KOMMUNALPOLITIKERUNDERSÖKNINGEN 1979-1980
          Kommunfullmäktiges ledamöter
               SSD 0101

              Primärforskare
              Gunnar Wallin
         Statsvetenskapliga institutionen
            Stockholms universitet

             Första SSD-upplagan
               Maj 1991

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i KOMMUNALPOLITIKERUNDERSÖKNINGEN 1979-1980
       samlades ursprungligen in av Gunnar Wallin.
       Varken SSD eller primärforskaren bär ansvar
       för analyser och tolkningar som presenteras
       i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Gunnar Wallin och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får
  KOMMUNALPOLITIKERUNDERSÖKNINGEN 1979-1980 förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Riksdagen beslöt i december 1978 (prop. 78/78:61, KU
  1978/79:17) att anslå ca 7 miljoner kronor till en
  vetenskaplig utvärdering av kommunindelningsreformens
  konsekvenser. Utvärderingen skulle enligt riksdagsbeslutet
  ske i enlighet med det forskningsprogram "Utvärdering av
  kommunindelningsreformen" (Ds Kn 1978:5) som utarbetats av
  kommunaldemokratiska kommitten.

  Kommunaldemokratiska kommitten var en parlamentarisk
  kommitte som tillsattes hösten 1977 och omfattade 7
  ledamöter och lika många sakkunniga. Kommitten fick i
  uppdrag att vara administrativt ansvarig för utvärderingen.

  För forskningsarbetet svarade kommunaldemokratiska
  forskningsgruppen vilken bildades under våren 1979.
  Projektansvariga var Jörgen Westerståhl, Lars Strömberg,
  Lennart Brantgärde (Statsvetenskapliga institutionen vid
  Göteborgs universitet), Janerik Gidlund (Statsvetenskapliga
  institutionen vid Umeå universitet), Gunnar Wallin
  (Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms
  universitet), Håkan Magnusson, Leif Johansson
  (Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet),
  Gunnar Törnqvist, Lars-Olof Olander och Jan Widberg
  (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid
  Lunds universitet).

  Forskningsprogrammet var utformat mot bakgrund av den debatt
  som fördes om den kommunala självstyrelsen och den kommunala
  demokratin framförallt i samband med 1960-talets
  kommunindelningsreform. Genom de arbeten som en tidigare
  kommunalforskningsgrupp, med stöd av Riksbankens
  Jubileumsfond, utförde under åren 1966-1970 var
  förutsättningarna för en utvärdering av indelningsreformen
  goda, jämfört med vad som är vanligt när det gäller
  samhällsreformer av denna storlek.

  Undersökningarna koncentrerades på förhållandet i
  kommunerna. I större inriktning än tidigare undersökningar
  inriktades de på frågor rörande skillnader inom kommunerna,
  när det gäller möjligheterna för medborgerligt deltagande,
  tillgång till service etc. Därigenom blev det lättare att
  bedöma behovet av ytterligare reformer av kommunernas
  arbetsformer och organisation. Även förutsättningarna för
  och konsekvenserna av att i vissa fall ompröva genomförda
  kommunsammanläggningar, kunde på detta sätt belysas.

  
  Forskningsprogrammet var uppdelat i tre delprogram:

  KOMMUNEN SOM DEMOKRATISK SJÄLVSTYRELSEORGANISATION

  Tre av de tillhörande delprojekten behandlade de väsentliga
  kanalerna mellan medborgarna och det kommunalpolitiska
  systemet, nämligen massmedier, partier och organisationer.
  Till massmedieprojektet lades också ett studium av
  medborgarnas information i kommunalpolitiska frågor. Det
  fjärde projektet i detta delprogram summerade den
  medborgerliga aktiviteten via de olika kanalerna men också
  direkt i förhållande till det kommunalpolitiska systemet.

  KOMMUNEN SOM FÖRVALTNINGSORGANISATION

  Delprogram II behandlade den kommunala organisationen, dvs
  själva centrum i det kommunalpolitiska systemet. Här beaktas
  krav och önskemål rörande den kommunala verksamheten och här
  fattas besluten. Huvudaktörerna är kommunalpolitiker och
  tjänstemän. Även deras relationer till medborgarna belystes
  liksom politikernas åsiktsrepresentativitet. Väsentliga
  frågeställningar gällde politikerkårens rekrytering och
  sammansättning, politikernas arbete,
  förvaltningsorganisationens utveckling och förhållandet
  mellan politiker och tjänstemän. Den centrala
  budgetprocessen specialstuderades.

  KOMMUNEN SOM SERVICEPRODUCENT OCH ENHET FÖR
  SAMHÄLLSPLANERING

  Delprogram III behandlade den kommunala servicen, dvs det
  som från medborgarnas synpunkt främst kommer ut av det
  kommunala systemet. Servicen studerades från tre
  huvudsakliga utgångspunkter: Hur den utvecklas och hur den
  varierar mellan kommunerna, vilka förändringar som skett med
  servicens tillgänglighet efter kommunindelningsreformen och
  hur medborgarna bedömer den service de erbjuds.

  
                 II

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  KOMMUNURVALET

  Mot bakgrund av forskningsprogrammets uppläggning stod det
  tidigt klart att undersökningarna måste inriktas på studier
  av många kommuner i ett representativt urval. Till detta
  beslut bidrog de resultat som den tidigare
  kommunalforskningsgruppen kommit fram till, nämligen att
  variationerna mellan de svenska kommunerna är avsevärda i en
  mängd relevanta avseenden. Med hänsyn till att storstäderna
  Stockholm, Göteborg och Malmö endast marginellt påverkades
  av indelningsreformen och att förhållandena i dessa kommuner
  i många avseenden var speciella och skulle kräva en stor
  andel av de begränsade forskningsresurserna för att kunna
  undersökas beslöts att storstäderna skulle uteslutas ur
  målpopulationen.

  En grundläggande utgångspunkt vid valet av urval var tanken
  att kommunurvalet skulle kunna användas för alla de
  undersökningar som skulle bli aktuella i
  forskningsprogrammet. Detta motiverades främst av metodiska
  skäl. Ett gemensamt kommunurval skulle öka möjligheterna att
  samanalysera resultat från olika delundersökningar. Till
  detta kom också en rent praktisk synpunkt, nämligen att en
  lång rad bakgrundsdata och annat arkivmaterial skulle kunna
  samutnyttjas i olika projekt, besök i kommunerna av
  forskningspersonal kunna koordineras osv.

  Ett problem vid urvalskonstruktionen var att olika planerade
  projekt ställde olika krav på urvalets storlek. För vissa
  undersökningar var det önskvärt med så stort kommunurval som
  möjligt, för andra särskilt resurskrävande studier skulle
  endast ett fåtal kommuner kunna undersökas. För de studier
  som skulle kräva många kommuner för att kunna ge en
  representativ bild av kommunerna utanför storstäderna
  bestämdes antalet till 50. Urvalet konstruerades så att det
  var möjligt att dela i två hälfter med 25 kommuner i varje.
  I ett av 25-urvalen ingick 5 typkommuner som skulle kunna
  användas för mera intensiva studier.

  Som grundval för urvalsdragningen av de 50 kommunerna låg en
  faktoranalys av ett 30-tal olika kommunegenskaper:
  demografiska, ekonomiska och politiska bland vilka flera
  belyste utvecklingen över tid. Faktoranalysen visade att sex
  dimensioner präglade kommunpopulationen:
  majoritetsförhållande i kommunfullmäktige, geografiskt läge,
  invånarantal, kommuntyp (glesbygdskommuner, mindre
  bruksorter, större industriorter, kommuner med
  förvaltningsinslag), centralortsförhållanden (tvåkärniga

  
  kommuner, enkärniga med svag centralort, enkärniga med stark
  centralort, enkärniga med mycket stark centralort) samt
  tidpunkt för senaste kommunsammanslagning. Denna information
  användes för att indela landets 274 kommuner utanför
  storstäderna i 25 strata på ett sådant sätt att de kommuner
  som hamnade i respektive stratum var så lika varandra som
  möjligt. Ur vart och ett av dessa 25 strata valdes sedan 2
  kommuner. Därigenom erhölls också två 25-kommunurval.

  De kommuner som specialstuderades valdes i första hand med
  hänsyn till behovet av att kunna utnyttja ett inom den
  kulturgeografiska institutionen i Lund insamlat kartmaterial
  rörande transportapparaten. De valdes också med beaktande av
  intresset att få med i studien en kommun som inte berördes
  av indelningsförändringarna (Grästorp), en expansiv
  förortskommun (Kävlinge), landsbygds- och tätortskommuner av
  "standardmodell" enligt indelningsförslaget (Sjöbo och
  Lidköping) samt en större kommun (Luleå). Genom att
  kommunerna valdes från Skåne, Västergötland och Norbotten
  uppnåddes en viss spridning över landet rent geografiskt.

  För en diskussion om urvalet se Sven Eriksson "Kommunurval,
  väljarurval och analysansatser" (Ds Kn 1982:4).

  FULLMÄKTIGEENKÄTEN

  Fullmäktigeenkäten är en totalundersökning av
  kommunfullmäktige inom kommunurvalet (25-urvalet). Enkätens
  fältfas inföll under perioden september 1979 - februari
  1980. Två olika formulär användes, ett till omvalda
  fullmäktige och ett till nyvalda fullmäktige.
  Fullmäktigeenkätens population består av 1179 personer. Av
  dessa besvarade 904 (76.7%) enkäten. Fullmäktigeenkätens och
  nämndenkätens populationer överlappar. I viss mån överlappar
  också enkäterna med avseende på frågorna. De personer som
  ingick i fullmäktigeenkätens undersökningspopulation och
  även i nämndenkätens urval har i nämndenkäten fått det
  fullständiga formuläret som var avsett för respondenter utan
  fullmäktigeuppdrag. En mindre grupp fullmäktigeledamöter som
  ej besvarat fullmäktigeenkäten har besvarat nämndenkäten och
  detta innebär att för vissa variabler är svarsfrekvensen
  någon eller några tiondels procent högre än den ovan
  angivna.

  För ytterligare information om undersökningen se:

  Wallin, G., Bäck, H. och Tabor, M. (1981):
  "Kommunalpolitikerna. Rekrytering - Arbetsförhållanden -
  Funktioner. Del 1." Ds Kn 1981:17. Stockholm: LiberFörlag

  Wallin, G., Bäck, H. och Tabor, M. (1981):
  "Kommunalpolitikerna. Rekrytering - Arbetsförhållanden -
  Funktioner. Del 2." Ds Kn 1981:18. Stockholm: LiberFörlag

  

  FULLMÄKTIGEENKÄTEN: KOMMUNVISA SVARSFREKVENSER

          Antal      Andel
  Kommun     fullmäktige   svarande

  Tyresö      45       75.6
  Tierp       49       75.5
  Enköping     49       79.6
  Katrineholm    51       78.4
  Eksjö       49       87.8
  Kalmar      61       75.4
  örkelljunga    45       55.6
  Kävlinge     49       81.6
  Sjöbo       49       89.8
  Trelleborg    51       84.3
  Halmstad     71       74.7
  Partille     41       85.4
  Munkedal     41       73.2
  Lysekil      41       85.4
  Tranemo      45       77.8
  Grästorp     39       79.5
  Lidköping     51       76.5
  Kil        45       71.1
  Surahammar    39       79.5
  Berg       45       75.6
  Härjedalen    49       69.4
  Sorsele      31       61.3
  Kalix       41       73.2
  Gällivare     41       80.5
  Luleå       61       75.4

  Alla      1179       76.7

  
  KOMMUNALDEMOKRATISKA FORSKNINGSGRUPPENS RAPPORTER:

  "Den kommunala självstyrelsen. En utvärdering av
  kommunindelningsreformen" (Ds Kn 1979:12)

  Jan Widberg, "Från socken till kommunblock. En studie av
  kommunala indelningar och indelningsreformer i Sverige" (Ds
  Kn 1979:14)

  Lars-Olof Olander, "Förnyelse och variation i ortssystemet.
  Servicens, transportsystemets och åtkomlighetens förändring
  i några svenska kommuner mot bakgrund av indelningsreformen"
  (Ds Kn 1980:6)

  Lars-Olof Olander och Jan Widberg, "Hushållen och
  servicelandskapet. Geografiska studier av utnyttjande och
  attityder" (Ds Kn 1981:10)

  Jörgen Westerståhl och Folke Johansson, "Medborgarna och
  kommunen. Studier av medborgerlig aktivitet och
  representativ folkstyrelse" (Ds Kn 1981:12)

  Lennart Brantgärde, Iris Alfredsson och Mats Sjölin,
  "Kommunalpolitik, massmedier och medborgare. Studier av
  kunskaper, mediautbud och förutsättningar för lokal
  opinionsbildning" (Ds Kn 1981:13)

  Janerik Gidlund och Gullan Gidlund, "Ty riket är ditt och
  makten. De politiska partiernas roll i svenska kommuner" (Ds
  Kn 1981:15)

  Gunnar Wallin, Henry Bäck och Merrick Tabor,
  "Kommunalpolitikerna. Rekrytering - Arbetsförhållanden -
  Funktioner" (Del 1 Ds Kn 1981:17 och del 2 Ds Kn 1981:18)

  Anders Sannerstedt, "Attityder till kommunal service" (Ds Kn
  1981:22)

  Stephan Schmidt, "De valdas val. Kommunal beslutsstruktur
  och beslutsprocess" (Ds Kn 1981:23)

  Leif Johansson "Kommunala servicevariationer" (Ds Kn 1982:2)

  Janerik Gidlund, Jan Engberg, Ulla-Britt Hallin och Anders
  Lidström, "Folkrörelser och kommunalpolitik" (Ds Kn 1982:3)

  Sven Eriksson, "Kommunurval, väljarurval och analysansatser"
  (Ds Kn 1982:4)

  Håkan Magnusson, "Den kommunala budgetprocessen" (Ds Kn
  1982:5)

  Lars Strömberg och Per-Owe Norell, "Kommunalförvaltningen"
  (Ds Kn 1982:8)

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 32   (2) UTBILDNING       9    (3) MD=9
    REF 32   (4) LOC 45 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.9.  Vilken utbildning har Ni?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    256  1.  Enbart folkskola eller grundskola
    241  2.  Utöver folkskola-grundskola teoretisk
          utbildning som omfattar högst två år
          eller praktisk utbildning
    402  3.  Utöver folkskola-grundskola teoretisk
          utbildning som omfattar mer än två hela
          studieår

