KOMMUNALA VALRÖRELSER 1979
            Medborgarundersökningen
               SSD 0100

              Primärforskare
             Jörgen Westerståhl
         Statsvetenskapliga institutionen
            Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               Juni 1988

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet i
       KOMMUNALA VÄLJARE 1979 samlades ursprungligen
       in av ett forskningsprojekt vid statsvetenskapliga
       institutionen vid Göteborgs universitet, under
       ledning av Jörgen Westerståhl. Varken SSD eller
       primärforskaren bär ansvar för analyser och
       tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Jörgen Westerståhl och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får KOMMUNALA VÄLJARE 1979
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Riksdagen beslöt i december 1978 (prop. 78/79:61, KU
  1978/79:17) att anslå ca 7 miljoner kronor till en
  vetenskaplig utvärdering av kommunindelningsreformens
  konsekvenser. Utvärderingen skulle enligt riksdagsbeslutet
  ske i enlighet med det forskningsprogram "Utvärdering av
  kommunindelningsreformen" (Ds Kn 1978:5) som utarbetats av
  kommunaldemokratiska kommitten.

  Kommunaldemokratiska kommitten var en parlamentarisk
  kommitte som tillsattes hösten 1977 och omfattade 7
  ledamöter och lika många sakkunniga. Kommitten fick i
  uppdrag att vara administrativt ansvarig för utvärderingen.

  FÖr forskningsarbetet svarade kommunaldemokratiska
  forskningsgruppen vilken bildades under våren 1979.
  Projektansvariga var Jörgen Westerståhl, Lars Strömberg,
  Lennart Brantgärde (Statsvetenskapliga institutionen vid
  Göteborgs universitet), Janerik Gidlund (Statsvetenskapliga
  institutionen vid Umeå universitet), Gunnar Wallin
  (Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms
  universitet), Håkan Magnusson, Leif Johansson
  (Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet),
  Gunnar Törnqvist, Lars-Olof Olander och Jan Widberg
  (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid
  Lunds universitet).

  Forskningsprogrammet var utformat mot bakgrund av den debatt
  som fördes om den kommunala självstyrelsen och den kommunala
  demokratin framförallt i samband med 1960-talets
  kommunindelningsreform. Genom de arbeten som en tidigare
  kommunalforskningsgrupp, med stöd av Riksbankens
  Jubileumsfond, utförde under åren 1966-1970 var
  förutsättningarna för en utvärdering av indelningsreformen
  goda, jämfört med vad som är vanligt när det gäller
  samhällsreformer av denna storlek.

  Undersökningarna koncentrerades på förhållandet i
  kommunerna. I större inriktning än tidigare undersökningar
  inriktades de på frågor rörande skillnader inom kommunerna,
  när det gäller möjligheterna för medborgerligt deltagande,
  tillgång till service etc. Därigenom blev det lättare att
  bedöma behovet av ytterligare reformer av kommunernas
  arbetsformer och organisation. Även förutsättningarna för
  och konsekvenserna av att i vissa fall ompröva genomförda
  kommunsammanläggningar, kunde på detta sätt belysas.

  
  Forskningsprogrammet var uppdelat i tre delprogram:

  KOMMUNEN SOM DEMOKRATISK SJÄLVSTYRELSEORGANISATION

  Tre av de tillhörande delprojekten behandlade de väsentliga
  kanalerna mellan medborgarna och det kommunalpolitiska
  systemet, nämligen massmedier, partier och organisationer.
  Till massmedieprojektet lades också ett studium av
  medborgarnas information i kommunalpolitiska frågor. Det
  fjärde projektet i detta delprogram summerade den
  medborgerliga aktiviteten via de olika kanalerna men också
  direkt i förhållande till det kommunalpolitiska systemet.

  KOMMUNEN SOM FÖRVALTNINGSORGANISATION

  Delprogram II behandlade den kommunala organisationen, dvs
  själva centrum i det kommunalpolitiska systemet. Här beaktas
  krav och önskemål rörande den kommunala verksamheten och här
  fattas besluten. Huvudaktörerna är kommunalpolitiker och
  tjänstemän. Även deras relationer till medborgarna belystes
  liksom politikernas åsiktsrepresentativitet. Väsentliga
  frågeställningar gällde politikerkårens rekrytering och
  sammansättning, politikernas arbete,
  förvaltningsorganisationens utveckling och förhållandet
  mellan politiker och tjänstemän. Den centrala
  budgetprocessen specialstuderades.

  KOMMUNEN SOM SERVICEPRODUCENT OCH ENHET FÖR
  SAMHÄLLSPLANERING

  Delprogram III behandlade den kommunala servicen, dvs det
  som från medborgarnas synpunkt främst kommer ut av det
  kommunala systemet. Servicen studerades från tre
  huvudsakliga utgångspunkter: Hur den utvecklas och hur den
  varierar mellan kommunerna, vilka förändringar som skett med
  servicens tillgänglighet efter kommunindelningsreformen och
  hur medborgarna bedömer den service de erbjuds.

  
                 II

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  KOMMUNURVALET

  Mot bakgrund av forskningsprogrammets uppläggning stod det
  tidigt klart att undersökningarna måste inriktas på studier
  av många kommuner i ett representativt urval. Till detta
  beslut bidrog de resultat som den tidigare
  kommunalforskningsgruppen kommit fram till, nämligen att
  variationerna mellan de svenska kommunerna är avsevärda i en
  mängd relevanta avseenden. Med hänsyn till att storstäderna
  Stockholm, Göteborg och Malmö endast marginellt påverkades
  av indelningsreformen och att förhållandena i dessa kommuner
  i många avseenden var speciella och skulle kräva en stor
  andel av de begränsade forskningsresurserna för att kunna
  undersökas beslöts att storstäderna skulle uteslutas ur
  målpopulationen.

  En grundläggande utgångspunkt vid valet av urval var tanken
  att kommunurvalet skulle kunna användas för alla de
  undersökningar som skulle bli aktuella i
  forskningsprogrammet. Detta motiverades främst av metodiska
  skäl. Ett gemensamt kommunurval skulle öka möjligheterna att
  samanalysera resultat från olika delundersökningar. Till
  detta kom också en rent praktisk synpunkt, nämligen att en
  lång rad bakgrundsdata och annat arkivmaterial skulle kunna
  samutnyttjas i olika projekt, besök i kommunerna av
  forskningspersonal kunna koordineras osv.

  Ett problem vid urvalskonstruktionen var att olika planerade
  projekt ställde olika krav på urvalets storlek. För vissa
  undersökningar var det önskvärt med så stort kommunurval som
  möjligt, för andra särskilt resurskrävande studier skulle
  endast ett fåtal kommuner kunna undersökas. För de studier
  som skulle kräva många kommuner för att kunna ge en
  representativ bild av kommunerna utanför storstäderna
  bestämdes antalet till 50. Urvalet konstruerades så att det
  var möjligt att dela i två hälfter med 25 kommuner i varje.
  I ett av 25-kommunurvalen ingick 5 typkommuner som skulle
  kunna användas för mera intensiva studier.

  Som grundval för urvalsdragningen av de 50 kommunerna låg en
  faktoranalys av ett 30-tal olika kommunegenskaper:
  demografiska, ekonomiska och politiska bland vilka flera
  belyste utvecklingen över tid. Faktoranalysen visade att sex
  dimensioner präglade dagens kommunpopulation:
  majoritetsförhållande i kommunfullmäktige, geografiskt läge,
  invånarantal, kommuntyp (glesbygdskommuner, mindre
  bruksorter, större industriorter, kommuner med
  förvaltningsinslag), centralortsförhållanden (tvåkärniga

  
  kommuner, enkärniga med svag centralort, enkärniga med stark
  centralort, enkärniga med mycket stark centralort) samt
  tidpunkt för senaste kommunsammanslagning. Denna information
  användes för att indela landets 274 kommuner utanför
  storstäderna i 25 strata på ett sådant sätt att de kommuner
  som hamnade i respektive stratum var så lika varandra som
  möjligt. Ur vart och ett av dessa 25 strata valdes sedan 2
  kommuner. Därigenom erhölls också två 25-kommunurval.
  Nedanstående tabell visar vilka kommuner som kom att ingå i
  urvalet.

  De fem kommuner som specialstuderades valdes i första hand
  med hänsyn till behovet av att kunna utnyttja ett inom den
  kulturgeografiska institutionen i Lund insamlat kartmaterial
  rörande transportapparaten. De valdes också med beaktande av
  intresset att få med i studien en kommun som inte berördes
  av indelningsförändringarna (Grästorp), en expansiv
  förortskommun (Kävlinge), landsbygds- och tätortskommuner av
  "standardmodell" enligt indelningsförslaget (Sjöbo och
  Lidköping) samt en större kommun (Luleå). Genom att
  kommunerna valdes från Skåne, Västergötland och Norrbotten
  uppnåddes en viss spridning över landet rent geografiskt.

  INTERVJUUNDERSÖKNINGEN

  Den stora intervjuundersökningen med medborgare omfattade
  ett representativt urval av medborgare under 80 år i
  50-urvalet av kommuner. I de 5 kommuner (Kävlinge, Sjöbo,
  Grästorp, Lidköping och Umeå) som blev föremål för mer
  intensiva studier omfattade intervjuurvalet 300 personer per
  kommun, dvs sammanlagt 1500. I de övriga 45 kommunerna
  omfattade urvalet 40 personer per kommun eller tillsammans
  1800. Sammanlagt planerades sålunda 3300 intervjuer av vilka
  2700 kunde genomföras. Bortfallet var alltså något mindre än
  18 procent. Intervjuerna genomfördes under perioden 1
  augusti till 16 november 1979. Cirka 60 procent av
  intervjuerna genomfördes under veckorna närmast före valet
  och återstoden efter valet.

  ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM
  I MEDBORGARUNDERSÖKNINGEN

         Intervjuer Bortfall Andel
                    svar

  Upplands-Väsby  30     10   75.0
  Tyresö      31      9   77.5
  Nacka      30     10   75.0
  Tierp      34      6   85.0
  Uppsala     37      3   92.5
  Enköping     34      6   85.0

  
  Vingåker     37      3   92.5
  Katrineholm   32      8   80.0
  Valdemarsvik   37      3   92.5
  Gnosjö      31      9   77.5
  Eksjö      32      8   80.0
  Tranås      32      8   80.0
  Ljungby     32      8   80.0
  Torsås      36      4   90.0
  Kalmar      33      7   82.5
  Borgholm     33      7   82.5
  Östra Göinge   38      2   95.0
  Örkelljunga   33      7   82.5
  Bromölla     32      8   80.0
  Staffanstorp   33      7   82.5
  Kävlinge    241     59   80.0
  Sjöbo      242     58   80.5
  Trelleborg    30     10   75.0
  Halmstad     28     12   70.0
  Partille     32      8   80.0
  Munkedal     34      6   85.0
  Lysekil     31      9   77.5
  Tranemo     36      4   90.0
  Bengtsfors    31      9   77.5
  Vänersborg    30     10   75.0
  Grästorp    261     39   87.0
  Töreboda     33      7   82.5
  Lidköping    237     63   79.0
  Kil       30     10   75.0
  Kumla      34      6   85.0
  Surahammar    33      7   82.5
  Hallstahammar  38      2   95.0
  Västerås     36      4   90.0
  Säter      36      4   90.0
  Avesta      36      4   90.0
  Bollnäs     35      5   87.5
  Ånge       37      3   92.5
  Berg       37      3   92.5
  Härjedalen    30     10   75.0
  Robertsfors   36      4   90.0
  Sorsele     34      6   85.0
  Överkalix    34      6   85.0
  Kalix      32      8   80.0
  Gällivare    31      9   77.5
  Luleå      217     83   72.0

  Totalt     2699     601   81.8

  De flesta av projekten använde sig av resultaten från
  intervjuundersökningen. Frågeformuläret innehöll frågor om
  lokal service, kontakter med myndigheter och tjänstemän samt
  kommunalpolitiker, erfarenheter av dessa kontakter och av
  indelningsreformen, informations- och mediafrågor, röstning
  och partiengagemang, yrkeserfarenhet mm.

  
  Intervjuformuläret utarbetades och testades vid
  statsvetenskapliga institutionen i Göteborg i nära samarbete
  med övriga intressenter i intervjuundersökningen. För
  fältarbetet svarade Statistiska Centralbyrån. Kodning av
  formulären utfördes vid statsvetenskapliga institutionen i
  Göteborg. Bearbetningarna ägde rum dels i Göteborg och dels
  hos de forskare som utnyttjade intervjusvaren i sina
  analyser.

  För en diskussion om urvalet se Sven Eriksson "Kommunurval,
  väljarurval och analysansatser" (Ds Kn 1982:4).

  
  KOMMUNALDEMOKRATISKA FORSKNINGSGRUPPENS RAPPORTER:

  "Den kommunala självstyrelsen. En utvärdering av
  kommunindelningsreformen" (Ds Kn 1979:12)

  Jan Widberg, "Från socken till kommunblock. En studie av
  kommunala indelningar och indelningsreformer i Sverige" (Ds
  Kn 1979:14)

  Lars-Olof Olander, "Förnyelse och variation i ortssystemet.
  Servicens, transportsystemets och åtkomlighetens förändring
  i några svenska kommuner mot bakgrund av indelningsreformen"
  (DS Kn 1980:6)

  Lars-Olof Olander och Jan Wiberg, "Hushållen och
  servicelandskapet. Geografiska studier av utnyttjande och
  attityder" (Ds Kn 1981:10)

  Jörgen Westerståhl och Folke Johansson, "Medborgarna och
  kommunen. Studier av medborgerlig aktivitet och
  representativ folkstyrelse" (Ds Kn 1981:12)

  Lennart Brantgärde, Iris Alfredson och Mats Sjölin,
  "Kommunalpolitik, massmedier och medborgare. Studier av
  kunskaper, mediautbud och förutsättningar för lokal
  opinionsbildning (Ds Kn 1981:13)

  Janerik Gidlund och Gullan Gidlund, "Ty riket är ditt och
  makten. De politiska partiernas roll i svenska kommuner" (Ds
  Kn 1981:15)

  Gunnar Wallin, Henry Bäck och Merrick Tabor,
  "Kommunalpolitikerna. Rekrytering - Arbetsförhållanden -
  Funktioner" (Del 1 Ds Kn 1981:17 och del 2 Ds Kn 1981:18)

  Anders Sannerstedt, "Attityder till kommunal service" (Ds Kn
  1981:22)

  Stephan Schmidt, "De valdas val. Kommunal beslutsstruktur
  och beslutsprocess" (Ds Kn 1981:23)

  Leif Johansson, "Kommunala servicevariationer" (Ds Kn
  1982:2)

  Janerik Gidlund, Jan Engberg, Ulla-Britt Hallin och Anders
  Lidström, "Folkrörelser och kommunalpolitik" (Ds Kn 1982:3)

  Sven Eriksson, "Kommunurval, väljarurval och analysansatser"
  (Ds Kn 1982:4)

  Håkan Magnusson, "Den kommunala budgetprocessen" (Ds Kn
  1982:5)

  
  Lars Strömberg och Per-Owe Norell, "Kommunalförvaltningen"
  (Ds Kn 1982:8)

  För ytterligare information om undersökningen se:

   Strömberg, Lars    De nya kommunerna
   Westerståhl, Jörgen  En sammanfattning av den
   (red)         kommunaldemokratiska forsknings-
              gruppens undersökningar
              Liber, 1983

   Strömberg, Lars    The New Swedish Communes
   Westerståhl, Jörgen  A Summary of Local Government
              Research
              Liber, 1984

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-8 (01-88) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 används för frågor som ej är
  tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor eller för att frågan endast ställts till
  vissa grupper. "Vet inte"-svar har givits koden 8 (88).

  I de fall frågeformuleringen skiljer sig mellan intervjuer
  genomförda före eller efter valdagen anges båda
  frågeformuleringerna. Om frågen endast ställts till vissa
  grupper anges dessa inom parentes före frågeformuleringen
  eller i särskild anmärkning. Frågor ställda i brevformuläret
  anges med förkortningen BF. Förkortningen UP
  (undersökningsperson) används i kodboken som beteckning för
  den intervjuade.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 176  (2) DISK KOMMUNALA FRÅGOR 37    (3) MD=9
    REF 176  (4) LOC 230 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.37 Hur ofta brukar det förekomma att Ni talar med
       folk i Er omgivning om någon kommunal fråga som
       rör just ... (KOMMUNENS NAMN)? Brukar det
       förekomma ofta, eller bara vid något enstaka
       tillfälle eller inte alls? (VISA SVARSKORT)

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    665  1.  Ofta
   1559  3.  Vid något enstaka tillfälle
    471  5.  Inte alls
     1  7.  Annat svar

     3  9.  Uppgift saknas

  ............................................................

