FRITIDSVANEUNDERSÖKNINGEN
             I UPPSALA LÄN 1978
               SSD 0105

              Primärforskare
               Rolf Bucht
           Sociologiska institutionen
             Uppsala universitet

             Första SSD-upplagan
               April 1988

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation) har
       delvis gjorts tillgängliga av Svensk Samhälls-
       vetenskaplig Datatjänst. Materialet i
       FRITIDSVANEUNDERSÖKNINGEN I UPPSALA LÄN 1978
       samlades ursprungligen in av ett forskningspro-
       jekt vid Sociologiska Institutionen vid Uppsala
       Universitet, under ledning av Rolf Bucht.
       Varken SSD eller primärforskaren bär ansvar för
       analyser och tolkningar som presenteras i denna
       (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Rolf Bucht och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får
  FRITIDSVANEUNDERSÖKNINGEN I UPPSALA LÄN 1978 förmedlas till
  och analyseras av forskare under förutsättning att
  användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och
  samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas
  i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser, behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Landstinget i Uppsala län fick hösten 1977 en motion där
  motionärerna begärde en utredning av resurserna för länets
  invånare med avseende på fritiden. Motionen betonade att den
  gällde främst yrkesarbetande personer inom LO-gruppen.
  Med tanke på att Låginkomstrutredningen hade kommit några år
  tidigare och att landstinget fritidsstyrelses riktlinjer
  hade en klart inriktad social målsättning, väckte motionen
  intresse i landstinget och bifölls. En ledningsgrupp
  tillsattes. Denna bestod av företrädare för
  fritidsstyrelsen, fackförbunden och arbetsgivarna.
  Ledningsgruppen vände sig till Sociologiska institutionen
  vid Uppsala universitet, som fick i uppdrag att undersöka
  den förvärvsarbetande befolkningen i Uppsala läns
  fritidsvanor.

  En forskningsgrupp bildades, bestående av forskningsansvarig
  fil lic Rolf Bucht, samt ett par studenter på C-nivå. Dessa
  utarbetade frågeformulär, genomförde undersökningen, gjorde
  databearbetning och sammanställde rapporten.

  Studien gjordes i form av en enkät på 15 sidor med
  sammanlagt 30 huvud- och delfrågor, i huvudsak bestående av
  strukturerade frågor, en del dock med möjlighet till öppna
  svar.

  Undersökningen belyser i stort tre områden inom
  fritidssektorn.

  1. Den enskildes fritid.

  Vilka fritidsaktiviteter man sysslar med och vilken veckodag
  man utövar dem. Ett hundratal olika fritidsaktiviteter är
  representerade i trettio större grupper.
  I denna del återfinns också frågeställningar rörande
  semestervanor och tillgång till olika fritidsresurser, såsom
  bil, båt, fritidshus etc.

  2. Arbetsplatsen.

  Denna del besvarar frågor som rör arbetsplatsen, struktur,
  storlek och belägenhet.
  Fritidsaktiviteter anordnade av arbetsgivaren, facket eller
  arbetskamraterna. Här finns även frågor som rör engagemang i
  fackets ordinarie verksamhet eller politiska
  förtroendeuppdrag.

  

  3. Landstingets åtagande.

  Den tredje delen behandlar frågor om landstingets insatser,
  dels kulturella i form av skylting av sevärdheter,
  uppsökande teater osv., dels strukturella som utbyggnad av
  vandringsleder och stugbyar m.m., samt ekonomiska, såsom
  förkortad arbetstid, högre skatt för att öka landstingets
  resurser, osv.

  Bakgrundsfrågorna är hämtade dels från
  taxeringsförteckningen och dels från enkäten och ger
  uppgifter om bostadsförhållande, civilstånd, barn,
  utbildning, arbetserfarenhet och arbetsplatsens
  beskaffenhet.

  Landstingets resurser

  En fjärde del som ingår i undersökningen tillkom genom att
  informationschefen vid landstinget önskade att vissa frågor,
  som belyser utnyttjandet av landstingets sjukvårdsservice
  och inställning till landstingsbudgetens finansiering skulle
  ingå som en speciell avdelning i frågeformuläret. Frågor
  ställdes därför om behov, förväntan och förändringar inom
  ramen för landstingets speciella styrmedel (dvs skatter),
  förändrad inriktning, utökning eller minskning av resurser.
  Resultatet av denna delundersökning, har redovisats i en
  separat rapport, som tillställts informationschefen. Här
  redovisas endast frågeställningar och svarsfrekvens utan
  kommentarer.

  Undersökningsresultaten och sambanden redovisades i en
  rapport som överlämnades till landstinget i Uppsala län
  årsskiftet 1978/79.

  För ytterligare upplysningar se

  Bucht Rolf m fl: De förvärvsarbetandes fritidsvanor
           i Uppsala län 1978
           Uppsala läns landsting och Sociologiska
           institutionen, Uppsala universitet 1979

  
                 II

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNING: URVAL, BORTFALL

  Uppdraget bestod i att undersöka den förvärvsarbetande
  befolkningens i Uppsala län fritidsvanor. Först gjordes ett
  urval och man bestämde vilka som skulle räknas som
  förvärvsarbetade, d v s fastställa den teoretiska
  populationen. Tillsammans med ledningsgruppen fastställdes
  att de som skulle ingå i populationen, dels skulle vara
  bosatta i länet och dels vara förvärvsarbetande med en viss
  minimiinkomst av tjänst eller anställning. Egna företagare
  ingår därför inte i undersökningsgruppen, inte heller
  personer med tjänst eller anställning i länet, som är
  bosatta utanför länet. Anledningen till att egna företagare
  inte ingår i undersökningen bestämdes av själva uppdraget
  (yrkesarbetande personer inom LO-gruppen), medan anledningen
  till att i länet arbetande men ej bosatta personer inte togs
  med berodde på andra orsaker, dels var det svårt att veta
  hur många och vilka de var och dels kunde man utgå från att
  deras fritid var förlagd till den egna kommunen eller länet
  och därför inte hade ett primärt intresse för denna
  undersökning.

  Nästa steg var att praktiskt bestämma populationen så att
  den så långt som möjligt överensstämde med den teoretiska
  populationen. Det bästa register som gick att finna var
  taxeringsförteckningen. Förteckningen för 1977 var den mest
  aktuella, som stod till förfogande. Därför bestämdes att den
  faktiska populationen skulle bestå av boende i Uppsala län i
  åldersgrupperna 18-65 år med en nettoinkomst av tjänst
  överstigande 15 000 kr enligt taxeringsförteckningen för
  1977. Inkomstgränsen 15 000 kr betingades av att man då
  skulle eliminera studerande och ej förvärvsarbetande med
  ferie- eller tillfällighetsarbete. Den teoretiska och
  faktiska populationen kom att nära sammanfalla med varandra.

  Det finns dock vissa viktiga skillnader, som här redovisas.
  I den faktiska populationen kom att ingå en mindre grupp
  egna företagare och lantbrukare, som vid sidan om sin
  egentliga förvärvskälla hade inkomst av tjänst. Med all
  säkerhet ingår också en liten grupp sjuk- och
  förtidspenionerade i undersökningen, liksom en del, som vid
  undersökningstillfället ej var förvärvsarbetande, men som
  varit det vid registrets upprättande.
  Genom att registret inte var dagsaktuellt, kom de personer
  som flyttat in till länet efter taxeringsregistrets
  upprättande och som förvärvsarbetade enligt definitionen
  inte med i den faktiska populationen. Det är alltså viktigt
  att notera att undersökningen inte omfattar kategorin
  nyinflyttade till länet.

  

  De problem och avvikelser som har redovisats ovan är inte
  specifika för den här undersökningen utan gäller
  sociologiska fältundersökningar i allmänhet.

  Undersökningen är en s.k. surveyundersökning och genomfördes
  med en postenkät, två påminnelser utsändes.

  För att få ett tillräckligt stort urval bland befolkningen,
  så att t ex skillnader i fritidsvanor mellan de sex kommuner
  som ingår i Uppsala län, skulle kunna belysas, bestämdes att
  ca 2000 personer skulle ingå. Det statistiskt slumpmässiga
  urval som var mest praktiskt att genomföra med hjälp av
  taxeringsförteckningen var systematiskt urval. Ur
  förteckningen valdes var 44:e person som uppfyllde
  villkoren, samplet gav 2237 st.

  ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM

               Antal  Procentuell andel
                    av nettourvalet
  Bruttourval        2237
  Flyttat från länet     168
  Avlidit           12
  Ej längre förvärvsarbetande 40

  
  Nettourval        2017
  Besvarat enkät      1289   63,9
  Bortfall          728   36,1
  Därav:
  - Vägrar          51   2,5
  - Övrigt bortfall     677   33,6

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-8 (01-88) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för svar på frågor
  som ej är tillämpliga. Kod 1 anges, där det är möjligt, för
  "ja". Kod 5 anges som regel för "nej". "Vet inte"-svar har
  oftast givits koden 8 (88). Kod 9 (99) används för det
  interna bortfallet (uppgift saknas).

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 40 (2) FRITIDSAKT ORG ARBGIV 24  (3) MD=0 OR GE 9
    REF 57   (4) LOC 95 WIDTH 1     (5) NUMERIC

    (6) F24. Organiseras på Er arbetsplats i samarbete med Er
        arbetsgivare några fritidsaktiviteter för de
        anställda, korpidrott eller kurser?
  ______________________________________________________

   (7)    .............................

    (8) (9) (10)
    496  1.  Ja
    527  5.  Nej
    133  8.  Vet ej

     15  0.  Frågan ej tillämplig
    117  9.  Uppgift saknas

  DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 71:2

  OMKODNINGSREGEL: 0=5 13=0 ELSE=SAME

  ............................................................

  

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken). Variabelnamnet avslutas
  med frågenumret.

