DEMOGRAFISK OCH EKONOMISK ANALYS
               SSD 0103

              Primärforskare
              Ingvar Holmberg
              Åke E Andersson
           Statistiska institutionen
            Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
              December 1987

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i DEMOGRAFISK OCH EKONOMISK ANALYS samlades
       ursprungligen in av Ingvar Holmberg och Åke
       E. Andersson, demografiska forskningsgruppen
       vid statistiska institutionen, Göteborgs
       universitet. Varken SSD eller primärforskarna
       bär ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Ingvar Holmberg, Åke E.
  Andersson och Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst får
  DEMOGRAFISK OCH EKONOMISK ANALYS förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Kodboksinformation                II

      SSD dokumentation                III

  VARIABELBESKRIVNING                   IV

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Denna databas, med tidsserier 1960-1975 för de 278 svenska
  kommuner som existerade under senare hälften av
  sjuttiotalet, sammanställdes av forskare inom demografiska
  forskningsgruppen vid statistiska institutionen, Göteborgs
  universitet. Ursprungligen bestod den av tre filer, en fil
  med yrkesdata, en med befolkningsdata samt en bestående av
  ekonomi- och bostadsdata. Dessa filer har nu slagits samman
  samt kompletterats med valdata från kommunalvalet 1976,
  antal kommunala tjänstemän samt en del
  kommunindelningsuppgifter. Dessa kompletterande uppgifter
  tillkom i samband med att datafilerna användes inom
  kommunalforskningsprojektet.

  Uppgifterna har hämtats från kommunstatistiska och andra
  regionalstatistiska källor.

  Uppgifterna till variablerna 36-50 har hämtats från
  'Kommunernas finanser 1960', 'Kommunernas finanser 1970' och
  'Kommunernas finanser 1975'.

  Uppgifterna till variablerna 51-68 har hämtats från
  'Befolkningsförändringar 1971. Del 2',
  'Befolkningsförändringar 1972. Del 2',
  'Befolkningsförändringar 1973. Del 2',
  'Befolkningsförändringar 1974. Del 2',
  'Befolkningsförändringar 1975. Del 2'.

  Uppgifterna till variablerna 73-79 har hämtats från 'Folk-
  och bostadsräkningen 1970. Del 6'.

  Uppgifterna till variablerna 128-176 har hämtats från 'Folk-
  och bostadsräkningen 1960' och 'Folk- och bostadsräkningen
  1970. Del 5 och 8'.

  
                 II

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 105 (2) FOLKMÄNGD TOT -75 (3) NO MISSING DATA CODES
    REF 105 (4) LOC 434 WIDTH 6        (5) NUMERIC

   (6) Kommunens totala invånarantal 1975

   (7) ......................

   Faktiska värdet är kodat

   (8)Valid-n=278 Min=4060 Max=665202 Mean=29526.8 St.Dev=0.0

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Vissa statistiska uppgifter: antal emheter uppgifterna
  är beräknade på, minimivärdet, maximivärdet, medelvärde och
  standardavvikelse.

  
                 III

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 SSDstudie NR 0103 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 OMRÅDESINDELNING 4 Löpnummer 5 Kommun 6 Län 7 Länsbokstav 8 Kommunnamn 9 Centralortens namn 10 Riksområde 11 Arbetsmarknadsregion 12 Storstadsområde 13 Sjukvårdsregion 14 M-region 15 H-region 16 Regionstruktur KOMMUNERNAS BEFOLKNINGSFÖRDELNING 17 Antal invånare i centralortskommunen 1975 18 Antal invånare i randkommunerna 1975 19 Antal invånare i centralortskommunens tätorter 1975 20 Antal invånare i randkommunernas tätorter 1975 21 Antalet invånare i den största tätorten utanför centralortskommunen 1975 22 Antal tätorter 1975 KOMMUNINDELNING 23 Innehåller S-kommun 24 Innehåller B-kommun 25 Innehåller F-kommun 26 Antal hela A-kommuner 27 Antal delade A-kommuner 28 Årtal för nya kommunens färdigbildande 29 Kommunindelningsförändringar 1965 30 Kommunindelningsförändringar 1967 31 Kommunindelningsförändringar 1969 32 Kommunindelningsförändringar 1971 33 Kommunindelningsförändringar 1974 34 Fullföljd B-plan 35 Utredning av B-plan KOMMUNERNAS EKONOMI 36 Skattekronor 1959 37 Total utdebitering inkl. landsting 1960 38 Allmän kommunalskatt 1960 39 Utdebitering per skattekrona 1960 40 Utdebitering per skattekrona 1970 41 Utdebitering per skattekrona 1975 42 Skattekronor 1969 43 Total utdebitering inkl. landsting 1970 44 Skatteutjämningsbidrag 1970 45 Allmän kommunalskatt 1970 46 Skattekronor 1974 47 Total utdebitering inkl. landsting 1975 48 Skatteutjämningsbidrag 1975 49 Allmän kommunalskatt 1975 50 Korrigerad utdebitering 1975 BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 51 Total inflyttning 1971 52 Inflyttning från andra länder 1971 53 Total inflyttning 1975 54 Inflyttning från andra länder 1975 55 Total utflyttning 1971 56 Utflyttning till andra länder 1971 57 Total utflyttning 1975 58 Utflyttning till andra länder 1975 59 Nettoflyttning totalt 1971 60 Nettoflyttning utlandet 1971 61 Nettoflyttning totalt 1972 62 Nettoflyttning utlandet 1972 63 Nettoflyttning totalt 1973 64 Nettoflyttning utlandet 1973 65 Nettoflyttning totalt 1974 66 Nettoflyttning utlandet 1974 67 Nettoflyttning totalt 1975 68 Nettoflyttning utlandet 1975 AVSTÅND 69 Avstånd från centralorten till Stockholm 70 Avstånd från centralorten till Göteborg 71 Avstånd från centralorten till Malmö 72 Avstånd från kommuncentra till A-regionscentra BOSTÄDER 73 Antal lägenheter 1970 74 Antal lägenheter i småhus 1970 75 Antal lägenheter ägda av stat eller kommun 1970 76 Antal lägenheter byggda efter år 1920 77 Antal rumsenhet 1970 78 Antal lägenheter i kvalitetsgrupp 1 och 2 79 Antal hushåll 1970 BEFOLKNINGSDATA 80 Antal invånare 1970 81 Regionsstruktur 82 Kommunens landareal 83 Antal tätorter 1960 84 Antal tätorter 1965 85 Antal tätorter 1970 86 Antal tätorter 1975 87 Antal invånare i tätort 1960 88 Antal invånare i tätort 1965 89 Antal invånare i tätort 1970 90 Antal invånare i tätort 1975 91 Antal invånare i centralorten 1960 92 Antal invånare i centralorten 1965 93 Antal invånare i centralorten 1970 94 Antal invånare i centralorten 1975 95 Antal invånare i övriga tätorter 1960 96 Antal invånare i övriga tätorter 1965 97 Antal invånare i övriga tätorter 1970 98 Antal invånare i övriga tätorter 1975 99 Antal invånare i glesbygd 1960 100 Antal invånare i glesbygd 1965 101 Antal invånare i glesbygd 1970 102 Antal invånare i glesbygd 1975 103 Kommunens totala invånarantal 1960 104 Kommunens totala invånarantal 1965 105 Kommunens totala invånarantal 1970 106 Kommunens totala invånarantal 1975 107 Total befolkning < 30 kilometer 108 Total befolkning < 100 kilometer ÅLDERSFÖRDELNING 109 Antal kommuninvånare 0-14 år 1960 110 Antal kommuninvånare 15-19 år 1960 111 Antal kommuninvånare 20-24 år 1960 112 Antal kommuninvånare 25-44 år 1960 113 Antal kommuninvånare 45-64 år 1960 114 Antal kommuninvånare 0-14 år 1970 115 Antal kommuninvånare 15-19 år 1970 116 Antal kommuninvånare 20-24 år 1970 117 Antal kommuninvånare 25-44 år 1970 118 Antal kommuninvånare 45-64 år 1970 119 Antal kommuninvånare 65 år och äldre 1970 FOLKMÄNGD 120 Total folkmängd 1950 121 Total folkmängd 1974 122 Antal män 1950 123 Antal kvinnor 1950 124 Antal män 1970 125 Antal kvinnor 1970 126 Antal män 1975 127 Antal kvinnor 1975 SYSSELSÄTTNING NATTBEFOLKNING 1960 128 Nattbefolkning: jordbruk, skogsbruk mm 1960 129 Nattbefolkning: gruvor och tillverkningsindustri 1960 130 Nattbefolkning: byggnadsindustri 1960 131 Nattbefolkning: övriga näringar 1960 132 Nattbefolkning: totalt antal förvärvsarbetande 1960 SYSSELSÄTTNING NATTBEFOLKNING 1970 133 Nattbefolkning: jordbruk, skogsbruk mm 1970 134 Nattbefolkning: gruvor och tillverkningsindustri 1970 135 Nattbefolkning: byggnadsindustri 1970 136 Nattbefolkning: övriga näringar 1970 137 Nattbefolkning: totalt antal förvärvsarbetande 1970 SYSSELSÄTTNING DAGBEFOLKNING 1970 138 Dagbefolkning: jordbruk, skogsbruk mm 1970 139 Dagbefolkning: jordbruk 1970 140 Dagbefolkning: gruvor och tillverkningsindustri 1970 141 Dagbefolkning: gruvor och mineralbrott 1970 142 Dagbefolkning: livsmedel-, dryckesvaru- och tobaksindustri 1970 143 Dagbefolkning: textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri 144 Dagbefolkning: trävaruindustri 1970 145 Dagbefolkning: massaindustri 1970 146 Dagbefolkning: massa-, pappers- och pappersvaruindustri 1970 147 Dagbefolkning: grafisk industri 1970 148 Dagbefolkning: kemisk industri, petroleum-, gummivaru- och plastindustri 1970 149 Dagbefolkning: jord- och stenvaruindustri 1970 150 Dagbefolkning: järn-, stål- och metallverk 1970 151 Dagbefolkning: verkstadsindustri 1970 152 Dagbefolkning: metallvaruindustri 1970 153 Dagbefolkning: maskinindustri 1970 154 Dagbefolkning: elektroindustri 1970 155 Dagbefolkning: transportmedelindustri 1970 156 Dagbefolkning: skeppsvarv och båtbyggeri 1970 157 Dagbefolkning: instrumenttillverkning 1970 158 Dagbefolkning: annan tillverkningsindustri 1970 159 Dagbefolkning: statligt anställda 1970 160 Dagbefolkning: kommunalt anställda 1970 161 Dagbefolkning: totalt antal statligt anställda 1970 162 Dagbefolkning: totalt antal kommunalt anställda 1970 163 Dagbefolkning: totalt antal företagare 1970 164 Dagbefolkning: totalt antal anställda och medhjälpare 1970 165 Dagbefolkning: byggnadsindustri 1970 166 Dagbefolkning: handel, restaurang och hotell 1970 167 Dagbefolkning: partihandel 1970 168 Dagbefolkning: detaljhandel 1970 169 Dagbefolkning: samfärdsel, post och telefon 1970 170 Dagbefolkning: samfärdsel 1970 171 Dagbefolkning: bank, försäkring och uppdrag 1970 172 Dagbefolkning: uppdrag 1970 173 Dagbefolkning: offentlig förvaltning, andra tjänster 1970 174 Dagbefolkning: undervisning 1970 175 Dagbefolkning: hälso- och sjukvård 1970 176 Dagbefolkning: socialvård 1970 KOMMUNVALET 1976 177 Antal giltiga röster vid kommunalvalet 1976 178 Antal röster moderata samlingspartiet 179 Antal röster centerpartiet 180 Antal röster folkpartiet 181 Antal röster kristen demokratisk samling 182 Antal röster socialdemokraterna 183 Antal röster vänsterpartiet kommunisterna 184 Antal röster övriga partier 185 Antal ledamöter moderata samlingspartiet 186 Antal ledamöter centerpartiet 187 Antal ledamöter folkpartiet 188 Antal ledamöter kristen demokratisk samling 189 Antal ledamöter socialdemokraterna 190 Antal ledamöter vänsterpartiet kommunisterna 191 Antal ledamöter övriga partier 192 Totala antal ledamöter i kommunfullmäktige 193 Valdeltagandet vid kommunalvalet 1976 KOMMUNALA TJÄNSTEMÄN 194 Kommunens befolkning 1965 195 Antal manliga kommunala tjänstemän 1965 196 Antal kvinnliga kommunala tjänstemän 1965 197 Kommunens befolkning 1977 198 Antal manliga kommunala tjänstemän 1977 199 Antal kvinnliga kommunala tjänstemän 1977

