting 13 0. Frågan ej tillämplig (har inga vänner) 128 9. Ej svar
VAR 187 NÄRA VÄN 2 - KÖN Loc 330 width 1 MD=0 or GE 9 F.67.2. Är det en man eller en kvinna? 535 1. Man 465 2. Kvinna 1 8. Vet ej 14 0. Frågan ej tillämplig 130 9. Ej svar
VAR 188 NÄRA VÄN 2 - ARBETE Loc 331 width 1 MD=0 or GE 9 F.67.3. Har han eller hon arbete? 878 1. Ja, antingen som anställd eller egen företagare 123 5. Nej 1 8. Vet ej 17 0. Frågan ej tillämplig 126 9. Ej svar
VAR 189 NORD YRK.KLASS VÄN 2 Loc 332 width 2 MD=99 F.67.4. Vad har han eller hon för sysselsättning, vad är det för arbete? NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 143 00. Tekniskt arbete 39 01. Kemiskt och fysikaliskt arbete 13 03. Medicinskt arbete 82 04. Hälso- och sjukvårdsarbete m m 83 05. Pedagogiskt arbete 2 06. Religiöst arbete 5 07. Juridiskt arbete 17 08. Litterärt och konstnärligt arbete 27 09. Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt m m arbete ADMINISTRATIVT ARBETE 3 10. Allmämt samhällsadministrativt arbete 28 11. Företagsadministrativt samt annat tekniskt och ekonomiskt administrativt arbete KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 16 20. Bokförings- och kassaarbete 82 29. Sekreterar-, maskinskrivnings- och annat kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 17 30. Parti- och detaljhandelsföretagare 2 31. Försäljning av egendom, tjänster, värdebevis m m 45 33. Övrigt kommersiellt arbete LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 34 40. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning 7 41. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 4 44. Skogsarbete GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 4 50. Gruv- och stenbrytningsarbete TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 2 60. Sjöbefälsarbete 1 61. Däcks- och maskinmanskap 2 62. Flygarbete 21 63. Lokförare m fl samt vägtrafikarbete 4 64. Trafikledning och trafikarbetsledning 8 65. Post- och telekommunikationsarbete 2 66. Postalt och annat budarbete 1 67. Övrigt transport- och kommunikationsarbete TILLVERKNINGSARBETE 4 70. Textilarbete 7 71. Sömnadsarbete 14 73. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 6 74. Finmekaniskt arbete 52 75. Verkstads- och byggnadsmetallarbete 21 76. Elektroarbete 32 77. Träarbete 4 78. Målnings- och lackeringsarbete 11 79. Övrigt byggnads- och anläggningsarbete 10 80. Grafiskt arbete 2 81. Glas-, porslins-, keramik- och tegelarbete 6 82. Livsmedelsarbete 6 83. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete 8 85. Övrigt tillverkningsarbete 6 86. Grov- och diversearbete 13 87. Driftövervakning och maskinskötsel 11 88. Paketerings- och emballeringsarbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete SERVICEARBETE 14 90. Civilt bevaknings- och skyddsarbete 32 91. Hushållsarbete m m 3 92. Serveringsarbete 11 93. Fastighetsskötsel, städning 8 94. Övrigt servicearbete 5 98. Militärt arbete 165 99. Personer med ej identifierbara yrken eller med ej angiven yrkestillhörighet