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 SSDstudie NR 0105 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 BAKGRUNDSDATA 4 ID-nummer 5 Kön 6 Kommuntillhörighet 7 Födelseår 8 Bostadstyp 9 Nationalitet 10 Tid i Sverige 11 Yrke 12 Civilstånd 13 Sammanboendes yrke 14 Fars yrke 15 Mors yrke 16 Skolutbildning 17 Inkomst före skatt 18 Make/makas inkomst FRITIDSRESURSER 19 Stereo 20 Fritidshus 21 Bil 22 Husvagn 23 Motor- eller segelbåt 24 Roddbåt/kanot 25 Kolonilott ARBETSFÖRHÅLLANDEN 26 Anställningstidens längd hos nuvarande arbetsgivare 27 Antal anställda på arbetsplatsen 28 Arbetsgivarens branschtillhörighet 29 Arbete ensam eller i grupp 30 Könsfördelning på arbetsplatsen 31 Typ av lön 32 Arbetstimmar per vecka 33 Arbetstider 34 Timmar övertid/extraarbete per månad 35 Restid till/från arbetet 36 Fysiskt ansträngande arbete 37 Psykiskt ansträngande arbete 38 Omväxlande arbete 39 Intressant arbete FRITID ORGANISERAD AV ARBETSGIVAREN ELLER FACKET 40 Fritidsaktiviteter organiserade av arbetsgivaren 41 Deltagande i fritidsaktiviteter organiserade av arbetsgivaren 42 Fritidsaktiviteter organiserade av facket 43 Deltagande i fritidsaktiviteter organiserade av facket 44 Fritidsaktiviteter tillsammans med arbetskamrater 45 Deltagande i fritidsaktiviteter tillsammans med arbetskamrater 46 Fritidsumgänge med arbetskamrater FACKLIGT ENGAGEMANG 47 Medlem 48 Läser fackets information 49 Gå på fackmöten 50 Förtroendeuppdrag i facket 51 Timmar per vecka för fackliga aktiviteter 52 Förkortad arbetstid SEMESTERAKTIVITETER 1977 53 Semester förra året 54 Bestämma egen semester 55 Semester i bostaden 56 Semester i fritidshus 57 Semester hos släkt och vänner 58 Semester i tält eller husvagn 59 Semester i båt 60 Semesterresa i Sverige 61 Semesterresa i Norden 62 Semesterresa utom Norden 63 Orsak till semester i bostaden MEDLEMSKAP I FÖRENING 64 Medlem av förening eller klubb annan än fackförening 65 Annan förening eller klubb, 1. 66 Annan förening eller klubb, 2. 67 Annan förening eller klubb, 3. 68 Annan förening eller klubb, 4. 69 Deltagande i föreningsaktiviteter på fritiden 70 Politiska förtroendeuppdrag i kommun eller landsting FRITIDSAKTIVITETER 71 Teater, opera, balett 72 Veckodag för teater-, opera- och balettbesök 73 Konsertbesök 74 Veckodag för konsertbesök 75 Konstutställning, museiebesök 76 Veckodag för konstutställning, museiebesök 77 Kyrkobesök 78 Veckodag för kyrkobesök 79 Biblioteksbesök 80 Veckodag för biblioteksbesök 81 Biobesök 82 Veckodag för biobesök 83 Bingospel 84 Veckodag för bingospel 85 Läsa veckotidningar, serier 86 Veckodag för att läsa veckotidningar, serier 87 Gå och titta i affärer/varuhus 88 Veckodag att gå och titta i affärer och varuhus 89 Radiolyssnande 90 Veckodag för radiolyssnande 91 Musiklyssnande 92 Veckodag för att lyssna på musik 93 Läsa böcker, romaner, dikter 94 Veckodag för att läsa romaner, dikter 95 Läsa fackböcker, kursböcker 96 Veckodag för att läsa fackböcker, kursböcker 97 Gå och titta på lagidrott 98 Veckodag för att gå och titta på lagidrott 99 Gå på motionsidrott 100 Veckodag för motionsidrott 101 Hålla på med tävlingsidrott 102 Veckodag för tävlingsidrott 103 Promenera i skog och mark 104 Veckodag för promenader i skog och mark 105 Cykling som fritidsaktivitet 106 Veckodag för cykling som fritidsaktivitet 107 Göra bilutflykter 108 Veckodag för bilutflykter 109 Båtutflykter 110 Veckodag för båtutflykter 111 Fritidsfiske 112 Veckodag för fritidsfiske 113 Trädgårdsarbete 114 Veckodag för trädgårdsarbete 115 Badutflykter 116 Veckodag för badutflykter 117 Restaurangbesök 118 Veckodag för restaurangbesök 119 Sällskapsdans 120 Veckodag för sällskapsdans 121 Umgänge med släkten 122 Veckodag för umgänge med släkten 123 Umgänge med vänner 124 Veckodag för umgänge med vänner 125 Fritidshus 126 Veckodag för vistelse i fritidshus 127 Kurs eller cirkel 128 Veckodag för kurs/cirkel 129 Musikinstrument eller körsång 130 Veckodag för musikinstrument/körsång 131 Jakt 132 Veckodag för jakt 133 Övriga fritidsaktiviteter 134 Veckodag för övriga aktiviteter SYNPUNKTER PÅ FRITIDSAKTIVITETER 135 TV-tittande 136 Svårt hitta på fritidsaktiviteter 137 Ökade resurser för fritidsaktiviteter, 1 138 Ökade resurser för fritidsaktiviteter, 2 139 Ökade resurser för fritidsaktiviteter, 3 140 Önskemål fritidsmöjligheter i bostadsområdet, 1 141 Önskemål fritidsmöjligheter i bostadsområdet, 2 142 Antal barn 143 Egna barns ålder 144 Andra fritidsaktiviteter, om man inga barn hade 145 Fritidsaktiviteter tack vare barnen LANDSTINGETS FRITIDSSATSNINGAR 146 Friluftsgårdar med strövstigar 147 Friluftsbad och campingplatser 148 Kanotleder 149 Stugby med stugor att hyra 150 Cykel- och fotvandringsleder 151 Skidbackar för utförsåkning 152 Information om kulturella sevärdheter 153 Uppsökande teater och musikarrangemang 154 Fritidsfiske 155 Viktigaste området att satsa på 156 Annan satsning av landstinget 157 Annan satsning av landstinget 158 Samhället bör ha större inflytande 159 Påverka landstingets verksamhet 160 Sätt att påverka landstinget 161 Valuta för skattepengarna LANDSTINGETS SJUKVÅRDSSERVICE 162 Ej valuta för skattepengarna 163 Problem med sjukvårsservice på orten 164 Särskilda sjukvårdsproblem på orten 165 Abortrådgivning 166 Ambulans 167 Barnavård 168 Barnmorska 169 Distriktsläkare 170 Distriktsköterska 171 Familjerådgivning 172 Folktandvård 173 Hemsjukvård 174 Hjälpmedel till handikappade 175 Hälsokontroll 176 Hörselvård 177 Jourhavande läkare 178 Mödravård 179 Preventivmedelsrådgivning 180 Psykisk barnavård 181 Sjukhus 182 Vaccinationer SYNPUNKTER PÅ LANDSTINGETS SJUKVÅRDSSERVICE 183 Fick den hjälp som behövdes 184 Fick ej hjälp, vilken tjänst 185 Fick ej hjälp, vilket sätt 186 Inskräkningar av sjukvården 187 Förslag till inskränkningar 188 Ökad landstingsskatt 189 Ökad avgift vid läkarbesök 190 Ökad sjukhusavgift

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0105              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0105