  

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

               *** OBS ***

  I variabel 186 anges frågan ej tillämplig för 2 313
  personer. Detta antal stämmer ej vid kontroll med svar på
  frågorna 44, 45A och 45B. Vilken ytterligare grupp som
  inkluderats i frågan ej tillämplig kategorin har ej kunnat
  fastställas.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 SSDstudie NR 0100 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 UP:s ID-nummer 5 Intervjuarnummer 6 Ålder 7 Kön 8 Kommun (4-sifferskod) 9 Kommun (2-sifferskod) 10 Intervjumånad 11 Intervjudatum 12 Vikt 1 13 Vikt 2 14 År för inflyttning till kommunen 15 Kommun från vilken UP inflyttat 16 Boende i centralort/annan del 17 Civilstånd KOMMUNENS INSATSER PÅ OLIKA OMRÅDEN 18 Tillgång på bostäder 19 Markköp och markplanering 20 Sysselsättning 21 Kollektivtrafik 22 Vägar, gator och trafik 23 Vatten och avlopp 24 Miljövård 25 Skolor 26 Barnomsorg 27 Äldre- och handikappomsorg 28 Socialhjälp 29 Idrott och friluftsliv 30 Annan fritidsverksamhet 31 Bibliotek och annan kulturell verksamhet 32 Mest angelägna kommunala uppgiften 33 Allmän bedömning av den kommunala servicen BARNOMSORG 34 Hemmavarande barn under 16 år 35 Barn i skolan 36 Kommunal barntillsyn tidigare 37 Barn under skolåldern 38 Form av barntillsyn, 1 39 Form av barntillsyn, 2 40 Behov av kommunal barntillsyn 41 Barnomsorg en föräldraangelägenhet 42 Barnomsorg en samhällelig ekonomisk angelägenhet 43 Barnomsorg på kommunala familjedaghem 44 Barnomsorg på kommunala daghem KONTAKTER MED DEN KOMMUNALA FÖRVALTNINGEN 45 Kontakt angående bostad 46 Kontakt angående barnens skolgång 47 Kontakt angående barnomsorg 48 Kontakt angående åldringsvård 49 Kontakt angående andra sociala förhållanden 50 Kontakt angående annat, 1 51 Kontakt angående annat, 2 52 Orättvis behandling vid kommunkontakt 53 Område för orättvis behandling av kommunen ATTITYDER TILL KOMMUNALTJÄNSTEMÄN OCH KOMMUNAL FöRVALTNING 54 Lika behandling av alla medborgare 55 Kommunala förvaltningens storlek 56 Besked från kommunala förvaltningar 57 Möjligheten att ändra kommunala beslut 58 Kommunala tjänstemäns hjälpsamhet 59 Kommunala skrivelsers begriplighet 60 Kommunala tjänstemäns effektivitet 61 Hitta rätt person inom kommunala myndigheter PARTICIPATION 62 Idrotts- eller friluftsförening 63 Fackförening 64 Konsumförening eller annan konsumentorganisation 65 Lantbrukarorganisation, företagarorganisation 66 Politiskt parti 67 Hyresgäst-, bostadsrätts- eller villaägarförening 68 Föräldraförening 69 Lokala aktionsgrupper 70 Pensionärsförening 71 Annan förening, 1 72 Annan förening, 2 73 Annan förening, 3 KONTAKTER MED ENSKILDA KOMMUNPOLITIKER 74 Kontakt med enskild kommunalpolitiker 75 Område för kontakt i enskild sak, 1 76 Område för kontakt i enskild sak, 2 FÖRSÖK ATT PÅVERKA KOMMUNALA BESLUT 77 Påverkan av kommunalt beslut 78 Aktivitet för att påverka kommunen, 1 79 Aktivitet för att påverka kommunen, 2 80 Aktivitet för att påverka kommunen, 3 81 Aktivitet för att påverka kommunen, 4 82 Aktivitet för att påverka kommunen, 5 FÖRTROENDEMANNAUPPDRAG 83 Förtroendeuppdrag i kommunfullmäktige eller nämnd 84 Personlig bekantskap med kommunalpolitiker 85 Uppdragsvillighet 86 Uppdragsvillighet - fullmäktige eller nämnd 87 Anledning till bristande uppdragsvillighet, 1 88 Anledning till bristande uppdragsvillighet, 2 89 Anledning till bristande uppdragsvillighet, 3 KRITERIER FÖR NOMINERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGEKANDIDAT 90 Kandidatens erfarenhet och kunnighet 91 Fördelning mellan könen 92 Fördelning mellan samhällsklasser 93 Fördelning mellan åldersgrupper 94 Kommundelarnas representation 95 Voteringslojalitet - parti, väljare, egen uppfattning KOMMUNINDELNINGSREFORMEN 96 Rimlig servicefördelning mellan olika kommundelar 97 Missgynnad kommundel 98 Gynnad kommundel 99 Förändring för UP:s kommundel 100 Synpunkter beaktas bättre 101 Synpunkter beaktas sämre KOMMUNAL DEMOKRATI 102 Medborgarnas möjlighet att ta ansvar 103 Kommunalpolitiker bör lyssna mer till experter 104 Serviceutnyttjarna mer att säga till om 105 Hänsyn till intressegrupper eller parti 106 Besluta i egen kommundels angelägenhet 107 Allmänheten har ej tillräcklig kunskap 108 Sänkt kommunalskatt eller utbyggd kommunal service TIDNINGAR 109 Tidningsläsning 110 Tidning 1 111 Tidning 2 112 Tidning 3 113 Tidning 4 114 Tidning 5 115 Prenumeration - tidning 1 116 Prenumeration - tidning 2 117 Prenumeration - tidning 3 118 Prenumeration - tidning 4 119 Prenumeration - tidning 5 120 Läsfrekvens - tidning 1 121 Läsfrekvens - tidning 2 122 Läsfrekvens - tidning 3 123 Läsfrekvens - tidning 4 124 Läsfrekvens - tidning 5 125 Kommunalpolitiska frågor 126 Rikspolitiska frågor 127 Lokala nyheter om föreningsliv 128 Politiska händelser utomlands TV OCH RADIO 129 Tittar på rapport, aktuellt 130 Tittar på regional-TV 131 Lyssnar på ekosändningar i P1 132 Lyssnar på lokalradiosändningarna 133 Kommunalt valprogram i lokalradion KOMMUNAL INFORMATION 134 Kommunal informationstidning 135 Broschyr av tillfälligt slag 136 Kommunala annonser i ortspressen 137 Utställning, informationsmöte 138 Besökt kommunal utställning eller kommunalt informationsmöte 139 Inställning till den kommunal informationverksamheten 140 Information genom kommunalpolitiker 141 Information genom lokalradion 142 Information genom kommunal informationstidning 143 Information genom artiklar i tidningen 144 Information genom arbetskamrater 145 Information genom informationsblad från partier 146 Information genom regional-TV 147 Information genom myndigheter, tjänstemän 148 Information genom familj, vänner och bekanta 149 Information genom kommunala annonser i ortspressen 150 Information genom informationsblad från organisationer KÄNNEDOM OM KOMMUNALPOLITIK 151 Kunskap om kommunala valfrågor 152 Kommunal valfråga, 1 153 Kommunal valfråga, 2 154 Kommunal valfråga, 3 155 Kommunal valfråga, 4 156 Kommunal valfråga, 5 157 Kandidat för moderata samlingspartiet 158 Kandidat för centerpartiet 159 Kandidat för folkpartiet 160 Kandidat för socialdemokraterna 161 Kandidat för vänsterpartiet kommunisterna 162 Kandidat för annat parti 163 Bedömning av egen kännedom om kommunalpolitik ÅSIKTER 164 Samma service i alla kommuner 165 Tilltro till organisationer 166 Jämlik service inom kommunen 167 Behov av aktioner, ockupationer 168 Betydelsen av valdeltagandet 169 Kommunalt beslutsutrymme 170 Bästa serviceanpassning 171 Partipolitikens betydelse 172 Lika kommunalskatt 173 Förtroendemän vs tjänstemän EKONOMI 174 Principer för ekonomiskt stöd till partier 175 Kunskap om senaste kommunala utdebitering POLITISKT INTRESSE 176 Diskuterar kommunala frågor 177 Intresse för politik 178 Partianhängare 179 Partiidentifikation 180 Kunskap om majoritetsläget i kommunen PARTIPREFERENS 181 Tidigare valdeltagande 182 Röstade i kommunalvalet 1979 183 Partival vid kommunalvalet 1979 184 Partiblockspreferens - före valet 185 Partiblockspreferens - efter valet 186 Samma parti i riksdags- och kommunalval 187 Andelning till olika parti i riksdag- och kommunalval BAKGRUND 188 Uppväxtort 189 Politisk miljö 190 Utbildning 191 Nuvarande bostadssituation 192 Hyr eller äger bostaden 193 Kontakt med grannar 194 Tillgång till bil 195 Möjlighet att disponera bil 196 Förvärvsarbete 197 Tidigare förvärvsarbetande 198 Anställd eller egen företagare 199 Privat, statlig eller kommunal tjänst 200 Heltids- eller deltidsarbete 201 Yrke 202 Facklig organisering 203 Arbetsplatsens storlek 204 Företagets storlek 205 Antal anställda 206 Avstånd från bostaden till arbetsplatsen 207 Restid från bostaden till arbetsplatsen 208 Avstånd från bostaden till centralorten 209 Restid från bostaden till centralorten 210 Maka/make förvärvsarbetar 211 Maka/make statlig, kommunal eller privat tjänst RÖSTNING I VALET 1979 212 Partival vid kommunalvalet 1979 (brevenkät) 213 Samma parti i riksdags- och kommunalval (brevenkät) 214 Röstsplitt - några anledningar (brevenkät) 215 Information genom lokalradion (brevenkät) 216 Slutligt partival BOSTADSORT 217 Antal invånare på bosättningsorten 218 Boende i centralort - uppväxtort 219 Inflyttad före/efter sammanläggningen 220 Tätortskod 1 221 Tätortskod 2 222 Tätort/landsbygd 223 Centralkommun/randkommun 224 Antal kommuninvånare 1975 225 Andel tätortsbefolkning 1975 226 Befolkningsutveckling 1960-1975 YRKE 227 Yrkesform 228 Socialgrupp 1 229 Socialgrupp 2 230 Yrkesgrupp 1 231 Yrkesgrupp 2 232 Tidigare yrkesverksam hemmafru 233 Familjeinkomst kvartilindelad 234 Familjeförmögenhet kvartilindelad 235 Arbetsplatsens storlek (även företagare)

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0100              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0100


