SVENSK OPINION 79-85
               SSD 0099

              Primärforskare:
          STIFTELSEN FÖR OPINIONSANALYSER
             Ordf. Sten Hultgren
             Virebergsv.13,1 tr.
              171 40 Solna

             Första SSD-upplagan
                1985

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt,använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.Materialet
        i SVENSK OPINION 79-85 samlades ursprungligen
        in av STIFTELSEN FÖR OPINIONSANALYSER,under
        ledning av Sten Hultgren,som ett led i
        stiftelsens regelbundet återkommande
        opinionsundersökning Svensk Opinion.
        Varken SSD eller STIFTELSEN FÖR
        OPINIONSANALYSER bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan STIFTELSEN FÖR
  OPINIONSANALYSER och Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
  får Svensk Opinion-materialet förmedlas till och analyseras
  av forskare under förutsättning att användningen sker i
  forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap,publicerade i
  skriften HSFR-ETIK,följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  UNDERSÖKNINGENS ORGANISATION OCH METODER

        Undersökningens grundide är att olika
        företeelser inte kan förstås isolerade
        utan bara genom sina inbördes relationer,
        som element i ett sammanhängande system.
        Det "sammanlagda" formuläret har således
        byggts upp kring en modell ("struktur")
        för att systematiskt mäta politiska före-
        teelser,åsikter och åsiktsförändringar
        och ställa dem i relation till varandra.

  I föreliggande kodbok, av SSD benämd Svensk Opinion
  1979-1985,har ur de sex enkäterna
  (SVOP79:SSD0088;SVOP80:SSD0096;SVOP81:SSD0092;SVOP82:
  SSD0093;SVOP83:SSD0097;SVOP85:SSD0098) sammanställts de
  variabler som förekommer minst tre gånger.Dessa 320
  variabler presenteras dels med marginalfördelningar för hela
  gruppen om 11.539 personer,dels i korstabeller där
  kolumnerna utgöres av de olika åren. Angående korstabellerna
  kan nämnas att i de flesta fall är de procenttal som
  angivits baserade på de valida koderna,övriga koder markeras
  med ett M efter frekvensen.I korstabellerna för variablerna
  105-182,215-218, 298-302 där ip haft möjlighet att ge flera
  svar (multiresponse-frågor) är procenttalen baserade på alla
  listade koder samt beräknade på antalet svar (alltså inte på
  antalet svarande).

  I de fall då statistikprogrammet "klippt av"
  kodvärdesbeskrivningar i korstabellerna så att de blir
  svårtydda hänvisas till de fullständiga beskrivningarna i
  kodbokens första del (marginalfördelningarna).

  I innehållsförteckningen finns markerat för varje variabel
  vilka år denna fråga ställts (ingen markering - frågan
  ställd alla år). För information angående de enskilda
  enkäternas urvalsmetoder,bortfall m.m. hänvisas till
  kodböckerna för dessa.

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

         SSD-Dokumentation:Svensk Opinion

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1984/85 erhållit anslag av Riksbankens Jubileumsfond för
  tillrättaläggning och dokumentation av materialet från
  Stiftelsen för Opinionsanalyser. Arbetet bedrivs med hjälp
  av ett datorbaserat dokumentationssystem som ställts till
  SSD:s förfogande av Inter-University Consortium for
  Political and Social Research (ICPSR) vid University of
  Michigan.Systemet kallas Guided Interactive Dataset
  Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0099 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 Demografiska och socioekonomiska uppgifter 4 Id-Nummer 5 Årsomgång 6 Län/Kommun/Församling 7 RS-Region (79-82) 8 Riksområde (83,85) 9 H-region (83,85) 10 Kön 11 Födelseår 12 Bortfallsvikt (79-82) 13 Enkätvariant (83,85) 14 Blockregion (81-82) 15 Civilstånd 16 Inkomst 17 Sysselsättning (79-83) 18 Boendeform-Nu (80-83,85) 19 Sysselsättning:Anställda (85) 20 Sysselsättning:Ej anställda (85) 21 Skolutbildning nu (79-81,83,85) 22 Inkomstkrav (79-81,83) 23 Föräldrahem-ekonomi (79-81) 24 Samhälle nu (81-83,85) Arbete och Fack 25 Storlek på arbetsplatsen (79-81,83,85) 26 Arbetslös (80-83,85) 27 Risk för arbetslöshet (80-83,85) 28 Antal anställda:ökar-minskar (79-81) 29 Antal arbetsplatser (79-81) 30 Facklig organisation 31 Fackförbund (81-83,85) 32 Fack:Särskild funktion (82-83,85) 33 Nöjd med fackförbund Personligt viktigt 34 Bättre ekonomi (79-83) 35 Bättre barnbidrag 36 Låna pengar 37 Kvar i hemorten (79-81,83,85) 38 Bättre bostad 39 Lägre hyra 40 Lägre skatt (79-83) 41 Lägre matpriser (80-83,85) 42 Billigare motorbränsle (81-83,85) 43 Bättre arbete 44 Fast arbete 45 Lättare arbete (79-83) 46 Ofarligare arbete (79-83) 47 Enklare arbetsresor (79-81,85) 48 Mer fritid (79-81) 49 Kortare arbetstid (79-83) 50 Mer frihet i arbetet (79-83) 51 Få eget företag (79-83) 52 Utbildningsmöjlighet 53 Få plats på daghem (79-81,85) 54 Sjukvård (79-81,85) 55 Hemhjälp (79-81,85) 56 Lättare få tandläkartid (79-81,85) 57 Bättre botemedel (79-81,85) 58 Bättre säkerhet (79-81) Politiskt viktigt 59 Stopp för inflationen 60 Lägre marginalskatt 61 Lägre arbetsgivaravgift 62 Hindra kvittolösa inkomster (81-83,85) 63 Krafttag mot arbetslöshet (81-83,85) 64 Högre pension 65 Mer medbestämmande 66 Lättare uppsägning (81-83,85) 67 Större bostadsbidrag (79-82) 68 Större socialhjälp (79-82,85) 69 Lönsammare driva företag 70 Mindre byråkrati (81-83,85) 71 Mer hjälp åt krisdrabbade industrier (79-83) 72 Flera kvinnliga politiker 73 Mer jämställdhet 74 Krafttag mot prostitution (81-83,85) 75 Krafttag för barnfamiljer (81-83,85) 76 Mindre dataregistrering (80-83,85) 77 Avveckla kärnkraft 78 Krafttag för energibehov 79 Banta offentliga utgifter (81-83,85) 80 Krafttag mot skattebrott 81 Mindre ledighet för anställda (81-83) 82 Mindre fackföreningsvälde 83 Mindre direktörsvälde 84 Inrätta sparfonder (81-83) 85 Inkomstutjämning 86 Skydda naturmiljö 87 Krafttag mot tobak (81-83) 88 Krafttag mot narkotika (81-83,85) 89 Mindre farlig arbetsmiljö (79-83) 90 Mer uppfinnarstöd (82-83,85) 91 Strängare abortlagstiftning (81-83,85) 92 Mer polisskydd (80-83,85) 93 Mer skoldisciplin 94 Slopa skolbetyg (79-83) 95 Slopa arbetsbetyg (79-83) 96 Republik i Sverige (79-81) 97 Mindre invandring 98 Mer religionsundervisning 99 Större nykterhet 100 Mer stöd åt begåvade elever 101 Mindre sexuell frihet för unga (79-83) 102 Sänkta försvarskostnader (80-83,85) 103 Mer hjälp till u-länder 104 Minska utlandsskulden (81-83,85) Parti med bästa ide 105 Parti-ideer 1 (79-81,83,85) 106 Parti-ideer 2 (79-81,83,85) 107 Parti-ideer 3 (79-81,83,85) 108 Inflation 1 109 Inflation 2 110 Inflation 3 111 Marginalskatt 1 112 Marginalskatt 2 113 Marginalskatt 3 114 Arbetsgivaravgifterna 1 (79-83) 115 Arbetsgivaravgifterna 2 (79-83) 116 Arbetsgivaravgifterna 3 (79-83) 117 Framtidens energiförsörjning 1 (81-83,85) 118 Framtidens energiförsörjning 2 (81-83,85) 119 Framtidens energiförsörjning 3 (81-83,85) 120 Försvarskostnaderna 1 (80-83,85) 121 Försvarskostnaderna 2 (80-83,85) 122 Försvarskostnaderna 3 (80-83,85) 123 Lönerna 1 124 Lönerna 2 125 Lönerna 3 126 Arbetslösheten 1 127 Arbetslösheten 2 128 Arbetslösheten 3 129 Offentliga utgifterna 1 (81-83,85) 130 Offentliga utgifterna 2 (81-83,85) 131 Offentliga utgifterna 3 (81-83,85) 132 Medbestämmande 1 133 Medbestämmande 2 134 Medbestämmande 3 135 Byråkratin 1 (80-83,85) 136 Byråkratin 2 (80-83,85) 137 Byråkratin 3 (80-83,85) 138 Skoldisciplinen 1 (80-83,85) 139 Skoldisciplinen 2 (80-83,85) 140 Skoldisciplinen 3 (80-83,85) 141 Nykterhet 1 142 Nykterhet 2 143 Nykterhet 3 144 Skattebrottsåtgärder 1 (79-82) 145 Skattebrottsåtgärder 2 (79-82) 146 Skattebrottsåtgärder 3 (79-82) 147 Högre utbildning 1 (80-83) 148 Högre utbildning 2 (80-83) 149 Högre utbildning 3 (80-83) 150 Miljöskydd 1 151 Miljöskydd 2 152 Miljöskydd 3 153 Skolbetyg 1 154 Skolbetyg 2 155 Skolbetyg 3 156 Kärnkraften 1 157 Kärnkraften 2 158 Kärnkraften 3 159 Pensionerna 1 (80-83,85) 160 Pensionerna 2 (80-83,85) 161 Pensionerna 3 (80-83,85) 162 Ekonomisk utjämning 1 163 Ekonomisk utjämning 2 164 Ekonomisk utjämning 3 165 Jämställdhet 1 166 Jämställdhet 2 167 Jämställdhet 3 168 Löntagarfonder 1 169 Löntagarfonder 2 170 Löntagarfonder 3 171 Boendekostnaderna 1 (80-83,85) 172 Boendekostnaderna 2 (80-83,85) 173 Boendekostnaderna 3 (80-83,85) 174 Matpriserna 1 (80-83,85) 175 Matpriserna 2 (80-83,85) 176 Matpriserna 3 (80-83,85) 177 Skatterna 1 (80-83,85) 178 Skatterna 2 (80-83,85) 179 Skatterna 3 (80-83,85) 180 Utrikespolitiken 1 (82-83,85) 181 Utrikespolitik 2 (82-83,85) 182 Utrikespolitik 3 (82-83,85) Riksdagsval 183 Riksdagsval idag 184 Riksdagsval 1979 (80-83,85) 185 Riksdagsval 1982 (83,85) 186 Skulle också kunna rösta på:Moderaterna (82-83,85) 187 Skulle också kunna rösta på:Folkpartiet (82-83,85) 188 Skulle också kunna rösta på:Centerpartiet (82-83,85) 189 Skulle också kunna rösta på:Kristen Demokratisk Samling (82-83,85) 190 Skulle också kunna rösta på:Miljöpartiet (82-83,85) 191 Skulle också kunna rösta på:Socialdemokraterna (82-83,85) 192 Skulle också kunna rösta på:Vänsterpartiet Kommunisterna (82-83,85) Politiska frågor 193 Maktmissbruk (80,83,85) 194 Behov av nytt parti (79-83) 195 Röstanledning:Partistorlek (79-81) 196 Röstanledning:Partiledare 197 Röstanledning:Partiets representanter på orten (79-82,85) 198 Röstanledning:Vad partiet vill uträtta 199 Röstanledning:Partiets åsikt i viss fråga (79-82,85) 200 Röstanledning:Partisamhörighet (79-82,85) 201 Röstanledning:Parti-som närstående (79-81,85) 202 Röstanledning:Parti-fackförbund (79-81,85) 203 Röstanledning:Parti-yrke (79-81,85) 204 Röstanledning:Parti-samhällsklass (79-81,83) Tidningsläsning:Dagstidningar 205 Läsfrekvenser:Aftonbladet 206 Läsfrekvenser:Arbetet 207 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 208 Läsfrekvenser:Expressen 209 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 210 Läsfrekvenser:Göteborgs-Tidningen 211 Läsfrekvenser:Kvällsposten 212 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 213 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 214 Läser annan dagstidning (79-81) 215 Annan dagstidning:Partifärg 1 (79-81) 216 Annan dagstidning:Partifärg 2 (79-81) 217 Annan dagstidning:Partifärg 3 (79-81) 218 Annan dagstidning:Partifärg 4 (80-81) Tidningsläsning:Veckotidningar 219 Läsfrekvenser:Allas Veckotidning (79-83) 220 Läsfrekvenser:Allers Familjejournal (79-83) 221 Läsfrekvenser:Damernas Värld (79-83) 222 Läsfrekvenser:Femina (79-82) 223 Läsfrekvenser:FIB-Aktuellt (79-83) 224 Läsfrekvenser:Hemmets Journal (79-83) 225 Läsfrekvenser:Hemmets Veckotidning (79-83) 226 Läsfrekvenser:Husmodern (79-83) 227 Läsfrekvenser:Hänt i Veckan (79-83) 228 Läsfrekvenser:ICA-Kuriren (79-83) 229 Läsfrekvenser:Land (79-83) 230 Läsfrekvenser:Lektyr (79-83) 231 Läsfrekvenser:Metallarbetaren (79,81-83) 232 Läsfrekvenser:Min Värld (79-83) 233 Läsfrekvenser:Röster i Radio/TV (79-83) 234 Läsfrekvenser:Saxons Veckotidning (79-83) 235 Läsfrekvenser:Se (79-82) 236 Läsfrekvenser:Statsanställd (79,81-83) 237 Läsfrekvenser:Svensk Damtidning (79-83) 238 Läsfrekvenser:Veckans Affärer (79-83) 239 Läsfrekvenser:Vecko-Revyn (79-83) 240 Läsfrekvenser:Vi (79-83) 241 Läsfrekvenser:Året Runt (79-83) Tidningsläsning:Månadstidningar 242 Läsfrekvenser:Allt i Hemmet (79-83) 243 Läsfrekvenser:Allt om Mat (79-83) 244 Läsfrekvenser:Det Bästa (79-83) 245 Läsfrekvenser:Fastighetstidningen (82-83,85) 246 Läsfrekvenser:Hem och Fritid (79-83) 247 Läsfrekvenser:Industritjänstemannen (79,81-83) 248 Läsfrekvenser:Kommunalarbetaren (79,81-83) 249 Läsfrekvenser:Motor (79-83) 250 Läsfrekvenser:Sunt Förnuft (79-83) 251 Läsfrekvenser:Teknikens Värld (79-83) 252 Läsfrekvenser:Vi Bilägare (79-83) 253 Läsfrekvenser:Vi Föräldrar (79-83) 254 Läsfrekvenser:Vi i Villa (79-83) 255 Läsfrekvenser:Villaägaren (82-83,85) 256 Läsfrekvenser:Vår Bostad (79-83) Intresse för politik i media 257 TV:s sändningar från riksdagen (81-83,85) 258 Politiska debatter i TV (81-83,85) 259 TV-journalisters utfrågning av partipolitiker (81-83,85) 260 Radions utfrågning av politiker (81-83,85) 261 Dagstidnings ledare (81-83,85) 262 Politiska artiklar i dagstidning (81-83,85) 263 I politisk förenings tidskrift (81-83,85) 264 I fackförbundstidning (81-83,85) 265 Partipropaganda i brevlådan (81-83,85) Intressen 266 Familjeliv (80-81,83,85) 267 Sköta barn,leka med barn (80-81,83,85) 268 Träffa vänner (80-81,83,85) 269 Jakt,fiske (80-81,85) 270 Andakt,religion (80-81,83,85) 271 Lyssna till musik (80-81,83,85) 272 Förströelseläsning (80-81,83,85) 273 Fritidsstudier (80-81,83,85) 274 Spara pengar (80-81,83,85) 275 Besöka gudstjänst (80-81,83,85) 276 Idrott (80-81,83,85) 277 Yrkesarbetet (80-81,83,85) 278 Diskutera politik (80-81,83,85) 279 Följa politisk debatt (80-81,83,85) 280 Föreningsliv (80-81,83) Livslust 281 Ett meningsfullt arbete (80-83,85) 282 Ett verkligt fritidsintresse (80-83,85) 283 Ett harmoniskt familjeliv (80-83,85) 284 Verkligt goda fritidsvänner (80-83,85) 285 Bra inkomster (80-83,85) 286 Uppmärksammade prestationer (80-83,85) 287 Barn att vara stolt över (80-83,85) 288 Spännande upplevelser (80-83,85) 289 Att ha något att tro på (81-83,85) Trivsel 290 Trivsel med orten (81,83,85) 291 Trivsel med arbetsförhållanden (81,83,85) 292 Trivsel med hustru/sammanboende (81,83,85) 293 Trivsel med familjen (81,83,85) 294 Trivsel på föreningsmöten (81,83,85) 295 Trivsel med fritidsvänner (81,83,85) 296 Trivsel med bostaden (81,83,85) Banksparande 297 Banksparande (79-81,83,85) 298 Sparande:Vilken bank 1 (79-80,83) 299 Sparande:Vilken bank 2 (79-80,83) 300 Sparande:Vilken bank 3 (79-80,83) 301 Sparande:Vilken bank 4 (79-80,83) 302 Sparande:Vilken bank 5 (80,83) Olika gruppers inflytande 303 Småföretagarna (79,82-83) 304 Arbetarna (79,82-83) 305 Jordbrukarna (79,82-83) 306 Tjänstemännen (79,82-83) 307 Landsorganisationen (79,82-83) 308 Tjänstemännens Centralorganisation (79,82-83) 309 Svenska Arbetsgivareföreningen (79,82-83) 310 Människans ansvar för framtiden (80-81,83) Påståenden 311 Anställda har samma rätt till företagsvinster som ägarna (79-81) 312 Ekonomisk makt hos facket - risk för missbruk (79-81) 313 Ett jämställt samhälle vore tråkigt (79-81) 314 Arbetare och tjänstemän förtrycks (79-81) 315 Framgångsrik privat företagsamhet är nödvändig (79-81) 316 Sveriges arbetare skapar vinster (79-81) 317 Viktigt att alla kan bestämma (79-81) 318 Högre inkomster bör beskattas hårdare (79-81) 319 Måste skattefuska för skatterna är så höga (79-81) 320 Inte bättre förrän anställda tar makten (79-81)

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0099              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0099


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. SEPTEMBER 1985
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 6
VAR 5 ÅRSOMGÅNG Loc 15 width 2 Kod: 79 80 81 82 83 85 Frek: 1602 1670 1735 1918 2640 1974
VAR 6 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 17 width 6 Län/Kommun/Församling 011401. . . 258403. 133 999999. Ingen uppgift Kod: 11401 11402 11403 11501 11503 11505 11701 Frek: 8 23 10 19 1 1 1 Kod: 11702 12001 12003 12006 12301 12502 12503 Frek: 16 3 3 9 85 2 10 Kod: 12504 12505 12506 12507 12508 12601 12602 Frek: 3 1 1 3 2 83 20 Kod: 12701 12702 12703 12704 12801 13601 13603 Frek: 47 3 37 8 7 51 1 Kod: 13605 13606 13801 13901 13902 13903 13904 Frek: 2 17 36 5 1 8 4 Kod: 16001 16201 16301 18001 18002 18004 18005 Frek: 77 42 66 1 1 11 7 Kod: 18006 18007 18009 18010 18011 18013 18014 Frek: 13 26 19 12 35 12 34 Kod: 18015 18017 18018 18019 18021 18023 18025 Frek: 33 19 20 30 40 46 76 Kod: 18027 18028 18029 18031 18034 18036 18038 Frek: 32 5 34 36 44 39 43 Kod: 18039 18040 18041 18042 18101 18102 18103 Frek: 47 48 35 27 31 23 4 Kod: 18104 18105 18106 18107 18108 18109 18110 Frek: 2 9 1 11 1 1 2 Kod: 18111 18112 18172 18201 18202 18203 18252 Frek: 1 14 1 46 16 22 1 Kod: 18271 18301 18401 18402 18601 18701 18703 Frek: 1 36 38 34 57 8 23 Kod: 18801 18803 18804 18805 18806 18809 18810 Frek: 21 1 1 11 1 1 4 Kod: 18812 18814 18815 18817 18818 18822 18823 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 18824 18825 18826 19101 19102 19104 19105 Frek: 3 2 1 6 3 2 2 Kod: 19106 19107 19111 19201 19202 19203 19204 Frek: 22 1 1 14 5 1 6 Kod: 30501 30502 31703 31901 31902 36001 36003 Frek: 9 10 1 2 13 8 4 Kod: 36004 36005 36006 36007 36008 36009 38001 Frek: 2 3 2 6 1 2 50 Kod: 38002 38003 38004 38005 38006 38008 38009 Frek: 33 26 19 9 1 1 1 Kod: 38011 38012 38014 38016 38017 38019 38021 Frek: 1 1 3 1 2 1 3 Kod: 38022 38024 38025 38026 38027 38028 38030 Frek: 2 3 8 4 1 2 2 Kod: 38031 38032 38033 38034 38035 38037 38038 Frek: 1 2 1 1 11 2 19 Kod: 38039 38040 38041 38042 38101 38102 38105 Frek: 1 3 1 1 26 1 4 Kod: 38109 38110 38116 38117 38121 38122 38126 Frek: 1 1 1 3 1 1 2 Kod: 38131 38133 38201 38204 38207 38208 38209 Frek: 3 1 2 3 3 2 4 Kod: 38211 38212 38213 42801 48001 48002 48003 Frek: 2 4 5 12 22 23 5 Kod: 48004 48005 48006 48007 48008 48009 48010 Frek: 1 4 4 2 3 3 5 Kod: 48011 48013 48014 48017 48019 48020 48027 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 48028 48029 48030 48031 48032 48034 48101 Frek: 7 3 2 2 2 2 18 Kod: 48201 48203 48204 48205 48206 48207 48209 Frek: 13 2 1 5 2 3 2 Kod: 48301 48302 48304 48305 48306 48307 48308 Frek: 33 5 7 3 1 5 1 Kod: 48401 48402 48403 48404 48406 48407 48408 Frek: 29 47 16 2 2 1 1 Kod: 48410 48411 48412 48413 48414 48416 48417 Frek: 4 1 1 2 1 2 1 Kod: 48418 48419 48420 48601 48603 48604 48605 Frek: 6 1 2 15 1 8 2 Kod: 48606 48608 48609 48610 48611 48613 50901 Frek: 3 2 1 2 2 1 2 Kod: 50902 51201 51203 51204 51205 51206 51302 Frek: 4 3 1 1 1 1 7 Kod: 51303 51304 51306 51309 56002 56003 56004 Frek: 1 1 1 4 5 1 2 Kod: 56101 56106 56107 56201 56202 56204 56301 Frek: 16 3 1 32 7 3 14 Kod: 56302 56303 56304 56305 56306 58001 58002 Frek: 2 1 3 2 1 51 14 Kod: 58003 58004 58005 58008 58009 58010 58011 Frek: 19 2 5 3 2 2 1 Kod: 58013 58014 58018 58019 58020 58024 58026 Frek: 2 2 4 11 1 2 1 Kod: 58029 58030 58031 58032 58033 58034 58101 Frek: 1 1 1 3 25 15 10 Kod: 58102 58103 58104 58105 58106 58107 58109 Frek: 17 11 25 27 37 1 11 Kod: 58112 58113 58114 58115 58119 58124 58125 Frek: 3 2 9 6 2 1 2 Kod: 58126 58201 58202 58203 58204 58205 58207 Frek: 2 6 1 4 1 1 1 Kod: 58208 58210 58301 58303 58304 58306 58307 Frek: 1 2 39 1 1 4 2 Kod: 58309 58311 58322 58323 58324 58326 58401 Frek: 1 4 1 1 1 1 5 Kod: 58406 58411 58601 58602 58603 58607 58609 Frek: 1 1 11 2 4 1 1 Kod: 58611 58615 58617 58618 60402 60403 60404 Frek: 2 2 2 3 3 1 2 Kod: 60406 60408 61701 61702 61704 61705 66201 Frek: 3 1 1 1 1 5 12 Kod: 66204 66208 66209 66210 66213 66216 66501 Frek: 6 3 8 5 2 8 6 Kod: 66503 66506 68001 68002 68003 68004 68005 Frek: 7 4 33 11 25 1 31 Kod: 68006 68007 68008 68009 68010 68011 68012 Frek: 5 4 14 1 5 2 3 Kod: 68013 68014 68015 68016 68017 68018 68019 Frek: 2 2 5 1 1 1 6 Kod: 68020 68021 68022 68023 68024 68201 68202 Frek: 10 6 1 2 1 25 3 Kod: 68203 68204 68205 68206 68207 68208 68210 Frek: 7 1 5 1 6 4 1 Kod: 68301 68302 68303 68306 68307 68310 68312 Frek: 22 2 1 5 1 1 8 Kod: 68401 68403 68404 68405 68406 68407 68501 Frek: 11 5 1 1 2 2 22 Kod: 68504 68505 68509 68510 68511 68512 68513 Frek: 2 1 1 2 1 1 1 Kod: 68514 68515 68516 68518 68519 68521 68522 Frek: 2 3 2 1 1 5 3 Kod: 68601 68602 68603 68604 68605 68606 68701 Frek: 12 3 1 1 2 1 28 Kod: 68702 68703 76001 76003 76004 76005 76101 Frek: 1 1 5 1 2 2 8 Kod: 76102 76103 76104 76301 76302 76303 76304 