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. April 1988
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 KÖN 1 Loc 13 width 1 F.1. Är Ni man eller kvinna? 734 1. Man 554 2. Kvinna
VAR 6 KOMMUNTILLHÖRIGHET 2 Loc 14 width 1 F.2. Vilken kommun bor Ni i? 822 1. Uppsala 104 2. Östhammar 88 3. Tierp 55 4. Älvkarleby 167 5. Enköping 52 6. Håbo
VAR 7 FÖDELSEÅR 3 Loc 15 width 1 F.3. Vilket år är Ni född? 125 1. 1910-1919 261 2. 1920-1929 249 3. 1930-1939 420 4. 1940-1949 233 5. 1950-1956
VAR 8 BOSTADSTYP 4 Loc 16 width 1 MD=9 F.4. Vad har Ni för bostad? 668 1. Villa/radhus 270 2. Insatslägenhet 309 3. Hyreslägenhet 31 4. Annan 10 9. Uppgift saknas
VAR 9 NATIONALITET 5 Loc 17 width 1 MD=9 F.5. Vilket land kommer Ni ifrån? 1187 1. Sverige 53 2. Finland 41 3. Övrigt 7 9. Uppgift saknas
VAR 10 TID I SVERIGE 5 Loc 18 width 1 MD=0 or GE 9 F.5a. Om Ni ej kommer från Sverige. Hur länge har Ni bott här i landet? 4 1. 0 - 1 år 2. 1 - 3 28 3. 3 - 10 64 4. 10 - år 1190 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 11 YRKE/SYSSELSÄTTNING 6 Loc 19 width 2 MD=99 F.6. Vad har Ni för yrke eller sysselsättning/jobb? Ange så noga som möjligt! Med produktion avses anställda inom industri och tillverkning. Med kontor avses anställda inom serviceyrken såsom sjukvård, kontor och förvaltning 394 02. Produktion, mindre än 2 års utbildning 207 04. Produktion, 2-5 års utbildning 82 06. Kontor, mindre än 2 års utbildning 359 08. Kontor, 2-5 års utbildning 167 10. Kontor, ledande befattning 79 99. Uppgift saknas
VAR 12 CIVILSTÅND 7 Loc 21 width 1 MD=9 F.7. Vad har Ni för civilstånd? 299 1. Ensamboende 984 2. Sammanboende 5 9. Uppgift saknas
VAR 13 SAMMANBOENDES YRKE 7 Loc 22 width 2 MD= 0 F.7a. Om Ni är gift eller sammanboende: Vilket yrke eller sysselsättning/jobb har Er maka/make eller den Ni sammanbor med? Ange så noga som möjligt. 117 01. Produktion, ingen utbildning 117 02. Produktion, mindre än 2 års utbildning 122 03. Produktion, 2-3 års utbildning 7 04. Produktion, 3-5 års utbildning 7 05. Kontor, ingen utbildning 58 06. Kontor, mindre än 2 års utbildning 70 07. Kontor, 2-3 års utbildning 146 08. Kontor, 3-5 års utbildning 103 09. Kontor, mer än 5 års utbildning 2 10. Kontor, ledande befattning 15 31. Lantbrukare 23 41. Företagare 34 51. Studerande 130 61. Hemmafru 48 99. Ej specificerat 289 00. Frågan ej tillämplig
VAR 14 FARS YRKE 8 Loc 24 width 2 F.8. Vilket yrke eller sysselsättning har/hade Er far (eller motsvarande)? 525 04. Produktion 250 08. Kontor, mer än 5 års utbildning 132 10. Kontor, ledande befattning 237 31. Lantbrukare 91 41. Företagare 53 99. Ej specificerat
VAR 15 MORS YRKE 9 Loc 26 width 1 F.9. Vilket yrke eller sysselsättning har/hade Er mor (eller motsvarande)? KODVÄRDEN SAKNAS FÖR VARIABELN Kod: 0 Frek: 1288
VAR 16 SKOLUTBILDNING 10 Loc 27 width 1 MD=9 F.10. Vilken skolutbildning har Ni? 423 1. Folkskola 446 2. Grundskola - yrkesskola 246 3. Studenten - eftergymnasial utbildning 154 4. Akademisk examen 16 5. Annan 3 9. Uppgift saknas
VAR 17 INKOMST 11 Loc 28 width 1 MD=9 F.11. Hur stor var Er inkomst före skatt 1977? 196 1. Under 30 000 kr 429 2. 30 001 - 50 000 424 3. 50 001 - 70 000 177 4. 70 001 - 100 000 47 5. Över 100 001 kronor 15 9. Uppgift saknas
VAR 18 MAKES INKOMST 11A Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 F.11a. Om Ni är gift eller sammanboende. Hur stor var er make/makas eller sammanboendes inkomst 1977? 367 1. Under 30 000 kronor 242 2. 30 000 - 50 000 248 3. 50 001 - 70 000 73 4. 70 001 - 100 000 29 5. Över 100 001 kronor 307 0. Frågan ej tillämplig 22 9. Uppgift saknas
VAR 19 ÄGARE AV STEREO 12 Loc 30 width 1 MD=9 F.12(1). Äger Ni själv eller hushållet där Ni ingår stereoanläggning? 953 1. Ja 316 5. Nej 19 9. Uppgift saknas
VAR 20 ÄGARE AV FRITIDSHUS 12 Loc 31 width 1 MD=9 F.12(2). Äger Ni själv eller hushållet där Ni ingår fritidshus? 274 1. Ja 996 5. Nej 18 9. Uppgift saknas
VAR 21 ÄGARE AV BIL 12 Loc 32 width 1 MD=9 F.12(3). Äger Ni själv eller hushållet där Ni ingår bil? 1073 1. Ja 198 5. Nej 17 9. Uppgift saknas
VAR 22 ÄGARE AV HUSVAGN 12 Loc 33 width 1 MD=9 F.12(4). Äger Ni själv eller hushållet där Ni ingår husvagn? 95 1. Ja 1174 5. Nej 19 9. Uppgift saknas
VAR 23 ÄGARE AV BÅT 12 Loc 34 width 1 MD=9 F.12(5). Äger Ni själv eller hushållet där Ni ingår motor- eller segelbåt? 176 1. Ja 1095 5. Nej 17 9. Uppgift saknas
VAR 24 ÄGARE AV KANOT 12 Loc 35 width 1 MD=9 F.12(6). Äger Ni själv eller hushållet där Ni ingår kanot? 245 1. Ja 1026 5. Nej 17 9. Uppgift saknas
VAR 25 ÄGARE AV KOLONILOTT 12 Loc 36 width 1 MD=9 F.12(7). Äger Ni själv eller hushållet där Ni ingår kolonilott? 39 1. Ja 1230 5. Nej 19 9. Uppgift saknas
VAR 26 ANSTÄLLNINGSTID 13 Loc 37 width 1 MD=9 F.13. Hur länge har Ni arbetat hos Er nuvarande arbetsgivare? 92 1. 0 - 1 år 380 2. 1,1 - 5 år 335 3. 5,1 - 10 år 328 4. 10,1 - 25 år 87 5. Över 25 år 66 9. Uppgift saknas
VAR 27 ANTAL ANSTÄLLDA 14 Loc 38 width 1 MD=9 F.14. Ungefär hur många anställda har Er arbetsgivare/huvudarbetsgivare på den ort Ni arbetar? 108 1. 1 - 5 anställda 292 2. 6 - 50 257 3. 51 - 300 192 4. 301 - 1000 330 5. Över 1000 anställda 109 9. uppgift saknas
VAR 28 BRANSCH 15 Loc 39 width 2 MD=99 F.15. Vilken bransch tillhör Er arbetsgivare? 62 01. Jord- och skogsbruk, fiske 202 02. Tillverknings- och gruvindustri 110 03. Byggnadsindustrin 119 04. Handel, hotell/restaurang 85 05. Kommunikation, samfärdsel, transport, post, tele 49 06. Bank och försäkring, fastighet, uppdragsverksamhet 402 07. Offentlig förvaltning och andra tjänster och service (ej landstinget) 161 08. Landstinget 33 09. Annat 65 99. Uppgift saknas
VAR 29 ENSAM/GRUPPARBETE 16 Loc 41 width 1 MD=9 F.16. Arbetar Ni för det mesta ensam eller i grupp/lag? 415 1. Ensam 334 2. I grupp 483 3. Ibland ensam, ibland i grupp 56 9. Uppgift saknas
VAR 30 ARBETSKAMRATER 17 Loc 42 width 1 MD=9 F.17. Är Era arbetskamrater ................. 97 1. Endast kvinnor 287 2. Övervägande kvinnor 228 3. Ungefär lika många män som kvinnor 240 4. Endast män 313 5. Övervägande män 59 6. Jag arbetar ensam 64 9. Uppgift saknas
VAR 31 LÖNETYP 18 Loc 43 width 1 MD=9 F.18. Vilken typ av lön har Ni? 1063 1. Månadslön/timlön 119 2. Ackordslön rakt/blandat 47 3. Annan 59 9. Uppgift saknas
VAR 32 ARBETSTIMMAR/VECKA 19 Loc 44 width 1 MD=9 F.19. Hur många timmar är Er ordinarie arbetstid per vecka? 85 1. Under 20 timmar 171 2. 21 - 30 timmar 815 3. 31 - 40 timmar 161 4. Över 41 timmar 56 9. Uppgift saknas
VAR 33 ARBETSTID 20 Loc 45 width 1 MD=9 F.20. Vilka arbetstider har Ni för det mesta? 1033 1. Endast dagtid 205 2. Skiftarbete 50 9. Uppgift saknas
VAR 34 ÖVERTID/EXTRA ARB.TID 21 Loc 46 width 1 MD=9 F.21a. Om Ni har extra arbete eller övertid: Hur många timmar blir det i genomsnitt per månad? 124 1. Övertid mindre än 5 timmar 138 2. Övertid 6-10 timmar 142 3. Övertid mer än 11 timmar 98 4. Extraarbete 719 5. Ingen övertid 67 9. Uppgift saknas
VAR 35 RESTID TILL ARBETET 22 Loc 47 width 1 MD=9 F.22. Hur lång tid per arbetsdag tar Era resor till och från arbetet sammanlagt? 644 1. Mindre än 30 minuter 375 2. 30 minuter - 1 timma 157 3. 1 - 2 timmar 44 4. Mer än 2 timmar 68 9. Uppgift saknas
VAR 36 FYSISKT ANSTRÄNGANDE 23 Loc 48 width 1 MD=9 F.23(1). Tycker Ni att Ert arbete är fysiskt ansträngande? 334 1. Inte alls 403 2. I ringa grad 275 3. I ganska hög grad 70 4. I mycket hög grad 206 9. Uppgift saknas
VAR 37 PSYKISKT ANSTRÄNGANDE 23 Loc 49 width 1 MD=9 F.23(2). Tycker Ni att Ert arbete är psykiskt ansträngande? 147 1. Inte alls 381 2. I ringa grad 408 3. I ganska hög grad 135 4. I mycket hög grad 217 9. Uppgift saknas
VAR 38 OMVÄXLANDE ARBETE 23 Loc 50 width 1 MD=9 F.23(3). Tycker Ni att Ert arbete är omväxlande? 69 1. Inte alls 204 2. I ringa grad 602 3. I ganska hög grad 276 4. I mycket hög grad 137 9. Uppgift saknas
VAR 39 INTRESSANT ARBETE 23 Loc 51 width 1 MD=9 F.23(4). Tycker Ni att Ert arbete är intressant? 70 1. Inte alls 180 2. I ringa grad 539 3. I ganska hög grad 318 4. I mycket hög grad 181 9. Uppgift saknas
VAR 40 FRITIDSAKT ORG ARBGIV 24 Loc 52 width 1 MD=9 F.24. Organiseras på Er arbetsplats i samarbete med Er arbetsgivare några fritidsaktiviteter för de anställda, korpidrott eller kurser? 496 1. Ja 527 5. Nej 133 8. Vet ej 132 9. Uppgift saknas
