KOMMUNALA VALRÖRELSER 1979
           Femkommunsundersökningen
               SSD 0100

              Primärforskare
             Jörgen Westerståhl
         Statsvetenskapliga institutionen
            Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               Juni 1988

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet i
       KOMMUNALA VÄLJARE 1979 samlades ursprungligen
       in av ett forskningsprojekt vid statsvetenskapliga
       institutionen vid Göteborgs universitet, under
       ledning av Jörgen Westerståhl. Varken SSD eller
       primärforskaren bär ansvar för analyser och
       tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Jörgen Westerståhl och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får KOMMUNALA VÄLJARE 1979
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Riksdagen beslöt i december 1978 (prop. 78/79:61, KU
  1978/79:17) att anslå ca 7 miljoner kronor till en
  vetenskaplig utvärdering av kommunindelningsreformens
  konsekvenser. Utvärderingen skulle enligt riksdagsbeslutet
  ske i enlighet med det forskningsprogram "Utvärdering av
  kommunindelningsreformen" (Ds Kn 1978:5) som utarbetats av
  kommunaldemokratiska kommitten.

  Kommunaldemokratiska kommitten var en parlamentarisk
  kommitte som tillsattes hösten 1977 och omfattade 7
  ledamöter och lika många sakkunniga. Kommitten fick i
  uppdrag att vara administrativt ansvarig för utvärderingen.

  FÖr forskningsarbetet svarade kommunaldemokratiska
  forskningsgruppen vilken bildades under våren 1979.
  Projektansvariga var Jörgen Westerståhl, Lars Strömberg,
  Lennart Brantgärde (Statsvetenskapliga institutionen vid
  Göteborgs universitet), Janerik Gidlund (Statsvetenskapliga
  institutionen vid Umeå universitet), Gunnar Wallin
  (Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms
  universitet), Håkan Magnusson, Leif Johansson
  (Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet),
  Gunnar Törnqvist, Lars-Olof Olander och Jan Widberg
  (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid
  Lunds universitet).

  Forskningsprogrammet var utformat mot bakgrund av den debatt
  som fördes om den kommunala självstyrelsen och den kommunala
  demokratin framförallt i samband med 1960-talets
  kommunindelningsreform. Genom de arbeten som en tidigare
  kommunalforskningsgrupp, med stöd av Riksbankens
  Jubileumsfond, utförde under åren 1966-1970 var
  förutsättningarna för en utvärdering av indelningsreformen
  goda, jämfört med vad som är vanligt när det gäller
  samhällsreformer av denna storlek.

  Undersökningarna koncentrerades på förhållandet i
  kommunerna. I större inriktning än tidigare undersökningar
  inriktades de på frågor rörande skillnader inom kommunerna,
  när det gäller möjligheterna för medborgerligt deltagande,
  tillgång till service etc. Därigenom blev det lättare att
  bedöma behovet av ytterligare reformer av kommunernas
  arbetsformer och organisation. Även förutsättningarna för
  och konsekvenserna av att i vissa fall ompröva genomförda
  kommunsammanläggningar, kunde på detta sätt belysas.

  
  Forskningsprogrammet var uppdelat i tre delprogram:

  KOMMUNEN SOM DEMOKRATISK SJÄLVSTYRELSEORGANISATION

  Tre av de tillhörande delprojekten behandlade de väsentliga
  kanalerna mellan medborgarna och det kommunalpolitiska
  systemet, nämligen massmedier, partier och organisationer.
  Till massmedieprojektet lades också ett studium av
  medborgarnas information i kommunalpolitiska frågor. Det
  fjärde projektet i detta delprogram summerade den
  medborgerliga aktiviteten via de olika kanalerna men också
  direkt i förhållande till det kommunalpolitiska systemet.

  KOMMUNEN SOM FÖRVALTNINGSORGANISATION

  Delprogram II behandlade den kommunala organisationen, dvs
  själva centrum i det kommunalpolitiska systemet. Här beaktas
  krav och önskemål rörande den kommunala verksamheten och här
  fattas besluten. Huvudaktörerna är kommunalpolitiker och
  tjänstemän. Även deras relationer till medborgarna belystes
  liksom politikernas åsiktsrepresentativitet. Väsentliga
  frågeställningar gällde politikerkårens rekrytering och
  sammansättning, politikernas arbete,
  förvaltningsorganisationens utveckling och förhållandet
  mellan politiker och tjänstemän. Den centrala
  budgetprocessen specialstuderades.

  KOMMUNEN SOM SERVICEPRODUCENT OCH ENHET FÖR
  SAMHÄLLSPLANERING

  Delprogram III behandlade den kommunala servicen, dvs det
  som från medborgarnas synpunkt främst kommer ut av det
  kommunala systemet. Servicen studerades från tre
  huvudsakliga utgångspunkter: Hur den utvecklas och hur den
  varierar mellan kommunerna, vilka förändringar som skett med
  servicens tillgänglighet efter kommunindelningsreformen och
  hur medborgarna bedömer den service de erbjuds.

  
                 II

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  KOMMUNURVALET

  Mot bakgrund av forskningsprogrammets uppläggning stod det
  tidigt klart att undersökningarna måste inriktas på studier
  av många kommuner i ett representativt urval. Till detta
  beslut bidrog de resultat som den tidigare
  kommunalforskningsgruppen kommit fram till, nämligen att
  variationerna mellan de svenska kommunerna är avsevärda i en
  mängd relevanta avseenden. Med hänsyn till att storstäderna
  Stockholm, Göteborg och Malmö endast marginellt påverkades
  av indelningsreformen och att förhållandena i dessa kommuner
  i många avseenden var speciella och skulle kräva en stor
  andel av de begränsade forskningsresurserna för att kunna
  undersökas beslöts att storstäderna skulle uteslutas ur
  målpopulationen.

  En grundläggande utgångspunkt vid valet av urval var tanken
  att kommunurvalet skulle kunna användas för alla de
  undersökningar som skulle bli aktuella i
  forskningsprogrammet. Detta motiverades främst av metodiska
  skäl. Ett gemensamt kommunurval skulle öka möjligheterna att
  samanalysera resultat från olika delundersökningar. Till
  detta kom också en rent praktisk synpunkt, nämligen att en
  lång rad bakgrundsdata och annat arkivmaterial skulle kunna
  samutnyttjas i olika projekt, besök i kommunerna av
  forskningspersonal kunna koordineras osv.

  Ett problem vid urvalskonstruktionen var att olika planerade
  projekt ställde olika krav på urvalets storlek. För vissa
  undersökningar var det önskvärt med så stort kommunurval som
  möjligt, för andra särskilt resurskrävande studier skulle
  endast ett fåtal kommuner kunna undersökas. För de studier
  som skulle kräva många kommuner för att kunna ge en
  representativ bild av kommunerna utanför storstäderna
  bestämdes antalet till 50. Urvalet konstruerades så att det
  var möjligt att dela i två hälfter med 25 kommuner i varje.
  I ett av 25-kommunurvalen ingick 5 typkommuner som skulle
  kunna användas för mera intensiva studier.

  Som grundval för urvalsdragningen av de 50 kommunerna låg en
  faktoranalys av ett 30-tal olika kommunegenskaper:
  demografiska, ekonomiska och politiska bland vilka flera
  belyste utvecklingen över tid. Faktoranalysen visade att sex
  dimensioner präglade dagens kommunpopulation:
  majoritetsförhållande i kommunfullmäktige, geografiskt läge,
  invånarantal, kommuntyp (glesbygdskommuner, mindre
  bruksorter, större industriorter, kommuner med
  förvaltningsinslag), centralortsförhållanden (tvåkärniga

  
  kommuner, enkärniga med svag centralort, enkärniga med stark
  centralort, enkärniga med mycket stark centralort) samt
  tidpunkt för senaste kommunsammanslagning. Denna information
  användes för att indela landets 274 kommuner utanför
  storstäderna i 25 strata på ett sådant sätt att de kommuner
  som hamnade i respektive stratum var så lika varandra som
  möjligt. Ur vart och ett av dessa 25 strata valdes sedan 2
  kommuner. Därigenom erhölls också två 25-kommunurval.
  Nedanstående tabell visar vilka kommuner som kom att ingå i
  urvalet.

  De fem kommuner som specialstuderades valdes i första hand
  med hänsyn till behovet av att kunna utnyttja ett inom den
  kulturgeografiska institutionen i Lund insamlat kartmaterial
  rörande transportapparaten. De valdes också med beaktande av
  intresset att få med i studien en kommun som inte berördes
  av indelningsförändringarna (Grästorp), en expansiv
  förortskommun (Kävlinge), landsbygds- och tätortskommuner av
  "standardmodell" enligt indelningsförslaget (Sjöbo och
  Lidköping) samt en större kommun (Luleå). Genom att
  kommunerna valdes från Skåne, Västergötland och Norrbotten
  uppnåddes en viss spridning över landet rent geografiskt.

  INTERVJUUNDERSÖKNINGEN

  Den stora intervjuundersökningen med medborgare omfattade
  ett representativt urval av medborgare under 80 år i
  50-urvalet av kommuner. I de 5 kommuner (Kävlinge, Sjöbo,
  Grästorp, Lidköping och Umeå) som blev föremål för mer
  intensiva studier omfattade intervjuurvalet 300 personer per
  kommun, dvs sammanlagt 1500. I de övriga 45 kommunerna
  omfattade urvalet 40 personer per kommun eller tillsammans
  1800. Sammanlagt planerades sålunda 3300 intervjuer av vilka
  2700 kunde genomföras. Bortfallet var alltså något mindre än
  18 procent. Intervjuerna genomfördes under perioden 1
  augusti till 16 november 1979. Cirka 60 procent av
  intervjuerna genomfördes under veckorna närmast före valet
  och återstoden efter valet.

  ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM
  I MEDBORGARUNDERSÖKNINGEN

         Intervjuer Bortfall Andel
                    svar

  Upplands-Väsby  30     10   75.0
  Tyresö      31      9   77.5
  Nacka      30     10   75.0
  Tierp      34      6   85.0
  Uppsala     37      3   92.5
  Enköping     34      6   85.0

  
  Vingåker     37      3   92.5
  Katrineholm   32      8   80.0
  Valdemarsvik   37      3   92.5
  Gnosjö      31      9   77.5
  Eksjö      32      8   80.0
  Tranås      32      8   80.0
  Ljungby     32      8   80.0
  Torsås      36      4   90.0
  Kalmar      33      7   82.5
  Borgholm     33      7   82.5
  Östra Göinge   38      2   95.0
  Örkelljunga   33      7   82.5
  Bromölla     32      8   80.0
  Staffanstorp   33      7   82.5
  Kävlinge    241     59   80.0
  Sjöbo      242     58   80.5
  Trelleborg    30     10   75.0
  Halmstad     28     12   70.0
  Partille     32      8   80.0
  Munkedal     34      6   85.0
  Lysekil     31      9   77.5
  Tranemo     36      4   90.0
  Bengtsfors    31      9   77.5
  Vänersborg    30     10   75.0
  Grästorp    261     39   87.0
  Töreboda     33      7   82.5
  Lidköping    237     63   79.0
  Kil       30     10   75.0
  Kumla      34      6   85.0
  Surahammar    33      7   82.5
  Hallstahammar  38      2   95.0
  Västerås     36      4   90.0
  Säter      36      4   90.0
  Avesta      36      4   90.0
  Bollnäs     35      5   87.5
  Ånge       37      3   92.5
  Berg       37      3   92.5
  Härjedalen    30     10   75.0
  Robertsfors   36      4   90.0
  Sorsele     34      6   85.0
  Överkalix    34      6   85.0
  Kalix      32      8   80.0
  Gällivare    31      9   77.5
  Luleå      217     83   72.0

  Totalt     2699     601   81.8

  De flesta av projekten använde sig av resultaten från
  intervjuundersökningen. Frågeformuläret innehöll frågor om
  lokal service, kontakter med myndigheter och tjänstemän samt
  kommunalpolitiker, erfarenheter av dessa kontakter och av
  indelningsreformen, informations- och mediafrågor, röstning
  och partiengagemang, yrkeserfarenhet mm.

  
  Intervjuformuläret utarbetades och testades vid
  statsvetenskapliga institutionen i Göteborg i nära samarbete
  med övriga intressenter i intervjuundersökningen. För
  fältarbetet svarade Statistiska Centralbyrån. Kodning av
  formulären utfördes vid statsvetenskapliga institutionen i
  Göteborg. Bearbetningarna ägde rum dels i Göteborg och dels
  hos de forskare som utnyttjade intervjusvaren i sina
  analyser.

  För en diskussion om urvalet se Sven Eriksson "Kommunurval,
  väljarurval och analysansatser" (Ds Kn 1982:4).

  
  KOMMUNALDEMOKRATISKA FORSKNINGSGRUPPENS RAPPORTER:

  "Den kommunala självstyrelsen. En utvärdering av
  kommunindelningsreformen" (Ds Kn 1979:12)

  Jan Widberg, "Från socken till kommunblock. En studie av
  kommunala indelningar och indelningsreformer i Sverige" (Ds
  Kn 1979:14)

  Lars-Olof Olander, "Förnyelse och variation i ortssystemet.
  Servicens, transportsystemets och åtkomlighetens förändring
  i några svenska kommuner mot bakgrund av indelningsreformen"
  (DS Kn 1980:6)

  Lars-Olof Olander och Jan Wiberg, "Hushållen och
  servicelandskapet. Geografiska studier av utnyttjande och
  attityder" (Ds Kn 1981:10)

  Jörgen Westerståhl och Folke Johansson, "Medborgarna och
  kommunen. Studier av medborgerlig aktivitet och
  representativ folkstyrelse" (Ds Kn 1981:12)

  Lennart Brantgärde, Iris Alfredson och Mats Sjölin,
  "Kommunalpolitik, massmedier och medborgare. Studier av
  kunskaper, mediautbud och förutsättningar för lokal
  opinionsbildning (Ds Kn 1981:13)

  Janerik Gidlund och Gullan Gidlund, "Ty riket är ditt och
  makten. De politiska partiernas roll i svenska kommuner" (Ds
  Kn 1981:15)

  Gunnar Wallin, Henry Bäck och Merrick Tabor,
  "Kommunalpolitikerna. Rekrytering - Arbetsförhållanden -
  Funktioner" (Del 1 Ds Kn 1981:17 och del 2 Ds Kn 1981:18)

  Anders Sannerstedt, "Attityder till kommunal service" (Ds Kn
  1981:22)

  Stephan Schmidt, "De valdas val. Kommunal beslutsstruktur
  och beslutsprocess" (Ds Kn 1981:23)

  Leif Johansson, "Kommunala servicevariationer" (Ds Kn
  1982:2)

  Janerik Gidlund, Jan Engberg, Ulla-Britt Hallin och Anders
  Lidström, "Folkrörelser och kommunalpolitik" (Ds Kn 1982:3)

  Sven Eriksson, "Kommunurval, väljarurval och analysansatser"
  (Ds Kn 1982:4)

  Håkan Magnusson, "Den kommunala budgetprocessen" (Ds Kn
  1982:5)

  
  Lars Strömberg och Per-Owe Norell, "Kommunalförvaltningen"
  (Ds Kn 1982:8)

  För ytterligare information om undersökningen se:

   Strömberg, Lars    De nya kommunerna
   Westerståhl, Jörgen  En sammanfattning av den
   (red)         kommunaldemokratiska forsknings-
              gruppens undersökningar
              Liber, 1983

   Strömberg, Lars    The New Swedish Communes
   Westerståhl, Jörgen  A Summary of Local Government
              Research
              Liber, 1984

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-8 (01-88) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 används för frågor som ej är
  tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor eller för att frågan endast ställts till
  vissa grupper. "Vet inte"-svar har givits koden 8 (88).

  I de fall frågeformuleringen skiljer sig mellan intervjuer
  genomförda före eller efter valdagen anges båda
  frågeformuleringerna. Om frågen endast ställts till vissa
  grupper anges dessa inom parentes före frågeformuleringen
  eller i särskild anmärkning. Frågor ställda i brevformuläret
  anges med förkortningen BF. Förkortningen UP
  (undersökningsperson) används i kodboken som beteckning för
  den intervjuade.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 176  (2) DISK KOMMUNALA FRÅGOR 37    (3) MD=9
    REF 176  (4) LOC 230 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.37 Hur ofta brukar det förekomma att Ni talar med
       folk i Er omgivning om någon kommunal fråga som
       rör just ... (KOMMUNENS NAMN)? Brukar det
       förekomma ofta, eller bara vid något enstaka
       tillfälle eller inte alls? (VISA SVARSKORT)

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    665  1.  Ofta
   1559  3.  Vid något enstaka tillfälle
    471  5.  Inte alls
     1  7.  Annat svar

     3  9.  Uppgift saknas

  ............................................................

  

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

               *** OBS ***

  I variabel 186 anges frågan ej tillämplig för 1 016
  personer. Detta antal stämmer ej vid kontroll med svar på
  frågorna 44, 45A och 45B. Vilken ytterligare grupp som
  inkluderats i frågan ej tillämplig kategorin har ej kunnat
  fastställas.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 SSDstudie NR 0100 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 002 4 UP:s ID-nummer 5 Intervjuarnummer 6 Ålder 7 Kön 8 Kommun (4-sifferskod) 9 Kommun (2-sifferskod) 10 Intervjumånad 11 Intervjudatum 12 Vikt 1 13 Vikt 2 14 År för inflyttning till kommunen 15 Kommun från vilken UP inflyttat 16 Boende i centralort/annan del 17 Civilstånd KOMMUNENS INSATSER PÅ OLIKA OMRÅDEN 18 Tillgång på bostäder 19 Markköp och markplanering 20 Sysselsättning 21 Kollektivtrafik 22 Vägar, gator och trafik 23 Vatten och avlopp 24 Miljövård 25 Skolor 26 Barnomsorg 27 Äldre- och handikappomsorg 28 Socialhjälp 29 Idrott och friluftsliv 30 Annan fritidsverksamhet 31 Bibliotek och annan kulturell verksamhet 32 Mest angelägna kommunala uppgiften 33 Allmän bedömning av den kommunala servicen BARNOMSORG 34 Hemmavarande barn under 16 år 35 Barn i skolan 36 Kommunal barntillsyn tidigare 37 Barn under skolåldern 38 Form av barntillsyn, 1 39 Form av barntillsyn, 2 40 Behov av kommunal barntillsyn 41 Barnomsorg en föräldraangelägenhet 42 Barnomsorg en samhällelig ekonomisk angelägenhet 43 Barnomsorg på kommunala familjedaghem 44 Barnomsorg på kommunala daghem KONTAKTER MED DEN KOMMUNALA FÖRVALTNINGEN 45 Kontakt angående bostad 46 Kontakt angående barnens skolgång 47 Kontakt angående barnomsorg 48 Kontakt angående åldringsvård 49 Kontakt angående andra sociala förhållanden 50 Kontakt angående annat, 1 51 Kontakt angående annat, 2 52 Orättvis behandling vid kommunkontakt 53 Område för orättvis behandling av kommunen ATTITYDER TILL KOMMUNALTJÄNSTEMÄN OCH KOMMUNAL FÖRVALTNING 54 Lika behandling av alla medborgare 55 Kommunala förvaltningens storlek 56 Besked från kommunala förvaltningar 57 Möjligheten att ändra kommunala beslut 58 Kommunala tjänstemäns hjälpsamhet 59 Kommunala skrivelsers begriplighet 60 Kommunala tjänstemäns effektivitet 61 Hitta rätt person inom kommunala myndigheter PARTICIPATION 62 Idrotts- eller friluftsförening 63 Fackförening 64 Konsumförening eller annan konsumentorganisation 65 Lantbrukarorganisation, företagarorganisation 66 Politiskt parti 67 Hyresgäst-, bostadsrätts- eller villaägarförening 68 Föräldraförening 69 Lokala aktionsgrupper 70 Pensionärsförening 71 Annan förening, 1 72 Annan förening, 2 73 Annan förening, 3 KONTAKTER MED ENSKILDA KOMMUNPOLITIKER 74 Kontakt med enskild kommunalpolitiker 75 Område för kontakt i enskild sak, 1 76 Område för kontakt i enskild sak, 2 FÖRSÖK ATT PÅVERKA KOMMUNALA BESLUT 77 Påverkan av kommunalt beslut 78 Aktivitet för att påverka kommunen, 1 79 Aktivitet för att påverka kommunen, 2 80 Aktivitet för att påverka kommunen, 3 81 Aktivitet för att påverka kommunen, 4 82 Aktivitet för att påverka kommunen, 5 FÖRTROENDEMANNAUPPDRAG 83 Förtroendeuppdrag i kommunfullmäktige eller nämnd 84 Personlig bekantskap med kommunalpolitiker 85 Uppdragsvillighet 86 Uppdragsvillighet - fullmäktige eller nämnd 87 Anledning till bristande uppdragsvillighet, 1 88 Anledning till bristande uppdragsvillighet, 2 89 Anledning till bristande uppdragsvillighet, 3 KRITERIER FÖR NOMINERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGEKANDIDAT 90 Kandidatens erfarenhet och kunnighet 91 Fördelning mellan könen 92 Fördelning mellan samhällsklasser 93 Fördelning mellan åldersgrupper 94 Kommundelarnas representation 95 Voteringslojalitet - parti, väljare, egen uppfattning KOMMUNINDELNINGSREFORMEN 96 Rimlig servicefördelning mellan olika kommundelar 97 Missgynnad kommundel 98 Gynnad kommundel 99 Förändring för UP:s kommundel 100 Synpunkter beaktas bättre 101 Synpunkter beaktas sämre KOMMUNAL DEMOKRATI 102 Medborgarnas möjlighet att ta ansvar 103 Kommunalpolitiker bör lyssna mer till experter 104 Serviceutnyttjarna mer att säga till om 105 Hänsyn till intressegrupper eller parti 106 Besluta i egen kommundels angelägenhet 107 Allmänheten har ej tillräcklig kunskap 108 Sänkt kommunalskatt eller utbyggd kommunal service TIDNINGAR 109 Tidningsläsning 110 Tidning 1 111 Tidning 2 112 Tidning 3 113 Tidning 4 114 Tidning 5 115 Prenumeration - tidning 1 116 Prenumeration - tidning 2 117 Prenumeration - tidning 3 118 Prenumeration - tidning 4 119 Prenumeration - tidning 5 120 Läsfrekvens - tidning 1 121 Läsfrekvens - tidning 2 122 Läsfrekvens - tidning 3 123 Läsfrekvens - tidning 4 124 Läsfrekvens - tidning 5 125 Kommunalpolitiska frågor 126 Rikspolitiska frågor 127 Lokala nyheter om föreningsliv 128 Politiska händelser utomlands TV OCH RADIO 129 Tittar på rapport, aktuellt 130 Tittar på regional-TV 131 Lyssnar på ekosändningar i P1 132 Lyssnar på lokalradiosändningarna 133 Kommunalt valprogram i lokalradion KOMMUNAL INFORMATION 134 Kommunal informationstidning 135 Broschyr av tillfälligt slag 136 Kommunala annonser i ortspressen 137 Utställning, informationsmöte 138 Besökt kommunal utställning eller kommunalt informationsmöte 139 Inställning till den kommunal informationverksamheten 140 Information genom kommunalpolitiker 141 Information genom lokalradion 142 Information genom kommunal informationstidning 143 Information genom artiklar i tidningen 144 Information genom arbetskamrater 145 Information genom informationsblad från partier 146 Information genom regional-TV 147 Information genom myndigheter, tjänstemän 148 Information genom familj, vänner och bekanta 149 Information genom kommunala annonser i ortspressen 150 Information genom informationsblad från organisationer KÄNNEDOM OM KOMMUNALPOLITIK 151 Kunskap om kommunala valfrågor 152 Kommunal valfråga, 1 153 Kommunal valfråga, 2 154 Kommunal valfråga, 3 155 Kommunal valfråga, 4 156 Kommunal valfråga, 5 157 Kandidat för moderata samlingspartiet 158 Kandidat för centerpartiet 159 Kandidat för folkpartiet 160 Kandidat för socialdemokraterna 161 Kandidat för vänsterpartiet kommunisterna 162 Kandidat för annat parti 163 Bedömning av egen kännedom om kommunalpolitik ÅSIKTER 164 Samma service i alla kommuner 165 Tilltro till organisationer 166 Jämlik service inom kommunen 167 Behov av aktioner, ockupationer 168 Betydelsen av valdeltagandet 169 Kommunalt beslutsutrymme 170 Bästa serviceanpassning 171 Partipolitikens betydelse 172 Lika kommunalskatt 173 Förtroendemän vs tjänstemän EKONOMI 174 Principer för ekonomiskt stöd till partier 175 Kunskap om senaste kommunala utdebitering POLITISKT INTRESSE 176 Diskuterar kommunala frågor 177 Intresse för politik 178 Partianhängare 179 Partiidentifikation 180 Kunskap om majoritetsläget i kommunen PARTIPREFERENS 181 Tidigare valdeltagande 182 Röstade i kommunalvalet 1979 183 Partival vid kommunalvalet 1979 184 Partiblockspreferens - före valet 185 Partiblockspreferens - efter valet 186 Samma parti i riksdags- och kommunalval 187 Anledning till olika parti i riksdags- och kommunalval BAKGRUND 188 Uppväxtort 189 Politisk miljö 190 Utbildning 191 Nuvarande bostadssituation 192 Hyr eller äger bostaden 193 Kontakt med grannar 194 Tillgång till bil 195 Möjlighet att disponera bil 196 Förvärvsarbete 197 Tidigare förvärvsarbetande 198 Anställd eller egen företagare 199 Privat, statlig eller kommunal tjänst 200 Heltids- eller deltidsarbete 201 Yrke 202 Facklig organisering 203 Arbetsplatsens storlek 204 Företagets storlek 205 Antal anställda 206 Avstånd från bostaden till arbetsplatsen 207 Restid från bostaden till arbetsplatsen 208 Avstånd från bostaden till centralorten 209 Restid från bostaden till centralorten 210 Maka/make förvärvsarbetar 211 Maka/make statlig, kommunal eller privat tjänst AKTUELLA LOKALA FRÅGOR 212 Lokal fråga 1 213 Lokal fråga 2 214 Lokal fråga 3 215 Lokal fråga 4 216 Lokal fråga 5 217 Fördelning av nya bostäder inom kommunen SERVICEINRÄTTNINGAR OCH AFFÄRER 218 Besöksfrekvens: Kommunalkontor 219 Besöksfrekvens: Socialkontor 220 Besöksfrekvens: Vårdcentral 221 Besöksfrekvens: Bibliotek 222 Besöksfrekvens: Kommunal motionsanläggning 223 Besöksfrekvens: Kommunal vuxenutbildning 224 Besöksfrekvens: Livsmedelsbutik 225 Besöksfrekvens: Bank 226 Besöksfrekvens: Konfektionsaffär 227 Besöksfrekvens: Bok/Pappershandel 228 Besöksfrekvens: Järn/Bosättningsaffär 229 Besöksfrekvens: Möbelaffär 230 Belägenhet: Vårdcentral, 1 231 Belägenhet: Vårdcentral, 2 232 Belägenhet: Bibliotek, 1 233 Belägenhet: Bibliotek, 2 234 Belägenhet: Kommunal motionsanläggning, 1 235 Belägenhet: Kommunal motionsanläggning, 2 236 Belägenhet: Kommunal vuxenutbildning, 1 237 Belägenhet: Kommunal vuxenutbildning, 2 238 Belägenhet: Livsmedelsbutik, 1 239 Belägenhet: Livsmedelsbutik, 2 240 Belägenhet: Bank, 1 241 Belägenhet: Bank, 2 242 Belägenhet: Konfektionsaffär, 1 243 Belägenhet: Konfektionsaffär, 2 244 Belägenhet: Bok/Pappershandel, 1 245 Belägenhet: Bok/Pappershandel, 2 246 Belägenhet: Järn/Bosättningsaffär, 1 247 Belägenhet: Järn/Bosättningsaffär, 2 248 Belägenhet: Möbelaffär, 1 249 Belägenhet: Möbelaffär, 2 250 Färdsätt: Kommunalkontor 251 Färdsätt: Socialkontor 252 Färdsätt: Vårdcentral 253 Färdsätt: Bibliotek 254 Färdsätt: Kommunal motionsanläggning 255 Färdsätt: Kommunal vuxenutbildning 256 Färdsätt: Livsmedelsbutik 257 Färdsätt: Bank 258 Färdsätt: Konfektionsaffär 259 Färdsätt: Bok/Pappershandel 260 Färdsätt: Järn/Bosättningsaffär 261 Färdsätt: Möbelaffär 262 Kvalitet: Kommunalkontor 263 Kvalitet: Socialkontor 264 Kvalitet: Vårdcentral 265 Kvalitet: Bibliotek 266 Kvalitet: Kommunal motionsanläggning 267 Kvalitet: Kommunal vuxenutbildning 268 Kvalitet: Livsmedelsbutik 269 Kvalitet: Bank 270 Kvalitet: Konfektionsaffär 271 Kvalitet: Bok/Pappershandel 272 Kvalitet: Järn/Bosättningsaffär 273 Kvalitet: Möbelaffär 274 Tillgång: Kommunalkontor 275 Tillgång: Socialkontor 276 Tillgång: Vårdcentral 277 Tillgång: Bibliotek 278 Tillgång: Kommunal motionsanläggning 279 Tillgång: Kommunal vuxenutbildning 280 Tillgång: Livsmedelsbutik 281 Tillgång: Bank 282 Tillgång: Konfektionsaffär 283 Tillgång: Bok/Pappershandel 284 Tillgång: Järn/Bosättningsaffär 285 Tillgång: Möbelaffär 286 Annat svar: Kommunalkontor 287 Annat svar: Socialkontor 288 Annat svar: Vårdcentral 289 Annat svar: Bibliotek 290 Annat svar: Motionsanläggning 291 Annat svar: Kommunal vuxenutbildning 292 Annat svar: Livsmedelsbutik 293 Annat svar: Bank 294 Annat svar: Konfektionsaffär 295 Annat svar: Bok/Pappershandel 296 Annat svar: Järn/Bosättningsaffär 297 Annat svar: Möbelaffär KOLLEKTIVTRAFIKEN 298 Kollektivtrafiken inom kommunen 299 Kollektivtrafiken till orter i kommunens närhet ARBETSORT OCH FÄRDSÄTT TILL ARBETE 300 UP:s arbetsort 301 Färdsätt till arbete, UP 302 Arbetsort, familjemedlem 1 303 Färdsätt till arbete, familjemedlem 1 304 Arbetsort, familjemedlem 2 305 Färdsätt till arbete, familjemedlem 2 306 Arbetsort, familjemedlem 3 307 Färdsätt till arbete, familjemedlem 3 RÖSTNING I VALET 1979 308 Partival vid kommunalvalet 1979 (brevenkät) 309 Samma parti i riksdags- och kommunalval (brevenkät) 310 Röstsplitt - några anledningar (brevenkät) 311 Information genom lokalradion (brevenkät) 312 Slutligt partival BOSTADSORT 313 Antal invånare på bosättningsorten 314 Boende i centralort - uppväxtort 315 Inflyttad före/efter sammanläggningen 316 Tätortskod 1 317 Tätortskod 2 318 Tätort/landsbygd 319 Centralkommun/randkommun 320 Antal kommuninvånare 1975 321 Andel tätortsbefolkning 1975 322 Befolkningsutveckling 1960-1975 YRKE 323 Yrkesform 324 Socialgrupp 1 325 Socialgrupp 2 326 Yrkesgrupp 1 327 Yrkesgrupp 2 328 Tidigare yrkesverksam hemmafru 329 Familjeinkomst kvartilindelad 330 Familjeförmögenhet kvartilindelad 331 Arbetsplatsens storlek (även företagare)

