ALLMÄNHETENS FÖRVÄNTNINGAR PÅ NÄRRADION
               SSD 0102

              Primärforskare
               Lowe Hedman
           Sociologiska institutionen
             Uppsala universitet

             Första SSD-upplagan
               Maj 1988

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048
             S-402 21 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i ALLMÄNHETENS FÖRVÄNTNINGAR PÅ NÄRRADION
       samlades ursprungligen in av Lowe Hedman
       vid sociologiska institutionen vid Uppsala
       universitet. Varken SSD eller primärforskaren
       bär ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Lowe Hedman och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ALLMÄNHETENS
  FÖRVÄNTNINGAR PÅ NÄRRADION förmedlas till och analyseras av
  forskare under förutsättning att användningen sker i
  forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  En forskargrupp under ledning av Lowe Hedman, sociologiska
  institutionen i Uppsala fick av Närradiokommitten i uppdrag
  att utvärdera försöksverksamheten med sändningar av radio-
  och TV-program i lokalt begränsade rundradiosändningar, sk
  närradio och när-TV.

  Allmänhetens förväntningar på närradion ingår i en planerad
  panelstudie, där avsikten är att studera allmänhetens
  reaktioner på och intresse för närradio samt vilka
  eventuella effekter som kan spåras av närradions införande.
  Denna förundersökning hade som främsta syfte att ge
  information om allmänhetens förväntningar på, kunskaper om
  och intresse för närradio samt allmänna informationsbehov
  samt att samla in sådana uppgifter om allmänheten på de
  olika försöksorterna, som senare skulle kunna ge
  förklaringar till eventuella skillnader i lyssnandet på
  närradio, effekter av närradio etc. Några frågor man var
  speciellt intresserade av att få besvarade var:

  - Hur väl känner man till närradioförsöket på de olika
   orterna?
  - Vilka förväntningar har man på närradion?
  - Vilka informationsbehov har man på de olika orterna?
  - Vad skulle man helst vilja höra i närradion?
  - Vilka upplever man vara de väsentligaste bristerna i
   informationssituationen idag?
  - Hur viktigt anser man det vara att det finns möjlighet att
   påverka programutformningen i närradion?
  - Hur viktigt anser man det vara att personer som medverkar
   i lokalradion har någon form av lokal anknytning?
  - På vilka tider har man möjlighet att lyssna på radio?
  - I vilken utsträckning kan man tänka sig att delta i
   programproduktionen i närradion?
  - Hur angeläget bedömer man det vara att sammanslutningar av
   olika slag får bättre möjligheter att nå ut med sin
   information än vad de har idag?
  - Hur bedömer man olika informationskanaler?

  
                 II

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Från de orter som inkommit med intresseanmälningar valdes 15
  ut som försöksområden för närradio på ett sådant sätt att
  man fick med olika typer av organisationer, olika typer av
  orter och olika delar av landet. Dessa orter var Jönköping,
  Dalsjöfors, Umeå, Öckerö, Linköping, Kumla, Göteborg,
  Stockholm, Järva, Sandviken, Karlstad, Eskilstuna,
  Östersund, Piteå och Malmö. För att även få med en ort från
  vilken inte någon intresseanmälan inkommit valde man som
  sextonde ort Mora. En av de femton utvalda orterna,
  Östersund, ersattes senare av Svanön.

  Data insamlades med hjälp av postenkät under tiden april -
  oktober 1979. Urvalet utgjordes av slumpmässigt utvalda
  personer i åldrarna 9-79 år boende i de församlingar som låg
  inom 5 km radie från sändarna, dvs det område varje sändare
  är tänkt att täcka.

  Det totala urvalet var 2 854 personer, men av dessa ströks
  303 på grund av att de vid tidpunkten för undersökningen
  hade flyttat, avlidit eller av någon annan anledning inte
  kunde antas ingå i urvalet. Av kvarvarande personer svarade
  1 724 på enkäten (68%).

  URVAL OCH SVARSFREKVENS

             Strukna    Antal  Svars-
         Brutto- ur   Netto- inkomna frekvens
         urval  urvalet urval svar   (%)
  ÖCKERÖ     186    8   178  125   70
  DALSJÖFORS   199   11   188  138   73
  MORA      220   35   185  124   67
  PITEÅ      245   29   216  156   72
  KUMLA      261   21   240  148   62
  ÖSTERSUND    200   16   184  136   74
  KARLSTAD    268   24   244  168   69
  UMEÅ      415   39   376  262   70
  LINKÖPING    178   18   160  111   69
  ESKILSTUNA   243   44   199  127   64
  JÄRVA      222   38   184  109   59
  GÖTEBORG    217   20   197  120   61

  SAMTLIGA   2 854   303  2 551 1 724   68

  
  För ytterligare information om undersökningen se:

   DsU 1981:1 Utvärdering av Närradion
         En första resultatsammanställning gjord
         på uppdrag av närradiokommitteen av
         Lowe Hedman

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-8 (01-88) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 används för frågor som ej är
  tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor eller för att frågan endast ställts till
  vissa grupper. "Vet inte"-svar har oftast givits koden 8
  (88). Kod 9 (99) används för det interna bortfallet (uppgift
  saknas).

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 42   (2) KÄNNEDOM NÄRRADIO        (3) MD=9
    REF 42   (4) LOC 52 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.10 Hade Du innan Du fick detta frågeformulär hört
       talas om närradion?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
   1486  1.  Ja
    222  5.  Nej

