KOMMUNALA FÖRTROENDEMÄN 1968
               SSD 0110

              Primärforskare
              Lars Strömberg
         Statsvetenskapliga institutionen
            Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               April 1991

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i KOMMUNALA FÖRTROENDEMÄN 1968 samlades
       ursprungligen in av Lars Strömberg. Varken
       SSD eller primärforskaren bär ansvar för
       analyser och tolkningar som presenteras i
       denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Lars Strömberg och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får KOMMUNALA FÖRTROENDEMÄN
  1968 förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Den kommunala expansionen har ställt allt större krav på
  kommunernas resurser - såväl ekonomiskt som personellt. De
  ökade kraven har under 1950- och 1960-talen föranlett
  statsmakterna att vid två tillfällen radikalt omstöpa den
  kommunala indelningen. Antalet kommuner minskade från cirka
  2 500 år 1952 till 278 år 1974. Kommunerna blev större såväl
  befolkningsmässigt som geografiskt. Kommunblocksreformen
  innebar vidare ett försök att sammanföra kommunerna till
  näringsgeografiskt naturliga enheter. Detta medförde att
  tätorterna fick bilda nya kommuner tillsammans med den
  omkringliggande landsbygden. Därmed skapades en ny
  situation. Från att ha varit medlemmar i relativt homogena
  tätorts- eller landsbygdskommuner blev medborgarna i de nya
  blockkommunerna medlemmar i stora socialt och ekonomiskt
  väsentligt mer heterogena kommuner.

  När det i mitten av 1960-talet stod klart att
  kommunblocksreformen var en realitet och att kommunerna
  successivt skulle komma att sammanföras till de nya större
  enheter som kommunblocksindelningen anvisade, var det
  naturligt att många frågade sig vad som skulle komma att ske
  med den kommunala demokratin. Vilket blir utrymmet i de nya
  kommunerna för den medborgerliga aktiviteten? Kommer behovet
  av kontakt och informationsutbyte mellan förtroendemän och
  medborgare att kunna tillgodoses? Kommer den kommunala
  självstyrelsens karaktär av lekmannaförvaltning att gå
  förlorad? Frågor av detta slag föranledde under 1965 de
  statsvetenskapliga institutionerna i Sverige att gå samman
  kring ett större forskningsprogram - "Kommunal självstyrelse
  - kommunal indelning" ägnat att belysa den kommunala
  självstyrelsens villkor. Forskningsarbetet som startade 1966
  avslutades i början av 1970-talet. "Kommunala förtroendemän
  1968" ingår som en del i detta forskningsprogram.

  
                 II

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Föreliggande undersökning har liksom flertalet av
  kommunalforskningsgruppens övriga undersökningar företagits
  i ett särskilt kommunurval bestående av 36 kommuner i sex
  olika storleks- och tätortsklasser (A-urvalet). Detta urval
  finns utförligt presenterat i kapitel 3 i "Den kommunala
  självstyrelsen 1. Ett forskningsprogram." Förutom
  huvudurvalets 36 kommuner ville man även undersöka
  åtminstone en storstad. Valet föll på Göteborg eftersom
  bortfallet i väljarundersökningen där var betydligt mindre
  än i Stockholm och Malmö.

  En brevenkät utsändes den 7-8 november 1968 till samtliga
  fullmäktige som valdes i kommunalvalet 1966 i de utvalda
  kommunerna. Efter nio dagar skickades en första påminnelse
  ut. Efter ytterligare en vecka hade inemot 60 procent av
  intervjupersonerna svarat. I samband med forskningsgruppens
  budgetundersökning, vars fältfas pågick under slutet av
  november och början av december, kontaktade
  budgetundersökningens intervjuare ute i kommunerna per
  telefon de fullmäktige som ej återsänt enkäten och erbjöd
  sig att hämta formuläret. Detta gav när
  budgetundersökningens fältfas i huvudsak var avslutad före
  jul, 86 procents svarsfrekvens. Efter ytterligare en
  påminnelse i januari erhölls det sista enkätformuläret i
  början av mars. Svarsprocenten hade då stigit till 92
  procent.

  Enkätuppgifterna kompletterades med uppgifter av annat slag
  beträffande fullmäktige i urvalskommunerna, främst
  inkomstuppgifter från de lokala skattemyndigheterna. Vidare
  insamlades uppgifter om ledamotskap i riksdag och landsting
  mm.

  För ytterligare information om undersökningen se:

  Strömberg, L. (1974): Väljare och valda. En studie av den
  representativa demokratin i kommunerna. Göteborg:
  Statsvetenskapliga institutionen

  Westerståhl, J. (1970): Den kommunala självstyrelsen 1. Ett
  forskningsprogram. Stockholm: Almqvist & Wiksell

  Birgersson, B. O., Forsell, H., Odmark, T., Strömberg, L.
  och örtendahl, C. (1971): Den kommunala självstyrelsen 2.
  Medborgarna informeras. Stockholm: Almqvist & Wiksell

  
  ANTAL FULLMÄKTIGE SAMT SVARSPROCENT VID
  FULLMÄKTIGEUNDERSÖKNINGEN 1968

          Storleks-/ Antal   Antal som
          Tätorts-  full-   besvarat  Svars-
  Kommun     klass   mäktige  enkäten   procent

  Höör      IA     25    24     96
  Bodafors    IA     25    25     100
  Karlsborg    IA     30    27     90
  Hultsfred    IA     25    22     88
  Torshälla    IA     25    25     100
  Svegs köping  IA     40    36     90

  Ängelholm    IIA     35    32     91
  Alingsås    IIA     39    35     90
  Strängnäs    IIA     30    28     93
  Nybro      IIA     30    28     93
  Köping     IIA     40    38     95
  Sandviken    IIA     35    33     94

  Karlskrona   IIIA    50    46     92
  Borås      IIIA    54    52     96
  Uppsala     IIIA    60    52     87
  Hälsingborg   IIIA    51    48     94
  Uddevalla    IIIA    40    35     88
  Gävle      IIIA    45    43     96

  Skurup     IB     25    23     92
  Visnum     IB     40    35     88
  Ramsjö     IB     20    15     75
  Fliseryd    IB     24    22     92
  Mellösa     IB     21    19     90
  Åsele      IB     30    30     100

  Värnamo     IIB     40    40     100
  Skara      IIB     30    28     93
  Mora      IIB     40    37     93
  Mjölby     IIB     34    34     100
  Arvika     IIB     40    37     93
  överkalix    IIB     30    28     93

  Ätran      IC     30    28     93
  Stora Mellösa  IC     35    31     89
  Bygdeå     IC     30    28     93
  Härslöv     IC     30    26     87
  ösmo      IC     35    26     74
  Mörsil     IC     35    35     100

  Göteborg          80    73     91

  Summa           1328   1224

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 48   (2) LÄSNING AV LEDARE   10    (3) MD=9
    REF 48   (4) LOC 69 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.10 Hur ofta brukar Ni läsa politiska ledarartiklar?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    646  1.  Varje dag
    493  2.  Ofta
    84  3.  Sällan
     1  4.  Aldrig

    10  9.  Uppgift saknas

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 SSDstudie NR 0110 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-nummer 5 Kommunkod 6 Kommun 7 Formulärtyp 8 Svarstid och bortfall UPPDRAG 9 Nyvald ledamot 10 Antal nämnduppdrag 11 Ledamot i kommunstyrelsen 12 Kommunalråd - ombudsman 13 Landstingsmannaskap - riksdagsmannaskap 14 Partitillhörighet 15 Byggnads- och planverksamhet 16 Gator och trafik 17 Sysselsättning och lokalisering 18 Skolverksamhet 19 Social verksamhet: socialnämnd m.m 20 Social verksamhet: barna- och åldringsvård 21 Social verksamhet: nykterhets- och hälsovård 22 Idrotts- och fritidsverksamhet 23 Bibliotek och annan kulturell verksamhet 24 Central förvaltning 25 Industriverksamhet m.m BAKGRUND 26 Kön 27 Ålder 28 Bosatt i tätort eller på landsbygd 29 Yrke 30 Yrkesställning 31 Utbildning 32 Boendetid i kommunen 33 Fullmäktigetid 34 Arbetstimmar per månad 35 Styrelseuppdrag i partiorganisation MEDLEMSKAP I ORGANISATIONER 36 Medlem i LO- eller SAC-ansluten löntagarorganisation 37 Medlem i TCO-ansluten löntagarorganisation 38 Medlem i SACO- eller SR-ansluten löntagarorganisation 39 Medlem i företagarorganisation 40 Medlem i konsumentorganisation 41 Medlem i idrotts- och fritidsorganisation 42 Medlem i nykterhetsorganisation 43 Medlem i religiös sammanslutning 44 Medlem i ideell organisation 45 Medlem i ordenssällskap 46 Medlem i övrig organisation TIDNINGSLÄSNING 47 Antal lästa tidningar 48 Läsning av ledare UPPGIFTER TILL STAT OCH LANDSTING 49 Uppgifter till staten 1 50 Uppgifter till staten 2 51 Uppgifter till staten 3 52 Uppgifter till landstinget 1 53 Uppgifter till landstinget 2 54 Uppgifter till landstinget 3 KOMMUNSAMMANLÄGGNING 55 Kommunsammanläggningens betydelse 56 Sammanläggningsfördel 1 57 Sammanläggningsfördel 2 58 Sammanläggningsfördel 3 59 Sammanläggningsnackdel 1 60 Sammanläggningsnackdel 2 61 Sammanläggningsnackdel 3 62 Färre kommunala uppdrag 63 Kommunsammanläggningens påverkan på kommunalskatten KOMMUNAL SERVICE 64 Egen utgiftsvillighet 65 Väljarnas utgiftsvillighet 66 Markköp och markplanering 67 Tillgången på bostäder 68 Möjligheterna att få arbete 69 Vägar, gator, trafik 70 Vatten och avlopp 71 Skolor 72 Barndaghem och lekskolor 73 Hemhjälp till barnfamiljer och åldringar 74 Ålderdomshem, pensionärsbostäder och bostadstillägg 75 Socialhjälp 76 Stöd åt idrott och annan fritidsverksamhet 77 Bibliotek och annan kulturell verksamhet 78 Angelägenhetsgrad: markköp och markplanering 79 Angelägenhetsgrad: tillgången på bostäder 80 Angelägenhetsgrad: möjligheterna att få arbete 81 Angelägenhetsgrad: vägar, gator och trafik 82 Angelägenhetsgrad: vatten och avlopp 83 Angelägenhetsgrad: skolor 84 Angelägenhetsgrad: barndaghem och lekskolor 85 Angelägenhetsgrad: hemhjälp till barnfamiljer och åldringar 86 Angelägenhetsgrad: ålderdomshem, pensionärsbostäder och bostadstillägg 87 Angelägenhetsgrad: socialhjälp 88 Angelägenhetsgrad: stöd åt idrott och annan fritidsverksamhet 89 Angelägenhetsgrad: bibliotek och annan kulturell verksamhet 90 Väljarnas inställning: markköp och markplanering 91 Väljarnas inställning: tillgången på bostäder 92 Väljarnas inställning: möjligheterna att få arbete 93 Väljarnas inställning: vägar, gator och trafik 94 Väljarnas inställning: vatten och avlopp 95 Väljarnas inställning: skolor 96 Väljarnas inställning: barndaghem och lekskolor 97 Väljarnas inställning: hemhjälp till barnfamiljer och åldringar 98 Väljarnas inställning: ålderdomshem, pensionärsbostäder och bostadstillägg 99 Väljarnas inställning: socialhjälp 100 Väljarnas inställning: stöd åt idrott och annan fritidsverksamhet 101 Väljarnas inställning: bibliotek och annan kulturell verksamhet 102 Servicekrav A 103 Servicekrav B DISKUSSION OM KOMMUNAL FRÅGA 104 Närvaro vid medlemsmöte 105 Diskussion i föreningar och organisationer 106 Diskussion: organisationstyp 1 107 Diskussion: organisationstyp 2 108 Diskussion: organisationstyp 3 109 Diskussion: organisationstyp 4 PÅTRYCKNING I KOMMUNAL FRÅGA 110 Påtryckning från organisationer 111 Påtryckningsgrupp 1 112 Påtryckningsgrupp 2 113 Påtryckningsgrupp 3 114 Påtryckningsgrupp 4 INFORMATION OM KOMMUNINVÅNARNAS ÖNSKEMÅL 115 Kontakt med väljare 116 Informationsväg: den egna partiorganisationens betydelse 117 Informationsväg: andra organisationers betydelse 118 Informationsväg: direkta personkontakters betydelse 119 Informationsväg: tidningarnas betydelse 120 Informationsväg: tjänstemäns betydelse 121 Informationsväg: annan informationsvägs betydelse 122 Information om önskemål hos kommunens invånare 123 Information om önskemål hos det egna partiets väljare KONFLIKT I PRINCIPFRÅGOR 124 Konflikt: ledamot - partigrupp 125 Konflikt: ledamot - väljare 126 Konflikt: parti - väljare 127 Partigruppens betydelse FÖRETRÄDER GRUPP ELLER INTRESSE 128 Företrädare för grupp/intresse, 1 129 Företrädare för grupp/intresse, 2 130 Företrädare för grupp/intresse, 3 131 Företrädare för grupp/intresse, 4 132 Arbetarföreträdare 133 Löntagarföreträdare 134 Tjänstemannaföreträdare 135 Låginkomstföreträdare 136 Arbetar- och låginkomstföreträdare 137 Löntagargruppsföreträdare 138 Jordbrukarföreträdare 139 Företagarföreträdare 140 Yrkesgruppsföreträdare 141 Konsumentföreträdare 142 Idrottsföreträdare 143 Nykterhetsföreträdare 144 Religionsföreträdare 145 Kulturföreträdare 146 Ungdomsföreträdare 147 Kvinnoföreträdare 148 Barnfamiljsföreträdare 149 Pensionärsföreträdare 150 Minoritetsföreträdare 151 Regionsföreträdare 152 Företräder övrig grupp eller intresse 153 Företrädare/ej företrädare 154 Inflytande: förtroendeman 155 Inflytande: egna partiet 156 Inflytande: egna kommunen 157 Lokalpolitik - rikspolitik ÖVRIGA PARTIERS UPPFATTNINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL DET EGNA PARTIET 158 Högerpartiet 159 Centerpartiet 160 Folkpartiet 161 Socialdemokraterna 162 Kommunisterna 163 Samling i Hälsinborg 164 Mittensamverkan i Överkalix 165 Kommunal Samling i Överkalix 166 Kommunalt intresse i Ramsjö 167 Inkomst 168 Makas/Makes inkomst 169 Sammanlagd inkomst