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Juni 1988
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 2 delar. 001. Medborgarundersökningen 002. Femkommunsundersökningen
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 UP:s ID-nummer Ett fyrsiffrigt identifikationsnummer
VAR 5 INTERVJUARNUMMER Loc 13 width 5 Intervjuarnummer Kod: 1193 1441 1605 2141 2351 2561 2652 2702 Frek: 12 11 10 9 18 12 11 13 Kod: 3301 3401 3701 3811 3902 4302 4401 4404 Frek: 20 20 18 18 14 21 14 1 Kod: 4501 5103 5444 5472 5482 5511 5541 6102 Frek: 9 12 23 8 22 32 16 19 Kod: 6242 6401 6431 6603 7201 7421 8013 8014 Frek: 20 14 18 13 16 14 27 26 Kod: 8101 8103 8211 10003 10203 11023 11101 11121 Frek: 15 2 30 12 20 31 15 15 Kod: 11201 11301 11501 12063 12111 12161 12221 12222 Frek: 23 39 17 44 15 35 28 1 Kod: 12241 12264 12301 12311 12332 12391 12401 12402 Frek: 36 28 23 30 33 34 1 8 Kod: 12421 12502 12642 12731 12743 13401 13999 14206 Frek: 30 24 25 45 36 12 17 15 Kod: 14317 14614 14632 14672 14812 14819 14821 15103 Frek: 14 23 16 14 19 1 15 11 Kod: 15411 15712 15781 15902 16101 16301 16401 16613 Frek: 16 31 17 19 1 40 24 32 Kod: 16722 16729 16802 17111 17112 17131 17301 17411 Frek: 45 2 53 1 53 29 44 48 Kod: 17712 18201 19111 19121 19141 19201 19401 19513 Frek: 1 27 49 33 35 56 38 45 Kod: 19573 20102 20301 21402 22101 22161 23302 23601 Frek: 1 36 38 35 15 21 24 45 Kod: 24171 24205 24402 24711 25002 25122 25131 25204 Frek: 36 30 16 32 34 28 37 27 Kod: 25211 25221 25501 25701 25801 27601 99999 Frek: 1 32 24 51 32 1 1
VAR 6 ÅLDER Loc 18 width 2 UP:s ålder 1979 18. 18 år . . 79. 79 år Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 30 42 49 53 40 52 57 47 51 47 59 49 59 82 Kod: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 46 73 60 61 63 56 47 40 49 47 43 43 39 35 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Frek: 30 43 32 34 45 45 42 47 35 44 30 57 61 56 Kod: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Frek: 45 38 31 37 44 38 34 41 32 36 37 34 40 37 Kod: 74 75 76 77 78 79 Frek: 25 39 24 21 24 22
VAR 7 KÖN Loc 20 width 1 Kön 1413 1. Man 1286 2. Kvinna
VAR 8 KOMMUN (4-SIFFERSKOD) Loc 21 width 4 Kommun 30 0114. Upplands-Väsby 31 0138. Tyresö 30 0182. Nacka 34 0360. Tierp 37 0380. Uppsala 34 0381. Enköping 37 0428. Vingåker 32 0483. Katrineholm 37 0563. Valdemarsvik 31 0617. Gnosjö 32 0686. Eksjö 32 0687. Tranås 32 0781. Ljungby 36 0834. Torsås 33 0880. Kalmar 33 0885. Borgholm 38 1121. Östra Göinge 33 1137. Örkelljunga 32 1162. Bromölla 33 1230. Staffanstorp 241 1261. Kävlinge 242 1265. Sjöbo 30 1287. Trelleborg 28 1380. Halmstad 32 1402. Partille 34 1430. Munkedal 31 1484. Lysekil 36 1552. Tranemo 31 1560. Bengtsfors 30 1580. Vänersborg 261 1602. Grästorp 33 1663. Töreboda 237 1681. Lidköping 30 1715. Kil 34 1881. Kumla 33 1907. Surahammar 38 1961. Hallstahammar 36 1980. Västerås 36 2082. Säter 36 2084. Avesta 35 2183. Bollnäs 37 2260. Ånge 37 2326. Berg 30 2361. Härjedalen 36 2409. Robertsfors 34 2422. Sorsele 34 2513. Överkalix 32 2514. Kalix 31 2523. Gällivare 217 2580. Luleå
VAR 9 KOMMUN (2-SIFFERSKOD) Loc 25 width 2 Kommunkod speciellt upprättad för undersökningen 30 01. Upplands-Väsby 31 02. Tyresö 30 03. Nacka 34 04. Tierp 37 05. Uppsala 34 06. Enköping 37 07. Vingåker 32 08. Katrineholm 37 09. Valdemarsvik 31 10. Gnosjö 32 11. Eksjö 32 12. Tranås 32 13. Ljungby 36 14. Torsås 33 15. Kalmar 33 16. Borgholm 38 17. Östra Göinge 33 18. Örkelljunga 32 19. Bromölla 33 20. Staffanstorp 241 21. Kävlinge 242 22. Sjöbo 30 23. Trelleborg 28 24. Halmstad 32 25. Partille 34 26. Munkedal 31 27. Lysekil 36 28. Tranemo 31 29. Bengtsfors 30 30. Vänersborg 261 31. Grästorp 33 32. Töreboda 237 33. Lidköping 30 34. Kil 34 35. Kumla 33 36. Surahammar 38 37. Hallstahammar 36 38. Västerås 36 39. Säter 36 40. Avesta 35 41. Bollnäs 37 42. Ånge 37 43. Berg 30 44. Härjedalen 36 45. Robertsfors 34 46. Sorsele 34 47. Överkalix 32 48. Kalix 31 49. Gällivare 217 50. Luleå
VAR 10 INTERVJUMÅNAD Loc 27 width 1 MD=9 Intervjumånad 558 1. Augusti 1827 2. September 296 3. Oktober 12 4. November 6 9. Uppgift saknas
VAR 11 INTERVJUDATUM Loc 28 width 3 MD=999 Intervjudatum. Den första siffran står för månad (1=augusti, 2=september, 3=oktober, 4=november), de två följande siffrorna står för dag. 101. 1 augusti . . 416. 16 november 6 999. Uppgift saknas Kod: 101 102 105 110 113 114 117 118 119 120 121 Frek: 1 1 1 2 1 1 3 1 5 2 1 Kod: 122 124 125 127 128 129 130 131 181 199 201 Frek: 2 1 2 58 108 135 153 78 1 1 23 Kod: 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 Frek: 15 153 170 172 144 80 26 23 74 102 62 Kod: 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 Frek: 52 21 9 2 36 64 77 77 38 13 6 Kod: 224 225 226 227 228 229 230 231 300 301 302 Frek: 71 93 94 75 23 24 7 1 1 48 51 Kod: 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 Frek: 56 50 26 18 12 15 1 1 1 2 1 Kod: 324 327 330 331 401 405 406 408 411 415 416 Frek: 1 1 5 6 2 2 1 2 1 3 1 Kod: 999 Frek: 6
VAR 12 VIKT 1 Loc 31 width 5 Viktning för urval och bortfall Faktiska värdet är kodat. Valid-n=2699 Min=11 Max=103 Mean=55.4 St.Dev=38.9
VAR 13 VIKT 2 Loc 36 width 5 Viktning för urval, bortfall och antal röstberättigade Faktiska värdet är kodat. Valid-n=2699 Min=5 Max=865 Mean=104.5 St.Dev=148.8
VAR 14 INFLYTTNINGSÅR 1 Loc 41 width 2 MD=99 F.1. När flyttade Ni till .... (KOMMUNENS NAMN)? Inflyttningsårets två sista siffror 08. 1908 . . 79. 1979 1034 95. Har alltid bott i kommunen 1 99. Uppgift saknas Kod: 8 11 13 15 16 17 18 19 20 Frek: 2 1 2 2 1 1 4 2 5 Kod: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Frek: 2 3 7 3 4 6 5 3 5 Kod: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 8 7 4 3 3 12 9 10 8 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Frek: 8 12 10 20 16 12 22 29 20 Kod: 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 24 22 21 16 22 13 33 22 27 Kod: 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 24 31 35 35 36 52 40 39 40 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Frek: 35 48 42 60 50 58 52 67 101 Kod: 75 76 77 78 79 95 99 Frek: 85 80 72 89 22 1034 1
VAR 15 UTFLYTTNINGSKOMMUN 2 Loc 43 width 4 MD= 0 or GE 9999 F.2. Från vilken kommun och ort flyttade Ni hit? Kommunnummer (län, kommun) enligt Årsbok för Sveriges kommuner 1964; Meddelanden i samordningsfrågor 1977:1, Regionala koder enligt SCB 0106. . . 2584. 33 7777. Flyttat från annat land 1793 0000. Ej flyttat eller flyttat före 1965 2 9999. Uppgift saknas Kod: 0 106 113 114 123 126 127 136 138 Frek: 1793 2 4 1 2 5 6 1 4 Kod: 160 163 180 181 183 186 187 191 302 Frek: 1 5 41 5 1 1 1 3 1 Kod: 303 318 360 380 381 412 418 480 482 Frek: 1 1 4 10 2 1 2 2 5 Kod: 483 484 512 513 532 561 562 580 581 Frek: 4 5 1 1 1 1 3 2 8 Kod: 586 601 604 617 640 662 680 682 683 Frek: 3 1 3 1 1 6 9 1 5 Kod: 687 733 760 765 767 781 821 834 839 Frek: 1 1 1 2 2 1 1 1 1 Kod: 840 861 862 880 881 882 883 908 960 Frek: 1 2 2 4 2 1 1 1 1 Kod: 980 1018 1060 1080 1081 1082 1083 1106 1110 Frek: 2 1 3 1 1 2 1 1 1 Kod: 1112 1121 1128 1132 1135 1137 1160 1163 1165 Frek: 1 1 2 1 1 2 4 2 1 Kod: 1166 1180 1183 1204 1207 1214 1217 1219 1220 Frek: 6 8 4 1 1 5 1 1 1 Kod: 1221 1228 1229 1230 1231 1233 1243 1245 1246 Frek: 1 1 2 11 7 2 1 2 2 Kod: 1247 1248 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1280 Frek: 6 4 8 1 3 3 4 3 74 Kod: 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1321 1380 Frek: 58 8 6 3 9 6 4 1 4 Kod: 1381 1382 1383 1401 1402 1415 1427 1430 1480 Frek: 2 3 2 1 1 2 3 1 35 Kod: 1481 1482 1485 1486 1504 1517 1521 1530 1553 Frek: 1 1 8 1 2 1 2 1 1 Kod: 1560 1561 1563 1565 1580 1581 1582 1583 1584 Frek: 2 1 1 1 13 15 4 6 1 Kod: 1585 1601 1602 1603 1604 1610 1613 1622 1626 Frek: 1 2 3 1 1 1 1 1 1 Kod: 1637 1660 1661 1663 1680 1681 1682 1683 1685 Frek: 1 15 6 1 7 10 8 7 1 Kod: 1686 1707 1709 1761 1764 1780 1781 1782 1783 Frek: 2 1 1 1 1 10 1 1 3 Kod: 1785 1861 1880 1881 1882 1883 1885 1903 1904 Frek: 1 3 9 1 3 1 1 1 1 Kod: 1905 1910 1917 1921 1961 1980 1981 1982 1983 Frek: 1 1 1 1 2 17 1 1 6 Kod: 2005 2029 2031 2060 2062 2080 2081 2083 2084 Frek: 1 1 1 1 1 1 9 3 1 Kod: 2085 2104 2109 2132 2180 2181 2182 2184 2201 Frek: 3 1 1 1 5 1 3 2 1 Kod: 2203 2210 2260 2262 2280 2281 2284 2310 2326 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 2361 2380 2407 2409 2418 2422 2480 2481 2482 Frek: 1 4 1 2 1 1 10 1 8 Kod: 2510 2511 2513 2514 2518 2519 2521 2523 2551 Frek: 1 1 2 7 3 1 4 5 1 Kod: 2560 2580 2581 2582 2583 2584 7777 9999 Frek: 3 2 4 12 3 9 33 2
VAR 16 CENTRALORTSBOENDE 3 Loc 47 width 1 MD=9 F.3. När Ni bott här i kommunen, har Ni då alltid bott i centralorten/utanför centralorten? 969 1. Har alltid bott i centralorten 308 2. Bor nu i centralorten men har tidigare bott i annan del av kommunen 1197 3. Har alltid bott utanför centralorten 213 4. Bor nu utanför centralorten men har tidigare bott i centralorten 12 9. Uppgift saknas
VAR 17 CIVILSTÅND 4 Loc 48 width 1 MD=9 F.4. När det gäller Ert civilstånd, vilken av beteckningarna här på kortet stämmer bäst in på Er nuvarande situation? (VISA SVARSKORT) 2009 1. Gift eller sammanboende 528 2. Ogift eller frånskild 159 3. Änka, änkling 1 7. Annat svar 2 9. Uppgift saknas
VAR 18 TILLGÅNG PÅ BOSTÄDER 5A Loc 49 width 1 MD=9 F.5A. På det här kortet anges några olika uppgifter för kommunerna. Vill Ni för var och en av dessa uppgifter säga, om Ni tycker att det är angeläget att Er kommun gör mera än nu, eller om det i stort sett är bra som det är, eller om kommunens insatser skulle kunna minskas, eller om Ni inte har någon åsikt om detta. (VISA SVARSKORT) F.5A(A). Vad anser Ni beträffande tillgången på bostäder? 1010 1. Angeläget göra mera 1257 3. Bra som det är 44 5. Kan minskas 386 8. Ingen åsikt 2 9. Uppgift saknas
VAR 19 MARKKÖP OCH MARKPLAN 5A Loc 50 width 1 MD=9 F.5A(B). Vad anser Ni beträffande markköp och markplanering? <Se F.5A för fullständig frågetext> 618 1. Angeläget göra mera 969 3. Bra som det är 128 5. Kan minskas 966 8. Ingen åsikt 18 9. Uppgift saknas
VAR 20 SYSSELSÄTTNING 5A Loc 51 width 1 MD=9 F.5A(C). Vad anser Ni beträffande möjligheterna att få arbete? <Se F.5A för fullständig frågetext> 1941 1. Angeläget göra mera 480 3. Bra som det är 4 5. Kan minskas 268 8. Ingen åsikt 6 9. Uppgift saknas
VAR 21 KOLLEKTIVTRAFIKEN 5A Loc 52 width 1 MD=9 F.5A(D). Vad anser Ni beträffande kollektivtrafiken? <Se F.5A för fullständig frågetext> 1296 1. Angeläget göra mera 1066 3. Bra som det är 6 5. Kan minskas 330 8. Ingen åsikt 1 9. Uppgift saknas
VAR 22 VÄGAR/GATOR/TRAFIK 5A Loc 53 width 1 MD=9 F.5A(E). Vad anser Ni beträffande vägar, gator och trafik? <Se F.5A för fullständig frågetext> 993 1. Angeläget göra mera 1458 3. Bra som det är 54 5. Kan minskas 189 8. Ingen åsikt 5 9. Uppgift saknas
VAR 23 VATTEN OCH AVLOPP 5A Loc 54 width 1 MD=9 F.5A(F). Vad anser Ni beträffande vatten, avlopp? <Se F.5A för fullständig frågetext> 420 1. Angeläget göra mera 1686 3. Bra som det är 1 5. Kan minskas 587 8. Ingen åsikt 5 9. Uppgift saknas
VAR 24 MILJÖVÅRD 5A Loc 55 width 1 MD=9 F.5A(G). Vad anser Ni beträffande miljövård? <Se F.5A för fullständig frågetext> 1063 1. Angeläget göra mera 1090 3. Bra som det är 10 5. Kan minskas 530 8. Ingen åsikt 6 9. Uppgift saknas
VAR 25 SKOLOR 5A Loc 56 width 1 MD=9 F.5A(H). Vad anser Ni beträffande skolor? <Se F.5A för fullständig frågetext> 688 1. Angeläget göra mera 1493 3. Bra som det är 16 5. Kan minskas 495 8. Ingen åsikt 7 9. Uppgift saknas
VAR 26 BARNOMSORG 5A Loc 57 width 1 MD=9 F.5A(I). Vad anser Ni beträffande barnomsorg? <Se F.5A för fullständig frågetext> 897 1. Angeläget göra mera 887 3. Bra som det är 55 5. Kan minskas 855 8. Ingen åsikt 5 9. Uppgift saknas
VAR 27 ÄLDRE O HANDIKAPPADE 5A Loc 58 width 1 MD=9 F.5A(J). Vad anser Ni beträffande äldre- och handikappomsorg? <Se F.5A för fullständig frågetext> 1138 1. Angeläget göra mera 932 3. Bra som det är 3 5. Kan minskas 623 8. Ingen åsikt 3 9. Uppgift saknas
VAR 28 SOCIALHJÄLP 5A Loc 59 width 1 MD=9 F.5A(K). Vad anser Ni beträffande socialhjälp? <Se F.5A för fullständig frågetext> 288 1. Angeläget göra mera 873 3. Bra som det är 409 5. Kan minskas 1121 8. Ingen åsikt 8 9. Uppgift saknas
VAR 29 IDROTT O FRILUFTSLIV 5A Loc 60 width 1 MD=9 F.5A(L). Vad anser Ni beträffande stöd åt idrott och friluftsliv? <Se F.5A för fullständig frågetext> 925 1. Angeläget göra mera 1248 3. Bra som det är 106 5. Kan minskas 416 8. Ingen åsikt 4 9. Uppgift saknas
VAR 30 FRITIDSVERKSAMHET 5A Loc 61 width 1 MD=9 F.5A(M). Vad anser Ni beträffande stöd åt annan fritidsverksamhet? <Se F.5A för fullständig frågetext> 1085 1. Angeläget göra mera 960 3. Bra som det är 41 5. Kan minskas 607 8. Ingen åsikt 6 9. Uppgift saknas
VAR 31 KULTURELL VERKSAMHET 5A Loc 62 width 1 MD=9 F.5A(N). Vad anser Ni beträffande bibliotek och annan kulturell verksamhet? <Se F.5A för fullständig frågetext> 558 1. Angeläget göra mera 1721 3. Bra som det är 21 5. Kan minskas 392 8. Ingen åsikt 7 9. Uppgift saknas
VAR 32 VIKTIGASTE UPPGIFT 5B Loc 63 width 2 MD= 0 or GE 99 F.5B. (ANGETT OMRÅDE DÄR FÖRÄNDRING BÖR SKE) Vilken av de kommunala uppgifter som vi har talat om, tycker Ni att det är allra viktigast att man genast tar itu med? 183 01. Tillgång på bostäder 58 02. Markköp och markplanering 967 03. Möjligheter att få arbete 217 04. Kollektivtrafiken 197 05. Vägar, gator och trafik 72 06. Vatten, avlopp 105 07. Miljövård 100 08. Skolor 177 09. Barnomsorg 259 10. Äldre- och handikappomsorg 17 11. Socialhjälp 70 12. Stöd åt idrott och friluftsliv 65 13. Stöd åt annan fritidsverksamhet 25 14. Bibliotek och annan kulturell verksamhet 88 88. Vet inte, ingen åsikt 94 00. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas
VAR 33 BEDÖMNING KOM SERVICE 6 Loc 65 width 1 MD=9 F.6. Vi har talat om kommunens insatser på olika serviceområden. Hur skulle Ni på det hela taget vilja bedöma den kommunala servicen här i Er kommun? Vilket av svaren på det här kortet stämmer bäst med Er uppfattning? (VISA SVARSKORT) 250 1. Jag är helt nöjd med kommunens service 859 2. Jag är i stort sett nöjd med kommunens service 1281 3. Jag är ganska nöjd med kommunens service, men tycker att den kunde ha varit bättre i vissa fall 197 4. Jag är övervägande missnöjd med kommunens service, men tycker att den är bra i vissa fall 57 5. Jag är helt missnöjd med kommunens service 52 8. Ingen åsikt/Vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 34 BARN UNDER 16 ÅR HEMMA 7 Loc 66 width 1 MD=9 F.7A. Har Ni några barn under 16 år som bor hemma? 1020 1. Ja 1678 5. Nej 1 9. Uppgift saknas
VAR 35 BARN I SKOLAN 7B Loc 67 width 1 MD=0 or GE 9 F.7B. (HEMMAVARANDE BARN) Har Ni barn som går i skolan? 689 1. Ja 329 5. Nej 1679 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 36 TIDIGARE DAGHEMSPLATS 7C Loc 68 width 1 MD=0 or GE 9 F.7C. (BARN I SKOLAN) Hade barnet (något av barnen) under någon tid före skolåldern plats i kommunalt daghem eller familjedaghem? 174 1. Ja 513 5. Nej 2011 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 37 BARN UNDER SKOLÅLDER 7D Loc 69 width 1 MD=0 or GE 9 F.7D. (HEMMAVARANDE BARN) Har Ni barn som ännu inte börjat skolan? 556 1. Ja 461 5. Nej 1680 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 38 FORM AV BARNTILLSYN-1 7E Loc 70 width 1 MD=0 or GE 9 F.7E. (BARN UNDER SKOLÅLDERN) Hur har Ni det ordnat med tillsynen för barnet (barnen)? Vilket av alternativen på svarskortet stämmer bäst in på Er situation? (VISA SVARSKORT) F.7E(1). Form av barntillsyn, 1 305 1. Förälder hemma 64 2. Kommunalt daghem 67 3. Kommunalt familjedaghem 7 4. Kommunal omsorg för något barn, men inte för samtliga 112 5. Annan form av tillsyn 2143 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 39 FORM AV BARNTILLSYN-2 7E Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 F.7E(2). Form av barntillsyn, 2 <Se F.7E för fullständig frågetext> 2 1. Förälder hemma 3 2. Kommunalt daghem 6 3. Kommunalt familjedaghem 1 4. Kommunal omsorg för något barn, men inte för samtliga 11 5. Annan form av tillsyn 2675 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 40 BEHOV KOM BARNTILLSYN 7F Loc 72 width 1 MD=0 or GE 9 F.7F. (BARN UNDER SKOLÅLDERN UTAN KOMMUNALT DAGHEM/FAMILJEDAGHEM) Skulle Ni vilja ha plats (ytterligare plats) i kommunalt daghem eller familjedaghem? 125 1. Ja 16 2. Ja, om det fanns möjlighet att få arbete 273 5. Nej 6 8. Annat svar 2272 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 41 FÖRÄLDRAR SKÖTER BARN 8A Loc 73 width 1 MD=9 F.8. Barnomsorgen kan ordnas på olika sätt. Vilket av de här alternativen tycker Ni är bäst, näst bäst eller sämst? (VISA SVARSKORT) F.8A. Föräldrarna bör själva svara för barnomsorgen utan särskilda samhälleliga åtgärder Anm. I de fall då färre än tre alternativ har angivits har ej angivna alternativ fått koden 8. Då flera alternativ getts samma rang har de angivna värdena kodats. 332 0. Alternativet har ej angivits 667 1. Bäst 317 2. Näst bäst 871 4. Sämst 4 7. Uttalad okodbar åsikt (gäller alla) 503 8. Ingen åsikt 5 9. Uppgift saknas