     9  9.  Uppgift saknas

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variabel förteckning


1 SSDstudie NR 0102 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 UP:s ID-nummer 5 Ort 6 Antal påminnelser BEDÖMNING AV INFORMATION 7 Veckoslutsaktiviteter 8 Kommunala frågor 9 Utbildningsmöjligheter 10 Hälso- och sjukvårdsmöjligheter 11 Hjälp i juridiska och ekonomiska frågor 12 Traktens historia och traditioner 13 Lokala matpriser 14 Lediga platser på arbetsmarknaden INFORMATIONSKÄLLOR 15 Grannar 16 Vänner och bekanta 17 Familjemedlemmar 18 Lokaltidningar 19 Organisationer och föreningar 20 Lokalradio 21 Annonsblad MEDIAANVÄNDANDE 22 Lokalradiolyssnande 23 Riksradiolyssnande 24 TV-tittande 25 Läsning lokaltidning 26 Läsning annan dagstidning 27 Tid för lokalradiolyssnande 28 Lokalradions programutbud EGEN AKTIVITET 29 Deltagit i lokalradion 30 Skrivit insändare till tidning 31 Bildat förening INTRESSE FÖR OLIKA ÄMNESOMRÅDEN I MASSMEDIA 32 Kungafamiljer, artister och andra "kändisar" 33 Kommunala angelägenheter och kommunal politik 34 Matpriserna 35 Konflikten i Mellanöstern 36 Utvecklingen på arbetsmarknaden 37 Diskussionen om den framtida energiförsörjningen 38 Den politiska utvecklingen i Afrika 39 Lokala problem 40 Brott och olyckor 41 Miljöfrågor KÄNNEDOM OM NÄRRADION 42 Tidigare kännedom om närradion 43 Kännedom genom tidningar 44 Kännedom genom radio eller TV 45 Kännedom genom bekant 46 Kännedom genom annat sätt 47 Kännedom genom förening 48 Kännedom om närradiosändningarnas start ANGELÄGNAST ATT HÖRA OM I NÄRRADION 49 Kommunala angelägenheter och kommunalpolitik 50 Lokala skol- och utbildningsfrågor 51 Information om varor och tjänster 52 Kost och motion 53 Bostadsfrågor och boende 54 Naturvetenskap och tekniska frågor 55 Lokala arbetsmarknaden 56 Miljövård 57 Film, teater, konst och musik 58 Lokala trafikfrågor 59 Jakt och fiske, växt och djurliv inom kommunen 60 Lokala program speciellt för icke svensktalande 61 Vårdfrågor 62 Religion och trosfrågor 63 Organisationer och föreningars verksamhet 64 Övriga programtyper 65 Antal programtyper BETYDELSEFULLT I NÄRRADIONS PROGRAM 66 Skickliga programledare 67 Behandlar lokala frågor 68 Professionellt genomförande 69 Möjlighet att påverka programmen 70 Medverkande har lokal anknytning 71 God teknisk kvalitet PÅVERKA NÄRRADIOPROGRAMMEN 72 Medverka i närradioprogram 73 Hjälpa till göra program 74 Ge synpunkter på närradioprogram 75 Programtyp UP kan tänkas påverka, 1 76 Programtyp UP kan tänkas påverka, 2 77 Programtyp UP kan tänkas påverka, 3 78 Programtyp UP kan tänkas påverka, 4 LYSSNARTIDER 79 Möjlighet lyssna på radio kl. 06-08 80 Möjlighet lyssna på radio kl. 08-10 81 Möjlighet lyssna på radio kl. 10-12 82 Möjlighet lyssna på radio kl. 12-14 83 Möjlighet lyssna på radio kl. 14-16 84 Möjlighet lyssna på radio kl. 16-18 85 Möjlighet lyssna på radio kl. 18-20 86 Möjlighet lyssna på radio kl. 20-22 87 Möjlighet lyssna på radio kl. 22-24 88 Möjlighet lyssna på radio kl. 24-02 89 Möjlighet lyssna på radio kl. 02-04 90 Möjlighet lyssna på radio kl. 04-06 FÖRVÄNTNINGAR PÅ NÄRRADION 91 Nyttan av närradion 92 Förväntat lyssnande på närradion 93 Andra människors förväntade lyssnande 94 Kunskap om hur många som kan lyssna på närradion 95 Eget medverkande i närradioprogram 96 Kännedom om medverkande organisation/förening 97 Medverkande organisation/förening 1 98 Medverkande organisation/förening 2 99 Medverkande organisation/förening 3 100 Medverkande organisation/förening 4 AKTUELLA LOKALA HÄNDELSER 101 Aktuell lokal händelse 102 Aktuell lokal fråga, 1 103 Aktuell lokal fråga, 2 104 Aktuell lokal fråga, 3 105 Aktuell lokal fråga, 4 KÄNNEDOM OM KOMMUNEN 106 Känner personligen kommunfullmäktigeledamot 107 Känner till namnet på kommunfullmäktigeledamot 108 Känner till när nästa kommunalval äger rum 109 Känner till kommunens politiska majoritet 110 Kontakt med offentlig person för att påverka beslut 111 Försökt få rättelse på myndighetsbeslut FÖRENINGS- OCH ORGANISATIONSAKTIVITETER 112 Tid ägnad åt förenings- och organisationsarbete 113 Organisationers och föreningars möjlighet att nå ut med information 114 Besökt gudstjänst eller liknande sammankomst 115 Medlemskap i förening eller organisation 116 Medlem i politisk förening 117 Medlem i annan politisk organisation 118 Medlem i religiös förening 119 Medlem i nykterhetesförening 120 Medlem i idrottsförening 121 Medlem i fackförening 122 Medlem i jakt-/fiskeförening 123 Medlem i ordenssällskap och klubb 124 Medlem i studieorganisation 125 Medlem i kulturell organisation 126 Medlem i ideell organisation 127 Medlem i intresseorganisation 128 Medlem i övrig organisation 129 Umgänge med släktingar 130 Umgänge med övriga vänner ÅSIKTER 131 Sverige bör inte blanda sig in i andra länders problem 132 Massmedias behandling av u-länder 133 Samarbete mellan rika och fattiga länder 134 Orsaken till framgång i livet 135 TV och radio bör främst ge avkoppling 136 TV och radio bör informera mer om händelser i världen 137 Invånarnas möjlighet att påverka kommunal planering 138 Vårt komplicerade samhälle gör det omöjligt att sätta sig in i frågor PERSONUPPGIFTER 139 Kön 140 Födelseår 141 Civilstånd 142 Utbildning 143 Antal utbildningsår 144 Sysselsättning 145 Heltids- eller deltidsarbete 146 Sammanboende yrkesarbetande 147 Boendetid i nuvarande församling 148 Politiska grundsyn ANTAL INFORMATIONSKANALER 149 Antal radiomottagare 150 Antal prenumerationer på lokaltidningar 151 Antal lästa övriga morgontidningar 152 Antal lästa kvällstidningar 153 Antal lästa tidningar inom populärpress 154 Antal lästa tidningar tillhörande fackpressen 155 Antal lästa serietidningar 156 Antal lästa utländska dags- eller kvällstidningar 157 Antal lästa utländska tidningar inom fack- och veckopress 158 Antal lästa övriga tidningar 159 Synpunkter på undersökningen

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0102              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0102