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0110              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0110


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. April 1991
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer Ett femsiffrigt identifikationsnummer
VAR 5 KOMMUN (4-SIFFERSKOD) Loc 14 width 4 Kommunkod 35 0234. Ösmo 60 0380. Uppsala 21 0422. Mellösa 25 0485. Torshälla 30 0486. Strängnäs 34 0586. Mjölby 25 0664. Bodafors 40 0683. Värnamo 24 0822. Fliseryd 25 0860. Hultsfred 30 0881. Nybro 50 1080. Karlskrona 35 1182. Ängelholm 30 1212. Härslöv 25 1264. Skurup 25 1267. Höör 51 1283. Hälsinborg 30 1320. Ätran 80 1480. Göteborg 40 1485. Uddevalla 39 1582. Alingsås 54 1583. Borås 30 1637. Karlsborg 30 1682. Skara 40 1701. Visnum 40 1784. Arvika 35 1806. Stora Mellösa 40 1983. Köping 40 2062. Mora köping 20 2124. Ramsjö 45 2180. Gävle 35 2181. Sandviken 35 2319. Mörsil 40 2361. Svegs köping 30 2409. Bygdeå 30 2463. Åsele 30 2513. Överkalix
VAR 6 KOMMUN (2-SIFFERSKOD) Loc 18 width 2 Kommunkod speciellt upprättad för undersökningen 25 01. Höör 25 02. Bodafors 30 03. Karlsborg 25 04. Hultsfred 25 05. Torshälla 40 06. Svegs köping 35 07. Ängelholm 39 08. Alingsås 30 09. Strängnäs 30 10. Nybro 40 11. Köping 35 12. Sandviken 50 13. Karlskrona 54 14. Borås 60 15. Uppsala 51 16. Hälsinborg 40 17. Uddevalla 45 18. Gävle 25 19. Skurup 40 20. Visnum 20 21. Ramsjö 24 22. Fliseryd 21 23. Mellösa 30 24. Åsele 40 25. Värnamo 30 26. Skara 40 27. Mora köping 34 28. Mjölby 40 29. Arvika 30 30. Överkalix 30 31. Ätran 35 32. Stora Mellösa 30 33. Bygdeå 30 34. Härslöv 35 35. Ösmo 35 36. Mörsil 80 38. Göteborg
VAR 7 FORMULÄRTYP Loc 20 width 1 Formulärtyp 185 1. Sveg, Uppsala, Karlskrona, Göteborg berörda av sammanläggning 1/1-67; UP boende inom Svegs köpings respektive städerna Uppsalas, Karlskronas och Göteborgs gränser före 1/1-67. Formulär 4B - Väljare intervjuade 45 2. Sveg, Uppsala, Karlskrona, Göteborg. UP boende i 1/1-67 "inkorporerade" randkommuner. Formulär 4B - Väljare ej intervjuade 125 3. Höör, Hultsfred, Nybro, Gävle. Berörda av sammanläggning 1/1-69. Formulär 4A - Väljare intervjuade 973 4. Övriga kommuner (obs. Överkalix bildar eget kommunblock). Formulär 4A - Väljare intervjuade
VAR 8 SVARSTID OCH BORTFALL Loc 21 width 1 Svarstid och bortfall 443 1. Svar före 1:a påminnelsen 22/11 470 2. Svar 22/11 - 30/11 245 3. Svar 2/12 - 14/1 66 4. Svar fr.o.m. 15/1 4 8. Avflyttade ej ersatta, som ej svarat 100 9. Övriga ej svar
VAR 9 NYVALD LEDAMOT Loc 22 width 1 MD=9 Nyvald ledamot 412 1. Ja 810 5. Nej 106 9. Uppgift saknas
VAR 10 ANTAL NÄMNDUPPDRAG Loc 23 width 2 Antal nämnduppdrag (inkl. kommunstyrelsen) 202 00. Inget uppdrag 01. 1 uppdrag . . 10. 10 uppdrag Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 202 369 318 235 120 50 18 11 2 2 1
VAR 11 LED. AV KOMMUNSTYRELSEN Loc 25 width 1 Ordförandeskap - ledamotskap i kommunstyrelsen 1 januari 1968 34 1. Ordförande, vice ordförande 264 2. Annan ordinarie ledamot av styrelsen 188 3. Suppleant 842 5. Ej uppdrag
VAR 12 KOMMUNALRÅD, OMBUDSMAN Loc 26 width 1 MD=9 Kommunalråd - ombudsman 1138 0. Varken kommunalråd eller ombudsman 38 1. Kommunalråd, heltidsanställd DK- eller KN-ordförande, annan med 160 eller fler arbetstimmar 25 2. Ombudsman i LO-förening eller annan arbetarorganisation (ABF, HSB etc.) 1 3. Ombudsman i tjänstemannaorganisation 4. Ombudsman i näringslivsorganisation 4 5. Ombudsman i politisk organisation 22 6. Ombudsman i ej namngiven organisation 100 9. Uppgift saknas
VAR 13 LANDSTING - RIKSDAG Loc 27 width 1 Landstingsmannaskap - riksdagsmannaskap Anm. Uppgiften hämtad från särskilda förteckningar 59 1. Landstingsledamot 14 2. Riksdagsledamot 11 3. Både landstings- och riksdagsledamot 1244 4. Varken landstings- eller riksdagsledamot
VAR 14 PARTITILLHÖRIGHET Loc 28 width 2 Partitillhörighet Anm. Uppgiften hämtad från förteckning från kommunen 183 10. Högerpartiet 186 20. Centerpartiet 238 30. Folkpartiet 588 40. Socialdemokraterna 68 50. Kommunisterna 14 60. Kristen demokratisk samling 24 71. Samling i Hälsingborg 6 72. Kommunal samling (Överkalix) 5 73. Mittensamverkan (Överkalix) 3 74. Bygdeå kommuns landsbygds bästa 9 75. Kommunalt intresserade (Ramsjö) 4 76. Frihetliga kommunalfolket (Sveg)
VAR 15 LED. AV BYGGN.NÄMND M.M Loc 30 width 1 Byggnads- och planverksamhet, ledamotskap (ordinarie eller suppleant) 1 januari 1968 114 1. Ledamot av byggnadsnämnd, generalplanenämnd (1 kom.) 147 2. Ledamot av bostadstiftelser eller bostadsbolag 11 3. Ledamot av hyres-, medlingsnämnd eller bostadsförmedling 38 4. 1+2 1 5. 1+3 4 6. 2+3 7. 1+2+3 1013 9. Ej ledamot
VAR 16 LED. AV GATUNÄMND M.M Loc 31 width 1 Gator och trafik, ledamotskap (ordinarie eller suppleant) 1 januari 1968 14 1. Ledamot av gatunämnd 34 2. Ledamot av trafiksäkerhetskommitte 22 3. Ledamot av trafikföretags styrelse 4. 1+2 1 5. 1+3 6. 2+3 7. 1+2+3 1257 9. Ej ledamot
VAR 17 LED. AV ARBLÖSHNÄMND M.M Loc 32 width 1 Sysselsättning och lokalisering, ledamotskap (ordinarie eller suppleant) 1 januari 1968 39 1. Ledamot av arbetslöshetsnämnd 258 2. Ledamot av arbetslöshetsnämnden = kommunstyrelsen (22 kom.), styrelse för socialförvaltning (Hälsingborg, Göteborg) 30 3. Ledamot av industrikommitte, industrifastighetsbolag o.dyl 3 4. 1+3 37 5. 2+3 961 9. Ej ledamot
VAR 18 LED. AV SKOLSTYRELSE Loc 33 width 1 Skolverksamhet, ledamotskap (ordinarie eller suppleant) 1 januari 1968 191 1. Ledamot av allmän skolstyrelse 1137 9. Ej ledamot
VAR 19 LED. AV SOCIALNÄMND M.M Loc 34 width 1 Social verksamhet: socialnämnd m.m, ledamotskap (ordinarie eller suppleant) 1 januari 1968 156 1. Ledamot av socialnämnd 20 2. Ledamot av socialbyråstyrelse 19 3. Ledamot av arbetsvårdsnämnd, skyddade verkstäder m.m 13 4. 1+2 3 5. 1+3 1 6. 2+3 1 7. 1+2+3 1115 9. Ej ledamot
VAR 20 LED. AV BARNAVNÄMND M.M Loc 35 width 1 Social verksamhet: barna- och åldringsvård, ledamotskap (ordinarie eller suppleant) 1 januari 1968 138 1. Ledamot av barnavårdsnämnd och/eller barndaghemsstyrelse 3 2. Ledamot av hemhjälpsnämnd 7 3. Ledamot av pensionärshemsstyrelse 4. 1+2 1 5. 1+3 4 6. 2+3 (+ vårdnämnd i Uppsala) 2 7. 1+2+3 (+ familjenämnd i Borås) 1173 9. Ej ledamot
VAR 21 LED. AV NYKT.NÄMND M.M Loc 36 width 1 Social verksamhet: nykterhets- och hälsovård, ledamotskap (ordinarie eller suppleant) 1 januari 1968 91 1. Ledamot av nykterhetsnämnd 89 2. Ledamot av hälsovårdsnämnd 14 3. 1+2 1134 9. Ej ledamot
VAR 22 LED. AV IDROTTSNÄMND Loc 37 width 1 Idrotts- och fritidsverksamhet, ledamotskap (ordinarie eller suppleant) 1 januari 1968 106 1. Ledamot av idrotts- och fritidsstyrelse eller turistnämnd 1222 9. Ej ledamot
VAR 23 LED. AV KULTURNÄMND Loc 38 width 1 Bibliotek och annan kulturell verksamhet, ledamotskap (ordinarie eller suppleant) 1 januari 1968 52 1. Ledamot av biblioteksstyrelse 19 2. Ledamot av särskild kulturnämnd 36 3. Ledamot av annan kulturnämnd (musik-, konstnämnd, teaterstyrelse, kulturhistorisk nämnd, stipendienämnd 2 4. 1+2 4 5. 1+3 3 6. 2+3 1 7. 1+2+3 1211 9. Ej ledamot
VAR 24 LED. AV LÖNENÄMND M.M Loc 39 width 1 Central förvaltning, ledamotskap (ordinarie eller suppleant) 1 januari 1968 88 1. Ledamot av lönenämnd 12 2. Ledamot av personalnämnd 9 3. Ledamot av DK i Hälsinborg eller Göteborg 4. 1+3 (Göteborg) 5. 2+3 (Hälsingborg) 1219 9. Ej ledamot
VAR 25 LED. AV INDUSTRINÄMND Loc 40 width 1 Industriverksamhet m.m, ledamotskap (ordinarie eller suppleant) 1 januari 1968 83 1. Ledamot av industriverksstyrelse, affärsföretag m.m. 1245 9. Ej ledamot
VAR 26 KÖN Loc 41 width 1 Kön 1127 1. Man 201 2. Kvinna
VAR 27 ÅLDER Loc 42 width 2 MD=99 Ålder 25. 25 år . . 71. 71 år 5 99. Uppgift saknas Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 2 4 3 2 9 10 4 8 12 13 14 15 19 19 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 17 30 28 24 43 45 42 36 33 53 69 63 58 46 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 52 48 69 50 48 52 55 36 37 33 31 20 33 11 Kod: 67 68 69 70 71 99 Frek: 11 5 6 2 3 5
VAR 28 TÄTORT/LANDSBYGD Loc 44 width 1 MD=9 Bosatt i tätort eller på landsbygd 293 1. Landsbygdsdelen 924 2. Tätort (tätortsdelen av kommunen) 111 9. Uppgift saknas
VAR 29 YRKE 2 Loc 45 width 2 MD=99 F.2(1). Yrke Anm. Där svar saknas har uppgift hämtats från förteckning från kommunen eller telefonkatalogen Socialgrupp I 6 01. Godsägare m. fl. 48 02. Större företagare och företagsledare (industriidkare m.fl.) 58 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 169 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst (inkl kommunalråd för vilka tidigare yrke ej finns) 26 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 06. Hyresfastighetsägare (husägare o. kapitalister) 2 07. Övriga tillhörande socialgrupp I Socialgrupp II 134 10. Hemmansägare 2 11. Arrendatorer 57 13. Hantverkare, fabrikörer (mindre) 23 14. Detaljhandlare 76 15. Verkmästare, förmän 169 16. Kontorspersonal (enskild tjänst) 14 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 105 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 40 19. Folkskollärare 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 21. Högre huslig tjänst 21 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 22 23. Näringsidkare, som inte förts till 13 eller 14 inom socialgrupp II 1 24. Övriga tillhörande socialgrupp II Socialgrupp III 5 30. Rättare och motsvarande förmän i lantbruk 31. Torpare, lägenhetsägare 3 32. Övriga jordbruksarbetare 1 33. Sjömän 34. Fiskare 16 35. Skogs- och flottningsarbetare 54 36. Andra arbetare 66 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 2 38. Lägre huslig tjänst 1 39. Övriga tillhörande socialgrupp III 177 40. Industri-, gruv-, byggnads- o. grovarbetare 30 99. Uppgift saknas