VAR 42 SAMHÄLLE BIDRAR EKON 8B Loc 74 width 1 MD=9 F.8B. Samhället bör göra det ekonomiskt möjligt för någon förälder att stanna hemma hos barnen. <Se F.8 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 41 273 0. Alternativet har ej angivits 1315 1. Bäst 668 2. Näst bäst 107 4. Sämst 4 7. Uttalad okodbar åsikt (gäller alla) 327 8. Ingen åsikt 5 9. Uppgift saknas
VAR 43 KOM FAMILJEDAGHEM 8C Loc 75 width 1 MD=9 F.8C. Kommunen bör öka sitt ansvar för barnen genom att skaffa fler platser på familjedaghem. <Se F.8 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 41 676 0. Alternativet har ej angivits 250 1. Bäst 955 2. Näst bäst 193 4. Sämst 4 7. Uttalad okodbar åsikt (gäller alla) 617 8. Ingen åsikt 4 9. Uppgift saknas
VAR 44 KOMMUNALA DAGHEM 8D Loc 76 width 1 MD=9 F.8D. Kommunen bör öka sitt ansvar för barnen genom att skaffa fler platser på kommunala daghem. <Se F.8 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 41 548 0. Alternativet har ej markerats 323 1. Bäst 400 2. Näst bäst 750 4. Sämst 2 7. Uttalad okodbar åsikt (gäller alla) 673 8. Ingen åsikt 3 9. Uppgift saknas
VAR 45 KONTAKT ANG BOSTAD 9 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(1). Har Ni under det senaste året haft kontakt med någon kommunal förvaltning eller kommunal tjänsteman i Er kommun när det gäller Era bostadsförhållanden/byggnadstillstånd eller dylikt? 650 1. Ja 2041 5. Nej/Vet ej 4 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 46 KONTAKT ANG SKOLGÅNG 9 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(2). Har Ni under de senaste åren haft kontakt med någon kommunal förvaltning eller kommunal tjänsteman i Er kommun när det gäller Era barns skolgång (ej vanlig lärarkontakt)? 98 1. Ja 2574 5. Nej/Vet ej 19 0. Frågan ej tillämplig 8 9. Uppgift saknas
VAR 47 KONTAKT ANG BARNOMSORG 9 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(3). Har Ni under det senaste året haft kontakt med någon kommunal förvaltning eller kommunal tjänsteman i Er kommun när det gäller Era barns placering på daghem, fritidshem eller familjedaghem? 209 1. Ja 2461 5. Nej/Vet ej 22 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 48 KONT ANG ÅLDRINGSVÅRD 9 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(4). Har Ni under det senaste året haft kontakt med någon kommunal förvaltning eller kommunal tjänsteman i Er kommun när det gäller placering på ålderdomshem eller hemhjälp för någon i Er familj? 152 1. Ja 2537 5. Nej/Vet ej 4 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 49 KONT ANG SOCIALA FÖRH 9 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(5). Har Ni under det senaste året haft kontakt med någon kommunal förvaltning eller kommunal tjänsteman i Er kommun när det gäller andra sociala förhållanden i Er familj? 92 1. Ja 2599 5. Nej/Vet ej 3 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 50 KONTAKT ANG ANNAT-1 9 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(6). Har Ni under det senaste året haft kontakt med någon kommunal förvaltning eller kommunal tjänsteman i Er kommun när det gäller andra ärenden som berör Er eller någon i Er familj? (nämligen) 165 1. Ja 2526 5. Nej 3 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 51 KONTAKT ANG ANNAT-2 9 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(7). Har Ni under det senaste året haft kontakt med någon kommunal förvaltning eller kommunal tjänsteman i Er kommun när det gäller andra ärenden som berör Er eller någon i Er familj? (nämligen) 9 1. Ja 2681 5. Nej 4 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 52 ORÄTTVIS BEHANDLING 9 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(8). (KONTAKT) Anser Ni att Ni blivit orättvist eller felaktigt behandlad av kommunen? 192 1. Ja 767 5. Nej 1 7. Ärendet ej klart 14 8. Vet ej/Ingen åsikt 1675 0. Frågan ej tillämplig 50 9. Uppgift saknas
VAR 53 OMRÅDE FÖR ORÄTTVISA 9 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(9). (ORÄTTVIST BEHANDLAD) Vad gällde saken? 95 1. Bostad 14 2. Skolgång 20 3. Daghem 14 4. Ålderdomshem 31 5. Andra sociala förhållanden 33 7. Annat 2488 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 54 ALLA BEHANDLAS LIKA 10A Loc 86 width 1 MD=9 F.10. På det här kortet finns ett antal påståenden om kommunaltjänstemän och den kommunala förvaltningen. Jag läser upp ett sådant påstående i sänder och ber Er välja det svar som ligger närmast Er egen uppfattning. (VISA SVARSKORT) F.10A. Alla medborgare behandlas lika av kommunala myndigheter 353 1. Instämmer helt 934 2. Instämmer i stort sett 655 3. I stort sett motsatt åsikt 416 4. Helt motsatt åsikt 339 8. Vet ej/Vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 55 FÄRRE KOMTJÄNSTEMÄN 10B Loc 87 width 1 MD=9 F.10B. Kommunen kan klara sin nuvarande verksamhet med ett mindre antal tjänstemän <Se F.10 för fullständig frågetext> 710 1. Instämmer helt 624 2. Instämmer i stort sett 311 3. I stort sett motsatt åsikt 190 4. Helt motsatt åsikt 862 8. Vet ej/Vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 56 KLARA BESKED FR KOM 10C Loc 88 width 1 MD=9 F.10C. Man får som regel klara besked när man vänder sig till en kommunal förvaltning <Se F.10 för fullständig frågetext> 343 1. Instämmer helt 680 2. Instämmer i stort sett 639 3. I stort sett motsatt åsikt 524 4. Helt motsatt åsikt 512 8. Vet ej/Vill ej svara 1 9. Uppgift saknas
VAR 57 OMÖJL ÄNDRA BESLUT 10D Loc 89 width 1 MD=9 F.10D. Det är nästan omöjligt att få ändring på ett kommunalt beslut även om kommunen har fel <Se F.10 för fullständig frågetext> 693 1. Instämmer helt 649 2. Instämmer i stort sett 306 3. I stort sett motsatt åsikt 129 4. Helt motsatt åsikt 921 8. Vet ej/Vill ej svara 1 9. Uppgift saknas
VAR 58 TJÄNSTEM HJÄLPSAMMA 10E Loc 90 width 1 MD=9 F.10E. Kommunens tjänstemän är hjälpsamma och lyssnar på vad man har att säga <Se F.10 för fullständig frågetext> 699 1. Instämmer helt 1022 2. Instämmer i stort sett 306 3. I stort sett motsatt åsikt 150 4. Helt motsatt åsikt 521 8. Vet ej/Vill ej svara 1 9. Uppgift saknas
VAR 59 SVÅRBEGRIPLIGT 10F Loc 91 width 1 MD=9 F.10F. Skrivelser och andra meddelanden från kommunen är ofta svårbegripliga <Se F.10 för fullständig frågetext> 873 1. Instämmer helt 675 2. Instämmer i stort sett 503 3. I stort sett motsatt åsikt 342 4. Helt motsatt åsikt 303 8. Vet ej/Vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 60 TJÄNSTEMÄN EFFEKTIVA 10G Loc 92 width 1 MD=9 F.10G. Kommunens tjänstemän arbetar i allmänhet snabbt och effektivt <Se F.10 för fullständig frågetext> 169 1. Instämmer helt 552 2. Instämmer i stort sett 679 3. I stort sett motsatt åsikt 574 4. Helt motsatt åsikt 722 8. Vet ej/Vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 61 SVÅRT HITTA RÄTT 10H Loc 93 width 1 MD=9 F.10H. Det är svårt att hitta till rätt person när man kontaktar en kommunal myndighet <Se F.10 för fullständig frågetext> 807 1. Instämmer helt 529 2. Instämmer i stort sett 484 3. I stort sett motsatt åsikt 511 4. Helt motsatt åsikt 366 8. Vet ej/Vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 62 PART IDROTTSFÖRENING 11A Loc 94 width 1 MD=9 F.11a. Är Ni medlem i någon ... (FÖRENING)? F.11b. Har Ni någon gång under de senaste 12 månaderna varit med på ett möte eller sammankomst i ... (FÖRENINGEN)? F.11c. Har Ni vid något av dessa tillfällen yttrat Er vid ett möte i ... (FÖRENINGEN)? F.11A. Idrottsförening eller friluftsförening Anm. Endast högsta participationsnivå har kodats 1939 0. Ej medlem 301 1. Medlem 90 2. Besökt möte 366 3. Yttrat sig på möte 3 9. Uppgift saknas
VAR 63 PART FACKFÖRENING 11B Loc 95 width 1 MD=9 F.11B. Fackförening <Se F.11a, F.11b, F.11c för fullständig frågetext> Anm. Endast högsta participationsnivå har kodats 1283 0. Ej medlem 744 1. Medlem 211 2. Besökt möte 459 3. Yttrat sig på möte 2 9. Uppgift saknas
VAR 64 PART KONSUMFÖRENING 11C Loc 96 width 1 MD=9 F.11C. Konsumförening eller annan konsumentorganisation <Se F.11a, F.11b, F.11c för fullständig frågetext> Anm. Endast högsta participationsnivå har kodats 1705 0. Ej medlem 899 1. Medlem 71 2. Besökt möte 20 3. Yttrat sig på möte 4 9. Uppgift saknas
VAR 65 PART FÖRETAGARORG. 11D Loc 97 width 1 MD=9 F.11D. Lantbruksorganisation, företagarorganisation eller liknande <Se F.11a, F.11b, F.11c för fullständig frågetext> Anm. Endast högsta participationsnivå har kodats 2378 0. Ej medlem 168 1. Medlem 71 2. Besökt möte 74 3. Yttrat sig på möte 8 9. Uppgift saknas
VAR 66 PART POLITISKT PARTI 11E Loc 98 width 1 MD=9 F.11E. Politiskt parti (även politiskt ungdoms- eller kvinnoförbund) <Se F.11a, F.11b, F.11c för fullständig frågetext> Anm. Endast högsta participationsnivå har kodats 2202 0. Ej medlem 199 1. Medlem 102 2. Besökt möte 194 3. Yttrat sig på möte 2 9. Uppgift saknas
VAR 67 PART HYRESGÄSTFÖREN. 11F Loc 99 width 1 MD=9 F.11F. Hyresgästförening, bostadsrättsförening eller villaägarförening <Se F.11a, F.11b, F.11c för fullständig frågetext> Anm. Endast högsta participationsnivå har kodats 2205 0. Ej medlem 327 1. Medlem 47 2. Besökt möte 115 3. Yttrat sig på möte 5 9. Uppgift saknas
VAR 68 PART FÖRÄLDRAFÖREN. 11G Loc 100 width 1 MD=9 F.11G. Föräldraförening <Se F.11a, F.11b, F.11c för fullständig frågetext> Anm. Endast högsta participationsnivå har kodats 2396 0. Ej medlem 115 1. Medlem 50 2. Besökt möte 133 3. Yttrat sig på möte 5 9. Uppgift saknas
VAR 69 PART LOKAL GRUPP 11H Loc 101 width 1 MD=9 F.11H. Lokal intressegrupp, miljögrupp, lokal aktionsgrupp eller liknande <Se F.11a, F.11b, F.11c för fullständig frågetext> Anm. Endast högsta participationsnivå har kodats 2580 0. Ej medlem 25 1. Medlem 16 2. Besökt möte 67 3. Yttrat sig på möte 11 9. Uppgift saknas
VAR 70 PART PENSIONÄRSFÖREN 11I Loc 102 width 1 MD=9 F.11I. Pensionärsförening <Se F.11a, F.11b, F.11c för fullständig frågetext> Anm. Endast högsta participationsnivå har kodats 2487 0. Ej medlem 66 1. Medlem 101 2. Besökt möte 42 3. Yttrat sig på möte 3 9. Uppgift saknas
VAR 71 PART ANNAN FÖRENING1 11J Loc 103 width 1 MD=9 F.11J(1). Annan förening, rörelse, samfund eller liknande 1 <Se F.11a, F.11b, F.11c för fullständig frågetext> Anm. Endast högsta participationsnivå har kodats 1925 0. Ej medlem 233 1. Medlem 158 2. Besökt möte 381 3. Yttrat sig på möte 2 9. Uppgift saknas
VAR 72 PART ANNAN FÖRENING2 11J Loc 104 width 1 MD=9 F.11J(2). Annan förening, rörelse, samfund eller liknande 2 <Se F.11a, F.11b, F.11c för fullständig frågetext> Anm. Endast högsta participationsnivå har kodats 2436 0. Ej medlem 105 1. Medlem 43 2. Besökt möte 113 3. Yttrat sig på möte 2 9. Uppgift saknas
VAR 73 PART ANNAN FÖRENING3 11J Loc 105 width 1 MD=9 F.11J(3). Annan förening, rörelse, samfund eller liknande 3 <Se F.11a, F.11b, F.11c för fullständig frågetext> Anm. Endast högsta participationsnivå har kodats 2604 0. Ej medlem 36 1. Medlem 9 2. Besökt möte 48 3. Yttrat sig på möte 2 9. Uppgift saknas
VAR 74 KONTAKT MED KOMMUNPOL 12 Loc 106 width 1 MD=9 F.12. Har Ni under det senaste året tagit kontakt med någon enskild kommunalpolitiker i någon eller några frågor som enbart berör Er själv eller Er familj? 212 1. Ja 2485 5. Nej/Minns ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 75 ORSAK KOMMUNKONTAKT-1 12 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(1). (KONTAKT MED ENSKILD KOMMUNALPOLITIKER) Vad gällde kontakten? <Se F.12 för fullständig frågetext> 75 1. Bostad 6 2. Skolgång 13 3. Daghem 2 4. Ålder 24 5. Sociala förhållanden 17 6. Mark 56 7. Annat 2498 0. Frågan ej tillämplig 8 9. Uppgift saknas
VAR 76 ORSAK KOMMUNKONTAKT-2 12 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(2). (KONTAKT MED ENSKILD KOMMUNALPOLITIKER) Vad gällde kontakten? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1 1. Bostad 2 2. Skolgång 3. Daghem 4. Ålder 5. Sociala förhållanden 2 6. Mark 2 7. Annat 2689 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 77 PÅVERKA KOMMUNBESLUT 13A Loc 109 width 2 MD=99 F.13A. Har Ni själv någon gång - eventuellt tillsammans med andra - försökt påverka ett kommunalt beslut eller kommunens planer? (OM JA:) Vad gällde saken? 154 01. Ja, men inget område angivet 19 02. Tillgång på bostäder 120 03. Markköp och planering 7 04. Möjligheter att få arbete 8 05. Kollektivtrafiken 61 06. Vägar, gator och trafik 10 07. Vatten, avlopp 15 08. Miljövård 32 09. Skolor 47 10. Barnomsorg 13 11. Äldre- och handikappsomsorg 4 12. Socialhjälp 35 13. Stöd åt idrott och friluftsliv 22 14. Stöd åt annan fritidsverksamhet 9 15. Bibliotek och annan kulturell verksamhet 2054 55. Nej/Minns ej 82 77. Annat svar 7 99. Uppgift saknas
VAR 78 SÄTT FÖR PÅVERKAN-1 13B Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 F.13B. (PÅVERKAT KOMMUNEN) På vilket sätt försökte Ni påverka kommunen i frågan? F.13B(1). Aktivitet för att påverka kommunen, 1 254 1. Tog kontakt med en kommunal tjänsteman eller förvaltning 63 2. Tog kontakt med en kommunalpolitiker 41 3. Arbetade aktivt i en partiorganisation 74 4. Arbetade aktivt i en aktionsgrupp eller byalag 39 5. Arbetade aktivt i annan organisation 8 6. Skrev insändare eller artikel i tidning 135 7. Undertecknade upprop eller deltog i demonstration 27 8. Annat svar 2048 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 79 SÄTT FÖR PÅVERKAN-2 13B Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 F.13B(2). Aktivitet för att påverka kommunen, 2 <Se F.13B för fullständig frågetext> 1. Tog kontakt med en kommunal tjänsteman eller förvaltning 51 2. Tog kontakt med en kommunalpolitiker 11 3. Arbetade aktivt i en partiorganisation 25 4. Arbetade aktivt i en aktionsgrupp eller byalag 17 5. Arbetade aktivt i annan organisation 24 6. Skrev insändare eller artikel i tidning 36 7. Undertecknade upprop eller deltog i demonstration 15 8. Annat svar 2510 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 80 SÄTT FÖR PÅVERKAN-3 13B Loc 113 width 1 MD=0 or GE 9 F.13B(3). Aktivitet för att påverka kommunen, 3 <Se F.13B för fullständig frågetext> 1. Tog kontakt med en kommunal tjänsteman eller förvaltning 2. Tog kontakt med en kommunalpolitiker 4 3. Arbetade aktivt i en partiorganisation 8 4. Arbetade aktivt i en aktionsgrupp eller byalag 14 5. Arbetade aktivt i annan organisation 11 6. Skrev insändare eller artikel i tidning 21 7. Undertecknade upprop eller deltog i demonstration 4 8. Annat svar 2627 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 81 SÄTT FÖR PÅVERKAN-4 13B Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 F.13B(4). Aktivitet för att påverka kommunen, 4 <Se F.13B för fullständig frågetext> 1. Tog kontakt med en kommunal tjänsteman eller förvaltning 2. Tog kontakt med en kommunalpolitiker 3. Arbetade aktivt i en partiorganisation 3 4. Arbetade aktivt i en aktionsgrupp eller byalag 5 5. Arbetade aktivt i annan organisation 7 6. Skrev insändare eller artikel i tidning 4 7. Undertecknade upprop eller deltog i demonstration 2 8. Annat svar 2668 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 82 SÄTT FÖR PÅVERKAN-5 13B Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 F.13B(5). Aktivitet för att påverka kommunen, 5 <Se F.13B för fullständig frågetext> 1. Tog kontakt med en kommunal tjänsteman eller förvaltning 2. Tog kontakt med en kommunalpolitiker 3. Arbetade aktivt i en partiorganisation 4. Arbetade aktivt i en aktionsgrupp eller byalag 2 5. Arbetade aktivt i annan organisation 3 6. Skrev insändare eller artikel i tidning 6 7. Undertecknade upprop eller deltog i demonstration 8. Annat svar 2678 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 83 LEDAMOT I FULLM/NÄMND 14 Loc 116 width 1 MD=9 F.14. Är Ni för närvarande eller har Ni tidigare varit ledamot eller suppleant i kommunfullmäktige eller någon kommunal nämnd eller styrelse? 65 1. Ja är ledamot, suppleant 100 2. Ja, har varit ledamot, suppleant 2525 5. Nej 4 7. Annat svar 5 9. Uppgift saknas
VAR 84 BEKANT KOMMUNALPOL 15 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 F.15. (EJ LEDAMOT/SUPPLEANT) Är Ni personligen bekant med någon kommunalpolitiker här i ... (KOMMUNENS NAMN)? 1213 1. Ja 1404 5. Nej 2 7. Annat svar 65 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 85 UPPDRAGSVILLIGHET 16 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 F.16. (EJ LEDAMOT/SUPPLEANT) Om Ni av något parti som Ni sympatiserar med skulle erbjudas att bli ledamot i kommunfullmäktige eller någon kommunal nämnd/styrelse skulle Ni då kunna tänka Er att tacka ja? 337 1. Ja 122 3. Tveksam/Vet inte 2164 5. Nej 5 7. Annat svar 66 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 86 UPPDRAG FULLM/NÄMND 16 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 F.16(1). (UPPDRAGSVILLIG) Gäller det både för fullmäktige och nämnd eller enbart endera? <Se F.16 för fullständig frågetext> 210 1. Både fullmäktige och nämnd 37 2. Enbart fullmäktige 85 3. Enbart nämnd/styrelse 2359 0. Frågan ej tillämplig 8 9. Uppgift saknas