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0103              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0103


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. December 1987
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 LÖPNUMMER Loc 9 width 3 Löpnummer Faktiska värdet är kodat. Kod: 1 275 Frek: 1 1 Valid-n=278 Min=1 Max=275 Mean=137.7 St.Dev=79.1
VAR 5 KOMMUN Loc 12 width 4 Kommun STOCKHOLMS LÄN 1 0114. Upplands-Väsby 1 0115. Vallentuna 1 0120. Värmdö 1 0123. Järfälla 1 0125. Ekerö 1 0126. Huddinge 1 0127. Botkyrka 1 0136. Haninge 1 0138. Tyresö 1 0139. Upplands-Bro 1 0160. Täby 1 0162. Danderyd 1 0163. Sollentuna 1 0180. Stockholm 1 0181. Södertälje 1 0182. Nacka 1 0183. Sundbyberg 1 0184. Solna 1 0186. Lidingö 1 0187. Vaxholm 1 0188. Norrtälje 1 0191. Sigtuna 1 0192. Nynäshamn UPPSALA LÄN 1 0305. Håbo 1 0319. Älvkarleby 1 0360. Tierp 1 0380. Uppsala 1 0381. Enköping 1 0382. Östhammar SÖDERMANLANDS LÄN 1 0428. Vingåker 1 0480. Nyköping 1 0481. Oxelösund 1 0482. Flen 1 0483. Katrineholm 1 0484. Eskilstuna 1 0486. Strängnäs ÖSTERGÖTLANDS LÄN 1 0509. Ödeshög 1 0512. Ydre 1 0513. Kinda 1 0560. Boxholm 1 0561. Åtvidaberg 1 0562. Finspång 1 0563. Valdemarsvik 1 0580. Linköping 1 0581. Norrköping 1 0582. Söderköping 1 0583. Motala 1 0586. Mjölby JÖNKÖPINGS LÄN 1 0604. Aneby 1 0617. Gnosjö 1 0662. Gislaved 1 0665. Vaggeryd 1 0680. Jönköping 1 0682. Nässjö 1 0683. Värnamo 1 0684. Sävsjö 1 0685. Vetlanda 1 0686. Eksjö 1 0687. Tranås KRONOBERGS LÄN 1 0760. Uppvidinge 1 0761. Lessebo 1 0763. Tingsryd 1 0764. Alvesta 1 0765. Älmhult 1 0767. Markaryd 1 0780. Växjö 1 0781. Ljungby KALMAR LÄN 1 0821. Högsby 1 0834. Torsås 1 0840. Mörbylånga 1 0860. Hultsfred 1 0861. Mönsterås 1 0862. Emmaboda 1 0880. Kalmar 1 0881. Nybro 1 0882. Oskarshamn 1 0883. Västervik 1 0884. Vimmerby 1 0885. Borgholm GOTLANDS LÄN 1 0980. Gotland BLEKINGE LÄN 1 1060. Olofström 1 1080. Karlskrona 1 1081. Ronneby 1 1082. Karlshamn 1 1083. Sölvesborg KRISTIANSTADS LÄN 1 1121. Östra Göinge 1 1137. Örkelljunga 1 1160. Tomelilla 1 1162. Bromölla 1 1163. Osby 1 1165. Perstorp 1 1166. Klippan 1 1167. Åstorp 1 1168. Båstad 1 1180. Kristianstad 1 1181. Simrishamn 1 1182. Ängelholm 1 1183. Hässleholm MALMÖHUS LÄN 1 1214. Svalöv 1 1229. Bara 1 1230. Staffanstorp 1 1231. Burlöv 1 1233. Vellinge 1 1260. Bjuv 1 1261. Kävlinge 1 1262. Lomma 1 1263. Svedala 1 1264. Skurup 1 1265. Sjöbo 1 1266. Hörby 1 1267. Höör 1 1280. Malmö 1 1281. Lund 1 1282. Landskrona 1 1283. Helsinborg 1 1284. Höganäs 1 1285. Eslöv 1 1286. Ystad 1 1287. Trelleborg HALLANDS LÄN 1 1315. Hylte 1 1380. Halmstad 1 1381. Laholm 1 1382. Falkenberg 1 1383. Varberg 1 1384. Kungsbacka GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN 1 1401. Härryda 1 1402. Partille 1 1407. Öckerö 1 1415. Stenungsund 1 1419. Tjörn 1 1421. Orust 1 1427. Sotenäs 1 1430. Munkedal 1 1435. Tanum 1 1480. Göteborg 1 1481. Mölndal 1 1482. Kungälv 1 1484. Lysekil 1 1485. Uddevalla 1 1486. Strömstad ÄLVSBORGS LÄN 1 1504. Dals-Ed 1 1507. Färgelanda 1 1521. Ale 1 1524. Lerum 1 1527. Vårgårda 1 1552. Tranemo 1 1560. Bengtsfors 1 1561. Mellerud 1 1562. Lilla Edet 1 1563. Mark 1 1565. Svenljunga 1 1566. Herrljunga 1 1580. Vänersborg 1 1581. Trollhättan 1 1582. Alingsås 1 1583. Borås 1 1584. Ulricehamn 1 1585. Åmål SKARABORGS LÄN 1 1602. Grästorp 1 1622. Mullsjö 1 1623. Habo 1 1637. Karlsborg 1 1643. Gullspång 1 1660. Vara 1 1661. Götene 1 1662. Tibro 1 1663. Töreboda 1 1680. Mariestad 1 1681. Lidköping 1 1682. Skara 1 1683. Skövde 1 1684. Hjo 1 1685. Tidaholm 1 1686. Falköping VÄRMLANDS LÄN 1 1715. Kil 1 1730. Eda 1 1737. Torsby 1 1760. Storfors 1 1761. Hammarö 1 1762. Munkefors 1 1763. Forshaga 1 1764. Grums 1 1765. Årjäng 1 1766. Sunne 1 1780. Karlstad 1 1781. Kristinehamn 1 1782. Filipstad 1 1783. Hagfors 1 1784. Arvika 1 1785. Säffle ÖREBRO LÄN 1 1860. Laxå 1 1861. Hallsberg 1 1862. Degerfors 1 1863. Hällefors 1 1864. Ljusnarsberg 1 1880. Örebro 1 1881. Kumla 1 1882. Askersund 1 1883. Karlskoga 1 1884. Nora 1 1885. Lindesberg VÄSTMANLANDS LÄN 1 1904. Skinnskatteberg 1 1907. Surahammar 1 1917. Heby 1 1960. Kungsör 1 1961. Hallstahammar 1 1962. Norberg 1 1980. Västerås 1 1981. Sala 1 1982. Fagersta 1 1983. Köping 1 1984. Arboga KOPPARBERGS LÄN 1 2021. Vansbro 1 2023. Malung 1 2026. Gagnef 1 2029. Leksand 1 2031. Rättvik 1 2034. Orsa 1 2039. Älvdalen 1 2061. Smedjebacken 1 2062. Mora 1 2080. Falun 1 2081. Borlänge 1 2082. Säter 1 2083. Hedemora 1 2084. Avesta 1 2085. Ludvika GÄVLEBORGS LÄN 1 2101. Ockelbo 1 2104. Hofors 1 2121. Ovanåker 1 2132. Nordanstig 1 2161. Ljusdal 1 2180. Gävle 1 2181. Sandviken 1 2182. Söderhamn 1 2183. Bollnäs 1 2184. Hudiksvall VÄSTERNORRLANDS LÄN 1 2260. Ånge 1 2262. Timrå 1 2280. Härnösand 1 2281. Sundsvall 1 2282. Kramfors 1 2283. Sollefteå 1 2284. Örnsköldsvik JÄMTLANDS LÄN 1 2303. Ragunda 1 2305. Bräcke 1 2309. Krokom 1 2313. Strömsund 1 2321. Åre 1 2326. Berg 1 2361. Härjedalen 1 2380. Östersund VÄSTERBOTTENS LÄN 1 2401. Nordmaling 1 2404. Vindeln 1 2409. Robertsfors 1 2417. Norsjö 1 2421. Storuman 1 2422. Sorsele 1 2460. Vännäs 1 2462. Vilhelmina 1 2463. Åsele 1 2480. Umeå 1 2481. Lycksele 1 2482. Skellefteå NORRBOTTENS LÄN 1 2505. Arvidsjaur 1 2506. Arjeplog 1 2510. Jokkmokk 1 2513. Överkalix 1 2514. Kalix 1 2518. Övertorneå 1 2521. Pajala 1 2523. Gällivare 1 2560. Älvsbyn 1 2580. Luleå 1 2581. Piteå 1 2582. Boden 1 2583. Haparanda 1 2584. Kiruna
VAR 6 LÄN Loc 16 width 2 Län 23 01. Stockholms län 6 03. Uppsala län 7 04. Södermanlands län 12 05. Östergötlands län 11 06. Jönköpings län 8 07. Kronobergs län 12 08. Kalmar län 1 09. Gotlands län 5 10. Blekinge län 13 11. Kristianstads län 21 12. Malmöhus län 6 13. Hallands län 15 14. Göteborgs och Bohus län 18 15. Älvsborgs län 16 16. Skaraborgs län 16 17. Värmlands län 11 18. Örebro län 11 19. Västmanlands län 15 20. Kopparbergs län 10 21. Gävleborgs län 7 22. Västernorrlands län 8 23. Jämtlands län 12 24. Västerbottens län 14 25. Norrbottens län
VAR 7 LÄNSBOKSTAV Loc 18 width 2 alphabetic Länsbokstav Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 8 KOMMUNENS NAMN Loc 20 width 8 alphabetic Kommunnamn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 9 CENTRALORTENS NAMN Loc 28 width 8 alphabetic Centralortens namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 10 RIKSOMRÅDE Loc 36 width 2 Riksområde 1 01. Norrtälje kommun 47 02. Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län 32 03. Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län 30 04. Blekinge och Kristianstads län samt delar av Malmöhus län (Svalöv, Bjuv, Skurup, Sjöbo, Hörby, Höör, Landskrona, Helsingborg, Höganäs, Eslöv, Ystad, Trelleborg) 44 05. Hallands län (exkl. Kungsbacka), Älvsborgs län (exkl. Ale, Lerum), Skaraborgs län 41 06. Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län 15 07. Västernorrlands och Jämtlands län 26 08. Västerbottens och Norrbottens län 22 09. Stockholms län (exkl. Norrtälje) 11 10. Kungsbacka, Härryda, Partille, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Göteborg, Mölndal, Kungälv, Ale och Lerums kommuner 9 11. Bara, Staffanstorp, Burlöv, Vellinge, Kävlinge, Lomma, Svedala, Malmö och Lunds kommuner
