KOMMUNALPOLITIKERUNDERSÖKNINGEN 1979-1980
            Nämndernas ledamöter
               SSD 0101

              Primärforskare
              Gunnar Wallin
         Statsvetenskapliga institutionen
            Stockholms universitet

             Första SSD-upplagan
               Juni 1991

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i KOMMUNALPOLITIKERUNDERSÖKNINGEN 1979-1980
       samlades ursprungligen in av Gunnar Wallin.
       Varken SSD eller primärforskaren bär ansvar
       för analyser och tolkningar som presenteras
       i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Gunnar Wallin och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får
  KOMMUNALPOLITIKERUNDERSÖKNINGEN 1979-1980 förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Riksdagen beslöt i december 1978 (prop. 78/78:61, KU
  1978/79:17) att anslå ca 7 miljoner kronor till en
  vetenskaplig utvärdering av kommunindelningsreformens
  konsekvenser. Utvärderingen skulle enligt riksdagsbeslutet
  ske i enlighet med det forskningsprogram "Utvärdering av
  kommunindelningsreformen" (Ds Kn 1978:5) som utarbetats av
  kommunaldemokratiska kommitten.

  Kommunaldemokratiska kommitten var en parlamentarisk
  kommitte som tillsattes hösten 1977 och omfattade 7
  ledamöter och lika många sakkunniga. Kommitten fick i
  uppdrag att vara administrativt ansvarig för utvärderingen.

  För forskningsarbetet svarade kommunaldemokratiska
  forskningsgruppen vilken bildades under våren 1979.
  Projektansvariga var Jörgen Westerståhl, Lars Strömberg,
  Lennart Brantgärde (Statsvetenskapliga institutionen vid
  Göteborgs universitet), Janerik Gidlund (Statsvetenskapliga
  institutionen vid Umeå universitet), Gunnar Wallin
  (Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms
  universitet), Håkan Magnusson, Leif Johansson
  (Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet),
  Gunnar Törnqvist, Lars-Olof Olander och Jan Widberg
  (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid
  Lunds universitet).

  Forskningsprogrammet var utformat mot bakgrund av den debatt
  som fördes om den kommunala självstyrelsen och den kommunala
  demokratin framförallt i samband med 1960-talets
  kommunindelningsreform. Genom de arbeten som en tidigare
  kommunalforskningsgrupp, med stöd av Riksbankens
  Jubileumsfond, utförde under åren 1966-1970 var
  förutsättningarna för en utvärdering av indelningsreformen
  goda, jämfört med vad som är vanligt när det gäller
  samhällsreformer av denna storlek.

  Undersökningarna koncentrerades på förhållandet i
  kommunerna. I större inriktning än tidigare undersökningar
  inriktades de på frågor rörande skillnader inom kommunerna,
  när det gäller möjligheterna för medborgerligt deltagande,
  tillgång till service etc. Därigenom blev det lättare att
  bedöma behovet av ytterligare reformer av kommunernas
  arbetsformer och organisation. Även förutsättningarna för
  och konsekvenserna av att i vissa fall ompröva genomförda
  kommunsammanläggningar, kunde på detta sätt belysas.

  
  Forskningsprogrammet var uppdelat i tre delprogram:

  KOMMUNEN SOM DEMOKRATISK SJÄLVSTYRELSEORGANISATION

  Tre av de tillhörande delprojekten behandlade de väsentliga
  kanalerna mellan medborgarna och det kommunalpolitiska
  systemet, nämligen massmedier, partier och organisationer.
  Till massmedieprojektet lades också ett studium av
  medborgarnas information i kommunalpolitiska frågor. Det
  fjärde projektet i detta delprogram summerade den
  medborgerliga aktiviteten via de olika kanalerna men också
  direkt i förhållande till det kommunalpolitiska systemet.

  KOMMUNEN SOM FÖRVALTNINGSORGANISATION

  Delprogram II behandlade den kommunala organisationen, dvs
  själva centrum i det kommunalpolitiska systemet. Här beaktas
  krav och önskemål rörande den kommunala verksamheten och här
  fattas besluten. Huvudaktörerna är kommunalpolitiker och
  tjänstemän. Även deras relationer till medborgarna belystes
  liksom politikernas åsiktsrepresentativitet. Väsentliga
  frågeställningar gällde politikerkårens rekrytering och
  sammansättning, politikernas arbete,
  förvaltningsorganisationens utveckling och förhållandet
  mellan politiker och tjänstemän. Den centrala
  budgetprocessen specialstuderades.

  KOMMUNEN SOM SERVICEPRODUCENT OCH ENHET FÖR
  SAMHÄLLSPLANERING

  Delprogram III behandlade den kommunala servicen, dvs det
  som från medborgarnas synpunkt främst kommer ut av det
  kommunala systemet. Servicen studerades från tre
  huvudsakliga utgångspunkter: Hur den utvecklas och hur den
  varierar mellan kommunerna, vilka förändringar som skett med
  servicens tillgänglighet efter kommunindelningsreformen och
  hur medborgarna bedömer den service de erbjuds.

  
                 II

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  KOMMUNURVALET

  Mot bakgrund av forskningsprogrammets uppläggning stod det
  tidigt klart att undersökningarna måste inriktas på studier
  av många kommuner i ett representativt urval. Till detta
  beslut bidrog de resultat som den tidigare
  kommunalforskningsgruppen kommit fram till, nämligen att
  variationerna mellan de svenska kommunerna är avsevärda i en
  mängd relevanta avseenden. Med hänsyn till att storstäderna
  Stockholm, Göteborg och Malmö endast marginellt påverkades
  av indelningsreformen och att förhållandena i dessa kommuner
  i många avseenden var speciella och skulle kräva en stor
  andel av de begränsade forskningsresurserna för att kunna
  undersökas beslöts att storstäderna skulle uteslutas ur
  målpopulationen.

  En grundläggande utgångspunkt vid valet av urval var tanken
  att kommunurvalet skulle kunna användas för alla de
  undersökningar som skulle bli aktuella i
  forskningsprogrammet. Detta motiverades främst av metodiska
  skäl. Ett gemensamt kommunurval skulle öka möjligheterna att
  samanalysera resultat från olika delundersökningar. Till
  detta kom också en rent praktisk synpunkt, nämligen att en
  lång rad bakgrundsdata och annat arkivmaterial skulle kunna
  samutnyttjas i olika projekt, besök i kommunerna av
  forskningspersonal kunna koordineras osv.

  Ett problem vid urvalskonstruktionen var att olika planerade
  projekt ställde olika krav på urvalets storlek. För vissa
  undersökningar var det önskvärt med så stort kommunurval som
  möjligt, för andra särskilt resurskrävande studier skulle
  endast ett fåtal kommuner kunna undersökas. För de studier
  som skulle kräva många kommuner för att kunna ge en
  representativ bild av kommunerna utanför storstäderna
  bestämdes antalet till 50. Urvalet konstruerades så att det
  var möjligt att dela i två hälfter med 25 kommuner i varje.
  I ett av 25-urvalen ingick 5 typkommuner som skulle kunna
  användas för mera intensiva studier.

  Som grundval för urvalsdragningen av de 50 kommunerna låg en
  faktoranalys av ett 30-tal olika kommunegenskaper:
  demografiska, ekonomiska och politiska bland vilka flera
  belyste utvecklingen över tid. Faktoranalysen visade att sex
  dimensioner präglade kommunpopulationen:
  majoritetsförhållande i kommunfullmäktige, geografiskt läge,
  invånarantal, kommuntyp (glesbygdskommuner, mindre
  bruksorter, större industriorter, kommuner med
  förvaltningsinslag), centralortsförhållanden (tvåkärniga

  
  kommuner, enkärniga med svag centralort, enkärniga med stark
  centralort, enkärniga med mycket stark centralort) samt
  tidpunkt för senaste kommunsammanslagning. Denna information
  användes för att indela landets 274 kommuner utanför
  storstäderna i 25 strata på ett sådant sätt att de kommuner
  som hamnade i respektive stratum var så lika varandra som
  möjligt. Ur vart och ett av dessa 25 strata valdes sedan 2
  kommuner. Därigenom erhölls också två 25-kommunurval.

  De kommuner som specialstuderades valdes i första hand med
  hänsyn till behovet av att kunna utnyttja ett inom den
  kulturgeografiska institutionen i Lund insamlat kartmaterial
  rörande transportapparaten. De valdes också med beaktande av
  intresset att få med i studien en kommun som inte berördes
  av indelningsförändringarna (Grästorp), en expansiv
  förortskommun (Kävlinge), landsbygds- och tätortskommuner av
  "standardmodell" enligt indelningsförslaget (Sjöbo och
  Lidköping) samt en större kommun (Luleå). Genom att
  kommunerna valdes från Skåne, Västergötland och Norbotten
  uppnåddes en viss spridning över landet rent geografiskt.

  För en diskussion om urvalet se Sven Eriksson "Kommunurval,
  väljarurval och analysansatser" (Ds Kn 1982:4).

  NÄMNDENKÄTEN

  Nämndenkäten är en stickprovsundersökning av nämndledamöter
  och -suppleanter inom kommunurvalet (25-urvalet).
  Nämndbegreppet har avgränsats så, att dit har förts organ
  valda av fullmäktige och med verkställande och förvaltande
  uppgifter. Häri ingår kommunstyrelsen. En rad närbesläktade
  slag av organ har med denna definition uteslutits, t ex
  organ med enbart beredande uppgifter såsom särskilda
  beredningar, kommitteer och utskott inom styrelser och
  nämnder, statliga eller andra icke-kommunala organ som
  likväl väljs av fullmäktige (till denna kategori räknas
  taxeringsnämnder), revisionen mm. Som organisatoriska
  alternativ till nämnder fungerar ibland bolag, stiftelser
  och kommunalförbund. Styrelser i dessa organ har inte
  definierats som nämnder. En utförlig beskrivning av
  nämndenkätens urval finns redovisad i metodbilagan i
  "Kommunalpolitikerna. Rekrytering - Arbetsförhållanden -
  Funktioner. Del 2.", Ds Kn 1981:18.

  Nämndundersökningens fältfas inföll under perioden maj -
  november 1980. Enkäten administrerades i fyra olika
  versioner beroende dels på att en del frågor var gemensamma
  med kommunfullmäktigeenkäten, dels på att en del
  nämndledamöter/suppleanter hade flera olika nämnduppdrag.
  Version A var nämndenkätens huvudformulär och distribuerades
  till respondenter med ett nämnduppdrag och som inte besvarat
  kommunfullmäktigeenkäten. Version B är samma som version A

  
  men utan de frågor som ställts i fullmäktigeenkäten. Enkäten
  motsvarar frågorna 29-30 och 34-58 i version A. Version C
  distribuerades till respondenter med mer än ett
  nämnduppdrag, men som inte besvarat fullmäktigeenkäten.
  Denna version är samma som version A men med vissa frågor
  ställda så att man kan avgöra vilken nämnd svaret avser.
  Version D besvarades av respondenter som tidigare besvarat
  fullmäktigeenkäten och som hade fler än ett nämnduppdrag.
  Enkäten motsvarar version B men med samma kompletteringar
  som version C.

  För ytterligare information om undersökningen se:

  Wallin, G., Bäck, H. och Tabor, M. (1981):
  "Kommunalpolitikerna. Rekrytering - Arbetsförhållanden -
  Funktioner. Del 1." Ds Kn 1981:17. Stockholm: LiberFörlag

  Wallin, G., Bäck, H. och Tabor, M. (1981):
  "Kommunalpolitikerna. Rekrytering - Arbetsförhållanden -
  Funktioner. Del 2." Ds Kn 1981:18. Stockholm: LiberFörlag

  

  NÄMNDENKÄTEN: KOMMUNVISA SVARSFREKVENSER

          Antal      Andel
  Kommun     fullmäktige   svarande

  Tyresö      44       72.7
  Tierp       58       70.7
  Enköping     61       74.6
  Katrineholm    62       77.4
  Eksjö       58       74.1
  Kalmar      54       78.1
  örkelljunga    47       53.2
  Kävlinge     45       68.9
  Sjöbo       67       67.6
  Trelleborg    50       80.0
  Halmstad     54       74.1
  Partille     45       75.6
  Munkedal     52       76.9
  Lysekil      45       75.6
  Tranemo      48       70.8
  Grästorp     45       66.7
  Lidköping     51       70.6
  Kil        46       71.7
  Surahammar    44       65.9
  Berg       44       63.6
  Härjedalen    44       70.5
  Sorsele      37       62.2
  Kalix       50       70.6
  Gällivare     49       63.3
  Luleå       65       66.2

  Alla      1265       70.7

  
  KOMMUNALDEMOKRATISKA FORSKNINGSGRUPPENS RAPPORTER:

  "Den kommunala självstyrelsen. En utvärdering av
  kommunindelningsreformen" (Ds Kn 1979:12)

  Jan Widberg, "Från socken till kommunblock. En studie av
  kommunala indelningar och indelningsreformer i Sverige" (Ds
  Kn 1979:14)

  Lars-Olof Olander, "Förnyelse och variation i ortssystemet.
  Servicens, transportsystemets och åtkomlighetens förändring
  i några svenska kommuner mot bakgrund av indelningsreformen"
  (Ds Kn 1980:6)

  Lars-Olof Olander och Jan Widberg, "Hushållen och
  servicelandskapet. Geografiska studier av utnyttjande och
  attityder" (Ds Kn 1981:10)

  Jörgen Westerståhl och Folke Johansson, "Medborgarna och
  kommunen. Studier av medborgerlig aktivitet och
  representativ folkstyrelse" (Ds Kn 1981:12)

  Lennart Brantgärde, Iris Alfredsson och Mats Sjölin,
  "Kommunalpolitik, massmedier och medborgare. Studier av
  kunskaper, mediautbud och förutsättningar för lokal
  opinionsbildning" (Ds Kn 1981:13)

  Janerik Gidlund och Gullan Gidlund, "Ty riket är ditt och
  makten. De politiska partiernas roll i svenska kommuner" (Ds
  Kn 1981:15)

  Gunnar Wallin, Henry Bäck och Merrick Tabor,
  "Kommunalpolitikerna. Rekrytering - Arbetsförhållanden -
  Funktioner" (Del 1 Ds Kn 1981:17 och del 2 Ds Kn 1981:18)

  Anders Sannerstedt, "Attityder till kommunal service" (Ds Kn
  1981:22)

  Stephan Schmidt, "De valdas val. Kommunal beslutsstruktur
  och beslutsprocess" (Ds Kn 1981:23)

  Leif Johansson "Kommunala servicevariationer" (Ds Kn 1982:2)

  Janerik Gidlund, Jan Engberg, Ulla-Britt Hallin och Anders
  Lidström, "Folkrörelser och kommunalpolitik" (Ds Kn 1982:3)

  Sven Eriksson, "Kommunurval, väljarurval och analysansatser"
  (Ds Kn 1982:4)

  Håkan Magnusson, "Den kommunala budgetprocessen" (Ds Kn
  1982:5)

  Lars Strömberg och Per-Owe Norell, "Kommunalförvaltningen"
  (Ds Kn 1982:8)

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 43   (2) UTBILDNING      13A    (3) MD=9
    REF 43   (4) LOC 61 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.13A.  Vilken utbildning har Ni?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    281  1.  Enbart folkskola eller grundskola
    239  2.  Utöver folkskola-grundskola teoretisk
          utbildning som omfattar högst två år
          eller praktisk utbildning
    415  3.  Utöver folkskola-grundskola teoretisk
          utbildning som omfattar mer än två hela
          studieår

    330  9.  Bortfall/Uppgift saknas

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 SSDstudie NR 0101 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 002 4 ID-nummer 5 Formulärversion 6 Stratum 7 Svarstillfälle 8 Bortfall 9 Kommun 10 Kön NÄMNDUPPDRAG 11 Nämnduppdrag 1 1980 12 Nämndposition 1 1980 13 Nämnduppdrag 2 1980 14 Nämndposition 2 1980 15 Nämnduppdrag 3 1980 16 Nämndposition 3 1980 17 Nämnduppdrag 4 1980 18 Nämndposition 4 1980 19 År första kommunala uppdrag STYRELSEUPPDRAG I PARTIORGANISATIONER 20 Lokalt uppdrag 21 Regionalt uppdrag 22 Centralt uppdrag 23 Parti UP representerar 24 Partiålder 25 Styrelseuppdrag 1 26 Styrelseuppdrag 2 27 Styrelseuppdrag 3 28 Styrelseuppdrag 4 29 Styrelseuppdrag 5 30 Ålder 1979 31 Medborgarskap 32 Boendesituation 33 Hemkommun innan kommunsammanslagningen 34 Gammalt uppdrag 1 35 Gammalt uppdrag 2 36 Civilstånd BARN OCH BARNTILLSYN 37 Barn under 16 år hemma 38 Antal barn under 16 år hemma 39 Barnens ålder 40 Barntillsyn dagtid 41 Barntillsyn kvällstid 42 Bedömning av barntillsynen YRKE OCH UTBILDNING 43 Utbildning 44 Utbildningens längd 45 Förvärvsarbetar 46 Hemarbetande - studerande - pensionär 47 Tidigare förvärvsarbetande 48 Anställd eller egen företagare 49 Yrke 50 Yrkesgrupp 51 Heltids- eller deltidsarbete 52 Antal anställda 53 Facklig organisering 54 Arbetsgivare SAMMANTRÄDES- OCH FÖRBEREDELSETID 55 Sammanträdestid kommunfullmäktigesuppleant 56 Förberedelsetid kommunfullmäktigesuppleant 57 Sammanträdestid övriga kommunala uppdrag 58 Förberedelsetid övriga kommunala uppdrag 59 Sammanträdestid andra offentliga uppdrag 60 Förberedelsetid andra offentliga uppdrag 61 Sammanträdestid partiorganisationen 62 Förberedelsetid partiorganisationen 63 Sammanträdestid andra organisationer 64 Förberedelsetid andra organisationer 65 Total tid kommunala uppdrag 66 Total tid kommunala uppdrag (exkl. kommunalråd) 67 Restid kommunala sammanträden 68 Färdsätt kommunala sammanträden 69 Total restid för kommunala uppdrag KONFLIKTER MELLAN SYSSELSÄTTNINGSALTERNATIV 70 Konflikt hem - kommunala uppdrag 71 Konflikt hem - parti 72 Konflikt arbete - kommunala uppdrag 73 Konflikt arbete - parti 74 Konflikt kommunala uppdrag - parti 75 Annan konflikt 76 Sammanträde kväll/dag 77 Bedömning av sammanträdestiden 78 Deltagit i kurs avsedd för kommunal förtroendeman 79 Kurser gynnsam inverkan på förmågan att sköta uppdrag ARVODEN 80 Kommunalt arvode 81 Arvodet i förhållande till inkomstbortfall 82 Arvodesprincip OMDÖMEN OM BESLUTSUNDERLAG 83 Otillräckligt beslutsunderlag 84 Ovidkommande material 85 Material i god tid 86 Språklig utformning enkel och klar 87 Tillräckliga kunskaper och erfarenheter för uppdraget OMGIVNINGENS INSTÄLLNING 88 Allmänhetens syn 89 Familjens syn 90 Kollegors syn 91 Anställdas syn 92 Arbetsgivares syn 93 Kunders syn 94 Vänners syn KOMMUNALRÅD 95 Kommunalråden avlastar övriga kommunalpolitiker rutinarbete 96 Kommunalråden för egen politik 97 Politikerna får mer inflytande genom kommunalråden 98 Kommunalråden sysslar för mycket med administration 99 Kommunalråden de egentliga beslutsfattarna 100 Konflikt facknämnd - kommunintresset KRITERIER FÖR NOMINERING TILL KOMMUNALA ORGAN 101 Kandidaters erfarenhet och kunnighet 102 Fördelning mellan könen 103 Fördelning mellan yrkesgrupper 104 Fördelning mellan åldersgrupper 105 Kommundelarnas representation 106 Kunskaper från nämndens verksamhetsområde 107 Annat förhållande som bör tillmätas stor vikt FÖRÄNDRINGAR 108 Fler nämnder 109 Större nämnder 110 Lokala organ 111 Samrådsorgan 112 Partssammansatta organ 113 Kommunalt uppdrag 1979 KONTAKT MED ENSKILDA PERSONER 114 Kontakt i egen sak 115 Kontakt i kommunalpolitiska frågor PÅTRYCKNINGSGRUPPER 116 Påtryckning från organisationer 117 Påtryckningsgrupp 1 118 Påtryckningsgrupp 2 119 Påtryckningsgrupp 3 120 Påtryckningsgrupp 4 POLITIKERS, TJÄNSTEMÄNS OCH FACKFÖRENINGARS ROLL I BESLUTSFATTANDET 121 Politikerna granskar tjänstemännens förslag 122 Tjänstemännens förslag i linje med politikernas uppfattning 123 Politikerna saknar kunskap 124 Fackföreningarna har i praktiken inget inflytande 125 Politikerna oftare initiativtagare än tjänstemännen 126 Tjänstemännen har stort inflytande genom sin expertkunskap 127 Tjänstemännen tar över allt fler uppgifter 128 Tjänstemännen tar över uppgifter, bedömning 1 129 Tjänstemännen tar över uppgifter, bedömning 2 130 Mindre antal tjänstemän 131 Politisering av den kommunala verksamheten 132 Politisering av den kommunala verksamheten, bedömning 1 133 Politisering av den kommunala verksamheten, bedömning 2 ÅTGÄRDER FÖR ATT LÖSA KOMMUNERNAS EKONOMISKA PROBLEM 134 Öka statsbidragen till kommunerna 135 Skära ned verksamheten 136 Höja kommunalskatterna 137 Öka avgifter 138 Minska reformtakten 139 Anlita konsulter 140 Annan åtgärd, 1 141 Annan åtgärd, 2 142 Angett annan åtgärd FÖRVALTNINGENS ROLL I DET KOMMUNALA BESLUTSFATTANDET 143 Politikerna ägnar sig åt viktiga prioriteringsfrågor 144 Förvaltningen bör företräda svaga 145 Tjänstemännen bör lägga förslag i linje med politikernas åsikter 146 Förvaltningen pådrivande kraft 147 Fördel om ledande tjänstemän har samma uppfattning som den politiska majoriteten 148 Politiska direktiv för att starta större utredningar 149 Förvaltningen neutral i förhållande till de politiska partierna 150 Tjänstemännen har primärt ett ansvar mot den politiska ledningen 151 Bedömning av den kommunala verksamhetens omfattning KOMMUNENS INSATSER PÅ OLIKA OMRÅDEN 152 Tillgång på bostäder 153 Markköp och markplanering 154 Sysselsättning 155 Kollektivtrafik 156 Vägar, gator och trafik 157 Vatten och avlopp 158 Miljövård 159 Skolor 160 Barnomsorg 161 Äldre- och handikappomsorg 162 Socialhjälp 163 Idrott och friluftsliv 164 Annan fritidsverksamhet 165 Bibliotek och annan kulturell verksamhet 166 Ökade kommunala insatser 1 167 Ökade kommunala insatser 2 168 Ökade kommunala insatser 3 169 Minskade kommunala insatser 1 170 Minskade kommunala insatser 2 171 Minskade kommunala insatser 3 172 Förändra inriktningen på den kommunala verksamheten 173 Allvarligaste problemet 1 174 Allvarligaste problemet 2 175 Allvarligaste problemet 3 176 Nämnd 1 177 Nämnd 2 178 Nämnd 3 MENINGSMOTSÄTTNINGAR EFTER OLIKA SKILJELINJER 179 Nämnd 1: Konflikt mellan olika partier 180 Nämnd 1: Konflikt mellan politiker och tjänstemän 181 Nämnd 1: Konflikt mellan olika kommundelar 182 Nämnd 1: Andra skiljelinjer 183 Nämnd 2: Konflikt mellan olika partier 184 Nämnd 2: Konflikt mellan politiker och tjänstemän 185 Nämnd 2: Konflikt mellan olika kommundelar 186 Nämnd 2: Andra skiljelinjer 187 Nämnd 3: Konflikt mellan olika partier 188 Nämnd 3: Konflikt mellan politiker och tjänstemän 189 Nämnd 3: Konflikt mellan olika kommundelar 190 Nämnd 3: Andra skiljelinjer NÄRVARO/FRÅNVARO VID SAMMANTRÄDEN I NÄMND/UTSKOTT 191 Närvaro vid sammanträde, nämnd 1 192 Närvaro vid sammanträde, nämnd 2 193 Närvaro vid sammanträde, nämnd 3 194 Frånvaro vid sammanträde, nämnd 1 195 Frånvaro vid sammanträde, nämnd 2 196 Frånvaro vid sammanträde, nämnd 3 197 Närvaro vid sammanträde, utskott nämnd 1 198 Närvaro vid sammanträde, utskott nämnd 2 199 Närvaro vid sammanträde, utskott nämnd 3 200 Frånvaro vid sammanträde, utskott nämnd 1 201 Frånvaro vid sammanträde, utskott nämnd 2 202 Frånvaro vid sammanträde, utskott nämnd 3 EGNA AKTIVITETER I NÄMND/UTSKOTT 203 Diskuterat fråga med tjänsteman, nämnd 1 204 Diskuterat fråga med tjänsteman, nämnd 2 205 Diskuterat fråga med tjänsteman, nämnd 3 206 Diskuterat fråga med tjänsteman, utskott nämnd 1 207 Diskuterat fråga med tjänsteman, utskott nämnd 2 208 Diskuterat fråga med tjänsteman, utskott nämnd 3 209 Initiativ till nya ärenden, nämnd 1 210 Initiativ till nya ärenden, nämnd 2 211 Initiativ till nya ärenden, nämnd 3 212 Utarbetat beslutsunderlag, nämnd 1 213 Utarbetat beslutsunderlag, nämnd 2 214 Utarbetat beslutsunderlag, nämnd 3 215 Utarbetat beslutsunderlag, utskott nämnd 1 216 Utarbetat beslutsunderlag, utskott nämnd 2 217 Utarbetat beslutsunderlag, utskott nämnd 3 218 Direktiv till tjänstemän, nämnd 1 219 Direktiv till tjänstemän, nämnd 2 220 Direktiv till tjänstemän, nämnd 3 221 Direktiv till tjänstemän, utskott nämnd 1 222 Direktiv till tjänstemän, utskott nämnd 2 223 Direktiv till tjänstemän, utskott nämnd 3 MEDEL FÖR EFFEKTIVARE FÖRVALTNING 224 Förstärka kommunstyrelsens ställning 225 Överföra fler verksamheter i bolagsform 226 Inrätta samordningsorgan 227 Ökad användning av ramanslag 228 Permanent samrådsorgan 229 Förstärkt planerings- och budgeteringsorganisation 230 Reducera samråd och sammanträden till ett minimum PÅSTÅENDEN OM KOMMUNALPOLITIK 231 Ökat inflytande för dem som utnyttjar servicen 232 Politikerna bör sträva efter samarbete 233 Kommunal självstyrelse anpassar servicen till lokala behov 234 Politikernas uppsåt är att skapa ett bättre samhälle 235 Ökat expertinflytande 236 Likvärdig kommunal service genom statligt tvång 237 Partierna bör ta strid för att förverkliga sina program 238 Allmänheten har ej tillräcklig kunskap 239 Ledamot av utskott eller beredningsorgan BEGRÄNSAR HANDLINGSUTRYMMET I NÄMND 1 240 Kommunförbundets rekommendationer 241 Centrala löneuppgörelser 242 Lagar om anställningstrygghet 243 Speciallagstiftning och statliga rekommendationer 244 Lokala sysselsättningsläget 245 Konjunkturerna 246 Befolkningsutvecklingen 247 Andra omständigheter BEGRÄNSAR HANDLINGSUTRYMMET I NÄMND 2 248 Kommunförbundets rekommendationer 249 Centrala löneuppgörelser 250 Lagar om anställningstrygghet 251 Speciallagstiftning och statliga rekommendationer 252 Lokala sysselsättningsläget 253 Konjunkturerna 254 Befolkningsutvecklingen 255 Andra omständigheter BEGRÄNSAR HANDLINGSUTRYMMET I NÄMND 3 256 Kommunförbundets rekommendationer 257 Centrala löneuppgörelser 258 Lagar om anställningstrygghet 259 Speciallagstiftning och statliga rekommendationer 260 Lokala sysselsättningsläget 261 Konjunkturerna 262 Befolkningsutvecklingen 263 Andra omständigheter BETYDELSE FÖR DEN EKONOMISKA PLANERINGEN INOM KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSOMRÅDE 264 Förvaltningen 265 Facknämndernas arbetsutskott 266 Facknämnderna 267 Budgetberedning, kommunstyrelsens AU 268 Fullmäktige 269 Partiernas KS-grupper 270 Övrigt partiorgan 271 MBL-förhandlingar 272 Kontakter med enskilda, föreningar eller företag BETYDELSE FÖR DEN EKONOMISKA PLANERINGEN INOM VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR NÄMND 1 273 Nämnd 1 274 Förvaltningen 275 Nämndens arbetsutskott 276 Nämnden 277 Budgetberedning, kommunstyrelsens AU 278 Kommunstyrelsen 279 Fullmäktige 280 Partiernas nämndgrupp 281 Övriga partiorgan 282 MBL-förhandlingar 283 Kontakter med enskilda, föreningar eller företag BETYDELSE FÖR DEN EKONOMISKA PLANERINGEN INOM VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR NÄMND 2 284 Nämnd 2 285 Förvaltningen 286 Nämndens arbetsutskott 287 Nämnden 288 Budgetberedning, kommunstyrelsens AU 289 Kommunstyrelsen 290 Fullmäktige 291 Partiernas nämndgrupp 292 Övriga partiorgan 293 MBL-förhandlingar 294 Kontakter med enskilda, föreningar eller företag BETYDELSE FÖR DEN EKONOMISKA PLANERINGEN INOM VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR NÄMND 3 295 Nämnd 3 296 Förvaltningen 297 Nämndens arbetsutskott 298 Nämnden 299 Budgetberedning, kommunstyrelsens AU 300 Kommunstyrelsen 301 Fullmäktige 302 Partiernas nämndgrupp 303 Övriga partiorgan 304 MBL-förhandlingar 305 Kontakter med enskilda, föreningar eller företag REDOVISNINGSGRUPPER 306 Kommunstyrelsen: presidieledamot 307 Kommunstyrelsen: övrig ordinarie ledamot 308 Kommunstyrelsen: suppleant 309 Skolstyrelse, social centralnämnd: presidieledamot 310 Övriga nämnder: presidieledamot 311 Skolstyrelse, social centralnämnd: övrig ordinarie ledamot 312 Övriga nämnder: övrig ordinarie ledamot 313 Nämnder: suppleant 314 Kommunalråden de egentliga beslutsfattarna