VAR 30 YRKESSTÄLLNING 2 Loc 47 width 1 MD=9 F.2(2). Yrkesställning Anm. Där svar saknas har uppgift hämtats från förteckning från kommunen eller telefonkatalogen 125 1. Företagare (jordbruk och binäringar) 35 2. Förvaltningspersonal (jordbruk och binäringar) 19 3. Arbetare (jordbruk och binäringar) 142 4. Företagare (övriga näringsgrenar) 683 5. Förvaltningspersonal (övriga näringsgrenar) 238 6. Arbetare (övriga näringsgrenar) 57 7. Hustrur utan yrke, hemmafruar 29 9. Övriga utan yrke, uppgift saknas (pensionärer för vilka uppgift om tidigare yrke saknas)
VAR 31 UTBILDNING 3 Loc 48 width 1 MD=9 F.3. Vilken utbildning har Ni? 305 1. Folkskola, obligatorisk skolplikt enbart 205 2. Folkskola + kortare kurser eller ej definierade kurser 463 3. Yrkesskola, realskola, folkhögskola - i förekommande fall i kombination med kurser 257 4. Gymnasium, folkskoleseminarium, postgymnasiala studier 98 9. Uppgift saknas
VAR 32 BOENDETID I KOMMUNEN 4 Loc 49 width 2 MD=99 F.4. Hur länge har Ni bott i kommunen? 04. 4 år . . 71. 71 år 107 99. Uppgift saknas Kod: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Frek: 12 13 19 10 15 17 22 13 16 27 28 Kod: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 24 19 23 23 16 32 22 29 23 23 39 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 13 23 27 20 23 15 18 15 11 26 13 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Frek: 14 25 12 27 12 20 26 26 24 13 13 Kod: 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Frek: 21 25 21 22 21 22 20 31 29 14 16 Kod: 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frek: 17 11 11 16 13 9 11 3 2 2 1 Kod: 70 71 99 Frek: 1 1 107
VAR 33 FULLMÄKTIGETID 5 Loc 51 width 1 MD=9 F.5. Hur många år har Ni varit ledamot av fullmäktige? (Avser endast hemkommun och tidigare del av denna) 412 1. - 4 år 242 2. 5-8 år 197 3. 9-12 år 128 4. 13-16 år 100 5. 17-20 år 54 6. 21-24 år 41 7. 25-28 år 48 8. 29 år eller mer 106 9. Uppgift saknas
VAR 34 ARBETSTIMMAR PER MÅNAD 6 Loc 52 width 3 MD=999 F.6. Hur många timmar per månad, sommarmånaderna oräknade, ägnar Ni i genomsnitt åt förberedelser för och sammanträden i fullmäktige, styrelse och nämnder samt annat arbete på kommunens uppdrag? 3 000. Mindre än 1 timme 001. 1 timme . . 300. 300 timmar 129 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 3 14 34 38 47 80 59 27 62 15 160 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 11 54 7 16 83 14 5 34 3 83 3 Kod: 22 23 24 25 26 28 30 32 33 35 36 Frek: 5 13 5 52 2 6 52 2 4 28 1 Kod: 38 40 43 44 45 46 48 50 52 54 55 Frek: 4 33 1 2 8 1 2 28 1 1 8 Kod: 60 65 70 73 75 80 85 90 100 110 120 Frek: 18 2 4 1 4 3 2 3 11 1 1 Kod: 150 160 170 175 180 199 200 210 222 225 230 Frek: 2 20 3 1 1 1 3 1 1 1 1 Kod: 275 300 999 Frek: 2 1 129
VAR 35 STYR.UPPDR. PARTIORG. 7 Loc 55 width 2 MD=99 F.7. Vilka partiorganisationer har Ni för närvarande styrelseuppdrag eller motsvarande i? 64 01. Lokal kvinno- och ungdomsorganisation, stadsdelsförening, tjänstemannaförening, broderskapsrörelsen 411 02. Partiets lokalavdelning 27 03. Kretsorganisation 32 04. Läns- eller distriktsorganisation (även sidoorganisation t ex tjänstemannaråd) 05. Riksorganisation (även sidoorganisation t ex tjänstemannaråd) 33 06. 1+2 7 07. 1+3 10 08. 1+4 2 09. 1+5 71 10. 2+3 88 11. 2+4 2 12. 2+5 6 13. 3+4 14. 3+5 1 15. 4+5 5 16. 1+2+3 17 17. 1+2+4 2 18. 1+2+5 1 19. 1+3+4 20. 1+3+5 5 21. 1+4+5 37 22. 2+3+4 2 23. 2+3+5 11 24. 2+4+5 25. 3+4+5 6 26. 1+2+3+4 27. 1+2+3+5 2 28. 1+2+4+5 29. 1+3+4+5 4 30. 2+3+4+5 2 31. 1+2+3+4+5 353 55. Saknar uppdrag 127 99. Uppgift saknas
VAR 36 MEDLEM I LO, SAC 8 Loc 57 width 1 MD=9 F.8. Vilka föreningar eller organisationer, partiorganisationer undantagna är Ni för närvarande medlem av eller innehar ordinarie styrelseuppdrag i? F.8(1). Löntagarorganisationer (LO-, SAC-anslutna) 211 1. Medlem 167 2. Styrelseledamot 794 5. Ej medlem 156 9. Uppgift saknas
VAR 37 MEDLEM I TCO 8 Loc 58 width 1 MD=9 F.8(2). Löntagarorganisationer (TCO-anslutna) <Se F.8 för fullständig frågetext> 219 1. Medlem 68 2. Styrelseledamot 885 5. Ej medlem 156 9. Uppgift saknas
VAR 38 MEDLEM I SACO, SR 8 Loc 59 width 1 MD=9 F.8(3). Löntagarorganisationer (SACO-, SR-anslutna) <Se F.8 för fullständig frågetext> 70 1. Medlem 13 2. Styrelseledamot 1089 5. Ej medlem 156 9. Uppgift saknas
VAR 39 MEDLEM I FÖRETAGARORG. 8 Loc 60 width 1 MD=9 F.8(4). Företagarorganisationer (tex Arbetsgivarförening, Jordbrukets Föreningsrörelse) <Se F.8 för fullständig frågetext> 131 1. Medlem 108 2. Styrelseledamot 933 5. Ej medlem 156 9. Uppgift saknas
VAR 40 MEDLEM I KONSUMENTORG. 8 Loc 61 width 1 MD=9 F.8(5). Konsumentorganisationer (tex KF, HSB, Riksbyggen) <Se F.8 för fullständig frågetext> 298 1. Medlem 139 2. Styrelseledamot 735 5. Ej medlem 156 9. Uppgift saknas
VAR 41 MEDLEM I IDROTTSORG. 8 Loc 62 width 1 MD=9 F.8(6). Idrotts- och fritidsorganisationer <Se F.8 för fullständig frågetext> 263 1. Medlem 158 2. Styrelseledamot 751 5. Ej medlem 156 9. Uppgift saknas
VAR 42 MEDLEM I NYKTERHETSORG.8 Loc 63 width 1 MD=9 F.8(7). Nykterhetsorganisationer <Se F.8 för fullständig frågetext> 128 1. Medlem 58 2. Styrelseledamot 986 5. Ej medlem 156 9. Uppgift saknas
VAR 43 MEDLEM I RELIGIÖS ORG. 8 Loc 64 width 1 MD=9 F.8(8). Religiösa sammanslutningar <Se F.8 för fullständig frågetext> 64 1. Medlem 90 2. Styrelseledamot 1018 5. Ej medlem 156 9. Uppgift saknas
VAR 44 MEDLEM I IDEELL ORG. 8 Loc 65 width 1 MD=9 F.8(9). Ideella organisationer (Röda korset, Rädda Barnen, ABF etc.) <Se F.8 för fullständig frågetext> 73 1. Medlem 120 2. Styrelseledamot 979 5. Ej medlem 156 9. Uppgift saknas
VAR 45 MEDLEM ORDENSSÄLLSKAP 8 Loc 66 width 1 MD=9 F.8(10). Ordenssällskap <Se F.8 för fullständig frågetext> 24 1. Medlem 13 2. Styrelseledamot 1135 5. Ej medlem 156 9. Uppgift saknas
VAR 46 MEDLEM I ÖVRIGA ORG. 8 Loc 67 width 1 MD=9 F.8(11). Övriga organisationer <Se F.8 för fullständig frågetext> 53 1. Medlem 105 2. Styrelseledamot 1014 5. Ej medlem 156 9. Uppgift saknas
VAR 47 ANTAL LÄSTA TIDNINGAR 9 Loc 68 width 1 MD=9 F.9. Vilka dagstidningar brukar Ni läsa? 1 0. Ingen tidning 165 1. 1 tidning 416 2. 2 tidningar 379 3. 3 tidningar 165 4. 4 tidningar 92 5. 5 tidningar eller fler 110 9. Uppgift saknas
VAR 48 LÄSNING AV LEDARE 10 Loc 69 width 1 MD=9 F.10. Hur ofta brukar Ni läsa politiska ledarartiklar? 646 1. Varje dag 493 2. Ofta 84 3. Sällan 1 4. Aldrig 104 9. Uppgift saknas
VAR 49 STATLIG UPPGIFT 1 11 Loc 70 width 1 MD=9 F.11. Anser Ni att det finns någon eller några primärkommunala uppgifter som med fördel skulle kunna överföras till staten? (OM JA:) Vilka uppgifter tänker Ni på? F.11(1). Uppgifter till staten 1 153 1. Skolväsendet, vissa skolfrågor eller skolformer 14 2. Åldringsvården 40 3. Bostadstillägg 44 4. Övrig socialvård eller delar av socialvården inklusive nykterhetsvård och barnavård, skyddade verkstäder 19 5. Vägar, gator, trafik 11 6. Natur- och miljövårdsfrågor, fritidsområden 55 7. Annat svar/ja-svar utan precisering 834 8. Nej 158 9. Uppgift saknas/okodbart svar
VAR 50 STATLIG UPPGIFT 2 11 Loc 71 width 1 MD=9 F.11(2). Uppgifter till staten 2 <Se F.11 för fullständig frågetext> 14 1. Skolväsendet, vissa skolfrågor eller skolformer 15 2. Åldringsvården 7 3. Bostadstillägg 14 4. Övrig socialvård eller delar av socialvården inklusive nykterhetsvård och barnavård, skyddade verkstäder 4 5. Vägar gator, trafik 6 6. Natur- och miljövårdsfrågor, fritidsområden 20 7. Annat svar/ja-svar utan precisering 1248 9. Frågan ej tillämplig
VAR 51 STATLIG UPPGIFT 3 11 Loc 72 width 1 MD=9 F.11(3). Uppgifter till staten 3 <Se F.11 för fullständig frågetext> 1 1. Skolväsendet, vissa skolfrågor eller skolformer 2 2. Åldringsvården 2 3. Bostadstillägg 4 4. Övrig socialvård eller delar av socialvården inklusive nykterhetsvård och barnavård, skyddade verkstäder 1 5. Vägar gator, trafik 2 6. Natur- och miljövårdsfrågor, fritidsområden 5 7. Annat svar/ja-svar utan precisering 1311 9. Frågan ej tillämplig