VAR 87 ANLEDN EJ UPPDRAG-1 17 Loc 120 width 2 MD= 0 or GE 99 F.17. (TVEKSAM TILL NÅGON FORM AV UPPDRAG) Varför vill Ni inte (tvekar Ni att) åta Er sådana uppdrag (alt. uppdrag till fullmäktige, uppdrag till nämnd/styrelse)? Jag har här en lista på några skäl för att tacka nej till kommunala uppdrag. Passar något eller några av de här skälen in på Er? (VISA SVARSKORT) F.17(1). Anledning till bristande uppdragsvillighet, 1 197 10. Jag vill inte binda mig vid ett visst parti 969 11. Jag är inte tillräckligt intresserad av kommunalpolitik 42 12. Förtroendeuppdrag är otacksamma, man får bara kritik 44 13. FÖrtroendeuppdrag är meningslösa, man får ändå inget verkligt inflytande 126 14. Jag kan inte av familjeskäl 372 15. Jag är för gammal 140 16. Jag kan inte för mitt arbete 2 17. Jag kan inte av ekonomiska skäl 22 18. Jag kan inte på grund av mitt föreningsengagemang 383 19. Jag är inte tillräckligt kunnig 84 77. Annat svar 291 00. Frågan ej tillämplig 27 99. Uppgift saknas
VAR 88 ANLEDN EJ UPPDRAG-2 17 Loc 122 width 2 MD= 0 or GE 99 F.17(2). Anledning till bristande uppragssvillighet, 2 <Se F.17 för fullständig frågetext> 10. Jag vill inte binda mig vid ett visst parti 62 11. Jag är inte tillräckligt intresserad av kommunalpolitik 43 12. Förtroendeuppdrag är otacksamma, man får bara kritik 21 13. Förtroendeuppdrag är meningslösa, man får ändå inget verkligt inflytande 58 14. Jag kan inte av familjeskäl 150 15. Jag är för gammal 142 16. Jag kan inte för mitt arbete 3 17. Jag kan inte av ekonomiska skäl 27 18. Jag kan inte på grund av mitt föreningsengagemang 529 19. Jag är inte tillräckligt kunnig 73 77. Annat svar 1564 00. Frågan ej tillämplig 27 99. Uppgift saknas
VAR 89 ANLEDN EJ UPPDRAG-3 17 Loc 124 width 2 MD= 0 or GE 99 F.17(3). Anledning till bristande uppdragsvillighet, 3 <Se F.17 för fullständig frågetext> 10. Jag vill inte binda mig vid ett visst parti 11. Jag är inte tillräckligt intresserad av kommunalpolitik 11 12. Förtroendeuppdrag är otacksamma, man får bara kritik 6 13. Förtroendeuppdrag är meningslösa, man får ändå inget verkligt inflytande 3 14. Jag kan inte av familjeskäl 16 15. Jag är för gammal 29 16. Jag kan inte för mitt arbete 2 17. Jag kan inte av ekonomiska skäl 8 18. Jag kan inte på grund av mitt föreningsengagemang 183 19. Jag är inte tillräckligt kunnig 12 77. Annat svar 2402 00. Frågan ej tillämplig 27 99. Uppgift saknas
VAR 90 KANDIDATS ERFARENHET 18A Loc 126 width 1 MD=9 F.18. När partierna gör upp listor på kandidater till kommunfullmäktige tar de bl a hänsyn till erfarenhet och kunnighet, fördelningen mellan könen, samhällsklasser, åldersgrupper och till att olika delar av kommunen blir företrädda. Ange vilket av dessa som Ni anser vara viktigast, näst viktigast, men också minst viktigt? (VISA SVARSKORT) F.18A. Erfarenhet och kunnighet Anm. I de fall flera alternativ getts samma rang har den angivna rangen kodats. Då färre än 3 alternativ angivits har för ej angivna kodats 7. 190 0. Alternativet har ej angivits 2186 1. Viktigast 200 2. Näst viktigast 30 5. Minst viktigt 90 7. Färre än tre alternativ har angivits 3 9. Uppgift saknas
VAR 91 KANDIDATENS KÖN 18B Loc 127 width 1 MD=9 F.18B. Fördelning mellan könen <Se F.18 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 90 1060 0. Alternativet har ej angivits 128 1. Viktigast 606 2. Näst viktigast 687 5. Minst viktigt 214 7. Färre än tre alternativ har angivits 4 9. Uppgift saknas
VAR 92 KAND:S SAMHÄLLSKLASS 18C Loc 128 width 1 MD=9 F.18C. Fördelning mellan samhällsklasser <Se F.18 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 90 1320 0. Alternativet har ej angivits 120 1. Viktigast 399 2. Näst viktigast 615 5. Minst viktigt 241 7. Färre än tre alternativ har angivits 4 9. Uppgift saknas
VAR 93 KANDIDATENS ÅLDER 18D Loc 129 width 1 MD=9 F.18D. Fördelning mellan åldersgrupper <Se F.18 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 90 1410 0. Alternativet har ej angivits 68 1. Viktigast 378 2. Näst viktigast 608 5. Minst viktigt 231 7. Färre än tre alternativ har angivits 4 9. Uppgift saknas
VAR 94 KANDIDATS KOMMUNDEL 18E Loc 130 width 1 MD=9 F.18E. Företrädare för olika delar av kommunen <Se F.18 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 90 1080 0. Alternativet har ej angivits 141 1. Viktigast 915 2. Näst viktigast 323 5. Minst viktigt 237 7. Färre än tre alternativ har angivits 3 9. Uppgift saknas
VAR 95 RÖSTNING VID KONFLIKT 19 Loc 131 width 1 MD=9 F.19. Om det vid behandlingen av viktiga principfrågor i kommunfullmäktige uppstår en konflikt mellan en fullmäktigeledamots egen uppfattning och partiets eller väljarnas uppfattning, hur anser Ni då att fullmäktigeledamoten bör rösta? 364 1. Rösta enligt sitt partis uppfattning 949 2. Rösta enligt sina väljares uppfattning 1144 3. Rösta enligt egen övertygelse 21 7. Annat svar 213 8. Ingen åsikt 8 9. Uppgift saknas
VAR 96 SERVICENS FÖRDELNING 20A Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 F.20A. Jag skulle nu vilja ställa ett par frågor om Era erfarenheter av kommunindelningsreformen och kommunsammanslagningarna. Anser Ni att den service som kommunen nu erbjuder har fördelats på ett rimligt sätt mellan olika delar av Er kommun? Anm. Frågan ej ställd i Gnosjö, Grästorp, Gällivare, Partille, Sorsele, Staffanstorp, Tyresö och Upplands-Väsby 799 1. Ja 791 5. Nej 628 8. Vet ej/Vill ej svara 476 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 97 MISSGYNNAD KOMMUNDEL 20B Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 F.20B. (SERVICEN EJ RIMLIGT FÖRDELAD) Kan Ni nämna någon särskild del av kommunen som blivit missgynnad? <Se F.20A för fullständig frågetext> Anm. Frågan ej ställd i Gnosjö, Grästorp, Gällivare, Partille, Sorsele, Staffanstorp, Tyresö och Upplands-Väsby 15 1. Ja, centralorten 329 2. Ja, annan namngiven kommundel, ej centralorten 316 3. Ja, ytterområde 138 5. Nej 1894 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 98 GYNNAD KOMMUNDEL 20C Loc 134 width 1 MD=0 or GE 9 F.20C. (SERVICEN EJ RIMLIG FÖRDELAD) Kan Ni nämna någon särskild del av kommunen som blivit gynnad? <Se F.20A för fullständig frågetext> Anm. Frågan ej ställd i Gnosjö, Grästorp, Gällivare, Partille, Sorsele, Staffanstorp, Tyresö och Upplands-Väsby 548 1. Ja, centralorten 54 2. Ja, annan namngiven kommundel, ej centralorten 1 3. Ja, ytterområde 179 5. Nej 3 7. Annat svar 1899 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 99 BEAKTANDE AV SYNPUNKT 21 Loc 135 width 1 MD=0 or GE 9 F.21A. Har Era möjligheter i den här delen av kommunen att få Era synpunkter beaktade i det kommunalpolitiska arbetet förändrats till det bättre, till det sämre eller är de på det hela taget oförändrade? Anm. Frågan ej ställd i Gnosjö, Grästorp, Gällivare, Partille, Sorsele, Staffanstorp, Tyresö och Upplands-Väsby 138 1. Bättre möjligheter 1143 3. Oförändrade möjligheter 270 5. Sämre möjligheter 667 8. Vet ej/Ingen åsikt 477 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 100 SYNPUNKTER BÄTTRE 21B Loc 136 width 1 MD=0 or GE 9 F.21B. (BÄTTRE MÖJLIGHETER) På vilket sätt har det blivit bättre? <Se F.21A för fullständig frågetext> 112 1. Anger hur det blivit bättre 23 5. Ingen åsikt 2560 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 101 SYNPUNKTER SÄMRE 21C Loc 137 width 1 MD=0 or GE 9 F.21C. (SÄMRE MÖJLIGHETER) På vilket sätt har det blivit sämre? <Se F.21A för fullständig frågetext> 13 1. Svårare hitta rätt person 8 2. Mera tungrott 85 3. Längre avstånd till beslutsfattarna, ingen lokalanknytning 35 4. Centralorten prioriteras 121 7. Annat svar 10 8. Ingen åsikt 2424 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 102 MÖJLIGHET TA ANSVAR 22A Loc 138 width 1 MD=9 F.22. På det här kortet finns ett antal påståenden om hur det bör gå till i kommunalpolitiken. Jag läser upp ett sådant påstående i sänder och ber Er välja det svar som ligger närmast Er egen uppfattning. (VISA SVARSKORT) F.22A. Det bör ges större möjlighet för vanliga människor att ta ansvar för politiska beslut i kommunen. 1060 1. Instämmer helt 918 2. Instämmer i stort sett 308 3. I stort sett motsatt åsikt 147 4. Helt motsatt åsikt 261 8. Vet ej/Ej svar 5 9. Uppgift saknas
VAR 103 LYSSNA PÅ EXPERTER 22B Loc 139 width 1 MD=9 F.22B. Kommunalpolitikerna bör lyssna mindre på vanligt folk och mer på experter. <Se F.22 för fullständig frågetext> 156 1. Instämmer helt 344 2. Instämmer i stort sett 888 3. I stort sett motsatt åsikt 1082 4. Helt motsatt åsikt 2 7. Annat svar 218 8. Vet ej/Ej svar 9 9. Uppgift saknas
VAR 104 ANVÄNDARE BESTÄMMA 22C Loc 140 width 1 MD=9 F.22C. De som utnyttjar kommunens service bör också få bestämma om servicens utformning. <Se F.22 för fullständig frågetext> 1236 1. Instämmer helt 944 2. Instämmer i stort sett 199 3. I stort sett motsatt åsikt 116 4. Helt motsatt åsikt 199 8. Vet ej/Ej svar 5 9. Uppgift saknas
VAR 105 HÄNSYN INTRESSEGRUPP 22D Loc 141 width 1 MD=9 F.22D. Kommunalpolitikerna bör ta mer hänsyn till olika intressegrupper än till sina partier. <Se F.22 för fullständig frågetext> 910 1. Instämmer helt 968 2. Instämmer i stort sett 292 3. I stort sett motsatt åsikt 131 4. Helt motsatt åsikt 1 7. Annat svar 393 8. Vet ej/Ej svar 4 9. Uppgift saknas
VAR 106 K-DEL BESLUTA SJÄLV 22E Loc 142 width 1 MD=9 F.22E. Folk i olika delar av kommunen bör få rätt att besluta om sina angelägenheter. <Se F.22 för fullständig frågetext> 1277 1. Instämmer helt 927 2. Instämmer i stort sett 229 3. I stort sett motsatt åsikt 114 4. Helt motsatt åsikt 147 8. Vet ej/Ej svar 5 9. Uppgift saknas
VAR 107 MEDBORG KAN FÖR LITE 22F Loc 143 width 1 MD=9 F.22F. Folk i allmänhet har inte tillräcklig kunskap för att vara med och bestämma i kommunen. 654 1. Instämmer helt 890 2. Instämmer i stort sett 646 3. I stort sett motsatt åsikt 298 4. Helt motsatt åsikt 204 8. Vet ej/Ej svar 7 9. Uppgift saknas
VAR 108 SÄNKT KOMMUNALSKATT 22G Loc 144 width 1 MD=9 F.22G. Det är mer angeläget att sänka kommunalskatten än att bygga ut den kommunala servicen. <Se F.22 för fullständig frågetext> 518 1. Instämmer helt 533 2. Instämmer i stort sett 727 3. I stort sett motsatt åsikt 588 4. Helt motsatt åsikt 1 7. Annat svar 326 8. Vet ej/Ej svar 6 9. Uppgift saknas
VAR 109 TIDNINGSLÄSNING 23A Loc 145 width 1 MD=9 F.23A. Vi går nu över till några frågor kring tidningsläsning och kommunal information. Vilken eller vilka dags- eller nyhetstidningar brukar Ni läsa åtminstone någon dag i veckan? Är det ytterligare någon nyhetstidning som Ni läser minst en dag i veckan? 2678 1. Läser tidning 19 5. Läser ej tidning 1 7. Annat svar 1 9. Uppgift saknas
VAR 110 TIDNING 1 23A Loc 146 width 3 MD= 0 or GE 999 F.23A(1). (LÄSER MINST EN TIDNING) Tidning 1 <Se F.23A för fullständig frågetext> Anm. Den första siffran i tidningskoden anger politisk signatur. VÄNSTERPARTIET KOMMUNISTERNA 2 101. Norrskensflamman 102. Arbetar-Tidningen Ny Dag SOCIALDEMOKRATISK 66 201. Aftonbladet 16 202. Arbetarbladet 140 203. Arbetet 3 204. Dagbladet Nya Samhället 13 205. Dala-Demokraten 6 206. Folkbladet Östgöten 12 207. Folket 209. Karlskoga-Kuriren 2 210. Kronobergaren 30 211. Länstidningen (Östersund) 161 212. Norrländska Socialdemokraten 215. Piteå-Tidningen 216. Smålands Folkblad 2 217. Sydöstra Sveriges Dagblad 1 218. Söderhamns-Hälsinge Kuriren 6 219. Värmlands Folkblad 20 220. Västerbottens Folkblad 7 222. Västgöta-Demokraten 1 223. Västmanlands Folkblad 5 224. Örebro-Kuriren 13 225. Östra Småland CENTERPARTISTISK 302. Dalabygden 303. DB-Aktuella Journalen 304. Gävle-Dalabygden 3 305. Hallands Nyheter 308. Hälsinglands Tidning 309. Kalmar Läns Tidning 312. Kinda-Posten 1 314. Läns-Posten (Örebro) 7 315. Nacka-Saltsjöbadens Tidning 13 318. Norra Skåne 321. Sjuhäradsbygdens Tidning 322. Skaraborgs-Bygden 113 323. Skånska Dagbladet 324. Smålandsbygdens Tidning 1 325. Södermanlands Nyheter 326. Sörmlandsbygden 327. Vimmerby Tidning 328. Värmlands-Bygden 329. Västerbygden 330. Västmanlands Nyheter 332. Växjöbladet FOLKPARTISTISK/LIBERAL/OBEROENDE LIBERAL 47 405. Bohuslänningen 3 407. Elfsborgs Läns Tidning 408. Eskilstuna-Kuriren 70 409. Expressen 13 410. Falu-Kuriren 411. Gefle Dagblad 17 412. GT 413. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 110 414. Göteborgs-Posten 23 415. Hallandsposten 45 417. Katrineholms-Kuriren 44 418. Kristianstadsbladet 19 419. Kvällsposten 32 421. Ljusnan 2 422. Mellersta Skåne 25 424. Nerikes Allehanda 7 425. Norra Västerbotten 235 426. NLT-Nya Lidköpings-Tidningen 428. Skaraborgs-Tidningen Skövde Nyheter 28 430. Smålands-Tidningen 33 433. Sundsvalls Tidning 142 434. Sydsvenska Dagbladet 1 436. Södra Sveriges Tidningar 3 437. Sölvesborgs-Tidningen 13 438. Tranås Tidning 22 439. Trelleborgs Allehanda 50 440. Upsala Nya Tidning 1 441. Vadstena Skänninge Tidning 82 442. Vestmanlands Läns Tidning 443. Vetlanda-Posten 42 444. Västerbottens-Kuriren 110 445. Ystads Allehanda 446. Örnsköldsviks Allehanda 25 447. Östersunds-Posten MODERAT/KONSERVATIV 66 501. Barometern 25 502. Borås Tidning 22 503. Enköpings-Posten 504. Falköpings Tidning 507. Haparandabladet 509. Hjo Tidning 510. Mariestads-Tidningen 28 512. Norrköpings Tidningar 32 514. Nya Wermlands-Tidningen 1 516. Smålandsposten 35 517. Svenska Dagbladet 7 518. Tranås Posten 1 519. Ulricehamns Tidning 2 522. Östgöta Correspondenten BORGERLIG/KDS/CP-FP 601. Arvika Nyheter 602. Engelholms Tidning 608. Landskrona-Posten 22 609. Ljungbytidningen-Älmhults Tidning-Smålänningen 23 610. Nordvästra Skånes Tidningar 133 611. Norrbottens-Kuriren 3 612. Skaraborgs Läns Annonsblad 152 613. Skaraborgs Läns Tidning 11 616. Ölandsbladet ÖVRIG (SYNDIKALISTIST, MARXIST-LENINISTISK ETC) 703. Internationalen 704. Proletären OPOLITISK/POLITISKT OBUNDEN 20 801. Avesta Tidning - Avesta-Posten 10 802. Bengtsfors-Tidningen Dalslänningen 7 803. Borlänge Tidning 3 804. Dagen 100 805. Dagens Nyheter 17 808. Elfsborgs Läns Annonsblad 1 809. Fagersta-Posten 6 812. Helsingborgs Dagblad 3 814. Härjedalen 817. Jönköpings-Posten 823. Ljusdals-Posten 5 825. Lysekilsposten med Orust-Tjörn 829. Norrort 831. Sala Allehanda 834. Strömstads Tidning Norra Bohuslän 836. Säffle-Tidningen Västra Värmland 6 837. Säters Tidning 1 838. Södra Dalarnes Tidning 2 839. Trollhättans Tidning 28 842. Värnamo Nyheter 3 843. Värnamo-Tidningen Västbo Tidning 844. Väsby-Nytt 4 891. Utländsk dagstidning 11 995. Oklassificerbar 20 000. Frågan ej tillämplig 1 999. Uppgift saknas
VAR 111 TIDNING 2 23A Loc 149 width 3 MD= 0 or GE 999 F.23A(2). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) Tidning 2 <Se F.23A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 110 101. Norrskensflamman . . 891. Utländsk dagstidning 42 995. Oklassificerbar 825 000. Frågan ej tillämplig 1 999. Uppgift saknas Kod: 0 101 102 151 201 202 203 204 205 206 207 Frek: 825 2 1 1 233 6 54 4 6 7 4 Kod: 211 212 216 218 219 220 222 223 224 225 232 Frek: 8 55 1 5 8 8 6 1 5 13 1 Kod: 302 304 308 309 312 314 315 318 321 322 323 Frek: 2 1 1 1 3 2 2 8 3 5 51 Kod: 324 325 327 328 329 330 405 407 408 409 410 Frek: 1 1 2 1 1 2 12 14 1 303 7 Kod: 412 413 414 415 417 418 419 421 422 424 425 Frek: 45 1 68 1 12 8 127 2 2 8 5 Kod: 426 428 430 433 434 438 439 440 441 442 444 Frek: 108 1 2 2 54 2 4 6 1 10 9 Kod: 445 447 454 490 501 502 503 509 512 514 516 Frek: 26 10 1 1 20 4 6 1 5 7 4 Kod: 517 518 519 522 601 602 608 609 610 611 612 Frek: 30 12 4 2 1 1 1 6 16 52 6 Kod: 613 616 704 801 802 803 804 805 808 809 812 Frek: 68 16 1 9 13 3 14 72 22 1 3 Kod: 814 817 823 825 831 834 837 838 839 842 843 Frek: 14 1 1 13 2 1 5 5 5 5 5 Kod: 844 891 995 999 Frek: 3 2 42 1
VAR 112 TIDNING 3 23A Loc 152 width 3 MD= 0 or GE 999 F.23A(3). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Tidning 3 <Se F.23A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 110 101. Norrskensflamman . . 891. Utländsk dagstidning 29 995. Oklassificerbar 1899 000. Frågan ej tillämplig 1 999. Uppgift saknas Kod: 0 101 102 201 202 203 204 205 209 Frek: 1899 5 1 142 2 11 1 4 1 Kod: 210 211 212 215 216 220 222 223 224 Frek: 2 3 6 1 2 2 1 1 1 Kod: 225 302 304 305 308 309 315 318 321 Frek: 4 5 1 1 1 2 5 2 2 Kod: 322 323 324 325 332 401 405 407 409 Frek: 6 7 1 2 1 1 2 5 175 Kod: 410 411 412 413 414 415 417 418 419 Frek: 3 1 38 1 29 1 2 2 40 Kod: 421 422 424 425 426 430 433 434 438 Frek: 1 1 2 2 21 1 1 25 3 Kod: 440 442 443 444 445 446 500 501 502 Frek: 5 2 1 3 5 1 1 2 3 Kod: 503 504 510 514 516 517 519 522 608 Frek: 4 1 1 2 1 20 2 2 1 Kod: 610 611 612 613 616 720 801 802 805 Frek: 5 15 3 12 3 1 4 5 41 Kod: 808 812 814 825 837 838 839 842 843 Frek: 13 1 4 4 3 2 2 3 1 Kod: 844 891 995 999 Frek: 6 2 29 1
VAR 113 TIDNING 4 23A Loc 155 width 3 MD= 0 or GE 999 F.23A(4). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR) Tidning 4 <Se F.23A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 110 101. Norrskensflamman . . 891. Utländsk dagstidning 23 995. Oklassificerbar 2402 000. Frågan ej tillämplig 1 999. Uppgift saknas Kod: 0 101 102 201 203 205 207 212 215 Frek: 2402 3 1 74 8 1 2 2 1 Kod: 216 224 225 300 302 315 322 323 407 Frek: 1 1 1 1 3 1 1 1 1 Kod: 409 412 414 419 421 426 428 434 440 Frek: 67 11 8 8 1 2 1 2 1 Kod: 445 447 501 502 517 518 610 611 612 Frek: 1 1 2 1 11 2 2 2 1 Kod: 613 616 703 801 805 808 812 814 825 Frek: 5 1 1 1 24 3 1 1 1 Kod: 829 837 842 891 995 999 Frek: 1 1 1 5 23 1
