LOKAL LÄSVANESTUDIE
              JÖNKÖPING 1989
                SSD 0104

              Primärforskare
              Lennart Weibull
     Institutionen för journalist- och masskommunikation
             Göteborgs universitet

  
        © Copyright by
        © Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
                Box 720
             SE 405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i LOKAL LÄSVANESTUDIE - JÖNKÖPING 1989 samlades
  ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet under
  ledning av Lennart Weibull. Varken SSD eller primärforskaren
  bär ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Dagspresskollegiet är ett forskningsprogram vid Göteborgs
  universitet, som i första hand avser att belysa den svenska
  dagspressens situation, bland annat dess ställning på
  marknaden och dess förhållande till andra medier. För att nå
  sitt syfte genomför kollegiet årliga undersökningar om
  svenskarnas medievanor - både en allmän studie av
  medieanvändning och en studie av tidningsvanor.

  Dessutom gör Dagspresskollegiet lokala läsarundersökningar
  under förutsättning att någon lokal dagstidning är intresserad
  och kan bidraga med finansieringen. De lokala studierna ger
  möjlighet att i detalj studera dagspressens förutsättningar
  inom olika områden.

  Föreliggande studie av tidningssituationen i Jönköpings kommun
  genomfördes under våren 1989. Ett obundet slumpmässigt urval
  drogs med länstyrelsens personregister som urvalsram. Urvalet
  består av 1000 individer i åldrarna 15 - 75 år. Formuläret
  skickades ut första gången 7 april och sammanlagt gjordes 3
  påminnelser fram till 7 maj. Svarsfrekvensen är 64%. Detta är
  i nivå med övriga undersökningar i Dagspresskollegiets regi.

  Frågor som behandlar Smålands Folkblad har ställts till dom
  som läser tidningen någon gång per vecka.

  Svarsfrekvens
  ursprungligt urval  1 000
  naturligt bortfall   26
  nettourval       978
  godkända svar     634

  Genomförda undersökningar 1981-1992:

  Lokal läsvanestudie - Sundsvall 1981
  Lokal läsvanestudie - Jönköping 1982
  Lokal läsvanestudie - Kalmar 1984
  Lokal läsvanestudie - Stockholm 1984
  Lokal läsvanestudie - Alingsås 1984
  Lokal läsvanestudie - Södra Halland 1984
  Lokal läsvanestudie - Södermanland 1985
  Lokal läsvanestudie - Essunga, Götene och Vara 1986
  Lokal läsvanestudie - Gästrikland 1986
  Lokal läsvanestudie - Värmland 1987
  Lokal läsvanestudie - Kalmar och Öland 1988
  Lokal läsvanestudie - Sydöstra Skåne 1989
  Lokal läsvanestudie - Åstorp, Bjuv och Helsingborg 1989
  Lokal läsvanestudie - Jönköping 1989
  Lokal läsvanestudie - Gästrikland 1989
  Lokal läsvanestudie - Södra Halland 1990
  Lokal läsvanestudie - Katrineholm och Eskilstuna 1990
  Lokal läsvanestudie - Norrbotten 1992

  
               PUBLIKATIONER

  Kratz, C. (1990): 'Tidningsläsning i Jönköping. En
  presentation av en läsarundersökning.' Arbetsrapport nr 5.
  Göteborg: Institutionen för journalist och masskommunikation

  

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 156  (2)NYHETER JÖNKÖPING   19 (3)LOC 650 WIDTH 1
                        (4)MD=0 or GE 9

   (5) 19 När det gäller nyheter om vad som händer, hur viktig
     anser Ni personligen att det är att få nyheter från
     följande geografiska områden?

     19(1) Jönköping

   (6) ......................

      (7) (8) (9)
      459 1.  Mycket viktigt
      149 2.  Ganska viktigt
      11 3.  Inte särskilt viktigt
       1 4.  Inte alls viktigt
  
       2 0.  Uppgift saknas på delfrågan
      12 9.  Uppgift saknas på hela frågan
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0104 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Läser morgontidning 6 Ser på regional-TV 7 Lyssnar på lokalradio 8 Läser lokalt annonsblad 9 Lyssnar på närradion 10 Läser Jönköpings-Posten 11 Läser Smålands Folkblad 12 Läser Dagens Nyheter 13 Läser Dagen 14 Läser Göteborgs-Posten 15 Läser Svenska Dagbladet 16 Läser Expressen 17 Läser GT 18 Läser Aftonbladet 19 Läser Kvällsposten 20 Läser annan morgontidning 21 Läser annan morgontidning - tidning 22 Prenumererar på Smålands Folkblad 23 Prenumererar på Jönköpings-Posten 24 Prenumererar på Göteborgs-Posten 25 Prenumererar på Dagen 26 Prenumererar på annan morgontidning 27 Prenumererar på annan morgontidning - tidning 1 28 Prenumererar på annan morgontidning - tidning 2 29 Prenumererar ej på morgontidning 30 Påverkat val av dagstidning: Eget val 31 Påverkat val av dagstidning: Make/maka 32 Påverkat val av dagstidning: Barnen 33 Påverkat val av dagstidning: Familjetradition 34 Påverkat val av dagstidning: Vänner och bekanta 35 Påverkat val av dagstidning: Annan orsak 36 Tidigare prenumeration på dagstidning 37 Tidning man tidigare prenumererade på 38 År slutade prenumerera på dagstidning 39 Anledning upphöra: Pengarna räckte inte 40 Anledning upphöra: Höjt prenumerationspris 41 Anledning upphöra: Får lokal information i lokalradion 42 Anledning upphöra: Tidningsutdelningen sköttes dåligt 43 Anledning upphöra: Ingen tid att läsa tidningen 44 Anledning upphöra: Tillgång till tidningen på arbetet/i skolan 45 Anledning upphöra: Kan låna av bekant/granne 46 Anledning upphöra: Politisk linje passar inte 47 Anledning upphöra: Ej tillräckligt bra innehåll 48 Anledning upphöra: Ej tillräckligt bra innehåll - specificering 49 Anledning upphöra: Innehöll för lite annonser 50 Anledning upphöra: Tidningen lades ned 51 Anledning upphöra: Flyttade från orten 52 Anledning upphöra: Annat skäl 53 Anledning upphöra: Annat skäl - specificering 54 Funderat på att upphöra med tidningsprenumeration 55 Tidning man funderat upphöra prenumerera på 56 Funderat på att upphöra: Pengarna räcker inte 57 Funderat på att upphöra: Höjt prenumerationspris 58 Funderat på att upphöra: Får lokal information i lokalradion 59 Funderat på att upphöra: Tidningsutdelningen sköts dåligt 60 Funderat på att upphöra: Ingen tid att läsa tidningen 61 Funderat på att upphöra: Tillgång till tidningen på arbetet/i skolan 62 Funderat på att upphöra: Kan låna av bekant/granne 63 Funderat på att upphöra: Tidningens politiska linje 64 Funderat på att upphöra: Ej tillräckligt bra innehåll 65 Funderat på att upphöra: Ej tillräckligt bra innehåll - specificering 66 Funderat på att upphöra: Innehåller för lite annonser 67 Funderat på att upphöra: Annat skäl 68 Funderat på att upphöra: Annat skäl - specificering 69 Tidigare prenumeration på morgontidning 70 Tidning man upphört prenumerera på 71 År upphört med tidigare prenumerationen 72 Prenumererat tidigare: Pengarna räckte inte 73 Prenumererat tidigare: Höjt prenumerationspris 74 Prenumererat tidigare: Får lokal information i lokalradion 75 Prenumererat tidigare: Tidningsutdelningen sköttes dåligt 76 Prenumererat tidigare: Ingen tid att läsa tidningen 77 Prenumererat tidigare: Tillgång till tidningen på arbetet/i skolan 78 Prenumererat tidigare: Kan låna av bekant/granne 79 Prenumererat tidigare: Politisk linje passar inte 80 Prenumererat tidigare: Ej tillräckligt bra innehåll 81 Prenumererat tidigare: Ej tillräckligt bra innehåll - specificering 82 Prenumererat tidigare: Innehöll för lite annonser 83 Prenumererat tidigare: Flyttade från orten 84 Prenumererat tidigare: Annat skäl 85 Prenumererat tidigare: Annat skäl - specificering 86 Tillgång till morgontidning: Byter/lånar av bekant/granne 87 Tillgång till morgontidning: Läser på biblioteket 88 Tillgång till morgontidning: Läser på arbetet/i skolan 89 Tillgång till morgontidning: Gratis tidning 90 Tillgång till morgontidning: Köper lösnummer 91 Tillgång till morgontidning: Annat sätt 92 Tillgång till morgontidning: Annat sätt - specificering 93 Tänkt börja prenumerera på ytterligare en tidning 94 Tidning man tänkt börja prenumerera på 95 Anledning till ytterligare en prenumeration 96 Lösnummerköp av Jönköpings-Posten 97 Lösnummerköp av Smålands Folkblad 98 Lösnummerköp av Dagens Nyheter 99 Lösnummerköp av Dagen 100 Lösnummerköp av Göteborgs-Posten 101 Lösnummerköp av Svenska Dagbladet 102 Lösnummerköp av Expressen 103 Lösnummerköp av GT 104 Lösnummerköp av Aftonbladet 105 Lösnummerköp av Kvällsposten 106 Lösnummerköp av annan morgontidning 107 Lösnummerköp av annan morgontidning - tidning 108 Löpsedelns roll vid lösnummerköp av morgontidning 109 Löpsedelns roll vid lösnummerköp av kvällstidning 110 Tillgång till på arbetsplats/i skola: Jönköpings-Posten 111 Tillgång till på arbetsplats/i skola: Smålands Folkblad 112 Tillgång till på arbetsplats/i skola: Dagens Nyheter 113 Tillgång till på arbetsplats/i skola: Göteborgs-Posten 114 Tillgång till på arbetsplats/i skola: Svenska Dagbladet 115 Tillgång till på arbetsplats/i skola: Dagen 116 Tillgång till på arbetsplats/i skola: Annan morgontidning 117 Tillgång till på arbetsplats/i skola: Annan morgontidning, 1 118 Tillgång till på arbetsplats/i skola: Annan morgontidning, 2 119 Tillgång till på arbetsplats/i skola: Ej tillgång till morgontidning 120 Söndagstidning: Läser inte någon tidning på söndag 121 Söndagstidning: Läser tidning från tidigare i veckan 122 Söndagstidning: Expressen 123 Söndagstidning: Aftonbladet 124 Söndagstidning: Dagens Nyheter 125 Söndagstidning: Svenska Dagbladet 126 Söndagstidning: Göteborgs-Posten 127 Söndagstidning: Läser annan tidning 128 Söndagstidning: Läser annan tidning - tidning 129 Tillgång till söndagstidning: Prenumererar 130 Tillgång till söndagstidning: Köper lösnummer 131 Tillgång till söndagstidning: Lånar av granne/bekant 132 Tillgång till söndagstidning: Annat sätt 133 Tillgång till söndagstidning: Annat sätt - specificering 134 Viktig tidningsegenskap: Annonserna 135 Viktig tidningsegenskap: Politisk linje 136 Viktig tidningsegenskap: Lokala nyheter 137 Viktig tidningsegenskap: Riksnyheter 138 Viktig tidningsegenskap: Utrikesnyheter 139 Viktig tidningsegenskap: Sportsidorna 140 Viktig tidningsegenskap: Tidningspriset 141 Viktig tidningsegenskap: Sidantal 142 Viktig tidningsegenskap: Ankomsttiden 143 Viktig tidningsegenskap: Radio/TV-bilaga 144 Viktig tidningsegenskap: Annat 145 Huvudtidning: Jönköpings-Posten 146 Huvudtidning: Smålands Folkblad 147 Huvudtidning: Annan tidning 148 Huvudtidning: Annan tidning - tidning 149 Huvudtidning: Läser ej lokal morgontidning 150 Lästid före klockan 07.00 151 Lästid mellan kl 07.00-08.00 152 Lästid mellan kl 08.00-12.00 153 Lästid mellan kl 12.00-17.00 154 Lästid mellan kl 17.00-20.00 155 Lästid efter klockan 20.00 156 Nyheter från Jönköping 157 Nyheter från Huskvarna 158 Nyheter från Nässjö 159 Nyheter från Värnamo 160 Nyheter från Gislaved 161 Nyheter från Vaggeryd 162 Nyheter från Gränna 163 Nyheter från Habo 164 Nyheter från Mullsjö 165 Nyheter från Ulricehamn 166 Nyheter från Borås 167 Nyheter från Falköping 168 Nyheter från Skövde 169 Nyheter från Linköping 170 Nyheter från Norrköping 171 Nyheter från Göteborg 172 Nyheter från Malmö 173 Nyheter från Stockholm 174 Viktigt i morgontidning: Sport 175 Viktigt i morgontidning: Familjenyheter 176 Viktigt i morgontidning: Insändare 177 Viktigt i morgontidning: Inrikesnyheter 178 Viktigt i morgontidning: Ekonomi/handel 179 Viktigt i morgontidning: Politiska nyheter 180 Viktigt i morgontidning: Fackliga frågor 181 Viktigt i morgontidning: Olyckor och brott 182 Viktigt i morgontidning: Ledare och kommentarer 183 Viktigt i morgontidning: Utrikesnyheter 184 Viktigt i morgontidning: Kulturartiklar 185 Viktigt i morgontidning: Seriesida 186 Viktigt i morgontidning: Radio/TV-nyheter 187 Viktigt i morgontidning: Miljöfrågor 188 Viktigt i morgontidning: Motor/trafik 189 Viktigt i morgontidning: Arbetsmarknad 190 Viktigt i morgontidning: Organisationer och föreningar 191 Viktigt i morgontidning: Känt folk på orten 192 Viktigt i morgontidning: Kommunalpolitik 193 Viktigt i morgontidning: Arbetsplatser 194 Viktigt i morgontidning: Skolfrågor 195 Viktigt i morgontidning: Lokala affärsannonser 196 Viktigt i morgontidning: Veckoannonser 197 Viktigt i morgontidning: Småannonser 198 Läser i morgontidning: Sport 199 Läser i morgontidning: Familjenyheter 200 Läser i morgontidning: Insändare 201 Läser i morgontidning: Inrikesnyheter 202 Läser i morgontidning: Ekonomi/handel 203 Läser i morgontidning: Politiska nyheter 204 Läser i morgontidning: Fackliga frågor 205 Läser i morgontidning: Olyckor och brott 206 Läser i morgontidning: Ledare och kommentarer 207 Läser i morgontidning: Utrikesnyheter 208 Läser i morgontidning: Kulturartiklar 209 Läser i morgontidning: Seriesida 210 Läser i morgontidning: Radio- och TV-nyheter 211 Läser i morgontidning: Miljöfrågor 212 Läser i morgontidning: Motor/trafik 213 Läser i morgontidning: Arbetsmarknad 214 Läser i morgontidning: Organisationer och föreningar 215 Läser i morgontidning: Känt folk på orten 216 Läser i morgontidning: Kommunalpolitik 217 Läser i morgontidning: Arbetsplatser 218 Läser i morgontidning: Skolfrågor 219 Läser i morgontidning: Lokala affärsannonser 220 Läser i morgontidning: Veckoannonser 221 Läser i morgontidning: Småannonser 222 Morgontidningens satsning på sport 223 Morgontidningens satsning på familjenyheter 224 Morgontidningens satsning på insändare 225 Morgontidningens satsning på inrikesnyheter 226 Morgontidningens satsning på ekonomi och handel 227 Morgontidningens satsning på politiska nyheter 228 Morgontidningens satsning på fackliga frågor 229 Morgontidningens satsning på olyckor och brott 230 Morgontidningens satsning på ledare och kommentarer 231 Morgontidningens satsning på utrikesnyheter 232 Morgontidningens satsning på kulturartiklar 233 Morgontidningens satsning på seriesida 234 Morgontidningens satsning på radio- och TV-nyheter 235 Morgontidningens satsning på miljöfrågor 236 Morgontidningens satsning på motor och trafik 237 Morgontidningens satsning på arbetsmarknad 238 Morgontidningens satsning på organisationer och föreningar 239 Morgontidningens satsning på känt folk på orten 240 Morgontidningens satsning på kommunalpolitik 241 Morgontidningens satsning på arbetsplatser 242 Morgontidningens satsning på skolfrågor 243 Morgontidningens satsning på lokala affärsannonser 244 Morgontidningens satsning på veckoannonser 245 Morgontidningens satsning på småannonser 246 Smålands Folkblads bevakning av Ebbe Carlsson-affären 247 Smålands Folkblads bevakning av valet 1988 248 Smålands Folkblads bevakning av lokala skol- och ungdomsfrågor 249 Smålands Folkblads bevakning av 1988 års miljöfrågor 250 Smålands Folkblads utrymme för Ebbe Carlsson-affären 251 Smålands Folkblads utrymme för valet 1988 252 Smålands Folkblads utrymme för lokala skol- och ungdomsfrågor 253 Smålands Folkblads utrymme för 1988 års miljöfrågor 254 Jönköpings-Posten: Bra material från Jönköping 255 Jönköpings-Posten: Bra material från övriga Vätterbygden 256 Jönköpings-Posten: Vinklar nyhetsartiklar 257 Jönköpings-Posten: Insatta journalister 258 Jönköpings-Posten: Ointressanta nyheter 259 Jönköpings-Posten: Sällan problem med distributionen 260 Jönköpings-Posten: Bra bevakning av familjenyheter 261 Jönköpings-Posten: För få annonser 262 Jönköpings-Posten: Okunniga journalister 263 Jönköpings-Posten: Slarvigt skrivna artiklar 264 Jönköpings-Posten: Bra ungdomsbevakning 265 Jönköpings-Posten: Intressanta annonser 266 Jönköpings-Posten: Bra sportbevakning 267 Jönköpings-Posten: Tillförlitlig nyhetsrapportering 268 Jönköpings-Posten: Lätt att hitta i 269 Jönköpings-Posten: Trevliga medarbetare 270 Jönköpings-Posten: Gott omdöme i viktiga frågor 271 Jönköpings-Posten: Jagar onödiga sensationer 272 Jönköpings-Posten: Försöker vara opartisk 273 Smålands Folkblad: Bra material från Jönköping 274 Smålands Folkblad: Bra material från övriga Vätterbygden 275 Smålands Folkblad: Vinklar nyhetsartiklar 276 Smålands Folkblad: Insatta journalister 277 Smålands Folkblad: Ointressanta nyheter 278 Smålands Folkblad: Sällan problem med distributionen 279 Smålands Folkblad: Bra bevakning av familjenyheter 280 Smålands Folkblad: För få annonser 281 Smålands Folkblad: Okunniga journalister 282 Smålands Folkblad: Slarvigt skrivna artiklar 283 Smålands Folkblad: Bra ungdomsbevakning 284 Smålands Folkblad: Intressanta annonser 285 Smålands Folkblad: Bra sportbevakning 286 Smålands Folkblad: Tillförlitlig nyhetsrapportering 287 Smålands Folkblad: Lätt att hitta i 288 Smålands Folkblad: Trevliga medarbetare 289 Smålands Folkblad: Gott omdöme i viktiga frågor 290 Smålands Folkblad: Jagar onödiga sensationer 291 Smålands Folkblad: Försöker vara opartisk 292 Morgontidning: Aktuella händelser i hemorten 293 Morgontidning: Bra sällskap 294 Morgontidning: Användbara råd och upplysningar 295 Morgontidning: Aktuella händelser i Sverige 296 Morgontidning: Intressanta samtalsämnen 297 Morgontidning: Tidsfördriv 298 Morgontidning: Aktuella händelser i utlandet 299 Morgontidning: Nya kunskaper och idéer 300 Morgontidning: Bra och trevlig underhållning 301 Morgontidning: Avkoppling 302 Morgontidning: Information om andras åsikter 303 Morgontidning: Kunniga kommentarer 304 Morgontidning: Kunskap att välja ståndpunkt 305 Kvällstidning: Aktuella händelser i hemorten 306 Kvällstidning: Bra sällskap 307 Kvällstidning: Användbara råd och upplysningar 308 Kvällstidning: Aktuella händelser i Sverige 309 Kvällstidning: Intressanta samtalsämnen 310 Kvällstidning: Tidsfördriv 311 Kvällstidning: Aktuella händelser i utlandet 312 Kvällstidning: Nya kunskaper och idéer 313 Kvällstidning: Bra och trevlig underhållning 314 Kvällstidning: Avkoppling 315 Kvällstidning: Information om andras åsikter 316 Kvällstidning: Kunniga kommentarer 317 Kvällstidning: Kunskap att välja ståndpunkt 318 Viktigt för morgonpress att ge korrekta nyheter 319 Viktigt för morgonpress att föra fram uppgifter om makthavare 320 Viktigt för morgonpress att respektera integritet 321 Viktigt för morgonpress att undvika kränkande bilder 322 Viktigt för morgonpress att låta alla komma till tals 323 Viktigt för morgonpress att inte namnge misstänkta 324 Viktigt för morgonpress att inte föra fram egna åsikter på nyhetsplats 325 Viktigt för kvällspress att ge korrekta nyheter 326 Viktigt för kvällspress att föra fram uppgifter om makthavare 327 Viktigt för kvällspress att respektera integritet 328 Viktigt för kvällspress att undvika kränkande bilder 329 Viktigt för kvällspress att låta alla komma till tals 330 Viktigt för kvällspress att inte namnge misstänkta 331 Viktigt för kvällspress att inte föra fram egna åsikter på nyhetsplats 332 Ställningstagande på nyhetsplats i kontroversiella frågor 333 Dagspressannonser: Praktisk nytta 334 Dagspressannonser: Ägnar tid åt 335 Dagspressannonser: Läser noggrant 336 Dagspressannonser: Tillförlitliga 337 Kvällspressannonser: Praktisk nytta 338 Kvällspressannonser: Ägnar tid åt 339 Kvällspressannonser: Läser noggrant 340 Kvällspressannonser: Tillförlitliga 341 Veckopressannonser: Praktisk nytta 342 Veckopressannonser: Ägnar tid åt 343 Veckopressannonser: Läser noggrant 344 Veckopressannonser: Tillförlitliga 345 Direktreklam i brevlåda: Praktisk nytta 346 Direktreklam i brevlåda: Ägnar tid åt 347 Direktreklam i brevlåda: Läser noggrant 348 Direktreklam i brevlåda: Tillförlitliga 349 Nyhetskällans tillförlitlighet: Jönköpings-Posten 350 Nyhetskällans tillförlitlighet: Smålands Folkblad 351 Nyhetskällans tillförlitlighet: Dagens Nyheter 352 Nyhetskällans tillförlitlighet: Svenska Dagbladet 353 Nyhetskällans tillförlitlighet: Aftonbladet 354 Nyhetskällans tillförlitlighet: Expressen 355 Nyhetskällans tillförlitlighet: Kvällsposten 356 Nyhetskällans tillförlitlighet: Aktuellt 357 Nyhetskällans tillförlitlighet: Rapport 358 Nyhetskällans tillförlitlighet: Riksradions nyheter 359 Nyhetskällans tillförlitlighet: Lokalradionyheter 360 Ålder 361 Kön 362 Civilstånd 363 Bostadstyp 364 Boendetid på orten 365 Funderat på att flytta från orten 366 Utbildning 367 Subjektiv klasstillhörighet 368 Yrke 369 Heltids- eller deltidsarbete 370 Tid lämnar hemmet på morgonen 371 Förvärvsarbetar ej utanför hemmet 372 Regelbundet skiftarbete 373 Arbetsmarknadsgrupp 374 Annat alternativ - specificering 375 Antal personer i hushållet 376 Antal personer i hushållet under 16 år 377 Släktingar i hemkommunen 378 Hushållets årsinkomst 379 Medlem i idrottsförening 380 Medlem i politiskt parti eller liknande 381 Medlem i fackförening 382 Medlem i nykterhetsförening 383 Medlem i kristet samfund 384 Medlem i annan typ av förening 385 Ej medlem i någon förening 386 Intresse för politik 387 Intresse för händelser i kommunen 388 Intresse för idrott 389 Intresse för kultur 390 Intresse för livsåskådningsfrågor 391 Aktiviteter senaste året: Biobesök 392 Aktiviteter senaste året: Konsertbesök 393 Aktiviteter senaste året: Musei- och utställningsbesök 394 Aktiviteter senaste året: Besökt diskotek/danslokal 395 Aktiviteter senaste året: Idrottsevenemang 396 Aktiviteter senaste året: Teaterbesök 397 Aktiviteter senaste året: Sett hyrfilm på video 398 Aktiviteter senaste året: Lyssnat på grammofon/bandspelare 399 Aktiviteter senaste året: Deltagit i studiecirkel eller kurs 400 Aktiviteter senaste året: Läst bok 401 Aktiviteter senaste året: Sett på kabel-TV 402 Aktiviteter senaste året: Läst veckotidning 403 Bästa parti Moderaterna 404 Bästa parti Folkpartiet 405 Bästa parti Centerpartiet 406 Bästa parti Kds 407 Bästa parti Miljöpartiet 408 Bästa parti Socialdemokraterna 409 Bästa parti Vpk 410 Bästa parti annat parti 411 Övertygad anhängare av parti

