KOMMUNALPOLITIKERUNDERSÖKNINGEN 1979-1980
           Avgångna fullmäktigeledamöter
                SSD 0101

              Primärforskare
               Gunnar Wallin
          Statsvetenskapliga institutionen
            Stockholms universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i KOMMUNALPOLITIKERUNDERSÖKNINGEN 1979-1980
  samlades ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet under
  ledning av Gunnar Wallin. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Riksdagen beslöt i december 1978 (prop. 78/78:61,
  KU1978/79:17) att anslå ca 7 miljoner kronor till en
  vetenskaplig utvärdering av kommunindelningsreformens
  konsekvenser. Utvärderingen skulle enligt riksdagsbeslutet ske
  i enlighet med det forskningsprogram "Utvärdering av
  kommunindelningsreformen" (Ds Kn 1978:5) som utarbetats av
  kommunaldemokratiska kommitten.

  Kommunaldemokratiska kommitten var en parlamentarisk kommitte
  som tillsattes hösten 1977 och omfattade 7 ledamöter och lika
  många sakkunniga. Kommitten fick i uppdrag att vara
  administrativt ansvarig för utvärderingen.

  För forskningsarbetet svarade kommunaldemokratiska
  forskningsgruppen vilken bildades under våren 1979.
  Projektansvariga var Jörgen Westerståhl, Lars Strömberg,
  Lennart Brantgärde (Statsvetenskapliga institutionen vid
  Göteborgs universitet), Janerik Gidlund (Statsvetenskapliga
  institutionen vid Umeå universitet), Gunnar Wallin
  (Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet),
  Håkan Magnusson, Leif Johansson (Statsvetenskapliga
  institutionen vid Lunds universitet), Gunnar Törnqvist,
  Lars-Olof Olander och Jan Widberg (Institutionen för
  kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet).

  Forskningsprogrammet var utformat mot bakgrund av den debatt
  om fördes om den kommunala självstyrelsen och den kommunala
  demokratin framförallt i samband med 1960-talets
  komunindelningsreform. Genom de arbeten som en
  tidigarkommunalforskningsgrupp, med stöd av Riksbankens
  Jubileumsfond, utförde under åren 1966-1970 var
  förutsättningarna för en utvärdering av indelningsreformen
  goda, jämfört med vad som är vanligt när det gäller
  samhällsreformer av denna storlek.

  Undersökningarna koncentrerades på förhållandet i kommunerna.
  I större inriktning än tidigare undersökningar inriktades de
  på frågor rörande skillnader inom kommunerna, när det gäller
  möjligheterna för medborgerligt deltagande, tillgång till
  service etc. Därigenom blev det lättare att bedöma behovet av
  ytterligare reformer av kommunernas arbetsformer och
  organisation. Även förutsättningarna för och konsekvenserna av
  att i vissa fall ompröva genomförda kommunsammanläggningar,
  kunde på detta sätt belysas.

  Forskningsprogrammet var uppdelat i tre delprogram:

  KOMMUNEN SOM DEMOKRATISK SJÄLVSTYRELSEORGANISATION

  Tre av de tillhörande delprojekten behandlade de väsentliga
  kanalerna mellan medborgarna och det kommunalpolitiska
  systemet, nämligen massmedier, partier och organisationer.
  Till massmedieprojektet lades också ett studium av
  medborgarnas information i kommunalpolitiska frågor. Det
  fjärde projektet i detta delprogram summerade den
  medborgerliga aktiviteten via de olika kanalerna men också
  direkt i förhållande till det kommunalpolitiska systemet.

  KOMMUNEN SOM FÖRVALTNINGSORGANISATION

  Delprogram II behandlade den kommunala organisationen, dvs
  själva centrum i det kommunalpolitiska systemet. Här beaktas
  krav och önskemål rörande den kommunala verksamheten och här
  fattas besluten. Huvudaktörerna är kommunalpolitiker och
  tjänstemän. Även deras relationer till medborgarna belystes
  liksom politikernas åsiktsrepresentativitet. Väsentliga
  frågeställningar gällde politikerkårens rekrytering och
  sammansättning, politikernas arbete,
  förvaltningsorganisationens utveckling och förhållandet mellan
  politiker och tjänstemän. Den centrala budgetprocessen
  specialstuderades.

  KOMMUNEN SOM SERVICEPRODUCENT OCH ENHET FöR SAMHÄLLSPLANERING

  Delprogram III behandlade den kommunala servicen, dvs det som
  från medborgarnas synpunkt främst kommer ut av det kommunala
  systemet. Servicen studerades från tre huvudsakliga
  utgångspunkter: Hur den utvecklas och hur den varierar mellan
  kommunerna, vilka förändringar som skett med servicens
  tillgänglighet efter kommunindelningsreformen och hur
  medborgarna bedömer den service de erbjuds.

  
        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

               KOMMUNURVALET

  Mot bakgrund av forskningsprogrammets uppläggning stod det
  tidigt klart att undersökningarna måste inriktas på studier av
  många kommuner i ett representativt urval. Till detta beslut
  bidrog de resultat som den tidigare kommunalforskningsgruppen
  kommit fram till, nämligen att variationerna mellan de svenska
  kommunerna är avsevärda i en mängd relevanta avseenden. Med
  hänsyn till att storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö
  endast marginellt påverkades av indelningsreformen och att
  förhållandena i dessa kommuner i många avseenden var speciella
  och skulle kräva en stor andel av de begränsade
  forskningsresurserna för att kunna undersökas beslöts att
  storstäderna skulle uteslutas ur målpopulationen.

  En grundläggande utgångspunkt vid valet av urval var tanken
  att kommunurvalet skulle kunna användas för alla de
  undersökningar som skulle bli aktuella i forskningsprogrammet.
  Detta motiverades främst av metodiska skäl. Ett gemensamt
  kommunurval skulle öka möjligheterna att samanalysera resultat
  från olika delundersökningar. Till detta kom också en rent
  praktisk synpunkt, nämligen att en lång rad bakgrundsdata och
  annat arkivmaterial skulle kunna samutnyttjas i olika projekt,
  besök i kommunerna av forskningspersonal kunna koordineras osv

  Ett problem vid urvalskonstruktionen var att olika planerade
  projekt ställde olika krav på urvalets storlek. För vissa
  undersökningar var det önskvärt med så stort kommunurval som
  möjligt, för andra särskilt resurskrävande studier skulle
  endast ett fåtal kommuner kunna undersökas. För de studier som
  skulle kräva många kommuner för att kunna ge en representativ
  bild av kommunerna utanför storstäderna bestämdes antalet till
  50. Urvalet konstruerades så att det var möjligt att dela i
  två hälfter med 25 kommuner i varje. ett av 25-urvalen ingick
  5 typkommuner som skulle kunna användas för mera intensiva
  studier.

  Som grundval för urvalsdragningen av de 50 kommunerna låg en
  faktoranalys av ett 30-tal olika kommunegenskaper:
  demografiska, ekonomiska och politiska bland vilka flera
  belyste utvecklingen över tid. Faktoranalysen visade att sex
  dimensioner präglade kommunpopulationen: majoritetsförhållande
  i kommunfullmäktige, geografiskt läge, invånarantal, kommuntyp
  (glesbygdskommuner, mindre bruksorter, större industriorter,
  kommuner med förvaltningsinslag), centralortsförhållanden
  (tvåkärniga kommuner, enkärniga med svag centralort, enkärniga
  med stark centralort, enkärniga med mycket stark centralort)
  samt tidpunkt för senaste kommunsammanslagning. Denna
  information användes för att indela landets 274 kommuner
  utanför storstäderna i 25 strata på ett sådant sätt att de
  kommuner som hamnade i respektive stratum var så lika varandra
  som möjligt. Ur vart och ett av dessa 25 strata valdes sedan 2
  kommuner. Därigenom erhölls också två 25-kommunurval.

  De kommuner som specialstuderades valdes i första hand med
  hänsyn till behovet av att kunna utnyttja ett inom den
  kulturgeografiska institutionen i Lund insamlat kartmaterial
  rörande transportapparaten. De valdes också med beaktande av
  intresset att få med i studien en kommun som inte berördes av
  indelningsförändringarna (Grästorp), en expansiv förortskommun
  (Kävlinge), landsbygds- och tätortskommuner av
  "standardmodell" enligt indelningsförslaget (Sjöbo och
  Lidköping) samt en större kommun (Luleå). Genom att kommunerna
  valdes från Skåne, Västergötland och Norbotten uppnåddes en
  viss spridning över landet rent geografiskt.

  För en diskussion om urvalet se Sven Eriksson "Kommunurval,
  väljarurval och analysansatser" (Ds Kn 1982:4).

        ENKÄTEN TILL AVGÅNGNA KOMMUNFULLMÄKTIGE

  Undersökningspopulationen för enkäten till förutvarande
  kommunfullmäktige består av 390
  element. Populationen innefattar två delgrupper, nämligen
  frivilligt avgångna fullmäktige och ej frivilligt avgångna
  fullmäktige.

  Frivilligt avgångna fullmäktige: Till denna grupp räknas
  personer som var ordinarie kommunfullmäktige vid utgången av
  mandatperioden 1977-1979 men inte omvalts och vilkas avgång ej
  beror på valresultatet eller på att de vid
  nomineringsprocessen placerats på icke valbar plats.

  Ej frivilligt avgångna fullmäktige: Hit hör de ej omvalda vars
  avgång beror på valresultatet eller nomineringsprocessen.