VAR 52 LANDSTINGSUPPGIFT 1 12 Loc 73 width 1 MD=9 F.12. Anser Ni att det finns någon eller några primärkommunala uppgifter som med fördel skulle kunna överföras till landstinget? (OM JA:) Vilka uppgifter tänker Ni på? F.12(1). Uppgifter till landstinget 1 83 1. Skolväsendet, visa skolfrågor eller skolformer 190 2. Åldringsvård 4 3. Bostadstillägg 96 4. Övrig socialvård eller delar av socialvården inklusive nykterhetsvården, barnavård, skyddade verkstäder 40 5. Primärkommunernas hälsö- och sjukvård, läkarbostäder 14 6. Natur- och miljövårdsfrågor, fritidsområden 34 7. Annat svar/ja svar utan precisering 696 8. Nej 171 9. Uppgift saknas
VAR 53 LANDSTINGSUPPGIFT 2 12 Loc 74 width 1 MD=0 F.12(2). Uppgifter till landstinget 2 <Se F.12 för fullständig frågetext> 14 1. Skolväsendet, visa skolfrågor eller skolformer 25 2. Åldringsvård 2 3. Bostadstillägg 27 4. Övrig socialvård eller delar av socialvården inklusive nykterhetsvården, barnavård, skyddade verkstäder 17 5. Primärkommunernas hälsö- och sjukvård, läkarbostäder 6 6. Natur- och miljövårdsfrågor, fritidsområden 20 7. Annat svar/ja svar utan precisering 1217 0. Frågan ej tillämplig
VAR 54 LANDSTINGSUPPGIFT 3 12 Loc 75 width 1 MD=0 F.12(3). Uppgifter till landstinget 3 <Se F.12 för fullständig frågetext> 3 1. Skolväsendet, visa skolfrågor eller skolformer 2 2. Åldringsvård 3. Bostadstillägg 3 4. Övrig socialvård eller delar av socialvården inklusive nykterhetsvården, barnavård, skyddade verkstäder 3 5. Primärkommunernas hälsö- och sjukvård, läkarbostäder 5 6. Natur- och miljövårdsfrågor, fritidsområden 6 7. Annat svar/ja svar utan precisering 1306 0. Frågan ej tillämplig
VAR 55 ATTITYD K-SAMMANLÄGG 13A Loc 76 width 1 MD=9 F.13A. Genom K.Maj:ts beslut 1964 ingår Er kommun i ett kommunblock som så småningom skall bilda en enda kommun. Vad tror Ni att en sådan kommunsammanläggning kommer att medföra för innevånarna i Er kommun? Blir det på det hela taget bättre eller bli det sämre än nu eller tror Ni inte att det blir någon skillnad? Om Ni anser att det blir bättre i vissa avseenden och/eller sämre i andra, var vänlig ange i vilka avseenden det blir bättre/sämre. 397 1. Bättre 423 3. Ingen skillnad 266 5. Sämre 60 7. Både bättre och sämre 182 9. Uppgift saknas
VAR 56 SAMMANLÄGGN.FÖRDEL 1 13A Loc 77 width 1 MD=0 F.13A(1). Sammanläggningsfördel 1 <Se F.13A för fullständig frågetext> 124 1. Bättre service i allmänhet eller på speciella områden 138 2. Bättre planering i allmänhet eller på speciella områden 67 3. Effektivare administration, stordriftsfördelar 54 4. Större skatteunderlag och rättvisare kostnadsfördelning 10 5. Lokaliseringsfördelar, tillväxtmöjligheter för näringslivet 23 6. Bättre markresurser 29 8. Annat svar 883 0. Frågan ej tillämplig
VAR 57 SAMMANLÄGGN.FÖRDEL 2 13A Loc 78 width 1 MD=0 F.13A(2). Sammanläggningsfördel 2 <Se F.13A för fullständig frågetext> 39 1. Bättre service i allmänhet eller på speciella områden 36 2. Bättre planering i allmänhet eller på speciella områden 22 3. Effektivare administration, stordriftsfördelar 12 4. Större skatteunderlag och rättvisare kostnadsfördelning 18 5. Lokaliseringsfördelar, tillväxtmöjligheter för näringslivet 10 6. Bättre markresurser 14 8. Annat svar 1177 0. Frågan ej tillämplig
VAR 58 SAMMANLÄGGN.FÖRDEL 3 13A Loc 79 width 1 MD=0 F.13A(3). Sammanläggningsfördel 3 <Se F.13A för fullständig frågetext> 8 1. Bättre service i allmänhet eller på speciella områden 5 2. Bättre planering i allmänhet eller på speciella områden 4 3. Effektivare administration, stordriftsfördelar 9 4. Större skatteunderlag och rättvisare kostnadsfördelning 2 5. Lokaliseringsfördelar, tillväxtmöjligheter för näringslivet 1 6. Bättre markresurser 3 8. Annat svar 1296 0. Frågan ej tillämplig
VAR 59 SAMMANLÄGGN.NACKDEL 1 13 Loc 80 width 1 MD=0 F.13A(4). Sammanläggningsnackdel 1 <Se F.13A för fullständig frågetext> 83 1. Sämre service i allmänhet eller på speciella områden 16 2. Mindre antal nämndrepresentanter från den gamla kommunen 87 3. Sämre kontakter mellan medborgare och styrande och mindre möjlighet att påverka besluten; byråkratisering 23 4. Längre väg till serviceorten 46 5. Tätorten (centralorten) gynnas på landsbygdens bekostnad, randkommunerna blir bortglömda 36 6. Tätorten (centralorten) blir lidande 35 7. Högre skatter 36 8. Annat svar 966 0. Frågan ej tillämplig
VAR 60 SAMMANLÄGGN.NACKDEL 2 13 Loc 81 width 1 MD=0 F.13A(5). Sammanläggningsnackdel 2 <Se F.13A för fullständig frågetext> 13 1. Sämre service i allmänhet eller på speciella områden 13 2. Mindre antal nämndrepresentanter från den gamla kommunen 33 3. Sämre kontakter mellan medborgare och styrande och mindre möjlighet att påverka besluten; byråkratisering 14 4. Längre väg till serviceorten 10 5. Tätorten (centralorten) gynnas på landsbygdens bekostnad, randkommunerna blir bortglömda 1 6. Tätorten (centralorten) blir lidande 10 7. Högre skatter 3 8. Annat svar 1231 0. Frågan ej tillämplig
VAR 61 SAMMANLÄGGN.NACKDEL 3 13 Loc 82 width 1 MD=0 F.13A(6). Sammanläggningsnackdel 3 <Se F.13A för fullständig frågetext> 2 1. Sämre service i allmänhet eller på speciella områden 2 2. Mindre antal nämndrepresentanter från den gamla kommunen 7 3. Sämre kontakter mellan medborgare och styrande och mindre möjlighet att påverka besluten; byråkratisering 4 4. Längre väg till serviceorten 5 5. Tätorten (centralorten) gynnas på landsbygdens bekostnad, randkommunerna blir bortglömda 6. Tätorten (centralorten) blir lidande 4 7. Högre skatter 2 8. Annat svar 1302 0. Frågan ej tillämplig
VAR 62 FÄRRE KOM. UPPDRAG 13B Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 F.13B. En kommunsammanläggning kommer att medföra, att det blir färre människor från Er kommun, liksom från de andra kommunerna, som får kommunala uppdrag. Uppfattar Ni detta som en allvarlig olägenhet, eller som en viss olägenhet, eller inte som någon olägenhet alls? FRÅGAN EJ STÄLLD I FORMULÄR B 206 1. En allvarlig olägenhet 496 2. En viss olägenhet 305 3. Ingen olägenhet alls 230 0. Frågan ej tillämplig 91 9. Uppgift saknas
VAR 63 K-SKATT EFTER REFORM 14 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 F.14. Vad tror Ni att kommunsammanläggningen kommer att medföra för kommunalskatten? Tror Ni att den kommer att öka eller minska eller vara oförändrad? FRÅGAN EJ STÄLLD I FORMULÄR B 517 1. Öka 453 3. Vara oförändrad 32 5. Minska 230 0. Frågan ej tillämplig 96 9. Uppgift saknas
VAR 64 EGEN UTGIFTSVILLIGHET 15 Loc 85 width 1 MD=9 F.15A. Kommunala insatser på olika samhällsområden får i regel också betydelse för kommunalskatten. Vilken av följande uppfattningar tycker Ni bäst passar in på Er kommun? 479 1. Det är så mycket som behöver göras här i kommunen, att kommunen bör öka sina insatser även om man skulle bli tvungen att höja kommunalskatten 612 2. Kommunalskatten är i stort sett lagom i förhållande till behoven av kommunala insatser 109 3. Det borde gå att minska på utgifterna, så att man kunde sänka kommunalskatten 2 4. Insatserna kan ökas utan skattehöjning 16 7. Annat svar 110 9. Uppgift saknas
VAR 65 VÄLJ UTGIFTSVILLIGHET 15 Loc 86 width 1 MD=9 F.15B. Vilken uppfattning tror Ni att de flesta av Ert partis väljare har i den här frågan? 296 1. Det är så mycket som behöver göras här i kommunen, att kommunen bör öka sina insatser även om man skulle bli tvungen att höja kommunalskatten 680 2. Kommunalskatten är i stort sett lagom i förhållande till behoven av kommunala insatser 223 3. Det borde gå att minska på utgifterna, så att man kunde sänka kommunalskatten 2 4. Insatserna kan ökas utan skattehöjning 12 7. Annat svar 115 9. Uppgift saknas
VAR 66 MARKKÖP OCH MARKPLAN 16A Loc 87 width 1 MD=9 F.16A. I nedanstående uppställning har upptagits några olika uppgifter för kommunerna. Vill Ni för var och en av dessa uppgifter ange, om Ni tycker det är angeläget att Er kommun gör mer än nu, eller om det i stort sett är bra som det är, eller om kommunens insatser skulle kunna minskas, eller om Ni inte har någon åsikt om detta. F.16A(a). Markköp och markplanering 45 1. Kan minskas 638 3. Bra som det är 502 5. Angeläget göra mera 18 8. Ingen åsikt 125 9. Uppgift saknas
VAR 67 TILLGÅNG BOSTÄDER 16A Loc 88 width 1 MD=9 F.16A(b). Tillgången på bostäder <Se F.16A för fullständig frågetext> 16 1. Kan minskas 385 3. Bra som det är 795 5. Angeläget göra mera 8 8. Ingen åsikt 124 9. Uppgift saknas
VAR 68 ARBETSMÖJLIGHETER 16A Loc 89 width 1 MD=9 F.16A(c). Möjligheterna att få arbete <Se F.16A för fullständig frågetext> 1 1. Kan minskas 266 3. Bra som det är 928 5. Angeläget göra mera 13 8. Ingen åsikt 120 9. Uppgift saknas
VAR 69 VÄGAR,GATOR,TRAFIK 16A Loc 90 width 1 MD=9 F.16A(d). Vägar, gator, trafik <Se F.16A för fullständig frågetext> 13 1. Kan minskas 524 3. Bra som det är 653 5. Angeläget göra mera 12 8. Ingen åsikt 126 9. Uppgift saknas
VAR 70 VATTEN OCH AVLOPP 16A Loc 91 width 1 MD=9 F.16A(e). Vatten och avlopp <Se F.16A för fullständig frågetext> 6 1. Kan minskas 642 3. Bra som det är 539 5. Angeläget göra mera 14 8. Ingen åsikt 127 9. Uppgift saknas
VAR 71 SKOLOR 16A Loc 92 width 1 MD=9 F.16A(f). Skolor <Se F.16A för fullständig frågetext> 17 1. Kan minskas 809 3. Bra som det är 356 5. Angeläget göra mera 14 8. Ingen åsikt 132 9. Uppgift saknas