VAR 41 DELTA ARB FRITIDSAKT 24 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 F.24a. Om Ni svarat ja på fråga 24: Brukar Ni delta i någon av dessa aktiviteter? 239 1. Ja 281 5. Nej 764 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 42 FRITIDSAKT ORG FACKET 25 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 F.25. Organiserar facket på Er arbetsplats några fritidsaktiviteter t ex studier? 326 1. Ja 511 5. Nej 291 8. Vet ej 22 0. Frågan ej tillämplig 138 9. Uppgift saknas
VAR 43 DELTA FACKL ORG AKT 25 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 F.25a. Om Ni svarat ja på fråga 25: Brukar Ni delta i någon av dessa aktiviteter? 160 1. Ja 202 5. Nej 6 8. Vet ej 909 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 44 AKT MED ARBETSKAMRAT 26 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 F.26. Deltar Ni i några organiserade fritidsaktiviteter tillsammans med Era arbetskamrater utöver de som arbetsgivaren och facket eventuellt organiserar? 170 1. Ja 1028 5. Nej 26 0. Frågan ej tillämplig 64 9. Uppgift saknas
VAR 45 DELTA AKTIV. ARB KAM 26 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 F.26a. Om Ni svarat Ja på fråga 26: Vilka fritidsaktiviteter är det? 169 1. Angivet aktivitet 1 5. Ej angivit aktivitet 1113 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 46 UMGÅS MED ARBETSKAM. 27 Loc 58 width 1 MD=9 F.27. Hur ofta umgås Ni med någon eller några av Era arbetskamrater på Er fritid? 170 1. Minst en gång per vecka 206 2. Minst en gång per månad 381 3. Mindre än en gång per månad 456 4. Inte alls 75 9. Uppgift saknas
VAR 47 MEDLEM I FACKET 28 Loc 59 width 1 MD=9 F.28. Är Ni medlem i facket? 1058 1. Ja 178 5. Nej 52 9. Uppgift saknas
VAR 48 LÄSA FACKETS INFORM 28 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 9 F.28a(1). Om Ni är med i facket: Läser Ni regelbundet fackets information? 771 1. Ja 280 5. Nej 214 0. Frågan ej tillämplig 23 9. Uppgift saknas
VAR 49 GÅ PÅ FACKMÖTEN 28 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 F.28a(2). Om Ni är med i facket: Går Ni på fackliga möten åtminstone någon gång? 612 1. Ja 442 5. Nej 215 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 50 FÖRTROENDEUPPDRAG 28 Loc 62 width 1 MD=0 or GE 9 F.28a(3). Om Ni är med i facket: Har Ni något förtroendeuppdrag i facket? 193 1. Ja 853 5. Nej 215 0. Frågan ej tillämplig 27 9. Uppgift saknas
VAR 51 TIM/VECKA FÖR FACKET 28 Loc 63 width 1 MD=0 or GE 9 F.28b. Om Ni svarat ja på någon av frågorna i fråga 28a: Hur många timmar i veckan tar det i anspråk av Er fritid? 216 1. Ingen tid alls 479 2. Under en timma 101 3. Mellan 1 - 3 timmar 20 4. Mer än 3 timmar/vecka 404 0. Frågan ej tillämplig 68 9. Uppgift saknas
VAR 52 FÖRKORTAD ARBETSTID 29 Loc 64 width 1 MD=9 F.29. Om Er arbetstid skulle bli förkortad: Hur skulle Ni vilja ha den förlagd ? Skulle Ni i första hand vilja ha: 326 1. Kortare arbetsdag 381 2. Kortare arbetsvecka 236 3. Längre semester 255 4. Bibehållen arbetstid, men tidigare pensionering 90 9. Uppgift saknas
VAR 53 SEMESTER FÖRRA ÅRET 30 Loc 65 width 1 MD=9 F.30. När hade Ni semester 1977, d v s förra året? 639 1. Under sommaren 38 2. Annan årstid än sommaren 527 3. Delvis på sommaren och delvis annan årstid 46 4. Jag hade ingen semester 38 9. Uppgift saknas
VAR 54 BESTÄMMA SEMESTER 31 Loc 66 width 1 MD=9 F.31. Kan Ni själv bestämma när Ni vill ta ut Er semester? 291 1. Ja 693 2. Ja, i viss utsträckning 243 3. Nej, det bestäms av arbetsgivaren/arbetslaget 6 8. Vet ej 55 9. Uppgift saknas
VAR 55 SEMESTER I BOSTADEN 32 Loc 67 width 1 MD=9 F.32(1). Hur stor del av semestern 1977 tillbringade Ni i bostaden? 108 1. Hela tiden 668 3. Delvis 423 5. Inte alls 89 9. Uppgift saknas
VAR 56 SEMESTER I FRITIDSHUS 32 Loc 68 width 1 MD=9 F.32(2). Hur stor del av semestern 1977 tillbringade Ni i fritidshuset? 81 1. Hela tiden 366 3. Delvis 749 5. Inte alls 92 9. Uppgift saknas
VAR 57 SEMESTER HOS SLÄKTEN 32 Loc 69 width 1 MD=9 F.32(3). Hur stor del av semestern 1977 tillbringade Ni hos släkt och vänner? 20 1. Hela tiden 496 3. Delvis 679 5. Inte alls 93 9. Uppgift saknas
VAR 58 SEMESTER I HUSVAGN 32 Loc 70 width 1 MD=9 F.32(4). Hur stor del av semestern 1977 tillbringade Ni i tält eller husvagn? 10 1. Hela tiden 228 3. Delvis 954 5. Inte alls 96 9. Uppgift saknas
VAR 59 SEMESTER I BÅT 32(5) Loc 71 width 1 MD=9 F.32(5). Hur stor del av semestern 1977 tillbringade Ni i båt? 10 1. Hela tiden 131 3. Delvis 1048 5. Inte alls 99 9. Uppgift saknas
VAR 60 SEMESTERRESA, SVERIGE 32 Loc 72 width 1 MD=9 F.32(6). Hur stor del av semestern 1977 tillbringade Ni på semesterresa i Sverige? 551 1. Ja 648 5. Inte alls 89 9. Uppgift saknas
VAR 61 SEMESTERRESA, NORDEN 32 Loc 73 width 1 MD=9 F.32(7). Hur stor del av semestern 1977 tillbringade Ni på semesterresa i övriga Norden? 196 1. Ja 994 5. Inte alls 98 9. Uppgift saknas
VAR 62 SEMESTERRESA, UTLAND 32 Loc 74 width 1 MD=9 F.32(8). Hur stor del av semestern 1977 tillbringade Ni på semesterresa utom Norden? 306 1. Ja 886 5. Inte alls 96 9. Uppgift saknas
VAR 63 ORSAK SEMESTER I BOST 32 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 F.32a. Om Ni svarat att semestern tillbringades hela tiden i bostaden: Vilket av följande skäl var det viktigaste till att stanna hemma under semestern förra året? 5 1. Makes/makas/sammanboendes arbete 13 2. Husdjur 14 3. Hälsoskäl 3 4. Extraarbete 43 5. Hemarbete, t ex i bostaden, trädgården 19 6. Ej råd med semester utom hemmet 9 7. Ville göra utflykter i närheten av hemmet 17 8. Dåligt väder 1161 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 64 MEDLEM FÖRENING/KLUBB 33 Loc 76 width 1 MD=9 F.33. Är Ni medlem av någon förening eller klubb annan än fackförening? F.33(1). Hur många föreningar är Ni medlem i? 487 1. 1 förening 157 2. 2 föreningar 57 3. 3 eller fler föreningar 532 5. Nej 55 9. Uppgift saknas
VAR 65 MEDLEM FÖRENING 1 33 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 F.33(2). (MEDLEM I MINST EN FÖRENING) Förening eller klubb, 1 <Se F.33 för fullständig frågetext> 124 1. Politisk förening 287 2. Idrottsförening 20 3. Religiös förening/frikyrka 20 4. Musikförening 28 5. Natur/friluftsförening 68 6. Intresseförening 21 7. Akademisk förening/ordenssällskap 100 8. Annan förening 588 0. Frågan ej tillämplig 32 9. Uppgift saknas
VAR 66 MEDLEM FÖRENING 2 33 Loc 78 width 1 MD=0 F.33(3). (MEDLEM I MINST TVÅ FÖRENINGAR) Förening eller klubb, 2. <Se F.33 för fullständig frågetext> 3 1. Politisk förening 49 2. Idrottsförening 10 3. Religiös förening/frikyrka 3 4. Musikförening 21 5. Natur/friluftsförening 36 6. Intresseförening 5 7. Akademisk förening/ordenssällskap 52 8. Annan förening 1109 0. Frågan ej tillämplig
VAR 67 MEDLEM FÖRENING 3 33 Loc 79 width 1 MD=0 F.33(4). (MEDLEM I MINST TRE FÖRENINGAR). Förening eller klubb, 3. <Se F.33 för fullständig frågetext> 1 2. Idrottsförening 5 4. Musikförening 3 5. Natur/friluftsförening 17 6. Intresseförening 4 7. Akademisk förening/ordenssällskap 13 8. Annan förening 1245 0. Frågan ej tillämplig
VAR 68 MEDLEM FÖRENING 4 33 Loc 80 width 1 MD=0 F.33(5). (MEDLEM I MINST FYRA FÖRENINGAR). Förening eller klubb, 4. <Se F.33 för fullständig frågetext> 1 2. Idrottsförening 2 5. Natur/friluftsförening 3 6. Intresseförening 1 7. Akademisk förening/ordenssällskap 5 8. Annan förening 1276 0. Frågan ej tillämplig
VAR 69 DELTA I FÖRENINGSAKT 33 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 F.33a. Om Ni svarat ja på fråga 33 (MEDLEM I FÖRENING): Hur ofta deltar Ni i dessa föreningsaktiviteter på Er fritid? 163 1. Mer än 1 gång i veckan 124 2. Ungefär 1 gång i veckan 133 3. 1 till 2 gånger i månaden 129 4. 3 till 4 gånger om året 114 5. Mera sällan 34 6. Aldrig 580 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 70 POL FÖRTROENDEUPPDRAG 34 Loc 82 width 1 MD=9 F.34. Har Ni politiska förtroendeuppdrag i kommun eller landsting? 39 1. Ja 1198 5. Nej 51 9. Uppgift saknas
VAR 71 TEATER, OPERA, BALETT 35 Loc 83 width 1 MD=9 F.35. Här och på nästa sida följer en rad fritidsaktiviteter, vissa aktiviteter är bundna till bestämda årstider, såsom badutflykter. Vi vill att Ni anger hur ofta under den aktuella årstiden Ni utför aktiviteterna och om det främst sker på vardagarna eller under veckoslut. För varje aktivitet skall Ni kryssa för dels hur ofta Ni utför aktiviteten och om det sker på vardagar eller veckoslut. Sätt kryss (x) i den ruta som passar Er. Obs! det blir 2 markeringar i varje rad om Ni inte svarat med alternativen "varje dag" eller "aldrig". F.35(1). Hur ofta går Du på teater, opera eller balett? 1. Varje dag 2. Några gånger i veckan 17 3. Några gånger i månaden 607 4. Några gånger per år 601 5. Aldrig 63 9. Uppgift saknas