VAR 1 SSD STUDY NR 0104              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0104


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 December 1998
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Lokal läsvanestudie - Jönköping 1989
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 LÄSER MORGONTIDNING 1 Loc 13 width 1 MD=0 or GE 9 INLEDNINGSVIS FÖLJER HÄR NÅGRA FRÅGOR OM VILKA MEDIER NI BRUKAR TA DEL AV, OCH VAD SOM PÅVERKAR ERA VAL 1 Hur ofta brukar Ni ta del av följande typer av lokala medier? 1(1) Morgontidning 488 1. 6-7 gånger/vecka 69 2. 4-5 gånger/vecka 31 3. 2-3 gånger/vecka 4 4. 1 gång/vecka 10 5. Mer sällan 10 6. Aldrig 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 6 SER PÅ REGIONAL-TV 1 Loc 14 width 1 MD=0 or GE 9 1(2) <Användande av lokala medier> Regional-TV <Se F.1 för fullständig frågetext> 68 1. 6-7 gånger/vecka 110 2. 4-5 gånger/vecka 132 3. 2-3 gånger/vecka 78 4. 1 gång/vecka 124 5. Mer sällan 51 6. Aldrig 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 7 LYSSNAR PÅ LOKALRADIO 1 Loc 15 width 1 MD=0 or GE 9 1(3) <Användande av lokala medier> Lokalradion <Se F.1 för fullständig frågetext> 101 1. 6-7 gånger/vecka 78 2. 4-5 gånger/vecka 70 3. 2-3 gånger/vecka 44 4. 1 gång/vecka 159 5. Mer sällan 120 6. Aldrig 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 8 LÄSER LOK ANNONSBLAD 1 Loc 16 width 1 MD=0 or GE 9 1(4) <Användande av lokala medier> Lokalt annonsblad <Se F.1 för fullständig frågetext> 21 1. 6-7 gånger/vecka 15 2. 4-5 gånger/vecka 78 3. 2-3 gånger/vecka 231 4. 1 gång/vecka 151 5. Mer sällan 46 6. Aldrig 82 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 9 LYSSNAR PÅ NÄRRADION 1 Loc 17 width 1 MD=0 or GE 9 1(5) <Användande av lokala medier> Närradio <Se F.1 för fullständig frågetext> 25 1. 6-7 gånger/vecka 9 2. 4-5 gånger/vecka 21 3. 2-3 gånger/vecka 11 4. 1 gång/vecka 124 5. Mer sällan 338 6. Aldrig 96 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 10 LÄSER JÖNKÖPINGSPOSTEN 2 Loc 18 width 1 MD=0 or GE 9 2 Läser eller tittar Ni personligen i någon eller några av följande dagstidningar regelbundet - och i så fall hur ofta? (Markera med ett kryss för varje tidning hur ofta Ni läser just den tidningen) 2(1) Jönköpings-Posten 457 1. 6-7 gånger/vecka 59 2. 4-5 gånger/vecka 41 3. 2-3 gånger/vecka 11 4. 1 gång/vecka 30 5. Mer sällan 8 6. Aldrig 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 11 LÄSER SMÅLANDS FOLKBL 2 Loc 19 width 1 MD=0 or GE 9 2(2) <Läser> Smålands Folkblad <Se F.2 för fullständig frågetext> 77 1. 6-7 gånger/vecka 21 2. 4-5 gånger/vecka 40 3. 2-3 gånger/vecka 30 4. 1 gång/vecka 174 5. Mer sällan 161 6. Aldrig 124 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 12 LÄSER DAGENS NYHETER 2 Loc 20 width 1 MD=0 or GE 9 2(3) <Läser> Dagens Nyheter <Se F.2 för fullständig frågetext> 25 1. 6-7 gånger/vecka 7 2. 4-5 gånger/vecka 27 3. 2-3 gånger/vecka 53 4. 1 gång/vecka 142 5. Mer sällan 223 6. Aldrig 150 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 13 LÄSER DAGEN 2 Loc 21 width 1 MD=0 or GE 9 2(4) <Läser> Dagen <Se F.2 för fullständig frågetext> 7 1. 6-7 gånger/vecka 7 2. 4-5 gånger/vecka 4 3. 2-3 gånger/vecka 2 4. 1 gång/vecka 46 5. Mer sällan 390 6. Aldrig 171 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 14 LÄSER GÖTEBORGS-POSTEN 2 Loc 22 width 1 MD=0 or GE 9 2(5) <Läser> Göteborgs-Posten <Se F.2 för fullständig frågetext> 5 1. 6-7 gånger/vecka 3 2. 4-5 gånger/vecka 10 3. 2-3 gånger/vecka 52 4. 1 gång/vecka 102 5. Mer sällan 291 6. Aldrig 164 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 15 LÄSER SVENSKA DAGBL 2 Loc 23 width 1 MD=0 or GE 9 2(6) <Läser> Svenska Dagbladet <Se F.2 för fullständig frågetext> 28 1. 6-7 gånger/vecka 6 2. 4-5 gånger/vecka 8 3. 2-3 gånger/vecka 20 4. 1 gång/vecka 92 5. Mer sällan 309 6. Aldrig 164 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 16 LÄSER EXPRESSEN 2 Loc 24 width 1 MD=0 or GE 9 2(7) <Läser> Expressen <Se F.2 för fullständig frågetext> 89 1. 6-7 gånger/vecka 61 2. 4-5 gånger/vecka 127 3. 2-3 gånger/vecka 104 4. 1 gång/vecka 141 5. Mer sällan 36 6. Aldrig 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 17 LÄSER GT 2 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 9 2(8) <Läser> GT <Se F.2 för fullständig frågetext> 2 1. 6-7 gånger/vecka 1 2. 4-5 gånger/vecka 1 3. 2-3 gånger/vecka 5 4. 1 gång/vecka 111 5. Mer sällan 323 6. Aldrig 184 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 18 LÄSER AFTONBLADET 2 Loc 26 width 1 MD=0 or GE 9 2(9) <Läser> Aftonbladet <Se F.2 för fullständig frågetext> 30 1. 6-7 gånger/vecka 25 2. 4-5 gånger/vecka 52 3. 2-3 gånger/vecka 46 4. 1 gång/vecka 159 5. Mer sällan 183 6. Aldrig 132 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 19 LÄSER KVÄLLSPOSTEN 2 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 2(10) <Läser> Kvällsposten <Se F.2 för fullständig frågetext> 0 1. 6-7 gånger/vecka 1 2. 4-5 gånger/vecka 4 3. 2-3 gånger/vecka 3 4. 1 gång/vecka 96 5. Mer sällan 343 6. Aldrig 180 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 20 LÄSER ANNAN MORGONTIDN 2 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 9 2(11) <Läser> Annan morgontidning <Se F.2 för fullständig frågetext> 8 1. 6-7 gånger/vecka 3 2. 4-5 gånger/vecka 2 3. 2-3 gånger/vecka 6 4. 1 gång/vecka 14 5. Mer sällan 118 6. Aldrig 476 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 21 ANNAN MORGONTIDN TIDN 2 Loc 29 width 3 MD= 0 or GE 999 2(11.1) <Läser> Annan morgontidning - tidning <Se F.2 för fullständig frågetext> 6 001. Dagens Industri 1 203. Arbetet 1 225. Östra Småland 1 324. Smålandsbygdens tidning 1 411. Gefle Dagblad 1 430. Smålands-Tidningen 5 434. Sydsvenska Dagbladet 1 439. Trelleborgs Allehanda 1 501. Barometern 1 518. Tranås-Posten 1 705. Norrskensflamman 1 812. Helsingborgs Dagblad 1 891. Utländsk dagstidning 601 000. Frågan ej tillämplig 11 999. Uppgift saknas
VAR 22 PREN SMÅLANDS FOLKBLAD 3 Loc 32 width 1 MD=9 3 Prenumererar Ni eller någon i Ert hushåll på någon morgontidning? (Ange samtliga tidningar Ni prenumererar på.) 3(1) Ja, på Smålands Folkblad 73 1. Markerat 553 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 23 PREN JÖNKÖPINGSPOSTEN 3 Loc 33 width 1 MD=9 3(2) <Prenumeration på morgontidning> Ja, på Jönköpings-Posten <Se F.3 för fullständig frågetext> 499 1. Markerat 127 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 24 PREN GÖTEBORGSPOSTEN 3 Loc 34 width 1 MD=9 3(3) <Prenumeration på morgontidning> Ja, på Göteborgs-Posten <Se F.3 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 609 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 25 PRENUMERATION DAGEN 3 Loc 35 width 1 MD=9 3(4) <Prenumeration på morgontidning> Ja, på Dagen <Se F.3 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 611 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 26 PREN ANNAN MORGONTIDN 3 Loc 36 width 1 MD=9 3(5) <Prenumeration på morgontidning> Ja, på en eller flera andra morgontidningar <Se F.3 för fullständig frågetext> 73 1. Markerat 553 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 27 PREN AN M-TIDN TIDN 1 3 Loc 37 width 3 MD= 0 or GE 999 3(5.1) (PRENUMERERAR PÅ ANNAN MORGONTIDNING) Annan morgontidning - tidning 1 <Se F.3 för fullständig frågetext> 2 001. Dagens Industri 1 203. Arbetet 1 414. Göteborgs-Posten 1 430. Smålands-Tidningen 1 434. Sydsvenska Dagbladet 1 501. Barometern 1 502. Borås Tidning 26 517. Svenska Dagbladet 1 522. Östgöta Correspondenten 1 705. Norrskensflamman 34 805. Dagens Nyheter 1 817. Jönköpings-Posten 1 997. Oklar 561 000. Frågan ej tillämplig 1 999. Uppgift saknas
VAR 28 PREN AN M-TIDN TIDN 2 3 Loc 40 width 3 MD= 0 or GE 999 3(5.2) (PRENUMERERAR PÅ FLERA ANDRA MORGONTIDNINGAR) Annan morgontidning - tidning 2 <Se F.3 för fullständig frågetext> 2 001. Dagens Industri 2 517. Svenska Dagbladet 1 891. Utländsk dagstidning 561 000. Frågan ej tillämplig 68 999. Uppgift saknas
VAR 29 PREN EJ MORGONTIDNING 3 Loc 43 width 1 MD=9 3(6) <Prenumeration på morgontidning> Nej <Se F.3 för fullständig frågetext> 58 1. Markerat 568 5. Ej markerat 8 9. Uppgift saknas
VAR 30 VAL DAGSTIDN: EGET VAL 4 Loc 44 width 1 MD=0 4 (PRENUMERERAR PÅ MORGONTIDNING) När det gäller den dagstidning Ni har i Ert hushåll - vem har enligt Er uppfattning främst påverkat att det blivit just den? 4(1) Jag själv 280 1. Markerat 281 5. Ej markerat 73 0. Frågan ej tillämplig
VAR 31 VAL DAGSTIDN: MAKE 4 Loc 45 width 1 MD=0 4(2) <Påverkat val av dagstidning> Make/maka <Se F.4 för fullständig frågetext> 138 1. Markerat 423 5. Ej markerat 73 0. Frågan ej tillämplig
VAR 32 VAL DAGSTIDN: BARN 4 Loc 46 width 1 MD=0 4(3) <Påverkat val av dagstidning> Barnen <Se F.4 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 558 5. Ej markerat 73 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 VAL DAGSTIDN: FAMTRAD 4 Loc 47 width 1 MD=0 4(4) <Påverkat val av dagstidning> Familjetradition <Se F.4 för fullständig frågetext> 155 1. Markerat 406 5. Ej markerat 73 0. Frågan ej tillämplig
VAR 34 VAL DAGSTIDN: VÄNNER 4 Loc 48 width 1 MD=0 4(5) <Påverkat val av dagstidning> Vänner och bekanta <Se F.4 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 558 5. Ej markerat 73 0. Frågan ej tillämplig
VAR 35 VAL DAGSTIDN: ANNAT 4 Loc 49 width 1 MD=0 4(6) <Påverkat val av dagstidning> Annan orsak <Se F.4 för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 491 5. Ej markerat 73 0. Frågan ej tillämplig
VAR 36 TIDIGARE PRENUMERATION 5 Loc 50 width 1 MD=0 5(1) (PRENUMERERAR PÅ MORGONTIDNING) Har Ni eller någon i Ert hushåll tidigare prenumererat på någon annan dagstidning än den eller de Ni nu prenumererar på? Bortse från säsongsmässiga uppehåll! 5(1.1) Nej 175 1. Markerat 381 5. Ej markerat 78 0. Frågan ej tillämplig
VAR 37 TIDNING TIDIGARE PREN 5 Loc 51 width 3 MD= 0 or GE 999 5(1.2) <Tidigare prenumeration> Ja <Se F.5(1) för fullständig frågetext> 1 001. Dagens Industri 1 203. Arbetet 1 206. Folkbladet Östgöten 52 216. Smålands Folkblad/Höglandet 1 226. Stockholms-Tidningen 1 318. Norra Skåne 1 330. Västmanlands Nyheter 1 333. Östersunds-Posten 1 405. Bohusläningen 1 406. Bärgslagsbladet m Arboga Tidning 3 413. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 13 414. Göteborgs-Posten 1 415. Hallands-Posten 1 425. Norra Västerbotten 4 429. Smålands Dagblad 1 430. Smålands-Tidningen 5 434. Sydsvenska Dagbladet 1 438. Tranås Tidning 2 440. Uppsala Nya Tidning 2 501. Barometern 3 502. Borås Tidning 1 512. Norrköpings Tidningar 1 514. Nya Wermlands-Tidningen 2 515. Oskarshamns-Tidningen 7 517. Svenska Dagbladet 1 518. Tranås-Posten 1 519. Ulricehamns Tidning 6 522. Östgöta-Bladet 2 526. Smålands Allehanda 1 617. Öresunds-Posten 4 804. Dagen 26 805. Dagens Nyheter 1 812. Helsingborgs Dagblad 15 817. Jönköpings-Posten 4 842. Värnamo Nyheter 459 000. Frågan ej tillämplig 6 999. Uppgift saknas
VAR 38 ÅR SLUTADE PRENUMERERA 5 Loc 54 width 2 MD= 0 or GE 99 5(1.3) (OM JA:) Slutade år <Se F.5(1) för fullständig frågetext> 45. 1945 . . 89. 1989 456 00. Frågan ej tillämplig 40 99. Uppgift saknas Kod: 45 46 54 56 58 60 61 63 64 65 69 70 72 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 4 Kod: 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Frek: 6 2 9 1 1 3 5 2 4 3 8 5 10 Kod: 86 87 88 89 0 99 Frek: 18 12 13 11 456 40
VAR 39 UPPH PREN: INGA PENGAR 5 Loc 56 width 1 MD=0 5(2) (OM NI SVARAT JA PÅ OVANSTÅENDE FRÅGA:) Av vilket skäl upphörde Ni att prenumerera på denna tidning? Markera det eller de alternativ som bäst stämmer in på Er! 5(2.1) Allt annat blev så dyrt att pengarna inte räckte till fler tidningar än de jag/vi nu har 24 1. Markerat 149 5. Ej markerat 461 0. Frågan ej tillämplig
VAR 40 UPPH PREN: HÖJT PRIS 5 Loc 57 width 1 MD=0 5(2.2) <Anledning upphöra med prenumeration> Prenumerationspriset höjdes <Se F.5(2) för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 170 5. Ej markerat 461 0. Frågan ej tillämplig
VAR 41 UPPH PREN: LOKALRADION 5 Loc 58 width 1 MD=0 5(2.3) <Anledning upphöra med prenumeration> Får lokal information i lokalradion <Se F.5(2) för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 173 5. Ej markerat 461 0. Frågan ej tillämplig
VAR 42 UPPH PREN: TIDNINGSUTD 5 Loc 59 width 1 MD=0 5(2.4) <Anledning upphöra med prenumeration> Tidningsutdelningen sköttes dåligt <Se F.5(2) för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 166 5. Ej markerat 461 0. Frågan ej tillämplig
VAR 43 UPPH PREN: INGEN TID 5 Loc 60 width 1 MD=0 5(2.5) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag hade inte tid att läsa den <Se F.5(2) för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 152 5. Ej markerat 461 0. Frågan ej tillämplig
VAR 44 UPPH PREN: TILLG ARBET 5 Loc 61 width 1 MD=0 5(2.6) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag har ändå tillgång till den på arbetet/i skolan <Se F.5(2) för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 152 5. Ej markerat 461 0. Frågan ej tillämplig
VAR 45 UPPH PREN: KAN LÅNA 5 Loc 62 width 1 MD=0 5(2.7) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag kan låna den av bekant/granne <Se F.5(2) för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 169 5. Ej markerat 461 0. Frågan ej tillämplig
VAR 46 UPPH PREN: POL LINJE 5 Loc 63 width 1 MD=0 5(2.8) <Anledning upphöra med prenumeration> Tidningens politiska linje passade mig inte <Se F.5(2) för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 162 5. Ej markerat 461 0. Frågan ej tillämplig
VAR 47 UPPH PREN: INNEHÅLLET 5 Loc 64 width 1 MD=0 5(2.9) <Anledning upphöra med prenumeration> Tidningens innehåll var inte tillräckligt bra <Se F.5(2) för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 146 5. Ej markerat 461 0. Frågan ej tillämplig
VAR 48 UPPH PREN: INNEH-SPEC 5 Loc 65 width 50 alphabetic 5(2.10) <Anledning upphöra med prenumeration> Tidningens innehåll var inte tillräckligt bra - specificering <Se F.5(2) för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 49 UPPH PREN: LITE ANNONS 5 Loc 115 width 1 MD=0 5(2.11) <Anledning upphöra med prenumeration> Tidningen innehöll för lite annonser <Se F.5(2) för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 150 5. Ej markerat 461 0. Frågan ej tillämplig
VAR 50 UPPH PREN: TID NEDLAGD 5 Loc 116 width 1 MD=0 5(2.12) <Anledning upphöra med prenumeration> Tidningen lades ned <Se F.5(2) för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 169 5. Ej markerat 461 0. Frågan ej tillämplig
VAR 51 UPPH PREN: FLYTTADE 5 Loc 117 width 1 MD=0 5(2.13) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag flyttade från orten <Se F.5(2) för fullständig frågetext> 50 1. Markerat 123 5. Ej markerat 461 0. Frågan ej tillämplig
VAR 52 UPPH PREN: ANNAT SKÄL 5 Loc 118 width 1 MD=0 5(2.14) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag/vi slutade av annat skäl <Se F.5(2) för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 148 5. Ej markerat 461 0. Frågan ej tillämplig
VAR 53 UPPH PREN: A SKÄL-SPEC 5 Loc 119 width 50 alphabetic 5(2.15) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag/vi slutade av annat skäl - specificering <Se F.5(2) för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 54 FUNDERAT UPPHÖRA PREN 6 Loc 169 width 1 MD=0 6(1.1) (PRENUMERERAR PÅ MORGONTIDNING) Har Ni själv funderat på att upphöra med den/någon av de prenumerationer Ni nu har, eller har detta diskuterats inom familjen? 15 1. Ja, flera gånger 86 2. Ja, någon enstaka gång 4 3. Ja, ospecificerat 460 5. Nej 69 0. Frågan ej tillämplig
VAR 55 TIDN FUND UPPHÖRA PREN 6 Loc 170 width 3 MD= 0 or GE 999 6(1.2) (OM JA:) Ange vilken tidning 1 203. Arbetet 9 216. Smålands Folkblad/Höglandet 1 414. Göteborgs-Posten 1 501. Barometern 4 517. Svenska Dagbladet 1 804. Dagen 5 805. Dagens Nyheter 34 817. Jönköpings-Posten 1 891. Utländsk dagstidning 529 000. Frågan ej tillämplig 48 999. Uppgift saknas
VAR 56 FUND UPPH: INGA PENGAR 6 Loc 173 width 1 MD=9 6(2) (OM NI SVARAT JA PÅ OVANSTÅENDE FRÅGA:) Av vilken anledning har Ni funderat över att upphöra med prenumerationen? 6(2.1) Allt annat är så dyrt att pengarna inte räcker till de tidningar jag/vi nu har 13 1. Markerat 91 5. Ej markerat 530 9. Frågan ej tillämplig
VAR 57 FUND UPPH: HÖJT PRIS 6 Loc 174 width 1 MD=9 6(2.2) <Anledning fundera på att upphöra med prenumeration> Prenumerationspriset har stigit <Se F.6(2) för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 76 5. Ej markerat 530 9. Frågan ej tillämplig
VAR 58 FUND UPPH: LOKALRADION 6 Loc 175 width 1 MD=9 6(2.3) <Anledning fundera på att upphöra med prenumeration> Får lokal information i lokalradion <Se F.6(2) för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 101 5. Ej markerat 530 9. Frågan ej tillämplig
VAR 59 FUND UPPH: TIDNINGSUTD 6 Loc 176 width 1 MD=9 6(2.4) <Anledning fundera på att upphöra med prenumeration> Tidningsutdelningen sköts dåligt <Se F.6(2) för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 98 5. Ej markerat 530 9. Frågan ej tillämplig
VAR 60 FUND UPPH: INGEN TID 6 Loc 177 width 1 MD=9 6(2.5) <Anledning fundera på att upphöra med prenumeration> Jag har inte tid att läsa den <Se F.6(2) för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 79 5. Ej markerat 530 9. Frågan ej tillämplig
VAR 61 FUND UPPH: TILLG ARBET 6 Loc 178 width 1 MD=9 6(2.6) <Anledning fundera på att upphöra med prenumeration> Jag har ändå tillgång till den på arbetet/i skolan <Se F.6(2) för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 88 5. Ej markerat 530 9. Frågan ej tillämplig
VAR 62 FUND UPPH: KAN LÅNA 6 Loc 179 width 1 MD=9 6(2.7) <Anledning fundera på att upphöra med prenumeration> Jag kan låna den av bekant/granne <Se F.6(2) för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 104 5. Ej markerat 530 9. Frågan ej tillämplig
VAR 63 FUND UPPH: POL LINJE 6 Loc 180 width 1 MD=9 6(2.8) <Anledning fundera på att upphöra med prenumeration> Tidningens politiska linje passar mig inte <Se F.6(2) för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 96 5. Ej markerat 530 9. Frågan ej tillämplig