VAR 11 A-REGION Loc 38 width 2 Arbetsmarknadsregion 23 01. Stockholm/Södertälje 02. Norrtälje 2 03. Enköping 2 04. Uppsala 2 05. Nyköping 3 06. Katrineholm 2 07. Eskilstuna 4 08. Mjölby/Motala 3 09. Linköping 4 10. Norrköping 4 11. Jönköping 3 12. Tranås 4 13. Eksjö/Nässjö/Vetlanda 3 14. Värnamo 2 15. Ljungby 6 16. Växjö 1 17. Västervik 2 18. Hultsfred/Vimmerby 3 19. Oskarshamn 6 20. Kalmar/Nybro 1 21. Visby 2 22. Karlskrona 3 23. Karlshamn 4 24. Kristianstad 3 25. Hässleholm 2 26. Ängelholm 7 27. Helsingborg/Landskrona 10 28. Malmö/Lund/Trelleborg 5 29. Ystad/Simrishamn 3 30. Eslöv 3 31. Halmstad 2 32. Falkenberg/Varberg 13 33. Göteborg/Alingsås 8 34. Uddevalla 5 35. Trollhättan/Vänersborg 6 36. Borås 4 37. Lidköping/Skara 2 38. Falköping 4 39. Skövde 3 40. Mariestad 3 41. Kristinehamn/Filipstad 9 42. Karlstad 4 43. Säffle/Åmål 3 44. Arvika 5 45. Örebro 2 46. Karlskoga 4 47. Lindesberg 3 48. Västerås 3 49. Köping 3 50. Fagersta 2 51. Sala 7 52. Borlänge/Falun 2 53. Avesta/Hedemora 2 54. Ludvika 4 55. Mora 6 56. Gävle/Sandviken 3 57. Bollnäs/Söderhamn 3 58. Hudiksvall/Ljusdal 3 59. Sundsvall 2 60. Härnösand/Kramfors 1 61. Sollefteå 1 62. Örnsköldsvik 7 63. Östersund 5 64. Umeå 2 65. Skellefteå 5 66. Lycksele 4 67. Piteå 4 68. Luleå/Boden 4 69. Haparanda/Kalix 3 70. Kiruna/Gällivare
VAR 12 STORSTADSOMRÅDE Loc 40 width 1 Storstadsområde 237 0. Ej i storstadsområde 20 1. Stockholmsområdet 11 2. Göteborgsområdet 10 3. Malmöområdet
VAR 13 SJUKVÅRDSREGION Loc 41 width 1 Sjukvårdsregion 24 1. Stockholmsregionen 50 2. Uppsalaregionen 35 3. Linköpingsregionen 51 4. Lund-Malmöregionen 51 5. Göteborgsregionen 37 6. Örebroregionen 30 7. Umeåregionen
VAR 14 M-REGION Loc 42 width 2 M-region 22 01. Stockholm (Ingående A-region: 1) 11 02. Göteborg (Ingående A-region: 33) 9 03. Malmö (Ingående A-region: 28) 11 04. Östergötlands län (Ingående A-regioner: 8-10) 35 05. Smålandslänen (Ingående A-regioner: 11-21) 30 06. Skånelänen och Blekinge utom Malmö A-region (Ingående A-regioner: 22-27,29,30 ) 39 07. Västsverige utom Göteborgs A-region (Ingående A-regioner: 31-40) 21 08. Värmland-Dalsland (Ingående A-regioner: 41-44,46) 42 09. Inre Mellansverige: Kopparbergs, Örebro, Västmanlands, del av Södermanlands och Uppsala län (Ingående A-regioner: 5-7,45,47-55) 23 10. Södra Norrlands kustland: Del av Uppsala län, Gävleborgs, Västernorrlands län utom Sollefteå A-region (Ingående A-regioner: 2-4,56-60,62) 9 11. Jämtlands län och Sollefteå A-region (Ingående A-regioner: 61,63) 15 12. Norra Norrlands kustland (Ingående A-regioner: 64, 65,69, del av 67 och 68 - Piteå, Älvsbyn, Luleå och Bodens kommuner) 11 13. Norra Norrlands inland (Ingående A-regioner: 66,70, del av 67 och 68 - Arvidsjaur, Arjeplog och Jokkmokk kommuner)
VAR 15 H-REGION Loc 44 width 1 H-region 22 1. Stockholmsregionen 23 2. Göteborgs- och Malmöregionen 80 3. Större "städer" 96 4. Södra mellanbygden 17 5. Norra tärbygden 40 6. Norra glesbygden
VAR 16 REGIONSTRUKTUR Loc 45 width 1 Regionstruktur Anm. Denna indelning är en kombination av ortsklassificering (plan för utveckling av den regionala strukturen antagen av 1972 års riksdag) och indelningen av det allmänna stödområdet. 3 1. Storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö 39 2. Storstädernas förortskommuner 24 3. Primära centra i 'övriga' landet 49 4. Regionala centra i 'övriga' landet 86 5. Kommuncentra i 'övriga' landet 12 6. Primära centra i allmänna stödområdet 27 7. Regionala centra i allmänna stödområdet 38 8. Kommuncentra i allmänna stödområdet
VAR 17 CENTRALKOM BEFOLKNING-75 Loc 46 width 6 Det totala antalet invånare i centralortskommunen 1975. CENTRALORTSKOMMUN = Den innan sammanslagningen självständiga kommun som innehåller den nybildade kommunens centralort. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=2141 Max=665550 Mean=19372.6 St.Dev=0.0
VAR 18 RANDKOM BEFOLKNING -75 Loc 52 width 6 Det totala antalet invånare i randkommunerna 1975 RANDKOMMUN = samtliga 'gamla' kommuner, förutom centralortskommunen, i den nybildade kommunen. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=144961 Mean=10158.2 St.Dev=0.0
VAR 19 CENTRALKOM TÄTORTSBEF-75 Loc 58 width 6 Det totala antalet invånare i centralortskommunens tätorter 1975. CENTRALORTSKOMMUN = Den innan sammanslagningen självständiga kommun som innehåller den nybildade kommunens centralort. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=832 Max=665550 Mean=19111.0 St.Dev=0.0
VAR 20 RANDKOM TÄTORTSBEF-75 Loc 64 width 5 Det totala antalet invånare i randkommunernas tätorter 1975 RANDKOMMUN = samtliga 'gamla' kommuner, förutom centralortskommunen, i den nybildade kommunen. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=42922 Mean=5314.5 St.Dev=0.0
VAR 21 STÖRSTA TORT UTANFÖR CK Loc 69 width 5 Största tätort utanför centralortskommun CENTRALORTSKOMMUN = Den innan sammanslagningen självständiga kommun som innehåller den nybildade kommunens centralort. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=36596 Mean=1931.3 St.Dev=0.0
VAR 22 ANT TÄTORT ÖVER 1000 INV Loc 74 width 2 Antalet tätorter i kommunen med ett invånarantal över 1000 personer 1975 Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 2 105 67 46 23 15 10 6 2 1 1
VAR 23 INNEHÅLLER S-KOMMUN Loc 76 width 1 Innehåller S-kommun(er) S-KOMMUN = Kommuner i de tre storstadsregionerna omkring Stockholm, Göteborg och Malmö (se sid. 70 i 'Den kommunala självstyrelsen 1 - Ett forskningsprogram'.) 41 1. Ja 237 5. Nej
VAR 24 INNEHÅLLER B-KOMMUN Loc 77 width 1 Innehåller B-kommun(er) 30 1. Ja 248 5. Nej
VAR 25 INNEHÅLLER F-KOMMUN Loc 78 width 1 Innehåller F-kommun(er) F-KOMMUN = Kommun som påverkades av den administrativa indelningsreformen 1967, (se sid. 70 i 'Den kommunala självstyrelsen 1 - Ett forskningsprogram'). 17 1. Ja 261 5. Nej
VAR 26 ANTAL HELA A-KOMMUNER Loc 79 width 2 Antal hela A-kommuner A-KOMMUN = Återstående kommuner (ej S-, B- eller F-kommun), (se sid. 70 i 'Den kommunala självstyrelsen 1 - Ett forskningsprogram) Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 14 Frek: 54 51 42 47 31 20 14 8 6 3 1 1
VAR 27 ANTAL DELADE A-KOMMUNER Loc 81 width 1 Antal delade A-kommuner Kod: 0 1 2 3 4 Frek: 190 58 21 6 3
VAR 28 FÄRDIGBILDNINGSÅR Loc 82 width 2 År den nya kommunen var färdigbildad 52. 1952 . . 74. 1974 Kod: 52 65 67 69 71 74 Frek: 46 1 23 10 117 81
VAR 29 INDELNINGSFÖRÄNDRING -65 Loc 84 width 1 Förändring av kommunindelningen under 1965 9 1. Ja 269 5. Nej
VAR 30 INDELNINGSFÖRÄNDRING -67 Loc 85 width 1 Förändring av kommunindelningen under 1967 65 1. Ja 213 5. Nej
VAR 31 INDELNINGSFÖRÄNDRING -69 Loc 86 width 1 Förändring av kommunindelningen under 1969 28 1. Ja 250 5. Nej
VAR 32 INDELNINGSFÖRÄNDRING -71 Loc 87 width 1 Förändring av kommunindelningen under 1971 139 1. Ja 139 5. Nej
VAR 33 INDELNINGSFÖRÄNDRING -74 Loc 88 width 1 Förändring av kommunindelningen under 1974 86 1. Ja 192 5. Nej
VAR 34 FULLFÖLJD B-PLAN Loc 89 width 1 Fullföljd B-plan 16 1. Ja 262 5. Nej
VAR 35 UTREDNING AV B-PLANEN Loc 90 width 1 Utredning av B-planen 4 1. Ja 274 5. Nej