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0100              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0100


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Juni 1988
VAR 3 DELSTUDIE NR 002 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 2 delar. 001. Medborgarundersökningen 002. Femkommunsundersökningen
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 UP:s ID-nummer Ett fyrsiffrigt identifikationsnummer
VAR 5 INTERVJUARNUMMER Loc 13 width 5 Intervjuarnummer Kod: 1605 2351 3301 5482 5511 8211 11023 11301 Frek: 1 1 1 1 32 1 31 39 Kod: 12063 12111 12161 12221 12222 12241 12264 12301 Frek: 44 15 35 28 1 36 28 23 Kod: 12332 12402 12421 12502 12642 12731 12743 14206 Frek: 31 8 30 24 25 45 36 1 Kod: 14812 15411 15712 16101 16301 16401 16613 16722 Frek: 1 2 24 1 40 24 1 45 Kod: 16729 16802 17111 17112 17301 17411 17712 19111 Frek: 2 52 1 52 31 48 1 49 Kod: 19201 19513 19573 23302 24205 24402 24711 25002 Frek: 44 45 1 1 29 16 32 1 Kod: 25122 25131 25204 25211 25221 25701 25801 99999 Frek: 28 37 27 1 32 10 2 1
VAR 6 ÅLDER Loc 18 width 2 UP:s ålder 1979 18. 18 år . . 79. 79 år Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 10 14 24 25 15 28 31 21 25 19 25 21 20 38 Kod: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 17 37 22 28 24 22 27 19 20 24 21 18 8 15 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Frek: 11 18 20 14 21 28 20 20 13 20 18 24 24 30 Kod: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Frek: 16 15 16 21 27 18 15 18 10 18 14 14 12 21 Kod: 74 75 76 77 78 79 Frek: 9 16 10 9 10 10
VAR 7 KÖN Loc 20 width 1 Kön 615 1. Man 583 2. Kvinna
VAR 8 KOMMUN (4-SIFFERSKOD) Loc 21 width 4 Kommun 241 1261. Kävlinge 242 1265. Sjöbo 261 1602. Grästorp 237 1681. Lidköping 217 2580. Luleå
VAR 9 KOMMUN (2-SIFFERSKOD) Loc 25 width 2 Kommunkod speciellt upprättad för undersökningen 241 21. Kävlinge 242 22. Sjöbo 261 31. Grästorp 237 33. Lidköping 217 50. Luleå
VAR 10 INTERVJUMÅNAD Loc 27 width 1 MD=9 Intervjumånad 302 1. Augusti 755 2. September 138 3. Oktober 3 9. Uppgift saknas
VAR 11 INTERVJUDATUM Loc 28 width 3 MD=999 Intervjudatum. Den första siffran står för månad (1=augusti, 2=september, 3=oktober), de två följande siffrorna står för dag. 101. 1 augusti . . 324. 24 oktober 3 999. Uppgift saknas Kod: 101 105 110 122 124 125 127 128 129 130 131 Frek: 1 1 1 1 1 1 34 65 72 80 45 Kod: 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 Frek: 13 10 66 74 75 68 29 15 8 21 27 Kod: 212 213 214 215 217 218 219 220 221 222 223 Frek: 20 17 3 4 8 31 30 28 8 3 1 Kod: 224 225 226 227 228 229 230 231 300 301 302 Frek: 33 45 47 39 14 12 5 1 1 24 19 Kod: 303 304 305 306 307 308 309 311 312 313 324 Frek: 28 28 12 3 7 11 1 1 1 1 1 Kod: 999 Frek: 3
VAR 12 VIKT 1 Loc 31 width 5 Viktning för urval och bortfall Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1198 Min=11 Max=14 Mean=12.3 St.Dev=1.0
VAR 13 VIKT 2 Loc 36 width 5 Viktning för urval, bortfall och antal röstberättigade Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1198 Min=5 Max=68 Mean=26.2 St.Dev=21.9
VAR 14 INFLYTTNINGSÅR 1 Loc 41 width 2 F.1. När flyttade Ni till .... (KOMMUNENS NAMN)? Inflyttningsårets två sista siffror 15. 1915 . . 79. 1979 442 95. Har alltid bott i kommunen Kod: 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 Frek: 1 1 1 2 1 4 1 3 1 1 3 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 3 1 1 2 1 2 1 2 7 4 4 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Frek: 4 2 5 2 8 4 7 10 11 7 10 Kod: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Frek: 8 9 7 8 5 16 5 15 12 12 17 Kod: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Frek: 18 15 23 12 17 15 16 26 16 22 20 Kod: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 95 Frek: 23 31 29 57 42 40 38 50 15 442
VAR 15 UTFLYTTNINGSKOMMUN 2 Loc 43 width 4 MD= 0 F.2. Från vilken kommun och ort flyttade Ni hit? Kommunnummer (län, kommun) enligt Årsbok för Sveriges kommuner 1964; Meddelanden i samordningsfrågor 1977:1, Regionala koder enligt SCB 0106. . . 2584. 6 7777. Flyttat från annat land 755 0000. Ej flyttat eller flyttat före 1965 Kod: 0 106 113 123 127 136 163 180 181 Frek: 755 2 1 1 1 1 2 5 1 Kod: 187 360 380 480 482 484 581 586 662 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 680 683 765 767 840 908 1060 1082 1128 Frek: 5 2 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 1135 1160 1166 1180 1204 1207 1214 1217 1219 Frek: 1 4 1 1 1 1 4 1 1 Kod: 1220 1221 1228 1229 1230 1231 1233 1243 1245 Frek: 1 1 1 2 11 7 1 1 1 Kod: 1246 1247 1248 1262 1263 1264 1265 1266 1267 Frek: 2 6 4 8 1 3 3 4 3 Kod: 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1321 Frek: 59 49 8 2 3 6 5 3 1 Kod: 1380 1381 1382 1383 1402 1415 1427 1480 1485 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 12 1 Kod: 1486 1504 1517 1521 1580 1581 1582 1583 1585 Frek: 1 1 1 2 13 15 2 1 1 Kod: 1601 1602 1603 1604 1610 1613 1626 1660 1661 Frek: 2 3 1 1 1 1 1 15 6 Kod: 1680 1681 1682 1683 1686 1783 1785 1880 1881 Frek: 3 9 7 2 1 1 1 1 1 Kod: 1882 1883 1903 1980 1983 2031 2081 2180 2181 Frek: 1 1 1 2 4 1 2 2 1 Kod: 2184 2280 2281 2380 2418 2480 2481 2482 2511 Frek: 1 1 1 1 1 4 1 3 1 Kod: 2513 2514 2518 2519 2521 2523 2551 2560 2581 Frek: 2 6 3 1 4 3 1 3 2 Kod: 2582 2583 2584 7777 Frek: 12 3 4 6
VAR 16 CENTRALORTSBOENDE 3 Loc 47 width 1 MD=9 F.3. När Ni bott här i kommunen, har Ni då alltid bott i centralorten/utanför centralorten? 406 1. Har alltid bott i centralorten 147 2. Bor nu i centralorten men har tidigare bott i annan del av kommunen 558 3. Har alltid bott utanför centralorten 86 4. Bor nu utanför centralorten men har tidigare bott i centralorten 1 9. Uppgift saknas
VAR 17 CIVILSTÅND 4 Loc 48 width 1 MD=9 F.4. När det gäller Ert civilstånd, vilken av beteckningarna här på kortet stämmer bäst in på Er nuvarande situation? (VISA SVARSKORT) 919 1. Gift eller sammanboende 211 2. Ogift eller frånskild 67 3. Änka, änkling 1 9. Uppgift saknas
VAR 18 TILLGÅNG PÅ BOSTÄDER 5A Loc 49 width 1 MD=9 F.5A. På det här kortet anges några olika uppgifter för kommunerna. Vill Ni för var och en av dessa uppgifter säga, om Ni tycker att det är angeläget att Er kommun gör mera än nu, eller om det i stort sett är bra som det är, eller om kommunens insatser skulle kunna minskas, eller om Ni inte har någon åsikt om detta. (VISA SVARSKORT) F.5A(A). Vad anser Ni beträffande tillgången på bostäder? 360 1. Angeläget göra mera 634 3. Bra som det är 20 5. Kan minskas 183 8. Ingen åsikt 1 9. Uppgift saknas
VAR 19 MARKKÖP OCH MARKPLAN 5A Loc 50 width 1 MD=9 F.5A(B). Vad anser Ni beträffande markköp och markplanering? <Se F.5A för fullständig frågetext> 234 1. Angeläget göra mera 453 3. Bra som det är 63 5. Kan minskas 438 8. Ingen åsikt 10 9. Uppgift saknas
VAR 20 SYSSELSÄTTNING 5A Loc 51 width 1 MD=9 F.5A(C). Vad anser Ni beträffande möjligheterna att få arbete? <Se F.5A för fullständig frågetext> 921 1. Angeläget göra mera 146 3. Bra som det är 1 5. Kan minskas 128 8. Ingen åsikt 2 9. Uppgift saknas
VAR 21 KOLLEKTIVTRAFIKEN 5A Loc 52 width 1 MD=9 F.5A(D). Vad anser Ni beträffande kollektivtrafiken? <Se F.5A för fullständig frågetext> 551 1. Angeläget göra mera 493 3. Bra som det är 2 5. Kan minskas 151 8. Ingen åsikt 1 9. Uppgift saknas
VAR 22 VÄGAR/GATOR/TRAFIK 5A Loc 53 width 1 MD=9 F.5A(E). Vad anser Ni beträffande vägar, gator och trafik? <Se F.5A för fullständig frågetext> 388 1. Angeläget göra mera 686 3. Bra som det är 35 5. Kan minskas 87 8. Ingen åsikt 2 9. Uppgift saknas
VAR 23 VATTEN OCH AVLOPP 5A Loc 54 width 1 MD=9 F.5A(F). Vad anser Ni beträffande vatten, avlopp? <Se F.5A för fullständig frågetext> 164 1. Angeläget göra mera 754 3. Bra som det är 1 5. Kan minskas 276 8. Ingen åsikt 3 9. Uppgift saknas
VAR 24 MILJÖVÅRD 5A Loc 55 width 1 MD=9 F.5A(G). Vad anser Ni beträffande miljövård? <Se F.5A för fullständig frågetext> 439 1. Angeläget göra mera 484 3. Bra som det är 4 5. Kan minskas 267 8. Ingen åsikt 4 9. Uppgift saknas
VAR 25 SKOLOR 5A Loc 56 width 1 MD=9 F.5A(H). Vad anser Ni beträffande skolor? <Se F.5A för fullständig frågetext> 255 1. Angeläget göra mera 671 3. Bra som det är 10 5. Kan minskas 257 8. Ingen åsikt 5 9. Uppgift saknas
VAR 26 BARNOMSORG 5A Loc 57 width 1 MD=9 F.5A(I). Vad anser Ni beträffande barnomsorg? <Se F.5A för fullständig frågetext> 374 1. Angeläget göra mera 407 3. Bra som det är 18 5. Kan minskas 396 8. Ingen åsikt 3 9. Uppgift saknas
VAR 27 ÄLDRE O HANDIKAPPADE 5A Loc 58 width 1 MD=9 F.5A(J). Vad anser Ni beträffande äldre- och handikappomsorg? <Se F.5A för fullständig frågetext> 483 1. Angeläget göra mera 405 3. Bra som det är 1 5. Kan minskas 306 8. Ingen åsikt 3 9. Uppgift saknas
VAR 28 SOCIALHJÄLP 5A Loc 59 width 1 MD=9 F.5A(K). Vad anser Ni beträffande socialhjälp? <Se F.5A för fullständig frågetext> 109 1. Angeläget göra mera 359 3. Bra som det är 147 5. Kan minskas 579 8. Ingen åsikt 4 9. Uppgift saknas
VAR 29 IDROTT O FRILUFTSLIV 5A Loc 60 width 1 MD=9 F.5A(L). Vad anser Ni beträffande stöd åt idrott och friluftsliv? <Se F.5A för fullständig frågetext> 363 1. Angeläget göra mera 565 3. Bra som det är 53 5. Kan minskas 215 8. Ingen åsikt 2 9. Uppgift saknas
VAR 30 FRITIDSVERKSAMHET 5A Loc 61 width 1 MD=9 F.5A(M). Vad anser Ni beträffande stöd åt annan fritidsverksamhet? <Se F.5A för fullständig frågetext> 452 1. Angeläget göra mera 411 3. Bra som det är 19 5. Kan minskas 313 8. Ingen åsikt 3 9. Uppgift saknas
VAR 31 KULTURELL VERKSAMHET 5A Loc 62 width 1 MD=9 F.5A(N). Vad anser Ni beträffande bibliotek och annan kulturell verksamhet? <Se F.5A för fullständig frågetext> 246 1. Angeläget göra mera 729 3. Bra som det är 9 5. Kan minskas 210 8. Ingen åsikt 4 9. Uppgift saknas
VAR 32 VIKTIGASTE UPPGIFT 5B Loc 63 width 2 MD= 0 or GE 99 F.5B. (ANGETT OMRÅDE DÄR FÖRÄNDRING BÖR SKE) Vilken av de kommunala uppgifter som vi har talat om, tycker Ni att det är allra viktigast att man genast tar itu med? 58 01. Tillgång på bostäder 18 02. Markköp och markplanering 507 03. Möjligheter att få arbete 97 04. Kollektivtrafiken 89 05. Vägar, gator och trafik 29 06. Vatten, avlopp 58 07. Miljövård 33 08. Skolor 65 09. Barnomsorg 97 10. Äldre- och handikappomsorg 4 11. Socialhjälp 13 12. Stöd åt idrott och friluftsliv 30 13. Stöd åt annan fritidsverksamhet 10 14. Bibliotek och annan kulturell verksamhet 35 88. Vet inte, ingen åsikt 53 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 33 BEDÖMNING KOM SERVICE 6 Loc 65 width 1 MD=9 F.6. Vi har talat om kommunens insatser på olika serviceområden. Hur skulle Ni på det hela taget vilja bedöma den kommunala servicen här i Er kommun? Vilket av svaren på det här kortet stämmer bäst med Er uppfattning? (VISA SVARSKORT) 104 1. Jag är helt nöjd med kommunens service 414 2. Jag är i stort sett nöjd med kommunens service 564 3. Jag är ganska nöjd med kommunens service, men tycker att den kunde ha varit bättre i vissa fall 78 4. Jag är övervägande missnöjd med kommunens service, men tycker att den är bra i vissa fall 19 5. Jag är helt missnöjd med kommunens service 16 8. Ingen åsikt/Vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 34 BARN UNDER 16 ÅR HEMMA 7 Loc 66 width 1 MD=9 F.7A. Har Ni några barn under 16 år som bor hemma? 463 1. Ja 734 5. Nej 1 9. Uppgift saknas
VAR 35 BARN I SKOLAN 7B Loc 67 width 1 MD=0 or GE 9 F.7B. (HEMMAVARANDE BARN) Har Ni barn som går i skolan? 311 1. Ja 152 5. Nej 734 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 36 TIDIGARE DAGHEMSPLATS 7C Loc 68 width 1 MD=0 or GE 9 F.7C. (BARN I SKOLAN) Hade barnet (något av barnen) under någon tid före skolåldern plats i kommunalt daghem eller familjedaghem? 77 1. Ja 233 5. Nej 887 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 37 BARN UNDER SKOLÅLDER 7D Loc 69 width 1 MD=0 or GE 9 F.7D. (HEMMAVARANDE BARN) Har Ni barn som ännu inte börjat skolan? 249 1. Ja 214 5. Nej 734 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 38 FORM AV BARNTILLSYN-1 7E Loc 70 width 1 MD=0 F.7E. (BARN UNDER SKOLÅLDERN) Hur har Ni det ordnat med tillsynen för barnet (barnen)? Vilket av alternativen på svarskortet stämmer bäst in på Er situation? (VISA SVARSKORT) F.7E(1). Form av barntillsyn, 1 132 1. Förälder hemma 36 2. Kommunalt daghem 26 3. Kommunalt familjedaghem 4 4. Kommunal omsorg för något barn, men inte för samtliga 51 5. Annan form av tillsyn 949 0. Frågan ej tillämplig
VAR 39 FORM AV BARNTILLSYN-2 7E Loc 71 width 1 MD=0 F.7E(2). Form av barntillsyn, 2 <Se F.7E för fullständig frågetext> 2 1. Förälder hemma 2. Kommunalt daghem 2 3. Kommunalt familjedaghem 1 4. Kommunal omsorg för något barn, men inte för samtliga 4 5. Annan form av tillsyn 1189 0. Frågan ej tillämplig
VAR 40 BEHOV KOM BARNTILLSYN 7F Loc 72 width 1 MD=0 or GE 9 F.7F. (BARN UNDER SKOLÅLDERN UTAN KOMMUNALT DAGHEM/FAMILJEDAGHEM) Skulle Ni vilja ha plats (ytterligare plats) i kommunalt daghem eller familjedaghem? 62 1. Ja 6 2. Ja, om det fanns möjlighet att få arbete 109 5. Nej 5 8. Annat svar 1014 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 41 FÖRÄLDRAR SKÖTER BARN 8A Loc 73 width 1 MD=9 F.8. Barnomsorgen kan ordnas på olika sätt. Vilket av de här alternativen tycker Ni är bäst, näst bäst eller sämst? (VISA SVARSKORT) F.8A. Föräldrarna bör själva svara för barnomsorgen utan särskilda samhälleliga åtgärder Anm. I de fall då färre än tre alternativ har angivits har ej angivna alternativ fått koden 8. Då flera alternativ getts samma rang har de angivna värdena kodats. 149 0. Alternativet har ej angivits 292 1. Bäst 147 2. Näst bäst 379 4. Sämst 228 8. Ingen åsikt 3 9. Uppgift saknas
VAR 42 SAMHÄLLE BIDRAR EKON 8B Loc 74 width 1 MD=9 F.8B. Samhället bör göra det ekonomiskt möjligt för någon förälder att stanna hemma hos barnen. <Se F.8 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 41 118 0. Alternativet har ej angivits 587 1. Bäst 289 2. Näst bäst 48 4. Sämst 153 8. Ingen åsikt 3 9. Uppgift saknas
VAR 43 KOM FAMILJEDAGHEM 8C Loc 75 width 1 MD=9 F.8C. Kommunen bör öka sitt ansvar för barnen genom att skaffa fler platser på familjedaghem. <Se F.8 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 41 291 0. Alternativet har ej angivits 98 1. Bäst 428 2. Näst bäst 98 4. Sämst 280 8. Ingen åsikt 3 9. Uppgift saknas
VAR 44 KOMMUNALA DAGHEM 8D Loc 76 width 1 MD=9 F.8D. Kommunen bör öka sitt ansvar för barnen genom att skaffa fler platser på kommunala daghem. <Se F.8 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 41 244 0. Alternativet har ej markerats 159 1. Bäst 171 2. Näst bäst 328 4. Sämst 295 8. Ingen åsikt 1 9. Uppgift saknas
VAR 45 KONTAKT ANG BOSTAD 9 Loc 77 width 1 MD=9 F.9(1). Har Ni under det senaste året haft kontakt med någon kommunal förvaltning eller kommunal tjänsteman i Er kommun när det gäller Era bostadsförhållanden/byggnadstillstånd eller dylikt? 305 1. Ja 891 5. Nej/Vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 46 KONTAKT ANG SKOLGÅNG 9 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(2). Har Ni under de senaste åren haft kontakt med någon kommunal förvaltning eller kommunal tjänsteman i Er kommun när det gäller Era barns skolgång (ej vanlig lärarkontakt)? 44 1. Ja 1145 5. Nej/Vet ej 5 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 47 KONTAKT ANG BARNOMSORG 9 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(3). Har Ni under det senaste året haft kontakt med någon kommunal förvaltning eller kommunal tjänsteman i Er kommun när det gäller Era barns placering på daghem, fritidshem eller familjedaghem? 99 1. Ja 1089 5. Nej/Vet ej 6 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 48 KONT ANG ÅLDRINGSVÅRD 9 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(4). Har Ni under det senaste året haft kontakt med någon kommunal förvaltning eller kommunal tjänsteman i Er kommun när det gäller placering på ålderdomshem eller hemhjälp för någon i Er familj? 58 1. Ja 1136 5. Nej/Vet ej 1 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 49 KONT ANG SOCIALA FÖRH 9 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(5). Har Ni under det senaste året haft kontakt med någon kommunal förvaltning eller kommunal tjänsteman i Er kommun när det gäller andra sociala förhållanden i Er familj? 34 1. Ja 1160 5. Nej/Vet ej 1 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 50 KONTAKT ANG ANNAT-1 9 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(6). Har Ni under det senaste året haft kontakt med någon kommunal förvaltning eller kommunal tjänsteman i Er kommun när det gäller andra ärenden som berör Er eller någon i Er familj? (nämligen) 65 1. Ja 1129 5. Nej 1 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 51 KONTAKT ANG ANNAT-2 9 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(7). Har Ni under det senaste året haft kontakt med någon kommunal förvaltning eller kommunal tjänsteman i Er kommun när det gäller andra ärenden som berör Er eller någon i Er familj? (nämligen) 3 1. Ja 1191 5. Nej 1 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 52 ORÄTTVIS BEHANDLING 9 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(8). (KONTAKT) Anser Ni att Ni blivit orättvist eller felaktigt behandlad av kommunen? 84 1. Ja 338 5. Nej 1 7. Ärendet ej klart 6 8. Vet ej/Ingen åsikt 740 0. Frågan ej tillämplig 29 9. Uppgift saknas
VAR 53 OMRÅDE FÖR ORÄTTVISA 9 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 F.9(9). (ORÄTTVIST BEHANDLAD) Vad gällde saken? 45 1. Bostad 6 2. Skolgång 9 3. Daghem 7 4. Ålderdomshem 6 5. Andra sociala förhållanden 12 7. Annat 1110 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 54 ALLA BEHANDLAS LIKA 10A Loc 86 width 1 MD=9 F.10. På det här kortet finns ett antal påståenden om kommunaltjänstemän och den kommunala förvaltningen. Jag läser upp ett sådant påstående i sänder och ber Er välja det svar som ligger närmast Er egen uppfattning. (VISA SVARSKORT) F.10A. Alla medborgare behandlas lika av kommunala myndigheter 153 1. Instämmer helt 410 2. Instämmer i stort sett 302 3. I stort sett motsatt åsikt 182 4. Helt motsatt åsikt 150 8. Vet ej/Vill ej svara 1 9. Uppgift saknas
VAR 55 FÄRRE KOMTJÄNSTEMÄN 10B Loc 87 width 1 MD=9 F.10B. Kommunen kan klara sin nuvarande verksamhet med ett mindre antal tjänstemän <Se F.10 för fullständig frågetext> 277 1. Instämmer helt 291 2. Instämmer i stort sett 140 3. I stort sett motsatt åsikt 96 4. Helt motsatt åsikt 393 8. Vet ej/Vill ej svara 1 9. Uppgift saknas
VAR 56 KLARA BESKED FR KOM 10C Loc 88 width 1 F.10C. Man får som regel klara besked när man vänder sig till en kommunal förvaltning <Se F.10 för fullständig frågetext> 169 1. Instämmer helt 318 2. Instämmer i stort sett 254 3. I stort sett motsatt åsikt 212 4. Helt motsatt åsikt 245 8. Vet ej/Vill ej svara
VAR 57 OMÖJL ÄNDRA BESLUT 10D Loc 89 width 1 F.10D. Det är nästan omöjligt att få ändring på ett kommunalt beslut även om kommunen har fel <Se F.10 för fullständig frågetext> 309 1. Instämmer helt 284 2. Instämmer i stort sett 135 3. I stort sett motsatt åsikt 53 4. Helt motsatt åsikt 417 8. Vet ej/Vill ej svara
VAR 58 TJÄNSTEM HJÄLPSAMMA 10E Loc 90 width 1 F.10E. Kommunens tjänstemän är hjälpsamma och lyssnar på vad man har att säga <Se F.10 för fullständig frågetext> 331 1. Instämmer helt 420 2. Instämmer i stort sett 130 3. I stort sett motsatt åsikt 63 4. Helt motsatt åsikt 254 8. Vet ej/Vill ej svara