VAR 72 VECKODAG FÖR TEATER 35 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(2). Vilken veckodag brukar Du gå på teater, opera, balett? <Se F.35 för fullständig frågetext> 65 1. Vardag 136 2. Helgdag 368 3. Både vardag och helgdag 646 0. Frågan ej tillämplig 73 9. Uppgift saknas
VAR 73 KONSERTBESÖK 35 Loc 85 width 1 MD=9 F.35(3). Hur ofta går Du på konsert? <Se F.35 för fullständig frågetext> 1. Varje dag 2. Några gånger i veckan 18 3. Några gånger i månaden 279 4. Några gånger per år 900 5. Aldrig 91 9. Uppgift saknas
VAR 74 VECKODAG FÖR KONSERT 35 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(4). Vilken veckodag brukar Du gå på konsert? <Se F.35 för fullständig frågetext> 35 1. Vardag 36 2. Helgdag 209 3. Både vardag och helgdag 969 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Uppgift saknas
VAR 75 KONSTUTSTÄLLN, MUSEUM 35 Loc 87 width 1 MD=9 F.35(5). Hur ofta går Du på konstutställning, museum? <Se F.35 för fullständig frågetext> 1. Varje dag 2. Några gånger i veckan 25 3. Några gånger i månaden 616 4. Några gånger per år 574 5. Aldrig 73 9. Uppgift saknas
VAR 76 VECKODAG FÖR MUSEUM 35 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(6). Vilken veckodag brukar Du gå på konstutställning, museum? <Se F.35 för fullständig frågetext> 46 1. Vardag 181 2. Helgdag 352 3. Både vardag och helgdag 627 0. Frågan ej tillämplig 82 9. Uppgift saknas
VAR 77 KYRKOBESÖK 35 Loc 89 width 1 MD=9 F.35(7). Hur ofta går Du i kyrkan? <Se F.35 för fullständig frågetext> 3 1. Varje dag 15 2. Några gånger i veckan 55 3. Några gånger i månaden 543 4. Några gånger per år 603 5. Aldrig 69 9. Uppgift saknas
VAR 78 VECKODAG FÖR RELIGION 35 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(8). Vilken veckodag brukar Du gå i kyrkan? <Se F.35 för fullständig frågetext> 7 1. Vardag 386 2. Helgdag 113 3. Både vardag och helgdag 654 0. Frågan ej tillämplig 128 9. Uppgift saknas
VAR 79 BIBLIOTEKSBESÖK 35 Loc 91 width 1 MD=9 F.35(9). Hur ofta går Du på bibliotek? <Se F.35 för fullständig frågetext> 4 1. Varje dag 33 2. Några gånger i veckan 273 3. Några gånger i månaden 430 4. Några gånger per år 474 5. Aldrig 74 9. Uppgift saknas
VAR 80 VECKODAG BIBLIOTEK 35 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(10). Hur ofta går Du på bibliotek? <Se F.35 för fullständig frågetext> 551 1. Vardag 9 2. Helgdag 98 3. Både vardag och helgdag 531 0. Frågan ej tillämplig 99 9. Uppgift saknas
VAR 81 BIOBESÖK 35 Loc 93 width 1 MD=9 F.35(11). Hur ofta går Du på bio? <Se F.35 för fullständig frågetext> 1. Varje dag 6 2. Några gånger i veckan 127 3. Några gånger i månaden 694 4. Några gånger per år 395 5. Aldrig 66 9. Uppgift saknas
VAR 82 VECKODAG FÖR BIOBESÖK 35 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(12). Vilken veckodag brukar Du gå på bio? <Se F.35 för fullständig frågetext> 139 1. Vardag 81 2. Helgdag 502 3. Både vardag och helgdag 446 0. Frågan ej tillämplig 120 9. Uppgift saknas
VAR 83 SPELA BINGO 35 Loc 95 width 1 MD=9 F.35(13). Hur ofta spelar Du bingo? <Se F.35 för fullständig frågetext> 1. Varje dag 8 2. Några gånger i veckan 18 3. Några gånger i månaden 80 4. Några gånger per år 1094 5. Aldrig 88 9. Uppgift saknas
VAR 84 VECKODAG FÖR BINGO 35 Loc 96 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(14). Vilken veckodag brukar Du spela bingo? <Se F.35 för fullständig frågetext> 18 1. Vardag 18 2. Helgdag 35 3. Både vardag och helgdag 1159 0. Frågan ej tillämplig 58 9. Uppgift saknas
VAR 85 LÄSA VECKOTIDNINGAR 35 Loc 97 width 1 MD=9 F.35(15). Hur ofta läser Du veckotidningar, serier? <Se F.35 för fullständig frågetext> 74 1. Varje dag 321 2. Några gånger i veckan 362 3. Några gånger i månaden 206 4. Några gånger per år 264 5. Aldrig 61 9. Uppgift saknas
VAR 86 VECKODAG VECKOTIDNING 35 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(16). Vilken veckodag brukar Du läsa veckotidningar, serier? <Se F.35 för fullständig frågetext> 64 1. Vardag 25 2. Helgdag 669 3. Både vardag och helgdag 371 0. Frågan ej tillämplig 159 9. Uppgift saknas
VAR 87 SHOPPING 35 Loc 99 width 1 MD=9 F.35(17). Hur ofta går Du och tittar i affärer och varuhus? <Se F.35 för fullständig frågetext> 24 1. Varje dag 216 2. Några gånger i veckan 531 3. Några gånger i månaden 359 4. Några gånger per år 124 5. Aldrig 34 9. Uppgift saknas
VAR 88 VECKODAG FÖR SHOPPING 35 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(18). Vilken veckodag brukar Du gå och titta i affärer och varuhus? <Se F.35 för fullständig frågetext> 558 1. Vardag 26 2. Helgdag 381 3. Både vardag och helgdag 172 0. Frågan ej tillämplig 151 9. Uppgift saknas
VAR 89 RADIOLYSSNANDE 35 Loc 101 width 1 MD=9 F.35(19). Hur ofta lyssnar Du på radio? <Se F.35 för fullständig frågetext> 1018 1. Varje dag 168 2. Några gånger i veckan 47 3. Några gånger i månaden 15 4. Några gånger per år 20 5. Aldrig 20 9. Uppgift saknas
VAR 90 VECKODAG RADIOLYSSN 35 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(20). Vilken veckodag brukar Du lyssna på radio? <Se F.35 för fullständig frågetext> 16 1. Vardag 3 2. Helgdag 323 3. Både vardag och helgdag 905 0. Frågan ej tillämplig 41 9. Uppgift saknas
VAR 91 LYSSNA PÅ MUSIK 35 Loc 103 width 1 MD=9 F.35(21). Hur ofta lyssnar Du på musik? <Se F.35 för fullständig frågetext> 808 1. Varje dag 271 2. Några gånger i veckan 96 3. Några gånger i månaden 26 4. Några gånger per år 44 5. Aldrig 43 9. Uppgift saknas
VAR 92 VECKODAG FÖR MUSIK 35 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(22). Vilken veckodag brukar Du lyssna på musik? <Se F.35 för fullständig frågetext> 9 1. Vardag 17 2. Helgdag 417 3. Både vardag och helgdag 782 0. Frågan ej tillämplig 63 9. Uppgift saknas
VAR 93 LÄSA BÖCKER, DIKTER 35 Loc 105 width 1 MD=9 F.35(23). Hur ofta brukar Du läsa böcker som romaner, dikter? <Se F.35 för fullständig frågetext> 166 1. Varje dag 240 2. Några gånger i veckan 261 3. Några gånger i månaden 292 4. Några gånger per år 286 5. Aldrig 43 9. Uppgift saknas
VAR 94 VECKODAG LÄSA BÖCKER 35 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(24). Vilken veckodag brukar Du läsa romaner, dikter? <Se F.35 för fullständig frågetext> 15 1. Vardag 32 2. Helgdag 648 3. Både vardag och helgdag 460 0. Frågan ej tillämplig 133 9. Uppgift saknas
VAR 95 LÄSA FACKLITTERATUR 35 Loc 107 width 1 MD=9 F.35(25). Hur ofta läser Du fackböcker, kursböcker? <Se F.35 för fullständig frågetext> 107 1. Varje dag 180 2. Några gånger i veckan 269 3. Några gånger i månaden 373 4. Några gånger per år 306 5. Aldrig 53 9. Uppgift saknas
VAR 96 VECKODAG FÖR FACKLITT 35 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(26). Vilken veckodag brukar Du läsa fackböcker, kursböcker? <Se F.35 för fullständig frågetext> 105 1. Vardag 11 2. Helgdag 608 3. Både vardag och helgdag 437 0. Frågan ej tillämplig 127 9. Uppgift saknas
VAR 97 TITTA PÅ LAGIDROTT 35 Loc 109 width 1 MD=9 F.35(27). Hur ofta går Du och tittar på lagidrott som fotboll, ishockey? <Se F.35 för fullständig frågetext> 1 1. Varje dag 50 2. Några gånger i veckan 153 3. Några gånger i månaden 354 4. Några gånger per år 684 5. Aldrig 46 9. Uppgift saknas
VAR 98 VECKODAG ÅSKÅD IDROTT 35 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(28). Vilken veckodag brukar Du gå och titta på lagidrott som fotboll, ishockey? <Se F.35 för fullständig frågetext> 18 1. Vardag 70 2. Helgdag 400 3. Både vardag och helgdag 720 0. Frågan ej tillämplig 80 9. Uppgift saknas
VAR 99 UTÖVA MOTIONSIDROTT 35 Loc 111 width 1 MD=9 F.35(29). Hur ofta går Du på motionsidrott? <Se F.35 för fullständig frågetext> 26 1. Varje dag 282 2. Några gånger i veckan 281 3. Några gånger i månaden 184 4. Några gånger per år 457 5. Aldrig 58 9. Uppgift saknas
VAR 100 VECKODAG MOTION 35 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(30). Vilken veckodag brukar Du gå på motionsidrott? <Se F.35 för fullständig frågetext> 177 1. Vardag 31 2. Helgdag 466 3. Både vardag och helgdag 527 0. Frågan ej tillämplig 87 9. Uppgift saknas
VAR 101 UTÖVA TÄVLINGSIDROTT 35 Loc 113 width 1 MD=9 F.35(31). Hur ofta brukar Du tävlingsidrotta? <Se F.35 för fullständig frågetext> 3 1. Varje dag 30 2. Några gånger i veckan 36 3. Några gånger i månaden 68 4. Några gånger per år 1081 5. Aldrig 70 9. Uppgift saknas