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Maj 1988
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 UP:s ID-nummer Ett femsiffrigt identifikationsnummer
VAR 5 NÄRRADIOORT Loc 14 width 2 MD=99 Ort 262 10. Umeå 123 11. Öckerö 120 12. Göteborg 124 13. Mora 138 14. Dalsjöfors 111 15. Linköping 148 16. Kumla 127 17. Eskilstuna 156 18. Piteå 168 19. Karlstad 136 20. Östersund 108 21. Järva 3 99. Uppgift saknas
VAR 6 ANTAL PÅMINNELSER Loc 16 width 1 Antal påminnelser 634 0. Utan påminnelse 407 1. Efter 1 påminnelse 253 2. Efter 2 påminnelser 109 3. Efter 3 påminnelser 175 4. Efter 4 påminnelser 23 5. Efter 5 påminnelser 123 6. Efter 6 påminnelser
VAR 7 INFO: VECKOSLUTSAKTIV 1A Loc 17 width 1 MD=9 F.1. Hur tycker Du att informationen om följande saker fungerar där Du bor? F.1a. Vad som händer över veckosluten (nöjestillställningar, idrotts- och motionsaktiviteter etc) 468 1. Vill ha bättre information 912 3. Informationen är bra 261 5. Ej intresserad 83 9. Uppgift saknas
VAR 8 INFO:KOMMUNALA FRÅGOR 1B Loc 18 width 1 MD=9 F.1b. Kommunala frågor: Vad som behandlats i kommunfullmäktige, kommunens planer(ing) i olika frågor osv <Se F.1 för fullständig frågetext> 813 1. Vill ha bättre information 471 3. Informationen är bra 332 5. Ej intresserad 108 9. Uppgift saknas
VAR 9 INFO: UTBILDNINGSMÖJL 1C Loc 19 width 1 MD=9 F.1c. Möjligheter till utbildning etc. <Se F.1 för fullständig frågetext> 519 1. Vill ha bättre information 725 3. Informationen är bra 332 5. Ej intresserad 148 9. Uppgift saknas
VAR 10 INFO:HÄLSO- O SJUKVÅRD 1 Loc 20 width 1 MD=9 F.1d. Möjligheter till hälso- och sjukvård <Se F.1 för fullständig frågetext> 634 1. Vill ha bättre information 833 3. Informationen är bra 138 5. Ej intresserad 119 9. Uppgift saknas
VAR 11 INFO:JURIDIK, EKONOMI 1E Loc 21 width 1 MD=9 F.1e. Möjligheter till hjälp i juridiska och ekonomiska frågor <Se F.1 för fullständig frågetext> 804 1. Vill ha bättre information 384 3. Informationen är bra 386 5. Ej intresserad 150 9. Uppgift saknas
VAR 12 INFO:HEMBYGDSHISTORIA 1F Loc 22 width 1 MD=9 F.1f. Din trakts historia och traditioner <Se F.1 för fullständig frågetext> 732 1. Vill ha bättre information 500 3. Informationen är bra 362 5. Ej intresserad 130 9. Uppgift saknas
VAR 13 INFO:LOKALA MATPRISER 1G Loc 23 width 1 MD=9 F.1g. Lokala matpriser <Se F.1 för fullständig frågetext> 476 1. Vill ha bättre information 862 3. Informationen är bra 280 5. Ej intresserad 106 9. Uppgift saknas
VAR 14 INFO: LEDIGA PLATSER 1H Loc 24 width 1 MD=9 F.1h. Lediga platser på arbetsmarknaden <Se F.1 för fullständig frågetext> 574 1. Vill ha bättre information 532 3. Informationen är bra 485 5. Ej intresserad 133 9. Uppgift saknas
VAR 15 INFOKÄLLA: GRANNAR 2A Loc 25 width 1 MD=9 F.2. Vilken nytta har Du av följande informationskällor då det gäller att få reda på vad som händer (och kommer att hända) där Du bor? F.2a. Grannar 102 1. Stor nytta 283 2. Ganska stor nytta 751 3. Ingen speciell nytta 478 4. Ingen nytta alls 110 9. Uppgift saknas
VAR 16 INFOKÄLLA: VÄNNER 2B Loc 26 width 1 MD=9 F.2b. Vänner/bekanta <Se F.2 för fullständig frågetext> 268 1. Stor nytta 727 2. Ganska stor nytta 499 3. Ingen speciell nytta 112 4. Ingen nytta alls 118 9. Uppgift saknas
VAR 17 INFOKÄLLA: FAMILJEN 2C Loc 27 width 1 MD=9 F.2c. Familjemedlemmar <Se F.2 för fullständig frågetext> 488 1. Stor nytta 691 2. Ganska stor nytta 292 3. Ingen speciell nytta 114 4. Ingen nytta alls 139 9. Uppgift saknas
VAR 18 INFOKÄLLA: LOKALTIDN 2D Loc 28 width 1 MD=9 F.2d. Lokaltidningar <Se F.2 för fullständig frågetext> 772 1. Stor nytta 691 2. Ganska stor nytta 137 3. Ingen speciell nytta 53 4. Ingen nytta alls 71 9. Uppgift saknas
VAR 19 INFOKÄLLA: FÖRENINGAR 2E Loc 29 width 1 MD=9 F.2e. Organisationer/föreningar som Du tillhör <Se F.2 för fullständig frågetext> 189 1. Stor nytta 336 2. Ganska stor nytta 505 3. Ingen speciell nytta 459 4. Ingen nytta alls 235 9. Uppgift saknas
VAR 20 INFOKÄLLA: LOKALRADIO 2F Loc 30 width 1 MD=9 F.2f. Lokalradio <Se F.2 för fullständig frågetext> 272 1. Stor nytta 580 2. Ganska stor nytta 492 3. Ingen speciell nytta 276 4. Ingen nytta alls 104 9. Uppgift saknas
VAR 21 INFOKÄLLA: ANNONSBLAD 2G Loc 31 width 1 MD=9 F.2g. Annonsblad <Se F.2 för fullständig frågetext> 206 1. Stor nytta 510 2. Ganska stor nytta 580 3. Ingen speciell nytta 314 4. Ingen nytta alls 114 9. Uppgift saknas
VAR 22 LYSSNAR PÅ LOKALRADIO 3 Loc 32 width 1 MD=9 F.3(1). Hur ofta lyssnar Du på lokalradion? 640 1. Dagligen 437 2. Flera gånger i veckan 132 3. En gång i veckan 442 4. Mer sällan 73 9. Uppgift saknas
VAR 23 LYSSNAR PÅ RIKSRADIO 3 Loc 33 width 1 MD=9 F.3(2). Hur ofta lyssnar Du på riksradion? 1053 1. Dagligen 353 2. Flera gånger i veckan 72 3. En gång i veckan 160 4. Mer sällan 86 9. Uppgift saknas
VAR 24 SER PÅ TV 3 Loc 34 width 1 MD=9 F.3(3). Hur ofta ser Du på TV? 1010 1. Dagligen 528 2. Flera gånger i veckan 70 3. En gång i veckan 56 4. Mer sällan 60 9. Uppgift saknas
VAR 25 LÄSER LOKALTIDNING 3 Loc 35 width 1 MD=9 F.3(4). Hur ofta läser Du någon lokaltidning? 1274 1. Dagligen 155 2. Flera gånger i veckan 121 3. En gång i veckan 104 4. Mer sällan 70 9. Uppgift saknas
VAR 26 LÄSER ANNAN DAGSTIDN 3 Loc 36 width 1 MD=9 F.3(5). Hur ofta läser Du någon annan dagstidning? 705 1. Dagligen 387 2. Flera gånger i veckan 225 3. En gång i veckan 324 4. Mer sällan 83 9. Uppgift saknas
VAR 27 MÄNGD LOKALRADIO 4 Loc 37 width 1 MD=9 F.4. Om Du lyssnar på lokalradion, hur mycket lyssnar Du ungefär? 677 1. Mindre än 15 min/dag 599 2. 15-30 min/dag 181 3. 30-60 min/dag 87 4. Mer än 60 min/dag 180 9. Uppgift saknas
VAR 28 OMDÖME LOKALRADIOPROGR 5 Loc 38 width 1 MD=9 F.5. Tycker Du att lokalradions program är 87 1. Mycket bra 621 2. Ganska bra 417 3. Varken bra eller dåligt 168 4. Ganska dåligt 90 5. Mycket dåligt 269 8. Vet ej/ingen uppfattning 72 9. Uppgift saknas
VAR 29 DELTAGA I LOKALRADION 6 Loc 39 width 1 MD=9 F.6. Har Du någon gång deltagit i lokalradion? 58 1. Ja 1621 5. Nej 45 9. Uppgift saknas
VAR 30 SKRIVIT INSÄNDARE 7 Loc 40 width 1 MD=9 F.7. Har Du någon gång skrivit en insändare till en tidning? 236 1. Ja 1450 5. Nej 38 9. Uppgift saknas
VAR 31 BILDAT FÖRENING 8 Loc 41 width 1 MD=9 F.8. Har Du någon gång försökt bilda en förening av något slag? 289 1. Ja 1396 5. Nej 39 9. Uppgift saknas
VAR 32 INTR KÄNDISNYHETER 9 Loc 42 width 1 MD=9 F.9. Tidningar, radio och TV innehåller artiklar och nyheter om en mängd olika saker. Hur intresserad är Du av följande ämnesområden? F.9(1). Kungafamiljer, artister och andra "kändisar" 201 1. Mycket intresserad 797 3. Något intresserad 675 5. Ej intresserad 51 9. Uppgift saknas
VAR 33 INTR KOMMUNALPOLITIK 9 Loc 43 width 1 MD=9 F.9(2). Kommunala angelägenheter och kommunal politik <Se F.9 för fullständig frågetext> 459 1. Mycket intresserad 890 3. Något intresserad 306 5. Ej intresserad 69 9. Uppgift saknas
VAR 34 INTR MATPRISER 9 Loc 44 width 1 MD=9 F.9(3). Matpriserna <Se F.9 för fullständig frågetext> 613 1. Mycket intresserad 738 3. Något intresserad 313 5. Ej intresserad 60 9. Uppgift saknas