Frek: 6 2 1 5 3 1 2 Kod: 76305 76306 76307 76401 76402 76404 76405 Frek: 2 1 2 15 1 2 7 Kod: 76406 76407 76409 76410 76411 76501 76502 Frek: 3 1 2 2 1 7 3 Kod: 76503 76504 76506 76507 76701 76703 78001 Frek: 1 5 2 1 6 9 30 Kod: 78003 78005 78006 78007 78008 78009 78010 Frek: 4 1 1 2 4 1 2 Kod: 78011 78016 78017 78018 78020 78021 78022 Frek: 1 2 1 1 3 4 1 Kod: 78023 78024 78026 78027 78028 78101 78103 Frek: 1 3 1 2 35 20 3 Kod: 78105 78106 78107 78108 78109 78111 78112 Frek: 1 1 1 3 1 3 2 Kod: 78113 78114 78116 82101 82102 82103 82104 Frek: 1 1 2 2 7 2 1 Kod: 83401 83402 83403 83404 84001 84002 84003 Frek: 2 5 3 1 2 1 5 Kod: 84006 84008 84011 84013 84014 84015 84016 Frek: 2 3 2 1 1 4 1 Kod: 84017 86001 86002 86003 86004 86005 86006 Frek: 1 6 2 3 1 4 5 Kod: 86007 86008 86101 86102 86103 86201 86202 Frek: 1 3 11 3 5 2 8 Kod: 86203 86204 88001 88002 88003 88004 88006 Frek: 3 1 41 9 2 2 3 Kod: 88007 88008 88011 88013 88014 88031 88101 Frek: 2 5 1 2 1 1 20 Kod: 88102 88103 88104 88105 88106 88109 88201 Frek: 1 3 3 2 1 1 22 Kod: 88202 88203 88204 88205 88206 88301 88302 Frek: 2 2 4 5 2 30 2 Kod: 88303 88304 88305 88307 88310 88311 88314 Frek: 5 1 1 5 2 5 4 Kod: 88315 88401 88403 88405 88408 88409 88501 Frek: 3 11 1 1 5 2 4 Kod: 88502 88508 88509 88513 88514 88516 98001 Frek: 1 1 2 2 3 1 28 Kod: 98002 98004 98005 98007 98010 98011 98015 Frek: 2 1 3 1 2 1 1 Kod: 98016 98018 98028 98029 98031 98033 98035 Frek: 1 2 1 1 1 2 1 Kod: 98040 98041 98044 98045 98048 98050 98052 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 98055 98057 98061 98064 98067 98068 98070 Frek: 1 2 3 1 1 1 1 Kod: 98071 98076 98077 98079 98080 98084 106001 Frek: 2 5 1 2 1 2 14 Kod: 106002 106003 108001 108005 108006 108007 108008 Frek: 6 5 26 7 8 1 1 Kod: 108009 108010 108011 108012 108014 108015 108018 Frek: 6 1 4 2 7 5 7 Kod: 108019 108101 108102 108103 108105 108107 108108 Frek: 1 21 3 4 2 3 1 Kod: 108110 108201 108203 108204 108205 108206 108301 Frek: 9 16 3 1 11 8 8 Kod: 108302 108303 108304 112101 112103 112104 112105 Frek: 1 2 5 3 2 3 4 Kod: 112106 112107 113701 113702 113703 116004 116005 Frek: 3 1 3 1 3 2 9 Kod: 116009 116010 116011 116017 116201 116202 116203 Frek: 4 1 2 1 11 2 3 Kod: 116301 116302 116303 116501 116601 116602 116603 Frek: 11 4 2 7 7 2 2 Kod: 116604 116605 116607 116701 116702 116703 116801 Frek: 1 2 2 12 1 3 5 Kod: 116802 116803 116804 116805 116807 118001 118002 Frek: 5 6 3 1 3 27 10 Kod: 118005 118006 118007 118008 118009 118011 118013 Frek: 1 2 3 1 3 2 5 Kod: 118014 118015 118021 118023 118025 118026 118028 Frek: 3 9 1 2 1 2 1 Kod: 118029 118030 118032 118033 118035 118101 118102 Frek: 2 1 4 2 2 6 2 Kod: 118105 118107 118109 118111 118112 118115 118117 Frek: 1 2 1 1 1 3 3 Kod: 118118 118119 118201 118202 118203 118205 118206 Frek: 1 2 9 5 2 5 2 Kod: 118207 118209 118210 118212 118301 118303 118305 Frek: 1 6 2 1 23 5 5 Kod: 118307 118309 118310 118311 118312 118313 118314 Frek: 1 7 1 1 7 4 2 Kod: 118315 118317 118319 118321 118322 118402 121402 Frek: 4 1 9 1 1 1 4 Kod: 121403 121404 121405 121406 121407 121408 121409 Frek: 2 1 1 1 2 2 1 Kod: 121410 121413 121415 123003 123006 123007 123011 Frek: 3 1 3 1 4 15 1 Kod: 123012 123101 123302 123304 123305 123306 123308 Frek: 1 16 2 7 6 2 6 Kod: 123309 123310 123312 123313 123314 126001 126003 Frek: 4 2 1 2 1 6 4 Kod: 126004 126101 126103 126104 126106 126109 126110 Frek: 1 6 1 3 1 2 4 Kod: 126112 126113 126201 126202 126203 126301 126307 Frek: 6 1 9 4 3 18 6 Kod: 126308 126401 126402 126406 126409 126410 126412 Frek: 3 4 1 5 1 2 1 Kod: 126501 126503 126504 126505 126506 126507 126509 Frek: 1 9 2 1 2 1 1 Kod: 126512 126515 126602 126603 126605 126606 126609 Frek: 1 1 6 1 2 1 1 Kod: 126610 126611 126702 126703 126704 126707 126708 Frek: 2 1 10 1 2 1 3 Kod: 128001 128002 128003 128004 128005 128006 128007 Frek: 17 22 20 21 27 12 25 Kod: 128008 128009 128010 128011 128014 128015 128016 Frek: 38 24 18 2 11 24 8 Kod: 128017 128018 128019 128021 128101 128102 128103 Frek: 32 13 7 2 22 11 8 Kod: 128104 128105 128106 128107 128111 128113 128114 Frek: 24 3 6 1 2 8 1 Kod: 128116 128118 128120 128121 128122 128201 128203 Frek: 5 1 2 4 1 22 4 Kod: 128204 128206 128207 128210 128301 128302 128303 Frek: 5 2 3 2 33 39 25 Kod: 128304 128306 128307 128308 128309 128312 128313 Frek: 2 2 4 1 4 3 3 Kod: 128314 128315 128316 128317 128401 128402 128403 Frek: 1 2 10 12 6 5 6 Kod: 128404 128405 128406 128501 128502 128503 128508 Frek: 5 4 1 24 1 1 3 Kod: 128511 128513 128516 128521 128601 128602 128605 Frek: 1 1 1 4 21 1 1 Kod: 128607 128609 128610 128611 128612 128617 128618 Frek: 1 1 2 2 1 1 1 Kod: 128620 128701 128710 128712 128714 128716 128721 Frek: 1 33 2 1 1 2 1 Kod: 128722 128724 128725 128726 128729 128730 128731 Frek: 1 1 2 1 2 1 4 Kod: 131501 131503 131504 131505 131507 138001 138002 Frek: 5 2 1 9 1 15 30 Kod: 138003 138004 138005 138006 138007 138008 138009 Frek: 14 1 6 1 2 3 8 Kod: 138011 138012 138014 138016 138017 138019 138101 Frek: 8 2 2 2 2 5 11 Kod: 138103 138104 138107 138109 138110 138111 138201 Frek: 2 2 5 1 4 6 17 Kod: 138202 138205 138207 138208 138209 138211 138213 Frek: 4 3 2 7 1 4 1 Kod: 138219 138220 138221 138223 138224 138301 138302 Frek: 1 1 2 2 1 20 5 Kod: 138304 138305 138306 138308 138310 138311 138312 Frek: 2 1 1 1 1 5 1 Kod: 138313 138318 138319 138320 138321 138323 138325 Frek: 3 2 2 4 1 2 1 Kod: 138401 138402 138403 138404 138405 138406 138408 Frek: 10 5 2 6 8 2 3 Kod: 138411 138412 138413 138414 140101 140102 140103 Frek: 1 5 1 9 3 6 18 Kod: 140104 140201 140202 140203 140701 141501 141502 Frek: 8 13 4 18 12 1 15 Kod: 141503 141504 141505 141901 141902 141903 141904 Frek: 3 1 2 4 5 2 2 Kod: 142101 142102 142103 142104 142107 142108 142110 Frek: 1 3 2 2 1 1 6 Kod: 142701 142703 142704 142705 142706 143001 143002 Frek: 6 2 2 3 1 3 1 Kod: 143003 143005 143006 143008 143501 143502 143503 Frek: 1 3 1 2 3 3 1 Kod: 143506 143507 148001 148004 148005 148006 148007 Frek: 6 1 7 17 24 35 9 Kod: 148008 148009 148010 148011 148012 148013 148016 Frek: 26 21 4 15 15 14 22 Kod: 148017 148018 148019 148020 148021 148022 148023 Frek: 35 24 13 26 32 23 26 Kod: 148024 148026 148027 148028 148029 148030 148031 Frek: 33 21 1 11 3 10 16 Kod: 148032 148033 148034 148035 148036 148037 148101 Frek: 21 13 14 2 30 3 31 Kod: 148102 148103 148104 148201 148203 148204 148205 Frek: 9 12 13 17 1 3 3 Kod: 148206 148207 148208 148210 148211 148401 148402 Frek: 1 5 2 1 3 7 6 Kod: 148403 148404 148405 148501 148502 148503 148505 Frek: 2 1 7 16 2 3 5 Kod: 148507 148509 148510 148512 148601 148602 148607 Frek: 2 2 6 28 6 3 1 Kod: 148801 150403 150406 150701 150702 150707 150708 Frek: 1 3 2 4 2 2 3 Kod: 152101 152103 152105 152106 152401 152402 152403 Frek: 11 5 8 5 18 10 3 Kod: 152404 152706 152707 152711 152714 155201 155204 Frek: 2 2 1 1 3 7 1 Kod: 155205 155206 155208 155211 156001 156003 156005 Frek: 1 1 1 2 5 1 3 Kod: 156006 156009 156101 156106 156107 156108 156201 Frek: 5 3 8 1 1 2 5 Kod: 156203 156204 156205 156206 156207 156301 156302 Frek: 1 1 1 2 4 13 9 Kod: 156303 156304 156305 156306 156307 156309 156310 Frek: 7 3 3 2 4 2 2 Kod: 156312 156313 156314 156316 156317 156318 156501 Frek: 1 1 2 3 2 2 5 Kod: 156502 156504 156505 156511 156514 156603 156606 Frek: 1 1 1 1 2 2 7 Kod: 156608 156612 156613 156614 156615 156616 156618 Frek: 1 1 1 3 2 2 1 Kod: 156620 158001 158003 158004 158005 158006 158008 Frek: 1 21 2 3 1 4 1 Kod: 158009 158101 158103 158104 158105 158107 158201 Frek: 3 56 1 6 1 7 31 Kod: 158205 158206 158207 158208 158209 158301 158302 Frek: 2 1 1 3 2 32 44 Kod: 158303 158304 158305 158306 158308 158309 158311 Frek: 8 1 1 16 2 2 7 Kod: 158312 158315 158316 158318 158320 158401 158403 Frek: 2 1 8 9 5 15 1 Kod: 158406 158410 158411 158412 158414 158415 158416 Frek: 1 2 2 1 2 1 2 Kod: 158420 158422 158424 158425 158429 158501 158504 Frek: 1 1 1 1 2 11 1 Kod: 158505 158506 160202 160207 160209 160212 160304 Frek: 1 1 1 1 3 1 1 Kod: 160308 162202 162203 162301 162303 163701 163702 Frek: 1 3 7 12 1 6 1 Kod: 163704 164301 164302 164303 166001 166002 166004 Frek: 3 5 3 1 6 2 3 Kod: 166007 166008 166010 166014 166015 166016 166019 Frek: 1 1 4 2 1 1 5 Kod: 166025 166026 166029 166032 166101 166102 166103 Frek: 1 1 2 1 1 5 1 Kod: 166105 166107 166109 166110 166112 166116 166117 Frek: 1 1 1 2 2 2 1 Kod: 166118 166201 166202 166301 166302 166306 166308 Frek: 1 12 1 7 2 1 1 Kod: 166309 166313 168001 168002 168008 168009 168010 Frek: 2 3 19 9 1 1 3 Kod: 168013 168015 168018 168101 168103 168105 168108 Frek: 2 1 1 26 3 1 1 Kod: 168111 168113 168114 168118 168120 168121 168124 Frek: 1 3 1 2 1 1 3 Kod: 168125 168126 168129 168201 168202 168205 168208 Frek: 2 1 2 11 1 2 2 Kod: 168212 168216 168301 168303 168304 168305 168308 Frek: 1 1 31 5 8 1 5 Kod: 168313 168314 168315 168318 168321 168324 168328 Frek: 1 1 4 1 1 2 1 Kod: 168401 168402 168404 168405 168406 168407 168408 Frek: 13 1 1 1 1 1 1 Kod: 168501 168502 168505 168506 168513 168516 168601 Frek: 9 2 1 1 1 1 16 Kod: 168607 168608 168614 168616 168618 168621 168623 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 168624 168628 168631 168632 168641 168644 168648 Frek: 2 1 1 2 2 1 1 Kod: 168651 171501 171502 173001 173003 173005 173701 Frek: 4 13 1 5 5 3 9 Kod: 173702 173703 173705 173706 173707 173708 173709 Frek: 1 2 2 1 1 6 4 Kod: 176001 176002 176003 176101 176201 176202 176301 Frek: 7 1 3 15 1 4 11 Kod: 176302 176303 176401 176403 176404 176501 176502 Frek: 3 3 11 1 1 5 3 Kod: 176503 176504 176505 176508 176509 176601 176602 Frek: 2 1 2 2 1 11 2 Kod: 176604 176605 178001 178002 178003 178004 178008 Frek: 4 1 38 28 3 5 8 Kod: 178009 178101 178103 178105 178106 178201 178203 Frek: 7 27 1 5 1 11 1 Kod: 178206 178207 178301 178302 178304 178401 178402 Frek: 4 3 13 7 3 13 12 Kod: 178403 178404 178405 178407 178408 178409 178410 Frek: 5 1 1 4 2 2 1 Kod: 178411 178501 178503 178508 178509 178511 178512 Frek: 1 20 1 1 1 4 1 Kod: 186001 186002 186101 186102 186104 186106 186201 Frek: 12 4 16 5 6 2 16 Kod: 186202 186301 186302 186303 186401 188001 188002 Frek: 1 15 1 1 7 19 30 Kod: 188003 188004 188005 188007 188008 188010 188011 Frek: 18 19 6 1 3 3 1 Kod: 188012 188013 188014 188015 188016 188018 188019 Frek: 3 9 2 4 4 4 3 Kod: 188020 188021 188023 188025 188026 188027 188029 Frek: 1 1 1 2 1 3 1 Kod: 188030 188101 188102 188103 188201 188203 188205 Frek: 21 21 1 1 7 4 5 Kod: 188301 188403 188404 188502 188503 188504 188505 Frek: 51 2 11 26 3 7 3 Kod: 188507 190401 190402 190403 190701 190702 191701 Frek: 2 1 4 1 12 3 3 Kod: 191704 191705 191706 191707 196001 196003 196005 Frek: 4 1 4 1 9 1 3 Kod: 196101 196103 196201 196202 198001 198002 198003 Frek: 22 6 6 1 32 38 39 Kod: 198004 198006 198007 198009 198010 198011 198016 Frek: 30 1 8 4 1 5 12 Kod: 198019 198101 198102 198103 198106 198107 198108 Frek: 2 19 3 1 2 2 2 Kod: 198201 198301 198302 198304 198306 198401 198402 Frek: 21 23 1 6 2 14 3 Kod: 198403 198404 202101 202102 202103 202104 202302 Frek: 1 1 3 3 2 1 17 Kod: 202303 202305 202601 202602 202603 202901 202903 Frek: 3 1 6 10 2 13 5 Kod: 202904 203101 203103 203104 203401 203402 203901 Frek: 4 12 2 1 1 7 1 Kod: 203902 203903 203904 206101 206102 206201 206202 Frek: 6 1 4 18 2 27 3 Kod: 206203 206205 208001 208002 208003 208004 208005 Frek: 1 2 25 1 23 2 2 Kod: 208006 208007 208008 208010 208011 208101 208102 Frek: 2 3 11 2 4 40 22 Kod: 208201 208202 208203 208204 208301 208302 208305 Frek: 5 3 4 1 14 1 4 Kod: 208401 208402 208403 208404 208405 208406 208501 Frek: 15 3 3 6 6 7 26 Kod: 208502 208503 208504 210102 210401 210402 212101 Frek: 10 7 1 8 10 4 10 Kod: 212102 212103 213201 213202 213204 213205 213206 Frek: 2 6 2 2 5 4 4 Kod: 216101 216102 216104 216106 216107 218001 218002 Frek: 14 2 4 2 3 38 32 Kod: 218003 218004 218005 218006 218007 218008 218101 Frek: 5 4 9 16 20 11 46 Kod: 218102 218103 218104 218105 218201 218202 218203 Frek: 9 3 2 1 17 2 1 Kod: 218204 218205 218206 218207 218209 218303 218305 Frek: 6 10 2 2 5 30 1 Kod: 218306 218307 218308 218309 218401 218402 218403 Frek: 3 1 1 10 15 2 9 Kod: 218404 218405 218407 218408 218409 218410 218411 Frek: 2 8 2 4 6 1 3 Kod: 218412 225201 226002 226003 226004 226201 226202 Frek: 1 1 7 3 9 20 1 Kod: 226203 226204 228001 228002 228004 228006 228101 Frek: 5 1 27 3 2 13 31 Kod: 228102 228103 228104 228106 228107 228108 228109 Frek: 6 26 11 17 5 9 2 Kod: 228110 228111 228112 228113 228201 228202 228203 Frek: 16 1 2 1 13 4 1 Kod: 228204 228205 228206 228207 228208 228211 228301 Frek: 2 1 1 3 2 6 11 Kod: 228302 228303 228304 228305 228307 228308 228309 Frek: 2 2 4 2 3 2 3 Kod: 228311 228312 228314 228315 228401 228402 228403 Frek: 1 3 3 3 14 10 2 Kod: 228404 228405 228406 228407 228408 228409 228410 Frek: 8 1 3 11 19 4 4 Kod: 228411 228412 230301 230302 230303 230304 230501 Frek: 2 5 3 5 1 1 6 Kod: 230504 230505 230506 230507 230901 230902 230903 Frek: 1 1 4 1 2 3 1 Kod: 230904 230906 230907 230908 230909 230910 231301 Frek: 2 3 2 3 1 5 6 Kod: 231304 231305 231307 231308 232101 232102 232104 Frek: 2 4 2 2 5 1 3 Kod: 232105 232106 232107 232601 232602 232603 232605 Frek: 6 1 1 3 1 2 1 Kod: 232607 232608 236101 236102 236105 236107 236109 Frek: 2 1 7 1 5 4 2 Kod: 236111 238001 238002 238003 238004 238005 238007 Frek: 1 40 14 2 1 2 12 Kod: 238009 238010 240102 240301 240401 240402 240901 Frek: 5 4 14 3 8 2 2 Kod: 240902 240903 240904 241702 241703 241801 242101 Frek: 3 4 5 13 4 3 10 Kod: 242102 242103 242201 242202 242501 246001 246002 Frek: 1 4 6 1 6 5 8 Kod: 246003 246201 246202 246301 246304 248001 248002 Frek: 2 8 1 9 2 34 19 Kod: 248003 248004 248005 248006 248007 248009 248101 Frek: 3 21 31 8 8 9 17 Kod: 248103 248104 248201 248202 248203 248204 248205 Frek: 2 1 23 15 6 27 5 Kod: 248206 248207 248208 248209 248210 248211 248212 Frek: 5 8 1 7 9 13 1 Kod: 250502 250602 251002 251004 251005 251301 251401 Frek: 15 5 2 2 3 5 15 Kod: 251402 251801 251802 251803 252101 252104 252105 Frek: 1 6 3 1 1 4 1 Kod: 252106 252301 252302 252304 252305 252306 256002 Frek: 3 15 1 1 1 14 11 Kod: 258001 258002 258003 258004 258101 258102 258103 Frek: 19 26 34 3 17 9 28 Kod: 258104 258105 258201 258202 258203 258301 258304 Frek: 2 6 40 1 1 10 1 Kod: 258401 258402 258403 999999 Frek: 35 5 2 133
VAR 7 RS-REGION Loc 23 width 1 RS-Region Uppgift finns 1979-1982. 1. . . 7. 4614 8. Ingen uppgift Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 916 1012 1320 2055 548 626 448 4614
VAR 8 RIKSOMRÅDE Loc 24 width 2 Uppgift finns 1983,1985. 818 01. Stockholm 781 02. Östra mellansverige 421 03. Småland med öarna 616 04. Sydsverige 841 05. Västsverige 492 06. Norra mellansverige 218 07. Mellersta norrland 298 08. Övre norrland 6925 98. Frågan ej ställd 129 99. Ingen uppgift
VAR 9 H-REGION Loc 26 width 2 Uppgift finns 1983,1985. 796 01. Stockholm 1441 03. Större städer 989 04. Södra mellanbygden 364 05. Norra tätbygden 297 06. Norra glesbygden 367 08. Göteborg 231 09. Malmö 6925 98. Frågan ej ställd 129 99. Ingen uppgift
VAR 10 KÖN Loc 28 width 1 Kön 5897 1. Man 5513 2. Kvinna 129 9. Ingen uppgift
VAR 11 FÖDELSEÅR Loc 29 width 3 Födelseår 899. . . 968. 129 999. Ingen uppgift Kod: 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 Frek: 4 23 43 36 41 41 46 63 68 59 124 Kod: 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 Frek: 123 133 162 164 168 169 191 179 180 189 224 Kod: 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 Frek: 192 200 195 179 195 173 172 156 177 183 159 Kod: 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 Frek: 173 165 156 171 164 194 174 209 208 214 217 Kod: 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 Frek: 256 246 260 283 248 261 230 224 207 225 207 Kod: 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 Frek: 167 213 184 217 181 178 198 208 197 191 86 Kod: 965 966 967 968 999 Frek: 96 110 43 38 129
VAR 12 BORTFALLSVIKT Loc 32 width 6 Bortfallsvikt Uppgift finns 1979-1982. Faktiska värdet är kodat. 4614 999998. Ingen uppgift Valid-n=11539 Min=5500 Max=999998 Mean=34707.3 St.Dev=0.0
VAR 13 ENKÄTVARIANT Loc 38 width 1 Uppgift finns 1983,1985. 1707 1. Enkät A. 1736 2. Enkät B. 1171 3. Enkät C. (=förkortad enkät 1985) 6925 8. Ej aktuellt
VAR 14 BLOCKREGION Loc 39 width 2 Blockregion Uppgift finns 1981-1982. 01. . . 70. 7886 98. Ingen uppgift Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 594 13 24 85 40 26 61 29 61 Kod: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 88 78 17 52 32 16 75 15 12 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 27 50 26 33 16 39 32 22 80 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 208 28 22 40 34 284 58 37 89 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 39 19 30 22 21 71 23 26 63 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 28 28 60 16 10 15 72 25 20 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Frek: 23 80 40 34 61 29 16 29 65 Kod: 64 65 66 67 68 69 70 98 Frek: 70 51 20 27 34 19 24 7886
VAR 15 CIVILSTÅND Loc 41 width 1 F.1. Vilket civilstånd har Ni? 5614 1. Gift 2081 2. Ogift ej sammanboende 1039 3. Ogift sammanboende 89 4. Tidigare sammanboende nu skild (83,85) 223 5. Tidigare gift nu skild (83,85) 165 6. Änka,änkling (83,85) 1055 7. Gift/Sammanboende (79) 680 8. Förut gift,skild,änka,änkling (79-82) 593 9. Ej svar
VAR 16 INKOMST Loc 42 width 1 F.2. Hur bedömer Ni Er och (om Ni bor i familj) Er familjs sammanlagda inkomst (sedan skatt dragits,ev. sociala bidrag medräknade) jämförd med andra familjers? Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 438 1. Betydligt mer än genomsnittligt 1925 2. Något mer än genomsnittet 4251 3. Ungefär som genomsnittet 1279 4. Något mindre än genomsnittet 708 5. Betydligt mindre än genomsnittligt 803 6. Kan inte säga 899 8. Frågan ej ställd 1236 9. Ej svar
VAR 17 SYSSELSÄTTNING Loc 43 width 2 F.3. Vad för slags förvärvsarbete eller sysselsättning har Ni? Frågan ställd 1979-1983. Se F.5 för 1985. Löntagare 2821 01. Arbetare 478 02. Arbetsledare 2084 03. Tjänsteman 267 04. Chefstjänsteman (även kyrkoherde,överläkare på sjukhus m.fl.) 83 05. Anställd företagsledare Ej löntagare 304 06. Jordbrukare och medhjälpande familjemedlem 331 07. Annan egen företagare (även privatpraktik) 523 08. Hemmafru,sköter eget hushåll 414 09. Studerande,ej AMU 35 10. Studerande,AMU 1180 11. Pensionär,helpension,inget arbete 22 12. Ekonomiskt oberoende,inget arbete 111 13. Arbetslös 25 14. Övriga utan arbete 85 15. Studerande (79) 6 16. Övriga (79) 1974 98. Frågan ej ställd 796 99. Ej svar
VAR 18 BOENDEFORM-NU Loc 45 width 2 F.4. Hur bor Ni största delen av året? Frågan ställd 1980-1982,1983(B),1985(AB). 344 01. I lägenhet hyrd direkt av värden,privatägt (83,85) 309 02. I lägenhet hyrd direkt av värden,allmännyttigt (83,85) 1423 03. I lägenhet hyrd direkt av värden (80-82) 79 04. I lägenhet hyrd i andra hand 105 05. I lägenhet med bostadsrätt (insats),HSB (85) 85 06. I lägenhet med bostadsrätt (insats),ej HSB (85) 520 07. I lägenhet med bostadsrätt (insats) (81-83) 115 08. I lägenhet med bostadsrätt (80) 70 09. I insatslägenhet (80) 998 10. I eget enfamiljshus (83,85) 2370 11. I eget enfamiljshus (även radhus) (80-82) 62 12. I radhus (83) 79 13. I eget radhus (85) 15 14. I hyrt radhus (85) 197 15. I eget flerfamiljshus 324 16. Inneboende 90 17. Tjänstebostad 218 18. Annat 3 19. Tveksam (82,83) 20. Vet inte (85) 3656 98. Frågan ej ställd 477 99. Ej svar