    280  9.  Bortfall/Uppgift saknas

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 SSDstudie NR 0101 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-nummer 5 Svarstillfälle 6 Bortfall 7 Kommun 8 Ålder 1979 9 Kön 10 Parti UP representerar FULLMÄKTIGEPERIOD 11 Omvald-nyvald 12 Kommunfullmäktigeledamot före 1967 13 Kommunfullmäktigeledamot 1967-70 14 Kommunfullmäktigeledamot 1971-73 15 Kommunfullmäktigeledamot 1974-76 16 Kommunfullmäktigeledamot 1977-79 17 Kommunfullmäktigesuppleant 1971-73 18 Kommunfullmäktigesuppleant 1974-76 19 Kommunfullmäktigesuppleant 1977-79 20 Kommunfullmäktigeuppdrag antal kommuner 21 År första kommunala uppdrag UPPDRAG 22 Lokalt uppdrag 23 Regionalt uppdrag 24 Centralt uppdrag 25 Medborgarskap 26 Alltid bott i kommunområdet 27 Berörd av kommunsammanläggningarna 28 Boende i centralort/annan del 29 Gammal kommun 30 Kvar i gammal kommun 31 Flyttningsrörelser 32 Utbildning 33 Civilstånd BARN OCH BARNTILLSYN 34 Barn under 16 år hemma 35 Antal barn under 16 år hemma 36 Barnens ålder 37 Barntillsyn dagtid 38 Barntillsyn kvällstid 39 Bedömning av barntillsynen KOMMUNENS INSATSER PÅ OLIKA OMRÅDEN 40 Tillgång på bostäder 41 Markköp och markplanering 42 Sysselsättning 43 Kollektivtrafik 44 Vägar, gator och trafik 45 Vatten och avlopp 46 Miljövård 47 Skolor 48 Barnomsorg 49 Äldre- och handikappomsorg 50 Socialhjälp 51 Idrott och friluftsliv 52 Annan fritidsverksamhet 53 Bibliotek och annan kulturell verksamhet 54 Mest angelägna kommunala uppgiften, 1 55 Mest angelägna kommunala uppgiften, 2 56 Mest angelägna kommunala uppgiften, 3 57 Mest angelägna kommunala uppgiften, 4 58 Mest angelägna kommunala uppgiften, 5 59 Fler än fem angelägna kommunala uppgifter BARNOMSORG 60 Barnomsorg en föräldraangelägenhet 61 Barnomsorg en samhällelig ekonomisk angelägenhet 62 Barnomsorg på kommunala familjedaghem 63 Barnomsorg på kommunala daghem KOMMUNENS SERVICEFÖRDELNING 64 Rimlig servicefördelning mellan olika kommundelar 65 Missgynnad kommundel 66 Gynnad kommundel KOMMUNAL DEMOKRATI 67 Medborgarnas möjlighet att ta ansvar 68 Kommunalpolitiker bör lyssna mer till experter 69 Serviceutnyttjarna mer att säga till om 70 Allmänheten har ej tillräcklig kunskap 71 Sänkt kommunalskatt eller utbyggd kommunal service YRKE 72 Förvärvsarbetar 73 Hemarbetande - studerande - pensionär 74 Tidigare förvärvsarbetande 75 Anställd eller egen företagare 76 Yrke 77 Yrkesgrupp 78 Heltids- eller deltidsarbete 79 Facklig organisering 80 Arbetsgivare 81 Antal anställda 82 Make/maka förvärvsarbetar SAMMANTRÄDES- OCH FÖRBEREDELSETID 83 Sammanträdestid kommunfullmäktigeledamot 84 Förberedelsetid kommunfullmäktigeledamot 85 Sammanträdestid kommunfullmäktigesuppleant 86 Förberedelsetid kommunfullmäktigesuppleant 87 Sammanträdestid övriga kommunala uppdrag 88 Förberedelsetid övriga kommunala uppdrag 89 Sammanträdestid andra offentliga uppdrag 90 Förberedelsetid andra offentliga uppdrag 91 Sammanträdestid partiorganisationen 92 Förberedelsetid partiorganisationen 93 Sammanträdestid andra organisationer 94 Förberedelsetid andra organisationer 95 Total tid kommunala uppdrag 96 Total tid kommunala uppdrag (exkl. kommunalråd) 97 Restid kommunala sammanträden 98 Färdsätt kommunala sammanträden 99 Total restid för kommunala uppdrag KONFLIKTER MELLAN SYSSELSÄTTNINGSALTERNATIV 100 Konflikt hem - kommunala uppdrag 101 Konflikt hem - parti 102 Konflikt arbete - kommunala uppdrag 103 Konflikt arbete - parti 104 Konflikt kommunala uppdrag - parti 105 Annan konflikt SAMMANTRÄDESTIDER 106 Sammanträde kväll/dag 107 Bedömning av sammanträdestiden ARVODEN 108 Kommunalt arvode 1978 109 Arvodet i förhållande till inkomstbortfall 110 Arvodesprincip OMDÖMEN OM BESLUTSUNDERLAG 111 Otillräckligt beslutsunderlag 112 Ovidkommande material 113 Material i god tid 114 Språklig utformning enkel och klar GYNNSAM INVERKAN PÅ FÖRMÅGAN ATT SKÖTA FULLMÄKTIGEUPPDRAGET 115 Utbildning utöver folk-/grundskola 116 Kurser avsedda för kommunalpolitiker 117 Förvärvsarbete 118 Partiarbete 119 Organisationsarbete 120 Tillräckliga kunskaper och erfarenheter för uppdraget OMGIVNINGENS INSTÄLLNING 121 Familjens syn 122 Kollegors syn 123 Anställdas syn 124 Arbetsgivares syn 125 Kunders syn 126 Vänners syn 127 Allmänhetens syn KONTAKT MED ENSKILDA PERSONER 128 Kontakt i egen sak 129 Kontakt i kommunalpolitiska frågor KONFLIKT I PRINCIPFRÅGOR 130 Konflikt ledamot - fullmäktigegrupp 131 Konflikt ledamot - väljare 132 Konflikt fullmäktigegrupp - väljare 133 Konflikt parti - fullmäktigegrupp FRÅGOR DÄR UP FÖR PARTIGRUPPENS TALAN 134 Specialisering 1 135 Specialisering 2 136 Specialisering 3 137 Specialisering 4 138 Ytterligare specialisering 1 139 Ytterligare specialisering 2 140 Ytterligare specialisering 3 141 Bedömning av kommunens handlingsutrymme 142 Konflikt likformighet - självständighet BETYDELSE FÖR DEN EKONOMISKA PLANERINGEN 143 Betydelse: Centrala förvaltningen 144 Betydelse: Nämnderna 145 Betydelse: Särskild budgetberedning, kommunstyrelsens AU 146 Betydelse: Kommunstyrelsen 147 Betydelse: Kommunfullmäktige 148 Betydelse: Partiernas fullmäktigegrupper 149 Betydelse: Partiorganisationer 150 Betydelse: MBL-förhandlingar 151 Betydelse: Klientorganisationer 152 Betydelse: Andra föreningar och organisationer 153 Betydelse: Företag 154 Bedömning av beslutsprocessen 155 Ändrad betydelse: Centrala förvaltningen 156 Ändrad betydelse: Nämnderna 157 Ändrad betydelse: Särskild budgetberedning, kommunstyrelsens AU 158 Ändrad betydelse: Kommunstyrelsen 159 Ändrad betydelse: Kommunfullmäktige 160 Ändrad betydelse: Partiernas fullmäktigegrupper 161 Ändrad betydelse: Partiorganisationer 162 Ändrad betydelse: MBL-förhandlingar 163 Ändrad betydelse: Klientorganisationer 164 Ändrad betydelse: Andra föreningar och organisationer 165 Ändrad betydelse: Företag KOMMUNALRÅD 166 Kommunalråden avlastar övriga kommunalpolitker rutinarbete 167 Kommunalråden för egen politik 168 Politikerna får mer inflytande genom kommunalråden 169 Kommunalråden sysslar för mycket med administration 170 Rollskillnad kommunalråd/ledande tjänstemän INSTÄLLNING TILL MAJORITETSSTYRE 171 Konsekvenser av majoritetsstyre 172 Majoritetsstyre skapar partiskillnader 173 Majoritetsstyre ger klara alternativ 174 Partierna för ut politiken på grund av majoritetsstyre 175 Majoritetsstyre ger livlig debatt 176 Majoriteten bör styra 177 Annan fördelning med majoritetsstyre 178 Majoritetsstyre ger bråk 179 Minoriteten utestängd länge 180 Minoriteten ingen insyn 181 Annan nackdel med majoritetsstyre AKTIVITET 182 Motionsaktivitet 183 Diskussionsinlägg vid kommunfullmäktigesammanträden 184 Deltagande i fullmäktigegrupp 185 Diskussionsinlägg i fullmäktigegruppen STYRELSEUPPDRAG I PARTIORGANISATIONER 186 Partiålder 187 Styrelseuppdrag 1 188 Styrelseuppdrag 2 189 Styrelseuppdrag 3 190 Styrelseuppdrag 4 191 Femte styrelseuppdraget ÖVRIGA PARTIERS UPPFATTNINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL DET EGNA PARTIET 192 Moderaterna 193 Centerpartiet 194 Folkpartiet 195 Socialdemokraterna 196 Vänsterpartiet kommunisterna 197 Kristen demokratisk samling 198 Arbetarpartiet kommunisterna 199 Sveriges kommunistiska parti 200 Kommunal samling i Eksjö 201 Kommunal samling i Sorsele 202 Miljöpartiet i Örkelljunga 203 Kommunal samverkan i Munkedal 204 Frihetliga kommunalfolket i Härjedalen 205 Gällivare Frimoderater 206 Fram för kommunen i Grästorp 207 Kommunal rättvisa i Lidköping MEDLEMSKAP I FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER 208 Medlem i fackförening 209 Medlem i företagarorganisation 210 Medlem i konsumentförening 211 Medlem i bostadskooperativ organisation 212 Medlem i idrottsförening 213 Medlem i nykterhetsorganisation 214 Medlem i religiös organisation 215 Medlem i hyresgästförening 216 Medlem i villaägarförening 217 Medlem i lokal grupp 218 Medlem i föräldraförening 219 Medlem i pensionärsförening 220 Medlem i annan organisation 1 221 Medlem i annan organisation 2 222 Medlem i annan organisation 3 PÅTRYCKNING I KOMMUNAL FRÅGA 223 Påtryckning från organisationer 224 Påtryckningsgrupp 1 225 Påtryckningsgrupp 2 226 Påtryckningsgrupp 3 227 Påtryckningsgrupp 4 228 Påtryckningsgrupp 5 229 Påtryckningsgrupp 6 KRITERIER FÖR NOMINERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGEKANDIDAT 230 Kandidaters erfarenhet och kunnighet 231 Fördelning mellan könen 232 Fördelning mellan samhällsklasser 233 Fördelning mellan åldersgrupper 234 Kommundelarnas representation 235 Kommunfullmäktiges storlek FULLMÄKTIGESUPPLEANTER 236 Bedömning av fullmäktigesuppleanter 237 Fördel med suppleanter 1 238 Fördel med suppleanter 2 239 Fördel med suppleanter 3 240 Fördel med suppleanter 4 241 Nackdel med suppleanter 1 242 Nackdel med suppleanter 2 243 Nackdel med suppleanter 3 FULLMÄKTIGES ROLL 244 Fullmäktiges roll diskussion 245 Fullmäktiges roll delegation 246 Fullmäktiges roll kontroll KOMMUNINDELNINGSREFORMEN 247 Bedömning av indelningsreformen för alla kommuner 248 Bedömning av indelningsreformen för egna kommunen 249 Kommunsammanslagningarnas fördel 1 250 Kommunsammanslagningarnas fördel 2 251 Kommunsammanslagningarnas fördel 3 252 Kommunsammanslagningarnas fördel 4 253 Kommunsammanslagningarnas nackdel 1 254 Kommunsammanslagningarnas nackdel 2 255 Kommunsammanslagningarnas nackdel 3 256 Kommunsammanslagningarnas nackdel 4 UTBYTE AV FULLMÄKTIGEUPPDRAGET 257 Positiva erfarenheter 1 258 Positiva erfarenheter 2 259 Positiva erfarenheter 3 260 Positiva erfarenheter 4 261 Negativa erfarenheter 1 262 Negativa erfarenheter 2 263 Negativa erfarenheter 3 264 Negativa erfarenheter 4 REFORMER AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 265 Angeläget med nya reformer 266 Reformförslag 1 267 Reformförslag 2 268 Reformförslag 3 269 Reformförslag 4 270 Reformförslag 5

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0101              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0101