VAR 64 FUND UPPH: INNEHÅLLET 6 Loc 181 width 1 MD=9 6(2.9) <Anledning fundera på att upphöra med prenumeration> Tidningens innehåll är inte tillräckligt bra <Se F.6(2) för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 79 5. Ej markerat 530 9. Frågan ej tillämplig
VAR 65 FUND UPPH: INNEH-SPEC 6 Loc 182 width 50 alphabetic 6(2.10) <Anledning fundera på att upphöra med prenumeration> Tidningens innehåll är inte tillräckligt bra - specificering <Se F.6(2) för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 66 FUND UPPH: LITE ANNONS 6 Loc 232 width 1 MD=9 6(2.11) <Anledning fundera på att upphöra med prenumeration> Tidningen innehåller för lite annonser <Se F.6(2) för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 99 5. Ej markerat 530 9. Frågan ej tillämplig
VAR 67 FUND UPPH: ANNAT SKÄL 6 Loc 233 width 1 MD=9 6(2.12) <Anledning fundera på att upphöra med prenumeration> Annat skäl <Se F.6(2) för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 89 5. Ej markerat 530 9. Frågan ej tillämplig
VAR 68 FUND UPPH: A SKÄL-SPEC 6 Loc 234 width 50 alphabetic 6(2.13) <Anledning fundera på att upphöra med prenumeration> Annat skäl - specificering <Se F.6(2) för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 69 TIDIGARE PRENUMERATION 7 Loc 284 width 1 MD=9 OBSERVERA! FRÅGA 7 OCH 8 SKALL ENDAST BESVARAS OM NI INTE PRENUMERERAR PÅ NÅGON MORGONTIDNING 7(1.1) Har Ni eller någon i Ert hushåll tidigare prenumererat på någon morgontidning? 35 1. Ja, jag/vi prenumererade tidigare på ... 22 5. Nej 577 9. Frågan ej tillämplig
VAR 70 TIDNING TIDIGARE PREN 7 Loc 285 width 3 MD= 0 7(1.2) Tidning man tidigare prenumererade på <Se F.7(1.1) för fullständig frågetext> 6 216. Smålands Folkblad/Höglandet 1 411. Gefle Dagblad 1 414. Göteborgs-Posten 1 517. Svenska Dagbladet 2 805. Dagens Nyheter 24 817. Jönköpings-Posten 599 000. Frågan ej tillämplig
VAR 71 UPPHÖRDE PREN ÅR 7 Loc 288 width 2 MD= 0 or GE 99 7(1.3) Ja, jag/vi prenumererade tidigare på ... men slutade omkring år ... <Se F.7(1.1) för fullständig frågetext> 70. 1970 . . 89. 1989 599 00. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas Kod: 70 74 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 0 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 3 3 4 11 2 599 Kod: 99 Frek: 4
VAR 72 TID PREN: INGA PENGAR 7 Loc 290 width 1 MD=0 7(2) (OM NI SVARAT JA PÅ OVANSTÅENDE FRÅGA:) Av vilken anledning upphörde Ni med prenumerationen? 7(2.1) Allt annat blev så dyrt att pengarna inte räckte till en tidningsprenumeration också 11 1. Markerat 23 5. Ej markerat 600 0. Frågan ej tillämplig
VAR 73 TID PREN: HÖJT PRIS 7 Loc 291 width 1 MD=0 7(2.2) <Anledning upphöra med prenumeration> Prenumerationspriset höjdes <Se F.7(2) för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 30 5. Ej markerat 600 0. Frågan ej tillämplig
VAR 74 TID PREN: LOKALRADION 7 Loc 292 width 1 MD=0 7(2.3) <Anledning upphöra med prenumeration> Får lokal information i lokalradion <Se F.7(2) för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 32 5. Ej markerat 600 0. Frågan ej tillämplig
VAR 75 TID PREN: TIDNINGSUTD 7 Loc 293 width 1 MD=0 7(2.4) <Anledning upphöra med prenumeration> Tidningsutdelningen sköttes dåligt <Se F.7(2) för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 30 5. Ej markerat 600 0. Frågan ej tillämplig
VAR 76 TID PREN: INGEN TID 7 Loc 294 width 1 MD=0 7(2.5) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag hade inte tid att läsa tidningen <Se F.7(2) för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 26 5. Ej markerat 600 0. Frågan ej tillämplig
VAR 77 TID PREN: TILLG ARBETE 7 Loc 295 width 1 MD=0 7(2.6) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag har ändå tillgång till tidningen på arbetet/i skolan <Se F.7(2) för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 18 5. Ej markerat 600 0. Frågan ej tillämplig
VAR 78 TID PREN: KAN LÅNA 7 Loc 296 width 1 MD=0 7(2.7) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag kan låna den av en bekant/granne <Se F.7(2) för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 29 5. Ej markerat 600 0. Frågan ej tillämplig
VAR 79 TID PREN: POL LINJE 7 Loc 297 width 1 MD=0 7(2.8) <Anledning upphöra med prenumeration> Tidningens politiska linje passade mig inte <Se F.7(2) för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 33 5. Ej markerat 600 0. Frågan ej tillämplig
VAR 80 TID PREN: INNEHÅLLET 7 Loc 298 width 1 MD=0 7(2.9) <Anledning upphöra med prenumeration> Tidningens innehåll var inte tillräckligt bra <Se F.7(2) för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 29 5. Ej markerat 600 0. Frågan ej tillämplig
VAR 81 TID PREN: INNEH-SPEC 7 Loc 299 width 50 alphabetic 7(2.10) <Anledning upphöra med prenumeration> Tidningens innehåll var inte tillräckligt bra - specificering <Se F.7(2) för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 82 TID PREN: LITE ANNONS 7 Loc 349 width 1 MD=0 7(2.11) <Anledning upphöra med prenumeration> Tidningen innehöll för lite annonser <Se F.7(2) för fullständig frågetext> 0 1. Markerat 34 5. Ej markerat 600 0. Frågan ej tillämplig
VAR 83 TID PREN: FLYTTADE 7 Loc 350 width 1 MD=0 7(2.12) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag flyttade från orten, har inte börjat med någon ny tidning <Se F.7(2) för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 31 5. Ej markerat 600 0. Frågan ej tillämplig
VAR 84 TID PREN: ANNAT SKÄL 7 Loc 351 width 1 MD=0 7(2.13) <Anledning upphöra med prenumeration> Annat skäl <Se F.7(2) för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 30 5. Ej markerat 600 0. Frågan ej tillämplig
VAR 85 TID PREN: AN SKÄL-SPEC 7 Loc 352 width 50 alphabetic 7(14) <Anledning upphöra med prenumeration> Annat skäl - specificering <Se F.7(2) för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 86 TILLG GENOM BYTE/LÅN 8 Loc 402 width 1 MD=0 8 (PRENUMERERAR INTE PÅ MORGONTIDNING) Om Ni inte prenumererar på Er morgontidning, på vilket sätt har Ni i så fall vanligen tillgång till den? 8(1) Byter med, eller lånar, av granne eller bekant 11 1. Markerat 45 5. Ej markerat 578 0. Frågan ej tillämplig
VAR 87 TILLG PÅ BIBLIOTEKET 8 Loc 403 width 1 MD=0 8(2) <Tillgång till morgontidning> Läser den på biblioteket <Se F.8 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 53 5. Ej markerat 578 0. Frågan ej tillämplig
VAR 88 TILLG PÅ ARBETE/SKOLA 8 Loc 404 width 1 MD=0 8(3) <Tillgång till morgontidning> Läser den på arbetet eller i skolan <Se F.8 för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 27 5. Ej markerat 578 0. Frågan ej tillämplig
VAR 89 TILLG GRATIS TIDNING 8 Loc 405 width 1 MD=0 8(4) <Tillgång till morgontidning> Har tidningen gratis <Se F.8 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 53 5. Ej markerat 578 0. Frågan ej tillämplig
VAR 90 TILLG KÖPER LÖSNUMMER 8 Loc 406 width 1 MD=0 8(5) <Tillgång till morgontidning> Köper lösnummer <Se F.8 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 35 5. Ej markerat 578 0. Frågan ej tillämplig
VAR 91 TILLG TIDN ANNAT SÄTT 8 Loc 407 width 1 MD=0 8(6) <Tillgång till morgontidning> Annat sätt <Se F.8 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 54 5. Ej markerat 578 0. Frågan ej tillämplig
VAR 92 TILLG ANNAT SÄTT-SPEC 8 Loc 408 width 40 alphabetic 8(7) <Tillgång till morgontidning> Annat sätt - specificering <Se F.8 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 93 YTTERLIGARE PREN 9 Loc 448 width 1 MD=9 9 Har Ni någon gång funderat på att prenumerera på någon tidning, eller, om Ni prenumererar på en eller flera tidningar, har Ni funderat på att ta ytterligare en prenumeration? 21 1. Ja, flera gånger 63 2. Ja, någon enstaka gång 452 5. Nej 98 9. Uppgift saknas
VAR 94 TIDN YTTERLIGARE PREN 9 Loc 449 width 3 MD= 0 or GE 999 9(1) Om ni svarat ja, ange vilken tidning <Se F.9 för fullständig frågetext> 1 001. Dagens Industri 4 216. Smålands Folkblad/Höglandet 1 409. Expressen 4 414. Göteborgs-Posten 7 517. Svenska Dagbladet 2 804. Dagen 22 805. Dagens Nyheter 1 815. Järfälla Nyheter 14 817. Jönköpings-Posten 1 847. Tempus 546 000. Frågan ej tillämplig 31 999. Uppgift saknas
VAR 95 ANLEDN YTTERL PREN 9 Loc 452 width 50 alphabetic 9(2) (OM NI SVARAT JA PÅ OVANSTÅENDE FRÅGA:) Av vilken anledning har Ni funderat på att börja prenumerera? <Se F.9 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 96 LÖSNUMMER JP 10 Loc 502 width 1 MD=0 or GE 9 10 Köper Ni lösnummer av någon eller några dagstidningar - i så fall av vilka tidningar, och hur ofta? (Markera med ett kryss för varje tidning hur ofta Ni läser just den tidningen.) 10(1) Jönköpings-Posten 12 1. 6-7 gånger/vecka 1 2. 4-5 gånger/vecka 12 3. 2-3 gånger/vecka 12 4. 1 gång/vecka 18 5. Mer sällan 188 6. Aldrig 345 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 97 LÖSNUMMER SF 10 Loc 503 width 1 MD=0 or GE 9 10(2) <Lösnummerköp av> Smålands Folkblad <Se F.10 för fullständig frågetext> 4 1. 6-7 gånger/vecka 1 2. 4-5 gånger/vecka 4 3. 2-3 gånger/vecka 8 4. 1 gång/vecka 49 5. Mer sällan 195 6. Aldrig 327 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 98 LÖSNUMMER DN 10 Loc 504 width 1 MD=0 or GE 9 10(3) <Lösnummerköp av> Dagens Nyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 1 1. 6-7 gånger/vecka 0 2. 4-5 gånger/vecka 4 3. 2-3 gånger/vecka 34 4. 1 gång/vecka 62 5. Mer sällan 185 6. Aldrig 302 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 99 LÖSNUMMER DAGEN 10 Loc 505 width 1 MD=0 or GE 9 10(4) <Lösnummerköp av> Dagen <Se F.10 för fullständig frågetext> 0 1. 6-7 gånger/vecka 0 2. 4-5 gånger/vecka 0 3. 2-3 gånger/vecka 0 4. 1 gång/vecka 8 5. Mer sällan 242 6. Aldrig 338 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 100 LÖSNUMMER GP 10 Loc 506 width 1 MD=0 or GE 9 10(5) <Lösnummerköp av> Göteborgs-Posten <Se F.10 för fullständig frågetext> 4 1. 6-7 gånger/vecka 0 2. 4-5 gånger/vecka 1 3. 2-3 gånger/vecka 33 4. 1 gång/vecka 53 5. Mer sällan 201 6. Aldrig 296 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 101 LÖSNUMMER SV DAGBLAD 10 Loc 507 width 1 MD=0 or GE 9 10(6) <Lösnummerköp av> Svenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1 1. 6-7 gånger/vecka 0 2. 4-5 gånger/vecka 3 3. 2-3 gånger/vecka 9 4. 1 gång/vecka 37 5. Mer sällan 213 6. Aldrig 325 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 102 LÖSNUMMER EXPRESSEN 10 Loc 508 width 1 MD=0 or GE 9 10(7) <Lösnummerköp av> Expressen <Se F.10 för fullständig frågetext> 79 1. 6-7 gånger/vecka 51 2. 4-5 gånger/vecka 110 3. 2-3 gånger/vecka 107 4. 1 gång/vecka 135 5. Mer sällan 31 6. Aldrig 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 103 LÖSNUMMER GT 10 Loc 509 width 1 MD=0 or GE 9 10(8) <Lösnummerköp av> GT <Se F.10 för fullständig frågetext> 1 1. 6-7 gånger/vecka 2 2. 4-5 gånger/vecka 1 3. 2-3 gånger/vecka 9 4. 1 gång/vecka 44 5. Mer sällan 206 6. Aldrig 325 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 104 LÖSNUMMER AFTONBLADET 10 Loc 510 width 1 MD=0 or GE 9 10(9) <Lösnummerköp av> Aftonbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 28 1. 6-7 gånger/vecka 23 2. 4-5 gånger/vecka 42 3. 2-3 gånger/vecka 36 4. 1 gång/vecka 106 5. Mer sällan 125 6. Aldrig 228 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 105 LÖSNUMMER KVÄLLSPOST 10 Loc 511 width 1 MD=0 or GE 9 10(10) <Lösnummerköp av> Kvällsposten <Se F.10 för fullständig frågetext> 0 1. 6-7 gånger/vecka 0 2. 4-5 gånger/vecka 3 3. 2-3 gånger/vecka 4 4. 1 gång/vecka 40 5. Mer sällan 213 6. Aldrig 328 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 106 LÖSNUMMER ANNAN TIDN 10 Loc 512 width 1 MD=0 or GE 9 10(11) <Lösnummerköp av> Annan morgontidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1 1. 6-7 gånger/vecka 0 2. 4-5 gånger/vecka 0 3. 2-3 gånger/vecka 1 4. 1 gång/vecka 9 5. Mer sällan 94 6. Aldrig 483 0. Uppgift saknas på delfrågan 46 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 107 LÖSNUMMER TIDNING 10 Loc 513 width 3 MD= 0 or GE 999 10(11.1) <Lösnummerköp av> Annan morgontidning - tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1 001. Dagens Industri 2 434. Sydsvenska Dagbladet 1 439. Trelleborgs Allehanda 1 518. Tranås-Posten 1 616. Ölandsbladet 1 805. Dagens Nyheter 1 891. Utländsk tidning 623 000. Frågan ej tillämplig 3 999. Uppgift saknas
VAR 108 LÖPSEDEL MORGONTIDN 11 Loc 516 width 1 MD=9 11 Vilken betydelse har tidningens löpsedel för Ert val av tidning då Ni köper lösnummer av en morgontidning? 12 1. Det är löpsedeln som avgör om jag skall köpa lösnummer av en morgontidning 20 2. Det som står på löpsedeln kan ofta avgöra mitt val 78 3. Ibland betyder löpsedeln lite grand för mitt val 197 4. Ingen betydelse alls 275 5. Köper inte lösnummer av morgontidningar 52 9. Uppgift saknas
VAR 109 LÖPSEDEL KVÄLLSTIDN 12 Loc 517 width 1 MD=9 12 Vilken betydelse har tidningens löpsedel för Ert val av tidning då Ni köper lösnummer av en kvällstidning? 24 1. Det är löpsedeln som avgör om jag skall köpa lösnummer av en kvällstidning 95 2. Det som står på löpsedeln kan ofta avgöra mitt val 217 3. Ibland betyder löpsedeln lite grand för mitt val 224 4. Ingen betydelse alls 54 5. Köper inte lösnummer av kvällstidningar 20 9. Uppgift saknas
VAR 110 ARB/SKOLA: JP 13 Loc 518 width 1 MD=9 13 Har Ni tillgång till någon morgontidning på Er arbetsplats eller i Er skola? Markera den eller de tidningar Ni har tillgång till? 13(1) Ja, Jönköpings-Posten 276 1. Markerat 281 5. Ej markerat 77 9. Uppgift saknas
VAR 111 ARB/SKOLA: SF 13 Loc 519 width 1 MD=9 13(2) <Tillgång till morgontidning på arbetsplats/i skola> Ja, Smålands Folkblad <Se F.13 för fullständig frågetext> 207 1. Markerat 350 5. Ej markerat 77 9. Uppgift saknas
VAR 112 ARB/SKOLA: DN 13 Loc 520 width 1 MD=9 13(3) <Tillgång till morgontidning på arbetsplats/i skola> Ja, Dagens Nyheter <Se F.13 för fullständig frågetext> 121 1. Markerat 436 5. Ej markerat 77 9. Uppgift saknas
VAR 113 ARB/SKOLA: GP 13 Loc 521 width 1 MD=9 13(4) <Tillgång till morgontidning på arbetsplats/i skola> Ja, Göteborgs-Posten <Se F.13 för fullständig frågetext> 54 1. Markerat 503 5. Ej markerat 77 9. Uppgift saknas
VAR 114 ARB/SKOLA: SVD 13 Loc 522 width 1 MD=9 13(5) <Tillgång till morgontidning på arbetsplats/i skola> Ja, Svenska Dagbladet <Se F.13 för fullständig frågetext> 85 1. Markerat 472 5. Ej markerat 77 9. Uppgift saknas
VAR 115 ARB/SKOLA: DAGEN 13 Loc 523 width 1 MD=9 13(6) <Tillgång till morgontidning på arbetsplats/i skola> Ja, Dagen <Se F.13 för fullständig frågetext> 50 1. Markerat 507 5. Ej markerat 77 9. Uppgift saknas
VAR 116 ARB/SKOLA: ANNAN TIDN 13 Loc 524 width 1 MD=9 13(7) <Tillgång till morgontidning på arbetsplats/i skola> Ja, en annan morgontidning <Se F.13 för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 531 5. Ej markerat 77 9. Uppgift saknas
VAR 117 ARB/SKOLA: AN TIDN 1 13 Loc 525 width 3 MD= 0 or GE 999 13(7.1) <Tillgång till morgontidning på arbetsplats/i skola> Annan morgontidning 1 <Se F.13 för fullständig frågetext> 9 001. Dagens Industri 1 203. Arbetet 1 411. Gefle Dagblad 2 430. Smålands-Tidningen 3 434. Sydsvenska Dagbladet 1 501. Barometern 1 516. Smålandsposten 1 518. Tranås-Posten 2 805. Dagens Nyheter 1 842. Värnamo Nyheter 1 891. Utländsk dagstidning 608 000. Frågan ej tillämplig 3 999. Uppgift saknas
VAR 118 ARB/SKOLA: AN TIDN 2 13 Loc 528 width 3 MD= 0 or GE 999 13(7.2) <Tillgång till morgontidning på arbetsplats/i skola> Annan morgontidning 2 <Se F.13 för fullständig frågetext> 1 203. Arbetet 1 225. Östra Småland 1 502. Borås Tidning 1 891. Utländsk dagstidning 608 000. Frågan ej tillämplig 22 999. Uppgift saknas
VAR 119 ARB/SKOLA: INGEN TIDN 13 Loc 531 width 1 MD=9 13(8) <Tillgång till morgontidning på arbetsplats/i skola> Nej, ingen morgontidning <Se F.13 för fullständig frågetext> 228 1. Markerat 329 5. Ej markerat 77 9. Uppgift saknas
VAR 120 SÖNDAG: INGEN TIDNING 14 Loc 532 width 1 MD=9 14 På söndagar kommer det inte ut någon lokal morgontidning i Ert område. Väljer Ni då att (markera det eller de alternativ som stämmer på Er): 14(1) Väljer Ni då att inte läsa någon tidning 128 1. Markerat 491 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 121 SÖNDAG: ÄLDRE TIDNING 14 Loc 533 width 1 MD=9 14(2) <Tidningsläsning på söndagar> Väljer Ni då att läsa någon av de tidningar ni fått tidigare i veckan <Se F.14 för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 580 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 122 SÖNDAG: EXPRESSEN 14 Loc 534 width 1 MD=9 14(3) <Tidningsläsning på söndagar> Väljer Ni då att läsa Expressen <Se F.14 för fullständig frågetext> 316 1. Markerat 303 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 123 SÖNDAG: AFTONBLADET 14 Loc 535 width 1 MD=9 14(4) <Tidningsläsning på söndagar> Väljer Ni då att läsa Aftonbladet <Se F.14 för fullständig frågetext> 112 1. Markerat 507 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 124 SÖNDAG: DN 14 Loc 536 width 1 MD=9 14(5) <Tidningsläsning på söndagar> Väljer Ni då att läsa Dagens Nyheter <Se F.14 för fullständig frågetext> 91 1. Markerat 528 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 125 SÖNDAG: SVD 14 Loc 537 width 1 MD=9 14(6) <Tidningsläsning på söndagar> Väljer Ni då att läsa Svenska Dagbladet <Se F.14 för fullständig frågetext> 35 1. Markerat 584 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 126 SÖNDAG: GP 14 Loc 538 width 1 MD=9 14(7) <Tidningsläsning på söndagar> Väljer Ni då att läsa Göteborgs-Posten <Se F.14 för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 554 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 127 SÖNDAG: ANNAN TIDNING 14 Loc 539 width 1 MD=9 14(8) <Tidningsläsning på söndagar> Väljer Ni då att läsa annan tidning <Se F.14 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 612 5. Ej markerat 15 9. Uppgift saknas