VAR 59 SVÅRBEGRIPLIGT 10F Loc 91 width 1 F.10F. Skrivelser och andra meddelanden från kommunen är ofta svårbegripliga <Se F.10 för fullständig frågetext> 382 1. Instämmer helt 298 2. Instämmer i stort sett 211 3. I stort sett motsatt åsikt 161 4. Helt motsatt åsikt 146 8. Vet ej/Vill ej svara
VAR 60 TJÄNSTEMÄN EFFEKTIVA 10G Loc 92 width 1 F.10G. Kommunens tjänstemän arbetar i allmänhet snabbt och effektivt <Se F.10 för fullständig frågetext> 71 1. Instämmer helt 264 2. Instämmer i stort sett 286 3. I stort sett motsatt åsikt 219 4. Helt motsatt åsikt 358 8. Vet ej/Vill ej svara
VAR 61 SVÅRT HITTA RÄTT 10H Loc 93 width 1 MD=9 F.10H. Det är svårt att hitta till rätt person när man kontaktar en kommunal myndighet <Se F.10 för fullständig frågetext> 332 1. Instämmer helt 241 2. Instämmer i stort sett 205 3. I stort sett motsatt åsikt 245 4. Helt motsatt åsikt 174 8. Vet ej/Vill ej svara 1 9. Uppgift saknas
VAR 62 PART IDROTTSFÖRENING 11A Loc 94 width 1 MD=9 F.11a. Är Ni medlem i någon ... (FÖRENING)? F.11b. Har Ni någon gång under de senaste 12 månaderna varit med på ett möte eller sammankomst i ... (FÖRENINGEN)? F.11c. Har Ni vid något av dessa tillfällen yttrat Er vid ett möte i ... (FÖRENINGEN)? F.11A. Idrottsförening eller friluftsförening Anm. Endast högsta participationsnivå har kodats 875 0. Ej medlem 120 1. Medlem 44 2. Besökt möte 158 3. Yttrat sig på möte 1 9. Uppgift saknas
VAR 63 PART FACKFÖRENING 11B Loc 95 width 1 MD=9 F.11B. Fackförening <Se F.11a, F.11b, F.11c för fullständig frågetext> Anm. Endast högsta participationsnivå har kodats 562 0. Ej medlem 341 1. Medlem 97 2. Besökt möte 197 3. Yttrat sig på möte 1 9. Uppgift saknas
VAR 64 PART KONSUMFÖRENING 11C Loc 96 width 1 MD=9 F.11C. Konsumförening eller annan konsumentorganisation <Se F.11a, F.11b, F.11c för fullständig frågetext> Anm. Endast högsta participationsnivå har kodats 787 0. Ej medlem 380 1. Medlem 22 2. Besökt möte 8 3. Yttrat sig på möte 1 9. Uppgift saknas
VAR 65 PART FÖRETAGARORG. 11D Loc 97 width 1 MD=9 F.11D. Lantbruksorganisation, företagarorganisation eller liknande <Se F.11a, F.11b, F.11c för fullständig frågetext> Anm. Endast högsta participationsnivå har kodats 1023 0. Ej medlem 93 1. Medlem 44 2. Besökt möte 35 3. Yttrat sig på möte 3 9. Uppgift saknas
VAR 66 PART POLITISKT PARTI 11E Loc 98 width 1 MD=9 F.11E. Politiskt parti (även politiskt ungdoms- eller kvinnoförbund) <Se F.11a, F.11b, F.11c för fullständig frågetext> Anm. Endast högsta participationsnivå har kodats 970 0. Ej medlem 91 1. Medlem 43 2. Besökt möte 93 3. Yttrat sig på möte 1 9. Uppgift saknas
VAR 67 PART HYRESGÄSTFÖREN. 11F Loc 99 width 1 MD=9 F.11F. Hyresgästförening, bostadsrättsförening eller villaägarförening <Se F.11a, F.11b, F.11c för fullständig frågetext> Anm. Endast högsta participationsnivå har kodats 974 0. Ej medlem 144 1. Medlem 24 2. Besökt möte 52 3. Yttrat sig på möte 4 9. Uppgift saknas
VAR 68 PART FÖRÄLDRAFÖREN. 11G Loc 100 width 1 MD=9 F.11G. Föräldraförening <Se F.11a, F.11b, F.11c för fullständig frågetext> Anm. Endast högsta participationsnivå har kodats 1055 0. Ej medlem 55 1. Medlem 21 2. Besökt möte 66 3. Yttrat sig på möte 1 9. Uppgift saknas
VAR 69 PART LOKAL GRUPP 11H Loc 101 width 1 MD=9 F.11H. Lokal intressegrupp, miljögrupp, lokal aktionsgrupp eller liknande <Se F.11a, F.11b, F.11c för fullständig frågetext> Anm. Endast högsta participationsnivå har kodats 1138 0. Ej medlem 16 1. Medlem 8 2. Besökt möte 28 3. Yttrat sig på möte 8 9. Uppgift saknas
VAR 70 PART PENSIONÄRSFÖREN 11I Loc 102 width 1 MD=9 F.11I. Pensionärsförening <Se F.11a, F.11b, F.11c för fullständig frågetext> Anm. Endast högsta participationsnivå har kodats 1117 0. Ej medlem 26 1. Medlem 38 2. Besökt möte 16 3. Yttrat sig på möte 1 9. Uppgift saknas
VAR 71 PART ANNAN FÖRENING1 11J Loc 103 width 1 MD=9 F.11J(1). Annan förening, rörelse, samfund eller liknande 1 <Se F.11a, F.11b, F.11c för fullständig frågetext> Anm. Endast högsta participationsnivå har kodats 855 0. Ej medlem 102 1. Medlem 71 2. Besökt möte 169 3. Yttrat sig på möte 1 9. Uppgift saknas
VAR 72 PART ANNAN FÖRENING2 11J Loc 104 width 1 MD=9 F.11J(2). Annan förening, rörelse, samfund eller liknande 2 <Se F.11a, F.11b, F.11c för fullständig frågetext> Anm. Endast högsta participationsnivå har kodats 1094 0. Ej medlem 36 1. Medlem 19 2. Besökt möte 48 3. Yttrat sig på möte 1 9. Uppgift saknas
VAR 73 PART ANNAN FÖRENING3 11J Loc 105 width 1 MD=9 F.11J(3). Annan förening, rörelse, samfund eller liknande 3 <Se F.11a, F.11b, F.11c för fullständig frågetext> Anm. Endast högsta participationsnivå har kodats 1158 0. Ej medlem 14 1. Medlem 2 2. Besökt möte 23 3. Yttrat sig på möte 1 9. Uppgift saknas
VAR 74 KONTAKT MED KOMMUNPOL 12 Loc 106 width 1 MD=9 F.12. Har Ni under det senaste året tagit kontakt med någon enskild kommunalpolitiker i någon eller några frågor som enbart berör Er själv eller Er familj? 92 1. Ja 1105 5. Nej/Minns ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 75 ORSAK KOMMUNKONTAKT-1 12 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(1). (KONTAKT MED ENSKILD KOMMUNALPOLITIKER) Vad gällde kontakten? <Se F.12 för fullständig frågetext> 32 1. Bostad 4 2. Skolgång 7 3. Daghem 1 4. Ålder 12 5. Sociala förhållanden 4 6. Mark 24 7. Annat 1112 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 76 ORSAK KOMMUNKONTAKT-2 12 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(2). (KONTAKT MED ENSKILD KOMMUNALPOLITIKER) Vad gällde kontakten? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1. Bostad 2. Skolgång 3. Daghem 4. Ålder 5. Sociala förhållanden 1 6. Mark 1 7. Annat 1194 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 77 PÅVERKA KOMMUNBESLUT 13A Loc 109 width 2 MD=99 F.13A. Har Ni själv någon gång - eventuellt tillsammans med andra - försökt påverka ett kommunalt beslut eller kommunens planer? (OM JA:) Vad gällde saken? 65 01. Ja, men inget område angivet 11 02. Tillgång på bostäder 72 03. Markköp och planering 4 04. Möjligheter att få arbete 3 05. Kollektivtrafiken 21 06. Vägar, gator och trafik 1 07. Vatten, avlopp 4 08. Miljövård 12 09. Skolor 24 10. Barnomsorg 4 11. Äldre- och handikappsomsorg 2 12. Socialhjälp 8 13. Stöd åt idrott och friluftsliv 10 14. Stöd åt annan fritidsverksamhet 1 15. Bibliotek och annan kulturell verksamhet 922 55. Nej/Minns ej 29 77. Annat svar 5 99. Uppgift saknas
VAR 78 SÄTT FÖR PÅVERKAN-1 13B Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 F.13B. (PÅVERKAT KOMMUNEN) På vilket sätt försökte Ni påverka kommunen i frågan? F.13B(1). Aktivitet för att påverka kommunen, 1 87 1. Tog kontakt med en kommunal tjänsteman eller förvaltning 22 2. Tog kontakt med en kommunalpolitiker 13 3. Arbetade aktivt i en partiorganisation 27 4. Arbetade aktivt i en aktionsgrupp eller byalag 21 5. Arbetade aktivt i annan organisation 5 6. Skrev insändare eller artikel i tidning 87 7. Undertecknade upprop eller deltog i demonstration 12 8. Annat svar 917 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 79 SÄTT FÖR PÅVERKAN-2 13B Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 F.13B(2). Aktivitet för att påverka kommunen, 2 <Se F.13B för fullständig frågetext> 1. Tog kontakt med en kommunal tjänsteman eller förvaltning 15 2. Tog kontakt med en kommunalpolitiker 5 3. Arbetade aktivt i en partiorganisation 10 4. Arbetade aktivt i en aktionsgrupp eller byalag 3 5. Arbetade aktivt i annan organisation 9 6. Skrev insändare eller artikel i tidning 19 7. Undertecknade upprop eller deltog i demonstration 1 8. Annat svar 1129 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 80 SÄTT FÖR PÅVERKAN-3 13B Loc 113 width 1 MD=0 or GE 9 F.13B(3). Aktivitet för att påverka kommunen, 3 <Se F.13B för fullständig frågetext> 1. Tog kontakt med en kommunal tjänsteman eller förvaltning 2. Tog kontakt med en kommunalpolitiker 3 3. Arbetade aktivt i en partiorganisation 4. Arbetade aktivt i en aktionsgrupp eller byalag 5 5. Arbetade aktivt i annan organisation 3 6. Skrev insändare eller artikel i tidning 7 7. Undertecknade upprop eller deltog i demonstration 2 8. Annat svar 1171 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 81 SÄTT FÖR PÅVERKAN-4 13B Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 F.13B(4). Aktivitet för att påverka kommunen, 4 <Se F.13B för fullständig frågetext> 1. Tog kontakt med en kommunal tjänsteman eller förvaltning 2. Tog kontakt med en kommunalpolitiker 3. Arbetade aktivt i en partiorganisation 2 4. Arbetade aktivt i en aktionsgrupp eller byalag 5. Arbetade aktivt i annan organisation 2 6. Skrev insändare eller artikel i tidning 1 7. Undertecknade upprop eller deltog i demonstration 1 8. Annat svar 1185 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 82 SÄTT FÖR PÅVERKAN-5 13B Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 F.13B(5). Aktivitet för att påverka kommunen, 5 <Se F.13B för fullständig frågetext> 1. Tog kontakt med en kommunal tjänsteman eller förvaltning 2. Tog kontakt med en kommunalpolitiker 3. Arbetade aktivt i en partiorganisation 4. Arbetade aktivt i en aktionsgrupp eller byalag 2 5. Arbetade aktivt i annan organisation 6. Skrev insändare eller artikel i tidning 1 7. Undertecknade upprop eller deltog i demonstration 8. Annat svar 1188 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 83 LEDAMOT I FULLM/NÄMND 14 Loc 116 width 1 MD=9 F.14. Är Ni för närvarande eller har Ni tidigare varit ledamot eller suppleant i kommunfullmäktige eller någon kommunal nämnd eller styrelse? 29 1. Ja, är ledamot, suppleant 42 2. Ja, har varit ledamot, suppleant 1122 5. Nej 2 7. Annat svar 3 9. Uppgift saknas
VAR 84 BEKANT KOMMUNALPOL 15 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 F.15. (EJ LEDAMOT/SUPPLEANT) Är Ni personligen bekant med någon kommunalpolitiker här i ... (KOMMUNENS NAMN)? 516 1. Ja 644 5. Nej 1 7. Annat svar 29 0. Frågan ej tillämplig 8 9. Uppgift saknas
VAR 85 UPPDRAGSVILLIGHET 16 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 F.16. (EJ LEDAMOT/SUPPLEANT) Om Ni av något parti som Ni sympatiserar med skulle erbjudas att bli ledamot i kommunfullmäktige eller någon kommunal nämnd/styrelse skulle Ni då kunna tänka Er att tacka ja? 136 1. Ja 60 3. Tveksam/Vet inte 967 5. Nej 4 7. Annat svar 30 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 86 UPPDRAG FULLM/NÄMND 16 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 F.16(1). (UPPDRAGSVILLIG) Gäller det både för fullmäktige och nämnd eller enbart endera? <Se F.16 för fullständig frågetext> 89 1. Både fullmäktige och nämnd 17 2. Enbart fullmäktige 27 3. Enbart nämnd/styrelse 1063 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 87 ANLEDN EJ UPPDRAG-1 17 Loc 120 width 2 MD= 0 or GE 99 F.17. (TVEKSAM TILL NÅGON FORM AV UPPDRAG) Varför vill Ni inte (tvekar Ni att) åta Er sådana uppdrag (alt. uppdrag till fullmäktige, uppdrag till nämnd/styrelse)? Jag har här en lista på några skäl för att tacka nej till kommunala uppdrag. Passar något eller några av de här skälen in på Er? (VISA SVARSKORT) F.17(1). Anledning till bristande uppdragsvillighet, 1 82 10. Jag vill inte binda mig vid ett visst parti 456 11. Jag är inte tillräckligt intresserad av kommunalpolitik 18 12. Förtroendeuppdrag är otacksamma, man får bara kritik 16 13. Förtroendeuppdrag är meningslösa, man får ändå inget verkligt inflytande 48 14. Jag kan inte av familjeskäl 165 15. Jag är för gammal 64 16. Jag kan inte för mitt arbete 1 17. Jag kan inte av ekonomiska skäl 5 18. Jag kan inte på grund av mitt föreningsengagemang 180 19. Jag är inte tillräckligt kunnig 31 77. Annat svar 123 00. Frågan ej tillämplig 9 99. Uppgift saknas
VAR 88 ANLEDN EJ UPPDRAG-2 17 Loc 122 width 2 MD= 0 or GE 99 F.17(2). Anledning till bristande uppragssvillighet, 2 <Se F.17 för fullständig frågetext> 10. Jag vill inte binda mig vid ett visst parti 24 11. Jag är inte tillräckligt intresserad av kommunalpolitik 14 12. Förtroendeuppdrag är otacksamma, man får bara kritik 11 13. Förtroendeuppdrag är meningslösa, man får ändå inget verkligt inflytande 21 14. Jag kan inte av familjeskäl 62 15. Jag är för gammal 54 16. Jag kan inte för mitt arbete 1 17. Jag kan inte av ekonomiska skäl 7 18. Jag kan inte på grund av mitt föreningsengagemang 201 19. Jag är inte tillräckligt kunnig 31 77. Annat svar 763 00. Frågan ej tillämplig 9 99. Uppgift saknas
VAR 89 ANLEDN EJ UPPDRAG-3 17 Loc 124 width 2 MD= 0 or GE 99 F.17(3). Anledning till bristande uppdragsvillighet, 3 <Se F.17 för fullständig frågetext> 10. Jag vill inte binda mig vid ett visst parti 11. Jag är inte tillräckligt intresserad av kommunalpolitik 4 12. Förtroendeuppdrag är otacksamma, man får bara kritik 1 13. Förtroendeuppdrag är meningslösa, man får ändå inget verkligt inflytande 2 14. Jag kan inte av familjeskäl 5 15. Jag är för gammal 12 16. Jag kan inte för mitt arbete 2 17. Jag kan inte av ekonomiska skäl 3 18. Jag kan inte på grund av mitt föreningsengagemang 63 19. Jag är inte tillräckligt kunnig 4 77. Annat svar 1093 00. Frågan ej tillämplig 9 99. Uppgift saknas
VAR 90 KANDIDATS ERFARENHET 18A Loc 126 width 1 MD=9 F.18. När partierna gör upp listor på kandidater till kommunfullmäktige tar de bl a hänsyn till erfarenhet och kunnighet, fördelningen mellan könen, samhällsklasser, åldersgrupper och till att olika delar av kommunen blir företrädda. Ange vilket av dessa som Ni anser vara viktigast, näst viktigast, men också minst viktigt? (VISA SVARSKORT) F.18A. Erfarenhet och kunnighet Anm. I de fall flera alternativ getts samma rang har den angivna rangen kodats. Då färre än 3 alternativ angivits har för ej angivna kodats 7. 102 0. Alternativet har ej angivits 945 1. Viktigast 91 2. Näst viktigast 13 5. Minst viktigt 46 7. Färre än tre alternativ har angivits 1 9. Uppgift saknas
VAR 91 KANDIDATENS KÖN 18B Loc 127 width 1 MD=9 F.18B. Fördelning mellan könen <Se F.18 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 90 438 0. Alternativet har ej angivits 73 1. Viktigast 280 2. Näst viktigast 304 5. Minst viktigt 101 7. Färre än tre alternativ har angivits 2 9. Uppgift saknas
VAR 92 KAND:S SAMHÄLLSKLASS 18C Loc 128 width 1 MD=9 F.18C. Fördelning mellan samhällsklasser <Se F.18 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 90 595 0. Alternativet har ej angivits 52 1. Viktigast 170 2. Näst viktigast 261 5. Minst viktigt 119 7. Färre än tre alternativ har angivits 1 9. Uppgift saknas
VAR 93 KANDIDATENS ÅLDER 18D Loc 129 width 1 MD=9 F.18D. Fördelning mellan åldersgrupper <Se F.18 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 90 636 0. Alternativet har ej angivits 33 1. Viktigast 185 2. Näst viktigast 233 5. Minst viktigt 109 7. Färre än tre alternativ har angivits 2 9. Uppgift saknas
VAR 94 KANDIDATS KOMMUNDEL 18E Loc 130 width 1 MD=9 F.18E. Företrädare för olika delar av kommunen <Se F.18 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 90 484 0. Alternativet har ej angivits 63 1. Viktigast 371 2. Näst viktigast 164 5. Minst viktigt 115 7. Färre än tre alternativ har angivits 1 9. Uppgift saknas
VAR 95 RÖSTNING VID KONFLIKT 19 Loc 131 width 1 MD=9 F.19. Om det vid behandlingen av viktiga principfrågor i kommunfullmäktige uppstår en konflikt mellan en fullmäktigeledamots egen uppfattning och partiets eller väljarnas uppfattning, hur anser Ni då att fullmäktigeledamoten bör rösta? 143 1. Rösta enligt sitt partis uppfattning 437 2. Rösta enligt sina väljares uppfattning 496 3. Rösta enligt egen övertygelse 6 7. Annat svar 113 8. Ingen åsikt 3 9. Uppgift saknas
VAR 96 SERVICENS FÖRDELNING 20A Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 F.20A. Jag skulle nu vilja ställa ett par frågor om Era erfarenheter av kommunindelningsreformen och kommunsammanslagningarna. Anser Ni att den service som kommunen nu erbjuder har fördelats på ett rimligt sätt mellan olika delar av Er kommun? Anm. Frågan ej ställd i Grästorp 354 1. Ja 299 5. Nej 285 8. Vet ej/Vill ej svara 257 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 97 MISSGYNNAD KOMMUNDEL 20B Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 F.20B. (SERVICEN EJ RIMLIGT FÖRDELAD) Kan Ni nämna någon särskild del av kommunen som blivit missgynnad? <Se F.20A för fullständig frågetext> Anm. Frågan ej ställd i Grästorp 5 1. Ja, centralorten 128 2. Ja, annan namngiven kommundel, ej centralorten 125 3. Ja, ytterområde 45 5. Nej 891 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 98 GYNNAD KOMMUNDEL 20C Loc 134 width 1 MD=0 or GE 9 F.20C. (SERVICEN EJ RIMLIG FÖRDELAD) Kan Ni nämna någon särskild del av kommunen som blivit gynnad? <Se F.20A för fullständig frågetext> Anm. Frågan ej ställd i Grästorp 191 1. Ja, centralorten 20 2. Ja, annan namngiven kommundel, ej centralorten 1 3. Ja, ytterområde 84 5. Nej 2 7. Annat svar 894 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 99 BEAKTANDE AV SYNPUNKT 21 Loc 135 width 1 MD=0 or GE 9 F.21A. Har Era möjligheter i den här delen av kommunen att få Era synpunkter beaktade i det kommunalpolitiska arbetet förändrats till det bättre, till det sämre eller är de på det hela taget oförändrade? Anm. Frågan ej ställd i Grästorp 55 1. Bättre möjligheter 465 3. Oförändrade möjligheter 116 5. Sämre möjligheter 302 8. Vet ej/Ingen åsikt 258 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 100 SYNPUNKTER BÄTTRE 21B Loc 136 width 1 MD=0 or GE 9 F.21B. (BÄTTRE MÖJLIGHETER) På vilket sätt har det blivit bättre? <Se F.21A för fullständig frågetext> 46 1. Anger hur det blivit bättre 7 5. Ingen åsikt 1142 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 101 SYNPUNKTER SÄMRE 21C Loc 137 width 1 MD=0 or GE 9 F.21C. (SÄMRE MÖJLIGHETER) På vilket sätt har det blivit sämre? <Se F.21A för fullständig frågetext> 5 1. Svårare hitta rätt person 2 2. Mera tungrott 31 3. Längre avstånd till beslutsfattarna, ingen lokalanknytning 15 4. Centralorten prioriteras 60 7. Annat svar 3 8. Ingen åsikt 1080 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 102 MÖJLIGHET TA ANSVAR 22A Loc 138 width 1 MD=9 F.22. På det här kortet finns ett antal påståenden om hur det bör gå till i kommunalpolitiken. Jag läser upp ett sådant påstående i sänder och ber Er välja det svar som ligger närmast Er egen uppfattning. (VISA SVARSKORT) F.22A. Det bör ges större möjlighet för vanliga människor att ta ansvar för politiska beslut i kommunen. 446 1. Instämmer helt 434 2. Instämmer i stort sett 121 3. I stort sett motsatt åsikt 74 4. Helt motsatt åsikt 122 8. Vet ej/Ej svar 1 9. Uppgift saknas
VAR 103 LYSSNA PÅ EXPERTER 22B Loc 139 width 1 MD=9 F.22B. Kommunalpolitikerna bör lyssna mindre på vanligt folk och mer på experter. <Se F.22 för fullständig frågetext> 66 1. Instämmer helt 164 2. Instämmer i stort sett 374 3. I stort sett motsatt åsikt 480 4. Helt motsatt åsikt 2 7. Annat svar 109 8. Vet ej/Ej svar 3 9. Uppgift saknas
VAR 104 ANVÄNDARE BESTÄMMA 22C Loc 140 width 1 MD=9 F.22C. De som utnyttjar kommunens service bör också få bestämma om servicens utformning. <Se F.22 för fullständig frågetext> 528 1. Instämmer helt 431 2. Instämmer i stort sett 85 3. I stort sett motsatt åsikt 59 4. Helt motsatt åsikt 92 8. Vet ej/Ej svar 3 9. Uppgift saknas
VAR 105 HÄNSYN INTRESSEGRUPP 22D Loc 141 width 1 MD=9 F.22D. Kommunalpolitikerna bör ta mer hänsyn till olika intressegrupper än till sina partier. <Se F.22 för fullständig frågetext> 372 1. Instämmer helt 438 2. Instämmer i stort sett 133 3. I stort sett motsatt åsikt 54 4. Helt motsatt åsikt 1 7. Annat svar 198 8. Vet ej/Ej svar 2 9. Uppgift saknas