VAR 72 DAGHEM, LEKSKOLOR 16A Loc 93 width 1 MD=9 F.16A(g). Barndaghem och lekskolor <Se F.16A för fullständig frågetext> 6 1. Kan minskas 311 3. Bra som det är 837 5. Angeläget göra mera 47 8. Ingen åsikt 127 9. Uppgift saknas
VAR 73 HEMHJÄLP 16A Loc 94 width 1 MD=9 F.16A(h). Hemhjälp till barnfamiljer och åldringar <Se F.16A för fullständig frågetext> 2 1. Kan minskas 467 3. Bra som det är 719 5. Angeläget göra mera 12 8. Ingen åsikt 128 9. Uppgift saknas
VAR 74 PENSIONÄRSBOSTÄDER 16A Loc 95 width 1 MD=9 F.16A(i). Ålderdomshem, pensionärsbostäder och bostadstillägg <Se F.16A för fullständig frågetext> 2 1. Kan minskas 551 3. Bra som det är 638 5. Angeläget göra mera 8 8. Ingen åsikt 129 9. Uppgift saknas
VAR 75 SOCIALHJÄLP 16A Loc 96 width 1 MD=9 F.16A(k). Socialhjälp <Se F.16A för fullständig frågetext> 126 1. Kan minskas 829 3. Bra som det är 195 5. Angeläget göra mera 34 8. Ingen åsikt 144 9. Uppgift saknas
VAR 76 IDROTT OCH FRITID 16A Loc 97 width 1 MD=9 F.16A(l). Stöd åt idrott och annan fritidsverksamhet <Se F.16A för fullständig frågetext> 46 1. Kan minskas 710 3. Bra som det är 440 5. Angeläget göra mera 10 8. Ingen åsikt 122 9. Uppgift saknas
VAR 77 KULTUR 16A Loc 98 width 1 MD=9 F.16A(m). Bibliotek och annan kulturell versamhet <Se F.16A för fullständig frågetext> 24 1. Kan minskas 793 3. Bra som det är 369 5. Angeläget göra mera 19 8. Ingen åsikt 123 9. Uppgift saknas
VAR 78 STYRKA: MARKKÖP 16BD Loc 99 width 1 MD=9 F.16B. På vilket av de tidigare områdena anser Ni det vara mest angeläget att öka de kommunala insatserna? F.16D. På vilket av de tidigare upptagna områdena anser Ni det vara mest angeläget att minska (eller minst angeläget att öka) de kommunala insatserna? F.16BD(a). Markköp och markplanering 18 0. Ingen åsikt 35 1. Mest angeläget att minska 10 2. Kan minskas 129 3. Bra som det är, kan minskas (minst angeläget att öka) 508 4. Bra som det är 1 5. Bra som det är, mest angeläget att öka 14 6. Angeläget att göra mera, minst angeläget att öka 351 7. Angeläget att göra mera 137 8. Mest angeläget att göra mera 125 9. Uppgift saknas
VAR 79 STYRKA: BOSTÄDER 16BD Loc 100 width 1 MD=9 F.16BD(b). Tillgången på bostäder <Se F.16B, F.16D för fullständig frågetext> 8 0. Ingen åsikt 12 1. Mest angeläget att minska 4 2. Kan minskas 29 3. Bra som det är, kan minskas (minst angeläget att öka) 355 4. Bra som det är 1 5. Bra som det är, mest angeläget att öka 4 6. Angeläget att göra mera, minst angeläget att öka 516 7. Angeläget att göra mera 275 8. Mest angeläget att göra mera 124 9. Uppgift saknas
VAR 80 STYRKA: ARBETSMÖJL 16BD Loc 101 width 1 MD=9 F.16BD(c). Möjligheterna att få arbete <Se F.16B, F.16D för fullständig frågetext> 13 0. Ingen åsikt 1 2. Kan minskas 4 3. Bra som det är, kan minskas (minst angeläget att öka) 259 4. Bra som det är 3 5. Bra som det är, mest angeläget att öka 2 6. Angeläget att göra mera, minst angeläget att öka 421 7. Angeläget att göra mera 505 8. Mest angeläget att göra mera 120 9. Uppgift saknas
VAR 81 STYRKA: VÄGAR,GATOR 16BD Loc 102 width 1 MD=9 F.16BD(d). Vägar, gator, trafik <Se F.16B, F.16D för fullständig frågetext> 12 0. Ingen åsikt 8 1. Mest angeläget att minska 5 2. Kan minskas 37 3. Bra som det är, kan minskas (minst angeläget att öka) 484 4. Bra som det är 3 5. Bra som det är, mest angeläget att öka 22 6. Angeläget att göra mera, minst angeläget att öka 545 7. Angeläget att göra mera 86 8. Mest angeläget att göra mera 126 9. Uppgift saknas
VAR 82 STYRKA: VA 16BD Loc 103 width 1 MD=9 F.16BD(e). Vatten och avlopp <Se F.16B, F.16D för fullständig frågetext> 14 0. Ingen åsikt 3 1. Mest angeläget att minska 3 2. Kan minskas 23 3. Bra som det är, kan minskas (minst angeläget att minska) 612 4. Bra som det är 7 5. Bra som det är, mest angeläget att öka 8 6. Angeläget att göra mera, minst angeläget att öka 410 7. Angeläget att göra mera 121 8. Mest angeläget att göra mera 127 9. Uppgift saknas
VAR 83 STYRKA: SKOLOR 16BD Loc 104 width 1 MD=9 F.16BD(f). Skolor <Se F.16B, F.16D för fullständig frågetext> 14 0. Ingen åsikt 5 1. Mest angeläget att minska 12 2. Kan minskas 80 3. Bra som det är, kan minskas (minst angeläget att minska) 728 4. Bra som det är 1 5. Bra som det är, mest angeläget att öka 4 6. Angeläget att göra mera, minst angeläget att öka 265 7. Angeläget att göra mera 87 8. Mest angeläget att göra mera 132 9. Uppgift saknas
VAR 84 STYRKA: BARNDAGHEM 16BD Loc 105 width 1 MD=9 F.16BD(g). Barndaghem och lekskolor <Se F.16B, F.16D för fullständig frågetext> 47 0. Ingen åsikt 3 1. Mest angeläget att minska 3 2. Kan minskas 15 3. Bra som det är, kan minskas (minst angeläget att minska) 295 4. Bra som det är 1 5. Bra som det är, mest angeläget att öka 8 6. Angeläget att göra mera, minst angeläget att öka 609 7. Angeläget att göra mera 220 8. Mest angeläget att göra mera 127 9. Uppgift saknas
VAR 85 STYRKA: HEMHJÄLP 16BD Loc 106 width 1 MD=9 F.16BD(h). Hemhjälp till barnfamiljer och åldringar <Se F.16B, F.16D för fullständig frågetext> 12 0. Ingen åsikt 1 1. Mest angeläget att minska 1 2. Kan minskas 4 3. Bra som det är, kan minskas (minst angeläget att minska) 461 4. Bra som det är 2 5. Bra som det är, mest angeläget att öka 3 6. Angeläget att göra mera, minst angeläget att öka 609 7. Angeläget att göra mera 107 8. Mest angeläget att göra mera 128 9. Uppgift saknas
VAR 86 STYRKA: PENS.BOST 16BD Loc 107 width 1 MD=9 F.16BD(i). Åldersdomshem, pensionärsbostäder och bostadstillägg <Se F.16B, F.16D för fullständig frågetext> 8 0. Ingen åsikt 1 1. Mest angeläget att minska 1 2. Kan minskas 19 3. Bra som det är, kan minskas (minst angeläget att öka) 517 4. Bra som det är 15 5. Bra som det är, mest angeläget att öka 7 6. Angeläget att göra mera, minst angeläget att öka 434 7. Angeläget att göra mera 197 8. Mest angeläget att göra mera 129 9. Uppgift saknas
VAR 87 STYRKA: SOCIALHJÄLP 16BD Loc 108 width 1 MD=9 F.16BD(j). Socialhjälp <Se F.16B, F.16D för fullständig frågetext> 34 0. Ingen åsikt 69 1. Mest angeläget att minska 57 2. Kan minskas 89 3. Bra som det är, kan minskas (minst angeläget att öka) 739 4. Bra som det är 1 5. Bra som det är, mest angeläget att öka 3 6. Angeläget att göra mera, minst angeläget att öka 176 7. Angeläget att göra mera 16 8. Mest angeläget att göra mera 144 9. Uppgift saknas
VAR 88 STYRKA: FRITID 16BD Loc 109 width 1 MD=9 F.16BD(k). Stöd åt idrott och annan fritidsverksamhet <Se F.16B, F.16D för fullständig frågetext> 10 0. Ingen åsikt 27 1. Mest angeläget att minska 19 2. Kan minskas 83 3. Bra som det är, kan minskas (minst angeläget att öka) 621 4. Bra som det är 6 5. Bra som det är, mest angeläget att öka 9 6. Angeläget att göra mera, minst angeläget att öka 341 7. Angeläget att göra mera 90 8. Mest angeläget att göra mera 122 9. Uppgift saknas
VAR 89 STYRKA: KULTUR 16BD Loc 110 width 1 MD=9 F.16BD(l). Bibliotek och annan kulturell verksamhet <Se F.16B, F.16D för fullständig frågetext> 19 0. Ingen åsikt 11 1. Mest angeläget att minska 13 2. Kan minskas 80 3. Bra som det är, kan minskas (minst angeläget att öka) 711 4. Bra som det är 2 5. Bra som det är, mest angeläget att öka 7 6. Angeläget att göra mera, minst angeläget att öka 321 7. Angeläget att göra mera 41 8. Mest angeläget att göra mera 123 9. Uppgift saknas
VAR 90 VÄLJARNA: MARKKÖP 16CE Loc 111 width 1 MD=9 F.16C. Om Ni ser till önskemålen bland de flesta av Ert partis väljare, på vilket område tror Ni de i första hand skulle vilja öka insatserna? F.16E. Om Ni ser till önskemålen bland de flesta av Ert partis väljare, på vilket område tor Ni de i första hand skulle vilja minska insatserna? F.16CE(a). Partiets väljare: markköp och markplanering 138 1. Väljarna vill minska insatserna 64 5. Väljarna vill öka insatserna 1126 9. Uppgift saknas, varken minska eller öka
VAR 91 VÄLJARNA: BOSTÄDER 16CE Loc 112 width 1 MD=9 F.16CE(b). Partiets väljare: tillgången på bostäder <Se F.16C, F.16E för fullständig frågetext> 21 1. Väljarna vill minska insatserna 343 5. Väljarna vill öka insatserna 964 9. Uppgift saknas, varken minska eller öka
VAR 92 VÄLJARNA: ARBETE 16CE Loc 113 width 1 MD=9 F.16CE(c). Partiets väljare: möjligheterna att få arbete <Se F.16C, F.16E för fullständig frågetext> 4 1. Väljarna vill minska insatserna 540 5. Väljarna vill öka insatserna 784 9. Uppgift saknas, varken minska eller öka
VAR 93 VÄLJARNA: VÄGAR MM 16CE Loc 114 width 1 MD=9 F.16CE(d). Partiets väljare: vägar, gator och trafik <Se F.16C, F.16E för fullständig frågetext> 39 1. Väljarna vill minska insatserna 92 5. Väljarna vill öka insatserna 1197 9. Uppgift saknas, varken minska eller öka
VAR 94 VÄLJARNA: VA 16CE Loc 115 width 1 MD=9 F.16CE(e). Partiets väljare: vatten och avlopp <Se F.16C, F.16E för fullständig frågetext> 32 1. Väljarna vill minska insatserna 94 5. Väljarna vill öka insatserna 1202 9. Uppgift saknas, varken minska eller öka
VAR 95 VÄLJARNA: SKOLOR 16CE Loc 116 width 1 MD=9 F.16CE(f). Partiets väljare: skolor <Se F.16C, F.16E för fullständig frågetext> 68 1. Väljarna vill minska insatserna 73 5. Väljarna vill öka insatserna 1187 9. Uppgift saknas, varken minska eller öka