VAR 19 SYSSELS.:ANSTÄLLDA Loc 47 width 1 F.5. Vad för slags förvärvsarbete eller sysselsättning har Ni? F.5.a. Anställda Frågan ställd 1985. Se F.3 för 1979-1983. 670 1. Arbetare 96 2. Arbetsledare 395 3. Tjänsteman 58 4. Chefstjänsteman (även kyrkoherde,överläkare på sjukhus m.fl.) 15 5. Anställd företagsledare 9565 8. Frågan ej ställd 740 9. Ej svar
VAR 20 SYSSELS.:EJ ANSTÄLLD Loc 48 width 2 F.5.b. Ej anställd <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1985. Se F.3 för 1979-1983. 60 01. Jordbrukare och medhjälpande familjemedlem 100 02. Annan företagare (även privatpraktik) 106 03. Hemmafru,sköter eget hushåll 159 04. Studerande,ej AMU 10 05. Studerande,AMU 282 06. Pensionär,utan arbete 7 07. Ekonomiskt oberoende,utan arbete 33 08. Arbetslös 5 09. Övriga utan arbete 9565 98. Frågan ej ställd 1212 99. Ej svar
VAR 21 UTBILDNING-NU Loc 50 width 2 F.6. Vilken skolutbildning har Ni? Enstaka kurser räknas ej. Frågan ställd 1979-1981,1983(AB),1985. 1141 01. Folkskola,grundskola utan vidareutbildning (79-80) 736 02. Folkskola,grundskola med vidareutbildning (79-80) 1959 03. Folkskola (81,83,85) 634 04. Grundskola (81,83,85) 196 05. Realskola,flickskola,mellanskola utan examen (81, 83,85) 277 06. Realskola,flickskola,mellanskola med examen (81, 83,85) 439 07. Gymnasium utan examen 707 08. Gymnasium med examen (79-83) 208 09. 2-årigt gymnasium med examen (85) 153 10. 3-årigt gymnasium med examen (85) 231 11. Universitet,högskola utan examen 698 12. Universitet,högskola med examen 432 13. Annat 2817 98. Frågan ej ställd 911 99. Ej svar
VAR 22 INKOMSTKRAV Loc 52 width 1 F.7. Hurdana inkomster vill Ni ha för att vara nöjd? Frågan ställd 1979-1981,1983(AB). 729 1. Höga inkomster 2929 2. Ganska höga inkomster 1270 3. Inte särskilt höga inkomster 749 4. Inkomsterna betyder mindre 446 5. Tveksam 4791 8. Frågan ej ställd 625 9. Ej svar
VAR 23 FÖRÄLDRAHEM-EKONOMI Loc 53 width 1 F.8. Hur vill Ni beteckna Ert föräldrahem? Frågan ställd 1979-1981. 115 1. Mycket god ekonomi 548 2. Över genomsnittlig ekonomi 2778 3. Genomsnittlig ekonomi 891 4. Under genomsnittlig ekonomi 300 5. Mycket under genomsnittlig ekonomi 226 6. Kan inte säga 6532 8. Frågan ej ställd 149 9. Ej svar
VAR 24 SAMHÄLLE-NU Loc 54 width 1 F.9. I vad för slags samhälle bor Ni nu? Frågan ställd 1981-1985. 1435 1. Glesbygd 3368 2. Mindre tätort,liten stad 1423 3. Större stad 1500 4. Storstad (Stockholm-Göteborg-Malmö) 3272 8. Frågan ej ställd 541 9. Ej svar
VAR 25 ARBETSPLATSSTORLEK Loc 55 width 2 F.10. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd) eller företagare: Hur många är Ni sammanlagt på den arbetsplats, där Ni har Ert arbete? Frågan ställd 1979-1981,1983(AB),1985(AB). 2681 00. Frågan ej tillämplig 153 01. Endast 1 person (81,83,85) 350 02. 1-4 personer (79,80) 1129 03. 2-19 personer (81,83,85) 505 04. 5-19 personer (79,80) 885 05. 20-49 personer 576 06. 50-99 personer 286 07. 100-199 personer (81,83,85) 267 08. 200-499 personer (81,83,85) 393 09. 100-499 personer (79,80) 820 10. 500 eller fler 93 11. Kan inte säga (79,80) 3089 98. Frågan ej ställd 312 99. Ej svar
VAR 26 ARBETSLÖS Loc 57 width 1 F.11. Har Ni varit arbetslös under de senaste tre åren och sökt plats genom arbetsförmedling? Om ja:Hur länge har Ni varit arbetslös under den tiden? Frågan ställd 1980-1983,1985(AB). 283 1. 1 månad eller mindre 373 2. 2-6 månader 137 3. 7-12 månader 201 4. Mer än 1 år 6284 5. Nej inte arbetslös under senaste tre åren 1874 8. Frågan ej ställd 2387 9. Ej svar
VAR 27 ARBETSLÖSHETSRISK Loc 58 width 1 F.12. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd) eller företagare: Tror Ni att det är någon risk att Ni själv blir arbetslös under närmaste 3 åren? Frågan ställd 1980-1982,1983(AB),1985(A). 2644 0. Frågan ej tillämplig 274 1. Ja,stor risk 935 2. Ja,viss risk 2021 3. Knappast någon risk 1843 4. Ingen risk 3651 8. Frågan ej ställd 171 9. Ej svar
VAR 28 ANSTÄLLDA:ÖKAR-MINSKAR Loc 59 width 1 F.13. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd) eller företagare: Tror Ni att de anställda kommer att bli fler eller färre på Er arbetsplats under de närmaste åren? Frågan ställd 1979-1981. 1465 0. Frågan ej tillämplig 134 1. Betydligt fler 716 2. Något fler 1789 3. Ungefär oförändrat 559 4. Något färre 116 5. Mycket färre 56 6. Företaget läggs ned 6532 8. Frågan ej ställd 172 9. Ej svar
VAR 29 ANTAL ARBETSPLATSER Loc 60 width 2 F.14. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd) eller företagare: På hur många arbetsplatser har Ni jobbat som fast anställd sedan ni började yrkesarbeta? Frågan ställd 1979-1981. 1465 00. Frågan ej tillämplig 151 01. Aldrig fast anställd 740 02. 1 arbetsplats 686 03. 2 arbetsplatser 676 04. 3 arbetsplatser 370 05. 4 arbetsplatser 259 06. 5 arbetsplatser 154 07. 6 arbetsplatser 370 08. Mer än 6 arbetsplatser 6532 98. Frågan ej ställd 136 99. Ej svar
VAR 30 FACKORGANISATION Loc 62 width 2 F.15. Tillhör Ni någon facklig organisation? ÄVEN PENSIONÄRER. Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985(AB). 3080 01. LO-förbund 1810 02. TCO-förbund 493 03. SACO/SR-förbund 896 04. Annan facklig organisation 2748 05. Ingen facklig organisation 28 06. Företag anslutet till SAF (82) 7 07. Företag anslutet till Svenska Företagares Riksförbund (82) 43 08. Föreningsansluten till lantbrukskooperationen (LRF) (82) 1171 98. Frågan ej ställd 1263 99. Ej svar
VAR 31 FACKFÖRBUND Loc 64 width 1 F.16. Om Ni är medlem i något fackligt förbund: Är det något av följande förbund? Frågan ställd 1981-1982,1983(AB),1985(AB). 2787 0. Frågan ej tillämplig 386 1. Industritjänstemannaförbundet 618 2. Kommunalarbetareförbundet 462 3. Metallindustriarbetareförbundet 394 4. Statsanställdas förbund 2229 5. Nej, inget av dessa förbund 4443 8. Frågan ej ställd 220 9. Ej svar
VAR 32 FACK:FUNKTION Loc 65 width 1 F.17. Om Ni tillhör någon facklig organisation:Har Ni någon särskild funktion eller är Ni medlem utan särskild funktion? Frågan ställd 1982,1983(AB),1985(AB). 2164 0. Frågan ej tillämplig 411 1. Särskild funktion 2594 2. Utan särskild funktion 6178 8. Frågan ej ställd 192 9. Ej svar
VAR 33 NÖJD MED FACKFÖRBUND Loc 66 width 1 F.18. Om Ni är medlem i något fackligt förbund: Är Ni nöjd med vad Ert förbund åstadkommit under föregående år? ÄVEN PENSIONÄRER. Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985(B). 3685 0. Frågan ej tillämplig 258 1. Mycket nöjd 1542 2. Ganska nöjd 2553 3. Varken nöjd eller missnöjd 694 4. Ganska missnöjd 296 5. Mycket missnöjd 370 6. Tveksam 1995 8. Frågan ej ställd 146 9. Ej svar
VAR 34 BÄTTRE EKONOMI Loc 67 width 1 F.19. Hur viktigt är följande för Er personligen just nu? F.19.a. Allmän livssituation:Bättre ekonomi Frågan ställd 1979-1982,1983(AB). 2396 1. Mycket viktigt för mig nu 2973 2. Ganska viktigt för mig nu 2053 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 343 4. Inte alls viktigt för mig nu 74 5. Tveksam 480 6. Ej aktuellt för mig nu 2873 8. Frågan ej ställd 347 9. Ej svar
VAR 35 BÄTTRE BARNBIDRAG Loc 68 width 1 F.19.b. Allmän livssituation:Bättre barnbidrag <Se F.19 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 1052 1. Mycket viktigt för mig nu 1144 2. Ganska viktigt för mig nu 1428 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 1173 4. Inte alls viktigt för mig nu 217 5. Tveksam 4921 6. Ej aktuellt för mig nu 899 8. Frågan ej ställd 705 9. Ej svar
VAR 36 LÅNA PENGAR Loc 69 width 1 F.19.c. Allmän livssituation:Låna pengar för visst ändamål <Se F.19 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 868 1. Mycket viktigt för mig nu 1237 2. Ganska viktigt för mig nu 1637 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 1217 4. Inte alls viktigt för mig nu 274 5. Tveksam 4736 6. Ej aktuellt för mig nu 899 8. Frågan ej ställd 671 9. Ej svar
VAR 37 KVAR I HEMORTEN Loc 70 width 1 F.19.d. Allmän livssituation:Få stanna i nuvarande hemort <Se F.19 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1981,1983(AB),1985. 3327 1. Mycket viktigt för mig nu 1773 2. Ganska viktigt för mig nu 764 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 538 4. Inte alls viktigt för mig nu 179 5. Tveksam 1607 6. Ej aktuellt för mig nu 2817 8. Frågan ej ställd 534 9. Ej svar
VAR 38 BÄTTRE BOSTAD Loc 71 width 1 F.19.e. Allmän livssituation:Få bättre bostad <Se F.19 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 747 1. Mycket viktigt för mig nu 808 2. Ganska viktigt för mig nu 1543 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 1741 4. Inte alls viktigt för mig nu 137 5. Tveksam 4916 6. Ej aktuellt för mig nu 899 8. Frågan ej ställd 748 9. Ej svar
VAR 39 LÄGRE HYRA Loc 72 width 1 F.19.f. Allmän livssituation:Lägre hyra,lägre bokostnad <Se F.19 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 2440 1. Mycket viktigt för mig nu 2839 2. Ganska viktigt för mig nu 1870 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 692 4. Inte alls viktigt för mig nu 243 5. Tveksam 1945 6. Ej aktuellt för mig nu 899 8. Frågan ej ställd 611 9. Ej svar
VAR 40 LÄGRE SKATT Loc 73 width 1 F.19.g. Allmän livssituation:Lägre skatt överhuvudtaget <Se F.19 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB). 3182 1. Mycket viktigt för mig nu 2676 2. Ganska viktigt för mig nu 1217 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 282 4. Inte alls viktigt för mig nu 318 5. Tveksam 581 6. Ej aktuellt för mig nu 2873 8. Frågan ej ställd 410 9. Ej svar
VAR 41 LÄGRE MATPRISER Loc 74 width 1 F.19.h. Allmän livssituation:Lägre matpriser <Se F.19 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB),1985. 4213 1. Mycket viktigt för mig nu 2936 2. Ganska viktigt för mig nu 1019 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 169 4. Inte alls viktigt för mig nu 133 5. Tveksam 271 6. Ej aktuellt för mig nu 2501 8. Frågan ej ställd 297 9. Ej svar
VAR 42 BILLIGARE MOTORBRÄNSLE Loc 75 width 1 F.19.i. Allmän livssituation:Billigare motorbränsle <Se F.19 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981-1982,1983(AB),1985. 2465 1. Mycket viktigt för mig nu 1950 2. Ganska viktigt för mig nu 1121 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 310 4. Inte alls viktigt för mig nu 75 5. Tveksam 1044 6. Ej aktuellt för mig nu 4171 8. Frågan ej ställd 403 9. Ej svar
VAR 43 BÄTTRE ARBETE Loc 76 width 1 F.19.j. Arbetet:Få bättre arbete <Se F.19 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 895 1. Mycket viktigt för mig nu 838 2. Ganska viktigt för mig nu 1545 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 1216 4. Inte alls viktigt för mig nu 200 5. Tveksam 5135 6. Ej aktuellt för mig nu 899 8. Frågan ej ställd 811 9. Ej svar
VAR 44 FAST ARBETE Loc 77 width 1 F.19.k. Arbetet:Få fast arbete <Se F.19 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 1085 1. Mycket viktigt för mig nu 374 2. Ganska viktigt för mig nu 290 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 630 4. Inte alls viktigt för mig nu 47 5. Tveksam 7370 6. Ej aktuellt för mig nu 899 8. Frågan ej ställd 844 9. Ej svar
VAR 45 LÄTT ARBETE Loc 78 width 1 F.19.l. Arbetet:Mindre ansträngande arbete (även hushållsarbete) <Se F.19 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB). 455 1. Mycket viktigt för mig nu 821 2. Ganska viktigt för mig nu 1149 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 1362 4. Inte alls viktigt för mig nu 279 5. Tveksam 3940 6. Ej aktuellt för mig nu 2873 8. Frågan ej ställd 660 9. Ej svar
VAR 46 OFARLIGARE ARBETE Loc 79 width 1 F.19.m. Arbetet:Mindre hälsofarligt arbete <Se F.19 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB). 499 1. Mycket viktigt för mig nu 517 2. Ganska viktigt för mig nu 712 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 1078 4. Inte alls viktigt för mig nu 230 5. Tveksam 4956 6. Ej aktuellt för mig nu 2873 8. Frågan ej ställd 674 9. Ej svar
VAR 47 ARBETSRESOR Loc 80 width 1 F.19.n. Arbetet:Lättare komma till och från arbetsplats, affärer <Se F.19 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1981,1985. 496 1. Mycket viktigt för mig nu 708 2. Ganska viktigt för mig nu 852 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 1078 4. Inte alls viktigt för mig nu 95 5. Tveksam 3319 6. Ej aktuellt för mig nu 4558 8. Frågan ej ställd 433 9. Ej svar
VAR 48 MER FRITID Loc 81 width 1 F.19.o. Arbetet:Mer fritid <Se F.19 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1981. 497 1. Mycket viktigt för mig nu 997 2. Ganska viktigt för mig nu 922 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 525 4. Inte alls viktigt för mig nu 160 5. Tveksam 1619 6. Ej aktuellt för mig nu 6532 8. Frågan ej ställd 287 9. Ej svar
VAR 49 ARBETSTID Loc 82 width 1 F.19.p. Arbetet:Kortare arbetstid <Se F.19 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB). 663 1. Mycket viktigt för mig nu 1104 2. Ganska viktigt för mig nu 1377 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 1104 4. Inte alls viktigt för mig nu 300 5. Tveksam 3457 6. Ej aktuellt för mig nu 2873 8. Frågan ej ställd 661 9. Ej svar
VAR 50 FRIHET I ARBETET Loc 83 width 1 F.19.q. Arbetet:Mer personlig frihet i arbetet <Se F.19 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB). 429 1. Mycket viktigt för mig nu 749 2. Ganska viktigt för mig nu 1099 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 1183 4. Inte alls viktigt för mig nu 265 5. Tveksam 4247 6. Ej aktuellt för mig nu 2873 8. Frågan ej ställd 694 9. Ej svar
VAR 51 EGET FÖRETAG Loc 84 width 1 F.19.r. Arbetet:Få ett eget företag <Se F.19 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB). 205 1. Mycket viktigt för mig nu 227 2. Ganska viktigt för mig nu 467 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 1199 4. Inte alls viktigt för mig nu 324 5. Tveksam 5510 6. Ej aktuellt för mig nu 2873 8. Frågan ej ställd 734 9. Ej svar
VAR 52 UTBILDNING Loc 85 width 1 F.19.s. Samhällets service:Bättre möjlighet att utbilda mig <Se F.19 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 747 1. Mycket viktigt för mig nu 1039 2. Ganska viktigt för mig nu 1690 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 1119 4. Inte alls viktigt för mig nu 319 5. Tveksam 4994 6. Ej aktuellt för mig nu 899 8. Frågan ej ställd 732 9. Ej svar
VAR 53 DAGHEM Loc 86 width 1 F.19.t. Samhällets service:Plats för barn på barndaghem <Se F.19 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1981,1985. 404 1. Mycket viktigt för mig nu 234 2. Ganska viktigt för mig nu 267 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 603 4. Inte alls viktigt för mig nu 46 5. Tveksam 5043 6. Ej aktuellt för mig nu 4558 8. Frågan ej ställd 384 9. Ej svar
VAR 54 SJUKVÅRD Loc 87 width 1 F.19.u. Samhällets service:Vård på sjukhus,vårdhem för mig själv eller anhörig <Se F.19 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1981,1985. 1150 1. Mycket viktigt för mig nu 938 2. Ganska viktigt för mig nu 691 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 419 4. Inte alls viktigt för mig nu 103 5. Tveksam 3402 6. Ej aktuellt för mig nu 4558 8. Frågan ej ställd 278 9. Ej svar
VAR 55 HEMHJÄLP Loc 88 width 1 F.19.v. Samhällets service:Hemhjälp <Se F.19 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1981,1985. 347 1. Mycket viktigt för mig nu 328 2. Ganska viktigt för mig nu 434 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 651 4. Inte alls viktigt för mig nu 47 5. Tveksam 4857 6. Ej aktuellt för mig nu 4558 8. Frågan ej ställd 317 9. Ej svar
VAR 56 TANDVÅRD Loc 89 width 1 F.19.w. Samhällets service:Lättare få tid hos tandläkare <Se F.19 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1981,1985. 870 1. Mycket viktigt för mig nu 1065 2. Ganska viktigt för mig nu 1027 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 811 4. Inte alls viktigt för mig nu 128 5. Tveksam 2761 6. Ej aktuellt för mig nu 4558 8. Frågan ej ställd 319 9. Ej svar
VAR 57 BOTEMEDEL Loc 90 width 1 F.19.x. Samhällets service:Bättre botemedel mot viss sjukdom,som jag själv har <Se F.19 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1981,1985. 981 1. Mycket viktigt för mig nu 551 2. Ganska viktigt för mig nu 325 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 424 4. Inte alls viktigt för mig nu 118 5. Tveksam 4277 6. Ej aktuellt för mig nu 4558 8. Frågan ej ställd 305 9. Ej svar
VAR 58 SÄKERHET Loc 91 width 1 F.19.y. Samhällets service:Större personlig säkerhet (mindre risk för olyckor,överfall) <Se F.19 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1981. 1180 1. Mycket viktigt för mig nu 1106 2. Ganska viktigt för mig nu 799 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 433 4. Inte alls viktigt för mig nu 307 5. Tveksam 1033 6. Ej aktuellt för mig nu 6532 8. Frågan ej ställd 149 9. Ej svar
VAR 59 INFLATION Loc 92 width 1 F.20. Det här är också betydelsefullt för många.Hur viktigt tycker Ni att det känns för Er personligen? F.20.a. Stopp för inflationen 7121 1. Mycket viktigt 2943 2. Ganska viktigt 336 3. Inte särskilt viktigt 129 4. Inte alls viktigt (bra nu) 34 5. Hellre tvärtom 409 6. Tveksam 567 9. Ej svar
VAR 60 MARGINALSKATT Loc 93 width 1 F.20.b. Sänkning av marginalskatten <Se F.20 för fullständig frågetext> 4668 1. Mycket viktigt 3399 2. Ganska viktigt 1253 3. Inte särskilt viktigt 607 4. Inte alls viktigt (bra nu) 164 5. Hellre tvärtom 757 6. Tveksam 691 9. Ej svar
VAR 61 ARBETSGIVARAVGIFT Loc 94 width 1 F.20.c. Lägre arbetsgivaravgift <Se F.20 för fullständig frågetext> 2358 1. Mycket viktigt 2262 2. Ganska viktigt 1744 3. Inte särskilt viktigt 1603 4. Inte alls viktigt (bra nu) 1071 5. Hellre tvärtom 1670 6. Tveksam 831 9. Ej svar
VAR 62 SVARTA PENGAR Loc 95 width 1 F.20.d. Hindra kvittolösa inkomster ("svarta pengar") <Se F.20 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981-1985. 3536 1. Mycket viktigt 1947 2. Ganska viktigt 999 3. Inte särskilt viktigt 559 4. Inte alls viktigt (bra nu) 227 5. Hellre tvärtom 455 6. Tveksam 3272 8. Frågan ej ställd 544 9. Ej svar
VAR 63 ARBETSLÖSHET Loc 96 width 1 F.20.e. Krafttag mot arbetslösheten <Se F.20 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981-1985. 6012 1. Mycket viktigt 1469 2. Ganska viktigt 167 3. Inte särskilt viktigt 68 4. Inte alls viktigt (bra nu) 12 5. Hellre tvärtom 98 6. Tveksam 3272 8. Frågan ej ställd 441 9. Ej svar
VAR 64 PENSION Loc 97 width 1 F.20.f. Högre pensioner <Se F.20 för fullständig frågetext> 2145 1. Mycket viktigt 2935 2. Ganska viktigt 2352 3. Inte särskilt viktigt 2412 4. Inte alls viktigt (bra nu) 199 5. Hellre tvärtom 870 6. Tveksam 626 9. Ej svar
VAR 65 MEDBESTÄMMANDE Loc 98 width 1 F.20.g. Mer medbestämmande för anställda <Se F.20 för fullständig frågetext> 2140 1. Mycket viktigt 3020 2. Ganska viktigt 1746 3. Inte särskilt viktigt 2054 4. Inte alls viktigt (bra nu) 739 5. Hellre tvärtom 1054 6. Tveksam 786 9. Ej svar
VAR 66 UPPSÄGNING Loc 99 width 1 F.20.h. Större frihet för arbetsgivare att säga upp olämplig anställd <Se F.20 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981-1985. 1572 1. Mycket viktigt 2271 2. Ganska viktigt 831 3. Inte särskilt viktigt 1374 4. Inte alls viktigt (bra nu) 504 5. Hellre tvärtom 1138 6. Tveksam 3272 8. Frågan ej ställd 577 9. Ej svar
VAR 67 BOSTADSBIDRAG Loc 100 width 1 F.20.i. Större bostadsbidrag <Se F.20 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982. 728 1. Mycket viktigt 876 2. Ganska viktigt 1196 3. Inte särskilt viktigt 1623 4. Inte alls viktigt (bra nu) 1350 5. Hellre tvärtom 881 6. Tveksam 4614 8. Frågan ej ställd 271 9. Ej svar
VAR 68 SOCIALHJÄLP Loc 101 width 1 F.20.j. Större socialhjälp <Se F.20 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1985. 311 1. Mycket viktigt 741 2. Ganska viktigt 1485 3. Inte särskilt viktigt 2253 4. Inte alls viktigt (bra nu) 2256 5. Hellre tvärtom 1457 6. Tveksam 2640 8. Frågan ej ställd 396 9. Ej svar