  För ytterligare information om undersökningen se:

  Wallin, G., Bäck, H. och Tabor, M. (1981):
  "Kommunalpolitikerna. Rekrytering - Arbetsförhållanden -
  Funktioner. Del 1." Ds Kn 1981:17. Stockholm: LiberFörlag
  Wallin, G., Bäck, H. och Tabor, M. (1981):
  "Kommunalpolitikerna. Rekrytering - Arbetsförhållanden -
  Funktioner. Del 2." Ds Kn 1981:18. Stockholm: LiberFörlag

     FÖRUTVARANDE FULLMÄKTIGE: KOMMUNVISA SVARSFREKVENSER
  
  Antal      Andel
  Kommun     fd fullmäktige svarande

  Tyresö      14       78.6
  Tierp       16       87.5
  Enköping     15       73.3
  Katrineholm    14       92.9
  Eksjö       17       88.2
  Kalmar      24       70.8
  örkelljunga    14       85.7
  Kävlinge     24       83.3
  Sjöbo       16       50.0
  Trelleborg     9       66.7
  Halmstad     23       65.2
  Partille     10       80.0
  Munkedal     12       66.7
  Lysekil      8       62.5
  Tranemo      9       88.9
  Grästorp     11       72.7
  Lidköping     17       88.2
  Kil        17       70.6
  Surahammar    18       72.2
  Berg       20       75.0
  Härjedalen    18       72.2
  Sorsele      12       58.3
  Kalix       12       58.3
  Gällivare     17       52.9
  Luleå       23       52.2

  Alla       390       73.9

  
     KOMMUNALDEMOKRATISKA FORSKNINGSGRUPPENS RAPPORTER:

  Den kommunala självstyrelsen. En utvärdering av
  kommunindelningsreformen" (Ds Kn 1979:12)

  Jan Widberg, "Från socken till kommunblock. En studie av
  kommunala indelningar och indelningsreformer i Sverige" (Ds Kn
  1979:14)

  Lars-Olof Olander, "Förnyelse och variation i ortssystemet.
  Servicens, transportsystemets och åtkomlighetens förändring i
  några svenska kommuner mot bakgrund av indelningsreformen" (Ds
  Kn 1980:6)

  Lars-Olof Olander och Jan Widberg, "Hushållen och
  servicelandskapet. Geografiska studier av utnyttjande och
  attityder" (Ds Kn 1981:10)

  Jörgen Westerståhl och Folke Johansson, "Medborgarna och
  kommunen. Studier av medborgerlig aktivitet och representativ
  folkstyrelse" (Ds Kn 1981:12)

  Lennart Brantgärde, Iris Alfredsson och Mats Sjölin,
  "Kommunalpolitik, massmedier och medborgare. Studier av
  kunskaper, mediautbud och förutsättningar för lokal
  opinionsbildning" (Ds Kn 1981:13)

  Janerik Gidlund och Gullan Gidlund, "Ty riket är ditt och
  makten. De politiska partiernas roll i svenska kommuner" (Ds
  Kn 1981:15)

  Gunnar Wallin, Henry Bäck och Merrick Tabor,
  "Kommunalpolitikerna. Rekrytering - Arbetsförhållanden -
  Funktioner" (Del 1 Ds Kn 1981:17 och del 2 Ds Kn 1981:18)

  Anders Sannerstedt, "Attityder till kommunal service" (Ds Kn
  1981:22)

  Stephan Schmidt, "De valdas val. Kommunal beslutsstruktur och
  beslutsprocess" (Ds Kn 1981:23)

  Leif Johansson "Kommunala servicevariationer" (Ds Kn 1982:2)

  Janerik Gidlund, Jan Engberg, Ulla-Britt Hallin och Anders
  Lidström, "Folkrörelser och kommunalpolitik" (Ds Kn 1982:3)

  Sven Eriksson, "Kommunurval, väljarurval och analysansatser"
  (Ds Kn 1982:4)

  Håkan Magnusson, "Den kommunala budgetprocessen" (Ds Kn 1982:5

  Lars Strömberg och Per-Owe Norell, "Kommunalförvaltningen" (Ds
  Kn 1982:8)

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 32  (2)UTBILDNING     6   (3)LOC 45 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) 9 Vilken utbildning har Ni?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      256 1.  Enbart folkskola eller grundskola
      241 2.  Utöver folkskola-grundskola teoretisk
           utbildning som omfattar högst två år
           eller praktisk utbildning
      402 3.  Utöver folkskola-grundskola teoretisk
           utbildning som omfattar mer än
           två hela studieår

      280 9.  Bortfall/Uppgift saknas

   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.
  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0101 2 SSD Edition NR 2 3 SSD Part NR 003 4 ID-nummer 5 Svarstillfälle 6 Parti UP representerar 7 Nämnduppdrag 1 8 Position i nämnd 1 9 Nämnduppdrag 2 10 Position i nämnd 2 11 Nämnduppdrag 3 12 Position i nämnd 3 13 Nämnduppdrag 4 14 Position i nämnd 4 15 Kommunfullmäktigeledamot före 1967 16 Kommunfullmäktigeledamot 1967-70 17 Kommunfullmäktigeledamot 1971-73 18 Kommunfullmäktigeledamot 1974-76 19 Kommunfullmäktigeledamot 1977-79 20 Kommunfullmäktigesuppleant 1971-73 21 Kommunfullmäktigesuppleant 1974-76 22 Kommunfullmäktigesuppleant 1977-79 23 Kommunfullmäktigeuppdrag antal kommuner 24 Medborgarskap 25 Utbildning 26 Civilstånd 27 Kön 28 Ålder 29 Hemmavarande barn under 16 år 30 Antal hemmavarande barn under 16 år 31 Barnens ålder 32 Barntillsyn dagtid 33 Barntillsyn kvällstid 34 Bedömning av barntillsynen 35 Förvärvsarbete 36 Hemarbetande - studerande - pensionär 37 Tidigare förvärvsarbetande 38 Anställd eller egen företagare 39 Yrke 40 Heltids- eller deltidsarbete 41 Facklig organisation 42 Arbetsgivare 43 Anställda 44 Maken/makan förvärvsarbetande 45 Beredd förnya uppdrag 46 Sammanträdestid kommunfullmäktigeledamot 47 Förberedelsetid kommunfullmäktigeledamot 48 Sammanträdestid övriga kommunala uppdrag 49 Förberedelsetid övriga kommunala uppdrag 50 Sammanträdestid andra offentliga uppdrag 51 Förberedelsetid andra offentliga uppdrag 52 Sammanträdestid partiorganisationen 53 Förberedelsetid partiorganisationen 54 Sammanträdestid andra organisationer 55 Förberedelsetid andra organisationen 56 Total tid kommunala uppdrag 57 Restid kommunala sammanträden 58 Färdsätt kommunala sammanträden 59 Total restid för kommunala uppdrag 60 Konflikt hem - kommunala uppdrag 61 Konflikt hem - partiarbete 62 Konflikt arbete - kommunala uppdrag 63 Konflikt arbete - partiarbete 64 Konflikt kommunala uppdrag - parti 65 Annan konflikt 66 Sammanträde kvälls- eller dagtid 67 Bedömning av sammanträdestider 68 Arvodet i förhållande till inkomstbortfall 69 Familjens inställning till det kommunala uppdraget 70 Kollegors inställning till det kommunala uppdraget 71 Anställdas inställning till det kommunala uppdraget 72 Arbetsgivares inställning till det kommunala uppdraget 73 Kunders inställning till det kommunala uppdraget 74 Vänners inställning till det kommunala uppdraget 75 Allmänhetens inställning till kommunalpolitikerna 76 Motionsaktivitet 77 Diskussionsinlägg vid kommunfullmäktigesammanträden 78 Deltagande i fullmäktigegrupp 79 Diskussionsinlägg i fullmäktigegruppen 80 Tillräckliga kunskaper och erfarenheter för uppdraget 81 Uppdrag på lokal nivå 1977-1979 82 Uppdrag på länsnivå 1977-1979 83 Uppdrag på riksnivå 1977-1979 84 Privat orsak till avhopp, 1 85 Privat orsak till avhopp, 2 86 Privat orsak till avhopp, 3 87 Privat orsak till avhopp, 4 88 Viktigaste privata orsaken till avhopp, 1 89 Viktigaste privata orsaken till avhopp, 2 90 Viktigaste privata orsaken till avhopp, 3 91 Politisk orsak till avhopp, 1 92 Politisk orsak till avhopp, 2 93 Politisk orsak till avhopp, 3 94 Politisk orsak till avhopp, 4 95 Viktigaste politiska orsaken till avhopp, 1 96 Viktigaste politiska orsaken till avhopp, 2 97 Viktigaste politiska orsaken till avhopp, 3 98 Privata eller politiska skäl viktigast 99 Kommunala uppdrag i november 1979 100 Undanbett återval 101 Utbyte av fullmäktigeuppdraget: Positiv erfarenhet 1 102 Utbyte av fullmäktigeuppdraget: Positiv erfarenhet 2 103 Utbyte av fullmäktigeuppdraget: Positiv erfarenhet 3 104 Utbyte av fullmäktigeuppdraget: Negativ erfarenhet 1 105 Utbyte av fullmäktigeuppdraget: Negativ erfarenhet 2 106 Utbyte av fullmäktigeuppdraget: Negativ erfarenhet 3 107 Reformer och förslag

VAR 1 SSD STUDY NR 0101              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0101