VAR 114 TIDNING 5 23A Loc 158 width 3 MD= 0 or GE 999 F.23A(5). (LÄSER MINST FEM TIDNINGAR) Tidning 5 <Se F.23A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 110 101. Norrskensflamman . . 891. Utländsk dagstidning 3 995. Oklassificerbar 2609 000. Frågan ej tillämplig 1 999. Uppgift saknas Kod: 0 101 102 201 203 218 225 302 315 Frek: 2609 1 1 10 2 1 1 1 1 Kod: 321 322 326 407 409 411 412 414 418 Frek: 1 1 1 1 19 1 7 7 1 Kod: 419 426 440 507 510 517 613 803 805 Frek: 4 1 1 1 1 4 1 1 10 Kod: 808 836 839 995 999 Frek: 2 1 2 3 1
VAR 115 PREN TIDNING 1 23B Loc 161 width 1 MD=0 or GE 9 F.23B. Prenumererar Ni eller någon i Ert hushåll på .....(TIDNING)? F.23B(1). (LÄSER MINST EN TIDNING) Prenumeration på tidning 1 2209 1. Ja 464 5. Nej 20 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 116 PREN TIDNING 2 23B Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 F.23B(2). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) Prenumereration på tidning 2 <Se F.23B för fullständig frågetext> 602 1. Ja 1262 5. Nej 825 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 117 PREN TIDNING 3 23B Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 F.23B(3). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Prenumeration på tidning 3 <Se F.23B för fullständig frågetext> 143 1. Ja 650 5. Nej 1903 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 118 PREN TIDNING 4 23B Loc 164 width 1 MD=0 or GE 9 F.23B(4). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR) Prenumeration på tidning 4 <Se F.23B för fullständig frågetext> 42 1. Ja 249 5. Nej 2406 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 119 PREN TIDNING 5 23B Loc 165 width 1 MD=0 or GE 9 F.23B(5). (LÄSER MINST FEM TIDNINGAR) Prenumeration på tidning 5 <Se F.23B för fullständig frågetext> 19 1. Ja 79 5. Nej 2600 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 120 LÄSFREKVENS TIDNING1 23C Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 F.23C. Brukar Ni läsa ...(TIDNING 1) tre dagar i veckan eller mer? F.23C(1). (LÄSER MINST EN TIDNING) Läsfrekvens tidning 1 2582 1. Ja, 3 dagar eller mer 84 5. Nej, mindre 22 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 121 LÄSFREKVENS TIDNING2 23C Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 F.23C(2). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) Läsfrekvens tidning 2 <Se F.23C för fullständig frågetext> 1361 1. Ja, 3 dagar eller mer 502 5. Nej, mindre 828 0. Frågan ej tillämplig 8 9. Uppgift saknas
VAR 122 LÄSFREKVENS TIDNING3 23C Loc 168 width 1 MD=0 or GE 9 F.23C(3). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Läsfrekvens tidning 3 <Se F.23C för fullständig frågetext> 412 1. Ja, 3 dagar eller mer 382 5. Nej, mindre 1900 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 123 LÄSFREKVENS TIDNING4 23C Loc 169 width 1 MD=0 or GE 9 F.23C(4). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR) Läsfrekvens tidning 4 <Se F.23C för fullständig frågetext> 147 1. Ja, 3 dagar eller mer 148 5. Nej, mindre 2402 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 124 LÄSFREKVENS TIDNING5 23C Loc 170 width 1 MD=0 or GE 9 F.23C(5). (LÄSER MINST FEM TIDNINGAR) Läsfrekvens tidning 5 <Se F.23C för fullständig frågetext> 49 1. Ja, 3 dagar eller mer 45 5. Nej, mindre 2604 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 125 LÄSN KOMPOL FRÅGOR 24A Loc 171 width 1 MD=0 or GE 9 F.24. (LÄSER TIDNING) Jag har här några exempel på ämnesområden man kan läsa om i dagstidningarna. Välj på det här kortet det alternativ som Ni tycker passar bäst in på Er själv! (VISA SVARSKORT) F.24A. Hur mycket av det som handlar om kommunalpolitiska frågor, vad fullmäktige, styrelser, nämnder beslutar om här i kommunen brukar Ni läsa eller titta på? 845 1. Allt/I stort sett allt 738 2. Ganska mycket 826 3. Inte särskilt mycket 254 4. Ingenting/Nästan ingenting 9 8. Vet ej/Vill ej svara 23 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 126 LÄSN RIKSPOL FRÅGOR 24B Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 F.24B. (LÄSER TIDNING) Hur mycket av det som handlar om rikspolitiska frågor, vad riksdag, regering, centrala myndigheter beslutar om brukar Ni läsa eller titta på? <Se F.24 för fullständig frågetext> 516 1. Allt/I stort sett allt 1057 2. Ganska mycket 911 3. Inte särskilt mycket 189 4. Ingenting/Nästan ingenting 5 8. Vet ej/Vill ej svara 19 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 127 LÄSN LOKALA NYHETER 24C Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 F.24C. (LÄSER TIDNING) Hur mycket av det som handlar om lokala nyheter om föreningar, organisationer, samfund inom kommunen brukar Ni läsa eller titta på? <Se F.24 för fullständig frågetext> 843 1. Allt/I stort sett allt 905 2. Ganska mycket 724 3. Inte särskilt mycket 195 4. Ingenting/Nästan ingenting 8 8. Vet ej/Vill ej svara 19 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 128 LÄSN UTRIKESPOLITIK 24D Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 F.24D. (LÄSER TIDNING) Hur mycket av det som handlar om politiska händelser utomlands brukar Ni läsa eller titta på? <Se F.24 för fullständig frågetext> 455 1. Allt/I stort sett allt 856 2. Ganska mycket 1001 3. Inte särskilt mycket 359 4. Ingenting/Nästan ingenting 5 8. Vet ej/Vill ej svara 19 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 129 SER RAPPORT/AKTUELLT 25A Loc 175 width 1 MD=9 F.25. Jag har här exempel på nyhetsprogram i radio och TV. Välj det alternativ på svarskortet som passar bäst in på Er själv! (VISA SVARSKORT) F.25A. Hur ofta brukar Ni se på rapport eller aktuellt? 2016 1. Varje dag/Nästan varje dag 324 2. Ungefär varannan dag 278 3. Någon dag i veckan 75 4. Aldrig/Nästan aldrig 4 8. Vet ej/Vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 130 SER REGIONAL-TV 25B Loc 176 width 1 MD=9 F.25B. Hur ofta brukar Ni se på regional-TV t ex Väst-nytt, Syd-nytt? <Se F.25 för fullständig frågetext> 1017 1. Varje dag/Nästan varje dag 341 2. Ungefär varannan dag 715 3. Någon dag i veckan 602 4. Aldrig/Nästan aldrig 19 8. Vet ej/Vill ej svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 131 LYSSNA EKOSÄNDNINGAR 25C Loc 177 width 1 MD=9 F.25C. Hur ofta brukar Ni lyssna på ekosändningarna i radions program 1 (P1)? <Se F.25 för fullständig frågetext> 548 1. Varje dag, nästan varje dag 202 2. Ungefär varannan dag 610 3. Någon dag i veckan 1321 4. Aldrig, nästan aldrig 11 8. Vet ej, vill ej svara 7 9. Uppgift saknas
VAR 132 LYSSNA PÅ LOKALRADIO 25D Loc 178 width 1 MD=9 F.25D. Hur ofta brukar Ni lyssna på lokalradiosändningarna i radions program 3 (P3)? <Se F.25 för fullständig frågetext> 1308 1. Varje dag/Nästan varje dag 300 2. Ungefär varannan dag 581 3. Någon dag i veckan 501 4. Aldrig/Nästan aldrig 4 8. Vet ej/Vill ej svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 133 KOM VALPROGRAM I LORA 26 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 F.26. (LYSSNAR PÅ LOKALRADION) Har Ni någon gång eller flera gånger lagt märke till om lokalradion sänt något inslag som berört kommunalvalet här i Er kommun? Välj det alternativ på svarskortet som passar bäst in på Er själv! (VISA SVARSKORT) 556 1. Flera gånger 667 2. Någon gång 816 5. Aldrig 163 8. Vet ej/Vill ej svara 494 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 134 KOMMUNAL INFOTIDNING 27A Loc 180 width 1 MD=9 F.27. En del kommuner brukar försöka nå ut till medborgarna med information om kommunen genom broschyrer, affischer, utställningar, annonser och liknande. F.27A. Har Ni lagt märke till om Er kommun informerat genom kommunal informationstidning under senaste året? (VISA SVARSKORT) 693 1. Mer än någon enstaka gång 612 2. Någon enstaka gång 1391 5. Nej 3 9. Uppgift saknas
VAR 135 KOM INFOBROSCHYR 27B Loc 181 width 1 MD=9 F.27B. Har Ni lagt märke till om Er kommun informerat genom broschyr av tillfälligt slag under senaste året? (VISA SVARSKORT) <Se F.27 för fullständig frågetext> 650 1. Mer än någon enstaka gång 1062 2. Någon enstaka gång 981 5. Nej 6 9. Uppgift saknas
VAR 136 KOMMUNALA ANNONSER 27C Loc 182 width 1 MD=9 F.27C. Har Ni lagt märke till om Er kommun informerat genom kommunala annonser i ortspressen under senaste året? (VISA SVARSKORT) <Se F.27 för fullständig frågetext> 1336 1. Mer än någon enstaka gång 680 2. Någon enstaka gång 669 5. Nej 14 9. Uppgift saknas
VAR 137 UTSTÄLLN, INFOMÖTE 27D Loc 183 width 1 MD=9 F.27D. Har Ni lagt märke till om Er kommun informerat genom utställning, informationsmöte under senaste året? (VISA SVARSKORT) <Se F.27 för fullständig frågetext> 594 1. Mer än någon enstaka gång 691 2. Någon enstaka gång 1403 5. Nej 11 9. Uppgift saknas
VAR 138 BESÖKT KOM UTSTÄLLN 28 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 F.28. (LAGT MÄRKE TILL UTSTÄLLNING/INFORMATIONSMÖTE) Har Ni någon gång eller flera gånger besökt en kommunal utställning eller ett kommunalt informationsmöte? Välj lämpligt alternativ på detta svarskort! (VISA SVARSKORT) 196 1. Flera gånger 427 2. Någon gång 698 5. Nej 6 8. Vet inte/Vill ej svara 1366 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 139 INSTÄLLN KOM INFO 29 Loc 185 width 1 MD=9 F.29. Anser Ni, då det gäller den kommunala informationsverksamheten här i ...(KOMMUNENS NAMN), att det är angeläget att Er kommun gör mera än nu, att det i stort sett är bra som det är, att kommunens insatser skulle kunna minskas, eller har Ni ingen åsikt om detta? (VISA SVARSKORT) 1312 1. Angeläget göra mera 1024 3. I stort sett bra som det är 11 5. Kan minskas 8 7. Annat svar 342 8. Har ingen åsikt 2 9. Uppgift saknas
VAR 140 INFO KOM POLITIKER 30A Loc 186 width 1 MD=9 F.30. När det gäller kommunala frågor, dvs sådana frågor som Er kommun beslutar om och har ansvaret för, kan man få information på olika sätt. Jag har här en lista på några sådana och jag skulle vilja att Ni väljer ut de informationssätt, som är mest betydelsefulla för Er egen kännedom om de kommunala frågorna. Vilket sätt är mest betydelsefullt? Vilket sätt är näst mest betydelsefullt? Vilket sätt kommer på tredje plats? (VISA SVARSKORT) F.30A. Kommunalpolitiker Anm. Om tre alternativ angivits ges övriga alternativ koden 4. I de fall färre alternativ än tre angivits har för ej angivna kodats 8. I de fall flera alternativ givits samma värde har de angivna värdena kodats. 88 1. Allra mest betydelsefull 47 2. Näst mest betydelsefull 65 3. Tredje plats 2246 4. Ej bland de tre mest betydelsefulla sätten 250 8. Vet ej/Vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 141 INFO LOKALRADION 30B Loc 187 width 1 MD=9 F.30B. Lokalradion <Se F.30 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 140 401 1. Allra mest betydelsefull 466 2. Näst mest betydelsefull 418 3. Tredje plats 1180 4. Ej bland de tre mest betydelsefulla sätten 229 8. Vet ej/Vill ej svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 142 INFO KOM INFOTIDNING 30C Loc 188 width 1 MD=9 F.30C. Kommunal informationstidning <Se F.30 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 140 770 1. Allra mest betydelsefull 277 2. Näst mest betydelsefull 193 3. Tredje plats 1245 4. Ej bland de tre mest betydelsefulla sätten 210 8. Vet ej/Vill ej svara 4 9. Uppgift saknas
VAR 143 INFO TIDN.ARTIKLAR 30D Loc 189 width 1 MD=9 F.30D. Artiklar i tidningen <Se F.30 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 140 750 1. Allra mest betydelsefull 568 2. Näst mest betydelsefull 311 3. Tredje plats 879 4. Ej bland de tre mest betydelsefulla sätten 188 8. Vet ej/Vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 144 INFO ARBETSKAMRATER 30E Loc 190 width 1 MD=9 F.30E. Arbetskamrater <Se F.30 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 140 47 1. Allra mest betydelsefull 70 2. Näst mest betydelsefull 111 3. Tredje plats 2216 4. Ej bland de tre mest betydelsefulla sätten 252 8. Vet ej/Vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 145 INFO PARTIINFOBLAD 30F Loc 191 width 1 MD=9 F.30F. Informationsblad från partier <Se F.30 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 140 25 1. Allra mest betydelsefull 84 2. Näst mest betydelsefull 103 3. Tredje plats 2236 4. Ej bland de tre mest betydelsefulla sätten 248 8. Vet ej/Vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 146 INFO REGIONAL-TV 30G Loc 192 width 1 MD=9 F.30G. Regional-TV (Väst-, Syd-nytt etc) <Se F.30 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 140 123 1. Allra mest betydelsefull 209 2. Näst mest betydelsefull 208 3. Tredje plats 1914 4. Ej bland de tre mest betydelsefulla sätten 242 8. Vet ej/Vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 147 INFO KOM MYNDIGHET 30H Loc 193 width 1 MD=9 F.30H. Kommunala myndigheter, tjänstemän <Se F.30 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 140 29 1. Allra mest betydelsefull 67 2. Näst mest betydelsefull 86 3. Tredje plats 2263 4. Ej bland de tre mest betydelsefulls sätten 251 8. Vet ej/Vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 148 INFO FAMILJ/VÄNNER 30I Loc 194 width 1 MD=9 F.30I. Familj, vänner och bekanta <Se F.30 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 140 71 1. Allra mest betydelsefull 138 2. Näst mest betydelsefull 203 3. Tredje plats 2044 4. Ej bland de tre mest betydelsefulla sätten 240 8. Vet ej/Vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 149 INFO KOM ANNONSER 30J Loc 195 width 1 MD=9 F.30J. Kommunala annonser i ortspressen <Se F.30 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 140 261 1. Allra mest betydelsefull 461 2. Näst mest betydelsefull 443 3. Tredje plats 1301 4. Ej bland de tre mest betydelsefulla sätten 229 8. Vet ej/Vill ej svara 4 9. Uppgift saknas
VAR 150 INFO ORG INFOBLAD 30K Loc 196 width 1 MD=9 F.30K. Informationsblad från organisationer <Se F.30 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 140 42 1. Allra mest betydelsefull 105 2. Näst mest betydelsefull 183 3. Tredje plats 2116 4. Ej bland de tre mest betydelsefulla sätten 250 8. Vet ej/Vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 151 KOMMUNAL VALFRÅGA 31 Loc 197 width 1 MD=9 F.31. Har partierna i ...(KOMMUNENS NAMN) inför höstens kommunalval tagit upp någon fråga som berör den här kommunen? 831 1. Ja 736 5. Nej, ingen fråga som berör den här kommunen 1127 8. Vet ej/Vill ej svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 152 KOMMUNAL VALFRÅGA-1 31A Loc 198 width 2 MD= 0 or GE 99 F.31A. (KOMMUNAL VALFRÅGA) Vilken eller vilka frågor har tagits upp? F.31B. Vilket eller vilka partier tog upp frågan om ...(VALFRÅGA)? F.31AB(1). Kommunal valfråga, 1 47 01. Moderata samlingspartiet 19 02. Folkpartiet 64 03. Centerpartiet 182 04. Socialdemokraterna 23 05. Vänsterpartiet kommunisterna 06. Arbetarpartiet kommunisterna 1 07. Sveriges kommunistiska parti 21 08. Lokalt parti 3 09. Annat parti 110 10. Anger valfråga men ej parti 12 22. 2 borg. partier 10 23. 3 borg. partier 24 32. 2 soc. partier 2 33. 3 soc. partier 70 42. 2 partier 20 43. 3 partier 28 44. 4 partier 162 45. Alla 1 88. Vet inte 1898 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 153 KOMMUNAL VALFRÅGA-2 31A Loc 200 width 2 MD= 0 or GE 99 F.31AB(2). Kommunal valfråga, 2 <Se F.31A, F.31B för fullständig frågetext> 30 01. Moderata samlingspartiet 13 02. Folkpartiet 38 03. Centerpartiet 90 04. Socialdemokraterna 9 05. Vänsterpartiet kommunisterna 06. Arbetarpartiet kommunisterna 07. Sveriges kommunistiska parti 1 08. Lokalt parti 3 09. Annat parti 41 10. Anger valfråga men ej parti 8 22. 2 borg. partier 3 23. 3 borg. partier 11 32. 2 soc. partier 4 33. 3 soc. partier 22 42. 2 partier 11 43. 3 partier 16 44. 4 partier 90 45. Alla 1 88. Vet inte 2306 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 154 KOMMUNAL VALFRÅGA-3 31AB Loc 202 width 2 MD= 0 or GE 99 F.31AB. Kommunal valfråga, 3 <Se F.31A, F.31B för fullständig frågetext> 22 01. Moderata samlingspartiet 5 02. Folkpartiet 15 03. Centerpartiet 30 04. Socialdemokraterna 8 05. Vänsterpartiet kommunisterna 06. Arbetarpartiet kommunisterna 07. Sveriges kommunistiska parti 1 08. Lokalt parti 2 09. Annat parti 15 10. Anger valfråga men ej parti 22. 2 borg. partier 3 23. 3 borg. partier 4 32. 2 soc. partier 33. 3 soc. partier 9 42. 2 partier 2 43. 3 partier 5 44. 4 partier 41 45. Alla 1 88. Vet inte 2534 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 155 KOMMUNAL VALFRÅGA-4 31AB Loc 204 width 2 MD= 0 or GE 99 F.31AB(4). Kommunal valfråga, 4 <Se F.31A, F.31B för fullständig frågetext> 7 01. Moderata samlingspartiet 1 02. Folkpartiet 7 03. Centerpartiet 11 04. Socialdemokraterna 2 05. Vänsterpartiet kommunisterna 1 06. Arbetarpartiet kommunisterna 07. Sveriges kommunistiska parti 2 08. Lokalt parti 2 09. Annat parti 2 10. Anger valfråga men ej parti 3 22. 