VAR 96 VÄLJARNA: DAGHEM 16CE Loc 117 width 1 MD=9 F.16CE(g). Partiets väljare: barndaghem och lekskolor <Se F.16C, F.16E för fullständig frågetext> 40 1. Väljarna vill minska insatserna 194 5. Väljarna vill öka insatserna 1094 9. Uppgift saknas, varken minska eller öka
VAR 97 VÄLJARNA: HEMHJÄLP 16CE Loc 118 width 1 MD=9 F.16CE(h). Partiets väljare: hemhjälp till barnfamiljer och åldringar <Se F.16C, F.16E för fullständig frågetext> 7 1. Väljarna vill minska insatserna 107 5. Väljarna vill öka insatserna 1214 9. Uppgift saknas, varken minska eller öka
VAR 98 VÄLJARNA: PENS.BOST 16CE Loc 119 width 1 MD=9 F.16CE(i). Partiets väljare: ålderdomshem, pensionärsbostäder och bostadstillägg <Se F.16C, F.16E för fullständig frågetext> 16 1. Väljarna vill minska insatserna 216 5. Väljarna vill öka insatserna 1096 9. Uppgift saknas, varken minska eller öka
VAR 99 VÄLJARNA: SOCIALHJ 16CE Loc 120 width 1 MD=9 F.16CE(j). Partiets väljare: socialhjälp <Se F.16C, F.16E för fullständig frågetext> 207 1. Väljarna vill minska insatserna 20 5. Väljarna vill öka insatserna 1101 9. Uppgift saknas, varken minska eller öka
VAR 100 VÄLJARNA: IDROTT 16CE Loc 121 width 1 MD=9 F.16CE(k). Partiets väljare: stöd åt idrott och annan fritidsverksamhet <Se F.16C, F.16E för fullständig frågetext> 120 1. Väljarna vill minska insatserna 82 5. Väljarna vill öka insatserna 1126 9. Uppgift saknas, varken minska eller öka
VAR 101 VÄLJARNA: KULTUR 16CE Loc 122 width 1 MD=9 F.16CE(l). Partiets väljare: bibliotek och annan kulturell verksamhet <Se F.16C, F.16E för fullständig frågetext> 155 1. Väljarna vill minska insatserna 33 5. Väljarna vill öka insatserna 1140 9. Uppgift saknas, varken minska eller öka
VAR 102 SUMMA SERVICEKRAV A 16 Loc 123 width 2 MD=99 F.16(1). Storleken på UP:s servicekrav A Anm. Servicen kan minskas ger 1 poäng, bra som det är ger 2 poäng och verksamheten kan ökas ger 3 poäng. 00. Ingen åsikt på något område . . 36. Mer skall göras på samtliga tolv områden 107 99. Uppgift saknas Kod: 3 6 9 12 13 14 15 16 17 18 19 Frek: 1 3 3 3 1 1 1 1 2 2 1 Kod: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Frek: 8 10 10 25 44 74 84 119 140 169 151 Kod: 31 32 33 34 35 36 99 Frek: 112 92 61 39 25 39 107
VAR 103 SUMMA SERVICEKRAV B 16 Loc 125 width 2 MD=99 F.16(2). Storleken på UP:s servicekrav B Anm. Servicen kan minskas ger 1 poäng, bra som det är eller ingen åsikt/svar saknas ger 2 poäng, verksamheten kan ökas ger 3 poäng. 12. Minska verksamheten på samtliga områden . . 36. Mer skall göras på samtliga tolv områden 107 99. Uppgift saknas Kod: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 1 1 9 28 58 91 126 149 184 161 134 Kod: 32 33 34 35 36 99 Frek: 108 63 41 28 39 107
VAR 104 NÄRVARO VID PARTIMÖTE 17 Loc 127 width 1 MD=9 F.17. Har Ni varit närvarande vid medlemsmöten i Er lokala partiorganisation i år då man diskuterat kommunala frågor? 962 1. Ja, vid flera medlemsmöten 215 2. Ja, vid något enstaka medlemsmöte 44 5. Nej 107 9. Uppgift saknas
VAR 105 DISK. I ORGANISATION 18 Loc 128 width 1 MD=9 F.18. Har det förekommit i någon av de andra föreningar eller organisationer som Ni är medlem av att man diskuterat kommunala frågor på sammanträden som Ni har varit närvarande vid i år? (OM JA:) I vilken/vilka förening(ar) eller organisationer var det? 324 1. Ja, vid flera sammanträden 380 2. Ja, vid något enstaka sammanträde 488 5. Nej 7 7. Annat svar 129 9. Uppgift saknas, okodbart svar
VAR 106 DISKUSSION: ORG.TYP 1 18 Loc 129 width 1 MD=9 F.18(1). Diskussion i föreningar och organisationer, 1 <Se F.18 för fullständig frågetext> 101 0. Partiorganisationer av olika slag 158 1. Löntagarorganisationer 73 2. Företagarorganisationer 49 3. Konsumentorganisationer 61 4. Idrotts- och fritidsorganisationer 22 5. Nykterhetsorganisationer 18 6. Religiösa sammanslutningar 172 7. Övriga 674 9. Uppgift saknas
VAR 107 DISKUSSION: ORG.TYP 2 18 Loc 130 width 1 MD=9 F.18(2). Diskussion i föreningar och organisationer, 2 <Se F.18 för fullständig frågetext> 12 0. Partiorganisationer av olika slag 35 1. Löntagarorganisationer 13 2. Företagarorganisationer 11 3. Konsumentorganisationer 21 4. Idrotts- och fritidsorganisationer 9 5. Nykterhetsorganisationer 5 6. Religiösa sammanslutningar 50 7. Övriga 1172 9. Uppgift saknas
VAR 108 DISKUSSION: ORG.TYP 3 18 Loc 131 width 1 MD=9 F.18(3). Diskussion i föreningar och organisationer, 3 <Se F.18 för fullständig frågetext> 0. Partiorganisationer av olika slag 6 1. Löntagarorganisationer 1 2. Företagarorganisationer 4 3. Konsumentorganisationer 3 4. Idrotts- och fritidsorganisationer 5. Nykterhetsorganisationer 6. Religiösa sammanslutningar 1 7. Övriga 1313 9. Uppgift saknas
VAR 109 DISKUSSION: ORG.TYP 4 18 Loc 132 width 1 MD=9 F.18(4). Diskussion i föreningar och organisationer, 4 <Se F.18 för fullständig frågetext> 1 0. Partiorganisationer av olika slag 1. Löntagarorganisationer 2. Företagarorganisationer 3. Konsumentorganisationer 4. Idrotts- och fritidsorganisationer 5. Nykterhetsorganisationer 6. Religiösa sammanslutningar 1 7. Övriga 1326 9. Uppgift saknas
VAR 110 PÅTRYCKNING FRÅN ORG. 19 Loc 133 width 1 MD=9 F.19. Har det i år förekommit att en förening, organisation eller företag vänt sig till Er personligen med önskemål eller synpunkter i någon kommunal fråga? (OM JA:) Vilken/vilka förening(ar) eller företag var det? 1 0. Annat svar 301 1. Ja, vid upprepade tillfällen 390 2. Ja, vid något enstaka tillfälle 515 3. Nej 121 9. Uppgift saknas
VAR 111 PÅTRYCKNINGSGRUPP 1 19 Loc 134 width 1 MD=9 F.19(1). Påtryckningsgrupp 1 <Se F.19 för fullständig frågetext> 85 0. Partiorganisationer av olika slag 70 1. Löntagarorganisationer 28 2. Företagarorganisationer 68 3. Enskilda företag 21 4. Konsumentorganisationer 127 5. Idrotts- och fritidsorganisationer 14 6. Nykterhetsorganisationer 19 7. Religiösa sammanslutningar 186 8. Övriga 710 9. Uppgift saknas
VAR 112 PÅTRYCKNINGSGRUPP 2 19 Loc 135 width 1 MD=9 F.19(2). Påtryckningsgrupp 2 <Se F.19 för fullständig frågetext> 18 0. Partiorganisationer av olika slag 17 1. Löntagarorganisationer 14 2. Företagarorganisationer 36 3. Enskilda företag 13 4. Konsumentorganisationer 44 5. Idrotts- och fritidsorganisationer 13 6. Nykterhetsorganisationer 6 7. Religiösa sammanslutningar 75 8. Övriga 1092 9. Uppgift saknas
VAR 113 PÅTRYCKNINGSGRUPP 3 19 Loc 136 width 1 MD=9 F.19(3). Påtryckningsgrupp 3 <Se F.19 för fullständig frågetext> 4 0. Partiorganisationer av olika slag 6 1. Löntagarorganisationer 4 2. Företagarorganisationer 11 3. Enskilda företag 9 4. Konsumentorganisationer 13 5. Idrotts- och fritidsorganisationer 1 6. Nykterhetsorganisationer 4 7. Religiösa sammanslutningar 10 8. Övriga 1266 9. Uppgift saknas
VAR 114 PÅTRYCKNINGSGRUPP 4 19 Loc 137 width 1 MD=9 F.19(4). Påtryckningsgrupp 4 <Se F.19 för fullständig frågetext> 2 0. Partiorganisationer av olika slag 1. Löntagarorganisationer 1 2. Företagarorganisationer 2 3. Enskilda företag 1 4. Konsumentorganisationer 2 5. Idrotts- och fritidsorganisationer 6. Nykterhetsorganisationer 7. Religiösa sammanslutningar 2 8. Övriga 1318 9. Uppgift saknas
VAR 115 KONTAKT MED VÄLJARE 20 Loc 138 width 1 MD=9 F.20. Hur ofta har det i år förekommit att enskilda innevånare i kommunen vänt sig till Er personligen och framfört önskemål eller synpunkter på någon kommunal fråga som skulle behandlas i fullmäktige eller framfört kritik mot något beslut i fullmäktige? 569 1. Vid upprepade tillfällen 535 3. Vid enstaka tillfällen 110 5. Inte alls 1 7. Annat svar 113 9. Uppgift saknas
VAR 116 INFO.VÄG: PARTIET 21 Loc 139 width 1 MD=9 F.21. I det föregående har nämnts tre olika vägar genom vilka en fullmäktigeledamot kan få reda på vad innevånarna i kommunen tycker i olika kommunala frågor: den lokala partiorganisationen, andra organisationer och direkta personkontakter. Tidningarna och kommunens tjänstemän kan också ge information om innevånarnas önskemål. Vilken betydelse anser Ni att var och en av dessa informationsvägar har? F.21(1). Den egna partiorganisationen 799 1. Mycket stor betydelse 338 2. Ganska stor betydelse 72 3. Inte särskilt stor betydelse 6 4. Ingen betydelse 113 9. Uppgift saknas
VAR 117 INFO.VÄG: ANDRA ORG. 21 Loc 140 width 1 MD=9 F.21(2). Andra organisationen <Se F.21 för fullständig frågetext> 159 1. Mycket stor betydelse 600 2. Ganska stor betydelse 373 3. Inte särskilt stor betydelse 45 4. Ingen betydelse 151 9. Uppgift saknas
VAR 118 INFO.VÄG: PERSONKONT 21 Loc 141 width 1 MD=9 F.21(3). Direkta personkontakter <Se F.21 för fullständig frågetext> 730 1. Mycket stor betydelse 376 2. Ganska stor betydelse 98 3. Inte särskilt stor betydelse 2 4. Ingen betydelse 122 9. Uppgift saknas
VAR 119 INFO.VÄG: TIDNINGAR 21 Loc 142 width 1 MD=9 F.21(4). Tidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 441 1. Mycket stor betydelse 494 2. Ganska stor betydelse 237 3. Inte särskilt stor betydelse 35 4. Ingen betydelse 121 9. Uppgift saknas