VAR 190 SOCIOEK.INDELN VÄN 2 Loc 334 width 2 MD= 0 or GE 99 F.67.5. Vad har han eller hon för sysselsättning, vad är det för arbete? PRODUKTIONS- OCH DISTRIBUTIONSANSTÄLLDA 84 01. Biträdespersonal 143 02. Icke facklärda 129 03. Facklärda 5 04. Spec facklärda KONTORSANSTÄLLDA, TEKNIKER M FL 6 05. Vaktmästare m fl 65 06. Kontorister m fl 46 07. Assistenter m fl 171 08. Ingenjörer m fl 77 09. Specialister 21 10. Ledande befattningar LANTBRUKARE 34 11. Lantbrukare, mindre 2 12. Lantbrukare, större FÖRETAGARE 57 13. Ensamföretagare 2 14. Företagare, mindre 6 16. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 139 00. Frågan ej tillämplig 158 99. Ej svar
VAR 191 NÄRA VÄN 2 - ANST. EL FÖ Loc 336 width 1 MD=0 or GE 9 F.67.6. Om han/hon arbetar har han/hon anställning eller eget företag/jordbruk? 112 1. Egen företagare 759 2. Anställd 1 3. Oavlönat arbete 1 8. Vet ej 142 0. Frågan ej tillämplig 130 9. Ej svar
VAR 192 NÄRA VÄN 2 - ARBETSLED. Loc 337 width 1 MD=0 or GE 9 F.67.7. OM NÄRA VÄN 2 ÄR ANSTÄLLD: Har han/hon såvitt Du vet någon ledande eller arbetsledande befattning på sitt arbete? 237 1. Ja 495 5. Nej 2 8. Vet ej 205 0. Frågan ej tillämplig 206 9. Ej svar
VAR 193 NÄRA VÄN 2 - ANTAL ANST. Loc 338 width 1 MD=0 or GE 9 F.67.8. OM NÄRA VÄN 2 ÄR HAR EGET FÖRETAG/JORDBRUK: Har han/hon några anställda? 52 1. Ja 62 5. Nej 1 8. Vet ej 896 0. Frågan ej tillämplig 134 9. Ej svar
VAR 194 NÄRA VÄN 3 Loc 339 width 1 MD=0 F.68.1. Den tredje personen Du tänker på är det en vän eller en släkting? 1. Vän 2. Släkting 1145 0. Frågan ej tillämplig (har inga vänner); Ej svar
VAR 195 NÄRA VÄN 3 - KÖN Loc 340 width 1 MD=0 or GE 9 F.68.2. Är det en man eller en kvinna? 529 1. Man 431 2. Kvinna 1 8. Vet ej 19 0. Frågan ej tillämplig 165 9. Ej svar
VAR 196 NÄRA VÄN 3 - ARBETE Loc 341 width 1 MD=0 or GE 9 F.68.3. Har han eller hon arbete? 832 1. Ja, antingen som anställd eller egen företagare 130 5. Nej 1 8. Vet ej 24 0. Frågan ej tillämplig 158 9. Ej svar
VAR 197 NORD YRK.KLASS VÄN 3 Loc 342 width 2 MD=99 F.68.4. Vad har han eller hon för sysselsättning, vad är det för arbete? NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 157 00. Tekniskt arbete 29 01. Kemiskt och fysikaliskt arbete 18 03. Medicinskt arbete 78 04. Hälso- och sjukvårdsarbete m m 60 05. Pedagogiskt arbete 2 06. Religiöst arbete 5 07. Juridiskt arbete 14 08. Litterärt och konstnärligt arbete 35 09. Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt m m arbete ADMINISTRATIVT ARBETE 6 10. Allmämt samhällsadministrativt arbete 31 11. Företagsadministrativt samt annat tekniskt och ekonomiskt administrativt arbete KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 6 20. Bokförings- och kassaarbete 82 29. Sekreterar-, maskinskrivnings- och annat kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 13 30. Parti- och detaljhandelsföretagare 3 31. Försäljning av egendom, tjänster, värdebevis m m 45 33. Övrigt kommersiellt arbete LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 32 40. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning 4 41. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 6 43. Fiskeriarbete 4 44. Skogsarbete GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 4 50. Gruv- och stenbrytningsarbete TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 1 60. Sjöbefälsarbete 6 61. Däcks- och maskinmanskap 1 62. Flygarbete 29 63. Lokförare m fl samt vägtrafikarbete 4 64. Trafikledning och trafikarbetsledning 13 65. Post- och telekommunikationsarbete 3 66. Postalt och annat budarbete TILLVERKNINGSARBETE 1 70. Textilarbete 6 71. Sömnadsarbete 1 72. Sko- och läderarbete 13 73. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 7 74. Finmekaniskt arbete 52 75. Verkstads- och byggnadsmetallarbete 18 76. Elektroarbete 22 77. Träarbete 7 78. Målnings- och lackeringsarbete 8 79. Övrigt byggnads- och anläggningsarbete 6 80. Grafiskt arbete 1 81. Glas-, porslins-, keramik- och tegelarbete 5 82. Livsmedelsarbete 6 83. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete 3 85. Övrigt tillverkningsarbete 3 86. Grov- och diversearbete 8 87. Driftövervakning och maskinskötsel 17 88. Paketerings- och emballeringsarbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete SERVICEARBETE 16 90. Civilt bevaknings- och skyddsarbete 28 91. Hushållsarbete m m 3 92. Serveringsarbete 20 93. Fastighetsskötsel, städning 2 94. Övrigt servicearbete 4 98. Militärt arbete 197 99. Personer med ej identifierbara yrken eller med ej angiven yrkestillhörighet
VAR 198 SOCIOEK.INDELN VÄN 3 Loc 344 width 2 MD= 0 or GE 99 F.68.5. Vad har han eller hon för sysselsättning, vad är det för arbete? PRODUKTIONS- OCH DISTRIBUTIONSANSTÄLLDA 85 01. Biträdespersonal 127 02. Icke facklärda 113 03. Facklärda 2 04. Spec facklärda KONTORSANSTÄLLDA, TEKNIKER M FL 2 05. Vaktmästare m fl 74 06. Kontorister m fl 63 07. Assistenter m fl 125 08. Ingenjörer m fl 83 09. Specialister 16 10. Ledande befattningar LANTBRUKARE 33 11. Lantbrukare, mindre 1 12. Lantbrukare, större FÖRETAGARE 63 13. Ensamföretagare 3 14. Företagare, mindre 1 15. Företagare, större 8 16. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 158 00. Frågan ej tillämplig 188 99. Ej svar
VAR 199 NÄRA VÄN 3 - ANST. EL FÖ Loc 346 width 1 MD=0 or GE 9 F.68.6. Om han/hon arbetar har han/hon anställning eller eget företag/jordbruk? 126 1. Egen företagare 696 2. Anställd 1 3. Oavlönat arbete 1 8. Vet ej 158 0. Frågan ej tillämplig 163 9. Ej svar