VAR 128 SÖNDAG: AN TIDN-TIDN 14 Loc 540 width 3 MD= 0 or GE 999 14(8.1) <Tidningsläsning på söndagar> Läser annan tidning - tidning <Se F.14 för fullständig frågetext> 1 412. GT 3 434. Sydsvenska Dagbladet 1 891. Utländsk dagstidning 627 000. Frågan ej tillämplig 2 999. Uppgift saknas
VAR 129 PREN SÖNDAGSTIDNING 15 Loc 543 width 1 MD=9 15 Hur har Ni tillgång till den/de tidningar Ni läser på söndagar? (Kryssa för det alternativ som passar bäst) 15(1) Jag prenumererar på den 101 1. Markerat 410 5. Ej markerat 123 9. Uppgift saknas
VAR 130 LÖSNUMMER SÖNDAGSTIDN 15 Loc 544 width 1 MD=9 15(2) <Tillgång till söndagstidning> Jag köper lösnummer av den/dem <Se F.15 för fullständig frågetext> 401 1. Markerat 110 5. Ej markerat 123 9. Uppgift saknas
VAR 131 LÅNAR SÖNDAGSTIDNING 15 Loc 545 width 1 MD=9 15(3) <Tillgång till söndagstidning> Jag lånar den/dem av granne eller bekant <Se F.15 för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 492 5. Ej markerat 123 9. Uppgift saknas
VAR 132 ANNAT SÄTT SÖNDAGSTID 15 Loc 546 width 1 MD=9 15(4) <Tillgång till söndagstidning> Jag får tillgång till den/dem på annat sätt <Se F.15 för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 478 5. Ej markerat 123 9. Uppgift saknas
VAR 133 AN SÄTT SÖNDTID-SPEC 15 Loc 547 width 40 alphabetic 15(4.1) <Tillgång till söndagstidning> Jag får tillgång till den/dem på annat sätt - specificering <Se F.15 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 134 VIKTIGT: ANNONSER 16 Loc 587 width 1 MD=0 or GE 9 16 Hur stor betydelse för Ert val av morgontidning har följande egenskaper hos tidningen? 16(1) Annonserna 86 1. Mycket viktigt 265 2. Ganska viktigt 137 3. Inte särskilt viktigt 64 4. Inte alls viktigt 2 8. Vet inte 69 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 135 VIKTIGT: POL LINJE 16 Loc 588 width 1 MD=0 or GE 9 16(2) <Viktig tidningsegenskap> Den politiska linjen <Se F.16 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket viktigt 143 2. Ganska viktigt 196 3. Inte särskilt viktigt 136 4. Inte alls viktigt 7 8. Vet inte 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 136 VIKTIGT: LOK NYHETER 16 Loc 589 width 1 MD=0 or GE 9 16(3) <Viktig tidningsegenskap> De lokala nyheterna <Se F.16 för fullständig frågetext> 279 1. Mycket viktigt 265 2. Ganska viktigt 33 3. Inte särskilt viktigt 16 4. Inte alls viktigt 1 8. Vet inte 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 137 VIKTIGT: RIKSNYHETER 16 Loc 590 width 1 MD=0 or GE 9 16(4) <Viktig tidningsegenskap> Riksnyheterna <Se F.16 för fullständig frågetext> 222 1. Mycket viktigt 274 2. Ganska viktigt 61 3. Inte särskilt viktigt 16 4. Inte alls viktigt 2 8. Vet inte 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 138 VIKTIGT: UTRIKESNYH 16 Loc 591 width 1 MD=0 or GE 9 16(5) <Viktig tidningsegenskap> Utrikesnyheterna <Se F.16 för fullständig frågetext> 138 1. Mycket viktigt 266 2. Ganska viktigt 120 3. Inte särskilt viktigt 31 4. Inte alls viktigt 2 8. Vet inte 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 139 VIKTIGT: SPORTSIDORNA 16 Loc 592 width 1 MD=0 or GE 9 16(6) <Viktig tidningsegenskap> Sportsidorna <Se F.16 för fullständig frågetext> 129 1. Mycket viktigt 149 2. Ganska viktigt 128 3. Inte särskilt viktigt 153 4. Inte alls viktigt 2 8. Vet inte 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 140 VIKTIGT: TIDNINGSPRIS 16 Loc 593 width 1 MD=0 or GE 9 16(7) <Viktig tidningsegenskap> Vad tidningen kostar <Se F.16 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket viktigt 102 2. Ganska viktigt 200 3. Inte särskilt viktigt 187 4. Inte alls viktigt 18 8. Vet inte 75 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 141 VIKTIGT: SIDANTAL 16 Loc 594 width 1 MD=0 or GE 9 16(8) <Viktig tidningsegenskap> Hur många sidor tidningen har <Se F.16 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket viktigt 99 2. Ganska viktigt 204 3. Inte särskilt viktigt 213 4. Inte alls viktigt 15 8. Vet inte 82 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 142 VIKTIGT: ANKOMSTTID 16 Loc 595 width 1 MD=0 or GE 9 16(9) <Viktig tidningsegenskap> När man får den på morgonen <Se F.16 för fullständig frågetext> 272 1. Mycket viktigt 162 2. Ganska viktigt 67 3. Inte särskilt viktigt 62 4. Inte alls viktigt 7 8. Vet inte 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 143 VIKTIGT: RADIO/TV-BIL 16 Loc 596 width 1 MD=0 or GE 9 16(10) <Viktig tidningsegenskap> Att tidningen har en radio-TV bilaga <Se F.16 för fullständig frågetext> 154 1. Mycket viktigt 176 2. Ganska viktigt 126 3. Inte särskilt viktigt 109 4. Inte alls viktigt 3 8. Vet inte 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 11 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 144 VIKTIGT: ANNAT 16 Loc 597 width 40 alphabetic 16(11) <Viktig tidningsegenskap> Annat viktigt <Se F.16 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 145 HUVUDTIDN: JP 17 Loc 637 width 1 MD=9 NU KOMMER NÅGRA FRÅGOR OM HUR NI LÄSER MORGONTIDNINGAR, OCH OM VILKA TYPER AV INNEHÅLL NI LÄSER 17 Vilken morgontidning brukar Ni läsa regelbundet? Om Ni läser mer än en, ange här den tidning Ni betraktar som Er huvudtidning. 17(1) Jönköpings-Posten 523 1. Markerat 98 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 146 HUVUDTIDN: SF 17 Loc 638 width 1 MD=9 17(2) <Huvudtidning> Smålands Folkblad <Se F.17 för fullständig frågetext> 73 1. Markerat 548 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 147 HUVUDTIDN: ANNAN 17 Loc 639 width 1 MD=9 17(3) <Huvudtidning> Annan tidning <Se F.17 för fullständig frågetext> 45 1. Markerat 576 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 148 HUVUDTIDN: ANNAN-TIDN 17 Loc 640 width 3 MD= 0 17(3.1) <Huvudtidning> Annan tidning - tidning <Se F.17 för fullständig frågetext> 1 411. Gefle Dagblad 3 414. Göteborgs-Posten 1 430. Smålands-Tidningen 1 501. Barometern 17 517. Svenska Dagbladet 1 522. Östgöta Correspondenten 1 705. Norrskensflamman 5 804. Dagen 14 805. Dagens Nyheter 1 842. Värnamo Nyheter 589 000. Frågan ej tillämplig
VAR 149 HUVUDTIDN: LÄSER EJ 17 Loc 643 width 1 MD=9 17(4) <Huvudtidning> Jag läser ingen lokal morgontidning <Se F.17 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 603 5. Ej markerat 13 9. Uppgift saknas
VAR 150 LÄSTID FÖRE KL 07.00 18 Loc 644 width 1 MD=0 or GE 9 18 Ungefär hur lång tid brukar Ni hinna ägna åt morgontidningen en genomsnittlig vardag? (Ange för de olika tidpunkterna Er ungefärliga lästid) 18(1) Före klockan 07.00 89 1. 0 minuter 121 2. 1-10 minuter 116 3. 11-20 minuter 52 4. 21-30 minuter 25 5. 31-40 minuter 9 6. Mer än 40 minuter 212 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 151 LÄSTID KL 07.00-08.00 18 Loc 645 width 1 MD=0 or GE 9 18(2) <Antal minuter ägnade åt morgontidningen> Klockan 07.00-08.00 <Se F.18 för fullständig frågetext> 115 1. 0 minuter 94 2. 1-10 minuter 52 3. 11-20 minuter 37 4. 21-30 minuter 12 5. 31-40 minuter 5 6. Mer än 40 minuter 309 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 152 LÄSTID KL 8.00-12.00 18 Loc 646 width 1 MD=0 or GE 9 18(3) <Antal minuter ägnade åt morgontidningen> Klockan 08.00-12.00 <Se F.18 för fullständig frågetext> 130 1. 0 minuter 32 2. 1-10 minuter 46 3. 11-20 minuter 34 4. 21-30 minuter 14 5. 31-40 minuter 9 6. Mer än 40 minuter 359 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 153 LÄSTID KL 12.00-17.00 18 Loc 647 width 1 MD=0 or GE 9 18(4) <Antal minuter ägnade åt morgontidningen> Klockan 12.00-17.00 <Se F.18 för fullständig frågetext> 129 1. 0 minuter 33 2. 1-10 minuter 43 3. 11-20 minuter 25 4. 21-30 minuter 3 5. 31-40 minuter 5 6. Mer än 40 minuter 386 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 154 LÄSTID KL 17.00-20.00 18 Loc 648 width 1 MD=0 or GE 9 18(5) <Antal minuter ägnade åt morgontidningen> Klockan 17.00-20.00 <Se F.18 för fullständig frågetext> 82 1. 0 minuter 81 2. 1-10 minuter 94 3. 11-20 minuter 48 4. 21-30 minuter 9 5. 31-40 minuter 2 6. Mer än 40 minuter 308 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 155 LÄSTID EFTER KL 20.00 18 Loc 649 width 1 MD=0 or GE 9 18(6) <Antal minuter ägnade åt morgontidningen> Efter klockan 20.00 <Se F.18 för fullständig frågetext> 116 1. 0 minuter 69 2. 1-10 minuter 24 3. 11-20 minuter 21 4. 21-30 minuter 10 5. 31-40 minuter 6 6. Mer än 40 minuter 378 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 156 NYHETER JÖNKÖPING 19 Loc 650 width 1 MD=0 or GE 9 19 När det gäller nyheter om vad som händer, hur viktigt anser Ni personligen att det är att få nyheter från följande geografiska områden? 19(1) Jönköping 459 1. Mycket viktigt 149 2. Ganska viktigt 11 3. Inte särskilt viktigt 1 4. Inte alls viktigt 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 157 NYHETER HUSKVARNA 19 Loc 651 width 1 MD=0 or GE 9 19(2) <Nyheter från> Huskvarna <Se F.19 för fullständig frågetext> 290 1. Mycket viktigt 213 2. Ganska viktigt 60 3. Inte särskilt viktigt 17 4. Inte alls viktigt 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 158 NYHETER NÄSSJÖ 19 Loc 652 width 1 MD=0 or GE 9 19(3) <Nyheter från> Nässjö <Se F.19 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket viktigt 109 2. Ganska viktigt 272 3. Inte särskilt viktigt 123 4. Inte alls viktigt 98 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 159 NYHETER VÄRNAMO 19 Loc 653 width 1 MD=0 or GE 9 19(4) <Nyheter från> Värnamo <Se F.19 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket viktigt 69 2. Ganska viktigt 277 3. Inte särskilt viktigt 163 4. Inte alls viktigt 101 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 160 NYHETER GISLAVED 19 Loc 654 width 1 MD=0 or GE 9 19(5) <Nyheter från> Gislaved <Se F.19 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket viktigt 57 2. Ganska viktigt 271 3. Inte särskilt viktigt 181 4. Inte alls viktigt 107 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 161 NYHETER VAGGERYD 19 Loc 655 width 1 MD=0 or GE 9 19(6) <Nyheter från> Vaggeryd <Se F.19 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket viktigt 83 2. Ganska viktigt 269 3. Inte särskilt viktigt 158 4. Inte alls viktigt 103 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 162 NYHETER GRÄNNA 19 Loc 656 width 1 MD=0 or GE 9 19(7) <Nyheter från> Gränna <Se F.19 för fullständig frågetext> 56 1. Mycket viktigt 177 2. Ganska viktigt 210 3. Inte särskilt viktigt 86 4. Inte alls viktigt 93 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 163 NYHETER HABO 19 Loc 657 width 1 MD=0 or GE 9 19(8) <Nyheter från> Habo <Se F.19 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket viktigt 118 2. Ganska viktigt 250 3. Inte särskilt viktigt 132 4. Inte alls viktigt 97 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 164 NYHETER MULLSJÖ 19 Loc 658 width 1 MD=0 or GE 9 19(7) <Nyheter från> Mullsjö <Se F.19 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket viktigt 93 2. Ganska viktigt 264 3. Inte särskilt viktigt 150 4. Inte alls viktigt 98 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 165 NYHETER ULRICEHAMN 19 Loc 659 width 1 MD=0 or GE 9 19(8) <Nyheter från> Ulricehamn <Se F.19 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket viktigt 40 2. Ganska viktigt 240 3. Inte särskilt viktigt 229 4. Inte alls viktigt 107 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 166 NYHETER BORÅS 19 Loc 660 width 1 MD=0 or GE 9 19(9) <Nyheter från> Borås <Se F.19 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket viktigt 39 2. Ganska viktigt 227 3. Inte särskilt viktigt 244 4. Inte alls viktigt 106 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 167 NYHETER FALKÖPING 19 Loc 661 width 1 MD=0 or GE 9 19(10) <Nyheter från> Falköping <Se F.19 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket viktigt 33 2. Ganska viktigt 227 3. Inte särskilt viktigt 247 4. Inte alls viktigt 106 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 168 NYHETER SKÖVDE 19 Loc 662 width 1 MD=0 or GE 9 19(11) <Nyheter från> Skövde <Se F.19 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket viktigt 29 2. Ganska viktigt 226 3. Inte särskilt viktigt 250 4. Inte alls viktigt 108 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 169 NYHETER LINKÖPING 19 Loc 663 width 1 MD=0 or GE 9 19(12) <Nyheter från> Linköping <Se F.19 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket viktigt 55 2. Ganska viktigt 230 3. Inte särskilt viktigt 227 4. Inte alls viktigt 104 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 170 NYHETER NORRKÖPING 19 Loc 664 width 1 MD=0 or GE 9 19(13) <Nyheter från> Norrköping <Se F.19 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket viktigt 47 2. Ganska viktigt 225 3. Inte särskilt viktigt 229 4. Inte alls viktigt 112 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 171 NYHETER GÖTEBORG 19 Loc 665 width 1 MD=0 or GE 9 19(14) <Nyheter från> Göteborg <Se F.19 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket viktigt 212 2. Ganska viktigt 160 3. Inte särskilt viktigt 102 4. Inte alls viktigt 89 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 172 NYHETER MALMÖ 19 Loc 666 width 1 MD=0 or GE 9 19(15) <Nyheter från> Malmö <Se F.19 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket viktigt 152 2. Ganska viktigt 191 3. Inte särskilt viktigt 134 4. Inte alls viktigt 101 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 173 NYHETER STOCKHOLM 19 Loc 667 width 1 MD=0 or GE 9 19(16) <Nyheter från> Stockholm <Se F.19 för fullständig frågetext> 87 1. Mycket viktigt 232 2. Ganska viktigt 134 3. Inte särskilt viktigt 88 4. Inte alls viktigt 81 0. Uppgift saknas på delfrågan 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 174 VIKTIGT: SPORT 20 Loc 668 width 1 MD=0 or GE 9 20 En tidning innehåller ju många olika sorters innehåll. Hur viktiga anser Ni personligen att nedanstående typer av innehåll är? Markera för varje innehållstyp, hur viktigt Ni anser det vara att Er morgontidning innehåller just detta. 20(1) Sport 134 1. Mycket viktigt 190 2. Ganska viktigt 138 3. Inte särskilt viktigt 122 4. Inte alls viktigt 1 8. Vet inte 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 175 VIKTIGT: FAMILJENYHET 20 Loc 669 width 1 MD=0 or GE 9 20(2) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Familjenyheter <Se F.20 för fullständig frågetext> 150 1. Mycket viktigt 271 2. Ganska viktigt 143 3. Inte särskilt viktigt 37 4. Inte alls viktigt 3 8. Vet inte 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 176 VIKTIGT: INSÄNDARE 20 Loc 670 width 1 MD=0 or GE 9 20(3) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Insändare <Se F.20 för fullständig frågetext> 88 1. Mycket viktigt 294 2. Ganska viktigt 177 3. Inte särskilt viktigt 32 4. Inte alls viktigt 4 8. Vet inte 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 177 VIKTIGT: INRIKESNYHET 20 Loc 671 width 1 MD=0 or GE 9 20(4) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Inrikesnyheter <Se F.20 för fullständig frågetext> 293 1. Mycket viktigt 265 2. Ganska viktigt 32 3. Inte särskilt viktigt 5 4. Inte alls viktigt 1 8. Vet inte 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 178 VIKTIGT: EKON/HANDEL 20 Loc 672 width 1 MD=0 or GE 9 20(5) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Ekonomi/handel <Se F.20 för fullständig frågetext> 112 1. Mycket viktigt 248 2. Ganska viktigt 162 3. Inte särskilt viktigt 52 4. Inte alls viktigt 5 8. Vet inte 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 179 VIKTIGT: POL NYHETER 20 Loc 673 width 1 MD=0 or GE 9 20(6) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Politiska nyheter <Se F.20 för fullständig frågetext> 155 1. Mycket viktigt 262 2. Ganska viktigt 123 3. Inte särskilt viktigt 44 4. Inte alls viktigt 10 8. Vet inte 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 180 VIKTIGT: FACKL FRÅGOR 20 Loc 674 width 1 MD=0 or GE 9 20(7) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Fackliga frågor <Se F.20 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket viktigt 191 2. Ganska viktigt 233 3. Inte särskilt viktigt 99 4. Inte alls viktigt 11 8. Vet inte 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 181 VIKTIGT: OLYCKOR 20 Loc 675 width 1 MD=0 or GE 9 20(8) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Olyckor och brott <Se F.20 för fullständig frågetext> 115 1. Mycket viktigt 310 2. Ganska viktigt 144 3. Inte särskilt viktigt 25 4. Inte alls viktigt 1 8. Vet inte 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 182 VIKTIGT: LEDARE 20 Loc 676 width 1 MD=0 or GE 9 20(9) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Ledare och kommentarer <Se F.20 för fullständig frågetext> 95 1. Mycket viktigt 197 2. Ganska viktigt 207 3. Inte särskilt viktigt 72 4. Inte alls viktigt 11 8. Vet inte 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 183 VIKTIGT: UTRIKESNYHET 20 Loc 677 width 1 MD=0 or GE 9 20(10) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Utrikesnyheter <Se F.20 för fullständig frågetext> 210 1. Mycket viktigt 268 2. Ganska viktigt 98 3. Inte särskilt viktigt 16 4. Inte alls viktigt 3 8. Vet inte 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 184 VIKTIGT: KULTUR 20 Loc 678 width 1 MD=0 or GE 9 20(11) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Kulturartiklar <Se F.20 för fullständig frågetext> 73 1. Mycket viktigt 207 2. Ganska viktigt 184 3. Inte särskilt viktigt 108 4. Inte alls viktigt 12 8. Vet inte 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 185 VIKTIGT: SERIESIDA 20 Loc 679 width 1 MD=0 or GE 9 20(12) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Seriesida <Se F.20 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket viktigt 92 2. Ganska viktigt 203 3. Inte särskilt viktigt 215 4. Inte alls viktigt 16 8. Vet inte 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 186 VIKTIGT: RADIO-TV NYH 20 Loc 680 width 1 MD=0 or GE 9 20(13) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Radio- och TV-nyheter <Se F.20 för fullständig frågetext> 215 1. Mycket viktigt 275 2. Ganska viktigt 96 3. Inte särskilt viktigt 25 4. Inte alls viktigt 2 8. Vet inte 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 187 VIKTIGT: MILJÖFRÅGOR 20 Loc 681 width 1 MD=0 or GE 9 20(14) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Miljöfrågor <Se F.20 för fullständig frågetext> 179 1. Mycket viktigt 330 2. Ganska viktigt 67 3. Inte särskilt viktigt 14 4. Inte alls viktigt 6 8. Vet inte 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 188 VIKTIGT: MOTOR/TRAFIK 20 Loc 682 width 1 MD=0 or GE 9 20(15) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Motor/trafik <Se F.20 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket viktigt 231 2. Ganska viktigt 200 3. Inte särskilt viktigt 73 4. Inte alls viktigt 11 8. Vet inte 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 189 VIKTIGT: ARBETSMARKN 20 Loc 683 width 1 MD=0 or GE 9 20(16) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Lokala nyheter - Arbetsmarknad <Se F.20 för fullständig frågetext> 170 1. Mycket viktigt 294 2. Ganska viktigt 82 3. Inte särskilt viktigt 25 4. Inte alls viktigt 10 8. Vet inte 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 190 VIKTIGT: ORG/FÖRENING 20 Loc 684 width 1 MD=0 or GE 9 20(17) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Lokala nyheter - Organisationer och föreningar <Se F.20 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket viktigt 252 2. Ganska viktigt 200 3. Inte särskilt viktigt 42 4. Inte alls viktigt 13 8. Vet inte 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 191 VIKTIGT: KÄNT FOLK 20 Loc 685 width 1 MD=0 or GE 9 20(18) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Lokala nyheter - Känt folk på orten <Se F.20 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket viktigt 178 2. Ganska viktigt 242 3. Inte särskilt viktigt 108 4. Inte alls viktigt 7 8. Vet inte 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 192 VIKTIGT: KOMMUNALPOL 20 Loc 686 width 1 MD=0 or GE 9 20(19) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Lokala nyheter - Kommunalpolitik <Se F.20 för fullständig frågetext> 127 1. Mycket viktigt 289 2. Ganska viktigt 126 3. Inte särskilt viktigt 41 4. Inte alls viktigt 8 8. Vet inte 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 193 VIKTIGT: ARBETSPLATS 20 Loc 687 width 1 MD=0 or GE 9 20(20) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Lokala nyheter - Arbetsplatser <Se F.20 för fullständig frågetext> 105 1. Mycket viktigt 280 2. Ganska viktigt 148 3. Inte särskilt viktigt 35 4. Inte alls viktigt 12 8. Vet inte 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 194 VIKTIGT: SKOLFRÅGOR 20 Loc 688 width 1 MD=0 or GE 9 20(21) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Lokala nyheter - Skolfrågor <Se F.20 för fullständig frågetext> 134 1. Mycket viktigt 280 2. Ganska viktigt 124 3. Inte särskilt viktigt 40 4. Inte alls viktigt 5 8. Vet inte 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 195 VIKTIGT: LOK ANNONSER 20 Loc 689 width 1 MD=0 or GE 9 20(22) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Annonser - Lokala affärsannonser <Se F.20 för fullständig frågetext> 165 1. Mycket viktigt 270 2. Ganska viktigt 115 3. Inte särskilt viktigt 31 4. Inte alls viktigt 7 8. Vet inte 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 196 VIKTIGT: VECKOANNONS 20 Loc 690 width 1 MD=0 or GE 9 20(23) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Annonser - Veckoannonser <Se F.20 för fullständig frågetext> 120 1. Mycket viktigt 261 2. Ganska viktigt 156 3. Inte särskilt viktigt 37 4. Inte alls viktigt 15 8. Vet inte 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 197 VIKTIGT: SMÅANNONSER 20 Loc 691 width 1 MD=0 or GE 9 20(24) <Viktigt innehåll i morgontidningen> Annonser - Småannonser <Se F.20 för fullständig frågetext> 111 1. Mycket viktigt 264 2. Ganska viktigt 166 3. Inte särskilt viktigt 40 4. Inte alls viktigt 11 8. Vet inte 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 9 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 198 LÄSER SPORT 21 Loc 692 width 1 MD=0 or GE 9 21 Hur mycket brukar Ni normalt läsa av följande regelbundet återkommande innehåll i den morgontidning som Ni läser mest regelbundet? 21(1) Sport 86 1. Allt/i stort sett allt 190 2. Ganska mycket 141 3. Inte särskilt mycket 165 4. Nästan inget 2 8. Vet ej 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 199 LÄSER FAMILJENYHETER 21 Loc 693 width 1 MD=0 or GE 9 21(2) <Läser i morgontidningen> Familjenyheter <Se F.21 för fullständig frågetext> 127 1. Allt/i stort sett allt 243 2. Ganska mycket 152 3. Inte särskilt mycket 74 4. Nästan inget 4 8. Vet ej 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 200 LÄSER INSÄNDARE 21 Loc 694 width 1 MD=0 or GE 9 21(3) <Läser i morgontidningen> Insändare <Se F.21 för fullständig frågetext> 93 1. Allt/i stort sett allt 268 2. Ganska mycket 166 3. Inte särskilt mycket 56 4. Nästan inget 5 8. Vet ej 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 201 LÄSER INRIKESNYHETER 21 Loc 695 width 1 MD=0 or GE 9 21(4) <Läser i morgontidningen> Inrikesnyheter <Se F.21 för fullständig frågetext> 134 1. Allt/i stort sett allt 345 2. Ganska mycket 89 3. Inte särskilt mycket 12 4. Nästan inget 2 8. Vet ej 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 202 LÄSER EKON/HANDEL 21 Loc 696 width 1 MD=0 or GE 9 21(5) <Läser i morgontidningen> Ekonomi/handel <Se F.21 för fullständig frågetext> 63 1. Allt/i stort sett allt 199 2. Ganska mycket 219 3. Inte särskilt mycket 96 4. Nästan inget 3 8. Vet ej 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 203 LÄSER POL NYHETER 21 Loc 697 width 1 MD=0 or GE 9 21(6) <Läser i morgontidningen> Politiska nyheter <Se F.21 för fullständig frågetext> 89 1. Allt/i stort sett allt 239 2. Ganska mycket 187 3. Inte särskilt mycket 70 4. Nästan inget 5 8. Vet ej 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 204 LÄSER FACKLIGA FRÅGOR 21 Loc 698 width 1 MD=0 or GE 9 21(7) <Läser i morgontidningen> Fackliga frågor <Se F.21 för fullständig frågetext> 31 1. Allt/i stort sett allt 138 2. Ganska mycket 260 3. Inte särskilt mycket 143 4. Nästan inget 8 8. Vet ej 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 205 LÄSER OLYCKOR 21 Loc 699 width 1 MD=0 or GE 9 21(8) <Läser i morgontidningen> Olyckor och brott <Se F.21 för fullständig frågetext> 116 1. Allt/i stort sett allt 309 2. Ganska mycket 143 3. Inte särskilt mycket 22 4. Nästan inget 1 8. Vet ej 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 206 LÄSER LEDARE 21 Loc 700 width 1 MD=0 or GE 9 21(9) <Läser i morgontidningen> Ledare och kommentarer <Se F.21 för fullständig frågetext> 64 1. Allt/i stort sett allt 167 2. Ganska mycket 205 3. Inte särskilt mycket 128 4. Nästan inget 6 8. Vet ej 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 207 LÄSER UTRIKESNYHETER 21 Loc 701 width 1 MD=0 or GE 9 21(10) <Läser i morgontidningen> Utrikesnyheter <Se F.21 för fullständig frågetext> 136 1. Allt/i stort sett allt 290 2. Ganska mycket 128 3. Inte särskilt mycket 27 4. Nästan inget 4 8. Vet ej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 208 LÄSER KULTUR 21 Loc 702 width 1 MD=0 or GE 9 21(11) <Läser i morgontidningen> Kulturartiklar <Se F.21 för fullständig frågetext> 38 1. Allt/i stort sett allt 164 2. Ganska mycket 221 3. Inte särskilt mycket 151 4. Nästan inget 6 8. Vet ej 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 209 LÄSER SERIESIDA 21 Loc 703 width 1 MD=0 or GE 9 21(12) <Läser i morgontidningen> Seriesida <Se F.21 för fullständig frågetext> 97 1. Allt/i stort sett allt 99 2. Ganska mycket 144 3. Inte särskilt mycket 231 4. Nästan inget 9 8. Vet ej 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 210 LÄSER RADIO-TV NYH 21 Loc 704 width 1 MD=0 or GE 9 21(13) <Läser i morgontidningen> Radio- och TV-nyheter <Se F.21 för fullständig frågetext> 169 1. Allt/i stort sett allt 278 2. Ganska mycket 121 3. Inte särskilt mycket 28 4. Nästan inget 2 8. Vet ej 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 211 LÄSER MILJÖFRÅGOR 21 Loc 705 width 1 MD=0 or GE 9 21(14) <Läser i morgontidningen> Miljöfrågor <Se F.21 för fullständig frågetext> 109 1. Allt/i stort sett allt 323 2. Ganska mycket 129 3. Inte särskilt mycket 23 4. Nästan inget 2 8. Vet ej 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 212 LÄSER MOTOR/TRAFIK 21 Loc 706 width 1 MD=0 or GE 9 21(15) <Läser i morgontidningen> Motor/trafik <Se F.21 för fullständig frågetext> 63 1. Allt/i stort sett allt 181 2. Ganska mycket 210 3. Inte särskilt mycket 121 4. Nästan inget 6 8. Vet ej 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 213 LÄSER ARBETSMARKNAD 21 Loc 707 width 1 MD=0 or GE 9 21(16) <Läser i morgontidningen> Lokala nyheter - Arbetsmarknad <Se F.21 för fullständig frågetext> 86 1. Allt/i stort sett allt 247 2. Ganska mycket 171 3. Inte särskilt mycket 63 4. Nästan inget 5 8. Vet ej 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 214 LÄSER ORG/FÖRENINGAR 21 Loc 708 width 1 MD=0 or GE 9 21(17) <Läser i morgontidningen> Lokala nyheter - Organisationer och föreningar <Se F.21 för fullständig frågetext> 28 1. Allt/i stort sett allt 191 2. Ganska mycket 249 3. Inte särskilt mycket 96 4. Nästan inget 9 8. Vet ej 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 215 LÄSER KÄNT FOLK 21 Loc 709 width 1 MD=0 or GE 9 21(18) <Läser i morgontidningen> Lokala nyheter - Känt folk på orten <Se F.21 för fullständig frågetext> 61 1. Allt/i stort sett allt 178 2. Ganska mycket 222 3. Inte särskilt mycket 121 4. Nästan inget 7 8. Vet ej 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 216 LÄSER KOMMUNALPOLITIK 21 Loc 710 width 1 MD=0 or GE 9 21(19) <Läser i morgontidningen> Lokala nyheter - Kommunalpolitik <Se F.21 för fullständig frågetext> 69 1. Allt/i stort sett allt 256 2. Ganska mycket 180 3. Inte särskilt mycket 74 4. Nästan inget 3 8. Vet ej 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 217 LÄSER ARBETSPLATSER 21 Loc 711 width 1 MD=0 or GE 9 21(20) <Läser i morgontidningen> Lokala nyheter - Arbetsplatser <Se F.21 för fullständig frågetext> 56 1. Allt/i stort sett allt 228 2. Ganska mycket 206 3. Inte särskilt mycket 81 4. Nästan inget 8 8. Vet ej 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 218 LÄSER SKOLFRÅGOR 21 Loc 712 width 1 MD=0 or GE 9 21(21) <Läser i morgontidningen> Lokala nyheter - Skolfrågor <Se F.21 för fullständig frågetext> 87 1. Allt/i stort sett allt 229 2. Ganska mycket 186 3. Inte särskilt mycket 68 4. Nästan inget 6 8. Vet ej 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 219 LÄSER LOK ANNONSER 21 Loc 713 width 1 MD=0 or GE 9 21(22) <Läser i morgontidningen> Annonser - Lokala affärsannonser <Se F.21 för fullständig frågetext> 132 1. Allt/i stort sett allt 265 2. Ganska mycket 135 3. Inte särskilt mycket 47 4. Nästan inget 5 8. Vet ej 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 220 LÄSER VECKOANNONSER 21 Loc 714 width 1 MD=0 or GE 9 21(23) <Läser i morgontidningen> Annonser - Veckoannonser <Se F.21 för fullständig frågetext> 103 1. Allt/i stort sett allt 238 2. Ganska mycket 173 3. Inte särskilt mycket 60 4. Nästan inget 8 8. Vet ej 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 221 LÄSER SMÅANNONSER 21 Loc 715 width 1 MD=0 or GE 9 21(24) <Läser i morgontidningen> Annonser - Småannonser <Se F.21 för fullständig frågetext> 94 1. Allt/i stort sett allt 224 2. Ganska mycket 189 3. Inte särskilt mycket 69 4. Nästan inget 6 8. Vet ej 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 15 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 222 SATSNING SPORT 22 Loc 716 width 1 MD=0 or GE 9 22 Vilka av följande saker anser Ni personligen att Er lokala morgontidning borde satsa mer eller mindre på 22(1) Sport 165 1. Bör satsa mer på 220 5. Bör satsa mindre på 142 0. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 223 SATSNING FAMILJENYHET 22 Loc 717 width 1 MD=0 or GE 9 22(2) <Morgontidningens satsning på> Familjenyheter <Se F.22 för fullständig frågetext> 192 1. Bör satsa mer på 152 5. Bör satsa mindre på 183 0. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 224 SATSNING INSÄNDARE 22 Loc 718 width 1 MD=0 or GE 9 22(3) <Morgontidningens satsning på> Insändare <Se F.22 för fullständig frågetext> 244 1. Bör satsa mer på 107 5. Bör satsa mindre på 176 0. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 225 SATSNING INRIKESNYHET 22 Loc 719 width 1 MD=0 or GE 9 22(4) <Morgontidningens satsning på> Inrikesnyheter <Se F.22 för fullständig frågetext> 332 1. Bör satsa mer på 45 5. Bör satsa mindre på 150 0. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 226 SATSNING EKON/HANDEL 22 Loc 720 width 1 MD=0 or GE 9 22(5) <Morgontidningens satsning på> Ekonomi/handel <Se F.22 för fullständig frågetext> 171 1. Bör satsa mer på 163 5. Bör satsa mindre på 193 0. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 227 SATSNING POL NYHETER 22 Loc 721 width 1 MD=0 or GE 9 22(6) <Morgontidningens satsning på> Politiska nyheter <Se F.22 för fullständig frågetext> 199 1. Bör satsa mer på 141 5. Bör satsa mindre på 187 0. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 228 SATSNING FACKL FRÅGOR 22 Loc 722 width 1 MD=0 or GE 9 22(7) <Morgontidningens satsning på> Fackliga frågor <Se F.22 för fullständig frågetext> 117 1. Bör satsa mer på 203 5. Bör satsa mindre på 207 0. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 229 SATSNING OLYCKOR 22 Loc 723 width 1 MD=0 or GE 9 22(8) <Morgontidningens satsning på> Olyckor och brott <Se F.22 för fullständig frågetext> 178 1. Bör satsa mer på 141 5. Bör satsa mindre på 208 0. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 230 SATSNING LEDARE 22 Loc 724 width 1 MD=0 or GE 9 22(9) <Morgontidningens satsning på> Ledare och kommentarer <Se F.22 för fullständig frågetext> 163 1. Bör satsa mer på 168 5. Bör satsa mindre på 196 0. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 231 SATSNING UTRIKESNYHET 22 Loc 725 width 1 MD=0 or GE 9 22(10) <Morgontidningens satsning på> Utrikesnyheter <Se F.22 för fullständig frågetext> 266 1. Bör satsa mer på 91 5. Bör satsa mindre på 170 0. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 232 SATSNING KULTUR 22 Loc 726 width 1 MD=0 or GE 9 22(11) <Morgontidningens satsning på> Kulturartiklar <Se F.22 för fullständig frågetext> 152 1. Bör satsa mer på 205 5. Bör satsa mindre på 170 0. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 233 SATSNING SERIESIDA 22 Loc 727 width 1 MD=0 or GE 9 22(12) <Morgontidningens satsning på> Seriesida <Se F.22 för fullständig frågetext> 96 1. Bör satsa mer på 220 5. Bör satsa mindre på 211 0. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 234 SATSNING RADIO-TV NYH 22 Loc 728 width 1 MD=0 or GE 9 22(13) <Morgontidningens satsning på> Radio- och TV-nyheter <Se F.22 för fullständig frågetext> 214 1. Bör satsa mer på 89 5. Bör satsa mindre på 224 0. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 235 SATSNING MILJÖFRÅGOR 22 Loc 729 width 1 MD=0 or GE 9 22(14) <Morgontidningens satsning på> Miljöfrågor <Se F.22 för fullständig frågetext> 329 1. Bör satsa mer på 53 5. Bör satsa mindre på 145 0. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 236 SATSNING MOTOR/TRAFIK 22 Loc 730 width 1 MD=0 or GE 9 22(15) <Morgontidningens satsning på> Motor/trafik <Se F.22 för fullständig frågetext> 161 1. Bör satsa mer på 165 5. Bör satsa mindre på 201 0. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 237 SATSNING ARBETSMARKN 22 Loc 731 width 1 MD=0 or GE 9 22(16) <Morgontidningens satsning på> Lokala nyheter - Arbetsmarknad <Se F.22 för fullständig frågetext> 254 1. Bör satsa mer på 75 5. Bör satsa mindre på 198 0. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 238 SATSNING ORG/FÖRENING 22 Loc 732 width 1 MD=0 or GE 9 22(17) <Morgontidningens satsning på> Lokala nyheter - Organisationer och föreningar <Se F.22 för fullständig frågetext> 162 1. Bör satsa mer på 153 5. Bör satsa mindre på 212 0. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 239 SATSNING KÄNT FOLK 22 Loc 733 width 1 MD=0 or GE 9 22(18) <Morgontidningens satsning på> Lokala nyheter - Känt folk på orten <Se F.22 för fullständig frågetext> 126 1. Bör satsa mer på 214 5. Bör satsa mindre på 187 0. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 240 SATSNING KOMMUNALPOL 22 Loc 734 width 1 MD=0 or GE 9 22(19) <Morgontidningens satsning på> Lokala nyheter - Kommunalpolitik <Se F.22 för fullständig frågetext> 205 1. Bör satsa mer på 131 5. Bör satsa mindre på 191 0. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 241 SATSNING ARBETSPLATS 22 Loc 735 width 1 MD=0 or GE 9 22(20) <Morgontidningens satsning på> Lokala nyheter - Arbetsplatser <Se F.22 för fullständig frågetext> 222 1. Bör satsa mer på 98 5. Bör satsa mindre på 207 0. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 242 SATSNING SKOLFRÅGOR 22 Loc 736 width 1 MD=0 or GE 9 22(21) <Morgontidningens satsning på> Lokala nyheter - Skolfrågor <Se F.22 för fullständig frågetext> 248 1. Bör satsa mer på 97 5. Bör satsa mindre på 182 0. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 243 SATSNING LOK ANNONSER 22 Loc 737 width 1 MD=0 or GE 9 22(22) <Morgontidningens satsning på> Annonser - Lokala affärsannonser <Se F.22 för fullständig frågetext> 196 1. Bör satsa mer på 117 5. Bör satsa mindre på 214 0. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 244 SATSNING VECKOANNONS 22 Loc 738 width 1 MD=0 or GE 9 22(23) <Morgontidningens satsning på> Annonser - Veckoannonser <Se F.22 för fullständig frågetext> 168 1. Bör satsa mer på 144 5. Bör satsa mindre på 215 0. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 245 SATSNING SMÅANNONSER 22 Loc 739 width 1 MD=0 or GE 9 22(24) <Morgontidningens satsning på> Annonser - Småannonser <Se F.22 för fullständig frågetext> 176 1. Bör satsa mer på 134 5. Bör satsa mindre på 217 0. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 246 SF BEVAKN E CARLSSON 23 Loc 740 width 1 MD=0 or GE 9 23A Hur bedömer Ni personligen Smålands Folkblads bevakning av följande frågor? 23A(1) Ebbe Carlsson-affären 8 1. Mycket bra 76 2. Ganska bra 20 3. Ganska dåligt 8 4. Mycket dåligt 403 8. Vet ej 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 116 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 247 SF BEVAKN VALET 1988 23 Loc 741 width 1 MD=0 or GE 9 23A(2) <Smålands Folkblads bevakning av> Valet 1988 <Se F.23A för fullständig frågetext> 31 1. Mycket bra 81 2. Ganska bra 9 3. Ganska dåligt 3 4. Mycket dåligt 390 8. Vet ej 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 116 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 248 SF BEVAKN SKOLFRÅGOR 23 Loc 742 width 1 MD=0 or GE 9 23A(3) <Smålands Folkblads bevakning av> Lokala skol- och ungdomsfrågor <Se F.23A för fullständig frågetext> 14 1. Mycket bra 68 2. Ganska bra 33 3. Ganska dåligt 4 4. Mycket dåligt 395 8. Vet ej 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 116 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 249 SF BEVAKN MILJÖFRÅGOR 23 Loc 743 width 1 MD=0 or GE 9 23A(4) <Smålands Folkblads bevakning av> 1988 års miljöfrågor <Se F.23A för fullständig frågetext> 13 1. Mycket bra 70 2. Ganska bra 25 3. Ganska dåligt 8 4. Mycket dåligt 398 8. Vet ej 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 116 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 250 SF UTRYMME E CARLSSON 23 Loc 744 width 1 MD=0 or GE 9 23B Hur bedömer Ni det utrymme följande frågor fått i Smålands Folkblad? 23B(1) Ebbe Carlsson-affären 45 1. För stort 50 3. Lagom 17 5. För litet 401 8. Vet ej 2 0. Uppgift saknas på delfrågan 119 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 251 SF UTRYMME VALET 1988 23 Loc 745 width 1 MD=0 or GE 9 23B(2) <Utrymme i Smålands Folkblad> Valet 1988 <Se F.23B för fullständig frågetext> 19 1. För stort 84 3. Lagom 18 5. För litet 390 8. Vet ej 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 119 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 252 SF UTRYMME SKOLFRÅGOR 23 Loc 746 width 1 MD=0 or GE 9 23B(3) <Utrymme i Smålands Folkblad> Lokala skol- och ungdomsfrågor <Se F.23B för fullständig frågetext> 3 1. För stort 58 3. Lagom 51 5. För litet 400 8. Vet ej 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 119 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 253 SF UTRYMME MILJÖFRÅG 23 Loc 747 width 1 MD=0 or GE 9 23B(4) <Utrymme i Smålands Folkblad> 1988 års miljöfrågor <Se F.23B för fullständig frågetext> 4 1. För stort 55 3. Lagom 55 5. För litet 398 8. Vet ej 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 119 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 254 JP BRA MTRL JÖNKÖPING 24 Loc 748 width 1 MD=0 or GE 9 24 När det gäller de lokala morgontidningarna skulle vi vilja veta hur Ni bedömer dem för närvarande. Vi har satt upp några omdömen. Ange för vart och ett om Ni anser att det stämmer för Jönköpings-Posten respektive Smålands Folkblad 24(1.1) Jönköpings-Posten: Har mycket bra material från Jönköping 442 1. Stämmer helt 41 5. Stämmer inte 82 8. Vet ej 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 255 JP BRA MTRL VÄTTEROMR 24 Loc 749 width 1 MD=0 or GE 9 24(1.2) Jönköpings-Posten: Har mycket bra material från Vätterbygden <Se F.24 för fullständig frågetext> 348 1. Stämmer helt 76 5. Stämmer inte 126 8. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 256 JP VINKLAR NYHETER 24 Loc 750 width 1 MD=0 or GE 9 24(1.3) Jönköpings-Posten: Vinklar sina nyhetsartiklar för mycket <Se F.24 för fullständig frågetext> 77 1. Stämmer helt 226 5. Stämmer inte 236 8. Vet ej 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 257 JP INSATTA JOURN 24 Loc 751 width 1 MD=0 or GE 9 24(1.4) Jönköpings-Posten: Har journalister som alltid är insatta i det de skriver om <Se F.24 för fullständig frågetext> 99 1. Stämmer helt 206 5. Stämmer inte 236 8. Vet ej 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 258 JP OINTRESSANTA NYH 24 Loc 752 width 1 MD=0 or GE 9 24(1.5) Jönköpings-Posten: Har ofta ointressanta nyheter <Se F.24 för fullständig frågetext> 134 1. Stämmer helt 279 5. Stämmer inte 125 8. Vet ej 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 259 JP EJ DISTRIB PROBLEM 24 Loc 753 width 1 MD=0 or GE 9 24(1.6) Jönköpings-Posten: Har sällan problem med distributionen <Se F.24 för fullständig frågetext> 332 1. Stämmer helt 117 5. Stämmer inte 110 8. Vet ej 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 260 JP BRA FAMILJENYHETER 24 Loc 754 width 1 MD=0 or GE 9 24(1.7) Jönköpings-Posten: Har mycket bra bevakning av familjenyheter <Se F.24 för fullständig frågetext> 372 1. Stämmer helt 22 5. Stämmer inte 149 8. Vet ej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 261 JP FÖR FÅ ANNONSER 24 Loc 755 width 1 MD=0 or GE 9 24(1.8) Jönköpings-Posten: Har för få annonser <Se F.24 för fullständig frågetext> 37 1. Stämmer helt 412 5. Stämmer inte 85 8. Vet ej 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 262 JP OKUNNIGA JOURN 24 Loc 756 width 1 MD=0 or GE 9 24(1.9) Jönköpings-Posten: Har okunniga journalister <Se F.24 för fullständig frågetext> 51 1. Stämmer helt 233 5. Stämmer inte 253 8. Vet ej 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 263 JP SLARVIGA ARTIKLAR 24 Loc 757 width 1 MD=0 or GE 9 24(1.10) Jönköpings-Posten: Har slarvigt skrivna artiklar <Se F.24 för fullständig frågetext> 75 1. Stämmer helt 329 5. Stämmer inte 134 8. Vet ej 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 264 JP BRA UNGDOMSBEVAKN 24 Loc 758 width 1 MD=0 or GE 9 24(1.11) Jönköpings-Posten: Har bra ungdomsbevakning <Se F.24 för fullständig frågetext> 118 1. Stämmer helt 145 5. Stämmer inte 272 8. Vet ej 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 265 JP INTRESSANT ANNONS 24 Loc 759 width 1 MD=0 or GE 9 24(1.12) Jönköpings-Posten: Har mycket intressanta annonser <Se F.24 för fullständig frågetext> 288 1. Stämmer helt 88 5. Stämmer inte 166 8. Vet ej 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 266 JP BRA SPORTBEVAKNING 24 Loc 760 width 1 MD=0 or GE 9 24(1.13) Jönköpings-Posten: Har mycket bra sportbevakning <Se F.24 för fullständig frågetext> 288 1. Stämmer helt 71 5. Stämmer inte 188 8. Vet ej 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 267 JP TILLFÖRLITLIG 24 Loc 761 width 1 MD=0 or GE 9 24(1.14) Jönköpings-Posten: Har alltid tillförlitlig nyhetsrapportering <Se F.24 för fullständig frågetext> 218 1. Stämmer helt 129 5. Stämmer inte 189 8. Vet ej 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 268 JP LÄTT ATT HITTA I 24 Loc 762 width 1 MD=0 or GE 9 24(1.15) Jönköpings-Posten: Är mycket lätt att hitta i <Se F.24 för fullständig frågetext> 467 1. Stämmer helt 46 5. Stämmer inte 46 8. Vet ej 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 269 JP TREVLIGA MEDARB 24 Loc 763 width 1 MD=0 or GE 9 24(1.16) Jönköpings-Posten: Har trevliga medarbetare <Se F.24 för fullständig frågetext> 132 1. Stämmer helt 16 5. Stämmer inte 385 8. Vet ej 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 270 JP GOTT OMDÖME 24 Loc 764 width 1 MD=0 or GE 9 24(1.17) Jönköpings-Posten: Visar gott omdöme i behandlingen av viktiga frågor <Se F.24 för fullständig frågetext> 222 1. Stämmer helt 75 5. Stämmer inte 239 8. Vet ej 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 271 JP ONÖDIG SENSATION 24 Loc 765 width 1 MD=0 or GE 9 24(1.18) Jönköpings-Posten: Jagar ofta onödiga sensationer <Se F.24 för fullständig frågetext> 97 1. Stämmer helt 226 5. Stämmer inte 220 8. Vet ej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 272 JP ALLTID OPARTISK 24 Loc 766 width 1 MD=0 or GE 9 24(1.19) Jönköpings-Posten: Försöker alltid vara opartisk <Se F.24 för fullständig frågetext> 119 1. Stämmer helt 144 5. Stämmer inte 270 8. Vet ej 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 57 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 273 SF BRA MTRL JÖNKÖPING 24 Loc 767 width 1 MD=0 or GE 9 24(2.1) Smålands Folkblad: Har mycket bra material från Jönköping <Se F.24 för fullständig frågetext> 112 1. Stämmer helt 33 5. Stämmer inte 321 8. Vet ej 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 155 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 274 SF BRA MTRL VÄTTEROMR 24 Loc 768 width 1 MD=0 or GE 9 24(2.2) Smålands Folkblad: Har mycket bra material från Vätterbygden <Se F.24 för fullständig frågetext> 88 1. Stämmer helt 37 5. Stämmer inte 335 8. Vet ej 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 155 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 275 SF VINKLAR NYHETER 24 Loc 769 width 1 MD=0 or GE 9 24(2.3) Smålands Folkblad: Vinklar sina nyhetsartiklar för mycket <Se F.24 för fullständig frågetext> 54 1. Stämmer helt 58 5. Stämmer inte 349 8. Vet ej 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 155 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 276 SF INSATTA JOURN 24 Loc 770 width 1 MD=0 or GE 9 24(2.4) Smålands Folkblad: Har journalister som alltid är insatta i det de skriver om <Se F.24 för fullständig frågetext> 27 1. Stämmer helt 69 5. Stämmer inte 362 8. Vet ej 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 155 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 277 SF OINTRESSANTA NYH 24 Loc 771 width 1 MD=0 or GE 9 24(2.5) Smålands Folkblad: Har ofta ointressanta nyheter <Se F.24 för fullständig frågetext> 66 1. Stämmer helt 75 5. Stämmer inte 320 8. Vet ej 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 155 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 278 SF EJ DISTRIB PROBLEM 24 Loc 772 width 1 MD=0 or GE 9 24(2.6) Smålands Folkblad: Har sällan problem med distributionen <Se F.24 för fullständig frågetext> 78 1. Stämmer helt 26 5. Stämmer inte 359 8. Vet ej 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 155 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 279 SF BRA FAMILJENYHETER 24 Loc 773 width 1 MD=0 or GE 9 24(2.7) Smålands Folkblad: Har mycket bra bevakning av familjenyheter <Se F.24 för fullständig frågetext> 84 1. Stämmer helt 40 5. Stämmer inte 338 8. Vet ej 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 155 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 280 SF FÖR FÅ ANNONSER 24 Loc 774 width 1 MD=0 or GE 9 24(2.8) Smålands Folkblad: Har för få annonser <Se F.24 för fullständig frågetext> 104 1. Stämmer helt 44 5. Stämmer inte 313 8. Vet ej 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 155 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 281 SF OKUNNIGA JOURN 24 Loc 775 width 1 MD=0 or GE 9 24(2.9) Smålands Folkblad: Har okunniga journalister <Se F.24 för fullständig frågetext> 24 1. Stämmer helt 58 5. Stämmer inte 375 8. Vet ej 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 155 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 282 SF SLARVIGA ARTIKLAR 24 Loc 776 width 1 MD=0 or GE 9 24(2.10) Smålands Folkblad: Har slarvigt skrivna artiklar <Se F.24 för fullständig frågetext> 31 1. Stämmer helt 89 5. Stämmer inte 338 8. Vet ej 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 155 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 283 SF BRA UNGDOMSBEVAKN 24 Loc 777 width 1 MD=0 or GE 9 24(2.11) Smålands Folkblad: Har bra ungdomsbevakning <Se F.24 för fullständig frågetext> 50 1. Stämmer helt 41 5. Stämmer inte 371 8. Vet ej 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 155 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 284 SF INTRESSANT ANNONS 24 Loc 778 width 1 MD=0 or GE 9 24(2.12) Smålands Folkblad: Har mycket intressanta annonser <Se F.24 för fullständig frågetext> 29 1. Stämmer helt 91 5. Stämmer inte 342 8. Vet ej 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 155 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 285 SF BRA SPORTBEVAKNING 24 Loc 779 width 1 MD=0 or GE 9 24(2.13) Smålands Folkblad: Har mycket bra sportbevakning <Se F.24 för fullständig frågetext> 115 1. Stämmer helt 27 5. Stämmer inte 321 8. Vet ej 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 155 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 286 SF TILLFÖRLITLIG 24 Loc 780 width 1 MD=0 or GE 9 24(2.14) Smålands Folkblad: Har alltid tillförlitlig nyhetsrapportering <Se F.24 för fullständig frågetext> 54 1. Stämmer helt 49 5. Stämmer inte 354 8. Vet ej 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 155 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 287 SF LÄTT ATT HITTA I 24 Loc 781 width 1 MD=0 or GE 9 24(2.15) Smålands Folkblad: Är mycket lätt att hitta i <Se F.24 för fullständig frågetext> 125 1. Stämmer helt 38 5. Stämmer inte 298 8. Vet ej 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 155 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 288 SF TREVLIGA MEDARB 24 Loc 782 width 1 MD=0 or GE 9 24(2.16) Smålands Folkblad: Har trevliga medarbetare <Se F.24 för fullständig frågetext> 48 1. Stämmer helt 13 5. Stämmer inte 400 8. Vet ej 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 155 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 289 SF GOTT OMDÖME 24 Loc 783 width 1 MD=0 or GE 9 24(2.17) Smålands Folkblad: Visar gott omdöme i behandlingen av viktiga frågor <Se F.24 för fullständig frågetext> 64 1. Stämmer helt 36 5. Stämmer inte 358 8. Vet ej 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 155 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 290 SF ONÖDIG SENSATION 24 Loc 784 width 1 MD=0 or GE 9 24(2.18) Smålands Folkblad: Jagar ofta onödiga sensationer <Se F.24 för fullständig frågetext> 59 1. Stämmer helt 58 5. Stämmer inte 344 8. Vet ej 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 155 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 291 SF ALLTID OPARTISK 24 Loc 785 width 1 MD=0 or GE 9 24(2.19) Smålands Folkblad: Försöker alltid vara opartisk <Se F.24 för fullständig frågetext> 24 1. Stämmer helt 95 5. Stämmer inte 340 8. Vet ej 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 155 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 292 MORGTIDN: AKT HEMORT 25 Loc 786 width 1 MD=0 or GE 9 HÄR FÖLJER NÅGRA FRÅGOR OM ER INSTÄLLNING TILL OLIKA TYPER AV MASSMEDIER, SOM DAGSTIDNINGAR, RADIO OCH TV 25 Det finns olika anledningar till varför man läser morgon- eller kvällstidningen. Här nedan har vi räknat upp några påståenden som anger tänkbara anledningar till varför man använder olika medier. För varje påstående vill vi att Ni anger om det stämmer med Er tidningsläsning. Ni kan sätta inget eller flera kryss för varje påstående. 25(1.1) En morgontidning: Jag får reda på aktuella händelser i hemorten 581 1. Stämmer helt 6 5. Stämmer inte 14 8. Vet ej 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 293 MORGTIDN: BRA SÄLLSK 25 Loc 787 width 1 MD=0 or GE 9 25(1.2) <Anledning läsa> En morgontidning: Det är ett bra sällskap <Se F.25 för fullständig frågetext> 404 1. Stämmer helt 97 5. Stämmer inte 47 8. Vet ej 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 294 MORGTIDN: BRA RÅD 25 Loc 788 width 1 MD=0 or GE 9 25(1.3) <Anledning läsa> En morgontidning: Jag får praktiskt användbara råd och upplysningar <Se F.25 för fullständig frågetext> 321 1. Stämmer helt 122 5. Stämmer inte 100 8. Vet ej 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 295 MORGTIDN: AKT SVERIGE 25 Loc 789 width 1 MD=0 or GE 9 25(1.4) <Anledning läsa> En morgontidning: Jag får reda på aktuella händelser i Sverige <Se F.25 för fullständig frågetext> 454 1. Stämmer helt 86 5. Stämmer inte 26 8. Vet ej 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 296 MORGTIDN: SAMTALSÄMNE 25 Loc 790 width 1 MD=0 or GE 9 25(1.5) <Anledning läsa> En morgontidning: Jag får intressanta samtalsämnen <Se F.25 för fullständig frågetext> 349 1. Stämmer helt 94 5. Stämmer inte 98 8. Vet ej 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 297 MORGTIDN: TIDSFÖRDRIV 25 Loc 791 width 1 MD=0 or GE 9 25(1.6) <Anledning läsa> En morgontidning: Det är ett bra tidsfördriv <Se F.25 för fullständig frågetext> 349 1. Stämmer helt 132 5. Stämmer inte 58 8. Vet ej 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 298 MORGTIDN: AKT UTLAND 25 Loc 792 width 1 MD=0 or GE 9 25(1.7) <Anledning läsa> En morgontidning: Jag får reda på aktuella händelser i utlandet <Se F.25 för fullständig frågetext> 366 1. Stämmer helt 115 5. Stämmer inte 65 8. Vet ej 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 299 MORGTIDN: NY KUNSKAP 25 Loc 793 width 1 MD=0 or GE 9 25(1.8) <Anledning läsa> En morgontidning: Jag får nya kunskaper och idéer <Se F.25 för fullständig frågetext> 296 1. Stämmer helt 114 5. Stämmer inte 124 8. Vet ej 77 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 300 MORGTIDN: UNDERHÅLLN 25 Loc 794 width 1 MD=0 or GE 9 25(1.9) <Anledning läsa> En morgontidning: Jag får bra och trevlig underhållning <Se F.25 för fullständig frågetext> 334 1. Stämmer helt 105 5. Stämmer inte 83 8. Vet ej 89 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 301 MORGTIDN: AVKOPPLING 25 Loc 795 width 1 MD=0 or GE 9 25(1.10) <Anledning läsa> En morgontidning: Jag får möjlighet att skingra tankarna och koppla av <Se F.25 för fullständig frågetext> 330 1. Stämmer helt 120 5. Stämmer inte 82 8. Vet ej 79 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 302 MORGTIDN: INFO ÅSIKT 25 Loc 796 width 1 MD=0 or GE 9 25(1.11) <Anledning läsa> En morgontidning: Jag får reda på vad andra har för åsikter <Se F.25 för fullständig frågetext> 394 1. Stämmer helt 64 5. Stämmer inte 82 8. Vet ej 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 303 MORGTIDN: KOMMENTARER 25 Loc 797 width 1 MD=0 or GE 9 25(1.12) <Anledning läsa> En morgontidning: Jag får kunniga kommentarer till viktiga händelser <Se F.25 för fullständig frågetext> 282 1. Stämmer helt 110 5. Stämmer inte 130 8. Vet ej 89 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 304 MORGTIDN: STÅNDPUNKT 25 Loc 798 width 1 MD=0 or GE 9 25(1.13) <Anledning läsa> En morgontidning: Jag får kunskap som hjälper mig att välja ståndpunkt i viktiga frågor <Se F.25 för fullständig frågetext> 229 1. Stämmer helt 156 5. Stämmer inte 144 8. Vet ej 82 0. Uppgift saknas på delfrågan 23 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 305 KVÄLLSTID: AKT HEMORT 25 Loc 799 width 1 MD=0 or GE 9 25(2.1) <Anledning läsa> En kvällstidning: Jag får reda på aktuella händelser i hemorten <Se F.25 för fullständig frågetext> 65 1. Stämmer helt 318 5. Stämmer inte 66 8. Vet ej 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 306 KVÄLLSTID: BRA SÄLLSK 25 Loc 800 width 1 MD=0 or GE 9 25(2.2) <Anledning läsa> En kvällstidning: Det är ett bra sällskap <Se F.25 för fullständig frågetext> 322 1. Stämmer helt 59 5. Stämmer inte 65 8. Vet ej 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 307 KVÄLLSTID: BRA RÅD 25 Loc 801 width 1 MD=0 or GE 9 25(2.3) <Anledning läsa> En kvällstidning: Jag får praktiskt användbara råd och upplysningar <Se F.25 för fullständig frågetext> 168 1. Stämmer helt 125 5. Stämmer inte 138 8. Vet ej 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 308 KVÄLLSTID: AKT SVERIG 25 Loc 802 width 1 MD=0 or GE 9 25(2.4) <Anledning läsa> En kvällstidning: Jag får reda på aktuella händelser i Sverige <Se F.25 för fullständig frågetext> 425 1. Stämmer helt 12 5. Stämmer inte 46 8. Vet ej 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 309 KVÄLLSTID: SAMTALSÄMN 25 Loc 803 width 1 MD=0 or GE 9 25(2.5) <Anledning läsa> En kvällstidning: Jag får intressanta samtalsämnen <Se F.25 för fullständig frågetext> 289 1. Stämmer helt 66 5. Stämmer inte 95 8. Vet ej 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 310 KVÄLLSTID: TIDSFÖRDR 25 Loc 804 width 1 MD=0 or GE 9 25(2.6) <Anledning läsa> En kvällstidning: Det är ett bra tidsfördriv <Se F.25 för fullständig frågetext> 330 1. Stämmer helt 58 5. Stämmer inte 69 8. Vet ej 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 311 KVÄLLSTID: AKT UTLAND 25 Loc 805 width 1 MD=0 or GE 9 25(2.7) <Anledning läsa> En kvällstidning: Jag får reda på aktuella händelser i utlandet <Se F.25 för fullständig frågetext> 383 1. Stämmer helt 35 5. Stämmer inte 61 8. Vet ej 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 312 KVÄLLSTID: NY KUNSKAP 25 Loc 806 width 1 MD=0 or GE 9 25(2.8) <Anledning läsa> En kvällstidning: Jag får nya kunskaper och idéer <Se F.25 för fullständig frågetext> 211 1. Stämmer helt 104 5. Stämmer inte 135 8. Vet ej 52 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 313 KVÄLLSTID: UNDERHÅLLN 25 Loc 807 width 1 MD=0 or GE 9 25(2.9) <Anledning läsa> En kvällstidning: Jag får bra och trevlig underhållning <Se F.25 för fullständig frågetext> 302 1. Stämmer helt 55 5. Stämmer inte 95 8. Vet ej 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 314 KVÄLLSTID: AVKOPPLING 25 Loc 808 width 1 MD=0 or GE 9 25(2.10) <Anledning läsa> En kvällstidning: Jag får möjlighet att skingra tankarna och koppla av <Se F.25 för fullständig frågetext> 303 1. Stämmer helt 63 5. Stämmer inte 79 8. Vet ej 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 315 KVÄLLSTID: INFO ÅSIKT 25 Loc 809 width 1 MD=0 or GE 9 25(2.11) <Anledning läsa> En kvällstidning: Jag får reda på vad andra har för åsikter <Se F.25 för fullständig frågetext> 267 1. Stämmer helt 65 5. Stämmer inte 111 8. Vet ej 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 316 KVÄLLSTID: KOMMENTAR 25 Loc 810 width 1 MD=0 or GE 9 25(2.12) <Anledning läsa> En kvällstidning: Jag får kunniga kommentarer till viktiga händelser <Se F.25 för fullständig frågetext> 212 1. Stämmer helt 96 5. Stämmer inte 133 8. Vet ej 61 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 317 KVÄLLSTID: STÅNDPUNKT 25 Loc 811 width 1 MD=0 or GE 9 25(2.13) <Anledning läsa> En kvällstidning: Jag får kunskap som hjälper mig att välja ståndpunkt i viktiga frågor <Se F.25 för fullständig frågetext> 162 1. Stämmer helt 142 5. Stämmer inte 140 8. Vet ej 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 132 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 318 MORGPRESS: KORR NYHET 26 Loc 812 width 1 MD=0 or GE 9 26 Massmedierna i Sverige har kommit överens om att följa vissa s k etiska regler i sin nyhetsbevakning. Nedan finns några sådana regler uppräknade. Vi vill att Ni för morgon- respektive kvällspress anger vilka av dessa Ni personligen anser vara viktigast. Markera endast de tre viktigaste för både morgon- och kvällspress. 26(1.1) Det är viktigt för morgonpress att man ger korrekta nyheter 562 1. Markerat 55 5. Ej markerat 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 319 MORGPRESS: MAKTHAVARE 26 Loc 813 width 1 MD=0 or GE 9 26(1.2) Det är viktigt för morgonpress att man för fram alla viktiga uppgifter om makthavare även om dessa uppgifter kan påverka makthavarens privatliv negativt <Se F.26 för fullständig frågetext> 127 1. Markerat 490 5. Ej markerat 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 320 MORGPRESS: INTEGRITET 26 Loc 814 width 1 MD=0 or GE 9 26(1.3) Det är viktigt för morgonpress att man respekterar människors personliga integritet <Se F.26 för fullständig frågetext> 461 1. Markerat 156 5. Ej markerat 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 321 MORGPRESS: BILDER 26 Loc 815 width 1 MD=0 or GE 9 26(1.4) Det är viktigt för morgonpress att man undviker att använda bilder som kan vara kränkande för den som är med på bilden <Se F.26 för fullständig frågetext> 234 1. Markerat 383 5. Ej markerat 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 322 MORGPRESS: ALLA TALA 26 Loc 816 width 1 MD=0 or GE 9 26(1.5) Det är viktigt för morgonpress att man låter alla parter komma till tals i kontroversiella samhällsfrågor <Se F.26 för fullständig frågetext> 344 1. Markerat 273 5. Ej markerat 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 323 MORGPRESS: NAMNGE 26 Loc 817 width 1 MD=0 or GE 9 26(1.6) Det är viktigt för morgonpress att man undviker att ange namn på människor som är misstänkta för brott eller om drabbats av brott <Se F.26 för fullständig frågetext> 248 1. Markerat 369 5. Ej markerat 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 324 MORGPRESS: ÅSIKT NYH 26 Loc 818 width 1 MD=0 or GE 9 26(1.7) Det är viktigt för morgonpress att man undviker att föra fram sina egna åsikter på nyhetsplats <Se F.26 för fullständig frågetext> 158 1. Markerat 459 5. Ej markerat 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 325 KVÄLLSPRESS: KORR NYH 26 Loc 819 width 1 MD=0 or GE 9 26(2.1) Det är viktigt för kvällspress att man ger korrekta nyheter <Se F.26 för fullständig frågetext> 494 1. Markerat 74 5. Ej markerat 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 326 KVÄLLSPRESS: MAKTHAV 26 Loc 820 width 1 MD=0 or GE 9 26(2.2) Det är viktigt för kvällspress att man för fram alla viktiga uppgifter om makthavare även om dessa uppgifter kan påverka makthavarens privatliv negativt <Se F.26 för fullständig frågetext> 129 1. Markerat 439 5. Ej markerat 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 327 KVÄLLSPRESS: INTEGRIT 26 Loc 821 width 1 MD=0 or GE 9 26(2.3) Det är viktigt för kvällspress att man respekterar människors personliga integritet <Se F.26 för fullständig frågetext> 414 1. Markerat 154 5. Ej markerat 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 328 KVÄLLSPRESS: BILDER 26 Loc 822 width 1 MD=0 or GE 9 26(2.4) Det är viktigt för kvällspress att man undviker att använda bilder som kan vara kränkande för den som är med på bilden <Se F.26 för fullständig frågetext> 222 1. Markerat 346 5. Ej markerat 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 329 KVÄLLSPRESS: ALLA TAL 26 Loc 823 width 1 MD=0 or GE 9 28(2.5) Det är viktigt för kvällspress att man låter alla parter komma till tals i kontroversiella samhällsfrågor <Se F.26 för fullständig frågetext> 297 1. Markerat 271 5. Ej markerat 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 330 KVÄLLSPRESS: NAMNGE 26 Loc 824 width 1 MD=0 or GE 9 26(2.6) Det är viktigt för kvällspress att man undviker att ange namn på människor som är misstänkta för brott eller som drabbats av brott <Se F.26 för fullständig frågetext> 233 1. Markerat 335 5. Ej markerat 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 331 KVÄLLSPRESS: ÅSIK NYH 26 Loc 825 width 1 MD=0 or GE 9 26(2.7) Det är viktigt för kvällspress att man undviker att föra fram sina egna åsikter på nyhetsplats <Se F.26 för fullständig frågetext> 133 1. Markerat 435 5. Ej markerat 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 332 TA STÄLLN PÅ NYHETSPL 27 Loc 826 width 1 MD=9 27 Anser Ni att en dagstidning bör uppmärksamma och ta ställning även på nyhetsplats i kontroversiella frågor, t ex i debattfrågor som rör lokala angelägenheter? 202 1. Ja, ofta 221 2. Ja, någon enstaka gång 83 5. Nej, aldrig 101 8. Vet ej 27 9. Uppgift saknas
VAR 333 DAGSPRESSANN: NYTTA 28 Loc 827 width 1 MD=9 28 I den här frågan ber vi Er bedöma olika typer av reklam. Ange för vart och ett av påståendena nedan om Ni anser att de stämmer för de olika reklamformerna. 28(1.1) Dagspressannonser: Har stor praktisk nytta för mig 346 1. Markerat 161 5. Ej markerat 127 9. Uppgift saknas
VAR 334 DAGSPRESSANN: TID 28 Loc 828 width 1 MD=9 28(1.2) Dagspressannonser: Brukar jag ägna mycket tid åt <Se F.28 för fullständig frågetext> 175 1. Markerat 332 5. Ej markerat 127 9. Uppgift saknas
VAR 335 DAGSPRESSANN: LÄSER 28 Loc 829 width 1 MD=9 28(1.3) Dagspressannonser: Läser jag noggrant <Se F.28 för fullständig frågetext> 222 1. Markerat 285 5. Ej markerat 127 9. Uppgift saknas
VAR 336 DAGSPRESSANN: LITA 28 Loc 830 width 1 MD=9 28(1.4) Dagspressannonser: Tycker jag brukar vara tillförlitliga <Se F.28 för fullständig frågetext> 298 1. Markerat 209 5. Ej markerat 127 9. Uppgift saknas
VAR 337 KVÄLLSPRESSANN: NYTTA 28 Loc 831 width 1 MD=9 28(2.1) Kvällspressannonser: Har stor praktisk nytta för mig <Se F.28 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 489 5. Ej markerat 127 9. Uppgift saknas
VAR 338 KVÄLLSPRESSANN: TID 28 Loc 832 width 1 MD=9 28(2.2) Kvällspressannonser: Brukar jag ägna mycket tid åt <Se F.28 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 485 5. Ej markerat 127 9. Uppgift saknas
VAR 339 KVÄLLSPRESSANN: LÄSER 28 Loc 833 width 1 MD=9 28(2.3) Kvällspressannonser: Läser jag noggrant <Se F.28 för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 481 5. Ej markerat 127 9. Uppgift saknas
VAR 340 KVÄLLSPRESSANN: LITA 28 Loc 834 width 1 MD=9 28(2.4) Kvällspressannonser: Tycker jag brukar vara tillförlitliga <Se F.28 för fullständig frågetext> 48 1. Markerat 459 5. Ej markerat 127 9. Uppgift saknas
VAR 341 VECKOPRESSANN: NYTTA 28 Loc 835 width 1 MD=9 28(3.1) Veckopressannonser: Har stor praktisk nytta för mig <Se F.28 för fullständig frågetext> 31 1. Markerat 476 5. Ej markerat 127 9. Uppgift saknas
VAR 342 VECKOPRESSANN: TID 28 Loc 836 width 1 MD=9 28(3.2) Veckopressannonser: Brukar jag ägna mycket tid åt <Se F.28 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 485 5. Ej markerat 127 9. Uppgift saknas
VAR 343 VECKOPRESSANN: LÄSER 28 Loc 837 width 1 MD=9 28(3.3) Veckopressannonser: Läser jag noggrant <Se F.28 för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 473 5. Ej markerat 127 9. Uppgift saknas
VAR 344 VECKOPRESSANN: LITA 28 Loc 838 width 1 MD=9 28(3.4) Veckopressannonser: Tycker jag brukar vara tillförlitliga <Se F.28 för fullständig frågetext> 48 1. Markerat 459 5. Ej markerat 127 9. Uppgift saknas
VAR 345 DIREKTREKLAM: NYTTA 28 Loc 839 width 1 MD=9 28(4.1) Direktreklam i brevlådan: Har stor praktisk nytta för mig <Se F.28 för fullständig frågetext> 142 1. Markerat 365 5. Ej markerat 127 9. Uppgift saknas
VAR 346 DIREKTREKLAM: TID 28 Loc 840 width 1 MD=9 28(4.2) Direktreklam i brevlådan: Brukar jag ägna mycket tid åt <Se F.28 för fullständig frågetext> 66 1. Markerat 441 5. Ej markerat 127 9. Uppgift saknas
VAR 347 DIREKTREKLAM: LÄSER 28 Loc 841 width 1 MD=9 28(4.3) Direktreklam i brevlådan: Läser jag noggrant <Se F.28 för fullständig frågetext> 93 1. Markerat 414 5. Ej markerat 127 9. Uppgift saknas
VAR 348 DIREKTREKLAM: LITA 28 Loc 842 width 1 MD=9 28(4.4) Direktreklam i brevlådan: Tycker jag brukar vara tillförlitlig <Se F.28 för fullständig frågetext> 152 1. Markerat 355 5. Ej markerat 127 9. Uppgift saknas
VAR 349 TILLFÖRL: JP 29 Loc 843 width 1 MD=0 or GE 9 29 Genom olika nyhetskanaler får Ni reda på att det fattats ett viktigt riksdagsbeslut, t ex om en fabriksnedläggelse, som troligen kommer att få viktiga ekonomiska konsekvenser för Er hembygd. Hur bedömer Ni följande nyhetskällors tillförlitlighet i ett sådant fall? 29(1) Jönköpings-Posten 459 1. God 43 2. Mindre god 75 8. Vet ej 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 350 TILLFÖRL: SF 29 Loc 844 width 1 MD=0 or GE 9 29(2) <Nyhetskällans tillförlitlighet> Smålands Folkblad <Se F.29 för fullständig frågetext> 166 1. God 41 2. Mindre god 294 8. Vet ej 105 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 351 TILLFÖRL: DN 29 Loc 845 width 1 MD=0 or GE 9 29(3) <Nyhetskällans tillförlitlighet> Dagens Nyheter <Se F.29 för fullständig frågetext> 123 1. God 28 2. Mindre god 325 8. Vet ej 130 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 352 TILLFÖRL: SVD 29 Loc 846 width 1 MD=0 or GE 9 29(4) <Nyhetskällans tillförlitlighet> Svenska Dagbladet <Se F.29 för fullständig frågetext> 96 1. God 24 2. Mindre god 351 8. Vet ej 135 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 353 TILLFÖRL: AFTONBL 29 Loc 847 width 1 MD=0 or GE 9 29(5) <Nyhetskällans tillförlitlighet> Aftonbladet <Se F.29 för fullständig frågetext> 86 1. God 90 2. Mindre god 307 8. Vet ej 123 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 354 TILLFÖRL: EXPRESSEN 29 Loc 848 width 1 MD=0 or GE 9 29(6) <Nyhetskällans tillförlitlighet> Expressen <Se F.29 för fullständig frågetext> 157 1. God 143 2. Mindre god 203 8. Vet ej 103 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 355 TILLFÖRL: KVÄLLSP 29 Loc 849 width 1 MD=0 or GE 9 29(7) <Nyhetskällans tillförlitlighet> Kvällsposten <Se F.29 för fullständig frågetext> 25 1. God 48 2. Mindre god 387 8. Vet ej 146 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 356 TILLFÖRL: AKTUELLT 29 Loc 850 width 1 MD=0 or GE 9 29(8) <Nyhetskällans tillförlitlighet> Aktuellt i kanal 1 <Se F.29 för fullständig frågetext> 390 1. God 83 2. Mindre god 80 8. Vet ej 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 357 TILLFÖRL: RAPPORT 29 Loc 851 width 1 MD=0 or GE 9 29(9) <Nyhetskällans tillförlitlighet> Rapport i TV 2 <Se F.29 för fullständig frågetext> 401 1. God 83 2. Mindre god 75 8. Vet ej 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 358 TILLFÖRL: RIKSRAD NYH 29 Loc 852 width 1 MD=0 or GE 9 29(10) <Nyhetskällans tillförlitlighet> Riksradions nyhetssändningar <Se F.29 för fullständig frågetext> 391 1. God 64 2. Mindre god 91 8. Vet ej 60 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 359 TILLFÖRL: LOKRAD NYH 29 Loc 853 width 1 MD=0 or GE 9 29(11) <Nyhetskällans tillförlitlighet> Lokalradions nyhetssändningar <Se F.29 för fullständig frågetext> 353 1. God 53 2. Mindre god 146 8. Vet ej 54 0. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 360 ÅLDER 30 Loc 854 width 2 MD=99 TILL SIST NÅGRA FRÅGOR OM ER SJÄLV. NÄR MAN SAMMANSTÄLLER RESULTATET AV SÅDANA HÄR UNDERSÖKNINGAR BRUKAR MAN DELA UPP SVAREN I OLIKA GRUPPER. FÖR ATT KUNNA GÖRA DETTA BEHÖVER VI ERA SVAR PÅ DESSA AVSLUTANDE FRÅGOR. 30 Hur gammal är Ni? 14. 14 år . . 75. 75 år 8 99. Uppgift saknas Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 2 9 12 19 12 9 13 13 16 12 12 10 7 8 7 5 16 11 Kod: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 8 9 6 12 11 12 8 15 17 7 13 15 16 13 10 10 9 10 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 11 8 10 14 4 11 8 6 10 9 11 6 9 13 11 12 5 7 Kod: 68 69 70 71 72 73 74 75 99 Frek: 9 12 10 7 11 5 7 6 8
VAR 361 KÖN 31 Loc 856 width 1 MD=9 31 Är ni ... 298 1. Man 333 2. Kvinna 3 9. Uppgift saknas
VAR 362 CIVILSTÅND 32 Loc 857 width 1 MD=9 32 Är Ni ... 166 1. Ensamstående 443 2. Sammanboende/gift 25 9. Uppgift saknas
VAR 363 BOSTADSTYP 33 Loc 858 width 1 MD=9 33 Hur bor Ni för närvarande? 60 1. På lantgård eller i ensamliggande villa på landsbygden 355 2. I villa eller radhus i småhusområde 216 3. I lägenhet i flerfamiljshus 3 9. Uppgift saknas
VAR 364 BOENDETID PÅ ORTEN 34 Loc 859 width 1 MD=9 34 Hur länge har Ni bott på orten? 481 1. Har bott här mer än 10 år 53 2. Har bott här 6-10 år 70 3. Har bott här 1-5 år 28 4. Har bott här mindre än 1 år 2 9. Uppgift saknas
VAR 365 FLYTTA FRÅN ORTEN 35 Loc 860 width 1 MD=9 35 Har Ni funderat på att flytta från orten 42 1. Ja, ofta 248 3. Ja, någon gång 337 5. Nej, aldrig 7 9. Uppgift saknas
VAR 366 UTBILDNING 36 Loc 861 width 2 MD=99 36 Vilken skolutbildning har Ni? Sätt kryss i rutan framför det alternativ Ni anser stämma bäst på Er. Om Ni ännu inte avslutat Er utbildning, markera då den typ av skola Ni just nu går i. 139 01. Folkskola 6 02. Enhetsskola 61 03. Grundskola 57 04. Yrkesskola 64 05. Tvåårigt gymnasium 25 06. Fackskola 76 07. Minst treårigt gymnasium 48 08. Flickskola /realexamen 22 09. Folkhögskola 29 10. Studentexamen 104 11. Högskola/universitet 3 99. Uppgift saknas
VAR 367 SUBJ KLASSTILLHÖRIGH 37 Loc 863 width 1 MD=9 37 Om Ni skulle beskriva Er familj (den familj/det hushåll Ni för närvarande tillhör), vilken av nedanstående kategorier anser Ni då att den tillhör? 247 1. Arbetarfamilj 17 2. Jordbrukarfamilj 220 3. Tjänstemannafamilj 71 4. Högre tjänstemannafamilj/akademiker 68 5. Egen företagare 11 9. Uppgift saknas
VAR 368 YRKE 38 Loc 864 width 3 MD=999 38 Vilket yrke har Ni? Om Ni inte förvärvsarbetar för närvarande, ange det yrke Ni senast hade! 4 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 15 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 25 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 5 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 17 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 25 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 22 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 9 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 25 036. Klasslärare och övriga lärare 1 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 3 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 1 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes) arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 1 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 3 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 4 066. Socialvårdstjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 1 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 3 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 4 081. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: företagare med kvalificerad kompetens 1 085. Revisionsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 1 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater; kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 1 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 2 115. Religiöst arbete: övriga präster i statskyrkan 1 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 1 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 1 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 2 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 1 155. Hälso- och sjukvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 1 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 8 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 10 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 8 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 6 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 7 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer 7 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 1 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 38 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 16 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 2 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare, företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 4 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 4 317. Parti- och detaljhandelsföretagare: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare, (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 1 322. Affärsbiträden m fl: företagare/företagsledare med mindre företag 3 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 16 328. Biträdesarbete i affär 2 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 6 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 7 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 2 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 1 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 1 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 7 422. Jordbruks-, och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare 4 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 1 448. Skogsarbete: manuellt arbete 2 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 10 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 1 638. Däckmanskap 5 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 8 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 2 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 3 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 3 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 1 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 3 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 2 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 34 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 6 758. Elektroarbete: manuellt arbete 6 768. Träarbete: manuellt arbete 3 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 3 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 1 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 1 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 2 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 6 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 3 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 1 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 1 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 3 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 3 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 4 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 4 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 11 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 1 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 14 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 1 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 1 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även sportledare som ej är gymnastikdirektör 2 947. Övrigt servicearbete: fotograf 9 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 1 955. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: kvalificerat polisbefälsarbete 5 967. Hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 4 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 1 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 1 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 11 995. Hemarbetande 3 997. Oklassificerbar uppgift om yrke/sysselsättning 104 999. Uppgift saknas
VAR 369 HEL- ELLER DELTIDSARB 39 Loc 867 width 1 MD=9 39A Hur lång tid omfattar Ert förvärvsarbete? 306 1. Arbetar heltid 92 2. Arbetar mer än halvtid, men inte heltid 36 3. Arbetar ungefär halvtid 7 4. Arbetar mindre än halvtid 157 5. Har inget förvärvsarbete 36 9. Uppgift saknas
VAR 370 TID LÄMNAR HEM MORGON 38 Loc 868 width 4 MD=9999 39B(1) Om Ni förvärvsarbetar utanför hemmet, när brukar Ni gå hemifrån en vanlig dag? 0400. Kl. 04.00 . . 2100. Kl. 21.00 230 9999. Uppgift saknas Kod: 400 430 515 530 540 555 600 610 615 620 622 Frek: 1 1 1 4 3 1 23 1 11 10 1 Kod: 625 630 635 640 645 650 655 700 705 710 715 Frek: 1 56 1 12 13 4 2 34 1 10 24 Kod: 720 724 725 730 735 740 745 750 755 800 810 Frek: 6 1 1 53 2 11 21 7 1 29 1 Kod: 815 820 830 845 888 900 930 1000 1100 1200 1300 Frek: 3 1 14 1 1 3 2 2 1 2 2 Kod: 1400 1500 1548 1600 1630 1700 1715 1900 2000 2015 2030 Frek: 2 1 1 6 1 4 2 1 2 1 1 Kod: 2045 2100 9999 Frek: 1 1 230
VAR 371 FÖRVÄRVSARBETAR EJ 39 Loc 872 width 1 MD=9 39B(2) Förvärvsarbetar ej utanför hemmet 109 1. Markerat 423 5. Ej markerat 102 9. Uppgift saknas
VAR 372 SKIFTARBETE 40 Loc 873 width 1 MD=9 40 Har Ni regelbundet skiftarbete, dvs arbetar Ni på obekväm arbetstid minst en gång i veckan? 101 1. Ja 413 5. Nej 120 9. Uppgift saknas
VAR 373 ARBETSMARKNADSGRUPP 41 Loc 874 width 1 MD=9 41 Om Ni inte förvärvsarbetar för närvarande, är Ni då ... 94 1. Pensionär 17 2. Hemarbetande 5 3. Arbetslös, söker arbete 80 4. Studerande 29 5. Annat alternativ 409 9. Uppgift saknas
VAR 374 ANNAT ALTERNATIV-SPEC 41 Loc 875 width 40 alphabetic 41(1) Annat alternativ - specificering <Se F.41 för fullständig frågetext> Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 375 HUSHÅLLETS STORLEK 42 Loc 915 width 1 MD=9 42(1) Hur många personer ingår i Ert hushåll? Räkna med Er själv! 76 1. 1 person 229 2. 2 personer 117 3. 3 personer 125 4. 4 personer 59 5. 5 personer 16 6. 6 personer 1 7. 7 personer 1 8. 8 personer 10 9. Uppgift saknas
VAR 376 HUSHMEDL UNDER 16 ÅR 42 Loc 916 width 1 MD=9 42(2) Hur många av dem är under 16 år? 400 1. Ingen 108 2. 1 person 70 3. 2 personer 35 4. 3 personer 9 5. 4 personer 1 6. 5 personer 1 7. 6 personer 10 9. Uppgift saknas
VAR 377 SLÄKTINGAR I HEMKOM 43 Loc 917 width 1 MD=9 43 Har Ni några släktingar i Er hemkommun? 274 1. Ja, de flesta 221 2. Ja, några 132 5. Nej, inga 7 9. Uppgift saknas
VAR 378 HUSHÅLLETS ÅRSINKOMST 44 Loc 918 width 2 MD=99 44 Var vänlig sätt kryss i den ruta som motsvarar Ert hushålls årsinkomst. (Pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten) 28 01. Under 60 000 kr 38 02. 61 000 - 90 000 kr 77 03. 91 000 - 120 000 kr 81 04. 121 000 - 150 000 kr 56 05. 151 000 - 180 000 kr 84 06. 181 000 - 210 000 kr 66 07. 211 000 - 240 000 kr 50 08. 241 000 - 270 000 kr 106 09. Över 271 000 kr 48 99. Uppgift saknas
VAR 379 MEDL IDROTTSFÖRENING 45 Loc 920 width 1 MD=9 45 Är Ni medlem i någon förening, och, i så fall, hur aktiv är Ni i den eller de föreningar Ni är medlem i? 45(1) Idrottsförening 53 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 32 2. Medlem och har varit på möte under sista halvåret 114 3. Medlem 423 5. Ej medlem 12 9. Uppgift saknas
VAR 380 MEDL POLITISKT PARTI 45 Loc 921 width 1 MD=9 45(2) <Medlem> Politiskt parti eller liknande <Se F.45 för fullständig frågetext> 26 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 14 2. Medlem och har varit på möte under sista halvåret 26 3. Medlem 556 5. Ej medlem 12 9. Uppgift saknas
VAR 381 MEDL FACKFÖRENING 45 Loc 922 width 1 MD=9 45(3) <Medlem> Fackförening <Se F.45 för fullständig frågetext> 40 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 53 2. Medlem och har varit på möte under sista halvåret 177 3. Medlem 352 5. Ej medlem 12 9. Uppgift saknas
VAR 382 MEDL NYKTERHETSFÖREN 45 Loc 923 width 1 MD=9 45(4) <Medlem> Nykterhetsförening <Se F.45 för fullständig frågetext> 3 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 5 2. Medlem och har varit på möte under sista halvåret 10 3. Medlem 604 5. Ej medlem 12 9. Uppgift saknas
VAR 383 MEDL KRISTET SAMFUND 45 Loc 924 width 1 MD=9 45(5) <Medlem> Kristet samfund <Se F.45 för fullständig frågetext> 48 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 12 2. Medlem och har varit på möte under sista halvåret 25 3. Medlem 537 5. Ej medlem 12 9. Uppgift saknas
VAR 384 MEDL ANNAN FÖRENING 45 Loc 925 width 1 MD=9 45(6) <Medlem> Annan typ av förening <Se F.45 för fullständig frågetext> 80 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 36 2. Medlem och har varit på möte under sista halvåret 93 3. Medlem 413 5. Ej medlem 12 9. Uppgift saknas
VAR 385 EJ MEDLEM I FÖRENING 45 Loc 926 width 1 MD=9 45(7) <Medlem> Är inte medlem i någon förening <Se F.45 för fullständig frågetext> 122 1. Markerat 500 5. Ej markerat 12 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 386 INTRESSE POLITIK 46 Loc 927 width 1 MD=0 or GE 9 46 Hur intresserad är Ni av följande saker? 46(1) Politik 99 1. Mycket intresserad 247 2. Ganska intresserad 216 3. Inte särskilt intresserad 39 4. Inte alls intresserad 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 387 INTRESSE KOM HÄNDELSE 46 Loc 928 width 1 MD=0 or GE 9 46(2) <Intresse> Det som händer i kommunen <Se F.46 för fullständig frågetext> 178 1. Mycket intresserad 370 2. Ganska intresserad 55 3. Inte särskilt intresserad 5 4. Inte alls intresserad 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 388 INTRESSE IDROTT 46 Loc 929 width 1 MD=0 or GE 9 46(3) <Intresse> Idrott <Se F.46 för fullständig frågetext> 151 1. Mycket intresserad 187 2. Ganska intresserad 177 3. Inte särskilt intresserad 75 4. Inte alls intresserad 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 389 INTRESSE KULTUR 46 Loc 930 width 1 MD=0 or GE 9 46(4) <Intresse> Kultur <Se F.46 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket intresserad 240 2. Ganska intresserad 240 3. Inte särskilt intresserad 50 4. Inte alls intresserad 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 390 INTRESSE LIVSÅSKÅDN 46 Loc 931 width 1 MD=0 or GE 9 46(5) <Intresse> Livsåskådningsfrågor <Se F.46 för fullständig frågetext> 109 1. Mycket intresserad 257 2. Ganska intresserad 173 3. Inte särskilt intresserad 62 4. Inte alls intresserad 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 391 SEN ÅR: BIOBESÖK 47 Loc 932 width 1 MD=0 or GE 9 47 Hur ofta, under de senaste tolv månaderna, har Ni utövat följande aktiviteter? 47(1) Varit på bio 2 1. Flera gånger i veckan 9 2. Någon gång i veckan 94 3. Någon gång i månaden 102 4. Någon gång i kvartalet 168 5. Någon gång under året 223 6. Ingen gång 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 392 SEN ÅR: KONSERTBESÖK 47 Loc 933 width 1 MD=0 or GE 9 47(2) <Aktiviteter senaste året> Varit på konserter <Se F.47 för fullständig frågetext> 1 1. Flera gånger i veckan 2 2. Någon gång i veckan 32 3. Någon gång i månaden 76 4. Någon gång i kvartalet 177 5. Någon gång under året 302 6. Ingen gång 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 393 SEN ÅR: UTSTÄLLNINGAR 47 Loc 934 width 1 MD=0 or GE 9 47(3) <Aktiviteter senaste året> Varit på museer och utställningar <Se F.47 för fullständig frågetext> 2 1. Flera gånger i veckan 6 2. Någon gång i veckan 44 3. Någon gång i månaden 124 4. Någon gång i kvartalet 261 5. Någon gång under året 159 6. Ingen gång 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 394 SEN ÅR: DISKOTEK 47 Loc 935 width 1 MD=0 or GE 9 47(4) <Aktiviteter senaste året> Varit på diskotek eller danslokal <Se F.47 för fullständig frågetext> 6 1. Flera gånger i veckan 28 2. Någon gång i veckan 68 3. Någon gång i månaden 78 4. Någon gång i kvartalet 154 5. Någon gång under året 260 6. Ingen gång 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 395 SEN ÅR: IDROTTSEV 47 Loc 936 width 1 MD=0 or GE 9 47(5) <Aktiviteter senaste året> Varit på idrottsevenemang <Se F.47 för fullständig frågetext> 25 1. Flera gånger i veckan 49 2. Någon gång i veckan 68 3. Någon gång i månaden 87 4. Någon gång i kvartalet 133 5. Någon gång under året 230 6. Ingen gång 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 396 SEN ÅR: TEATERBESÖK 47 Loc 937 width 1 MD=0 or GE 9 47(6) <Aktiviteter senaste året> Varit på teater <Se F.47 för fullständig frågetext> 2 1. Flera gånger i veckan 0 2. Någon gång i veckan 15 3. Någon gång i månaden 75 4. Någon gång i kvartalet 231 5. Någon gång under året 267 6. Ingen gång 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 397 SEN ÅR: HYRFILM VIDEO 47 Loc 938 width 1 MD=0 or GE 9 47(7) <Aktiviteter senaste året> Sett hyrfilm på video <Se F.47 för fullständig frågetext> 11 1. Flera gånger i veckan 38 2. Någon gång i veckan 122 3. Någon gång i månaden 101 4. Någon gång i kvartalet 97 5. Någon gång under året 224 6. Ingen gång 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 398 SEN ÅR: LYSSNAT GRAM 47 Loc 939 width 1 MD=0 or GE 9 47(8) <Aktiviteter senaste året> Lyssnat på grammofon/kassettbandspelare <Se F.47 för fullständig frågetext> 342 1. Flera gånger i veckan 147 2. Någon gång i veckan 66 3. Någon gång i månaden 26 4. Någon gång i kvartalet 19 5. Någon gång under året 13 6. Ingen gång 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 399 SEN ÅR: KURS 47 Loc 940 width 1 MD=0 or GE 9 47(9) <Aktiviteter senaste året> Deltagit i studiecirkel eller kurs <Se F.47 för fullständig frågetext> 20 1. Flera gånger i veckan 97 2. Någon gång i veckan 41 3. Någon gång i månaden 46 4. Någon gång i kvartalet 109 5. Någon gång under året 278 6. Ingen gång 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 400 SEN ÅR: LÄST BOK 47 Loc 941 width 1 MD=0 or GE 9 47(10) <Aktiviteter senaste året> Läst någon bok <Se F.47 för fullständig frågetext> 168 1. Flera gånger i veckan 92 2. Någon gång i veckan 119 3. Någon gång i månaden 84 4. Någon gång i kvartalet 100 5. Någon gång under året 52 6. Ingen gång 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 401 SEN ÅR: SETT KABEL-TV 47 Loc 942 width 1 MD=0 or GE 9 47(11) <Aktiviteter senaste året> Sett på kabel-TV <Se F.47 för fullständig frågetext> 76 1. Flera gånger i veckan 52 2. Någon gång i veckan 33 3. Någon gång i månaden 27 4. Någon gång i kvartalet 64 5. Någon gång under året 343 6. Ingen gång 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 402 SEN ÅR: LÄST VECKOTID 47 Loc 943 width 1 MD=0 or GE 9 47(12) <Aktiviteter senaste året> Läst någon veckotidning <Se F.47 för fullständig frågetext> 105 1. Flera gånger i veckan 206 2. Någon gång i veckan 143 3. Någon gång i månaden 80 4. Någon gång i kvartalet 53 5. Någon gång under året 34 6. Ingen gång 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 5 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 403 BÄSTA PARTI MODERATER 48 Loc 944 width 1 MD=9 48 Vilket parti tycker Ni i allmänhet bäst om? 48(1) Moderaterna 111 1. Markerat 453 5. Ej markerat 70 9. Uppgift saknas
VAR 404 BÄSTA PARTI FOLKPARTI 48 Loc 945 width 1 MD=9 48(2) <Bästa parti> Folkpartiet <Se F.48 för fullständig frågetext> 82 1. Markerat 482 5. Ej markerat 70 9. Uppgift saknas
VAR 405 BÄSTA PARTI CENTERN 48 Loc 946 width 1 MD=9 48(3) <Bästa parti> Centerpartiet <Se F.48 för fullständig frågetext> 49 1. Markerat 515 5. Ej markerat 70 9. Uppgift saknas
VAR 406 BÄSTA PARTI KDS 48 Loc 947 width 1 MD=9 48(4) <Bästa parti> Kds <Se F.48 för fullständig frågetext> 51 1. Markerat 513 5. Ej markerat 70 9. Uppgift saknas
VAR 407 BÄSTA PARTI MILJÖP 48 Loc 948 width 1 MD=9 48(5) <Bästa parti> Miljöpartiet <Se F.48 för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 532 5. Ej markerat 70 9. Uppgift saknas
VAR 408 BÄSTA PARTI SOCIALDEM 48 Loc 949 width 1 MD=9 48(6) <Bästa parti> Socialdemokraterna <Se F.48 för fullständig frågetext> 232 1. Markerat 332 5. Ej markerat 70 9. Uppgift saknas
VAR 409 BÄSTA PARTI VPK 48 Loc 950 width 1 MD=9 48(7) <Bästa parti> Vpk <Se F.48 för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 545 5. Ej markerat 70 9. Uppgift saknas
VAR 410 BÄSTA PARTI ANNAT 48 Loc 951 width 1 MD=9 48(8) <Bästa parti> Annat parti <Se F.48 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 552 5. Ej markerat 70 9. Uppgift saknas
VAR 411 PARTIANHÄNGARE 48 Loc 952 width 1 MD=9 48(9) Anser Ni Er vara övertygad anhängare av detta parti? <Se F.48 för fullständig frågetext> 131 1. Ja, mycket övertygad 245 2. Ja, något övertygad 185 5. Nej 73 9. Uppgift saknas