VAR 102 VECKODAG TÄVLINGSIDROTT Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(32). Vilken veckodag brukar Du tävlingsidrotta? <Se F.35 för fullständig frågetext> 16 1. Vardag 32 2. Helgdag 79 3. Både vardag och helgdag 1129 0. Frågan ej tillämplig 32 9. Uppgift saknas
VAR 103 PROMENADER SKOG/MARK 35 Loc 115 width 1 MD=9 F.35(33). Hur ofta går Du på promenader i skog och mark? <Se F.35 för fullständig frågetext> 71 1. Varje dag 236 2. Några gånger i veckan 585 3. Några gånger i månaden 295 4. Några gånger per år 77 5. Aldrig 24 9. Uppgift saknas
VAR 104 VECKODAG PROM SKOG/MARK Loc 116 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(34). Vilken veckodag brukar Du göra promenader i skog och mark? <Se F.35 för fullständig frågetext> 16 1. Vardag 265 2. Helgdag 700 3. Både vardag och helgdag 152 0. Frågan ej tillämplig 155 9. Uppgift saknas
VAR 105 CYKLING 35 Loc 117 width 1 MD=9 F.35(35). Hur ofta brukar Du cykla som fritidsaktivitet? <Se F.35 för fullständig frågetext> 337 1. Varje dag 241 2. Några gånger i veckan 266 3. Några gånger i månaden 211 4. Några gånger per år 195 5. Aldrig 38 9. Uppgift saknas
VAR 106 VECKODAG CYKLING 35 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(36). Vilken veckodag brukar Du cykla som fritidsaktivitet? <Se F.35 för fullständig frågetext> 64 1. Vardag 43 2. Helgdag 576 3. Både vardag och helgdag 495 0. Frågan ej tillämplig 110 9. Uppgift saknas
VAR 107 BILUTFLYKTER 35 Loc 119 width 1 MD=9 F.35(37). Hur ofta gör Du bilutflykter? <Se F.35 för fullständig frågetext> 30 1. Varje dag 149 2. Några gånger i veckan 550 3. Några gånger i månaden 414 4. Några gånger per år 115 5. Aldrig 30 9. Uppgift saknas
VAR 108 VECKODAG BILUTFLYKTER 35 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(38). Vilken veckodag brukar Du göra bilutflykter? <Se F.35 för fullständig frågetext> 2 1. Vardag 300 2. Helgdag 672 3. Både vardag och helgdag 162 0. Frågan ej tillämplig 152 9. Uppgift saknas
VAR 109 BÅTUTFLYKTER 35 Loc 121 width 1 MD=9 F.35(39). Hur ofta brukar Du göra båtutflykter? <Se F.35 för fullständig frågetext> 7 1. Varje dag 53 2. Några gånger i veckan 106 3. Några gånger i månaden 357 4. Några gånger per år 705 5. Aldrig 60 9. Uppgift saknas
VAR 110 VECKODAG BÅTUTFLYKTER 35 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(40). Vilken veckodag brukar Du göra båtutflykter? <Se F.35 för fullständig frågetext> 4 1. Vardag 139 2. Helgdag 318 3. Både vardag och helgdag 751 0. Frågan ej tillämplig 76 9. Uppgift saknas
VAR 111 FRITIDSFISKE 35 Loc 123 width 1 MD=9 F.35(41). Hur ofta brukar Du fritidsfiska? <Se F.35 för fullständig frågetext> 3 1. Varje dag 27 2. Några gånger i veckan 120 3. Några gånger i månaden 410 4. Några gånger per år 676 5. Aldrig 52 9. Uppgift saknas
VAR 112 VECKODAG FISKE 35 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(42). Vilken veckodag brukar Du fritidsfiska? <Se F.35 för fullständig frågetext> 9 1. Vardag 117 2. Helgdag 367 3. Både vardag och helgdag 716 0. Frågan ej tillämplig 79 9. Uppgift saknas
VAR 113 TRÄDGÅRDSARBETE 35 Loc 125 width 1 MD=9 F.35(43). Hur ofta brukar Du hålla på med trädgårdsarbete? <Se F.35 för fullständig frågetext> 63 1. Varje dag 392 2. Några gånger i veckan 292 3. Några gånger i månaden 161 4. Några gånger per år 349 5. Aldrig 31 9. Uppgift saknas
VAR 114 VECKODAG TRÄDGÅRDSARBETE Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(44). Vilken veckodag brukar Du hålla på med trädgårdsarbete? <Se F.35 för fullständig frågetext> 62 1. Vardag 49 2. Helgdag 630 3. Både vardag och helgdag 423 0. Frågan ej tillämplig 124 9. Uppgift saknas
VAR 115 BADUTFLYKTER 35 Loc 127 width 1 MD=9 F.35(45). Hur ofta brukar Du göra badutflykter? <Se F.35 för fullständig frågetext> 19 1. Varje dag 206 2. Några gånger i veckan 299 3. Några gånger i månaden 449 4. Några gånger per år 262 5. Aldrig 53 9. Uppgift saknas
VAR 116 VECKODAG BADUTFLYKTER 35 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(46). Vilken veckodag brukar Du göra badutflykter? <Se F.35 för fullständig frågetext> 8 1. Vardag 173 2. Helgdag 675 3. Både vardag och helgdag 313 0. Frågan ej tillämplig 119 9. Uppgift saknas
VAR 117 RESTAURANGBESÖK 35 Loc 129 width 1 MD=9 F.35(47). Hur ofta går Du på restaurang eller pub? <Se F.35 för fullständig frågetext> 4 1. Varje dag 27 2. Några gånger i veckan 200 3. Några gånger i månaden 718 4. Några gånger per år 293 5. Aldrig 46 9. Uppgift saknas
VAR 118 VECKODAG RESTAURANGBESÖK Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(48). Vilken veckodag brukar Du gå på restaurang eller pub? <Se F.35 för fullständig frågetext> 44 1. Vardag 192 2. Helgdag 619 3. Både vardag och helgdag 326 0. Frågan ej tillämplig 107 9. Uppgift saknas
VAR 119 UTÖVA DANS 35 Loc 131 width 1 MD=9 F.35(49). Hur ofta går Du på dans? <Se F.35 för fullständig frågetext> 1 1. Varje dag 23 2. Några gånger i veckan 191 3. Några gånger i månaden 546 4. Några gånger per år 478 5. Aldrig 49 9. Uppgift saknas
VAR 120 VECKODAG DANS 35 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(50). Vilken veckodag brukar Du gå på dans? <Se F.35 för fullständig frågetext> 37 1. Vardag 264 2. Helgdag 363 3. Både vardag och helgdag 511 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Uppgift saknas
VAR 121 UMGÄNGE MED SLÄKTEN 35 Loc 133 width 1 MD=9 F.35(51). Hur ofta umgås Du med släkten? <Se F.35 för fullständig frågetext> 24 1. Varje dag 165 2. Några gånger i veckan 557 3. Några gånger i månaden 465 4. Några gånger per år 56 5. Aldrig 21 9. Uppgift saknas
VAR 122 VECKODAG UMGÅS SLÄKT 35 Loc 134 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(52). Vilken veckodag brukar Du umgås med släkten? <Se F.35 för fullständig frågetext> 8 1. Vardag 161 2. Helgdag 858 3. Både vardag och helgdag 90 0. Frågan ej tillämplig 171 9. Uppgift saknas
VAR 123 UMGÄNGE MED VÄNNER 35 Loc 135 width 1 MD=9 F.35(53). Hur ofta brukar Du umgås med vänner, utom släkten? <Se F.35 för fullständig frågetext> 61 1. Varje dag 274 2. Några gånger i veckan 642 3. Några gånger i månaden 242 4. Några gånger per år 44 5. Aldrig 25 9. Uppgift saknas
VAR 124 VECKODAG UMGÅS VÄNNER 35 Loc 136 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(54). Vilken veckodag brukar Du umgås med Dina vänner, utom släkten? <Se F.35 för fullständig frågetext> 15 1. Vardag 86 2. Helgdag 899 3. Både vardag och helgdag 114 0. Frågan ej tillämplig 174 9. Uppgift saknas
VAR 125 VISTAS I FRITIDSHUS 35 Loc 137 width 1 MD=9 F.35(55). Hur ofta brukar Du vistas i fritidshuset? <Se F.35 för fullständig frågetext> 19 1. Varje dag 94 2. Några gånger i veckan 176 3. Några gånger i månaden 285 4. Några gånger per år 649 5. Aldrig 65 9. Uppgift saknas
VAR 126 VECKODAG FRITIDSHUS 35 Loc 138 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(56). Vilken veckodag brukar Du tillbringa i fritidshuset? <Se F.35 för fullständig frågetext> 3 1. Vardag 85 2. Helgdag 407 3. Både vardag och helgdag 710 0. Frågan ej tillämplig 83 9. Uppgift saknas
VAR 127 KURS/CIRKELDELTAGANDE 35 Loc 139 width 1 MD=9 F.35(57). Hur ofta går Du på kurs eller cirkel? <Se F.35 för fullständig frågetext> 10 1. Varje dag 101 2. Några gånger i veckan 174 3. Några gånger i månaden 356 4. Några gånger per år 592 5. Aldrig 55 9. Uppgift saknas
VAR 128 VECKODAG KURS/CIRKEL 35 Loc 140 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(58). Vilken veckodag brukar Du gå på kurs eller cirkel? <Se F.35 för fullständig frågetext> 419 1. Vardag 9 2. Helgdag 130 3. Både vardag och helgdag 642 0. Frågan ej tillämplig 88 9. Uppgift saknas
VAR 129 MUSIK/SÅNG 35 Loc 141 width 1 MD=9 F.35(59). Hur ofta spelar Du musikinstrument eller sjunger körsång? <Se F.35 för fullständig frågetext> 25 1. Varje dag 62 2. Några gånger i veckan 70 3. Några gånger i månaden 56 4. Några gånger per år 1014 5. Aldrig 61 9. Uppgift saknas
VAR 130 VECKODAG MUSIK/SÅNG 35 Loc 142 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(60). Vilken veckodag brukar Du spela musikinstrument eller sjunga körsång? <Se F.35 för fullständig frågetext> 16 1. Vardag 6 2. Helgdag 146 3. Både vardag och helgdag 1080 0. Frågan ej tillämplig 40 9. Uppgift saknas