VAR 200 NÄRA VÄN 3 - ARBETSLED. Loc 347 width 1 MD=0 or GE 9 F.68.7. OM NÄRA VÄN 3 ÄR ANSTÄLLD: Har han/hon såvitt Du vet någon ledande eller arbetsledande befattning på sitt arbete? 213 1. Ja 451 5. Nej 2 8. Vet ej 233 0. Frågan ej tillämplig 246 9. Ej svar
VAR 201 NÄRA VÄN 3 - ANTAL ANST. Loc 348 width 1 MD=0 or GE 9 F.68.8. OM NÄRA VÄN 3 ÄR HAR EGET FÖRETAG/JORDBRUK: Har han/hon några anställda? 53 1. Ja 66 5. Nej 1 8. Vet ej 858 0. Frågan ej tillämplig 167 9. Ej svar
VAR 202 DELTAGIT I ORGANISATION Loc 349 width 1 MD=9 F.69. Har Du under det sista året eller så deltagit i någon grupp eller någon organisation som har försökt påverka beslutsfattare, framföra en opinion i någon fråga eller deltagit i val? 175 1. Ja 916 5. Nej 8. Vet ej 54 9. Ej svar
VAR 203 TYP AV GRUPP Loc 350 width 1 MD=0 or GE 9 F.70-71. 70. Vad heter den grupp eller organisation som Du deltagit mest i? 71. Vilka problem eller frågor har den gruppen främst sysslat med? 106 1. Single issue 40 2. Multiple issue 1 8. Vet ej 918 0. Frågan ej tillämplig 80 9. Ej svar
VAR 204 TYP AV GRUPP Loc 351 width 2 MD= 0 or GE 99 F.70,71. 70. Vad heter den grupp eller organisation som Du deltagit mest i? 71. Vilka problem eller frågor har den gruppen främst sysslat med? (Kodschemat är taget ifrån motsvarande amerikanska studie.) 35 01. General government policies 6 03. Environmental issues; ecology 2 04. Energy, alternative energy 1 05. Energy, pro-nuclear 17 06. Energy, anti-nuclear power 2 07. Energifrågor, ospecificerat 2 10. Women's issues/rights 2 24. Hembygdsförening, invandrarorganisation e.dyl. 4 29. Other rights issues, Amnesty international 1 33. School closings 10 34. Neighborhood improvement 3 35. Other education and school-related issues 4 36. Kriminalvårdsfrågor, vårdfrågor 3 42. Pro-bilism 2 50. Senior citizen rights and issues 34 60. Facklig aktivitet 14 97. Miscellaneous other, kyrkor, branschförbund, nykterhet, civilförsvar 939 00. Frågan ej tillämplig 64 99. Ej svar
VAR 205 SOCIALDEMOKRATERNA Loc 353 width 1 MD=9 F.72. Vad tycker Du om de politiska partierna i Sverige idag? Kan Du för vart och ett av de fem riksdagspartierna ange om Du sympatiserar i stor utsträckning, i viss mån eller inte alls med deras program? F.72.1. Sympatiserar med socialdemokraternas program. 376 1. I stor utsträckning 416 2. I viss mån 251 3. Inte alls 2 8. Vet ej 100 9. Ej svar
VAR 206 MODERATA SAMLINGSPARTIET Loc 354 width 1 MD=9 F.72.2. Sympatiserar med moderata samlingspartiets program. <Se F.72 för fullständig frågetext> 140 1. I stor utsträckning 310 2. I viss mån 522 3. Inte alls 2 8. Vet ej 171 9. Ej svar
VAR 207 CENTERPARTIET Loc 355 width 1 MD=9 F.72.3. Sympatiserar med centerpartiets program. <Se F.72 för fullständig frågetext> 92 1. I stor utsträckning 430 2. I viss mån 451 3. Inte alls 2 8. Vet ej 170 9. Ej svar