VAR 35 INTR MELLANÖSTERNKONFL 9 Loc 45 width 1 MD=9 F.9(4). Konflikten i Mellanöstern <Se F.9 för fullständig frågetext> 396 1. Mycket intresserad 857 3. Något intresserad 403 5. Ej intresserad 68 9. Uppgift saknas
VAR 36 INTR ARBETSMARKNAD 9 Loc 46 width 1 MD=9 F.9(5). Utvecklingen på arbetsmarknaden <Se F.9 för fullständig frågetext> 720 1. Mycket intresserad 741 3. Något intresserad 182 5. Ej intresserad 81 9. Uppgift saknas
VAR 37 INTR ENERGIFÖRSÖRJNING 9 Loc 47 width 1 MD=9 F.9(6). Diskussionen om den framtida energiförsörjningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 1010 1. Mycket intresserad 535 3. Något intresserad 110 5. Ej intresserad 69 9. Uppgift saknas
VAR 38 INTR AFRIKANSK POLITIK 9 Loc 48 width 1 MD=9 F.9(7). Den politiska utvecklingen i Afrika <Se F.9 för fullständig frågetext> 232 1. Mycket intresserad 793 3. Något intresserad 617 5. Ej intresserad 82 9. Uppgift saknas
VAR 39 INTR LOKALA PROBLEM 9 Loc 49 width 1 MD=9 F.9(8). Lokala problem som stadsplanering och liknande <Se F.9 för fullständig frågetext> 517 1. Mycket intresserad 844 3. Något intresserad 287 5. Ej intresserad 76 9. Uppgift saknas
VAR 40 INTR BROTT OCH OLYCKOR 9 Loc 50 width 1 MD=9 F.9(9). Brott och olyckor <Se F.9 för fullständig frågetext> 301 1. Mycket intresserad 1091 3. Något intresserad 267 5. Ej intresserad 65 9. Uppgift saknas
VAR 41 INTR MILJÖFRÅGOR 9 Loc 51 width 1 MD=9 F.9(10). Miljöfrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 828 1. Mycket intresserad 728 3. Något intresserad 117 5. Ej intresserad 51 9. Uppgift saknas
VAR 42 KÄNNEDOM NÄRRADIO 10 Loc 52 width 1 MD=9 F.10. Hade Du innan Du fick detta frågeformulär hört talas om närradion? 1486 1. Ja 222 5. Nej 16 9. Uppgift saknas
VAR 43 NÄRRADIOINFO: TIDNING 10 Loc 53 width 1 MD=9 F.10(1). Genom tidningar <Se F.10 för fullständig frågetext> 912 1. Ja 792 5. Nej 20 9. Uppgift saknas
VAR 44 NÄRRADIOINFO:RADIO/TV 10 Loc 54 width 1 MD=9 F.10(2). Genom radio eller TV <Se F.10 för fullständig frågetext> 971 1. Ja 733 5. Nej 20 9. Uppgift saknas
VAR 45 NÄRRADIOINFO: BEKANTA 10 Loc 55 width 1 MD=9 F.10(3). Genom någon Du känner <Se F.10 för fullständig frågetext> 216 1. Ja 1491 5. Nej 17 9. Uppgift saknas
VAR 46 NÄRRADIOINFO: ANNAT 10 Loc 56 width 1 MD=9 F.10(4). Annat sätt. Vilket? <Se F.10 för fullständig frågetext> 33 1. Ja 1674 5. Nej 17 9. Uppgift saknas
VAR 47 NÄRRADIOINFO:FÖRENING 10 Loc 57 width 1 MD=9 F.10(5). Genom förening, (religiös, politisk, skola) <Se F.10 för fullständig frågetext> 67 1. Ja 1640 5. Nej 17 9. Uppgift saknas
VAR 48 START NÄRRADIOSÄNDN 11 Loc 58 width 1 MD=9 F.11. Vet Du när närradiosändningarna startar på Din ort? 228 1. Ja (rätt datum - rätt månad räcker) 82 2. Ja (fel datum) 108 3. Ja (utan datum) 1242 5. Nej 64 9. Uppgift saknas
VAR 49 INNEHÅLL: KOM POLITIK 12 Loc 59 width 1 MD=9 F.12. Vad skulle Du helst vilja höra i närradion? Ange de tre typer av program som Du helst skulle vilja höra! F.12(1). Program om/med kommunala angelägenheter och kommunal politik 635 1. Ja 888 5. Nej 201 9. Uppgift saknas
VAR 50 INNEHÅLL: SKOLFRÅGOR 12 Loc 60 width 1 MD=9 F.12(2). Program om/med lokala skol- och utbildningsfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 309 1. Ja 1211 5. Nej 204 9. Uppgift saknas
VAR 51 INNEHÅLL: KONSUMENT 12 Loc 61 width 1 MD=9 F.12(3). Program om/med information om varor och tjänster <Se F.12 för fullständig frågetext> 373 1. Ja 1147 5. Nej 204 9. Uppgift saknas
VAR 52 INNEHÅLL: KOST/MOTION 12 Loc 62 width 1 MD=9 F.12(4). Program om/med kost och motion <Se F.12 för fullständig frågetext> 309 1. Ja 1211 5. Nej 204 9. Uppgift saknas
VAR 53 INNEHÅLL: BOENDE 12 Loc 63 width 1 MD=9 F.12(5). Program om/med bostadsfrågor och boende <Se F.12 för fullständig frågetext> 284 1. Ja 1236 5. Nej 204 9. Uppgift saknas
VAR 54 INNEHÅLL: NATURV/TEKN 12 Loc 64 width 1 MD=9 F.12(6). Program om/med naturvetenskap och tekniska frågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 281 1. Ja 1240 5. Nej 203 9. Uppgift saknas
VAR 55 INNEHÅLL: ARBETSMARKN 12 Loc 65 width 1 MD=9 F.12(7). Program om/med lokala arbetsmarknaden <Se F.12 för fullständig frågetext> 276 1. Ja 1245 5. Nej 203 9. Uppgift saknas
VAR 56 INNEHÅLL: MILJÖVÅRD 12 Loc 66 width 1 MD=9 F.12(8). Program om/med miljövård <Se F.12 för fullständig frågetext> 382 1. Ja 1138 5. Nej 204 9. Uppgift saknas
VAR 57 INNEHÅLL: KULTUR 12 Loc 67 width 1 MD=9 F.12(9). Program om/med film/teater/konst/musik <Se F.12 för fullständig frågetext> 480 1. Ja 1040 5. Nej 204 9. Uppgift saknas
VAR 58 INNEHÅLL: TRAFIK 12 Loc 68 width 1 MD=9 F.12(10). Program om/med lokala trafikfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 260 1. Ja 1261 5. Nej 203 9. Uppgift saknas
VAR 59 INNEHÅLL: JAKT/FISKE 12 Loc 69 width 1 MD=9 F.12(11). Program om/med jakt och fiske, växt och djurliv inom kommunen <Se F.12 för fullständig frågetext> 347 1. Ja 1174 5. Nej 203 9. Uppgift saknas
VAR 60 INNEHÅLL:INVANDRARPRG 12 Loc 70 width 1 MD=9 F.12(12). Program om/med lokala program speciellt för icke svensktalande <Se F.12 för fullständig frågetext> 48 1. Ja 1473 5. Nej 203 9. Uppgift saknas
VAR 61 INNEHÅLL: VÅRDFRÅGOR 12 Loc 71 width 1 MD=9 F.12(13). Program om/med vårdfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 207 1. Ja 1314 5. Nej 203 9. Uppgift saknas
VAR 62 INNEHÅLL: RELIGION 12 Loc 72 width 1 MD=9 F.12(14). Program om/med religion och trosfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 144 1. Ja 1378 5. Nej 202 9. Uppgift saknas
VAR 63 INNEHÅLL: FÖREN.VERKS 12 Loc 73 width 1 MD=9 F.12(15). Program om/med organisationers/föreningars verksamhet <Se F.12 för fullständig frågetext> 244 1. Ja 1279 5. Nej 201 9. Uppgift saknas
VAR 64 ÖVRIGT PROG.INNEHÅLL 13 Loc 74 width 2 MD= 0 or GE 99 F.13. Finns det något annat än ovanstående som Du gärna skulle vilja höra i närradion? Vad då? 6 01. Kommunala angelägenheter och kommunal politik 2 02. Lokala skol- och utbildningsfrågor 03. Information om varor och tjänster 04. Kost och motion 05. Bostadsfrågor och boende 06. Naturvetenskap 3 07. Lokala arbetsmarknaden 08. Miljövård 10 09. Film/teater/konst/musik 5 10. Lokala trafikfrågor 2 11. Jakt och fiske, växt- och djurliv inom kommunen 3 12. Lokala program speciellt för icke svensktalande 5 13. Vårdfrågor 4 14. Religion och trosfrågor 3 15. Organisationers/föreningars verksamhet 104 16. Lokala sportevenemang 10 17. Vanliga människor berättar 31 18. Lokala förmågor inom musik och sång 2 19. Program för minoriteter 13 20. Ungdomsradio 3 21. Hem och trädgård 1 22. Medicin 4 23. Lokala näringslivet 13 24. Traktens historia och traditioner 11 25. Fritid 2 26. U-landsfrågor 1 27. Energifrågor 55 98. Övrigt 1294 00. Frågan ej tillämplig 137 99. Uppgift saknas
VAR 65 ANTAL PROGRAMTYPER 13 Loc 76 width 1 MD=9 F.13(1). Antal nämnda programtyper <Se F.13 för fullständig frågetext> 1383 0. Inga 251 1. En programtyp 30 2. Två programtyper 7 3. Tre programtyper 3 4. Fyra programtyper 50 9. Uppgift saknas