2 borg. partier 1 23. 3 borg. partier 2 32. 2 soc. partier 33. 3 soc. partier 1 42. 2 partier 43. 3 partier 1 44. 4 partier 13 45. Alla 1 88. Vet inte 2640 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 156 KOMMUNAL VALFRÅGA-5 31AB Loc 206 width 2 MD= 0 or GE 99 F.31AB(5). Kommunal valfråga, 5 <Se F.31A, F.31B för fullständig frågetext> 2 01. Moderata samlingspartiet 2 02. Folkpartiet 03. Centerpartiet 3 04. Socialdemokraterna 2 05. Vänsterpartiet kommunisterna 06. Arbetarpartiet kommunisterna 1 07. Sveriges kommunistiska parti 1 08. Lokalt parti 1 09. Annat parti 1 10. Anger valfråga men ej parti 22. 2 borg. partier 23. 3 borg. partier 2 32. 2 soc. partier 33. 3 soc. partier 2 42. 2 partier 43. 3 partier 1 44. 4 partier 2 45. Alla 1 88. Vet inte 2676 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 157 KAND FÖR MODERATERNA 32A Loc 208 width 1 MD=9 F.32. Kan Ni nämna namnet på någon eller några av dem som ställt upp som kandidater vid fullmäktigevalet här i ...(KOMMUNENS NAMN) i år? F.32A. Jag börjar med att fråga om moderata samlingspartiets kandidater. (TILLÄGGSFRÅGA:) Kan Ni nämna någon ytterligare kandidat för detta parti? 624 1. Ett namn 577 2. Två namn 1496 8. Vet ej/Vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 158 KAND FÖR CENTERN 32B Loc 209 width 1 MD=9 F.32B. Kan Ni nämna någon kandidat för centerpartiet? (TILLÄGGSFRÅGA:) Kan Ni nämna någon ytterligare kandidat för detta parti? <Se F.32 för fullständig frågetext> 742 1. Ett namn 586 2. Två namn 1369 8. Vet ej/Vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 159 KAND FÖR FOLKPARTIET 32C Loc 210 width 1 MD=9 F.32C. Kan Ni nämna någon kandidat för folkpartiet? (TILLÄGGSFRÅGA:) Kan Ni nämna någon ytterligare kandidat för detta parti? <Se F.32 för fullständig frågetext> 590 1. Ett namn 373 2. Två namn 1734 8. Vet ej/Vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 160 KAND FÖR SOCIALDEM 32D Loc 211 width 1 MD=9 F.32D. Kan Ni nämna någon kandidat för socialdemokraterna? (TILLÄGGSFRÅGA:) Kan Ni nämna någon ytterligare kandidat för detta parti? <Se F.32 för fullständig frågetext> 663 1. Ett namn 725 2. Två namn 1309 8. Vet ej/Vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 161 KAND FÖR VPK 32E Loc 212 width 1 MD=9 F.32E. Kan Ni nämna någon kandidat för vänsterpartiet kommunisterna? (TILLÄGGSFRÅGA:) Kan Ni nämna någon ytterligare kandidat för detta parti? <Se F.32 för fullständig frågetext> 369 1. Ett namn 147 2. Två namn 2181 8. Vet ej/Vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 162 KAND FÖR ANNAT PARTI 32F Loc 213 width 1 MD=9 F.32F. Kan Ni nämna någon kandidat för annat parti om det finns något sådant här i kommunen? (TILLÄGGSFRÅGA:) Kan Ni nämna någon ytterligare kandidat för detta parti? <Se F.32 för fullständig frågetext> 407 1. Ett namn 192 2. Två namn 2097 8. Vet ej/Vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 163 KÄNNEDOM KOM POLITIK 33 Loc 214 width 1 MD=9 F.33. Nu skulle jag vilja veta hur Ni på det hela taget bedömer Er egen kännedom om vad som händer i kommunalpolitiken här i ...(KOMMUNENS NAMN). Har Ni god kännedom, ganska god kännedom, mindre god kännedom eller dålig kännedom om kommunalpolitiken i Er kommun? (VISA SVARSKORT) 113 1. God kännedom 538 2. Ganska god kännedom 1160 3. Mindre god kännedom 845 4. Dålig kännedom 19 8. Vet ej/Vill ej svara 24 9. Uppgift saknas
VAR 164 LIKA KOM SERVICE 34A Loc 215 width 1 MD=9 F.34. På det här kortet finns ett antal påståenden om den kommunala självstyrelsen. Jag läser upp ett sådant påstående i sänder och ber Er välja det svar som ligger närmast Er egen uppfattning. F.34A. Staten bör tvinga alla kommuner att hålla samma service 548 1. Instämmer helt 707 2. Instämmer i stort sett 634 3. I stort sett motsatt åsikt 630 4. Helt motsatt åsikt 175 8. Vet ej/Vill ej svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 165 ORG TILLVARATAR INTR 34B Loc 216 width 1 MD=9 F.34B. Det finns alltid någon organisation som tillvaratar mina intressen i kommunalpolitiken <Se F.34 för fullständig frågetext> 431 1. Instämmer helt 1090 2. Instämmer i stort sett 405 3. I stort sett motsatt åsikt 258 4. Helt motsatt åsikt 510 8. Vet ej/Vill ej svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 166 SERVICE TILL ALLA 34C Loc 217 width 1 MD=9 F.34C. Kommunens service är så väl utbyggd att alla samhällsgrupper blir i lika mån tillgodosedda <Se F.34 för fullständig frågetext> 243 1. Instämmer helt 809 2. Instämmer i stort sett 771 3. I stort sett motsatt åsikt 556 4. Helt motsatt åsikt 313 8. Vet ej/Vill ej svara 7 9. Uppgift saknas
VAR 167 OCKUPATION BEHÖVS 34D Loc 218 width 1 MD=9 F.34D. Ockupation och liknande aktioner kan ibland behövas för att få kommunalpolitikerna att ta reson <Se F.34 för fullständig frågetext> 332 1. Instämmer helt 636 2. Instämmer i stort sett 495 3. I stort sett motsatt åsikt 914 4. Helt motsatt åsikt 317 8. Vet ej/Vill ej svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 168 RÖSTNING PÅVERKAR 34E Loc 219 width 1 MD=9 F.34E. Genom att rösta vid kommunalvalen kan man verkligen vara med om att bestämma hur kommunalpolitiken skall utformas <Se F.34 för fullständig frågetext> 810 1. Instämmer helt 1038 2. Instämmer i stort sett 427 3. I stort sett motsatt åsikt 216 4. Helt motsatt åsikt 201 8. Vet ej/Vill ej svara 7 9. Uppgift saknas
VAR 169 ANDRA AVGÖR FRAMTID 34F Loc 220 width 1 MD=9 F.34F. Det betyder ingenting vad kommunalpolitikerna bestämmer - kommunens framtid avgörs på annat håll <Se F.34 för fullständig frågetext> 148 1. Instämmer helt 401 2. Instämmer i stort sett 961 3. I stort sett motsatt åsikt 764 4. Helt motsatt åsikt 419 8. Vet ej/Vill ej svara 6 9. Uppgift saknas
VAR 170 KOMMUNALT SJÄLVSTYRE 34G Loc 221 width 1 MD=9 F.34G. Genom kommunal självstyrelse kan servicen bäst anpassas till lokala behov <Se F.34 för fullständig frågetext> 1169 1. Instämmer helt 982 2. Instämmer i stort sett 129 3. I stort sett motsatt åsikt 55 4. Helt motsatt åsikt 357 8. Vet ej/Vill ej svara 7 9. Uppgift saknas
VAR 171 PARTIMAJORITET EGAL 34H Loc 222 width 1 MD=9 F.34H. Det spelar ingen roll för kommunalpolitiken vilka partier som har makten i kommunen <Se F.34 för fullständig frågetext> 176 1. Instämmer helt 365 2. Instämmer i stort sett 780 3. I stort sett motsatt åsikt 1117 4. Helt motsatt åsikt 250 8. Vet ej/Vill ej svara 11 9. Uppgift saknas
VAR 172 SAMMA KOMMUNALSKATT 34I Loc 223 width 1 MD=9 F.34I. Alla kommuner bör ha samma kommunalskatt <Se F.34 för fullständig frågetext> 890 1. Instämmer helt 486 2. Instämmer i stort sett 530 3. I stort sett motsatt åsikt 524 4. Helt motsatt åsikt 263 8. Vet ej/Vill ej svara 6 9. Uppgift saknas
VAR 173 TJMÄN BESLUTSFATTARE 34J Loc 224 width 1 MD=9 F.34J. De beslut kommunfullmäktige fattar kunde lika bra fattas av tjänstemän <Se F.34 för fullständig frågetext> 188 1. Instämmer helt 398 2. Instämmer i stort sett 692 3. I stort sett motsatt åsikt 980 4. Helt motsatt åsikt 435 8. Vet ej/Vill ej svara 6 9. Uppgift saknas
VAR 174 PRINCIP FÖR PARTISTÖD 35 Loc 225 width 1 MD=9 F.35. Genom kommunala bidrag bekostas idag en väsentlig del av partiernas kommunala verksamhet. Tidigare bekostades verksamheten främst av partimedlemmarna, fackföreningar och företag. Hur anser Ni att partiernas kommunala verksamhet skall betalas i första hand? (VISA SVARSKORT) 1086 1. I första hand betalas av partierna själva genom medlemsavgifter, enskilda bidrag, lotterier m m 935 2. I första hand betalas av kommunerna genom partistöd 183 3. I första hand betalas på annat sätt t ex genom bidrag från fackföreningar eller företag 22 7. Annat svar 470 8. Ingen åsikt 3 9. Uppgift saknas
VAR 175 KOMMUNALSKATTEBELOPP 36 Loc 226 width 4 MD=9999 F.36. Kommer Ni ihåg hur hög kommunalskatten (med kyrkoskatt och landstingsskatt) är här i ...(KOMMUNEN)? 1200. 12,00 kronor . . 7000. 70,00 kronor 1492 8888. Vet inte 3 9999. Uppgift saknas Kod: 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1540 1550 Frek: 1 1 3 1 3 1 2 1 3 Kod: 1600 1700 1725 1800 1850 1900 2000 2050 2100 Frek: 3 3 1 4 1 2 6 2 4 Kod: 2160 2165 2200 2250 2300 2325 2350 2400 2430 Frek: 1 1 6 3 16 1 6 20 1 Kod: 2440 2450 2460 2475 2495 2500 2510 2525 2530 Frek: 1 3 1 1 1 40 1 2 2 Kod: 2535 2540 2545 2550 2555 2565 2580 2595 2600 Frek: 1 1 1 9 1 1 3 1 42 Kod: 2605 2625 2635 2640 2645 2650 2660 2670 2675 Frek: 1 1 2 2 1 12 1 2 1 Kod: 2680 2685 2690 2700 2710 2715 2720 2725 2735 Frek: 2 2 1 86 1 3 1 3 2 Kod: 2740 2745 2750 2760 2765 2775 2780 2785 2790 Frek: 3 3 28 4 2 2 4 3 4 Kod: 2795 2800 2805 2810 2814 2815 2820 2825 2830 Frek: 3 142 1 2 1 2 2 5 6 Kod: 2835 2840 2845 2850 2860 2865 2870 2875 2878 Frek: 2 3 1 41 11 4 6 6 1 Kod: 2880 2885 2890 2895 2900 2902 2905 2909 2910 Frek: 4 3 2 1 160 1 1 1 1 Kod: 2915 2920 2925 2930 2933 2935 2940 2948 2950 Frek: 2 2 10 5 1 1 4 1 30 Kod: 2960 2965 2970 2975 2980 2985 2990 3000 3002 Frek: 2 2 3 5 5 2 1 165 1 Kod: 3010 3015 3020 3025 3035 3040 3045 3047 3050 Frek: 9 2 3 3 4 3 1 1 22 Kod: 3060 3064 3065 3080 3085 3090 3100 3105 3125 Frek: 2 1 2 1 1 1 44 3 1 Kod: 3135 3150 3155 3160 3180 3200 3245 3250 3300 Frek: 1 16 1 1 1 23 1 3 4 Kod: 3390 3400 3410 3450 3500 3600 7000 8888 9999 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 1492 3
VAR 176 DISK KOMMUNALA FRÅGOR 37 Loc 230 width 1 MD=9 F.37. Hur ofta brukar det förekomma att Ni talar med folk i Er omgivning om någon kommunal fråga som rör just ...(KOMMUNENS NAMN)? Brukar det förekomma ofta, eller bara vid något enstaka tillfälle eller inte alls? (VISA SVARSKORT) 665 1. Ofta 1559 3. Vid något enstaka tillfälle 471 5. Inte alls 1 7. Annat svar 3 9. Uppgift saknas
VAR 177 INTRESSE FÖR POLITIK 38 Loc 231 width 1 MD=9 F.38. Hur pass intresserad är Ni i allmänhet av politik? Vilka av svaren på det här kortet stämmer bäst in på Er själv? (VISA SVARSKORT) Är Ni mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad av politik? 248 1. Mycket intresserad 935 2. Ganska intresserad 1124 3. Inte särskilt intresserad 386 4. Inte alls intresserad 4 7. Annat svar 2 9. Uppgift saknas
VAR 178 PARTIANHÄNGARE 39 Loc 232 width 1 MD=9 F.39. Så skulle jag vilja ställa en mera allmän fråga om de politiska partierna. Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många som inte har någon särskild inställning till något av partierna. Brukar Ni själv betrakta Er som t.ex. folkpartist eller socialdemokrat eller moderat eller centerpartist eller kommunist? Eller har Ni inte någon sådan inställning till något av partierna? 1682 1. Ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti 91 3. Vet inte/Tveksam 886 5. Nej, betraktar sig inte som anhängare av något parti 39 8. Vill ej svara 1 9. Uppgift saknas
VAR 179 PARTIIDENTIFIKATION 40 Loc 233 width 1 MD=0 or GE 9 F.40. (PARTIANHÄNGARE) En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte så starkt övertygade. Hör Ni själv till de starkt övertygade anhängarna av Ert parti? 962 1. Ja, starkt övertygad 668 5. Nej, inte starkt övertygad 19 7. Annat svar 1025 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 180 MAJORITET I FULLMÄKT 41 Loc 234 width 1 MD=9 F.41. Ibland brukar man tala om de borgerliga partierna och då mena Moderata samlingspartiet, Centerpartiet och Folkpartiet. I en del kommuner räknas också något lokalt parti som borgerligt. Kan Ni säga vilket eller vilka partier, som för närvarande har flest representanter här i ...(KOMMUNENS NAMN)? Är det de borgerliga partierna tillsammans eller är det socialdemokraterna eventuellt tillsammans med kommunisterna? Anm. Avser läget i "gamla" fullmäktige. Det nyvalda fullmäktige tillträdde 1 november 1979. 1440 1. Borgerliga partierna har flest representanter 856 2. Socialdemokraterna (och kommunisterna) har flest representanter 19 3. Lika många 3 4. Kristen demokratisk samling 2 7. Annat svar 375 8. Vet inte 4 9. Uppgift saknas
VAR 181 ALLTID RÖSTAT 42 Loc 235 width 1 MD=0 or GE 9 F.42. (FÖDD FÖRE 20 SEPT 1958) Jag skulle vilja ställa några frågor som anknyter till kommunalvalet. Om Ni tänker på tidigare val, tillhör Ni dem som röstat vid varje val sedan Ni fick rösträtt eller har Ni avstått från att rösta vid något eller några val? 2244 1. Röstat vid varje val 309 2. Avstått vid något eller några val 4 7. Vet inte 8 8. Vägrar svara 132 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 182 RÖSTADE KOMVAL 1979 43 Loc 236 width 1 MD=9 F.43. Tänker Ni rösta/Röstade Ni vid valet i år? Anm. Frågans formulering beroende på datum för intervjun. 2532 1. Ja 61 3. Kanske/Vet inte säkert 99 5. Nej 5 8. Vägrar svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 183 PARTI KOMMUNVAL 1979 44 Loc 237 width 2 MD= 0 or GE 99 F.44. (TÄNKER RÖSTA/RÖSTADE) Vilket parti tänker Ni rösta/röstade Ni på vid kommunalvalet i år? Anm. Frågans formulering beroende på datum för intervjun 66 10. Vänsterpartiet kommunisterna 894 11. Socialdemokraterna 460 12. Centerpartiet 169 13. Folkpartiet 278 14. Moderata samlingspartiet 34 15. Kristen demokratisk samling 3 16. Sveriges kommunistiska parti 2 17. Arbetarpartiet kommunisterna 10 20. Kommunal rättvisa 6 21. Fram för kommunen 2 27. Annat riksparti 10 28. Annat lokalparti 9 29. Annat parti (riksparti eller lokalparti framgår ej) 6 30. Röstade blankt 6 55. Röstade ej i kommunalvalet 293 77. Har ej bestämt sig 283 88. Vill ej svara 164 00. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas
VAR 184 PARTIBLOCKSPREF FÖRE 45A Loc 239 width 1 MD=0 or GE 9 F.45A. (TÄNKER EJ RÖSTA/HAR EJ BESTÄMT PARTI) Om Ni skulle rösta, skulle Ni i så fall rösta på ett borgerligt parti eller på ett socialistisk parti vid kommunalvalet i år? FRÅGAN ENBART STÄLLD I FÖRVALSINTERVJU 205 1. Borgerligt 94 2. Socialistiskt 1 3. Annat parti 18 6. Vill inte rösta på något parti 126 7. Har inte bestämt sig 101 8. Vill ej svara 2153 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 185 PARTIBLOCKSPREF EFTER 45 Loc 240 width 1 MD=0 or GE 9 F.45B. (VILL EJ ANGE PARTI) Skulle Ni möjligen, utan att säga partiets namn, vilja tala om, om Ni röstade på ett borgerligt parti eller socialistiskt parti vid kommunalvalet i år? FRÅGAN ENBART STÄLLD I EFTERVALSINTERVJU 52 1. Borgerligt 31 2. Socialistiskt 3. Annat parti 67 8. Vill ej svara 2548 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 186 SPLIT-VOTE KOM-RIKSD 46 Loc 241 width 1 MD=0 or GE 9 F.46. (HAR BESTÄMT PARTI) Tänker Ni rösta på/Röstade Ni på samma parti vid riksdagsvalet och kommunalvalet? FRÅGANS FORMULERING BEROENDE PÅ DATUM FÖR INTERVJUN 164 1. Ja 219 5. Nej 2313 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 187 ANLEDN TILL SPLITVOTE 47 Loc 242 width 1 MD=0 or GE 9 F.47. (TÄNKER RÖSTA/RÖSTADE PÅ OLIKA PARTIER) Vad beror det på att Ni tänker rösta/röstade på olika partier i kommunalvalet och riksdagsvalet? FRÅGANS FORMULERING BEROENDE PÅ DATUM FÖR INTERVJUN 31 1. Lokalt parti, annat orepresenterat, ingen motsvarighet, ingen chans 78 2. Personval på kommunal nivå 38 3. Skilda motiv anges för röstning 41 4. Anger annat som särskiljer kommunfullmäktigevalet 30 5. Motiv oklart, vill eller kan ej ange motiv 7 6. Röstade endast i ena valet 21 7. Anger endast rikspolitiska motiv, rikspolitiken tycks dominera 2 8. Personval i riksdagsval 2448 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 188 UPPVÄXTORT 48A Loc 243 width 1 MD=9 F.48. När Ni växte upp, bodde Ni då på ren landsbygd eller i ett samhälle på landsbygden eller i en stad? (OM STAD:) Bodde Ni i någon av städerna Stockholm, Göteborg eller Malmö? 1529 1. Ren landsbygd 533 2. Samhälle 465 3. Stad (men ej storstad) 166 4. Stockholm, Göteborg, Malmö (eller stad med mer än 200 000 invånare i annat land) 5 7. Annat svar 1 9. Uppgift saknas
VAR 189 P0L ENGAGEMANG I FAM 49 Loc 244 width 1 MD=9 F.49. När Ni växte upp, var det då någon i familjen eller i Er närmaste omgivning som var politiskt engagerad eller hade uppdrag i kommunal nämnd eller i fullmäktige? 634 1. Ja 2026 5. Nej 37 8. Minns ej/Vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 190 UTBILDNING 50 Loc 245 width 1 MD=9 F.50. Vilken utbildning har Ni? 1450 1. Enbart folkskola eller grundskola 555 2. Dessutom teoretisk skolutbildning som omfattat högst två hela studieår eller praktisk utbildning 692 3. Dessutom teoretisk skolutbildning som omfattat mer än två hela studieår 2 9. Uppgift saknas
VAR 191 BOSTADSSITUATION 51 Loc 246 width 1 MD=9 F.51. (IFYLLES AV INTERVJUAREN) UP:s nuvarande bostadssituation. 1012 1. Ensamliggande villa, lantgård 969 2. Villa, radhus i villaområde 296 3. Lägenhet i flerfamiljshus i lägre och mindre koncentrerad bebyggelse 413 4. Lägenhet i flerfamiljshus i större tätbebyggt bostadsområde 7 6. Ålderdomshem, sjukhem etc 2 9. Uppgift saknas
VAR 192 HYR/ÄGER BOSTADEN 52 Loc 247 width 1 MD=9 F.52. Hyr Ni eller äger Ni Er bostad? 747 1. Hyr bostaden 1817 2. Äger bostaden (även: bostadsrätt, insatslägenhet) 108 3. Bor hos föräldrar (motsvarande) 23 7. Annat svar 4 9. Uppgift saknas