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Maj 1991
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 4 delar. 001. Kommunfullmäktiges ledamöter 002. Nämndernas ledamöter 003. Avgångna fullmäktigeledamöter 004. Partiernas fullmäktigegrupper
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer Ett femsiffrigt identifikationsnummer
VAR 5 SVARSTILLFÄLLE Loc 14 width 1 MD=9 Svarstillfälle i förhållande till påminnelser 540 1. Före första påminnelse 161 2. Före andra påminnelse 158 3. Före tredje påminnelse 45 4. Efter tredje påminnelse 275 9. Bortfall
VAR 6 BORTFALL Loc 15 width 1 Bortfall 424 1. Besvarat kommunfullmäktigeenkäten 407 2. Besvarat kommunfullmäktige- och nämndenkäten 73 3. Besvarat kommunfullmäktigeenkäten, bortfall i nämndenkäten 147 4. Bortfall i kommunfullmäktigeenkäten 99 5. Bortfall i kommunfullmäktige- och nämndenkäten 29 6. Bortfall i kommunfullmäktigeenkäten, besvarat nämndenkäten
VAR 7 KOMMUN Loc 16 width 2 Kommun 45 01. Tyresö 49 02. Tierp 49 03. Enköping 51 04. Katrineholm 49 05. Eksjö 61 06. Kalmar 45 07. Örkelljunga 49 08. Kävlinge 49 09. Sjöbo 51 10. Trelleborg 71 11. Halmstad 41 12. Partille 41 13. Munkedal 41 14. Lysekil 45 15. Tranemo 39 16. Grästorp 51 17. Lidköping 45 18. Kil 39 19. Surahammar 45 20. Berg 49 21. Härjedalen 31 22. Sorsele 41 23. Kalix 41 24. Gällivare 61 25. Luleå
VAR 8 ÅLDER 1979 REG Loc 18 width 2 Ålder 1979 19. 19 år (född 1960) . . 72. 72 år (född 1907) Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 2 3 3 2 3 2 4 12 6 9 11 12 16 17 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Frek: 24 22 35 34 22 35 31 26 29 25 25 50 44 35 Kod: 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Frek: 45 32 30 38 34 28 43 36 39 46 43 47 37 35 Kod: 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Frek: 34 22 8 9 9 10 4 3 4 2 1 1
VAR 9 KÖN REG Loc 20 width 1 Kön 848 1. Man 331 2. Kvinna
VAR 10 PARTI REG Loc 21 width 2 MD=99 Parti UP representerar 185 01. Moderata samlingspartiet 242 02. Centerpartiet 122 03. Folkpartiet 529 04. Socialdemokraterna 45 05. Vänsterpartiet kommunisterna 24 06. Kristen demokratisk samling 3 07. Arbetarpartiet kommunisterna 2 08. Sveriges kommunistiska parti 7 09. Kommunal samling i Eksjö 2 10. Kommunal samling i Sorsele 1 11. Miljöpartiet i Örkelljunga 2 12. Kommunal samverkan i Munkedal 3 13. Frihetliga kommunalfolket Härjedalen 14. Gällivare frimoderater 5 15. Fram för kommunen, Grästorp 6 16. Kommunal rättvisa, Lidköping 1 99. Uppgift saknas
VAR 11 OMVALD-NYVALD Loc 23 width 1 UP omvald eller nyvald till kommunfullmäktige 784 1. Omvald 395 2. Nyvald
VAR 12 KF-LEDAMOT FÖRE 1967 1 Loc 24 width 1 MD=9 F.1. Har Ni före 1 nov. 1979 varit ledamot eller suppleant i kommunfullmäktige i någon kommun? (OM JA:) Ange under vilken tid Ni varit ledamot/suppleant samt vilken kommun uppdraget gällt. (Kryssa för i tillämplig ruta). Om Ni under någon period varit såväl suppleant som ordinarie ledamot gör markeringar i bägge rutorna. F.1(1). Ledamot före 1967 207 1. Ja 696 5. Nej 276 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 13 KF-LEDAMOT 1967-70 1 Loc 25 width 1 MD=9 F.1(2). Ledamot hela eller del av perioden 1967-70 <Se F.1 för fullständig frågetext> 280 1. Ja 623 5. Nej 276 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 14 KF-LEDAMOT 1971-73 1 Loc 26 width 1 MD=9 F.1(3). Ledamot hela eller del av perioden 1971-73 <Se F.1 för fullständig frågetext> 352 1. Ja 551 5. Nej 276 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 15 KF-LEDAMOT 1974-76 1 Loc 27 width 1 MD=9 F.1(4). Ledamot hela eller del av perioden 1974-76 <Se F.1 för fullständig frågetext> 451 1. Ja 452 5. Nej 276 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 16 KF-LEDAMOT 1977-79 1 Loc 28 width 1 MD=9 F.1(5). Ledamot hela eller del av perioden 1977-79 <Se F.1 för fullständig frågetext> 601 1. Ja 303 5. Nej 275 9. Bortfall
VAR 17 KF-SUPPLEANT 1971-73 1 Loc 29 width 1 MD=9 F.1(6). Suppleant hela eller del av perioden 1971-73 <Se F.1 för fullständig frågetext> 71 1. Ja 832 5. Nej 276 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 18 KF-SUPPLEANT 1974-76 1 Loc 30 width 1 MD=9 F.1(7). Suppleant hela eller del av perioden 1974-76 <Se F.1 för fullständig frågetext> 70 1. Ja 833 5. Nej 276 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 19 KF-SUPPLEANT 1977-79 1 Loc 31 width 1 MD=9 F.1(8). Suppleant hela eller del av perioden 1977-79 <Se F.1 för fullständig frågetext> 133 1. Ja 770 5. Nej 276 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 20 KF-UPPDRAG ANTAL KOM 1 Loc 32 width 1 MD=9 F.1(9). Kommunfullmäktigeuppdrag antal kommuner <Se F.1 för fullständig frågetext> 169 0. Ingen kommun 456 1. 1 kommun 267 2. 2 kommuner 10 3. 3 kommuner 1 4. 4 kommuner 276 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 21 ÅR FÖRSTA KOM UPPDRAG 2 Loc 33 width 2 MD=99 F.2. Vilket år fick Ni Ert första kommunala uppdrag? Med kommunalt uppdrag avses såväl ledamotskap som suppleantskap i kommunfullmäktige, kommunala nämnder (ej taxeringsnämnd) och styrelser, permanenta beredningar, samrådsorgan, styrelseposter i kommunala bolag och stiftelser m.m. 75 00. 1979-1980 9 01. 1978 84 02. 1977 59 03. 1976 7 04. 1975 76 05. 1974 25 06. 1973 12 07. 1972 79 08. 1971 24 09. 1970 27 10. 1969 20 11. 1968 66 12. 1967 19 13. 1966 28 14. 1965 29 15. 1964 15 16. 1963 23 17. 1962 8 18. 1961 23 19. 1960 13 20. 1959 18 21. 1958 11 22. 1957 17 23. 1956 9 24. 1955 16 25. 1954 10 26. 1953 20 27. 1952 10 28. 1951 10 29. 1950 2 30. 1949 9 31. 1948 10 32. 1947 5 33. 1946 34. 1945 4 35. 1944 36. 1943 4 37. 1942 38. 1941 4 39. 1940 40. 1939 1 41. 1938 42. 1937 43. 1936 44. 1935 45. 1934 46. 1933 47. 1932 48. 1931 1 49. 1930 297 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 22 LOKALT UPPDRAG 3A Loc 35 width 1 MD=9 F.3. Utöver Era kommunala uppdrag har Ni några andra offentliga uppdrag på lokal-, läns- och riksnivå? F.3A. På lokal nivå (t.ex. taxeringsnämnd, kyrkofullmäktige, nämndeman) 445 1. Har uppdrag 452 5. Saknar uppdrag 282 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 23 REGIONALT UPPDRAG 3B Loc 36 width 1 MD=9 F.3B. På länsnivå (t.ex. landsting, länsstyrelse, länsnämnd, kommunförbundets länsavdelning) <Se F.3 för fullständig frågetext> 302 1. Har uppdrag 596 5. Saknar uppdrag 281 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 24 CENTRALT UPPDRAG 3C Loc 37 width 1 MD=9 F.3C. På riksnivå (t.ex. riksdag, verksstyrelse, kommitte) <Se F.3 för fullständig frågetext> 54 1. Har uppdrag 843 5. Saknar uppdrag 282 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 25 MEDBORGARSKAP 4 Loc 38 width 1 MD=9 F.4. Är Ni f n eller har Ni tidigare varit medborgare i annat land är Sverige? 27 1. Ja 866 5. Nej 286 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 26 ALLTID BOTT I KOMMUN 5 Loc 39 width 1 MD=9 F.5. Har Ni alltid bott i det område som Er nuvarande kommun omfattar? 357 1. Ja 538 5. Nej 284 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 27 KOMMUNSAMMANLÄGGNING 6 Loc 40 width 1 MD=9 F.6. Vilket av följande alternativ passar in på Er situation? 150 1. Jag bor nu i en kommun som inte berördes av kommunsammanläggning under 1960- eller 70-talet 113 2. Jag bor nu i en kommun som berördes av kommunsammanläggning under 1960- eller 70-talet men jag hade vid tidpunkten för sammanläggningen ännu inte flyttat till kommunen 635 3. Jag bor nu i en kommun som berördes av kommunsammanläggning under 1960- eller 70-talet och bodde redan vid tidpunkten för sammanläggningen inom det nuvarande kommunområdet 281 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 28 CENTRALORTSBOENDE 7 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 F.7. (EJ BOSATT I SAMMANLAGD KOMMUN VID SAMMANLÄGGNINGSTIDPUNKTEN) När Ni bott i Er nuvarande kommun var har Ni då bott? 131 1. Har alltid bott i centralorten 18 2. Bor nu i centralorten men har tidigare bott i annan kommundel 83 3. Har alltid bott utanför centralorten 17 4. Bor nu utanför centralorten men har tidigare bott i centralorten 640 0. Frågan ej tillämplig 290 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 29 GAMMAL KOMMUN 8A Loc 42 width 1 MD=0 or GE 9 F.8A. (BOSATT I SAMMANLAGD KOMMUN VID SAMMANLÄGGNINGSTIDPUNKTEN) Viken "gammal" kommun bodde Ni i omelbart före sammanläggningen? 269 1. Centralort 335 2. Randkommun 16 3. Annan kommun 260 0. Frågan ej tillämplig 299 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 30 KVAR I GAMMAL KOMMUN 8B Loc 43 width 1 MD=0 or GE 9 F.8B(1). (BOSATT I SAMMANLAGD KOMMUN VID SAMMANLÄGGNINGSTIDPUNKTEN) Bor Ni alltjämt kvar inom samma område (dvs i den "gamla" kommunens område)? 571 1. Ja 53 5. Nej 262 0. Frågan ej tillämplig 293 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 31 FLYTTNINGSRÖRELSER 2 8B Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 F.8B(2). (FLYTTAT) Vart har Ni flyttat? 31 1. Till centralorten 22 2. Till annat område inom den nuvarande kommunen 833 0. Frågan ej tillämplig 293 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 32 UTBILDNING 9 Loc 45 width 1 MD=9 F.9. Vilken utbildning har Ni? 256 1. Enbart folkskola eller grundskola 241 2. Utöver folkskola/grundskola teoretisk utbildning som omfattat högst två år eller praktisk utbildning 402 3. Utöver folkskola/grundskola teoretisk utbildning som omfattat mer än två hela studieår 280 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 33 CIVILSTÅND 10 Loc 46 width 1 MD=9 F.10. Vilket är Ert civilstånd? 811 1. Gift eller sammanboende 48 2. Frånskild, tidigare sammanboende, änka/änkling 43 3. Ogift 277 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 34 BARN -16 ÅR HEMMA 11 Loc 47 width 1 MD=9 F.11(1). Har Ni några barn under 16 år som bor hemma? 441 1. Ja 454 5. Nej 284 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 35 ANTAL BARN 11 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(2). (HEMMAVARANDE BARN UNDER 16 ÅR) Ja, ......... stycken 201 1. Ett barn 166 2. Två barn 64 3. Tre barn 9 4. Fyra barn 1 5. Fem eller fler barn 454 0. Frågan ej tillämplig 284 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 36 BARNENS ÅLDER 11 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(3). (HEMMAVARANDE BARN UNDER 16 ÅR) Hur gammalt (gamla) är barnet (barnen)? 63 1. Förskolebarn 308 2. Skolbarn 64 3. Förskole- och skolbarn 454 0. Frågan ej tillämplig 290 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 37 BARNTILLSYN DAG 12A Loc 50 width 1 MD=0 or GE 9 F.12A. (HEMMAVARANDE BARN UNDER 16 ÅR) Hur ordnar Ni/Hur tänker Ni ordna barntillsynen på tider då Ni deltar i kommunala sammanträden? F.12A(1). Vid sammanträden på dagtid? 112 1. Förälder hemma 108 2. Daghem etc 1 3. Äldre syskon 22 4. Anhörig etc 48 5. Flera alternativ varav förälder hemma är ett 11 6. Övriga kombinationer 85 7. Ej behov 2 8. Annat svar 459 0. Frågan ej tillämplig 331 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 38 BARNTILLSYN KVÄLL 12A Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 F.12A(2). (HEMMAVARANDE BARN UNDER 16ÅR) Vid sammanträden på kvällstid (fr o m kl 17)? <Se F.12A för fullständig frågetext> 189 1. Förälder hemma 2 2. Daghem etc 5 3. Äldre syskon 16 4. Anhörig etc 108 5. Flera alternativ varav förälder hemma är ett 4 6. Övriga kombinationer 69 7. Ej behov 1 8. Annat svar 455 0. Frågan ej tillämplig 330 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 39 BEDÖMNING BARNTILLSYN 12 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 8 F.12B. (HEMMAVARANDE BARN UNDER 16ÅR) Anser Ni att Er lösning på problemet med barntillsyn under de tider Ni deltar i kommunala sammanträden är bra eller dålig? 203 1. Mycket bra 118 2. Ganska bra 40 3. Varken bra eller dålig 21 4. Ganska dålig 6 5. Mycket dålig 456 0. Frågan ej tillämplig 17 8. Ej svar och ej behov 318 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 40 TILLGÅNG PÅ BOSTÄDER 13A Loc 53 width 1 MD=9 F.13A. Här nedan anges några olika uppgifter för kommunerna. Vill Ni för var och en av dessa uppgifter säga, om Ni tycker att det är angeläget att Er kommun gör mera än nu, eller om det i stort sett är bra som det är, eller om kommunens insatser skulle kunna minskas, eller om Ni inte har någon åsikt om detta. F.13A(A). Tillgången på bostäder 490 1. Angeläget göra mera 359 3. Bra som det är 23 5. Kan minskas 5 8. Ingen åsikt 302 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 41 MARKKÖP OCH MARKPLAN 13A Loc 54 width 1 MD=9 F.13A(B). Markköp och markplanering <Se F.13A för fullständig frågetext> 454 1. Angeläget göra mera 365 3. Bra som det är 41 5. Kan minskas 20 8. Ingen åsikt 299 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 42 SYSSELSÄTTNING 13A Loc 55 width 1 MD=9 F.13A(C). Möjligheterna att få arbete <Se F.13A för fullständig frågetext> 836 1. Angeläget göra mera 53 3. Bra som det är 5. Kan minskas 3 8. Ingen åsikt 287 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 43 KOLLEKTIVTRAFIKEN 13A Loc 56 width 1 MD=9 F.13A(D). Kollektivtrafiken <Se F.13A för fullständig frågetext> 608 1. Angeläget göra mera 252 3. Bra som det är 8 5. Kan minskas 19 8. Ingen åsikt 292 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 44 VÄGAR/GATOR/TRAFIK 13A Loc 57 width 1 MD=9 F.13A(E). Vägar, gator och trafik <Se F.13A för fullständig frågetext> 396 1. Angeläget göra mera 440 3. Bra som det är 23 5. Kan minskas 19 8. Ingen åsikt 301 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 45 VATTEN OCH AVLOPP 13A Loc 58 width 1 MD=9 F.13A(F). Vatten och avlopp <Se F.13A för fullständig frågetext> 258 1. Angeläget göra mera 564 3. Bra som det är 8 5. Kan minskas 44 8. Ingen åsikt 305 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 46 MILJÖVÅRD 13A Loc 59 width 1 MD=9 F.13A(G). Miljövård <Se F.13A för fullständig frågetext> 520 1. Angeläget göra mera 326 3. Bra som det är 6 5. Kan minskas 29 8. Ingen åsikt 298 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 47 SKOLOR 13A Loc 60 width 1 MD=9 F.13A(H). Skolor <Se F.13A för fullständig frågetext> 463 1. Angeläget göra mera 409 3. Bra som det är 5 5. Kan minskas 11 8. Ingen åsikt 291 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 48 BARNOMSORG 13A Loc 61 width 1 MD=9 F.13A(I). Barnomsorg <Se F.13A för fullständig frågetext> 497 1. Angeläget göra mera 343 3. Bra som det är 34 5. Kan minskas 13 8. Ingen åsikt 292 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 49 ÄLDRE O HANDIKAPPADE 13A Loc 62 width 1 MD=9 F.13A(J). Äldre- och handikappomsorg <Se F.13A för fullständig frågetext> 650 1. Angeläget göra mera 229 3. Bra som det är 1 5. Kan minskas 11 8. Ingen åsikt 288 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 50 SOCIALHJÄLP 13A Loc 63 width 1 MD=9 F.13A(K). Socialhjälp <Se F.13A för fullständig frågetext> 161 1. Angeläget göra mera 569 3. Bra som det är 89 5. Kan minskas 58 8. Ingen åsikt 302 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 51 IDROTT O FRILUFTSLIV 13A Loc 64 width 1 MD=9 F.13A(L). Stöd åt idrott och friluftsliv <Se F.13A för fullständig frågetext> 250 1. Angeläget göra mera 561 3. Bra som det är 65 5. Kan minskas 10 8. Ingen åsikt 293 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 52 FRITIDSVERKSAMHET 13A Loc 65 width 1 MD=9 F.13A(M). Stöd åt annan fritidsverksamhet <Se F.13A för fullständig frågetext> 421 1. Angeläget göra mera 408 3. Bra som det är 37 5. Kan minskas 18 8. Ingen åsikt 295 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 53 KULTURELL VERKSAMHET 13A Loc 66 width 1 MD=9 F.13A(N). Bibliotek och annan verksamhet <Se F.13A för fullständig frågetext> 397 1. Angeläget göra mera 451 3. Bra som det är 25 5. Kan minskas 12 8. Ingen åsikt 294 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 54 VIKTIGASTE UPPGIFT 1 13B Loc 67 width 2 MD=99 F.13B. Vilken av de i fråga 13a uppräknade uppgifterna tycker Ni att det är allra viktigast att genast ta itu med? F.13B(1). Mest angelägna kommunala uppgiften, 1 79 01. Tillgången på bostäder 39 02. Markköp och markplanering 429 03. Möjligheterna att få arbete 10 04. Kollektivtrafiken 20 05. Vägar, gator och trafik 9 06. Vatten och avlopp 18 07. Miljövård 64 08. Skolor 69 09. Barnomsorg 84 10. Äldre- och handikappomsorg 5 11. Socialhjälp 2 12. Stöd åt idrott och friluftsliv 10 13. Stöd åt annan fritidsverksamhet 12 14. Bibliotek och annan verksamhet 2 55. Ingen ökning/minskning inom något område 33 88. Ingen åsikt 294 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 55 VIKTIGASTE UPPGIFT 2 13B Loc 69 width 2 MD= 0 or GE 99 F.13B(2). (FLER ÄN EN UPPGIFT VIKTIG) Mest angelägna kommunala uppgiften, 2 <Se F.13B för fullständig frågetext> 5 01. Tillgången på bostäder 11 02. Markköp och markplanering 18 03. Möjligheterna att få arbete 7 04. Kollektivtrafiken 1 05. Vägar, gator och trafik 2 06. Vatten och avlopp 6 07. Miljövård 13 08. Skolor 20 09. Barnomsorg 11 10. Äldre- och handikappomsorg 11. Socialhjälp 12. Stöd åt idrott och friluftsliv 1 13. Stöd åt annan fritidsverksamhet 4 14. Bibliotek och annan verksamhet 2 55. Ingen ökning/minskning inom något område 785 00. Frågan ej tillämplig 293 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 56 VIKTIGASTE UPPGIFT 3 13B Loc 71 width 2 MD= 0 or GE 99 F.13B(3). (FLER ÄN TVÅ UPPGIFTER VIKTIGA) Mest angelägna kommunala uppgiften, 3 <Se F.13B för fullständig frågetext> 4 01. Tillgången på bostäder 1 02. Markköp och markplanering 9 03. Möjligheterna att få arbete 4 04. Kollektivtrafiken 05. Vägar, gator och trafik 06. Vatten och avlopp 2 07. Miljövård 6 08. Skolor 5 09. Barnomsorg 11 10. Äldre- och handikappomsorg 11. Socialhjälp 1 12. Stöd åt idrott och friluftsliv 13. Stöd åt annan fritidsverksamhet 3 14. Bibliotek och annan verksamhet 2 55. Ingen ökning/minskning inom något område 838 00. Frågan ej tillämplig 293 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 57 VIKTIGASTE UPPGIFT 4 13B Loc 73 width 2 MD= 0 or GE 99 F.13B(4). (FLER ÄN TRE UPPGIFTER VIKTIGA) Mest angelägna kommunala uppgiften, 4 <Se F.13B för fullständig frågetext> 2 01. Tillgången på bostäder 2 02. Markköp och markplanering 2 03. Möjligheterna att få arbete 1 04. Kollektivtrafiken 1 05. Vägar, gator och trafik 06. Vatten och avlopp 2 07. Miljövård 1 08. Skolor 5 09. Barnomsorg 4 10. Äldre- och handikappomsorg 11. Socialhjälp 12. Stöd åt idrott och friluftsliv 2 13. Stöd åt annan fritidsverksamhet 2 14. Bibliotek och annan verksamhet 2 55. Ingen ökning/minskning inom något område 860 00. Frågan ej tillämplig 293 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 58 VIKTIGASTE UPPGIFT 5 13B Loc 75 width 2 MD= 0 or GE 99 F.13B(5). (FLER ÄN FYRA UPPGIFTER VIKTIGA) Mest angelägna kommunala uppgiften, 5 <Se F.13B för fullständig frågetext> 01. Tillgången på bostäder 02. Markköp och markplanering 1 03. Möjligheterna att få arbete 1 04. Kollektivtrafiken 1 05. Vägar, gator och trafik 06. Vatten och avlopp 07. Miljövård 08. Skolor 2 09. Barnomsorg 3 10. Äldre- och handikappomsorg 11. Socialhjälp 12. Stöd åt idrott och friluftsliv 1 13. Stöd åt annan fritidsverksamhet 1 14. Bibliotek och annan verksamhet 2 55. Ingen ökning/minskning inom något område 874 00. Frågan ej tillämplig 293 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 59 ANTAL VIKTIGA UPPG 13B Loc 77 width 2 MD= 0 or GE 99 F.13B(6). (FLER ÄN FEM UPPGIFTER VIKTIGA) Antal uppgifter <Se F.13B för fullständig frågetext> 1 06. 6 uppgifter 07. 7 uppgifter 08. 8 uppgifter 1 09. 9 uppgifter 10. 10 uppgifter 11. 11 uppgifter 12. 12 uppgifter 2 13. 13 uppgifter 3 14. 14 uppgifter 2 55. Ingen ökning/minskning inom något område 877 00. Frågan ej tillämplig 293 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 60 FÖRÄLDRAR SKÖTER BARN 14 Loc 79 width 1 MD=9 F.14. Barnomsorgen kan ordnas på olika sätt. Vilket av de här alternativen tycker Ni är bäst, näst bäst eller sämst? F.14A. Föräldrarna bör själva svara för barnomsorgen utan särskilda samhälleliga åtgärder 231 0. Alternativet har ej angivits 69 1. Bäst 77 2. Näst bäst 426 4. Sämst 90 8. Ingen åsikt 286 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 61 SAMHÄLLE BIDRAR EKON 14B Loc 80 width 1 MD=9 F.14B. Samhället bör göra det ekonomiskt möjligt för någon förälder att stanna hemma hos barnen <Se F.14 för fullständig frågetext> 212 0. Alternativet har ej angivits 406 1. Bäst 123 2. Näst bäst 88 4. Sämst 66 8. Ingen åsikt 284 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 62 KOM FAMILJEDAGHEM 14C Loc 81 width 1 MD=9 F.14C. Kommunen bör öka sitt ansvar för barnen genom att skaffa fler platser på familjedaghem <Se F.14 för fullständig frågetext> 121 0. Alternativet har ej angivits 103 1. Bäst 547 2. Näst bäst 57 4. Sämst 65 8. Ingen åsikt 286 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 63 KOMMUNALA DAGHEM 14D Loc 82 width 1 MD=9 F.14D. Kommunen bör öka sitt ansvar för barnen genom att skaffa fler platser på kommunala daghem <Se F.14 för fullständig frågetext> 112 0. Alternativet har ej angivits 351 1. Bäst 128 2. Näst bäst 243 4. Sämst 60 8. Ingen åsikt 285 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 64 SERVICENS FÖRDELNING 15A Loc 83 width 1 MD=9 F.15A. Om Ni tänker på den kommunala verksamheten i stort anser Ni då att den service som kommunen nu erbjuder har fördelats på ett rimligt sätt mellan olika delar av Er kommun? 609 1. Ja 249 5. Nej 38 8. Vet ej 283 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 65 MISSGYNNAD KOMMUNDEL 15B Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 F.15B. (SERVICEN EJ RIMLIGT FÖRDELAD) Kan Ni nämna någon särskild del av kommunen som blivit missgynnad? 4 1. Ja, centralort 79 2. Ja, "gammal" kommun utom centralort 133 3. Ja, annan kommundel 15 4. Ja, område ej nämnt 10 5. Nej 645 0. Frågan ej tillämplig 293 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 66 GYNNAD KOMMUNDEL 15B Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 F.15C. (SERVICEN EJ RIMLIGT FÖRDELAD) Kan Ni nämna någon särskild del av kommunen som har blivit gynnad? 143 1. Ja, centralort 21 2. Ja, "gammal" kommun utom centralort 25 3. Ja, annan kommundel 3 4. Ja, område ej nämnt 12 5. Nej 645 0. Frågan ej tillämplig 330 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 67 MÖJLIGHET TA ANSVAR 16A Loc 86 width 1 MD=9 F.16. Nedan följer ett antal påståenden om hur det bör gå till i kommunalpolitiken. Var vänlig kryssa för de svarsalternativ som ligger närmast Er egen uppfattning. F.16A. Det bör ges större möjlighet för vanliga människor att ta ansvar för politiska beslut i kommunen 372 1. Instämmer helt 396 2. Instämmer i stort sett 49 3. I stort sett motsatt åsikt 16 4. Helt motsatt åsikt 29 8. Ingen åsikt 317 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 68 LYSSNA PÅ EXPERTER 16B Loc 87 width 1 MD=9 F.16B. Kommunalpolitikerna bör lyssna mindre på vanligt folk och mer på experter <Se F.16 för fullständig frågetext> 8 1. Instämmer helt 45 2. Instämmer i stort sett 422 3. I stort sett motsatt åsikt 370 4. Helt motsatt åsikt 16 8. Ingen åsikt 318 9. Bortfall/Upppgift saknas