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0101              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0101


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Juni 1991
VAR 3 DELSTUDIE NR 002 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 4 delar. 001. Kommunfullmäktiges ledamöter 002. Nämndernas ledamöter 003. Avgångna fullmäktigeledamöter 004. Partiernas fullmäktigegrupper
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer Ett femsiffrigt ID-nummer där kolumn 1-2 är kommunkod och kolumn 3-5 individnummer.
VAR 5 FORMULÄRVERSION Loc 14 width 1 Formulärversion 628 1. A-formulär (respondenter med 1 uppdrag som ej besvarat kommunfullmäktigeenkäten) 278 2. B-formulär (respondenter med 1 uppdrag som besvarat kommunfullmäktigeenkäten) 153 3. C-formulär (respondenter med flera uppdrag som ej besvarat kommunfullmäktigeenkäten) 206 4. D-formulär (respondenter med flera uppdrag som besvarat kommunfullmäktigeenkäten)
VAR 6 STRATUM Loc 15 width 1 Stratum 598 1. Kommunstyrelse (presidium, ledamöter, suppleanter) 73 2. Presidierna i skolstyrelse och social centralnämnd 168 3. Övriga nämnders presidier 142 4. Ledamöter i skolstyrelse och social centralnämnd 136 5. Övriga nämnders ledamöter 148 6. Facknämndernas suppleanter
VAR 7 SVARSTILLFÄLLE Loc 16 width 1 MD=0 or GE 9 Svarstillfälle 499 1. Före 1 påminnelse 224 2. Före 2 påminnelser 120 3. Före 3 påminnelser 52 4. Efter 3 påminnelser 369 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 8 BORTFALL Loc 17 width 1 Bortfall 460 1. Besvarat nämndenkäten 407 2. Besvarat kommunfullmäktige- och nämndenkäten 29 3. Bortfall i kommunfullmäktigeenkäten, besvarat nämndenkäten 199 4. Bortfall i nämndenkäten 98 5. Bortfall i kommunfullmäktige- och nämndenkäten 72 6. Besvarat kommunfullmäktigeenkäten, bortfall i nämndenkäten
VAR 9 KOMMUN Loc 18 width 2 Kommun 44 01. Tyresö 58 02. Tierp 61 03. Enköping 62 04. Katrineholm 58 05. Eksjö 54 06. Kalmar 47 07. Örkelljunga 45 08. Kävlinge 67 09. Sjöbo 50 10. Trelleborg 54 11. Halmstad 45 12. Partille 52 13. Munkedal 45 14. Lysekil 48 15. Tranemo 45 16. Grästorp 51 17. Lidköping 46 18. Kil 44 19. Surahammar 44 20. Berg 44 21. Härjedalen 37 22. Sorsele 50 23. Kalix 49 24. Gällivare 65 25. Luleå
VAR 10 KÖN Loc 20 width 1 MD=9 Kön 959 1. Man 303 2. Kvinna 3 9. Uppgift saknas
VAR 11 NÄMNDUPPDRAG 1 1980 Loc 21 width 2 Nämnuppdrag 1 1980 596 00. Kommunstyrelse 4 01. Invandrarnämnd (motsvarande) 22 02. Konsumentnämnd 2 04. Inköpsnämnd 7 05. Besvärsnämnd 5 06. Personalnämnd (motsvarande) 46 07. Byggnadsnämnd 08. Institutionsstyrelse 5 10. Arbetslöshetsnämnd 12. Handels- och sjöfartsnämnd 2 13. Arbetsvårdsnämnd 7 20. Fastighetsnämnd 2 22. Skogsallmänningsnämnd 17 26. Central byggnadskommitte 10 30. Gatunämnd eller vägnämnd 15 31. Hamnstyrelse (motsvarande) 34. Lokaltrafikstyrelse 3 38. Trafiksäkerhetsnämnd (motsvarande) om också trafiknämnd finns 37 39. Trafiknämnd (motsvarande) 2 40. Kultur- och fritidsnämnd 4 41. Parkstyrelse 61 42. Fritidsnämnd 61 46. Kulturnämnd 2 47. Biblioteksnämnd 2 48. Systugenämnd 3 49. Tvättstugestyrelse 50. Energiverksstyrelse 20 51. Teknisk nämnd 52. Elverksstyrelse 53. Värmecentralsstyrelse 112 60. Skolstyrelse 132 70. Social centralnämnd 71. Social distriktsnämnd 54 80. Hälsovårdsnämnd 3 82. Naturvårdsnämnd 83. Djurklinikstyrelse 29 88. Brandstyrelse
VAR 12 NÄMNDPOSITION 1 1980 Loc 23 width 1 Nämndposition 1 1980 117 1. Ordförande 106 2. Vice ordförande 38 3. Förste vice ordförande 27 4. Andre vice ordförande 530 5. Övrig ledamot 447 6. Suppleant
VAR 13 NÄMNDUPPDRAG 2 1980 Loc 24 width 2 MD=90 Nämnduppdrag 2 1980 SE VARIABEL 11 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 00. Kommunstyrelse . . 71. 80. . . 88. Brandstyrelse 902 90. Frågan ej tillämplig Kod: 2 5 6 7 9 10 20 26 30 31 38 Frek: 7 1 16 43 1 6 10 31 3 4 1 Kod: 39 40 42 46 47 49 51 52 60 70 71 Frek: 20 1 30 20 1 1 26 2 45 56 3 Kod: 80 82 83 88 90 Frek: 22 2 2 9 902
VAR 14 NÄMNDPOSITION 2 1980 Loc 26 width 1 MD=0 Nämndposition 2 1980 75 1. Ordförande 55 2. Vice ordförande 10 3. Förste vice ordförande 8 4. Andre vice ordförande 136 5. Övrig ledamot 79 6. Suppleant 902 0. Frågan ej tillämplig
VAR 15 NÄMNDUPPDRAG 3 1980 Loc 27 width 2 MD=90 Nämnduppdrag 3 1980 SE VARIABEL 11 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 00. Kommunstyrelse . . 71. 80. . . 88. Brandstyrelse 1213 90. Frågan ej tillämplig Kod: 6 7 20 22 26 30 39 42 46 Frek: 4 11 1 2 6 1 1 3 1 Kod: 47 51 60 70 83 88 90 Frek: 1 5 5 7 2 2 1213
VAR 16 NÄMNDPOSITION 3 1980 Loc 29 width 1 MD=0 Nämndposition 3 1980 8 1. Ordförande 3 2. Vice ordförande 1 3. Förste vice ordförande 1 4. Andre vice ordförande 11 5. Övrig ledamot 28 6. Suppleant 1213 0. Frågan ej tillämplig
VAR 17 NÄMNDUPPDRAG 4 1980 Loc 30 width 2 MD=90 Nämnduppdrag 4 1980 SE VARIABEL 11 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 00. Kommunstyrelse . . 71. 80. . . 88. Brandstyrelse 1260 90. Frågan ej tillämplig Kod: 7 26 39 42 46 90 Frek: 1 1 1 1 1 1260
VAR 18 NÄMNDPOSITION 4 1980 Loc 32 width 1 MD=0 Nämndposition 4 1980 1 1. Ordförande 1 2. Vice ordförande 3. Förste vice ordförande 4. Andre vice ordförande 1 5. Övrig ledamot 2 6. Suppleant 1260 0. Frågan ej tillämplig
VAR 19 ÅR FÖRSTA KOM UPPDRAG 1 Loc 33 width 2 MD=99 F.1. Vilket år fick Ni Ert första kommunala uppdrag? Med kommunalt uppdrag avses såväl ledamotskap som suppleantskap i kommunfullmäktige, kommunala nämnder (ej taxeringsnämnd) och styrelser, permanenta beredningar, styrelseposter i kommunala bolag och stiftelser, uppdrag som revisor av den kommunala förvaltningen, uppdrag i lokala organ t ex kommundelsråd, institutionsstyrelse, social distriktsnämnd. SE FRÅGA 2 I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 113 00. 1979-1980 9 01. 1978 68 02. 1977 74 03. 1976 12 04. 1975 64 05. 1974 47 06. 1973 9 07. 1972 65 08. 1971 38 09. 1970 19 10. 1969 27 11. 1968 49 12. 1967 20 13. 1966 25 14. 1965 26 15. 1964 15 16. 1963 17 17. 1962 7 18. 1961 35 19. 1960 14 20. 1959 22 21. 1958 10 22. 1957 10 23. 1956 10 24. 1955 16 25. 1954 9 26. 1953 19 27. 1952 13 28. 1951 11 29. 1950 2 30. 1949 10 31. 1948 9 32. 1947 7 33. 1946 1 34. 1945 3 35. 1944 36. 1943 4 37. 1942 38. 1941 2 39. 1940 40. 1939 2 41. 1938 42. 1937 1 43. 1936 1 44. 1935 45. 1934 46. 1933 47. 1932 48. 1931 1 49. 1930 349 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 20 LOKALT UPPDRAG 2A Loc 35 width 1 MD=9 F.2. Utöver Era kommunala uppdrag har Ni några andra offentliga uppdrag på lokal-, läns- och riksnivå? F.2A. På lokal nivå (t.ex. taxeringsnämnd, kyrkofullmäktige, nämndeman) SE FRÅGA 3A I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 459 1. Har uppdrag 469 5. Saknar uppdrag 337 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 21 REGIONALT UPPDRAG 2B Loc 36 width 1 MD=9 F.2B. På länsnivå (t.ex. landsting, länsstyrelse, länsnämnd, kommunförbundets länsavdelning) <Se F.2 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 3B I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 281 1. Har uppdrag 647 5. Saknar uppdrag 337 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 22 CENTRALT UPPDRAG 2C Loc 37 width 1 MD=9 F.2C. På riksnivå (t.ex. riksdag, verksstyrelse, kommitte) <Se F.2 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 3C I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 43 1. Har uppdrag 884 5. Saknar uppdrag 338 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 23 PARTI 3A Loc 38 width 2 MD=99 F.3A. Vilket av partierna i Er kommun representerar Ni? 170 01. Moderata samlingspartiet 236 02. Centerpartiet 97 03. Folkpartiet 512 04. Socialdemokraterna 18 05. Vänsterpartiet kommunisterna 16 06. Kristen demokratisk samling 3 07. Arbetarpartiet kommunisterna 08. Sveriges kommunistiska parti 4 09. Kommunal samling i Eksjö 10. Kommunal samling i Sorsele 11. Miljöpartiet i Örkelljunga 12. Kommunal samverkan i Munkedal 13. Frihetliga kommunalfolket Härjedalen 14. Gällivare frimoderater 5 15. Fram för kommunen, Grästorp 2 16. Kommunal rättvisa, Lidköping 202 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 24 PARTIÅLDER 3B Loc 40 width 2 MD=99 F.3B. Hur länge har Ni varit medlem av Ert parti? SE FRÅGA 47A I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 00. 0 år . . 50. 50 år 339 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 3 8 13 31 23 22 35 29 24 25 60 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 14 24 17 27 46 10 11 9 15 57 12 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 18 10 12 53 16 15 11 10 69 10 11 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 16 12 31 12 8 6 10 28 5 9 7 Kod: 44 45 46 47 48 50 99 Frek: 7 8 3 5 1 8 339
VAR 25 STYRELSEUPPDRAG 1 3C Loc 42 width 1 MD=0 or GE 9 F.3C. Vilka partiorganisationer och partiorgan har Ni för närvarande styrelseuppdrag eller motsvarande i? F.3C(1). (MINST ETT UPPDRAG) Första styrelseuppdraget SE FRÅGA 47B I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 138 1. Lokal kvinno-, ungdoms- eller annan sidoorganisation 406 2. Lokal partiavdelning (avdelning som omfattar endast en del av kommunen) 185 3. Partiets kommunorganisation (organisation som omfattar kommunen) 15 4. Läns- eller distriktsorganisation 6 5. Riksorganisation 2 6. Annan partiorganisation 179 0. Frågan ej tillämplig 334 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 26 STYRELSEUPPDRAG 2 3C Loc 43 width 1 MD=0 or GE 9 F.3C(2). (MINST TVÅ UPPDRAG) Andra styrelseuppdraget <Se F.3C för fullständig frågetext> SE FRÅGA 47B I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 1 1. Lokal kvinno-, ungdoms- eller annan sidoorganisation 58 2. Lokal partiavdelning (avdelning som omfattar endast en del av kommunen) 240 3. Partiets kommunorganisation (organisation som omfattar kommunen) 80 4. Läns- eller distriktsorganisation 5 5. Riksorganisation 6 6. Annan partiorganisation 540 0. Frågan ej tillämplig 335 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 27 STYRELSEUPPDRAG 3 3C Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 F.3C(3). (MINST TRE UPPDRAG) Tredje styrelseuppdraget <Se F.3C för fullständig frågetext> SE FRÅGA 47B I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 1. Lokal kvinno-, ungdoms- eller annan sidoorganisation 2. Lokal partiavdelning (avdelning som omfattar endast en del av kommunen) 33 3. Partiets kommunorganisation (organisation som omfattar kommunen) 63 4. Läns- eller distriktsorganisation 16 5. Riksorganisation 4 6. Annan partiorganisation 814 0. Frågan ej tillämplig 335 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 28 STYRELSEUPPDRAG 4 3C Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 F.3C(4). (MINST FYRA UPPDRAG) Fjärde styrelseuppdraget <Se F.3C för fullständig frågetext> SE FRÅGA 47B I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 1. Lokal kvinno-, ungdoms- eller annan sidoorganisation 2. Lokal partiavdelning (avdelning som omfattar endast en del av kommunen) 3. Partiets kommunorganisation (organisation som omfattar kommunen) 13 4. Läns- eller distriktsorganisation 7 5. Riksorganisation 3 6. Annan partiorganisation 907 0. Frågan ej tillämplig 335 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 29 STYRELSEUPPDRAG 5 3C Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 F.3C(5). (MINST FEM UPPDRAG) Femte styrelseuppdraget <Se F.3C för fullständig frågetext> SE FRÅGA 47B I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 1. Lokal kvinno-, ungdoms- eller annan sidoorganisation 2. Lokal partiavdelning (avdelning som omfattar endast en del av kommunen) 3. Partiets kommunorganisation (organisation som omfattar kommunen) 4. Läns- eller distriktsorganisation 8 5. Riksorganisation 1 6. Annan partiorganisation 921 0. Frågan ej tillämplig 335 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 30 ÅLDER 1979 4 Loc 47 width 2 MD=99 F.4. Vilket år är Ni född? 19. 19 år (född 1960) . . 72. 72 år (född 1907) 202 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Frek: 1 4 3 4 2 1 3 8 5 8 9 Kod: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Frek: 10 10 19 21 23 26 35 23 36 22 29 Kod: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 24 26 28 47 34 34 37 30 26 38 27 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 34 30 30 45 37 39 30 29 33 26 17 Kod: 63 64 65 66 67 68 69 70 72 99 Frek: 11 11 14 8 5 3 3 4 1 202
VAR 31 MEDBORGARSKAP 5 Loc 49 width 1 MD=9 F.5. Är Ni f.n. eller har Ni tidigare varit medborgare i annat land är Sverige? SE FRÅGA 4 I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 21 1. Ja 908 5. Nej 336 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 32 BOENDESITUATION 6 Loc 50 width 1 MD=9 F.6. Bor Ni f.n. i Er kommuns centralort eller i någon annan kommundel? SE FRÅGORNA 5,6,7,8A OCH 8B I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 217 1. Centralort 266 2. Annan kommundel 782 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 33 GAMMAL KOMMUN 7 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 F.7. Vilken kommun bodde Ni i omedelbart innan Er nuvarande hemkommun bildades genom kommunsammanslagning på 1960/1970-talet? (Kommer Ni inte ihåg när kommunsammanslagningen ägde rum v.g. se efter i bilaga) SE FRÅGORNA 5,6,7,8A OCH 8B I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN. FRÅGAN BESVARAS EJ AV PERSONER SOM BOR I GRÄSTORP, GÄLLIVARE, PARTILLE, SORSELE, SURAHAMMAR OCH TYRESÖ 140 1. Centralkommun 161 2. Randkommun 62 3. Annan kommun 95 0. Frågan ej tillämplig 807 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 34 GAMMALT UPPDRAG 1 8 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 F.8. Hade Ni något kommunalt uppdrag redan före kommunsammanslagningen? F.8(1). Första gamla uppdraget FRÅGAN BESVARAS EJ AV PERSONER SOM BOR I GRÄSTORP, GÄLLIVARE, PARTILLE, SORSELE, SURAHAMMAR OCH TYRESÖ 56 1. Centralkommun 79 2. Randkommun 7 3. Annan kommun 225 5. Nej 95 0. Frågan ej tillämplig 803 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 35 GAMMALT UPPDRAG 2 8 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(2). Andra gamla uppdraget <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN BESVARAS EJ AV PERSONER SOM BOR I GRÄSTORP, GÄLLIVARE, PARTILLE, SORSELE, SURAHAMMAR OCH TYRESÖ 1. Centralkommun 2 2. Randkommun 2 3. Annan kommun 227 5. Nej 233 0. Frågan ej tillämplig 801 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 36 CIVILSTÅND 9 Loc 54 width 1 MD=9 F.9. Vilket är Ert civilstånd? SE FRGA 10 I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 846 1. Gift eller sammanboende 47 2. Frånskild, tidigare sammanboende, änka/änkling 43 3. Ogift 329 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 37 BARN -16 ÅR HEMMA 10 Loc 55 width 1 MD=9 F.10(1). Har Ni några barn under 16 år som bor hemma? SE FRÅGA 11 I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 441 1. Ja 492 5. Nej 332 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 38 ANTAL BARN 10 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 F.10(2). (HEMMAVARANDE BARN UNDER 16 ÅR) Ja, ...... stycken <Se F.10(1) för fullständig frågetext> SE FRÅGA 11 I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 204 1. Ett barn 173 2. Två barn 50 3. Tre barn 11 4. Fyra barn 2 5. Fem eller fler barn 493 0. Frågan ej tillämplig 332 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 39 BARNENS ÅLDER 10 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 F.10(3). (HEMMAVARANDE BARN UNDER 16 ÅR) Hur gammalt (gamla) är barnet (barnen)? <Se F.10(1) för fullständig frågetext> SE FRÅGA 11 I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 54 1. Förskolebarn 301 2. Skolbarn 81 3. Förskole- och skolbarn 493 0. Frågan ej tillämplig 336 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 40 BARNTILLSYN DAG 11 Loc 58 width 1 MD=0 or GE 9 F.11. (HEMMAVARANDE BARN UNDER 16 ÅR) Hur ordnar Ni barntillsynen på tider då Ni deltar i kommunala sammanträden? F.11(1). Vid sammanträden på dagtid? SE FRÅGA 12A I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 106 1. Förälder hemma 86 2. Daghem, dagmamma, skola, fritidshem 3 3. Äldre syskon 20 4. Anhörig, grannar, vänner, barnvakt, barnflicka 76 5. Flera alternativ varav förälder hemma är ett 12 6. Övriga kombinationer 90 7. Ej behov 1 8. Annat svar 510 0. Frågan ej tillämplig 361 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 41 BARNTILLSYN KVÄLL 11 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(2). (HEMMAVARANDE BARN UNDER 16 ÅR) Vid sammanträden på kvällstid (fr o m kl 17)? <Se F.11 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 12A I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 169 1. Förälder hemma 1 2. Daghem, dagmamma, skola, fritidshem 10 3. Äldre syskon 14 4. Anhörig, grannar, vänner, barnvakt, barnflicka 140 5. Flera alternativ varav förälder hemma är ett 4 6. Övriga kombinationer 66 7. Ej behov 8. Annat svar 500 0. Frågan ej tillämplig 361 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 42 BEDÖMNING BARNTILLSYN 12 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 8 F.12. (HEMMAVARANDE BARN UNDER 16 ÅR) Anser Ni att Er lösning på problemet med barntillsyn under de tider Ni deltar i kommunala sammanträden är bra eller dålig? SE FRÅGA 12B I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 210 1. Mycket bra 128 2. Ganska bra 33 3. Varken bra eller dålig 15 4. Ganska dålig 6 5. Mycket dålig 493 0. Frågan ej tillämplig 16 8. Ej svar och ej behov 364 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 43 UTBILDNING 13A Loc 61 width 1 MD=9 F.13A. Vilken utbildning har Ni? SE FRÅGA 9 I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 281 1. Enbart folkskola eller grundskola 239 2. Utöver folkskola/grundskola teoretisk utbildning som omfattat högst två år eller praktisk utbildning 415 3. Utöver folkskola/grundskola teoretisk utbildning som omfattat mer än två hela studieår 330 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 44 UTBILDNINGENS LÄNGD 13B Loc 62 width 2 MD=99 F.13B. Hur många år har Er utbildning omfattat sammanlagt inklusive folkskola/grundskola? 05. 5 år . . 21. 21 år 1 77. Annat svar 811 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Frek: 1 37 76 51 34 46 33 28 34 34 21 Kod: 16 17 18 19 20 21 77 99 Frek: 12 21 16 4 4 1 1 811
VAR 45 FÖRVÄRVSARBETE 14 Loc 64 width 1 MD=9 F.14. Har Ni för närvarande något förvärvsarbete? SE FRÅGA 17 I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 866 1. Ja 69 5. Nej 330 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 46 HEMARB/STUD/PENSIONÄR 15 Loc 65 width 1 MD=0 or GE 9 F.15A. (FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Är Ni ...? SE FRÅGA 18A I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 14 1. Hemarbetande 9 2. Studerande 39 3. Pensionär 6 8. Annat 866 0. Frågan ej tillämplig 331 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 47 TIDIGARE FÖRVÄRVSARB 16 Loc 66 width 1 MD=0 or GE 9 F.16. (FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Har Ni tidigare haft förvärvsarbete? SE FRÅGA 18B I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 63 1. Ja 6 5. Nej 866 0. Frågan ej tillämplig 330 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 48 ANSTÄLLD/FÖRETAGARE 17 Loc 67 width 1 MD=0 or GE 9 F.17. (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Är Ni (eller var Ni tidigare om Ni nu inte är förvärvsarbetande) anställd eller egen företagare? SE FRÅGA 19 I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 730 1. Anställd 193 2. Egen företagare 8 0. Frågan ej tillämplig 334 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 49 YRKE 18 Loc 68 width 3 MD= 0 or GE 999 F.18. (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilket är Ert huvudsakliga yrke eller sysselsättning (eller vilket var Ert huvudsakliga yrke eller sysselsättning om Ni inte är förvärvsarbetande nu)? Anm. Om UP ej är förvärvsarbetande eller är egen företagare ges koden 0, i övriga fall kodas yrkesvariabel 1 om ej annat följer av nedanstående: a) jordbrukare (100), b) jordbrukare med bisyssla (101), c) yrken inom socialgrupp II, men fackföreningsanslutning är LO, t ex affärsbiträden, kontorister och vissa tjänstemän vid statliga verk (170), d) vid enbart TCO-medlemskap särskiljs högre tjänstemän tillhörande socialgrupp I (30), e) när uppgift om fackförening saknas och UP är anställd kodas enligt "Förteckning över yrkesgrupper". 607 001. Anställd 024. . . 400. 7 000. Frågan ej tillämplig 334 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 24 25 30 34 35 54 64 100 101 Frek: 7 607 12 1 47 1 4 6 1 118 4 Kod: 134 144 164 165 170 175 185 225 234 366 375 Frek: 18 4 2 3 72 1 2 2 16 1 1 Kod: 400 999 Frek: 1 334