VAR 208 FOLKPARTIET Loc 356 width 1 MD=9 F.72.4. Sympatiserar med folkpartiets program. <Se F.72 för fullständig frågetext> 42 1. I stor utsträckning 433 2. I viss mån 488 3. Inte alls 3 8. Vet ej 179 9. Ej svar
VAR 209 VÄNSTERP. KOMMUNISTERNA Loc 357 width 1 MD=9 F.72.5. Sympatiserar med vänsterpartiet kommunisternas program. <Se F.72 för fullständig frågetext> 63 1. I stor utsträckning 335 2. I viss mån 570 3. Inte alls 3 8. Vet ej 174 9. Ej svar
VAR 210 FÖRSVARET Loc 358 width 1 MD=9 F.73. Storleken på den s.k. offentliga sektorn, dvs. försvar, utbildning, sjukvård m.m. har diskuterats livligt de senaste åren. Hur tycker Du att resurserna till dessa områden ska fördelas i fortsättningen? Tycker Du att de ska ökas mycket, ökas något, vara oförändrade, minskas något eller minskas mycket? F.73.1. Resurser till försvaret. 50 1. Ökas mycket 150 2. Ökas något 405 3. Vara oförändrade 213 4. Minskas något 265 5. Minskas mycket 5 8. Vet ej 57 9. Ej svar
VAR 211 UTBILDNING OCH SJUKVÅRD Loc 359 width 1 MD=9 F.73.2. Resurser till utbildning och sjukvård. <Se F.73 för fullständig frågetext> 388 1. Ökas mycket 427 2. Ökas något 235 3. Vara oförändrade 35 4. Minskas något 9 5. Minskas mycket 2 8. Vet ej 49 9. Ej svar
VAR 212 RESULTAT AV STREJK Loc 360 width 1 MD=9 F.74. Om Du tänker Dig en situation där arbetarna i en större industri strejkar för bättre arbetsförhållanden och löner. Vilket av följande möjliga resultat av strejken skulle Du helst vilja se? 529 1. Arbetarna får igenom sina viktigaste krav 462 2. Arbetarna får igenom vissa krav men gör några eftergifter 43 3. Arbetarna får bara igenom några få av kraven och gör stora eftergifter 26 4. Arbetarna går tillbaka till arbetet utan att få igenom några krav 6 8. Vet ej 79 9. Ej svar
VAR 213 SAMHÄLLSKLASS Loc 361 width 1 MD=9 F.75. Anser Du att Du tillhör någon särskild samhällsklass? 391 1. Ja 726 5. Nej 28 9. Ej svar
VAR 214 SAMHÄLLSKLASS Loc 362 width 1 MD=0 or GE 9 F.76. OM UP ANSER SIG TILLHÖRA NÅGON SAMHÄLLSKLASS: Vilken klass skulle det vara? 240 1. Arbetarklassen 123 2. Medelklassen 30 3. Övre medelklassen 2 5. Överklassen 6 7. Någon annan klass (bonde, de utslagna) 719 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Ej svar
VAR 215 SAMHÄLLSKLASS Loc 363 width 1 MD=0 or GE 9 F.77. OM UP INTE ANSER SIG TILLHÖRA NÅGON SAMHÄLLSKLASS: Många människor menar att de tillhör arbetarklassen, medelklassen eller övre medelklassen. Om Du skulle välja, i vilken av dessa samhällsklasser skulle Du då placera Dig själv? 297 1. Arbetarklassen 318 2. Medelklassen 31 3. Övre medelklassen 7 8. Vet ej 398 0. Frågan ej tillämplig 94 9. Ej svar
VAR 216 UTBILDNING Loc 364 width 2 MD=99 F.78. Vad har Du för utbildning? Ange bara senast genomgågna utbildning. 319 01. Folkskola 111 02. Grundskola 251 03. Yrkesutbildning minst ett år utöver folk- eller grundskola 88 04. Realexamen, flickskola, folkhögskola 114 05. Studentexamen, examen från gymnasium 73 06. Utbildning minst ett år utöver gymnasium 146 07. Examen från universitet eller högskola 27 08. Annat 16 99. Ej svar