VAR 69 FÖRETAG Loc 102 width 1 F.20.k. Lönsammare driva företag <Se F.20 för fullständig frågetext> 3649 1. Mycket viktigt 3257 2. Ganska viktigt 1128 3. Inte särskilt viktigt 1262 4. Inte alls viktigt (bra nu) 137 5. Hellre tvärtom 1314 6. Tveksam 792 9. Ej svar
VAR 70 BYRÅKRATI Loc 103 width 1 F.20.l. Mindre byråkrati <Se F.20 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981-1985. 4807 1. Mycket viktigt 2022 2. Ganska viktigt 335 3. Inte särskilt viktigt 188 4. Inte alls viktigt (bra nu) 37 5. Hellre tvärtom 367 6. Tveksam 3272 8. Frågan ej ställd 511 9. Ej svar
VAR 71 KRISDR.INDUSTRI Loc 104 width 1 F.20.m. Mer hjälp åt krisdrabbade industrier <Se F.20 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1983. 1182 1. Mycket viktigt 2507 2. Ganska viktigt 1111 3. Inte särskilt viktigt 1119 4. Inte alls viktigt (bra nu) 897 5. Hellre tvärtom 2132 6. Tveksam 1974 8. Frågan ej ställd 617 9. Ej svar
VAR 72 KV.POLITIKER Loc 105 width 1 F.20.n. Flera kvinnliga politiker <Se F.20 för fullständig frågetext> 2472 1. Mycket viktigt 3206 2. Ganska viktigt 2584 3. Inte särskilt viktigt 1367 4. Inte alls viktigt (bra nu) 277 5. Hellre tvärtom 999 6. Tveksam 634 9. Ej svar
VAR 73 JÄMSTÄLLDHET Loc 106 width 1 F.20.o. Jämställdhet mellan könen <Se F.20 för fullständig frågetext> 3442 1. Mycket viktigt 3458 2. Ganska viktigt 1663 3. Inte särskilt viktigt 1595 4. Inte alls viktigt (bra nu) 130 5. Hellre tvärtom 623 6. Tveksam 628 9. Ej svar
VAR 74 PROSTITUTION Loc 107 width 1 F.20.p. Krafttag mot prostitutionen <Se F.20 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981-1985. 2902 1. Mycket viktigt 1868 2. Ganska viktigt 1460 3. Inte särskilt viktigt 758 4. Inte alls viktigt (bra nu) 126 5. Hellre tvärtom 599 6. Tveksam 3272 8. Frågan ej ställd 554 9. Ej svar
VAR 75 BARNFAMILJER Loc 108 width 1 F.20.q. Krafttag för barnfamiljerna <Se F.20 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981-1985. 2533 1. Mycket viktigt 2708 2. Ganska viktigt 849 3. Inte särskilt viktigt 1034 4. Inte alls viktigt (bra nu) 89 5. Hellre tvärtom 490 6. Tveksam 3272 8. Frågan ej ställd 564 9. Ej svar
VAR 76 DATAREGISTER Loc 109 width 1 F.20.r. Mindre dataregistrering av medborgarna <Se F.20 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1985. 3788 1. Mycket viktigt 2299 2. Ganska viktigt 1325 3. Inte särskilt viktigt 1060 4. Inte alls viktigt (bra nu) 216 5. Hellre tvärtom 702 6. Tveksam 1602 8. Frågan ej ställd 547 9. Ej svar
VAR 77 KÄRNKRAFT Loc 110 width 1 F.20.s. Avveckling av kärnkraften <Se F.20 för fullständig frågetext> 3071 1. Mycket viktigt 1678 2. Ganska viktigt 1266 3. Inte särskilt viktigt 1826 4. Inte alls viktigt (bra nu) 1407 5. Hellre tvärtom 1710 6. Tveksam 581 9. Ej svar
VAR 78 ENERGIBEHOV Loc 111 width 1 F.20.t. Krafttag nu för att säkra framtidens energibehov <Se F.20 för fullständig frågetext> 7220 1. Mycket viktigt 2848 2. Ganska viktigt 277 3. Inte särskilt viktigt 256 4. Inte alls viktigt (bra nu) 34 5. Hellre tvärtom 299 6. Tveksam 605 9. Ej svar
VAR 79 OFF.UTGIFTER Loc 112 width 1 F.20.u. Bantning av de offentliga utgifterna <Se F.20 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981-1985. 3100 1. Mycket viktigt 2417 2. Ganska viktigt 619 3. Inte särskilt viktigt 639 4. Inte alls viktigt (bra nu) 275 5. Hellre tvärtom 688 6. Tveksam 3272 8. Frågan ej ställd 529 9. Ej svar
VAR 80 SKATTEBROTT Loc 113 width 1 F.20.v. Krafttag mot valuta- och skattebrott <Se F.20 för fullständig frågetext> 8074 1. Mycket viktigt 2174 2. Ganska viktigt 389 3. Inte särskilt viktigt 210 4. Inte alls viktigt (bra nu) 37 5. Hellre tvärtom 160 6. Tveksam 495 9. Ej svar
VAR 81 LEDIGHET Loc 114 width 1 F.20.w. Mindre med ledighetsdagar för anställda <Se F.20 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981-1983. 318 1. Mycket viktigt 442 2. Ganska viktigt 649 3. Inte särskilt viktigt 2605 4. Inte alls viktigt (bra nu) 1143 5. Hellre tvärtom 692 6. Tveksam 5246 8. Frågan ej ställd 444 9. Ej svar
VAR 82 FACKFÖRENING Loc 115 width 1 F.20.x. Mindre fackföreningsvälde <Se F.20 för fullständig frågetext> 3141 1. Mycket viktigt 2181 2. Ganska viktigt 1233 3. Inte särskilt viktigt 2118 4. Inte alls viktigt (bra nu) 867 5. Hellre tvärtom 1324 6. Tveksam 675 9. Ej svar
VAR 83 DIREKTÖRER Loc 116 width 1 F.20.y. Mindre direktörsvälde <Se F.20 för fullständig frågetext> 2510 1. Mycket viktigt 2585 2. Ganska viktigt 2116 3. Inte särskilt viktigt 1998 4. Inte alls viktigt (bra nu) 298 5. Hellre tvärtom 1322 6. Tveksam 710 9. Ej svar
VAR 84 SPARFONDER Loc 117 width 1 F.20.z. Inrättande av sparfonder för industriutbyggnad <Se F.20 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981-1983. 746 1. Mycket viktigt 1550 2. Ganska viktigt 746 3. Inte särskilt viktigt 703 4. Inte alls viktigt (bra nu) 189 5. Hellre tvärtom 1827 6. Tveksam 5246 8. Frågan ej ställd 532 9. Ej svar
VAR 85 INK.UTJÄMNING Loc 118 width 1 F.20.å. Inkomstutjämning <Se F.20 för fullständig frågetext> 2590 1. Mycket viktigt 3065 2. Ganska viktigt 1660 3. Inte särskilt viktigt 1503 4. Inte alls viktigt (bra nu) 622 5. Hellre tvärtom 1367 6. Tveksam 732 9. Ej svar
VAR 86 NATURMILJÖ Loc 119 width 1 F.20.ä. Krafttag mot förstöring av naturmiljön <Se F.20 för fullständig frågetext> 8013 1. Mycket viktigt 2516 2. Ganska viktigt 201 3. Inte särskilt viktigt 191 4. Inte alls viktigt (bra nu) 13 5. Hellre tvärtom 109 6. Tveksam 496 9. Ej svar
VAR 87 TOBAK Loc 120 width 1 F.20.ö. Krafttag mot tobaken <Se F.20 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981-1983. 2113 1. Mycket viktigt 1695 2. Ganska viktigt 1029 3. Inte särskilt viktigt 762 4. Inte alls viktigt (bra nu) 38 5. Hellre tvärtom 272 6. Tveksam 5246 8. Frågan ej ställd 384 9. Ej svar
VAR 88 NARKOTIKA Loc 121 width 1 F.20.aa. Krafttag mot narkotika <Se F.20 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981-1985. 7212 1. Mycket viktigt 547 2. Ganska viktigt 44 3. Inte särskilt viktigt 22 4. Inte alls viktigt (bra nu) 13 5. Hellre tvärtom 44 6. Tveksam 3272 8. Frågan ej ställd 385 9. Ej svar
VAR 89 ARBETSMILJÖ Loc 122 width 1 F.20.ab. Mindre farliga arbetsmiljöer <Se F.20 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1983. 4778 1. Mycket viktigt 3304 2. Ganska viktigt 413 3. Inte särskilt viktigt 344 4. Inte alls viktigt (bra nu) 8 5. Hellre tvärtom 178 6. Tveksam 1974 8. Frågan ej ställd 540 9. Ej svar
VAR 90 UPPFINNARSTÖD Loc 123 width 1 F.20.ac. Mer stöd åt uppfinnare och begåvade tekniker <Se F.20 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1982-1985. 2617 1. Mycket viktigt 2253 2. Ganska viktigt 547 3. Inte särskilt viktigt 347 4. Inte alls viktigt (bra nu) 26 5. Hellre tvärtom 301 6. Tveksam 5007 8. Frågan ej ställd 441 9. Ej svar
VAR 91 ABORTLAG Loc 124 width 1 F.20.ad. Strängare abortlagstiftning <Se F.20 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981-1985. 1043 1. Mycket viktigt 1039 2. Ganska viktigt 993 3. Inte särskilt viktigt 3171 4. Inte alls viktigt (bra nu) 538 5. Hellre tvärtom 970 6. Tveksam 3272 8. Frågan ej ställd 513 9. Ej svar
VAR 92 POLISSKYDD Loc 125 width 1 F.20.ae. Mer polisskydd för allmänheten <Se F.20 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1985. 2721 1. Mycket viktigt 3219 2. Ganska viktigt 1249 3. Inte särskilt viktigt 1531 4. Inte alls viktigt (bra nu) 142 5. Hellre tvärtom 578 6. Tveksam 1602 8. Frågan ej ställd 497 9. Ej svar
VAR 93 SKOLDISCIPLIN Loc 126 width 1 F.20.af. Mer disciplin i skolorna <Se F.20 för fullständig frågetext> 5589 1. Mycket viktigt 3797 2. Ganska viktigt 642 3. Inte särskilt viktigt 550 4. Inte alls viktigt (bra nu) 94 5. Hellre tvärtom 362 6. Tveksam 505 9. Ej svar
VAR 94 SKOLBETYG Loc 127 width 1 F.20.ag. Slopande av betyg i grundskolan <Se F.20 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1983. 570 1. Mycket viktigt 577 2. Ganska viktigt 923 3. Inte särskilt viktigt 1931 4. Inte alls viktigt (bra nu) 3358 5. Hellre tvärtom 1645 6. Tveksam 1974 8. Frågan ej ställd 561 9. Ej svar
VAR 95 ARBETSBETYG Loc 128 width 1 F.20.ah. Slopande av betyg i arbetslivet <Se F.20 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1983. 458 1. Mycket viktigt 595 2. Ganska viktigt 1036 3. Inte särskilt viktigt 2507 4. Inte alls viktigt (bra nu) 2611 5. Hellre tvärtom 1718 6. Tveksam 1974 8. Frågan ej ställd 640 9. Ej svar
VAR 96 REPUBLIK Loc 129 width 1 F.20.ai. Republik i Sverige <Se F.20 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1981. 294 1. Mycket viktigt 240 2. Ganska viktigt 593 3. Inte särskilt viktigt 1967 4. Inte alls viktigt (bra nu) 812 5. Hellre tvärtom 933 6. Tveksam 6532 8. Frågan ej ställd 168 9. Ej svar
VAR 97 INVANDRING Loc 130 width 1 F.20.aj. Mindre invandring <Se F.20 för fullständig frågetext> 2971 1. Mycket viktigt 2706 2. Ganska viktigt 1310 3. Inte särskilt viktigt 2041 4. Inte alls viktigt (bra nu) 361 5. Hellre tvärtom 1596 6. Tveksam 554 9. Ej svar
VAR 98 RELIG.UNDERVISN. Loc 131 width 1 F.20.ak. Mer religionsundervisning i skolorna <Se F.20 för fullständig frågetext> 1490 1. Mycket viktigt 1911 2. Ganska viktigt 2039 3. Inte särskilt viktigt 3001 4. Inte alls viktigt (bra nu) 1165 5. Hellre tvärtom 1318 6. Tveksam 615 9. Ej svar
VAR 99 NYKTERHET Loc 132 width 1 F.20.al. Större nykterhet <Se F.20 för fullständig frågetext> 4903 1. Mycket viktigt 3648 2. Ganska viktigt 1159 3. Inte särskilt viktigt 873 4. Inte alls viktigt (bra nu) 91 5. Hellre tvärtom 322 6. Tveksam 543 9. Ej svar
VAR 100 BEGÅV.ELEVER Loc 133 width 1 F.20.am. Mer stöd åt studiebegåvade skolelever <Se F.20 för fullständig frågetext> 3149 1. Mycket viktigt 3758 2. Ganska viktigt 1204 3. Inte särskilt viktigt 1561 4. Inte alls viktigt (bra nu) 405 5. Hellre tvärtom 845 6. Tveksam 617 9. Ej svar
VAR 101 SEX.FRIHET Loc 134 width 1 F.20.an. Mindre sexuell frihet för ungdomar <Se F.20 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1983. 972 1. Mycket viktigt 1349 2. Ganska viktigt 1578 3. Inte särskilt viktigt 2972 4. Inte alls viktigt (bra nu) 719 5. Hellre tvärtom 1428 6. Tveksam 1974 8. Frågan ej ställd 547 9. Ej svar
VAR 102 FÖRSVARSKOSTNADER Loc 135 width 1 F.20.ao. Sänkning av försvarskostnaderna <Se F.20 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1985. 1760 1. Mycket viktigt 1726 2. Ganska viktigt 949 3. Inte särskilt viktigt 1895 4. Inte alls viktigt (bra nu) 1595 5. Hellre tvärtom 1463 6. Tveksam 1602 8. Frågan ej ställd 549 9. Ej svar
VAR 103 U-LÄNDER Loc 136 width 1 F.20.ap. Mer hjälp till U-länderna <Se F.20 för fullständig frågetext> 1056 1. Mycket viktigt 1959 2. Ganska viktigt 1098 3. Inte särskilt viktigt 2762 4. Inte alls viktigt (bra nu) 2052 5. Hellre tvärtom 2015 6. Tveksam 597 9. Ej svar
VAR 104 UTLANDSSKULD Loc 137 width 1 F.20.aq. Krafttag för att minska utlandsskulden <Se F.20 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981-1985. 5033 1. Mycket viktigt 2170 2. Ganska viktigt 236 3. Inte särskilt viktigt 131 4. Inte alls viktigt (bra nu) 19 5. Hellre tvärtom 206 6. Tveksam 3272 8. Frågan ej ställd 472 9. Ej svar
VAR 105 PARTI-IDEER 1 Loc 138 width 2 F.21. Vilket eller vilka politiska partier tycker Ni har de bästa ideerna om hur de förhållanden,som är viktiga för Er personligen,kan förbättras? Högst 3 svar. F.21.a. Vilket parti-mark 1 Frågan ställd 1979-1981,1983(AB),1985(AB). 2560 01. Moderaterna 775 02. Folkpartiet 731 03. Centerpartiet 111 04. Kristen Demokratisk Samling 211 05. Miljöpartiet (83,85) 2108 06. Socialdemokraterna 133 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 68 08. Annat 1272 09. Vet inte 3089 98. Frågan ej ställd 481 99. Ej svar
VAR 106 PARTI-IDEER 2 Loc 140 width 2 F.21.b. Vilket parti-mark 2 <Se F.21 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1981,1983(AB),1985(AB). 4780 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 751 02. Folkpartiet 718 03. Centerpartiet 179 04. Kristen Demokratisk Samling 171 05. Miljöpartiet (83,85) 978 06. Socialdemokraterna 613 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 74 08. Annat 121 09. Vet inte 3089 98. Frågan ej ställd 65 99. Ej svar
VAR 107 PARTI-IDEER 3 Loc 142 width 2 F.21.c. Vilket parti-mark 3 <Se F.21 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1981,1983(AB),1985(AB). 6865 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 382 03. Centerpartiet 104 04. Kristen Demokratisk Samling 114 05. Miljöpartiet (83,85) 403 06. Socialdemokraterna 304 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 71 08. Annat 142 09. Vet inte 3089 98. Frågan ej ställd 65 99. Ej svar
VAR 108 INFLATION 1 Loc 144 width 2 F.22. Vilket parti eller vilka partier tycker eller tror Ni har de bästa ideerna när det gäller inflationen,skatterna osv.? Högst 3 svar per delfråga. F.22.a1. Inflationen?-första krysset Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 2887 01. Moderaterna 378 02. Folkpartiet 452 03. Centerpartiet 36 04. Kristen Demokratisk Samling 14 05. Miljöpartiet (83,85) 2953 06. Socialdemokraterna 198 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 86 08. Annat 2242 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 1394 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 109 INFLATION 2 Loc 146 width 2 F.22.a2. Inflationen?-andra krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 8510 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 439 02. Folkpartiet 291 03. Centerpartiet 22 04. Kristen Demokratisk Samling 6 05. Miljöpartiet (83,85) 295 06. Socialdemokraterna 246 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 15 08. Annat 21 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 795 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 110 INFLATION 3 Loc 148 width 2 F.22.a3. Inflationen?-tredje krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 9340 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 284 03. Centerpartiet 21 04. Kristen Demokratisk Samling 6 05. Miljöpartiet (83,85) 111 06. Socialdemokraterna 41 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 20 08. Annat 22 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 795 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 111 MARGINALSKATT 1 Loc 150 width 2 F.22.b1. Marginalskatten?-första krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 3065 01. Moderaterna 607 02. Folkpartiet 498 03. Centerpartiet 40 04. Kristen Demokratisk Samling 12 05. Miljöpartiet (83,85) 2563 06. Socialdemokraterna 299 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 73 08. Annat 1991 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 1492 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 112 MARGINALSKATT 2 Loc 152 width 2 F.22.b2. Marginalskatten?-andra krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 8733 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 404 02. Folkpartiet 291 03. Centerpartiet 13 04. Kristen Demokratisk Samling 4 05. Miljöpartiet (83,85) 187 06. Socialdemokraterna 184 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 12 08. Annat 18 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 794 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 113 MARGINALSKATT 3 Loc 154 width 2 F.22.b3. Marginalskatten?-tredje krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 9418 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 218 03. Centerpartiet 8 04. Kristen Demokratisk Samling 2 05. Miljöpartiet (83,85) 144 06. Socialdemokraterna 30 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 12 08. Annat 14 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 794 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 114 ARBETSGIVARAVGIFT 1 Loc 156 width 2 F.22.c1. Arbetsgivaravgifterna?-första krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB). 2166 01. Moderaterna 366 02. Folkpartiet 463 03. Centerpartiet 29 04. Kristen Demokratisk Samling 8 05. Miljöpartiet (83,85) 2342 06. Socialdemokraterna 236 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 76 08. Annat 1662 09. Vet inte 2873 98. Frågan ej ställd 1318 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 115 ARBETSGIVARAVGIFT 2 Loc 158 width 2 F.22.c2. Arbetsgivaravgifterna?-andra krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB). 6977 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 284 02. Folkpartiet 219 03. Centerpartiet 8 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet (83,85) 91 06. Socialdemokraterna 196 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 11 08. Annat 14 09. Vet inte 2873 98. Frågan ej ställd 865 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 116 ARBETSGIVARAVGIFT 3 Loc 160 width 2 F.22.c3. Arbetsgivaravgifterna?-tredje krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB). 7496 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 206 03. Centerpartiet 8 04. Kristen Demokratisk Samling 2 05. Miljöpartiet (83,85) 40 06. Socialdemokraterna 21 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 18 08. Annat 10 09. Vet inte 2873 98. Frågan ej ställd 865 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 117 ENERGIFÖRSÖRJNING 1 Loc 162 width 2 F.22.d1. Framtidens energiförsörjning?-första krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981-1982,1983(AB),1985. 1257 01. Moderaterna 232 02. Folkpartiet 1064 03. Centerpartiet 34 04. Kristen Demokratisk Samling 252 05. Miljöpartiet (83,85) 1560 06. Socialdemokraterna 187 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 71 08. Annat 1388 09. Vet inte 4171 98. Frågan ej ställd 1323 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 118 ENERGIFÖRSÖRJNING 2 Loc 164 width 2 F.22.d2. Framtidens energiförsörjning?-andra krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981-1982,1983(AB),1985. 5816 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 164 02. Folkpartiet 118 03. Centerpartiet 34 04. Kristen Demokratisk Samling 121 05. Miljöpartiet (83,85) 293 06. Socialdemokraterna 112 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 6 08. Annat 9 09. Vet inte 4171 98. Frågan ej ställd 695 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 119 ENERGIFÖRSÖRJNING 3 Loc 166 width 2 F.22.d3. Framtidens energiförsörjning?-tredje krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981-1982,1983(AB),1985. 6407 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 82 03. Centerpartiet 7 04. Kristen Demokratisk Samling 29 05. Miljöpartiet (83,85) 81 06. Socialdemokraterna 50 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 12 08. Annat 5 09. Vet inte 4171 98. Frågan ej ställd 695 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 120 FÖRSVARSKOSTNADER 1 Loc 168 width 2 F.22.e1. Försvarskostnaderna?-första krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB),1985. 1716 01. Moderaterna 411 02. Folkpartiet 452 03. Centerpartiet 107 04. Kristen Demokratisk Samling 58 05. Miljöpartiet (83,85) 2060 06. Socialdemokraterna 608 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 93 08. Annat 1990 09. Vet inte 2501 98. Frågan ej ställd 1543 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 121 FÖRSVARSKOSTNADER 2 Loc 170 width 2 F.22.e2. Försvarskostnaderna?-andra krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB),1985. 7399 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 176 02. Folkpartiet 199 03. Centerpartiet 14 04. Kristen Demokratisk Samling 10 05. Miljöpartiet (83,85) 129 06. Socialdemokraterna 141 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 11 08. Annat 17 09. Vet inte 2501 98. Frågan ej ställd 942 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 122 FÖRSVARSKOSTNADER 3 Loc 172 width 2 F.22.e3. Försvarskostnaderna?