VAR 66 VIKTIGT:PROGRAMLEDARE 14 Loc 77 width 1 MD=9 F.14. Hur viktiga anser Du följande saker vara i närradions program? F.14(1). Att de leds av en skicklig programledare 816 1. Mycket viktig 627 3. Inte helt oviktig 100 5. Helt oviktig 181 9. Uppgift saknas
VAR 67 VIKTIGT:LOKALA FRÅGOR 14 Loc 78 width 1 MD=9 F.14(2). Att de behandlar lokala frågor <Se F.14 för fullständig frågetext> 1156 1. Mycket viktig 329 3. Inte helt oviktig 58 5. Helt oviktig 181 9. Uppgift saknas
VAR 68 VIKTIGT:PROFESSIONELL 14 Loc 79 width 1 MD=9 F.14(3). Att genomförandet inte är amatörmässigt <Se F.14 för fullständig frågetext> 398 1. Mycket viktig 780 3. Inte helt oviktig 297 5. Helt oviktig 249 9. Uppgift saknas
VAR 69 VIKTIGT: MÖJL PÅVERKA 14 Loc 80 width 1 MD=9 F.14(4). Att det finns möjligheter att påverka programmet <Se F.14 för fullständig frågetext> 835 1. Mycket viktig 567 3. Inte helt oviktig 90 5. Helt oviktig 232 9. Uppgift saknas
VAR 70 VIKTIGT:LOKAL ANKNYTN 14 Loc 81 width 1 MD=9 F.14(5). Att personer som är med har lokal anknytning <Se F.14 för fullständig frågetext> 737 1. Mycket viktig 577 3. Inte helt oviktig 221 5. Helt oviktig 189 9. Uppgift saknas
VAR 71 VIKTIGT:TEKN KVALITET 14 Loc 82 width 1 MD=9 F.14(6). Att den tekniska kvaliten är bra <Se F.14 för fullständig frågetext> 820 1. Mycket viktig 638 3. Inte helt oviktig 81 5. Helt oviktig 185 9. Uppgift saknas
VAR 72 MEDVERKA I PROGRAM 15A Loc 83 width 1 MD=9 F.15. Finns det någon typ av lokala program som Du skulle kunna tänka Dig att påverka genom att: F.15a. Delta i programmet 154 1. Ja 367 3. Kanske 1010 5. Nej 193 9. Uppgift saknas
VAR 73 PRODUCERA PROGRAM 15B Loc 84 width 1 MD=9 F.15b. Hjälpa till att göra programmet <Se F.15 för fullständig frågetext> 208 1. Ja 340 3. Kanske 976 5. Nej 200 9. Uppgift saknas
VAR 74 SYNPUNKTER PROGRAM 15C Loc 85 width 1 MD=9 F.15c. Ge synpunkter på programmet <Se F.15 för fullständig frågetext> 437 1. Ja 429 3. Kanske 693 5. Nej 165 9. Uppgift saknas
VAR 75 PÅVERKA PROGRAM 1 16 Loc 86 width 2 MD= 0 or GE 99 F.16. Om Du svarat "ja" eller "kanske" på föregående fråga, försök ange vilken typ av program! F.16(1). Lokalt program som UP kan tänka sig påverka, 1. 49 01. Kommunala angelägenheter och kommunal politik 37 02. Lokala skol- och utbildningsfrågor 3 03. Information om varor och tjänster 10 04. Kost och motion 16 05. Bostadsfrågor och boende 16 06. Naturvetenskap och tekniska frågor 13 07. Lokala arbetsmarknaden 39 08. Miljövård 41 09. Film/teater/konst/musik 14 10. Lokala trafikfrågor 26 11. Jakt och fiske, växt- och djurliv inom kommunen 8 12. Lokala program speciellt för icke svensktalande 44 13. Vårdfrågor, barnomsorg 22 14. Religion och trosfrågor 22 15. Organisationer/föreningars verksamhet 44 16. Sport/idrott 4 17. Energifrågor 25 18. Barn- och ungdomsprogram 3 19. Bilar/motorer 16 20. Lokala frågor 3 21. Andra länder 1 22. Äldreomsorg 3 23. Lokala aktionsgrupper 5 24. Underhållnings- och familjeprogram 9 25. Kulturfrågor 48 66. Oklassificerbart 21 77. Övrigt 8 88. Vet ej 678 00. Frågan ej tillämplig 496 99. Uppgift saknas
VAR 76 PÅVERKA PROGRAM 2 16 Loc 88 width 2 MD= 0 or GE 99 F.16(2). Lokalt program som UP kan tänka sig påverka, 2 <Se F.16 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 75 01. Kommunala angelägenheter och kommunal politik . . 25. Kulturfrågor 10 66. Oklassificerbart 7 77. Övrigt 1 88. Vet ej 1005 00. Frågan ej tillämplig 493 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1005 19 12 3 5 8 4 16 24 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 22 9 7 2 16 10 13 10 4 Kod: 18 20 22 23 24 25 66 77 88 Frek: 8 5 4 1 5 1 10 7 1 Kod: 99 Frek: 493
VAR 77 PÅVERKA PROGRAM 3 16 Loc 90 width 2 MD= 0 or GE 99 F.16(3). Lokalt program som UP kan tänka sig påverka, 3 <Se F.16 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 75 01. Kommunala angelägenheter och kommunal politik . . 25. Kulturfrågor 9 77. Övrigt 1154 00. Frågan ej tillämplig 493 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 4 5 6 7 8 9 Frek: 1154 4 5 4 4 1 4 7 6 Kod: 10 11 13 14 15 16 17 18 20 Frek: 5 5 2 2 3 5 5 1 1 Kod: 21 22 24 77 99 Frek: 1 1 2 9 493
VAR 78 PÅVERKA PROGRAM 4 16 Loc 92 width 2 MD= 0 or GE 99 F.16(4). Lokalt program som UP kan tänka sig påverka, 4. <Se F.16 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 75 01. Kommunala angelägenheter och kommunal politik . . 25. Kulturfrågor 2 66. Oklassificerbart 3 77. Övrigt 1209 00. Frågan ej tillämplig 493 99. Uppgift saknas Kod: 0 2 4 5 6 8 9 10 12 Frek: 1209 1 1 1 1 2 4 3 1 Kod: 18 19 20 66 77 99 Frek: 1 1 1 2 3 493
VAR 79 RADIOLYSSNANDE: 06-08 17 Loc 94 width 1 MD=9 F.17. Nedan har vi delat in dygnet i 2-timmarsperioder. Ange de perioder Du har möjlighet att lyssna på radio. F.17(1). Möjlighet att lyssna på radio kl. 06-08 973 1. Ja 683 5. Nej 68 9. Uppgift saknas
VAR 80 RADIOLYSSNANDE: 08-10 17 Loc 95 width 1 MD=9 F.17(2). Möljighet att lyssna på radio kl. 08-10 <Se F.17 för fullständig frågetext> 420 1. Ja 1236 5. Nej 68 9. Uppgift saknas
VAR 81 RADIOLYSSNANDE: 10-12 17 Loc 96 width 1 MD=9 F.17(3). Möjlighet att lyssna på radio kl. 10-12 <Se F.17 för fullständig frågetext> 328 1. Ja 1328 5. Nej 68 9. Uppgift saknas
VAR 82 RADIOLYSSNANDE: 12-14 17 Loc 97 width 1 MD=9 F.17(4). Möjlighet att lyssna på radio kl. 12-14 <Se F.17 för fullständig frågetext> 389 1. Ja 1267 5. Nej 68 9. Uppgift saknas
VAR 83 RADIOLYSSNANDE: 14-16 17 Loc 98 width 1 MD=9 F.17(5). Möjlighet att lyssna på radio kl. 14-16 <Se F.17 för fullständig frågetext> 373 1. Ja 1283 5. Nej 68 9. Uppgift saknas
VAR 84 RADIOLYSSNANDE: 16-18 17 Loc 99 width 1 MD=9 F.17(6). Möjlighet att lyssna på radio kl. 16-18 <Se F.17 för fullständig frågetext> 899 1. Ja 757 5. Nej 68 9. Uppgift saknas
VAR 85 RADIOLYSSNANDE: 18-20 17 Loc 100 width 1 MD=9 F.17(7). Möjlighet att lyssna på radio kl. 18-20 <Se F.17 för fullständig frågetext> 980 1. Ja 676 5. Nej 68 9. Uppgift saknas
VAR 86 RADIOLYSSNANDE: 20-22 17 Loc 101 width 1 MD=9 F.17(8). Möjlighet att lyssna på radio kl. 20-22 <Se F.17 för fullständig frågetext> 786 1. Ja 870 5. Nej 68 9. Uppgift saknas
VAR 87 RADIOLYSSNANDE: 22-24 17 Loc 102 width 1 MD=9 F.17(9). Möjlighet att lyssna på radio kl. 22-24 <Se F.17 för fullständig frågetext> 373 1. Ja 1283 5. Nej 68 9. Uppgift saknas
VAR 88 RADIOLYSSNANDE: 24-02 17 Loc 103 width 1 MD=9 F.17(10). Möjlighet att lyssna på radio kl. 24-02 <Se F.17 för fullständig frågetext> 106 1. Ja 1550 5. Nej 68 9. Uppgift saknas
VAR 89 RADIOLYSSNANDE: 02-04 17 Loc 104 width 1 MD=9 F.17(11). Möjlighet att lyssna på radio kl. 02-04 <Se F.17 för fullständig frågetext> 80 1. Ja 1575 5. Nej 69 9. Uppgift saknas
VAR 90 RADIOLYSSNANDE: 04-06 17 Loc 105 width 1 MD=9 F.17(12). Möjlighet att lyssna på radio kl. 04-06 <Se F.17 för fullständig frågetext> 107 1. Ja 1547 5. Nej 70 9. Uppgift saknas
VAR 91 NYTTA AV NÄRRADIOINFO 18 Loc 106 width 1 MD=9 F.18. Tror Du att Du kommer att ha någon nytta av den information som kommer att sändas ut över närradion? 169 1. Stor nytta 754 2. Ganska stor nytta 568 4. Ingen speciell nytta 130 5. Ingen nytta alls 15 8. Vet ej 88 9. Uppgift saknas
VAR 92 KOMMER ATT LYSSNA 19 Loc 107 width 1 MD=9 F.19. Tror Du att du kommer att lyssna på närradion? 331 1. Ja, ofta 1001 2. Ja, ibland 271 4. Nej, sällan 91 5. Nej, aldrig 2 8. Vet ej 28 9. Uppgift saknas
VAR 93 ANDRA LYSSNAR 20 Loc 108 width 1 MD=9 F.20. Tror Du att andra människor på Din ort kommer att lyssna på närradion? 359 1. Ja, ofta 1098 2. Ja, ibland 96 4. Nej, sällan 20 5. Nej, aldrig 25 8. Vet ej 126 9. Uppgift saknas
VAR 94 HUR MÅNGA LYSSNAR 21 Loc 109 width 6 MD=999999 F.21. Vet Du ungefär hur många människor som kommer att kunna lyssna på närradion på Din ort? 2 000000. Ingen 000001. . . 999982. 1428 999998. Vet ej 98 999999. Uppgift saknas Kod: 0 2 3 14 20 37 50 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 67 100 180 200 250 300 500 Frek: 1 2 1 3 2 2 2 Kod: 800 1000 2000 3000 3400 4000 4500 Frek: 1 7 7 7 1 1 1 Kod: 5000 5003 6000 7000 8000 9000 10000 Frek: 11 1 2 4 4 3 24 Kod: 12000 14000 15000 17000 18000 20000 25000 Frek: 1 1 4 1 2 21 6 Kod: 30000 35000 40000 50000 60000 70000 75000 Frek: 12 1 6 19 8 2 1 Kod: 80000 90000 97550 100000 180000 280000 299999 Frek: 2 1 1 6 1 1 2 Kod: 500000 831100 999982 999998 999999 Frek: 2 1 1 1428 98
VAR 95 MEDVERKA I NÄRRADION 22 Loc 115 width 1 MD=9 F.22. Tror Du att Du själv kommer att medverka i något närradioprogram? 30 1. Ja 374 3. Kanske 1254 5. Nej 66 9. Uppgift saknas
VAR 96 MEDVERKANDE ORG/FÖREN 23 Loc 116 width 1 MD=9 F.23. Känner Du till någon organisation/förening som skall vara med i närradion? 397 1. Ja 1234 5. Nej 93 9. Uppgift saknas
VAR 97 MEDVERKANDE ORG. 1 23 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 F.23(1). (KÄNNER TIIL MINST EN ORGANISATION) Organisation/förening 1 203 1. Religiösa föreningar eller samfund 42 2. Politiska föreningar 2 3. Aktionsgrupper 4 4. Facklig organisation 61 5. Intresseförening 36 6. Studieförbund 36 7. Idrottsförening 1241 0. Frågan ej tillämplig 99 9. Uppgift saknas
VAR 98 MEDVERKANDE ORG. 2 23 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 F.23(2). (KÄNNER TILL MINST TVÅ ORGANISATIONER) Organisation/förening, 2 39 1. Religiösa föreningar eller samfund 38 2. Politiska föreningar 1 3. Aktionsgrupper 2 4. Facklig organisation 14 5. Intresseförening 9 6. Studieförbund, skolklasser 13 7. Idrottsförening 1508 0. Frågan ej tillämplig 100 9. Uppgift saknas
VAR 99 MEDVERKANDE ORG. 3 23 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 F.23(3). (KÄNNER TILL MINST TRE ORGANISATIONER) Organisation/förening, 3 15 1. Religiösa föreningar eller samfund 11 2. Politiska föreningar 3. Aktionsgrupper 4. Facklig organisation 5 5. Intresseförening 5 6. Studieförbund, skolklasser 6 7. Idrottsförening 1583 0. Frågan ej tillämplig 99 9. Uppgift saknas
VAR 100 MEDVERKANDE ORG. 4 23 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 F.23(4). (KÄNNER TILL MINST FYRA ORGANISATIONER) Organisaton/förening, 4 6 1. Religiösa föreningar eller samfund 2 2. Politiska föreningar 1 3. Aktionsgrupper 2 4. Facklig organisation 5. Intresseförening 1 6. Studieförbund, skolklasser 2 7. Idrottsförening 1611 0. Frågan ej tillämplig 99 9. Uppgift saknas
VAR 101 LOKALA HÄNDELSER 24 Loc 121 width 1 MD=9 F.24. Om Du tänker på vad som hänt och diskuterats här i kommunen under det senaste året - är det då några särskilda lokala händelser eller frågor som Du tycker varit aktuella? 711 1. Ja 766 5. Nej 247 9. Uppgift saknas
VAR 102 AKTUELL LOKAL FRÅGA 1 24 Loc 122 width 2 MD= 0 or GE 99 F.24(1). (ANGETT MINST EN LOKAL FRÅGA) Aktuell lokal händelse eller fråga, 1 <Se F.24 för fullständig frågetext> 110 01. Miljöfrågor 76 02. Arbetsmarknad och lokaliseringsfrågor 24 03. Fritidsfrågor 114 04. Stadsplanering 161 05. Trafikfrågor 13 06. Utbildningsfrågor 3 07. Skattefrågor 25 08. Sjukvårdsfrågor, socialvård, barndaghem 9 09. Energiförsörjning 47 10. Bostadsmarknaden 4 11. Brottslighet 26 12. Lokalpolitik 2 13. Kvinnofrågor 4 14. Invandrarfrågor 65 15. Kultur 13 66. Oklassificerbart 10 77. Övrigt 765 00. Frågan ej tillämplig 253 99. Uppgift saknas
VAR 103 AKTUELL LOKAL FRÅGA 2 24 Loc 124 width 2 MD= 0 or GE 99 F.24(2). (ANGETT MINST TVÅ LOKALA FRÅGOR) Aktuell lokal fråga eller händelse, 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 102 01. Miljöfrågor . . 15. Kultur 2 66. Oklassificerbart 4 77. Övrigt 1213 00. Frågan ej tillämplig 252 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1213 16 30 18 38 50 16 4 23 Kod: 9 10 11 12 14 15 66 77 99 Frek: 6 15 4 7 1 25 2 4 252
VAR 104 AKTUELL LOKAL FRÅGA 3 24 Loc 126 width 2 MD= 0 or GE 99 F.24(3). (ANGETT MINST TRE LOKALA FRÅGOR) Aktuell lokal fråga eller händelse, 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 102 01. Miljöfrågor . . 15. Kultur 4 66. Oklassificerbart 5 77. Övrigt 1395 00. Frågan ej tillämplig 251 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1395 6 6 4 5 12 4 1 7 Kod: 9 10 11 12 15 66 77 99 Frek: 1 5 7 4 7 4 5 251
VAR 105 AKTUELL LOKAL FRÅGA 4 24 Loc 128 width 2 MD= 0 or GE 99 F.24(4). (ANGETT MINST FYRA LOKALA FRÅGOR) Aktuell lokal fråga eller händelse, 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 102 01. Miljöfrågor . . 15. Kultur 2 66. Oklassificerbart 2 77. Övrigt 1448 00. Frågan ej tillämplig 252 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 4 5 7 8 9 10 Frek: 1448 1 3 2 2 1 2 2 1 Kod: 11 15 66 77 99 Frek: 5 1 2 2 252
VAR 106 KÄNNER KF-LEDAMOT 25 Loc 130 width 1 MD=9 F.25. Känner Du personligen någon ledamot av kommunfullmäktige i Din kommun? 596 1. Ja 1058 5. Nej 70 9. Uppgift saknas
VAR 107 NAMN KF-LEDAMOT 26 Loc 131 width 1 MD=9 F.26. Känner Du till namnet på någon person i kommunfullmäktige? 1193 1. Ja 458 5. Nej 73 9. Uppgift saknas
VAR 108 NÄSTA KOMMUNALVAL 27 Loc 132 width 1 MD=9 F.27. Känner Du till när nästa kommunalval kommer att äga rum? 936 1. Ja, rätt år 43 2. Ja, men fel år 12 3. Ja, utan år 616 5. Nej 117 9. Uppgift saknas
VAR 109 FULLMÄKTIGEMAJORITET 28 Loc 133 width 1 MD=9 F.28. Känner Du till om det är borgerlig eller socialdemokratisk majoritet i kommunfullmäktige i Din kommun? 841 1. Borgerlig 512 2. Socialdemokratisk 16 3. Annat parti vågmästare 284 8. Vet ej 71 9. Uppgift saknas
VAR 110 KONTAKT OFF. PERSON 29 Loc 134 width 1 MD=9 F.29. Har Du någon gång tagit kontakt med någon offentlig person (t ex en kommunalfullmäktigeledamot) för att påverka ett beslut i kommunen? 203 1. Ja 1490 5. Nej 1 8. Vet ej 30 9. Uppgift saknas
VAR 111 RÄTTELSE PÅ BESLUT 30 Loc 135 width 1 MD=9 F.30. Har Du någon gång försökt få rättelse på ett beslut som fattats av någon myndighet? 440 1. Ja 2 2. Ja, men i tjänsten 1240 5. Nej 42 9. Uppgift saknas
VAR 112 TID FÖRENINGSARBETE 3 Loc 136 width 1 MD=9 F.31. Hur mycket har Du ägnat Dig åt förenings- eller organisationsarbete under föregående år? 66 1. Varje dag eller nästan varje dag 199 2. Ett par gånger i veckan 240 3. Ett par gånger i månaden 424 4. Någon gång 754 5. Ingenting 41 9. Uppgift saknas
VAR 113 ORG:S INFOMÖJLIGHET 32 Loc 137 width 1 MD=9 F.32. Hur angeläget anser Du det är att organisationer/föreningar får bättre möjligheter än i dag att nå ut med sin information? 430 1. Mycket angeläget 817 3. Angeläget 107 5. Inte alls angeläget 309 8. Vet ej 61 9. Uppgift saknas
VAR 114 GUDSTJÄNSTBESÖK 33 Loc 138 width 1 MD=9 F.33. Händer det att Du besöker gudstjänster eller andra sammankomster med religiös anknytning? 183 1. Oftare än varannan månad 52 2. Var tredje eller varannan månad 145 3. 2-3 gånger per år 469 4. Någon enstaka gång per år 812 5. Sällan eller aldrig 63 9. Uppgift saknas
VAR 115 MEDLEM I FÖRENING 34 Loc 139 width 1 MD=9 F.34. Är Du medlem i någon förening eller organisation? Om Du är medlem i flera slags föreningar/organisationer markera med ett kryss för varje. 1290 1. Ja 283 5. Nej 151 9. Uppgift saknas
VAR 116 MEDLEM POL FÖRENING 34 Loc 140 width 1 MD=9 F.34(1). Politisk förening med eller utan partianknytning (t ex politiska partier, kvinno- och ungdomsförbund mm) <Se F.34 för fullständig frågetext> 170 1. Ja 1420 5. Nej 134 9. Uppgift saknas
VAR 117 MEDLEM ANNAN POL ORG 34 Loc 141 width 1 MD=9 F.34(2). Annan politisk organisation utan partipolitisk anknytning (t ex kommitteer, enhetsfronter o dyl) <Se F.34 för fullständig frågetext> 36 1. Ja 1556 5. Nej 132 9. Uppgift saknas
VAR 118 MEDLEM REL FÖRENING 34 Loc 142 width 1 MD=9 F.34(3). Religiös förening, samfund, kyrka el dyl. <Se F.34 för fullständig frågetext> 174 1. Ja 1418 5. Nej 132 9. Uppgift saknas
VAR 119 MEDLEM NYKTERHETSFÖR 34 Loc 143 width 1 MD=9 F.34(4). Nykterhetsförening <Se F.34 för fullständig frågetext> 46 1. Ja 1546 5. Nej 132 9. Uppgift saknas
VAR 120 MEDLEM IDROTTSFÖREN 34 Loc 144 width 1 MD=9 F.34(5). Idrottsförening <Se F.34 för fullständig frågetext> 496 1. Ja 1095 5. Nej 133 9. Uppgift saknas
VAR 121 MEDLEM FACKFÖRENING 34 Loc 145 width 1 MD=9 F.34(6). Fackförening <Se F.34 för fullständig frågetext> 691 1. Ja 901 5. Nej 132 9. Uppgift saknas
VAR 122 MEDLEM JAKT/FISKEFÖR 34 Loc 146 width 1 MD=9 F.34(7). Jakt-/fiskeförening <Se F.34 för fullständig frågetext> 101 1. Ja 1491 5. Nej 132 9. Uppgift saknas
VAR 123 MEDLEM ORDENSSÄLLSKAP 34 Loc 147 width 1 MD=9 F.34(8). Ordenssällskap och klubb <Se F.34 för fullständig frågetext> 94 1. Ja 1498 5. Nej 132 9. Uppgift saknas
VAR 124 MEDLEM STUDIEORG 34 Loc 148 width 1 MD=9 F.34(9). Studieorganisation <Se F.34 för fullständig frågetext> 117 1. Ja 1475 5. Nej 132 9. Uppgift saknas
VAR 125 MEDLEM KULTURELL ORG 34 Loc 149 width 1 MD=9 F.34(10). Kulturell organisation (exempelvis foto, film, musik, konst, hembygdsförening, teater) <Se F.34 för fullständig frågetext> 201 1. Ja 1391 5. Nej 132 9. Uppgift saknas
VAR 126 MEDLEM IDEELL ORG 34 Loc 150 width 1 MD=9 F.34(11). Ideella organisationer (Hörselfrämjandet, FBU, DHR, naturskyddsförening, Rädda Barnen, Fredrika Bremer, Sv. Lottakår, Bilkåren, M) <Se F.34 för fullständig frågetext> 105 1. Ja 1486 5. Nej 133 9. Uppgift saknas
VAR 127 MEDLEM INTRESSEORG 34 Loc 151 width 1 MD=9 F.34(12). Olika intresseorganisationer (Hem och skola, pensionärsförening, hyresgästförening, byalag) <Se F.34 för fullständig frågetext> 143 1. Ja 1448 5. Nej 133 9. Uppgift saknas
VAR 128 MEDLEM ÖVRIGA ORG 34 Loc 152 width 1 MD=9 F.34(13). Övriga organisationer <Se F.34 för fullständig frågetext> 33 1. Ja 1554 5. Nej 137 9. Uppgift saknas
VAR 129 UMGÄNGE SLÄKTINGAR 35 Loc 153 width 2 MD=99 F.35. Hur ofta har Du fått besök av - eller själv besökt - släktingar under de de senaste 14 dagarna? 216 00. Ingen gång 01. . . 97. Ospecificerat antal 2 98. Vet ej 130 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 216 259 326 156 149 143 69 42 29 4 96 Kod: 11 12 13 14 15 20 21 24 25 28 30 Frek: 3 9 1 54 5 3 1 1 2 1 3 Kod: 40 42 50 90 97 98 99 Frek: 1 1 1 1 16 2 130
VAR 130 UMGÄNGE MED VÄNNER 36 Loc 155 width 2 MD=99 F.36. Hur ofta har Du fått besök av - eller själv besökt - övriga vänner och bekanta under de senaste 14 dagarna? 138 00. Ingen gång 01. En gång . . 96. 96 gånger 25 97. Ospecificerat antal 4 98. Vet ej 132 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 138 173 269 182 135 179 66 51 51 9 135 Kod: 11 12 13 14 15 16 18 20 21 23 25 Frek: 4 16 5 86 8 2 1 19 1 1 5 Kod: 28 29 30 35 40 45 50 75 96 97 98 Frek: 3 1 5 2 2 1 4 2 1 25 4 Kod: 99 Frek: 138
VAR 131 SVERIGE-ANDRA LÄNDER 37 Loc 157 width 1 MD=9 F.37. Nedan följer ett antal påståenden som hämtats från tidningar, radio/TV och olika personer som uttalat sig. Meningen är att Du skall ange hur de stämmer med Din åsikt. Det gör Du genom att kryssa för i poängskalan till höger om varje påstående. Ett kryss till höger om mittpunkten innebär att Du mer eller mindre instämmer, ett kryss till vänster att Du mer eller mindre tar avstånd från påståendet. Ju längre till höger desto mer instämmer Du, ju längre till vänster desto mer tar Du avstånd. F.37(1). Ett litet land som Sverige gör klokast i att sköta sina egna angelägenheter och inte befatta sig med andras problem 462 1. Instämmer absolut inte 196 2. Instämmer inte 126 3. Instämmer nog inte 324 4. Tveksam 113 5. Instämmer nog 100 6. Instämmer 203 7. Instämmer absolut 200 9. Uppgift saknas
VAR 132 MASSMEDIA - U-LÄNDER 37 Loc 158 width 1 MD=9 F.37(2). Tidningar och radio/TV behandlar alltför sällan hur folk i u-länderna har det <Se F.37 för fullständig frågetext> 323 1. Instämmer absolut inte 203 2. Instämmer inte 201 3. Instämmer nog inte 404 4. Tveksam 166 5. Instämmer nog 87 6. Instämmer 121 7. Instämmer absolut 219 9. Uppgift saknas
VAR 133 RIKA - FATTIGA LÄNDER 37 Loc 159 width 1 MD=9 F.37(3). Samarbete mellan rika och fattiga länder är nödvändigt för utvecklingen i de fattiga länderna <Se F.37 för fullständig frågetext> 64 1. Instämmer absolut inte 26 2. Instämmer inte 41 3. Instämmer nog inte 210 4. Tveksam 184 5. Instämmer nog 287 6. Instämmer 712 7. Instämmer absolut 200 9. Uppgift saknas
VAR 134 ORSAK TILL FRAMGÅNG 37 Loc 160 width 1 MD=9 F.37(4). Om man skall få det bra eller dåligt här i livet hänger mest på en själv <Se F.37 för fullständig frågetext> 146 1. Instämmer absolut inte 110 2. Instämmer inte 98 3. Instämmer nog inte 360 4. Tveksam 206 5. Instämmer nog 220 6. Instämmer 382 7. Instämmer absolut 202 9. Uppgift saknas
VAR 135 TV/RADIO AVKOPPLING 37 Loc 161 width 1 MD=9 F.37(5). TV och radio bör först och främst inrikta sig på sådant som ger en stunds avkoppling från alla bekymmer <Se F.37 för fullständig frågetext> 262 1. Instämmer absolut inte 176 2. Instämmer inte 166 3. Instämmer nog inte 353 4. Tveksam 161 5. Instämmer nog 140 6. Instämmer 264 7. Instämmer absolut 202 9. Uppgift saknas
VAR 136 TV/RADIO INFORMATION 37 Loc 162 width 1 MD=9 F.37(6). Nyheter och information om vad som händer i världen borde uppta en mycket större del av utrymmet i radio och TV <Se F.37 för fullständig frågetext> 170 1. Instämmer absolut inte 157 2. Instämmer inte 211 3. Instämmer nog inte 536 4. Tveksam 176 5. Instämmer nog 124 6. Instämmer 148 7. Instämmer absolut 202 9. Uppgift saknas
VAR 137 KOMMUNAL PLANERING 37 Loc 163 width 1 MD=9 F.37(7). Den kommunala planeringen är något som varje kommuninnevånare bör försöka följa med och påverka <Se F.37 för fullständig frågetext> 46 1. Instämmer absolut inte 34 2. Instämmer inte 59 3. Instämmer nog inte 309 4. Tveksam 230 5. Instämmer nog 312 6. Instämmer 527 7. Instämmer absolut 207 9. Uppgift saknas
VAR 138 KOMPLICERAT SAMHÄLLE 37 Loc 164 width 1 MD=9 F.37(8). Vårt samhälle är så komplicerat att det är praktiskt taget omöjligt att sätta sig in i några väsentliga frågor <Se F.37 för fullständig frågetext> 291 1. Instämmer absolut inte 199 2. Instämmer inte 189 3. Instämmer nog inte 408 4. Tveksam 153 5. Instämmer nog 104 6. Instämmer 167 7. Instämmer absolut 213 9. Uppgift saknas
VAR 139 KÖN 38 Loc 165 width 1 MD=9 F.38. Är Du man eller kvinna? 899 1. Man 813 2. Kvinna 12 9. Uppgift saknas
VAR 140 FÖDELSEÅR 39 Loc 166 width 2 MD=72 or GE 99 F.39. Vilket år är du född? 00. 1900 . . 71. 1971 2 72. Odokumenterad kod 15 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 4 6 6 12 8 16 10 4 15 18 10 16 19 19 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 23 20 18 22 24 23 26 18 17 26 21 24 18 16 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Frek: 25 15 29 21 24 26 17 28 24 25 22 29 21 31 Kod: 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 37 32 48 35 38 38 41 43 40 36 34 31 27 38 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frek: 32 42 29 29 29 29 24 21 37 27 20 25 15 24 Kod: 70 71 72 99 Frek: 9 1 2 15
VAR 141 CIVILSTÅND 40 Loc 168 width 1 MD=9 F.40. Är Du nu ... 1099 1. Gift eller sammanboende 437 2. Ogift 63 3. Frånskild 68 4. Änka/änkling 57 9. Uppgift saknas
VAR 142 UTBILDNING 41 Loc 169 width 1 MD=9 F.41. Vilken högsta skolutbildning har Du? 29 0. Annan utbildning 507 1. Folkskola 305 2. Grundskola eller realskola eller flickskola 194 3. Yrkesskola 52 4. Folkhögskola 323 5. Fackskola eller gymnasium 236 6. Universitet eller högskola 78 9. Uppgift saknas
VAR 143 UTBILDNINGENS LÄNGD 41 Loc 170 width 2 MD= 0 or GE 99 F.41(1). (FOLKSKOLA OCH FOLKHÖGSKOLA) Antal år <Se F.41 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 10. 10 år 1077 00. Frågan ej tillämplig 93 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1077 20 25 7 4 7 233 179 55 Kod: 9 10 99 Frek: 22 2 93
VAR 144 SYSSELSÄTTNING 42 Loc 172 width 1 MD=9 F.42. Vilket yrke eller vilken sysselsättning har Du nu? 94 1. Hemarbetande 255 2. Studerande 206 3. Pensionär 1050 4. Yrkesarbetande 7 5. Arbetslös 26 6. Yrkesarbetande + studerande 86 9. Uppgift saknas
VAR 145 HELTID ELLER DELTID 43 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 F.43. (UP ELLER UP:S SAMMANBOENDE YRKESARBETAR) Arbetar Du? 665 1. Ja, heltid 255 2. Ja, deltid 83 5. Nej 486 0. Frågan ej tillämplig 235 9. Uppgift saknas
VAR 146 SAMBO YRKESARBETANDE 43 Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 F.43(2). (GIFT/SAMMANBOENDE) Yrkesarbetar den Du sammanbor med? 567 1. Ja, heltid 231 2. Ja, deltid 221 5. Nej 574 0. Frågan ej tillämplig 131 9. Uppgift saknas
VAR 147 BOENDETID FÖRSAMLING 44 Loc 175 width 1 MD=9 F.44. Hur länge har Du utan avbrott bott inom den församling Du nu bor? 1253 1. 5 år eller mer 173 2. 3 år - 4 år 11 månader 172 3. 1 år - 2 år 11 månader 59 4. 6 månader - 11 månader 36 5. Mindre än 6 månader 31 9. Uppgift saknas
VAR 148 POLITISK GRUNDSYN 45 Loc 176 width 1 MD=9 F.45. Är Din politiska grundsyn socialistisk eller icke-socialistisk? 726 1. Socialistisk 650 2. Icke-socialistisk 348 9. Uppgift saknas
VAR 149 ANTAL RADIOMOTTAGARE 46 Loc 177 width 1 MD=9 F.46. Hur många radiomottagare har Du tillgång till i Ditt hushåll? 6 0. Ingen radiomottagare 1. 1 radiomottagare . . 7. 7 radiomottagare 13 8. 8 eller fler radiomottagare 64 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 6 304 557 426 211 88 39 16 13 64
VAR 150 ANTAL PREN LOKALTIDN 47 Loc 178 width 1 MD=9 F.47(1). Vilken eller vilka lokaltidningar prenumererar Du på eller läser Du regelbundet? 310 0. Ingen tidning 1014 1. En tidning 301 2. Två tidningar 35 3. Tre tidningar 3 4. Fyra tidningar 1 5. Fem tidningar 60 9. Uppgift saknas
VAR 151 ANTAL ÖVR MORGONTIDN 47 Loc 179 width 1 MD=9 F.47(2). Vilka andra tidningar eller tidskrifter läser Du regelbundet? F.47(2a). Antal regelbundet lästa tidningar eller tidskrifter: övriga morgontidningar 1126 0. Ingen tidning 428 1. En tidningar 97 2. Två tidningar 12 3. Tre tidningar 1 4. Fyra tidningar 60 9. Uppgift saknas
VAR 152 ANTAL KVÄLLSTIDNINGAR 47 Loc 180 width 1 MD=9 F.47(2b). Antal regelbundet lästa tidningar eller tidskrifter: kvällstidningar <Se F.47(2) för fullständig frågetext> 1124 0. Ingen tidning 435 1. En tidning 100 2. Två tidningar 2 3. Tre tidningar 3 8. 8 eller fler tidningar 60 9. Uppgift saknas
VAR 153 ANTAL POPULÄRPRESS 47 Loc 181 width 1 MD=9 F.47(2c). Antal regelbundet lästa tidningar eller tidskrifter: populärpress <Se F.47(2) för fullständig frågetext> 1091 0. Ingen tidning 280 1. En tidning 157 2. Två tidningar 69 3. Tre tidningar 21 4. Fyra tidningar 8 5. Fem tidningar 3 6. Sex tidningar 3 7. Sju tidningar 32 8. 8 eller fler tidningar 60 9. Uppgift saknas
VAR 154 ANTAL FACKPRESS 47 Loc 182 width 1 MD=9 F.47(2d). Antal regelbundet lästa tidningar eller tidskrifter: fackpress <Se F.47(2) för fullständig frågetext> 1186 0. Ingen tidning 153 1. En tidning 117 2. Två tidningar 65 3. Tre tidningar 40 4. Fyra tidningar 15 5. Fem tidningar 9 6. Sex tidningar 15 7. Sju tidningar 63 8. 8 eller fler tidningar 61 9. Uppgift saknas
VAR 155 ANTAL SERIETIDNINGAR 47 Loc 183 width 1 MD=9 F.47(2f). Antal regelbundet lästa tidningar eller tidskrifter: serietidningar <Se F.47(2) för fullständig frågetext> 1623 0. Ingen tidning 17 1. En tidning 7 2. Två tidningar 1 3. Tre tidningar 3 4. Fyra tidningar 1 5. Fem tidningar 3 6. Sex tidningar 7. Sju tidningar 8 8. 8 eller fler tidningar 61 9. Uppgift saknas
VAR 156 ANTAL UTL DAGSPRESS 47 Loc 184 width 1 MD=9 F.47(2g). Antal regelbundet lästa tidningar eller tidskrifter: utländsk dags- eller kvällspress <Se F.47(2) för fullständig frågetext> 1648 0. Ingen tidning 8 1. En tidning 1 2. Två tidningar 3 8. 8 eller fler tidningar 64 9. Uppgift saknas
VAR 157 ANTAL UTL FACKPRESS 47 Loc 185 width 1 MD=9 F.47(2h). Antal regelbundet lästa tidningar eller tidskrifter: utländsk fack- och veckopress <Se F.47(2) för fullständig frågetext> 1627 0. Ingen tidning 17 1. En tidning 7 2. Två tidningar 2 3. Tre tidningar 2 4. Fyra tidningar 1 5. Fem tidningar 6. Sex tidningar 1 7. Sju tidningar 3 8. 8 eller fler tidningar 64 9. Uppgift saknas
VAR 158 ANTAL ÖVR TIDNINGAR 47 Loc 186 width 1 MD=9 F.47(2i). Antal regelbundet lästa tidningar eller tidskrifter: övriga tidningar <Se F.47(2) för fullständig frågetext> 1638 0. Ingen tidning 13 1. En tidning 2 2. Två tidningar 3. Tre tidningar 2 4. Fyra tidningar 5 8. 8 eller fler tidningar 64 9. Uppgift saknas
VAR 159 SYNPUNKTER PÅ UNDERSÖKN. Loc 187 width 1 MD=9 Här är formuläret slut. Om Du vill kan Du här nedan ge synpunkter på frågorna och på undersökningen. Ett varmt tack för Din medverkan! 1548 0. Inga synpunkter 86 1. Formuläret och frågeställningarna 27 2. Närradion 27 3. Övrigt 12 4. 1 + 2 6 5. 1 + 3 5 6. 2 + 3 13 9. Uppgift saknas