VAR 217 UPPVÄXTORT Loc 366 width 1 MD=9 F.79. På vilken ort bodde Du den längsta tiden under Din uppväxttid? 178 1. Storstadsområde: Stockholm, Göteborg, Malmö samt Solna, Nacka, Djursholm, Sundbyberg. 204 2. Medelstora städer (ca 35.000-100.000 inv.) 341 3. Småstäder, samhällen (under ca 35.000 inv.) 293 4. På landet 76 5. I utlandet 53 9. Ej svar
VAR 218 MEDBORGARSKAP Loc 367 width 2 MD=99 F.80. Vilket medborgarskap har Du? 1091 01. Svenskt 21 02. Finskt 10 03. Norskt, danskt, isländskt 1 04. Engelskt 1 05. Tyskt, österrikiskt 5 06. Jugoslaviskt 1 07. Grekiskt 5 08. Övrigt europeiskt land 10. Asiatiskt land 2 11. Afrikanskt land 1 12. USA, kanadensiskt 1 14. Statslös 6 99. Ej svar
VAR 219 TIDIGARE MEDBORGARSKAP Loc 369 width 2 MD=99 F.81. OM UP ÄR SVENSK MEDBORGARE: Har Du tidigare haft något annat medborgarskap, i så fall vilket? 1028 01. Alltid svenskt 41 02. Finskt 15 03. Norskt, danskt, isländskt 1 04. Engelskt 12 05. Tyskt, österrikiskt 7 06. Jugoslaviskt 3 07. Grekiskt 16 08. Övrigt europeiskt land 3 11. Afrikanskt land 3 12. USA, kanadensiskt 1 13. Latinamerikanskt 1 98. Odokumenterad kod 14 99. Frågan ej tillämplig; Ej svar
VAR 220 ÅLDER Loc 371 width 2 MD=99 F.82. Hur gammal är Du? 18. 18 år . . 65. 65 år 9 99. Ej svar Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 17 21 23 25 29 26 27 28 26 25 36 21 31 33 Kod: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 30 38 26 40 33 30 34 22 19 25 28 30 18 22 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Frek: 26 31 18 23 22 15 19 26 25 23 21 16 17 21 Kod: 60 61 62 63 64 65 99 Frek: 22 16 14 8 7 3 9
VAR 221 UP:S INKOMST Loc 373 width 2 MD=99 F.83. Hur stor var dels Din egen och dels i förekommande fall Din familjs sammanlagda inkomst år 1979 före skatt? Din egen inkomst. 75 01. Under 20.000 kr 88 02. 20.000 - 30.000 kr 99 03. 30.000 - 40.000 kr 266 04. 40.000 - 60.000 kr 299 05. 60.000 - 80.000 kr 115 06. 80.000 - 100.000 kr 33 07. 100.000 - 120.000 kr 27 08. 120.000 - 160.000 kr 7 09. 160.000 - 200.000 kr 6 10. Över 200.000 kr 3 98. Vet ej 127 99. Ej svar
VAR 222 FAMILJENS INKOMST Loc 375 width 2 MD=99 F.83.B. Familjens sammanlagda inkomst. <Se F.83 för fullständig frågetext> 10 01. Under 20.000 kr 9 02. 20.000 - 30.000 kr 15 03. 30.000 - 40.000 kr 54 04. 40.000 - 60.000 kr 122 05. 60.000 - 80.000 kr 184 06. 80.000 - 100.000 kr 180 07. 100.000 - 120.000 kr 178 08. 120.000 - 160.000 kr 62 09. 160.000 - 200.000 kr 30 10. Över 200.000 kr 5 98. Vet ej 296 99. Ej svar
VAR 223 FÖRSÖRJNINGSBÖRDA Loc 377 width 2 MD=99 F.84. Hur många personer, inklusive Dig själv, får sin försörjning genom denna inkomst ? 01. . . 20. 23 99. Ej svar Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 218 328 240 250 68 14 2 1 1 23
VAR 224 BOSTADSBIDR. SOCIALHJÄLP Loc 379 width 1 MD=9 F.85. Fick Du eller Ditt hushåll bostadsbidrag eller socialhjälp av något slag under 1979? 131 1. Ja 1002 5. Nej 12 9. Ej svar
VAR 225 BOST.BIDR. SOC.HJ. SUMMA Loc 380 width 5 MD= 0 or GE 99999 F.85.A. OM JA PÅ FRÅGA 85: Kan Du säga hur ungefär stor del av den sammanlagda familjeinkomsten detta utgjorde eller hur mycket det var i kronor räknat? Svar avser kronor per år. 00001. . . 99995. 3 99998. Vet ej 1001 00000. Frågan ej tillämplig 27 99999. Ej svar Kod: 0 24 160 200 214 300 350 400 Frek: 1001 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 500 520 552 600 700 1000 1100 1176 Frek: 2 1 1 2 1 7 1 1 Kod: 1200 1400 1500 1620 1900 2000 2208 2400 Frek: 4 1 3 1 1 7 1 6 Kod: 2500 2800 3000 3300 3500 3600 4000 4300 Frek: 2 1 2 1 2 6 7 1 Kod: 4500 4800 5000 5200 5500 6000 6120 6500 Frek: 3 2 5 1 1 13 1 1 Kod: 6600 7000 7080 7200 7500 7900 8000 8400 Frek: 1 2 1 3 3 1 1 1 Kod: 8500 9300 10000 50000 99994 99998 99999 Frek: 1 1 1 1 1 3 27
VAR 226 UTHYRN. FÖRS. AV HUS Loc 385 width 1 MD=9 F.86. Fick Du eller någon i Ditt hushåll någon inkomst genom förhyrning eller försäljning av lägenheter eller hus under 1979? (Häri inräknas inte försäljning av den egna bostaden för att köpa en ny bostad.) 20 1. Ja 1102 5. Nej 23 9. Ej svar
VAR 227 UTHYRN. O FÖRS.HUS SUMMA Loc 386 width 5 MD= 0 or GE 99999 F.86.A. OM JA PÅ FRÅGA 86: Kan Du säga hur ungefär stor del av den sammanlagda familjeinkomsten detta utgjorde eller hur mycket det var i kronor räknat? Svar avser kronor per år. 00001. . . 99995. 1105 00000. Frågan ej tillämplig 26 99999. Ej svar Kod: 0 5 1505 2000 3900 6000 10000 14000 Frek: 1105 1 1 4 1 2 1 1 Kod: 15000 16000 99990 99999 Frek: 1 1 1 26
VAR 228 INVESTERINGAR Loc 391 width 1 MD=9 F.87. Fick Du eller någon i Ditt hushåll några inkomster från investeringar (utom i fast egendom eller i banksparande) som t.ex. aktier, obligationer, vinst från affärsverksamhet? 68 1. Ja 1054 5. Nej 23 9. Ej svar
VAR 229 AVKASTN. INVEST. SUMMA Loc 392 width 5 MD= 0 or GE 99999 F.87.A. OM JA PÅ FRÅGA 87: Kan Du säga hur ungefär stor del av den sammanlagda familjeinkomsten detta utgjorde eller hur mycket det var i kronor räknat? Svar avser kronor per år. 00001. . . 99995. 2 99998. Vet ej 1058 00000. Frågan ej tillämplig 28 99999. Ej svar Kod: 0 40 50 72 84 100 150 300 Frek: 1058 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 500 800 900 1000 1400 1500 2000 3000 Frek: 2 1 1 2 1 2 5 2 Kod: 3500 3700 4000 5000 6000 8000 10000 12000 Frek: 1 1 4 4 1 2 4 1 Kod: 17000 20000 25000 28000 30000 40000 50000 51200 Frek: 1 2 1 1 1 1 2 1 Kod: 54000 80000 99000 99981 99998 99999 Frek: 1 2 1 1 2 28
VAR 230 ÄGER BOSTAD Loc 397 width 1 MD=9 F.88. Äger Du själv eller någon i Din familj Din/Er bostad? 701 1. Ja 428 5. Nej 16 9. Ej svar
VAR 231 LÖN Loc 398 width 5 MD=99999 F.89. Hur stor lön får Du för närvarande ut, sedan skatten är dragen, per månad? 00000. . . 99995. 10 99998. Vet ej 73 99999. Ej svar Kod: 0 50 100 500 580 590 600 650 Frek: 8 1 1 3 1 1 3 2 Kod: 700 750 785 800 900 931 1000 1040 Frek: 3 2 1 5 5 1 11 1 Kod: 1070 1100 1200 1211 1212 1240 1300 1302 Frek: 1 3 5 1 1 1 2 1 Kod: 1375 1400 1416 1500 1600 1650 1700 1800 Frek: 1 4 1 16 5 1 5 9 Kod: 1830 1838 1850 1900 2000 2040 2052 2075 Frek: 1 1 1 4 33 1 1 1 Kod: 2100 2132 2185 2194 2200 2250 2300 2400 Frek: 6 1 1 1 10 1 11 7 Kod: 2475 2499 2500 2600 2655 2700 2800 2829 Frek: 1 1 37 9 1 12 21 1 Kod: 2830 2850 2900 2924 2957 2999 3000 3050 Frek: 1 1 7 1 1 1 64 1 Kod: 3100 3150 3200 3202 3278 3300 3325 3328 Frek: 13 1 33 1 1 29 1 1 Kod: 3395 3398 3400 3423 3500 3532 3554 3565 Frek: 1 1 33 1 93 1 1 1 Kod: 3600 3623 3650 3665 3667 3670 3700 3750 Frek: 34 1 2 1 1 1 27 3 Kod: 3800 3825 3850 3870 3888 3900 3928 3950 Frek: 25 3 2 1 1 21 1 1 Kod: 3970 3974 3980 4000 4030 4040 4050 4091 Frek: 1 1 1 89 1 1 3 1 Kod: 4100 4110 4150 4179 4185 4200 4220 4250 Frek: 11 1 1 1 1 26 1 1 Kod: 4280 4300 4315 4400 4421 4450 4500 4600 Frek: 1 11 1 9 1 1 37 4 Kod: 4612 4700 4800 4900 4934 5000 5100 5200 Frek: 1 10 12 7 1 37 4 6 Kod: 5250 5300 5360 5400 5410 5480 5500 5597 Frek: 1 2 1 4 1 1 16 1 Kod: 5600 5631 5649 5700 5900 6000 6200 6297 Frek: 4 1 1 4 1 20 1 1 Kod: 6400 6500 6600 6671 6700 6800 7000 7200 Frek: 1 5 1 1 3 1 7 1 Kod: 7500 7900 8000 8400 8500 9000 9042 9800 Frek: 3 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 10000 94000 99998 99999 Frek: 2 1 10 73
VAR 232 KÖN Loc 403 width 1 MD=9 665 1. Man 474 2. Kvinna 6 9. Uppgift saknas
VAR 233 STUDIER DELPENSION Loc 404 width 1 MD=0 7 1. Up studerar i stor utsträckning utöver sitt förvärvsarbete 10 2. Up har deltidspension 1128 0. Frågan ej tillämplig
VAR 234 STORLEK BOSTADSORT Loc 405 width 1 MD=9 282 1. Bor i storstadsområde (Sthlm Gbg Malmö) 111 2. Stad, kommun med över 100.000 inv. 22 3. 80.000 - 100.000 inv. 88 4. 60.000 - 80.000 inv. 69 5. 40.000 - 60.000 inv. 124 6. 20.000 - 40.000 inv. 88 7. 10.000 - 20.000 inv. 350 8. Under 10.000 inv. 11 9. Okänt
VAR 235 POSTNUMMER Loc 406 width 2 MD=99 De två första siffrorna i Up:s postnummer. 10. . . 98. 12 99. Postnummer okänt Kod: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 Frek: 1 24 44 28 25 16 25 23 21 25 23 5 13 15 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 12 25 15 11 22 6 16 11 8 9 8 9 10 10 Kod: 41 42 43 44 45 46 50 51 52 53 54 55 56 57 Frek: 35 16 26 16 12 19 11 13 8 12 20 2 16 17 Kod: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 24 32 13 16 7 8 12 10 8 4 16 10 11 12 Kod: 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Frek: 13 14 13 10 6 9 12 19 8 17 25 12 4 4 Kod: 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Frek: 11 6 5 11 10 7 6 11 4 18 5 3 4 12