-tredje krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB),1985. 7834 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 134 03. Centerpartiet 7 04. Kristen Demokratisk Samling 7 05. Miljöpartiet (83,85) 72 06. Socialdemokraterna 24 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 10 08. Annat 8 09. Vet inte 2501 98. Frågan ej ställd 942 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 123 LÖNER 1 Loc 174 width 2 F.22.f1. Lönerna?-första krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 1778 01. Moderaterna 574 02. Folkpartiet 503 03. Centerpartiet 36 04. Kristen Demokratisk Samling 18 05. Miljöpartiet (83,85) 3420 06. Socialdemokraterna 325 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 85 08. Annat 2275 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 1626 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 124 LÖNER 2 Loc 176 width 2 F.22.f2. Lönerna?-andra krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 8740 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 319 02. Folkpartiet 212 03. Centerpartiet 16 04. Kristen Demokratisk Samling 3 05. Miljöpartiet (83,85) 201 06. Socialdemokraterna 243 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 12 08. Annat 11 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 883 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 125 LÖNER 3 Loc 178 width 2 F.22.f3. Lönerna?-tredje krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 9394 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 210 03. Centerpartiet 10 04. Kristen Demokratisk Samling 3 05. Miljöpartiet (83,85) 82 06. Socialdemokraterna 32 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 17 08. Annat 9 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 883 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 126 ARBETSLÖSHET 1 Loc 180 width 2 F.22.g1. Arbetslösheten?-första krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 1528 01. Moderaterna 534 02. Folkpartiet 595 03. Centerpartiet 42 04. Kristen Demokratisk Samling 31 05. Miljöpartiet (83,85) 3613 06. Socialdemokraterna 355 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 94 08. Annat 2293 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 1555 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 127 ARBETSLÖSHET 2 Loc 182 width 2 F.22.g2. Arbetslösheten?-andra krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 8682 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 311 02. Folkpartiet 242 03. Centerpartiet 11 04. Kristen Demokratisk Samling 6 05. Miljöpartiet (83,85) 241 06. Socialdemokraterna 287 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 15 08. Annat 16 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 829 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 128 ARBETSLÖSHET 3 Loc 184 width 2 F.22.g3. Arbetslösheten?-tredje krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 9391 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 215 03. Centerpartiet 13 04. Kristen Demokratisk Samling 4 05. Miljöpartiet (83,85) 119 06. Socialdemokraterna 39 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 18 08. Annat 12 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 829 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 129 OFFENTLIGA UTGIFTERNA 1 Loc 186 width 2 F.22.h1. Offentliga utgifterna?-första krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981-1982,1983(AB),1985. 1873 01. Moderaterna 245 02. Folkpartiet 303 03. Centerpartiet 29 04. Kristen Demokratisk Samling 22 05. Miljöpartiet (83,85) 1702 06. Socialdemokraterna 169 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 75 08. Annat 1535 09. Vet inte 4171 98. Frågan ej ställd 1415 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 130 OFFENTLIGA UTGIFTERNA 2 Loc 188 width 2 F.22.h2. Offentliga utgifterna?-andra krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981-1982,1983(AB),1985. 5978 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 221 02. Folkpartiet 127 03. Centerpartiet 11 04. Kristen Demokratisk Samling 5 05. Miljöpartiet (83,85) 94 06. Socialdemokraterna 117 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 5 08. Annat 7 09. Vet inte 4171 98. Frågan ej ställd 803 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 131 OFFENTLIGA UTGIFTERNA 3 Loc 190 width 2 F.22.h3. Offentliga utgifterna?-tredje krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981-1982,1983(AB),1985. 6331 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 164 03. Centerpartiet 4 04. Kristen Demokratisk Samling 3 05. Miljöpartiet (83,85) 34 06. Socialdemokraterna 18 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 7 08. Annat 4 09. Vet inte 4171 98. Frågan ej ställd 803 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 132 MEDBESTÄMMANDE 1 Loc 192 width 2 F.22.i1. Medbestämmande?-första krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 1342 01. Moderaterna 677 02. Folkpartiet 463 03. Centerpartiet 52 04. Kristen Demokratisk Samling 21 05. Miljöpartiet (83,85) 3450 06. Socialdemokraterna 354 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 94 08. Annat 2465 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 1722 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 133 MEDBESTÄMMANDE 2 Loc 194 width 2 F.22.i2. Medbestämmande?-andra krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 8767 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 225 02. Folkpartiet 198 03. Centerpartiet 13 04. Kristen Demokratisk Samling 4 05. Miljöpartiet (83,85) 167 06. Socialdemokraterna 301 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 11 08. Annat 9 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 945 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 134 MEDBESTÄMMANDE 3 Loc 196 width 2 F.22.i3. Medbestämmande?-tredje krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 9388 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 171 03. Centerpartiet 6 04. Kristen Demokratisk Samling 3 05. Miljöpartiet (83,85) 64 06. Socialdemokraterna 38 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 13 08. Annat 12 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 945 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 135 BYRÅKRATIN 1 Loc 198 width 2 F.22.j1. Byråkratin?-första krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB),1985. 2186 01. Moderaterna 375 02. Folkpartiet 421 03. Centerpartiet 44 04. Kristen Demokratisk Samling 49 05. Miljöpartiet (83,85) 1336 06. Socialdemokraterna 316 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 125 08. Annat 2407 09. Vet inte 2501 98. Frågan ej ställd 1779 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 136 BYRÅKRATIN 2 Loc 200 width 2 F.22.j2. Byråkratin?-andra krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB),1985. 7324 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 237 02. Folkpartiet 130 03. Centerpartiet 14 04. Kristen Demokratisk Samling 9 05. Miljöpartiet (83,85) 62 06. Socialdemokraterna 88 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 9 08. Annat 15 09. Vet inte 2501 98. Frågan ej ställd 1150 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 137 BYRÅKRATIN 3 Loc 202 width 2 F.22.j3. Byråkratin?-tredje krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB),1985. 7669 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 152 03. Centerpartiet 9 04. Kristen Demokratisk Samling 12 05. Miljöpartiet (83,85) 18 06. Socialdemokraterna 15 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 8 08. Annat 5 09. Vet inte 2501 98. Frågan ej ställd 1150 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 138 SKOLDISCIPLINEN 1 Loc 204 width 2 F.22.k1. Skoldisciplinen?-första krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB),1985. 3016 01. Moderaterna 322 02. Folkpartiet 320 03. Centerpartiet 183 04. Kristen Demokratisk Samling 17 05. Miljöpartiet (83,85) 1295 06. Socialdemokraterna 179 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 111 08. Annat 2031 09. Vet inte 2501 98. Frågan ej ställd 1564 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 139 SKOLDISCIPLINEN 2 Loc 206 width 2 F.22.k2. Skoldisciplinen?-andra krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB),1985. 7497 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 233 02. Folkpartiet 120 03. Centerpartiet 52 04. Kristen Demokratisk Samling 4 05. Miljöpartiet (83,85) 79 06. Socialdemokraterna 69 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 8 08. Annat 14 09. Vet inte 2501 98. Frågan ej ställd 962 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 140 SKOLDISCIPLINEN 3 Loc 208 width 2 F.22.k3. Skoldisciplinen?-tredje krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB),1985. 7844 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 139 03. Centerpartiet 26 04. Kristen Demokratisk Samling 5 05. Miljöpartiet (83,85) 34 06. Socialdemokraterna 16 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 9 08. Annat 3 09. Vet inte 2501 98. Frågan ej ställd 962 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 141 NYKTERHET 1 Loc 210 width 2 F.22.l1. Nykterhet?-första krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 1273 01. Moderaterna 1027 02. Folkpartiet 633 03. Centerpartiet 927 04. Kristen Demokratisk Samling 55 05. Miljöpartiet (83,85) 1496 06. Socialdemokraterna 175 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 141 08. Annat 3110 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 1803 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 142 NYKTERHET 2 Loc 212 width 2 F.22.l2. Nykterhet?-andra krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 8764 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 172 02. Folkpartiet 225 03. Centerpartiet 167 04. Kristen Demokratisk Samling 21 05. Miljöpartiet (83,85) 163 06. Socialdemokraterna 81 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 10 08. Annat 13 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 1024 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 143 NYKTERHET 3 Loc 214 width 2 F.22.l3. Nykterhet?-tredje krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 9306 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 124 03. Centerpartiet 58 04. Kristen Demokratisk Samling 15 05. Miljöpartiet (83,85) 69 06. Socialdemokraterna 27 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 12 08. Annat 5 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 1024 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 144 SKATTEBROTT 1 Loc 216 width 2 F.22.m1. Åtgärder mot skattebrott?-första krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982. 830 01. Moderaterna 360 02. Folkpartiet 318 03. Centerpartiet 45 04. Kristen Demokratisk Samling 8 05. Miljöpartiet (83,85) 1895 06. Socialdemokraterna 518 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 106 08. Annat 1711 09. Vet inte 4614 98. Frågan ej ställd 1134 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 145 SKATTEBROTT 2 Loc 218 width 2 F.22.m2. Åtgärder mot skattebrott?-andra krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982. 5216 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 159 02. Folkpartiet 143 03. Centerpartiet 13 04. Kristen Demokratisk Samling 2 05. Miljöpartiet (83,85) 161 06. Socialdemokraterna 223 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 7 08. Annat 11 09. Vet inte 4614 98. Frågan ej ställd 990 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 146 SKATTEBROTT 3 Loc 220 width 2 F.22.m3. Åtgärder mot skattebrott?-tredje krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982. 5665 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 127 03. Centerpartiet 9 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet (83,85) 78 06. Socialdemokraterna 46 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 7 08. Annat 2 09. Vet inte 4614 98. Frågan ej ställd 990 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 147 HÖGRE UTBILDNING 1 Loc 222 width 2 F.22.n1. Högre utbildningen?-första krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB). 1742 01. Moderaterna 328 02. Folkpartiet 216 03. Centerpartiet 28 04. Kristen Demokratisk Samling 8 05. Miljöpartiet (83,85) 1427 06. Socialdemokraterna 126 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 85 08. Annat 1685 09. Vet inte 4475 98. Frågan ej ställd 1419 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 148 HÖGRE UTBILDNING 2 Loc 224 width 2 F.22.n2. Högre utbildningen?-andra krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB). 5495 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 218 02. Folkpartiet 79 03. Centerpartiet 5 04. Kristen Demokratisk Samling 4 05. Miljöpartiet (83,85) 113 06. Socialdemokraterna 66 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 4 08. Annat 7 09. Vet inte 4475 98. Frågan ej ställd 1073 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 149 HÖGRE UTBILDNING 3 Loc 226 width 2 F.22.n3. Högre utbildningen?-tredje krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB). 5801 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 116 03. Centerpartiet 5 04. Kristen Demokratisk Samling 3 05. Miljöpartiet (83,85) 46 06. Socialdemokraterna 13 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 5 08. Annat 2 09. Vet inte 4475 98. Frågan ej ställd 1073 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 150 MILJÖSKYDD 1 Loc 228 width 2 F.22.o1. Skyddet av naturmiljön?-första krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 772 01. Moderaterna 369 02. Folkpartiet 2418 03. Centerpartiet 137 04. Kristen Demokratisk Samling 1196 05. Miljöpartiet (83,85) 1508 06. Socialdemokraterna 313 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 148 08. Annat 2173 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 1606 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 151 MILJÖSKYDD 2 Loc 230 width 2 F.22.o2. Skyddet av naturmiljön?-andra krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 8588 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 159 02. Folkpartiet 221 03. Centerpartiet 76 04. Kristen Demokratisk Samling 275 05. Miljöpartiet (83,85) 228 06. Socialdemokraterna 192 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 26 08. Annat 23 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 852 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 152 MILJÖSKYDD 3 Loc 232 width 2 F.22.o3. Skyddet av naturmiljön?-tredje krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 9375 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 135 03. Centerpartiet 12 04. Kristen Demokratisk Samling 53 05. Miljöpartiet (83,85) 107 06. Socialdemokraterna 86 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 15 08. Annat 5 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 852 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 153 SKOLBETYG 1 Loc 234 width 2 F.22.p1. Betygen i skolorna?-första krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 3267 01. Moderaterna 446 02. Folkpartiet 406 03. Centerpartiet 89 04. Kristen Demokratisk Samling 15 05. Miljöpartiet (83,85) 1688 06. Socialdemokraterna 189 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 122 08. Annat 2609 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 1809 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 154 SKOLBETYG 2 Loc 236 width 2 F.22.p2. Betygen i skolorna?-andra krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 8880 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 307 02. Folkpartiet 136 03. Centerpartiet 47 04. Kristen Demokratisk Samling 4 05. Miljöpartiet (83,85) 101 06. Socialdemokraterna 107 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 14 08. Annat 13 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 1031 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 155 SKOLBETYG 3 Loc 238 width 2 F.22.p3. Betygen i skolorna?-tredje krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 9319 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 184 03. Centerpartiet 27 04. Kristen Demokratisk Samling 5 05. Miljöpartiet (83,85) 38 06. Socialdemokraterna 20 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 11 08. Annat 5 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 1031 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 156 KÄRNKRAFT 1 Loc 240 width 2 F.22.q1. Kärnkraften?-första krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 1946 01. Moderaterna 467 02. Folkpartiet 2119 03. Centerpartiet 58 04. Kristen Demokratisk Samling 244 05. Miljöpartiet (83,85) 2076 06. Socialdemokraterna 300 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 93 08. Annat 1836 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 1501 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 157 KÄRNKRAFT 2 Loc 242 width 2 F.22.q2. Kärnkraften?-andra krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 8499 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 300 02. Folkpartiet 112 03. Centerpartiet 71 04. Kristen Demokratisk Samling 148 05. Miljöpartiet (83,85) 430 06. Socialdemokraterna 272 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 13 08. Annat 15 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 780 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 158 KÄRNKRAFT 3 Loc 244 width 2 F.22.q3. Kärnkraften?-tredje krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 9470 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 81 03. Centerpartiet 10 04. Kristen Demokratisk Samling 27 05. Miljöpartiet (83,85) 166 06. Socialdemokraterna 76 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 17 08. Annat 13 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 780 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 159 PENSIONER 1 Loc 246 width 2 F.22.r1. Pensionerna?-första krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB),1985. 1022 01. Moderaterna 404 02. Folkpartiet 529 03. Centerpartiet 50 04. Kristen Demokratisk Samling 14 05. Miljöpartiet (83,85) 3301 06. Socialdemokraterna 180 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 77 08. Annat 2033 09. Vet inte 2501 98. Frågan ej ställd 1428 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 160 PENSIONER 2 Loc 248 width 2 F.22.r2. Pensionerna?-andra krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB),1985. 7479 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 186 02. Folkpartiet 146 03. Centerpartiet 10 04. Kristen Demokratisk Samling 2 05. Miljöpartiet (83,85) 164 06. Socialdemokraterna 198 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 6 08. Annat 12 09. Vet inte 2501 98. Frågan ej ställd 835 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 161 PENSIONER 3 Loc 250 width 2 F.22.r3. Pensionerna?-tredje krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB),1985. 7926 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 145 03. Centerpartiet 10 04. Kristen Demokratisk Samling 2 05. Miljöpartiet (83,85) 71 06. Socialdemokraterna 34 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 11 08. Annat 4 09. Vet inte 2501 98. Frågan ej ställd 835 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 162 EKONOMISK UTJÄMNING 1 Loc 252 width 2 F.22.s1. Ekonomisk utjämning?