VAR 36 SKATTEKR TKR 59ÅRS TAX Loc 91 width 5 Skattekronor i tusental enligt 1959 års taxering Källa: Kommunens finanser 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=81 Max=54250 Mean=1085.0 St.Dev=0.0
VAR 37 UTDEB -60 INKL LANDST Loc 96 width 4 Den totala utdebiteringen inkl. landsting 1960 Källa: Kommunens finanser 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=1123 Max=2044 Mean=1509.9 St.Dev=164.1
VAR 38 ALLMÄN KOMMUNALSKATT -60 Loc 100 width 6 Den allmänna kommunalskatten 1960 i tusental kronor Källa: Kommunernas finanser 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=677 Max=760671 Mean=13028.8 St.Dev=0.0
VAR 39 UTDEBITERING -60 Loc 106 width 4 Utdebitering per skattekrona: kommun + församling, d v s total kommunal utdebitering exkl. landsting 1960 Källa: Kommunernas finanser 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=1655 Mean=1047.4 St.Dev=223.0
VAR 40 UTDEBITERING -70 Loc 110 width 4 Utdebitering per skattekrona: kommun + församlingar, d v s total kommunal utdebitering exkl. landsting 1970 Källa: Kommunernas finanser 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=1675 Mean=1352.2 St.Dev=165.0
VAR 41 UTDEBITERING -75 Loc 114 width 4 Utdebitering per skattekrona: kommun + församlingar, d v s total kommunal utdebitering exkl. landsting 1975 Källa: Kommunernas finanser 1975 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=1818 Mean=1542.8 St.Dev=192.4
VAR 42 SKATTEKRAFT -70 Loc 118 width 6 Skattekronor i tusental enligt 1969 års taxering Källa: Kommunernas finanser 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=238 Max=115675 Mean=2738.5 St.Dev=0.0
VAR 43 UTDEB -70 INKL. LANDST Loc 124 width 4 Den totala utdebiteringen inkl. landsting 1970 Källa: Kommunernas finanser 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=1801 Max=2450 Mean=2170.2 St.Dev=96.8
VAR 44 SKATTEUTJÄMNNINGSBIDR-70 Loc 128 width 5 Skatteutjämningsbidrag 1970 i tusental kronor Källa: Kommunernas finanser 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=22742 Mean=3455.0 St.Dev=0.0
VAR 45 ALLMÄN KOMMUNALSKATT -70 Loc 133 width 7 Den allmänna kommunalskatten 1970 i tusental kronor Källa: Kommunernas finanser 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=3553 Max=2359234 Mean=43658.8 St.Dev=0.0
VAR 46 SKATTEKRAFT -75 Loc 140 width 6 Skattekronor i tusental enligt 1974 års taxering Källa: Kommunernas finanser 1975 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=407 Max=150241 Mean=4127.5 St.Dev=0.0
VAR 47 UTDEB -75 INKL LANDSTING Loc 146 width 4 Den totala utdebiteringen inkl. landsting 1975 Källa: Kommunernas finanser 1975 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=2165 Max=2860 Mean=2565.6 St.Dev=113.1
VAR 48 SKATTEUTJÄMNINGSBIDR-75 Loc 150 width 5 Skatteutjämningsbidrag 1975 i tusental kronor Källa: Kommunernas finanser 1975 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=84113 Mean=5929.0 St.Dev=0.0
VAR 49 ALLMÄN KOMMUNALSKATT -75 Loc 155 width 7 Den allmänna kommunalskatten 1975 i tusental kronor Källa: Kommunernas finanser 1975 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=7470 Max=2292864 Mean=76185.6 St.Dev=0.0
VAR 50 KORR UTDEBITERING -75 Loc 162 width 4 Korrigerad utdebitering (utdebitering utan skatteutjämningsbidrag vid oförändrad skatteinkomst). Summa total utdebitering och totala skatteutjämnings- bidraget per skattekrona år 1975 Källa: Kommunernas finanser 1975 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=2167 Max=5845 Mean=3058.5 St.Dev=0.0
VAR 51 TOTAL INFLYTTNING 1971 Loc 166 width 5 Den totala inflyttningen till kommunen 1971 Källa: Befolkningsförändringar 1971 del 2 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=20495 Mean=956.2 St.Dev=1561.9
VAR 52 INFLYTTN +-UTL -71 Loc 171 width 4 Inflyttning till kommunen från andra länder 1971 Källa: Befolkningsförändringar 1971 del 2 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=5010 Mean=97.7 St.Dev=327.3
VAR 53 TOTAL INFLYTTNING 1975 Loc 175 width 5 Den totala inflyttningen till kommunen 1975 Källa: Befolkningsförändringar 1975 del 2 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=126 Max=36856 Mean=1532.5 St.Dev=0.0
VAR 54 INFLYTTN +-UTL -75 Loc 180 width 4 Inflyttning till kommunen från andra länder Källa: Befolkningsförändringar 1975 del 2 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=1 Max=4791 Mean=159.9 St.Dev=438.3
VAR 55 TOTAL UTFLYTTNING 1971 Loc 184 width 5 Den totala utflyttningen från kommunen 1971 Källa: Befolkningsförändringar 1971 del 2 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=23734 Mean=940.1 St.Dev=1682.4
VAR 56 UTFLYTTN +-UTL -71 Loc 189 width 4 Utflyttningen från kommunen till andra länder 1971 Källa: Befolkningsförändringar 1971 del 2 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=4054 Mean=92.2 St.Dev=277.1
VAR 57 TOTAL UTFLYTTNING 1975 Loc 193 width 5 Den totala utflyttningen från kommunen 1975 Källa: Befolkningsförändringar 1975 del 2 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=144 Max=39852 Mean=1474.7 St.Dev=0.0
VAR 58 UTFLYTTN +-UTL -75 Loc 198 width 4 Utflyttning från kommunen till andra länder 1975 Källa: Befolkningsförändringar 1975 del 2 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=2996 Mean=101.3 St.Dev=284.4
VAR 59 NETTOFLYTTN TOT -71 Loc 202 width 6 Det totala antalet inflyttade till kommunen 1971 minskat med det totala antalet utflyttade från kommunen 1971 Källa: Befolkningsförändringar 1971 del 2 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=-14762 Max=7010 Mean=14.6 St.Dev=1084.1
VAR 60 NETTOFLYTTN +-UTL -71 Loc 208 width 4 Antalet inflyttade från andra länder 1971 minskat med antalet utflyttade till andra länder 1971 Källa: Befolkningsförändringar 1971 del 2 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=-304 Max=1385 Mean=11.0 St.Dev=122.0
VAR 61 NETTOFLYTTN TOT -72 Loc 212 width 6 Det totala antalet inflyttade till kommunen 1972 minskat med det totala antalet utflyttade från kommunen 1972 Källa: Befolkningsförändringar 1972 del 2 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=-22939 Max=7731 Mean=-47.7 St.Dev=1660.5
VAR 62 NETTOFLYTTN +-UTL -72 Loc 218 width 5 Antalet inflyttade från andra länder 1972 minskat med antalet utflyttade till andra länder 1972 Källa: Befolkningsförändringar 1972 del 2 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=-1874 Max=458 Mean=-42.5 St.Dev=153.7
VAR 63 NETTOFLYTTN TOT -73 Loc 223 width 6 Det totala antalet inflyttade till kommunen 1973 minskat med det totala antalet utflyttade från kommunen 1973 Källa: Befolkningsförändringar 1973 del 2 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=-21311 Max=6758 Mean=-42.1 St.Dev=1584.5
VAR 64 NETTOFLYTTN +-UTL -73 Loc 229 width 5 Antalet inflyttade från andra länder 1973 minskat med antalet utflyttade till andra länder 1973 Källa: Befolkningsförändringar 1973 del 2 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=-2229 Max=633 Mean=-42.7 St.Dev=189.1