VAR 2 SSD EDITION NR 2 Loc 5 width 1 Maj 1997
VAR 3 SSD PART NR 003 Loc 6 width 3 1. Kommunfullmäktiges ledamöter 2. Nämndernas ledamöter 3. Avgångna fullmäktigeledamöter 4. Partiernas fullmäktigegrupper 5. Specialfrågor i femkommunsurvalet
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 SVARSTILLFÄLLE Loc 14 width 1 MD=9 Svarstillfälle 152 1. Före första påminnelsen 52 2. Före andra påminnelsen 71 3. Före tredje påminnelsen 13 4. Efter tredje påminnelsen 102 9. Bortfall
VAR 6 PARTI Loc 15 width 2 Parti UP representerar 44 01. Moderata samlingspartiet 112 02. Centerpartiet 39 03. Folkpartiet 154 04. Socialdemokraterna 17 05. Vänsterpartiet kommunisterna 7 06. Kristen demokratisk samling 11 07. Arbetarpartiet kommunisterna 1 08. Sveriges kommunistiska parti 0 09. Kommunal samling i Eksjö 2 10. Kommunal samling i Sorsele 1 11. Miljöpartiet i Örkelljunga 0 12. Kommunal samverkan i Munkedal 1 13. Frihetliga kommunalfolket, Härjedalen 1 14. Gällivare frimoderater 0 15. Fram för kommunen, Grästorp 0 16. Kommunal rättvisa, Lidköping
VAR 7 NÄMNDUPPDRAG Loc 17 width 2 MD=99 Nämnduppdrag 1 81 00. Kommunstyrelse 1 01. Invandrarnämnd (motsvarande) 2 02. Konsumentnämnd 1 04. Inköpsnämnd 2 05. Besvärsnämnd 5 06. Personalnämnd 20 07. Byggnämnd 2 08. Institutionsstyrelse 2 13. Arbetsvårdsnämnd 4 20. Fastighetsnämnd 1 22. Skogsallmänningsnämnd 6 26. Central byggnadskommittee 2 30. Gatunämnd eller vägnämnd 3 31. Hamnstyrelse (motsvarande) 1 34. Lokaltrafikstyrelse 3 38. Trafiksäkerhetsnämnd (motsvarande) om också trafiknämnd finns 24 42. Fritidsnämnd 13 46. Kulturnämnd 2 49. Tvättstugestyrelse 2 51. Teknisk nämnd 29 60. Skolstyrelse 31 70. Social distriktsnämnd 9 80. Hälsovårdsnämnd 2 88. Brandstyrelse 142 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 8 NÄMNDPOSITION 1 Loc 19 width 1 MD=9 Nämndposition 1 15 1. Ordförande 12 2. Vice ordförande 2 3. Förste vice ordförande 4 4. Andre vice ordförande 137 5. Övrigt ledamot 79 6. Suppleant 141 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 9 NÄMNDUPPDRAG 2 Loc 20 width 2 MD=99 Nämnduppdrag 2 4 00. Kommunstyrelse 1 01. Invandrarnämnd (motsvarande) 5 06. Personalnämnd 8 07. Byggnämnd 2 10. Arbetslöshetsnämnd 2 12. Handels- och sjöfartsnämnd 1 20. Fastighetsnämnd 1 22. Skogsallmänningsnämnd 7 26. Central byggnadskommittee 1 31. Hamnstyrelse (motsvarande) 1 39. Trafiknämnd (motsvarande) 4 42. Fritidsnämnd 6 46. Kulturnämnd 1 47. Biblioteksnämnd 1 51. Teknisk nämnd 7 60. Skolstyrelse 4 70. Social distriktsnämnd 3 80. Hälsovårdsnämnd 2 88. Brandstyrelse 329 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 10 NÄMNDPOSITION 2 Loc 22 width 1 MD=9 Nämndposition 2 11 1. Ordförande 9 2. Vice ordförande 0 3. Förste vice ordförande 1 4. Andre vice ordförande 21 5. Övrigt ledamot 21 6. Suppleant 327 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 11 NÄMNDUPPDRAG 3 Loc 23 width 2 MD=99 Nämnduppdrag 3 1 07. Byggnämnd 1 26. Central byggnadskommittee 1 46. Kulturnämnd 5 60. Skolstyrelse 4 70. Social distriktsnämnd 378 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 12 NÄMNDPOSITION 3 Loc 25 width 1 MD=9 Nämndposition 3 2 1. Ordförande 0 2. Vice ordförande 0 3. Förste vice ordförande 0 4. Andre vice ordförande 7 5. Övrigt ledamot 3 6. Suppleant 378 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 13 NÄMNDUPPDRAG 4 Loc 26 width 2 MD=99 Nämnduppdrag 4 1 06. Personalnämnd 1 26. Central byggnadskommittee 388 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 14 NÄMNDPOSITION 4 Loc 28 width 1 MD=9 Nämndposition 4 1 1. Ordförande 0 2. Vice ordförande 0 3. Förste vice ordförande 0 4. Andre vice ordförande 1 5. Övrigt ledamot 0 6. Suppleant 388 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 15 KF-LEDAMOT FÖRE 1967 1 Loc 29 width 1 MD=9 1 Var vänlig ange under vilken tid Ni varit ledamot/suppleant i kommunfullmäktige samt vilken kommun uppdraget gällt. (Kryssa för i tillämplig ruta). Om Ni under någon period varit såväl suppleant som ordinarie ledamot gör markeringar i bägge rutorna. 1(1) Ledamot före 1967 108 1. Ja 180 5. Nej 102 9. Bortfall
VAR 16 KF-LEDAMOT 1967-70 1 Loc 30 width 1 MD=9 1(2) Ledamot hela eller del av perioden 1967-70 <Se F.1 för fullständig frågetext> 136 1. Ja 152 5. Nej 102 9. Bortfall
VAR 17 KF-LEDAMOT 1971-73 1 Loc 31 width 1 MD=9 1(3) Ledamot hela eller del av perioden 1971-73 <Se F.1 för fullständig frågetext> 155 1. Ja 133 5. Nej 102 9. Bortfall
VAR 18 KF-LEDAMOT 1974-76 1 Loc 32 width 1 MD=9 1(4) Ledamot hela eller del av perioden 1974-76 <Se F.1 för fullständig frågetext> 189 1. Ja 99 5. Nej 102 9. Bortfall
VAR 19 KF-LEDAMOT 1977-79 1 Loc 33 width 1 1(5) Ledamot hela eller del av perioden 1977-79 <Se F.1 för fullständig frågetext> 390 1. Ja 0 5. Nej
VAR 20 KF-LEDAMOT 1971-73 1 Loc 34 width 1 MD=9 1(6) Suppleant hela eller del av perioden 1971-73 <Se F.1 för fullständig frågetext> 24 1. Ja 264 5. Nej 102 9. Bortfall
VAR 21 KF-SUPPLEANT 1974-76 1 Loc 35 width 1 MD=9 1(7) Suppleant hela eller del av perioden 1974-76 <Se F.1 för fullständig frågetext> 42 1. Ja 246 5. Nej 102 9. Bortfall
VAR 22 KF-SUPPLEANT 1977-79 1 Loc 36 width 1 MD=9 1(8) Suppleant hela eller del av perioden 1977-79 <Se F.1 för fullständig frågetext> 14 1. Ja 274 5. Nej 102 9. Bortfall
VAR 23 KF-UPPDRAG ANTAL KOM 1 Loc 37 width 1 MD=9 1(9) Kommunfullmäktigeuppdrag antal kommuner <Se F.1 för fullständig frågetext> 155 1. 1 kommun 128 2. 2 kommuner 3 3. 3 kommuner 104 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 24 MEDBORGARSKAP 2 Loc 38 width 1 MD=9 2 Är Ni f n eller har Ni tidigare varit medborgare i annat land än Sverige? 7 1. Ja 279 5. Nej 104 9. Bortfalla/Uppgift saknas
VAR 25 UTBILDNING 3 Loc 39 width 1 MD=9 3 Vilken utbildning har Ni? 123 1. Enbart folkskola eller grundskola 73 2. Utöver folkskola/grundskola teoretisk utbildning som omfattar högst två år eller praktisk utbildning 91 3. Utöver folkskola/grundskola teoretisk utbildning som omfattar mer än två hela studieår 103 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 26 CIVILSTÅND 4 Loc 40 width 1 MD=9 4 Vilket är Ert civilstånd? 266 1. Gift eller sammanboende 12 2. Frånskild, tidigare sammanboende, änka/änkling 10 3. Ogift 102 9. Bortfall
VAR 27 KÖN 5 Loc 41 width 1 MD=9 5 Kön? 308 1. Man 80 2. Kvinna 2 9. Uppgift saknas
VAR 28 ÅLDER 1979 6 Loc 42 width 2 MD=99 6 Vilket år är Ni född? 22. 22 år (född 1957) . . 73. 73 år (född 1906) 102 99. Bortfall Kod: 22 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 1 1 1 1 2 1 3 2 1 3 1 6 5 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 3 9 4 2 5 6 11 6 8 2 6 5 7 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 6 10 7 8 12 6 11 5 8 14 7 14 13 Kod: 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 99 Frek: 11 9 6 8 5 9 5 6 3 2 1 102
VAR 29 BARN -16 ÅR HEMMA 7 Loc 44 width 1 MD=9 7 Har Ni några barn under 16 år som bor hemma? (OM JA:) Hur gammalt (gamla) är barnet (barnen)? 94 1. Ja 188 5. Nej 108 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 30 ANTAL BARN 7 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 7(1) Antal hemmavarande barn under 16 år <Se F.7 för fullständig frågetext> 45 1. 1 barn 35 2. 2 barn 10 3. 3 barn 4 4. 4 barn 191 0. Frågan ej tillämplig 105 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 31 BARNENS ÅLDER 7 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 7(2) Barnens ålder <Se F.7 för fullständig frågetext> 10 1. Ett eller flera barn 0-6 år 69 2. Ett eller flera barn 7-15 år 13 3. Ett eller flera barn 0-6 år och ett eller flera barn 7-15 år 191 0. Frågan ej tillämplig 107 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 32 BARNTILLSYN DAGTID 8 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 8A (HEMMAVARANDE BARN UNDER 16 ÅR) Hur ordnade Ni barntillsynen på tider då Ni deltog i kommunala sammanträden? 8A(1) Vid sammanträden på dagtid? 32 1. Förälder hemma 12 2. Daghem, dagmamma, skola, "fritis" 1 3. Äldre syskon 2 4. Anhörig, grannar, vänner, barnvakt, barnflicka 13 5. Flera alternativ varav "förälder hemma" är ett 1 6. Övriga kombinationer 6 7. Utan tillsyn 208 0. Frågan ej tillämplig 115 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 33 BARNTILLSYN KVÄLLSTID 8 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 8A(2) <Barntillsyn> Vid sammanträden på kvällstid (fr o m kl 17)? <Se F.8A för fullständig frågetext> 52 1. Förälder hemma 0 2. Daghem, dagmamma, skola, "fritis" 0 3. Äldre syskon 4 4. Anhörig, grannar, vänner, barnvakt, barnflicka 25 5. Flera alternativ varav "förälder hemma" är ett 0 6. Övriga kombinationer 5 7. Utan tillsyn 191 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 34 BEDÖMNING BARNTILLSYN 8 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 8B (HEMMAVARANDE BARN UNDER 16 ÅR) Anser Ni att Er lösning på problemet med barntillsyn under de tider Ni deltog i kommunala sammanträden var bra eller dålig? 47 1. Mycket bra 23 2. Ganska bra 7 3. Varken bra eller dålig 3 4. Ganska dålig 3 5. Mycket dålig 192 0. Frågan ej tillämplig 115 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 35 FÖRVÄRVSARBETE 9 Loc 50 width 1 MD=9 9 Har Ni för närvarande något förvärvsarbete? 235 1. Ja 53 5. Nej 102 9. Bortfall
VAR 36 HEMARB/STUD/PENSIONÄR 10 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 10A (FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Är Ni: 4 1. Hemarbetande 3 2. Studerande 47 3. Pensionär 1 7. Annat svar 233 0. Frågan ej tillämplig 102 9. Bortfall
VAR 37 TIDIGARE FÖRVÄRVSARB 10 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 10B (FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Har Ni tidigare haft förvärvsarbete? 51 1. Ja 2 5. Nej 1 7. Annat svar 234 0. Frågan ej tillämplig 102 9. Bortfall
VAR 38 ANSTÄLLD/FÖRETAGARE 11 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 11 (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Är Ni (var Ni) anställd eller egen företagare? 198 1. Anställd 82 5. Egen företagare 8 0. Frågan ej tillämplig 102 9. Bortfall
VAR 39 YRKE 12 Loc 54 width 3 MD=999 12 Vilket yrke eller sysselsättning har Ni (hade Ni tidigare)? Om UP ej är förvärvsarbetande eller är egen företagare ges koden 0, i övriga fall kodas yrkesvariabel 1, om ej annat följer av nedanstående: a) jordbrukare (100), b) jordbrukare med bisyssla (101), c) yrken inom socialgrupp II, men fackföreningsanslutning är LO, t ex affärsbiträden, kontorister och vissa tjänstemän vid statliga verk (170), d) vid enbart TCO-medlemskap särskiljs högre tjänstemän tillhörande socialgrupp I (30), e) när uppgift om fackförening saknas och UP är anställd kodas enligt "Förteckning över yrkesgrupper" 000. . . 400. 104 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 4 24 30 35 100 111 131 134 144 165 170 Frek: 1 172 1 6 12 2 52 1 1 8 2 1 17 Kod: 195 234 336 341 352 353 366 400 999 Frek: 1 3 1 1 1 1 1 1 104
VAR 40 HELTID/DELTID 13 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 13 Arbetar Ni heltid eller deltid? 191 1. Heltid 3 2. Deltid -12 timmar 25 3. Deltid 13-25 timmar 15 4. Deltid mer än 25 timmar 1 5. Deltid, antal timmar ej angivet 51 0. Frågan ej tillämplig 104 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 41 FACKLIG ORGANISATION 14 Loc 58 width 1 MD=0 or GE 9 14 (ANSTÄLLD) Är de som arbetar i Ert yrke (Ert tidigare yrke) företrädesvis fackligt organiserade inom LO, TCO eller SACO/SR? 81 1. LO 85 2. TCO 18 3. SACO/SR 14 4. SACO/SR - TCO 1 7. Annat svar 85 0. Frågan ej tillämplig 106 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 42 ARBETSGIVARE 15 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 15 (ANSTÄLLD) Vem har Ni som arbetsgivare? 29 1. Staten 14 2. Landstingskommun 44 3. (Primär) kommun 5 4. Löntagarorganisation 13 5. Kooperativ organisation (konsument-, producent- eller bostadskoop.) 1 6. Politisk parti 3 7. Annan organisation 60 8. Privat person eller företag 118 0. Frågan ej tillämplig 103 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 43 ANTAL ANSTÄLLDA 16 Loc 60 width 2 MD= 0 or GE 99 16 (FÖRETAGARE) Är Ni ensam företagare eller har Ni anställda? 01. 1 anställd . . 85. 85 anställda 50 90. Ensamföretagare 207 00. Frågan ej tillämplig 111 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 6 8 10 35 45 85 90 0 99 Frek: 6 4 3 1 1 2 1 2 1 1 50 207 111 Kod: 1 2 3 4 6 8 10 35 45 85 90 0 99 Frek: 6 4 3 1 1 2 1 2 1 1 50 207 111
VAR 44 MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARB 17 Loc 62 width 1 MD=0 or GE 9 17 (GIFT/SAMMANBOENDE) Är Er make/maka/sammanboende förvärvsarbetande? (OM JA) Arbetar han/hon heltid eller deltid? 82 1. Ja, heltid 85 2. Ja, deltid 88 5. Nej, ej förvärvsarbetande 23 0. Frågan ej tillämplig 112 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 45 BEREDD FÖRNYA UPPDRAG 18 Loc 63 width 1 MD=9 18 Var Ni beredd att åta Er förnyat uppdrag som fullmäktigeledamot men blev ej återvald (t ex på grund av det egna partiets mandatförluster, röstförskjutningar inom partiet, låg placering vid nominering eller dylikt) UP SOM BESVARAT DENNA FRÅGA MED JA BEHÖVDE EJ BESVARA FÖLJANDE FRÅGOR 59 1. Ja 224 5. Nej 5 7. Annat svar 102 9. Bortfall
VAR 46 SAMMANTRÄDE KF-LED 19 Loc 64 width 2 MD=90 or GE 99 19 Hur mycket tid krävde Era olika uppdrag och aktiviteter innan Ni avgick från uppdraget som kommunfullmäktig? Skriv i respektive ruta det ungefärliga antalet timmar per månad (bortsett från sommaruppehållet) som Ni anser att respektive aktivitet tog för Er! 19A(1) Sammanträden - Uppdraget som ledamot av kommunfullmäktige (inklusive fullmäktigegruppens arbete) 01. 1 timma per månad . . 20. 20 timmar per månad 58 90. Frågan ej tillämplig 125 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 3 12 27 37 24 26 18 24 2 20 3 3 1 Kod: 14 15 16 20 90 99 Frek: 1 2 2 2 58 125
VAR 47 FÖRBEREDELSE KF-LED 19 Loc 66 width 2 MD=90 or GE 99 19A(2) Förberedelser (inläsning av handlingar, kontakter mm) - Uppdraget som ledamot av kommunfullmäktige (inklusive fullmäktigegruppens arbete) <Se F.19 för fullständig frågetext> 3 00. 0 timmar per månad 01. 1 timme per månad . . 16. 16 timmar per månad 58 90. Frågan ej tillämplig 130 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 Frek: 3 18 53 33 25 25 15 4 8 2 9 2 4 Kod: 16 90 99 Frek: 1 58 130
VAR 48 SAMMANTRÄDE ÖVR UPPDR 19 Loc 68 width 2 MD=98 or GE 99 19B(1) Sammanträdestid - Övriga kommunala uppdrag (inklusive arbete i partiets nämndgrupper) <Se F.19 för fullständig frågetext> 1 00. 0 timmar per månad 01. 1 timme per månad . . 90. 90 timmar per månad 58 98. Frågan ej tillämplig 170 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 1 5 13 14 10 22 14 5 14 6 16 3 2 Kod: 14 15 16 18 20 24 25 28 30 32 35 38 50 Frek: 2 2 3 4 7 1 5 1 2 1 2 1 1 Kod: 55 60 64 90 98 99 Frek: 1 1 2 1 58 170
VAR 49 FÖRBEREDELSE ÖV UPPDR 19 Loc 70 width 3 MD=900 or GE 999 19B(2) Förberedelser (inläsning av handlingar, kontakter mm) - Övriga kommunala uppdrag (inklusive arbete i partiets nämndgrupper) <Se F.19 för fullständig frågetext> 8 000. 0 timmar per månad 001. 1 timme per månad . . 500. 500 timmar per månad 58 900. Frågan ej tillämplig 178 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 Frek: 8 18 24 19 16 20 16 5 1 7 1 2 1 Kod: 14 15 16 20 25 30 36 40 500 900 999 Frek: 3 2 2 2 1 1 1 3 1 58 178
VAR 50 SAMMANTRÄDE OFF UPPDR 19 Loc 73 width 3 MD=900 or GE 999 19C(1) Sammanträdestid - Andra offentliga uppdrag (t ex landstinget, kyrkan, statliga organ) <Se F.19 för fullständig frågetext> 3 000. 0 timmar per månad 001. 1 timme per månad . . 399. 399 timmar per månad 58 900. Frågan ej tillämplig 249 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 16 Frek: 3 12 13 6 8 5 8 1 3 1 6 2 1 Kod: 18 20 28 30 45 61 80 399 900 999 Frek: 1 6 1 2 1 1 1 1 58 249
VAR 51 FÖRBEREDELSE OFF UPDR 19 Loc 76 width 3 MD=900 or GE 999 19C(2) Förberedelser (inläsning av handlingar, kontakter mm) - Andra offentliga uppdrag (t ex landstinget, kyrkan, statliga organ) <Se F.19 för fullständig frågetext> 16 000. 0 timmar per månad 001. 1 timme per månad . . 080. 80 timmar per månad 58 900. Frågan ej tillämplig 250 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 8 9 12 15 18 20 Frek: 16 15 18 5 3 9 4 4 1 1 2 2 1 Kod: 80 900 999 Frek: 1 58 250
VAR 52 SAMMANTRÄDE PARTIORG 19 Loc 79 width 2 MD=90 or GE 99 19D(1) Sammanträde - Uppdrag och aktiviteter i partiorganisationen <Se F.19 för fullständig frågetext> 1 00. 0 timmar per månad 01. 1 timme per månad . . 50. 50 timmar per månad 58 90. Frågan ej tillämplig 182 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 Frek: 1 7 25 18 21 22 16 1 9 17 1 3 2 Kod: 15 16 20 38 50 90 99 Frek: 2 1 2 1 1 58 182
VAR 53 FÖRBEREDELSE PARTIORG 19 Loc 81 width 3 MD=900 or GE 999 19D(2) Förberedelser (inläsning av handlingar, kontakter mm) - Uppdrag och aktiviteter i partiorganisationen <Se F.19 för fullständig frågetext> 50 000. 0 timmar per månad 001. 1 timme per månad . . 078. 78 timmar per månad 58 900. Frågan ej tillämplig 182 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 Frek: 50 23 23 6 12 16 3 1 10 1 1 1 2 Kod: 78 900 999 Frek: 1 58 182
VAR 54 SAMMANTRÄDE ANDRA ORG 19 Loc 84 width 2 MD=90 or GE 99 19E(1) Sammanträde - Uppdrag och aktiviteter i organisationer <Se F.19 för fullständig frågetext> 1 00. 0 timmar per månad 01. 1 timme per månad . . 60. 60 timmar per månad 58 90. Frågan ej tillämplig 207 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 Frek: 1 6 14 18 14 13 7 3 7 17 1 2 1 Kod: 15 16 20 25 45 60 90 99 Frek: 6 4 4 5 1 1 58 207
VAR 55 FÖRBEREDELS ANDRA ORG 19 Loc 86 width 3 MD=900 or GE 999 19E(2) Förberedelser (inläsning av handlingar, kontakter mm) - Uppdrag och aktiviteter i andra organisationer <Se F.19 för fullständig frågetext> 40 000. 0 timmar per månad 001. 1 timme per månad . . 060. 60 timmar per månad 58 900. Frågan ej tillämplig 205 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 7 8 10 12 15 16 20 Frek: 40 16 14 9 9 12 2 3 11 1 3 1 3 Kod: 30 45 60 900 999 Frek: 1 1 1 58 205
VAR 56 TOTAL TID KOMUPPDRAG 19 Loc 89 width 3 MD=900 or GE 999 19(1) Total tid kommunala uppdrag <Se F.19 för fullständig frågetext> 004. 4 timmar per månad . . 210. 210 timmar per månad 58 900. Frågan ej tillämplig 116 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Frek: 1 2 3 1 3 2 1 3 4 5 3 5 3 Kod: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Frek: 3 4 4 3 6 4 4 3 6 3 7 4 3 Kod: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Frek: 3 4 3 2 1 1 3 4 4 2 5 3 4 Kod: 43 45 46 47 48 49 50 51 53 54 56 57 58 Frek: 4 1 5 3 4 3 2 1 2 3 1 3 2 Kod: 59 60 61 62 63 64 65 66 68 69 72 73 74 Frek: 1 3 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 Kod: 75 77 82 84 87 88 95 98 100 105 107 111 112 Frek: 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 115 117 118 120 125 127 129 132 149 150 160 186 187 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 190 210 900 999 Frek: 1 1 58 116
VAR 57 RESTID KOM SAMMANTR 20 Loc 92 width 3 MD=900 or GE 999 20A Ungefär hur lång tid brukade varje resa till kommunala sammanträden ta för Er? Svara med den sammanlagda tiden för fram- och återresa. 11 000. Ingen tid noterad 001. 1 minut . . 200. 200 minuter 58 900. Frågan ej tillämplig 114 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 3 5 10 15 20 25 28 30 35 40 45 Frek: 11 1 2 7 17 12 33 5 1 45 2 11 8 Kod: 50 55 60 70 80 90 100 110 120 200 900 999 Frek: 12 1 29 3 3 8 2 1 3 1 58 114
VAR 58 FÄRDSÄTT KOM SAMMANTR 20 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 9 20B Vilket var Ert vanligaste färdsätt till och från kommunala sammanträden? 40 1. Till fots/cykel 5 2. Kollektivt transportmedel (buss tåg etc.) 152 3. Egen bil 5 4. Samåkning 20 5. Egen bil + annat 1,2,4 4 8. Annat 58 0. Frågan ej tillämplig 106 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 59 TOT RESTID KOM UPPDR 20 Loc 96 width 2 MD= 0 or GE 99 20C Ungefär hur lång tid ägnade Ni innan Ni avgick från uppdraget som kommunfullmäktig per månad för resor till och från sammanträden med anledning av alla Era uppdrag (kommunala uppdrag, partiuppdrag, andra offentliga uppdrag och uppdrag i andra organisationer)? 01. 1 timma . . 50. 50 timmar 68 00. Frågan ej tillämplig 130 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 Frek: 15 26 33 16 24 14 3 8 4 15 9 1 1 Kod: 15 17 18 20 23 24 25 28 30 38 50 0 99 Frek: 7 2 1 1 1 1 3 1 2 1 3 68 130 Kod: 15 17 18 20 23 24 25 28 30 38 50 0 99 Frek: 7 2 1 1 1 1 3 1 2 1 3 68 130
VAR 60 KONFL HEM-KOM UPPDRAG 21 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 21 De förtroendevalda i kommunerna tvingas ofta dela sin tid mellan en mängd olika aktiviteter. I en sådan situation uppkommer "konflikter" mellan de olika sysselsättningsalternativen. Man tvingas prioritera. Vill Ni bland de olika alternativen här nedan markera dem där Ni personligen upplevde en sådan konflikt innan Ni avgick från uppdraget som kommunfullmäktig. 21A Mellan hem och fritid och kommunala uppdrag 111 1. Ja 111 5. Nej 58 0. Frågan ej tillämplig 110 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 61 KONFL HEM-PARTIARBETE 21 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 21B <Konflikt> Mellan hem och fritid och partiarbete <Se F.21 för fullständig frågetext> 51 1. Ja 171 5. Nej 58 0. Frågan ej tillämplig 110 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 62 KONFL ARB-KOM UPPDRAG 21 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 21C <Konflikt> Mellan förvärvsarbete och kommunala uppdrag <Se F.21 för fullständig frågetext> 97 1. Ja 125 5. Nej 58 0. Frågan ej tillämplig 110 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 63 KONFL HEM-KOM UPPDRAG 21 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 21D <Konflikt> Mellan förvärvsarbete och partiarbete <Se F.21 för fullständig frågetext> 18 1. Ja 204 5. Nej 58 0. Frågan ej tillämplig 110 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 64 KONFL KOM UPPDR-PARTI 21 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 21E <Konflikt> Mellan kommunala uppdrag och partiarbete <Se F.21 för fullständig frågetext> 14 1. Ja 208 5. Nej 58 0. Frågan ej tillämplig 110 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 65 ANNAN KONFLIKT 21 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 21F <Konflikt> Annan konflikt <Se F.21 för fullständig frågetext> 14 1. Ja 208 5. Nej 58 0. Frågan ej tillämplig 110 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 66 SAMMANTRÄDE KVÄLL/DAG 22 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 9 22A Vid vilken tid på dygnet sammanträdde vanligen de kommunala organ i vilka Ni under mandatperioden 1977-1979 var ledamot/suppleant? 47 1. Dagtid 106 2. Kvällstid (efter kl 17.00) 71 3. Dag- och kvällstid var ungefär lika vanligt 58 0. Frågan ej tillämplig 108 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 67 BEDÖMN SAMMANTRÄDETID 22 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 22B Var Ni med tanke på Er personliga situation nöjd med de kommunala sammanträdenas förläggning i tiden på dygnet eller skulle Ni gärna ha sett en förändring? 161 1. Det var bra som det var 44 2. Jag skulle personligen velat ha fler sammanträden på dagtid 10 3. Jag skulle personligen velat ha fler kvällssammanträden 4 7. Annat svar 58 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 68 ARVODE-INK. BORTFALL 23 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 23 Om de kommunala uppdragen måste fullgöras på ordinarie arbetstid måste många kommunalpolitiker ta ledigt från arbetet och härmed vidkännas löneavdrag eller annat inkomstbortfall. Hur var det för Er del under mandatperioden 1977-1979: motsvarade arvodena inkomstbortfallet, var arvodena mindre än eller större än inkomstbortfallet? 18 1. Arvodena var större än inkomstbortfallet 65 2. Arvodena motsvarade ungefär inkomstbortfallet 47 3. Arvodena var mindre än inkomstbortfallet 31 4. Uppdragen kunde fullgöras på arbetstid utan löneavdrag 21 5. Förvärvsarbetade ej 15 6. Uppdragen kunde fullgöras på fritid 11 7. Annat svar 4 8. Vet ej 58 0. Frågan ej tillämplig 120 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 69 FAMILJENS INSTÄLLNING 24 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 24 Tycker Ni att nedan nämnda personer och grupper i stort sett såg positivt eller negativt på att Ni var kommunalpolitiker? 24(1) (HAR FAMILJ) Familjen 100 1. Övervägande positivt 84 3. Varken positivt eller negativt 26 5. Övervägande negativt 1 7. Jag har ingen åsikt 69 0. Frågan ej tillämplig 110 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 70 KOLLEGORS INSTÄLLNING 24 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 24(2) (HAR KOLLEGOR) <Inställning till det kommunala uppdraget> Arbetskamrater/kollegor <Se F.24 för fullständig frågetext> 101 1. Övervägande positivt 52 3. Varken positivt eller negativt 11 5. Övervägande negativt 6 7. Jag har ingen åsikt 95 0. Frågan ej tillämplig 125 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 71 ANSTÄLLDAS INSTÄLLN 24 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 24(3) (HAR ANSTÄLLDA) <Inställning till det kommunala uppdraget> Anställda/underställda <Se F.24 för fullständig frågetext> 26 1. Övervägande positivt 34 3. Varken positivt eller negativt 11 5. Övervägande negativt 5 7. Jag har ingen åsikt 189 0. Frågan ej tillämplig 125 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 72 ARBETSGIVARES INSTÄLL 24 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 24(4) (HAR ARBETSGIVARE) <Inställning till det kommunala uppdraget> Arbetsgivare/överordn. <Se F.24 för fullständig frågetext> 58 1. Övervägande positivt 54 3. Varken positivt eller negativt 9 5. Övervägande negativt 8 7. Jag har ingen åsikt 130 0. Frågan ej tillämplig 131 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 73 KUNDERS INSTÄLLNING 24 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 24(5) (HAR KUNDER) <Inställning till det kommunala uppdraget> Kunder/klienter <Se F.24 för fullständig frågetext> 19 1. Övervägande positivt 23 3. Varken positivt eller negativt 5 5. Övervägande negativt 12 7. Jag har ingen åsikt 181 0. Frågan ej tillämplig 150 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 74 VÄNNERS INSTÄLLNING 24 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 24(6) (HAR VÄNNER) <Inställning till det kommunala uppdraget> Vänner/bekanta <Se F.24 för fullständig frågetext> 127 1. Övervägande positivt 48 3. Varken positivt eller negativt 3 5. Övervägande negativt 18 7. Jag har ingen åsikt 63 0. Frågan ej tillämplig 131 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 75 ALLM INSTÄLLN KOMPOL 25 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 9 25 Om Ni bedömer situationen i Er egen kommun vilken inställning till kommunalpolitikerna anser Ni att allmänheten på det hela taget har? 66 1. Allmänheten är övervägande positivt inställd 108 3. Allmänheten är övervägande neutralt inställd eller har inte bildat sig någon åsikt 32 5. Allmänheten är övervägande negativt inställd 15 7. Känner ej allmänhetens inställning 59 0. Frågan ej tillämplig 110 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 76 MOTIONSAKTIVITET 26 Loc 114 width 1 MD=8 or GE 9 26A Vi skulle nu vilja ställa några frågor om hur aktiv Ni var i olika avseenden i fullmäktigearbetet. Hur många gånger har Ni under det sista året Ni satt i fullmäktige själv skrivit motioner till fullmäktige, eller aktivt deltagit i utformningen av motioner som lämnats av Ert partis fullmäktigegrupp? 50 0. Aldrig 19 1. En gång 53 2. Två gånger 32 3. Tre gånger 15 4. Fyra gånger 12 5. Fem gånger 5 6. Sex gånger 16 7. Sju gånger eller fler 59 8. Frågan ej tillämplig 129 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 77 DISKUSSIONSINLÄGG 26 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 26B Brukade Ni göra diskussionsinlägg vid fullmäktiges sammanträden? 36 1. Ja, vid praktiskt taget varje sammanträde 22 2. Ja, vid de flesta sammanträden 20 3. Ja, vid ungefär vartannat sammanträde 104 4. Ja, vid enstaka tillfällen 40 5. Nej 58 0. Frågan ej tillämplig 110 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 78 DELTAGANDE KF-GRUPP 27 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 9 27A Brukade Ni delta i sammanträden med Ert partis fullmäktigegrupp (eventuellt fullmäktigegrupp gemensam för flera partier)? 158 1. Ja, vid praktiskt taget varje sammanträde 33 2. Ja, vid de flesta sammanträden 7 3. Ja, vid ungefär vartannat sammanträde 16 4. Ja, men endast vid enstaka sammanträden 8 5. Nej 59 0. Frågan ej tillämplig 109 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 79 DISKUSSION KF-GRUPP 27 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 27B (DELTOG I GRUPPSAMMANTRÄDEN) Brukade Ni yttra Er i diskussionen vid gruppsammanträdena? Ange hur ofta detta skedde under det sista året Ni satt i fullmäktige. 120 1. Ungefär 10 gånger eller mer 21 2. C:a 7-9 gånger 48 3. C:a 4-6 gånger 19 4. C:a 1-3 gånger 4 5. Aldrig 64 0. Frågan ej tillämplig 114 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 80 TILLRÄCKL KUNSKAPER 28 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 28 Anser Ni att Ni på det hela taget hade tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna sköta Ert uppdrag som fullmäktigeledamot på ett tillfredsställande sätt? 44 1. Ja, absolut 114 2. Ja 41 3. Tveksamt 9 4. Nej 8 5. Nej, absolut inte 58 0. Frågan ej tillämplig 116 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 81 LOK UPPDRAG 1977-79 29 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 29 Hade Ni under mandatperioden 1977-1979 några offentliga uppdrag utöver Era kommunala uppdrag? Har Ni såvitt Ni känner till några sådana uppdrag under år 1980? 29A Hade uppdrag under hela eller del av mandatperioden 1977-1979 på lokal nivå (t ex taxeringsnämnd, kyrkofullmäktige, nämndeman) 121 1. Ja 68 5. Nej 58 0. Frågan ej tillämplig 143 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 82 REG UPPDRAG 1977-79 29 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 29B Hade uppdrag under hela eller del av mandatperioden 1977-1979 på länsnivå (t ex landsting, länsstyrelse, länsnämnd, kommunförbundets länsavdelning) <Se F.29 för fullständig frågetext> 67 1. Ja 79 5. Nej 58 0. Frågan ej tillämplig 186 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 83 CEN UPPDRAG 1977-79 29 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 9 29C Hade uppdrag under hela eller del av mandatperioden 1977-1979 på riksnivå (t ex riksdag, verksstyrelse, kommitte) <Se F.29 för fullständig frågetext> 13 1. Ja 104 5. Nej 58 0. Frågan ej tillämplig 215 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 84 AVHOPP: PRIV ORSAK 1 31 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 Det kan finnas många anledningar, både privata och politiska, till att man lämnar ett kommunalt förtroendeuppdrag. Nedan har vi förtecknat ett antal sådana skäl och ber Er kryssa för dem som hade betydelse för Er avsägelse. 31A Vilka förhållanden av privat slag hade betydelse för att Ni avsade Er uppdraget som ledamot av kommunfullmäktige? 31A(1) Privat orsak till avhopp, 1 75 1. Åldersskäl 12 2. Hälsoskäl 4 3. Förestående avflyttning från kommunen 55 4. Familjeförhållanden (t.ex vård av sjuk anhörig, barntillsyn, önskan att umgås med familjen) 36 5. Förhållanden i förvärvsarbetet (t.ex byte av arbetsplats, ändrade arbetsuppgifter, behov av att ägna mer tid åt arbetet) 8 6. Andra privata skäl 31 8. Inget privat skäl hade betydelse 58 0. Frågan ej tillämplig 111 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 85 AVHOPP: PRIV ORSAK 2 31 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 9 31A(2) Privat orsak till avhopp, 2 <Se F.31A för fullständig frågetext> 0 1. Åldersskäl 6 2. Hälsoskäl 2 3. Förestående avflyttning från kommunen 13 4. Familjeförhållanden (t.ex vård av sjuk anhörig, barntillsyn, önskan att umgås med familjen) 39 5. Förhållanden i förvärvsarbetet (t.ex byte av arbetsplats, ändrade arbetsuppgifter, behov av att ägna mer tid åt arbetet) 15 6. Andra privata skäl 204 0. Frågan ej tillämplig 111 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 86 AVHOPP: PRIV ORSAK 3 31 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 31A(3) Privat orsak till avhopp, 3 <Se F.31A för fullständig frågetext> 0 1. Åldersskäl 0 2. Hälsoskäl 1 3. Förestående avflyttning från kommunen 1 4. Familjeförhållanden (t.ex vård av sjuk anhörig, barntillsyn, önskan att umgås med familjen) 5 5. Förhållanden i förvärvsarbetet (t.ex byte av arbetsplats, ändrade arbetsuppgifter, behov av att ägna mer tid åt arbetet) 3 6. Andra privata skäl 269 0. Frågan ej tillämplig 111 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 87 AVHOPP: PRIV ORSAK 4 31 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 31A(4) Privat orsak till avhopp, 4 <Se F.31A för fullständig frågetext> 0 1. Åldersskäl 0 2. Hälsoskäl 0 3. Förestående avflyttning från kommunen 0 4. Familjeförhållanden (t.ex vård av sjuk anhörig, barntillsyn, önskan att umgås med familjen) 0 5. Förhållanden i förvärvsarbetet (t.ex byte av arbetsplats, ändrade arbetsuppgifter, behov av att ägna mer tid åt arbetet) 1 6. Andra privata skäl 278 0. Frågan ej tillämplig 111 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 88 VIKT. PRIVAT ORSAK 1 31 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 31B (ANGETT PRIVAT ORSAK) Om Ni gjort flera markeringar i fråga 31A hade någon av skälen större betydelse än övriga? 31B(1) Viktigaste privata orsaken till avhopp, 1 5 1. Åldersskäl 2 2. Hälsoskäl 2 3. Förestående avflyttning från kommunen 24 4. Familjeförhållanden (t.ex vård av sjuk anhörig, barntillsyn, önskan att umgås med familjen) 15 5. Förhållanden i förvärvsarbetet (t.ex byte av arbetsplats, ändrade arbetsuppgifter, behov av att ägna mer tid åt arbetet) 11 6. Andra privata skäl 14 7. Nej 203 0. Frågan ej tillämplig 114 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 89 VIKT. PRIVAT ORSAK 2 31 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 31B(2) Viktigaste privata orsaken till avhopp, 2 <Se F.31B för fullständig frågetext> 0 1. Åldersskäl 0 2. Hälsoskäl 0 3. Förestående avflyttning från kommunen 1 4. Familjeförhållanden (t.ex vård av sjuk anhörig, barntillsyn, önskan att umgås med familjen) 6 5. Förhållanden i förvärvsarbetet (t.ex byte av arbetsplats, ändrade arbetsuppgifter, behov av att ägna mer tid åt arbetet) 1 6. Andra privata skäl 65 7. Nej 203 0. Frågan ej tillämplig 114 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 90 VIKT. PRIVAT ORSAK 3 31 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 31(3) Viktigaste privata orsaken till avhopp,3 <Se F.31B för fullständig frågetext> 0 1. Åldersskäl 0 2. Hälsoskäl 0 3. Förestående avflyttning från kommunen 0 4. Familjeförhållanden (t.ex vård av sjuk anhörig, barntillsyn, önskan att umgås med familjen) 5 5. Förhållanden i förvärvsarbetet (t.ex byte av arbetsplats, ändrade arbetsuppgifter, behov av att ägna mer tid åt arbetet) 0 6. Andra privata skäl 68 7. Nej 203 0. Frågan ej tillämplig 114 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 91 AVHOPP: POL ORSAK 1 32 Loc 129 width 2 MD= 0 or GE 99 32A Vilka förhållanden och bedömningar av politiskt slag hade betydelse för att Ni avsade Er uppdraget som ledamot av kommunfullmäktige? 32A(1) Politisk orsak till avhopp, 1 22 01. Uppdraget som kommunfullmäktig kändes tämligen meningslöst, eftersom det egna partiet saknade egentligt inflytande 19 02. Arbetet i fullmäktige och de övriga engagemang uppdraget förde med sig tog mer tid än vad jag räknade med i början av mandatperioden 79 03. Jag hade varit ledamot av kommunfullmäktige så länge, att jag ansåg det vara på tiden att lämna plats åt någon annan 18 04. Jag kände mig ofta otillfredsställd med den egna insatsen (t ex beroende på bristande kunskaper, svårigheter att uttrycka sig eller dylikt) 7 05. Kommunfullmäktige blev enligt min mening alltför ofta överspelat av andra kommunala organ och/eller kommunala befattningshavare 1 06. Jag tyckte att fullmäktigeuppdraget var otacksamt och pressande till följd av den kritik som riktades mot kommunalpolitikerna från massmedia och/eller allmänhet 5 07. Jag kände ett bristande förtroende för min person i den egna partigruppen och/eller i kommunfullmäktige 16 08. Jag önskade koncentrera mina insatser till andra kommunala organ och/eller andra offentliga uppdrag som jag har 5 09. Uppdraget som fullmäktig kändes tämligen meningslöst, eftersom jag som enskild ledamot inte lyckades påverka besluten i den utsträckning jag önskade 2 10. Jag ville inte längre representera mitt parti, eftersom jag inte delade dess uppfattning i vissa viktiga frågor 4 11. Jag tyckte att debatterna och besluten i kommunfullmäktige alltför mycket gick efter partilinjer till förfång för sakdiskussionen 15 12. Andra politiska skäl 26 13. Inget politisk hade betydelse 58 00. Frågan ej tillämplig 113 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 92 AVHOPP: POL ORSAK 2 32 Loc 131 width 2 MD= 0 or GE 99 32(2) Politisk orsak till avhopp, 2 <Se F.32A för fullständig frågetext> 7 03. Jag hade varit ledamot av kommunfullmäktige så länge, att jag ansåg det vara på tiden att lämna plats åt någon annan 14 04. Jag kände mig ofta otillfredsställd med den egna insatsen (t ex beroende på bristande kunskaper, svårigheter att uttrycka sig eller dylikt) 20 05. Kommunfullmäktige blev enligt min mening alltför ofta överspelat av andra kommunala organ och/eller kommunala befattningshavare 4 06. Jag tyckte att fullmäktigeuppdraget var otacksamt och pressande till följd av den kritik som riktades mot kommunalpolitikerna från massmedia och/eller allmänhet 2 07. Jag kände ett bristande förtroende för min person i den egna partigruppen och/eller i kommunfullmäktige 15 08. Jag önskade koncentrera mina insatser till andra kommunala organ och/eller andra offentliga uppdrag som jag har 8 09. Uppdraget som fullmäktig kändes tämligen meningslöst, eftersom jag som enskild ledamot inte lyckades påverka besluten i den utsträckning jag önskade 5 10. Jag ville inte längre representera mitt parti, eftersom jag inte delade dess uppfattning i vissa viktiga frågor 16 11. Jag tyckte att debatterna och besluten i kommunfullmäktige alltför mycket gick efter partilinjer till förfång för sakdiskussionen 4 12. Andra politiska skäl 182 00. Frågan ej tillämplig 113 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 93 AVHOPP: POL ORSAK 3 32 Loc 133 width 2 MD= 0 or GE 99 32A(3) Politisk orsak till avhopp, 3 <Se F.32A för fullständig frågetext> 1 04. Jag kände mig ofta otillfredsställd med den egna insatsen (t ex beroende på bristande kunskaper, svårigheter att uttrycka sig eller dylikt) 5 05. Kommunfullmäktige blev enligt min mening alltför ofta överspelat av andra kommunala organ och/eller kommunala befattningshavare 4 06. Jag tyckte att fullmäktigeuppdraget var otacksamt och pressande till följd av den kritik som riktades mot kommunalpolitikerna från massmedia och/eller allmänhet 2 07. Jag kände ett bristande förtroende för min person i den egna partigruppen och/eller i kommunfullmäktige 4 08. Jag önskade koncentrera mina insatser till andra kommunala organ och/eller andra offentliga uppdrag som jag har 12 09. Uppdraget som fullmäktig kändes tämligen meningslöst, eftersom jag som enskild ledamot inte lyckades påverka besluten i den utsträckning jag önskade 4 10. Jag ville inte längre representera mitt parti, eftersom jag inte delade dess uppfattning i vissa viktiga frågor 17 11. Jag tyckte att debatterna och besluten i kommunfullmäktige alltför mycket gick efter partilinjer till förfång för sakdiskussionen 2 12. Andra politiska skäl 226 00. Frågan ej tillämplig 113 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 94 AVHOPP: POL ORSAK 4 32 Loc 135 width 2 MD= 0 or GE 99 32A(4) Politisk orsak till avhopp, 4 <Se F.32A för fullständig frågetext> 1 07. Jag kände ett bristande förtroende för min person i den egna partigruppen och/eller i kommunfullmäktige 1 08. Jag önskade koncentrera mina insatser till andra kommunala organ och/eller andra offentliga uppdrag som jag har 4 09. Uppdraget som fullmäktig kändes tämligen meningslöst, eftersom jag som enskild ledamot inte lyckades påverka besluten i den utsträckning jag önskade 2 10. Jag ville inte längre representera mitt parti, eftersom jag inte delade dess uppfattning i vissa viktiga frågor 12 11. Jag tyckte att debatterna och besluten i kommunfullmäktige alltför mycket gick efter partilinjer till förfång för sakdiskussionen 3 12. Andra politiska skäl 254 00. Frågan ej tillämplig 113 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 95 VIKT POL ORSAK 1 32 Loc 137 width 2 MD= 0 or GE 99 32B Om Ni gjort flera markeringar i fråga 32A hade något av skälen större betydelse än övriga? 32B(1) Viktigaste politiska orsaken till avhopp, 1 3 01. Uppdraget som kommunfullmäktig kändes tämligen meningslöst, eftersom det egna partiet saknade egentligt inflytande 4 02. Arbetet i fullmäktige och de övriga engagemang uppdraget förde med sig tog mer tid än vad jag räknade med i början av mandatperioden 15 03. Jag hade varit ledamot av kommunfullmäktige så länge, att jag ansåg det vara på tiden att lämna plats åt någon annan 4 04. Jag kände mig ofta otillfredsställd med den egna insatsen (t ex beroende på bristande kunskaper, svårigheter att uttrycka sig eller dylikt) 5 05. Kommunfullmäktige blev enligt min mening alltför ofta överspelat av andra kommunala organ och/eller kommunala befattningshavare 1 06. Jag tyckte att fullmäktigeuppdraget var otacksamt och pressande till följd av den kritik som riktades mot kommunalpolitikerna från massmedia och/eller allmänhet 2 07. Jag kände ett bristande förtroende för min person i den egna partigruppen och/eller i kommunfullmäktige 8 08. Jag önskade koncentrera mina insatser till andra kommunala organ och/eller andra offentliga uppdrag som jag har 6 09. Uppdraget som fullmäktig kändes tämligen meningslöst, eftersom jag som enskild ledamot inte lyckades påverka besluten i den utsträckning jag önskade 5 10. Jag ville inte längre representera mitt parti, eftersom jag inte delade dess uppfattning i vissa viktiga frågor 5 11. Jag tyckte att debatterna och besluten i kommunfullmäktige alltför mycket gick efter partilinjer till förfång för sakdiskussionen 7 12. Andra politiska skäl 21 55. Nej 187 00. Frågan ej tillämplig 117 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 96 VIKT POL ORSAK 2 32 Loc 139 width 2 MD= 0 or GE 99 32B(2) Viktigaste politiska orsaken till avhopp, 2 <Se F.32B för fullständig frågetext> 1 01. Uppdraget som kommunfullmäktig kändes tämligen meningslöst, eftersom det egna partiet saknade egentligt inflytande 2 11. Jag tyckte att debatterna och besluten i kommunfullmäktige alltför mycket gick efter partilinjer till förfång för sakdiskussionen 14 55. Nej 190 00. Frågan ej tillämplig 183 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 97 VIKT POL ORSAK 3 32 Loc 141 width 2 MD= 0 or GE 99 32B(3) Viktigaste politiska orsaken till avhopp, 3 <Se F.32B för fullständig frågetext> 1 03. Jag hade varit ledamot av kommunfullmäktige så länge, att jag ansåg det vara på tiden att lämna plats åt någon annan 1 11. Jag tyckte att debatterna och besluten i kommunfullmäktige alltför mycket gick efter partilinjer till förfång för sakdiskussionen 14 55. Nej 189 00. Frågan ej tillämplig 185 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 98 PRIV ELLER POL SKÄL 33 Loc 143 width 1 MD=0 or GE 9 33 Om Ni funderar över de avgångsskäl som Ni angett var det de privata eller de politiska skälen som var av störst betydelse för Er avsägelse? 83 1. Privata skäl hade störst betydelse 48 3. Privata och politiska skäl hade ungefär lika stor betydelse 16 5. Politiska skäl hade störst betydelse 5 7. Endast kommentarer 104 0. Frågan ej tillämplig 134 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 99 KOM UPPDRAG NOV 1979 34 Loc 144 width 1 MD=0 or GE 9 34(1) Hade Ni i november 1979 några kommunala förtroendeuppdrag? Med kommunalt uppdrag avses såväl ledamotskap som suppleantskap i kommunala nämnder (ej taxeringsnämnd) och styrelser, permanenta beredningar samrådsorgan, styrelseposter i kommunala bolag och stiftelser mm. 177 1. Ja 47 5. Nej 58 0. Frågan ej tillämplig 108 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 100 UNDANBETT ÅTERVAL 34 Loc 145 width 1 MD=0 or GE 9 34(2) (OM JA:) Har Ni undanbett Er eller tänker Ni undanbe Er återval till Era uppdrag? 91 1. Ja 1 3. Delvis 78 5. Nej 5 7. Annat svar 104 0. Frågan ej tillämplig 111 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 101 POSITIV ERFARENHET 1 35 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 9 Vi har i detta formulär ställt en rad frågor till Er som gällt uppdraget som ledamot av fullmäktige. Avslutningsvis vill be Er göra några sammanfattande bedömningar. 35 Om Ni funderar på vilket utbyte som fullmäktigeuppdraget gett Er vad skulle Ni då vilja peka på som särskild positivt och negativt? 35(1) Positivt erfarenhet 1 69 1. Att få vara med och bestämma 27 2. Insyn/kontroll 51 3. Ökad kunskap 2 4. Personlighetsutveckling 18 5. Kamratskap, kontakter med människor 15 7. Annat svar 58 0. Frågan ej tillämplig 150 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 102 POSITIV ERFARENHET 2 35 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 35(2) <Utbyte av fullmäktigeuppdraget> Positiv erfarenhet 2 <Se F.35 för fullständig frågetext> 10 1. Att få vara med och bestämma 12 2. Insyn/kontroll 12 3. Ökad kunskap 7 4. Personlighetsutveckling 21 5. Kamratskap, kontakter med människor 2 7. Annat svar 58 0. Frågan ej tillämplig 268 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 103 POSITIV ERFARENHET 3 35 Loc 148 width 1 MD=0 or GE 9 35(3) <Utbyte av fullmäktigeuppdraget> Positiv erfarenhet 3 <Se F.35 för fullständig frågetext> 3 1. Att få vara med och bestämma 0 2. Insyn/kontroll 2 3. Ökad kunskap 1 4. Personlighetsutveckling 4 5. Kamratskap, kontakter med människor 0 7. Annat svar 58 0. Frågan ej tillämplig 322 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 104 NEGATIV ERFARENHET 1 35 Loc 149 width 2 MD= 0 or GE 99 35(4) <Utbyte av fullmäktigeuppdraget> Negativ erfarenhet 1 <Se F.35 för fullständig frågetext> 1 01. Restriktioner på självstyret 15 02. KF betydelselöst 19 03. KF-debatterna tråkiga 5 04. Byråkratisering 1 05. Allmänhetens låga intresse 31 06. För mycket partidisciplin och väljarflirt 5 07. Ej gehör för partiets åsikter 4 08. Ej gehör för egna åsikter 4 09. Egna kunskaper otillräckliga 3 10. Utsatt position 6 11. Människors trångsynthet etc. 14 12. Alltför krävande; för mycket tid för att sköta uppdraget 7 13. Måste försumma familjen 2 14. Måste försumma arbetet 5 15. Måste försumma fritidsintressen 0 16. Ekonomiska uppoffringar 14 55. Ingen markering 21 77. Annat svar 58 00. Frågan ej tillämplig 175 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 105 NEGATIV ERFARENHET 2 35 Loc 151 width 2 MD= 0 or GE 99 35(5) <Utbyte av fullmäktigeuppdraget> Negativ erfarenhet 2 <Se F.35 för fullständig frågetext> 1 01. Restriktioner på självstyret 1 02. KF betydelselöst 5 03. KF-debatterna tråkiga 2 04. Byråkratisering 1 05. Allmänhetens låga intresse 4 06. För mycket partidisciplin och väljarflirt 0 07. Ej gehör för partiets åsikter 3 08. Ej gehör för egna åsikter 0 09. Egna kunskaper otillräckliga 2 10. Utsatt position 2 11. Människors trångsynthet etc. 5 12. Alltför krävande; för mycket tid för att sköta uppdraget 0 13. Måste försumma familjen 0 14. Måste försumma arbetet 3 15. Måste försumma fritidsintressen 125 55. Ingen markering 3 77. Annat svar 58 00. Frågan ej tillämplig 175 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 106 NEGATIV ERFARENHET 3 35 Loc 153 width 2 MD= 0 or GE 99 35(5) <Utbyte av fullmäktigeuppdraget> Negativ erfarenhet 3 <Se F.35 för fullständig frågetext> 0 01. Restriktioner på självstyret 2 02. KF betydelselöst 1 03. KF-debatterna tråkiga 0 04. Byråkratisering 0 05. Allmänhetens låga intresse 0 06. För mycket partidisciplin och väljarflirt 0 07. Ej gehör för partiets åsikter 0 08. Ej gehör för egna åsikter 0 09. Egna kunskaper otillräckliga 0 10. Utsatt position 0 11. Människors trångsynthet etc. 0 12. Alltför krävande; för mycket tid för att sköta uppdraget 0 13. Måste försumma familjen 0 14. Måste försumma arbetet 0 15. Måste försumma fritidsintressen 152 55. Ingen markering 2 77. Annat svar 58 00. Frågan ej tillämplig 175 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 107 REFORMER OCH FÖRSLAG 36 Loc 155 width 1 MD=0 or GE 9 36 Till en del kan eventuella olägenheter förknippade med fullmäktigeuppdraget minskas genom att regler ändras eller genom att helt nya uppslag prövas. Vilka är Era synpunkter? 76 1. Reformer angelägna, anger motiv 6 2. Reformer angelägna, inga motiv 79 5. Inga reformer framstår som särskilt angelägna 58 0. Frågan ej tillämplig 171 9. Bortfall/Uppgift saknas