-första krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 1061 01. Moderaterna 611 02. Folkpartiet 491 03. Centerpartiet 72 04. Kristen Demokratisk Samling 25 05. Miljöpartiet (83,85) 3290 06. Socialdemokraterna 627 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 122 08. Annat 2584 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 1757 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 163 EKONOMISK UTJÄMNING 2 Loc 254 width 2 F.22.s2. Ekonomisk utjämning?-andra krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 8769 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 150 02. Folkpartiet 184 03. Centerpartiet 14 04. Kristen Demokratisk Samling 2 05. Miljöpartiet (83,85) 176 06. Socialdemokraterna 357 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 19 08. Annat 17 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 952 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 164 EKONOMISK UTJÄMNING 3 Loc 256 width 2 F.22.s3. Ekonomisk utjämning?-tredje krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 9436 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 106 03. Centerpartiet 14 04. Kristen Demokratisk Samling 4 05. Miljöpartiet (83,85) 60 06. Socialdemokraterna 45 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 13 08. Annat 10 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 952 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 165 JÄMSTÄLLDHET 1 Loc 258 width 2 F.22.t1. Jämställdhet mellan könen?-första krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 938 01. Moderaterna 1658 02. Folkpartiet 437 03. Centerpartiet 97 04. Kristen Demokratisk Samling 50 05. Miljöpartiet (83,85) 2306 06. Socialdemokraterna 387 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 118 08. Annat 2785 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 1864 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 166 JÄMSTÄLLDHET 2 Loc 260 width 2 F.22.t2. Jämställdhet mellan könen?-andra krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 8611 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 168 02. Folkpartiet 226 03. Centerpartiet 21 04. Kristen Demokratisk Samling 11 05. Miljöpartiet (83,85) 291 06. Socialdemokraterna 211 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 11 08. Annat 19 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 1071 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 167 JÄMSTÄLLDHET 3 Loc 262 width 2 F.22.t3. Jämställdhet mellan könen?-tredje krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 9206 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 117 03. Centerpartiet 13 04. Kristen Demokratisk Samling 6 05. Miljöpartiet (83,85) 117 06. Socialdemokraterna 90 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 17 08. Annat 3 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 1071 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 168 LÖNTAGARFONDER 1 Loc 264 width 2 F.22.u1. Löntagarfonder?-första krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 2321 01. Moderaterna 364 02. Folkpartiet 377 03. Centerpartiet 28 04. Kristen Demokratisk Samling 14 05. Miljöpartiet (83,85) 3020 06. Socialdemokraterna 177 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 113 08. Annat 2555 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 1671 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 169 LÖNTAGARFONDER 2 Loc 266 width 2 F.22.u2. Löntagarfonder?-andra krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 8851 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 414 02. Folkpartiet 140 03. Centerpartiet 7 04. Kristen Demokratisk Samling 05. Miljöpartiet (83,85) 76 06. Socialdemokraterna 200 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 11 08. Annat 26 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 915 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 170 LÖNTAGARFONDER 3 Loc 268 width 2 F.22.u3. Löntagarfonder?-tredje krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(AB),1985. 9306 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 353 03. Centerpartiet 6 04. Kristen Demokratisk Samling 5 05. Miljöpartiet (83,85) 13 06. Socialdemokraterna 20 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 13 08. Annat 9 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 915 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 171 BOENDEKOSTNAD 1 Loc 270 width 2 F.22.v1. Boendekostnaderna?-första krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB),1985. 1227 01. Moderaterna 480 02. Folkpartiet 430 03. Centerpartiet 51 04. Kristen Demokratisk Samling 24 05. Miljöpartiet (83,85) 2286 06. Socialdemokraterna 561 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 107 08. Annat 2244 09. Vet inte 2501 98. Frågan ej ställd 1628 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 172 BOENDEKOSTNAD 2 Loc 272 width 2 F.22.v2. Boendekostnaderna?-andra krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB),1985. 7315 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 180 02. Folkpartiet 140 03. Centerpartiet 12 04. Kristen Demokratisk Samling 4 05. Miljöpartiet (83,85) 129 06. Socialdemokraterna 243 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 10 08. Annat 18 09. Vet inte 2501 98. Frågan ej ställd 987 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 173 BOENDEKOSTNAD 3 Loc 274 width 2 F.22.v3. Boendekostnaderna?-tredje krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB),1985. 7811 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 130 03. Centerpartiet 7 04. Kristen Demokratisk Samling 5 05. Miljöpartiet (83,85) 50 06. Socialdemokraterna 36 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 8 08. Annat 4 09. Vet inte 2501 98. Frågan ej ställd 987 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 174 MATPRISER 1 Loc 276 width 2 F.22.w1. Matpriserna?-första krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB),1985. 1006 01. Moderaterna 296 02. Folkpartiet 572 03. Centerpartiet 54 04. Kristen Demokratisk Samling 26 05. Miljöpartiet (83,85) 2213 06. Socialdemokraterna 1349 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 105 08. Annat 1934 09. Vet inte 2501 98. Frågan ej ställd 1483 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 175 MATPRISER 2 Loc 278 width 2 F.22.w2. Matpriserna?-andra krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB),1985. 7372 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 166 02. Folkpartiet 130 03. Centerpartiet 17 04. Kristen Demokratisk Samling 9 05. Miljöpartiet (83,85) 120 06. Socialdemokraterna 314 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 14 08. Annat 13 09. Vet inte 2501 98. Frågan ej ställd 883 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 176 MATPRISER 3 Loc 280 width 2 F.22.w3. Matpriserna?-tredje krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB),1985. 7911 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 123 03. Centerpartiet 7 04. Kristen Demokratisk Samling 3 05. Miljöpartiet (83,85) 48 06. Socialdemokraterna 47 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 11 08. Annat 5 09. Vet inte 2501 98. Frågan ej ställd 883 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 177 SKATTER 1 Loc 282 width 2 F.22.x1. Skatterna?-första krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB),1985. 2294 01. Moderaterna 388 02. Folkpartiet 356 03. Centerpartiet 35 04. Kristen Demokratisk Samling 17 05. Miljöpartiet (83,85) 2278 06. Socialdemokraterna 382 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 100 08. Annat 1786 09. Vet inte 2501 98. Frågan ej ställd 1402 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 178 SKATTER 2 Loc 284 width 2 F.22.x2. Skatterna?-andra krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB),1985. 7353 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 264 02. Folkpartiet 229 03. Centerpartiet 13 04. Kristen Demokratisk Samling 4 05. Miljöpartiet (83,85) 131 06. Socialdemokraterna 211 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 10 08. Annat 14 09. Vet inte 2501 98. Frågan ej ställd 809 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 179 SKATTER 3 Loc 286 width 2 F.22.x3. Skatterna?-tredje krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB),1985. 7895 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 1 02. Folkpartiet 172 03. Centerpartiet 10 04. Kristen Demokratisk Samling 4 05. Miljöpartiet (83,85) 96 06. Socialdemokraterna 34 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 12 08. Annat 5 09. Vet inte 2501 98. Frågan ej ställd 809 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 180 UTRIKESPOLITIK 1 Loc 288 width 2 F.22.y1. Utrikespolitiken?-första krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1982,1983(AB),1985. 1046 01. Moderaterna 341 02. Folkpartiet 171 03. Centerpartiet 20 04. Kristen Demokratisk Samling 20 05. Miljöpartiet (83,85) 1544 06. Socialdemokraterna 66 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 48 08. Annat 1092 09. Vet inte 5906 98. Frågan ej ställd 1285 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 181 UTRIKESPOLITIK 2 Loc 290 width 2 F.22.y2. Utrikespolitiken? - andra krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1982,1983(AB),1985. 4498 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 184 02. Folkpartiet 139 03. Centerpartiet 8 04. Kristen Demokratisk Samling 3 05. Miljöpartiet (83,85) 84 06. Socialdemokraterna 40 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 08. Annat 5 09. Vet inte 5906 98. Frågan ej ställd 669 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 182 UTRIKESPOLITIK 3 Loc 292 width 2 F.22.y3. Utrikespolitiken?-tredje krysset <Se F.22 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1982,1983(AB),1985. 4734 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 128 03. Centerpartiet 5 04. Kristen Demokratisk Samling 2 05. Miljöpartiet (83,85) 80 06. Socialdemokraterna 8 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 4 08. Annat 3 09. Vet inte 5906 98. Frågan ej ställd 669 99. Ej svar (=Vet inte 1982)
VAR 183 RIKSDAGSVAL IDAG Loc 294 width 2 F.23a. Vilket parti skulle Ni rösta på om det var riksdagsval idag (ej röstberättigad: om Ni hade rösträtt)? 2437 01. Moderaterna 542 02. Folkpartiet 1073 03. Centerpartiet 141 04. Kristen Demokratisk Samling 110 05. Miljöpartiet (82,83,85) 3851 06. Socialdemokraterna 386 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 77 08. Något av de övriga partierna 353 09. Skulle ej rösta 1244 10. Vet ej 96 11. Ej röstberättigad (83,85) 1229 99. Ej svar
VAR 184 RIKSDAGSVAL 1979 Loc 296 width 2 F.23b. Om Ni röstade vid förra riksdagsvalet (1979):Vilket parti röstade Ni på vid det riksdagsvalet? Frågan ställd 1980-1985. 525 00. Frågan ej tillämplig 1566 01. Moderaterna 804 02. Folkpartiet 1446 03. Centerpartiet 94 04. Kristen Demokratisk Samling 8 05. Miljöpartiet (83,85) 3328 06. Socialdemokraterna 341 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 64 08. Något av de övriga partierna 2 09. Skulle ej rösta (80) 24 10. Vet ej (80) 190 11. Röstade inte (83,85) 538 12. Ej röstberättigad då 1602 98. Frågan ej ställd 1007 99. Ej svar
VAR 185 RIKSDAGSVAL 1982 Loc 298 width 2 F.23c. Om Ni röstade vid förra riksdagsvalet (1982):Vilket parti röstade Ni på vid det riksdagsvalet? Frågan ställd 1983-1985. 861 01. Moderaterna 226 02. Folkpartiet 490 03. Centerpartiet 49 04. Kristen Demokratisk Samling 50 05. Miljöpartiet 1610 06. Socialdemokraterna 156 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 22 08. Något av de övriga partierna 187 11. Röstade inte då 252 12. Ej röstberättigad 6925 98. Frågan ej ställd 711 99. Ej svar
VAR 186 MODERATERNA Loc 300 width 1 F.24. Skulle Ni kunna tänka Er att rösta på något eller några av de partier Ni INTE nämnt som det Ni skulle rösta på om det vore val idag (enligt fråga 23a)? F.24.a. SKULLE OCKSÅ KUNNA RÖSTA PÅ:Moderaterna Frågan ställd 1982,1983(AB),1985(A). 1530 0. Frågan ej tillämplig 43 1. Ja absolut 268 2. Ja 264 3. Tveksam 399 4. Nej 1006 5. Nej absolut inte 7056 8. Frågan ej ställd 973 9. Ej svar
VAR 187 FOLKPARTIET Loc 301 width 1 F.24.b. SKULLE OCKSÅ KUNNA RÖSTA PÅ:Folkpartiet <Se F.24 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1982,1983(AB),1985(A). 713 0. Frågan ej tillämplig 32 1. Ja absolut 416 2. Ja 502 3. Tveksam 545 4. Nej 933 5. Nej absolut inte 7056 8. Frågan ej ställd 1342 9. Ej svar
VAR 188 CENTERPARTIET Loc 302 width 1 F.24.c. SKULLE OCKSÅ KUNNA RÖSTA PÅ:Centerpartiet <Se F.24 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1982,1983(AB),1985(A). 904 0. Frågan ej tillämplig 31 1. Ja absolut 363 2. Ja 460 3. Tveksam 532 4. Nej 931 5. Nej absolut inte 7056 8. Frågan ej ställd 1262 9. Ej svar
VAR 189 KRISTEN DEMOKR.SAMLING Loc 303 width 1 F.24.d. SKULLE OCKSÅ KUNNA RÖSTA PÅ:Kristen Demokratisk Samling <Se F.24 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1982,1983(AB),1985(A). 626 0. Frågan ej tillämplig 16 1. Ja absolut 128 2. Ja 240 3. Tveksam 658 4. Nej 1338 5. Nej absolut inte 7056 8. Frågan ej ställd 1477 9. Ej svar
VAR 190 MILJÖPARTIET Loc 304 width 1 F.24.e. SKULLE OCKSÅ KUNNA RÖSTA PÅ:Miljöpartiet <Se F.24 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1982,1983(AB),1985(A). 639 0. Frågan ej tillämplig 44 1. Ja absolut 326 2. Ja 553 3. Tveksam 571 4. Nej 928 5. Nej absolut inte 7056 8. Frågan ej ställd 1422 9. Ej svar
VAR 191 SOCIALDEMOKRATERNA Loc 305 width 1 F.24.f. SKULLE OCKSÅ KUNNA RÖSTA PÅ:Socialdemokraterna <Se F.24 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1982,1983(AB),1985(A). 2088 0. Frågan ej tillämplig 36 1. Ja absolut 223 2. Ja 271 3. Tveksam 302 4. Nej 585 5. Nej absolut inte 7056 8. Frågan ej ställd 978 9. Ej svar
VAR 192 VÄNSTERP.KOMMUNISTERNA Loc 306 width 1 F.24.g. SKULLE OCKSÅ KUNNA RÖSTA PÅ:Vänsterpartiet Kommunisterna <Se F.24 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1982,1983(AB),1985(A). 697 0. Frågan ej tillämplig 52 1. Ja absolut 253 2. Ja 276 3. Tveksam 484 4. Nej 1233 5. Nej absolut inte 7056 8. Frågan ej ställd 1488 9. Ej svar
VAR 193 MAKTMISSBRUK Loc 307 width 1 F.25. Tror Ni det skulle innebära risk för maktmissbruk om ett parti ensamt skulle få majoritet i riksdagen? Frågan ställd 1980,1983(A),1985(A) 745 1. Ja absolut 760 2. Ja 798 3. Tveksam 658 4. Nej 139 5. Nej absolut inte 8162 8. Frågan ej ställd 277 9. Ej svar
VAR 194 NYTT PARTI Loc 308 width 1 F.26. Tycker Ni att det finns behov av ett nytt parti i riksdagen? Frågan ställd 1979-1982,1983(AB). 993 1. Mycket stort behov 890 2. Ganska stort behov 859 3. Ganska litet behov 3875 4. Inget behov 1661 5. Tveksam 2873 8. Frågan ej ställd 388 9. Ej svar
VAR 195 PARTISTORLEK Loc 1 width 1 F.27. Om Ni röstade vid riksdagsvalet i september 1979:Hur mycket betydde följande för att Ni då röstade som Ni gjorde? (79-81) Om Ni skulle rösta vid ett val idag:Vad av följande tror Ni skulle avgöra vilket parti Ni skulle rösta på? (82) Om Ni känner mer samhörighet med något parti:Hur mycket av den samhörighetskänsla beror på följande? Kan vara ett annat parti än det Ni röstade på vid senaste valet. (83) Är följande viktigt för Ert val av parti? (85) F.27.a. Partiets storlek Frågan ställd 1979-1981. 525 0. Frågan ej tillämplig (80,81) 190 1. Mycket 341 2. Ganska mycket 1082 3. Ganska litet 2137 4. Mycket litet eller inget 231 5. Tveksam 6532 8. Frågan ej ställd 501 9. Ej svar
VAR 196 PARTILEDARE Loc 2 width 1 F.27.b. (Era intryck av (82))(Tycker om (83)) Partiledaren <Se F.27 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(B,C),1985(A,B). 1061 0. Frågan ej tillämplig (80,81,83) 1752 1. (Betyder(82)) Mycket (Ja absolut (85)) 2905 2. (Betyder(82)) Ganska mycket (Ja (85)) 1761 3. (Betyder(82)) Ganska litet (Nej (85)) 1358 4. (Betyder(82)) Mycket litet (eller inget(79-81)) (Inte alls(83)) (Nej absolut inte (85)) 625 5. Tveksam 1155 8. Frågan ej ställd 922 9. Ej svar
VAR 197 PARTIREPRESENTANT Loc 3 width 1 F.27.c. Partiets representanter på orten <Se F.27 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1985(A,B). 525 0. Frågan ej tillämplig (80,81) 877 1. (Betyder(82)) Mycket (Ja absolut (85)) 2005 2. (Betyder(82)) Ganska mycket (Ja (85)) 1797 3. (Betyder(82)) Ganska litet (Nej (85)) 1779 4. (Betyder(82)) Mycket litet (eller inget(79-81)) (Nej absolut inte (85)) 653 5. Tveksam 2912 8. Frågan ej ställd 991 9. Ej svar
VAR 198 PARTI UTRÄTTAR Loc 4 width 1 F.27.d. Vad partiet vill uträtta (på längre sikt (82)) (,de politiska målen (85)) (Partiets politiska mål (83)) <Se F.27 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983 (B,C),1985 (A,B). 1061 0. Frågan ej tillämplig (80,81,83) 4918 1. (Betyder(82)) Mycket (Ja absolut (85)) 2763 2. (Betyder(82)) Ganska mycket (Ja (85)) 216 3. (Betyder(82)) Ganska litet (Nej (85)) 105 4. (Betyder(82)) Mycket litet (eller inget(79-81)) (Inte alls(83)) (Nej absolut inte (85)) 373 5. Tveksam 1155 8. Frågan ej ställd 948 9. Ej svar
VAR 199 PARTIETS ÅSIKT Loc 5 width 1 F.27.e. Partiets åsikter i någon (viss (79-81)) (viktig aktuell (82)) (särskild (85)) fråga <Se F.27 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1985 (A,B). 525 0. Frågan ej tillämplig (80,81) 2321 1. (Betyder(82)) Mycket (Ja absolut (85)) 2985 2. (Betyder(82)) Ganska mycket (Ja (85)) 926 3. (Betyder(82)) Ganska litet (Nej (85)) 322 4. (Betyder(82)) Mycket litet (eller inget(79-81)) (Nej absolut inte (85)) 545 5. Tveksam 2912 8. Frågan ej ställd 1003 9. Ej svar
VAR 200 PARTISAMHÖRIGHET Loc 6 width 1 F.27.f. En känsla av samhörighet med partiet <Se F.27 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1985 (A,B). 525 0. Frågan ej tillämplig (80,81) 1828 1. (Betyder(82)) Mycket (Ja absolut (85)) 2489 2. (Betyder(82)) Ganska mycket (Ja (85)) 1201 3. (Betyder(82)) Ganska litet (Nej (85)) 855 4. (Betyder(82)) Mycket litet (eller inget(79-81)) (Nej absolut inte (85)) 799 5. Tveksam 2912 8. Frågan ej ställd 930 9. Ej svar
VAR 201 PARTI-SOM NÄRSTÅENDE Loc 7 width 1 F.27.g. Röstade som min man/hustru/fästman/fästmö eller som föräldrar (Hur Era anhöriga röstar (85)) <Se F.27 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1981,1985 (A,B). 525 0. Frågan ej tillämplig (80,81) 263 1. Mycket (Ja absolut (85)) 353 2. Ganska mycket (Ja (85)) 1013 3. Ganska litet (Nej (85)) 3186 4. Mycket litet eller inget (Nej absolut inte (85)) 618 5. Tveksam 4830 8. Frågan ej ställd 751 9. Ej svar
VAR 202 PARTI-FACKFÖRBUND Loc 8 width 1 F.27.h. Det fackförbund jag tillhör (Tillhörighet till fackförening (85)) <Se F.27 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1981,1985 (A,B). 525 0. Frågan ej tillämplig (80,81) 265 1. Mycket (Ja absolut (85)) 398 2. Ganska mycket (Ja (85)) 934 3. Ganska litet (Nej (85)) 3030 4. Mycket litet eller inget (Nej absolut inte (85)) 608 5. Tveksam 4830 8. Frågan ej ställd 949 9. Ej svar
VAR 203 PARTI-YRKE Loc 9 width 1 F.27.i. Det yrke jag (Ni (85)) har (,den samhällsklass Ni tillhör (85)) <Se F.27 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1981,1985 (A,B). 525 0. Frågan ej tillämplig (80,81) 438 1. Mycket (Ja absolut (85)) 773 2. Ganska mycket (Ja (85)) 1007 3. Ganska litet (Nej (85)) 2570 4. Mycket litet eller inget (Nej absolut inte (85)) 555 5. Tveksam 4830 8. Frågan ej ställd 841 9. Ej svar
VAR 204 PARTI-SAMHÄLLSKLASS Loc 10 width 1 F.27.j. Den samhällsklass jag tillhör (Passar bäst för sådana som mig, för min samhällsklass (83)) <Se F.27 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1981,1983 (B,C). 1061 0. Frågan ej tillämplig (80,81,83) 799 1. Mycket 1075 2. Ganska mycket 743 3. Ganska litet 1970 4. Mycket litet eller inget (Inte alls(83)) 465 5. Tveksam 4775 8. Frågan ej ställd 651 9. Ej svar