VAR 120 INFO.VÄG: TJÄNSTEMÄN 21 Loc 143 width 1 MD=9 F.21(5). Kommunens tjänstemän <Se F.21 för fullständig frågetext> 340 1. Mycket stor betydelse 486 2. Ganska stor betydelse 328 3. Inte särskilt stor betydelse 52 4. Ingen betydelse 122 9. Uppgift saknas
VAR 121 INFO.VÄG: ANNAN 21 Loc 144 width 1 MD=9 F.21(6). Annan informationsväg <Se F.21 för fullständig frågetext> 2 1. Mycket stor betydelse 2. Ganska stor betydelse 3. Inte särskilt stor betydelse 4. Ingen betydelse 1326 9. Uppgift saknas
VAR 122 KRAV KOMMUNINVÅNARE 22 Loc 145 width 1 MD=9 F.22(1). I hur hög grad känner Ni Er informerad om de önskemål i kommunala frågor som kommunens innevånare har? 388 1. Anser mig oftast veta vad de tycker 740 3. Är ibland osäker på vad de tycker 87 5. Är ofta osäker på vad de tycker 3 7. Annat svar 110 9. Uppgift saknas
VAR 123 KRAV PARTIMEDLEMMAR 22 Loc 146 width 1 MD=9 F.22(2). I hur hög grad känner Ni Er informerade om de önskemål i kommunala frågor som Ert partis väljare har? 827 1. Anser mig oftast veta vad de tycker 358 3. Är ibland osäker på vad de tycker 28 5. Är ofta osäker på vad de tycker 4 7. Annat svar 111 9. Uppgift saknas
VAR 124 LEDAMOT - PARTIGRUPP 23A Loc 147 width 1 MD=9 F.23. Om det vid behandlingen av viktiga principfrågor i fullmäktige uppstår en konflikt mellan en fullmäktigeledamots egen uppfattning och hans partigrupps eller hans väljares uppfattning hur anser Ni att fullmäktigeledamoten i så fall bör rösta? F.23A. Vid konflikt mellan fullmäktigeledamotens egen uppfattning och hans partigrupps uppfattning bör han i regel ... 833 1. Rösta enligt egen övertygelse 364 5. Rösta enligt partigruppens uppfattning 23 7. Annat svar 108 9. Uppgift saknas
VAR 125 LEDAMOT - VÄLJARE 23B Loc 148 width 1 MD=9 F.23B. Vid konflikt mellan fullmäktigeledamotens egen uppfattning och hans väljares uppfattning bör han i regel ... <Se F.23 för fullständig frågetext> 828 1. Rösta enligt egen övertygelse 358 5. Rösta enligt väljarnas uppfattning 27 7. Annat svar 115 9. Uppgift saknas
VAR 126 PARTIGRUPP - VÄLJARE 23C Loc 149 width 1 MD=9 F.23C. Vid konflikt mellan fullmäktigegruppens uppfattning och partiets väljares uppfattning, bör fullmäktigeledamoten i regel ... <Se F.23 för fullständig frågetext> 787 1. Rösta enligt fullmäktigegruppens uppfattning 353 2. Rösta enligt väljarnas uppfattning 18 3. Rösta enligt egen uppfattning 52 7. Annat svar 118 9. Uppgift saknas
VAR 127 BETYDELSE PARTIGRUPP 24 Loc 150 width 1 MD=9 F.24. Vilken betydelse anser Ni att Ert partis fullmäktigegrupp har haft för Ert eget ställningstagande i fullmäktige i år? 168 1. Har varit av betydelse i någon enstaka fråga 261 2. Har varit av betydelse i några frågor 454 3. Har varit av betydelse i många frågor 290 4. Har varit av betydelse i praktiskt taget alla frågor 40 5. Fullmäktigegrupp finns ej 6 7. Annat svar 109 9. Uppgift saknas
VAR 128 FÖRETRÄDARE GRUPP 1 25 Loc 151 width 2 MD=99 F.25. Förutom att Ni är företrädare för Ert parti i fullmäktige anser Ni Er också vara företrädare för någon viss grupp innevånare eller något visst intresse i kommunen? (OM JA:) Vilken grupp eller vilket intresse anser Ni Er företräda? F.25(1). Företrädare för viss grupp eller visst intresse, 1 75 01. Arbetarna, fackföreningsrörelsen, speciella arbetargrupper inom LO, "liberala arbetare" 36 02. Löntagarna, speciella grupper löntagare 12 03. Tjänstemännen 27 04. Låginkomsttagarna, de sämst lottade, socialgrupp 3 21 05. Jordbrukarna 49 06. Företagarna 8 07. Konsumenterna 18 08. Idrotts- och fritidsintressen 26 09. Nykterhetsgrupper 63 10. Religiösa grupper 11 11. Kulturfrågor 23 12. Ungdomen, barn och ungdomsfrågor 29 13. Kvinnorna, kvinnofrågor 9 14. Barnfamiljerna, barndaghemsfrågor 13 15. Pensionärerna, åldringsvårdsfrågor 7 16. Minoritetsgrupper (handikappade, missanpassade, eftersatta) 69 17. Viss regional del av kommunen (landsbygd, glesbygd) 42 18. Övriga 668 19. Nej, anser sig ej representera någon grupp eller visst intresse (+ alla som lämnar referenser till parti eller väljare eller "kommunens bästa" etc) 122 99. Uppgift saknas
VAR 129 FÖRETRÄDARE GRUPP 2 25 Loc 153 width 2 MD=99 F.25(2). Företrädare för viss grupp eller visst intresse, 2 <Se F.25 för fullständig frågetext> 5 01. Arbetarna, Fackföreningsrörelsen, speciella arbetargrupper inom LO, "liberala aretare" 4 02. Löntagarna, speciella grupper löntagare 03. Tjänstemännen 12 04. Låginkomsttagarna, de sämst lottade, socialgrupp 3 3 05. Jordbrukarna 12 06. Företagarna 6 07. Konsumenterna 16 08. Idrotts- och fritidsintressen 19 09. Nykterhetsgrupper 15 10. Religiösa grupper 9 11. Kulturfrågor 17 12. Ungdomen, barn och ungdomsfrågor 5 13. Kvinnorna, kvinnofrågor 5 14. Barnfamiljerna, barndaghemsfrågor 11 15. Pensionärerna, åldringsvårdsfrågor 3 16. Minoritetsgrupper (handikappade, missanpassade, eftersatta) 12 17. Viss regional del av kommunen (landsbygd, glesbygd) 20 18. Övriga 2 19. Nej, anser sig ej representera någon grupp eller visst intresse (+ alla som lämnar referenser till parti eller väljare eller "kommunens bästa" etc) 1152 99. Uppgift saknas
VAR 130 FÖRETRÄDARE GRUPP 3 25 Loc 155 width 2 MD=99 F.25(3). Företrädare för viss grupp eller visst intresse, 3 <Se F.25 för fullständig frågetext> 01. Arbetarna, Fackföreningsrörelsen, speciella arbetargrupper inom LO, "liberala aretare" 02. Löntagarna, speciella grupper löntagare 03. Tjänstemännen 1 04. Låginkomsttagarna, de sämst lottade, socialgrupp 3 05. Jordbrukarna 5 06. Företagarna 07. Konsumenterna 1 08. Idrotts- och fritidsintressen 09. Nykterhetsgrupper 1 10. Religiösa grupper 1 11. Kulturfrågor 4 12. Ungdomen, barn och ungdomsfrågor 13. Kvinnorna, kvinnofrågor 1 14. Barnfamiljerna, barndaghemsfrågor 4 15. Pensionärerna, åldringsvårdsfrågor 4 16. Minoritetsgrupper (handikappade, missanpassade, eftersatta) 1 17. Viss regional del av kommunen (landsbygd, glesbygd) 14 18. Övriga 19. Nej, anser sig ej representera någon grupp eller visst intresse (+ alla som lämnar referenser till parti eller väljare eller "kommunens bästa" etc) 1291 99. Uppgift saknas
VAR 131 FÖRETRÄDARE GRUPP 4 25 Loc 157 width 2 MD=99 F.25(4). Företrädare för viss grupp eller visst intresse, 4 <Se F.25 för fullständig frågetext> 01. Arbetarna, Fackföreningsrörelsen, speciella arbetargrupper inom LO, "liberala aretare" 02. Löntagarna, speciella grupper löntagare 03. Tjänstemännen 04. Låginkomsttagarna, de sämst lottade, socialgrupp 3 05. Jordbrukarna 06. Företagarna 07. Konsumenterna 08. Idrotts- och fritidsintressen 09. Nykterhetsgrupper 10. Religiösa grupper 11. Kulturfrågor 12. Ungdomen, barn och ungdomsfrågor 13. Kvinnorna, kvinnofrågor 14. Barnfamiljerna, barndaghemsfrågor 15. Pensionärerna, åldringsvårdsfrågor 16. Minoritetsgrupper (handikappade, missanpassade, eftersatta) 17. Viss regional del av kommunen (landsbygd, glesbygd) 2 18. Övriga 19. Nej, anser sig ej representera någon grupp eller visst intresse (+ alla som lämnar referenser till parti eller väljare eller "kommunens bästa" etc) 1326 99. Uppgift saknas
VAR 132 ARBETARFÖRETRÄDARE 25 Loc 159 width 1 F.25(5). Arbetarföreträdare <Se F.25 för fullständig frågetext> 80 1. Ja 1248 5. Nej
VAR 133 LÖNTAGARFÖRETRÄDARE 25 Loc 160 width 1 F.25(6). Löntagarföreträdare <Se F.25 för fullständig frågetext> 40 1. Ja 1288 5. Nej
VAR 134 TJÄNSTEMANNAFÖRETRÄD 25 Loc 161 width 1 F.25(7). Tjänstemannaföreträdare <Se F.25 för fullständig frågetext> 12 1. Ja 1316 5. Nej
VAR 135 LÅGINKOMSTFÖRETRÄDARE 25 Loc 162 width 1 F.25(8). Låginkomstföreträdare <Se F.25 för fullständig frågetext> 40 1. Ja 1288 5. Nej
VAR 136 ARB./LÅGINK.FÖRETRÄD 25 Loc 163 width 1 F.25(9). Arbetar- och låginkomstföreträdare <Se F.25 för fullständig frågetext> 118 1. Ja 1210 5. Nej
VAR 137 LÖNTAGARGRUPPSFÖRETR. 25 Loc 164 width 1 F.25(10). Löntagargruppsföreträdare <Se F.25 för fullständig frågetext> 163 1. Ja 1165 5. Nej
VAR 138 JORDBRUKARFÖRETRÄDARE 25 Loc 165 width 1 F.25(11). Jordbrukarföreträdare <Se F.25 för fullständig frågetext> 24 1. Ja 1304 5. Nej
VAR 139 FÖRETAGARFÖRETRÄDARE 25 Loc 166 width 1 F.25(12). Företagarföreträdare <Se F.25 för fullständig frågetext> 66 1. ja 1262 5. Nej
VAR 140 YRKESGRUPPFÖRETRÄDARE 25 Loc 167 width 1 F.25(13). Yrkesgruppsföreträdare <Se F.25 för fullständig frågetext> 243 1. Ja 1085 5. Nej
VAR 141 KONSUMENTFÖRETRÄDARE 25 Loc 168 width 1 F.25(14). Konsumentföreträdare <Se F.25 för fullständig frågetext> 14 1. Ja 1314 5. Nej
VAR 142 IDROTTSFÖRETRÄDARE 25 Loc 169 width 1 F.25(15). Idrottsföreträdare <Se F.25 för fullständig frågetext> 35 1. Ja 1293 5. Nej
VAR 143 NYKTERHETSFÖRETRÄDARE 25 Loc 170 width 1 F.25(16). Nykterhetsföreträdare <Se F.25 för fullständig frågetext> 45 1. Ja 1283 5. Nej
VAR 144 RELIGIONSFÖRETRÄDARE 25 Loc 171 width 1 F.25(17). Religionsföreträdare <Se F.25 för fullständig frågetext> 79 1. Ja 1249 5. Nej
VAR 145 KULTURFÖRETRÄDARE 25 Loc 172 width 1 F.25(18). Kulturföreträdare <Se F.25 för fullständig frågetext> 21 1. Ja 1307 5. Nej