VAR 193 KONTAKT MED GRANNAR 53 Loc 248 width 1 MD=9 F.53. Känner Ni personligen många av Era grannar eller har Ni mycket liten kontakt med dem? 2049 1. Känner personligen många 634 5. Mycket liten kontakt 15 7. Annat svar 1 9. Uppgift saknas
VAR 194 TILLGÅNG TILL BIL 54 Loc 249 width 1 MD=9 F.54. Har Ni (eller någon annan i hushållet) tillgång till bil? 1832 1. Ja, hushållet äger eller disponerar en bil 415 2. Ja, hushållet äger eller disponerar två eller flera bilar 444 5. Nej, ej tillgång till bil 4 7. Annat svar 4 9. Uppgift saknas
VAR 195 DISPONERAR BIL 55 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 F.55. (TILLGÅNG TILL BIL OCH NÅGON I HUSHÅLLET FÖRUTOM UP ÄR FÖDD FÖRE 1961) Har Ni själv möjlighet att disponera bil när Ni behöver? 1848 1. Disponerar bil vid behov 206 5. Disponerar inte bil 142 7. Annat svar 494 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 196 FÖRVÄRVSARBETE 56 Loc 251 width 1 MD=9 F.56. Har Ni förvärvsarbete? (OM NEJ:) Är Ni hemarbetande, studerande, pensionär, arbetslös, sjukskriven eller värnpliktig? 1803 1. Ja 194 2. Hemarbetande 78 3. Studerande 460 4. Pensionär 119 5. Nej (ingen vidare uppgift) 40 6. Arbetslös, sjukskriven, värnpliktig 4 7. Annat svar 1 9. Uppgift saknas
VAR 197 TIDIGARE FÖRVÄRVSARB 57 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 F.57. (FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Hade Ni tidigare förvärvsarbete? 708 1. Ja 193 5. Nej 1797 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 198 ANSTÄLLD/FÖRETAGARE 58 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 F.58. (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Är Ni (Var Ni) anställd eller egen företagare? 2113 1. Anställd 383 2. Egen företagare 200 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 199 PRIVAT/STATLIG TJÄNST 59 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 F.59. (ÄR/HAR VARIT ANSTÄLLD) Är Ni (Var Ni) anställd i privat, statlig eller kommunal tjänst? (OM KOMMUNAL TJÄNST:) Hos kommunen eller landstinget? 1284 1. Privat tjänst 310 2. Statlig tjänst 363 3. Hos kommunen 169 4. Hos landstinget 570 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 200 ARBETAR HELTID/DELTID 60 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 F.60. (ANSTÄLLD) Arbetar Ni heltid eller deltid? 1586 1. Heltid 525 2. Deltid 7 7. Annat svar 566 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 201 YRKE 61 Loc 256 width 3 MD= 0 or GE 999 F.61. Vilket yrke eller vilken sysselsättning har/hade Ni? Anm. Om UP ej förvärvsarbetar eller är egen företagare ges koden 0, i övriga fall kodas yrkesvariabel 001 om ej annat följer av nedanstående a) jordbrukare (100), b) jordbrukare med bisyssla (101), c) yrken inom socialgrupp II, men fackföreningsanslutning är LO t ex affärsbiträden, kontorister och vissa tjänstemän vid statliga verk (170) d) vid enbart TCO-medlemskap särskiljs högre tjänstemän tillhörande socialgrupp I (030) e) när uppgift om fackförening saknas och UP är anställd kodas enligt "Förteckning över yrkesgrupper". 1797 001. Anställd 010. . . 386. 499 000. Frågan ej tillämplig 7 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 10 11 12 20 22 24 30 Frek: 499 1797 1 3 2 1 1 3 26 Kod: 40 45 70 100 101 120 130 134 140 Frek: 3 3 1 71 5 3 3 2 1 Kod: 150 155 160 165 170 172 175 180 185 Frek: 2 2 12 5 110 1 5 5 1 Kod: 190 210 220 240 300 320 323 350 360 Frek: 1 1 4 6 1 11 4 2 39 Kod: 366 370 375 376 380 386 999 Frek: 7 4 16 5 16 7 7
VAR 202 FACKLIG ORGANISERING 62 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 9 F.62. (ANSTÄLLD) Är de som arbetar i Ert yrke fackligt organiserade företrädesvis inom LO, TCO eller SACO/SR? 1292 1. LO 486 2. TCO 74 3. TCO, SACO/SR 75 4. SACO/SR 4 5. LO, TCO 190 7. Annat svar 569 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 203 ARBETSPLATS STORLEK 63 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 9 F.63. (ANSTÄLLD) Hur många personer arbetar (arbetade) på Er arbetsplats? 127 1. 1 person 533 2. 2-9 personer 650 3. 10-49 personer 235 4. 50-99 personer 326 5. 100-499 personer 219 6. 500 eller fler personer 30 7. Annat svar 572 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 204 FÖRETAGETS STORLEK 64 Loc 261 width 1 MD=0 or GE 9 F.64. (FÖRETAGARE) Är Ni ensam företagare eller har Ni anställda? 270 1. Ja, ensam företagare 105 2. Har anställda 2320 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 205 ANTAL ANSTÄLLDA 64A Loc 262 width 3 MD= 0 or GE 999 F.64A. (FÖRETAGARE MED ANSTÄLLDA) Hur många anställda i genomsnitt? <Se F.64 för fullständig frågetext> 001. 1 anställd . . 045. 45 anställda 2590 000. Frågan ej tillämplig 9 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 2590 31 23 13 5 9 2 2 1 Kod: 9 10 12 15 16 17 20 30 38 Frek: 1 2 1 1 1 2 3 1 1 Kod: 45 999 Frek: 1 9
VAR 206 AVSTÅND TILL ARBETET 65A Loc 265 width 3 MD= 0 or GE 999 F.65A. (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur många kilometer har Ni till arbetet (enkel resa)? 001. 1 kilometer . . 350. 350 kilometer 68 777. Avståndet varierar, olika arbetsplatser 790 000. Frågan ej tillämplig 13 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 790 359 231 205 76 87 55 36 29 20 77 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 23 40 21 11 50 16 20 24 9 67 4 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 15 11 7 74 9 12 8 5 45 5 10 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 Frek: 10 2 23 5 4 7 1 20 1 3 2 Kod: 45 47 48 49 50 51 52 55 57 59 60 Frek: 15 2 1 1 17 1 4 5 1 2 6 Kod: 65 66 67 70 75 80 82 85 88 100 110 Frek: 2 1 2 7 2 1 1 1 1 5 1 Kod: 120 125 160 200 210 250 260 300 330 350 777 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 68 Kod: 999 Frek: 13
VAR 207 RESTID TILL ARBETET 65B Loc 268 width 3 MD= 0 or GE 999 F.65B. (FÖRVÄRVSARBETANDE) Hur lång tid tar det för Er att komma till arbetet? 001. 1 minut . . 225. 225 minuter 73 777. Tiden varierar 701 000. Frågan ej tillämplig 11 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 Frek: 701 10 47 25 12 362 10 16 9 431 1 Kod: 12 13 15 16 17 19 20 22 25 28 30 Frek: 12 2 293 1 2 1 206 1 99 1 171 Kod: 31 35 36 38 40 45 50 55 60 65 70 Frek: 1 24 1 1 36 66 15 3 28 1 4 Kod: 75 80 90 120 150 160 195 210 225 777 999 Frek: 3 3 8 2 2 1 1 1 1 73 11
VAR 208 AVSTÅND TILL C-ORT 66A Loc 271 width 3 MD= 0 or GE 999 F.66A. (BOENDE UTANFÖR CENTRALORT) Hur många kilometer har Ni till centralorten? 001. 1 kilometer . . 175. 175 kilometer 1257 000. Frågan ej tillämplig 11 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1257 15 46 87 60 96 74 96 69 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 52 113 48 76 38 22 90 27 26 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 37 5 98 3 16 14 6 42 8 Kod: 27 28 29 30 32 33 34 35 36 Frek: 2 8 2 38 4 2 3 17 4 Kod: 37 38 40 41 42 43 45 46 47 Frek: 3 5 13 1 4 1 10 1 2 Kod: 48 49 50 52 53 54 55 56 58 Frek: 1 1 10 3 1 1 1 1 2 Kod: 60 65 70 75 77 90 110 130 140 Frek: 4 3 5 3 1 2 1 1 1 Kod: 148 150 160 175 999 Frek: 1 1 2 1 11
VAR 209 RESTID TILL C-ORT 66B Loc 274 width 3 MD= 0 or GE 999 F.66B. (BOENDE UTANFÖR CENTRALORT) Hur lång tid tar det för Er att resa till centralorten? 002. 2 minuter . . 180. 180 minuter 1256 000. Frågan ej tillämplig 8 999. Uppgift saknas Kod: 0 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 1256 2 1 1 101 6 17 10 2 Kod: 10 12 13 15 17 20 25 30 35 Frek: 354 7 2 353 1 223 72 140 16 Kod: 40 45 50 60 75 80 90 120 150 Frek: 30 44 11 25 3 1 4 5 3 Kod: 180 999 Frek: 1 8
VAR 210 MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARB 67 Loc 277 width 1 MD=0 or GE 9 F.67. (GIFT/SAMMANBOENDE) Är Er make (maka, sammanboende) förvärvsarbetande? (OM JA:) Heltid eller deltid? 6 1. Ja 999 2. Ja, heltid 394 3. Ja, deltid 619 5. Nej, ej förvärvsarbetnde 5 8. Annat svar 675 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 211 MAKE PRIV/STATL ANST 67 Loc 278 width 1 MD=0 or GE 9 F.67B. (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETAR) Är anställningen statlig, kommunal eller privat? <Se F.67 för fullständig frågetext> 183 6. Statlig anställning 400 7. Kommunal anställning 809 8. Privat anställning 1296 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 212 PARTI KOMMUNVAL 1979 BF Loc 279 width 2 MD= 0 F.BF:1. Vilket parti röstade Ni på vid kommunalvalet i år? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I BREVENKÄT TILL UP INTERVJUAD FÖRE VALET 48 10. Vänsterpartiet kommunisterna 603 11. Socialdemokraterna 336 12. Centerpartiet 135 13. Folkpartiet 221 14. Moderata samlingspartiet 39 15. Kristen demokratisk samling 2 16. Sveriges kommunistiska parti 2 17. Arbetarpartiet kommunisterna 16 20. Kommunal rättvisa 18 21. Fram för kommunen 27. Annat riksparti 6 28. Annat lokalparti 1 29. Annat parti (riksparti eller lokalparti framgår ej) 2 50. Röstade blankt 76 55. Röstade inte 25 99. Uppgift saknas 1169 00. Frågan ej tillämplig
VAR 213 SPLIT-VOTE BF Loc 281 width 1 MD=0 or GE 9 F.BF:2(1). (RÖSTADE I RIKSDAGS- OCH KOMMUNALVAL) Röstade Ni på samma parti vid riksdagsvalet och kommunalvalet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I BREVENKÄT TILL UP INTERVJUAD FÖRE VALET 1270 1. Ja 179 5. Nej 11 7. Ej röstberättigad i riksdagsval 6 8. Vet ej/vägrar svara 1156 0. Frågan ej tillämplig 77 9. Uppgift saknas
VAR 214 ANLEDN TILL SPLITVOTE BF Loc 282 width 1 MD=0 F.BF:2(2). (RÖSTADE PÅ OLIKA PARTIER) Vad beror det på att Ni röstade på olika partier i kommunalvalet och riksdagsvalet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I BREVENKÄT TILL UP INTERVJUAD FÖRE VALET 14 1. Lokalt parti, annat orepresenterat, ingen motsvarighet, ingen chans 33 2. Personval på kommunal nivå 23 3. Skilda motiv anges för röstning 65 4. Anger annat som särskiljer kommunfullmäktigevalet 13 5. Motiv oklart, vill eller kan ej ange motiv 16 6. Röstade endast i ena valet 16 7. Anger endast rikspolitiska motiv, rikspolitiken tycks dominera 1 8. Personval i riksdagsval 2518 0. Frågan ej tillämplig
VAR 215 INFO LOKALRADION BF Loc 283 width 1 MD=0 or GE 9 F.BF:3. Har Ni någon gång eller flera gånger lagt märke till om lokalradion sänt något inslag som berört kommunalvalet här i Er kommun? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I BREVENKÄT TILL UP INTERVJUAD FÖRE VALET 291 1. Flera gånger 707 2. Någon gång 504 5. Nej, aldrig 5 8. Vet inte/Vill ej svara 1177 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 216 SLUTLIGT PARTIVAL Loc 284 width 2 MD= 0 or GE 99 Slutligt partival (V183 kompletterad med uppgifter från V212 för intervjuade före valet) 89 10. Vänsterpartiet kommunisterna 1002 11. Socialdemokraterna 541 12. Centerpartiet 213 13. Folkpartiet 345 14. Moderata samlingspartiet 53 15. Kristen demokratisk samling 2 16. Sveriges kommunistiska parti 3 17. Arbetarpartiet kommunisterna 21 20. Kommunal rättvisa 22 21. Fram för kommunen 2 27. Annat riksparti 12 28. Annat lokalparti 6 29. Annat parti (riksparti eller lokalparti framgår ej) 7 30. Röstade blankt 81 55. Röstade ej i kommunalvalet 180 88. Vill ej svara 80 00. Frågan ej tillämplig 40 99. Uppgift saknas
VAR 217 ANTAL INVÅNARE BOSTORT Loc 286 width 6 MD=999999 Antal invånare på bosättningsorten (absoluta tal) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 8 999999. Uppgift saknas Valid-n=2691 Min=9 Max=119810 Mean=980.9 St.Dev=0.0
VAR 218 CENTRALORTSBO/UPPVÄXT Loc 292 width 1 MD=9 Boende i centralort - uppväxtort (kombination av V16 och V188) 608 1. Centralortsbo med uppväxt i samhälle, stad eller storstad 667 2. Centralortsbo med uppväxt på ren landsbygd eller tidigare bott i randkommun 576 3. Ej centralortsbo med uppväct i samhälle eller tidigare bott i centralort 831 4. Ej centralortsbor med uppväxt på ren landsbygd 17 9. Uppgift saknas
VAR 219 INFL FÖRE/EFTER SAMMANL. Loc 293 width 1 MD=9 Inflyttad före eller efter kommunsammanläggningen 1034 1. Har alltid bott i kommunen 864 2. Har flyttat in till kommunen senast året före det att församlingen man bor i lagts samman med centralorten 800 3. Har flyttat in till kommunen efter det årsskifte då församlingen man bor i lades samman med centralorten 1 9. Uppgift saknas
VAR 220 TÄTORTSKOD 1 Loc 294 width 1 MD=9 Tätortskod 1 - nykodning efter adresser samt justering för sammanläggningstid för församling 1277 1. Centralortsbor; bor i centralortsförsamling som tillhört ursprunglig centralkommun 83 2. Utkantsbor i centralort; har vid tätortskodning ansetts bo i centralort trots att intervjuaren betecknat UP som boende utanför 193 3. Bor i största tätort utanför centralorten 68 4. Bor i näst största tätorten 92 5. Bor i någon av övriga tätorter 973 6. Bor på ren landsbygd 13 9. Uppgift saknas
VAR 221 TÄTORTSKOD 2 Loc 295 width 1 MD=9 Tätortskod 2 - nykodning efter adresser samt justering för sammanläggningstid för församling Anm. V221 skiljer sig från V220 genom att kategori 2 förutom 83 personer boende på landsbygden inom centralortskommunen även innehåller 118 personer boende i tätorten, men utanför centralortskommunen. 1159 1. Centralortsbor; bor i centralortsförsamling som tillhört ursprunglig centralortskommun 201 2. Utkantsbor i centralort; har vid tätortskodningen ansetts bo i centralort trots att intervjuaren betecknat UP som boende utanför eller bor inom centralorten i församling som tillkommit genom sammanläggning 193 3. Bor i största tätort utanför centralorten 68 4. Bor i näst största tätorten 92 5. Bor i övriga tätorter 973 6. Bor på ren landsbygd 13 9. Uppgift saknas
VAR 222 TÄTORT/LANDSBYGD Loc 296 width 1 MD=9 Kombination av centralortsbo/uppväxt (V218) och tätortskod 2 (V221) 559 1. Centralortsbo med uppväxt i tätort 598 2. Centralortsbo med erfarenhet av landsbygd eller randkommun 201 3. Utkantsbor 191 4. Randkommunbor i största tätort utanför centralorten 160 5. Randkommunbor i näst största eller övriga tätorter 282 6. Landsbygdsbefolkning med erfarenhet av samhälle eller centralort 691 7. Landsbygdsbefolkning med uppväxt på ren landsbygd 17 9. Uppgift saknas
VAR 223 CENTRALKOMMUN/RANDKOMMUN Loc 297 width 1 MD=9 Centralkommun/randkommun 1628 1. Bor i centralkommun eller oförändrad kommun 1070 2. Bor i kommundel som förts till centralkommun under perioden 1966-1974 1 9. Uppgift saknas
VAR 224 ANTAL KOMMUNINVÅNARE -75 Loc 298 width 1 Antal kommuninvånare 1975 576 1. - 9519 328 2. 9520 - 13015 549 3. 13016 - 18717 533 4. 18718 - 32635 713 5. 32636 - 138116
VAR 225 ANDEL TÄTORTSBEFOLKN -75 Loc 299 width 1 MD=9 Andel tätortsbefolkning 1975 743 1. 26-55% 345 2. 55-68% 528 3. 68-77% 529 4. 77-86% 517 5. 86-99% 37 9. Uppgift saknas
VAR 226 BEFOLKNINGSUTVECKL 60-75 Loc 300 width 1 MD=9 Befolkningsutveckling 1960-1975 (befolkningen 1975 i procent av befolkningen 1960) 541 1. 63-89% 543 2. 89-96% 533 3. 96-107% 331 4. 107-126% 717 5. 126-490% 34 9. Uppgift saknas
VAR 227 YRKESFORM Loc 301 width 1 MD=9 Yrkesform 188 1. Aldrig yrkesverksam 558 2. Nu icke yrkesverksam, tidigare anställd 1551 3. Nu anställd 138 4. Nu icke yrkesverksam, tidigare företagare 244 5. Nu företagare 20 9. Uppgift saknas
VAR 228 SOCIALGRUPP-1 Loc 302 width 1 MD=9 Socialgrupp (approx.) 198 1. SACO, TCO/SACO, större företagare, mer än 10 anställda + spec. kodade 987 2. Mindre företagare, jordbrukare, TCO + spec. kodade 1309 3. LO utom särskilt kodade + spec. kodade 8 4. Ej yrkesverksamma 197 9. Uppgift saknas
VAR 229 SOCIALGRUPP-2 Loc 303 width 1 MD=9 Socialgrupp nu verksam (samma som V228 förutom att hemmafruar förts till särskild grupp) 197 1. SACO, TCO/SACO, större företagare, mer än 10 anställda + spec. kodade 958 2. Mindre företagare, jordbrukare, TCO + spec. kodade 1273 3. LO utom särskilt kodade + spec. kodade 8 4. Ej yrkesverksamma 91 5. Hemmafru 172 9. Uppgift saknas
VAR 230 YRKESGRUPP-1 Loc 304 width 1 MD=9 Yrkesgrupp 1 1201 1. Arbetare 723 2. Tjänstemän 378 3. Företagare inkl. jordbrukare 186 4. Aldrig yrkesverksam 211 9. Uppgift saknas
VAR 231 YRKESGRUPP-2 Loc 305 width 1 MD=9 Yrkesgrupp 2 (samma som V230 förutom att hemmafruar förts till särskild grupp) 1090 1. Arbetare 672 2. Tjänstemän 330 3. Företagare inkl. jordbrukare 186 4. Aldrig yrkesverksam 231 5. Hemmafru 190 9. Uppgift saknas
VAR 232 TIDIGARE YRKESV HEMMAFRU Loc 306 width 1 Tidigare yrkesverksam hemmafru 479 1. Ja 2220 5. Nej
VAR 233 FAMILJEINKOMST KVARTIL Loc 307 width 1 Familjeinkomst kvartilindelad 719 1. 1:a kvartil (lägst) 799 2. 2:a kvartil 666 3. 3:e kvartil 515 4. 4:e kvartil (högst)
VAR 234 FAM.FÖRMÖGENHET KVARTIL Loc 308 width 1 Familjeförmögenhet kvartilindelad 860 1. 1:a kvartil (lägst) 571 2. 2:a kvartil 643 3. 3:e kvartil 625 4. 4:e kvartil (högst)
VAR 235 ARBPLATS STLK (INKL FÖ) Loc 309 width 1 MD=0 or GE 9 Arbetsplatsens storlek (samma som V203, men gäller även företagare) 383 1. 1 person 613 2. 2-9 personer 664 3. 10-49 personer 235 4. 50-99 personer 323 5. 100-499 personer 219 6. 500 eller fler personer 30 8. Annat svar 201 0. Frågan ej tillämplig 31 9. Uppgift saknas