VAR 131 UTÖVA JAKT 35 Loc 143 width 1 MD=9 F.35(61). Hur ofta går Du på jakt? <Se F.35 för fullständig frågetext> 3 1. Varje dag 22 2. Några gånger i veckan 32 3. Några gånger i månaden 63 4. Några gånger per år 1107 5. Aldrig 61 9. Uppgift saknas
VAR 132 VECKODAG JAKT 35 Loc 144 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(62). Vilken veckodag brukar Du gå på jakt? <Se F.35 för fullständig frågetext> 6 1. Vardag 20 2. Helgdag 73 3. Både vardag och helgdag 1152 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Uppgift saknas
VAR 133 ÖVRIGA AKTIVITETER 35 Loc 145 width 1 MD=9 F.35(63). Hur ofta brukar Du ägna Dig åt övriga hobbies eller fritidsaktiviter. Vilka? <Se F.35 för fullständig frågetext> 65 1. Varje dag 150 2. Några gånger i veckan 144 3. Några gånger i månaden 42 4. Några gånger per år 5. Aldrig 887 9. Uppgift saknas
VAR 134 VECKODAG ÖVRIGA AKT 35 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(64). Vilken veckodag brukar Du syssla med övriga hobbies/fritidsaktiviteter. Vilka? <Se F.35 för fullständig frågetext> 41 1. Vardag 10 2. Helgdag 269 3. Både vardag och helgdag 855 0. Frågan ej tillämplig 113 9. Uppgift saknas
VAR 135 TV-TITTANDE 36 Loc 147 width 1 MD=9 F.36. Hur ofta tittar Ni på TV? 40 1. Varje dag nästan alla program 716 2. Varje dag vissa program 414 3. Några gånger per vecka 84 4. Mera sällan 29 5. I stort sett aldrig 5 9. Uppgift saknas
VAR 136 SVÅRT HITTA AKTIVITER 37 Loc 148 width 1 MD=9 F.37. Om Ni tänker på Er fritid i allmänhet: Hur ofta händer det att Ni har svårt att hitta på vad Ni ska göra? 1. Alltid 103 2. Ganska ofta 431 3. Mera sällan 740 4. Aldrig 14 9. Uppgift saknas
VAR 137 FRITIDSAKTIVITET 1 38 Loc 149 width 1 MD=9 F.38. Vad skulle Ni vilja göra mera av på Er fritid om Ni hade tid och möjligheter? F.38(1). Fritidsaktivitet 1 42 0. Saknar inget 197 1. Resor 99 2. Studier 55 3. Familjen 140 4. Hobby 295 5. Motion-friluftsliv 12 6. Nöjen 37 7. Övrigt 62 8. Vet ej 349 9. Uppgift saknas
VAR 138 FRITIDSAKTIVITET 2 38 Loc 150 width 1 MD=0 F.38(2). Fritidsaktivitet, 2 <Se F.38 för fullständig frågetext> 32 1. Resor 41 2. Studier 13 3. Familjen 57 4. Hobby 64 5. Motion - friluftsliv 20 6. Nöjen 9 7. Övrigt 1052 0. Frågan ej tillämplig
VAR 139 FRITIDSAKTIVITET 3 38 Loc 151 width 1 MD=0 F.38(3). Fritidsaktivitet, 3 <Se F.38 för fullständig frågetext> 5 1. Resor 9 2. Studier 8 3. Familj 12 4. Hobby 21 5. Motion - friluftsliv 8 6. Nöjen 9 7. Övrigt 1 8. Vet ej 1215 0. Frågan ej tillämplig
VAR 140 FRITID BOSTADSOMR -1 39 Loc 152 width 1 MD=9 F.39. Om Ni tänker på fritidsmöjligheterna i Ert bostadsområde: Vad tycker Ni att Ni saknar eller vill ha mera av? F.39(1). Fritidsmöjligheter i bostadsområdet, 1 206 0. Saknar inget 171 1. Idrottsanläggningar 34 2. Barn- och ungdomsaktiviteter 63 3. Friluftsaktiviteter 44 4. Nöjeslokaler 115 7. Övrigt 110 8. Vet ej 545 9. Uppgift saknas
VAR 141 FRITID BOSTADSOMR -2 39 Loc 153 width 1 MD=9 F.39(2). Fritidsmöjligheter i bostadsområdet, 2 <Se F.39 för fullständig frågetext> 2 1. Idrottsanläggningar 1 2. Barn- och ungdomsverksamhet 3 3. Friluftsliv 3 4. Nöjeslokaler 9 7. Övrigt 1270 9. Frågan ej tillämplig
VAR 142 ANTAL BARN 40 Loc 154 width 1 MD=9 F.40. Har Ni barn under 16 år? 659 1. Inga barn 234 2. 1 barn 272 3. 2 barn 77 4. 3 eller fler barn 46 9. Uppgift saknas
VAR 143 BARNENS ÅLDER 40 Loc 155 width 1 MD=9 F.40a. Om Ni har barn under 16 år: Hur gamla är de? 171 1. 0 - 3 år 131 2. 4 - 6 år 287 3. 7 - 16 år 654 5. Nej 45 9. Uppgift saknas
VAR 144 FRITIDSAKT UTAN BARN 40 Loc 156 width 2 MD= 0 or GE 99 F.40b. Om Ni har barn under 16 år: Skulle Ni vilja ägna Er åt andra typer av fritidsaktiviteter, om Ni inte hade barn? 35 01. Motionsaktiviteter 16 02. Studier/kurser 41 03. Övrigt 1 04. Motion - studier/kurser 2 05. Motion - övrigt 6 06. Studier/kurser - övrigt 4 07. Motion - studier/kurser - övrigt 451 55. Nej 4 88. Vet ej 702 00. Frågan ej tillämplig 26 99. Uppgift saknas
VAR 145 FRITIDSAKT MED BARNEN 40 Loc 158 width 2 MD= 0 or GE 99 F.40c. Om Ni har barn under 16 år: Finns det fritidsaktiviteter som Ni kommit att ägna Er åt tack vare barnet/barnen? 123 01. Motionsaktiviteter 3 02. Studier/kurser 38 03. Övrigt 2 05. Motion - övrigt 394 55. Nej 1 88. Vet ej 703 00. Frågan ej tillämplig 24 99. Uppgift saknas
VAR 146 FRILUFTSGÅRDAR 41 Loc 160 width 1 MD=9 F.41. Landstinget satsar eller planerar att satsa pengar på olika områden inom kultur- och friluftslivet. Här nedan följer några sådana områden. Ni har fem svarsalternativ att välja på (från "mycket viktigt" till "helt oviktigt"). Sätt kryss i rutan för det alternativ som passar Er för varje område. F.41(1). Tycker Ni att landstinget skall satsa på friluftsgårdar med strövstigar? 288 1. Mycket viktigt 529 2. Ganska viktigt 197 3. Varken viktigt eller oviktigt 88 4. Ganska oviktigt 104 5. Helt oviktigt 82 9. Uppgift saknas
VAR 147 FRILUFTSBAD 41 Loc 161 width 1 MD=9 F.41(2). Tycker Ni att landstinget skall satsa på friluftsbad och campingplatser? <Se F.41 för fullständig frågetext> 332 1. Mycket viktigt 560 2. Ganska viktigt 164 3. Varken viktigt eller oviktigt 66 4. Ganska oviktigt 76 5. Helt oviktigt 90 9. Uppgift saknas
VAR 148 KANOTLEDER 41 Loc 162 width 1 MD=9 F.41(3). Tycker Ni att landstinget skall satsa på kanotleder? <Se F.41 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket viktigt 303 2. Ganska viktigt 389 3. Varken viktigt eller oviktigt 185 4. Ganska oviktigt 219 5. Helt oviktigt 109 9. Uppgift saknas
VAR 149 STUGBY 41 Loc 163 width 1 MD=9 F.41(4). Tycker Ni att landstinget skall satsa på stugbyar med stugor att hyra? <Se F.41 för fullständig frågetext> 125 1. Mycket viktigt 434 2. Ganska viktigt 316 3. Varken viktigt eller oviktigt 145 4. Ganska oviktigt 173 5. Helt oviktigt 95 9. Uppgift saknas
VAR 150 CYKELLEDER 41 Loc 164 width 1 MD=9 F.41(5). Tycker Ni att landstinget skall satsa på cykelleder och fotvandringsleder för utflykter? <Se F.41 för fullständig frågetext> 433 1. Mycket viktigt 477 2. Ganska viktigt 159 3. Varken viktigt eller oviktigt 67 4. Ganska oviktigt 73 5. Helt oviktigt 79 9. Uppgift saknas
VAR 151 SKIDBACKAR 41 Loc 165 width 1 MD=9 F.41(6). Tycker Ni att landstinget skall satsa på skidbackar för utförsåkning? <Se F.41 för fullständig frågetext> 220 1. Mycket viktigt 383 2. Ganska viktigt 292 3. Varken viktigt eller oviktigt 134 4. Ganska oviktigt 155 5. Helt oviktigt 104 9. Uppgift saknas
VAR 152 KULTURELL SEVÄRDHET 41 Loc 166 width 1 MD=9 F.41(7). Tycker Ni att landstinget skall satsa på information om kulturella sevärdheter som slott, kyrkor m.m. <Se F.41 för fullständig frågetext> 140 1. Mycket viktigt 420 2. Ganska viktigt 334 3. Varken viktigt eller oviktigt 153 4. Ganska oviktigt 138 5. Helt oviktigt 103 9. Uppgift saknas
VAR 153 TEATER OCH MUSIKARR 41 Loc 167 width 1 MD=9 F.41(8). Tycker Ni att landstinget skall satsa på uppsökande teater- och musikarrangemang konstutställningar o.dyl. på arbetsplatser och institutioner på olika platser i länet? <Se F.41 för fullständig frågetext> 217 1. Mycket viktigt 340 2. Ganska viktigt 307 3. Varken viktigt eller oviktigt 149 4. Ganska oviktigt 178 5. Helt oviktigt 97 9. Uppgift saknas
VAR 154 FRITIDSFISKE 41 Loc 168 width 1 MD=9 F.41(9). Tycker Ni att landstinget skall satsa på fritidsfiske? <Se F.41 för fullständig frågetext> 161 1. Mycket viktigt 335 2. Ganska viktigt 343 3. Varken viktigt eller oviktigt 150 4. Ganska oviktigt 191 5. Helt oviktigt 108 9. Uppgift saknas
VAR 155 VIKTIGASTE OMRÅDE 41 Loc 169 width 2 MD=99 F.41a. Vilken av de ovan nämnda 9 områdena anser Ni vara det viktigaste att satsa på? 187 01. Friluftsgårdar med strövstigar 186 02. Friluftsbad och campingplatser 13 03. Kanotleder 84 04. Stugbyar med stugor att hyra 343 05. Cykelleder och fotvandringsleder 85 06. Skidbackar för utförsåkning 47 07. Information om kulturella sevärdheter 140 08. Uppsökande teater- och musikarrangemang mm på arbetspl. och institutioner. 122 09. Fritidsfiske 81 99. Uppgift saknas
VAR 156 ANNAN SATSNING LANDST 42 Loc 171 width 1 MD=9 F.42. Finns det något annat som landstinget enligt Er mening borde satsa på inom fritidssektorn? F.42(1). Landstingssatsning inom fritidssektorn, 1. 117 1. Motion - idrott - friluftsliv 10 2. Information 34 3. Samlings- och aktivitetslokaler 54 4. Ungdomsverksamhet 65 5. Annat 183 6. Nej 748 8. Vet ej 77 9. Uppgift saknas