VAR 106 K-DEL BESLUTA SJÄLV 22E Loc 142 width 1 MD=9 F.22E. Folk i olika delar av kommunen bör få rätt att besluta om sina angelägenheter. <Se F.22 för fullständig frågetext> 574 1. Instämmer helt 411 2. Instämmer i stort sett 93 3. I stort sett motsatt åsikt 51 4. Helt motsatt åsikt 66 8. Vet ej/Ej svar 3 9. Uppgift saknas
VAR 107 MEDBORG KAN FÖR LITE 22F Loc 143 width 1 MD=9 F.22F. Folk i allmänhet har inte tillräcklig kunskap för att vara med och bestämma i kommunen. 275 1. Instämmer helt 403 2. Instämmer i stort sett 294 3. I stort sett motsatt åsikt 134 4. Helt motsatt åsikt 90 8. Vet ej/Ej svar 2 9. Uppgift saknas
VAR 108 SÄNKT KOMMUNALSKATT 22G Loc 144 width 1 MD=9 F.22G. Det är mer angeläget att sänka kommunalskatten än att bygga ut den kommunala servicen. <Se F.22 för fullständig frågetext> 232 1. Instämmer helt 267 2. Instämmer i stort sett 305 3. I stort sett motsatt åsikt 255 4. Helt motsatt åsikt 1 7. Annat svar 136 8. Vet ej/Ej svar 2 9. Uppgift saknas
VAR 109 TIDNINGSLÄSNING 23A Loc 145 width 1 F.23A. Vi går nu över till några frågor kring tidningsläsning och kommunal information. Vilken eller vilka dags- eller nyhetstidningar brukar Ni läsa åtminstone någon dag i veckan? Är det ytterligare någon nyhetstidning som Ni läser minst en dag i veckan? 1189 1. Läser tidning 8 5. Läser ej tidning 1 7. Annat svar
VAR 110 TIDNING 1 23A Loc 146 width 3 MD= 0 F.23A(1). (LÄSER MINST EN TIDNING) Tidning 1 <Se F.23A för fullständig frågetext> Anm. Den första siffran i tidningskoden anger politisk signatur. VÄNSTERPARTIET KOMMUNISTERNA 2 101. Norrskensflamman SOCIALDEMOKRATISK 13 201. Aftonbladet 202. Arbetarbladet 120 203. Arbetet 87 212. Norrländska Socialdemokraten 215. Piteå-Tidningen CENTERPARTISTISK 304. Gävle-Dalabygden 1 315. Nacka-Saltsjöbadens Tidning 322. Skaraborgs-Bygden 108 323. Skånska Dagbladet 332. Växjöbladet FOLKPARTISTISK/LIBERAL/OBEROENDE LIBERAL 1 407. Elfsborgs Läns Tidning 14 409. Expressen 11 412. GT 413. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 54 414. Göteborgs-Posten 15 419. Kvällsposten 421. Ljusnan 1 422. Mellersta Skåne 235 426. NLT-Nya Lidköpings-Tidningen 428. Skaraborgs-Tidningen Skövde Nyheter 430. Smålands-Tidningen 117 434. Sydsvenska Dagbladet 440. Upsala Nya Tidning 1 441. Vadstena Skänninge Tidning 1 444. Västerbottens-Kuriren 110 445. Ystads Allehanda MODERAT/KONSERVATIV 502. Borås Tidning 504. Falköpings Tidning 507. Haparandabladet 510. Mariestads-Tidningen 514. Nya Wermlands-Tidningen 18 517. Svenska Dagbladet BORGERLIG/KDS/CP-FP 608. Landskrona-Posten 609. Ljungbytidningen-Älmhults Tidning-Smålänningen 7 610. Nordvästra Skånes Tidningar 114 611. Norrbottens-Kuriren 2 612. Skaraborgs Läns Annonsblad 130 613. Skaraborgs Läns Tidning OPOLITISK/POLITISKT OBUNDEN 801. Avesta Tidning - Avesta-Posten 804. Dagen 17 805. Dagens Nyheter 6 808. Elfsborgs Läns Annonsblad 812. Helsingborgs Dagblad 834. Strömstads Tidning Norra Bohuslän 836. Säffle-Tidningen Västra Värmland 2 839. Trollhättans Tidning 1 891. Utländsk dagstidning 1 995. Oklassificerbar 9 000. Frågan ej tillämplig
VAR 111 TIDNING 2 23A Loc 149 width 3 MD= 0 F.23A(2). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) Tidning 2 <Se F.23A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 110 101. Norrskensflamman . . 891. Utländsk dagstidning 11 995. Oklassificerbar 367 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 101 201 202 203 212 232 315 322 323 407 Frek: 367 1 82 1 41 44 1 1 5 45 11 Kod: 409 412 414 419 422 426 428 434 441 445 454 Frek: 91 35 47 75 2 108 1 40 1 26 1 Kod: 517 608 609 610 611 612 613 804 805 808 834 Frek: 11 1 1 12 34 3 61 3 16 13 1 Kod: 839 891 995 Frek: 4 1 11
VAR 112 TIDNING 3 23A Loc 152 width 3 MD= 0 F.23A(3). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Tidning 3 <Se F.23A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 110 101. Norrskensflamman . . 891. Utländsk dagstidning 14 995. Oklassificerbar 838 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 101 201 203 212 215 304 322 323 332 407 Frek: 838 4 59 4 4 1 1 5 7 1 4 Kod: 409 412 413 414 419 422 426 430 434 440 444 Frek: 65 27 1 18 27 1 21 1 14 1 1 Kod: 445 502 504 510 514 517 608 610 611 612 613 Frek: 5 2 1 1 1 8 1 5 12 3 12 Kod: 805 808 839 891 995 Frek: 13 12 2 1 14
VAR 113 TIDNING 4 23A Loc 155 width 3 MD= 0 F.23A(4). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR) Tidning 4 <Se F.23A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 110 101. Norrskensflamman . . 891. Utländsk dagstidning 8 995. Oklassificerbar 1066 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 101 201 203 212 215 322 323 407 Frek: 1066 2 31 3 2 1 1 1 1 Kod: 409 412 414 419 421 426 428 445 517 Frek: 35 7 5 3 1 2 1 1 4 Kod: 610 611 612 613 801 805 808 812 891 Frek: 2 1 1 4 1 9 3 1 1 Kod: 995 Frek: 8
VAR 114 TIDNING 5 23A Loc 158 width 3 MD= 0 F.23A(5). (LÄSER MINST FEM TIDNINGAR) Tidning 5 <Se F.23A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 110 101. Norrskensflamman . . 891. Utländsk dagstidning 1 995. Oklassificerbar 1162 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 101 201 203 322 407 409 412 414 Frek: 1162 1 4 1 1 1 7 2 3 Kod: 419 426 507 510 517 613 805 808 836 Frek: 1 1 1 1 1 1 5 1 1 Kod: 839 995 Frek: 2 1
VAR 115 PREN TIDNING 1 23B Loc 161 width 1 MD=0 or GE 9 F.23B. Prenumererar Ni eller någon i Ert hushåll på .....(TIDNING)? F.23B(1). (LÄSER MINST EN TIDNING) Prenumeration på tidning 1 1025 1. Ja 161 5. Nej 9 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 116 PREN TIDNING 2 23B Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 F.23B(2). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) Prenumereration på tidning 2 <Se F.23B för fullständig frågetext> 298 1. Ja 529 5. Nej 366 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 117 PREN TIDNING 3 23B Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 F.23B(3). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Prenumeration på tidning 3 <Se F.23B för fullständig frågetext> 67 1. Ja 288 5. Nej 841 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 118 PREN TIDNING 4 23B Loc 164 width 1 MD=0 or GE 9 F.23B(4). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR) Prenumeration på tidning 4 <Se F.23B för fullständig frågetext> 20 1. Ja 110 5. Nej 1067 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 119 PREN TIDNING 5 23B Loc 165 width 1 MD=0 F.23B(5). (LÄSER MINST FEM TIDNINGAR) Prenumeration på tidning 5 <Se F.23B för fullständig frågetext> 10 1. Ja 30 5. Nej 1158 0. Frågan ej tillämplig
VAR 120 LÄSFREKVENS TIDNING1 23C Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 F.23C. Brukar Ni läsa ...(TIDNING 1) tre dagar i veckan eller mer? F.23C(1). (LÄSER MINST EN TIDNING) Läsfrekvens tidning 1 1168 1. Ja, 3 dagar eller mer 19 5. Nej, mindre 10 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 121 LÄSFREKVENS TIDNING2 23C Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 F.23C(2). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) Läsfrekvens tidning 2 <Se F.23C för fullständig frågetext> 635 1. Ja, 3 dagar eller mer 192 5. Nej, mindre 369 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 122 LÄSFREKVENS TIDNING3 23C Loc 168 width 1 MD=0 or GE 9 F.23C(3). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Läsfrekvens tidning 3 <Se F.23C för fullständig frågetext> 202 1. Ja, 3 dagar eller mer 156 5. Nej, mindre 839 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 123 LÄSFREKVENS TIDNING4 23C Loc 169 width 1 MD=0 F.23C(4). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR) Läsfrekvens tidning 4 <Se F.23C för fullständig frågetext> 72 1. Ja, 3 dagar eller mer 60 5. Nej, mindre 1066 0. Frågan ej tillämplig
VAR 124 LÄSFREKVENS TIDNING5 23C Loc 170 width 1 MD=0 F.23C(5). (LÄSER MINST FEM TIDNINGAR) Läsfrekvens tidning 5 <Se F.23C för fullständig frågetext> 26 1. Ja, 3 dagar eller mer 13 5. Nej, mindre 1159 0. Frågan ej tillämplig
VAR 125 LÄSN KOMPOL FRÅGOR 24A Loc 171 width 1 MD=0 or GE 9 F.24. (LÄSER TIDNING) Jag har här några exempel på ämnesområden man kan läsa om i dagstidningarna. Välj på det här kortet det alternativ som Ni tycker passar bäst in på Er själv! (VISA SVARSKORT) F.24A. Hur mycket av det som handlar om kommunalpolitiska frågor, vad fullmäktige, styrelser, nämnder beslutar om här i kommunen brukar Ni läsa eller titta på? 393 1. Allt/I stort sett allt 323 2. Ganska mycket 382 3. Inte särskilt mycket 89 4. Ingenting/Nästan ingenting 2 8. Vet ej/Vill ej svara 8 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 126 LÄSN RIKSPOL FRÅGOR 24B Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 F.24B. (LÄSER TIDNING) Hur mycket av det som handlar om rikspolitiska frågor, vad riksdag, regering, centrala myndigheter beslutar om brukar Ni läsa eller titta på? <Se F.24 för fullständig frågetext> 223 1. Allt/I stort sett allt 458 2. Ganska mycket 427 3. Inte särskilt mycket 79 4. Ingenting/Nästan ingenting 2 8. Vet ej/Vill ej svara 8 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 127 LÄSN LOKALA NYHETER 24C Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 F.24C. (LÄSER TIDNING) Hur mycket av det som handlar om lokala nyheter om föreningar, organisationer, samfund inom kommunen brukar Ni läsa eller titta på? <Se F.24 för fullständig frågetext> 389 1. Allt/I stort sett allt 389 2. Ganska mycket 328 3. Inte särskilt mycket 80 4. Ingenting/Nästan ingenting 2 8. Vet ej/Vill ej svara 8 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 128 LÄSN UTRIKESPOLITIK 24D Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 F.24D. (LÄSER TIDNING) Hur mycket av det som handlar om politiska händelser utomlands brukar Ni läsa eller titta på? <Se F.24 för fullständig frågetext> 203 1. Allt/I stort sett allt 365 2. Ganska mycket 465 3. Inte särskilt mycket 153 4. Ingenting/Nästan ingenting 2 8. Vet ej/Vill ej svara 8 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 129 SER RAPPORT/AKTUELLT 25A Loc 175 width 1 MD=9 F.25. Jag har här exempel på nyhetsprogram i radio och TV. Välj det alternativ på svarskortet som passar bäst in på Er själv! (VISA SVARSKORT) F.25A. Hur ofta brukar Ni se på rapport eller aktuellt? 898 1. Varje dag/Nästan varje dag 130 2. Ungefär varannan dag 129 3. Någon dag i veckan 38 4. Aldrig/Nästan aldrig 2 8. Vet ej/Vill ej svara 1 9. Uppgift saknas
VAR 130 SER REGIONAL-TV 25B Loc 176 width 1 MD=9 F.25B. Hur ofta brukar Ni se på regional-TV t ex Väst-nytt, Syd-nytt? <Se F.25 för fullständig frågetext> 540 1. Varje dag/Nästan varje dag 164 2. Ungefär varannan dag 297 3. Någon dag i veckan 193 4. Aldrig/Nästan aldrig 2 8. Vet ej/Vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 131 LYSSNA EKOSÄNDNINGAR 25C Loc 177 width 1 MD=9 F.25C. Hur ofta brukar Ni lyssna på ekosändningarna i radions program 1 (P1)? <Se F.25 för fullständig frågetext> 257 1. Varje dag, nästan varje dag 88 2. Ungefär varannan dag 252 3. Någon dag i veckan 591 4. Aldrig, nästan aldrig 6 8. Vet ej, vill ej svara 4 9. Uppgift saknas
VAR 132 LYSSNA PÅ LOKALRADIO 25D Loc 178 width 1 MD=9 F.25D. Hur ofta brukar Ni lyssna på lokalradiosändningarna i radions program 3 (P3)? <Se F.25 för fullständig frågetext> 607 1. Varje dag/Nästan varje dag 130 2. Ungefär varannan dag 249 3. Någon dag i veckan 209 4. Aldrig/Nästan aldrig 1 8. Vet ej/Vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 133 KOM VALPROGRAM I LORA 26 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 F.26. (LYSSNAR PÅ LOKALRADION) Har Ni någon gång eller flera gånger lagt märke till om lokalradion sänt något inslag som berört kommunalvalet här i Er kommun? Välj det alternativ på svarskortet som passar bäst in på Er själv! (VISA SVARSKORT) 257 1. Flera gånger 279 2. Någon gång 386 5. Aldrig 68 8. Vet ej/Vill ej svara 206 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 134 KOMMUNAL INFOTIDNING 27A Loc 180 width 1 MD=9 F.27. En del kommuner brukar försöka nå ut till medborgarna med information om kommunen genom broschyrer, affischer, utställningar, annonser och liknande. F.27A. Har Ni lagt märke till om Er kommun informerat genom kommunal informationstidning under senaste året? (VISA SVARSKORT) 312 1. Mer än någon enstaka gång 238 2. Någon enstaka gång 646 5. Nej 2 9. Uppgift saknas
VAR 135 KOM INFOBROSCHYR 27B Loc 181 width 1 MD=9 F.27B. Har Ni lagt märke till om Er kommun informerat genom broschyr av tillfälligt slag under senaste året? (VISA SVARSKORT) <Se F.27 för fullständig frågetext> 313 1. Mer än någon enstaka gång 463 2. Någon enstaka gång 419 5. Nej 3 9. Uppgift saknas
VAR 136 KOMMUNALA ANNONSER 27C Loc 182 width 1 MD=9 F.27C. Har Ni lagt märke till om Er kommun informerat genom kommunala annonser i ortspressen under senaste året? (VISA SVARSKORT) <Se F.27 för fullständig frågetext> 613 1. Mer än någon enstaka gång 268 2. Någon enstaka gång 311 5. Nej 6 9. Uppgift saknas
VAR 137 UTSTÄLLN, INFOMÖTE 27D Loc 183 width 1 MD=9 F.27D. Har Ni lagt märke till om Er kommun informerat genom utställning, informationsmöte under senaste året? (VISA SVARSKORT) <Se F.27 för fullständig frågetext> 259 1. Mer än någon enstaka gång 280 2. Någon enstaka gång 652 5. Nej 7 9. Uppgift saknas
VAR 138 BESÖKT KOM UTSTÄLLN 28 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 F.28. (LAGT MÄRKE TILL UTSTÄLLNING/INFORMATIONSMÖTE) Har Ni någon gång eller flera gånger besökt en kommunal utställning eller ett kommunalt informationsmöte? Välj lämpligt alternativ på detta svarskort! (VISA SVARSKORT) 74 1. Flera gånger 181 2. Någon gång 300 5. Nej 4 8. Vet inte/Vill ej svara 635 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 139 INSTÄLLN KOM INFO 29 Loc 185 width 1 MD=9 F.29. Anser Ni, då det gäller den kommunala informationsverksamheten här i ...(KOMMUNENS NAMN), att det är angeläget att Er kommun gör mera än nu, att det i stort sett är bra som det är, att kommunens insatser skulle kunna minskas, eller har Ni ingen åsikt om detta? (VISA SVARSKORT) 548 1. Angeläget göra mera 488 3. I stort sett bra som det är 6 5. Kan minskas 1 7. Annat svar 154 8. Har ingen åsikt 1 9. Uppgift saknas
VAR 140 INFO KOM POLITIKER 30A Loc 186 width 1 MD=9 F.30. När det gäller kommunala frågor, dvs sådana frågor som Er kommun beslutar om och har ansvaret för, kan man få information på olika sätt. Jag har här en lista på några sådana och jag skulle vilja att Ni väljer ut de informationssätt, som är mest betydelsefulla för Er egen kännedom om de kommunala frågorna. Vilket sätt är mest betydelsefullt? Vilket sätt är näst mest betydelsefullt? Vilket sätt kommer på tredje plats? (VISA SVARSKORT) F.30A. Kommunalpolitiker Anm. Om tre alternativ angivits ges övriga alternativ koden 4. I de fall färre alternativ än tre angivits har för ej angivna kodats 8. I de fall flera alternativ givits samma värde har de angivna värdena kodats. 39 1. Allra mest betydelsefull 18 2. Näst mest betydelsefull 30 3. Tredje plats 995 4. Ej bland de tre mest betydelsefulla sätten 114 8. Vet ej/Vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 141 INFO LOKALRADION 30B Loc 187 width 1 MD=9 F.30B. Lokalradion <Se F.30 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 140 156 1. Allra mest betydelsefull 205 2. Näst mest betydelsefull 186 3. Tredje plats 537 4. Ej bland de tre mest betydelsefulla sätten 110 8. Vet ej/Vill ej svara 4 9. Uppgift saknas
VAR 142 INFO KOM INFOTIDNING 30C Loc 188 width 1 MD=9 F.30C. Kommunal informationstidning <Se F.30 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 140 293 1. Allra mest betydelsefull 115 2. Näst mest betydelsefull 63 3. Tredje plats 627 4. Ej bland de tre mest betydelsefulla sätten 98 8. Vet ej/Vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 143 INFO TIDN.ARTIKLAR 30D Loc 189 width 1 MD=9 F.30D. Artiklar i tidningen <Se F.30 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 140 383 1. Allra mest betydelsefull 255 2. Näst mest betydelsefull 134 3. Tredje plats 340 4. Ej bland de tre mest betydelsefulla sätten 84 8. Vet ej/Vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 144 INFO ARBETSKAMRATER 30E Loc 190 width 1 MD=9 F.30E. Arbetskamrater <Se F.30 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 140 27 1. Allra mest betydelsefull 31 2. Näst mest betydelsefull 46 3. Tredje plats 976 4. Ej bland de tre mest betydelsefulla sätten 116 8. Vet ej/Vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 145 INFO PARTIINFOBLAD 30F Loc 191 width 1 MD=9 F.30F. Informationsblad från partier <Se F.30 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 140 10 1. Allra mest betydelsefull 31 2. Näst mest betydelsefull 36 3. Tredje plats 1003 4. Ej bland de tre mest betydelsefulla sätten 116 8. Vet ej/Vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 146 INFO REGIONAL-TV 30G Loc 192 width 1 MD=9 F.30G. Regional-TV (Väst-, Syd-nytt etc) <Se F.30 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 140 57 1. Allra mest betydelsefull 120 2. Näst mest betydelsefull 100 3. Tredje plats 806 4. Ej bland de tre mest betydelsefulla sätten 113 8. Vet ej/Vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 147 INFO KOM MYNDIGHET 30H Loc 193 width 1 MD=9 F.30H. Kommunala myndigheter, tjänstemän <Se F.30 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 140 13 1. Allra mest betydelsefull 26 2. Näst mest betydelsefull 42 3. Tredje plats 999 4. Ej bland de tre mest betydelsefulls sätten 116 8. Vet ej/Vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 148 INFO FAMILJ/VÄNNER 30I Loc 194 width 1 MD=9 F.30I. Familj, vänner och bekanta <Se F.30 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 140 44 1. Allra mest betydelsefull 83 2. Näst mest betydelsefull 96 3. Tredje plats 861 4. Ej bland de tre mest betydelsefulla sätten 112 8. Vet ej/Vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 149 INFO KOM ANNONSER 30J Loc 195 width 1 MD=9 F.30J. Kommunala annonser i ortspressen <Se F.30 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 140 110 1. Allra mest betydelsefull 177 2. Näst mest betydelsefull 172 3. Tredje plats 633 4. Ej bland de tre mest betydelsefulla sätten 104 8. Vet ej/Vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 150 INFO ORG INFOBLAD 30K Loc 196 width 1 MD=9 F.30K. Informationsblad från organisationer <Se F.30 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 140 15 1. Allra mest betydelsefull 36 2. Näst mest betydelsefull 77 3. Tredje plats 951 4. Ej bland de tre mest betydelsefulla sätten 117 8. Vet ej/Vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 151 KOMMUNAL VALFRÅGA 31 Loc 197 width 1 MD=9 F.31. Har partierna i ...(KOMMUNENS NAMN) inför höstens kommunalval tagit upp någon fråga som berör den här kommunen? 320 1. Ja 371 5. Nej, ingen fråga som berör den här kommunen 504 8. Vet ej/Vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 152 KOMMUNAL VALFRÅGA-1 31A Loc 198 width 2 MD= 0 or GE 99 F.31A. (KOMMUNAL VALFRÅGA) Vilken eller vilka frågor har tagits upp? F.31B. Vilket eller vilka partier tog upp frågan om ...(VALFRÅGA)? F.31AB(1). Kommunal valfråga, 1 20 01. Moderata samlingspartiet 2 02. Folkpartiet 20 03. Centerpartiet 57 04. Socialdemokraterna 8 05. Vänsterpartiet kommunisterna 06. Arbetarpartiet kommunisterna 1 07. Sveriges kommunistiska parti 14 08. Lokalt parti 2 09. Annat parti 45 10. Anger valfråga men ej parti 3 22. 2 borg. partier 4 23. 3 borg. partier 13 32. 