VAR 50 YRKESGRUPP 18 Loc 71 width 2 MD= 0 or GE 99 F.18(2). Yrkesgrupp <Se F.18 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 20 I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN SOCIALGRUPP I 01. Godsägare m fl 19 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 32 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 134 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 13 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 1 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 07. Övriga tillhörande socialgrupp I SOCIALGRUPP II 121 10. Hemmansägare 11. Arrendatorer 22 13. Hantverkare (företagare) 6 14. Detaljhandlare 23 15. Verkmästare och förmän 155 16. Kontorspersonal (enskild tjänst) 15 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 125 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 25 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 21. Högre huslig tjänst 6 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 17 23. Näringsidkare (dvs ej aställda personer) som ej förs till 13 el 14 2 24. Övriga tillhörande socialgrupp II 25. Fiskare som är egna företagare (äger båt/är delägare i båt) SOCIALGRUPP III 2 30. Rättare och motsv förmän i lantbruk 1 32. Övriga jordbruksarbetare 33. Sjömän 34. Fiskare 7 35. Skogs- och flottningsarbetare 160 36. "Andra arbetare" 34 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 6 38. Lägre huslig tjänst 39. Övriga tillhörande socialgrupp III 5 00. Frågan ej tillämplig 334 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 51 ARBETAR HELTID/DELTID 19 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 F.19. (FÖRVÄRVSARBETAR) Arbetar Ni f.n. heltid eller deltid? SE FRÅGA 21 I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 724 1. Heltid 10 2. Till 12 timmar 70 3. 13-25 timmar 39 4. Över 25 timmar 6 5. Deltid ej spec. 69 0. Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 52 ANTAL ANSTÄLLDA 20 Loc 74 width 3 MD= 0 or GE 999 F.20. (FÖRETAGARE) Är Ni (eller var Ni) ensam företagare eller har (hade) Ni anställda? SE FRÅGA 24 I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 001. 1 anställd . . 110. 110 anställda 113 990. Ensam företagare 734 000. Frågan ej tillämplig 335 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 9 10 12 15 Frek: 734 30 18 6 5 2 2 1 4 1 3 Kod: 20 25 40 50 60 70 75 110 990 999 Frek: 2 1 2 1 2 1 1 1 113 335
VAR 53 FACKLIG ORGANISERING 21 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 F.21. (ANSTÄLLD) Är de som arbetar i Ert yrke (Ert tidigare yrke om Ni inte är förvärvsarbetande nu) företrädesvis fackligt organiserade inom LO, TCO eller SACO/SR? SE FRÅGA 22 I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 275 1. LO 294 2. TCO 62 3. SACO/SR 68 4. SACO/SR-TCO 12 7. Annat 210 0. Frågan ej tillämplig 344 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 54 ARBETSGIVARE 22 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 F.22. (ANSTÄLLD) Vem har Ni f.n. som arbetsgivare? SE FRÅGA 23 I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 175 1. Staten 41 2. Landstingskommun (inklusive landstingskommunala bolag) 167 3. (Primär)kommun (inklusive kommunala bolag) 22 4. Löntagarorganisation 44 5. Kooperativ organisation (konsument-, producent eller bostadskoop.) 13 6. Politiskt parti 43 7. Annan organisation 185 8. Privat person eller företag 236 0. Frågan ej tillämplig 339 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 55 SAMMANTRÄDE KF-SUPPL 23A Loc 79 width 2 MD= 0 or GE 99 F.23. Hur mycket tid kräver Era olika uppdrag och aktiviteter? Skriv i respektive ruta det ungefärliga antalet timmar per månad som Ni anser att respektive aktivitet tar för Er! Om Ni ej har visst uppdrag markera med kryss i liten ruta. F.23A(1). Sammanträden - Uppdraget som suppleant av kommunfullmäktige (inklusive fullmäktigegruppens arbete) SE FRÅGA 26A I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 01. 1 timma per månad . . 31. 31 timmar per månad 637 00. Frågan ej tillämplig 518 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 637 6 11 25 20 17 10 3 6 3 4 Kod: 11 12 13 31 99 Frek: 1 2 1 1 518
VAR 56 FÖRBEREDELSE KF-SUPPL 23 Loc 81 width 2 MD= 0 or GE 99 F.23A(2). Förberedelser (inläsning av handlingar, kontakter mm) - Uppdraget som suppleant i kommunfullmäktige (inklusive fullmäktigegruppens arbete) <Se F.23 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 26A I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 01. 1 timma per månad . . 10. 10 timmar per månad 638 00. Frågan ej tillämplig 510 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 99 Frek: 638 14 39 18 11 19 9 2 1 4 510
VAR 57 SAMMANTRÄDE ÖV UPPDR 23B Loc 83 width 2 MD=99 F.23B(1). Sammanträdestid - Övriga kommunala uppdrag (inklusive arbete i partiets nämndgrupper) <Se F.23 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 26B I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 18 00. 0 timmar 01. 1 timma per månad . . 90. 90 timmar per månad 476 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 18 23 49 51 70 83 58 26 57 8 92 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 Frek: 8 35 6 7 40 24 3 11 1 37 2 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 Frek: 2 4 13 2 1 2 1 20 1 1 1 Kod: 35 36 38 40 45 50 55 60 75 80 90 Frek: 4 1 1 10 2 3 1 5 2 2 1 Kod: 99 Frek: 476
VAR 58 FÖRBEREDELSE ÖV UPPDR 23 Loc 85 width 3 MD=999 F.23B(2). Förberedelser (inläsning av handlingar, kontakter mm.) - Övriga kommunala uppdrag (inklusive arbete i partiets nämndgrupper) SE FRÅGA 26B I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 38 000. 0 timmar 001. 1 timma per månad . . 070. 70 timmar per månad 482 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 38 65 136 82 88 89 44 14 44 3 71 Kod: 11 12 13 14 15 16 18 20 24 25 27 Frek: 2 10 3 4 28 2 5 21 1 8 1 Kod: 30 32 35 40 45 49 60 65 70 999 Frek: 9 1 3 4 2 1 2 1 1 482
VAR 59 SAMMANTRÄDE OFF UPPDR 23 Loc 88 width 3 MD=900 or GE 999 F.23C(5). Sammanträde - Andra offentliga uppdrag (t.ex. landstinget, kyrkan, statliga organ) SE FRÅGA 26C I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 12 000. 0 timmar 001. 1 timma per månad . . 089. 89 timmar per månad 157 900. Ej uppdrag 792 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 12 51 56 38 26 26 11 4 13 6 21 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 20 24 25 Frek: 2 10 1 3 11 2 2 2 7 1 1 Kod: 30 35 36 40 42 55 89 900 999 Frek: 3 1 1 2 1 1 1 157 792
VAR 60 FÖRBEREDELSE OF UPPDR 23 Loc 91 width 3 MD=900 or GE 999 F.23C. Förberedelser (inläsning av handlinga, kontakter mm.) - Andra offentliga uppdrag (t.ex. landstinget, kyrkan, statliga organ) <Se F.23 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 26C I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 48 000. 0 timmar 001. 1 timma per månad . . 080. 80 timmar per månad 157 900. Ej uppdrag 810 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 48 79 54 22 20 26 5 5 8 1 8 Kod: 12 13 14 15 16 18 20 22 24 30 60 Frek: 1 2 3 2 2 1 1 1 3 3 1 Kod: 80 900 999 Frek: 2 157 810
VAR 61 SAMMANTRÄDE PARTIORG 23D Loc 94 width 2 MD=90 or GE 99 F.23D(1). Sammanträde - Uppdrag och aktiviteter i partiorganisationen <Se F.23 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 26D I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 26 00. 0 timmar 01. 1 timma per månad . . 50. 50 timmar per månad 11 90. Ej uppdrag 575 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 26 36 100 90 79 80 47 13 32 1 91 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24 Frek: 1 12 2 5 21 3 1 3 16 1 1 Kod: 25 30 32 35 40 49 50 90 99 Frek: 2 8 1 1 4 1 1 11 575
VAR 62 FÖRBEREDELSE PARTIORG 23 Loc 96 width 3 MD=900 or GE 999 F.23D(2). Förberedelser (inläsning av handlingar, kontakter mm.) - Uppdrag och aktiviteter i partiorganisationen <Se F.23 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 26D I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 164 000. 0 timmar 001. 1 timma per månad . . 089. 89 timmar per månad 10 900. Ej uppdrag 569 999. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 Frek: 164 98 117 52 37 71 23 5 11 54 3 Kod: 13 14 15 16 18 20 24 25 28 30 40 Frek: 2 1 12 4 1 13 1 4 1 6 2 Kod: 50 60 83 89 900 999 Frek: 1 1 1 1 10 569
VAR 63 SAMMANTRÄDE ANDRA ORG 23 Loc 99 width 2 MD=90 or GE 99 F.23E(1). Sammanträde - Uppdrag och aktiviteter i andra organisationer <Se F.23 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 26E I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 28 00. 0 timmar 01. 1 timma per månad . . 79. 79 timmar per månad 57 90. Ej uppdrag 674 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 28 47 90 53 46 58 27 9 23 1 66 Kod: 11 12 13 15 16 17 18 19 20 24 25 Frek: 1 10 1 24 4 1 3 1 23 1 4 Kod: 30 35 40 50 55 79 90 99 Frek: 6 2 2 1 1 1 57 674
VAR 64 FÖRBEREDELSE ANDR ORG 23 Loc 101 width 3 MD=900 or GE 999 F.23E(2). Förberedelser (inläsning av handlingar, kontakter mm.) - Uppdrag och aktiviteter i andra organisationer <Se F.23 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 26E I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 165 000. 0 timmar 001. 1 timma per månad . . 083. 83 timmar per månad 57 900. Ej uppdrag 663 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 Frek: 165 74 84 39 29 55 11 1 6 37 2 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 20 24 25 30 Frek: 4 1 1 7 2 1 2 12 1 4 2 Kod: 33 35 48 70 83 900 999 Frek: 1 1 1 1 1 57 663
VAR 65 TOTALTID KOMUPPDRAG-1 23 Loc 104 width 3 MD=999 F.23(1). Total tid kommunala uppdrag <Se F.23 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 26F I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 001. 1 timma per månad . . 500. 500 timmar per månad 370 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 1 5 5 12 12 11 9 11 10 14 14 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 13 8 11 9 21 21 23 12 20 17 21 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 14 16 14 15 13 19 15 16 18 21 11 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 16 19 13 6 12 6 8 10 10 12 11 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 10 9 5 8 6 14 12 2 7 7 11 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 6 6 8 6 13 10 7 7 3 2 3 Kod: 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 9 3 3 6 7 3 6 5 5 3 3 Kod: 79 80 81 82 84 85 86 88 90 91 92 Frek: 2 3 4 3 3 1 1 3 3 1 2 Kod: 93 94 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Frek: 3 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 Kod: 106 108 110 111 115 119 120 121 123 124 125 Frek: 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 Kod: 126 127 130 132 133 134 138 139 142 150 160 Frek: 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 6 Kod: 165 166 167 174 176 178 183 185 186 188 197 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 Kod: 198 200 202 205 210 240 242 250 255 257 258 Frek: 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 Kod: 293 500 999 Frek: 1 1 370
VAR 66 TOTALTID KOMUPPDRAG-2 23 Loc 107 width 3 MD= 0 or GE 999 F.23(2). (EJ KOMMUNALRÅD) Total tid kommunala uppdrag <Se F.23 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 26F I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 001. 1 timma per månad . . 131. 131 timmar per månad 29 000. Frågan ej tillämplig 402 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 29 7 9 15 25 24 32 19 30 28 44 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 19 37 25 20 25 29 24 23 19 51 22 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 9 14 19 25 8 10 11 11 18 4 8 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 10 10 10 9 2 10 2 8 5 10 2 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 3 5 6 3 3 2 9 2 4 2 2 Kod: 55 56 60 62 63 64 66 68 70 71 72 Frek: 3 1 8 1 1 1 2 1 4 1 1 Kod: 74 80 81 82 85 86 87 90 91 96 97 Frek: 2 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 100 105 108 110 120 125 130 131 999 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 1 402
VAR 67 RESTID KOM SAMMANTR 24A Loc 110 width 3 MD=999 F.24A. Ungefär hur lång tid brukar varje resa till kommunala sammanträden ta för Er? Svara med den sammanlagda tiden för fram- och återresa. SE FRÅGA 27A I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 001. 1 minut . . 300. 300 minuter 40 777. Kommunalråd 349 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 5 6 7 8 10 12 13 15 Frek: 1 1 1 29 1 1 2 95 3 1 77 Kod: 18 20 25 28 30 33 35 38 40 42 44 Frek: 3 142 27 1 168 1 11 1 90 1 1 Kod: 45 46 50 55 58 60 70 75 80 90 100 Frek: 23 1 24 1 1 97 6 2 10 19 2 Kod: 105 110 115 120 150 180 200 210 230 240 300 Frek: 2 1 1 14 4 3 1 1 1 2 2 Kod: 777 999 Frek: 40 349
VAR 68 FÄRDSÄTT K-SAMMANTR 24B Loc 113 width 1 MD=9 F.24B. Vilket är Ert vanligaste färdsätt till och från kommunala sammanträden? SE FRÅGA 27B I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 187 1. Går/cyklar 20 2. Kollektivt transportmedel (buss, tåg etc.) 614 3. Egen bil 24 4. Samåkning 77 5. Bil + annat 9 8. Annat 334 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 69 TOTAL RESTID 24C Loc 114 width 2 MD=99 F.24C. Ungefär hur lång tid ägnar Ni per månad för resor till och från sammanträden med anledning av alla Era uppdrag (kommunala uppdrag, partiuppdrag, andra offentliga uppdrag och uppdrag i andra organisationer). SE FRÅGA 27C I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 01. 1 timma per månad . . 40. 40 timmar per månad 42 77. Kommunalråd 395 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 115 156 110 91 83 55 29 43 11 53 6 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 20 23 25 30 Frek: 14 3 6 14 3 3 2 19 1 2 8 Kod: 40 77 99 Frek: 1 42 395
VAR 70 KONFL HEM-KOM.UPPDR 25A Loc 116 width 1 MD=9 F.25. De förtroendevalda i kommunerna tvingas ofta dela sin tid mellan en mängd olika aktiviteter. I en sådan situation uppkommer "konflikter" mellan de olika sysselsättningsalternativen. Man tvingas prioritera. Vill Ni bland de olika alternativen här nedan markera dem där Ni personligen upplever en sådan konflikt. F.25A. Mellan hem och fritid och kommunala uppdrag SE FRÅGA 28A I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 461 1. Ja 461 5. Nej 343 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 71 KONFL HEM-PARTIARB 25B Loc 117 width 1 MD=9 F.25B. Mellan hem och fritid och partiarbete <Se F.25 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 28B I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 306 1. Ja 616 5. Nej 343 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 72 KONFL ARB-KOM.UPPDR 25C Loc 118 width 1 MD=9 F.25C. Mellan förvärvsarbete och kommunala uppdrag <Se F.25 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 28C I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 382 1. Ja 540 5. Nej 343 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 73 KONFL ARB-PARTIARB 25D Loc 119 width 1 MD=9 F.25D. Mellan förvärvsarbete och partiarbete <Se F.25 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 28D I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 85 1. Ja 837 5. Nej 343 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 74 KONFL KOMUPPDR-PARTI 25E Loc 120 width 1 MD=9 F.25E. Mellan kommunala uppdrag och partiarbete <Se F.25 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 28E I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 64 1. Ja 858 5. Nej 343 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 75 ANNAN KONFLIKT 25F Loc 121 width 1 MD=9 F.25F. Annan konflikt <Se F.25 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 28F I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 55 1. Ja 867 5. Nej 343 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 76 SAMMANTRÄDE KV/DAG 26A Loc 122 width 1 MD=9 F.26A. Vid vilken tid på dygnet sammanträder vanligen de kommunala organ i vilka Ni är ledamot/suppleant? SE FRÅGA 29A I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 334 1. Dagtid 281 2. Kvällstid (efter kl 17.00) 318 3. Dag- och kvällstid är ungefär lika vanligt 332 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 77 BEDÖMNING SMTR.TID 26B Loc 123 width 1 MD=9 F.26B. Är Ni med tanke på Er personliga situation nöjd med de kommunala sammanträdenas förläggning i tiden på dygnet eller skulle Ni gärna se en förändring? 687 1. Det är bra som det är 178 2. Jag skulle personligen vilja ha fler sammanträden på dagtid 54 3. Jag skulle personligen vilja ha fler kvällssammanträden 346 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 78 DELTAGIT I KURSER 27A Loc 124 width 1 MD=9 F.27A. Har Ni gått igenom några kurser o dyl (anordnade av t ex kommunen, partiet eller kommunförbundet) avsedda för kommunala förtroendemän? 343 1. Ja 129 5. Nej 793 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 79 GYNNSAM VERKAN KURS 27B Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 F.27B. (DELTAGIT I KURS) Anser Ni att dessa kurser har haft någon gynnsam inverkan på Er förmåga att sköta Era kommunala uppdrag. Vi tänker härvid närmast på sådana ting som förmåga att snabbt sätta sig in i olika ärenden, att formulera sig i tal och skrift, att känna till det kommunala maskineriet. SE FRÅGA 32 I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 223 1. Stor inverkan 359 2. Ganska stor inverkan 141 3. Liten eller ingen inverkan 8 8. Ingen åsikt 135 0. Frågan ej tillämplig 399 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 80 KOMMUNALT ARVODE 28A Loc 126 width 3 MD= 0 or GE 999 F.28A. Ungefär hur stora arvoden har Ni uppburit under de två senaste åren för Era primärkommunala uppdrag? SE FRÅGA 30A I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 001. 1000 kronor . . 090. 90 000 kronor 37 555. Under 500 kronor 64 777. Inget arvode 36 000. Frågan ej tillämplig 822 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 36 56 69 42 30 25 11 8 7 7 7 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 Frek: 1 12 2 1 4 3 1 4 3 1 1 Kod: 25 27 28 30 35 40 90 555 777 999 Frek: 3 1 1 2 1 2 1 37 64 822
VAR 81 ARVODE-INK.BORTFALL 28B Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 F.28B. Om de kommunala uppdragen måste fullgöras på ordinarie arbetstid måste många kommunalpolitiker ta ledigt från arbetet och därmed vidkännas löneavdrag eller annat inkomstbortfall. Hur är det för Er del: motsvarar arvodena inkomstbortfallet, är arvodena mindre än eller större än inkomstbortfallet? SE FRÅGA 30B I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 105 1. Arvodena är större än inkomstbortfallet 213 2. Arvodena motsvarar ungefär inkomstbortfallet 197 3. Arvodena är mindre än inkomstbortfallet 107 4. Uppdragen kan fullgöras på arbetstid utan löneavdrag 54 5. Förvärvsarbetar ej 81 6. Inget inkomstbortfall eftersom uppdragen kan fullgöras på fritid 34 7. Annat svar 1 8. Inget arvode 105 0. Frågan ej tillämplig 368 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 82 ARVODESPRINCIP 28C Loc 130 width 1 MD=9 F.28C. Vilken princip anser Ni bör vara vägledande vid beslut om sammanträdesarvodenas storlek? SE FRÅGA 30C I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 740 1. Alla skall ha lika stort arvode för att delta i visst sammanträde - enligt principen lika lön för lika arbete 129 2. Arvoden skall utgå med olika belopp till skilda ledamöter - enligt principen att var och en skall få täckning för förlorad arbetsinkomst 16 3. Inget arvode skall utgå - enligt principen att kommunala förtroendeuppdrag skall vara oavlönade 4 4. Lika arvode plus ersättning 5. Viss inkomstminskning 1 6. Får ej skapa yrkespolitiker 18 7. Annat 16 8. Ingen åsikt 341 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 83 OTILLR BESLUTSUNDERL 29A Loc 131 width 1 MD=9 F.29. Vi vill nu be Er ta ställning till några påståenden om det beslutsunderlag som skickas ut till ledamöterna inför kommunala organs sammanträden. Vill Ni för vart och ett av påståendena markera det svar som stämmer bäst överens med Era egna erfarenheter. Om Ni är ledamot i flera kommunala organ ber vi Er att svara med vad som enligt Er erfarenhet vanligtvis gäller. F.29A. Som ledamot får man otillräckligt beslutsunderlag SR FRÅGA 31A I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 66 1. Instämmer helt 244 2. Instämmer i stort sett 373 3. I stort sett motsatt åsikt 158 4. Helt motsatt åsikt 24 8. Ingen åsikt 400 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 84 OVIDKOMMANDE MATERIAL 29 Loc 132 width 1 MD=9 F.29B. Alltför mycket ovidkommande material skickas ut <Se F.29 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 31B I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 43 1. Instämmer helt 129 2. Instämmer i stort sett 381 3. I stort sett motsatt åsikt 269 4. Helt motsatt åsikt 30 8. Ingen åsikt 413 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 85 MATERIAL I GOD TID 29C Loc 133 width 1 MD=9 F.29C. Materialet skickas ut i så god tid att man hinner sätta sig in i det <Se F.29 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 31C I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 218 1. Instämmer helt 465 2. Instämmer i stort sett 121 3. I stort sett motsatt åsikt 66 4. Helt motsatt åsikt 14 8. Ingen åsikt 381 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 86 SPRÅKLIG UTFORMNING 29D Loc 134 width 1 MD=9 F.29D. Den språkliga utformningen är så enkel och klar att det är lätt att tillgodogöra sig materialet <Se F.29 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 31D KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 156 1. Instämmer helt 487 2. Instämmer i stort sett 152 3. I stort sett motsatt åsikt 62 4. Helt motsatt åsikt 15 8. Ingen åsikt 393 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 87 KAN SKÖTA UPPDRAGET 30 Loc 135 width 1 MD=9 F.30. Anser Ni att Ni på det hela taget har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna sköta Era kommunala uppdrag på ett tillfredsställande sätt? SE FRÅGA 33 I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 88 1. Ja, absolut 428 2. Ja 288 3. Tveksamt 55 4. Nej 21 5. Nej, absolut 385 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 88 ALLMÄNHETENS SYN 31 Loc 136 width 1 MD=9 F.31. Om Ni bedömer situationen i Er egen kommun vilken inställning till kommunalpolitikerna anser Ni att allmänheten på det hela taget har? SE FRÅGA 35 I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 208 1. Allmänheten är övervägande positivt inställd 488 3. Allmänheten är övervägande neutralt inställd eller har inte bildat sig någon åsikt 158 5. Allmänheten är övervägande negativt inställd 61 8. Känner ej allmänhetens inställning 350 9. Bortfall
VAR 89 FAMILJENS SYN 32 Loc 137 width 1 MD=0 or GE 9 F.32. Tycker Ni att nedan nämnda personer och grupper i stort sett ser positivt eller negativt på att Ni är kommunalpolitiker? F.32(1). (HAR FAMILJ) Familjen SE FRÅGA 34 I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 519 1. Övervägande positivt 263 3. Varken positivt eller negativt 75 5. Övervägande negativt 7 8. Jag har ingen åsikt 53 0. Frågan ej tillämplig 348 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 90 KOLLEGORS SYN 32 Loc 138 width 1 MD=0 or GE 9 F.32(2). (HAR KOLLEGOR) Arbetskamrater/kolleger <Se F.32 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 34 I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 423 1. Övervägande positivt 296 3. Varken positivt eller negativt 43 5. Övervägande negativt 31 8. Jag har ingen åsikt 104 0. Frågan ej tillämplig 368 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 91 ANSTÄLLDAS SYN 32 Loc 139 width 1 MD=0 or GE 9 F.32(3). (HAR ANSTÄLLDA) Anställda/underställda <Se F.32 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 34 I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 137 1. Övervägande positivt 189 3. Varken positivt eller negativt 23 5. Övervägande negativt 52 8. Jag har ingen åsikt 446 0. Frågan ej tillämplig 418 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 92 ARBETSGIVARES SYN 32 Loc 140 width 1 MD=0 or GE 9 F.32(4). (HAR ARBETSGIVARE) Arbetsgivare/överordn. <Se F.32 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 34 I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 257 1. Övervägande positivt 252 3. Varken positivt eller negativt 65 5. Övervägande negativt 73 8. Jag har ingen åsikt 231 0. Frågan ej tillämplig 387 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 93 KUNDERS SYN 32 Loc 141 width 1 MD=0 or GE 9 F.32(5). (HAR KUNDER) Kunder/klienter <Se F.32 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 34 I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 89 1. Övervägande positivt 128 3. Varken positivt eller negativt 22 5. Övervägande negativt 73 8. Jag har ingen åsikt 478 0. Frågan ej tillämplig 475 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 94 VÄNNERS SYN 32 Loc 142 width 1 MD=0 or GE 9 F.32(6). (HAR VÄNNER) Vänner/bekanta <Se F.32 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 34 I KOMMUNFULLMÄKTGEENKÄTEN 539 1. Övervägande positivt 269 3. Varken positivt eller negativt 17 5. Övervägande negativt 63 8. Jag har ingen åsikt 10 0. Frågan ej tillämplig 367 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 95 KOMMUNALRÅD AVLASTAR 33 Loc 143 width 1 MD=9 F.33. I de flesta kommuner finns numera heltidsengagerade kommunalpolitiker (kommunalråd eller motsvarande). Här nedan finns några påståenden om vilken roll kommunalråden spelar i kommunalpolitiken. Vill Ni för vart och ett av påståendena markera i vilken mån det överensstämmer med Er egen inställning. F.33A. Kommunalråden avlastar övriga kommunalpolitiker rutinarbete SE FRÅGA 43A I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 152 1. Instämmer helt 410 2. Instämmer i stort sett 146 3. I stort sett motsatt åsikt 75 4. Helt motsatt åsikt 124 8. Ingen åsikt 358 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 96 KOMRÅD FÖR EGEN POL 33 Loc 144 width 1 MD=9 F.33B. Kommunalråden för sin egen politik och struntar i de övriga kommunalpolitikernas uppfattning <Se F.33 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 43B I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 59 1. Instämmer helt 195 2. Instämmer i stort sett 387 3. I stort sett motsatt åsikt 195 4. Helt motsatt åsikt 71 8. Ingen åsikt 358 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 97 KOMRÅD GER INFLYTANDE 33 Loc 145 width 1 MD=9 F.33C. Genom kommunalråden får kommunalpolitikerna större inflytande över förvaltningen än de annars skulle ha <Se F.33 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 43C I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 216 1. Instämmer helt 422 2. Instämmer i stort sett 120 3. I stort sett motsatt åsikt 46 4. Helt motsatt åsikt 102 8. Ingen åsikt 359 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 98 KOMRÅD ADMINISTRERAR 33 Loc 146 width 1 MD=9 F.33D. Kommunalråden sysslar för mycket med administrativa uppgifter som tjänstemännen kunde klara <Se F.33 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 43D I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 65 1. Instämmer helt 185 2. Instämmer i stort sett 316 3. I stort sett motsatt åsikt 118 4. Helt motsatt åsikt 220 8. Ingen åsikt 361 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 99 KOMRÅD BESLUTSFATTARE 33 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 F.33E. Kommunalråden blir med tiden de egentliga beslutsfattarna i kommunen <Se F.33 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 43E I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN. JÄMFÖR V314 52 1. Instämmer helt 171 2. Instämmer i stort sett 115 3. I stort sett motsatt åsikt 66 4. Helt motsatt åsikt 69 8. Ingen åsikt 410 0. Besvarat frågan i kommunfullmäktigeenkäten 382 9. Bortfall
VAR 100 FACKND - KOM INTRESSE 34 Loc 148 width 1 MD=9 F.34. Kraven från en viss sektor i den kommunala verksamheten kan ibland komma i konflikt med behovet av sammanvägning för hela kommunen. Detta gäller t ex i budgetsammanhang, där summan av facknämndernas önskemål ofta är större än de tillgängliga resurserna. Hur anser Ni att en ledamot i en facknämnd bör uppträda i en sådan situation? 309 1. En ledamot i en facknämnd bör i första hand företräda den egna sektorn 484 2. En ledamot i en facknämnd bör i första hand företräda det övergripande kommunintresset 51 3. En ledamot i en facknämnd bör företräda både den egna sektorn och det övergripande kommunintresset 4 4. Beror på nämnd 16 5. Partiprogram först 6. Allt lagreglerat 2 7. Kommunintresse men egoism lönsam 8 8. Övrigt 391 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 101 KANDIDATS ERFARENHET 35A Loc 149 width 1 MD=9 F.35. När partierna gör upp listor på kandidater till nämnder och styrelser tar de hänsyn till allmän kommunalpolitisk erfarenhet, fördelningen mellan könen, åldersgrupper, yrkesgrupper, att olika delar av kommunen blir företrädda, speciella erfarenheter och kunskaper från ett bestämt kommunalt verksamhetsområde. Hur stor vikt anser Ni att man borde fästa vid olika förhållanden vid nomineringar till kommunala organ? F.35A. Allmän kommunalpolitisk erfarenhet SE FRÅGA 51 I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 270 1. Mycket stor vikt 404 2. Ganska stor vikt 162 3. Ganska liten vikt 23 4. Mycket liten vikt 9 8. Ingen åsikt 397 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 102 KANDIDATENS KÖN 35B Loc 150 width 1 MD=9 F.35B. Fördelning mellan könen <Se F.35 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 51 I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 130 1. Mycket stor vikt 390 2. Ganska stor vikt 224 3. Ganska liten vikt 109 4. Mycket liten vikt 12 8. Ingen åsikt 400 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 103 KANDIDATENS YRKE 35C Loc 151 width 1 MD=9 F.35C. Fördelning mellan yrkesgrupper <Se F.35 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 51 I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 96 1. Mycket stor vikt 360 2. Ganska stor vikt 271 3. Ganska liten vikt 124 4. Mycket liten vikt 13 8. Ingen åsikt 401 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 104 KANDIDATENS ÅLDER 35D Loc 152 width 1 MD=9 F.35D. Fördelning mellan åldersgrupper <Se F.35 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 51 I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 99 1. Mycket stor vikt 417 2. Ganska stor vikt 270 3. Ganska liten vikt 70 4. Mycket liten vikt 10 8. Ingen åsikt 399 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 105 KANDIDATS KOMMUNDEL 35E Loc 153 width 1 MD=9 F.35E. Fördelning mellan olika delar av kommunen <Se F.35 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 51 I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 291 1. Mycket stor vikt 418 2. Ganska stor vikt 126 3. Ganska liten vikt 27 4. Mycket liten vikt 7 8. Ingen åsikt 396 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 106 KUNSK VERKSAMHETSOMR 35F Loc 154 width 1 MD=9 F.35F. Kunskaper och erfarenheter från nämndens verksamhetsområde <Se F.35 för fullständig frågetext> 274 1. Mycket stor vikt 420 2. Ganska stor vikt 136 3. Ganska liten vikt 24 4. Mycket liten vikt 11 8. Ingen åsikt 400 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 107 ANNAN KAND EGENSKAP 35 Loc 155 width 1 MD=9 F.35(1). Annat förhållande som bör tillmätas stor vikt <Se F.35 för fullständig frågetext> 13 1. Arbetslivserfarenhet 27 2. Personliga egenskaper 36 3. Intresse 12 4. Partiarbete 15 5. Politisk medvetenhet 5 6. Väljarkontakt 7 7. Nytt blod 46 8. Övrigt 1104 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 108 FLER NÄMNDER 36A Loc 156 width 1 MD=9 F.36A. På senare tid har man diskuterat möjligheterna att ge fler människor och nya grupper tillfälle att delta i nämndarbetet. Nedan finns några sådana förslag uppräknade. Ange för vart och ett av dessa förslag hur lämpligt Ni anser förslaget vara för Er kommun. F.36A(1). Utöka antalet nämnder genom att vissa ärendegrupper bryts ut från existerande nämnder 34 1. Mycket lämpligt 144 2. Lämpligt 471 3. Olämpligt 135 4. Mycket olämpligt 75 8. Ingen åsikt 406 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 109 STÖRRE NÄMNDER 36A Loc 157 width 1 MD=9 F.36A(2). Utöka antalet ledamöter i nämnderna <Se F.36A för fullständig frågetext> 21 1. Mycket lämpligt 109 2. Lämpligt 530 3. Olämpligt 173 4. Mycket olämpligt 30 8. Ingen åsikt 402 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 110 LOKALA ORGAN 36A Loc 158 width 1 MD=9 F.36A(3). Inrätta (ev öka antalet) lokala organ med nämnduppgifter (t ex distriktsnämnder, institutionsstyrelser) <Se F.36A för fullständig frågetext> 84 1. Mycket lämpligt 265 2. Lämpligt 305 3. Olämpligt 104 4. Mycket olämpligt 106 8. Ingen åsikt 401 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 111 SAMRÅDSORGAN 36A Loc 159 width 1 MD=9 F.36A(4). Inrätta (ev öka antalet) samrådsorgan mellan kommun och olika intressegrupper och föreningar (handikappade, pensionärer, invandrare, elever, föräldrar m fl) <Se F.36A för fullständig frågetext> 170 1. Mycket lämpligt 486 2. Lämpligt 111 3. Olämpligt 46 4. Mycket olämpligt 52 8. Ingen åsikt 400 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 112 PARTSSAMMANSÄTTA ORG 36B Loc 160 width 1 MD=9 F.36B. Som en åtgärd för att öka den kommunalt anställda personalens inflytande kan inrättas partssammansatta organ med företrädare för det lokala facket och nämnderna. Hur lämpligt anser Ni det vara att sådana åtgärder vidtas i Er kommun? 92 1. Mycket lämpligt 263 2. Lämpligt 239 3. Olämpligt 137 4. Mycket olämpligt 136 8. Ingen åsikt 398 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 113 KOMM.UPPDRAG 1979 37A Loc 161 width 1 MD=9 F.37A. Har Ni haft något kommunalt uppdrag under hela året 1979? 729 1. Ja 146 5. Nej 390 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 114 KONTAKT EGEN SAK 37B Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 F.37B. (KOMMUNALT UPPDRAG UNDER HELA 1979) Hur ofta hände det under år 1979 att enskilda personer i kommunen tog kontakt med Er i egenskap av kommunalpolitiker? F.37B(A). I ärenden som endast gällde vederbörande person själv eller hans/hennes familj (t ex i avsikt att få hjälp med någon framställning eller påpeka orättvisor som han/hon ansåg sig ha varit föremål för) SE FRÅGA 36A I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 105 1. Aldrig 328 2. 1-5 gånger 95 3. 6-10 gånger 164 4. Mer än 10 gånger 146 0. Frågan ej tillämplig 427 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 115 KONTAKT ALLMÄNPOL 37B Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 F.37B(B). I allmänna kommunalpolitiska frågor (t ex i avsikt att påverka Ert ställningstagande, göra Er uppmärksam på vissa förhållanden eller informera sig om kommunens beslut eller planer) <Se F.37B för fullständig frågetext> SE FRÅGA 36B I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 56 1. Aldrig 292 2. 1-5 gånger 125 3. 6-10 gånger 232 4. Mer än 10 gånger 146 0. Frågan ej tillämplig 414 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 116 PÅTRYCKNING FRÅN ORG 37C Loc 164 width 1 MD=0 or GE 9 F.37C. (KOMMUNALT UPPDRAG UNDER HELA 1979) Hände det under år 1979 att någon förening, organisation eller företag vände sig till Er personligen med önskemål eller synpunkter i någon kommunal fråga? SE FRÅGA 50 I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 204 1. Ja, vid flera tillfällen 297 2. Ja, vid något enstaka tillfälle 217 5. Nej 122 0. Frågan ej tillämplig 425 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 117 PÅTRYCKNINGSGRUPP 1 37C Loc 165 width 2 MD= 0 or GE 99 F.37C(1). Påtryckningsgrupp 1 <Se F.37C för fullständig frågetext> SE FRÅGA 50 I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 18 01. Löntagarorganisation 10 02. Företagarorganisation 3 03. Konsumentorganisation 5 04. Bostadskooperativ organisation 160 05. Idrottsorganisation 8 06. Nykterhetsorganisation 7 07. Religiös organisation 4 08. Hyresgästförening 12 09. Villaägarförening 24 10. Lokal intressegrupp 41 11. Föräldraförening 13 12. Pensionärsförening 12 13. Annan organisation 1 14. Annan organisation 2 15. Annan organisation 3 79 16. Övrig organisation 32 17. Företag 7 55. Ingen markering 2 88. Annat svar 397 00. Frågan ej tillämplig 431 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 118 PÅTRYCKNINGSGRUPP 2 37C Loc 167 width 2 MD= 0 or GE 99 F.37C(2). Påtryckningsgrupp 2 <Se F.37C för fullständig frågetext> SE FRÅGAN 50 I KOMMUNFULLMÄKTIGENKÄTEN 14 01. Löntagarorganisation 10 02. Företagarorganisation 2 03. Konsumentorganisation 2 04. Bostadskooperativ organisation 39 05. Idrottsorganisation 5 06. Nykterhetsorganisation 6 07. Religiös organisation 3 08. Hyresgästförening 8 09. Villaägarförening 16 10. Lokal intressegrupp 16 11. Föräldraförening 16 12. Pensionärsförening 4 13. Annan organisation 1 1 14. Annan organisation 2 1 15. Annan organisation 3 54 16. Övrig organisation 41 17. Företag 197 55. Ingen markering 2 88. Annat svar 397 00. Frågan ej tillämplig 431 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 119 PÅTRYCKNINGSGRUPP 3 37C Loc 169 width 2 MD= 0 or GE 99 F.37C(3). Påtryckningsgrupp 3 <Se F.37C för fullständig frågetext> SE FRÅGA 50 I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 1 01. Löntagarorganisation 3 02. Företagarorganisation 03. Konsumentorganisation 04. Bostadskooperativ organisation 14 05. Idrottsorganisation 6 06. Nykterhetsorganisation 3 07. Religiös organisation 2 08. Hyresgästförening 3 09. Villaägarförening 8 10. Lokal intressegrupp 5 11. Föräldraförening 10 12. Pensionärsförening 13. Annan organisation 1 1 14. Annan organisation 2 1 15. Annan organisation 3 17 16. Övrig organisation 14 17. Företag 347 55. Ingen markering 1 88. Annat svar 397 00. Frågan ej tillämplig 432 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 120 PÅTRYCKNINGSGRUPP 4 37C Loc 171 width 2 MD= 0 or GE 99 F.37C(4). Påtryckningsgrupp 4 <Se F.37C för fullständig frågetext> SE FRÅGA 50 I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 2 01. Löntagarorganisation 2 02. Företagarorganisation 03. Konsumentorganisation 04. Bostadskooperativ organisation 4 05. Idrottsorganisation 06. Nykterhetsorganisation 2 07. Religiös organisation 1 08. Hyresgästförening 09. Villaägarförening 4 10. Lokal intressegrupp 2 11. Föräldraförening 1 12. Pensionärsförening 13. Annan organisation 1 14. Annan organisation 2 15. Annan organisation 3 10 16. Övrig organisation 7 17. Företag 399 55. Ingen markering 1 88. Annat svar 397 00. Frågan ej tillämplig 433 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 121 POLITIKER GRANSKARE 38A Loc 173 width 1 MD=9 F.38. Nedan finns ett antal påståenden om politikers, tjänstemäns och fackföreningarnas roll i beslutsfattandet. Välj vid varje påstående det svarsalternativ som bäst passar in på Era erfarenheter. F.38A. Politikernas roll i beslutsfattandet begränsas oftast till att granska tjänstemännens förslag 49 1. Instämmer helt 371 2. Instämmer i stort sett 307 3. I stort sett motsatt åsikt 113 4. Helt motsatt åsikt 22 8. Ingen uppfattning 403 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 122 FÖRSLAG ENL POL UPPF 38B Loc 174 width 1 MD=9 F.38B. Tjänstemännen framlägger så gott som alltid förslag som ligger i linje med politikernas uppfattning <Se F.38 för fullständig frågetext> 23 1. Instämmer helt 517 2. Instämmer i stort sett 195 3. I stort sett motsatt åsikt 50 4. Helt motsatt åsikt 70 8. Ingen uppfattning 410 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 123 POL SAKNAR KUNSKAP 38C Loc 175 width 1 MD=9 F.38C. Politikerna saknar många gånger den kunskap som fordras för att sätta sig in i nämndernas ärenden <Se F.38 för fullständig frågetext> 68 1. Instämmer helt 341 2. Instämmer i stort sett 356 3. I stort sett motsatt åsikt 78 4. Helt motsatt åsikt 28 8. Ingen uppfattning 394 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 124 FACKET EJ INFLYT 38D Loc 176 width 1 MD=9 F.38D. De kommunanställdas fackföreningar har i praktiken inget inflytande på nämndernas beslut <Se F.38 för fullständig frågetext> 78 1. Instämmer helt 285 2. Instämmer i stort sett 314 3. I stort sett motsatt åsikt 90 4. Helt motsatt åsikt 99 8. Ingen uppfattning 399 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 125 POL TAR INITIATIV 38E Loc 177 width 1 MD=9 F.38E. Politikerna tar oftare än tjänstemännen initiativ till förändringar i nämndernas verksamhet <Se F.38 för fullständig frågetext> 91 1. Instämmer helt 408 2. Instämmer i stort sett 200 3. I stort sett motsatt åsikt 26 4. Helt motsatt åsikt 139 8. Ingen uppfattning 401 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 126 TJM STORT INFLYT 38F Loc 178 width 1 MD=9 F.38F. Tjänstemännen har genom sin experkunskap stort inflytande på nämndernas beslut <Se F.38 för fullständig frågetext> 202 1. Instämmer helt 556 2. Instämmer i stort sett 70 3. I stort sett motsatt åsikt 14 4. Helt motsatt åsikt 26 8. Ingen uppfattning 397 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 127 UPPG SKÖTS AV TJM 39 Loc 179 width 1 MD=9 F.39. Sett i ett längre perspektiv har utvecklingen i kommunerna lett till att allt fler uppgifter som tidigare sköttes av politiker nu sköts av tjänstemän. Anser Ni att denna utveckling är till övervägande fördel eller nackdel? 221 1. Fördelarna överväger 427 3. Fördelar och nackdelar väger ungefär lika 204 5. Nackdelarna överväger 413 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 128 TJM TAR ÖVER OMDÖME 1 39 Loc 180 width 1 MD=9 F.39(1). Fler uppgifter sköts av tjänstemän, fördel/nackdel 1 <Se F.39 för fullständig frågetext> 23 0. Rättssäkerhet 43 1. Effektivitet 111 2. Kunskap 94 3. Tid för politiken 32 4. Annat positivt 50 5. Tjänstemannavälde 65 6. Repr-roll svårare 62 7. Annat negativt 105 8. Annat 680 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 129 TJM TAR ÖVER OMDÖME 2 39 Loc 181 width 1 MD=9 F.39(2). Fler uppgifter sköts av tjänstemän, fördel/nackdel 2 <Se F.39 för fullständig frågetext> 11 0. Rättssäkerhet 6 1. Effektivitet 13 2. Kunskap 10 3. Tid för politiken 13 4. Annat positivt 19 5. Tjänstemannavälde 34 6. Repr-roll svårare 51 7. Annat negativt 23 8. Annat 1085 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 130 MINDRE ANTAL TJM 40 Loc 182 width 1 MD=9 F.40. Skulle kommunen kunna klara den nuvarande verksamheten med ett mindre antal tjänstemän? 87 1. Ja, absolut 360 2. Ja, troligen 328 3. Nej, knappast 59 4. Nej, absolut inte 42 8. Ingen åsikt 389 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 131 ÖKAD POLITISERING 41 Loc 183 width 1 MD=9 F.41. På senare år har de politiska inslagen i den kommunala verksamheten ökat t ex genom det kommunala partistödet och genom att de flesta kommuner har inrättat kommunalrådsposter. Anser ni att detta varit till övervägande fördel eller nackdel? 592 1. Fördelarna överväger 183 3. Fördelar och nackdelar väger ungefär lika 63 5. Nackdelarna överväger 427 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 132 POLITISERING OMDÖME 1 41 Loc 184 width 2 MD=99 F.41(1). Politisering av den kommunala verksamheten, bedömning 1 <Se F.41 för fullständig frågetext> 1 11. Underlättar för tjänstemän 102 12. Politiseringen av godo 9 13. Effektivitetsvinster 67 14. Bättre demokrati 100 15. Politikerna får tid, finns tillgängliga 58 16. Politikerna blir kunnigare, experter 47 18. Annat positivt argument 6 21. Tar tjänstemannauppgifter 14 22. Politisering av ondo 5 23. Minskad effektivitet 18 24. Maktkoncentration 7 25. Onödig kostnad 11 26. Gynnar majoritetspartiet 7 28. Annat negativt argument 46 88. Annat svar 767 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 133 POLITISERING OMDÖME 2 41 Loc 186 width 2 MD=99 F.41(2). Politisering av den kommunala verksamheten, bedömning 2 <Se F.41 för fullständig frågetext> 2 11. Underlättar för tjänstemän 23 12. Politiseringen av godo 3 13. Effektivitetsvinster 27 14. Bättre demokrati 14 15. Politikerna får tid, finns tillgängliga 18 16. Politikerna blir kunnigare, experter 11 18. Annat positivt argument 2 21. Tar tjänstemannauppgifter 1 22. Politisering av ondo 2 23. Minskad effektivitet 10 24. Maktkoncentration 2 25. Onödig kostnad 4 26. Gynnar majoritetspartiet 11 28. Annat negativt argument 8 88. Annat svar 1127 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 134 ÖKA STATSBIDRAGEN 42A Loc 188 width 1 MD=9 F.42. De flesta kommuner har idag ekonomiska problem. Vilka åtgärder anser Ni behöver vidtagas för att lösa dessa? Nedan finns ett antal sådana åtgärder uppräknade. Ange för var och en av dem hur lämplig Ni anser den vara. F.42A. Öka statsbidragen till kommunerna 217 1. Mycket lämplig 305 2. Lämplig 233 3. Olämplig 58 4. Mycket olämplig 36 8. Ingen åsikt 416 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 135 SKÄRA NED VERKSAMHET 42A Loc 189 width 1 MD=9 F.42B. Skära ned vissa kommunala verksamhetsområden <Se F.42 för fullständig frågetext> 123 1. Mycket lämplig 391 2. Lämplig 240 3. Olämplig 75 4. Mycket olämplig 23 8. Ingen åsikt 413 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 136 HÖJA KOMMUNALSKATTEN 42C Loc 190 width 1 MD=9 F.42C. Höja kommunalskatterna <Se F.42 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket lämplig 118 2. Lämplig 475 3. Olämplig 235 4. Mycket olämplig 9 8. Ingen åsikt 415 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 137 ÖKA KOM. AVGIFTER 42D Loc 191 width 1 MD=9 F.42D. Avgiftsbelägga eller öka avgifterna för kommunala tjänster <Se F.42 för fullständig frågetext> 101 1. Mycket lämplig 384 2. Lämplig 249 3. Olämplig 92 4. Mycket olämplig 27 8. Ingen åsikt 412 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 138 MINSKA REFORMTAKTEN 42E Loc 192 width 1 MD=9 F.42E. Minska reformtakten <Se F.42 för fullständig frågetext> 149 1. Mycket lämplig 454 2. Lämplig 168 3. Olämplig 50 4. Mycket olämplig 29 8. Ingen åsikt 415 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 139 ANLITA KONSULTER 42F Loc 193 width 1 MD=9 F.42F. Anlita konsulter och entreprenörer i ökad utsträckning <Se F.42 för fullständig frågetext> 107 1. Mycket lämplig 249 2. Lämplig 278 3. Olämplig 134 4. Mycket olämplig 76 8. Ingen åsikt 421 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 140 ANNAN EKON LÖSNING 1 42G Loc 194 width 1 MD=9 F.42G(1). Annan lämplig åtgärd för att lösa kommunens ekonomiska problem, 1 <Se F.42 för fullständig frågetext> 32 1. Minska statliga pålagor 23 2. Öka sysselsättningen 20 3. Ändra skattesystemet 16 4. Minska byråkratin 88 5. Administrativa förändringar 40 6. Återhållsamhet 3 7. Bättre politisk ledning 47 8. Annat 996 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 141 ANNAN EKON LÖSNING 2 42G Loc 195 width 1 MD=9 F.42G(2). Annan lämplig åtgärd för att lösa kommunens ekonomiska problem, 2 <Se F.42 för fullständig frågetext> 2 1. Minska statliga pålagor 1 2. Öka sysselsättningen 10 3. Ändra skattesystemet 3 4. Minska byråkratin 6 5. Administrativa förändringar 11 6. Återhållsamhet 7. Bättre politisk ledning 16 8. Annat 1216 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 142 ANGETT ANNAN LÖSNING 42G Loc 196 width 1 F.42G(3). Angett annan lämplig åtgärd för att lösa kommunens ekonomiska problem <Se F.42 för fullständig frågetext> 319 1. Har angett annan åtgärd 946 5. Har ej angett annan åtgärd
VAR 143 POL PRIORITERINGSFR. 43A Loc 197 width 1 MD=9 F.43. Nedan finns ett antal påståenden som direkt eller indirekt berör hur förvaltningens (tjänstemännens) roll bör vara i det kommunala beslutsfattandet. Välj vid varje påstående det svar som ligger närmast Er egen uppfattning. F.43A. Det är politikernas uppgift att ägna sig åt stora viktiga prioriteringsfrågor och inte åt rutinärenden 478 1. Instämmer helt 350 2. Instämmer i stort sett 25 3. I stort sett motsatt åsikt 5 4. Helt motsatt åsikt 7 8. Ingen åsikt 400 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 144 FÖRV FÖRETRÄDA SVAGA 43B Loc 198 width 1 MD=9 F.43B. Vissa grupper i samhället är så svaga att det är förvaltningens uppgift att föra deras talan <Se F.43 för fullständig frågetext> 146 1. Instämmer helt 373 2. Instämmer i stort sett 147 3. I stort sett motsatt åsikt 102 4. Helt motsatt åsikt 71 8. Ingen åsikt 426 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 145 TJM FÖRSLAG ENL POL 43C Loc 199 width 1 MD=9 F.43C. Tjänstemännen bör sätta sig in i den politiska ledningens åsikter och lägga förslag i linje med dessa <Se F.43 för fullständig frågetext> 133 1. Instämmer helt 348 2. Instämmer i stort sett 208 3. I stort sett motsatt åsikt 114 4. Helt motsatt åsikt 44 8. Ingen åsikt 418 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 146 FÖRV PÅDRIVANDE KRAFT 43 Loc 200 width 1 MD=9 F.43D. Förvaltningen skall vara en pådrivande kraft när det gäller att anpassa den kommunala verksamheten till förändringarna i samhället <Se F.43 för fullständig frågetext> 171 1. Instämmer helt 451 2. Instämmer i stort sett 130 3. I stort sett motsatt åsikt 55 4. Helt motsatt åsikt 38 8. Ingen åsikt 420 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 147 MAJ POL UPPFATTNING 43E Loc 201 width 1 MD=9 F.43E. Det är en fördel om de ledande tjänstemännen har samma politiska uppfattning som majoriteten i de politiska organen <Se F.43 för fullständig frågetext> 105 1. Instämmer helt 256 2. Instämmer i stort sett 186 3. I stort sett motsatt åsikt 138 4. Helt motsatt åsikt 150 8. Ingen åsikt 430 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 148 POL DIREKTIV UTREDN 43F Loc 202 width 1 MD=9 F.43F. Förvaltningen bör inte starta större utredningar utan politiska direktiv <Se F.43 för fullständig frågetext> 551 1. Instämmer helt 261 2. Instämmer i stort sett 30 3. I stort sett motsatt åsikt 11 4. Helt motsatt åsikt 13 8. Ingen åsikt 399 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 149 NEUTRAL FÖRVALTNING 43G Loc 203 width 1 MD=9 F.43G. Förvaltningen skall vara neutral i förhållande till de politiska partierna och enbart grunda sina utredningar på sin expertkunskap <Se F.43 för fullständig frågetext> 567 1. Instämmer helt 253 2. Instämmer i stort sett 28 3. I stort sett motsatt åsikt 10 4. Helt motsatt åsikt 8 8. Ingen åsikt 399 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 150 ANSVAR MOT POL LEDN 43H Loc 204 width 1 MD=9 F.43H. Tjänstemännen har primärt ett ansvar mot den politiska ledningen och först i andra hand mot den verksamhet man bedriver och dem som berörs av den. <Se F.43 för fullständig frågetext> 75 1. Instämmer helt 260 2. Instämmer i stort sett 249 3. I stort sett motsatt åsikt 180 4. Helt motsatt åsikt 59 8. Ingen åsikt 442 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 151 KOM VERKS OMFATTNING 44 Loc 205 width 1 MD=9 F.44. Vad är Er åsikt om omfattningen av den totala kommunala verksamheten i Er kommun sett på lite längre sikt? 45 1. Den bör utökas avsevärt 270 2. Den bör utökas något 367 3. Den bör vara på nuvarande nivå 140 4. Den bör minskas något 28 5. Den bör minskas avsevärt 14 8. Ingen åsikt 401 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 152 TILLGÅNG PÅ BOSTÄDER 45A Loc 206 width 1 MD=9 F.45A. Här nedan anges några olika uppgifter för kommunerna. Vill Ni för var och en av dessa uppgifter ange om Ni tycker att det är angeläget att Er kommun gör mera än nu, eller om det i stort sett är bra som det är, eller om kommunens insatser skulle kunna minskas, eller om Ni inte har någon åsikt om detta. F.45A(A). Tillgången på bostäder SE FRÅGA 13A I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 447 1. Angeläget göra mera 415 3. Bra som det är 33 5. Kan minskas 9 8. Ingen åsikt 361 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 153 MARKKÖP OCH MARKPLAN 45A Loc 207 width 1 MD=9 F.45A(B). Markköp och markplanering <Se F.45A för fullständig frågetext> SE FRÅGA 13A I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 428 1. Angeläget göra mera 403 3. Bra som det är 53 5. Kan minskas 21 8. Ingen åsikt 360 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 154 SYSSELSÄTTNING 45A Loc 208 width 1 MD=9 F.45A(C). Möjligheterna att få arbete <Se F.45A för fullständig frågetext> SE FRÅGA 13 A I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 832 1. Angeläget göra mera 77 3. Bra som det är 2 5. Kan minskas 6 8. Ingen åsikt 348 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 155 KOLLEKTIVTRAFIKEN 45A Loc 209 width 1 MD=9 F.45A(D). Kollektivtrafiken <Se F.45A för fullständig frågetext> SE FRÅGA 13A I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 566 1. Angeläget göra mera 312 3. Bra som det är 13 5. Kan minskas 20 8. Ingen åsikt 354 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 156 VÄGAR/GATOR/TRAFIK 45A Loc 210 width 1 MD=9 F.45A(E). Vägar, gator och trafik <Se F.45A för fullständig frågetext> SE FRÅGA 13A I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 327 1. Angeläget göra mera 510 3. Bra som det är 44 5. Kan minskas 21 8. Ingen åsikt 363 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 157 VATTEN OCH AVLOPP 45A Loc 211 width 1 MD=9 F.45A(F). Vatten och avlopp <Se F.45A för fullständig frågetext> SE FRÅGA 13A I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 244 1. Angeläget göra mera 603 3. Bra som det är 14 5. Kan minskas 37 8. Ingen åsikt 367 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 158 MILJÖVÅRD 45A Loc 212 width 1 MD=9 F.45A(G). Miljövård <Se F.45A för fullständig frågetext> SE FRÅGA 13A I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 496 1. Angeläget göra mera 362 3. Bra som det är 16 5. Kan minskas 26 8. Ingen åsikt 365 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 159 SKOLOR 45A Loc 213 width 1 MD=9 F.45A(H). Skolor <Se F.45A för fullständig frågetext> SE FRÅGA 13A I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 422 1. Angeläget göra mera 459 3. Bra som det är 17 5. Kan minskas 12 8. Ingen åsikt 355 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 160 BARNOMSORG 45A Loc 214 width 1 MD=9 F.45A(I). Barnomsorg <Se F.45A för fullständig frågetext> SE FRÅGA 13A I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 445 1. Angeläget göra mera 388 3. Bra som det är 62 5. Kan minskas 18 8. Ingen åsikt 352 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 161 ÄLDRE O HANDIKAPPADE 45A Loc 215 width 1 MD=9 F.45A(J). Äldre- och handikappomsorg <Se F.45A för fullständig frågetext> SE FRÅGA 13A I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 590 1. Angeläget göra mera 296 3. Bra som det är 4 5. Kan minskas 25 8. Ingen åsikt 350 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 162 SOCIALHJÄLP 45A Loc 216 width 1 MD=9 F.45A(K). Socialhjälp <Se F.45A för fullständig frågetext> SE FRÅGA 13A I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 146 1. Angeläget göra mera 573 3. Bra som det är 137 5. Kan minskas 43 8. Ingen åsikt 366 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 163 IDROTT O FRILUFTSLIV 45A Loc 217 width 1 MD=9 F.45A(L). Stöd åt idrott och friluftsliv <Se F.45A för fullständig frågetext> SE FRÅGA 13A I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 233 1. Angeläget göra mera 572 3. Bra som det är 92 5. Kan minskas 12 8. Ingen åsikt 356 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 164 FRITIDSVERKSAMHET 45A Loc 218 width 1 MD=9 F.45A(M). Stöd åt annan fritidsverksamhet <Se F.45A för fullständig frågetext> SE FRÅGA 13A I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 367 1. Angeläget göra mera 455 3. Bra som det är 67 5. Kan minskas 20 8. Ingen åsikt 356 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 165 KULTURELL VERKSAMHET 45A Loc 219 width 1 MD=9 F.45A(N). Bibliotek och annan verksamhet <Se F.45A för fullständig frågetext> SE FRÅGA 13A I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 366 1. Angeläget göra mera 492 3. Bra som det är 38 5. Kan minskas 14 8. Ingen åsikt 355 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 166 ÖKADE KOM INSATSER 1 45B Loc 220 width 2 MD=99 F.45B(1). På vilket av de i fråga 45A uppräknade eller andra kommunala verksamhetsområden anser Ni det mest angeläget att öka insatserna? F.45B(1a). Ökade kommunala insatser 1 SE FRÅGA 13B I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 57 11. Tillgång på bostäder (bostadsbyggande etc.) 18 12. Markköp och markplanering 239 13. Möjligheterna att få arbete (arbetsplatser, industrisatsning, näringslivet) 19 14. Kollektivtrafiken 5 15. Vägar, gator och trafik 1 16. Vatten och avlopp 17 17. Miljövård 59 18. Skolor (skolbyggnader, yrkesutbildning) 107 19. Barnomsorg (daghem, förskolor, familjedaghem) 105 20. Äldre- och handikappomsorg (långvård etc.) 2 21. Socialhjälp (individomsorg) 5 22. Stöd åt idrott och friluftsliv (anläggningar, föreningar) 4 23. Stöd åt annan fritidsverksamhet 20 24. Bibliotek och annan kulturell verksamhet 31. Administrationen (byråkratin, antalet tjänstemän) 1 32. Tekniska sidan (även fastighetsunderhåll etc.), energi 48 33. Sociala sidan (invandrarfrågor, nykterhetsvård) 4 34. Fritidsverksamhet 26 77. Annat svar 528 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 167 ÖKADE KOM INSATSER 2 45B Loc 222 width 2 MD=99 F.45B(1b). Ökade kommunala insatser 2 <Se F.45B(1) för fullständig frågetext> SE FRÅGA 13B I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 17 11. Tillgång på bostäder (bostadsbyggande etc.) 9 12. Markköp och markplanering 40 13. Möjligheterna att få arbete (arbetsplatser, industrisatsning, näringslivet) 13 14. Kollektivtrafiken 2 15. Vägar, gator och trafik 16. Vatten och avlopp 7 17. Miljövård 20 18. Skolor (skolbyggnader, yrkesutbildning) 50 19. Barnomsorg (daghem, förskolor, familjedaghem) 67 20. Äldre- och handikappomsorg (långvård etc.) 21. Socialhjälp (individomsorg) 5 22. Stöd åt idrott och friluftsliv (anläggningar, föreningar) 1 23. Stöd åt annan fritidsverksamhet 10 24. Bibliotek och annan kulturell verksamhet 31. Administrationen (byråkratin, antalet tjänstemän) 2 32. Tekniska sidan (även fastighetsunderhåll etc.), energi 17 33. Sociala sidan (invandrarfrågor, nykterhetsvård) 9 34. Fritidsverksamhet 10 77. Annat svar 986 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 168 ÖKADE KOM INSATSER 3 45B Loc 224 width 2 MD=99 F.45B(1c). Ökade kommunala insatser 3 <Se F.45B(1) för fullständig frågetext> SE FRÅGA 13B I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 5 11. Tillgång på bostäder (bostadsbyggande etc.) 1 12. Markköp och markplanering 12 13. Möjligheterna att få arbete (arbetsplatser, industrisatsning, näringslivet) 4 14. Kollektivtrafiken 4 15. Vägar, gator och trafik 16. Vatten och avlopp 7 17. Miljövård 6 18. Skolor (skolbyggnader, yrkesutbildning) 8 19. Barnomsorg (daghem, förskolor, familjedaghem) 20 20. Äldre- och handikappomsorg (långvård etc.) 1 21. Socialhjälp (individomsorg) 2 22. Stöd åt idrott och friluftsliv (anläggningar, föreningar) 3 23. Stöd åt annan fritidsverksamhet 6 24. Bibliotek och annan kulturell verksamhet 31. Administrationen (byråkratin, antalet tjänstemän) 32. Tekniska sidan (även fastighetsunderhåll etc.), energi 5 33. Sociala sidan (invandrarfrågor, nykterhetsvård) 3 34. Fritidsverksamhet 2 77. Annat svar 1176 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 169 MINSK KOM INSATSER 1 45B Loc 226 width 2 MD=99 F.45B(2). På vilket av de i fråga 45A uppräknade eller andra kommunala verksamhetsområden anser Ni det mest angeläget att minska insatserna? F.45B(2a). Minskade kommunala insatser 1 SE FRÅGA 13B I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 18 11. Tillgång på bostäder (bostadsbyggande etc.) 17 12. Markköp och markplanering 1 13. Möjligheterna att få arbete (arbetsplatser, industrisatsning, näringslivet) 2 14. Kollektivtrafiken 19 15. Vägar, gator och trafik 2 16. Vatten och avlopp 2 17. Miljövård 5 18. Skolor (skolbyggnader, yrkesutbildning) 29 19. Barnomsorg (daghem, förskolor, familjedaghem) 2 20. Äldre- och handikappomsorg (långvård etc.) 42 21. Socialhjälp (individomsorg) 43 22. Stöd åt idrott och friluftsliv (anläggningar, föreningar) 13 23. Stöd åt annan fritidsverksamhet 18 24. Bibliotek och annan kulturell verksamhet 13 31. Administrationen (byråkratin, antalet tjänstemän) 11 32. Tekniska sidan (även fastighetsunderhåll etc.), energi 14 33. Sociala sidan (invandrarfrågor, nykterhetsvård) 50 34. Fritidsverksamhet 49 77. Annat svar 915 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 170 MINSK KOM INSATSER 2 45B Loc 228 width 2 MD=99 F.45B(2b). Minskade kommunala insatser 2 <Se F.45B(2) för fullständig frågetext> SE FRÅGA 13B I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 2 11. Tillgång på bostäder (bostadsbyggande etc.) 4 12. Markköp och markplanering 13. Möjligheterna att få arbete (arbetsplatser, industrisatsning, näringslivet) 14. Kollektivtrafiken 3 15. Vägar, gator och trafik 16. Vatten och avlopp 17. Miljövård 5 18. Skolor (skolbyggnader, yrkesutbildning) 1 19. Barnomsorg (daghem, förskolor, familjedaghem) 20. Äldre- och handikappomsorg (långvård etc.) 3 21. Socialhjälp (individomsorg) 1 22. Stöd åt idrott och friluftsliv (anläggningar, föreningar) 11 23. Stöd åt annan fritidsverksamhet 3 24. Bibliotek och annan kulturell verksamhet 1 31. Administrationen (byråkratin, antalet tjänstemän) 32. Tekniska sidan (även fastighetsunderhåll etc.), energi 4 33. Sociala sidan (invandrarfrågor, nykterhetsvård) 8 34. Fritidsverksamhet 8 77. Annat svar 1211 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 171 MINSK KOM INSATSER 3 45B Loc 230 width 2 MD=99 F.45B(2c). Minskade kommunala insatser 3 <Se F.45B(2) för fullständig frågetext> SR FRÅGA 13B I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 11. Tillgång på bostäder (bostadsbyggande etc.) 12. Markköp och markplanering 13. Möjligheterna att få arbete (arbetsplatser, industrisatsning, näringslivet) 14. Kollektivtrafiken 1 15. Vägar, gator och trafik 16. Vatten och avlopp 17. Miljövård 18. Skolor (skolbyggnader, yrkesutbildning) 19. Barnomsorg (daghem, förskolor, familjedaghem) 20. Äldre- och handikappomsorg (långvård etc.) 21. Socialhjälp (individomsorg) 1 22. Stöd åt idrott och friluftsliv (anläggningar, föreningar) 23. Stöd åt annan fritidsverksamhet 4 24. Bibliotek och annan kulturell verksamhet 31. Administrationen (byråkratin, antalet tjänstemän) 32. Tekniska sidan (även fastighetsunderhåll etc.), energi 33. Sociala sidan (invandrarfrågor, nykterhetsvård) 2 34. Fritidsverksamhet 1 77. Annat svar 1256 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 172 FÖRÄNDRAD INRIKTNING 45B Loc 232 width 1 F.45B(3). På vilket av de i fråga 45A uppräknade eller andra kommunala verksamhetsområden anser Ni det mest angeläget att eljest förändra inriktningen av verksamheten? SE FRÅGA 13B I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 197 1. Svar 1068 5. Ej svar
VAR 173 ALLVARLIGT PROBLEM 1 46 Loc 233 width 2 MD=99 F.46. Vilket är enligt Er mening det allvarligaste problem kommunen står inför idag? F.46A. Allvarligaste problemet 1 219 10. Sysselsättning, brist på arbetstillfällen, krisbranscher 43 11. Ungdomsarbetslöshet 12. Brist på arbetskraft 28 13. Befolkningsutveckling, utflyttning, åldersstruktur 1 14. Arbetslöshet för andra kategorier (äldre, kvinnor, handikappade) 1 15. Snabb befolkningstillväxt 177 20. Ekonomin, ekonomiska problem, dåligt skatteunderlag, nolltillväxt 47 21. Inflation, prisökningar, kostnadsökningar, lönekostnadsökningar 31 22. Undvika skattehöjningar, hålla skatte- och servicenivå 22 23. Hålla igen kommunala sektorn, spara, anpassa efter resurser, standarden för hög 21 30. Bostadsbrist och bostadsproduktion, kostnaden för bostäder 1 31. Tomma bostäder 1 32. Bostadsmiljön 3 40. Allmänna sociala problem, utslagningen (våld) 7 41. Drog- och alkoholmissbruk (exkl ungdomens) 5 42. Ungdomens sociala problem (inkl ungdomens drog- och alkoholmissbruk) 43. Invandrarproblem 17 50. Miljöproblem (ej social miljö, ej bostadsmiljö) 56 60. Dålig service (allmänt eller på specifika områden t.ex. brist på daghemsplatser, ålderdomshem, kollektivtrafik, bibehålla service) 1 61. Geografisk servicefördelning i kommunen (satsar bara på vissa delar eller centralort) 3 70. Energifrågan 10 80. Dålig politisk ledning, orealistiska vallöften, ser mer till parti än medborgarna 6 81. Demokrati (för få människor i politiken) 5 82. MBL, facket för stor makt 10 83. Byråkratin, dålig planering, ineffektivitet 21 84. Statlig styrning 3 85. Marknadsekonomin, strukturen styr (SAF), kommunerna utan makt 11 90. Vägar till mänskligare samhälle, satsa på livskvalite, ökat personligt ansvarstagande, solidaritet 33 98. Övrigt (krav från medborgarna bl.a.) 482 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 174 ALLVARLIGT PROBLEM 2 46 Loc 235 width 2 MD=99 F.46B. Allvarligaste problemet <Se F.46 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 173 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 10. Sysselsättning, brist på arbetstillfällen, krisbranscher . . 98. Övrigt (krav från medborgarna bl.a.) 935 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 10 11 13 14 20 21 22 23 30 31 32 Frek: 36 29 22 10 36 11 12 6 20 2 1 Kod: 40 41 42 50 60 61 70 80 81 82 83 Frek: 11 8 15 5 33 2 3 2 8 2 9 Kod: 84 85 90 98 99 Frek: 14 2 14 17 935
VAR 175 ALLVARLIGT PROBLEM 3 46 Loc 237 width 2 MD=99 F.46C. Allvarligaste problemet 3 <Se F.46 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 173 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 10. Sysselsättning, brist på arbetstillfällen, krisbranscher . . 98. Övrigt (krav från medborgarna bl.a.) 1151 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 10 11 12 13 14 20 21 22 23 Frek: 14 2 2 5 5 9 2 3 2 Kod: 30 31 40 41 42 50 60 61 80 Frek: 3 1 4 7 10 2 16 2 2 Kod: 81 82 83 84 85 90 98 99 Frek: 2 1 1 3 2 1 12 1152
VAR 176 NÄMND 1 47-56 Loc 239 width 2 MD=99 Nämnd 1 (frågorna 47-56) 3 01. Invandrarnämnd (motsvarande) 14 02. Konsumentnämnd 436 03. Kommunstyrelsen 2 04. Inköpsnämnd 4 05. Besvärsnämnd 4 06. Personalnämnd (motsvarande) 36 07. Byggnadsnämnd 08. Institutionsstyrelse 4 10. Arbetslöshetsnämnd 12. Handels- och sjöfartsnämnd 13. Arbetsvårdsnämnd 5 20. Fastighetsnämnd 1 22. Skogsallmänningsnämnd 8 26. Central byggnadskommitte 5 30. Gatunämnd eller vägnämnd 10 31. Hamnstyrelse (motsvarande) 34. Lokaltrafikstyrelse 3 38. Trafiksäkerhetsnämnd (motsvarande) om också trafiknämnd finns 24 39. Trafiknämnd (motsvarande) 1 40. Kultur- och fritidsnämnd 3 41. Parkstyrelse 40 42. Fritidsnämnd 39 46. Kulturnämnd 2 47. Biblioteksnämnd 2 48. Systugenämnd 1 49. Tvättstugestyrelse 50. Energiverksstyrelse 13 51. Teknisk nämnd 52. Elverksstyrelse 53. Värmecentralsstyrelse 76 60. Skolstyrelse 96 70. Social centralnämnd 71. Social distriktsnämnd 44 80. Hälsovårdsnämnd 2 82. Naturvårdsnämnd 83. Djurklinikstyrelse 18 88. Brandstyrelse 369 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 177 NÄMND 2 47-56 Loc 241 width 2 MD=99 Nämnd 2 (frågorna 47-56) FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 176 01. Invandrarnämnd (motsvarande) . . 88. Brandstyrelse 1006 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 2 5 6 7 10 20 26 31 38 Frek: 7 1 11 34 1 6 24 4 1 Kod: 39 42 46 47 49 51 52 60 70 Frek: 18 27 16 1 1 14 2 33 41 Kod: 80 82 83 88 99 Frek: 9 1 2 5 1006
VAR 178 NÄMND 3 47-56 Loc 243 width 2 MD=99 Nämnd 3 (frågorna 47-56) FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 176 223 00. Ej uppdrag 01. Invandrarnämnd (motsvarande) . . 88. Brandstyrelse 1009 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 6 7 20 22 26 30 39 42 Frek: 223 2 6 1 1 6 1 1 1 Kod: 46 47 51 60 70 83 88 99 Frek: 1 1 2 3 4 2 1 1009
VAR 179 NÄMND1: PARTIKONFLIKT 47 Loc 245 width 1 MD=9 F.47A. Hur ofta förekommer meningsmotsättningar efter olika skiljelinjer i ...(NÄMND 1) F.47A(A). Mellan olika partier 110 1. Mycket ofta 372 2. Ganska ofta 282 3. Ganska sällan 97 4. Mycket sällan 3 8. Ingen åsikt 401 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 180 NÄMND1: KONFL POL-TJM 47 Loc 246 width 1 MD=9 F.47A(B). Mellan tjänstemän och politiker <Se F.47A för fullständig frågetext> 12 1. Mycket ofta 127 2. Ganska ofta 503 3. Ganska sällan 204 4. Mycket sällan 4 8. Ingen åsikt 415 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 181 NÄMND1: KOMMUNDELAR 47A Loc 247 width 1 MD=9 F.47A(C). Mellan ledamöter från olika kommundelar <Se F.47A för fullständig frågetext> 13 1. Mycket ofta 132 2. Ganska ofta 453 3. Ganska sällan 256 4. Mycket sällan 2 8. Ingen åsikt 409 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 182 NÄMND1: ÖVR KONFLIKT 47A Loc 248 width 1 MD=9 F.47A(D). Andra skiljelinjer, som förekommer ganska ofta eller mycket ofta <Se F.47A för fullständig frågetext> 44 1. Ja 824 5. Nej 2 8. Ingen åsikt 395 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 183 NÄMND2: PARTIKONFLIKT 47 Loc 249 width 1 MD=9 F.47B. Hur ofta förekommer meningsmotsättningar efter olika skiljelinjer i ...(NÄMND 2) F.47B(A). Mellan olika partier 15 1. Mycket ofta 62 2. Ganska ofta 114 3. Ganska sällan 57 4. Mycket sällan 8. Ingen åsikt 1017 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 184 NÄMND2: KONFL POL-TJM 47 Loc 250 width 1 MD=9 F.47B(B). Mellan tjänstemän och politiker <Se F.47B för fullständig frågetext> 8 1. Mycket ofta 37 2. Ganska ofta 120 3. Ganska sällan 81 4. Mycket sällan 1 8. Ingen åsikt 1018 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 185 NÄMND2: KOMMUNDELAR 47B Loc 251 width 1 MD=9 F.47B(C). Mellan ledamöter från olika kommundelar <Se F.47B för fullständig frågetext> 1 1. Mycket ofta 21 2. Ganska ofta 109 3. Ganska sällan 114 4. Mycket sällan 1 8. Ingen åsikt 1019 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 186 NÄMND2: ÖVR KONFLIKT 47B Loc 252 width 1 MD=9 F.47B(D). Andra skiljelinjer, som förekommer ganska ofta eller mycket ofta <Se F.47B för fullständig frågetext> 15 1. Ja 235 5. Nej 1015 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 187 NÄMND3: PARTIKONFLIKT 47 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 F.47C. Hur ofta förekommer meningsmotsättningar efter olika skiljelinjer i ...(NÄMND 3) F.47C(A). Mellan olika partier 2 1. Mycket ofta 9 2. Ganska ofta 9 3. Ganska sällan 10 4. Mycket sällan 8. Ingen åsikt 223 0. Ej uppdrag 1012 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 188 NÄMND3: KONFL POL-TJM 47 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 F.47C(B). Mellan tjänstemän och politiker <Se F.47C för fullständig frågetext> 1 1. Mycket ofta 4 2. Ganska ofta 16 3. Ganska sällan 8 4. Mycket sällan 1 8. Ingen åsikt 223 0. Ej uppdrag 1012 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 189 NÄMND3: KOMMUNDELAR 47C Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 F.47C(C). Mellan ledamöter från olika kommundelar <Se F.47C för fullständig frågetext> 1 1. Mycket ofta 1 2. Ganska ofta 11 3. Ganska sällan 16 4. Mycket sällan 1 8. Ingen åsikt 223 0. Ej uppdrag 1012 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 190 NÄMND3: ÖVR KONFLIKT 47C Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 F.47C(D). Andra skiljelinjer, som förekommer ganska ofta eller mycket ofta <Se F.47C för fullständig frågetext> 1 1. Ja 29 5. Nej 223 0. Ej uppdrag 1012 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 191 NÄMND1: NÄRVARO 48 Loc 257 width 2 MD=99 F.48. Hur många sammanträden i de nämnder (respektive utskott eller annat beredningsorgan) Ni är ledamot av har Ni varit närvarande vid, respektive frånvarande från under 1980? F.48(1). Nämnd 1: Antal sammanträden Ni varit närvarande vid 31 00. 0 gånger 01. 1 gång . . 19. 21. . . 27. 27 gånger 71. Nästan inga gånger (0-9%) 1 72. Ett fåtal gånger (10-29%) 73. Ganska få gånger (30-49%) 2 74. Ganska många gånger (50-69%) 5 75. Nästan alla gånger (70-89%) 28 76. Alla gånger (90-100%) 1 77. Okodbart svar 436 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 31 38 46 63 109 148 118 66 40 19 42 Kod: 11 12 13 14 15 16 18 19 21 22 24 Frek: 16 21 3 7 7 3 2 2 7 1 1 Kod: 25 27 72 74 75 76 77 99 Frek: 1 1 1 2 5 28 1 436
VAR 192 NÄMND2: NÄRVARO 48 Loc 259 width 2 MD=99 F.48(2). Nämnd 2: Antal sammanträden Ni varit närvarande vid <Se F.48 för fullständig frågetext> 9 00. 0 gånger 01. 1 gång . . 19. 19 gånger 71. Nästan inga gånger (0-9%) 1 72. Ett fåtal gånger (10-29%) 73. Ganska få gånger (30-49%) 74. Ganska många gånger (50-69%) 1 75. Nästan alla gånger (70-89%) 9 76. Alla gånger (90-100%) 1027 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 9 9 19 19 32 63 28 13 10 Kod: 9 10 11 12 13 15 18 19 72 Frek: 7 8 1 3 3 1 1 1 1 Kod: 75 76 99 Frek: 1 9 1027
VAR 193 NÄMND3: NÄRVARO 48 Loc 261 width 2 MD=90 or GE 99 F.48(3). Nämnd 3: Antal sammanträden Ni varit närvarande vid <Se F.48 för fullständig frågetext> 4 00. 0 gånger 01. 1 gång . . 10. 10 gånger 71. Nästan inga gånger (0-9%) 72. Ett fåtal gånger (10-29%) 73. Ganska få gånger (30-49%) 74. Ganska många gånger (50-69%) 1 75. Nästan alla gånger (70-89%) 76. Alla gånger (90-100%) 223 90. Ej uppdrag 1012 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 10 Frek: 4 5 3 3 3 4 4 1 2 Kod: 75 90 99 Frek: 1 223 1012
VAR 194 NÄMND1: FRÅNVARO 48 Loc 263 width 2 MD=99 F.48(4). Nämnd 1: Antal sammanträden Ni varit frånvarande vid <Se F.48 för fullständig frågetext> 296 00. 0 gånger 01. 1 gång . . 15. 15 gånger 3 71. Nästan inga gånger (0-9%) 4 72. Ett fåtal gånger (10-29%) 1 73. Ganska få gånger (30-49%) 74. Ganska många gånger (50-69%) 1 75. Nästan alla gånger (70-89%) 10 76. Alla gånger (90-100%) 1 77. Okodbart svar 502 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 296 267 92 36 20 16 5 2 3 1 3 Kod: 11 15 71 72 73 75 76 77 99 Frek: 1 1 3 4 1 1 10 1 502
VAR 195 NÄMND2: FRÅNVARO 48 Loc 265 width 2 MD=99 F.48(5). Nämnd 2: Antal sammanträden Ni varit frånvarande vid <Se F.48 för fullständig frågetext> 96 00. 0 gånger 01. 1 gång . . 06. 1 21. 21 gånger 71. Nästan inga gånger (0-9%) 72. Ett fåtal gånger (10-29%) 73. Ganska få gånger (30-49%) 74. Ganska många gånger (50-69%) 2 75. Nästan alla gånger (70-89%) 4 76. Alla gånger (90-100%) 1054 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 21 75 Frek: 96 71 23 6 2 5 1 1 2 Kod: 76 99 Frek: 4 1054
VAR 196 NÄMND3: FRÅNVARO 48 Loc 267 width 2 MD=90 or GE 99 F.48(6). Nämnd 3: Antal sammanträden Ni varit frånvarande vid <Se F.48 för fullständig frågetext> 6 00. 0 gånger 01. 1 gång . . 05. 5 gånger 71. Nästan inga gånger (0-9%) 1 72. Ett fåtal gånger (10-29%) 73. Ganska få gånger (30-49%) 74. Ganska många gånger (50-69%) 75. Nästan alla gånger (70-89%) 2 76. Alla gånger (90-100%) 223 90. Ej uppdrag 1015 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 72 76 90 Frek: 6 4 5 5 2 2 1 2 223 Kod: 99 Frek: 1015
VAR 197 AU-NÄMND1: NÄRVARO 48 Loc 269 width 2 MD=99 F.48(7). Utskott nämnd 1: Antal sammanträden Ni varit närvarande vid <Se F.48 för fullständig frågetext> 8 00. 0 gånger 01. 1 gång . . 19. 21. . . 33. 33 gånger 71. Nästan inga gånger (0-9%) 3 72. Ett fåtal gånger (10-29%) 73. Ganska få gånger (30-49%) 74. Ganska många gånger (50-69%) 3 75. Nästan alla gånger (70-89%) 18 76. Alla gånger (90-100%) 412 78. Ej ledamot av utskott 474 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 8 15 24 29 28 38 30 18 17 10 22 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 Frek: 11 12 4 8 18 6 8 5 4 16 4 Kod: 23 24 25 26 27 29 30 33 72 75 76 Frek: 1 2 4 2 5 2 3 1 3 3 18 Kod: 78 99 Frek: 412 474
VAR 198 AU-NÄMND2: NÄRVARO 48 Loc 271 width 2 MD=99 F.48(8). Utskott nämnd 2: Antal sammanträden Ni varit närvarande vid <Se F.48 för fullständig frågetext> 1 00. 0 gånger 01. 1 gång . . 19. 21. . . 32. 32 gånger 71. Nästan inga gånger (0-9%) 1 72. Ett fåtal gånger (10-29%) 73. Ganska få gånger (30-49%) 74. Ganska många gånger (50-69%) 1 75. Nästan alla gånger (70-89%) 4 76. Alla gånger (90-100%) 107 78. Ej ledamot av utskott 1058 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1 3 10 5 11 16 11 4 7 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 18 Frek: 5 4 3 1 1 1 1 1 3 Kod: 19 21 22 32 72 75 76 78 99 Frek: 1 3 1 1 1 1 4 107 1058
VAR 199 AU-NÄMND3: NÄRVARO 48 Loc 273 width 2 MD=90 or GE 99 F.48(9). Utskott nämnd 3: Antal sammanträden Ni varit närvarande vid <Se F.48 för fullständig frågetext> 2 00. 0 gånger 01. 1 gång . . 06. 6 gånger 71. Nästan inga gånger (0-9%) 72. Ett fåtal gånger (10-29%) 73. Ganska få gånger (30-49%) 74. Ganska många gånger (50-69%) 75. Nästan alla gånger (70-89%) 76. Alla gånger (90-100%) 21 78. Ej ledamot av utskott 223 90. Ej uppdrag 1012 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 3 4 5 6 78 90 99 Frek: 2 1 1 3 2 21 223 1012
VAR 200 AU-NÄMND1: FRÅNVARO 48 Loc 275 width 2 MD=99 F.48(10). Utskott nämnd 1: Antal sammanträden Ni varit frånvarande vid <Se F.48 för fullständig frågetext> 152 00. 0 gånger 01. 1 gång . . 19. 19 gånger 5 71. Nästan inga gånger (0-9%) 3 72. Ett fåtal gånger (10-29%) 73. Ganska få gånger (30-49%) 74. Ganska många gånger (50-69%) 75. Nästan alla gånger (70-89%) 76. Alla gånger (90-100%) 416 78. Ej ledamot av utskott 515 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 Frek: 152 78 50 15 9 7 3 3 2 4 1 Kod: 15 19 71 72 78 99 Frek: 1 1 5 3 416 515
VAR 201 AU-NÄMND2: FRÅNVARO 48 Loc 277 width 2 MD=99 F.48(11). Utskott nämnd 2: Antal sammanträden Ni varit frånvarande vid <Se F.48 för fullständig frågetext> 58 00. 0 gånger 01. 1 gång . . 04. 4 gånger 71. Nästan inga gånger (0-9%) 72. Ett fåtal gånger (10-29%) 73. Ganska få gånger (30-49%) 74. Ganska många gånger (50-69%) 75. Nästan alla gånger (70-89%) 76. Alla gånger (90-100%) 107 78. Ej ledamot av utskott 1065 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 78 99 Frek: 58 23 8 2 2 107 1065
VAR 202 AU-NÄMND3: FRÅNVARO 48 Loc 279 width 2 MD=90 or GE 99 F.48(12). Utskott nämnd 3: Antal sammanträden Ni varit frånvarande vid <Se F.48 för fullständig frågetext> 3 00. 0 gånger 01. 1 gång . . 02. 2 gånger 71. Nästan inga gånger (0-9%) 72. Ett fåtal gånger (10-29%) 73. Ganska få gånger (30-49%) 74. Ganska många gånger (50-69%) 75. Nästan alla gånger (70-89%) 76. Alla gånger (90-100%) 21 78. Ej ledamot av utskott 223 90. Ej uppdrag 1012 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 78 90 99 Frek: 3 5 1 21 223 1012
VAR 203 NÄMND1: DISK MED TJM 49 Loc 281 width 1 MD=9 F.49. Hur ofta har det förekommit under 1980 att Ni inför sammanträdena i nämnden eller dess utskott med tjänstemän i förvaltningen diskuterat de frågor som sedan behandlats på sammanträdena? F.49(1). Nämnd 1: Nämnden 264 1. Inför de flesta sammanträden 363 3. Inför något enstaka sammanträde 199 5. Inte alls 439 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 204 NÄMND2: DISK MED TJM 49 Loc 282 width 1 MD=9 F.49(2). Nämnd 2: Nämnden <Se F.49 för fullständig frågetext> 116 1. Inför de flesta sammanträden 77 3. Inför något enstaka sammanträde 34 5. Inte alls 1038 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 205 NÄMND3: DISK MED TJM 49 Loc 283 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(3). Nämnd 3: Nämnden <Se F.49 för fullständig frågetext> 8 1. Inför de flesta sammanträden 9 3. Inför något enstaka sammanträde 10 5. Inte alls 223 0. Ej uppdrag 1015 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 206 AU-N1: DISK MED TJM 49 Loc 284 width 1 MD=9 F.49(4). Nämnd 1: Nämndens utskott <Se F.49 för fullständig frågetext> 194 1. Inför de flesta sammanträden 133 3. Inför något enstaka sammanträde 55 5. Inte alls 408 7. Ej ledamot av utskott 475 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 207 AU-N2: DISK MED TJM 49 Loc 285 width 1 MD=9 F.49(5). Nämnd 2: Nämndens utskott <Se F.49 för fullständig frågetext> 62 1. Inför de flesta sammanträden 20 3. Inför något enstaka sammanträde 8 5. Inte alls 106 7. Ej ledamot av utskott 1069 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 208 AU-N3: DISK MED TJM 49 Loc 286 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(6). Nämnd 3: Nämndens utskott <Se F.49 för fullständig frågetext> 3 1. Inför de flesta sammanträden 1 3. Inför något enstaka sammanträde 1 5. Inte alls 21 7. Ej ledamot av utskott 223 0. Ej uppdrag 1016 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 209 NÄMND1: INITIATIV 50A Loc 287 width 1 MD=9 F.50A. Har Ni under 1980 tagit initiativ (personligen eller på partiets uppdrag) till nya ärenden i de nämnder Ni är ledamot av, vilka annars inte skulle ha kommit att behandlas av nämnden? F.50A(1). Nämnd 1 341 1. Ja 505 5. Nej 419 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 210 NÄMND2: INITIATIV 50A Loc 288 width 1 MD=9 F.50A(2). Nämnd 2 <Se F.50A för fullständig frågetext> 143 1. Ja 92 5. Nej 1030 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 211 NÄMND3: INITIATIV 50A Loc 289 width 1 MD=0 or GE 9 F.50A(3). Nämnd 3 <Se F.50A för fullständig frågetext> 14 1. Ja 14 5. Nej 223 0. Ej uppdrag 1014 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 212 NÄMND1: BESLUTSUNDERL 51 Loc 290 width 1 MD=9 F.51. I vilken utsträckning har Ni själv under 1980 eventuellt tillsammans med tjänsteman utarbetat beslutsunderlag till nämndens eller dess utskotts sammanträden? F.51(1). Nämnd 1: Nämnden 83 1. I många ärenden 215 3. I ett fåtal ärenden 530 5. Inte alls 437 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 213 NÄMND2: BESLUTSUNDERL 51 Loc 291 width 1 MD=9 F.51(2). Nämnd 2: Nämnden <Se F.51 för fullständig frågetext> 55 1. I många ärenden 62 3. I ett fåtal ärenden 116 5. Inte alls 1032 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 214 NÄMND3: BESLUTSUNDERL 51 Loc 292 width 1 MD=0 or GE 9 F.51(3). Nämnd 3: Nämnden <Se F.51 för fullständig frågetext> 3 1. I många ärenden 8 3. I ett fåtal ärenden 20 5. Inte alls 223 0. Ej uppdrag 1011 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 215 AU-N1: BESLUTSUNDERL 51 Loc 293 width 1 MD=9 F.51(4). Nämnd 1: Nämndens utskott <Se F.51 för fullständig frågetext> 82 1. I många ärenden 145 3. I ett fåtal ärenden 136 5. Inte alls 411 7. Ej ledamot av utskott 491 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 216 AU-N2: BESLUTSUNDERL 51 Loc 294 width 1 MD=9 F.51(5). Nämnd 2: Nämndens utskott <Se F.51 för fullständig frågetext> 34 1. I många ärenden 27 3. I ett fåtal ärenden 23 5. Inte alls 107 7. Ej ledamot av utskott 1074 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 217 AU-N3: BESLUTSUNDERL 51 Loc 295 width 1 MD=0 or GE 9 F.51(6). Nämnd 3: Nämndens utskott <Se F.51 för fullständig frågetext> 1 1. I många ärenden 3 3. I ett fåtal ärenden 2 5. Inte alls 21 7. Ej ledamot av utskott 223 0. Ej uppdrag 1015 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 218 NÄMND1: DIREKTIV TJM 52 Loc 296 width 1 MD=9 F.52. Hur ofta förekommer det att nämnden eller dess arbetsutskott ger utförliga anvisningar och direktiv för tjänstemännens beredningsarbete i viktiga ärenden? F.52(1). Nämnd 1: Nämnden 330 1. Vid upprepade tillfällen 341 3. Vid något enstaka tillfälle 78 5. Inte alls 516 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 219 NÄMND2: DIREKTIV TJM 52 Loc 297 width 1 MD=9 F.52(2). Nämnd 2: Nämnden <Se F.52 för fullständig frågetext> 108 1. Vid upprepade tillfällen 89 3. Vid något enstaka tillfälle 19 5. Inte alls 1049 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 220 NÄMND3: DIREKTIV TJM 52 Loc 298 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(3). Nämnd 3: Nämnden <Se F.52 för fullständig frågetext> 18 1. Vid upprepade tillfällen 3 3. Vid något enstaka tillfälle 3 5. Inte alls 223 0. Ej uppdrag 1018 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 221 AU-N1: DIREKTIV TJM 52 Loc 299 width 1 MD=9 F.52(4). Nämnd 1: Nämndens utskott <Se F.52 för fullständig frågetext> 203 1. Vid upprepade tillfällen 136 3. Vid något enstaka tillfälle 18 5. Inte alls 408 7. Ej ledamot av utskott 500 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 222 AU-N2: DIREKTIV TJM 52 Loc 300 width 1 MD=9 F.52(5). Nämnd 2: Nämndens utskott <Se F.52 för fullständig frågetext> 57 1. Vid upprepade tillfällen 25 3. Vid något enstaka tillfälle 1 5. Inte alls 107 7. Ej ledamot av utskott 1075 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 223 AU-N3: DIREKTIV TJM 52 Loc 301 width 1 MD=0 or GE 9 F.52(6). Nämnd 3: Nämndens utskott <Se F.52 för fullständig frågetext> 6 1. Vid upprepade tillfällen 1 3. Vid något enstaka tillfälle 5. Inte alls 21 7. Ej ledamot av utskott 223 0. Ej uppdrag 1014 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 224 FÖRSTÄRKA KS 53E Loc 302 width 1 MD=9 F.53. Tror Ni att den kommunala organisationen och beslutsprocesserna i den kommunala förvaltningen skulle kunna göras effektivare i Er kommun? Nedan finns uppräknat ett antal förslag som ibland har diskuterats. Vill Ni för vart och ett av dessa ange hur lämpligt Ni anser förslaget vara? F.53A. Förstärka kommunstyrelsens ställning i förhållande till nämnder och styrelser 46 1. Mycket lämpligt 152 2. Lämpligt 497 3. Olämpligt 63 4. Mycket olämpligt 94 8. Ingen åsikt 413 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 225 FLER BOLAG 53B Loc 303 width 1 MD=9 F.53B. Överföra fler verksamheter i bolagsform <Se F.53 för fullständig frågetext> 14 1. Mycket lämpligt 132 2. Lämpligt 397 3. Olämpligt 133 4. Mycket olämpligt 175 8. Ingen åsikt 414 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 226 SAMORDNINGSORGAN 53C Loc 304 width 1 MD=9 F.53C. Inrätta samordningsorgan mellan olika nämnder med närliggande verksamhetsområde <Se F.53 för fullständig frågetext> 159 1. Mycket lämpligt 529 2. Lämpligt 86 3. Olämpligt 16 4. Mycket olämpligt 71 8. Ingen åsikt 404 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 227 RAMANSLAG 53D Loc 305 width 1 MD=9 F.53D. Ge de enskilda kommunala nämnderna större frihet genom ökad användning av ramanslag <Se F.53 för fullständig frågetext> 178 1. Mycket lämpligt 500 2. Lämpligt 112 3. Olämpligt 16 4. Mycket olämpligt 59 8. Ingen åsikt 400 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 228 PERMANENT SAMRÅDSORG 53E Loc 306 width 1 MD=9 F.53E. Förstärka den centrala administrativa ledningen i kommunen genom att låta kommunens ledande tjänsteman och förvaltningscheferna bilda ett permanent samrådsorgan <Se F.53 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket lämpligt 263 2. Lämpligt 292 3. Olämpligt 101 4. Mycket olämpligt 163 8. Ingen åsikt 405 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 229 FÖRSTÄRKA PLANORG 53F Loc 307 width 1 MD=9 F.53F. Förstärka kommunens planerings- och budgeteringsorganisation <Se F.53 för fullständig frågetext> 117 1. Mycket lämpligt 468 2. Lämpligt 108 3. Olämpligt 11 4. Mycket olämpligt 1 7. Okodbart 143 8. Ingen åsikt 417 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 230 MINIMUM SAMMANTRÄDEN 53G Loc 308 width 1 MD=9 F.53G. Reducera samråd och sammanträden till ett minimum <Se F.53 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket lämpligt 88 2. Lämpligt 457 3. Olämpligt 231 4. Mycket olämpligt 2 7. Okodbart 60 8. Ingen åsikt 399 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 231 KLIENTINFLYTANDE 54A Loc 309 width 1 MD=9 F.54. Nedan följer ett antal påståenden som rör kommunalpolitiken. Var vänlig kryssa för de svarsalternativ som ligger närmast Er egen uppfattning. F.54A. De som utnyttjar kommunens service borde få mera att säga till om när det gäller servicens utformning 113 1. Instämmer helt 548 2. Instämmer i stort sett 132 3. I stort sett motsatt åsikt 25 4. Helt motsatt åsikt 36 8. Ingen åsikt 411 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 232 POL BÖR SAMARBETA 54B Loc 310 width 1 MD=9 F.54B. Politikerna bör söka samarbete även i frågor där de står långt ifrån varandra <Se F.54 för fullständig frågetext> 173 1. Instämmer helt 500 2. Instämmer i stort sett 138 3. I stort sett motsatt åsikt 23 4. Helt motsatt åsikt 19 8. Ingen åsikt 412 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 233 KOM SJÄLVSTYRELSE 54C Loc 311 width 1 MD=9 F.54C. Genom kommunal självstyrelse kan servicen bäst anpassas till lokala behov <Se F.54 för fullständig frågetext> 300 1. Instämmer helt 481 2. Instämmer i stort sett 29 3. I stort sett motsatt åsikt 3 4. Helt motsatt åsikt 43 8. Ingen åsikt 409 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 234 SKAPA BÄTTRE SAMHÄLLE 54 Loc 312 width 1 MD=9 F.54D. Så gott som alla som ger sig in i politiken gör det med uppsåtet att skapa ett bättre samhälle <Se F.54 för fullständig frågetext> 271 1. Instämmer helt 523 2. Instämmer i stort sett 37 3. I stort sett motsatt åsikt 8 4. Helt motsatt åsikt 39 8. Ingen åsikt 387 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 235 ÖKAT EXPERTINFLYTANDE 54 Loc 313 width 1 MD=9 F.54E. Den kommunala verksamheten har blivit så komplex att specialister och experter bör ges ökat inflytande på besluten <Se F.54 för fullständig frågetext> 21 1. Instämmer helt 151 2. Instämmer i stort sett 457 3. I stort sett motsatt åsikt 194 4. Helt motsatt åsikt 38 8. Ingen åsikt 404 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 236 LIKVÄRDIG KOM SERVICE 54 Loc 314 width 1 MD=9 F.54F. Staten bör tvinga kommunerna att skapa likvärdig service <Se F.54 för fullständig frågetext> 52 1. Instämmer helt 201 2. Instämmer i stort sett 352 3. I stort sett motsatt åsikt 203 4. Helt motsatt åsikt 48 8. Ingen åsikt 409 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 237 PARTIERNA BÖR STRIDA 54G Loc 315 width 1 MD=9 F.54G. Partierna bör ta strid för att försöka förverkliga sina program <Se F.54 för fullständig frågetext> 237 1. Instämmer helt 389 2. Instämmer i stort sett 162 3. I stort sett motsatt åsikt 50 4. Helt motsatt åsikt 28 8. Ingen åsikt 399 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 238 MEDBORG KAN FÖR LITE 54H Loc 316 width 1 MD=9 F.54H. Folk i allmänhet har inte tillräcklig kunskap för att vara med och bestämma i kommunen <Se F.54 för fullständig frågetext> SE FRÅGA 16D I KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN 72 1. Instämmer helt 263 2. Instämmer i stort sett 339 3. I stort sett motsatt åsikt 143 4. Helt motsatt åsikt 46 8. Ingen åsikt 402 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 239 LEDAMOT NÄMNDUTSKOTT 55 Loc 317 width 1 MD=0 or GE 9 F.55. Är Ni ledamot/suppleant av utskott eller särskilt beredningsorgan i Er nämnd? BESVARAS ENDAST AV UP MED ETT UPPDRAG 338 1. Ja 227 5. Nej 53 7. Utskott eller motsvarande finns ej 260 0. Frågan ej tillämplig 387 9. Bortfal/Uppgift saknas
VAR 240 NÄMND1: KOMMUNFÖRB. 56A Loc 318 width 1 MD=9 F.56A. Kommunernas beslutsfattande påverkas av olika yttre omständigheter, som begränsar handlingsmöjligheterna. I vilken utsträckning anser Ni att nedanstående faktorer begränsar handlingsutrymmet i ... (NÄMND 1) F.56A(A). Kommunförbundets rekommendationer 69 1. Mycket stor utsträckning 329 2. Ganska stor utsträckning 313 3. Liten utsträckning 50 4. Ingen utsträckning 82 8. Ingen åsikt 422 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 241 NÄMND1: CEN LÖNEAVTAL 56 Loc 319 width 1 MD=9 F.56A(B). Centrala löneuppgörelser <Se F.56A för fullständig frågetext> 224 1. Mycket stor utsträckning 249 2. Ganska stor utsträckning 219 3. Liten utsträckning 92 4. Ingen utsträckning 60 8. Ingen åsikt 421 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 242 NÄMND1: LAS 56A Loc 320 width 1 MD=9 F.56A(C). Lagar om anställningstrygghet <Se F.56A för fullständig frågetext> 216 1. Mycket stor utsträckning 243 2. Ganska stor utsträckning 233 3. Liten utsträckning 104 4. Ingen utsträckning 48 8. Ingen åsikt 421 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 243 NÄMND1: SPECIALLAGAR 56A Loc 321 width 1 MD=9 F.56A(D). Speciallagstiftning och statliga rekommendationer <Se F.56A för fullständig frågetext> 278 1. Mycket stor utsträckning 351 2. Ganska stor utsträckning 125 3. Liten utsträckning 26 4. Ingen utsträckning 59 8. Ingen åsikt 426 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 244 NÄMND1: SYSSELSÄTTN 56A Loc 322 width 1 MD=9 F.56A(E). Det lokala sysselsättningsläget <Se F.56A för fullständig frågetext> 142 1. Mycket stor utsträckning 342 2. Ganska stor utsträckning 237 3. Liten utsträckning 67 4. Ingen utsträckning 52 8. Ingen åsikt 425 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 245 NÄMND1: KONJUNKTURER 56A Loc 323 width 1 MD=9 F.56A(F). Konjunkturerna <Se F.56A för fullständig frågetext> 186 1. Mycket stor utsträckning 382 2. Ganska stor utsträckning 177 3. Liten utsträckning 51 4. Ingen utsträckning 45 8. Ingen åsikt 424 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 246 NÄMND1: BEF.UTVECKL 56A Loc 324 width 1 MD=9 F.56A(G). Befolkningsutvecklingen <Se F.56A för fullständig frågetext> 198 1. Mycket stor utsträckning 391 2. Ganska stor utsträckning 152 3. Liten utsträckning 43 4. Ingen utsträckning 57 8. Ingen åsikt 424 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 247 NÄMND1: ANNAN OMSTÄND 56 Loc 325 width 1 F.56A(H). Andra omständigheter av stor eller ganska stor betydelse <Se F.56A för fullständig frågetext> 48 1. Angivet 1217 5. Ej angivet
VAR 248 NÄMND2: KOMMUNFÖRB. 56B Loc 326 width 1 MD=9 F.56B. Kommunernas beslutsfattande påverkas av olika yttre omständigheter, som begränsar handlingsmöjligheterna. I vilken utsträckning anser Ni att nedanstående faktorer begränsar handlingsutrymmet i ... (NÄMND 2) F.56B(A). Kommunförbundets rekommendationer 32 1. Mycket stor utsträckning 54 2. Ganska stor utsträckning 113 3. Liten utsträckning 29 4. Ingen utsträckning 12 8. Ingen åsikt 1025 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 249 NÄMND2: CEN LÖNEAVTAL 56 Loc 327 width 1 MD=9 F.56B(B). Centrala löneuppgörelser <Se F.56B för fullständig frågetext> 58 1. Mycket stor utsträckning 62 2. Ganska stor utsträckning 71 3. Liten utsträckning 40 4. Ingen utsträckning 7 8. Ingen åsikt 1027 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 250 NÄMND2: LAS 56B Loc 328 width 1 MD=9 F.56B(C). Lagar om anställningstrygghet <Se F.56B för fullständig frågetext> 65 1. Mycket stor utsträckning 48 2. Ganska stor utsträckning 76 3. Liten utsträckning 40 4. Ingen utsträckning 8 8. Ingen åsikt 1028 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 251 NÄMND2: SPECIALLAGAR 56B Loc 329 width 1 MD=9 F.56B(D). Speciallagstiftning och statliga rekommendationer <Se F.56B för fullständig frågetext> 91 1. Mycket stor utsträckning 89 2. Ganska stor utsträckning 38 3. Liten utsträckning 13 4. Ingen utsträckning 8 8. Ingen åsikt 1026 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 252 NÄMND2: SYSSELSÄTTN 56B Loc 330 width 1 MD=9 F.56B(E). Det lokala sysselsättningsläget <Se F.56B för fullständig frågetext> 26 1. Mycket stor utsträckning 64 2. Ganska stor utsträckning 97 3. Liten utsträckning 43 4. Ingen utsträckning 8 8. Ingen åsikt 1027 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 253 NÄMND2: KONJUNKTURER 56B Loc 331 width 1 MD=9 F.56B(F). Konjunkturerna <Se F.56B för fullständig frågetext> 39 1. Mycket stor utsträckning 80 2. Ganska stor utsträckning 75 3. Liten utsträckning 35 4. Ingen utsträckning 8 8. Ingen åsikt 1028 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 254 NÄMND2: BEF.UTVECKL 56B Loc 332 width 1 MD=9 F.56B(G). Befolkningsutvecklingen <Se F.56B för fullständig frågetext> 49 1. Mycket stor utsträckning 87 2. Ganska stor utsträckning 66 3. Liten utsträckning 27 4. Ingen utsträckning 8 8. Ingen åsikt 1028 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 255 NÄMND2: ANNAN OMSTÄND 56 Loc 333 width 1 F.56B(H). Andra omständigheter av stor eller ganska stor betydelse <Se F.56B för fullständig frågetext> 10 1. Angivet 1255 5. Ej angivet
VAR 256 NÄMND3: KOMMUNFÖRB. 56C Loc 334 width 1 MD=0 or GE 9 F.56C. Kommunernas beslutsfattande påverkas av olika yttre omständigheter, som begränsar handlingsmöjligheterna. I vilken utsträckning anser Ni att nedanstående faktorer begränsar handlingsutrymmet i ... (NÄMND 3) F.56C(A). Kommunförbundets rekommendationer 7 1. Mycket stor utsträckning 5 2. Ganska stor utsträckning 13 3. Liten utsträckning 2 4. Ingen utsträckning 3 8. Ingen åsikt 223 0. Ej uppdrag 1012 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 257 NÄMND2: CEN LÖNEAVTAL 56 Loc 335 width 1 MD=0 or GE 9 F.56C(B). Centrala löneuppgörelser <Se F.56C för fullständig frågetext> 8 1. Mycket stor utsträckning 5 2. Ganska stor utsträckning 12 3. Liten utsträckning 2 4. Ingen utsträckning 3 8. Ingen åsikt 223 0. Ej uppdrag 1012 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 258 NÄMND3: LAS 56C Loc 336 width 1 MD=0 or GE 9 F.56C(C). Lagar om anställningstrygghet <Se F.56C för fullständig frågetext> 10 1. Mycket stor utsträckning 5 2. Ganska stor utsträckning 9 3. Liten utsträckning 2 4. Ingen utsträckning 4 8. Ingen åsikt 223 0. Ej uppdrag 1012 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 259 NÄMND3: SPECIALLAGAR 56C Loc 337 width 1 MD=0 or GE 9 F.56C(D). Speciallagstiftning och statliga rekommendationer <Se F.56C för fullständig frågetext> 14 1. Mycket stor utsträckning 7 2. Ganska stor utsträckning 4 3. Liten utsträckning 1 4. Ingen utsträckning 4 8. Ingen åsikt 223 0. Ej uppdrag 1012 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 260 NÄMND3: SYSSELSÄTTN 56C Loc 338 width 1 MD=0 or GE 9 F.56C(E). Det lokala sysselsättningsläget <Se F.56C för fullständig frågetext> 5 1. Mycket stor utsträckning 4 2. Ganska stor utsträckning 14 3. Liten utsträckning 4 4. Ingen utsträckning 3 8. Ingen åsikt 223 0. Ej uppdrag 1012 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 261 NÄMND3: KONJUNKTURER 56C Loc 339 width 1 MD=0 or GE 9 F.56C(F). Konjunkturerna <Se F.56C för fullständig frågetext> 6 1. Mycket stor utsträckning 9 2. Ganska stor utsträckning 9 3. Liten utsträckning 3 4. Ingen utsträckning 3 8. Ingen åsikt 223 0. Ej uppdrag 1012 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 262 NÄMND3: BEF.UTVECKL 56C Loc 340 width 1 MD=0 or GE 9 F.56C(G). Befolkningsutvecklingen <Se F.56C för fullständig frågetext> 9 1. Mycket stor utsträckning 7 2. Ganska stor utsträckning 8 3. Liten utsträckning 2 4. Ingen utsträckning 4 8. Ingen åsikt 223 0. Ej uppdrag 1012 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 263 NÄMND3: ANNAN OMSTÄND 56 Loc 341 width 1 MD=0 F.56C(H). Andra omständigheter av stor eller ganska stor betydelse <Se F.56C för fullständig frågetext> 1 1. Angivet 1041 5. Ej angivet 223 0. Ej uppdrag
VAR 264 KSBETYDELSE: FÖRVALTN 57 Loc 342 width 1 MD=0 or GE 9 F.57. I den kommunala beslutsprocessen medverkar olika organ, enskilda och organisationer. Vilken betydelse anser Ni att de olika momenten i beslutsprocessen har för innehållet i den ekonomiska planeringen (års- och flerårsbudgeten) inom KOMMUNSTYRELSENS verksamhetsområde. F.57(1). Beredningen/behandlingen i förvaltningen BESVARAS AV LEDAMÖTER I KOMMUNSTYRELSEN 144 1. Mycket stor utsträckning 209 2. Ganska stor utsträckning 25 3. Liten utsträckning 1 4. Ingen utsträckning 8 8. Ingen åsikt 460 0. Ej uppdrag 418 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 265 KSBETYDELSE: NÄMND AU 57 Loc 343 width 1 MD=0 or GE 9 F.57(2). Beredningen/behandlingen i facknämndernas arbetsutskott <Se F.57 för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I KOMMUNSTYRELSEN 93 1. Mycket stor utsträckning 217 2. Ganska stor utsträckning 47 3. Liten utsträckning 7 4. Ingen utsträckning 13 8. Ingen åsikt 461 0. Ej uppdrag 427 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 266 KSBETYDELSE: F-NÄMND 57 Loc 344 width 1 MD=0 or GE 9 F.57(3). Beredningen/behandlingen i facknämnderna <Se F.57 för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I KOMMUNSTYRELSEN 82 1. Mycket stor utsträckning 225 2. Ganska stor utsträckning 50 3. Liten utsträckning 8 4. Ingen utsträckning 9 8. Ingen åsikt 461 0. Ej uppdrag 430 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 267 KSBETYDELSE: BUDG.BER 57 Loc 345 width 1 MD=0 or GE 9 F.57(4). Beredningen/behandlingen i särskild budgetberedning, kommunstyrelsens AU (motsv) <Se F.57 för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I KOMMUNSTYRELSEN 311 1. Mycket stor utsträckning 77 2. Ganska stor utsträckning 3. Liten utsträckning 4. Ingen utsträckning 4 8. Ingen åsikt 461 0. Ej uppdrag 412 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 268 KSBETYDELSE: KOMFULLM 57 Loc 346 width 1 MD=0 or GE 9 F.57(6). Beredningen/behandlingen i fullmäktige <Se F.57 för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I KOMMUNSTYRELSEN 117 1. Mycket stor utsträckning 87 2. Ganska stor utsträckning 125 3. Liten utsträckning 53 4. Ingen utsträckning 7 8. Ingen åsikt 461 0. Ej uppdrag 415 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 269 KSBETYDELSE: PARTIGR. 57 Loc 347 width 1 MD=0 or GE 9 F.57(7). Beredningen/behandlingen i partiernas KS-grupper <Se F.57 för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I KOMMUNSTYRELSEN 120 1. Mycket stor utsträckning 203 2. Ganska stor utsträckning 44 3. Liten utsträckning 11 4. Ingen utsträckning 8 8. Ingen åsikt 461 0. Ej uppdrag 418 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 270 KSBETYDELSE: ÖVR PORG 57 Loc 348 width 1 MD=0 or GE 9 F.57(8). Beredningen/behandlingen i övrigt partiorgan <Se F.57 för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I KOMMUNSTYRELSEN 50 1. Mycket stor utsträckning 120 2. Ganska stor utsträckning 146 3. Liten utsträckning 41 4. Ingen utsträckning 25 8. Ingen åsikt 460 0. Ej uppdrag 423 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 271 KSBETYDELSE: MBL 57 Loc 349 width 1 MD=0 or GE 9 F.57(9). Beredningen/behandlingen i MBL-förhandlingar <Se F.57 för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I KOMMUNSTYRELSEN 24 1. Mycket stor utsträckning 102 2. Ganska stor utsträckning 163 3. Liten utsträckning 74 4. Ingen utsträckning 25 8. Ingen åsikt 460 0. Ej uppdrag 417 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 272 KSBETYDELSE: KLIENTER 57 Loc 350 width 1 MD=0 or GE 9 F.57(10). Beredningen/behandlingen i kontakter med enskilda, föreningar eller företag <Se F.57 för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I KOMMUNSTYRELSEN 15 1. Mycket stor utsträckning 86 2. Ganska stor utsträckning 179 3. Liten utsträckning 81 4. Ingen utsträckning 27 8. Ingen åsikt 460 0. Ej uppdrag 417 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 273 NÄMND 1 58A Loc 351 width 2 MD= 0 or GE 99 F.58A. I den kommunala beslutsprocessen medverkar olika organ, enskilda och organisationer. Vilken betydelse anser Ni de olika momenten i beslutsprocessen har för innehållet i den ekonomiska planeringen (års- och flerårsbudgeten inom ... (NÄMND 1) verksamhetsområde. BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 3 01. Invandrarnämnd (motsvarande) 21 02. Konsumentnämnd 2 04. Inköpsnämnd 5 05. Besvärsnämnd 11 06. Personalnämnd (motsvarande) 66 07. Byggnadsnämnd 08. Institutionsstyrelse 5 10. Arbetslöshetsnämnd 12. Handels- och sjöfartsnämnd 13. Arbetsvårdsnämnd 13 20. Fastighetsnämnd 1 22. Skogsallmänningsnämnd 29 26. Central byggnadskommitte 5 30. Gatunämnd eller vägnämnd 13 31. Hamnstyrelse (motsvarande) 34. Lokaltrafikstyrelse 3 38. Trafiksäkerhetsnämnd (motsvarande) om också trafiknämnd finns 33 39. Trafiknämnd (motsvarande) 1 40. Kultur- och fritidsnämnd 3 41. Parkstyrelse 63 42. Fritidsnämnd 52 46. Kulturnämnd 3 47. Biblioteksnämnd 2 48. Systugenämnd 2 49. Tvättstugestyrelse 50. Energiverksstyrelse 22 51. Teknisk nämnd 2 52. Elverksstyrelse 53. Värmecentralsstyrelse 105 60. Skolstyrelse 127 70. Social centralnämnd 71. Social distriktsnämnd 52 80. Hälsovårdsnämnd 3 82. Naturvårdsnämnd 1 83. Djurklinikstyrelse 22 88. Brandstyrelse 226 00. Frågan ej tillämplig 369 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 274 BETYDELSE1: FÖRVALTN 58A Loc 353 width 1 MD=0 or GE 9 F.58A(1). Beredningen/behandlingen i förvaltningen <Se F.58A för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 217 1. Mycket stor betydelse 292 2. Ganska stor betydelse 51 3. Ganska liten betydelse 20 4. Mycket liten betydelse 29 8. Ingen åsikt 224 0. Frågan ej tillämplig 432 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 275 BETYDELSE2: NÄMND AU 58A Loc 354 width 1 MD=0 or GE 9 F.58A(2). Beredningen/behandlingen i nämndens arbetsutskott <Se F.58A för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 198 1. Mycket stor betydelse 243 2. Ganska stor betydelse 56 3. Ganska liten betydelse 17 4. Mycket liten betydelse 11 7. AU finns ej 34 8. Ingen åsikt 224 0. Frågan ej tillämplig 482 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 276 BETYDELSE1: NÄMNDEN 58A Loc 355 width 1 MD=0 or GE 9 F.58A(3). Beredningen/behandlingen i nämnden <Se F.58A för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 218 1. Mycket stor betydelse 263 2. Ganska stor betydelse 89 3. Ganska liten betydelse 15 4. Mycket liten betydelse 22 8. Ingen åsikt 224 0. Frågan ej tillämplig 434 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 277 BETYDELSE1: BUDG.BER 58A Loc 356 width 1 MD=0 or GE 9 F.58A(4). Beredningen/behandlingen i särskild budgetberedning, kommunstyrelsens AU (motsv) <Se F.58A för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 346 1. Mycket stor betydelse 163 2. Ganska stor betydelse 43 3. Ganska liten betydelse 14 4. Mycket liten betydelse 40 8. Ingen åsikt 224 0. Frågan ej tillämplig 435 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 278 BETYDELSE1: KOM.STYR 58A Loc 357 width 1 MD=0 or GE 9 F.58A(5). Beredningen/behandlingen i kommunstyrelsen <Se F.58A för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 286 1. Mycket stor betydelse 215 2. Ganska stor betydelse 57 3. Ganska liten betydelse 21 4. Mycket liten betydelse 32 8. Ingen åsikt 224 0. Frågan ej tillämplig 430 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 279 BETYDELSE1: KOMFULLM 58A Loc 358 width 1 MD=0 or GE 9 F.58A(6). Beredningen/behandlingen i fullmäktige <Se F.58A för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 231 1. Mycket stor betydelse 181 2. Ganska stor betydelse 110 3. Ganska liten betydelse 62 4. Mycket liten betydelse 29 8. Ingen åsikt 224 0. Frågan ej tillämplig 428 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 280 BETYDELSE1: PARTIGR. 58A Loc 359 width 1 MD=0 or GE 9 F.58A(7). Beredningen/behandlingen i partiernas nämndgrupp <Se F.58A för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 128 1. Mycket stor betydelse 245 2. Ganska stor betydelse 151 3. Ganska liten betydelse 51 4. Mycket liten betydelse 35 8. Ingen åsikt 224 0. Frågan ej tillämplig 431 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 281 BETYDELSE1: ÖVR PORG 58A Loc 360 width 1 MD=0 or GE 9 F.58A(8). Beredningen/behandlingen i övriga partiorgan <Se F.58A för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 58 1. Mycket stor betydelse 157 2. Ganska stor betydelse 208 3. Ganska liten betydelse 97 4. Mycket liten betydelse 75 8. Ingen åsikt 224 0. Frågan ej tillämplig 446 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 282 BETYDELSE1: MBL 58A Loc 361 width 1 MD=0 or GE 9 F.58A(9). Beredningen/behandlingen i MBL-förhandlingar <Se F.58A för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 56 1. Mycket stor betydelse 170 2. Ganska stor betydelse 206 3. Ganska liten betydelse 105 4. Mycket liten betydelse 73 8. Ingen åsikt 224 0. Frågan ej tillämplig 431 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 283 BETYDELSE1: KLIENTER 58A Loc 362 width 1 MD=0 or GE 9 F.58A(10). Beredningen/behandlingen i kontakter med enskilda, föreningar eller företag <Se F.58A för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 42 1. Mycket stor betydelse 132 2. Ganska stor betydelse 220 3. Ganska liten betydelse 145 4. Mycket liten betydelse 67 8. Ingen åsikt 223 0. Frågan ej tillämplig 436 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 284 NÄMND 2 58B Loc 363 width 2 MD= 0 or GE 99 F.58B. I den kommunala beslutsprocessen medverkar olika organ, enskilda och organisationer. Vilken betydelse anser Ni de olika momenten i beslutsprocessen har för innehållet i den ekonomiska planeringen (års- och flerårsbudgeten inom ... (NÄMND 2) verksamhetsområde. BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 01. Invandrarnämnd (motsvarande) 02. Konsumentnämnd 04. Inköpsnämnd 05. Besvärsnämnd 6 06. Personalnämnd (motsvarande) 8 07. Byggnadsnämnd 08. Institutionsstyrelse 10. Arbetslöshetsnämnd 12. Handels- och sjöfartsnämnd 13. Arbetsvårdsnämnd 1 20. Fastighetsnämnd 1 22. Skogsallmänningsnämnd 9 26. Central byggnadskommitte 1 30. Gatunämnd eller vägnämnd 1 31. Hamnstyrelse (motsvarande) 34. Lokaltrafikstyrelse 1 38. Trafiksäkerhetsnämnd (motsvarande) om också trafiknämnd finns 10 39. Trafiknämnd (motsvarande) 40. Kultur- och fritidsnämnd 41. Parkstyrelse 5 42. Fritidsnämnd 4 46. Kulturnämnd 1 47. Biblioteksnämnd 48. Systugenämnd 49. Tvättstugestyrelse 50. Energiverksstyrelse 8 51. Teknisk nämnd 52. Elverksstyrelse 53. Värmecentralsstyrelse 7 60. Skolstyrelse 10 70. Social centralnämnd 71. Social distriktsnämnd 1 80. Hälsovårdsnämnd 82. Naturvårdsnämnd 2 83. Djurklinikstyrelse 2 88. Brandstyrelse 178 00. Frågan ej tillämplig 1009 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 285 BETYDELSE2: FÖRVALTN 58B Loc 365 width 1 MD=0 or GE 9 F.58B(1). Beredningen/behandlingen i förvaltningen <Se F.58B för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 21 1. Mycket stor betydelse 31 2. Ganska stor betydelse 9 3. Ganska liten betydelse 1 4. Mycket liten betydelse 6 8. Ingen åsikt 178 0. Frågan ej tillämplig 1019 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 286 BETYDELSE3: NÄMND AU 58B Loc 366 width 1 MD=0 or GE 9 F.58B(2). Beredningen/behandlingen i nämndens arbetsutskott <Se F.58B för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 20 1. Mycket stor betydelse 24 2. Ganska stor betydelse 5 3. Ganska liten betydelse 1 4. Mycket liten betydelse 1 7. AU finns ej 5 8. Ingen åsikt 178 0. Frågan ej tillämplig 1031 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 287 BETYDELSE2: NÄMNDEN 58B Loc 367 width 1 MD=0 or GE 9 F.58B(3). Beredningen/behandlingen i nämnden <Se F.58B för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 29 1. Mycket stor betydelse 27 2. Ganska stor betydelse 8 3. Ganska liten betydelse 4. Mycket liten betydelse 4 8. Ingen åsikt 178 0. Frågan ej tillämplig 1019 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 288 BETYDELSE2: BUDG.BER 58B Loc 368 width 1 MD=0 or GE 9 F.58B(4). Beredningen/behandlingen i särskild budgetberedning, kommunstyrelsens AU (motsv) <Se F.58B för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 33 1. Mycket stor betydelse 22 2. Ganska stor betydelse 7 3. Ganska liten betydelse 1 4. Mycket liten betydelse 5 8. Ingen åsikt 178 0. Frågan ej tillämplig 1019 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 289 BETYDELSE2: KOM.STYR 58B Loc 369 width 1 MD=0 or GE 9 F.58B(5). Beredningen/behandlingen i kommunstyrelsen <Se F.58B för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 31 1. Mycket stor betydelse 24 2. Ganska stor betydelse 6 3. Ganska liten betydelse 3 4. Mycket liten betydelse 5 8. Ingen åsikt 178 0. Frågan ej tillämplig 1018 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 290 BETYDELSE2: KOMFULLM 58B Loc 370 width 1 MD=0 or GE 9 F.58B(6). Beredningen/behandlingen i fullmäktige <Se F.58B för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 32 1. Mycket stor betydelse 20 2. Ganska stor betydelse 11 3. Ganska liten betydelse 2 4. Mycket liten betydelse 5 8. Ingen åsikt 178 0. Frågan ej tillämplig 1017 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 291 BETYDELSE2: PARTIGR. 58B Loc 371 width 1 MD=0 or GE 9 F.58B(7). Beredningen/behandlingen i partiernas nämndgrupp <Se F.58B för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 12 1. Mycket stor betydelse 22 2. Ganska stor betydelse 20 3. Ganska liten betydelse 8 4. Mycket liten betydelse 5 8. Ingen åsikt 178 0. Frågan ej tillämplig 1020 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 292 BETYDELSE2: ÖVR PORG 58B Loc 372 width 1 MD=0 or GE 9 F.58B(8). Beredningen/behandlingen i övriga partiorgan <Se F.58B för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 9 1. Mycket stor betydelse 15 2. Ganska stor betydelse 23 3. Ganska liten betydelse 12 4. Mycket liten betydelse 9 8. Ingen åsikt 178 0. Frågan ej tillämplig 1019 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 293 BETYDELSE2: MBL 58B Loc 373 width 1 MD=0 or GE 9 F.58B(9). Beredningen/behandlingen i MBL-förhandlingar <Se F.58B för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 11 1. Mycket stor betydelse 16 2. Ganska stor betydelse 22 3. Ganska liten betydelse 12 4. Mycket liten betydelse 8 8. Ingen åsikt 178 0. Frågan ej tillämplig 1018 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 294 BETYDELSE2: KLIENTER 58B Loc 374 width 1 MD=0 or GE 9 F.58B(10). Beredningen/behandlingen i kontakter med enskilda, föreningar eller företag <Se F.58B för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 7 1. Mycket stor betydelse 13 2. Ganska stor betydelse 26 3. Ganska liten betydelse 10 4. Mycket liten betydelse 12 8. Ingen åsikt 177 0. Frågan ej tillämplig 1020 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 295 NÄMND 3 58C Loc 375 width 2 MD= 0 or GE 99 F.58C. I den kommunala beslutsprocessen medverkar olika organ, enskilda och organisationer. Vilken betydelse anser Ni de olika momenten i beslutsprocessen har för innehållet i den ekonomiska planeringen (års- och flerårsbudgeten inom ... (NÄMND 3) verksamhetsområde. BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 01. Invandrarnämnd (motsvarande) 02. Konsumentnämnd 04. Inköpsnämnd 05. Besvärsnämnd 06. Personalnämnd (motsvarande) 07. Byggnadsnämnd 08. Institutionsstyrelse 10. Arbetslöshetsnämnd 12. Handels- och sjöfartsnämnd 13. Arbetsvårdsnämnd 20. Fastighetsnämnd 22. Skogsallmänningsnämnd 26. Central byggnadskommitte 30. Gatunämnd eller vägnämnd 31. Hamnstyrelse (motsvarande) 34. Lokaltrafikstyrelse 38. Trafiksäkerhetsnämnd (motsvarande) om också trafiknämnd finns 39. Trafiknämnd (motsvarande) 40. Kultur- och fritidsnämnd 41. Parkstyrelse 42. Fritidsnämnd 46. Kulturnämnd 47. Biblioteksnämnd 48. Systugenämnd 49. Tvättstugestyrelse 50. Energiverksstyrelse 51. Teknisk nämnd 52. Elverksstyrelse 53. Värmecentralsstyrelse 60. Skolstyrelse 2 70. Social centralnämnd 71. Social distriktsnämnd 80. Hälsovårdsnämnd 82. Naturvårdsnämnd 83. Djurklinikstyrelse 88. Brandstyrelse 254 00. Frågan ej tillämplig 1009 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 296 BETYDELSE3: FÖRVALTN 58C Loc 377 width 1 MD=0 or GE 9 F.58C(1). Beredningen/behandlingen i förvaltningen <Se F.58C för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 1 1. Mycket stor betydelse 1 2. Ganska stor betydelse 3. Ganska liten betydelse 4. Mycket liten betydelse 8. Ingen åsikt 254 0. Frågan ej tillämplig 1009 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 297 BETYDELSE3: NÄMND AU 58C Loc 378 width 1 MD=0 or GE 9 F.58C(2). Beredningen/behandlingen i nämndens arbetsutskott <Se F.58C för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 1 1. Mycket stor betydelse 2. Ganska stor betydelse 3. Ganska liten betydelse 1 4. Mycket liten betydelse 7. AU finns ej 8. Ingen åsikt 254 0. Frågan ej tillämplig 1009 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 298 BETYDELSE3: NÄMNDEN 58C Loc 379 width 1 MD=0 or GE 9 F.58C(3). Beredningen/behandlingen i nämnden <Se F.58C för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 2 1. Mycket stor betydelse 2. Ganska stor betydelse 3. Ganska liten betydelse 4. Mycket liten betydelse 8. Ingen åsikt 254 0. Frågan ej tillämplig 1009 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 299 BETYDELSE3: BUDG.BER 58C Loc 380 width 1 MD=0 or GE 9 F.58C(4). Beredningen/behandlingen i särskild budgetberedning, kommunstyrelsens AU (motsv) <Se F.58C för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 2 1. Mycket stor betydelse 2. Ganska stor betydelse 3. Ganska liten betydelse 4. Mycket liten betydelse 8. Ingen åsikt 254 0. Frågan ej tillämplig 1009 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 300 BETYDELSE3: KOM.STYR 58C Loc 381 width 1 MD=0 or GE 9 F.58C(5). Beredningen/behandlingen i kommunstyrelsen <Se F.58C för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 2 1. Mycket stor betydelse 2. Ganska stor betydelse 3. Ganska liten betydelse 4. Mycket liten betydelse 8. Ingen åsikt 254 0. Frågan ej tillämplig 1009 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 301 BETYDELSE3: KOMFULLM 58C Loc 382 width 1 MD=0 or GE 9 F.58C(6). Beredningen/behandlingen i fullmäktige <Se F.58C för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 2 1. Mycket stor betydelse 2. Ganska stor betydelse 3. Ganska liten betydelse 4. Mycket liten betydelse 8. Ingen åsikt 254 0. Frågan ej tillämplig 1009 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 302 BETYDELSE3: PARTIGR. 58C Loc 383 width 1 MD=0 or GE 9 F.58D(7). Beredningen/behandlingen i partiernas nämndgrupp <Se F.58C för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 1 1. Mycket stor betydelse 2. Ganska stor betydelse 3. Ganska liten betydelse 1 4. Mycket liten betydelse 8. Ingen åsikt 254 0. Frågan ej tillämplig 1009 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 303 BETYDELSE3: ÖVR PORG 58C Loc 384 width 1 MD=0 or GE 9 F.58C(8). Beredningen/behandlingen i övriga partiorgan <Se F.58C för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 1 1. Mycket stor betydelse 2. Ganska stor betydelse 3. Ganska liten betydelse 1 4. Mycket liten betydelse 8. Ingen åsikt 254 0. Frågan ej tillämplig 1009 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 304 BETYDELSE3: MBL 58C Loc 385 width 1 MD=0 or GE 9 F.58C(9). Beredningen/behandlingen i MBL-förhandlingar <Se F.58C för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 1 1. Mycket stor betydelse 2. Ganska stor betydelse 3. Ganska liten betydelse 1 4. Mycket liten betydelse 8. Ingen åsikt 254 0. Frågan ej tillämplig 1009 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 305 BETYDELSE3: KLIENTER 58C Loc 386 width 1 MD=0 or GE 9 F.58C(10). Beredningen/behandlingen i kontakter med enskilda, föreningar eller företag <Se F.58C för fullständig frågetext> BESVARAS AV LEDAMÖTER I ANDRA NÄMNDER ÄN KOMMUNSTYRELSEN 1 1. Mycket stor betydelse 2. Ganska stor betydelse 3. Ganska liten betydelse 1 4. Mycket liten betydelse 8. Ingen åsikt 254 0. Frågan ej tillämplig 1009 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 306 KS: PRESIDIELEDAMOT Loc 387 width 1 MD=9 Kommunstyrelsen: presidieledamot 60 1. Ja 1202 5. Nej 3 9. Uppgift saknas
VAR 307 KS: ÖVRIG LEDAMOT Loc 388 width 1 MD=9 Kommunstyrelsen: övrig ordinarie ledamot 244 1. Ja 1018 5. Nej 3 9. Uppgift saknas
VAR 308 KS: SUPPLEANT Loc 389 width 1 MD=9 Kommunstyrelsen: suppleant 290 1. Ja 972 5. Nej 3 9. Uppgift saknas
VAR 309 SS, SCN: PRESIDIELEDAMOT Loc 390 width 1 MD=9 Skolstyrelse, social centralnämnd: presidieledamot 106 1. Ja 1156 5. Nej 3 9. Uppgift saknas
VAR 310 ÖVR NÄMND: PRESIDIELEDAM Loc 391 width 1 MD=9 Övriga nämnder: presidieledamot 276 1. Ja 986 5. Nej 3 9. Uppgift saknas
VAR 311 SS, SCN: ÖVRIG LEDAMOT Loc 392 width 1 MD=9 Skolstyrelse, social centralnämnd: övrig ordinarie ledamot 175 1. Ja 1087 5. Nej 3 9. Uppgift saknas
VAR 312 ÖVR NÄMND: ÖVRIG LEDAMOT Loc 393 width 1 MD=9 Övriga nämnder: övrig ordinarie ledamot 234 1. Ja 1028 5. Nej 3 9. Uppgift saknas
VAR 313 NÄMNDER: SUPPLEANT Loc 394 width 1 MD=9 Nämnder: suppleant 250 1. Ja 1011 5. Nej 4 9. Uppgift saknas
VAR 314 KOMRÅD BESLUTSFATTARE 33 Loc 395 width 1 MD=9 F.KF:43E. Kommunalråden blir med tiden de egentliga beslutsfattarna i kommunen ENDAST DE NÄMNDLEDAMÖTER SOM OCKSÅ BESVARAT KOMMUNFULLMÄKTIGEENKÄTEN - JÄMFÖR VARIABEL 99 121 1. Instämmer helt 206 2. Instämmer i stort sett 81 3. I stort sett motsatt åsikt 17 4. Helt motsatt åsikt 38 8. Ingen åsikt 802 9. Bortfall/Uppgift saknas