VAR 157 VILKEN SATSN LANDST 42 Loc 172 width 1 MD=0 F.42(2). Landstingssatsning inom fritidssektorn, 2 <Se F.42 för fullständig frågetext> 1 2. Information 2 3. Samlings- och aktivitetslokaler 2 4. Ungdomsverksamhet 1 5. Annat 1282 0. Frågan ej tillämplig
VAR 158 SAMHÄLLSINFLYTANDE 43 Loc 173 width 1 MD=9 F.43. I vilken utsträckning instämmer Ni i följande påstående? Kryssa för det alternativ som passar Er. Samhället bör ha större inflytande över utvecklingen inom fritidssektorn. 296 1. Instämmer helt och hållet 404 2. Instämmer på det hela taget 399 3. Tveksam 45 4. Instämmer på det hela taget inte 73 5. Instämmer inte alls 71 9. Uppgift saknas
VAR 159 PÅVERKA VERKSAMHETEN 44 Loc 174 width 1 MD=9 F.44. Tror Ni att det finns några möjligheter för Er att direkt eller indirekt påverka landstingets verksamhet? 23 1. Ja, i hög grad 277 2. Ja, i viss mån 751 3. Nej, knappast 209 4. Nej, inte alls 28 9. Uppgift saknas
VAR 160 SÄTT ATT PÅVERKA 44 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 F.44a. Om Ni svarat ja på fråga 44: På vilket sätt eller på vilka sätt? 55 1. Val 30 2. Påverka landstinget 65 3. Påverka politiker 40 4. Aktionsgrupper 4 5. Tidningar 51 6. Annat 7 8. Vet ej 1024 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 161 VALUTA SKATTEPENGARNA 45 Loc 176 width 1 MD=9 F.45. För närvarande är landstingsskatten 12 kronor och 10 öre per hundralapp av Er beskattningsbara inkomst. Tycker Ni att Ni får tillräcklig valuta för de pengarna eller inte? 433 1. Ja, tillräcklig 247 5. Nej 565 8. Vet ej 43 9. Uppgift saknas
VAR 162 EJ VALUTA SKATTTEPENG 45 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 9 F.45a. Om Ni svarat nej på fråga 45: Kan Ni närmare förklara varför Ni tycker så? 3 1. Sjukpenning täcker ej 3 2. Hög beskattning 11 3. Moms och skatt tar allt 166 4. Övrigt 9 8. Vet ej 1076 0. Frågan ej tillämplig 20 9. Uppgift saknas
VAR 163 SJUKVÅRDSSERVICE 46 Loc 178 width 1 MD=9 F.46. Anser Ni att det finns några särskilda problem med sjukvårdsservice på den ort där Ni bor? 427 1. Ja 586 5. Nej 249 8. Vet ej 26 9. Uppgift saknas
VAR 164 SÄRSKILDA PROBLEM 46 Loc 179 width 2 MD= 0 or GE 99 F.46a. Om Ni svarat ja på fråga 46: Vilka särskilda sjukvårdsproblem finns det på Er ort? 157 01. Långa väntetider 90 02. Personalbrist 32 03. Specialister saknas 20 04. Olika läkare varje gång 27 05. Svårt få kontakt med läkare/sköterska 26 06. Lång resväg 6 07. Nedläggning av sjukvård 78 08. Annat 3 88. Vet ej 847 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 165 ABORTRÅDGIVNING 47 Loc 181 width 1 MD=9 F.47. Nedan anger vi några av de tjänster som landstinget erbjuder. Ange om Ni under de senaste två åren utnyttjat eller inte utnyttjat någon av följande tjänster: F.47(1). Har Ni utnyttjat abortrådgivning? 20 1. Ja 1246 5. Nej 22 9. Uppgift saknas
VAR 166 AMBULANS 47 Loc 182 width 1 MD=9 F.47(2). Har Ni utnyttjat ambulans? <Se F.47 för fullständig frågetext> 80 1. Ja 1189 5. Nej 19 9. Uppgift saknas
VAR 167 BARNAVÅRD 47 Loc 183 width 1 MD=9 F.47(3). Har Ni utnyttjat barnavården? <Se F.47 för fullständig frågetext> 262 1. Ja 1006 5. Nej 20 9. Uppgift saknas
VAR 168 BARNMORSKA 47 Loc 184 width 1 MD=9 F.47(4). Har Ni utnyttjat barnmorska? <Se F.47 för fullständig frågetext> 116 1. Ja 1149 5. Nej 23 9. Uppgift saknas
VAR 169 DISTRIKTSLÄKARE 47 Loc 185 width 1 MD=9 F.47(5). Har Ni utnyttjat distriktsläkare/provinsialläkare? <Se F.47 för fullständig frågetext> 545 1. Ja 722 5. Nej 21 9. Uppgift saknas
VAR 170 DISTRIKTSSKÖTERSKA 47 Loc 186 width 1 MD=9 F.47(6). Har Ni utnyttjat distriktsköterska? <Se F.47 för fullständig frågetext> 395 1. Ja 873 5. Nej 20 9. Uppgift saknas
VAR 171 FAMILJERÅDGIVNING 47 Loc 187 width 1 MD=9 F.47(7). Har Ni utnyttjat familjerådgivning? <Se F.47 för fullständig frågetext> 56 1. Ja 1212 5. Nej 20 9. Uppgift saknas
VAR 172 FOLKTANDVÅRD 47 Loc 188 width 1 MD=9 F.47(8). Har Ni utnyttjat folktandvård? <Se F.47 för fullständig frågetext> 358 1. Ja 910 5. Nej 20 9. Uppgift saknas
VAR 173 HEMSJUKVÅRD 47 Loc 189 width 1 MD=9 F.47(9). Har Ni utnyttjat hemsjukvård? <Se F.47 för fullständig frågetext> 17 1. Ja 1252 5. Nej 19 9. Uppgift saknas
VAR 174 HANDIKAPPHJÄLPMEDEL 47 Loc 190 width 1 MD=9 F.47(10). Har Ni utnyttjat hjälpmedel till handikappade? <Se F.47 för fullständig frågetext> 42 1. Ja 1226 5. Nej 20 9. Uppgift saknas
VAR 175 HÄLSOKONTROLL 47 Loc 191 width 1 MD=9 F.47(11). Har Ni utnyttjat hälsokontroll? <Se F.47 för fullständig frågetext> 752 1. Ja 517 5. Nej 19 9. Uppgift saknas
VAR 176 HÖRSELVÅRD 47 Loc 192 width 1 MD=9 F.47(12). Har Ni utnyttjat hörselvård? <Se F.47 för fullständig frågetext> 82 1. Ja 1187 5. Nej 19 9. Uppgift saknas
VAR 177 JOURHAVANDE LÄKARE 47 Loc 193 width 1 MD=9 F.47(13). Har Ni utnyttjat jourhavande läkare? <Se F.47 för fullständig frågetext> 440 1. Ja 829 5. Nej 19 9. Uppgift saknas
VAR 178 MÖDRAVÅRD 47 Loc 194 width 1 MD=9 F.47(14). Har Ni utnyttjat mödravård? <Se F.47 för fullständig frågetext> 99 1. Ja 1168 5. Nej 21 9. Uppgift saknas
VAR 179 PREVENTIVMEDELSRÅDGIV 47 Loc 195 width 1 MD=9 F.27(15). Har Ni utnyttjat preventivmedelsrådgivning? <Se F.47 för fullständig frågetext> 139 1. Ja 1128 5. Nej 21 9. Uppgift saknas
VAR 180 PSYKISK BARNAVÅRD 47 Loc 196 width 1 MD=9 F.47(16). Har Ni utnyttjat psykisk barnavård? <Se F.47 för fullständig frågetext> 15 1. Ja 1250 5. Nej 23 9. Uppgift saknas
VAR 181 SJUKHUS 47 Loc 197 width 1 MD=9 F.47(17). Har Ni utnyttjat sjukhus? <Se F.47 för fullständig frågetext> 646 1. Ja 623 5. Nej 19 9. Uppgift saknas
VAR 182 VACCINATIONER 47 Loc 198 width 1 MD=9 F.47(18). Har Ni utnyttjat vaccinationer? <Se F.47 för fullständig frågetext> 326 1. Ja 943 5. Nej 19 9. Uppgift saknas
VAR 183 FICK HJÄLP 47A Loc 199 width 1 MD=0 or GE 9 F.47a. Om Ni utnyttjat någon av dessa tjänster: Fick Ni den hjälp som Ni behövde? 1097 1. Ja 57 5. Nej 102 0. Frågan ej tillämplig 32 9. Uppgift saknas
VAR 184 FICK EJ HJÄLP, TJÄNST 47 Loc 200 width 1 MD=9 F.47B. Om Ni inte fick den hjälp Ni behövde: Vilka tjänster var det? 4 1. Abortrådgivning 1 2. Jourhavande läkare 1 3. Mödravård 2 4. Sjukhus 1280 9. Frågan ej tillämplig
VAR 185 FICK EJ HJÄLP, SÄTT 47 Loc 201 width 1 MD=0 or GE 9 F.47b(2). På vilket sätt eller i vilka avseenden fick Ni inte den hjälp Ni ville ha? <Se F.47B för fullständig frågetext> 27 1. Felaktig - dålig behandling 5 2. Dåligt uppträdande 17 3. Lång väntetid 1 4. Olika läkare 5 5. Annat 1231 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 186 INSKRÄNKN SJUKVÅRD 48 Loc 202 width 1 MD=9 F.48. Landstingets kostnader för hälso- och sjukvårdsservice ökar så hastigt för varje år att man kommer att få stora problem att finansera sjukvården. Frågorna 48-51 tar upp några sätt att möta dessa omkostnader. Vi vill att Ni anger hur Ni tycker att man kan möta dessa sjukvårdskostnader. Anser Ni att man kan inskränka på sjukvårdsservicen? 107 1. Ja 974 5. Nej 172 8. Vet ej 35 9. Uppgift saknas
VAR 187 INSKRÄNKNING FÖRSLAG 48 Loc 203 width 1 MD=0 or GE 9 F.48a. Om Ni svarat ja på fråga 48: Vilka inskränkningar anser Ni att man kan göra? 8 1. På inköp och byggnader 12 2. Mindre och/enklare vårdenheter 4 3. Ej uppehålla liv på gamla/hjärndöda, knarkare, fyllon 19 4. Öka öppenvården 8 5. Ej söka läkare för bagateller 2 6. För mycket personal 56 7. Annat 1175 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 188 ÖKAD LANDSTINGSKATT 49 Loc 204 width 1 MD=9 F.49. Anser Ni att man kan öka landtingsskatten? 281 1. 1 krona eller mindre 61 2. Cirka 2 kronor 17 3. Cirka 3 kronor 10 4. Cirka 5 kronor 3 5. Mer än 5 kronor 595 7. Nej 279 8. Vet ej 42 9. Uppgift saknas
VAR 189 ÖKAD LÄKARAVGIFT 50 Loc 205 width 1 MD=9 F.50. Anser Ni att man kan ta ut högre avgift vid varje läkarbesök? Idag är avgiften 20 kr. F.50a. Om Ni svarat ja på fråga 50: Hur stor avgift kan Ni tänka Er per läkarbesök? 563 0. Nej 9 1. 20 kronor 303 2. 21 - 30 kronor 78 3. 31 - 40 kronor 75 4. 41 - 50 kronor 16 5. Mer än 50 kronor 10 6. Annat 208 8. Vet ej 26 9. Uppgift saknas
VAR 190 ÖKAD SJUKHUSAVGIFT 51 Loc 206 width 1 MD=9 F.51. Anser Ni att man ska betala särskild avgift per dag, när man ligger på sjukhus? Idag är avgiften ca 30 kr per dag och dras från Din sjukpenning. F.51a. Om Ni svarat Ja på fråga 51: Hur stor avgift kan Ni tänka Er per dag? 101 1. 30 kronor 64 2. 31 - 40 kronor 64 3. 41 - 50 kronor 9 4. 51 - 60 kronor 4 5. Mer än 60 kronor 36 6. Annat 749 7. Nej 218 8. Vet ej 43 9. Uppgift saknas