2 soc. partier 2 33. 3 soc. partier 32 42. 2 partier 7 43. 3 partier 9 44. 4 partier 71 45. Alla 1 88. Vet inte 886 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 153 KOMMUNAL VALFRÅGA-2 31A Loc 200 width 2 MD= 0 or GE 99 F.31AB(2). Kommunal valfråga, 2 <Se F.31A, F.31B för fullständig frågetext> 9 01. Moderata samlingspartiet 2 02. Folkpartiet 11 03. Centerpartiet 32 04. Socialdemokraterna 4 05. Vänsterpartiet kommunisterna 06. Arbetarpartiet kommunisterna 07. Sveriges kommunistiska parti 08. Lokalt parti 1 09. Annat parti 18 10. Anger valfråga men ej parti 3 22. 2 borg. partier 1 23. 3 borg. partier 4 32. 2 soc. partier 4 33. 3 soc. partier 9 42. 2 partier 6 43. 3 partier 5 44. 4 partier 34 45. Alla 1 88. Vet inte 1053 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 154 KOMMUNAL VALFRÅGA-3 31AB Loc 202 width 2 MD= 0 or GE 99 F.31AB. Kommunal valfråga, 3 <Se F.31A, F.31B för fullständig frågetext> 8 01. Moderata samlingspartiet 3 02. Folkpartiet 3 03. Centerpartiet 8 04. Socialdemokraterna 3 05. Vänsterpartiet kommunisterna 06. Arbetarpartiet kommunisterna 07. Sveriges kommunistiska parti 08. Lokalt parti 1 09. Annat parti 5 10. Anger valfråga men ej parti 22. 2 borg. partier 1 23. 3 borg. partier 1 32. 2 soc. partier 33. 3 soc. partier 1 42. 2 partier 1 43. 3 partier 2 44. 4 partier 17 45. Alla 1 88. Vet inte 1142 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 155 KOMMUNAL VALFRÅGA-4 31AB Loc 204 width 2 MD= 0 or GE 99 F.31AB(4). Kommunal valfråga, 4 <Se F.31A, F.31B för fullständig frågetext> 3 01. Moderata samlingspartiet 02. Folkpartiet 1 03. Centerpartiet 3 04. Socialdemokraterna 05. Vänsterpartiet kommunisterna 1 06. Arbetarpartiet kommunisterna 07. Sveriges kommunistiska parti 2 08. Lokalt parti 09. Annat parti 1 10. Anger valfråga men ej parti 2 22. 2 borg. partier 1 23. 3 borg. partier 32. 2 soc. partier 33. 3 soc. partier 42. 2 partier 43. 3 partier 1 44. 4 partier 5 45. Alla 1 88. Vet inte 1176 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 156 KOMMUNAL VALFRÅGA-5 31AB Loc 206 width 2 MD= 0 or GE 99 F.31AB(5). Kommunal valfråga, 5 <Se F.31A, F.31B för fullständig frågetext> 1 01. Moderata samlingspartiet 02. Folkpartiet 03. Centerpartiet 1 04. Socialdemokraterna 1 05. Vänsterpartiet kommunisterna 06. Arbetarpartiet kommunisterna 1 07. Sveriges kommunistiska parti 1 08. Lokalt parti 09. Annat parti 10. Anger valfråga men ej parti 22. 2 borg. partier 23. 3 borg. partier 32. 2 soc. partier 33. 3 soc. partier 42. 2 partier 43. 3 partier 44. 4 partier 1 45. Alla 1 88. Vet inte 1190 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 157 KAND FÖR MODERATERNA 32A Loc 208 width 1 MD=9 F.32. Kan Ni nämna namnet på någon eller några av dem som ställt upp som kandidater vid fullmäktigevalet här i ...(KOMMUNENS NAMN) i år? F.32A. Jag börjar med att fråga om moderata samlingspartiets kandidater. (TILLÄGGSFRÅGA:) Kan Ni nämna någon ytterligare kandidat för detta parti? 262 1. Ett namn 249 2. Två namn 686 8. Vet ej/Vill ej svara 1 9. Uppgift saknas
VAR 158 KAND FÖR CENTERN 32B Loc 209 width 1 MD=9 F.32B. Kan Ni nämna någon kandidat för centerpartiet? (TILLÄGGSFRÅGA:) Kan Ni nämna någon ytterligare kandidat för detta parti? <Se F.32 för fullständig frågetext> 288 1. Ett namn 241 2. Två namn 668 8. Vet ej/Vill ej svara 1 9. Uppgift saknas
VAR 159 KAND FÖR FOLKPARTIET 32C Loc 210 width 1 MD=9 F.32C. Kan Ni nämna någon kandidat för folkpartiet? (TILLÄGGSFRÅGA:) Kan Ni nämna någon ytterligare kandidat för detta parti? <Se F.32 för fullständig frågetext> 223 1. Ett namn 156 2. Två namn 818 8. Vet ej/Vill ej svara 1 9. Uppgift saknas
VAR 160 KAND FÖR SOCIALDEM 32D Loc 211 width 1 MD=9 F.32D. Kan Ni nämna någon kandidat för socialdemokraterna? (TILLÄGGSFRÅGA:) Kan Ni nämna någon ytterligare kandidat för detta parti? <Se F.32 för fullständig frågetext> 265 1. Ett namn 296 2. Två namn 636 8. Vet ej/Vill ej svara 1 9. Uppgift saknas
VAR 161 KAND FÖR VPK 32E Loc 212 width 1 MD=9 F.32E. Kan Ni nämna någon kandidat för vänsterpartiet kommunisterna? (TILLÄGGSFRÅGA:) Kan Ni nämna någon ytterligare kandidat för detta parti? <Se F.32 för fullständig frågetext> 126 1. Ett namn 35 2. Två namn 1036 8. Vet ej/Vill ej svara 1 9. Uppgift saknas
VAR 162 KAND FÖR ANNAT PARTI 32F Loc 213 width 1 MD=9 F.32F. Kan Ni nämna någon kandidat för annat parti om det finns något sådant här i kommunen? (TILLÄGGSFRÅGA:) Kan Ni nämna någon ytterligare kandidat för detta parti? <Se F.32 för fullständig frågetext> 167 1. Ett namn 88 2. Två namn 942 8. Vet ej/Vill ej svara 1 9. Uppgift saknas
VAR 163 KÄNNEDOM KOM POLITIK 33 Loc 214 width 1 MD=9 F.33. Nu skulle jag vilja veta hur Ni på det hela taget bedömer Er egen kännedom om vad som händer i kommunalpolitiken här i ...(KOMMUNENS NAMN). Har Ni god kännedom, ganska god kännedom, mindre god kännedom eller dålig kännedom om kommunalpolitiken i Er kommun? (VISA SVARSKORT) 46 1. God kännedom 222 2. Ganska god kännedom 527 3. Mindre god kännedom 381 4. Dålig kännedom 10 8. Vet ej/Vill ej svara 12 9. Uppgift saknas
VAR 164 LIKA KOM SERVICE 34A Loc 215 width 1 MD=9 F.34. På det här kortet finns ett antal påståenden om den kommunala självstyrelsen. Jag läser upp ett sådant påstående i sänder och ber Er välja det svar som ligger närmast Er egen uppfattning. F.34A. Staten bör tvinga alla kommuner att hålla samma service 224 1. Instämmer helt 291 2. Instämmer i stort sett 287 3. I stort sett motsatt åsikt 310 4. Helt motsatt åsikt 84 8. Vet ej/Vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 165 ORG TILLVARATAR INTR 34B Loc 216 width 1 MD=9 F.34B. Det finns alltid någon organisation som tillvaratar mina intressen i kommunalpolitiken <Se F.34 för fullständig frågetext> 203 1. Instämmer helt 487 2. Instämmer i stort sett 170 3. I stort sett motsatt åsikt 112 4. Helt motsatt åsikt 224 8. Vet ej/Vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 166 SERVICE TILL ALLA 34C Loc 217 width 1 MD=9 F.34C. Kommunens service är så väl utbyggd att alla samhällsgrupper blir i lika mån tillgodosedda <Se F.34 för fullständig frågetext> 105 1. Instämmer helt 357 2. Instämmer i stort sett 343 3. I stort sett motsatt åsikt 262 4. Helt motsatt åsikt 128 8. Vet ej/Vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 167 OCKUPATION BEHÖVS 34D Loc 218 width 1 MD=9 F.34D. Ockupation och liknande aktioner kan ibland behövas för att få kommunalpolitikerna att ta reson <Se F.34 för fullständig frågetext> 142 1. Instämmer helt 276 2. Instämmer i stort sett 212 3. I stort sett motsatt åsikt 428 4. Helt motsatt åsikt 138 8. Vet ej/Vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 168 RÖSTNING PÅVERKAR 34E Loc 219 width 1 MD=9 F.34E. Genom att rösta vid kommunalvalen kan man verkligen vara med om att bestämma hur kommunalpolitiken skall utformas <Se F.34 för fullständig frågetext> 331 1. Instämmer helt 453 2. Instämmer i stort sett 205 3. I stort sett motsatt åsikt 102 4. Helt motsatt åsikt 104 8. Vet ej/Vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 169 ANDRA AVGÖR FRAMTID 34F Loc 220 width 1 MD=9 F.34F. Det betyder ingenting vad kommunalpolitikerna bestämmer - kommunens framtid avgörs på annat håll <Se F.34 för fullständig frågetext> 73 1. Instämmer helt 175 2. Instämmer i stort sett 402 3. I stort sett motsatt åsikt 353 4. Helt motsatt åsikt 192 8. Vet ej/Vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 170 KOMMUNALT SJÄLVSTYRE 34G Loc 221 width 1 MD=9 F.34G. Genom kommunal självstyrelse kan servicen bäst anpassas till lokala behov <Se F.34 för fullständig frågetext> 512 1. Instämmer helt 430 2. Instämmer i stort sett 54 3. I stort sett motsatt åsikt 32 4. Helt motsatt åsikt 168 8. Vet ej/Vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 171 PARTIMAJORITET EGAL 34H Loc 222 width 1 MD=9 F.34H. Det spelar ingen roll för kommunalpolitiken vilka partier som har makten i kommunen <Se F.34 för fullständig frågetext> 73 1. Instämmer helt 160 2. Instämmer i stort sett 336 3. I stort sett motsatt åsikt 509 4. Helt motsatt åsikt 115 8. Vet ej/Vill ej svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 172 SAMMA KOMMUNALSKATT 34I Loc 223 width 1 MD=9 F.34I. Alla kommuner bör ha samma kommunalskatt <Se F.34 för fullständig frågetext> 361 1. Instämmer helt 220 2. Instämmer i stort sett 211 3. I stort sett motsatt åsikt 284 4. Helt motsatt åsikt 120 8. Vet ej/Vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 173 TJMÄN BESLUTSFATTARE 34J Loc 224 width 1 MD=9 F.34J. De beslut kommunfullmäktige fattar kunde lika bra fattas av tjänstemän <Se F.34 för fullständig frågetext> 82 1. Instämmer helt 188 2. Instämmer i stort sett 267 3. I stort sett motsatt åsikt 466 4. Helt motsatt åsikt 192 8. Vet ej/Vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 174 PRINCIP FÖR PARTISTÖD 35 Loc 225 width 1 MD=9 F.35. Genom kommunala bidrag bekostas idag en väsentlig del av partiernas kommunala verksamhet. Tidigare bekostades verksamheten främst av partimedlemmarna, fackföreningar och företag. Hur anser Ni att partiernas kommunala verksamhet skall betalas i första hand? (VISA SVARSKORT) 463 1. I första hand betalas av partierna själva genom medlemsavgifter, enskilda bidrag, lotterier m m 425 2. I första hand betalas av kommunerna genom partistöd 82 3. I första hand betalas på annat sätt t ex genom bidrag från fackföreningar eller företag 11 7. Annat svar 216 8. Ingen åsikt 1 9. Uppgift saknas
VAR 175 KOMMUNALSKATTEBELOPP 36 Loc 226 width 4 MD=9999 F.36. Kommer Ni ihåg hur hög kommunalskatten (med kyrkoskatt och landstingsskatt) är här i ...(KOMMUNEN)? 1250. 12,50 kronor . . 7000. 70,00 kronor 694 8888. Vet inte 9999. Uppgift saknas Kod: 1250 1300 1350 1400 1700 1800 1850 1900 2000 Frek: 1 3 1 1 3 2 1 1 2 Kod: 2100 2160 2200 2250 2300 2350 2400 2430 2440 Frek: 2 1 4 2 13 3 11 1 1 Kod: 2450 2460 2500 2530 2535 2540 2550 2555 2565 Frek: 2 1 16 2 1 1 3 1 1 Kod: 2580 2600 2605 2625 2640 2650 2680 2690 2700 Frek: 3 19 1 1 1 4 2 1 32 Kod: 2710 2715 2720 2725 2735 2750 2760 2775 2785 Frek: 1 1 1 1 2 12 3 1 1 Kod: 2795 2800 2810 2815 2820 2825 2830 2835 2840 Frek: 3 62 1 2 2 2 2 2 1 Kod: 2850 2860 2865 2875 2878 2880 2885 2890 2900 Frek: 21 5 3 4 1 2 1 1 63 Kod: 2905 2925 2930 2935 2940 2948 2950 2960 2965 Frek: 1 3 1 1 1 1 9 1 1 Kod: 2970 2975 2980 2985 3000 3002 3010 3020 3025 Frek: 1 2 1 1 85 1 7 1 1 Kod: 3035 3050 3065 3080 3100 3150 3200 3250 3300 Frek: 1 8 1 1 14 3 4 1 1 Kod: 3390 3400 3410 3450 7000 8888 Frek: 1 1 1 1 1 694
VAR 176 DISK KOMMUNALA FRÅGOR 37 Loc 230 width 1 F.37. Hur ofta brukar det förekomma att Ni talar med folk i Er omgivning om någon kommunal fråga som rör just ...(KOMMUNENS NAMN)? Brukar det förekomma ofta, eller bara vid något enstaka tillfälle eller inte alls? (VISA SVARSKORT) 276 1. Ofta 714 3. Vid något enstaka tillfälle 208 5. Inte alls
VAR 177 INTRESSE FÖR POLITIK 38 Loc 231 width 1 F.38. Hur pass intresserad är Ni i allmänhet av politik? Vilka av svaren på det här kortet stämmer bäst in på Er själv? (VISA SVARSKORT) Är Ni mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad av politik? 95 1. Mycket intresserad 407 2. Ganska intresserad 517 3. Inte särskilt intresserad 178 4. Inte alls intresserad 1 7. Annat svar
VAR 178 PARTIANHÄNGARE 39 Loc 232 width 1 F.39. Så skulle jag vilja ställa en mera allmän fråga om de politiska partierna. Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många som inte har någon särskild inställning till något av partierna. Brukar Ni själv betrakta Er som t.ex. folkpartist eller socialdemokrat eller moderat eller centerpartist eller kommunist? Eller har Ni inte någon sådan inställning till något av partierna? 735 1. Ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti 36 3. Vet inte/Tveksam 410 5. Nej, betraktar sig inte som anhängare av något parti 17 8. Vill ej svara
VAR 179 PARTIIDENTIFIKATION 40 Loc 233 width 1 MD=0 or GE 9 F.40. (PARTIANHÄNGARE) En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte så starkt övertygade. Hör Ni själv till de starkt övertygade anhängarna av Ert parti? 422 1. Ja, starkt övertygad 287 5. Nej, inte starkt övertygad 10 7. Annat svar 465 0. Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 180 MAJORITET I FULLMÄKT 41 Loc 234 width 1 MD=9 F.41. Ibland brukar man tala om de borgerliga partierna och då mena Moderata samlingspartiet, Centerpartiet och Folkpartiet. I en del kommuner räknas också något lokalt parti som borgerligt. Kan Ni säga vilket eller vilka partier, som för närvarande har flest representanter här i ...(KOMMUNENS NAMN)? Är det de borgerliga partierna tillsammans eller är det socialdemokraterna eventuellt tillsammans med kommunisterna? Anm. Avser läget i "gamla" fullmäktige. Det nyvalda fullmäktige tillträdde 1 november 1979. 718 1. Borgerliga partierna har flest representanter 301 2. Socialdemokraterna (och kommunisterna) har flest representanter 10 3. Lika många 1 7. Annat svar 165 8. Vet inte 3 9. Uppgift saknas
VAR 181 ALLTID RÖSTAT 42 Loc 235 width 1 MD=0 F.42. (FÖDD FÖRE 20 SEPT 1958) Jag skulle vilja ställa några frågor som anknyter till kommunalvalet. Om Ni tänker på tidigare val, tillhör Ni dem som röstat vid varje val sedan Ni fick rösträtt eller har Ni avstått från att rösta vid något eller några val? 1017 1. Röstat vid varje val 121 2. Avstått vid något eller några val 4 8. Vägrar svara 56 0. Frågan ej tillämplig
VAR 182 RÖSTADE KOMVAL 1979 43 Loc 236 width 1 F.43. Tänker Ni rösta/Röstade Ni vid valet i år? Anm. Frågans formulering beroende på datum för intervjun. 1139 1. Ja 24 3. Kanske/Vet inte säkert 34 5. Nej 1 8. Vägrar svara
VAR 183 PARTI KOMMUNVAL 1979 44 Loc 237 width 2 MD= 0 or GE 99 F.44. (TÄNKER RÖSTA/RÖSTADE) Vilket parti tänker Ni rösta/röstade Ni på vid kommunalvalet i år? Anm. Frågans formulering beroende på datum för intervjun 26 10. Vänsterpartiet kommunisterna 371 11. Socialdemokraterna 227 12. Centerpartiet 74 13. Folkpartiet 128 14. Moderata samlingspartiet 10 15. Kristen demokratisk samling 3 16. Sveriges kommunistiska parti 2 17. Arbetarpartiet kommunisterna 10 20. Kommunal rättvisa 6 21. Fram för kommunen 2 28. Annat lokalparti 1 30. Röstade blankt 5 55. Röstade ej i kommunalvalet 140 77. Har ej bestämt sig 132 88. Vill ej svara 59 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 184 PARTIBLOCKSPREF FÖRE 45A Loc 239 width 1 MD=0 F.45A. (TÄNKER EJ RÖSTA/HAR EJ BESTÄMT PARTI) Om Ni skulle rösta, skulle Ni i så fall rösta på ett borgerligt parti eller på ett socialistisk parti vid kommunalvalet i år? FRÅGAN ENBART STÄLLD I FÖRVALSINTERVJU 103 1. Borgerligt 39 2. Socialistiskt 9 6. Vill inte rösta på något parti 53 7. Har inte bestämt sig 46 8. Vill ej svara 948 0. Frågan ej tillämplig
VAR 185 PARTIBLOCKSPREF EFTER 45 Loc 240 width 1 MD=0 F.45B. (VILL EJ ANGE PARTI) Skulle Ni möjligen, utan att säga partiets namn, vilja tala om, om Ni röstade på ett borgerligt parti eller socialistiskt parti vid kommunalvalet i år? FRÅGAN ENBART STÄLLD I EFTERVALSINTERVJU 22 1. Borgerligt 16 2. Socialistiskt 34 8. Vill ej svara 1126 0. Frågan ej tillämplig
VAR 186 SPLIT-VOTE KOM-RIKSD 46 Loc 241 width 1 MD=0 or GE 9 F.46. (HAR BESTÄMT PARTI) Tänker Ni rösta på/Röstade Ni på samma parti vid riksdagsvalet och kommunalvalet? FRÅGANS FORMULERING BEROENDE PÅ DATUM FÖR INTERVJUN 79 1. Ja 101 5. Nej 1016 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 187 ANLEDN TILL SPLITVOTE 47 Loc 242 width 1 MD=0 F.47. (TÄNKER RÖSTA/RÖSTADE PÅ OLIKA PARTIER) Vad beror det på att Ni tänker rösta/röstade på olika partier i kommunalvalet och riksdagsvalet? FRÅGANS FORMULERING BEROENDE PÅ DATUM FÖR INTERVJUN 14 1. Lokalt parti, annat orepresenterat, ingen motsvarighet, ingen chans 34 2. Personval på kommunal nivå 15 3. Skilda motiv anges för röstning 23 4. Anger annat som särskiljer kommunfullmäktigevalet 8 5. Motiv oklart, vill eller kan ej ange motiv 6. Röstade endast i ena valet 6 7. Anger endast rikspolitiska motiv, rikspolitiken tycks dominera 8. Personval i riksdagsval 1098 0. Frågan ej tillämplig
VAR 188 UPPVÄXTORT 48A Loc 243 width 1 F.48. När Ni växte upp, bodde Ni då på ren landsbygd eller i ett samhälle på landsbygden eller i en stad? (OM STAD:) Bodde Ni i någon av städerna Stockholm, Göteborg eller Malmö? 710 1. Ren landsbygd 210 2. Samhälle 207 3. Stad (men ej storstad) 69 4. Stockholm, Göteborg, Malmö (eller stad med mer än 200 000 invånare i annat land) 2 7. Annat svar
VAR 189 P0L ENGAGEMANG I FAM 49 Loc 244 width 1 F.49. När Ni växte upp, var det då någon i familjen eller i Er närmaste omgivning som var politiskt engagerad eller hade uppdrag i kommunal nämnd eller i fullmäktige? 292 1. Ja 895 5. Nej 11 8. Minns ej/Vet ej
VAR 190 UTBILDNING 50 Loc 245 width 1 MD=9 F.50. Vilken utbildning har Ni? 643 1. Enbart folkskola eller grundskola 247 2. Dessutom teoretisk skolutbildning som omfattat högst två hela studieår eller praktisk utbildning 307 3. Dessutom teoretisk skolutbildning som omfattat mer än två hela studieår 1 9. Uppgift saknas
VAR 191 BOSTADSSITUATION 51 Loc 246 width 1 MD=9 F.51. (IFYLLES AV INTERVJUAREN) UP:s nuvarande bostadssituation. 430 1. Ensamliggande villa, lantgård 481 2. Villa, radhus i villaområde 122 3. Lägenhet i flerfamiljshus i lägre och mindre koncentrerad bebyggelse 161 4. Lägenhet i flerfamiljshus i större tätbebyggt bostadsområde 3 6. Ålderdomshem, sjukhem etc 1 9. Uppgift saknas
VAR 192 HYR/ÄGER BOSTADEN 52 Loc 247 width 1 MD=9 F.52. Hyr Ni eller äger Ni Er bostad? 298 1. Hyr bostaden 842 2. Äger bostaden (även: bostadsrätt, insatslägenhet) 51 3. Bor hos föräldrar (motsvarande) 4 7. Annat svar 3 9. Uppgift saknas
VAR 193 KONTAKT MED GRANNAR 53 Loc 248 width 1 F.53. Känner Ni personligen många av Era grannar eller har Ni mycket liten kontakt med dem? 926 1. Känner personligen många 271 5. Mycket liten kontakt 1 7. Annat svar
VAR 194 TILLGÅNG TILL BIL 54 Loc 249 width 1 F.54. Har Ni (eller någon annan i hushållet) tillgång till bil? 806 1. Ja, hushållet äger eller disponerar en bil 204 2. Ja, hushållet äger eller disponerar två eller flera bilar 186 5. Nej, ej tillgång till bil 2 7. Annat svar
VAR 195 DISPONERAR BIL 55 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 F.55. (TILLGÅNG TILL BIL OCH NÅGON I HUSHÅLLET FÖRUTOM UP ÄR FÖDD FÖRE 1961) Har Ni själv möjlighet att disponera bil när Ni behöver? 846 1. Disponerar bil vid behov 81 5. Disponerar inte bil 65 7. Annat svar 202 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 196 FÖRVÄRVSARBETE 56 Loc 251 width 1 F.56. Har Ni förvärvsarbete? (OM NEJ:) Är Ni hemarbetande, studerande, pensionär, arbetslös, sjukskriven eller värnpliktig? 791 1. Ja 101 2. Hemarbetande 32 3. Studerande 213 4. Pensionär 40 5. Nej (ingen vidare uppgift) 20 6. Arbetslös, sjukskriven, värnpliktig 1 7. Annat svar
VAR 197 TIDIGARE FÖRVÄRVSARB 57 Loc 252 width 1 MD=0 F.57. (FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Hade Ni tidigare förvärvsarbete? 317 1. Ja 90 5. Nej 791 0. Frågan ej tillämplig