VAR 65 NETTOFLYTTN TOT -74 Loc 234 width 5 Det totala antalet inflyttade till kommunen 1974 minskat med det totala antalet utflyttade från kommunen 1974 Källa: Befolkningsförändringar 1974 del 2 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=-7590 Max=5533 Mean=44.4 St.Dev=800.3
VAR 66 NETTOFLYTTN +-UTL -74 Loc 239 width 4 Antalet inflyttade från andra länder 1974 minskat med antalet utflyttade till andra länder 1974 Källa: Befolkningsförändringar 1974 del 2 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=-178 Max=1059 Mean=31.4 St.Dev=108.1
VAR 67 NETTOFLYTTN TOT -75 Loc 243 width 5 Det totala antalet inflyttade till kommunen 1975 minskat med det totala antalet utflyttade från kommunen 1975 Källa: Befolkningsförändringar 1975 del 2 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=-3060 Max=1988 Mean=58.6 St.Dev=443.5
VAR 68 NETTOFLYTTN +-UTL -75 Loc 248 width 4 Antalet inflyttade från andra länder 1975 minskat med antalet utflyttade till andra länder 1975 Källa: Befolkningsförändringar 1975 del 2 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=-242 Max=1890 Mean=59.1 St.Dev=168.1
VAR 69 AVSTÅND TILL STHLM I KM Loc 252 width 4 Avstånd i kilometer från centralorten till Stockholm Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=1312 Mean=401.6 St.Dev=248.1
VAR 70 AVSTÅND TILL GBG I KM Loc 256 width 4 Avstånd i kilometer från centralorten till Göteborg Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=1657 Mean=415.9 St.Dev=332.7
VAR 71 AVSTÅND TILL MALMÖ I KM Loc 260 width 4 Avstånd i kilometer från centralorten till Malmö Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=1877 Mean=551.4 St.Dev=396.3
VAR 72 AVSTÅND TILL A-REG I KM Loc 264 width 3 Avstånd i kilometer från kommuncentra till A-regionscentra. Schablon 35 kilometer Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=35 Max=246 Mean=66.2 St.Dev=33.9
VAR 73 BOSTADSBESTÅND -70 Loc 267 width 6 Totala antalet lägenheter i kommunen 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=1200 Max=350871 Mean=11441.9 St.Dev=0.0
VAR 74 ANT LÄG I SMÅHUS -70 Loc 273 width 5 Antalet lägenheter i småhus i kommunen 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=645 Max=34023 Mean=4810.3 St.Dev=0.0
VAR 75 LÄG ÄGDA AV STAT/KOMMUN Loc 278 width 5 Antalet lägenheter i kommunen ägda av stat eller kommun 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=37 Max=13594 Mean=586.3 St.Dev=1126.2
VAR 76 LÄG BYGGD EFTER 1920 Loc 283 width 6 Antalet lägenheter i kommunen byggda efter år 1920 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=745 Max=282936 Mean=9330.2 St.Dev=0.0
VAR 77 ANTAL RUMSENHETER 1970 Loc 289 width 7 Det totala antalet rumsenheter 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=5459 Max=1106216 Mean=43355.2 St.Dev=0.0
VAR 78 ANTAL LÄG I KVALGRP 1+2 Loc 296 width 6 Antalet lägenheter i kvalitetsgrupp 1 och 2 KVALITETSGRUPP 1: lägenheter med vatten och avlopp, wc och bad eller duschrum samt centralvärme, byggda efter 1955. KVALITETSGRUPP 2: som ovan, men byggda 1955 eller tidigare Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=830 Max=285722 Mean=8837.2 St.Dev=0.0
VAR 79 ANTAL HUSHÅLL 1970 Loc 302 width 6 Antalet hushåll i kommunen 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=790 Max=333954 Mean=11126.7 St.Dev=0.0
VAR 80 ANTAL KOMMUNINVÅNARE -70 Loc 308 width 6 Antalet boende i kommunen 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=1066 Max=725886 Mean=28348.6 St.Dev=0.0
VAR 81 REGIONSSTRUKTUR Loc 314 width 1 Regionsstruktur 3 1. Storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö 39 2. Storstädernas förortskommuner 24 3. Primära centra i 'övriga' landet 49 4. Regionala centra i 'övriga' landet 86 5. Kommuncentra i 'övriga' landet 12 6. Primära centra i allmänna stödområdet 27 7. Regionala centra i allmänna stödområdet 38 8. Kommuncentra i allmänna stödområdet
VAR 82 KOMMUNENS LANDAREAL Loc 315 width 5 Kommunens landareal Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=9 Max=19447 Mean=1480.1 St.Dev=0.0
VAR 83 ANTAL TÄTORTER 1965 Loc 320 width 2 Antalet tätorter i kommunen 1960 Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Frek: 16 26 32 34 32 26 21 17 18 14 10 6 3 9 Kod: 15 16 17 18 19 20 22 23 24 31 Frek: 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1
VAR 84 ANTAL TÄTORTER 1965 Loc 322 width 2 Antalet tätorter i kommunen 1965 Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Frek: 15 21 33 36 32 35 16 18 21 10 11 2 6 3 Kod: 15 16 17 18 20 21 22 30 Frek: 4 4 2 2 2 1 3 1
VAR 85 ANTAL TÄTORTER 1970 Loc 324 width 2 Antalet tätorter i kommunen 1970 Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Frek: 16 20 39 35 29 33 20 19 16 12 5 9 5 4 Kod: 15 16 17 18 20 21 22 24 Frek: 5 1 2 2 2 2 1 1
VAR 86 ANTAL TÄTORTER 1975 Loc 326 width 2 Antalet tätorter i kommunen 1975 Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Frek: 15 24 34 37 34 30 20 18 13 11 8 6 8 2 Kod: 15 16 17 18 19 21 23 Frek: 4 2 4 2 2 2 2
VAR 87 FOLKMÄNGD TÄTORT 1960 Loc 328 width 6 Antal kommuninvånare boende i tätort 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=357 Max=806903 Mean=19598.1 St.Dev=0.0
VAR 88 FOLKMÄNGD TÄTORT 1965 Loc 334 width 6 Antal kommuninvånare boende i tätort 1965 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=477 Max=783643 Mean=21604.4 St.Dev=0.0
VAR 89 FOLKMÄNGD TÄTORT 1970 Loc 340 width 6 Antal kommuninvånare boende i tätort 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=1108 Max=746560 Mean=23650.8 St.Dev=0.0
VAR 90 FOLMÄNGD TÄTORT 1975 Loc 346 width 6 Antal kommuninvånare boende i tätort 1975 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=1617 Max=665202 Mean=24418.7 St.Dev=0.0
VAR 91 FOLKMÄNGD C-ORT 1960 Loc 352 width 6 Antal kommuninvånare boende i centralorten 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=806903 Mean=15675.5 St.Dev=0.0
VAR 92 FOLKMÄNGD C-ORT 1965 Loc 358 width 6 Antal kommuninvånare boende i centralorten 1965 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=783643 Mean=17238.7 St.Dev=0.0
VAR 93 FOLKMÄNGD C-ORT 1970 Loc 364 width 6 Antal kommuninvånare boende i centralorten 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=511 Max=746560 Mean=18833.2 St.Dev=0.0
VAR 94 FOLKMÄNGD C-ORT 1975 Loc 370 width 6 Antal kommuninvånare boende i centralorten 1975 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=832 Max=665202 Mean=19027.0 St.Dev=0.0
VAR 95 FOLKMÄNGD ÖVR TÄTORT -60 Loc 376 width 5 Antal kommuninvånare boende i tätort, med undantag av de som bodde i centralorten, 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=23507 Mean=3922.6 St.Dev=0.0
VAR 96 FOLKMÄNGD ÖVR TÄTORT -65 Loc 381 width 5 Antal kommuninvånare boende i tätort, med undantag av de som bodde i centralorten, 1965 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=21881 Mean=4365.7 St.Dev=0.0
VAR 97 FOLKMÄNGD ÖVR TÄTORT -70 Loc 386 width 5 Antal kommuninvånare boende i tätort, med undantag av de som bodde i centralorten, 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=27878 Mean=4817.6 St.Dev=0.0
VAR 98 FOLKMÄNGD ÖVR TÄTORT -75 Loc 391 width 5 Antal kommuninvånare boende i tätort, med undantag av de som bodde i centralorten, 1975 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=38885 Mean=5391.9 St.Dev=0.0