VAR 69 ANVÄNDARE BESTÄMMA 16C Loc 88 width 1 MD=9 F.16C. De som utnyttjar kommunens service borde få mera att säga till om när det gäller servicens utformning <Se F.16 för fullständig frågetext> 230 1. Instämmer helt 527 2. Instämmer i stort sett 55 3. I stort sett motsatt åsikt 20 4. Helt motsatt åsikt 33 8. Ingen åsikt 314 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 70 MEDBORG KAN FÖR LITE 16D Loc 89 width 1 MD=9 F.16D. Folk i allmänhet har inte tillräcklig kunskap för att vara med och bestämma i kommunen <Se F.16 för fullständig frågetext> 36 1. Instämmer helt 193 2. Instämmer i stort sett 344 3. I stort sett motsatt åsikt 258 4. Helt motsatt åsikt 33 8. Ingen åsikt 315 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 71 SÄNKT KOMMUNALSKATT 16E Loc 90 width 1 MD=9 F.16E. Det är mer angeläget att sänka kommunalskatten än att bygga ut den kommunala servicen <Se F.16 för fullständig frågetext> 78 1. Instämmer helt 183 2. Instämmer i stort sett 270 3. I stort sett motsatt åsikt 296 4. Helt motsatt åsikt 30 8. Ingen åsikt 322 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 72 FÖRVÄRVSARBETE 17 Loc 91 width 1 MD=9 F.17. Har Ni för närvarande något förvärvsarbete? 850 1. Ja 51 5. Nej 278 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 73 HEMARB/STUD/PENSIONÄR 18 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 F.18A. (FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Är Ni ...? 10 1. Hemarbetande 11 2. Studerande 23 3. Pensionär 5 8. Annat 850 0. Frågan ej tillämplig 280 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 74 TIDIGARE FÖRVÄRVSARB 18B Loc 93 width 1 MD=0 or GE 9 F.18B. (FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Har Ni tidigare haft förvärvsarbete? 46 1. Ja 3 5. Nej 850 0. Frågan ej tillämplig 280 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 75 ANSTÄLLD/FÖRETAGARE 19 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 F.19. (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Är Ni (var Ni) anställd eller egen företagare? 713 1. Anställd 181 2. Företagare 6 0. Frågan ej tillämplig 279 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 76 YRKE 20 Loc 95 width 3 MD= 0 or GE 999 F.20. (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilket yrke eller sysselsättning har Ni (hade Ni tidigare)? Anm. Om UP ej är förvärvsarbetande eller är egen företagare ges koden 0, i övriga fall kodas yrkesvariabel 1 om ej annat följer av nedanstående a) jordbrukare (100), b) jordbrukare med bisyssla (101), c) yrken inom socialgrupp II, men fackföreningsanalutning är LO t ex affärsbiträden, kontorister och vissa tjänstemän vid statliga verk (170), d) vid enbart TCO-medlemskap särskiljs högre tjänstemän tillhörande socialgrupp I (30), e) när uppgift om fackförening saknas och UP är anställd kodas enligt "Förteckning över yrkesgrupper". 583 001. Anställd 024. . . 366. 7 000. Frågan ej tillämplig 283 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 24 25 30 35 54 77 100 101 134 Frek: 7 583 16 1 50 2 6 1 107 6 16 Kod: 144 164 165 170 182 230 234 366 999 Frek: 2 2 1 78 1 1 14 2 283
VAR 77 YRKESGRUPP 20 Loc 98 width 2 MD= 0 or GE 99 F.20(2). Yrkesgrupp <Se F.20 för fullständig frågetext> SOCIALGRUPP I 01. Godsägare m fl 27 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 31 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 120 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 13 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 1 07. Övriga tillhörande socialgrupp I SOCIALGRUPP II 113 10. Hemmansägare 11. Arrendatorer 21 13. Hantverkare (företagare) 4 14. Detaljhandlare 21 15. Verkmästare och förmän 143 16. Kontorspersonal (enskild tjänst) 11 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 142 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 21 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 1 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 21. Högre huslig tjänst 8 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 16 23. Näringsidkare (dvs ej aställda personer) som ej förs till 13 el 14 3 24. Övriga tillhörande socialgrupp II 25. Fiskare som är egna företagare (äger båt/är delägare i båt) SOCIALGRUPP III 1 30. Rättare och motsv förmän i lantbruk 1 32. Övriga jordbruksarbetare 33. Sjömän 34. Fiskare 6 35. Skogs- och flottningsarbetare 162 36. "Andra arbetare" 28 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 38. Lägre huslig tjänst 39. Övriga tillhörande socialgrupp III 2 00. Frågan ej tillämplig 283 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 78 ARBETAR HELTID/DELTID 21 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 F.21. (FÖRVÄRVSARBETAR) Arbetar Ni heltid eller deltid? 713 1. Heltid 13 2. Till 12 timmar 62 3. 13-25 timmar 43 4. Över 25 timmar 5 5. Deltid ej spec. 55 0. Frågan ej tillämplig 288 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 79 FACKLIG ORGANISERING 22 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 F.22. (ANSTÄLLD) Är de som arbetar i Ert yrke (Ert tidigare yrke) företrädesvis fackligt organiserade inom LO, TCO eller SACO/SR? 277 1. LO 286 2. TCO 62 3. SACO/SR 58 4. SACO/SR-TCO 17 7. Annat 190 0. Frågan ej tillämplig 289 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 80 ARBETSGIVARE 23 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 F.23. (ANSTÄLLLD) Vem har Ni som arbetsgivare? 156 1. Staten 41 2. Landstingskommun 181 3. (Primär)kommun 24 4. Löntagarorganisation 50 5. Kooperativ organisation (konsument-, producent eller bostadskoop.) 14 6. Politiskt parti 36 7. Annan organisation 191 8. Privat person eller företag 195 0. Frågan ej tillämplig 291 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 81 ANTAL ANSTÄLLDA 24 Loc 103 width 3 MD= 0 or GE 999 F.24. (FÖRETAGARE) Är Ni ensam företagare eller har Ni anställda? 001. 1 anställd . . 110. 110 anställda 92 990. Ensam företagare 712 000. Frågan ej tillämplig 286 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 Frek: 712 36 20 2 7 1 1 1 1 3 1 Kod: 12 15 20 25 28 35 40 53 60 75 110 Frek: 1 3 1 2 1 1 1 1 3 1 1 Kod: 990 999 Frek: 92 286
VAR 82 MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARB 25 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 F.25. (GIFT/SAMMANBOENDE) Är Er make/maka/sammanboende förvärvsarbetande? (OM JA:) Arbetar han/hon på heltid eller deltid? 314 1. Ja, heltid 284 2. Ja, deltid 188 5. Nej, ej förvärvsarbetande 91 0. Frågan ej tillämplig 302 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 83 SAMMANTRÄDE KF-LED 26A Loc 107 width 2 MD=90 or GE 99 F.26. Hur mycket tid kräver Era olika uppdrag och aktiviteter? Skriv i respektive ruta det ungefärliga antalet timmar per månad (bortsett från sommaruppehållet) som Ni anser att respektive aktivitet tar för Er! F.26A(1). Sammanträden - Uppdraget som ledamot av kommunfullmäktige (inklusive fullmäktigegruppens arbete) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 1 00. 0 timmar 01. 1 timma per månad . . 30. 30 timmar per månad 304 90. Frågan ej tillämplig 334 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 1 10 34 69 77 88 82 38 68 22 32 Kod: 11 12 14 15 16 17 20 30 90 99 Frek: 1 9 1 5 1 1 1 1 304 334
VAR 84 FÖRBEREDELSE KF-LED 26A Loc 109 width 2 MD=90 or GE 99 F.26A(2). Förberedelser (inläsning av handlingar, kontakter mm) - Uppdraget som ledamot av kommunfullmäktige (inklusive fullmäktigegruppens arbete) <Se F.26 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 12 00. 0 timmar 01. 1 timma per månad . . 30. 30 timmar per månad 304 90. Frågan ej tillämplig 336 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 12 49 105 111 72 61 29 13 30 3 32 Kod: 12 13 15 16 20 30 90 99 Frek: 3 4 6 2 5 2 304 336
VAR 85 SAMMANTRÄDE KF-SUPPL 26A Loc 111 width 2 MD=90 or GE 99 F.26A(3). Sammanträden - Uppdraget som suppleant i kommunfullmäktige (inklusive fullmäktigegruppens arbete) <Se F.26 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL OMVALD LEDAMOT 01. 1 timma per månad . . 12. 12 timmar per månad 195 55. Ej uppdrag 594 90. Frågan ej tillämplig 295 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 4 12 12 22 16 9 3 9 3 2 2 Kod: 12 55 90 99 Frek: 1 195 594 295
VAR 86 FÖRBEREDELSE KF-SUPPL 26 Loc 113 width 2 MD=90 or GE 99 F.26A(4). Förberedelser (inläsning av handlingar, kontakter mm.) - Uppdraget som suppleant i kommunfullmäktige (inklusive fullmäktigegruppens arbete) <Se F.26 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL OMVALD LEDAMOT 01. 1 timma per månad . . 25. 25 timmar per månad 195 55. Ej uppdrag 596 90. Frågan ej tillämplig 295 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 Frek: 14 31 11 7 17 3 3 2 1 1 1 Kod: 20 25 55 90 99 Frek: 1 1 195 596 295
VAR 87 SAMMANTRÄDE ÖV UPPDR 26B Loc 115 width 2 MD=99 F.26B(1). Sammanträdestid - Övriga kommunala uppdrag (inklusive arbete i partiets nämndgrupper) <Se F.26 för fullständig frågetext> 8 00. 0 timmar 01. 1 timma per månad . . 80. 80 timmar per månad 512 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 8 20 42 61 59 64 45 28 59 8 74 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 Frek: 6 23 9 4 35 18 2 11 1 30 3 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 33 34 35 Frek: 2 2 10 3 1 1 1 12 1 1 4 Kod: 36 38 40 45 50 55 60 75 80 99 Frek: 1 1 5 1 1 1 5 2 2 512
VAR 88 FÖRBEREDELSE ÖV UPPDR 26 Loc 117 width 3 MD=999 F.26B(2). Förberedelser (inläsning av handlingar, kontakter mm.) - Övriga kommunala uppdrag (inklusive arbete i partiets nämndgrupper) <Se F.26 för fullständig frågetext> 47 000. 0 timmar 001. 1 timma per månad . . 065. 65 timmar per månad 515 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 47 61 114 76 70 84 30 10 32 2 51 Kod: 11 12 13 14 15 16 18 20 23 25 27 Frek: 2 6 4 2 21 5 3 20 1 3 1 Kod: 30 32 35 40 45 49 50 60 65 999 Frek: 8 1 2 1 2 1 1 2 1 515
VAR 89 SAMMANTRÄDE OFF UPPDR 26 Loc 120 width 3 MD=999 F.26C(1). Sammanträde - Andra offentliga uppdrag (t.ex. landstinget, kyrkan, statliga organ) <Se F.26 för fullständig frågetext> 25 000. 0 timmar 001. 1 timma per månad . . 060. 60 timmar per månad 850 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 25 44 57 34 23 29 11 5 12 6 21 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24 Frek: 2 15 1 1 10 2 2 3 8 1 3 Kod: 25 30 35 40 42 55 60 999 Frek: 1 5 2 2 2 1 1 850
VAR 90 FÖRBEREDELSE OF UPPDR 26 Loc 123 width 3 MD=999 F.26C(2). Förberedelser (inläsning av handlingar, kontakter mm.) - Andra offentliga uppdrag (t.ex. landstinget, kyrkan, statliga organ) <Se F.26 för fullständig frågetext> 74 000. 0 timmar 001. 1 timma per månad . . 080. 80 timmar per månad 850 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 74 64 49 28 21 28 3 5 9 1 17 Kod: 12 13 15 16 18 20 22 24 25 30 32 Frek: 3 3 2 1 1 4 1 3 1 4 1 Kod: 40 45 60 80 999 Frek: 1 2 2 1 850
VAR 91 SAMMANTRÄDE PARTIORG 26D Loc 126 width 2 MD=99 F.26D(1). Sammanträde - Uppdrag och aktiviteter i partiorganisationen <Se F.26 för fullständig frågetext> 13 00. 0 timmar 01. 1 timma per månad . . 60. 60 timmar per månad 480 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 13 29 81 84 84 84 57 18 36 6 95 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24 Frek: 2 10 2 4 26 6 2 3 25 1 2 Kod: 25 30 32 35 40 45 50 60 99 Frek: 6 10 1 3 6 1 1 1 480
VAR 92 FÖRBEREDELSE PARTIORG 26 Loc 128 width 3 MD=999 F.26D(2). Förberedelser (inläsning av handlingar, kontakter mm.) - Uppdrag och aktiviteter i partiorganisationen <Se F.26 för fullständig frågetext> 149 000. 0 timmar 001. 1 timma per månad . . 060. 60 timmar per månad 484 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 149 94 95 54 50 80 18 8 18 1 66 Kod: 11 12 13 14 15 16 20 24 25 28 30 Frek: 1 5 2 1 19 3 11 1 6 1 5 Kod: 40 50 60 999 Frek: 3 3 1 484
VAR 93 SAMMANTRÄDE ANDRA ORG 26 Loc 131 width 2 MD=99 F.26E(1). Sammanträden - Uppdrag och aktiviteter i andra organisationer <Se F.26 för fullständig frågetext> 18 00. 0 timmar 01. 1 timma per månad . . 80. 80 timmar per månad 624 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 18 54 97 53 50 62 29 5 26 3 63 Kod: 12 13 15 16 17 18 19 20 24 25 27 Frek: 12 4 18 3 1 4 1 26 2 7 1 Kod: 30 35 36 45 48 50 55 60 62 75 80 Frek: 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 99 Frek: 624
VAR 94 FÖRBEREDELSE ANDR ORG 26 Loc 133 width 3 MD=999 F.26E(2). Förberedelser (inläsning av handlingar, kontakter mm.) - Uppdrag och aktiviteter i andra organisationer <Se F.26 för fullständig frågetext> 162 000. 0 timmar 001. 1 timma per månad . . 040. 40 timmar per månad 627 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 Frek: 162 75 76 40 33 51 12 2 8 45 2 Kod: 13 14 15 16 18 20 23 25 30 35 40 Frek: 1 1 10 3 2 17 1 6 3 1 1 Kod: 999 Frek: 627
VAR 95 TOTALTID KOMUPPDRAG-1 26 Loc 136 width 3 MD=999 F.26F(1). Hur mycket tid kräver Era olika uppdrag och aktiviteter totalt? <Se F.26 för fullständig frågetext> 001. 1 timma per månad . . 293. 293 timmar per månad 335 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 1 3 4 3 5 4 11 9 8 10 9 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 9 13 14 15 9 16 12 24 14 22 12 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 12 11 17 12 14 14 10 17 20 9 10 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 15 14 9 16 4 12 11 11 10 14 10 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 5 11 9 9 12 11 1 7 10 12 8 Kod: 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 5 8 6 12 10 7 6 6 2 7 8 Kod: 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 2 1 7 3 8 8 8 3 4 3 5 Kod: 79 80 81 82 83 84 85 86 88 89 90 Frek: 1 5 5 3 1 2 3 2 4 2 4 Kod: 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 Frek: 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 Kod: 103 104 105 106 108 110 111 118 119 121 123 Frek: 1 1 3 2 3 2 1 1 1 1 2 Kod: 124 125 126 127 130 132 134 135 139 141 142 Frek: 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 Kod: 148 150 160 165 166 167 168 174 176 178 181 Frek: 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 183 185 186 187 188 197 198 200 202 205 210 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 Kod: 212 240 242 250 255 257 258 293 999 Frek: 1 3 1 1 1 1 1 1 335
VAR 96 TOTALTID KOMUPPDRAG-2 26 Loc 139 width 3 MD= 0 or GE 999 F.26F(2). (EJ KOMMUNALRÅD) Hur mycket tid kräver Era olika uppdrag och aktiviteter totalt? <Se F.26 för fullständig frågetext> 001. 1 timma per månad . . 131. 131 timmar per månad 30 000. Frågan ej tillämplig 403 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 30 3 11 12 10 14 12 20 16 21 23 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 21 31 20 19 21 38 33 20 25 35 23 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 16 15 24 19 10 13 13 9 20 7 12 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 9 8 8 11 2 10 4 10 4 8 3 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 3 5 6 3 3 2 8 2 5 3 2 Kod: 55 56 60 62 63 64 66 67 68 70 71 Frek: 1 2 4 1 1 1 2 1 1 3 1 Kod: 72 74 75 80 81 82 85 86 87 90 91 Frek: 1 2 1 4 2 2 1 1 1 1 1 Kod: 96 97 110 125 130 131 999 Frek: 1 1 1 1 1 1 403
VAR 97 RESTID KOM SAMMANTR 27A Loc 142 width 3 MD=999 F.27A. Ungefär hur lång tid brukar varje resa till kommunala sammanträden ta för Er? Svara med den sammanlagda tiden för fram- och återresa. 005. 5 minuter . . 300. 300 minuter 62 777. Kommunalråd 296 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 5 6 7 8 10 12 14 15 18 20 23 Frek: 30 1 3 2 89 4 1 67 3 133 1 Kod: 25 28 30 35 38 40 42 44 45 46 50 Frek: 26 1 165 9 1 96 1 1 25 1 27 Kod: 58 60 65 70 75 80 90 100 120 150 180 Frek: 1 78 1 4 4 7 16 4 12 2 2 Kod: 210 240 300 777 999 Frek: 1 1 1 62 296
VAR 98 FÄRDSÄTT K-SAMMANTR 27B Loc 145 width 1 MD=9 F.27B. Vilket är Ert vanligaste färdsätt till och från kommunala sammanträden? 171 1. Går/cyklar 12 2. Kollektivt transportmedel (buss, tåg etc.) 633 3. Egen bil 22 4. Samåkning 47 5. Bil + annat 8 7. Annat 286 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 99 TOTAL RESTID 27C Loc 146 width 2 MD=99 F.27C. Ungefär hur lång tid ägnar Ni per månad för resor till och från sammanträden med anledning av alla Era uppdrag (kommunala uppdrag, partiuppdrag, andra offentliga uppdrag och uppdrag i andra organisationer). 01. 1 timma per månad . . 30. 30 timmar per månad 63 77. Kommunalråd 346 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 67 126 111 97 90 64 24 41 9 55 4 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 20 23 25 30 Frek: 11 3 4 14 4 3 2 24 1 4 12 Kod: 77 99 Frek: 63 346