VAR 205 AFTONBLADET Loc 319 width 2 F.28. Hur ofta läser Ni något i dessa dagstidningar? F.28.a. Aftonbladet Frågan ställd 1979-1982,1983(C),1985(AB). 2768 01. Aldrig 2431 02. Inte varje vecka 609 03. 1 dag per vecka 458 04. 2 dagar per vecka 330 05. 3 dagar per vecka 182 06. 4 dagar per vecka 209 07. 5 dagar per vecka 130 08. 6 dagar per vecka 732 09. 7 dagar per vecka 2013 98. Frågan ej ställd 1677 99. Ej svar
VAR 206 ARBETET Loc 321 width 2 F.28.b. Arbetet <Se F.28 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C),1985(AB). 5781 01. Aldrig 599 02. Inte varje vecka 157 03. 1 dag per vecka 56 04. 2 dagar per vecka 24 05. 3 dagar per vecka 18 06. 4 dagar per vecka 47 07. 5 dagar per vecka 63 08. 6 dagar per vecka 263 09. 7 dagar per vecka 2013 98. Frågan ej ställd 2518 99. Ej svar
VAR 207 DAGENS NYHETER Loc 323 width 2 F.28.c. Dagens Nyheter <Se F.28 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C),1985(AB). 3326 01. Aldrig 1796 02. Inte varje vecka 607 03. 1 dag per vecka 236 04. 2 dagar per vecka 173 05. 3 dagar per vecka 81 06. 4 dagar per vecka 185 07. 5 dagar per vecka 65 08. 6 dagar per vecka 1036 09. 7 dagar per vecka 2013 98. Frågan ej ställd 2021 99. Ej svar
VAR 208 EXPRESSEN Loc 325 width 2 F.28.d. Expressen <Se F.28 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C),1985(AB). 1880 01. Aldrig 2509 02. Inte varje vecka 885 03. 1 dag per vecka 660 04. 2 dagar per vecka 469 05. 3 dagar per vecka 278 06. 4 dagar per vecka 241 07. 5 dagar per vecka 182 08. 6 dagar per vecka 893 09. 7 dagar per vecka 2013 98. Frågan ej ställd 1529 99. Ej svar
VAR 209 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 327 width 2 F.28.e. Göteborgs-Posten <Se F.28 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C),1985(AB). 5341 01. Aldrig 626 02. Inte varje vecka 215 03. 1 dag per vecka 63 04. 2 dagar per vecka 58 05. 3 dagar per vecka 28 06. 4 dagar per vecka 59 07. 5 dagar per vecka 89 08. 6 dagar per vecka 721 09. 7 dagar per vecka 2013 98. Frågan ej ställd 2326 99. Ej svar
VAR 210 GÖTEBORGS-TIDNINGEN Loc 329 width 2 F.28.f. Göteborgs-Tidningen <Se F.28 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C),1985(AB). 5818 01. Aldrig 531 02. Inte varje vecka 149 03. 1 dag per vecka 124 04. 2 dagar per vecka 76 05. 3 dagar per vecka 40 06. 4 dagar per vecka 60 07. 5 dagar per vecka 33 08. 6 dagar per vecka 137 09. 7 dagar per vecka 2013 98. Frågan ej ställd 2558 99. Ej svar
VAR 211 KVÄLLSPOSTEN Loc 331 width 2 F.28.g. Kvällsposten <Se F.28 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C),1985(AB). 5625 01. Aldrig 665 02. Inte varje vecka 204 03. 1 dag per vecka 167 04. 2 dagar per vecka 99 05. 3 dagar per vecka 50 06. 4 dagar per vecka 52 07. 5 dagar per vecka 37 08. 6 dagar per vecka 177 09. 7 dagar per vecka 2013 98. Frågan ej ställd 2450 99. Ej svar
VAR 212 SVENSKA DAGBLADET Loc 333 width 2 F.28.h. Svenska Dagbladet <Se F.28 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C),1985(AB). 4912 01. Aldrig 1027 02. Inte varje vecka 201 03. 1 dag per vecka 122 04. 2 dagar per vecka 86 05. 3 dagar per vecka 39 06. 4 dagar per vecka 84 07. 5 dagar per vecka 30 08. 6 dagar per vecka 639 09. 7 dagar per vecka 2013 98. Frågan ej ställd 2386 99. Ej svar
VAR 213 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 335 width 2 F.28.i. Sydsvenska Dagbladet <Se F.28 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C),1985(AB). 5959 01. Aldrig 412 02. Inte varje vecka 139 03. 1 dag per vecka 61 04. 2 dagar per vecka 30 05. 3 dagar per vecka 17 06. 4 dagar per vecka 32 07. 5 dagar per vecka 19 08. 6 dagar per vecka 319 09. 7 dagar per vecka 2013 98. Frågan ej ställd 2538 99. Ej svar
VAR 214 ANNAN DAGSTIDNING Loc 337 width 1 F.29a. Om Ni inte LÄSER någon av ovanstående dagstidningar 6 eller 7 dagar per vecka: Läser Ni NÅGON ANNAN dagstidning varje eller nästan varje dag? Frågan ställd 1979-1981. 2200 0. Frågan ej tillämplig 2144 1. Ja 487 2. Nej 6532 8. Frågan ej ställd 176 9. Ej svar
VAR 215 ANNAN DAGSTIDNING:PARTI1 Loc 338 width 2 F.29b. Om Ni läser NÅGON ANNAN dagstidning varje eller nästan varje dag: Vilken partifärg har den dagstidningen (de dagstidningarna)? F.29b.1. Partifärg?-mark 1 Frågan ställd 1979-1981. 2863 00. Frågan ej tillämplig 257 01. Opolitisk 453 02. Moderat,höger 587 03. Folkpartiet,liberal 164 04. Centerpartiet 336 05. Socialdemokraterna 6 06. Kommunisterna 22 07. Annat 250 08. Vet inte 6532 98. Frågan ej ställd 69 99. Ej svar
VAR 216 ANNAN DAGSTIDNING:PARTI2 Loc 340 width 2 F.29b.2. Partifärg?-mark 2 <Se F.29b för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1981. 4687 00. Frågan ej tillämplig 01. Opolitisk 21 02. Moderat,höger 44 03. Folkpartiet,liberal 53 04. Centerpartiet 180 05. Socialdemokraterna 4 06. Kommunisterna 12 07. Annat 6 08. Vet inte 6532 98. Frågan ej ställd
VAR 217 ANNAN DAGSTIDNING:PARTI3 Loc 342 width 2 F.29b.3. Partifärg?-mark 3 <Se F.29b för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1981. 4975 00. Frågan ej tillämplig 01. Opolitisk 02. Moderat,höger 1 03. Folkpartiet,liberal 13 04. Centerpartiet 9 05. Socialdemokraterna 3 06. Kommunisterna 3 07. Annat 3 08. Vet inte 6532 98. Frågan ej ställd
VAR 218 ANNAN DAGSTIDNING:PARTI4 Loc 344 width 2 F.29b.4. Partifärg?-mark 4 <Se F.29b för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1981. 3404 00. Frågan ej tillämplig 01. Opolitisk 02. Moderat,höger 03. Folkpartiet,liberal 04. Centerpartiet 1 05. Socialdemokraterna 06. Kommunisterna 07. Annat 08. Vet inte 8134 98. Frågan ej ställd
VAR 219 ALLAS VECKOTIDNING Loc 346 width 1 F.30. Hur ofta läser Ni något i följande veckotidningar? F.30.a. Allas Veckotidning Frågan ställd 1979-1982,1983(C). 5059 1. Aldrig 974 2. Mindre än vart fjärde nummer 67 3. Vart fjärde nummer 52 4. Vart tredje nummer 52 5. Vartannat nummer 37 6. 3 nummer av 4 nummer 244 7. Varje nummer 3715 8. Frågan ej ställd 1339 9. Ej svar
VAR 220 ALLERS FAMILJEJOURNAL Loc 347 width 1 F.30.b. Allers Familjejournal <Se F.30 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C). 4923 1. Aldrig 974 2. Mindre än vart fjärde nummer 69 3. Vart fjärde nummer 50 4. Vart tredje nummer 62 5. Vartannat nummer 46 6. 3 nummer av 4 nummer 416 7. Varje nummer 3715 8. Frågan ej ställd 1284 9. Ej svar
VAR 221 DAMERNAS VÄRLD Loc 348 width 1 F.30.c. Damernas Värld <Se F.30 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C). 4858 1. Aldrig 1155 2. Mindre än vart fjärde nummer 108 3. Vart fjärde nummer 69 4. Vart tredje nummer 60 5. Vartannat nummer 40 6. 3 nummer av 4 nummer 133 7. Varje nummer 3715 8. Frågan ej ställd 1401 9. Ej svar
VAR 222 FEMINA Loc 349 width 1 F.30.d. Femina <Se F.30 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982. 4541 1. Aldrig 857 2. Mindre än vart fjärde nummer 74 3. Vart fjärde nummer 37 4. Vart tredje nummer 24 5. Vartannat nummer 27 6. 3 nummer av 4 nummer 67 7. Varje nummer 4614 8. Frågan ej ställd 1298 9. Ej svar
VAR 223 FIB-AKTUELLT Loc 350 width 1 F.30.e. FIB-Aktuellt <Se F.30 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C). 4288 1. Aldrig 1536 2. Mindre än vart fjärde nummer 171 3. Vart fjärde nummer 146 4. Vart tredje nummer 112 5. Vartannat nummer 59 6. 3 nummer av 4 nummer 101 7. Varje nummer 3715 8. Frågan ej ställd 1411 9. Ej svar
VAR 224 HEMMETS JOURNAL Loc 351 width 1 F.30.f. Hemmets Journal <Se F.30 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C). 4333 1. Aldrig 1292 2. Mindre än vart fjärde nummer 169 3. Vart fjärde nummer 87 4. Vart tredje nummer 100 5. Vartannat nummer 67 6. 3 nummer av 4 nummer 546 7. Varje nummer 3715 8. Frågan ej ställd 1230 9. Ej svar
VAR 225 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 352 width 1 F.30.g. Hemmets Veckotidning <Se F.30 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C). 4657 1. Aldrig 1158 2. Mindre än vart fjärde nummer 109 3. Vart fjärde nummer 61 4. Vart tredje nummer 58 5. Vartannat nummer 51 6. 3 nummer av 4 nummer 475 7. Varje nummer 3715 8. Frågan ej ställd 1255 9. Ej svar
VAR 226 HUSMODERN Loc 353 width 1 F.30.h. Husmodern <Se F.30 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C). 4904 1. Aldrig 1072 2. Mindre än vart fjärde nummer 111 3. Vart fjärde nummer 62 4. Vart tredje nummer 51 5. Vartannat nummer 39 6. 3 nummer av 4 nummer 214 7. Varje nummer 3715 8. Frågan ej ställd 1371 9. Ej svar
VAR 227 HÄNT I VECKAN Loc 354 width 1 F.30.i. Hänt i Veckan <Se F.30 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C). 4424 1. Aldrig 1477 2. Mindre än vart fjärde nummer 167 3. Vart fjärde nummer 85 4. Vart tredje nummer 92 5. Vartannat nummer 42 6. 3 nummer av 4 nummer 182 7. Varje nummer 3715 8. Frågan ej ställd 1355 9. Ej svar
VAR 228 ICA-KURIREN Loc 355 width 1 F.30.j. ICA-Kuriren <Se F.30 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C). 3595 1. Aldrig 1141 2. Mindre än vart fjärde nummer 181 3. Vart fjärde nummer 95 4. Vart tredje nummer 139 5. Vartannat nummer 114 6. 3 nummer av 4 nummer 1454 7. Varje nummer 3715 8. Frågan ej ställd 1105 9. Ej svar
VAR 229 LAND Loc 356 width 1 F.30.k. Land <Se F.30 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C). 4329 1. Aldrig 825 2. Mindre än vart fjärde nummer 105 3. Vart fjärde nummer 90 4. Vart tredje nummer 85 5. Vartannat nummer 95 6. 3 nummer av 4 nummer 1069 7. Varje nummer 3715 8. Frågan ej ställd 1226 9. Ej svar
VAR 230 LEKTYR Loc 357 width 1 F.30.l. Lektyr <Se F.30 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C). 4531 1. Aldrig 1312 2. Mindre än vart fjärde nummer 162 3. Vart fjärde nummer 120 4. Vart tredje nummer 105 5. Vartannat nummer 63 6. 3 nummer av 4 nummer 108 7. Varje nummer 3715 8. Frågan ej ställd 1423 9. Ej svar
VAR 231 METALLARBETAREN Loc 358 width 1 F.30.m. Metallarbetaren <Se F.30 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979,1981-1982,1983(C). 4161 1. Aldrig 249 2. Mindre än vart fjärde nummer 40 3. Vart fjärde nummer 29 4. Vart tredje nummer 43 5. Vartannat nummer 32 6. 3 nummer av 4 nummer 458 7. Varje nummer 5385 8. Frågan ej ställd 1142 9. Ej svar
VAR 232 MIN VÄRLD Loc 359 width 1 F.30.n. Min Värld <Se F.30 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C). 5504 1. Aldrig 546 2. Mindre än vart fjärde nummer 57 3. Vart fjärde nummer 44 4. Vart tredje nummer 43 5. Vartannat nummer 24 6. 3 nummer av 4 nummer 178 7. Varje nummer 3715 8. Frågan ej ställd 1428 9. Ej svar
VAR 233 RÖSTER I RADIO/TV Loc 360 width 1 F.30.o. Röster i Radio/TV <Se F.30 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C). 4686 1. Aldrig 1215 2. Mindre än vart fjärde nummer 112 3. Vart fjärde nummer 52 4. Vart tredje nummer 60 5. Vartannat nummer 33 6. 3 nummer av 4 nummer 266 7. Varje nummer 3715 8. Frågan ej ställd 1400 9. Ej svar
VAR 234 SAXONS VECKOTIDNING Loc 361 width 1 F.30.p. Saxons Veckotidning <Se F.30 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C). 5129 1. Aldrig 872 2. Mindre än vart fjärde nummer 103 3. Vart fjärde nummer 70 4. Vart tredje nummer 64 5. Vartannat nummer 38 6. 3 nummer av 4 nummer 218 7. Varje nummer 3715 8. Frågan ej ställd 1330 9. Ej svar
VAR 235 SE Loc 362 width 1 F.30.q. Se <Se F.30 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982. 4482 1. Aldrig 871 2. Mindre än vart fjärde nummer 92 3. Vart fjärde nummer 61 4. Vart tredje nummer 33 5. Vartannat nummer 16 6. 3 nummer av 4 nummer 44 7. Varje nummer 4614 8. Frågan ej ställd 1326 9. Ej svar
VAR 236 STATSANSTÄLLD Loc 363 width 1 F.30.r. Statsanställd <Se F.30 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979,1981-1982,1983(C). 4418 1. Aldrig 130 2. Mindre än vart fjärde nummer 18 3. Vart fjärde nummer 21 4. Vart tredje nummer 24 5. Vartannat nummer 22 6. 3 nummer av 4 nummer 313 7. Varje nummer 5385 8. Frågan ej ställd 1208 9. Ej svar
VAR 237 SVENSK DAMTIDNING Loc 364 width 1 F.30.s. Svensk Damtidning <Se F.30 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C). 5099 1. Aldrig 836 2. Mindre än vart fjärde nummer 125 3. Vart fjärde nummer 72 4. Vart tredje nummer 66 5. Vartannat nummer 43 6. 3 nummer av 4 nummer 222 7. Varje nummer 3715 8. Frågan ej ställd 1361 9. Ej svar
VAR 238 VECKANS AFFÄRER Loc 365 width 1 F.30.t. Veckans Affärer <Se F.30 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C). 5110 1. Aldrig 602 2. Mindre än vart fjärde nummer 116 3. Vart fjärde nummer 88 4. Vart tredje nummer 97 5. Vartannat nummer 79 6. 3 nummer av 4 nummer 270 7. Varje nummer 3715 8. Frågan ej ställd 1462 9. Ej svar
VAR 239 VECKO-REVYN Loc 366 width 1 F.30.u. Vecko-Revyn <Se F.30 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C). 5120 1. Aldrig 841 2. Mindre än vart fjärde nummer 109 3. Vart fjärde nummer 76 4. Vart tredje nummer 68 5. Vartannat nummer 46 6. 3 nummer av 4 nummer 95 7. Varje nummer 3715 8. Frågan ej ställd 1469 9. Ej svar
VAR 240 VI Loc 367 width 1 F.30.v. Vi <Se F.30 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C). 4829 1. Aldrig 687 2. Mindre än vart fjärde nummer 95 3. Vart fjärde nummer 59 4. Vart tredje nummer 49 5. Vartannat nummer 46 6. 3 nummer av 4 nummer 744 7. Varje nummer 3715 8. Frågan ej ställd 1315 9. Ej svar
VAR 241 ÅRET RUNT Loc 368 width 1 F.30.w. Året Runt <Se F.30 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C). 3815 1. Aldrig 1624 2. Mindre än vart fjärde nummer 232 3. Vart fjärde nummer 148 4. Vart tredje nummer 127 5. Vartannat nummer 83 6. 3 nummer av 4 nummer 703 7. Varje nummer 3715 8. Frågan ej ställd 1092 9. Ej svar
VAR 242 ALLT I HEMMET Loc 369 width 1 F.31. Hur ofta läser Ni något i följande tidningar och tidskrifter? F.31.a. Allt i Hemmet Frågan ställd 1979-1982,1983(C). 3744 1. Aldrig 1936 2. Mindre än vart fjärde nummer 225 3. Vart fjärde nummer 113 4. Vart tredje nummer 128 5. Vartannat nummer 68 6. 3 nummer av 4 nummer 340 7. Varje nummer 3715 8. Frågan ej ställd 1270 9. Ej svar
VAR 243 ALLT OM MAT Loc 370 width 1 F.31.b. Allt om Mat <Se F.31 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C). 4422 1. Aldrig 1407 2. Mindre än vart fjärde nummer 156 3. Vart fjärde nummer 82 4. Vart tredje nummer 89 5. Vartannat nummer 57 6. 3 nummer av 4 nummer 302 7. Varje nummer 3715 8. Frågan ej ställd 1309 9. Ej svar
VAR 244 DET BÄSTA Loc 371 width 1 F.31.c. Det Bästa <Se F.31 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C). 4903 1. Aldrig 888 2. Mindre än vart fjärde nummer 71 3. Vart fjärde nummer 49 4. Vart tredje nummer 42 5. Vartannat nummer 45 6. 3 nummer av 4 nummer 549 7. Varje nummer 3715 8. Frågan ej ställd 1277 9. Ej svar
VAR 245 FASTIGHETSTIDNINGEN Loc 372 width 1 F.31.d. Fastighetstidningen <Se F.31 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1982,1983(C),1985(B) 2802 1. Aldrig 89 2. Mindre än vart fjärde nummer 14 3. Vart fjärde nummer 10 4. Vart tredje nummer 16 5. Vartannat nummer 9 6. 3 nummer av 4 nummer 84 7. Varje nummer 7844 8. Frågan ej ställd 671 9. Ej svar
VAR 246 HEM OCH FRITID Loc 373 width 1 F.31.e. Hem och Fritid <Se F.31 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C). 3909 1. Aldrig 1610 2. Mindre än vart fjärde nummer 235 3. Vart fjärde nummer 136 4. Vart tredje nummer 133 5. Vartannat nummer 76 6. 3 nummer av 4 nummer 443 7. Varje nummer 3715 8. Frågan ej ställd 1282 9. Ej svar
VAR 247 INDUSTRITJÄNSTEMANNEN Loc 374 width 1 F.31.f. Industritjänstemannen <Se F.31 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979,1981-1982,1983(C). 4471 1. Aldrig 115 2. Mindre än vart fjärde nummer 20 3. Vart fjärde nummer 22 4. Vart tredje nummer 31 5. Vartannat nummer 26 6. 3 nummer av 4 nummer 246 7. Varje nummer 5385 8. Frågan ej ställd 1223 9. Ej svar
VAR 248 KOMMUNALARBETAREN Loc 375 width 1 F.31.g. Kommunalarbetaren <Se F.31 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979,1981-1982,1983(C). 4106 1. Aldrig 183 2. Mindre än vart fjärde nummer 44 3. Vart fjärde nummer 25 4. Vart tredje nummer 39 5. Vartannat nummer 39 6. 3 nummer av 4 nummer 594 7. Varje nummer 5385 8. Frågan ej ställd 1124 9. Ej svar
VAR 249 MOTOR Loc 376 width 1 F.31.h. Motor <Se F.31 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C). 4831 1. Aldrig 793 2. Mindre än vart fjärde nummer 129 3. Vart fjärde nummer 79 4. Vart tredje nummer 73 5. Vartannat nummer 53 6. 3 nummer av 4 nummer 546 7. Varje nummer 3715 8. Frågan ej ställd 1320 9. Ej svar
VAR 250 SUNT FÖRNUFT Loc 377 width 1 F.31.i. Sunt Förnuft <Se F.31 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C). 5703 1. Aldrig 283 2. Mindre än vart fjärde nummer 44 3. Vart fjärde nummer 19 4. Vart tredje nummer 44 5. Vartannat nummer 32 6. 3 nummer av 4 nummer 273 7. Varje nummer 3715 8. Frågan ej ställd 1426 9. Ej svar
VAR 251 TEKNIKENS VÄRLD Loc 378 width 1 F.31.j. Teknikens Värld <Se F.31 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C). 4635 1. Aldrig 1102 2. Mindre än vart fjärde nummer 187 3. Vart fjärde nummer 135 4. Vart tredje nummer 119 5. Vartannat nummer 59 6. 3 nummer av 4 nummer 221 7. Varje nummer 3715 8. Frågan ej ställd 1366 9. Ej svar
VAR 252 VI BILÄGARE Loc 379 width 1 F.31.k. Vi Bilägare <Se F.31 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C). 4062 1. Aldrig 873 2. Mindre än vart fjärde nummer 136 3. Vart fjärde nummer 103 4. Vart tredje nummer 103 5. Vartannat nummer 90 6. 3 nummer av 4 nummer 1314 7. Varje nummer 3715 8. Frågan ej ställd 1143 9. Ej svar
VAR 253 VI FÖRÄLDRAR Loc 380 width 1 F.31.l. Vi Föräldrar <Se F.31 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C). 5074 1. Aldrig 776 2. Mindre än vart fjärde nummer 108 3. Vart fjärde nummer 52 4. Vart tredje nummer 63 5. Vartannat nummer 52 6. 3 nummer av 4 nummer 233 7. Varje nummer 3715 8. Frågan ej ställd 1466 9. Ej svar
VAR 254 VI I VILLA Loc 381 width 1 F.31.m. Vi i Villa <Se F.31 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C). 3371 1. Aldrig 1001 2. Mindre än vart fjärde nummer 217 3. Vart fjärde nummer 143 4. Vart tredje nummer 163 5. Vartannat nummer 186 6. 3 nummer av 4 nummer 1771 7. Varje nummer 3715 8. Frågan ej ställd 972 9. Ej svar
VAR 255 VILLAÄGAREN Loc 382 width 1 F.31.n. Villaägaren <Se F.31 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1982,1983(C),1985(B) 2237 1. Aldrig 314 2. Mindre än vart fjärde nummer 55 3. Vart fjärde nummer 60 4. Vart tredje nummer 52 5. Vartannat nummer 66 6. 3 nummer av 4 nummer 387 7. Varje nummer 7844 8. Frågan ej ställd 524 9. Ej svar
VAR 256 VÅR BOSTAD Loc 383 width 1 F.31.o. Vår Bostad <Se F.31 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1982,1983(C). 4072 1. Aldrig 797 2. Mindre än vart fjärde nummer 138 3. Vart fjärde nummer 77 4. Vart tredje nummer 106 5. Vartannat nummer 105 6. 3 nummer av 4 nummer 1316 7. Varje nummer 3715 8. Frågan ej ställd 1213 9. Ej svar
VAR 257 TV FRÅN RIKSDAG Loc 384 width 1 F.32. (Om Ni följer den politiska debatten med mycket eller ganska stort intresse,1981 ) Hur intresserad är Ni av politik i TV,radio och tidningar? F.32.a. TV:s sändningar från riksdagen? Frågan ställd 1981-1983,1985(AB). 858 0. Frågan ej tillämplig (81) 825 1. Mycket intresserad 2342 2. Ganska intresserad 2417 3. Inte särskilt intresserad 995 4. Inte alls intresserad 3544 8. Frågan ej ställd 558 9. Ej svar
VAR 258 TV-DEBATTER Loc 385 width 1 F.32.b. Politiska debatter i TV? <Se F.32 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981-1983,1985(AB). 858 0. Frågan ej tillämplig (81) 1381 1. Mycket intresserad 2729 2. Ganska intresserad 1639 3. Inte särskilt intresserad 798 4. Inte alls intresserad 3544 8. Frågan ej ställd 590 9. Ej svar