VAR 99 FOLKMÄNGD GLESBYGD 1960 Loc 396 width 5 Antal kommuninvånare boende i glesbygd 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=31816 Mean=7375.9 St.Dev=0.0
VAR 100 FOLKMÄNGD GLESBYGD 1965 Loc 401 width 5 Antal kommuninvånare boende i glesbygd 1965 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=28678 Mean=6354.8 St.Dev=0.0
VAR 101 FOLKMÄNGD GLESBYGD 1970 Loc 406 width 5 Antal kommuninvånare boende i glesbygd 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=26017 Mean=5478.3 St.Dev=0.0
VAR 102 FOLKMÄNGD GLESBYGD 1975 Loc 411 width 5 Antal kommuninvånare boende i glesbygd 1975 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=-63 Max=25188 Mean=5107.9 St.Dev=0.0
VAR 103 FOLKMÄNGD TOTALT 1960 Loc 416 width 6 Kommunens totala invånarantal 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=2372 Max=806903 Mean=26974.0 St.Dev=0.0
VAR 104 FOLKMÄNGD TOTALT 1965 Loc 422 width 6 Kommunens totala invånarantal 1965 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=2379 Max=783643 Mean=27959.2 St.Dev=0.0
VAR 105 FOLKMÄNGD TOTALT 1970 Loc 428 width 6 Kommunens totala invånarantal 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=3668 Max=746560 Mean=29129.2 St.Dev=0.0
VAR 106 FOLKMÄNGD TOTALT 1975 Loc 434 width 6 Kommunens totala invånarantal 1975 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=4060 Max=665202 Mean=29526.8 St.Dev=0.0
VAR 107 TOTALBEF <30 KM Loc 440 width 4 Total befolkning < 30 kilometer Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=3 Max=1280 Mean=176.2 St.Dev=287.0
VAR 108 TOTALBEF <100 KM Loc 444 width 4 Total befolkning < 100 kilometer Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=17 Max=2264 Mean=814.9 St.Dev=517.7
VAR 109 ANT INVÅNARE 0-14 ÅR -60 Loc 448 width 5 Antalet kommuninvånare i åldersgruppen 0-14 år 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=24042 Mean=4007.6 St.Dev=0.0
VAR 110 ANT INVÅNARE 15-19 ÅR 60 Loc 453 width 4 Antalet kommuninvånare i åldersgruppen 15-19 år 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=9142 Mean=1436.8 St.Dev=1496.9
VAR 111 ANT INVÅNARE 20-24 ÅR 60 Loc 457 width 4 Antalet kommuninvånare i åldersgruppen 20-24 år 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=6770 Mean=1093.7 St.Dev=1182.9
VAR 112 ANT INVÅNARE 25-40 ÅR 60 Loc 461 width 5 Antalet kommuninvånare i åldersgruppen 25-44 år 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=28812 Mean=4558.1 St.Dev=0.0
VAR 113 ANT INVÅNARE 45-64 ÅR 60 Loc 466 width 5 Antalet kommuninvånare i åldersgruppen 45-64 år 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=30355 Mean=4497.1 St.Dev=0.0
VAR 114 ANT INVÅNARE 0-14 ÅR -70 Loc 471 width 6 Antalet kommuninvånare i åldersgruppen 0-14 år 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=854 Max=107985 Mean=5991.9 St.Dev=0.0
VAR 115 ANT INVÅNARE 15-19 ÅR 70 Loc 477 width 5 Antalet kommuninvånare i åldersgruppen 15-19 år 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=194 Max=46057 Mean=1982.2 St.Dev=0.0
VAR 116 ANT INVÅNARE 20-24 ÅR 70 Loc 482 width 5 Antalet kommuninvånare i åldersgruppen 20-24 år 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=170 Max=64842 Mean=2364.8 St.Dev=0.0
VAR 117 ANT INVÅNARE 25-44 ÅR 70 Loc 487 width 6 Antalet kommuninvånare i åldersgruppen 25-44 år 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=827 Max=180635 Mean=7338.5 St.Dev=0.0
VAR 118 ANT INVÅNARE 45-64 ÅR 70 Loc 493 width 6 Antalet kommuninvånare i åldersgruppen 45-64 år 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=591 Max=226952 Mean=7330.5 St.Dev=0.0
VAR 119 ANT INVÅNARE 65- ÅR 1970 Loc 499 width 6 Antalet kommuninvånare i åldersgruppen 65 år och äldre 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=355 Max=120089 Mean=4039.1 St.Dev=0.0
VAR 120 FOLKMÄNGD TOTALT 1950 Loc 505 width 6 Den totala folkmängden 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=2709 Max=744431 Mean=25338.5 St.Dev=0.0
VAR 121 FOLKMÄNGD TOTALT 1974 Loc 511 width 6 Den totala folkmängden 1974 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=4088 Max=671226 Mean=29412.6 St.Dev=0.0
VAR 122 FOLKMÄNGD MÄN 1950 Loc 517 width 6 Totala antalet män i kommunen 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=1356 Max=344167 Mean=12614.6 St.Dev=0.0
VAR 123 FOLKMÄNGD KVINNOR 1950 Loc 523 width 6 Totala antalet kvinnor i kommunen 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=1294 Max=400264 Mean=12723.8 St.Dev=0.0
VAR 124 FOLKMÄNGD MÄN 1970 Loc 529 width 6 Totala antalet män i kommunen 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=1883 Max=349695 Mean=14544.8 St.Dev=0.0
VAR 125 FOLKMÄNGD KVINNOR 1970 Loc 535 width 6 Totala antalet kvinnor i kommunen 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=1785 Max=396865 Mean=14584.3 St.Dev=0.0
VAR 126 FOLKMÄNGD MÄN 1975 Loc 541 width 6 Totala antalet män i kommunen 1975 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=2140 Max=308989 Mean=14680.8 St.Dev=0.0
VAR 127 FOLKMÄNGD KVINNOR 1975 Loc 547 width 6 Totala antalet kvinnor i kommunen 1975 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=1920 Max=356213 Mean=14846.0 St.Dev=0.0
VAR 128 NATTBEF: JORDBRUK MM -60 Loc 553 width 4 Nattbefolkning sysselsatt inom jordbruk, skogsbruk mm 1960 (Svensk Näringsgrensindelning kod 1) NATTBEFOLKNING = Samtliga i kommunen mantalsskrivna personer Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=53 Max=7594 Mean=1607.7 St.Dev=1141.3
VAR 129 NATTBEF: TILLVERKIND-60 Loc 557 width 6 Nattbefolkning sysselsatt inom gruvor och tillverkningsindustri 1960 (Svensk Näringsgrensindelning kod 2-4) NATTBEFOLKNING = Samtliga i kommunen mantalsskrivna personer Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=203 Max=120191 Mean=4200.8 St.Dev=0.0
VAR 130 NATTBEF: BYGGNADSIND-60 Loc 563 width 5 Nattbefolkning sysselsatt inom byggnadsindustri 1960 (Svensk Näringsgrensindelning kod 5) NATTBEFOLKNING = Samtliga i kommunen mantalsskrivna personer Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=82 Max=29135 Mean=1061.0 St.Dev=2097.4
VAR 131 NATTBEF: ÖVR NÄRINGAR-60 Loc 568 width 6 Nattbefolkning sysselsatt inom övriga näringar 1960 NATTBEFOLKNING = Samtliga i kommunen mantalsskrivna personer Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=266 Max=243318 Mean=4799.5 St.Dev=0.0
VAR 132 NATTBEF: TOT FÖRVARB-60 Loc 574 width 6 Det totala antalet förvärvsarbetande bland nattbefolkningen 1960 NATTBEFOLKNING = Samtliga i kommunen mantalsskrivna personer Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=1050 Max=394982 Mean=11669.0 St.Dev=0.0
VAR 133 NATTBEF: JORDBRUK MM -70 Loc 580 width 4 Nattbefolkning sysselsatt inom jordbruk, skogsbruk mm 1970 (Svensk Näringsgrensindelning kod 1) NATTBEFOLKNING = Samtliga i kommunen mantalsskrivna personer Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=70 Max=5202 Mean=994.2 St.Dev=742.3
VAR 134 NATTBEF: TILLVERKIND -70 Loc 584 width 5 Nattbefolkning sysselsatt inom gruvor och tillverkningsindustri 1970 (Svensk Näringsgrensindelning kod 2-4) NATTBEFOLKNING = Samtliga i kommunen mantalsskrivna personer Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=116 Max=64980 Mean=3745.8 St.Dev=0.0
VAR 135 NATTBEF: BYGGNADSIND -70 Loc 589 width 5 Nattbefolkning sysselsatt inom byggnadsindustri 1970 (SNI kod 5) NATTBEFOLKNING = Samtliga i kommunen mantalsskrivna personer SNI=Svensk Näringsgrens Indelning. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=152 Max=24934 Mean=1195.8 St.Dev=2084.6
VAR 136 NATTBEF: ÖVRNÄRINGAR -70 Loc 594 width 6 Nattbefolkning sysselsatt inom övriga näringar 1970 NATTBEFOLKNING = Samtliga i kommunen mantalsskrivna personer Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=472 Max=255766 Mean=6338.6 St.Dev=0.0
VAR 137 NATTBEF: TOT FÖRVARB -70 Loc 600 width 6 Det totala antalet förvärvsarbetande bland nattbefolkningen 1970 NATTBEFOLKNING = Samtliga i kommunen mantalsskrivna personer Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=1314 Max=347191 Mean=12274.4 St.Dev=0.0
VAR 138 DAGBEF: JORDBRUK MM -70 Loc 606 width 4 Dagbefolkning sysselsatt inom jordbruk, skogsbruk mm 1970 (SNI kod 1) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=44 Max=5163 Mean=978.7 St.Dev=742.1
VAR 139 DAGBEF: JORDBRUK -70 Loc 610 width 4 Dagbefolkning sysselsatt inom jordbruk 1970 (SNI kod 11) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=14 Max=4946 Mean=777.1 St.Dev=694.2
VAR 140 DAGBEF: TILLVERKIND -70 Loc 614 width 5 Dagbefolkning sysselsatt inom gruvor, tillverkningsindustri 1970 (SNI kod 2-4) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=102 Max=78624 Mean=3714.1 St.Dev=0.0
VAR 141 DAGBEF: GRUVOR -70 Loc 619 width 4 Dagbefolkning sysselsatt inom gruvor och mineralbrott 1970 (SNI kod 2) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=4323 Mean=69.7 St.Dev=315.1
VAR 142 DAGBEF: LIVSMEDIND -70 Loc 623 width 4 Dagbefolkning sysselsatt inom livsmedel-, dryckesvaru- och tobaksindustri 1970 (SNI kod 31) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=8208 Mean=307.1 St.Dev=751.6
VAR 143 DAGBEF: TEXTILIND -70 Loc 627 width 5 Dagbefolkning sysselsatt inom textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri 1970 (SNI kod 32) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=15235 Mean=311.3 St.Dev=1061.0
VAR 144 DAGBEF: TRÄVARUIND -70 Loc 632 width 4 Dagbefolkning sysselsatt inom trävaruindustri 1970 (SNI kod 33) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=3 Max=2483 Mean=327.2 St.Dev=382.6
VAR 145 DAGBEF: MASSAIND -70 Loc 636 width 5 Dagbefolkning sysselsatt inom massaindustri 1970 (SNI kod 34) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=19953 Mean=428.0 St.Dev=1358.6
VAR 146 DAGBEF: MASSA+PAPPER -70 Loc 641 width 4 Dagbefolkning sysselsatt inom massa-, pappers- och pappersvaruindustri 1970 (SNI kod 341) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=3581 Mean=222.8 St.Dev=481.5
VAR 147 DAGBEF: GRAFISK IND -70 Loc 645 width 5 Dagbefolkning sysselsatt inom grafisk industri 1970 (SNI kod 342) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=19100 Mean=205.2 St.Dev=1205.2
VAR 148 DAGBEF: KEMISK IND -70 Loc 650 width 4 Dagbefolkning sysselsatt inom kemisk industri, petroleum-, gummivaru- och plastindustri 1970 (SNI kod 35) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=5068 Mean=241.9 St.Dev=620.5
VAR 149 DAGBEF: JORDVARUIND -70 Loc 654 width 4 Dagbefolkning sysselsatt inom jord- och stenvaruindustri 1970 (SNI kod 36) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=1916 Mean=151.6 St.Dev=272.7
VAR 150 DAGBEF: JÄRNVERK -70 Loc 658 width 4 Dagbefolkning sysselsatt inom järn-, stål- och metallverk 1970 (SNI kod 37) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=8455 Mean=260.1 St.Dev=813.2
VAR 151 DAGBEF: VERKSTADS IND-70 Loc 662 width 5 Dagbefolkning sysselsatt inom verkstadsindustri 1970 (SNI kod 38) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=41402 Mean=1479.1 St.Dev=0.0
VAR 152 DAGBEF: METALLVARUIND-70 Loc 667 width 4 Dagbefolkning sysselsatt inom metallvaruindustri 1970 (SNI kod 381) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=5927 Mean=350.8 St.Dev=616.6
VAR 153 DAGBEF: MASKININD -70 Loc 671 width 5 Dagbefolkning sysselsatt inom maskinindustri 1970 (SNI kod 382) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=10286 Mean=472.8 St.Dev=1094.6
VAR 154 DAGBEF: ELEKTROIND -70 Loc 676 width 5 Dagbefolkning sysselsatt inom elektroindustri 1970 (SNI kod 383) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=16508 Mean=275.0 St.Dev=1207.0
VAR 155 DAGBEF: TRANSPORTIND -70 Loc 681 width 5 Dagbefolkning sysselsatt inom transportmedelindustri 1970 (SNI kod 3842, 3849) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=12923 Mean=230.4 St.Dev=1068.4
VAR 156 DAGBEF: SKEPPSVARV -70 Loc 686 width 5 Dagbefolkning sysselsatt inom skeppsvarv och båtbyggeri 1970 (SNI kod 3841) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=13286 Mean=119.9 St.Dev=877.4
VAR 157 DAGBEF: INSTRUMTILLV -70 Loc 691 width 4 Dagbefolkning sysselsatt inom instrumenttillverkning 1970 (SNI kod 385) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=2169 Mean=30.7 St.Dev=161.2
VAR 158 DAGBEF: AN TILLVIND -70 Loc 695 width 4 Dagbefolkning sysselsatt inom annan tillverkningsindustri 1970 (SNI kod 39) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=1327 Mean=43.5 St.Dev=117.1
VAR 159 DAGBEF: STATL ANST -70 Loc 699 width 5 Dagbefolkning sysselsatt inom näringsgrupp 9 - statligt anställda 1970 DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=1 Max=39142 Mean=585.8 St.Dev=2618.3
VAR 160 DAGBEF: KOM ANST -70 Loc 704 width 5 Dagbefolkning sysselsatt inom näringsgrupp 9 - kommunalt anställda 1970 DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befokningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=34 Max=49575 Mean=1665.3 St.Dev=0.0
VAR 161 DAGBEF: TOT STATLIGT -70 Loc 709 width 5 Det totala antalet statligt anstälda bland dagbefolkningen 1970 DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befokningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=8 Max=69973 Mean=1186.2 St.Dev=2378.9
VAR 162 DAGBEF: TOT KOMMUNAST-70 Loc 714 width 5 Det totala antalet kommunalt anställda bland dagbefolkningen 1970 DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befokningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=114 Max=56784 Mean=1863.9 St.Dev=0.0
VAR 163 DAGBEF: FÖRETAGARE -70 Loc 719 width 5 Det totala antalet företagare bland dagbefolkningen 1970 DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befokningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=150 Max=18984 Mean=1067.7 St.Dev=1428.5
VAR 164 DAGBEF: ANST+MEDHJ -70 Loc 724 width 6 Det totala antalet anställda och medhjälpare bland dagbefolkningen 1970 DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befokningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=74 Max=442895 Mean=11039.7 St.Dev=0.0
VAR 165 DAGBEF: BYGGNADSIND -70 Loc 730 width 5 Dagbefolkning sysselsatt inom byggnadsindustri 1970 (SNI kod 5) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=65 Max=34372 Mean=1170.3 St.Dev=0.0
VAR 166 DAGBEF: HANDEL MM -70 Loc 735 width 5 Dagbefolkning sysselsatt inom handel, restaurang och hotell 1970 (SNI kod 6) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=46 Max=90652 Mean=1739.9 St.Dev=0.0
VAR 167 DAGBEF: PARTIHANDEL -70 Loc 740 width 5 Dagbefolkning sysselsatt inom partihandel 1970 (SNI kod 61) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=40747 Mean=542.3 St.Dev=0.0
VAR 168 DAGBEF: DETALJHANDEL -70 Loc 745 width 5 Dagbefolkning sysselsatt inom detaljhandel 1970 (SNI kod 62) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=38973 Mean=993.1 St.Dev=0.0
VAR 169 DAGBEF: SAMFÄRDSEL MM-70 Loc 750 width 5 Dagbefolkning sysselsatt inom samfärdsel, post och telefon 1970 (SNI kod 7) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=43333 Mean=827.0 St.Dev=0.0
VAR 170 DAGBEF: SAMFÄRDSEL -70 Loc 755 width 5 Dagbefolkning sysselsatt inom samfärdsel 1970 (SNI kod 71) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=25709 Mean=582.2 St.Dev=1954.9
VAR 171 DAGBEF: BANK MM -70 Loc 760 width 5 Dagbefolkning sysselsatt inom bank, försäkring och uppdrag 1970 (SNI kod 8) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=6 Max=58995 Mean=603.9 St.Dev=0.0
VAR 172 DAGBEF: UPPDRAG -70 Loc 765 width 5 Dagbefolkning sysselsatt inom uppdrag 1970 (SNI kod 832) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=1 Max=27254 Mean=267.0 St.Dev=1735.3
VAR 173 DAGBEF: OFF AN TJÄNST-70 Loc 770 width 6 Dagbefolkning sysselsatt inom offentlig förvaltning, andra tjänster 1970 (SNI kod 9) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=157 Max=134114 Mean=3018.0 St.Dev=0.0
VAR 174 DAGBEF: UNDERVISN -70 Loc 776 width 5 Dagbefolkning sysselsatt inom undervisning 1970 (SNI kod 931) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=34 Max=19267 Mean=600.4 St.Dev=1458.8
VAR 175 DAGBEF: SJUKVÄRD -70 Loc 781 width 5 Dagbefolkning sysselsatt inom hälso- och sjukvård 1970 (SNI kod 9331) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=6 Max=22982 Mean=760.0 St.Dev=1975.3
VAR 176 DAGBEF: SOCIALVÅRD -70 Loc 786 width 5 Dagbefolkning sysselsatt inom socialvård 1970 (SNI kod 934) DAGBEFOLKNING = Den förvärvsarbetande (20-w tim) befolkningen med arbetsplats i kommunen samt icke förvärvsarbetande personer mantalsskrivna i kommunen. SNI=Svensk Näringsgrens Indelning Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=34 Max=13672 Mean=341.4 St.Dev=938.3
VAR 177 GILTIGA RÖSTER 1976K Loc 791 width 6 Antalet giltiga röster vid kommunalvalet 1976 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=481840 Mean=19943.9 St.Dev=0.0
VAR 178 RÖSTER MODERATERNA 1976K Loc 797 width 6 Antalet röster på moderata samlingspartiet vid kommunalvalet 1976 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=119974 Mean=3012.1 St.Dev=0.0
VAR 179 RÖSTER CENTERN 1976K Loc 803 width 5 Antalet röster på centerpartiet vid kommunalvalet 1976 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=55037 Mean=4415.4 St.Dev=0.0
VAR 180 RÖSTER FOLKPARTIET 1976K Loc 808 width 5 Antalet röster på folkpartiet vid kommunalvalet 1976 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=63894 Mean=2246.8 St.Dev=753.0
VAR 181 RÖSTER KDS 1976K Loc 813 width 4 Antalet röster på kristen demokratisk samling vid kommunalvalet 1976 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=4871 Mean=390.5 St.Dev=569.2
VAR 182 RÖSTER SOCIALDEM 1976K Loc 817 width 6 Antalet röster på socialdemokraterna vid kommunalvalet 1976 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=189284 Mean=8585.7 St.Dev=0.0
VAR 183 RÖSTER VPK 1976K Loc 823 width 5 Antalet röster på vänsterpartiet kommunisterna vid kommunalvalet 1976 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=42648 Mean=981.3 St.Dev=0.0
VAR 184 RÖSTER ÖVRIGA 1976K Loc 828 width 4 Antalet röster på övriga partier vid kommunalvalet 1976 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=9063 Mean=312.4 St.Dev=829.5
VAR 185 KF-LED MODERATERNA 1976K Loc 832 width 2 Antalet ledamöter i kommunfullmäktige för moderata samlingspartiet efter valet 1976 Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 1 7 17 39 36 31 36 33 26 8 13 12 4 5 Kod: 14 15 16 19 21 27 Frek: 2 2 3 1 1 1
VAR 186 KF-LED CENTERN 1976K Loc 834 width 2 Antalet ledamöter i kommunfullmäktige för centerpartiet efter valet 1976 Kod: 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Frek: 1 1 3 7 10 17 12 18 27 15 29 21 20 22 Kod: 16 17 18 19 20 21 22 25 27 Frek: 26 20 11 6 7 1 2 1 1
VAR 187 KF-LED FOLKPARTIET 1976K Loc 836 width 2 Antalet ledamöter i kommunfullmäktige för folkpartiet efter valet 1976 Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 1 4 34 53 57 41 30 19 21 7 3 4 2 1 Kod: 17 Frek: 1
VAR 188 KF-LED KDS 1976K Loc 838 width 1 Antalet ledamöter i kommunfullmäktige för kristen demokratisk samling efter valet 1976 Kod: 0 1 2 3 4 5 Frek: 131 85 41 15 5 1
VAR 189 KF-LED SOCIALDEM 1976K Loc 839 width 2 Antalet ledamöter i kommunfullmäktige för socialdemokraterna efter valet 1976 Kod: 0 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Frek: 1 3 1 7 7 7 13 7 11 15 29 18 10 15 Kod: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 22 17 14 9 14 10 8 3 6 6 2 4 4 4 Kod: 35 37 38 40 41 42 Frek: 4 1 1 3 1 1
VAR 190 KF-LED VPK 1976K Loc 841 width 2 Antalet ledamöter i kommunfullmäktige för vänsterpartiet kommunisterna efter valet 1976 Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 70 60 65 45 17 8 8 1 2 1 1
VAR 191 KF-LED ÖVRIGA 1976K Loc 843 width 1 Antalet ledamöter i kommunfullmäktige för övriga partier efter valet 1976 Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 221 11 11 13 9 6 4 2 1
VAR 192 KF-LEDAMÖTER TOTALT 1976 Loc 844 width 3 Det totala antalet ledamöter i kommunfullmäktige efter valet 1976 Kod: 0 31 33 35 39 41 45 49 51 55 57 Frek: 1 8 1 17 8 80 22 81 13 2 2 Kod: 59 61 65 71 75 79 81 85 101 Frek: 1 19 7 3 4 3 4 1 1
VAR 193 VALDELTAGANDE 1976K Loc 847 width 3 Valdeltagandet vid kommunalvalet 1976 i tiondels procent Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=953 Mean=906.4 St.Dev=57.7
VAR 194 BEFOLKNING 1-1-65 Loc 850 width 6 Kommunens befolkning den 1 januari 1965 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=790933 Mean=27622.4 St.Dev=0.0
VAR 195 MANLIGA KOMTJM 1965 Loc 856 width 4 Antalet manliga kommunala tjänstemän den 1 januari 1965 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=5840 Mean=98.9 St.Dev=421.8
VAR 196 KVINNLIGA KOMTJM 1965 Loc 860 width 4 Antalet kvinnliga kommunala tjänstemän den 1 januari 1965 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=8438 Mean=115.3 St.Dev=586.4
VAR 197 BEFOLKNING 1-1-77 Loc 864 width 6 Kommunens befolkning den 1 januari 1977 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=661258 Mean=29626.5 St.Dev=0.0
VAR 198 MANLIGA KOMTJM 1977 Loc 870 width 4 Antalet manliga kommunala tjänstemän den 1 januari 1977 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=6003 Mean=187.6 St.Dev=534.6
VAR 199 KVINNLIGA KOMTJM 1977 Loc 874 width 4 Antalet kvinnliga kommunala tjänstemän den 1 januari 1977 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=278 Min=0 Max=7609 Mean=187.6 St.Dev=641.9