VAR 100 KONFL HEM-KOM.UPPDR 28A Loc 148 width 1 MD=9 F.28. De förtroendevalda i kommunerna/Kommunalpolitikerna tvingas ofta dela sin tid mellan en mängd olika aktiviteter. I en sådan situation uppkommer konflikter" mellan de olika sysselsättningsalternativen. Man tvingas prioritera. Vill Ni bland de olika alternativen här nedan markera dem där Ni personligen upplever en sådan konflikt/där Ni tror att Ni personligen kommer att uppleva en sådan konflikt. F.28A. Mellan hem och fritid och kommunala uppdrag 510 1. Ja 382 5. Nej 287 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 101 KONFL HEM-PARTIARB 28B Loc 149 width 1 MD=9 F.28B. Mellan hem och fritid och partiarbete <Se F.28 för fullständig frågetext> 370 1. Ja 522 5. Nej 287 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 102 KONFL ARB-KOM.UPPDR 28C Loc 150 width 1 MD=9 F.28C. Mellan förvärvsarbete och kommunala uppdrag <Se F.28 för fullständig frågetext> 373 1. Ja 519 5. Nej 287 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 103 KONFL ARB-PARTIARB 28D Loc 151 width 1 MD=9 F.28D. Mellan förvärvsarbete och partiarbete <Se F.28 för fullständig frågetext> 99 1. Ja 793 5. Nej 287 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 104 KONFL KOMUPPDR-PARTI 28E Loc 152 width 1 MD=9 F.28E. Mellan kommunala uppdrag och partiarbete <Se F.28 för fullständig frågetext> 76 1. Ja 816 5. Nej 287 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 105 ANNAN KONFLIKT 28F Loc 153 width 1 MD=9 F.28F. Annan konflikt <Se F.28 för fullständig frågetext> 59 1. Ja 833 5. Nej 287 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 106 SAMMANTRÄDE KV/DAG 29A Loc 154 width 1 MD=9 F.29A. Vid vilken tid på dygnet sammanträder vanligen de kommunala organ i vilka Ni är ledamot/suppleant? 243 1. Dagtid 357 2. Kvällstid (efter kl 17.00) 299 3. Dag- och kvällstid är ungefär lika vanligt 280 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 107 BEDÖMNING SMTR.TID 29B Loc 155 width 1 MD=9 F.29B. Är Ni med tanke på Er personliga situation nöjd med de kommunala sammanträdenas förläggning i tiden på dygnet eller skulle Ni gärna se en förändring? 622 1. Det är bra som det är 222 2. Jag skulle personligen vilja ha fler sammanträden på dagtid 42 3. Jag skulle personligen vilja ha fler kvällssammanträden 2 7. Annat 291 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 108 KOMMUNALT ARVODE-78 30A Loc 156 width 3 MD= 0 or GE 999 F.30A. Ungefär hur stora arvoden har Ni uppburit under år 1978 för Era kommunala uppdrag? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 001. 1000 kronor . . 160. 160000 kronor 21 555. Under 500 kronor 8 777. Inget arvode 304 000. Frågan ej tillämplig 319 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 304 42 71 62 49 38 30 24 23 8 31 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 5 17 6 6 17 7 2 4 6 7 1 Kod: 22 23 24 25 27 30 32 35 36 37 38 Frek: 3 1 2 4 1 8 1 2 1 2 1 Kod: 40 46 50 55 75 80 85 88 90 95 100 Frek: 6 2 5 1 1 2 2 1 1 1 1 Kod: 108 110 112 115 120 125 126 135 140 150 160 Frek: 1 5 2 1 6 1 1 1 2 1 1 Kod: 555 777 999 Frek: 21 8 319
VAR 109 ARVODE-INK.BORTFALL 30B Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 F.30B. Om de kommunala uppdragen måste fullgöras på ordinarie arbetstid måste många kommunalpolitiker ta ledigt från arbetet och därmed vidkännas löneavdrag eller annat inkomstbortfall. Hur är det för Er del: motsvarar arvodena inkomstbortfallet, är arvodena mindre än eller större än inkomstbortfallet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 80 1. Arvodena är större än inkomstbortfallet 144 2. Arvodena motsvarar ungefär inkomstbortfallet 178 3. Arvodena är mindre än inkomstbortfallet 71 4. Uppdragen kan fullgöras på arbetstid utan löneavdrag 30 5. Förvärvsarbetar ej 18 6. Uppdragen kan fullgöras på fritid 29 7. Annat svar 4 8. Inget arvode 304 0. Frågan ej tillämplig 321 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 110 ARVODESPRINCIP 30C Loc 160 width 1 MD=9 F.30C. Vilken princip anser Ni bör vara vägledande vid beslut om sammanträdesarvodenas storlek? 736 1. Alla skall ha lika stort arvode för att delta i visst sammanträde - enligt principen lika lön för lika arbete 106 2. Arvoden skall utgå med olika belopp till skilda ledamöter - enligt principen att var och en skall få täckning för förlorad arbetsinkomst 18 3. Inget arvode skall utgå - enligt principen att kommunala förtroendeuppdrag skall vara oavlönade 3 4. Lika arvode plus ersättning 5. Viss inkomstminskning 1 6. Får ej skapa yrkespolitiker 19 7. Annat 9 8. Ingen åsikt 287 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 111 OTILLR BESLUTSUNDERL 31A Loc 161 width 1 MD=0 or GE 9 F.31. Vi vill nu be Er ta ställning till några påståenden om det beslutsunderlag som skickas ut till ledamöterna inför fullmäktiges sammanträden. Vill Ni för vart och ett av påståendena markera det svar som stämmer bäst överens med Era egna erfarenheter. F.31A. Som fullmäktigeledamot får man otillräckligt beslutsunderlag FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 51 1. Instämmer helt 157 2. Instämmer i stort sett 230 3. I stort sett motsatt åsikt 124 4. Helt motsatt åsikt 6 8. Ingen åsikt 304 0. Frågan ej tillämplig 307 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 112 OVIDKOMMANDE MATERIAL 31 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 F.31B. Alltför mycket ovidkommande material skickas ut <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 17 1. Instämmer helt 63 2. Instämmer i stort sett 241 3. I stort sett motsatt åsikt 200 4. Helt motsatt åsikt 27 8. Ingen åsikt 304 0. Frågan ej tillämplig 327 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 113 MATERIAL I GOD TID 31C Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 F.31C. Materialet skickas ut i så god tid att man hinner sätta sig in i det. <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 197 1. Instämmer helt 278 2. Instämmer i stort sett 65 3. I stort sett motsatt åsikt 34 4. Helt motsatt åsikt 1 8. Ingen åsikt 304 0. Frågan ej tillämplig 300 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 114 SPRÅKLIG UTFORMNING 31D Loc 164 width 1 MD=0 or GE 9 F.31D. Den språkliga utformningen är så enkel och klar att det är lätt att tillgodogöra sig materialet <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 102 1. Instämmer helt 310 2. Instämmer i stort sett 106 3. I stort sett motsatt åsikt 49 4. Helt motsatt åsikt 4 8. Ingen åsikt 304 0. Frågan ej tillämplig 304 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 115 GYNNSAM VERKAN UTB 32 Loc 165 width 1 MD=0 or GE 9 F.32. Anser Ni att nedan angivna förhållanden har haft någon gynnsam inverkan på Er förmåga att sköta uppdraget som ledamot av fullmäktige? Vi tänker härvid närmast på sådana ting som förmåga att snabbt sätta sig in i olika ärenden, att formulera sig i tal och skrift, att känna till det kommunala maskineriet. F.32(1). (UTBILDNING UTÖVER FOLKSKOLA/GRUNDSKOLA) Praktisk och/eller teoretisk utbildning utöver folk-/grundskola FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 193 1. Stor inverkan 194 3. Ganska stor inverkan 58 5. Liten eller ingen inverkan 12 8. Ingen åsikt 386 0. Frågan ej tillämplig 336 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 116 GYNNSAM VERKAN KURS 32 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 F.32(2). (GENOMGÅTT KURS) Kurser och dyl anordnade av t ex kommunen, partiet eller kommunförbundet avsedda för kommunalpolitiker <Se F.32 för fullständig frågetext> 292 1. Stor inverkan 337 3. Ganska stor inverkan 116 5. Liten eller ingen inverkan 11 8. Ingen åsikt 111 0. Frågan ej tillämplig 312 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 117 GYNNSAM VERKAN ARB 32 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 F.32(3). (FÖRVÄRVSARBETAR) Förvärvsarbete <Se F.32 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 175 1. Stor inverkan 195 3. Ganska stor inverkan 103 5. Liten eller ingen inverkan 21 8. Ingen åsikt 326 0. Frågan ej tillämplig 359 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 118 GYNNSAM VERKAN PARTI 32 Loc 168 width 1 MD=0 or GE 9 F.32(4). Partiarbete <Se F.32 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 279 1. Stor inverkan 216 3. Ganska stor inverkan 26 5. Liten eller ingen inverkan 10 8. Ingen åsikt 313 0. Frågan ej tillämplig 335 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 119 GYNNSAM VERKAN ORG 32 Loc 169 width 1 MD=0 or GE 9 F.32(5). Arbete inom organisationer och föreningar <Se F.32 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 257 1. Stor inverkan 215 3. Ganska stor inverkan 44 5. Liten eller ingen inverkan 15 8. Ingen åsikt 321 0. Frågan ej tillämplig 327 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 120 KAN SKÖTA UPPDRAGET 33 Loc 170 width 1 MD=9 F.33. Anser Ni att Ni på det hela taget har tillräckliga kunskaper och erfarenheter, för att kunna sköta Ert uppdrag som fullmäktigeledamot på ett tillfredsställande sätt? 118 1. Ja, absolut 481 2. Ja 235 3. Tveksamt 37 4. Nej 14 5. Nej, absolut inte 294 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 121 FAMILJENS SYN 34 Loc 171 width 1 MD=0 or GE 9 F.34. Tycker Ni att nedan nämnda personer och grupper i stort sett ser positivt eller negativt på att Ni är kommunalpolitiker? F.34(1). (HAR FAMILJ) Familjen 528 1. Övervägande positivt 233 3. Varken positivt eller negativt 81 5. Övervägande negativt 3 8. Jag har ingen åsikt 42 0. Frågan ej tillämplig 292 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 122 KOLLEGORS SYN 34 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 F.34(2). (HAR KOLLEGOR) Arbetskamrater/kolleger <Se F.34 för fullständig frågetext> 451 1. Övervägande positivt 270 3. Varken positivt eller negativt 30 5. Övervägande negativt 29 8. Jag har ingen åsikt 89 0. Frågan ej tillämplig 310 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 123 ANSTÄLLDAS SYN 34 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 F.34(3). (HAR ANSTÄLLDA) Anställda/underställda <Se F.34 för fullständig frågetext> 139 1. Övervägande positivt 167 3. Varken positivt eller negativt 16 5. Övervägande negativt 41 8. Jag har ingen åsikt 465 0. Frågan ej tillämplig 351 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 124 ARBETSGIVARES SYN 34 Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 F.34(4). (HAR ARBETSGIVARE) Arbetsgivare/överordn. <Se F.34 för fullständig frågetext> 243 1. Övervägande positivt 251 3. Varken positivt eller negativt 77 5. Övervägande negativt 62 8. Jag har ingen åsikt 217 0. Frågan ej tillämplig 329 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 125 KUNDERS SYN 34 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 F.34(5). (HAR KUNDER) Kunder/klienter <Se F.34 för fullständig frågetext> 96 1. Övervägande positivt 120 3. Varken positivt eller negativt 22 5. Övervägande negativt 68 8. Jag har ingen åsikt 467 0. Frågan ej tillämplig 406 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 126 VÄNNERS SYN 34 Loc 176 width 1 MD=0 or GE 9 F.34(6). (HAR VÄNNER) Vänner/bekanta <Se F.34 för fullständig frågetext> 579 1. Övervägande positivt 226 3. Varken positivt eller negativt 16 5. Övervägande negativt 43 8. Jag har ingen åsikt 9 0. Frågan ej tillämplig 306 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 127 ALLMÄNHETENS SYN 35 Loc 177 width 1 MD=9 F.35. Om Ni bedömer situationen i Er egen kommun vilken inställning till kommunalpolitikerna anser Ni att allmänheten på det hela taget har? 229 1. Allmänheten är övervägande positivt inställd 445 3. Allmänheten är övervägande neutralt inställd eller har inte bildat sig någon åsikt 154 5. Allmänheten är övervägande negativt inställd 64 8. Känner ej allmänhetens inställning 287 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 128 KONTAKT EGEN SAK 36A Loc 178 width 1 MD=0 or GE 9 F.36. Hur ofta har det hänt under de senaste tolv månaderna (sommaruppehållet oräknat) att enskilda personer i kommunen tagit kontakt med Er i Er egenskap av ledamot i kommunfullmäktige? F.36A. I ärenden som endast gällde vederbörande person själv eller hans/hennes familj (t ex i avsikt att få hjälp med någon framställning eller påpeka orättvisor som han/hon ansåg sig ha varit föremål för) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT SOM EJ VARIT SUPPLEANT 1977-1979 123 1. Aldrig 335 2. 1-5 gånger 86 3. 6-10 gånger 107 4. Mer än 10 gånger 194 0. Frågan ej tillämplig 334 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 129 KONTAKT ALLMÄNPOL. 36B Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 F.36B. I allmänna kommunalpolitiska frågor (t ex i avsikt att påverka Ert ställningstagande, göra Er uppmärksam på vissa förhållanden eller informera sig om kommunens beslut eller planer) <Se F.36 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT SOM EJ VARIT SUPPLEANT 1977-1979 41 1. Aldrig 315 2. 1-5 gånger 139 3. 6-10 gånger 185 4. Mer än 10 gånger 193 0. Frågan ej tillämplig 306 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 130 KONFL LEDAMOT-GRUPP 37A Loc 180 width 1 MD=9 F.37. Om det vid behandlingen av viktiga principfrågor i fullmäktige uppstår en konflikt mellan en fullmäktigeledamots egen uppfattning och partiets fullmäktigegrupps eller väljarnas uppfattning hur anser Ni att fullmäktigeledamoten i så fall bör rösta? F.37A. Vid konflikt mellan fullmäktigeledamotens egen uppfattning och fullmäktigegruppens uppfattning bör ledamoten i regel .... 478 1. Rösta enligt egen övertygelse 368 2. Rösta enligt fullmäktigegruppens uppfattning 5 7. Annat svar 328 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 131 KONFL LEDAMOT-VÄLJARE 37 Loc 181 width 1 MD=9 F.37B. Vid konflikt mellan fullmäktigeledamotens egen uppfattning och väljarnas uppfattning bör ledamoten i regel .... <Se F.37 för fullständig frågetext> 407 1. Rösta enligt egen övertygelse 396 2. Rösta enligt väljarnas uppfattning 7 7. Annat svar 369 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 132 KONFL GRUPP-VÄLJARE 37C Loc 182 width 1 MD=9 F.37C. Vid konflikt mellan fullmäktigegruppens uppfattning och uppfattningen hos partiets väljare bör fullmäktigeledamoten i regel .... <Se F.37 för fullständig frågetext> 388 1. Rösta enligt fullmäktigegruppens uppfattning 370 2. Rösta enligt väljarnas uppfattning 3 3. Rösta enligt egen uppfattning 13 7. Annat svar 405 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 133 KONFL PARTI-GRUPP 38 Loc 183 width 1 MD=9 F.38. Om partiets organisation i kommunen (kommunorganisation, arbetarkommun eller motsvarande) intagit en ståndpunkt i en kommunal fråga, som inte överensstämmer med fullmäktigegruppens uppfattning, hur anser Ni att gruppen då bör agera? 545 1. Fullmäktigegruppen bör rätta sig efter partiorganisationens ståndpunkt 247 2. Fullmäktigegruppen bör hålla fast vid sin uppfattning 17 7. Annat svar 370 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 134 SPECIALISERING 1 39A Loc 184 width 2 MD= 0 or GE 99 F.39. Den kommunala verksamheten är numera av en sådan omfattning, att inte alla fullmäktigeledamöter kan vara lika intresserade och aktiva i alla typer av frågor, utan det krävs en viss grad av specialisering. Man kan se som sin uppgift att företräda någon viss grupp kommuninnevånare, en viss del av kommunen, eller man kan specialisera sig till vissa politiska sakområden (t.ex. barnomsorgsfrågor, nykterhetspolitik, planfrågor o.s.v.) F.39A. Finns det någon eller några speciella typer av frågor, där Ni brukar få Er partigrupps uppdrag att föra gruppens talan i fullmäktige? F.39A(1). Fråga där UP brukar föra partigruppens talan, 1 FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 64 01. Bostadsförsörjning, markpolitik, fysisk planering 12 02. Sysselsättningspolitik 7 03. Kommunikationer 10 04. Miljövård 42 05. Skolpolitik 34 06. Social omsorg 16 07. Barnomsorg 4 08. Äldre- och handikappomsorg 4 09. Nykterhetspolitik 22 10. Fritidspolitik 17 11. Kulturpolitik 40 12. Ekonomi 31 13. Övriga sakfrågor 6 14. Specialisering till grupp av kommuninnevånares intressen 9 15. Specialisering till kommundel 151 55. Ingen markering 55 77. Annat svar 304 00. Frågan ej tillämplig 351 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 135 SPECIALISERING 2 39A Loc 186 width 2 MD= 0 or GE 99 F.39A(2). Fråga där UP brukar föra partigruppens talan, 2 <Se F.39A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 25 01. Bostadsförsörjning, markpolitik, fysisk planering 9 02. Sysselsättningspolitik 6 03. Kommunikationer 4 04. Miljövård 6 05. Skolpolitik 8 06. Social omsorg 14 07. Barnomsorg 7 08. Äldre- och handikappomsorg 1 09. Nykterhetspolitik 7 10. Fritidspolitik 2 11. Kulturpolitik 12 12. Ekonomi 14 13. Övriga sakfrågor 5 14. Specialisering till grupp av kommuninnevånares intressen 3 15. Specialisering till kommundel 399 55. Ingen markering 6 77. Annat svar 304 00. Frågan ej tillämplig 347 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 136 SPECIALISERING 3 39A Loc 188 width 2 MD= 0 or GE 99 F.39A(3). Fråga där UP brukar föra partigruppens talan, 3 <Se F.39A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 01. Bostadsförsörjning, markpolitik, fysisk planering 2 02. Sysselsättningspolitik 03. Kommunikationer 2 04. Miljövård 2 05. Skolpolitik 4 06. Social omsorg 1 07. Barnomsorg 3 08. Äldre- och handikappomsorg 3 09. Nykterhetspolitik 5 10. Fritidspolitik 2 11. Kulturpolitik 3 12. Ekonomi 5 13. Övriga sakfrågor 14. Specialisering till grupp av kommuninnevånares intressen 2 15. Specialisering till kommundel 487 55. Ingen markering 7 77. Annat svar 304 00. Frågan ej tillämplig 347 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 137 SPECIALISERING 4 39A Loc 190 width 2 MD= 0 or GE 99 F.39A(4). Fråga där UP brukar föra partigruppens talan, 4 <Se F.39A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 01. Bostadsförsörjning, markpolitik, fysisk planering 02. Sysselsättningspolitik 03. Kommunikationer 04. Miljövård 05. Skolpolitik 06. Social omsorg 07. Barnomsorg 08. Äldre- och handikappomsorg 09. Nykterhetspolitik 1 10. Fritidspolitik 1 11. Kulturpolitik 12. Ekonomi 13. Övriga sakfrågor 1 14. Specialisering till grupp av kommuninnevånares intressen 15. Specialisering till kommundel 522 55. Ingen markering 3 77. Annat svar 304 00. Frågan ej tillämplig 347 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 138 ÖVR SPECIALISERING 1 39B Loc 192 width 2 MD= 0 or GE 99 F.39B. Finns det någon eller några andra speciella typer av frågor, som Ni brukar yttra Er i fullmäktige om? F.39B(1). Annan fråga UP brukar yttra sig om, 1 <Se F.39 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 54 01. Bostadsförsörjning, markpolitik, fysisk planering 12 02. Sysselsättningspolitik 5 03. Kommunikationer 12 04. Miljövård 10 05. Skolpolitik 17 06. Social omsorg 7 07. Barnomsorg 7 08. Äldre- och handikappomsorg 6 09. Nykterhetspolitik 16 10. Fritidspolitik 7 11. Kulturpolitik 26 12. Ekonomi 31 13. Övriga sakfrågor 7 14. Specialisering till grupp av kommuninnevånares intressen 21 15. Specialisering till kommundel 212 55. Ingen markering 70 77. Annat svar 304 00. Frågan ej tillämplig 355 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 139 ÖVR SPECIALISERING 2 39B Loc 194 width 2 MD= 0 or GE 99 F.39B(2). Annan fråga UP brukar yttra sig om, 2 <Se F.39 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 14 01. Bostadsförsörjning, markpolitik, fysisk planering 6 02. Sysselsättningspolitik 2 03. Kommunikationer 11 04. Miljövård 4 05. Skolpolitik 6 06. Social omsorg 6 07. Barnomsorg 4 08. Äldre- och handikappomsorg 1 09. Nykterhetspolitik 2 10. Fritidspolitik 5 11. Kulturpolitik 4 12. Ekonomi 9 13. Övriga sakfrågor 3 14. Specialisering till grupp av kommuninnevånares intressen 2 15. Specialisering till kommundel 442 55. Ingen markering 2 77. Annat svar 304 00. Frågan ej tillämplig 352 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 140 ÖVR SPECIALISERING 3 39B Loc 196 width 2 MD= 0 or GE 99 F.39B(3). Annan fråga UP brukar yttra sig om, 3 <Se F.39 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 01. Bostadsförsörjning, markpolitik, fysisk planering 2 02. Sysselsättningspolitik 3 03. Kommunikationer 1 04. Miljövård 2 05. Skolpolitik 1 06. Social omsorg 07. Barnomsorg 5 08. Äldre- och handikappomsorg 09. Nykterhetspolitik 3 10. Fritidspolitik 11. Kulturpolitik 1 12. Ekonomi 2 13. Övriga sakfrågor 14. Specialisering till grupp av kommuninnevånares intressen 15. Specialisering till kommundel 501 55. Ingen markering 2 77. Annat svar 304 00. Frågan ej tillämplig 352 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 141 KOM HANDLINGSUTRYMME 40 Loc 198 width 1 MD=9 F.40. Kommunernas beslutsfattande påverkas av olika omständigheter som begränsar handlingsmöjligheterna (t.ex. statens krav och rekommendationer, kommunförbundets rekommendationer, centrala löneavtalsuppgörelser, etablering och nedläggning av arbetsplatser, konjunkturerna). Hur stort handlingsutrymme skulle Ni vilja bedöma, att Er kommun har? 10 1. Mycket stort handlingsutrymme 63 2. Stort handlingsutrymme 337 3. Ganska stort handlingsutrymme 382 4. Ganska litet handlingsutrymme 45 5. Litet handlingsutrymme 25 6. Mycket litet handlingsutrymme 317 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 142 LIKFORMIGT/SJÄLVSTÄND 41 Loc 199 width 1 MD=9 F.41. Statsmakterna strävar ofta efter att skapa likvärdig service och likformig ordning i kommunerna. Med dylika strävanden kan kommunernas självständighet komma i konflikt. Hur ser Ni principiellt på denna konflikt: bör kraven på likformighet eller kraven på kommunal självständighet väga mycket tyngre, något tyngre eller lika tungt? 35 1. Kraven på likformighet bör väga mycket tyngre 89 2. Kraven på likformighet bör väga något tyngre 245 3. Kraven på likformighet och kraven på självständighet bör väga lika tungt 257 4. Kraven på självständighet bör väga något tyngre 160 5. Kraven på självständighet bör väga mycket tyngre 22 6. Fel. Likformighet tyngre 14 7. Fel. Självständighet tyngre 19 8. Fel. Lika tungt 338 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 143 BETYDELSE FÖRVALTN 42A Loc 200 width 1 MD=0 or GE 9 F.42A. I den kommunala beslutsprocessen medverkar olika organ, enskilda och organisationer. Vilken betydelse för innehållet i den ekonomiska planeringen (års- och flerårsbudgetar) skulle Ni vilja bedöma att de olika momenten i beslutsprocessen har i Er kommun? F.42A(A). Beredningen i den centrala kommunala förvaltningen FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 257 1. Mycket stor betydelse 243 2. Ganska stor betydelse 40 3. Ganska liten betydelse 3 4. Mycket liten betydelse 8 8. Ingen åsikt 304 0. Frågan ej tillämplig 324 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 144 BETYDELSE NÄMNDER 42A Loc 201 width 1 MD=0 or GE 9 F.42A(B). Beredningen i nämnderna <Se F.42A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 180 1. Mycket stor betydelse 324 2. Ganska stor betydelse 54 3. Ganska liten betydelse 5 4. Mycket liten betydelse 8. Ingen åsikt 304 0. Frågan ej tillämplig 312 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 145 BETYDELSE KS:S AU 42A Loc 202 width 1 MD=0 or GE 9 F.42A(C). Beredning i särskild budgetberedning, kommunstyrelsens AU eller liknande <Se F.42A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 436 1. Mycket stor betydelse 117 2. Ganska stor betydelse 9 3. Ganska liten betydelse 3 4. Mycket liten betydelse 1 8. Ingen åsikt 304 0. Frågan ej tillämplig 309 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 146 BETYDELSE KS 42A Loc 203 width 1 MD=0 or GE 9 F.42A(D). Beredningen i kommunstyrelsen <Se F.42A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 255 1. Mycket stor betydelse 203 2. Ganska stor betydelse 79 3. Ganska liten betydelse 13 4. Mycket liten betydelse 3 8. Ingen åsikt 304 0. Frågan ej tillämplig 322 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 147 BETYDELSE KF 42A Loc 204 width 1 MD=0 or GE 9 F.42A(E). Behandlingen i kommunfullmäktige <Se F.42A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 155 1. Mycket stor betydelse 116 2. Ganska stor betydelse 188 3. Ganska liten betydelse 100 4. Mycket liten betydelse 8. Ingen åsikt 304 0. Frågan ej tillämplig 316 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 148 BETYDELSE FULLM-GRP 42A Loc 205 width 1 MD=0 or GE 9 F.42A(F). Behandlingen i partiernas fullmäktigegrupper <Se F.42A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 208 1. Mycket stor betydelse 233 2. Ganska stor betydelse 104 3. Ganska liten betydelse 21 4. Mycket liten betydelse 2 8. Ingen åsikt 304 0. Frågan ej tillämplig 307 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 149 BETYDELSE PARTIORG 42A Loc 206 width 1 MD=0 or GE 9 F.42A(G). Behandlingen i partiernas organisationer i kommunen <Se F.42A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 142 1. Mycket stor betydelse 209 2. Ganska stor betydelse 154 3. Ganska liten betydelse 48 4. Mycket liten betydelse 8 8. Ingen åsikt 304 0. Frågan ej tillämplig 314 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 150 BETYDELSE MBL 42A Loc 207 width 1 MD=0 or GE 9 F.42A(H). MBL-förhandlingar <Se F.42A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 47 1. Mycket stor betydelse 131 2. Ganska stor betydelse 229 3. Ganska liten betydelse 107 4. Mycket liten betydelse 41 8. Ingen åsikt 304 0. Frågan ej tillämplig 320 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 151 BETYDELSE KLIENTORG 42A Loc 208 width 1 MD=0 or GE 9 F.42A(I). Kontakter med klientorganisationer (t.ex. föräldraföreningar, pensionärsföreningar, handikapporganisationer) <Se F.42A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 30 1. Mycket stor betydelse 151 2. Ganska stor betydelse 240 3. Ganska liten betydelse 123 4. Mycket liten betydelse 19 8. Ingen åsikt 304 0. Frågan ej tillämplig 312 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 152 BETYDELSE ANDRA ORG 42A Loc 209 width 1 MD=0 or GE 9 F.42A(J). Kontakter med andra föreningar och organisationer <Se F.42A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 26 1. Mycket stor betydelse 111 2. Ganska stor betydelse 235 3. Ganska liten betydelse 159 4. Mycket liten betydelse 26 8. Ingen åsikt 304 0. Frågan ej tillämplig 318 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 153 BETYDELSE FÖRETAG 42A Loc 210 width 1 MD=0 or GE 9 F.42A(K). Kontakter med företag <Se F.42A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 45 1. Mycket stor betydelse 131 2. Ganska stor betydelse 201 3. Ganska liten betydelse 127 4. Mycket liten betydelse 47 8. Ingen åsikt 304 0. Frågan ej tillämplig 324 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 154 BEDÖMN BESL.PROCESS 42B Loc 211 width 1 MD=0 or GE 9 F.42B. Är det något eller några av de ovan angivna momenten i beslutsprocessen (A till och med K i fråga 42A) som Ni anser borde få större betydelse? Är det något eller några av momenten som borde få mindre betydelse? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 313 1. Större eller mindre betydelse 167 2. Det är bra som det är 50 8. Ingen åsikt 304 0. Frågan ej tillämplig 345 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 155 FÖRV ÄNDRAD BETYDELSE 42 Loc 212 width 1 MD=0 or GE 9 F.42B(A). (NÅGOT MOMENT STÖRRE/MINDRE BETYDELSE) Beredningen i den centrala kommunala förvaltningen <Se F.42B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 5 1. Större betydelse 245 3. Ingen ändring 61 5. Mindre betydelse 1 8. Ingen åsikt 521 0. Frågan ej tillämplig 346 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 156 NÄMND ÄNDRAD BETYDE 42B Loc 213 width 1 MD=0 or GE 9 F.42B(B). (NÅGOT MOMENT STÖRRE/MINDRE BETYDELSE) Beredningen i nämnderna <Se F.42B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 54 1. Större betydelse 254 3. Ingen ändring 3 5. Mindre betydelse 1 8. Ingen åsikt 522 0. Frågan ej tillämplig 345 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 157 KS AU ÄNDR BETYDELSE 42B Loc 214 width 1 MD=0 or GE 9 F.42B(C). (NÅGOT MOMENT STÖRRE/MINDRE BETYDELSE) Beredning i särskild budgetberedning, kommunstyrelsens AU eller liknande <Se F.42B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 9 1. Större betydelse 255 3. Ingen ändring 46 5. Mindre betydelse 1 8. Ingen åsikt 523 0. Frågan ej tillämplig 345 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 158 KS BETYDELSE 42B Loc 215 width 1 MD=0 or GE 9 F.42B(D). (NÅGOT MOMENT STÖRRE/MINDRE BETYDELSE) Beredningen i kommunstyrelsen <Se F.42B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 19 1. Större betydelse 281 3. Ingen ändring 10 5. Mindre betydelse 1 8. Ingen åsikt 523 0. Frågan ej tillämplig 345 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 159 KF:S BETYDELSE 42B Loc 216 width 1 MD=0 or GE 9 F.42B(E). (NÅGOT MOMENT STÖRRE/MINDRE BETYDELSE) Behandlingen i kommunfullmäktige <Se F.42B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 83 1. Större betydelse 222 3. Ingen ändring 6 5. Mindre betydelse 523 0. Frågan ej tillämplig 345 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 160 KF.GRUPPS BETYDELSE 42B Loc 217 width 1 MD=0 or GE 9 F.42B(F). (NÅGOT MOMENT STÖRRE/MINDRE BETYDELSE) Behandlingen i partiernas fullmäktigegrupper <Se F.42B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 46 1. Större betydelse 263 3. Ingen ändring 1 5. Mindre betydelse 1 8. Ingen åsikt 523 0. Frågan ej tillämplig 345 9. Bortfall
VAR 161 PARTIORG:S BETYDELSE 42B Loc 218 width 1 MD=0 or GE 9 F.42B(G). (NÅGOT MOMENT STÖRRE/MINDRE BETYDELSE) Behandlingen i partiernas organisationer i kommunen <Se F.42B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 108 1. Större betydelse 198 3. Ingen ändring 4 5. Mindre betydelse 1 8. Ingen åsikt 523 0. Frågan ej tillämplig 345 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 162 MBL:S BETYDELSE 42B Loc 219 width 1 MD=0 or GE 9 F.42B(H). (NÅGOT MOMENT STÖRRE/MINDRE BETYDELSE) MBL - förhandlingar <Se F.42B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 27 1. Större betydelse 265 3. Ingen ändring 19 5. Mindre betydelse 1 8. Ingen åsikt 522 0. Frågan ej tillämplig 345 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 163 KLIENTORGS BETYDELSE 42B Loc 220 width 1 MD=0 or GE 9 F.42B(I). (NÅGOT MOMENT STÖRRE/MINDRE BETYDELSE) Kontakter med klientorganisationer (t.ex. föräldraföreningar, pensionärsföreningar, handikapporganisationer) <Se F.42B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 64 1. Större betydelse 244 3. Ingen ändring 3 5. Mindre betydelse 1 8. Ingen åsikt 522 0. Frågan ej tillämplig 345 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 164 FÖRENINGARS BETYDELSE 42 Loc 221 width 1 MD=0 or GE 9 F.42B(J). (NÅGOT MOMENT STÖRRE/MINDRE BETYDELSE) Kontakter med andra föreningar och organisationer <Se F.42B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 39 1. Större betydelse 266 3. Ingen ändring 6 5. Mindre betydelse 1 8. Ingen åsikt 522 0. Frågan ej tillämplig 345 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 165 FÖRETAGS BETYDELSE 42B Loc 222 width 1 MD=0 or GE 9 F.42B(K). (NÅGOT MOMENT STÖRRE/MINDRE BETYDELSE) Kontakter med företag <Se F.42B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 30 1. Större betydelse 270 3. Ingen ändring 11 5. Mindre betydelse 1 8. Ingen åsikt 522 0. Frågan ej tillämplig 345 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 166 KOMMUNALRÅD AVLASTAR 43A Loc 223 width 1 MD=9 F.43. I de flesta kommuner finns numera heltidsengagerade kommunalpolitiker (kommunalråd eller motsvarande). Här nedan finns några påståenden om vilken roll kommunalråden spelar i kommunalpolitiken. Vill Ni för vart och ett av påståendena markera i vilken mån det överensstämmer med Er egen inställning. F.43A. Kommunalråden avlastar övriga kommunalpolitiker rutinarbete 161 1. Instämmer helt 390 2. Instämmer i stort sett 148 3. I stort sett motsatt åsikt 68 4. Helt motsatt åsikt 91 8. Ingen åsikt 321 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 167 KOMRÅD FÖR EGEN POL 43B Loc 224 width 1 MD=9 F.43B. Kommunalråden för sin egen politik och struntar i de övriga kommunalpolitikernas uppfattning <Se F.43 för fullständig frågetext> 45 1. Instämmer helt 170 2. Instämmer i stort sett 370 3. I stort sett motsatt åsikt 218 4. Helt motsatt åsikt 62 8. Ingen åsikt 314 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 168 KOMRÅD GER INFLYTANDE 43 Loc 225 width 1 MD=9 F.43C. Genom kommunalråden får kommunalpolitikerna större inflytande över förvaltningen än de annars skulle ha <Se F.43 för fullständig frågetext> 217 1. Instämmer helt 410 2. Instämmer i stort sett 118 3. I stort sett motsatt åsikt 42 4. Helt motsatt åsikt 77 8. Ingen åsikt 315 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 169 KOMRÅD ADMINISTRERAR 43D Loc 226 width 1 MD=9 F.43D. Kommunalråden sysslar för mycket med administrativa uppgifter som tjänstemännen kunde klara <Se F.43 för fullständig frågetext> 49 1. Instämmer helt 176 2. Instämmer i stort sett 335 3. I stort sett motsatt åsikt 116 4. Helt motsatt åsikt 182 8. Ingen åsikt 321 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 170 ROLLSKILLN K-RÅD/TJM 43E Loc 227 width 1 MD=9 F.43E. Det är en klar skillnad mellan de roller som kommunalråden och de ledande kommunala tjänstemännen spelar i kommunalpolitiken <Se F.43 för fullständig frågetext> 212 1. Instämmer helt 373 2. Instämmer i stort sett 145 3. I stort sett motsatt åsikt 25 4. Helt motsatt åsikt 104 8. Ingen åsikt 320 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 171 MAJORITETSSTYRE 44 Loc 228 width 1 MD=9 F.44. I många kommuner har man infört s k majoritetsstyre. Det har tagit sig olika former t.ex. att alla poster som kommunalråd och nämndordförande, eller ibland alla ledamöter i nämndernas arbetsutskott tillsatts av fullmäktiges politiska majoritet, vilken bestått av ett eller flera partier. Alternativet till majoritetsstyre är s k samlingsstyre. I debatten har anförts för- och nackdelar med majoritetsstyre. Anser ni att fördelarna eller nackdelarna överväger? 397 1. Fördelarna med majoritetsstyre överväger 136 3. Fördelar och nackdelar med majoritetsstyre väger ungefär lika 303 5. Nackdelarna med majoritetsstyre överväger 343 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 172 MS: PARTISKILLNADER 44 Loc 229 width 1 MD=0 F.44(1). (MOTIVERAT FÖRDEL/NACKDEL) Majoritetsstyre skapar partiskillnader <Se F.44 för fullständig frågetext> 22 1. Angivet 360 5. Ej angivet 797 0. Frågan ej tillämplig
VAR 173 MS: KLARA ALTERNATIV 44 Loc 230 width 1 MD=0 F.44(2). (MOTIVERAT FÖRDEL/NACKDEL) Majoritetsstyre ger klara alternativ <Se F.44 för fullständig frågetext> 38 1. Angivet 346 5. Ej angivet 795 0. Frågan ej tillämplig
VAR 174 MS: POLITIKEN FÖRS UT 44 Loc 231 width 1 MD=0 F.44(3). (MOTIVERAT FÖRDEL/NACKDEL) Partierna för ut politiken pga majoritetsstyre <Se F.44 för fullständig frågetext> 21 1. Angivet 361 5. Ej angivet 797 0. Frågan ej tillämplig
VAR 175 MS: GER LIVLIG DEBATT 44 Loc 232 width 1 MD=0 F.44(4). (MOTIVERAT FÖRDEL/NACKDEL) Majoritetsstyre ger livlig debatt <Se F.44 för fullständig frågetext> 12 1. Angivet 370 5. Ej angivet 797 0. Frågan ej tillämplig
VAR 176 MAJORITETEN BÖR STYRA 44 Loc 233 width 1 MD=0 F.44(5). (MOTIVERAT FÖRDEL/NACKDEL) Majoriteten bör styra <Se F.44 för fullständig frågetext> 99 1. Angivet 283 5. Ej angivet 797 0. Frågan ej tillämplig
VAR 177 MS: ANNAN FÖRDELNING 44 Loc 234 width 1 MD=0 F.44(6). (MOTIVERAT FÖRDEL/NACKDEL) Annan fördelning med majoritetsstyre <Se F.44 för fullständig frågetext> 59 1. Angivet 323 5. Ej angivet 797 0. Frågan ej tillämplig
VAR 178 MS GER BRÅK 44 Loc 235 width 1 MD=0 F.44(7). (MOTIVERAT FÖRDEL/NACKDEL) Majoritetsstyre ger bråk <Se F.44 för fullständig frågetext> 52 1. Angivet 330 5. Ej angivet 797 0. Frågan ej tillämplig
VAR 179 MIN UTESTÄNGD LÄNGE 44 Loc 236 width 1 MD=0 F.44(8). (MOTIVERAT FÖRDEL/NACKDEL) Minoriteten utestängd länge <Se F.44 för fullständig frågetext> 9 1. Angivet 373 5. Ej angivet 797 0. Frågan ej tillämplig
VAR 180 MIN INGEN INSYN 44 Loc 237 width 1 MD=0 F.44(9). (MOTIVERAT FÖRDEL/NACKDEL) Minoriteten ingen insyn <Se F.44 för fullständig frågetext> 89 1. Angivet 294 5. Ej angivet 796 0. Frågan ej tillämplig
VAR 181 ANNAN NACKDEL MED MS 44 Loc 238 width 1 MD=0 F.44(10). (MOTIVERAT FÖRDEL/NACKDEL) Annan nackdel med majoritetsstyre <Se F.44 för fullständig frågetext> 63 1. Angivet 319 5. Ej angivet 797 0. Frågan ej tillämplig
VAR 182 MOTIONSAKTIVITET 45A Loc 239 width 1 MD=7 or GE 9 F.45A. Vi skulle nu vilja ställa några frågor om hur aktiv Ni är i olika avseenden i fullmäktigearbetet. Hur många gånger har ni under de senaste tolv månaderna själv skrivit motioner till fullmäktige, eller aktivt deltagit i utformingen av motioner som lämnas in av Ert partis fullmäktigegrupp? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 101 0. 0 gånger 71 1. 1 gång 130 2. 2 gånger 92 3. 3 gånger 33 4. 4 gånger 56 5. 5 gånger 20 6. 6 gånger 42 8. 8 eller mer gånger 304 7. Frågan ej tillämplig 330 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 183 DISKUSSIONSINLÄGG 45B Loc 240 width 1 MD=0 or GE 9 F.45B. Brukar Ni göra diskussionsinlägg vid fullmäktiges sammanträden? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 99 1. Ja, vid praktiskt taget varje sammanträde 84 2. Ja, vid de flesta sammanträden 95 3. Ja, vid ungefär vartannat sammanträde 253 4. Ja, vid enstaka tillfällen 44 5. Nej 304 0. Frågan ej tillämplig 300 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 184 DELTAGANDE KF-GRUPP 46A Loc 241 width 1 MD=0 or GE 9 F.46A. Brukar Ni delta i sammanträden med Ert partis fullmäktigegrupp (eventuellt fullmäktigegrupp gemensam för flera partier) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 502 1. Ja, vid praktiskt taget varje sammanträde 60 2. Ja, vid de flesta sammanträden 6 3. Ja, vid ungefär vartannat sammanträde 5 4. Ja, men endast vid enstaka sammanträden 8 5. Nej 304 0. Frågan ej tillämplig 294 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 185 DISKUSSION KF-GRUPP 46B Loc 242 width 1 MD=0 or GE 9 F.46B. (DELTAR I GRUPPSAMMANTRÄDEN) Brukar Ni yttra Er i diskussionen vid gruppsammanträdena? Vid ungefär hur många sammanträden under det senaste året skulle Ni bedöma att Ni har deltagit i diskussionen? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 447 1. Ungefär 10 gånger eller mer 73 2. Ca 7-9 gånger 40 3. Ca 4-6 gånger 16 4. Ca 1-3 gånger 5. Aldrig 312 0. Frågan ej tillämplig 291 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 186 PARTIÅLDER 47A Loc 243 width 2 MD=99 F.47A. Hur länge har Ni varit medlem av Ert parti? 00. 0 år . . 50. 50 år 283 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 1 7 11 30 21 18 28 30 20 23 62 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 12 28 11 19 62 16 8 7 12 59 7 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 12 12 11 54 13 16 15 9 84 13 7 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 10 5 28 10 9 3 5 37 4 10 9 Kod: 44 45 46 47 48 50 99 Frek: 7 7 1 5 2 6 283
VAR 187 STYRELSEUPPDRAG 1 47B Loc 245 width 1 MD=0 or GE 9 F.47B. Vilka partiorganisationer och partiorgan har Ni för närvarande styrelseuppdrag eller motsvarande i? F.47B(1). (MINST ETT UPPDRAG) Första styrelseuppdraget 152 1. Lokal kvinno-, ungdoms- eller annan sidoorganisation 394 2. Lokal partiavdelning (avdelning som omfattar endast en del av kommunen) 212 3. Partiets kommunorganisation (organisation som omfattar kommunen) 14 4. Läns- eller distriktsorganisation 5 5. Riksorganisation 4 6. Annan partiorganisation 114 0. Frågan ej tillämplig 284 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 188 STYRELSEUPPDRAG 2 47B Loc 246 width 1 MD=0 or GE 9 F.47B(2). (MINST TVÅ UPPDRAG) Andra styrelseuppdraget <Se F.47B för fullständig frågetext> 1 1. Lokal kvinno-, ungdoms- eller annan sidoorganisation 61 2. Lokal partiavdelning (avdelning som omfattar endast en del av kommunen) 257 3. Partiets kommunorganisation (organisation som omfattar kommunen) 103 4. Läns- eller distriktsorganisation 8 5. Riksorganisation 8 6. Annan partiorganisation 456 0. Frågan ej tillämplig 285 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 189 STYRELSEUPPDRAG 3 47B Loc 247 width 1 MD=0 or GE 9 F.47B(3). (MINST TRE UPPDRAG) Tredje styrelseuppdraget <Se F.47B för fullständig frågetext> 1. Lokal kvinno-, ungdoms- eller annan sidoorganisation 2. Lokal partiavdelning (avdelning som omfattar endast en del av kommunen) 43 3. Partiets kommunorganisation (organisation som omfattar kommunen) 63 4. Läns- eller distriktsorganisation 20 5. Riksorganisation 3 6. Annan partiorganisation 765 0. Frågan ej tillämplig 285 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 190 STYRELSEUPPDRAG 4 47B Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 F.47B(4). (MINST FYRA UPPDRAG) Fjärde styrelseuppdraget <Se F.47B för fullständig frågetext> 1. Lokal kvinno-, ungdoms- eller annan sidoorganisation 2. Lokal partiavdelning (avdelning som omfattar endast en del av kommunen) 3. Partiets kommunorganisation (organisation som omfattar kommunen) 22 4. Läns- eller distriktsorganisation 6 5. Riksorganisation 4 6. Annan partiorganisation 862 0. Frågan ej tillämplig 285 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 191 STYRELSEUPPDRAG 5 47B Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 F.47B(5). (MINST FEM UPPDRAG) Femte styrelseuppdraget <Se F.47B för fullständig frågetext> 1. Lokal kvinno-, ungdoms- eller annan sidoorganisation 1 2. Lokal partiavdelning (avdelning som omfattar endast en del av kommunen) 3. Partiets kommunorganisation (organisation som omfattar kommunen) 4. Läns- eller distriktsorganisation 8 5. Riksorganisation 2 6. Annan partiorganisation 883 0. Frågan ej tillämplig 285 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 192 AVSTÅND MODERATERNA 48 Loc 250 width 1 MD=8 or GE 9 F.48. Om Ni ser till förhållandena i Er kommun, i vilken mån anser Ni att de övriga partiernas uppfattning i kommunala frågor under mandatperioden 1977-1979 brukade skilja sig från Ert partis t.ex. när det gäller uppfattningar om vilka frågor som är viktiga och hur de bör lösas? F.48(1). Moderaterna FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 78 0. Moderaterna är det egna partiet 19 1. Nästan aldrig en annan uppfattning än mitt parti 68 2. Mycket sällan en annan uppfattning än mitt parti 135 3. Ganska sällan en annan uppfattning än mitt parti 137 4. Ganska ofta en annan uppfattning än mitt parti 79 5. Mycket ofta en annan uppfattning än mitt parti 45 6. Nästan alltid en annan uppfattning än mitt parti 304 8. Frågan ej tillämplig 314 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 193 AVSTÅND CENTERPARTIET 48 Loc 251 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(2). Centerpartiet <Se F.48 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 135 0. Centerpartiet är det egna partiet 23 1. Nästan aldrig en annan uppfattning än mitt parti 57 2. Mycket sällan en annan uppfattning än mitt parti 130 3. Ganska sällan en annan uppfattning än mitt parti 142 4. Ganska ofta en annan uppfattning än mitt parti 57 5. Mycket ofta en annan uppfattning än mitt parti 20 6. Nästan alltid en annan uppfattning än mitt parti 304 8. Frågan ej tillämplig 311 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 194 AVSTÅND FOLKPARTIET 48 Loc 252 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(3). Folkpartiet <Se F.48 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 63 0. Folkpartiet är det egna partiet 30 1. Nästan aldrig en annan uppfattning än mitt parti 76 2. Mycket sällan en annan uppfattning än mitt parti 178 3. Ganska sällan en annan uppfattning än mitt parti 157 4. Ganska ofta en annan uppfattning än mitt parti 47 5. Mycket ofta en annan uppfattning än mitt parti 10 6. Nästan alltid en annan uppfattning än mitt parti 304 8. Frågan ej tillämplig 314 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 195 AVSTÅND SOCIALDEM 48 Loc 253 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(4). Socialdemokraterna <Se F.48 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 258 0. Socialdemokraterna är det egna partiet 3 1. Nästan aldrig en annan uppfattning än mitt parti 17 2. Mycket sällan en annan uppfattning än mitt parti 66 3. Ganska sällan en annan uppfattning än mitt parti 141 4. Ganska ofta en annan uppfattning än mitt parti 55 5. Mycket ofta en annan uppfattning än mitt parti 23 6. Nästan alltid en annan uppfattning än mitt parti 304 8. Frågan ej tillämplig 312 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 196 AVSTÅND VPK 48 Loc 254 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(5). Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.48 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 9 0. Vänsterpartiet kommunisterna är det egna partiet 36 1. Nästan aldrig en annan uppfattning än mitt parti 43 2. Mycket sällan en annan uppfattning än mitt parti 78 3. Ganska sällan en annan uppfattning än mitt parti 66 4. Ganska ofta en annan uppfattning än mitt parti 64 5. Mycket ofta en annan uppfattning än mitt parti 23 6. Nästan alltid en annan uppfattning än mitt parti 230 7. Partiet fanns ej i fullmäktige 304 8. Frågan ej tillämplig 326 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 197 AVSTÅND KDS 48 Loc 255 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(6). Kristen demokratisk samling <Se F.48 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 6 0. Kristen demokratisk samling är det egna partiet 20 1. Nästan aldrig en annan uppfattning än mitt parti 42 2. Mycket sällan en annan uppfattning än mitt parti 83 3. Ganska sällan en annan uppfattning än mitt parti 65 4. Ganska ofta en annan uppfattning än mitt parti 28 5. Mycket ofta en annan uppfattning än mitt parti 8 6. Nästan alltid en annan uppfattning än mitt parti 296 7. Partiet fanns ej i fullmäktige 304 8. Frågan ej tillämplig 327 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 198 AVSTÅND APK 48 Loc 256 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(7). Arbetarpartiet kommunisterna <Se F.48 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 1 0. Arbetarpartiet kommunisterna är det egna partiet 11 1. Nästan aldrig en annan uppfattning än mitt parti 13 2. Mycket sällan en annan uppfattning än mitt parti 17 3. Ganska sällan en annan uppfattning än mitt parti 20 4. Ganska ofta en annan uppfattning än mitt parti 22 5. Mycket ofta en annan uppfattning än mitt parti 3 6. Nästan alltid en annan uppfattning än mitt parti 461 7. Partiet fanns ej i fullmäktige 304 8. Frågan ej tillämplig 327 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 199 AVSTÅND SKP 48 Loc 257 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(8). Sveriges kommunistiska parti <Se F.48 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 1 0. Sveriges kommunistiska parti är det egna partiet 1. Nästan aldrig en annan uppfattning än mitt parti 2. Mycket sällan en annan uppfattning än mitt parti 3. Ganska sällan en annan uppfattning än mitt parti 4 4. Ganska ofta en annan uppfattning än mitt parti 4 5. Mycket ofta en annan uppfattning än mitt parti 8 6. Nästan alltid en annan uppfattning än mitt parti 550 7. Partiet fanns ej i fullmäktige 304 8. Frågan ej tillämplig 308 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 200 AVSTÅND KS EKSJÖ 48 Loc 258 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(9). Kommunal samling i Eksjö <Se F.48 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 3 0. Kommunal Samling i Eksjö är det egna partiet 1. Nästan aldrig en annan uppfattning än mitt parti 2. Mycket sällan en annan uppfattning än mitt parti 1 3. Ganska sällan en annan uppfattning än mitt parti 7 4. Ganska ofta en annan uppfattning än mitt parti 8 5. Mycket ofta en annan uppfattning än mitt parti 7 6. Nästan alltid en annan uppfattning än mitt parti 539 7. Partiet fanns ej i fullmäktige 304 8. Frågan ej tillämplig 310 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 201 AVSTÅND KS SORSELE 48 Loc 259 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(10). Kommunal samling i Sorsele <Se F.48 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 0. Kommunal Samling i Sorsele är det egna partiet 1. Nästan aldrig en annan uppfattning än mitt parti 2. Mycket sällan en annan uppfattning än mitt parti 1 3. Ganska sällan en annan uppfattning än mitt parti 3 4. Ganska ofta en annan uppfattning än mitt parti 2 5. Mycket ofta en annan uppfattning än mitt parti 3 6. Nästan alltid en annan uppfattning än mitt parti 558 7. Partiet fanns ej i fullmäktige 304 8. Frågan ej tillämplig 308 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 202 AVSTÅND MP ÖRKELLJUNG 48 Loc 260 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(11). Miljöpartiet i Örkelljunga <Se F.48 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 0. Miljöpartiet i Örkelljunga är det egna partiet 2 1. Nästan aldrig en annan uppfattning än mitt parti 1 2. Mycket sällan en annan uppfattning än mitt parti 1 3. Ganska sällan en annan uppfattning än mitt parti 2 4. Ganska ofta en annan uppfattning än mitt parti 5 5. Mycket ofta en annan uppfattning än mitt parti 2 6. Nästan alltid en annan uppfattning än mitt parti 551 7. Partiet fanns ej i fullmäktige 304 8. Frågan ej tillämplig 311 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 203 AVSTÅND KS MUNKEDAL 48 Loc 261 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(12). Kommunal samling i Munkedal <Se F.48 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 0. Kommunal Samling i Munkedal är det egna partiet 1. Nästan aldrig en annan uppfattning än mitt parti 1 2. Mycket sällan en annan uppfattning än mitt parti 6 3. Ganska sällan en annan uppfattning än mitt parti 5 4. Ganska ofta en annan uppfattning än mitt parti 3 5. Mycket ofta en annan uppfattning än mitt parti 1 6. Nästan alltid en annan uppfattning än mitt parti 546 7. Partiet fanns ej i fullmäktige 304 8. Frågan ej tillämplig 313 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 204 AVSTÅND FKF HÄRJEDALN 48 Loc 262 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(13). Frihetliga kommunalfolket i Härjedalen <Se F.48 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 2 0. Frihetliga kommunalfolket i Härjedalen är det egna partiet 1 1. Nästan aldrig en annan uppfattning än mitt parti 2. Mycket sällan en annan uppfattning än mitt parti 10 3. Ganska sällan en annan uppfattning än mitt parti 8 4. Ganska ofta en annan uppfattning än mitt parti 2 5. Mycket ofta en annan uppfattning än mitt parti 6. Nästan alltid en annan uppfattning än mitt parti 544 7. Partiet fanns ej i fullmäktige 304 8. Frågan ej tillämplig 308 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 205 AVSTÅND GÄLLIV FRIMOD 48 Loc 263 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(14). Gällivare Frimoderater <Se F.48 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 0. Gällivare Frimoderater är det egna partiet 1. Nästan aldrig en annan uppfattning än mitt parti 3 2. Mycket sällan en annan uppfattning än mitt parti 5 3. Ganska sällan en annan uppfattning än mitt parti 2 4. Ganska ofta en annan uppfattning än mitt parti 3 5. Mycket ofta en annan uppfattning än mitt parti 1 6. Nästan alltid en annan uppfattning än mitt parti 550 7. Partiet fanns ej i fullmäktige 304 8. Frågan ej tillämplig 311 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 206 AVSTÅND FFK GRÄSTORP 48 Loc 264 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(15). Fram för kommunen i Grästorp <Se F.48 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 4 0. Fram för kommunen Grästorp är det egna partiet 1. Nästan aldrig en annan uppfattning än mitt parti 2. Mycket sällan en annan uppfattning än mitt parti 2 3. Ganska sällan en annan uppfattning än mitt parti 8 4. Ganska ofta en annan uppfattning än mitt parti 7 5. Mycket ofta en annan uppfattning än mitt parti 1 6. Nästan alltid en annan uppfattning än mitt parti 545 7. Partiet fanns ej i fullmäktige 304 8. Frågan ej tillämplig 308 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 207 AVSTÅND KR LIDKÖPING 48 Loc 265 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(16). Kommunal rättvisa i Lidköping <Se F.48 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 3 0. Kommunal rättvisa Lidköping är det egna partiet 1 1. Nästan aldrig en annan uppfattning än mitt parti 2. Mycket sällan en annan uppfattning än mitt parti 1 3. Ganska sällan en annan uppfattning än mitt parti 9 4. Ganska ofta en annan uppfattning än mitt parti 8 5. Mycket ofta en annan uppfattning än mitt parti 6. Nästan alltid en annan uppfattning än mitt parti 543 7. Partiet fanns ej i fullmäktige 304 8. Frågan ej tillämplig 310 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 208 LÖNTAGARORGANISATION 49A Loc 266 width 1 MD=9 F.49. Vilka föreningar eller organisationer, partiorganisationer undantagna är Ni för närvarande medlem av eller innehar styrelseuppdrag i? F.49A. Löntagarorganisationer 319 1. Medlem 197 2. Styrelseuppdrag 378 5. Ej medlem 285 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 209 FÖRETAGARORGANISATION 49 Loc 267 width 1 MD=9 F.49B. Företagarorganisationer (t.ex. arbetsgivarorganisation, lantbruksorganisation) <Se F.49 för fullständig frågetext> 118 1. Medlem 56 2. Styrelseuppdrag 720 5. Ej medlem 285 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 210 KONSUMENTORGANISATION 49 Loc 268 width 1 MD=9 F.49C. Konsumentorganisation (t.ex. Konsum, OK) <Se F.49 för fullständig frågetext> 408 1. Medlem 46 2. Styrelseuppdrag 440 5. Ej medlem 285 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 211 BOSTADSKOOPERATIV 49D Loc 269 width 1 MD=9 F.49D. Bostadskooperativ organisation (t.ex. HSB, Riksbyggen) <Se F.49 för fullständig frågetext> 49 1. Medlem 42 2. Styrelseuppdrag 803 5. Ej medlem 285 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 212 FRITIDSORGANISATIONER 49 Loc 270 width 1 MD=9 F.49E. Idrotts- och fritidsorganisationer <Se F.49 för fullständig frågetext> 314 1. Medlem 120 2. Styrelseuppdrag 460 5. Ej medlem 285 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 213 NYKTERHETSORG 49F Loc 271 width 1 MD=9 F.49F. Nykterhetsorganisationer <Se F.49 för fullständig frågetext> 66 1. Medlem 14 2. Styrelseuppdrag 814 5. Ej medlem 285 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 214 RELIGIÖS SAMMANSLUTN 49G Loc 272 width 1 MD=9 F.49G. Religiösa sammanslutningar <Se F.49 för fullständig frågetext> 41 1. Medlem 47 2. Styrelseuppdrag 806 5. Ej medlem 285 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 215 HYRESGÄSTFÖRENING 49H Loc 273 width 1 MD=9 F.49H. Hyresgästförening <Se F.49 för fullständig frågetext> 54 1. Medlem 3 2. Styrelseuppdrag 837 5. Ej medlem 285 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 216 VILLAÄGARFÖRENING 49I Loc 274 width 1 MD=9 F.49I. Villaägarförening <Se F.49 för fullständig frågetext> 66 1. Medlem 9 2. Styrelseuppdrag 819 5. Ej medlem 285 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 217 LOKAL INTRESSEGRUPP 49J Loc 275 width 1 MD=9 F.49J. Lokal intressegrupp, miljögrupp, lokal aktionsgrupp eller likn. <Se F.49 för fullständig frågetext> 68 1. Medlem 35 2. Styrelseuppdrag 791 5. Ej medlem 285 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 218 FÖRÄLDRARFÖRENING 49K Loc 276 width 1 MD=9 F.49K. Föräldraförening <Se F.49 för fullständig frågetext> 185 1. Medlem 24 2. Styrelseuppdrag 685 5. Ej medlem 285 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 219 PENSIONÄRSFÖRENING 49L Loc 277 width 1 MD=9 F.49L. Pensionärsförening <Se F.49 för fullständig frågetext> 8 1. Medlem 2 2. Styrelseuppdrag 884 5. Ej medlem 285 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 220 ANNAN ORGANISATION 1 49M Loc 278 width 1 MD=9 F.49M(1). Annan organisation, 1 <Se F.49 för fullständig frågetext> 132 1. Medlem 127 2. Styrelseuppdrag 635 5. Ej medlem 285 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 221 ANNAN ORGANISATION 2 49M Loc 279 width 1 MD=9 F.49M(2). Annan organistion, 2 <Se F.49 för fullständig frågetext> 28 1. Medlem 18 2. Styrelseuppdrag 848 5. Ej medlem 285 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 222 ANNAN ORGANISATION 3 49M Loc 280 width 1 MD=9 F.49M(3). Annan organisation, 3 <Se F.49 för fullständig frågetext> 14 1. Medlem 10 2. Styrelseuppdrag 870 5. Ej medlem 285 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 223 PÅTRYCKNING FRÅN ORG. 50 Loc 281 width 1 MD=0 or GE 9 F.50. Har det under de senaste 12 månaderna förekommit att någon förening, organisation eller företag vänt sig till Er personligen med önskemål eller synpunkter i någon kommunal fråga? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT SOM INTE VAR SUPPLEANT 1977-1979 196 1. Ja, vid upprepade tillfällen 300 2. Ja, vid något enstaka tillfälle 181 5. Nej 194 0. Frågan ej tillämplig 308 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 224 PÅTRYCKNINGSGRUPP 1 50 Loc 282 width 2 MD= 0 or GE 99 F.50(1). Påtryckningsgrupp 1 <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT SOM INTE VAR SUPPLEANT 1977-1979 22 01. Löntagarorganisation 12 02. Företagarorganisation 5 03. Konsumentorganisation 9 04. Bostadskooperativ organisation 167 05. Idrottsorganisation 6 06. Nykterhetsorganisation 6 07. Religiös organisation 6 08. Hyresgästförening 14 09. Villaägarförening 33 10. Lokal intressegrupp 32 11. Föräldraförening 14 12. Pensionärsförening 19 13. Annan organisation 1 14. Annan organisation 2 15. Annan organisation 3 69 16. Övrig organisation 27 17. Företag 14 55. Ingen markering 3 88. Annat svar 363 00. Frågan ej tillämplig 358 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 225 PÅTRYCKNINGSGRUPP 2 50 Loc 284 width 2 MD= 0 or GE 99 F.50(2). Påtryckningsgrupp 2 <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT SOM INTE VAR SUPPLEANT 1977-1979 11 01. Löntagarorganisation 7 02. Företagarorganisation 2 03. Konsumentorganisation 3 04. Bostadskooperativ organisation 46 05. Idrottsorganisation 7 06. Nykterhetsorganisation 6 07. Religiös organisation 3 08. Hyresgästförening 9 09. Villaägarförening 23 10. Lokal intressegrupp 19 11. Föräldraförening 17 12. Pensionärsförening 5 13. Annan organisation 1 1 14. Annan organisation 2 2 15. Annan organisation 3 63 16. Övrig organisation 47 17. Företag 185 55. Ingen markering 2 88. Annat svar 363 00. Frågan ej tillämplig 358 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 226 PÅTRYCKNINGSGRUPP 3 50 Loc 286 width 2 MD= 0 or GE 99 F.50(3). Påtryckningsgrupp 3 <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT SOM INTE VAR SUPPLEANT 1977-1979 01. Löntagarorganisation 2 02. Företagarorganisation 1 03. Konsumentorganisation 1 04. Bostadskooperativ organisation 15 05. Idrottsorganisation 7 06. Nykterhetsorganisation 4 07. Religiös organisation 4 08. Hyresgästförening 5 09. Villaägarförening 9 10. Lokal intressegrupp 8 11. Föräldraförening 8 12. Pensionärsförening 2 13. Annan organisation 1 1 14. Annan organisation 2 1 15. Annan organisation 3 25 16. Övrig organisation 17 17. Företag 348 55. Ingen markering 1 88. Annat svar 362 00. Frågan ej tillämplig 358 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 227 PÅTRYCKNINGSGRUPP 4 50 Loc 288 width 2 MD= 0 or GE 99 F.50(4). Påtryckningsgrupp 4 <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT SOM INTE VAR SUPPLEANT 1977-1979 1 01. Löntagarorganisation 2 02. Företagarorganisation 03. Konsumentorganisation 04. Bostadskooperativ organisation 3 05. Idrottsorganisation 1 06. Nykterhetsorganisation 3 07. Religiös organisation 1 08. Hyresgästförening 1 09. Villaägarförening 5 10. Lokal intressegrupp 4 11. Föräldraförening 2 12. Pensionärsförening 1 13. Annan organisation 1 14. Annan organisation 2 15. Annan organisation 3 12 16. Övrig organisation 7 17. Företag 415 55. Ingen markering 1 88. Annat svar 362 00. Frågan ej tillämplig 358 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 228 PÅTRYCKNINGSGRUPP 5 50 Loc 290 width 2 MD= 0 or GE 99 F.50(5). Påtryckningsgrupp 5 <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT SOM INTE VAR SUPPLEANT 1977-1979 1 01. Löntagarorganisation 2 02. Företagarorganisation 1 03. Konsumentorganisation 1 04. Bostadskooperativ organisation 05. Idrottsorganisation 06. Nykterhetsorganisation 07. Religiös organisation 1 08. Hyresgästförening 09. Villaägarförening 1 10. Lokal intressegrupp 11. Föräldraförening 2 12. Pensionärsförening 13. Annan organisation 1 14. Annan organisation 2 15. Annan organisation 3 4 16. Övrig organisation 2 17. Företag 443 55. Ingen markering 1 88. Annat svar 362 00. Frågan ej tillämplig 358 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 229 PÅTRYCKNINGSGRUPP 6 50 Loc 292 width 2 MD= 0 or GE 99 F.50(6). Påtryckningsgrupp 6 <Se F.50 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT SOM INTE VAR SUPPLEANT 1977-1979 01. Löntagarorganisation 1 02. Företagarorganisation 03. Konsumentorganisation 04. Bostadskooperativ organisation 05. Idrottsorganisation 06. Nykterhetsorganisation 1 07. Religiös organisation 08. Hyresgästförening 09. Villaägarförening 10. Lokal intressegrupp 11. Föräldraförening 12. Pensionärsförening 13. Annan organisation 1 14. Annan organisation 2 15. Annan organisation 3 2 16. Övrig organisation 17. Företag 454 55. Ingen markering 1 88. Annat svar 362 00. Frågan ej tillämplig 358 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 230 KANDIDATS ERFARENHET 51 Loc 294 width 1 MD=9 F.51. När partierna gör upp listor på kandidater till kommunfullmäktige tar de bl a hänsyn till erfarenhet och kunnighet, fördelningen mellan könen, samhällsklasser, åldersgrupper och till att olika delar av kommunen blir företrädda. Ange vilket av dessa som Ni anser vara viktigast, näst viktigast, men också minst viktigt. F.51(1). Erfarenhet och kunnighet 781 1. Viktigast 64 2. Näst viktigast 13 5. Minst viktigt 32 7. Alternativet har ej angivits 3 8. Ingen åsikt 286 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 231 KANDIDATENS KÖN 51 Loc 295 width 1 MD=9 F.51(2). Fördelning mellan könen <Se F.51 för fullständig frågetext> 40 1. Viktigast 303 2. Näst viktigast 235 5. Minst viktigt 295 7. Alternativet har ej angivits 18 8. Ingen åsikt 288 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 232 KAND:S SAMHÄLLSKLASS 51 Loc 296 width 1 MD=9 F.51(3). Fördelning mellan samhällsklasser <Se F.51 för fullständig frågetext> 30 1. Viktigast 81 2. Näst viktigast 322 5. Minst viktigt 413 7. Alternativet har ej angivits 46 8. Ingen åsikt 287 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 233 KANDIDATENS ÅLDER 51 Loc 297 width 1 MD=9 F.51(4). Fördelning mellan åldersgrupper <Se F.51 för fullständig frågetext> 24 1. Viktigast 129 2. Näst viktigast 176 5. Minst viktigt 525 7. Alternativet har ej angivits 39 8. Ingen åsikt 286 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 234 KANDIDATS KOMMUNDEL 51 Loc 298 width 1 MD=9 F.51(5). Företrädare för olika delar av kommunen <Se F.51 för fullständig frågetext> 118 1. Viktigast 402 2. Näst viktigast 130 5. Minst viktigt 227 7. Alternativet har ej angivits 15 8. Ingen åsikt 287 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 235 FULLMÄKTIGES STORLEK 52 Loc 299 width 1 MD=9 F.52. Det har, främst mot bakgrund av kommunindelningsreformen, diskuterats hur stora fullmäktigeförsamlingarna lämpligen bör vara. Som skäl för stora församlingar har bl a anförts önskvärdheten av att olika grupper och kommundelar blir representerade. Som skäl emot har bl a anförts risker för tungroddhet, utdragna debatter m.m. Om Ni ser på läget i Er egen kommun tycker Ni då att fullmäktigeförsamlingen är ... 68 1. För stor 810 3. Lagom stor 12 5. För liten 289 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 236 SUPPLEANTSYSTEMET 53 Loc 300 width 1 MD=0 or GE 9 F.53. Numera utses suppleanter till de ordinarie ledamöterna i kommunfullmäktige. Hur har enligt Er uppfattning systemet med fullmäktigesuppleanter fungerat i Er kommun? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT SOM INTE VAR SUPPLEANT 1977-1979 614 1. Fördelarna överväger 57 3. Fördelar och nackdelar väger ungefär lika 6 5. Nackdelarna överväger 194 0. Frågan ej tillämplig 308 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 237 SUPPLEANT: FÖRDEL 1 53 Loc 301 width 1 MD=0 or GE 9 F.53(1). Första fördelen med suppleanter <Se F.53 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT SOM INTE VAR SUPPLEANT 1977-1979 97 1. Fulltalighet 48 2. Oförändrat styrkeförhållande mellan partierna 44 3. Bra inskolning, god rekrytering 31 4. Avlastar de ordinarie 3 5. Expertis tillvaratas 1 6. Konfliktlösningsmedel 58 7. Representativitet, demokrati 27 8. Annat svar (inkl. allmänna och okodbara svar) 210 0. Frågan ej tillämplig 660 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 238 SUPPLEANT: FÖRDEL 2 53 Loc 302 width 1 MD=0 or GE 9 F.53(2). Andra fördelen med suppleanter <Se F.53 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT SOM INTE VAR SUPPLEANT 1977-1979 11 1. Fulltalighet 13 2. Oförändrat styrkeförhållande mellan partierna 14 3. Bra inskolning, god rekrytering 13 4. Avlastar de ordinarie 5. Expertis tillvaratas 1 6. Konfliktlösningsmedel 22 7. Representativitet, demokrati 7 8. Annat svar (inkl. allmänna och okodbara svar) 438 0. Frågan ej tillämplig 660 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 239 SUPPLEANT: FÖRDEL 3 53 Loc 303 width 1 MD=0 or GE 9 F.53(3). Tredje fördelen med suppleanter <Se F.53 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT SOM INTE VAR SUPPLEANT 1977-1979 2 1. Fulltalighet 1 2. Oförändrat styrkeförhållande mellan partierna 1 3. Bra inskolning, god rekrytering 1 4. Avlastar de ordinarie 5. Expertis tillvaratas 6. Konfliktlösningsmedel 3 7. Representativitet, demokrati 8. Annat svar (inkl. allmänna och okodbara svar) 511 0. Frågan ej tillämplig 660 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 240 SUPPLEANT: FÖRDEL 4 53 Loc 304 width 1 MD=0 or GE 9 F.53(4). Fjärde fördelen med suppleanter <Se F.53 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT SOM INTE VAR SUPPLEANT 1977-1979 1. Fulltalighet 2. Oförändrat styrkeförhållande mellan partierna 3. Bra inskolning, god rekrytering 4. Avlastar de ordinarie 5. Expertis tillvaratas 6. Konfliktlösningsmedel 2 7. Representativitet, demokrati 8. Annat svar (inkl. allmänna och okodbara svar) 517 0. Ingen fördel, ingen markering 660 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 241 SUPPLEANT: NACKDEL 1 53 Loc 305 width 1 MD=0 or GE 9 F.53(5). Första nackdelen med suppleanter <Se F.53 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT SOM INTE VAR SUPPLEANT 1977-1979 2 1. Ringa effekt pga att suppleanterna så sällan deltar i besluten 1 2. Ringa effekt pga att suppleanterna så sällan är närvarande 3. Reformen oviktig eftersom partimotsättningarna är små 4. Suppleanterna sämre insatta i ärendena 7 5. De ordinaries ansvarskänsla avtrubbas 299 7. Ingen nackdel, ingen markering 13 8. Annat svar (inkl. allmänna och okodbara svar) 197 0. Frågan ej tillämplig 660 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 242 SUPPLEANT: NACKDEL 2 53 Loc 306 width 1 MD=0 or GE 9 F.53(6). Andra nackdelen med suppleanter <Se F.53 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT SOM INTE VAR SUPPLEANT 1977-1979 1. Ringa effekt pga att suppleanterna så sällan deltar i besluten 2. Ringa effekt pga att suppleanterna så sällan är närvarande 3. Reformen oviktig eftersom partimotsättningarna är små 4. Suppleanterna sämre insatta i ärendena 2 5. De ordinaries ansvarskänsla avtrubbas 318 7. Ingen nackdel, ingen markering 1 8. Annat svar (inkl. allmänna och okodbara svar) 198 0. Frågan ej tillämplig 660 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 243 SUPPLEANT: NACKDEL 3 53 Loc 307 width 1 MD=0 or GE 9 F.53(7). Tredje nackdelen med suppleanter <Se F.53 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT SOM INTE VAR SUPPLEANT 1977-1979 1. Ringa effekt pga att suppleanterna så sällan deltar i besluten 2. Ringa effekt pga att suppleanterna så sällan är närvarande 3. Reformen oviktig eftersom partimotsättningarna är små 4. Suppleanterna sämre insatta i ärendena 2 5. De ordinaries ansvarskänsla avtrubbas 319 7. Ingen nackdel, ingen markering 8. Annat svar (inkl. allmänna och okodbara svar) 198 0. Frågan ej tillämplig 660 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 244 KF ROLL DISKUSSION 54A Loc 308 width 1 MD=0 or GE 9 F.54. Nedan finns några påståenden om fullmäktiges roll i det kommunala beslutsfattandet. Välj vid varje påstående det svar som ligger närmast Er egen uppfattning. F.54A. Fullmäktiges makt bör stärkas genom att principiellt viktiga frågor diskuteras i fullmäktige innan kommunstyrelsens beredning är klar FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 137 1. Instämmer helt 189 2. Instämmer i stort sett 132 3. I stort sett motsatt åsikt 76 4. Helt motsatt åsikt 22 8. Ingen åsikt 304 0. Frågan ej tillämplig 319 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 245 KF ROLL DELEGATION 54B Loc 309 width 1 MD=0 or GE 9 F.54B. Fullmäktiges beslutanderätt i mindre viktiga frågor bör i ökad utsträckning kunna överföras till kommunstyrelse och nämnder <Se F.54 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 105 1. Instämmer helt 293 2. Instämmer i stort sett 105 3. I stort sett motsatt åsikt 36 4. Helt motsatt åsikt 18 8. Ingen åsikt 304 0. Frågan ej tillämplig 318 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 246 KF ROLL KONTROLL 54C Loc 310 width 1 MD=0 or GE 9 F.54C. Fullmäktige bör i ökad grad tillse att förvaltningen följer fullmäktiges beslut, t.ex. genom att tidsbegränsa besluts giltighet, kontinuerlig utvärdering och förstärkt revision <Se F.54 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 195 1. Instämmer helt 246 2. Instämmer i stort sett 54 3. I stort sett motsatt åsikt 11 4. Helt motsatt åsikt 50 8. Ingen åsikt 304 0. Frågan ej tillämplig 319 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 247 INDELN.REF: ALLA KOM 55A Loc 311 width 1 MD=9 F.55. Som en följd av kommunindelningsreformen skedde omfattande kommunsammanslagningar under åren fram till 1974. Hur bedömer Ni följderna av kommunsammanslagningarna? F.55A. För kommunerna i allmänhet 266 1. Fördelarna överväger 301 3. Fördelar och nackdelar väger ungefär lika 180 5. Nackdelarna överväger 86 8. Ingen åsikt 346 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 248 INDELN.REF: EGEN KOM 55B Loc 312 width 1 MD=9 F.55B. För er egen kommun <Se F.55 för fullständig frågetext> 143 0. Egen kommun ej berörd 306 1. Fördelarna överväger 242 3. Fördelar och nackdelar väger ungefär lika 144 5. Nackdelarna överväger 32 8. Ingen åsikt 312 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 249 K-INDELN: FÖRDEL 1 55 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 9 F.55(1). (MINST EN FÖRDEL) Första fördelen med kommunsammanslagningarna <Se F.55 för fullständig frågetext> 181 1. Bättre service, stabilare ekonomi 24 2. Effektivare resursutnyttjande, bättre planering 8 3. Bättre administration 2 4. Bättre kvalitet på kommunalpolitikerna 5 5. Ökad kommunal självstyrelse 6. Det egna partiet stärkt 9 7. Ökad jämlikhet mellan kommunerna 29 8. Annat svar (inkl. allmänna och okodbara svar) 210 0. Frågan ej tillämplig 711 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 250 K-INDELN: FÖRDEL 2 55 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 9 F.55(2). (MINST TVÅ FÖRDELAR) Andra fördelen med kommunsammanslagningarna <Se F.55 för fullständig frågetext> 9 1. Bättre service, stabilare ekonomi 26 2. Effektivare resursutnyttjande, bättre planering 4 3. Bättre administration 2 4. Bättre kvalitet på kommunalpolitikerna 1 5. Ökad kommunal självstyrelse 6. Det egna partiet stärkt 12 7. Ökad jämlikhet mellan kommunerna 4 8. Annat svar (inkl. allmänna och okodbara svar) 410 0. Frågan ej tillämplig 711 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 251 K-INDELN: FÖRDEL 3 55 Loc 315 width 1 MD=0 or GE 9 F.55(3). (MINST TRE FÖRDELAR) Tredje fördelen med kommunsammanslagningarna <Se F.55 för fullständig frågetext> 1. Bättre service, stabilare ekonomi 2. Effektivare resursutnyttjande, bättre planering 1 3. Bättre administration 4. Bättre kvalitet på kommunalpolitikerna 5. Ökad kommunal självstyrelse 6. Det egna partiet stärkt 12 7. Ökad jämlikhet mellan kommunerna 8. Annat svar (inkl. allmänna och okodbara svar) 454 0. Frågan ej tillämplig 712 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 252 K-INDELN: FÖRDEL 4 55 Loc 316 width 1 MD=0 or GE 9 F.55(4). (MINST FYRA FÖRDELAR) Fjärde fördelen med kommunsammanslagningarna <Se F.55 för fullständig frågetext> 1. Bättre service, stabilare ekonomi 2. Effektivare resursutnyttjande, bättre planering 3. Bättre administration 4. Bättre kvalitet på kommunalpolitikerna 1 5. Ökad kommunal självstyrelse 6. Det egna partiet stärkt 12 7. Ökad jämlikhet mellan kommunerna 8. Annat svar (inkl. allmänna och okodbara svar) 454 0. Frågan ej tillämplig 712 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 253 K-INDELN: NACKDEL 1 55 Loc 317 width 2 MD= 0 or GE 99 F.55(5). (MINST EN NACKDEL) Första nackdelen med kommunsammanslagningarna <Se F.55 för fullständig frågetext> 41 01. Ojämn fördelning av servicen, sämre service 48 02. Sämre administration 52 03. Färre och sämre förtroendemän 5 04. Sämre arbetsvillkor för kommunalpolitikerna 101 05. Sämre demokrati 2 06. Icke materiella värden har gått förlorade 4 07. Ökade motsättningar 2 08. Det egna partiet har försvagats 30 77. Annat svar (inkl allmänna och okodbara svar) 182 00. Frågan ej tillämplig 712 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 254 K-INDELN: NACKDEL 2 55 Loc 319 width 2 MD= 0 or GE 99 F.55(6). (MINST TVÅ NACKDELAR) Andra nackdelen med kommunsammanslagningarna <Se F.55 för fullständig frågetext> 12 01. Ojämn fördelning av servicen, sämre service 11 02. Sämre administration 22 03. Färre och sämre förtroendemän 6 04. Sämre arbetsvillkor för kommunalpolitikerna 37 05. Sämre demokrati 1 06. Icke materiella värden har gått förlorade 1 07. Ökade motsättningar 08. Det egna partiet har försvagats 3 77. Annat svar (inkl allmänna och okodbara svar) 374 00. Frågan ej tillämplig 712 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 255 K-INDELN: NACKDEL 3 55 Loc 321 width 2 MD= 0 or GE 99 F.55(7). (MINST TRE NACKDELAR) Tredje nackdelen med kommunsammanslagningarna <Se F.55 för fullständig frågetext> 5 01. Ojämn fördelning av servicen, sämre service 1 02. Sämre administration 3 03. Färre och sämre förtroendemän 3 04. Sämre arbetsvillkor för kommunalpolitikerna 5 05. Sämre demokrati 2 06. Icke materiella värden har gått förlorade 1 07. Ökade motsättningar 08. Det egna partiet har försvagats 1 77. Annat svar (inkl allmänna och okodbara svar) 446 00. Frågan ej tillämplig 712 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 256 K-INDELN: NACKDEL 4 55 Loc 323 width 2 MD= 0 or GE 99 F.55(8). (MINST FYRA NACKDELAR) Fjärde nackdelen med kommunsammanslagningarna <Se F.55 för fullständig frågetext> 01. Ojämn fördelning av servicen, sämre service 2 02. Sämre administration 03. Färre och sämre förtroendemän 04. Sämre arbetsvillkor för kommunalpolitikerna 2 05. Sämre demokrati 06. Icke materiella värden har gått förlorade 1 07. Ökade motsättningar 08. Det egna partiet har försvagats 1 77. Annat svar (inkl allmänna och okodbara svar) 460 00. Frågan ej tillämplig 713 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 257 POSITIV ERFARENHET 1 56 Loc 325 width 1 MD=0 or GE 9 F.56. Om Ni funderar på vilket utbyte som fullmäktigeuppdraget gett Er vad skulle Ni då vilja peka på som särskilt positivt och negativt? F.56(1). Första positiva erfarenheten FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 239 1. Att få vara med och bestämma 90 2. Insyn, kontroll 68 3. Ökad kunskap 13 4. Personlighetsutveckling 73 5. Kamratskap, kontakter med människor 9 7. Ingen markering 304 0. Frågan ej tillämplig 383 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 258 POSITIV ERFARENHET 2 56 Loc 326 width 1 MD=0 or GE 9 F.56(2). Andra positiva erfarenheten <Se F.56 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 55 1. Att få vara med och bestämma 23 2. Insyn, kontroll 37 3. Ökad kunskap 19 4. Personlighetsutveckling 51 5. Kamratskap, kontakter med människor 319 7. Ingen markering 311 0. Frågan ej tillämplig 364 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 259 POSITIV ERFARENHET 3 56 Loc 327 width 1 MD=0 or GE 9 F.56(3). Tredje positiva erfarenheten <Se F.56 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 8 1. Att få vara med och bestämma 1 2. Insyn, kontroll 4 3. Ökad kunskap 5 4. Personlighetsutveckling 4 5. Kamratskap, kontakter med människor 485 7. Ingen markering 305 0. Frågan ej tillämplig 367 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 260 POSITIV ERFARENHET 4 56 Loc 328 width 1 MD=0 or GE 9 F.56(4). Fjärde positiva erfarenheten <Se F.56 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 1 1. Att få vara med och bestämma 1 2. Insyn, kontroll 1 3. Ökad kunskap 1 4. Personlighetsutveckling 1 5. Kamratskap, kontakter med människor 504 7. Ingen markering 305 0. Frågan ej tillämplig 365 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 261 NEGATIV ERFARENHET 1 56 Loc 329 width 2 MD= 0 or GE 99 F.56(5). Första negativa erfarenheten <Se F.56 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 4 01. Restriktioner på självstyrelse 34 02. Kommunfullmäktige betydelselöst 20 03. Fullmäktigedebatterna dåliga 29 04. Byråkratisering 11 05. Allmänhetens låga intresse 24 06. För mycket partidisciplin och väljarflirt 24 07. Ej gehör för det egna partiets åsikter 12 08. Ej gehör för de egna åsikterna 11 09. Egna kunskaper otillräckliga 34 10. Utsatt position 16 11. Människors trångsynthet etc 74 12. Alltför krävande, uppdraget tar för mycket tid 45 13. Måste försumma familjen 4 14. Måste försumma förvärvsarbetet 20 15. Måste försumma fritidsintressena 2 16. Ekonomiska uppoffringar 93 55. Ingen markering 46 77. Annat svar 304 00. Frågan ej tillämplig 372 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 262 NEGATIV ERFARENHET 2 56 Loc 331 width 2 MD= 0 or GE 99 F.56(6). Andra negativa erfarenheten <Se F.56 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 01. Restriktioner på självstyrelse 5 02. Kommunfullmäktige betydelselöst 8 03. Fullmäktigedebatterna dåliga 4 04. Byråkratisering 1 05. Allmänhetens låga intresse 1 06. För mycket partidisciplin och väljarflirt 2 07. Ej gehör för det egna partiets åsikter 12 08. Ej gehör för de egna åsikterna 4 09. Egna kunskaper otillräckliga 7 10. Utsatt position 9 11. Människors trångsynthet etc 12 12. Alltför krävande, uppdraget tar för mycket tid 12 13. Måste försumma familjen 9 14. Måste försumma förvärvsarbetet 11 15. Måste försumma fritidsintressena 2 16. Ekonomiska uppoffringar 393 55. Ingen markering 11 77. Annat svar 304 00. Frågan ej tillämplig 372 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 263 NEGATIV ERFARENHET 3 56 Loc 333 width 2 MD= 0 or GE 99 F.56(7). Tredje negativa erfarenheten <Se F.56 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 01. Restriktioner på självstyrelse 2 02. Kommunfullmäktige betydelselöst 03. Fullmäktigedebatterna dåliga 1 04. Byråkratisering 05. Allmänhetens låga intresse 06. För mycket partidisciplin och väljarflirt 1 07. Ej gehör för det egna partiets åsikter 08. Ej gehör för de egna åsikterna 1 09. Egna kunskaper otillräckliga 3 10. Utsatt position 1 11. Människors trångsynthet etc 2 12. Alltför krävande, uppdraget tar för mycket tid 13. Måste försumma familjen 1 14. Måste försumma förvärvsarbetet 6 15. Måste försumma fritidsintressena 16. Ekonomiska uppoffringar 480 55. Ingen markering 5 77. Annat svar 304 00. Frågan ej tillämplig 372 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 264 NEGATIV ERFARENHET 4 56 Loc 335 width 2 MD= 0 or GE 99 F.56(8). Fjärde negativa erfarenheten <Se F.56 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 01. Restriktioner på självstyrelse 02. Kommunfullmäktige betydelselöst 03. Fullmäktigedebatterna dåliga 04. Byråkratisering 05. Allmänhetens låga intresse 06. För mycket partidisciplin och väljarflirt 07. Ej gehör för det egna partiets åsikter 08. Ej gehör för de egna åsikterna 09. Egna kunskaper otillräckliga 1 10. Utsatt position 11. Människors trångsynthet etc 12. Alltför krävande, uppdraget tar för mycket tid 13. Måste försumma familjen 14. Måste försumma förvärvsarbetet 15. Måste försumma fritidsintressena 16. Ekonomiska uppoffringar 500 55. Ingen markering 2 77. Annat svar 304 00. Frågan ej tillämplig 372 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 265 NYA REFORMER FÖR KF 57 Loc 337 width 1 MD=0 or GE 9 F.57. Till en del kan eventuella olägenheter förknippade med fullmäktigeuppdraget minskas genom att regler ändras eller genom att helt nya uppslag prövas. Vilka är Era synpunkter? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 195 1. Reformer angelägna, med motiv 11 2. Reformer angelägna, utan motiv 237 5. Inga reformer angelägna 304 0. Frågan ej tillämplig 432 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 266 REFORMFÖRSLAG 1 57 Loc 338 width 1 MD=0 F.57(1). Första reformförslaget <Se F.57 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 9 1. Fullmäktiges interna arbetsformer 3 2. Krav på tjänstemän 2 3. Förstärkning av KF:s position 15 4. Allmänkommunala reformer 4 5. Arvodering 2 6. Ledighet 5 7. Utbildning 10 8. Andra förslag 1129 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 267 REFORMFÖRSLAG 2 57 Loc 339 width 1 MD=0 F.57(2). Andra reformförslaget <Se F.57 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 2 1. Fullmäktiges interna arbetsformer 2. Krav på tjänstemän 3. Förstärkning av KF:s position 2 4. Allmänkommunala reformer 3 5. Arvodering 2 6. Ledighet 3 7. Utbildning 4 8. Andra förslag 1163 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 268 REFORMFÖRSLAG 3 57 Loc 340 width 1 MD=0 F.57(3). Tredje reformförslaget <Se F.57 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 1. Fullmäktiges interna arbetsformer 2. Krav på tjänstemän 3. Förstärkning av KF:s position 2 4. Allmänkommunala reformer 5. Arvodering 6. Ledighet 4 7. Utbildning 2 8. Andra förslag 1171 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 269 REFORMFÖRSLAG 4 57 Loc 341 width 1 MD=0 F.57(4). Fjärde reformförslaget <Se F.57 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 1. Fullmäktiges interna arbetsformer 2. Krav på tjänstemän 3. Förstärkning av KF:s position 4. Allmänkommunala reformer 5. Arvodering 6. Ledighet 4 7. Utbildning 8. Andra förslag 1175 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 270 REFORMFÖRSLAG 5 57 Loc 342 width 1 MD=0 F.57(5). Femte reformförslaget <Se F.57 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL NYVALD LEDAMOT 1. Fullmäktiges interna arbetsformer 2. Krav på tjänstemän 3. Förstärkning av KF:s position 4. Allmänkommunala reformer 5. Arvodering 6. Ledighet 4 7. Utbildning 8. Andra förslag 1175 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas