KOMMUNALPOLITIKERUNDERSÖKNINGEN 1979-80
   Specialfrågor till kommunfullmäktiges ledamöter i 5 kommuner
                SSD 0101

              Primärforskare
               Gunnar Wallin
          Statsvetenskapliga institutionen
            Stockholms universitet

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i KOMMUNALPOLITIKERUNDERSÖKNINGEN 1979-80
  samlades ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet under
  ledning av Gunnar Wallin. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  

              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0101 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 005 4 ID-nummer 5 Kommun 6 Fråga 59A: Ja + sakmotiv 7 Fråga 59A: Nej + sakmotiv 8 Fråga 59A: Ekonomiska motiv 9 Fråga 59A: Opinionsmotiv, beslutsprocess 10 Fråga 59A: Perception 11 Fråga 59B: Ja + sakmotiv 12 Fråga 59B: Nej + sakmotiv 13 Fråga 59B: Ekonomiska motiv 14 Fråga 59B: Opinionsmotiv, beslutsprocess 15 Fråga 59B: Perception 16 Fråga 59C: Ja + sakmotiv 17 Fråga 59C: Nej + sakmotiv 18 Fråga 59C: Ekonomiska motiv 19 Fråga 59C: Opinionsmotiv, beslutsprocess 20 Fråga 59D: Perception 21 Fråga 59D: Ja + sakmotiv 22 Fråga 59D: Nej + sakmotiv 23 Fråga 59D: Ekonomiska motiv 24 Fråga 59D: Opinionsmotiv, beslutsprocess 25 Fråga 59D: Perception 26 Opinion bostadsbyggandet under 1980-talet

VAR 1 SSD STUDY NR 0101              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0101


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 September 1995
VAR 3 SSD PART NR 005 Loc 6 width 3 1. Kommunfullmäktiges ledamöter 2. Nämndernas ledamöter 3. Avgångna fullmäktigeledamöter 4. Partiernas fullmäktigegrupper 5. Specialfrågor till kommunfullmäktiges ledamöter i 5 kommuner
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 KOMMUN Loc 14 width 2 Kommun 40 08. Kävlinge 40 09. Sjöbo 31 16. Grästorp 38 17. Lidköping 46 25. Luleå
VAR 6 JA + SAKMOTIV 59A Loc 16 width 1 59A Kävlinge: Vikenbadet i Furulund Sjöbo: Högstadieskolan Grästorp: Placeringen av den nya vårdcentralen Lidköping: Ny hamnled Luleå: Folkets Hus placering 59A(1) Ja + sakmotiv (ej ekonomiska) 4 0. Tveksam 42 1. Okvalificerat 30 2. K: Behövs för simundervisning, motion, social funktion; S: - ; G: Bra för framtida utveckling; Li: Behövs för trafik till industri och hamn; Lu: FH skall ligga i centrum 22 3. K: Behövs för denna kommundel, bra läge; S: - ; G: - ; Li: Behövs för att avlasta centrum från trafik; Lu: Speciellt, centralt kvarter nämns 4 4. K: Utnyttjas mycket; S: Okvalificerat; G: - ; Li: - ; Lu: - 4 5. 1 6. 2 + 4 8 8. Andra argument 80 9. Nej eller ingen åsikt
VAR 7 NEJ + SAKMOTIV 59A Loc 17 width 1 59A(2) Nej + sakmotiv (ej ekonomiska) <Se F.59A för fullständig frågetext> 7 0. Ställningstagande oklart 21 1. Okvalificerat 16 2. K: Ett inomhusbad i kommunen räckte; S: Bra nu men på sikt egna klasser; G: Bör ligga i centrum; Li: Ful, förstör miljön; Lu: Behöver ej ligga i centrum 9 3. K: Friluftsbad hade räckt; S: Skolan fungerar nu som en enhet; G: Socialt getto; Li: Utbyggnad av ringled bättre; Lu: Satsa på kultur och fritid i andra delar av kommunen 5 4. K: Felplacerat, miljömässigt fel; S: Svårt att genomföra; G: - ; Li: Behövs inte (ex. finns redan 3 broar); Lu: - 1 6. 2 + 4 7 8. Andra argument 129 9. Ja eller ingen åsikt
VAR 8 EKONOMISKA MOTIV 59A Loc 18 width 1 59A(3) Ekonomiska motiv <Se F.59A för fullständig frågetext> 173 0. Saknas 7 1. K: Kostnad acceptabel; S: Pengarna ej utslagsgivande; G: Billigt; Li: Ekonomiskt förmånligt; Lu: Kommunen har inte råd 2 2. K: - ; S: Billigaste alternativet; G: För dyrt pga bergssprängning; Li: - ; Lu: - 1 3. 9 4. K: Felinvestering, slöseri; S: För stor satsning; G: - ; Li: - ; Lu: - 1 5. K: Stora kostnader för uppvärmning, energi; S: - ; G: - ; Li: För dyrt; Lu: - 1 6. K: Skattebelastning med två bad; S: - ; G: - ; Li: - ; Lu: - 1 9. Kombinationer
VAR 9 OPINIONSMOTIV 59A Loc 19 width 1 59A(4) Opinionsmotiv, beslutsprocess <Se F.59A för fullständig frågetext> 173 0. Saknas 2 1. De initierade för förslaget 3 2. Stöd i opinionen, behov finns, opinionen eller IP svänger till förmån för 2 3. Beslutet påtvingat utifrån 5 4. Frågans behandling eller utveckling 2 5. Avvakta utredning 0 6. Opinionen eller IP svänger mot förslaget 2 7. Förslag dåligt underbyggt, illa hanterat 1 8. Orealistiskt, felaktig debatt 5 9. Kritik mot intervjufråga, formulering
VAR 10 PERCEPTION 59A Loc 20 width 1 59A(5) Har Era väljare samma uppfattning som Ni? <Se F.59A för fullständig frågetext> 127 1. De flesta har samma uppfattning 1 2. Meningarna är ganska jämnt delade 40 3. De flesta har motsatt uppfattning 1 4. De flesta har ingen uppfattning 2 5. Känner ej väljarnas uppfattning 4 6. 8 7. 2 8. 10 9.
VAR 11 JA + SAKMOTIV 59B Loc 21 width 1 59B Kävlinge: Småbåtshamn vid Sjöbobadet Sjöbo: Högstadieskolan hållas samman eller delas upp Grästorp: Ishallsbygge Lidköping: Försäljning av kommunens Gullspångsaktier Luleå: Äganderätt eller tomträtt för villaägare 59B(1) Ja + sakmotiv (ej ekonomiska) 6 0. Tveksam 24 1. Okvalificerat 28 2. K: Bör kunna byggas så att ej badet skadas; S: Delas, långa restider; G: Bred ideell ungdomsinsats; Li: Kan ändå ej påverka energiförsörjningen; Lu: Valfrihet bäst 13 3. K: Behövs, men planeringen av området ej klar; S: Delas så att annan kommundel också får tillgång; G: Bra för idrottsintresserad ungdom; Li: - ; Lu: - 2 4. K: Stärkt k:s självförtroende; S: - ; G: - ; Li: - ; Lu: - 1 5. 2 + 3 7 8. Andra argument 114 9. Nej eller ingen åsikt
VAR 12 NEJ + SAKMOTIV 59B Loc 22 width 1 59B(2) Nej + sakmotiv (ej ekonomiska) <Se F.59B för fullständig frågetext> 2 0. Ställningstagande oklart 36 1. Okvalificerat 33 2. K: Bad och inte småbåtshamn; S: Finns bra underlag för en skola; G: Fel i en så liten kommun, för få utnyttjande; Li: Samhället bör ha inflytande över energikällorna; Lu: Enbart tomträtt 8 3. K: Kusten tillgänglig för alla i kommunen, naturen, ej privat hamn; S: Tomt finns vid nuvarande skola; G: Största nyttan för andra; Li: Aktierna värdefulla i energikrisen; Lu: Samhället skall äga marken 15 4. K: Båthamn på någon annan plats; S: I Sjöbo men ej nödvändigtvis; G: Fel ur energisynpunkt; Li: Billigare elström; Lu: Äganderätt ger segregation 2 5. 2 + 3 1 6. 2 + 4 6 8. Andra argument 92 9. Ja eller ingen åsikt
VAR 13 EKONOMISKA MOTIV 59B Loc 23 width 1 59B(3) Ekonomiska motiv <Se F.59B för fullständig frågetext> 167 0. Saknas 10 1. K: Kommunen skall ej betala; S: - ; G: Kapitalfrågor kunde lösas; Li: Ekonomiskt förmånlig affär om avtal går igenom; Lu: Ger pengar till annat 2 2. K: Om ekonomiskt utrymme finns; S: - ; G: Driften dock betungande; Li: Dålig förräntning på aktierna; Lu: Till hyggligt pris 4 3. K: För dyrt; S: - ; G: - ; Li: Om avtal ej går igenom, bra också att behålla; Lu: - 4 4. K: - ; S: - ; G: För dyrt; Li: Kommunen får in pengar till annat; Lu: Mindre avgäld i glesbygd 3 5. K: - ; S: - ; G: För mycket på en idrottsgren; Li: Blir beroende - ej kunna påverka elpriset; Lu: Billigare för individen (med tomträtt) 3 6. K: - ; S: Ekonomiska hänsyn, allmänt; G: - ; Li: Ekonomiskt fördelaktigt att behålla; Lu: - 1 7. K: - ; S: - ; G: 2+4; Li: 1+2; Lu: - 1 9.
VAR 14 OPINIONSMOTIV 59B Loc 24 width 1 59B(4) Opinionsmotiv, beslutsprocess <Se F.59B för fullständig frågetext> 188 0. Saknas 0 1. De initierade för förslaget 0 2. Stöd i opinionen, behov finns, opinionen eller IP svänger till förmån för 0 3. Beslutet påtvingat utifrån 3 4. Frågans behandling eller utveckling 1 5. Avvakta utredning 0 6. Opinionen eller IP svänger mot förslaget 0 7. Förslag dåligt underbyggt, illa hanterat 0 8. Orealistiskt, felaktig debatt 3 9. Kritik mot intervjufråga, formulering
VAR 15 PERCEPTION 59B Loc 25 width 1 59B Har Era väljare samma uppfattning som Ni? <Se F.59B för fullständig frågetext> 132 1. De flesta har samma uppfattning 0 2. Meningarna är ganska jämnt delade 29 3. De flesta har motsatt uppfattning 0 4. De flesta har ingen uppfattning 4 5. Känner ej väljarnas uppfattning 2 6. 15 7. 2 8. 11 9.
VAR 16 JA + SAKMOTIV 59C Loc 26 width 1 59C Kävlinge: Bygga kulturhus Sjöbo: Trafikplan, genomfartstrafik genom centrum Grästorp: Byggande av hyres- och insatslägenheter Lidköping: Rivning av varmbadhuset Luleå: Förbud mot spritförtäring 59C(1) Ja + sakmotiv (ej ekonomiska) 2 0. Tveksam 74 1. Okvalificerat 24 2. K: Kulturhus behövs för div. kulturella aktiviteter; S: Bra att lastbilar och annan genomfartstrafik kommer bort; G: Bör finnas valmöjligheter; Li: Huset i dåligt skick, värdelöst; Lu: Trivselfråga 12 3. K: Bra för olika intressenter; S: Servicecentrum bör skyddas; G: Sparar tomtmark, åkermark; Li: Älvstranden vackrare/huset fult; Lu: Förbud + särskilda åtgärder 12 4. K: Kultur ett primärt behov; S: Behövligt men beklagligt; G: Hyreshus behövs för hyresbrist för unga och gamla; Li: Fel läge för konsthall, andra lokaler finns; Lu: - 3 5. 2+3 1 6. 2+4 1 7. 3+4 5 8. Andra argument 61 9. Nej eller ingen åsikt
VAR 17 NEJ + SAKMOTIV 59C Loc 27 width 1 59C(2) Nej + sakmotiv (ej ekonomiska) <Se F.59C för fullständig frågetext> 4 0. Ställningstagande oklart 18 1. Okvalificerat 17 2. K: Stödja kultur på annat sätt; S: Behövs ej, ny ringväg; G: Föredrar villor; Li: Behövdes lokal för konstutställning; Lu: Förbud löser inga problem, andra åtgärder behövs 3 3. K: Nuvarande lokaler räcker; S: Sämre för affärer i centrum; G: Byggas utan insatser; Li: Unik byggnadsstil, vackert, läge; Lu: Samma lagar bör gälla överallt 2 4. K: Kulturella aktiviteter bör decentraliseras; S: Borde gjort om gamla vägen; G: - ; Li: Renovering bäst, byggnaden bör användas till xx; Lu: Polismästaren diktator 1 5. 2+3 1 7. 3+4 3 8. Andra argument 146 9. Ja eller ingen åsikt
VAR 18 EKONOMISKA MOTIV 59C Loc 28 width 1 59C(3) Ekonomiska motiv <Se F.59C för fullständig frågetext> 165 0. Saknas 16 1. K: Ja, men eventuellt en skattehöjning; S: Borde lagt pengarna på landsbygdens vägar; G: Minskade utgifter för vatten, avlopp etc.; Li: För dyrt att renovera; Lu: - 13 4. K: Har ej råd nu; S: - ; G: - ; Li: Billigare att renovera; Lu: - 1 9.
VAR 19 OPINIONSMOTIV 59C Loc 29 width 1 59C(4) Opinionsmotiv, beslutsprocess <Se F.59C för fullständig frågetext> 190 0. Saknas 1 1. De initierade för förslaget 1 2. Stöd i opinionen, behov finns, opinionen eller IP svänger till förmån för 0 3. Beslutet påtvingat utifrån 2 4. Frågans behandling eller utveckling 0 5. Avvakta utredning 0 6. Opinionen eller IP svänger mot förslaget 0 7. Förslag dåligt underbyggt, illa hanterat 0 8. Orealistiskt, felaktig debatt 1 9. Kritik mot intervjufråga, formulering
VAR 20 PERCEPTION 59C Loc 30 width 1 59C(5) Har Era väljare samma uppfattning som Ni? <Se F.59C för fullständig frågetext> 122 1. De flesta har samma uppfattning 1 2. Meningarna är ganska jämnt delade 44 3. De flesta har motsatt uppfattning 0 4. De flesta har ingen uppfattning 1 5. Känner ej väljarnas uppfattning 1 6. 12 7. 14 9.
VAR 21 JA + SAKMOTIV 59D Loc 31 width 1 59D Kävlinge: Kärnkraftverkets placering Sjöbo: Öppen vård - ålderdomshem Grästorp: Behov av fritidsgård Lidköping: Sophämtning Luleå: Trafikled genom Bolognerskogen 59D(1) Ja + sakmotiv (ej ekonomiska) 13 0. Tveksam 29 1. Okvalificerat 40 2. K: Säkerheten tillfredsställande, ingen oro; S: Öppen vård, servicelägenheter och dagcentral; G: Behövs för icke idrottsintresserad ungdom ; Li: Kommunal angelägenhet; Lu: Ingreppet behöver ej bli stort 15 3. K: Olja och kol förstör mycket, a-bomb; S: Öppen vård; G: Samlingslokal i Grästorp saknas; Li: Fin service, även på landet ; Lu: - 10 4. K: Spelar ingen roll; S: Även pensionärshem ; G: - ; Li: Bra, men generösare med dispenser ; Lu: - 1 5. 2 + 3 3 7. 3 + 4 9 8. Andra argument 75 9. Nej eller ingen åsikt
VAR 22 NEJ + SAKMOTIV 59D Loc 32 width 1 59D(2) Nej + sakmotiv (ej ekonomiska) <Se F.59D för fullständig frågetext> 8 0. Ställningstagande oklart 18 1. Okvalificerat 18 2. K: Fel efter vad vi nu vet om riskerna; S: Pensionärshem och ålderdomshem; G: Onödigt, ungdomsföreningar finns; Li: Bör vara frivillig; Lu: Alternativ bör prövas 9 3. K: Tättbefolkat område, nära Köpenhamn; S: Valfrihet; G: Kan locka ungdomen från idrotten; Li: Övergrepp, diktatoriska fasoner; Lu: Ensidig hänsyn till biltrafik 8 4. K: Skall bort om 10 år, bör skrotas först; S: - ; G: Kan bli en samlingsplats för raggare; Li: -; Lu: Skydda naturen 1 8. Andra argument 133 9. Ja eller ingen åsikt
VAR 23 EKONOMISKA MOTIV 59D Loc 33 width 1 59D(3) Ekonomiska motiv <Se F.59D för fullständig frågetext> 185 0. Saknas 2 1. K: För dyrt för kommunen att hålla brandförsvar; S: - ; G: Bör byggas om ekonomin håller; Li: Billig; Lu: - 1 3. K: - ; S: - ; G: Befintliga lokaler bör utnyttjas; Li: - ; Lu: - 3 4. K: - ; S: Ålderdomshem billigare än öppen vård; G: Får vänta av ekonomiska skäl; Li: Dyr; Lu: - 2 5. K: - ; S: - ; G: Ekonomin är ett problem; Li: 14 dagars hämtning borde vara bättre; Lu: - 1 7. 1 9.
VAR 24 OPINIONSMOTIV 59D Loc 34 width 1 59D(4) Opinionsmotiv, beslutsprocess <Se F.59D för fullständig frågetext> 179 0. Saknas 0 1. De initierade för förslaget 3 2. Stöd i opinionen, behov finns, opinionen eller IP svänger till förmån för 1 3. Beslutet påtvingat utifrån 2 4. Frågans behandling eller utveckling 2 5. Avvakta utredning 0 6. Opinionen eller IP svänger mot förslaget 5 7. Förslag dåligt underbyggt, illa hanterat 1 8. Orealistiskt, felaktig debatt 2 9. Kritik mot intervjufråga, formulering
VAR 25 PERCEPTION 59D Loc 35 width 1 59D(5) Har Era väljare samma uppfattning som Ni? <Se F.59D för fullständig frågetext> 97 1. De flesta har samma uppfattning 0 2. Meningarna är ganska jämnt delade 57 3. De flesta har motsatt uppfattning 0 4. De flesta har ingen uppfattning 5 5. Känner ej väljarnas uppfattning 3 6. 19 7. 1 8. 13 9.
VAR 26 OPIN BOSTADSBYGGANDE Loc 36 width 1 Om Ni ser till bostadsbyggandet i ... (KOMMUNENS NAMN) kommun under 1980-talet, hur anser Ni då att de nya bostädernaskall fördelas mellan centralorten dvs .... och andra delar av kommunen? Vilket av de här alternativen anser Ni att man bör satsa på? 17 1. Nästan alla nya bostäder i centralorten 62 2. Omkring 3/4 av alla nya bostäder i centralorten 57 3. Omkring 1/2 av alla nya bostäder i centralorten 24 4. Omkring 1/4 av alla nya bostäder i centralorten 2 5. Nästan inga nya bostäder i centralorten 11 7. Ingen åsikt 14 8. 8 9.