SVENSK OPINION 80
               SSD 0096

              Primärforskare:
          STIFTELSEN FÖR OPINIONSANALYSER
             Ordf. Sten Hultgren
             Virebergsv.13,1 tr.
              171 40 Solna

             Första SSD-upplagan
                1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt,använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i SVENSK OPINION 1980 samlades
        ursprungligen in av STIFTELSEN FÖR
        OPINIONSANALYSER,som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        opinionsundersökning Svensk Opinion.
        Varken SSD eller STIFTELSEN FÖR
        OPINIONSANALYSER bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan STIFTELSEN FÖR
  OPINIONSANALYSER och Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
  får Svensk Opinion-materialet förmedlas till och analyseras
  av forskare under förutsättning att användningen sker i
  forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap,publicerade i
  skriften HSFR-ETIK,följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

         FAKTA OM UPPLÄGGNING OCH METODER.

  Valet av metoder och kontroller för enkäter motiveras
  utförligare i Boalt-Hultgren:I svenskarnas ögon (LT Förlag,
  1981) och Boalt-Bergryd:Political value patterns and parties
  in Sweden (Almqvist & Wiksell International,1981)

  Tre från varandra fristående personurval har använts och
  svaren har analyserats i tre steg:i april-maj 1979,1980
  resp. 1981.De har ifråga om urval och intervju- och
  analysmetoder varit så nära exakta kopior som möjligt.

  Formulärfrågorna 1980 och 1981 har till 40 resp. 35% varit
  desamma som i första stegets frågeformulär.De intervjuade
  urvalen har omfattat alla åldrar fr.o.m. 18 år.

  URVALSMETOD:Obundet slumpmässigt urval ur
  befolkningsregistret,riksomfattande.

  INTERVJUMETOD:En enkätmodell,som bl.a. visats ge ett jämnare
  legitimt bortfall av för undersökningen uttagna,dvs. bättre
  representativitet,än utfrågning med intervjuare.
  Frågeformulären med fasta svarsalternativ har omfattat ca
  1000 frågor.

  REPRESENTATIVITET:De för enkäterna "utlagda" personurvalen
  har inte,på grund av förstärkta anonymitetskrav,kunnat
  rensas i förväg från grupper som inte ingår i den sökta
  populationen: invandrare som ännu inte behärskar svenska
  språket,långvarigt sjuka,personer i långvården,i det
  militära och på anstalt,sådana som emigrerat eller som dött
  och ännu finns kvar i befolkningsregistret osv. Och efteråt
  har av samma skäl orsakerna till uteblivna intervjuer inte
  kunnat utforskas.

  Största möjliga geografiska och demokratiska spridning och
  ett så jämnt "egentligt bortfall" som möjligt har emellertid
  eftersträvats med olika medel.

  Bortfallets jämnhet är helt avgörande för
  representativiteten och den har kontrollerats under
  fältarbetets gång.Resultaten har prövats med validitets- och
  reliabilitetstester som varit tillfredsställande.Logiken och
  fullständigheten i svaren har också visat sig väl motsvara
  höga krav.

  ANSVARIGA:Arbetsgruppen Gunnar Boalt-Gunnar Ekman-Sten
  Hultgren har på uppdrag av Stiftelsen för Opinionsanalyser
  genomfört arbetet med trestegsanalysen som ett grupparbete
  med följande ansvarsfördelning:

  Hultgren har organiserat enkäterna,utarbetat deras
  frågeformulär kring av Boalt formade teorier,gjort upp den
  analysplan efter vilken bokens statistiska underlag
  framtagits,och redovisat resultaten i ett antal
  delrapporter.Boalt har,förutom att svara för de teoretiska
  arbetsmodellerna,utvecklat ideer genom speciella analyser av
  enkätmaterialen om syndrom som bildas av bl.a. väljarnas
  politiska krav,och redovisar de resultaten i särskilda
  avhandlingar.Ekman har haft ledningen för enkäternas
  fältarbete,som utförts av Svenska Utredningsinstitutet SUI
  AB,och tillsammans med May-Britt Lindahl svarat för
  programmering och databehandling av intervjuerna.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd Svensk
  Opinion 1980,omfattar 1670 personer eller 81,3% av totala
  antalet utskickade enkätformulär. Fältarbetet utfördes under
  perioden 15 april - 6 juni 1980.

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

         SSD-Dokumentation:Svensk Opinion

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1984/85 erhållit anslag av HSFR för tillrättaläggning och
  dokumentation av materialet från Stiftelsen för
  Opinionsanalyser.Arbetet bedrivs med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan.Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0096 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 Demografiska och socioekonomiska uppgifter 4 ID-Nummer 5 Län/Kommun/Församling 6 Kön 7 Födelseår 8 RS-Region 9 Internkod 10 Bortfallsvikt Viktiga förändringar av personliga förhållanden 11 Bättre ekonomi 12 Bättre barnbidrag 13 Låna pengar 14 Kvar i hemorten 15 Bättre bostad 16 Lägre hyra 17 Lägre skatt 18 Lägre matpriser 19 Oförändrad villabeskattning 20 Bättre arbete 21 Fast arbete 22 Lättare arbete 23 Ofarligare arbete 24 Enklare arbetsresor 25 Mer fritid 26 Kortare arbetstid 27 Arbetsresväg 28 Mer frihet i arbetet 29 Få eget företag 30 Utbildningsmöjlighet 31 Barndaghem 32 Sjukvård 33 Hemhjälp 34 Tandvård 35 Bättre botemedel 36 Bättre säkerhet 37 Mindre byråkrati Synpunkter på lagar,förordningar och skatter 38 Byggnadslov 39 Bostadsköerna 40 Hyreskontrakt 41 Arbetsförmedlingen 42 Tvångsvård av alkoholister 43 Parkeringsförbud 44 Hastighetsgränser 45 Alkoholregler-bil 46 Bestraffning av barn 47 Hustrumisshandel 48 Skilsmässolagarna 49 Tvångsförflyttning av anställda 50 Avskedande av anställda 51 Ordningspolisen 52 Marginalskatten 53 Arbetsgivaravgifter 54 Valutautförsel 55 Självdeklaration 56 Skolbetygen 57 Arbetsbetyg 58 Tidsur på företag 59 Pensioneringstvång 60 Biocensur 61 Reklamförbud i TV 62 Demonstrationslagar 63 Kändisjournalistik 64 Yttrandefrihet 65 Värnplikt 66 Narkotikalagar 67 Hembränning 68 Recepttvång 69 Sänkt marginalskatt:Övertidsarbete 70 Sänkt marginalskatt:Extraarbete 71 Sänkt marginalskatt:Heltidsarbete 72 Sänkt marginalskatt:Annat extraarbete 73 Motbok 74 Tillståndsblanketter 75 Verksamhetsuppgifter 76 Arbetsgivaråtgärder 77 Fackliga åtgärder Betydelse av vissa politiska reformer 78 Stopp för inflationen 79 Lägre marginalskatt 80 Lägre arbetsgivaravgift 81 Allmän arbetslöshetsförsäkring 82 Högre pension 83 Mer medbestämmande 84 Större bostadsbidrag 85 Större socialhjälp 86 Lönsammare driva företag 87 Mer hjälp åt krisdrabbade industrier 88 Flera kvinnliga politiker 89 Likställdhet mellan könen 90 Mindre dataregistrering 91 Avveckla kärnkraft 92 Krafttag för energibehov 93 Krafttag mot skattebrott 94 Mindre fackföreningsvälde 95 Mindre direktörsvälde 96 Inkomstutjämning 97 Skydda naturmiljö 98 Mindre farlig arbetsmiljö 99 Mer polisskydd 100 Mer skoldisciplin 101 Slopa skolbetyg 102 Slopa arbetsbetyg 103 Republik i Sverige 104 Mindre invandring 105 Mer religionsundervisning 106 Större nykterhet 107 Mer stöd åt begåvade elever 108 Mindre sexuell frihet för unga 109 Sänkta försvarskostnader 110 Mer hjälp till u-länder Frågor om framtid,trygghet,livslust och trivsel 111 Framtid:Alkohol 112 Framtid:Narkotika 113 Hot:Grannar 114 Hot:Flytta 115 Hot:Arbetsframtid 116 Hot:Arbetsbyte 117 Hot:Sjukdom 118 Hot:Arbetsskada 119 Hot:Trafikskada 120 Hot:Överfall 121 Hot:Självförvållat 122 Hot:Misstag 123 Hot:Dålig sjukvård 124 Hot:Krig 125 Hot:Företagsnedläggning 126 Hot:Pensionering 127 Hot:Arbetslöshet 128 Hot:Studier 129 Hot:Skatter 130 Hot:Inkomstbortfall 131 Hot:Bränslebrist 132 Hot:Hyreshöjning 133 Hot:Barnens framtid 134 Hot:Skulder 135 Hot:Tobak 136 Hot:Alkohol 137 Hot:Läkemedel 138 Hot:Knark/Hasch 139 Hot:Livsmedel 140 Hot:Naturen 141 Hot:Kärnkraften 142 Hot:Löntagarfonder 143 Hot:Daghemsbrist 144 Hot:Familjestörningar 145 Hot:Osämja i arbetet 146 Hot:Annan osämja 147 Hot:Vänner 148 Hot:Självbild 149 Hot:Döden 150 Hot:Anhörigs sjukdom 151 Livslust:Arbete 152 Livslust:Fritid 153 Livslust:Familj 154 Livslust:Vänner 155 Livslust:Inkomst 156 Livslust:Prestationer 157 Livslust:Barn 158 Livslust:Upplevelser 159 Trygghet 160 Frihet 161 Trygghet-Andra politiker 162 Frihet-Andra politiker 163 Stanna hemma 164 Rattfylleri-fängelse 165 Systemet-Lördagar 166 Trivsel:Tillvaron 167 Trivsel:Arbetet 168 Trivsel:Arbetsmiljön Datamaskiners påverkan på arbetssituationen 169 Data-Arbetslöshet 170 Data-Arbetstid 171 Data-Löner 172 Data-Arbetstakt 173 Data-Yrkeskunskap 174 Data-Muskelstyrka 175 Data-Precision 176 Data-Ansvar 177 Data-Gemenskap 178 Data-Jämställdhet 179 Data-Arbetslust Olika personliga egenskaper 180 Kan bäst-Mark 1 181 Kan bäst-Mark 2 182 Kan bäst-Mark 3 183 Kan bäst-Mark 4 184 Gjort bra-Mark 1 185 Gjort bra-Mark 2 186 Gjort bra-Mark 3 187 Gjort bra-Mark 4 188 Att förbättra i hög grad-mark 1 189 Att förbättra i hög grad-mark 2 190 Att förbättra i hög grad-mark 3 191 Att förbättra i hög grad-mark 4 192 Att förbättra i hög grad-mark 5 193 Att förbättra i hög grad-mark 6 194 Att förbättra i hög grad-mark 7 195 Att förbättra i hög grad-mark 8 196 Att förbättra i hög grad-mark 9 197 Att förbättra i hög grad-mark 10 198 Att förbättra i hög grad-mark 11 199 Förbättra i viss mån-mark 1 200 Förbättra i viss mån-mark 2 201 Förbättra i viss mån-mark 3 202 Förbättra i viss mån-mark 4 203 Förbättra i viss mån-mark 5 204 Förbättra i viss mån-mark 6 205 Förbättra i viss mån-mark 7 206 Förbättra i viss mån-mark 8 207 Förbättra i viss mån-mark 9 208 Förbättra i viss mån-mark 10 209 Förbättra i viss mån-mark 11 Inkomstkrav 210 Inkomstkrav Parti-ideer 211 Parti-ideer 1 212 Parti-ideer 2 213 Parti-ideer 3 214 Parti med bästa ide om:Inflation 1 215 Parti med bästa ide om:Inflation 2 216 Parti med bästa ide om:Inflation 3 217 Parti med bästa ide om:Marginalskatt 1 218 Parti med bästa ide om:Marginalskatt 2 219 Parti med bästa ide om:Marginalskatt 3 220 Parti med bästa ide om:Arbetsgivaravgifterna 1 221 Parti med bästa ide om:Arbetsgivaravgifterna 2 222 Parti med bästa ide om:Arbetsgivaravgifterna 3 223 Parti med bästa ide om:Försvarskostnaderna 1 224 Parti med bästa ide om:Försvarskostnaderna 2 225 Parti med bästa ide om:Försvarskostnaderna 3 226 Parti med bästa ide om:Lönerna 1 227 Parti med bästa ide om:Lönerna 2 228 Parti med bästa ide om:Lönerna 3 229 Parti med bästa ide om:Arbetslösheten 1 230 Parti med bästa ide om:Arbetslösheten 2 231 Parti med bästa ide om:Arbetslösheten 3 232 Parti med bästa ide om:Medbestämmande 1 233 Parti med bästa ide om:Medbestämmande 2 234 Parti med bästa ide om:Medbestämmande 3 235 Parti med bästa ide om:Byråkratin 1 236 Parti med bästa ide om:Byråkratin 2 237 Parti med bästa ide om:Byråkratin 3 238 Parti med bästa ide om:Skoldisciplinen 1 239 Parti med bästa ide om:Skoldisciplinen 2 240 Parti med bästa ide om:Skoldisciplinen 3 241 Parti med bästa ide om:Nykterhet 1 242 Parti med bästa ide om:Nykterhet 2 243 Parti med bästa ide om:Nykterhet 3 244 Parti med bästa ide om:Skattebrottsåtgärder 1 245 Parti med bästa ide om:Skattebrottsåtgärder 2 246 Parti med bästa ide om:Skattebrottsåtgärder 3 247 Parti med bästa ide om:Högre utbildning 1 248 Parti med bästa ide om:Högre utbildning 2 249 Parti med bästa ide om:Högre utbildning 3 250 Parti med bästa ide om:Miljöförstöring 1 251 Parti med bästa ide om:Miljöförstöring 2 252 Parti med bästa ide om:Miljöförstöring 3 253 Parti med bästa ide om:Skolbetyg 1 254 Parti med bästa ide om:Skolbetyg 2 255 Parti med bästa ide om:Skolbetyg 3 256 Parti med bästa ide om:Kärnkraften 1 257 Parti med bästa ide om:Kärnkraften 2 258 Parti med bästa ide om:Kärnkraften 3 259 Parti med bästa ide om:Pensionerna 1 260 Parti med bästa ide om:Pensionerna 2 261 Parti med bästa ide om:Pensionerna 3 262 Parti med bästa ide om:Ekonomisk utjämning 1 263 Parti med bästa ide om:Ekonomisk utjämning 2 264 Parti med bästa ide om:Ekonomisk utjämning 3 265 Parti med bästa ide om:Jämställdhet 1 266 Parti med bästa ide om:Jämställdhet 2 267 Parti med bästa ide om:Jämställdhet 3 268 Parti med bästa ide om:Löntagarfonder 1 269 Parti med bästa ide om:Löntagarfonder 2 270 Parti med bästa ide om:Löntagarfonder 3 271 Parti med bästa ide om:Boendekostnaderna 1 272 Parti med bästa ide om:Boendekostnaderna 2 273 Parti med bästa ide om:Boendekostnaderna 3 274 Parti med bästa ide om:Matpriserna 1 275 Parti med bästa ide om:Matpriserna 2 276 Parti med bästa ide om:Matpriserna 3 277 Parti med bästa ide om:Skatterna 1 278 Parti med bästa ide om:Skatterna 2 279 Parti med bästa ide om:Skatterna 3 Valdeltagande m.m. 280 Röstade 1979-mark 1 281 Röstade 1979-mark 2 282 Röstade kyrkofullmäktigeval 1979 283 Riksdagspartival-idag 284 Riksdagspartival 1979 285 Kommunalpartival 1979 286 Landstingspartival 1979 287 Kyrkofullmäktigepartival 1979 288 Nästa val-moderaterna 289 Nästa val-folkpartiet 290 Nästa val-centerpartiet 291 Nästa val-KDS 292 Nästa val-socialdemokraterna 293 Nästa val-Vänsterpartiet Kommunisterna 294 Nytt parti 295 Riksdagen-4%-regeln 296 Partimajoritet 297 Partisamarbete 298 Partiegenskap:Samarbetsvillig 299 Partiegenskap:Ovillig samarbeta 300 Partiegenskap:Trygg 301 Partiegenskap:Otrygg 302 Partiegenskap:Kompetent 303 Partiegenskap:Inkompetent 304 Partiegenskap:Omtänksam 305 Partiegenskap:Hänsynslös 306 Partiegenskap:Mjuk 307 Partiegenskap:Hård 308 Partiegenskap:Stillastående 309 Partiegenskap:Framåtgående 310 Partiegenskap:Goda ekonomer 311 Partiegenskap:Dåliga ekonomer 312 Partiegenskap:Rättvis 313 Partiegenskap:Orättvis 314 Partiegenskap:Stel 315 Partiegenskap:Smidig 316 Partiegenskap:Modern 317 Partiegenskap:Efter sin tid 318 Partiegenskap:Ivrig att reformera 319 Partiegenskap:Hindrar reformer 320 Partiegenskap:Gynnar ett fåtal 321 Partiegenskap:Gynnar alla 322 Partiegenskap:Orubblig 323 Partiegenskap:Vacklande 324 Partiegenskap:Kraftfull 325 Partiegenskap:Kraftlös 326 Partiegenskap:Frihet 327 Partiegenskap:Kontroll 328 Partiegenskap:Pålitlig 329 Partiegenskap:Opålitlig 330 Partiegenskap:Framsynt 331 Partiegenskap:Kortsynt 332 Partiegenskap:Vill bevara gamla värden 333 Röstanledning:Partistorlek 334 Röstanledning:Partiledare 335 Röstanledning:Partiets representanter på orten 336 Röstanledning:Vad partiet vill uträtta 337 Röstanledning:Partiets åsikt i viss fråga 338 Röstanledning:Partisamhörighet 339 Röstanledning:Parti-som närstående 340 Röstanledning:Parti-fackförbund 341 Röstanledning:Parti-yrke 342 Röstanledning:Parti-samhällsklass 343 Röstanledning:Röstningsplikt 344 Partifränhet-mot moderater 345 Partifränhet-mot folkpartiet 346 Partifränhet-mot centerpartiet 347 Partifränhet-mot Kristen Demokratisk Samling 348 Partifränhet-mot socialdemokraterna 349 Partifränhet-mot vänsterpartiet kommunisterna Speciella politiska frågor 350 Löntagarfonder:Förslag A 351 Löntagarfonder:Förslag B 352 Löntagarfonder:Förslag C 353 Löntagarfonder:Förslag D 354 Löntagarfonder:Förslag E 355 Emigration 356 Försvara 357 Effektiva vapen 358 Kärnkraft 359 Uranexport 1 360 Uranexport 2 361 Antikärnkraft 1 362 Antikärnkraft 2 363 Antikärnkraft 3 364 Antikärnkraft 4 365 Antikärnkraft 5 366 Antikärnkraft 6 367 Prokärnkraft 1 368 Prokärnkraft 2 369 Prokärnkraft 3 370 Prokärnkraft 4 371 Kärnkraftsomröstning Påståenden om partipolitik 372 Förändring:Små företag 373 Förändring:Mindre sjukhus 374 Förändring:Mindre skolor 375 Förändring:Lokala fack 376 Förändring:Fullmäktige-Landsting 377 Förändring:Mindre kommuner 378 Förändring:Mindre politikermakt 379 Förändring:Vinster till facket 380 Skattesänkning 1 381 Skattesänkning 2 382 Skattesänkning 3 383 Skattesänkning 4 384 Skattesänkning 5 385 Skattesänkning 6 Media och droger 386 Mediakrafttag mot:Alkohol 387 Mediakrafttag mot:Narkotika 388 Mediakrafttag mot:Läkemedel Barn och föräldrar 389 Barnpåverkan:Kamratförhållande 390 Barnpåverkan:Alkoholbruk 391 Barnpåverkan:Narkotikabruk 392 Barnpåverkan:Skolstudier Politiska påståenden 393 Dålig försäkringsersättning 394 Kvinnorna har det sämre i Sverige 395 Bättre med lägre standard 396 Anställda har samma rätt till företagsvinster som ägarna 397 Ekonomisk makt hos fåtal privata - risk för missbruk 398 Ekonomisk makt hos facket - risk för missbruk 399 Ekonomisk makt hos staten - risk för missbruk 400 Bättre handla i Konsum 401 Ett jämställt samhälle vore tråkigt 402 Arbetare och tjänstemän förtrycks 403 Alla betyg bör avskaffas 404 Hellre inget arbete än otrivsamt arbete 405 Framgångsrik privat företagsamhet är nödvändig 406 Sveriges arbetare skapar vinster 407 Viktigt att alla kan bestämma 408 Högre inkomster bör beskattas hårdare 409 Måste skattefuska för skatterna är så höga 410 Inte bättre förrän anställda tar makten 411 Dåliga beslut när alla skall bestämma 412 Kyrkan borde ha mer att ge Livskvalitet 413 Påverka livskvalitet Media och politik 414 Dagstidningens intervjuer 415 Dagstidningens nyheter 416 Aktuellt (TV1) 417 TV 1:s övriga reportage 418 TV 1:s intervjuer 419 Rapport (TV 2) 420 TV 2:s övriga reportage 421 TV 2:s intervjuer 422 Radions intervjuer Livsstilspåståenden 423 Preferens 1 424 Preferens 2 425 Preferens 3 426 Preferens 4 427 Preferens 5 428 Preferens 6 429 Preferens 7 430 Preferens 8 431 Preferens 9 432 Förhållandet i Sverige om 20 år 433 Människans ansvar för framtiden 434 Ensamhet Beundrade personer 435 Beundrad person 1 436 Beundrad person 2 437 Beundrad person 3 438 Beundrad person 4 439 Beundrad person 5 440 Beundrad person 6 441 Beundrad person 7 442 Beundrad person 8 443 Beundrad person 9 444 Beundrad person 10 445 Beundrad person 11 446 Beundrad person 12 447 Beundrad person 13 448 Beundrad person 14 449 Beundrad person 15 Politiska påståenden 2 450 Sammanboende ungdomar 451 Miljögrupper 452 Delat hemarbete 453 Delat hemarbete-barnfamiljer 454 Risktagande Personliga egenskaper 455 Egenskap:Artig 456 Egenskap:Omtänksam 457 Egenskap:Punktlig 458 Egenskap:Frikostig 459 Egenskap:Hjälpsam 460 Egenskap:Tuff 461 Egenskap:Sparsam 462 Egenskap:Rättvis 463 Egenskap:Flitig 464 Egenskap:Laglydig 465 Egenskap:Självbehärskning 466 Egenskap:Plikttrogen 467 Egenskap:Självständig 468 Egenskap:Hederlig 469 Egenskap:Trogen (i äktenskapet) 470 Egenskap:Vänlig 471 Egenskap:Kämpa för sina rättigheter 472 Ursäktligt:Onykter flicka 473 Ursäktligt:Snattande tonåring 474 Ursäktligt:Onykter pojke Politiska bakgrundsvariabler 475 Föräldrahem-ekonomi 476 Åsiktsinriktning:Föräldrahem 477 Åsiktsinriktning:Skollärare 478 Åsiktsinriktning:Skolkamrater 479 Åsiktsinriktning:Fritidsvänner Facklig tillhörighet m.m. 480 Facklig organisation 481 Nöjd med fackförbund 482 Fackligt medlemsinflytande Banker och lån 483 Banksparande 484 Bank 1 485 Bank 2 486 Bank 3 487 Bank 4 488 Bank 5 489 Lån:Villa 1 490 Lån:Villa 2 491 Lån:Villa 3 492 Lån:Fritidshus 1 493 Lån:Fritidshus 2 494 Lån:Fritidshus 3 495 Lån:Bostadsrätt 1 496 Lån:Bostadsrätt 2 497 Lån:Bostadsrätt 3 498 Lån:Annan bostad 1 499 Lån:Annan bostad 2 500 Lån:Annan bostad 3 501 Lån:Annat 1 502 Lån:Annat 2 503 Lån:Annat 3 Sysselsättning 504 Sysselsättning Innehav av kapitalvaror 505 Äger helt hus eller bil 1 506 Äger helt hus eller bil 2 507 Äger helt hus eller bil 3 508 Äger helt hus eller bil 4 509 Avbetalar hus eller bil 1 510 Avbetalar hus eller bil 2 511 Avbetalar hus eller bil 3 512 Avbetalar hus eller bil 4 Arbetslöshet 513 Arbetslös Fritidsintressen 514 Behållning:Arbete-Fritid 515 Intresse:Bilturer 516 Intresse:Långresor 517 Intresse:Långpromenader 518 Intresse:Båtturer 519 Intresse:Orientering 520 Intresse:Camping 521 Intresse:Trädgård 522 Intresse:Idrott 523 Intresse:Barn 524 Intresse:Familj 525 Intresse:Vänner 526 Intresse:Jakt,fiske 527 Intresse:Dans 528 Intresse:Religion 529 Intresse:Musik 530 Intresse:Läsning 531 Intresse:Fritidsstudier 532 Intresse:Hobbyarbete 533 Intresse:Samlarhobby 534 Intresse:Spara pengar 535 Intresse:Spela instrument 536 Intresse:Teater 537 Intresse:Gudstjänst 538 Intresse:Föreningsliv 539 Intresse:Yrkesarbetet 540 Intresse:Diskutera politik 541 Intresse:Följa politisk debatt Konsumtion av mat och alkohol 542 Konsumtion:Mat 543 Konsumtion:Alkohol Civilstånd 544 Civilstånd Arbetstider 545 Heltid- eller deltidsarbete:Man 546 Heltid- eller deltidsarbete:Hustru Medlemsskap i olika föreningar 547 Föreningsmedlemskap 1 548 Föreningsmedlemskap 2 549 Föreningsmedlemskap 3 550 Föreningsmedlemskap 4 551 Föreningsmedlemskap 5 552 Föreningsmedlemskap 6 553 Föreningsmedlemskap 7 554 Konsum-Nära 555 Konsum-Varor 556 Konsum-Priser 557 Konsum-Iden 558 Konsum-Personal 559 Konsum-Delägare 560 Konsum-Barndomen Boendeform 561 Boendeform-Nu 562 Boendeform-Önskvärd Politiska bakgrundsvariabler 563 Val-Föräldrar 1 564 Val-Föräldrar 2 565 Val-Föräldrar 3 566 Val-Arbetskamrater Frågor om arbete,bofasthet,inkomst och utbildning 567 Näringsgren 568 Bofast i kommun 569 Storlek på arbetsplatsen 570 Tidsstämpling 571 Antal anställda:ökar-minskar 572 Antal arbetsplatser 573 Risk för arbetslöshet 574 Antal sjukdagar 575 Inkomst 576 Skolutbildning nu 577 Skolutbildning - önskvärd Försäkringsskydd 578 Har försäkring 579 Vill sluta med försäkring 580 Minska försäkringsskydd Skol- och daghemskontakter 581 Kontakt med skola/daghem:Modern 1 582 Kontakt med skola/daghem:Modern 2 583 Kontakt med skola/daghem:Modern 3 584 Kontakt med skola/daghem:Modern 4 585 Kontakt med skola/daghem:Modern 5 586 Kontakt med skola/daghem:Modern 6 587 Kontakt med skola/daghem:Fadern 1 588 Kontakt med skola/daghem:Fadern 2 589 Kontakt med skola/daghem:Fadern 3 590 Kontakt med skola/daghem:Fadern 4 591 Kontakt med skola/daghem:Fadern 5 592 Kontakt med skola/daghem:Fadern 6 Frågor om aktier och inköpskort 593 Aktieinnehav 1 594 Aktieinnehav 2 595 Bästa penningplacering 1 596 Bästa penningplacering 2 597 Har inköpskort 1 598 Har inköpskort 2 599 Har inköpskort 3 600 Har inköpskort 4 601 Har inköpskort 5 602 Har inköpskort 6 603 Har inköpskort 7 604 Skaffa inköpskort 1 605 Skaffa inköpskort 2 606 Skaffa inköpskort 3 607 Skaffa inköpskort 4 608 Skaffa inköpskort 5 609 Skaffa inköpskort 6 610 Skaffa inköpskort 7 611 Fördel med inköpskort 1 612 Fördel med inköpskort 2 613 Fördel med inköpskort 3 614 Fördel med inköpskort 4 615 Fördel med inköpskort 5 616 Utnyttjar inköpskort:Master Charge 617 Utnyttjar inköpskort:Köpkort 618 Utnyttjar inköpskort:VISA 619 Utnyttjar inköpskort:NK-kort Läsfrekvenser:Dagstidningar 620 Läsfrekvenser:Aftonbladet 621 Läsfrekvenser:Arbetet 622 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 623 Läsfrekvenser:Expressen 624 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 625 Läsfrekvenser:Göteborgs-Tidningen 626 Läsfrekvenser:Kvällsposten 627 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 628 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 629 Annan dagstidning 630 Annan dagstidning:Partifärg 1 631 Annan dagstidning:Partifärg 2 632 Annan dagstidning:Partifärg 3 633 Annan dagstidning:Partifärg 4 Läsfrekvenser:Veckotidningar 634 Läsfrekvenser:Allas Veckotidning 635 Läsfrekvenser:Allers Familjejournal 636 Läsfrekvenser:Dagens Industri 637 Läsfrekvenser:Damernas Värld 638 Läsfrekvenser:Femina 639 Läsfrekvenser:FIB-Aktuellt 640 Läsfrekvenser:Hemmets Journal 641 Läsfrekvenser:Hemmets Veckotidning 642 Läsfrekvenser:Husmodern 643 Läsfrekvenser:Hänt i Veckan 644 Läsfrekvenser:ICA-Kuriren 645 Läsfrekvenser:Land 646 Läsfrekvenser:Lektyr 647 Läsfrekvenser:Min Värld 648 Läsfrekvenser:Röster i Radio/TV 649 Läsfrekvenser:Saxons Veckotidning 650 Läsfrekvenser:Se 651 Läsfrekvenser:Svensk Damtidning 652 Läsfrekvenser:Veckans Affärer 653 Läsfrekvenser:Vecko-Journalen 654 Läsfrekvenser:Vecko-Revyn 655 Läsfrekvenser:Vi 656 Läsfrekvenser:Året Runt Läsfrekvenser:Månadstidningar m.m. 657 Läsfrekvenser:Allt i Hemmet 658 Läsfrekvenser:Allt om Mat 659 Läsfrekvenser:Barn 660 Läsfrekvenser:Båtnytt 661 Läsfrekvenser:Det Bästa 662 Läsfrekvenser:Hem och Fritid 663 Läsfrekvenser:Motor 664 Läsfrekvenser:Sunt Förnuft 665 Läsfrekvenser:Teknikens Värld 666 Läsfrekvenser:Vi Bilägare 667 Läsfrekvenser:Vi Föräldrar 668 Läsfrekvenser:Vi i Villa 669 Läsfrekvenser:Vår Bostad

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0096              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0096


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. OKTOBER 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-Nummer
VAR 5 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 13 width 6 Län/Kommun/Församling Kod: 11401 11402 11403 11501 11503 12001 12006 Frek: 1 4 1 2 1 1 3 Kod: 12301 12504 12601 12602 12701 12703 13601 Frek: 18 1 20 2 5 8 5 Kod: 13606 13801 13902 16001 16201 16301 18006 Frek: 3 4 1 15 7 11 3 Kod: 18007 18009 18010 18011 18013 18014 18015 Frek: 2 2 1 9 1 3 6 Kod: 18017 18018 18019 18021 18023 18025 18027 Frek: 4 3 6 6 5 15 2 Kod: 18029 18031 18034 18036 18038 18039 18040 Frek: 7 7 5 9 4 9 7 Kod: 18041 18042 18101 18102 18105 18107 18109 Frek: 5 10 5 7 2 1 1 Kod: 18112 18201 18202 18203 18301 18401 18402 Frek: 1 8 1 3 7 8 6 Kod: 18601 18701 18703 18801 18805 18810 18817 Frek: 10 1 10 3 1 1 1 Kod: 18824 18825 19104 19106 19201 19202 19203 Frek: 1 1 1 5 2 1 1 Kod: 19204 30501 30502 31703 31902 36001 36006 Frek: 2 1 3 1 1 2 1 Kod: 36007 36009 38001 38002 38003 38004 38005 Frek: 1 1 8 5 2 2 2 Kod: 38025 38035 38038 38101 38117 38131 38201 Frek: 1 3 3 4 2 1 1 Kod: 42801 48001 48002 48005 48006 48011 48017 Frek: 4 3 6 1 1 1 1 Kod: 48031 48101 48201 48203 48204 48205 48206 Frek: 1 5 2 1 1 1 1 Kod: 48301 48302 48306 48401 48402 48403 48407 Frek: 1 1 1 4 8 4 1 Kod: 48413 48418 48601 48604 48606 48610 51201 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 51302 51309 56002 56003 56101 56106 56107 Frek: 1 2 1 1 3 1 1 Kod: 56201 56202 56301 56304 56305 58001 58002 Frek: 3 1 3 2 1 6 1 Kod: 58003 58005 58010 58013 58018 58019 58033 Frek: 1 1 2 1 1 1 4 Kod: 58034 58101 58104 58105 58106 58109 58112 Frek: 1 2 4 2 8 1 1 Kod: 58115 58205 58301 58309 58311 58601 58603 Frek: 2 1 2 1 1 2 1 Kod: 58617 58618 60402 60406 66201 66209 66210 Frek: 1 1 1 1 1 1 3 Kod: 66213 66216 66503 66506 68001 68002 68003 Frek: 1 1 1 1 3 4 2 Kod: 68005 68007 68012 68013 68015 68020 68201 Frek: 5 1 1 1 2 1 4 Kod: 68202 68203 68205 68207 68301 68303 68306 Frek: 2 4 1 1 5 1 1 Kod: 68401 68403 68501 68510 68514 68515 68521 Frek: 2 1 4 1 1 1 1 Kod: 68601 68701 68702 76004 76101 76102 76103 Frek: 1 3 1 1 1 2 1 Kod: 76301 76304 76401 76405 76406 76409 76502 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 76507 76701 78001 78003 78007 78008 78018 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 78020 78028 78101 78108 78112 83402 83403 Frek: 1 6 3 1 1 2 1 Kod: 84002 84008 84011 84014 84015 84016 86003 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 86005 86006 86008 86101 86102 86103 86203 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 88001 88002 88006 88008 88101 88104 88201 Frek: 8 4 2 1 3 1 3 Kod: 88202 88203 88205 88301 88302 88303 88307 Frek: 1 1 2 8 1 1 2 Kod: 88310 88314 88401 88405 88408 88409 88516 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 98001 98005 98018 98033 98050 98052 98068 Frek: 5 1 1 1 1 1 1 Kod: 98070 98076 98079 98080 106001 106003 108001 Frek: 1 1 1 1 1 2 4 Kod: 108006 108014 108018 108101 108102 108103 108110 Frek: 1 1 1 2 1 1 2 Kod: 108201 108203 108204 108205 108206 108301 108303 Frek: 4 1 1 2 1 1 1 Kod: 108304 112101 112105 112106 113703 116009 116302 Frek: 1 2 1 1 1 2 2 Kod: 116607 116701 116802 116803 118001 118002 118006 Frek: 2 1 2 1 5 1 1 Kod: 118007 118013 118014 118015 118026 118030 118032 Frek: 1 2 1 2 1 1 1 Kod: 118101 118102 118115 118117 118201 118202 118205 Frek: 2 2 1 1 1 1 1 Kod: 118206 118209 118301 118303 118309 118310 118312 Frek: 1 1 2 1 1 1 3 Kod: 118313 118314 118315 121402 121407 121408 121415 Frek: 1 1 2 2 1 1 1 Kod: 123003 123006 123007 123101 123305 123309 123310 Frek: 1 2 3 5 1 1 1 Kod: 126001 126003 126101 126104 126109 126110 126201 Frek: 1 1 1 1 1 1 4 Kod: 126301 126307 126406 126503 126504 126506 126603 Frek: 4 2 1 1 1 1 1 Kod: 128001 128002 128003 128004 128005 128006 128007 Frek: 1 2 4 2 3 3 4 Kod: 128008 128009 128010 128015 128016 128017 128018 Frek: 4 2 5 2 2 4 1 Kod: 128101 128102 128103 128104 128113 128118 128122 Frek: 2 1 1 3 1 1 1 Kod: 128201 128203 128210 128301 128302 128303 128304 Frek: 5 1 1 1 6 4 1 Kod: 128307 128312 128316 128317 128402 128404 128501 Frek: 1 1 1 2 1 1 4 Kod: 128511 128601 128612 128701 128710 128725 128729 Frek: 1 4 1 5 1 1 1 Kod: 128731 131501 131505 138001 138002 138003 138005 Frek: 2 2 1 3 6 1 1 Kod: 138007 138009 138011 138017 138101 138107 138201 Frek: 1 1 2 1 2 1 2 Kod: 138202 138205 138208 138221 138301 138302 138306 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 138311 138312 138318 138320 138401 138403 138412 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 138414 140101 140102 140103 140104 140201 140202 Frek: 1 1 1 6 1 3 1 Kod: 140203 140701 141502 141503 141902 141903 142701 Frek: 4 1 2 1 1 1 1 Kod: 142703 143005 143502 143503 143506 143507 148001 Frek: 1 1 1 1 2 1 4 Kod: 148004 148005 148006 148007 148008 148009 148011 Frek: 4 3 4 1 5 6 2 Kod: 148012 148013 148016 148017 148018 148019 148020 Frek: 4 2 5 5 4 1 2 Kod: 148021 148022 148023 148024 148026 148028 148030 Frek: 9 6 4 6 1 3 1 Kod: 148032 148034 148036 148037 148101 148102 148104 Frek: 1 3 3 2 5 1 3 Kod: 148201 148205 148211 148401 148403 148405 148501 Frek: 2 1 2 1 1 1 4 Kod: 148503 148510 148512 148601 150701 150702 152101 Frek: 1 1 2 1 1 1 2 Kod: 152401 155201 155211 156001 156204 156205 156206 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 156207 156301 156302 156307 156310 156316 156603 Frek: 1 2 1 2 1 1 1 Kod: 156606 158001 158004 158101 158105 158107 158201 Frek: 1 4 1 7 1 2 4 Kod: 158205 158301 158302 158306 158308 158318 158401 Frek: 1 4 9 3 1 1 4 Kod: 158412 158420 158424 158501 160209 162203 162301 Frek: 1 1 1 2 1 1 2 Kod: 163701 163702 163704 164302 166001 166004 166008 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 166010 166014 166019 166025 166101 166109 166201 Frek: 1 1 2 1 1 1 2 Kod: 166309 168001 168101 168103 168129 168201 168208 Frek: 1 4 3 1 1 3 1 Kod: 168301 168303 168304 168305 168308 168401 168406 Frek: 7 1 1 1 1 4 1 Kod: 168501 168601 168614 168618 168648 171501 173001 Frek: 2 2 1 1 1 2 1 Kod: 173003 173701 173708 173709 176101 176201 176301 Frek: 1 1 1 1 3 1 3 Kod: 176303 176401 176503 176508 176604 178001 178002 Frek: 1 1 1 1 2 4 4 Kod: 178003 178009 178101 178201 178301 178302 178304 Frek: 1 1 3 3 2 1 1 Kod: 178402 178403 178404 178408 178501 186001 186002 Frek: 1 1 1 1 1 3 1 Kod: 186101 186104 186201 186301 186401 188001 188002 Frek: 1 3 2 1 1 3 5 Kod: 188003 188004 188013 188015 188018 188019 188026 Frek: 3 1 2 1 1 1 1 Kod: 188030 188101 188103 188201 188205 188301 188403 Frek: 6 7 1 1 1 7 1 Kod: 188404 188502 188503 188504 190701 191701 196001 Frek: 1 5 1 1 1 1 2 Kod: 196101 196103 196201 198001 198002 198003 198004 Frek: 4 1 1 5 7 4 8 Kod: 198006 198007 198016 198101 198106 198201 198301 Frek: 1 1 3 4 1 3 4 Kod: 198306 198401 202101 202103 202302 202601 202602 Frek: 1 1 1 2 5 1 2 Kod: 202901 202903 202904 203101 203402 206101 206201 Frek: 4 1 1 1 2 1 5 Kod: 206202 208001 208003 208008 208010 208011 208101 Frek: 2 1 3 2 1 1 3 Kod: 208102 208201 208305 208402 208403 208404 208406 Frek: 2 1 1 1 1 2 1 Kod: 208501 208502 208503 210102 210402 212101 212103 Frek: 2 4 2 1 1 3 1 Kod: 213202 213205 213206 216101 216102 216104 216106 Frek: 1 2 3 3 1 1 1 Kod: 218001 218002 218003 218005 218006 218007 218101 Frek: 1 5 1 1 2 4 9 Kod: 218102 218201 218206 218303 218309 218401 218407 Frek: 1 3 2 7 1 1 1 Kod: 218408 218409 226002 226003 226004 226201 228001 Frek: 2 1 1 1 2 2 5 Kod: 228006 228101 228102 228103 228104 228106 228110 Frek: 2 4 1 4 2 1 1 Kod: 228201 228202 228203 228204 228211 228301 228305 Frek: 2 2 1 1 3 1 1 Kod: 228307 228309 228314 228401 228402 228404 228406 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 228407 228408 228410 230301 230302 230903 230904 Frek: 1 1 2 2 1 1 1 Kod: 230908 232101 232105 232107 232601 232603 232607 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 236101 236105 236107 238001 238002 238007 238010 Frek: 2 2 2 9 1 1 1 Kod: 240102 240401 240402 240903 240904 241702 241703 Frek: 2 1 1 2 1 2 1 Kod: 242103 242501 246001 246201 246301 248001 248002 Frek: 1 1 1 1 2 4 4 Kod: 248004 248005 248007 248009 248101 248201 248202 Frek: 3 9 1 1 3 2 3 Kod: 248204 248205 248207 248209 248211 250602 251401 Frek: 3 2 2 4 5 1 2 Kod: 251803 252106 252301 252306 256002 258002 258003 Frek: 1 1 2 2 1 5 7 Kod: 258101 258102 258103 258104 258201 258401 258402 Frek: 1 2 1 2 4 6 1
VAR 6 KÖN Loc 19 width 1 Kön 854 1. Man 816 2. Kvinna
VAR 7 FÖDELSEÅR Loc 20 width 3 Födelseår Kod: 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 Frek: 6 8 10 14 12 11 11 12 13 20 21 Kod: 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 Frek: 24 25 20 20 22 23 25 27 21 27 22 Kod: 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 Frek: 32 26 25 36 26 27 27 28 26 27 26 Kod: 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 Frek: 25 30 23 27 33 31 26 34 32 32 38 Kod: 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 Frek: 37 36 40 32 40 32 28 37 39 28 23 Kod: 955 956 957 958 959 960 961 962 963 Frek: 27 27 32 28 24 32 39 26 32
VAR 8 RS-REGION Loc 23 width 1 RS-Region Kod: 1 2 3 4 5 6 7 Frek: 217 235 313 539 120 145 101
VAR 9 INTERNKOD Loc 24 width 1 MD=7 Internkod Kod: 1 7 Frek: 1610 60
VAR 10 BORTFALLSVIKT Loc 25 width 6 Bortfallsvikt Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1670 Min=6150 Max=105000 Mean=12168.9 St.Dev=0.0
VAR 11 BÄTTRE EKONOMI Loc 31 width 1 MD=9 F.1. Hur viktigt är följande för Er personligen just nu? F.1.a. Allmän livssituation:Bättre ekonomi 434 1. Mycket viktigt för mig nu 587 2. Ganska viktigt för mig nu 433 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 68 4. Inte alls viktigt för mig nu 7 5. Tveksam 86 6. Ej aktuellt för mig nu 55 9. Ej svar
VAR 12 BÄTTRE BARNBIDRAG Loc 32 width 1 MD=9 F.1.b. Allmän livssituation:Bättre barnbidrag <Se F.1 för fullständig frågetext> 115 1. Mycket viktigt för mig nu 205 2. Ganska viktigt för mig nu 222 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 185 4. Inte alls viktigt för mig nu 26 5. Tveksam 840 6. Ej aktuellt för mig nu 77 9. Ej svar
VAR 13 LÅNA PENGAR Loc 33 width 1 MD=9 F.1.c. Allmän livssituation:Låna pengar för visst ändamål <Se F.1 för fullständig frågetext> 139 1. Mycket viktigt för mig nu 185 2. Ganska viktigt för mig nu 260 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 182 4. Inte alls viktigt för mig nu 39 5. Tveksam 795 6. Ej aktuellt för mig nu 70 9. Ej svar
VAR 14 KVAR I HEMORTEN Loc 34 width 1 MD=9 F.1.d. Allmän livssituation:Få stanna i nuvarande hemort <Se F.1 för fullständig frågetext> 755 1. Mycket viktigt för mig nu 398 2. Ganska viktigt för mig nu 169 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 120 4. Inte alls viktigt för mig nu 40 5. Tveksam 135 6. Ej aktuellt för mig nu 53 9. Ej svar
VAR 15 BÄTTRE BOSTAD Loc 35 width 1 MD=9 F.1.e. Allmän livssituation:Få bättre bostad <Se F.1 för fullständig frågetext> 107 1. Mycket viktigt för mig nu 139 2. Ganska viktigt för mig nu 283 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 297 4. Inte alls viktigt för mig nu 20 5. Tveksam 761 6. Ej aktuellt för mig nu 63 9. Ej svar
VAR 16 LÄGRE HYRA Loc 36 width 1 MD=9 F.1.f. Allmän livssituation:Lägre hyra,lägre bokostnad <Se F.1 för fullständig frågetext> 405 1. Mycket viktigt för mig nu 465 2. Ganska viktigt för mig nu 303 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 110 4. Inte alls viktigt för mig nu 26 5. Tveksam 299 6. Ej aktuellt för mig nu 62 9. Ej svar
VAR 17 LÄGRE SKATT Loc 37 width 1 MD=9 F.1.g. Allmän livssituation:Lägre skatt överhuvudtaget <Se F.1 för fullständig frågetext> 694 1. Mycket viktigt för mig nu 546 2. Ganska viktigt för mig nu 214 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 49 4. Inte alls viktigt för mig nu 35 5. Tveksam 89 6. Ej aktuellt för mig nu 43 9. Ej svar
VAR 18 LÄGRE MATPRISER Loc 38 width 1 MD=9 F.1.h. Allmän livssituation:Lägre matpriser <Se F.1 för fullständig frågetext> 784 1. Mycket viktigt för mig nu 518 2. Ganska viktigt för mig nu 217 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 36 4. Inte alls viktigt för mig nu 24 5. Tveksam 67 6. Ej aktuellt för mig nu 24 9. Ej svar
VAR 19 OFÖRÄNDR. VILLABESKATTN. Loc 39 width 1 MD=9 F.1.i. Allmän livssituation:Oförändrad villabeskattning <Se F.1 för fullständig frågetext> 505 1. Mycket viktigt för mig nu 224 2. Ganska viktigt för mig nu 99 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 70 4. Inte alls viktigt för mig nu 41 5. Tveksam 661 6. Ej aktuellt för mig nu 70 9. Ej svar
VAR 20 BÄTTRE ARBETE Loc 40 width 1 MD=9 F.1.j. Arbetet:Få bättre arbete <Se F.1 för fullständig frågetext> 125 1. Mycket viktigt för mig nu 131 2. Ganska viktigt för mig nu 259 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 193 4. Inte alls viktigt för mig nu 30 5. Tveksam 835 6. Ej aktuellt för mig nu 97 9. Ej svar
VAR 21 FAST ARBETE Loc 41 width 1 MD=9 F.1.k. Arbetet:Få fast arbete <Se F.1 för fullständig frågetext> 133 1. Mycket viktigt för mig nu 51 2. Ganska viktigt för mig nu 47 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 86 4. Inte alls viktigt för mig nu 5 5. Tveksam 1245 6. Ej aktuellt för mig nu 103 9. Ej svar
VAR 22 LÄTT ARBETE Loc 42 width 1 MD=9 F.1.l. Arbetet:Mindre ansträngande arbete (även hushållsarbete) <Se F.1 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket viktigt för mig nu 177 2. Ganska viktigt för mig nu 234 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 261 4. Inte alls viktigt för mig nu 44 5. Tveksam 780 6. Ej aktuellt för mig nu 90 9. Ej svar
VAR 23 OFARLIGARE ARBETE Loc 43 width 1 MD=9 F.1.m. Arbetet:Mindre hälsofarligt arbete <Se F.1 för fullständig frågetext> 103 1. Mycket viktigt för mig nu 94 2. Ganska viktigt för mig nu 141 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 187 4. Inte alls viktigt för mig nu 49 5. Tveksam 1000 6. Ej aktuellt för mig nu 96 9. Ej svar
VAR 24 ARBETSRESOR Loc 44 width 1 MD=9 F.1.n. Arbetet:Lättare att komma till och från arbetsplatsen,affärer <Se F.1 för fullständig frågetext> 122 1. Mycket viktigt för mig nu 159 2. Ganska viktigt för mig nu 212 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 242 4. Inte alls viktigt för mig nu 26 5. Tveksam 816 6. Ej aktuellt för mig nu 93 9. Ej svar
VAR 25 MER FRITID Loc 45 width 1 MD=9 F.1.o. Arbetet:Mer fritid <Se F.1 för fullständig frågetext> 177 1. Mycket viktigt för mig nu 336 2. Ganska viktigt för mig nu 315 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 160 4. Inte alls viktigt för mig nu 46 5. Tveksam 546 6. Ej aktuellt för mig nu 90 9. Ej svar
VAR 26 ARBETSTID Loc 46 width 1 MD=9 F.1.p. Arbetet:Kortare arbetstid <Se F.1 för fullständig frågetext> 153 1. Mycket viktigt för mig nu 280 2. Ganska viktigt för mig nu 304 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 190 4. Inte alls viktigt för mig nu 39 5. Tveksam 612 6. Ej aktuellt för mig nu 92 9. Ej svar
VAR 27 ARBETSRESVÄG Loc 47 width 1 MD=9 F.1.q. Arbetet:Kortare väg till arbetet <Se F.1 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket viktigt för mig nu 144 2. Ganska viktigt för mig nu 227 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 240 4. Inte alls viktigt för mig nu 19 5. Tveksam 857 6. Ej aktuellt för mig nu 99 9. Ej svar
VAR 28 FRIHET I ARBETET Loc 48 width 1 MD=9 F.1.r. Arbetet:Mer personlig frihet i arbetet <Se F.1 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket viktigt för mig nu 151 2. Ganska viktigt för mig nu 228 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 227 4. Inte alls viktigt för mig nu 48 5. Tveksam 858 6. Ej aktuellt för mig nu 96 9. Ej svar
VAR 29 EGET FÖRETAG Loc 49 width 1 MD=9 F.1.s. Arbetet:Få ett eget företag <Se F.1 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket viktigt för mig nu 35 2. Ganska viktigt för mig nu 91 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 221 4. Inte alls viktigt för mig nu 55 5. Tveksam 1128 6. Ej aktuellt för mig nu 103 9. Ej svar
VAR 30 UTBILDNING Loc 50 width 1 MD=9 F.1.t. Samhällets service:Bättre möjlighet att utbilda mig <Se F.1 för fullständig frågetext> 124 1. Mycket viktigt för mig nu 166 2. Ganska viktigt för mig nu 248 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 175 4. Inte alls viktigt för mig nu 53 5. Tveksam 822 6. Ej aktuellt för mig nu 82 9. Ej svar
VAR 31 DAGHEM Loc 51 width 1 MD=9 F.1.u. Samhällets service:Plats för barn på barndaghem <Se F.1 för fullständig frågetext> 94 1. Mycket viktigt för mig nu 71 2. Ganska viktigt för mig nu 52 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 114 4. Inte alls viktigt för mig nu 10 5. Tveksam 1246 6. Ej aktuellt för mig nu 83 9. Ej svar
VAR 32 SJUKVÅRD Loc 52 width 1 MD=9 F.1.v. Samhällets service:Vård på sjukhus,vårdhem för mig själv eller anhörig <Se F.1 för fullständig frågetext> 260 1. Mycket viktigt för mig nu 215 2. Ganska viktigt för mig nu 158 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 90 4. Inte alls viktigt för mig nu 22 5. Tveksam 873 6. Ej aktuellt för mig nu 52 9. Ej svar
VAR 33 HEMHJÄLP Loc 53 width 1 MD=9 F.1.w. Samhällets service:Hemhjälp <Se F.1 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket viktigt för mig nu 85 2. Ganska viktigt för mig nu 106 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 143 4. Inte alls viktigt för mig nu 10 5. Tveksam 1174 6. Ej aktuellt för mig nu 69 9. Ej svar
VAR 34 TANDVÅRD Loc 54 width 1 MD=9 F.1.x. Samhällets service:Lättare få tid hos tandläkare <Se F.1 för fullständig frågetext> 275 1. Mycket viktigt för mig nu 332 2. Ganska viktigt för mig nu 227 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 171 4. Inte alls viktigt för mig nu 25 5. Tveksam 577 6. Ej aktuellt för mig nu 63 9. Ej svar
VAR 35 BOTEMEDEL Loc 55 width 1 MD=9 F.1.y. Samhällets service:Bättre botemedel mot viss sjukdom,som jag själv har <Se F.1 för fullständig frågetext> 244 1. Mycket viktigt för mig nu 141 2. Ganska viktigt för mig nu 81 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 98 4. Inte alls viktigt för mig nu 32 5. Tveksam 1016 6. Ej aktuellt för mig nu 58 9. Ej svar
VAR 36 SÄKERHET Loc 56 width 1 MD=9 F.1.z. Samhällets service:Större personlig säkerhet (mindre risk för olyckor,överfall) <Se F.1 för fullständig frågetext> 403 1. Mycket viktigt för mig nu 357 2. Ganska viktigt för mig nu 278 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 138 4. Inte alls viktigt för mig nu 108 5. Tveksam 350 6. Ej aktuellt för mig nu 36 9. Ej svar
VAR 37 BYRÅKRATI Loc 57 width 1 MD=9 F.1.å. Samhällets service:Mindre byråkrati <Se F.1 för fullständig frågetext> 709 1. Mycket viktigt för mig nu 417 2. Ganska viktigt för mig nu 232 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 67 4. Inte alls viktigt för mig nu 96 5. Tveksam 112 6. Ej aktuellt för mig nu 37 9. Ej svar
VAR 38 BYGGNADSLOV Loc 58 width 1 MD=9 F.2a. Man kan känna sig mer eller mindre bunden av lagar och förbud.Uppfattar Ni själv följande som exempel på att det inte är bra med friheten i vårt land? F.2a.1. Svårigheter med byggnadslov 326 1. Ja i hög grad 651 2. Ja i viss mån 264 3. Tveksam 339 4. Nej 90 9. Ej svar
VAR 39 BOSTADSKÖ Loc 59 width 1 MD=9 F.2a.2. Bostadsköerna <Se F.2a för fullständig frågetext> 440 1. Ja i hög grad 500 2. Ja i viss mån 306 3. Tveksam 327 4. Nej 97 9. Ej svar
VAR 40 HYRESKONTRAKT Loc 60 width 1 MD=9 F.2a.3. Förbud att sälja hyreskontrakt <Se F.2a för fullständig frågetext> 215 1. Ja i hög grad 221 2. Ja i viss mån 558 3. Tveksam 559 4. Nej 117 9. Ej svar
VAR 41 ARBETSFÖRMEDLINGEN Loc 61 width 1 MD=9 F.2a.4. Arbetsförmedlingen <Se F.2a för fullständig frågetext> 192 1. Ja i hög grad 329 2. Ja i viss mån 433 3. Tveksam 576 4. Nej 140 9. Ej svar
VAR 42 TVÅNGSVÅRD Loc 62 width 1 MD=9 F.2a.5. Tvångsvård av alkoholister <Se F.2a för fullständig frågetext> 167 1. Ja i hög grad 294 2. Ja i viss mån 423 3. Tveksam 681 4. Nej 105 9. Ej svar
VAR 43 PARKERINGSFÖRBUD Loc 63 width 1 MD=9 F.2a.6. Parkeringsförbud <Se F.2a för fullständig frågetext> 210 1. Ja i hög grad 462 2. Ja i viss mån 205 3. Tveksam 694 4. Nej 99 9. Ej svar
VAR 44 HASTIGHETSGRÄNSER Loc 64 width 1 MD=9 F.2a.7. Hastighetsgräns för bilar <Se F.2a för fullständig frågetext> 264 1. Ja i hög grad 319 2. Ja i viss mån 102 3. Tveksam 898 4. Nej 87 9. Ej svar
VAR 45 ALKOHOLREGLER Loc 65 width 1 MD=9 F.2a.8. Alkoholregler för bilkörning <Se F.2a för fullständig frågetext> 318 1. Ja i hög grad 55 2. Ja i viss mån 67 3. Tveksam 1140 4. Nej 90 9. Ej svar
VAR 46 BARNBESTRAFFNING Loc 66 width 1 MD=9 F.2a.9. Lagen mot bestraffning av barn <Se F.2a för fullständig frågetext> 175 1. Ja i hög grad 351 2. Ja i viss mån 264 3. Tveksam 781 4. Nej 99 9. Ej svar
VAR 47 HUSTRUMISSHANDEL Loc 67 width 1 MD=9 F.2a.10. Lagen mot hustrumisshandel <Se F.2a för fullständig frågetext> 288 1. Ja i hög grad 82 2. Ja i viss mån 105 3. Tveksam 1093 4. Nej 102 9. Ej svar
VAR 48 SKILSMÄSSOLAGAR Loc 68 width 1 MD=9 F.2a.11. Skilsmässolagarna <Se F.2a för fullständig frågetext> 116 1. Ja i hög grad 272 2. Ja i viss mån 402 3. Tveksam 748 4. Nej 132 9. Ej svar
VAR 49 TVÅNGSFÖRFLYTTNING Loc 69 width 1 MD=9 F.2a.12. Tvångsförflyttning av anställda <Se F.2a för fullständig frågetext> 479 1. Ja i hög grad 431 2. Ja i viss mån 338 3. Tveksam 299 4. Nej 123 9. Ej svar
VAR 50 AVSKEDANDE Loc 70 width 1 MD=9 F.2a.13. Lagen mot avskedande av anställda <Se F.2a för fullständig frågetext> 249 1. Ja i hög grad 437 2. Ja i viss mån 347 3. Tveksam 495 4. Nej 142 9. Ej svar
VAR 51 ORDNINGSPOLISEN Loc 71 width 1 MD=9 F.2a.14. Ordningspolisen <Se F.2a för fullständig frågetext> 180 1. Ja i hög grad 233 2. Ja i viss mån 193 3. Tveksam 931 4. Nej 133 9. Ej svar
VAR 52 MARGINALSKATTEN Loc 72 width 1 MD=9 F.2a.15. Marginalskatten <Se F.2a för fullständig frågetext> 592 1. Ja i hög grad 403 2. Ja i viss mån 285 3. Tveksam 260 4. Nej 130 9. Ej svar
VAR 53 ARBETSGIVARAVGIFTER Loc 73 width 1 MD=9 F.2a.16. Arbetsgivaravgifterna <Se F.2a för fullständig frågetext> 320 1. Ja i hög grad 313 2. Ja i viss mån 367 3. Tveksam 530 4. Nej 140 9. Ej svar
VAR 54 VALUTAUTFÖRSEL Loc 74 width 1 MD=9 F.2a.17. Förbud att utföra valuta ur landet <Se F.2a för fullständig frågetext> 279 1. Ja i hög grad 203 2. Ja i viss mån 189 3. Tveksam 877 4. Nej 122 9. Ej svar
VAR 55 SJÄLVDEKLARATION Loc 75 width 1 MD=9 F.2a.18. Självdeklarationen <Se F.2a för fullständig frågetext> 220 1. Ja i hög grad 347 2. Ja i viss mån 204 3. Tveksam 779 4. Nej 120 9. Ej svar
VAR 56 SKOLBETYG Loc 76 width 1 MD=9 F.2a.19. Skolbetygen <Se F.2a för fullständig frågetext> 192 1. Ja i hög grad 248 2. Ja i viss mån 283 3. Tveksam 828 4. Nej 119 9. Ej svar
VAR 57 ARBETSBETYG Loc 77 width 1 MD=9 F.2a.20. Arbetsbetygen <Se F.2a för fullständig frågetext> 148 1. Ja i hög grad 242 2. Ja i viss mån 289 3. Tveksam 863 4. Nej 128 9. Ej svar
VAR 58 STÄMPELUR Loc 78 width 1 MD=9 F.2a.21. Tidsur på företag <Se F.2a för fullständig frågetext> 240 1. Ja i hög grad 332 2. Ja i viss mån 311 3. Tveksam 665 4. Nej 122 9. Ej svar
VAR 59 PENSIONERINGSTVÅNG Loc 79 width 1 MD=9 F.2a.22. Pensioneringstvång <Se F.2a för fullständig frågetext> 298 1. Ja i hög grad 478 2. Ja i viss mån 328 3. Tveksam 445 4. Nej 121 9. Ej svar
VAR 60 BIOCENSUR Loc 80 width 1 MD=9 F.2a.23. Biocensur <Se F.2a för fullständig frågetext> 269 1. Ja i hög grad 440 2. Ja i viss mån 268 3. Tveksam 563 4. Nej 130 9. Ej svar
VAR 61 REKLAMFÖRBUD I TV Loc 81 width 1 MD=9 F.2a.24. Reklamförbud i TV <Se F.2a för fullständig frågetext> 458 1. Ja i hög grad 307 2. Ja i viss mån 294 3. Tveksam 503 4. Nej 108 9. Ej svar
VAR 62 DEMONSTRATIONSLAGAR Loc 82 width 1 MD=9 F.2a.25. Begränsad frihet att demonstrera <Se F.2a för fullständig frågetext> 183 1. Ja i hög grad 352 2. Ja i viss mån 327 3. Tveksam 682 4. Nej 126 9. Ej svar
VAR 63 KÄNDISJOURNALISTIK Loc 83 width 1 MD=9 F.2a.26. Pressens personförföljelse av politiker och andra kändisar <Se F.2a för fullständig frågetext> 474 1. Ja i hög grad 480 2. Ja i viss mån 263 3. Tveksam 331 4. Nej 122 9. Ej svar
VAR 64 YTTRANDEFRIHET Loc 84 width 1 MD=9 F.2a.27. Begränsning av yttrandefriheten <Se F.2a för fullständig frågetext> 271 1. Ja i hög grad 360 2. Ja i viss mån 297 3. Tveksam 617 4. Nej 125 9. Ej svar
VAR 65 VÄRNPLIKT Loc 85 width 1 MD=9 F.2a.28. Värnplikten <Se F.2a för fullständig frågetext> 183 1. Ja i hög grad 214 2. Ja i viss mån 269 3. Tveksam 882 4. Nej 122 9. Ej svar
VAR 66 NARKOTIKALAGAR Loc 86 width 1 MD=9 F.2a.29. Straff för narkotikabrott <Se F.2a för fullständig frågetext> 318 1. Ja i hög grad 56 2. Ja i viss mån 81 3. Tveksam 1108 4. Nej 107 9. Ej svar
VAR 67 HEMBRÄNNING Loc 87 width 1 MD=9 F.2a.30. Förbud att själv göra starkvin och sprit <Se F.2a för fullständig frågetext> 300 1. Ja i hög grad 348 2. Ja i viss mån 239 3. Tveksam 676 4. Nej 107 9. Ej svar
VAR 68 RECEPTTVÅNG Loc 88 width 1 MD=9 F.2a.31. Recepttvång på apoteken <Se F.2a för fullständig frågetext> 169 1. Ja i hög grad 214 2. Ja i viss mån 145 3. Tveksam 1037 4. Nej 105 9. Ej svar
VAR 69 ÖVERTIDSARBETE Loc 89 width 1 MD=9 F.2b. Om Ni är anställd (även deltidsanställd) eller företagare:Skulle Ni för Er del jobba mera om marginalskatten sänktes till 50 % för alla? F.2b.1. På övertid 529 0. Frågan ej tillämplig 463 1. Säkert inte 257 2. Möjligen 161 3. Troligen 221 4. Säkert 39 9. Ej svar
VAR 70 EXTRAARBETE Loc 90 width 1 MD=9 F.2b.2. Med extrajobb <Se F.2b för fullständig frågetext> 529 0. Frågan ej tillämplig 552 1. Säkert inte 237 2. Möjligen 120 3. Troligen 169 4. Säkert 63 9. Ej svar
VAR 71 HELTIDSARBETE Loc 91 width 1 MD=9 F.2b.3. Om deltid nu:Övergå till heltid <Se F.2b för fullständig frågetext> 529 0. Frågan ej tillämplig 417 1. Säkert inte 134 2. Möjligen 97 3. Troligen 140 4. Säkert 353 9. Ej svar
VAR 72 ANNAT EXTRAARBETE Loc 92 width 1 MD=9 F.2b.4. Mer jobb på annat håll <Se F.2b för fullständig frågetext> 529 0. Frågan ej tillämplig 707 1. Säkert inte 167 2. Möjligen 76 3. Troligen 82 4. Säkert 109 9. Ej svar
VAR 73 MOTBOK Loc 93 width 1 MD=9 F.2c. Tycker Ni någon form av motbok bör införas för att reglera inköpen av alkohol? 309 1. Ja absolut 222 2. Ja 289 3. Tveksam 362 4. Nej 468 5. Nej absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 74 TILLSTÅNDSBLANKETTER Loc 94 width 1 MD=9 F.2d. Är det här något som Ni känner som besvärande ingrepp i friheten? F.2d.1. Uppgiftsblanketter till myndigheter för olika tillstånd 724 1. Ja i viss mån besvärande 328 2. Ja i hög grad besvärande 156 3. Tveksam 415 4. Nej 47 9. Ej svar
VAR 75 VERKSAMHETSUPPGIFTER Loc 95 width 1 MD=9 F.2d.2. Uppgifter till myndigheterna om olika slags verksamhet <Se F.2d för fullständig frågetext> 616 1. Ja i viss mån besvärande 262 2. Ja i hög grad besvärande 235 3. Tveksam 480 4. Nej 77 9. Ej svar
VAR 76 ARBETSGIVARÅTGÄRDER Loc 96 width 1 MD=9 F.2d.3. Vissa åtgärder av arbetsgivarna för de anställda <Se F.2d för fullständig frågetext> 440 1. Ja i viss mån besvärande 142 2. Ja i hög grad besvärande 439 3. Tveksam 551 4. Nej 98 9. Ej svar
VAR 77 FACKLIGA ÅTGÄRDER Loc 97 width 1 MD=9 F.2d.4. Vissa åtgärder av facket för de anställda <Se F.2d för fullständig frågetext> 412 1. Ja i viss mån besvärande 156 2. Ja i hög grad besvärande 444 3. Tveksam 564 4. Nej 94 9. Ej svar
VAR 78 INFLATION Loc 98 width 1 MD=9 F.3a. Följande berör många eller de flesta svenskar. Hur viktigt tycker Ni det känns för Er personligen? F.3a.1. Stopp för inflationen 1204 1. Mycket viktigt 323 2. Ganska viktigt 36 3. Inte särskilt viktigt 16 4. Inte alls viktigt (bra nu) 2 5. Hellre tvärtom 48 6. Tveksam 41 9. Ej svar
VAR 79 MARGINALSKATT Loc 99 width 1 MD=9 F.3a.2. Sänkning av marginalskatten <Se F.3a för fullständig frågetext> 877 1. Mycket viktigt 471 2. Ganska viktigt 141 3. Inte särskilt viktigt 48 4. Inte alls viktigt (bra nu) 15 5. Hellre tvärtom 72 6. Tveksam 46 9. Ej svar
VAR 80 ARBETSGIVARAVGIFT Loc 100 width 1 MD=9 F.3a.3. Lägre arbetsgivaravgift <Se F.3a för fullständig frågetext> 335 1. Mycket viktigt 313 2. Ganska viktigt 263 3. Inte särskilt viktigt 191 4. Inte alls viktigt (bra nu) 193 5. Hellre tvärtom 290 6. Tveksam 85 9. Ej svar
VAR 81 ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING Loc 101 width 1 MD=9 F.3a.4. Allmän arbetslöshetsförsäkring <Se F.3a för fullständig frågetext> 559 1. Mycket viktigt 501 2. Ganska viktigt 180 3. Inte särskilt viktigt 156 4. Inte alls viktigt (bra nu) 17 5. Hellre tvärtom 174 6. Tveksam 83 9. Ej svar
VAR 82 PENSION Loc 102 width 1 MD=9 F.3a.5. Högre pensioner <Se F.3a för fullständig frågetext> 362 1. Mycket viktigt 470 2. Ganska viktigt 316 3. Inte särskilt viktigt 303 4. Inte alls viktigt (bra nu) 15 5. Hellre tvärtom 145 6. Tveksam 59 9. Ej svar
VAR 83 MEDBESTÄMMANDE Loc 103 width 1 MD=9 F.3a.6. Mer medbestämmande för anställda <Se F.3a för fullständig frågetext> 352 1. Mycket viktigt 443 2. Ganska viktigt 233 3. Inte särskilt viktigt 275 4. Inte alls viktigt (bra nu) 111 5. Hellre tvärtom 171 6. Tveksam 85 9. Ej svar
VAR 84 BOSTADSBIDRAG Loc 104 width 1 MD=9 F.3a.7. Större bostadsbidrag <Se F.3a för fullständig frågetext> 168 1. Mycket viktigt 231 2. Ganska viktigt 295 3. Inte särskilt viktigt 368 4. Inte alls viktigt (bra nu) 341 5. Hellre tvärtom 206 6. Tveksam 61 9. Ej svar
VAR 85 SOCIALHJÄLP Loc 105 width 1 MD=9 F.3a.8. Större socialhjälp <Se F.3a för fullständig frågetext> 57 1. Mycket viktigt 115 2. Ganska viktigt 273 3. Inte särskilt viktigt 371 4. Inte alls viktigt (bra nu) 512 5. Hellre tvärtom 272 6. Tveksam 70 9. Ej svar
VAR 86 FÖRETAG Loc 106 width 1 MD=9 F.3a.9. Lönsammare driva eget företag <Se F.3a för fullständig frågetext> 509 1. Mycket viktigt 402 2. Ganska viktigt 202 3. Inte särskilt viktigt 205 4. Inte alls viktigt (bra nu) 26 5. Hellre tvärtom 243 6. Tveksam 83 9. Ej svar
VAR 87 KRISDRABBAD INDUSTRI Loc 107 width 1 MD=9 F.3a.10. Mer hjälp åt krisdrabbade industrier <Se F.3a för fullständig frågetext> 218 1. Mycket viktigt 494 2. Ganska viktigt 191 3. Inte särskilt viktigt 179 4. Inte alls viktigt (bra nu) 119 5. Hellre tvärtom 406 6. Tveksam 63 9. Ej svar
VAR 88 KVINNLIGA POLITIKER Loc 108 width 1 MD=9 F.3a.11. Flera kvinnliga politiker <Se F.3a för fullständig frågetext> 419 1. Mycket viktigt 454 2. Ganska viktigt 380 3. Inte särskilt viktigt 172 4. Inte alls viktigt (bra nu) 40 5. Hellre tvärtom 161 6. Tveksam 44 9. Ej svar
VAR 89 LIKSTÄLLDHET Loc 109 width 1 MD=9 F.3a.12. Likställdhet mellan könen <Se F.3a för fullständig frågetext> 680 1. Mycket viktigt 490 2. Ganska viktigt 196 3. Inte särskilt viktigt 150 4. Inte alls viktigt (bra nu) 14 5. Hellre tvärtom 104 6. Tveksam 36 9. Ej svar
VAR 90 DATAREGISTER Loc 110 width 1 MD=9 F.3b. Det här är också betydelsefullt för många.Hur viktigt tycker Ni att det känns för Er personligen? F.3b.1. Mindre dataregistrering av medborgarna 660 1. Mycket viktigt 363 2. Ganska viktigt 243 3. Inte särskilt viktigt 178 4. Inte alls viktigt (bra nu) 56 5. Hellre tvärtom 130 6. Tveksam 40 9. Ej svar
VAR 91 KÄRNKRAFT Loc 111 width 1 MD=9 F.3b.2. Avveckling av kärnkraften <Se F.3b för fullständig frågetext> 483 1. Mycket viktigt 217 2. Ganska viktigt 127 3. Inte särskilt viktigt 260 4. Inte alls viktigt (bra nu) 289 5. Hellre tvärtom 263 6. Tveksam 31 9. Ej svar
VAR 92 ENERGIBEHOV Loc 112 width 1 MD=9 F.3b.3. Krafttag nu för att säkra framtidens energibehov <Se F.3b för fullständig frågetext> 1322 1. Mycket viktigt 247 2. Ganska viktigt 11 3. Inte särskilt viktigt 14 4. Inte alls viktigt (bra nu) 9 5. Hellre tvärtom 30 6. Tveksam 37 9. Ej svar
VAR 93 SKATTEBROTT Loc 113 width 1 MD=9 F.3b.4. Krafttag mot valuta- och skattebrott <Se F.3b för fullständig frågetext> 1274 1. Mycket viktigt 274 2. Ganska viktigt 40 3. Inte särskilt viktigt 28 4. Inte alls viktigt (bra nu) 3 5. Hellre tvärtom 19 6. Tveksam 32 9. Ej svar
VAR 94 FACKFÖRENING Loc 114 width 1 MD=9 F.3b.5. Mindre fackföreningsvälde <Se F.3b för fullständig frågetext> 451 1. Mycket viktigt 385 2. Ganska viktigt 206 3. Inte särskilt viktigt 267 4. Inte alls viktigt (bra nu) 111 5. Hellre tvärtom 194 6. Tveksam 56 9. Ej svar
VAR 95 DIREKTÖRER Loc 115 width 1 MD=9 F.3b.6. Mindre direktörsvälde <Se F.3b för fullständig frågetext> 451 1. Mycket viktigt 406 2. Ganska viktigt 297 3. Inte särskilt viktigt 225 4. Inte alls viktigt (bra nu) 36 5. Hellre tvärtom 194 6. Tveksam 61 9. Ej svar
VAR 96 INKOMSTUTJÄMNING Loc 116 width 1 MD=9 F.3b.7. Inkomstutjämning <Se F.3b för fullständig frågetext> 471 1. Mycket viktigt 461 2. Ganska viktigt 228 3. Inte särskilt viktigt 194 4. Inte alls viktigt (bra nu) 96 5. Hellre tvärtom 143 6. Tveksam 77 9. Ej svar
VAR 97 NATURMILJÖ Loc 117 width 1 MD=9 F.3b.8. Krafttag mot förstöring av naturmiljön <Se F.3b för fullständig frågetext> 1199 1. Mycket viktigt 364 2. Ganska viktigt 20 3. Inte särskilt viktigt 31 4. Inte alls viktigt (bra nu) 1 5. Hellre tvärtom 24 6. Tveksam 31 9. Ej svar
VAR 98 ARBETSMILJÖ Loc 118 width 1 MD=9 F.3b.9. Mindre farliga arbetsmiljöer <Se F.3b för fullständig frågetext> 1000 1. Mycket viktigt 504 2. Ganska viktigt 51 3. Inte särskilt viktigt 41 4. Inte alls viktigt (bra nu) 5. Hellre tvärtom 22 6. Tveksam 52 9. Ej svar
VAR 99 POLISSKYDD Loc 119 width 1 MD=9 F.3b.10. Mer polisskydd för allmänheten <Se F.3b för fullständig frågetext> 548 1. Mycket viktigt 528 2. Ganska viktigt 263 3. Inte särskilt viktigt 190 4. Inte alls viktigt (bra nu) 17 5. Hellre tvärtom 83 6. Tveksam 41 9. Ej svar
VAR 100 SKOLDISCIPLIN Loc 120 width 1 MD=9 F.3b.11. Mer disciplin i skolorna <Se F.3b för fullständig frågetext> 909 1. Mycket viktigt 496 2. Ganska viktigt 95 3. Inte särskilt viktigt 66 4. Inte alls viktigt (bra nu) 14 5. Hellre tvärtom 50 6. Tveksam 40 9. Ej svar
VAR 101 SKOLBETYG Loc 121 width 1 MD=9 F.3b.12. Slopande av betyg i grundskolan <Se F.3b för fullständig frågetext> 104 1. Mycket viktigt 107 2. Ganska viktigt 208 3. Inte särskilt viktigt 377 4. Inte alls viktigt (bra nu) 501 5. Hellre tvärtom 311 6. Tveksam 62 9. Ej svar
VAR 102 ARBETSBETYG Loc 122 width 1 MD=9 F.3b.13. Slopande av betyg i arbetslivet <Se F.3b för fullständig frågetext> 68 1. Mycket viktigt 103 2. Ganska viktigt 250 3. Inte särskilt viktigt 476 4. Inte alls viktigt (bra nu) 368 5. Hellre tvärtom 331 6. Tveksam 74 9. Ej svar
VAR 103 REPUBLIK Loc 123 width 1 MD=9 F.3b.14. Republik i Sverige <Se F.3b för fullständig frågetext> 91 1. Mycket viktigt 91 2. Ganska viktigt 177 3. Inte särskilt viktigt 720 4. Inte alls viktigt (bra nu) 263 5. Hellre tvärtom 269 6. Tveksam 59 9. Ej svar
VAR 104 INVANDRING Loc 124 width 1 MD=9 F.3b.15. Mindre invandring <Se F.3b för fullständig frågetext> 367 1. Mycket viktigt 350 2. Ganska viktigt 196 3. Inte särskilt viktigt 356 4. Inte alls viktigt (bra nu) 64 5. Hellre tvärtom 297 6. Tveksam 40 9. Ej svar
VAR 105 RELIGIONSUNDERVISNING Loc 125 width 1 MD=9 F.3b.16. Mer religionsundervisning i skolorna <Se F.3b för fullständig frågetext> 248 1. Mycket viktigt 268 2. Ganska viktigt 295 3. Inte särskilt viktigt 420 4. Inte alls viktigt (bra nu) 193 5. Hellre tvärtom 202 6. Tveksam 44 9. Ej svar
VAR 106 NYKTERHET Loc 126 width 1 MD=9 F.3b.17. Större nykterhet <Se F.3b för fullständig frågetext> 812 1. Mycket viktigt 534 2. Ganska viktigt 139 3. Inte särskilt viktigt 100 4. Inte alls viktigt (bra nu) 5 5. Hellre tvärtom 44 6. Tveksam 36 9. Ej svar
VAR 107 BEGÅVADE ELEVER Loc 127 width 1 MD=9 F.3b.18. Mer stöd åt studiebegåvade skolelever <Se F.3b för fullständig frågetext> 508 1. Mycket viktigt 553 2. Ganska viktigt 171 3. Inte särskilt viktigt 213 4. Inte alls viktigt (bra nu) 64 5. Hellre tvärtom 113 6. Tveksam 48 9. Ej svar
VAR 108 SEXUELL FRIHET Loc 128 width 1 MD=9 F.3b.19. Mindre sexuell frihet för ungdomar <Se F.3b för fullständig frågetext> 181 1. Mycket viktigt 263 2. Ganska viktigt 256 3. Inte särskilt viktigt 491 4. Inte alls viktigt (bra nu) 147 5. Hellre tvärtom 279 6. Tveksam 53 9. Ej svar
VAR 109 FÖRSVARSKOSTNADER Loc 129 width 1 MD=9 F.3b.20. Sänkning av försvarskostnaderna <Se F.3b för fullständig frågetext> 337 1. Mycket viktigt 314 2. Ganska viktigt 165 3. Inte särskilt viktigt 302 4. Inte alls viktigt (bra nu) 221 5. Hellre tvärtom 275 6. Tveksam 56 9. Ej svar
VAR 110 U-LÄNDER Loc 130 width 1 MD=9 F.3b.21. Mer hjälp till U-länderna <Se F.3b för fullständig frågetext> 158 1. Mycket viktigt 305 2. Ganska viktigt 152 3. Inte särskilt viktigt 381 4. Inte alls viktigt (bra nu) 323 5. Hellre tvärtom 312 6. Tveksam 39 9. Ej svar
VAR 111 FRAMTID:ALKOHOL Loc 131 width 1 MD=9 F.3c. Hur tror Ni att situationen i Sverige kommer att vara om några år när det gäller alkohol och narkotika? F.3c.1. Alkohol 482 1. Mycket sämre 399 2. Något sämre 604 3. Ungefär oförändrad 140 4. Något bättre 20 5. Mycket bättre 25 9. Ej svar
VAR 112 FRAMTID:NARKOTIKA Loc 132 width 1 MD=9 F.3c.2. Narkotika <Se F.3c för fullständig frågetext> 616 1. Mycket sämre 447 2. Något sämre 391 3. Ungefär oförändrad 163 4. Något bättre 24 5. Mycket bättre 29 9. Ej svar
VAR 113 HOT:GRANNAR Loc 133 width 1 MD=9 F.4a. Vad av följande känner Ni som ett hot mot TRYGGHETEN i Er tillvaro? F.4a.1. Risken att få otrevliga grannar 83 1. Mycket starkt hot 135 2. Ganska starkt hot 476 3. Ganska svagt hot 942 4. Inget hot 34 9. Ej svar
VAR 114 HOT:FLYTTA Loc 134 width 1 MD=9 F.4a.2. Risk tvingas flytta från nuvarande hemorten <Se F.4a för fullständig frågetext> 132 1. Mycket starkt hot 179 2. Ganska starkt hot 399 3. Ganska svagt hot 907 4. Inget hot 53 9. Ej svar
VAR 115 HOT:ARBETSFRAMTID Loc 135 width 1 MD=9 F.4a.3. Osäkra framtidsutsikter i arbetet <Se F.4a för fullständig frågetext> 168 1. Mycket starkt hot 234 2. Ganska starkt hot 402 3. Ganska svagt hot 769 4. Inget hot 97 9. Ej svar
VAR 116 HOT:ARBETSBYTE Loc 136 width 1 MD=9 F.4a.4. Risk att tvingas byta arbete <Se F.4a för fullständig frågetext> 106 1. Mycket starkt hot 160 2. Ganska starkt hot 385 3. Ganska svagt hot 909 4. Inget hot 110 9. Ej svar
VAR 117 HOT:SJUKDOM Loc 137 width 1 MD=9 F.4a.5. Risk att bli allvarligt sjuk <Se F.4a för fullständig frågetext> 409 1. Mycket starkt hot 356 2. Ganska starkt hot 511 3. Ganska svagt hot 315 4. Inget hot 79 9. Ej svar
VAR 118 HOT:ARBETSSKADA Loc 138 width 1 MD=9 F.4a.6. Risk för olycksfall i arbetet <Se F.4a för fullständig frågetext> 159 1. Mycket starkt hot 198 2. Ganska starkt hot 572 3. Ganska svagt hot 634 4. Inget hot 107 9. Ej svar
VAR 119 HOT:TRAFIKSKADA Loc 139 width 1 MD=9 F.4a.7. Risk att skadas i trafiken <Se F.4a för fullständig frågetext> 347 1. Mycket starkt hot 529 2. Ganska starkt hot 582 3. Ganska svagt hot 152 4. Inget hot 60 9. Ej svar
VAR 120 HOT:ÖVERFALL Loc 140 width 1 MD=9 F.4a.8. Risk för misshandel,överfall,inbrott <Se F.4a för fullständig frågetext> 227 1. Mycket starkt hot 335 2. Ganska starkt hot 723 3. Ganska svagt hot 331 4. Inget hot 54 9. Ej svar
VAR 121 HOT:SJÄLVFÖRVÅLLAT Loc 141 width 1 MD=9 F.4a.9. Följder av något jag medvetet gjort fel <Se F.4a för fullständig frågetext> 44 1. Mycket starkt hot 101 2. Ganska starkt hot 378 3. Ganska svagt hot 1061 4. Inget hot 86 9. Ej svar
VAR 122 HOT:MISSTAG Loc 142 width 1 MD=9 F.4a.10. Följder av misstag jag gjort <Se F.4a för fullständig frågetext> 32 1. Mycket starkt hot 110 2. Ganska starkt hot 492 3. Ganska svagt hot 952 4. Inget hot 84 9. Ej svar
VAR 123 HOT:DÅLIG SJUKVÅRD Loc 143 width 1 MD=9 F.4a.11. Inte ordentlig vård för skada,sjukdom <Se F.4a för fullständig frågetext> 190 1. Mycket starkt hot 263 2. Ganska starkt hot 529 3. Ganska svagt hot 596 4. Inget hot 92 9. Ej svar
VAR 124 HOT:KRIG Loc 144 width 1 MD=9 F.4a.12. Risk för krigsutbrott <Se F.4a för fullständig frågetext> 324 1. Mycket starkt hot 454 2. Ganska starkt hot 547 3. Ganska svagt hot 270 4. Inget hot 75 9. Ej svar
VAR 125 HOT:FÖRETAGSNEDLÄGGNING Loc 145 width 1 MD=9 F.4a.13. Risk för nedläggning av eget företag <Se F.4a för fullständig frågetext> 81 1. Mycket starkt hot 73 2. Ganska starkt hot 207 3. Ganska svagt hot 1146 4. Inget hot 163 9. Ej svar
VAR 126 HOT:PENSIONERING Loc 146 width 1 MD=9 F.4a.14. Att bli eller vara pensionerad <Se F.4a för fullständig frågetext> 50 1. Mycket starkt hot 72 2. Ganska starkt hot 259 3. Ganska svagt hot 1194 4. Inget hot 95 9. Ej svar
VAR 127 HOT:ARBETSLÖSHET Loc 147 width 1 MD=9 F.4a.15. Risk att bli arbetslös <Se F.4a för fullständig frågetext> 148 1. Mycket starkt hot 125 2. Ganska starkt hot 341 3. Ganska svagt hot 939 4. Inget hot 117 9. Ej svar
VAR 128 HOT:STUDIER Loc 148 width 1 MD=9 F.4a.16. Svårt klara studieplan,betyg <Se F.4a för fullständig frågetext> 50 1. Mycket starkt hot 69 2. Ganska starkt hot 180 3. Ganska svagt hot 1187 4. Inget hot 184 9. Ej svar
VAR 129 HOT:SKATTER Loc 149 width 1 MD=9 F.4a.17. Högre skatter <Se F.4a för fullständig frågetext> 499 1. Mycket starkt hot 575 2. Ganska starkt hot 331 3. Ganska svagt hot 189 4. Inget hot 76 9. Ej svar
VAR 130 HOT:INKOMSTBORTFALL Loc 150 width 1 MD=9 F.4a.18. Lägre inkomster <Se F.4a för fullständig frågetext> 353 1. Mycket starkt hot 378 2. Ganska starkt hot 474 3. Ganska svagt hot 380 4. Inget hot 85 9. Ej svar
VAR 131 HOT:BRÄNSLEBRIST Loc 151 width 1 MD=9 F.4a.19. Hotande bränslebrist(bensin,olja) <Se F.4a för fullständig frågetext> 588 1. Mycket starkt hot 614 2. Ganska starkt hot 277 3. Ganska svagt hot 97 4. Inget hot 94 9. Ej svar
VAR 132 HOT:HYRESHÖJNING Loc 152 width 1 MD=9 F.4a.20. Stigande hyror,bostadskostnader <Se F.4a för fullständig frågetext> 677 1. Mycket starkt hot 568 2. Ganska starkt hot 234 3. Ganska svagt hot 109 4. Inget hot 82 9. Ej svar
VAR 133 HOT:BARNENS FRAMTID Loc 153 width 1 MD=9 F.4a.21. Era(-t) barns framtid <Se F.4a för fullständig frågetext> Endast föräldrar med barn under 18 år 970 0. Frågan ej tillämplig 103 1. Mycket starkt hot 220 2. Ganska starkt hot 147 3. Ganska svagt hot 71 4. Inget hot 159 9. Ej svar
VAR 134 HOT:SKULDER Loc 154 width 1 MD=9 F.4b. Är följande något hot mot Er känsla av trygghet? F.4b.1. Skulder som måste betalas 95 1. Mycket starkt hot 192 2. Ganska starkt hot 408 3. Ganska svagt hot 883 4. Inget hot 92 9. Ej svar
VAR 135 HOT:TOBAK Loc 155 width 1 MD=9 F.4b.2. Beroende av tobak <Se F.4b för fullständig frågetext> 74 1. Mycket starkt hot 135 2. Ganska starkt hot 267 3. Ganska svagt hot 1119 4. Inget hot 75 9. Ej svar
VAR 136 HOT:ALKOHOL Loc 156 width 1 MD=9 F.4b.3. Beroende av alkohol <Se F.4b för fullständig frågetext> 31 1. Mycket starkt hot 32 2. Ganska starkt hot 240 3. Ganska svagt hot 1287 4. Inget hot 80 9. Ej svar
VAR 137 HOT:LÄKEMEDEL Loc 157 width 1 MD=9 F.4b.4. Beroende av läkemedel <Se F.4b för fullständig frågetext> 61 1. Mycket starkt hot 79 2. Ganska starkt hot 185 3. Ganska svagt hot 1265 4. Inget hot 80 9. Ej svar
VAR 138 HOT:KNARK/HASCH Loc 158 width 1 MD=9 F.4b.5. Beroende av knark/hasch <Se F.4b för fullständig frågetext> 50 1. Mycket starkt hot 13 2. Ganska starkt hot 26 3. Ganska svagt hot 1498 4. Inget hot 83 9. Ej svar
VAR 139 HOT:LIVSMEDEL Loc 159 width 1 MD=9 F.4b.6. Gifterna i livsmedel <Se F.4b för fullständig frågetext> 187 1. Mycket starkt hot 372 2. Ganska starkt hot 593 3. Ganska svagt hot 447 4. Inget hot 71 9. Ej svar
VAR 140 HOT:NATUREN Loc 160 width 1 MD=9 F.4b.7. Gifter i naturen <Se F.4b för fullständig frågetext> 407 1. Mycket starkt hot 598 2. Ganska starkt hot 393 3. Ganska svagt hot 202 4. Inget hot 70 9. Ej svar
VAR 141 HOT:KÄRNKRAFTEN Loc 161 width 1 MD=9 F.4b.8. Kärnkraften <Se F.4b för fullständig frågetext> 421 1. Mycket starkt hot 287 2. Ganska starkt hot 510 3. Ganska svagt hot 377 4. Inget hot 75 9. Ej svar
VAR 142 HOT:LÖNTAGARFONDER Loc 162 width 1 MD=9 F.4b.9. Att det inrättas löntagarfonder <Se F.4b för fullständig frågetext> 202 1. Mycket starkt hot 223 2. Ganska starkt hot 381 3. Ganska svagt hot 751 4. Inget hot 113 9. Ej svar
VAR 143 HOT:DAGHEMSBRIST Loc 163 width 1 MD=9 F.4b.10. Behov av plats på barndaghem <Se F.4b för fullständig frågetext> 43 1. Mycket starkt hot 82 2. Ganska starkt hot 123 3. Ganska svagt hot 1272 4. Inget hot 150 9. Ej svar
VAR 144 HOT:FAMILJESTÖRNINGAR Loc 164 width 1 MD=9 F.4b.11. Störningar i familjelivet <Se F.4b för fullständig frågetext> 98 1. Mycket starkt hot 132 2. Ganska starkt hot 316 3. Ganska svagt hot 1023 4. Inget hot 101 9. Ej svar
VAR 145 HOT:OSÄMJA I ARBETET Loc 165 width 1 MD=9 F.4b.12. Konflikt(osämja) med någon i arbetet <Se F.4b för fullständig frågetext> 49 1. Mycket starkt hot 98 2. Ganska starkt hot 354 3. Ganska svagt hot 1043 4. Inget hot 126 9. Ej svar
VAR 146 HOT:ANNAN OSÄMJA Loc 166 width 1 MD=9 F.4b.13. Konflikt(osämja) med någon utanför arbetet och familjen <Se F.4b för fullständig frågetext> 45 1. Mycket starkt hot 74 2. Ganska starkt hot 363 3. Ganska svagt hot 1087 4. Inget hot 101 9. Ej svar
VAR 147 HOT:VÄNNER Loc 167 width 1 MD=9 F.4b.14. Svårigheter att få någon verklig vän <Se F.4b för fullständig frågetext> 45 1. Mycket starkt hot 90 2. Ganska starkt hot 236 3. Ganska svagt hot 1213 4. Inget hot 86 9. Ej svar
VAR 148 HOT:SJÄLVBILD Loc 168 width 1 MD=9 F.4b.15. Svårigheter att leva som den människa jag vill vara <Se F.4b för fullständig frågetext> 56 1. Mycket starkt hot 162 2. Ganska starkt hot 384 3. Ganska svagt hot 979 4. Inget hot 89 9. Ej svar
VAR 149 HOT:DÖDEN Loc 169 width 1 MD=9 F.4b.16. Rädsla för döden <Se F.4b för fullständig frågetext> 91 1. Mycket starkt hot 150 2. Ganska starkt hot 454 3. Ganska svagt hot 901 4. Inget hot 74 9. Ej svar
VAR 150 HOT:ANHÖRIGS SJUKDOM Loc 170 width 1 MD=9 F.4b.17. Anhörigs sjukdom <Se F.4b för fullständig frågetext> 244 1. Mycket starkt hot 341 2. Ganska starkt hot 404 3. Ganska svagt hot 607 4. Inget hot 74 9. Ej svar
VAR 151 LIVSLUST:ARBETE Loc 171 width 1 MD=9 F.4c. Vad betyder följande för att Ni skall tycka att Ert liv är värt att leva? F.4c.1. Ett meningsfullt arbete 1099 1. Betyder mycket 394 2. Betyder ganska mycket 36 3. Betyder inte särskilt mycket 43 4. Betyder inget 20 5. Tveksam 78 9. Ej svar
VAR 152 LIVSLUST:FRITID Loc 172 width 1 MD=9 F.4c.2. Ett verkligt fritidsintresse <Se F.4c för fullständig frågetext> 722 1. Betyder mycket 595 2. Betyder ganska mycket 223 3. Betyder inte särskilt mycket 40 4. Betyder inget 28 5. Tveksam 62 9. Ej svar
VAR 153 LIVSLUST:FAMILJ Loc 173 width 1 MD=9 F.4c.3. Ett harmoniskt familjeliv <Se F.4c för fullständig frågetext> 1294 1. Betyder mycket 275 2. Betyder ganska mycket 26 3. Betyder inte särskilt mycket 9 4. Betyder inget 20 5. Tveksam 46 9. Ej svar
VAR 154 LIVSLUST:VÄNNER Loc 174 width 1 MD=9 F.4c.4. Verkligt goda fritidsvänner <Se F.4c för fullständig frågetext> 668 1. Betyder mycket 621 2. Betyder ganska mycket 262 3. Betyder inte särskilt mycket 49 4. Betyder inget 15 5. Tveksam 55 9. Ej svar
VAR 155 LIVSLUST:INKOMST Loc 175 width 1 MD=9 F.4c.5. Bra inkomster <Se F.4c för fullständig frågetext> 605 1. Betyder mycket 732 2. Betyder ganska mycket 240 3. Betyder inte särskilt mycket 19 4. Betyder inget 18 5. Tveksam 56 9. Ej svar
VAR 156 LIVSLUST:PRESTATIONER Loc 176 width 1 MD=9 F.4c.6. Uppmärksammade prestationer <Se F.4c för fullständig frågetext> 219 1. Betyder mycket 455 2. Betyder ganska mycket 590 3. Betyder inte särskilt mycket 259 4. Betyder inget 59 5. Tveksam 88 9. Ej svar
VAR 157 LIVSLUST:BARN Loc 177 width 1 MD=9 F.4c.7. Barn att vara stolt över <Se F.4c för fullständig frågetext> 615 1. Betyder mycket 530 2. Betyder ganska mycket 227 3. Betyder inte särskilt mycket 133 4. Betyder inget 85 5. Tveksam 80 9. Ej svar
VAR 158 LIVSLUST:UPPLEVELSER Loc 178 width 1 MD=9 F.4c.8. Spännande upplevelser <Se F.4c för fullständig frågetext> 236 1. Betyder mycket 416 2. Betyder ganska mycket 587 3. Betyder inte särskilt mycket 296 4. Betyder inget 76 5. Tveksam 59 9. Ej svar
VAR 159 TRYGGHET Loc 179 width 1 MD=9 F.4d. Tycker Ni att Ni själv i stort sett har den trygghet och frihet Ni begär? F.4d.1. Tillräcklig trygghet 66 1. Nej absolut inte 138 2. Nej 234 3. Tveksam 878 4. Ja 337 5. Ja absolut 17 9. Ej svar
VAR 160 FRIHET Loc 180 width 1 MD=9 F.4d.2. Tillräcklig frihet <Se F.4d för fullständig frågetext> 51 1. Nej absolut inte 146 2. Nej 223 3. Tveksam 847 4. Ja 369 5. Ja absolut 34 9. Ej svar
VAR 161 TRYGGHET-ANDRA POLITIKER Loc 181 width 1 F.4e. Om Ni inte anser att Ni har tillräcklig trygghet eller frihet:Tror Ni att Ni skulle få större trygghet och/eller frihet om vi hade andra politiker i ledningen för landet? F.4e.1. Större trygghet 1466 0. Frågan ej tillämplig 48 1. Ja säkert 27 2. Ja troligen 59 3. Möjligen 70 4. Säkert inte
VAR 162 FRIHET-ANDRA POLITIKER Loc 182 width 1 MD=9 F.4e.2. Större frihet <Se F.4e för fullständig frågetext> 1473 0. Frågan ej tillämplig 38 1. Ja säkert 16 2. Ja troligen 69 3. Möjligen 72 4. Säkert inte 2 9. Ej svar
VAR 163 STANNA HEMMA Loc 183 width 1 MD=9 F.4f. Vad anser Ni:Är det ett fullt giltigt skäl att stanna hemma från arbetet,om man känner sig olustig? 73 1. Ja absolut 107 2. Ja 278 3. Tveksam 519 4. Nej 631 5. Nej absolut inte 62 9. Ej svar
VAR 164 RATTFYLLERI-FÄNGELSE Loc 184 width 1 MD=9 F.4g. Vad anser Ni:Är det bra att bilförare får fängelse för rattfylleri? 643 1. Ja absolut 440 2. Ja 380 3. Tveksam 124 4. Nej 46 5. Nej absolut inte 37 9. Ej svar
VAR 165 SYSTEMET-LÖRDAGAR Loc 185 width 1 MD=9 F.4h. Vad anser Ni:Vore det bra med lördagsstängt på systemet? 422 1. Ja absolut 322 2. Ja 378 3. Tveksam 329 4. Nej 197 5. Nej absolut inte 22 9. Ej svar
VAR 166 TRIVSEL:TILLVARON Loc 186 width 1 MD=9 F.5a. Alla vill vi gärna ha det bättre i olika avseenden, men det säger ingenting om hur vi finner oss tillrätta med förhållandena som de är. Trivs Ni i stort sett med Er tillvaro just nu,eller vantrivs Ni? 439 1. Trivs i hög grad 963 2. Trivs 154 3. Tveksam 37 4. Vantrivs 13 5. Vantrivs i hög grad 18 6. Har inget arbete,sysselsättning 46 9. Ej svar
VAR 167 TRIVSEL:ARBETET Loc 187 width 1 MD=9 F.5b. Alla vill vi gärna ha det bättre i olika avseenden, men det säger ingenting om hur vi finner oss tillrätta med förhållandena som de är. F.5b.1. Hur trivs Ni med Ert arbete (sysselsättning)? 351 1. Trivs i hög grad 861 2. Trivs 137 3. Tveksam 46 4. Vantrivs 17 5. Vantrivs i hög grad 115 6. Har inget arbete,sysselsättning 143 9. Ej svar
VAR 168 TRIVSEL:ARBETSMILJÖN Loc 188 width 1 MD=9 F.5b.2. Hur trivs Ni med Er arbetsmiljö? <Se F.5b för fullständig frågetext> 269 1. Trivs i hög grad 785 2. Trivs 268 3. Tveksam 67 4. Vantrivs 19 5. Vantrivs i hög grad 115 6. Har inget arbete,sysselsättning 147 9. Ej svar
VAR 169 DATA-ARBETSLÖSHET Loc 189 width 1 MD=9 F.5c. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd) eller företagare:Hur tror Ni en ökad användning av datamaskiner och robotar kommer att påverka arbetsförhållandena i Ert eget yrke? F.5c.1. Arbetslösheten 529 0. Frågan ej tillämplig 449 1. Ökar 71 2. Minskar 573 3. Tveksam 48 9. Ej svar
VAR 170 DATA-ARBETSTID Loc 190 width 1 MD=9 F.5c.2. Arbetstidens längd <Se F.5c för fullständig frågetext> 529 0. Frågan ej tillämplig 24 1. Ökar 439 2. Minskar 622 3. Tveksam 56 9. Ej svar
VAR 171 DATA-LÖNER Loc 191 width 1 MD=9 F.5c.3. Lönerna <Se F.5c för fullständig frågetext> 529 0. Frågan ej tillämplig 111 1. Ökar 226 2. Minskar 750 3. Tveksam 54 9. Ej svar
VAR 172 DATA-ARBETSTAKT Loc 192 width 1 MD=9 F.5c.4. Arbetstakten <Se F.5c för fullständig frågetext> 529 0. Frågan ej tillämplig 368 1. Ökar 141 2. Minskar 572 3. Tveksam 60 9. Ej svar
VAR 173 DATA-YRKESKUNSKAP Loc 193 width 1 MD=9 F.5c.5. Kravet på yrkeskunskap <Se F.5c för fullständig frågetext> 529 0. Frågan ej tillämplig 522 1. Ökar 212 2. Minskar 355 3. Tveksam 52 9. Ej svar
VAR 174 DATA-MUSKELSTYRKA Loc 194 width 1 MD=9 F.5c.6. Kravet på muskelstyrka <Se F.5c för fullständig frågetext> 529 0. Frågan ej tillämplig 33 1. Ökar 562 2. Minskar 483 3. Tveksam 63 9. Ej svar
VAR 175 DATA-PRECISION Loc 195 width 1 MD=9 F.5c.7. Kravet på precision i arbetet <Se F.5c för fullständig frågetext> 529 0. Frågan ej tillämplig 501 1. Ökar 158 2. Minskar 424 3. Tveksam 58 9. Ej svar
VAR 176 DATA-ANSVAR Loc 196 width 1 MD=9 F.5c.8. Kravet på ansvar i arbetet <Se F.5c för fullständig frågetext> 529 0. Frågan ej tillämplig 464 1. Ökar 207 2. Minskar 414 3. Tveksam 56 9. Ej svar
VAR 177 DATA-GEMENSKAP Loc 197 width 1 MD=9 F.5c.9. Arbetsgemenskapen <Se F.5c för fullständig frågetext> 529 0. Frågan ej tillämplig 55 1. Ökar 578 2. Minskar 452 3. Tveksam 56 9. Ej svar
VAR 178 DATA-JÄMSTÄLLDHET Loc 198 width 1 MD=9 F.5c.10. Jämställdheten <Se F.5c för fullständig frågetext> 529 0. Frågan ej tillämplig 109 1. Ökar 270 2. Minskar 706 3. Tveksam 56 9. Ej svar
VAR 179 DATA-ARBETSLUST Loc 199 width 1 MD=9 F.5c.11. Arbetslusten <Se F.5c för fullständig frågetext> 529 0. Frågan ej tillämplig 67 1. Ökar 546 2. Minskar 471 3. Tveksam 57 9. Ej svar
VAR 180 KAN BÄST-MARK 1 Loc 200 width 1 MD=9 F.6a. Är det något Ni tycker Ni kan bättre än andra,och är det något Ni tycker Ni någon gång gjort ovanligt bra? F.6a.1. Kan bäst-mark 1 80 1. I skolan,under utbildning 98 2. I arbetet 67 3. I hemmet,hemlivet 36 4. På fritiden,utanför hemmet 403 5. Inget särskilt 986 9. Ej svar
VAR 181 KAN BÄST-MARK 2 Loc 201 width 1 MD=9 F.6a.2. Kan bäst-mark 2 <Se F.6a för fullständig frågetext> 587 0. Frågan ej tillämplig 1 1. I skolan,under utbildning 31 2. I arbetet 38 3. I hemmet,hemlivet 22 4. På fritiden,utanför hemmet 5 5. Inget särskilt 986 9. Ej svar
VAR 182 KAN BÄST-MARK 3 Loc 202 width 1 MD=9 F.6a.3. Kan bäst-mark 3 <Se F.6a för fullständig frågetext> 640 0. Frågan ej tillämplig 1. I skolan,under utbildning 1 2. I arbetet 18 3. I hemmet,hemlivet 15 4. På fritiden,utanför hemmet 10 5. Inget särskilt 986 9. Ej svar
VAR 183 KAN BÄST-MARK 4 Loc 203 width 1 MD=9 F.6a.4. Kan bäst-mark 4 <Se F.6a för fullständig frågetext> 670 0. Frågan ej tillämplig 1. I skolan,under utbildning 2. I arbetet 3. I hemmet,hemlivet 9 4. På fritiden,utanför hemmet 5 5. Inget särskilt 986 9. Ej svar
VAR 184 GJORT BRA-MARK 1 Loc 204 width 1 MD=9 F.6a.5. Gjort ovanligt bra-mark 1 <Se F.6a för fullständig frågetext> 418 1. I skolan,under utbildning 201 2. I arbetet 94 3. I hemmet,hemlivet 61 4. På fritiden,utanför hemmet 527 5. Inget särskilt 369 9. Ej svar
VAR 185 GJORT BRA-MARK 2 Loc 205 width 1 MD=9 F.6a.6. Gjort ovanligt bra-mark 2 <Se F.6a för fullständig frågetext> 829 0. Frågan ej tillämplig 1. I skolan,under utbildning 259 2. I arbetet 124 3. I hemmet,hemlivet 68 4. På fritiden,utanför hemmet 21 5. Inget särskilt 369 9. Ej svar
VAR 186 GJORT BRA-MARK 3 Loc 206 width 1 MD=9 F.6a.7. Gjort ovanligt bra-mark 3 <Se F.6a för fullständig frågetext> 1015 0. Frågan ej tillämplig 1. I skolan,under utbildning 2. I arbetet 181 3. I hemmet,hemlivet 88 4. På fritiden,utanför hemmet 17 5. Inget särskilt 369 9. Ej svar
VAR 187 GJORT BRA-MARK 4 Loc 207 width 1 MD=9 F.6a.8. Gjort ovanligt bra-mark 4 <Se F.6a för fullständig frågetext> 1119 0. Frågan ej tillämplig 1. I skolan,under utbildning 2. I arbetet 3. I hemmet,hemlivet 142 4. På fritiden,utanför hemmet 40 5. Inget särskilt 369 9. Ej svar
VAR 188 FÖRBÄTTRA MYCKET-MARK 1 Loc 208 width 2 MD=99 F.6b. Vilka egenskaper och förmågor skulle Ni själv för egen del vilja förbättra? F.6b.1. I hög grad-mark 1 119 01. Utseendet,klädseln 141 02. Uppträdandet mot andra 202 03. Vissa vanor 127 04. Talspråket 122 05. Skrivstilen,stavningen 343 06. Främmande språk 40 07. Räknekunskaper 11 08. Kunskap i andra läsämnen 17 09. Yrkesskickligheten 28 10. Sparsamheten 14 11. Självbehärskningen 26 12. Självsäkerheten 13 13. Initiativförmågan 11 14. Hjälpsamheten 1 15. Oberoendet 1 16. Samarbetsviljan 1 17. Arbetsfliten 10 18. Förståelse för andras problem 24 19. Förmågan att säga ifrån,säga nej 1 20. Vänlighet 4 21. Ödmjukhet 2 22. Frikostighet 28 23. Hälsan 7 24. Kroppskrafterna 12 25. Inget av detta 365 99. Ej svar
VAR 189 FÖRBÄTTRA MYCKET-MARK 2 Loc 210 width 2 MD=99 F.6b.2. I hög grad-mark 2 <Se F.6b för fullständig frågetext> 200 00. Frågan ej tillämplig 01. Utseendet,klädseln 34 02. Uppträdandet mot andra 81 03. Vissa vanor 93 04. Talspråket 110 05. Skrivstilen,stavningen 242 06. Främmande språk 104 07. Räknekunskaper 52 08. Kunskap i andra läsämnen 52 09. Yrkesskickligheten 57 10. Sparsamheten 23 11. Självbehärskningen 63 12. Självsäkerheten 27 13. Initiativförmågan 25 14. Hjälpsamheten 18 15. Oberoendet 4 16. Samarbetsviljan 6 17. Arbetsfliten 12 18. Förståelse för andras problem 35 19. Förmågan att säga ifrån,säga nej 2 20. Vänlighet 4 21. Ödmjukhet 22. Frikostighet 32 23. Hälsan 27 24. Kroppskrafterna 2 25. Inget av detta 365 99. Ej svar
VAR 190 FÖRBÄTTRA MYCKET-MARK 3 Loc 212 width 2 MD=99 F.6b.3. I hög grad-mark 3 <Se F.6b för fullständig frågetext> 377 00. Frågan ej tillämplig 01. Utseendet,klädseln 02. Uppträdandet mot andra 21 03. Vissa vanor 39 04. Talspråket 65 05. Skrivstilen,stavningen 129 06. Främmande språk 108 07. Räknekunskaper 81 08. Kunskap i andra läsämnen 82 09. Yrkesskickligheten 49 10. Sparsamheten 47 11. Självbehärskningen 50 12. Självsäkerheten 49 13. Initiativförmågan 17 14. Hjälpsamheten 29 15. Oberoendet 12 16. Samarbetsviljan 4 17. Arbetsfliten 25 18. Förståelse för andras problem 54 19. Förmågan att säga ifrån,säga nej 9 20. Vänlighet 8 21. Ödmjukhet 1 22. Frikostighet 28 23. Hälsan 21 24. Kroppskrafterna 25. Inget av detta 365 99. Ej svar
VAR 191 FÖRBÄTTRA MYCKET-MARK 4 Loc 214 width 2 MD=99 F.6b.4. I hög grad-mark 4 <Se F.6b för fullständig frågetext> 521 00. Frågan ej tillämplig 01. Utseendet,klädseln 02. Uppträdandet mot andra 03. Vissa vanor 9 04. Talspråket 20 05. Skrivstilen,stavningen 71 06. Främmande språk 67 07. Räknekunskaper 72 08. Kunskap i andra läsämnen 63 09. Yrkesskickligheten 59 10. Sparsamheten 48 11. Självbehärskningen 76 12. Självsäkerheten 44 13. Initiativförmågan 23 14. Hjälpsamheten 33 15. Oberoendet 9 16. Samarbetsviljan 7 17. Arbetsfliten 28 18. Förståelse för andras problem 69 19. Förmågan att säga ifrån,säga nej 10 20. Vänlighet 13 21. Ödmjukhet 6 22. Frikostighet 29 23. Hälsan 26 24. Kroppskrafterna 1 25. Inget av detta 366 99. Ej svar
VAR 192 FÖRBÄTTRA MYCKET-MARK 5 Loc 216 width 2 MD=99 F.6b.5. I hög grad-mark 5 <Se F.6b för fullständig frågetext> 644 00. Frågan ej tillämplig 01. Utseendet,klädseln 02. Uppträdandet mot andra 03. Vissa vanor 04. Talspråket 5 05. Skrivstilen,stavningen 16 06. Främmande språk 37 07. Räknekunskaper 56 08. Kunskap i andra läsämnen 55 09. Yrkesskickligheten 46 10. Sparsamheten 38 11. Självbehärskningen 70 12. Självsäkerheten 59 13. Initiativförmågan 35 14. Hjälpsamheten 26 15. Oberoendet 13 16. Samarbetsviljan 12 17. Arbetsfliten 28 18. Förståelse för andras problem 61 19. Förmågan att säga ifrån,säga nej 11 20. Vänlighet 19 21. Ödmjukhet 8 22. Frikostighet 34 23. Hälsan 32 24. Kroppskrafterna 25. Inget av detta 365 99. Ej svar
VAR 193 FÖRBÄTTRA MYCKET-MARK 6 Loc 218 width 2 MD=99 F.6b.6. I hög grad-mark 6 <Se F.6b för fullständig frågetext> 752 00. Frågan ej tillämplig 1 01. Utseendet,klädseln 02. Uppträdandet mot andra 03. Vissa vanor 04. Talspråket 05. Skrivstilen,stavningen 5 06. Främmande språk 11 07. Räknekunskaper 24 08. Kunskap i andra läsämnen 32 09. Yrkesskickligheten 25 10. Sparsamheten 36 11. Självbehärskningen 51 12. Självsäkerheten 61 13. Initiativförmågan 32 14. Hjälpsamheten 27 15. Oberoendet 17 16. Samarbetsviljan 16 17. Arbetsfliten 40 18. Förståelse för andras problem 64 19. Förmågan att säga ifrån,säga nej 25 20. Vänlighet 7 21. Ödmjukhet 11 22. Frikostighet 37 23. Hälsan 31 24. Kroppskrafterna 25. Inget av detta 365 99. Ej svar
VAR 194 FÖRBÄTTRA MYCKET-MARK 7 Loc 220 width 2 MD=99 F.6b.7. I hög grad-mark 7 <Se F.6b för fullständig frågetext> 840 00. Frågan ej tillämplig 01. Utseendet,klädseln 02. Uppträdandet mot andra 03. Vissa vanor 04. Talspråket 05. Skrivstilen,stavningen 06. Främmande språk 2 07. Räknekunskaper 12 08. Kunskap i andra läsämnen 13 09. Yrkesskickligheten 17 10. Sparsamheten 21 11. Självbehärskningen 32 12. Självsäkerheten 37 13. Initiativförmågan 41 14. Hjälpsamheten 28 15. Oberoendet 16 16. Samarbetsviljan 21 17. Arbetsfliten 34 18. Förståelse för andras problem 49 19. Förmågan att säga ifrån,säga nej 23 20. Vänlighet 29 21. Ödmjukhet 6 22. Frikostighet 41 23. Hälsan 42 24. Kroppskrafterna 1 25. Inget av detta 365 99. Ej svar
VAR 195 FÖRBÄTTRA MYCKET-MARK 8 Loc 222 width 2 MD=99 F.6b.8. I hög grad-mark 8 <Se F.6b för fullständig frågetext> 932 00. Frågan ej tillämplig 01. Utseendet,klädseln 02. Uppträdandet mot andra 03. Vissa vanor 04. Talspråket 05. Skrivstilen,stavningen 06. Främmande språk 07. Räknekunskaper 2 08. Kunskap i andra läsämnen 6 09. Yrkesskickligheten 7 10. Sparsamheten 14 11. Självbehärskningen 17 12. Självsäkerheten 29 13. Initiativförmågan 22 14. Hjälpsamheten 26 15. Oberoendet 13 16. Samarbetsviljan 17 17. Arbetsfliten 34 18. Förståelse för andras problem 47 19. Förmågan att säga ifrån,säga nej 28 20. Vänlighet 22 21. Ödmjukhet 16 22. Frikostighet 30 23. Hälsan 42 24. Kroppskrafterna 1 25. Inget av detta 365 99. Ej svar
VAR 196 FÖRBÄTTRA MYCKET-MARK 9 Loc 224 width 2 MD=99 F.6b.9. I hög grad-mark 9 <Se F.6b för fullständig frågetext> 1016 00. Frågan ej tillämplig 01. Utseendet,klädseln 02. Uppträdandet mot andra 03. Vissa vanor 04. Talspråket 05. Skrivstilen,stavningen 06. Främmande språk 07. Räknekunskaper 08. Kunskap i andra läsämnen 2 09. Yrkesskickligheten 1 10. Sparsamheten 4 11. Självbehärskningen 10 12. Självsäkerheten 16 13. Initiativförmågan 17 14. Hjälpsamheten 21 15. Oberoendet 12 16. Samarbetsviljan 9 17. Arbetsfliten 37 18. Förståelse för andras problem 29 19. Förmågan att säga ifrån,säga nej 22 20. Vänlighet 20 21. Ödmjukhet 13 22. Frikostighet 40 23. Hälsan 35 24. Kroppskrafterna 1 25. Inget av detta 365 99. Ej svar
VAR 197 FÖRBÄTTRA MYCKET-MARK 10 Loc 226 width 2 MD=99 F.6b.10. I hög grad-mark 10 <Se F.6b för fullständig frågetext> 1081 00. Frågan ej tillämplig 01. Utseendet,klädseln 02. Uppträdandet mot andra 03. Vissa vanor 04. Talspråket 05. Skrivstilen,stavningen 06. Främmande språk 07. Räknekunskaper 08. Kunskap i andra läsämnen 09. Yrkesskickligheten 1 10. Sparsamheten 1 11. Självbehärskningen 2 12. Självsäkerheten 3 13. Initiativförmågan 7 14. Hjälpsamheten 13 15. Oberoendet 13 16. Samarbetsviljan 12 17. Arbetsfliten 16 18. Förståelse för andras problem 33 19. Förmågan att säga ifrån,säga nej 22 20. Vänlighet 22 21. Ödmjukhet 14 22. Frikostighet 31 23. Hälsan 32 24. Kroppskrafterna 2 25. Inget av detta 365 99. Ej svar
VAR 198 FÖRBÄTTRA MYCKET-MARK 11 Loc 228 width 2 MD=99 F.6b.11. I hög grad-mark 11 <Se F.6b för fullständig frågetext> 1161 00. Frågan ej tillämplig 01. Utseendet,klädseln 02. Uppträdandet mot andra 03. Vissa vanor 04. Talspråket 05. Skrivstilen,stavningen 06. Främmande språk 07. Räknekunskaper 08. Kunskap i andra läsämnen 09. Yrkesskickligheten 10. Sparsamheten 11. Självbehärskningen 1 12. Självsäkerheten 1 13. Initiativförmågan 1 14. Hjälpsamheten 4 15. Oberoendet 6 16. Samarbetsviljan 13 17. Arbetsfliten 13 18. Förståelse för andras problem 13 19. Förmågan att säga ifrån,säga nej 18 20. Vänlighet 16 21. Ödmjukhet 13 22. Frikostighet 20 23. Hälsan 25 24. Kroppskrafterna 25. Inget av detta 365 99. Ej svar
VAR 199 FÖRBÄTTRA NÅGOT-MARK 1 Loc 230 width 2 MD=99 F.6b.12. I viss mån-mark 1 <Se F.6b för fullständig frågetext> 814 01. Utseendet,klädseln 272 02. Uppträdandet mot andra 137 03. Vissa vanor 86 04. Talspråket 45 05. Skrivstilen,stavningen 66 06. Främmande språk 26 07. Räknekunskaper 7 08. Kunskap i andra läsämnen 12 09. Yrkesskickligheten 14 10. Sparsamheten 11 11. Självbehärskningen 17 12. Självsäkerheten 14 13. Initiativförmågan 4 14. Hjälpsamheten 1 15. Oberoendet 1 16. Samarbetsviljan 1 17. Arbetsfliten 2 18. Förståelse för andras problem 7 19. Förmågan att säga ifrån,säga nej 3 20. Vänlighet 1 21. Ödmjukhet 3 22. Frikostighet 7 23. Hälsan 1 24. Kroppskrafterna 45 25. Inget av detta 73 99. Ej svar
VAR 200 FÖRBÄTTRA NÅGOT-MARK 2 Loc 232 width 2 MD=99 F.6b.13. I viss mån-mark 2 <Se F.6b för fullständig frågetext> 95 00. Frågan ej tillämplig 2 01. Utseendet,klädseln 471 02. Uppträdandet mot andra 178 03. Vissa vanor 214 04. Talspråket 144 05. Skrivstilen,stavningen 125 06. Främmande språk 67 07. Räknekunskaper 48 08. Kunskap i andra läsämnen 64 09. Yrkesskickligheten 35 10. Sparsamheten 17 11. Självbehärskningen 27 12. Självsäkerheten 24 13. Initiativförmågan 11 14. Hjälpsamheten 12 15. Oberoendet 16. Samarbetsviljan 2 17. Arbetsfliten 11 18. Förståelse för andras problem 21 19. Förmågan att säga ifrån,säga nej 5 20. Vänlighet 3 21. Ödmjukhet 3 22. Frikostighet 8 23. Hälsan 8 24. Kroppskrafterna 2 25. Inget av detta 73 99. Ej svar
VAR 201 FÖRBÄTTRA NÅGOT-MARK 3 Loc 234 width 2 MD=99 F.6b.14. I viss mån-mark 3 <Se F.6b för fullständig frågetext> 172 00. Frågan ej tillämplig 01. Utseendet,klädseln 02. Uppträdandet mot andra 127 03. Vissa vanor 248 04. Talspråket 173 05. Skrivstilen,stavningen 135 06. Främmande språk 109 07. Räknekunskaper 118 08. Kunskap i andra läsämnen 163 09. Yrkesskickligheten 76 10. Sparsamheten 62 11. Självbehärskningen 51 12. Självsäkerheten 30 13. Initiativförmågan 13 14. Hjälpsamheten 22 15. Oberoendet 6 16. Samarbetsviljan 7 17. Arbetsfliten 16 18. Förståelse för andras problem 32 19. Förmågan att säga ifrån,säga nej 4 20. Vänlighet 8 21. Ödmjukhet 4 22. Frikostighet 8 23. Hälsan 12 24. Kroppskrafterna 1 25. Inget av detta 73 99. Ej svar
VAR 202 FÖRBÄTTRA NÅGOT-MARK 4 Loc 236 width 2 MD=99 F.6b.15. I viss mån-mark 4 <Se F.6b för fullständig frågetext> 261 00. Frågan ej tillämplig 1 01. Utseendet,klädseln 02. Uppträdandet mot andra 03. Vissa vanor 55 04. Talspråket 153 05. Skrivstilen,stavningen 91 06. Främmande språk 108 07. Räknekunskaper 140 08. Kunskap i andra läsämnen 167 09. Yrkesskickligheten 110 10. Sparsamheten 152 11. Självbehärskningen 97 12. Självsäkerheten 57 13. Initiativförmågan 41 14. Hjälpsamheten 27 15. Oberoendet 10 16. Samarbetsviljan 12 17. Arbetsfliten 22 18. Förståelse för andras problem 41 19. Förmågan att säga ifrån,säga nej 9 20. Vänlighet 4 21. Ödmjukhet 8 22. Frikostighet 13 23. Hälsan 13 24. Kroppskrafterna 5 25. Inget av detta 73 99. Ej svar
VAR 203 FÖRBÄTTRA NÅGOT-MARK 5 Loc 238 width 2 MD=99 F.6b.16. I viss mån-mark 5 <Se F.6b för fullständig frågetext> 352 00. Frågan ej tillämplig 01. Utseendet,klädseln 02. Uppträdandet mot andra 03. Vissa vanor 04. Talspråket 29 05. Skrivstilen,stavningen 47 06. Främmande språk 88 07. Räknekunskaper 107 08. Kunskap i andra läsämnen 131 09. Yrkesskickligheten 105 10. Sparsamheten 158 11. Självbehärskningen 154 12. Självsäkerheten 78 13. Initiativförmågan 98 14. Hjälpsamheten 68 15. Oberoendet 22 16. Samarbetsviljan 17 17. Arbetsfliten 26 18. Förståelse för andras problem 51 19. Förmågan att säga ifrån,säga nej 13 20. Vänlighet 13 21. Ödmjukhet 6 22. Frikostighet 16 23. Hälsan 18 24. Kroppskrafterna 25. Inget av detta 73 99. Ej svar
VAR 204 FÖRBÄTTRA NÅGOT-MARK 6 Loc 240 width 2 MD=99 F.6b.17. I viss mån-mark 6 <Se F.6b för fullständig frågetext> 434 00. Frågan ej tillämplig 01. Utseendet,klädseln 02. Uppträdandet mot andra 03. Vissa vanor 04. Talspråket 05. Skrivstilen,stavningen 9 06. Främmande språk 30 07. Räknekunskaper 61 08. Kunskap i andra läsämnen 96 09. Yrkesskickligheten 70 10. Sparsamheten 116 11. Självbehärskningen 144 12. Självsäkerheten 85 13. Initiativförmågan 138 14. Hjälpsamheten 119 15. Oberoendet 76 16. Samarbetsviljan 57 17. Arbetsfliten 31 18. Förståelse för andras problem 38 19. Förmågan att säga ifrån,säga nej 21 20. Vänlighet 14 21. Ödmjukhet 7 22. Frikostighet 22 23. Hälsan 26 24. Kroppskrafterna 2 25. Inget av detta 74 99. Ej svar
VAR 205 FÖRBÄTTRA NÅGOT-MARK 7 Loc 242 width 2 MD=99 F.6b.18. I viss mån-mark 7 <Se F.6b för fullständig frågetext> 532 00. Frågan ej tillämplig 01. Utseendet,klädseln 02. Uppträdandet mot andra 03. Vissa vanor 04. Talspråket 05. Skrivstilen,stavningen 06. Främmande språk 3 07. Räknekunskaper 20 08. Kunskap i andra läsämnen 41 09. Yrkesskickligheten 60 10. Sparsamheten 73 11. Självbehärskningen 79 12. Självsäkerheten 96 13. Initiativförmågan 119 14. Hjälpsamheten 133 15. Oberoendet 95 16. Samarbetsviljan 116 17. Arbetsfliten 78 18. Förståelse för andras problem 56 19. Förmågan att säga ifrån,säga nej 26 20. Vänlighet 23 21. Ödmjukhet 12 22. Frikostighet 11 23. Hälsan 23 24. Kroppskrafterna 1 25. Inget av detta 73 99. Ej svar
VAR 206 FÖRBÄTTRA NÅGOT-MARK 8 Loc 244 width 2 MD=99 F.6b.19. I viss mån-mark 8 <Se F.6b för fullständig frågetext> 611 00. Frågan ej tillämplig 01. Utseendet,klädseln 02. Uppträdandet mot andra 03. Vissa vanor 04. Talspråket 05. Skrivstilen,stavningen 06. Främmande språk 07. Räknekunskaper 08. Kunskap i andra läsämnen 13 09. Yrkesskickligheten 21 10. Sparsamheten 42 11. Självbehärskningen 51 12. Självsäkerheten 63 13. Initiativförmågan 88 14. Hjälpsamheten 113 15. Oberoendet 101 16. Samarbetsviljan 123 17. Arbetsfliten 129 18. Förståelse för andras problem 68 19. Förmågan att säga ifrån,säga nej 77 20. Vänlighet 34 21. Ödmjukhet 22 22. Frikostighet 18 23. Hälsan 22 24. Kroppskrafterna 1 25. Inget av detta 73 99. Ej svar
VAR 207 FÖRBÄTTRA NÅGOT-MARK 9 Loc 246 width 2 MD=99 F.6b.20. I viss mån-mark 9 <Se F.6b för fullständig frågetext> 687 00. Frågan ej tillämplig 01. Utseendet,klädseln 02. Uppträdandet mot andra 03. Vissa vanor 04. Talspråket 05. Skrivstilen,stavningen 06. Främmande språk 07. Räknekunskaper 08. Kunskap i andra läsämnen 09. Yrkesskickligheten 3 10. Sparsamheten 15 11. Självbehärskningen 33 12. Självsäkerheten 32 13. Initiativförmågan 56 14. Hjälpsamheten 75 15. Oberoendet 69 16. Samarbetsviljan 120 17. Arbetsfliten 122 18. Förståelse för andras problem 72 19. Förmågan att säga ifrån,säga nej 130 20. Vänlighet 97 21. Ödmjukhet 41 22. Frikostighet 24 23. Hälsan 18 24. Kroppskrafterna 3 25. Inget av detta 73 99. Ej svar
VAR 208 FÖRBÄTTRA NÅGOT-MARK 10 Loc 248 width 2 MD=99 F.6b.21. I viss mån-mark 10 <Se F.6b för fullständig frågetext> 752 00. Frågan ej tillämplig 01. Utseendet,klädseln 02. Uppträdandet mot andra 03. Vissa vanor 04. Talspråket 05. Skrivstilen,stavningen 06. Främmande språk 07. Räknekunskaper 08. Kunskap i andra läsämnen 09. Yrkesskickligheten 10. Sparsamheten 3 11. Självbehärskningen 9 12. Självsäkerheten 17 13. Initiativförmågan 29 14. Hjälpsamheten 48 15. Oberoendet 40 16. Samarbetsviljan 70 17. Arbetsfliten 101 18. Förståelse för andras problem 61 19. Förmågan att säga ifrån,säga nej 138 20. Vänlighet 132 21. Ödmjukhet 111 22. Frikostighet 54 23. Hälsan 27 24. Kroppskrafterna 5 25. Inget av detta 73 99. Ej svar
VAR 209 FÖRBÄTTRA NÅGOT-MARK 11 Loc 250 width 2 MD=99 F.6b.22. I viss mån-mark 11 <Se F.6b för fullständig frågetext> 828 00. Frågan ej tillämplig 01. Utseendet,klädseln 02. Uppträdandet mot andra 03. Vissa vanor 04. Talspråket 1 05. Skrivstilen,stavningen 06. Främmande språk 07. Räknekunskaper 08. Kunskap i andra läsämnen 09. Yrkesskickligheten 10. Sparsamheten 11. Självbehärskningen 2 12. Självsäkerheten 6 13. Initiativförmågan 10 14. Hjälpsamheten 18 15. Oberoendet 29 16. Samarbetsviljan 36 17. Arbetsfliten 59 18. Förståelse för andras problem 33 19. Förmågan att säga ifrån,säga nej 85 20. Vänlighet 118 21. Ödmjukhet 138 22. Frikostighet 147 23. Hälsan 80 24. Kroppskrafterna 7 25. Inget av detta 73 99. Ej svar
VAR 210 INKOMSTKRAV Loc 252 width 1 MD=9 F.6c. Hurdana inkomster vill Ni ha för att vara nöjd? 160 1. Höga inkomster 757 2. Ganska höga inkomster 317 3. Inte särskilt höga inkomster 250 4. Inkomsterna betyder mindre 124 5. Tveksam 62 9. Ej svar
VAR 211 PARTI-IDEER 1 Loc 253 width 1 MD=9 F.7a. Vilket eller vilka politiska partier tycker Ni har de bästa ideerna om hur de förhållanden,som är viktiga för Er personligen,kan förbättras? Högst 3 svar. F.7a.1. Vilket parti-mark 1 523 1. Moderaterna 157 2. Folkpartiet 194 3. Centerpartiet 17 4. Kristen Demokratisk Samling 443 5. Socialdemokraterna 45 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 19 7. Annat parti 237 8. Vet inte 35 9. Ej svar
VAR 212 PARTI-IDEER 2 Loc 254 width 1 MD=9 F.7a.2. Vilket parti-mark 2 <Se F.7a för fullständig frågetext> 1002 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 117 2. Folkpartiet 131 3. Centerpartiet 38 4. Kristen Demokratisk Samling 201 5. Socialdemokraterna 108 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 19 7. Annat parti 19 8. Vet inte 35 9. Ej svar
VAR 213 PARTI-IDEER 3 Loc 255 width 1 MD=9 F.7a.3. Vilket parti-mark 3 <Se F.7a för fullständig frågetext> 1430 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 49 3. Centerpartiet 12 4. Kristen Demokratisk Samling 49 5. Socialdemokraterna 58 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 16 7. Annat parti 21 8. Vet inte 35 9. Ej svar
VAR 214 INFLATION 1 Loc 256 width 1 MD=9 F.7b. Vilket parti eller vilka partier tycker eller tror Ni har de bästa ideerna när det gäller inflationen,skatterna osv.? Högst 3 svar per delfråga. F.7b.1a. Inflationen?-första krysset 498 1. Moderaterna 45 2. Folkpartiet 68 3. Centerpartiet 3 4. Kristen Demokratisk Samling 432 5. Socialdemokraterna 52 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 15 7. Annat parti 433 8. Vet inte 124 9. Ej svar
VAR 215 INFLATION 2 Loc 257 width 1 MD=9 F.7b.1b. Inflationen?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1375 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 60 2. Folkpartiet 41 3. Centerpartiet 3 4. Kristen Demokratisk Samling 27 5. Socialdemokraterna 32 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 5 7. Annat parti 3 8. Vet inte 124 9. Ej svar
VAR 216 INFLATION 3 Loc 258 width 1 MD=9 F.7b.1c. Inflationen?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1485 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 36 3. Centerpartiet 1 4. Kristen Demokratisk Samling 8 5. Socialdemokraterna 3 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 6 7. Annat parti 7 8. Vet inte 124 9. Ej svar
VAR 217 MARGINALSKATT 1 Loc 259 width 1 MD=9 F.7b.2a. Marginalskatten?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 547 1. Moderaterna 72 2. Folkpartiet 75 3. Centerpartiet 4 4. Kristen Demokratisk Samling 385 5. Socialdemokraterna 61 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 12 7. Annat parti 375 8. Vet inte 139 9. Ej svar
VAR 218 MARGINALSKATT 2 Loc 260 width 1 MD=9 F.7b.2b. Marginalskatten?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1397 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 50 2. Folkpartiet 35 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 19 5. Socialdemokraterna 24 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 7. Annat parti 2 8. Vet inte 139 9. Ej svar
VAR 219 MARGINALSKATT 3 Loc 261 width 1 MD=9 F.7b.2c. Marginalskatten?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1492 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 27 3. Centerpartiet 4. Kristen Demokratisk Samling 5. Socialdemokraterna 5 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 7. Annat parti 4 8. Vet inte 139 9. Ej svar
VAR 220 ARBETSGIVARAVGIFT 1 Loc 262 width 1 MD=9 F.7b.3a. Arbetsgivaravgifterna?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 402 1. Moderaterna 62 2. Folkpartiet 92 3. Centerpartiet 6 4. Kristen Demokratisk Samling 453 5. Socialdemokraterna 58 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 14 7. Annat parti 424 8. Vet inte 159 9. Ej svar
VAR 221 ARBETSGIVARAVGIFT 2 Loc 263 width 1 MD=9 F.7b.3b. Arbetsgivaravgifterna?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1399 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 35 2. Folkpartiet 29 3. Centerpartiet 3 4. Kristen Demokratisk Samling 10 5. Socialdemokraterna 31 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 7. Annat parti 2 8. Vet inte 159 9. Ej svar
VAR 222 ARBETSGIVARAVGIFT 3 Loc 264 width 1 MD=9 F.7b.3c. Arbetsgivaravgifterna?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1478 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 25 3. Centerpartiet 4. Kristen Demokratisk Samling 1 5. Socialdemokraterna 2 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 4 7. Annat parti 1 8. Vet inte 159 9. Ej svar
VAR 223 FÖRSVARSKOSTNADER 1 Loc 265 width 1 MD=9 F.7b.4a. Försvarskostnaderna?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 309 1. Moderaterna 78 2. Folkpartiet 105 3. Centerpartiet 17 4. Kristen Demokratisk Samling 347 5. Socialdemokraterna 161 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 13 7. Annat parti 476 8. Vet inte 164 9. Ej svar
VAR 224 FÖRSVARSKOSTNADER 2 Loc 266 width 1 MD=9 F.7b.4b. Försvarskostnaderna?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1394 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 28 2. Folkpartiet 30 3. Centerpartiet 4 4. Kristen Demokratisk Samling 18 5. Socialdemokraterna 27 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 7. Annat parti 4 8. Vet inte 164 9. Ej svar
VAR 225 FÖRSVARSKOSTNADER 3 Loc 267 width 1 MD=9 F.7b.4c. Försvarskostnaderna?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1468 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 20 3. Centerpartiet 4. Kristen Demokratisk Samling 7 5. Socialdemokraterna 6 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 7. Annat parti 2 8. Vet inte 164 9. Ej svar
VAR 226 LÖNER 1 Loc 268 width 1 MD=9 F.7b.5a. Lönerna?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 276 1. Moderaterna 79 2. Folkpartiet 108 3. Centerpartiet 4 4. Kristen Demokratisk Samling 556 5. Socialdemokraterna 60 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 14 7. Annat parti 405 8. Vet inte 168 9. Ej svar
VAR 227 LÖNER 2 Loc 269 width 1 MD=9 F.7b.5b. Lönerna?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1383 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 41 2. Folkpartiet 20 3. Centerpartiet 4 4. Kristen Demokratisk Samling 25 5. Socialdemokraterna 27 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 7. Annat parti 1 8. Vet inte 168 9. Ej svar
VAR 228 LÖNER 3 Loc 270 width 1 MD=9 F.7b.5c. Lönerna?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1464 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 24 3. Centerpartiet 1 4. Kristen Demokratisk Samling 4 5. Socialdemokraterna 3 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 5 7. Annat parti 1 8. Vet inte 168 9. Ej svar
VAR 229 ARBETSLÖSHET 1 Loc 271 width 1 MD=9 F.7b.6a. Arbetslösheten?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 227 1. Moderaterna 70 2. Folkpartiet 118 3. Centerpartiet 7 4. Kristen Demokratisk Samling 524 5. Socialdemokraterna 84 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 17 7. Annat parti 458 8. Vet inte 165 9. Ej svar
VAR 230 ARBETSLÖSHET 2 Loc 272 width 1 MD=9 F.7b.6b. Arbetslösheten?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1375 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 32 2. Folkpartiet 29 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 24 5. Socialdemokraterna 36 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 7. Annat parti 5 8. Vet inte 165 9. Ej svar
VAR 231 ARBETSLÖSHET 3 Loc 273 width 1 MD=9 F.7b.6c. Arbetslösheten?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1468 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 20 3. Centerpartiet 4. Kristen Demokratisk Samling 10 5. Socialdemokraterna 2 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 4 7. Annat parti 1 8. Vet inte 165 9. Ej svar
VAR 232 MEDBESTÄMMANDE 1 Loc 274 width 1 MD=9 F.7b.7a. Medbestämmande?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 218 1. Moderaterna 114 2. Folkpartiet 101 3. Centerpartiet 10 4. Kristen Demokratisk Samling 522 5. Socialdemokraterna 64 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 15 7. Annat parti 466 8. Vet inte 160 9. Ej svar
VAR 233 MEDBESTÄMMANDE 2 Loc 275 width 1 MD=9 F.7b.7b. Medbestämmande?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1402 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 21 2. Folkpartiet 21 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 28 5. Socialdemokraterna 33 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 7. Annat parti 2 8. Vet inte 160 9. Ej svar
VAR 234 MEDBESTÄMMANDE 3 Loc 276 width 1 MD=9 F.7b.7c. Medbestämmande?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1476 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 17 3. Centerpartiet 4. Kristen Demokratisk Samling 7 5. Socialdemokraterna 7 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 7. Annat parti 2 8. Vet inte 160 9. Ej svar
VAR 235 BYRÅKRATIN 1 Loc 277 width 1 MD=9 F.7b.8a. Byråkratin?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 381 1. Moderaterna 91 2. Folkpartiet 117 3. Centerpartiet 7 4. Kristen Demokratisk Samling 234 5. Socialdemokraterna 56 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 20 7. Annat parti 574 8. Vet inte 190 9. Ej svar
VAR 236 BYRÅKRATIN 2 Loc 278 width 1 MD=9 F.7b.8b. Byråkratin?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1386 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 35 2. Folkpartiet 23 3. Centerpartiet 4. Kristen Demokratisk Samling 11 5. Socialdemokraterna 21 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 7. Annat parti 4 8. Vet inte 190 9. Ej svar
VAR 237 BYRÅKRATIN 3 Loc 279 width 1 MD=9 F.7b.8c. Byråkratin?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1452 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 24 3. Centerpartiet 4. Kristen Demokratisk Samling 5. Socialdemokraterna 1 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 7. Annat parti 1 8. Vet inte 190 9. Ej svar
VAR 238 SKOLDISCIPLINEN 1 Loc 280 width 1 MD=9 F.7b.9a. Skoldisciplinen?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 662 1. Moderaterna 60 2. Folkpartiet 64 3. Centerpartiet 32 4. Kristen Demokratisk Samling 199 5. Socialdemokraterna 43 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 13 7. Annat parti 447 8. Vet inte 150 9. Ej svar
VAR 239 SKOLDISCIPLINEN 2 Loc 281 width 1 MD=9 F.7b.9b. Skoldisciplinen?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1424 0. Frågan ej tillämplig 1 1. Moderaterna 26 2. Folkpartiet 27 3. Centerpartiet 11 4. Kristen Demokratisk Samling 11 5. Socialdemokraterna 15 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 7. Annat parti 4 8. Vet inte 150 9. Ej svar
VAR 240 SKOLDISCIPLINEN 3 Loc 282 width 1 MD=9 F.7b.9c. Skoldisciplinen?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1492 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 17 3. Centerpartiet 4. Kristen Demokratisk Samling 4 5. Socialdemokraterna 4 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 7. Annat parti 8. Vet inte 150 9. Ej svar
VAR 241 NYKTERHET 1 Loc 283 width 1 MD=9 F.7b.10a. Nykterhet?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 196 1. Moderaterna 183 2. Folkpartiet 121 3. Centerpartiet 157 4. Kristen Demokratisk Samling 229 5. Socialdemokraterna 42 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 18 7. Annat parti 576 8. Vet inte 148 9. Ej svar
VAR 242 NYKTERHET 2 Loc 284 width 1 MD=9 F.7b.10b. Nykterhet?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1393 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 23 2. Folkpartiet 45 3. Centerpartiet 23 4. Kristen Demokratisk Samling 20 5. Socialdemokraterna 14 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 7. Annat parti 3 8. Vet inte 148 9. Ej svar
VAR 243 NYKTERHET 3 Loc 285 width 1 MD=9 F.7b.10c. Nykterhet?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1479 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 18 3. Centerpartiet 12 4. Kristen Demokratisk Samling 7 5. Socialdemokraterna 2 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 7. Annat parti 1 8. Vet inte 148 9. Ej svar
VAR 244 SKATTEBROTT 1 Loc 286 width 1 MD=9 F.7b.11a. Åtgärder mot skattebrott?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 198 1. Moderaterna 56 2. Folkpartiet 89 3. Centerpartiet 15 4. Kristen Demokratisk Samling 378 5. Socialdemokraterna 167 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 18 7. Annat parti 582 8. Vet inte 167 9. Ej svar
VAR 245 SKATTEBROTT 2 Loc 287 width 1 MD=9 F.7b.11b. Åtgärder mot skattebrott?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1390 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 26 2. Folkpartiet 19 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 23 5. Socialdemokraterna 37 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 7. Annat parti 3 8. Vet inte 167 9. Ej svar
VAR 246 SKATTEBROTT 3 Loc 288 width 1 MD=9 F.7b.11c. Åtgärder mot skattebrott?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1468 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 18 3. Centerpartiet 4. Kristen Demokratisk Samling 9 5. Socialdemokraterna 5 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 7. Annat parti 1 8. Vet inte 167 9. Ej svar
VAR 247 HÖGRE UTBILDNING 1 Loc 289 width 1 MD=9 F.7b.12a. Högre utbildningen?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 449 1. Moderaterna 74 2. Folkpartiet 62 3. Centerpartiet 8 4. Kristen Demokratisk Samling 291 5. Socialdemokraterna 32 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 16 7. Annat parti 556 8. Vet inte 182 9. Ej svar
VAR 248 HÖGRE UTBILDNING 2 Loc 290 width 1 MD=9 F.7b.12b. Högre utbildningen?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1386 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 48 2. Folkpartiet 16 3. Centerpartiet 4. Kristen Demokratisk Samling 21 5. Socialdemokraterna 15 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 7. Annat parti 2 8. Vet inte 182 9. Ej svar
VAR 249 HÖGRE UTBILDNING 3 Loc 291 width 1 MD=9 F.7b.12c. Högre utbildningen?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1458 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 23 3. Centerpartiet 4. Kristen Demokratisk Samling 2 5. Socialdemokraterna 2 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 7. Annat parti 8. Vet inte 182 9. Ej svar
VAR 250 MILJÖFÖRSTÖRING 1 Loc 292 width 1 MD=9 F.7b.13a. Förstöring av naturmiljön?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 124 1. Moderaterna 53 2. Folkpartiet 543 3. Centerpartiet 22 4. Kristen Demokratisk Samling 242 5. Socialdemokraterna 84 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 29 7. Annat parti 414 8. Vet inte 159 9. Ej svar
VAR 251 MILJÖFÖRSTÖRING 2 Loc 293 width 1 MD=9 F.7b.13b. Förstöring av naturmiljön?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1374 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 16 2. Folkpartiet 21 3. Centerpartiet 18 4. Kristen Demokratisk Samling 33 5. Socialdemokraterna 40 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 6 7. Annat parti 3 8. Vet inte 159 9. Ej svar
VAR 252 MILJÖFÖRSTÖRING 3 Loc 294 width 1 MD=9 F.7b.13c. Förstöring av naturmiljön?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1472 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 1 2. Folkpartiet 12 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 11 5. Socialdemokraterna 11 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 7. Annat parti 8. Vet inte 159 9. Ej svar
VAR 253 SKOLBETYG 1 Loc 295 width 1 MD=9 F.7b.14a. Betygen i skolorna?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 564 1. Moderaterna 52 2. Folkpartiet 82 3. Centerpartiet 15 4. Kristen Demokratisk Samling 238 5. Socialdemokraterna 48 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 19 7. Annat parti 480 8. Vet inte 172 9. Ej svar
VAR 254 SKOLBETYG 2 Loc 296 width 1 MD=9 F.7b.14b. Betygen i skolorna?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1421 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 24 2. Folkpartiet 14 3. Centerpartiet 5 4. Kristen Demokratisk Samling 14 5. Socialdemokraterna 13 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 7. Annat parti 4 8. Vet inte 172 9. Ej svar
VAR 255 SKOLBETYG 3 Loc 297 width 1 MD=9 F.7b.14c. Betygen i skolorna?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1473 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 14 3. Centerpartiet 4. Kristen Demokratisk Samling 2 5. Socialdemokraterna 5 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 7. Annat parti 1 8. Vet inte 172 9. Ej svar
VAR 256 KÄRNKRAFT 1 Loc 298 width 1 MD=9 F.7b.15a. Kärnkraften?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 357 1. Moderaterna 112 2. Folkpartiet 385 3. Centerpartiet 9 4. Kristen Demokratisk Samling 344 5. Socialdemokraterna 62 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 13 7. Annat parti 261 8. Vet inte 127 9. Ej svar
VAR 257 KÄRNKRAFT 2 Loc 299 width 1 MD=9 F.7b.15b. Kärnkraften?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1281 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 48 2. Folkpartiet 5 3. Centerpartiet 19 4. Kristen Demokratisk Samling 99 5. Socialdemokraterna 85 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 7. Annat parti 4 8. Vet inte 127 9. Ej svar
VAR 258 KÄRNKRAFT 3 Loc 300 width 1 MD=9 F.7b.15c. Kärnkraften?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1478 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 6 3. Centerpartiet 4. Kristen Demokratisk Samling 37 5. Socialdemokraterna 14 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 5 7. Annat parti 3 8. Vet inte 127 9. Ej svar
VAR 259 PENSIONER 1 Loc 301 width 1 MD=9 F.7b.16a. Pensionerna?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 169 1. Moderaterna 84 2. Folkpartiet 126 3. Centerpartiet 7 4. Kristen Demokratisk Samling 594 5. Socialdemokraterna 37 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 16 7. Annat parti 495 8. Vet inte 142 9. Ej svar
VAR 260 PENSIONER 2 Loc 302 width 1 MD=9 F.7b.16b. Pensionerna?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1417 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 26 2. Folkpartiet 20 3. Centerpartiet 1 4. Kristen Demokratisk Samling 31 5. Socialdemokraterna 27 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 7. Annat parti 5 8. Vet inte 142 9. Ej svar
VAR 261 PENSIONER 3 Loc 303 width 1 MD=9 F.7b.16c. Pensionerna?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1491 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 19 3. Centerpartiet 4. Kristen Demokratisk Samling 10 5. Socialdemokraterna 6 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 7. Annat parti 8. Vet inte 142 9. Ej svar
VAR 262 EK.UTJÄMNING 1 Loc 304 width 1 MD=9 F.7b.17a. Ekonomisk utjämning?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 167 1. Moderaterna 77 2. Folkpartiet 110 3. Centerpartiet 10 4. Kristen Demokratisk Samling 503 5. Socialdemokraterna 144 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 14 7. Annat parti 468 8. Vet inte 177 9. Ej svar
VAR 263 EK.UTJÄMNING 2 Loc 305 width 1 MD=9 F.7b.17b. Ekonomisk utjämning?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1390 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 14 2. Folkpartiet 11 3. Centerpartiet 4. Kristen Demokratisk Samling 25 5. Socialdemokraterna 45 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 4 7. Annat parti 4 8. Vet inte 177 9. Ej svar
VAR 264 EK.UTJÄMNING 3 Loc 306 width 1 MD=9 F.7b.17c. Ekonomisk utjämning?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1471 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 10 3. Centerpartiet 1 4. Kristen Demokratisk Samling 1 5. Socialdemokraterna 8 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 7. Annat parti 8. Vet inte 177 9. Ej svar
VAR 265 JÄMSTÄLLDHET 1 Loc 307 width 1 MD=9 F.7b.18a. Jämställdhet mellan könen?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 145 1. Moderaterna 294 2. Folkpartiet 99 3. Centerpartiet 10 4. Kristen Demokratisk Samling 335 5. Socialdemokraterna 86 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 18 7. Annat parti 510 8. Vet inte 173 9. Ej svar
VAR 266 JÄMSTÄLLDHET 2 Loc 308 width 1 MD=9 F.7b.18b. Jämställdhet mellan könen?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1364 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 15 2. Folkpartiet 33 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 46 5. Socialdemokraterna 30 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 4 7. Annat parti 3 8. Vet inte 173 9. Ej svar
VAR 267 JÄMSTÄLLDHET 3 Loc 309 width 1 MD=9 F.7b.18c. Jämställdhet mellan könen?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1454 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 11 3. Centerpartiet 1 4. Kristen Demokratisk Samling 10 5. Socialdemokraterna 18 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 7. Annat parti 8. Vet inte 173 9. Ej svar
VAR 268 LÖNTAGARFONDER 1 Loc 310 width 1 MD=9 F.7b.19a. Löntagarfonder?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 299 1. Moderaterna 69 2. Folkpartiet 70 3. Centerpartiet 1 4. Kristen Demokratisk Samling 496 5. Socialdemokraterna 36 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 20 7. Annat parti 517 8. Vet inte 162 9. Ej svar
VAR 269 LÖNTAGARFONDER 2 Loc 311 width 1 MD=9 F.7b.19b. Löntagarfonder?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1404 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 32 2. Folkpartiet 19 3. Centerpartiet 4. Kristen Demokratisk Samling 12 5. Socialdemokraterna 32 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 7. Annat parti 9 8. Vet inte 162 9. Ej svar
VAR 270 LÖNTAGARFONDER 3 Loc 312 width 1 MD=9 F.7b.19c. Löntagarfonder?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1475 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 25 3. Centerpartiet 4. Kristen Demokratisk Samling 5. Socialdemokraterna 3 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 7. Annat parti 2 8. Vet inte 162 9. Ej svar
VAR 271 BOENDEKOSTNAD 1 Loc 313 width 1 MD=9 F.7b.20a. Boendekostnaderna?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 218 1. Moderaterna 82 2. Folkpartiet 99 3. Centerpartiet 7 4. Kristen Demokratisk Samling 407 5. Socialdemokraterna 123 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 20 7. Annat parti 538 8. Vet inte 176 9. Ej svar
VAR 272 BOENDEKOSTNAD 2 Loc 314 width 1 MD=9 F.7b.20b. Boendekostnaderna?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1376 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 26 2. Folkpartiet 17 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 20 5. Socialdemokraterna 47 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 7. Annat parti 5 8. Vet inte 176 9. Ej svar
VAR 273 BOENDEKOSTNAD 3 Loc 315 width 1 MD=9 F.7b.20c. Boendekostnaderna?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1462 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 20 3. Centerpartiet 4. Kristen Demokratisk Samling 3 5. Socialdemokraterna 6 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 7. Annat parti 1 8. Vet inte 176 9. Ej svar
VAR 274 MATPRISER 1 Loc 316 width 1 MD=9 F.7b.21a. Matpriserna?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 170 1. Moderaterna 43 2. Folkpartiet 116 3. Centerpartiet 8 4. Kristen Demokratisk Samling 382 5. Socialdemokraterna 325 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 15 7. Annat parti 476 8. Vet inte 135 9. Ej svar
VAR 275 MATPRISER 2 Loc 317 width 1 MD=9 F.7b.21b. Matpriserna?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1415 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 22 2. Folkpartiet 14 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 12 5. Socialdemokraterna 63 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 4 7. Annat parti 3 8. Vet inte 135 9. Ej svar
VAR 276 MATPRISER 3 Loc 318 width 1 MD=9 F.7b.21c. Matpriserna?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1509 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 16 3. Centerpartiet 4. Kristen Demokratisk Samling 1 5. Socialdemokraterna 7 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 7. Annat parti 8. Vet inte 135 9. Ej svar
VAR 277 SKATTER 1 Loc 319 width 1 MD=9 F.7b.22a. Skatterna?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 458 1. Moderaterna 61 2. Folkpartiet 82 3. Centerpartiet 6 4. Kristen Demokratisk Samling 394 5. Socialdemokraterna 98 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 16 7. Annat parti 425 8. Vet inte 130 9. Ej svar
VAR 278 SKATTER 2 Loc 320 width 1 MD=9 F.7b.22b. Skatterna?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1390 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 41 2. Folkpartiet 30 3. Centerpartiet 1 4. Kristen Demokratisk Samling 27 5. Socialdemokraterna 41 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 7. Annat parti 7 8. Vet inte 130 9. Ej svar
VAR 279 SKATTER 3 Loc 321 width 1 MD=9 F.7b.22c. Skatterna?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1493 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 31 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 3 5. Socialdemokraterna 8 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 7. Annat parti 1 8. Vet inte 130 9. Ej svar
VAR 280 RÖSTADE 1979-1 Loc 322 width 1 MD=9 F.8a. Röstade Ni vid riksdagsvalet i fjol (1979),och röstade Ni vid de samtidiga kommunal- och landstingsvalen? F.8a.1. Röstade 1979-mark 1 1120 1. Röstade vid alla tre valen 1979 246 2. Röstade vid riksdagsvalet 1979 86 3. Röstade vid kommunalvalet 1979 2 4. Röstade vid landstingsvalet 1979 72 5. Ej röstberättigad 1979 79 6. Röstberättigad men röstade inte alls då 65 9. Ej svar
VAR 281 RÖSTADE 1979-2 Loc 323 width 1 MD=9 F.8a.2. Röstade 1979-mark 2 <Se F.8a för fullständig frågetext> 1340 0. Frågan ej tillämplig 1. Röstade vid alla tre valen 1979 25 2. Röstade vid riksdagsvalet 1979 153 3. Röstade vid kommunalvalet 1979 82 4. Röstade vid landstingsvalet 1979 2 5. Ej röstberättigad 1979 3 6. Röstberättigad men röstade inte alls då 65 9. Ej svar
VAR 282 KYRKOFULLMÄKTIGE 1979 Loc 324 width 1 MD=9 F.8b. Röstade Ni vid valet till KYRKOFULLMÄKTIGE 1979,som skedde särskilt och något senare än riksdagsvalet? 324 1. Ja 1287 2. Nej 59 9. Ej svar
VAR 283 RIKSDAGSPARTIVAL-IDAG Loc 325 width 2 MD=99 F.9a. Vilket parti skulle Ni rösta på om det var riksdagsval idag (ej röstberättigad: om Ni hade rösträtt)? 380 01. Moderaterna 72 02. Folkpartiet 216 03. Centerpartiet 13 04. Kristen Demokratisk Samling 509 05. Socialdemokraterna 89 06. Vänsterpartiet Kommunisterna 7 07. Något av de övriga partierna 36 08. Skulle ej rösta 149 09. Vet inte 199 99. Ej svar
VAR 284 RIKSDAGSPARTIVAL 1979 Loc 327 width 2 MD=99 F.9b. Om Ni röstade vid förra riksdagsvalet (1979):Vilket parti röstade Ni på vid det riksdagsvalet? 304 00. Frågan ej tillämplig 298 01. Moderaterna 142 02. Folkpartiet 250 03. Centerpartiet 16 04. Kristen Demokratisk Samling 503 05. Socialdemokraterna 68 06. Vänsterpartiet Kommunisterna 9 07. Något av de övriga partierna 2 08. Skulle ej rösta 24 09. Vet inte 1 10. Ej röstberättigad då 53 99. Ej svar
VAR 285 KOMMUNALPARTIVAL 1979 Loc 329 width 1 MD=9 F.9c. Om Ni röstade vid KOMMUNALVALET,LANDSTINGSVALET eller KYRKOFULLMÄKTIGEVALET 1979? Hur röstade Ni då? F.9c.1. Kommunalvalet 1979 313 0. Frågan ej tillämplig 274 1. Moderaterna 148 2. Folkpartiet 254 3. Centerpartiet 19 4. Kristen Demokratisk Samling 494 5. Socialdemokraterna 69 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 30 7. Något av de övriga partierna 69 9. Ej svar
VAR 286 LANDSTINGSPARTIVAL 1979 Loc 330 width 1 MD=9 F.9c.2. Landstingsvalet 1979 <Se F.9c för fullständig frågetext> 467 0. Frågan ej tillämplig 232 1. Moderaterna 121 2. Folkpartiet 246 3. Centerpartiet 21 4. Kristen Demokratisk Samling 442 5. Socialdemokraterna 53 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 11 7. Något av de övriga partierna 77 9. Ej svar
VAR 287 KYRKOF.PARTIVAL 1979 Loc 331 width 1 MD=9 F.9c.3. Kyrkofullmäktigevalet 1979 <Se F.9c för fullständig frågetext> 1346 0. Frågan ej tillämplig 71 1. Moderaterna 31 2. Folkpartiet 65 3. Centerpartiet 17 4. Kristen Demokratisk Samling 111 5. Socialdemokraterna 5 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 12 7. Något av de övriga partierna 12 9. Ej svar
VAR 288 NÄSTA VAL-MODERATERNA Loc 332 width 1 MD=9 F.9d. Hur tror Ni de olika partierna kommer att klara sig i nästa riksdagsval? F.9d.1. Moderaterna 816 1. Flera röster 148 2. Färre röster 212 3. Ungefär oförändrat 209 4. Vet inte,tveksam 285 9. Ej svar
VAR 289 NÄSTA VAL-FOLKPARTIET Loc 333 width 1 MD=9 F.9d.2. Folkpartiet <Se F.9d för fullständig frågetext> 69 1. Flera röster 815 2. Färre röster 213 3. Ungefär oförändrat 226 4. Vet inte,tveksam 347 9. Ej svar
VAR 290 NÄSTA VAL-CENTERPARTIET Loc 334 width 1 MD=9 F.9d.3. Centerpartiet <Se F.9d för fullständig frågetext> 153 1. Flera röster 590 2. Färre röster 388 3. Ungefär oförändrat 221 4. Vet inte,tveksam 318 9. Ej svar
VAR 291 NÄSTA VAL-KDS Loc 335 width 1 MD=9 F.9d.4. Kristen Demokratisk Samling <Se F.9d för fullständig frågetext> 56 1. Flera röster 203 2. Färre röster 507 3. Ungefär oförändrat 407 4. Vet inte,tveksam 497 9. Ej svar
VAR 292 NÄSTA VAL-SOC.DEM. Loc 336 width 1 MD=9 F.9d.5. Socialdemokraterna <Se F.9d för fullständig frågetext> 627 1. Flera röster 204 2. Färre röster 448 3. Ungefär oförändrat 204 4. Vet inte,tveksam 187 9. Ej svar
VAR 293 NÄSTA VAL-VPK Loc 337 width 1 MD=9 F.9d.6. Vänsterpartiet Kommunisterna <Se F.9d för fullständig frågetext> 695 1. Flera röster 96 2. Färre röster 249 3. Ungefär oförändrat 276 4. Vet inte,tveksam 354 9. Ej svar
VAR 294 NYTT PARTI Loc 338 width 1 MD=9 F.9e. Tycker Ni att det finns behov av ett nytt parti i riksdagen som passade Er bättre än de nuvarande partierna? 175 1. Mycket stort behov 186 2. Ganska stort behov 163 3. Ganska litet behov 747 4. Inget behov 370 5. Tveksam 29 9. Ej svar
VAR 295 RIKSDAGSSPÄRR Loc 339 width 1 MD=9 F.9f. För att bli med i riksdagen måste ett parti få minst 4 procent av rösterna.Det försvårar uppkomsten av nya riksdagspartier.Tycker Ni det vore bra om det ändrades till t.ex. 2 procent? 218 1. Ja 1008 2. Nej 414 3. Tveksam 30 9. Ej svar
VAR 296 PARTIMAJORITET Loc 340 width 1 MD=9 F.10a. Tror Ni det skulle innebära risk för maktmissbruk om ett parti ensamt skulle få majoritet i riksdagen? 368 1. Ja absolut 362 2. Ja 407 3. Tveksam 371 4. Nej 56 5. Nej absolut inte 106 9. Ej svar
VAR 297 PARTISAMARBETE Loc 341 width 1 MD=9 F.10b. Utgör samarbete mellan partierna i riksdagen en risk för maktmissbruk? 66 1. Ja absolut 112 2. Ja 468 3. Tveksam 826 4. Nej 132 5. Nej absolut inte 66 9. Ej svar
VAR 298 SAMARBETSVILLIG Loc 342 width 1 MD=9 F.10c. På vilka partier passar nedanstående egenskaper bäst? Endast ett parti per egenskap? F.10c.1. Samarbetsvillig 208 1. Moderaterna 276 2. Folkpartiet 213 3. Centerpartiet 23 4. Kristen Demokratisk Samling 286 5. Socialdemokraterna 40 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 335 7. Inget 289 9. Ej svar
VAR 299 OVILLIG SAMARBETA Loc 343 width 1 MD=9 F.10c.2. Ovillig samarbeta <Se F.10c för fullständig frågetext> 340 1. Moderaterna 28 2. Folkpartiet 112 3. Centerpartiet 25 4. Kristen Demokratisk Samling 317 5. Socialdemokraterna 184 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 315 7. Inget 349 9. Ej svar
VAR 300 TRYGG Loc 344 width 1 MD=9 F.10c.3. Trygg <Se F.10c för fullständig frågetext> 215 1. Moderaterna 29 2. Folkpartiet 192 3. Centerpartiet 28 4. Kristen Demokratisk Samling 454 5. Socialdemokraterna 32 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 380 7. Inget 340 9. Ej svar
VAR 301 OTRYGG Loc 345 width 1 MD=9 F.10c.4. Otrygg <Se F.10c för fullständig frågetext> 273 1. Moderaterna 68 2. Folkpartiet 95 3. Centerpartiet 31 4. Kristen Demokratisk Samling 102 5. Socialdemokraterna 406 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 309 7. Inget 386 9. Ej svar
VAR 302 KOMPETENT Loc 346 width 1 MD=9 F.10c.5. Kompetent <Se F.10c för fullständig frågetext> 387 1. Moderaterna 35 2. Folkpartiet 92 3. Centerpartiet 12 4. Kristen Demokratisk Samling 413 5. Socialdemokraterna 36 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 340 7. Inget 355 9. Ej svar
VAR 303 INKOMPETENT Loc 347 width 1 MD=9 F.10c.6. Inkompetent <Se F.10c för fullständig frågetext> 85 1. Moderaterna 91 2. Folkpartiet 216 3. Centerpartiet 135 4. Kristen Demokratisk Samling 80 5. Socialdemokraterna 214 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 466 7. Inget 383 9. Ej svar
VAR 304 OMTÄNKSAM Loc 348 width 1 MD=9 F.10c.7. Omtänksam <Se F.10c för fullständig frågetext> 123 1. Moderaterna 83 2. Folkpartiet 201 3. Centerpartiet 66 4. Kristen Demokratisk Samling 379 5. Socialdemokraterna 69 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 392 7. Inget 357 9. Ej svar
VAR 305 HÄNSYNSLÖS Loc 349 width 1 MD=9 F.10c.8. Hänsynslös <Se F.10c för fullständig frågetext> 352 1. Moderaterna 11 2. Folkpartiet 35 3. Centerpartiet 8 4. Kristen Demokratisk Samling 151 5. Socialdemokraterna 211 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 524 7. Inget 378 9. Ej svar
VAR 306 MJUK Loc 350 width 1 MD=9 F.10c.9. Mjuk <Se F.10c för fullständig frågetext> 40 1. Moderaterna 189 2. Folkpartiet 203 3. Centerpartiet 157 4. Kristen Demokratisk Samling 126 5. Socialdemokraterna 34 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 541 7. Inget 380 9. Ej svar
VAR 307 HÅRD Loc 351 width 1 MD=9 F.10c.10. Hård <Se F.10c för fullständig frågetext> 522 1. Moderaterna 11 2. Folkpartiet 15 3. Centerpartiet 3 4. Kristen Demokratisk Samling 169 5. Socialdemokraterna 215 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 347 7. Inget 388 9. Ej svar
VAR 308 STILLASTÅENDE Loc 352 width 1 MD=9 F.10c.11. Stillastående <Se F.10c för fullständig frågetext> 48 1. Moderaterna 288 2. Folkpartiet 244 3. Centerpartiet 229 4. Kristen Demokratisk Samling 157 5. Socialdemokraterna 53 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 274 7. Inget 377 9. Ej svar
VAR 309 FRAMÅTGÅENDE Loc 353 width 1 MD=9 F.10c.12. Framåtgående <Se F.10c för fullständig frågetext> 587 1. Moderaterna 25 2. Folkpartiet 49 3. Centerpartiet 11 4. Kristen Demokratisk Samling 235 5. Socialdemokraterna 198 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 228 7. Inget 337 9. Ej svar
VAR 310 GODA EKONOMER Loc 354 width 1 MD=9 F.10c.13. Goda ekonomer <Se F.10c för fullständig frågetext> 583 1. Moderaterna 25 2. Folkpartiet 42 3. Centerpartiet 4 4. Kristen Demokratisk Samling 369 5. Socialdemokraterna 27 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 297 7. Inget 323 9. Ej svar
VAR 311 DÅLIGA EKONOMER Loc 355 width 1 MD=9 F.10c.14. Dåliga ekonomer <Se F.10c för fullständig frågetext> 140 1. Moderaterna 85 2. Folkpartiet 185 3. Centerpartiet 38 4. Kristen Demokratisk Samling 220 5. Socialdemokraterna 172 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 435 7. Inget 395 9. Ej svar
VAR 312 RÄTTVIS Loc 356 width 1 MD=9 F.10c.15. Rättvis <Se F.10c för fullständig frågetext> 161 1. Moderaterna 80 2. Folkpartiet 154 3. Centerpartiet 28 4. Kristen Demokratisk Samling 357 5. Socialdemokraterna 88 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 449 7. Inget 353 9. Ej svar
VAR 313 ORÄTTVIS Loc 357 width 1 MD=9 F.10c.16. Orättvis <Se F.10c för fullständig frågetext> 357 1. Moderaterna 21 2. Folkpartiet 48 3. Centerpartiet 10 4. Kristen Demokratisk Samling 173 5. Socialdemokraterna 153 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 518 7. Inget 390 9. Ej svar
VAR 314 STEL Loc 358 width 1 MD=9 F.10c.17. Stel <Se F.10c för fullständig frågetext> 227 1. Moderaterna 142 2. Folkpartiet 151 3. Centerpartiet 87 4. Kristen Demokratisk Samling 131 5. Socialdemokraterna 77 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 454 7. Inget 401 9. Ej svar
VAR 315 SMIDIG Loc 359 width 1 MD=9 F.10c.18. Smidig <Se F.10c för fullständig frågetext> 205 1. Moderaterna 137 2. Folkpartiet 97 3. Centerpartiet 15 4. Kristen Demokratisk Samling 270 5. Socialdemokraterna 48 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 520 7. Inget 378 9. Ej svar
VAR 316 MODERN Loc 360 width 1 MD=9 F.10c.19. Modern <Se F.10c för fullständig frågetext> 302 1. Moderaterna 80 2. Folkpartiet 53 3. Centerpartiet 7 4. Kristen Demokratisk Samling 244 5. Socialdemokraterna 89 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 495 7. Inget 400 9. Ej svar
VAR 317 EFTER SIN TID Loc 361 width 1 MD=9 F.10c.20. Efter sin tid <Se F.10c för fullständig frågetext> 124 1. Moderaterna 99 2. Folkpartiet 186 3. Centerpartiet 166 4. Kristen Demokratisk Samling 93 5. Socialdemokraterna 102 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 498 7. Inget 402 9. Ej svar
VAR 318 IVRIG ATT REFORMERA Loc 362 width 1 MD=9 F.10c.21. Ivrig att reformera <Se F.10c för fullständig frågetext> 85 1. Moderaterna 68 2. Folkpartiet 39 3. Centerpartiet 19 4. Kristen Demokratisk Samling 429 5. Socialdemokraterna 259 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 394 7. Inget 377 9. Ej svar
VAR 319 HINDRAR REFORMER Loc 363 width 1 MD=9 F.10c.22. Hindrar reformer <Se F.10c för fullständig frågetext> 391 1. Moderaterna 17 2. Folkpartiet 73 3. Centerpartiet 45 4. Kristen Demokratisk Samling 58 5. Socialdemokraterna 64 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 606 7. Inget 416 9. Ej svar
VAR 320 GYNNAR ETT FÅTAL Loc 364 width 1 MD=9 F.10c.23. Gynnar ett fåtal <Se F.10c för fullständig frågetext> 665 1. Moderaterna 30 2. Folkpartiet 40 3. Centerpartiet 50 4. Kristen Demokratisk Samling 53 5. Socialdemokraterna 130 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 345 7. Inget 357 9. Ej svar
VAR 321 GYNNAR ALLA Loc 365 width 1 MD=9 F.10c.24. Gynnar alla <Se F.10c för fullständig frågetext> 105 1. Moderaterna 49 2. Folkpartiet 116 3. Centerpartiet 14 4. Kristen Demokratisk Samling 411 5. Socialdemokraterna 64 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 562 7. Inget 349 9. Ej svar
VAR 322 ORUBBLIG Loc 366 width 1 MD=9 F.10c.25. Orubblig <Se F.10c för fullständig frågetext> 338 1. Moderaterna 7 2. Folkpartiet 109 3. Centerpartiet 22 4. Kristen Demokratisk Samling 178 5. Socialdemokraterna 138 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 460 7. Inget 418 9. Ej svar
VAR 323 VACKLANDE Loc 367 width 1 MD=9 F.10c.26. Vacklande <Se F.10c för fullständig frågetext> 18 1. Moderaterna 477 2. Folkpartiet 341 3. Centerpartiet 34 4. Kristen Demokratisk Samling 114 5. Socialdemokraterna 28 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 278 7. Inget 380 9. Ej svar
VAR 324 KRAFTFULL Loc 368 width 1 MD=9 F.10c.27. Kraftfull <Se F.10c för fullständig frågetext> 479 1. Moderaterna 10 2. Folkpartiet 59 3. Centerpartiet 3 4. Kristen Demokratisk Samling 349 5. Socialdemokraterna 74 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 330 7. Inget 366 9. Ej svar
VAR 325 KRAFTLÖS Loc 369 width 1 MD=9 F.10c.28. Kraftlös <Se F.10c för fullständig frågetext> 11 1. Moderaterna 360 2. Folkpartiet 212 3. Centerpartiet 236 4. Kristen Demokratisk Samling 46 5. Socialdemokraterna 60 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 348 7. Inget 397 9. Ej svar
VAR 326 FRIHET Loc 370 width 1 MD=9 F.10c.29. Frihet <Se F.10c för fullständig frågetext> 253 1. Moderaterna 125 2. Folkpartiet 120 3. Centerpartiet 22 4. Kristen Demokratisk Samling 335 5. Socialdemokraterna 38 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 391 7. Inget 386 9. Ej svar
VAR 327 KONTROLL Loc 371 width 1 MD=9 F.10c.30. Kontroll <Se F.10c för fullständig frågetext> 155 1. Moderaterna 17 2. Folkpartiet 34 3. Centerpartiet 12 4. Kristen Demokratisk Samling 378 5. Socialdemokraterna 233 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 441 7. Inget 400 9. Ej svar
VAR 328 PÅLITLIG Loc 372 width 1 MD=9 F.10c.31. Pålitlig <Se F.10c för fullständig frågetext> 278 1. Moderaterna 36 2. Folkpartiet 154 3. Centerpartiet 8 4. Kristen Demokratisk Samling 391 5. Socialdemokraterna 44 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 416 7. Inget 343 9. Ej svar
VAR 329 OPÅLITLIG Loc 373 width 1 MD=9 F.10c.32. Opålitlig <Se F.10c för fullständig frågetext> 185 1. Moderaterna 62 2. Folkpartiet 170 3. Centerpartiet 15 4. Kristen Demokratisk Samling 165 5. Socialdemokraterna 291 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 385 7. Inget 397 9. Ej svar
VAR 330 FRAMSYNT Loc 374 width 1 MD=9 F.10c.33. Framsynt <Se F.10c för fullständig frågetext> 305 1. Moderaterna 45 2. Folkpartiet 120 3. Centerpartiet 15 4. Kristen Demokratisk Samling 333 5. Socialdemokraterna 77 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 401 7. Inget 374 9. Ej svar
VAR 331 KORTSYNT Loc 375 width 1 MD=9 F.10c.34. Kortsynt <Se F.10c för fullständig frågetext> 131 1. Moderaterna 74 2. Folkpartiet 197 3. Centerpartiet 68 4. Kristen Demokratisk Samling 169 5. Socialdemokraterna 172 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 460 7. Inget 399 9. Ej svar
VAR 332 VILL BEVARA GAMLA VÄRDEN Loc 376 width 1 MD=9 F.10c.35. Vill bevara gamla värden <Se F.10c för fullständig frågetext> 475 1. Moderaterna 31 2. Folkpartiet 201 3. Centerpartiet 85 4. Kristen Demokratisk Samling 144 5. Socialdemokraterna 23 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 379 7. Inget 332 9. Ej svar
VAR 333 PARTISTORLEK Loc 377 width 1 MD=9 F.10d. Om Ni röstade vid riksdagsvalet i september i fjol:Hur mycket betydde följande för att Ni då röstade som Ni gjorde? F.10d.1. Partiets storlek 304 0. Frågan ej tillämplig 53 1. Mycket 102 2. Ganska mycket 292 3. Ganska litet 694 4. Mycket litet eller inget 71 5. Tveksam 154 9. Ej svar
VAR 334 PARTILEDARE Loc 378 width 1 MD=9 F.10d.2. Partiledaren <Se F.10d för fullständig frågetext> 304 0. Frågan ej tillämplig 252 1. Mycket 364 2. Ganska mycket 276 3. Ganska litet 305 4. Mycket litet eller inget 58 5. Tveksam 111 9. Ej svar
VAR 335 PARTIREPRESENTANT Loc 379 width 1 MD=9 F.10d.3. Partiets representanter på orten <Se F.10d för fullständig frågetext> 304 0. Frågan ej tillämplig 106 1. Mycket 252 2. Ganska mycket 283 3. Ganska litet 505 4. Mycket litet eller inget 70 5. Tveksam 150 9. Ej svar
VAR 336 PARTI UTRÄTTAR Loc 380 width 1 MD=9 F.10d.4. Vad partiet vill uträtta <Se F.10d för fullständig frågetext> 304 0. Frågan ej tillämplig 768 1. Mycket 399 2. Ganska mycket 31 3. Ganska litet 29 4. Mycket litet eller inget 38 5. Tveksam 101 9. Ej svar
VAR 337 PARTIETS ÅSIKT Loc 381 width 1 MD=9 F.10d.5. Partiets åsikter i någon viss fråga <Se F.10d för fullständig frågetext> 304 0. Frågan ej tillämplig 442 1. Mycket 435 2. Ganska mycket 175 3. Ganska litet 102 4. Mycket litet eller inget 62 5. Tveksam 150 9. Ej svar
VAR 338 PARTISAMHÖRIGHET Loc 382 width 1 MD=9 F.10d.6. En känsla av samhörighet med partiet <Se F.10d för fullständig frågetext> 304 0. Frågan ej tillämplig 360 1. Mycket 393 2. Ganska mycket 209 3. Ganska litet 182 4. Mycket litet eller inget 91 5. Tveksam 131 9. Ej svar
VAR 339 PARTI-SOM NÄRSTÅENDE Loc 383 width 1 MD=9 F.10d.7. Röstade som min man/hustru/fästman/fästmö eller som föräldrar <Se F.10d för fullständig frågetext> 304 0. Frågan ej tillämplig 73 1. Mycket 67 2. Ganska mycket 127 3. Ganska litet 800 4. Mycket litet eller inget 131 5. Tveksam 168 9. Ej svar
VAR 340 PARTI-FACKFÖRBUND Loc 384 width 1 MD=9 F.10d.8. Det fackförbund jag tillhör <Se F.10d för fullständig frågetext> 304 0. Frågan ej tillämplig 46 1. Mycket 56 2. Ganska mycket 78 3. Ganska litet 842 4. Mycket litet eller inget 109 5. Tveksam 235 9. Ej svar
VAR 341 PARTI-YRKE Loc 385 width 1 MD=9 F.10d.9. Det yrke jag har <Se F.10d för fullständig frågetext> 304 0. Frågan ej tillämplig 82 1. Mycket 120 2. Ganska mycket 120 3. Ganska litet 758 4. Mycket litet eller inget 94 5. Tveksam 192 9. Ej svar
VAR 342 PARTI-SAMHÄLLSKLASS Loc 386 width 1 MD=9 F.10d.10. Den samhällsklass jag tillhör <Se F.10d för fullständig frågetext> 304 0. Frågan ej tillämplig 146 1. Mycket 207 2. Ganska mycket 188 3. Ganska litet 593 4. Mycket litet eller inget 86 5. Tveksam 146 9. Ej svar
VAR 343 RÖSTNINGSPLIKT Loc 387 width 1 MD=9 F.10d.11. Röstningsplikten,gillade egentligen inte något av partierna <Se F.10d för fullständig frågetext> 304 0. Frågan ej tillämplig 62 1. Mycket 109 2. Ganska mycket 96 3. Ganska litet 647 4. Mycket litet eller inget 193 5. Tveksam 259 9. Ej svar
VAR 344 FRÄN-MOT MODERATER Loc 388 width 1 MD=9 F.11a. Tycker Ni att DET PARTI NI SKULLE RÖSTA PÅ,om det vore val idag,bör uppträda fränare eller mindre fränt mot partier med annan uppfattning? F.11a.1. Mot moderaterna 430 1. Fränare 445 2. Som hittills 117 3. Mindre fränt 220 4. Tveksam 458 9. Ej svar
VAR 345 FRÄN-MOT FOLKPARTIET Loc 389 width 1 MD=9 F.11a.2. Mot folkpartiet <Se F.11a för fullständig frågetext> 190 1. Fränare 662 2. Som hittills 164 3. Mindre fränt 243 4. Tveksam 411 9. Ej svar
VAR 346 FRÄN-MOT CENTERPARTIET Loc 390 width 1 MD=9 F.11a.3. Mot centerpartiet <Se F.11a för fullständig frågetext> 283 1. Fränare 567 2. Som hittills 142 3. Mindre fränt 241 4. Tveksam 437 9. Ej svar
VAR 347 FRÄN-MOT KDS Loc 391 width 1 MD=9 F.11a.4. Mot Kristen Demokratisk Samling <Se F.11a för fullständig frågetext> 182 1. Fränare 554 2. Som hittills 146 3. Mindre fränt 386 4. Tveksam 402 9. Ej svar
VAR 348 FRÄN-MOT SOC.DEM. Loc 392 width 1 MD=9 F.11a.5. Mot socialdemokraterna <Se F.11a för fullständig frågetext> 352 1. Fränare 407 2. Som hittills 135 3. Mindre fränt 249 4. Tveksam 527 9. Ej svar
VAR 349 FRÄN-MOT VPK Loc 393 width 1 MD=9 F.11a.6. Mot vänsterpartiet kommunisterna <Se F.11a för fullständig frågetext> 440 1. Fränare 435 2. Som hittills 163 3. Mindre fränt 250 4. Tveksam 382 9. Ej svar
VAR 350 LÖNTAGARFONDER:FÖRSLAG A Loc 394 width 1 MD=9 F.11b. Vad tycker Ni om följande förslag att bilda fonder för utveckling av näringslivet? F.11b.1. Pengarna tas från löneutrymmet och placeras i fonder som lån,så att de kan tas ut av löntagarna efter t.ex. 5 år med normal bankränta. 145 1. Mycket bra 431 2. Ganska bra 558 3. Tveksam,ingen uppfattning 190 4. Ganska illa 201 5. Mycket illa 145 9. Ej svar
VAR 351 LÖNTAGARFONDER:FÖRSLAG B Loc 395 width 1 MD=9 F.11b.2. Pengarna tas från löneutrymmet och placeras i fonder,så att de visserligen inte kan tas ut av löntagarna men förvaltas för löntagarnas räkning av FACKFÖRBUNDEN. <Se F.11b för fullständig frågetext> 32 1. Mycket bra 98 2. Ganska bra 486 3. Tveksam,ingen uppfattning 308 4. Ganska illa 583 5. Mycket illa 163 9. Ej svar
VAR 352 LÖNTAGARFONDER:FÖRSLAG C Loc 396 width 1 MD=9 F.11b.3. Pengarna tas ut genom pristillägg på alla varor och placeras i en STATLIG utvecklingsfond. <Se F.11b för fullständig frågetext> 19 1. Mycket bra 83 2. Ganska bra 467 3. Tveksam,ingen uppfattning 359 4. Ganska illa 567 5. Mycket illa 175 9. Ej svar
VAR 353 LÖNTAGARFONDER:FÖRSLAG D Loc 397 width 1 MD=9 F.11b.4. Pengarna tas från löneutrymmet och går till en EKONOMISK FÖRENING på orten,som förvaltar dem för att utveckla ortens näringsliv.De kan tas ut av löntagarna efter t.ex. 10 år med normal bankränta. <Se F.11b för fullständig frågetext> 69 1. Mycket bra 344 2. Ganska bra 593 3. Tveksam,ingen uppfattning 242 4. Ganska illa 259 5. Mycket illa 163 9. Ej svar
VAR 354 LÖNTAGARFONDER:FÖRSLAG E Loc 398 width 1 MD=9 F.11b.5. Löntagarna får aktier motsvarande en viss del av de större företagens vinster. Aktierna förvaltas i kollektiva fonder av representanter för ALLA löntagare. De kan inte omsättas i pengar men löntagarna får därigenom själva makt att förbättra arbetsvillkoren. <Se F.11b för fullständig frågetext> 137 1. Mycket bra 354 2. Ganska bra 602 3. Tveksam,ingen uppfattning 202 4. Ganska illa 226 5. Mycket illa 149 9. Ej svar
VAR 355 EMIGRATION Loc 399 width 1 MD=9 F.12a. Skulle Ni helst vilja emigrera och bosätta Er i ett annat land? 43 1. Ja absolut 104 2. Ja 233 3. Tveksam,vet inte 607 4. Nej 586 5. Nej absolut inte 97 9. Ej svar
VAR 356 FÖRSVARA Loc 400 width 1 MD=9 F.12b. Anser Ni att Sverige skall försvaras till det yttersta om det blir ett stormaktskrig? 542 1. Ja absolut 470 2. Ja 330 3. Tveksam,vet inte 171 4. Nej 69 5. Nej absolut inte 88 9. Ej svar
VAR 357 EFFEKTIVA VAPEN Loc 401 width 1 MD=9 F.12c. Tror Ni vårt försvar har tillräckligt effektiva vapen? 60 1. Ja absolut 235 2. Ja 435 3. Tveksam,vet inte 572 4. Nej 290 5. Nej absolut inte 78 9. Ej svar
VAR 358 KÄRNKRAFT Loc 402 width 1 MD=9 F.13a. Vilken inställning har Ni till kärnkraften? 168 1. Avveckla all kärnkraft omedelbart 267 2. Avveckla all kärnkraft inom 10 år 471 3. Använda de kärnkraftverk vi har,inte bygga flera, göra allt för att öka säkerheten 421 4. Använda de kärnkraftverk vi har,bygga ett begränsat antal nya om säkerheten kan förbättras 108 5. Använda de kärnkraftverk vi har,bygga nya om det behövs även om säkerheten inte blir större än nu 181 6. Tveksam hur vi bör göra 54 9. Ej svar
VAR 359 URANEXPORT 1 Loc 403 width 1 MD=9 F.13b. Sverige har Europas rikaste uranfyndigheter,som kan säljas utomlands och bidra till Sveriges välstånd. Vi avstår från att bryta uranen och exportera den för att inte förstöra naturen och för att inte bidra till andra länders användning av uran. Är det tillräckliga skäl för att inte bryta och exportera vår uran? F.13b.1. Tillräckliga skäl?-mark 1 614 1. Naturförstöring tillräckligt skäl 182 2. Andra länders användning tillräckligt skäl 312 3. Sådana skäl bör inte hindra 493 4. Tveksam 69 9. Ej svar
VAR 360 URANEXPORT 2 Loc 404 width 1 MD=9 F.13b.2. Tillräckliga skäl?-mark 2 <Se F.13b för fullständig frågetext> 1528 0. Frågan ej tillämplig 1 1. Naturförstöring tillräckligt skäl 70 2. Andra länders användning tillräckligt skäl 1 3. Sådana skäl bör inte hindra 1 4. Tveksam 69 9. Ej svar
VAR 361 ANTIKÄRNKRAFT 1 Loc 405 width 1 MD=9 F.13c. Kärnkraftsmotståndarna hävdar bl.a. följande. Tror Ni det är riktigt eller fel? F.13c.1. Kärnkraften kan aldrig bli tillräckligt säker 742 1. Riktigt 311 2. Fel 514 3. Tveksam 103 9. Ej svar
VAR 362 ANTIKÄRNKRAFT 2 Loc 406 width 1 MD=9 F.13c.2. Kärnkraften är farligare än olja och kol <Se F.13c för fullständig frågetext> 393 1. Riktigt 609 2. Fel 517 3. Tveksam 151 9. Ej svar
VAR 363 ANTIKÄRNKRAFT 3 Loc 407 width 1 MD=9 F.13c.3. Sol,vind och andra "rena" energikällor kan snart fylla vårt energibehov <Se F.13c för fullständig frågetext> 383 1. Riktigt 444 2. Fel 719 3. Tveksam 124 9. Ej svar
VAR 364 ANTIKÄRNKRAFT 4 Loc 408 width 1 MD=9 F.13c.4. Kärnkraftens avveckling nu kommer inte att ha några märkbara följder för levnadsstandarden <Se F.13c för fullständig frågetext> 200 1. Riktigt 890 2. Fel 453 3. Tveksam 127 9. Ej svar
VAR 365 ANTIKÄRNKRAFT 5 Loc 409 width 1 MD=9 F.13c.5. Även om landet får sämre ekonomi därigenom,bör kärnkraften avvecklas omedelbart därför att den är så farlig <Se F.13c för fullständig frågetext> 353 1. Riktigt 723 2. Fel 465 3. Tveksam 129 9. Ej svar
VAR 366 ANTIKÄRNKRAFT 6 Loc 410 width 1 MD=9 F.13c.6. Genom att avstå från kärnkraften gagnar vi freden <Se F.13c för fullständig frågetext> 254 1. Riktigt 741 2. Fel 577 3. Tveksam 98 9. Ej svar
VAR 367 PROKÄRNKRAFT 1 Loc 411 width 1 MD=9 F.13d. Kärnkraftsanhängare hävdar bl.a. följande. Vad tror Ni är riktigt och vad tror Ni är fel? F.13d.1. Kärnkraften kan göras tillräckligt säker 409 1. Riktigt 520 2. Fel 656 3. Tveksam 85 9. Ej svar
VAR 368 PROKÄRNKRAFT 2 Loc 412 width 1 MD=9 F.13d.2. Vi kan inte inom 10 år ersätta kärnkraften med något annat <Se F.13d för fullständig frågetext> 695 1. Riktigt 369 2. Fel 499 3. Tveksam 107 9. Ej svar
VAR 369 PROKÄRNKRAFT 3 Loc 413 width 1 MD=9 F.13d.3. Kärnkraftens omedelbara avveckling skulle bli en katastrof för näringslivet och snabbt göra Sverige till ett U-land <Se F.13d för fullständig frågetext> 556 1. Riktigt 508 2. Fel 519 3. Tveksam 87 9. Ej svar
VAR 370 PROKÄRNKRAFT 4 Loc 414 width 1 MD=9 F.13d.4. Olja och kol är minst lika farliga för människan som kärnkraft <Se F.13d för fullständig frågetext> 819 1. Riktigt 289 2. Fel 502 3. Tveksam 60 9. Ej svar
VAR 371 KÄRNKRAFTSOMRÖSTNING Loc 415 width 1 MD=9 F.13e. Vilket av de tre förslagen i folkomröstningen 23 mars tycker Ni är bäst? 389 1. Förslag 1 (moderaternas):12 reaktorer används, säkerheten skärps.De avvecklas fortast möjligt. 603 2. Förslag 2 (soc.dem. och folkpartiets):12 reaktorer används,säkerheten skärps. De avvecklas fortast möjligt.Samhället övertar hela elproduktionen. 456 3. Förslag 3 (centerpartiets och vpk:s):De 6 reaktorer vi har i drift avvecklas inom högst 10 år,säkerheten skärps.De 6,som påbörjats skrotas nu. 180 4. Vet inte 42 9. Ej svar
VAR 372 SMÅ FÖRETAG Loc 416 width 1 MD=9 F.14a. Tror Ni att följande skulle förbättra eller försämra förhållandena i vårt land? F.14a.1. Fler självständiga små företag i stället för de stora koncernerna? 1018 1. Förbättra 72 2. Försämra 234 3. Varken eller 275 4. Vet inte 71 9. Ej svar
VAR 373 MINDRE SJUKHUS Loc 417 width 1 MD=9 F.14a.2. Flera utspridda mindre sjukhus i stället för storsjukhusen? <Se F.14a för fullständig frågetext> 1145 1. Förbättra 133 2. Försämra 136 3. Varken eller 199 4. Vet inte 57 9. Ej svar
VAR 374 MINDRE SKOLOR Loc 418 width 1 MD=9 F.14a.3. Flera utspridda mindre skolor i stället för centrala storskolor? <Se F.14a för fullständig frågetext> 1469 1. Förbättra 17 2. Försämra 52 3. Varken eller 78 4. Vet inte 54 9. Ej svar
VAR 375 LOKALA FACK Loc 419 width 1 MD=9 F.14a.4. Mera självständighet för lokala fackorganisationer,mindre central samordning? <Se F.14a för fullständig frågetext> 680 1. Förbättra 143 2. Försämra 247 3. Varken eller 514 4. Vet inte 86 9. Ej svar
VAR 376 FULLMÄKTIGE-LANDSTING Loc 420 width 1 MD=9 F.14a.5. Mer politisk makt åt fullmäktige och landsting, mindre makt åt riksdagen? <Se F.14a för fullständig frågetext> 361 1. Förbättra 286 2. Försämra 344 3. Varken eller 580 4. Vet inte 99 9. Ej svar
VAR 377 MINDRE KOMMUNER Loc 421 width 1 MD=9 F.14a.6. Mindre kommuner i stället för storkommunerna? <Se F.14a för fullständig frågetext> 883 1. Förbättra 145 2. Försämra 233 3. Varken eller 309 4. Vet inte 100 9. Ej svar
VAR 378 MINDRE POLITIKERMAKT Loc 422 width 1 MD=9 F.14a.7. Mindre makt åt politikerna,mer frihet åt individerna? <Se F.14a för fullständig frågetext> 681 1. Förbättra 179 2. Försämra 255 3. Varken eller 461 4. Vet inte 94 9. Ej svar
VAR 379 VINSTER TILL FACKET Loc 423 width 1 MD=9 F.14a.8. Företagsvinsterna tas om hand av facket? <Se F.14a för fullständig frågetext> 183 1. Förbättra 792 2. Försämra 143 3. Varken eller 470 4. Vet inte 82 9. Ej svar
VAR 380 SKATTESÄNKNING 1 Loc 424 width 1 MD=9 F.14b. Skulle Ni tillstyrka följande för att sänka skatten för alla? F.14b.1. Dra in på sjukförsäkringen? 62 1. Ja absolut 153 2. Ja 248 3. Tveksam 706 4. Nej 425 5. Nej absolut inte 76 9. Ej svar
VAR 381 SKATTESÄNKNING 2 Loc 425 width 1 MD=9 F.14b.2. Försvåra sjukskrivningar? <Se F.14b för fullständig frågetext> 319 1. Ja absolut 581 2. Ja 294 3. Tveksam 253 4. Nej 165 5. Nej absolut inte 58 9. Ej svar
VAR 382 SKATTESÄNKNING 3 Loc 426 width 1 MD=9 F.14b.3. Sänka anslagen till försvaret? <Se F.14b för fullständig frågetext> 241 1. Ja absolut 402 2. Ja 460 3. Tveksam 392 4. Nej 103 5. Nej absolut inte 72 9. Ej svar
VAR 383 SKATTESÄNKNING 4 Loc 427 width 1 MD=9 F.14b.4. Mindre ränteavdrag för villor? <Se F.14b för fullständig frågetext> 139 1. Ja absolut 364 2. Ja 437 3. Tveksam 460 4. Nej 181 5. Nej absolut inte 89 9. Ej svar
VAR 384 SKATTESÄNKNING 5 Loc 428 width 1 MD=9 F.14b.5. Mindre subventioner för att hålla matpriserna nere? <Se F.14b för fullständig frågetext> 81 1. Ja absolut 261 2. Ja 411 3. Tveksam 559 4. Nej 274 5. Nej absolut inte 84 9. Ej svar
VAR 385 SKATTESÄNKNING 6 Loc 429 width 1 MD=9 F.14b.6. Mindre hyresbidrag? <Se F.14b för fullständig frågetext> 215 1. Ja absolut 527 2. Ja 393 3. Tveksam 361 4. Nej 106 5. Nej absolut inte 68 9. Ej svar
VAR 386 ALKOHOL Loc 430 width 1 MD=9 F.14c. Tycker Ni att vikten av krafttag mot missbruk av alkohol,narkotika och läkemedel överdrivs i TV,radio och tidningar,eller borde det uppmärksammas ännu mer? F.14c.1. Alkohol 49 1. Överdrivs i hög grad 209 2. Överdrivs i viss mån 360 3. Ungefär som det är 491 4. Borde uppmärksammas mer 497 5. Borde uppmärksammas mycket mer 27 6. Tveksam 37 9. Ej svar
VAR 387 NARKOTIKA Loc 431 width 1 MD=9 F.14c.2. Narkotika <Se F.14c för fullständig frågetext> 19 1. Överdrivs i hög grad 77 2. Överdrivs i viss mån 237 3. Ungefär som det är 501 4. Borde uppmärksammas mer 758 5. Borde uppmärksammas mycket mer 31 6. Tveksam 47 9. Ej svar
VAR 388 LÄKEMEDEL Loc 432 width 1 MD=9 F.14c.3. Läkemedel <Se F.14c för fullständig frågetext> 18 1. Överdrivs i hög grad 91 2. Överdrivs i viss mån 348 3. Ungefär som det är 538 4. Borde uppmärksammas mer 524 5. Borde uppmärksammas mycket mer 96 6. Tveksam 55 9. Ej svar
VAR 389 KAMRATFÖRHÅLLANDE Loc 433 width 1 MD=9 F.14d. Till föräldrar med barn i åldern 7-17 år:Kan Ni påverka Ert barn när det gäller följande? Om flera barn i åldern 7-17 år avses det äldsta av dem. F.14d.1. Förhållandet till kamraterna? 1142 0. Frågan ej tillämplig 148 1. Ja 126 2. Nej 151 3. Tveksamt 103 9. Ej svar
VAR 390 ALKOHOLBRUK Loc 434 width 1 MD=9 F.14d.2. Bruket av alkohol? <Se F.14d för fullständig frågetext> 1142 0. Frågan ej tillämplig 370 1. Ja 16 2. Nej 39 3. Tveksamt 103 9. Ej svar
VAR 391 NARKOTIKABRUK Loc 435 width 1 MD=9 F.14d.3. Bruket av narkotika? <Se F.14d för fullständig frågetext> 1142 0. Frågan ej tillämplig 379 1. Ja 11 2. Nej 35 3. Tveksamt 103 9. Ej svar
VAR 392 SKOLSTUDIER Loc 436 width 1 MD=9 F.14d.4. Skolstudierna? <Se F.14d för fullständig frågetext> 1142 0. Frågan ej tillämplig 295 1. Ja 39 2. Nej 90 3. Tveksamt 104 9. Ej svar
VAR 393 FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING Loc 437 width 1 MD=9 F.15. Här är en rad påståenden. Stämmer de med Er egen uppfattning? F.15.1. Man bör försöka få ut litet "för mycket" på en försäkring,därför att ersättningen är så snål. 32 1. Ja absolut 116 2. Ja 203 3. Tveksam 746 4. Nej 512 5. Nej absolut inte 61 9. Ej svar
VAR 394 KVINNOR HAR DET SÄMRE Loc 438 width 1 MD=9 F.15.2. Kvinnorna har det i allmänhet mycket sämre än männen i det svenska samhället. <Se F.15 för fullständig frågetext> 100 1. Ja absolut 355 2. Ja 441 3. Tveksam 551 4. Nej 153 5. Nej absolut inte 70 9. Ej svar
VAR 395 LÄGRE STANDARD Loc 439 width 1 MD=9 F.15.3. Svenska folket skulle må bättre av något lägre standard. <Se F.15 för fullständig frågetext> 150 1. Ja absolut 641 2. Ja 424 3. Tveksam 305 4. Nej 89 5. Nej absolut inte 61 9. Ej svar
VAR 396 FÖRETAGSVINSTER Loc 440 width 1 MD=9 F.15.4. De anställda har samma rätt till företagens vinster som företagsägarna. <Se F.15 för fullständig frågetext> 146 1. Ja absolut 347 2. Ja 424 3. Tveksam 493 4. Nej 190 5. Nej absolut inte 70 9. Ej svar
VAR 397 PRIVAT EKONOMISK MAKT Loc 441 width 1 MD=9 F.15.5. Ekonomisk makt samlad hos ett fåtal privata medför risk för maktmissbruk. <Se F.15 för fullständig frågetext> 370 1. Ja absolut 632 2. Ja 333 3. Tveksam 179 4. Nej 68 5. Nej absolut inte 88 9. Ej svar
VAR 398 FACKLIG MAKT Loc 442 width 1 MD=9 F.15.6. Ekonomisk makt samlad hos fackförbunden medför risk för maktmissbruk. <Se F.15 för fullständig frågetext> 374 1. Ja absolut 642 2. Ja 382 3. Tveksam 122 4. Nej 51 5. Nej absolut inte 99 9. Ej svar
VAR 399 STATLIG MAKT Loc 443 width 1 MD=9 F.15.7. Ekonomisk makt samlad hos staten medför risk för maktmissbruk. <Se F.15 för fullständig frågetext> 233 1. Ja absolut 526 2. Ja 548 3. Tveksam 242 4. Nej 36 5. Nej absolut inte 85 9. Ej svar
VAR 400 HANDLA I KONSUM Loc 444 width 1 MD=9 F.15.8. Det är bättre att handla i Konsum än i andra butiker. <Se F.15 för fullständig frågetext> 70 1. Ja absolut 153 2. Ja 326 3. Tveksam 689 4. Nej 358 5. Nej absolut inte 74 9. Ej svar
VAR 401 JÄMSTÄLLT SAMHÄLLE Loc 445 width 1 MD=9 F.15.9. Ett samhälle där alla är jämställda vore ett tråkigt samhälle. <Se F.15 för fullständig frågetext> 268 1. Ja absolut 522 2. Ja 339 3. Tveksam 353 4. Nej 124 5. Nej absolut inte 64 9. Ej svar
VAR 402 FÖRTRYCK Loc 446 width 1 MD=9 F.15.10. Arbetare och tjänstemän förtrycks i det här landet också. <Se F.15 för fullständig frågetext> 52 1. Ja absolut 218 2. Ja 406 3. Tveksam 730 4. Nej 195 5. Nej absolut inte 69 9. Ej svar
VAR 403 AVSKAFFA BETYG Loc 447 width 1 MD=9 F.15.11. Alla betyg i skolor och på arbetsplatser bör avskaffas. <Se F.15 för fullständig frågetext> 33 1. Ja absolut 66 2. Ja 302 3. Tveksam 757 4. Nej 460 5. Nej absolut inte 52 9. Ej svar
VAR 404 EJ ARBETE - OTRIVSAMT Loc 448 width 1 MD=9 F.15.12. Hellre inget arbete alls än ett arbete man inte trivs med. <Se F.15 för fullständig frågetext> 23 1. Ja absolut 72 2. Ja 259 3. Tveksam 811 4. Nej 441 5. Nej absolut inte 64 9. Ej svar
VAR 405 PRIVAT FÖRETAGSAMHET Loc 449 width 1 MD=9 F.15.13. Framgångsrik privat företagsamhet är nödvändig för att alla i vårt land skall få det bättre. <Se F.15 för fullständig frågetext> 405 1. Ja absolut 614 2. Ja 364 3. Tveksam 155 4. Nej 56 5. Nej absolut inte 76 9. Ej svar
VAR 406 FÖRETAGSVINSTER Loc 450 width 1 MD=9 F.15.14. Det är främst Sveriges arbetare som skapar företagens vinster. <Se F.15 för fullständig frågetext> 204 1. Ja absolut 553 2. Ja 434 3. Tveksam 348 4. Nej 64 5. Nej absolut inte 67 9. Ej svar
VAR 407 ALLA SKALL BESTÄMMA Loc 451 width 1 MD=9 F.15.15. Det är viktigt att alla eller de flesta i ett folk eller förbund kan vara med och bestämma i frågor som rör dem själva. <Se F.15 för fullständig frågetext> 356 1. Ja absolut 931 2. Ja 217 3. Tveksam 48 4. Nej 14 5. Nej absolut inte 104 9. Ej svar
VAR 408 HÖGINKOMSTBESKATTNING Loc 452 width 1 MD=9 F.15.16. Högre inkomster bör beskattas hårdare. <Se F.15 för fullständig frågetext> 234 1. Ja absolut 456 2. Ja 415 3. Tveksam 360 4. Nej 120 5. Nej absolut inte 85 9. Ej svar
VAR 409 SKATTEFUSK Loc 453 width 1 MD=9 F.15.17. Man måste "skattefuska" om man kan,därför att skattena är så höga/orättvisa. <Se F.15 för fullständig frågetext> 54 1. Ja absolut 171 2. Ja 266 3. Tveksam 709 4. Nej 389 5. Nej absolut inte 81 9. Ej svar
VAR 410 ANSTÄLLDA TAR MAKTEN Loc 454 width 1 MD=9 F.15.18. Det blir inte bättre för alla i vårt land förrän de anställda själva tar makten över näringslivet. <Se F.15 för fullständig frågetext> 52 1. Ja absolut 83 2. Ja 573 3. Tveksam 502 4. Nej 377 5. Nej absolut inte 83 9. Ej svar
VAR 411 DÅLIGA BESLUT Loc 455 width 1 MD=9 F.15.19. Det blir lätt dåliga beslut när alla skall vara med och bestämma. <Se F.15 för fullständig frågetext> 212 1. Ja absolut 562 2. Ja 438 3. Tveksam 309 4. Nej 70 5. Nej absolut inte 79 9. Ej svar
VAR 412 KYRKAN HAR MER ATT GE Loc 456 width 1 MD=9 F.15.20. Svenska Kyrkan och frikyrkorna borde ha mer att ge människorna. <Se F.15 för fullständig frågetext> 202 1. Ja absolut 534 2. Ja 621 3. Tveksam 134 4. Nej 97 5. Nej absolut inte 82 9. Ej svar
VAR 413 PÅVERKA LIVSKVALITET Loc 457 width 1 MD=9 F.16a. Tror Ni att Ni själv kan göra något eller mycket för att få ut av livet vad Ni vill? 690 1. Kan göra mycket 678 2. Kan göra något 103 3. Kan ingenting göra åt det 140 4. Tveksam 59 9. Ej svar
VAR 414 DAGSTIDNINGSINTERVJU Loc 458 width 1 MD=9 F.16b. Vad är Ert intryck av den politiska uppfattningen i den dagstidning Ni läser mest,i TV och i radio? F.16b.1. Dagstidningens intervjuer 99 1. Alltid borgerlig 434 2. Oftast borgerlig 740 3. I stort sett neutralt 172 4. Oftast socialistisk 34 5. Alltid socialistisk 191 9. Ej svar
VAR 415 DAGSTIDNINGSNYHETER Loc 459 width 1 MD=9 F.16b.2. Dagstidningens nyheter <Se F.16b för fullständig frågetext> 56 1. Alltid borgerlig 315 2. Oftast borgerlig 921 3. I stort sett neutralt 143 4. Oftast socialistisk 24 5. Alltid socialistisk 211 9. Ej svar
VAR 416 AKTUELLT (TV1) Loc 460 width 1 MD=9 F.16b.3. Aktuellt (TV1) <Se F.16b för fullständig frågetext> 17 1. Alltid borgerlig 151 2. Oftast borgerlig 1045 3. I stort sett neutralt 223 4. Oftast socialistisk 23 5. Alltid socialistisk 211 9. Ej svar
VAR 417 REPORTAGE (TV1) Loc 461 width 1 MD=9 F.16b.4. TV 1:s övriga reportage <Se F.16b för fullständig frågetext> 14 1. Alltid borgerlig 125 2. Oftast borgerlig 1030 3. I stort sett neutralt 245 4. Oftast socialistisk 21 5. Alltid socialistisk 235 9. Ej svar
VAR 418 INTERVJUER (TV1) Loc 462 width 1 MD=9 F.16b.5. TV 1:s intervjuer <Se F.16b för fullständig frågetext> 9 1. Alltid borgerlig 133 2. Oftast borgerlig 1014 3. I stort sett neutralt 236 4. Oftast socialistisk 29 5. Alltid socialistisk 249 9. Ej svar
VAR 419 RAPPORT (TV 2) Loc 463 width 1 MD=9 F.16b.6. Rapport (TV 2) <Se F.16b för fullständig frågetext> 11 1. Alltid borgerlig 67 2. Oftast borgerlig 803 3. I stort sett neutralt 462 4. Oftast socialistisk 111 5. Alltid socialistisk 216 9. Ej svar
VAR 420 REPORTAGE (TV 2) Loc 464 width 1 MD=9 F.16b.7. TV 2:s övriga reportage <Se F.16b för fullständig frågetext> 5 1. Alltid borgerlig 53 2. Oftast borgerlig 801 3. I stort sett neutralt 501 4. Oftast socialistisk 75 5. Alltid socialistisk 235 9. Ej svar
VAR 421 INTERVJUER (TV 2) Loc 465 width 1 MD=9 F.16b.8. TV 2:s intervjuer <Se F.16b för fullständig frågetext> 5 1. Alltid borgerlig 64 2. Oftast borgerlig 783 3. I stort sett neutralt 494 4. Oftast socialistisk 85 5. Alltid socialistisk 239 9. Ej svar
VAR 422 RADIOINTERVJUER Loc 466 width 1 MD=9 F.16b.9. Radions intervjuer <Se F.16b för fullständig frågetext> 9 1. Alltid borgerlig 49 2. Oftast borgerlig 1121 3. I stort sett neutralt 239 4. Oftast socialistisk 23 5. Alltid socialistisk 229 9. Ej svar
VAR 423 PREFERENS 1 Loc 467 width 1 MD=9 F.17a. Vad av följande tror Ni ger Er största tillfredsställelsen? F.17a.1. Vad av följande tror Ni ger Er största tillfredsställelsen? 1260 1. Enkla och sparsamma vanor 359 2. Det mesta möjliga av livets goda 51 9. Ej svar
VAR 424 PREFERENS 2 Loc 468 width 1 MD=9 F.17a.2. Vad av följande tror Ni ger Er största tillfredsställelsen? <Se F.17a för fullständig frågetext> 1439 1. Strövtåg i skog och mark 166 2. Nöjesliv i en storstad 65 9. Ej svar
VAR 425 PREFERENS 3 Loc 469 width 1 MD=9 F.17a.3. Vad av följande tror Ni ger Er största tillfredsställelsen? <Se F.17a för fullständig frågetext> 280 1. Delikatesser på en restaurang 1334 2. Rejäl hemlagad husmanskost 56 9. Ej svar
VAR 426 PREFERENS 4 Loc 470 width 1 MD=9 F.17a.4. Vad av följande tror Ni ger Er största tillfredsställelsen? <Se F.17a för fullständig frågetext> 133 1. Övertidsarbete och stora inkomster 1433 2. Mycket fritid och medelinkomster 104 9. Ej svar
VAR 427 PREFERENS 5 Loc 471 width 1 MD=9 F.17a.5. Vad av följande tror Ni ger Er största tillfredsställelsen? <Se F.17a för fullständig frågetext> 1403 1. Umgänge med familjen 191 2. Uteliv bland vänner och bekanta 76 9. Ej svar
VAR 428 PREFERENS 6 Loc 472 width 1 MD=9 F.17a.6. Vad av följande tror Ni ger Er största tillfredsställelsen? <Se F.17a för fullständig frågetext> 101 1. Ett hem med dyrbar och vacker inredning 1528 2. Ett enkelt men trivsamt hem 41 9. Ej svar
VAR 429 PREFERENS 7 Loc 473 width 1 MD=9 F.17a.7. Vad av följande tror Ni ger Er största tillfredsställelsen? <Se F.17a för fullständig frågetext> 119 1. Barn som blir kända och framstående 1454 2. Barn som blir nöjda och glada medelmåttor 97 9. Ej svar
VAR 430 PREFERENS 8 Loc 474 width 1 MD=9 F.17a.8. Vad av följande tror Ni ger Er största tillfredsställelsen? <Se F.17a för fullständig frågetext> 1467 1. Ha en billig men driftsäker bil 133 2. Ha en Rolls-Royce 70 9. Ej svar
VAR 431 PREFERENS 9 Loc 475 width 1 MD=9 F.17a.9. Vad av följande tror Ni ger Er största tillfredsställelsen? <Se F.17a för fullständig frågetext> 1214 1. Göra en värdefull insats som lönar sig dåligt 316 2. Göra en värdelös insats som ger mycket pengar 140 9. Ej svar
VAR 432 SVERIGE OM 20 ÅR Loc 476 width 1 MD=9 F.17b. Tror Ni att förhållandena i Sverige kommer att vara bättre eller sämre om 20 år än de är nu? 34 1. Mycket bättre 220 2. Något bättre 335 3. Varken bättre eller sämre än nu 471 4. Något sämre 256 5. Mycket sämre 334 6. Tveksam 20 9. Ej svar
VAR 433 FRAMTIDSANSVAR Loc 477 width 1 MD=9 F.17c. Anser Ni att den enskilde människan,alltså Ni själv,har ett ansvar för hur förhållandena blir i framtiden? 561 1. Ja,stort ansvar 897 2. Ja,visst ansvar 54 3. Nej,inget ansvar 141 4. Tveksam 17 9. Ej svar
VAR 434 ENSAMHET Loc 478 width 1 MD=9 F.18. Man kan känna sig ensam även om man träffar andra då och då. Händer det att Ni tycker Ni inte har någon att tala med? 115 1. Ja ofta 513 2. Ja ibland 645 3. Ja men ganska sällan 353 4. Händer aldrig 44 9. Ej svar
VAR 435 BEUNDRAD PERSON 1 Loc 479 width 1 MD=9 F.19a. Finns det några personer i detta århundrade som Ni beundrar? F.19a.1. Någon partipolitiker 303 1. Ja i hög grad 572 2. Ja i viss mån 638 3. Nej 157 9. Ej svar
VAR 436 BEUNDRAD PERSON 2 Loc 480 width 1 MD=9 F.19a.2. Någon fredskämpe <Se F.19a för fullständig frågetext> 455 1. Ja i hög grad 505 2. Ja i viss mån 539 3. Nej 171 9. Ej svar
VAR 437 BEUNDRAD PERSON 3 Loc 481 width 1 MD=9 F.19a.3. Någon krigshjälte <Se F.19a för fullständig frågetext> 58 1. Ja i hög grad 140 2. Ja i viss mån 1254 3. Nej 218 9. Ej svar
VAR 438 BEUNDRAD PERSON 4 Loc 482 width 1 MD=9 F.19a.4. Någon miljökämpe <Se F.19a för fullständig frågetext> 249 1. Ja i hög grad 497 2. Ja i viss mån 720 3. Nej 204 9. Ej svar
VAR 439 BEUNDRAD PERSON 5 Loc 483 width 1 MD=9 F.19a.5. Någon frihetshjälte <Se F.19a för fullständig frågetext> 204 1. Ja i hög grad 348 2. Ja i viss mån 877 3. Nej 241 9. Ej svar
VAR 440 BEUNDRAD PERSON 6 Loc 484 width 1 MD=9 F.19a.6. Någon författare <Se F.19a för fullständig frågetext> 465 1. Ja i hög grad 604 2. Ja i viss mån 432 3. Nej 169 9. Ej svar
VAR 441 BEUNDRAD PERSON 7 Loc 485 width 1 MD=9 F.19a.7. Någon skådespelare <Se F.19a för fullständig frågetext> 530 1. Ja i hög grad 646 2. Ja i viss mån 326 3. Nej 168 9. Ej svar
VAR 442 BEUNDRAD PERSON 8 Loc 486 width 1 MD=9 F.19a.8. Någon sång-,musik- eller dansgrupp <Se F.19a för fullständig frågetext> 493 1. Ja i hög grad 664 2. Ja i viss mån 330 3. Nej 183 9. Ej svar
VAR 443 BEUNDRAD PERSON 9 Loc 487 width 1 MD=9 F.19a.9. Någon bildkonstnär,målare <Se F.19a för fullständig frågetext> 337 1. Ja i hög grad 490 2. Ja i viss mån 645 3. Nej 198 9. Ej svar
VAR 444 BEUNDRAD PERSON 10 Loc 488 width 1 MD=9 F.19a.10. Någon idrottsman <Se F.19a för fullständig frågetext> 1049 1. Ja i hög grad 395 2. Ja i viss mån 137 3. Nej 89 9. Ej svar
VAR 445 BEUNDRAD PERSON 11 Loc 489 width 1 MD=9 F.19a.11. Någon vetenskapsman <Se F.19a för fullständig frågetext> 516 1. Ja i hög grad 524 2. Ja i viss mån 434 3. Nej 196 9. Ej svar
VAR 446 BEUNDRAD PERSON 12 Loc 490 width 1 MD=9 F.19a.12. Någon uppfinnare <Se F.19a för fullständig frågetext> 419 1. Ja i hög grad 477 2. Ja i viss mån 558 3. Nej 216 9. Ej svar
VAR 447 BEUNDRAD PERSON 13 Loc 491 width 1 MD=9 F.19a.13. Någon finansman,storföretagare <Se F.19a för fullständig frågetext> 368 1. Ja i hög grad 424 2. Ja i viss mån 691 3. Nej 187 9. Ej svar
VAR 448 BEUNDRAD PERSON 14 Loc 492 width 1 MD=9 F.19a.14. Någon fackförbundsledare <Se F.19a för fullständig frågetext> 103 1. Ja i hög grad 297 2. Ja i viss mån 1066 3. Nej 204 9. Ej svar
VAR 449 BEUNDRAD PERSON 15 Loc 493 width 1 MD=9 F.19a.15. Någon annan särskild person <Se F.19a för fullständig frågetext> 527 1. Ja i hög grad 401 2. Ja i viss mån 543 3. Nej 199 9. Ej svar
VAR 450 SAMMANBOENDE UNGDOMAR Loc 494 width 1 MD=9 F.19b. Tycker Ni det är bra att ungdomar sammanbor utan att vara gifta? 471 1. Ja absolut 501 2. Ja 417 3. Tveksam,beror på 150 4. Nej 85 5. Nej absolut inte 46 9. Ej svar
VAR 451 MILJÖGRUPPER Loc 495 width 1 MD=9 F.19c. Tycker Ni det är bra när en miljögrupp bildas för att t.ex. förmå myndigheterna att minska biltrafiken i en stad? 433 1. Ja absolut 637 2. Ja 365 3. Tveksam,beror på 121 4. Nej 42 5. Nej absolut inte 72 9. Ej svar
VAR 452 DELAT HEMARBETE Loc 496 width 1 MD=9 F.19d. Tror Ni det vore till fördel för familjelivet om mannen och hustrun i familjer med barn under 18 år delar arbetet med hem och barn alldeles lika? 426 1. Ja absolut 554 2. Ja 456 3. Tveksam,beror på 133 4. Nej 22 5. Nej absolut inte 79 9. Ej svar
VAR 453 DELAT HEMARBETE-BARNFAM. Loc 497 width 1 F.19e. Endast till gifta och sammanboende med barn under 18 år:Kan en sådan likadelning av hemmaarbetet ordnas i Ert fall? 870 0. Frågan ej tillämplig 96 1. Ja absolut 241 2. Ja 211 3. Tveksam,beror på 194 4. Nej 58 5. Nej absolut inte
VAR 454 RISKTAGANDE Loc 498 width 1 MD=9 F.20a. Är Ni själv en person som värderar tryggheten så högt att Ni inte gärna tar några risker,eller tar Ni gärna en risk om Ni tror Ni kan vinna något med det? 390 1. Tar inga risker 769 2. Kan ta en mindre risk 141 3. Kan ta en större risk 123 4. Tar gärna risker för att vinna fördelar 222 5. Kan inte säga 25 9. Ej svar
VAR 455 ARTIG Loc 499 width 1 MD=9 F.20b. Hur tycker Ni man själv bör vara? F.20b.1. Artig 629 1. Mycket viktigt 851 2. Ganska viktigt 124 3. Inte särskilt viktigt 11 4. Inte alls viktigt 8 5. Tveksam 47 9. Ej svar
VAR 456 OMTÄNKSAM Loc 500 width 1 MD=9 F.20b.2. Omtänksam <Se F.20b för fullständig frågetext> 968 1. Mycket viktigt 635 2. Ganska viktigt 20 3. Inte särskilt viktigt 2 4. Inte alls viktigt 5 5. Tveksam 40 9. Ej svar
VAR 457 PUNKTLIG Loc 501 width 1 MD=9 F.20b.3. Punktlig <Se F.20b för fullständig frågetext> 874 1. Mycket viktigt 665 2. Ganska viktigt 74 3. Inte särskilt viktigt 4 4. Inte alls viktigt 9 5. Tveksam 44 9. Ej svar
VAR 458 FRIKOSTIG Loc 502 width 1 MD=9 F.20b.4. Frikostig <Se F.20b för fullständig frågetext> 225 1. Mycket viktigt 701 2. Ganska viktigt 507 3. Inte särskilt viktigt 100 4. Inte alls viktigt 62 5. Tveksam 75 9. Ej svar
VAR 459 HJÄLPSAM Loc 503 width 1 MD=9 F.20b.5. Hjälpsam <Se F.20b för fullständig frågetext> 848 1. Mycket viktigt 755 2. Ganska viktigt 22 3. Inte särskilt viktigt 3 4. Inte alls viktigt 8 5. Tveksam 34 9. Ej svar
VAR 460 TUFF Loc 504 width 1 MD=9 F.20b.6. Tuff <Se F.20b för fullständig frågetext> 12 1. Mycket viktigt 68 2. Ganska viktigt 340 3. Inte särskilt viktigt 1122 4. Inte alls viktigt 50 5. Tveksam 78 9. Ej svar
VAR 461 SPARSAM Loc 505 width 1 MD=9 F.20b.7. Sparsam <Se F.20b för fullständig frågetext> 368 1. Mycket viktigt 973 2. Ganska viktigt 245 3. Inte särskilt viktigt 17 4. Inte alls viktigt 17 5. Tveksam 50 9. Ej svar
VAR 462 RÄTTVIS Loc 506 width 1 MD=9 F.20b.8. Rättvis <Se F.20b för fullständig frågetext> 1165 1. Mycket viktigt 445 2. Ganska viktigt 14 3. Inte särskilt viktigt 4. Inte alls viktigt 6 5. Tveksam 40 9. Ej svar
VAR 463 FLITIG Loc 507 width 1 MD=9 F.20b.9. Flitig <Se F.20b för fullständig frågetext> 515 1. Mycket viktigt 923 2. Ganska viktigt 150 3. Inte särskilt viktigt 13 4. Inte alls viktigt 12 5. Tveksam 57 9. Ej svar
VAR 464 LAGLYDIG Loc 508 width 1 MD=9 F.20b.10. Laglydig <Se F.20b för fullständig frågetext> 818 1. Mycket viktigt 723 2. Ganska viktigt 58 3. Inte särskilt viktigt 3 4. Inte alls viktigt 20 5. Tveksam 48 9. Ej svar
VAR 465 SJÄLVBEHÄRSKAD Loc 509 width 1 MD=9 F.20b.11. Visa självbehärskning <Se F.20b för fullständig frågetext> 490 1. Mycket viktigt 856 2. Ganska viktigt 212 3. Inte särskilt viktigt 28 4. Inte alls viktigt 22 5. Tveksam 62 9. Ej svar
VAR 466 PLIKTTROGEN Loc 510 width 1 MD=9 F.20b.12. Plikttrogen <Se F.20b för fullständig frågetext> 747 1. Mycket viktigt 755 2. Ganska viktigt 81 3. Inte särskilt viktigt 14 4. Inte alls viktigt 21 5. Tveksam 52 9. Ej svar
VAR 467 SJÄLVSTÄNDIG Loc 511 width 1 MD=9 F.20b.13. Självständig <Se F.20b för fullständig frågetext> 568 1. Mycket viktigt 844 2. Ganska viktigt 149 3. Inte särskilt viktigt 17 4. Inte alls viktigt 25 5. Tveksam 67 9. Ej svar
VAR 468 HEDERLIG Loc 512 width 1 MD=9 F.20b.14. Hederlig <Se F.20b för fullständig frågetext> 1189 1. Mycket viktigt 403 2. Ganska viktigt 23 3. Inte särskilt viktigt 2 4. Inte alls viktigt 6 5. Tveksam 47 9. Ej svar
VAR 469 TROHET Loc 513 width 1 MD=9 F.20b.15. Trogen (i äktenskapet) <Se F.20b för fullständig frågetext> 1004 1. Mycket viktigt 496 2. Ganska viktigt 74 3. Inte särskilt viktigt 14 4. Inte alls viktigt 27 5. Tveksam 55 9. Ej svar
VAR 470 VÄNLIG Loc 514 width 1 MD=9 F.20b.16. Vänlig <Se F.20b för fullständig frågetext> 766 1. Mycket viktigt 807 2. Ganska viktigt 32 3. Inte särskilt viktigt 3 4. Inte alls viktigt 9 5. Tveksam 53 9. Ej svar
VAR 471 KÄMPA FÖR RÄTTIGHETER Loc 515 width 1 MD=9 F.20b.17. Kämpa för sina rättigheter <Se F.20b för fullständig frågetext> 726 1. Mycket viktigt 756 2. Ganska viktigt 106 3. Inte särskilt viktigt 7 4. Inte alls viktigt 30 5. Tveksam 45 9. Ej svar
VAR 472 ONYKTER FLICKA Loc 516 width 1 MD=9 F.21. Tycker Ni följande är ursäktligt? F.21a. Om en 14-årig flicka kommer hem onykter ett par gånger i terminen? 34 1. Ja absolut 144 2. Ja 292 3. Beror på,vet ej 507 4. Nej 668 5. Nej absolut inte 25 9. Ej svar
VAR 473 SNATTANDE TONÅRING Loc 517 width 1 MD=9 F.21b. Om en 14-åring någon gång snor en chokladkaka i snabbköpet? <Se F.21 för fullständig frågetext> 47 1. Ja absolut 198 2. Ja 245 3. Beror på,vet ej 511 4. Nej 636 5. Nej absolut inte 33 9. Ej svar
VAR 474 ONYKTER POJKE Loc 518 width 1 MD=9 F.21c. Om en 14-årig pojke kommer hem onykter ett par gånger i terminen? <Se F.21 för fullständig frågetext> 35 1. Ja absolut 148 2. Ja 292 3. Beror på,vet ej 500 4. Nej 669 5. Nej absolut inte 26 9. Ej svar
VAR 475 FÖRÄLDRAHEM-EKONOMI Loc 519 width 1 MD=9 F.22a. Hur vill Ni beteckna Ert föräldrahem? 41 1. Mycket god ekonomi 205 2. Över genomsnittlig ekonomi 960 3. Genomsnittlig ekonomi 278 4. Under genomsnittlig ekonomi 79 5. Mycket under genomsnittlig ekonomi 63 6. Kan inte säga 44 9. Ej svar
VAR 476 FÖRÄLDRAHEM Loc 520 width 1 MD=9 F.22b. Vilken åsiktsinriktning tycker Ni passar BÄST in på följande? F.22b.1. Ert föräldrahem 599 1. Socialistisk 621 2. Borgerlig 193 3. Ingendera 178 4. Kan inte säga 79 9. Ej svar
VAR 477 SKOLLÄRARE Loc 521 width 1 MD=9 F.22b.2. De viktigaste lärarna i skolan <Se F.22b för fullständig frågetext> 91 1. Socialistisk 576 2. Borgerlig 185 3. Ingendera 685 4. Kan inte säga 133 9. Ej svar
VAR 478 SKOLKAMRATER Loc 522 width 1 MD=9 F.22b.3. De skolkamrater Ni kände bäst <Se F.22b för fullständig frågetext> 308 1. Socialistisk 389 2. Borgerlig 256 3. Ingendera 579 4. Kan inte säga 138 9. Ej svar
VAR 479 FRITIDSVÄNNER Loc 523 width 1 MD=9 F.22b.4. De flesta av Era nuvarande fritidsvänner <Se F.22b för fullständig frågetext> 407 1. Socialistisk 482 2. Borgerlig 251 3. Ingendera 402 4. Kan inte säga 128 9. Ej svar
VAR 480 FACKORGANISATION Loc 524 width 1 MD=9 F.22c. Tillhör Ni någon facklig organisation? ÄVEN PENSIONÄRER. 480 1. LO-förbund 313 2. TCO-förbund 81 3. SACO/SR-förbund 177 4. Annan facklig organisation 489 5. Ingen facklig organisation 130 9. Ej svar
VAR 481 NÖJD MED FACKFÖRBUND Loc 525 width 1 MD=9 F.22d. Om Ni är medlem i något fackligt förbund: Är Ni nöjd med vad Ert förbund åstadkommit under 1979? ÄVEN PENSIONÄRER. 619 0. Frågan ej tillämplig 29 1. Mycket nöjd 247 2. Ganska nöjd 478 3. Varken nöjd eller missnöjd 166 4. Ganska missnöjd 39 5. Mycket missnöjd 83 6. Tveksam 9 9. Ej svar
VAR 482 MEDLEMSINFLYTANDE Loc 526 width 1 MD=9 F.23. Om Ni är betalande medlem i något förbund som tillhör LO,TCO eller SACO/SR: Tycker Ni att Ert fackförbund tar tillräcklig hänsyn till medlemmarnas åsikter, innan viktigare förslag framlägges för kongressen? 135 1. Ja i regel 245 2. Ja men inte alltid 239 3. Nej alltför sällan 205 4. Kan inte säga 825 5. Ej betalande medlem 21 9. Ej svar
VAR 483 BANKSPARANDE Loc 527 width 1 MD=9 F.24a. Spar Ni pengar på bankbok som Ni räknar med att till stor del ha kvar om 5 år? 490 1. Ja regelbundet 564 2. Ja då och då 566 3. Nej 50 9. Ej svar
VAR 484 BANK 1 Loc 528 width 1 MD=9 F.24b. Om Ni spar på bankbok regelbundet eller då och då:I vilken eller vilka banker? F.24b.1. Vilken bank?-mark 1 616 0. Frågan ej tillämplig 508 1. Sparbanken 215 2. PK-banken 74 3. Handelsbanken 72 4. SE-banken 167 5. Annan bank 18 9. Ej svar
VAR 485 BANK 2 Loc 529 width 1 F.24b.2. Vilken bank?-mark 2 <Se F.24b för fullständig frågetext> 1432 0. Frågan ej tillämplig 1. Sparbanken 100 2. PK-banken 34 3. Handelsbanken 48 4. SE-banken 56 5. Annan bank
VAR 486 BANK 3 Loc 530 width 1 F.24b.3. Vilken bank?-mark 3 <Se F.24b för fullständig frågetext> 1645 0. Frågan ej tillämplig 1. Sparbanken 2. PK-banken 10 3. Handelsbanken 6 4. SE-banken 9 5. Annan bank
VAR 487 BANK 4 Loc 531 width 1 F.24b.4. Vilken bank?-mark 4 <Se F.24b för fullständig frågetext> 1666 0. Frågan ej tillämplig 1. Sparbanken 2. PK-banken 3. Handelsbanken 2 4. SE-banken 2 5. Annan bank
VAR 488 BANK 5 Loc 532 width 1 F.24b.5. Vilken bank?-mark 5 <Se F.24b för fullständig frågetext> 1669 0. Frågan ej tillämplig 1. Sparbanken 2. PK-banken 3. Handelsbanken 4. SE-banken 1 5. Annan bank
VAR 489 LÅN:VILLA 1 Loc 533 width 1 MD=9 F.24c. Har Ni för närvarande något lån som Ni avbetalar i någon bank? I så fall vad för slags bank och gäller lånet villa,fritidshus,bostadsrätt eller annat bostadsägande? F.24c.1a. Villa-mark 1 318 1. Sparbank 39 2. PK-bank 34 3. SE-bank 51 4. Handelsbanken 103 5. Annan bank 238 6. Nej,inte i någon bank 887 9. Ej svar
VAR 490 LÅN:VILLA 2 Loc 534 width 1 F.24c.1b. Villa-mark 2 <Se F.24c för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. Sparbank 7 2. PK-bank 15 3. SE-bank 14 4. Handelsbanken 31 5. Annan bank 1 6. Nej,inte i någon bank
VAR 491 LÅN:VILLA 3 Loc 535 width 1 F.24c.1c. Villa-mark 3 <Se F.24c för fullständig frågetext> 1656 0. Frågan ej tillämplig 1. Sparbank 2. PK-bank 1 3. SE-bank 3 4. Handelsbanken 9 5. Annan bank 1 6. Nej,inte i någon bank
VAR 492 LÅN:FRITIDSHUS 1 Loc 536 width 1 MD=9 F.24c.2a. Fritidshus-mark 1 <Se F.24c för fullständig frågetext> 37 1. Sparbank 11 2. PK-bank 12 3. SE-bank 7 4. Handelsbanken 31 5. Annan bank 254 6. Nej,inte i någon bank 1318 9. Ej svar
VAR 493 LÅN:FRITIDSHUS 2 Loc 537 width 1 F.24c.2b. Fritidshus-mark 2 <Se F.24c för fullständig frågetext> 1664 0. Frågan ej tillämplig 1. Sparbank 2. PK-bank 1 3. SE-bank 2 4. Handelsbanken 3 5. Annan bank 6. Nej,inte i någon bank
VAR 494 LÅN:FRITIDSHUS 3 Loc 538 width 1 F.24c.2c. Fritidshus-mark 3 <Se F.24c för fullständig frågetext> 1670 0. Frågan ej tillämplig 1. Sparbank 2. PK-bank 3. SE-bank 4. Handelsbanken 5. Annan bank 6. Nej,inte i någon bank
VAR 495 LÅN:BOSTADSRÄTT 1 Loc 539 width 1 MD=9 F.24c.3a. Bostadsrätt-mark 1 <Se F.24c för fullständig frågetext> 14 1. Sparbank 10 2. PK-bank 3 3. SE-bank 6 4. Handelsbanken 5 5. Annan bank 259 6. Nej,inte i någon bank 1373 9. Ej svar
VAR 496 LÅN:BOSTADSRÄTT 2 Loc 540 width 1 F.24c.3b. Bostadsrätt-mark 2 <Se F.24c för fullständig frågetext> 1667 0. Frågan ej tillämplig 1. Sparbank 1 2. PK-bank 1 3. SE-bank 4. Handelsbanken 1 5. Annan bank 6. Nej,inte i någon bank
VAR 497 LÅN:BOSTADSRÄTT 3 Loc 541 width 1 F.24c.3c. Bostadsrätt-mark 3 <Se F.24c för fullständig frågetext> 1669 0. Frågan ej tillämplig 1. Sparbank 2. PK-bank 3. SE-bank 1 4. Handelsbanken 5. Annan bank 6. Nej,inte i någon bank
VAR 498 LÅN:ANNAN BOSTAD 1 Loc 542 width 1 MD=9 F.24c.4a. Annat bostadsägande-mark 1 <Se F.24c för fullständig frågetext> 11 1. Sparbank 2 2. PK-bank 3 3. SE-bank 1 4. Handelsbanken 18 5. Annan bank 255 6. Nej,inte i någon bank 1380 9. Ej svar
VAR 499 LÅN:ANNAN BOSTAD 2 Loc 543 width 1 F.24c.4b. Annat bostadsägande-mark 2 <Se F.24c för fullständig frågetext> 1669 0. Frågan ej tillämplig 1. Sparbank 2. PK-bank 3. SE-bank 4. Handelsbanken 1 5. Annan bank 6. Nej,inte i någon bank
VAR 500 LÅN:ANNAN BOSTAD 3 Loc 544 width 1 F.24c.4c. Annat bostadsägande-mark 3 <Se F.24c för fullständig frågetext> 1670 0. Frågan ej tillämplig 1. Sparbank 2. PK-bank 3. SE-bank 4. Handelsbanken 5. Annan bank 6. Nej,inte i någon bank
VAR 501 LÅN:ANNAT 1 Loc 545 width 1 MD=9 F.24c.5a. Annat-mark 1 <Se F.24c för fullständig frågetext> 118 1. Sparbank 42 2. PK-bank 37 3. SE-bank 45 4. Handelsbanken 91 5. Annan bank 482 6. Nej,inte i någon bank 855 9. Ej svar
VAR 502 LÅN:ANNAT 2 Loc 546 width 1 F.24c.5b. Annat-mark 2 <Se F.24c för fullständig frågetext> 1655 0. Frågan ej tillämplig 1. Sparbank 1 2. PK-bank 4 3. SE-bank 3 4. Handelsbanken 6 5. Annan bank 1 6. Nej,inte i någon bank
VAR 503 LÅN:ANNAT 3 Loc 547 width 1 F.24c.5c. Annat-mark 3 <Se F.24c för fullständig frågetext> 1669 0. Frågan ej tillämplig 1. Sparbank 2. PK-bank 3. SE-bank 4. Handelsbanken 1 5. Annan bank 6. Nej,inte i någon bank
VAR 504 SYSSELSÄTTNING Loc 548 width 2 MD=99 F.25a. Vad för slags förvärvsarbete eller sysselsättning har Ni? Löntagare 468 01. Arbetare 88 02. Arbetsledare 406 03. Tjänsteman 53 04. Chefstjänsteman (även kyrkoherde,överläkare på sjukhus m.fl.) 9 05. Anställd företagsledare Ej löntagare 57 06. Jordbrukare och medhjälpande familjemedlem 60 07. Annan egen företagare (även privatpraktik) 106 08. Hemmafru,sköter eget hushåll 98 09. Studerande,ej AMU 7 10. Studerande,AMU 219 11. Pensionär,helpension,inget arbete 13 12. Ekonomiskt oberoende,ej anställd 15 13. Arbetslös 8 14. Övriga utan arbete 63 99. Ej svar
VAR 505 HELÄGER HUS ELLER BIL 1 Loc 550 width 1 MD=9 F.25b. Äger Ni (eller det hushåll Ni tillhör) hus eller bil? F.25b.1a. Äger helt hus eller bil?-mark 1 336 1. Bostadshus (vinterbostad) 165 2. Fritidshus 594 3. En personbil 85 4. Flera personbilar 113 5. Nej,varken hus eller personbilar 377 9. Ej svar
VAR 506 HELÄGER HUS ELLER BIL 2 Loc 551 width 1 MD=9 F.25b.1b. Äger helt hus eller bil?-mark 2 <Se F.25b för fullständig frågetext> 864 0. Frågan ej tillämplig 1. Bostadshus (vinterbostad) 62 2. Fritidshus 314 3. En personbil 53 4. Flera personbilar 5. Nej,varken hus eller personbilar 377 9. Ej svar
VAR 507 HELÄGER HUS ELLER BIL 3 Loc 552 width 1 MD=9 F.25b.1c. Äger helt hus eller bil?-mark 3 <Se F.25b för fullständig frågetext> 1230 0. Frågan ej tillämplig 1. Bostadshus (vinterbostad) 2. Fritidshus 47 3. En personbil 16 4. Flera personbilar 5. Nej,varken hus eller personbilar 377 9. Ej svar
VAR 508 HELÄGER HUS ELLER BIL 4 Loc 553 width 1 MD=9 F.25b.1d. Äger helt hus eller bil?-mark 4 <Se F.25b för fullständig frågetext> 1292 0. Frågan ej tillämplig 1. Bostadshus (vinterbostad) 2. Fritidshus 3. En personbil 1 4. Flera personbilar 5. Nej,varken hus eller personbilar 377 9. Ej svar
VAR 509 AVBETALAR HUS EL. BIL 1 Loc 554 width 1 MD=9 F.25b.2a. Avbetalar hus eller bil?-mark 1 <Se F.25b för fullständig frågetext> 516 1. Bostadshus (vinterbostad) 52 2. Fritidshus 105 3. En personbil 13 4. Flera personbilar 172 5. Nej,varken hus eller personbilar 812 9. Ej svar
VAR 510 AVBETALAR HUS EL. BIL 2 Loc 555 width 1 MD=9 F.25b.2b. Avbetalar hus eller bil?-mark 2 <Se F.25b för fullständig frågetext> 710 0. Frågan ej tillämplig 1. Bostadshus (vinterbostad) 46 2. Fritidshus 87 3. En personbil 13 4. Flera personbilar 2 5. Nej,varken hus eller personbilar 812 9. Ej svar
VAR 511 AVBETALAR HUS EL. BIL 3 Loc 556 width 1 MD=9 F.25b.2c. Avbetalar hus eller bil?-mark 3 <Se F.25b för fullständig frågetext> 846 0. Frågan ej tillämplig 1. Bostadshus (vinterbostad) 2. Fritidshus 9 3. En personbil 3 4. Flera personbilar 5. Nej,varken hus eller personbilar 812 9. Ej svar
VAR 512 AVBETALAR HUS EL. BIL 4 Loc 557 width 1 MD=9 F.25b.2d. Avbetalar hus eller bil?-mark 4 <Se F.25b för fullständig frågetext> 857 0. Frågan ej tillämplig 1. Bostadshus (vinterbostad) 2. Fritidshus 3. En personbil 1 4. Flera personbilar 5. Nej,varken hus eller personbilar 812 9. Ej svar
VAR 513 ARBETSLÖS Loc 558 width 1 MD=9 F.25c. Har Ni varit arbetslös under de senaste tre åren och sökt plats genom arbetsförmedling? Hur länge var Ni arbetslös sammanlagt? 57 1. 1 månad eller mindre 56 2. 2-6 månader 19 3. 7-12 månader 31 4. Mer än 1 år 1221 5. Nej inte arbetslös under senaste tre åren 286 9. Ej svar
VAR 514 ARBETE-FRITID Loc 559 width 1 MD=9 F.26a. Tycker Ni att Era fritidsintressen ger Er mer behållning än Ert arbete? 154 1. Ja absolut 320 2. Ja 455 3. Tveksam,vet inte 481 4. Nej 80 5. Nej absolut inte 180 9. Ej svar
VAR 515 BILTUR Loc 560 width 1 MD=9 F.26b. Vad av följande skulle Ni vilja säga att Ni är intresserad av? F.26b.1. Bilturer inom landet 227 1. Mycket stort intresse 815 2. Ganska stort intresse 422 3. Ganska litet intresse 100 4. Ointresserad 106 9. Ej svar
VAR 516 LÅNGRESOR Loc 561 width 1 MD=9 F.26b.2. Långresor med flyg eller tåg <Se F.26b för fullständig frågetext> 343 1. Mycket stort intresse 479 2. Ganska stort intresse 443 3. Ganska litet intresse 266 4. Ointresserad 139 9. Ej svar
VAR 517 LÅNGPROMENADER Loc 562 width 1 MD=9 F.26b.3. Långpromenader till fots,skidturer,cykelturer <Se F.26b för fullständig frågetext> 339 1. Mycket stort intresse 679 2. Ganska stort intresse 394 3. Ganska litet intresse 127 4. Ointresserad 131 9. Ej svar
VAR 518 BÅTTURER Loc 563 width 1 MD=9 F.26b.4. Turer med segel- eller motorbåt <Se F.26b för fullständig frågetext> 190 1. Mycket stort intresse 290 2. Ganska stort intresse 480 3. Ganska litet intresse 563 4. Ointresserad 147 9. Ej svar
VAR 519 ORIENTERING Loc 564 width 1 MD=9 F.26b.5. Orientering,strövtåg i skog och mark <Se F.26b för fullständig frågetext> 216 1. Mycket stort intresse 586 2. Ganska stort intresse 449 3. Ganska litet intresse 287 4. Ointresserad 132 9. Ej svar
VAR 520 CAMPING Loc 565 width 1 MD=9 F.26b.6. Camping i tält,husvagn <Se F.26b för fullständig frågetext> 134 1. Mycket stort intresse 354 2. Ganska stort intresse 451 3. Ganska litet intresse 580 4. Ointresserad 151 9. Ej svar
VAR 521 TRÄDGÅRD Loc 566 width 1 MD=9 F.26b.7. Trädgårdsskötsel,blommor <Se F.26b för fullständig frågetext> 327 1. Mycket stort intresse 610 2. Ganska stort intresse 411 3. Ganska litet intresse 231 4. Ointresserad 91 9. Ej svar
VAR 522 IDROTT Loc 567 width 1 MD=9 F.26b.8. Gymnastik,idrott,motion <Se F.26b för fullständig frågetext> 266 1. Mycket stort intresse 588 2. Ganska stort intresse 477 3. Ganska litet intresse 193 4. Ointresserad 146 9. Ej svar
VAR 523 BARN Loc 568 width 1 MD=9 F.26b.9. Sköta barn,leka med barn <Se F.26b för fullständig frågetext> 248 1. Mycket stort intresse 645 2. Ganska stort intresse 433 3. Ganska litet intresse 196 4. Ointresserad 148 9. Ej svar
VAR 524 FAMILJ Loc 569 width 1 MD=9 F.26b.10. Familjeliv <Se F.26b för fullständig frågetext> 680 1. Mycket stort intresse 748 2. Ganska stort intresse 117 3. Ganska litet intresse 37 4. Ointresserad 88 9. Ej svar
VAR 525 VÄNNER Loc 570 width 1 MD=9 F.26b.11. Träffa vänner <Se F.26b för fullständig frågetext> 395 1. Mycket stort intresse 967 2. Ganska stort intresse 210 3. Ganska litet intresse 14 4. Ointresserad 84 9. Ej svar
VAR 526 JAKT,FISKE Loc 571 width 1 MD=9 F.26b.12. Jakt,fiske <Se F.26b för fullständig frågetext> 204 1. Mycket stort intresse 264 2. Ganska stort intresse 386 3. Ganska litet intresse 686 4. Ointresserad 130 9. Ej svar
VAR 527 DANS Loc 572 width 1 MD=9 F.26b.13. Dans <Se F.26b för fullständig frågetext> 207 1. Mycket stort intresse 459 2. Ganska stort intresse 534 3. Ganska litet intresse 349 4. Ointresserad 121 9. Ej svar
VAR 528 RELIGION Loc 573 width 1 MD=9 F.26b.14. Andakt,religion <Se F.26b för fullständig frågetext> 96 1. Mycket stort intresse 221 2. Ganska stort intresse 464 3. Ganska litet intresse 787 4. Ointresserad 102 9. Ej svar
VAR 529 MUSIK Loc 574 width 1 MD=9 F.26b.15. Lyssna till musik <Se F.26b för fullständig frågetext> 467 1. Mycket stort intresse 792 2. Ganska stort intresse 275 3. Ganska litet intresse 54 4. Ointresserad 82 9. Ej svar
VAR 530 LÄSNING Loc 575 width 1 MD=9 F.26b.16. Förströelseläsning <Se F.26b för fullständig frågetext> 324 1. Mycket stort intresse 672 2. Ganska stort intresse 426 3. Ganska litet intresse 145 4. Ointresserad 103 9. Ej svar
VAR 531 FRITIDSSTUDIER Loc 576 width 1 MD=9 F.26b.17. Fritidsstudier <Se F.26b för fullständig frågetext> 85 1. Mycket stort intresse 343 2. Ganska stort intresse 671 3. Ganska litet intresse 426 4. Ointresserad 145 9. Ej svar
VAR 532 HOBBYARBETE Loc 577 width 1 MD=9 F.26b.18. Reparationsarbete,modellbygge <Se F.26b för fullständig frågetext> 71 1. Mycket stort intresse 294 2. Ganska stort intresse 426 3. Ganska litet intresse 739 4. Ointresserad 140 9. Ej svar
VAR 533 SAMLARHOBBY Loc 578 width 1 MD=9 F.26b.19. Samlarhobby <Se F.26b för fullständig frågetext> 52 1. Mycket stort intresse 147 2. Ganska stort intresse 410 3. Ganska litet intresse 925 4. Ointresserad 136 9. Ej svar
VAR 534 SPARA PENGAR Loc 579 width 1 MD=9 F.26b.20. Spara pengar <Se F.26b för fullständig frågetext> 70 1. Mycket stort intresse 486 2. Ganska stort intresse 711 3. Ganska litet intresse 267 4. Ointresserad 136 9. Ej svar
VAR 535 SPELA INSTRUMENT Loc 580 width 1 MD=9 F.26b.21. Spela något instrument,sjunga <Se F.26b för fullständig frågetext> 132 1. Mycket stort intresse 294 2. Ganska stort intresse 434 3. Ganska litet intresse 686 4. Ointresserad 124 9. Ej svar
VAR 536 TEATER Loc 581 width 1 MD=9 F.26b.22. Gå på teater <Se F.26b för fullständig frågetext> 88 1. Mycket stort intresse 439 2. Ganska stort intresse 594 3. Ganska litet intresse 427 4. Ointresserad 122 9. Ej svar
VAR 537 GUDSTJÄNST Loc 582 width 1 MD=9 F.26b.23. Besöka gudstjänst i kyrka,kapell <Se F.26b för fullständig frågetext> 80 1. Mycket stort intresse 192 2. Ganska stort intresse 495 3. Ganska litet intresse 807 4. Ointresserad 96 9. Ej svar
VAR 538 FÖRENINGSLIV Loc 583 width 1 MD=9 F.26b.24. Föreningsliv <Se F.26b för fullständig frågetext> 81 1. Mycket stort intresse 255 2. Ganska stort intresse 585 3. Ganska litet intresse 626 4. Ointresserad 123 9. Ej svar
VAR 539 YRKESARBETET Loc 584 width 1 MD=9 F.26b.25. Yrkesarbetet <Se F.26b för fullständig frågetext> 328 1. Mycket stort intresse 744 2. Ganska stort intresse 234 3. Ganska litet intresse 169 4. Ointresserad 195 9. Ej svar
VAR 540 DISKUTERA POLITIK Loc 585 width 1 MD=9 F.26b.26. Diskutera politik <Se F.26b för fullständig frågetext> 95 1. Mycket stort intresse 359 2. Ganska stort intresse 582 3. Ganska litet intresse 512 4. Ointresserad 122 9. Ej svar
VAR 541 FÖLJA POLITISK DEBATT Loc 586 width 1 MD=9 F.26b.27. Följa den politiska debatten i TV,radio och tidningar <Se F.26b för fullständig frågetext> 172 1. Mycket stort intresse 553 2. Ganska stort intresse 539 3. Ganska litet intresse 326 4. Ointresserad 80 9. Ej svar
VAR 542 MATKONSUMTION Loc 587 width 1 MD=9 F.26c. Hur vill Ni beteckna Er egen konsumtion av mat och alkohol av något slag? F.26c.1. Mat 50 1. Betydligt mer än genomsnittligt 197 2. Något mer än genomsnittet 1160 3. Ungefär som genomsnittet 183 4. Något mindre än genomsnittet 27 5. Betydligt mindre än genomsnittligt 53 9. Ej svar
VAR 543 ALKOHOLKONSUMTION Loc 588 width 1 MD=9 F.26c.2. Alkohol <Se F.26c för fullständig frågetext> 4 1. Betydligt mer än genomsnittligt 53 2. Något mer än genomsnittet 385 3. Ungefär som genomsnittet 258 4. Något mindre än genomsnittet 584 5. Betydligt mindre än genomsnittligt 352 6. Inget alls 34 9. Ej svar
VAR 544 CIVILSTÅND Loc 589 width 1 MD=9 F.27a. Vilket civilstånd har Ni? 319 1. Ogift 1017 2. Gift 149 3. Sammanboende 165 4. Förut gift,skild,änka,änkling 20 9. Ej svar
VAR 545 HELTID-DELTID:MAN Loc 590 width 1 MD=9 F.27b. Om Ni är gift eller sammanboende: Har mannen respektive hustrun i Ert hushåll heltids- eller deltids förvärvsarbete? F.27b.1. Man 504 0. Frågan ej tillämplig 420 1. Heltid 25 2. Deltid 84 3. Inget förvärvsarbete 637 9. Ej svar
VAR 546 HELTID-DELTID:HUSTRU Loc 591 width 1 MD=9 F.27b.2. Hustru <Se F.27b för fullständig frågetext> 504 0. Frågan ej tillämplig 152 1. Heltid 242 2. Deltid 175 3. Inget förvärvsarbete 597 9. Ej svar
VAR 547 FÖRENINGSMEDLEMSKAP 1 Loc 592 width 2 MD=99 F.28a. Är Ni medlem i något av följande? F.28a.1. Medlem?-mark 1 51 01. Nykterhetsförening 74 02. Kyrklig förening 54 03. Frikyrkligt samfund 186 04. Politisk förening 20 05. Aktiesparklubb 2 06. Lokal aktiesparklubb 189 07. Hyresgästförening 474 08. Konsum (Ni själv eller någon annan i Ert hushåll) 48 09. Byalag,kvartersförening,el.dyl. 20 10. Pensionärsförening 41 11. Föräldraförening,Hem och skola 10 12. Sångkör 465 13. Ej medlem i något av ovanstående 36 99. Ej svar
VAR 548 FÖRENINGSMEDLEMSKAP 2 Loc 594 width 2 MD=99 F.28a.2. Medlem?-mark 2 <Se F.28a för fullständig frågetext> 1019 00. Frågan ej tillämplig 01. Nykterhetsförening 6 02. Kyrklig förening 8 03. Frikyrkligt samfund 33 04. Politisk förening 8 05. Aktiesparklubb 1 06. Lokal aktiesparklubb 40 07. Hyresgästförening 248 08. Konsum (Ni själv eller någon annan i Ert hushåll) 89 09. Byalag,kvartersförening,el.dyl. 38 10. Pensionärsförening 94 11. Föräldraförening,Hem och skola 16 12. Sångkör 34 13. Ej medlem i något av ovanstående 36 99. Ej svar
VAR 549 FÖRENINGSMEDLEMSKAP 3 Loc 596 width 2 MD=99 F.28a.3. Medlem?-mark 3 <Se F.28a för fullständig frågetext> 1436 00. Frågan ej tillämplig 01. Nykterhetsförening 02. Kyrklig förening 3 03. Frikyrkligt samfund 4 04. Politisk förening 05. Aktiesparklubb 1 06. Lokal aktiesparklubb 4 07. Hyresgästförening 50 08. Konsum (Ni själv eller någon annan i Ert hushåll) 43 09. Byalag,kvartersförening,el.dyl. 21 10. Pensionärsförening 51 11. Föräldraförening,Hem och skola 18 12. Sångkör 3 13. Ej medlem i något av ovanstående 36 99. Ej svar
VAR 550 FÖRENINGSMEDLEMSKAP 4 Loc 598 width 2 MD=99 F.28a.4. Medlem?-mark 4 <Se F.28a för fullständig frågetext> 1580 00. Frågan ej tillämplig 01. Nykterhetsförening 02. Kyrklig förening 03. Frikyrkligt samfund 3 04. Politisk förening 05. Aktiesparklubb 06. Lokal aktiesparklubb 07. Hyresgästförening 4 08. Konsum (Ni själv eller någon annan i Ert hushåll) 7 09. Byalag,kvartersförening,el.dyl. 13 10. Pensionärsförening 19 11. Föräldraförening,Hem och skola 8 12. Sångkör 13. Ej medlem i något av ovanstående 36 99. Ej svar
VAR 551 FÖRENINGSMEDLEMSKAP 5 Loc 600 width 2 MD=99 F.28a.5. Medlem?-mark 5 <Se F.28a för fullständig frågetext> 1620 00. Frågan ej tillämplig 01. Nykterhetsförening 02. Kyrklig förening 03. Frikyrkligt samfund 04. Politisk förening 2 05. Aktiesparklubb 06. Lokal aktiesparklubb 07. Hyresgästförening 08. Konsum (Ni själv eller någon annan i Ert hushåll) 1 09. Byalag,kvartersförening,el.dyl. 1 10. Pensionärsförening 5 11. Föräldraförening,Hem och skola 5 12. Sångkör 13. Ej medlem i något av ovanstående 36 99. Ej svar
VAR 552 FÖRENINGSMEDLEMSKAP 6 Loc 602 width 2 MD=99 F.28a.6. Medlem?-mark 6 <Se F.28a för fullständig frågetext> 1631 00. Frågan ej tillämplig 01. Nykterhetsförening 02. Kyrklig förening 03. Frikyrkligt samfund 04. Politisk förening 05. Aktiesparklubb 2 06. Lokal aktiesparklubb 07. Hyresgästförening 08. Konsum (Ni själv eller någon annan i Ert hushåll) 09. Byalag,kvartersförening,el.dyl. 10. Pensionärsförening 11. Föräldraförening,Hem och skola 1 12. Sångkör 13. Ej medlem i något av ovanstående 36 99. Ej svar
VAR 553 FÖRENINGSMEDLEMSKAP 7 Loc 604 width 2 MD=99 F.28a.7. Medlem?-mark 7 <Se F.28a för fullständig frågetext> 1633 00. Frågan ej tillämplig 01. Nykterhetsförening 02. Kyrklig förening 03. Frikyrkligt samfund 04. Politisk förening 05. Aktiesparklubb 06. Lokal aktiesparklubb 1 07. Hyresgästförening 08. Konsum (Ni själv eller någon annan i Ert hushåll) 09. Byalag,kvartersförening,el.dyl. 10. Pensionärsförening 11. Föräldraförening,Hem och skola 12. Sångkör 13. Ej medlem i något av ovanstående 36 99. Ej svar
VAR 554 KONSUM-NÄRA Loc 606 width 1 MD=9 F.28b. Om Ni eller någon annan i hushållet är medlem i Konsum: Hur mycket betyder följande för att Ni är medlem? F.28b.1. Har närmast till Konsumbutik 894 0. Frågan ej tillämplig 146 1. Mycket viktig orsak 203 2. Mindre viktig orsak 351 3. Ingen orsak 76 9. Ej svar
VAR 555 KONSUM-VAROR Loc 607 width 1 MD=9 F.28b.2. Anser Konsum har bra varor <Se F.28b för fullständig frågetext> 894 0. Frågan ej tillämplig 282 1. Mycket viktig orsak 181 2. Mindre viktig orsak 237 3. Ingen orsak 76 9. Ej svar
VAR 556 KONSUM-PRISER Loc 608 width 1 MD=9 F.28b.3. Priserna är låga hos Konsum <Se F.28b för fullständig frågetext> 894 0. Frågan ej tillämplig 245 1. Mycket viktig orsak 187 2. Mindre viktig orsak 257 3. Ingen orsak 87 9. Ej svar
VAR 557 KONSUM-IDEN Loc 609 width 1 MD=9 F.28b.4. Gillar den kooperativa iden <Se F.28b för fullständig frågetext> 894 0. Frågan ej tillämplig 278 1. Mycket viktig orsak 158 2. Mindre viktig orsak 255 3. Ingen orsak 85 9. Ej svar
VAR 558 KONSUM-PERSONAL Loc 610 width 1 MD=9 F.28b.5. Tycker bra om Konsums personal <Se F.28b för fullständig frågetext> 894 0. Frågan ej tillämplig 212 1. Mycket viktig orsak 191 2. Mindre viktig orsak 288 3. Ingen orsak 85 9. Ej svar
VAR 559 KONSUM-DELÄGARE Loc 611 width 1 MD=9 F.28b.6. Känner mig som delägare i föreningen <Se F.28b för fullständig frågetext> 894 0. Frågan ej tillämplig 123 1. Mycket viktig orsak 183 2. Mindre viktig orsak 372 3. Ingen orsak 98 9. Ej svar
VAR 560 KONSUM-BARNDOMEN Loc 612 width 1 MD=9 F.28b.7. Har ända sedan barndomen handlat i Konsum <Se F.28b för fullständig frågetext> 894 0. Frågan ej tillämplig 107 1. Mycket viktig orsak 140 2. Mindre viktig orsak 420 3. Ingen orsak 109 9. Ej svar
VAR 561 BOENDEFORM-NU Loc 613 width 2 MD=99 F.29a. Hur bor Ni? 438 01. I lägenhet hyrd direkt av värden 15 02. I lägenhet hyrd i andra hand 115 03. I lägenhet med bostadsrätt 70 04. I insatslägenhet 690 05. I eget enfamiljshus (även radhus) 39 06. I eget flerfamiljshus 99 07. Inneboende (hos föräldrar eller annan familj) 24 08. Tjänstebostad 49 09. Annat 131 99. Ej svar
VAR 562 BOENDEFORM-ÖNSKVÄRD Loc 615 width 2 MD=99 F.29b. Hur skulle Ni helst bo? 124 01. I lägenhet hyrd direkt av värden 2 02. I lägenhet hyrd i andra hand 115 03. I lägenhet med bostadsrätt 89 04. I insatslägenhet 1019 05. I eget enfamiljshus (även radhus) 39 06. I eget flerfamiljshus 12 07. Inneboende (hos föräldrar eller annan familj) 2 08. Tjänstebostad 75 09. Annat 193 99. Ej svar
VAR 563 VAL-FÖRÄLDRAR 1 Loc 617 width 2 MD=99 F.30. Hur tror Ni att Era föräldrar skulle rösta (skulle röstat) om det vore val idag? F.30a. Rösta på? -mark 1 227 01. På Moderaterna 89 02. På Folkpartiet 200 03. På Centerpartiet 24 04. På Kristen Demokratisk Samling 141 05. På något borgerligt parti 606 06. På Socialdemokraterna 18 07. På Vänsterpartiet Kommunisterna 28 08. På något av arbetarpartierna 10 09. På något av de övriga partierna 13 10. Skulle inte rösta (-t) 166 11. Ingen uppfattning 71 12. Ej tillämpligt 77 99. Ej svar
VAR 564 VAL-FÖRÄLDRAR 2 Loc 619 width 2 MD=99 F.30b. Rösta på? -mark 2 <Se F.30 för fullständig frågetext> 01. På Moderaterna 8 02. På Folkpartiet 10 03. På Centerpartiet 4 04. På Kristen Demokratisk Samling 4 05. På något borgerligt parti 15 06. På Socialdemokraterna 4 07. På Vänsterpartiet Kommunisterna 12 08. På något av arbetarpartierna 1 09. På något av de övriga partierna 3 10. Skulle inte rösta (-t) 5 11. Ingen uppfattning 1527 12. Ej tillämpligt 77 99. Ej svar
VAR 565 VAL-FÖRÄLDRAR 3 Loc 621 width 2 MD=99 F.30c. Rösta på? -mark 3 <Se F.30 för fullständig frågetext> 01. På Moderaterna 02. På Folkpartiet 03. På Centerpartiet 04. På Kristen Demokratisk Samling 05. På något borgerligt parti 06. På Socialdemokraterna 07. På Vänsterpartiet Kommunisterna 08. På något av arbetarpartierna 09. På något av de övriga partierna 10. Skulle inte rösta (-t) 11. Ingen uppfattning 1593 12. Ej tillämpligt 77 99. Ej svar
VAR 566 VAL-ARBETSKAMRATER Loc 623 width 2 MD=99 F.31a. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd): Hur många av Era arbetskamrater tror Ni röstar på samma parti som Ni själv vid ett riksdagsval? 646 00. Frågan ej tillämplig 8 01. Har inga arbetskamrater 44 02. Alla eller nästan alla 203 03. De flesta 188 04. Kanske hälften 148 05. Mindre än hälften 131 06. Ett fåtal 27 07. Ingen eller praktiskt taget ingen 260 08. Vet inte 7 09. Inte röstberättigad 8 99. Ej svar
VAR 567 NÄRINGSGREN Loc 625 width 1 MD=9 F.31b. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd) eller företagare: Inom vilken näringsgren har Ni Ert arbete? 529 0. Frågan ej tillämplig 77 1. Jordbruk,skogsbruk 174 2. Industri:Metall,maskiner 90 3. Industri:Byggnads 119 4. Banker,försäkringar,handel 70 5. Trafik,post,telegraf,järnväg,flyg 301 6. Skolor,rättsväsen,försvar,polis,brandkår,sjukvård, socialvård 281 7. Annan näringsgren 29 9. Ej svar
VAR 568 BOFAST I KOMMUN Loc 626 width 1 MD=9 F.32. Hur länge har Ni varit bosatt i den kommun,där Ni nu bor? 516 1. I hela mitt liv 435 2. 20 år eller mer 275 3. 10- mindre än 20 år 200 4. 5- mindre än 10 år 47 5. 4- mindre än 5 år 49 6. 3- mindre än 4 år 33 7. 2- mindre än 3 år 102 8. Mindre än 2 år 13 9. Ej svar
VAR 569 ARBETSPLATSSTORLEK Loc 627 width 1 MD=9 F.33a. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd) eller företagare: Hur många är Ni på den arbetsplats,där Ni har Ert arbete? 529 0. Frågan ej tillämplig 181 1. 1-4 personer 250 2. 5-19 personer 166 3. 20-49 personer 107 4. 50-99 personer 218 5. 100-499 personer 159 6. 600 personer eller mer 34 7. Kan inte säga 26 9. Ej svar
VAR 570 TIDSSTÄMPLING Loc 628 width 1 MD=9 F.33b. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd) eller företagare: Förekommer tidsstämpling på Er arbetsplats? 529 0. Frågan ej tillämplig 317 1. Ja,för alla anställda 97 2. Ja,för en del av dem 710 3. Nej 17 9. Ej svar
VAR 571 ANSTÄLLDA:ÖKAR-MINSKAR Loc 629 width 1 MD=9 F.34a. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd) eller företagare: Tror Ni att de anställda kommer att bli fler eller färre på Er arbetsplats under de närmaste åren? 529 0. Frågan ej tillämplig 45 1. Betydligt fler 294 2. Något fler 564 3. Ungefär oförändrat 168 4. Något färre 28 5. Mycket färre 16 6. Företaget läggs ner 26 9. Ej svar
VAR 572 ANTAL ARBETSPLATSER Loc 630 width 1 MD=9 F.34b. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd) eller företagare: På hur många arbetsplatser har Ni jobbat som fast anställd sedan ni började yrkesarbeta? 529 0. Frågan ej tillämplig 46 1. Aldrig fast anställd 250 2. 1 arbetsplats 243 3. 2 arbetsplatser 209 4. 3 arbetsplatser 128 5. 4 arbetsplatser 84 6. 5 arbetsplatser 44 7. 6 arbetsplatser 111 8. Mer än 6 arbetsplatser 26 9. Ej svar
VAR 573 ARBETSLÖSHETSRISK Loc 631 width 1 MD=9 F.35. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd) eller företagsägare: Tror Ni att det är någon risk att Ni själv blir arbetslös under närmaste 3 åren? 529 0. Frågan ej tillämplig 22 1. Ja,stor risk 156 2. Ja,viss risk 467 3. Knappast någon risk 468 4. Ingen risk 28 9. Ej svar
VAR 574 SJUKDAGAR Loc 632 width 1 MD=9 F.36. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd): Ungefär hur många dagar har Ni SAMMANLAGT varit sjukanmäld under senaste 12 månaderna? 646 0. Frågan ej tillämplig 255 1. Ingen dag 254 2. 1-4 dagar 178 3. 5-9 dagar 106 4. 10-14 dagar 71 5. 15-24 dagar 40 6. 25 dagar-1 månad 105 7. Mer än 1 månad 15 9. Ej svar
VAR 575 INKOMST Loc 633 width 1 MD=9 F.38. Hur bedömer Ni Er och (om Ni bor i familj) Er familjs sammanlagda inkomst (sedan skatt dragits,ev. sociala bidrag medräknade) jämförd med andra familjers? 83 1. Betydligt mer än genomsnittligt 346 2. Något mer än genomsnittet 714 3. Ungefär som genomsnittet 177 4. Något mindre än genomsnittet 91 5. Betydligt mindre än genomsnittligt 102 6. Kan inte säga 157 9. Ej svar
VAR 576 UTBILDNING-NU Loc 634 width 1 MD=9 F.39a. Vilken skolutbildning har Ni? 556 1. Grundskola,folkskola utan vidare utbildning 360 2. Grundskola,folkskola med vidare utbildning 84 3. Gymnasium utan examen 202 4. Gymnasium med examen 57 5. Universitet,högskola utan examen 139 6. Universitet,högskola med examen 73 7. Annat 199 9. Ej svar
VAR 577 UTBILDNING-ÖNSKVÄRD Loc 635 width 1 MD=9 F.39b. Hur mycket skolutbildning tycker Ni att Ni kan ha användning för? 195 1. Grundskola,folkskola utan vidare utbildning 312 2. Grundskola,folkskola med vidare utbildning 59 3. Gymnasium utan examen 237 4. Gymnasium med examen 53 5. Universitet,högskola utan examen 278 6. Universitet,högskola med examen 170 7. Annat 366 9. Ej svar
VAR 578 HAR FÖRSÄKRING Loc 636 width 1 MD=0 or GE 6 F.40a. Vilka försäkringar betalar Ni personligen? FEL I DATAFILEN,FREKVENSERNA FELAKTIGA 2 1. Livförsäkring 8 2. Hemförsäkring 2 3. Bilförsäkring 4. Olycksfallsförsäkring 10 5. Ingen av dem 1597 0. Ej svar 51 6. Ej svar
VAR 579 SLUTA MED FÖRSÄKRING Loc 637 width 1 MD=0 F.40b. Är det någon av dem Ni betalar som Ni helst skulle vilja sluta med? FEL I DATAFILEN,FREKVENSERNA FELAKTIGA 1 1. Livförsäkring 2. Hemförsäkring 2 3. Bilförsäkring 4. Olycksfallsförsäkring 56 5. Ingen av dem 1611 0. Ej svar
VAR 580 MINSKA FÖRSÄKRINGSSKYDD Loc 638 width 1 MD=0 F.40c. Är det något försäkringsskydd Ni skulle vilja minska? FEL I DATAFILEN,FREKVENSERNA FELAKTIGA 3 1. Livförsäkring 1 2. Hemförsäkring 7 3. Bilförsäkring 4. Olycksfallsförsäkring 46 5. Ingen av dem 1613 0. Ej svar
VAR 581 SKOLKONTAKT:MODERN 1 Loc 639 width 1 F.41. Om Ni har barn under 19 år i skola eller på daghem: Har Ni själv och Er man/hustru regelbunden personlig kontakt med skolan/daghemmet,bortsett från om Ni följer barnet dit eller därifrån? F.41a.1. Modern?-mark 1 1126 0. Frågan ej tillämplig 184 1. Uppsöker själv lärare/ledare 206 2. Går till kvartssamtalen 65 3. Besöker klassmöten 4 4. Deltar i arbets-,fritidsgrupp 2 5. Gör frivilliga arbetsinsatser 27 6. Andra regelbundna kontakter 56 7. Nej,inga regelbundna kontakter
VAR 582 SKOLKONTAKT:MODERN 2 Loc 640 width 1 F.41a.2. Modern?-mark 2 <Se F.41 för fullständig frågetext> 1303 0. Frågan ej tillämplig 1. Uppsöker själv lärare/ledare 148 2. Går till kvartssamtalen 189 3. Besöker klassmöten 2 4. Deltar i arbets-,fritidsgrupp 11 5. Gör frivilliga arbetsinsatser 15 6. Andra regelbundna kontakter 2 7. Nej,inga regelbundna kontakter
VAR 583 SKOLKONTAKT:MODERN 3 Loc 641 width 1 F.41a.3. Modern?-mark 3 <Se F.41 för fullständig frågetext> 1456 0. Frågan ej tillämplig 1. Uppsöker själv lärare/ledare 2. Går till kvartssamtalen 136 3. Besöker klassmöten 8 4. Deltar i arbets-,fritidsgrupp 41 5. Gör frivilliga arbetsinsatser 25 6. Andra regelbundna kontakter 4 7. Nej,inga regelbundna kontakter
VAR 584 SKOLKONTAKT:MODERN 4 Loc 642 width 1 F.41a.4. Modern?-mark 4 <Se F.41 för fullständig frågetext> 1578 0. Frågan ej tillämplig 1. Uppsöker själv lärare/ledare 2. Går till kvartssamtalen 3. Besöker klassmöten 25 4. Deltar i arbets-,fritidsgrupp 43 5. Gör frivilliga arbetsinsatser 21 6. Andra regelbundna kontakter 3 7. Nej,inga regelbundna kontakter
VAR 585 SKOLKONTAKT:MODERN 5 Loc 643 width 1 F.41a.5. Modern?-mark 5 <Se F.41 för fullständig frågetext> 1629 0. Frågan ej tillämplig 1. Uppsöker själv lärare/ledare 2. Går till kvartssamtalen 3. Besöker klassmöten 4. Deltar i arbets-,fritidsgrupp 18 5. Gör frivilliga arbetsinsatser 22 6. Andra regelbundna kontakter 1 7. Nej,inga regelbundna kontakter
VAR 586 SKOLKONTAKT:MODERN 6 Loc 644 width 1 F.41a.6. Modern?-mark 6 <Se F.41 för fullständig frågetext> 1657 0. Frågan ej tillämplig 1. Uppsöker själv lärare/ledare 2. Går till kvartssamtalen 3. Besöker klassmöten 4. Deltar i arbets-,fritidsgrupp 5. Gör frivilliga arbetsinsatser 11 6. Andra regelbundna kontakter 2 7. Nej,inga regelbundna kontakter
VAR 587 SKOLKONTAKT:FADERN 1 Loc 645 width 1 F.41b.1. Fadern?-mark 1 <Se F.41 för fullständig frågetext> 1186 0. Frågan ej tillämplig 97 1. Uppsöker själv lärare/ledare 162 2. Går till kvartssamtalen 92 3. Besöker klassmöten 2 4. Deltar i arbets-,fritidsgrupp 5 5. Gör frivilliga arbetsinsatser 14 6. Andra regelbundna kontakter 112 7. Nej,inga regelbundna kontakter
VAR 588 SKOLKONTAKT:FADERN 2 Loc 646 width 1 F.41b.2. Fadern?-mark 2 <Se F.41 för fullständig frågetext> 1439 0. Frågan ej tillämplig 1. Uppsöker själv lärare/ledare 65 2. Går till kvartssamtalen 134 3. Besöker klassmöten 3 4. Deltar i arbets-,fritidsgrupp 15 5. Gör frivilliga arbetsinsatser 7 6. Andra regelbundna kontakter 7 7. Nej,inga regelbundna kontakter
VAR 589 SKOLKONTAKT:FADERN 3 Loc 647 width 1 F.41b.3. Fadern?-mark 3 <Se F.41 för fullständig frågetext> 1562 0. Frågan ej tillämplig 1. Uppsöker själv lärare/ledare 2. Går till kvartssamtalen 53 3. Besöker klassmöten 7 4. Deltar i arbets-,fritidsgrupp 30 5. Gör frivilliga arbetsinsatser 14 6. Andra regelbundna kontakter 4 7. Nej,inga regelbundna kontakter
VAR 590 SKOLKONTAKT:FADERN 4 Loc 648 width 1 F.41b.4. Fadern?-mark 4 <Se F.41 för fullständig frågetext> 1628 0. Frågan ej tillämplig 1. Uppsöker själv lärare/ledare 2. Går till kvartssamtalen 3. Besöker klassmöten 16 4. Deltar i arbets-,fritidsgrupp 16 5. Gör frivilliga arbetsinsatser 9 6. Andra regelbundna kontakter 1 7. Nej,inga regelbundna kontakter
VAR 591 SKOLKONTAKT:FADERN 5 Loc 649 width 1 F.41b.5. Fadern?-mark 5 <Se F.41 för fullständig frågetext> 1648 0. Frågan ej tillämplig 1. Uppsöker själv lärare/ledare 2. Går till kvartssamtalen 3. Besöker klassmöten 4. Deltar i arbets-,fritidsgrupp 13 5. Gör frivilliga arbetsinsatser 9 6. Andra regelbundna kontakter 7. Nej,inga regelbundna kontakter
VAR 592 SKOLKONTAKT:FADERN 6 Loc 650 width 1 F.41b.6. Fadern?-mark 6 <Se F.41 för fullständig frågetext> 1662 0. Frågan ej tillämplig 1. Uppsöker själv lärare/ledare 2. Går till kvartssamtalen 3. Besöker klassmöten 4. Deltar i arbets-,fritidsgrupp 5. Gör frivilliga arbetsinsatser 7 6. Andra regelbundna kontakter 1 7. Nej,inga regelbundna kontakter
VAR 593 AKTIER 1 Loc 651 width 1 MD=9 F.42a. Har Ni eller (om gift eller sammanboende) Er man/hustru aktier som förekommer på börsen eller andra aktier? F.42a.1. Aktieinnehav?-mark 1 179 1. Ja,aktier på börsen 68 2. Ja,andra aktier 1156 3. Nej 267 9. Ej svar
VAR 594 AKTIER 2 Loc 652 width 1 MD=9 F.42a.2. Aktieinnehav?-mark 2 <Se F.42a för fullständig frågetext> 1389 0. Frågan ej tillämplig 1. Ja,aktier på börsen 9 2. Ja,andra aktier 3. Nej 272 9. Ej svar
VAR 595 PENNINGPLACERING 1 Loc 653 width 2 MD=99 F.42b. Vilken penningplacering tror Ni är den bästa idag? F.42b.1. Bästa penningplacering?-mark 1 801 01. Köpa hus 90 02. Sätta in på bank 116 03. Köpa premieobligationer 39 04. Köpa aktier 80 05. Köpa diamanter 147 06. Köpa guld 17 07. Köpa silver 30 08. Köpa konst 314 09. Kan inte säga 36 99. Ej svar
VAR 596 PENNINGPLACERING 2 Loc 655 width 2 MD=99 F.42b.2. Bästa penningplacering?-mark 2 <Se F.42b för fullständig frågetext> 695 00. Frågan ej tillämplig 01. Köpa hus 49 02. Sätta in på bank 134 03. Köpa premieobligationer 74 04. Köpa aktier 44 05. Köpa diamanter 226 06. Köpa guld 94 07. Köpa silver 280 08. Köpa konst 38 09. Kan inte säga 36 99. Ej svar
VAR 597 HAR INKÖPSKORT 1 Loc 657 width 1 MD=9 F.43a. Har Ni nu eller tänker Ni skaffa Er inköpskort av följande slag? F.43a.1. Har nu?-mark 1 46 1. Master Charge 105 2. Köpkort 9 3. KF:s kontokort 10 4. VISA 53 5. NK-kort 28 6. IKEA-kort 126 7. Annat inköpskort 906 8. Inget inköpskort 387 9. Ej svar
VAR 598 HAR INKÖPSKORT 2 Loc 658 width 1 MD=9 F.43a.2. Har nu?-mark 2 <Se F.43a för fullständig frågetext> 1169 0. Frågan ej tillämplig 1. Master Charge 14 2. Köpkort 3 3. KF:s kontokort 6 4. VISA 28 5. NK-kort 17 6. IKEA-kort 46 7. Annat inköpskort 8. Inget inköpskort 387 9. Ej svar
VAR 599 HAR INKÖPSKORT 3 Loc 659 width 1 MD=9 F.43a.3. Har nu?-mark 3 <Se F.43a för fullständig frågetext> 1236 0. Frågan ej tillämplig 1. Master Charge 2. Köpkort 1 3. KF:s kontokort 3 4. VISA 6 5. NK-kort 10 6. IKEA-kort 27 7. Annat inköpskort 8. Inget inköpskort 387 9. Ej svar
VAR 600 HAR INKÖPSKORT 4 Loc 660 width 1 MD=9 F.43a.4. Har nu?-mark 4 <Se F.43a för fullständig frågetext> 1273 0. Frågan ej tillämplig 1. Master Charge 2. Köpkort 3. KF:s kontokort 4. VISA 5. NK-kort 2 6. IKEA-kort 8 7. Annat inköpskort 8. Inget inköpskort 387 9. Ej svar
VAR 601 HAR INKÖPSKORT 5 Loc 661 width 1 MD=9 F.43a.5. Har nu?-mark 5 <Se F.43a för fullständig frågetext> 1281 0. Frågan ej tillämplig 1. Master Charge 2. Köpkort 3. KF:s kontokort 4. VISA 5. NK-kort 6. IKEA-kort 2 7. Annat inköpskort 8. Inget inköpskort 387 9. Ej svar
VAR 602 HAR INKÖPSKORT 6 Loc 662 width 1 MD=9 F.43a.6. Har nu?-mark 6 <Se F.43a för fullständig frågetext> 1283 0. Frågan ej tillämplig 1. Master Charge 2. Köpkort 3. KF:s kontokort 4. VISA 5. NK-kort 6. IKEA-kort 7. Annat inköpskort 8. Inget inköpskort 387 9. Ej svar
VAR 603 HAR INKÖPSKORT 7 Loc 663 width 1 MD=9 F.43a.7. Har nu?-mark 7 <Se F.43a för fullständig frågetext> 1283 0. Frågan ej tillämplig 1. Master Charge 2. Köpkort 3. KF:s kontokort 4. VISA 5. NK-kort 6. IKEA-kort 7. Annat inköpskort 8. Inget inköpskort 387 9. Ej svar
VAR 604 SKAFFA INKÖPSKORT 1 Loc 664 width 1 MD=9 F.43a.8. Tänker skaffa?-mark 1 <Se F.43a för fullständig frågetext> 23 1. Master Charge 5 2. Köpkort 6 3. KF:s kontokort 7 4. VISA 2 5. NK-kort 1 6. IKEA-kort 12 7. Annat inköpskort 1212 8. Inget inköpskort 402 9. Ej svar
VAR 605 SKAFFA INKÖPSKORT 2 Loc 665 width 1 MD=9 F.43a.9. Tänker skaffa?-mark 2 <Se F.43a för fullständig frågetext> 1257 0. Frågan ej tillämplig 1. Master Charge 4 2. Köpkort 2 3. KF:s kontokort 2 4. VISA 5. NK-kort 6. IKEA-kort 2 7. Annat inköpskort 1 8. Inget inköpskort 402 9. Ej svar
VAR 606 SKAFFA INKÖPSKORT 3 Loc 666 width 1 MD=9 F.43a.10. Tänker skaffa?-mark 3 <Se F.43a för fullständig frågetext> 1264 0. Frågan ej tillämplig 1. Master Charge 2. Köpkort 1 3. KF:s kontokort 2 4. VISA 1 5. NK-kort 6. IKEA-kort 7. Annat inköpskort 8. Inget inköpskort 402 9. Ej svar
VAR 607 SKAFFA INKÖPSKORT 4 Loc 667 width 1 MD=9 F.43a.11. Tänker skaffa?-mark 4 <Se F.43a för fullständig frågetext> 1265 0. Frågan ej tillämplig 1. Master Charge 2. Köpkort 3. KF:s kontokort 1 4. VISA 1 5. NK-kort 6. IKEA-kort 1 7. Annat inköpskort 8. Inget inköpskort 402 9. Ej svar
VAR 608 SKAFFA INKÖPSKORT 5 Loc 668 width 1 MD=9 F.43a.12. Tänker skaffa?-mark 5 <Se F.43a för fullständig frågetext> 1267 0. Frågan ej tillämplig 1. Master Charge 2. Köpkort 3. KF:s kontokort 4. VISA 1 5. NK-kort 6. IKEA-kort 7. Annat inköpskort 8. Inget inköpskort 402 9. Ej svar
VAR 609 SKAFFA INKÖPSKORT 6 Loc 669 width 1 MD=9 F.43a.13. Tänker skaffa?-mark 6 <Se F.43a för fullständig frågetext> 1267 0. Frågan ej tillämplig 1. Master Charge 2. Köpkort 3. KF:s kontokort 4. VISA 5. NK-kort 1 6. IKEA-kort 7. Annat inköpskort 8. Inget inköpskort 402 9. Ej svar
VAR 610 SKAFFA INKÖPSKORT 7 Loc 670 width 1 MD=9 F.43a.14. Tänker skaffa?-mark 7 <Se F.43a för fullständig frågetext> 1267 0. Frågan ej tillämplig 1. Master Charge 2. Köpkort 3. KF:s kontokort 4. VISA 5. NK-kort 6. IKEA-kort 1 7. Annat inköpskort 8. Inget inköpskort 402 9. Ej svar
VAR 611 INKÖPSKORTSFÖRDEL 1 Loc 671 width 1 MD=9 F.43b. Hur viktiga är följande fördelar med ett inköpskort för Er? F.43b.1. Behöver inte vänta och spara 30 1. Mycket viktigt 112 2. Ganska viktigt 109 3. Inte särskilt viktigt 669 4. Inte alls viktigt 99 5. Tveksam 651 9. Ej svar
VAR 612 INKÖPSKORTSFÖRDEL 2 Loc 672 width 1 MD=9 F.43b.2. Bekvämt att betala allt regelbundet på en gång <Se F.43b för fullständig frågetext> 40 1. Mycket viktigt 145 2. Ganska viktigt 91 3. Inte särskilt viktigt 580 4. Inte alls viktigt 126 5. Tveksam 688 9. Ej svar
VAR 613 INKÖPSKORTSFÖRDEL 3 Loc 673 width 1 MD=9 F.43b.3. Kan passa lämpliga köptillfällen,realisation <Se F.43b för fullständig frågetext> 64 1. Mycket viktigt 160 2. Ganska viktigt 78 3. Inte särskilt viktigt 591 4. Inte alls viktigt 103 5. Tveksam 674 9. Ej svar
VAR 614 INKÖPSKORTSFÖRDEL 4 Loc 674 width 1 MD=9 F.43b.4. Lättare planera inköpen <Se F.43b för fullständig frågetext> 13 1. Mycket viktigt 92 2. Ganska viktigt 80 3. Inte särskilt viktigt 641 4. Inte alls viktigt 145 5. Tveksam 699 9. Ej svar
VAR 615 INKÖPSKORTSFÖRDEL 5 Loc 675 width 1 MD=9 F.43b.5. Behöver inte så stora förskott i arbetet <Se F.43b för fullständig frågetext> 13 1. Mycket viktigt 29 2. Ganska viktigt 52 3. Inte särskilt viktigt 766 4. Inte alls viktigt 117 5. Tveksam 693 9. Ej svar
VAR 616 UTNYTTJAR MASTER CHARGE Loc 676 width 1 MD=9 F.43c. Om Ni har Master Charge,Köpkort,VISA eller NK-kort nu: Hur mycket ungefär har Ni utnyttjat av Ert inköpskort innan Ni gjort nästa inbetalning? F.43c.1. Master Charge? 1624 0. Frågan ej tillämplig 1. Allt 2 2. Mer än 1/2 2 3. Ungefär hälften 15 4. En mindre del 18 5. Inget 3 6. Kan inte säga 6 9. Ej svar
VAR 617 UTNYTTJAR KÖPKORT Loc 677 width 1 MD=9 F.43c.2. Köpkort? <Se F.43c för fullständig frågetext> 1551 0. Frågan ej tillämplig 4 1. Allt 20 2. Mer än 1/2 20 3. Ungefär hälften 45 4. En mindre del 19 5. Inget 4 6. Kan inte säga 7 9. Ej svar
VAR 618 UTNYTTJAR VISA Loc 678 width 1 F.43c.3. VISA? <Se F.43c för fullständig frågetext> 1651 0. Frågan ej tillämplig 1 1. Allt 2 2. Mer än 1/2 2 3. Ungefär hälften 8 4. En mindre del 6 5. Inget 6. Kan inte säga
VAR 619 UTNYTTJAR NK-KORT Loc 679 width 1 MD=9 F.43c.4. NK-kort? <Se F.43c för fullständig frågetext> 1583 0. Frågan ej tillämplig 4 1. Allt 7 2. Mer än 1/2 8 3. Ungefär hälften 33 4. En mindre del 28 5. Inget 1 6. Kan inte säga 6 9. Ej svar
VAR 620 AFTONBLADET Loc 680 width 2 MD=99 F.44a. Hur ofta läser Ni något i dessa dagstidningar? F.44a.1. Aftonbladet 412 01. Aldrig 392 02. Inte varje vecka 111 03. 1 dag per vecka 87 04. 2 dagar per vecka 55 05. 3 dagar per vecka 32 06. 4 dagar per vecka 41 07. 5 dagar per vecka 22 08. 6 dagar per vecka 145 09. 7 dagar per vecka 373 99. Ej svar
VAR 621 ARBETET Loc 682 width 2 MD=99 F.44a.2. Arbetet <Se F.44a för fullständig frågetext> 912 01. Aldrig 97 02. Inte varje vecka 28 03. 1 dag per vecka 6 04. 2 dagar per vecka 2 05. 3 dagar per vecka 1 06. 4 dagar per vecka 12 07. 5 dagar per vecka 12 08. 6 dagar per vecka 41 09. 7 dagar per vecka 559 99. Ej svar
VAR 622 DAGENS NYHETER Loc 684 width 2 MD=99 F.44a.3. Dagens Nyheter <Se F.44a för fullständig frågetext> 514 01. Aldrig 280 02. Inte varje vecka 107 03. 1 dag per vecka 39 04. 2 dagar per vecka 29 05. 3 dagar per vecka 13 06. 4 dagar per vecka 45 07. 5 dagar per vecka 14 08. 6 dagar per vecka 185 09. 7 dagar per vecka 444 99. Ej svar
VAR 623 EXPRESSEN Loc 686 width 2 MD=99 F.44a.4. Expressen <Se F.44a för fullständig frågetext> 279 01. Aldrig 380 02. Inte varje vecka 142 03. 1 dag per vecka 143 04. 2 dagar per vecka 86 05. 3 dagar per vecka 61 06. 4 dagar per vecka 48 07. 5 dagar per vecka 30 08. 6 dagar per vecka 174 09. 7 dagar per vecka 327 99. Ej svar
VAR 624 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 688 width 2 MD=99 F.44a.5. Göteborgs-Posten <Se F.44a för fullständig frågetext> 847 01. Aldrig 89 02. Inte varje vecka 34 03. 1 dag per vecka 15 04. 2 dagar per vecka 8 05. 3 dagar per vecka 7 06. 4 dagar per vecka 11 07. 5 dagar per vecka 17 08. 6 dagar per vecka 132 09. 7 dagar per vecka 510 99. Ej svar
VAR 625 GÖTEBORGS-TIDNINGEN Loc 690 width 2 MD=99 F.44a.6. Göteborgs-Tidningen <Se F.44a för fullständig frågetext> 922 01. Aldrig 73 02. Inte varje vecka 28 03. 1 dag per vecka 20 04. 2 dagar per vecka 13 05. 3 dagar per vecka 13 06. 4 dagar per vecka 14 07. 5 dagar per vecka 8 08. 6 dagar per vecka 22 09. 7 dagar per vecka 557 99. Ej svar
VAR 626 KVÄLLSPOSTEN Loc 692 width 2 MD=99 F.44a.7. Kvällsposten <Se F.44a för fullständig frågetext> 898 01. Aldrig 109 02. Inte varje vecka 38 03. 1 dag per vecka 30 04. 2 dagar per vecka 16 05. 3 dagar per vecka 6 06. 4 dagar per vecka 11 07. 5 dagar per vecka 2 08. 6 dagar per vecka 28 09. 7 dagar per vecka 532 99. Ej svar
VAR 627 SVENSKA DAGBLADET Loc 694 width 2 MD=99 F.44a.8. Svenska Dagbladet <Se F.44a för fullständig frågetext> 746 01. Aldrig 166 02. Inte varje vecka 28 03. 1 dag per vecka 21 04. 2 dagar per vecka 18 05. 3 dagar per vecka 5 06. 4 dagar per vecka 16 07. 5 dagar per vecka 9 08. 6 dagar per vecka 118 09. 7 dagar per vecka 543 99. Ej svar
VAR 628 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 696 width 2 MD=99 F.44a.9. Sydsvenska Dagbladet <Se F.44a för fullständig frågetext> 938 01. Aldrig 69 02. Inte varje vecka 19 03. 1 dag per vecka 10 04. 2 dagar per vecka 4 05. 3 dagar per vecka 3 06. 4 dagar per vecka 6 07. 5 dagar per vecka 4 08. 6 dagar per vecka 56 09. 7 dagar per vecka 561 99. Ej svar
VAR 629 ANNAN DAGSTIDNING Loc 698 width 1 MD=9 F.44b. Om Ni inte LÄSER någon av ovanstående dagstidningar 6 eller 7 dagar per vecka: Läser Ni någon annan dagstidning varje eller nästan varje dag? 806 0. Frågan ej tillämplig 653 1. Ja 137 2. Nej 74 9. Ej svar
VAR 630 ANNAN DAGSTIDNING:PARTI1 Loc 699 width 1 MD=9 F.44c. Om Ni läser någon annan dagstidning varje eller nästan varje dag: Vilken partifärg har den dagstidningen (de dagstidningarna)? F.44c.1. Partifärg?-mark 1 1017 0. Frågan ej tillämplig 79 1. Opolitisk 140 2. Moderat,höger 179 3. Folkpartiet,liberal 58 4. Centerpartiet 94 5. Socialdemokraterna 2 6. Kommunisterna 6 7. Annat 79 8. Vet inte 16 9. Ej svar
VAR 631 ANNAN DAGSTIDNING:PARTI2 Loc 700 width 1 F.44c.2. Partifärg?-mark 2 <Se F.44c för fullständig frågetext> 1577 0. Frågan ej tillämplig 1. Opolitisk 8 2. Moderat,höger 15 3. Folkpartiet,liberal 15 4. Centerpartiet 50 5. Socialdemokraterna 1 6. Kommunisterna 3 7. Annat 1 8. Vet inte
VAR 632 ANNAN DAGSTIDNING:PARTI3 Loc 701 width 1 F.44c.3. Partifärg?-mark 3 <Se F.44c för fullständig frågetext> 1661 0. Frågan ej tillämplig 1. Opolitisk 2. Moderat,höger 1 3. Folkpartiet,liberal 4 4. Centerpartiet 1 5. Socialdemokraterna 1 6. Kommunisterna 2 7. Annat 8. Vet inte
VAR 633 ANNAN DAGSTIDNING:PARTI4 Loc 702 width 1 F.44c.4. Partifärg?-mark 4 <Se F.44c för fullständig frågetext> 1670 0. Frågan ej tillämplig 1. Opolitisk 2. Moderat,höger 3. Folkpartiet,liberal 4. Centerpartiet 5. Socialdemokraterna 6. Kommunisterna 7. Annat 8. Vet inte
VAR 634 ALLAS VECKOTIDNING Loc 703 width 1 MD=9 F.45a. Hur ofta läser Ni något i följande veckotidningar? F.45a.1. Allas Veckotidning 1087 1. Aldrig 195 2. Mindre än vart fjärde nummer 13 3. Vart fjärde nummer 16 4. Vart tredje nummer 16 5. Vartannat nummer 6 6. 3 nummer av 4 nummer 55 7. Varje nummer 282 9. Ej svar
VAR 635 ALLERS FAMILJEJOURNAL Loc 704 width 1 MD=9 F.45a.2. Allers Familjejournal <Se F.45a för fullständig frågetext> 1056 1. Aldrig 211 2. Mindre än vart fjärde nummer 8 3. Vart fjärde nummer 8 4. Vart tredje nummer 8 5. Vartannat nummer 11 6. 3 nummer av 4 nummer 89 7. Varje nummer 279 9. Ej svar
VAR 636 DAGENS INDUSTRI Loc 705 width 1 MD=9 F.45a.3. Dagens Industri <Se F.45a för fullständig frågetext> 1169 1. Aldrig 95 2. Mindre än vart fjärde nummer 14 3. Vart fjärde nummer 9 4. Vart tredje nummer 10 5. Vartannat nummer 14 6. 3 nummer av 4 nummer 43 7. Varje nummer 316 9. Ej svar
VAR 637 DAMERNAS VÄRLD Loc 706 width 1 MD=9 F.45a.4. Damernas Värld <Se F.45a för fullständig frågetext> 1033 1. Aldrig 241 2. Mindre än vart fjärde nummer 18 3. Vart fjärde nummer 18 4. Vart tredje nummer 14 5. Vartannat nummer 13 6. 3 nummer av 4 nummer 36 7. Varje nummer 297 9. Ej svar
VAR 638 FEMINA Loc 707 width 1 MD=9 F.45a.5. Femina <Se F.45a för fullständig frågetext> 1084 1. Aldrig 223 2. Mindre än vart fjärde nummer 18 3. Vart fjärde nummer 12 4. Vart tredje nummer 5 5. Vartannat nummer 11 6. 3 nummer av 4 nummer 16 7. Varje nummer 301 9. Ej svar
VAR 639 FIB-AKTUELLT Loc 708 width 1 MD=9 F.45a.6. FIB-Aktuellt <Se F.45a för fullständig frågetext> 872 1. Aldrig 332 2. Mindre än vart fjärde nummer 36 3. Vart fjärde nummer 50 4. Vart tredje nummer 38 5. Vartannat nummer 17 6. 3 nummer av 4 nummer 32 7. Varje nummer 293 9. Ej svar
VAR 640 HEMMETS JOURNAL Loc 709 width 1 MD=9 F.45a.7. Hemmets Journal <Se F.45a för fullständig frågetext> 931 1. Aldrig 285 2. Mindre än vart fjärde nummer 30 3. Vart fjärde nummer 19 4. Vart tredje nummer 16 5. Vartannat nummer 15 6. 3 nummer av 4 nummer 123 7. Varje nummer 251 9. Ej svar
VAR 641 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 710 width 1 MD=9 F.45a.8. Hemmets Veckotidning <Se F.45a för fullständig frågetext> 1001 1. Aldrig 236 2. Mindre än vart fjärde nummer 22 3. Vart fjärde nummer 20 4. Vart tredje nummer 10 5. Vartannat nummer 14 6. 3 nummer av 4 nummer 103 7. Varje nummer 264 9. Ej svar
VAR 642 HUSMODERN Loc 711 width 1 MD=9 F.45a.9. Husmodern <Se F.45a för fullständig frågetext> 1038 1. Aldrig 233 2. Mindre än vart fjärde nummer 25 3. Vart fjärde nummer 16 4. Vart tredje nummer 12 5. Vartannat nummer 9 6. 3 nummer av 4 nummer 51 7. Varje nummer 286 9. Ej svar
VAR 643 HÄNT I VECKAN Loc 712 width 1 MD=9 F.45a.10. Hänt i Veckan <Se F.45a för fullständig frågetext> 955 1. Aldrig 311 2. Mindre än vart fjärde nummer 32 3. Vart fjärde nummer 21 4. Vart tredje nummer 14 5. Vartannat nummer 11 6. 3 nummer av 4 nummer 42 7. Varje nummer 284 9. Ej svar
VAR 644 ICA-KURIREN Loc 713 width 1 MD=9 F.45a.11. ICA-Kuriren <Se F.45a för fullständig frågetext> 756 1. Aldrig 243 2. Mindre än vart fjärde nummer 42 3. Vart fjärde nummer 19 4. Vart tredje nummer 17 5. Vartannat nummer 26 6. 3 nummer av 4 nummer 339 7. Varje nummer 228 9. Ej svar
VAR 645 LAND Loc 714 width 1 MD=9 F.45a.12. Land <Se F.45a för fullständig frågetext> 931 1. Aldrig 174 2. Mindre än vart fjärde nummer 18 3. Vart fjärde nummer 15 4. Vart tredje nummer 10 5. Vartannat nummer 17 6. 3 nummer av 4 nummer 249 7. Varje nummer 256 9. Ej svar
VAR 646 LEKTYR Loc 715 width 1 MD=9 F.45a.13. Lektyr <Se F.45a för fullständig frågetext> 920 1. Aldrig 304 2. Mindre än vart fjärde nummer 41 3. Vart fjärde nummer 29 4. Vart tredje nummer 32 5. Vartannat nummer 19 6. 3 nummer av 4 nummer 30 7. Varje nummer 295 9. Ej svar
VAR 647 MIN VÄRLD Loc 716 width 1 MD=9 F.45a.14. Min Värld <Se F.45a för fullständig frågetext> 1186 1. Aldrig 104 2. Mindre än vart fjärde nummer 14 3. Vart fjärde nummer 10 4. Vart tredje nummer 7 5. Vartannat nummer 4 6. 3 nummer av 4 nummer 44 7. Varje nummer 301 9. Ej svar
VAR 648 RÖSTER I RADIO/TV Loc 717 width 1 MD=9 F.45a.15. Röster i Radio/TV <Se F.45a för fullständig frågetext> 993 1. Aldrig 259 2. Mindre än vart fjärde nummer 17 3. Vart fjärde nummer 13 4. Vart tredje nummer 18 5. Vartannat nummer 6 6. 3 nummer av 4 nummer 69 7. Varje nummer 295 9. Ej svar
VAR 649 SAXONS VECKOTIDNING Loc 718 width 1 MD=9 F.45a.16. Saxons Veckotidning <Se F.45a för fullständig frågetext> 1098 1. Aldrig 178 2. Mindre än vart fjärde nummer 25 3. Vart fjärde nummer 14 4. Vart tredje nummer 13 5. Vartannat nummer 6 6. 3 nummer av 4 nummer 56 7. Varje nummer 280 9. Ej svar
VAR 650 SE Loc 719 width 1 MD=9 F.45a.17. Se <Se F.45a för fullständig frågetext> 1021 1. Aldrig 256 2. Mindre än vart fjärde nummer 27 3. Vart fjärde nummer 24 4. Vart tredje nummer 9 5. Vartannat nummer 5 6. 3 nummer av 4 nummer 18 7. Varje nummer 310 9. Ej svar
VAR 651 SVENSK DAMTIDNING Loc 720 width 1 MD=9 F.45a.18. Svensk Damtidning <Se F.45a för fullständig frågetext> 1097 1. Aldrig 169 2. Mindre än vart fjärde nummer 28 3. Vart fjärde nummer 18 4. Vart tredje nummer 15 5. Vartannat nummer 13 6. 3 nummer av 4 nummer 42 7. Varje nummer 288 9. Ej svar
VAR 652 VECKANS AFFÄRER Loc 721 width 1 MD=9 F.45a.19. Veckans Affärer <Se F.45a för fullständig frågetext> 1073 1. Aldrig 135 2. Mindre än vart fjärde nummer 23 3. Vart fjärde nummer 19 4. Vart tredje nummer 24 5. Vartannat nummer 21 6. 3 nummer av 4 nummer 75 7. Varje nummer 300 9. Ej svar
VAR 653 VECKO-JOURNALEN Loc 722 width 1 MD=9 F.45a.20. Vecko-Journalen <Se F.45a för fullständig frågetext> 1192 1. Aldrig 119 2. Mindre än vart fjärde nummer 12 3. Vart fjärde nummer 7 4. Vart tredje nummer 3 5. Vartannat nummer 5 6. 3 nummer av 4 nummer 27 7. Varje nummer 305 9. Ej svar
VAR 654 VECKO-REVYN Loc 723 width 1 MD=9 F.45a.21. Vecko-Revyn <Se F.45a för fullständig frågetext> 1125 1. Aldrig 147 2. Mindre än vart fjärde nummer 27 3. Vart fjärde nummer 17 4. Vart tredje nummer 17 5. Vartannat nummer 9 6. 3 nummer av 4 nummer 20 7. Varje nummer 308 9. Ej svar
VAR 655 VI Loc 724 width 1 MD=9 F.45a.22. Vi <Se F.45a för fullständig frågetext> 1030 1. Aldrig 152 2. Mindre än vart fjärde nummer 19 3. Vart fjärde nummer 16 4. Vart tredje nummer 6 5. Vartannat nummer 15 6. 3 nummer av 4 nummer 158 7. Varje nummer 274 9. Ej svar
VAR 656 ÅRET RUNT Loc 725 width 1 MD=9 F.45a.23. Året Runt <Se F.45a för fullständig frågetext> 821 1. Aldrig 355 2. Mindre än vart fjärde nummer 48 3. Vart fjärde nummer 34 4. Vart tredje nummer 27 5. Vartannat nummer 20 6. 3 nummer av 4 nummer 158 7. Varje nummer 207 9. Ej svar
VAR 657 ALLT I HEMMET Loc 726 width 1 MD=9 F.45b. Hur ofta läser Ni något i följande tidskrifter? F.45b.1. Allt i Hemmet 764 1. Aldrig 440 2. Mindre än vart fjärde nummer 43 3. Vart fjärde nummer 22 4. Vart tredje nummer 34 5. Vartannat nummer 12 6. 3 nummer av 4 nummer 87 7. Varje nummer 268 9. Ej svar
VAR 658 ALLT OM MAT Loc 727 width 1 MD=9 F.45b.2. Allt om Mat <Se F.45b för fullständig frågetext> 941 1. Aldrig 308 2. Mindre än vart fjärde nummer 27 3. Vart fjärde nummer 12 4. Vart tredje nummer 19 5. Vartannat nummer 17 6. 3 nummer av 4 nummer 74 7. Varje nummer 272 9. Ej svar
VAR 659 BARN Loc 728 width 1 MD=9 F.45b.3. Barn <Se F.45b för fullständig frågetext> 1184 1. Aldrig 101 2. Mindre än vart fjärde nummer 12 3. Vart fjärde nummer 6 4. Vart tredje nummer 10 5. Vartannat nummer 5 6. 3 nummer av 4 nummer 36 7. Varje nummer 316 9. Ej svar
VAR 660 BÅTNYTT Loc 729 width 1 MD=9 F.45b.4. Båtnytt <Se F.45b för fullständig frågetext> 1114 1. Aldrig 167 2. Mindre än vart fjärde nummer 20 3. Vart fjärde nummer 13 4. Vart tredje nummer 11 5. Vartannat nummer 6 6. 3 nummer av 4 nummer 40 7. Varje nummer 299 9. Ej svar
VAR 661 DET BÄSTA Loc 730 width 1 MD=9 F.45b.5. Det Bästa <Se F.45b för fullständig frågetext> 1030 1. Aldrig 193 2. Mindre än vart fjärde nummer 15 3. Vart fjärde nummer 9 4. Vart tredje nummer 13 5. Vartannat nummer 12 6. 3 nummer av 4 nummer 123 7. Varje nummer 275 9. Ej svar
VAR 662 HEM OCH FRITID Loc 731 width 1 MD=9 F.45b.6. Hem och Fritid <Se F.45b för fullständig frågetext> 811 1. Aldrig 364 2. Mindre än vart fjärde nummer 44 3. Vart fjärde nummer 28 4. Vart tredje nummer 28 5. Vartannat nummer 16 6. 3 nummer av 4 nummer 104 7. Varje nummer 275 9. Ej svar
VAR 663 MOTOR Loc 732 width 1 MD=9 F.45b.7. Motor <Se F.45b för fullständig frågetext> 1056 1. Aldrig 154 2. Mindre än vart fjärde nummer 25 3. Vart fjärde nummer 19 4. Vart tredje nummer 12 5. Vartannat nummer 15 6. 3 nummer av 4 nummer 104 7. Varje nummer 285 9. Ej svar
VAR 664 SUNT FÖRNUFT Loc 733 width 1 MD=9 F.45b.8. Sunt Förnuft <Se F.45b för fullständig frågetext> 1216 1. Aldrig 48 2. Mindre än vart fjärde nummer 11 3. Vart fjärde nummer 3 4. Vart tredje nummer 7 5. Vartannat nummer 7 6. 3 nummer av 4 nummer 70 7. Varje nummer 308 9. Ej svar
VAR 665 TEKNIKENS VÄRLD Loc 734 width 1 MD=9 F.45b.9. Teknikens Värld <Se F.45b för fullständig frågetext> 984 1. Aldrig 224 2. Mindre än vart fjärde nummer 40 3. Vart fjärde nummer 31 4. Vart tredje nummer 31 5. Vartannat nummer 12 6. 3 nummer av 4 nummer 55 7. Varje nummer 293 9. Ej svar
VAR 666 VI BILÄGARE Loc 735 width 1 MD=9 F.45b.10. Vi Bilägare <Se F.45b för fullständig frågetext> 887 1. Aldrig 183 2. Mindre än vart fjärde nummer 20 3. Vart fjärde nummer 12 4. Vart tredje nummer 19 5. Vartannat nummer 20 6. 3 nummer av 4 nummer 289 7. Varje nummer 240 9. Ej svar
VAR 667 VI FÖRÄLDRAR Loc 736 width 1 MD=9 F.45b.11. Vi Föräldrar <Se F.45b för fullständig frågetext> 1075 1. Aldrig 174 2. Mindre än vart fjärde nummer 19 3. Vart fjärde nummer 9 4. Vart tredje nummer 15 5. Vartannat nummer 10 6. 3 nummer av 4 nummer 61 7. Varje nummer 307 9. Ej svar
VAR 668 VI I VILLA Loc 737 width 1 MD=9 F.45b.12. Vi i Villa <Se F.45b för fullständig frågetext> 750 1. Aldrig 228 2. Mindre än vart fjärde nummer 37 3. Vart fjärde nummer 23 4. Vart tredje nummer 37 5. Vartannat nummer 30 6. 3 nummer av 4 nummer 361 7. Varje nummer 204 9. Ej svar
VAR 669 VÅR BOSTAD Loc 738 width 1 MD=9 F.45b.13. Vår Bostad <Se F.45b för fullständig frågetext> 876 1. Aldrig 164 2. Mindre än vart fjärde nummer 24 3. Vart fjärde nummer 20 4. Vart tredje nummer 26 5. Vartannat nummer 23 6. 3 nummer av 4 nummer 293 7. Varje nummer 244 9. Ej svar