VAR 259 TV-UTFRÅGNINGAR Loc 386 width 1 F.32.c. TV-journalisters utfrågning av partipolitiker? <Se F.32 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981-1983,1985(AB). 858 0. Frågan ej tillämplig (81) 1365 1. Mycket intresserad 2965 2. Ganska intresserad 1464 3. Inte särskilt intresserad 725 4. Inte alls intresserad 3544 8. Frågan ej ställd 618 9. Ej svar
VAR 260 RADIO-UTFRÅGNING Loc 387 width 1 F.32.d. Radions utfrågning av politiker? <Se F.32 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981-1983,1985(AB). 858 0. Frågan ej tillämplig (81) 558 1. Mycket intresserad 1924 2. Ganska intresserad 2600 3. Inte särskilt intresserad 1390 4. Inte alls intresserad 3544 8. Frågan ej ställd 665 9. Ej svar
VAR 261 DAGSTIDNINGSLEDARE Loc 388 width 1 F.32.e. Dagstidnings ledare? <Se F.32 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981-1983,1985(AB). 858 0. Frågan ej tillämplig (81) 729 1. Mycket intresserad 1944 2. Ganska intresserad 2359 3. Inte särskilt intresserad 1418 4. Inte alls intresserad 3544 8. Frågan ej ställd 687 9. Ej svar
VAR 262 TIDNINGSARTIKLAR Loc 389 width 1 F.32.f. Politiska artiklar i dagstidning? <Se F.32 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981-1983,1985(AB). 858 0. Frågan ej tillämplig (81) 609 1. Mycket intresserad 2222 2. Ganska intresserad 2359 3. Inte särskilt intresserad 1237 4. Inte alls intresserad 3544 8. Frågan ej ställd 710 9. Ej svar
VAR 263 POLITISK TIDSKRIFT Loc 390 width 1 F.32.g. I politisk förenings tidskrift? <Se F.32 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981-1983,1985(AB). 858 0. Frågan ej tillämplig (81) 238 1. Mycket intresserad 800 2. Ganska intresserad 2477 3. Inte särskilt intresserad 2819 4. Inte alls intresserad 3544 8. Frågan ej ställd 803 9. Ej svar
VAR 264 FACKFÖRBUNDSTIDNING Loc 391 width 1 F.32.h. I fackförbundstidning? <Se F.32 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981-1983,1985(AB). 858 0. Frågan ej tillämplig (81) 277 1. Mycket intresserad 1286 2. Ganska intresserad 2288 3. Inte särskilt intresserad 2495 4. Inte alls intresserad 3544 8. Frågan ej ställd 791 9. Ej svar
VAR 265 PARTIPROPAGANDA Loc 392 width 1 F.32.i. I det egna partiets propagandamaterial i brevlådan? <Se F.32 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981-1983,1985(AB). 858 0. Frågan ej tillämplig (81) 176 1. Mycket intresserad 896 2. Ganska intresserad 2440 3. Inte särskilt intresserad 2906 4. Inte alls intresserad 3544 8. Frågan ej ställd 719 9. Ej svar
VAR 266 FAMILJELIV Loc 393 width 1 F.33. Vad av följande skulle Ni vilja säga att Ni är intresserad av? F.33.a. Familjeliv Frågan ställd 1980-1981,1983,1985(AB). 3296 1. Mycket stort intresse 2953 2. Ganska stort intresse 674 3. Ganska litet intresse 184 4. Ointresserad 3792 8. Frågan ej ställd 640 9. Ej svar
VAR 267 SKÖTA BARN Loc 394 width 1 F.33.b. Sköta barn,leka med barn <Se F.33 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1981,1983,1985(AB). 1446 1. Mycket stort intresse 2793 2. Ganska stort intresse 1834 3. Ganska litet intresse 789 4. Ointresserad 3792 8. Frågan ej ställd 885 9. Ej svar
VAR 268 TRÄFFA VÄNNER Loc 395 width 1 F.33.c. Träffa vänner <Se F.33 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1981,1983,1985(AB). 2056 1. Mycket stort intresse 4066 2. Ganska stort intresse 930 3. Ganska litet intresse 70 4. Ointresserad 3792 8. Frågan ej ställd 625 9. Ej svar
VAR 269 JAKT,FISKE Loc 396 width 1 F.33.d. Jakt,fiske <Se F.33 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1981,1985(AB). 602 1. Mycket stort intresse 815 2. Ganska stort intresse 1167 3. Ganska litet intresse 2188 4. Ointresserad 6432 8. Frågan ej ställd 335 9. Ej svar
VAR 270 ANDAKT,RELIGION Loc 397 width 1 F.33.e. Andakt,religion <Se F.33 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1981,1983,1985(AB). 464 1. Mycket stort intresse 947 2. Ganska stort intresse 2039 3. Ganska litet intresse 3574 4. Ointresserad 3792 8. Frågan ej ställd 723 9. Ej svar
VAR 271 LYSSNA TILL MUSIK Loc 398 width 1 F.33.f. Lyssna till musik <Se F.33 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1981,1983,1985(AB). 2182 1. Mycket stort intresse 3485 2. Ganska stort intresse 1266 3. Ganska litet intresse 222 4. Ointresserad 3792 8. Frågan ej ställd 592 9. Ej svar
VAR 272 FÖRSTRÖELSELÄSNING Loc 399 width 1 F.33.g. Förströelseläsning <Se F.33 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1981,1983,1985(AB). 1504 1. Mycket stort intresse 2869 2. Ganska stort intresse 2012 3. Ganska litet intresse 671 4. Ointresserad 3792 8. Frågan ej ställd 691 9. Ej svar
VAR 273 FRITIDSSTUDIER Loc 400 width 1 F.33.h. Fritidsstudier <Se F.33 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1981,1983,1985(AB). 417 1. Mycket stort intresse 1694 2. Ganska stort intresse 3116 3. Ganska litet intresse 1699 4. Ointresserad 3792 8. Frågan ej ställd 821 9. Ej svar
VAR 274 SPARA PENGAR Loc 401 width 1 F.33.i. Spara pengar <Se F.33 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1981,1983,1985(AB). 746 1. Mycket stort intresse 2701 2. Ganska stort intresse 2740 3. Ganska litet intresse 804 4. Ointresserad 3792 8. Frågan ej ställd 756 9. Ej svar
VAR 275 BESÖKA GUDSTJÄNST Loc 402 width 1 F.33.j. Besöka gudstjänst i kyrka,kapell <Se F.33 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1981,1983,1985(AB). 389 1. Mycket stort intresse 770 2. Ganska stort intresse 2343 3. Ganska litet intresse 3557 4. Ointresserad 3792 8. Frågan ej ställd 688 9. Ej svar
VAR 276 IDROTT Loc 403 width 1 F.33.k. Gymnastik,idrott,motion <Se F.33 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1981,1983,1985(AB). 1415 1. Mycket stort intresse 2612 2. Ganska stort intresse 2220 3. Ganska litet intresse 773 4. Ointresserad 3792 8. Frågan ej ställd 727 9. Ej svar
VAR 277 YRKESARBETET Loc 404 width 1 F.33.l. Yrkesarbetet <Se F.33 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1981,1983,1985(AB). 1814 1. Mycket stort intresse 3231 2. Ganska stort intresse 912 3. Ganska litet intresse 774 4. Ointresserad 3792 8. Frågan ej ställd 1016 9. Ej svar
VAR 278 DISKUTERA POLITIK Loc 405 width 1 F.33.m. Diskutera politik <Se F.33 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1981,1983,1985(AB). 445 1. Mycket stort intresse 1563 2. Ganska stort intresse 2684 3. Ganska litet intresse 2326 4. Ointresserad 3792 8. Frågan ej ställd 729 9. Ej svar
VAR 279 FÖLJA POLITISK DEBATT Loc 406 width 1 F.33.n. Följa den politiska debatten i TV,radio och tidningar <Se F.33 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1981,1983,1985(AB). 1000 1. Mycket stort intresse 2482 2. Ganska stort intresse 2345 3. Ganska litet intresse 1349 4. Ointresserad 3792 8. Frågan ej ställd 571 9. Ej svar
VAR 280 FÖRENINGSLIV Loc 407 width 1 F.33.o. Föreningsliv <Se F.33 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1981,1983. 313 1. Mycket stort intresse 982 2. Ganska stort intresse 2221 3. Ganska litet intresse 1869 4. Ointresserad 5494 8. Frågan ej ställd 660 9. Ej svar
VAR 281 LIVSLUST:ARBETE Loc 408 width 1 F.34. Vad betyder följande för att Ni skall tycka att Ert liv är värt att leva? F.34.a. Ett meningsfullt arbete Frågan ställd 1980-1982,1983(AB),1985. 6009 1. Betyder mycket 1997 2. Betyder ganska mycket 186 3. Betyder inte särskilt mycket 212 4. Betyder inget 107 5. Tveksam 2501 8. Frågan ej ställd 527 9. Ej svar
VAR 282 LIVSLUST:FRITID Loc 409 width 1 F.34.b. Ett verkligt fritidsintresse <Se F.34 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB),1985. 3440 1. Betyder mycket 3596 2. Betyder ganska mycket 1179 3. Betyder inte särskilt mycket 196 4. Betyder inget 137 5. Tveksam 2501 8. Frågan ej ställd 490 9. Ej svar
VAR 283 LIVSLUST:FAMILJ Loc 410 width 1 F.34.c. Ett harmoniskt familjeliv <Se F.34 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB),1985. 6849 1. Betyder mycket 1481 2. Betyder ganska mycket 130 3. Betyder inte särskilt mycket 82 4. Betyder inget 88 5. Tveksam 2501 8. Frågan ej ställd 408 9. Ej svar
VAR 284 LIVSLUST:VÄNNER Loc 411 width 1 F.34.d. Verkligt goda fritidsvänner <Se F.34 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB),1985. 3404 1. Betyder mycket 3639 2. Betyder ganska mycket 1242 3. Betyder inte särskilt mycket 205 4. Betyder inget 112 5. Tveksam 2501 8. Frågan ej ställd 436 9. Ej svar
VAR 285 LIVSLUST:INKOMST Loc 412 width 1 F.34.e. Bra inkomster <Se F.34 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB),1985. 3511 1. Betyder mycket 3889 2. Betyder ganska mycket 1006 3. Betyder inte särskilt mycket 100 4. Betyder inget 83 5. Tveksam 2501 8. Frågan ej ställd 449 9. Ej svar
VAR 286 LIVSLUST:PRESTATIONER Loc 413 width 1 F.34.f. Uppmärksammade prestationer <Se F.34 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB),1985. 1333 1. Betyder mycket 2692 2. Betyder ganska mycket 2850 3. Betyder inte särskilt mycket 1182 4. Betyder inget 381 5. Tveksam 2501 8. Frågan ej ställd 600 9. Ej svar
VAR 287 LIVSLUST:BARN Loc 414 width 1 F.34.g. Barn att vara stolt över <Se F.34 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB),1985. 3502 1. Betyder mycket 2819 2. Betyder ganska mycket 1043 3. Betyder inte särskilt mycket 599 4. Betyder inget 484 5. Tveksam 2501 8. Frågan ej ställd 591 9. Ej svar
VAR 288 LIVSLUST:UPPLEVELSER Loc 415 width 1 F.34.h. Spännande upplevelser <Se F.34 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980-1982,1983(AB),1985. 1366 1. Betyder mycket 2409 2. Betyder ganska mycket 3057 3. Betyder inte särskilt mycket 1236 4. Betyder inget 428 5. Tveksam 2501 8. Frågan ej ställd 542 9. Ej svar
VAR 289 LIVSLUST:TRO Loc 416 width 1 F.34.i. Att Ni har något att tro på <Se F.34 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981-1982,1983(AB),1985. 3110 1. Betyder mycket 2247 2. Betyder ganska mycket 856 3. Betyder inte särskilt mycket 414 4. Betyder inget 393 5. Tveksam 4171 8. Frågan ej ställd 348 9. Ej svar
VAR 290 TRIVSEL-ORT Loc 417 width 1 F.35. Tycker Ni att Ni skulle vilja ha det BÄTTRE i något eller några av följande avseenden? F.35.a. Trivseln med den ort där Ni bor? Frågan ställd 1981,1983,1985. 456 1. Ja mycket bättre 1067 2. Ja något bättre 2196 3. Ganska bra nu 1762 4. Mycket bra nu 145 5. Tveksam 206 6. Frågan gäller inte mig 5190 8. Frågan ej ställd 517 9. Ej svar
VAR 291 TRIVSEL-ARBETE Loc 418 width 1 F.35.b. Trivseln i stort sett med Era arbetsförhållanden? <Se F.35 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981,1983,1985. 332 1. Ja mycket bättre 799 2. Ja något bättre 1884 3. Ganska bra nu 1487 4. Mycket bra nu 164 5. Tveksam 922 6. Frågan gäller inte mig 5190 8. Frågan ej ställd 761 9. Ej svar
VAR 292 TRIVSEL-SAMMANBOENDE Loc 419 width 1 F.35.c. Trivseln med Er hustru/sammanboende? (Endast gifta/sammanboende) <Se F.35 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981,1983,1985. 125 1. Ja mycket bättre 221 2. Ja något bättre 747 3. Ganska bra nu 2589 4. Mycket bra nu 59 5. Tveksam 2272 6. Frågan gäller inte mig 5190 8. Frågan ej ställd 336 9. Ej svar
VAR 293 TRIVSEL-FAMILJ Loc 420 width 1 F.35.d. Trivseln med övriga familjemedlemmar? (Ej ensamboende) <Se F.35 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981,1983,1985. 73 1. Ja mycket bättre 132 2. Ja något bättre 584 3. Ganska bra nu 2047 4. Mycket bra nu 47 5. Tveksam 2279 6. Frågan gäller inte mig 5190 8. Frågan ej ställd 1187 9. Ej svar
VAR 294 TRIVSEL-FÖRENING Loc 421 width 1 F.35.e. Trivseln på de föreningsmöten Ni besöker mest? (Endast föreningsmedlemmar) <Se F.35 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981,1983,1985. 102 1. Ja mycket bättre 229 2. Ja något bättre 781 3. Ganska bra nu 647 4. Mycket bra nu 185 5. Tveksam 2363 6. Frågan gäller inte mig 5190 8. Frågan ej ställd 2042 9. Ej svar
VAR 295 TRIVSEL-VÄNNER Loc 422 width 1 F.35.f. Trivseln med Era fritidsvänner? <Se F.35 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981,1983,1985. 105 1. Ja mycket bättre 330 2. Ja något bättre 1889 3. Ganska bra nu 2688 4. Mycket bra nu 154 5. Tveksam 317 6. Frågan gäller inte mig 5190 8. Frågan ej ställd 866 9. Ej svar
VAR 296 TRIVSEL-BOSTAD Loc 423 width 1 F.35.g. Trivseln med den bostad Ni har? <Se F.35 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1981,1983,1985. 312 1. Ja mycket bättre 543 2. Ja något bättre 1627 3. Ganska bra nu 2990 4. Mycket bra nu 135 5. Tveksam 160 6. Frågan gäller inte mig 5190 8. Frågan ej ställd 582 9. Ej svar
VAR 297 BANKSPARANDE Loc 424 width 1 F.36a. Spar Ni pengar på bankbok som Ni räknar med att till stor del ha kvar om 5 år? Frågan ställd 1979-1981,1983,1985(AB). 2832 1. Ja regelbundet 2746 2. Ja då och då 3155 3. Nej 2190 8. Frågan ej ställd 616 9. Ej svar
VAR 298 SPARANDE:VILKEN BANK 1 Loc 425 width 1 F.36b. Om Ni spar på bank regelbundet eller då och då:I vilken eller vilka banker? F.36b.1. Vilka banker? - mark 1 Frågan ställd 1979-1980,1983(AB). 2050 0. Frågan ej tillämplig 1379 1. Sparbanken 361 2. PK-banken (80,83) 245 3. Handelsbanken 277 4. SE-banken 551 5. Annan bank 6526 8. Frågan ej ställd 150 9. Ej svar
VAR 299 SPARANDE:VILKEN BANK 2 Loc 426 width 1 F.36b.2. Vilka banker? - mark 2 <Se F.36b för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1980,1983(AB). 4482 0. Frågan ej tillämplig 55 1. Sparbanken 133 2. PK-banken (80,83) 66 3. Handelsbanken 97 4. SE-banken 180 5. Annan bank 6526 8. Frågan ej ställd
VAR 300 SPARANDE:VILKEN BANK 3 Loc 427 width 1 F.36b.3. Vilka banker? - mark 3 <Se F.36b för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1980,1983(AB). 4943 0. Frågan ej tillämplig 4 1. Sparbanken 1 2. PK-banken (80,83) 17 3. Handelsbanken 12 4. SE-banken 36 5. Annan bank 6526 8. Frågan ej ställd
VAR 301 SPARANDE:VILKEN BANK 4 Loc 428 width 1 F.36b.4. Vilka banker? - mark 4 <Se F.36b för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1980,1983(AB). 5003 0. Frågan ej tillämplig 1. Sparbanken 2. PK-banken (80,83) 3. Handelsbanken 5 4. SE-banken 5 5. Annan bank 6526 8. Frågan ej ställd
VAR 302 SPARANDE:VILKEN BANK 5 Loc 429 width 1 F.36b.5. Vilka banker? - mark 5 <Se F.36b för fullständig frågetext> Frågan ställd 1980,1983(AB). 3409 0. Frågan ej tillämplig 1. Sparbanken 2. PK-banken 3. Handelsbanken 4. SE-banken 2 5. Annan bank 8128 8. Frågan ej ställd
VAR 303 SMÅFÖRETAGARNA Loc 430 width 1 F.37. Ange för var och en av följande grupper om Ni tycker att de har FÖR MYCKET eller FÖR LITET att säga till om idag, eller om det är lagom som det är? F.37.a. Småföretagarna Frågan ställd 1979,1982,1983(A). 114 1. För mycket 872 2. Lagom 1965 3. För litet 1041 4. Tveksam,vet ej 7136 8. Frågan ej ställd 411 9. Ej svar
VAR 304 ARBETARNA Loc 431 width 1 F.37.b. Arbetarna <Se F.37 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979,1982,1983(A). 529 1. För mycket 1395 2. Lagom 1547 3. För litet 570 4. Tveksam,vet ej 7136 8. Frågan ej ställd 362 9. Ej svar
VAR 305 JORDBRUKARNA Loc 432 width 1 F.37.c. Jordbrukarna <Se F.37 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979,1982,1983(A). 605 1. För mycket 1384 2. Lagom 822 3. För litet 1172 4. Tveksam,vet ej 7136 8. Frågan ej ställd 420 9. Ej svar
VAR 306 TJÄNSTEMÄNNEN Loc 433 width 1 F.37.d. Tjänstemännen <Se F.37 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979,1982,1983(A). 813 1. För mycket 1626 2. Lagom 493 3. För litet 1005 4. Tveksam,vet ej 7136 8. Frågan ej ställd 466 9. Ej svar
VAR 307 LANDSORGANISATIONEN Loc 434 width 1 F.37.e. Landsorganisationen <Se F.37 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979,1982,1983(A). 1489 1. För mycket 1097 2. Lagom 579 3. För litet 838 4. Tveksam,vet ej 7136 8. Frågan ej ställd 400 9. Ej svar
VAR 308 TCO Loc 435 width 1 F.37.f. Tjänstemännens Centralorganisation <Se F.37 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979,1982,1983(A). 1028 1. För mycket 1307 2. Lagom 341 3. För litet 1243 4. Tveksam,vet ej 7136 8. Frågan ej ställd 484 9. Ej svar
VAR 309 SAF Loc 436 width 1 F.37.g. Svenska Arbetsgivareföreningen <Se F.37 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979,1982,1983(A). 1219 1. För mycket 1162 2. Lagom 331 3. För litet 1203 4. Tveksam,vet ej 7136 8. Frågan ej ställd 488 9. Ej svar
VAR 310 FRAMTIDSANSVAR Loc 437 width 1 F.38. Anser Ni att den enskilde människan,alltså Ni själv, har ett ansvar för hur förhållandena blir i framtiden? Frågan ställd 1980-1981,1983(BC). 1897 1. Ja,stort ansvar 2630 2. Ja,visst ansvar 121 3. Nej,inget ansvar 308 4. Tveksam 6377 8. Frågan ej ställd 206 9. Ej svar
VAR 311 FÖRETAGSVINSTER Loc 438 width 1 F.39. Här är en rad påståenden. Stämmer de med Er egen uppfattning? F.39.a. De anställda har samma rätt till företagens vinster som företagsägarna. Frågan ställd 1979-1981. 511 1. Ja absolut 1093 2. Ja 1294 3. Tveksam 1421 4. Nej 503 5. Nej absolut inte 6532 8. Frågan ej ställd 185 9. Ej svar
VAR 312 FACKLIG MAKT Loc 439 width 1 F.39.b. Ekonomisk makt samlad hos fackförbunden medför risk för maktmissbruk. <Se F.39 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1981. 1156 1. Ja absolut 1875 2. Ja 1204 3. Tveksam 427 4. Nej 122 5. Nej absolut inte 6532 8. Frågan ej ställd 223 9. Ej svar
VAR 313 JÄMSTÄLLT SAMHÄLLE Loc 440 width 1 F.39.c. Ett samhälle där alla är jämställda vore ett tråkigt samhälle. <Se F.39 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1981. 820 1. Ja absolut 1570 2. Ja 1066 3. Tveksam 1009 4. Nej 355 5. Nej absolut inte 6532 8. Frågan ej ställd 187 9. Ej svar
VAR 314 FÖRTRYCK Loc 441 width 1 F.39.d. Arbetare och tjänstemän förtrycks i det här landet också. <Se F.39 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1981. 168 1. Ja absolut 684 2. Ja 1206 3. Tveksam 2068 4. Nej 675 5. Nej absolut inte 6532 8. Frågan ej ställd 206 9. Ej svar
VAR 315 PRIVAT FÖRETAGSAMHET Loc 442 width 1 F.39.e. Framgångsrik privat företagsamhet är nödvändig för att alla i vårt land skall få det bättre. <Se F.39 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1981. 1197 1. Ja absolut 2023 2. Ja 1091 3. Tveksam 364 4. Nej 130 5. Nej absolut inte 6532 8. Frågan ej ställd 202 9. Ej svar
VAR 316 FÖRETAGSVINSTER Loc 443 width 1 F.39.f. Det är främst Sveriges arbetare som skapar företagens vinster. <Se F.39 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1981. 740 1. Ja absolut 1628 2. Ja 1325 3. Tveksam 918 4. Nej 195 5. Nej absolut inte 6532 8. Frågan ej ställd 201 9. Ej svar
VAR 317 ALLA SKALL BESTÄMMA Loc 444 width 1 F.39.g. Det är viktigt att alla eller de flesta i ett folk eller förbund kan vara med och bestämma i frågor som rör dem själva. <Se F.39 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1981. 1323 1. Ja absolut 2749 2. Ja 549 3. Tveksam 127 4. Nej 33 5. Nej absolut inte 6532 8. Frågan ej ställd 226 9. Ej svar
VAR 318 HÖGINKOMSTBESKATTNING Loc 445 width 1 F.39.h. Högre inkomster bör beskattas hårdare. <Se F.39 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1981. 765 1. Ja absolut 1293 2. Ja 1271 3. Tveksam 1130 4. Nej 358 5. Nej absolut inte 6532 8. Frågan ej ställd 190 9. Ej svar
VAR 319 SKATTEFUSK Loc 446 width 1 F.39.i. Man måste "skattefuska" om man kan,därför att skattena är så höga/orättvisa. <Se F.39 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1981. 194 1. Ja absolut 581 2. Ja 827 3. Tveksam 2066 4. Nej 1143 5. Nej absolut inte 6532 8. Frågan ej ställd 196 9. Ej svar
VAR 320 ANSTÄLLDA TAR MAKTEN Loc 447 width 1 F.39.j. Det blir inte bättre för alla i vårt land förrän de anställda själva tar makten över näringslivet. <Se F.39 för fullständig frågetext> Frågan ställd 1979-1981. 194 1. Ja absolut 238 2. Ja 1834 3. Tveksam 1324 4. Nej 1194 5. Nej absolut inte 6532 8. Frågan ej ställd 223 9. Ej svar