VAR 146 UNGDOMSFÖRETRÄDARE 25 Loc 173 width 1 F.25(19). Ungdomsföreträdare <Se F.25 för fullständig frågetext> 44 1. Ja 1284 5. Nej
VAR 147 KVINNOFÖRETRÄDARE 25 Loc 174 width 1 F.25(20). Kvinnoföreträdare <Se F.25 för fullständig frågetext> 34 1. Ja 1294 5. Nej
VAR 148 BARNFAMILJFÖRETRÄDARE 25 Loc 175 width 1 F.25(21). Barnfamiljsföreträdare <Se F.25 för fullständig frågetext> 15 1. Ja 1313 5. Nej
VAR 149 PENSIONÄRSFÖRETRÄDARE 25 Loc 176 width 1 F.25(22). Pensionärsföreträdare <Se F.25 för fullständig frågetext> 28 1. Ja 1300 5. Nej
VAR 150 MINORITETSFÖRETRÄDARE 25 Loc 177 width 1 F.25(23). Minoritetsföreträdare <Se F.25 för fullständig frågetext> 14 1. Ja 1314 5. Nej
VAR 151 REGIONSFÖRETRÄDARE 25 Loc 178 width 1 F.25(24). Regionsföreträdare <Se F.25 för fullständig frågetext> 82 1. Ja 1246 5. Nej
VAR 152 FÖRETRÄDARE ÖVRIGA 25 Loc 179 width 1 F.25(25). Företräder övrig grupp eller intresse <Se F.25 för fullständig frågetext> 69 1. Ja 1259 5. Nej
VAR 153 FÖRETRÄDARE/EJ FÖRETR.25 Loc 180 width 1 F.25(26). Företrädare/ej företrädare <Se F.25 för fullständig frågetext> 538 1. Ja 790 5. Nej
VAR 154 LEDAMOTS INFLYTANDE 26 Loc 181 width 1 MD=9 F.26. Vad anser Ni om Era möjligheter som enskild kommunal förtroendeman att påverka besluten i principiellt viktiga komunala frågor? 90 1. Mycket stora möjligheter 506 2. Ganska stora möjligheter 540 3. Inte särskilt stora möjligheter 81 4. Knappast några möjligheter alls 4 7. Annat svar 107 9. Uppgift saknas
VAR 155 PARTIETS INFLYTANDE 27 Loc 182 width 1 MD=9 F.27. Hur skulle Ni vilja bedöma möjligheterna för Ert parti att påverka besluten i principiellt viktiga kommmunala frågor? 471 1. Mycket stora möjligheter 494 2. Ganska stora möjligheter 221 3. Inte särskilt stora möjligheter 28 4. Knappast några möjligheter alls 5 7. Annat svar 109 9. Uppgift saknas
VAR 156 KOMMUNENS INFLYTANDE 28 Loc 183 width 1 MD=9 F.28. Vilka möjligheter anser Ni på det hela taget att Er kommun har när det gäller att lösa lokala problem? 475 1. Mycket stora möjligheter 668 2. Ganska stora möjligheter 71 3. Inte särskilt stora möjligheter 1 4. Knappast några möjligheter alls 7 7. Annat svar 106 9. Uppgift saknas
VAR 157 LOKAL-RIKSPOLITIK 29 Loc 184 width 1 MD=9 F.29. I vilken utsträckning anser Ni att väljarnas röstning i kommunalvalen är beroende av de lokala partiernas politik i jämförelse med rikspolitiken? 27 1. Endast beroende av de lokala partiernas politik 298 2. Huvudsakligen beroende av de lokala partiernas politik men även i viss utsträckning av rikspartiernas politik 408 3. I ungefär samma utsträckning beroende av de lokala partiernas politik som av rikspolitiken 447 4. Huvudsakligen beroende av rikspolitiken men även i viss utsträckning av de lokala partiernas politik 39 5. Endast beroende av rikspolitiken 1 7. Annat svar 108 9. Uppgift saknas
VAR 158 AVSTÅND HÖGERPARTIET 31 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 F.31. Om Ni ser till förhållandena i Er kommun, i vilken mån anser Ni att de övriga partiernas uppfattningar i kommunala frågor brukar skilja sig från Ert eget partis t.ex. när det gäller uppfattningar om vilka frågor som är viktiga och hur de bör lösas? F.31(1). Högern 76 1. Nästan aldrig en annan uppfattning än mitt parti 219 2. Mycket sällan en annan uppfattning än mitt parti 293 3. Ganska sällan en annan uppfattning än mitt parti 223 4. Ganska ofta en annan uppfattning än mitt parti 118 5. Mycket ofta en annan uppfattning än mitt parti 55 6. Nästan alltid en annan uppfattning än mitt parti 254 0. Frågan ej tillämplig 90 9. Uppgift saknas
VAR 159 AVSTÅND CENTERPARTIET 31 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 F.31(2). Centerpartiet <Se F.31 för fullständig frågetext> 142 1. Nästan aldrig en annan uppfattning än mitt parti 282 2. Mycket sällan en annan uppfattning än mitt parti 323 3. Ganska sällan en annan uppfattning än mitt parti 152 4. Ganska ofta en annan uppfattning än mitt parti 49 5. Mycket ofta en annan uppfattning än mitt parti 14 6. Nästan alltid en annan uppfattning än mitt parti 266 0. Frågan ej tillämplig 100 9. Uppgift saknas
VAR 160 AVSTÅND FOLKPARTIET 31 Loc 187 width 1 MD=0 or GE 9 F.31(3). Folkpartiet <Se F.31 för fullständig frågetext> 119 1. Nästan aldrig en annan uppfattning än mitt parti 215 2. Mycket sällan en annan uppfattning än mitt parti 301 3. Ganska sällan en annan uppfattning än mitt parti 190 4. Ganska ofta en annan uppfattning än mitt parti 73 5. Mycket ofta en annan uppfattning än mitt parti 19 6. Nästan alltid en annan uppfattning än mitt parti 319 0. Frågan ej tillämplig 92 9. Uppgift saknas
VAR 161 AVSTÅND SOCIALDEM 31 Loc 188 width 1 MD=0 or GE 9 F.31(4). Socialdemokraterna <Se F.31 för fullständig frågetext> 24 1. Nästan aldrig en annan uppfattning än mitt parti 72 2. Mycket sällan en annan uppfattning än mitt parti 261 3. Ganska sällan en annan uppfattning än mitt parti 216 4. Ganska ofta en annan uppfattning än mitt parti 71 5. Mycket ofta en annan uppfattning än mitt parti 14 6. Nästan alltid en annan uppfattning än mitt parti 588 0. Frågan ej tillämplig 82 9. Uppgift saknas
VAR 162 AVSTÅND KOMMUNISTERNA 31 Loc 189 width 1 MD=0 or GE 9 F.31(5). Kommunisterna <Se F.31 för fullständig frågetext> 70 1. Nästan aldrig en annan uppfattning än mitt parti 132 2. Mycket sällan en annan uppfattning än mitt parti 162 3. Ganska sällan en annan uppfattning än mitt parti 186 4. Ganska ofta en annan uppfattning än mitt parti 147 5. Mycket ofta en annan uppfattning än mitt parti 58 6. Nästan alltid en annan uppfattning än mitt parti 500 0. Frågan ej tillämplig 73 9. Uppgift saknas
VAR 163 AVSTÅND SAMLING HBG 31 Loc 190 width 1 MD=0 or GE 9 F.31(6). Samling i Hälsinborg <Se F.31 för fullständig frågetext> 1. Nästan aldrig en annan uppfattning än mitt parti 2 2. Mycket sällan en annan uppfattning än mitt parti 3. Ganska sällan en annan uppfattning än mitt parti 10 4. Ganska ofta en annan uppfattning än mitt parti 8 5. Mycket ofta en annan uppfattning än mitt parti 4 6. Nästan alltid en annan uppfattning än mitt parti 1301 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 164 AVSTÅND MITTENSAMVERK 31 Loc 191 width 1 MD=0 or GE 9 F.31(7). Mittensamverkan i Överkalix <Se F.31 för fullständig frågetext> 2 1. Nästan aldrig en annan uppfattning än mitt parti 2 2. Mycket sällan en annan uppfattning än mitt parti 12 3. Ganska sällan en annan uppfattning än mitt parti 4 4. Ganska ofta en annan uppfattning än mitt parti 2 5. Mycket ofta en annan uppfattning än mitt parti 6. Nästan alltid en annan uppfattning än mitt parti 1303 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 165 AVSTÅND KOM SAMLING 31 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 9 F.31(8). Kommunal Samling i Överkalix <Se F.31 för fullständig frågetext> 2 1. Nästan aldrig en annan uppfattning än mitt parti 6 2. Mycket sällan en annan uppfattning än mitt parti 8 3. Ganska sällan en annan uppfattning än mitt parti 4 4. Ganska ofta en annan uppfattning än mitt parti 2 5. Mycket ofta en annan uppfattning än mitt parti 1 6. Nästan alltid en annan uppfattning än mitt parti 1304 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 166 AVSTÅND KOM INTRESSE 31 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 9 F.31(9). Kommunalt intresse i Ramsjö <Se F.31 för fullständig frågetext> 1. Nästan aldrig en annan uppfattning än mitt parti 4 2. Mycket sällan en annan uppfattning än mitt parti 4 3. Ganska sällan en annan uppfattning än mitt parti 4. Ganska ofta en annan uppfattning än mitt parti 5. Mycket ofta en annan uppfattning än mitt parti 6. Nästan alltid en annan uppfattning än mitt parti 1318 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 167 INKOMST Loc 194 width 1 MD=9 Inkomst Anm. Uppgiften hämtad från Länsstyrelsen och Lokala Skattemyndigheten i Göteborgs Fögderi 50 0. Ingen inkomst 20 1. 1 - 2 999 kronor 71 2. 3 000 - 9 999 kronor 91 3. 10 000 - 14 999 kronor 185 4. 15 000 - 19 999 kronor 403 5. 20 000 - 29 999 kronor 218 6. 30 000 - 39 999 kronor 91 7. 40 000 - 49 999 kronor 172 8. 50 000 kronor eller högre 27 9. Uppgift saknas
VAR 168 MAKAS/MAKES INKOMST Loc 195 width 1 MD=9 Makes/Makas inkomst Anm. Uppgiften hämtad från Länsstyrelserna och Lokala Skattemyndigheten i Göteborgs Fögderi 626 0. Ingen inkomst 159 1. 1 - 2 999 kronor 212 2. 3 000 - 9 999 kronor 79 3. 10 000 - 14 999 kronor 86 4. 15 000 - 19 999 kronor 86 5. 20 000 - 29 999 kronor 24 6. 30 000 - 39 999 kronor 11 7. 40 000 - 49 999 kronor 16 8. 50 000 kronor eller högre 29 9. Uppgift saknas
VAR 169 SAMMANLAGD INKOMST Loc 196 width 1 MD=9 Gifta makars sammanlagda inkomst samt inkomst för ogifta Anm. Uppgiften hämtad från Länsstyrelserna och Lokala Skattemyndigheten i Göteborgs Fögderi 8 0. Ingen inkomst 33 2. 3 000 - 9 999 kronor 62 3. 10 000 - 14 999 kronor 144 4. 15 000 - 19 999 kronor 387 5. 20 000 - 29 999 kronor 269 6. 30 000 - 39 999 kronor 155 7. 40 000 - 49 999 kronor 243 8. 50 000 kronor eller högre 27 9. Uppgift saknas