VAR 198 ANSTÄLLD/FÖRETAGARE 58 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 F.58. (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Är Ni (Var Ni) anställd eller egen företagare? 921 1. Anställd 180 2. Egen företagare 95 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 199 PRIVAT/STATLIG TJÄNST 59 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 F.59. (ÄR/HAR VARIT ANSTÄLLD) Är Ni (Var Ni) anställd i privat, statlig eller kommunal tjänst? (OM KOMMUNAL TJÄNST:) Hos kommunen eller landstinget? 558 1. Privat tjänst 148 2. Statlig tjänst 153 3. Hos kommunen 67 4. Hos landstinget 270 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 200 ARBETAR HELTID/DELTID 60 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 F.60. (ANSTÄLLD) Arbetar Ni heltid eller deltid? 683 1. Heltid 238 2. Deltid 3 7. Annat svar 269 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 201 YRKE 61 Loc 256 width 3 MD= 0 or GE 999 F.61. Vilket yrke eller vilken sysselsättning har/hade Ni? Anm. Om UP ej förvärvsarbetar eller är egen företagare ges koden 0, i övriga fall kodas yrkesvariabel 001 om ej annat följer av nedanstående a) jordbrukare (100), b) jordbrukare med bisyssla (101), c) yrken inom socialgrupp II, men fackföreningsanslutning är LO t ex affärsbiträden, kontorister och vissa tjänstemän vid statliga verk (170) d) vid enbart TCO-medlemskap särskiljs högre tjänstemän tillhörande socialgrupp I (030) e) när uppgift om fackförening saknas och UP är anställd kodas enligt "Förteckning över yrkesgrupper". 789 001. Anställd 010. . . 386. 217 000. Frågan ej tillämplig 4 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 12 24 30 40 45 100 101 120 134 Frek: 217 789 2 1 5 1 3 50 1 2 2 Kod: 140 155 160 165 170 172 175 180 185 240 320 Frek: 1 2 4 5 43 1 5 1 1 3 5 Kod: 323 350 360 366 375 376 380 386 999 Frek: 4 1 9 7 15 5 3 6 4
VAR 202 FACKLIG ORGANISERING 62 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 9 F.62. (ANSTÄLLD) Är de som arbetar i Ert yrke fackligt organiserade företrädesvis inom LO, TCO eller SACO/SR? 547 1. LO 214 2. TCO 43 3. TCO, SACO/SR 32 4. SACO/SR 1 5. LO, TCO 87 7. Annat svar 268 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 203 ARBETSPLATS STORLEK 63 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 9 F.63. (ANSTÄLLD) Hur många personer arbetar (arbetade) på Er arbetsplats? 38 1. 1 person 228 2. 2-9 personer 293 3. 10-49 personer 108 4. 50-99 personer 141 5. 100-499 personer 107 6. 500 eller fler personer 9 7. Annat svar 270 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 204 FÖRETAGETS STORLEK 64 Loc 261 width 1 MD=0 or GE 9 F.64. (FÖRETAGARE) Är Ni ensam företagare eller har Ni anställda? 140 1. Ja, ensam företagare 40 2. Har anställda 1017 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 205 ANTAL ANSTÄLLDA 64A Loc 262 width 3 MD= 0 or GE 999 F.64A. (FÖRETAGARE MED ANSTÄLLDA) Hur många anställda i genomsnitt? <Se F.64 för fullständig frågetext> 001. 1 anställd . . 030. 30 anställda 1156 000. Frågan ej tillämplig 4 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 6 7 12 15 Frek: 1156 14 8 5 1 1 2 1 1 Kod: 16 17 20 30 999 Frek: 1 1 2 1 4
VAR 206 AVSTÅND TILL ARBETET 65A Loc 265 width 3 MD= 0 or GE 999 F.65A. (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur många kilometer har Ni till arbetet (enkel resa)? 001. 1 kilometer . . 210. 210 kilometer 20 777. Avståndet varierar, olika arbetsplatser 387 000. Frågan ej tillämplig 7 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 387 132 82 77 38 39 25 17 10 8 28 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 16 19 10 6 23 7 9 12 5 24 1 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 7 3 4 39 7 6 4 3 24 5 4 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 45 Frek: 8 1 14 4 4 5 1 15 1 2 7 Kod: 48 50 51 52 55 59 60 65 67 70 100 Frek: 1 7 1 2 2 1 3 1 1 4 3 Kod: 160 210 777 999 Frek: 1 1 20 7
VAR 207 RESTID TILL ARBETET 65B Loc 268 width 3 MD= 0 or GE 999 F.65B. (FÖRVÄRVSARBETANDE) Hur lång tid tar det för Er att komma till arbetet? 001. 1 minut . . 150. 150 minuter 21 777. Tiden varierar 344 000. Frågan ej tillämplig 7 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 Frek: 344 4 19 15 5 131 4 7 4 179 1 Kod: 12 13 15 17 20 22 25 30 35 38 40 Frek: 3 1 129 1 94 1 47 91 16 1 19 Kod: 45 50 55 60 70 75 90 120 150 777 999 Frek: 28 7 1 8 1 1 5 2 1 21 7
VAR 208 AVSTÅND TILL C-ORT 66A Loc 271 width 3 MD= 0 or GE 999 F.66A. (BOENDE UTANFÖR CENTRALORT) Hur många kilometer har Ni till centralorten? 001. 1 kilometer . . 090. 90 kilometer 544 000. Frågan ej tillämplig 2 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 544 8 28 41 36 44 48 55 29 23 66 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 Frek: 35 43 25 9 46 9 4 13 33 5 4 Kod: 24 25 28 29 30 32 34 35 36 37 38 Frek: 2 11 1 1 7 2 3 7 1 1 2 Kod: 40 42 45 50 60 70 90 999 Frek: 2 1 2 1 2 1 1 2
VAR 209 RESTID TILL C-ORT 66B Loc 274 width 3 MD= 0 or GE 999 F.66B. (BOENDE UTANFÖR CENTRALORT) Hur lång tid tar det för Er att resa till centralorten? 002. 2 minuter . . 090. 90 minuter 544 000. Frågan ej tillämplig 3 999. Uppgift saknas Kod: 0 2 5 6 7 8 9 10 12 15 17 Frek: 544 2 61 4 8 4 2 196 2 176 1 Kod: 20 25 30 35 40 45 50 60 75 80 90 Frek: 94 23 41 4 4 16 3 7 1 1 1 Kod: 999 Frek: 3
VAR 210 MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARB 67 Loc 277 width 1 MD=0 F.67. (GIFT/SAMMANBOENDE) Är Er make (maka, sammanboende) förvärvsarbetande? (OM JA:) Heltid eller deltid? 1 1. Ja 476 2. Ja, heltid 183 3. Ja, deltid 263 5. Nej, ej förvärvsarbetande 275 0. Frågan ej tillämplig
VAR 211 MAKE PRIV/STATL ANST 67 Loc 278 width 1 MD=0 or GE 9 F.67B. (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETAR) Är anställningen statlig, kommunal eller privat? <Se F.67 för fullständig frågetext> 91 6. Statlig anställning 184 7. Kommunal anställning 383 8. Privat anställning 537 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 212 LOKAL FRÅGA 1 68A Loc 279 width 1 MD=9 F.68A. Vi går nu över till några frågor som diskuterats en del i ... (KOMMUNENS NAMN) under senare tid. GRÄSTORP: En fråga har gällt placeringen av den nya vårdcentralen i Grästorp. Det har bestämts att den skall ligga ett stycke bort från Grästorps centrum vid Åsevi ålderdomshem. Har Ni hört talas om det? (OM JA:) Vad anser Ni? KÄVLINGE: En fråga har gällt Vikenbadet i Furulund. Har Ni hört talas om det? (OM JA:) Vad anser Ni? LIDKÖPING: En fråga har gällt en ny hamnled i Lidköping. Har Ni hört talas om det? (OM JA:) Vad anser Ni? LULEÅ: En fråga har gällt placeringen av Folkets Hus i Luleå. Har Ni hört talas om det? (OM JA:) Vad anser Ni? SJÖBO: Två frågor gäller högstadieskolan i Sjöbo. För att lösa det aktuella lokalproblemet håller man på att bygga till några nya lokaler. Andra hade velat att man satsat på ett dyrare alternativ där varje klass fått sitt eget klassrum. Har Ni hört talas om det? (OM JA:) Vad anser Ni? 143 0. Känner ej till förslaget/åtgärden 416 1. Positiv till förslaget/åtgärden 5 3. Spelar ingen roll eller liknande 386 5. Negativ till förslaget/åtgärden 12 6. Obestämbar åsikt 20 7. Annat svar 204 8. Saknar uppfattning 12 9. Uppgift saknas
VAR 213 LOKAL FRÅGA 2 68B Loc 280 width 1 MD=9 F.68B. GRÄSTORP: Man håller på att bygga en ishall i Grästorp. Har Ni hört talas om det? (OM JA:) Vad anser Ni? KÄVLINGE: Det har föreslagits att man skall bygga en småbåtshamn vid Sjöbobadet. Har Ni hört talas om det? (OM JA:) Vad anser Ni? LIDKÖPING: Fullmäktige har beslutat att kommunen skall sälja sina Gullspångsaktier. Har Ni hört talas om det? (OM JA:) Vad anser Ni? LULEÅ: Kommunen upplåter mark till villaägare med tomträtt. En del vill att kommunen skall sälja marken till villaägarna med full äganderätt. Har Ni hört talas om det? (OM JA:) Vad anser Ni? SJÖBO: På lång sikt gäller diskussionen, om högstadieskolan i framtiden skall hållas samman i Sjöbo eller delas upp så att också någon annan ort kan få högstadium. Har Ni hör talas om det? (OM JA:) Vad 281 0. Känner ej till förslaget/åtgärden 425 1. Positiv till förslaget/åtgärden 8 3. Spelar ingen roll eller liknande 298 5. Negativ till förslaget/åtgärden 4 6. Obestämbar åsikt 11 7. Annat svar 160 8. Saknar uppfattning 11 9. Uppgift saknas
VAR 214 LOKAL FRÅGA 3 68C Loc 281 width 1 MD=9 F.68C. GRÄSTORP: Man har börjat satsa på att i Grästorp bygga hyres- och insatslägenheter och inte bara friliggande villor. Har Ni hört talas om det? (OM JA:) Vad anser Ni? KÄVLINGE: Det finns planer på att så småningom bygga ett kulturhus i Kävlinge. Har Ni hört talas om det? (OM JA:) Vad anser Ni? LIDKÖPING: Det gamla varmbadhuset vid Lidan har nyligen rivits. En del ville att badhuset istället skulle ha gjorts om till en lokal för konstutställningar och liknande? Har Ni hört talas om det? (OM JA:) Vad anser Ni? LULEÅ: Polismästaren begärde för en tid sedan att i ordningsstadgan för Luleå skulle införas ett förbud för sprit- och ölförtäring på allmän plats. Har Ni hört talas om det? (OM JA:) Vad anser Ni? SJÖBO: Enligt den aktuella trafikplanen för Sjöbo kommer man att försvåra genomfartstrafik genom själva centrum i Sjöbo. Har Ni hört talas om det? (OM JA:) Vad anser Ni? 221 0. Känner ej till förslaget/åtgärden 654 1. Positiv till förslaget/åtgärden 3 3. Spelar ingen roll eller liknande 192 5. Negativ till förslaget/åtgärden 4 6. Obestämbar åsikt 12 7. Annat svar 97 8. Saknar uppfattning 15 9. Uppgift saknas
VAR 215 LOKAL FRÅGA 4 68D Loc 282 width 1 MD=9 F.68D. GRÄSTORP: Kommunen utreder frågan om behovet av en fritidsgård. Har Ni hört talas om det? (OM JA:) Vad anser Ni? KÄVLINGE: När kärnkraftverket i Barsebäck byggdes var diskussionen om säkerhetsfrågorna inte alls så intensiv som nu. Kommunen har senare hos länsstyrelsen aktualiserat säkerhetsfrågorna. Har Ni hört talas om det? LIDKÖPING: Den kommunala sophämtningen på landsbygden har diskuterats. Har Ni hört talas om det? (OM JA:) Vad anser Ni? LULEÅ: En trafikled, Östra Länken, har planerats genom Luleå. Enligt ett förslag skulle den passera Boulognerskogen. Har Ni hört talas om det? (OM JA:) Vad anser Ni? SJÖBO: När det gäller äldreomsorgen har man diskuterat om man skall satsa mer på öppen vård, servicelägenheter och dagcentral eller mer på pensionärshem/ålderdomshem. Har Ni hört talas om det? (OM JA:) Vad anser Ni? 256 0. Känner ej till förslaget/åtgärden 591 1. Positiv till förslaget/åtgärden 2 3. Spelar ingen roll eller liknande 212 5. Negativ till förslaget/åtgärden 5 6. Obestämbar åsikt 22 7. Annat svar 98 8. Saknar uppfattning 12 9. Uppgift saknas
VAR 216 LOKAL FRÅGA 5 68E Loc 283 width 1 MD=0 or GE 9 F.68E. KÄVLINGE: Vad anser Ni själv om placeringen av ett kärnkraftverk i kommunen? DEN FEMTE LOKALA FRÅGAN STÄLLDES ENDAST I KÄVLINGE 76 1. Positiv till förslaget/åtgärden 14 3. Spelar ingen roll eller liknande 110 5. Negativ till förslaget/åtgärden 5 6. Obestämbar åsikt 8 7. Annat svar 25 8. Saknar uppfattning 955 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 217 FÖRDELNING BOSTÄDER 69 Loc 284 width 1 MD=9 F.69. Om Ni ser till bostadsbyggandet i ... (KOMMUNENS NAMN) kommun under 1980-talet, hur anser Ni då att de nya bostäderna skall fördelas mellan centralorten dvs ... (GRÄSTORP: Grästorps tätort, KÄVLINGE: Kävlinge/Furulunds tätorter, LIDKÖPING: Lidköpings förutvarande stad med närmaste omgivning, SJÖBO: Tätorten Sjöbo) och andra delar av kommunen? Vilket av de här alternativen anser Ni att man bör satsa på? 60 1. Nästan alla nya bostäder i centralorten 146 2. Omkring 3/4 av alla bostäder i centralorten 455 3. Omkring 1/2 av alla bostäder i centralorten 198 4. Omkring 1/4 av alla bostäder i centralorten 112 5. Nästan inga nya bostäder i centralorten 14 7. Annat svar 207 8. Ingen åsikt 6 9. Uppgift saknas
VAR 218 BESÖK KOMMUNALKONTOR 70A Loc 285 width 1 MD=9 F.70a. Hur ofta besöker Ert hushåll följande serviceinrättningar och affärer? F.70a(A). Kommunalkontor 8 1. Flera gånger per vecka 6 2. En gång per vecka 75 3. Någon gång per månad 103 4. Någon gång per halvår 417 5. Någon gång per år 583 6. Aldrig 6 9. Uppgift saknas
VAR 219 BESÖK SOCIALKONTOR 70A Loc 286 width 1 MD=9 F.70a(B). Socialkontor <Se F.70a för fullständig frågetext> 5 1. Flera gånger per vecka 1 2. En gång per vecka 14 3. Någon gång per månad 21 4. Någon gång per halvår 97 5. Någon gång per år 1053 6. Aldrig 7 9. Uppgift saknas
VAR 220 BESÖK VÅRDCENTRAL 70A Loc 287 width 1 MD=9 F.70a(C). Vårdcentral/läkarstation/distriktsläkare <Se F.70a för fullständig frågetext> 2 1. Flera gånger per vecka 7 2. En gång per vecka 171 3. Någon gång per månad 436 4. Någon gång per halvår 429 5. Någon gång per år 110 6. Aldrig 43 9. Uppgift saknas
VAR 221 BESÖK BIBLIOTEK 70A Loc 288 width 1 MD=9 F.70a(D). Bibliotek <Se F.70a för fullständig frågetext> 25 1. Flera gånger per vecka 103 2. En gång per vecka 335 3. Någon gång per månad 121 4. Någon gång per halvår 128 5. Någon gång per år 473 6. Aldrig 13 9. Uppgift saknas
VAR 222 BESÖK MOTIONSANLÄGGN 70A Loc 289 width 1 MD=9 F.70a(E). Simhall/annan kommunal motionsanläggning <Se F.70a för fullständig frågetext> 96 1. Flera gånger per vecka 202 2. En gång per vecka 194 3. Någon gång per månad 80 4. Någon gång per halvår 78 5. Någon gång per år 539 6. Aldrig 9 9. Uppgift saknas
VAR 223 BESÖK KOM VUXENUTB 70A Loc 290 width 1 MD=9 F.70a(F). Kommunal vuxenutbildning/studiecirkel <Se F.70a för fullständig frågetext> 42 1. Flera gånger per vecka 178 2. En gång per vecka 48 3. Någon gång per månad 14 4. Någon gång per halvår 50 5. Någon gång per år 850 6. Aldrig 16 9. Uppgift saknas
VAR 224 BESÖK LIVSMEDELSBUTIK 70 Loc 291 width 1 MD=9 F.70a(G). Livsmedelsbutik/hall <Se F.70a för fullständig frågetext> 891 1. Flera gånger per vecka 263 2. En gång per vecka 25 3. Någon gång per månad 2 4. Någon gång per halvår 1 5. Någon gång per år 8 6. Aldrig 8 9. Uppgift saknas
VAR 225 BESÖK BANK 70A Loc 292 width 1 MD=9 F.70a(H). Bank <Se F.70a för fullständig frågetext> 48 1. Flera gånger per vecka 234 2. En gång per vecka 720 3. Någon gång per månad 96 4. Någon gång per halvår 51 5. Någon gång per år 34 6. Aldrig 15 9. Uppgift saknas
VAR 226 BESÖK KONFEKTIONSAFF 70A Loc 293 width 1 MD=9 F.70a(I). Konfektionsaffär <Se F.70a för fullständig frågetext> 12 1. Flera gånger per vecka 40 2. En gång per vecka 560 3. Någon gång per månad 393 4. Någon gång per halvår 130 5. Någon gång per år 27 6. Aldrig 36 9. Uppgift saknas
VAR 227 BESÖK BOKHANDEL 70A Loc 294 width 1 MD=9 F.70a(J). Bok/Pappershandel <Se F.70a för fullständig frågetext> 18 1. Flera gånger per vecka 99 2. En gång per vecka 466 3. Någon gång per månad 317 4. Någon gång per halvår 174 5. Någon gång per år 95 6. Aldrig 29 9. Uppgift saknas
VAR 228 BESÖK JÄRNAFFÄR 70A Loc 295 width 1 MD=9 F.70a(K). Järn/Bosättningsaffär <Se F.70a för fullständig frågetext> 19 1. Flera gånger per vecka 86 2. En gång per vecka 444 3. Någon gång per månad 339 4. Någon gång per halvår 198 5. Någon gång per år 79 6. Aldrig 33 9. Uppgift saknas
VAR 229 BESÖK MÖBELAFFÄR 70A Loc 296 width 1 MD=9 F.70a(L). Möbelaffär <Se F.70a för fullständig frågetext> 1 1. Flera gånger per vecka 1 2. En gång per vecka 52 3. Någon gång per månad 259 4. Någon gång per halvår 689 5. Någon gång per år 162 6. Aldrig 34 9. Uppgift saknas
VAR 230 VÅRDCENTRAL: ORT 1 70B Loc 297 width 2 MD= 0 or GE 99 F.70b. I vilken eller vilka orter är serviceanläggningen/affären belägen som Ni besöker i första hand, i andra hand. F.70b(C1). Vårdcentral/läkarstation/distriktsläkare, 1 Anm. Bokstäverna inom parentes anger vilken ort som gäller beroende på UP:s hemort. G=Grästorp, K=Kävlinge, Li=Lidköping, Lu=Luleå, S=Sjöbo. 697 01. Grästorp (G), Kävlinge (K), Lidköping (Li), Luleå (Lu), Sjöbo (S) 37 02. Flo (G), Furulund (K), Järpås (Li), Gammelstad (Lu), Vollsjö (S) 18 03. Ås (G), Löddeköpinge (K), Råda (Li), Bergnäset (Lu), Blentarp (S) 17 04. Särestad (G), Hofterup (K), Stenhammar (Li), Råneå (Lu), Bjärsjölagård (S) 36 05. Flakeberg (G), Dösjebro (K), Saleby (Li), Alvik (Lu), Lövestad (S) 06. Trökörna (G), V. Karaby (K), Tun (Li), Antnäs (Lu), Äsperöd (S) 1 07. Håle-Täng (G), Södervidinge (K), Såtenäs (Li), Södra Sunderbyn (Lu), Öved (S) 08. Salstad (G), L. Harrie (K), Filsbäck (Li), Måttsund (Lu), Branstad (S) 1 09. Tengene (G), S. Harrie (K), Vinninga (Li), Ersnäs (Lu), Tolånga (S) 10. Frambo (G), Virke (K), Lovene (Li), Rutvik (Lu), Klasaröd (S) 5 11. Fridhem (G), Barsebäck (K), Rackeby (Li), Persön (Lu), Sövde (S) 123 12. Lidköping (G), Barsebäckshamn (K), Läckö (Li), Jämtön (Lu), Everlöv (S) 19 13. Vänersborg (G), Hög (K), Tolsjö (Li), Bensbyn (Lu), Ö. Kärrstorp (S) 6 14. Trollhättan (G), Vikhög (K), Härjevad (Li), Klöverträsk/fors (Lu), Vanstad (S) 1 15. Vara (G), Stävie (K), N. Härene (Li), Sundom (Lu), Fränninge (S) 16. Nossebro (G), Ålstorp (K), Gillstad (Li), Avan (Lu), Vallarum (S) 17. Skövde (G), Henkelstorp (K), Tranum (Li), Karlsvik (Lu), Starrarp (S) 19 18. Myringa (G), Lund (K), Tådene (Li), Notviken (Lu), Ystad (S) 4 19. Storeberg (G), Malmö (K), Örslösa (Li), Smedsbyn (Lu), Tomelilla (S) 1 20. Åsgården (G), Landskrona (K), Söne (Li), Niemisel (Lu), Simrishamn (S) 1 21. Götene (G), Eslöv (K), Skara (Li), Piteå (Lu), Hörby (S) 6 22. Göteborg (G), Marieholm (K), Vara (Li), Boden (Lu), Lund (S) 23. Vargön (G), Bjärred (K), Götene (Li), Älvsbyn (Lu), Malmö (S) 24. Karlstad (G), Lomma (K), Mariestad (Li), Töre (Lu), Kågeröd (S) 1 25. Jonslund (G), Saxtorp (K), Grästorp (Li), Kalix (Lu), Anderslöv (S) 26. Helås (G), Helsingborg (K), Lundsbrunn (Li), Morjärv (Lu), Argskoga (S) 1 27. Emtunga (G), Trelleborg (K), Älmhult (Li), Haparanda (Lu), Fredriksbro (S) 39 28. Sätenäs (G), Arlöv (K), Borås (Li), Örnäset (Lu), Hörröd (S) 2 29. Uddevalla (G), Borås (K), Skövde (Li), Hertsön (Lu), Skurup (S) 5 30. Skara (G), Norrvidinge (K), Göteborg (Li), Björuskatan (Lu), Veberöd (S) 31. Tibro (G), Vellinge (K), Tibro (Li), Ormberget (Lu), Simentarp (S) 1 32. Levene (G), Höganäs (K), Tofta (Li), Svartöstaden (Lu), Dalby (S) 17 33. Årjäng (G), Asmundtorp (K), Friel (Li), Mjölkudden (Lu), Lunnarp (S) 34. Tråvad (G), Uppåkra (K), Falköping (Li), Kallkällan (Lu), Böretofta (S) 1 35. Falkenberg (G), Svalöv (K), Sävare (Li), Svartön (Lu), Hörby (S) 2 36. Alingsås (G), Burlöv (K), Lundby (Li), Skurholmen (Lu), Vanslöv (S) 37. Kinnarp (G), Dalby (K), Nossebro (Li), Storheden (Lu), Fränninge (S) 38. Broberg (G), Anderslöv (K), Kalsborg (Li), Ytterviken (Lu), Strängnäs (S) 1 39. Vårgårda (G), Teckomatorp (K), Åmål (Li), Bergviken (Lu), Harlösa (S) 5 40. Kvänum (G), Ängelholm (K), Kållandsö (Li), Borgnäset (Lu), Rydsgård (S) 1 41. Bjärke (G), Löberöd (K), Hovby (Li), Bällinge (Lu), Stockholm (S) 1 42. Tun (G), Staffanstorp (K), Hasslösa (Li), Lulsundet (Lu), Borås (S) 43. Kullabo ås (G), Rinnebäck (K), Lindärva (Li), Gällivare (Lu), Röddinge (S) 44. Sjuberga (G), Borgeby (K), Ljung (Li), Börjelslandet (Lu), Eriksdal (S) 45. Borås (G), Göteborg (K), Vänersborg (Li), Skutviken (Lu), Heinge (S) 46. Främmestad (G), Lackalänga (K), Källby (Li), Tuna (Lu), Eslöv (S) 47. Järpås (G), Forestad (K), Brofjorden (Li), Tunasholm (Lu), Staffanstorp (S) 48. Koltorp (G), Hörby (K), Stockholm (Li), Lövskataheden (Lu), Bjäred (S) 1 49. Frendefors (G), Hok (K), Trollhättan (Li), Umeå (Lu), Näsby (S) 50. Arentorp (G), Flädie (K), Kvenum (Li), Vännäs (Lu), Revinge (S) 51. Båberg (G), Billesholm (K), Åsaka (Li), Malmudden (Lu), Högesta (S) 52. Längnum (G), Tågarp (K), Västerplana (Li), Arvidsjaur (Lu), Arlöv (S) 53. Kållands-Råda (G), Dagstorp (K), Levene (Li), Ringgatan (Lu), Hammenhög (S) 54. Sollebrunn (G), Örtofta (K), Otterstad (Li), Klöverfors (Lu), Kristenehof (S) 55. Åkarp (K), Alingsås (Li), Bromölla (S) 56. Ullared (K), Sunnersberg (Li), Skartofta (S) 57. Häljarp (K), Frufällan (Li), Tjärby (S) 58. Vinslöv (K), Strö (Li), Skogaholm (S) 59. Bjuv (K), Kinnarp (Li) 60. Stockholm (K), Kålltorp (Li) 61. Mellby (Li) 62. Ullared (Li) 63. Häggestad (Li) 64. Skulturp (Li) 65. Karlstad (Li) 1 88. Åker omkring och tittar eller motsvarande 106 00. Frågan ej tillämplig 21 99. Uppgift saknas
VAR 231 VÅRDCENTRAL: ORT 2 70B Loc 299 width 2 MD= 0 or GE 99 F.70b(C2). Vårdcentral/läkarstation/distriktsläkare, 2 <Se F.70b för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 230 01. Grästorp (G), Kävlinge (K), Lidköping (Li), Luleå (Lu), Sjöbo (S) . . 65. Karlstad (Li) 88. Åker omkring och tittar eller motsvarande 600 00. Frågan ej tillämplig 19 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 5 6 7 9 12 13 14 Frek: 600 249 7 5 2 2 1 2 70 33 4 Kod: 15 17 18 19 20 21 22 23 25 29 30 Frek: 1 11 132 2 1 1 21 5 1 25 3 Kod: 32 99 Frek: 1 19
VAR 232 BIBLIOTEK: ORT 1 70B Loc 301 width 2 MD= 0 or GE 99 F.70b(D1). Bibliotek, 1 <Se F.70b för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 230 01. Grästorp (G), Kävlinge (K), Lidköping (Li), Luleå (Lu), Sjöbo (S) . . 65. Karlstad (Li) 88. Åker omkring och tittar eller motsvarande 431 00. Frågan ej tillämplig 16 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 431 512 41 63 23 18 7 8 4 4 2 Kod: 11 13 14 17 18 19 20 22 28 29 30 Frek: 4 7 2 1 11 4 1 1 9 8 7 Kod: 32 33 35 39 40 42 46 58 61 99 Frek: 2 4 1 1 1 1 2 1 1 16
VAR 233 BIBLIOTEK: ORT 2 70B Loc 303 width 2 MD= 0 or GE 99 F.70b(D2). Bibliotek, 2 <Se F.70b för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 230 01. Grästorp (G), Kävlinge (K), Lidköping (Li), Luleå (Lu), Sjöbo (S) . . 65. Karlstad (Li) 88. Åker omkring och tittar eller motsvarande 932 00. Frågan ej tillämplig 14 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 Frek: 932 161 12 10 2 2 2 3 2 1 3 Kod: 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 Frek: 4 1 1 1 15 4 2 1 1 3 1 Kod: 28 30 32 33 39 40 41 44 45 47 49 Frek: 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 Kod: 50 99 Frek: 1 14
VAR 234 MOTIONSANLÄGGN: ORT 1 70 Loc 305 width 2 MD= 0 or GE 99 F.70b(E1). Simhall/annan kommunal motionsanläggning, 1 <Se F.70b för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 230 01. Grästorp (G), Kävlinge (K), Lidköping (Li), Luleå (Lu), Sjöbo (S) . . 65. Karlstad (Li) 88. Åker omkring och tittar eller motsvarande 500 00. Frågan ej tillämplig 18 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 8 11 13 15 18 Frek: 500 455 72 87 9 4 1 2 1 2 1 Kod: 19 20 22 28 29 30 31 33 39 40 42 Frek: 3 1 2 1 14 4 14 2 1 1 1 Kod: 46 99 Frek: 2 18
VAR 235 MOTIONSANLÄGGN: ORT 2 70 Loc 307 width 2 MD= 0 or GE 99 F.Q70b(E2). Simhall/annan kommunal motionsanläggning, 2 <Se F.70b för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 230 01. Grästorp (G), Kävlinge (K), Lidköping (Li), Luleå (Lu), Sjöbo (S) . . 65. Karlstad (Li) 88. Åker omkring och tittar eller motsvarande 964 00. Frågan ej tillämplig 16 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 11 12 13 15 16 Frek: 964 131 17 21 2 1 2 3 2 1 2 Kod: 18 19 20 21 23 25 26 28 29 30 31 Frek: 5 4 1 1 3 2 1 1 2 1 9 Kod: 34 37 40 49 50 53 99 Frek: 1 1 1 1 1 1 16
VAR 236 KOM VUXUTBILDN: ORT 1 70 Loc 309 width 2 MD= 0 or GE 99 F.70b(F1). Kommunal vuxenutbildning/studiecirkel, 1 <Se F.70b för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 230 01. Grästorp (G), Kävlinge (K), Lidköping (Li), Luleå (Lu), Sjöbo (S) . . 65. Karlstad (Li) 1 88. Åker omkring och tittar eller motsvarande 776 00. Frågan ej tillämplig 15 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 776 299 19 27 6 9 2 3 1 4 3 Kod: 11 13 15 16 18 19 20 21 28 30 33 Frek: 3 1 3 1 4 4 1 1 3 1 2 Kod: 36 39 41 42 45 46 49 52 53 88 99 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
VAR 237 KOM VUXUTBILDN: ORT 2 70 Loc 311 width 2 MD= 0 or GE 99 F.70b(F2). Kommunal vuxenutbildning/studiecirkel, 2 <Se F.70b för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 230 01. Grästorp (G), Kävlinge (K), Lidköping (Li), Luleå (Lu), Sjöbo (S) . . 65. Karlstad (Li) 88. Åker omkring och tittar eller motsvarande 1058 00. Frågan ej tillämplig 15 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 8 9 Frek: 1058 75 1 10 3 3 2 1 4 Kod: 10 12 13 15 16 18 19 21 29 Frek: 1 1 1 2 1 5 3 1 5 Kod: 30 32 33 42 46 60 99 Frek: 1 1 1 1 1 1 15
VAR 238 LIVSMEDELSBUT: ORT 1 70B Loc 313 width 2 MD= 0 or GE 99 F.70b(G1). Livsmedelsbutik/hall, 1 <Se F.70b för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 230 01. Grästorp (G), Kävlinge (K), Lidköping (Li), Luleå (Lu), Sjöbo (S) . . 65. Karlstad (Li) 1 88. Åker omkring och tittar eller motsvarande 9 00. Frågan ej tillämplig 17 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 9 685 87 102 38 53 10 9 1 17 8 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 15 4 7 5 2 3 1 10 5 5 2 Kod: 22 23 25 27 28 29 30 32 33 34 36 Frek: 2 1 3 1 9 11 15 4 17 1 8 Kod: 37 39 40 41 42 44 45 46 48 50 51 Frek: 1 5 6 4 2 3 1 2 1 2 1 Kod: 54 63 88 99 Frek: 1 1 1 17
VAR 239 LIVSMEDELSBUT: ORT 2 70B Loc 315 width 2 MD= 0 or GE 99 F.70b(G2). Livsmedelsbutik/hall, 2 <Se F.70b för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 230 01. Grästorp (G), Kävlinge (K), Lidköping (Li), Luleå (Lu), Sjöbo (S) . . 65. Karlstad (Li) 88. Åker omkring och tittar eller motsvarande 580 00. Frågan ej tillämplig 13 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Frek: 580 341 19 33 12 9 6 2 1 8 3 Kod: 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 Frek: 19 11 3 6 7 13 17 7 14 8 12 Kod: 25 26 28 29 30 32 33 35 36 39 40 Frek: 5 3 3 5 7 1 4 1 6 1 2 Kod: 41 42 43 44 45 46 49 51 53 99 Frek: 1 4 2 3 2 1 1 1 1 13
VAR 240 BANK: ORT 1 1 Loc 317 width 2 MD= 0 or GE 99 F.70b(H1). Bank, 1 <Se F.70b för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 230 01. Grästorp (G), Kävlinge (K), Lidköping (Li), Luleå (Lu), Sjöbo (S) . . 65. Karlstad (Li) 88. Åker omkring och tittar eller motsvarande 36 00. Frågan ej tillämplig 19 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 Frek: 36 806 76 78 23 35 6 3 1 3 2 Kod: 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 Frek: 7 7 3 2 16 18 8 4 2 5 4 Kod: 28 29 30 32 33 39 40 41 42 46 49 Frek: 15 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 50 57 99 Frek: 3 1 19
VAR 241 BANK: ORT 2 70B Loc 319 width 2 MD= 0 or GE 99 F.70b(H2). Bank, 2 <Se F.70b för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 230 01. Grästorp (G), Kävlinge (K), Lidköping (Li), Luleå (Lu), Sjöbo (S) . . 65. Karlstad (Li) 88. Åker omkring och tittar eller motsvarande 802 00. Frågan ej tillämplig 18 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 9 12 13 14 Frek: 802 244 12 17 6 4 2 4 3 4 7 Kod: 15 16 18 19 20 21 22 23 26 28 29 Frek: 2 3 19 9 6 5 1 7 2 8 1 Kod: 30 32 33 34 36 37 39 45 52 99 Frek: 3 1 2 1 1 1 1 1 1 18
VAR 242 KONFEKTIONSAFF:ORT 1 70 Loc 321 width 2 MD= 0 or GE 99 F.70b(I1). Konfektionsaffär, 1 <Se F.70b för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 230 01. Grästorp (G), Kävlinge (K), Lidköping (Li), Luleå (Lu), Sjöbo (S) . . 65. Karlstad (Li) 2 88. Åker omkring och tittar eller motsvarande 27 00. Frågan ej tillämplig 21 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 10 12 13 14 Frek: 27 768 9 18 6 7 1 1 33 21 27 Kod: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 Frek: 10 2 1 66 68 14 7 22 27 2 3 Kod: 28 29 30 32 35 36 37 43 45 49 55 Frek: 6 7 8 1 1 2 1 1 3 1 1 Kod: 56 60 62 88 99 Frek: 1 1 1 2 21
VAR 243 KONFEKTIONSAFF: ORT 2 70 Loc 323 width 2 MD= 0 or GE 99 F.70b(I2). Konfektionsaffär, 2 <Se F.70b för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 230 01. Grästorp (G), Kävlinge (K), Lidköping (Li), Luleå (Lu), Sjöbo (S) . . 65. Karlstad (Li) 1 88. Åker omkring och tittar eller motsvarande 575 00. Frågan ej tillämplig 18 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 12 13 14 15 16 Frek: 575 217 13 7 7 4 27 28 31 16 9 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 Frek: 67 54 9 19 19 22 3 3 3 6 16 Kod: 30 33 34 36 45 48 52 57 59 65 88 Frek: 11 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 Kod: 99 Frek: 18
VAR 244 BOKHANDEL: ORT 1 70B Loc 325 width 2 MD= 0 or GE 99 F.70b(J1). Bok/Pappershandel, 1 <Se F.70b för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 230 01. Grästorp (G), Kävlinge (K), Lidköping (Li), Luleå (Lu), Sjöbo (S) . . 65. Karlstad (Li) 88. Åker omkring och tittar eller motsvarande 95 00. Frågan ej tillämplig 19 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 Frek: 95 904 19 19 14 8 4 1 6 3 1 Kod: 18 19 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Frek: 27 24 11 7 6 9 5 1 6 3 3 Kod: 32 36 49 99 Frek: 1 1 1 19
VAR 245 BOKHANDEL: ORT 2 70B Loc 327 width 2 MD= 0 or GE 99 F.70b(J2). Bok/Pappershandel, 2 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 230 01. Grästorp (G), Kävlinge (K), Lidköping (Li), Luleå (Lu), Sjöbo (S) . . 65. Karlstad (Li) 88. Åker omkring och tittar eller motsvarande 817 00. Frågan ej tillämplig 17 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 Frek: 817 220 5 4 2 2 1 10 9 8 2 Kod: 16 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 Frek: 5 36 21 6 8 12 5 1 1 2 1 Kod: 33 45 50 99 Frek: 1 1 1 17
VAR 246 JÄRNAFFÄR: ORT 1 70B Loc 329 width 2 MD= 0 or GE 99 F.70b(K1). Järn/Bosättningsaffär, 1 <Se F.70b för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 230 01. Grästorp (G), Kävlinge (K), Lidköping (Li), Luleå (Lu), Sjöbo (S) . . 65. Karlstad (Li) 88. Åker omkring och tittar eller motsvarande 78 00. Frågan ej tillämplig 21 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 10 12 13 14 Frek: 78 890 20 39 15 10 1 2 4 3 4 Kod: 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 Frek: 1 19 19 8 2 7 7 7 6 1 14 Kod: 29 30 32 33 34 36 49 99 Frek: 2 6 1 6 2 2 1 21
VAR 247 JÄRNAFFÄR: ORT 2 70B Loc 331 width 2 MD= 0 or GE 99 F.70b(K2). Järn/Bosättningsaffär, 2 <Se F.70b för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 230 01. Grästorp (G), Kävlinge (K), Lidköping (Li), Luleå (Lu), Sjöbo (S) . . 65. Karlstad (Li) 88. Åker omkring och tittar eller motsvarande 775 00. Frågan ej tillämplig 20 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 10 12 13 14 15 16 Frek: 775 233 5 11 5 1 12 8 7 2 3 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 33 Frek: 24 29 7 11 9 5 4 1 5 1 5 Kod: 35 36 40 42 45 48 49 50 54 99 Frek: 1 3 3 1 1 1 1 3 1 20
VAR 248 MÖBELAFFÄR: ORT 1 70B Loc 333 width 2 MD= 0 or GE 99 F.70b(L1). Möbelaffär, 1 <Se F.70b för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 230 01. Grästorp (G), Kävlinge (K), Lidköping (Li), Luleå (Lu), Sjöbo (S) . . 65. Karlstad (Li) 3 88. Åker omkring och tittar eller motsvarande 148 00. Frågan ej tillämplig 22 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 6 9 12 13 14 15 Frek: 148 710 66 1 13 10 1 10 6 11 1 Kod: 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 3 16 72 12 7 15 23 6 5 1 1 Kod: 29 30 31 32 36 37 38 40 41 43 47 Frek: 2 8 8 1 2 2 3 1 1 1 1 Kod: 48 49 54 56 58 88 99 Frek: 1 1 1 1 1 3 22
VAR 249 MÖBELAFFÄR: ORT 2 70B Loc 335 width 2 MD= 0 or GE 99 F.70b(L2). Möbelaffär, 2 <Se F.70b för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 230 01. Grästorp (G), Kävlinge (K), Lidköping (Li), Luleå (Lu), Sjöbo (S) . . 65. Karlstad (Li) 1 88. Åker omkring och tittar eller motsvarande 714 00. Frågan ej tillämplig 19 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 Frek: 714 167 53 3 8 2 10 10 5 11 1 Kod: 16 18 19 20 21 22 23 24 25 29 30 Frek: 4 17 42 9 18 23 14 10 7 2 9 Kod: 31 33 34 37 39 40 45 60 64 88 99 Frek: 23 2 1 3 3 3 1 1 1 1 20
VAR 250 FÄRDSÄTT KOMMUNALKONT 70 Loc 337 width 1 MD=0 or GE 9 F.70c. Vilket färdsätt/transportmedel använder Ert hushåll oftast vid besök i .... (SERVICEINRÄTTNING, AFFÄR)? F.70c(A). Kommunalkontor 359 1. Bil 15 2. Kollektivt 143 3. Annat 11 7. Två alternativ angivna 566 0. Frågan ej tillämplig 104 9. Uppgift saknas
VAR 251 FÄRDSÄTT SOCIALKONTOR 70 Loc 338 width 1 MD=0 or GE 9 F.70c(B). Socialkontor <Se F.70c för fullständig frågetext> 135 1. Bil 13 2. Kollektivt 57 3. Annat 9 7. Två alternativ angivna 960 0. Frågan ej tillämplig 24 9. Uppgift saknas
VAR 252 FÄRDSÄTT VÅRDCENTRAL 70C Loc 339 width 1 MD=0 or GE 9 F.70c(C). Vårdcentral/läkarstation/distriktsläkare <Se F.70c för fullständig frågetext> 785 1. Bil 58 2. Kollektivt 190 3. Annat 35 7. Två alternativ angivna 106 0. Frågan ej tillämplig 24 9. Uppgift saknas
VAR 253 FÄRDSÄTT BIBLIOTEK 70C Loc 340 width 1 MD=0 or GE 9 F.70c(D). Bibliotek <Se F.70c för fullständig frågetext> 328 1. Bil 26 2. Kollektivt 348 3. Annat 41 7. Två alternativ angivna 433 0. Frågan ej tillämplig 22 9. Uppgift saknas
VAR 254 FÄRDSÄTT MOTIONSANL 70C Loc 341 width 1 MD=0 or GE 9 F.70c(E). Simhall/annan kommunal motionsanläggning <Se F.70c för fullständig frågetext> 389 1. Bil 30 2. Kollektivt 211 3. Annat 41 7. Två alternativ angivna 508 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 255 FÄRDSÄTT KOM VUXENUTB 70 Loc 342 width 1 MD=0 or GE 9 F.70c(F). Kommunal vuxenutbildning/studiecirkel <Se F.70c för fullständig frågetext> 234 1. Bil 17 2. Kollektivt 125 3. Annat 16 7. Två alternativ angivna 794 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 256 FÄRDSÄTT LIVSM.BUTIK 70C Loc 343 width 1 MD=0 or GE 9 F.70c(G). Livsmedelsbutik/hall <Se F.70c för fullständig frågetext> 643 1. Bil 20 2. Kollektivt 438 3. Annat 68 7. Två alternativ angivna 11 0. Frågan ej tillämplig 18 9. Uppgift saknas
VAR 257 FÄRDSÄTT BANK 70C Loc 344 width 1 MD=0 or GE 9 F.70c(H). Bank <Se F.70c för fullständig frågetext> 657 1. Bil 44 2. Kollektivt 392 3. Annat 43 7. Två alternativ angivna 37 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 258 FÄRDSÄTT KONFEKTION 70C Loc 345 width 1 MD=0 or GE 9 F.70c(I). Konfektionsaffär <Se F.70c för fullständig frågetext> 796 1. Bil 76 2. Kollektivt 228 3. Annat 46 7. Två alternativ angivna 28 0. Frågan ej tillämplig 24 9. Uppgift saknas
VAR 259 FÄRDSÄTT BOKHANDEL 70C Loc 346 width 1 MD=0 or GE 9 F.70c(J). Bok/Pappershandel <Se F.70c för fullständig frågetext> 670 1. Bil 50 2. Kollektivt 320 3. Annat 37 7. Två alternativ angivna 95 0. Frågan ej tillämplig 26 9. Uppgift saknas
VAR 260 FÄRDSÄTT JÄRNAFFÄR 70C Loc 347 width 1 MD=0 or GE 9 F.70c(K). Järn/Bosättningsaffär <Se F.70c för fullständig frågetext> 734 1. Bil 45 2. Kollektivt 273 3. Annat 33 7. Två alternativ angivna 79 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 261 FÄRDSÄTT MÖBELAFFÄR 70C Loc 348 width 1 MD=0 or GE 9 F.70c(L). Möbelaffär <Se F.70c för fullständig frågetext> 753 1. Bil 38 2. Kollektivt 182 3. Annat 42 7. Två alternativ angivna 152 0. Frågan ej tillämplig 31 9. Uppgift saknas
VAR 262 KVALITET KOMMUNALKONT 70 Loc 349 width 1 MD=0 or GE 9 F.70d. Är den service som erbjuds i Er kommun eller dess närhet tillfredsställande för Ert hushåll vad avser ..... (SERVICEINRÄTTNING, AFFÄR)? Ange det svarsalternativ som stämmer bäst för Ert hushåll. F.70d(A1). Kommunalkontor 490 1. Ja, bra kvalitet på service 28 5. Nej, dålig kvalitet på service 11 7. Annat svar 559 0. Frågan ej tillämplig 110 9. Uppgift saknas
VAR 263 KVALITET SOCIALKONT 70D Loc 350 width 1 MD=0 or GE 9 F.70d(B1). Socialkontor <Se F.70d för fullständig frågetext> 199 1. Ja, bra kvalitet på service 11 5. Nej, dålig kvalitet på service 6 7. Annat svar 953 0. Frågan ej tillämplig 29 9. Uppgift saknas
VAR 264 KVALITET VÅRDCENTRAL 70D Loc 351 width 1 MD=0 or GE 9 F.70d(C1). Vårdcentral/läkarstation/distriktsläkare <Se F.70d för fullständig frågetext> 836 1. Ja, bra kvalitet på service 168 5. Nej, dålig kvalitet på service 47 7. Annat svar 106 0. Frågan ej tillämplig 41 9. Uppgift saknas
VAR 265 KVALITET BIBLIOTEK 70D Loc 352 width 1 MD=0 or GE 9 F.70d(D1). Bibliotek <Se F.70d för fullständig frågetext> 683 1. Ja, bra kvalitet på service 36 5. Nej, dålig kvalitet på service 20 7. Annat svar 432 0. Frågan ej tillämplig 27 9. Uppgift saknas
VAR 266 KVALITET MOTIONSANL 70D Loc 353 width 1 MD=0 or GE 9 F.70d(E1). Simhall/annan kommunal motionsanläggning <Se F.70d för fullständig frågetext> 647 1. Ja, bra kvalitet på service 21 5. Nej, dålig kvalitet på service 5 7. Annat svar 500 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 267 KVALITET KOM VUXENUTB 70 Loc 354 width 1 MD=0 or GE 9 F.70d(F1). Kommunal vuxenutbildning/studiecirkel <Se F.70d för fullständig frågetext> 369 1. Ja, bra kvalitet på service 8 5. Nej, dålig kvalitet på service 11 7. Annat svar 787 0. Frågan ej tillämplig 23 9. Uppgift saknas
VAR 268 KVALITET LIVSM.BUTIK 70C Loc 355 width 1 MD=0 or GE 9 F.70d(G1). Livsmedelsbutik/hall <Se F.70d för fullständig frågetext> 1143 1. Ja, bra kvalitet på service 23 5. Nej, dålig kvalitet på service 8 7. Annat svar 9 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 269 KVALITET BANK 70D Loc 356 width 1 MD=0 or GE 9 F.70d(H1). Bank <Se F.70d för fullständig frågetext> 1112 1. Ja, bra kvalitet på service 5 5. Nej, dålig kvalitet på service 7 7. Annat svar 38 0. Frågan ej tillämplig 36 9. Uppgift saknas
VAR 270 KVALITET KONFEKTION 70D Loc 357 width 1 MD=0 or GE 9 F.70d(I1). Konfektionsaffär <Se F.70d för fullständig frågetext> 1060 1. Ja, bra kvalitet på service 70 5. Nej, dålig kvalitet på service 11 7. Annat svar 30 0. Frågan ej tillämplig 27 9. Uppgift saknas
VAR 271 KVALITET BOKHANDEL 70D Loc 358 width 1 MD=0 or GE 9 F.70d(J1). Bok/Pappershandel <Se F.70d för fullständig frågetext> 1046 1. Ja, bra kvalitet på service 27 5. Nej, dålig kvalitet på service 10 7. Annat svar 95 0. Frågan ej tillämplig 20 9. Uppgift saknas
VAR 272 KVALITET JÄRNAFFÄR 70D Loc 359 width 1 MD=0 or GE 9 F.70d(K1). Järn/Bosättningsaffär <Se F.70d för fullständig frågetext> 994 1. Ja, bra kvalitet på service 22 5. Nej, dålig kvalitet på service 8 7. Annat svar 152 0. Frågan ej tillämplig 22 9. Uppgift saknas
VAR 273 KVALITET MÖBELAFFÄR 70D Loc 360 width 1 MD=0 or GE 9 F.70d(L1). Möbelaffär <Se F.70d för fullständig frågetext> 994 1. Ja, bra kvalitet på service 22 5. Nej, dålig kvalitet på service 8 7. Annat svar 152 0. Frågan ej tillämplig 22 9. Uppgift saknas
VAR 274 TILLGÅNG KOMMUNALKONT 70 Loc 361 width 1 MD=0 or GE 9 F.70d(A2). Kommunalkontor <Se F.70d för fullständig frågetext> 536 1. Ja, lätt att nå 15 5. Nej, svårt att nå 7. Annat svar 557 0. Frågan ej tillämplig 90 9. Uppgift saknas
VAR 275 TILLGÅNG SOCIALKONT 70D Loc 362 width 1 MD=0 or GE 9 F.70d(B2). Socialkontor <Se F.70d för fullständig frågetext> 226 1. Ja, lätt att nå 3 5. Nej, svårt att nå 1 7. Annat svar 943 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 276 TILLGÅNG VÅRDCENTRAL 70D Loc 363 width 1 MD=0 or GE 9 F.70d(C2). Vårdcentral/läkarstation/distriktsläkare <Se F.70d för fullständig frågetext> 908 1. Ja, lätt att nå 124 5. Nej, svårt att nå 17 7. Annat svar 107 0. Frågan ej tillämplig 42 9. Uppgift saknas
VAR 277 TILLGÅNG BIBLIOTEK 70D Loc 364 width 1 MD=0 or GE 9 F.70d(D2). Bibliotek <Se F.70d för fullständig frågetext> 726 1. Ja, lätt att nå 7 5. Nej, svårt att nå 7 7. Annat svar 429 0. Frågan ej tillämplig 29 9. Uppgift saknas
VAR 278 TILLGÅNG MOTIONSANL 70D Loc 365 width 1 MD=0 or GE 9 F.70d(E2). Simhall/annan kommunal motionsanläggning <Se F.70d för fullständig frågetext> 658 1. Ja, lätt att nå 16 5. Nej, svårt att nå 2 7. Annat svar 497 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 279 TILLGÅNG KOM VUXENUTB 70 Loc 366 width 1 MD=0 or GE 9 F.70d(F2). Kommunal vuxenutbildning/studiecirkel <Se F.70d för fullständig frågetext> 381 1. Ja, lätt att nå 11 5. Nej, svårt att nå 5 7. Annat svar 781 0. Frågan ej tillämplig 20 9. Uppgift saknas
VAR 280 TILLGÅNG LIVSM.BUTIK 70D Loc 367 width 1 MD=0 or GE 9 F.70d(G2). Livsmedelsbutik/hall <Se F.70d för fullständig frågetext> 1115 1. Ja, lätt att nå 23 5. Nej, svårt att nå 8 7. Annat svar 12 0. Frågan ej tillämplig 40 9. Uppgift saknas
VAR 281 TILLGÅNG BANK 70D Loc 368 width 1 MD=0 or GE 9 F.70d(H2). Bank <Se F.70d för fullständig frågetext> 1094 1. Ja, lätt att nå 27 5. Nej, svårt att nå 5 7. Annat svar 35 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Uppgift saknas
VAR 282 TILLGÅNG KONFEKTION 70D Loc 369 width 1 MD=0 or GE 9 F.70d(I2). Konfektionsaffär <Se F.70d för fullständig frågetext> 1040 1. Ja, lätt att nå 73 5. Nej, svårt att nå 8 7. Annat svar 29 0. Frågan ej tillämplig 48 9. Uppgift saknas
VAR 283 TILLGÅNG BOKHANDEL 70D Loc 370 width 1 MD=0 or GE 9 F.70d(J2). Bok/Pappershandel <Se F.70d för fullständig frågetext> 1016 1. Ja, lätt att nå 38 5. Nej, svårt att nå 7 7. Annat svar 95 0. Frågan ej tillämplig 42 9. Uppgift saknas
VAR 284 TILLGÅNG JÄRNAFFÄR 70D Loc 371 width 1 MD=0 or GE 9 F.70d(K2). Järn/Bosättningsaffär <Se F.70d för fullständig frågetext> 1023 1. Ja, lätt att nå 46 5. Nej, svårt att nå 6 7. Annat svar 80 0. Frågan ej tillämplig 43 9. Uppgift saknas
VAR 285 TILLGÅNG MÖBELAFFÄR 70D Loc 372 width 1 MD=0 or GE 9 F.70d(L2). Möbelaffär <Se F.70d för fullständig frågetext> 951 1. Ja, lätt att nå 50 5. Nej, svårt att nå 7 7. Annat svar 153 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Uppgift saknas
VAR 286 ÖVRIGT KOMMUNALKONT 70E Loc 373 width 1 F.70e(A). Annat svar: Kommunalkontor 11 1. Annat svar 1187 5. Ej annat svar
VAR 287 ÖVRIGT SOCIALKONTOR 70E Loc 374 width 1 F.70e(B). Annat svar: Socialkontor 9 1. Annat svar 1189 5. Ej annat svar
VAR 288 ÖVRIGT VÅRDCENTRAL 70E Loc 375 width 1 F.70e(C). Annat svar: Vårdcentral/läkarstation/ distriktsläkare 70 1. Annat svar 1128 5. Ej annat svar
VAR 289 ÖVRIGT BIBLIOTEK 70E Loc 376 width 1 F.70e(D). Annat svar: Bibliotek 32 1. Annat svar 1166 5. Ej annat svar
VAR 290 ÖVRIGT MOTIONSANLÄGGN 70 Loc 377 width 1 F.70e(E). Annat svar: Simhall/annan kommunal motionsanläggning 10 1. Annat svar 1188 5. Ej annat svar
VAR 291 ÖVRIGT KOM VUXENUTB 70E Loc 378 width 1 F.70e(F). Annat svar: Kommunal vuxenutbildning/studiecirkel 17 1. Annat svar 1181 5. Ej annat svar
VAR 292 ÖVRIGT LIVSMEDELSBUT 70E Loc 379 width 1 F.70e(G). Annat svar: Livsmedelsbutik/hall 16 1. Annat svar 1182 5. Ej annat svar
VAR 293 ÖVRIGT BANK 70E Loc 380 width 1 F.70e(H). Annat svar: Bank 13 1. Annat svar 1185 5. Ej annat svar
VAR 294 ÖVRIGT KONFEKTION 70E Loc 381 width 1 F.70e(I). Annat svar: Konfektionsaffär 25 1. Annat svar 1173 5. Ej annat svar
VAR 295 ÖVRIGT BOKHANDEL 70E Loc 382 width 1 F.70e(J). Annat svar: Bok/Pappershandel 15 1. Annat svar 1183 5. Ej annat svar
VAR 296 ÖVRIGT JÄRNHANDEL 70E Loc 383 width 1 F.70e(K). Annat svar: Järn/Bosättningsaffär 12 1. Annat svar 1186 5. Ej annat svar
VAR 297 ÖVRIGT MÖBELAFFÄR 70E Loc 384 width 1 F.70e(L). Annat svar: Möbelaffär 12 1. Annat svar 1186 5. Ej annat svar
VAR 298 KOLL.TRAF INOM KOM 71A Loc 385 width 1 MD=9 F.71A. Är utbudet av kollektivtrafik inom Er kommun tillfredsställande för Ert hushåll? 662 1. Ja, tillfredsställande 428 5. Nej, ej tillfredsställande 103 8. Ingen åsikt 5 9. Uppgift saknas
VAR 299 KOLL.TRAF ANDRA KOM 71B Loc 386 width 1 MD=9 F.71B. Är utbudet av kollektivtrafik till de orter som det finns anledning att besöka i kommunens närhet tillfredsställande för Ert hushåll? 570 1. Ja, tillfredsställande 471 5. Nej, ej tillfredsställande 151 8. Ingen åsikt 6 9. Uppgift saknas
VAR 300 UP:S ARBETSORT Loc 387 width 2 MD= 0 or GE 99 UP:s arbetsort Anm. Bokstäverna inom parentes anger vilken av orterna som gäller beroende på UP:s hemort; G=Grästorp, K=Kävlinge, Li=Lidköping, Lu=Luleå, S=Sjöbo. 339 01. Grästorp (G), Kävlinge (K), Lidköping (Li), Luleå (Lu), Sjöbo (S) 23 02. Flo (G), Furulund (K), Järpås (Li), Gammelstad (Lu), Vollsjö (S) 15 03. Ås (G), Löddeköpinge (K), Råda (Li), Bergnäset (Lu), Blentarp (S) 3 04. Särestad (G), Hofterup (K), Stenhammar (Li), Råneå (Lu), Bjärsjölagård (S) 9 05. Flakeberg (G), Dösjebro (K), Saleby (Li), Alvik (Lu), Lövestad (S) 6 06. Trökörna (G), V. Karaby (K), Tun (Li), Antnäs (Lu), Äsperöd (S) 7 07. Håle-Täng (G), Södervidinge (K), Såtenäs (Li), Södra Sunderbyn (Lu), Öved (S) 3 08. Salstad (G), L. Harrie (K), Filsbäck (Li), Måttsund (Lu), Branstad (S) 8 09. Tengene (G), S. Harrie (K), Vinninga (Li), Ersnäs (Lu), Tolånga (S) 1 10. Frambo (G), Virke (K), Lovene (Li), Rutvik (Lu), Klasaröd (S) 7 11. Fridhem (G), Barsebäck (K), Rackeby (Li), Persön (Lu), Sövde (S) 6 12. Lidköping (G), Barsebäckshamn (K), Läckö (Li), Jämtön (Lu), Everlöv (S) 18 13. Vänersborg (G), Hög (K), Tolsjö (Li), Bensbyn (Lu), Ö. Kärrstorp (S) 27 14. Trollhättan (G), Vikhög (K), Härjevad (Li), Klöverträsk/fors (Lu), Vanstad (S) 6 15. Vara (G), Stävie (K), N. Härene (Li), Sundom (Lu), Fränninge (S) 3 16. Nossebro (G), Ålstorp (K), Gillstad (Li), Avan (Lu), Vallarum (S) 17. Skövde (G), Henkelstorp (K), Tranum (Li), Karlsvik (Lu), Starrarp (S) 43 18. Myringa (G), Lund (K), Tådene (Li), Notviken (Lu), Ystad (S) 46 19. Storeberg (G), Malmö (K), Örslösa (Li), Smedsbyn (Lu), Tomelilla (S) 9 20. Åsgården (G), Landskrona (K), Söne (Li), Niemisel (Lu), Simrishamn (S) 10 21. Götene (G), Eslöv (K), Skara (Li), Piteå (Lu), Hörby (S) 20 22. Göteborg (G), Marieholm (K), Vara (Li), Boden (Lu), Lund (S) 26 23. Vargön (G), Bjärred (K), Götene (Li), Älvsbyn (Lu), Malmö (S) 5 24. Karlstad (G), Lomma (K), Mariestad (Li), Töre (Lu), Kågeröd (S) 2 25. Jonslund (G), Saxtorp (K), Grästorp (Li), Kalix (Lu), Anderslöv (S) 4 26. Helås (G), Helsingborg (K), Lundsbrunn (Li), Morjärv (Lu), Argskoga (S) 1 27. Emtunga (G), Trelleborg (K), Älmhult (Li), Haparanda (Lu), Fredriksbro (S) 9 28. Sätenäs (G), Arlöv (K), Borås (Li), Örnäset (Lu), Hörröd (S) 3 29. Uddevalla (G), Borås (K), Skövde (Li), Hertsön (Lu), Skurup (S) 4 30. Skara (G), Norrvidinge (K), Göteborg (Li), Björuskatan (Lu), Veberöd (S) 2 31. Tibro (G), Vellinge (K), Tibro (Li), Ormberget (Lu), Simentarp (S) 9 32. Levene (G), Höganäs (K), Tofta (Li), Svartöstaden (Lu), Dalby (S) 2 33. Årjäng (G), Asmundtorp (K), Friel (Li), Mjölkudden (Lu), Lunnarp (S) 2 34. Tråvad (G), Uppåkra (K), Falköping (Li), Kallkällan (Lu), Böretofta (S) 7 35. Falkenberg (G), Svalöv (K), Sävare (Li), Svartön (Lu), Hörby (S) 1 36. Alingsås (G), Burlöv (K), Lundby (Li), Skurholmen (Lu), Vanslöv (S) 3 37. Kinnarp (G), Dalby (K), Nossebro (Li), Storheden (Lu), Fränninge (S) 3 38. Broberg (G), Anderslöv (K), Kalsborg (Li), Ytterviken (Lu), Strängnäs (S) 1 39. Vårgårda (G), Teckomatorp (K), Åmål (Li), Bergviken (Lu), Harlösa (S) 7 40. Kvänum (G), Ängelholm (K), Kållandsö (Li), Borgnäset (Lu), Rydsgård (S) 41. Bjärke (G), Löberöd (K), Hovby (Li), Bällinge (Lu), Stockholm (S) 3 42. Tun (G), Staffanstorp (K), Hasslösa (Li), Lulsundet (Lu), Borås (S) 1 43. Kullabo ås (G), Rinnebäck (K), Lindärva (Li), Gällivare (Lu), Röddinge (S) 1 44. Sjuberga (G), Borgeby (K), Ljung (Li), Börjelslandet (Lu), Eriksdal (S) 3 45. Borås (G), Göteborg (K), Vänersborg (Li), Skutviken (Lu), Heinge (S) 4 46. Främmestad (G), Lackalänga (K), Källby (Li), Tuna (Lu), Eslöv (S) 4 47. Järpås (G), Forestad (K), Brofjorden (Li), Tunasholm (Lu), Staffanstorp (S) 48. Koltorp (G), Hörby (K), Stockholm (Li), Lövskataheden (Lu), Bjäred (S) 2 49. Frendefors (G), Hok (K), Trollhättan (Li), Umeå (Lu), Näsby (S) 1 50. Arentorp (G), Flädie (K), Kvenum (Li), Vännäs (Lu), Revinge (S) 2 51. Båberg (G), Billesholm (K), Åsaka (Li), Malmudden (Lu), Högesta (S) 2 52. Längnum (G), Tågarp (K), Västerplana (Li), Arvidsjaur (Lu), Arlöv (S) 1 53. Kållands-Råda (G), Dagstorp (K), Levene (Li), Ringgatan (Lu), Hammenhög (S) 54. Sollebrunn (G), Örtofta (K), Otterstad (Li), Klöverfors (Lu), Kristenehof (S) 1 55. Åkarp (K), Alingsås (Li), Bromölla (S) 56. Ullared (K), Sunnersberg (Li), Skartofta (S) 57. Häljarp (K), Frufällan (Li), Tjärby (S) 1 58. Vinslöv (K), Strö (Li), Skogaholm (S) 2 59. Bjuv (K), Kinnarp (Li) 60. Stockholm (K), Kålltorp (Li) 61. Mellby (Li) 62. Ullared (Li) 63. Häggestad (Li) 64. Skulturp (Li) 65. Karlstad (Li) 13 91. Ingen fast arbetsplats 74 94. Arbete på bostadsorten 95. Arbetar utomlands 369 00. Frågan ej tillämplig 14 99. Uppgift saknas
VAR 301 UP:S FÄRDSÄTT ARBETE Loc 389 width 1 MD=0 or GE 9 Färdsätt till arbete, UP 479 1. Bil 44 2. Kollektivt 202 3. Annat 19 7. Två eller flera alternativ angivna 441 0. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 302 FAM.MEDL 1 ARBETSORT Loc 390 width 2 MD= 0 or GE 99 Arbetsort, familjemedlem 1 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 300 01. Grästorp (G), Kävlinge (K), Lidköping (Li), Luleå (Lu), Sjöbo (S) . . 65. Karlstad (Li) 10 91. Ingen fast arbetsplats 68 94. Arbete på bostadsorten 1 95. Arbetar utomlands 518 00. Frågan ej tillämplig 16 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 518 275 21 14 8 6 2 8 3 3 2 Kod: 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 Frek: 5 1 8 17 11 42 30 11 4 9 19 Kod: 25 26 28 29 30 32 33 34 35 36 37 Frek: 1 4 11 3 2 11 5 2 4 2 2 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Frek: 1 1 4 1 3 2 4 3 1 2 1 Kod: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 91 Frek: 2 3 3 1 2 1 1 1 1 1 10 Kod: 94 95 99 Frek: 68 1 16
VAR 303 FAM.MEDL 1 FÄRDSÄTT ARB. Loc 392 width 1 MD=0 or GE 9 Färdsätt till arbete, familjemedlem 1 384 1. Bil 31 2. Kollektivt 176 3. Annat 15 7. Två eller flera alternativ angivna 584 0. Frågan ej tillämplig 8 9. Uppgift saknas
VAR 304 FAM.MEDL 2 ARBETSORT Loc 393 width 2 MD= 0 or GE 99 Arbetsort, familjemedlem 2 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 300 01. Grästorp (G), Kävlinge (K), Lidköping (Li), Luleå (Lu), Sjöbo (S) . . 65. Karlstad (Li) 91. Ingen fast arbetsplats 9 94. Arbete på bostadsorten 95. Arbetar utomlands 1110 00. Frågan ej tillämplig 7 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 7 12 13 14 15 Frek: 1110 25 3 3 2 3 5 7 2 Kod: 18 19 21 22 23 25 30 32 36 Frek: 2 2 1 4 1 1 2 2 2 Kod: 38 40 42 43 50 94 99 Frek: 1 1 1 1 1 9 7
VAR 305 FAM.MEDL 2 FÄRDSÄTT ARB. Loc 395 width 1 MD=0 or GE 9 Färdsätt till arbete, familjemedlem 2 41 1. Bil 6 2. Kollektivt 20 3. Annat 2 7. Två eller flera alternativ angivna 1121 0. Frågan ej tillämplig 8 9. Uppgift saknas
VAR 306 FAM.MEDL 3 ARBETSORT Loc 396 width 2 MD= 0 or GE 99 Arbetsort, familjemedlem 3 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 300 01. Grästorp (G), Kävlinge (K), Lidköping (Li), Luleå (Lu), Sjöbo (S) . . 65. Karlstad (Li) 91. Ingen fast arbetsplats 94. Arbete på bostadsorten 95. Arbetar utomlands 1173 00. Frågan ej tillämplig 7 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 12 13 14 17 21 23 45 Frek: 1173 6 1 3 1 1 1 2 1 Kod: 47 51 99 Frek: 1 1 7
VAR 307 FAM.MEDL 3 FÄRDSÄTT ARB. Loc 398 width 1 MD=0 or GE 9 Färdsätt till arbete, familjemedlem 3 14 1. Bil 1 2. Kollektivt 2 3. Annat 1 7. Två eller flera alternativ angivna 1173 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 308 PARTI KOMMUNVAL 1979 BF Loc 399 width 2 MD= 0 or GE 99 F.BF:1. Vilket parti röstade Ni på vid kommunalvalet i år? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I BREVENKÄT TILL UP INTERVJUAD FÖRE VALET 23 10. Vänsterpartiet kommunisterna 251 11. Socialdemokraterna 168 12. Centerpartiet 48 13. Folkpartiet 104 14. Moderata samlingspartiet 13 15. Kristen demokratisk samling 2 16. Sveriges kommunistiska parti 2 17. Arbetarpartiet kommunisterna 16 20. Kommunal rättvisa 18 21. Fram för kommunen 1 28. Annat lokalparti 33 55. Röstade inte 508 00. Frågan ej tillämplig 11 99. Uppgift saknas
VAR 309 SPLIT-VOTE BF Loc 401 width 1 MD=0 or GE 9 F.BF:2(1). (RÖSTADE I RIKSDAGS- OCH KOMMUNALVAL) Röstade Ni på samma parti vid riksdagsvalet och kommunalvalet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I BREVENKÄT TILL UP INTERVJUAD FÖRE VALET 563 1. Ja 95 5. Nej 4 7. Ej röstberättigad i riksdagsval 4 8. Vet ej/vägrar svara 500 0. Frågan ej tillämplig 32 9. Uppgift saknas
VAR 310 ANLEDN TILL SPLITVOTE BF Loc 402 width 1 MD=0 F.BF:2(2). (RÖSTADE PÅ OLIKA PARTIER) Vad beror det på att Ni röstade på olika partier i kommunalvalet och riksdagsvalet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I BREVENKÄT TILL UP INTERVJUAD FÖRE VALET 9 1. Lokalt parti, annat orepresenterat, ingen motsvarighet, ingen chans 17 2. Personval på kommunal nivå 7 3. Skilda motiv anges för röstning 43 4. Anger annat som särskiljer kommunfullmäktigevalet 7 5. Motiv oklart, vill eller kan ej ange motiv 7 6. Röstade endast i ena valet 4 7. Anger endast rikspolitiska motiv, rikspolitiken tycks dominera 1 8. Personval i riksdagsval 1103 0. Frågan ej tillämplig
VAR 311 INFO LOKALRADION BF Loc 403 width 1 MD=0 or GE 9 F.BF:3. Har Ni någon gång eller flera gånger lagt märke till om lokalradion sänt något inslag som berört kommunalvalet här i Er kommun? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I BREVENKÄT TILL UP INTERVJUAD FÖRE VALET 138 1. Flera gånger 304 2. Någon gång 236 5. Nej, aldrig 3 8. Vet inte/Vill ej svara 512 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 312 SLUTLIGT PARTIVAL Loc 404 width 2 MD= 0 or GE 99 Slutligt partival (V183 kompletterad med uppgifter från V308 för intervjuade före valet) 40 10. Vänsterpartiet kommunisterna 419 11. Socialdemokraterna 257 12. Centerpartiet 83 13. Folkpartiet 164 14. Moderata samlingspartiet 16 15. Kristen demokratisk samling 2 16. Sveriges kommunistiska parti 3 17. Arbetarpartiet kommunisterna 21 20. Kommunal rättvisa 22 21. Fram för kommunen 1 28. Annat lokalparti 1 30. Röstade blankt 37 55. Röstade ej i kommunalvalet 85 88. Vill ej svara 29 00. Frågan ej tillämplig 18 99. Uppgift saknas
VAR 313 ANTAL INVÅNARE BOSTORT Loc 406 width 5 Antal invånare på bosättningsorten (absoluta tal) Faktiska värdet är kodat. Kod: 9 42139 Frek: 984 7 Valid-n=1198 Min=9 Max=42139 Mean=798.0 St.Dev=0.0
VAR 314 CENTRALORTSBO/UPPVÄXT Loc 411 width 1 MD=9 Boende i centralort - uppväxtort (kombination av V16 och V188) 233 1. Centralortsbo med uppväxt i samhälle, stad eller storstad 319 2. Centralortsbo med uppväxt på ren landsbygd eller tidigare bott i randkommun 260 3. Ej centralortsbo med uppväxt i samhälle eller tidigare bott i centralort 383 4. Ej centralortsbor med uppväxt på ren landsbygd 3 9. Uppgift saknas
VAR 315 INFL FÖRE/EFTER SAMMANL. Loc 412 width 1 Inflyttad före eller efter kommunsammanläggningen 442 1. Har alltid bott i kommunen 370 2. Har flyttat in till kommunen senast året före det att församlingen man bor i lagts samman med centralorten 386 3. Har flyttat in till kommunen efter det årsskifte då församlingen man bor i lades samman med centralorten
VAR 316 TÄTORTSKOD 1 Loc 413 width 1 MD=9 Tätortskod 1 - nykodning efter adresser samt justering för sammanläggningstid för församling 553 1. Centralortsbor; bor i centralortsförsamling som tillhört ursprunglig centralkommun 31 2. Utkantsbor i centralort; har vid tätortskodning ansetts bo i centralort trots att intervjuaren betecknat UP som boende utanför 93 3. Bor i största tätort utanför centralorten 43 4. Bor i näst största tätorten 46 5. Bor i någon av övriga tätorter 431 6. Bor på ren landsbygd 1 9. Uppgift saknas
VAR 317 TÄTORTSKOD 2 Loc 414 width 1 MD=9 Tätortskod 2 - nykodning efter adresser samt justering för sammanläggningstid för församling Anm. V317 skiljer sig från V318 genom att kategori 2 förutom 83 personer boende på landsbygden inom centralortskommunen även innehåller 118 personer boende i tätorten, men utanför centralortskommunen. 500 1. Centralortsbor; bor i centralortsförsamling som tillhört ursprunglig centralortskommun 84 2. Utkantsbor i centralort; har vid tätortskodningen ansetts bo i centralort trots att intervjuaren betecknat UP som boende utanför eller bor inom centralorten i församling som tillkommit genom sammanläggning 93 3. Bor i största tätort utanför centralorten 43 4. Bor i näst största tätorten 46 5. Bor i övriga tätorter 431 6. Bor på ren landsbygd 1 9. Uppgift saknas
VAR 318 TÄTORT/LANDSBYGD Loc 415 width 1 MD=9 Kombination av centralortsbo/uppväxt (V314) och tätortskod 2 (V317) 212 1. Centralortsbo med uppväxt i tätort 287 2. Centralortsbo med erfarenhet av landsbygd eller randkommun 84 3. Utkantsbor 92 4. Randkommunbor i största tätort utanför centralorten 89 5. Randkommunbor i näst största eller övriga tätorter 117 6. Landsbygdsbefolkning med erfarenhet av samhälle eller centralort 314 7. Landsbygdsbefolkning med uppväxt på ren landsbygd 3 9. Uppgift saknas
VAR 319 CENTRALKOMMUN/RANDKOMMUN Loc 416 width 1 Centralkommun/randkommun 682 1. Bor i centralkommun eller oförändrad kommun 516 2. Bor i kommundel som förts till centralkommun under perioden 1966-1974
VAR 320 ANTAL KOMMUNINVÅNARE -75 Loc 417 width 1 Antal kommuninvånare 1975 261 1. - 9519 2. 9520 - 13015 242 3. 13016 - 18717 241 4. 18718 - 32635 454 5. 32636 - 138116
VAR 321 ANDEL TÄTORTSBEFOLKN -75 Loc 418 width 1 Andel tätortsbefolkning 1975 503 1. 26-55% 2. 55-68% 237 3. 68-77% 241 4. 77-86% 217 5. 86-99%
VAR 322 BEFOLKNINGSUTVECKL 60-75 Loc 419 width 1 Befolkningsutveckling 1960-1975 (befolkningen 1975 i procent av befolkningen 1960) 261 1. 63-89% 242 2. 89-96% 237 3. 96-107% 4. 107-126% 458 5. 126-490%
VAR 323 YRKESFORM Loc 420 width 1 MD=9 Yrkesform 88 1. Aldrig yrkesverksam 251 2. Nu icke yrkesverksam, tidigare anställd 669 3. Nu anställd 62 4. Nu icke yrkesverksam, tidigare företagare 117 5. Nu företagare 11 9. Uppgift saknas
VAR 324 SOCIALGRUPP-1 Loc 421 width 1 MD=9 Socialgrupp (approx.) 92 1. SACO, TCO/SACO, större företagare, mer än 10 anställda + spec. kodade 448 2. Mindre företagare, jordbrukare, TCO + spec. kodade 566 3. LO utom särskilt kodade + spec. kodade 2 4. Ej yrkesverksamma 90 9. Uppgift saknas
VAR 325 SOCIALGRUPP-2 Loc 422 width 1 MD=9 Socialgrupp nu verksam (samma som V228 förutom att hemmafruar förts till särskild grupp) 92 1. SACO, TCO/SACO, större företagare, mer än 10 anställda + spec. kodade 432 2. Mindre företagare, jordbrukare, TCO + spec. kodade 548 3. LO utom särskilt kodade + spec. kodade 2 4. Ej yrkesverksamma 47 5. Hemmafru 77 9. Uppgift saknas
VAR 326 YRKESGRUPP-1 Loc 423 width 1 MD=9 Yrkesgrupp 1 513 1. Arbetare 313 2. Tjänstemän 179 3. Företagare inkl. jordbrukare 87 4. Aldrig yrkesverksam 106 9. Uppgift saknas
VAR 327 YRKESGRUPP-2 Loc 424 width 1 MD=9 Yrkesgrupp 2 (samma som V230 förutom att hemmafruar förts till särskild grupp) 462 1. Arbetare 292 2. Tjänstemän 156 3. Företagare inkl. jordbrukare 87 4. Aldrig yrkesverksam 106 5. Hemmafru 95 9. Uppgift saknas
VAR 328 TIDIGARE YRKESV HEMMAFRU Loc 425 width 1 Tidigare yrkesverksam hemmafru 221 1. Ja 977 5. Nej
VAR 329 FAMILJEINKOMST KVARTIL Loc 426 width 1 Familjeinkomst kvartilindelad 315 1. 1:a kvartil (lägst) 337 2. 2:a kvartil 311 3. 3:e kvartil 235 4. 4:e kvartil (högst)
VAR 330 FAM.FÖRMÖGENHET KVARTIL Loc 427 width 1 Familjeförmögenhet kvartilindelad 340 1. 1:a kvartil (lägst) 244 2. 2:a kvartil 296 3. 3:e kvartil 318 4. 4:e kvartil (högst)
VAR 331 ARBPLATS STLK (INKL FÖ) Loc 428 width 1 MD=0 or GE 9 Arbetsplatsens storlek (samma som V203, men gäller även företagare) 171 1. 1 person 258 2. 2-9 personer 300 3. 10-49 personer 108 4. 50-99 personer 141 5. 100-499 personer 107 6. 500 eller fler personer 9 8. Annat svar 93 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas